94917

Αριθμός τεύχους

4692

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

17/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡ1ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕίΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Λΐγύ-ττου
  ίτησία λίραι 3
  έξά
  μρ|
  έτησια δολ. 15
  ίί-άμηνθί » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  17
  ΟΚΤΩ8ΡΙΟΥ
  1937
  Ι ΡΑΦίιΙΑ .ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩ1ΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - [ΤΟΣ 22Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4692
  ΥΙΕΤΙιΙΟ! ΗΙΐηΐΙΤΝΣ ΘΡ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΝΕΑ ΠΡΟΙΠΑΘΕΙΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΑΡΚΕΙΜ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Εισήλθομεν πλέον οριστι¬
  κώς είς τόν χειμώνα. ΚαΙ
  ή άπό διημέρου συνεχιζομέ¬
  νη ανευ διακοπής βροχή,
  έσήμανε την ώραν τής ενάρ¬
  ξεως τής νέας καλλιεργητι-
  κής περιόδου. Ή φρυγμένη
  άπό τόν θερμόν θερινόν ή¬
  λιον γή έποτίσθη ήδη άρ-
  κετά. Αί ελαίαι άνεζωογο-
  νήθησαν, άπέκτησαν νέαν
  δύναμιν καί νέους χυμούς
  διά νά θρέψουν καλώς τούς
  πλουσίους καρπούς των. ΚαΙ
  ή παραγωγή τοΰ ελαίου έξη-
  σφαλίσθη πλουσιωτάτη. Ό-
  ταν δέ αύριον κοπάση ή βρο¬
  χή καί λάμψη πάλιν ό ηλί¬
  ας, οί γεωργοί μας θά έκ-
  χυθοΰν είς τούς άγρούς καί
  θ' άρχίσουν έκ νέου μέ ζή¬
  λον τό έπίμοχθον έργον
  των. Θά όργώσουν καί θ'
  άναμοχλεύσουν καί θά σπεί-
  ρουν την γήν, έναποθέτον-
  τες είς τα σπλάχνα της μα-
  ζί μέ τόν σπόρον καί τάς
  ωραιοτέρας ελπίδας των. Τάς
  ελπίδας ολων μας. Διότι
  ολοι ελπίζομεν είς μίαν κα¬
  λήν εσοδείαν καί κατά τό
  προσεχές έτος, διά νά επέλ¬
  θη ή άναστήλωσις καί ίσορ-
  ρόπησις των οίκονομικών
  μας, ώς λαοϋκαίώς Κράτους.
  Έφόσον δέ άπό την πλου¬
  σίαν απόδοσιν τής γής έξαρ-
  τάται κατά μέγιστον μέρος
  ή , οίκονομική μας ζωή, φυ¬
  σικόν άλλά καί επιβεβλημέ¬
  νον είναι νά στρέψωμεν ο¬
  λοι την προσοχήν μας καί
  ν' «φιερώσωμεν όλας μας
  τάς δυνάμεις είς την κα-
  λυτέραν οργάνωσιν είς
  την συστηματοποίησιν καί
  την αύξησιν των καλλιερ-
  γειών μας. Ή πεΐρα άλλω-
  στε τοΰ παρελθόντος μας δι-
  δάσκει ότι εάν έντείνωμεν
  τάς προσπαθείας μας, εάν
  χρησιμοποιήσωμεν επιστημο¬
  νικάς μεθόδους καλλιεργεί-
  ας, εάν έπεκτείνωμεν την
  σκαλιστικήν καλλιέργειαν
  των σιτηρών καί άν χρησι-
  μοποιήσωμεν καλυτέρουςσπό-
  ρους καί άκόμη εάν έντεί¬
  νωμεν τόν άγώνα καταπολε¬
  μήσεως των διαφόρων άσθε-
  νειών των δημητριακών, θά
  επιτύχωμεν έξ ολοκλήρου
  την αύτάρκειαν της χώρας
  χωρίς μάλιστα ν' αύξήσωμεν
  ποσοτικώς τάς καλλιεργουμέ-
  νας έκτάσεις. Διότι διά την
  κάλυψιν των άναγκών τής
  χώρας, δέν χρειάζεται άκό-
  |μη «Ιμή μόνον αύξησις τής
  παραγωγής κατά 200—300 τό
  πολύ χιλ. τόννους, πράγμα
  τό οποίον δέν είναι δύσκο¬
  λον νά επιτύχωμεν μέ μί¬
  αν καλήν προσπάθειαν.
  [ Καί τό μέν Κράτος φαίνε-
  ται διατεθειμένον νά πράξη
  πάν ο,τι έξαρτάται έξ αυτού
  διά τή ν επιτυχίαν αύτοΰ τοΰ
  σκοπβΰ. "Ηδη έχει καταρτίσει
  —καί έργάζεται διά την όλο-
  κλήρωαίν τού— πλήρες πρό-
  γραμμα οργανώσεως καί ένι-
  σχύσεως των καλλιέργειαν.
  Καί αύτοΰ τοΰ προγράμμα-
  τος την εφαρμογήν θ' ανα¬
  θέση είς τούς κατά τόπους
  γεωπόνους τού. Καί θέλομεν
  νά πιστεύωμεν ότι οί γεωπό-
  νοι αύτοι θά άναλάβουν μέ
  θερμήν καί ενθουσιασμόν
  τό έργον τής διαφωτίσεως
  καί καθοδιιγήσεως των γε-
  ωργών μας, έξερχόμενοι ά-
  μέσως είς την ύπαιθρον όιτου
  τούς καλεΐ τό καθήκον.
  τ'£πίσης καί οί γεωργοί μας
  είναι βέβαιον ότι εφέτος θά
  έπιδοθοΰν μέ περισσοτέραν
  όρεξιν μέ μεγαλύτερον ζή¬
  λον είς τα καλλιεργητικά
  έργά των. Καί θά καταβάλ-
  λουν κάθε προσπάθειαν συμ-
  μορφούμενοι απολύτως πρός
  τάς ύποδείξεις τοΰ Κράτους
  καί τής έπιστήμης, νά συ-
  στηματοποιήσουν τάς καλλι-
  εργείας των καί ν' αύξήσουν
  την άποδοτικότητα τής γής
  άρα καί την παραγωγήν.
  Άλλά χρειάζεται απαραι¬
  τήτως και εις αλλος εισέτι
  παράγων ό οικονομικάς.
  Χρειάζεται τό άφθονον καί
  εΰθηνον χρήμα διά την τό-
  νωσιν των γεωργών. Καί τό
  χρήμα αύτό πρέπει νά τό δι¬
  αθέση ή Άγροτράπεζα καί
  όλοι οί άλλοι πιστωτικοί όρ-
  γανισμοί.
  Ή αύξησις τής παραγωγής
  των δημητριακών μέχρι ση-
  μείου έξασφαλίζοντος πλή-
  ρως την αύτάρκειαν τής χώ¬
  ρας πρέπει ν' αποτελέση σύν-
  θημα γενικού συναγερμοΰ.
  Καί ε,ίς τό σύνθημα αύτό πρέ¬
  πει νά σπεύσουν ©Χι
  μόνον οί γεωργοί, άλλά καί
  τό Κράτος διά των γεωπόνων
  καί των άλλων μέσω ν τα ©-
  ποΐα διαθέτει καί ή Άγρο¬
  τράπεζα καί όλοι οί οικονο¬
  μικαί, πιστωτικοί όργανισμοί
  καί όλαι έν γένει αί δυνά¬
  μεις τής χώρας.
  0ΠΟ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡΗ
  ΤΑ ΜΕΣΑ
  ΤΟΥ
  "Η γκριζόφωτη βαρυθυμιά τοθ
  Όκτωβρίου ήρχισε νά πλαισιωνη
  τού; όρίζοντες τή; αύλής μας. Τό
  Οα.Ομα τής τελευταίας καλοκαι-
  ρίας έ'χασε τή λάμψι τού: Καί τό
  τελς.υταΐο «πάρωρο» λουλουοάκι
  έόίπλωσε τα φύλλα του^ καί εκοι-
  μήθη τόν ΰπνον τοΰ οικαίου.
  —Άλλ' εδημιουργήθη η έγενι-
  κεύθη είς την ύπαιθρον^ ή ποίη-
  σι; τοθ «μαζωχτοΰ» είπεν ε"νας
  φίλος των άγρών.
  Συνέβη καί αύτό, έστω. ^ Κν
  πάση περιπτώσει ό χειμων άπέ-
  6η πλέον ζήτημα των πόλεων. Έ-
  κεΤ εξεδηλώθη ή σημασία τοΰ πρώ-
  του ψύχους. Σάν νά έξύπνησ«ν
  βλοι στό άκουσμα κάποιου κώδω-
  νος κινδύνου τόν οποίον δέν εί-
  χαν ύπ' δψίν των άπό πολύν και¬
  ρόν. "Εσπευσαν νά έγκαταλείψουν
  την παρασπονδήσασαν πρός την
  κατάστασιν καρέκλαν τοΰ υπαι-
  θρίου %ίντρου καί νά καταφύγουν
  πρός τόν κλειστόν χ&ρον. "Αλλοι
  κατέφυγαν ενωρίς στό σπίτι τού;
  καί έπρόσεξαν ένώ Ιμπαιναν την
  μελαγχολίαν τοΰ περιβάλλοντο;
  άπό την έξώθυραν, δπου άνθιζε
  άλλοτε χαριτωμένο τό γιασεμί
  καί έφούντωνε γελαστή ή πρασι-
  νάδα.
  —Ό χειμώνας είνε καλώς γιά
  τοΰς... χειμωνιάτικους έσυνήθιζε
  νά τονίζη ό άνθρωπος τοΰ παρελ¬
  θόντος πού ε"κανε πνεθμα ακρι¬
  βώς δταν αύτό δέν έδικαιολογείτο.
  Καί έννοοθσεν ώς χειμωνιάτι-
  κους τούς εχοντας τα μέσα νά άν-
  τιμετωπίσουν τόν χειμώνα. Βλέ-
  πετε τό καλοκαϊρι δέν θέλει καί
  τόσο πολλά μέσα άφοΰ τό 5παι-
  Ορον καταντά τότε κοινή πατρίς
  ή κοινός σχεδόν ίόιόχρηστος χώ-
  ρος. Ένώ ό χειμώνας θέλει ζεστές
  γωνιές, θέλει φωτία, θαλπωρή γε-
  νικά· θέλει φαί ζεστό κάθε με¬
  ρά, θέλει φορέματα- -θέλει καί τί
  δέν θέλει! Ό φτωχός μ' 2να λό
  γο γιά νά περάση τόν χειμώνα
  τού καλά πρέπει νά άποβλέψη είς
  εξοδα τα όποΐα... τοΰ είνε αδύνα¬
  τον νά κάμη.
  — Καί είνε «γι' αύτό μόνον»
  έ χειμώνας δυσάρεστος;... ηρώτη¬
  σεν Ινας πανθομολογουμένωςσνόμπ
  Ώστόσο, εμείς οί περισαότεροι
  τουλάχιστον, μήπως θέλομεν καί
  άλλα γιά νά μή βλέπωμεν τόν
  χειμώνα μέ καλό μάτι; 'Ο χειμώ¬
  νος υπήρξεν άνέκαθεν πρό|3λημα
  καλοπέρασης. ΆλλοΟ την έποχή
  αυτή παρατηρεϊται Ινας ;·.:γάλος
  φιλανθρωπικόν όργασμός. Έτοιμά-
  ζονται μέ σύστημα δ*λα έκεΐνα
  ποΰ θά μπορέσουν νά άφήσουν
  καλές άναμνήσεις γιά τόν χειμώ¬
  να καί στάν τελευταΐο βιοπαλαι-
  στή καί στον τελευταΐο &πορο.
  Ή θέρμανσις έξασφαλίζεται επί
  τή προόψει έννοεΐται τοΰ μεγάλου
  ψύχους πού καταφθάνει συνήθω;
  άπρόσκλητο. Έςασφαλίζοντχι ά-
  νετα λαϊκά συσσίτια. Έπιβλέπε-
  ται κα: Ινισχύεται ή στέγη τοθ
  πΐωχοΰ. Καί οΰτω καθ' εξής.
  Πείθεται Ιτσ; καί ό κοσμικός
  8τι άπό Ικε: πού δέν φαντάζετα:
  έπέρχεται ή κοινωνική Ιαορραπί*
  τού ευχαρίστου χειμώνο'ς. "Οταν
  τό σύνολον εύτυχεϊ—εύτυχοΰν καί
  οί μεγαλύτεροι Ιγω'ισταί. Διότι γί-
  νεται δυνατόν καϊ δι* αύτούς νά
  υπάρξη εύχαρίσττ)σ:ς: κέντρα χει-
  μωνικά, θέατρα, διασκεδάσει; γε¬
  νικώς, άνάλογοι πρός τάς άπαι-
  τήσεις καί τή σημασία τοΰ κλει-
  στοΰ χώρου. ΆφοΟ όπάρχει ϊρε-
  ξις καί αί υφιστάμεναι διασκεδά-
  σεις φρεσκάρονται καί νέαι όργα-
  νώνονται:Ή ψυχολογία τοΰ κοινοΰ
  είνε κάτι εύκολο καί συνεπώς ευ-
  κολος καί ό καθορισμός των πι-
  θανοτήτων επιτυχίας άπό τούς ε¬
  πιχειρηματίας
  * *
  Ηυμοΰμα: ενα χειμώνα τόν γα-
  βρια τοΰ Άθηναϊκοΰ πεζοδρομίου.
  Μπροστά τού είχε σταματήσει μία
  λιμουζίνα καί άπό αυτήν κατέοη-
  κε μία κυρία φορτωμένη γουνα-
  ρικά. Μέσ' άπό τό βαρύ πλαίσιό
  το·ος, τό προσωπάν.ι της μόλις έ-
  ζωγραφίζετο, ρόδινο καί λαχτα-
  ριστό Ό γαβριίς γυμνός καί τρέ-
  μιυν είχε τό κουράγιο νά κάμη ..
  κριτι/.ή:
  —Ώραΐο πρόαωπο, άλλά πολλά
  γουναρικά.
  Καί δέν είπε πάλιν τίποτε τό
  άνόητο: Μέ ολιγώτερα γουναρικά
  ή κυρία θά περιώριζε την πλου-
  τοκρατική τη; έπίδειξι, άναδει-
  κνύουσα περισσότερο την ώμορφιά
  της. Άλλά καί ό γαβριά; θά έ-
  περνοθσεν ?να καλύτερο χει-
  μώνα.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Οί πόΑεμοι τού 1912—15.
  ΕΓΓΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
  ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Κάθε άνθρωπος ύηοχρεοΰται καί νά γνωρίζη καί νά τιμά την
  Ιστορίαν τής Πατρίδος τού. Ιδιαιτέρως ημείς οί "Ελλπνες, οφείλο¬
  μεν νά γνωρίζωμεν την ένδοξον ιστορίαν τής Ελλάδος, την οποίαν
  τιμοΰν καί θαυμάζουν ολα τα "Εθνη τοΰ Κύσμου.
  "Ενας άπό τούς σπουδαιότερον; στκθμούς τή; ενδόξου συγχρό¬
  νου ίατορία; της Πατρίδος μας είνε η άπελευθερωσις τής θεσσαλονί¬
  κης, της οποίας η πρώτη ίατορική 25ετηρίς έορτάζεται την Τρίτην
  26 Όκτωβρίου.
  Συγχρόνως ομως καί δι' ημάς τού; Κρήτα;, ό ίστορικό; Σταθμό;
  τή; 'Εθνική; άποκαταβτάοεω; τής Πολυδοξασμένη; Μεγαλονήσου
  μας Κρήτης είναι ή άνάληφι; τής Γενική; Διοικήσεω; τή; Νήσου
  υπό τού Στεφάνου Δραγούμη, πρώτου Γενικοϋ Διοικητοΰ Κρήτης.
  άναλαβόντο; την Γενικήν Διοίκησιν τή; νήσου την 13ην Όκτωβρί¬
  ου 1912.
  Τα χρόνια επέρασαν άπό τότε. Ή 'Ελλάς μέ μιά ψυχή καϊ μέ
  την απόφασιν νά νικήαη καί νά έλευθερωση τα σκλαβωμένα παιδία
  τη;, ίξωρμοΰσε άΐτό τα σΰνορα τη; Μελοΰνα; πρό; την δόξαν καί
  τό.ν θρίαμβον.
  Ή Κρπτπ μας βυμμετέχει μέ 10.000 άνδρείου; μαχπτά; εί; τού;
  ίεροΰ; αγώνας τή; Ελλάδος μκ;.
  Έλασσών—Σαραντάπβρον—Βέρροια—Γιανιτσά— Φεβσαλονίκπ—■
  Κβζάνη—Φλώρινα— Γρίμποβον— Πρέβεζα— Πέντε πηγάδια— Μπι-
  ζάνι—Ίωάννινα— "Ελλη — Λήμνο; καί Νησιά είναι οί διαδοχικοί δο-
  ξασμένοι σταθμοί ποΰ έλάμπρυνον πρό 25 έ των την ιστορίαν μα;,
  ποΰ έδόξασαν την 'Ελλάδα μα;, ποΰ έκαμαν τα Έθνη τοΰ κόσμου
  νά βαυμάζουν τού; "Ελληνας καί νά τού; θεωροϋν ίκανοΰ; νά κα-
  ταλάβουν την πρώτην θέσιν μεταξυ των πολιτισμένων κρατών τοΰ
  κόσμου.
  Ύπενθυμίζομεν τα ίστορικά γεγονότα διά τα οποϊα πά; Έλλην
  πρέπει νά υπερηφανεύεται.
  17 Σεπτεμβρίου 1912.
  Κηρύσσεται ή έπιστράτευσις
  τής Ελλάδος καΐ οί Πανέλ-
  ληνες μέ ενθουσιασμόν ιερόν
  καί έξαιρετικά συγκινητικόν
  σπεύδουσι άθρόοι άπό τα πέ-
  ρατα τής Οίκουμένης είς την
  φωνήν την Πατρίδος, "ίνα πυ-
  κνώσουν τάς έλευθερωτικάς
  φάλαγγας των Έλληνικών
  Συν)των.
  Ή Κρήτη προσκαλεϊται ά¬
  πό την μητέρα 'Ελλάδα νά
  συμμετάσχη των ίερών άγώ-
  νων τής Κοινής Πατρίδος
  πρός απελευθέρωσιν δοΰλων
  άδελφών.
  Υπουργείον Στρατιωτικών.
  Έπιτελική Ύπηρεσία Στρα-
  τοΟ. — Αρχηγόν Πολιτοφυλα-
  κης Κρήτης. Διαβιβάσατε Έ-
  κτελεστική Έπιτροπή παρά¬
  κλησιν Κυβερνήσεως δπως ά-
  μα τή κοινοποιήσει διατάγμα-
  τος Έπιστρατεύσεως γνωσθη-
  σομένης άμέσως υμίν διατά¬
  ξη εκτέλεσιν διατάγματος καί
  διά Κρηπκήν Πολιτοφυλακήν.
  Επί τή βάσει τούτου θέλε-
  τε προβή είς την επιστράτευ¬
  σιν αυτής καΐ αναμείνατε δι¬
  αταγήν μας περί άποστολής
  ενταύθα. Έκ συμφώνου μετά
  έκτελεστικής έπιτροπής θέλετε
  μεριμνήσει δπως μέτρον θεω¬
  ρηθή άποσκοποϋν τοπικήν
  προστασίαν Κρήτης κατά εν¬
  δεχομένης μετά έπικειμένην
  Ίταλοτουρκικήν ειρήνην έξό-
  δου Τουρκικοϋ στόλου καΐ α¬
  ποπείρας αύτοΰ πρός άπόβα-
  σιν έν Κρήτη.
  Άλλά θέλετε λάβει πάντα
  τα μέτρα, δπως έκ τής έπι-
  στρατευθησομένης δυνάμεως
  3,500 άνδρες ώσι πάντοτε έ'-
  τοιμοι δπως έπιβιβασθοΰν είς
  άποσταλησόμενα εντεύθεν
  πλοΐα άμα δοθησομένη εντεύ¬
  θεν διαταγή.
  Άποστέλλομεν εντεύθεν ά-
  νά 1000 χιτώνια, περιοκελί-
  δας, θερινά πηλίκια, ζεύγη
  άρβυλών, σκελέας καί ύποδύ-
  τας δι* ών κατά πληροφορίας
  λοχαγοϋ οίκονομικοϋ Βενε-
  τσάνου συμπληρούται άναγ-
  καΐος δι" έπιστρατευθησομέ-
  νην δύναμιν ίματισμός λαμβα-
  νομένου ύπ' δψιν δτι χρησι-
  μοποιήσητε καί ύπάρχοντα θε¬
  ρινόν ίματισμόν.
  Αθήναι 17—
  IX—
  1912.
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  Χανιά 30—
  IX—
  1912. ώρα
  10 π. μ. "Υπουργείον Στρατι¬
  ωτικών Αθήνας.— Κυβέρνη¬
  σις προσκληθεΐσα είς Συμ¬
  βούλιον Προξένων ύπεστήρι-
  ξε την γενομένην επιστράτευ¬
  σιν των έφέδρων Κρήτης δη-
  λώσασα δτι θά συμμεθέξη
  των έν Ελλάδι γενομένων,
  ύφισταμένη άγογγύστως συ¬
  νεπείας οίαιδήποτε καί άν
  ώσιν. Έμείνομεν σύμφωνοι
  έν τέλει ίνα μόνον έν έκρή-
  ξει πολέμου άποστείλωμεν έ-
  φέδρους καΐ υλικόν αυτόθι.
  Πρόξενοι εδήλωσαν δτι θά ά-
  νακοινώσωσι ταυτα Κυβερνή-
  σεις των.
  Άρχηγό; Πολιτοφυλακής Κρή¬
  τη; Μομφερράτο;.
  ΧΑΝΙΑ 21—
  IX
  —1912. Πρό¬
  εδρον Έλληνικής Κυβερνήσε¬
  ως Αθήνας.— Κύριε Πρόεδρε.
  Διά τοϋ ύπ' αριθ. 89 τής 18ης
  Σεπτεμβρίου έ. ε. Διατάγμα¬
  τος ή Κυβέρνησις Κρήτης ε¬
  κάλεσε τούς έφέδρους των
  ήλικιών 1907—1911 (πέντε έ-
  τών), οΐτινες, προθύμως προ-
  σερχόμενοι, άνέρχονται είς
  3347 καΐ άποτελέσωσι μετά
  των υπό τα δπλα ευρισκομέ¬
  νων, όλικήν δύναμιν έκ 3499
  άνδρών.
  Έκ τούτων οχηματισθήσον
  ται τέσσαρα Τάγματα άτι¬
  να έντός ολίγων ημερών έ
  σονται Μτοιμα δπως μετενε-
  χθώσιν είς Έλλάδα δι' ών
  μέσων θέλει παράσχη ή Έλ-
  ληνική Κυβέρνησις.
  Τούτων άπερχομένων έκ
  Κρήτης, δυνάμεθα νά καλέ
  σωμεν τούς έφέδρους χωροφύ-
  λακας οΐτινες άνερχόμενοι
  είς 16Γ6, δύνανται ν' άποτε-
  λέσωοιν εν τάγμα μετά των
  αξιωματικών των καΐ ν' απο¬
  μείνη έπαρκής άριθμός πρός
  συγκράτησιν τής δημοσίας τά¬
  ξεως ενταύθα έκ των νυν ύ-
  πηρετούντων, ανερχόμενον είς
  Γ234. Οί έψεδροι των δύο ή-
  λικιών οί επί τρίμηνον άσκη-
  θέντες, άνερχόμενοι είς 3439,
  δύνανται ν' άποτελέσωσι τρία
  Τάγματα δι' ά δμως δέον νά
  χορηγηθώσιν οί άπαιτούμενοι
  άξιωματικοί καί ύπαξιωματι-
  κοΐ πρός συμπλήρωσιν των
  στελεχών.
  Τάς άνω πληροφορίας έκρι-
  να άναγκαΐον νά χορηγήσω
  υμίν, δπως καθ' ήν περίστα¬
  σιν, ώς προφορικώς μοί έδη-
  λώσατε, οί έκ Κρήτης μαχη-
  ταΐ είναι προωρισμένοι νά
  συντρέξωσι τόν Ελληνικόν
  στρατόν, κανονίσητε τόν τρό¬
  πον τής αύτόθι μεταβάσεώς
  των, χορηγουμένου παρά τής
  Έλληνικής Κυβερνήσεως άνα-
  λόγου ίματισμοϋ καΐ έξαρτή-
  σεως, τοΰ όπλισμοΰ όντος ά-
  νεπαρκοΰς.
  Ό επί τή; Δημ. Ασφαλείας καΐ
  Δημ. Έργων Διοικ. Έπίτροπο; ©.
  Λυμπρίτη;.
  ΧΑΝΙΑ 7—
  IX—
  12 Υπουρ¬
  γείον Στρατιωτικών, Αθήνας.
  Πεζικόν έπιστρατευθέν απε¬
  τέλεσε 16 Λόχους. Συνεκεν¬
  τρώθησαν οπλίται ενταύθα
  (Χανιά) 1500. Ηράκλειον
  Κρήτης 1760 καϊ Ρέθυμνον
  460. Αναμένομεν διαταγάς
  σας.
  Μομφερράτο;
  1η Όκτωβρίου 1912.
  Εϊσοδος των Κρητών Βου-
  λευτών είς την Ελληνικήν
  Βουλήν. Ό Πρόεδρος τής Κυ¬
  βερνήσεως Έλ. Βενιζέλος ύ-
  ποδεχόμενος τοΰς Κρήτας βου¬
  λευτάς προβαίνει άπό τοϋ βή-
  ματος τής Βουλής διατελού-
  σης έν Έθνική συγκινήσει είς
  την δήλωσιν: «Ότι ή "Ελλάς
  άποδέχεται δπως τοΰ λοιπού
  ε'ν ΰπάρχει κοινόν Κοινοβούλι¬
  ον διά τό Ελεύθερον Βασί¬
  λειον καΐ την νήσον Κρήτην»,
  (άκολουθεΐ)
  Ή όδός Χανδρά.
  Νέαν πίστωσιν έκ πεντακο-
  σίων χιλιάδων δραχ. διέθεσε
  τό κράτος διά την οδόν Ση
  τείας,—Χανδρδ. Έλπίζεται
  δέ δτι συντόμως θά χορηγη-
  θοΰν καί άλλα συμπληρωμα-
  τικά κονδύλια διά την κατα¬
  σκευήν δλων των τεχνικών
  έργων καΐ την σκυρόστρωσιν
  τής όδοΟ αυτής, τής οποίας ή
  διάνοιξις επετεύχθη διά προ-
  σωπικής εργασίας των κατοί-
  κων, ώστε νά εξασφαλισθή ά-
  προσκόπτως, κανονικη καί ά-
  νετος άμαξιτή συγκοινωνία.
  Καί είναι άνάγκη δντως νά
  γίνη τουτο, έφόσον πρόκειται
  νά εξυπηρετήση ενα άπό τα
  μεγαλύτερα, τα πλουσιώτερα
  καί τα προοδευτικώτερα δια-
  μερίσματα τής επαρχίας Ση¬
  τείας.
  Τα άμύγδαλα.
  Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
  ας απεφάσισε την οργάνωσιν
  αγώνος πρός καταπολέμησιν
  των διαφόρων άσθενειών των
  άμυγδαλεών,είς τόν νομόν Λα
  σηθίου καί προστασίαν τής
  άμυγδαλοπαραγωγής.Πιστεύε-
  ται δέ δτι ό αγών θά διεξα¬
  χθή μέ σύστημα καΐ μέθοδον
  καί είς εύρυτάτην άκτΐνα ώ¬
  στε κάθε κίνδυνος καταστρο-
  φής των άμυγδαλοδένδρων νά
  έξουδετερωθη. 'Έπρεπε δέ 6ν
  τως νά άναληφθή προσπα¬
  θεία καταπολεμήσεως των ά¬
  σθενειών τής άμυγδαληδς διό
  τι οί έξ αυτών κίνδυνοι απέ¬
  βησαν σοβαρώτατοι απειλούν¬
  τες νά καταστρέψουν έ'ν άπό
  τα κυριώτερα είσοδήματα τοθ
  νομοΰ Λασηθίου.
  Ό Γολγοθάς μιάς καρδίας
  = = ΚΔ1ΣΑΒΕΤ
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΑΟΥ
  Ή ζωή τής μελανχολικής
  αύτοκρατείρας.
  28ον
  Ό αύτοκράτωρ, άστεϊζόμενο;,
  ύπηνίσσετο την συμβουλήν πού εί¬
  χε δώση στήν νεαρά τού σύζυγον
  ό ραββΐνος Άλεξάντερσον τής
  Πέστης, βεβαιώσα; αυτήν δτι άν
  έκάρφωνε στήν πόρτα της ?ν έ-
  βραϊκόν ποίημα θά έγεννοΰσε ά-
  ναμφιβόλως άγόρι!
  Ή Έλισάβετ τα χάνει. Τα δώ-
  ρα. είνε τόσον πολλά, ώστε γιο-
  μίζει Ινα δλόκληρο, μεγάλο δω¬
  μάτιον.
  Ή νεαρά μητέρα δέν προφθά-
  νει νά σφίξη στήν άγκαλιά της
  καί τα δεύτερό της παιδί, καί
  τα χάνει καί αύτό. Τό παίρνει
  καί αύτό ή πεθερά, υπό τό πρό-
  σχημα δτι θά είνε κοντά στό ά-
  δελφάκι τού. Μέσα είς τό άνά-
  κτορον, είς τόν δροφον 8που ξχει
  τα ιδιαιτέρα της διαμερίσματα, ή
  άρχιδούκισσα Σόφια, ίδρύει μία
  νέα έπαρχία, είς την οποίαν έν-
  νοεΐ νά βασιλεύη άπολυταρχικώς:
  Την «νάρσερι», τόν παιδικό θά-
  λαμον. Ή Έλισάβετ αϊσθάνεται
  πώ; δσα παιδία καί άν φέρη στόν
  κόσμο, θά είναι σάν άκληρος: θά
  τή; τα παίρνη ή πεθερά της υπό
  τό πρόσχημα δτι τα παιδία αυτο¬
  δικαίως ύπάγονται είς την επαρ¬
  χίαν τοΰ «παιδικοΰ θαλάμου». Ή
  άδυσώπητος άρχιδούκισσα φροντί-
  ζει καί έδραιώνει επί άσφαλών
  βάσεων την κυριαρχίαν της επί
  των παιδιών τοΰ υίοΰ της. Έν
  πρώτοις Ιξασφαλίζει ισχυράς συμ-
  μάχους. Ό άρμοδιώτερο; νά έχη
  γνώμην επί τοϋ προκειμένου, ό
  έπίσημο; μάμμο; τής Αύλής, ό
  γυναικολόγος Δρ Ζερμποϋγκερ
  πού ξεγέννησε την νεαράν αύτο-
  κράτειρα καί παρακολουθεΐ κάθε
  φοράν τό νεογέννητον, είνε τυ-
  φλόν όργανον τής πεθεράς. Χρε¬
  ωστεί είς αυτήν την θέσιν τού.
  Γιά την τύχην των παιδιών
  συνεννοεϊται πάνω άπό τό κεφάλι
  τήςμητέρας, μέ την πεθερά της.
  Ή Έλισάβετ, δυό φορές μητέρα,
  είνε έν τούτοις χωρίς παιδία. Καί
  δμως είναι δικά της αύτά τα ουό
  τα πλάσματα πού γεννήθηκαν μέ¬
  σα στό π#ληό άνάκτορον. Σάρξ
  έκ τή; σαρκό; τη;. Αυτή πόνεσε
  γιά νά τα φέρη στάν κόσμο.
  Μέ ποιό δικαίωμα τής τα στε-
  ροΰν; Την νεαρά μητέρα την πνί-
  γει τό δίκηο. Ζητεί τα παιδία
  της. Έπιμένει στόν άνδρά της νά
  επέμβη καί νά τερματίση την τε-
  ρατώδη κατάστασιν, θέλει τα παι¬
  δία της κοντά της, στό ϊδιο πά-
  τωμα, καί δχι νά καταντα νά
  χρειάζεται όλόκληρο μικρό ταξίδι
  γιά νά πάη νά τα δή. Έξ άλλου
  τό μεγαλείτερο κοριτσάκι της, ή
  μικρά Σόφια, ήταν συχνά άρρω-
  στη, χωρίς ό ιατρός Ζέρμπουργκ
  νά μπορή νά εξηγήση γιατί. Τής
  Έλισάβετ τής ένσφηνώνεται ή
  ίοέα: Τό κακόμοιρο τό πλασματά-
  κι είνε διαρκώς άρρωστο γιατί
  τό εχουν μακρυά άπό την μάννα
  τού. Έπαναλαμβάνει στόν Φραγ-
  κΐσκο Ιωσήφ την άπαίτησί^της.
  Τοΰ λέγει;
  —Έ μητέρα σου σέ άγαπά.
  Δέν καταλαβαίνει πόσο κι' έγώ ά-
  γαπώ τα παιδία μου;
  Καί ό Φραγκϊσκος Ιωσήφ, υπό
  την γοητείαν τής νεαράς συζύγου
  τού, πού μετά τόν δεύτερον τοκε-
  τάν λές καί ξανάνθισε, καί είνε
  ώραιότερη άπό κάθε άλλη φορά,
  δέν εχει την δύναμιν νά τής αρ¬
  νηθή. Γράφει στήν μητέρα τού πώς
  απεφάσισε νά μεταφέρη τα παι¬
  δία τού είς τα «διαμερίσματο Ραν*
  τέτσκι» ώ; πειό εύρύχωρα καί
  πειό πρόχειρα διά την αύτοκρά-
  τειραν, ή όποία ετσι δέν θά είνε
  ύποχρεωμένη ν' άνεβαίνη σκάλε;
  γιά νά ίδη τα παιδία της. Στέλ¬
  λει την επιστολήν στί; 30 τοΰ
  Αύγούστου. Τόσον αύτός, ίσον
  καί ή Έλισάβετ, άφοΰ εφυγεν ή
  έπιστολή, είνε κάπως φοβισμένοι
  γιά τό άποτέλεσμα.
  (Ή συνέχεια
  είς την 2αν σελίδα)
  Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  *
  .*
  ,*■
  ι
  ΘΕΗΜλΤλ
  είς την λαιμητόμον.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό ά-
  ριοτούργημα: «Οί λογχοφόροι τής
  Βεγγάλης».
  ΈκάσχηνΔευτέραν, Πέμτττην,Σάβ
  βατον καί Κυριακήν απογευματι¬
  ναί ώρα 6.30 μ. μ.
  Μ1ΝΩΑ.— Σήμερον: τό μοντέρ-
  νο άριστούργημα: «Τα δυό κοθώ-
  νια», μέ τούς Χονδρόν καί Λιγνόν.
  Καθ' εκάστην άπογευματινή 6 μ.μ.
  ΜΙΑΤΡΛΝΙΙΗ
  ΒΑΪΙΛΙΣΣΛ =
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  .,ΛΟΓΙΟΦΟΡΟΙ
  ΤΗΣ
  ΒΕΓΓΑΛΗΣ
  Γκάρρυ Κοϋπερ
  Φράνσοτ Τόν
  Κάθλιν Μπούρκε
  ΑΥΡΙΟΝ
  Ή αποκάλυψις τού Μάγιερ
  λιγκ:
  Ντανιέλ Νταριέ
  στήν τελευταίαν της ίη-
  ι μιουργίαν:
  Α
  II
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Το αριστούργημα τού /
  ΙΨ Ε Ν
  ΠΕΕΡ ΓΚΥΝΤ
  Μέ τόν
  Χάν Άλμπερς
  καί την
  "Ολγα Τσέχοβα
  .
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ,.ΔΙΑΚΟΣΜ.'
  Από τού θρόνου
  «=>
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ή γυναΐκα τού δρύλου
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  235ον
  Ή Μαρία—Άντουανέττα
  έγλίστρησε στό σκοτάδι μιας
  έξώπορτας. Ή άμαξα τού Λά
  Φαγιέτ επέρασε τόσο κοντά
  ώστε οί τροχοί της σχεδόν
  την αγγιξαν. Κανείς δμως
  δέν την αντελήφθη. Άκόμη
  λίγα βήματα καί επί τέλους,
  έφθασεν, άσθμαΐνοντας, κον¬
  τά στό άμάξι δπου θά είόρι-
  σκεν δ,τι πιό άκριβό εΐχε στόν
  κόσμο: τόν Φέρσεν καί τα παι¬
  δία της.
  * *
  Γιά τόν βασιληδ, ή φύγη
  ήταν πιό δύσκολη. Έν τού¬
  τοις επρεπε νά υποστή άκό¬
  μη την καθημερινή έπίσκεψι
  τού Λά Φαγιέτ, ή όποία έ-
  κεΐνο τό βράδυ παρετάθη τό¬
  σον ώστε ό Λουδουβΐκος 16ος
  λίγο έλειψε νά χάση την ύ-
  πομονή τού την άνεξάντλητη.
  Κάθε τόσο έσηκωνόταν κι' ε¬
  πήγαινε κατά τό παράθυρο
  σάν νά ήθελε νά κυττάξη
  τόν ούρανό:
  —Μαθρα σύννεφα, έλεγε.
  Θά έχωμε βροχή αυριο. Κρΐ-
  μα...
  "Επί τέλους, κατά τίς ένδε-
  κάμισυ τόν έκαληνύχτισεν ό
  ένοχλητικός έπισκέπτης. Ό
  Λουδοβΐκος έμπήκε στό δω-
  μάτιό τού δπου άρχισεν ή τε¬
  λευταία άπεγνωσμένη πάλη
  μέ την έθιμοτυπία, την άνυ-
  πόφορη έθιμοτυπία. Σύμφωνα
  μ' έ"νητ πανάρχαιο έ'θιμο, ό
  πρώτος θαλαμηπόλος έκοι-
  μόταν στό ϊδιο δωμάτιο μέ
  τόν βασιληά έχοντος δεμένο
  στόν καρπό τού χεργιοΰ τού
  έ"να κορδόνι πού δέν εΐχε
  παρά νά τό τραβήξη ό μο-
  νάρχης γιά νά τόν ξυπνήση.
  Πώς νά φύγη ό Λουδοβΐκος;
  Πά νά τό κατορθώση, έ-
  πρεπε νά ξεφύγτι πρώτα-πρώ-
  τα άπό τόν θαλαμηπόλο τού.
  Έκάθησε λοιπόν, γαλήνιος
  δπως πάντα, σέ μιά πολυθρό-
  να γιά νά γονστίσουν δυό
  βαλέδες νά τού βγάλουν τα
  παπούτσια. 'Έπειτα τόν έ'γ
  δυσαν, δπως συνήθως, έπλά
  γιασε κι' έτράβηξε τα παρα
  πετάσματα τού κρεββατιοθ
  σάν νά έτοιμαζόταν νά κοι¬
  μηθή. Πραγματικώς δμως δέν
  έπερίμενε παρά τή στιγμή δ
  που ό θαλαμηπόλος θά έπή
  γαινε νά γδυθή στό πλαινό
  δωμάτιο' καί, στό έλάχιστο
  αύτό διάστημα—ή σκηνή θυ
  μίζει κωμωδία—ό βασιληδς έ
  γλίστρησεν άπό τό κρεββάτ
  τού, ξυπόλυτος, μέ τα νυχτι
  κά τού καί άπό την άντικρυ
  νή πόρτα έχώθηκε στό δω
  μάτιο τού γυιοθ τού, δπου
  τού εΐχαν έτοιμάστ] μιά φορε
  σιά άπλουστάτην, μιά χον
  τροκαμωμένη περροΰκα καί —
  νέα ταπείνωσις—£να καπέλ
  λο ΰπηρέτη.
  (συνεχίζεται)
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΊδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοΰ στομαχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτοϋπεπτι-
  κοΰ συστήματος έν τφ ιατρείω
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορραΐδων α¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Διά νά ντυθήτε τό βράδυ σύμ-
  >ωνα μέ τή νέα μόδα, έπιβάλλε-
  αι νά Μχετε έν πρώτοις ώραία
  ιάχη. Όλα τα μοντέλα βραδυ-
  νών τουαλεττών μεταξύ των ο¬
  ποίων θά έκλέξετε μετ' ολίγον
  παρουσιάζουν τΐράγματι την κοι-
  νή λεπτομέρεια νά είνε εξωμα,
  περισσότερον άπό ποτέ άλλοτε.
  Σπανίως έφθασε—θά τολμήσωμε
  νά ποθμε: τόσο χαμηλά;—ή τέχνη
  στό σημεΐο νά δώση τόση άξία
  στούς ώμους, στ'ις ώμοττλάτες καΐ
  στήν ράχη ένω συγχρόνως τ' άπο-
  καλύπτεί δλα είς τό φώς. Νά έ-
  ΐΐιδείξετε δλα αύτά, πολύ καλά,
  άλλ' δμως δέν έπιτρέπεται νά πα-
  ρουσιάζωνται μ' έλλείψεις Κι' εύ-
  τυχώς υπάρχη θεραπεία γιά κάθε
  τι. Μιά γυναικα μοντέρνα, κομψή,
  ■προσεκτική, γυναΐκα των σπόρ
  δέν ϋχει άνάγκη παρά νά την εί-
  δοποιήσουν ιτερί τούτου καί νά
  την συμβουλεύσουν. 'Υπάρχουν μέ-
  σα νά ττεριποιηθήτε τό ντεκολ-
  τέ σας σύμφωνα μέ τίς άταιτή-
  σεις τοΰ 1937, δηλαδή ό τρόπος
  μέ τόν όπο"ον θά είσθε πάντοτε
  γοητευτικές είτε έκ των ίμττρο-
  σθεν είσθε, είτε προφίλ, είτε έκ
  των δπισθεν. Καί νά μην άκούε-
  τε στό περασμά σας έκτός άπό
  κολακευτικά σχόλια.
  Πρέπει νά έπαγρυπνή_τε δμως
  καί είς την έντύπωσι ποΰ προξε-
  νοΰν τα διαφανή ύφάσματα: π. χ.
  ή σχεδόν άόρατες μπρετέλλες
  άπό μουσσελίνα ή ή ράχη άπό
  τοΰλι στ'ις τουαλέττες γιά βραδυ-
  νά γεύματα. Μην φαντασθήτε δτι
  αΰτά τα ύφάσματα κρύβουν αύτό
  Μίσ ώραίσ ράχη άξίζει περισσοτερο
  άπό ένα ώραΐο πρόσωπο.
  Αί άτταιτησεις τής μόδας.
  πού καλύπτουν.
  Μιά ώραία ράχη πρέπει νά 2χη
  μακρούς μΰς, έλαφρώς όρατούς
  κάτω άπό ιό δέρμα: αύτοι οί μΰς
  έτιιβάλλετο.1 νά σχηυ.ατίζουν μιά
  άπαλή γραμμή ή όποία νά κατε-
  βαίνπ άηό τούς ώμους καί ν" άφί-
  νη να διακρίνεται έλαφρώς «τ'
  α'ύλάκι» τής σπονδυλικής στήλης.
  Τα συνηθέστερα έλαττώματα
  τής ράχης είνε τό μαλακό_ κάτω
  άιΐό τόν τράχηλο μέρος, αί τΐροε·
  ξέχουσαι ώμοπλάται καί ή άσυμ-
  μετρία.
  Είν' εΰκολο νά θτραπευθουν
  δλ' αύχα: σέ κανένα μέρος τοΰ
  σώματος δέν μπορεΐτε νά έπιτό
  χετε ίκανοποιητικώτερα καί τα·
  χύτερα άποτελέσματα.
  Ή διολίσθησις επάνω στή ράχη
  είνε έκ των καλυτέρων άσκήσεων
  ποΰ βοηθοθν είς την υποταγή τής
  ώμοπλάτης καί στόν σχηματισμόν
  των μυώνων, εάν δέν έρέθιζρ _ κι'
  έκούραζε ολίγον τό δέρμα: θά έ
  φαρμόσετε λοιπόν την ανωτέρω
  άσκησι τίς ήυέρες πού δέν πρό
  κείται νά έπιδείξετε τή ράχη σας
  Τέλος, είνε καλό, γιά ν' άναδεί
  ξετε πεοισσότερο την ράχη σαο
  νά την καταστήσετε τϋρωστη, έ
  άν οί μυώνες είνε έξησθενημένοι
  ή νευρώδεις, ή ράχη χάνει πολύ
  άπό απόψεως αίσθητικής. Ή ώ-
  ραιότης τής ράχης είνε περισσό_
  τερον έπιβεβλημένη καί άπό τοΰ
  προσώπου άκόμη. Καί είνε πολύ
  εϋκολος ά τρόπος μέ τόν οποίον
  θ' άποκτήσετε ώραία ράχη: μέ
  την γυμναστική.
  ή Ντιστεγκέ
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Τί εντύπωσιν θά Ικαμνε τό
  γράμμα, πού άλλως τε ήταν εύ-
  λαβέστατα διατυπωμέγον, είς την
  άγέρωχον άρχιδούκισσαν; Στίς 2
  Σεπτεμβρίου — κυρίως γιά ν" ά-
  ποφύγουν τόν άμεσον αντίκτυπον
  —Ο Φραγκΐσκος Ιωσήφ καί ή Έ-
  λισάβετ άναχωροΰν γιά μιά περι¬
  οδείαν είς την Στυρίαν καί την
  Καρινθίαν, πού έσχεδίαζαν πρό
  κολλοθ. "Ετσι τουλάχιστον θά εί-
  χαν την ευκαιρίαν νά ζήσουν
  δώδεκα ήμέρες μόνοι τους, χωρίς
  την αΐωνία παρέμβασι τής άρΧ'-
  οουκίσσης.
  Όπως 3μως οί άνθρωποι, ετσ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.20.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Άφοπλίζει τίς γυναΐκες.—
  Θυσιάζει τούς άνδρες (ξεν.)
  2) Έπ' αύχοθ έμάθαμε τα πρώ-
  χα γράμματα (άρχ.)—- Άσιατι-
  κόν [βασίλειον.—Ελληνικόν γράμ-
  μα.
  3) Χρησιμεύουν πρός καθοδή-
  γησιν ΣΝ—Αέγεις (άρχ).
  4) Πρώτη λέξις γνωστής μάρ-
  κας γραμμοφώνων.— Έξόγκωμα
  παθολογικον.
  5) Τίτλος Ίσπανικός.— Πρόθε¬
  σις— πλανήτης.
  Π) Πόλις τής Δ. Άλγερίας καί
  λιμήν—Σύζυγος τοθ Μ. Αλεξάν¬
  δρου.
  7) Αίγυπτιακή θεότης—Λέγεται
  είς τάς προπόσεις μετά των σχε¬
  τικών λέξεων — Ακούεται δπου
  ύπάρχει μωρό. —Άρθρον.
  8)'Υπάρχοντα. —Είς των τριών
  κυριωτέρων θεών των Ίνδών.
  !·) 'Υποθετικός σύνδεσμος (δίς).
  —Πρώτον μέρος μεγάλης πρω¬
  τευούσης νοτιααφρικανικής χώ¬
  ρας·
  10) Ό άνώτατος θεός των άρ
  χαίων Έλλήνων. Νά είσαι (άρχ.)
  11) Πρός χάριν της δέν έδίστα
  σε ό άγαπημένος της νά διαπλεύ
  στ; τόν Έλλήσποντον. — Άρχαΐο-
  πολεμικον σκάφος.
  12) Άρθρον.—Ή κατοικία τής
  ψυχής.— Σχηματίζεται είς τάς
  εκβολάς των ποταμών.
  13) Άρχαία έταίρα άκολουθή
  σασα τόν Μ. Αλέξανδρον είς Μ
  Ασίαν. Πόλις (άρχ.).
  ΚΑΒΕΤΩΣ
  1) Αρχαίον δπλον.—Έπευφη·
  μία.
  2) Μέρος τοΰ σώματος των ζώ
  ών. —Πολεμική κραυγή.
  3) βεά τοΰ Όλύμπου καί ή ή
  λικία καθ' ήν συμπληροΰνται τα
  δύο φΰλα.—Δεικτικόν μόριον
  (δημ).—Θεά τοΰ πολέμου.
  4) Μαρκήσιος δώσας τό δνομά
  τού είς ωρισμένην διαστροφήν.—
  Χρονικόν έπίρρημα.
  5) θεά τής δικαιοσύνην κα
  τής σοφίας παρ' ΑΕγυπτίοις.
  (>) Λι'αύτοΟ οιαπορθμεύονται α
  Τό ΝΕΟ λαϊκό τσιγάρο
  ,,Νύμφη
  Χαρμάνι γλυκοσέρτικο,
  καί ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΩΡΑ
  Δρ. 6
  Μέ 100 ΔΕΛΤΙΑ Ύμενάλα πέρνετε 20 Δραχμάς
  (Κεντρικόν ΠΡΑΤΗΡ1ΟΝ έναντι ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ).
  {
  ί
  ΚΟΙίΊΩίΊΙΚΗ
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.— Ή δνίς Άδα-
  μαντία Μ. Βενέρη δέν δέχεται έ-
  πισκέψεις αυριον 18ην τού μηνός.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Διά τα τρί-
  μηνα καί είς μνήμην τής μακαρί-
  τιδος Κρουστάλλης Γαρεφαλάκη
  προσεφέρον σήμερον είς τό Πτω-
  χοκομεΐον εκλεκτόν καί άφθονον
  φαγητόν τα τέκνα αυτής Ευστρά-
  τιος Γεώργιος καί Νικόλαος. ΟΙ
  τρόφιμοι τοΰ Ίδρϋματος καί τό
  προσωπικόν. Γύχαριστοΰν θερμό-
  τατα.
  15)12)37.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  άρχιδουκίσσης, είς απάντησιν τή;
  άπό 30 Αύγούστου έπιστολής τού.
  Ή άρχιοούκισσα είνε Ιςω φρε-
  ών καί επί τή ίδέα απλώς πώς
  μποροϋσζ νά τής πάρουν τα δυό
  έγγονάκια της καί νά τα έγκατα-
  στήσοϋν άλλοΰ. Κάθε λέξις των δύο
  επιστολήν της έχει καί άπό μίαν
  αίχμή κατά τής νεαρας αύτοκρα-
  τείρας. Ή άρχιοούκισσα Ιφθασε
  ν' άπειλήσΐί] νά έγκαταλείψι;) ορι¬
  στικώς την Χόφμπουργκ καί νά
  πάη νά έγκατασταθή άλλοΰ.
  Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ πρός τό
  παρόν προτιμά νά μην απαντήση
  στίς δύο έπιστολες τής μητρός
  τού.
  (συνεχίζεται)
  ψυχαί είς τόν Άδην.—Ευρίσκεται
  καί είς τα πλοΐα καί υπό τάς σι-
  οηροδρομικάς γραμμάς.
  7) θυγάτης τοΰ Κάδμου καί
  τής Άρμονίας.—Μέρος παροιμι-
  ώδους φράσεως των άρχαίων Σπαρ-
  τιατισσών.—"Αρθρον.
  Η) Κάθε χώρα εξέλεξε την ιδι¬
  κήν τού άπό τίς πειό ώραΐες.-
  Ξύλινον άγαλμα.
  9) Θεός τής Ελληνικήν φύσε¬
  ως.—Πρόθεσις.—"Αρθρον.
  10) Μάρκα αύτοκινήτων.—Τα
  δύο γενή.
  11)Ή τοθ'Ιακώβ είναι γνωστω-
  τάτη. —2 γράμματα τής λέξεως
  Ίρις.—Ζώον οίκέσιτον (άρχ).
  12) Μεταδίδεται άστραπιαίως
  επί καλοΰ ή κακοΰ.—Καταστρε¬
  πτικόν βλήμα.
  13) Δευτέρα σύζυγος τοΰ Μω¬
  άμεθ.—Σινικόν πνευστόν μουσικόν
  όργανον.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Έκτελεστική 'Επιτροπή
  τοθ Είδικοΰ Ταμείου Έπαρχι
  ακής Όδοποιΐας Ν. Ηρακλεί¬
  ου προκηρύσσει μυστικήν μει
  οδοτικήν δημοπρασίαν διά την
  συμπλήρωσιν καί σκιρρότρω
  σιν τής ύπ' αριθ. 13 Έπαρχια-
  κής όδοθ Γάζι—Λιανοπεράμα-
  τος—Ρογδιάς διεξαχθησομέ-
  νην την 13ην Νοεμβριού 1937
  ημέραν Σάββατον καί ώραν
  10 π.μ. δι' εγγράφων καί έ-
  σφραγισμενων προσφορών.
  Ό προϋπολογισμός τοθ έ'ρ-
  γου άνέρχεται είς 800.000, ή
  δέ εγγύησις συμμετοχής ι ώρΐ-
  είς δραχμάς 56.000.·
  "Απαντα τα σχετικά μετά
  λεπτομεροθς διακηρύξεως εί-
  σίν κατατεθειμένα είς τα Γρα-
  φεΐα τής Νομαρχίας Ηρα¬
  κλείου ένθα προσερχόμενοι οί
  ένδιαφερόμενοι κατά τάςέργα-
  σίμους ώρας των γραφείων
  δύνανται νά λάβωσιν γνώσιν
  Έν Ήρακλείφ τή 15 Όκ)βρί-
  ου 1937.
  Ό Νομάρχης
  Ώς Πρόεδρος τής Έκτελε-
  στικής Έπιτροπής τοθ Ε.Τ.Ε.
  Ο.Ν.Η.
  _____Α. Μάρκελλος
  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ
  Διατίθεται πρός ενοικίασιν ή
  εκμετάλλευσις τό είς θέσιν θέρισ-
  σον άγρόκτημα τοΰ Στρατηγοΰ κ.
  Άλεξάκη, περιέχον άμπελον, πεΰ-
  κα, οίκήματα, θαυμάσιον έξοχικόν
  κέντρον οί εκμετάλλευσιν. Πλη¬
  ροφορίαι παρά τω ϊδίψ.
  Όσοι έπόθουν καί ηύχοντο τόν
  έρχομόν τοθ χειμώνος οέν ?ίμπο-
  ροΰν παρά νά είναι τώρα άπολύ-
  ^ς εύχαριστημένοι.
  —Ό χειμώνος ήλθε καί μάλι-
  στα μέ τα κέφια τού.
  "Επί διήμερον βρέχει συνεχώς
  καί άκαταπαΰστως κανείς δμως
  δέν είναι παραπονούμενος δι"
  αύτό.
  -Μόνον οί Γάλλοι περιηγηταί
  ποϋ θά μδς έλθουν σήμερον πρός
  επίσκεψιν τοθ Μουσείου καί των
  άρχαιοτήτων ϊσως νά κατσουφιά-
  σουν καί νά τταραπονεθοϋν.
  -Διότι θά επερίμεναν νά ευρε¬
  θούν κάτω άπό έ'να καταγάλα-
  νον γελαατόν ουρανόν καί Ισως
  ευρεθούν μέσα είς ίνα βαρύ μουν-
  τό, σκυθρωπό περιβάλλον.
  —Σπουδαίας προόδους £χει έπι-
  τελέσει ή μουσική κίνησις είς τόν
  τόπον μας, άν κρίνωμεν άπό γνώ¬
  μας των είδικών.
  — Καί είς Άρχαναις δμως άρχί-
  ζει ν' άναπτύσσεται ή άγάπη πρός
  την μουσικήν καί νά καλλιεργη¬
  ταί τό καλλιτεχνικόν αϊσθημα
  τόν τελευταίον καιρόν.
  —Αΰτό τουλάχιστον συνάγεται
  άπό την συνεχη αΰξησιν των μα-
  θητών τοθ λειτουργοϋντος έκεΐ
  παραρτήματος τοΰ Ώδείου μας.
  —Άλλά καί ό προσκοπισμός
  φαίνεται δτι άρχίζει νά κατακτφ
  έδαφος είς την ωραίαν αυτήν
  κωμόπολιν.
  —"Ηδη μάλιστα καθώς πληρο¬
  φορούμεθα καταρτίζονται αί πρώ¬
  ται προσκοπικαί όμάδες.
  — Φιλότεχνος συμπολίτης μάς ε¬
  πληροφόρησεν δτι είς συζητήσεις
  που είχεν έν "Αθήναις μέ τούς δι¬
  ευθυντάς γραμμάτων καί τεχνών
  τού ΰπουργείου τής Παιδείας
  V
  λαβε την βεβαίωσιν δτι συντό¬
  μως θά εκδηλωθή τό Κρατικόν
  ενδιαφέρον διά την διατήρησιν
  καί περισυλλογήν των θησαυρών
  τής Βυζαντινής τέχνης πού άφθο-
  νοΰν έν Κρήτΐ] άλλ" £χουν έγ-
  καταλειφθή καί καταστρέφονται.
  —Αναμένομεν λοιπόν την πραγ¬
  ματοποίησιν τής υποσχέσεως αύ·
  τής.
  —'Εκδρομικήν άπραξίαν εσημεί¬
  ωσε τό Σαββατο-κύριακο αύτό
  έζ αίτίας τής βροχής.
  — "Ετσι τερματίζονται αί έκδρο-
  μαί καί αί έξοδοι πρός τό 0-
  παιθρον καί^άρχίζει ή β_ασιλε!α
  τοϋ κλειστου χώρου, των χειμε-
  ρινων πίκ-νίκ καί των άτελειώτων
  βεγγερών είς τάς λαϊκάς καί μι-
  κροαστικάς Ιδίως τάξεις.
  — Μέγας σύμμαχος τοϋ σινεμά
  απεδείχθη ή βροχή. Τό άποδει
  κνυουν οί δγριες πιέννες ποΰ ση-
  μειώνουν τίς τελευταϊες μέρες
  οί κινΐ^ματογράφοι μας.
  —Τού Πουλακάκη : ιδιαιτέρως
  μέ τούς «Λογχοφόρους τής Βεγ-
  γάλης» γνωρίζει δόξες πού θά τίς
  έζήλευαν καί τα μεγαλύτερα σι-
  νεμά των Αθηνών.
  ό Ρέπορτβρ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθε έξ Αθη¬
  νών κομίσας τα τελευταία μον¬
  τέλα ό κ. Γεώργ. Νεραντζού-
  λης.
  ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑ-
  ΚΕΙΑ.—17-10-937. Έμμ. Ματζα-
  πετάκη, Σωκρ. Χανιωτάκη, Λάμ¬
  πρου Κανακάκη.
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
  17—10—1937. Γεωρ. Γεπεσάκη,
  Έμμ. Ζαχαριάδη.
  18-10—937. Γεωργ. Μαδαριωτά-
  κη, Άποστ. Ζαφειρίου.
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης
  Τέως ίατρός επί τετραετί-
  αν των ΝοσοκομείωνΈρυθροΰ
  Σταυροΰ καί θεραπευτηρΐου
  ό «ΕΟαγγελισμός» "Αθηνών.
  Δέχεται είς τό Ιατρείον τού
  δδός Άγίου Μηνά παραπλεύ¬
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν.
  "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ.
  4-7 μ. μ.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ λουκούμια Συρι-
  ανά χΰμα—Κυτία. Β. Ραυτόττουλος
  Καμαράκι. 1—5
  Ψ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  Εργοστάσιον έλαιουργίας
  ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ
  Έν Ηρακλείω (Λεωφόρος Νόελ).
  Λειτουργοΰν μέ άτμόν καί ύδραυλικά πιεστήρια,
  μέ άψθονα ζεστά νερά καί έλαιόπανα έκλεκτής
  ποιότητος, θά έξυπηρετεΐ τούςπελάταςτου ίκανοποι-
  ητικώτατα καί είς απόδοσιν ελαίου λόγω των μέ-
  σων άτινα διαθέτει καί των εύκολιών τάς οποίας
  παρέχει.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ---
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  132βν
  Πάντως αί αρχαί καί τα στοιχεΐα, άφ' ών ί-
  ξήρτηται τοΰ ήθικοϋ κόσμου ή τάξις Ιπασχον. Των
  αίμάτων ή άναθυμίασις, ή ύπερπλήρωσις των κοι-
  μητηρίων, αί θρηνοϋσαι μητέρες, είνε αίτιάματα φο-
  βερά. Όταν ή γή οίμώζη έξ ΰπερμέτρου πληθύος
  δεινών, βάλλουν μυστικώς αί σκιαί στεναγμούς, ούς
  άκοόε ή άβυσσος
  Ό Ναπολέων κατηγγέλθη είς τό άπειρον καΐ α¬
  πεφασίσθη ή πτώσίς τού Παρηνώχλει τόν Θεόν Ή
  μάχη έν Βατερλουτ) δέν είνε μάχη, άλλά τής δψεως
  τής ύφηλίου άλλοίωσις
  Θ'
  Το ©ρβπβόιον
  Καί ένώ ενεφανίσθη ή φάραγξ, συγχρόνως άπε-
  κάλυψαν οί "Αγγλοι την κανονιοστοιχΐαν των Έ-
  ξήκοντα πυροβόλα, ώς καί τα δεκατρία σώματα
  τοθ πεζικοϋ, έκεραυνοβόλησαν τούς θωρακίτας έκ
  τοΟ σύνεγγυς Ό άνδρεΐος στρατηγός Δελόρδος,
  αμα Ιδών την αγγλικήν κανονιοστοιχίαν, άπέτεινε
  πρός αυτήν τόν στρατιωτικόν χαιρετισμόν.
  Έν τούτοις έδεκάτισε μέν τούς Γάλλους ή συμ-
  φορά τού κοίλου δρόμου, άλλά δέν τούς άπεθάρ-
  ρυνεν. ΤΗσαν οί θωρακΐται άνδρες οθτοι έξ έκεί-
  νων, οΐτινες έλαττούμενοι κατ' αριθμόν, αΰξουσι
  κατά καρτεροψυχίαν "Αλλως τε, μόνη ή φάλαγξ
  τοθ Ούαθιέρου επαθεν έκ τής συμφοράς" ή τοθ
  Δελόρδου, ήν ό Νέϋ εΐχε στρέψει πρός τ' άριστε-
  ρά, ώς προαισθανθείς την ένέδραν, αφίκετο άκε-
  ραία
  Αυτή έξεχύθη κατά τοΰ άγγλικοϋ πεζικοϋ δλτ)
  τή ρύμη των ίππων, καλπαζόντων άκρατήτως, μ'έ
  άφιεμένους χαλινούς" οί άναβάται είχον άνά χεί¬
  ρας τα πιστόλια, την σπάθην εκρότουν είς τούς
  οδόντας.
  Είνε στιγμαί, έν ταίς μάχαις, καθ' άς ή ψυχή
  σκληρύνει τόν άνθρωπον τόσον, ώστε ό στρατιώτης
  μεταβάλλεται είς άνδριαντα, δλη αύτοθ ή σάρξ
  μαρμαροθται Τα άγγλικά τάγματα, καί ούτω μα-
  νιωδώς προσβληθέντα, μηδ' έκινήθησαν
  Καί τότε, αποτρόπαιον θέαμα! Προσεβλήθησαν
  συγχρόνως δλα τα τετράγωνα έκεΐνα τοθ άγγλι¬
  κοϋ πεζικοϋ κατά μέτωπον άλλ' ένώ περιεκυκλώ-
  θησαν υπό τοθ φρενιτιώντος στροβίλου των Γάλλων
  ίππέων, έμενον ψυχρά καί άπαθή Ό πρώτος στοΐ-
  χος τοϋ άγγλικοϋ πεζικοϋ έχων κεκλιμμένον κατά
  γής τό γόνυ, εδέχετο τούς θωρακίτας επί των λογ-
  χών ό δεύτερος οτοΐχος έτουφέκιζε κατ' αυτών 8-
  πισθεν τοϋ δευτέρου στοίχου οί πυροβοληταΐ έγέμι-
  ζον τα πυροβόλα ήνοιγετο δ" επειτα τό μέτωπον
  εκάστου τετραγώνου, έδιδε τόπον είς την Εκρηξιν
  των σμυδραλλίων, καί πάλιν έκλείετο Οί θωρακΐ¬
  ται άπήντων καταπατοϋντες τούς "Αγγλους πεζούς.
  ΏρθοΟντο οί μεγάλοι των 'ίπποι είς τούς όπισθί-
  ους πόδας, διεσκέλιζον τάς τάξεις, έπήδων υπέρ
  τάς λόγχας καί έ'πιπτον γιγαντώδεις έν τώ μέσω
  των τεσσάρων έκείνων ζωντανών τειχών. Αί σφαί¬
  ραι διήνοιγον δρόμους έντός τοϋ συμπεπυκνωμένου
  πλήθους των θωρακιτών. οί θωρακΐται ήνοιγον χα-
  λάστρας είς τα τετράγωνα. Όλόκληροι στοΐχοι άν-
  θρώπων έξηφανίζοντο καταπατούμενοι υπό των ίπ¬
  πέων Αί λόγχαι έχώνοντο είς τάς κοιλίας των ίπ-
  ποκενταύρων έκείνων "Ενεκα τούτου αί άνοιγό-
  μεναι πληγαί ήσαν άπαραδειγματίστως φρικώδεις.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Δ1ΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ένταθθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατυ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π μ. καί 4—7 μ. μ.
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
  Τηλέφωνον 6—63 =
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΑΦ1ΞΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ:
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ · ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■Β §·———
  Ρ
  ρ

  0
  ϊθΝ1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  V
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ^»Ν_ΕΝ_ΕΛΛΑΑ1 ΤΡΑΠΕΖΟΝ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΕΤΟ_ 1839
  ΚΑΤΑΘΕΣΕ1Σ: 6ψεωςκαί_έπί προθεσμίς(
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡθΦνΛΑΚΕΙΟΝ
  -Εν «υρί*.«ν τ«0
  ν« τ* άοφαλέοτπρον
  Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι-
  τικής εργασίας υπδ τούς πλέον συμ-
  ; φέροντας δρους. .
  Ι&...............-——................""■-1
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άτιό όλα δι* δλους.
  Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
  Β'.
  Όταν δ άνθρωπος επί τοθ δ-
  ποίου γίνεται ό πειρχματισμδς,
  δοκιμάση μίαν ζωηράν συγκίνησιν
  —φόβον, Ιρΐύζχ, αγανάκτησιν—δ
  έγκέφαλό; τού έκπέμπει «βραχέα
  κύμ,ατα», συλλαμβανόμενα υπό τής
  κεραίας καί σημειούμενα υπό την
  μορφήν κυματοειδοΰ; γραμμής Ό
  καθηγητής Κχζζαμάλι κατώρθωσε
  νά διαβάση τα ίερογλυφικά αύτά
  τής ψοχής, εις τρόπον ώστε, άφοΰ
  ψιθυρίση εις τό αύτι τοθ ξαπλω-
  μένου Ινα ΐνομα, ν* μπορή νά
  τοθ πή"·
  - Αυτήν την στιγμήν ήσθάνθη-
  τε ζωηράν ερωτικήν συγκίνη¬
  σιν
  Έ μέθοδο;, δπως ολέπετε, είνε
  πολύ άδιάκριτος, καί οί Άμερι-
  κανοί δέν έδίστασαν νά χρησιμο-
  ποιήσουν ανάλογον μέθοδον διά
  την ανάκρισιν των ύποδίκων.
  Μποροΰν τα κύματα αύτά πού
  έκπέμπει ό έγκέφαλος, νά φθά-
  σου,ν είς άλλου; έγκεφάλους, Μπο-
  ροΰν ν' άπορροφώνται άπό ωρι¬
  σμένον αντικείμενον, πού ό Ιγκέ-
  φαλος θ' άντελαμβάνετο άμέσως,
  χωρίς νά μεσολαβήσουν τα μάτια
  —Ναί!—άπαντα ό καθηγητής
  Καζζαμάλι Καί βεβαιώνει πώς ί-
  τσι έξηγεΐται ή άνακάλυψις θη-
  σαυρών, Οδατος, μεταλλικών μα-
  ζών, δ'ταν ό «ραβδοσκόπος» ένερ-
  γ^ επί τοΰ Ιδάφους. Αντιθέτως ή
  περίφημος «ραδιαισθησία» επί τοΰ
  χάρτου», πού Ιπιτρέπει την άνα-
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  κάλυψιν μιίς πηγής ύδατος επί
  τοΰ χάρτου, είνε καθαρά «ίμπνευ-
  σις» μέντιουμ
  "Ιδού, λοιπόν, μία απόδειξις,
  δτι ό &^ρωποζ έκπέμπει άκτινο-
  βόλον ενέργειαν Δύο άλλοι έπι-
  στήμονες, ό Γκοΰρβιτς είς την
  Ρωσσίαν καί δ Μανκρόν είς την
  Γαλλίαν, κατώρθωσαν νά άνακα-
  λύψουν μίαν άλλην, ισχυράν καί
  ευεργετικήν, άκτινοβολίαν έκπεμ-
  πομένην υπό των ζωντανών πλα-
  σματων καί ένεργοΰσαν είς άλλα
  ζωντανά πλάσματα
  Χάρις είς την «ζωτικήν» αυτήν
  άκτινο^ολίαν επετεύχθησαν ή τό-
  νωσις καί ή καταπληκτική Ιπιτά-
  χυνσις τής άναπτύξεω; των ίστών
  των δργάντυν των όφθαλμών ΑΣ
  άκτίνες αύται διαπερνοΰν τόν γα-
  λαζίτην, άλλ' δχι την ΰαλον, 3υγ-
  γενεύουσαν κατά τουτο μέ τάς υ-
  περιώδεις Μένουν δμως ίνευ ά-
  ποτελέσματος, επί των φωτογρα-
  φικών πλακών.
  Είνε βέβαιον δτι μία μητέρα
  ποϋ σφίγγει τό παιδί της είς την
  άγκάλην της, Ινα πουλί πού θερ-
  μαίνει τα αύγά τού, διαποτίζει
  τα μικροσκοπικά αύτά πλάσματα
  μέ τονωτικάς άκτίνας. Οί μεγά¬
  λοι γόητες, οί κατακτηταί τοΰ ί-
  ρωτος, γνωρίζουν την εντελώς
  σωματικήν ενέργειαν, την ταρα¬
  χήν πού προκαλεΐ Ινα πρόσωπον
  δταν είνε πολΰ κοντά εις Ινα άλ-
  λο. Χωρίς νά τό ύποπτεύεται ό
  Δόν Ζουάν έκαμε φυσικήν .
  ■■■■■■■■■■■ι
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Π. ΓΕΟΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
  Ή ΑΝ. ΕΛ ΧΗΜ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ καί ΛΙΠΑΣΜΑ-
  ΤΩΝ συνιστά: είς τούς πελάτας της νά άρχίσουν ά¬
  μέσως νά προμηθεύωνται τα Λιπάσματα των μέσον
  τής άγροτικής Τραπέζης.
  Ό τόκος των γραμματίων των θά άρχΐζη άπό
  την 1 ην Νοεμβριού καί ούτω, έν ω δέν ί-χουν νά ζη-
  μιωθοϋν τίποτε απολύτως άπεναντΐας θά άποψύγουν
  τάς δυσκολίας τοϋ άναποφεύκτου συνωστισμοϋ είς
  τάς αποθήκας καί την απώλειαν πολυτίμου χρόνου
  εάν έλθουν δλοι μαζύ την τελευταίαν στιγμήν.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■■ι
  ■ ■^■■■■■■■■■■■■Β:
  Ιδρύθη είς Άρχαναις
  προσκοπικός σύνδεσμος
  ΑΡΧΑΝΑΙ Όκτώβριος (άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Είς γενομένην
  πρό ημερών ειδικήν συγκέντρωσιν
  έπιλέκτων μελών τής κοινωνίας
  μας, διεπιστώθη ή έπωφελής ε¬
  πίδρασις την οποίαν θά είχε διά
  την διαπαιδαγώγησιν τής νεολαί-
  ας μας ή είσαγωγή τοΰ τιροΰγ.0-
  πικοΰ θεσμοΰ καί είς Άρχαναις,
  Ιφ' <]) καί απεφασίσθη ή σύμπη- ξις Τοπικοΰ Προσκοπικοΰ Συνδέ- σμου καί ή ίδρυσις προσκοπικών Όμάδων. Ώς τακτικά μέλη τού Συνδέσμου εξελέγησαν οί κ κ Ν Μαρκομιχελάκης ίατρός, Ν. Μαλλιαράκης δικηγόρος, Μ. Λαμ¬ πράκης ταγματάρχης έ. ά , Έμμ Κυριακάκης ιερεύς, Γ. Χρηστινί- δης, Άντ Πλουμίδης, Έμμ Άρ- ναουτάκης, Γ Ρεθεμνιωτάκης, Έμμ. Κουτουλάκης, Ν. Χοχλιδά- κης, Έμμ. Καλυβιανάκης Διά τό άξίωμα τοΰ Τοπικοΰ Έ- φόρου εξελέγη ό κ Ξενοφ. Χο- χλιδάκης Πρόεδρος τής Κοινότη¬ τος Αρχανών, δστις καί διωρίσθη ήδη, ώς πληροφορούμεθα, διά πράξεως τοΰ κ Περιφερειακοΰ Έ- φόρου Ηρακλείου Αί εργασίαι διά την ί'δρυσιν τής 1ης Όμάδος Αρχανών ήρχι¬ σαν άμέσως ήδη δέ Ιχει έγγραφή δ άπαιτούμενος άριθμός' παιδιών Συντόμως θ' αρχίση οΰτω ή Ικ- παίδευσις των προσκόπων μας. Ή διοίκησις τής Όμάδος ανετέθη είς τόν δραστήριον νέον κ Α. Χατζηκώσταν δι δάσκαλον μέ 'Υ- παρχηγούς τούς κ κ. Γ. Όρφα- νουδάκην καί Ν Κουτουλάκην. Ή Κοινότης Αρχανών δι* απο¬ φάσεως της θά Ιπιχορηγήση τόν Τοπικΐν Προσκοπικόν Σύνδεσμον, όπως έπίσης καί ή Ένοριακή Έ- πιτροπή. 'Υπολείπεται άκόμη ή έξεύρεσις οίκήματος πρός στέγασιν τής Προσκοπικής Λέσχης καί ώς τοιοΰτον κρίνεται κατάλληλον τό οίκημα τοΰ τέως ήμιγυμνασίου τό οποίον καί υπάρχει βεβαιότης δτι θά παραχωρηθ1^) υπό τής αρμοδί¬ ας υπηρεσίας Οΰτω είμεθα βεβαι¬ οί 8τι καί αί Αρχαναι θ' άπο- κτήσουν μετ' ολίγον προ^-χ,όπουζ κατ' ουδέν ύστεροΰντας άπό έκεί¬ νους των άλλων κωμοπόλειον τής Περιφερείας Ηρακλείου, είς τάς οποίας Ιχει ήδη Ιπεκταθή δ προ- σκοπισμός. Καί δέν δυνάμεθα είς τό σημείον αύτό ειμή νά εκφρά¬ σωμεν την λύπην μας διότι δ προ- σκοπικός θεσμός δέν είχεν εΐσα- χθη" ενωρίτερον είς Άρχαναις, Ιφ' 8σον μάλιστα πάντες οί πρός ανάπτυξιν τού εύνοικοί δροι συγ- κεντροΰνται έδώ. — Ή ΰδρευσις τού λιμένος Σούδας. Είς την Γενικήν Διοίκησιν έ- γενίτο προχθές σύσκεψις επι τού ζητήματος της ύύρεύοεως Σούδας Ιδία όσον άφορα την ϋδροληψίαν παρά τής ομωνύμου κοινότητος των καταπλεόντων είς τόν λιμέ¬ να Σούδας έμπορικών καί πολε- μικών πλοιων. Ελήφθησαν προ- καταρκτικά μετρα περΐ έξετάσε- ως τοΰ ύδατος τής άπαλλοτριωθεί- σης ηδη ί>πβ τής κοινότητος πη-
  γής, καταμετρησεως τής αποδόσε¬
  ως αυτής κ.λ.π. μεθ' 'ό ζά συντα¬
  χθή ή τακτική μελέτη Τής κατα-
  βκευής ύδραγωγείου δαπαναις τής
  Λιμενικής Έπιτροπής Χανίων.
  —Ανεύρεσις άρχαιοτήτων.
  Είς θέσιν Όρνιθές περιφερείας
  Γαλβυδιανών τοΰ Νβμοΰ Ρεθύ¬
  μνης, ανευρέθη είς βάθβς ενός μέ-
  τρου μία δεξαμενή Ρωμαϊκης «-
  πβχης μέ <ένα άνάγλυφον έντει- χισμενβν παριστάνβν γυναϊκα καθημενην. Ό έπιμελητης «ρχ«ι- βτητων Ρεθύμνης κ, Γεωργουλά- κης μετέβη επί τόπου _ καί παρέ¬ λαβε τό άνάγλυφον, έπεστησε δέ την προσοχήν ^ τού προεδρου τής κοινότητος επί τής τοποθεσί- ας ταύτης. —Τό Εφεδρικόν ταμείον Ρε¬ θύμνης. Κατόπιν τοΰ τελευταίου νομου ηερχ Έφεδρικών Ταμείον, κατηρ¬ τίσθη ή νεα Διοικοϋσα Έπιτροπη τοΰ Έφεδρικοΰ ταμείου Ρεθύ¬ μνης ώ; ακολούθως: Νομαρχης κ. Κωνστ. Κρεββατάς, ώς πρόεδρος, Πρωτοδίκη; κ. Λ. Κόντης, θΐκο- νομικός "Εφορος κ. Κούτσιος, ία¬ τρός κ. Δημ- Χαλκιαδάκης καί δικηγόρο; κ. Ί.'Άθανασιάδης ώ; τακτικά μελη. 'Αναπληρωματικα μελη ωρίσθησαν έ πρωτοδίκη; κ. Ά. Βλάχος, έ ΐατρός κ. Τοαγρής καΐ ό βμπορος κ. Παντελής Μυλω¬ νάκης. —Ή όδοποιΐα ^ίς τόν γεί- τονα. Υπέρ τής έθνικής οδοΰ^ 'Επι- σκοΐτης—Φυγετου Μΰλου έχορη- γήθη πίστωσις πεντακοσίων εισε¬ τι χιλιάδων δραχμών. Σχετικώς ειδοποιηθη ήΝομαρχία Λασηθίου. —Άπόπειρα άναιρέσεως. Υπό τού Σταθμοΰ χωροφυλα- κής Ρεθύμνης συνελήφθησαν οί 'Ελ. φραγκούλατζης, Γ. Μπάγ- κο;, Ίω.ΐΦραγκούλατζης, Κατίνα Αποστόλου καί "Αννα Φραγ- κούλατζη έκ Ναρουλά τοΰ ίδίου νομοΰ, κατηγορούμενοι επί άπβ- πείρα άναιρέσεω;. Ή νέα Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Τού Ίατρου κ. ΓΡΗΓ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ Όδός Ζωγράφου (όπισθεν τριών Καμάρων). -ϋ ιΛ~ — 1ΜΙ "Ηρχισε λειτουργοΰσα. Δωμάτια 1ης, 2ας καί 3ης θέσεως. Ηλεκτροθεραπευτικον. ΑΙΘουσαι τοκετών, χειρουργείου κ. λ. π ί

  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  17 Όκτωβρίου 1937
  Ο κ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΑΓ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ
  ΔΙΑ ΜΑΚΡΩΝ ΜΕΤΛ ΤΡΥΒΑΣ1ΛΕΩΣ
  Η ΑΓΚΥΡΑ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΑΙΣΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Προκειμένου νά
  αναχωρήση την νύκτα σήμερον δι* "Αγ¬
  κυραν ό πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς
  εγένετο δεκτός καί συνωμίλησεν επ* αρ¬
  κετόν μετά τοΰ Βασιλέως.
  Κατά τάς έξ Άγκυρας πληροφορίας
  έν άναμονή τής άφίξεως τοΰ κ. Μβταξά
  ή τουρκική πρωτεύουσα σημαιοστολίςβ-
  ται δι» Έλληνικών καί Τουρκικών ση-
  μαιών. Έκ παραλλήλου δέ αί έφημε-
  ρίδες τόσον τής Κων)πόλεως όσον καί
  τής Άγκυρας δημοσιεύουν τό πρόγραμ-
  μα τής ύποδοχής τοΰ "Ελληνος πρωθυ-
  πουργοΰ μέ ένθουσιώδη σχόλια.
  Σ ι ΡΙΒΙΕΡ
  ΟΓΑΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓ
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ Ο
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟνΡΓΟν ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Όκτωδρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον ό ενταύ¬
  θα παρεπιδημών Γάλλος ύπουργός των
  συντάξεων κ. Ριβιέρ καί ή άκολουθία
  τού ανεχώρησεν είς θεσσαλονίκην προ
  κειμένου νά προβή είς τα άποκαλυπτή
  ρια τοΰ μνημείου τοΰ άνεγερθέντος έκεϊ
  διά τούς πεσόντας Γάλλους. Τόν κ. Ρι¬
  βιέρ συνοδεύει καί ό ύφυπουργός των
  Στρατιωτικών κ. Παπαδήμας
  ΕΙΣ
  ΤΟ
  Αι κρίσεις τοϋ διεδνοΰς τύτχου
  διά την επιτροπήν μή επεμβάσεως.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Αί
  Γαλλικαΐ έψημερίδες σχολιά-
  ζουσαι τάς πρώτας είδήσεις
  διά την σΰγκλησιν τής 'Επι-
  τροπής Οΰοετερότητος τονί-
  ζουν δτι ή Γαλλία αποβλέπει
  πρό παντός είς τό άποτέλε-
  σμα τής συγκλήσεως τής Έπι-
  τροπής. "Αν τα άποτέλεσμα
  τουτο είνε εύνοίκόν έχει κα¬
  λώς. Έν άντιθέτω περιπτώσει
  ή Γαλλία δέν έχει παρά νά
  χωρήση είς δ,τι απεφάσισε
  σχετικώς άνευ δισταγμοΰ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—Οί
  ήμιεπίσημοι Άγγλικοί κύκλοι
  έπ' εύκαιρία τής σημερινής
  συνεδριάσεως τής Έπιτροπής
  μή επεμβάσεως τονίζουν δτι
  καθήκον δλων των μελών τής
  Έπιτροπής είνε νά έπισπεύ-
  σουν τό έργον ταύτης, κατα-
  λήγοντα είς θετικά άποτελέ-
  σματα άπό κοινοϋ καί τό τα¬
  χύτερον.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) —Ό Ίτα-
  λικός τύπος γράφων επί των
  διαδιδομένων περί άποστολής
  Ίταλικών δυνάμεωνείς "Ισπα¬
  νίαν διαψεύδει ταύτα ώς ά-
  στήρικτα. Αί ιταλικαι έφημε-
  ρίδες ίσχυρίζονται δτι αί έν
  λόγω είδήσεις είναι Οποβολι-
  μαΐαι άποβλέπουσαι είς την
  δημιουργίαν έπεισοδίων είς
  την Επιτροπήν μή επεμβάσε¬
  ως είς βάρος τής "Ιταλίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ),—
  Οί κύκλοι τού Ράϊχ παρακο-
  λουθοϋν μετ" ένδιαφέροντος
  ! τα συνεδριάσεις τής Έπιτρο-
  | πής μή επεμβάσεως. Οί Γερ-
  υανοί·έν πάση περιπτώσει έ-
  ξακολουθοϋν νά είναι μάλ¬
  λον άπαισιόδοξοι διά τό έρ¬
  γον τής έπιτροπής τό οποίον
  φρονούν δτι θά προσκρούστ]
  είς σοβαράς δυσχερείας. Έλ-
  πίζουν μόνον είς την μεσολά¬
  βησίν τής Αγγλίας ή όποία
  είνε πιθανόν νά κατορθώση
  νά αποκαταστήση τα διεστώ-
  τα καί επιτύχη την τελευταίαν
  στιγμήν άποτελέσματα.
  "Οδηγίαι διά την σύγκλησιν
  Τοπικών Γεωργικών Συνεδριον.
  ΚΑΤΕΠΑΕΥΣΕ
  ΝΤΡΕΔΝΟΤ "ΡΕΠΟΥΛΣ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 16 *Οκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον κατέ¬
  πλευσεν είς Φάληρον τό Αγγλικόν
  ντρέδνωτ «Ρέπουλς». Τό πολεμικόν
  τούτο αποτελεί μέρος τοΰ στόλου τής
  Μεσόγειον) τοΰ εύρισκομένου ήδη είς
  τα Έλληνικά ϋδατα. Τό πολεμικόν θά
  παραμείνη ημέρας τινάς είς Φάλη¬
  ρον.
  ΠΑΡΕΤΑΘΗ Η ΠΡΟΟΕΣΜΙΑ
  ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΛΟΗΤΟΝ ΤΗ! ΜΕΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Διά διαταγής τοΰ
  Ύπουργβίου τής Παιδείας κοινοποιη-
  θείβης πρός τούς κατά τόπους έπιθεω-
  ρητάς αί εγγραφαί τώνμαθητώντήςμέσης
  έκπαιδεύσεως παρετάθησαν μέχρι τής
  2θής Όκτωβρίου. Δύνανται συνεπώς
  οί καθυστερήσαντες μαθηταί νά έγγρα
  φώσιν μέχρι τής προθεσμίας ταύτης.
  Ο κ. ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΕΙΕΛΗΛΟΣΕΝ
  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑΣ ΕΝΤΥΠ11ΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Όκτωβρίου (τού άνταπο¬
  κριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουργός τής Γϊουγ-
  κοαλαυΐας κ. Στογιαντίνοβιτς αναχωρών
  έκ Λονδίνου διά Παρισίους εξέφρασε την
  πλήρη αύτοϋ ικανοποίησιν διά τάς συνο-
  μιλίας τάς οποίας έσχεν έν Λονδίνω μέ
  τούς "Αγγλους έπισήμους οΐτινες εφάνη¬
  σαν έμφορούμενοι υπό των καλυτέρων δι-
  αθέσεων έναντι τής χώρας τού. Ό κ. Στο-
  γιαντίνοβιτς πρΐν ή αναχωρήση έκ Παρισί¬
  ων εά συναντηθη έκ νέου μετά τοΰ ύπουρ-
  γοΰ των Εξωτερικών κ. Ντελμπός.
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗ! ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΟ!
  ίΥΗΕΧΙΖΕΙ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ό ραοιοφωνικός
  σταθμός τοΰ Λονδίνου αγγέλλει ότι
  αί εργασίαι τής έπιτροπής ούδετερότη¬
  τος πρός λύσιν τοΰ Ίσπανικοΰ συνεχί-
  σθησαν καί κατά τάς εσπερινάς ώρας
  τής χθές. Ωμίλησαν διάφοραι άν-
  τιπρόσωποι άναπτύξαντες τάς άντιλή-
  ψεις των ώς πρός τό άποτέλεσμα όμως
  των εργασιών τής έπιτροπής δέν ύπάρ-
  χουν σαφείς ενδείξεις. Πάντως μετα-
  ξύ των περισσοτέρων έκ των "Αγ¬
  γλων όσον καί των ξένων επισήμων
  φαίνεται νά επικρατή πνεΰμ.α [άπαισιο-
  οοξίας μάλλον, έκδηλώνονται δέ σο·
  βαροΐ φόβοι δυσαρέστου ,τροπής τής
  καταστάσεως.
  Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
  ας εξέδωκεν μακράν εγκύκλι¬
  ον πρός τούς Νομάρχας, τούς
  προϊσταμένους των Γεωργι¬
  κών Ύπηρεσιών καί τούς Δι¬
  ευθυντάς των Γεωργικών Τα-
  μείων διά τής οποίας παρέχει
  όδηγίας διά την προσέχη κα¬
  τά τόπους οργάνωσιν γεωπο-
  νικών συνεδρίων σκοπός των
  οποίων είνε νά καταδειχθή
  είς τόν άγροτικόν κόσμον τό
  ιδιαίτερον στοργικόν ενδιαφέ¬
  ρον " τό οποίον επιδεικνύει
  πρός αυτόν ή παροθσα Κυβέρ¬
  νησις.
  Τα συνέδρια ταυτα θά έ¬
  χωσι κρατικόν χαρακτήρα,
  μέρος δέ είς ταυτα θά λαμβά-
  νωσιν έκτός των κεντρικών
  Ύπηρεσιών τοϋύπουργείου Γε¬
  ωργίας καί τοΰ οΐκείου νο¬
  μάρχου, οί προίστάμενοι των
  Γεωργικών υπηρεσίαν, οί Δι¬
  ευθυνταί των Γεωργικών Τα-
  μείων, οί έπαρχιακοί γεωπόνοι
  καί οί διευθυνταί κσί ύποδιευ-
  θυνταί των κατά τόπους Γε¬
  ωργικών ίδρυμάτων, Σταθμών
  καί των τυχόν λειτουργούντων
  γεωργικών σχολων, οί διευθυν
  ταί των ΰποκαταστημάτων καί
  πρακτορείων τής Άγροτικής
  Τραπέζης ώς καί αί τεχνικαί
  υπηρεσίαι αυτής, τα γεωργι-
  κά έπιμελητήρια αί ένώσεις
  συνεταιρισμών καί άντιπρόσω-
  ποι των Δήμων καί Κοινοτή-
  των των έν λόγω περιφερει-
  ών.
  Διά την καλλιτέραν οργά¬
  νωσιν των συνεδρίων ύποδει-
  κνύεται σημειωτέον ή σύστα¬
  σις τοπικών επιτροπών προο-
  ρισμός των οποίων θά είνε ή
  συγκέντρωσις σχετικών ύπο-
  μνημάτων των έπαρχιακώνγε-
  ωπόνων επί των -'.>πό συζήτη¬
  σιν θεμάτων καί ή βάσει τού¬
  των έκπόνησις μιάς συγκεν-
  τρωτικής είσηγήσεως επί εκά¬
  στου των συζητητέων θεμά¬
  των.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ
  ΤΟΥ κ. ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ
  Ό Γ.Γραμματεύς τής Γ.Διοι
  κήσεως Κρήτης κ. Ίππόλυτος
  εδέχθη χθές είς την Νομαρχίαν
  τούς προϊσταμένους διαφόρων
  ύπηρεσιών. Διά Χσνία ό κ.
  Ίππόλυτος θά αναχωρήση σή¬
  μερον ή αυριον.
  ΑΙ ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  ΕΙΣΤΗΝ ΣΤΑΦΙΑΑΓΟΡΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Πρός τάς γεωργικάς αρχάς
  εκοινοποιήθη τό τελευταίον
  δελτίον των τιμών τής σταφι-
  δαγορδς Λονδίνου. Διά τάς
  κρητικάς σουλτανίνας άναφέ-
  ρονται ίκανοποιητικαί πωλή-
  σεις πέριξ των 54)—,57)—,60)
  — ,62)—,64)—καί 65)— είς ά-
  νάλωσιν. Πελοποννήσου έπω-
  λήθησαν έν πλώ πρός 70)
  — είς άνάλωσιν. Τιμαί Αύ-
  στραλιανών σελ. 48)— πρά-
  ξεις περιορισμέναι. Έπί-
  σης μικράν κίνησιν εσημείω¬
  σαν αί Καλλιφορνιακαί γΰρω
  των 32)6 διά τάς γκόλντενς
  καί 33) διά τάς Φάνσυ τσίφ
  Λονδίνον.
  Η ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθείσαι χθές έν τό άγορσ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Τό Εποπτικόν Συμβούλιον
  Άγροφυλακής Ηρακλείου είς
  τελευταίαν τού συνεδρίασιν α¬
  πεφάσισε νά χαρισθή ή νέα
  στολή των άρχιφυλάκων καί
  άγροφυλάκων. Έπίσης προέ¬
  βη είς την χορήγησιν διαφόρων
  άμοιβών είς αγροφύλακος έ-
  πιδείξαντας εξαιρετικόν ζή¬
  λον έν τή ενασκήσει των κα-
  θηκόντων των.
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
  Μετετέθησαν άμοιβαίως οί
  άρχιφύλακες Μοχοϋ Άσαριω-
  τάκης καί Χερσονήσου Τσαγ¬
  καράκης.
  ~ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ
  "Επί τή έγκρίσει τής ψηφισθεί-
  σης υπό τής κοινότητος Κα-
  στελλιανών είσφοράς έκ δρχ.
  2000 διά την ενίσχυσιν τής
  Βασιλικής Άεροπορίας ό ΰ-
  φυπουργός τής Άεροπορίας
  Οίκονομάκος απηύθυνε
  πρός αυτήν τάς ευχαριστίας
  τοΰ σώματος.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Συνελήφθη παρ' όργάνων
  Χωροφυλακής ό Ιωάννης Δα-
  φέρμος έξ ΆξοΟ Ρεθύμνης
  κατηγομούμενος διά παράβα¬
  σιν διατάξεων τοΰ νόμου περί
  ζωοκλοπής.
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  β'
  Υ
  Καραμπ.
  Έλεμέδ/ς
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  δρ. 21.50 .—
  21. .—
  20.50
  - 19.
  13.50-
  11. 50
  10.50
  11.50
  9.50
  9.—
  Χαρούπια » 2.60
  "Ελαια 5ο »
  » κοινά » 29—
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ.
  24.-
  22.-
  22.--
  20.50
  Πράσινοι α' ποιότ. ;
  β' » >
  Οίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  16ης Όκτωβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδινον
  Νέα 'Υόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.33 -
  3.68
  546
  110.10
  25.53
  3.78
  550
  111 10
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  'Αγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 28.35
  3.71 3.75
  20.75 21·.-
  ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Γ. ΕΠΙΜΕΛ)ΡΙΟΥ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΩΡΠΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Την προσέχη Τετάρτην θά
  συγκροτηθή είς τό Νομαρχια¬
  κόν κατάστημα σύσκεψις είς
  την οποίαν θά λάβουν μέρος
  ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Μ.
  Γεωργιάδης, οί Διευθυνταί τού
  Τηλεγραφείου καί τοΰ Ταχυ-
  δρομείου καί οί Διευθυνταί
  των σχολείων Μέσης Έκπαι-
  δεύσεως. Είς την σύσκεψιν θά
  ληφθούν άποφάσεις διά την
  συμμετοχήνκαί τής πόλεωςμας
  είς τάς εορτάς τάς διοργανου-
  μένας παγκοσμίως κατά την
  31 τρέχ., καθιερωθείσης ώς
  ημέρας άποταμιεύσεως.
  ΑΙ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ
  ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής
  Νομαρχίας ή ελευθέρα εϊσο-
  δος καί αί άκροάσεις των πο-
  λιτών θά γίνωνται εφεξής άπό
  τής 12—1 μ.μ. καθ* εκάστην
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΚΗ
  Χθές την , πρωίαν ήρχισεν
  είς τό Κακουργιοδικεΐον ή έκ-
  •►δΐκασις τής υποθέσεως κατά
  - ών Γεωργίου καί Δημ. Τζαμ-
  πατζάκη κατηγορουμένων επί
  φόνω, παρανόμω όπλοφορία
  καί όπλοχρησία. Ή απόφα¬
  σις τοΰ δικαστηρίου ανεμένε¬
  το νά εκδοθή τάς νυκτερινάς
  ώρας.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΥ
  Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης
  δι' αποφάσεως της απηγόρευ¬
  σε την έκ τοΰ νομοΰ Χανίων
  εξαγωγήν τυρού.
  Άπό προχθές ήρχισεν ή
  παραλάβη τής διαχειρίσεως
  τοΰ Γεωργικοΰ Έπιμελητηρί-
  ου παρά τοΰ Γεωργικοΰ Τα-
  μείου Ηρακλείου, συνεχισθεΐ-
  σα καί χθές, προκειμένου του¬
  το νά υπαχθή υπό την διοίκη¬
  σιν τής παραλαμβανούσης
  υπηρεσίας.
  ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  ΤΗΣ ΠΟΙιΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  Κατηρτίσθη έν Αθήναις Έ-
  πιτροπή ή όποία θά προσαρ-
  μόση τάς άναθεωρητέας δια-
  τάξεις τής Ποινικής Δικονο-
  μίας έν σχέσει πρός τάς δια-
  τάξεις τοϋ Ποινικοΰ Νόμου.
  ΤΟ ΑΚΕΦΑΛΟΝ
  ΠΤΩΜΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  3ΠΠρωϊνή
  Ι ΑΓΓΛΙΑ"
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ Α Π ΟΤΥΧΙ ΑΣ
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΑΝΤ. ΗΝΤΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Λονδίνου μεταδίδουν
  περίληψιν των συζητήσεων τής σημερι-
  νής συνεδριάσεως τής έπιτροπής ούδε-
  τερότητος>, ήτις κατηναλώθη είς την ε¬
  ξεύρεσιν τρόπου άμέσου άνακλήσεως
  των ξένων έθελοντών έξ Ίσπανίας.
  Κατά τα τηλεγραφήματα αύτά ό ύ¬
  πουργός των Εξωτερικών τής Αγγλί¬
  ας κ. *ΙΙντεν εξεφώνησεν είς την •Επι¬
  τροπήν βαρυβήμαντον λόγον, τονίσας
  ότι εάν δέν ληφθούν όριστικαί άποφά¬
  σεις καί άν δέν άνακληθοΰν άμέσως
  οί ξέναι έθελονταί έξ Ίσπανίας ή Αγ¬
  γλία θ* αναλάβη πλήρη ελευθερίαν
  οράσεως, πρός λύσιν τοΰ Ίσπανικοΰ
  καί προστασίαν των συμφερόντων της.
  Ό κατηγορηματικός τόνος τοΰ Ήν-
  τεν ένεποίησε βαθυτάτην εντύπωσιν,
  έπροξένησε Πέ έν Λονδίνω καί Παρι¬
  σίους αρίστην εντύπωσιν.
  Ο ΙΤΑΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΣ
  ΕΔΕΧΘΗ ΜΕΡΙΚΗΝ ΜΟΝΟΝ
  ΑΝΑΚΑΗΣΙΝ ΤΟΝ ΕΒΕΛΟΝΤΟΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι εΐοή-
  σεις έκ Λονδίνου άγγέλ'λουν ότι άντι-
  πρόσωπος τής Ιταλίας ομιλών έν τή
  Έπιΐροπή τής ούδετερότητος εδήλωσεν
  ότι ή Ιταλία δέχεται μερικήν μόνον ά-
  νάκληοιν των έθελοντών έξ Ίσπανίας»
  έν άναλογία έξ αμφοτέρων των άντιπά-
  λων στρ<ϋ.τευμάι;ων, έθνικών καί κυβερ- νητικών- Την πρότασιν όμως αυτήν ά- ποκρούουν οί άντιπρόσωποι των άλλων χωρών διότι φρονούν ότι διά τής έφαρ- μογής της θ' άνακληθοΰν έκ τής κυβερ- νητικής Ίσπανίας όλοι οί έθελονταί ένώ είς τό στρατόπεδόν τοΰ Φράνκο θά έξακολο-υθοΰν νά παραμένουν άκόμη πολλαί δεκάδες χιλιάδων ξένων στρα- τιωτών. Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΟΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ^ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 16 Όκτωβρίου (τοΰ άνταπο¬ κριτοΰ μας).— Έν σχέσει πρός τό,,ταξίδιον τοΰ κ. πρωθυπουργόν είς "Αγκυραν εγνώ¬ σθη ότι ούτος έπιστρέφων έξ Άγκυρας θά διέλθη έκ Κων)πόλεως όπου θέλει επι¬ σκεφθή τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην. Έ¬ πίσης ό κ. Μεταξάς θέλει καταθέση επισή¬ μως στέφανον είς τό μνημεΐον τοΰ Αγνώ¬ στου Τούρκου στρατιώτου εις τό Ταξίμ. Κατ' είδήσεις έκ Ρεθύμνης τό έκβρασθέν προχθές παρά τάς ακτάς Άτσιποπούλου ά- κέψαλον πτώμα γυναικός διε¬ πιστώθη δτι άνήκει είς την πρό μηνών 'έξαφανισθεϊσαν έκ τοΰ χωρίου Σκεπαστή Μυ¬ λοποτάμου κωψάλαλον Εύ- αγγελίαν Έμμ. Φραγκεδάκη. Ένεργοΰνται άνακρίσεις διά την διαλεύκανσιν των συνθη- κών ύφ" άς εξηφανίσθη καί εφονεύθη αυτή. Ο ΜΕΡΑΡΧΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Είς την πόλιν μας παρεπι- δημεΐ άπό προχθές ό Μέραρ- χος Κρήτης στρατηγός κ. Λε- λάκης. Ό κ. Λελάκης συνο- δευεται υπό τοΰ άρχηγοΰ τού ΜεραρχιακοΟ Πεζικοΰ συν¬ ταγματάρχου κ. Άμπστζή, ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τής "Απω Άνατολής ότι καί σήμερον έσυνεχίσθήσαν έκεΐ οί βομβαρδισμοί ά¬ πό μέρους των Ίαπώνων δι' άεροπλά- νων καί διά των πυροβόλων τοΰ στό¬ λου. Αί ΚινεζικαΙ πυροβολαρχίαι α¬ πήντησαν εύστόχως είς τό πΰρ των Ία¬ πώνων. ΕΙΣΑΡΑΓΩΝΑ ΟΙΕΡΥΘΡΟΙ ΥΠΕΧΩΡΗΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Τό στρατηγείον τής Σαλαμάνκας αγγέλλει ότι κατόπιν σφοδροτάτων μαχών οί έρυθροΐ είς την Άραγώνα υπεχώρησαν είς σημαν¬ τικόν βάθος. Κατά τν.ς αυτάς πληρο¬ φορίας έ'ξέλιπεν πλέον κάθε κίνδυνος διά την Σαραγώιαν καί τα πρός τα Γαλλικά σύνορα σημεΐα τα κατεχόμε¬ ναι υπό των έθνικών στρατευμάτων. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΑ ΧΟΡΗΓΗ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ' ΕΝΕΧΥΡΩ ΕΛΑΙΟΥ Έξ έγκόρου πηγής πληροφορούμεθα ότι τό Κεντρικόν τής Άγροτραπέζης είδοποΐησε τό ενταύθα ύποκατάστημα ότι πρός εξυπηρέ¬ τησιν των έλαιοπαραγωγών καί συγκρατημόν των τιμών τοϋ προϊόντος των είς λογικά έπί- πεδα απεφάσισε την χορήγησιν δανείων επί γεωργικώ ενεχύρω τοϋ ελαίου. Λεπτομερείας θά δώσωμεν είς τό φύλλον τής Τρίτης,