94922

Αριθμός τεύχους

4693

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

19/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡίΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ε1ΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  **■■
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝίϊΓΑΥΡθν
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΛΥΡΧΚΠΣ
  Δ1ΙΝΟΥΝΙΙΙΣ ΑΝΔΡ. Μ 7ΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
  ΤΡΙΤΗ
  Λ ίγι'ιπτοιι
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος ϋ
  Άμερικης
  έτησια δολ. 15
  19
  έξάμηνος » 8
  ϊι~
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ 2
  1937
  " ' ■ ι — ι ι — Ρ=
  Ι ΗΡΛΚΛΡΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΓΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4693
  Αί!
  ΕΠΛΗΞΕ ΚΑΙ ΕΝΕΚΡΟΣΕ ΚΥΡΙΟΑΕΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΟΑΟΚΑΗΡΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΑΙ ΥΠΟ ΤΑΣ ΤΡΑΓΙΚΟΤΕΡΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΘΗΚΟΝ
  ΚΑΤΕΚΛΥΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΩΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΥΔΑΤΩΝ
  Ή ΚιζΊλ Ντάμττ,ια, ή Χρυσοπηγη, τα Νέα Βρύουλα
  ύπέστησαν άνεπανορσώτους ζημίας καί σημαντικάς καταστροφάς.
  ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΘΥΜΑΤΑ
  * Ό Νομάρχης κ. Μάρκελλος διενυκτέρευσε παραμυθών και ένθαρρύνων
  τα τραγικά θύματα τής προχθεσινάς φρικτής θεομηνίας.
  Είς τάς τόσας αλλεπαλλήλους συμφοράς πού έπλη-
  §αν κατά τα τελευταία έτη τό Ηράκλειον, έπέπρωτο
  δυστυχώς νά προστεθή καΐ μία επί πλέον: Ή προξενη-
  θεΐσα έκ τής πρβχθεσινής άγρίας νεροπβντής πού προσέ¬
  λαβε την μορφήν καί την έκτασιν τρομεράς θεομη¬
  νίας καί μετέβαλε την πόλιν είς φρικτήν κόλασιν.
  Ή όργή των στοιχείων τής φύσεως, έξέσπασεν ώς κα-
  τάρα επί τής πόλεως αυτής. Τετράωρος θύελλα πρωτοφα-
  νοΰς σφοδρότητος, άγρία νεροποντή, παρομοίαν τής ο¬
  ποίας ουδείς ενθυμείται, κατέκλυσε καί συνεκλόνισε την
  πόλιν. Κατέατρεψε εκατοντάδας οίκιών, παρέσυρε σκεύη
  καί έπιπλα, καί ρουχισμόν, ανέτρεψε καί έκάλυψε τα
  πάντα. Εδημιούργησεν εκατοντάδας πολλάς άστέγων,
  κατέστρεψεν έμπορεύματα, έρήμωσεν συνοικίας ολοκλή¬
  ρους. Επέφερε τόν φρικτόν διά πνιγμοΰ θάνατον είς δε-
  καπεντάδα ολόκληρον άνθρωπίνων ύπάρξεων, άνηλίκων
  ώς επί τό πλείστον παιδιών καί ανίκανον γερόντων.
  Καί έφερεν είς την πόλιν την αφατον θλίψιν καί τό γε¬
  νικόν πένθος. Τό Ηράκλειον πού ηλπιζε ότι εφέτος^ θά
  κατώρθωνε νά έπουλώση τάς παλαιάς πληγάς πού είχον
  δημιουργήσει οί σεισμοί, αί άνομβρίαι καί λοιπαί θεομη-
  νίαι, εδέχθη νέον πλήγμα καί θρηνεΐ άπό χθές νέας κα¬
  ταστροφάς. ,
  Άλλ' είς αυτήν την τραγικήν ώραν οί θρηνοι οεν ε-
  νουν θέσιν. Ειμπορούν νά κλαίουν ολοι έκεΐνοι οί ο-
  ποΐοι έχασαν τούς ίδικούς των, ολοι έκεΐνοι οί όποϊοι
  ύπέστησαν ολοκληρωτικήν καταστροφήν. Άλλ' οί άλλοι
  δέν έπιτρέπεται νά θρηνολογοΰν. Διότι ούτε ωρα θρη-
  νων είναι, ούτε καιρός εύθυνολογιών. Σήμερον είναι υπέρ
  πάν άλλο άνάγκη νά προστατευθοΰν τα θύματα τής θεο¬
  ηνίας Νά ευρεθή στέγη δ»« τούς άστέγους, νά δοθή
  φορα κέντρα ή είχον άποσυρ- το κυριολεκτικώς ή πόλις, δι·
  θή είς τάς οικίας των. Οί εύ- ήρκεσε μέχρι τής ένδεκάτης
  ρισκόμενοι είς τα διάψορα κέν- ώρας χωρΐς καμμίαν σχεδόν
  τρα παρηκολούθουν τό θέαμα. διακοπήν. Έν τώ μεταξΰ, λό-
  πού παρουσιάζουν οί δρόμοι | γω βλάβης των ήλεκτρικών
  πάν άλλο άνάγκη νά πρ μ ς
  μηνίας. Νά ευρεθή στέγη δ»« τούς άστέγους, νά δοθή
  τροφή καί περίθαλψις είς τούς ένδεεΐς.
  Καί συγχρόνως δημ»ο»ργείται Π έπιτακτικη αναγκη
  νά μελετηθοΰν καί νά λυθοΰν δλα τα προβληματα τα ο-
  ποΐα άνέκυψαν έκ τής συμφοράς αυτής, ώστε νά μη 8ρη-
  νήσωμεν καί είς τό μέλλον παρομοίας καταστροφάς. Και
  τό μέν Κράτος δέν γεννάται άμφισβητησις ότι θα πραξη
  πάν ότι έξαρτάται έξ αύτοΰ. "Ηδη μάλιστα οί ενταύθα
  έκπρόσωποί τού έπραξαν πάν ο,τι ήτο δυνατόν πρός αντι¬
  μετωπισιν τής δημιουργηθείσης καταστάσεως εκ των ενόν¬
  των μέχρις ότου παρασχεθοΰν υπό τής Κυβερνήσεως τα
  μέσα καλυτέρας οργανώσεως τής περιθάλψεως των θυμα-
  των τής νέας θεομηνίας. Καί ό Δήμος έπίσης κάμνει καί
  θά κάμη ασφαλώς δ,τι είμπορεΐ, δ,τι τού επιτρεπουν αί δυ¬
  ναμένου. Πρέπει ομως νά βοπθησουν κα «λ ο «
  καί αί πλατείαι μέ περιέργει¬
  αν καί φόβον συγχρόνως, δέν
  έφαντάζοντο δμως δτι θά πα-
  ρετείνετο επί ώρας ολοκλήρους
  ή νεροποντή αυτή καί δτι θά
  έδημιούργει τόσας τεραστίας
  εκτάσεως τραγικάς καταστρο¬
  φάς. Καί μολονότι δταν έβλε¬
  πον τάς Λεωφόρους Κουντουρι
  ώτη, "Ιδής, Καλοκαιρινοΰ, την
  οδόν 25ης Αύγούστου καί την
  οδόν Χάνδακος νά έχουν με¬
  ταβληθή είς πραγματικούς πο-
  αμούς, έμαντευον δτι είς τάς
  συνοικίας θά είχον σημειωθή
  μεγάλαι πλημμυραι, δέν έφαν-
  τάσθησαν ποτέ δτι θά είχον
  τόσην έκτασιν αί καταστρο¬
  φαί καί δτι θά έσημειώνοντο
  τόσα άνθρώπινα θύματα.
  Δυστυχώς, ή καταιγίς συνε-
  χώς εντεινομένη έφόσον πα-
  ρήρχετο ή ώρα καί συνοδευο¬
  μένη άπό έκτυφλωτικάς ά-
  στραπάς, άπό τρομακτικάς
  βροντάς έκ των οποίων έσείε-
  /αμεις
  Καί
  χειμών
  πρός αντιμετώπισιν τής δημιουργηθείσης καταστάσεως.
  πρό παντός χρειάζεται ταχύτης ενεργείας. Διότι ο χειμων
  συνενίζεται καί οί κίνδυνοι διά τον κόσμον αυτόν, που
  έμεινε χωρίς στέγην καί δυστυχεϊ καί πάσχει καί δεινοπα-
  8εϊ νίνονται καθημέραν καί μεγαλυτεροι.
  ΧΑλλ' άς αφήσωμεν θέσιν είς τα σημειωθέντα τραγικα
  περιστατικά νά όμιλήαουν άφ' έκυτών.
  Η ΑΓΡΙΑ ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ
  Τό Ηράκλειον έζησε προ-
  νθές μία νύκτα φρίκης καί ά-
  πογνώσεως. Ή βρυχή ή όποία
  ήρχισεν άπό τής νυκτός τής
  Παρασκευής πρός τό Σάββα¬
  τον συνεχισθεΐσα ήρεμος με-
  νρι τοΟ άπογεύματος τής Κυ-
  ριακής, έξειλίχθη αργότερον
  είς αγρίαν, καταρρακτωδη νέ-
  ροποντήν πού μετέβαλε την
  πόλιν είς πραγματικήν κόλα¬
  σιν κατά την νύκτα τής Κυρι-
  ακής. Καί ένώ μέχρι τής 7ης
  άπογευματινής τής Κυριακής
  .. ^ ι_______.. ..'. Λ.· Ϊ*λ.μ —τ*ιιι ε Α Ρ 1 )-
  δλοι έπανηγύριζαν την έλευ¬
  σιν τοΰ χειμώνος, έκφράζον
  τε,ς την χαράν των
  διά τα
  εύχάριστα άποτελέσματα που
  θά είχεν ή άφθονος πρώιμος
  βροχή διά τάς γεωργικάς καλ-
  λΓεργείας, χθές έξύπνησεν ή
  πόλις βυθισμένη είς τό πένθος
  καί την θλίψιν διά την επελ¬
  θούσαν έκ των καταρρακτω-
  δών βροχών συμφοράν.
  Άλλ' Ιδού πώς επήλθε ή
  νέα αυτή κατά τοΰ "Ηρακλεί¬
  ου θεομηνία. Διότι δντως περί
  θεομηνίας επρόκειτο καί μάλι¬
  στα άγριωτάτης.
  Άπό τη~ς 7ης εσπερινάς τής
  Κυριακής ή πόλις καί τα πέ¬
  ριξ ευρέθησαν είς τό κέντρον
  πρωτοφανοΰς είς άγριότητα
  θυέλλης. Ή μέχρι τής στιγμής
  έκείνης ήρεμος βροχή μετεβλη-
  θη αποτόμως είς φοβερόν ύ-
  ετον. "Επιπτε μέ ορμήν καί
  μορφήν καταρράκτου καί έν-
  τός ολίγων λεπτών ή πόλις
  κατεκλΰσθη κυριολεκτικά. Οί
  δρόμοι μετεβλήθησαν είς όρ-
  μητικούς χειμάρρους, τούς ό-
  ιτοίους δέν ηδύναντο νά δι-
  αβΩσιν δχι πλέον τιεζοί, άλλ'
  ουτε αύτοκίνητα.
  Ή στάθμη των υδάτων άνήλ
  θεν υπεράνω των πεζοδρομίων
  τα όποΐα καί έκάλυψεν εντε¬
  λώς, τα περισσότερα δέ έκ
  των καταστημάτων έπλημμύ·
  ρισαν Πασά κίνησις διεκόπη
  Ή πόλις ένεκρώθη έξ όλοκλή
  ρου. Οί άνθρωποι πανικόβλη
  τοι είχον κλεισθή είς τούς
  καλωδίων καί πτώσεως των
  ήλεκτρικών στύλων, διεκόπη
  ή παροχή ρεύματος καί ή πό¬
  λις εβυθίσθη είς τό σκότος.
  Καί τότε πραγματικώς τό Η¬
  ράκλειον μετεβλήθη είς φρι¬
  κτήν κόλασιν. ίΛέαα είς τό
  βαθϋ οκότος ή μυκωμένη θύ¬
  ελλα προσελάμβανε μεγαλυ¬
  τέραν άκόμη άγριότητα. Ένό-
  μιζε κανείς δτι επρόκειτο πε¬
  ρί μιδς ζωντανής αναπαρα¬
  στάσεως τής βιβλικής περιγρα-
  φής τού κατσκλυσμοΰ. Πραγ-
  ματικά άνέκφραστος εικών ά-
  ληθινής κοσμογονίας, παρο¬
  μοίαν τής οποίας δέν ενθυ¬
  μούνται νά έ'ζησαν ουτε οί
  πλέον γεροντότεροι έκ των
  συμπολιτών. Ή όργή των στοι¬
  χείων τής μαινομένης φύσεως
  είχεν έκσπάστ] χωρίς οΐκτον
  επί τής πόλεως. Καί τό αΐσθη-
  μα τοϋ δέους ήρχισε νά κυρι-
  εύτ) τοΰς περισσοτέρους έκ
  των συμπολιτών καί ιδίως τάς
  γυναίκας καί τα παιδία.
  στησαν τελείως άκατοίκητοι
  λόγω τοΰ δτι έχουν υπερπλη¬
  ρωθή υδάτων καί ίλύος. Τα
  άνθρώπινα θύματα άνέρχον-
  ται είς 14 έν συνόλω έκ των
  οποίων έννέα έπνίγησαν ά-
  νασυρθέντες έκ των έρειπίων
  καί των υδάτων χθές καί πέν-
  τε φέρονται ώς έξαφανι
  σθέντες.
  ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΑΠΟΓΝΩ-ΕΩΣ
  Έκεΐ δμως οπου διεδραματί-
  σθησαν πράγματι σκηναί άφαντά-
  στου τραγικότητος ά,περ^ράπτοΐ)
  φρίκης καί άγωνίας, ήσαν αί λα-
  ικαί συνοικίαι τής Κιζίλ Τάμπιας
  ιδίως καί των συνοικισμών Νέων
  Βρυούλλων καί Χρυσοπηγής.Έκεΐ
  πλέον επρόκειτο περί άληθινοΰ κα-
  τακλυσμοΰ πού Ιφερε την άνεκλά-
  λητον συμφοράν. Τα ΰδατα πού
  συνέρρευσαν διά των διαφόρων
  όδών καί έκ τής υπαίθρου εκάλυ¬
  ψαν καί έκρήμνισαν οικίας, παρέ-
  συραν σκεύη καί Ιπιπλα καί Ιφε-
  ραν τόν θάνατον είς οεκάδα ολό¬
  κληρον άνθρώπων.
  Τό σχότος λόγω τής διακοπής
  τοΰ φωτισμοΰ έπέτεινε την σύγχυ-
  σιν καί την αγωνίαν. Καί α[ σπα-
  ρακτικαί κραυγαί, οί θρήνοι, αί
  οίμωγαί καί αί έπικλήσεις πρός
  βοήθειαν τοΰ κόσμου αύτοθ πού
  έπάλαιε πρός τό υγρον στοιχείον
  καί τόν θάνατον υψοθντο καί ή-
  κούοντο έν τω μέσιο τής νυκτός
  ώς σπαρακτικος Ορ^νος μελλοθα-
  νάτων πρός τούς θποίους ήτο α¬
  δύνατον νά παρασχεθή οιαδήποτε
  βοηθεία.
  Ό Νομάρχης κ. Μάρκελλος
  I-
  σπευσεν είς την συνοικίαν τής
  Κιζίλ Τάμπιας βπου καί παρέ-
  μεινε μέχρι τής 3ης πρωϊνής ώ¬
  ρας τής Δευτέρας δίδων όδηγίας
  καί παρέχων παρηγορίαν εις
  τούς κινδυνεύοντας καί τούς πλη-
  γέντας άλλά περισσότερον τούτου
  δέν ηδύνατο βεβαίως νά πράξη
  κατ' εκείνην την ώραν. Διά νά
  σχηματισθή δέ μία άμυδρά έ'στω
  εικών τής τραγωδίας ή όποία ε¬
  δημιουργήθη είς την εργατικήν
  αυτήν συνοικίαν άρκεϊ ν' άνα-
  φερθή τουτο: Διά την ^.σωτηρίαν
  πνιγομένων, έχρησιμοποιή-
  έκτός των ' άλλων μέσων
  καί δύο λέμβοι παρ' ενός ναύτου
  ου Μπούτρη, διασώσαντος μέ κίν¬
  δυνον τής ζωής τού έκατοντάδα ά-
  τόμων, καί ίδιωτών, αί οποίαι
  μετεφέρθησαν διά των χειρών
  των έκ τής παρακειμένης πα-
  ραλίας καί Ιρρίφθησαν είς την
  λίμνην πού είχεν σχηματισθή
  δεδομένου δτι είς μερικά ση-
  μεΐα ή στάθμη των υδάτων εί¬
  χεν υπερβή τάς στέγας των μο-
  νορόφων οίκίσκων, καί τα ΰδα-
  είσήρχοντα διά των παραθύ-
  ρων καί είς τούς ά"νω
  των
  σαν
  κινηματογράφους καΐ τα διά-1 τοΟ Λΐμεναρχειου ονόματι Γεωργί
  Η χθεσινή ήμέρα
  Ή έκτασις των τεραστίων
  καταστροφών καί τής άνεκ-
  φράστου συμφοράς ποΰ εδη¬
  μιούργησεν ή θεομηνία τής ε¬
  σπέρας τής Κυριακής, διεπι·
  στώθη μέ τό έξημέρωμα πλέ¬
  ον της Δευτέρας όπότε την
  ζοψεράν νύκτα διεδέχθη μία
  ήμέρα ήλιόλουστος μέ ένα
  γελαστον γαλανόν ουρανόν,
  ώσάν νά έσάρκαζε διά την
  σκληρόν τιμωρίαν είς την ο¬
  ποίαν είχεν ϋποβάλει την πό
  λιν καί τούς δυστυχεΐς κατοί
  κους της.
  Κατά τα συγκεντρωθέντα
  μέχρι τής στιγμής στοιχεΐα
  ώί ϋλικαί ζημίαι των Ιδιωτών
  άνέρχονται είς 6έκα καί πλέ¬
  ον έκατομμύρια δρ. τοΟ δη¬
  μοσίου είς τρία έκατομμύρια
  καί τοΰ Δήμου είς δύο έκα
  τομμύρια δραχμάς. Πιστεύε·
  ται δμως δτι αί ζημίαι εί
  ναι πολΰ μεγαλύτεραι. Έ
  πίσης διεπιστώθη δτι κατέρ
  ρευσαν έξ ολοκλήρου περ
  τ άς πεντήκοντα οικίαι καί κα-
  τ έοτησαν έτοιμόρροποι άνω
  τ ών διακοσίων. Έκτός δμως
  αυτών καί αί πρρισσότεμα
  έκ των άλλων οίκιών κατέ
  ΕΙΣ ΚΙΖΙΛ ΤΑΜΠΙΑ
  Περιήλθομεν τάς διαφόρους
  υνοικίας καί τούς συνοικι-
  σμούς τής πόλεως χθές, Καί ο¬
  μολογούμεν δτι εύρέθημεν πρό
  μισς άνατριχιαστικής είς τραγι
  κότητα εικόνος. Είς την Κιζίλ
  Τάμπιαν, όλόκληρος ή πολυ-
  άνθρωπος έκείνη συνοικία ήτο
  υθισμένη είς τό πένθος καί
  ήν θλίψιν. Τα ϋδατα τοΰ δυ-
  [ΐκοΰ διαμερίσματος τής πό¬
  λεως καθώς καί τα ϋδατα τοΟ
  Μασταμπά καί τού Θερίσσου,
  παρασύροντα καί τεραστίας
  ποσότητας χωμάτων τού γυ-
  μναστηρίου, εισήλθον διά τής
  Πύλης Χανίων καί κατέκλυ-
  σαν κυριολεκτικώς την συνοι¬
  κίαν αυτήν. Τόση δέ ήτο ή
  ρμητικότης των ώστε παρέ-
  συραν κάρρα όλόκληρα καί έ-
  λαιοβάρελα πλήρη ελαίου έκ
  Χανίων Πόρτας καί διά των
  στενωπών καί σκολιών δρό-
  μων τα μετέφερον μέχρι τής
  Άγίας Τριάδος.
  Αί οικίαι, δσαι δέν κατέρ-
  ρευσαν,έχουν καταστή έτοι
  μόρροποι καί έχουν πληι&ω-
  θή άπό νερά καί ίλύν. Τα έ¬
  πιπλα, τα σκεύη, καί ό ρουχι-
  σμόςτών κατοΐκων παρεσύρθη¬
  σαν έξω των οίκιών καί κα-
  τεστράφησαν ή έκαλύφθησαν
  υπό των υδάτων καί τής λά-
  σπης καί κατέστησαν άχρη-
  στσ.'Άς σημειοοθή ότι ή στάθ¬
  μη των υδάτων είς πολλά ση-
  μεΐα ανήλθεν είς ϋψος 4—5
  μέτρων καλύψασα έξ ολοκλή¬
  ρου πλείστας οικίας. Οί κάιοι-
  κοι, άλλοι είχον ανέλθη, είς
  τάς στέγας δπου καί διενυ-
  κτέρευσαν, άλλοι βουτηγμέ-
  νοι είς την λάσπην καί τα νί-
  ρά προσεπάθουν νά καθαρί-
  σουν τα σπίτια των καί τα
  έπιπλά των, άλλοι είς τούς
  δρόμους, έΐρημοι, έκλαιον καί
  εθρήνουν! Κσί τέλος άλλοι ή-
  σχολοΰντο μέ την αναζήτησιν
  των τυχόν ύπαρχόντων θυμά-
  ιων.
  Δανδαρή, Κοκκινίδη, τό ερ¬
  γοστάσιον Σ.τ. Μακράκη καΐ
  δλα έν γένει τα καταστήματα
  τα παρά την πύλην Χανίων. Έ¬
  πίσης ζημίας μεγάλας ύπέ¬
  στησαν, τό εργοστάσιον Τζωρ¬
  τζάκη, ή έξαγωγική έταιρία
  σταφίδος, ή Ένωσις Σουλτα-
  νοπαραγωγών τής οποίας έ-
  βράχησαν 200 χιλ όκ.σταφίοες,
  τό εργοστάσιον Στεφανίδη,
  τό μηχανουργεΐον Χαραλάμ-
  που Γιγουρτσόγλου, κατεστρά-
  φησαν δ' έξ ολοκλήρου τά
  έμΐτορεύματα δλωνσχεδόν των
  πσντοπωλών τής συνοικίας.
  Γ. Δαβάκη, Α Καλογεράκη,
  Γ. Χριστοφάκη, Ν.
  Ά. Μακρυδάκη, Ί.
  Λιοπάκη,
  Ψαράκη,
  Ά. Ίατράκη, των ύποδηματο-
  ποιών Π. Τσότρου, Γ. καί Ε.
  Μηλιώρη, Άρ. Άράπογλου,
  τό ελαιουργείον
  γειαννάκη, τό
  στεϊον Ί.
  καψενεΐα
  Άρ. Άνω-
  ζαχαροπλα-
  Βραχασιωτάκη, τα
  Γ. Συντιχάκη, Μ.
  Σπαντιδάκη, Γ. Έλευθεριάδη
  καί άλλα.
  ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΝ
  Καί πράγματι χθές την
  πρωΐαν άνεσύρθη νεκρά έκ
  τής κατακλυσθείσης έκ των υ¬
  δάτων οικίας της ή Στσμα-
  τούλα Παγώνη ή Χατζηκων-
  σταντή μετά των δύο τέκνον
  της Χρυσοόλας έτών 9 καί Γε-
  ωργίου έτών 4. Έπίσης ευρέ¬
  θησαν πνιγμέναι έκ των υδά¬
  των αί γραΐαι Ελένη Γιασέ-
  μου καί Παγώνα Παπαδάκη.
  Ζημίας έκτός των οίκιών πού
  κατεστραφησαν, ύπέστησαν
  είς τό τμήμα αΰτό τής πόλεως,
  τα καταστήματα Διαμαντάκη,
  Κ. Χατζάκη, Γρηγοράκη, Χα-
  τζηδάκη, Περάκη, Βορηδ,
  Τραγικήν είκόνα παρουσιά-
  ζει έπίσης ό συνοικισμός τής
  Χρυσοπηγής. Ιδίως είς την
  περιοχήν τής «Κουδουναριάς»
  κατά μήκος τοϋ διερχομένου
  εκείθεν χειμάρρου ή καταστρο-
  φή έκ τής πλημμύρας υπήρξεν
  τεραστία. Υπερπεντήκοντα οι¬
  κογένειαι έχουν μείνει τελεί¬
  ως άστεγοι. Τα επιπλα, τα
  σκεύη καί ά ρουχισμός των
  παρεσύρθησαν διά των υδά¬
  των καί έχάθησαν. Είς τα
  πρόσωπα δέ των άνθρώπων
  αυτών διακρίνει κανείς άκόμη
  τόν τρόμον καί την απόγνω¬
  σιν. Μέχρι τής στιγμής α¬
  νευρέθησαν πνιγμένοι ό Θεο-
  δόσιος Παναγιωτάκης έτών 7,
  ή χήρα Ευδοξία Κωνσταντι¬
  νίδου μετά τοΰ τέκνου της
  Άχιλλέως έτών 9, άγνοεΐται
  δέ ή τύχη τοΰ άρτοποιοΰ Γε-
  ωργίου Παναγιωτάκη, τής
  συζΰγου τού Ζωής, τής Άνα-
  στασίας Κωνσταντινίδου έ¬
  τών 12 καί τής ύπερενενηκον-
  τούτιδος γρσίας Θεανώς μη¬
  τρός τής πνιγείσης Εύδοξίας
  Κωνσταντινίδου. Πλείσται οι¬
  κίαι ύπέστησαν ολοκληρωτι¬
  κήν καταστροφήν, πολλά δέ
  κατοικίδια ζώα έπνίγησαν. Έ-
  πίσης κατεστράφη ή πρό τού
  έργοστασίου Ξενάκη Λιανα
  γέφυρα.
  ΕΙΣ Ν.ΒΡΥΟΥΛΛΑ-ΚΑΤΣΑΜΠΑΝ
  Τάς μεγαλυτέρας καταστρο¬
  φάς μετά την συνοικίαν Κιζίλ
  Τάμπιας υπέστη ό συνοικι¬
  σμός των ΝεωνΒρυούλλων καί
  τοΰ Κατσαμπά. Ό διερχόμε-
  νος εκείθεν μικράς ποταμός
  ύπερεκχειλίσας έκάλυψε τα
  πέριξ καί παρέσυρε πλείστας
  οικίας καί μέρος τής γεφύρας.
  (Ή συνέχεια
  «ίς την 4ην σελίδα).
  Λ
  »(!'
  II
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τα ά-
  ριστούργημα: «Ή μεγαλυτέρα )δό-
  ξα». Μέ τόν Τζώρτζ Μπρήξτον.
  'ΕκάστηνΔευτέραν, Πέμτΐτην,Σάβ
  βατον καί Κυριακήν απογευματι¬
  ναί ώρα 6 30 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: τό μοντέρ_-
  νο άριστούργημα: <Ή γόησσα τού Μόντε Κάρλο». ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Πρεμιέρα τού έξαιρετικοό βργου: ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΛ ΔΟΞΑ Μ« τόν Τζώρτζ Μπρήξτον ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Μεγάλη Πρεμιέρα μέ τό άριοτούργημα ΛΕΣΧΗ ΤΩΝ Μέτίιν Ντανιέλ Νταριέ Ή αποκάλυψις τού Μάγιερ λιγκ: τής Μπέττυ Στόκφιλδ' καί τής Έλσης "Αργκαλ < Τολμηρό-ρεαλιστικδ , κοινωνικό. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Το θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορβϊον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέν. 5-41 ■■■■■■εί ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. Α. Χαμαράκη Τπλεφ. Ν» 5-50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Μέ εξησφαλισμένην ταχύ- τητα 14 μιλλίων. Αναχωρεί εκάστην ΤΡΙΤΗΝ π. μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬ κην. »■«■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑΤΡΛΓ 1ΛΣΙΛΙΏΛ = __23ίον Έν τώ μεταξύ, ό πιστός θα- λαμηπόλος έξαναμπήκε στόν βασιλικόν κοιτώνα πατώντας στίς μύτες των ποδιών τού, κρατώντας μέ φόβο άκόμη καί την άναπνοήν τού γιά νά μην ξυπνήση τόν πολυαγαπη- μένο τού άφέντη πού άνεπαύ- ετο πίσω άπό τα παραπετά- σματα—καί, δπως κάθε βρά¬ δυ, έτύλιξε στό χέρι τού τό κορδόνι. Στό διάστημα αύτό ό ΛουδοβΙκος 16ος, άπόγονος καί κληρονόμος τού Άγίου Λουδοβίκου, βασιληδς τής Γαλλίας καί τής Ναβάρρας, κατέβηκεν άκροποδητεί μέ τό πουκάμισο έ'ως τό κάτω πά- τωμα, κρατώντας στό χέρι τα γκρίζα ροΰχά τού, την περ- ροθκά τού καί τό καπέλλο τού. Έκεΐ τόν έπερίμενε γιά νά τοΰ δείξη τό δρόμο ό ντέ Μαλντέν, ό άξιωματικός τής παληδς σωματοφυλακής πού ή"ταν κρυμμένος μέσα στή ντουλάπα. Άγνώριστος κάτω άπό την πρασινόμαυρη ρεδιγ- κότα τού, μέ τό καπέλλο τοΰ λακέ επί τής ενδόξου κεφαλής τού, ό βασιληάς, μακάριος μέ την κοΐλιά προτεταμένη κι' ε'να μπαστοϋνι στό χέρι, έβγή- κε στήν έ'ρημη αύλή τού πα- λατιοϋ τού. Οί έθνοφρουροί, Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Μικρά μυστικά της καλλονής. Προκτικό μυαλά γιά δλα. Τό μπλέ γιά τα μαλλιά σας. Είσθε δικαίως ύπερήφανη, κυ- ρία μου, γιά τα ώραΐα σας λευκά μαλλιά. 'Υποτάσσοντα' τόσο εθ- κολα στό γοΰστο σας, ώστε δέν διστάζετε νά τα περιποιηθήτε μόνη σας, άρχίζοντας φυσικά άπό τό προκαταρτικό λουτρό. Άπογο- ητεύεσθε δμως δταν στεγνώσουν, γιά την κιτρινισμένην, σάν παληό έλεφαντόδοντο, όψιν των. Άλλ' ϊσως σάς βρίσκεται ολίγο λουλά- κι τής άλυσσίβας. Έτοιμάζετε υία διάλυσι καί ξεπλϋνετε τα μαλλιά σας. Ξαναβρίσκουν ευθύς την έ- λαφρώς κυανην άνταόγειάν των, τόσην προσδίδουσαν γλυκύτητα στό πρόσωπό σας. Μιά σταγόνα λάδι.., Τά μαλλιά σας είνε άπόψε θαμ- πά καί χωρίς άνταύγεια: είσθε δυ- σαρεστημένη μέ τόν έαυτό σας Άλλά τό φάρμακο είνε άπλό: ο¬ λίγη μπριγιαντίνη καί τά υαλλιά σας θά ξαναβροϋν την ώραία λαμ- πρή των 6ψι 1 ί, Είνε άδειο τό σωληνάριο' θ' άφήσετε λοιπόν Ι- τσι τά μαλλιά σας πού έλαττώ- νουν καί την λαμψι των ματιών σας άκόμη μέ την θαμπάδα των, Όχι, γιατί χωρίς άλλο θά σάς βρίσκρται ολίγο λάδι Ρίπτετε ό- λίγες σταγόνες είς τό κοιλον τοΰ χεριοθ καί βρέχνετε τά δόντια τοθ χτενιοΰ σας, Τά μαλλιά σας ξαναβρήκαν τή λάμψί το^ν! Έν'άφθαρτο πολισουάρ Άντιπαθεΐτε ϊσως τό βρρνίκι γιά τά νύχια: ολίγη πάστα, ίνα πολισουάρ άρκοΰν γιά νά τά λου- στράρετε. Εάν δμως συμβή νά χά- σετε τό πολισουάρ σας, ξεύρετε πειό είνε τό καλύτερο πολυσου- άρ: Ή έπιδερμίς σας Βάζετε ό- λίγή άπό τή ρόζ πάστα σας στήν παλάμη τοΰ άριστεροΰ σας χερι- οΰ καί είς τό μέρος ποΰ πάει άπό τόν καρπό είς την βάσι τοΰ μι- κροΰ δακτύλου, καί τρίβετε κατό¬ πιν ένεργήτικώς τά νύχια τής δέ- ξιας σας χειρός. 'Επαναλαμβάνε- τε τό ϊδιο γιά τά νύχια τής άρι- στερδς σας. "Ιδού λοιπόν ίνα ττο- λισουάρ ποΰ δέν θά χάσετε ποτέ καί που θά Μχετε πάντοτε μαζύ σας. Τδβερνίκι των νυχιών. Σας μένει Μνα όλόκληρο τέταρ- το τής ώρας πρρτου φορέσετε τό βραδυνό σας φόρεμα. Περισσότε- ον άπό την ώρα ποΰ άπαιτεϊται γιά <νά κάμετε ώραΐα» νύχια. Διά ν' άφήσετε ν' άναπαυθοϋν τά νύ¬ χια σας δέν χρησιμοποιήσετε βερνίκι δλες τίς διακοπές άρκου- μένη σ' 'ένα. άπλό λουστράρισμα Βρίσκετε λοιπόν τό πινέλλο κολ λημένο στό μέσο μιδς πηκτής καί άχρηστης ττάστας. Δέν έχετε παρά νά προσθέσετε όλίγες στα¬ γόνες «άσετόν», τό άνακατεύετε μ' ίνα. μικρό ζυλάκι ¥ μέ τή βελ- λόνα τσϋ πλεκτοΰ σας. Τό βερνί¬ κι σας θά ξαναύρη τότε τή ρευ- στότητά τού καί τώ νύχιά σας τή συνήθη τους δψι, Π Ντιατεγκέ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ή γυναΐκα τού σρύλου Ό ΦραγκΙσκος Ιωσήφ άναβάλ- λει την απάντησιν είς την επι¬ στολήν τής μητέρας τού. Άκόμη καί στό ταξίδ: τόν καταδιώκουν μέ τά έπίσημα ύπηρεσιακά Ιγγρα- φα. Είνε δποχρεωμένος νά σηκώ- νεται πάντα εις τάς τέσσαρες τό πρωί. Ή άγγχρϊία αυτή είνε άρ- κετή. Δέν τού μένει καιράς ν' ά¬ παντα σέ δυσάρεστες έπιστολές. Επ Ι τέλους παίρνε: την απόφασιν καί άπαντα εις την μητέρα τού, Γιά πρώτην φοράν ό πειθαρχικός υιός τής άρχιδουκίσσης σηκώνει την άνταρσία τού κατά τής τυραν- νικής της θελήσεως. Έπιμένει γιά την μεταφορά των παιοιών τού. Μέ ολίγας λέξεις άνασκευάζει τόν ϊσχυρισμόν τής μητέρας τού δ'τ: είς την νέαν τιον κατοικίαν τά μι¬ κρά δέν θά εΐχαν αρκετόν ήλιον καί παρακαλεΐ την άρχιδούκισσα «νά κρίνη έπιεικέστερον την Σίσι πού είνε μιά άφωσιωμένη σύζυγος καί μητέρα». Είς την επιστολήν ύπάρχουν καί έπαναστατικώτεροι τόνοι: Χωρίς προσχήματα ό Φραγ- κΐσκος Ιωσήφ άναπτύσσει είς την μητέρα τού πόσον δυσάρεστον είνε είς τούς γονεΐς νά στεροΰνται τά παιδία των, καί τής λέγει καθα- ρά δτι διαφωνεΐ είς την επίδειξιν των δύο μικροσκοπικών πριγκη- πισσών είς ζρίζοος, γιατ'ι αύτό θά τούς ένέπνεε μέ τόν καιρόν μα¬ ταιοδοξίαν! Ή άρχιδούκιααα. Σόφια 8ια|2ά- ζοντας τίς γραμμές αύτές τοθ υ(οΰ της, γίνεται εξω φρενών. "Εβλεπεν 8τι ό Φραγκϊσκος Ιω¬ σήφ, 3ΐγά-σ{γά, άλλ' ασφαλώς, έ- καλλιεργεΤτο εναντίον τής έπιρρο- Ή νέα Μαιευτική Γυναικολογικη Κλινική Τού Ίατρου κ. ΓΡΗΓ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ Όδός Ζωγράφου (όπισθεν τριών Καμάρων). ν Π"" Μ II II II ΙΜΙ II II II II II ΙΠΙ Χψ-ΓΤΓγΐΓΠαΠ^ΐμ|-ΙΓ-ΤΠΟ3Γ!Γ—1~^ "Ηρχισε λειτουργοϋσα. Δωμάτια 1ης, 2ας καί 3ης θέσεως. Ηλεκτροθεραπευτικον. Αϊθουσαι τοκετών, χειρουργείου κ. λ. π μισοκοιμισμένοι τόν άφηκαν κι' επέρασεν... "Ε, τώρα πιά ή μεγαλύτερη δυσκολία είχεν ύπερνικηθή. Τά μεσάνυχτα δ- λη ή οίκογένεια βρέθηκε συγ- κεντρωμένη στό άγοραϊο ά- μάξι. Ό Φέρσεν άνέβη πάλι στή θέσι τού κι' έβαλε μπρός μέ τόν βασιληά-λακέ καί την ύπηρέτριά τού γιά νά βγοϋν άπό τό Παρίσι. Καλή άρχή! Οί έπιβάτες τοθ αύτοσχεδΐου άμαξά ήσαν εύ- χαριστημένοι. Ή Μαρία-Άν- τουανέττα μάλιστα ευρήκε κέ- φι νά κοροιδέψρ τόν Λά Φα- γιέτ: —Μοΰτρα πού θά κατεβάση αυριο ό άρχηγός! εΐπε κ" έγέ- λασε προσπαθώντας νά μιμη- θή τούς μορφασμούς εκπλήξε¬ ως καΐ σαστισμάρας τοΰ Λά Φαγιέτ, την άλλη μερά. ΤΗταν δμως όστοχη ή ίδέα νά θελήσουν νά διασχίσουν δλο τό Παρίσι. ' (συνεχ(ζεται) Ό όίοντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης Εναντι "Αγ. Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοΰ στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. 'Επίσης όδοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. 'Επαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ Διατίθεται πρός ενοικίασιν ή έκμετάλλευσι τά εΕς θέσιν θέρισ- σον άγρόκτημα τοθ ΣτρατηγοΟ κ. Άλεξάκη, περιέχον άμπελον, πεθ- κα, οΕκήματα,θαυμάσιον έξοχικόν χίντρον δι' εκμετάλλευσιν. Πλη¬ ροφορίαι παρά τ Π. Παπαδόπουλος Πτυχιούχος τής ίατρικής ■ Ό<5οντίατρ©ί Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού παρά τόν "Αγιον Μηνΰν καθ1 έκαστην: 9- 12 καί 4-7 Μανώλης Γ. Κωνιός Νέ υρολό γος—Ψ«χί ατρος Τμημκτάρχης Ίατρός Λημοα. Ψυχιατρείου Αθηνών Δέχεται έν τω ίατρείφ τού δδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. ής της. Μέ τό γυναικείον της έν¬ στικτον καταλάβαινε πώς μιά άλ¬ λη γυναΐκα μποροθσε ν' άντιδρα είς την δική της έπιρροή καί νά την έςουδετερώνη. Καί αυτήν την γυναΐκα ήξευρε καλά: Ήταν ή Έλισάβετ, ή νεαρά αύτοκράτειρα. Ή Σίσσι, τό χθεσινό παιδί, είχε γίνη άνθρωπος νά τής σηκώνη κε- φάλι! Γιά πρώτην φοράν ή άρχι¬ δούκισσα αϊσθάνεται τόν εαυτόν της νικημένο. Ή συνεπεία 2λων αυτών ήταν πώς μεταξύ πεθερίς καί νύφης Ιδημιουργεΐτο μιά κατάστασις ό- λοένα πιό άφόρητος. Γηραιά μη¬ τέρα καί νεαρά σύζυγος άγωνίζον- ται άπεγνωσμένως ποία θά κρα¬ τήση οριστικώς υπό την επιρροήν τόν αύτοκράτορα. Ποία θά βγή τελικώς νικήτρια άπό τάν πείσμονα άγώνα; * Ό νεαρός αύτοκράτωρ ήθελε νά γνωρισθή στενώτερα μέ τίς διά- φορες Ιθνότητες τής αύτοκρατο- ρίας τού. (συνεχίζεται) ΚΟΙΠΩίΊΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησεν προ- χθές είς Αθήνας ό κ Αλεξ. Σπα· γουλίδης —Αφιχθη ό συμπολίτης κτηνία- τρος κ. ΓΊΐκος Τζωρτζάκης. —Επανήλθεν έκ θεσσαλονίκης καί Αθηνών ό έμπορος κ. Έμμ. Καραλλάκης, Γύρω στήν πόλι. θρηνοςκαί όδυρμύς είς ολόκλη¬ ρον την πόλιν —Ή πρωτοφανής νεροποντή ή όποια επληξε τάν τόπον έπέπρω- το δυστυχώς νά Ιχη καί μέγαν α¬ ριθμόν άνθρωτΐίνων θυμάτων καί νά φέρη τό πένθος και την από¬ γνωσιν — Καί ένω άνεμένομεντήνβροχήν ώς εύλογίαν θεοΰ, ϊτΐεσεν ώς κα- τάρα καί όργή των στοιχείων τής φύσεως. —Αί καταστροφαί είς τάς λαϊ¬ κάς συνοικίας και τούς προσφυγι- κους συνοικισμούς ^υπήρξαν τρο- μακτικαί. —Άλλά καί είς ολόκληρον την πόλιν αί ζημίαι υπήρξαν σημαντι¬ καί διότι δλα τά καταστήματα καί αί τΐερισσότεραι οικίαι επλημ¬ μύρισαν. —Εύτυχώς είς την ϋπαιθρον ή βροχή υπήρξεν ολιγώτερα καί ω¬ φέλησε μάλλον άν τί νά προξενή¬ ση ζημίας. — Πάντως είς ολόκληρον σχε- δόν την βορείαν πλευρόν τής νή¬ σου ί| βροχή υπήρξε καταρρακτώ- δης, ως έκ τούτου δέ διεκόπησαν καί αί τηλεγραφικαί καί τηλεφω- νικαί συγκοινωνίαι καί δέν είνε δυ νατόν νά πληροφορηθώμεν την έκτασιν των καταστροφών είς τά δυτικά κυρίως διαμερίσματα. — Συνεπεία τής νεροποντής επί- σης ή κίνησις τής πόλεως ένε- κρώθη άπό τής "υριακής καί μόνον τά σινεμά καί τα διάφορα κέντρα συνεκέντρωσαν κόσμον. —Ιδιαιτέρως τραγικήν είκόνα παρουσίασε χθές ή συνοικία τής Κιζ'ιλ Τάμπιας καί οί συνοικισμοΐ Νέων Βρυούλλων,Χρυσοπηγής κα'ι Άτσαλένιου, δπου καί σονέρευσεν χθές δλος ό πληθυσμός διά νά ί¬ δη τό μέγεθος τής καταστροφής καί νά παράσθη δσην ηδύνατο βοήθειαν είς τούς πλημμυροπα- θεΐς. —Τό χειροτέραν δέ είνε δτι ένω την πρωΐαν ό καιρός είχε βελτι¬ ωθή άπό τής μεσημβρίας εκλινε πάλιν πρός τόν βροχερόν καί 2- τσι δημιουργεϊται 6 κίνδυνος επε¬ κτάσεως των καταστροφών. — Σήμερον λόγω τής περιγρα- φής των καταστροφών ή πρώτη σελίς δέν θά περιέχη. την συνήθη ύλην της, ή δέ συνέχεια των Ίστο- ρικών σημειωμάτων των πολέμων 1912—13 άναβάλλεται διά τό αυ¬ ριανόν φύλλον. —Ή προχθεσινή νεροποντή εδη¬ μιούργησεν γ) απεκάλυψε πλείστα δσα ύπάρχοντα τεραστία προβλή- ματα τής πόλεως διά τά όποΐα δ- μωςθ'άσχοληθώμεν ένσυνεχεία είς σειράν αναλυτικών άρθρων μας. —Πάντως καί αί αρχαί φαίνε- ται νά μελετοΰν ήδη σοβαρώς τά ζητήματα αύτά καΐ σκέπτονται μετά την περίθαλψιν των τΐλημμυ- ροπαθών πού έπείγει ττερισσότε- ρον νά τά άντιμετω/πΐσουν μέ ρι- ζικά μέτρα. —Πιστεύεται δέ δτι είς τουτο θά Μλθη άρωγόν δι* δλων των δυνάμεών τού καί τό Κράτος. ό Ρέπορτερ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑ- ΚΕΙΑ.—19-10—937 Χριστοδούλου Ζουράρη. Γεωργ. Σφακιανάκη. Γ. Α.Άγαπάκης Δικηγόρος ΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ι—ΑΘΗΝΑΙ Άναλαμβάνει την διεκπε- ραίωαιν πάσης υποθέσεως Δικα στικής, Διοικητικής, Φορολογι- κής «αί Στρατοίογιχής. Ύπόυχεται ταχείαν καϊ έπι- μεμελημένην αποπεράτωσιν. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Έμμ. Ι. Λουλακάκη 'Ακαώημίας 70 Αθήναι Τηλέφωνον 31411 Επανήλθεν έξ Αθηνών ή γνωστή καλλιτέχνις κομμώ- τρια Ελπίς Χαραλαμπίδου δπου είχε παρακολουθήση τάς νέας κομμώσεις επί ολό¬ κληρον μήνα. Ή δνίς Χαραλαμπίδου έγ- γυάται τό ώραιότερο κτένι- σμα περμανάντ ήλεκτρισμοθ ή μή ποΰ σας κάμνει ώραΐο κεφάλι καί δείχνει τό μαλλί σας εντελώς φυσικό. Άλ. Γ. Στεφανίδης ΙΑΤΡΟΣ— ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως ίατρός Εύαγγελισμοΰ σπουδάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ ιατρείω τού όδός (Πλατειά— Στράτά) έναντι φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εϊσοδος έκ τής όοου Κσγιαμπή. ΤΩραι έτΐισκέψεων 9-12 4-6.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ρι·
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  133ο ν
  ί
  Τα τετράγωνα, ούτως άποδεκατιζόμενα υπό των
  μανιωδών ίππέων, έσμικρύνοντο μέν, άλά δέν κατε-
  λίμπανον τάς θέσεις των. Τα άνεξάντλητα σμυδράλ-
  λιά των έσάρωναν αδιακόπως τοϋς έφορμώυτας.
  Δέν ήσαν πλέον τα τετράγωνα ταυτα τάγματα πε
  ζών, άλλά κρατήρες πυρός έξερευγόμενοΐ' δέν ή¬
  σαν πλέον οί θωρακΐται ούτοι ίππικόν, άλλά θύελ-
  λα. "Εκαστον των τετράγωνον ήτον ήφαίστειον
  προσβαλλόμενον υπό νεφέλης' ή φλέγουσα λάβα
  κατεπολέμει τόν έρίγδουπον κεραυνόν
  Τό δεξιόθεν πρώτον τετράγωνον υπέρ πάντα τα
  άλλα εκτεθειμένον, εξηφανίσθη άπό τής πρώτης
  σχεδόν συγκρούσεως. Συνέκειτο έκ τοΰ 75ου σκω-
  τικοΰ συντάγματος. Ό μουσικός αύτοΰ έκάθητο
  κεκυφώς είς τό κέντρον, έφ' ενός τυμπάνου, καΐ
  ένώ περί αυτόν εγίνετο δλος έκεΐνος ό ολεθρος, αύ-
  τός εξηκολουθεί νά κρατρ τόν άσκαυλόν τού άπό
  τόν βραχίονα καϊ ώς ουδόλως προσέχων είς τα γι-
  νόμενα, νά έπαυλή όρεινούς ήχους, προσηλών κατά
  διάνοιαν τό μελαγχολικόν τού δμμα είς τοϋς δρυ-
  μώνας καί είς τάς λίμνας τής πατρίδος τού. ΟΙ
  Σκώτοι ούτοι άπέθνησκον άναπολοϋντες τα οίκεΐα,
  ώς τό πάλαι οί "Ελληνες άναπολοΰντες τό Άργος.
  Ή σπάθη ενός θωρακίτου, ρίψασα χαμαί τόν άσ-
  καυλον μετά τοθ κρατούντος αυτόν βραχίονος, κα-
  τέπαυσε τό μέλος, έκπνεΰσαντος καΐ τοΰ αϋλητοϋ.
  Οί θωρακΐται, εύάριθμοι ώς πρός τό πλήθος των
  πολεμίων, έλαττωθέντες δέ καΐ έκ τής έν τη φάραγ-
  γι πανοηλεθρίας, είχον εναντίον των σχεδόν όλον
  τόν αγγλικόν στρατόν, άλλ' επολλαπλασιάζοντο,
  εκάστου αυτών ίσομετρουμένου πρός δέκα. Διό
  καί τίνα των ταγμάτων τοθ Άννοβέρου εφάνησαν
  καμπτόμενα" ίδών δέ τουτο ό Βελλιγκτών άπετάθη
  πρός τό ίππικόν τού. Άν ό Ναπολέων κατ' αυτήν
  εκείνην την στιγμήν άπετείνετο πρός τό πεζικόν
  τού, οί Γάλλοι ένίκων. Αυτή ή άστοργία υπήρξε
  τό μέγα καί όλέθριον πταΐσμά τού.
  Οί θωρακΐται ήσαν μέχρι τοϋδε οί έπιτιθέμενοι'
  άλλ' αίφνης άλλοι επετεθησαν κατ' αυτών "Ωρμη¬
  σε τό αγγλικόν ίππικόν κατά των νώτων των. "Εμ¬
  προσθεν των τα τετράγωνα τοΰ πεζικοϋ, όπισθεν των
  οί χίλιοι τετρακόσιοι δραγόνοι τής άγγλικής φρουράς
  Σομερσέτου καί δεξιόθεν τοθ Σομερσέτου ό Δορνε-
  βέργης μετά των Γερμανών ελαφρών ίππέων, καί
  άριστερόθεν αύτοθ ό Τρίπ μετά των Βέλγων κα-
  ραμπινοφόρων. Ηναγκάσθησαν ούτως οί θωρακϊ-
  ται ν" άντιπαλαίσωσιυφοσβαλλόμενοι έμπροσθεν,
  δπισθεν καί πλαγιόθεν, πανταχόθεν. Τί τούς ε-
  μελλεν: ήσαν άνεμοστρόβιλος. Ό ήρωϊσμός ύπερε-
  κόχλασεν.
  Είχον δέ περιπλέον όπισθεν των καί τα πυροβό-
  λα, βροντώντα άείποτε. "Εμελλεν είς τούς άνδρας
  έκείνους καί τουτο, "ίνα λεχθή δτι έκ των νώτων
  ετραυματίσθησαν. Έν τή συλλογή τοθ μουσείου τής
  Βατερλούης έπιδεικνύεται θώραξ αυτών, διατρυπη-
  μένος επί τής άριστερας ώμοπλάτης διά ομυδραλ-
  λίου.
  Πρός τοιούτους Γάλλους τοιούτοι "Αγγλοι έχρει-
  άζοντο.
  (συνεχίζεται)
  ^^^/^^^^^^>/^Ν*-Ν^^^^*^Λΐ
  Γιά σάς κυρίες μου;
  Δι' αύτοπροσώπου επισκέψεως μας είς Αθήνας
  επρομηθεύθημεν δλα τα νεώτερα Γυναικεΐα:
  Μά-λλινα, μεταξωτά,
  βαμβακερά ύφάσματα
  ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ
  ΤΙΜΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΙ
  •γφασματοπωΑείον
  ΧΡΙΣΤ. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ.
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ττού δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
  Α'.
  Ημπορεί §νας άνδρας νά «δια¬
  βάζη» τάς σκέψεις Ινός άλλου;
  Μπορεΐ νά «βλέπη» έ"να αντικεί¬
  μενον κρυμμένον διά τα μάτια καΐ
  τάς αϊσθήσει; τού; Μέ άλλα λό-
  για—ύπάρχει αύτό πού καλείται
  «τηλεπάθεια»; /ώμεν είς έ"να κό¬
  σμον ποθ μποροθμε νά βλέπωμεν
  τ' ακούωμεν καί νά Ιγγίζωμεν.
  Όμοίως ό κόσμος αύτάς υποπί¬
  πτει είς τάς αίσθήσεις μας, δία
  τής όσφρήσεως καί τής γεύσεως.
  Αί πέντε αίσθήσεις μας μας όψώ-
  θυν επάνω άπό την κατάστασιν
  ου λίθου ή τοθ άργίλου.
  «Τίποτε δέν όπάρχει εί; τό
  ξε
  μ μη ήρ
  !ς τάς αϊσθήσεις». Ό παλαιός
  :ύτό; κανών, ϊσχύει καί σή-
  ρα. Ή ανθρωπότης έπίστευε
  πάντοτε είς τα δνειρα, εις την
  ιπλήν δρασιν, είς τό προφητικόν
  (άρισμα, είς την θαυματουργόν
  εραπείαν κτλ. Άλλ' οί σοβαροί
  ίνθρωποι ουδεμίαν πίστιν άποδί-
  ουν εις τούς παλαιούς αύτούς θρύ-
  ους καί τάς παλαιάς προλήψεις.
  θά μδς άπασχολήση κατωτέρω
  ία σειρά περιπτώσεων πού Ιχουν
  ξελεγχθή επιστημονικώς. Έπα-
  ειλημμένα αύστηροΰ έπιστημο-
  'ΐκοθ χαρακτήρος πειράματα, τα
  ιποΐα ύπέστησαν τόν έπιστημονι-
  όν έλεγχον, άπέδειξαν δτι ύπάρ-
  χει μία αίσθησις ανεξάρτητον των
  αίσθητηρίων όργάνων μας. Οί έ-
  πιστήμονες ποΰ Ιμελέτησαν τάς
  εριπτώσεις, περί των οποίων θ'
  ναφέρωμεν κατωτέρω
  ή λ
  φρμ ρ ρ
  ίτι ή τηλεπάθεια είνε άναμφισβή-
  :ος. Τα πειράματα έστηρίζοντο
  ίς τάν νόμον τοθ πλήθους—Ινα
  μεγάλον αριθμόν όμοίων περιπτώ¬
  Ρ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  'ίΙ
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  καί κυκλοφορούν άμέσως τα Νέα Σιγα-
  ρέττα τοθ έργοστασίου:
  ,.ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΙΓΑΛΑ"
  μέ τα παγκοσμίου φήμης κατίνα _άν-
  θης, Όξιλάρ, Γενήσσεας καί Αγρινίου
  είς πολυτελή κυτία καί διαφόρους ιτοιό-
  ττιτας!
  ΠΡΑΤΗΡ1ΟΝ: (Πλατεΐα Βενιζέλου) Ηράκλειον—
  Κρήτης.
  Γενικός άντιπρόσωπος διά τους Νομοΰς Ηρα¬
  κλείου καί Λασηθίου:
  Ιωάννης Άγαπάκης
  ■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'
  ■■■■■■■■■ι
  ΤΑ ΕίΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Είς τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Ιΐ>»Β·ΒΒΒΒΙΒ........„.„■■■■■■■■■■■■■■■■■■._!
  νεΰμα, ποΰ νά μην
  ! ά ϊθή
  υπήρξε
  Ό
  πρίν
  εων.
  Πάρετε Ινα νόμισμα καΐ ρίψα-
  τέ το κατά γής. Πίπτον μπορεΐ
  νά έμφανίση την δψΐν «κορώνα»
  μέ τάς ιδίας πιθανότητας πού μπο¬
  ρεΐ νά εμφανίση καί την άλλην
  δψιν—«γράμματα». Συνεπώς τό
  ενδεχόμενον νά προείτζχι κανείς τί
  θά δείχνη τό νόμισμα είνε Ινα στά
  δύο. Ρίπτοντας τό νόμισμα έκατό
  φορές, θά είχαμε την πιθανότητα
  νά προβλέψωμε πενήντα φορές
  σωστά.
  Έν τοσούτω είνε ενδεχόμενον
  νά προείπωμεν σωστά έξήντα φο¬
  ρές καί νά πλανηθώμεν σαράντα.
  Σέ χίλιες φορές, ή άναλογία θά
  είνε ολιγώτερον άνισος. Σ' έκατό
  χιλιάδες φορές, θά είνε καΐ είς
  την μίαν περίπτωσιν καΐ είς την
  άλλην ΐσαι. Ή διαφορά θά είναι
  άσήμαντος. θά είχαμεν πενήντα
  χιλιάδες ψορϊς «κορώνα» καί πε¬
  νήντα χιλιάδες φορές γράμματα»
  Άς λάβωμεν ήδη μίαν περίπτωσιν
  περισσότερον περίπλοκον, είς την
  οποίαν τό ενδεχόμενον τής προ¬
  βλέψεως είνε έ*να στά πέντε άντί
  νά είνε §να στά δύο. Αύτά ήσαν
  τα δεδομένα πού εχρησίμευσαν ώς
  βάσεις των επιστημονικήν πειρα-
  μάτων.
  Παίρνομε 25 παιγνιόχαρτα,
  πέντε φορές τα ϊδια. Προσπαθών-
  τας νά μαντεύσωμεν αύτά τα χαρ-
  τιά, Ιχομεν την πιθανότητο ν' α¬
  παντήσωμεν σωστά μιά φορά στίς
  πέντε ή πέντε φορϊς στίς εϊκοσι
  πέντε. Άλλ' ή σειρά αυτή είνε
  πολύ μικρά γιά νά είνε κανείς
  βέβαιος περί αυτής τής άναλογίας.
  Δεν Ιχομεν παρά ν' αρχίσωμεν ά¬
  πό την άρχή συνεχίζοντες τό παι-
  γνίδι. Στίς χίλιες φορές μαντεύο-
  μεν σωστά διακόσιες φορές.
  (ίζ
  Ή έπωφελής δράσις
  των συνεταιρισμόν.
  ΧΑΝΙΑ Όχτώβριος (τοϋ άντα-
  ποκριτοθ μας),—Έξ αφορμάς τού
  ζητήματος τής έπωφελοθ; δράσεώς
  των συνεταιρισμών, την οποίαν ά-
  νεκίνησε τό Γεωργικόν Έπιμελη-
  τήριον Ηρακλείου, οί έδώ γεωρ-
  γικοί κύκλοι έκφράζουν συμφώ-
  ώ
  νους γνώμας.
  "Οσον &γορό<. δηλ. τα ζήτημα των πιστωτικών συνεταιρισμών καί ένταθθα κατανοεϊται ή άνάγ- κη συμπήξεως (έν αντιθέσει πρός τόν μέγα αριθμόν των πρώτων συ¬ νεταιρισμών) καί συνεταιρισμών καθαρώς παραγωγικών. Έπικρο- τεΐται έπίσης ή ίδέα τής οργανώ¬ σεως των πιστωτικών συνεταιρι¬ σμών καί τής καλυτέρας διοική¬ σεως τούτων, ούτως ώστε καΐ οί πιστωτικοί συνεταιρισμοί νά άν- ταποκριθοθν είς τό καθαρώς πα- ραγωγικόν πνεΰμα διά τής αυξή¬ σεως των περιουσιών των κα! τής άποφυγής άσκόπων δανεισμών. Είς την άλλην Έλλάδα καθώς πληροφοροΰμαι, ήρχισεν εκδηλου¬ μένη ή τάσις α3τη καί οί συνεται¬ ρισμοί είς τινάς περιφερείας ένι- σχύθησαν οίκονομικώς διά τής αυξήσεως των μεριδίων των συνε- ταίρων είς άποθεματικόν. Πάντως τό άποτέλεσμα, καί άν είνε άκρι- βες, άποδεικνύεται ελάχιστον έν σχέσει μέ τα σύνολον των συνε¬ ταιρισμών. Καί θά ήτο εύχής Ιρ- γον καί έν Κρήτη νά τονώθη κά- θε καλή προσπαθεία έν σχέσει πρός τό σημείον τοθτο τής συνε- ταιριστικής οράσεως. Οί συνεταιρισμοί είς την νήσον μας διοικοΰνται καλώς. Είνεάνάγ- κη δμως καί τα μέλη των καί ό άγρότης γενικώς νά ένστερνισθή την ιδέαν ταύτην ήτις αποτελεί ϊ- σως καί την βάσιν τοΰ συνεταιρι- στικοΰ πνεύματος καί νά χωρήαη αποφασιστικώς είς την ενίσχυσιν της διά τής άτομικής πρωτοβου- λίας τού καί έν τώ κύκλψ τής δράσεώς τού άκόμη, ώς μονάδος, εις τόν οιονδήποτε συνεταιρι¬ σμόν. φρ (συνεχίζεται) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ""51 Ό Ίατρός ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ ΕΗδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται δέ τοΰς πάσχοντας είς τό "Ιατρείον τού όδός Ά- μαλθείας (πάροδος όδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β Τηλέφωνον 6—63 ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■β; Ιΐ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■· ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α, Ε, ■■■■■■■■■■■■■■ι 'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬ δος καί τού ΈξωτερικοΟ. Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει καί επί προθεσμία. Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. Εκτέλεσις ^άσης φύσεως τραπεζιτικής εργασίας υπο συμφέροντας ορους. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ: ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ■ ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή έν Ηρακλείω εδρεύουσα Άνώνυμος Έταιρία' υπό την έπωνυμίαν «Ένωσις Σουλτα- νοπαραγωγών Κρήτης Α. Ε.» παρακαλεΐ τούς καθυστεροϋν- τας εισέτι δόσεις των μετο- χών αυτών (αν απασαι τυγχάνουσι ήδη ληξιπρόθεσμοι) κ. κ. Μετόχους αυτής δπως έντός προθεσμίας τριών μη νών ανυπερθέτως άπό σήμε¬ ρον ήτοι μέχρι τής 15[ΐς Ία- νουαρίου 1938 καταβάλωσι ταύτας είς τό ένταΰθα'Υποκα- τάστημα τής Άγροτικής Τρα¬ πέζης τής Ελλάδος. Μετά την πάροδον τής άνω νομίμου προθεσμίας καθιστώ- μεν γνωστόν τοίς κ. κ. Με- τόχοις δτι αί μετοχαί αυτών, αΐτινες δέν θά έχωσιν όλοσχε- ρώς έξοφληθή καθίστανται αυτοδικαίως άκυροι συμφώ¬ νως τώ Νομώ καί τώ Κατα- στατικώ τής Έταιρίας τό δέ καταβεβλημένον έναντι τής άξίας των μετοχών ποσόν θά έκπίπτεται υπέρ τής "Εταιρίας μή άπαλλασσομένων καί έν τή περιπτώσει ταύτη των ό- φειλετών μετόχων καί πάσης άλλης πρός την Έταιρίαν ο- φειλής έκ τής ούτως λυομένης μετοχικής σχέσεως. Έν Ηρακλείω τή 14 Όκτω- βρίου 1937 Ένωσις σουλτανοπαραγω- γών Κρήτης Α. Ε. Ό Πρόεδρος Δ. Σ. Μιχ. Κασιμάτης ^■■•■•■■■■•■••■••••·4 Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Ι. Χ. Άλμπαντάκης Τέως Ίατρός επί τετραετί- αν των Νοσοκομείων'Ερυθροΰ Σταυροΰ καΐ θεραπευτηρΐου ό «Εύαγγελισμός> Αθηνών.
  Δέχεται είς τό Ιατρείον τού
  όδός Άγίου Μηνά παραπλεύ¬
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν.
  "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ.
  4-7 μ. μ.
  —Τό "Αγαλμα τής Ελευθε¬
  ρίας.
  Ή μεταβάσα προχθές εί; Χα¬
  νιά 'Επιτροπη υπό την προεδρίαν
  τοΰ κ. Πρεβελάκη διευθυντού
  των Καλών Τεχνων τοΰ ύπουργεί-
  ου της Παιόείας επέστρεψεν είς
  Αθήνας. Ή επιτραπή επί τή βά¬
  σει των ποριαμάτων τής επί τό-
  που μελέτας της θά λάβη ηδη
  κάθε μέριμναν όπως αί άπομείνα-
  σαι εργασίαι τής αποπερατώσεως
  τοΰ άγάλματος τής Ελευθερίας
  νά μή άπομακρυνθοΰν τού σχεδί-
  ου κοτΐ γενικώς τής τεχνοτροπίας
  τοΰ αειμνήστου καλλιτέχνου ®ω-
  μοποΰλου.
  — Ή
  άνακατανομή των
  σακτέων.
  εί-
  Δι' αποφάσεως των ύπουργών
  'Εθνικής θϊκονομία; καί Οΐκο-
  νομικών ή άνακατανομή των δι¬
  αφόρων εΐσακτέων ετδων, ή ό-
  ποία επρόκειτο νά γίνη την Ιην
  Ίανουαρίου 1938 άναβάλλεται δι1
  εύθετώτερον χρόνον.
  —Ή μεταβίβασις των μεταλ-
  λείων.
  Είς την εφημερίδα της χυβερ-
  'ήαεως εδημοσιεύθη διάταγμα
  ιά τοϋ οποίου καθορίζεται ό
  :ρόπο; βεβαιώοβως τελων έκ με¬
  αβιβάσεως καΐ εκμισθώσεως δι-
  ιαιωμάτων έκ μεταλλείων.
  —"Ιδρυσις μαθητικών πολυ-
  κλινικών.
  Είς Αθήνας καϊ Πειραια πρό-
  «ιτοτι κατ' αύτάς νά άρχίσουν
  ί εργασίαι ανεγέρσεως μαθητι-
  «ών ίτολυκλινικων. Αί πολυκλι-
  ΐκαί αυται θά περιλαμβάνουν
  πλήρη έπΐστημονικά τμήματα
  αθώς καΐ εΐδικάς έγκαταστάσεις
  ,ουτρών. Αργότερον τί> σύατη-
  α των μαθητικών πολυκλινικών
  νδέ/εται νά έπεκταθή καΐ είς
  άς επαρχίας.
  •■■■■■■■■■ι
  ■Β■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■·■■·■■■■■■

  Εργοστάσιον έλαιουργίας
  ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ
  Έν Ηρακλείω (Λεωφόρος Νόελ).
  Λειτουργοϋν μέ άτμόν καί ύδραυλικά πιεστήρια,
  μέ άψθονα ζεστά νερά καί έλαιόπανα έκλεκτής
  ποιότητος, θά έξυπηρετεΐ τούςπελάταςτου ίκανοποι-
  ητικώτατα καί είς απόδοσιν ελαίου λόγφ των μέ-
  σων άτινα διαθέτει καί των εύκολιών τάς οποίας
  παρέχει.
  ί*.
  ■■■«■■■ι
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒ
  ■■■■■Ι
  Ο ΖΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕίδικευθεΙς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοΰ στθμαχου
  έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται
  τοΰς πάσχοντος έκτοθπετΐτι-
  κοθ συστήματος έν τω ίατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμαρες.
  θεραπεία αΐμορραίδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7-92
  ■ ■■■■■■■ι
  Ελευθ. Πηγάκης
  Ίατρβς—Παθολόγος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξακη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  Άγησ. Γ. Κοζύρης
  Δικηγόρος—Ήράκλβιον
  Όδάς Κυδωνίας
  (παρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3-68.
  — Ή προσφυγική στέγασις.
  Ή αρμοδία υπηρεσία τοΰ Υ¬
  ουργείον Προνοίας πληροφορού¬
  μεθα ότι καταρτίζει τού; καταλό-
  γους δικαιούχων στεγάαεως. Είς
  ούς καταλόγους έγγράφονται
  ί δικαιούμενοι οριοτικής άπο-
  καταστάσεως καί μή τυχοντες τοι¬
  αύτης μέχρι σήμερον. Σχετικώς
  ανεκοινώθη ότι εί; τα μόνιμα
  ρατικά οϊκήματα τα όποΐα ά-
  /εγείρονται ή θά άνεγερθοΰν είς
  ούς διαφόρους συνοικισμόν; θά
  μεταφερθοΰν οί διαμένοντες επί
  ρία τουλάχιστον αυνεχή έτη είς
  παραπήγματα. Παραχώρησις μο-
  νίμων κατοικιών βίς δικαιούχου;
  ιή παραγγκούχβυς θά γίνη μετά
  ήν τακτοποίησιν των άπογραφέν-
  ων.
  Η ΜΟΔΙΣΤΑ
  ΝΙΚΗ Γ. ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ
  ΕΠΙ ΤΡΙΕΤΙΑΝ
  Τελειοποιηθεΐσα είς την κο-
  τττικήν καί ραπτικήν είς την
  σχολήν «ΜΠΡΕΝΤ» των Αθη¬
  νών άπό την οποίαν και έλα¬
  βε τιμητικόν Δίπλωμα, καί έγ-
  κατασταθεΐσα έν ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
  άναλαμβάνει την κοπήν κα'ι
  ραφήν γυναικείον φορβμάτων
  σύμφωνα μέ την τελευταίαν
  λέξιν τής γυναικείας μόδας.
  Τέχνη άπαράμιλλος. Τιμαί
  συγκαταβατικαί.
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ είς συμφέρουσαν
  τιμήν, αυτοκίνητον φορτηγόν
  Φόρδ, 1 1)2 τόννου, μακρύ σασσί,
  μεταχειρισμένον, είς αρίστην κα¬
  τάστασιν.
  Π ολυχρονίδης καί Φραγκούλης
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ λουκοόμια Συρι-
  ανά χΰμα— Κυτία. Β. Ραυτόττουλος
  Καμαράκι. 1—5
  III
  τ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  19 Όκτωβρίου 1937
  3
  *
  *
  >*
  *
  ϊ
  Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΝΕΜΕΝΕΤΟ ΧΟΕΣΕΙΣΣΤΑΜΠΟΥΛ
  ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ ΤΩ ΕΤΟΙΜΑΣΘΗ
  ΜΕΓΑΑΟΠΡΕΠΗΣ ΪΠΟΑΟΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατ' είδήσεις έκ
  Πέραν ό ΗρωΟυπουργός κ. Μεταξάς,
  επιβαίνων ώς γνωστόν τοΰ θωρηκτοΰ
  «Αβέρωφ» ανεμένετο είς Σταμπούλ τό
  άπόγευμα σήμερον.
  Ό κ. Μεταξάς έπιβιβαζόμενος τής
  πρός τουτο διατεθησομένης άμαξο-
  βτοιχίας θά αναχωρήση αυθημερόν διά
  την "Αγκυραν.
  Κατά τάς έξ Άγκυρας πληροφορί¬
  ας είς τόν κ. Πρωθυπουργόν ήτοιμάσθη
  ύποδοχή έπιβλητική, συμμετοχή όλων
  των Τούρκων επισήμων καί τοΰ λαοΰ
  τής Άγκυρας.
  Αί τραγικαί συνέπειαι
  της προχδεσινης νεροποντής.
  ΚΑΘ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΜΕΓΑΑΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ΧΙΟΝΕΣ ΠΑΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΟΔΡΑΙ ΟΥΕΑΛΛΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Καθ* αγγέλλεται
  έκ των ξενων πρωτευουσών είς όλην σχε-
  δόν την Ευρώπην ενέσκηψε πρωτοφανής
  χειμών.
  Χιόνες καί θύελλαι έπικρατοΰν είς
  την Κεντρικήν ιδίως Ευρώπην καί την
  Βαλκανικήν. Κατά τάς υπαρχούσας μά-
  λιστα πληροφορίας εσημειώθησαν πολ-
  λαχοΰ θύελλαι πρωτοφανοΰς εντάσεως
  προκαλέσασαι καταστροφάς σημαντι¬
  κάς είς την παραγωγήν καί σημειώσασαι
  καί άνθρώπινα θύματα.
  Η Κ1ΚΟΚΑΙΡΙΑ ΒΑ ΠΑΡΑΤΑΘΗ ΕΙΣΕΤΙ
  ΤΙ ΠΡΟΛΕΓΟΥΗ ΟΙ ΜΕΤΕΟΡΟΛίίίΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατ' ανακοίνω¬
  σιν τής μετεωρολογικής υπηρεσίας ή κα-
  κακαιρία φαίνεται ότι θά παραταθή ει¬
  σέτι. Δέν άποκλείονται συγκεκριμένως
  καί άλλαι βροχαί τόσον είς την βόρει¬
  ον όσον καί την νοτιοανατολικήν 'Ελ»
  λάδα.
  ΗΧΘΕΣΙΝΗΤΕΛΕΤΗΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
  ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΤΩΝ 1937 ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Χθές εγένετο έ¬
  πιβλητική είς τούς στρατώνας πεζικού
  ή όρκωμοσία των κληρωτών. Είς αυ¬
  τήν παρεστάθη ό Βασιλεύς, άνώτατοι
  άξιωματικοί καί άλλοι έπίσημοι. Πρός
  τούς κληρωτούς ωμίλησεν ό Βασιλεύς
  τονίσας συν τοίς άλλοις ότι οί στρατι¬
  ώται εάν παραστή άνάγκη θά κληθ'αυν
  νά ύπερασπίσουν τάς σημαίας καί πρέ-
  πει είς την περίπτωσιν αύτην νά φανοΰν
  άντάξιοι των προγόνων των καί των πε¬
  σόντων κατά τούς τελευταίους πολέμους
  συμπατριωτών των, μή φειδόμενοι ού¬
  δε τής τελευταίας ρανίδος τοΰ αϊμα-
  τός των.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝΤΟΥΣΒΟΜΒΑΡΔ1ΣΜΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έξ
  "Απω Ανατολάς ότι είς την Σαγκάην
  οί Ίάπωνες συνεχίζουν τούς 6ομ.βαρδι-
  σμούς μή έξαιροΰντες ταύτης ουδέν ση¬
  μείον τής διεθνοΰς ζώνης. Τό Τόκιο
  προειδοποιεΐ διά σημερινού ανακοινω¬
  θέντος ότι οί βομβαρδισμ.οί Οά συνεχι-
  σθοΰν μέχρις έκτοπίσεως των Κινέζων
  έκ των τελευταίον αυτών Οέσεων.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ Ο'ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΒΗ
  ΤΟ Δ1ΚΑΙ1ΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΕΜΟΥ
  ,«* '*________
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τοΰ έΐωτερικοΰ ότι ή διάσκεψις τοΰ
  Αονδίνου πράγματι θά καταλήξη είς
  την αναγνώρισιν τοΰ θΐναιώματος τοΰ
  έμπολέμου είς τάς άντιμαχομένας έν Ι¬
  σπανία μερίδας έφ' όσον αί αυνεννοήσεις
  διά την άνάκλησιν των έθελοντων εύο-
  δοθοΰν καί άφοΰ άναχα-ρήβη τό πρώ¬
  τον σημαντικόν τμήμα τούτων έκ τής Ί-
  βπανίας.
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Ή έκκλησία τού Άγίου Δη-
  μητρίου παρεσύρθη έτιίσης τε¬
  λείως. Τό επί τοΰ κρημνισθέν-
  τος σκέλους τής γεφύρας πε-
  ρίπτερον τοϋ φόρου διοδίων
  παρεσύρθη έπίσης μέχρι τής
  θαλάσσης, άγνοεΐται δέ ή τύ-
  χη τοΰ έν αυτώ ύπαλλήλου
  Γεωργ Σταυράκη έτών 28 έκ
  ΜοχοΟ Έτ£ίστ|ς_^ό κοτρρα γω-
  γεύς Νικόλαος Μαΰραντωνά-
  κης, προσπαθών νά διασώση
  τόν κινδυνεύοντα ϊππόν τού
  παρεσύρθη υπό των υδάτων
  καί έπνίγη. Αί περισσότεραι
  έκ των οίκιών τοΰ συνοικισμοΰ
  κατέρρευσαν ή κατέστησαν ά-
  κατοίκητοι, τα πλείστα δέ έκ
  των καταστημάτων, καφενεΐα,
  κουρεΐα, παντοπωλεΐα κατε-
  κλύσθησαν υπό ίλΰος. Έπί¬
  σης υπό ϊλύος κατεκλόσθησαν
  δλοι σχεδόν οί οίκίσκοι, τα
  έν αυτοίς έ'πιπλα, σκεΰη καί
  ρουχισμός ήχρηστεΰθησαν τε¬
  λείως, οί δέ περισσότεροι έκ
  των κατοίκων παρέμειναν ά-
  στεγοι.
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
  Καταστροφαί μικροτέρας
  πάντως εκτάσεως καί άνευ άν
  θρωπίνων θυμάτων, εύτυχώς,
  έπηνέχθησαν καί είς δλους
  τοΰς άλλους συνοικισμούς.
  Είς τόν Κρατικόν συνοικισμόν
  παρά τό Νεκροταφείον κατε-
  στράψησαν μερικοί οίκίσκοι
  καί άλλοι κατέστησαν έτοι-
  μόρροποι. Έπίσης καί είς τόν
  παρά την πύλην Χανίων συ¬
  νοικισμόν ΰπέστησαν σημαντι¬
  κάς ζημίας τινές έκ των οίκι¬
  ών, προέκυψε δέ καί ζήτημα
  στέγης δι" ολίγας οικογενείας.
  Μικροτέρας ζημίας, χωρίς νά
  δημιουργηθή ζήτημα στέγης
  δι' οικογενείας, ύπέστησαν οί
  συνοικισμοί Νέας Άλικαρνασ
  σοΰ,Άγίου "Ιωάννου καί Φορ-
  τετσας.
  Τα μέτρα των άρχών
  πρός αντιμετώπισιν τής καταστάσεως.
  Αί τοπικαί αρχαί, ευθύς ώς
  διεπιστώθη ή έκτασις των κα¬
  ταστροφών, απεφάσισαν την
  λήψιν έκτακτον μέτρων πρός
  αντιμετώπισιν τής καταστά¬
  σεως Ούτως, ό κ Νομάρχης,
  ό οποίος καθώς γράφομεν α¬
  νωτέρω καί παρέμεινε μέχρι
  τής 3ης πρωϊνής είς Κι-
  ζίλ Τάμπια, περιήλθεν έκ
  νέου χθές δλους τούς συνοι¬
  κισμούς κα1 αντελήφθη επιτο¬
  πίως τό μέγεθος τής συμφο¬
  ράς. Έπίσης ό κ. Δήμαρχος
  μετέβη είς τα πλείστα ση-
  μεΐα των καταστροφών συνο-
  δευόμενος καί άπό τούς ύπαλ-
  λήλους τής μηχανικής υπηρε¬
  σίας. Είς τούς πληγέντας συ¬
  νοικισμούς μετέβησαν έπίσης
  ό ενταύθα ευρισκόμενος ά-
  ναπληρωτής τού Γεν. Διοικη-
  τοθ κ. Ίππόλυτος, καθώς καί
  ό Μέ,ραρχος στρατηγός κ Λε-
  λάκης καί ό Διοικητής Χωρο-
  φυλακής άντισυνταγματάρ-
  χης κ. Γ. Νικηφοράκης.
  Δέον ενταύθα νά έξαρθή
  ή καθόλου δράσις τής Διοική¬
  σεως καί των άνδρών Χωρο-
  ψυλακής Ηρακλείου οΐτινες
  άκαταπονήτως περιήρχοντο
  τάς πλημμυροπαθεΐς συνοι¬
  κίας παρέχοντες πάσαν βοή¬
  θειαν καί συνδρομήν είς τοΰς
  πληγέντας έκ τής νεροποντής.
  Μετά την διαπίστωσιν των
  καταστροφών, έτηλεγραφήθη
  είς την Κυβέρνησιν ή λήψις
  έκτάκτων μέτρων πρός αν¬
  τιμετώπισιν των πραγμάτων
  καί εζητήθη ή άρωγή τοΰ
  Κράτους.
  Έκ παραλλτ]λου ώργανώθη-
  σαν υπό τοΰ Δήμου, τής Νο
  μαρχίας καί τοΰ 43ου Συν)τος
  πεζικοΰ συνεργεΐα πρός κα¬
  θορισμόν των οίκιών έκ τής
  ϊλύος καί των υδάτων, διενε-
  μήθη δέ είς τοΰς άστέγους σρ-
  τος καί συσσίτιον Έπίσης ά
  πεφασίσθη ή διάθεσις των έκ-
  κλησιών καί σχολείων καί ο
  λων των διαθεσίμων δημοσί
  ών κα'ι δημοτικών οϊκημάτων,
  καθώς καί ή έπίταξις των ξε-
  νοδοχείων Β' καί Γ' θέσεως
  διά την προσωρινήν στέγασιν
  των άστέγων. Έπίσης υπό
  των άρχών καί των προσκό-
  πων κατήρτισθησαν συνεργεΐα
  παροχής περιθάλψεως είς τούς
  ένδεεΐς καί άναζητήσεως των
  έξαφανισθέντων.
  Ωσαύτως οί ναθται τοΰ Λι-
  μεναρχείου μεθ' ενός ύπαξιω-
  ματικοΰ, ένήργουν καθ" όλην
  την ημέραν χθέ,ς ερεύνας διά
  βενζινοπλοίου, είς την θάλασ¬
  σαν, διά την ανακάλυψιν των
  τυχόν πτωμάτων των έξα¬
  φανισθέντων. Έξ αλλου συν-
  εννοήσει τής Νομαρχίας μετά
  τού Δήμου καταρτίζεται έπι-
  τροπή έκ των μηχανικών ύπη-
  ρεσιών διά την έρευναν κσί ά-
  κριβή εκτίμησιν των καταστρα-
  φεισών οίκιών καί την λήψιν
  των ένδεικνυομένων μέτρων
  πρός αντιμετώπισιν τού στε-
  γαστικοΰ προβλήματος.
  Τα άποσταλεντα τηλεγραφήματα
  διά την έκτασιν των καταστροφών.
  Σχετικώς μέ τάς πλημμύ-
  ρας καί την συνεπεία αυτών
  δημιουργηθείσαν κατάστασιν
  απεστάλησαν χθές τα κάτωθι
  τηλεγραφήματα πρός την Κυ¬
  βέρνησιν:
  ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Υπουργείον Κρατικης Αν¬
  τιλήψεως, Υπουργείον Έσωτερι-
  κών.
  Αθήνας.
  Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης
  Χανιά.
  Χθές εσπέρας άπό 6ης άπο
  γευματινής μέχρι 11ης νυκτε-
  ρινής καταρρακτώδης βροχή
  πρωτοφανοΰς διά Κρήτην εν¬
  τάσεως έπλημμύρισεν λαϊκάς
  συνοικίας Κιζίλ Τάμπια, συ¬
  νοικισμόν Νέων Βρυούλλων
  καί Τενεκέ Μαχαλδ ώς καί
  παραπήγματα Κρατικών συ-
  νοικισμών κατέστρεψεν γεφύ¬
  ρας καί τηλέψωνα σοβαρώτε¬
  ρον ηλεκτρικόν δίκτυον δι' δ
  ή πόλις εβυθίσθη είς σκότος
  Στόπ. Ωσαύτως διέκοψεν είς
  πολλά σημεΐα ύδραγωγεΐον
  Δήμου. Κατέρρευσαν πεντή¬
  κοντα οίκήματα, κατέστησαν
  άκατοίκητα περίπου £τερα ε¬
  κατόν πεντήκοντα πληρωθέν¬
  των ίλύος (λάσπης). "Υδατα
  καί ίλύς παρέσυραν καί κατε-
  χωσαν πάντα τα έπιπλα καί
  σκεύη των οΐκιών. Ούτω πσ-
  ρέμειναν γυμνητειΐοντες κά-
  τοικοι οΐτινες μετεφέρθησαν
  έπιταχθέντων αύτοκινήτων ά-
  μέσως είς έκκλησίας Ζημία
  περίπου διά Δημόσιον τριών
  έκατομμυρίων, ίοιωτών δέκα
  δήμου δύο. Θύματα μέχρι στιγ-
  μής όκτώ. Παρακαλώ Υπουρ¬
  γείον Κρατικής Αντιλήψεως
  καταπειγ όντως ανοίξη πιστώ-
  σεις έπ' ονόματι Νομαρχίας
  καί Τράπεζαν α) Δι" έπίταξιν
  πρός στέγασιν άστέγων. β'.)
  δι' ΰγιεινήν περίθαλψιν άσθε-
  νοΰντων καί προσβληθησομέ-
  νων, γ'.) δι' έπιδόματα συν¬
  τηρήσεως, δ') διά πληρωμήν
  έργατών. ε') διά πληρωμήν έ¬
  πιταχθέντων αΰτοκινήτων στ')
  διά προμήθειαν φανελλών κου
  βερτών κσί έν γένει Ιματι-
  σμοΰ
  Διαταχθείς έρανος σταγών
  Δήμος άδύνατος ανταποκρι¬
  θή περίθαλψιν.
  Παρακαλώ τηλεγραφήσατε
  άποφάσεις σας.
  Νομάρχης Ηρακλείου
  ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
  ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΧΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Έξαιρέτικώς έπείγον.
  Στρατιωτικών Προσωπικού
  Αθήνας
  Χθές εσπέρας άπό τής 18ης
  ώρας μέχρι 23ης καταρρακτώ¬
  δης βροχή πρωτοφανοΰς εν¬
  τάσεως διά Κρήτην έπλημμύ¬
  ρισεν έν Ηρακλείω λαίκάς
  συνοικίας, στόπ. Έν Χανίοις
  ωσαύτως, στόπ. Πεντήκοντα
  οίκήματα έν Ηρακλείω κα¬
  τέρρευσαν. Εκατόν πεντήκον¬
  τα έτοιμόρροπα, στόπ Γέφυ-
  ραί τίνες κατεστράφησαν κα¬
  θώς καί τίνες τηλεφωνικαΐ
  συγκοινωνίαι {στόπ. Έν Η¬
  ρακλείω υπάρχουσαν άνθρώ¬
  πινα θύματα ών άριθμός δέν
  εξηκριβώθη εισέτι στόπ. Ά¬
  στέγων άριθμός σοβαρός
  στόπ. Διέταξα στόπ. Διάθε¬
  σιν συνεργείων μέ πτυοσκα-
  πάνας πρός διάνοιξιν, διευ¬
  θέτησιν Συγκοινωνιών στόπ
  Διάθεσιν χιλίων μερίδων άρ-
  του, λεβήτων κοχλιαρίων κοι-
  νής χρήσεως παρασκευήν συσ-
  σιτίου άστέγων στόπ Νομαρ-
  χία ανέφερεν Υπουργείον
  Κρατικής Αντιλήψεως αίτοΰ-
  σα μέσα ανταποκριθή περίθαλ
  ψιν στόπ. Παρακαλώ έγκρίνα-
  τε ενεργείας μου. Άναχωρώ
  Χανιά δπου εύρίσκομαι εσπέ¬
  ρας σήμερον στόπ.
  Πέμπτη-ΛΕΛΑΚΙΣ
  ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡίΙΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  κ. ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ:
  Ύπουργεΐα Κρατικής Αν¬
  τιλήψεως, Έσωτερικών.
  Πολιτικόν Γραφείον
  Αθήνας
  Έπιβεβαιώ τηλεγράφημα
  Νομάρχου Ηρακλείου στόπ.
  Ευρισκόμενος λόγους υπηρε¬
  σίας ενταύθα έπεσκέφθην α¬
  πάσας πλημμυροπαθεΐς Λαϊ¬
  κάς συνοικίας στόπ. Συνεννο-
  ήσει Νομάρχου, Δημάρχου,
  Στρατιωτικών Άρχών κατηρ-
  τίσαμεν συνεργεΐα, έδημιουρ-
  γήσαμεν συσσίτια προσωρινη
  δέ στέγασις πλημμυροπαθών
  έρρυθμίσθη στόπ. Ανευρέθη¬
  σαν όκτώ πτώματα άγνοεΐται
  εισέτι ύπαρξις άρκετών στόπ.
  Εκλήθη έκτακτον συνεδρίασιν
  Δημοτικόν Συμβούλιον απε¬
  φασίσθη ενεργεια έράνων
  στόπ. Συγκοινωνία τηλεψωνι-
  κή μετά Χανίων δυσχερεστά-
  τη στόπ. Μοί άνεφέρθη κατα-
  κλυσμιαία βροχή έπεσεν είς
  την περιφέρειαν Χανίων στόπ.
  Θύματα δέν ύπάρχουν στόπ.
  Άνάγκη δοθοΰν πιστώσεις
  καί διά Χανιά στόπ. Ύπάρ¬
  χουν καί έκεΐ άστεγοι στόπ.
  Ρέθυμνον ζημίαι μικρότεραι
  έξ υπαρχουσών πληροφοριών
  στόπ. Νομόν Λασηθίου βροχή
  εύεργετική διά παραγωγήν.
  Άναπληρωτής Ύπουργοΰ
  ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ
  Σημειωτέον δτι λόγω τής
  πλημμύρας κατεστράφησαν αί
  συνοέσεις μέ τό ύδραγωγεΐον
  καί διεκόπη άγνωστον μέχρι
  πότε ή παροχή ύδατος.
  Η ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  Τό Δημοτικόν Συμβουλιον
  Ηρακλείου συνελθόν χθές
  την εσπέραν έκτάκτως εψήφι¬
  σεν 600 χιλ. δρχ. διά την έπα-
  νόρθωοιν των βλαβέντων δη¬
  μοτικών έργων καΐ 200 χιλ. υ¬
  πέρ των πλημμυροπαθών οίκο-
  γενειών.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΦΕ
  Διά συστατικοθ πρός τα τε
  λωνεΐα εγγράφου τού τό υ¬
  πουργείον Έθνικής Οίκονομί-
  ας παρακαλεΐ νά καταστή-
  σουν ταυτα γνωστόν είς τα
  ύποκαταστήματα τής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος άν έκκρεμώ-
  σι περ' αυτοίς άδειαι είσαγω-
  γής καψέ βάσει ίδιωτικών άν-
  ταλλαγών.
  ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΡΙΖΕΛΛ1Α
  Πρός τό τελωνείον Ηρακλεί¬
  ου εκοινοποιήθη ή ύπ' αυτού
  προκληθείσα γνωμάτευσις τής
  Άνωτάτης Έπιτροπής Τελω-
  νειακών άμφισβητήσεων περί
  των δρων κα'ι προϋποθέσεων
  διά την επιβολήν τοΰ δασμοθ
  κλάσεως 60δ' είς τό έκ τής
  άλλοδαπής είσαγόμενον ρι-
  ζέλαιον πρός στίλβωσιν της
  σταφίδος.
  Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ
  ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΟΝ
  Δι' άναγκαστικοθ νόμου τοΰ
  ύπουργείου τής παιδείας όρί-
  ζεται δτι τα ποσά τα όποΐα
  προκόπτουν έκ των συναλλα-
  γών των διενεργουμένων με-
  ταξύ των λειτουργούντων έν
  Ελλάδι πάσης ψύσοως πιστω-
  τικών ίδρυμάτων καί τού κοι-
  νοΰ, έφ' δσον είνε κέρματα
  κατωτέρα των Ο, 50 τής δραχ-
  μής διατίθενται πρός εξυπηρέ¬
  τησιν αποκλειστικώς μορφωτι-
  κών σκοπών.
  ΕΑΠΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΑ ΕΠΕΛΘΗ
  ΤΕΑΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ
  ΗΡΧΙΣΕΝ ΔΙΕΥΒΕΤΟΥΜΕΝΟΝ
  ΤΟ 2ΗΤΗΜΑ ΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 "Οκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Νυκτεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Αονδίνου παρουσιάζουν ό-
  μαλωτέραν την κατάστασιν είς τάς συνε-
  δριάσεις τής Έπιτροπής μή επεμβά¬
  σεως.
  Κατά την εξέλιξιν των συζητήσεων,
  τα βημερινά τηλεγραφήματα άναφέρουν,
  ότι παρουσιάσθη πρόοδος τοιαύτη ώ-
  στε νά έλπίζεται ότι Οά επιτευχθή τελι-
  κώς συμφωνία. Ειδικώτερον τό ζήτημα
  τής άνακλήσεως τών έθελοντών φέρεται
  όδηγούμεναν πρός ρύθ]ΐ.ισιν αποτελε¬
  σματικήν.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΟ&ΕΙΚΝΥΕΙ
  ΑΙΣ 8 Η Τ Η Ν ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΝ
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΑΙΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Αον¬
  δίνου είδήσεις ή στάσις τής Ιταλίας ά-
  ποδεικνύει νυν αίσθητήν μεταστροφήν.
  Ή "Ιταλία φαίνεται διαλλακτική είς
  τάς συίητήσεις, πιστεύεται δέ ότι ή δι-
  αλλακτικότης αυτής εξακολουθούσα θά
  συντελέση είς τόν διακανονισμόν των ζη-
  τημάτων κατά τρόπον άποκλείοντα πλέ¬
  ον τα άπευκταΐα.
  ΠΑ
  ΑΤΙ
  )ΦΥ
  Ι ΪΓ:
  Π
  Ι Ι
  ΘΕ
  ΕΙΣ
  ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΏΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 "Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτερα τηλε¬
  γραφήματα έκ τής Άγγλικής πρωτευ¬
  ούσης φέρουν τα μετέχοντα τής έπιτρο-
  πής μή επεμβάσεως κράτη ώς έκδηλούν-
  τα άπό κοινοΰ αγαθάς προθέσεις. Συγ·
  κεκριμένως γίνεται φανερόν ότι ύπάρ-
  χει γενική έ«ιθυμία άποφυγής των πε-
  ριπλοκών δι' άμοιβαίων ύποχωρήσεων
  των ενδιαφερομένων κρατών.
  ΕΙΣ 0Α0ΚΑΗΡ3Η Μ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι είς ολόκληρον την Ισπα¬
  νίαν ό πολεμικός αγών ένετάθη εξαιρε-
  τικώς τό λήγον είκοσιτετράωρον. Σκλη-
  ραί μαχαι διεξάγονται είς όλα τα μέ-
  τωπα καί μέ χρησιμοποίησιν μεγάλον
  καί ώργανωμένιον δυνάμεων εκατέρω¬
  θεν.
  ΑΠΟΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ
  ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΜΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ" ά αγγέλλε¬
  ται έκ τοΰ έξωεερικοΰ οί κυβερνητικοί
  έπεχείρησαν νέας μεγάλας έπιθέσεις ε¬
  ναντίον των έΰνικών τόσον είς την βόρει¬
  ον όσον καί την νοτιανατολικήν καί κεντρι
  κήν Ισπανίαν. Αί έπιθέσεις όμως αυ¬
  ται απέτυχον καθ* ά άγγέλλουν τα αύ-
  τά τηλεγραφήματα καί ουδέν άποτέλε-
  σμα άξιο,ν σημασίας ύπάρχει μέχρι τής
  στιγμής είς την παράταξιν των έθνικών.
  Πάντως προεικάζεται ότι οί δύο άν-
  τίπαλοι Οά έξακολουθήσουν κατα[1άλλον-
  λοντες προσπαθείας όπως .επιτύχουν ά-
  ποτελέσματα πρό τής λήξεως των ερ¬
  γασιών τής διασκέψεως τοΰ Αονδίνου.
  ΛΙΑΝ ΑΝΗ_ΥΧΗΤ1ΚΗ Κ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤ1ΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Όκτωβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Αονδίνου άναφέρουν ότι ή κατάστασις
  είς Ηαλαιστίνην^ ώς διεμορφώθη τελευ¬
  ταίως προκαλεΐ έκεί πολλάς ανησυχίας.
  Οί "Αγγλοι προσπαθοΰν νά άποστερή-
  σουντάς τρομοκρατικάς όμάδας των Ά-
  ράβων κάθε συνοχής αυτών μέ τό εξω¬
  τερικόν πιστεύοντες ότι διά τοΰ τρόπου
  τούτου θά κατορθώσουν νά τάς εξουδε-
  τερώσωσι. Πάντως οί 'Άραβες συνε¬
  χίζουν τάς έπιθέσεις των, έχει δέ κινητο-
  ποιηθή εναντίον των όλόκληρος ό δια-
  θέσιμος έν Ηαλαιστίνη Άγγλικός α.ρα-
  τός.