94927

Αριθμός τεύχους

4694

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

20/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ:
  Α ΐγύπτου
  ρτησία λίραι 3
  έξάμηνος '.2
  Άμερικής
  ρτησια οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Λραχ 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  20
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  ΙΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΟΕΥΟΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4694
  ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΛΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΑΗΜΛΤΟΣ
  Έδώσαμεν χθές μίαν άμυ-1
  δράν είκόνα των τεραστίων
  καταστροφών καί τής τραγι-
  κής καταστάσεως πού εδη¬
  μιούργησεν είς την πόλιν
  μας ή τελευταία θεομηνία.
  Φαίνεται ομως ότι ή έκτα¬
  σις τής καταστροφάς είναι
  πολύ μεγαλυτέρα άπό ότι
  κατ' αρχάς εφάνη. Αί κα-
  ταρρεύσασαι οικίαι καί αί ύ-
  ποστάσαι βλάβας *αΙ *ατα-
  στάσαι άκατοίκητοι άνέρχον-
  ται είς πολλάς εκατοντάδας.
  Καί άνάλογοι είναι φυσικά
  αί οικογένειαι ποΰ έμειναν
  χωρίς στέγην, χωρίς ρουχι-
  σμόν, χωρίς νά έχουν ποΰ
  την κεφαλήν κλϊναι.
  Τό πλήγμα κατά τής
  πόλεως είναι δυστυχώς τε¬
  ράστιον. Συνοικίαι ©λό-
  κληροι κατεστράφησαν καί
  πτωχοί επαγγελματιαι, βιο-
  παλαισταί υπέστη οαν άνε-
  πανορθώτους ζημίας, ©ά^ ε-
  πρεπε δέ νά μεταβοΰν ολοι
  είς τόν τόπον τής συμφοράς,
  έκεΐ όπου έξέσπασεν καί εξε¬
  δηλώθη περισσότερον ή ορ-
  γή των στοιχείων τής φύσεως,
  είς την Τάμπιαν καί την
  Χρυσοπηγήν, είς Ν. Βρύουλ-
  λα καί τούς άλλους συνοικι-
  σμούς διά ν' άντιληφθοΰν
  τό μεγεθος τής συμφοράς ίδί-
  οτς όμμασιν. Διότι τότε, θά
  έκαμνεν έκαστος τό καθήκον
  τού μέ μεγαλυτέραν προθυ¬
  μίαν, μέ περισσότερον αϋθορ-
  μητιαμόν.
  Εΰτυχώς, άπό τάς δημοαι-
  ευομένας έν άλλη στήλη ά-
  νακοινώσεις τοΰ Νομάρχου
  Ηρακλείου κ. Μαρκέλλου
  καταδεικνύεται ότι τό Κρά-
  τος διά τοΰ ενταύθα ανωτά¬
  του έκπροσώπου τού, αντε¬
  λήφθη πλήρως καί την έκτα¬
  σιν των καταστροφών καί
  την σοβαρότητα τής δημι¬
  ουργηθείσης καταστάσεως καί
  σκέπτεται ν' αντιμετωπίση
  μέ άποφασιστικά μέτρα τάς
  πολυπληθεΐς ανάγκας πού ά-
  νέκυψαν. Διά ποίων μέτρων
  καί διά τινος τρόπου, δέν
  γνωρίζομεν φυσικά. Οΰτε
  καί είναι δυνατόν νά λεχθή
  άκόμη διότι τα ζητήματα ευ¬
  ρίσκονται υπό μελέτην. "Άλ-
  λωστε, σήμερον δέν τίθεται
  ζήτημα προσωρινάς μόνον
  στεγάσεως καί περιθάλψεως,
  διά διανομής συσσιτίου καί
  ρουχισμοΰ, των πολυπλυθών
  θυμάτων τής θεομηνίας. ΓΡρο-
  κύπτει τεράστιον πρόβλημα
  άναόημιουργίας ενός ολο¬
  κλήρου τμήματος τής πόλε¬
  ως. Δημιουργεΐται δηλαδή
  υπό την γενικωτέραν μορ¬
  φήν τού στεγαστικόν ζήτημα.
  "Επειτα, διά τό Κράτος υ¬
  φίσταται καί τό ζήτημα τής
  άμέσου έπισκευής των κα-
  ταστραφεισών γεφυρών καί
  όδών διά την επανάληψιν
  καί οριστικήν αποκατάστα¬
  σιν των συγκοινωνίαν πού
  δυσχεραίνονται σήμερον.
  Καί βεβαία όλα αύτά τα ζη-
  τήματα δέν είναι δυνατόν
  οΰτε καί εΰκολον νά διευθε-
  τηθοΰν καί νά λυθοΰν έντός
  διαστήματος ολίγων ημε¬
  ρών. Όπως δήποτε, όμως, πι¬
  στεύομεν ότι ευθύς μετά
  την οργάνωσιν τής περιθάλ¬
  ψεως των πλημμυροπαθών
  οί άρ짣κ>ι θ' άντιμετωπί-
  σουν τα δημιουργηθέντα ζη¬
  τήματα μέ όλην την σοβα¬
  ρότητα πού άπαιτεΐται. Καί
  ελπίζομεν ότι τό Κράτος θά
  παράσχη όλην την συνδρο¬
  μήν τού διά την οριστικήν,
  μόνιμον καί ίκανοποιητικήν
  ρύθμισιν τοΰ στεγαστικοΰ ζη-
  ΐ"όμ*τ©9·, έν συνεργασία βε¬
  βαίως καί μέ τόν Δήμον.
  Διότι φανταζόμεθα ότι τό
  σημερινόν Κράτος δέν θά
  αρκεσθή είς προχείρους λύ-
  σεις πού δέν σημαίνουν πα-
  ρά διαιώνισιν τής άθλιότη
  τος, όπως εγένετο κατά τα
  τελευταία έτη τού Κομμα-
  τικοΰ Κράτους, άλλά θ' άν
  τιμετωπίση καί τα προβλή-
  ματα πού έδημιουργήθησαν
  σήμερον διά την πόλιν μας
  μέ την άποφασιστικότητα
  καί τα ριζικά μέτρα πού
  έπέδειξεν καί είς άλλας περι-
  πτώσεις κατεπειγούσης άνάγ-
  κης.
  πομένει λοιπόν παρά νά γενικευ¬
  θή τώρα—ή πρόθεσις αύτη ..
  Ηαραδείγματα αότοθυσίας ύψη-
  λά έπεδείχθησαν κατά τόν προ¬
  χθεσινόν κατακλυσμόν. Καί είνε
  τό πραγμα ευχάριστον, βά ήτο ό-
  μως περισσότερον άν ή αύτοθυσία
  αυτή έξεδηλώνετο ώς οργάνωσις.
  Μέ συνεργεΐα πρώτων βοηθειών
  μέ άμεσον περίθαλψιν παθόντων,
  μέ κατάλληλον ύδραυλικήν υπηρε¬
  σίαν, μέ διανομήν...άνεσπέρου φω¬
  τός (άφοθ καί τό σκότος έκ τής
  φρονίμου σβέσεως των ήλεκτρι-
  κών, ήτο προοίμιον συγχύσεως,
  ταραχής καί περιορισμοθ κά-θε
  πρωτοβουλίας) κ λ.π.
  Θά πήτε, δτι μέ τάς σημερινάς
  όπωσδήποτε καλάς προθέσεις θά
  Ιχαψεν είς τό μέλλον ασφάλειαν
  καί άπό την πλέον απροσδόκητον
  κίνδυνον θά Ιπρεπεν 8μως έν τώ
  μεταξύ νά άπεργαζώμεθα ζωηρώς
  δλοι, Άρχοντες καί άρχόμενοι, την
  περίφημον ψυχολογικήν μας τρο¬
  ποποίησιν. Διότι άπό έκεΐ πρωτί-
  στως, καί κατά την Εδχκήν μου
  γνώμην, θά αρχίση και θά τελει¬
  ώση κάθε τοπική μας πρίο^ος καί
  κάθε άνάλογος πολιτισμός.
  ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ
  ΤΟΝ ΘΥΜΑΤΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΜΜΥΡ1Ν
  Άνακοινώσεις τού κ. Νομάρχου.
  Η ΑΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ ΤΩΝ
  ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
  Αί προσπάθειαι των άρχών
  πρός οργάνωσιν τής περιθάλ¬
  ψεως των πλημμυροπαθών Τής
  πόλεως καί των προάστειον
  έσυνεχισθησαν καί χθές, συ-
  στηματοποιηθεΐσαι πλέον. Ού¬
  τω χθές συνεκεντρώθησαν οί
  άστεγοι είς διάψορα σχολεΐα
  έκκλησίας, ξενοδοχεϊα καί
  άλλα οίκήμστα δπου καί έ-
  στεγάσθησαν προσωρινώς 'δι-
  ανεμηθέντων είς αΰτοΰς κλι-
  νοσκεπασμάτων, άλλων εί-
  δών ρουχισμοΰ, άρτων καί
  συσσιτίων.
  Έξ άλλου συνεργεΐα τού
  Δήμου, τής Νομαρχίας καί Ι Τό ζήτημα τής στεγάσεως
  των άστέγων τής συνοικίας
  ΟΠΡΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  Η ΜΕΡΙΜΝΑ
  ΔΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ
  Ή προχθεσινή «ίστορική» νε-
  ροποντή απέδειξεν ύποθέτω κάτι
  γνωστόν καί... κοινόν άπό κατα-
  δολής Έλληνικής ψυχολογίας: Τό
  μοιρολατρικόν μας πνεΰμα ή τό
  πνεθμα τής «άνωθεν» βοηθείας...
  —Ταπεινή μου γνώμη είνε έ-
  δώ, είπεν ό πρώτος συνάνθρωπος,
  ότι μόνον έκ των ύστέρων, όδη-
  γούμεθα είς έ'κόηλον δρασιν κα¬
  τόπιν έσπευσμένων άποφάσεων.
  Ό άνθρωπος μπορεΐ νά ήτο ό-
  λωσδιόλου καί αύτός Ρωμηός.
  'Α^πό οίκογενειάρχης ήτο πιθανόν
  καί αύτός, μαζύ μέ τόσους άλ¬
  λους, νά ήλλαξε καί τίτλον καί
  έπάγγελμα: Νά Ιγινε στό σπίτι
  τού πλοίαρχος καί μάλι^στα έν
  ώρα τρικυμίας! Βεβαία δέν μπο-
  ροθ'σε νά προβλέψη είς δλην
  της την ορμήν την θεομηνίαν
  τής Κυριακής. Ώστόσο θά ήτο
  δυνατόν νά φαντασθή λιγάκι πε¬
  ρισσότερον, τα ένδεχόμενα τοθ έ-
  περχομένου χειμώνος. Διότι σέ
  κάμποσα σπίτια τοΰ Ηρακλείου
  ήτο νοητόν διά τόν ΐδιοκτήτην
  πρώτον άλλά καί διά τούς ένοί-
  κους δεύτερον, 2τι διά τα άπευ-
  κταΐα τού χειμώνος είχον ί>π' 5-
  ψιν των μόνον την Άθηνάν τοΰ
  γνωστοΰ «χιυσοϋ επους» των άρ-
  χαίων.
  Άλλά τό ζήτημα έδώ είνε γε-
  νικώτερ&ν Ό άστός καί δή 6 μι-
  κροαστός μέ τα γλίσχρα οίκονομι-
  κά μέσα δικαιολογείται Ιν πολ-
  λοϊς... Μάλιστα ό πτωχόΐερος έκ
  τούτων είνε τώρα άζιος γενικής
  συμπαθείας, άφοθ ό δυστυχής ώς
  συνήθως... έπλήρωσε πρώτος καί
  διότι προέβλεψεν ΐσως, χωρίς 8-
  μως νά δυνηθή νά κάμη τάς προ-
  βλέψεις τού εργα. Παράδειγμα
  όμως εύρύ άπομένει καί μετά την
  αλήθειαν αύτην, ή στάσις μας ώς
  συνόλου. Πρέπει νά τό όμολογοθ-
  μεν δτι όργανούμενοι τοπικώς
  ο)θίτίοτε. έπροσέξαμεν τα στοιχει-
  ο>δη. Ένοιεφέρθημεν πάντοτε διά
  τόν φερετζέν τής Ζαφειρίτσας.
  Διά τα άλλα έναποθέσαμεν τάς ελ¬
  πίδας μας εις την θείαν Πρόνοιαν.
  Άνθρωποι έπνίγησαν έντός τοΰ
  Ηρακλείου προγβϊς κα'ι χωρίς είς
  τόν πνιγμόν των νά είνε υπεύθυνος
  φεϋ ή... θάλασσα. Άπλούστατα
  τό Ηράκλειον έγινεν Ευξεινος
  Ιΐόντος καί τούς επνιξε. Καί μπο-
  ροΰσε νά προληφθή τό δράμα αύ-
  τό άν είνε δυνατόν νά τό ποΰμε .
  όλωσδιόλου δράμα! Έν πάσ-(|
  περιπτώσει καμμιά εύθύνη δέν
  μπορεΐ νά καταλογισθή εις κανέ-
  να αρμόδιον. "Ολοι έπόνεσαν διά
  τα θύματα τής προχθές. Καί ολοι
  Ιδειξαν τα ενδιαφέρον των Όλίγοι
  αύτοι δέν εύθύνοντο διά τα ά-
  μαρτήματα των πολλών. Διότι ο
  πολλοί, τό σύνολον, ήτο πού ϊ
  πταιεν έδώ. Καί είνε ζήτημα ι
  σως, άν καί την δωδεκάτην αυτήν
  ώραν, οί πολλο'ι αύτοι έπαυσαν νά
  είναι δ'τι καί οί πολλοΐ κάθε
  άλλου τόπου τής Έλληνικής γής:
  Νεοέλληνες!
  —Μήπως πρό τινος εις τή
  πρωτεύουσαν δέν έπνίγοντο είς κά
  θε Ζροχήν άνθρωποι,..
  Αΰτό ύπενθύμισε έ πρώτος πού
  ήθελεν νά καταμερίση έδώ τα
  πράγματα. Δέν τό υπενθύμισεν δέ
  είκΫ) καί ώς ετυχε: Άπό την πρω¬
  τεύουσαν ήρχισεν τελευταίως νά
  παρουσιάζεται μία ωργανωμένη
  πρόθεσις £ν σχέσει μέ τάς «έκ
  των ΰστέρων» προβλέψεις. Δέν ά
  την καταστροφήν
  Τό έργον των συνεργεϊων
  συνομιλίας ό κ. Λογοθέτης α¬
  πέστειλε πρός τόν κ. Νομάρ¬
  χην τό κατωτέρω τηλεγρά-
  φημα:
  «Άνακοινώσατε είς Δήμαρ¬
  χον καί κατοίκους δτι Κυβέρ¬
  νησις συμμερίζεται ολοψύχως
  τόν πόνον καί την θλίψιν τοΰ
  ΛαοΟ Ηρακλείου καί θά πρά-
  ξη δ,τι είναι δυνατόν πρός α¬
  νακούφισιν τού.
  Ό Προεδρεύων Κυβερνήσεως
  Γ. Λογοθέτης
  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
  τοΰ 43ου Συντάγματος, ειρ¬
  γάζοντο καθ* δλην την ημέ¬
  ραν διά τόν καθαρισμόν των
  πλημμυρησασών οίκιών έκ των
  υδάτων καί τής λάσπης, ιτό
  έργον δέ τουτο θά συνεχισθή
  καί σήμερον καί καθ" δλην
  την έβδομάδα. Έπίσης ό έρα-
  νος διά την συλλογήν ποσών
  πρός περίθαλψιν των θυμάτων
  εσυνεχίσθη καί συνεχίζεται
  εισέτι μέ ικανοποιητικάς άπο-
  δόσεις Ωσαύτως οί πρόσκο-
  ποι καί τό σώμα όδηγών πε-
  ριήρχοντο την πόλιν πρός συλ¬
  λογήν είδών ρουχισμοΰ ίνα
  διανεμηθώσιν είς έκείνους οί
  όποΐοι στεροϋνται καί γυμνη-
  τεύουν.
  Έκ παραλλήλου Έπιτροπή
  έξ ύπαλλήλων τού Δήμου καί
  τής Νομαρχίας ήρχισαν άπό
  χθές την έρευναν πρός διαπί-
  στωσιν των καταστροφών είς
  την πόλιν καί τα προάστεια
  καί καταγραφήν των οίκιών
  πού κατέρρευσαν, κατέστησαν
  έτοιμόρροποι ή ΰπέστησαν ό¬
  πωσδήποτε ζημίας καί βλά-
  βας. Διεπιστώθη καί πάλιν δ¬
  τι τάς μεγαλυτέρας καταστρο¬
  φάς ΰπέστησαν αί συνοικίαι
  Κιζίλ Τάμπιας, Χρυσοπηγής,
  Ν. Βρυοΰλων, Κατσαμπά, ό
  Κρατικάς, τό Άτσαλένιο. Καί
  είς τόν "Αγ. Ιωάννην δμως
  καί τόν Μασταμπδν αί ζημί¬
  αι είναι σημαντικαί. Λόγω
  τής καταστροψής τής γεφύρας
  Κατσαμπά, ή συγκοινωνία με¬
  τά τής Άνατολικής Κρήτης
  διεκόπη είς τό σημείον αΰτό
  Έπίσης διεκόπη καί ή συγκοι
  νωνία μέ τόν Μασταμπδν λό
  γω τής καταστροφάς τής όδοΰ
  ολίγον κάτωθεν τής οικίας
  Κοκκαλα. Ή έπιτροπή πρός
  εκτίμησιν των ζημιών, διεπί
  στωσε την πλήρη καταστροφήν
  των άσβεστοκαμίνων τού κ.
  Παντελή Σταυρουλάκη παρά
  τό Λατομείον, καταρτίζει δέ
  ήδη τόν κατάλογον των ΰπο-
  στάντων ζημίας είς Ν.Βρύουλ
  λα καί Κατσαμπαν. Έπίσης ή
  Έπιτροπή καταρτίζει τόν κα¬
  τάλογον των πληγέντων έκ
  τής πλημμΰρας έντός τής πό¬
  λεως, ή σύνταξις δμως τοθ
  καταλόγου αύτοΰ, τόν οποίον
  θά δημοσιεύσωμεν αυριον δέν
  συνεπληρώθη εισέτι λόγω τής
  τεραστίας εκτάσεως των κα¬
  ταστροφών. Σχετικώς ό Νο-
  μάρχης Ηρακλείου κ. Μάρ-
  κελλος, εΐχε χθές μακράν τη¬
  λεγραφικήν συνομιλίαν μετά
  τοθ προεδρεϋοντος τής Κυ
  βερνήσεως κ. Λογοθέτη είς
  τόν οποίον καί άνέφερε τα τής
  δημιουργηθείσης ενταύθα κα¬
  ταστάσεως.Μετά τό πέρας τής
  Κιζίλ Τάμπιας, άντιμετωπίσθη
  έφ' εξής κατά παρασχεθείσας
  έπισήμους άνακοινώσεις.,
  Έστεγάσθησαν είς τό Ε¬
  θνικόν Εργατικόν Κέντρον ά-
  τομα 130, Ξενοδοχείον Έμπο
  ρικόν 33, Σχολείον Ξυλίνης
  Τάμπιας 359, Ξενοδοχείον
  «Φαιστός» 18, ξενοδοχείον
  «Ηράκλειον» 14, «Ελβετία»
  8, «Βρεττάνια» 14, «Μεσσα¬
  ράς» 16, «Ανατολή» 25, «Λον¬
  δίνον» 16, «Ξένων» 18, Ερ¬
  γοστάσιον Η. 24. "Ητοι έν συ¬
  νόλω άτομα 667, άπαρτίζον-
  τα 180 οικογενείας.
  ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΝ
  Είς Χρυσοπηγήν σημαντικάς
  ζημίας ΰπέστησαν έκ τής εισ
  ροής των υδάτων είς τάς οι¬
  κίας των, συμφώνως πρός
  ύποβληθεΐσαν είς την Νομαρ¬
  χίαν κατάστασιν τής αρμοδί¬
  ας έπιτροπής, οί Γεώργιος Ίε-
  ραπετριτάκης δημοδιδάσκαλος
  Ιω. Λουκάκης, Άριστέα Ά-
  θανασάκη, Σόφια χήρα Λογο-
  θέτου, Γ. Χαραλαμπάκης, με¬
  ρικάς δέ οί Μαρία Ίεραπετρι-
  τάκη, Ειρήνη Κριτσωτάκη, Κ.
  Ζουράρης, Χαρ. Σταματάκης
  Στ. Σκουλικάρης, Έμμ. Νυ-
  στικάκης, Παν. Μπιτσάκης
  Ιω. Θωμακάκης. Έμμ. Βλα-
  χάκης, Εύγ. χήρα Καπετανά-
  κη,Άντ. Πολίτης ή Βεργάτος.
  Αίκατερίνη Μποτζάκη, Έμμ
  Θεοδωράκης, Άρ. Καθέρης
  Πέτρος Μπουζάνης, Ν. Τσα
  ρουχάκης, Ευάγγελος Παπαγ
  γελής, Ν. Παπαδάκης, Γ. Κα¬
  πετανάκης, Στ. Μπαξεβάνης
  Ιω. Ψυχογιουδάκης. Έπίοτ)ς
  μικροτέρας ζημίας ΰπέστησαν
  καί εύάριθμοι άλλαι οίκογέ
  νειαι.
  Είς Άτσαλένιο σημαντικάς
  κατά τό μάλλον καί ήττον ζη¬
  μίας ΰπέστησαν οί Γεώργ. Ά
  λατζόγλου, Βασίλ. Σαμψώνης
  Βασίλ. ώΝικηφοράκης, Βασιλ
  Βαράκλας κ. ά.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Μεγάλας ζημίας ώς^πληρο
  φορούμεθα υπέστη καί ή πόλκ
  των Χανίων καθώς καί ή ϋ
  παιθρος, έκεΐ" δμως εύτυχώ
  δέν εσημειώθησαν άνθρώπινα
  θύματα. Ή συγκοινωνία δμω
  των Χανίων μέ την ύπαιθρον
  δυσχεραίνεται είς πλείστα ση
  μεΐα λόγω καταστροφής πολ
  λών όδών καί γεφυρών. Άν
  τιθέτως εί# τό Ρέθυμνον, την
  Μεσσαρδν *κα' τόν νομόν Λα
  σηθίου ή βροχή υπήρξεν εύερ
  γετική διά την παραγωγήν.
  τό
  Τό άναφυέν άπό προχθές πρό-
  ίλημα στέγης καί Ιν γένει περι-
  Ιάλψεως των τραγικών θυμάτων
  :ής μεγάλης νίροποντ^ς τής Κυ-
  πακής, έξακολουθεΐ νά άπασχολί)
  ζωηρότατα τάς έπιτοπίους αρχάς
  Επί τής έν γένει δέ μέλλοντι
  κης ενεργείας εις 5,τι άφορά τ< πρόβλημα τοθχο ό Νομάρχης κ Μάρκελλος ομιλών χθές πρό, τούς συντάκτας των τοπικών εφη¬ μερίδων, προΐδη είς τάς κάτωθι δηλώσεις: Τό Κράτος καί αί υπηρεσί¬ αι συνεπικουρούμεναι καί ά¬ πό την πρόθυμον συνεργασί¬ αν τής δημοτικής άρχής, τοθ Παραρτήματος τού Πατριωτι- οθ Ίδρύματος, τοϋ Σώματος Προσκόπων καί τοϋ Συνδέ- σμου Ίδιωτών Μηχανικών κα- έβαλον πασάν προσπάθειαν αά νά έξασψαλίσωσι κατά ό δυνατόν μίαν θερμήν ού- ωσεί στέγην είς τούς πλη- νέντας. Οΰτω ευθύς άμέσως άπό τής χθές πρωΐας έστεγάσθη¬ σαν 700 άτομα (περίπου 150 οικογένειαι.) Είς τάς έκ τού¬ των στερουμένας ένδυμάτων καί κλινοσκεπασμάτων, κυ- ρίως είς τοΰς στεγσσθέντας είς τό σχολείον, εκκλησίαν Ξυλίνης Τάμπιας καί Εργα¬ τικόν Κέντρον, έχορηγήθησαν 60 έφαπλώματα. Εάν δέ πα- ραστή άνάγκη θά συμπλη- ρωθώσι ταυτα. Έμεριμνήσαμεν διά ΐή> ίτοτ-
  ροχήν συσσιτίου καί άρτου.
  Μέγας άριθμός άστέγων έστε-
  γάσθη είς τα ξενοδοχεϊα
  Εμπορικόν», «Φαιστός», «Η¬
  ράκλειον», «Βρεττάνια», «Μεσ-
  σαρα», «Λονδίνον», «Ξένων».
  Θά διανεμηθώσιν έντός τής
  ημέρας μάλλινα έσώρρουχα.
  Τό συσσίτιον θά εξακολουθή¬
  ση παρεχόμενον γενικώς, μέ-
  χρι Κυριακής. Μετά ταυτα θέ¬
  λει χορηγηθή κατ' οικογένει¬
  αν μικρόν βοήθημα διά τό
  άντίκρυσμα των πρώτων άναγ
  κων των πληγέντων ώστε οί
  άρχηγοί των οίκογενειών καί
  πάντες οί έργαζόμενοι άκολΰ-
  τως άπό τής προσεχούς Δευ-
  τέρας νά επαναλάβωσι τάς
  εργασίας των, διά την συντή¬
  ρησιν των οίκογενειών των
  άπό τής πλευράς τής τροφής.
  Έλπίζεται δτι ή έκκαθάρι-
  σις των όδών καί των οίκιών
  θά έχη συντελεσθή μέχρι τής
  Κυριακής μέ τα πολυάριθμα
  συνεργεΐα τα όποΐα έργάζον-
  ται είς δλους τοϋς τόπους
  τής καταστροφής.
  Έπίσης διετάχθησαν αί τε-
  χνικαί υπηρεσίαι νά διανοί-
  ξωσιν εΰρέα ρήγματα έν Ξυ-
  λίντ] Τάμπια έκ τοΰ φράγμα-
  τος τής σιδηροδρομικής γραμ-
  μής καί έν Κατσαμπά έκ τής
  γεφύρας ή όποία εκάστοτε ά-
  ποψρασσομένη έσχημάτιζε τάς
  πλημμύρας.
  Μετά ταυτα θέλει γίνει ε-
  ρευνα ποΐαι οικίαι είναι έπι-
  διορθώσιμοι καί ποΐαι μή ΰπο-
  κείμεναι είς νέους κινδΰνους
  διά νά καταβληθή προσπα¬
  θεία τακτοποιήσεως αυτών
  πρός έπαναστέγασιν των ίδι-
  οκτητών των.
  Ώς πρός τούς λοιπούς ά-
  στέγους τό ζήτημα θά άντι-
  κρυσθή μετά τής δεούσης έπι-
  μελείας λαμβανομένης ύπ' ό¬
  ψιν καί τής κυβερνητικής ερεύ¬
  νης καί συμβολής.
  Επί τοΰ ζητήματος των έ-
  ράνων ερωτηθείς ό κ. Νομάρ¬
  χης άν μένη ίκανοποιημένος,
  απήντησεν δτι ή προσπαθεία
  τής πρώτης ημέρας βεβαίως
  δέν ήτο δυνατόν νά δώση
  μεγαλύτερα άποτελέσματα.
  Εύελπιστώ δμως, εξηκολούθη¬
  σεν ό κ. Νομάρχης, δτι πάν¬
  τες, συναισθανόμενοι τό μέ-
  γεθος τής συμφοράς συμ-
  πατριωτών καί συνανθρώπων
  δέν θά λείψωσι νά έκτελέσω-
  σι τό καθήκον των ούχι έκ
  των πλεονασμάτων αυτών
  άλλά άποκόπτοντες άπό αυ¬
  τήν ταύτην την συντήρησιν
  των οίκογενειών των, άπο-
  φεύγοντες παραγγελίας νέου
  ίματισμοΰ καί τοιούτων ώς
  καί πασάν άναψυχήν μι-
  άς ημέρας. "Αλλωστε, κατα-
  λήγει ό κ. Νομάρχης, θά απο¬
  τελέση κριτήριον διά πάντας
  ή κοινή γνώμη ή όποία είνε
  άλάτητος καί ουδέποτε συγ-
  χωρεΐ.
  Ή νέφυρα.
  Λόγω τής καταστροφής τής
  γεφύρας Κατσαμπά ή συγκοι¬
  νωνία τής πόλεως μέ την Α¬
  νατολικήν Κρήτην δυσχεραί¬
  νεται, άπό προχθές. Πιστεύο¬
  μεν δμως δτι ή μηχανικη ύ-
  ιτηρεσία καί ή Γενική Διοίκη¬
  σις θά φροντίσουν διά την τα¬
  χυτέραν επισκευήν τής γεφύ¬
  ρας αυτής ώστε ν' αποκατα¬
  σταθή έκ νέου κανονική συγ-
  κοινωνία. Άλλ' επί τοθ πα¬
  ρόντος βεβαίως προέχει ή πε-
  ρίθαλψις των θυμάτων τής
  πλημμύρας καί ή στέγασίς
  των. Καί πρίν γίνουν αύτά
  δέν έπιτρέπεται νά διατυπώνε-
  ται ούδεμία άλλη άξΐωσις.
  των πλημμυρών! Είναι καί
  τουτο εν άπό τα άκατανόητα
  πού δημιουργεΐ ή όργή τής
  φύσεως. Πάντως ελπίζομεν
  δτι θά φροντίση ό Δήμος νά
  έπισκευασθοΰν αί βλάβαι ά¬
  μέσως καί ν' αρχίση ή παρο¬
  χή ύδατος τό συντομώτερον.
  Τό ϋδραγωγεϊον.
  Αί βλάβαι τάς οποίας υπέ¬
  στη τό ύδραγωγεΐον συνετέ¬
  λεσαν είς την διακοπήν τής
  υδρεύσεως τής πόλεως. Καί
  δέν γνωρίζομεν άκόμη πότε
  θά καταστή δυνατή ή πλήρης
  έπισκευή τοϋ ϋδαταγωγοϋ καί
  ή έκ νέου παροχή ύδατος
  Οϋτω δημιουργεΐται αυτή ή
  περίεργος κατάστασις: Νά
  στερούμεθα ύδατος έξ αίτΐας
  Τό Ρέθυμνον.
  Φαίνεται δτι ή υπόθεσις τής
  κατασκευής νέου μεγάλου καί
  άσφαλοΰς λιμένος είς Ρέθυ¬
  μνον εισήλθεν είς την οδόν
  τής οριστικάς καί ίκανοποιητι-
  κής επιλύσεως της κατόπιν
  τής γενομένης πρό ημερών εί-
  δικής συσκέψεως. Ύπάρχει έ¬
  πίσης ελπίς δτι λίαν συντό¬
  μως θά λυθή ίκανοποιητικώς
  καί τό ζήτημα τής ιδρύσεως
  ύποκαταστηματος τής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος. Κατ' αυ¬
  τόν δέ τόν τρόπον θά δοθή
  νέα ζωή καί νέα κίνησις είς
  τό εμπόριον καί την έν γένει
  οίκονομίαν τής γείτονος. Καί
  τό φθΐνον σήμερον Ρέθυμνον
  θ' άναζωογονηθή. Ημείς ποΰ
  παρηκολουθήσαμεν πάντοτε
  μέ συμπάθειαν τα ζητήματα
  τής Ρεθύμνης, τό ευχόμεθα ο¬
  λοψύχως, θά παράσχωμεν δέ
  καί δλην την συνδρομήν μας
  εάν ποτέ χρειασθή
  Ό έρανος υπέρ των πλημ¬
  μυροπαθών τής Κυριακάς είς
  την 4ην σελίδα.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό ά
  ριστούργημα: «Ή μεγαλυτέρα Ιδό
  ξα>. Μέ τόν Τζώρτζ Μπρήξτον.
  ΈκάστηνΔευτέραν, Πέμπτην,Σά
  βατον κπί Κυριακήν άπογευματ
  ναί ώρα 6.30 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: τό μοντέρ
  νο άριστούργημα: <Ή γόησσα τοί Μόντε Κάρλο». "Ωρα 5 μ. μ. «Τί δυόκοθώνια». Αριθ. 11670. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλείο Εΰστράτιος θεοδώρου Γαρεφαλά¬ κης έν Ήρακλείψ έδρεύων κα' κατοικών δηλοποιώ δτι: Έκτίθημ είς δημόσιον αναγκαστικόν πλει στηριασμόν τα έπόμενα άκίνητ κείμενα έντάς τής πόλεως Έρχ κλείου ήτοι Ιον) Μίαν άποθήκη κειμένην ε!ς την συνοικίαν «Σουλ τάν Ίμβραήμ» συνισταμένην έ δύο μεγάλων διαμεριαμάτων κα αύλής αρχικώς εφ'ής Ιχει ήδη άνε γερθή υπό τοΰ Κωνσταντίνου Γ.Λη οτί)ρίγ."η έτερον διαμέρισμα αυτή /.αί έφ' ενός ετέρου διαμερίσματο άνεγερθέντος καί τούτον ύπ τοΰ ίδίου μεταγενεστέρως τί] άγοράς, συνορεύοντος τοΰ κτή ματος τούτου μέ δμοια Δεμή Βελονάκη άλλοτε, ^Ανορίοί Α ΚαλοκαιρινοΟ /.αί μέ δρόμ καί ανήκοντος εις. τόν έκ των ό φειλετών Κωνσταντίνον Γ. Ληοπυ ράκην. '2ον) Δύο αποθήκας κειμέ νας κατά την αυτήν συνοικία «Σουλτάν Ίβραήμ», άνεγερθείσα παρά τοΰ Εμμανουήλ Μ. Γουνα λάκη κατά τό Ιτος 1923 επ Ι δύ>
  οίκοπέόων εκτάσεως τοΰ μέν ένδι
  μέτρων τετραγωγικών εκατόν δέ
  κα τεσσάρων καί εβδομήκοντα
  έ'ξ έκατοστών (114.76), τοΰ δέ έ
  τέρου μέτρων τετραγιονικών έκα
  τόν έξήκοντα ενός καί τεσσαράκον
  τα έπτά έκατοστών (161.47) έ.
  ών άποθηκών ή μέν μία είνε μο
  νόροφος ή δ' έτερα διώροφος έ
  νουμένων διά μικράς αύλής συνο
  ρευουσών κτήμασι τής μέν μονορό
  φού Σταύρου Λογιάδου, Έμμα
  νουήλ Μ. Γουναλάκη, Σταύροι
  ΣταυριανοΟ καί μέ δρόμον, τής δι
  διωρόφου Σταύρου Λογιάδου έκ
  ούο πλευρών, Άνδρέου Λ. Καλο
  καιρινοΰ, με την προηγουμένη
  αποθήκην καί μέ δρόμον, άνη
  κουσών είς τόν έκ των όφειλετών
  Εμμανουήλ Μ. Γουναλάκην, τ
  έπισπεύσει τοθ ένυποθήκου δανει
  ατοΰ έν Ηρακλείω ύποκαταστήμα
  τος τής Έθνικής Τραπέζης τή
  Ελλάδος έκπροσωπουμένου υπό
  τοΰ Διευθυντοΰ αύτοΰ κ. Άλκι
  άδου Κωνσταντίνου Μαρή κατοίκου
  Ηρακλείου, πρός άπόληψιν τή
  ένυποθήκου άπαιτήσεως τοΰ είρη
  μένου ύποκαταστήματος τής στη
  ριζομένης έν; τώ ύπ' αριθμόν
  14281 τής 25ης Ιούλιον 1928
  συμβολαίω τοΰ Συμβολαιογράφου
  Ηρακλείου Εμμανουήλ Μηλιαρα
  καί άνερχομένης κατά την κοινο
  ποιηθεΐσαν υπό ^χρονολογίαν 22αΐ
  Σεπτεμβρίου 1932 έπιταγήν εί< τούς όφειλέτας Μύρωνα Έμμαν Γουναλάκην, Γεώργιον Έμμ. Γου¬ ναλάκην, Άλεξάνδρας τό γένος Έμμ. Γουναλάκη σύζυγον Κων¬ σταντίνου Μαρκατάτη καί Ειρή¬ νην τό γένος Έμμ. Γουναλάκη χήραν Κωνσταντίνου Μιχελιδάκη κατοίκους Ηρακλείου ώς μόνους έξ άοιαθέτου κληρονόμους τοϋ α¬ ποβιώσαντος άρχικοΰ όφειλέτου Εμμανουήλ Μ. Γουναλάκη, Κων¬ σταντίνου Γεωργίου Ληοπυράκη έμπορον κάτοικον Ηρακλείου συ- νοφειλέτην καί Μύρωνα Μιχαήλ Γουναλάκην έμπορον κάτοικον Τεργέστης Ιταλίας έγγυητήν, είς δραχμάς δύο Ικατομμύρια όκτακο- σίας ένενήκοντα τέσσαρας χιλιά¬ δας έννεακοσίας ένενήκοντα δύο (2.894.992) έντόκως πρός 13 ο)ο ετησίως άπό 1ης Ιουλίου 1932 καί εφεξής μέχρις έξοφλήσεως καί δραχμάς χιλίας διακοσίας (1.200) δι* έπτά άντίγραφα έξ άπογράφου, Ιπιταγής, κοινοποιή- σεις καί μετάφρασιν καί ταύτας έντόκως πρός 13 ο)ο ετησίως άπό τής κοινοποιήσεως τής έπιταγής. Ό πλειστηριασμός γενησεται την 21ην Νοεμβριού ένεστώτος Ιτους ημέραν Κυριακήν άπό τής δεκά- της πρό μεσημβρίας περατούμενος μετά δύο ώρας καί ενός τετάρτου τής ώρας επί πλέον συμφώνως τώ νομώ, ενώπιον έμοΰ τοΰ Συμ¬ βολαιογράφου Ηρακλείου Εύ- στρατίου θεοδώρου Γαρεφα- λάκη έν Ήρακλείψ έδρεύον- τος καί κατοικοΰντος ή τοΰ νομίμου άναπληρωτοΰ μου καί έν τώ Ινταΰθα καί παρά την οδόν «Χάνδακος», ίδιοκτήτω συμ- δολαιογραφείω μου. Ώς πρώτην προσφοράν ώρισε τό έπισπεΰδον διά μέν τό πρώτον άκίνητον δρχ. εκατόν πεντήκοντα κιλιάδας (150, 000) καί διά τό δεύτερον δρχ. μέν εβδομήκοντα πέντε χιλιάδες (75, 000) διά την έξ 114.76 τετραγω- νικών μ. αποθήκην καί δρ. εκατόν χιλιάδας (100,000) διά την έξ 161.47 τετραγωνικών^μέτρων, 8- στις δέ προσφέρει την αναγκαίαν ασφάλειαν δικαιοΰται νά πλειοδο τήση. Ή κατακύρωσις έκάστοι των ανωτέρω κτημάτων γενησεται είς τόν τα πλείονα προσφέροντα συμφώνως τω Νομώ. Ό τελευταίας 6περθεματιστής ύποχρεοΰται νά καταβάλη τό έκ- πλειστηρίασμα συμφώνως τώ άρ θρω 61 τοΰ άπό 17 Ιουλίου 1923 Νομοθετικοΰ διατάγματος «Περ είδικών διατάξεων επί Άνωνύμω Έταιρειών» άλλως ενεργηθήσεται άναπλειστηριασμός είς βά,ροζ τού Τό παρόν δημοσιευθήσεται διά των ενταύθα εκδιδομένων έφημερί δών «Ανάρθωσις», την 20ήν Ό κτωβρίου έ. Ι. καί «Κρητικά Νέα» την 13ην Νοεμβριού έ. Ι Είς την έκδοσιν τοΰ παρόν τος προβαίνω συνεπεία τής ά άπό 9 Όκτωβρίου έ. έ. παραγγε λίας τοΰ έν Ηρακλείω Ύποκατα στήματος τής Έθνικής Τραπέζη τής Ελλάδος διορίσαντός με ύ πάλληλον επί τοΰ πλειστηριασμοί καί των διατάξεων τοΰ ώς εϊρη ται άπό 17 ^Ιουλίου 1923 Νομο θετικοΰ διατάγματος καί τοΰ ύπ άριθμ. 90 Άναγκαστικοΰ Νόμου λαβών δπ' δψει καί τα εξής 2γ γραφα 1) πρώτον άπόγραφον έ κτελεστόν τοΰ ώς είρηται ύπ' ά ριθμ. 14281 δανειστικοΰ συμβο λαίου. 2) Τα ύπ' άριθμ. 7927 7928. 7929, 7930, 7931 7932 καί 7933 τής 7ης Ό κτωβρίου Ιτους 1932 άποδεικτι κάν τού δικαστικοΰ κλητήρος τή. περιφερείας τοΰ Πρωτοδικείου Ή ρακλείου Γεωργ. Ι. Μανουσάκη έξ ών δείκνυται 2τι άντίγραφα έ· απογράφου τοΰ ώς είρηται ύπ' ά ριθμόν 14281 μετά παρά πόδα τούτοΐ) έπιταγής υπό χρονολ. 22 Σεπτεμβρίου 1932 τοΰ έπισπεύ οΌντος εκοινοποιήθη εις τούς ρη θέντας όφειλέτας καί εϊς τό Γραμματέα τοΰ Πρωτοδικείου Η¬ ρακλείου ώς άντίκλητον αυτών κα 3) τό υπό χρονολ. 12 Όκτωβρίο'. έ. ε. πιστοποιητικόν τοΰ ύποθη κοφύλακος Ήρακλείνυ έξ ου δεί κνυται δτι ή ώς άνω έπιταγή με τεγράφη την 12 Όκτωβρίου ε. ε είς τόμον 143 ύπ'άριθ. μεταγραφής 64,981. Εγένετο έν Ηρακλείω τή οεκάτη ϊκτη τοΰ μηνός Όκτω βρίου τοΰ χιλιοστοϋ έννεακοσιο- στοΰ τριακοστοΰ έδόόμ-ου (1937| Ιτους ημέραν Σάββατον καί έν τώ ένταΰθα καί παρά την οδόν «Χάν δακος» Ιδιοκτήτω συμβολαιογρα- φείω μου ε'.σπραχθέντος τέλους κα'. δικαιώματος δρχ. εκατόν πέν¬ τε καί υπεγράφη παρ' έμοΰ. Ό Συμβολαιογράφος (Τ. Σ,) Ε. ©. Γαρεφαλάκης Άκριβές αντίγραφον. Έν Ήρακλείψ αυθημερόν. Ό συμβολαιογράφος Ηρακλείου (Τ. Σ.) Ε. ©. Γαρεφαλάκης ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Πρεμιέρα τοϋ εξαιρετικόν εργου: ΜΕΓΑλΕΙΤΕΡΑ ΔΟΞΑ Μέ τόν ι Τζώρτζ Μπρήξτον ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ) Μεγάλη Πρεμιέρα μέ τό άριστούργημα Μέτπν Ντανιέλ Νταριέ Ή αποκάλυψις τού Μάγιερ !λιγχ: τής Μπέττυ Ιτόκφιλδ καί τής "Ελσης "Δργκαλ Ι> Τολμηρό-ρεαλιστικό
  κοινωνικό.
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Ειξεύρατε δτι;..
  στό Χόλλυγουντ τα μαλλιά είναι βιολέ
  κα! τα νύχια καθρέπτης.
  Κοντήτερα, άκόμη κον-
  τήτερα...
  Ή Άμερικανική μόδα τοΰ 1938
  θά εμφανισθή, δπως συνήθως, στή
  μεγάλη άκτή τής Καλλιφορνίας.
  "Εχουν ήδη παρατηρηθή δύο δι-
  αφορετικές τάσεις είς τούς διαφό¬
  ρους ράπτας τοΰ Μπροντγουέι: Οϊ
  μέν ύποστηρίζουν τα κοντά, οί δέ
  έπιμένουν είς τα μακρυά.
  Άκολουθώντας μία «δικτάτορα-»
  τού κοντοΰ τό Χόλλυγουντ τού
  1938 θά φορέση αποκλειστικώς
  τα «σόρτσ»: υπό τόν δρον δμως
  πάντοτε, νά θριαμβεύση. τής συμ¬
  μαχίας των αγγλικών καί γαλλι-
  κών οΐκων μόδας ποΰ έταμένουν
  στήν σταυροφορία ύττέρ τής μα-
  κρυάς φοόστας. Δέν παρέβλεψαν
  τα κρινολίνα κι' αϋτά άκόμη τα
  πολύ κουψά άναστήματα. Όπισθο-
  χώρησις δύο αίών&^ν ιΐού 9' άσπα-
  σθοΰν χωρίς άμφιβολία υεοικές
  «■έλεγκάντ» τού 1938 ποϋ θά θελή-
  σουν νά τίς ξεχωρίσουν, άλλά ό
  δρος «πάντοτε κοντήτερα» (τα
  σόρτσ) εύνοεϊται άπό πολλούςγνω
  στοτάτους άστέρας τοΰ σινεμά
  οί όποΐοι έχουν κοντήνει ήδη τής
  φοΰστες κατά δυο πόντους κα'ι
  δέν σκέτιτονται νά σταματήσουν
  εως έκεΐ.
  Μαλλιά βιολέ ή μαλ¬
  λιά λευκά;
  Γκρΐζα μαλλιά μέ άνταύγειες
  μπλέ ή" βιολέ καί μαλλιά λευκά
  μέ άνταύγειες ρόζ,ίδού οί άντίπα-
  λοι τής αυριον.
  Όλοι οί μεγάλοι κομμωταΐ ε
  δικεΰονται άπό τώρα είς τό μπλ
  έλεκτρίκ, είτε είς τό λευκό ρόζ
  Όσο γιά τό χρώμα τοϋ πρόσω
  που, τό ήλιοκαές όρειχάλκιν
  χρώμα δέν έ'χασε διόλου εδαφο
  άλλά καί τό λευκό δέν υπεχώρη
  σε. Αΰτό μδς έπιφυλάσσει ώραΐε
  άντιθέσεις κατά τα έπίσηαα βρά
  δυα τοΰ χειμώνος.
  Τα νύχια — καθρέπτης
  Ιδού τέλος ό μεγάλος νεωτερ
  σμός: < τα νύχια— καθρέπτης*1 "Ε νας άρωματοποιός εύρε τό μέσο νά κατασκευάζη ύγρόν δμοιο μ τόν ύδράργυρο τό οποίον, είς τή έπαφή τού μέ τό νϋχι στεγνώνε καί σχηματίζει £να μικρά καθρέ πτη μέσα στόν οποίον είνε δυνα τόν νά κυτταχθήτε! Τα δόντια θά ύποστοθν έξ . σου αίσθητές τροποποιήσεις. Ή άπόχρωσις »μαργαριτάρι» έ'χε- χασει πολύ πρός τό παρόν στ γοϋστο τής ημέρας άπαντα τ λαμπρό τοθ χάλυβος. Ήδη ώρ σμένες πάστες δίδουσαι μεταλλ κες άνταύγειες είνε ή μεγάλη ί πιτυχία των εργοστασιον των ό δοντοκοσμητικών. Έν άνάγκη, τ( πλατινένια δόντια θά μποροϋν εύ κολώτερα άκόμη νά δώσουν τή αύταπάτη τοΰ μετάλλου. Άλλ' ι μόδα -είς τό Χόλλυγουντ 1.938 μδς έπιφυλάσσει κι' άλλες έκπλή ζεις' "Υστερα άπό δύο μήνες ρά πτες, κομμωταΐ κλπ. θά μδς άπο καλΰψουν πλήρως τάς έμπνεύσει των. ή Ντιβτεγκέ Ι ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ 1 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΪΟΥΡΓΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΜΑΚΡΑΚΗ ^ ΧΑΝΙΩΝ-ΠΟΡΤΑ. ^ ϋ= Λειτουργεΐ μέ τα τελειότερα ύδραυλικά πιεστή- 3~ ρια, μέ εντελώς καινουργή έλαιόπανα καί άφθονί- ^ αν θερμοϋ ύδατος. ~§ Οί έλαιοπαραγωγοί έχουν μέγιστον συμφέ- =1 ρον νά μάς προτιμοΰν. ^ Τούς παρέχομεν κάθε δυνατήν ευκολίαν καί ά- » ναλαμβάνομεν την μεταφορών τού προϊόντος των =; έξ οιουδήποτε μέρους, ηΐ||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!Ιΐ!-ΙΙΙΙΪ]1-|] «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ειεΐειειι ΕΥΛΕΙΑ παντός εΐδους. ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ. Είς τάς συμφερωτέρας τιμάς ©ά εΰρητε είς την ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ 1821. (Χεϊτάν Όγλοΰ) Άπόφε τό 6ράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΟ < 1ΙΙΙΙ Ι ΜΗΙίΙΙΙΙ III Κάθε κύριος τιού ξέρει τό συμφέρον τού ΤΓρομηθεύεται τα ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ΤΟΥ .ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ5 ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤ* ΕΛΙΣΑΒΕΤ ή γυναϊκα τού θρίιλου Εις την Βοημίαν καί τή Καρινθίαν τοΰ είχε δοθή εύκαιρία νά διαπιστωθη τί πολύ τιμες ύπηρεσίες προσέφερεν ή νέ- αρά αύτοκράτειρα είς την σύσφιγ ξιν των σχέσεων μεταξύ των δια φόρων χωρών τής Αύστρουγγαρίας Τό χαμόγελο τής Έλισάβετ, τ νειατά της πού έπεφταν σάν δρο σιά αέ μιά γέρικη αύτοκρατορία ή χάρις της, κατακτοΰσαν. "Εως τώρα έπικρατοΰσεν ή αύ ταρχική πολιτική πού ενέπνεεν άρχιδούκισσα μή συγχωροΰσα τή επανάστασιν. 'Η πολιτική αύτη γεννοΰσε την άντιπάθειαν καί τ· μίσος. Ή νεαρά δμως αύτοκράτε ρα πού δέν είχε πολιτικάς προλή ψεις καί ήταν ξένη πρό; τα πάθ τοΰ παρελθόντος, μποροΰσε ν χρησιμεύση γιά τούς λαούς τή αύτοκρατορίας ώς ή σημαία τή καλλιτέρας αυριον. Αυτήν την φορά ή χώρα τή αύτοκρατορίας πού θέλει να επι σκεφθή ό αύτοκράτωρ είνε ή Ίτα λία. Την 17ην Νοεμβριού 185ι το αύτοκρατορικάν ζεΰγος άναχα: ρεΐ γιά ^να ταξίδι είς την Βενε τίαν διά μέσου Τεργέστης. Ή Έ λισάβετ παίρνει μαζί της τό με γαλείτερο κοριτσάκι της, την Σο φία, γιά ν' άλλάξη άέρα. Κατ: την άπουσία της τό κοριτσάκι εί χεν άδυνατίσϊ). Τό ηύρε χλωμ καί άδύνατο. Δέν ήθελε νά τό αφήση πάλ πίσω της. Ή μητέρα —ΰστερα ά πό πόσους άγώνες!—είχεν επί τέ λους άνακτήση (Ωρισμένα στοιχει (όδη δικαιώματοί. Μποροΰσε ν διαθέτη τα παιδία της. Ή Έλι σάβετ αναχωρεί ευχαρίστως άπ την Βιέννην. Γιατί ή πρωτεύου σα άντιπροσωπεύει γι' αυτήν τή άδυσώπητη πεθερά — την άρχι δούκισσα. Γιά νά θυμαται δ'μως όπως είχε καθήκον ώς αύτοκρά- τειρα, την πρωτεύουσά της, άφί νει πίσω της στή Βιέννη, τα άλ λο της κοριτσάκι, την μικρά Ζι ζέλα. Άπό τούς πρώτους σταθμού* στό ταξίδι της είνε ή Λα'ιβάχη.Ή αύτοκράτειρα έπισκέπτεται 2ν περίφημο μοναστήρι Ούρσουλίνω1 άδελφών.' Συνομιλεί μέ την ήγου μένην. "Οταν άκούη ότι ότι μικρό μοναστήρι κατηχοΰνται κα μικρΐς Αιθ'.οπίδες πού άγοράσθη- καν είς τα σκλαβοπάζαρα τής Ά νατολής, ή Έλισάβετ θυμαται. τού μικρούς νί^ρου^ πού είχεν αγορά¬ ση καί φέρη μαζί τού άπό ένα ταξίδι τού εις την Αίγυπτον πατέρας της καί έπιμένει νά Εδ·£ τίς μικρές κόρες τής μαύρης φυ· λής. Τής τίς παρουσιάζουν. Ή αύτοκράτειρα χαιδεύει τα αγορ τους κεφάλια. Λησμονιεται. Παί ζει μέ τίς μικρές μαΰρες— ή αύ τοκράτειρα μέ την λευκή ψυχή Η ώρα περνα. Ή κόμησσα Έ στερχάζυ, ή κυρία Ιπί των τιμών πού την συνοδεύει, δημιούργημο ής άρχιδουκίσσης Σοφίας, αύστη ρά καί σχολαστική σάν καί αυ¬ τήν, σκανδαλίζεται. (Συνεχίζεται) Η ΜΟΔΙΣΤΑ ΝΙΚΗ Γ. ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΕΠΙ ΤΡΙΕΤΙΑΝ Τελειοποιηθεϊσα είς την κο- πτικήν καί ραπτικήν είς την σχολήν *ΜΠΡΕΝΤ» των Αθη¬ νών άπό την όποιαν καί έλα¬ βε τιμητικόν Δίπλωμα, καί έγ- κατασταθεΐσα έν ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ άναλαμβάνει την κοπήν καί ραφήν νιοναικείων φορεμάτων σύμΦωνα μέ την τελευταίαν λέξιν τής γυναικείας μόδας. Τέχνη άπαράμιλλος. Τιμαί συγκαταβατικάς ΙΤ !■■■■! ΑΒΕΔΙΣ! Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάαματα. ϊ Νέοι μοδέρνοι χρωμα- 2 τισμοί. ■ Αί τιμαί μας είνε αί ϊ καλύτεραι. ■ ΑΒΕΛΙΣΙΑΝ Όδός 'Αγίου Μηνά. ■ ■■ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ Διατίθεται πρός ενοικίασιν ή κμετάλλευσι τό είς θέσιν θέρισ- ον άγρόκτημα τοΰ ΣτρατηγοΟ κ. Αλεξάκη, περιέχον άμπελον, πεθ- α, οίκήματα,θαυμάσιον έξοχικόν έντρον δι' εκμετάλλευσιν. Πλη¬ ροφορίαι παρά τώ ίδίφ. ΚΟΙΙΊΩΜΙΚΜ ΓΑΜΟ1.—Ίάκωβος Τριχάκης τα- μίας Λαικής Τραπέζης, Κοΰλα Πο· λυχρονίδου, ετέλεσαν τούς γάμους των. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Ι. Σακελλαρίδης Διευθυντής τής Λα- ίκής Τραπέζης, θερμά συγχαρητή- ρια. ΑΡΡΑΒΩΜΕΣ.—Ό κ. Ιωάννης Γεργιανάκης καί Δνίς Γεωργία Κεφαλογιάννη ηρραβωνίσθησαν είς Κιθαρίδα Μαλεβυζίου. Συγχα- ρητήρια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Διά τα έννεάμηνα καί είς μνήμην Γε- ωργίου Οικονομίδου ή οίκογίνεια αΰτοθ προσέφερε ιτροχθές είς τό Πτωχοκομειον εκλεκτόν φαγητόν καί οΐνον. Οί τρόφίμοι καί τό προ¬ σωπικόν τοθ ίδρύματος την εΰχα- ριστοθν θερμότατα. *** Γύρω στήν πόλι. Μετά τα προχθεσινά συγκλονι- στικά γεγονότα, άποκαθίσταται βαθμιαίως ή ψυχική γαλήνη των συμπολιτών. — Βεβαίως δέν άπολείπει άτιό κανένα ή συναίσθησις καί τοΰ ά- τομικοθ άκόμη καθήκοντος άπέ- ναντι των παθόντων έκ τής θεομη- νίας. —Έν πάση περιπτώσει ή γαλή- ντ) αυτή, είνε άπαραίτητος διά την μόρφωσιν σαφοΰς γνώμης καί λήψιν αποτελεσματικώς όσον καί δικαίων μέτρων, διά την περι- στολήν κάθε κινδύνου έκ πλημμυ- ρών είς τό προσεχές μέλλον. —Χθές ό καιρός εφαίνετο βελτι- ωθείς καί οί πολλοί ήλπιζον άτΐό τό πρωΐ συνέχισιν τής βελτιώσεως ταύτης.. —Άλλά καί προχθές παρά τάς νυκτερινάς βροντάς καί άστραιχάς καί την έπακολουθήσασαν πάλιν ραγδαίαν βροχήν, ή Μξοδος πρός τα κέντρα τοθ «κλειστοθ χώρου» έννοεΐται, δέν έμεινεν ανευ θια- σωτών. — Νυκτεηινή κίνησις ύιήρχεν ό- πωσδήποτε, ιδίως δέ καί νυκτερινή συζήτησις γύρω άπό τα δημιουρ- γούμενα μετά την νεροποντήν προ βλήματα. —ΟΊ ο'ικογενειάρχαι άντιμετω- πίζουν καί αυτήν την στιγμήν εί- δικάς δαπάνας δσον άφορδ τα παιδία τους. — Καί λέγομεν είδικάς διότι ύ- πάρχουν καί αί γενικαί τής έπο- χης- —Πρόκειται έδώ περί των έξό- δων έκείνων ποθ άπαιτεϊ ή όμοιο- μορφία τής σχολικής έπενδύσεως κατά τάς εργασίμους ημέρας καί τάς ημέρας των παρελάσεων. —Ή λάσπη σχηματίζει... γηλό- ους είς τούς πλημμυρήσαντας ρόμους. — Καί οί διαβαίνοντες ύποφέ- ρουν τα πάνδεινα. —Δέν είνε δυνατόν νά ληφθρ καί άπό τής απόψεως αυτής κα- ποιθ μέτρον;.. Ερωτώμεν. —Οί συμπολίται ποΰ Εχουν ρα- διόφωνον έπληροφοροθντο προ· - χθές βράδυ δτι αί καταστρεπτικόν •πλημμυραι αί οποίαι συνέβησαν κατ' αύτάς είς την νότιον Γαλλί¬ αν είναι μεγάλης εκτάσεως. —'Υπάρχουν ώς γνωστόν έκεΐ μεγάλοι ποταμοί οί όποΐοι πλημ- μυρίζουν...φυσιολογικώς. —Έν πάση περιπτώσει τό ραδι- όφωνον έπληροφόρει έδώ δτι διά τούς πλημμυροπαθεϊς έχορηγήθη- σαν σημαντικαί πιστώσεις υπό τής κυβερνήσεως Σωτάν καί «έπε- στρατεύθη» ή ύπάρχουσα ε'ιδική νοσοκομειακή περίθαλψις. —Δέν γνωρίζομεν μέχρι τής στιγμής καθ' ήν γράφομεν άν α¬ νευρέθησαν οί έξαφανισθέντες τής προχθεσινής τραγωδίας. —Ώς τόσο είνε βέβαιον πλέον δτι οί έξαφανισθέντες δέν δεικνύ¬ ουν σημεϊα ζωής. —Περιλαμβάνονται δηλ. καί αύτοι είς τόν άπολογισμόν τής τραγωδίας ώς θύματα καθαρώς. —Ή τελευταία κακοκαιρία πα¬ ρά τα τραγικά της έπακόλουθα, δέν περιώρισε οϋτε τίς βεγγέρες. —Άπεναντίας άπό χθές τουλά¬ χιστον, τίς έπλήθυνε άπό γειτονιά σέ γειτονιά. — ϊ^αί κατά τό πατροπαράδοτον έθιμον τό οποίον παραλλήλως πρός τόν κοσμικόν χαρακτήρα των, δίδει καί ιδιαιτέραν γραφικό- τητα είς τάς συγκεντρώσεις αύ- άς. —Καί τουτο, κυρίως, διότι...ρέει έκεΐ ή τσικουδιά μέ τα γνωστά αρυκεύματά της, πράγμα πού επι τείνει τό »πνεΰμα» καί την ζωηρό- ητα τής κουβένιοις. ό Ρέπορτερ Λύσις ηροχθεσινοϋ ύπ'άρ. 2Οσταυρολέξου Μανώλης Γ. Κωνιός Νβυρολόγβς— Ψυχίατρβς Τμηματάρχης Ίατρος Δημοσ. ΤυχιατρεΙβυ Αθηνών Δέχεται έν τω ίατρείψ τού ίδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  »■*>'
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Δι" έκείνους ηοϋ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' δλους.
  Δέν έβλεπέ τις πλέον συμπλοκήν, άλλά σκιάν,
  μανίαν, δίνην ψυχών άλκΐμων ζαλόεσσαν, σπαθών
  έξαστραπτουσών καταιγίδα. Έν μιςχ στιγμή οί χίλι-
  οι τετρακόσιοι δραγόνοι τής αΰτοκρατορικής φρου-
  ρδς έμειναν μόνον όκτακόσιοι. Ό άρχηγός των
  έπεσε νεκρός "Ετρεξε καί ό Νέυ', αγων τούς λογ
  χοφόρους τού καί τούς εύζώνους τού Δενουέτου.
  Τό οροπέδιον τού Άγίου "Ιωάννου ήλώθη, έπανη-
  λώθη, πάλιν αύθις ήλώθη. Οί θωρακΐται παρήτουν
  τό ίππικόν καί έπανήρχοντο κατά τού πεζικοΰ, ή
  μάλλον είπεΐν, δλος έκεΐνος ό φοβερός στρόβι-
  λος συνεκρουετο άνενδότως. Τα τετράγωνα των
  "Αγγλων έτήρουν άείποτε τας θέσεις των. Δώδεκα
  έ'φο&οι είχον γίνει. "Υπό τάν ΝέΟ έθανατώθησαν
  τέσσαρες ϊπποι. Οί ήμΐσεις των θωρακιτών έ'πεσαν
  επί τοθ όροπεδίου. Δΰο ώρας ή πάλη αυτή διήρκε¬
  σε.
  Σφοδρώς δ' έκλόνισε τόν αγγλικόν στρατόν.
  Δέν ύπάρχει άμψιβολία δτι, άν οί θωρακΐται δέν
  ηλαττούντο έξ άρχής υπό τοθ κατακρημνισμοθ έν-
  τος τοθ κοίλου δρόμου, θά έτρεπον τό κέντρον
  των πολεμίων των είς φυγήν, καί ή νίκη θά έμε-
  νεν είς αύτούς. Ό Κλίντων, δστις παρευρέθη είς
  τάς μάχας τής Ταλαβεΐρας καί Βλαδαχόσης έν
  Ισπανία, έξίστατο βλέπων τό θράσος των. Ό
  Βελλιγκτών, κατά τα τρία τέταρτα ήττημένος, εθαύ¬
  μαζεν ήρωϊκώς. "Ελεγε, χαμηλή τή φωνή' «Έξαί-
  σιον!»
  ΟΙ θωρακΐται έξηψάνισαν τα έπτά έκ των δεκα-
  τριών τετραγώνων ήλωσαν ή έκάρφωσαν έξήκον-
  τα πυροβόλα, καί άφήρπασαν £ξ σημαίας άγγλι-
  κάς, αίτινες ήχθησαν είς τόν αύτοκράτορα έν τή έ-
  παύλει τής Βελλαλιάντης.
  Ή θέσις τοθ Βελλιγκτώνος εΐχε δεινωθή. Ή άλ-
  λόκοτος αυτή μάχη ώμοίαζε πρός πάλην μεταξύ
  δύο μονομάχων, ών άπέρρεεν όλον τό αΐμα, εΐ-
  σέτι δέ άντεχόντων καί άγωνιζομένων. Τίς των
  δύο νά πέση πρώτος έ'μελλεν,
  Ό αγών επί τοθ όροπεδΐου εξηκολουθεί. Μέχρι
  τινος οί θωρακΐται έκεϊνοι έπροχώρησαν; ουδείς
  γινώσκει· άλλ' είνε βέβαιον δτι την έπιοΰσαν ευ¬
  ρέθη είς τούτων νεκρός, αύτός τε καί ό "ίππος τού,
  είς πολήν απόστασιν, διαπεράσας τάς άγγλικάς
  φάλλαγγας.
  "Ηγγικεν ή κρίσις. Ό Βελλιγκτών ησθάνθη δτι
  έκάμπτετο. Κατεΐχαν τό οροπέδιον δλοι καΐ ούδείς'
  μάλλον δμως οί Άγγλοι, διότι ό μέν Βελλιγκτών
  έκράτει εισέτι τό χωρίον καί τα ύψηλότερα τοθ ό¬
  ροπεδίου, ό δέ Νέϋ μόνον την όφρύν καί την κα-
  τωφέρειαν. Άλλά καί τοθ άγγλικοθ στρατοϋ ή
  αίμορραγία ήτο φρικώδης. Άπό τής δεξιάς αυτών
  πτέρυγος ό Κέμπτ εζήτει έπικουρίαν. «Δέν ύπάρ¬
  χει τοιαύτη», άπεκρίθη ό Βελλιγκτών, άς άνθέξη
  Εως νά θανατωθή!» Σχεδόν συγχρόνως, κατά πα-
  ράδοξον σύμπτωσιν, μαρτυροΰσαν την έξάντλησ.ιν
  αμφοτέρων των στρατών, ό Νέϋ έξεζήτει πεζικόν
  παρά τοθ Ναπολέοντος καί ό Ναπολέων άπήν-
  τα «Πεζικόν! καί ποϋ θέλει νά τό εΰρω τό πεζικόν;
  Νά τό δημιούργήσω;»
  Έν τούτοις, ό άγγλικός στρατός ή"τον άσθενέ-
  στερος' ήρξατο δέ καί λιποταξία μεταξΰ αυτού.
  Πολλών ταγμάτων τού έμειναν έπτά μόνον τ) όκτώ
  άνδρες, ϊστάμενοι πλησίον τής σημαίας των πλεΐ¬
  στοι δ' άξιωματικοί τού είχον πέσει καί έξαιρου-
  μένης ασθενούς τινος έφεδρείας, παραμενοόσης είς
  την έπαυλιν τοϋ Άγίου "Ιωάννου, πρός δέ καί δύο
  ίλών, ισταμένων πρός την αριστεράν πτέρυγα, ό
  Βελλιγκτών δέν εΐχε πλέον ίππεΐς.
  (συνεχίζεται)
  Γιά σας κυρίες μου:
  Δι' αύτοπροσώπου επισκέψεως μας είς Αθήνας
  επρομηθεύθημεν δλα τα νεώτερα Γυναικεϊα:
  Μάλλινα, μεταξωτά,
  βαμβακερά ύφάσματα
  ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΟΤΟΦΑΝΗΣ
  ΤΙΜΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΙ
  'Υφαοματοπωλεϊον
  ΧΡΙΣΤ. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡ ΑΤ Α.
  Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
  Β'.
  Στίς δέκα χιλιάδες φορές έχο¬
  μεν πιθανότητα περίπιυ γιά δύο
  χιλιάδες φορές καί στίς έκατό χι-
  λιάδες ηζρίποΐ) εϊκοσι χιλιάδες φο¬
  ρές. Άλλά μέ αυτήν την αναλο¬
  γίαν, ή διαφορά θά είνε ελαχί¬
  στη. Τό ενδεχόμενον τής πλάνης
  θά ποικίλλη αναλόγως τοθ αριθ-
  μοΰ των φορών. Στίς είκοσι πέν-
  τε γορϊζ, τό ενδεχόμενον να Ιχη
  κανείς πλανηθή ποικίλλει ευκολα
  μετοίξύ τριών καί πέντε.
  Μποροΰμε νά μαντεύσωμεν σω-
  στά όκτώ φορές άντΐ πέντε, ή δύο
  άντί πέντε. Στί δέκα ή στίς έκα¬
  τό χιλιάδες φορές, ή περίπτωσις
  τής πλάνης είνε σχετικώς μιν.ρο-
  τέρα. "Ιδού Ινα; υπολογισμός πού
  κατέστρωσαν οί μαθηματικοί: Στίς
  πεντακάσιες ψορϊζ τα ενδεχόμενον
  τής πλάνης είνε έξη—δηλαδή 106
  ε"ως 94 σωστές άπαντήσεις. Στίς
  χίλιες φορές τό ενδεχόμενον τής
  πλάνης είνε 9. δηλαδή 209 Ιως
  191 σωστέ; άπαντήσεις. Στίς 10
  χιλιάδες φορές τό ενδεχόμενον τής
  πλάνης είνε 27, δηλαδή 2,027 ϊ-
  ως 1,973 σωστές άπαντήσεις. Στίς
  100 χιλιάδες φορές, τα ενδεχόμε¬
  νον τής πλάνης είνε 85, δηλαδή
  20,085 £ως 19,915 σωστές άπαν¬
  τήσεις. Άν στίς 10 χιλιάδες φο-
  ρές μαντεύσωμεν 2,054 φορές σω-
  στά άντί τοΰ μάξιμουμ των 2,054
  τότε θά πή πώς εχομεν εξαιρετι¬
  κήν τύχην. Άν μαντεύσωμεν 2,
  108 φορές τότε θά έχωμεν κάτι
  πάρα πάνω άπό τύχην. Καί άν
  μαντεύσωμεν σωστά 2,216 φορές,
  τότε είνε βέβαιον δ'τι πρόκειται
  περί μιας είδικής ίκανότητος, ά-
  ληθοθς χαρίσματος.
  Επί τή βάσει των ώς άνω δε-
  δομένων ό καθηγητής Ιωσήφ
  Μπάνκς Ράί'ν, τοΰ πανεπιστημίου
  Ντιούκ, ξοΊΐΒούμζνος υπό τοθ δό-
  κτορος Ουΐλλιαμ Μάκ Ντούγκαλ
  πρώην καθηγητού τής ψυχολογίας
  είς τό πανεπιστήμιον Χάρβαρτς,
  ενήργησε σειράν ένδιαφερόντων
  πειραμάτων. Τα πειράματα αύτά,
  άπλα, σαφή καί υπό έπιστημονι-
  κόν Ιλεγχον άπέδωσαν άποτελέ-
  σματα σαφή. Επήραν 25 παιγνι-
  όχαρτα ποϋ είχαν την δπισθίαν
  δψιν κανονικών χαρτιών άλλά μέ
  είδικάς εϊκόνας: 5 χαρτιά είχαν
  κύκλους, 5 Ινα σταύρον, 5 κυμα-
  τιστές γραμμές. Τα πείραμα συνί-
  στατο είς τό να μαντεύση κανεΐς
  τα χαρτιά, τό ενα κατόπιν τοΰ άλ-
  λου.
  Παρατηρήσας δτι περισσότεροι
  άνθρωποι έμάντευσαν σωστά ΐξη
  φορές στίς εϊκοσι πέντε, ό καθη¬
  γητής Ράιν ένεθαρρύνθη είς τό νά
  συνεχίση τα πειράματα. Επί 800
  έν συνόλφ χαρτιών, έμαντεύθησαν
  σωστά τα 207. Ό καθηγητής Ράιν
  συνήντησεν άργότερα έ'ναν νεαρόν
  φοιτητήν, τόν Αίντσμαγιερ, καί
  την στιγμήν εκείνην τα πειράμα¬
  τα προσέλαβαν εξαιρετικόν ενδια¬
  φέρον.
  Είς Χανιά οργανουνται
  τα λαϊκά συσσίτια.
  ΧΑΝΙΑ Όκτώβριος (άνταπο-
  κριτοΰ μας). — ΈρρίφΒη ένταΰθα
  ή ίδέα τής ταχίστης άναδιοργα-
  νώσεως των λα'ίκών συσσιτίων.
  Επί τοΰ προκειμένου δέν τονί-
  ζεται μόνον ή άνάγκη τής εύρεί-
  ας εκδηλώσεως τής πρωτοβουλίας
  των Εδιωτών, των δυναμένων νά
  συνεισφέρωσι διά τόν σκοπόν τοΰ-
  τον. 'Υποδεικνύεται καί ή συμμε-
  τοχή τοΰ Δήμου καί ή ύλική βο¬
  ηθεία αύτοΰ, είς χρόκον ώστε τα
  συσσίτια νά λειτουργήσουν εγκαί¬
  ρως καί πρίν ή έντεινομένου τοΰ
  χειμώνος καταστή ή άνάγκη αυ¬
  τών έπιτακτικωτέρα λόγω τής αυ¬
  ξήσεως τής άνεργίας των πενεστέ-
  ρων τάξεων.
  Ό 'Υπουργάς Γενικός Διοικη-
  τής κ Σφακιανάκης συνέστησεν ϊ-
  πανειλημμένως την συνεργασίαν
  των Φιλανθρωπικών Σωματείων
  τής πόλεως κατά τρόπον μή έξυπη
  ρετοθντα μόνον τάς προσωπικάς
  φιλοδοξίας άλλά καί την γενικήν
  συμβολήν των είς κάθε πραγματι¬
  κήν φιλανθρωπικήν εκδήλωσιν
  δπως είναι τα λαϊκά συσσίτια.Έλ-
  πίζεται δέ δτι ή συνεργασία αυτή
  θά επιτευχθή.
  Έν γένει ή ίοέα τής άναδιορ-
  γανώσεως των λα'ικών συσσιτίων
  αναλόγως πρός την ζωηράν φι¬
  λανθρωπικήν δράσιν την οποίαν
  όπωσδήποτε επέδειξαν τελευταί¬
  ως τα Χανιά φαίνεται δτι θά κερ¬
  δίση εδαφος, διά νά λειτουργή¬
  σουν καί εφέτος άποτελεσματικώ-
  τερον τα συσσίτια ταυτα, ώς ά-
  παιτοΰν καί αί συνθήκαι τοΰ εφε¬
  τεινού χειμώνος δστις ώς γνωστόν
  προβλέπεται βαρύς.
  ■■■■■■■■■■ι
  ■ ■■■■■■■■■-■■■■■■■■■;
  ΪΙ
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τοΰς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι—|
  Α, Ε,
  ■■■■■■■■■■■■■■Β
  ■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΎτΓΌκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον κατσθέσεις έν όψει
  καί επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  "Εκτέλεσις ΐΛπάοης φύοβως τροτπεζιτικής εργασίας υπο
  συμφέροντας ορους.
  ■■^■■■■■■■■■■■■ι
  εί
  5ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ-:
  2 Τό θαλαμηγόν ά)π
  * Αναχωρεί έξ Ήρα- ■
  Ι κλείου εκάστην ΚΥΡ1Α- ι
  ■ ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ- ■
  ■αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ■
  ■ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ϊ
  ■ ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον, ■
  . ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. .
  ■ ■
  ■ Πρακτορείον ■
  ■ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ■
  ϊ Τπλέφ. 5-41 "
  -Οί διδάσκαλοι τής έκπαι-
  δευτικής περιφερείας Πε¬
  διάδος.
  'Εκ' εϋκαιρία τής είς Μεσση-
  /ίαν μεταθέσεως τού έ Έπιθεωρη-
  τής των δημοτικών σχολείων Πε¬
  διάδος κ. Δ. Γούνης απηύθυνε
  πρός τούς διδασκάλου; τής πε¬
  ριφερείας Πεδιάδος θερμήν άπο-
  χαιρετιστήριον εγκύκλιον. Οί δι¬
  δάσκαλοι άφ' ετέρου της περιφε¬
  ρείας Πεδιάδος παρέθεσαν πρός
  τιμήν τοϋ κ. Γούνπ τό παρελ¬
  θόν Σάββατον γεΰμα κατά τό
  οποίον έξήφθησαν οί σκοπαΐ οΐ¬
  τινες δέον νά κατευθΰνουν τούς
  διδασκάλους έν τή καθολου κοι-
  νωνικΓι των δράσει.
  ■■*■
  .* Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *'
  • Κων. Ε. Πολυδάκης :

  ■ Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  ' τα νοσήματα τοϋ στομάχου
  ■ έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται
  ■ τούς πάσχοντος έκτοΰπεπτι-
  *| κου συστήματος έν τω ιατρείω
  • τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  • Καμάρες.
  • θεραπεία αίμορραίδων &·
  • νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  ; Άριθμ. τηλ. 7—92
  ■■■■■■■■■■Μ
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  καί κυκλοφορούν άμέσως τα Νέα Σιγα-
  ρέττα τού έργοστασίου.·
  .ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΙΓΑΛΑ"
  μέ τα παγκοσμίου Φημης καπνά _άν-
  θης, Όξιλάρ, Γενήσσεας καί Αγρινίου
  είς πολυτελή κυτία καί διαφόρους ποιό-
  τητας!
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: (Πλατεΐα Βενιζέλου) Ηράκλειον—
  Κρήτης.
  Γενικάς άντιπρόσωπος διά τούς Νομούς Ηρα¬
  κλείου καΐ Λασηθίου:
  Ιωάννης 'Αγαπάκης
  ■■■■«■■■■■■■■■■■■■·ειιιιιιιιιιε|ΙΙΙΙΙΙ|ειιειι
  ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ:
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ · ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ
  ΤΟ>ΚΜΙΧΜΕΝΟ ΑΜΪΡΙΚΑΝΙΚΟ
  ΚΡΑΠΟΝ
  ΤΑΤΤΟΥ
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης |
  Τέως ίατρός έτΐί τετραετί-
  αν των ΝοσοκομείωνΈρυθροΰ
  Σταυροϋ καί θεραπευτηρίου ·
  ό «Εύαγγελισμός» Αθηνών. ■
  Δέχεται είς τό Ιατρείον τού "
  όδός Άγίου Μηνά παραπλεύ¬
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν.
  "Ωραι έπισκέψεων 9—12 π. μ.
  4-7 μ. μ.
  Τό Φημιομένο Αμερικανικόν
  Κραγιόν διά τα χείλη σας,
  μέσα σέ κομψάς άσπμ^νιες
  ΘΓ;κες, μά τό λεπτόν κοί ώ-
  ραϊον άρωμά τού.
  Τατουάρετε τα χείλη σας μέ
  τό έλκυαπκόν Κραγιόν ΤΑΤ-
  ΤΟΥ. Είναι ιά πλέον διαρκές,
  διαφανίς καί υγιεινόν. Τό
  Οελκτικόν ζο^ηράν χρώμα τού
  παραμιένει στά χείλη όσον θε-
  λετε περισσότερον. Τό ΤΑΤ-
  ΤΟΥ δέν περιέχει οϋτε λίπη
  ούτε^γόμες όπως άλλα κοινά άνεξίτηλα κραγιόν ποΰ κά¬
  μουν τα χείλη σκληρά, σιεγνά κσί ρυιιδωμένα. Τό ΤΑΤΤΟΥ
  διατηρεί τα χείλη μαλακά ύγρά καί λεϊα. Θά σάς απαλλάξη
  δέ άπό την συχνήν συνήθειαν τού νά λείχετε τα χείλη
  σας. Τό ΤΑΤΤΟΥ έπαναφέρει τα χείλπ σας καί τα κάμνει νε-
  ανικά, προκλητικά καί έπιθϋμιτά.
  • ΤΑΤΤΟΥ (Μΐγάλο μίγιθος] ΑΠΟΧΡΟΪΕΙΣ - Κόραλ, ΧαβάΤεν, ΝατιρΙλ,
  Παστέλ κοί Έξωτικ.
  • ΤΑΤΤΟΥ-ΧΑΒΕΤΖ (Μισαϊον μεγΐθος) ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Τάντζεριν, ΦΧίφ.
  (Φλόγας) Νοτιρίλ, Μπλός καΐ Ζύνγκλ.
  ταττοο ινο. οηκαοο αι!
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 20*
  ίΛΑΦΕΙΑ. ΥΠ ΑΡΙΘ. 48, *9, 20 · ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. 20.900
  ; 'Ελευδ. Πηγάκης

  Ίατρός—Παθβλόγος
  Δέχεται έν τώ Ιατρείω τού
  όδός Τσακίρη (οϊκία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξακη) 10- 12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  —Κατάργησις επιτροπής.
  Διά κοινάς αποφάσεως των ΰ-
  πουργών 'Εθνικής θίκονομίκς καΐ
  θϊκονομικών καταργεΐται ή έπι-
  τρβππ τοΰ πίνακος Δ'. Τό έργον
  αυτής άνατίθεται είς τό εφεξής
  είς την επιτροπήν παθητικών ύ-
  πολοίπων.
  —Μεταθέσεις δικαατικών.
  Διά Β. Διατάγματο; δημοσιευ¬
  θέντος είς την εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως μετετέθηοαν οί έ-
  φέται κ. κ. Ν. Πλατύκα; έκ Κρή¬
  της είς Αθήνας καΐ 'Α. 'Αρβα-
  νίτης εξ "Αθηνών είς Κρήτην. Έ-
  πίσης έ Πρωτοδίκης κ. Κ. Παπα-
  ϊωάννου μετατίθεται είς Αθή¬
  νας έξ Ηρακλείου.
  —Τα στατιστικά δελτία έμ¬
  πορευμάτων.
  ΔΓ έγκυκλίου τού πρός τάς τε·
  λωνειακάς αρχάς τό υπουργείον
  Έθνικης Οίκονομίας παραγγέλ-
  λει οπω; τού λοιπού αυται άνα-
  γράφωσιν είς τα δελτία στατιστι-
  κης των είς _τό εξωτερικόν απο¬
  στελλομένων έμπορευμάτων ώ; α¬
  ξίαν τούτων την τιμήν φόμπ καί
  ούχι την αξίαν τούτων ηύξημένων
  κατά τόν ναΰλον καί τα άβφάλι-
  οτρα (τσίφ).
  — Ενοικίασιν φόρου οίνου.
  Ανακοινούται ότι την προσέχη
  Κυριακήν 24 τρέχοντος μηνός
  καί ώραν 10—12 π. μ. διεξαχθή¬
  σεται έν τώ Έφοριακω •Κατα¬
  στήματι άρχική πλειοδοτική δη-
  μοπρασία διά την ενοικίασιν
  τοϋ φορου τοΰ διά ξηράς με-
  ταφερομενου οίνου καί άποταμι-
  ευθησομένου γλεύκους 1937. Οί
  βουλόμενοι νά πλειοδοτησουν
  δύνανται νά λάβωσιν γνώσιν των
  ό'ρων της δημοπρασίας προσερχο-
  μενοι καθ' εκάστην είς τό αρ¬
  μόδιον τμήμα της Οίκον. 'Εφβρί-
  ας Ηρακλείου.
  : Άγησ. Γ. Κοζΰρης |
  ; Δικηγόρος—Ηράκλειον "
  ■ ■
  ! Όδάς Κυδωνίας Ι
  ■ Β
  ' (ιταρά τάς Κάτω φυλακάς) "
  Ι Τηλέφ. 3—68. '.
  Γ. Α.Άγαπάκης
  Δικηγόρος
  ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟ^-ΑΟΗΝΑΙ
  ΆναΧαμβάνει την διεκπε-
  " ραίωσιν πάσης υποθέσεως Δικα
  ■ οτιχής, Διθίχητιχής, Φορολογι·
  κης καΐ Στρατολογικής.
  Ύπόοχεται ταχείαν καΐ ίηι·
  μεμελημένην αποπεράτωσιν.
  • Ό όδοντίατρος
  • Εμμ. Ι. Αλεξάκης
  Ι Εναντι Αγ. Τίτου
  ^ Έκτταιδευθείς είς Παρισί-
  ■ ούς αναλαμβάνει οιανδήποτε
  ■ θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  " στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  ■ άς) συμφώνως μέ την τελευ-
  • ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ^ Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
  ■ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  • λων—κορώνες έκ τΐορσελά-
  ; νης. Έτΐαναφορά τελείως ά-
  ■ νωδυνος των στρεβλοφυών ό-
  ■ δόντων είς την κανονικήν αύ-
  ' τ &ν θέσιν.
  • Τηλέφωνον 6—91.
  Επανήλθεν Ιξ Αθηνών ή
  γνωστή καλλιτέχνις κομμώ-
  τρια
  Ελπίς
  Χαραλαμπίδου
  ϊπου είχε παρακολουθήση
  τάς νέας κομμώσεις επί ολό¬
  κληρον μήνα.
  'Η δνίς Χαραλαμπίδου έγ-
  γυάται τα ώραιότερο κτένι-
  σμα περμανάντ ήλεκτρισμοΰ
  ή μή ποΰ σδίς κάμνει ώραΐο
  κεφάλι καΐ δείχνει τό μαλλί
  σας εντελώς φυσικό.
  -. ι
  'Γίί
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ λουκούμια Συρι-
  ανα χϋμα—Κυτία. Β. Ραφτόπουλος
  Καμαράκ*. 1—5
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  20 Όκτωβρίου 1937
  1
  *
  II
  1
  -4
  Θ ΒΑΣΙΛΕΥΣ β'ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΟΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ
  ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΚΑΠΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Εγνώσθη σήμε¬
  ρον ότι ή Α. Μ. ό Βασιλεύς θέλει επι¬
  σκεφθή προσεχώς τάς Ευρωπαϊκάς πρω¬
  τευούσης.
  Ό Βασιλεύς θά μεταβή πρώτον είς
  Ρώμην. Είτα θά αναχωρήση διά Πα¬
  ρισίους καί Λονδίνον όπου καί θά πα¬
  ραμείνη επί τινάς ημέρας, έπιστρέφων
  είτα είς Έλλάδα.
  ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΑΟΗΚΟΝΤΑ
  ©Α ΑΣΚΗΣΗ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ
  Ή Άμερική καί τό Σινοϊαπωνικόν.
  Οί "Ιταλοί καί τό ζητημα έδελοντών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί έκ Σαλαμάνκας σημεριναί
  είδήσεις έπιβεβαιοΰν τάς πλη¬
  ροφορίας των Γαλλικών εφη¬
  μερίδων ότι έκ Γιχόν ανεχώ¬
  ρησαν προχθές διά Γαλλίαν
  τα μέλη τής έρυθρας κυβερ¬
  νήσεως τής Άστουρίας καί
  ό τέως νομάρχης τής Μαλά-
  γας μετά 50 άλλων προσώ¬
  πω ν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ ).—Αί
  Αγγλικαί έφημερίδες σχολιά-
  ζουν ευμενώς τάςδηλώσεις τοϋ
  κ. Ντέϊβς ό οποίος θά αντι¬
  προσωπεύση τάς Ηνωμένας
  Πολιτείας είς την προσέχη
  σύσκεψιν των 9 δυνάμεων είς
  Βρυξέλλας, τονίζουσαι δτι ή
  Άμερική θά πράξη τό παν
  διά νά τερματίση την Σινοια-
  πωνικήν ρήξιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).—Αί έ¬
  φημερίδες άφιέρωσαν σύντο-
  άξ ί
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.). - Ό Ι¬
  ταλικάς τύπος ύπογραμμίζει
  τάς συζητήσεις τής έπιτροπής
  ούδετερότητος καί άναφέρει
  δτι ή Ιταλία έκδηλώνει κά-
  θε καλήν πρόθεσιν προκει-
  μένου νά επέλθη λύσις είς
  τα ζητήματα τα άπασχολοΰν-
  εή
  μα άρθρα δια την άφιξιν καί | τα την επιτροπήν _καί τοιαύτη
  ύποδοχήν έν Αθήναις τού ύ-1 '"— ·ιΛ ! """ ^ ^
  χή ή
  πουργοθ των συντάξεων κ.
  Ριβιέρ, ύπογραμμίζουσαι τάς
  πρός αυτόν έκδηλώσεις τοϋ
  λαοΰ των Αθηνών καί τής Μα-
  κεδονίας καθώς καί των επι¬
  σήμων.
  ή η
  ώστε νά ίκανοποιή δλα τα έν-
  διαφερόμενα μέρη.
  —Αί ί'διαι έφημερίδες τονί-
  ζουν δτι πρώτιστος δρος διά
  την άνάκλησιν των έθελον-
  τών είνε ή άναγνώρισις τοΰ
  έμπολέμου είς τόν Φράνκο.
  Ό κατάλογος των εισφορών
  τοΰ έράνου υπέρ των πλημμυροττασών
  •Αναφορικώς μέ τό ταξίΠιον τοΰ Βα
  σιλέως, ανεκοινώθη ότι κατά την άπου-
  σίαν τού τα βααιλικά καθήκοντα θέλει
  ασκήση ή Α. Υ. ό Αιάδοχος Παΰλος.
  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ11. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΕΝθΟΥΣΙΩΔΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 *Οκχωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Σημερινόν τηλε¬
  γράφημα έξ Άγκυρας αγγέλλει την ά
  φιξιν έκεΐ σήμερον τοΰ πρωθυπουργοΰ
  κ. *Ι. Μεταξά.
  Τόν κ. Πρωθυπουργόν υπεδέχθη
  σαν αυτοπροσώπως ό πρωθυπουργόν τής
  Τουρκίας κ. Μπαγιάρ καί ό ύπουργός
  των Εξωτερικών κ. Ρουσδή *Αράς
  Τμήμα στρατοΰ απέδωκεν είς τόν σιδη-
  ροδρομικόν σταθμόν τάς νενομισμένας
  τιμάς καθ* ήν στιγμήν άπεβιβάζετο ο
  κ. Πρωθυπουργός.
  Σήμερον ό κ. Μεταξάς θά εγίνετο
  δεκτός παρά τοΰ Προέδρου τής Τουρ
  κικής Δημοκρατίας κ. Καμάλ Άττα
  τούρκ.
  Υπό των Τουρκικών εφημερίδων ά-
  φιερώνονται είς την άφιξιν τοΰ κ. Με
  ταξά ένθουσιώδη σχόλια. Γενικώς δέ ό
  πληθυσμός τής Άγκυρας ύποδέχεται
  παντοΰ τόν κ. Μεταξάν μετ* έξαιρετι-
  κών έκδηλώσεων.
  ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Ανηγγέλθη ότι
  επερατώθη ό καταρτισμός τοΰ νόμου
  περί Ταμείου Χωροφυλάκων.1 Ό νό-
  μος ούτος ώς γνωστόν προβλέπει τα
  τής συνταξιοδοτήσεως καί γενικώς οίκο-
  νομικής ένισχύσεως των παρηλίκων Χω-
  ροφυλάκων, των παθόντων έν ύπηρεσία
  κλπ.
  ΑΠΕΚΡΟΥΣ8ΗΣΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ
  ΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΛΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνχαποκριτοΰ μας). — Καθ* ά τηλεγρα-
  φοΰν έκ τού έξωτερικοΰ οί Ίάπων&ς επι-
  χειρήσαντες νέας έπιθέσ&ις είς την Σαγ-
  κάην άπεκρούσθησαν υπό των Κινέζων
  είς όλα τα σημεΐα. Τα έκ Κινεζικής
  πηγής τηλεγραφήματα προσθέτουν σχε¬
  τικώς ότι οί Κινέζοι συνέλαβον αίχμα-
  λώτους καί εγένοντο κύριοι σημαντικής
  ποσότητος πολεμικοΰ υλικοΰ έν η καί
  μηχανοκίνητα μέσα.
  Η ΜΕΡΙΜΝλ ΤΗΣ ΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ Ι1ΑΗΜΜΥΡΟΗΑΟΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Παρά τοΟ Μητροπολίτου Κρήτης κ. Τιμοθέου
  εΰρισκομένου είς Αθήνας μας απεστάλη χθέςτά κά¬
  τωθι τηλεγράφημα:
  «Επισκεφθείς Υπουργόν Προνοίας κ.
  Κορυζήν ηυχαρίστησα έκ μέρους πόλεως διά
  ληφθέντα μέτρα περιθάλψεως πλημμυροπα-
  θών Ηρακλείου, αποστολήν πεντακοσίων
  χιλιάδων δραχμών. Αναχωρεί σήμερον δι'
  Ηράκλειον Έπιθεωρητής Πατριωτικοϋ Ίδρύ-
  ματος Αποστολίδης. Μετά μελέτην καταστά¬
  σεως συνεχισθή μέριμνα κυβερνήσεως.
  7 ΜητρβιτολΙτος Τιμ«θ«ος
  Ή Νομαρχία δημοσιεύει τόν
  κατωτέρω όνομαστικόν κατάλογον
  εισφορών τοΰ διενεργήθέντος χθές
  έράνου υπέρ των πλημμυροπαθών
  τής πόλεως καί ανακοινοί 8τι ό
  ερανος έξακολουθεΐ των σχετικών
  εισφορών γενομένων δεκτών παρά
  τω κ. μρχψ
  'Υποκ. Έκδοτ. Τραπέζης δρχ.
  Γ)000, Π. Ξενάκης 100 Ιω. Χα¬
  τζηδάκης 300. Εύάγγ. Άνωγει-
  ανάκης 100, Καραμπότ 100, Μι¬
  χαήλ Σκουντάκης οραχ. 50, Μι¬
  χαήλ Ήλιάδης 500, Εύάγγ. Για-
  μαλάκης 200, Άδελφοί Χάλαρη
  100, Ματθ. Λουλακάκης 50, Ε.
  Φραγκιάδης 300, Σπύρ. Τουπο-
  γιάνης 200, Έμμαν. Δερμιτζά-
  κης 1000, Ιωάννης Συλιγάρδος
  200, Γριδάκης 50, Γεώργιος
  Κουνδουράκης 50, Άδελφοί
  Μπουρνέλλου 100, Μ. Βαρδάκης
  50, Κ. Χρήστου 100, Ιωάν. Κον-
  τογιώργης 100, θεοδ. Κουφάκης
  300, Εύάγγελ. Τζολάκης 250,
  Ιωάννης Ανεμογιάννης 300, Κ.
  Καυφάκης 200, Α. Ζαχαρίου 100,
  Άδελφοί Αιαπάκη 500, Χατζη¬
  δάκης Τσιλένης 500, Μύρων θα¬
  λασσινός 200, Άδελφοί Καστελ-
  λάκη 300, Ζαχαρίας Περάκης
  100, Άντών. Ανεμογιάννης 700,
  Ιωάν. Μανιδάκης 100, Γ. Φουν¬
  τουλάκης 300, Ίωάνν. Δαρμανίν
  200, Τίτος Γεωργιάδης 200, Εμ¬
  μανουήλ Σπινθουράκης 200, Βα¬
  σίλειος Ξενάκης Γ>0, Βασίλειος
  Παπάζογλου 100, Γεώργ. Βοίλας
  500, Ιωαν. Καλλιατάκης 200,
  Τάκης Βοΐλας 5(Χ), Γιαννακόπου-
  λος Ί. 100, Π. Σαράφογλου 100,
  Αουλουδάκης 50, Μ. Στε'.ακάκης
  100, Α. Σκαΰφος 100, Ι. Κουνα¬
  λάκης 50, Γεωργ. Κουκουλάς
  150, Νικολ. Άλικιώτης 500,
  Άδ)φοί ΤΙαπαδάκη 100, Εύάγγελ
  Νησιώχης 50, Στέφανος Μπλαοά-
  κης 150, Νικόλαος Παρασύρης
  100, Αδελφ. Δαμιανάκη 100,
  Γεώργ. Γεπεσάκης 100, Αδελφ.
  Γρίφιζα 50, Πετρομιχελάκης
  Χαλκιαδάκης 200, Νικόλ Μπαλ-
  τζάκης 100, Ξενάκης Λιανάς
  500, Π. Πρατικάκης 500, Μ. ϊε-
  τρύπης 50(3, Αδελφ. Καπαρουνά-
  κη 100, Αδελφ. Τζανάκη 150,
  Ζαχαρίας Μαναράκης δραχ. 150,
  Αδαμ Καλλιατάκης, 200, Νικό¬
  λαος Σ(ύτΎ]ρίο^ 100, Έμμαν. Βο-
  ρεάδης 200, Έταιρεία Μίνως 150,
  Γεωργ. Φυσαράκης 50, Έμμαν.
  Ματζαπετάκης 150, Δ)νίς Λυδά-
  κη 100, Βασίλειος Εύφραίμογλου
  150, Πέτρος Καλαϊτζάκης 100
  Αδελφ. ΙΙαπαδόπουλοι 100, Νι¬
  κόλ. Πατμανίδης 100, Α. θεω-
  δωρϊδης 50, Μικαελιάν ;Ί00, Στυλ.
  Πολυκράτης .")(), Νικόλ. Καρέλης
  100, Άβεδις Γ>0, Πολυκλινική
  300, Μιχ Ίερωνομάκης :)00, Ιω¬
  άν. Ξενάκης ,'30(), Γεΐοργ. Τσα-
  λίμης 100, Βαρουδάκης 200, Κ.
  Περάκης 500, Γ, Πορταλάκης
  100, Γ. Μιγικάκης 50, Ά. Χαν-
  οάνος ί)(), Άζ. Μαδανιάν δραχ·
  50, Γρηγόριος Κωνσταντινίδης
  100, Κωνστ. Άδαμάκης όθ, Άβέτ
  Βαρζακιάν 100, Τσιλιγκεριάν 50,
  Μ. ΐζομπανάκης 50, Σάρ. Τσαχά-
  κης 200, Αλεξ. Καρέλλης 50,
  Ίατρός Μηλιαράς 100, Άρ. ΙΙα-
  λίδης 50, Έμμ. Καβαλλάκης 200,
  Κ. Νικολόπουλος 50, Κ. Μαριδά-
  κης 100, Αδελφ. Γκαγκομοίροι
  100, Γεωργ. Λαμπράκης 100, Γ.
  Καπνιστός 100, Έμμαν. Κουνα¬
  λάκης 100, Έμμαν. Καστρινάκης
  100, Κ. Σταματάκης 200, Γεωρ-
  γαντας 50, Ι. Μυλωνάκης 200, Κ
  Σηφάκης 150, Ένωσις 50, Αν¬
  δρέας Βλάσσης 200, Ηλίας Κοέι
  οΟΟ, Αντώνιος Σκουλιδάς 100,
  Γ. Ίερωνυμάκης 200, Σπΰρ. Α¬
  λεξίου 200, Ιωάννης Ξανθάκης
  100, Έμμαν. Χρυσάκης. 100,
  Ζαχ. Άνυφαντάκης 50, Έμμαν.
  Χαλκιαδάκης 100, Υίο'ι Γραίκη
  200.
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΜΗ ΕΠΕΜΟΑΣΕΟΣ
  ΠΑΝΤΩΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟ ΘΕΙΪΚΟΝ
  ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗ^! ΤΗΣ ΩΡΑΣ
  ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΙΙΣΗΜΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰΛμας) -—Τηλεγραφήματα τής
  νυκτός άναφερουν ότι σήμερον ανεμέ-
  νοντο έν Λονδίνω άνακοινώσεις διά τάς
  ληφθείσας άποφάσεις υπό τής Έπιτρο-
  πίί? μή επεμβάσεως. Πάντως μεχρι
  τής ώρας ταύτης ανακοίνωσις δέν εγέ¬
  νοντο. Φαίνεται ότι αί έν τή έπιτροπή
  συζητήσεις δέν κατέληςαν εισέτι είς ά-
  ποτέλεσμα.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας αί αυ-
  ζητήσεις συνεχίςονται άκόμη.
  Ο κ. ΓΕΝ· ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΛΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
  Άμα τή μεταδόσει των
  πληροφοριών περί των κατα-
  στροφών τάς οποίας έπήνεγ-
  κεν ή προχθεσινή νεροποντή
  είς την πόλιν Ηρακλείου, ό
  νοσηλευόμενος έν Αθήναις ύ¬
  πουργός Γεν. Διοικητής Κρή¬
  της κ. Π. Σφακιανάκης ετη¬
  λεγράφησε πρός τόν Νομάρ
  χην κ. Μάρκελλον τα εξής:
  «Βαθύτατα συγκεκινημένος
  συμμετέχω ολοψύχως πόνον
  καί πένθος πόλεως καί υμών
  πάντων. Άπό τής κλίνης
  προέβην είς σχετικάς ενερ¬
  γείας Έγγράψατέ με παρα-
  καλώ διά προσωπικήν μου εΐσ-
  φοράν διά 2000 δρ
  Ύπουργός
  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  ΤΟ
  ΥΠΕΡ
  ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
  Τό υπουργείον Προνοίας
  διά τηλ)φήματός τού πρός τόν
  Νομάρχην'Ηρακλείου κ. Ανδρ.
  Μάρκελλον ειδοποίησεν δτι
  έμβάζει πίστωσιν 500 χιλ.
  δρχ. διά την έν γένει περίθαλ¬
  ψιν των πλημμυροπαθών. Συ-
  νεπίκουρον, ώς ανεκοινώθη,
  θά έλθη καί τό πατριωτι-
  <όν "Ιδρυμα. Έξ άλλου ή τεκτονική στοα Ηρακλείου προσέφερε διά :ήν περίθαλψιν των πλημμυρο¬ παθών έξήκοντα έφαπλώμα- τα. Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΣΟΧΑΡΤΟΥ Διά Βασιλικοΰ Διατάγμα- τος προβλέπονται αί διατυπώ- σεις τής είσαγωγής επί προ- σωρινή ά τελεία άποκομμάτων χάρτου έκ ρακών πρός πα¬ ρασκευήν στρατσοχάρτου έ- ξακτέου είς την άλλοδαπήν. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 19—10—37 Χριστοδούλου Σ Ζουράρη, νάκη. ρ Γεωργίου* Σφακια¬ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙ κυμανθεϊσαι χθές έν -τ? άγορ§ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προιόντων Σταφίδες. Σουλτανίναι α' δρ Καραμιτ. "Ελέδ β' Υ Ελεμέδες α' Ταχτάς Μαύραι Υ α' είχον ώς ακολούθως: Χαρούπια » 2 60 2150 22_ "Ελαια 5ο » 28. 2ΐ' _ > κοινά » 27—
  20.50 Σάπωνες.
  ,,,.„ Λευκοι α' ποιότητος δρ. 24 —
  'ί,' Πράσινοι α' ττοιότ. » 22.—
  •^1 ' β' 20.50
  10120 Οινοι.
  9 50 Αρχανών τό μίστατ. > 45.
  Μαλεβυζίου κατ' όκδν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδινον
  Νέα 'Υόρκη
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  19ης Όκτωβρίου 1937
  -Αγορά Πώλησις
  25.33— 25.58 "Αμστερδαμ
  3.68 3.78 Στοκχόλμη
  546 "" ~
  110.10
  550
  111 10
  χμ
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28 10 28 35
  3.71 3.75
  20 75 21.—
  ΟΙ ΚΕΝΟΙ
  ΕΠΑΝΕ-ΑΚΤΕΟΙ ΣΑΚΚΟΙ
  Είς απάντησιν σχετικοΰ έγ-
  γράφου τού ενταύθα Τελωνεί-
  ου, τό υπουργείον Έθν. Οίκο-
  νομίας ανακοινοί δτι δέν
  γεννάται ζητημα έξαιρέσεως
  των διατάξεων τής ΰπ' αριθ.
  8587 αποφάσεως των μεταφε-
  ρομένωνδιάδιαβατηρίωνδιάτοϋ
  ενταύθα τελωνείου είς Ετε¬
  ρα τοιαΰτα κενών έπανεξα-
  κτέων σάκκων καθ" δσον οί
  είσαγωγεΐς παραλαμβάνοντες
  αύτούς έντός διμήνου άπό τοΰ
  δισκανονισμοΰ τής άξίσς των
  είς ελευθέραν χρήσιν ευρί¬
  σκονται έν απολύτω τάξει
  καί συνεπώς άπό τής ημέρας
  αυτής άρχεται τρέχουσα ή
  πρός επανεξαγωγήν αυτών
  προθεσμία είτε ούτοι παρα-
  μένουσιν έν άποταμιεύσει, εί¬
  τε μεταφέρονται είς έτερον τε¬
  λωνείον.
  ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΧΑΝΙΩΝ
  Πρό τής αναχωρήσεως τού
  ά Χά ό άναπληρωτής
  ΓενικοΟ Διοι-
  ή
  διά Χανιά ό
  τοΟ Ύπουρνοΰ
  Κ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΚΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΝ
  ΡΛΑΣ
  Χθές την πρωΐαν ήρχισεν
  είς τό Κακουργιοδικεΐον ή έκ-
  δίκασις τής υποθέσεως κατά
  τού Ιω. 'Ελ. Ραπτάκη κατη-
  γορουμένου
  φίαν.
  η η
  διά πλαστογρα-
  κητοΰ Κρήτης κ. Π. Ίππόλυ-
  τος απηύθυνε εντέυθεν τό κά¬
  τωθι συμΐτληρωματικόν προη-
  γουμένου τού, τηλεγράφημα:
  Ύπουργεΐα Κρατικής Αν¬
  τιλήψεως καί Έσωτερικών.
  Αθήνας
  Κατά νεωτέρας πληροφορί¬
  ας ζημίαι έκ πρωτοψανοΰς νε-
  ροποντής πόλιν περιφέρειαν
  Χανίων μεγαλυτεραι τηλεγρα-
  φηθεισών. Διεκόπη συγκοινω-
  νία πρός κωμόπολιν Καλυβών
  κόμβου συγκοινωνίας Χανί¬
  ων—Ρεθύμνου — Ηρακλείου,
  καί πρός Δυτικάς επαρχίας,
  Άποστείλατε εί δυνατόν Τε-
  χνικούς στόπ Άναχωρώ Χα¬
  νιά.
  Άναπληρωτής ΎπουργοΟ
  Ίππόλυτος
  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ" ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ό πιθανάς καιρός σήμερον
  είνε καθ" άπασαν την νήσον
  βροχερός καθ" όλον τό 24ω-
  ρον. Οί άνεμοι θά πνεύσουν
  άπό Νοτιανατολικών κατ' αρ¬
  χάς μετέπειτα άνατολικών
  διευθύνσεων ώς {σχυροΐ.
  ΑΝΕΦΥΗΣΑΝ ΠΑΛΙΝ ΔΙΑΦΟΝΙΑ
  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ
  ΤΟΝ ΑΝΑΓΟΜΕΝΟΝ Ε8ΕΑ0 Η Τ Ο Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 19
  άνταποκριτοΰ μας).
  ί έ έξ
  Όκτωβρίου (τοΰ
  Νεώτεραι πλη¬
  ΰ ά
  ρ μς) ρ πλη
  ροφορίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ άγγέλλουν
  ότι είς τό ζητημα των έθελοντών τό
  οποίον καί ουζητεΐ εισέτι ή έπιτροπή
  μή επεμβάσεως άνεφύησαν διαψωνίαι.
  Αί διαφωνίαι αυται άφοροΰν τόν α¬
  ριθμόν των έθελοντών έκείνων οΐτινες
  πρόκειται νά άνακληθοΰν τό πρώτον, ά¬
  ύ δέ ί ξύ
  νεφύησαν
  Γάλλων
  δέ
  καί
  κυρίως μεταξύ Ίταλών,
  Ρώοσων. Είνε άγνωστον
  θά
  Είε άγνωστον
  εάν αί διαφωνίαι αύται θά κατορθωθή
  νά διευθετηθωσιν ώστε νά φθάση έντός
  τής ημέρας είς άποτελέσματα ή Έπι¬
  τροπή μή επεμβάσεως.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ_ΕΝ_ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—*Εκ ξτοΰ έξωτερι¬
  κοΰ αγγέλλεται ότι ή κατάστασις είς την
  Ηαλαιστίνην είνε επικινδύνως έκρυθμος.
  Οί "Αραβες σχεδόν κυριαρχοΰν είς
  την ύπαιθρον χώραν, λέγεται δέ ότι θά
  επιτραπή ό έξοπλισμός των Εβραίων
  δεδομένου ότι οί άπομεμακρυσμένοι
  συνοικισμοί αυτών κινδυνεύουν έκ των
  αίφνιδίων έπιθέσεων των πρώτων.
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΣΟΒΑΡΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑΤΒΝ ΚΑΙ ΑΡΑΒ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκ-ωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Αονδίνου ότι ό έν Ηαλαιστίνη Άγγλι-
  κός στρατός ήρχισεν ήδη συγκρουό-
  μενος μέ τούς "Αραβας. Είς τάς πρώ¬
  τας συγκρούοεις εχρησιμοποιήθη πυρο-
  βολικόν καί άεροπλάνα. Ό στρατιω·
  τικός νόμος έν τω μεταξύ έφαρμόζεται
  αυστηρώς είς τάς περιφερείας είς τάς ο¬
  ποίας εκηρύχθη. Οί 'Άραβες πάντως
  εκυκλοφόρησαν προκηρύξεις δηλοΰντες
  ότι θά κτυπήσαυν παντοΰ τούς "Αγ·
  γλους.
  Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ Εΐϊ ΤΗΗ ΑΛΛΗΝ ΕΑΛΛΔΑ
  ΕΣΗΜΕΙΟΒΗΣΑΝ ΚΛΙ ΕΚΕΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωδρίθυ (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τηλεγρα¬
  φήματα των νομαρχών τής παλαιάς Έλ
  λάοος καί ΛΙακεδονίας ή κακοκαιρία κα¬
  τά τάς τελευταίας ημέρας υπήρξεν έξαι-
  ρετικώς σφοδρά. Είς την Βόρειον Μα·
  κεδονίαν καί την Θράκην έχιόνισε, έπι-
  κρατεί δέ νυν δυνατόν ψΰχος. Έπίοης
  είς πολλάς περιφερείας αί έπισυμβάσαι
  ραγδαΐαι βροχαί πρ«»εκάλεσαν μεγάλας
  πλημμύρας. Πάντως άνθρώπινα θύμα-
  τα δέν ύπάρχουν.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ Σ Φ 0 Δ Ρ Α Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 19
  9 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι είς την 'ΙοΓϊΛνία; αί μα¬
  ίζ
  ρ ς η μα
  χαι συνεχίζονται λυσιώδεις.Ανακοινω
  θέν έκ Σαλαμάν>.«.ς αγγέλλει ότι είς την
  Άστουρίαν οί έθνικοί κατώρθωσαν νά
  προωθί,σουν τάς θέσεις των είς πολλά
  σημεΐα τής επαρχίας ταύτης. Είς Ά-
  ραγώνα έπίσης οί έθνικοί διατηρούν κα¬
  τά τό αύΐό ανακοινωθέν, ϊήν πρωτοβου¬
  λίαν των πολεμικών έπιχειρήσεων.