94932

Αριθμός τεύχους

4695

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

21/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  1.ΥΝΔΡΟΜΜ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάιιηνος 2
  Άμερικης
  έτησΐα 6ολ. 15
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  εξαμήνου »
  8
  Τιμΐ]
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  21
  ΟΚΤΩ8ΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ι. ΓΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΚΠΠΟτΙΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΜΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η
  Είς την προσπάθειαν ή ό-1 ότι τό σκληρόν πλήγμα θά
  ποία καταβάλλεται πρός άν- θεραπευθή τό ουντομώτερον.
  τιμετώπισιν τής δημιουργη¬
  θείσης είς την πόλιν μας έκ
  των πλημμυρών τραγικής κα¬
  ταστάσεως, έλαβε ήδη την
  θέσιν της καί ή κοινωνία
  μας ©λόχληρος. 'Ηλδε συνε-
  πίκουρος είς τόν Δήμον καί
  τό Κράτος καί εξεδήλωσε ό¬
  λην την συμπάθειαν της πρός
  τα θύματα των πρωτοφανών
  είς έκτασιν καί τραγικότητα
  καταστροφήν.
  Καί τουτο αποτελεί παρή-
  γορον άπό πάσης απόψεως
  σημείον. Διότι αν είναι ά-
  ληθές—καί είναι—ότι ή κοι-
  νωνική άλληλεγγύη καί ή
  συμμετοχή είς τόν πόνον των
  άλλων, αποτελεί την ώραιο-
  τέραν εκδήλωσιν άρετής, τό-
  τε βέβαιον είναι ότι ή ύψί-
  στη αυτή άρετή αποτελεί τό
  χαρακτηριστικόν γνώρισμα
  των Ηρακλειωτών. Καί ένας
  λαός πού έχει την αρετήν
  τής κοινωνικάς αλληλεγγύης
  ειμπορεί ν' αντιμετωπίση
  ακληροτέραν οργήν των οτοι
  χείων τής φύσεως.
  Ή πόλις μας έδοκιμάσθη
  βεβαίως άπό μίαν φοβεράν
  θεομηνίαν. Καί οί πληγέντες
  είς χιλιάδας,
  ή βεβαιότης
  άνέρχοε/ται
  Άλλ' ύπάρχει
  Διότι έκτός τοϋ κυβερνητι-
  κοϋ ένδιαφέρρντος πού εξε¬
  δηλώθη ήδη καί θά συνεχι¬
  σθή ασφαλώς άκόμη μεγαλύ¬
  τερον καί άποτέλεσματικώ-
  τερον, έκτός τής στοργής
  τοΰ Δήμου πρός τα θύματα
  τής νεροποντής, ύπάρχει καί
  ή άλληλεγγύη τη κοινωνίας,
  ή όποία αίσθάνεται βαθύτατα
  τόν ηόνον των πληγέντων.
  Κκι ή κοινωνική άλληλεγ
  γύη θά δημιουργήση τό θαΰ
  μα τής σωτηρίας καί της πε¬
  ριθάλψεως τοϋ κόσμου ό ο¬
  ποίος έμεινε χωρίς στέγην,
  χωρίς έπιπλα, χωρίς ρουχι-
  σμόν, χωρίς κλινοσκεπάσμα-
  τα καί ένδύματα ν' άλλάξη,
  χωρίς τίποτε απολύτως. Καί
  αυτή ή εκδήλωσις τής άγά-
  πης καί τής συμπαθείας των
  πολιτών, πλουσίων καί πτω-
  χών πρός τούς πάσχοντας
  συνανθρώπους θά χρησιμεύ-
  οιι ώς τό άσφαλέστερον κρι-
  τήριον τοΰ πολιτισμοΰ μας,
  ώς ή ωραιοτέρα απόδειξις
  καί τάς μεγαλυτέρας κατα^'τών πραγματικά άνθρωπιστι-
  δρομάς τής τύχης, καί την ""— -»-—■·----- --- ν~.....
  κων αίσθημάτων της Κοινω¬
  νίας μας. Διότι έπαναλαμβά
  νοΑεν, δέν ύπάρχει εύγενε-
  στερα εκδήλωσις άνθρωπι-
  σμοΰ, δέν ύπάρχει μεγαλυ-
  τέρα άρετή, άπό την αρετήν
  τής κοινωνικάς αλληλεγ¬
  γύης.
  Μετά τόν κατακλυσμόν
  Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΚΩΝ
  ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΚΙΖΙΛ ΤΑΜΠΙΑΣ
  Ή διαπίστωοις των ζημιών.
  Μία επίσκεψις είς την Κι-
  ζίλ Τάμπιαν, τόν τόπον αυ¬
  τόν τής άνεκλαλήτου συμφο¬
  ράς, μδς ίίδωσε χθές την
  τραγικωτέραν είκόνα τής
  πρωτοψανοϋς είς έκτασιν κα¬
  ταστροφής, την όποιαν επέφε¬
  ρεν ή νεροποντή τής Κυρια-
  κής. Τώρα όπότε έχει κατα¬
  στή δυνατόν νά εϊσδύση χα-
  νεί4»παντοϋ, είς τάς στενω-
  πούς, είς τα κρημνισμένα χα-
  μόσπιτα, είς τα έτοιμόρροπα
  οίκήματα, είναι ευκολώτερον
  νά έκτιμήση τό μέγεθος καί
  την φρΐκην 'τής σπαρακτικης
  τραγωδίας πού έξετυλίχθη είς
  την πολυάνθρωπον αύτην συ-
  νοικίαν.
  "Ό,τι δήποτε δμως καί άν
  γράφη, δέν ειμπορεί ν' άπο-
  δώση'οΰτε καί άμυδρώς κάν
  την είκόνα πού έμφανίζεται
  έκεΐ κάτω. Τόση είναι ή έ¬
  κτασις τής καταστροφής. Ου-
  τε καί είναι δυνατόν επί
  τοϋ παρόντος τουλάχιστον
  ν' άναφερθοΰν όνόματα, νά
  γίνη λεπτομερής άπολογισμός
  των ζημιών πού έπήλθον
  είς τα οίκήματα, είς τα έπι¬
  πλα καί σκεύη, είς τόν ρου-
  χισμόν των δυστυχών άνθρώ-
  πων πού ευρέθησαν είς τό
  κέντρον τής θυέλλης καί ύ¬
  πέστησαν τόν κατακλυσμόν
  των όρμητικών χειμάρρων
  ποϋ παρέσυραν καί έκρή-
  μνισαν καί κατέστρεψαν τα
  πάντα.
  ΑΙ ζημίαι είναι δυστυχώς,
  πολύ (ίεγαλύτεραι άπό δσον
  κατ' αρχάς έπιστεύετο. Διό¬
  τι δέν είναι μόνον τα άνθρώ-
  πινα θύματα, των οποίων τόν
  τραγικον πνιγμόν θρηνοϋμεν.
  Δέν είναι μόνον αί ύπερεκα-
  τόν οικίαι πού κατέρρευσαν
  τελείως καί καταρρέουν κα¬
  θημερινώς. Δέν είναι μόνον
  αί ύπερδιακόσιαι έτοιμόρρο-
  ποι. Δέν είναι μόνον αί ζη¬
  μίαι των οίκιών έκείνων ποΰ
  είναι άκατοίκητοι λόγω τοΰ
  δτι έχουν πλημμυρΐσει άπό
  νερά καί λάσπην. Αί μέγα
  λαι καί φοβερώτεραι ζημία
  είναι έκ είναι τάς οποίας ύ
  πέστησαν οί δυστυχεΐς ένοι
  κοι τής συνοικίας αυτής έκ
  τής καταστροφάς των επί
  πλων καί τοΰ ρουχιρμοθ των
  ξιν των ό&ών καί ολί¬
  γαι γυναΐκες έρευνώσαι Καί
  πασχίζουσαι ν' άνασύρουν ά¬
  πό τα έρείπια δ,τι τυχόν άπέ-
  μεινε καί ετάφη έκεΐ.
  Ζημίας έπίσης καί όλοκλη-
  ροτικάς καταστροφάς υπέστη/
  σαν τα διάφορα μικροκατα-
  στήματα, τα παντοπωλεΐα, τα
  καφενεΐα, κουρεΐα τής συνοι¬
  κίας αυτής των οποίων κατά¬
  λογον έδημοσιεΰσαμενπροχθές
  καθώς καί τα παρά τό Μπο-
  δοσάκειον καταστήματα των
  Ζαχαριά Τζαγκαράκη καΐ Κ.
  Χατζάκη. Έπίσης είς τό Μπο-
  δοσάκειον κατέρρευσεν ή οί-
  κία Καμινοπέτρου, κατέστη¬
  σαν δέ έτοιμόρροποι αί παρα*
  κείμεναι οικίαι Άρ. Άποστο-
  λίδου καί αί συνεχόμβναι
  μέχρι τοϋ Κοϋμ Καπί
  Αί αποθήκαι έπίσης τής Ε¬
  νώσεως Σουλτανοπαραγωγών
  επλημμύρισαν. Αί σταφίδες
  περί τάς 200 χιλ. οκάδας έ-
  βράχησαν καΐ παρίσταται ά-
  νάγκη νά βαφοϋν καί ν' άπο-
  ξηρανθοϋν έκ νέου Ώς ΐκ
  τούτου ή ζημία ύπολογίζεται
  δτι θά υπερβή τάς οΟΟ
  χιλ. δραχμών. Τό εργοστάσι¬
  ον έπίσης Στεφανίδη υπέστη
  τεραοτίας καταστροφάς. Τα
  ϋδατα εΐσώρμησαν έντός, κα¬
  τέστρεψαν τελάρα καί σταφί¬
  δος καί ελαια, ολα δέ αύτά,
  σταφίδες καί ελαια, καί λά-
  σπη, άνεμίχθησαν είς £να πολ¬
  τόν. Καί αί ζημίαι ύπολογί-
  ζονται δτι ύπερβαίνουν τάς
  800 χιλ. δραχμών. Τεραστίας
  έπ-ίσης ζημίας υπέστη ή Άν.
  Έταιρεία έξαγωγής Κρητικών
  Σουλτανίνων Βακαλάκη καί
  λοιπών, τής οποίας κατεστρά-
  φησαν καί αί έγκαταστάσεις
  καΐ μεγάλαι ποσότητες στα¬
  φίδων Ωσαύτως, άνυπολογί-
  ΐττους καταστροφάς υπέστη καί
  τόίργοστάσιονΤζωρτζάκη. ΤοΟ
  έργοστασίου τούτου διερράγη
  £νας τοΐχος καί έκ τής σχημα-
  τισθείσης όπής εΐσώρμησαν τα
  υδατα πού είχον συγκεντρω-
  θη είς παρακείμενον τεράστι¬
  ον λάκκον καί κατέκλυσαν
  τα πάντα. Οί κλίβανοι τού
  άρτοποιείου, τα όλευρα τής
  άποθήκης καί δλα τα άλλα
  εί'δη έκαλύφθησαν υπό υδά¬
  των καί λάσπης, αί προξενη-
  θεΐσαι δέ ζημίαι ύπερβαίνουν
  τάς 500 χιλ. δραχμών. Μεγά¬
  λας ζημίας έπίσης υπέστη
  τό παρά την Πύλην Χανίων
  εργοστάσιον έλαιουργίας Στ.
  Μακράκη τού όποίου ένοικος
  είναι ό κ. Ν. Στρατάκης. Αί
  ζημίαι έκ τής καταστροφής
  ελαίου, έλαιοκάρπου κ.λ π.
  ύπερβαίνουν τάς 200 χιλ. δρ.
  Έπίσης ό παρακειμένας κήπος
  τού ίδίου κατεστράφη έξ ολο¬
  κλήρου. Τα δένδρα, τα φυτά,
  τα άνθη έξερριζώθησαν τελεί¬
  ως, καί τό εδαφος άνεσκά-
  φη καΐ παρεσύρθη, σήμερον
  δέ δέν ειμπορεί κανείς οΰτε
  νά μαντεύση κάν δτι είς τό
  μέρος αύτό υπήρχεν ε'νας ά¬
  πό τούς ωραιοτέρους κήπους
  τοΰ Ηρακλείου.
  Αί ζημίαι έπίσης τού Δή¬
  μου είς τό τμήμα αύτό είναι
  τεράστιαι. Οί περισσότεροι
  δρόμοι κατεστράφησαν. Αί
  ύπόνομοι έπίσης, καθώς καί
  τό δίκτυον υδρεύσεως. Τό χει-
  ρότερον δέ είναι δτι λόγω
  τού δτι έφραξαν αί ύπόνομοι
  δέν γίνεται πλέον άποχέτευ-
  σις καί ή δυσοσμία είναι δχι
  μόνον αίσθητή άλλά καί κα-
  θίσταται έπικίνδυνος. Διά την
  άπόφραξιν δμως των ύπονό-
  μων θ' άρχίσουν άπό σήμε¬
  ρον έργαζόμενα είδικά συνερ-
  γεΐα τοϋ Δήμου, ώστε νά έ-
  ξουδετερωθή κάθε κίνδυνος
  καί άπό τής πλευράς αυτής.
  Άλλά ή έκτασις των κατα-
  στροφών είναι μεγίστη Περι-
  λαμβάνει καί αλλα τμηματα
  Γής πόλεως. Καί θά συνεχί¬
  σωμεν καΐ αυριον.
  Οί πόλεμοι τού 1912—15.
  Διότι πρέπει νά σημειωθή δτι
  των περισσοτέρων οίκιών κα¬
  τεστράφησαν δλα τα έπιπλα
  καΐ ό ρουχισμός. Καί ύπάρ-
  χουν σήμερον έκατοντάδες
  οικογένειαν πού δέν έχουν
  ουτε £ν κλινοσκέπασμα ίδι¬
  όν των, ούτε έν έπιπλον ή
  οκεΰος οΰτε ροΰχα διά νά άλ-
  λάξουν. Καί δλοι αύτοι στε-
  γάζονται είς τό Ηλεκτρικόν
  εργοστάσιον, είς την εκκλησί¬
  αν καί τό σχολείον τής Άγί-
  ας Τριάδος, είς διάφορα ξε-
  νοδοχεΐα καί κοιμοΰνται δ-
  πως-δπως, είς ροΰχα τα ό-
  ποΐα διένειμε τό Κράτος, ό
  Δήμος, οί ιδιώται φιλάνθρω¬
  ποι, Πολλοί δέ έξ αυτών εί¬
  ναι ένδεδυμένοι μέ ξένα ροθ-
  χα τα όποΐα τούς εδόθησαν
  έκ των ύστέρων διότι έφυγαν
  τελείως γυμνοί, μέ^τά νυκτι-
  κά των μόνον άπό τάς κα-
  τακλυσθείσας οικίας των κα-
  τά την έψιαλτικήν εκείνην νύ¬
  κτα
  Κα'ι δέν είναι ολίγαι αί οι¬
  κογένειαι πού ύπέστησαν αύ¬
  τάς τας καταστροφάς Διότι
  πρέπει νά σημειωθή δτι δλον
  τό τρίγωνον τό άπό Χανίων
  Πόρτας μέχρις Άγίας Τριά¬
  δος καί των εργοστασιον τής
  Στσφιδικής κατεκλύσθη κυρι¬
  ολεκτικώς άπό τα νερά. Καί
  δλοι οί κατοικοΰντες είς τό
  τμήμα αύτό ϋπέστησαν ζημί¬
  ας. Έλάχισται έκ των οίκιών
  έμειναν άνέπαφοι, δλαι δέ αί
  άλλαι ή κατεστράφησαν τε¬
  λείως, ή κατέστησαν άκατοί¬
  κητοι, ί'| ύπέστησαν ζημίας έ-
  πίπλων καί ρουχισμοϋ. Καί
  βεβαία ή κάθε μία άπό τάς
  οικογενείας αύτάς δσον πτω-
  χή καί άν ήτο δέν είναι δυ¬
  νατόν παρά νά εΐχε έπιπλα
  καί ρουχισμόν άξίας 20 χιλ.
  δραχμών κατά μέσον δρον ή
  μία μέ την άλλην. Μόνον λοι-
  πόν ή έκ τής καταστροφής
  των έπίπλων καί τοΰ ρουχι¬
  σμοϋ ζημία άνέρχεται είς έ
  κατομμύρια.
  Τώρα αί περισσότεραι έκ
  των οίκιων αυτών έχουν έγ-
  καταλειφθή καί όλόκληρα τε-
  τράγωνα έχουν έρημωθή τε¬
  λείως. Μόνον τα συνεργεΐα
  τοθ Δήμου ευρίσκονται έκεΐ
  έργαζόμενα διά την διάνοι
  ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ
  ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
  Ή μετεωρολογία είνε αυτήν
  την στιγμήν ζήτημα τής ημέ¬
  ρας.
  —Βά βρέχη αυριο άγαπητοι
  μου. Ηά βρέχη!
  —Δέν θά βρέχη!
  —Γιατί;
  —Ό καιρός φαίνεται άπ' τό
  βορρα πώς άνοιξεν...
  Καί ή μετεωρολογική συζήτη¬
  σις συνεχίζεται. Βεβαία δέν θέλω
  νά πώ δτι ή μετεωρολογία αυτή
  είνε άκριοής. Ά φού καί τό περί¬
  φημον άλλοτε δελτίον τοϋ'Αστερο-
  σκοπείου προελεγεν μετεωρολογι-
  κώς τα άνάποδα, τί θέλετε νά προ-
  λέγϊ) ή μετεωρολογία τοΰ καφε-
  νείου,
  'ίίστόσο συμβαίνει ή μετεωρο-
  γικί; κατάστασις όπως διαγρά-
  φεται άπό τού; προχείρους μετε-
  ωρολόγους νά είνε θετικωτέρα.
  Καί ξέρετε γιατί; Άπλούστατα
  διότι δέν βασίζεται όλωσδιόλου
  εις την σοφίαν τής Έπιστήμης.
  "Εχει υπ' δψίν της, τάς πρώτας
  κοινάς, όσο καί φυσικάς παρατη-
  ρήσεις. Άλλά καί κάτι άλλο: Τα
  ξένα ενστικτα Δεδομένου -δτι ό
  άνθρωπος απεδείχθη μετεωρολογι-
  κώς άνεπαρκέστατος, ό άλάθητος
  λαός, κατέφυγεν εί; τά.-.ζώα. Καί
  θά τό πιστέψετε; Έ^άρεσε διάνα!
  Τό ένστικτον τοθ ζώου απεδείχθη
  τό άκρφέστερον μετεωρολογικώς.
  Είνε γνωστόν άπό τόν τόπον
  μας, ότι οί Τοΰρκοι άλλοτε διά
  νά άρχίσουν τάς νηστείας τοϋ
  Ραμαζανιοΰ καί νά ίορτάαοι>ν τό
  Μπα'ιράμι, έπρεπεν απαραιτήτως
  νά δοθν την νέαν σελήνην. Άλλ'
  ή άστρονομία τότε δέν ήρχετο εις
  έπικουρίαν των, ουτε υπήρχε τη-
  λεγραφική συγκοινωνία πραγμα-
  τική. Συνεπώς, συνέβαινε νά μή
  συμπίπτη τό Μπαίράμι είς τα δι¬
  άφορα μέρη. Ό άείμνηστος «Δια-
  βάτης» παραθέτει έδώ Ινα ωραίον
  χρονικόν. Πρόκειται διά τόν για-
  νίτσαρον εκείνον ποΰ περιώοευεν
  την Κρήτη καί έσταμάτησε στόν
  Άποκόρωνα. Έκεΐ τόν έ^ιλοξέ-
  νησεν ενας παπάς. "Οταν ήτοιμά-
  ζετο νά εξακολουθήση την πορεί¬
  αν τού, ό παπάς τοΰ εΐπε:
  —Τό καλό πού σοΰ θέλω άγά,
  μεΐνε καΐ αυριο φεύγεις.
  —Γιατί;
  ΕΓΓΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
  ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  —Γιατί θά σέ πιάση
  στό 5ρόιο.
  —Πώς τό ξέρεις;
  —Δέ βλέπεις τό γουροθνι δτι
  κράτει ξύλα στό στόμα τού; Είνε
  σημεΐο σίγουρο δτι θάχωμε 6ρο-
  χήν.
  Ό γιανίτσαρος ήρκέσθη νά
  πτύση. Καί διότι εβλεπε χοϊρον.
  Καί διότι διά την θρησκείαν τού
  χοΐρος καί προφήτης ήτο ίίολο-
  γουμένως κάτι τό τερατώδες! Μό-
  λις δμως άπεμακρύνθη τόν επιασε
  τέταια βροχή πού παρ' ολίγον νά
  έπνίγετο σ' 2να ποτάμι. Καί δταν
  επέστρεψε έσταμάτησε πάλιν στοΰ
  παπά, γιά νά τοΰ πή:
  —Σέ βεβαιώ, παπά δτι ό χοΐ¬
  ρος σου Ίχει περισσότερο νοΰ άπό
  δλους τούς Τούρκους. Έγώ φεύ-
  γοντας άπό τό Κάστρο άφήκα
  Μπαίράμι, άλλά στό Ρέθεμνο εύ-
  ρήκα Ραμαζάνι κ' είς τα Χανιά
  σήμερα μόνο έκάμανε Μπαίράμι!
  Οί μετεωρολόγοι τοΰ καφενείου
  άν δέν εχουν ύπ' δψίν τους την
  σοφίαν τοΰ χοίρου, εχουν υπ'δψιν
  των άλλες σοφίες παρομοίου τύ-
  που. Ό σκύλλος, ή όρνιθα, οί γά-
  τες, δλα τα κατοικίοιά των, τί¬
  θενται επί τάπητος. Καΐ συμ^αί-
  νει δλα μαζύ ή τό καθένα χωρι-
  στά νά οιαψεύδουν την επομένην
  κατηγορηματικώτατα τό δελτίον
  τοΰ πιθανοΰ καιροΰ.
  * *
  Η*
  Οί άστρονόμοι τελευταίως άντί
  νά προλέγουν τόν καιρόν, προλέ-
  γουν τά...διεθνή γεγονότα. Καί
  κάνουν πολύ καλά. Ό καιρός διά
  νά επαλήθευσε έπακριβώς, τίς
  περισσότερες φορές, δέν εχει α¬
  νάγκην άπό καμμίαν άστρονομίαν
  ή μετεωρολογίαν Είνε περίεργον
  αύτό, Μπορεΐ. Είνε δμως καί ά-
  ληθές.
  Κάποιος πού έπενέβη εις την
  μετεωρολογικήν συζήτησιν, υπεν-
  θύμισε καί τούτο: "Οτι καί οί ά¬
  στρονόμοι καταφεύγουν είς τα πε-
  ρίφημα ξένα ενστικτα ή άν θέλε¬
  τε την σοφίαν, την άδιαφιλονική-
  τως έαυτών κατωτέραν. Επί πα¬
  ραδείγματι Ιγράφη καί προσφά-
  τως άπό παγκοσμίου κύρους άστρο
  νόμον δτι έπειδή Ιφυγαν άπό την
  Γαλλίαν...ενωρίς τα χελιδόνια, θά
  έχωμεν εφέτος βαρύν χειμώνα
  Χρειάζεται λοιπέν τίποτε άλλο
  διά νά μα{, είναι απολύτως σε-
  βαστοί—καΐ συμπαθεΐς—οί μετε¬
  ωρολόγοι τοΰ καφενείου;
  ΑΣΝΟΔΛΙΟΣ
  Συνεχίζομεν αήμερον την δια¬
  κοπείσαν λόγω των τραγικών γε-
  γονότων τής παρελθούσης Κυρια-
  κής ίβτοριγ.^ν άνασκόπησιν των
  κατά τόν Όκτώβριον 1912 Έθνι-
  κών γεγονότων
  4η Όκτωβρίου 1912.
  Άναχώρησις έκ Κρήτης των
  έπιστρατευθέντων Ταγ)των.
  Χανιά 4—Χ—12. Υπουρ¬
  γείον Στρατιωτικών Αθήνας
  Ανεχώρησαν εντεύθεν λοχίαι
  16, δεκανεΐς 33, στρατιώται
  1717. Έξ Ηρακλείου λοχίαι
  13, δεκανεΐς 27, στρατιώται
  812.
  ΜομφΕρράτο;
  5η Όκτωβρίου 1912.
  Κήρυξις τοϋ πολέμου έκ μέ-
  ρους τής Ελλάδος καΐ των
  Βαλκανικών Συμμάχων Κρα-
  τών κατά τής Τουρκίας των
  Σουλτάνων. Επί τή κηρύξει
  τούτου ό Βασιλεύς των Έλ-
  λήνων Γεώργιος Α'. απηύθυ¬
  νε προτάσει τού 'ΥπουργικοΟ
  Συμβουλίου τό κάτωθι έμ-
  πνευσμένον διάγγελμα πρός
  τόν Ελληνικόν Λαόν.
  Πρός τόν Λαόν μου,
  ΑΙ Ιεραί ύποχρεώσεις πρός
  την φιλτάτην Πατρίδα, πρός
  τούς ύποδούλους άδελφούς
  μας καί πρός την άνθρωπότη-
  τα έπιβάλλουσιν είς τό Κρά¬
  τος, μετά την άποτυχίαν των
  ειρηνικων προσπάθειαν τού
  πρός επίτευξιν καί εξασφά¬
  λισιν των ανθρωπίνην δικαι-
  ωμάτων των υπό τόν Τακ^ιρ-
  κικόν ζυγόν χριστιανών δπως
  διά των δπλων θέστι τέρμα
  είς την δυστυχίαν την ο¬
  ποίαν ούτοι ύφίστανται άπό
  τόσων αίώνων.
  Ή Ελλάς πάνοιτλος μετά
  των συμμάχων αυτής, εμπνε¬
  ομένον υπό των αυτών αί-
  σθημάτων καΐ συνδεόμενον
  διά κοινών υποχρεώσεων, ά-
  ναλαμβάνει τόν ιερόν άγώ-
  να τοϋ δικαίου καΐ τής ελευ¬
  θερίας των καταδυναστευομέ-
  νων λαών τής Άνατολής.
  Ό κατά ξηράν καί θάλασ¬
  σαν στρατός ημών έν πλή¬
  ρει συναισθήσει τοθ καθή-
  κοντος αύτοΰ πρός τό "Ε
  θνος καΐ την χριστιανωσό-
  νην, μνήμων των 'Εθνικών
  αύτοΰ παραδόσεων καί ύπε-
  ρήφανος διά την ηθικήν αΰ-
  τοθ ύπεροχήν καί αξίαν, ά-
  ποδύεται μετά πίστεως είς
  τόν άγώνα δπως διά τού τι-
  μίου αυτού αϊματος αποδώ¬
  ση την ελευθερίαν είς τούς τυ-
  ραννουμένους.
  Ή Ελλάς μετά των άδελ-
  φών συμμάχων Κρατών θά
  επιδιώξη πάση θυσία τόν ι¬
  ερόν αυτόν σκοπόν, έπικα-
  λούμενοι δέ την αρωγήν τοϋ
  Υψίστου έν τώ δικαιοτέρω
  τοΰτ(ΰ άγώνι τοθ πολιτισμοΰ,
  έκψράζομεν: Ζήτω ή Ελλάς,
  ζήτω τό "Εθνος.
  Αθήναι τή 5 Όκτωβρίου
  1912.
  ΓΕΛΣΓΙΟΣ
  Ό Πρόεδρος τοϋ "Υπουρ.
  ΣυμβουλΙου.
  ΕΛ. Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  Τα Μέλη: Κ. Δ. Ρακτιβάν,
  Α. Α. Κορομηλάς, Έμμ. Ρέ-
  πουλης, Ι. Δ. Τσιριμώκος, Α.
  Ν. Διομήδης, Ν. Α. Στράτος,
  Ανδρ. Μιχαλακόπουλος,
  (συνεχίζεται)
  Η Τραπέζα Ελλάδος.
  Είς την φωνήν τής πληγεί-
  σης έκ τής νέας φοβεράς θεο-
  μηνίας πόλεως έσπευσαν πά¬
  λιν πρώτη ή Τραπέζα τής Ελ¬
  λάδος νά παράσχη την γεν-
  ναιόδωρον συνδρομήν της. Διά
  χθεσινοΰ τηλεγραψήματός τού
  ό Διοικητής τής Τραπέζης κ.
  Τσουδερός, διέταξε τό ενταύ¬
  θα ύποκατάστημα νά προσφέ-
  ρη πεντήκοντα χιλιάδας δραχ¬
  μών πρός περίθαλψιν των
  πλημμυροπαθών. Ή προσφο-
  ρά, όντως ήγεμονική τιμα καΐ
  τό ϊδρυμα καί τόν Διοικητήν
  τού ιδιαιτέρως. Οί Ήρακλει-
  ται λαμβάνουν υπό ιδιαιτέραν
  σημείωσιν την εύγενή αυτήν
  χειρονομίαν. Καί έκφράζουν
  την βαθείαν των ευγνωμοσύ¬
  νην μαζί μέ τάς θερμάς
  των ευχαριστίας τόσον πρός
  τόν πρώτον τραπεζιτικόν ορ¬
  γανισμόν τής χώρας δσον καί
  πρός τόν μεγάλον άλτρουϊ-
  στήν Διοικητήν τού κ. Τσου-
  δερόν, τοΰ όποίου αί εύεργε-
  σίαι πρός τόν τόπον είναι ά-
  πειροι δσον καί μεγάλαι.
  γωγών. Έλπίζεται δτι τό Κρά¬
  τος θά φροντίση διά την τα¬
  χυτέραν αποπεράτωσιν τής ό-
  δοΰ Σταλίδος — Μοχοΰ, διά
  την κατασκευήν τής οποίας
  οί Μοχιανοί έχουν εργασθή
  μέχρι σήμερον ύπερανθρώπως
  καΐ θά έργασθοΰν καΐ είς τό
  μέλλον.
  Είς Μοχόν.
  Μας γράφουν έκ Μοχοϋ δτι
  ή έφετεινή έσοδεία τού ελαίου
  προβλέπεται άνευ προηγουμέ-
  νου. Αί ελαίαι κλίνουν υπό
  τό βάρος ύπεραφθόνου καρπΐοΰ
  τοθ όποίου ή συγκομιδή ήρχι¬
  σεν ήδη διότι άλλως κινδυνίύ-
  ει νά σπάσουν οί κλάδοι. Διά
  νά κατανοηθή δέ ή έπιτυχία
  τής παραγωγής, άρκεΐ νά ση¬
  μειωθή δτι ό κοινοτικός φόρΌς
  2 ο)ο ένοικιάσθη άντί 150 χιλ.
  δραχμών. Δυστυχώς ή έλλει¬
  ψις δρόμου δυσκολεύει τάς
  μεταφορας καί έπιβαρύνει τό
  προιόν μέ ύπέρογκα μεταφο-
  ρικά, τα όποΐα άποβαίνουν
  βεβαίως είς βάρος των παρα-
  Ο ΕΡΑΝΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟ Η ΠΑΗΜΜΥΡΟΠΑΒΟΝ
  Ή Έρανική Έπιτροπή ή συγ-
  κροτηθεΐσα υπό τοΰ κ. Νομάρχου
  ήν άμέσοις επομένην των κατα-
  στροφών τής νεροποντής έκ των
  Προέδρων των Έπιμελητηρίων κ.
  . Άλέκου Γεωργιάδου, Έμμ. Κο-
  σμαδάκη, Γ. Σεγρεδάκη, τοΰ κ. Ν.
  Γιαλεράκη καί Στυλ. Δαφέρ-
  μου συνέλεξε ώς άνεγράψαμεν
  χθές, έκ μικροεισφορών, δραχμ.
  26.100
  Είς τό ποσόν τουτο
  προσετέθησαν χθές τα εξής ποσά:
  Ανδρέας Μάρκελλος Δρχ. 500
  Κα Μ. Α. Καλοκαιρινοΰ » 3.000
  Άδελφοί Καστρινάκη » Β.000
  'Υποκ. Έθν. Τραπέζης » 2.500
  Κα Βικτ. Καπετανάκη » 1.000
  Κα Άριστ. Β. Κριμπά » 500
  Προσωπ. Τελ.Ηρακλείου
  διά τοΰ κ. Τελώνου » 500
  Άριστ. Μιχελιδάκη; » 500
  Ντΐνο Άμεντέο
  έφημέριος Καθολικών » 300
  «Κρητικά Νέα» » 150
  Άλέκος Γεωργιάδης » 200
  Νικ. Γιαλεράκη; » 200
  Αδελφ. Λιαναντωνακη » 300
  Αλεξ. Σακλαμπανη; » 300
  Εύαγ. Περάκης » 200
  Ηεοδόσ Φούμης » 100
  *νάμπρος Κανακάκης
  φαρμακοποιό; » 50
  Έμμ. Καρακατσάνης » 100
  Ανδρ. Μοράκης » 100
  Έμμ. Λυδάκης
  τέως Νομάρχης » 3(Χ)
  θεοδ. Κουφάκη;
  (β' είσφορά) » 200
  Τό δλον Δραχ, 40.100
  ' Ά
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι

  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό ά-
  ριστούργημα: <·Λέσχη Κοριτσιων. Μέ την Ντανιέλ Νταριέ. ΈκάστηνΔευτέραν, Πέμπτην,Σάβ βατον καΐ Κυριακήν απογευματι¬ ναί ώρα 6 30 μ. μ. ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: τό μοντέρ- νο άριστούργημα: '"Αννα Καρε- νίνα». Μέ την Γκρέττα Γκάρμτΐο. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΚΑΙ Η ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ Λαμβάνομεν ν.αί δημοσιεύομεν την κάτωθι επιστολήν:. Άξιότιμε κ. Διευθοντά, Στό σημερινόν φύλλον της ή «Δράσις» γράφει δτι δσοι ευρέ¬ θησαν κατά την προχθεσινήν νε- ροποντήν στό θέατρον Πουλακάκη ετρομοκράτησαν διότι τα νερά έτρεχαν άπό την στέγην. Εύρεθε'.ς οικογενειακώς κατά την ώραν εκείνην είς τό έν λόγω θέατρον δύναμαι νά διαπιστώσω δτι (£μα ώς διεκόπη τό ρεΰμα τοΰ Δήμου καί ή πόλις εβυθίσθη είς τό σκότος τα έφεδρικά ήλεκ- τρικά φώτα τής αιθούσης τού κι¬ νηματοθεάτρου ήναψαν κα'. έφωτί- σθη ολόκληρον άπλέτως είς τρό¬ πον ώστε νά μή γίνη κάν άντιλη- πτή ή διακοπή τοΰ ρεύματος τοΰ Δήμου' δτι δεκατέσσαρες Ιξοδοι κινδύνου ήνοίχθησαν πάραυτα καί Ιφωτίσθησαν έπαρκέστατα" δτι δλο τα προσωπικό εμεινε είς τάς θέ- σεις τού καΐ δτι ό κόσμος ό οποί¬ ος κατέκλυζε τό θέατρον παρέμει¬ νεν έν αύτω καθ' δλην την διάρ¬ κειαν τής νεροποντής ή'συχος καί εόχαριστημένος. Τα ανωτέρω πα¬ ρακαλούμεν νά δημοσιεύσατε ώς προσωπικήν αντίληψίν μου καθώς καί 8λων των υπερεξακοσίων συμ- πολιτών οΐτινες ευρέθησαν κατά τό εσπέρας έκεΐνο είς τό θέα¬ τρον Πουλακάκη. Έν Ηρακλείω 20 8)βρίου 1ίΚ)7 Μετά πάσης τιμής Ε. Γ. Χαλκιαδάκης Ίατρός ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ £ ηαγΐλλΐυνκη ΣΗΜΕΡΟΝ Μεγάλη Πρεμιέρα μέ τό άριστούργημα ΛΕΣΧΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΝ Μέτίιν Ντανιέλ Νταριέ Ή αποκάλυψις τοΰ Μάγιερ λιγκ: τής |Μπέττυ Στόκφιλδ καΐ τής "Ελσης Άργκαλ Τολμηρό-ρεαλιστικό κοινωνικό. Επί πλέον Παραμάουντ Ζουρνάλ. ΣΗΜ. Πέμπτη εσπερινήκοιί Κυριακη άπογευματινή ώραι 6.30 μ. μ. ΑΤΕΛΕΙΑΙ δέν ΐσχύβυν. Τάς Κυριακάς η πρώτη ά- < πογευματινή, ώρα 4 μ. μ. μέ τιμάς ήλαττωμενας. ' ί ΠΡΟΣΕΧΩΣ: οί ΔΥΟ ΜΑΓΤΕΣ } _-_^ Η ΜΟΔΙΣΤΑ ΝΙΚΗ Γ. ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΕΠΙ ΤΡΙΕΤΙΑΝ Τελειοποιηθεΐσα είς την κο- πτικήν καί ραπτικήν είς την σχολήν «ΜΠΡΕΝΤ» των Αθη¬ νών από την οποίαν καί έλα¬ βε τιμητικόν Δίπλωμα, καϊ έγ- κατασταθεΐσα έν ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ άναλαμβάνει την κοπήν καί ραφήν γυναικείων φορεμάτων σύμΦωνα μέ την τελευταίαν λέξιν της γυναικείας μόδας. Τέχνη απαράμιλλος. Τιμαί σΐί,ιγκαταβατικαί. Άπό τού ορόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑΤΡΑΓΙΚ» ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ = 236ον Γιατ'ι ό Φέρσεν εύπα- τρίδης, μαθημένος νά με- ταψέρεται μέ άμάξια πού ώ- δηγοϋσαν άλλοι καί δχι ό ϊ- διος, δέν μποροθσε νά ξέρη τόν άτελείωτο δαΐδαλο των δρόμων τής πρωτευούσης. Έκ- τός αύτοΰ, γιά λόγους προ- φυλάξεως, ό Φέρσεν θέλησε νά ξαναπεράστ] άπό την Μαν- τινιόν, δπου βρισκόταν στό σπίτι τοΰ Κράουψορδ, γιά νά βεβαιωθή δτι εΐχε ξεκινήστ] ή μεγάλη άμαξα. 'Έπρεπε νά βγή άπό την πόλι άμέσως — λένε οί κριτικοί έκ των ύστέρων. Γιατί μόνο στίς δυό μετά τα μεσάνυχτα —· άντί τού μεσονυκτίου πού είχεν υπολογίση — έβγήκεν άπό την πΰλη τής πόλεως πρός τόν δρόμο τοΰ Μέτς μέ τό πολύτιμο φορτίο τού. "Ετσι έχάθηκαν δυό ώρες. Θά μπο- ροθσαν νά τίς άνακτήσουν, Τό πελώριο άμάξι τής φυ- γής έ'πρεπε νά περιμένη πίσω άπό τό κιγκλίδωμα τοϋ τελω- νειακοθ σταθμοθ τοΰ Σαίν- Μαρτέν. Καθώς έπλησίαζαν, ό Φέρσεν έκύτταξε νά ιδή μπροστά. Κανένα φανάρι που- θενά. Κανείς! Πρώτη εκπληξις. Ό Φέρσεν, άνήσυχος, κα- τέβη άπό τό άμάξι μέ τόν ντέ Μαλντέν, έτρεξε μπροστά, έ- ψαξε δεξιά καί άριστερά. Ε¬ πέρασεν άρκετή ώρα — νέα καθυστέρησις — ώσπου νά —? Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Σύμφωνα μέ την μόδα τού χειμώνος. Αέν ύπάρχουν παΑαιές γοΰνες. Τό κρύο άρχίζει σέ λίγο. Ό χει- μώνας προμηνύεται δριμύς ΤΗλθεν ή στιγμή να καταφυγετε πάλιν στό γούνινο σας ενδυμα—έπανω- φόρι, τρουά—κάοτ, ή ζακέττα— πού μέ τόσην εύχαρίστησι φορέ- σατε τόν περασμένο χειμώνα.Άλ- λα τί άπογοήτευσις' Δέν συμφω- νεΐ διόλου μέ τή νέα ιιόδα κι' επί πλέον 2χει λερώσει καί είνε κατε- στραμμένο σέ διάφορα σημεΐα. Εί¬ νε σχεδόν άχρηστο. Μην άπελπίζεσθε γι' αΰτό άγα- πήτές μου. Ύπάρχουν πολλοί τρό- ποι χάρις είς τούς όποίους θά μπορέσετε νά κάμετε την καλυτέ¬ ρα χρήσι τοΰ έφθαρμένου σας γου- ναρικοΰ. ένω συγχρόνως νά πά- ρουσιάσετε £να καινούργιο κι' ώ- ραΐο ενδυμα Ύπάρχει έν πρώτοις ή άπλου- στέρα μεθοδος ή όποία μεταβάλ- λει σέ μπολερό την μικρή ζακετ- τα, γελοιωδώς κοντή, χρησιμοποι- ώντας την «μπάσκα» γιά νά προ- σθιΐσετε φάρδος στά πλαγια καί τα ρεβέρ τοϋ μπολεροΰ σας. Χρει- άζεται, έννοεΐται, ν' άφαιρέσετε τό περιττό φάρδος τοϋ επάνω με- ρους των μανικιών τελείως άν- τιθέτου στό γοϋστο τής νέας έιτο- χήζ· Κοντήνετε έπίσης τό μακρυ και στενό τρουά — κάρτ, προσθέσετε μιά ζώνη καί τρείς Ιδιότροπες αγ- κράφες. Έξαφανίσετε τό γιακά «μπούλ»: Μνας μικράς, ίσιος γιακας θά είνε πολύ περισσότερο νέος! Άλλ' εάν κατά καλήν σας τύ- χη, τό τρουά—κάρτ σας είνε άπό τα γνωστά «βάγκ , θά κατορθωσε- τε άκόμη ωραιοτέρα πράγματαΐ Χάρις είς την παρούσαν μόδα ή όποία έπιτρέπει εϋρεΐαν ανάμιξιν ύφασματος μέ γοΰνα, μπορεΐτε νά κάμετε θαύματα' Πραγματικες μεταμορφώσεις. Τό έπανωφόρι μέ την φαρδεια μπάσκα χρονολογεΐται πολύ πά- λαιό: χάρις στό φάρδος ποΰ θ' άφαιρέσετε άπό τή φοΰστα καί τό οποίον θά μεταφερετε στα πλά- για, θά έπιτύχετε Ενα ϊσιο έπανω¬ φόρι θά τό γαρνιοετε μέ τεσσε- ρες άπό ϋφασμα μικρές τσέπες καϊ μ' ίνα γιακα έπίσης ΰφασμα· τινο διότι, καταλαβαίνετε, δέν ύ· παρχει πειά ζήτημα στρογγυλοΰ γιακά ό οποίος τόσο άκαλαίσθη- τα Ικρυβε τό λαιμό σας. Εάν τό γούνινό σας φόρεμα είνε πραγματικα κατεστραμμενο θά βρήτε χωρίς άλλο τόν τρόπο νά έξοικονομήσετε την ράχη καί τα δύο Εμπροσθεν μιδς μικρής εϋ- ρύχωρης μάλλινης ζακέττας Είνε πολύ πρακτική καί χαριτωμένη. Τό μάλλινο έπανωφόρι σας εΐ- νε πιθανώς γαρνιρισμενο, μ' ίνα χονδρό >ιακδ καί ρεβέρ άπό
  ρενάρ. Δέν θά είσθε μ' αύτό διό¬
  λου είς την μόδα Άφήσετε έλεύ-
  θερο τό λαιμό καί περιτυλίξετε
  μέ γοϋστο τή ρρναρ άπό τή μιά
  πλευρα. εως τή μεση. Μέ τα ρε¬
  βέρ θά κάμετε ϊνα ώραιότατο
  μανσόν φοδραρισμένο μέ μαλλι-
  νο ϋφασμα. "Εάν πάλι ή γοϋνα τοϋ
  γιακά σας είνε κατεστραμμένη ά-
  φαιρεΐτε τό έφθαρμένο άπό τό
  λαιμό μερος, την κόπτετε σέ δύο
  τεμάχια τα όποϊα προσθετετε στό
  κάτω μέρος τής ζακέττας σας
  Δέν βρίσκετε δτι θα είνε ώραϊο
  καί πρωτότυπο;
  Εάν τέλος τόέπανωφόρισας δέν
  είνε είς καλή κατάστασι, θά οί
  κονομήσετε όπωσδήποτε τόν κορ-
  μό καί τα μανίκια: ή φοϋστα θά
  γίνη άτό μαλλινο ϋφασαα. Άπ'
  αύτά πού θά σας μείνουν θά κά¬
  μετε εν α κοιιψά μανσόν καί ϊσως
  καμμιά μικρή τόκ. Τό νέο σας έ¬
  πανωφόρι θ' άρέση περισσότερο
  άπό τό παλαιά.
  ή Ντιστεγκέ
  0 ΓΟΑΓΟΘΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
  ΕίΣΛΒΕΤ = =
  Ι ϋΙΙΙΙΙ
  III
  ΙΓΜΙΙ
  Ή ζωή τής »ίλα'χολική5
  Ηΐον αϋτοκρατειρας.
  Άλλά τ/)ν νεαράν αύτοκράτειραν
  ολίγο την μέλλει. Παίζει μέ τις
  μαΰρες 2πως Ιπαιζε μέ τούς πα-
  παγάλους της, δπως τής άρέσει
  νά παίζη μέ κάθε τι τα έξωτικόν.
  Καί πρέπει νά τή; υπενθυμίσουν
  δτι πέρασεν ή ώρα γιά ν' απο¬
  φασίση νά σηκωθή καί νά φύγη.
  Οί μικρές μαθρες μαθήτριες τοθ
  μοναστηριοό την βλέπουν νά φεύ-
  γη εκθαμ,ίες. Έκείνη την νύκτα
  ώνειρεύθηκαν πώς τό μοναστήρι
  τού; τό είχεν επισκεφθή §νας ώ-
  ραϊος ξανθός άγγελος, καί τούς
  χά'ιδεψε τό σγουρό κεφάλι...
  Ένω ή μικρά πριγκήπισσα Σο-
  φία ταξειδεύει κατ' ευθείαν είς
  Βενετίαν, τό αύτοκρατορικόν ζεΰ-
  γος φθάνει την 20ήν Νοεμβριού
  εις τό δεσπόζον τής Τεργέστην 3-
  ψωμα Όπσίνα, άπό τοΰ όποίου
  άνοίγεται μιά πανοραματική ΰέα
  στό λιμάνι τής Τεργέστης καί στό
  βαθυκύανο Αδριατικόν πέλαγος
  "Οπως παντοΰ, ή άφ.ξι; τοΰ αύ-
  τοκρατορι/οΰ ζεύγους παρέχει την
  ευκαιρίαν γιά την οργάνωσιν δε-
  ξιώσεων, παρατάξεων, γευμάτων,
  πανηγυρικών θεατρικών παραστά-
  σεων.
  "Ολα αύτά 2[κος είνε τό επί¬
  σημον πρόγραμμα. Κα'. ή συμ^α-
  τική επισημότης δέν κρίνει ποτέ
  περί των συμπαθειών πού άπο-
  λαμβάνουν οί ήγεμόνες. Τό κρι-
  τήριον είνε αί αύθόρμητοι λαϊ-
  καΐ έκδηλώσεις. Καί αυταί είς
  την Τεργέστην λείπουν. Άπεναν-
  τίας είνε αϊσθητή μία υπόκωφος
  οποΆο^ έχθρότης.
  Ένω εκτυλίσσεται ή θεαματι-
  κότης τοΰ επισήμου προγράμματος
  έκρήγνυται πυρκαϊά είς τό δη-
  Ή νέα Μαιευτική Γυναικολογικη Κλινική
  Τοθ Ίατρου κ.
  ΓΡΗΓ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ
  Όδός -ωγράφου (όπισθεν τριών Καμάρων).
  ^Β'ίΙιΤ'ι' ρττΤΓΊΐ |! (ΐ,'ΐΐί ί|_ί! #
  II
  ΟΟΙ1ΙΧ^
  Γ-"
  4.
  '-(η^ί& ρ—
  ΕΖ^
  ι
  - Γ
  "Ηρχισε λειτουργοθσα. Δωμάτια 1ης, 2ας καί 3ης θέσεως.
  Α'ίθουσαι τοκετών, χειρουργείου κ. λ. π
  Ήλεκτροθεραπευτήριον.
  άνακαλύψουν την άμαξα μέ
  σβυσμένα φώτα σ' ένα κοί-
  λωμα, άριστερά τοΰ δρόμου.
  Άπό τούς τρείς συνοδούς—
  τόν Βαλθάσαρ, τόν άμαξηλά-
  τη τοϋ Φέρξεν, καί τούς άξι-
  ωματικούς τής βασιλικής φρου-
  ράς Μουστιέ καΐ Βαλορύ— δ
  τρίτος εΤχε φύγη μιάμισυ ώ¬
  ρα πρωτήτερα γιά τό Μποντύ
  γιά νά εξασφαλίση άλογα.
  Ό Φέρσεν έπλεύρισε τότε
  τό άμάξι μέ τούς επιβάτας
  στήν μεγάλη άμαξα γιά νά
  μπορέσχι ή βασιλική οίκογέ-
  νεια νά' άλλάξτ] δχημα χωρίς
  νά λερώση τα παπούτσια της
  στό χώμα — πραγμα πού θά
  ήταν φοβερό. Τό πρώτο άμά¬
  ξι μέ. τα δυό άλογα εγκατε¬
  λείφθη επί τόπου. Ό Φέρσεν
  άνέβηκε πάλι στή θέσι τοϋ
  άμαξβ, άρπαξε τα λουριά κ'
  εβαλε μπρός. (συνεχίζεται)
  —.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  καί κυκλοφορούν άμέσως τα Νέα Σιγα-
  ρέττα τοθ έργοστασίου:
  .,ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΙΓΑΛΑ'
  μέ τα παγκοσμίου Φήμης καπνά Ξάν-
  θης, Όξιλάρ, Γενήσσεας καί Αγρινίου
  είς πολυτελή κυτία καί διαφόρους ποιό-
  τητας!
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: (Πλατεΐα Βενιζέλου) Ηράκλειον—
  Κρήτης.
  Γενικάς άντιπρόσωπος διά τούς Νομούς Ηρα¬
  κλείου καί Λασηθίου:
  Ιωάννης Άγαπάκης
  μαρχεΐον οπου είχαν συγκεντρω-
  θή τα πυροτεχνήματα γιά την
  δημιουργίαν μιας φαντασμαγορι-
  κής νύκτα; πρός τιμήν τοΰ αύ-
  τοκρατορικοϋ ζεύγους.
  Καί ασφαλώς ή φωτία δέν ή-
  ταν αί... θερμαι εκδηλώσει; πού
  έπερίμενεν ό Φραγκϊσκος Ιωσήφ
  Τα πνεύματα είνε έχθρικά. Άν
  χρειάζεται καί άλλη απόδειξις
  παρέχεται καί αυτή: Αιφνιδίως
  καί έξ ϊσου μυστηριωδώς μέ την
  φωτία μέσα εί; την οποίαν χάθη-
  καν τα πυροτεχνήματα πού προ-
  ωρίζοντο γιά την ύποοοχήν τοθ
  αύτοκρατορικοΰ ζεύγους, πέφτει
  καί γίνεται κομμάτια επί τοθ
  «Γκαλετζάντε», μιας πολυτελοθ;
  θαλαμηγοΰ πού προωρίζετο γιά
  θαλάσσιες έκδρομές τοΰ Φραγκί-
  σκου Ιωσήφ καί τή; Έλισάβετ,
  Ινα τεράστιον αύτοκρατορικόν
  στέμμα άπό κρύσταλλον.
  (συνεχίζεται)
  ΚΟΙΜΩΜΙ Κγ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ό κ. Μόσχος Μο¬
  σχάκης πρώην στρατιωτικάς ία¬
  τρός έργασθείς καί έν τ?ϊ πόλει
  μας, ανεχώρησε διά Παρισίους δ¬
  που θά παραμείνη δι" είδικάς ία-
  τρικάς μελέτας.
  ΓΑΜΟΙ.—Ό έν άποστ. λοχογός
  κ. Μενέλαος Καρπαθάκης καί ή
  δνίς Σόφια Μοτικίδου ετέλεσαν
  τούς γάμους των είς Βιάννον. Πα-
  ράνυμφος παρέστη ό άπ. συνταγ-
  μαςάρχης κ. Γεώρ. Μηλιαρΰς.
  Γύρω στήν πόλι.
  Μετά την θυελλαν ή νηνεμία. Ό
  καιρός φαίνεται δτι ϊκλινε πρός
  βελτίωσιν.
  —Ό ήλιος άνέτειλε χθές θερ¬
  μάς μέσα είς ίνα καταγ'άλανον
  ουρανόν καί ή θάλασσα ήτο δσον
  σπανίως γαλήνια, τελείως άτα-
  ραχος.
  — Είς την ύπαιθρον οί γεωργοί
  επεδόθησαν είς .τάς καλλιεργεί-
  ας, είς τό δργωμα κα'ι την σπο-
  ράν καί είς τό ξελάκισμα των αμ¬
  πέλων.
  —Έν τω μεταξϋ είς την πόλιν
  τα συνεργεϊα τοϋ Δήμου καί τοΰ
  "ράτους συνεχίζουν τό έργον τοϋ
  καθαρισμοϋ των πλημμυρησασών
  οϊκιών καί τής έπισκευής των δρό¬
  μων καί τοΰ δικτύου υδρεύσεως
  ώστε να καταστή δυνατή καί πά¬
  λιν ή παροχή ύδατος
  — Είς τάς τόσας άλλας ζημίας
  πού έπροξένησεν ή πλημμΰρα,
  προστίθεται καί ή ζημία των δη-
  μοτικών καί ίδιωτικών κήπων.
  —Τό Αγροκήπιον τοθ Δήμου
  είς Καινούργιαν Πόρταν κατεπον-
  χίσθτ] κυριολεκτικώς.
  —Ό δέ θαυμάσιος κήπος τοϋ
  κ. Μακράκη παρά την Χανίων
  Πόρτα παρεσύρθη έξ ολοκλήρου
  είς σημείον που νά μην απομεί¬
  νη ουτε ίχνος έξ αύτοΰ.
  —Ό έρανος υπέρ των πλημμυ-
  ροπαθών εσυνεχίσθη καί χθές, δλοι
  δέ οί συμπολίται πλούσιοι καί
  πτωχοί προσεφέρον έκαστος α¬
  ναλόγως των δυνάμεών των.
  —Έν τω μεταξΰ ώργανώθησαν
  καί τα συσσίτια, τα όποϊα θά λει-
  τουργήσουν καί καθ' δλον τόν χει-
  μώνα δισ τούς εντελώς πτωχούς,
  διά τοΰς ένδεεϊς καί τούς άνέρ-
  γους.
  —Ή έναρξις των εργασιών πρός
  επισκευήν τοϋ Νοσοκομείου, πού
  επρόκειτο νά γίνη την παρελθού¬
  σαν Δευτέραν ανεβλήθη.
  — Καί τουτο δια νά μην παρεμ-
  ποδισθή ή περίθαλψις καί νοση-
  λεία των άσθενούντων συμπολι-
  των.
  —Μεγάλη κίνησις τίς μέρες αΰ-
  τές είς τα διάφορα καταστήμα-
  τα διά την προμήθειαν χειμερινών
  ε'ιδών.
  —Ιδιαιτέρως τα καταστήματα
  γυναικείον είδών είναι κατάμε-
  στα.
  —ΑΙ είσπράξεις δμως δέν εί¬
  ναι φαίνεται άνάλογοι πρός την
  κίνησιν.
  — ΑΙ γυναΐκες, βλέπετε, εΐμ-
  ποροΰνΐ να γυρίσουν δλα τα
  καταστήματα δι" ϊ.ν δγδοον ά-
  στρακά.
  — Καί έτσι δημιθυργεΐται ή κίνη¬
  σις αυτή ή όποία είναι μάλλον
  ... φαινομενική.
  —Τώρα όπότε παρέστη άνάγ-
  κη άμέσου έπικοινωνίας των το-
  τακών άρχών μετά τής Κυβερνή¬
  σεως κατεφάνη καί πάλιν ή ά-
  νάγκη τής λειτουργίας τοΰ άσυρ-
  μάτου τηλεφώνου.
  —Ελπίζομεν δμως δτι ταχέως
  θ' αρχίση ή λειτουργία τοΰ ασυρ-
  μάτου τής Άλικαρνασσοΰ ώστε
  νά έπικοινωνήση καί ή Κρήτη
  τηλεφωνικώς μέ' την πρωτεύου¬
  σαν καί την άλλην Έλλάδα.
  — θρίαμβος πραγματικάς τής
  ♦Λέσχτ|ς των Κοριτσιών»*»μέ επί
  κεφαλής την γοητευτικήν Ντανιέλ
  ΓΗτάριε, προβλέπεται άπόψε είς
  τό σινε Πουλακάκη.
  —"Αν κρίνωμεν δέ άπό την ζή¬
  τησιν των είσιτηρΐων ή αίθουσα
  θα είναι ϋπερπλήρης.
  ό Ρέπορτερ
  'Ελευθ. Πηγάκης
  Ίατρός Παθολόγος
  Δέχεται έν τω ίατρείερ τού
  όδός Τσακίρη (Όΐκία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  Άγησ. Γ. Κοζύρης
  Δικηγώρος—Ήράκλίιον
  Όδάς Κυδωνίας
  (παρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τιιλεφ. 3-68.
  Ό οδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Ιναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοϋ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών Ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ είς συμφέρουσαν
  τιμήν, αυτοκίνητον φορτηγόν
  Φόρδ, 1 1)2 τόννου, μακρί> σασσί,
  μεταχειρισμένον, είς αρίστην κα¬
  τάστασιν.
  Πολυχρονίδης καί Φραγκβύληί

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  έηί
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  135ο ν
  Ή τοσούτον άποδεκατισθεΐσα μεραρχία "Αλτεν
  έν ΑίσαίντΓ) ήτο ήδη τελείως κατεστραμμένη' οί ά-
  τρόμητοι Βέλγοι τής ταξιαρχίας Φόν Κλοΰζε έκά
  λυπτον διά των πτωμάτων αυτών τοΰς κατά μήκος
  τής μέχρι Νιβελλών όδοϋ άγρούς' σχεδόν ουδείς
  είχεν άπομείνει έκ των Όλλανδών ίππέων, οΐτινες
  τώ 1813 μετά των ήμετέρων έν Ισπανία έπολέμουν
  τόν Βελλιγκτώνα, τώ δέ 1815, συμμαχοΰντες μέ
  τούς Άγγλους, έπολέμουν κατά τοϋ Ναπολέοντος.
  Αί είς άξιωματικούς απώλειαι ήσαν σημαντικαί
  Ό λόρδος Ουξβραΐδζ, δστις την έπιοθσαν έθαψε
  την κνήμην, εΙχε τό γόνυ θρυμματισμένον.
  Ένώ έκ μέν των Γάλλων είς την μάχην ταύτην
  των θωρακοφόρων οί Δελόρ, Κόλμπερ, Δνόπ, Τρα-
  βερ καί Βλαγκάρ έτίθεντο έκτός μάχης, έκ των
  Άγγλων ό "Αλτεν ήν τραυματισμένος, ό Βάρνε
  τετραυματισμένος, ό Δεδανσέη νεκρός, ό Φόν Μή-
  ρεν νεκρός, δλον τό επιτελείον τού Βελιγκτώνος
  δεκατισθεν.
  Ή Αγγλία εΐχε την χειρίστην μερίδα είς τό αί-
  ματηρόν τουτο ίσοστάθμισμα. Τό δεύτερον σύνταγ-
  μα των πεζών χωροφυλάκων είχεν άτιολέσει πέντε
  άντισυνταγματάρχας, τέσσαρας λοχαγούς καί τρείς
  σημαίας" τό πρώτον τάγμα τοϋ τριακοστοϋ πεζικοϋ
  συντάγματος έχασεν εϊκοσι τέσσαρας άξιωματικούς
  καί εκατόν δώδεκα στρατιώτας.
  Οί τοθ έβδομηκοστοΰ ένάτου όρεινοί είχον εϊκοσι
  τέσσαρας άξιωματικούς πληγωμένους, δεκαοκτώ
  άξιωματικούς καί τετρακοσίους πεντήκοντα στρα¬
  τιώτας νεκρούς. Οί Άννοβέριοι ούσάροι τής Κουμ-
  βερλάνδης, σύνταγμα ολόκληρον, ενώπιον τής φο-
  νικωτάτης έκείνης μάχης έτράπησαν είς φυγήν, κρυ-
  βέντες είς τό παρά τόν Άγιον Ιωάννην δάσος καί
  διασπείροντες τόν πανικόν μέχρι των Βρυξελλών.
  Ή σιτοπομπή μέ τα ύποζύγια, τάς άποσκευάς,
  τα φορεΐα πλήρη τραυματιών, ίδόντες τούς Γάλλους,
  κερδίζοντες £δαφος καί έγγίζοντας πρός τό δάσος,
  είσώρμων έν αυτώ.
  ΟΙ Όλλανδοί φονευόμενοι διά τού ξίφους υπό
  των Γάλλων ίππέων έφώναζον
  —Βοηθεία!
  Είς μήκος δύο λευγών πρός διεύθυνσιν των
  Βρυξελλών, κατά τό λέγειν μαρτύρων έπιζώντων,
  συνωστισμός μέγας φυγάδων. Ό πανικός ούτος ώ
  μοίαζε πρός τόν τοϋ Κονδέ έν Μαλίναις καί τοθ
  Λουδοβίκου ΙΗ'. έν Γάνδη.
  Πολλαί των κανονιοστοιχιών τού κατέκειντο είς
  τό εδαφος άχρηστοι. Κατά τόν ιστορικόν Πριγγλέ,
  λέγοντα δμως ϋπερβολήν, τοσοθτον εΐχε πάθει ό
  άνγλοολλανδικός στρατός, ώστε συνεποσοΰτο είς
  τριάκοντα καί τέσσαρας χιλιάδας άνδρών.
  Περί ώραν πέμπτην ό Βελλιγκτών είδεν είς τό
  ωρολόγιον τού καί ηκούσθη ψιθυρίσας τάς δεινάς
  ταύτας λέξεις· «"Η ό Βλύχερος νά προφθάστι ή ή
  νύξ».
  Κατ' εκείνην την στιγμήν, ώφθη μακρύθεν σπιν-
  θηροβολοΰσα γραμμή λογχών, είς τάς κορυφάς
  τάς πρός τό μέρος τού Φρισχεμοντίου.
  Ένταϋθα δέ ή περιπέτεια τοΰ γιγαντεΐου τούτου
  δράματος.
  Κακόν όδηγόν έ Ναπολέων, καλόν 4 Βυλώφ
  Γνωοτή είνε ή όδυνηρά άπάτη τοϋ Ναπολέοντος·
  ένώ ήλπιζε νά ίδη καταφθάνοντα τόν στρατηγόν
  Γρουσχύ, είδεν άντ" αύτοϋ ερχόμενον τόν Βλΰχερον,
  άγοντα τόν πρωσσικόν στρατόν. Άντί τής ζωής
  τόν θάνατον. Αυται τής τύχης αί τροπαί· δτε προ-
  σεδοκάτο ό παγκόσμιος θρόνος, παρέστη τής Άγί-
  άς Ελένης ό βράχος.
  (συνεχίζεται)
  ""51
  Ιΐ
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ένταϋθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό "Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ■■■■■■■■■■■■■■ι
  Τηλέφωνον 6—63
  Α'.
  Ή έπιστήμη οιαφωτίζει, κατα-
  ικά τάς προλήψεις καί τό σκό-
  τος, είνε φώς. Άλλά μή νομίσετε
  ο1·;; διά νά φθάση εις έπίγνωσιν
  καί νά εύρη την οδόν τοΰ φωτός
  καί τής αληθείας, ή Ιπιστήμη δέν
  δουλεύει είς πλάνας. Μερικαί άπό
  τάς πλάνας αύτάς, πού έν τοσού¬
  τω ΙτΛ μακρόν περνοϋσαν ώς ά-
  διάσειστο'. επιστημονικαί αλήθει¬
  αι, θά μας άπασχολήσουν κατωτέ¬
  ρω: Ένας άπό τούς πρώτους έπι-
  στημονικούς γίγαντας, Ινας άπό
  τούς πρώτους καί μεγαλειτέρους
  φυσιοδίφας. υπήρξε καί δ περίφτ,-
  μος Έλλην φιλόαοφος, ό Σταγει-
  ρίτης διδάσκαλος τοΰ Μεγάλου'Αλε
  ξάνδρου. Οδτε ό Άριστοτέλης, είς
  τόν οποίον έν τοσούτω όφείλονται
  τόσαι σοβαραί άνακαλύψε'.ς,άπέφυ
  γε τάςέπιστημον:κάςπλάνας:Έτσι,
  αντιθέτως πρός 3,τι συμ[ίαίνει εις
  την αλήθειαν, έδογμάτιζεν δτι είς
  τόν εγκέφαλον δέν Οπάρχει ουτε
  μίαν σταγών αΐματος. Καί αύτό
  μέν μτζορι.1 όπωσδήποτε νά εξη-
  γηθή, δεδομένου δτι είς την επο¬
  χήν ποΰ ζοΰσεν, ό μεγαλοφυής
  Άριστοτέλης δέν είχεν είς την
  διάθεσιν τού τα κατάλληλα έπι-
  στημονικά δργανα, πού διευκολύ-
  νουν καί έξυπηρετοΰν τοΰς σημε-
  ρινούς επιστήμονας είς τάς παρα-
  ρατηρήσεις των.
  Πώς δμω; νά εξηγήση κανείς
  τάς πλάνας τοΰ μεγαλοφυοΰς έκεί-
  νου έρευνητοΰ καί εις περιπτώσεις
  πού τα πράγματα είνε έν τοσού¬
  τω κατάδηλα; Έτσι ό Άριστοτΐ-
  λης Εσχυρίζεται δτι αί γυναίκες
  Ιχουν ολιγώτερα δόντια των άν¬
  δρών, καί δτι τό κρανίον των
  I-
  χει μίαν μόνον κυκλικήν συνάρ-
  θρωσιν. Πώς έξηγοΰνται αί χον-
  δροειοεΐς αυταί πλάναι τοΰ Άρι-
  στοτελους, πού δικαίω; θεωρεΐται
  ώς Ινα; άπό τού; πρωτεργάτα;
  15"".....
  II
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1839
  Υποκατάστημα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑΘΕΣΕ1Σ: όψεως καί επί προθεσμίο:
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
  "Εν βυρίδιβν τού βηοβυρβφυλαχβίβυ μας άναπληρώ-
  νει τό άσφαλέστερον χρηματβκιβώτιον.
  Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι-
  τικής εργασίας υπό τοΰς πλέον συμ¬
  φέροντας δρους.
  ' Εγκυκλοττα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους πό υ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΠΛΑΝΑΙ
  τής άνατομίας; Τόσον λοιπόν ι¬
  σχυραί πρέπει νά υποθέσωμεν δτι
  είνε α,ί προλήψεις—επί τοΰ προ-
  ν.ειμένου αί προλήψεις περί τής
  καθ' δλα κατωτερότητος τοΰ ά-
  σθενοΰ; φύλου—ώστε νά τυφλώ-
  σουν Ινα επιστήμονα τής περιο-
  πής τοΰ Άριστοτέλους, μέχρι τοΰ
  σημείου ώστε νά έθελοτυφλή Ιμ-
  πρός εί; πράγματα αύταπόδεικτα;
  Διότι καί τό κρανίον των γυναι-
  κών ήταν εύκολον είς τόν αρχαίον
  σοφόν νά παρατηρήση, καί τα
  δόντια των νά μετρήση!
  "Ας περάσωμεν ήδη μερικούς
  αίώνας. Άλλοτε, είς ωρισμένας
  παραλιακάς περιοχάς τής Αγγλί¬
  ας έπιστεύετο ακραδάντως υπό
  των κατοίκων δτι μέσα άπό τοΰς
  καρπούς ωρισμένων δένδρων ί-
  βγαιναν θαλάσσια μαλακόστρακα
  ποΰ μέ την σειράν των καί αύτά
  μετεμορφώνοντο είς πτηνά.
  Αί φήμαι αυταί, μέ τό νά κυ-
  κλοφοροΰν έπιμόνως, άπό γενεάς
  είς γενεάν, κατέ λήξαν νά Ιπισύ-
  ρη> τό ενδιαφέρον καί την περι¬
  έργειαν των έπιστημόνων.
  Ένας διακεκριμένος φυσιοδί-
  φης τής έποχής έκείνης, ό Μούρ-
  ραν, ηθέλησε νά διασαφήση αύτό
  τό αίνιγμα. Καί ίδού τί...κατώρ¬
  θωσε νά Εδή: «Είς κάθε δστρακον
  πού ήνοιξα—έγραψεν—εύρον ενα
  θαλάσσιον πτηνόν: Ένα μικρόν
  ράμφος, ανάλογον πρός τής χηνός
  σαφώς οιαγεγραμμένους οφθαλ¬
  μούς, τελείως σχηματισμένα πτε¬
  ρά σκοτεινοΰ χρώματος, πόδια ά-
  νάλογα πρός τα των μεμβρανοπαί-
  δων».
  Ή άνακάλυψις τοΰ μικροσκο-
  πίου διηύρυνεν άφαντάστως τούς
  όρίζοντας τής έπιστημονικής έρεύ
  νης. Τό μικροσκόπιον έβοήθησε
  την επιστήμην νά ιδή δ,τι ήταν α¬
  όρατον είς τόν γυμνόν όφθαλμόν.
  (συνεχίζεται)
  1.........■...........«η
  Εργοστάσιον έλαιουργίας
  ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΥ
  Έν Ηρακλείω (Λεωφορος Νόελ).
  Λειτουργοΰν μέ άτμόν καί ΰδραυλικά πιεστήρια,
  μέ άφθονα ζεστά νερά καί έλαιόπανα έκλεκτής
  ποιότητος, θά έξυπηρετεΐ τούςπελάταςτου ίκανοποι-
  ητικώτατα καί είς απόδοσιν ελαίου λόγω των μέ-
  σων άτινα διαθέτει καί των εύκολιών τάς οποίας
  παρέχει.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ■ ■ ■ ■ ■■■
  Κυριακήν 6ράδυ
  ' Ακρόπολις »
  κατ' ευθείαν Πειραια.
  Τό έπαγγελματικόν
  συνέδριον και η Κρήτη.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Όκτώβριο; (άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Οί ίδώ επαγ¬
  γελματιαι έκδηλώνουν ενδιαφέρον
  διά τό Πανελλήνιον Έπαγγελμα¬
  τικόν Συνέδριον τό οποίον πρό-
  κειται νά συνέλθη περί τα τέλη
  τοΰ μηνός είς Αθήνας.
  Τα συνέδριον τούτο θά εξετάση
  ώς γνωστόν δλα τα εκκρεμούντα
  έπαγγελματικά ζητήματα. Κυρί-
  ως δμως θά ενδιαφερθή καί διά
  την κατοχύρωσιν των έπαγγελμά-
  των. Τό ζήτημα αύτό είνε καί τό
  σοβαρώτερον καί θά πρέπει νά ε¬
  ξετασθή μεθ' δλης τής απαιτουμέ¬
  νης προσοχής.
  Κατά την γνώμην τόσον των
  έδώ έπαγγελματικών κύκλων δσον
  καί τής ουτικής Κρήτης γενικώ-
  τερον θά πρέπει ή κατοχύρωσις
  των έπαγγελμάτων νά είνε πραγ-
  ματική άποφευγομένης κάθε άδι-
  κίας. Ώς γνωστόν επί τοΰ σημεί¬
  ου τούτου θά άνακινηθή ή περί¬
  πτωσις τοΰ κορεσμοΰ των έπαγγελ¬
  μάτων. Καί συμβαίνει καί τό έν
  λόγω ζήτημα νά παρουσιάζη ει¬
  δικώς πολλάς πλευράς, αίτινες
  πρέπει νά έξετασθώσιν μετ' άμε-
  ροληψίας καί δικαιοσύνης.
  Αναφορικώς μέ την Κρήτην έλ-
  πίζεται δτι οί ίνδιαφερόμενοι ε¬
  παγγελματιαι θά κατορθώσουν ώ¬
  στε νά ληφθοΰν 6π' όψιν αί τοπι¬
  καί συνθήκαι. Πάντως τό Πανε-
  παγγελματικόν Συνέδριον διά νά
  φθάση εις πορίσματα θετικά έν
  σχέσει μέ τα φλέγοντα ζητήματα
  των ίπαγγελματιών καί δή διά
  τής κατοχυρώσεως οφείλει νά α¬
  κούση τάς γνώμας δλων των ενδι¬
  αφερομένων άντιπροσώπων. Καί
  τουτο, διά νά μή παραβλεφθοΰν
  στοιχεΐα ώφέλιμα διά την καλήν
  ρύθμισιν τού.
  Άλλά καί διά τό ζήτημα τοθ ε¬
  νοικιοστασίου καί τήςΐπαγγελματι
  κης στέγης θά ϊπρεπε νά γίνη εν
  τώ συνεδρίω διεξοδική συζήτησις
  διά νά μορφωθοΰν καί έπ' αυτών
  άποφάσεις δυνάμενα-, νά έξυπηρε-
  τήσουν τα συμφέροντα των έπαγ-
  γελματιών.
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης
  Τέως ίατρός επί τετραετί-
  αν των Νοσοκομείων'Ερυθροΰ
  ΣταυροΟ καί θεραπευτηρίου
  δ «Εόαγγελισμός» Αθηνών.
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού
  όδός Άγίου Μηνδ παρατιλεύ-
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν.
  "Ώραι έττισκέψεων 9—12 ττ. μ.
  4—7 μ. μ.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανίσ είς
  τα νοσήματα τοΰ στομαχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τοθς πάσχοντας έκ τοΰττετττι-
  κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείω
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορραίδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νκυρολόγος— Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοσ. Ψυχιατρείου Αθηνών
  Δέχεται έν τφ ιατρείω τού
  ίδός Πειραιώς 178" ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  Γ. Α.'Δγαττάκης
  Δικηγόρος
  ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Ι—ΑΘΗΝΑΙ
  ΆναΙαμβάνα την διεκπε-
  ρα/ωοιν πάσης υποθέσεως Διχα
  σζιχής, Διοικητικής, Φορολογι-
  κής καί Στρατολογικής.
  Ύπόοχεται ταχείαν καί επι·
  μεμελημένην αποπεράτωσιν.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ λουκούμια Συρι
  ανά χϋμα—Κυτία. Β. Ραυτόπουλος
  Καμαράκι. 1 -5
  —Τα μέτρα διά τα άμυγδα-
  λόδενδρα.
  Οί παραγωγοΐ άμυγδάλων τοΰ
  γείτονος ζητοΰν έπίσπευσιν των
  ληφθέντων μέτρων διά την κ*τα-
  πολέμησιν τής ασθενείας των ά-
  μυγδαλεών. Ώς αγγέλλεται ή φ«-
  τονόσος αύτη άπειλεϊ νά λάβη
  κατοίστρεπτικωτάταξ ίιαστάσεις
  καΐ έπείγει ή ληψις των μέτρων
  καταπολεμήσεως της.
  —Ή ϋδρευσις Χανίων.
  Ό Δήμο; Χανίων εξέδωκεν α¬
  νακοίνωσιν διά τής οποίας ρυθμί-
  ζεται ή άνελλιπής ήμέρα παρ' η¬
  μέραν ίδρευσις των Χανίων κα¬
  τά συνοΐκίαν.
  —Άθλητικά.
  Ό άθλητικος Σύλλβγβς Χανί¬
  ων «Ίωνία» εδήλωσεν συμμετο¬
  χήν είς τβύς έν Ρεθύμνη τβλε-
  σθησομένους την 7ην καί 8ην Νο¬
  εμβριού Παγκρπτίους αγώνας
  κλαβσικοΐξάθλητιαμοΰ «Β'.'Αρκά·
  δια» κατά την 7 καί 8 Νοέμβριον.
  —Διαγωνισμός Είρηνοδι-
  κών.
  Διά τηλεγραφήματος τού πρός
  τόν ενταύθα Δικηγορικόν σύλ¬
  λογον ό ύπουργός της Δικαιοσύ¬
  νης κ. Λογοθέτη; παρακαλεί ό¬
  πως άνακοινωθΓί είς τούς δικηγό-
  ρους καί δικαστικοΰς ϋπαλλή-
  λους ότι προεκηρΰχθη διαγωνι-
  σμός πρός κατάληψιν θέσεων ΕΙ-
  ρηνοδικών κενωθησομενων κατά
  τό έ τος 1938, ένεργηθησόμενος
  την 29ην Νβεμβρίου έ. ε.
  —Αί μόνιμοι παιδικαί έξο-
  χαί Χανίων.
  Τό Πατριωτικόν "Ιδρυμα είση-
  γήσει τοϋ Προέδρου των Παιδι-
  κών Έξορζών Χανίων κ. Γεωργ.
  Ναξάκπ ενεκρινε πίστωσιν 250,000
  δρ. υπέρ των μονίμων κτιρίων
  των Παιδικών έξοχών Χανίων. Τό
  ποσόν τουτο προστιθέμενον είς
  τάς 300,000 δρ. άς προσεφερεν ή
  κ, "Ελενα Βενιζέλου θά όλοκλη-
  ρώση τού; μονίμους έγκαταστά-
  σεις των παιδικών έξοχών Χα¬
  νίων.
  ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΥΔΑΤΟΣ
  Τό κατάστημα τοΰ κ. Μιστίλο-
  γλου ειδοποιεί δτι μέχρις δτου
  διορθωθή ή βλάβη τοΰ υοραγω-
  γείου θά χζρτΐΊΫΙ ύδωρ δω-
  ρεάν εις τούς απόρους άπό 8—
  9 π. μ. καί 2—3 μ. μ. καθ' εκά¬
  στην.
  -
  Τό ΝΕΟ λαϊκό τσιγάρο
  ..Γίύμφη"
  Χαρμάνι γλυκοσέρτικο,
  καί ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΩΡΑ
  Δρ. 6
  Μέ 100 ΔΕΛΤΙΑ μεγάλα * πέρνετε 20 Δραχμάς
  (Κεντρικόν ΠΡΑΤΗΡ.ΟΝ έναντι ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ).
  4 '
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γραψεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτΐτης
  21 Όκτωβρίου 1937
  Ι
  ·»
  Ι
  ν'
  1
  ί
  120 Ώρα
  ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
  [ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΒΑΣΕΙΣ
  ΙΣΙΣΠΑΝΙΚΑΣ ΝΗΣΙΔΑΣ
  ΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ
  ΣΟΒΑΡΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ Ε» ΕΥΡΟΠΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 310 Όκτωβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μ.άς).—Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων καί Λονδίνου άναφέρουν ότι
  καθ** διαπιστούϊαι έξάσφαλοΰς πηγής οί
  Ιταλοί καί Γβρμανοί προέβησαν προ
  σφάτως είς πραγματικήν κατάληψιν Ί
  σπανικών νησίδων.
  Είς τάς νησίδας ταύτας οί Ίταλογερ
  μανοί εγκατεστήσαν ισχυράς βάσεις υπο
  βρυχίων καθώς καί άεροπορικάς τοιαύ
  τας. Ή είδησις αυτή γνωσθείσα είς ταϋς
  διπλωματικούς καί πολιτικοϋς νύκλους
  των δύο πρωτευουσών προύκάλεσεν όδυ·
  νηράν'έντύπωσιν. "Ηδη έκδηλοΰνται σθ'
  βαραί άνησυχίαι τόσον έν Παρισίοις ό¬
  σον καί* έν Λονδίνω ότι ή πληροφορία
  έξακριβουμένη απολύτως, είνε δυνατόν
  νά προκαλέσητορπιλλισμόν των συνεννο-
  ήσεων τοΰ Αονδίνου καί άφευκτον πλέ¬
  ον εκτράχυνσιν τής καταστάσεως.
  Ή άντιμετώττισις τού προδλήματος
  περιθάλψεως των πλημμυροπαδών.
  ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ ΔΙΕΠΙΣΤΩΘΗ
  Η ΑΗΓΥΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
  ΤΗΣ ΒΑΑΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκ-ωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Σημεριναί πλη¬
  ροφορίαι έξ Άγκυρας τονίζουν ότι κα¬
  τόπιν τής μεταβάσεως έκεΐ καί τοΰ "Ελ¬
  ληνος πρωθυπουργοΰ κ. Μεταξά διαπι-
  ητοΰται πλήρης άλληλεγγύη των κρατών
  τής Βαλκανικής συνεννοήσεως. Χά κρά-
  τη ταύτα άποδεικνύεται πλέον κατά τόν
  ί-.ανηγυρικώτερον τρόπον ότι έμφορούν-
  "αι υπό κοινών ίοανικών καί εκπληρούν
  ν.οινόν προορισμόν έν τή εξυπηρετήσει
  τής ήσυχίας καί τάξεως έν τή Βαλκανική
  καί τής είρήνης γενικο>τερον.
  ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  Ό Διοικητής τής Τραπέζης τής Ελλά¬
  δος κ. Τσουδερός κατόπιν χθεσινοΰ τηλε-
  γραφήματος τοΰ κ. Δημάρχου έσπευσεν ά-
  μέσως είς ενίσχυσιν των θυμάτων τής νέ
  ροποντής, διατάξας τό ενταύθα Ύποκατά-
  οτημα όπως θέση εις την διάθεσιν τής Έ-
  ττιτροπής διά την περίθαλψιν των πλημμυ¬
  ροπαθών δραχμάς 50 χιλιάδας ώς πρώτην
  δόσιν.
  Κατόπιν έντολής τοΰ κ. Δή-
  μάρχου άπό τής πρωΐας τής
  χθές οί δημοτικαί ίατροί περι-
  έρχονται τούς καταυλισμούς
  των θυμάτων των πλημμυρων
  παρέχοντες ιατρικήν περίθαλ¬
  ψιν είς τούς έχοντας ανάγκην
  τοιαύτης. Άφ' ετέρου υπό τού
  όγειονομικοΰ Κέντρου έχορη-
  γήθησαν δύο χιλιάδες δισκία
  κινίνης πρόκειται δέ καί σήμε¬
  ρον νά χορηγηθώσιν είς τούς
  πλημμυροπαθεϊς καί άλλα.
  "Ιδιαιτέρα παρακλησει τοθ
  κ Νομάρχου κυρίαι περιήλ¬
  θον χθές τα ίμπορικά κατα-
  στήματα διά την αγοράν είδών
  ρουχισμοΰ πρός διανομήν είς
  τάς πλημμυροιταθεΐς οικογε¬
  νείας τάς εχούσας ανάγκην
  τοιούτων.
  Κατόπιν συσκέψεως των
  ! αρμοδίων ύπηρεσιών συνεστή-
  θησαν χθές Έπιτροπαί υπό
  την εποπτείαν τού νομομηχα¬
  νικού Ηρακλείου κ. Καυγα-
  λάκη πρός διαπίστωσιν των
  έτοιμορρόπων συνεπεία τής
  πλημμύρας οίκιών αΐτινες θά
  κατεδαφισθούν άμέσως, λαμ-
  βανομένης παραλλήλως μερί-
  μνης διά την ανέγερσιν νέων
  τοιούτων.
  Έξ άλλου διά την καθόλου
  αντιμετώπισιν τού στεγαστι-
  κοΰ ζητήματος ό προεδρεύων
  τής κυβερνήσεως ύπουργός
  τής Δικαιοσύνης κ. Λογοθέ-
  της έξουσιοδότησε διά χθεσι¬
  νοΰ τού τηλενραψήματος τόν
  κ. Νομάρχην νάέξεύρη καίνά
  προβή είς έπίταξιν καταλλή-
  λων άκινήτων πρός εγκατά¬
  στασιν δλων των πλημμυρο-
  παθών.
  Άναφερόμενος χθές ό κ.
  Νομάρχης Ηρακλείου είς σχε
  τικόν τηλεγράφημα τοϋ κ. "Υ-
  πουργοθ Κρατικής Αντιλήψε¬
  ως, γνωρίζοντος την αποστο¬
  λήν ενταύθα 300 κλινοσκεπα-
  σμάτων πρός περίθαλψιν των
  πλημμυροπαθών, γνωρίζει δτ
  ταυτα δέν έπαρκοθν καί δτι
  υφίσταται άνάγκη άποστολής
  έτέρων 200 τουλάχιστον κλι
  νοσκεπασμάτων.
  Τό εσπέρας τής χθές άνε
  νένοντο διά τής «'Ακροπόλε
  ως» ό Έπιθεωρητής τοϋ Πά
  τριωτικοΰ Ίδρϋματος κ. Ά
  ποστολίδης κομίζων 300 κλι
  νοσκεπάσματα πρός περίθαλ
  ψιν των πλημμυροπαθών, κα
  εν συνεργεΐον τοΰ ύπουργείου
  Κρατικής Αντιλήψεως.
  Η
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ____________
  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΗΔΗ ΠΛΕΟΝ Η
  ΟΤΙ ΔΕΝ
  ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ
  ΒΕΒΑΙΟΝ
  Αί έπενεχδεΐσαι ζημίαι
  έκ της νεροποντής εις Κιζίλ Τάμπια.
  Είς την Νομαρχίαν υπεβλήθη"
  χθές ή κατάστασις ή έμφαίνουσα
  έβλλό λό ύ
  ή
  λόγω
  τώ
  κινούνου
  χ ή
  τα έπιβαλλόμενα
  αμεσα μέτρα έν τώ συνοικισμώ
  Κιζίλ Τάμπιας κζΙ δή έν τω τμή¬
  ματι τω περιλαμοανομενω μετα-
  ςύ των όοών Ηρακλέους Κοκκι-
  νίοου, Άγίας Τριάδος, 1Γ)1, Μ ε-ι
  λ'.σσηνών, Κισσάμου, 127.
  Ή περοελθοϋσα τό ανωτέραν
  τμήμα επιτραπή μηχανικών έχα-
  ρακτήρισε ώς τελοϋντα έν άχρη-
  σία τα οικήματα των: Μαρίας
  Χαρωνιτάκη, Δεσ. Πετραοέλη,
  Κωνστ. Καλαΐτζάκη, Δέσπ. Φραγ-
  κιαδάκη, Έμμ. Μαυράκη, Κατί-
  νας Άλεξάκη, Μ. Τσαγκαράκης
  Ελένης χήρας, Τσίχλα, Μαρίας,
  Ροοοκανακη Γεωργ. Σουλιδάκη,
  Μαρίας Μαυράκη, Παρ. Βελεγκο-
  ούλου, Γ.Σ. Κουτελη, Ανδρ. Πα¬
  πανδρέου,Μαρίας Ταμπακά/.η,Νικ.
  ΚοτσιφοΟ, Ελένης Παυλάκη, Χρ.
  Μπουσλέμη, Μιχ. Σαντορ'.νάκη,
  Φ. Ανδρεαδάκη, Κωνσταντίας,
  Μαρίας,Εμμανουήλ (όρφανών πνι-
  γείσης) "Αννας Πιτυκάκη, Μ. Κ
  ά Ά Ε
  η
  τάκη, Άντ. Κατάκη, Εύαγγ.
  λαϊτζόγλου, Έλ. Γεωργαλή,
  τίνας Τσοο/.αλά, Χρ. Πατσή,
  Κα-
  Κα-
  Κα-
  Πε¬
  λαγίας Δηιιητρίτσ/], Άγγέλας Κα-
  ά Αέφχ, Έμμ.
  ρακατσάνη,
  Στεφ
  Πενζάκη, Ούρ. Γρηγορά/.η, Σουλ-
  τάνας Κερσοκιάν, Ελένης Χανι¬
  ωτάκη, Εΰθ. Σταματάκη, Νικ
  Καναβάκη, Έμμ. Χ" Γεωργίου,
  Κωνστ. Μεραμβΐλλιωτάχη, Ιω.
  Παπαδάκη, Μιχ. Τσιμπλά/η,
  Είρήνης Δικτάκη, ΚΟάγ^. Χ*ρ-
  κουτσάκη, Καλλ. Σπανιυΐάκη,
  Κλίμεντος ΙΙολατίδη;, Χρ. Πια-
  τουλάκη, Βασιλ. Ιΐαπυράκη, Μα¬
  ρίας Βάγια, Εΐθαλ. Πάλη, Παν.
  Γεμιστοΰ, Μαρίας Τσιν.νή, Κυ,οι-
  ακοθλας Χαλάτα, Στ. Ηοταμιχνά-
  κη, Μύρ. Παπαδάκη, Κυρ. Πετό-
  τερίνη, Άγγελή Καραγιαννάτου
  Ιω. Καραγιαννάχ.η, Σεραπ Σαρι
  άν, Π. Άραπόγλου, 'Ολγας Χα-
  λαμ,παλάκη, Θεοφ. Βαμβάκου
  Έμμ. Έπιτροπάκη, Γεωργ. Τζομ-
  πανάκη, Αΐμιλίας Καραοααίλη,
  Εΰθ. Μυρτόγλου, Νικ. Καζάκου
  Νικ. Ίερωνυμίδη, Μ Φράρου,
  Εύαγγ. Ίερωνυμίδη, Μαρίας Οι-
  κονο;χάκη, Βασιλ. Καρούλη, Νικ.
  Μυυλχ, Νικ. ΛουλουδάΛη, Άντ.
  Τσακίρη, ΆΟην. χήρας Πολάκη,
  Βασιλ. Καλαίτζάκη, Βασιλ. Αα-
  ρίζζο^, Δια,φίλης χήρας Νικολά-
  ο-Λ, Κωνστ. Έγγλεζάκη, Μιχ. Ί'α-
  ρά/ίη, χ^ρας Άναστ Μαρινάκη,
  Μιχ. Καραμπέλα, Η. Σφακιανά¬
  κη, Άνορ. 'οφά/.η, Ματθ. Κα-
  λ'οσυνά/.η, Παναγ. Γινι/λή, Δ/,
  Δι/.τάκη, Στυλ. Καμπιτάκη, Κιρή-
  νης Παπουταάκη, Έμμ. Συντιχά-
  κη, Άριστ. Ξενάκη, Εύαγγ. Δη-
  χα, Άπ. Καριστιάκη, Εύαγγ. Κα-' μοπτύλου, Κωνστ. Φλώρου.
  ΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ
  Ο ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΕ ΠΕΗΚ ΤΟΗ ΚΑΜΑΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου (τ»ΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Πέραν ότι ό πρωθυπουργός κ. Ι. Με¬
  ταξάς συνηντήθη έν Αγκύρα σήμερον
  μετά τοΰ Προέδρου τής Τουρκικής
  Δημοκρατίας κ. Καμάλ Άττατούρκ
  μεΐά τοΰ όποίου καί έσχεν εγκάρδιον
  συνομιλίαν.
  ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατ' ανακοίνω¬
  σιν τοΰ άρμοθίου Ύπουργείου είς Η¬
  ράκλειον διετάχθησαν νά κατέλθουν τε-
  χνικοί καί διοικητικοί υπάλληλοι οί ό-
  ποΐοι κα^ πρόκειται νά ύποδείξουν τα
  μέτρα έκεΐνα διά των οποίων θά άπο-
  φευχθοΰν θετικώς είς τό μέλλον αί ζη¬
  μίαι έκ των πλημμυρων καί θά καθορι¬
  σθή καλύτερον ό τρόπος οικονομικάς έ-
  νισχύσεως των πλημμυροπαθών. Γενικώς
  ώς ανακοινούται, έπιθυμία τής Κυβερ¬
  νήσεως είνε νά άντιμετωπισθή κατά τρό¬
  πον οριστικόν ή δημιουργηθείσα μετά
  τάς καταατρεπτικάς πλημμύρας, κατά¬
  στασις έν Ηρακλείω.
  Ο ΠΑΛΙΝ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΤΟΝ ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). —Αγγέλλεται έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ ότι τόν Αοΰκα τοΰ Ού-
  'ΐνΠσωρ ό οποίος περιοδεύει ήδη την
  Γερμανίαν, εκάλεσεν είς Ρωσσίαν ό
  Στάλιν. Εάν ό ΐέως βασιλεύς τής Με-
  γάλης Βρεττανίας απεδέχθη ^ ή όχι την
  πρόσκλησιν δέν άναφέρεται είς τό σχετι¬
  κόν τηλεγράφημα.
  Κα,τά πληροφορίας των δι¬
  αφόρων βροχομετρικών σταθ-
  μών πρός την Μετεωρολογι-
  κήν "Υπηρεσίαν Ηρακλείου
  είς τάς περιφερείας Καστελ-
  λίου Πεδιάδος ή πεσοΰσα
  βροχή προχθές ανήλθεν είς
  20 χιλιοστόμετρα καθισταμένη
  οΰτω εύεργετική διά την γεωρ¬
  γίαν. "Ωσαύτως εύεργετική υ¬
  πήρξεν ή πεσοϋσα βροχή καθ
  δλην την επαρχίαν Μονοφα¬
  τσίου λόγω τής μικράς διαρ-
  κείας κα'ι ποσότητος. Έξ άλ¬
  λου είς την επαρχίαν Μαλε-
  βυζίου αί έπενεχθεΐσαι κατα
  στροφαί είναι άνυπολόγιστοι
  καθ' όσον τό ύδωρ όρμητικώ-
  τατον συμπαρέσυρε πλείστας
  άμπέλους λόγω τής φύσεως
  τοΰ έδάφους. Γενικώς ή βρο¬
  χή επέφερεν καταστροφάς είς
  την γεωργίαν είς άκτϊνα 10
  χιλιομέτρων άπό τής πόλεως.
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΤΩΝ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΏΝ
  Είς απάντησιν σχετικοΰ έγ-
  γράφου των ύπαλλήλων των
  Γεωργικών Έπιμελητηρίων ό
  Γεν. Γραμματεύς τοΰ ύπουρ¬
  γείου Γεωργίας κ. Π. Άλιβι-
  ζατος γνωρίζει δι' έπιστολής
  τού πρός αύτούς δτι θά προ¬
  σπαθήση νά τψάξη παν δ,τι
  είνε δυνατόν διά την βελτί¬
  ωσιν καί μονιμοποίησιν τής
  θέσεώς των.
  ΑΠΟΝΟΜΗ
  ΗΘΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
  Δι' άναφοράς τού πρός τό
  ϋφυπουργεΐον Έμπορικής Ναυ
  τιλίας ό Λιμενάρχης "Ηρα¬
  κλείου κοινοποιεϊ ημερησίαν
  διαταγήν έξαίρουσαν την αυ¬
  τοθυσίαν τοΰ ναύτου Γ. Μπού-
  τρη διασώσαντος μέ κίνδυνον
  τής ζωής "ου ύπερπεντηκον-
  τάδα πλημμυροπαθών. Διά
  την πράξιν ταύτην τοΰ ναύτοίο
  Μπούτρη ό λιμενάρχης "Ηρα¬
  κλείου αίτεΐται την απονομήν
  είς τούτον τής ένδεικνυομένης
  ήθικής καΐ ϋλικής άμοιβής έν-
  δεχομένως δέ καί τοϋ μεταλ-
  λΐου τοϋ Ν. Α. ΤαμεΙου.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τί) άγορα μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  α
  Ρ'
  Υ'
  δρ.
  Ταχτδς
  Μαύραι
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  2150
  21.
  20 50
  13 Μ -
  11.80
  10.-
  11.-
  10 20
  9 50
  22
  Χαρούπια ■· 2 00
  "Ελαια .Ίο » 28.
  » κοινά ' 27 -
  Σάπωνες.
  Λευκοί α ποιότηιος δρ 24 —
  » β' » 22. -
  Πράσινοι α' ποιότ. » 22 —
  β' > » 20 50
  θινοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  Ζυρίχη
  Παρισιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  20ης Όκτωβρίου 1937
  Αγορά Πώλησις
  25 33— 25 58
  3.68 3.78
  Βρυξ
  Βαρσοβία
  546
  11010
  550
  111.10
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  έλλαι
  Άγορά Πώλησις
  60 80 61.40
  28.10 28 35
  3.71
  20.75
  3.75
  21.—
  ΤΑ
  ΑΤΟΜΙΚΗΣ
  ΕΙΔΗ
  ΧΡΗΣΕΩΣ
  Πρός τάς τελωνειακας άρ
  χάς εκοινοποιήθη αρμοδίως
  έγκύκλιος διά τής οποίας έ-
  φισταται ή προσοχή των επί
  παρασχεθεισών πρός αύτάς
  όδηγιών σχετικώς μέ την πρό¬
  ληψιν τής παραπλανήσεως
  αυτών ώς πρός τόν χαρακτη-
  ρισμόν ώς μεταχειρισμένων
  δίιν άτομικής χρήσεως των
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ άψικνου-
  μένων έπιβατίδων, κομιζομέ-
  νων έντός άποσκευών ή φερο-
  μένων έπ' αυτών σισσυρών
  (γοΰνες).
  Ο
  ΚΑΙ
  κ.
  ΟΙ
  ΛΟΜΒΕΡΔΟΣ
  ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΪΣ
  Η ΗΜΕΡΑ
  ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ
  Είς τό Νομαρχιακόν κατά-
  στημα έλαβε χώραν χθές τό
  εσπέρας σύσκεψις έν τή όποία
  επρόκειτο τα καθορισθοΰν τα
  τής συμμετοχής τής πόλεώς
  μας είς την οιοργανουμένην
  την 31 τρέχ. μηνός παγκόσμι¬
  ον ημέραν τής άποταμιεύσε-
  ως.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Τό "Υπουργείον των Οίκο-
  νομικών απηύθυνε πρός τάς
  τελωνειακας αρχάς έγκυκλί-
  ους όδηγίας περί τώντηρητέων
  διατυπώοεων κατά την εισα¬
  γωγήν των διά τριπτΰχων ή
  πολυπτύχων κομιζομένων ξέ-
  ν«ν αύτοκινητων έν Ελλάδι.
  Ό Διοικητής τής Λαϊκής
  Τραπέζης κ. Λομβέρδος διά
  τηλεγραφήματός τού πρός τόν
  κ. Δήμαρχον γνωρίζει δτι θά
  καταβάλη πάσαν προσπάθειαν
  πρός ανακούφισιν των άνα-
  ξιοπαθούντων πλημμυροπα¬
  θών.
  ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  Διά τηλεγραφήματός τού
  πρός τόν Αθηναϊκον τύπον
  ό Δήμαρχος "Ηρακλείου κ. Μ.
  Γεωργιάδης έπικαλεΐται την
  αρωγήν πάντων των φιλαν-
  θρώπων πρός ενίσχυσιν των
  πλημμυροπαθών.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΛΙΚΗ
  ΟΑ ΕΞΕΥΡΕΘΗ ΛΥΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Τ11Ν ΕΘΕΛΟΝΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας)-—Ίίκ Αονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι οΰτε σήμερον δέν ^ κατωρ¬
  θώθη νά φθάση είς άποφάσεις ή Έηι-
  τροπή μή επεμβάσεως. ΊΙ άναλαβοΰσα
  νά διαρρυθμίση τό ζήτημα τής άνακλή-
  σεως των έθελοντών έπιτροπή ευρέθη
  ήοη πρό άδιεξόδου άδυνατοΰσα νά συμ-
  βιβάση τάς άναφυείσας σοβαράς διαφω-
  νίας'διά τόν καθορισμόν τοΰ άριθμοΰ
  ϊών έθελοντών οΐτινες πρόκειται νά άνα-
  κληθοΰν τό πρώτον έξ Ίσπανίας.
  Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας
  θεωρεΐται ήδη βέβαιον ότι άν οέν κατα¬
  λήξη είς άποφάσεις ή ύποεπιτροπή ούτε
  έντός τής αυριον, τό έργον αυτής όσον
  άφορα την ρύθμισιν τής άνακλήσεως των
  έθελοντών Οά θεωρηθή εξ ολοκλήρου
  ναυαγήσαν.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣ
  ΚΑΤΑ ΤΡΟΠ
  ΠΕΡΙΠΛΕΚΕ
  Ν ΟΡΙΣΤΙΚ
  ΑΙ

  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Τα έκ των ξένων
  πρ<οτευουσών τηλεγραφήματα τής νυ¬ κτός έςακολουθοΰν νά είναι άπαισιό- δοξα. Καθ' α. παρΐ>υσιάζουν την διεθνη κα¬
  τάστασιν, γίνεται φανερόν ότι αί νέαι
  περιπλοκαί αυτής είνε γεγονός καί κατά
  τρόπον καθιστώντα τοϋς κινούναυς π(»-
  λέμου όλωσδιόλου άναπαφεύκταυς.
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΔΙΑ ΡΩΣΣΙΚΑΣ_ ΜΑΝΟΡΡΑΦΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ «Ο Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ^ μ.ας).—Έκ Ι»ώμης αγ¬
  γέλλεται ότι ό Ίταλικός τύπος ίσχυρί-
  ζεται ότι ή Ρωσσία προετοιμάζει την
  διακοπήν των συνεννοήσεων τοΰ Αονδί¬
  νου διά νά ενισχύση την θέσιν των έρυ-
  θρών τής Ίβπανίας οΐτινες έχουν έναπο-
  θέση τάς ελπίδας περί επικρατήσεως, είς
  την πρόκλησιν παγκοσμίου πολέμου μέ
  δύο ίδεολογικά στρατόπεδα επί πό-
  ΕΙΣ ΠΑΑΑΙΣΤΙΝΗΝ Η ΑΓΓΛΙΑ
  ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ
  Κατά την προχθεσινήν έκδί
  κασιν τής υποθέσεως κατά
  τοΰ Ιω. Έλ. Ραπτάκη έν τώ
  Κακουργιοδικείω Ηρακλείου,
  τό δικαστήριον έκήρυξε πεπλα
  νημένην την έτυμηγορίαν των
  ένόρκων άπαλλάσσουσαν λό¬
  γω συγχύσεως τόν κατηγορού-
  μενον, καί παρέπεμψε τούτον
  είς νέαν δικάσιμον.
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μα-).—Σημερινά τηλε¬
  γραφήματα έκ τής Άγγλικής πρωτευού¬
  σης αφήνουν νά εννοηθή ότι ή κατάστα¬
  σις έν Παλαιατίνη άπέβη οξυτέρα κατά
  τό ληγον είκοσιτετράωρον καί ότι ή Αγ
  γλική διοίκησις ευρίσκεται πρό σοβαρών
  δυσχερειών προκειμένου νά καταπολε-
  μήση αποτελεσματικώς τούς 'Άραβας
  οΐτινες δροΰν επί τή βάσει ώογανωμένου
  σχεδίου καί επιδεικνύουν μεγάλην Πρα-
  στηριότητα είς τάς τρομοκρατικάς ενερ¬
  γείας των.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΡΟΛΕ
  ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙ
  Σ
  , ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου (τοθ
  άνταποκριτοΰ μας). — Είς σημερινάς
  πληροφορίας έκ Βερολίνου άναφέρε¬
  ται ότι καί οί Γερμανοί κρίνοντες τα
  πρώτα άποτελέσματα των συνεννοήσεων
  τής Έπιτροπής μή επεμβάσεως έπανέρ-
  χονται είς προτέρας αυτών κρίσεις καθ"
  άς τό έργον τής Έπιτροπής έχει ναυα-
  γήση άπό τοΰδε^ καί δέν πρόκειεαι νά
  απολήξη είς ουδέν άποτελεσμα.
  ΑΟΕΣΤΑΛΙΙΣΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΚΟΥΒΕΡΤΑΙ
  ΔΙΑ ΤΟΥ! ΠΑΗΜΜΥΡΟΠΑΒΕΙΣ ΤΗΣ Μ ΜΛΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας)----Κατόπιν ένεργει-
  ών τής αρμοδίας άρχ^,ς απεστάλησαν έν
  Ηρακλείω καί άλλαι άκόμη κουβέρται
  μέλλουσαι νά διανεμηθούν είς τούς έν
  τή π«'»λει πληγέντας έκ τής τελευταί¬
  ας θϋομηνίας.
  Υπέρ των πλημμυροπαθών έπίσης
  διετάχθη η χορήγησις ποσών καί έκ των
  προσοδων των οργανισμών καί ταμείον
  νομ ικών προσώπων.