94937

Αριθμός τεύχους

4696

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

22/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  (Ο» [
  γ,!*1
  ?*:'η
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίςιαι 'Λ
  έξάμηνος ϋ
  Άμερικής
  ρτησίη οολ. 15
  έςάμηνος » 8
  Τιμη
  χατά φύλλον
  Δ(.»πχ. 2
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  22
  ΟΚΪΩΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ϊΠΕιοτΙΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤ ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΑΑΚΕΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΥΪ ΕΛΑΙΟΠ ΑΡ ΑίΟΓΟΪΣ
  Έκδηλώνουσα τ© ένδιαφέ- συγκρατημός δέ των τιμών
  ρον της ή «Άνόρθωσις» πρός τού ελαίου καί ή προστασία
  προστασίαν των συμφέρον- των παραγωγών, ώστε νά
  των των ελαιοπαραγωγήν καρπωθοΰν αύτοι βλο τό κέρ-
  καί συγκρατημόν των τι- δος έκ τής πλουσίας έλαιο-
  υνανθρώπ^υ. Είνε δεμένη μέ μη-
  τρική φροντίδα καί συγχρόνως μέ
  φροντίδα φιλαρεσκείας— φιλαρε-
  σκεΐ ο'μως δειλής καί χωρίς
  έμφανείς προκλήσεις, άπό εκείνην
  πού συναντα κανεΐς άκόμη στίς
  μακρυνές γειτονιές. "Εχει κάποιο
  παλμό ζωντανό... Άλλά τί σημαί-
  νει; "Οποια μαλλιά καί άν έστόλι-
  ζε, Ιχει τώρα παραμεριστή άπό τό
  συναίσθημα τοΰ πένθους, δπως
  μών τού
  ί ί
  είς λογικά
  ά έίδ
  μ ς γ
  καί ίκανοποιητικά έπίπεδα,
  είχεν εισηγηθή «πό ημερών
  την χορήγησιν έκ μέρους
  τής Άγροτραπέζης δανείων
  επί γεωργικώ ενεχύρω είς
  τούς παραγωγούς. Καί υπε¬
  στήριζε τότε ότι χωρίς την
  λήψιν τοΰ μέτρου αυτού αί
  τιμαί τοΰ ελαίου θά διέτρε-
  χον τόν κίνδυνον τοΰ έξευτε-
  λισμοΰ, διότι οί παραγωγοί,
  έχοντες άμέσους ανάγκας νά
  καλύψουν κατέφευγον είς δι¬
  αφόρους, έμπόρους καί έ προ¬
  πωλούν τό προϊόν των δσο,
  οσο διά νά έξεύρουν χρή-
  ματα.
  Εύτυχώς αί ύποδείξεις μας
  έτυχον τής προσοχής τής Ά¬
  γροτραπέζης, καί ή χορήγη-
  σις των δανείων επί γεωργι¬
  κώ ενεχύρω είς τούς έλαιοπα-
  ραγωγούς, καθώς άνεγράψα-
  μεν είς τό φύλλον της Κυ¬
  ριακάς, θ' αρχίση λίαν συν¬
  τόμως, ληφθείσης ήδη τής
  σχετικής αποφάσεως. Σχετι¬
  κώς μάλιστα μέ τόν τρόπον
  τής χορηγήσεως των δανείων
  αυτών δημοσιεύομεν άναλυ-
  τικάς πληροφορίας καί λε¬
  πτομερείας είς την τελευ¬
  ταίαν σελίδα μας.
  Αισθανόμεθα ιδιαιτέραν
  χαράν διά την λήψιν τ^ς α¬
  ποφάσεως αυτής. Καί διότι
  μία'προσπάθειά μας υπέρ τής
  παραγωγής τοΰ τόπου ευρί¬
  σκει την καλυτέραν δικαίω-
  σίν της άλλά καί διότι διά
  τής έφαρμογής τής αποφά¬
  σεως αυτής τής Άγροτραπέ¬
  ζης θά συγκρατηθοΰν αί τι¬
  μαί των έλαιων καί θά προ-
  στατευθοΰν οί έλαιοπαραγω-
  γοί άπό την εκμετάλλευσιν
  πού θά υφίσταντο άλλως. Ό
  εσοδείας, θά έπιδράση γενι-
  κώτερον επί τής οικονομικήν
  ζωής τού τόπου καί θά έχη
  εύεργετικά άποτελέσματα δι'
  όλας έν γένει τάς κοινωνι¬
  κάς τάξεις τόσον τής ύπαί-
  θρου όσον καί τής πόλεως.
  Διότι οταν εύημεροϋν οί
  αγρόται μας, οταν κερδίζουν
  οί έλοαοπαραγωγοί, είναι φα¬
  νερόν ότι θά κινηδή καί ή
  άγορά μας καί θά κερδίσουν
  καί οί επαγγελματιαι καί οί
  βιοτέχναι καί οί μικρέμπο-
  ροι τής πόλεως.
  Ειδικώτερον τώρα μετά
  τάς τεραστίας καταστροφάς
  τάς οποίας υπέστη ό τόπος
  μας έκ των πλημμυρών, ή
  προστασία των τιμών των γε-
  ωργικών μας προΐόντων καί
  ιδιαιτέρως τοΰ ελαίου, είς
  την πλουσίαν παραγωγήν
  τοΰ όποίου έναπεθέσαμεν ό¬
  λας μας τάς ελπίδας, προ-
  (?άλλει ώς ύψίστη άνάγκη, ώς
  πρώτιστον χρέος μας. Διότι
  μόνον μέ μίαν πλουσίαν πα¬
  ραγωγήν καί μέ εύχερή διά¬
  θεσιν των προΐόντων καί
  μάλιστα είς σχετικώς υψηλάς
  τιμάς, είναι δυνατόν νά εύ¬
  ρωμεν τα μέσα νά κινήσω-
  μεν τάς διαφόρους έπιχειρή-
  σεις, ν' ανοίξωμεν εργασίας,
  νά δημιουργήσωμεν μεγά¬
  λην κυκλοφορίαν χρήματος,
  πού θά φέρη την έπούλωσιν
  των πληγών καί την άναζω-
  ογόνησιν τοΰ τόπου. Άπό
  τής απόψεως λοιπόν αυτής ή
  απόφασις τής Άγροτραπέζης
  περί χορηγήσεως δανείων είς
  τούς έλαιοπαραγωγούς απο¬
  τελεί σπουδαίαν όντως υπη¬
  ρεσίαν πρός τόν νομόν μας
  καί την Κρήτην γενικώτε-
  ρον.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΩΗ
  Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
  Ό περιερχάμενο; τάς πλημμυ-
  ροπαθεϊς συνοικίας καί άν άκόμη
  δέν είνε αίσθηματικός, δέν μπο-
  ρεΐ παρά νά αφήση Ινα λεπτόν
  κατά μέρος τάς γενικότητας...
  —ΙΙεριγραφαΙ δημοσιογραφικαί,
  μηχανικαίπαρατηρήσεις,ύποδείξεις
  άρχιτεκτονικαί άκόμη καί...ίστορι-
  καί Ιρευναι 3σον άφορί τα άντι-
  πλημμυρικά μέσα τοΰ τότε καί
  τοθ σήμερον, δλα αύτά είναι κα-
  λά καί άγια. 'Υπάρχει δμως καί
  ή μικρολεπτομέρεια, πού σέ άφαρ-
  πάζει, δταν δέν τό περιμένεις.
  Αυτήν την λεπτομέρειαν δπως
  ακριβώς την περιέγραψεν, την
  I-
  πρόσεξεν άπό την πρώτην στιγ¬
  μήν ϊνα; τυχαϊος συνάνθρωπος.
  Έκαμεν άραγε τίποτε τό μάται-
  ον; 'ϊ'ποθέτω £χι. Είνε τόσο αν¬
  θρωπίνη αυτή ή λεπτομέρειαι Εί¬
  νε τόσο συγκινητική! Άλλά καί
  τόσο συνδεδεμένη μέ τα γεγονό-
  τα!
  Ό άγριος ποταμός πού εσχημα¬
  τίσθη άπό τόν κατακλυσμόν τής
  Κ.υριαν.ής καί δπου έφείσθη τής
  ζωής των άνθρώπων, παρουσιάζει
  μίαν είκόνα πένθιμον δσον ακρι¬
  βώς καί ή είκόνα τού θανάτου.
  Αύτό τουλάχιστον βγαίνει άπό την
  λεπτομέρειαν εκείνην τοΰ παρα-
  τηρητοΰ.
  —Πρόκειται γιά κανένα πε-
  αμένον τοϊχον έδώ μέ καμμιά
  γλάστρα μέ δύοσμο ή βασιλικό;
  ηρώτησεν ό άνυπόμονος.
  Μακάρι νά επρόκειτο μόνο γΓ
  αυτόν. Έδώ πρόκειται καί γιά ό-
  λόκληρο τό «έπιπλωμένο» έσωτε-
  ρικό τοθ κατακλυσθέντος σπιτιοΰ.
  "Ολα τα στερεότυπα οσο καί συμ-
  παθητικά τού Ιπιπλα Ιχουν κατα-
  ποθή σχεδόν άπό την γήν πού. έ-
  μαλάκωσε, έβαθούλωσε, Ιγΐνε 2-
  λωοδ'όλον» τ,ά,φος ή ·κάτ,ι παρόμοι¬
  ον. Την έννοιαν τουλάχιστον αυ¬
  τήν μάς δίδει ή γενική...κάτοψις
  Είναι σχεδόν ψίρετροί καί ό πώς
  καί πώς φροντισμένος παλαιάς
  «κομμός» καί τό σεντοθκι μέ τα
  παληά τεφτέρια, τα βιβλία καί
  οίκογενειακά κειμήλια καί ή φω-
  τογραφία τοθ χαμένου παιδιοϋ,
  παλαιοΰ καί αΰτοθ άγαπημένου
  φίλου, πού μ' ϊνα άνθογυάλι σπα-
  σμένο έκυλίστηκε στή λάσπη—ά-
  νάμνηαι σεμνή των πολεμικών πε-
  δίων ή όποία στήν άντίληψι των
  σημερινών άνθρώπων, Ιχει χαθή
  στον Κ,αιάξα τής «άντικειμενικό-
  τητος».
  —Δόξα σοι ό Θεός νά λέμε.
  Δόξα σοι ό θεός...
  Αύτό μουρμουρίζει στό κατώ-
  φλι ή αίωνία γιαγιά—ή αίωνία
  Εκάβη τοΰ ποιητοΰ, ή βουβή μοι-
  ρολογήτρα χαμένων καιρών, χα-
  μένων πραγμάτων καί χαμένων...
  συμπαθειών. Είνε ή γνησιώτερη
  μορφή τής Μοίρας. Τα δάκρυα
  Ιχουν στερέψει στά μάτιά της.
  Τής άρκεί 8τι τή γωνιά της μέ
  τίς Ινα δυό ζωντανές φυσιογνω-
  μίες—τό γυιό, τή νύφη της, τή
  θυγατέρα ή τόν γαμπρό της καί
  πρό πάντων τα έγγονάκιά της, έ-
  σεβάσθη ό κατακλυσμός. Τό πλχί-
  σιά τους, 8σο δραματικό καί άν
  είνε αύτη τή ατιγμή, λαμπρύνεται
  άπό τα τό γέλιο τής καλωσύνης·
  Καί ή ζοφερώτερη Μοΐρα Ιχε
  ετινάσσει πέρα τό μπαστοΰν. τοθκαΐ άν τό πάρωμε τό συναίσθημα
  αύτό.
  Ή καϋμένη ή κορδελλίτσα! Εί¬
  νε" καί αυτή έ"νας χαρακτήρ τής
  λεπτομερείας, ϊσως ό... λεπτομε-
  ρειακώτερος δλων. Άλλά γΓ αύτό
  ακριβώς καί κατέχει ίσως περισ¬
  σότερον, τόν γόνιμον αίσθηματι-
  σμόν. Έκεϊνοι πού προοίγ^ου^ «τό
  άνθρώπινο», δέν ϊχουν παρά νά
  άφιερώσουν γιά μιά στιγμή σ'
  αυτήν τάς σκέψεις των.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  τής συμφοράς
  ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ
  ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ Ν. ΒΡΥΟΥΛΟΝ
  καί καταστροφάς:
  -τό σπουδαιότερον
  Είς δλους γενικώς εδημιουρ¬
  γήθη ή άπορία πώς ή Χρυ-
  σοπηγη, πού είνε κτισμένη
  επί βραχώδους έδάφους, επά¬
  νω είς έ'να λόφον, υπέστη
  ;ημίας
  Καί πώς-
  —έθρήνησεν τόσα θύματα.Έν
  τούτοις δι' δσους εγνώριζον
  τάς άθλίας συνθήκας στεγά-
  σεως είς την έργατούπολιν αύ
  την τοΰ Ηρακλείου, δέν είναι
  ανεξήγητον τό γεγονός. Δι¬
  ότι ώς γνωστόν, ό συνοικι-
  σμός, ευρίσκεται μέν επί ύ-
  ψώματος, άλλά αί περισσό-
  τεραι έκ των οίκιών τού ά-
  ποτελοΰνται άπό σπηλιές,
  «Μαγαράδες», ύπογείους, πού
  _ . μέχριτής όρο-
  φής κατά την νύκτα τής Κυ-
  ριακής όπότε εσημειώθη ή
  τρομακτική νεροποντή.Έξ άλ-
  λου τα άνθρώπινα θύματα
  εσημειώθησαν είς την συνοι¬
  κίαν τής «Κουδουναριδς» πού
  ευρίσκεται κατά μήκος τού
  μικροΰ χειμάρρου πού κατέρ-
  χεται έξ Άγίου Ιωάννου
  καί Νεκροταφείον Καί τα
  σπίτια είς την συνοικίαν αυ¬
  τήν ευρίσκονται είς όλίγην
  απόστασιν άνωθεν τού χειμάρ
  ρου.
  Έπεσκέφθημεν χθές την
  συνοικίαν αυτήν καθώς καί ο¬
  λόκληρον τόν συνοικισμόν
  τής Χρυσοπηγής. Περιήλθο-
  μεν δλα τα μέρη δπου ή πλημ
  μύρα έπροξένησε τάς κατα¬
  στροφάς. Καί αντελήφθημεν
  πόσον άγρία υπήρξεν ή όργή
  των στοιχείων τής φύσεως κα¬
  τά την έφιαλτικήν νύκτα τής
  Κυριακής. Βεβαίως, άπό τό
  σπίτι τοΰ άτυχοΰς άρτεργά-
  του Παναγιωτάκη δέν ύπάρ¬
  χει πλέον οϋτε ϊχνος. Μόνον
  δύο ποδάρια κρεββατιοΰ, χω-
  μένα είς μίαν γωνίαν είς την
  λάσπην, είμποροΰν νά προ-
  δώσουν δτι έκεΐ ήτο άλλοτε ή
  φωληά μιδς έργατικής οίκογε-
  νείας. Τώρα ένοικοι καί οί-
  κία δέν ύπάρχουν πλέον. Έ-
  ξηφανίσθησαν κατά την τρα¬
  γικήν ώραν τής θεομηνίας.
  Καί δέν ανευρέθησαν άκόμη
  οΰτε τα πτώματά των! Έπί¬
  σης καί τό σπίτι δπου ευρί¬
  σκοντο τα άλλα θύματα τής
  νεροποντής οϋτε ύπάρχει πλέ¬
  ον. Παρεσύρθη καί εξηφανί¬
  σθη έξ ολοκλήρου. Παρομοίας
  δέ καταστροφάς ϋπέστησαν
  καί τα περισσότερα έκ των
  άλλων σπιτιών-τρωγλών, πού
  ευρίσκοντο κατά μηκος τοΰ
  χειμάρρου. Πόσον δμως τερα¬
  στία ήτο ή ποσότης των υδά¬
  των καί πόσον μεγάλη ή όρ-
  μή τοΰ χειμάρρου αΰτοΰ κατα-
  φαίνεται άπό τα ϋπάρχοντα
  άλλα ϊχνη, άπό τάς κατα-
  τοικίας» επλημμύρισαν έξ ολο¬
  κλήρου. Καί εδέησε νά άνοί-
  ξουν οί προσδραμόντες όπάς
  έκ τής όροψής, διά νά σώσουν
  τούς ένοίκους άπό βέβαιον
  πνιγμόν. Ώς είναι δέ φυσι¬
  κόν καί ευνόητον, δλαι αύ¬
  ται αί οικίαι—τρώγλαι, είναι
  πλέον τελείως άκατοίκητοι έ-
  χουν δέ γεμίσει άπό λάσπην
  καί νερά.
  ΕΙΣ ΝΕΑ ΒΡΥΟΥΛΑ
  στιγμές πού φωτίζεται άπό κάποι- ι στροφάς πού επέφερεν έν¬
  αν μακρυνήν άνταύγεια έλπίδος.
  Ποίας; Πότε; Πώς; Κανείς δέν ξέ-
  ρει.
  * 4,
  *
  Ή λεπτομέρεια τοθ προχθεσι-
  νοϋ δράματοςεχει καί τήν.,.κορδε-
  λίτσα της. Μιά κορδελί:σα κόκκι-
  νη ποΰ την πήρε καί αυτήν δ πο¬
  ταμός ή ό τροφός τού—κύριος οίδε
  άπό ποία μαλλιά—καί τήνάπίθωσε
  σέ μιά γωνιά τής άδιεξόδοα στε-
  νωποϋ.
  —Είνε κορδελίτσα παιδιοΰ ή
  κορδελίτσα ώριμου κοριτσιοΰ; Εί¬
  ναι στολίδι ζωής ή σημάδι θα-
  νάτ,ου;
  Αύτά ανλλογίζομαι χχβώς την
  θεν καί ένθεν. Ή στάθμη
  των υδάτων τού ανήλθεν είς
  ϋψος πλέον των τεσσάρων μέ-
  τρων καί παρέσυρε τάς οικίας
  τής Χρυσοπηγής καθώς καί
  τα άπέναντι πρός την Τάμπι
  αν άμπέλια τα όποΐα έξερρΐ
  ζωσε κυριολεκτικά ή κατέχω-
  σε μέ πέτρες καί ίλύν, είς με¬
  γάλην άκτΐνα καί μέχρι τοϋ
  έργοστασίου Ξενάκη καί Λια-
  νά. Ζημίας δμως ύπέστησαν
  καί οί οίκίστιοι καί οί μαγαρά
  δες ποϋ ευρίσκονται κατά μή
  κος τής κεντρικής, πισσοστρω
  μένης όδοΰ τής Χρυσοπηγής
  Πολλαί άπό αύτάς τάς «κα
  Ό συνοικισμός των Νέων
  Βρυούλλων, είναι ό περισσό¬
  τερον καταστραφείς μετά την
  συνοικίαν τής Κιζίλ Τάμπιας.
  Τόν έπεσκέφθημεν, έν συνε-
  χεία μετά την ι-Χρυσοπηγήν.
  Καί εϋρέθημεν πρό ενός φρι-
  <τοΰ θεάματος. Ύπάρχει καί έδώ κάτι παρόμοιον είς μικρο- τέραν μόνον έκτασιν, πρός την Κιζίλ Τάμπιαν. Τα υδατα τοΰ ποταμοΰ ύπερεκχειλίσαν- τα εκάλυψαν τα πάντα. Κα¬ θώς δέ κατήρχοντο μέ δαιμο- νιώδη ορμήν καί δέν έχώρουν άπό τό στόμιον τής γεφύρας, παρέσυραν μέρος τοθ δρόμου πρός την δυτικήν βάσιν της, διήνοιξαν £να τεράστιον ρήγ- μα καί έπιπεσόντα επί τοϋ ναοΰ τοΰ Άγίου Δημητρίου, τόν παρέσυρον έξ ολοκλήρου. Τώρα άπό την εκκλησίαν αυ¬ τήν δέν μένει παρά έ'ν μικρόν μόνον τμήμα τοΰ τοίχου τοΰ εροϋ. "Ολα τα άλλα, άκόμη καί τό δάπεδον άνεσκάφησαν καί παρεσύρθησαν είς την θά¬ λασσαν. "Επί τοΰ σημείου αύ- τοϋ τού δρόμου δπου έ'γινε τό ρήγμο, υπήρχεν έπίσης καί τό περίπτερον τού φόρου των δι- οδίων τό οποίον παρεσύρθη μαζί μέ τόν άτυχή είσπράκτο- ρα Σταυράκην, πού υπήρξε καί αύτός έ'να άπό τα θύματα τής άγρΐας θεομηνίας. Έπί¬ σης, έ'ν παρακείμενον κατά- στημα είς την εκκλησίαν κα¬ θώς καί ή συνεχομένη πρός αύτό οίκία παρεσύρθησαν έξ ολοκλήρου καί δέν υφίσταται πλέον οϋτε ϊχνός τού! Τραγικωτέρα δμως υπήρξεν ή θέσις των κατοικούντων κά¬ τωθι τοΰ έργοστασίου Καρού¬ ζου—καστελλάκη. Αί οικίαι αύται, κείμεναι είς πολύ χα¬ μηλόν σημείον έλίμνωσαν κυ¬ ριολεκτικώς. Καί δσας ζημίας δέν επέφερεν ό ποταμός, εδη¬ μιούργησαν τα ϋδατα πού κα- τήλθον άνωθεν. Τόση δέ ήτο ή όρμή των υδάτων αυτών, ώστε παρέσυραν τό τεΐχος τοΰ περιβόλου τοΰ έργοστασίου καί έπέπεσαν επί τοΰ συνοικι- σμοΰ ώς θύελλα μαινομένη. Καί τότε διεδραματίσθησαν σκηναί φρίκης καί άλλοφροσύ- νης. Οί κάτοικοι έ'ντρομοι έ¬ σπευσαν νά σωθοΰν, χωρίς νά ειμπορούν νά πάρουν τίποτε μαζί των. Τα σπίτια έπλημ- μύρησαν καί εδέησε ν' άνέλ- θουν είς τάς στέγας των οί άνθρωποι διά νά σωθοΰν. Την ώραν δέ αυτήν, προσε- πάθησεν ό άτυχής καρραγω- γεύς Μαυραντώνης νά σώση τό αλογό τού καί παρεσύρθη υπό των υδάτων καί έπνίγη. Αί οΐκίαι αί ευρισκόμεναι είς τόν τομέα αυτόν εγέμισαν άπό νερά καί λάσπην δλα δέ τα έν αύταΐς έ"πιπλα, σκεύη καί ρουχισμός κατεστράφησαν. Έπίσης πλείσται έκ των οίκιών αυτών ιδία αί πλινθόκτιστοι κατέρρευσαν δλαι δέ γενικώς έχουν κατα¬ στή έτοιμόρροποι καί άκατοί κητοι. Καί παρίσταται άνάγ¬ κη νά ληφθή καί δι' αύτούς άμεσος μέριμνα διά νά στε- γασθοΰν κάπου, χορηγουμέ- νων καί των άπαραιτήτων κλινοσκεπασμάτων, πράγμα τό οποίον έγινεν ήδη άπό τής χθές διότι καθ" ήν στιγ¬ μήν περιερχόμεθα ημείς τόν συνοικισμόν, αφίχθησαν καί ό άποσταλείς υπό τοθ ΰπουρ- γείου τής Προνοίας άνώτερος ϋπάλληλος κ. Αποστολίδης καθώς καί ό μηχανικάς κ. Βα- λαρής, διά νά διαπιστώσουν τάς ζημίας καί νά άποψασί- σουν την λήψιν των ένδεικνυ- μένων μέτρων. Καί καθώς επληροφορήθημεν, εφρόντισαν κα'ι απεστάλησαν εκατόν κλι- νοσκεπάσματα καθώς καί αρ¬ κεταί μερίδες συσσιτίου. Σημειωτέον δτι οί κάτοικοι τοΰ συνοικισμοΰ διατελοΰν ά¬ κόμη υπό τό κράτος τοθ τρό- μου ποϋ εδοκίμασαν κατά την νύκτα τής καταστροφής, τής οποίας είκόνα μδς εδωσαν μέ δάκρυα καί λυγμούς. Τόσος δέ είναι ό ψόβος των, ώστε μόλις ήρχισε προχθές την νύ¬ κτα έκ νέου ουνατή βροχή, έγκατέλειψαν τα χαμηλά οίκή- ματα καί κατέφυγον είς τάς οικίας πού ευρίσκονται είς τα ϋψηλότερα σημεΐα. Άνυπολογίστους ζημίας ύπέ στησαν έπίσης αί ένθεν καί ένθεν τοΰ ποταμοΰ ευρισκόμε¬ ναι άγροτικαί περιουσίαι.Πλεΐ στα άμπέλια ύπέστησαν ζη¬ μίας, τα δέ περιβόλια καί οί κήποι κατεστράφησαν έξ ολο¬ κλήρου. Τα έδάφη άνεσκάφη¬ σαν, τα δένδρα, τα άνθη, τα λαχανικά έζ*ερριζώθησαν καί παρεσύρθησαν είς την θάλασ¬ σαν. Ιδίως τα κάτω τής γε¬ φύρας πρός την θάλασσαν πε¬ ριβόλια ήφανίσθησαν τελείως. Οϋτε ϊχνός των δέν διακρί- νεται πλέον. Χαρακτηριστικόν τής καταστροφής είναι καί τουτο: Άπό τό περιβόλι των άδελφών Σπανάκη παρεσύρθη υπό των υδάτων ε'νας άνεμό- μυλος σιδηρούς Μξ μέτρων ΰ- ψους μέ δλην την έξάρτησίν τού, χωρίς νά ευρεθή πλέον ούδαμοϋ, χωρίς νά φανή εάν κατεπλακώθη είς τόν ποτα- μόν υπό χωμάτων ή άν παρε¬ σύρθη καί εξηφανίσθη είς την θάλασσαν. Τό χειρότερον είναι δτι λό¬ γω τής κακοκαιρίας πού επα¬ νελήφθη άπό προχθές την νύ κτα, παρεμποδίζεται τό έρ¬ γον τοΰ καθαρισμοΰ των οί- κιών,τής οργανώσεως περιθάλ ψεως, τής έπισκευής τοΰ ΰδρα- γωγείου ώστε ν'άρχίση έκ νέου ή παροχή ύδατος είς την πόλιν. Καί δημιουργεΐται ό φόβος νά σημειωθοΰν καί νέαι κατα¬ στροφαί εάν αί βροχαί άρχί- σουν νά πίπτουν καί πάλιν ραγδαΐαι. Όπωσδήποτε, χά¬ ρις είς τάς καταβαλλομένας υπό των κρατικών καί δημο τικών άρχών φροντίδας, πι¬ στεύομεν δτι θά οργανωθή έξ ολοκλήρου ή περίθαλψις των πληγέντων, μέχρις δτου άν- τιμετωπισθή κατά τρόπον ρι ζικόν τό τεράστιον στεγαστι- κόν πρόβλημα πού εδημιουρ¬ γήθη δια την πόλιν μας. Έκ προηγουμένας Δραχμ ράπεζα Ελλάδος » Μήνας Γεωργιάδης ,ήμαρχος » ίχ Χρυσή Γ. Κατε- άκη » Αν Γ.Καλοκαιρινός » ικηγορικός Σύλλογος » Γπ)μα Τραπέζης » Αθηνών » Σύλλογος Τραπεζιτι- ικών ύπαλλήλων » ίχ Μαρία Χασ. Στα- ,ατάκη Ενωσις Άλατσατια- ών Ηρακλείου » *ίικ. Κεχαγιαδάκης άντί μνημοσύνου ής συζύγου τού) » ϊθνική Τραπέζα » εωρ. Μιτσοτάκης » Τό δλον Δρ. Ή Χωροφυλακή. Θεωρούμεν χρέος μας νά εξάρωμεν τάς υπηρεσίας τάς οποίας προσεφέρον κατά τάς τελευταίας τραγικάς ημέρας ποΰ συνεκλόνισαν την πόλιν οί άξιωματικοί καί τα δργανα τής Χωροφυλακής. Μέ επί κε φαλής τόν άκούραστον Διοι κητήν κ. Γ. Νικηφοράκην, ειρ γάσθησαν ημέραν καί νύκτα πρός περίσωσιν των κινδυνευ όντων, πρός καθορισμόν τώ πλημμυρησασών οίκιών, πρό οργάνωσιν τής περιθάλψεω των άσΐέγων καί ένδεών. Ή ΟΕΡΑΝΟΣ ΠΕΡΤΩΝΠΑϋΙΥΡΟΠΑΟΟΝ ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ εισφορών . 40.100 50.000 500 2,500 2,500 5,000 2,000 1,000 1,500 500 500 50,000 500 15(5.600 ωροφυλακή έπραξε τό καθή- ;όν της ακέραιον. Καί είναι ιίκαιον νά αναγνωρισθή, νά μολογηθή καί νά έξαρθή δη¬ μοσία τουτο. Διότι είναι χρέ- ς ύπέρτατον νά έπιβραβεύε- :αι ή άρετή. Δίκαιον. Είς τάς περί τό Μποδοσά- ειον συνοικίας αί καταστρο¬ φαί οίκιών καί μικροκαταστη- μάτων δέν είναι ώς γνωστόν άσήμαντοι. Ύπάρχει καί έκεΐ ,ήτημα στέγης κσί άμέσου έ- ρικονομήσεως των πραγμά- ων οΰτως ώστε ένοικοι καί μικροεπαγγελματίαι νά μή εύ- ρεθοΰν είς τόν δρόμον. Οί άρ- μόδιοι έν τή μερίμνΓ] αυτών ιά την ύλικήν ενίσχυσιν των καταστραφέντων, υποθέτομεν δτι πρέπει νά έξαντλήσουν <αί τό τελευταίον δριον δυ- ατής ανακουφίσεως είς τούς παθόντας τούτους, οΐτινες καί ολίγοι δέν είναι καί αξιοί πά¬ σης υποστηρίξεως τυγχάνουν. Οί ήμιάστεγοΗ. Έκτός των οίκιών τής Κιζίλ Τάμπιας, ύπάρχουν πλείσται άλλαι άπόρων συμπολιτών αίτινες πρέπει νά τύχουν τής γενικής αντιλήψεως. Έπ' εύ- αιρία τής άφίξεως τοΰ Έπι- θεωρητοΰ τοΰ Πατριωτικοΰ Ί- δρύματος ώς έκπροσώπου τοΰ κράτους διά την εξακρίβωσιν των γενικών ζημιών καί την συνέχισιν τής έκ τοΰ κέντρου μερίμνης, έπιβάλλεται ή ύπεν- θύμισις αυτή. Διότι είς κάθε μέτρον ποΰ θά ληφθή διά τούς άστέγους καί την μελ¬ λοντικήν των στέγασιν πρέπει ά συμπεριληφθοθν καί οί ήμιά- στεγοι αύτοι,ποϋ ουτε τα μέσα έχουν νά έπιδιορθώσουν τάς ,ημίας ποϋ ϋπέστησαν ο#ϋτε καί ευρύτερον ή οίκονομική των θέσις είνε τοιαύτη, ωστε νά ευρίσκωνται αύτην την στιγμήν είς μοίραν τουλάχι¬ στον ολίγον καλυτέραν των πραγματικών άστέγων. τρ *ρ *κ Ή έθνική. Μετά την Τράπεζαν τής Ελλάδος καί ή Έθνική Τρα¬ πέζα έσπευσε νά προσφέρη πεντήκοντα χιλιάδας δραχμών πρός περίθαλψιν των πλημμυ- ροπαθών τής πόλεώς μας. Ή είσφορά είναι όντως γενναία καί συγκινητική. Καί άποδει- κνύει δτι καί οί διοικοΰντες τό Τίδρυμα αύτό άντιλαμβάνον ται τό χρέος των πρός τούς πάσχοντος καί τούς πληγέν- τας έκ τής όργής των στοι¬ χείων τής φύσεως. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία δτι τό καλόν αύτό παράδειγ- μα θ' άκολουθήσουν καί οί άλ λοι οίκονομικοί όργανισμοί ω¬ στε τό έργον τής περιθάλψεως των θυμάτων τής θεομηνίας ν ά μτγν προσκροΰστ είς οΐκονο. μικας δυσχερείας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ- Σήμερον τό ά
  ριστούργημα: «"Αννε Μαρί·. "Ενα
  άεροπορικό φίλμ.
  ΈκάστηνΔευτέραν, Πέμτττην,Σάβ
  βατον καί Κυριακήν άπογευματι-
  νοιΐ ώρα 6.30 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: τό μοντέρ-
  νο άριστοΰργημα: «"Αννα Καρε-
  νίνα». Μέ την Γκρέττα Γκάρμπο
  'Εξαιρετικά γιά τό Εργο αύτό
  καθ" έκαστην άπογευματινή.
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  3 Μεγάλαι πρωταγωνισταί
  "Αννα Μπέλλα
  Ζάν Μυρά
  Πιέρ Ριαάρ Βίλμ
  Στήν τελευταίαν των δη¬
  μιουργίαν:
  ΑΝΝΕ ΜΑΡ
  'Επΐ πλέον Παραμάουντ
  Ζουρνάλ.
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒ&ΟΜΑ&Α
  τό άριβτοΰργημα
  ΚΟΡΙΤΣ.ΩΝ
  Μέ την
  Ντανιέλ Νταριέ
  Ή αποκάλυψις τού Μάγιερ
  λιγκ: τής
  ι
  Μπέττυ ϊτόκφιλδ
  καΐ τής
  "Ελσης "Αργκαλ
  Τολμηρό-ρεαλιστικδ
  κοινωνικό.
  :εκτοστραστ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  ■ Αναχωρεί έξ Ήρα-
  ΐ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ-
  ■ ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ-
  ■ αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ϊ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ; ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  . ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ■ Πρακτορείον
  2 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Ζ Τηλέφ. 5-41
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  εε—■ ειεεει.....ο ■■■■■■■
  Ιαβεδισ
  ■ Νέαι παραλαβαί.
  ■ Νέα ύφάσματα.
  2 Νέο» μοδέρνοι χρωμα-
  ■ τισμοί.
  μ Αί τιμαί μας είνε αί
  ■ καλύτεραι.
  [ΑΒΕΔΙΣΙ ΑΝ
  ■ Όδος Άγίου Μηνά.
  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ
  Διατίθεται πρός ενοικίασιν ή
  έκμετάλλευσι τό είς θέσιν θέρισ-
  σον άγρόκτημα τού Στρατηγοΰ κ.
  Άλεξάκη, περιέχον άμπελον, πεΰ-
  κα, οίκήματα,θαυμάσιον έξοχικόν
  κέντρον δι' εκμετάλλευσιν. Πλη¬
  ροφορίαι παρά τω Εδίψ. ,
  Άπό τού σρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙλ ΤΡλΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΜΪΪΑ --
  Ή ωρα ή"ταν δυόμισυ.
  Επάνω στά χωράφια ά-
  πλωνόταν κι' δλας ενα
  τρεμουλιαστό γκρίζο ήμίφως
  πού εδειχνε πώς ή αύγή δέν
  θ' άργοΰσε νάρθη. Δέν ύπήρχε
  καιρός γιά χάσιμο.
  — Έμπρος, Βαλθάσαρ! —
  εφώναξεν ό Φέρσεν στόν έμ-
  πιστον άμαξηλάτη τού πού έ-
  κανε χρέη έλάτου. Πιό γρή-
  γορα! Πιό γρήγορα!
  Κ' έμαστίγωνεν άλΰπητα τα
  αλογα.
  Σέ μισή ώρα εΐχαν φθάση
  κι' δλας στό Μποντύ, δπου
  τούς έπερίμενεν ό Βαλορύ μέ
  όκτώ ξεκούραστα άλογα.
  Ό Φέρσεν κατέβηκεν. Ήλ¬
  θεν ή ώρα τοΰ χωρισμου, ή
  σκληρή στιγμή πού μέ άγωνία
  έβλεπον νά πλησιάζη ό Σου-
  ηδός καί ή βασίλισσα. Ή Μα¬
  ρία— Άντουανέττα μέ θλιψι
  καί μέ φόβο έβλεπε νά ψεύγη
  ό μόνος άνθρωπος στόν οποίον
  μποροΰσε νά στηριχθή μέ έμ-
  πιστοσΰνη. Άλλά ήταν ρητή
  ή δήλωσις τού βασιληά δτι ό
  Φέρσεν θά τούς συνώδευεν £-
  ως τόν ωρθτο στσθμό κ' ε-
  πειτα θά τοΰς άψηνε νά συνε-
  χίσουν μόνοι τό δρόμο τους,
  Γιατί απεφάσισε νά στερηθή
  μιδς τόσο πολύτιμης συνδρο-
  μής ό Λουδοβίκθς; Κανείς δέν
  ξέρει.'Ίσως γιά νά μην έμφανι
  σθήμπροστά στούς πιστούςτο
  μέ τόν άνδρα πού ήταν πολ
  στενάς—καί γνωοτός—φίλο
  τής γυναίκας τού. "Ισως γιατί
  καθώς λέει ό δούξ ντέ Λεβί
  «ήταν άνάρμοστον άπό πολ
  λών άπόψεων νά κατέχη ό κ
  ντέ Φέρσεν, σ' Ικείνη την κιν
  δυνώδη περίστασι, μιά θέσι
  πού έπρεπε νά ανήκη σέ Γάλ
  λον εύγενή». "Ισως άκόμ
  γιατί ό Λουδοβΐκος δέν θέλησι
  νά εκθέση σέ μεγαλείτερο κίν
  δυνο τόν άνθρωπο πού ήτα
  άποφασισμένος νά θυσιασθ
  γιά νά τόν σώση. Πάντως έ
  κείνη τή στιγμή ό Φέρσεν έ
  πανέλαβε τίς θερμές παρα
  κλήσεις τού νά τού έπιτραπ
  νά συνοδευση τούς φυγάδες ε
  ως τό τέρμα τοΰ ταξειδίου
  των. Άλλά ή άρνησις τού βα
  σιληα ήταν πάλι κατηγορημα
  τική.
  «Έκεϊνος δεν ηθέλησε»—
  σημειώνει στό ήμερολόγιό τού
  ό Φεροεν.
  Είχεν άλλωστε, συμφωνη
  θή πώς ό Φέρσεν θά ιτήγαιν
  νά ξαναβρή τούς βασιλείς μό
  λις θά έφθανον σέ μέρος ά
  σφαλές. "Ετσι υπήρχεν ή πά-
  ρηγοριά πώς 6 χωρισμός δέν
  θά ήταν μακράς. Πά τελευ
  ταία φορά ό Φέρσεν, έφιππος
  επλησίασε τό βασιλικό άμάξι
  έσκυψε πρός την πόρτα.
  (συνεχΐζεται)
  στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Γιά τό καρνέ κάθε κυρίας
  Ή μόδα είς τάς λεπτομερείας της.
  "Ενα νέο Φόρεμα.
  Σδς άρέσουν πολϋ τα ντρατα-
  ρισμένα έκ των έμπροσθεν κορ-
  σάζ, ιδιαιτέρως εθνοηθέντα άπό
  τή νέα μόδα. Καΐ θεωρεΐτε δικαί-
  ως ντεμοντέ τό φορεματάκι σας
  | τής περασμένης έποχής, μέ τό τε¬
  λείως ϊσιο κορσάζ τού! Έτοιμά·
  Ι σετε μιά άπλή στήν άπόχρωσι τού
  Ι φορέματός σας έσάρτΐα την ό¬
  ϊ ποία θά περάσετε πίσω στό λαι-
  | μό, έ'πειτα έκ των κάτω πρός τα
  Ι άνω σέ δύο σχισμές τοποθετημέ-
  νες άπό κάθε πλευρά τοϋ ντεκολ-
  τέ υπεράνω τοΰστήθους. Ντραπέρ
  νετε μέ γοΰστο την έσάρπα, την
  σταυρώνετε μπροστά είς την τά-
  για καί κρυβετε τίς άκρες κάτω
  άπό τή ζώνη, έκτός εάν ή έσάο-
  πα είνε άρκετά μακρυά ώστε νά
  σχηματίση ή ιδία την ζώνη.
  Τό φόρεμά σας χάρις σ' αύτό
  τό συμπλήρωμα θά είνε άπό τα
  πειό μοντέρνα.
  Κοσμήματα.
  Ή μόδα δέν εΐχε ουδέποτε άλ¬
  λοτε εϋνοήσει περισσότερο τα
  φανταιζί κοσμήματα. Ή μεγάλη
  αυτή εϋνοια δέν στρέφ^ται στά
  σχεδόν άνευ σημασιας κοσμήμα¬
  τα πού ήξεύρατε: αΰτά ποΰ θά
  φορέσωμε εφέτος είνε όγκώδη,
  καΐ θά παίξουν ρόλο σημαντικό
  στήν συνολική μας έμφάνισι. Τέ-
  τοια είνε τα 'καμποσσόν, τα πυ-
  κνά κολλιέ, τα βαρεία μπρασελέ..
  Ή χοωαατιστές πέτοες συναρ
  μοσμένες μέ στράς κα'ι κρόσταλ
  λα, λαμποκοττοΰν.
  Τό πρόχειρο σκοΰρο φόρεμα γ
  νεται φόρεμα άμπιγιέ, δταν τ
  ντεκολτέ τού *φωτίζει» ενα χοτ
  δρό κολλιέ, ή δταν ενα «καμποσ
  σόν» μέ χίλια χρώματα προσδιο
  ρίζει την ζώνη τού.
  "Ολες ή γυναϊκες άγαποθν τ
  κοσμήματα: τώρα πού τα ψεύτικ
  δέν στοιχίζουν πολυ, ειν' ή στιγ
  μή νά Ικανοποιήσετε δλες, αύτ
  τό γοΰστο...
  Γιά τό βράδυ.
  "Ενας συνδυασμός άπό μαΰρε^
  καί κόκκινες «ένκρέττες», ποΰ άρ
  χίζουν άπό την ϊμία πλευρά τοϋ
  κεφαλιοΰ, διασχιζουν τό μέτωπί
  κα'ι πίφτουν επάνω στόν ώμο
  προσδίδει ίδιαίτερη χάρι..
  Γελοΐα, μικρά καπέλλα
  Νεανικά, κομψά, γελοιωδώς το
  ποθετημένα, πάση φαντασία! Τ»
  μαλλιά είνε γενικώς άκάλυπτι
  άπό την μιά πλευρά. Είνε ή έπο
  χή πού θά προσεξετε ίδιαιτέρακ
  τό κτένισμά σας: μερικές μποΰ
  κλες ούχι τυπικές, άλλά πάντω
  καλοβαλμένες θά σδς χαρίσου
  ώμορφιά, ένώ θά έπαναφέρου
  την ίσορροπία1..
  ή Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καΐ τούς αναγνώστας μας.
  Χταυρόλεξον ύπ' άρι9.21,
  ■■■■■■
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΧΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  'Ακαδημίκς 70 Αθήναι
  Τηλέφωνον 31411
  Η ΜΟΔ1ΣΤΑ
  ΝΙΚΗ Γ. ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ
  ΕΠΙ ΤΡΙΕΤΙΑΝ
  Τελειοττοιηθεΐσα είς την κο-
  πτικήν καί ραπτικήν εις την
  σχολήν «ΜΠΡΕΝΤ» των Αθη¬
  νών άπό την όποιαν καϊ 67 α-
  βε τιμητικόν Δίπλωμα, καί έγ-
  κατασταθεΐσα έν ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
  άναλαμβάνει την κοπήν καί
  ραφήν γυναικείων φορεμάτων
  σύμφωνα μέ την τελευταίαν
  λέξιν τής γυναικείας μόδας.
  Τέχνη άπαράμιλλος. Τιμαί
  συγκαταβατικάς
  ; Επανήλθεν έξ Αθηνών ή
  ; γνωστή καλλιτέχνις κομμώ-
  ■ τρια
  : Ελπίς

  Ι Χαραλαμπίδου

  Ι δπου είχε παρακολουθήση
  ■ τάς νέας κομμώσεις επί όλά-
  I
  κλήρον μήνα.
  Ι Ή δνίς Χαραλαμπίδου Ιγ-
  ■ γυάται τό ώραιότερο κτένι-
  I
  σμα περμανάντ ήλεκτρισμοθ
  * η μή ποΰ σας κάμνει ώραϊο
  ■ κεφάλι καΐ δείχνει τό μαλλί
  ■ σας εντελώς φυσικό.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ λουκοΰμια Συρι
  ανά χΰμα—Κυτία. Β. Ραφτόπουλος
  Καμαράκι. 1-5
  12 3 4 5 6 7
  9 10 11 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Άριθμός θεωρούιιενος Εερός
  άπό τούς Άρχαίους.—άναφορικόν.
  —Ό ίοιαίτερος τρόπος τοθ έκ-
  φράζεσθαι.
  2) Αντίθετον τοΰ θανάτου.—
  Ηηλικόν πρόβατον.—Τό μισό τοΰ
  δύο.
  ;5) "Ορος τής Ηεσσαλίας.—Ά¬
  ναφορικόν.—Μεγάλη έπαρχία τής
  Άσιατικής Τουρκίας.
  4) Ο,Λ,—Είς αυτόν άποδίδεται
  ή σφαγή των παίδων επί τή γεν-
  νήσει ,τοΰ Ι. Χριστοΰ (αϊτ.). Μου
  σικός φθόγγος.
  5) Άναφορικόν (πληθ).—Τό
  φρούριον στό οποίον έφυλακίσθη
  ό κόμης Μόντε Χρήστος (άνορθ).
  —ΙΙερίοδος, φράσις (γεν).
  6) Κτητική άντων. (πληθ).—Ή
  ψυχή (γαλλ).—Κτητική ϊάντωνυ-
  μία (πληθ),
  7)Ν.- -"Αρθρον,—Άναφορικόν—
  κλητικόν Ιπιφώνημα, —Άναφορι-
  κόν.
  8) Αύγό.—"Ανθη.—Δύο γράμ-
  ματα άπ' την λέξι Ιζαμπαί.—Εί-
  κοστ,ή ραψφδία Όουσσείας.
  9) Έλλϊ|ν ποιητής.—Μουσικός
  φθόγγος.
  10) Γράμμα άλφαβήτου.—"Ο¬
  λος (δοτ. πλ.)—Ι. Ρ.
  11) Έποχή.—
  II.
  —Κινηματο-
  γράφος.
  1^) Όλλανδός ζωγράφος,—Φέ-
  ρει όλέθρια άποτελέσματα τό κά-
  πνισμά τού.—Καί άν.
  13) Πόλις.— Άναφορικόν,—"Α-
  γριον ζώον (αίτ).
  ΚΑΘΕΤίίΣ
  1) Ίταλικό ίνομα.— Έλλην
  συγγραφεύς κχί Οεχτριν.ος
  αίτ.)
  2) Νορμανδοί έπιορυμεϊς ε
  ών έ'λαβε τδνομα χώρα τής Εύρώ-
  πης. — 'Υπάρχουν κοινωνικοί καΐ
  3) Ό είς καί μόνος πού μένει
  στή παγκόσμιο ίστορία διεκδι-
  κών τόν τίτλο τοΰ άν^μαρτήτου.
  Εϊδ ύ
  — Εϊδικός σύνδεσμος
  λ
  ή
  Διε-
  θνοθ; χρήσεως εκτελεστικόν πα-
  ράγγελμα διά την τςαΰσιν τοΰ βα-
  οίσματος.
  4) Άναφορικόν (πληθ.). — Άρ-
  χίζει κανείς πάντοτε άπό κεϊ.
  ■ Μέτρον βάρους.
  5) Άναφορικόν ^πλγιθ.). — "Αρ¬
  θρον. — Συντο'ΐογραφια τοΰ ερ-
  γου (λατ.). — Άρθρον.
  (!) Έκεΐνα πού εχου,ν τόν αυτόν
  ήχον. — Γράμμα τοΰ άλφα[ίήτου.
  7) "Ηρω; ΣαιξπηρικοΟ. οράμα-
  τος
  8) Βιβλικόν όρος, — Γέ/νος έν-
  τόμων,
  9) Τό πρώτον αυνθετικόν των
  εκ τοΰ δύο συνθέτων.
  10) Ή θεά μέ τού; λευκούς κέ-
  λητα; καί τούς ροδίνοα; δακτύ-
  λου; (μυθ).—ΊΙ άγγελιοφόρος τοΰ
  Διός κ«ί τή; "Ηρας.
  11) Ή δευτέρα πρωτεύουσα τοΰ
  Μαρόκου. —Δεικτικόν(δημ). —Ράλ-
  λο; ζωγράφος (1800).
  ί'2) Τϊτράποδον.—Βασιλεύς των
  Άμμανιτών,
  13) Μία άπό τα; βασικάς ποι-
  κιλίας τοΰ Έλληνικοΰ καπνοΰ.—
  Φλαμανδός ζωγράφος, έκ των με-
  γαλυτέρων κχλλιτεχνών τού κό-
  σμου.
  ΙΙΙ!ΙΙΙ!ΜΙΙΙΙ|||η
  ! ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΑ1ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ■
  • ---------------,-------------------------,--___-----. |—
  Ι'ΕΝΟΙΙΣ ΛΟΝΔΪΝΟΥ, 1
  Ή άρχαιοτέρα πυρασφαλιστική έται- ^
  = ρία ιδρυθείσα τω 1714 μέ κεφάλαια Μ
  Μ Ι 8.000.000. Ρ
  Πράκτωρ έν Κρήτ(| _§
  Γεώργιος Ιωάν. Μαρκάκης @
  Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ^
  ΕΛΙΣΑΒΕΤΪ =
  Ι ΙΙΚΙΙΙΙ
  III
  1ΙΙ1Ι
  Ή ζωή τής μελαγχολικη
  ,", 1 όν αοτοκρατείρα;.
  "Ολα αϋτά άποδίδονται είς τή
  «σύμπτωσιν». Έν τούτοις ούδεί
  αύχαπαταται. "Ολοι άναγνωρίζου'
  εις τα έπεισόδια αύτά, πού δϊ
  είνε άτυχεΐς συμπτώσεις, άλλα
  καθαρχί πράξει ς έχθρότητος, τό'
  αόρατον εχθρικόν- δάκτυλον. Γ
  πρόσωπον τοΰ Φραγκίσκου Ιω
  σήφ καί τής Έλισάβετ άποδοκ:·
  μάζεται ή τυραννική πολιτικί
  πού τόσα χρόνια ενέπνεεν ή άγέ
  ρωχος άρχιδούκισσα. Τί συνέχει
  αν θά είχαν είς την Βενετίαν κα
  τό Μιλάνον, αί άποδο/.ιμασία
  πού είχαν αρχίση άπό την Τερ
  γέστην;
  Είς την πόλιν των οιωρύγων
  είχαν γίνη επί ολοκλήρους μήνα
  πυρετώδεις προετοιμασίαι των
  άρχών γιά την ύπαδοχή καΐ τη
  παραμονή τοϋ αύτοκρατορικοθ
  ζεύγους. Άλλά καΐ είς την Βε
  νετίαν δέν ελειψαν αί άντιδράσεις
  Έτοίμαζαν τό βασιλικόν άνάκτο-
  ρον πού θά φιλοξενίΰσε, καθ1 ό¬
  λον τό διάστημα τής παραμονή
  τιον, τόν αύτοκράτορα καΐ την αύ
  τοκράχειρα. θέληααν νά στρώσου1.
  ίνα πολυτελή τάπητα εις την με¬
  γάλην αίθουσαν τοΰ φαγητοΰ το
  άνακτόρου. Ή αϊθουσα εκοσμείτο
  άπό ίνα διάκοσμον χρώματος λευ
  κου καΐ έρυθροΰ. Μυστηριώδεις
  5μως έπιρροαΐ κατώρθωσαν νά
  χρησιμοποιηθΫ) καί Οφασμα πρα
  οίνου χρώματος. "Οταν ετελείω
  σεν ό διάσκοσμος, αί αρχαί διεπί
  στωναν έμβρόντητοι δτι παρίστανε
  την τρίχρωμον εθνικήν σημ,αία'
  των Ίταλών: Λευκόν, έρυθρόν
  πράσινον ! Μέ τόσην τόλμην ο
  Ιταλοί πατριώται ήθελαν νά υπο
  [ΐνήσουν είς τόν αΰτοκράτορα τής
  Αΰστρουγγαρίας πού έδυνάστευε
  την πατρίδα των, 5τι έδώ ήταν ή
  Ιταλία καί ή Ιταλία, όσον κα
  'ά.Ί υπήγετο είς την Βιέννην, ά
  ν/]κς.ν είς τούς Ιταλού;!
  Την 25ην Νοεμβριού φθάνε
  είς την Βενετίαν το αύτοκρατορι
  κόν ζεϋγος. "Οπως άλλοτε οί δό-
  γηοες τής Βενετίας, ό Φραγΐσκος
  "Ιωσήφ καΐ ή Έλισάβετ έπιβιβά-
  ζονται στό ^ί&Γάΐπί ρτιΐοΐϊοί
  μιά; Οεαματικής παλαιά; ΐ
  ΐβηΐΐβ», ποΰ 5μως ε7ς ή
  ρίπτωσιν αύτην δέν είνε παρά ίνα
  διαρκώς ταλαντευόμενον, κάθε άλ-
  λο παρά άσφαλές όχημα. Αί αρ¬
  χαί εΐχαν κάμει ο",τι περνούσεν
  άπό τό χέρι τους, γιά νά όργα-
  νώσουν μιά μεγαλοπρεπή άπιδο-
  '|ν. Καί άληθινά ή 6.πο5οχή Οά
  ήταν λαμπρά,'άν τ-ό αΰτοκραταρι-
  ν.όν ζεθγος, άφοϋ άπεβιβάσΒη είς
  την Ρί&ζζβΙίβ, δέν ήταν 6πο-
  χρεωμένο νά προχωρήση τςεζή γιά
  νά φθάση είς την άπέναντι εκ¬
  κλησίαν τοΰ Άγίου Μάρκου. Ε¬
  κείνην ακριβώς την στιγμήν θά
  Ιςεδηλώνοντο αί πραγματικαί δι-
  αθέσεις τοΰ πλή'ΐοος ποΰ εΐχε
  συγκεντρωθή πυκνότατον. Άλλά τό
  πυκνόν πλήθο; παρηκολούθηαεν
  εντελώς βωβόν την διάβασιν τοΰ
  αύτοκράτορο,ς καί τής αύτοκρα-
  τείρας, Δέν άκούαθηκί άπό τό
  στόμα των χιλιάδων έκείνων των
  Ίταλών οΰτε Ιίχ «έβίβα!».
  (συνεχίζετα·.)
  Π. Πατταδόπουλος :
  Πτυχιοδχος τής ίοττρικής ;
  Όδοντίατρος ■

  Δέχεται έν τω Ίατρείφ τού "
  παρά τόν "Αγιον Μηναν καθ" .
  εκάστην: ■
  9-12 καΐ 4—7 '.

  ♦...................·*
  ■■"■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  | ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ.
  ! Ε. Α. Καμαρακη ;
  Τηλέφ. -Υρ 5-50 ■
  !·■■■■■«
  ■ ■■■■■·
  5 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  ■■■■■·
  Μέ εξησφαλισμένην ταχύ- ϊ
  τητα Η μιλλίων. ■

  Αναχωρεί εκάστην ϊ
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ. ■
  διά Ρέθυμνον, Χανιά, ■
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη- ■
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί- ■
  κην. "
  ΕΠΙΣΚΕΨΕ1Σ.— Ή κ. Κοϋλα
  Τριχάκη δέν δέχεται έπισκέψεις.
  ΓΑΛΑΟΙ.—Ό κ. Δημήτριος Ανα¬
  στασάκης καί ή Δίς Μαρίνα Πα¬
  παδάκη ετέλεσαν τοϋς γάμους
  των Παράνυμφος παρέστη ό κ.
  Μιχ. Άφεντάκης ράπτης.
  Γύρω στήν πόλι.
  Άπό τής προχθεσινής νυκτός ό
  καιρός εκλινε καί πάλιν πρός την
  βηοχήν καί ό φόβος επαναλήψε¬
  ως των πλημμυρών συνέχει τούς
  πάντας.
  — Μέ τό ατμόπλοιον «-Άκρόπο-
  λις» άφίχθηστΐν αί πρώται απο¬
  σταλείσαι υπό τής κυβερνήσεως
  κουβέρται καΐ άλλα ειδή.
  —Έν τφ μεταξύ ή κατάστασις
  έξοικονομεϊται δπως —δπως έκ
  των ενόντων, χάρις είς τάς προ¬
  σπαθείας των τοπικών άρχών.
  — Επί τίί εύκαιρία δμως δέν
  ειμπορούμεν παρά νά εξάρωμεν
  καϊ την δρασιν των προσκόπων
  καί όδηγών, πού εφρόντισαν μέ
  κάθε τρόπον νά βοηθήσουν τούς
  πληγέντας.
  —Έφόσον παρέρχονται αί ημέ¬
  ραι επί τοσούτον καθίσταται πε¬
  ρισσότερον α'ισθητή ή Ελλειψις
  τοΰ νεροϋ.
  —"Ηδη έζαν-λοϋνται τα ντεπό-
  ζιτα καί τα στερνίτσια καί τό
  πρόβλημα τής υδρεύσεως όρθώνε-
  ται έπιζητών άμεσον την λύσιν
  τού.
  —Άλλ' ό Δήμος κάμνει δτι εΓ-
  ναι δυνατόν πρός επισκευήν καί
  ίπανασύνδεσιν τοΰ ύδραγωγείου
  καί έλπίζεται δτι μέχρι τής Κυρι-
  ακής θά κατορθ.οθΓ) ή έκ νέου
  παροχή ύδατος.
  — Ή μουοική τοΰ Δήμου μας
  θά μεταβή καθώς πληροφορούμε¬
  θα την προσέχη Κυριακήν είς Ση¬
  τείαν καί θά παιανίση έκεΐ κατά
  την όρκωμοσίαν τοΰ νεοσυσταθέν-
  ρος σώμηττος προσκόπων.
  —Προβλέπεται δέ ή έορτή τής
  όρκωμοσίας έξαιρετικώς μεγαλο
  πρεπής δι" δ καί εκλήθησαν δπως-
  παραστώσιν όλαι αί αρχαί τής-
  νήσου.
  —Απηγορεύθη λοιπόν ή 'κυκλο-
  ρία ποδηλάτων είς τάς κεντρικάς
  όδούς τής πόλεως κατά τάς ώρας
  τοΰ περιπάτου των πολιτών.
  — Καίπράγμοτι ήτο έπιβεβλημέ-
  νη ή απαγόρευσις αυτή διότι τό
  κακόν εΐχε παρΊγίνει.
  —Ή ήμέρα τής άποταμιεΰσεως
  ήτις ωρίσθη διά την 31 8)βρίου καί
  καί θά έορτασθή διά δευτέραν
  φοράν εφέτος είς την χώραν μας,
  θά άφιερωθή έξ ολοκλήρου άπΛ
  τα σχολειό: κυρίως είς την δια¬
  φώτισιν των μαθητών επί των α¬
  γαθών τοΰ άποταμιευτικοΰ πνεό
  ιατος.
  —Έπίσης την ημέραν αυτήν θά
  όργανώοουν τα ταχυδρομικά τα-
  μιευτήρια είδικάς λαμπράς εορ¬
  τάς.
  -Καί πρός τόν σκοπόν αυτόν
  ήρχισεν άπό τώρα ή προπαρα-
  ρασκρυαστική έργασία.
  —'Η καθυστέρησις είς την άφιξιν
  καί αναχώρησιν ατμόπλοιον κα·
  ά τάς τελευταίας ημέρας Εγι¬
  νεν άφορμή νά εμφανισθούν κα!
  είς την αγοράν μας πάλιν τα
  σταφύλια.
  —Δέν ήτο δυνατή βλέπετε ή Ι
  ξαγωγή των καϊ £τσι έπαλήθευ-
  σαν επιτοπίως.
  —Έννοεΐται δτι δέν ήσαν καϊ
  τόσον -έξα'ρετικής ποι6ιητος γ{
  τιμή των δέ έφθασεν αϊσίως τάς
  2 δραχμάς.
  — Άλλά καί γενικώς τα φροΰτα
  σπανίζουν είς την αγοράν μας
  καί τουτο λόγω τής έποχής άφ'
  ενός καί λόγω τοΰ δτι τα μήλα
  καϊ τα άχλάδια Βχουν αποθη-
  κευ9?ί είς ψυγεΐα Ριιά νά πωλη-
  θοΰν τόν χειμώνα είς υψηλάς τι¬
  μάς,
  Μεσουράνημα δόξης τής "Αν-
  /αμπέλλα είς την «-"Ανν Μαρί
  :ου σινέ Πουλακάκη.
  — Τό φίλμ είναι άπό τα ώραιό-
  ερα ώς έκ τούτου δέ υπήρξεν
  πτολύτως δικαιολογημένη καΐ ή
  ;θεσινή κοσμαουρροή.
  ______&Ρέπορτ6ρ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφίκετο έξ Αθηνών
  ή δίς Πόπη Συμιανάκη μοδίστα
  παρακολουθήσασα κατά την έκεϊ-
  σε παραμονήν της τάς έξελίξεις
  της μόδας. Έπίσης έκόμισε πλου-
  σιωτάτην συλλογήν κροκϊ καϊ πα-
  τρόν τής χειμερινής σαιζόν.
  Γ. Α.Άγαπάκης
  Δικηγβρβς
  ^ Αναλαμβάνη την διεχπε-
  ραίωοιν πάσης υποθέσεως Δικα
  στικής,^ Διοιχητικής, Φορολογι¬
  καί καΐ ΣτοατοΧογιχής.
  Ύπόσχεται ταχείαν χαΐ ίπι·
  μεμελημένην αποπεράτωσιν.
  ι ■ ■ ■ ι
  . · ■ ■ ι
  ι ■ ■ ■ ■
  ι ■ · ■ -
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός Εύαγγελισμοΰ
  σπουδάσας έπϊ πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τώ νέω
  ιατρείω τού όδός (Πλατειά-
  ^τρατα) έναντι φαρμακείου
  ^Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ
  της όδοϋ Καγιαμπή.
  ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6.
  χο'ρ'ηγησισ" Υδατος "
  Τό κατάστημα τοθ κ. Μιστίλο-
  ■λου ειδοποιεί 8τι μέχρι; δτοι»
  ίιορθωθη ή βλάβη τοΰ Μραγω-
  ■ειου θά χορηγή ϋ5ωρ δο>-
  »εαν εις τού; απόρους άπό 8—
  π. μ. καΐ 2-3 μ. μ. κ,αθ' 1x4-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  άρχώ
  ών.
  «"αται
  010
  8Ι1Ε[.
  ή
  Ι Ί
  =<κήν είς Σ, 'Γ» έκεϊ κατ« νεοσυσταβϊν ιττων ι κως ^ήθης Ί αρχαί ήξ ^όν ή κυκλ» τάς ατά τάς ώρας χολαών •ο έιφεβλιρ χύτή '-'- ει. 31 8)βρίουη ΐιά δευτερκ ήν χώραν μ* ^.οκλήρου ά» , είς την δι» ΰν έιΐί των (ι ιευτικοΰ ϊραν αύτην 8ο λαμπράς ί>
  σκοπόν ούτον
  ι ή
  «σία
  ΙΤμθΐλθιΙΐν Μ
  ς ¥^Λ
  μφανισβοοϊ ν»
  ,ας κάλι» ι«
  [ή βλέ««; '
  δέν ίΐσαν κ»
  ϋς ·ποι6τητος 1
  σεν αίσιως «
  ·*·'
  ηΑ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  ~< 136ον "Αν ό μικρός βοσκός, δν παρέλαβεν όδηγόν ό ύπασπιστής τού Βλυχέροο Βυλωφ, έφερεν αυτόν διά τοϋ δάσους τού άνωθεν τού Φρισχεμοντίου, καΐ δχι κάτωθεν τοϋ Πλακενάτου, άλλη ϊσως θά ή'τον ή δψις τοϋ δεκάτου ένάτου αιώνος. Ό Ναπο¬ λέων θά έκέρδαινε την έν Βατερλουη μάχην, διότι διά παντός άλλου δρόμου, πλήν τού κάτωθεν τοϋ Πλακενάτου, ό πρωσσικός στρατός θά άπηντα ψά- ραγγα, ήν ήτον αδύνατον νά διέλθη τό πυροβολι- κόν, καί ό Βυλώφ δέν θά κατέφθανε, Επί μίαν ώραν λοιπόν άν ετι έβράδυνεν ό Βλόχερος,ώς λέγει ό Πρώσσος στρατηγός Μούφλιγζ, δέν θά εύρισκεν δρθιον τόν Βελλιγκτώνα' «ή μάχη έχάνετο»· ίοστε άν ή μάχη ήρχετο δύο ώρας πρίν, ό Βλύχερος θά κατέφθσνεν δτε ό Ναπολέων θά ύ- πήρχε νικητής. Άπό μεσημβρίας ήδη ό αΰτοκράτωρ πρώτος εΐ- χε παρατηρήσει, διά τοϋ τηλεσκοπΐου τού πρός τα εσχατα τοϋ ορίζοντος πρδγμά τι έφελκύσαν την προσοχήν τού.— Βλέπω, εΐπε, πρός έκ^ΐνο τό μέρος νέφος τι, ώσάν στράτευμα. Παρατήρησε, Σούλτ, προσέθεσεν άποταθείς πρός τόν Δοϋκα τής Δαλμα- τίας, διακρίνεις τι πρός εκείνην την διεύθυνσιν;— Ό στρατάρχης εΐδε πρός τα έκεΐ διά τοΰ τηλεσκο- πίου τού, καί άπεκρίθη" «Τέσσαρες £ως πέντε χι- λιάδες άνδρών, μεγαλειότατε. Πιθανόν νά είνε ό Γρουσχύ». Άλλ' δμως τό νέφος έκεΐνο έμενεν ά- κΐνητον έντός τής όμίχλης. Όλα τα τηλεσκόπια τοϋ έπιτελεΐου έσποΰδασαν τό «νέφος», δ ε'δειξε πρώτος ό αύτοκράτωρ' καί τίνες μέν είπον, «εί¬ νε στρατιά, καί έστάθη», οί δέ πλεΐστοι, «είνε όέν- δρα». Άληθώς δέ τό νέφος έμενεν άκίνητον. Ό αύτοκράτωρ Εστειλε πρός τό μέρος έκεΐνο την έξ ελαφρών ίππέων μοίραν τοϋ Δομώνος, "ίνα πληρο¬ φορήση. Καί όντως, έλθών ε"ως έκεΐ ό Βυλώφ, δέν έ¬ κρινεν εΰλογον νά προχωρήσΓ| έπειδή ή έμπροοθοφυ- λακή τού ήτο ολίγη καί άνίσχυρος' ώφειλε νά πε ριμείντ) τό μέγα σώμα τοϋ στρατοϋ, έπειδή ήτο δια- τεταγμένος νά συγκεντρωθή πρίν ή μετάσχτ) τής μάχης' άλλά περί ώραν πέμπτην, ίδών ό Βλύχε¬ ρος τόν κίνδυνον τοΰ Βελλιγκτώνος, διέταξε τόν Βυλώφ νά επιτεθή ειπών μάλιστα τόν αξιοσημεί¬ ωτον τούτον λόγον «Άνάγκη νά δώσωμεν άέρα είς τόν αγγλικόν στρατόν». Μετ" ολίγον έτι, αί πρωσσικαί μοΐραι Άόσθιν Χίλλερ, Χάκκε καί Ρύσσερ άνεπτύσσοντο κατέναντ τού σώματος τού Λοβώ" τό ίππικόν τοΰ πρίγκηπος Βιλλέλμου τής Πρωσσίας ενεφανίσθη, έξελθόν έκ τού δάσους τού λεγομένου των Παρισίων, τό Πλακενατον εφάνη πυρπολούμενον καί αί πρωσσι¬ καί σφαίραι ήρξαντο ήδη νά καταπίπτωσιν ώς χά- λαΖ,α, φθάνουσαι μέχρι των φαλάγγων τής αϋτο- κρατορικής φρουρδς, έφεδρευούσης όπισθεν τοϋ Ναπολέοντος. ΙΑ'. Ή αύτοκρβΕΤΑρική φρβυρά ΠασΙγνωστα τα λοιπά. Είσέβαλε τρΐτος στρατός καί ή μάχη έξηρθρώθη άμέσως. Αίφνης έβρόντησαν ογδοήκοντα Μξ πυροβόλα νέα' μετά τόν Βυλώφ επήλθε καί ό Πίρχέπήλθε καί τό ίππικόν τοΰ Ζίετεν άγόμενον υπό τοΰ Βλυχέρου αυτού. Οί Γάλλο τότε άπωθοθνται' ό Μαρκονιέτος σαροϋται άπό τοθ όροπεδίου τοΰ Όχαίνου" ό Δουροΰτος έξελαύνετα άπό τής Παπελόττης' ό Δονζελότος καί Κιότος ό πισθοχωροϋν ό Λοβώ προσβάλλεται κατά πλευρόν νέα μάχη άνοίγεται περί δύσιν ηλίου κατά των ήδη άποτετειχισμένων γαλλικών στρατευμάτων έχπασα ή αγγλικη γραμμή άναλαμβάνει την επίθεσιν κα ιιροβαίνα πρός τα έμπρός' χάσμα άνοίγεται έντός τοϋ γαλλικοϋ στρστοϋ μέγα" προστίθενται είς τα άγγλικά ομυδράλλια τα πρωσσικά' δλεθρος' θραϋ σις κατά μέτωπον, θραΰσις πλαγιόθεν. (συνεχίζεται) ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ καί κυκλοφορούν άμέσως τα Νέα Σιγα- ρέττα τοΰ εργοστασιον ,.ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΙΓΑΛΑ' μέ τα παγκοσμίου Φήμης καπνά _άν- θης, Όξιλάρ, Γενήσσεας καί Αγρινίου είς πολυτελή κυτία καί διαφόρους ποιό- τητας! ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: (Πλατεΐα Βενιζέλου) Ηράκλειον— Κρήτης. Γενικάς άντιπρόσωπος διά τοΰς Νομούς Ηρα¬ κλείου καί Λασηθίου: Ιωάννης 'Αγαπάκης ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■β Γιά σάς κυρίες μου; Δι' αύτοπροσώπου επισκέψεως μας είς Αθήνας επρομηθεύθημεν δλα τα νεώτερα Γυναικεΐα: Μάλλινα, μεταξωτά, βαμβακερά ύφάσματα ΠΟΙΚΙΑΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΤΙΜΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΙ ΥφαομοτοπωΑείον ΧΡΙΣΤ. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ. Έγκυκλοπαιδεία ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι* ολους. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΠΛΑΝΑΙ Β'. ΔΙν ελειψαν ομως ουτε επί τοΰ ροκειμένου αί πλάναι. Οί πρώ- :οι Ιπιστήμονες πού εσκυψαν έ- ςάνω άπό τό πολύτιμον αύτό όρ¬ γανον, θέλησαν νά μελετήσουν καί :όν έσώτερον μηχανισμόν τής άνα- ταραγωγής. Καΐ δέν έ,'ίράδυναν /' άνακαλύψουν δτι είς τό άναπα- ιαγο)γικόν σπέρμα τοΰ ά,ν^ρύποΐ) Εμπερικλείεται, είς διαστάσεις μι- «ροσκοπικάς, άλλ' είς τόν πλήρη «αί οριστικόν τού σχηματισμόν τό άτομον! Έφθασαν νά περιγράψουν <αί ν' άνακοινώσουν άκόμη μέ '6- 'κα,ς τάς λεπτομερείας τα έν σμι- ιρογραφία άνθρωπάριον, πού, υ.λ- :χ την θεωρίαν των, ένυπάρχει έν¬ τός τοΰ σπέρματος. Σήμερα γνω¬ ρίζομεν 8τι τό μικροσκόπιον δέν είνε κ^θόλου υπεύθυνον αυτών... των μωριών, διά τόν απλούστατον λόγον δτι δέν δείχνει τίποτε άπό λα αύτά. Άλλ' οί ίντιμοι έπιστήμονες πού κατώρθωναν νά ίδουν καΐ μέ τό μικροσκόπιον μάλιστα, δλα αύ¬ τά τά.,.παραμύθια, είχαν άπλού- στατα τάς επιστημονικάς προκα- ταλήψεις των, χωρίς νά εχουν τό σθένος νά έγκαταλείψουν τάς έκ των προτέρων σχηματισμένας θε» ωρίας των. Διότι συχνά μία σχη- ματισμένη γνώμη μάς έμποδίζει νά ϊδοΰμε πράγματα αύταπόδει- κτα. Ξεύρετε βεβαία πώς άν άφή- σετε νά πέση άπό ψηλά μιά γά¬ τα, οιαδήποτε καί άν ήταν ή άρ- χική στάσις της, είς τό εδαφος 0ά φθάση πάντοτε στηριζομένη μέ τα τέσσαρα πόδια της. Καί δμως πρό 40 άκόμη έτών, οοψοι άκαδημαϊκοί ηρνούντο καί ήμφισβήτουν τα αύταπόδεικτον αύ¬ τό γεγονός. "Οταν ό περίφημος φυσιολόγος Μάρεϋ έχρησιμοποίη- σε διά πρώτην γορχν την «χ( νοφωτογραφίαν» διά νά σημειώνη την κίνησιν, είχε την άτυχή εμ- πνευσιν νά παρουσιάση είς την ακαδημίαν μίαν σειράν εΣκόνων πού έδείκνυαν έν λεπτομερεία τάς απεγνωσμένας κινήσεις μιας πτω- χής γάτας πού διασχίζει τό κε¬ νόν! Είς τάς είκόνας αύτάς τό ά- υχές ζώον Ιθεατο αρχικώς μέ τα πόδια τού στόν άέρα. "Υστερα τό σώμα τού έστροβιλίζετο, άλλ' δταν έφθανεν είς την γήν, ή γά- τα εστηρίζετο στά πόδια της. Πρός απόδειξιν τοΰ γεγονότος αύτοΰ δέν έχρειάζετο ό περίπλο- κος μηχανισμός τής «χρονοφωτο- γραφίας». 'Ο πειραματισμός μέ μίαν άληθινήν, έκ σαρκός καί 6- στών γάτα, θα Ιπειθεν εύκολώτερα τούς αοφοι>ζ άκαδημαϊκούς. Ό-
  πωσδήποτε τζολλοι έπιστήμονες
  σήκοισαν την σημαίαν τής άνταρ-
  σίας: "Οχι!—απεφάνθησαν. Είναι
  έκ φύσεως αδύνατον νά κατορθώ¬
  ση ν' άνεγείρεται τό ζώον κατά
  την διάρκειαν τής πτώσεως. Πώς
  —έλεγαν—χωρίς νά έχη κάπου
  νά πατα, ή άκριβέστερον, χωρίς
  την επίδρασιν μιόίς οΕασδήποτε
  έξωτερικής δυνάμεως, πώς ή γά¬
  τα θά κατώρθωνε νά περιστρέφε-
  ται γύρω άπό §ναν άξονα; Ή...
  σκανδαλώδης διαγωγή τής γάτας
  πού άνέτρεπε τούς φυσικούς νό-
  μους, άνελύθη καταλεπτώς. Έν
  τοσούτω, εις τα τέλος, περίπλο-
  κοι ύπολογισμοί άπίδειξαν πώς
  πίπτουσα μέ τα πόδια επί τής
  γής, ή άτυχής γάτα δέν άνέτρεπε
  τίποτε. Τό πράγμα ήτο αύταπό¬
  δεικτον, άρκοΰσεν νά εΰδοκήσουν
  οί σοφολογιώτατοι έπιστήμονες νά
  παρακολουθήσουν μιά ζωντανή
  γάτα είς την πτώσιν της.· Άλλ'
  δχι: Ή πρόληψις τυφλώνει μπρο-
  στά καί είς τα έμφανέστερα των
  πραγμάτων.
  Αί πλάναι αύτοΰ τοΰ είόους εί¬
  νε ατελεύτητος Είνε είς την φύ¬
  σιν τής ανθρωπίνης ατελείας νά
  μή ευρίσκη τόν δρόμον τής αλη¬
  θείας παρά μόνον άνάμεσα άπό
  σκοτάδια, λάθη καί πλάνας.
  !■■■■■■■■■■■■■■■■
  'ΪΙ
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  ΕΙδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  "Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α, Ε,
  ■■■■■■■■■■■■■εί
  ■■■■■■■■■■■■■■Β
  'ΥτΐΌκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοϋ Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις ^άσης φύσεως τραπεζιτικής εργασίας υπο
  συμφέροντας ορους.
  ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ
  ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΜΑΚΡΑΚΗ
  ΧΑΝΙΟΝ-ΠΟΡΤΑ. ΞΪ
  Λειτουργεΐ μέ τα τελειότερα ϋδραυλικά πιεστή-
  ρια, μέ εντελώς καινουργή έλαιόπανα καί αφθονί¬
  αν θερμοθ ύδατος.
  Οί έλαιοπαραγωγοί έχουν μέγιστον συμφέ¬
  ρον νά μάς προτιμοΰν.
  Τοΰς παρέχομεν κάθε δυνατήν ευκολίαν καί ά-
  ναλαμβάνομεν την μεταφοράν τοϋ προιόντος των
  έξ οιουδήποτε μέρους,
  11^
  Ή παραγωγη ελαίου
  εις τόν νομόν Λασηθίου.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Όκτώοριος (άντα-
  :οκριτοΰ μας).—Μολονότι είς την
  ,εριφέρειαν Νεαπόλεως ή παρα-
  ωγή τοΰ ελαίου δέν άνταπεκρίθη
  !ς τάς κοινάς προσδοκίας, είς δ¬
  όν τόν άλλον νομόν αγγέλλεται
  ις σημαντική.
  "Ηδη τό μάζεμα των έληών έ-
  ενικεύθη είς δλον τόν νομόν Αα-
  ηθίου, καθ1 ίί δέ πληροφοροΰμαι
  :αρατηρεΐται εϊς τουτο καί ή έπι-
  αλλομένη σπουδή λόγω των τε-
  ,ευταίων οροχ&ν αί'τινες δέν είνε
  ;>ς γνωστόν άμοιροι καταστροφών
  αί είς την ύπαιθρον γ^ώρχν, ώς
  υνέβη ίλλχχοΰ καί αΐτινες ένδέ-
  εται νά έπαναληφθοΰν.
  Άγαθαί προθέσεις σημειώνονται
  πίσης είς δλον τόν νομόν μας
  ίιά την καλήν ποιότητα τοΰ έ-
  αίου, καίτοι είνε παγκοίνως γνω-
  •τόν δτι ή ποιότης αυτή άπετέλε-
  εν καί είς τό παρελθόν καύχημα
  ι' δλην την Κρήτην. Ή βελτίω-
  σις άλλως τε αυτή είνε ενοεικτική
  διά τής αυξήσεως των μηχανικών
  καί επιστημονικήν μέσων καί γε-
  νικώτερον κάθε φροντίδος δυναμέ¬
  νης νά εξυπηρετήση ταύτην.
  Καί ό τελευταϊος γεωργός εχει
  αντιληφθή πλέον την σημασίαν
  τής έλαιοπαραγωγής ώστε νά με-
  ταχειρίζεται καί Ιν τω κύκλω
  τού τρόπους άλέσματος καί καθα¬
  ριότητος, άποθηκεύσεως κ.λ.π. ά-
  ναλόγους πρός τα δεδομένα τή|
  γεωργικής Ιπιστήμης.
  Γενικώς πιστεύεται δτι άσχέτως
  τής ποσότητος, ήτις προβλέπεται
  έπαναλαμβάνω σημαντική καθ' δ¬
  λον τόν νομόν, ή ποιότης τοΰ ε¬
  λαίου Λασηθίου θά ανταποκριθή
  καί εφέτος έξαιρετικώς είς την
  καλήν φήμην της, δικαιολογοΰσα
  συν τοίς άλλοις την επέκτασιν έν
  Κρήτη τής έλαιοκαλλιεργείας πρός
  δφελος τοΰ γεωργοΰ καί τής έθνι-
  κής οίκονομίας.
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. ΆΑμπαντάκης
  Τέως Ιατρός επί τετραετί-
  αν των ΝοσοκομεΙωνΤρυθροΟ
  Σταυροΰ καί Θεραπευτηοίου
  ό «Εϋαγγελισμός» Ά9ηνών.
  Δέχειαι είς τό ιατρείον τού
  όδός Άγίου Μηνά τίαραττλεύ-
  ρως ΆβεδΙς Άβεδισιάν.
  "Ωραι έπισκέψεων 9—12 τι. μ.
  4-7 μ. μ.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καί ί^ιτατος, δέχεται
  τούς πάσχοντας έκτοθπετΐτι-
  κοθ συστήματος έν τω ιατρείω
  τού (ο'ικία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  βεραπεία αΐμορραί&ων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7- 92
  —Μεταθέσεις περιφερειακών
  λειτουργών μέσης καί δη-
  μοτικής.
  Είς τό ΰπ' αριθ. 164 φύλλον
  της εφημερίδος τή; Κυβερνήσε¬
  ως έδημοσιεύθησαν τα Β. Διατάγ-
  ματα διά των οποίων έπέρχον-
  ται διάφοραι μεταβολαί καί μβ-
  τα9έσει; έκπαιδευτικων λειτουρ¬
  γών μέβη; καί δημοτικης είς δια¬
  φόρους περιφερείας τοϋ κρατους.
  -Διά ζωοκλοπήν.
  Υπό τής Χωροφυλακής Καβου¬
  σίου |Ρεθΰμνιις, συνελπρθη]ό Ιω¬
  άννης Άντ. Παντανιας κατηγο-
  ρούμενος διά ζωοκλοπήν.
  'Ελευθ. Πηγάκης
  Ίατρος—Παθβλόγος
  Δέχεται έν τω ιατρείω τού
  δδύς Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καΐ 4—6 μ. μ.
  Άγηο. Γ. Κοζΰρης
  Δικηγβρος—Ηράκλειον
  Όδός Κυδωνίας
  (τταρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3-68.
  Ό οδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  ΈκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  11ΩΑΟΥΜΕΝ είς συμφέρουσαν
  τιμήν, αυτοκίνητον φορτηγόν
  Φόρδ, 1 1)2 τόννου, μακρύ σασσί
  μεταχειρισμένον, εις αρίστην κα¬
  τάστασιν.
  Πολυχρονίους καΐ Φραγκούλης
  —Παράνομος άλιεία.
  Ο! 'Ελευθ. Ανδρ. Παντελάκη
  καί Στυλ. Έμμ. Κυνηγό; συνε¬
  λήφθησαν είς Πάνορμον προχθέ;
  διότι ήλίευον παρανόμως διά δυ-
  ναμίτιδος. Ούτοι παρεπεμφθέντε;
  είς τό αυτόφορον Πλημμελειοδι-
  κεΐον κατεδικάσθησαν είς φυλά¬
  κισιν πέντε μηνών έκαστος.
  —Αύτοκινπτικόν.
  Είς Ρέθυμνον την μεσημβρίαν
  τής Τρίτπς φορτηγόν αυτοκίνη¬
  τον παρεσυρε καΐ ετραυμάτισεν
  είς τόν πόδα μάλλον σοβαρώς
  τόν γέροντα Γεώργιον Δραμυτι-
  νόν έκ Πίκρι.
  -Ή κυκλοφορία των ποδη-
  λάτων.
  Κατηρτίσθη υπό τής Διοικήσε¬
  ως Χωροφυλακή; άστυνομική διά¬
  ταξις περί κυκλοφορίας ποδηλά-
  των τή; οποίας αί κυριώτεραι δι-
  ατάξεις έχουσιν ούτω: 'Απαγορεύ-
  εται έν τώ νομώ Ηρακλείου ή
  ανευ εΐδικοΰ άρι9μοϋ κυκλοφο¬
  ρία ποδηλάτων. Πάσα πώλησις ίί
  άλλαγή ϊδιοκτητου ποϋηλάτου δέ
  όν νά καθίσταται γνωστή εί; τό
  αστυνομικόν τμήμα Ηρακλείου.
  Τα κυκλοφοροΰντα ποδηλατα δέ¬
  ον νά είνε έφωδιααμένα διά κω-
  δωνίσκου άπαγορευομένης τής
  χρησιμοποιήσεως άλλου ήχητικοϋ
  όργάνου.
  Ή κυκλοφορία ποδηλάτων έν
  τοίς οδοί; Μαρτύρων, 1886, Πλα-
  τεία; Νικηφόρου Φωκά, Έλευθί-
  ρίας καΐ λεωφόρων Κουντουριώ¬
  του (καί Κνωσού άπαγορεύεται
  αϋστηρώ;. Έπίση; άπαγορεύεται
  ή άσκησις ποδηλατιστών έντός
  τή; πόλεως.
  —Μία καλή χειρονομία.
  Ή 'Αντιπροσωπεία τοϋ τσιγά¬
  ρ ου «Νύμφη» διεθεαε διά τού;
  πλημμυροπαθεϊ; 100 πακετα τσι-
  γάρα — «Νύμφη».
  Μανώλης Γ. Κονιός
  Νβυρολόγβς—Ψυχίατρβς
  Τμηματάρχης Ίατρός
  • Δπμβσ. Ψυχιατρείβυ Αθηνών
  Δέχεται έν τώ ιατρείω τού
  όδός Πειραιώς Πδ' ΑβΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
  • ι
  ΞΥΛΕΙΑ παντός ε'ίδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΚΔΙΑ.
  Είς τάς συμφερωτέρας τιμάς
  ©ά εΰρητε εί; την
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδό;__1821. (Χϊϊτάν Όγλβΰ)
  1
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ

  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραψεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευης
  22 Όκτωβρίου 1937
  Περιπλέκεται τό Μσπανικόν
  Η Χ8ΕΣ1ΝΗ Σ Υ Ν Ο ΜΙΛΙΑ
  ΜΕΤΒ ΜΠΑΠΑΡ ΙΣΜΕΤ
  ΝΕΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΦΙΑΙΑΣ
  ΕΛΛΑ&ΟΣΤΟΥΡΚΙΑΣΚΑΙΚΡΑΤΩΝ
  ΤΕΤΡΑΜΕΡίΥΣ ΪΥΗΕΗΗΟΗΪΕΟΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγράφημα έξ
  Άγκυρας άναφέρει ότι ό πρωθυπουργός
  . κ. Ι. Μεταξάς έσχε σήμερον μακράς
  συνομιλίας μετά τού Τούρκου πρωθυ-
  πουργεύοντος κ. Μπαγιάρ καί τοΰ έπ'
  αδεία πρωθυπουργοΰ κ. Ισμέτ Ίνο-
  νού. '
  Είς τάς συνομιλίας ταύτας διεπιστώ¬
  θη πλήρως ή έπικύρωσις διά μίαν φο¬
  ράν άκόμη τής Έλληνοτουρκικής φιλίας
  καί συνεργασίας, όσον καί τής απολύ¬
  του συμπνοίας υφ' ην διατελοΰν αί αύ¬
  ται χώραι μέ τάς έπιδιώξεις των λοι-
  πών κρατών τής Βαλκανικής συνεννοή¬
  σεως. -
  Ή Άμερικη καί τό Σινοϊαπωνικόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Αί
  έφημερίδες κρίνουσαι τα περΐ
  καταλήψεως Ίσπανικών νησί-
  δων υπό των Γερμανών καί
  Ίταλών, έπιτίθενται κατά των
  δΰο τούτων κρατων μέ άσυ-
  νήθους δριμύτητος γλώσσαν.
  Έν τούτοις έφημερίδες τινές
  τής δεξιάς, άμφισβητοΰν την
  ακρίβειαν τής είδήσεως, ίσχυ-
  ριζόμεναι δτι είνε απίθανον
  νά κατελήφθησαν αί νήσοι
  αυται υπό τής Ιταλίας καί
  Γερμανίας την στιγμήν ταύ¬
  την.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Είδήσεις έκ Νανκίν έπιβεβαι-
  ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ Ο ι ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΟΑΑΝΕΧΩΡΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ
  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ^ ΣΤΑΜΠΟΥΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργό
  κ. Ι- Μεταξάς αγγέλλεται ότι άναχω
  ρεϊ άπόψε έκ τής Τουρκικής πρωτευού¬
  σης, έπιβιβαζόμενος ιδιαιτέρας άμαξο-
  στοιχίας. Τόν κ. Μεταξάν, Οά προπεμ-
  ψουν άπαντες οί έπίσημοι- Είς τόν σταθ¬
  μόν έπίσης καί κατά την αναχώρησιν τοΰ
  "Ελληνος πρωθυπουργοΰ Οά παρασταθή
  καί άντιπρόσωπος τοΰ Ηροέδρου τής
  Δημοκρατίας .
  οΰν τούς χθεσινούς βομβαρ-
  δισμούς υπό μεγάλων άερο-
  ',πλάνων των Ίαπώνων. Αί,
  προξενηθεΐσαι ζημίαι είς την
  πόλιν είνε σημαντικής εκτά¬
  σεως.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Αι '"
  ταλικαί έφημερίδες άγγέλλουν
  δτι ή Ιταλία είς την διάσκε¬
  ψιν τοΰ Λονδίνου εζήτησε την
  αποστολήν είς την "Ισπανίαν
  είδικής έπιτροπής πρός εξα¬
  κρίβωσιν των δρων ύφ" ούς
  θά πραγματοποιηθή ή ανάκλη¬
  σις των έθελοντών. Την πρό¬
  τασιν δμως ταύτην της Ιταλί¬
  ας δέν δέχεται ή Ρωσσία, δι"
  εΰνοήτους λόγοος, ώς γρά-
  φουν αί Ιταλικαι έφημερίδες.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Τηλεγραψήματα έξ Ούασιγ-
  κτώνος τονίζουν την πρόθε¬
  σιν τής Άμερικανικής κυβερ¬
  νήσεως νά μή αναλάβη καμ¬
  μίαν ύπεύθυνον δρασιν καίτοι
  συμμετέχουσα είς την προσέ¬
  χη διάσκεψιν των έννέα δυνά-
  μεων. Ή Άμερικανική κυ¬
  βέρνησις τονίζεται δτι είς την
  διάσκεψιν ταύτην θά επιζητή¬
  ση τόν διά παντός δυνατοΰ
  μέσου τερματισμόν τού Σινο-
  ϊαπωνικοΰ πολέμου.
  Ή κυβερνητική μέριμνα
  διά τούςπλημμ^υΌοπαδεΐς Ηρακλείου
  ίΠ

  ΕΔΗΛΩΣΑΝ ΟΤΙ ΔΕΧΟΝΤ ΑΙ
  ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΙΕΟΕίιΟΝΤΩΝ
  ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΠΡΟΧΠΡΟ Υ Ν ΚΑΗ ΟΝΙΚΠΣ
  %ΘΗΝΑΙ «1 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας)- — Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Λονδίνου αγγελλουν ότι
  αί εργασίαι τής ύποεπιτροπής ουοε-
  τερότητος έσυνδχίσθησαν καί σημερον
  οημειώσασαι μάλιστα σημαντικήν προ-
  οδόν. Σχετικώς εγνώσθη ότι οί αντι-
  Ό αφιχθείς προχθές τό ε¬
  σπέρας έξ Αθηνών Έπιθεω-
  ρητής τοΰ ΠατριωτικοΟ Ίδρύ-'
  ματος κ. Αποστολίδης περι¬
  ήλθε χθές συνοδευόμενος υπό
  τοΰ κ. Ίατρίδη, ύπαλλήλου
  παρά τή Νομαρχία άρμοδιότη-
  τος τοΰ Ύπουργείου Κρατικής
  Αντιλήψεως, καί ενός άξιω-
  ματικοΰ χωροφυλακής, τάς
  πλημμυροπαθεΐς συνοικίας τής
  πόλεως καί των προάστειον
  προκειμένου νά σχηματίση
  προσωπικήν αντίληψιν επί τής
  εκτάσεως των έπελθουσών έκ
  τής πλημμύρας καταστρο-
  φων.
  Ακολούθως ό κ. Αποστο¬
  λίδης επεσκέφθη τα θύματα
  των πλημμυρών είς τα προ-
  σωρινά καταλύμματά των
  καί διένειμε είς αύτά κλινο-
  σκεπάσματα καί άλλα συνά¬
  ψη εϊδη ρουχισμοθ.
  Έξ άλλου ό στρατηγός κ.
  . . Κατεχάκης προσεφέρον έ-
  παρκή τρόφιμα καί έλαιον ά-
  ΔΗΑΩΣΕΙΣ ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ
  ΤΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έξ Άγκυρας άγγέλλουν ότι ό
  Ηρωθυπουργός κ. Μεταξάς προέβη σή¬
  μερον είς οηλώσεις πρός τούς άντι-
  προσώπους τού τύπου.
  Ό κ. Μεταξάς άφού έπλεξε τό εγκώ¬
  μιον των Τούρκων ήγετών καί εξέφρασε
  τάς ευχαριστίας διά τάς πρός αυτόν έκ-
  δηλώσεις τοΰ Τουρκικοΰ λαοΰ, ετόνισεν
  ότι τό Έλληνοτουρκικόν ίδεώδες δύ¬
  ναται νά θεωρηθή ήδη τελείως πραγμα
  τοποιημέ,νον.
  τίνα καί διενεμήθησαν χθές
  είς τούς πλημμυροπαθεΐς τής
  Κιζϊλ Τάμπισς.
  Παρά τοΰ Δημάρχου Ηρα¬
  κλείου κ. Μηνδ Γεωργιάδη
  ελήφθη χθές άπαντητικόν τη¬
  λεγράφημα τής εφημερίδος
  «Ελεύθερον Βήμα» γνωριζού-
  σης ο*ι έφ' όσον ή Κυβέρνη¬
  σις ήθελεν επιτρέψη τουτο θά
  ανοίξη διά των στηλων της έ¬
  ρανον υπέρ τί·ν πλημμυροπα-
  θών Ηρακλείου.
  Έπίσης παρά τοΰ κ. Δημάρ
  χου ελήφθη τό κάτωθι τηλεγρά
  φημα σταλέν παρά τοΰ κ. 'Υ-
  πουργοΰ τής Προνοίας:
  «Δήμαρχον "Ηρακλείου Κρή¬
  της».
  Επί 2860 έ. έ. ύμετέρου.
  Παρακαλοΰμεν άνακοινώση-
  τε Δημοτικόν Συμβούλιον δτι
  Έθνική Κυβέρνησις αμα άναγ-
  γελία καταστροφών έσπευσε
  θέση διάθεσιν Γενικής Διοική¬
  σεως άπαραιτήτους πιστώσεις
  πρός αντιμετώπισιν δημιουρ¬
  γηθείσης λόγω πλημμυρών
  καταστάσεως. Στοργικόν εν¬
  διαφέρον Κυβερνήσεως συνε¬
  χισθή μέχριςόλοκληρώσεως έρ-
  γου διασώσεως καί έν γένει
  περιθάλψεως δεινώς δοκιμα-
  σθέντος πληθυσμου ήρωϊκής
  μεγαλονήσου.
  Ύπουργός
  Α. Κορυζής».
  "Ο ύπουργός τής Προνοίας
  κ. Κορυζής έτηλεγράφησεν ω¬
  σαύτως πρός τόν κ. Νομάρ¬
  χην γνωρίζων δτι διετάχθη¬
  σαν νά κατέλθουν είς Ήρά-
  I
  κλειον σήμερον πρός διαπί-
  στωσιν των ζημιών καί ύπο-
  ι βολήν έκθέσεων είς την Κυ¬
  βέρνησιν, ό Έπιθεωρητής-Μη-
  χανικός κ. Ιωαννίδης κα'ι ό
  Διοικητικώς Έπιθεωρητής κ.
  Σκούρας. Έπίσης διετάχθη
  σαν νά κατέλθουν ενταύθα
  πρός ενίσχυσιν τού γραφείου
  Προνοίας οί ύπάλληλοι κ
  κ. Λιανοΰ καί Άρβανιτάκης.
  πρόσωποι τής Ιταλίας καί Γερμανίας
  εδήλωσαν σήμερον ότι ,αί κυβερνήσεις
  των, έπιθυμοΰσαι ειλικρινώς νά βυμβά-
  λουν είς την διαφύλαξιν τής είρήνης δέ-
  χονται ν* άποχωρήσουν οί έθελονταί έξ
  Ίσπανίας καί πρίν άκόμη αναγνωρισθή
  ό Φράνκο ώς έμπόλεμος. Ή δήλωσις
  αυτή διευκολύνει τό έργον τής έπιτρο¬
  πής τής οποίας αί εργασίαι συνεχίζον-
  ται πλέον άπροσκόπτως.
  Οί κληρωδέντες ένορκοι
  διά τόν προσέχη μηνα Νοέμβριον.
  ΕΙΣ ΠΑΛΑ1ΣΤΙΝΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΑΒΡΟΑΙ ΣΥΛΑΗΊΈΙΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΤΙΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι
  οί "Αγγλοι είς Παλαΐστίνην αυνεχί-
  ζουν τάς συλλήψεις των Άράβων οΐ¬
  τινες ένέχονται διά τρομοκρατικάς ε¬
  νεργείας. Έν τω μεταξύ ή Διοίκησις
  τής Παλαιστίνης αγγέλλει ότι απέτυ¬
  χεν τελείως ή υπό των Άράβων έ-
  πιχειρηθείσα καταστροφή τοΰ συστήμα-
  τος διοχετεύσεως των πετρελαίων τής
  Μουσούλης.
  Χθές τό άπόγευμα διεξήχθη
  είς τό Πρωτοδικεΐον ή κλήρω¬
  σις των ένόρκων τής συνό-
  δου τοΰ κακουργιοδικείου "Η¬
  ρακλείου μηνός Νοεμβριού.
  Οί κληρωθέντες είναι οί ε¬
  ξής: Α' δωδεκαήμερον τακτι-
  κοί: Γεώρ. Σ. Τρανταλίδης,
  Θωμ. Ανδρ. Φανουράκης,
  Σπ. Χ. Χάλαρης, Μ. 1. Στεια-
  κάκης, Παΰλος Τ. Φακιολά-
  κης, Ιω. Π. Φορτσάκης, Μιχ.
  Ν. Μαρνελάκης, Ζαχ. Μ. Πε¬
  ράκης, Έμμ. Δ. Στεφανίδης,
  Θ. Έ. Χατζιδάκης. Θ. Γ. Γε¬
  ωργιάδης, Π. Δ. Τρικουράκης,
  Κωνστ. Π Ρασιδάκης, Νικ. Ι.
  Χρυσός, Γεώργ. Τσαχάκης,
  Αψεντ. Δ. Ραπίδης, Δ. Ε. Ά
  ψαλωνιάτης, Νικ. Έμμ. Φραγ-
  κουδάκης, Αλεξ. Γ. Περάκης,
  Έμμ. Γ. Άρχατζικάκης.
  Άναπληρωματικοί: 'Ηρ. Μ.
  Πολεμαρχάκης, Έμμ. Χρ. Πορ
  ταλάκης, Έμμ. Ξανθάκης, Κ.
  Έμ. Χρυσάκης, Κ, Γ. Χριστο-
  φίδης, Γεώρ. Έ Φουντουλά¬
  κης, Γεώρ. Α. Καβαλλάκης,
  Έμμ. Ν. Τζωρτζάκης Έμμ.
  Γ. Βορεάδης, Γ. Μ. Προβατί-
  δης.
  Β'. Δωδεκαήμερον' τακτι-
  κοί: Κ. Ε. Βαρβεράκης. Ίωσ.
  Χρ. Αληγιζάκης, Μ. Γ. Κο-
  ζυράκης, Φ. Β. Πουλιανάκης,
  Ν. Γ. Βογιατζάκης, Ιω. Ν.
  Λογιάδης Άθ. Κ. Δανέλης.
  Έμμ. Κ. Φρουδαράκης, Νικ.
  Ζ. Χατζάκης Έ. Ν. Χαριτακη;
  Πλάτων Ι. Χρονίδης. Γ. Φ.
  Ξηρουδάκης, Κ. Ν. Φασουλά-
  κης, Γεώργ. Χ. Σεμερτζάκης,
  Βασίλ. Έμμ. Τζανάκης, Ιω.
  Έμμ. Συλιγάρδος, Δ. Γ. Βου¬
  ρεξάκης, Στυλ. Δ. Δημόπου-
  λος, Νικ. Α. Παρασύρης, Μάρ¬
  κος Ι. Στειακάκης.
  Άναπληρωματικοί: Γ. Α.
  Ψαρουδάκης, Γ. Κ. Ρασιδά¬
  κης, Ιω. Α. Ανεμογιάννης
  Ιω. Έμμ. Χριστοδουλάκης,
  Ιω. Χ. Πρινιανάκης, Μιχ. Θ.
  Φανουράκης, Ροΰσος Ι.Ίερεμί-
  ας, Νικ. Ι. Στειακάκης, Έμμ.
  Εύαγγ. Περάκης, Γ. Ν. Σακελ-
  λαρίδης.
  ΕΛΠΙΔΕΣ
  ΟΜΑΛΩΤΑΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
  ΤΗΣ ΑΙΕΟΗΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτερα τηλεγρα-
  φήματα έκ τής Άγγλικής πρωτευούσης
  άγγέλλουν ότι μετά τήν σημερινήν δή¬
  λωσιν τής Ιταλίας καί Γερμανίας ότι
  άποδέχονται τήν άνάκλησιν των ξένων
  έθελονχών έξ Ίσπανίας, είς τούς έπι-
  σήμους πολιχικούς καί διπλωματικούς
  κύκλους έδημιουργήθησαν νέαι έλπί-
  δες όμαλής εξελίξεως τής διεθνοΰς κα¬
  ταστάσεως καί έ'ξουδε-ϊερώσεως των κιν-
  δύνων γενικεύσεως τού πολέμου είς ο¬
  λόκληρον τήν Ευρώπην. Περισσότερον
  αίσιόδοξοι καί ίκανοποιημένοι φαίνον-
  ται οί κυβερνητικοΐ κύκλοι τής Αγ¬
  γλίας.
  ΠΩΣ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
  Καθώς έγράψαμεν είς τό φύλλον τής Κυ
  ριακής, ή Άγροτική Τραπέζα απεφάσισε
  την χορήγησιν δανείου είς τούς έλαιοπαρα-
  γωγούς επί γεωργικώ ενεχύρω. Σχετικώς
  έκοι νοποίησε χθές εγκύκλιον είς τούς προέ
  δρους των Συνεταιρισμόν καί των Κοινοτή
  των τοΰ νομοΰ μας, τό ένταΰθα ύποκατάστη-
  μα διά τοΰ όποίου παρέχει πληροφορίας
  καί λεπτομερείς όδηγίας. Ή χορήγησις των
  δανείων θά γίνη μετά την εσοδείαν τού ε¬
  λαίου είς τοΰς έκπληρώσαντας τάς πρός την
  Τράπεζαν ύποχρεώσεις των καί είς έκείνους
  οΐτινες δικαιολογημένως καθυστεροΰν πα¬
  λαιάς οφειλάς.
  Τα δάνεια θά χορηγηθώσι δι" ύπογραφής
  σχετικής συμβάσεως υφ' εκάστου μεμονωμέ-
  νου παραγωγοΰ καί τού έγγυητοΰ τού, διά
  δέ τούς Συν)σμοΰς, συνολικώς δι' δλα τα
  μέλη τού.
  Οί μεμονωμένοι παραγωγοΐ δέον νά ύπο-
  γράψωσι σχετικήν αίτησιν πρός την Α. Τ.
  Ε. έφ' άπλοΰ χάρτου είς την οποίαν νά άνα-
  φέρωσι ωρισμένα στοιχεΐα αφορώντα τό κα¬
  τεχόμενον ελαιον.
  ΤΡΑΠΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
  ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΟΥΣΩΝΑ
  Οί Νικόλ. Βαρδαλαχάκης
  καί Άντ. Ματθαιάκης έκ Κρου
  σώνος έργαζόμενοι διά την
  μεταφοράν άμμου χρησιμο-
  ποιηθησομένης διά τάς εργα¬
  σίας ανεγέρσεως τού νέου κοι-
  νοτικοΰ καταστήματος Κρου-
  σώνος κατεπλακώθησαν υπό
  μεγάλων δγκων άμμου εύρόν-
  τες τραγικον θάνατον. Άνα-
  κρίσεων έπελήφθη ή αρμοδία
  άστυνομική άρχή.
  Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Υπό τής μηχανικής ύπηρε
  οίας τοθ Δήμου εσυνεχίσθη
  σαν καί χθές αί προσπάθει
  αι πρός επισκευήν τοΰ ϋδρα
  γωγείου, ώστε νά καταστή
  δυνατή τό συντομώτερον, ή
  παροχή ύδατος. Δυστυχώς
  ή βροχή τής προχθεσινής νυ-
  τός κατέστρεψε τάς γενομέ¬
  νας νέας σωληνώσεις καί πά
  ρημπόδισε την ταχείαν άπο
  περάτωσιν τού έργου. Πάντως
  έλπίζεται δτι ή σύνδεσις θά
  συντελεσθή μέχρι τής έσπέ
  ρας τής σήμερον, εάν έπιτρέ
  ψη έννοεΐται ό καιρός, ώστε
  άπό τής αυριον νά έξασφαλι
  σθή ή κανονική ϋδρευσις τής
  πόλεως.
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΚΟΥ ΤΑΙΥΙΕΙΟΥ
  Διά χθές την εσπέραν είχον
  κληθή είς συνεδρίασιν τα μέ-
  λη τοΰ Διοικητικοϋ Συμβουλί-
  ου τοΰ Γεωργικοΰ Ταμείου
  Ηρακλείου προκειμένου νά ή-
  σχολοΰντο μέ ζητήματα ύπη-
  ρεσιακής φύσεως.
  1ΞΕΒΡΑΣΘΗ ΧΘΕΣ_ ΕΝ ΠΤΩΜΑ
  Περί ώραν 5.30' μ. μ. τής
  χθές έξεβράσθη παρά τό μέ¬
  γαρον Φυτάκη πτώμα 14έτι-
  δος παιδίσκης. Τό πτώμα ά-
  νήκει είς τήν έξαφανισθεΐσαν
  συνεπεία των πλημμυρών Ά-
  ναστασίαν Κωνσταντινίδου.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΛΣΙΜΟΙ
  Τό άγρονομεΐον Άρκαλο-
  χωρίου καθώρισε διά τόν ερ¬
  χόμενον μήνα τάς κάτωθι δι-
  κασίμους άγροζημιών. Την
  15 είς Αρκαλοχωρι, την 16 είς
  Πάρτηρα, την 17 είς Τεφέλι,
  τήν 18 είς Γαρύπαν, την 19
  είς Σχοινιά καί Καστελλιανά.
  Έπίσης διά τόν αυτόν μήνα
  ωρίσθησαν δικάσιμοι υπό τού
  άγρονομείου Αγ. Μύρωνος
  αί εξής: Την Π είς Βοΰτες,
  τήν 12 είς Κορφές, τήν 13 είς
  "Αγ. Μύρωνα, τήν 15 είς "Α
  νω Άσίταις τήν 17 είς Κρου
  σώνα, τήν 19 είς Βενεράτω
  καί τήν 20 είς Δαφναΐς.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΑΣ
  Την πρωΐαν σήμερον άρχί-
  ζει ενώπιον τοθ κακουργιοδι-
  •,είου "Ηρακλείου ή κατά τοθ
  "εωργ. Μανουσέλη υπόθεσις
  κατηγορουμένου επί άντιστά-
  σει, βία κατά τής άρχής καί
  παρανόμω όπλοψορία.
  Η ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ
  ΑΜΟΙΒΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΩΝ
  Διά νόμου καθορίζεται ή πρόσθε
  τος άμοιβή των οινοπνευματοπο',ών
  α' κατηγορίας, οιημέρων καί έτησί
  ών, είς δύο δραχ. κατά χιλιόγραμ-
  μον άνύδρου οϊνοπνεύματος διά
  τό υπ' αυτών παραγόμενον στεμφυ
  λόπνευμα, τό παραδιδόμενον εις τα
  οίνοπνευματοποιεΐα β' κατηγορίας
  μέχρι τοθ Αύγούστου 19!58.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η
  ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ;
  ΛΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τό Αθηναϊκον
  πρακτορείον πληροφορεΐται έκ Αονδί¬
  νου καί Παρισίων ότι τόσον αί έφημε¬
  ρίδες είς τάς εσπερινάς έκδόσεις των
  όσον καί οί επίσημον πολιτικοί κύκλοι
  σχολιάζουν ποικιλοτρόπως τήν νέαν
  τροπήν τής Ίταλογερμανικής πολιτικάς.
  Ηολλοί ύποστηρίζουν ότι ή Ιταλία
  καί ή Γερμανία φαίνεται ότι απεφάσι¬
  σαν νά έγκαταλείψουν πλέον τόν «φράν¬
  κο, πεισθεΐσαι ότι περαιτέρω ενίσχυσις
  τού θά ωδήγει μοιραίως είς σύγκρουσιν
  των πρός την Αγγλίαν καί τήν Γαλ¬
  λίαν. Αντιθέτως άλλοι φρονούν ότι ή
  νέα Ίταλογερμανική πολιτική απο¬
  βλέπει είς τήν παρέλκυαιν τής έκκρεμό-
  τητος διά νά κερδηθή χρόνος είς τήν ε¬
  πιδίωξιν τού σκοπού των δύο αυτών
  χωρών.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
  Πρός τάς ένδιαφερομένας
  αρχάς εκοινοποιήθη αρμοδίως
  έγκύκλιος καθορίζουσα τα δι
  καιώματα τού Ταμείου άσφα
  λίσεως Ναυτικών Πρακτόρωι
  ώς πρός τάς άφορώσας τήι
  στρατιωτικήν υπηρεσίαν πε
  ριπτώσεις. ^
  ΛΥΣΣΩ&ΕΙΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑ ΜΑΧΑΙ
  ΔΙΕΙΑΙΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν
  ότι είς τήν Κίναν διεξάγονται λυα-
  σώδεις μ.άχαι. Ή έπιθετικότης των Ί-
  απώνων εκδηλούται ηδη μέ όλην τήν
  ορμήν καί τα τελειότερα πολεμικά μέ-
  σα, άνάλογος όμως είνε καί ή άμυνα
  των Κινέζων είς όλα τα μέτωπα.
  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΕΡΙΑ
  ΑΛΚΡΥίίΟΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΥΕΙΟΤίΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι είδή¬
  σεις έκ Σαγκάης άναφέρουν ότι οί
  'ΐάπωνες χρησιμοποιοΰν είς εύ-
  ρείαν άκτϊνα δακρυογόνα καί άσφυξιο-
  γόνα άέρια. Τό Τόκιο ίσχυρίζεται ό¬
  τι τήν χρησιμοποίησιν τούτων ήρχισαν
  πρώτοι οί Κινέζοι καί κατόπιν τούτου.
  τήν ηκολούθησαν καί οί Ίάπωνες.