94942

Αριθμός τεύχους

4697

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

23/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  )ΐν
  είς τού;
  νέαι
  λι τ»ι, '*
  ίί
  |1
  χ*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ:
  Αίγυπτον
  ίτησκι / ιοαι !!
  ά
  έτησία δολ. 1Γ>
  εξιίμηνος · 8
  1 ιμ ΐ|
  καΐά φύλ/.ον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - Ι ΓΟΪ 22ΟΝ
  ΛΙΊΘΜ ΦΥΛΛΟΥ 4697
  ΥΠΕΥβΥΝΟΖ ΣΥΜΓΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΓΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΛΛΑΣ ΧΑΙΤΟΥΡΚΙΑ
  ΑΠΟΤΕΑΟΥΝ ΕΝ ΣΥΗΟΑΟΗ.
  εε
  Τό ταξείδιον τοΰ πρωθυ-
  πουργοΰ κ. Μεταξά είς την
  Τουρκικήν πρωτεύουσαν έ-
  ξακολουθεϊ νά έλκύη την
  προσοχήν καί τό ενδιαφέρον
  ολων των ασχολουμένων μέ
  τα ζητήματα τής έγγύς Ά-
  νατολής καί των εχόντων
  συμφέροντα είς τό τμημα
  τής ανατολικώς λεκάνης τής
  Μεσογείου. Αί δέ διεξαχθεΐ-
  σαι είς Άγκυραν συνομιλί-
  αι τοΰ άρχηγοΰ τής Ελλη¬
  νικήν Κυβερνήσεως μετά τοϋ
  Προέδρου τηςΤουρκικής Δη¬
  μοκρατίας καί των άλλων ε¬
  πισήμων Τούρκων σχολιάζον-
  ται εισέτι ευρύτατα. Καί δι-
  καίως. Διότι αί συνομιλίαι
  αύται δέν έπεσφράγισαν α¬
  πλώς η δέν απετέλεσαν α¬
  πόδειξιν της στενής συνερ-
  γασίας της Ελλάδος καί
  Τουρκίας έφ' ολων των ζη-
  τημάτων. Άλλά καθώρισαν
  συγχρόνως καί εις τάς τε¬
  λευταίας λεπτομερείας την
  κοινήν πολιτικήν την οποί¬
  αν θ' άκολουθήσουν αί δύο
  χώραι, έντός τοΰ πλαισίου
  πάντοτε τής Βαλκανικης
  Συνεννοήσεως, έναντι ολων
  έν γένει των διεθνών προ-
  βλημάτων έκ τής περιπλο-
  κής των οποίων τοσοι έδημι-
  ουργήθησαν εσχάτως κίνδυ-
  νοι διά την παγκόσμιον ει¬
  ρήνην καί την ησυχίαν καί
  -ήν ασφάλειαν των λαών.
  Καί υπήρξε τόση ή θερμό-
  της είς τάς ουνβμιλίας αύ¬
  τάς καί τόσον μεγάλη καί ά-
  πόλυτος ή ταυτότης αντιλή¬
  ψεων, βλέψεων καί κατευθύν-
  σεων, ώατε νά διακηρυχθη
  μετ' αύτάς κατά τόν πανη-
  γυρικώτερον τρόπον ότι ή
  Ελλάς καί η Τουρκία άπο-
  τελοΰν εν σύνολον ενιαίον
  καί άδιαίρετον, ικανόν νά
  περιφρουρήση τα συμφέρον¬
  τα αμφοτέρων, άφοΰ τα
  συμφέροντα τής μιάς χώρας
  είναι συμφέροντα καί τής
  άλλης. Καί τόσον συνετέλε¬
  σαν αί αυνομιλίαι αύται είς
  την ετι στενωτέραν συνεργα¬
  σίαν των δύο χωρών, ίίστε ό
  κ. Μεταξάς ομιλών χθές
  πρός τοΰς Τούρκους δημοαι-
  ογράφους, διεκήρυξε καί έ-
  τόνιοεν ότι μίαν ημέραν δέν
  8ά ύφίστανται ασφαλώς οΰ-
  τε τυπικά σύνορα μεταξύ
  των δύο χωρών των οποί¬
  ων οί λαοί θά ζήσουν πλέ¬
  ον ηνωμένοι καί άδελφω-
  μένοι.
  Πράγματι δέ δέν ελέχθη
  καμμία ύπερβολή. Ή Ελ¬
  λάς καί ή Τουρκία, μετά την
  εκκαθάρισιν των παλαιών
  των λογαριασμόν πού τάς έ-
  χώριζον καί τάς έκράτουν
  εχθράς με θανάσιμον μΐσος
  δέν έχουν πλέον τίποτε πού
  νά δημιουργή χάσμα μεταξύ
  των. Αντιθέτως, ή γεωγρα-
  φικιί των θέσις, ή κοινότης
  των οικονομικήν συμφερόν-
  των των, ή όμοιότης είς τόν
  χαρακτήρα των λαών των
  καί ή θέσις των είς τό πλέον
  νευραλγικόν σημείον τής
  γής, έκεΐ οπου συναντώνται
  οί δύο παλαιότεεροι καί 8α-
  νασίμως άντίπαλοι άνέκαθεν
  κόσμοι, ή Εύρώπη καί ή Ά-
  σία, έπιβάλλουν την στενήν
  συνεργασίαν των,τήν είλικρι-
  νή φιλίαν καί σύμπραξιν των
  διά νά δύνανται άπό κοινοΰ
  νά έξασφαλίζουν την ησυχί¬
  αν των, την άκεραιότητά
  των καί την ειρηνικήν των
  διαβίωαιν, απαραίτητον είς
  την προσπάθειαν των πρός
  δημιουργίαν καί εξύψωσιν
  τοΰ πολιτισμοΰ των.
  Τό γεγονός έξ άλλου οτιδέν
  έχουν έδαφικάς βλέψεις οΰτε
  μεταξύ των, οΰτε καί επί ©ύ-
  δεμιάς άλλης χώρας, καθώς
  καί τό γεγονός τής στενής
  συνεργασίαν καί τής συμμα¬
  χίας των μετά των άλλων
  βαλκανικών λαών, προαόιο-
  ρίζει σαφώς τόν ειρηνικόν
  ναί όντως πολιτισμένον χα-
  ρακτήρα τής θερμής φιλίας
  των.
  Ή διαπίστωσις δέ καί ή έ-
  τι μεγαλυτέρα σύσφιγξις των
  φιλικήν δεσμών τής Ελλά¬
  δος καί τής Τουρκίας αποτε¬
  λεί έξαιρετικώς ευχάριστον
  γεγονος διά τάς δύο χώρας
  καί λαμπρόν παράδειγμα διά
  τα άλλα έθνη· Διότι ή φιλία
  αύτη αποτελεί τόν καλύτε¬
  ρον φρουρόν διά τάς δύο χώ¬
  ρας είς αυτήν την ώραν κα¬
  τά την οποίαν οί κίνδυνοι
  νέου πολέμου παρουσιάζον-
  ται τόσον άμεσοι όσον καί
  μεγάλοι. Ύψώνεται δέ συγ¬
  χρόνως ώς φωτεινόν σύμβο¬
  λον πού ύποδεικνΰει τόν
  δρόμον πού ειμπορούν μέ
  καλήν Θέλησιν καί προσπά¬
  θειαν καί πρέπει ν' άκολου¬
  θήσουν καί τα άλλα έθνη
  διά νά ζήσουν έν ειρήνη καί
  νά διαφυλάξουν καί νά προ-
  αγάγουν τόν πολιτισμόν.
  ρίι&Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ0.Η
  ~~ ΤΟ ΔΡΑΜΑ
  "ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΑΡΧΟΥ..
  Δραμα κατήντησεν άπό προ-
  χθές καί τό μπακαλικάκι. "Ολη
  γ) «συρμαγιά» τού Ιγινε νερά ή
  την επήρε τό νερό—δπως προτι-
  ματε. Καί ό «καταστηματάρχης»
  —παλαίμαχος καί μαζύ τύπος
  θυμοσόφου τής ζωής—αποτελεί
  αύτην την στιγμήν φυσιογνωμίαν
  παθόντος άπό τάς συμπαθεστέρας.
  Μάς δείχνει δύο τρείς πάγκους
  ουό καρέκλες, μερικές «κασσόνες»
  καί κάμποσα αακκιά...αδεία. Καί
  μδς λέγει:
  —Αύτά μοθ έμειναν.
  Ό άνθρωπος Ιγινε τώρα λακω-
  νικός. ΠοΟ ή εύφράδειά τού πλάί
  στό τεζάκι τα καλοκαιρινά βρά-
  δυα! Τάτε στό μαγαζί τού μπο-
  ροθσαν νά συναντώντα; δλαι οί 6ε-
  χερχνο'. τής γειτονιάς. Ύπήρχε
  φώς άλλά καί χώρος—καί έντος
  καί έκτός! Έκουτσόπιναν καί' τα
  •λεγαν, παληά καί τωρινά, μέ δ-
  λην τους την άνεσιν. Ό κατασττ]-
  ματάρχης έκπροσωποθσε τό...κέν¬
  τρον της συζητήσεως ή καλυτέρα
  τής βαρύτητος, άφοθ η γνώμη τού
  έδάρυνε παντοϋ. Καί Ιλεγεν, έλε¬
  γεν...Άνέπτυασε γνώμας, έ'κανε
  χαρακτηρισμούς, διέγραφε κατα-
  οτάσεις καί εφήρμοσε θεωρίες.
  Άπό ϊλα αύτά έννοεΐται δτι δ:ν
  έ'λειπε τό.,.πνεΰμα, επί τή βάσει
  τοΰ παρελθόντος, τοΰ παρόντος
  καί τοΰ μέλλοντας. Τώρα όλη ή
  στωμ,υλία έκείνη, ή φαιδρή καί
  ψυχολογήμένη, εγινε καπνός.
  —Οί Ηενετσάνοι ήςεραν τί ε-
  καναν όταν εκτιζαν τα μπεντένια
  τους. Πώς καί γιατί ήξεραν δέν
  μπορώ νά πώ.,.Μιά ψορχ ήςεραν...
  Είνε μέσα σέ 3λα αυτή τή στιγ-
  μή. Βλέπετε ή σοφία είνε συνή-
  θως στερνή γνώσι. Αύτό δμως δέν
  περιορίζει τό συμπαθές τοΰ τΰπου
  τού κάτι τέτοιες ώρες Άκόμη καί
  ό θυμός τού—δικαιολογημένος ή α¬
  δικαιολόγητος άλλο ζήτημα—είνε
  άξιος προσογτ'ιί. Ό «καταστημα-
  τάρχης» είνε πλέον κατά τύπους
  έιχαγγελματίαί. Κατ' οόσίαν είνε
  είς τόν δρόμο. Τό μπακαλικάκι,
  τδ «Ιχει τού», είνε σύμφυρμ»;
  πλέον πηλοΰ καί παληοκούρελων.
  Τί θέλετε νά κάνη; Τα βάζει μέ
  δλους! Καί μέ τόν εαυτόν τού!
  "Α; τάν συμπαθήσωμεν λοιπόν δ-
  Αοι: Καί οργανα τοϋ νόμου καί
  δργανα τής αύθόρμητης, μελετη-
  μένης 2σο καί συνειδητής φιλαν-
  θρωπίας...
  * ·
  - ΤΙ νά πρωτοκ'οττάξω ελεγε
  προχθές §να; έντϊταλμένος. Τοΰς
  άνθρώπους ή τα σπίτια; Δέν ξέ-
  ρω άπό ποθ νά άρχίσω καί ποΰ
  νά τελειώσω...
  Το συμπέρασμα ήτο ίσοζυγισμέ-
  νον απολύτως μέ τα πράγματα.
  'ίίστόσο δέν εγνώριζε κανεί; άν
  εϊς αύτό συμπεριλαμ,ΐάνετο καί τό
  δράμχ τοΰ μικροκαταστηματάρ-
  χου. Τόν ...έπρωτοκύτταξαν καί
  εκείνον, Ή δχι;
  Δέν είνε 2νας καί δύο οί πα-
  θόντες έδω .. Είναι περισσότερον
  Καί άνταποκρίνονται 2λοι στόν
  προδιαγραφίντα τύπ^ν καί φυσι-
  κά τας συμπαθείας τοΰ τύπο*>αύ-
  τοΰ. Άλλά καί τάς λογικάς αξι¬
  ώσεις τού: Τό μπακαλικάκι δέν
  υπήρξεν άνεκχθεν κάτι τό χαρχ-
  κτηριστικό διά την Ελληνικήν
  συναικίαν. Άλλά καί κάτι τό α¬
  παραίτητον. Βοηθοΰντες τόν Ικ-
  πρόσωπόν τού νά ξαναποκτήσγ;
  τή «συρμαγιά» τού, βοηθοΰμεν τό
  σύνολον. Τό πραγμα άςίζει τόν
  κόπον νά σημειωθή καί άπό τής
  στήλης αυτής.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ο πόΑεμοι τού 1912—13.
  ΕΓΓΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
  ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Την χαραυγήν τής 5ης Ό-
  κτωβρίου τό Ελληνικόν πυ-
  ροβόλον βάλλει την πρώτην
  άπελευθερωτικήν βολήν. Ό
  "Ολυμπος καί Κίσσαβος την
  μεταδίδουν ώς σάλπισμα ε¬
  λευθερίας είς τούς σκλαβωμέ-
  νους άδελφούς μας καί άρ¬
  χεται ή έξόρμησις των Έλ-
  ληνικών Στρατιών, άπό τα
  Σύνορα τής Μελοΰνας, πρός
  την Μακεδονίαν.
  Ούτω ή 5 Όκτωβρίου απο¬
  τελεί την αφετηρίαν μιδς εν¬
  δόξου Ίστορικής περιόδου.
  6 Όκτωβρίου 1912.
  Ή Μάχη καίή Νίκη τής Έ-
  λαοσώνος.
  Ό Άρχηγός τοΰ ΣτρατοΟ,
  ή Α. Β. Υ. Κωνσταντίνος, Δι-
  άδοχος τοΰ Θρόνου, επί τή
  πρώττι Έλληνική Νίκη εξέδω¬
  κε την κάτωθι συγχαρητήρι-
  ον διαταγήν:
  Γενικόν Στρατηγεΐον
  Τσαρίτσανη τή 7 Όκτωβρί¬
  ου 1912. 9 30' π. μ.
  Στρατόν θεοσαλίας.
  Μετά μεγάλης ευχαριστή¬
  σεως καί έθνικής ύπερηφα-
  νείας είδον χθές την ψυχραι¬
  μίαν καί ορμήν μεθ' ών τα
  στρατεύματα της Ι καΐ 11 Με-
  ραρχίας επολέμησαν υπό τό
  πΰρ κατά την πρό τής Έλασ-
  σώνος μάχην.
  Ό Στρατός έδικαίωσε τάς
  έπ' αυτού προσδοκίας τοθ
  Βασιλέως καί τής Πατρίδος.
  Έπαινώ τούς άξιωματικούς
  καί όπλίτας των συμμετα-
  σχουσών τής μάχης Μεραρ-
  χιών Ι καί
  II
  βέβαιος ών δτι
  καί οί των άλλων Μεραρχιών
  την αυτήν έν παρομοία περι¬
  πτώσει θέλουσι δείξει διαγω-
  γήν.
  Κωνσταντΐνο;
  9 καί 10 Όκτωβρίου 1912.
  Ή Μάχη καί ή Νίκη τού
  Σαρανταπόρου.
  Τό Σαραντάπορον εθεωρεί¬
  το άπόρθητον καί πολλοί
  των ξένων εϊρωνικώς προ-
  σέβλεπον τούς άποκρήμνους
  βράχους τοΰ Σαρανταπόρου.
  Άλλά τότε ήστραψε ή άθάνα-
  τος Έλληνική Λόγχη, είς την
  ορμήν τής οποίας, ουδείς η¬
  δύνατο νά άντιστή.
  Ό έχθρός άμυνθείς πεισμό-
  νως, κάμπεται τελικως, κυ-
  κλωθείς καί πανικόβλητος φεύ-
  γει πρός βορράν, έγκαταλεί-
  πων έντός της ΣτενωποΟ σο¬
  βαρόν αριθμόν πυροβόλων,
  δπλων καί λοιπών λαφύρων.
  Ή
  IV·
  Μεραρχία την ΙΟην
  Όκτωβρίου είσέρχεται είς τα
  Σέρβια.
  Επί τή νίκη τοϋ Σαραντα¬
  πόρου ό Άρχηγός τοϋ στρα-
  τοΰ απηύθυνε πρός τάς μονά-
  δας την ακόλουθον συγχαρη-
  τήριον διαταγήν:
  «Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς μέ
  διέταξε νά έκφράσω πρός τόν
  ϋπ' εμέ στρατόν την "Υψηλήν
  Αύτοΰ εύαρέσκειαν καί τόν
  θαυμασμόν επί τή νίκτ] τού
  Σαρανταπόρου καί νά διαβι-
  βάσω πρός αυτόν ευχαριστί¬
  ας.
  Επί τή εύκαιρίφ ταύτη ά-
  πευθύνω πρός τόν Στρατόν
  μου τα εξής:
  Αίσθήματα άγαλλιάσεως
  καί όπερηφανείας μέ κατέχου-
  σι διά την περιφανή νίκην ήν
  κατηγάγατε κατά τοϋ έχθροϋ,
  κατέχοντος όχυροτάτας',θέσεις
  άς πεισματωδώς υπεστήριζον.
  Ή νίκη τοϋ Σαρανταπόρου ά-
  πέδειξε τα μεγάλα πλεονεκτή-
  ματα τού "Ελληνος στρατιώ-
  του. Έμπνεόμενος υπό τής
  ίδέας τοΰ πρός τόν Βασιλέα
  καί την Πατρίδα καθήκοντος,
  καθίσταται άπαράμιλλος, ού
  μόνον έν τή άμύνη, άλλά καί
  έν τή επιθέσει.
  Ό γενναΐος Στρατός μου
  άς έχη ώς σύνθημα «Έμπρός
  πάντοτε». Τοιούτον αϊσθημα
  άγει ασφαλώς πρός την νίκην
  απαραίτητον διά την εκπλήρω¬
  σιν των ίερωτέρων μας καθη-
  κόντων, την πληρώσιν τ<Τ·ν ά- γνοτέρων μας ίδεωδών. Βέβαιοςδτι ουδείς θά παρεκ κλίνη, τής άρχής ταύτης, έκ- φρύζω πρός τάν ΰπ'έμέ Σρτα- τόν τα θερμά μου συγχαρητή- ρια. Θεωρώ εμαυτόν ευτυχή δτι ήγοΰμαι τοιούτου Στρατοΰ εμ¬ πνεομένου υπό των ίερωτέρων αίσθημάτων. Ζήτω ό Βασιλεύς. Ζήτω ή Πατρίς. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» Όμοίως ή κυβέρνησις απέ¬ στειλε τό ακόλουθον τηλεγρά- φημα: «Αρχηγόν Στρατοΰ Θεσσα- λίας. Κυβέρνησις συγχαίρει Υ. Ύ- ψηλότητα καί γενναΐον Στρα¬ τόν επί λαμπρα νίκτ). Αθήναι 10 Όκτωβρίου 1912 Πρωθυπουργός ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». 11η Όκτωβρίου 1912 Κατάληψις υπό τής Ταξιαρ- χίας Ίππικοΰ τής Κοζάνης 12 Όκτωβρίου 1912. Την Ιΐην Όκτωβρίου, ύπο- γράφεται παρά τής Α. Μ. τού Βασιλέως Γεωργίου Α' καί δημοσιεΰεται Β. Δ. δι' ου διο- ρίζεται Ύπ. Γενικάς Διοικη τής τής Νήσου Κρήτης ό κ. Στέφανος Δραγουμης πρώην πρωθυπουργός. Τό Β. Δ. έχει ώς κάτωθι: Γεώργιος Α' Βασιλεύς των Έλλήνων Προτάσει τού Ήμετέρου 'Υ- πουργικοΰ Συμβουλίου διορί- ζομεν Γενικόν Διοικητήν τής νήσου Κρήτης μετά των πα- ραρτημάτων αυτής τόν κύριον Στέφανον Δραγούμην, πρώην πρόεδρον τοϋ "ΥπουργικοΟ Συμβουλίου. Ό ήμέτερος πρόεδρος τοΰ ΎπουργικοΟ Συμβουλίου καί Ύπουργός των Στρατιωτικών δημοσιεύσει καΐ έκτελέσει τό διάταγμα το3το. Έν Αθήναις τή 11η Όκτω¬ βρίου 1912. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τό Υπουργικόν Συμβούλιον ΕΛΕΥ©. Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Λ. Α. Κορομηλάς, Κ. Δ. Ρακτιβάν, Έμμ. Ρεπουλης, Ί. Δ. Ί σιριμώ- κος, 'Αλ. Ν. Διομήδης, Ανδρ. Μιχαλακόπουλος, Ν. Λ. Στράτος. (συνεχίζεται) Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ι ΚΑΙΗ ΣΥΜΠ ΑΒΕΙΑ ΤΟΗ ΑΑΣΚΒΙΟΤΟΗ Ή θερμή έκκλησις την ο¬ ποίαν απηύθυνεν ό Νομάρ¬ χην Λασηθίου κ. Φλωρί¬ δης πρός τού; κατοίκους τοϋ γείτονος νά έλθουν άρω- γοί πρός περίθαλψιν των θυ- μάτων τής πόλεώς μας έκ τής προχθεσινής νεροποντής, δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι θά εϋρη βαθυτάτην απήχη¬ σιν είς την ψυχήν των Λα- σηθιωτών. "Ηδη αλλωστε οί Λασηθιώται, των οποίων την ευγένειαν, τό χρηατόν ηθος καί τόν βαθύν άνθρω- πιαμόν έγνωρίσαμεν καί άλ¬ λοτε, εξεδήλωσαν όλην την συμπάθειαν καί την οδύνην των διά την συμφοράν πού έπληξε τό Ηράκλειον. Τα διαβιβαζόμενα δέ τηλεγρα- φήματα των προέδρων των Κοινοτήτων, τής Νεαπόλεως καί λοιπών, έκφράζουν έ- ναργώς τα αίσθήματα τοΰ λαοϋ τοΰ Νομοΰ Λασηθίου. Καί δέν ύπάρχει άμφιβο¬ λία ότι οί Λαοηθιώται θά σπεύσουν νά προαφέρουν καί την ύλικήν αρωγήν των πρός περίθαλψιν των τραγι- κών θυμάτων τής φρικτής συμφοράς ποΰ έπληξε την πόλιν μας κατά την νύκτα τής παρελθούσης Κυριακής. Τό Ηράκλειον, πού υφί¬ σταται κατά τα τελευταία έτη αλλεπαλλήλους καί σκλη ράς τάς καταδρομάς κακής τύχης, άλλοτε συνταραασό- μενον υπό σεισμών καί άλ¬ λοτε καταποντιζόμενον υ¬ πό των πλημμυρών, αίσθά- νεται βαθυτάτην συγκίνη¬ σιν άπό τάς άγνάς καί ωραίας εκδηλώσει; συμπαθείας υπέρ αϋτοΰ έκ μέρους των κατοί- κων τοΰ γείτονος νομοϋ. Καί συγχρόνως, θεωρεΐ χρέος'του νά εκφράση πρός όλον αυτόν τόν κόσμον την ευγνωμοσύ¬ νην τού καί ν' απευθύνη είς τόν Νομάρχην κ. Φλωρίδην τάς ευχαριστίας τού διά την ωραίαν πρωτοβουλίαν τού καί την συγκινητικήν τού ίκ- κληαιν. Διότι, εάν είναι χρέ- ο; ολων νά σπεύδουν είς βο¬ ήθειαν των δυστυχούντων καί των πλησσομένων υπό τής όργής των στοιχείων τής φύσεως, καθήκον άπαράβα- τον έπίση? καί των εύεργε- τουμέων είναι νά έκφράζουν την ευγνωμοσύνην καί τάς ευχαριστίας των πρός έκεί- νους οί όποΐοι συμμερίζονται τόν πόνον των καί φροντί¬ ζουν διά τόν μετριασμόν τής δυστυχίας των. Αί προσφοραί. Ή θερμή έκκλησις την ό¬ ποιαν απηύθυνεν ό κ. Δημαρ- χος πρός τούς Δήμους τόν τύ¬ πον καί τούς ίσχυρούς οίκο- νομκούς όργανισμους τής χώ¬ ρας, νά συντρέξουν τό έργον τής περιθάλψεως των θυμά¬ των τής θεομηνίας πού έπλη¬ ξε την πόλιν μας. ευρεν κα- θώς άποδεικνύεται έκ των πραγμάτων, βαθυτάτην απή¬ χησιν καθ" δλην την Έλλάδα. Άπό παντοΰ καταφθάνουν τη- λεγραφήματα συμμερισμοΰ τής όδύνης την όποιαν αισθανό¬ μεθα καί είσφοραΐ πρός ενί¬ σχυσιν τής περιθάλψεως των άστέγων καί ένδεών. Αποτε¬ λεί κα! τουτο μίαν απόδειξιν τής συγκινήσεως την όποιαν δημιουργεΐ είς την Έλλάδα ή. ανθρωπίνη δυστυχία καί των συμπαθειών πού χαίρει παν- ΐοΰ ή πόλις μας. Τό Ηράκλει¬ ον δέχεται μέ συγκίνησιν καί ευγνωμοσύνην την έκφρασιν αυτής τής πανελληνίου συμ¬ παθείας καί αλληλεγγύης. Μετά την συμφοράν. Τό έργον τής περιθάλψεως των τραγικών θυμάτων τής ά- γρίας νεροποντής συνεχίζεται πάντοτε υπό των ϋπημεσιών τοϋ Δήμου καί τοΰ Κράτους καί μέ περισσότερον μάλιστα ζήλον καί καλύτερον σύστη- μα, έφόσον παρέρχονται αί ημέραι. Έλπίζεται λοιπόν δτι τό τεράστιον πρόβλημα τής οργανώσεως τής κοινωνικής προνοίας ττοώ άνέκυψε μέ τό¬ σην όξύτητα έκ των πλημμυ¬ ρών θά εϋρπ την οριστικήν δ- σον καί την καλύτερον λύσιν τού, ώστε νά μετριασθή ή δη¬ μιουργηθείσα δυστυχία καί νά μή γεννηθρ είς ουδένα τό αϊσθημα τής έγκαταλείψεως. Έν τώ μεταξύ, τούς άρμοδί- ους άπασχολεΐ καί τό ζήτημα άναδημιουργίας τής κατα- στραφείσης πόλεως. Καί πι- στεύεται δτι καί δι' αύτό θά ευρεθή ριζική καί ίκανοποιη- τική λύσις. Ελλάς καΐ Γαλλία. Τά έγκαίνια τοΰ Γαλλικοΰ νεκροταφείου τής Θεσσαλονί¬ κης οπου συνεκεντρώθησαν τα όστα όκτώ χιλιάδων Γάλλων στρατιωτών πεσόντων είς τό Μακεδονικόν μέτωπον, έδω ΟΕΡΑΝΟΣ ΥΠΕΡΤΟΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΟΗ ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ^ΙΣΦΟΡΑΙ Έκ προηγουμένας οραχ. 1.')Ι) υ'ίΧ) Φιλανθρωπικά Ίδρύμα- τα Άνδρέοο καί Μαρίας Καλοκ-χιρινοΰ δρ. 15 000 ' Κρανος Λυκείου «Κο¬ ραής» » :> οοπ
  Γ. Φουντουλάκης (β'
  εϊσφορά): » '2Μ
  Ευάγγελος Γαλάνη; » 100
  Ηεόφιλος Γκίκας Πρω-
  τοδίκη; » 200
  Νικόλαος Γιαλελάκη;
  Εΐρηνοοίκης » » 200
  Ηρΐσωπικόν Έπανορ^'
  θωτικών Φυλακών » 150
  Σύλλογος Συμβολαιο-
  γράφων πόλεως » 1ιΗ>0
  Σύνολον » 17(5.400
  σαν την ευκαιρίαν είς τόν
  Γάλλον υπουργόν των συντά-
  ξεων κ. Ριβιέρ νά πλέξτ) τό
  εγκώμιον της Ελλάδος, νά ο¬
  μιλήση διά την μεγάλην συμ-
  βολήν τής χώρας μας είς την
  νίκην κατά τόν παγκόσμιον
  πόλεμον καί νά έξάρη τούς
  στενούς δεσμούς φιλίας πού
  ΰφίστανται μεταξύ "Ελλάδος
  καί Γαλλίας. Ή διαπίστωσις
  αυτή τής Έλληνογαλλικής φι¬
  λίας αποτελεί γεγονός ευχά¬
  ριστον. Καί άποδεικνύει δτι ή
  χώρα αυτή άπό την οποίαν έ-
  ξεπή&ησε τό φώς τοΰ πολιτι·
  σμοΰ κινεΐ την αγάπην των
  προηγουμένας κρατών καί δι-
  ατηρεΐ την φιλίαν δλων των
  παλαιών μεγάλων προστατί-
  δων καί συμμάχων χωρών.
  ***
  Ή Μεσσαρά.
  Είς τόν κάμπον καί τά ό-
  ρεινά τής Μεσσαράς αί τελευ¬
  ταίαι άφθοναι βροχαΐ, ήρεμοι
  καΐ συνεχεΐς, υπήρξαν, καθώς
  μδς πληροφοροϋν εκείθεν, εΰ-
  εργετικώταται διά την γεωρ¬
  γίαν. Ή σπορά των δημητρια-
  κών ήρχισεν ήδη, ή δέ παρα-
  γωγή τού ελαίου, προβλέπεται
  ότι θ' αυξηθή κατά 15 ο)ο έξ
  αίτίας των βροχών. Αισθανό¬
  μεθα είλικρινή χαράν διά την
  καλοτυχίαν των Μεσσαριτών
  Διότι εάν ή ευτυχία άπλωθί]
  είς τόν εύλογημέ,νον αυτόν
  κάμπον, θά έπιδράστ) εύνοι-
  κώς καΐ είς την πόλιν καί είς
  ολόκληρον τόν άλλον νομόν.
  Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό ά
  ριστούργημα- «"Αννε Μαρί "Ενα
  άεροπορικό φίλμ.
  ΈκάστηνΔευτέραν, Πέμτηην,Σάβ
  βατον καί Κυριακήν απογευματι¬
  ναί ώρα 6 30 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: τό μοντέρ-
  νο άριστούργημα: «"Αννα Καρε-
  νίνα». Μέ την Γκρέττα Γκάρμπο.
  Έξαιρετικά γιά τό έργο αύτό
  καθ" έκαστην άπογευματινή.
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΚΙΝΗΙνΙΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  3 Μβγάλοι πρωταγωνισταϊ
  "Αννα Μπέλλα
  Ζάν Μυρά
  Πιέρ Ρισάρ Βίλμ
  Στήν τελευταίαν των δη¬
  μιουργίαν:
  Επί πλέον Παραμάβυντ
  Ζουρνάλ.
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒ&ΟΜΑΔΑ
  τό άριστούργημα
  ΕΟΡΙΠΙί
  Μέ την
  Ντανιέλ Νταριέ
  Ή αποκάλυψις τού Μάγιερ
  λιγκ: τής
  Μπέττυ Ιτόκφιλδ;
  και της
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  "Ελσης Άργκαλ
  Τολμηρό-ρεαλιστικό (
  κοινωνικό.
  Τβ θαλαμηγόν ά)π
  ΑΚΡΟΠΟΑΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικίυθείς έν Γερμσνίσ είς
  τα νοσήματα τού στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς τιάσχοντας έκτοΰτιεπτι-
  κού συστήματος έν τω Ιατρείω
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορραίδων Α¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  0 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. 'Αλμπαντάκης
  Τέως ίατρός επί τετραετί-
  αν των ΝοσοκομεΙων'Ερυθροϋ
  ΣταυροΟ καί θεραπευτηρίου
  ό «Εύαγγελισμός» Αθηνών.
  Δέχεται είς τό Ιατρείον τού
  όδός Άγίου Μηνδ παραπλεύ¬
  ρως Άβεδις Άβεδισιάν,
  Ωραι έττισκέψεων 9—12 τι. μ.
  4-7 μ. μ.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒίίΙΜΣΪΛ —=
  237ον
  Ή Μαρία — Άντουανέττα
  τοθ έδωκε τό χέρι της. Τό
  βλέμμα τού άναζήτησε τό
  βλέμμά της, .καθώς έκράτησε
  γιά μιά στιγμή άκόμη στό
  χέρι τού τό άπαλό χεράκι πού
  έσκιρτοθσε μέσα στήν παλά-
  μη τού σάν πουλϊ, είτοιμο νά
  πετάξη. Ή ήμέρα έχάραζε
  στόν όρίζοντα. Κάτι τοΰ έλε-
  γε μέσα τού νά την κρατήση,
  νά μην την αφήση νά φύγη,
  νά μην φύγη άπό κοντά της.
  Άλλά τα καινούργια άλογα
  εΐχσν ζευχθή, τό άμάξι ήταν
  έ'τοιμο. Καί ό Φέρσεν εφώνα¬
  ξεν έπίτηδες. γιά νά ξε-
  γελάση τούς ξένους έλάτες:
  —Καλήν άντάμωσι, κυρία
  ντέ Κόρφ.
  Κ' έστάθηκε παράμερα γιά
  νά ίδη τό άμάξι πού έξεκι-
  νοΰσε καί σέ λίγο άπεμακρύ-
  νετο μέ τόν γοργό τροχασμό
  των όκτώ άλόγων. Στήν καμ-
  πή τοθ δρόμου τό οραμα έ-
  χάθη.
  Μέ τα όκτώ άλογα ή μεγά-
  λη άμαξα επροχωρουσε πιό
  γρήγορα επάνω στόν μεγάλο
  δρόμο. Συνοδοί κα'ι έπιβάτες
  ήσαν εύδιάθετοι. Τα παιδία
  εΐχσν καλοκοιμηθή. Ό βασι-
  ληας ήταν πρόσχαρος' τό σκυ-
  θρωπό τού πρόσωπο έφωτιζό-
  ταν άπό £να άνέφελο χαμό-
  γελο. "Ολοι άνέπνεαν πιό έ-
  έλεύθερα. "Εβλεπον σίγουρη
  μπροστά τους την έπιτυχία.
  Άρχισαν καί νά άστειεύωνται
  ό ενας τόν άλλον μέ τα ψεύ-
  τικα όνόματα καί τούς ρόλους
  πού εΐχε πάρη ό καθένας. Ή
  γκουβερνάντα, ή κυρία ντέ
  Τουρζέλ, ήταν ή άφέντισσα
  καί ώνομαζόταν κυρία ντέ
  Κόρφ. Ή βασΐλισσα έπερ-
  νοΰσε γιά γκουβερνάντα των
  παιδιών καί ώνομαζόταν κυ-
  ρΐα Ροσέ, ό βασιληδς ήταν
  ό Ιπιστάτης Ντυράν, ή πριγκή-
  πισσα Έλισάβετ ή καμαριέρα
  κα'ι ό δελφΐνος έλογαριαζό-
  ταν γιά κορίτσι. Καί δλοι έ-
  νοιωθαν μεγαλείτερη ελευθε¬
  ρία μέσα σ' έκεΐνο τό άνα-
  παυτικό άμάξι παρά στό πα-
  λάτι πού έφρουρεΐτο άπό έκα-
  τό λακέδες καί έξακόσιους
  στρατιώτες.
  Σέ λίγο ή πιστή φιλή τοΰ
  Λουδοβίκου 16ου, έκείνη πού
  δέν τόν άψηνε ποτέ—ή δρεξη
  —έπρόβαλε κι' αυτή τα δι-
  καιώματά της. Έλυσαν τα δέ-
  ματα, έξετύλιξαν τα άψθονα
  τρόφιμα κ' εστρώθησαν στό
  φαγητό' έτρωγαν σέ άσημέ-
  νια σερβίτσια κ' έπέταγαν τα
  κόκκαλα άπό τα κοτόπουλα
  καί τίς άδειες φιάλες στό
  δρόμο.
  (συνεχίζεται)
  Έλευθ. Πηγάκης
  ' Ιατρβς—Π αθβλό γος
  Δέχεται έν τω Ιατρείω τού
  όδός Τσακίρη (ο'ικία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξακη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  Άγησ. Γ. Κοζύρης
  Δι«ηγόρος—' Ηράκλειον
  Όοος Κυ&ωνίας
  (παρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3-68.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβυρολόγος—Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίατρος
  Δημοσ. Ψυχιατρείου Αθηνών
  Δέχεται έν τώ Ζατρείφ τού
  ίδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  (••••••««■■ί
  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ
  Διατίθεται πρός ενοικίασιν ή
  έκμετάλλευσι τό είς θέσιν Θέρισ-
  σον άγρόκτημα τοθ ΣτρατηγοΟ κ.
  Άλεξάκη, περιέχον άμπελον, πεθ-
  κα, οίκήματα,θαυμάσιον έξοχικόν
  κέντρον δι' εκμετάλλευσιν. Πλη¬
  ροφορίαι παρά τώ ίδίψ.
  <=>
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ώραϊα δόντια, ώραΐο μειδίαμα...
  Έν πρώτοις, μάθετε δλες, δτι
  γενικώς τα δόντια όποφέρουν μό¬
  νον έξ άμελείας. Μία καλώς δι-
  ατηρουμένη όδοντοστοιχία δέν
  τΐροκαλεΐ ποτέ ένοχλήσεις. Άλλ'
  εάν τό κακό ύπερτέρησεν των φρον
  τίδων σας, εάν ΰφίστασθε σήμε
  ρον τάς συνεπείας έτών άγνοίας
  ή άνε-'αρκοθς ϋγείας σπεόσετε
  στόν όδοντίατρό σας μέ διάθεσι
  κα'ι μέ την ψυχή τελείως ήρεμη.
  Ή μοντέρνα τεχνική — τα τελευ¬
  ταία χρόνια κααμιά τέχνη δέν 2-
  καμε δσας ή όδοντιατρική, προό¬
  δους—Οά τοΰ έπιτρέψουν νά σάς
  θεραπεύση χωρ'ις πόνους.
  Παρ' όλην την πρός την όδον-
  τιατρικήν τέχνη εμπιστοσύνην, τό
  ίδεώδες βεβαία είνε ν' άποφεύγε-
  τε κά9ε έπέμβασι Καί δέν ?Τν?
  άπραγματοποίητο ίάν διατηρήτε
  τα δόντια σας καί εάν τα έπφλέ-
  πει ό όδοντίατρός σας, τόν οποί¬
  ον απαραιτήτως πρέπει νά έπι-
  σκέπτεσθε δύο φορές τόν χρόνο.
  Τα ύπόλοιπα άφοροθν τίς καθη-
  μερινές σας φροντίδες.
  Μάθετε νά βουρτσίζετε τα δόν-
  τιά σας. Ιδού τί λέγει σχετικώς
  μέ τό βούρτ,σισμα ό μεγάλος είδι-
  κός ίατρός Μπρίλλ:
  «Ή βοΰρτσα θά είνε απαραιτή¬
  τως σκληρά, μετρίας διαστάσεως,
  άποστειρωμένη καί προφυλαγμέ
  νη έντός θήκης εναντίον των μι-
  κροβίων. Χρησιμοποιεΐτε δύο βοΰρ
  τσες, κατά τρόπον ποΰ έκείνη τής
  οποίας κάνετε χρησι νά είνε απο¬
  λύτως στεγνή.
  Βουρτσίζετε ούχι όριζοντίως άλ¬
  λά καθέτως, έκ των άνω πρός
  τα κάτω διά την άνω σιαγόνα,
  καί έκ των κάτω πρός τα άνω
  διά την κάτω σιαγόνα. Αϋτά μας
  λέγει ή συνήθης τεχνική Ή τε
  λευταία δμως καί τελειοτέρα τε-
  χνική ουνίσταται είς τόνά βουρτσί-
  ■ ■■ι
  ζετε ένεργητικως τώ δόντια είς
  τό επίπεδον των οΰλων, διά ν' ά-
  ποφεύγετε 6λ?ς τίς παρπκαταθή-
  κες . Εάν ματώνουν τα οθλά σας
  μην άνησυχεΐτε: σημαίνει δτι δέν
  έχουν άρκετά βουρτσισθρ. Άφή-
  στέ τα νά ματώσουν, γιά νά φθά-
  σουν μιά ήμέοα στό άπαιτούμενο
  σημεΐο ϋγείας, ώστε ν' άντέχουν
  νά βουοτσίζωνται χωρίς νά πό
  νούν.»
  Είς ιό βούρτσισμα τό ουσιωδες
  είνε ό χρόνος πού διαθέτετε γι'
  αύτό. "Εχετε τύ θάρρος νά βουρ¬
  τσίζετε τα δόντια επί τρία λεπτά
  Καί εάν μπορεΐτε νά τα βουρτσί¬
  ζετε έτί πέντε, μέ μία σκληρή
  βοΰρτσα, Οα μπορέσετε ν' άρκε-
  σθήτε είς τό καθαρό νερό, χωρίς
  κααμία όδοντίπαστα. πού διαφο-
  ρ?τικά έττιβάλλεται. Ό Ίατρός
  Μπρίλλ συμβουλεύει δύο βουρτσί-
  σματα ημερησίως καί ενα γαργα-
  ρισμό μετά τό πρόγευμα.
  Ύπάρχει, φίλες μου, ενα ίδεώ¬
  δες για τα δόντια φάρμακο, μυ-
  στικό τοΰ ίατροΰ Μπρίλλ. Συγχρό¬
  νως μέ την όδοντοστοιχία έπι&ρά
  έφ' δλης γενικώς τής ύγείας. Τρώ
  γετε πρίν άπό κάθε γεΰμαϊνα
  μικρά πιάτο ώμά λαχανικά, μέ λε-
  μόνι καί λάδι. Έξασφαλίζετε Ενα
  γνήσιο πιάτο βιταμίνες, τό δέ ύ-
  ποχρεωτικό δυνατό αάσσημα σας
  έξασφαλίζει καλά οΰλα καί καλά
  δόντια.
  Τό υυστικό των καλών καί ώ-
  ραίων δοντιών έ'γκειται είς τα
  ουλα <αί έξαρτδται άπό την υ¬ γείαν των. Κι' επειτα άπό τάς προόδους τής όδοντιατρικης τέ¬ χνην σέ καμμιά γυναϊκα δέν έπι- τρέπεται νά στερηται ή ιδία ύγι- οθς στόματος καί νά στερη τούς αλλους ενός ώραίου μειδιαματος. ή Ντιστεγκέ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΐΒ· Ό Ίατρός ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ Εΐδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται δέ τοΰς πάσχοντσς είς τό Ιατρείον τού όδός Ά- μαλθείας (πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι). ώραν 9—12 πτμ. καί 3—6 μ. μ. Τηλέφωνον 6—ί>3
  .£8
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"■■εί
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  —Νέοι Συνδυασμοί.
  —Νέα Σχέδια.
  —Νέες Φόρμες.
  Μέ ΚροκΙ Παριζιάνικα.
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ
  καί κυκλοφορούν άμέσως τα Νέα Σιγα-
  ρέττα τοΰ έργοστασίου:
  II
  ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΙΓΑΛΑ"
  μέ τα τταγκοσμίου Φήμης καπνά _άν-
  θης, Όξιλάρ, Γενήσσεας καί Αγρινίου
  είς τυολυτελή κυτία καί διαφόρους ποιό-
  τητας!
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: (Πλατεΐα Βενιζέλου) Ηράκλειον—
  Κρήτης.
  Γενικός άντιπρόσωπος διά τούς Νομούς Ηρα¬
  κλείου καί Λασηθίου:
  Ιωάννης Άγαπάκης
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ■ ■■■
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  'Ο Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος Κων. Στε-
  ψανίδης, τέως Ίδιαίτερος Γραμματεύς τοΰ Αειμνή¬
  στου Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου, (Γραφείον όδός Βα-
  λαωρίτου 6 Αθήνας) άσχολοΰμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καί Έξωτερι-
  κοθ μάς παρακαλεΐ νά άνακοινωσωμεν, δτι ουδεμί¬
  αν σχέσιν έχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
  νον μέ ύποθέσεις συντάξεων.
  ΑΦΙΞΕ1Σ ΑΘΗΝΩΝ:
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ · ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ
  Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΡΛΙΑΣ_
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Ι Ι'Ι1ΙΙΙ_ΤΗ ΙΝΙΙ
  Ή ζωη τής μελαγχολικώς
  31 όν αυτοκρατειρας.
  Μόνον γερμανικά «χουρρά!»
  καί «χόρ» (ζήτω!) ήκούσθησαν
  άπό τα στόματα δημοσίων υπαλ-
  λήλων ή αξιωματικών, πού ήσαν
  δλοι Αύστριακοί. Ό γενικός πρό-
  ξενος τής Αγγλίας πού παρίστα¬
  το κατά την υποδοχήν, γράφε:
  είς την προϊσταμένην τού αρχήν
  είς την Αγγλίαν: «Τα μόνον αΐ-
  σθημα τοΰ πλήθους ήταν ή περι-
  εργεια νά ιδή την νεαράν αΰΐο-
  κράτειραν, ή φήμη τής καλλονής
  τής οποίας ειχε προηγηθ^ α'>-
  τής...,»
  Μέ ουσάρεστα αίσθήματα ή
  Έλισάβετ άφοθ οιέσχισε τ/(ν
  Πιάζζα σάν Μάρκο, εΐσέρχετα'.
  πίσω άπό τόν σύζυγον της είς
  την εκκλησίαν.
  "Υστερα τό αύτοκρατορικόν ζεΰ-
  γος κατευθύνεται είς τό βασιλικόν
  άνάκτορον, ε'να σωστόν λαβύρινθον
  αέσα είς τόν οποίον ή Έλισάβετ
  τρομάζει νά προσανατολισθή.
  Τό αΰτοκρατορικόν ζεΰγος μί
  την έλπίδα νά σπάση ό πάγος,
  (ίεάται συχνά είς τάς όδούς τής
  Βενετίας. Άλλά καί 8που σπορα-
  δικώ; γίνεται μιά μεμονωμένη
  άπόπειρα ζητωκραυγής, ή έπευ-
  φημία κατ,απνίγεται άμέσως άπό
  τό περιβάλλον. Τό πλήθος εμμέ¬
  νει είς την έσκεμμένην, την προ-
  μελετημένην σιωπήν. Καί αί με¬
  γάλαι άριστοκρατικαί οικογένειαι
  ττ]ς πόλεως, ώς επί τό πλείστον
  λάμ,πουν διά τής άπουσίας των.
  Την 29ην Νοεμβριού τό αύτο¬
  κρατορικόν ζεΰγος όργανώνει δε-
  ξίωσιν. Οί Ιΐιζάνι, οί Ντολφίν, οί
  Τζουστινιάνι, καί πολλοί άλλοι
  άριστοκράται τής Βενετίας άπου-
  σιάζουν. Έκ των 130 πατρικίων,
  μόνον οί οθ έμφανίζονται δπω;
  ίίκοοχλο'^ είς τον αύτοκράτορα
  τόν σεβασμόν των. ΙΙολυαριθμότε-
  ρες προσέρχονται οί κυρίες. Άλ¬
  λά τί όδυνηρά εκπληξις τάς περι-
  μένει! Αί ώραΐαι γυναϊκες μέ τα
  μεγάλα ίστορικά όνίματα, μετά
  την άποβί|ίίασίν των άπό τίς γόν-
  οελες, εχουν νά διασχίσουν, σερ-
  ρνοντας πίσω τους την ούρά των
  πολυτελών των άμφιέσεων, περ'ι
  τα διακόσια μέτρα ~ίζή γιά νά
  φθάσουν είς την είσοδον τοϋ ά-
  κτόρου. Ηρέπει νά περάσουν μέσα
  άπό τό πλήθος /πού έκτοξεύει ε¬
  ναντίον τους υβρείς καί προσβλη-
  τικούς χαρακτηρισμούς. "Ολα αύ-
  τά δέν άποσιωπώνται είς την Έ¬
  λισάβετ. Ή νεαρά αύτοκράτειρα
  αίσθάνεται την παγεράν αδιαφο¬
  ρίαν τοΰ κοινοΰ, κατά την εμφά¬
  νισιν της εις τα αύτοκρατορικόν
  θεωρείον τοΰ θεάτρου Φένιτσε.
  ΚανεΙς άπό τούς θεατάς δέν ση-
  κώνεται νά χαιρετίση καί τα θεω-
  ρεία τής πρώτης σειρα είναι
  άδειανά. Ή άριστοκρατία λάμπει
  διά τής άπουσίας της. Ό αύτο-
  κράτωρ καί ή αύτοκράτειρα δέν
  έκπλήσσονται. Τό επερίμεναν!
  "Ο,τι μπορεϊ νά κάμη ή Έλισάβετ
  μέ την χάρι της καί την γοητεία
  της πρός διάλυσιν τοΰ πάγου,
  τό κάνει. Άλλ' είνε τόσον ούσκο-
  λο νά έξευμενίση τό κοινόν.
  (στνεχίζεται)
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟΝ
  Ένοικιάζονται παρά την οδόν
  25 Αύγούστου, εν γραφείον δυνά-
  μενον νά χρησιμεύση έν ταυτφ
  καί ώς άποθήκη λόγω τής εύρύ-
  τητός τού καί εν μαγαζείον είς
  την πλατείαν Βαρελτζίδικα κα¬
  τάλληλον δι' οιανδήποτε εργα¬
  σίαν.
  Έπίσης ένοικιάζονται είς την
  κωμόπολιν Αρχανών μία οίκία
  παρά την θέσιν Βορνά καί έ'ν μα¬
  γαζείον παρά την θέσιν Τροΰλος.
  Ή οίκία παρέχει πολλάς ευκο¬
  λίας.
  Τα ούο τελευταία κτήματα έν
  Άρχαναις, πωλοΰνται συνάμα ή
  καί άνταλλάσσονται μέ ανάλογον
  άγροτικήν καί αστικήν περιουσίαν
  κειμένην είς Κάτω Άρχαναις.
  Πληροφορίαι παρά τώ ίδικτή-
  τη κ. Αλεξ. Σκορδύλη άντισ)χη
  έ. ά. ένταΰθα.
  Π. Παπαδόπουλος :
  Πτυχιοθχβς τής ίατρικής ■
  Όύοντίατρος ■

  Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού ■
  παρά τόν "Αγιον Μηνδν καθ1 .
  εκάστην: ■
  9-12 καί 4-7
  ΠϋΛΟΥΜΕΝ εις συμφέρουσαν
  τιμήν, αυτοκίνητον φορτηγόν
  Φόρδ, 1 1)2 τόννου, μακρύ σασσί,
  μεταχειρισμένον, είς αρίστην κα¬
  τάστασιν.
  Πβλ>χρβνίδπ( κ«1 Φραγκούλη{
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθε μετά
  τής κυρίας τού έκ Λουτρακίου
  ό έν άποστρατεία άντισυνταγμα-
  τάρχης κ Γεώργιος Φουντουλά¬
  κης
  —Έπανήλθον έξ Αθηνών ή κ.
  καί ό κ. Κωνστ. Πινακουλάκης.
  —Αφίκετο ό Έπιθεωρητής τής
  Άγροτικής Τραπέζης κ. Πδνος
  Κοκκέβης.
  Γύρω στήν πόλι.
  Μέ την έλευσιν τοθ χειμώνος
  αί αϊθουσαι των χειμερινων κέν-
  τρων έπανεΰρον τάς παλαιάς κα¬
  λάς ημέρας καί τάς δόξας των.
  —Τα ζαχαροπλαστεΐα, ιδίως τ'
  άτΐογεύματα είναι κατάμεστα.
  —Άλλά καί αί λέσχαι Ηρακλεί¬
  ου καί έπιστημόνων, πού εΐχαν
  έγκαταλειφθίί τό καλοκαΐρι άπό
  τους θαμώνάς των ξαναβρήκαν
  πάλι την παλΓ)ά ζωή των.
  —Έν τώ μεταξύ έτοιμάζονται
  κα'ι οί ναοί τής Γερψιχόρης δια
  νά δεχθοΰν τούς παλαιούς πι-
  στούς καί τούς νέους.. κατηχου-
  μένους.
  — Μόνον περί θεάτρου δέν γίνε-
  ται διόλου λόγος καί φαίνεται
  ότι τΐάντα δσα ελέχθησαν περί
  άφίξεως τής Κοτοπούλη, τής Άν-
  δρεάδη κ. λ. π. άτΐετέλουν φήμας
  χωρίς υπόστασιν.
  —Νέαι σπαρακτικαί σκηναί έζε-
  τυλίχθησαν προχθές είς Χρυσοπη-
  γήν μετά την ανεύρεσιν τοΰ πτώ-
  ματος τής άτυχοΰς δεκατετραέ-
  τιδος Άναστασίας Κωνσταντινί¬
  δου
  —Έν τω μεταξύ συνεχίζονται
  δραστηρίως αί έρευναι είς τα
  παράλια διά την ανακάλυψιν
  καί των δλλων έξαφανισθέντων
  κατά την έφιαλτικήν νύκτα τής
  Κυριακής.
  —Έλπίζεται δτι άπό σήμερον
  θά εξασφαλισθή ή κανονική έπα-
  νάληψις τής υδρεύσεως ώστε νά
  λείψη αΰτό τό φοβερόν μαρτύρι¬
  ον τής λειψυδρίας πού καθίστα-
  ται άκόμη φοβερώτερον δσον καί
  ακατανόητον, άφοΰ προέρχεται
  έξ αϊτίας των πλημμυρών.
  —Τραγικαί είναι όμολογουμέ-
  νως αί διαπιστώσεις των μηχα-
  νικών ώς πρός την έκτασιν των
  καταστροφών είς την συνοικίαν
  τής "ιζίλ Τάμπιας ιδίως.
  — Αλλά είναι συγχρόνως απο¬
  λύτως όρθή ή αντίληψίς των δτι
  τό μεγαλύτερον τμήμα τής συ¬
  νοικίας αυτής τΐρέπει νά κατεδα¬
  φίσθη διότι καί δσα σπίτια δέν
  κατέρρευσαν κατέστησαν τελεί¬
  ως έτοιμόρροπα.
  —Σχετικώς μάλιστα γίνεται
  σκέψις νά επιδιωχθή ή ίδρυσις
  πολεοδομικοϋ όργανισαοΰ πού ν'
  αναλάβη την ανέγερσιν των νέ-
  ων οίκιών.
  —Χθές την πρωΐαν διήλθεν ά¬
  νωθεν τής πόλεώς μας ά=ροπλά-
  νον τό οποίον άφοΰ διέγραψεν ε'¬
  να κύκλον εξηκολούθησεν την
  πτήσιν τού έξαφανισθέν είς ιά
  συννεφα.
  — Κα'ι ή διέλευσ'ις τού —είχομεν
  αλλωστε καιρόν νά ίδωμεν άερο·
  πλανον— έγινεν άφορμή νά γί¬
  νουν διάφοροι ύιΐοθέσεις καί νά
  προκληθούν διάφορα σχόλια.
  —Μέ εξαιρετικήν μεγαλοπρέ¬
  πειαν θά έορτασθή εφέτος είς
  όλην την Έλλάδα ή έπέτειος
  τής Απελευθερώσεως τής θεσσα¬
  λονίκης.
  — Είς την πόλιν μας μάλιστα
  ήρχισαν άπό τώρα αί προετοι¬
  μασίαι διά τόν έπιβλητικώτερον
  πανηγυρισμόν.
  — Κατάμεστα τα σινεμά κάθε
  βράδυ καί τουτο λόγω των θαυ-
  μασίων έργων πού προβάλλουν.
  —Τό σινέ Πουλακάκη συνεχίζρι
  την προβολήν τοΰ «"Ανν Μαρί»
  μέ την Άνναμπέλλα, πού άρέσει
  έξαιρετικά ;είς τούς κινημοτο-
  γραφοφίλους.
  ό Ρέπορτερ
  Λύσις προχ&εσινοϋ
  ίιτΓάρ. 21 σταυρολέξου
  Επανήλθεν έξ Αθηνών δττου
  εΐχε μεταβή πρός παρακολούθη¬
  σιν των τελευταίων έξελίξεων
  τής μόδας, ή μοδίστα κ. Λουκία
  Σταυρακάκη κομίσασα πλουσιω-
  τάτην συλλογήν μοδέλων καί ήρ¬
  ξατο των εργασιών της είς τό
  παρά την 'Αγ. Παρασκευήν νέον
  άτελιέ της.
  Πωλεΐται είς Μοίραις Μεσσα¬
  ράς καί είς κεντρικήν θέσιν οί-
  κια νεόκτιστος αποτελούμενη έκ
  τριών δωματίων μέ δλσ τα κομ-
  φόρ. Πληροφορίαι παρά τώ κ.
  Ί. Ντελιδάκη Πόμππο.
  Ό όίοντίατρος
  Εμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  'ΕκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τού
  στόμοτος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς συμφώνως μέ την τελευ-
  ^ρ ?ν έξέ^ιν τής επιστήμην
  Ιςττίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορωνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων-κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έτταναφορά τελείως ά-
  νωδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91,
  ,<<1, ■ .·!.'.'■
  ΑΜΌΡΘΩΣΙΣ
  Των
  ΙΟυ
  ών.
  ον-
  υ δέ; γίνΕ.
  1 ί
  Άν-
  σκηναί έζε.
  ■ς Χρυοοΐη
  ν τού τπώ
  ωνοταντινί-
  'αι Είς ,(,
  ανακάλυψιν
  ρανισθέντυν
  νύκτα τής
  [*ό σήυερον
  ΐνονική ίηα.
  ως ώστεν4
  ϊόν μαρτυρι
  ου καβιστα
  όν δσον καΐ
  ττροερχπαι
  ιυρών
  όμολονουικ-
  ς των μηχα
  ίκτασιν τ»
  ν συνοικιαν
  Ιδίως.
  χρόν*.>ζ άκο-
  Κ,ηψίς των δ;,
  ημα τής αν-
  ι νά κατίνα
  α σπίτια δίι
  τησαν ΤΕλΕΐ-
  στα γίνιτβ
  ;θί| ή ίδουοιζ
  'ΐσαού κου »'
  ιρσιν
  V
  διήλθίν
  μας
  διέγραψΕν ϊ·
  *.ού8ησεν την

  •ΊΙ
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  II!
  βεθΐνο" ς=
  Οί "Αθλιοι.
  1.ί/ον
  Επί τής φοβεράς καταστροφής ταύτης εισήλθεν
  είς την γραμμήν τής μάχης καί ή αύτοκρατορική
  φρουρά' αίσθανομένη δέ δτι ήρχετο ν' αποθάνη
  «Ζήτω ό αύτοκράτωρ !» άνεβύησεν. Έν τή ίστορία,
  ουδέν σπαραξικαρδιώτερον ταύτης τής άγωνίας, έκ-
  ρηγνυμένης είς άνευφημίας.
  Όλην την ημέραν ό ούρανός ϋπήρχε νεφελώδης'
  κατ' εκείνην την στιγμήν, ώραν ογδόην εσπερινήν,
  ήνοίχθησαν τα νέφη τοΰ ορίζοντος, καί διά των
  πτελεών τής όδοΰ Νιβελλών, εφάνη αίφνης τό απαί¬
  σιον μέγα έρϋθημα τοΰ ηλίου δύοντος. Είς την Ά-
  ουστερλίτσην, τόν ήλιον είχον ίδη άνατέλλοντα.
  Επί τής καταστροφής έκείνης, έκαστον τάγμα
  της αύτοκρατορικής ψρουράς διωκεΐτο παρ' ενός
  στρατηγου. "Οτε ενεφανίσθησαν αί ύψηλαί κιδά-
  ρεις των γρεναδιέρων τής φρουράς έχουσαι έμπρός
  τό εϋρυ πέταλον καί τόν άετόν, δλαι ίσομήκεις, δ-
  λαι κατά γραμμήν εΰθυτάτην, ήσυχοι, έντός τοΰ
  κονιορτού δν ήγειρεν ή παλαίστρα, ό έχθρός η¬
  σθάνθη τό άξιοσέβαστον τής Γαλλίας' ενόμιζες δ¬
  τι κατήλθον είς τό πεδίον τής μάχης εϊκοσι νΐκαι
  μέ άνοιγμένας τάς πτέρυγσς, καί οί νικηταί ώπισθο-
  χώρησαν ώς άν ήσαν αύτοι ήττημένοι. 'Αλλ' ό Βελ-
  λιγκτών άνέκραξεν «—"Ορθιοι οί τής φρουρας,
  καί εύθυβολεΐτε». "Οπισθεν των φρακτών έκπτο χα-
  μαί έξηπλωμένον τό έρυθρόν σΰνταγμα τής άνγλι-
  κής φρουρας' τουτο λοιπόν ηγέρθη, καί ιδού νεφέ-
  λη σμυδραλλίων κατετρύπησε την τρίχωμον σημαί¬
  αν, φρίττουσαν έν μέσω των γαλλικών άετών' έ-
  ξώρμησαν δ' έπειτα δλοι, καί ήρξατο ή εσχάτη τό·
  τε οφαγή. Ή σύτοκρατορική φρουρά ησθάνθη τόν
  εύρΰν σαλον τής τροπής είς φυγήν των άλλων γσλ-
  λικών στρατευμάιων καί ήκουσε την κραυγήν «ό
  σώζων εαυτόν σωθήτω !» διαδεχθεΐσα τό «ζήτω
  ό αύτοκράτωρ!» Άλλ' ένώ ήκουεν οπίσω της
  την φυγήν των ίδίων, αυτή εξηκολουθεί προχω-
  ροϋσα πρός τό μέρος, οπόθεν έκεραυνοβολεΐτο
  καί άνά πάν βήμα θνήσκουσα. Ουδείς μεταξύ των
  άνδρείων έκείνων άπεδειλίασεν, ουδείς εφάνη δι-
  στάζων. "Εκαστος των άνδρών έκείνου τοΰ σώμα-
  τος υπήρχεν ήρως ώς καί ό στρατηγός. Ουδείς ε-
  λειψεν είς την αυτοθυσίαν.
  Ό Νέϋ, έκτός έαυτου, ύψηλός δσον καί ό θάνα-
  τος δν εδέχετο, προεμάχει έν τή καταιγίδι ταύτη,
  είς πδσαν επίθεσιν. Έκεΐ έπεσεν ύπ' αυτόν ό
  πέμπτος ίππος τού. Άποστάζων ιδρώτος, φλογε-
  ρός τοϋς οφθαλμούς, άφρισμένος τό στόμα, έκκομ-
  βωμένος την στολήν, την μίαν των έπωμίδων έχων
  άποκεκομμένην έξ ήμισείας υπό τής σπάθης "Αγ-
  γλου ίππέως, κοΐλον δέ τό παράσημον τού έξ ενός
  βλήματος πλήξαντος αύτό, αίμόφυρτος, κατεσπιλω-
  μένος υπό βορβόρου, μεγαλοπρεπέστατος, την σπά-
  θην συντετριμένην άνά χείρας κρατών" (συνεχίζεται)
  Δερμιτζ
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποθ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΝΕΑ ΠΑ ΤΟ ΑΥΓΟ
  Α'.
  Ένα περίεργον φυσικόν προ'ί^ν
  είνε χο αύγό. Προφυλαγμένη άπο
  έ'να έξωτερικό τσοΰφλι άπό άσβέ-
  στι—τό κέλυφος—όπάρχει μίαν ε-
  κρή, παχύρρευστος, μάζα. Μόλις
  2μως τό αΰγό θερμανθή ολίγας η¬
  μέρας είς την έκκολαπτικήν μη-
  χανήν, σχηματίζεται μέσα τού μιά
  πάλλουσα καρδιά καί σκιάματα
  άρτηριών μέ λεπτοτάτας διακλα-
  δώσεις. Καί ΰστερα άπό ολίγον
  ό νεοσσός σπάζει τό τσόφλι καί
  βγαίνει στό φώς. Δεδομένου βμως
  8τι οΰτε ή θερμότης πού άναπτύσ-
  σε: ή κλώσσα ή ή άντικαθίστώσα
  αυτήν έκκολαπτική μηχανή είναι
  ό δημιουργός τής ζωής πού βγαί-
  νει άπό τό αύγό παράγων, δεδο¬
  μένου άκόμη δτι άλλαι ενέργειαι
  δέν άσκοΰνται διά μέσου τοΰ φλοι-
  οϋ, τα αύγό ήταν γιά την επιστή¬
  μην ενα πρόβλημα: Πώς άπό νε-
  κράν Ολην μπορεΐ νά παράγεται
  ενχ ζίϋντανον πλάσμα.
  Τό πρόβλημα αΰτό τ ό ελυσε τε¬
  λευταία μόνον ή μοντέρνα ερευνα
  πού άσχολειται μέ τάς ορμόνας.
  Αι ορμόναι των γεννητικών άδέ-
  νων άσκοΰν σπουδαίαν επίδρασιν
  είς την δημιουργίαν τής ζωής καί
  καθ' δσον άφορα τόν άνθρωπον,
  καί καθ' ο'σον άφορα τα ζωα. Έ-
  γινε, λοιπόν, ή σκέψις 8τι καί μέ¬
  σα εις τό αύγό υπάρχουν ορμόναι
  πού δημιουργοΰν Ιξ αύτοΰ ζωήν.
  Διά πειραμάτων γενομένων επί
  ζώων επεχειρήθη νά προκληθή,
  δι1 ένέσεων μέ θυσίαν τοθ αύγοθ,
  μία μεταβολή εις τα γεννητικά
  »■■■
  οργανα, όπως είνε γνωστόν έκ τής
  πείρας 8τι γίνεται μέ τάς όρμόνας:
  Είς λευκά θηλυκά ποντίκια έ"κα-
  ναν λ. χ. εις τρείς συνεχεΐς ημέ¬
  ρας ένεσιν β—7 κάθε ψορίν γραμ-
  μαρίων λευκώματος καί κιτρίνου
  τοΰ αΰγοΰ.
  Φονευθέντων ΰστερα των ζώων
  καί γενομένης ζωοτομίας Ιπ' αυ¬
  τών παρετηρήθη πράγματι σημαν-
  τική μεγύθυνσις των ώοθηκών
  των. Συνεχισθέντων των πειραμά-
  των απεδείχθη δτι ή όρμονική ε¬
  νεργεια όφείλεται κυρίο>ς είς τό
  άσπράοι τοΰ αύγοΰ, Ινώ ένέσεις
  μέ κροκό τοθ αύγοΰ έλάχιστα ά-
  ποτελέσματα έπιφέρουν. Κατ' αυ¬
  τόν τόν τρόπον απεδείχθη ο'τι εις
  τό αύγό καί ιδίως είς τό άσπράδι
  τού, δπάρχουν ορμόναι. Καί ετσι
  έξηγείται, πώς υπό την επίδρα¬
  σιν τής θερμότητος, κατά την έκ-
  κόλαψιν, αί δρμόναι άσκοΰν την
  ζωοποιόν των ενέργειαν.
  Έκ των πειραμάτων ομως αυ¬
  τών, άποδεικνύεται δπως παρατη-
  ρεΐ ό δρ. Χ. Κασπάρ είς την γερ¬
  μανικήν «επιθεώρησιν τής λαϊκής
  διατροφής» καί κάτι άλλο: "Οτι
  ώ ^ τό αύγά έ"χει πολύ με-
  ί
  ρ^ι γ χ μ
  γαλειτέραν σημασίαν άπό δσην
  συνήθως αποδίδομεν. Απεδείχθη
  δηλαδή 8τι αί όρμόναι τοΰ αύγοϋ
  δέν ένεργοΰν μόνον δι' ένέσεων,
  άλλά καί είσαγόμεναι διά τοΰ στο-
  μάχου, δεδομένου 8τι τα ύγρά
  τοΰ στομάχου, δέν μποροϋν ουτε
  νά τάς μεταβάλουν, οδτε νά τάς
  καταστρεψουν.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  "ΪΙ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ"
  Μετεφέρθη είς την οδόν Χάνδακος, κάτωθεν
  Ξενοδοχείου Ροΐδου. (Καί νυν ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ).
  ΜΗ ■■■■>■ ■■■■■■■■εί ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■«■ ■■■ ■■■■■■
  Τα δημοτικά έργα
  είς την πόλιν Χανίων.
  ΧΑΝΙΑ Όκτώβριος (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Κατά την τελευ¬
  ταίαν συνεδρίασιν τής Δημαρχια-
  κής Έπιτροπής Χανίων ήτις συ¬
  νήλθεν προεδρία τοϋ Δημάρχου κ.
  Ν. Σκουλα ελήφθησαν αί κάτωθι
  άξιοσημείωτοι άποφάσεις διά την
  δλην πρόοδον τής πόλεώς μας καί
  την θεραπείαν έπειγουσών άναγ-
  κών.
  Απεφασίσθη νά ζητηθή μέσω
  τής Γενικής Διοικήσεως ή εκδο-
  σις Βασιλ. Διατάγματος διά τοΰ
  όποίου νά επιτραπή ή διά οημο-
  πρασίας έκποίησις των πρός τό
  άνατολικόν μέρος τής πόλεως οϊκο-
  πέδων τοΰ δήμου εκτάσεως 14.000
  τετρ. μέτρων των οποίων ή άξία
  υπολογίζεται άνω των 3 έκατομ-
  μυρίων δραχμών. Έπίσης ελήφθη
  απόφασις νά χαραχθώσιν οδοί είς
  τα παλαιά Μουσουλμανικα νζχρο-
  ταφεϊα.
  Διά τό ύδραγωγεΐον απεφασί¬
  σθη νά γίνιτί επέκτασις τοΰ δικτύ-
  ου είς τάς συνοικίας αϊ'τινες δέν
  υδρεύονται καί ιδίως είς τα νέα
  καταστήματα καί πρίις την διεύ¬
  θυνσιν πού θά οιανοιχθή ή όοός
  πρό; τα Μουσουλμανικα νεκροτα-
  φεΤα
  ι Ε,.ιΐης η Δημαρχιακή έπιτρο-
  πή ελαοεν καί άλλας αποφάσει ς
  ώς επί παραδείγματι ή έκχωμά-
  τωσις τοΰ πεζοδρομίου παρά την
  Στρατιωτικήν Αέσχην, ή έπισκευή
  τής στέγης τής Δημοτικής άγο-
  ρας, ή ρυμοτόμησις τής όδοθ άπό
  Χιόνε; μέχρι Φαλήρου, ή συστη-
  ματοποίησις τής μεταφορας κρεά-
  των οΰτως ώστ» νά άνταποκρίνε-
  ται αυτή είς τούς Ζρους τής υγι-
  εινής, ί) διευκόλυνσις τής καθαρ:-
  τητος περ'. την Νέαν Αγοράν δι'
  ωρισμένων έγκαταστάσεων κ.λ.π.
  Διά των άποφάσεων τούτων συμ-
  πληρουμένων έν καιρώ κα! διά
  νέων τοιούτων πιστεύεται δτι τα
  Χανιά θά άποκτήσουν νέαν δψιν
  έν συνδυασμώ μέ την ρύθμισιν
  I-
  πικαίρων προβλημάτων αυτών διά
  τα όποΐα πολλά παράπονα Ικδη-
  λώνουν οί φορολογούμενοι δημό¬
  ται των.
  —Τό Κακβυργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  Ενώπιον τού Κακουργιοδΐκείου
  Ρεθύμνης έξεόικάσδη προχθές η
  ύπόβεσις τοΰ Έμμ. Άντ. Δασκα-
  λάκη κατοίκου Προδρόμου Κισ-
  σάμου κατηγορουμένου επί άπο-
  πείρα άναιρέσεως. Ούτος εκηρύ¬
  χθη έΛ'οχβς μετ* έλαφρυντικών
  καϊ τού επεβλήθη φυλάκιαις 4
  μπνών καί 20 ημερών.
  —Ή βροχή είς Χανία.
  Κατά τό οικείον μετεωρολογι-
  κόν δελτίον, ή μέχρι τοΰ άπογευ-
  ματος τής παρελθούσης Δευτέρα;
  πεσοϋσα ποσότης βροχή; είς την
  περιφέρειαν Χανίων άνταποκρί-
  νεται πρό; τα 53 ο)ο τή; ολη;
  βροχή; τού παρελθόντο; έ'του;.
  Ή βροχή αυτή υπήρξεν εύϊργετι-
  κωτάτη διά την γεωργίαν.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ λουκούμια Συρι
  ανά χϋμα—Κυτία. Β. Ραυτόπουλος
  Καμαράκι. 1—5
  —Κεραυνός είς Άμάρι.
  Τό έσπέρα; τή; παρελθούση;
  Δευτέρα; κεραυνό; πέσων 5Ϊ; "Α-
  ν&> Μέρο; Άμαρίου καΐ βΐ; την
  οικίαν τοΰ 'Αθανασίου Γ. Περά¬
  κη επέφερε ζημία; δεκακισχιλί-
  ων δραχμών. όύματα άνθρώπι-
  να εύτυχώ; ίέν εσημειώθησαν.
  —Διά λιποταξίαν.
  Υπό Άοτυνομικών όργάνων
  συνελήφθη έν Ρβθύμνη β Κωνστ.
  Δεληγιώρνη; ναύτη; έκ Περιβολί-
  ων τβΰ_ ΐδίου νομοΰ, κατηγοροΰ-
  μενο; επί λιποταξία έκ τοΰ πολε-
  μικοΰ ναυβτάθμου.
  —Διάθεσις σιτοσπόρου.
  Υπό τού ενταύθα ΰποκαταβτή-
  ματο; τή; 'Αγροτική; Τραπεζη;
  ήρχισεν ή διανομή βελτιωμένων
  αιτοσπόρων έκλεκτών ποικιλιών
  καθώ; καΐ βρώμπ; Καλκούτα;. Ή
  διάθεσι; γίνεται τοίς μβτρπτοϊ;
  ή επί πιστώσει πρόκειμένου περί
  πιστούχων τή; Ύρχπίζης.
  - Χά
  ιωάννου
  Οίκοδομικά ύλικά
  Κεντρικόν
  Πλατεΐα Αγ. Δημητρίοϋ
  Έναντι Έθνικής Τραπέζης
  Τηλέφωνον 20».
  ■=■ υ
  Μ- Ι
  Λ
  ΕΙΑ
  ΞΥ
  Λ
  Ε
  ΙΑ
  ΞΥΛ
  Ε
  ΙΑ
  ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
  Είς μεγάλην ■παρακαταθήκην καΐ λογικάς τιμάς δλα
  ΣΙΔΗΡΑ
  ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ λευκή, λάρτζινη, Σουηδική, πα-
  τώματα ραμποτέ, λάττες.
  ΕΠ1ΠΛΟΠΟΙΤΑΣ όξυές, δρυς, μαόνια, κελε-
  μπέκια, φλαμούρια, καραγάτσια, όκουμέδες,
  όρεγκον—παίν, κόντρ πλακέ καί καπλαμά-
  δες είς μεγάλην π ο ι κ ι λίαν.
  Κ ΡΟΠΟΙΊΆΣ όλων των διαστάσεων.
  ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ττελεκητές καί στΰλοι διά πε-
  ρίφραξιν καί κρεββατίνες.
  ΤΣΙΜΕΝΤΑ
  Ύποκατάστημα
  Όδός Καρτερου
  (Παρά τα ψαράδικα)
  Τηλέφωνον 614
  τα οικοδομησιμοσ ύλικά ήτοι:
  Μπετδν δλων των διαμέτρων κομμένα δπου
  τα θέλει ό ττελάτης. Προσεχώς ολα τα ει¬
  δή σιδήρων έμπορίου.
  Είς δλες τίς μάρκες φρεσκότατα. Άντιπρό-
  σωπεία Γενικής Έταιρείας Τσιμέντων.
  Ι^ΡΡΑΜΙΛΙΔ Άποκλειστική πώλησις των φημισμένων κε-
  ΐΐνΐ ίΛΐιιιΐΑΐΐΛ ραμιδιών ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ-ΒΟΛΟΥ.
  ΤΟΥΒΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, - ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟ 1
  ΜΑΛΤΕΖΟΠΛΑΚΕΣ δι' έπιστρώσεις καΐ ψούρνους. ^
  ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΑΙ, ΣΥΡΜΑΤΑ (ναλβανισμένο, μαθρο, καί άκανθωτό). §
  ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ, ΠΥΡΟΧΩΜΑ, ΜΑΡΜΑΡΑΚΙ
  δι' άρτιψισιέλ καΐ μωσαϊκά.
  Ι
  1
  Πρόθυμος και ταχεΐα εξυπηρέτησις της πελατείας μας.
  | Επισκεφθήτε μας πρός τό συμφέρον σας. |
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. Μομσρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σοφβάτου
  23 Όκτωβρίου 1937
  ι,
  ι*
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΟΣ
  ΒΑ ΚΑΘΟΡΙΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ
  ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΑίΥΜΕΝΩΝ Ε8ΕΔΟΝΤΟΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΘΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΛΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Αονοίνου άναφέρουν ότι
  ή 'Επιτροπή μή επεμβάσεως θέλει κα¬
  θορίση σήμερον ή αυριον τόν αριθμόν
  των έθελοντών οΐτινες πρόκειται νά άνα-
  κληθοΰν έκ τής Ίσπανίας.
  Πάντως αί εργασίαι τής έπιτροπής
  είς Λονδίνον συνεχίζονται, χωρίς νά δι-
  ατυπωθούν εισέτι όριστικαί άποφάσεις,
  αφορώσαι γενικώς τό Ίσπανικόν 'ζήτη-
  μα καί τα μέτρα έκεΐνα των οποίων ή
  έφαρμογή θά είνε δυνατόν νά επιτύχη
  πράγματι τόν έντοπισμόν τής έμφυλίου
  Αί προσπάδειαι τοΰ Δημου
  πρός αντιμετώπισιν των άναγκών
  πού προήλθον έκ των πλημμυρών.
  Ο >. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ
  ΕΚΤΗΣΤΟΥΡΚΙΚΗΣΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΤΙ ΕΤΟΝΙΣΕ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑΧΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έξ Άγκυρας αγ¬
  γέλλεται ότι ό "Ελλην πρωθυπουρ¬
  γός κ. Ιω. Μεταξάς ανεχώρησε τό
  εσπέρας τής προχθές έκ τής Τουρκικήν
  πρωτευούσης διά Σταμπούλ.
  Πρό τής αναχωρήσεως τού ό κ. Με¬
  ταξάς δεχθείς τούς Τούρκους δημοσιο-
  γράφους ετόνισεν ότι έντός όλίγου δέν
  θά ύπάρχουν σύνορα Ελλάδος καί
  Τουρκίας. Οί δύο λαοί προσέθεσεν ό
  κ. πρωθυπουργός θά 'ζήσουν ηνωμένοι,
  συνεννοούμενοι επί παντός ζητήματος
  καί συνεργαζόμενοι στενώς διά την ά
  Ύπό των τοπικών άρχών
  συνεχίζονται έντατικώς αί
  προσπάθειαι πρός περίθαλ¬
  ψιν των θυμάτων τής άγρί-
  σς νεροποντής καί καθορι¬
  σμόν των οϊκιών έκ των υ¬
  δάτων καί τής λάσπης ώστε
  δσα δέν κατέστησαν έτοιμόρ-
  ροπα νά καταστοθν καί πά¬
  λιν κατοικήσιμα. Ούτω έκτός
  των ένεργειώνείςσ.ςπροέβησαν
  ό κ. Νομάρχης καί οί κ.κ. Διοι¬
  κήται Χωροφυλακήν κα'ι 43ου
  Συντάγματος ώς έκπροσωποι
  τού Κράτους, καί ό Δήμος κα-
  τέβαλεν άπό τής πρώτης στιγ-
  μής τής συμφορδς άληθώς τε¬
  ραστίας προσπαθείας διά ν'άν
  ταποκριθή πλήρως είς τό πλή-
  θος των άναγκών πού εδημι¬
  ούργησεν ή θεομηνία τής παρ.
  Κυριακάς.
  "Ηδη άπό της δευτέρας, κα¬
  τήρτισθησαν υπό τοΰ κ. Δη-
  μάρχου συνεργεΐα υπό την ε¬
  πίβλεψιν τοΰ άρχιτέκτονος τοΰ
  Δήμου κ. Τζομπανάκη καί υπό
  την επιστασίαν των λοιπών ύ-
  παλλήλων τής μηχανικής υ¬
  πηρεσίας τα όποΐα ειργάσθη¬
  σαν διά την διάνοιξιν ρήγμα-
  τος τοϋ ένετικοΰ τείχους παρά
  τό εργοστάσιον Τζωρτζάκη,
  ώστε νά έξουδετερωθή κάθε
  μελλοντικός κίνδυνος πλημμΰ-
  ρας, διά τόν καθαρισμόν των
  όδων άπό τοΰ τριγώνου άπό
  Χανίων Πόρτα, είς Αγίαν
  Τριάδα, Ηλεκτρικόν εργοστά¬
  σιον καί Σταφιοικήν. Καί διά
  την διόρθωσιν των ύπονόμων
  πού κατεστράφησαν. Έν συ¬
  νεργασία έπίσης μέ την πυρο-
  σβεστικήν υπηρεσίαν τα συνερ
  γεΐα τοΰ Δήμου ειργάσθησαν
  διά τόν καθαρισμόν των οϊκι¬
  ών, των άποθηκών καί των
  εργοστασιον έκ των υδάτων
  καί τής (λύος.
  "Αλλο συνεργεΐον υπό την
  διεύθυνσιν τοΰ μηχανικοΰ τοΰ
  Δήμου κ. Τσαντηράκη, έργά-
  ζεται έντατικώς διά την όιόρ-
  θωσιν τοΰ ύδραγωγείου Αρ¬
  χανών συμπληρωθεΐσαν ήδη
  καί άλλο διά την έπανασύνδε-
  σιν τοΰ ύδραγωγείου Αστρα¬
  κών συμπληρουμένην σημερον
  ρόστε νά καταστή δυνατή έν¬
  τός τής αυριον ή παροχή ύδα¬
  τος είς την πόλιν. "Αλλα συ¬
  νεργεΐα τοΰ Δήμου έργάζον-
  ται διά τόν καθαρισμόν κα'ι
  την διαπλάτυνσιν τοΰ ποτα-
  μοΰ τοΰ Κατσαμπά καθώς καί
  διά τόν καθορισμόν των δρο-' ζητήματα.
  μων καί των οϊκιών των συ-
  νοικισμών Ν. Βρυούλων, Χρυ¬
  σοπηγής, Κατσαμπά, Κρατι-
  κοΰ κ.λ.π. Έπίσης άλλο συ¬
  νεργεΐον έρευνα διά την α¬
  νεύρεσιν των πτωμάτων των
  έξαφανισθέντων.
  Έπίσης, συνεπληρώθη τό
  Νοσοκομείον διά την περΐθαλ-
  ψιν των ασθενών, οί δημοιι-
  κοί δέ ϊατροί παρεκλήθησαν
  νά περιοδεύουν καθημέραν
  τούς καταυλισμοϋς και τάς
  οικίας των πλημμυροπαθών
  διά νά παρέχουν οωρεάν την
  επιστημονικήν συνδρομήν των.
  Τέλος τη είσηγήσει τοΰ κ.
  ΑΠΑΙΣ10Δ0Ξ01 ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΟΙΠΟΑΙΤΙΚ9ΙΚΥΚΑΟΙ
  ΑΕΝ ΕΛΠΙΖΟΥΝ ΕΙΣ ΤΕΠΚΗΝ
  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Όκτωδρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματαέκ
  Παρισίων άγγελλουν ότι οί Γαλλικοί
  πολιτικοί κύκλαι, καί οή οί κυβερνητι-
  Δημάρχου κατηρτίσθη έπιτρο- *'»'< έκδηλώναυν πάλιν άπαισιοοοξίαν πή'έκ Δημοτικών Συμβούλων κ'~ "Λ »""— -------------■■»- -- *-·'-«~- διά τι"]ν καταγραψήν των πλημμυροπαθών καί την δια¬ νομήν βοηθήματος είς αύτούς έκ μέρους τοΰ Δήμου. Έν στενή δέ συνεργασία τοΰ κ. Δημάρχου μετά τού κ Νομάρ¬ χου καταβάλλεται κάθε προσ¬ παθεία, ώστε νά τύχουν περι¬ θάλψεως δλοι οί πληγέντες κα'ι νά διευθετηθοΰν το συν- τομω Γερόν δλα τα άνακύψαν- τα έκ τής θεομηνίας τεραστία τό έργον της έπιτροπής μή επεμβά¬ σεως. Οί Γάλλοι ίσχυρί'ζονται ότι λό¬ γω των προκυψασών άντιθέσειον μεταξύ Ρωσσίας ά