94947

Αριθμός τεύχους

4698

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

24/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ότι
  μτ»ξ4
  καί Γερ.
  θθή
  »υ (,τοΰ άν
  ορίαι έ«;
  "ιχόν «■
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αίγι'ι.-ττοιι
  έτιισία λιιχιι Γ!
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Άμερικης
  έτησία οολ. 15
  ρξάμηνης » 8
  1 ψη
  κιιτί'ι ψιΆλον
  Λροχ 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  24
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΗ11Η1 · Ε.ΓΟ1 22ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦίιΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΙΑΥεΌΥ
  .ΒΕιβ.ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΟΡ
  Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Τό δράμα τής πόλεώς μας ! κήν της των διπλωματικήν
  έξ ,αίτίας των τελευταίαν έλιγμών καί πάλιν τό ζήτη
  πλημμυρών, δέν μάς έπέ- μα δέν θά λυθή οριστικώς
  τρεψε ν' ασχοληθώμεν μέ "
  την εξέλιξιν τής διεθνοΰς
  δώσω-
  Μαλλον δέ θά δημιουργήση
  καί νέας περιπλοκάς. Διότι
  καταστάσεως καί νά δώσω- ή άναβλητικότης καί ή χρο-
  μεν είς τούς αναγνώστας | νοτριβή είναι φανερόν ότι
  μας τάς στοιχειώδεις έστω|θά αποβή είς όφελος τού
  πληροφορίας καί κρίσεις επί Φράνκο, πού θά είμπορέση
  των εΰρωπαΐκών γεγονότων.
  Καί όμως είς τό διάστημα
  πρίν άκόμη πραγματοποιηθή
  —εάν αποφασισθή οριστικώς
  τής παρελθούσης εβδομάδος καί ειλικρινώς—η άποχώρη-
  έλαβον χώραν γεγονότα με- σις τών^ ξένων έθελοντών, νά
  γίστης σημασίας διά τούς
  λαούς τής γής. Δέν είναι
  έπομένως οΰτε περιττόν ου-
  ν' άσχολη-
  μέ τα τε-
  αυτα γεγονότα και
  τάς εργασίας τής
  τε καί άσκοπον
  θώμεν σήμερον
  λευταΐα
  Ιδία μέ
  Έπιτροπής μή επεμβάσεως
  ή όποία συνεδριάζει σχεδόν
  αδιακόπως άπό τού παρελ-
  θόντος Σαββάτου είς τό Λον¬
  δίνον.
  Αί εργασίαι τής έπιτροπής
  αυτής, ενώπιον τής οποίας
  ηχθη πρός λύσιν τό Ίσπα-
  νικόν ζήτημα, συνεχίζον-
  ται εισέτι κανονικώς. Μετά
  την κρίσιν ήτις εδημιουργή¬
  θη τάς πρώτας ημέρας, ήλ¬
  θεν ή Ίταλική δήλωσις περΐ
  άποδοχής τοΰ 'Αγγλικοΰ σχε-
  δίου έν τω συνόλω, περιλαμ-
  βανομένης καί τής άνακλή-
  σεως των ξένων έθελοντών
  έξ αμφοτέρων των στρατοπέ-
  δων πρό τής άναγνωρίσεως
  τού δικαιώματος τοΰ έμπο-
  λέμου είς τόν στρατηγόν
  Φράνκο. Καί έκ τής £ηλώ-
  σεως αυτής
  μάτως υφεσις
  επήλθεν αύτο-
  καί εδημιουρ¬
  γήθη άτμόσφαιρα, έπιτρέ-
  πουσα την περαιτέρω συνέ¬
  χισιν τής συζητήσεως. Τό γε-
  γονός δέ τουτο καί έδωσε
  την εντύπωσιν είς τούς θέ-
  λοντας νά αΐσιοδοξοΰν ύπερ-
  μέτρως ότι οί κίνδυνοι τής
  ρήξεως έξουδετερώθησαν καί
  ότι παρήλθεν ή άπειλή κα-
  τά τής είρήνης τοΰ κόσμου.
  Ιδιαιτέρως οί Άγγλοι φαί-
  νονται περισσότερον αίσιόδο-
  ξοι έν αντιθέσει πρός τούς
  Γάλλους πού είτε είναι έπι-
  φυλακτικοί, είτε δεικνύουν
  σκεπτικισμόν άν οχι άπαισι-
  οδοξίαν.
  Έν τω μεταξύ επήλθε και
  ή νέα νίκη των έθνικών είς
  τό μέτωπον των 'Αστουριών
  καί ή ύπ' αυτών κατάληψις
  τής πόλεως τοΰ Γιχόν, κα-
  ταρρεύσαντες ©ύσιαστικώς^ καί
  διαλυθέντος σχεδόν έξ ολο¬
  κλήρου τοΰ μετώπου των 'Α-
  στουρίων. Καί έκ τούτου έ-
  πηυξήθησαν οί φόβοι περί
  νέας επικινδύνου τροπής τής
  καταστάσεως, μεταξύ έκείνων
  οί όποϊοι, έξετάζοντες άντι-
  κειμενικώτερον τα πράγματα
  καί διαβλέποντες όχι μόνον
  τό παρόν άλλά καί τό μέλ-
  λον δέν καταλαμβάνονται ά¬
  πό εύκόλους ένθουσιασμούς
  καί άπό ύπέρμετρον αισιο¬
  δοξίαν. Πράγματι, ή κατά-
  ληψ«ς τής Γιχόν είναι φανε¬
  ρόν ότι δίδει νέα πλεονε-
  κτήματα είς την παράταξιν
  τοΰ Φράνκο καί παρέχει νέα
  έπιχειρήματα είς τα φίλακαί
  σύμμαχα πρός αυτόν Κράτη
  νά είναι άπαιτητικώτερα
  είς την Επιτροπήν τού Λον-
  δίνου. Εάν δέ συμβή τούτο
  είναι φανερόν ότι θά περι-
  πλακή έκ νέου ή κατάστα¬
  σις, διότι ή Γαλλία τουλάχι¬
  στον, ΐσως δέ καίή Αγγλία
  γνωρίζουσαι ότι ή νίκη τοΰ
  Φράνκο, όφείλετκι κατά μέ¬
  γα μέρος είς την συμβολήν
  των Ίταλών λεγεωναρίων
  δέν θά θελήση βεβαίως ν' α¬
  ναγνωρίση τό άποτέλεσμα
  τής νίκης* «ύτής, διότι τουτο
  θά σημαίνη αναγνώρισιν καί
  έπιβράβευσιν έν τή οϋσίατής
  Ίταλικής πολιτικής έναντι
  τοΰ Ίσπανικοΰ.
  Καί άν ομως, ή Ιταλία
  φανή καί είς την περίπτωσιν
  αυτήν διαλλακτική καί άκο
  λουθήβη την συνήθη πολιτν
  ρίψη όλον τόν όγκον των
  δυνάμεών τού είς τό Νότιον
  μέτωπον—τό βόρειον κατέρ-
  ρευσεν ήδη είπομεν—καί νά
  δώση την λύσιν διά μιάς
  ραγδαίας προελάσεως ένω ή
  Έπιτροπή τοΰ Λονδίνου θά
  εξακολουθή νά κάμνη φιλο¬
  λογίαν καί ν' άναλίσκεται είς
  κενάς ρητορίας. Καί γεννά¬
  ται άμέσως τό έρώτημα: Θ'
  ανεχθή ή Γαλλία πρωτίστως
  άλλά καί ή Αγγλία έπικρά-
  ησιν τού Φράνκο πού παρ'
  λας τάς τυπικάς έγγυήσεις
  αί οποίαι θά δοθούν ΐσως, θά
  άποτελή επέκτασιν τού άξο-
  νος Ρώμης, Βερολίνου είς
  Ισπανίαν, δημιουργίαν νέου
  χθροΰ είς τα νώτα τής Γαλ-
  άας καί κίνδυνον άποκοπής
  όλων των θαλασσίων όδών
  τής Γαλλίας καί Μεγάλης
  Βρεττανίας μέ τάς κτήσεις
  των, έν καιρώ πολέμου; Βε¬
  βαίως όχι, έκτός εάν ή άνα
  ποφαστικότης καί ή χλιαρά
  στάσις των κυβερνήσεών των,
  τάς κατεδίκασεν μοιραίως
  είς αύτοκτονίαν. Καί έν τοι¬
  αύτη περιπτώσει οί κίνδυνοι
  οί όποϊοι υπήρχον μέχρι σή¬
  μερον, διατηροΰνται άκέ-
  ραιοι. "Ισως ν' άπομακρύνων-
  ται μόνον προσωρινώς
  Άλλά μοιραίως θά εμφα¬
  νισθούν αργότερον μέ περισ¬
  σοτέραν όξύτητα καί μεγα¬
  λυτέραν ορμήν. Διότι επα¬
  ναλαμβάνομεν,
  χον δέν είναι
  τό Ίσπανι-
  παρά εν έ,
  πεισόδβιον μόνον τοΰ μεγά-
  λου δράματος τού άνταγω-
  νισμού των δυναμικών, βλο-
  κληρωτικών Κρατών άφ' ε¬
  νός καί των Δημοκρατικήν
  άφ' ετέρου διά την κυριαρ¬
  χίαν επί των ώκεανών καί
  ήπείρων. Καί έφόσον δέν θά
  εξευρεθή τρόπος είρηνικοΰ
  τερματισμού τοΰ άνταγωνι-
  σμού αύτοΰ, τό δράμα πού
  ήρχισεν παιζόμενον, θά
  ρη μοιραίως την λύσιν
  μόνον είς ένα νέον πόλε¬
  μον..
  ευ-
  του
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΣΤΕΡΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΣ
  Ή λειψυδρία άπά ήμέρες τώρα
  εγινε σταθμό; μαθήσεως. Τα νερό
  —κατά παράδοξον συγκυρίαν—
  άπέβη κάτι τό πολυτίμότατον.
  —Οίκονομία στά νερό!... έφώ-
  ναζαν αυστηρώς οί νοικοκυρές
  ϊΐοΰ νά φαντασθή κανείς δτι
  τό πνεΰμα τής οϊκονομίας θά ε-
  Ιανεν έ'ως έκεΐ. Καί δμως! '(4
  αΐών μας είνε έποχή των χπροό-
  πτων. ΈκεΙνο πού δέν περιμένεις,
  έκεϊνο καί συμβαίνει. Πρώτον τό
  όμολογοϋν ακριβώς οί οϊκονομο-
  λόγοι... Αί πλέον άντίςοοι συν¬
  θήκαι περιβάλλουν σήμερον τα
  δημοσία οικονομικά δλου τού
  κόσμου! εγραφεν πρό ημερών β
  οικονομικάς συνεργάτης τοΰ «Ψι-
  γαρώ». Άλλά καί αί πλέον πα-
  ράδοξοι θά προσέθεταν οί κοινό-
  τεροι κριταί. Τό πνεΰμα τής
  οικονομίας είνε ζήτημα άν θά
  άφορ& πλέον τό χρήμα αύτά καθ'
  έαυτό. Κάποτε ϊσως θά πληρώνης
  —καί θά καλοπληρώνης μάλιστα
  —καί δέν θά εύρίσκης!
  Άλλ' (£ς έλθωμεν εις την βάσα-
  νον τοϋ νεροθ 8πως εξελιχθή, α¬
  νωτέρα βία, αύτές τίς ήμέρες.
  Δέν εμάθαμεν μόνον νά οίκονο-
  μοθμεν αυστηρώς τό νερό—καί μέ
  τό δίκηο μας.Εμάθαμεν καί νά τό
  στερούμεθα άγογγύστως.
  —Σκληραγωγία χρειάζεταΐ αυτή
  την έποχή... ήχούσθη λέγων ό «-
  νυδρος γείτων
  Δέν είπεν: αύτές τίς ώρες ή αύ¬
  ς τίς στιγμέ;. Είπε καθαρά
  αυτή την έποχή. Ήτο δηλ. καί
  αύτός μέσα είς την Ιποχή τού μέ
  τίς άντιξοότητες — οίκονομολογι-
  κές καί κοινωνικές. Καί είνε φα¬
  νερόν δτι χρειάζεται ακληραγω-
  γία διά νά τίς όπογέρη κανείς...
  άνετώτερον. Τα λεγόμενα νευραλ-
  γικά σημεΤα πρέπει νά Ιξουδετε-
  ρωθοΰν. Μάς άρκουν τα άλλα νευ-
  ραλγικά σημεΐα τής οϊκουμένης.
  —Άλλά καί ή φύσις όλόκλη-
  ρος τί σοϋ είνε στήν έποχή μας!
  είπεν ενας τρίτος οίκονομολόγος
  τοΰ... γλυκοΰ νεροΰ.
  Νέα διαπίστωσις αυτή. Ώστόσο
  φύσις καί ζωή εχει παρατηρηθή
  δτι κατά περιόδους παρουσιάζουν
  χον αυτόν ρυθμόν παραδοξότητος.
  Η ζωή κάθε ίλλο παρά κανονικά
  κυλα τό ρέμμά της. Καί ή φύσις
  έπίσης! 'Υπάρχει μεταξύ τους κα-
  ποια μυστηριώοης συνοχή.,.Άλλά
  τό κάτω-κάτω γιατί μυστηριώδης;
  Μήπως ή πρώτη δέν έξαρτόίται 6-
  λωσδιόλου. άπό την δευτέραν;
  *
  Λ *
  Τώρα πού αί καλαί προσ¬
  πάθειαι τής Δημοτικής υπηρεσί¬
  ας μας ςαναφέρνουν τό νερό, μπο-
  ρε! νά πή κανείς δτι εγίναμεν
  σοφώτεροι έαυτών.
  —'ϊτ.ίρχο^ν πολλά στοιχεϊα
  είς την διαχείρισιν τή; έξυπηρε-
  ως τοΰ νοικοκυριοΰ άγνωστα 2ως
  ότου στερηθώμεν τα ειδή πού άπο-
  τελοΰν την βάσιν τού.
  Ό συνάνθρωπος είχε χρησιμο-
  ποιήσει βρόχινο νερό. Ανεξαρτή¬
  τως δμως αύτοΰ είπε μίαν αλή¬
  θειαν. Τό νοικοκυριό βασίζετα:
  επάνω σέ στερήσεις τίς περισσό-
  τερες ψορίς. Γιά νά τα βγάλη πέ-
  ρα ε"νας νοικοκύρης ή μιά νοικο-
  κυρά πρέπει νά τάς ε*χουν υπ'
  όψιν των πάντοτε. Άφήνω δτι σέ
  πολλά νοικοκυριά ύπάρχει καλή
  διαχείρισις ακριβώς Ινεκα των
  παρουσιαζομένων στερήσεων. Κάθε
  στέρησις δηλ. καί μάθησις. Άς
  είνε λοιπόν εύλογημένη καί ή στέ¬
  ρησις τοΰ νερούΐ
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Οί πόλεμοι τού 1912—15.
  ΕΓΓΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
  ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  "Ενας εύγενής συναγερμός
  Ο ΕΡΑΝΟΣ 1ΙΑ ΤΟ ΣΑΗΑΤΟΡΙΟΝ
  ..ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
  Δ'.
  Την 12ην Όκτωβρίου ό
  Σ. Δραγοΰμης, άποβιβάζε-
  ται είς Χανιά καί άνα-
  λαμβάνει την Γεν. Διοίκησιν
  τής Νήσου, τής Έκτελεστικής
  Έπιτροπής τής Νήσου παρα-
  διδούσης αυτώ την Διοίκη¬
  σιν.
  Την 12ην Όκτωβρίου 1912
  οί Κρήτες πρέπει νά την ενθυ¬
  μούνται. Ή Έθνική αποκατά¬
  στασις τής Νήσου είναι πλή-
  14 Όκτωβρίου 1912.
  Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Γε¬
  ώργιος είσέρχεται είς Κοζά¬
  νην.
  Κοζάνη 14—Χ—12 έσπέρα.
  Δελτίον 15ον. Υπουργείον
  Στρατιωτικών.
  Διάδοχος μετά αξιωματι¬
  κών" Έπιτελείου τού εξήλθον
  σήμερον, πρός προϋπάντησιν
  Α. Μ. Βασιλέως αφιχθέντος
  Κοζάνην 4 1)2 μ. μ. 'Άπασα
  ή πόλις έκενώθη κατοίκων, οΐ¬
  τινες μέχρις ενός έσπευσαν
  πρός ύποδοχήν, έκδηλοθντες
  διά παρατεταμένον ζητω-
  κραυγθν πατριωτικά αυτών
  αίσθήματα. Μητροπολίτης α¬
  νέμενεν 'Άνακτα είσοδον πό¬
  λεως, έστολισμένης άπ' άκρου
  είς άκρον δια σημαιών καί
  άψίδων. Μετά συγκινητικήν
  δοξολογίαν έν Μητροπόλει,
  Α. Μ. συνωδεύθη κατά τόν
  αυτόν τρόπον μέχρι καταλύμα-
  τος αύτοΰ. Άρχηγός Έπιτε¬
  λείου.
  Δαγκλής
  Κον ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ, Πρωθυ¬
  πουργόν. Αθήνας
  Σάς πέμπω χαιρετισμόν έκ
  Κοζάνης. Εΐμαι ϋπερήφανος
  διά τόν άνδρεΐον στρατόν
  μου, δστις υπό την επιτύχη ή-
  γεσίαν τοΰ προσφιλεστατου
  μου υΐοΰ διαδόχου, εφάνη
  άντάξιος των προσδοκιών τής
  φιλτάτης Πατρίδος καί δστις
  πλήρης ένθουσιασμοΰ χωρεΐ
  δπου ή τιμή καί τό καθήκον
  τόν καλεΐ.
  Κοζάνη 14—Χ—12
  Βασιλεύς ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  16 Όκτωβρίου 1912.
  Ό Άρχηγός Στρατοΰ, εϊ-
  σέρχεται είς Βέρροιαν.
  Υπουργείον Στρατιωτικών.
  Δελτίον 17ον.
  Μετά την χθεσινήν άγγελ-
  θεΐσαν άψιμαχίαν μεταξύ
  II
  Μεραρχίας καί έχθρικοϋ άπο-
  σπάσματος έκ πεζικοΰ καί πυ-
  ροβολικοΰ κατέχοντος στενόν
  Τριποτάμου καί μετά έτέραν
  άψιμαχίαν μεταξύ Ιν Μεραρ¬
  χίας καί μικροΰ έχθρικοϋ τμή-
  μστος έν Ξηρολεββάδω, έχ
  θρός ύπεχώρησε την νύκτα,
  έγκαταλείψας Βέρροιαν, είς
  ήν εισήλθον σήμερον μετά
  των Μεραρχιών
  II, III,
  ΙΥ καί
  ΥΙ. Λαός ένθουσιωδώς ύπεδέ-
  χθη. Όθωμανοι κάτοικοι διέ-
  μειναν έν τή πόλει" οί δέ πρου-
  χοντες έξ αυτών παρουσια¬
  σθέντες εδήλωσαν ύποταγήν.
  Κατά χθεσινάς άψιμαχίας έ-
  πληγώθησαν δώδεκα οπλίται.
  Βέρροια 16—Χ—12, &ρα 4
  μ. μ.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  17 Όκτωβρίου 1912. Τορ-
  πιλλισμός Τουρκικοϋθωρηκτοϋ
  «Φετχή Μπουλέντ» έν τώ λι¬
  μένι Θεσσαλονίκης.
  Δελτίον Ναυτικόν Έπιχει-
  ρήσεων.
  «Εσπέρας χθές Πέμπτης έ-
  τορπιλλήσαμεν επιτυχώς είς
  λιμένα Θεσ)νίκης τουρκικόν
  θωρηκτόν «Φετχί Μπουλέντ».
  Πλοΐον βυθιζόμενον έκλινε δέ
  ξιά.Πλήρωμα καί πλοΐον ημών
  άβλαβές. Κυβερνήτης τορπιλ-
  λοβόλου 11.
  Βότσης
  Αθήναι 18—Χ—12, Υπουρ
  γεΐον Ναυτικών.
  19 Όκτωβρίου 1912.
  Ή μάχη καί ή νίκη των Γι-
  αννιτσών. Ό άντίπαλος ύπε-
  χώρησεν έσπευσμένως ανατο¬
  λικώς τοΰ ΆξιοΟ ποταμοΰ ά-
  νατινάξας τάς γεφύρας τού.
  Επί τοΰ πεδίου μάχης των
  Γιαννιτσών 20—Χ—12 ώρα 10
  πρωΐας.
  Α. Μ. Βασιλέα καί Πρωθυ¬
  πουργόν.
  Ίσχυρά έχθρική δύναμις έκ
  στρατευμάτων νεοαφιχθέντων
  όχυρωθεΐσα παρά την Ιεράν
  των Μωαμεθανών πόλιν των
  Γιαννιτσών άντετάχθη πεισμα-
  τωδέστατα κατά τοϋ προε-
  λαύνοντος στρατοϋ μας. Με¬
  τά μάχην διαρκέσασαν χθές
  καθ' δλην την ημέραν καί σή¬
  μερον άπό της 6ης πρωϊνής,
  ό έχθρός ήττήθη υπό τοθ γε·
  ναίου στρατοΰ μου καί ύποχω-
  ρίιΐ καταδιωκόμενος. Τα Γιαν-
  νιτσά ήλώθησαν πρό τετάρ-
  του ώρας.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  21—24—Όκτωβρίου.
  Άπελευθέρωσις Ναούσης
  — Έδέσσης καί άλλων Μακε
  δονικών πόλεων είς άς είσέρ¬
  χεται θριαμβευτής ό Έλληνι-
  κός Στρατός.
  25 Όκτωβρίου.
  Τό Γενικόν Στρατηγεΐον έγ
  καθίσταται είς την "Επαυλιν
  Τοψίν.
  Αί Ι,
  II, III,
  καί ΙΥ Μεραρ-
  χίαι διήλθον τόν Άξιόν βαδί-
  ζουσαι πρός Θεσσαλονίκην.
  (συνεχίζεται)
  Κατ' ιδιαιτέρας πληροφορί- |
  άς μας έξ Άμερικής ό έρανος
  μεταξύ των Κρητών διά την
  ανέγερσιν έν Κρήτη τοϋ Σα-
  νατορίου «Ελευθέριος Βενι-
  ζέλος» συνεχίζεται μέ εξαι¬
  ρετικήν επιτυχίαν. Τα άπό-
  δημα τέκνα τής Κρήτης σπεύ-
  δουν μέ συγκινητικόν αυθόρ¬
  μητον ενθουσιασμόν νά προ-
  σφέρουν την συνδρομήν των
  διά την πραγματοποίησιν τοΰ
  ίεροΰ σκοποΰ. Καί ό ερανος
  προσέλαβε την μορφήν άλη-
  θοθς συναγερμοΰ, γενικής κι-
  νητοποιήσεως. Ό πρόεδρος
  τής Παγκρητικής Ενώσεως
  συμπολίτης κ. Νικόλαος Κα-
  λημεράκης, ό έμπνευσμένος
  δημιουργός τοΰ καλοΰ καί τοϋ
  ώραίου, περιοδεύει τάς διαφό¬
  ρους πόλεις των Ηνωμένον
  Πολιτειών, έπισκέπτεται τάς
  Κρητικάς αδελφότητος, έπι-
  κοινωνεΐ μέ τα μέλη των, ο¬
  μιλεί μέ συγκίνησιν καί ενθου¬
  σιασμόν καί μεταδίδει τόν
  παλμόν τοθ θερμοΰ καί άνω-
  τέρου πατριωτισμοΰ είς δλους.
  "Ηδη δταν μδς Ιγραψαν, εί¬
  χεν επισκεφθή όκτώ έκ των
  εϊκοσι δύο τμημάτων τής Παγ¬
  κρητικής Ενώσεως. Καί τό ά¬
  ποτέλεσμα τής περιοδείας καί
  των ένεργειών τού, υπερέβη
  πασάν προσδοκίαν. Συνελέγη-
  σαν 18 χιλ. δολλάρια, δηλα-
  δή σχεδόν 2 έκατομμόρια Έλ-
  ληνικαί δραχμαί. Έν τω με-
  ταξΰ συνεχίζει την περιοδεί¬
  αν τού καί είς τα άλλα τμή-
  ματα, καταρτίζει δέ καί έπι-
  τροπάς παντοϋ άπό δπου δι-
  έρχεται διά την συνέχισιν των
  έράνων. Κατά τοΰς ύπολογι-
  σμοΰς δέ τοΰ ίδίου, έντός έλα-
  χίστου χρονικοΰ διαστήματος,
  θά έχΓ) συγκεντρωθή τό πο¬
  σόν των 30 καί πλέον χιλιά¬
  δων δολλαρίων. Δεδομένου
  δέ δτι ό έρανος θά συνεχι¬
  σθή μέχρις δτου προσφέρουν
  δλοι οί έν Άμερική Κρήτες,
  δ,τι δύναται έκαστος, ανα¬
  λόγως τής σημερινής τού άν-
  τοχής, θεωρεΐται βέβαιον δτι
  θά συγκεντρωθοϋν χρήματα
  ύπεραρκετά διά την ανέγερ¬
  σιν, την έν γένει οργάνω¬
  σιν καί συντήρησιν τοΰ Σα-
  νατορίου, άναλόγου πρός την
  μνήμην τοΰ Μεγάλου Κρητός
  είς τοϋ όποίου τδνομα θ' ά-
  φιερωθή. Είς τόν έρανον άλ-
  λωστε δέν μετέχουν τής Κρή¬
  της μόνον τα εϋγενή τέκνα.
  Μετέχουν, δπως έγράψαμεν
  καί πρό ημερών καΐ δλοι οί
  άλλοι έν Άμερική "Ελληνες
  πού άγαποΰν την Κρήτην καί
  εϋλαβοϋνται την μνήμην τοθ
  Ελευθερίου Βενιζέλου.
  Ή Κρήτη, χάρις είς την ευ¬
  γενικήν προσψοράν καί τόν
  ανώτερον, άσβεστον πατριω¬
  τισμόν των ξενητευμένων τέ-
  κνων της, θ' αποκτήση μετ'
  ολίγον £ν φιλανθρωπικόν ϊ-
  δρυμα ικανόν νά παράσχη πε¬
  ρίθαλψιν καί νοσηλείαν είς δ¬
  λους τοΰς πάσχοντος, είς δ¬
  λους τούς άποκλήρους τής
  -ιύχης ποϋ μαραίνονται καί
  φθίνουν σήμερον άπό τό σα-
  ράκι τής έπαράτου νόσου. Καί
  δικαίως θά ειμπορή νά ύπερη-
  ψανεύεται ό Κρητικός λαός
  διά τούς πέραν τοθ Άτλαντι-
  κοΰ άδελφούς τού. Διότι α¬
  ναμφισβητήτως ή προσπαθεία
  των Κρητών νά πλουτίσουν
  την γενέτειράν των μέ έ'ν φι¬
  λανθρωπικόν ϊδρυμα, τόσης
  μεγάλης άξίας καί σπουδαιό¬
  τητος, δέν προκαλεΐ μόνον
  την συγκίνησιν καί τό αϊσθη-
  μα τής εύγνωμοσύνης, άλλά
  δημιουργεΐ συγχρόνως καί
  την δίκαιον ύπερηφάνειαν.
  Οί Κρήτες τής Άμερικής πού
  δέν παρέλειψαν νά προσφέ¬
  ρουν καί κατά τοΰς έθνικοϋς
  αγώνας τάς υπηρεσίας των,
  σπεύσαντες είς την φωνήν τής
  πατρίδος, δέν λησμονοϋν καί
  τώρα -τούς άδελφούς των των
  οποίων ή ύγεία έκλονίσθη έκ
  τ
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  ί
  ιί
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σή'ΐΓΓθλ τό ά
  ριστούργημα: «"Αννε Μαρ'ι*. "Ενα Ι
  άρροπορικό φίλμ.
  ΤάςΚυριακάς ή πρώτη άπογευμα
  τινή ώρα 4 μ. μ. μέ τιαας ήλατ-
  τωμένας
  ΜΙΝΩΑ— Σήμερον: τό μοντέρ-
  νο άριστούργημα: «."Αννα Καρε-
  νίνα». Μέ την Γκρέττα Γκάρμπο.
  Αυριον: «στή μέθη ενός βιολιοΰ»,
  την Πέμτττην: «φυ>ή τού 1 αρζαν»
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  [ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  3 Μεγάλοι πρωταγωνισταί
  "Αννα Μπέλλα
  Ζάν Μυρά
  Πιέρ Ρισάρ Βίλμ
  Στήν τελευταίαν των δη¬
  μιουργίαν:
  ΑΥΡΙΟΝ
  ή Κλωντέτ Κολμπέρ
  Το πιο γλυκύ τό πιό χαρι
  τωμένο άστέρι οτήν πιό ύπέ-
  ροχη δημιουργίαν της:
  Ο ΚΥΡΙΟΣ
  ΗΡΟΪΣΤΑΜΕ1Σ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  τό άριστούργημα
  ΚΟΡΙΤΣΙΡΝ
  Μέτήν
  Ντανιέλ Νταριέ ·
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■εΐΒειει
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Λ'° 5—50
  Ι · ■■■■■!
  ΤΟ ΑΤΐνΐΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ έξηοφαλισμένην ταχύ-
  τητα Η μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■
  ..ΛΙΑΚΟΧΜ.
  ΜΙΑ ΤΡΑΤΙΚΗ
  Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ Μ!ΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
  23£ον
  Τα παιδία καταγοητευμένσ
  άπό την καινούργια περιπέ-
  τεια, έπαιζαν όπως μποροΰ
  σαν μέσα στό άμάξι, ή βασί-
  λισσα έπιασε κουβέντα μέ δ-
  λους καί ό βασιληας έπωφε-
  ληθη τής άπροσδόκητης εύκαι
  ρίας γιά να γνωρίση τό βασί-
  λειό τού. Έβγαλε έ_να χάρτη
  καί μέ ενδιαφέρον έπαρσκο
  λουθοΰσε τή δισδρομή άπό
  χωριό σέ χωριό. Σιγά—σιγά
  ενα συναίσθημα άτάρσχης ή-
  ρεμίας εκυρίευσεν δλους.
  Στίς έ'ξη τό πρωι έφθασαν
  στόν πρώτο σταθμό. Ό κό-
  σμος έκοιμόταν άκόμη. Κα-
  νείς δέν εζήτησε τα διαβατή-
  ριά τους. "Αν έπερνοΰσαν έ-
  τσι, άνεμπόδιστοι, τή μεγάλη
  πόλι, τό Σαλον, τό παιγνίδι
  ήταν κερδισμένο—γιατί, τέσ-
  σερες λεΰγες πιό περα άπό
  τό τελευταΐο έκεΐνο έμπόδιο,
  στό Πόν— ντέ-— Σόμ—Βέλ, τό
  πρώτο άπόσπασμα ίππικοΰ,
  υπό τάς διαταγάς τού νεαροΰ
  δουκός ντέ Σουαζέλ, έπερίμε
  νέ τούς φυγάδας. "Οταν θά
  έφθαναν έκεΐ ή σωτηρία τους
  ήταν πιά εξησφαλισμένη.
  Επί τέλους, έφθασαν χω
  ρίς έπεισόδια, χωρίς προσκόμ¬
  ματα στό Σαλον. 'Ηταν τέσ-
  σερες τό άπόγευμα. Πλήθος
  άνθρώπων έμαζεύθηκαν στό
  σταθμό, δπου θα έγινόταν ή
  άλλαγή των άλόγων. "Οχι
  πώς εΐχαν κακούς σκοπούς.
  Όταν έφθανε κανένα λεωφο-
  ρεΐο, ήτο πολύ φυσικό νά συ-
  ναχθοϋν οί περιεργοι γιά νά
  μάθουν τα τελευταία νέα ά¬
  πό το Παρίσι κουβεντιάζοντας
  μέ τούς άμαξηλάτες ή καί
  τούς έπιβάτες—ή γιά νά τούς
  δώσουν κανένα γράμμα ή δέ-
  μα γιά τόν έπόμενο σταθμό.
  "Α,λλωστε, σέ μιά μικρή έπαρ-
  χιακη πόλι τό κουβεντολόϊ ή
  περιεργασία των ξένων, των
  όχημάτων, των άλόγων ήταν
  κόποια ποικιλία γιά τοΰς άρ-
  γοσχόλους. Τί όλλο εΐχαν
  καλλίτερο νά κάμουν έκείνη
  την ήμέρα πού ό καυτερός ή-
  λιος έχαύνωνε κάθε διάθεσι
  γιό δουλειά;
  "Ετσι μερικοί έξέταζαν τό
  άμάξι μέ έμβρίθεια είδικών.
  Έν πρώτοις διεπίστωσαν μέ
  τόν προσήκοντα σεβασμόν
  πώς ήταν όλοκαίνουργο, έξαι-
  ρετικά κομψό, γαρνιρισμένο
  μέ βελοΰδα, θαυμασία διαρ-
  ρυθμισμένο. Άκόμη καί τα
  μπαοΰλα ήσαν καινούργια έ-
  πιβλητικά. Ασφαλώς οί έπι¬
  βάτες ήσαν εύγενεΐς.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  'Αγησ. Γ. Κοζύρης
  Δικηγόρος—Ηράκλειον
  Όδός Κυδωνίας
  (ιταρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3-68.
  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ
  Διατίθεται πρός ενοικίασιν ή
  έκμετάλλευσι τό είς θέσιν θέρισ-
  σον άγρόκτημα τοϋ Στρατηγοΰ κ.
  Άλεξάκη, περιέχον άμπελον, πεΰ-
  κα, οΕκήματα,θαυμάσιον έξοχικόν
  κέντρον οι' εκμετάλλευσιν. Πλη¬
  ροφορίαι παρά τώ ίδίφ.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Φροντίδες γιά τα άσημικά σας.
  Τό σπίτι εχει έκ νέου τακτοποι
  ηθή, δλα είνε είς την θέσι των τα
  κρύσταλλα καί ή πορσελάνες ε¬
  ξήλθαν άτό τόν ύποχρεωτικό Ϊ5
  πνο πού τούς έπίβαλλε τό καλο-
  καϊρι: καθαρά καΐ στιλτίνά, ιερι-
  μένουν τάν άπρόοπτο προσκεκλη-
  μένο σας. Τί σάς μενει νά κάμε¬
  τε, γιά νά είσθε τελείως ετοίμη
  νά τόν δεχθήτε; Τ' τάσημικά σας
  Δέν ύπάοχουν χωριτ αύτοι ώραΐα
  σερβίτσια. Δεν άρκεϊ νά είνε κα¬
  θαρά, πρέπει ν' άκτινοβολοΰν. Διά
  νά διατηρήσουν ή νά έπανακτή-
  σουν τ' άσημικά σας την φυσική
  των λαμπρότητα ίχετε ν' άκολου-
  θήσετε ωρισμένους κανόνας είς
  την έν γένει περιποίησιν των.
  Πώς πλύνονται τ' άση¬
  μικά.
  Ουδέποτε θά πλύνετε πηρούνια,
  κουτάλια ή άλλα άσημένια σκεύη
  σας είτε άπό άγγλικό μέταλλο,
  είτε άπό ρουόλζ είς τό ϊδιο μέ
  τα πιατικα νερό. Αυτή ή μικρή
  λεπτομέρεια είνε ταλαιά άλλά
  μεγάλης σημασίας εάν θέλετρ νά
  ε'χετε τ' άσημικά κοινής χρήσεως
  απλώς καθαρά.
  Ύπάρχουν είς τό έιΐπόριο σε
  χαμηλές τιμές, είδικές λεκάνες
  άπό χαρτόνι ?'| δερματινες. Σας
  σομβουλεύω ν'άγοράσετε μ'ιαν,τήν
  όποιαν θά γεμίσετε ζεστό νερό
  καί θά ρίψετε έντός, γιά δύο λί-
  τρες ύδατος, μιά κουταλιά σα-
  ποΰνι κατά προτίμησι λευκό, τό
  οποίον θά κτυτΐήσετε ν' άφρίση.
  Επί πλέον θα ττροσθέσετε καί πο¬
  λύ ολίγη σόδα. θά ρίψετε κατό¬
  πιν μέσα τα πηρούνια καί κουτά¬
  λια σας χωρίς τόν κίνδυνον _ νά
  Ι κάμουν χαραματιές. Τα ξεπλύνε-
  ' τε μέ ζεστό καθαοό νερό, καί τα
  σκουπίζετε δυνατά μέ μια έφθαρ-
  μέη πετσέτα. Εάν τ' άσημικά
  σας δέν είνε πολύ κατεστραμμένα
  τό άποτέλεσμα είνε πολύ Ίκανο-
  ποιητικό.
  Μία άλλη έπίσης μέθοδος είνε
  νά βουτήξετε τα μικρά άσημένια
  σκεύη μέσα σέ ο'ινΟΓτνευμα κοι
  νής χρήσεως καί νά τα μΕτακινή
  τε ολίγα λεπτά. "Οσο γιά μεγαλύ
  τερα σκεύη θά τα βουρτσίσετε μέ
  οίνόπνευμα καί θά τα σαπουνί-
  σετε .
  Γιά ν' άνανεώσετε τ' ά¬
  σημικά σας.
  Μια πολύ καλή μέθοδος γιά ν
  άνανεώσετε τελείως τ' άσημικά
  σας εΐν' ή εξής: θά διαλΰσετε μέ¬
  σα σέ μιά λίτρα χλιαροΰ ύδατος
  άνά 20 γραμ. στυπτηρία, μαγειρι·
  κόν άλας καί «κρέμ—ντέ — τάοτρ*
  (3ά βρήτε σ ό^,α τα φαρμακεΐα)
  θά βάλετε έ'τειτα έντός τοΰ δο
  χείου τα σερβίτσια σας. Προκει
  μένου γιά ααχαίρ α θά κρατήσετε
  ά τ" έζω τίς λαβες των, ίάν υάλι
  στα δέν είνε αετάλλινες θά βάλ
  λετε ακολούθως τό δοχείον σας
  στή φωτία νά βράση. θά τ' άφή-
  σετε πέντε λεπτά, θά τραβήξετε
  κατόπιν τα σερβίτσια, θά τα σκου
  πίσετε καί θα τα τρίψετε δυνατά
  μέ καμηλόδερμα.
  Εάν τέλος θελετε ν' άφαιρέσε
  τε τίς γνωστές μαϋρες κηλίδες
  πού δηαιουργεϊ ή όξείδοσις θά
  τρίψετε τα κηλιδωμενα μέρη μ
  ε'να πανί βρεγμένο μέ άμμωνία.
  ή Ντιστχγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τους αναγνώστας μας.
  Ιταυρόλεξον ύπ' αριθ.22.
  12 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Μέγας πολιτικάς σϋγγ^ρονο^.
  —Άγγλίς συγγραφεύς (180Χ—
  "7).
  2) Περίφημες [πποορομίες εις
  είς την Αγγλίαν, οί μεγαλύτερες
  τοΰ κόσμου. — Έλλην πολιτικάς
  επί τής κυβερνήσεως Βούλγαρη
  (αίτ.).
  :>) θεός των Καρών (μυθ).—
  Άναφορικόν (πληθ.).—Έπίκλησις
  τής Δημητρός.
  4) Τρία γράμματα άπό την λέ¬
  ξιν Νόρτσια.—Ν.Σ.Τ.
  5) Άναφορικόν.—Άρθρον.—Σή-
  μα κινδύνου.— Άρθρον (πληθ.)
  (')) Όρυκτόν.—Σύζυγος τοΰ Δι-
  ός (μυθ.).
  Τ) Βαθμός συγγενείας. —Έπι-
  πίπτω μετ' άκαθεκτου.. .
  Χ) Νήσος τοΰ Αίγαίου.— Έν
  των κυριωτέρων κοσμ,ογονικών
  στοιχείων κατά τούς άρχαίους.
  1·) Άναφορικόν.—"Οταν δέν υ-
  πάρχει δέν βλέπομεν.—Προσωπι-
  κή άντωνυμία β' προσώπου.
  10) Άγγλίς λογία, οιάσημος
  δια τόν ρωμαντικόν θεσμόν της
  μετά τοΰ λόρδου Βύρωνος.—Ό-
  λος.
  11) '* χρόνος είνε.... — "Αρ¬
  θρον — Τό χρησιΐΛοποιοϋσαν είς
  τίς λάμπες.
  12) Ό επιούσιος (γεν. πληθ.).
  —Πόλις τής Ισπανία; εις τό^ νο¬
  μόν τής Βαλένθιας.
  1:5) Έπιφανής ραββϊνος τοΰ
  μεταταλμουοικοΰ Ίουδαισμοϋ.—Ή
  σιωπ/] είνε....
  ΚΑΒΕΤ.υ.2
  1) ....Φείδου.— Άρχαϊος μάν-
  τις.
  2) Κις τόν Όθέλλο τού Σαίξ-
  πηρ μηχανορράφο; καί συκοφάν-
  της.—Βιβλικόν πρόσωπον.
  :!) Πόλις τής Μικράς Άσίας
  εις την Λυκία.—Καί νυν καί.....
  —Πρώτη σύζυγος τοΰ Πηγέως
  βασίλειος των Αθηνών.
  4) Γαλλικόν όνομα.— Ούράνιον
  σώμα.— "Ονομα ρ'ασιλίσσης τής
  Δανίας.
  5) Πόλις τής Άζοφικής μετά
  μεγάλου λιμένος.—Κτητική άντω-
  λαϊκό τσιγάρο
  ,,Νύμφη
  Χαρμάνι γλυκοσερτικο,
  καΐ ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΩΡΑ
  Δρ. 6
  Μέ 100 ΔΕΛΤΙΑ μεγάλα πέρνετε 20 Δραχμάς
  (Κεντρικόν ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ έναντι ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ).
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ΚΟΙΜΩΙΊΙ ΚΗ
  Η ΓΥΝΑΙΧΑ ΤΟΥ ΒΡΥΑΟΥ
  Γ52ον
  "Η ζωή τής μελαγχολικη
  αΰτοκρατείρας.
  Ό πρίγκηψ Άλέςανδρος τί,
  "Εσσης, άοελφός τής τσαρίνας τή
  Ρωσσίας πού ύπηρετεϊ εις τάς τα
  ξεις τοΰ έν Ιταλία αύστριακο
  στρατοΰ, ευρίσκει την νεαράν αό
  τοκράτειραν «]ο1ΐβ ΟΟΠΐτηβ «Π
  οοειΐΓ», γελα όμως για τίς σύν
  τομες ΐταλικές φράσεις ποΰ 2
  άποστηθίση, καθώς καί γιά τα
  γαλλικά τ/,ς πού κάθε άλλο όμι
  λεΐ παρά εύχερώς. Γιά την ώγ,ορ-
  φιά της 8μως οί Βενετσιάνοι παρ
  όλην την πολιτικήν των έχθρότη·
  τα, δέν παραμένουν άναίσθητο:.
  Έφ' δσον παρατείνετκι ή πά
  ρουσία τοθ αύτοκρατορικοΰ ζεύ
  γους εις την πόλιν, αί διαθέσει
  των κατοίκων γίνονται θερμότερα:
  Έδώ ν.α'ι έκεΐ άρχίζουν αί πρώ
  ται φιλικαί εκδηλώσεις, οί πρώ·
  τοο χαιρετισμόν Όταν την η
  Δεκϊμβρίου έςεοόθησαν οιατάγμα·
  τα άμνηστείας γιά τα πολιτικά
  άδι/.ήματα καί έπεστράφησαν α
  ν.ατεσχημέναι περιουσίαι των πό
  λιτικών φυγάδιον, παρατηρεϊτα
  άμέσως αισθητή βελτίωσις είς τί,
  κατάστασιν. Τό βράδυ τής ιδίας
  ημέρας ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ κα
  ή αϋτοκράτειρα Έλισάβετ άνευ
  φημοΰνται ζωηρότατα υπό τοί
  πλήθους είς τό θέατρον Φενίτσε.
  Νόστιμα, μικρά έπεισόδια, γενό¬
  μενα γνωστά, συντελοΰν καί αύτά
  εις την μεταβολήν των διαθέσε
  ών τοΰ κοινοΰ. Μίαν ημέραν, είς
  τόν περίπατον, κάποιος άγνωστος
  σταματα τό αΰτοκρατορικόν ζεΰ-
  γος γιά νά έγχει
  μνημα: «'Υποβάλλετέ το είς τα ά-
  νάκτορον!» λέγει ό Φραγκΐσκος
  Ιωσήφ είς τόν άγνωστον.
  —Τό επεχείρησα ήδη, μεγαλει-
  ότατε, άπαντα ό άγνωστος, άλλά
  μέ άπέπεαψαν..
  —Έδώ δέν είνε οΰτε ή κατάλ-
  ληλος θέσις, ουτε ή κατάλληλος
  στιγμή. Ήμπορεΐτε νά ελθετε α¬
  φόβως εις τό άνάκτορον — άπαν¬
  τα ό Φρχγκΐσκος Ιωσήφ είς τόν
  άγνωστον, πού. άποδεικνύεται
  ;ΐνε ενα; πρώην
  κός, ονόματι Τζούρα, πού είχε
  στερηθή τής συντάξεως τού, ώς
  συμμετασχών εις την επανάστα¬
  σιν τοϋ 1Κ4Χ.
  —Είμαι βέδαιος δτ'. ν.αί άν
  ίέλίο, δεν θά μοθ επιτρέψουν την
  είσοδον!—άπαντα ό πρώην άξιω-
  μ,ατικό.
  Ό αύτοκράτωρ Ιτοιμάζεται νά
  ■ροχωρήση, άλλ' ή Έλισσάβετ
  τόν κυττάζει μέ βλέμμα ίκεσίας
  καί τοΰ λέγει:
  Δόσε τουλάχιστον είς τόν
  άνθρωπον τό ενα σου γάντι. Θά
  δώσουμε διαταγήν νά επιτραπή
  ή εΐσςιδος είς τόν κάτοχον τού.
  (συνεχίζεται)
  νυμία.—Τής Γρχοιάς τό....
  (1) Άναφορικόν (πληθ.).
  7) Δέν είνε οιόλου γίγας....—
  Γεωμετρικδν σχήμα.
  8) Άρθρον.
  'Ο Πόλις καί λιμήν τής Δ.Άλ-
  γερίας.—"Ο,τι καί τό 2όν τοΰ (>ου
  όριζοντίως.—Ρώσσος ήγεμών έκ-
  στρατεύσας κατά τήςΚωνσταντινου
  πόλεως 1)41.
  10) Διάσημος Γερμανό; χαρά-
  :της.—Άγγελιοφόρος των Ηεών.
  —Σχηματίζεται εις τούς ποτα-
  αούς.
  11) Ό τολμων.—Δέν δυνάμεθα
  'ά ζήσωμεν άνευ αύτοΰ.—Παιοί.
  12) Χωρίον τοΰ Πόντου είς την
  Τραπεζοθντα.—Άγιος των Κα-
  θολικών.—(αΐτ.)
  18) Ό νηστικός.— Έ πρός τόν
  Θεόν των εΐοωλολατρών προσφορά
  ζώων, πραγμάτων κ.λ.π.—(γεν.)
  ΪΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ:
  : ■
  ■ Τό θαλαμηγόν ά)π ■
  Αναχωρεί έξ Ήρα- ■
  κλείου εκάστην ΚΥΡ1Α- "
  ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ- ■
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ. "
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' |
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον, ■
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. .

  Πραχτορεϊον ■
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ;
  Τηλέφ. 5-41 .


  ■■■■■■■■■■■■■■■■>■■■»■
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό φίλος τρα-
  ττεζιχικός κ Μιχαήλ Άθ. Σκουλάς
  καί ή δεσποινίς Άστχασία Έμμ.
  Μοσχαπιδακη ηρραβωνίσθησαν.
  Συγχαοητήρια.
  ΕΟΡΓΑ1- Μεθαύριον εορτήν
  τού Άγίου Δημητρίου λόγω πέν-
  θους δέν έορτάζει, οϋτε δέχεται
  έπισκέψεις ό κ Δ. Χανδάνος.
  —Ό κ. Δημ. Φανουράκης κου-
  ρεύς δέν έορτάζει, μεθαύριον ε¬
  ορτήν τοθ Αγ. Δηαητηίου,
  —Έπίσης ό κ Δημ. Ν Λογιά-
  δης κτηματιας δέν έορτάζει, οϋτε
  δέχεται έπισκέψεις
  Γϊιρω στήν πόλι.
  Μέ την νέαν ύποτροπήν τής κα-
  κοκαιριας οί συμπολίται κατελή-
  φθησαν πάλιν άπό ανησυχίας.
  — Αί πλημμυραι βλέπετε τής
  παρελθούσης "υριακής άποτε-
  λοΰν όλως διόλου κακόν προη¬
  γούμενον!
  —"Η διά νά ρίμρθα συνεπέστε-
  ροι πρός τα πράγματα: τραγωδίαν
  άληθινήν τής οποίας κάθε Ίδέα ε¬
  παναλήψεως γεννα τόν τρόμον.
  — Ή παντελής στέρησις ύδατος
  εσυνεχίσθη καί χθές καί κατά
  τρόπον δημιουργοΰντα δυσφορί¬
  αν.
  Πάντως αί εργασίαι επιδιορ¬
  θώσεως των βλαβών τού ύδρα-
  γωγείου συνεχίζονται δραστηρί¬
  ως.
  —"Ωστρ νά είναι ττιθανωτάτη ή
  παροχή ύδατος σήμερον.
  -Διά νά επανέλθη ό κανονι¬
  κάς ρυθαός είς τα οίκιακά πράγ¬
  ματα καί νά λείψουν τα παρά-
  πονα.
  —Τα σηαερινά μνημόσυνα υπέρ
  αναπαύσεως τής ψυχής των πνι-
  γέντων, άποτελοΰν πράγματι μίαν
  θλιβεράν δσον καί σκόπιμον κοι-
  νωνικώς πρωτοβουλίαν.
  — Είς την όποιαν άνταπεκρίθη
  ό Δήμος Ηρακλείου.
  —Μία τιμή πρός την μνήμην
  των θυμάτων τής άδοκήτου συμ¬
  φοράς, αποτελεί τρόπον τινά ο-
  πενθύμισιν των καθηκόντων τοθ
  συνόλου πρός τούς έπιζώντας.
  —Παρά την έπίτασιν τής κακο-
  καιρίας ή νυκτερινή κίνησις έ-
  ξηκολούθησε καί προχθές ζωηρά.
  — Δεν ελειπαν οΰτε οί θαμώ-
  νες των κινηματοθεάτρων, οΰτε
  των άλλων κεντρων τοϋ κλειστοΰ
  χώρου.
  —Μεταξύ των οποίων έκτός
  των συνήθων άπασχολήσεων δια
  τό «-σκότωμα τής ώρας» έπεκράτη
  σεν καί ή... πολεμική συζήτησις
  έν συνδυασμώ έννοεΐται μέ τα
  έπιχειρήματα των είρηνιστών.
  —Έκτός των αλλων φροντί-
  δων πού καταβάλλονται δια την
  αντιμετώπισιν τής καταστάσεως
  πρρέχει όμολογουμένως καί έ¬
  κείνη τής άποκαταστάσεως των
  συγκοινωνιών
  —Διά την όποιαν καί καταβάλ¬
  λονται ώς γνωστόν φροντίδας
  σύντονοι υπό τής μηχανικής υ¬
  πηρεσίας
  — "Ας ελπίσωμεν δτι ή αποκα¬
  τάστασις αύτη θά επιτευχθή τό
  ταχύτερον πρός επανάληψιν τής
  τακτικής έπικοινωνίας μέ τάς
  επαρχίας έκ τής διακοπής τής ο¬
  ποίας πολλαί ζημίαι προέρχον-
  ται είς παραγωγούς καί μή.
  —Ή εύαρέσκεια την όποιαν έ-
  ξέφρασεν ό κ. Νομάρχης Ηρα¬
  κλείου πρός τούς άξιωματι-
  κούς, ύπαξιωματικούς καί άνδρας
  τού ενταύθα πυροσβεστικοΰ σταθ-
  μοΰ.
  —Έκδηλώνει κατά τόν καλύ¬
  τερον τρόπον την αντίληψιν τής
  Διοικητικής άρχής επι τής σημα¬
  σίας τής αύτοθυσίας των διαφό¬
  ρων έκτελεστικών όργάνων κα¬
  τά την τραγικήν νύκτα τής πλημ-
  μύρας.
  — ίϊίςτήν όποιαν συμπεριελή-
  φθησαν ώς γνωστόν καί οί αν-
  δρες τού πυροσβεστικοΰ σώμα
  τος Ηρακλείου.
  _—"Ολοι καί δλες πρέπει νά
  δοΰν τό φίλμ «"Αννε Μαρί» πού
  προβάλλεται διά τελευταίαν φο
  ράν σήμερον είς τό κινηματο
  θέατρον Πουλακάκη
  — Είναι άπό έκεΐνα πού άρέ-
  σουν καί πού κάνουν να περνόί
  κανείς άληθινά εύχάριστα μερι-
  κές ώρες.
  ό Ρέπορτερ
  ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝ1 Α ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  24—10-937. Γεωργίου Γεπεσάκη,
  Χριστοδούλου Ζουράρη, Κωνστ.
  Κανακάκη,
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
  24—10-37. Έμμ. Ματζαπετάκη
  και Μιχ. Τζομπανάκη. 25—10-37.
  Γεωργ. Γεπεσάκη καί Έμμ. Ζαχα¬
  ριάδου.
  Μανώλης Γ.
  Κωνιός :
  Νευρολόγος—ψυχίατρος Ι
  Τμημοττάρχης
  Ίατρος "
  Δημοο. Ψυχιατρεί
  βυ"Αθηνών >
  Δέχεται έν τώ
  ιατρείψ τού ■
  δδός Πειραιώς 175
  ' ΑΘΗΝΑΙ. ·
  Τηλέφ. 52.379.
  0 ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *
  Κων. Ε. Πολυδόκης
  ,Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τού στομάχου
  εντέρων καί ήτΐατος, δέχεται
  τους ττάσχοντας έκτοΰττεπτι-
  κουσυστήματος έν τω ιατρείω
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρεϊς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορραΐδων α¬
  νευ εγχειρίσεως δι1 ένέσεων.
  Άριθμ τηλ. 7—92
  >Κ0«λδΓ
  ιΙ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  'ίαι
  το
  1 ο
  ιθανωτάτη ι
  όν.
  1 ο κανο«
  ϊκιακά ττοάν
  ι/όσυνα ό—έρ
  Πς των «κ
  ράγματι μίαν
  ϊκόττιμον κοι
  ιαν.
  άντα·ηειφί8ΐ|
  την μνήμην
  »οκήτου σ
  ρότΐον τίνα
  ΐηκόντων τοί
  ός έττιζωντοΓ,
  σιν τής κακ
  ιή κίνησις ι
  >οχβες ζωηρά
  Οτε οί θαμώ
  .άτρων, ο&τε
  τοϋ κλειστοί
  Οποίων έκτκ
  ιχολήσεων διΐ
  5θς· έττεκραη
  ική συζητηβ
  /οεΐται με ι»
  εΐρηνιστών
  4λλων φροντι
  ινται δια ττη
  αστασεως'
  ιν καί κατοβοΐ
  τόν φρον#ί
  μηχανικηζ ί' ^
  εν δτι ή ά» !
  ι £-ιτευχβί|«
  επανάληψιν της
  >νίας υ* .""
  διακοπης της*
  μίσι τιροερχον
  ούς και ί"1; ,
  ϊΤήν δττοιανέ
  <ομάρχης "Ρ ούς ά£·ιωϊ01" .ούςκα·ι**« ,οβεστικου οί» κατά τόν ■»* ν αντίληψιν νύκτα της* ιίαν συμ'ΐΐ ■στόν και « " ,βεστικου "αι δλίς ;ί?* ονου Λία ^ εύχάΡ10*8 Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Ζτ*~* Οί "Αθλιοι. 138ον «'ΈλΟετε, έλεγε, καί ίδέτε τόν στρατάρχην τής Γαλλίας πώς θνήσκει επί τοΰ πεδίου τής μάχης !» Άλλ' είς μάτην ό Νέϋ έκεΐ δέν απέθανε. ΤΗτο βλοσσυρός καί άγανακτών. Πρός τόν στρατηγόν Έρ- λώνα αποτεινόμενος· «Σύ δέν κατορθώνεις νά σέ σκοτώσουν;» τόν ήρώτα. Έκραύγασε δέ μεταξϋ τοϋ πολεμίου πυροβολικοΰ, κατακερματίζοντος την δράκα εκείνην των ύπ' αυτόν άπολειπομενων άν- δρών Καί δι' εμέ τίποτε, δι' εμέ !» "Ας έμβαιναν αύται δλαι αί αγγλικαί σφαίραι είς τα έντοσθιά μου μέσα, άς έμβαιναν !» "Εμελλον, δύστηνε, νά σοΰ δώσωσι τόν θάνατον σφαίραι γαλλικαΠ ΙΒ'. Καταστροφή. Ή φύγη των όπισθεν τής αύτοκρατορικής φρου- ρας υπήρξε θρηνωδεστάτη. Τα γαλλικά οτρατεύ- ματα έκάμφθησαν διά μιδς πανταχόθεν' συγχρό¬ νως έγκατελείφθησαν καί Ούγομόντιον καί Αίσαίν- ιη καί Παπελοττη, καί Πλακενθτον. Την φω¬ νήν «προδοσία!» διεδέχθη ή ψωνή, «ό σώζων εαυ¬ τόν σωθήτω!» Στρατιά διασκορπιζομένη όμοιάζει πρός την τή- ξιν τοθ πανετοθ. Ρέπει τό παν. ραγίζεται, τρίζει, πΐπτει, κυλίεται, συγκροϋεται, έπιπολάζει, σπεύδει, κρημνίζεται. Άνήκουστος ή άποσΰνθεσις έκείνη! Ό Νέϋ άναβαίνει άλλον ϊππον, καί άσκεπής την κε¬ φαλήν, άνευ λαιμοδέτου, άνευ ξίφους, τρέχει επί τόν δρόμον πρός τάς Βρυξέλλας, έκεΐ δέ πάλιν Ίσταται έμποδΐζων Άγγλους τε καί Γάλλους. Προ- σπαθεΐ νά συνάξη τόν στρατόν, δν άνακαλεΐ καί ύβρίζει έμποδΐζων την γενικήν φυγήν. Άλλά κα- ταπλημμυρεΐταΓ οί στρατιώται φεύγουσιν άνακρά- ζοντες' «Ζήτω ό στρατάρχης Νέθ!» Δΰο συντάγμα- τα υπό τόν Δουροθτον σγονται καί φέρονται τεθο- ρυβημένα καί ώς ριπιζόμενα μεταξϋ τής σπάθης των ούλάνων καί τού τουψεκισμοΰ των ΐλών τού Κέμπτ, τού Βέστ, τοΰ Πάκ, τοΰ Ρυλάντ. Χειρίστη πασών των συγκρούσεων είνε ή φυγή' φίλοι θα- νατοΰσιν αλλήλους Ίνα σώσωσιν εαυτούς1 ϊλαι ίπ- πέων καί τάγματα πεζών συντρίβονται πρός άλ- ληλα καί διασκορπίζονται ώς είς αφρόν απέραν¬ τον. Ό Λοβώ άπό τοΰ ενός άκρου καί ό Ρέιλλ άπό τοΰ άλλου, κυλίονται είς τό μέγα έχεΐνο ρεΰμα καί αύτοι. Είς μάτην ό Ναπολέων στήνει φραγμοϋς διά τής άπολειπομένης αυτώ φρουρας· είς μάτην ά- φειδεΐ τοΰ τής ιδίας αυτού υπηρεσίας ίππικοΰ είς έσχάτην προσπάθειαν. Ό Κιότος όπισθοχωρεΐ ενώπιον τοΰ Βιβιανοΰ, ό Κελλερμάννος ενώπιον τού Βσνδελεύρου, ό Λοβώ ενώπιον τοΰ Βυλώφ, ό Μοράνδος ενώπιον τού Πίρχ, ό Δομών καί ό Σου- βερβίκ ενώπιον τοΰ πρίγκηπος τοΰ Βιλλέλμου τής Πρωσσίας. Ό Κιότος, όστις είχεν έξορμήσει αγων τούς ίππεΐς τοΰ αϋτοκράτορος, πίπτει υπό τούς πόδας των "Αγγλων δραγόνων. Ό Ναπολέων τρέ¬ χει καλπάζων καθ" δλον τό μήκος τοΰ ρεύματος των φευγόντων, άγορεΰει πρός αύτούς, τούς συν- θλίβει, τούς άπειλεΐ, τούς ίκετεύει. Όλα τα στό- ματα άτινα τό πρω'ι άνέκραζον «Ζήτω ό αύτοκρά- τωρ !» μένουσι κεχηνότα' σχεδόν ουδείς τόν γνωρί- ζει. (συνεχίζεται) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ■ ■εί —Νέοι Συνδυασμοί. —Νέα Σχέδια. —Νέες Φόρμες. Μέ Κροκί Παριζιάνικσ. ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ■■■■■■■■■ειειεΐΒει·ι ■■■■■ι ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι' όλους. ΝΕΑ ΠΑ ΤΟ ΑΥΓΟ Έν ώ, λοιπόν, εΊ»ς τώρα εθεω¬ ρείτο ίν. τό αύγό είχεν ελαχίστην θρεπτικήν αξίαν, οεδομένοο ότι ή θρεπτική τού άξία υπελογίζετο ε¬ πί τή βάσει των θερμίδων—καί τό αύγό περέχει είς τό σώμα μό¬ νον 50 θερμίοας—ήδη τό αύγό θά θεωρήται ώς θρεπτικωτάτη ροφή, είς πολλάς δέ περιπτώ- σεις αύτόχρημα ώς φάρμακον. Έ- πειδή ίμως αντικείμενον 8λων των πειραμάτων ποΰ αναφέρομεν ήταν τό <ί>μό αύγό, ένδιέφερε νά
  εξακριβωθή κχτά πόσον τό αύγό
  ,ίραζόμενον οιατηρε; τάς θρεπτι-
  κάς τού ίδιότητα;, καττ. πόσον
  δηλαδή αί δρμόναι καταστρέφον-
  τα: είς θερμοκρασίαν 100 βα')-
  μών πού βράζει τό αύγό. Έκ των
  γενομένων έρευνών άπεδίίχθη 2τι
  καί ϊταν όράζεται τό αύγό, αί Ίρ-
  μόναι τού διατηρώνται άνέπαφοι,
  διότι εϊς τό εσωτερικόν τοΰ αύ-
  γοΰ δεν άναπτύσεται ή θερμοκρα-
  σία πού Ιχει τό περιβάλλον τό
  αύγό, ϋδοιρ. "Γστερα άπό βράσι-
  μο επί 35 λεπτά τής ώρας τό ί-
  σωτερικόν τοΰ αύγοΰ Ιχει θερμο¬
  κρασίαν 2Η μόνον οαθμών, ΰσιερα
  δ» άπό πέντε λεπτά (ίερμοκρασίαν
  1ί)' βαθμών. Συνεπώς καί σφικτί
  τό αύγό εϊσάγει είς τόν οργανι¬
  σμόν μας όρμόνας. Συνεπώς τό αύ¬
  γό άποδϊίχ.νύϊται ε'να πρώτης τά¬
  ξεως δυνα|ΐωτι/.ό γιά άρρώστους
  άναρρωννύοντας καί καχεκτικά παι
  διά.
  ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
  Α'.
  Οί σύγχρυνοι βιολόγοι δέν πα-
  ραδέχονται την θεωρίαν τής συνε-
  χοϋς εξελίξεως ώς συντελεστήν
  είς την όιαμόρφωσιν των ειδών.
  Την θεωρίαν αυτήν την άντικατέ-
  στησαν μέ μίαν άλλην: Την θεω¬
  ρίαν των άποτόμων μεταβολών.
  Μιας τέτοιας άτζοτ6ιθΌ μεταδο-
  λής άποτέλεσμα, ύποστηρίζουν με-
  ρικοί ο'τι υπήρξε καί ό άνθρωπος,
  προελθών αποτόμως άπό τό έ/.λΐ-
  πόν σήμερον πλέον εΐδος των με-
  γάλων άνθρωποειδών πιθήκων,
  δεϊγμα των οποίων αποτελεί ό πε-
  ρίφημος άπολιθωμένος σκελετός
  πού ευρέθη εις Ίάβαν καί ώνομά-
  σθη «πιθηκάνθρωπος».
  Ό Μαίτερλιγκ, ό Βέλγος ποι-
  ητής πού είνε περίφημος άπά τάς
  μελέτας τού καί ώς φυσιοδίφης,
  παρατηρεί κάπου πώς ή φύσις κά-
  νει σφάλματα, τα όποία δμως έκ
  των ΰστέρων οι&ρθώνει κατά τρό¬

  Γ
  ■!■■■■■■**■■■■■■*■■
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  V
  πον άριστοτεχνικόν, όμοιάζουσα
  κατά τουτο μέ τόν άνθριοπον εις
  τόν οποίον θά έμπιστευόμεθα 2να
  κιβώτιον μέ εξαιρετικά τελειοποι-
  ημένα έργαλεΐα, καί όν.οΧος θά
  χρησιμοποιοΰσε τα έργαλεΐα αύ-
  τά εις την τύχην. Πρεπει νά θεω¬
  ρούμεν δτι καί ό ά^ρωπος είνε
  Ινα άπο τα σφάλματα αύτά πού ή
  φύσις θά διορθώσ"β;
  Είνε γεγονός αναμφισβήτητον
  3τι είς πολλά ειδή ζώων, καί
  συγκεκριμένως είς ωρισμένα ψά-
  ρια, οί φυσιοδΐφαι παρατηροΰν τε¬
  λευταία ενα «βρασμόν ζωής» καί
  διαφόρους ενδείξεις δηλωτικάς
  τοΰ ότι άπότομοι μεταβολαί έτοι-
  μάζονται. Δέν είνε καθόλου βέβαι¬
  ον ότι ή φύσις πρόκειται ν' άντι-
  καταστήσιτΐ τόν άνθρωπον μέ Ινα
  των τωρινων μεγάλων πιθήκων,
  πρδγμα πού θά ωδήγει είς άνθρω-
  πίνας πάντοτε μορφάς.
  (συνεχίζεται)

  0
  ■ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖίϊΝ
  ■-------------------------------------------------------------------------
  ! ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1839
  ■ Ύποκατάστημα Ηρακλείου
  ■ ------------------------
  ■ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: δψεως καί επί ττροθεσμία
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
  ■ "Εν θυρίδιον τού θησαυροφυλακείου μας άναπληρώ-
  ■ νει τό άσφαλεστερον χρηματοκιβώτιον.
  5 Εκτέλεσις ττάσής έν γένει τραπεζι-
  5 τικής εργασίας υπό τούς πλέον συμ-
  ; φέροντας δρους.
  Ι— ππππειειειπεΐΒΠππεΐΒΒειπΐΒΒεΐΒειεΐΒειπππΒειεΐΒΒΒειπειειειππ ειεεβ
  ΑΦ1ΞΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ:
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ · ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ
  Ή μεθαυριανή τελετή
  επι τί) 26η Όκτωβρίου.
  Επί τή σημερινή ήμέρα Ίίιΐνι-
  κής έορτή; ίπετείψ τής απελευθε¬
  ρώσεως τής Θεσσαλονίκης εξεδό¬
  θη υπό τής Νομαρχία; τό κάτωθι
  ϊγρν έορτασμοθ:
  «Την πριτεχή Τρίτην /.αί ώ¬
  ραν 10.45' π. μ. ψχλήσεται οοξο-
  ξολογία έν τφ ΊερίΓι Μητροπο¬
  λιτικώ Ναώ Ιπί τή 2<ίϊ) Όχτωόρί- ου ήμέρα Έθνικής Εορτής. Είς την δοξολογίαν θέλουσι πχρα- στ|: Ό Ορθόδοξο; κλήρος, οί άντι- πρόσωπο; των ξένων δογμίτων, ά'πασαι αί πολιτικαί, δικαστικαί καί Στρατιωτικαί αρχαί μετά των ύπαλλήλων των, ό Δήμαρχος καί τό Δημοτικόν Συμβουλιον, ό Δι- κηγορικός, Ίατρι/.ός, Όδοντοια- τρικός καί Φαρμακευτικός Σύλλο- γος, οί Πρόεδροι καί τα Διοικη- τικά Συμοούλια των Έπιμελητη- ρίων, οί Διευθυνταί καί υπίλλν;- λοι Πιστωτικών Ίδρυμάτων, οί '. πολέμου καί τετιμη- μί;οι διά πολΐ;ιικΛν μεταλλίων, οί Άντιπρόσ(ι)ποι τοΰ τύπου, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλο¬ γήν ν.αί Σωματείιον, τό σώμα των Προσκόπων καϊ ό Λαός τής πό- λε Ί>ς
  Οϊ κ. κ. Άντιπρίσωποι των
  ξένων ν.ρατών θέλουσι κληθή ί'να
  παραΐτωσιν, εάν εύαρεστώνται
  είς την Δοξολογίαν. Τα τής Ίερο-
  τελεστίας θέλει κανονίσει ή Ίερά
  Μητρόπολις. Τα τ/)ς Στρατιο)τι-
  κης παρατάξεως γ,χΐ παρελάσεως
  τό Φρουραρχεΐον ν.αί τής τάξεως
  ή Διοίκησις Χωροφυλακής..
  ΑΙετά την δοξολογίαν θέλει γί-
  νει παοέλασις στρατοΰ—προσκό¬
  πων—σχολείων έ'ςωθι τοΰ καφε-
  ν:ίου «Εθνικόν»
  Έν Ηρακλείω τή 2Ιτ; Όκτιοόρίου
  1937
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  Ανδρέα; Ο. Μάρκελλο;».
  — Ή Κοινότιις Νεα£ Φιλα-
  δελφείας υπέρ τϋν θυμά-
  των χΐις πλημμύρας.
  Μαρα τού Πρόεδρον τή; Κοινό¬
  τητος Νεα; Φιλαδελφεία; έστά-
  λη είς τόν κ. Δήμαρχον τβ κά¬
  τωθι τηλεγραφημα: «Κοινοτικόν
  Συμβουλιον Νεα; Φιλθίδελφείας
  συνελθόν σήμερον είς έκτακτον
  συνεδρίασιν επί πληξάσιι την πό¬
  λιν υμών θεομηνία έκφράζει δι'
  εμού την βαθείαν αυτού συμπά¬
  θειαν καί ψηφίζει τό ποσόν
  δραχμών ε'ίκοσι πεντε χιλιάδων
  ίνα δι' υμών διατεθή δι' ανάγκας
  των πληγέντων Δημοτών Σα; Ά-
  δελφών μχς.
  Προεδρος — 'Αγγδλίδης».
  -Είσφορά έκ της ύποαθρου.
  Ό κ. Φίλιππος Κουκουριτάκης
  έκ Μοιρών δίδων τό σΰνθημα τής
  συμμετοχής τής ΰπαίθρου είς έ-
  πούλωσιν των πλπγών των πλημ-
  μυροπαθών απέστειλεν είς τόν κ.
  Δήμαρχον δραχμάς πεντακοαίας
  (500) ατομικήν εϊσφοράν.
  Τό εΰγενές τούτο δεϊγμα τής
  αλληλεγγύης είμεθα βεβαιοί ότι
  θά σπεϋσουν νά μιμηθοΰν κα'ι
  άλλοι έκ τής ΰπαίθρου.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΣΤΗΡΙΟΝ
  Ένοικιάζονται παρά την οδόν
  25 Αΰγούστου, εν γραφειον δυνά-
  μενον νά χρησιμεύστ;] έν ταύτώ
  καί ώς άποθήκη λόγω τήί £ύρύ-
  τητός τού καϊ εν μαγαζεΤον είς
  την πλατείαν Βαρελτζίδικα κα¬
  τάλληλον οι' οιανδήποτε εργα¬
  σίαν.
  Έπίσης ένοικιάζονται είς την
  κωμόπολιν Αρχανών μία οίκία
  παρά την θέσιν Βορνά καί εν μα¬
  γαζείον παρά την θέσιν Τροΰλος.
  Ή οίκία παρέχει πολλάς ευκο¬
  λίας.
  Τα δύο τελευταία κτήματα έν
  Άρχαναις, πωλοΰνταί συνάμα ή
  καί άνταλλάσσονται μέ ανάλογον
  άγροτικήν καί αστικήν περιουσίαν
  κειμένην είς Κάτω Άρχαναις.
  Πληροφορίαι παρά τώ ίδικτή-
  τη κ. Αλεξ. Σκορδύλη άντισ)χΐ[)
  έ. ά. ενταύθα.
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ είς συμφέρουσαν
  τιμήν, αυτοκίνητον φορτηγον
  Φόρδ, 1 1)2 τόννου, μακρύ σασσί,
  μεταχειρισμένον, είς αρίστην κα¬
  τάστασιν.
  Πολυχρονιδησ καί Φραγκούλη;
  —Καταστροφή γεφυρας.
  Είς την περιφέρειαν Μερωνιτς
  κ«1 'Ελενών Ρεθύμνης κατεστρά¬
  φη τελείως μία μικρά γεφυρα τής
  αμαξιτής όδού έκ των τβλευταίων
  βροχών καί οίίτΐί διεκόπη ή σι>γ-
  κοινωνια είς την περιφέρειαν
  αύτην.
  — Έξαφάνισις.
  Ό^Τάσος Χρ. Συριανός έτών
  15 ΰποδηματοποιός εξηφανίσθη
  τελευταίως έκ Ρεθύμνης οπου
  κατώκει. Σχετικώς ειδοποιηθη ή
  Είσαγγελία Ρεθύμνης.
  — Έφεδρικά Χανίων.
  Είξ τα Γραφεΐα τής Γεν. Διοι¬
  κήσεως Χανίων συνήλθε προχθέ;
  υπό την προεδρίαν τοϋ Γενικοΰ
  Γραμματεως κ. Ίππολυτου τό νέ¬
  ον Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ
  Ταμείου Έφέδρων Πολεμιστών
  Χανίων. Τό συμβούλιον άπησχο-
  ληθή, μέ ζητήματα ένοικιάσΐων
  καί άλλα ΰπηρεσιακά θέματα. Έ-
  ΐΐίσιις ενέκρινε τό ποσόν των 20.
  000 δραχμών υπέρ των πλημμυ-
  ροπαθών.
  — Ίερά πανήγυρις Αγ. Δη-
  μπτρίου.
  Την προσέχη Τρίτην 26 φθίνον-
  το; εορτήν τοϋ Άγίου Ενδόξου
  Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου έορ-
  τάζει ό ενταύθα έπ' ονόματι τού
  τού τιμώμενο; Ίερός Ναός.
  Ό μέγας.έσπερινός άρχεται αϋ
  ριον Δευτέραν 25 τρέχ. καΐ ώραν
  7 μ. μ. καθ" όν εϋλογηθήοονται
  οί άρτοι. Μετά τό πέρας τοΰ έσπε-
  ρΐνοΰ ό Ίερός Ναός θά παραμεί¬
  νη άνοικτός μέχρι τοΰ μεσονυ-
  κτίου διά τό ηροσκύνημα των εΰ·
  σεβών χριστιανών.
  Ό ό'ρθρος άρχεται την Τρίτην
  26ην τρεχ. ώραν 7 π. μ. μετά τό
  πέρας τοΰ όποίου θά ακολουθήση
  ή είθισμενη λιτανεία κα'ι ή εύ-
  λόγησις των άρτων.
  Είτα άρχεται ή θεία λειτουρ-
  γία. Κατά την θείαν καί ιεράν
  ταύτην τελετήν παρακαλοΰνται
  όπως εΰαρεατούμεναι παράστασιν
  απασαι αί αρχαί τής πόλεως καί
  τα Διοικητικά Συμβούλια των ά-
  νεγνωρισμενων όργανώσεων μετά
  των σημαιών των καί λαβάρων
  των καί πάντες οί φιλέορτοι κά-
  τοικοι τής πόλεως καί των περι-
  χώρων.
  Ή Ένοριακη Έπιτροπή 'Αγ.
  Δημητρίου.
  — Ανακοίνωσις.
  Παρακαλοΰνται οί κ. κ. συνδρο¬
  μηταί οί έγγραφεντες είς τό "Ε¬
  θνικόν Λαχεΐον νά προσέλθωσι
  καί παραλάβωσι τα γραμματιά
  των.
  (Έκ τοΰ Πρακτορείου).
  Αφίχθησαν καί ετέθησαν είς κυκλοφορίαν
  1
  «Άναργύρου Σιγάλα»
  Μέ τα ν ψ
  καί όλας τάς ποιότητος.
  καπνά Ξάνθης, Όξιλάρ, Γεννήσεας και Άνρινίου—είς πολυτελή κυτία
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: (Πλατεϊα Βενιζέλου) Ηράκλειον—Κρήτης.
  Γενικάς άντιπρόσωπος διά τούς Νομούς Ηρακλείου καί Λασηθίου:
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

  Ι «Γ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  24 Όκτωβρίου 1937
  Ο ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΕΦΘΑΣΕ ΧΟΕΣ
  ΑΠΡΟΟΠΤΠΣ ΕΙΣ ΓΗΗ ΡΩΜΗΝ
  ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΕ ΔΙΑ ΜΑΚΡΟΝ
  ΜΕΤΟΗΙΤΑΛΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΟΗ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Όκτωβρίου (τού
  άντατίθκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματαέν.
  Ρώμης μέσω Παρισίων άγγέλλουν ότι
  είς την Ίταλικήν πρωτεύουσαν έφθασεν
  όλως άπροόπτως σήμερον ό έν Λονδί¬
  νω πρεσβευτής τής Γερμανίας φόν Ρίμ-
  πεντροπ.
  Ό Γερμανός Πρεσβευτής ολίγον
  μετά την άφιξιν τού εγένετο δεκτός υπό
  τού Ιταλού πρωφυπουργοΰ κ. Μουσσο¬
  λίνι μετά τού οποίου καί συνωμίλησεν
  διά μακρών. Αργότερον ό Ρίμπεντροπ
  συνειργάσθη καί μετά τού Ιταλού ύ-
  πουργοΰ των Εξωτερικών κόμητος
  Τσιάνο.
  Ή άπροσδόκητος άφιξις τοΰ φόν
  Ρίμπεντροπ είς Ρώμην σχολιάζεται
  ποικιλοτρόπως. Γενικώς ύποστηρίζ&ται
  ότι αυτή είνε σχετική μέ την τροπήν ην
  έλαβον αί συζητήσεις έν ϊή Έπιτροπή
  μή επεμβάσεως καί ήτις δέν φαίν&ται
  συντελεστική τής έξομαλύνσεως των δι-
  εθνών πραγμάτων.
  Οί Γερμανοί και η στάσις τής Ρωσσίας
  Κρίσεις των Ίταλών διά τό Ίσπανικόν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Οί
  ήμιεπίσημοι Άγγλικοί κύκλοι
  άγγέλλουν δτι ή πρόοδος των
  συσκέψεων είς την Επιτροπήν
  μή επεμβάσεως συνεχίζεται
  είς τρόπον ώστε αυτή, νά προ¬
  βή ταχέως καί είς τα συμπλη
  ρωματικά έκεΐνα μέτρα δια
  των οποίων ή ανάκλησις των
  έθελοντών θά καταστή τό τα¬
  χύτερον πραγματοποιήσιμος.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Οί
  Γερμανοί κρίνοντες τα των ά-
  ποτελεσμάτων είς την επιτρο¬
  πήν ούδετερότητος έν σχέσει
  μέ τούς εθελοντάς, τονίζουν
  8τι ή Ρωσσία θά αντιδράση
  είς τάς άποψάσεις ταύτης κα-
  θισταμένης οϋτω άνεφΐκτου
  τής αναχωρήσεως των έθελον¬
  τών έξ Ίσπανίας. Σχετικώς οί
  Γερμανοί άναψέρονται είς
  πληροφορίας, έκ Βαλενθίας
  καθ" άς ή ανάκλησις των α¬
  ποτελούντων την διεθνή έρυ-
  θράν φάλαγγα έθελοντών άν-
  τικρούεται πανταχόθεν.
  ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ (ραδιογρ.)
  Τό Εθνικόν Στρατηγεΐον είς
  σημερινάς άνακοινώσεις τού
  έκθέτει τό ιστορικόν της απε¬
  λευθερώσεως τής Γιχόν τό ο¬
  ποίον αποδίδει είς μακράς
  καί έπιπόνους, διά μέσου ό-
  ρέων, στρατιωτικάς έπιχειρή-
  σεις. Ή πτώσις τής Γιχόν έ-
  πιλέγουν οί έθνικοί, υπήρξεν
  άναπόψευκτος άφ' ή"ς στιγμής
  ωρισμένα όρεινά σημεΐα κα-
  τελήφθησαν υπό τού στρατοΰ
  των. Κατά τάς ιδίας άνακοι¬
  νώσεις ή άπελευθέρωσις τής
  περί τό Όβιέδο περιοχής με¬
  τά την πτώσιν τής Γιχόν, δέον
  νά θεωρήται έπικειμένη.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Αί Ιταλι¬
  και έφημερίδες άναφερόμεναι
  είς τάς κρίσεις των "Αγγλων
  διά των οποίων έξαίρεται τό
  φιλειρηνικόν ενδιαφέρον τής
  Ιταλίας, ύπογραμμίζουν ταύ¬
  τας ώς συνέπειαν τής Άγγλι-
  κής είλικρινείας ήτις δέν ηδύ¬
  νατο ή νά έκτιμήση τάς
  προσπαθείας τής Ιταλίας
  πρός μίαν πραγματικήν εξο¬
  μάλυνσιν των πραγμάτων.
  Ή Κρατική πρόνοια
  διά τα δύματα της νεροποντης.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ
  ΤΟ ΣΥΗΕΤΑΙΡΙΖΕΣΟΑΙ ΕΙΣ ΥΠΑΑΛΗΛΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 93Όκτωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Είς την εφημερίδα
  τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σήμερον
  ό άναγκαστικός νόμος ό αφορών την ά-
  παγόρευσιν τοΰ συνεταιρίζεσθαι είς δη-
  μοσίθυς ύπαλλήλους. Διά τοΰ νόμου
  τούτου άπαγορεύεται ρητώς νά άναμι-
  γνύωνται οί ύπάλληλοι είς τα τής διοι¬
  κήσεως συλλόγων κ.λ.π. καί νά συνεται-
  ρίζωνται γενικώτερον.
  ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΟΙ
  Σ
  Β« ΑΙΟΡΙΪβΟΥΗ ΑΑΛΟΙ ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Διά πράξεως τοΰ
  ύπουργοΰ τής 'Εθνικής Παιδείας διω¬
  ρίσθησαν τετρακόσιοι ^οιδάσκαλοι οΐτι¬
  νες θά τοποθετηθώσιν είς υφισταμένας
  κενάς θέσεις. Κατά σχετικάς άνακοινώ¬
  σεις τούς διορισμούς τούτους Θέλθυν
  έπακολουθήσουν καί άλλοι δι» όκτακο-
  σίας εισέτι Θέσεις δημοδιδασκάλου.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
  Ο ΠΡαθΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Ό κ. Μεταξάς,
  έπιβαίνων τοΰ «Αβέρωφ» άναμένεται
  σήμερον τό άπόγευμα είς Πειραια.
  Καθ* ά ήδη προανηγγέλθη, είς τόν κ.
  Πρωθυπουργόν έτοιμάζεται παλλαϊκή
  ύποδοχή πρωτοβουλίαν ιδία των έργατι-
  κών όργανώσεων Αθηνών καί Πει¬
  ραιώς.
  Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΒΑΕ/8Η ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έξ Άγ¬
  κυρας σημερινάς πληροφορίας ό Τοΰρ-
  κος πρωθυπουργός κ. Μπαγιάρ, ανε¬
  κοινώθη ότι θά έλθη επισήμως τόν
  προσέχη Μάϊον είς Αθήνας άνταποδί-
  δων την επίσκεψιν τού "Ελληνος Ηρω-
  θυπουργοΰ είς την "Αγκυραν.
  ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑΤΟΥΔΗΜΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
  Καθ" αρμόδιον ανακοίνωσιν αυριον Δευ¬
  τέραν καί άπό τής 2ας μεταμεσημβρινής αί
  όρισθεΐσαι έκ Δημοτικών Σύμβουλον Έπιτρο-
  παί θά περιέλθουν τούς συνοικισμούς διά νά
  διανείμουν κατ' οικογενείας τα βοηθήματα
  ΤθΟ Δήμου,
  Οί κατελθόντες έξ Αθηνών
  είς την πόλιν μας κ κ. Ιωαν¬
  νίδης άρχιμηχανικός τού ύ-
  πουργείου Κρατικής 'Υγιεινής
  καί Αντιλήψεως καί Σκού-
  ρας Έπιθεωρητής παρά τώ ί-
  δίω υπουργείω, έπεκοινώνη-
  σαν χθές την πρωϊαν μετά
  τού Νομάρχου Ηρακλείου κ.
  Μαρκέλλου. Ακολούθως οί
  κ. κ. Ιωαννίδης καί Σκοΰρας
  έπεκοινώνησαν μέ τάς αρμο¬
  δίας διοικητικάς υπηρεσίας
  προκειμένου νά καταρτίσω-
  σιν λεπτομερείς έκθέσεις πε¬
  ρί των έκ των πλημμυρών
  έπενεχθεισών ζημιών, των
  έπιβαλλομένων άμέσων μέ-
  τρων προστασίας καί πε¬
  ριθάλψεως των πληγέντων
  καί λήψεως των ένδεδειγμέ-
  νων μέτρων, διά τής εκτελέ¬
  σεως συναψών έργων πρός α¬
  ποφυγήν επαναλήψεως ένδε-
  χομένων άπευκταίων.
  Οί ανωτέρω τεχνικοί ύπάλ¬
  ληλοι συνοδευόμενοι είτα υ¬
  πό τοΰ νομομηχανικού Ηρα¬
  κλείου κ. Έμμ. Καυγαλά-
  κη καί τοΰ κ. Γ. Ίατρίδου πε¬
  ριήλθον τάς πλημμυροπαθεΐς
  συνοικίας καί προέβησαν επί
  τόπου είς έμπεριστατωμένην
  έρευναν πρός εξακρίβωσιν
  των γενομένων καταστροφών.
  Είς "Ηράκλειον επρόκειτο
  νά κατέλθη έξ άλλου ό ύ-
  πουργάς τής Προνοίας κ. Κο-
  ρυζής διά ν' αντιληφθή αυτο¬
  προσώπως την έκτασιν των
  καταστροφών. Έν τούτοις ή
  κάθοδος τοθ κ. Κορυζή μαται-
  οθται, κατερχομένου άντ" αύ-
  τοΰ τοΰ παρά τω υπουργείω
  Προνοίας Γεν. Γραμματέως
  κ Κοζώνη. Ό κ. Κοζώνης
  άναμένεται ένταΰθα σήμερον.
  ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
  ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Αρμοδίως ανεκοινώθη δτι
  υπό συνεργείων καταρτιζόμε¬
  νον παρά τής Γεωργικής υπη¬
  ρεσίας Ηρακλείου θά γίνη έ-
  κτίμησις των έπενεχθεισών
  άγροτικών ζημιών έν τή πε-
  ριφερεία τής πόλεώς μας κα¬
  τά τάς προχθεσινάς καταρρα-
  κτώδεις βροχάς.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τί] άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων τιροιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Η ΣΧΟΛΗ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
  Είς τό ΰπ' αριθ. 3% φύλλον
  τής εφημερίδος τής Κυβερνήσε¬
  ως εδημοσιεύθη ό όργανισμός τή;
  Στρατιωτικής Σχολής Γυμναστι-
  κής. Είς τόν δημοσιευθέντα ορ¬
  γανισμόν ορίζεται ότι σκοπός
  τής αχολής είνε νά παρέχη μετά
  εΰδόκιμον εκπαίδευσιν των ΰπο-
  λοχαγών καί άνθυπολοχαγων των
  μαχίμων οπλων και τού σώματος
  τού Μεταγωγικοϋ, έκπαιδευτάς
  διά την σωματικήν άγωγήν τοΰ
  ατρατεύματος καί των στρατιωτι¬
  κών σχολών, νά έκπαιδεύη ΰπο-
  λοχαγούς, άνθυπολοχαγούς καί
  άνθυπασπιστάς ώς διδασκάλους
  τής όπλομαχητικής διά τα στε-
  λέχη τοΰ στρατεΰματο; καί τάς
  στρατιωτικάς σχολάς καί νά έκ¬
  παιδεύη ΰπαξιωματικούς τοΰ στρα
  τοΰ είς την σωματικήν άγωγήν
  καί όπλομαχητικήν, ϊνα χρησι-
  μοποιοΰνται ώς βοηθοί των έκ-
  παιδευτών αξιωματικών είς ταύ¬
  τας.
  ΕΚΤΟΠΙΣΝ1ΟΙ ΔΥΝΑΜΙΤΙΣΤΩΝ
  Συνελήφθησαν καί έξετοπί-
  οθησαν οί κατωτέρω σεσημα-
  σμένοι δυναμιτισταί: Μιχ. Φυ-
  σαράκης επί οκτάμηνον είς
  Μήλον, Ιω. Στ. Μαθιουδάκης,
  επί έ'ν έτος είς Άμοργόν, Θε¬
  οδ. Χρ. Κονταξάκης, επί έ'ν
  έ'τος είς "Ιον, Νικ. Δοξαστά-
  κης επί οκτάμηνον είς "Ιον,
  Ανδρ. Πιλάτος επί οκτάμηνον
  είς Άμοργόν Δ Αλεξάκης επί
  δεκάμηνον είς "Ιον, Δημ. Παρ-
  λαμάς επί οκτάμηνον είς Ά¬
  μοργόν, Έμμ. Σταματάκης ε¬
  πί εξάμηνον είς Άμοργόν, καί
  Άντ. Πλεμένος ή Ζουρίδης ε¬
  πί εξάμηνον είς Μήλον. Όμοί-
  ως εξετοπίσθη επί έ'ν έτος είς
  Άμοργόν ώς έπικίνδυνος είς
  την δημοσίαν τάξιν ό Νικ.
  Κατζουράκης καί ώς έπικίνδυ¬
  νος ζωοκλέπτης ό Γεώργ.
  Ψιλλάκης επί έ'ν ετος είς Μή¬
  λον.
  ΕΠΕΤΡΑΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ
  Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Διά διαταγής τής Γενικής
  Διοικήσεως Κρήτης επετράπη
  έλευθέρως ή είς τό έξωτερι-
  κόκ καί εσωτερικόν μεταφορά
  έκ τής νήσου ελαίου [άνευ
  σχετικάς αδείας.
  Σταφίίες.
  Σουλτανίναι α'
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  δρ. 21.50 22 —
  21
  ρ
  γ'
  » <£1. » 2Ο.5Ι! α • 14.- β' · 12. ν' « 10— α' ► 10.50 β' 9 — Υ' 9.— Χαρούπια » 2 00 "Ελαια 5ο » 27.-28 » κοινά » 27— Σάπωνες. ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 24 — » β' » 22. - Πράσινοι α' ττοιότ. » 22.— β' » » 20 50 θΐνοι. Αρχανών τό μίστατ. » 45. Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6. ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ζυρίχη Παρισιοι Λονδίνον Νέα 'Υόρκη 23ης Όκτωβρίου 1937 ■Αγορά Πώλησις * 25.40— 3.70 546 110.10 25.65 3.80 550 111 10 "Αμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Βαρσοβία Άγορά Πώλησις 60.80 61.40 28.10 28 35 3 71 3.75 20.75 21.— ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΑ ΛΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΝ Κατ' απόφασιν τής Έπιτρο- πής Διατίμησεως αί τιμαί των αλεύρων καί τού άρτου εκα¬ νονίσθησαν άπό χθές ώς εξής: 'Άλευρα λευκά κατ' οκάν δρχ. 11.69 1)2, πιτυροΰχα 10. 37. "Αρτος λευκός δρ. 10.80, πιτυροθχος 9 Έπίσης καθώ¬ ρισε την τιμήν κατ' οκάν τού χοιριδίου γάλακτος κάτω των 6 οκάδων είς δρχ. 50. Αυριον συνερχομένη ή ανωτέρω έπι¬ τροπή θά προβή είς τόν κα¬ θορισμόν των δικαιωμάτων των ελαιοτριβείον. Έπίσης θά ρυθμίση τα άρτεργατικά δικαιώματα. ΘΑ ΔΟΘΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΥΔΩΡ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ Κατά πληροφορίας έκ τής αρμοδίας υπηρεσίας τού Δή¬ μου επερατώθησαν αί έπι- σκευαί των βλαβεισών έκ τής νεροποντης σωληνώσεων τού έξωτερικοθ ύδραγωγείου άπό προχθές την νύκτα. Σήμερον δέ την πρωΐαν θά δοθή είς δλην την πόλιν ύδωρ. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ Συνελήφθησαν διά παράνο¬ μον κατοχήν δπλων οί Δημ. Μ. Καλλέργης, Γεώργ. Γ. Παν νουλάκης, Στ. Ν. Πατραμά- νης, Έμμ. Γ. Βλαστάκης, Άντ. Ζ. Λαδιανός καί Μιχ. Γ. Ψα- ράκης. "Ομοίως συνελήφθησαν καί παρεπέμφθησαν αρμοδίως οί Γ. Μιχ. Μανουσάκης. Διον. Γ. Χανιωτάκης καί Ήρακλής Δ. Χανιωτάκης έκ Βενεράτου διά κλοπήν 200 όκ. σταφίδος. Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ Διά τηλεγραφήματός τού πρός τόν κ. Δήμαρχον "Ηρα¬ κλείου ό Πρόεδρος Κοινότητος Φιλαδελψείας γνωρίζει δτι προέβη είς ενεργείας διά νά έλθωσιν καί οί λοιποί Δήμοι καί κοινότητες οί ύπαγόμενοι είς την δικαιοδοσίαν τής Δι¬ οικήσεως Πρωτευούσης άρω- γοί είς τούς πληγέντας έκ των πλημμυρών δημότας "Ηρα¬ κλείου. Επιπροσθέτως ένεργεΐ δπως τα ψηφισθησόμ"ενα ποσά είναι δσον τό δυνατόν σημαν τικά. Έπιβεβαιωτικόν τηλε- γράφημα των ανωτέρω έστά- λη χθές πρός τόν κ. Δήμαρ¬ χον καί υπό τοθ Ύπουργοΰ Πρωτευούσης κ. Κοτζιδ. Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ Την προσέχη Τρίτην, επέ¬ τειον τής καιαλήψεως τής Θεσσαλονίκης υπό τοΰ Έλλη- νικοΰ στρατοΰ, άπαντα τα καταστήματα καί αί οικίαι θά σημαιοστολισθΩσιν. Διά την άκώλυτον κικλοφορίαν τοθ κοινοϋ κατά την ημέραν τοθ έορτασμοΰ ή Διοίκησις Χωροφυλακήν συνιστά δπως οί προσερχόμενοι νά παρακο- λουθήσωσιν τάς παρελάσεις τού στρατοΰ των προσκόπων καί των σχολείων λάβωσιν θέσεις όπισθεν '.τών παρατα- χθησομένων κατά μήκος των όδών σχολείωνκαί προσκόπων. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Χθές την μεσημβρίαν συνήλ θεν είς την Δημαρχίαν άσχο- ληθΡΪσα μέ διάφορα ύπηρε- ριακά ζητήματα ή Δημαρχια- κή Έπιτροπή Ηρακλείου. ΜΕΤΑΞΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑ! ΑΝΕΦΥΗΣΑΝ ΝΕΑΙ ΔΙΑΦΟΝΙΑΙ ΟΣΟΝΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΝ ΤΟΗ ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ Ε 8Ε Αί Ν ΤΟΝ ΑΠΑΙΣΙΟΑΟΙΟΙΠΡΗΙΣ ΤΟΝ ΑΓΓλΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας).— Νυκτβριναί πλη¬ ροφορίαι έκ Λονδίνου παρουσιάζουν καί πάλιν ώς μή ,τερματιαθείσας τάς συζητήσεις είς την Επιτροπήν μή επεμ¬ βάσεως. Κατά τάς πληροφορίας ταύτας με· ταξύ κυρίως τής Ιταλίας καί Ρωασί- ας άνεφύηααν νέαι σοβαραί διαφωνίαι, έν σχέσει μέ τόν αριθμόν των έθελον¬ τών οΐτινες πρόκειται νά άνακληθώαιν έν τής Ίαπανίας έξ αμφοτέρων των άν- τιμαχομένων μερών. Αί Αγγλικαί έφημερίδες κρίνουσαι είς εσπερινάς έκτάκτους έκδόσεις τάς διαφωνίας ταύτας, δέν είναι φειδωλαί ώς χθές, είς άπαισιοδόξους κρίιεις, το· νίζουσαι ότι ή δημιουργουμενη έν τ* Έπιτροπή μή επεμβάσεως κατάστασις ήρχισεν έμπνέουαα ανησυχίας. ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ ΔΥΣΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞ1 ΑΘΗΝΑΙ 23 Όκτωβρίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων αγ¬ γέλλεται ότι αί Γαλλικαί έφημερίδες άναγράφουσαι την άπρόοπτον μετάβα¬ σιν τοΰ φόν Ρίμπεντροπ είς Ρώμην συσχετίζουν αύτην μέ τάς έκ Λονδίνου πληροφορίας διά τό έργον τής έπιτρο- πής μή επεμβάσεως. Οί Γάλλοι ίσχυ- ρίζονται ότι δέν είνε απίθανον τό τα- ξίδΊον τοΰ Ρίμπετροπ νά εκδηλώνη σο- βαρότητα τής καταστάσεως ή την πρό¬ θεσιν τής Γ&ρμανίας νά εξωθήση την Ιταλίαν είς άδιαλλαξίαν έναντι τής Ρωσσίας καί τής Γαλλίας. Η ΗΤΟΣΙΣ ΤΗΣ ΓΙΧΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟΗ ΦΡΑΝΚΟ ΑΘΗΝΑΙ «3 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας)—Έκ Λονδίνου τη- λεγραφοΰν ότι ό Άγγλικός τύπος σχο¬ λιάζων την κατάληψιν τής Γιχόν υπό των στρατευμάτων τοΰ Φράνκο τονίζβι ότι ή νίκη αυτή δημιουργεΐ είςτόνΦράν κο «εύκαιρίας» στρατιωτικής όσον καί πολιτικής φύσεως. Οί "Αγγλοι φρονούν ότι ό Φράνκο είνε πιθανόν νά εκμεταλ¬ λευθή την νίκην τού καί είς τα παρα- σκήνια άκόμη τής έπιτροπής μή επεμ¬ βάσεως, έπαν&ρχόμενος επί τής άναγνω- ρίσεως αυτού ώς εμπολέμου. Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΔΕΧΘΗ ΧΟΕΣ ΤΟΝ ΔΟΥΚΑ ΤΟΥ ΟΥΪΝΔΣΩΡ ΑΘΗΝΑΙ »» Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' α τηλεγρα¬ φείται έκ Ηερολίνου ό Χίτλερ εδέχθη χθές τόν οούκα Ουΐνδσωρ καί την σύ¬ ζυγον τού. Λΐετά τού τέως βασιλέως τής Αγγλίας καί τής κυρίας Ούώλλις ό Χίτλερ συνωμίλησεν επ" αρκετόν καί είς τόνον λίαν φιλόφρονα. ΝΕΑ ΕΞ0ΡΜΗΣ1Σ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΕΙΣ ΣΑΓΚΑΗΗΑΙ ΣΑΝΣΙ , ΑΘΗΝΑΙ 23 Όκτωβρίου (τού μ^ΪΓ™^· ^^™^*™ κινεςικης πηγης, αγγέλλουν νέα έξόρυ.νι- σιν των Κινέζων τόσον είς την Σαγ- καην όσον και την επαρχίαν Σανσί. Κα- τα τα αυτ<α τηλ6γραφήμ»τα οί Κινέζοι κατώρθωσαν νά προωθήσουν τάς θέσεις των. 'Εξ αντιθέτου τό Τόκιο αγγέλλει μεγάλην ναυτικήν νίκην των — ■ εναντίον των Κινέζων.