94952

Αριθμός τεύχους

4699

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

26/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ων των ί
  έν
  Ιρίου (τοϋ ιι[
  αρισίων ι*·
  εφημερίς
  τον
  είς
  έκ
  τί,ς
  Γάλλοι ίφ·
  ϊανον τό «■
  εκδηλώνη»1
  ; ή την Ψ
  εξωθήση ι?
  ι έναντι ·$
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Σ.ΥΝΛΡΟΜΛΙ:
  Λϊγΐ'ττιιΐ"
  Γτΐ|θ((χ /ι^ιχι ')
  ρξήμηνιι; 1!
  ε'τΐ)θια δολ. 15
  Τι|ΙΙ|
  κατά φύλλον
  2
  ΤΡΙΤΗ
  26
  0ΚΤΩ3ΡΙ0Υ
  1937
  Ι ΡΑΨΙ.1Α Γ ΥΠΟΓΡΑΦΉ Α
  ΟΛυι μιν(ϊι ννρυν
  ιΠΕΥβΥΪΟί ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΙΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - 1;ΤΟ£ 22Ον
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΠΡΟ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
  ΤΗΣ ]ΙΜΕΡΑΣ...
  Είς τό γβργόν πέρασμα τοΰ Έλληνικοΰ χρόνου θά
  υπάρχη πάντοτε μία θέσις περίβλεπτος διά την σημερι¬
  νήν ημέραν καί ώς ημέραν πού έστεφάνωσε πρό ε'ίκοαι
  πβντε ένιαυτών μέ κλαοους δάφνης τά Έλληνικά έπλα
  καί ώς επέτειον τοΰ μεγάλου γεγονότος τής απελευθε¬
  ρώσεως τής Θεσσαλονίκης υπό τοϋ Έλληνικοΰ στρατοΰ.
  Καί είς την πορείαν των ένιαυτών ή Έθνική ψυχή,
  θά στρέφεται όλόκληρος, πρός την νίκην τοΰ τότε των
  Έλλήνων μαχητών, διά νά χαιρετίβη τό θριαμβικόν των
  πέρασμα υπεράνω των άλλοτε ύποδούλων Έλληνικών
  τμημάτων άλλά καί νά άρυσβή διδάγματα, άλλά καί νά
  άντλήση θάρρος, άλλά καί νά διδαχθή, άναβαπτιζομένη
  είς τά νάματα τού ωραιοτέρου πατριωτισμόν, τί άποφέρει
  τό Εθνικόν σύνολον οταν ύπάρχουν οί κατάλληλοι η¬
  γέται, οί δυνόμενοι νά τοΰ έμπνεύοουν πίστιν καί αύτο-
  πεποίθηοιν.
  Ή Θεσσαλονίκη μέ την επέτειον τής απελευθερώ¬
  σεως της, δέν είναι άπλίι λεπτομέρεια είς την ιστορι¬
  κήν διαδρομήν τής .τελευταίας Έλληνικής είκοσιπενταε-
  τίας. Υπήρξε καί είνε σταθμός έθνικής άναγεννήσεως
  καί λαμποκοποΰσα τροχιά τής μεγάλης πορείας, τής πο-
  ρείας πού ήρχισε τό Γένος ολόκληρον άπό την Μελούναν
  πρός τα μεγάλα τού πεπρωμένα.
  Νά άναδράμωμεν είς τά γεγονότα των εύτυχων έκεί-
  νων ημερών, δέν είνε έργον προχειρολογίας. Διότι τά
  πλαισιώνουν έπη κα'ι θρίαμβοι, καί χαραί καί ένθουσια-
  σμοί, καί θυσίαι πρό των οποίων θά κλίνη μίαν ημέραν
  γόνυ σεβασμού καί αυτή ή ίστορία.
  Σήμερον αί σιιμαϊαι καί τής ιδικής μας πόλεως ό¬
  πως καί ολοκλήρου τού Πανελληνίου θά κυματίσουν ύ-
  περήφανοι καί σαλπίσματα καί κωδωνοκρουσίαι θά ση-
  μάνουν συναγερμόν, τόν ουναγερμόν τοΰ πανηγυρισμόν
  τής μεγάλης αυτής έπετείου, τού ΐριάμβου πβύ έδόξασε
  τα Έλληνικά έπλα πρό μιάς είκοσιπενταετίας εις την
  θεσσαλονίκην.
  Οί νέοι πού ήλθον είς τό έκτοτε χρονικόν διάστημα
  άς μή σταματήσουν απλώς είς τόν θρΰλον τής μεγάλης
  ημέρας. Άλλά ταυτοχρόνως άς στραφούν μετά σεβασμοΰ
  πρός τούς δημιουργούς της. Μεταξύ των, μέσα είς τό
  πλήθος πού θά χειροκροτή τούς νέους στρατιώτας τοϋ
  Έθνους, μέσα είς την άνθρωποθάλασσαν ποϋ θά ριγή
  άπό ενθουσιασμόν πρό τής παοκλάσεως των νέων Έλ¬
  ληνικών στρατιωτικών μονάδων πού συμβολίζουν τάς
  νέας ελπίδας τοϋ Έθνους, θά ύπάρξουν σιγηλοί, σεμνοί,
  άφανεΐς οί ήρωες δημιουργοί τής μεγάλης αυτής ημέρας.
  Όπου τούς συναντήσουν καί οπου τούς ίδουν άς
  τούς άνοίξουν δίοδον. Ή μεγάλη σημερινή έπέτειος,
  είνε καί έπέτειος τοΰ θριάμβου των δπλων πού έφερον
  τόσον τιμητικώς καί τα όποΐα έπλήρωσαν μέ δάφνας ά-
  τελειώτων νίκων...
  Ή σημερινή έθνική έπέτειος
  ΠΟΣ ΕΓΙΝΕΝ Η ΟΑΡΑΑΟΣΙΣ
  ΤΝίβΕΣΣΑΔΟΙΙΙΗΪΕΙΣΙΟΙΙ ΣΤΡΑΤΟΝ ΜΑΣ
  Ίστορικαί σημειώσεις.
  Ε'. Ι
  Περί την 14ην ώραν έ'ψθα-1
  σαν δι' άμαξοστοιχίας είς τάς(
  παρα ιήν Σίνδον προφυλακάς
  τοθΈλληνικοΰ στρατοϋ οί πρό-
  ξενοι των μεγάλων Δυνάμεων
  μετά τοΰ Σεφήκ πασσά. Την
  αντιπροσωπείαν έδεξιώθησαν
  οί έκεΐ διοικήται τοΰ άποσπά-
  σματος Εύ.ζώνων καί 3ης Ή-
  μιλαρχίας, κατόπιν δέ όδηγι-
  ών τού Γενικοΰ Στρατηγείου
  ό συρμός, μετά των έπ' αυ-
  τοθ έπιβαινόντων, τή συνοδεία
  των Διοικητών Άποσπάσμα-
  τος Εύζώνων καί Ήμιλαρ-
  χίας, επέστρεψεν είς Θεσσα¬
  λονίκην καί διά τής σιδηρο-
  δρομικής γραμμής Σκοπίων έ¬
  φθασεν είς Τοψίν. Ή άντιπρο-
  οωπεία παρουσιασθείσα πρό
  τοθ Άρχηγοϋ τοϋ Έλληνικοϋ
  στρατοϋ, κατέστησε προφορι-
  κως γνωστοϋς τούς δρους
  τοθ Χασάν Τάξιν πασσά διά
  τούς όποΐους θά εδέχετο ού¬
  τος νά παραιτηθή τού πρό τής
  πόλεως τήςθεσ)νίκης αγώνος.
  Όσημαντικώτερος μεταξύ των
  τεθέντων δρων ήτο δπως επι¬
  τραπή είς τόν Αρχηγόν των
  Τ ουρκικών δυνάμεων ν' άπο-
  συρθή μετά τοϋ στρατοϋ τού,
  διατηρούντος ιόν οπλισμόν
  τού, είς Καραμτιουρνοΰ, ένθα
  ν ά παραμείνη μέχρι πέρατος
  τοϋ πολέμου.
  Ό Άρχηγός τοϋ Έλληνι-
  κο Ο Στρατοΰ απερριψε τοΰς
  δρ ούς τούτους καί εδήλωσεν
  δτ ι εδέχετο νά παραιτηθή τοϋ
  •πρόιίϊς Θεσσαλονίκης αγώ¬
  νος υπό την προϋπόθεσιν νά
  παραδοθή άπας ό Τουρκικός
  στρατός ώς αίχμάλωτος πολέ¬
  μου, νά καταθέση τα δπλα
  αύτοΰ καί νά μετηνεχθή εις
  τίνα λιμένα τής Μικράς Ά-
  σίας δαπάναις τής Έλληνικής
  κυβερνήσεως, των Τούρκων
  αξιωματικών διατηρούντος τα
  ξίφη των.
  Ή άντιπροσωπεία άφοϋ έ¬
  λαβε προθεσμίαν πρός απάν¬
  τησιν μέχρι τής 6ης ώρας τής
  6ης Όκιωβρίου,επέστρεψε διά
  τού αύτοΰ μέσου είς Θεοσα
  λονίκην.
  26 Όκτωβρίου 1912.
  Ή μεγάλη Ιστορική ήμέρα
  τής απελευθερώσεως της θεσ¬
  σαλονίκης.
  Την 4.50 ώραν διήλθε διά
  των προφυλακών τού Έλλη-
  νικοΰ στρατοθ, νοτίως Άγ-
  χιάλου, σιδηροδρομικός συρ¬
  μός προερχομένας έκ Θεσσα¬
  λονίκης καί κατευθυνόμενος
  είς Τοψίν, τοϋ όαοίου ε.Γιέβαι-
  νεν ό στρατηγός Σεφηκ πα¬
  σάς κομίζων είς τόν "Ελληνα
  Αρχιστράτηγόν την επί των
  προτάσεων αΰτοϋ απάντησιν
  τοθ άρχηγοϋ τοϋ τουρκικοϋ
  στρατοϋ Θεσσαλονίκης. Ό
  συρμός αφίκετο είς τό Γενι¬
  κόν Στρατηγεΐον την 5ην ώ¬
  ραν, καί ό Σεφηκ πασάς γε-
  νόμενος άμέσως δεκτός παρά
  τώ Άρχιστρατήγω ανεκοίνω¬
  σεν είς αυτόν, ότι ό Χασάν
  Τάξιν πασάς άποδέχεται ά¬
  παντας τούς διαβιβασθέντας
  ορους, εζήτησε μόνον ν' άφε-
  θώσιν είς την διάθεσιν τούτου
  δπλα διά την έκγύμνασιν των
  νεοσυλλέκτων. Έπειδή δμως
  ή αίτησις αυτή δέν εγένετο
  δεκτή υπό ^τοΰ Άρχηγοϋ τοΰ
  Έλληνικοΰ Στρατοϋ, ό Τοθρ-
  κος πληρεξούσιος έπανέκσμ-
  ψε διά τοϋ ουρμοϋ καί πά¬
  λιν είς Θεοσαλονίκην, ζητή-
  σαν δίωρον πμοθεσμίαν πρός
  απάντησιν. Ή χορηγηθεϊσα
  δμως προθεσμία παρήλθε καί
  ούδεμία απάντησις εΐχε λη¬
  φθή έκ μέρους τοθ Χασάν Τά¬
  ξιν πασά.
  Ό Άρχηγός τοΰ Τουρκι¬
  κοϋ Στρατοΰ εΐχε λάβει εγ¬
  καίρως γνώσιν τής έκ μέρους
  τοΰ "Ελληνος άρχιστρατήγου
  άπορρίψεως τής προτάσεως
  τοο διά την εξαίρεσιν 5000
  δπλων έκ τού παραδοθησομέ-
  νου ύλικοΰ, μή βλέιιων δ¬
  μως αποφασιστικήν προέλα-
  σιν των έλληνικών δυνάμεων
  καί θέλων νά κερδίστ) χρόνον
  άπέφευγε νά απαντήση.
  Περί την ΙΟην ώραν συνήλ¬
  θον οί Πρόξενοι των Μεγά¬
  λων Δυνάμεων, παρόντος
  καί τοΰ Βάλη, καί εξήτασαν
  την κατάστασιν. Οί άντιπρό-
  σωποι τοϋ Άρχηγοϋ τοθ Τουρ¬
  κικοϋ Στρατοΰ, έπέμεινον διά
  την εξαίρεσιν των 5000 δπλων.
  Έπείδή δμως ή τοιαύτη στά¬
  σις τού Χασάν Τάξιν πασά, ε¬
  κρίθη ένέχουσα υστεροβουλί¬
  αν τινά, οί Πρόξενοι δυσαρε-
  στηθέντες άπέχώρησαν τής
  συνεδριάσεως, άφοθ έπέρρι-
  ψαν ολόκληρον την ευθύνην
  των συμβησομένων επί τοθ
  Άρχηγοϋ τοθ τουρκικοϋ στρα¬
  τοϋ. Κατόπιν τούτου δι' είδι-
  κου συρμοϋ απεστάλη είς
  Τοψί άντιπρόσωπος των
  Προξένων, 'ί# καταστήστ)
  γνωστόν είς τό Γενικόν Στρα¬
  τηγεΐον τοθ Έλληνικοΰ Στρα¬
  τοϋ τα λαβόντα χώραν.
  Ό συρμός διήλθε περί την
  11 ην ώραν διά των γραμμών
  τής προχωροΰσης μέ σχημα¬
  τισμόν προελάσεως
  III
  Με-
  ραρχίας, καΐ οί έπιβαίνοντες
  αυ ιοΰ συνέστων την ανακο¬
  πήν των πρός μάχην διατά-
  ξεων επί τή έλπίδι δτι θά
  ήτο δυνατή ή πρόληψις τής
  συρράξεως.
  Έν τώ μεταξύ καί αί λοι¬
  παί μεραρχίαι προύχώρουν.
  Ή περίσφιγξις τοθ τουρκικοϋ
  στρατοθ συνετελεΐτο συστη¬
  ματικώς. Ό Χασάν Τάξιν
  πασσάς, προβλέπων τάς συ¬
  νεπείας μιάς άσκόπου διά
  την τύχην των τουρκικών δ¬
  πλων μάχης καΐ τό μάταιον
  τής έπιμονής επί τής γνωστής
  άπαιτήσεώς τού, ηναγκάσθη
  νά ΰποδεχθή άπαντας τούς
  υπό τοΰ Άρχηγοϋ των Έλ¬
  ληνικών στρατευμάτων, τεθέν-
  τας δρους καί την μεσημβρί¬
  αν απέστειλε πρός αυτόν δι'
  έφίππων αξιωματικών έγγρα¬
  φον δήλωσιν τής τοιαύτης
  τού αποφάσεως.
  (συνεχίζεται)
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  θίμα θυμίζουν έορταστικΐ: περι-
  οάλλνντα. Φυσιογνωμικδις θά Ιλε-
  γε κανείς 8τι ίτσι μαζεμένα στόν
  πρώτ^ κήπο—σζή σέρρα ή τό σα-
  λόνι, δέν Ιχουν καμμίαν σχέσιν
  μέ τα διακοσμητικλ μοτίβα των
  κιΐρίνων καλλιτεχνών. Τούς λεί-
  πει', τουλάχιστον διά την ιδιοσυγ¬
  κρασίαν μας, κάθε θρησκευτικάς
  μυστικισμό;. Στή φαντασμαγορία
  τού; ςεχωρίζομε σγουρά κεφάλια
  κοριτσιών. Ξεχωρίζομε άκόμη
  τόν τόνο τής χαρίς δπως τόν ά-
  τ.Ί^ίοουν οί έφήμερες οσο καί παλ-
  λόαενες άπό ζωή σκέψεις μια; πά
  νηγυρικής ώρας. Έχομε μπρι-
  σιά μας ενα όλόκληρο κοσμικό—ή
  κοσμοπολιτικο—διαμέρισμα, μέ
  πολύχρωμα φώτα, μέ μελίσσια
  χαριτωμένΐον ύπάρξεων, μέ κομ-
  ψούς κυρίους—μέ κέφι γενικό...
  —Άπό τα χρυσάνθεμα, έπανέ-
  λαβεν ό προλαλήσας, λείπει ά-
  πλούστατα ή κυρία Χρυσάνθεμον.
  Καΐ δέν έπαραδοξολογοθσε πά¬
  λιν. Ό Πιέρ ΑοτΙ σκιαγραφών-
  τας τίς μουσμέ, μέ τόν αΐσθη-
  σιακό τους μημουαπτισμά καί τό
  ευθραυστο τής χαράς τους, δέν
  κατώρθωσε νά βρή επάνω τους τί-
  ποτε τό... αίσιόδοξο. Ό πεσσιμι-
  σμός τού τίς περιέλαβε όλόκλη-
  ρες καί τίς παρουσίασε ώς θλιβε-
  ρά μπιμπελώ τής ζωής πού μοΐ-
  ρά τους είναι διαρκώς νά σπά-
  ζουν! Δέν κατώρθωσε νά διακρί¬
  νη στήν ΰπαρςί τους κάτι τό συ-
  νειδητά χαρούμενο. Αντιθέτως
  πρός την Ελληνικήν έκλαίκευσι
  των χρυσανθέμων: Καί στό φτωχό-
  τερο σπίτι τα χρυσάνθεμα σή-
  μερα είνε ενα; τόνο; έορτάσιμος
  —Ινα πανηγυρικό προανάκρου-
  σμα μέ ψυχολογικά, τρόπον τινά,
  περιεχόμενον.
  *
  * *
  Υπάρχει άκόμη καΐ μιά μον-
  τερνα έκοοχή διά τα χρυσάνθε-
  μα: "Οτι δέν μοιάζουν μόνον εξω¬
  τερικώς μέ σχουρχ κεφάλια κο¬
  ριτσιών. Μοιάζουν καί... εσωτερι¬
  κώς. "Ενα κορίτσι πού θά ρεμ-
  βάση σήμερα μπροοζά. σ' έ'να φρέ-
  σκο μπουκέτο χρυσανθέμων, θίχη
  μπροστά τού όλόκληρο τό διανο-
  ητικό τού κόσμο!
  —ΙΙαίζεις μέ τα χρώματα
  των χρυσανθέμων βεβαία, είπεν ό
  συνομιλητή;.
  —Έπάνω-κάτω.
  Γιατί άλήθεια τα ποικίλα χρώ-
  ματά τους Ιχουν μίαν ίδιαίτερη
  θέσι στή ζωή μας. Είνε τό άμ-
  φίβολο καί άβέβαιο τής μεταλλα-
  γής, πού σταματα δια,ίαίνοντας, σέ
  πολλούς αγ,οηοος, πολλές προ6λέ-
  ψεις, πολλά δνειρα, πολλές θεω-
  ρίες καί πολλούς... έκλεκτούς.
  "Ο,τι προέχει έδώ είνε τό έφή-
  μερο χρώμα ή τό ίφγ}ιερο μέλι
  τοθ καθενός: Τό Ιπιχείρημα τής
  στιγμής καί μαζύ ή χαρά της...
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  νιστών; Μήπω; ή ϋρήτη δέν η¬
  γωνίσθη κατά την μεγάλην ε¬
  κείνην επανάστασιν επί όκτώ ό
  λόκληρα ϊτη μαζί μέ την λοιπήν
  Ελλάδα; Δέν θά Ιπρεπε λοιπον
  νά στηθή εκεΐ ή προτθμή τοό
  Χατζή Ρούσσου Βουρδουμπα πα-
  ραδείγματος χάριν, δστις διά τό
  κϋρός τού, την άνδρείαν τού καί
  την στρατηγικήν τού δεινότητα
  ανεκηρύχθη άρχιστράτηγος των
  έν Κρήτη στρατιωτικών δυνάμε¬
  ων υπό τοΰ χρμ.ο<3το^ Τομπάζη; Δέν ήξ'.ζε νά καταλάβη κάποιαν θέσιν ΐκεΐ ό Τσουδερός, ό τρομε- ρός έκεΐνος τουρκοφάγος, 2στις ε¬ πί "Οθωνος διωρίσθη συνταγμα- άρχης τής βασιλικής 'φάλαγ- γος, είτε ό Χάλης, ό Σήφακας, ό Ξωπατέρας, ό Καζάνης κλπ; Εάν ή Κρήτη δέν ήγωνίζετο τόν κοινόν άγώνα υπέρ τής ε¬ λευθερίας, αί δεκάδες χιλιάδων των Τούρκων κχ'. Αίγυπτίων των άγωνιζομένων έν Κρήτη, ώς καί δ άσχολούμενος έκεΐ στόλος αύ¬ τω/ θά κατέκλυζον την λοιπήν Ελλάδα, θά κατέπνιγον την επα¬ νάστασιν καί θά έχρειάζετο καί οεύτερον καί τρίτον ίσως Ναυα- ρΐνον διά νά έπισφραγισθν) ή ελευθερία τής ΙΙελοποννήσου καί τής Στερεάς Ελλάδος. Είμεθα βεβαιοί δτι ή κυβέρνη¬ σις τοΰ κ. Μεταξα, ό δηοιος τό¬ σον άγαπητός είνε είς την Κρή¬ την, θά θελήση νά επανορθώση ήν προσγενομένην αδικίαν, ή τ.ο'.'χ &λι'6ει τούς Κρήτας. Μέ τιμήν Είς Κρής ΕΦΗΜΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Τα χρυσάνθεμα είνε χαρακτηρι- στική «νατύρ μόρτ» μέσα σ' Ινα γν/ριο Γιαπωνέζικο [ϊάζο. Έχουν δμως καί άλλες ...άπόψεις.Λέγον- ται Άγιοδημητριάτικα. Καΐ πα- ρουσιάζουν άτΛ έτών έν Ελλάδι λαϊκόν χαοακτήρα, στολίζοντα σπίτια /.αί σπιιάκια την ημέραν τοΰ άγίου Δημητρίου. Μπορεϊ νά πή κανείς δτι είνε ή ί^ρτή των τότε, χωρίς έννοείται νά διαμφι- αβηττ) την εορτήν κάθε εύτυχοΰς συμπολίτου, φέροντος τό όνομα τοϋ θρυλικοΰ άγίου. "Αλλως τε σί έορτάζοντες καί αί έορτάζου- σαι ακριβώς θά ένδιαφερβοΰν σή¬ μερον περισσότερον παντός άλλου διά τα χρυσάνθεμα. Ό Έλληνο'ιάπων Λευκάδιο; Χέρν έξωτερικεύει τί/ν γοητείαν των χρυσανθέμων μέ τόν τρόπον των Ίαπώνων: Ηεωρεϊ τα χρυσάν¬ θεμα «μάτια τοϋ ούρανοΰ» καί τα τοποθετεϊ στό μώβ βαθύ φό/το τοϋ Ίαπωνικοΰ τοπείου. Χρυσάν¬ θεμα καί λωτός άποτελοΰν έοώ τό Ιδιο σύμβολο. Συσχετίζονται πε- ρισσότερο μέ τόν υπνο καί τα δ¬ νειρα, τα «μεταβατικό» τής ζωής, την άγάπη καί την θυσία. —Τό χρυσάν()εμο ώστόσο είνε λουλοΰδι χαράς,, παρετήρησεν ό πρώτος επιχώριο; φιλανθή;. Καΐ ει*χε δίκαιον. Τα χρυσάν- ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Άπό την εγκριτον συνάδελφον «Ελεύθερον Βήμα» μεταφέρομεν ένταΰθα την κάτωθι επιστολήν: Κύριε Δΐίοθυντά, Μετά μακράν άπουσίαν άπό τάς Αθήνας έπανήλθον προχθές είς την πόλιν των φοιτητικών μου όνείρων, τής οποίας έθαύ- μασα τό κάλλος, την κίνησιν, την πρόοδον καί έν γένει τόν έξευρωπαίσμόν αυτής. Μεταξύ των άλλων άζιοθεάτων μερών, Ζαππείου, Άκροπόλεως, μουσεί¬ ων κλπ. έπεσκέφθην καί τό πε¬ δίον τοϋ "Αρεως, τό οποίον, ί- ταν ήμην φοιτητής, ήτο μία πε- διάς έρημος, άλλά σήμερον μετε¬ μορφώθη είς θαυμάσιον άλσος άποτελοΰν έ'να άπό τα ωραιοτέρα κοσμήματα τής πρωτευούσης. Είς α έκ των εύρέων διαδρόμων αύτοΰ μέ συγκίνησιν εκαμάρω- . τάς προτομάς των ήρώω/ τή; επαναστάσεω; τοΰ 21. Είνε αξιοί βεβαίως παντός έπαίνου εκεΐνοι, οί όποΐοι συνέλαβον καί εξετέλεσαν την ιδέαν αύτην νά στήσουν έκεί ϋψηλά τάς προτο- μάς των άειμνήστων έκείνων άν- δρών, οί όποίοι διά των άγώνων των καΐ τοΰ αί'ματός των κατέ¬ στησαν την πατρίοα ελευθέραν Διερχόμενος ομως την μακράν σειράν των προτομών έκεί- νων διελογιζόμην: άρά γε με¬ ταξύ των άγωνιστών εκείνων, οί όποΐοι πράγματι έτίμησαν τό Ιθνος, δέν θά Ιπρεπε νά υπάρ¬ ξη κάποια θέσις καί δι' 2να τουλάχιστον έκ των Κρητών^ άγω ΟΕΡΑΝΟΣ ΥΟΕΡΤΟΝηΑΗΜΜΥΡΟΠΑΟΟΝ ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ Εκ προηγουμένας εισφορών: ^ δρχ. 190.400 Τηλεφωνική Έ- ταιρία » 10.000 ΙΙαράρτημα έρυθροΰ Σταυροϋ Ηρακλείου » 1.000 Υποκατάστημα Ίο- •ικής Τραπέζης » 2.000 Στυλ. Γιαμαλάκης ίατράς » 1.000 Ιωάν. Χαλκιαδάκης (άντί μνημοσύνου μη¬ τρός τού) » 500 "Ερανο; Σχολείου Φορτέτσας » 862 Άμάμπιλε Π.Κόρπης » 200 άζος Ραπίδης » ■ 300 Ιωάννης Ματθαίου (Ιεραπέτρα) » 200 Έφημέριοι Ναού Αγ. Τίτου » »00 Σύνολον » 207.002 σΰντονα μέτρα τής Άστυνο- μικής άρχής. Τώρα καί τα δυστυχηματα των άκρωτηριασμών άπό δυ- ναμίτας δέν θά έχουν συνέ¬ χειαν, άλλά καί ή άλιεία την οποίαν κυριολεκτικώς ήφάνι- ζαν οί δυναμιτισταί, θά έχη μεγάλας ωφελείας. Καί αύτό είνε σημαντικώτατον. Είνε επιβεβλημένον. Είς την τελευταίαν προσπά¬ θειαν δλων των κρατικών εκ¬ προσωπών καί των αρμοδίων τοΰ Δήμου πρός έπαν,όρθω- σιν των ζημιών τής νεροπον- τής είνε επιβεβλημένον νά έ- αρθή εντεύθεν ή μεγίστη συμ- βολή τής Νομομηχανικής υπη¬ ρεσίας διά τοθ έκπροσώπου αυτής διακεκριμένου μηχα- νικοΰ κ. Εύαγ. Βαλαρή. Ό κ. Βαλαρής, είνε γεγονός δτι έ¬ σπευσε παντοΰ μέ προθυμίαν καί αυταπάρνησιν καί παν¬ τοΰ δπου ή παρουσία τού έ- νεδείκνυτο. Χωρίς νά υπολογίση τόν φόρτον τής πολυσχιδοΰς ερ¬ γασίας ή όποία τόν έπερίμε- νε άνά πάν βήμα, χωρίς νά σκεφθή τόν μόχθον καί τόν κόπον πολλάκις δεκαπέντε, πολλάκις εϊκοσι ώρών κατά είκοσιτετράωρον, ειργάσθη ό- μολογουμένως μέ ύπεράνθρω- πον ζήλον άλλά καί άλτρουϊ- σμόν δι'δλα καί δι' δλους. Καί έτσι καί τά άτυχή θύματα τής θεομηνίας έξυπηρέτησε καί τό κράτος, ώς λειτουργός τού, ένεφάνισε στοργικόν, έπαρ- κές, καί πλήρες είς την αντί¬ ληψιν τής άποστολής τού. 'Επιστέγασμα. Φαεινή ή ίδέα τοΰ Δημάρ- χου κ. Γεωργιάδου νά απευ¬ θύνη, την γνωστήν είς δλους θερμοτάτην έκκλησιν πρός την "Ενωσιν των Δήμων, τάς κοινότητος καί τόν τύπον τής πρωτευούσης. Είς τάς άλλας τού προ σπαθείας πρός περίθαλψιν καί ενίσχυσιν των άτυχών θυμάτων τής μεγάλης πλημ- μύρας, άποτελοΰν πραγματι¬ κόν έπιστέγασμα αί έξωθεν καταφθάνουσαι άρωγαί, έξ ϊσου γενναΐαι καί άξιόλογοι. Καί μέ τάς συνδρομάς αύ¬ τάς, που ήλθαν ή έρχονται, επόμενον είνε, δχι μόνον νά μετριασθή άλλά καί νά άτο- νήση, καθολοκληρΐαν, έντός όλίγου χρόνου, ή δυστυχία των τραγικών θυμάτων τής μεγάλης νεροποντής τής προ- παρΓλθ. Κυριακής. Η Ν. Φιλαδέλφεια. Ή κοινότης Ν. Φιλαδελφεί- ας Αθηνών συμμεριζομένη τόν πόνον τοϋ Ηρακλείου διά τό σκληρόν πλήγμα πού υπέ¬ στη έκ των τελευταίων πλημ- μυρών, απέστειλεν 25 χιλ. οραχμών πρός περίθαλψιν των θυμάτων τής θεομηνίας. Ή προσφορά είναι όμολογου- μένως γενναία δσον καί συγ- κινητική. Τοσούτω μάλλον καθόσον οί κάτοικοι τής κοινό¬ τητος αυτής έκριζωθέντες έκ τής γενετείρας των κατά την Μικρασιατικήν καταστροφήν διατηροθν άκόμη άνοικτάς τάς βαθείας πληγάς. Άλλ' οί άν- θρωποι αύτοι έγνώρισαν τόν πόνον. Καί αίσθάνονται φυ- σικά καί τόν ξένον ώς ιδικόν των. Τό "Ηράκλειον έκφράζει τάς απείρους ευχαριστίας τού πρός τοΰς κατοίκους Ν. Φι- λαδελφείας καί τόν άξιον καί άλτρουίστήν δήμαρχον των κ. Ά. Άγγελίδην. 'Ενδόσιμον. Λαμπρά ή ίδέα των τοπι- κων άρχών νά ψαλουν προ¬ χθές μετά τό πέρας τής λει- τουργίας έπιμνημόσυνοι δεή- σεις υπέρ των τραγικών θυμά¬ των τής θεομηνίας ποΰ έπλη- ξε προσφάτως την πόλιν μας. Αί τοιαΰται άληθώς άνώ- τεραι έκδηλώσεις τ6>ιν άρχών
  άποτελοΰν ένδόσιμον δτι θά
  έξαντλήσουν δλο τό ενδιαφέ¬
  ρον των πρός αποκατάστα¬
  σιν έκείνων πού άπορφάνισε
  ό χαμός των θυματων πού έ-
  θρηνήσαμεν Βλοι οί Ηρακλει¬
  ώται.
  Μία πληγή.
  ' Εκλείπει λοιπόν μέ την σει¬
  ράν της ή πληγή των σεση-
  μασμένων δυναμιτιστών ποθ
  έλυμαίνοντο τάς ακτάς τής
  περιφερείας, χάρις είς τα
  Φρουτοπαραγωγή.
  Τά μήλα εφέτος ήφθόνησαν
  είς τό παραγωγικότατον Λα¬
  σήθι καθώς τουλάχιστον βε¬
  βαιούν αί εκείθεν ερχόμεναι
  πληροφορίαι, τόσο μάλιστα
  , ώστε ήνοιξαν αί παιλήσεις των
  πρός 4 καί 5 δραχμάς κατ' ο¬
  κάν.
  Άλλ' ή πρόνοια τού όψι-
  πλουτισμοΰ ποΰ ηγρύπνει τώ
  ήρπασε άπό τάς χείρας των
  παραγωγών δσο—δσο καί τώ
  ρα έ'τοιμάζει νά έναποθέση
  τ ά βάρη των 20 καί 30 δραχ-
  μών έκάστης όκάς επί τής ρά-
  χεως των τττωχών καταναλω-
  τών τής πόλεως.
  Καί ήτο φρουτοπαραγωγή
  εφέτος καθ" άπαν τό Λασήθι
  τοΰ όποίου τά μήλα έφθασαν
  ήδη είς τάς τιμάς, τά ξένα
  τής Καλλιφορνίας!
  Καί εάν δεν ήτο;...
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό ά
  ριστούργημα: »Λέσχη κοριτσιών».
  ΤάςΚυριακάς ή ττρώτη άπογευμα
  τινή ώρα 4 μ. μ. μέ τιμάς ήλατ
  τωμένας.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: τό μοντέρ
  νο άριστούργημα: «στή μέθη ένό^
  βιολιοΰ». Άπογευματινή ώρα 4 μ
  μ, ""Αννα Καρενίνα».
  Πέμπτην: «φύγη τοΰ Ταρζάν
  ΑΝΑΒΑΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΠΑΕΙΣΤΗΡ1ΑΣΜΟΥ
  Ιωάννου Ε. Δρακονχίδη έμπό
  ρου κατοίκου Ηρακλείου.
  Κατά
  1) Κλοτίλδης χήρας Αποστό¬
  λου Ξενουδάκη τό γένος Άμάμ-
  πιλε Ίττάρ, 2) Ούγκο Γκουΐντο
  Μάουρο παραγγελιοδόχου καί 3)
  Άμάμπιλε Γκουΐντο Μάουρο ίδιω-
  τικοϋ υπαλλήλου κατοίκων Ήρα
  κλείου.
  Δυνάμει τής δπ' αριθ. 203 τοθ
  1936 εκτελεστής αποφάσεως τοΰ
  κ. Προέδρου των έν Ηρακλείω
  πρωτοδικών καί πρός είσπραξιν
  άπαιτήσεώς μου έκ δραχμών εκα¬
  τόν χιλιάδων (100.000) έντόκω
  άπό 16 Ιουλίου 1937 δι' ήν ά-
  παίτησιν Ιπετάγησαν οί ανωτέρω
  όφειλέται καί οί λοιποί συνυπό
  χρεοι διά τής αυτής αποφάσει*
  καθ' ών Ιπιφυλάσσομαι παντός
  δικαιώματός, μου, διά τής υπό
  χρονολογίαν 24 Σεπτεμβρίου 1931
  άπλής έπιταγής μου καί είτα διά
  τήςάπά 21 Όκτωβρίου 1936 κατα
  σχετηρίου τοιαύτης νομίμως αυτοίς
  έπιδοθεισών καί των έξόδων τής
  παρούσης καί των τής περαιτέρω
  εκτελέσεως καθ' δτι τα μέχρι σή
  μερον τοιαθτα μοί κατεβλήθησαν
  κατά την Ιΐην Σεπτεμβρίου 1937
  κατέσχον πρός πώλησιν αναγκα¬
  στικήν έν δημοσίω πλειστηρια
  σμω διά τοΰ υπό χρονολογίαν 1.
  "Ιουλίου 1937 προγράμματός μου
  δημοσιευθέντος εις τό ύπ' αριθ
  4619 τής 21 Ιουλίου 1937 φύλ¬
  λον τής ένταΰθα εκδιδομένης ε¬
  φημερίδος «Ανάρθωσις» τα έν τί
  ανωτέρω προγράμματί μου πλει-
  στηριασμοΰ λεπτομερώς άναφερό-
  μενα καί περιγραφόμενα άκίνητα
  τής πρώτης των καθ' ών ή πα-
  ροΰσα Κλοτίλδης χήρας Ξενου¬
  δάκη τό γένος Άμάμπιλε Ίττάρ
  κείμενα έντός τής πόλεως Ηρα¬
  κλείου τοθ δμωνύμου Δήμου καί
  Εΐρηνοδικείου ήτοι Α.' Μίαν οι¬
  κίαν είς συνοικίαν Χουγκιάρ επί
  τής όδοΰ Άριάδνης καί έν τώ
  ύπ' αριθ. 12 τετραγώνφ κα'ι Β.
  Τα 4)5 έξ άδιανεμήτου ενός κήπου
  κειμένου εις την αυτήν θέσιν συ-
  νοικία Χουγκιάρ καί συνεχομέ-
  νου τή άνω οίκία.
  Ό διά τοθ ανωτέρω προγράμ¬
  ματός μου προκηρυχθείς πλειστη-
  ριασμός των έν αύτω κτημάτων έ¬
  δει νά γίνη την 12 Σεπτεμβρίου
  1937 άλλ' άναβληθείς διά νομί-
  μους λόγους θά γίνη ήδη την 14
  Νοεμβριού 1937 ημέραν Κυρια¬
  κήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώ¬
  πιον τοΰ Συμβολαιογράφου Ηρα¬
  κλείου Εύστρατίου
  II.
  Βουρδουμ¬
  πάκη ή τοΰ ^οιίμου αυτού άνα-
  πληρωτοΰ έν τώ ένταΰθα δημοσία)
  αύτοΰ γραφείω κειμένφ επί τής
  όδοΰ Καντανολέου καί κάτωθι τής
  οικίας των κληρονόμων Άντωνίου
  Χατζηδάκη Νίβα ένθα καί 8τε
  καλοθνται οί πλειοδοτήσοντες.
  Παραγγέλλεται αρμοδίας δικα-
  στικός κλητήρ νά ενεργήση τάς
  νομίμους έπιοόσεις καί τοιχοκολ-
  λήσεις τής παρούσης καί λοιπάς
  έν τω νομώ πράξεις καί "ά παρα-
  στη κατά την ενέργειαν τοΰ πλει-
  στηριασμοΰ.
  Έν Ηρακλείω τή 20 Όκτωβρίου
  1937
  Ό πληρεξούσιος οικηγόρος τοΰ
  έπισπεύδοντος
  Γεώργιος ©. Γερωνυμάκην
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Λόγω τής Έθνικής εορτός
  ΔΥΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ ]
  ΤΩρα 4 μ. μ. μέ τιμάς ήλατ 4
  τωμένοτς, καί ώρα 6.30 μ. μ. χ
  μέ τιμάς τάς συνήθεις.
  Εσπερινή ώρα 10 μ. μ. μέ
  τό κινηματογραφικόάριστούρ
  γημα:
  ■ — ^Μ ■■■■ ■ ■ ■
  Κ0Ρ1ΙΙ10Η
  Μέ την
  Ντανιέλ Νταριέ < Ή αποκάλυψις τοΰ Μάγιερ ι λιγκ: τής λ Μπέττυ Στόκφιλδ καί τής / ΕΑσης Άργκαλ Τολμηρό-ρεαλιστικο ^ κοινωνικό. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ τό άριστούργημα τοθ 1ΨΕΝ ΠΕΕΡ ΓΚΥΗΤ Μέ τόν Χάνς "Αλμπερς "Ολγα Τσέχοβα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρός τού; γεωργούς τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου. Τό Σεβαστόν Υπουργείον Γεωρ¬ γίας, ϊν των σπουδαιοτέρας με- λημάτων τού έ'θετο την διάδοσιν είς ϊύρυτάτην εί δυνατόν κλίμα- κα τής σκαλιστικής καλλιεργείας τοΰ σίτου ή όποία είς πλείστα μέ- ρη τής Χώρας εδωσεν έξαίρετα άποτελέσματα. Πρός τουτο διετά¬ χθησαν οί Έπαρχιακοί Γεωπόνοι Πεδιάδος, Μονοφατσίου, Μαλεβυ- ζίου, Καινουρίου καί Πυργιωτίσ¬ σης δπως οέχωνται αίτήσεις κτη- ματιών επιθυμούντων νά καλλιερ- γήσωσι κατά τάς όδηγίας των έκ- τάσεις 2—3 στρεμμάτων διά σί¬ του σκαλιστικοΰ. Ή ύπηρεσία μας θέλει καταβάλει μέρος των έξόδων καλλιεργείας ήτοι την λίπανσιν καί τα Ιξοδα σκα- λισμάτων. Τα προϊόντα τής καλ¬ λιεργείας δλα άνήκουσιν είς τούς ιδιοκτήτας. Παρακαλοθνται δσοι έκ των γε- ωργών μας έπιθυμοΰσι νά τύχω- σι των εύεργετημάτων καί νά γίνωσι συγχρόνως πρωτοπόροι τής διαδόσεως τής σκαλιστικής καλ¬ λιεργείας τοΰ σίτου, νά δηλώσωσι τουτο είς τούς κ. κ. Προέδρους των Κοινοτήτων πρός ούς άπο- στέλλομεν λεπτομερείς όδηγίας. Οί έκ των έπαρχιών Τεμένους καί Βιάννου δέον νά στείλωσι τάς αίτήσεις των είς τό ενταύθα Γραφείον μας. Ηράκλειον τή 23 8)6ρίου 1937 (Έκ τής Γεωργικής Υπηρεσίας ^Ηρακλείου). Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Διά νά εχετε βεβαίαν την επιτυχίαν εις τα καπέλλα σας. Προσοχή είς την φόρμα σας Τί ώραΐο κσπέλλο! Ναί.. άλλά θά σάς πηγαίνη; Ιδού τό έρώτη- μα. Τα καπέλλα σήμερα, εχοσν τόση φαντασία, παρουσιάζουν τέ- τοια ποικιλία, ποθ πρέπει νά εί- ξεύρετε πραγματικά πώς νά κά¬ μετε την έκλογή σας. Γιά νά έκλέξη καπέλλο μιά γυ- ναϊκα, γιά να ντυθή έν γένει καλά, ττρέπει νά έχη ϋπ' όψιν της τόν καθ* αύτό της τύπο καί την άτομικότητά της. ϊ'υτταχθήτε προσεκτικά στόν καθρέπτη σας" μελετήσετε την φυ- σιογνωμία σας καί πρό πάντων μην μελαγχολήσετε εάν άνακαλύ- ψετε στόν εαυτόν σας μερικές ά- τέλειες. Προσπαθήσετε νά είσθε άξιαγάπητες καί θά περάσουν ά- παρατήρητες. "Αλλωστε δέν είνε ή απολύτως κανονική ώμορ- φιά πού άρέσει πάντοτε περισσό- τερο. Τό τΐρόσωπό σας έ'χει χωρίς άλλο την γοητεία τού. Σέ σδς έγ¬ κειται λοιπόν νά έκλέζετε καπέλ¬ λο τό οποίον δχι μόνον δέν θα καταστρέψη αύτη τή γοητεία, άλ¬ λά καί θά την αυξήση. Εάν όπωσδήποτε, Μχετε πρόσω- πο πολύ ήρεμο καί καθαρό, μην ένισχόσετε την πολλή σας κλασσι- κότήτα καί μην προσδώσετε στόν εαυτόν σας ϋφος <γκράντ μπωτέ» γιατί θά φαίνεσθε έπιτηδευμένη Εάν αντιθέτως εχετε £να προσω- πάκι χαριτωμένο μην διακινουνεύ- σετε έκλέγοντας καπέλλο πολύ έκκεντρικό, διότι θά καταντήσετε γελοία. Μην δοκιμάσετε ποτέ καπέλλο καθισμένη έμπρός στόν καθρέπτη. Μένετε πάντοτε όρθία γιατί έπι- βάλλεται ν' άποτελη ϊνα τό κα¬ πέλλο μέ την σιλουέττα, Σκεφθήτε γιά την πρώτη έντύ- πωσι πού δίδετε είσερχομένη σ' ενα ρεστωράν, σ' ίνα θέατρο, σ' έ'να σαλόνι: Φροντίσετε νά είνε καλή, διότι αύτη, την πρώτη έντύ πωσι διατηροθν δσοι σάς ίδουν Κυττάζοντας, έμπρός σ' ϊνα με- γάλο καθρέπτη, τόν εαυτόν σας άπό τα πόδια, θ' άντιληφθήτε ε¬ άν τό μπόρ τοθ καπέλλου είνε φαρδύ ή στενό, εάν μέ μία λέξι, τό καπέλλο συμφωνεϊ μέ την σι λουέττα σας. Εάν είσθε ΰψηλή, παρ' δλο πό Ιχουν την αντίθετον άντίληψ μπορεΐτε νά φορέσετε εύκολώ τερα ο.πό μία μικρόσωμη, καπέλ λο μέ ύψηλό *τεπέ». Γιατί ή μι κρόσωμη γυναΐκα, σφάλλει δτα νομίζει δτι θά μεγαλώση! φορώ τας καπέλλα γελοιωδώς μυτερά Εάν Μχετε μικρό πρόσωπο μ ενα τέλειο όβάλ. ή έκλογή εΤνε εύκολωτέρα, άλλ' όπωσδήποτε ά ποφεύγετε τίς βαρειές γαρνιτοΰ ρες καί τα καπέλλα πού προσθ τουν ήλικία. Κατά γενικόν κανόνα εάν τ κεφάλι σας εχει ώραία φόρμα, κλέξετε καπέλλο πού νά έφαρμέ ζή άκρικώς έπ' αϋτοΰ, διαφορετ κά ζητήστε νά τοποθετήσουν μ έπιδεξιότητα την γαρνιτοθρα, κα τα τρόπο πού νά κρυφθή τό τυχό έλάττωμα πού σδς άνησυχεΐ .. "Οταν είσθε ύποχρεωμένη νά έ ξέρχεσθε άπό τό πρωΐ, νά κουρά ζεσθε, φορέσετε καπέλλο μέ μπόρ Ύπάρχουν ήμέρες τοΰ χειμών ποΰ τό δυνατό καί διαπεραστικ των φώς, περισσότερο άνυ πόφορο άπό τόν ήλιο τοϋ καλο καιριοΰ, είνε πολύ κουραστικό γι τΐρόοατχα πού έ'παυσαν νά εΐνα «κρΐνα καί τριαντάφυλλα καί γιά ωρισμένα εύαίσθητα μά τια, πού βαθουλώνουν μέ την έλα χίστη προσπαθεία. Φυλάξετε τί μικοές τόκ, ή τα μεγάλα ρελεβ πού δίδουν τόση μεγαλοπρεπεία διά τίς ήμέρες πού θά είσθε «ά μπωτέ» ή θά εχετε διάθεσι πό σημαίνει ακριβώς τό ϊδιο, Μέ δύο λόγια, £να έπιτυχημέν καπέλλο, είνε αύτό πού προσθέ τει ώμορφιά στή γυναΐκα, πού κρ βει μία άσχημη φόρμα κεφαλιοΰ πού καλύπτει ενα έλάττωμα, μία σκιά, μία κόπωσι, ποΰ προσθετε γλυκύτητα σ' ενα βλέμμα, καί πό Ίσορροπεϊ τό σύνολον. Πρέπει ιδίως νά αάς καθιστδ ώ ραΐες μήπως αύτός δέν είνε 'κα πρέπει νά είνε ό σκοπός πού επ διώκετε δλες; ή Ντιστβγκέ ι;· ■■■■■■■■■■■■■■■■ι Ό Ίατρός ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά- μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλαιύ σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ. ιεεειιειεειιειιε ΙϋΙΙ Τηλέφωνον 6—63 = ■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΜ ^ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ | 1 ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΜΑΚΡΑΚΗ | ! ΧΑΝ1ΩΝ-ΠΟΡΤΑ. § ^Ξ Λειτουργεΐ μέ τα τελειότερα ύδραυλικά πιεστή- == ρια, μέ εντελώς καινουργή έλαιόπανα καί άφθονί- ϊ αν θερμοΰ ύδατος. ! Οί έλαιοπαραγωγοΐ έχουν μέγιστον συμφέ- ί ρον νά μάς προτιμοΰν. , ! Τούς παρέχομεν κάθε δυνατήν ευκολίαν καΐ ά- I ναλαμβάνομεν την μεταφοράν τοϋ προϊόντος των ι έξ οιουδήποτε μέρους, 1· ,,ΔΙΑ ΛΙΑΚΟΣΜ. Τό ΝΕΟ λαϊκό τσιγάρο ..Γίύμφη" Χαρμάνι γλυκοσέρτικο, καΐ ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΩΡΑ Δρ. 6 Μέ 100 ΔΕΛΤΙΑ μεγάλα πέρνετε 20 Δραχμάς (Κεντρικόν ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ έναντι ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ).* ι|*Μ*ν>ννννννννι
  0 ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
  ΕΜΪΑΒΕΤ = =
  1 ΠΗΙΙΙΙ ΤΧ Μ!
  Ή ζωή τής μελαγχολική;
  32ον αύτοκρατείροΐς·
  Ό Φραγκισκος Ιωσήφ βγάζει
  καί δίνει είς τόν πρώην αξιωμα¬
  τικόν τό Ινα γάντι τού.
  ΙΙράγματι εδόθη ή δ.αταγή
  καί οταν ό πρώην άξιωματικός
  εδειξε τό γάντι τοΰ αύτοκράτο-
  ρος τοΰ επετράπη ή εΙσοοΌί είς
  τό άνάκτορον. Υπέβαλε τό υπό-
  μνημά τού καί άνέκτησε τα δι-
  καιώματά τού επί τής χορηγήσε¬
  ως συντάξεως.
  Τό επεισόδιον αύτό Ικαμε γρή-
  γορα τόν γΰρον τής πόλεως καί
  εξησφάλισε τάς συμπαθείας τής
  μάζης πρός την νεαράν αύτοκρά-
  τειραν.
  Καί αύτός άκόμη ο γενικός
  πρόξενος τής Αγγλίας είς μίαν
  έκθεσιν τού άναγνωρίζει την κα-
  λυτέρευσιν αυτήν πού άρχίζει νά
  χαρακτηρίζη τα αίσθήματα των
  κατοίκων. Την αποδίδει έξ ολο¬
  κλήρου είς την επίδρασιν των
  νειάτων, τής ώμορφιάς, τής γοη-
  τίας τής νεαράς αύτοκρατείρας.
  Καί διασαφίζει: «Ή μεταστροφή
  αυτή τοΰ πλήθους, όφειλομένη
  έξ ολοκλήρου είς την αγαθήν
  εντύπωσιν πού άφήνει παντοΰ ή
  αύτοκράτειρα Έλεσάβετ, είνε
  τελείως ασχετο; άπό την πολιτι¬
  κήν».
  Επί τοθ πεδίου τής πολιτικής
  τό αΰτοκρατορικόν ζεΰγος, παρ'
  όλην την συμπάθειαν πού έμπνέει
  δέν κατώρθωσε νά επιφέρη καμ¬
  μιά ούσιώδη μεταβολήν. Μέσα
  είς την ατμόσφαιραν αυτήν ή Έ-
  λισά,ίετ οΰτε σωματικάς δεν αί-
  σθάνεται καλά. Τό ύγρόν κλΐμα
  δέν την ώφελεΐ καί επί πλέον
  αύτη πού ήταν μαθημένη νά γυρίζη
  εφιππος σέ δάση -/αί σέ βουνά,
  στερεΐται κινήσεως. Είς την Βε-
  νετίαν δέν μπορεΐ νά βγαίνη χω¬
  ρίς νά κινδυνεύη νά πολιορκηθή
  άπό τό πλήθος πού *χει την πε¬
  ριέργειαν νά την ιδή άπό κοντά.
  Καί επί πλέον κανείς δέν τής
  εγγυάται άν δέν υπάρχη ό κίνδυ-
  νος μιάς έξυβρίσεως άκόμη καί
  μιας δολοφονικής αποπείρας.Άλλ'
  Ιως εκεΐ'έν πάση περιπτώσξΐ, δ&ν
  έφθασαν τα πράγματα,
  , Είς τάς άλλας πόλεις τής Ι¬
  ταλία; ποΰ Ιπισκεπτεται -ό αΰτο-
  ατορικόν νεϋγος, είς Βιτσένταα,
  εις Βερόνα, είς Μπρέσια, καί είς
  αύτά άκόμη τό Μιλάνα,ν, ή >πο%ο-
  χή δέν είνε καλλίτίρη. Είς Μπρέ-
  σια ιδίως ή στάσις τοΰ πλήθους
  κατά την εμφάνισιν τής αύτοκρα-
  τορικής πομπής ήταν κάτι χεί-
  ρότερον^ άπό παγερά: Ήταν έχ-
  θρική. Ή αΰτοκρατορική ίμαξα
  προχώρει μέχρι τοΰ Παλάτσο Φε-
  νκρόλι έν τώ μέσω νεκρικής σι-
  γής. Άπό τα μάτια τής αύτοκρα¬
  τείρας, καθώς βλέπει την πικρα-
  μένην έκφρασιν τοθ προσώπου
  τοθ συζύγου της, κυλοΰν δά-
  κρυα...
  (συνεχίζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Έττανήλθεν έξ Α¬
  θηνών ό Διευθυντής τοΰ ένταΰθα
  ύττοκαταστήματος τής Άγροτι-
  κής Τραπέζης κ. Παπαδόπουλος.
  — Αφιχθη έκ Χανίων ό κ. Άριστ.
  Μιστίλογλου.
  ΓΑΜΟΙ.— Την παρελθούσαν
  Κυριακήν ετελέσθησαν ενταύθα
  οί γάμοι τού κ. Δαυίδ Παπαδάκη
  Προισταμένου Τ. Τ. Τ. Γραφείον
  Καστελλίου Πεδιάδος μετά τής
  Γαρεφαλλιδς Μπαλτζακη. Παρά-
  νυμφος ώς άντιπρόσωττος τοΰ κ.
  Στυλ. Γρηγορίου Διευθυντού Τρα¬
  πέζης τής Ελλάδος, παρέστη ό
  φίλος κ. Βασ. Βαρδάκης, θερμά
  συγχαρητήρια.
  ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τοϋ
  Αγ. Δημητοίου δέν έορτάζει οϋ-
  τε δέχεται έπισκέψεις ό κ. Δημ.
  Γιαλιτάκης έ'μπορος.
  —Έπίσης δέν δέχεται έπισκέ¬
  ψεις δ κ. Μίμης Εύαγ. Μειμαρά-
  κης.
  —Ό κ. Δημήτριος θ. Χαλκιαδά¬
  κης δικηγόρος, δέν έορτάζει σή¬
  μερον λόγω πένθους.
  —Έπίσης δέν έορτάζει οϋτρ
  δέχεται έπισκέψεις ό κ. Δημ.
  Τζερμπής έ'μπορος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ.
  Δημ. Μπουρλάκης, οΰτε δέχεται
  έπισκέψεις.
  —Έπίσης δέν έορτάζει σήμερον
  οϋτε δέχεται έπισκέψεις ό κ. Δημ.
  Ι. Χρυσουλάκης τραπεζιτικός.
  —Έπίσης ό κ. Τάκης Στεφανί-
  δης δέν έορτάζει οϋτε δέχεται
  έπισκέψεις σήμερον.
  — Σήμερον εορτήν τοΰ Αγ. Δη-
  μητρίου δέν έσρτάζει ό κ. Μίμης
  Ι. Παπαγεωργίου.
  —Έπίσης δέν έορτάζει δ κ.
  Δημήτριος Δασκαλάκης φανοποι-
  ός.
  —Έπίσης δέν έορτάξει δ κ.
  Μίμης Μελισσείδης τρατΐεζιτικός.
  —Έπίσης δέν έορτάζει σήμερον
  ό κ. Δημ. Δασκαλάκης τελωνεια
  κώς. .ι
  —Έπίσης δέν έορτάζει σήμε¬
  ρον ό κ. Δημ. Παπουτσάκης ϊμ-
  πορος.
  Γύρω στήν πόλι.
  : ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ:
  θαλαμηγόν «)π
  Ή λιακάδα τής Κυριακάς απε¬
  τέλεσε δι' δλους σχεδόν τούς
  κατοίκους τού Ηρακλείου αφορ¬
  μήν γενικής έξόδου.
  — "Ετσι άπό ενωρίς τα κέντρα
  τής πόλεως καθώς καί τίνα έξο-
  χικά μέρη, παρουσίασαν ζωηράν
  κίνησιν.
  —Υπήρξαν πολλοί οί άπολαύ-
  σαντες την λιακάδα είτε έν...
  στάσει, είτε έν κινήσει, διότι έ-
  προτιαήθη έδώ ευρύτατα ό εξο¬
  χικάς περίπατος.
  —Την Κυριακήν τό άπόγευμα
  μδς ανέμενε καί μία άλλή χαρά:
  Ή έπανάληψις τής υδρεύσεως,
  —Τό γεγονός εγένετο δεκτόν
  είς τάς συνοικίας/μέ πανηγυρι-
  κάς ίαχάς.
  — Στίς συνοικιακές βρύσες ιδί¬
  ως, δ συναγερμός αύτάς ήτο χα-
  ρακτηριστικώτατος καί ή ϋδρευ-
  σις άληθινό γλέντι.
  —Χθές είς τα σχολεϊα έωρτά-
  σθη' ώς γνωστόν, ή ήαέρα τής
  σημαίας.
  —Τα σχολεΐα ένεκα τής εορ¬
  τής ταύτης, παρουσίαζον άπό πρω
  ΐας ζωηροτάτην κίνησιν.
  —"Εγιναν άλλως τε καί δοκι-
  μαστικαί παρελάσεις διά την ση¬
  μερινήν τελετήν της 26ης Όκτω¬
  βρίου,έπετείου τής απελευθερώσε¬
  ως τής θεσσαλονίκης, ήτις προ-
  βλέπεται έπιβλητικωτάτη.
  — Παρά τό δτι τα σύννεφα δέν
  ελειψαν χθές άπό τόν ουρανόν
  μας.
  —Οί οίωνοσκόποι προέλεγον
  σταθεροποίησιν τής καλοκαιρίας
  άναφερόμενοι καί είς τα διάφοραι
  βαρόμετρα των συμπολιτών.
  —Προέλεγον λέγει καί αύτά
  καλοκαιρίαν.. "Ας τό εύχηθώμεν.
  ο Ρέπορτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ-Αφιχθη έξ Αθη¬
  νών ή κ. Σαντουΐ Σινανιάν πιλο-
  ποίος, κομίσασα μοντέλα γυναι·
  κείων πίλων τής νέας σαιζόν.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Αναχωρεί έξ Ήρα- ■
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ- ι
  ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ- ■
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ■

  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' .
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ■
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. ϊ
  Πρακτορείον ■
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ ■
  Τηλϊφ. 5-41 £

  ■ ■■■
  ΓΝΩΣΤΟΠΟ1ΗΣΙ2
  Ζ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ϊ Ε. Α. Χαμαράκη
  ■ Τηλέφ. Νβ 5-50
  : ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  ■ Μέ εξησφαλισμένην ταχώ-
  ■ τητα 14 μιλλίων.
  ■ Αναχωρεί εκάστην
  ■ ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  ■ διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  Ζ ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ■ ψόν, Βόλον, θεσσαλονί-
  ■ κην.
  Προσκαλοΰνται οί έχοντες έκ
  :ών πλησιοχώρων ελαιόδενδρα
  έντός τής κοινοτ;κής περιφερείας
  Κορφών δπως προσέλθωσι είς τό
  κοινοτικόν κατάστημα έντάς 8 η¬
  μερών άπό τής δημοσιεύσεως τής
  παρούσης καί λάβωσι γνώσιν των
  Ικτιμητικων καταλόγων.
  Πέραν τής προθεσμίας ταύτης
  :αμμία σύστασις δέν γίνεται δε-
  ιτή.
  Κορφές 24 Η)βρίου 1937
  Οί ενοικιασταί
  Γβώργ. Κ. Κατσακόξ
  Εμμ. Γ. ΐζαμπβυράκης
  ■■■■■■■■■■
  ♦ ·.......
  ■■■■■■■■■■■Μ
  0 ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟί
  ! Κων. Ε. Πολυδάκης
  ; ΕΙδικευθείς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοΰ στομάνου
  έντέρων κοί ήπατος, δέχεται
  τους πάσχοντος έκτοΰπεπτι-
  κου "υστήματος έν τώ Ιατρείω
  θεραπεία αΐμορραΐδων ά-
  ; νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  «ρτάζει 6 ,_
  ΐκης φ
  τσζει
  »ρτάζει σή
  ουτσάκης
  κάλι.
  Κυριακής 4]
  σχεδόν το
  ιακλειου &φ
  ι.
  ιρ'ις τα κέντι
  ς καί τινβέίι
  ιίασαν ζωηρά-.
  Κοι οί
  ΐδα είτε ί
  νήσει. διότι
  >ρύτατα 6 έξ
  τό
  ΐία άλληχιψι
  υδρεύσεως,
  εγένετο δ«ι
  / μ έ τανηγφ
  ικές βρς [
  ούτος τ)·κ> χβ·|
  ς καί ή &Ρ*
  π.
  ΐχολεΐα {«(ι*
  ή ήαέρσ 'ίί

  5-ί
  '
  ••...«Ι
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  139βν
  %9
  Τό πρωσσικόν ίππικόν, νεωστί φθάσαν καί ακέ¬
  ραιον, χύνεται, πετά, σπαθίζει, θερίζει, πατάσσει,
  άποκτείνει, έξολοθρεύει. Τα άμάξια καταπατοΰνταΐ'
  τα πυροβόλα λιποτακτοΰν οί ταυτα υπηρετούντες
  στρατιώται άποζευγνύουσι τοΰς έ'λκοντας αύτά ϊπ-
  πους καί άναβαίνοντες έπ' αυτών πρώτοι φεύγου
  σιν δλον έκεΐνο τό πλήθος των άμαξίων καθίστα-
  ται πρόσκομμα είς τόν δρόμον καί πρόξενον σφα¬
  γής. Οί άνδρες συμπιέζουν αλλήλους πυκνούμενοι,
  καταπατοθντσι, βαίνουν επί νεκρών καί ζώντων. Έ-
  κεΐ στιβαρός βραχίων ουδέν ίσχΰει. Τεσσαράκοντα
  χιλιάδες πολεμιστών πληροΰσιν ίλιγγιώντες καί ό-
  δούς, καί άτραποΰς, καί γεφύρας, καί πεδιάδος,
  καί λόφους, καί κοιλάδος, καί δάση. Κραυγαί ά-
  πογνώσεως, σάκκοι στρατιωτικαί καί δπλα έρριμμέ-
  να είς τα σπαρτά, άνδρες άνοίγοντες είς εαυτούς
  πορείαν διά τής σπάθης των κατά κεφαλής" ουδείς
  πλέον διακρίνει συστρατιώτην ή συνέταιρον, άξιωμα-
  ματικόν ή στρατηγόν φόβος δ' έν πδσιν άπερί-
  γραπτος καί άνεξήγητος, ό πανικός. Ό Ζίετεν κα-
  τασπαθίζων την Γαλλίαν έν πάση άνέσει' οί λί-
  οντες λαγωοϊ γ'ενόμενοι. Τοιαύτη ϋπήρχξεν ή φύγη
  έκείνη.
  Είς την Γενάππην, απεπειράθησαν νά έπιστρέ-
  ψωσι, νά σχηματίσωσι μέτωπον, νά συναθροίσουν
  τα κυλιόμενα πλήθη. Ό Λοβώ κατώρθωσε νά συ-
  νάξΓ) τριακοοίους. Έχαρακώθη ή εϊσοδος τού χωρί¬
  ου, άλλ' άμα έπέπεσον τα πρώτα σμυδράλλια
  των Πρώσσων, πάλιν δλοι έτράπησαν είς φυγήν,
  καί ό Λοβώ έζωγρήθη. Οί Πρώσσοι ώρμησαν κατά
  Γενάππης ώς μαινόμενοι, διότι μικρόν συνέτεινον
  αύτοι είς την νίκην, καί έκεΐ διέπραξαν τάς έσχά-
  τας ώμότητας. Ό Βλύχερος διέταξεν όλεθρον τέ-
  λειον. Έπειδή ό Γάλλος στρατηγός Ρογέτος έδω-
  σε τοιούτον οικτρόν παράδεινμα, άπειλήσας διά θα¬
  νατον πάντα γρεναδιέρον, δστις θά έφερεν είς αυ¬
  τόν Πρώσσον αϊχμάλωτον ζώντα, ό Βλύχερος η¬
  θέλησε νά ΰπερακοντίση τόν Ρογέτον. Ή νίκη ά-
  πεπερατώθη διά γενικής σφαγής των ήττηθέντων.
  Ίστορία άφοΰ είμεθα, άς τιμωρήσωμεν λοιπόν.
  Ό γέρων Βλύχερος ήτίμασεν εαυτόν. Αυτή ή ώ-
  μότης τού άνεβίβασε την συμφοράν εκείνην είς τόν
  κολοφώνα. Ή άπεγνωσμένη φύγη προέβη καί περ-
  ραιτέρω' διήλθε χωρία, καί μόλις έστη είς τα γσλ-
  λικά μεθόρια. ΦεΟ! καί τίς ήτον ό ούτω φεύγων,
  Ή μεγάλη στρατιά ! 1& %Τ3.ηάζ &»-τηέβ.
  Αυτή ή σκοτοδίνη, ούτος ό φόβος, αυτή ή θραθ-
  σις καί ή πτώσις ολκής έκπληξάσης την ιστορίαν
  υπέρ πασάν άλλην, δέν έχει δρά γε αφορμήν,
  "Οχι. Επί τής Βατερλούης ήπλώθη χειρός άπειρο-
  μεγέθους ή οκιά. Ή ήμέρα έκείνη πεπρωμένη ή¬
  το. Ταύτην κατειργάσατο τοιαύτην δύναμις ή ύπερ-
  φυής' διά καί αί κεφαλαί έκλιναν έμφοβοι' διό καί
  άπασαι αί ί'φθιμοι έκεΐναι ψυχαί παρέδοσαν τα
  ξίφη. (συνεχίζεται)
  ΣΤΟ ■·
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ
  "Ηρχισε λειτουργοϋν τό ίδρυθέν πρα-
  τήριον έλληνικής φανελλοποιίας καί
  συνιστάται ιδιαιτέρως είς δσους θέλουν
  ν' άγοράσουν φανέλλας νά τό επισκε¬
  φθούν διότι χάριν διαδόσεως πωλεΐ είς
  τιμάς έργοστασίου, ήτοι κατά 20 ο)ο
  ευθηνοτερα των άλλων.
  Δεχόμεθα διατακτικάς Δημοσίων ύ-
  παλλήλων.
  Ιβιι ■■■■■■■■■■■πΒππειεΐΒειειππΒΒΒεΐΒπεΐΜΠΒπιΐΗειειπεΐΒει ■ε>1
  ΑΦ1ΞΕ1Σ ΑΘΗΝΩΝ:
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ■ ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από 6λα δι' δλους.
  ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
  Β'.
  Τί έμποδίζει την φύσιν ν' άνα-
  δείξη ώς κυρίαρχον τοθ κόσμου,
  άντί τοΰ άνθρωπον πού διαδραμα-
  τίζει Ιως τώρα αυτόν τόν ρόλον,
  ενα άλλο είδος ζώων, εύφυών, πο-
  νηρών, άδ'.στάκτων, έφωδιασμέ-
  νων μέ λεπτάς κεραίας, ϊσχυρων
  σωματικώς, καί ασυγκρίτως περισ¬
  σότερον ένδεοειγμένων ευθύς ώς
  σημειωθοΰν είς αύτα αι άπαραί-
  τητο: άπότομοι μεταβολαί, νά κυ-
  ριαρχήσουν τοΰ πλανήτου μας;
  Ύπί ποίων λοιπόν κινδυνεύει ό
  άνθρωπος νά έκθρονισθή; Ασφα¬
  λώς άπό χά έντομα. Ό Μαίτερ-
  λιγκ, είς τόν οποίον είνε αδύνα¬
  τον νά μή άναφερθή κανείς κάθε
  γορίν πού πρόκειτχι περί τής
  δυνάμεως καί τοΰ μέλλοντος των
  έντόμων, γράφει επί λέξει:
  «Τα εντομα είνε οί μόνοι άντί-
  παλοι πού ό άνθρωπος εχει νά
  φοβήται είς αυτόν χον πλανήτην,
  όπου προηγήθησαν αύχοΰ, άναμέ-
  νονχα ίσως νά τόν έκτοπίσουν καί
  νά χον άντικαταστήσουν. Άλλα
  ζώα, χά όποΐα χαρακτηρίζομεν
  καχώχερά μας, υπερέχουν χοϋ άν-
  ΰρώποΐ) κατά τρόπον άναμφισβή-
  μητον. Άλλ' έκείνα πού ύπερέ-
  χουν τοΰ άνθρώπου κατά τρόπον
  άνησ'οχηχικόν είνε τα ενχομα. Τί
  είνε οί μΰς μας, αί αίσθήσεις
  μας, ή δύναμις των νεύρων μας,
  αί βιολογικαί γνώσεις μας, ή ζω-
  τικότης μας έν συγκρίσε: μέ την
  ιδικήν των,
  "Οταν γεννηθώμεν, ερχόμενοι
  εις αυτόν τόν κόσμον γυμνοί καϊ
  ανίσχυραι, άντί νά έπωφελούμεθα
  τής πείρας χών γονέων μας, εχο¬
  μεν ξεχάσττ^ χό παν, καί πρέπει ν'
  αρχίσωμεν νά χά μαθαίνωμεν δ¬
  λα άπό χήν αρχήν. Ή συντριπτι-
  κή ύπεροχή χοϋ ένχόμου είνε δχι
  «ξέρει» καί άρχεται είς την ζωήν
  έφωδιασμένον μέ την προγονικήν
  μνήμην». ΜπορεΤτε νά φαντασθή-
  τε την δύναμιν μιάς φυλής πού
  τχ παιδία της θά ηρχοντο είς τόν
  κόσμον μέ βλην την επιστήμην ε¬
  νός Παστέρ, ενός Πουανκαρέ ενός
  Ιίασκάλ;
  Ό άνθρωπος δέν θά είχε νά
  τίποτε άλλο παρά νά έξαφα-
  νισθή ή νά υποταγή είς μίαν δου-
  λτίαν ταπεινωτικήν καί ασφαλώς
  φρικτήν. Διότι άν μέ τό σκυλλί
  μέ τό άγαθόν βλέμμα, ά"ν μέ τα
  πουλιά, μέ τόν έλέφαντα καί τα
  θηρία ό &νθρωποζ κατορθώνη νά
  συνάπτη κάποιους δεσμούς φιλίας
  καί Ιμπιστοσύνης, τό έντομον, βω-
  βόν καί άγριον, είνε δι' αυτόν αι¬
  ωνίως ξένον. Καί δπου θά τόν συ-
  ναν:α, επί τή υποθέσει δτι τα έν-
  τομα όίπο-Λτοϋν μίαν ημέραν την
  άπαιτουμένην δύναμιν, θά τόν συν-
  τρίβουν καί θά τόν καταβροχθί-
  ζουν. Μήπως δέν νπίργονν κα'ι
  σήμερα άκόμη εντομα άγρια καί
  αίμοδιψ/] όσον κα'ι οί λύκοι καί
  α£ τίγρεις; Συχνά οί μελισσοκό-
  μοι παρίστανται μάρτορζς ενός ά-
  -{ρίοιι δράματο; είς τα πρόθυρα
  τής κυψέλης:
  Ένω ή μέλισσα γυρίζει άνύπο-
  πτος είς την κυψέλην της, τής έ-
  πιτίθεται ό «φίλανθος», ενα είδος
  αίμοβόρου σφηκός, καί άνοικτίρ-
  μων τής άποκόπτε: τν'/ν κεφαλήν
  τάς πτέρυγας, τα άκρα καί την
  καταβροχθίζει! Τί θά μποροϋσε
  νά κάμη ό άνθρωπος μέ δλους
  τούς φοο"ερους έξοπλισμούς τού,
  την ήμέρα πού ή φύσις θά εΐχε
  την ίδιοτροπίαν, μεγεθύνουσα ωρι¬
  σμένα εννομα είς διαστάσεις γι-
  γαντιαίας, νά τα προορίση νά κυ-
  ριαρχήσουν αύτοΰ τοΰ κόσμου;
  Γιά σ«ς κυρίες μου;
  Δι" αύτοπροσώπου επισκέψεως μας είς Αθήνας
  επρομηθεύθημεν δλα τα νεώτερα Γυναικεΐα:
  Μάλλινα, μεταξωτά,
  βαμβακερά ύφάσματα
  ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ
  ΤΙΜΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΙ
  Ύφαοματοπωλείον
  ΧΡΙΣΤ. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος Κων. Στε-
  ψανίδης, τέως Ίδιαίτερος Γραμματεύς τού Αειμνή¬
  στου Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου, (Γραφείον όδός Βα-
  λαωρίτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καί ύποθέσεις Άμερικής καί Έξωτερι-
  κοΰ μας παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, δτι ουδεμί¬
  αν σχέσιν έχει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
  νον μέ ϋποθέσεις συντάξεων.
  Τα εργα Μάλεμε
  και ή σημασία αυτών.
  ΧΑΝΙΑ, Όκτώβριος (άνταπο-
  κριτοθ μας)·—Καθ' 5 πληροφο-
  ροϋν έκ Μάλεμε τοΰ ήμετέρου νο-
  μοϋ, τα έκεϊ έκτελούμενα άρδευ-
  τικά καί ύδραυλικά εργα προχω-
  ροΰν μέ γοργόν ρυθμόν.
  Κατασκευάζονται νυν αί διοχε-
  τευτικαί αύλακες αί οποίαι θά με-
  τχφίρονν νερό είς ε*να μεγάλον α¬
  ριθμόν γειτνιαζόντων χωρίων με-
  ταξύ των οποίων είνε οί Βρύσες,
  τό Μόδι, τό Γεράνι, τό Κοντομα-
  ρί, 6 Πυργος, Φ'ηλόνερο, τα Μά¬
  λεμε, ή Βλαχίρωνίχισσα, ό Ταυ-
  ρωνίχης, τα Καμισιανά κλπ. Τα
  χωρία ταυτα τονίζεται "ότι μεχά
  χά εργα θά εισέλθουν είς
  νέον στάδιον παραγωγικής κινή¬
  σεως καί ζωής.
  Κυρίως άναφέρεται σχετικώς ή
  σημχσία τής αυξήσεως τοΰ πλη-
  θυσμοΰ λόγψ τής πυκνώσεως τοό'ί
  καλλιεργητικοϋ δικτύου καί τώνσυ
  ναφών εργασιών, τής παραγωγής
  προβλεπομένης είς τό λίαν προσε¬
  χές μέλλον δεκαπλασίας. Έκ πά-,
  ρχλλήλον διά χών ϊργων Μάλεμε
  θά ύ,τερτιμηθοϋν καχά 200 ο)ο αί
  περιουσίαι, πράγμα πού θά ανα¬
  πτύξη εξαιρετικήν ζωτικότητα με-
  ταξύ των κατοίκων. "Αλλως χά πα-
  ραγωγικά χαΰτα έ"ργα άποδίδουν
  άπό χώρα είς τού; κατοίκους, δε-
  δομένου δτι είς τό τεχράγιονον
  των κατασκευήν έργάζονχχ'. περί
  τοϋς 400 εργάται, οί περισσότεροι
  σχεδόν των οποίων προέρχοντα:
  εκ των περιφερειών &ς έξυπηρε-
  τοΰν ήδη νλ καχασκευαί.
  ΟΕ κάτοικοι διά των έν λόγω
  έργων δέν παύ^υν νά έκδηλώνουν
  την ευγνωμοσύνην των πρός την
  κυβέρνησιν. Ιδιαιτέρως εξάρεται
  ή συμβολή είς την έναρξιν των κχ-
  τασκευών καί τό ενδιαφέρον τοθ
  'Γπουργοΰ Γενικοΰ Διοικ^τοΰ κ.
  Σφακιανάκη οίον καί τοθ άνα-
  πληρωτοΰ τοΰ κ. Μ.Ίππολύτου. Ό
  κ. Σφακιανάκης τονίζουν οί κά¬
  τοικοι δέν παύει ευρισκόμενος έν
  Αθήναις νά ένδιαφέρεται διά τα
  παραγωγικά εργα Μάλεμε καθώς
  καί επί παντός άλλου ζητήματος
  τοΰ νομοΰ μας μεχ' ιδιαιτέρας
  ατοργης, πραγμα πού άνοψώνει
  αυτόν είς την κοινήν συνείδησιν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Ένοριακή Επιτροπεία
  Αγίου Κων)νου Ηρακλείου ε¬
  κτίθησι πρός ενοικίασιν είς
  πλειοδοτικήν δημοπρασίαν εν
  μαγαζείον κείμενον ενταύθα
  καί επί τής Λεωψ. Καλοκαιρι-
  νοϋ (πρώην κατάστημα έται-
  ρίας Σίγγερ) επί μίαν 2ετίαν.
  Οί δροι τής μισθώσεως κλπ.
  είνε κατατεθειμένοι είς τα γρα
  φεΐα τής ένορίας ένθα δύναν¬
  ται νά λάβωσι γνώσιν οί έν-
  διαφερόμενοι.
  Ή δημοπρασία διεξαχθήσε¬
  ται την 31 8)βρ,ίου 1937 ημέ¬
  ραν Κυριακήν καί ώραν 11 —
  12 π. μ. ενώπιον τής Ένορια-
  κής Επιτροπείας (έν τώ φαρ¬
  μακείω τοϋ Άριστ. Χαλκια¬
  δάκη όδός "Εβανς).
  (Έκ τοϋ γραφείου τής
  Ένορ. Επιτροπείας)
  Έκποίησις άγροτικών
  μάτων Αρχανών των «Φι-
  λανθρωπικών Ίδρυμάτων
  Άνδρέου καί Μαρίας Καλο-
  καιρινοΰ».
  Έκτίθενται είς πώλησιν διά
  ψανερας πλειοδοτικής δημο-
  πρασίας τα είς Κάτω Άρχα¬
  ναις καί είς θέσεις:
  1) Κάμπος μία κρεββατίνα
  εκτάσεως ενός έργάτου.
  2) Είς θέσιν Μεσοχωριά έ'ν
  έρείπιον 15 τ. μ. εκτάσεως.
  3) Είς θέσιν Πάτρωνα ά-
  γρός εκτάσεως 2 στρεμμάτων
  μέ 4 ελαιόδενδρα καί 6 κυπα-
  ρίσσους.
  Ή δημοπρασία των ανωτέ¬
  ρω θά γίνη την 7ην Νοεμβρι¬
  ού έ. έ. ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 11 —12 π. μ. είς τα γρα-
  φεΐα ημών δπου καί δτε κα-
  λοϋνται οί ένδιαφερόμενοι.
  Έν Ηρακλείω τή 25 Ό-
  κτωβρίου 1937
  (Έκ τού Γραφείου)
  Πωλεΐται είς Μοίραις Μτσσα-
  ρδς κα'ι είς κεντρικήν θέσιν οί-
  κία νεόκτιστος αποτελούμενη έκ
  τριών δωματίων μέ δλα τα κομ-
  φόρ. Πληροφορίαι παρά τω κ.
  Ι. Ντελιδάκη Πόμπιια.
  — Πρότυπα κτήματα καλλιερ-
  γείας σίτου.
  Τό υπουργείον Γεωργίας 5ι' έγ-
  κυκλίου τού πρός απάσας τάς γε-
  ωργικά; υπηρεσίας παρέχει όώη-
  γίας σχετικώς μέ την σύστασιν ΰ-
  ποέειγματικών καί πειραματικών
  κτημάτων ώ; προβλέπει ό γνω-
  ατός νόμος περί έντατικής καλ-
  λιεργείας. Ή σύστασις τοιούτων
  κτημάτων εθεωρήθη άπαραίτητος
  διά την συστηματικωτέραν καί
  εμπρακτον προπαγάνδαν των βελ-
  τιωμένων μεθόδων εκμεταλλεύσε¬
  ως των φυτών μεγάλης καλλιερ-
  γείας. Τα πρότυπα ταύτα κτήμα¬
  τα ποϋ άφορούν ιδίως τάς καλλι-
  εργείας τού σίτου καί της όρύζης
  θά ίδρυθοϋν χορηγουμένων διαφό¬
  ρων σημαντικήν εϋκολιών είς
  τού; διαφόρους προοδευτικούς α¬
  γρότας.
  —Ή σφράγισις στατήρων.
  Διά τής δημοσιευθείσης ώς άν«-
  γράψαμεν πρός ημερών είς την ε¬
  φημερίδα τάς Κυβερνήσεως άγο-
  ρανομικής διατάξεως, υποχρεούν¬
  ται πάντες οί καταστηματάρχαι,
  οί πωληταί καί γενικώς οί μετα-
  χειριζόμενοι κατά τάς άγοραπω·
  λησίας στατήρας (καντάρια) πρός
  ζύγισιν βαρών, όπως προσαγάγω-
  σι τούτους είς τους κατά τέπους
  άνεγνωρισγένους οφραγιστάς πρός
  αφράγιαιν. Είς τού; κατόχους π«-
  ρέχεται μηνιαί» προθεαμία πρός
  τούτο., αρχομένη άπό τής 15ης
  Όκτωβρίου.
  —Διαγωνισμός φυλάκων.
  Υπό τού ΰπουργείου τής Δικαι-
  οσύνη; προεκηρύχθη διαγωνι¬
  σμόν ΰπαρχΐφυλάκων φυλακών*
  διά την 22αν Νοεμβριού, είς τόν
  οποίον θά μετάσχουν φύλακε; α'.
  τάξεως έχοντες τριετή υπηρεσίαν
  είς τόν βαθμόν τούτον.
  —Ανεύρεσις πτώματος.
  Είς θέσιν «Βλυχιάς Αύλωχι»
  τής περιφερείας τοϋ χωρίου Γε¬
  ράνι Ρεθύμνης, ανευρέθη πτώμα
  νεάνιδος 22—25 έτών. Τό πτώμα
  ουδεμίαν κάκωσιν φέρει, τού θα-
  νάτου τής Γνέάς προελθόντος έκ
  πνιγμού. Δέν θεωρεΐται άπίθα-
  νος ή έκδοχή ότι τό πτώμα ανή¬
  κη είς πνιγεΐσαν κατά τάς πλιιμ-
  ρας τού Ηρακλείου.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ λουκούμια Συρι
  ανά χθμα—Κυτία. Β. Ραφτόπουλος
  Καμαράκι. 1—5
  Αφίχθησαν καί ετέθησαν είς κυκλοφορίαν
  ^5 ΤΑ ΝΕΑ ΣΙΓΑΡΕΤΑ
  ΙΝ «
  « Άναργύρου Σιγάλα »
  Μέ τα παγκοσμίου φήμης καπνά Ξάνθης, Όξιλάρ, Γεννήσεας και Άνρινίου—εις πολυτελτϊ κυτία
  και όλας τάς ποιότητας. '
  Γενικάς άντιπρόσωπος διά τούς Νομούς Ηρακλείου καί Λασηθίου:
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: (Πλατεΐα Βενιζέλου) Ηράκλειον—Κρήτης.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΤΤΑΚΗΣ
  ,ιθμ· τη ι»
  Μ *
  Ι!
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομοτρχίας
  ΑΝΟΡΘΩ.ΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  26 Όκτωβρίου 1937
  12Π Ώρα
  Ι ΧΒΕΣΙΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟ
  ί ΑβΗΗΑΣ_ΤΟΥ_κ ΜΕ
  Ο ι ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 225Όκ·:ωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ώς ειχε προαγγελ-
  θή ό Πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς α¬
  φίκετο είς Αθήνας τό άπόγευμα τής
  χθές Κυριακάς.
  Είς τόν κ. πρωθυπουργόν εγένετο
  θερμή ύποδοχή υπό τοΰ λαοΰ Αθηνών
  —Πειραιώς έπιδοκιμάζοντος τα έν Αγ¬
  κύρα θιαμειφθέντ* διά των οποίων ή
  Έλληνοτουρκική φιλία καί αυνεργασία
  διασφαλίζεται διά νεων ίσχυρών δεσμών
  άμοιβαίας έμπιατοσύνης.Ιδιαιτέρας έκ-
  δηλώσεις έπεφύλαξαν είς τόν κ. ΛΙεταξάν
  τα έργατικά σωματεΐα.
  ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΟ
  ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ ΕΚΟΕΣΑΝΤΟΣ
  ΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε': ΑΓΚΥΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Κ Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Ό κ. Μεταξάς,
  προήδρευσεν σήμερον έκτάκτου ύπουρ-
  γικοΰ βυμβουλίου. Είς τό συμβούλιον
  τουτο ό κ. Ηρωθυπουργός εξέθεσε τάς
  έντυπώοεις τού έκ τοΰ είς "Αγκυραν τα-
  ξιδίου τού κ«/.ί των έκεΐ Οερμών έκδη-
  λώσεων πρός αυτόν τόσον των επισήμων
  άπό τοΰ Ανωτάτου "Αρχον:ος, όσον
  καί τοΰ λαοΰ τής Τουρκικής πρωτευ¬
  ούσης. Έπίσης ό κ. Μεταξάς εξέθεσε
  καί τάς γενομένας συνομιλίας μετά των
  Τούρκων ύπουργών.
  ΑΝΕΚΟ1ΝΩΒΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Μ.
  ΤΑ ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ
  ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 225 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Πρός την Α. Μ.
  τόν Βασιλέα ό πρωθυπουργός κ. Μετα¬
  ξάς ανεκοίνωσεν σήμερον τα πορίσματα
  των αυνομιλιών τάς οποίας έσχδν έν Αγ¬
  κύρα μέ τοϋς Τούρκους έπισήμους ό-
  οον άφορά την Ελληνοτουρκικήν συνερ¬
  γασίαν καί την εσωτερικήν πολιτικήν τής
  "Ελλάδος έντός τοΰ πλαισίου τοΰ Βαλ-
  κανικοΰ συμφώνου.
  Ε":
  ΠΕΡΙ
  ΤΟ
  Η ΑΟΡΙΣΤΙΑ
  ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΐνΐΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ϊ> Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων άναφέραυν ότι οί έκεί κύ-
  κλοι ουδεμίαν σαφή γνώμην έκφράζουν
  διά την εξέλιξιν των συνεννοήσεων είς
  την Επιτροπήν μή επεμβάσεως. Οί κύ-
  κλοι ούτοι είναι μάλλον, άπαισιόδοξοι,
  κατακρίνουν δέ έν προκειμένω καί την
  πολιτικήν τής Αγγλίας ή οποία κατ'
  αύτάς δέν ύστέρησεν είς έμφανεΐς υπο-
  χωρήσεις έναντι τής Ιταλίας-
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ «ΜΕΡΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
  Η ΚΡΙΣΙΜΩΤΕΡΑΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22» Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνον άγγέλλουν ότι ή αύ-
  μιανή (σημερινή) συνεδρίααις τής Έπι-
  τροπής μή επεμβάσεως θεωρεΐται ώς
  άποφασιστική καί αυνεπώς κρίσιμος διά
  την ειρήνην εάν αί συ'ζητήσεις δέν κα-
  ταλήξουν είς τελικόν άποτέλεσμα.
  Η (ΑΑΑΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΠΟΚΑΙΗΟΥΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΙΝ ΙΟΗ ΙΤΑΑΙΚΟΗ ΠΡΟΤΑ2ΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Κ Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι αί νέαι Ιταλικαι προτά-
  σεις αί αφορώσαι τούς εθελοντάς συζη-
  τοΰνται. 'Κν τώ μεταΐ^ύ ή Ρωσσία προ-
  σπαθεΐ νά παρασύρη την Αγγλίαν καί
  Γαλλίαν είς ολοκληρωτικήν απόρριψιν
  των προτάσεων τούτων ώς άνεφαρμό-
  στων καί μεροληπτικών. Είνε άγνωστον
  πάντως μέχρι τής βτιγμής ποίαν έκβασιν
  θά λάβουν αί συνεχιζύμεναι συνεννοή-
  βεις.
  Οί Γάλλοι διά τούς Ίταλογερμανούς.
  Ή θέσις των έρυδρών έν Ισπανία.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί γερμανικαί έψημερίδες γρά-
  ψουσαι επί τού ζητήματος ά-
  νακλήσεως των έθελοντών ί-
  σχυρίζονται δτι αυτή ούσια-
  στικώς έχει τορπιλλισθή άπό
  τούς Ρώσσους ύποδείξει των
  οποίων ή Βαλένθια εχορήγη¬
  σεν «υποχρεωτικός» την Ί-
  σπανικήν ίθαγένειαν είς δ
  λους τοϋς εθελοντάς τής γ.'
  διεθνοΰς τούς μαχομένους είς
  την Ισπανίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.). —Ό
  Γαλλικός τύπος τής άριστερδς
  ένεκαινίασε άπό τής χθές σφο
  δράν πολεμικήν εναντίον των
  Ίταλογερμανών οί όποΐοι ώς
  άναφέρει διά διαφόρων δικο-
  λαβικων συνδυασμών προσπα-
  θοΰν νά παρελκύσουν τάς ερ¬
  γασίας τής έπιτροπής καί νά
  ματαιώσουν τό άποτέλεσμα
  ταύτης επί τή βάσει των δικαι-
  οτέρων δεδομένων.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).—Αί Ιτα¬
  λικαι έψημερίδες κρίνουσαι τα
  έν Ισπανία γεγονότα φρονούν
  δτι άν ήνίκη της Γιχόν δένεΐνε
  όριστικός σταθμός τής επικρα¬
  τήσεως τοϋ έθνικιστικοθ καθε-
  στώτος έν Ισπανία έν τούτοις
  άποδεικνύει καθαρώς δτι αί
  πιθανότητες επιτυχίας των έ-
  I
  ρυθρών όλιγοστεΰουν είς βαθ-
  I
  μόν άρκετά άνησυχητικόν δι*
  αύτούς.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
  Είς τούς διπλωματικοΰς κύ-
  κλους παρατηρεϊται σήμερον
  ζωηρά κίνησις. Ή κίνησις αυ¬
  τή τής οποίας 'ό κέντρον α¬
  ποτελεί ό κ. Ήντεν διαρκώς
  συνεργαζόμενος είς τό Φόρ-
  ρεϊν "Οφις σχετίζεται πιθανώ-
  τατα έξ ολοκλήρου μέ την ση¬
  μερινήν καί αυριανήν συνε-
  δριάσεις τής έπιτροπής μή ε¬
  πεμβάσεως αί οποίαι πιστεύε-
  ται δτι θά καταλήξουν είς ά-
  ποτελέσμστα.
  Ή όριστική τακτοποίησις
  των δεινοπαδησάντων έκ πλημμυρών.
  Συνοδευόμενος υπό των αρ¬
  μοδίων ύπαλλήλων των τεχνι-
  κών ύπηρεσιών, επεσκέφθη
  χθές την πρωΐαν τούς πλημ-
  μυροπαθεϊς συνοικισμ<->ύς ό
  κατελθών είς την πόλιν μας
  ώς έκπρόσωπος τοϋ κ.Ύπουρ-
  γοΰ Προνοίας, Γενικάς Γραμ¬
  ματεύς τού ύπουργείου Κρα-
  τικής Αντιλήψεως κ. Κοζώ-
  νης. Σχετικώς ανεκοινώθη χθές
  δτι ό κ. Κοζώνης θέλει προβή
  είς τάς δεούσας ενεργείας
  διά την οριστικήν τακτοποί-
  ησιν των δεινοπαθησάντων έκ
  των πλημμυρών, καταρτίζων
  έν συνεννοήσει μετά των το-
  πικώνάρχώνέμπεριστατωμένην
  έκθεσιν ύποδεικνΰουσαν τα λη
  πτέα έν προκειμένω μέτρσ.
  Έκ παραλλήλου ή ύπηρε-
  σία Προνοίας προβαίνει είς
  πλήρη έλεγχον των υποβληθέν
  των καταλόγων των ΰποστάν-
  των ζημίας έκ τής νεροπον-
  τής προκειμένου νά καταρτί-
  ση οριστικόν τοιούτον. Κατά
  την σύνταξιν τοϋ όριστικοΰ
  καταλόγου θά ληφθούν μέ-
  τρα ώστε ουδείς έκ των πα-
  θόντων νά παραλειφθή ή ό-
  πωσδήποτε άγνοηθή κατά την
  παροχήν σχετικής ανακουφί¬
  σεως διά την οποίαν τό κρά-
  τος κα'ι ή κοινωνία τοσούτον
  έμερίμνησαν καί αντιθέτως
  ουδείς έπιτήδειος νά δυνηθή
  νά έπωφεληθίϊ τής καταστά¬
  σεως.
  Ό κ. Νομάρχης ανεκοίνω¬
  σε χθές δτι ή παροχή συσσι-
  τίων θά συνεχισθή καί σήμε¬
  ρον διά νά δοθή πλήρης εύχέ-
  ρεια είς τοΰς μή τακτοποιη-
  θέντας εισέτι, νά περαιώσωσι
  τάς προσπαθείας των πρός
  διάσωσιν άντικειμένων κοινης
  χρήσεως έκ των καταστραφει-
  σών οίκιώντων. Έν τώ μετα-
  ςΰ θά χορηγηθή είς τούς πλη-
  γέντας μικρόν βοήθημα όπως
  καλύψωσι τάς άπαραιτήτους
  αυτών ανάγκας ώστε νά δυνη
  θοΰν νά έπανέλθουν άμέσως
  είς τάς εργασίας των.
  Ό Γεν. Γραμματεύς τοΰ ύ¬
  πουργείου Προνοίας κ. Κοζώ¬
  νης θά παραμείνη είς την πό¬
  λιν μας δύο ή τρείς εισέτι η¬
  μέρας ή καί περισσοτέρας ε¬
  άν αί άνάγκαι τα άπαιτήσουν.
  ΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ
  Εκοινοποιήθη πρός τάς έκ-
  παιδευτικάς αρχάς τό Βασι¬
  λικόν Διάταγμα δι" ου μετα-
  τίθενται ώρισμένοι λειτουρ-
  γοί Μέσης Έκπαιδεύσεως:
  Οί μετατιθέμενοι έν τή ημετέ¬
  ρα έκπαιδευτική περιφέρειαι
  καθηγηταί είναι οί εξής: Έμμ.
  Παπαδογιάννης έκ τοΰ ενταύ¬
  θα Πρακτικοΰ Λυκείου είς τό
  Ανώτερον Παρθεναγωγεΐον
  Ηρακλείου, Στέφ. Σουργια¬
  δάκης έξ Ιεραπέτρας είς τό
  Γυμνάσιον Χανίων, Ανδρ. Ό-
  κουμούσογλου έκ Νεαπόλε¬
  ως είς Ίεράπετραν, Στ. Πανα¬
  γιωτάκης έκ Πόμπηας είς Κα¬
  στέλλι Κισσάμου, άντί τοΰ
  Χαρ. Σαουνάτσου, Γεώργ. Πα¬
  παδάκης έκ Ρεθύμνης είς τό
  ενταύθα Γυμνάσιον Θηλέων
  καί Μιλτ. Σεργάκης έκ τοΰ
  ένταθθα Γυμνασίοι} Θηλέων
  είς τα Πρακτικόν Λύκειον'Ηρα
  κλείου.
  Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΤΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΛΥΝΑΓΛΕΩΝ
  Επί τή'έγκρίσει τής ψηφι-
  σθείσης υπό τοΰ Δήμου Ηρα¬
  κλείου είσφορδς έκ δρχ. 200,
  000 διά την ενίσχυσιν τής Βα-
  σιλικής Άεροπορίας έξεφρά-
  σθησαν πρός τόν κ. Δήμαρχον
  Ηρακλείου καί τό Δημοτικόν
  Συμβουλιον αί εϋχσριστίαι
  τοΰ σώματος. Έπίσης έξε-
  φράσθησαν αί εύχαριστίαι
  τοΰ ίδίου Ύπουργείου πρός
  την κοινότητα Αρχανών ψη-
  φίσασαν υπέρ τοΰ ίδίου σκο-
  ποΰ 25.000 δρχ.
  ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ
  ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
  Διά πράξεως τού κ. ΰΐτουρ-
  γοΰ τής Έθν. Παιδείας διορί-
  ζονται οί κάτωθι νέοι δημο-
  διδάσκαλοι είς τάς περιφερεί¬
  ας Ηρακλείου καί Λασηθίου:
  Γ. Μανουσάκης είς Αγίαν
  Σεμνήν, Χρ. Μυλωνάκης είς
  Ίνια, Παπαβασιλείου Γ. είς
  Έμπρόσνερον Σητείας, Ιω.
  Φραγκοΰλης είς ΜύρτονΣητεί-
  ας, Φ. Λογαριαστάκης είς
  Κουνάλι, Μ. Μιζεράκης είς
  Κώμες Πεδ., Γ. Διπλαράκης
  είς Μαρμακέττον, Άναστ.
  Λίλης είς Βουνόρεια καί
  Άσκλ. Παπαδάκης είς Κα-
  στέλλιον Γόρτυνος.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τί) άγορσ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες
  Ταχτάς
  α' . δρ. 22.50
  Μαύραι
  Ρ
  Υ'
  » ί 3υ
  . 20.50
  α
  14. -
  Ρ' ■
  11.80
  Υ'
  10.-
  α'
  . 1050
  Ρ"
  9.50
  Υ'
  > 9 —
  23 —
  22
  21..--
  Χαροόπια » 2.00
  "Ελαια 5ο » 27.-28
  » κοινά » 27 —
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ. 24 —
  » β' » > 22.—
  Πράσινοι α' ττοιότ. » 22.—
  β' » » 20.50
  θΐνοι.
  "Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' δκαν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  25ης Όκτωβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.40— 25.65
  3.70 3.80
  546 550
  110.10 111.10
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28 10 28 35
  3.71 3.75
  20.75 21.-
  ΑΙ ΩΡΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
  ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤ0Σ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής
  Διοικήσεως Χωροφυλακής τα
  καψενεΐα, ζαχαροπλαστεΐα
  καί λοιπά κί,ντρα θά ώσιν ά-
  νοικτά σήμερον μέχρι τής 10
  πρωϊνής όπότε θά κλείσουν
  παραμένοντα κλειστά μέχρι
  τής 12.30'.Μετέπειτα θά έπανε
  πιτραπή τό άνοιγμά των. Τα
  έστιατόρια θά είνε άνοικτά
  δλην την ημέραν ένω τα λοιπά
  καταστήματα θά παραμείνω-
  σιν κλειστά καθ1 δλην την η¬
  μέραν.
  ΜΕΤΆΒΑΣΙΣ ΑΡΜΟΛΙΟΤΗΤΩΝ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  Διά διατάγματος δημοσιευ¬
  θέντος είς την εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως μεταβιβάζονται
  είς τούς Γεν. Διοικητάς Κρή¬
  της, Μακεδονίας, Θράκης
  κα'ι Ηπείρου άρμοδιότητες
  τινές τού επί τής Γεωργίας
  ύπουργοΰ άπορρέουσαι έκ
  τοΰ Άγροτικοΰ νόμοο.
  ΟΡΚΡΐνιΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
  Ό τοπικός Έφορος Προσκό-
  πων Σητείας κ. Γεώργ. Βα¬
  ρούχας διά τηλεγραψήματός
  τού πρός τόν κ. Περιφερεια-
  κόν "Εφορον Ηρακλείου, άνα¬
  φέρει δτι την παρελθούσαν
  Κυριακήν έ'δωσαν έν έπισήμω
  τελετή την προσκοπικήν υπό¬
  σχεσιν 57 πρόσκοποι καί 13
  ναυτοπρόσκοποι των νεοϊδρυ-
  θεισών Όμάδων Σητείας. Είς
  την όρκωμοσίαν παρέστησαν
  αί ναυτοπροσκοπικαί Όμά-
  δες Άγίου Νικολάου καί Ιε¬
  ραπέτρας.
  Ο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
  ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ
  Τα κατά τόπους Ύποκατα-
  στήματα τής Έθνικής Τραπέ¬
  ζης έλαβον εντολήν νά κατα-
  βάλωσι συμπληρωματικόν μι
  οθόν των έφημερίων εις τα
  τοπικά Τ. Α Κ.Ε. Διά την Κρή
  την κατενεμήθησαν τα εξής
  ποσά: Ίεράς καί Σητείας 52.
  275, Κισάμου — Σελίνου 68.
  500, Μητροπόλεως Κρήτης 67.
  615, Κυδωνίας Άποκορώνου
  43.865, Λάμπης—Σφακίων 47.
  200, Πέτρας 62.870, Ρεθύ
  μνης 73.090,Άρκαδίας 16.900.
  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΜΗΛΟΝ
  Είς την επίσημον εφημερί¬
  δα εδημοσιεύθη διαΐαγμα δι'
  ου έγκρίνεται ή παραχώρησις
  είς την Άγροτικήν Τράπεζαν
  υπό τής Κοινότητος Τζερμιά-
  δων κοινοτικοΰ γηπέδου πρός
  ίδρυσιν άποστειρωτηρίου γε-
  ωμήλων.
  ΕΗΑΓίΙΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ή κίνησις τής άγορας Η¬
  ρακλείου κατό την διαρρεύσα-
  σαν έβδομάδα υπήρξεν ήσυ-
  χος. Κατά την διάρκειαν ταύ¬
  της εξήχθησαν 385.000 χιλ.
  σουλτανίναι, 164. Οϋυ ταχτδ,
  6.000 ελαίου καί 17 000 κίτρα.
  ΔΩΡΕΑ
  Ό κ. Ιω. Λεβέντης Δημο¬
  τικάς ϋπάλληλος κατέθηκεν
  είς τό Ταμείον τοΰ Πανανείου
  Δημοτικοΰ Νοσοκομείου δρ
  διακοσίας (200) άντί έννεαμή-
  νου μνημοσύνου τής μητρός
  τού Ά^ετής. ι
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΚΟΙΝΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ
  ΕΙΣ ΤΟ
  ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΠΙΙΗΣΥΧΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ϊ> -Οκτωβρίου (τοΰ
  άντ««οκριτοΰ μας).— Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται έκ Αονδίνου κυκλοφορούν έκεϊ ευ¬
  ρύτατα φήμαι ότι τό ταξίδιον τοΰ Ρίμ-
  πεντροπ είς Ρώμην σχετίζεται μέ τόν
  καταρτισμόν Ίταλογερμανικοΰ σχεδίου
  άι».έ-αί»υ δράσεώς είς τό Ίοπανικόν. Αέ-
  γεται μάλιστα μετ* επιτάσεως ότι τό
  σχέδιον τούτο κατηρτίσθη ήδη καί πρό-
  κείται νά εφαρμοσθή είς περίπτωσιν
  καθ* ην άπορριφθαΰν πράγματι αί προ-
  τάσεις τής Ιταλίας είς την αυριανήν συ¬
  νεδρίασιν τής Έπιτροπής μή επεμβά¬
  σεως.
  Κατόπιν των φημών τούτων είς τό
  Λονδίνον ηρχισαν έκικρατούσαι πάλιν
  ζωηραί άνησυχίαι διά τα συμβησόμενα
  είς περίπτωσιν διακοπής των συνεννοή-
  σεων είς την επιτροπήν μή επεμβάσεως.
  "ΙΐΊΙβΑΟΙ ΕΚΥΡΥΞΑΜ
  ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ ΑΥΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ «£> Όκτωδρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Νυκτερινά ραδιο-
  γραφήματα έκ τής "Απω 'Λναβολής ά-
  ναφέρουν ότι οί Λΐογγόλοι προέβησαν
  είς την ανακήρυξιν τής ΛΙογγολίας ώς
  ανεξαρτήτου χώρας, έχούαης ί'δια συμ-
  φέροντα τα όποΐα καί μόνον υποχρεούν¬
  ται νά υπερασπίζουν ούτοι. ΊΙ είδησις
  τ?,ς άνακηρύξεως ώς ανεξαρτήτου τής
  Μογγολίας προεκάλεσεν εντύπωσιν είς
  τούς διεθνεϊς κύκλους.
  ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ Η ΑΝΆΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22* Όκτωβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ
  Αονδίνου άγγέλλουν ότι ή Κινεζική πα-
  ράταξις είς την Σαγκάην ήρχισεν πάλιν
  καμπτομένη. Οί Ίάπωνες συγκεντρώ-
  σαντες ίσχυροτάτας δυνάμεις είς τό μέ-
  ρος όπου έξεδηλοΰτο άπό προχθες
  μεγαλειτέρα Κινεζική πίεσις κατώρθω¬
  σαν νά άπωθήσουν τούς Κινέζους καί
  κατόπιν νά αντεπιτεθοΰν. Ή άμυνα των
  Κινέ'ζων ήρχισεν ήδη καμπτομένη. Έν
  τώ μεταξύ όλόκληρος σχεδόν ή περιο
  χή τής Σαγκάης έχει άνασχαφή έκ τώ
  βομ<5ών καί των όβίδων, των ΕΙΣ ΓΙΧΟΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΒΥΘΙΣΑΝ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 22» Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα τοΰ πρακτορείαυ Χαβάς βεβαιούν ότι είς τόν λιμένα τής Γιχόν ευρίσκοντο δύο «ολεμικά ερυθρά τα όποϊα δέν απήντη¬ σαν είς την πρόσκλησιν των έθνικών στρατευμάτων νά παραδοθέν. Κατόπιν τούτου τα πολεμικά βληθέντα έκ πολ·Λν σημείων έβυθίσθηιαν. ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ε ΕΦΗΜΕΡΊΣ _ ΑΘΗΝΑΙ *;5 "Οκτωβρίηυ (τοΰ ανταπο-Λριτοΰ μας).—'ίίκ Λονδίνου αγ¬ γέλλεται ότι ή άρθρτ,γραφία τ<Γ>ν ήμιε-
  πισήμων Αγγλικών εφημερίδων στρέ-
  φεται σήμερον είς την διά πάσης θυσίας
  Οιατήρησιν τοΰ είρηνικοΰ καθεστώτος*
  Αι εφημερίδες έπιλέγουν ότι ή Αγ¬
  γλία ουδέποτε Θά παρασυρθή είς πρά-
  ξεις δυνάμενα.- νά έπιφέρουν αυτομά¬
  τως την ανάφλεςΐν τής Ιίύρώπης χαιί ότι
  πλανώνχαι οσαι νομίζαυν τοΰτϋ «ιθανάν-
  ΣΙΐρθΙΤΜΕΙλθΠ
  ΠΡΟΣΠΑΘΕ]ΑΙ_ΣΥΐνΐΒΙΒΑΣΐνΐΟΥ
  »θ*τωβρ£ου (τοΰ
  ντ*>ρ«οβ μας)._ Μεταμεσονύκτιοι
  ειδησεις εκ Αονδίνου άναφέρουν ότι ή
  Αγγλία καταβαλλει πυρετωδώς
  θ ί ά δ^
  Αγγα αταβαλλει πυρετω
  σπαθειας συμοφασμού είς τάς
  ναςεν τ-ή*Έπιτροπή μή επεμβάσεως άπό-
  ψειςμε σκοπόν την έϊενρε«ν συμβιβα-
  στ ικής λύσεως εξυ«ηρ6τούσης αμφότερα
  τα διαμαχομενα μέρη. Θεωρεϊται πάν¬
  τως αμφίβολον άν αί προπάθειαι αυΐαι
  θα τελεσφορηοουν μέχρι έλ