94957

Αριθμός τεύχους

4700

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

28/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «"ίμ.
  έ
  είς -(,
  ι αι
  βησ
  συνεννιιή.
  ά
  ΑΥΤΩΝ
  ρίου (τοΐ'
  ινα ρ*δ>>
  ί·
  ί'δι»
  ώ;
  ΊΙ ξ
  >τήτου της
  '.ν εντς
  ΙΣΤ§
  ΕΤΡΑΤΟΤ ■
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ:
  Αίγύίττο'ΐ
  ϊτησι'α λιμαι '■>
  ι ;ά μηνο; '■!
  Άμερικής
  έτησια οολ. 1Γ>
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ 2
  28
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΙΟΕ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  1 ΡΑΦΕΙΑ ΓΥΙΙΟΓΙΆΦΐιΙΛ
  0Ο1 νΙΙΝΩΓΛΥϊ'θΥ
  ΣΥΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΤΕΛΕΤΗ
  Είς την έπισημότητα τής προχθεσινάς τελΐτής,
  τής έπετείου τής απελευθερώσεως της Θ&σιαλονίκης,
  την μεγαλυτέραν αίγλην προσέοωσεν ή παρέλασις των
  τμημάτων τής έδρευούσης είς την πόλιν μας στρα-
  «ιωτικής μονάοος.
  Άξιωματικοί καί οπλίται, έπανΐφερον κατά την
  παρέλαβιν αυτήν είς την μνήμην όλων τάς ωραιοτέ¬
  ρας άναμνήσβις των κ'χλυτέρων έλληνικών ημερών
  καί μετέθωσαν είς τα πλήθη πθύ την παρηκολούθη¬
  σαν έκστατικά τόν παλμόν τού ίοΊκοΰ των ένθουσια-
  αμού καί τόν πατριωτικόν πυρετόν μ.έ τόν όποιαν
  άλλοτε ή "Ελλάς έθαυματούργει καί έθριάμβευεν.
  Όπλισμός καί έξάρτησις. παράστημα καί 6ημα-
  ΐΐσμός όλο>ν των άνδρών, έμαρτύρουν «ομοφώνως
  ότι πράγματι συντελεΐται τόν τελευταίον καιρόν ή
  πλέον άθόρυβος μέν άλλά καί συστηματική καί επί-
  μονος καί τεραστία έργασία πρός εξύψωσιν τοΰ ή-
  θικού αλλά καί συμπλήρωσιν τής άρτιότητας τοΰ
  στρατιωτικού παράγοντος.
  Αύτη δέν ήτο παρέλασις νεοσυλλ&κτων, άλλ* έ-
  πίδειξις ^ μ-αχητικής μονάδος άπό τάς ολίγας πού έ-
  χει νά εμφανίζη κάθε κράτος πού φ&λοδοξεΐ νά κα¬
  τέχη θέσιν ύπολογίαιμον, θέσιν άξιοζήλευτον.
  "Οαοι πολίται κ?ί παλαιοί πρό πάντων πολεμι-
  σταί ηύτύχησαν νά παραστοΰν είς την παρέλασιν αύ¬
  την—καί ήσαν άπειραπληθείς καί οί μέν καί οί δέ—
  Πέν έμειναν απλώς ίκανοποιημένοι. Κυριολεκτικώς
  έυονήθησαν άπό τάς έκκενώοεις τοΰ ήλεκτρισμοΰ
  τής άτμ.οσφαίρας, ή όποία έπληρώθη άπό κύματα
  πατριωτικής ύπερηφανείας καί έθνικής άγαλλιάσεως.
  Άπεχώρησαν άπό τα σημεία τής θΊαδρομής των
  στρατιωτικών τμημάτων μέ τό μέτωπον υψηλά άλλά
  καί μέ την ψυχήν πλήρη έλπίθων καί γεμάτην πε¬
  ποίθησιν διά την Ελληνικήν αυριον.
  Τα άθρύα, τα ένθουσιώδη χειροκροτήματα των
  λαϊκήν μαζών, τα όποΐα επί ολόκληρον ώραν εκυ¬
  ριάρχουν των πάντων όταν ό στρατός παρήλαυνε,
  τόσον καλώς ώργανωμένος καί γεγυμνασμένος» δέν
  άπέρρε*ην άπό έφήμερον συναίσθημα. Απετέλουν
  την πηγαίαν δύναμιν τοΰ πλέον ίσχυροΰ πατριω-
  τικοΰ αίσθήματος πού διετέλει υπό λήθαργον καί
  μαρασμόν έφ* όσον τό κομματιχόν κράτος ^ των τελευ-
  ταίων ιδία έτών ήσχημόνει καί ήσώτευεν,άλλά πού α-
  φυπνίβθη γιγάντιον μόλις τό Κράτος ευρήκε τόν δρό¬
  μον τού—τόν εύθύν δρόμον τής ανασυντάξεως καί ά-
  ναδημιουργίας.
  "**" *ΙΙ προχθεσινή τελετή έπλαΊσίωσε μέ τα άδρό-
  τερα χρώματα την μορφήν τής σημερινάς 'Ελλά
  λακες καί άατυνομικοΐ θά φέ¬
  ρωσι τα δπλα αυτών.
  "Αρθρον 7ον. — Τό Καραμ-
  πουρνοθ θά χρησιμεύση ώς
  κατάλυμα των άφοπλιζομέ-
  νων Όθωμανών στρατιωτώνΐ
  Τα πυροβόλα καί τα πολεμι-
  κά μηχανήματα τοΰ Καρσμ-
  πουρνοθ θά τεθώσιν έκτός
  χρήσεως υπό τοϋ Τουρκικοΰ
  στρατοΰ καί θά παραδοθώσιν
  είς την ελληνικήν δυναμιν.
  "Αρθρον σον.— Τα έν τώ
  άρθρω Ιω διαλαμβανόμενα θά
  εκτελεσθώσιν έντός τοΰ χρο·
  νικοΰ ίηαστήματος των δύο η¬
  μερών, άρχομένου άπό αυριον
  Σαββάτου 27 Όκτωβρίου 1912.
  Ή πμοθί,σμία αυτή δύναται
  άκόμη νά παραταθή τρ συγ-
  καταθέσει τοΰ Άρχιστρατή-
  γου τοΰ ΈλληνικοΟ στρατοθ.
  "Αρθρον 9ον.—Ή κατάστα¬
  σις αυτή θά διατηρηθή μέχρι
  τής ουνομολογήσεως τής εί-
  ρηνης.
  μέ την πλήρη πεποίθησιν ότι είνε ησφαλισμένη από
  κινδύνους καί περισπασμούς καί θλιβερά άπρόοπτα,
  χάρις είς τάς ιδίας της δυνάμεις καί την σημερινήν
  άρτιωτάτην στρατιωτικόν της οργάνωσιν.
  Οί πόλεμοι τού 1912—15.
  ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ
  ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΣΤ' (τελευταίον)
  Τό έγγραφον τουτο, έντός
  άνοικτοΰ φακέλλου, παρελή-
  φθη την 13ην ώραν υπό τού
  προπομποΰ τοΰ 19ου Συντάγ-
  ματος τής Υ11 Μεραρχίας εό-
  ριοκομένης ολίγον άνατολι-
  κώτερον τού χωρίου Διαβατά
  καί δι" αυτής διεβιβάσθη μέ¬
  σω άξιωματικοϋ τοΰ Έπιτε-1
  λείοΐ) τής ΥΙΙ Μεραρχίας, πρός
  τό Γενικόν Στρατηγεΐον.
  Ή ϊστορική απάντησις τοΰ
  Άρχηγού των τουρκικών δυ-
  νάμεων Χασάν Τάξιν Πασσά
  ΐ'χει οϋτως:
  25—Χ—1912. Α. Υ Πρίγκη-
  ιΐα Κωνσταντίνον Αρχηγόν
  τού Έλληνικοΰ Στρατοΰ Λαμ-
  (3άνω την τιμήν νά πληροφο-
  μήοω την Ύμετέραν 'Υψηλό-
  τητα δτι άποδέχομαι την πρό¬
  τασιν ΐη'ς Ύμετέρας "Υψηλό-
  τητος. ήτις εγένετο χθές. Χά-
  οαν Τάξιν πασσάς, Ύποστρά-
  τηγος Διοικητής τοϋ 6ου Σώ-
  ματος Στρατοΰ.
  Αί Έλληνικαί Μεραρχίαι
  ευρίσκονται είς τα πρόθυρα
  τής Θεσσαλονίκης. Οί άντι-
  Ίΐρόσωποι δέ τοΰ'Αρχηγ'οΰ τής
  Έλληνικής Στρατιδς, Άντ)
  χης Ν. Δούσμανης καί λοχα-
  γός Ι. Μεταξάς ευρίσκονται
  άπό τής 4 μ. μ. ώρας είς
  Θεσσαλονίκην συνεννοούμενοι
  μετά τοϋ Άρχηγοϋ των Τουρ¬
  κικών δυνάμεων Χασάν Τα-
  ξΐν πασά διά την σύνταξιν
  ιοΰ πρωτοκόλλου παραδό¬
  σεως της πόλεως Θεσ)νίκης
  είς τόν Ελληνικόν Στρατόν.
  Την Π ην μ. μ. ώραν υπε¬
  γράφη τό πρωτόκολλον πα¬
  ραδόσεως έχον οϋτω:
  Πρωτόκολλον. Μεταξΰ τής
  Α. Β. Υ. τού Άρχιστρατήγου
  τοΰ Έλληνικοΰ στρατοΰ καί
  τής Α. Ε. ταΰ Άρχιστρατή
  γου τού Τί,ΐιρκικοΰ στρατοΰ
  συνεφωνήθησαν τα κάτωθι:
  "Αρθρον Ιον. Τα δπλα των
  Όθωμανών στρατιωτών θά πά
  ραληφθώσι καί θά τεθώσιν
  έν άποθήκη, θά φρουρηθώσιν
  δέ υπό την ευθύνην τοΰ Έλ¬
  ληνικοΰ στρατοΰ.
  Επί τοΰ άντικειμένου αΰ-
  τοΰ θά συνταχθή ιδιαίτερον
  πρωτοκολλον.
  "Αρθρον 2ον. Οί Όθωμανοί
  στρατιώται θά στρατων.σθώ
  σι μέρος μέν' είς Καραμπουρ-
  νοΰ, μέρος δέ είς τούς στρα¬
  τώνας πυροβολικοΰ, τούς κα-
  λουμένους Τοψίν.
  Θά τρέφωνται υπό των Άρ
  χών Θεσσαλονίκης.
  "Αρθρον 3ον. Ή πόλις τής
  Θεσσαλονίκης παραδίδεται είς
  τόν Ελληνικόν στρατόν μέχρι
  τής συνομολογήσεως τής είρή-
  νης.
  Άρθρον 4ον.—Πάντες οί ά-
  νώτεροι στρατιωτικοί ύπάλλη-
  λοι καί οί άξιωματικοΐ έ
  χουσι τό δικαίωμα νά διατη
  ρήσωσι τα ξίφη των καί νά ώ
  σιν έλεύθεροι έν Θεσσαλονί
  κη, ούτοι θά δώσωσι λόγον
  τιμής δτι δέν θά λάβωσι πλέ
  όν τα δπλα κατά τοΰ Έλληνι
  κου στρατοΰ καί των συμμά
  χων αύτοΰ κατά την διάρκειαν
  τοϋ παρόντος πολέμου.
  "Αρθρον 5ον.—"Απαντες ο
  άνώτεροι πολιτικοί βαθμοΰχο
  καί ύπάλληλοι τοΰ Βιλαετίου
  θα ώσιν έλεύθεροι.
  Άρθρον 6ον.— Οί χωροφύ
  "Αρθρον ΙΟον —Οί χωροφύ-
  ακες καί ή όθωμανική άστυ-
  ομια θά έξακολουθήσωσι την
  υπηρεσίαν αυτών μέχρι νεω¬
  τέρας αποφάσεως
  Έν Θεσσαλονίκη τή 26 Ό¬
  κτωβρίου 1912.
  Οί πληρεξούσιοι τής Α. Β.
  Υ. τοΟ διαδόχου τής Ελλά¬
  δος.
  Βίκτωρ Δούσμανη;
  Ι. Ν. Μεταξάς
  Ό Άρχηγός τοΰ Τουρκικοΰ
  Στρατοΰ.
  Χασάν Τάξιν
  "Ολίγον μετά τό μεσονύκτι¬
  ον κατελαμβάνετο ό σιδηρο-
  δρομικός Σταθμός Θεσσαλονί¬
  κης υπό τοΰ άποσπάσματος
  Εϋζώνων καί τμήματος Ίππι-
  κοΰ.
  27 Όκτωβρίου 1912.
  Τό Άπόσπασμα των Εύζώ-
  νων μετά τοΰ Ίππικοΰ είσέρ-
  χεται είς Θεσσαλονίκην καί
  διά των κεντρικών όδων τής
  πόλεως μεταβαίνει είς τούς
  στρατώνας Πεζικοΰ καί Πε-
  δίου "Αρεως ένθα καταολίζε-
  ται.
  Είναι αδύνατον νά περιγρα-
  Γ) ή άλλοψροσόνη καί ό έν-
  θουσιασμός των Έλλήνων
  Θεσσαλονίκης επί τή άπελευ-
  ρώσει των. Αί Έλληνικαί Ση·
  μαΐαι ποϋ κατεσκευάζοντο
  νύκτα καί μέ τα παραθυρό-
  φυλλα κλειστά υπό των Έλ-
  ληνίδων καί ήσαν βρεγμέναι
  μέ δάκρυα λατρείας πρός την
  Έλλάδα μας, άνεπετάσθη-
  σαν ύπερηφάνως είς τάς οί
  κίας των Θεσσαλονικέων.
  Οί κάτοικοι παραληροΰντες
  έκ πατριωτικοΰ ένθουσιασμοΰ,
  άλληλοησπάζοντο αλλήλους
  καΐ τό «Χριστός Άνέστη» ή¬
  το ό Έθνικκός χαιρετισμός.
  Οί Εϋζωνοι διερχόμενοι
  των όδών τής Θεσσαλονίκης,
  εγένοντο αντικείμενον λατρεί¬
  ας καί περιπτύξεως υπό των
  ένθουσιώντων Θεσσαλονικέ¬
  ων. Κατησπάζοντο αύτούς
  καί έφώναζον είς τάς όδούς
  «ήλθαν τα Έλληνάκια μας».
  Εύτυχεΐς Έθνικαΐ στιγμαί.
  Ταυτοχρόνως όλόκληρος ή
  Ελλάς σείεται έκ βόθρων
  ψυχής διά τό ιστορικόν κα-
  τόρθωμα.
  Οί καμπάνες των πόλεων
  καί χωρίων διαλαλοΰν χαρ-
  μόσυνα καί άναστάσιμα την
  μεγάλην εθνικήν Νίκην καί
  Σύμπας ό Έλληνισμός έορ-
  τάζει έν πατριωτικί] άλλο-
  φροσύνη την απελευθέρωσιν
  τής Θεσσαλονίκης.
  Την πρωΐαν τής 27ης Ό¬
  κτωβρίου ανεχώρησαν διά
  τοΰ ά)π «Άρκαδία» καί νυν
  «Χίος» κατευθυνόμενοι είς
  Θεσσαλονίκην ή πρώτη δύνα¬
  μις Κρητικής Χωροφυλακής
  έξ 150 χωροφυλάκων καΐ 30
  ϋπάλληλοι.
  28 Όκτωβρίου 1912.
  Την ϊ·ην ώραν τήςπρωΐας ά
  φικνεΐται ό Άρχηγός τοΟ Έλ¬
  ληνικοΰ στρατοΰ Διάδοχος
  Κωνσταντίνος είς τόν Σιδη¬
  ρόδρομον Σταθμόν Θεσ)νί-
  κης σιδηροδρομικώς, εκείθεν
  κατευθύνεται είς τό Διοικη-
  τήριον καί την πρωΐαν τής
  αυτής ημέρας ύψοϋται ή Έλ-
  ληνική Σημαία μετά τιμών είς
  τό Διοικητήριον τής πόλεως.
  Ή Έλληνική Κυβέρνησις
  Ριΐεβίβασε είς τόν Αρχηγόν
  τοΰ Στρατοΰ τό μεσονύκτιον
  τής αυτής ημέρας τα συγχα-
  ρητήρια αυτής διά τού κάτω¬
  θι τηλεγραφήματος.
  Αρχηγόν Στρατοθ Θεσσα¬
  λονίκην:
  Βεβαιούμενος άπό τό έκ
  Θεσσαλονίκης σταλέν μοί την
  εσπέραν ταύτην τηλεγράφημα
  τής Ύμετέρας Βασ. Ύψηλότη-
  τος την είσοδον αυτής καΐ
  συνεπώς καί τοΰ ήμετέρου
  Στραιοΰ είς την πρωτεύου¬
  σαν τής Μακεδονίας σπεύδω
  νά διαβιβάσω αυτή καί τώ
  γενναίω στρατώ τα θερμά
  συγχαρητήρια τής Κυβερνή¬
  σεως.
  Αθήναι 28—Χ—12 μεσονύ¬
  κτιον
  Βενιζέλον
  Εΐσοδος τοΰ Βασιλέως είς
  Θεσσαλονίκην.
  Τάς πρωϊνάς ώρας τής
  30ής Όκτωβρίου αφιχθη είς
  Θεσσαλονίκην ό Βασιλεύς Γε¬
  ώργιος Α'. τυχών ένθουσιωδε-
  στάτης ύποδοχής
  Θεσσαλονίκη 30—Χ—12. "Ω-
  ρα 5.40' Πρωθυπουργόν Α¬
  θήνας.
  Α. Β. Βασιλεύς αφίκετο εν¬
  ταύθα. Ενθουσιοδεστάτη οό-
  ποδοχή.
  Ύποστράτηγος
  Πάλλης.
  "Εκτοτε ή Έλληνική Σημαία
  κυματίζει ύπερηφάνως είς την
  Θεσσαλονίκην μας.
  Μή λησμονείτε την δοξασμέ
  νην αυτήν περίοδον ποΰ εδημι¬
  ούργησεν ή Πίστις πρός τα
  ίδανικά τής Πατρίδος καΐ ή ά-
  γάπη πρός την Έλλάδα.
  ΤΕΛΟΣ
  (Έκ τής
  V
  Μεραρχίας Κρήτης)
  ΟΠ0.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΗΔΟΝΗ
  ΤΗΣ ΒΕΓΓΕΡΑΣ
  Είς την κοσμικήν ζωήν δσον
  καί την... κοσμικήν κίνησιν των
  λα'ικών τάξεων, εχει ώ; γνωστόν
  καθιερωθή, ιδίως1 αυτή την έπο-
  χή, ή [ίεγγέρα ή άποσπερίδα. 11α-
  λαιότερα, θυμοθμαι, τίς γυναι-
  κεΐες συντροφιές πού πηγαινοήρ-
  χονΐο στίς συνοικίες τή νύκτα,
  προκειμένου νά βεγγερίσουν. Προ-
  ηγεϊτο τό στερεότυπο κλεφτοφά-
  ναρο —δεδομένου 2τι τό φώς τοΰ
  δρόμου ήτο πενιχρόν —■ καί ηκο¬
  λούθει ή συντροφιά. Σήμερα οί
  βεγγερίζουσες μετα^αίνουν μία-
  μία καί μόνες τους, δπου «έχει
  σειρά» ή ^εγγέρα.
  Προχθές λ. χ. μιά νύκτα, στο
  λιθόστρωτον τής γειτονιάς δέν άν-
  τήχησε μόνον τό μονότονο τρα-
  γοΰδι τής βροχής. Άντήχησε καί
  τό πρώτο κομψό τακοΰνι. Καί ό
  συμπεριπατητής δέν διέφυγε τόν
  πειρασμόν:
  —ΙΙάει σέ βεγγέρα καί τρέχει
  Ιτσι,...
  Ή ερώτησις δέν ήτο αδικαιο¬
  λόγητος. Τί» τακοθνι έκτύπα μέ
  γοργόν ρυθμόν τό εδαφος. Καί ή
  ενδιαφερομένη φυσικά έτρεχεν
  Γιατί δμως; Τπήρχε καμμιά βι-
  άση.
  Ένας ψυχολόγος θά ήτο υπο-
  θέτω έδώ σαφής: Ή βεγγέρα προ-
  Οποθέτει σπουδήν. Καί διά τό
  «φίξ» βεβαία τής συγκεντρώσεως.
  Άλλά καί δι' αυτήν καθ' εαυτήν
  Γιατί κατ' θυσίαν τί είνε, Κου-
  βεντολόϊ μόνον ή καί κοινωνικον
  γεγονός; Φαντάζομαι δτι τό δεύ
  τερον σημειώνεται έκεΐ μέ τό πά
  ραπάνω. 'ί'πάρχουν εκείνοι πού
  πληροφοροθν καί έκεΐνοι πού
  πληροφοροΰνται. Οί πρώτοι μά-
  λιστα είναι κάτι πολύ σημαντι¬
  κόν: Δέν γνωρίζουν απλώς τα νέα
  τής συνοικίας. Γνωρίζουν τα νέα
  ολοκλήρου τής πόλεως! Είναι παν-
  τογνώσχαι ή σχεδόν. Δέν δίδουι
  δέ απλώς την σειράν των γεγο
  νότιον. Δίδουν καί τα παρασκήνι
  των. Καί την ψυχ&λοφίαν των.
  Χά τα λέμε λοιπόν, συνεπλή-
  ρ ωσεν ό συντροφεύων,τό λόγον έδώ
  χει ή βεγγέρα ή άκριβέστερα εχει
  ούς λόγους της νά βιάζεται ή ..
  πϊύδουσα πρϊ,ς τ^ν βεγγέραν.
  Πράγματι εΐχε τούς λόγους της.
  να! είτε θά έπληροφόρει, είτε Οά
  πληρ^φορήτο. Διότι καί τό πρώ-
  ον καί τό δεύτερον είνε συντελε-
  τικόν ζωηρϊς επιθυμίας. Αί πλη-
  οφορίαι πού μεταδίδονται αυθη¬
  μερόν Ιχουν καί αυταί τοΰ; λό-
  ους των—λόγους άγάπης ή καί
  ντιθέτως! Έπομένω; δέν άπο-
  λείετζι νά δημιουργοΰν καί αύ-
  αί, την λαχτάραν καί τό τρέξιμο.
  Αφήνω 2τι καί πληροφοριών κο-
  ιστής νά ήτο ή σπεύοουσα, θά
  Γχεν ανάγκην... άλλων τύτ^ρο-
  οριών πού θά συνεπλήρωναν τάς
  δικά; της.
  * ■)·
  *
  Ένώ ή βροχή συγχέει τούς θο-
  ύβους ή τό σκοτάδι απλώς καί
  έρημία των χειμωνιάτικων νυ-
  τών γ.ρ>Γ/θ)·/ φιλόστοργα τίς...
  :αύτότητες καί τίς σιλουέττες
  ών οιαβαινουσών— ε"να τακουνά-
  κι πού άντηχεΣ στό ορόμο ση-
  μαίνει καί κάτι αλλο: Ερωτικήν
  περιπέτειαν. Ό Δόν Ζουάν δταν
  τό προέλεγε, χωρ'ις νά τό άκούη,
  πίσω άπό τα παράθυρα τοϋ κοι-
  ΐώνός τού, διετύπωνε κάτι τό ά-
  ιριβές διά τό παρελθόν, τό πα-
  όν καί τό μέλλον...
  Δέν τιροζξογλω διόλου δτι συ-
  έβαινε τό ίοιο.Έφ' 3σον προϋπήρ-
  χεν ή βεγγέρα, ή ψυχολογία καΐ
  ψυχολογική ήοονή της, τό τρέ-
  ξιμον έκολάζετο. Δέν μπορώ β-
  μως νά πώ 2τι έπείθετο όλο-
  κληρωτικά ό τυχαΐος παρατηρη-
  τής. "Αλλως τε ή βεγγέρα προϋ-
  ποΒέτει καίπολλούς ή ολίγους...Δόν
  Ζουάν. Καί προπολεμικδς τοΰλά-'
  χιστον καί μεταπολεμικάς, τό
  προσόν αΰτό τής είχεν αναγνωρι¬
  σθή άπό τούς κοσμικούς κύκλους.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΟΕΡΑΝΟΣ
  ΥηΕΡΤΟΝΠΛΗΜΜΥΡΟΙΙΑΟΟΝ
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
  Έκ προηγουμένων
  εισφορών δραχ. 207.062
  Έπίσ/.οπος Σφακί¬
  ων Εΰμένιος Φανου¬
  ράκης » 1.000
  Έμμ. Πλουμιδη^ (Ι¬
  εραπέτρα). » 500
  Έμπορική Τραπέζα
  β'. ε'σφορά » 1.000
  Φίλοι Γερμανικής Ά-
  καδημίας » 500
  Σοφία Φιλιππίδου » 50
  Άρχιμ. Ίάκωβος Οι-
  κονόμος Αγ. Ματ¬
  θαίου » 500
  θεοφ. Σμυρνιωτάκης » 300
  Σύνολον
  210 91Γ»
  χου της επί των ημερών τοϋ
  όποίου ό "Αγιος Νικόλαος
  πλήν των άλλων έργων προό
  δου ηύτύχησε νά αποκτήση
  καί φιλαρμονικήν.
  ***
  Ή Πυροσβεστική.
  Καί κατά την χθεσινήν πυρ-
  καϊάν την σημειωθεΐσαν έκτός
  τής πόλεως κατεδείχθη δτι ή
  πυροσβεστική μας ύπηρεσία
  παρουσιάζει άρτιωτάτην ορ¬
  γάνωσιν ενεργείας. Διότι δ-
  πως καί είς άλλην παρομοίαν
  περίπτωσιν έκινήθη ταχύτατα
  τό πυροσβεστικόν σώμα καί
  ταχύτατα κατέφθασεν είς τό
  μέρος τής πυρκαϊάς.
  Τό πράγμα σημειώνομεν
  μετ' ιδιαιτέρας ευχαριστήσεως
  διότι τό νά είνε επί ποδός τό
  σώμα αύτό άνά πάσαν στιγ¬
  μήν σημαίνει τό πάν διά τόν
  έν γένει προορισμόν τού.
  Καί όντως ήξιζαν.
  Ένθουσιωδώς καί ολοψύ¬
  χως έχειροκροτήθησαν κατά
  την προχθεσινήν παρέλασιν τα
  τμήματα των προσκόπων μας
  άπό δλα τα σημεία είς τα ό-
  ποΐα ήτο συγκεντρωμένος κό-
  σμος. Οί πρόσκοποί μας, επί
  των οποίων δικαίως στρέφον-
  ται αί έλπίδες τής Έλληνικής
  αυριον άς έχουν άπό ημάς την
  εξήγησιν των θυελλωδών χει-
  ροκροτημάτων πού ήκουσαν
  είς τό πέρασμά των προχθές
  περισσότερα καί ένθουσιωδέ-
  στερα άπό κάθε άλλην φο¬
  ράν:
  Ό κόσμος τούς έχειροκρό-
  τησε καί διά ·Λ* ωραίον των
  παράστημα άλλά καί διότι ή¬
  σαν πρόσφατοι αί πολλαπλαΐ
  υπηρεσίαι πού προσεφέρον είς
  τα τραγικά θύματα τής θεο-
  μηνίας ποϋ έπληξε πρό ημε¬
  ρών την πόλιν μας. Καί δντως
  ήξιζαν αί υπηρεσίαι αυταί των
  προσκόπων δλου τοΰ ένθου-
  σιασμοΰ μέ τόν οποίον τα
  πλήθη τούς ύπεδέχθησαν καί
  έχαιρέτισαν την παρέλασιν
  των.
  Καΐ Φιλαρμονικήν.
  Ό Δήμαρχος Άγίου Νικο-
  λάου κ. Σκύβαλος έλθών προ¬
  χθές ενταύθα ενήργησε την
  παραλαβήν αφιχθέντων έξ Α¬
  θηνών μουσικών όργάνων τα
  όποΐα προορίζονται διά την
  καταρτιζομένην είς την γείτο
  να κωμόπολιν Δημοτικήν
  μπάνταν.
  Τό γεγονός είνε όξιον έ-
  ξάρσεως διά τό φιλοπρόοδον
  πνεΰμα των κατοίκων τής γεί¬
  τονος κωμοπόλεως καί ιδιαι¬
  τέρως τού δραστηρίου δημάρ-
  Ώς άποζημίωσις.
  Ή άφθονία τοΰ ύδατος ή
  σημειωθεΐσα τό τελευταίον τε-
  τραήμερον καθ' άπασαν την
  πόλιν καί ευθύς άμα τή άπο-
  περατώσει των έπισκευών τοΟ
  βλαβέντος ύδραγωγείου, έρ¬
  χεται ώς άποζημίωσις τρόπον
  τινά πρός τοΰς συνδημότας,
  τοϋς όποίους έταλαιπώρησε ή
  παντελής έλλειψις ύδατος κα¬
  τά τάς μετέπειτα τής φοβεράς
  νεροποντής ημέρας.
  Ή Δημοτική άρχή εΐνε έν
  πάση περιπτώσει άξιέπαινος
  διότι καί τάς καταστραφείσας
  σωληνώσεις έπεδιώρθωσε τα¬
  χύτατα καί την πόλιν 'έγέμισε
  μέ την κυριολεξίαν άπό νερά
  των οποίων είχον τόσην α¬
  νάγκην οί συνδημόται.
  Ή όδός Σταβιών.
  Κάποτε είχεν αποφασισθή
  νά διατεθή έκ τοΰ έπαρχιακοΰ
  ταμείου όδοποιΐας κονδύλιον
  300 χιλ. δραχμών διά την κα¬
  τασκευήν γεφύρας παρά την
  θέσιν Λούτρα τοϋ Γέρω ποτα-
  μοΰ. Μέχρι τής στιγμής δμως
  ή γέφυρα δέν κατεσκευάσθη.
  Θά είχομεν λοιπόν νά κάμω¬
  μεν σχετικάς μίαν πρότασιν:
  Ν* διατεθή μέρος τουλάχιστον
  τοΰ κονδυλίου αΰτοθ διά την
  επισκευήν, έστω καΐ μέ πλα-
  κόστρωσιν, τής όδοΰ Άγίων
  Δέκα—Σταβιών, πού διήνοι-
  ξαν οί κάτοικοι. Θά έξησφα-
  λίζετο κατ' αυτόν τόν τρό¬
  πον ή συγκοινωνία κατά τούς
  χειμερινούς μήνας καί δέν θά
  έμαρτυροΰσαν κυριολεκτικά οί
  διερχόμενοι την οδόν αυτήν
  δπως συμβαίνει σήμερον. Διό¬
  τι συμβαίνει νά χρειάζωνται
  5—6 ώραι διά την διαδρομήν
  "Ηρακλείου—Σταβιών, έξήντα
  έν συνόλω χιλιομέτρων!..

  *<,·· ^
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό ά
  ριστούργημα τού "Ιψεν: «ΠΕΕΡ
  ΓΚΥΝΤ.
  ΤάςΚυριακάς ή ττρώτη άπογευμα
  τινή ώροι 4 μ. μ. μέ τιμάς ήλατ-
  χωμένας
  ΜΙΝΩΑ.— Σίμερον: τό έ'ργο
  πού θά καταπλήί;η:«Φυγή τού Ταρ
  ζάν» Αί άτέλειαΓ δέν ίσχύουν.
  Ή δόξα τής Γερ-'
  μανικής κινηματο-
  γραφικης τέχνης. Τό
  άριστούργημα τοϋ:
  ΙΨΕΝ
  13-
  Μέ πρωτκγωνιστάς τόν με ι
  γάλον Γερμανόν καλλττέχ- (
  νην:
  Χάνς "Αλμπερς
  κοιί την
  "Ολγα Τσέχοβα
  Μουσικη ΕΔ. ΓΚΡΗΚ
  'Ένα άθάνατο με-
  γαλούργημα.
  'Εξαοφαλίσκτε τάς βέβεις
  ο άς εγκαίρως.
  Διά σήμερον πρεμιέρα
  ΑΤΕΛΕΙΑΙ δέν Ισχύβυν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Ή Ένοριακή "Επιτροπεία
  ΆγΙου Κων)νου Ηρακλείου ε¬
  κτίθησι πρός ενοικίασιν είς
  πλειοδοτικήν δημοπρασίαν £ν
  μαγαζείον κείμενον ένταθθα
  καί επί τής Λεωφ. Καλοκαιρι-
  νοΰ (πρώην κατάστημα έται-
  ρΐας Σίγγερ) επί μίαν 2ετίαν.
  Οί δροι τής μισθώσεως κλπ.
  εΤνε κατατεθειμένοι είς τα γρα
  φεΐα τής ένορΐας ένθα δύναν¬
  ται νά λάβωσι γνώσιν οί έν-
  διαφερόμενοι.
  Ή δημοπρασία διεξαχθήσε¬
  ται την 31 8)βρίου 1937 ημέ¬
  ραν Κυριακήν καί ώραν 11 —
  12 π. μ. ενώπιον τής Ένορια-
  κής Επιτροπείας (έν τω φαρ¬
  μακείω τού Άριστ. Χαλκια¬
  δάκη όδός "Εβανς).
  (Έκ τοϋ γραφείου τής
  Ένορ. Επιτροπείας)
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙλ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΪΣΑ —=
  239ον
  Σίγουρα έφευγαν καί αύτοι
  δπως τόσοι αλλοι άριστοκρά-
  τες, γιά τό έξωτερικο. ΠολλοΙ
  ήσαν περίεργοι νά τούς ίδουν,
  νά είπουν καί καμμιά κουβέν-
  τα μαζί τους. Άλλά—παρά-
  ξενο πρσγμα,πολύ παράξενο
  —γιατί, ένώ εξω ήταν χαρά
  ΘεοΟ, οί έξη έκεϊνοι άγνω-
  στοι έπέμεναν νά κάθωνται
  χωμένοι μέσα στό άμάξι ϋ-
  στερ' άπό έ'να τόσο "μακρυνό
  ταξίδι, άντί νά κατεβοϋν καί
  νά ξεμουδιάσουν λιγάκι τα
  πόδια τους ή νά πιοϋν ε'να
  ποτηράκι; "Επειτα τί άκατά-
  δεκτοι ήσαν οί άμαξηλάτες
  καί οί έλάτες, Άγέλαστοι, ά-
  μίλητοι, θαρρεΐς, δηλαδή, καί
  ήταν άπό άρχόντων σόϊ. Πο¬
  λύ παράξενα πράγματα! "Αρ-
  χισαν τα μουρμουρητά. Κά-
  ποιος επλησίασε τό σταθμάρ-
  χη καί τοΰ εΐπε κάτι οτό αύ-
  τί. Αύτός έξαφνιάστηκεν, έ¬
  μεινεν σάν άποσβολωμένος
  άπό τή σαστιμάρα τού. Άλ¬
  λά κανείς δέν εΐπε τίποτε. Τό
  άμίιξι έξεκίνησε πάλι χωρίς
  την παραμικρή δυσκολία ή έ-
  νόχλησι. "Υοτερα δμως άπό
  μιοή ώρα—κανείς δέν ξέρει
  πώς εγινε τό πρδγμα—δλη ή
  πόλις διηγόταν πώς ό βασιλι-
  δς καί ή οίκογένεια τού επέ¬
  ρασαν άπό τό Σαλον.
  Αύτοι δμως έσυνέχιζαν άνύ-
  ποπτοι τό ταξεΐδι τους. "Οχι
  μόνον κακό δέν έπερνοΰσεν
  άπό τό νοϋ τους, άλλά, ά-
  άπεναντίας, μέ δλη την κού-
  ρασι πού ένοιωθαν ήσαν εύ-
  χαριστημένοι. Δέν τούς έπερί-
  μενε ό Σουαζέλ, λίγα χιλιό-
  μετρα πιό πέρα μέ τούς ού-
  σάρους τού;
  Τότε πιά, κάτω τα κρυψί-
  ματα καί οί μεταμφιέσεις. Θά
  έπετοΰσαν τα παληοκάπελλα
  καί τα πρόστυχα ροΰχα, θά
  έξέσχιζαν τα ψεΰτικα διαβα-
  τήρια, θά ξανάκουαν επί τέ-
  λους τίς κραυγές. «Ζήτω ό
  βασιληδς! Ζήτω ή βασίλισ-
  σα!»—ποΰ τόσον καιρό εΤχαν
  νά άκούσουν. Ή Έλισάβετ ε-
  βγαζε κάθε τόσο τό κεφάλι
  της έξω γιά νά χαιρετίοη αυ¬
  τή πρώτη τόν Σουαζέλ. Οί
  συνοδοί έβαζαν τό χέρι άντή-
  λιο γιά νά ίδουν τό άστραπο-
  βόλημα των σπαθιών των οΰ-
  σάρων μπροστά στόν ήλιο πού
  έβασίλευεν.
  (συνεχίζεται)
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Προσκαλοΰνται οί Ιχοντες έκ
  των πλησιοχώρων ελαιόδενδρα
  έντός τής κοινοτ,κή; περιφερείας
  Κορφών δπως προσέλθωσι εις τό
  κοινοτικόν κατάστημα έντός 8 η¬
  μερών άπό τής δημοσιεύσεως τής
  παρούσης καί λάβωσι γνώσιν των
  έκτιμητικών καταλόγων.
  Πέραν τή; προθεσμίας ταύτης
  καμμιά αόσχασις δέν γίνεται δε¬
  χτή.
  Κορφές 24 8)βρίου 1937
  Οί ενοικιασταί
  Γεωργ. Κ. Καταακός
  Έμμ. ΓΤζαμπουράκης.
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Τό καρνέ μιάς κομψής.
  Άρμονία.
  Μάθετε νά έκλέγετε τα έξαρτή-
  ματα τής τουαλέττας σας σέ χρω-
  ματισμούς τιού νά συμφωνοΰν ευ¬
  κόλως μέ πολλά αλλα χρώματα.
  Τό γκρενά π χ μπορεΐ νά φορε
  θη μέ γκρί, μέ μπλέ μαρέν, μέ
  μ'πλέ κλαίρ, μέ λευκό καί μέ
  γκρέζ. Μέ τό μαϋρο έπίσης συμ-
  φωνεΐ ττερίφημα.
  Τό κίτρινο μουστάρδας έξακο-
  λουθεΐ πάντοτε νά είνε εύνοούμε-
  νος χρωματισμός: ύπέροχος μέ
  βερ φουσέ, μέ μπλέ μαρέν, μέ μαΰ-
  ρο καί μέ μαρόν.
  Βλέπετε λοιπόν τί ΰττηρεσίες
  είνε δυνατόν νά σας προσφέρη
  μιά μττλοΰζα, μιά τσάντα ή ε'να
  καπέλλο δταν είνε τοΰ ενός ή
  τοϋ άλλου έκ των ανωτέρω χρω-
  ματισμών.
  Έσάρπες.
  Μία έσάρπα, πλεγμένη άπό μαλ-
  λί σέ ζωηρά χρώματα, δίδει μία
  εΰθυμη νότα είς τό όινοιγμα τοΰ
  σκοτεινοΰ χρώματος έπανω-
  φοριοΰ σας Πλέξετε κάμποσες έ¬
  σάρπες σέ διαφορετικά χρώματα:
  θά μεταβάλλετε κατ' αύτό τόν
  τρότιο, την συνολική σας έμφά-
  νισι.
  Μανσόν.
  Μπορεΐ νά ονομασθή μανσόν
  ε'να σύνολον άπό δεμένες πολύ-
  χρωμες κορδέλλες, πού μιά κομ-
  ψή φοροϋσε ε'να βράδυ, Έν τού¬
  τοις ήταν θελκτικώτατο καί τόσο
  γυναικείον!
  Ζέρσεϋ.
  Τά έργοστάσια ύφασμάτων 6
  καμαν θαύματα, αυτή την έποχή!
  Άλλά μεταξύ δλων, ύπογραμμίζω
  τά ιόπέροχα ζέρσευ: μεταξωτά ή
  μάλλινα είναι μιας άφαντάστου
  λεπτότητος ΟΊ μεγάλοι ράπται
  έκαμαν πολύ άρμονικές, ντραπέ
  τουαλέττες τίς οποίες τόσο όνει-
  ρεύεσθε'
  Εάν έκλέξετε 'ένα φόρεμα ττερι-
  πάτου σέ μάλλινο ζέρσευ, μπορεΐ-
  τε νά τό φορέσετε — έφ' δσον 15
  καιρός τό έπιτρέπει—όλες τίς ω-
  ρες τής ημέρας "ομψό άλλ' ά-
  πλό τά πρωινά, θά γίνη, τουαλέτ-
  τα άπογευματινή εάν τοΰ προσθέ-
  σετε είς τό κορσάζ ή είς την ζώ-
  νη ε'να μεγάλο φανταιζί κόσμημα.
  Περίεργη κόμμωσις.
  Τελευταίως έκαμαν χαριτωμέ-
  να μικρά καπέλλα χωρίς βάθος
  Μιά άπλή λωρίδα φέτρ δεμένη
  πλαγίως ή έκ των έμπροσθεν. Εί¬
  νε πολύ νεανικό καί έζ αλλου
  θαυμάσιο γιά τά φουντωτά μαλ-
  λιά. Εάν έχετε φαντασία μπορεΐ-
  τε νά βρήτε, ίεκινώντας άπ' αύτη
  την ίδέα, μεγάλη ποικιλία συνδυ-
  ασμών. Τό ϋφασμα τοϋ φορέμα-
  τος ή τού έπανωφοριοΰ σας άντι-
  καθιστδ περίφημα τό φέτρ Σραει
  ώσετε ότι αύτά τά καπελλακια
  καμωμένα άπό βελοΰδο, δίδουν
  όλως ιδιαιτέρα γλυκύτητα στό
  πρόσωπο.
  ή Ντιστεγκέ
  ■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  -.----
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας -πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  και επι προθεσμία.
  Δάνεια επι ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις ^πάσης φύσεως τραπϊζιτικής εργασίας υπο
  συμφέροντας ορους.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Η·ΒΗΗΒ·
  —Νέοι Συνδυασμοί.
  —Νέα Σχέδια.
  —Νέες Φόρμες.
  Μέ Κροκι Παριζιάνικα.
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  »■■■■■■■■■■■*■■■■■*■
  ■■■■■■■■■Ι
  ΔΙΑΚ0ΣΜΗΤ1ΚΗ"
  Μετεφέρθη είς την οδόν Χάνδακος, κάτωθεν
  Ξενοδοχείου Ροΐδου. (Καί νυν ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ).
  Ο ΓΟΛΓΟ8ΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
  ΕΑΙΪΛΟΕΤ = =
  Ι ΙΝΙΙΙΙ 1ΙΪ ΙΠ1Π
  Ή ζωή τής μελαγχολικης
  ΚΟΙΜΩΠΙΚΗ
  33ον αΰτοκρατείρας.
  Ή άρχιδούκισσα Σοφία άκούει
  περίφροντι; εί; την Βιέννης τά
  δυσάρεστα αύτά νέα άπό την Ιτα¬
  λίαν. Καί αί τεταμέναι σχέοει;
  πού ύφίστανται μεταξύ αυτής κα'.
  τής νύφης της, τή; είνε^ δυσάρε-
  στοι. Ή άρχιδούκισσα δέν έπιθυ-
  μεΐ /αί δέν εϋχεται παρά την εο-
  τυχίαν καί την προκοπήν τοΰ
  υίοΰ της. Καί δ,τι έκαμε, τό
  I-
  κανε άπό μητρική στοργή, μέσα
  άπό τά βάθη τής μητρική; τη;
  καρδίας. "Έπιχειρεΐ λοιπόν μιά
  συμφιλίωσιν μέ την νύφη της,
  καί τή; στέλλει μιά εικόνα τή;
  μικρής τη; κόρης, πριγκηπίσσης
  Ζιζέλα;.
  Ή Έλισάβετ δέν βλέπει την
  ώρα πότε νά γυρίση. Ή έχ-
  θρική άτμόσφαιρα τοΰ Μιλάνου
  κάθε άλλο τή; ήταν παρά ευχάρι¬
  στος καί επί πλέον έπεθύμησε καί
  τό μικρότερο παιδί της πού εΐχε
  νά δή τόσον καιρό.
  * *
  Ό Φραγκΐσκο; Ιωσήφ καί ή
  Έλισάβετ ξαναβλέπουν μέ συγκί¬
  νησιν τό οίκογενειακόν των περι-
  βάλλον, είς την Βιέννην. Άπό
  την Ιταλία δέν γύρισαν μέ εύχά-
  ριστες έντυπώσεις. Άλλ' όπωσδή-
  ποτε ό αύτοκράτωρ έλπίζει δτι ό
  άδελφό; τού, Μάξ, τόν οποίον
  διώρισε διοικητήν τή; Ιταλία;,
  θά κατορθώση μέ τό τάκτ τι>υ νά
  διορθώση πολλά πράγματα καί νά
  έξομαλύνη τό τραχυ Ιδαφος.
  Τό κλϊμα τοΰ Μιλάνου ήταν κά-
  πω; καλλίτερον άπό τό κλίμα
  τή; Βενετία; καί έκαμε καλόν εί;
  την Έλισάβετ. Έκείνη δμως πού
  ώφέλησεν έξαιρετικά τό ταξίδι,
  ή άλλαγή τοΰ ά,ίρος, ήταν ή μι¬
  κρά Σοφία, ή πρωτότοκο; κόρη
  πού τό αΰτοκρατορικόν ζεΰγο; εΐ-
  χε πάρη μαζί. Οί κακέ; γλώσσε;
  εί; τό Μιλάνον είχαν φθάση νά
  είπουν, πώ; τό αΰτοκρατορικόν
  ζεΰγο; εφρόντισε καί πήρε μαζί
  τού τό νήπιον, ώ; εγγύησιν κα-
  τά των δολοφονικών άποπειρών.
  Γιατί ποιό; άνανορο; θά πυροβο-
  λοΰσεν εναντίον των, δταν μαζί
  τού; ήταν καί Ινα άθώον, μικρδ
  παιδί; Άλλά καί τί δέν Ιπινοεΐ
  καί δέν χαλκεύει ή κακεντρεχεια
  τοΰ κόσμου.
  Εί; την Βιέννην ή Έλισάβετ
  κάνει σάν την τρελλή ξαναβλέ-
  ποντα; άπό τόσον καιρό, τό δεύ-
  τερο κοριτσάκι τη;, την μικ[
  Ζιζέλα. Κατά την διάρκειαν δμως
  τής άπουσίας της,^ή μικρά Ιχ
  συνηθίση στή γιαγιά της καί δεί-
  χνεται κάπω; έπιφυλακτική στήν
  μητέρα τη;. Ή Έλισάβετ δέν λέ¬
  γει τί;οτε. Άλλ' ή άποξένωσι;
  αυτή τοΰ παιδιοΰ τη; πειράζει την
  μητρική τη; καρδιά. Πικραμένη
  καταφεύγει στοΰ; πιστότερου; φί-
  λου; τη;, τά διάφορα ζώά τη;,
  (συνεχίζεται)
  Λύσις προχοεσινοϋ
  ύπ'άρ. 22σταυρολέξου
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησε δι' Α¬
  θήνας ή Δνίς Πόπη Τζανάκη με-
  τά τής μικροθλας άνεψιάς της "Ε-
  λενας Καλλιγιάννη
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ-Είς τόν ένταΰθα
  ιερόν ναόν τοϋ άν Δημητρίου ή
  Δνίς Πόπη Σκορδύλη, θυγάτηρ
  τοϋ άν)χου έν ά. κ Αλεξ. Σκορ¬
  δύλη άνεδέξατο τό άγοράκι τοΰ
  έκ Κερασσών Μαλεβυζίου κτημα-
  τίου κ. Σωκρ. Βλαχάκη, ΐ>ώσααα
  αύτφ τό δνομα Μιχαήλ—Άλέξαν
  δρος. Είς τε τούς γονεΐς καί την
  ανάδοχον ευχόμεθα νά ζήση ό νέ-
  οφώτιστος.
  ΘΑΝΑΤΟ!.— Μετ" ολιγοήμερον
  ασθένειαν έξεμέτρησε τό ζήν, είς
  την άκμήν τής ήλικίας τού ό'Ιωάν
  νης Μαυράκης άσφαλιστής Ό αί-
  φνίδιος καί άδόκητος θάνατος
  τοΰ καλοϋ άπό πάσης απόψεως
  συμπολίτου έπροξένησε μεγάλην
  λύπην παρά τή ημετέρα κοινωνία
  παρά τή όποία άπελάμβανε καί
  συμπαθειών καί έκτιυήσεως καί
  άγάπης ήτις εξεδηλώθη διά τής
  άθρόας προσελεύσεως τοΰ καλυ-
  τέρου παρ' ημίν κόσμου είς την
  χθεσινήν κηδείαν τού.
  Ή «Ανάρθωσις» άπευθύνει τά
  θερμότερα συλλυπητήρια είς τούς
  άδελφοΰς καί ο'ικείους τοΰ μετα-
  στάντος φίλου της.
  — Είς βαθύ γηρας απέθανε προ-
  χθές ό Αριστείδης Περβολαρά¬
  κης έκ των παλαιοτέρων έμπό-
  ρων καί χρηστών στοιχείων τής
  πόλεώς μας, άφοΰ ηύτύχησε νά
  ίδη τά τέκνα τού άποκαθιστάμε-
  να' καί άκολουθοΰντα τάς ι<αλάς παραδόσεις τάς οποίας οθτος έ- πρέσβευε. Ή κηδεία τού εγένετο έν συρροή πολλοΰ κόσμου έκτι- μώντος την μνήμην τού. Ή «Ανάρθωσις» άπευθύνει θερ- μά συλλυπητήρια είς τά τέκνα καί τόν γαμβρόντού μεταστάν- τος κ. Γεώργιον Νίβαν ταμίαν τής 'Εκδοτικής Τραπέζης. Γύρω στήν ττόλι. Ή προχθεσινή ήμέρα λόγω τού έθνικοϋ χαρακτήρος της καί τού πανηγυρισμοΰ της, εσημείωσε ε¬ ξαιρετικήν κίνησιν. —Κόσμος πολύς παρηκολούθη¬ σε καί την τελετήν καί γενικώς μέχρι των νυκτερινών ώρών κατέ- κλυζε την πόλιν καί τά κέντρα. —"Αλλως τε είς την πυκνήν αυ¬ τήν ίξοδον τοΰ κόσμου ύττήρχε καί μία άλλη «συμπτωματική» ά- φορμή: ό ώραΐος καιρός. —Προχθές έώρτασαν πάρα πολ- λοί Δημήτρηδες, Δημητράκηδες καί Δημητροϋλες. · —Πραγμα ποΰ έπέτεινε καί την κοσμικήν καθαρώς κίνησιν. —Άλλά καί τό. μικρογλεντάκια είς τάς συνοικίας, είς τάς οποί¬ ας ώς έκ τοϋ λόγου τούτου έ- πλεόναζον οί ύπαίθριοι τραγου- δισταί. —Τά σύννεφα χθές, πυκνά δπως έπαρουσιάζοντο την πρωΐαν ά- νησύχησαν τούς συμπολίτας. —Χρειάζεται βεβαία βροχή, άλ¬ λά μετά την συμπλήρωσιν οεκα- πενθημέρου άπό τόν πρώτον.. κα¬ τακλυσμόν. —Εύτυνω,ς τά σύννεφα συνήθως αύτές τίςΐήμέοες, τιαρουσιάζονται μέν πυκνά, δέν καταλήγουν δμως διόλου είς βροχήν. —Λαχανικά καί χόρτα φιγουρά- ρουν πάντοτε είς την αγοράν μας καί προσφέρονται φρέσκα-φρέσκα είς τούς πρωινούς όψωνιστάς. —Δέν λείπουν έπίσης άπό βα- θείας πρωΐας οί πλανόδιοι μα- νάβηδες οί όποΐοι καί τά διαλα- λοΰν είς ήχον πλάγιον. —Μόνον άπό φροΰτα πού δέν έχομεν την εποχήν αυτήν αφθο¬ νίαν εννοούμεν... προσιτήν είς κά- θε βαλάντιον. — Συνεχίζονται τά μέτρα των άρχών διά την αποκατάστασιν των πλημμυροπαθών. —Καί ειδικώτερον την στέγα- σιν αυτών. —Έν τώ μεταξύ μερικοί άπό τούς έν τή πόλει—έννοοΰμεν κυ- ρίως την συνοικίαν Μποδοσακεί- ου— ήμιαστέγους, έγκατέλειψαν τάς οικίας των διά τόν φόβον κο- ταρρεύσεων. — Είς τού Πουλακάκη άναμένε- ται άπόψε πιέννα μέ τό εξαιρε¬ τικόν 6ργον «Πέερ Γκύντ» βγαλ- αένο άπό τό όμώνυμο Ίψενικό δράμα. ο Ρέπορτβρ Αφίχθησαν καί ετέθησαν είς κυκλοφορίαν ^ ΝΕΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑΐ «Άναργύρου Σιγάλα» Β Μέ τα παγκοσμίου φημης καπνά Ξάνθης, Όξιλάρ, Γεννήσεας και Αγρινίου—-είς πολυτελη κυτία και όλας τάς ποιότητος. Γενικάς άντιπρόσωπος διά τούς Νομούς Ηρακλείου καί Λασηθίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: (Πλατεΐα Βενιζέλου) Ηράκλειον—Κρήτης,
  <η οι' Ά· Ε!. 4 ιευθύνει Τϊ «έθανε ,ρο Περβολ έρων ηοκαθιοτάκ Γα τάς κο,χ4 οίας οδτοζί τού εγένετο κόσμου {κ,, τού ΐτευθϋνει βΕρ, Κ τα τέκνα ου β ιτιέζης ΐόλι. έρα λόγφ τοι ζ της κσι τ» , έσηαείίύοεΙ ιταρηκολοΛ ι καί νενικό, /ών ώρών κακ ιί τα κέντρα την τιυκνήν ο. κόσμου ύ% ιαπτωμαηκη»! αιρός ασαν πάρα* Δημητραιφ • ι έπέτεινε ΐι αρώς κίνησιν μικρογλεντα»^ ς, είς τας 4» ό γ ου τούτου' παιθριοι τροτ)» ;θές, τιυκνάδ»! ' την τιρωίςΐϊ* συμπολίτας ; έβαια βροχή ^ μτιλήρωσιν δί<« ι όν τιρώτον « σύννεφα συνηθΐί - παρουσιάζη καταλήγοκν ¥ ■ήν ίχι ϊόρτο ψιν* ?ς την>»(*!
  ούς δΨ»^
  οί ιτλονοδιοι
  ϊοι ·«» τα ]
  ' πλάγ^ν.
  φροϋτα *°ι1
  &&*
  ώτερον
  τήν'
  4 ?**«*
  ΑΝΟΡΘ&ΣΙΣ
  Τ6 μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  110ο ν
  Οί την Ευρώπην καταπονήσαντες κατηδαφίσθη-
  σαν, ουδέ τι νά εϊπωσιν έχοντες τό παράπαν, ουδέ.
  τι νά πράξωσιν, άλλ' αισθανόμενοι ιν τή σκια τρο¬
  μεράν τίνα παρουσίαν. Ούτως ήν γεγραμμένον. Έν
  έκεΐνη τή ήμέρα ήλλοιώθη τοθ ανθρωπίνου γένους
  γ'ι 6ψις. Ή Βατερλούη είνε ή κλείς τής θύρας τού
  δεκάτου ένάτου αιώνος. Ή έξάλιιψις τού μεγάλου
  άνδρας υπήρχεν άναγκαία διά την άναγόρευσιν
  τοϋ μεγάλου αίώνος' τό έργον δέ τουτο άνέλαβεν
  εκεΐνο τό όν, πρό τοϋ όποΐου πας τις μένει άφωνος,
  Ούτως έξηγεΐ ται ό πανικός των ήρώων φόβος Είς
  την μάχην τής Βατερλούης παρέστη πλέον ή' νεφος'
  παρέσιη μετεωρον. Διήλθεν δ θεός.
  Περί λυχνων αφάς, έν τινι πεδιάδι πλησίον της
  Γενάππης, ό Βερνάρδος καί ό Βρρτράνδος, οί Γάλ-
  λοι στρατηγοί, συνέλαβον ώπό τού κρασπέοου τοθ
  ένδυματος καί εσταμάτησαν άνθρωπον τίνα βλοσυ-
  ρόν, σύννουν, αποτρόπαιον, δοτις, καί αύτός παρα-
  συρθείς μέχρι τοΰ μέρους έκείνου υπό τοϋ ρεύμα-
  τος τής ψυγής, εΐχε πεζεύσει, καί περάαας τόν
  βραχίονα είς τόν χαλινόν τού ιπιΐου τού, επέστρε¬
  ψε μόνος μέ δμμα πεπλανημένον, πρός την Βα
  τερλούην. ΤΗτον ό Ναπολέων, πειρώμενος εισέτι
  νά έπανακάμψη κατά των πολεμίων, τοϋ καταρ-
  ρεόσαντος όνείρου έκείνου ύπνοβάτης πελώριος.
  ΙΓ'.
  Τοτελευταΐον τετράγωνον.
  Τετράγωνά τίνα τής αϋτοκρατορικίΐς φρουρας,
  άκΐνητα καί άδιάσειστα έν τώ μέσω τοΰ ρεΰματος
  των άποδιδρασκόντων ώς βράχοι έντός τού χειμάρ-
  ρου, έμειναν έκεΐσε μέχρι νυκτός Ούτως άναμέ-
  νοντα την διπλήν σκιάν τής νυκτός καί τού θανά-
  του, περιεκυκλώθησαν υπό των πολεμίων, καί 2-
  καστον αυτών τάγμα, μεμονωμένον ά πό των άλ-
  λων, ουδένα πλέον ε'χον δεσμόν μετά τού παν-
  ταχόθεν συντριβέντος στρατοϋ, άπέθνησκε κατ' ιδί¬
  αν. Πρός τό έσχατον τουτο άνδραγάθημα, τα μέν
  είχον λάβει θέσιν είς τα ϋψη τής Ροσόμμης, τα δέ
  είς την πεδιάδα τοϋ Άνίου Ιωάννου. Έγκαταλε-
  λειμμένα έκεΐσε κσί ήττημένα, άλλά τρομερά, ήγω-
  νΐων ήρωϊκώς τα φοβερά ταυτα τετράγωνα. Συνα-
  πέθνησκον μετ" αυτών καί αί νίκαι τής Οΰλμης,
  τής Βαγράμης, τής Ίένης, τής Φριεδλάνδης.
  Περί την ένάτην ώραν τής εσπέρας, έσώζετο ει¬
  σέτι £ν έξ αυτών επί τοΰ όροπεδίου τοΰ Άγίου "Ι¬
  ωάννου" Έντός τής όλεθρίας κοιλάδος έκείνης,
  είς τούς πρόποδος τής κατωφρρείας, ήν είχον ά-
  ναβή οί θωρακϊται, κσί ήτις τώρα έβριθεν αγγλι¬
  κών στρατευμάτων καταλαβόντων αυτήν, ήγωνίζετο
  εΐσέτι τό τετράγωνον τουτο υπό τα κατ' αύτοΰ συγ-
  κεντρωθέντα των νικηφόρων έχθρικών πυροβόλων
  πυκνότατα βλήματα. Διώκει δέ τουτο άσημός τις ά-
  ξιωματικός, Κσμπρών όνομαζόμενος. Είς πάσαν δέ
  έ'κρηξιν των πυροβόλων, τό τετράγωνον τουτο ή-
  λαττοΰτο, έχμα άποκρινόμενον' άπεκρίνετο μέ του-
  φεκισμούς κατά σμυδραλλίων, ένώ άδιαλλείπτως έ-
  σμικρύνοντο τα τέσσαρα τείχη τού. Οί φεύγον-
  τες 'ίσταντο μακρόθεν πρός στιγμήν, καί ηκούον
  την βαθμηδόν ελαττουμένην πένθιμον εκείνην βρον-
  τήν, έν τώ σκότει.
  Όταν έκ τής λεγεώνος ταύτης μία δράξ άνδρών
  εΐχε μείνει, τούτων δέ ή σημαία άπέγινε ράκος,
  καί τα φυσίγγιά των έξηντλήθησαν, καί τα τυφέκια
  άπέμειναν είς τάς χείρας των ώς ράβδοι άπλαΐ,
  καί ή σωρός των πτωμάτων υπερέβη τό στΐφος
  των έπιζώντων, πολλούς των νικητών θρησκευτι¬
  κάς τις κατέλαβε φόβος γΰρω των έξαισίων τού-
  ων άνδρών, ούτω θνησκόντων, καί πρός στιγμήν
  τό αγγλικόν πυροβολικόν έσίγησεν Ίνα άναπνεΰση..
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ Τ«Ν ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
  ■■■■■■■■■■■■■
  ΊΌ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1839
  Ύποκατάστημα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑθΕΣΕΙΣ: δψεως καί επί προθεσμία
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
  "Εν θυρίδιον τού θησαυροφυλακείου μας άναπληρώ-
  νει τό άσφαλεστερον χρηματοκιβώτιον.
  Εκτέλεσις πάσης έν γένει τραπεζι-
  τικής εργασίας υπό το,ύς πλέον συμ¬
  φέροντας δρους.
  ■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  -....
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΞΥΛΕΙΑ παντός εϊδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετον.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Εις τάς συμφερωτερας τιμάς
  ©ά εΰρητε «ίς την
  ΞΥΛΑΤΤΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδό; 1821. (Χνιτάν Όγλοϋ)
  ■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■Β
  ' Ε γκυκλοπ α ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώοεις των.
  'Από ολα δι' 6λου<:. ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ ΠΑΘΗ; Α'. Έχουν ν,αί χά ζώα πάθη; Τό περίεργον καί ενδιαφέρον αύΐό θέμα διαπρζγμαχεύεται είς μίαν μελέτην τού ό Γερμανάς καθ/]γη- τής δόκτωρ Λοΰντβιχ Χέκ. Έ/. τής μελέτη; τοΰ Γερμανοΰ Ιπιστή- μονος παραλαμβάνομεν τα κατω¬ τέρω στοιχεΐα: Είς τόν απέραντον κόσμον των έντομον υπάρχει μία περίπτωσις εί; την οποίαν δύναται νά λεχι)τ] 8τι πρόκειται πράγματι περί πά- θους Ή περίπτωσις άφορα Ινα ί.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτττης
  27 Όκτωβρίου 1937
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΡΟΧΘΕΣ
  ΕΞΗΡΕΝ ΕΝ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΝ ΓΑΛΗΝΗΝ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΦ1ΓΞΙΝ ΤΟΝ ΦΙΛΙΚΟΝ
  ΔΕΣΜΩΝίΛίΆΔΟΣΚΑΙΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27Όκχωβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τό δοθέν πρός
  τιμήν τού γεΰμα είς Θεσσαλονίκην η Λ>.
  Μ- ό Βασιλεύς, προπίνων, εξήρε τό γε-
  γονός τής άποκαταστάσεως τής έσωτερι-
  κής γαλήνης. , „
  Έπίσης ό Βασιλεύς ανέφερεν ως ενα
  πραγματικόν σταθμόν είρήνης έν -τή
  Βαλκανική Χερσονήσω, την σύσφιγξιν
  των δεσμών Ελλάδος καί Τουρκίας,
  οΐτινες ώς διεπιστώθη κατά τό πρόσφα¬
  τον ταξίδιον τού κ. πρωθυπουργοΰ συ-
  σφίγγονται όσημέραι καί περισσότερον
  έπ' άγαθώ τής μεταξύ των δύο χωρών
  άμοιβαίας έμπιστοσύνης καί συνεργα-
  σίας.
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ
  Α© ΗΝ ΑΙ 27 Όκτωβρίου (τού ανταπο
  κριτοΰ μας.)—Σήμερον έπέτρεψαν έκ ©εσ-
  σαλονίκης οπου ώς γνωστόν είχον μεταβή
  χάριν τού έορτασμοΰ τής προχθεσινάς Έθνι-
  κής εορτής, ή Α. Μ. ό Βασιλεύς καί οί πρίγ-
  κηπες Παϋλος, Ανδρέας καί Νικόλαος.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΑΥΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Την προσέχη Παρασκευήν
  (αυριον) αναχωρεί δι' Ευρώπην ό Βασιλεύς,
  'ίίς προανηγγέλΒη τό ταξίδιον τού Βασι¬
  λέως 8ά περιλάβη την Ρώμην, τούς Παρι¬
  σίους καί τό Λονδίνον, δα διαρκέση δέ επί
  τινάς έβδομάδας καθ" άς ούτος θά επισκεφθή
  τάς αρχάς καί τάς κυβερνήσεις των τριών
  μεγάλων πρωτευουσών.
  Η
  ΠΡΪΪΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΎ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τοΰ άνταπο-
  κριτοϋ μας).—Σήμερον ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς εδέχθη είς συνομιλίαν τούς πρε¬
  σβευτάς της Ρωσαίας καί Γιουγκοσλαυΐας
  μεθ' ών καί συνωμίλησεν επί ζητημάτων
  ένδιαφερόντων την έν γένει έξωτερικήν
  πολιτικήν τής Ελλάδος.
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΓΛΟΥ ΤΗΣ ΙΫΙΟΓΓΟΜΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Κατ' είδήσεις έκ Μόσχας μέ¬
  σω Βερολίνου, ή άνακήρυςις ώς ανεξαρτή¬
  του τής έσωτερικής Μογγολίας προεκάλεσεν
  έκεΐ μεγάλην δυσφορίαν, δεδομένου ότι κρί
  νεται ήθική νίκη τής Ίαπωνίας εναντίον
  των βλέψεων της Ρωσσίας είς Κίναν καί
  γενικώς ώς εύνοοΰσα τα Ίαπωνικά στρατι-
  ωτικά σχέέια άναλώμαοι τής Κίνας. Ή Σο-
  βιετική κυβέρνησις θεωρεΐ την ανεξαρτη¬
  σίαν της Μογγολίας ώς πλήγμα κατά των
  Σοβιέτ καί πειράται ήδη διά διαφόρων μέ-
  τρων νά την εξουδετερώση.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Έκ τοϋ έξωτερικοΰ αγγέλλε¬
  ται ότι αί μαχαι είς την περιοχήν τής Σαγ-
  γάης έσυνεχίσθησαν καί κατά την σημερι¬
  νήν ημέραν άγριαι καί φονικαί. Ύπάρχουν
  εκατέρωθεν τεράστιαι απώλειαι είς νεκρούς,
  τραυματίας καί έξαφκνισθέντας.
  ΙΣΧΥΡΑ ΠΙΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΗΣ ΑΡΑΓΩΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μα$)·—Τηλεγράφημα έκ Βαλενθίας
  επιβεβαιοί ότι συνεχίζεται ίσχυρά ή πίεσις
  των έθνικών στρατευμάτων είς τό μέτωπον
  τής 'Αραγώνος. Οί κυβερνητικαί πάντως ί-
  σχυρίζονται ότι οί έδνικοί δέν κατώρθωσαν
  νά διειαδύσουν πέραν των προχθές καταλη-
  φθειθών παρ' αυτών θέσεων παρά την Που-
  έρτα ντέ Άλμπορτον.
  Ό προχδεσινός έορτασμός.
  Ή ττορεία των διεδνών γεγονότων.
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου(τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Ή έορ-
  τή επί τή έπετείω τής άλώσε-
  ως τής Θεσσαλονίκης έωρτά-
  σθη έκεϊ χθές μεγαλοπρεπώς.
  Παρέστη ή Α. Μ. ό Βασιλεύς,
  οί πρίγκηπες Διάδοχος, Αν¬
  δρέας καί Πέτρος ώς καί πλή-
  θη λαοΰ τόσον έκ Θεσσα¬
  λονίκης δσον καί των πέριξ
  τής Μακεδονικής πρωτευού¬
  σης. Είς Αθήνας έπίσης έωρ-
  τάσθη έπιβλητικώτατα ή έπέ-
  τειος τής απελευθερώσεως
  τής Θεσσαλονίκης, παρουσία
  τού Πρωθυπουργοΰ κ. Μετα-
  ξα καί λοιπών επισήμων.
  —Τηλεγραφήματα έκ Παρι¬
  σίων άγγέλλουν ότι προύκά-
  λεσεν έκεΐ ζωηροτάτην αγα¬
  νάκτησιν ή καταβύθισις πλη¬
  σίον των Βαλεαρίδων υπό ά-
  εροπλάνων δύο Γαλλικών
  σκαφών. Αί Ιταλικαι έφημε-
  ρίδες γράφουν δτι ή καταβύ¬
  θισις αυτή είνε έργον των έ-
  ρυθρων διά νά προκαλέσουν
  τετελεσμένα γεγονότα άπέ-
  ναντι τής επιτροπήν μή επεμ¬
  βάσεως καταλήγοντα είς διε-
  θνη ρήξιν. Τό γεγονός, αί ΐ-
  διαι έφημερίδες συσχετίζουν
  μέ την άνά τόν κόσμον ζωη-
  ηράν κομμουνιστικήν κίνησιν
  κατά τάς τελευταίας ημέρας.
  —Είδήσεις έκ Βρυξελλών έ-
  πιβεβαιοθν δτι ή κυβέρνησις
  Βάν Ζέελανδ παρητήθη. Έξ
  Άγκυρας πάλιν αγγέλλεται
  δτι ό πρωθυπουργεύων Μπα-
  γιάρ άνεσχημάτισεν οριστι¬
  κώς την Τουρκικήν κυβέρνη¬
  σιν συμμετοχή καί τοϋ κ.
  Ρουσδή Άράς διατηρούντος
  1 τό χαρτοφυλάκιον τού.
  1 —Έκ Λονδίνου αγγέλλεται
  δτι είς την απογευματινήν
  συνεδρίασιν τής χθές έν τή
  Έπιτροπή μή Επεμβάσεως
  ούδεμία οΰσιαστική βελτίωσις
  παρουσιάσθη. Πάντως ό Ι¬
  ταλός άντιπρόσωπος κόμης
  Γκράντι έλαβεν εντολήν νά
  αποφύγη κάθε ρήξιν καί νά
  συνεχίση όπωσδήποτε τάς συ-
  ζητήσεις επί τοΰ δυνατοθ
  τής άποδοχής έν συνόλω ή
  καί έν μέρει των Ίταλικών
  προτάσεων.
  —Τηλεγραφοθν έκ Σαγκά-
  ης δτι αί γιγαντομαχίαι συ-
  νεχίζονται έκεΐ. Οί Κινέζοι
  έν πάση περιπτώσει κατορ-
  θώνουν νά κρατοϋν τάς θέ-
  σεις των είς τα κυριώτερα
  σημεΐα.
  Ή δοξολογία και παρέλασις
  επι τη 'Εθν. έπετείω της 26ης 8)6ρίου.
  Μέ εξαιρετικήν έπιβλητικό-
  τητα έωρτάσθη προχθές ή έπέ-
  τειος της απελευθερώσεως
  τής Θεσσαλονίκης.
  Κατά τό πρόγραμμα, την
  10 45" έψάλη ή κεκανονισμέ-
  νη δοξολογία είς τόν Μητρο¬
  πολιτικόν Ναόν. "Ολίγον πρό
  τής ενάρξεως ταύτης είς τάς
  όδοϋς τής πόλεως, αΐτινες ή¬
  σαν σημαιοστόλιστοι παρου-
  σιάζουσαι πανηγυρικόν θέα-
  μα, είχον παρσταχθή, άπό
  τού Ναοΰ τού Άγίου Μηνά
  καί εκείθεν, όλόκληρος ή δύ¬
  ναμις τού 43ου Συντάγματος
  έν στολή εκστρατείας, άνευ
  φόρτου, οί πρόσκοποι καί τα
  σχολεΐα δημοτικής καί μέσης
  έκπαιδεΰσεως. Προσελθουσών
  είς την δοξολογίαν των Άρ-
  χών τής πόλεως, των άντι-
  προσώπων τοϋ Έμπορικοΰ καί
  ΈπαγγελματικοΟ κόσμου, έ-
  φεδρικών όργανώσεων καί
  λοιπών ώς καθώριζε τό πρό¬
  γραμμα της τελετής, ήρξατο
  ή δοξολογία ής προέστη ό Μη
  τροπολίτης Κρήτης κ. Τιμόθεος
  μετά τοΰ ύπ' αυτόν κλήρου.
  Ή δοξολογία υπήρξε κατανυ-
  κτικωτάτη, διεκρίθη δέ κατ'
  αυτήν ή χορωδία τής Παιδα-
  γωγικής Άκαδημίας ήτις έ-
  ψαλλε συν τοίς άλλοις, τό
  «Ύπερμάχω» καί τόν «πολυ-
  χρονισμόν» τού βασιλέως.
  Μετά τό πέρας τής δοξο-
  λογίας οί έπίσημοι έν οΤς έκ
  των πρώτων ό κ. Νομάρχης,
  ό κ. Δήμαρχος, ό κ. Διοικη-
  τής της Χωροφυλσκής, ό κ.
  Λιμενάρχης, οί κ. κ. Πρόξενοι,
  οί κ. κ. Διευθυνταί των Τρα-
  πεζών, οί κ. κ. Δημοτικοί Σύμ-
  βουλοι κ.λ.π., άπαντες έν έ-
  πισήμω περιβολή, κατέλαβον
  θέσεις είς την λεωφόρον Κουν¬
  τουριώτη καί έξωθεν τού κα-
  φενείου «Εθνικόν» προκειμέ-
  νου νά γίνη εκείθεν ή κατά
  τό πρόγραμμα παρέλασις.
  Ή παρέλασις ήρχισε κατά
  την 11.15", παρήλασαν δέ
  πρώτον τα Δημοτικά Σχολεΐα,
  τό Εθνικόν "Ορφανοτροφείον,
  είτα δέ τα Σχολεΐα μέσης έκ-
  παιδεύσεως, οί πρόοκοποι καί
  ό στρατός. Καθ" δλην την
  διάρκειαν τής παρελάσεως
  των σχολείων αρρενων καί
  θηλέων, ιδία δέ των προσκό-
  πων καί τού στρατοΰ παρε
  τηρήθη ζωηρός ένθουσιασμός
  τού κόσμου, ό οποίος εκορυ¬
  φώθη διά παρατεταμένον χει-
  ροκροτημάτων κατά την διέ¬
  λευσιν τοΰ ουντάγματος καί
  τής τετιμημένης, διατρήτου
  σηυαίας τού. Πάντως ή πα¬
  ρέλασις επέτυχε διακριθέν-
  των καί των σχολείων καί
  των στρατιωτικών μονάδων
  καί προσκόπων, ιδιαιτέρως
  των τελευταίων διά τό παρα-
  στημά των.
  Μετά την παρέλασιν ό κό-
  θμος διελύθη, ή έορταστική
  δμως κίνησις τής πόλεως διε¬
  τηρήθη μέχρι τής νυκτός όπό-
  τε ή πόλις έφωταγωγήθη ά-
  πλέτως. Ιδιαιτέραν συμβο-
  λήν σημειωτέον έδωκαν είς
  την δλην τελετήν καί τό ε¬
  πίσημον τής ημέρας, ή Μου-
  σική τοΰ Δήμου καί ή καλώς
  κατηρτισμένη «φαμφάρα» τοΰ
  43ου Συντάγματος Πεζικοΰ.
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΌΙ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ
  Είς την Εισαγγελίαν Ηρα¬
  κλείου εκοινοποιήθη τό πινά-
  κιον τόν δικασθησομένων ενώ¬
  πιον τοΰ κακουργιοδικείου Η¬
  ρακλείου άδικημάτων, κατά
  την σύνοδον τοΰ μηνός Νοεμ¬
  βριού. Κατά τόν μη/να τούτον
  θά δικασθώσιν έν δλω τέσσα¬
  ρα άδικήματα τα εξής: Την 2
  Νοεμβριού κατά τΩν Γεωργί-
  ου Μανουσάκη, Χρ. Μανου¬
  σάκη καί Στυλ. Μιχελάκη κα¬
  τηγορουμένων διά φόνον, την
  5 κατά τοΰ Στ. Μιχ. Κουτσου
  πάκη κατηγορουμένου δι' ά-
  προμελέτητα θανατηφόρα
  τραύματα, την 13 κατά των
  Ιω. Τζιμπουτάκη καί Μιχ.
  Λιλικάκη κατηγορουμένων δι'
  απόπειραν φόνου καί την 19
  κατά τοΰ Νικ. Έλ. Ποντικά-
  κη κατηγορουμένου διά ψό-
  νον.
  ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΡΟΠΟΝΤΗΣ
  Άπό σήμερον θά λειτουργπ
  καθ" εκάστην άπό τής 10—12
  π. μ. ειδικόν γραφείον ύπο-
  βολής αιτήσεων περί παρο-
  χής περιθάλψεως είς πληγέν-
  τας έκ τής νεροποντής. Τό
  έν λόγω γραφείον θά έδρεύτι
  παραπλεύρως τοϋ ληξιαρχείου
  Ηρακλείου.
  ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου
  έκοινοποίησε πρός τόν Διευ¬
  θυντήν τού Δημοσίου Ταμείου
  καί τόν Ταμίαν Μεσσαράς
  μακροσκελη" εγκύκλιον συνι-
  σαωσα νά καταβληθή πάσα
  προσπαθεία ,πρός είσπραξιν
  των έσόδων των κοινοτήτων,
  των μή ύπαγομένων είς τόν
  άναγκ. νόμον 677 διά νά δυ-
  νηθωσιν αθτα νά άντεπεξέλ-
  θωσιν είς τάς δαπάνας κα-
  τασκευής έργων άπαραιτήτων
  πρός έξηπηρέτησιν των άναγ-
  κών των άγροτικών πληθυ-
  σμών.
  ΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
  Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τί) άγορ^ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  Καραμττ.
  Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  Υ"
  α'
  Ρ'
  γ'
  22 50 23-
  21 50 22.
  20.% 2Ι.~
  14.-
  11.80
  10.-
  10.50
  9 50
  9.-
  2.ΟΟ
  27.-28
  27-
  Χαρούττια
  "Ειλαια 5ο
  » κοινά
  Σάπωνες.
  Λροκοι α' ποιότητος δρ. 24.—
  » β' > 22.-
  Πράσινοι α' ποιότ. ■» 22.—
  β' » » 20.50
  θίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΜΠΟΡ.____ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Την εσπέραν χθές επρόκειτο
  νά συνεδριάση. τό Συμβούλι¬
  ον τοΰ Έμπορικοΰ Έπιμελη-
  τηρίου προκειμένου νά υπεδεί¬
  κνυε άντιπροσώπους τοΰ Έ-
  πιμελητηρίου παρά τή Έπι¬
  τροπή ρυθμίσεως φορτοεκψορ-
  τωτικών ξηράς καί παρά τή
  Έπιτροπή καθορισμού δικαι-
  ωμάτων φορτώσεως, έκψορτώ-
  σεως κ.λ.π.
  Η ΠΡΟΧΘΕΐίΝΗ~ΠΥΡΚΑΊΑ
  Είς θέσιν «Γεραληδς Καμά¬
  ρα» έξερράγη την παρελθοΰ-
  σα Κυριακήν περΐ ώραν 6 μ.
  μ. πυρκαϊά άποτε,φρώσασα
  £να οίκίσκον άνήκοντα είς
  τόν έμπορορράπτην κ. Δημή-
  τριον Πατρίκιον. Επί τόπου έ'-
  σπευσεν ή πυροσβεστική ύπη-
  ρεσία καί άξιωματικο'ι τηςΧω-
  ροφυλακής. Ό οίκίσκος ήτο
  άκατοίκητος, άγνοεΐται δέ ή
  προέλευσις τού πυρός. Άνα-
  κρίσεων έπελήφθη ή αρμοδία
  άστυνομική άρχή.
  Ο ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΟΣ &ΑΣΜΟΣ
  Διά διατάγματος όρίζεται
  δτι επί έμπορευμάτων ύπα¬
  γομένων είς τόν δεκαπλάσιον
  δασμόν προελεύσεως οίασδη-
  ποτε χώρας εισαγομένων επί
  πληρωμή τής άξίας αυτών,
  ίίσπράττεται ό άπλοϋς μέγι-
  στος δασμός τοΰ δασμολογί-
  ου. *
  Η ΧΡΗΙΥ1ΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΤΩΝ ΠΛΗΜιΜΥΡΟΠΑΘΏΝ
  "Ηρξατο άπό τής χθές ή χο-
  ρήγησις μικροβοηθημάτων είς
  τούς πλημμυροπαθεΐς "Ηρα¬
  κλείου καί προαστείων. Είς
  τούς πλημμυροπαθεΐς διενε-
  μήθησαν χθές ωσαύτως τεσ-
  σαράκοντα κλινοσκεπάσματα
  προερχόμενα έκ δωρεδς τής
  Έταιρίας Χατζιδάκη Τσιλένη.
  αι εμπορΙαΤσχολαι
  Εδημοσιεύθη άναγκαστικός
  νόμος διά τοΰ όποίου αί μέ-
  σαι καί αί ήμερήσιαι Πρακτι-
  καί Έμπορικαί σχολαί ύπά-
  γονται εφεξής είς την άρμο-
  διότητα καί δικαιοδοσίαν
  τού ϋπουργείου Θρησκευμά-
  των καί Έθνικής Παιδείας.
  ΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
  Πρός τος έπιτροπάς έλίγ-
  χου τιμολογίων έκοινοτιοιηθη-
  σαν οί ηγίαι αφορώσαι τάς
  περιπτώσεις καθ" άς θεωροΰν-
  ται έν άπαρτία αί ανωτέρω έ
  πιτροπαί.
  Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  Δι' άναγκαστικοΰ νόμου
  τροποποιοΰνται διατάξεις τι¬
  νές, αφορώσαι τό σώμα τής
  τελωνοφυλακής καί τό προ¬
  σωπικόν των τελωνείον. Δι'
  ετέρου άναγκαστικοΰ νόμου
  τροποποιεΐται είς ωρισμένα
  σημεΐα ή τελωνειακή νομοθε-
  σία.
  ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΕ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ
  ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
  ΠΑΗΤΟΣ Η ΡΩΣΣΙΑ
  ΤΑΣ ΑΡΕΙ! ΤΗΣ
  Δ Ε Η Ε Α Ε Χ Β Η
  ΣΥΜΦΟΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—ΝυκτεριναΙ πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι ή
  Έπιτροπή μή επεμβάσεως συνεφώνησε
  σήμερον επί των κυρίων «ημείων τού
  Άγγλικοΰ σχεδίου μή επεμβάσεως.
  Πάντως ή Ρωσσία δέν εδέχθη ουδέ¬
  να σχεδόν των ορων τής επιτευχθείσης
  συμφωνίας παρέμεινεν δέ έκτός αυτής.
  Θεοΐρείται άδηλον άν θά δεχθή αργότε¬
  ρον νά μεταβάλη την στάσιν της άποδε-
  χομένη την συμμετοχήν της είς τό σχέ¬
  διον τής συμφωνίας.
  Η ΓΕΝ1ΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΕΙΝΕ
  ΟΤΙ ΕΠΕΤΕΧΒΗ ΠΛΗΡΗΝ ΣΥΜΦΪΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 "Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Λονδίνου τη-
  λεγραφοΰν ότι γενική εντύπωσις έπικρα-
  τεΐ ένεϊ καί καθ* ά λέγεχαι καί είς πλεί¬
  στας των Εύρωπαϊκών πρωτευουσών ότι
  ούσιαστικώς έν Λονδίνω επετεύχθη πλή-
  ρης συμφωνία καί ότι δέν άπομένει ειμή
  ό οιακανονισμός των λεπτομερειών
  πρός οριστικήν άποσαφήνισιν τής κατα¬
  στάσεως.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗ
  Ο ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Ραδιογραφήμαϊα
  έκ τής "Λπο> Άνατολής άναφέρουν ότι
  είς την Σαγκάην ή νίκη άποκλίνει *υπέρ
  των Ίαπώνων. Κατά τάς ιδίας πληρο¬
  φορίας οί τελευταΐοι κατώρθωσαν νά
  οιασπάσουν τό Κινεζικόν μετωπον τό
  οποίον γενικώς κλονίζεται. Τό Τόκιο
  έκ παραλλήλου βεβαιοί ότι ή νίκη των
  Ίαπώνων είς Σαγκάην Οά καταστή μετ*
  ολίγας ημέρας όριστική.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Είς τόν λόγον τόν
  οποίον εξεφώνησεν είς την Βουλήν των
  Κοινοτήτων επί τή έπαναλήψει των ερ¬
  γασιών της ό Βασιλεύς τής Αγγλίας
  Γεώργιος Στ'. τονίζεται, κατά τα έκ
  Λονδίνου τελευταία τηλεγραφήματα, ότι
  ή * Αγγλία Θά φροντίση δι» όλων της των
  δυνάμεων νά βοηθήση την ειρήνην, ήτις
  κινδυνεύει καί ήυις όπωσδήποτε δέν
  πρέπει νά διασαλευθή σοβαρώς έν Ευ-
  ρώπη χάριν των λαών αυτής καί των
  άλλων ζωτικών προβλημάτων της.
  ΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΝ Η ΣΥΝΟΧΗ
  ΣΑΓΚΑΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΚ1Ν;
  ^ ΑΘΗΝΑΙ «7 Όκτωβρίου (τοΰ
  ανχαποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Σαγ-
  κάης τελευταίας πληροφορίας οί Ίάπω-
  νες κατώρθωσαν νά διεισδύσουν άκόμη
  βαθύτερον πρός τα βορειανατολικά ά-
  πειλοΰντες διά πλήρους διακοπής την
  αυνοχήν τής πόλεως μέ την πρωτεύου¬
  σαν Νανκίν- Οί Κινέζοι πάντως άμύ-
  νονται λυσσωδώς διαμφισβητούντες σπι¬
  θαμήν πρός σπιθαμήν τό έδαφος.
  Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΝ ΑΣΤΟΥΡΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ
  Σαλαμάνκας άναφέρουν ότι τό Στρατη-
  γεΐον τοΰ Φράνκο ανεκοίνωσε σήμερον
  ότι προχώρει εύνοϊκώς ή εκκαθάρισιν
  τού εδαφους των Άστουριών άπό τα
  ύπολείμματα τοΰ στρατοΰ των έρυθρών.
  ΧΟές καί σήμερον πολλά τμήματα έρυ¬
  θρών προσήλθον καί παρεδόθησαν οίκει-
  οθελώς εις τα στρατεύματα τοΰ στρατη-
  γού Νταβίλα άτινα προχωρούν νοτίως
  καί δυτικώς τής Γιχόν.