94962

Αριθμός τεύχους

4701

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

29/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ότι ^
  ς
  ι ουδέ.
  ου ^
  ϊίνου τη¬
  έ
  . είς
  >υσών ότι
  ίένει ειμή |
  ομερβιών
  „ 1
  ΡΑΤΟί
  ,ρίου
  εν»*»νΛ
  βΒή««;· ^
  :ων τη?" έ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ
  Αιγυπτου
  Γτησία λίραι .ί
  ί£ά μηνός
  V
  'Αμρρικής
  ε'τησια δολ. 15
  ε'Εάμηνος > 8
  Τιμι;
  κατά φύλλον
  Δραχ 2
  ΟΑΡΑΣΚΕΥΗ
  29
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  1 ΙΆΨί,ΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦίς.1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝίίΓΑΥΙΌΥ
  11ΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ 9Ρ Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΜΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΟΝ
  Αί μεταβιβαζόμεναι άπό ' τούς έξοπλιαμούς της καΐ νά
  προχθές είδήσεις έκ Λονδί- προπαρασκευάση τόσον την
  νού, διαπνέονται καί πάλιν Βρεττανικήν όαον καί την
  άπό τό πνεΰμα τής αίσιοδο- διεθνή κοινήγνώμηννάδεχθή
  ξίας. "Ολω; άπροόπτως, είς ] τόν πόλεμον ώς άναγκαίον
  την Επιτροπήν τής οΰδετε- κακόν προερχόμενον έκ τής
  ροτητος'έπήλθε κατ' αρχήν , προκλητικότητος τής Ίταλί-
  συμφωνία επί τοΰ Άγγλικοΰ' άς καΐ τής Γερμανίας. Είναι
  σχεδίου ύιευθετήοεως τοΰ Ί- λοιπόν λίαν πιθανόν νά πα-
  σπανικοΰ, ηδη δέ έλπίζεται
  ότι θά επιτευχθή πλήρης προ¬
  σέγγισις των αντιθέτων πα-
  ρατάξεων καΐ όλοκληρωτική
  κα'ι όριστική συνεννόησις
  των κρατών. Καΐ οϋτω ένω
  ολοι μέ «γωνίαν ανέμενον
  την εκρηξιν τής καταιγίδος
  αποτόμως ήρ/ιοε νά όημι-
  ουργήται εύδία καΐ νά, θερ-
  μαίνη καΐ πάλιν ό ήλιος τής
  εΐρήνης τάς ελπίδας των λα-
  δά η ό
  ών τήξ
  ή
  ς
  διά την όριοτι-
  λέ
  ήξ γδ ρ
  κήν αποφυγήν τοΰ πολέμου
  Άλλά είναι απολύτως δικαι-
  ολογημένον τό α'ιαθημα τής
  νέας αισιοδοξίαν;
  Ή εξέλιξις τής διεθνοΰς
  καταστάαεως κατά τοΰς τε-
  λευταίους καιρούς παρουσιά-
  ζει τόσα άπρόοπτα, τόσας έκ-
  πλήξεις καί ή πορεία των
  γεγονότων διαγράφει τόσους
  έλιγμούς, τόσας άνιούσας
  καί κατιούσας, ώστε νά μην
  ειμπορεί πλέον νά ομιλήση
  κανεΐς ©ΰτε μέ ελαχίστην έ¬
  στω πεποίθησιν διά τό έγ-
  γύς μέλλον τουλάχιστον. Έ-
  πομένως δέν είναι οϋτε φρο-
  νιμον, άλλά οΰτε καί δυνα¬
  τόν νά κάμωμεν άσφαλεϊς
  προβλέψεις ώς πρός την τύ¬
  χην τής είρήνης καί τοΰ πο-
  λιτισμοΰ μας πού κρίνεται
  ηδη είς τό Λονδίνον.
  Διότι δέν άποκλείεται
  καί την στιγμήν αυτήν νά
  έ'χουν άναφυή νέαι πάλιν
  διαφωνίαι είς την Επιτρο¬
  πήν τής ούόετερότητος καί
  νά έχη δημιουργηθή νέα
  κρίσις. Όπωσδήποτε, φαίνε-
  ται ότι επί τοΰ παρόντος του¬
  λάχιστον ή ρήξις θ' αποφευ¬
  χθή· Καί ό χειμών ποΰ μάς
  ήλθεν θά διαρρεύοη χωρίς
  ουγκλονιστικα
  χωρίς όδυνηράς
  γεγονοτα.
  λύσεις των
  ρελκυοθοΰν τα πράγματα ε¬
  πί τινάς μήνας άκόμη καί
  νά επιτευχθή έν τω μεταξύ
  μία προσωρινή αυμφωνία επί
  τοΰ Ίσπανικοΰ, άλλ' όχι καΐ
  όριστική λύσις τού. Έκτός ε¬
  άν ή Γερμανία καί ή "Ιτα¬
  λία, φρονούν ότι έχουν συμ¬
  φέρον τώρα νά ώθήσουν την
  κατάστασιν μέχρι πολεμικήν
  ρήξεως, πιστεύουσαι ότι θά
  κερδίσουν τόν πόλεμον, τόν
  οποίον θά χάσουν ασφαλώς
  εάν γίνη όταν 8ά έχη όλο-
  κληρωθή τό πρόγραμμα των
  Βρεττανικών
  Τούτο όμως
  έξοπλισμών.
  δέν φαίνεται
  προβλημάτων πού βασανί-
  ζουν την άνθρωπότητα σή¬
  μερον.
  Ή Αγγλία έχουσα άκομη
  άαυμπλήρωτον τό πρόγραμ¬
  μα των έξοπλισμών της άφ'
  ενός καί άντιμετωπίζουαα
  άφ' ετέρου τό εσωτερικόν
  πρόβλημά της όπως διεμορ-
  φώθη μετά την εξέγερσιν
  των Άράβων άφ' ετέρου, ά-
  πηοχολημένη δέ σοβαρώς
  καί μέ τα συνταρακτικά γε-
  γονότα τής "Απω 'Ανατολής
  θά φροντίση, όπως έτονίσθη
  καΐ είς τόν'λόγον τοΰ στέμ-
  ματος ενώπιον τή; Βουλής
  των Κοινοτήτων, νά παρα¬
  τείνη την ζωήν τής είρήνης
  έν Εύρώπη.
  Καί δι" αύτό δέν πρέπει
  νά θεωρηθή περίεργον, οΰτε
  καΐ έκπληκτικόν εάν προβή
  καί είς νέας ύποχωρήοεις έ¬
  ναντι τής Ιταλίας καί Γερ-
  μανίας ώς πρός τό Ίοπανι-
  κόν. Έν τοιαύτη δέ περι¬
  πτώσει θά φανή κατ' ανάγ¬
  κην ύποχωρητική καί η Γαλ¬
  λία, διότι μόνη της βεβαία
  καΐ χωρίς την υποστήριξιν
  τής Μ. Βρεττανίας δέν ειμ¬
  πορεί νά αναλάβη καμμίαν
  σοβαράν πρωτοβουλίαν, οΰτε
  πρός λύσιν των διεθνών προ¬
  βλημάτων σύμφωνα μέ τάς
  άπόψεις καί τάς βλέψεις της,
  οΰτε «ρΰς υπεράσπισιν κάν
  των διακυβευομένων συμφε-
  ρόντων της είς την Δυτικήν
  Μεσόγειον.
  Έξ άλλου ή μεσολάβησις
  τοΰ χειμώνος, πιστεύεται ότι
  Βά παρατείνη επί πολύ τό
  Ίσπανικόν δράμα καί θ' α¬
  ναβάλη την λύσιν τού τούλά-
  χιοτον' μέχρι τής προσεχούς
  ανοίξεως. Καί αύτός ό χρό-
  ος χρειάζεται είς την Αγ¬
  γλίαν διά νά συμπληρωθή
  πολύ πιθανόν επί τοΰ πα¬
  ρόντος τούλάχΐδτον.
  Όπωσδήποτε, γεγονός εί¬
  ναι ότι έφ' όσον θά συνεχί-
  ζεται ό έμφύλιος σπαραγμός
  είς την Ισπανίαν οί κίνδυ-
  νοι τοΰ πολέμου θά ύφίσταν-
  ται πάντοτε. Ή άπομάκρυν-
  αζ δέ καΐ εξουδετερώση των
  κινδύνων αυτών θά εξαρτη¬
  θή άχι μόνον άπό τόν τερ¬
  ματισμόν τοΰ Ίσπανικοΰ,
  άλλά καί άπό την μορφήν,
  τόν προσανατολισμόν καί
  την εσωτερικήν πολιτικήν
  ποτ> θα δημιουργηθή είς την
  Ίβηρικήν. Διότι ή Ισπανία
  αποτελεί τό κλειδΐ τεραστί¬
  ων οικονομικήν καί στρατη-
  γικών σμμφερόντων διά τάς
  μεγάλας Δυνάμεις. Μέχρι
  σήμερον τό κλειδΐ αύτό ευρί¬
  σκετο είς χείρας τής Αγγλί¬
  ας καΐ Γαλλίας. Τώρα τό δι-
  εκδικεΐ ή Ιταλία είς την ο¬
  ποίαν τό προσφέρει ό Φράν¬
  κο. Ή μάχη λοιπόν καθίστα-
  ται άναπόφευκτος. Καί μό¬
  νον πού άναβάλλεται. 'Έως
  πότε όμως θά έπιτυγχάνε-
  ται ή άναβολή; Άλλά τό Ί¬
  σπανικόν δέν είναι τελείως
  άσχετον πρός τα γεγονοτα
  τής "Άπω Άνατολής. Καί
  οταν συαχετισθοΰν τα δΰο
  αΰτά γεγονοτα καΐ έξηγη-
  θοΰν καλώς έξάγεται τό συμ-
  πέρασμα ότι ή ανθρωπότης
  ώθεϊται πρός τόν όλεθρον
  τοΰ πολέμου έφόσον δέν κα-
  θίαταται δυνατή μία γενικω-
  τέρα συνεννόησις των ϊαχυ-
  ρών έφ' όλων γενικώς των
  |ητημάτων ποΰ άπασχολοΰν
  τα εθνη τής γής.
  ΟΠίΙΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ»Η
  άφορμή; τής όνομαστικής εορτής.
  Ί'πΓ/ρχεν έκεϊ ή έδημιουργεΐτο
  εκ των ενόντων κέφι καί ή ήμέρα
  ή βραουά περνούσεν εύχάριστα.
  Εί; τό ζήτημα αύτό μάλιστα ευ-
  ρήκα συνήγορον ένα συμπολίτην
  ούτε πολύ νέον, οϋτε πολύ παλαι¬
  όν, ό οποίος άνεκίνησε τό θέμα
  ές άφορμής των έπικαίρων «κοι-
  νωνικών»:
  — Γιατί νά μην έορτάζγ, ό οεϊ-
  να .. Δέν εχει κανένα λόγον ούσι-
  ώδη κατά την αντίληψίν μ ο υ
  Αλλά μόνον άραγε κατά την
  αντίληψίν τού, Υπήρχεν ασφα¬
  λώς έοώ αντίληψις των πολλών ή
  όποία Οά επεθύμει νά έώρταζεν
  καί νά εδέχετο έπισκέψεις ^Χ'-
  τόσον διά τόν κοινωνικον τύπον
  τοΰ γεγονότος. Άλλά διά την δη¬
  μιουργίαν ακριβώς ενός γεγονότος
  άσχέτου πρός τόν τύπον αυτόν!
  Είς το παρελθόν οί εορτάζοντες
  είχαν ύπ' όψιν τού; νά χαρίσουν
  την ιδικήν των χαράν ώς ένα τρό-
  τον τίνα άντικατοπτρισμόν της είς
  τόν πλησίον. Στό σαλον: των συ-
  νε/.εντρώνετο οχι απλώς τό άνθος
  τής κοινωνίας. Συνεκεντρώνοντο
  οί φίλο; καί οί γνωστοί, κατά
  τρόπον μάλλον .. δημοκρατικόν
  καί υπό ατμόσφαιραν τύτιροο^ εί-
  λ-.κρινείας καί πανηγυρικής ισό-
  τος
  —θέλει; νά πής, έπανέλαβεν
  ό άπρόσκλητος συνήγορος ότι αί
  όνομαστικαί έορταί τοΰ τότε καί
  τοΰ σήμεραν διαφέρουν
  Πιθανόν.
  Γιατί πιθανόν; Ακριβώς άπδ
  τό σημερινόνπνεΰματήςτυπικάτητος
  προεκλήθη ή έλλειψις ένδιαφέρον-
  ος γύρω άπό τάς εορτάς τοΰ δεί-
  να ή τοΰ τάδε καί άνάλογος ψυ-
  χολογία.
  Δέν ξέρω αν αύτά είνε όλωσδι-
  όλου άκρι^ές. Φρονώ ώστόσο 8-
  τι διά νά παραπονοΰνται οί φέ¬
  ροντες ενα οιονδήποτε ό'νομα καί
  /τάζοντε; ή μή οταν τό δνο-
  μα αύτό άγει την επέτειον τού,
  δέν ίχουν υπ' δψιν των καί τόσον
  Τό γεωργικόν πράβΑημα
  ΤΥΠΙΚΟΤΗΣ
  ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ
  Εναντίον των έορτών άναγρά-
  φονται τελεϋταίΐος φιλιππικοί. Καί
  οέν άναγράφονται διά πριίκην φο¬
  ράν. «'Η έπέτειος ονομαστική έ-
  ορτή» τοΰ κάθε "Ελληνος απετέ¬
  λεσε καί προ έτών -ή καί προ
  ετους καί ότε ακριβώς ήρχισε τό
  περίφημον έορταστικόν τρίμηνον:
  Όκτώβριος, λοέμβριο; καί Δε-
  κέμβριος—στόχον εΐρωνειών καί
  <νπνευματώδους» άμίλλη;...Έκεΐ- νος πού δέν έώρταζεν, οϋτε εδέ¬ χετο έπισκέψεις, ευρίσκετο έξα¬ φνα πρό τοϋ...έπισκέπτου δ δποι- ος δέν τό εγνώριζε. ΈπΎ}γ.ολούΰουν τα άπαράδεκτα χρόνια πολλά καί τελικώς ή εϋσχημος άποπομπή τοΰ εύχητοθ μέ την χαρακτηριστι- κήν προσταγήν πρός την υπηρέ¬ τριαν: — Διπλομαντάλωσε παιδί μου την πόρτα. Νά σας πώ την άλήθεια, Άρχί- ζω νά θεωρώ τό πραγμα άνιαρόν Ή άκριβέστερα έποικοδομητικόν μόνον διά την άφόρητον πεζάτη- τα τής σημερινάς ζωής. Άρχίζω νά νοαταλγώ τα ώραΤα πίκ-νίκ τού άλλοτε τα όργανούμ&να έξ τόν οικονομικόν παράγοντα. Τό άνεπιθύμητον τή; εορτάς λίγο ή πολύ έχει την ^άσιν τού εις την νεωτέραν. κοινωνικότητα. Ό τύ- πος παντοΰ έπεκράτησεν τής ούσί- ας: ΙΊατί νά δεχθοΰν ευχάς τάς οποίας υπαγορεύει ή έθιμοτυπία ή τό συμφέρον, Ή γιατί νά μην μποροΰν να γλεντήσουν άνετώτε- ρον καί χωρίς κινδύνους διασυρ- μοΰ την επομένην, Κάποιος τα έβαλεν έδώ καί μέ τα λαικά γλεντάκια τα όποία έςα- κολουθοΰν νά ποικίλλουν τάς Ιν^- μαστικάς εορτάς Άλλά γιατί, Ακριβώς άπό αύτά άρχίζει ή ψυ- χική καί ήθική αποκατάστασις των πραγμάτϋ^ν. Αί γραφικαί έ- σπερίδες τάς οποίας συνεχίζουν καί στόν τόπον μας πολλαί οικο¬ γένειαι είναι κατ'. τα ταυτόσημον μέ τα γλεντάκια. Καί αί πρώται καί τα δευτέρα έκπροσωποΰν την συνέχισιν ενός ίθίμου άπό τα προ- δίδοντα την αίσθηματολογίαν τοΰ λαοΰ μας γύρω άπό τόν θεσμόν τής οικογενείας καί την θαλπω¬ ρήν των πατρικών εστιών. Έλλεί- πει άπό έκεί κάθε προκατάληψις καί κάθε τύπος Συμπέρασμα είναι ότι καί αί όνομαστικαί έορταί διά νά άπο- κτήσουν πάλιν τό επίπεδον τής γραφικότητός των καί την γοη- τείαν των γενικώτερα είνε άνάγ- κη νά ξαναβροΰν τό παλαιόν των περιεχόμενον: Αί τυπικαί όλωσδι- όλου έπισκέψεις, μπορεΐ καί νά λείπουν. Δέν μπορζϊ ομως νά καταργηθοΰν αί στενοΰ ή εύρέως κοινωνικοΰ κύκλου συναναστροφαί. Διότι 8πτι)ς γίνονται συνήθως καλ- λιεργοΰν τό πνεΰμα τής εΐλικρι- νείας καί τής άγάπης. Μία καθ' αύτό ώραία Έλληνική παράδοσις αποτελεί την βάσιν των. ΑΣΜΟΔΑ10Σ Η Ι1ΕΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΙ Α ΗΑ ΕΠΙΤΕΥΪΒΗ Η ΑΝΑΑΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ "Οσοι άσχολοΰνται μέ τα Ι γεωργικά ζητήματα της χώ¬ ρας, Οά έπρεπε νά έπιχειρή- σουν την εποχήν αυτήν μίαν έξοδον, μίαν μακράν περιο¬ δείαν είς την ύπαιθρον. Θά έβλεπαν καλυτέρα έκ τού σύ- νεγγυς τόν μόχθον καί την έργατικότητα των γεωργών μας. Άλλά θά διεπίστωναν συγχρόνως καλυτέρα καΐ τάς έλλείψεις καϊ τάς ανάγκας τής ύπαίθρου. Διότι ή έποχή αύτη είναι καί ή καταλληλό¬ τερον διά την μελέτην καί την αντικειμενικήν παρατήρησιν τού γεωργικοθ μας προβλή- ματος, όπως έμφανίζεται, χω¬ ρίς φιλολογίαν, χωρίς ρητορί- ας καϊ χωρίς κανέν πίφΐκά- λυμμα. Λϊ τελευταίαι βροχαί, εση¬ μείωσαν την έναρξιν τής νέας καλλιεργητικής περιόδου. Καί οί χωρικοί μας έξεχΰθησαν είς τούς άγρούς ώς μέλισσαι καί επεδόθησαν είς τό ωραίον δ- σον καΐ τραχύ έργον των. Τούς είδομεν τούς χωρικοός μας σκυμμένους είς την γήν, είς τό Μαλεβθζι νά ξελακκώνουν τα άμπελια καί τίς εληές των. Είς την Μεσσαράν νά σπεί- ρουν καί νά όργώνουν τούς έκτεταμένους, γυμνούς ά¬ γρούς των. Τούς παρηκολου- θήσαμεν μέ συγκίνησιν είς τό έργον των. Καί δέν διεπιστώ- σαμεν απλώς την μεγάλην έργατικότητα των. "Αντελή¬ φθημεν καί την αξιοσημείω¬ τον προοδευτικότητά των. Δι¬ ότι, πρέπει νά τονισθή ιδιαιτέ¬ ρως, καί τουτο πρός τιμήν τοϋ τόπου μας, οί Κρήτες γε ωργοί πρωτοποροΰν είς δλα. Παρατηρητικοϊ δσον καί άκού- ραστοι, πειραματίζονται συ- νεχώς καί χρησιμοποιοΰν την πείραν των κατά τόν έπωφε- λέστερον τρόπον Επί πλέον δέ, έφαρμόζουν μέ προθυμίαν δ,τι ή έπιοτήμη τής γεωπονίας όποδεικνύει διά την καλυτέ- ραν επιτυχίαν των καλλιερ- γειών των. Τουτο άλλωστε άποδεικνύε- ται καί έκ τής εύρυτάτης χρή¬ σεως των λιπασμάτων είς τόν νομόν μας καθώς καί είς ολό¬ κληρον την Κρήτην γενικώτε- ρον. Δυστυχώς δμως ή έπι- στημονική καθοδήγησις, δέν υπήρξε μέχρι σήμερον πλή- ρης καί έπαρκής. Αί γεωργι- καί υπηρεσίαι, διέθεταν^ μέ· χρι πρό τινος ολίγους σχετι¬ κώς γεωπόνους. Άλλά καί τούς ολίγους αύτούς τούς εΐ- χαν τοποθετήσει είς τάς πό¬ λεις ώς εάν εγίνοντο αί καλ- λιέργειαι είς τάς πλατείας καί τοΰς δρόμους των πόλε¬ ων καί δέν τούς έστελλον πο- τέ ή σχεδόν ποτέ είς την ύ¬ παιθρον. Έξ αύτοϋ δέ καί αί γεωργικαί υπηρεσίαι παρουσι- άζοντο είς την αντίληψιν των γεωργών μας, ώς γραφειο- κρατικοί όργανισμοϊ χωρίς καμμίαν πρακτικήν καί ωφέ¬ λιμον αποστολήν, χωρ'ις κα¬ νένα απολύτως προορισμόν. Εύτυχώς, τό υπουργείον τής Γεωργίας, φαίνεται νά κατενόησεν ότι διά νά προ¬ οδεύση ό τόπος καΐ ν" άνα- δημιουργηθή ή Έλληνική ϋ- παιθρος, είναι άνάγκη νά έ- ξαποστείλη δσον τό δυνα¬ τόν περισσοτέρους γεωπόνους είς την ύπαιθρον, έκ παραλ- λήλου καί πρός την χρησιμο¬ ποίησιν καλυτέρων σπόρων καΐ την εκτέλεσιν παραγω γικών έργων παντοϋ. Καΐ ήδη απεφάσισε την εφαρμογήν τοΰ θεσμοϋ των κοινοτικών γεω- πόνων. Απεφάσισε δηλαδή νά διορίση. γεωπόνους είς δ¬ λα τα άγροτικά κέντρα καΐ τάς μεγάλας κοινότητος διά νά καθοδηγοΰν τούς γεωρ- γοΰς είς τάς καλλιερρείας των. Έπραξε δέ όμολογοο- Ή λύσις τοϋ στεγαστικοΰ προβλήματος όπως εδημιουρ¬ γήθη τουτο είς την πόλιν μας μετά τάς καταστροφάς των πλημμυρών, άπασχολεΐ καθώς είμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν, τάς αρχάς σο¬ βαρώς. Τόσον ό κ. Νομάρχης όσον καΐ ό κ. Δήμαρχος με- λετοΰν την κατάστασιν, αμ¬ φότεροι δέ έχουν την αντί¬ ληψιν ότι χρειάζονται ριζι- κά μέτρα. Καΐ όπως πληρο¬ φορούμεθα, ή δημιουργία ε¬ νός πολεοδομικοΰ όργανι- σμοΰ, πού ν" αναλάβη όχι μόνον των καταστραφεισών οίκιών την άνοικοδόμησιν, όχι μόνον την ανέγερσιν συ- νοικισμών διά την στέγασιν των άοτέγων πτωχών συμπο- λιτών άλλά καί την έξ ολο¬ κλήρου αναδημιουργίαν τής πόλεως, κρίνεται ώς ή καλυ¬ τέρα λύσις, Καί είναι πράγ- ματι. Την ιδέαν άλλωστε τής δημιουργίας ενός όργα- νισμοΰ, πού νά έχη σκοπόν την έκ βάθρων μεταμόρφω- σιν τοΰ Ηρακλείου είς σύγ¬ χρονον, ύγιεινή, άνετον,' ω¬ ραίαν καί πολιτισμένην πό¬ λιν, έρρίψαμεν καί ημείς άλλοτε. Φυσικά δέ, την υ¬ ποστηρίζομεν καί τώρα. Άλ¬ λά ένας όργανισμός, μέ τό¬ σον μεγάλον προορισμόν, μέ τόσην δικαιοδοσίαν καί εύρεΐς σκοπούς, χρειάζεται βεβαίως καί καλήν οργάνω¬ σιν καΐ κεφάλαια μεγάλα καΐ πόρους έπαρκεϊς. Καί πρό πάντων δέν πρέπει νά αποβή είς βάρος τής οικονο¬ μικήν ζωής τοΰ τόπου. Δι" αύτό καί δέν θά ήτο άσκοπον νά ζητηθοΰν καΐ νά μελετηθοϋν παρόμοιοιόργανι σμοί, όπως των σεισμοπαθών Κορινθίας, η καΐ πόλεων ξέ- νων χωρών. Ημείς έν πάση περιπτώσει, ένδιαφερόμενοι διά την πόλιν, την αίσθητι- κήν της εμφάνισιν, την ρυ- μοτομίαν της καί την λύσιν τοΰ στεγαστικοΰ προβλήμα¬ τος, θά προσπαθήσωμεν νά βοηθήσωμεν είς την δημιουρ¬ γίαν καί ίδρυσιν τοΰ υπό με¬ λέτην όργανισμοϋ, θά εκθέ¬ σωμεν δέ προσεχώς καί τάς έπ' αυτού άντιλήψεις μας είς σειράν 9 ΟΕΡΑΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΜΥΡΟΠΑθαΝ ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ Έκ προηγουμένων εισφορών δρ)(.|Ιδ1Ο.9"12 Άκτοπλοία Ελλάδος » 15.000 Καθηγηταί, μαθηταί καί λοιπόν προσωπι¬ κόν Δημοσίας Έμπο- ρικής Σχολής. » Σύνολον 1 000 μένως αρίστα. Έπιβάλλεται μόνον ν' άποσταλοΰν οί γε- ωπόνοι αύτοι τό ταχύτερον είς τάς θέσεις των. Διότι, πρέ¬ ι νά τό ομολογήσωμεν, εί¬ ναι άμαρτία νά οιασχίζΓ) κα- νείς ολοκλήρους επαρχίας εΰ- φορωτάτας καί νά μην συ- ναντα, είς αύτην την περίοδον μάλιστα τής ένταπκής καλ- λιεργείας, οΰτε ϊχνος, οΰτε σκιάν γεωπόνου. Άφοΰ βε¬ βαίως οί ολίγοι γεωπόνοι τοϋ Γεωργικοθ Ταμείου καί τής Γε- ωργικής περιφερείας, δσην δραστηριότητα καΐ άν άνα- πτύξουν δέν ειμπορούν νά προφθάσουν παντοθ. Καΐ ψυ- σικά, πολλάκις οί γεωργοί μας τψοβαίνουν είς καλλιερ- γείας πού δέν εύδοκιμοΰν ή χρησιμοποιοΰν λιπάσματα ή απόρους άκαταλλήκους διά τα έδάφη των καί ύφίστανται ζημίας καί καταστροφάς άπό άγνοιαν, έπειδή έλλείπουν οί άνθρωποι πού θά εϊμποροΰ- σαν νά τούς καθοδηγήσουν. Άλλ' είπομεν. Ό τόπος μας είναι πλούσιος είς έδάφη γόνιμα. Οί γεωργοί μας είναι καί εργαηκοί καΐ φιλοπρόο- δοι. Αί δυνατότητες λοιπόν μεγαλυτέρας αυξήσεως τής παραγωγής ϋπάρχουν Καί πρέπει νά τάς εκμεταλλευθή)- μέν. Πώς; Άλλ' έχει λεχθή κατ' επανάληψιν.Διά τής πι- στής καΐ ταχείας έφαρμογής τοΰ κυβερνητικοΰ προγράμμα- τος. Διά τής τοποθετήσεως παντοΰ είς δλα τα άγροτικά διαμερίσματα ίκανών καί φω- τισμένων γεωπόνων. Διά τής έφαρμογής έπιστημονικών με- θόδων καλλιεργείας. Διά τής όλοκληρώσεως των παραγωγι- κών καΐ συγκοινωνιακών έρ γων. Τότε ή γεωργική αύ- τάρκεια της χώρας θά εξα¬ σφαλισθή. Καΐ τότε θά δια- σφαλισθή καί ή έθνική μας ά- νεξαρτησία καΐ θά τεθοΰν στε- ρεαί αί βάσεις τοΰ νέου έ θνικοΰ πολιτισμοΰ μας. Ή όδός Μεσσαράς. Άπά καιροΰ ήρχισεν ή πι- σόστρωσις τής όδοΰ Μεσσα¬ ράς άπό τοϋ «Μουλιανοΰ πό- ρου» πρός τούς Άγίους Δέ- κα, ήδη δέ ή έργασία έχει προχωρήσει άρκετά. Ελπίζο¬ μεν λοιπόν δτι ή έργασία θά συνεχισθή μέχρις δτου πισσο- στρωθή ολη αύτη ή μεγάλη άρτηρία, ώστε νά εξασφαλι¬ σθή τακτική, άνετος καί τα- χεΐα συγκοινωνία τής πόλε¬ ώς μας μέ την πλουσίαν πε- διάδα τής Μεσσαράς. Θά έ- υπηρετηθοΰν διά τοΰ τρόπου αύτοΰ δχι μόνον τοΰ τόπου μας, άλλά καί τοΰ Κράτους τα συμφέροντα. Καί τό κέρ- δος διά τό σύνολον δέν θά είναι μικρόν. Καί είς την ύπαιθρον. Είς τόν άπολογισμόν των τεραστίων καταστροφών πού επέφερεν ή Θεομηνία τής νε- ροποντης είς την πόλιν θά πρέπει νά προστεθοΰν καΐ αί προξενηθεϊσαι είς την ύπαι¬ θρον άνυπολόγιστοι ζημίαι διά νά σχηματισθή άκριβής ή εικών τής συμφοράς, άλλά καί διά νά ληφθούν τα άνάλο- γα μέτρα. Καί δυστυχώς αί ζημίαι τής ύπαίθρου είναι με- γάλης ' εκτάσεως. Ιδίως είς την κοιλάδα την σχηματιζο- μένην άπό τοϋ λατομείου μέ¬ χρι τής «Σταυρακιανής καμά¬ ρας» άμπέλια εύφορώτατα έ- κατοντάδων πολλών στρεμμά- των παρεσύρθησαν καί δέν- δρα έξερριζώθησαν, τα πάν- τα δέ κατεστράφησαν. Ό πο- ταμός ΰπερεκχειλίσας έκάλυ- ψεν δλα τα πέριξ καΐ τα κα- τέστρεψεν, οί δέ σχηματισθέν- τες χείμαρροι παρέσυραν καΐ κατέστρεψαν περιουσίας ολο¬ κλήρους. Δύο γέφυραι. "Ελπίζομεν δτι ή μηχανική ύπηρεσία τοΰ νομοϋ μας θά μεριμνήση διά την συντομωτέ- ραν κατασκευήν των στηθαί- ων τής «ξεροκαμάρας» πού κατεστράφησαν εντελώς, πρΐν θρηνήσωμεν κανέν αύτοκινη- τικόν δυστύχημα "Οπως έπί- σης πιστεύομεν δτι συντόμως θά έπισκευασθή καΐ ή γέφυρα τοΰ Γιόφυρο ποΰ υπέστη έπί- σης βλάβας. Πρόκειται περί δύο γεφυρών διά των οποίων έξυπηρετεΐται ή συγκοινωνία μέ δλην την δυτικήν Κρήτην καί την Μεσσαράν, καί των οποίων ή έπιδιόρθωσις έπεί- γει. » η ι». » ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΟΙίΊΩΝΙΚΗ
  ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό ά
  ριστούργημα τοϋ "Ιψεν: -ΠΕΕΡ
  ΓΚΥΝΤ.
  ΤάςΚυριακάς ή πρώτη άιτογευμα
  τινή ώρα 4 μ. μ. μέ τιμάς ήλατ-
  τωμένας.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: τό __ εργο
  τΐού θά καταπλήξη:*Φυγή τοΰ Ταρ
  ζάν» ΑΙ άτέλειαι' δέν Ίσχύουν.
  ΣΤΟ Υ
  ΠίΥΙίΑΙίΑΙίΙΙ
  Ή δόξα τής Γερ-
  μανικής κινηματο-
  γραφικής τέχνης. Τό ι
  άριστούργημα τοΰ: < ΙΨΕΝ ) ι Μέ πρωταγωνιστάς τόν με ι γάλβν Γερμανόν καλλιτέχ¬ νην: Χάνς "Αλμπερς καΐ την "Ολγα Τοέχοβα Μουβική ΕΔ. ΓΚΡΗΚ Ένα άθάνατο με- γαλούργημα. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤλΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Κήπος τοϋ'Αλλάχ ■■■■■■■■■■«■■■■■■■■εί ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ θαλαμηγόν ά)π Άπό τοϋ βρόνου Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον, ΊΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5—*1 ■ ■■■■■■■■•■■■■■■■■■■εί ■■■ι ■ ■ΗΕ ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάσματα. Νέοι μοδέρνοι χρωμα- τισμοί. Αί τιμαί μας είνε αί καλύτεραι. Α Β Ε ΔΙΣΙ Λ Ν Όδός 'Αγίου Μηνά. είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ ΒΑΣΙΛΙΪΣΑ = 239ον •■εεΜεΒΜεΒΠΗ Τίποτε δέν έφαινόταν στό δρόμο. Τίποτε. Επί τέλους έφάνηκεν έ'νας καβσλλάρης. Ήταν μοναχός Καί ήταν ό Βαλορύ, ε'νας άπό τούς τρείς έμπίστους άξιωμα τικούς, πού εΐχε τρέξη μπρο στά γιά νά συναντησισ τό έ- ψιππον άπόσπασμα. — Ό Σουαζέλ; τού έφώνα- ξαν. —"Εφυγεν! Οί ούσάροι; —Ουτε ε'νας. —Μονομισς τό κέφι έ'σβυ σε. Κάτι συνέβαινεν. Έκτός αΰτοΰ, ήταν κι' δλας σκοτάδι ένύχτωνε. Τώρα δέν ή-αν δι- όλου ευκολο νά πορευθοΰν πρός τό άγνωστον. Άλλά καί ήταν αδύνατον νά γυρίσουν αδύνατον νά σταματήσουν "Ενας μονάχα δρόμος ύπήρχε: νά τραβήξουν μπροστά καί δ που τούς βγάλη ή άκρη. — Έμπρός, μη χάνωμε και- ρό, είπεν ή ΜαρίαΆντουανέτ- τα ένθαρρυνοντας τούς αλ λους πού εΐχαν σαστίση.'Άν δέν ύπάρχουν ούσσάροι έδώ θά βροθμε δραγόνους πάρα κάτω, στό Σαίντ —Μενεούλ πού άπέχει μόλις δυό ώρες. Έκεΐ θά έσώζοντο. Αύτές οί δυό ωρες δέν εΐ¬ χαν τελειωμό —έβαστοΰσαν περισσότερο άπό όλόκληρη την ήμέρα. Άλλά—νέα έ'κπλη- ξις—καί στό Σαίντ-Μενεούλ δέν ύπήρχε συνοδεία. Οί ίπ- πεΐς επερίμεναν ωρες καί ώ- ρες' επέρασαν την ήμέρα στά πανδοχεΐα κι' έκεΐ, για νά σκοτώσουν ττ|ν ώρα, τό έρρι- ξαν στό κρασί' καϊ ήπιαν τό¬ σο κ' έκαναν τόση φασαρία ώστε έκίνησαν την έχθρική πε- ριέργεια δλου τοΰ πληθυσμοϋ Τί ήθελε τό έριππον άπόσπα¬ σμα, Νά εισπράξη ψόρους, νά ενεργήση έπιτάξεις; Οί χωρι |κοί άρχισαν νά άγριεύουν Σέ λίγο έφθασε καί ό Λεονάρ ό κομμωτής τής βασιλίσοης Ό Σουαζέλ θέλησε νά τόν χρησιμοποίησις ώς σύνδεσμον Καί ό κουρεύς τα έ'καμεθάλασ σα. "Αλλα τοϋ είπαν νά δια βιβάση, κι' άλλα εΐπε. Σύγχυ¬ σις. Καί ό διοικητής τοϋ ά- ποσπάσματος έ'κρινε φρονιμώ- τερο νά συνάξη τοΰς άνδρες τού, νά τούς βγάλη άπό τό χωριό καί νά τούς τοποθετηθή παράμερα κοντά στό δρόμο. "Εμεινεν αύτός μονάχος. (συνεχίζεται) ■ ■■ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ Διατίθεται πρός ενοικίασιν ή έκμετάλλευσι χά είς θέσιν θέρισ- σον άγρόκτημα τοθ ΣτρατηγοΟ κ. Άλεξάκη, περιέχον άμπελον, πεθ- κα, οίκήματα,θαυμάσιον Ιξοχικόν κέντρον δι εκμετάλλευσιν. Πλη¬ ροφορίαι παρά τφ ίδίω. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ή Ένοριακή Επιτροπεία ΆγΙου Κων)νου Ηρακλείου ε¬ κτίθησι πρός ενοικίασιν είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν έ'ν μαγαζείον κείμενον ενταύθα καί επί τής Λεωφ. Καλοκαιρι- νοΰ (πρώην κατάστημα έται- ρίας Σίγγερ) επί μίαν 2ετίαν. Οί δροι τής μισθώσεως κλπ. είνε κατατεθειμένοι είς τα γρα ψεΐα τής ένορίας ένθα δύναν¬ ται νά λάβωσι γνώσιν οί έν- διαψερόμενοι. Ή δημοπρασία διεξαχθήσε¬ ται την 31 8)βρίου 1937 ημέ¬ ραν Κυριακήν καί ώραν 11 — 12 π. μ. ενώπιον τής Ένορια- κής Επιτροπείας (έν τώ φαρ¬ μακείω τού Άριστ. Χαλκια¬ δάκη όδός "Εβανς). (Έκ τού γραφείου τής Ένορ. Επιτροπείας) ΕΝΟ1ΚΙΑΣΤΗΡ1ΟΝ Ένοικιάζονται παρά την οδόν 2Γ> Αΰγούστου, έ'ν γραφείον δυνά-
  μενον νά χρησιμεύση έν ταύτω
  καί ώς άποθήκη λόγφ τής εύρύ-
  τητός τού καί εν μαγαζείον είς
  την πλατείαν Βαρελτζίδικα κα¬
  τάλληλον δι' οιανδήποτε εργα¬
  σίαν.
  Έπίσης ένοικιάζονται είς την
  κωμόπολιν Αρχανών μία οίκία
  παρά την θέσιν Βορνά καί εν μα¬
  γαζείον παρά την θέσιν Τροΰλος.
  Ή οίκία παρέχει πολλάς ευκο¬
  λίας.
  Τα δύο τελευταία κτήματα έν
  Άρχαναις, πωλοθνται συνάμα ή
  καί άνταλλάσσονται μέ ανάλογον
  άγροτικήν καί αστικήν περιουσίαν
  κειμένην είς Κάτω Άρχαναις.
  Πληροφορίαι παρά τώ ίδικτή-
  η κ. Αλεξ. Σκορδύλη άντισ)χη
  έ. ά. ενταύθα.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή μόδα στά βραδυνά φορέματα
  Ή κυριαρχϊα τού ντραπέ.
  Άνήκει είς τό παρελθόν ή έτΐο
  χή τιού μία μαντηλοθήκη χωροΰ
  σε άνετα τα περισσότερα των ε¬
  πισήμων φαρεμάτων μας! Σή^με-
  ρα, γενικώς, είτε φρονσέ είνε,
  είτε ντραπέ, είτε κομαένο κατά
  τόν άνορικό τρόπο, ίνα βραδυνό
  φόρεμα παρουσιάζει δγκο καί
  βάρος
  Έκεΐνο τΐοϋ έν ιτρώτοις δίδει
  την έντύπωσι τοϋ δγκου, είνε ή
  φούστα. Έκείνη είνε τό σπουδαιό-
  τερο μέρος τοϋ φορέματος, έκεί¬
  νη έφιστά' την ιτροσοχή μέ μία
  της λεπτομέρεια, μέ την χάριν ή
  μέ την εύρυχωρία της Καί ρΐνε
  άναμφιβόλως χαρακτηριστικό των
  μοντέρνων βραδυνών φορεμάτων
  αύτη ή εύρυχωρία τής φούστας,
  γιά την όποία δμως δέν είνε δυ¬
  νατόν νά όαιλήσωμε κατά τρόπο
  γενικό, λόγω των διαφορετικών
  μορφών ύτΐό τάς οποίας παρουοι-
  άζεται. Γιατΐ άλλοτε τό φάρδος
  διανέμεται έζ ϊσου, άλλοτε μα-
  ζεΰεται έαπρός ή οπίσω, άλλοτε
  είνε συγκρατημένο ή συγκεκαλυ-
  μένο.
  Έν τούτοις αύτά τα φαρδειά
  καί μπουφάν φορέματα δέν έμπο-
  δ'ιζουν νά συμπαθοΰμε πάντοτε,
  δύο διαφορετικούς τύπους: τό φό¬
  ρεμα ντραπέ καί τό ϊσιο φόρεμα.
  Έπιμένοντας άπό έποχή σέ έπο-
  χή στό ντραπαρισαένο φόρεμα,
  παρουσίασαν έξαιρετικές επιτυ¬
  χίας "Εφθασε λοιπόν νά θριαμ-
  βεύη σήμερα τό ντραπέ υπό μορ-
  φή καταρράκτου ή ττίδακος'.
  "Ενας παρισινός ράτττης έττα-
  ναφέρει κ ι άναδιπλώνει πτέρυ-
  γες, είτε φοοσκώνει-* τό κάτω
  μέρος άπομιμοόμενος την τουρκι-
  κή φούστα. Είτε καλυτέρα άνα-
  σηκώνει £να λαμέ φόρεμα καί
  σχηαατίζει πανταλόνια ^ζουάβου»
  άπό λαμε. Παρουσιάζει έπισης
  £να άραβικό φόρεμα άρζάν καί
  μπλέ, τοΰ όποίου τό κοντό μπο-
  λερό φοριέται επάνω άπό μία
  μπλοϋζα έαεράντ·.
  Τό εύρύχωρο άλλ' ίσιο φόρευα,
  είνε χαριτωμένο μέ ^ τίς^ένωμένες
  πτυχές τού. "Οταν είνε άΐτό πολύ
  λεπτή άσημένια γάζα ή άπό μου-
  σελ'ινα, μπορεΐ νά έχη μακρυά
  μανίκια. Άόριστες καί άπαλές δ-
  πως είνε, αύτές ή πτυχές, ένώ·
  νονται. θαυμασία είς τό έμπροσθεν
  τοΰ φορέματος.
  'Υπάρχει πάντοτε τό ΐσιο καί
  στενό φόρεμα άλλ' είς την πραγ-
  ματικότητα δέν είνε ίσιο. Βαθαί·
  νει είς την τάγια μεταξϋ τής καα·
  πυλότητος τοϋ στήθους καί _ των
  γομφών. Άνέφερα καί άλλο¬
  τε την γενική τάσι της μόδας νά
  έπιδεικνύη τάς καμπυλότητας τοΰ
  γυναικείου σώματος. Άλλ" έπειδή
  ή καμπυλότης τοΰ στήθους είνε
  κάποτε ύπερβολική, μετεχειρίσθη-
  καν τό τεχνασμα ενός μικροϋ
  μιΐολεροΰ ή τοΰ δεμένου κορσελέ,
  όπότε ύπογραμμίζεται ή ΰψηλή
  τάγια καί τό φόρεμα γίνεται έπο-
  χής Ντιρεκτουάρ ή Αύτοκρατο
  ρίας.
  "Οσο γιά τα βραδυνά έπανωφό
  ρια, είνε συχνά πολύ άπλά, κομ·
  μενά όπως ή έφαραοστές ρεντι-
  κότες. Σοβαρά, χωρίς στολίδια
  £Τν' ίΐ χρυσαλιδες πού κρύβουν
  -ην πίταλοϋδα. Μόλις άνοίξουν
  παρουσιάζεται τό κεντημένο με
  παγιέτες καί λαμπερές ιΐέρλες ε¬
  σωτερικόν των Συγχρόνως ^ άνα-
  φαίνεται, σάν μιά πολύτιμη εκπλη
  ζις τό φωτεινό ώραΐο φόρεμα.
  ή Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον υπ' αριθ. 25.
  12 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13
  13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  Ι) "Ερχεται μετά την νύκτα.—
  Γερμανός φιλόσοφο; (1824—1907).
  2) Άπό τούς μεγαλυτέρου: καί
  σημαντικωτέρους πολεμικον;» λι¬
  μένα; τής Ιταλίας.— Δι' αυτής
  γίνεται ή έπεξεργασία καί ή κλώ-
  σις των έρίων.
  .'5) Άρθρον.—βέλει;; (δημ).—
  Ό κυριώτερος παραπόταμο; τοΰ
  "Ανω Δουνάβεως.
  4) Έρωτηματικό; σύνοεσμος.—
  Γαλλικον γράμμα. — "Αρθρον
  (δοτ.).—1· Ελληνικόν γράμμα.
  Γ>) Μουσικό; φθόγγος. —Άστε-
  ροειδής άνακαλυφθείς υπό τοΰ
  Ηόλφ. Άναφορική άντων. (γεν.).
  7) Πρωτεύουσα εύρωπαϊκοΰ
  κράτους.—Κάτι σύνηθες στήν έ-
  ποχή μας.
  9) Ένδοιασμ,ό; (δημ.).— Η με-
  γαλυτέρα πόλις τή; Ελβετία;
  (γεν.). —Πόλις τοΰ Βελγίου.
  10) Νήσος τής Γαλλία;.—Άνα-
  φορικόν (γεν.).— Κτν^τική άντω-
  νυμία (δοτ).— Β. Ο.
  1) Μουσικός φθόγγος.—'Υπάρ-
  χει παντοΰ.—Ηεότης των Φοινί-
  κων.
  12) Δισταγμός, χαυνότης (άρχ.).
  —Άνθος.
  1,'3) Γνωστόν μαλάκιον.—'
  _] .......
  ρικόν επος.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Άπώλεια μάχης (γεν). —Συ-
  ναίσθημα αντίθετον τής άγάπης.
  2) Πολύτιμον ξύλο. — Γυναικεί¬
  ον όνομα.
  ;',) Γαλλικόν γράμμα. — Γάλλος
  στρατάρχη; (1Κ..1 —1929)—Ν. Π.
  4) Αίγύπτιος Ηεό;.—Δελφικόν
  μυστηριώδες σύμβολον. —' Ι'πάρχω
  είς την ζωήν.—"Αρθρον.
  5) Άναφορικόν. — Μουαικδς
  φθόγγος.—Οίκόσιτον ζώον.— Κτη-
  τική άντωνυμία.
  7) Τό διεκδικοΰν πολλοί.—Κα-
  ταφύγιον των πλοίων.
  9) Μουσικός φθόγγος.—ΤΔ.-
  Άναφορική άντ. (γεν.)—Γαλλικόν
  γράμμα.
  10) Μέτρον χωρητικότητος τής
  άρχαία; Αιγυπτου Ηρεπτική
  &ύσία περιέχουσα πολύ λεύκωμα.
  — Σύγχρονος Άγγλος συγγραφεύς.
  — Ρ. Λ.
  11) Προσωπική άντ. — Μουσικός
  φθόγγος.
  12) Τίτλος διοόμενος εί; Ά-
  ραβας άρχηγούς (αιτ.)—Εύρωπαϊ-
  κοθ κράτους πρωτεύουσα.
  1ο) Μέγας ποταμός τής Εύρώ-
  πης.—Όροφή τής Έκκλησίας.
  ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ |
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ |
  ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΜΑΚΡΑΚΗ |
  --------------. ——
  ΧΑΝ1ΩΝ-ΠΟΡΤΑ. §
  Λειτουργεΐ μέ τα τελειότερα ύδραυλικά πιεστή- ^
  ρια, μέ εντελώς καινουργή έλαιόπανα καί άφθονί- =
  αν θερμοΰ ύδατος. =§
  Οί έλαιοπαραγωγοί έχουν μέγιστον συμφέ- §
  ρον νά μας προτιμοΰν. ξ|
  Τοΰς παρέχομεν κάθε δυνατήν ευκολίαν καί ά- §||
  ναλαμβάνομεν την μεταφοράν τοΰ προϊόντος των |Ι|
  έξ οιουδήποτε μέρους, ^
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΛΒΕΤ = =
  Ι ΠΗΙΜ ΤΙ) ΙΠΙ11
  Ή ζωπ τής μελαγ^ολικης
  "Λον «ύτοκρατείροτ;.
  Μέ τί ,άνυπόκριτην χαρά την υπο-
  δέχονται τα σκυλλιά της! Πηδοΰν
  επάνω της σάν τρελλά, ·λοννοΰν
  την ούρά τους, έκδηλώνουν μέ
  •/.άθε τρόπον την συγκίνησιν των.
  Μέ άληθινή λαχτάρα ή Έλισά-
  βετ κατεβαίνει νά δή τα άλογά
  της. Τα χαϊδεύει στόν καμπυλω-
  τό τους λαιμό. πηδα επάνω χους,
  τα ταίζει. Μερικά τής είνε τόσον
  άφωσιωμένα, ώστε την παίρνουν
  άπό πίσω σάν πιστά σκυλλιά.
  Ό αύτοκράτωρ, χωρίς νά τοθ
  είνε ευχάριστος ή παραμονή των
  σκυλλιών μέ την άναπότρεπτον δυ¬
  σοσμίαν των μέσα είς τα ιδιαιτέ¬
  ρα τού διαμερίσματα, δέν φέρει
  έμπόδιον εί; την αγάπην πού τού;
  Ιχει ή γυναΐκά τού. Μέ μεγάλην
  προσοχήν, μέ λέξει; κάθε μιά των
  οποίων σταθμίζει γιά νά μή την
  προσβάλ-(], γιά νά μή την πειρά¬
  ξη, ό αύτοκράτωρ προσπαθεί νά
  συγκρατηθή μέσα σέ λογικώτερα
  κάπως δρια την μανίαν τής συζύ-
  γου τού γιά την ίππασία πού τό¬
  σον σκανδάλιζε την άρχιδούκισ-
  σα Σοφία, την μητέρα τού.
  Ή Έλισάβετ 2χει προνίξη τί
  άντιπάθειαν αΐσθάνεται ή πϊθε-
  ρά της πρός κάθε τι τό οΰγγ/ρι-
  ν.όν. Έ άγέρωχος άρχιοούκισσα
  δέν συγχωρεΐ είς τούς Οΰγγρους
  ότι επανεστάτησαν. Δέν τούς συμ-
  παθεί καθόλου.
  Αύτο είνε αρκετόν γιά νά κα¬
  ταστή έξαφνα ή Ούγγαρία συμπα-
  Οής είς την νεαράν αύτοκράτει-
  ραν Κι' άς μην είχε ποτέ της
  επισκεφθή την χώραν των Μαγυά-
  ρων ή Έλισάβετ. Έχθρικώς πρός
  την Ουγγαρίαν διάκεινται καί αί
  κυρίαι των τιμών πού εχει άπο-
  σπάσχι είς την υπηρεσίαν της ή
  πεθερά της. Ή κόμησσα Έστερ-
  χάζυ, παρ' όλον 8τι φέρει τό ο-
  νομα μιας άπό τάς παλαιοτέρας
  οικογενείας τής οϋγγρικής αΰτο-
  κρατορίας, ήταν, ε/, γενετής, μιά
  Αίχτενστάϊν, καί οέν Ιχει κανένα
  ιδιαίτερον θεσμόν ;ιέ την Οΰγ-
  γαρίαν. "Οσον άφορά δέ την
  κυρίαν επί των τιμών, κόμησσαν
  Λάμπεργκ, κόρην τοΰ Αύστρ^οΰ
  στρατηγοΰ πού εΐχε δολοφονηθτ)
  είς την Βουδαπέστην, γι' αυτήν
  ολοι οί Οΰγγροι ήσαν δολοφόνοι
  τοΰ πατρός της καί δέν είχε μά-
  τια νά τούς δή.
  Άλλ' ή νεαρά αΰτοκράτειρα Ι¬
  χει βάλη μέ τόν νοΰ της ενα τολ-
  μηρό σχέδιον: θέλει νά δημιουρ¬
  γήση δικό της περιβάλλον, άπό
  άνθρώπους τού; ίποίου- νά μπο¬
  ρή νά συναναστρέφεται χωρίς νά
  βαρειέται. Είνε άποφασισμένη νά
  σπάση τα δεσμά τής αυστηράς, τής
  τυραννικής, τής άναχρονιστικής
  ίσπανικής έθιμοτυπίας πού διεϊ-
  πε την αύλήν των Άψβούργων.
  Δυνάμει τή; έθιμοτυπία; αυτή; ό
  άριθμός των κοινών θνητών πού
  μποροΰσαν νά εχουν επαφήν μέ
  τόν αύτοκράτορα περιωρίζετο αυ¬
  στηρώς είς τούς γόνους των με-
  γάλιον ίστορικών οΐκογενειών τή;
  χώρα;.
  (,συνεχίζεται)
  Άγησ. Γ. Κοζύρης '.
  Δικηγόρος—Ηράκλειον ||

  Όδάς Κυδωνίας ι

  (παρά τάς Κάτω φυλακάς) ■
  Τηλεφ. 3-(>8. Ι
  Έλευθ. Πηγάκης :

  Ίατρος- Πκθολόγος ^

  Δέχεται έν τω Ιατρείφ τού ι
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη- ■
  γοϋ κ. Άλεζάκη) 10- 12 π. μ. '
  κα'ι 4—6 μ. μ. '
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησε δι' "Α¬
  θήνας ό δικηγόρος κ.Ήρακλής Κο-
  σμαδάκης.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Την τταρελθοΰ-
  σαν 24 λήγοντος μηνός ετελέσθη¬
  σαν έν Αθήναις οί άρραβώνες
  τοΰ συμπολίτου μας κ. Χρίστου
  Δημ. Τρικουράκη μετά τής δίδος
  Τασουλας Ι. Μαμάη.
  θερμά συγχαρητήρια.
  Α. Ε. Τ.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Πλήοης ήαερών
  απέθανε καί εκηδεύθη είς Στάβι-
  ες έν συρροίί τιλήθους κόσμου έζ
  δλων των πέριξ χωρίων, έκτιυών-
  τος τάς άρετάς τής μεταστάσης,
  ή χρηστή καί ένάρετος δέσποινα
  Έλισάβετ Χατζηδάκη
  Τούς οίκείους της καί ιδιαιτέ¬
  ρως τόν επί θυγατρί γαμβρόν
  της κ. Παντελή Μουντράκην ταγ¬
  ματάρχην έν πολεμικη διαθεσιμό-
  τητι, θερμώς συλλυπούμεθα.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Ή οίκογέ-
  νεια τοΰ μακαρίτου Δημητρίου
  Καββαλάκη προσέφερε προχθές
  είς μνήμην τού είς τό Πτωχοκο-
  μεΐον εκλεκτόν φαγητόν, τσιγάρα
  οίνον καί φροΰτα. Οί τρόφιμοι
  καί τα προσωπικόν τοΰ Ίδρύματος
  την εύχοριστοΰν θερμότατα.
  Γύρω στήν πόλι.
  Τό Άγιοδημητράτικο
  ράκι συνεχίζεται.
  — "Ηλιος θερμάς, πού σΕλαγί-
  ζει σέ καταγάλανο χαρούμτνο
  ούρανό, ήμέρες πού θυιαίζουν πε·
  ρισσότερο ανοιζι παρά φθινόπω-
  ρο, δλα χαρά θεοϋ.
  —Ό ίχγιος Δημήτριος επαλή¬
  θευσε καί πάλι τή φήμη τού
  ώς άγιος τής τύδίας καί τής
  καλωσύνης.
  —Ή θάλασσα τίς μέρες αΰτές
  εχει ζαναύρει ολη τή γοητεία
  της.
  —Άκύμαντη, γαληνεμένη, γεμά-
  τη γοητεία καί έλκυστικότητα,
  ζυπν§ πάθους καί δνειρα ίίς τούς
  πιστούς της καί ε'ς τούς φίλους
  των ταξειδιών.
  —Χάρις δέ είς την νηνεμίαν αυ¬
  τή υπήρξε πλούσιο καί τό ψά-
  ρεμμα καί ή πόλις έχόρτασε τό
  ψάρι, πού τό διαλαλουν παντοΰ,
  είς τούς δρόμους άκόμη καί ατήν
  πλέον άπόμερη γειτονιά.
  —Άρχίζουν νά σπανίζουν τα
  Φροϋτα είς την αγοράν μας. Έλά-
  χιστα μόνον μήλα καί άχλάδια
  καί ολιγώτερα άκόμη σταφύλια
  καί αϋτά πανάκριβα.
  — "Εκαμαν δμως την έμψάνισί
  των τα πρώτα πορτοκάλλια καϊ
  τα μανταρίνια άλλ' είναι πολύ
  ξυνά άκόμη.
  — Μεθαύριον Κυριακήν θά έορ-
  τασθή καί έδώ ή διεθνής ήμέρα
  τής άποταμιεύσεως
  — Εύτυχεϊς πράγματι, δσοι ρίμ-
  ποροϋν είς αυτήν την δύσκολον πε¬
  ρίοδον τής τραχείας βιοπάλης, νά
  εχουν περίσσευμα;καί νά κάμνουν
  έστω καί μικράν άποταμίευσιν.
  — Μέ ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν ε¬
  πληροφορήθημεν την σύστασιν εί·
  δικής έπιτροπής πρός μελέτην
  τοΰ ζητήματος τής διανοίξεως
  των Ενέτικών τειχώ είς ώρισμί.·
  να σημεΐα.
  —Άπομενει μόνον νά πραγμα¬
  τοποιηθή ή διάνοιξις διά ν' άνα·
  πνεύση καί νά ζωογονήθν] ή
  πόλις/
  —Πιστεύομεν δτι ή αρμοδία μη-
  χανική ύπηρεσία 3θά διατάξη
  την άμεσον κατεδάφισιν των έ-
  τοιμορρόπων οίκοδομών των κεν-
  τρικών ιδία δρόμων πού άποτε-
  λοϋν άμεσον κίνδυνον διά την
  ζωήν των διερχοαένων.
  — Καί τουτο διά νσ λείψη καί
  ό κίνδυνος καί ή άσχημία των.
  —θρίαμβον πραγματικόν εση¬
  μείωσε χθές βράδυ τό πολύκρο-
  τον έΌγον τοΰ "Ιψεν: >Πέερ Γκύντ»
  μέ τόν Χάνς "Αλμπερ καί την
  "Ολγο Τσέχοβα.
  — Πλατεΐα, θεωρεΐα, ύπερωα,
  τοΰ θεάτρου Πουλακάκη ΰπερε-
  τΐληρώθησαν ασφυκτικώς άπό τάν
  καλύτερον κόσμον πού ήθελε νά
  Ιδη ζωντανεμένο είς τόν κινημα-
  τογράφον τό άριστούργημα τοϋ
  μεγάλου Νορβηγοΰ δραματουρ-
  γοΰ.
  ο Ρέηορτερ
  Πωλείται καφενειον μετά των
  έπίτΐλων καί χρειωδών τού. Πλη¬
  ροφορίαι παρ' ημίν. 1—3
  Ζητεΐται νοσοκόμος πεπειρα,μέ-
  νη είς την κλινικήν τού ίατροΰ κ.
  Βρεττάκη μέ καλάς συστάσεις.
  Μισθός ίκανοποιητικός. Πληρο¬
  φορίαι παρά τφ ίδίω.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Α¬
  θηνών ή πιλοποιός Λιλίκα Μαυ-
  ρακη κομίσασα συλλογήν γυναι-
  κείων πίλων πρός πλουτισμόν
  τοΰ καταστήματος Χωραΐτου -
  Μαυράκη.
  Επανήλθεν έξ Αθηνών δτιου
  είχε μεταβή πρός παρακολούθη¬
  σιν των τελευταίων έξελίξεων
  τής μόδας, ή μοδίστα κ. Λουκία
  Σταυρακάκη κομίσασα πλουσιω-
  τάτην συλλογήν μοδέλων καί ήρ¬
  ξατο των εργασιών της είς τό
  παρά την Αγ. Παρασκευήν νέον
  άτελιέ της.
  Ιάπων Όρωμαζίκος
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θοθ.
  έσθη.
  οίκογέ-
  ΐ
  ρφμΟι
  ρύματος
  τα
  σελαγί-
  χρούμενο
  ιίζουν —ε
  ψθινόιτω
  ; έπαλή·
  |>ήμη τού
  . καϊ τής
  Ές αΰτές
  γοητεία
  -νη, γμ
  ίτικότητο,
  α Είς τούς
  ;ς φΐλους
  νεμίαν ού
  χι ι ό ψα
  >ρτασε τό
  υν παντοΰ
  η καί οτήν
  ιά.
  ΐνίζουν τα
  μας Έλο
  ΐΐ άχλά&ια
  1 σταφύλια
  ν έμψανιοί
  (κάλλια καί
  είναι ττολΰ
  ήν θά έορ-
  θνής ήμέρα
  ι, δσοι ΕΪμ·
  >ύσκολον ΐ£
  [Ιιοτιάλης. νά
  νά κάανοον
  •ποταμίευοιν
  καρίστηοιν Ι
  σύστασιν εί
  6ς μελέτην
  διανοίί,εωϊ
  είς έ
  , νά ργ
  ς δια ν' _4νο
  ωογονηβϋ "Ι
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  * Ηΐον
  Ούτοι δ' έν τούτοις ΐσταντο θεώμενοι περί αύ-
  τούς ώς μορμολύκεια μυρμηκιώντα φάσματα μαχη
  των έφίππων, των πυροβόλων τούς μαϋρους κροτά-
  φους, καί διά των ύποστατών καί τροχών βλέπουν
  τόν ουρανόν ϋπόλευκον, καί την νεκρικήν εκείνην
  κεφαλήν, την πελωρίαν, ήν πάντοτε έν τώ βυθώ
  τής μάχης καΐ τοΰ καπνοΰ διορώσιν οί ήρωες, κα-
  τερχομένην καί είς αύτούς άτενίζουσαν. Καΐ ήκου-
  σαν είς τό έσπερινόν έκεϊνο λυκόφως οί άνδρες
  ούτοι τα πυροβόλα έκ νέου γεμιζόμενα' καί τάς ά-
  νημμένας θρυαλλίδας είδον ώς δμματα τίγρεων είς
  τό σκότος τής νυκτός, σχηματιζούσας περί τάς κε-
  φαλάς αυτών κύκλον.
  Άφοϋ δέ δλοι οί πυροβοληταί των αγγλικών
  κανονιοστοιχιών έπλησίασαν είς τα πυροβόλα,
  οτρατηγός τις "Αγγλος, κατ' άλλους μέν ό Κόλβιλ,
  κατ' άλλους δέ ό Μαίτλανδ, έλεήσας τοΰς άνδρας
  τούτους, καΐ κρατήσας μετέωρον υπεράνω των την
  ύστάτην στιγμήν τής ζωής έψώνησε πρός αϋτούς'
  «Παραδοθήτε, άνδρεΐοι Γάλλοι, παραδοθήτε !»
  —«Σκατά !» απήντησεν ό Καμπρών.
  ΙΔ'.
  Καμπρών
  Διά τό σέβας τό απαιτούμενον υπό παντός ανα¬
  γνώστου Γάλλου, δέν έ'πρεπε νά επαναληφθή είς
  αυτόν ή λέξις, ή καλλίστη ϊσως των δσας Γάλλος
  έπρόφερέ ποτε. Άλλ' άν άπαγορεύεται τό υψηλόν
  έν τή ίστορία, γινόμεθα παραβάται τής άπαγορεύ-
  σεως ταύτης άναδεχόμενοι είς βάρος ημών πδσαν
  ευθύνην καί πάντα κίνδυνον.
  Λοιπόν, μεταξύ γιγάντων, έτυχε καί είς τιτάν, ό
  Καμπρών. Ταύτην νά προφέρη τις την λέξιν, καΐ
  νά αποθάνη έ'πειτα, τί τούτου μεγαλειτέρον; —διότι
  ό θελήσας ν' αποθάνη, απέθανε" δέν πταίει ό ά-
  νήρ, εάν έπέζησεν έν τή χαλάζΓ) έκεΐνη των σμυ-
  δραλλΐων.
  Ό έν Βατερλούη νικήσας, οΰτε ό Ναπολέων εί
  νέ, ό τραπείς είς φυγήν, οΰτε ό Βελλιγκτών, ό
  καμφθεϊς περί ώραν τετάρτην καί άπελπισθείς πε-
  ρί ώραν πέμπτην, οΰτε 6 Βλύχερος, ό ουδόλως ά-
  γωνισθείς, άλλά ό έν Βατερλούη νικήσας είνε ό
  Καμπρών.
  Τοιαύτην μίαν λέξιν έπτυσες κατά τού κεραυ-
  νοΰ φονεύοντός σε; τουτο σημαίνει δτι ένίκησες.
  Τοιαύτην μίαν απάντησιν πρός την πανωλεθρί-
  αν, τοιούτον έν έπιφώνημα πρός την είμαρμένην,
  τοιοθτον έν βάθρον πρός τόν λέοντα, τόν μέλλοντα
  έκεΐ ακολούθως νά ιδρύθη, τοιαύτη μία απόκρι¬
  σις πρός την βροχήν τής νυκτός, πρός τόν προ-
  δότην τοϋ Ούγομοντίου τοΐχον, πρός τόν κοΐλον
  τού Όχαίνου δρόμον, πρός την βραδυπορίαν τοϋ
  Γρουσχύ, πρός την άφιξιν τοϋ Βλυχέρου" τοιαύ¬
  τη μία είρωνεία, έν τώ λάκκω τοϋ τάφου, τοιού¬
  τος εΓς τρόπος τοϋ νά σταθής δρθιος άφοθ έ'πε-
  σες νά πνίξης έντός δύο συλλαβών τόν συνα-
  σπισμόν τής Εύρώπης άπάσης, νά προσφέρης είς
  τοΰς βασιλείς τοΰς ήδη γνωστοΰς αυτοίς άποπά-
  τους έκείνους των Καισάρων, ν' ανάδειξις την έ-
  σχάτην των λέξεων πρώτην, άναμίξας την άστρα-
  πήν τής Γαλλίας μετ" αυτής, νά κλείσης ίταμώς
  την Βατερλούην διά μιδς απόκρεω, νά συγκεφα-
  λαιώσης την νίκην εκείνην έν μιδ ϋστάτη άνεκφρά-
  στω λέξει, νά άπολέσης τό πεδίον τής μάχης καί
  νά κερδίση,ς την ιστορίαν μετά την τηλικαύτην ε¬
  κείνην σφαγήν νά έχης υπέρ σοϋ τούς καγχαστάς,
  είνε μέγιστον.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■Β
  —Νέοι Συνδυασμοί.
  -—Νέα Σχέδια.
  —Νέες Φόρμες.
  Μέ ΚροκΙ Παριζιάνικα.
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ' Εγκυκλοττα ιδ ε ί α
  ΑΓ έκείνους ττοϋ δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ ΠΑΘΗ;
  Έπρεπε νά πιή τρίχ τουλάχιστον
  φλυτζάνια καφέ την ήμέρα! Καί
  Β'.
  Ευ/.ολ'/—χνχφ-ρε: ό Γερμανός
  καθηγητάς -ενα σ/.·ολί ή ενα ά-
  λο·{0 μΓ.^ρζϊ νά σονηθίσν; άπό τόν
  κύριον τού νά πίνη μπύρα ή κρασί.
  Τα άποτελέσματα κ α Ι αί συνέπειαι
  είναι αί ιοια; ακριβώς, 2πω; καί
  ό ί/θρ'οπον Κατ' αρχήν ή
  ίία /.αί αί /ας^ικίδιιι
  συνθήκαι προζαλοον καί εύνιοόν
  είς τα ζώα παρά φύσιν σονη-
  θείας.
  Έτσι εϋ".ολα έ'νζς πί'Ιηκος ή
  έ'νας Ιλέφας ποΰ ζοον έν αΐχμαλω-
  σία, μ-νροον νά κχ:αστοϋν άλκο-
  ολικοί' Ο: πίθηκοι ιοίως, ά'παξ
  καί γϊυθοϋν τα ο;νοπνεΌ;.«.ατώδ>/
  ποτά, νει/.νύουν τέτοιο πάθος γΓ
  αύτά, ώςιτε πολλάκις τό κρασι,,ή
  οίνοπνευματώδη ποτά χργ^σιμοποι-
  οΰνται ώς δόλωμα υπό των κυνή¬
  γιον άγρίων θηρίων πρός σύλλη¬
  ψιν πιθήκων. Ένας όϊ έλέφα; πο'ο
  άδειάζει μιά μποτίλλια ροΰμ:, ά-
  νέχετα: νά τοϋ κάνουν πράγματα
  ποΰ είναι όΙ,ίαιοι '6τι δέν θά ή-
  νείχςτο π'^τέ εις κατάσταΐιν νη-
  φαλιότητος. Ειδικώς διά τούς πι-
  θήκο'ος, άπό 2σα άνα^έρ'^ιιεν ΐν^
  τέρ«>, ε'νζι φανερόν ότ. καί έν
  I-
  λευθςρία ςορισ/.όμενϋ, μποροϋν ν*
  παρασυρθθϋν άπό τό π^θος τοΰ
  άλκοολισ;ΐνϋ.
  Έ^ τ7) αίχμαλωσία οί πίθι·,ν.οι
  μπορεί ν χ άναπτύξουν καί άλλθ
  πάθ>ς: Τ λ,ν αδν>ναμίαν πρός τόν
  καπνόν. Υπήρξαν πίθηκοι πιύ ή¬
  σαν μανιώδεις καπνισται. Πρό τοο
  πολέμου ήταν περίφημος είς τόν
  ζωολογικόν κ^πον τοΰ Ιίερυλίνου
  δπου Ιζησεν επί δέκα ε- ετη, ι-
  νας θηλυ/.ός χιμπατζής ποΰ είχαν
  φέρΥ] άπό τό Καμεροϋν καί πού
  ήκου·ν είς τό ονομα Μίσσι. Ή
  κυρία Μίσσι ψιφ;ϋ3ε...γιά καφέ.
  ■■■ «■■■■■■■■■■«■■■■■■ιιει
  άφοΰ επινε τόν καφέ, ώς κοσμική
  κυρία έννοοΰσε νά καπνίσ/, κα; τό
  τσιγαρά/.ι της!
  Φαίνεται ότι υπήρξαν άκόμη
  καί όπιομανεϊς πίθηκοι, κατ' άρ-
  χ/',ν δέ φαίνετα; πώς δέν ύπάρ
  χ;ι πάθος πού νά μή είνε δυνα¬
  τόν ν' άναπτυχθή, υπό την επί¬
  δρασιν το^ άνθρώπου είς τα ζώα.
  Εις οιάφορχ έργαστήρια έκαμαν
  τό :ς"κ/ς πείραμα μέ ποντ'.κούς:
  Τοός ίοιναν κόκκους κριθής ή σί-
  τοΌ. 'Ίστιρα εσπΐρναν καί κόκ-
  κο·ος μουλιασμένους μέσα είς κρα-
  σϊ
  "Γστ:ρα άπό ολίγον καιρόν, οί
  ποντικοί π,οοτιμοΰοαν τα σπυριά
  τοΰ σταριοό πού ήσαν μουλιασμί-
  να μέσα εις κρασί. ΕΓχαν γίνη
  άλ/.οολικοί! Είς πολλά ζώα, έ/
  τή αϊχμαλωσία, μπορεΐ ν' άνα-
  πτιοχθή ευ/.ολα καί έ'να άλλο πά¬
  θος: 'Η π^λυφαγία. "Οταν είνε έ-
  λεύθςρα, εις την φύσιν, είνε δύ¬
  σκολον διά τα ζώα ν' άναπτύξουν
  τό πάθος αύτ,ό, διά τάν απλούστα¬
  τον λόγον δτι δέν εόρίσκοτ/ καί
  τόσον συχνά πλουσιοπαρόχως
  στρωμένο τό τρχπέζ; άπό την φύ¬
  σιν.
  ΊΙ άδ'οναμία πρός τα οινοπνςυ-
  ματώδη ποτά παρατηρείται ι'ν τινι
  μέτρω ά/.όμη καί εις τα πτηνά!
  Ιίυκολχ μπορεί κανείς νά μίΗύση
  λ. χ. έ'να παπαγάλο, ό οποίος α¬
  κολούθως κάνει τα ίδια πού κάνει
  καί έ'νας μεθυαμένος ΐίνθρωπος.
  Φυσι/.ά τό πράγμα καταντα είς
  τό τέλος τυραννία γιά τα δυστυ-
  χισμένο τα ζώα, γιατί καί είς τα
  πάθη των άκόμη τα έςαναγκάζει
  αύτός ό μεγάλος τύραννος, ό αν-
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  η
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. Ρ.ΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΛΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθεΐς επί έπτβτετίαν είς τα πκθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς ιό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατϋ
  σοκκάκι). ώραν 9 — 12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ■ ■■■
  Γιά σάς κυρίες μου;
  Δι" αύτοπροσώπου επισκέψεως μας είς Αθήνας
  επρομηθεύθημεν δλα τα νεώτερα Γυναικεΐα:
  Μάλλινα, μεταξωτά,
  βαμβακερά ύφάσματα
  ΠΟΙΚΙΑΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ
  ΤΙΜΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΙ
  •Υφασματοπωλεΐον
  ΧΡΙΣΤ. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ—ΣΤΡΑΤΑ.
  ,03
  Ήπροχδεσινήόρκωμοσία
  των προσκόπων Σητείας.
  ΣΗΤΕΙΑ Ό/,τώόριος (άνταπο-
  κριτοΰ μ·χς).— Τό άπόγευμα τής
  παρελθούσης Κυριακής, ή όρ/ο)μο
  σία των προσκόπων Σ/,τΐίας άπε-
  τέλειε διά την πόλιν μας ιό γε
  γ/ονό; τής ήμίρας
  Την τςλϊΐή/ ταύτην, ί] όποία
  διεξήχθη μςι' ςςαιρετικής έπιση-
  ;ιόττ;το;, παρηκολούθησαν αί αρ¬
  χαί, τα σχολεΐα κχί όλόκλ/)ρος ή
  κοινωνία Σητείας. 'Επίσης παρΐ-
  στάθη έκ των αλλιον πρυσκοπικών
  όμάθΐον τοΰ νομοΰ, ή τή; Ιεραπέ¬
  τρας (ναυτοπροσκόπων) μέ τούς
  βαθμοφόρο'ος της καθώς καί άντι-
  προσωπεία των όμάοων Άγίο^
  Νικολάου υπό τόν αρχηγόν αυτών
  κ. Βογιατζήν Παρέστη έπίσης
  σύσσωμον τό Διοικητικόν Συμβού
  λιον τοΰ Προσ/.οπΐκοΰ Συνδέσμου
  Ιεραπέτρας.
  Κίς την τελετήν έχοροστάτησεν
  ό Ηεοφιλέστατο; Ίίπίσκοπο; Ίε-
  ροσητείας κ Ψιλόθεος έλθών επί
  τούτω ενταύθα όστις καί προέβη
  εις την όρκωμοσίαν των Προσκό¬
  πων. Μετά τουτο ό Τοπικός Έ-
  φορος Σητείας κ. Βαρούχας εξε¬
  φώνησεν ωραίον λόγον. Είς τόν
  λόγον τού ο /. Βαρούχας έξήρί
  τί ψυχ·κτ καί /.νΐνΐονικά ν.αλά
  τοο Προσκοτΐΐσμοϋ καί τόν έν γέ¬
  νει άναμορφωτικόν αϋτοΰ προορι¬
  σμόν έπ' άγαθ(|» τής νεολαίας.
  Τό εσπέρας, πρός ενίσχυσιν τού
  Ταμείου των ΐίρσσκόπων εδόθη
  χο,οό: όστις παρουσίασε ζωηροτά¬
  την κίνησιν στεφθείς γενικώς
  υπό πλήρους επιτυχίας. Έν
  τώ συνόλω της ή προχθεσι-
  νή ώραία 'ε^ρτ^ παρουσίασεν άπό
  πάσης απόψεως την προσκοπικήν
  μας όργάνω-ΐιν καί τό ενδιαφέρον
  τό οποίον εγεννήθη /.-<ί είς την επαρχίαν μας πρός τόνοισιν καί διάδοσιν τής ΐοέας τοΟ προσκοπι- σμοΰ. —Τα οίχονομικα ζητήματα. Συνήλθε την παρελθούσαν Δευ¬ τέραν υπό την κροεδίίαν τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ ή Διοίκησις της Οικονομικάς "Αμύνης άσχοληθεϊ- σα μέ τρεχούση; ύ ζή χχ. —Οί εΐοακτέοι φοιτηταί. Ή Πρυτανεία τοϋ Πανεπιστη¬ μίου "Αθηνών ανεκοίνωσεν δτι τα άποτελέσματα επί των εϊσι- τηρίων έξετάαεων θά έκδοθοΰν έντός τής έβδομάύο;. 'ίί; εγνώ¬ σθη είς ωρισμένας σχολας επέ¬ τυχον ολιγώτεροι φοιτηται άπό τόν καθορισμένον αριθμόν εί- σακτέων. ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΧ Παρακαλοΰνται οί έγγραφέντες νά προσέλθωσι καί παραλάβωσι τα γραμμάτιά των μέχρι τοΰ Σα,ίβάτοΑ» (,'5Ο ζρίγ^ηο;). Μετά την πάροδον τής προθεσμίας αυ¬ τής τό Πρακτορείον θά διαθέση τα γραμμάτιά. (Έκ τοΰ Πρακτορείου). Ο ΠΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης : ■ Είδικευθείς έν Γερ|ΐανία είς · τα νοσήματα τοθ στομάχου " έντέρων κα'ι ήττατος, δέχεται · τούς πάσχοντας έκτοΰπειΐΐι- ■ κου συστήματος έν τω ιατρείω * τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς · Καμάρες. ■ Θεραπεία αΐμορραΐδων α- · νρυ εγχειρίσεως δι" ένέσεων. " Άριθμ. τηλ. 7-92 ; Ό οίοντίατρος · Έμμ. Ι. Αλεξάκης : ϊναντι Αγ. Τίτου · Έκτταιδευθεϊς είς Παρισί- 2 ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε · θεραπείαν νοσημάτων τού ■ στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί " άς) συμψο^νως μέ την τελευ- · ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ■ Έπίσης όδονιοστοιχίας καί " κορώνες έκ διαφόρων μετάλ · λων—κορώνες έκ πορσελά- · νης Έπαναφορά τελείως ά- " νώοιονος των στρεβλοφυών ό- · δόντων είς την κανονικήν αΰ- " των θέσιν. * Τηλέφωνον β—91. ■ ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ λουκούμια Συρι ανά χΰμα—Κυτία. Β. Ραυτόπουλος Καμαράκι. 1 —5 —Αί συλλογικαί συμβάσεις. Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού ΰφυ- πουργείου της Εργασίας εις την τελευταίαν αυλλογικόν ' σύμβ«- σιν των άνωνύμων έταιρειών καΊ πάοπς φύσεως ΐόιωτικών επιχει- ριίσεων, συμπεριλ*μβαν«νται καί οί ϋηάλληλοι των έργατικων, έ- παγγελματικών καί υπαλληλικον όργανώαεων. 'Κπίσης ΰπάγονται είς αύτην οί υπάλληλοι καί φρον- τιαταϊ πολυκατο:κιών. — Ή έφορεία Καστελλίου Κισσάμου. Είς Καστέλλι Κισαάμου Ιδρύε- ται ώς γνωστόν Οΐκονομικη Έ¬ φορεία. 'Αμα τή έγκαταατάσει δέ τή; υπηρεσίας αυτής καί ενάρ¬ ξει τής λειτουργίαν της, θά λει- τουργήση καΐ Δημόσιον Ταμείον. —Τα δάνεια των ταμείων πρός τό Ελληνικόν Δημό¬ σιον. Διά Διατάγματος δημοσιευθέν¬ τος είς την εφημερίδα τής Κυ¬ βερνήσει; κυροϋται η ρύμβασι; μεταξυ τοϋ Δημοσίου καί των τα¬ μείων: 1) Νομικών διά 15 έκα- τομμύρια. 2) Προνοίας έργχτων Λιμένος Πειραιώς διά 10 έκατομ- μύρια καί 3) Προνοίας Δημοσ|· ών ύπαλλήλων διά 35 έκατομμυ- ρια τα όποϊα καταβάλλουν ώς δάνειον πρός 5 1)2 ο)ο διά την εκτέλεσιν παραγωγικών έργων. Ό τόκο; δια τα έν λόγω δάνεια θά καταβάλλεται άπό τή; 31ης Μαρ- τίου 1938. —Οί Κοινοτικοί Γεωπόνοι. Κατ' ανακοίνωσιν τοϋ ΰπουρ- γείου τή; Γεωργίας, κατόπιν τή; καθιερώσεω; τοΰ θεσμοΰ των κοι- νοτικών γεωπονων, δέν πρόκειται εί; τό μελλον νά προσλαμβάνων- ται, οπω; εγίνετο μέχρι σήμε¬ ρον, ιδιώται γεωπόνοι διά την καταπολέμησιν τοΰ δάκου καί δι' άλλα; έκτάκτου; γεωργικά; ερ¬ γασίας. Οί προσληφθέντες κοινο- τικοί γεωπόνοι είνε επαρκεϊς διά την διεξαγωγήν των έν λόγω εργασιών, άφοϋ μάλιστα ό άριθ- μύ; αυτών συν τω χρόνω θά αυξη¬ θή μέχρι; ότου άνά δύο κοινότη- τες χρησιμοποιοϋν ενα γεωπό- νον. Επί τή εύκαιρία εΐδοποι- οΰνται καί πάλιν οί διορισθεντες κοινοτικαί γεωπονοι όπως παρου- σιασθοΰν εγκαίρως είς άς θέσεις έ- τοποθετήθησαν, διότι μετά την λήξιν τή; ταχθείσης πρβθεσμίας Θέλει άκυρωθή ό διορισμο; των. Πωλεΐτοτι είς Μοίραις Μεσαα- ράς κα'ι είς κεντρικήν θέσιν οί¬ κία νεόκτιστος αποτελούμενη έκ τριών δωμάτιον μέ δλα τα κομ- φόρ Πληροφορίαι τταρά τω κ. Ι Ντελιδάκη Πόμπηα. ΟΛΟΙ ΖΗΤΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ Τα νέα» πεφημισμένα Σιγαρέττα: ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ Σ1ΓΑΛΑ Είνε εϋγεστα, άνόθευτα, άσύγκριτσ, άληθώς ύπερόχου ποιότητος και έξαιρετικής έμφανίοεως. Μέ κα- πνά Ξάνθης, Όξιλάρ, Γεννήσεας καί Αγρινίου.— ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ήλθαν είς τό Ηράκλειον παρό- μοια σιγάρα._________________________ ΑΠΟΤΔΟΗΤΕ είς τόν Γενικόν αντιπρόσωπον των Νομόν Ηρακλείου καί Λασηθίου: ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΓΑΠΑΚΗΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: (Πλατεϊα Βενιζέλου) Ηράκλειον--Κρήτης. ΐι 1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  29 Όκτωβρίου 1937
  ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΜΕΤαΠΟΝ
  ΕΙΣ ΣήΓΚΑΗΝΚΑΤΑΡΡΕΕΙ
  ΟΙ ΙΛΠΩΝΕΣ ΟΛΟΚΑΗΡΩΣΑΝ
  ΤΗΝ υΤΗΗΠΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Έσπερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Σαγκάης άγγέλλουν ότι
  τό έν τή πόλει καί τή περιοχη" ταύτης
  Κινεζικόν μέτωπον καταρρέει.
  Οί Ίάπωνες συνεχίζοντες την προέ-
  λασιν αυτών ολοκλήρωσαν την κατοχήν
  τού Τσαπέϊ καί των πλησίον σιδηρο¬
  δρομικήν σταθμών. άποκόψαντες ούτω
  τάς συγκοινωνίας των Κινέζων.
  ΣΚΗΝΑΙ ΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΥ
  ΕΙΣ ΠΥΡΠΟΛΟΥΜΕΝΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ
  ^Αναφορικώς μέ την κατάστασιν είς
  Σαγκάην συμπληρωματικήν είδήσεις
  τονίζουν ότι σκηναί φρίκης καί τρόμου
  διαδραματίζονται έκεί.Έκ[τού βομβαρ-
  δισμοΰ των άεροπλάνοίν ή πόλις πυρ-
  πολεΐται.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ
  ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΒΣΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—ΚαΘ' ά αγγέλλε¬
  ται έκ εής "Απω Άνατολής είς τούς
  Κινεζικούς κύκλους έπικρατεΐ καί κατά
  την στιγμήν ταύτην ή ελπίς, ότι ή Σο-
  βιετική Ρωσσία συμφώνως πρός τούς
  όρους τής υφισταμένης Κινεζορωσσικής
  συνθήκης Οά σπεύση νά δοηθήση την Κί-
  ναν επιτιθεμένη κατά της Ίαπωνίας.
  Έκ παραλλήλου τηλεγραφήματα έκ
  Λΐόσχας μέσω Βαρσοβίας υπογραμμί
  ζουν την παρατηρουμένην άπό ημερών
  έκεΐ εξαιρετικήν πολιτικοστρατιωτικήν
  κίνησιν ήτις περιατρέφεται, κατά τάς υ¬
  παρχούσας άσφαλεΐς ενδείξεις, απο¬
  κλειστικώς είς τό Κινεζοϊαπωνικόν ζήτη-
  μα.'Ως έκ τούτου είς τούςΈύρωπαΐκούς
  κύκλους έπικρατοΰν βάσιμοι φόβοι ότι
  ή Ρωσσία θά επέμβη έν "Απω Ανα¬
  τολή.
  Αί διαμάχαι είς την Βαλένδιαν.
  Οί Γάλλοι καί π συμφωνία Λονδίνου.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί Γερμανικαί έφημερίδες σχο-
  λιάζουσαι τάς εσωτερικάς
  διαμάχας αΐτινες σημειώνον-
  ται είς Βαλένθιαν ιδία διά
  τής αντιδράσεως των έργατι-
  τών στοιχείων είς την πολιτι¬
  κήν τής κυβερνήσεως, φρο¬
  νούν δτι έπαυσε νά υπάρχη
  ούσιαστικως συνοχή έργατών
  καί κυβερνήσεως. Αί αύται έ¬
  φημερίδες ύπογραμμίζουν την
  έκκλησιν τής έν Βαλενθία «ε¬
  λευθέρας νεολαίας» ή όποία
  ύπαινίσσεται την απώλειαν
  τού ίσπανικοΰ χαρακτήρος ά¬
  πό τό έν τή χώρα εργατικόν
  κίνημα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Οί ήμιεπίσημοι κύκλοι σχολι-
  άζουν ευμενώς την δήλωσιν
  τοΰ πρεσβευτού τής Γαλλίας
  κ Κορμπέν εϊπόντος δτι ή
  Γαλλία είναι άλληλέγγυος
  πρός την πολιτικήν τής Αγ¬
  γλίας είς δλα τα προβαλλό-
  μενα ζητήματα. Ιδιαιτέρως
  έξαίρεται ή δήλωσις τοΰ Κορ¬
  μπέν πρός τόν υπουργόν των
  Εξωτερικών κ. Ήντεν σχε¬
  τικώς μέ οιονδήποτε χωριστόν
  διάβημα τής Γαλλίας είς τό
  Ίσπανικόν είς τό οποίον ώς
  ετόνισεν ό κ. Κορμπέν ουδό¬
  λως εσκέφθη ή Γαλλική κυβέρ¬
  νησις νά προβή.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Ώς α¬
  νεκοινώθη ήδη αυριον (σήμε¬
  ρον) ό Ιταλός Πρωθυπουρ¬
  γός κ. Μουσολίνι θέλει κατα-
  θέσει στέφανον είς τό μνημεϊ-
  ον τοΰ Αγνώστου Στρατιώ-
  του έν έπισήμω τελετή. Ό
  στέφανος ούτος θά άφορδ τούς
  Ίταλούς λεγεωναρίους οΐτι¬
  νες έπεσαν μαχόμενοι είς την
  Ισπανίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Αί
  έφημερίδες τοΰ κέντρου κα'ι αί
  ριζοσπαστοσιαλιστικαί κρίνου-
  σαι την επελθούσαν είς Λον¬
  δίνον συμφωνίαν έκφράζουν
  την ευχήν δτι τελικώς καί ή
  Ρωσσία θά θελήση νά μετά-
  σχτ] ταύτης διασφαλιζομένης
  οΰτω πανταχόθεν τής Εύρωπα-
  ίκής είρήνης.
  Αί έξαχδεΐσαι εντεύθεν σταφυλαί
  κατά την λήξασαν σταφυλ. περίοδον.
  Ο
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28Όκτω6ρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη σήμε¬
  ρον ότι ό Πρωθυπουργός κ. Ί- Με¬
  ταξάς θά μεταβή την προσέχη Κυρια¬
  κήν είς ΚόρινΟον. Κις την πόλιν ταύ¬
  την τοΰ έτοιμάζεται θερμή ύποδοχή υ¬
  πό των κατοίκων. Ό κ. Μεταξάς είς
  Κόρινθον θά εξετάση σημειωτέον καί
  τα τοπικά ζητήματα.
  ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ ΟΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΟΗ
  ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκτός τής Κ»·
  ρίνθου είν την οποίαν Οά: μεταβή προ¬
  σεχώς ό κ. Μεταξάς, εγινε γνωστόν
  ότι ό κ. Ηρωθυπουργός την μεταπρο-
  σεχή Κυριακήν θά μεταβή καί είς
  Πάτρας, όπου Οά γίνουν επισήμως παρ*
  αυτού τα έγκαίνια τοΰ έκεϊ άνεγερθέν-
  τος σανατορίου.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ
  ΔΙΑ ΤΑ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ, μας).— Σήμερον ο πρω-
  θυπουργός κ. Μεταξάς συνειργάσθη με-
  τά τού ύπουργοΰ των Οίκονομικών επί
  ύπηρεσιακών καί γενικών ζητημάτων ά-
  ψορώντων τό υπουργείον τούτο.
  Έπίσης ο κ. Ηρωθυπουργός συ¬
  νειργάσθη μετά τοΰ ύπουργού τής Έ-
  θνικής Ηαιδείας επί ζητημάτων άφο-
  ρώντων την άρμοδιότητά τού.
  ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΟΑΣΙΑΕΟΣ ΓΕΟΡΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Ό κ. Μεταξάς α¬
  νελθών είς τα άνάκτορα την πρωϊαν ε¬
  γένετο δεκτός παρά τού Βασιλέως. Τόν
  "Ανακτα ό κ. Προ>θυπουργός ένημέ-
  ρωοε επί διαφόρων ζητημάτων έφ' ών
  χφΙ αυνωμίλησε μετ' αυτού.
  Συμφώνως πρός την καταρ-
  τιζομένην υπό τοΰ Έμπορι-
  κοΰ καί Βιομηχανικοΰ Έπιμε-
  λητηρίου "Ηρακλείου οικείον
  στατιστικήν, κατά την λήξα-
  οαν σταφυλικήν περίοδον ε¬
  ξήχθησαν εντέυθεν συνολικως
  δι' Ευρώπην καί Αίγυπτον
  4.900.000 περίπου χιλιόγραμ¬
  μα καθαρά σταφυλών άντι-
  προσωπεύοντα αξίαν πληρω-
  θεΐσαν είς τούς παραγωγούς
  δρχ. 24.000 000 περίπου.
  Αί ανωτέρω έξαχθεΐσαι πό |
  σότητες κατανέμονται κατά |
  χώρας ώς εξής: |
  Αϊγυπτος χιλγρ. καθαρά 2.
  904.009 άξίας δρχ. 13411.020,
  Αγγλία 1.083.351 χιλγρ. ά¬
  ξίας 6 441.106, Αυστρία 253.
  103 χιλγρ. άξίας δρχ. 1.273.
  515, Πολωνία 292.604 χιλγρ.
  άξίας 1.588.134, Τσεχοσλοβα Ι
  κια 170. 198 χιλγρ. άξίας 939.
  530, Σουηδία 89.220 χιλγρ.
  άξίας δρχ. 523 800, Γερμανία
  72.335 χιλγρ. άξίας δρχ. 465.
  754 καί Ελβετία 32.073
  χιλγρ. άξίας δρχ. 159.600.
  Έν συγκρίσει πρός την πε-
  ρυσινήν σταφυλικήν περίοδον
  ή παραγωγή εφέτος ήτο μει-
  ωμένη κατά έ'ν σημαντικόν
  ποσοστόν.
  ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΛΩΝ
  ΤΩΝ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  Καθ" α ανεκοινώθη τό Τα-
  χυδρομικόν Ταμιευτηριον θά
  διαθέση 130 κουμπαράδες διά
  την βρά'βευσιν των μαθητών
  οί όποΐοι εγραψαν περυσι την
  καλλιτέραν έκθεσιν περί τής
  άποταμιεύσεως. "Ετέροι 150
  κουμπαράδες θά διατεθώσιν
  διά την βράβευσιν των προ-
  σκόπων οΐτινες ειργάσθησαν
  πρός διάδοσιν τής ίδέας τής
  άποταμιεύσεως.
  ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
  ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
  Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών αί
  κινηματογραφικαί έπιχειρήσεις
  διετάχθησαν υπό τοΰ κ. 'Υ
  φυπουργοΰ τής Άγορανομίας
  νά ύποβιβάσουν την τιμήν
  των είσιτηρίων έπαναψέρου-
  σαι ταύτην είς τό επίπεδον
  τοΰ παρελθόντος ετους.
  Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΕΣΧΑΣ
  Δι' αποφάσεως τοΰ κ. ύφυ-
  πουργοΰ τής Δημοσίας Ασφα¬
  λείας άπαγορεύεται ή εϊσο-
  δος είς τάς λέσχας καί τάς
  αιθούσας τυχηρών παιγνίων
  προσώπων μέ έφωδιασμένων
  διά τοΰ έν αρθρω 13 τού ά-
  ναγκαστικοΰ νομου 258 κα-
  θοριζομένου πιστοποιητικοΰ
  προσωπικής καταστάσεως.
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
  Διά διατάγματος δημοσιευ¬
  θέντος είς την εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως είς την εκπαι¬
  δευτικήν περιφέρειαν Πεδιάδος
  προάγεται έν σχολείον ώς έ¬
  χον τόν νόμιμον αριθμόν μα¬
  θητών. "Ετερον σχολείον ω¬
  σαύτως προάγεται διά τούς
  αύτούς λόγους υπαγόμενον
  είς την εκπαιδευτικήν περιφέ-
  ριαν Σητείας.
  Η ΝΙΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΛ ΑΞΙΑ
  ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΛΩΝ ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ
  Δι' αποφάσεως τοΰ κ. ύ-
  πουργοΰ των Οίκονομικών ό-
  ρίζεται διά τόν μήνα Νοέμ¬
  βριον μέση άγοραία τιμή τοΰ
  ελαίου κα'ι σπορελαίου τού έ-
  ξαχθησομένου έκ τής νήσου
  είς δρχ. 32 κατ' όκδν, τοΰ
  μουργελαίου είς 28 καί τοΰ
  πυρηνελαίου είς 27.
  ΔΩΡΕΑΙ
  Ή οίκογένεια κ. Σταΰρου
  Γαλανουδάκη έξ Αγ. Νικολά-
  ου κατέθεσεν ημίν δρχ. 300 υ¬
  πέρ των φυματικών τοϋ Πα-
  ραρτήματος τοϋ Πανανείου
  Νοοοκομείου καί είς μνήμην
  τοϋ αποβιώσαντος Ιωάννου
  Μαυράκη.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορδ μας τιμαί των κατωτέρω Ι
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  α
  Ρ'
  Υ'
  α
  Ρ'
  Υ'
  α
  Ρ'
  Υ*
  δρ.
  22 50 23. -
  2150 22.—
  20.50 2!.~
  14.-
  11.80
  10.—
  10 Μ
  9.50
  9.
  Χαρούπια » 2 00
  "Ειλαια 5ο » 27.—28
  » κοινά » 27—
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ. 24.—
  » β' » 22.—
  Πράσινοι α' «οιότ. » 22.—
  β' » » 20.50
  Οϊνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝ ΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ·
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  28ης Όκτωβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.40— 25.65
  •3.67 3.77
  546 550
  110.10 111.10
  "Αμστερδαμ
  Στοκχύλμη
  Βρυξελλαι
  Βαρσοβια
  ΆγορΛ Πώλησις
  6Ο.ΒΟ 61.40
  28.10 28 35
  3.71 3.75
  20 75 21.—
  ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ
  ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Ό Δημαρχος Θεσσαλονίκης Ι
  απαντών είς εύχητήριον τηλε-'
  γράφημα οταλέν παρα τοϋ κ.
  Δημάρχου Ηρακλείου επί τή
  έπετείω τής απελευθερώσεως
  τής θεσσαλονίκης απήντησεν
  διά τοΰ κατωτέρω τηλεγρα-
  φήματος.
  «Δήμαρχον Ηρακλείου Γεωρ¬
  γιάδην
  "Επί πανηγυρική συμμετοχή
  υμών καί γενναίου Κρητικού
  λαοΰ έορτάσιμον είκοστής
  πέμπτης έπετείου απελευθε¬
  ρώσεως Μακεδονικής πρωτευ¬
  ούσης παρακαλώ δεχθήτε καί
  διαβιβάσητε αύτω τάς πλέον
  έγκαρόίους ευχαριστίας έμοΰ
  καί λαου Θεσσαλονίκης.
  Δημαρχος θεσσαλονίκης
  Κωνστ. Μερκουρίου».
  Η ΛΙΑΝ0Ν1Η " ΜΙΚΡΟΒΟΗθΗΜΑΤΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΥΙΙΥΙΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
  Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  ΣΙΣΑΜ1ΟΥ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΧΟΣ
  Δι* έγγράψου πρός τό υ¬
  πουργείον Έθνικής Οίκονο-
  μίας ό κ. Νομάρχης Ηρακλεί¬
  ου γνωρίζει δτι δι'έφέτος ή πά
  ραγωγη σισαμίου είς τόν νο¬
  μόν Ηρακλείου προβλέπεται
  δτι θά ανέλθη είς 8.700 οκά¬
  δας, τοΰ δέ βάμβακος είς 610.
  000 όκ.
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΤΟΥ ΛΓΡΟΝΟΜΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ
  Διά τόν μήνα Νοέμβριον
  καθωρίσθησαν αί κατωτέρω
  δικάσιμοι άγροζημιών έν τή
  περιφερεία τοϋ άγρονομείου
  Μοιρών: Την 10 είς Γέργερην
  την 11 είς Ζαρόν, την 12 είς
  Μοΐρες, την 15 είς Πόμπηα,
  την 16 είς ΆγΙους Δέκα, την
  17 είς Πλάτανον, την 18 είς
  Β. Άνώγεια καί την 19 είς
  Μιαμοϋ.
  Υπό τής αρμοδίας υπηρε¬
  σίας τής Νομαρχίας έπεραιώ-
  θη ή διανομή των πρώτων
  μικροβοηθημάτων είς τούς
  πλημμυροπαθεϊς. Ή διανομή
  των (ϊοηθημάτων έποίκιλεν α¬
  ναλόγως των άναγκών έκά
  στής οικογενείας. Έξ άλλου
  ό συλλογος λιμεναργατσ·ν έ-
  χορήγησε διάφορα χρηματικα
  ποσά είς μέλη τού παθόντα
  έκ των πλημμυρών.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΤΑΜΕΙΟΥ
  Διά σήμερον την μεσημβρί¬
  αν εκλήθη είς συνεδρίασιν τό
  Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ
  Ταμείου Έλαίας "Ηρακλείου
  προκειμένου ν'άπασχοληθή μέ
  ζητήματα τίνα ύπηρεσιακης
  φύσεως.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Β. Ν.
  Την 30 τρέχ. μηνός θά διε¬
  ξαχθή έν Αθήνας διαγωνι-
  σμός διά την κατάταξιν 32 ύ-
  ποκελευστών Β' μηχανικών.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΚΟΖΩΝΗ
  Σήμερον τό εσπέρας ανα¬
  χωρεί έπιστρέφων είς Αθήνας
  ό Γενικάς Γραμματεύς τοΰ ύ-
  πουργείου Προνοίας κ. Κοζώ-
  νης. Βάσει των συλλεγέντων
  κατά την ενταύθα παραμονήν
  τού στοιχείων, ό κ. Κοζώνης
  θά εισηγηθή είς τόν υπουρ¬
  γόν Προνοίας κ. Κορυζήν την
  λήψιν των ένδεδειγμένων μέ-
  τρων άντιμετωπΐσεως τής δη¬
  μιουργηθείσης έκ της πλημ-
  μύρας καταστάσεως.
  30 Πρωΐνή
  1ΙΣΤΕΥΕ
  ΙΑ Γ
  ΑΙ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΔΕΚΤΟΝ ΟΡΙΣ
  _ _ Χ Ε ΔΙΟ Ν ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣίΙΑΗΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  Η Ρ0ΣΣ1Α ΟΑ ΚΛΗΘΗ ΗΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΘΗ
  ΑΘΗΝΑΙ «8 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι τό καταρ-
  τισθέν οριστικόν σχέδιον συμβιβασμοΰ
  επί τού Ίσπανικού ζητήματος άναμε-
  νεται ότι θά γίνη αύριον (σήμερον) δε¬
  κτόν υπό πάντων των άντιπροσώπων
  των μετεχόνιων είς την επιτροπήν Κρα-
  των.
  Αέγεται ότι τό σχέδιον θά κληθή
  νά αποδεχθή καί ή Ρωσσία τής οποίας
  όμως ή στάσιν έξακολουθεΐ νά είναι μέ-
  χρι την "τ6γμής άκαθόριστος. Ό πρε-
  σβευτής αυτής ϋεΐαΐηκι φαίνεται ότι α-
  ναμένει όδηγίας έκ Λϊόσχας.',
  ΕΙΣ ΜΝΝΕΑΜΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ
  &ΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΗ ΗΙΑ1ΝΙΑ
  ΚϋΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΛΠΑ Ν Τ Η ΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Λονδίνου δ¬
  τι ή Ίαπωνία δέν φαίνεται διατεθειμένη
  νά μεταβάλη στάσιν όσον άφορά την έννε-
  αμερή διάσκεψιν επ» τοΰ Κινεξικοΰ ζητήμα-
  τος. Τουναντίον ή απάντησις αυτής ώς πρός
  την διάσκεψιν ταύτην είνε άρνητική κατά
  τρόπον κατηγβρπματικόν. Ή Ίαπωνία σχε¬
  τικώς ύπενθυμίζει τό Κινεζορωσσικόν σύμ¬
  φωνον καί τονίζει δτι τα θέματα τής δια¬
  σκέψεως δέν είνε δυνατόν νά συσχετιοθοΰν
  μέ τα ζητήματα αύτήξ καί της Κίνας.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Όκτωβρίου (τοΰ
  άντατΐοκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Βρυξελλων ότι δέν κατωρθώθη οΰτε σή¬
  μερον τερματισμός τής Βελγικής κυ¬
  βερνητικήν κρίσεως. Αί συνεννοησειν
  πάντως έξακολουθοΰν τόσον μέ τα κοι-
  ν<»βουλευτικά στοιχεΐα όσον καί τα έ- ξωκοινοβουλευτικά. 8Α ΣΥΝΕΛΟΗ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΤΗΣ Ι1Π0ΙΙΙΑΣ Η ΕΗΝΕΑΜΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μ.ας).—Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έκ Αονδίνου βεβαιούν ότι ή έννεαμερής διάσκεψις θά βυνέλθη καί άνευ συμμετοχήν την Ιαπωνίαν ώρι- σμένως την ϊίην Νοεμβριού. Ή Άμε- ρική σχετικώς μέ την διάσκεψιν ταύτην εξηκολουθεί νά έκφράζεται ευμενέατα- τα, πιστεύουσα ότι αυτή θά ασκήση ευ¬ εργετικήν επιρροήν επί τού τερματι- σμού τοΰ Σινοϊ^πωνικοΰ. ΣΥΝΕΧ1Ζ0ΝΤΑΙ ΑΙ ΕΠΙΦΥίΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΑΑΟΗ ΔΙΑ Τί ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων αγ¬ γέλλεται ότι ό Γαλλικός τύπος την α¬ ριστεράν συνεχίζει τάς έπιφυλάξεις ά- πεναντι τής έπελνούσης έν Λονδίνω συμφωνίας. Τα ριζοσπασχοσοσιαλιστικά όργανα πάντως άναγνωρί'ζουν την κα¬ λήν θέλησιν την οποίαν έπεδειξεν διά την συμφωνίαν ή Ιταλία. Ο ΙΑΠΩΝ ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Τόκιο αγ¬ γέλλεται ότι ό Ιάπων πρωθυπουργόν είν σημερινάν δηλώσεις τού ετόνισεν ότι ή Ίαπωνία Οά συνεχίση όπωσδήποτε τόν πόλεμον εάν η Κίνά δέν δεχθή οΰ- ϊε τώρα νά έλθη είς συνεννόησιν μέ την * Ιαπωνίαν, ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΖΩΝΗΝ ^ ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Νεοιτεραι πληρο¬ φορίαι εκ της α.«ω Άνατολής άναφέ- ρουν ότι τα άποκοπεντα έν Σαγκάη Κινεζινά τμήμα-α έξακολουθοΰν νά είσ- χωροΰν είς την διεθνή ζώνην όπου καί αφοπλίζονται υπό των "Λγγλων καί Γάλλων.