94967

Αριθμός τεύχους

4702

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

30/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ό·«
  "ΗΣΙΪ,
  ι άνταπο.
  •νδίνου ο·
  ιτεθειμένη
  την έννε-
  ?ΰ ζητήμχ.
  15 «5 πΡ*ί
  τική κατΐ
  πωνία οχ£·
  ικον συμ-
  » τής 5ι«·
  Κίνας.
  >ΙΣΙ_
  Χ1ΖΕΤΑΊ
  !?&*>
  ιτίέ
  ΑΝΟ
  ΩΙΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ.
  Α ίγι'ι.-ΐτου
  έτησια λιρΐιι '!
  ίςάμΐ)νος 2
  'Αμρρικής
  ε'τησια δολ. ]Γ>
  εςάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δοαχ 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  30
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1937
  1 ΡΛΦΕΙΛ ΤΥΓ1Ο1 ΡΑΦΕΙΛ
  ΟΛΟ5. ΝίΙΝΩΓΑΥΡθΥ
  ΥΠΕΥβΥΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ
  ΗΡΑΚΛίΙΟΝ ΚΡΗ1ΗΣ ■ ί-ΙΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *702
  ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΤΟΝ ΚΡΑΤ9Ν
  ΤΗΣ ΙΑΑΚΑΝΙΚΗΣ ΑΗΤΑΗΤ
  Είς την Τουρκικήν πρω¬
  τεύουσαν ευρίσκονται άπό
  προχθές ό πρωθυπουργός της
  Ρουμανία; κ. Ταταρέσκο
  καί οί άρχηγοί των στρατι¬
  ωτικών επιτελείων Ελλάδος
  καί Σερβίας στρατηγοί κ. κ.
  Παπάγος καΐ Νέντιτς. 'ίίς
  είναι δέ φυσικόν καΐ ευνό¬
  ητον, τόσον ό κ. Ταταρέσκο
  όσον καί οί κ. κ. Παπάγος
  καί Νέντιτς θά έχουν έξαιρε-
  ρετικής σημασίας συνομιλί-
  0ς μετά των Τούρκων ύπευ-
  «3υν&>ν πολιτικών καΐ στρα¬
  τιωτικών κύκλων. Καί κατά
  τάς συνομιλίας αύτάς θά κα¬
  θορισθή τόσον ή πολιτική
  όσον καί ή στρατιωτική σύμ¬
  πραξις καί συνεργασία των
  Τΐσαάρων Κρατών τής Βαλ-
  %ανικής Συνεννοήσεως έ¬
  ναντι όλον των ζητπμάτων
  πού τα ένοιαφέρουν καί τα
  άφοροΰν. Αί συνομιλίαι δέ
  αυταί, έπακολουθούσαι ευ¬
  θύς μετά τό ταξίδιον τού κ.
  Μεταξά είς Άγκυραν, οπου
  διεπιστώθη δι' άλλην μίαν
  άκόμη φοράν ή άρρηκτο;
  Έλληνοτουρκική συμμαχία,
  θά Ιχουν ασφαλώς ώς άποτέ-
  λεσμα την έτι μεγαλυτέραν
  σύσφιγξιν των σχέσεων των
  χωρών της Βαλκανικής Άν·
  τάντ.
  Καί τό γεγονός αύτό δέν
  00ΐ είναι απλώς ευχάριστον.
  && έχη καί ιδιαιτέραν όλως
  αξίαν διά την εξέλιξιν της
  καταστάσεως έν τή άνατο-
  λική λέκάνη της Μεσογεί-
  <ρυ καί δέν ύπάρχει άμφιβο- Λί« ότι θά έπιδράση σοβα¬ ρώς καΐ επί της πορείας των πολιτικών πραγμάτων τής Εύρώπης. Τα τέσσερα κράτη τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως, Ελλάς, Τουρκία, Σερβία καί Ρουμανία, διακανονίσαντα πλήρως τάς μεταξύ των δια¬ φοράς καΐ μή έχοντα πλέ¬ ον βλέψεις έδαφ,κων έπε- »τάσεων, οϋτε καί κατκκτη- τΐΗώύς σκοπούς, διατηροΰν άρίβτας σχέσεις φιλίας μετα¬ ξύ των, Καί συνεργάζονται στενώς διά την εξασφάλισιν ΤΙ){ ήσυχίας καί της γαλη- νηί Των λαών των, καΐ διά την διατήρησιν τής είρήνης τόσον απαραιτήτου διά την εσωτερικήν των άνασυγκρό- τησιν, διά την έπούλωσιν των έκ των πολέμων πλΐιγών των καΐ την προαγωγήν τού έθνικοΰ των πολιτιομοΰ. 'Α- ποτελοϋν δέ τα Κράτη αΰτά μίαν δύναμιν ύπολογίσιμον, της οποίας τόν ρόλον καί έν καιρώ δίρήνης καΐ εν και¬ ρώ πολέμου, ουδείς δύναται νά παραβλέψη ή νά περι- φρονήση. Διότι είναι δύνα¬ μις ίκανή καΐ τα συμφέρον- τα των Κρατών πο'ύ την ά- παρτίζουν νά προστατεύση καί τόν σεβασμόν νά επιβά¬ λη καΐ τόν φόβον νά έμπνεύ- ση, είς όσους θά άποπειρών- το νά την έπιβουλευθοΰν. Ουδείς άλλωατε άμφισβητεΐ σήμερον ότι ή Βαλκανική Συνεννόησις, αποτελεί σπου¬ δαίον παράγοντα εΐρήνης καΐ πολιτισμόν είς την νοτι- οανατολικήν Ευρώπην. Καί ουδείς παραγνωρίζει ή άγνο- εί τόν ρόλον τη$· —έν ύπάρ¬ χει λοιπόν άμφιβολία ότι καΐ μετά τάς συνομιλίας τής Άγκυρας, θά διακηρυ- χθή καΐ πάλιν δι* άλλην μί¬ αν άκόμη φοράν ότι ή Βαλ¬ κανική Συνεννόησις υπερ¬ ποτέ σταθερά καί άκλόνητος, παραμένει πάντοτε προσηλω- μένη είς τό ΐδεώδες τής εί¬ ρήνης καί είναι πρόθυμος νά εργασθή διά την όλοκλήρω- οιν τού 'ιδεώδους αυτής, Καΐ ή διακήρυξις αυτή θά ίχη Ι¬ διαιτέραν όλως ά|ίαν διά την εποχήν μας. Διότι καθ" ήν στιγμήν είς όλον τόν άλλον κόσμον κοχλάζει τό ήφαί- στειον τοΰ πολέμου, άπό την χερσόνησον τοΰ Αϊμου ποΰ εθεωρείτο άλλοτε ή πυριτιδα- ποθήκη τής Εύρώπης καί τό πλέον εΰφλεκτον σημείον τής γής» θά ύψωθή ή σημαία τής είρηνεύσεως καΐ θά έκ- πορευθή τό κηρυγμα Τής συναδίλφώσεως των λαών. Ή Βαλκανική Συνεννόη¬ σις δέν αποτελεί μίαν εύχά. ριστον απλώς πραγματικό- τητα. Αποτελεί συγχρόνως κοά τό ωραιότερον σύμβολον εΐρήνης· τό καλύτερον παρά- δειγμα άπό τό οποίον θά έ- πρεπε νά έμπνευσθοΰν καί νά καθοδηγηθοΰν ολοι οί λαοί καΐ δλοι οί κυβερνή- ται των εθνών τής γής διά την διευθέτησιν των μεταξύ των διαφόρων καί την ειρη¬ νικήν των βυμβίωσιν. ΟΠΩΣ Δ1ΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ ΧΕΙΜΕΡΙΜΗ ΑΙΘΡΙΑ «Ή χειμερινή αίθρία είνε ή γλυκυτέρα πασών»... ϊσυνήθιζε νά κηρύττ^ 2νας γραμματοοιδάσκα- λος. Καί το έπίγραμμ* αύτό θά όμολογήσετε ότι δέν εκρυοε τ£- ποτε άπό τόν μακαρία τή λήξει •σχολαστικισμόν. Ό ανθρωπος έπα- νελάμβανε είς την καθαρεύουσαν δ,τι είχε λεχθή είς την άρχαικήν διά την περίφημον εκείνην «άλ- κυονίδα ημέραν». Ένώ κατεβαίνω τό συνοικιακό τρίατρατο τό θαθμα τής αϊθρίας αυτής ξετυλίζεται καί άπό την τελευταία γωνιά. Στή μισόχ,λεισττ; 7ί4ρτα Ιχει προβάλλει άγουροξυ- πνημένο καί εντελώς... νεγκλιζέ τα αίώνιο κορίτσι τής γειτονιας. Ό η'λιος τοΰ ρίχνει ήρεμα τα φώς τού ώστε νά μή την θαμβώ- νη άλλά νά μή θαμβών^ ούτε τόν διερχόμενον ό οποίος μπορεΐ νά προσέξη «άντικειμενικά» τό σφρι- γηλό τη; ανθισμα. Ό Ηεόδωρος ντέ Μπανβίλ φαντάζομαι ότι υπο τό γλυκύ φώς μιάς χειμερινής αϊθρίας, θά είχε γράψγ^ τόν πε¬ ρίφημον Ομνον τού πρός τό πρώ- το λυγερό νεανικό κοτσάνι, τής συνοικίας τού. —Τί σοθ λένε καί τα κιτρολΙ- μονα τοθ πλανοδίου μανάβη... Δέν είναι καί αύτά αςια θαυμα- σμ&θ κάτω άπό τόν π^ω'ινόν ί]- λιο ; "Εισί θά συνεπλήρωνε τα; πα- χρήσει; ^του ό λάτρης τής αί¬ θρία;, Άλλ' ήσαν άραγε μόνον αύτά, κι' 5; ϊοιναν την έντύπωσι θησαυρών μέσα αέ φτω,χικά καλά- θια, Καί ή τελευταία πετρίτσα λαμπυρίζε·. επάνω στό καθαρό λι- θόστρωτο ?άν διαμάντι. Τό πρά- σινο πάλι τής πρώτης αύλής πού είχε κιτρινίσει 3στερα άπί την ίρμή τής θυέλλης, παρουσιάζει τό Ιντονο χαμόγελό τού. Καί πέ- ρα έκεί στόν τοΐ^ο το3 βάθους, τα άνθη τής βοκαμβίλλιας ΗυμΕ- ζουν τό φλόγινο πουλί τοΰ Στα- βίσκυ. Ινάτι τό παραμυθένιο καί τό μελωδικό Ιχει τοποθετηθή στά πρόσωπα καί τα πράγματα καί άπό έκεΐ ψάλλει τόν ΰμνο τής ζωής: Καΐ μέ τα τόσα βάσανα, τιάλ' ή ζωή γλυκειά 'νε. Αύτό πού λέει «σταράτα» ό λαίκός τραγουδιστής, γίνεται φώς φανερόν Καί ή θάλασσα πού πλαι- σιώνει το ζοπεΐο, κάθε άλλο, παρά κρύβει, αυτή τή στιγμή, τί- ποτε άπό την «τριστές ίμμάνς»— την θλιμμένη άπεραντωσύνη, μέ την όποιαν άπασχολοϋνται συ,χνά οί κοσμοπολΐται καί «μπαζέ» τα- ξιδ'ώται. Άπεναντίας μας δημι- ουργεΐ καί αυτή μίαν έντύπωσι πού συμπληρώνει τό σύνολον! Στό άψογο τϊλλαρο της άναπολ&ΰμε χαρούμενα ταξίδια. Έννοεϊται δτι τα ταξίδια αύτά Ιχουν σχέσιν καί έδώ, μάλλον μέ τώ πλοΐον τής ζωής παρά μέ τό πραγματικόν. * * + Είπαν ότι -ι θαίμα τοΰ Άττι- κοΰ ούρα/οΰ είνε πρό παντός χειμερινόν. Τό χορικόν τοϋ Σν- φοκλέους καί ή πολιτεία την 6- ποίχν διέπλασσεν ό Περικλής μέ τού; νόμους των Αθηνών, πάλλον- ται μέσα στό θαϋμα αύτό—θαθ- μα διαυγείας καί ήμερότητος. Οί φίλοι τής Ελλάδος είς τούς ίμιχλώδει; τόπους τοΰ [Λρρχ—κα- τέρχονται ν,υρϊως τόν χειμώνα είς την χώραν μας, ίχι διά νά θερ- μανθοΰν άλλά διά νά θαυμάσουν «είς την στιγμήν τού» τόν ουρα¬ νόν μα;. Αύτό υποστηρίζη κάπου ό Έρριω—ένας άπό τού; συνει- τού; Έλληνολάτρας. Άλλ' είνε ή ώραιότης τοΰ ού- ρανοΰ μας, πού πλεονάζει έδώ, 'Υποθέτω ϊτι ή χειμερινή αίθρία δέν είνε απλώς ζήτημα ούρα νοΰ Είνε ζήτημα περιβάλλοντος, όλωσδιόλου. Βεβαία ή ώμοργιχ πή γάζει άπό τόν ουρανόν καί τόν ήλιον Άγκαλιάζει δμως τή ζωή ώς τό βαθύτερο καί οίκουμενι- γ,ώτζρο συναίσθημά της. Μέ την τοπική χειμερινήν αίθρία ώς μέ¬ τρον. . μετροΰμεν ολόκληρον τόν κόσμον τής ζωής: Τί διαφορετι- κός πού θά ήτο σήμερα άν είχε ώ; βάσιν την δικαιοσύνην, την καλωσύνην καί την ήμερότητά της ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Τα παρανωγικά ζητήματα ΟΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΣΑΡΑΝ ΤΗΝ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟΝ ΠΗΓΗΝ ΠΛΟΥΤΟΥ Διά την Μεσσαράν, την γήν αύτην τής θεικής εύλογίας, έ- γράψαμεν καί άλλοτε κατ' ε¬ πανάληψιν. Άλλά διά τόν πλούτον τής πεδιάδος αυτής δέν άρκοΰν ϊσως αί λέξεις διά νά δώσουν άκριβή στοιχεϊα καί πλήρη είκόνα. Ό πλοΰτος τοθ έκτεταμένου αύτοΰ κάμ- που, ή γονιμότης των εδαφών τού φαίνεται τώρα την επο¬ χήν αύτην Καί θά έπρεπε νά μεταβοΰν £ως έκεΐ κάτω την εποχήν αύτην δσοι έχουν την αντίληψιν ότι ή χώρα μας εί¬ ναι πτωχη καί άγονος διά νά άντιληφθοϋν την πλάνην των. Θά έπεΐθοντο ασφαλώς δτι πτωχή δέν είνε ή Έλληνική γή, άλλ' ότι πτωχοΐ είς έργα καί είς νοθν υπήρξαν οί Λε- ρισσότεροι έξ δσων έκυβέρνη- σαν μέχρι σήμερον την χώ¬ ραν. Διότι ασφαλώς εάν τό γε- ωργικόν πρόγραμμα ποΰ έ- φηρμόσθη άπό τοΰ 1928 καί εντέυθεν, ύπήρχε πρό πεντή¬ κοντα ή έστω καί πρό τριάκον τα μόνον έτών, εάν είχον εκτε¬ λεσθή τα παραγωγικά έργα είς τάς παλαιάς χώρας κα' άν έξετελοΰντο είς τάς νέας ευθύς μετά την κατάληψιν των, ασφαλώς δέν θά ωμι¬ λούσαμεν σήμερον περί πενί- ας καί δυστυχίας. Άλλά σκοπός μας δέν είναι σήμερον νά κάμωμεν παρελθοντολογί- ας καί νά ζητήσωμεν ευθύνας δι' δσα έπρεπε νά γίνουν καί δέν έγιναν. Έκεΐ κάτω λοιπόν είς την Μεσσαράν— διά νά επανέλ¬ θωμεν είς τό θέμα μας— ευρίσκεται κανείς αυτήν την εποχήν πρό ενός έκπληκτικου όμολογουμένως δσον καΐ ευ¬ χαρίστου θεάματος. Τα ελαι¬ όδενδρα, δλα γενικώς, καλ- λιεργημένα καί άκαλλιέργητα, άπό τής Γρηγοριάς μέχρι τοθ Σκοινιά κλίνουν άπό τό βά- ρος τοΰ πλουσίου καρποΰ των ποϋ ανεπτύχθη ώς εύλο γία θεοθ. Οί εληές, γερές, καλοθρεμμένες, άστράφτουν ώσάν άσήμι είς τό φώς τοΰ φθινοπωρινοϋ ηλίου, επάνω είς τοθς κλάδους των δέν- δρων καί οί γεωργοί πα· νηγυρίζουν άπό τώρα διά την πλουσίαν αυτήν εσοδείαν. "Ας μη φανή δέ ύπερβολή τό δτι θα λεχθή δτι ΰπάρχει έ- λαιόδενδρον, είς την γήν αυ¬ τήν την όποιαν ή φύσις έ- προίκισεν άφειδώς μέ δλα τα άγαθά της, ποΰ θά παραγά¬ γη εκατόν καί πλέον οκάδας ελαίου εφέτος. Διότι δσον κα'ι άν φαίνρται απίστευτον, πρόκειται περί ευχαρίστου πραγματικότητος. Άλλ είς την Μεσσαράν δέν είναι μό¬ νον τοθ ελαίου ή έσοδεία έ- ξαιρετικώς πλουσία εφέτος. Έπιτυχής έπίσης υπήρξε καΐ ή παραγωγή των δημητριακών. Καί έξίσου έπιτυχής προβλέ- πεται καί διά τό ερχόμενον έτος. Έπίσης ίκανοποιητική ήτο καί ή παραγωγή των άμ- πελουργικών προιόντων, τα δέ έσπεριδοειδή είναι κατά- φορτα άπό ώραίους καρπούς δπως καί αί ελαίαι. Καί ή κτηνοτροφία είς την Μεσσα¬ ράν θ' αποδώση εφέτος κέρ- δη σημαντικά λόγω τής έ- παρκοΰς βοσκής. Έν τούτοις, δλα αύτά δέν σημαίνουν δτι ό τόπος αϋτός έχει μεταβλη¬ θή είς μίαν γωνίαν εύτυχί- ας, αγνώστου δι' δλον τόν άλλον κόσμον Καί έκεΐ ϋ- πάρχει οϊκονομική στενοχώ- ρια Καί έκεΐ υφίσταται δυσ- πραγία. Πρώτον διότι δέν έχουν δ¬ λοι οί κάτοικοι έπαρκή γήν πρός καλλιέργειαν — άφοϋ υ¬ πέρ τάς 50 χιλ. στρέμματα καλύπτονται υπό τελμάτων καί έλών — καί δεύτερον δι¬ ότι τα προίόντα τής Μεσσα¬ ράς έπιβαρύνονται μέ ύπέ- ρογκα μεταφορικά έξ αίτίας τής ελλείψεως έπαρκοϋς δι- κτύου άμαξιτών όδών. Δι' αύτό καί είναι επιβεβλημέ¬ νον νά στραψώμεν πρός την Μεσσαράν δλοι μέ στοργήν μέ αγάπην, μέ ενδιαφέρον καί προσοχήν. Νά στραφώμεν πρός τα έκεΐ, όχι πρός την άστείρευτον αυτήν πηγήν τού πλουτισμοΰ, δχι μόνον διά νά γνωρίσωμεν την γονιμότητα των εδαφών της καί ν' άπο- θαυμάσωμεν την γραφικότητα καί νά δοκιμάσωμεν την αί- σθητικήν μέθην τοθ ύπερόχου τοπείου, άλλά καί διά νά την βοηθήσωμεν νά μάς απο¬ δώση δσον πλούτον κρύπτει είς τα σπλάγχνά της. Εύτυχώς, ή σημερινή κυβέρ¬ νησις αντελήφθη την τεραστί¬ αν σημασίαν πού θά έχη διά την τοπικήν μας οίκονο- μίαν ή εκμετάλλευσις τής Μεσσαράς, Καί φαίνεται ά- ποφασισμένη νά εκτελέση τα παραγωγικά £ργα καί νά ό- λοκληρώσΓ] τό όδικόν δίκτυον συντόμως. ΕΤναι δέ έξαιρετι κώς ευχάριστον τουτο. Άρκεΐ τα έργα αύτά νά έκτελεσθουν τό συντομώτερον, διά ν' άπαλλαγοΰν οί Μεσσα- ρΐται άπό την μάστιγα τής έλονοσίας καΐ άπό τό μαρ¬ τύριον τής ελλείψεως συγκοι- νωνιών καί ν' άποκτήσουν νέα γονιμώτατα έδάφη πρός επέκτασιν των καλλιεργειών των. Τότε ή Μεσσαρά θ' α¬ ποβή μία πραγματική γή τής έπαγγελίας πού θά καταστή¬ ση, εύτυχεΐς δχι μόνον τοΰς ί- δικοός της κατοίκους άλλά καί τούς κατοίκους ολοκλή¬ ρου τοθ νομοΰ. ΟΕΡΑΝΟΣ ΥΠΕΡΤΟΗΠΑΗΜΜΥΡΟΠΑΒΟΗ ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ Έκ προηγουμένων εισφορών δρ. 226.912 Συνεταιρισμάς Φαρ- μακοποιών » 1.000 Συνεισφορά υπαλλή- λων Ταμείου Μεσσα¬ ράς » 340 Σύνολον 228.252 Πετοχτα σημειώματα ΠΙΊΓΗ ΧΑΡΑΣ Τό μεγάλο λεωφορεΐο πού μάς μετέφερεν άπό τόν κάμ- πο τής Μεσσαράς άπόστασε νά παλεύη μέ τούς τεράστι- ούς λάκκους, μέ τή λάσπη τίς πέτρες καί τα νερά Τα λάστιχα εΐχαν χωθή κι' εΐ- χαν κολλήσει στό Ιδαφος. Ή μηχανή, μάταια έμούγκριζε, ώσάν νά έφοβέριζε τό σύμπαν, ώσάν νά διεμαρτύρετο γι' αύ¬ τό τόν έξευτελισμόν είς τόν οποίον την υπέβαλον. Εΐταν άδύνατο νά προχωρήσωμε, ε¬ άν δέν κατεβαίναμε κάτω νά βοηθήσωμε, νά σηκώσωμε τώ¬ ρα χι' εμείς μέ τή σειρά μας τ' αύτοκίνητο πού μάς σήκω- νε ώς τώρα. Είχαμε ναυαγή- σει κυριολεκτικά στήν δχθη τοΰ άγεφύρωτοο ποταμοΰ Καΐ δμως αύτό τό μικροατύχημα μάς έδωσε την εύκαιρία νά άπολαύσωμε την ώραιότερην είκόνα, άγνής βουκολικής εί- δυλλιακής σκηνής Έκεΐ στήν γραφικην δχθην τοθ ποταμοθ,ποϋ τα κρυστάλ- λινα νερά τού άστραφταν καί έλαμπαν κάτω άπό τίς άχτΐ- νες τοΰ θερμοΰ φθινοπωρινοϋ ηλίου καθώς κυλοΰσαν ράθυ- μα, νωχελικά, δύο νέοι έπλε καν το τρυφερώτερο εΐδύλλιο. Εΐχαν άψήσει γιά τό μεσημέ- ρι τό ληομάζωμα καί μέ ό- πειρες προφυλάξεις καί δυνα- τό καρδιοχτύπι εΐχαν άπομα- κρυνθή άπό τούς δικούς των κι' εΐχαν τρέξει στόν τόπο πού εΐχαν όρίσει γιά συνάντη- σι άπό πρίν. Νέοι σψιχτοδεμέ- νοι, ροδαλοί' αύτάς ένα παλ- ληκάρι δλο σφρΐγος καί ζωή, ήλιοκαμμένο κι' έκείνη λυγε- ρή, ώραία, ροδοκόκκινη, ποΰ έρόδιζε περισσότερον άπό τή συστολή τού φόβου καί τής έντροπής. Ήταν σκυφτοί καί σοβαροί κι' οί δυό καθώς έ- κύτταζαν μέσ' στό νερό πού τούς καθρέφτιζε, ένώ επάνω των ύψώνονταν Μνας πελώρι- ος άθάνατος καί δίπλα μιά γέρικη ίτιά, ώσάν νά τούς στεφάνωναν. Μιλοΰσαν σοβα¬ ροί, μέ σιγανη φωνή κι' έλε- γαν προψανώς τα δνειρα καί τα σχέδιά των. Άλλά στά πρόσωπά των διέκρινε κανείς το αϊσθημα τής χαράς πού είχε διαχυθή, άδολη, πλέρια, πηγαία, λαγαρή, καθάρια σάν την ψυχήν των, διαυγής ώσάν τό νερό τοΰ ποταμοΰ. "Ήταν εΐδύλλιο καί χαρά ένωμένα, άδολα καί τα δυό, συγκινητι- κά ώραΐα. Εΐχαν την ώραιό- τητα τής φύσεως. Εΐχαν την άγνότητα τοΰ ύπαίθρου. Γιατί τί τα θέλετε.ΤόΈλληνικό υπαι θρο, είναι πηγή χσρδς Είναι χαρούμενο καί τό φθινόπωρο, δπως είναι καί την άνοιξι. Ό ήλιός τού πάντα ξανθός, ό ούρανός τού πάντα γαλανός, χαρούμενος γελαστός. Κι' οί κάμποι καί τα βουνά τού ο- ταν δέν είναι σκεπασμενα μέ τα τρελλά χρώματα τής πα- παροΰνας την άνοιξι, είναι ντυμένα στά μενεξεδιά μέ τα κυκλάμινα καί τ' άλλα λου λούδια τού φθινόπωρου. Είναι τό Κρητικό υπαιθρο ένα άτέ- λειωτο τραγοΰδι σ' δλες τίς έποχές. Είναι ή άποθέωσις τής ώμορφιάς τής φύσεως. Είναι ό άρμονικώτερος δια- τονισμός ήχων, χρωμάτων καί φωτός. Γι' αύτό καί ή ζωή τού είναι τόσο συγκινη- τικά ώραία γιά δσους ξέρουν καί μποροϋν νά την ζοθν καί νά την χαίρωνται κι' ιδίως γιά τοΰς νέους πού δέν τούς έχει άκόμη δηλητηριάση την ψυχή τό κοινωνικό ψεϋδος καί ό συμβατιομός καί ή ύποκρισία τοΰ ψευτοπολιτισμοΰ. Είναι τό υπαιθρο πηγή χαράς, είς την όποία θά Επρεπε νά βα- φτίζωνται κάθε τόσο οί άνθρω- ποι των πόλεων πηγή άπ' την όποία θά επρεπε νά ττί- νουν δλοι τακτικά ιό θεΐο νέ ρό τοϋ καθαρμοΰ. Μ.— Είς τό Ρέθυμνον θά τελε- σθοΰν καί εφέτος την 8ην Ν) βρίου έπ' εύκαιρία τοΰ έορ- τασμοΰ τής έπετείου ιής όλο- καυτώσεως τοΰ Άρκαδίου, παγκρήτιοι άθλητικοί άγώνες, τα «'Αρκάδια». Πιστεύομεν δέ δτι άπό τούς αγώνας αυ- τούς δέν θά λείψουν καί οί ί- δικοί μας άθληταί. Ή συμμε- τοχή των έπιβάλλεται δχι τό¬ σον διά νά διεκδικήσουν τόν κότινον τής νίκης, δσον διά νά άποδώσουν τόν όφειλόμε- νον φόρον σεβασμοΰ καί εύ- γνωμοσύνης πρός τούς ήρωας καί μάρτυρας τοϋ Άρκαδίου είς μνήμην των οποίων τε- λοΰνται οί άγώνες. Ή έορτή τοϋ Άρκαδίου είνε Παγκρή- τιος, είναι 'Εθνική έορτή. Καί ή συμμετοχή είς αύτην καί είς τούς όργανωμένους κατ'αύ την αγώνας είνε καθήκον εθνι¬ κόν δι' δλους μας, ιδιαιτέρας δμως διά την άθλουμένην νε- ότητα.—Διότι άπά τό Άρκά- δι πρέπει ν' άντλοθν φρονη- ματισμόν κα'ι παραδείγματα οί νέοι Ό Βασιλεύς. Χθές τό εσπέρας θ' άνεχώ- ρει διά τό εξωτερικόν δπου καί θά παραμείνη επί έ'ξ έβδο- μάδας ή Α Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος. Ό Βασιλεύς θά ε¬ πισκεφθή τήνΡώμην, τούς Πα¬ ρισίους καί τό Λονδίνον καί θά έπικοινωνήσττ, μέ τούς κυ- βερνήτας καί τούς ήγεμόνας των μεγάλων Εύρωπαίκών χωρών μετά των οποίων καί θά έχη μακράς συνομιλίας. Τό Βασιλικόν έπομένως τα- ξίδιον θά έχΓ] εξαιρετικήν σπουδαιότητα δεδομένου μά- λιστα δτι πραγματοποιεΐται είς μίαν εποχήν έξαιρετικώς κρίσιμον διά την θέσιν τής είρήνης καί την τύχην τού πο- λιτισμοΰ. Δι' αύτό καί ό Ελ¬ ληνικάς λαός εΰχεται δπως αί συνομιλίαι τού Βασιλέως Γεωργίου έν ΕύρώπΓ) συμ- βάλουν είς την ομαλήν εξέ¬ λιξιν τής καταστάσεως καί είς την διατήρησιν τής είρή¬ νης τής οποίας τόσην άνάγ' κην έχει ή Ελλάς. Ή άποταμΐευσις. Μεθαύριον θά έορτασθή καί είς την χώραν μας ή διεθνής ήμέρα τής άποταμιεύσεως. "Ηδη άπό ημερών τα ταχυδρο- μικά ταμιευτήρια ήρχισαν νά προπαγανδίζουν την άποτα- μίευσιν, την Κυριακήν δέ θά όργανωθοθν παντοΰ έορταί καί διαλέξεις σχετικαί μέ τό θέμα αύτό. Τό άποταμιευτι- κόν πνεΰμα υπήρξεν άνέκα- θεν τό χαρακτηριστικόν γνώ- ρισμα τοΰ "Ελληνος καί μία άπό τάς πολλάς άρετάς τού. Αί άντίξοοι δμως συνθήκαι καί περιστάσεις δέν άπέτρε- ψαν την άποταμίευσιν κατά τα τελευταία έτη. "Ηδη δμως δημιουργοΰνται συνθήκαι ποΰ παρέχουν την έλπίδα δτι ή άποταμΐευσις θά είναι καί πά¬ λιν δυνατή. Καί είς σχετικάς παραινέσεις προέβη άπό και- ροθ ήδη ό κ. Πρωθυπουργός πρός τόν Ελληνικόν λαόν. Ή οίκονομία καί ή άποταμΐευσις δταν βεβαίως δέν γίνεται είς βάρος τής ζωής καί τής ύγεί- ας, είναι άρετή την οποίαν οφείλομεν νά καλλιεργήσω- μεν συστηματικώς. Οί Κρήτες άγωνισταί. Πληροφορούμεθα δτι υπό των αρμοδίων τής πρωτευού¬ σης μελετώνται τα ζητήματα των παλαιών άγωνιστών Κρή¬ της. Σχετικόν μάλιστα ύπό- μνημα αφορών τούς άγωνι- στάς ειδικώς τοθ 1895—96 ευ¬ ρίσκεται παρά τή Κυβερνήσει. Ελπίζομεν 6τι ή μέριμνα τού Κράτους, καί ανεξαρτήτως των ανωτέρω ένεργειών, θά έπεκταθή είς δλους τούς α¬ ναξιοπαθούντας Κρήτας άγω- νιστάς καΐ κατά τρόπον άπο- τελεσματικόν. ϊ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ί
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον τό ά
  ριστούργημα τού "Ιψεν. «ΠΕΕΡ
  ΓΚΥΝΤ.
  ΤάςΚυριακάς ή πρώτη'άπογευμα
  τινή ώρα 4 μ. μ. μέ τιμάς ήλατ-
  τωμένο(ς.
  ΜΓΝΩΑ.— Σήμερον: τό εργο
  πού θά κατάπληξιν φυΥΠ το° ΤαΡ
  ζάν» ΑΊ άτέλειαι δέν ίσχύουν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ή δόξα της Γερ-
  μανικής κινηματο-
  γραφικής τέχνης. Τό
  άριστούργημα τοΰ:
  ΙΨΕΝ
  Μέ πρωταγωνιστάς τβν με
  γάλον Γερμανόν καλλιτέχ-
  νην:
  Χάνς "Αλμπερς
  την
  "Ολγα Τσέχοβα
  Μουσική ΕΔ. ΓΚΡΗΚ
  Ένα άθάνατο με-
  γαλούργημα.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟ1ΣΤΑΜΕΝΟΣ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Κήτιος τοΰ'Αλλάχ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  Τώ θοιλοτμηγβν ά)«
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■■■ι
  Ο ΠΑΘΟΛϋΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Ι. Χ. Άλμπαντάκης
  Τέίος ίατρός επί τετραετί'
  αν των Νοσοκομείων'Ερυθροϋ
  Σταυροϋ καί θεραπευτηρίου
  ό «Εύαγγελισμός» Αθηνών.
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού
  δδός Άγίου Μηνόί τταραπλεϋ-
  ρως ΆβεδΙς Άβεδισιάν.
  "Ωραι έττισκέψεων 9—12 τι. μ.
  4—7 μ.μ. Αριθ. τηλεφ. 4.63
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβυρολόγος—ΨυχΙατρος
  Τμπματάρχης Ίοττρος
  Δημοο. Ψυχιατρείβυ Αθηνών
  Δέχεται έν τω ιατρείω τού
  όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΛ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Έμμ. Τσικαλάκη έμ-
  πόρου κατοίκου Ηρακλείου.
  Κατά
  Άντωνίου Κ. Σφακιανάκη έμ-
  πόρου κατοίκου ωσαύτως.
  Έπειδή ό καθ' ού τό παρον
  νομίμως έπετάγη διά τής υπό
  χρονολ. 1(ί Σ^ρίου 1937 άπλής
  έπιταγής μου κατ' αύτοΰ καί α¬
  κολούθως διά τής υπό χρονολ. Γ>
  Όκτωβρίου 19:57 κατασχετηρίου
  .οίαυτής ίνα δυνάμει καί πρός
  εκτέλεσιν τοΰ ΰπ? αριθ. (5(ϊ34 τοΰ
  19157 δανειστικοΰ συμβολαίου τοΰ
  Συμβολαιογράφοο Ηρακλείου Άν¬
  τωνίου Γιάνναρη νομίμως κεκη-
  ρυγμενου έκτελεστοΰ μοί πληρώση
  εντός τής νομίμου προθισμίας διά
  κεφάλαιον, τόκους καί Ιςοδα μί-
  χρι τής πρώτης των ώς άνω έπι-
  ταγων μου έν όλω δρχ. 32.20(5
  ίντόκως άπό τής χρονολογίας
  αυτής μέχρις εξοφλήσιως καί διά
  τα Ιξοοα τής κατασχετηρίου τοι¬
  αύτης δρχ. έν δλοι 799 άλλ' ά-
  πέσχε νά πράξη τουτο μέχρι
  σήμερον.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν των ποσών των
  ώς άνω έπιταγών μου των τόκων
  αυτών άπό τής χρονολογίας εκά¬
  στη; αυτών μέχρις ί Ιξοφλήσεως
  ώς καί των έξόδων εκτελέσεως
  ί.>Λετω είς δημόσιον αναγκαστι¬
  κόν κλειστηριασμάν τα κατωτέρω
  ένυπόθηκά μοί ακίνητα κτήματα
  τοΰ οφειλέτου μου τ'νύ,τ^υ, κεί-
  μενα έν τή κτηματική πζριψζ-
  ρεία τής πόλεως Ηρακλείου τοΰ
  ίμωνύμου Δήμου καί Εΐρηνϊδικί
  ου ήτοι Ι) τής έντός τής πόλεως
  Ηρακλείου καί επί τής όδοθ Πα-
  ναγιώτου Νικουσίου. κειμένην οι¬
  κίαν συγχειμένην έξ ενός υ,πο.-
  γείου, δύο ίσογΐίων δωματίων,
  ενός μαγειρείου, διαδρόμου καί
  μικράς αύλή; έκ τεσσάρων ανω¬
  γείων δωματίων, δύο άφοδευτηρί-
  ων καί ταράτσας μέ ϋδραυλικήν
  καί ηλεκτρικήν εγκατάστασιν εκ¬
  τάσεως τής 8λης οίκοδομή; 74
  τετρ. μέτρων καί αυνορ. κτήμασι
  Γεωργίου Τζουλάκη, Γεωργ. Πα¬
  παδάκη καί δρόμω έκ δύο μερών.
  2) Την επί τής όδοΰ Βικελα οί-
  κίχν συνισταμένην έκ δύο ίσογεί-
  ων καί 5ύο ανωγείων δωματίων
  μαγειρείου, αύλής, άφοδευτηρίου
  φρέατος, μέ ύδραυλικήν καί ηλεκ¬
  τρικήν εγκατάστασιν, εκτάσεως τής
  δλης οΐκοδομής 56 τετρ. μέτρων
  συνορ. κτήμασι Στυλ, Πολάκη,
  Ιωάν. Σταματάκη, Ιωάν. Παπου-
  τσάκη καί δρόμω. 3) Την έν τώ
  προαστείω Μασταμπά τής πόλεως
  Ηρακλείου τοΰ όμωνύμσυ Δήμου
  καί Εΐρηνοδικείου οικίαν συνι¬
  σταμένην έκ τεσσάρων δωματίων,
  μαγειρείου, αύλής, άφοδευτηρίου,
  κήπθ'ο μετά φρέατος έμπεριέχον-
  το; Κ) κυπαρίσσια καί οιάφορα
  αλλα δένορα μετά συνεχομένης
  ετέρας οικίας αποτελούμενης έκ
  δύο ΐσογείων δωματίων αΰλής'καΐ
  άφοδευτηρίου συνολικής εκτάσεως
  καί των δύο ο'.χοοο^ΰ)^ 500
  τετρ. μέτρων συνορ. κτήμασι ά-
  δελφών Πολυχρονάκη καί δρόμω
  έκ δύο μερών Καί 4) Την έντός
  τής πόλεως Ηρακλείου καί παρά
  την οδόν Παναγιώτου Νικουσίου
  κειμένην έτέραν οικίαν συνισταμέ¬
  νην έξ ενός Εσαγείου δωματίου
  μαγειρείου, αΰλής, άφοδευτηρίου,
  δύο ανωγείων δωματίων μέ Υ]λεκ-
  τρικήν καί ύδραυλικήν εγκατά¬
  στασιν εκτάσεως 22 τετρ. μέτρων
  συνορ. κτήμασι Ιωάν. Μαρκάκη
  έκ δύο μερών έτερον κτήμα τοΰ
  οφειλέτου καί δρόμω.
  Ό πλειστηριασμάς των κτημά-
  των τούτων γενησεται την ,~>ην
  Δεκεμβριού 1937 ημέραν Κυρια¬
  κήν καί ώραν 10—12 π. μ. ένώ-
  πιοτ τοΰ Συμβολαιογράφου Ηρα¬
  κλείου Άντωνίου Γιάνναρη ή τού¬
  του κωλυομένου ενώπιον τοϋ νομί¬
  μου αύτοΰ άναπληρωτοΰ καί έν
  τώ έν Ηρακλείω καί επί τής ό¬
  δοΰ Καντανολέου κειμένω δημο-
  σίω γραφείω τού ότε καί δπου
  καλοΰνται οί βουλόμενοι νά πλει¬
  οδοτήσωσι.
  Άρμόοιος δ-καστικός κλητήρ
  ένεργησάτω τα νόμιμα.
  Έν Ήρακλείψ τη 25 Όκτωβρίου
  1937
  Ό τοΰ έπισπεύοοντος καί
  παραγγέλλοντος πληρεξούσιοι δι-
  κηγόρος
  'Εμμαν. Ε. Γεμιτζάκης
  ι".......■·■■ ιι.....^
  Ό όύοντίατρος ■
  ; Έμμ. Ι. Αλεξάκης !
  Εναντι Αγ. Τιτου ·
  'Εκτΐαιδευθείς είς Παρισί- '
  ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε ■
  θεραπείαν νοσημάτων τού ·
  στόματος (ούλίτιοος, κσκοσμί "
  άς) συμφώνως μέ την τελευ- ·
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ■
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καί Ι
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ ·
  λων—κορώνες έκ πορσελά- ■
  νης. 'Επαναφορά τελείως ά- '
  νώδυνος των στρεβλοφυών ό- ·
  δόντων είς την κανονικήν αύ- ■
  των θέσιν. "
  Τηλέφωνον 6—91. ■
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ λουκούμια Συρι
  ανά χΰμα—Κυτία. Β. Ραφτόπουλος
  ίΐαμαράκι. 1—5
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό παραμορφωμένο «σακό>.
  'Εντοπώοεις άπό τα νέα καπέλλα.
  Βλέτΐοντας ό ψυχαναλυτής. τα
  καπέλλα τής μόδας, θά σάς άπο-
  δείξη ευκόλως δτι ό παππους
  τής Παρισινής μοδίστας πού τό
  ένεπνεύσθη, ύπηρέτησε άναμψι
  σβητήτως είς τό έπιφανές σώμα
  των Ούσάρων, δτι μεθυσμένος Ενα
  βράδυ, ό έπιπόλαιος Ιτττεύς, ειχε
  καθήσει επάνω στό ~σακό"· τού,
  καϊ δτι ώς ήτο επόμενον τό στρα
  τιωτικό αύτό ιτηλίκιο ήλλαξε τε¬
  λείως σχήμα καί τΐήρε νέα. πλα-
  γία πρός τόν ούρανό κατεύθυνσι.
  'Χωρίς νά τό επιδιώξη ή μοδίστα
  αυτή, ήντλησε άπό τό ύποσυνεί-
  δητό της την πατρογονική κακο-
  τιιχία καί άναδήμιούργησε πρός
  χρή^ν των κυριβν τής σήμερον,
  τό παραμορφωμένο σακό*.
  Διότι τα καπέλλα τοΰ χειμώνος
  ίΐνε ύψηλά, καί εάν κατά τύχην
  βρεθη'τε ταπαθετημένος ατό σινε-
  μά, οπίσω άπό μιά μοντέρνα κυ-
  ρία, δυσκόλως θά βλέπετε μΐα
  γωνία τοθ έκράν, αέν δα διακρί-
  νετε παρά Ενα πολύ μικρό μέρος
  άπό την Γκρέτα Γκάρμπο, τό ε¬
  πάνω μέρος (4π6 (ά μ?γάλο έν
  τούτοις μέτωπο τοθ Γ κάρυ Κου-
  η
  περ, τό ήμισυ τοΰ πρόσωπον ^τΐς
  Κλωντέτ, Κλομπέρ ή τής Άνναμ.
  πέλλα.
  θά υποχρεωθούν <5ρα γε νά έ- παναφέραυν ίν ισχύϊ την παλαιάν συνήθειαν ποϋ έπέβαλλε στΐς γυ- ναΐκες νά βγάζουν είς τό θέατρο τα μνημεΐα ποϋ εφεραν άλλοτε στό κεφάλι; θά έγκα-ξαοτήσουν μήπως δίπλα σέ κάθιρ κάθισμα άπό αία καπελλοθήκφ "Η θά είυεθα Οπρχρε«μενοι νά ιτέρνωμε μαζύ μας ττερισκότια πηγαίνοντας ατό σινεμά ή στό θέατρο; Διότι εάν τό ζήτημα δέν διευθετηθή μας ά- πειλεΐ ό κίνδυνος ενός μονίυ.ου, στρδψαυχενισμοΰ που σιρμοιίνε» ατραβολαίμιασμα!· Φοροΰν είς τό ΠαρΙσι... .. τσέπες δλων των εϊδών, αύτό- ματα φερμουάρ, δερμάτινες θηλιές σέ φορέματα σπόρ άιχό *σουρίκ-', ίνα εΐδος χονδροΰ μαλλίνου ύφά- σματος μέ τετράγωνα μικρά καρ- ρώ, τό οποίον έλάνσαρε ό οΐκος Ροντιέ. ή Ντιστεγκέ ■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■β■ —■ Ό Ίατρός ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ ΕΙδικευθεις επί έπταετίαν είς τα παθολογικά νοσηματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται δέ τούς πάσχοντας είς τό Ιατρείον τού όδός Ά- μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατΰ σοκκάκι). ώραν 9 — 12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Τηλέφωνον 6—63 „ ■ α β ■ Β Β Β Β Ι Β Β Β Β Β Β ■ Β ■ Β Β Β Β Β Β Ε Ι Β Β Β Β Β >
  II
  ■ ■ ■ Β Β Η Β Κ ■ ■■*!
  ■ ■■■«■ 1 Β Β Μ Η ΒΒΒΒΒ Β ΒΒΒΒΒ Β ■«■■■■■■■■■ ■ Β ΒΒΒΒΒΒΒ ΙΒ|
  10
  ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι
  Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕ21ΪΝ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1839
  'Υηοκατάστημα Ηρακλείου
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: δψεως καί επί ττροθεσμία
  ΛΑΪΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ
  "Εν θυρίύιον τοΰ θηοαυροφυλακείου μας άναπληρώ-
  νει τό άσφαλεστερον χρηματοκιβώτιον.
  Εκτέλεσις ιτάσης έν γένει τραπεζι-
  τικής εργασίας υπό τούς τιλέον συμ¬
  φέροντας δρους.
  Ι—■■■■■■■■
  ■■■■*■■■■■
  ■ ■■■Μ
  Γιά σ«ς κυρίες μου;
  Δι" αύτοπρουώπου επισκέψεως μας είς Αθήνας
  επρομηθεύθημεν ολα τα νεώτερα Γυναικεΐα:
  Μάλλινα, μεταξωτά,
  βαμβακερά ύψάσματα
  ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ
  ΤΙΜΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΙ
  'Υφασματοπωλεϊον
  ΧΡΙΣΤ. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΙΆ.
  -
  ■ ■■Ι
  "ΪΙ
  ΣΤΟ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ
  "Ηρχισε λειτουργοΰν τό ίδρυθέν πρα-
  τήριον έλληνικης φανελλοιτοιΐας καί
  συνιστάται Ιδιαιτέρως είς δσους θέλουν
  ν' άγοράσουν φανέλλας νά τό επισκε¬
  φθούν διότι χάριν διαδόσεως πωλεΐ είς
  τιμάς έργοστασίου, ήτοι κατά 20 ο)ο
  ευθηνοτερα των άλλων.
  Δεχόμεθα
  παλλήλων.
  διατακτικάς Δημοσίων ύ-
  ί»
  ■«■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Ο γολγοθάς
  μιας καρδ ι άς
  ΕΛΙΣΑΘΕΤ - -
  Ι Ι1ΗΙΗ
  III
  ΙΠΜ1
  Ή ζωή τής μελαγχολικής
  Ρ,4ον αύτοκρατειρα;.
  ^Τιά την αύτοκράτειραν ό άριθ-
  μός αύτό; ήταν άκόμη μικρότε-
  ρος. Μόνον εΐκοσι τρείς κύριοι
  καί διακόσιαι είκοσιν έννέα κυ¬
  ρίαι, άνήκουσα: εις τάς πρώτας
  οΐκογανείας τής χώρας, έδικαι-
  οΰντο νά πλησιάζουν την αύτο¬
  κράτειραν είς επισήμου; δεξιώ-
  σεις. "Εςω των άριστοκρατών αυ¬
  τών, ουδείς, απολύτω; ουδείς ύ-
  Τξήκοος, όσηνδήποτε αξίαν καί
  φήμην καί αν εΐχε, Ιδικαιοΰτο
  νά πλησιάση την αύτοκράτειραν.
  Γιά την συνείδησιν τή; Έλισά-
  βετ ή κατάστασις αυτή των πραγ-
  μάτων ήταν άπαράδεκτο;. Τα ψη-
  λόν τεϊχος πού την χώρ'.ζϊν άπό
  τόν άλλον κόσμον. Ένοίμιζδν ότι
  ειχε χάση την πολύτιμον επαφήν
  μέ τό παράν, μ> την πραγματικό-
  τητα, μέ_ ·ξήν ι,ωήν.
  Τ^ άσφυκτικόν περιβάλλον τή;
  ίίύ,λής- είνε χοαοϋτον μάλλον άνυ-
  πόφορον γιά την Έλισάβετ, όσον
  μή άνατραφεΤσα μεταξύ τΛν άρι¬
  στοκρατών τής Βιέννης, αισθα-
  ν'όταν τόν έα.ατέ, τη; τελείΐο; ξένο
  π^ό,ς «ί»τοι1ς.
  ιΗ άριστοκρατία τής Βιέννη;
  διησθάνετο δτι εί; τα πρόσωπον
  τής νεαρχ; αΰτοκρατείρα; είχεν ϊ-
  να{ έχθοόν. Έθεωροΰσε την Έλι-
  αάζετ ώ; παρείσακτον, ώ; μιά
  ξένη ποίί παρεισεφρυσεν είς τούς
  κύκλου; της.
  Κάθδ άγορμ'}] πού άπεμάκρυνε
  την Έλισάβετ άπό τό περιβάλ¬
  λον αύτό καί την Βιέννην, τή;
  ήταν εΰπρόσδεκτος. ΓΓ αύ,τό, ή¬
  κουσε μέ ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν
  την ιδέαν ενός ταξιοιοΰ εί; την
  Οΰγγαρίαν, 'ϊδίως ο '^που,ργά;
  των Έσωτερικών, ό ί,αρώνο;
  Μπάχ, επέμενε περί τή; άνάγ-
  χης τοΰ, ταςιοίοΟ αϋτοθ τοΰ αύτο-
  κραταρικοθ ζεύγου;. "ϊ'στερα άπό
  την Ιταλίαν, ήταν άνάγκη νά ή-
  ρζιτ^οι>"^ εϊ; την Οΰγγαρίαν τα
  πνεύματα. Γιά νά προοιατεθοΰν
  ευμενώς υπέρ τοθ αύτοκράτορο;,
  οί Ούγγροι, οί χθεσινοί επαναστά¬
  ται, χορηγεΐται άμνηστεία. Τόν
  Μάϊον είνε πλέον 2λα ϊτίιμα γιά
  την αναχώρησιν τοΰ Φραγκίσκου
  Ί καί τή; αύτοκρατεί-
  Ή Έλισάβετ επέμενε νά πά-
  ργ] εί; τό ταξίδι ν,αί -ξά δυά τη;
  παιδία. Ίσχυ,ρίζετα» πβι»; ίΐπΐφΐ-
  ρε π.ολθί εί; την Ιταλίαν αίσθα-
  νομένη μακρυά τη; την μικρή
  τη; Ζιζέλα. Ή πεθερά τη; ομω;
  προσπαθεΐ νά την &ποχρί'^η άπό
  αύτό τό σχέδιον. Άναπτύσσει 8-
  λην τη; την πειθώ γιά νά μπο-
  ρέση νά κρατήση κοντά τη; τα έγ-
  γονάκια της. Προβάλλει ενα σω-
  ρό έπιχειρήματα. Τα παιδία είνε
  μικρά. Δέν είνε σωστό νά τα ξε-
  σηκώνουν κάθε τόσον καί νά τα
  μεταφέρουν είς άλλο κλΐμα. Ύ-
  πν,ρχε κίνδυνος νά κρυολογή-
  σουν, ν' άρρωστήσουν. ΊΙ Έλι-
  σάόετ ομω; ήταν άνένδοτος. θέ¬
  λει κοντά της τα παιδία της. Τα
  παίρνει μαζί της.
  (συνεχίζεται)
  ! Άλ. Γ. Στεφανίδης "
  ; ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  3 Τέως Ιατρός Εύαγγελισμοϋ ^
  • σπουδάσας έττ'ι πενταετίαν έν
  • Ιταλία. Δέχεται έν τω νέω
  3 Ιατρεί'ω τού όδός (Πλατειά—
  • Στράτα) έναντι φαρμακείου
  • κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  ϊ τής όδοΰ Καγιαμτιή. Ι
  • τΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6. ■

  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Διαλυθείση; τής μεταξύ εμού
  καί τοϋ κ. Γ. Ηαλασσινοΰ συνερ-
  γασίας μας δηλώ δτι άπό σήμε¬
  ρον έργάζομαι δι' ίδιον λογαρια·
  σμόν.
  Άρ. τηλεφ. 5.—25
  Ό Δηλών
  Άγησίλαος Βατάλας
  'Εκτελωνιστής
  ; ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  | Έμμ. Ι. Λουλακάκη Ι
  ' Άκαδημίας 70 Αθήναι
  ■ Τηλέφωνον 31411
  ΚΟΙΠΩίΊΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Έττανήλθον έξ >
  νών ή κ. Μ. Ηλιάδου, προξέ
  τής Μ. Βρεττανίας καί ή κ. Α
  Φυτάκη Διευθυντού τής Γραπέ
  τής Ελλάδος.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ. - Την παρελδ
  οαν Κυριακήν είς Σεΐσες Μ< ποτάμου, ό κ. Κ. Κουβίδης τρός εβάπτισε τό άγοράκι Κ· Ί· Ρασούλη ονομάσας ο Βασίλειον. Νά τοίς ζήση ΓΑΜΟΙ.- Την παρελθούσαν ριακήν είς Μαργαρικάρι ό Γεωργ. Άντ. Πετράκης καί ονις Όλγα Παπαδομανωλάκη τελεσαν τούς γάμους των. Πά νυμφος παρέστη ό κ Δαμοκ Τσιριντάνης Μμπορος ΚοκκΙ' Πύργου. Τούς νεονυμφους συγν ροαεν. Ε. Γάρ. Γιίρω στήν πόλι. Είς την Νομαρχίαν συνεκρι θη χθές την πρωΐαν σύσκεψις Κρατικών καί Δημοτικών άρ' καί εκπροσωπών, άσχοληθεΐσα την αντιμετώπισιν τοΰ στεγα κου προβλήματος τής πόλεως} —Περί των πορισμάτων τής σκέψεως αυτής γράφομεν είς λην στήλην. —Προχθές παρελήφθησαν τοΰ Δήαου τα σχέδια καί ή λυτική μελέτη τής άνεγέρσ τού ΔημοτικοΟ θεατρου είς τό φτεδάρ Τζαμί δπου τώρα ό ΚΙ ματογράφος «Μινώα·*. — "Ηδη ό κ Δήμαρχος μελε, την εξεύρεσιν τρόπου άνεγέ^ ως τοθ θεάτρου χωρίς νά επι ρυνθί) τό Δημοτικόν ταμείον. —Καί πιστεόει, δτι τελικώς εξευρεθή ό τρόπος αύτάς. —θαϋμα ώιιορφιάς, άληθινή πόλαυσις ματιών, είναι οί κητ τής πλατείας "Ελευθερίας τή* ποχήν αυτή. —Τα ώραϊα, σγουρά πολόχι μα χρυσάνθεμα ύψώνουν την γερή κορμοστασιά των καί ξειΐ| βάλλουν δάσος όλόκληρο ώ σγουρόμαλλα κεφαλάκια κ τσιών. —Καί άναδίδουν ίνα άρωμα πτό, έλαφρό, ττρό πάντων τίς ληνεμένες αύτές νΰχτες, τίς μ«τες γοητεία καί ώμορφιά. — "Ας έχη δόξαν ό θεός'. Τό κλημα που επρόκειτο νά συντε' σθή είς την Λόγγιαν άπεφεύ) —Το Ιστορικό κτίριο θ' ανο &ομηθ[( δπως ακριβώς ήταν επ νετών σύμψωνα μέ τα ύπάρχθ' σχέδια τοΰ Όγγαρο. — Ημείς πού ήγωνίσθημεν την αποτροπήν τοΰ έγκλήμα αισθανόμεθα ιδιαιτέραν όλως ράν. —Άπό προχθές ήρχισεν ή < τάξις των πρωτοκόλλων διά κατεδάφισιν των έτοιμορρόι οίκιών των πλημμυροπαθών ·| ριοχών τής τΐόλεος. '' —Διά την ταχυτέραν δέ άπω ράτωσιν τής εργασίας αυτής | γάζονταν ημέραν καί νύκτα ι οί μηχανικοί τοΰ Κράτους καί, Δήμου καί αί δακτυλογοαφοι · Δήμου καί τής Λιμενικής, διί( θείσαι ττρός τουτο. , --Μετ" ολίγον πρόκειται ν4 ι κενωθί) τό παλαιόν οίκημα 1 Νομα,ρχίας άπό τό Είρηνοδικεζ τό Πταισματοδικεΐον καί την ] οίκησιν τής Χωροφυλακης. —"Ετσι παρουσιάζεται μία ναδική εύκαιρία νά κατεδαφιι άμέσως δεδομένου μάλιστα ϊχει κριθή έτοιμόρροπον, ώστΕ έλευθερωθή ό χώρος αύτόςι προορίζεται για πάρκο. — Μέ γοργότητα προχώρει έργασία πρός κατασκευήν ■; λιμενικών έργων. —Ή κίνησις δμως άτμοπλί* είς τόν λιαένα μας έμετρνάι τό τελευταίον διάστημα καϊ ν το λόγφ τοΰ δτι δέν ύπάρχ πλέον πολλά ττροιόντ<Γ< τιρό; ξαγωγήν. —Πάντως ή πλουαία παρα γή τοΰ ελαίου τού όποίου το γιστον μέρος θά έξαχθ[ι θά μιουργήση κίνησιν καί κατα τ χειμερινούς μήνας. —Άληθινά διαμάντι τής γερ νίκης κινηματογραφίας ό «Π Γκύντ» Ήθύ προβάλλει τό < Πουλοικάκη άπό προχθές. —Όμολογουμένως, τό άριστ γημα τοΰ Νορβηγοΰ δραματ( γου, δέν θά είμποροΰσε νά καλύτερον απόδοσιν είς τόν νηματογράφον. ό Ρέπορ«( ΤΥΡΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Είς τό Πρατήριον, Ά* γειανών τυροκομικών, ΔΒ ΜΟΥΝΤΑΝΗ παρά την ηϊ τείαν Βενιζέλου παραπλεύρ( ζαχαροπλαστείου Μεθυμάι Λύσις προχσεσινο ύπ'άρ. 23σταυρολέξ< !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■„«■■■■■■■ ■ Αποκλειστική άντιπροσωπεία [ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ ■ ■ Είς τό Πρακτορείον Λαμπροπούλοΐ) ! (πλατεϊα Βενιζέλου). ■ ■•■■■■■■■■■■■>Β|||>ΒΒΒΒ||Β|||||||||||||||ΒΒΒ|ΒΒ||Ο
  ><; «Μινώυ» εσιν τροττου ^ "Ρ°υχωρΐϊ δημοτικόν ιστεύει δΤ1 -" τρόττοςο^ ματιών ε| είας Έλευϊ 3αΐα, νθεμα μοστασια & δασος όλοχ) ιλλα Ιναοιδουν ενι φρ6, προ —αντ ς αύτες νυχι ητεία και «ι Ιχη δόξαν ό ου επρόκειτο την Λογγιον στορικό κτιριο1 >πως ακριβώς
  όμφωνα με ιο.
  τού Όνγαρο
  =ΐς ττου ή
  οτροτιην τού
  ιμεθα ίδιαιΐίρϊΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ί
  Ι42ον
  Πρός τόν κεραυνόν υβριν. Τουτο, κατά τό ΰ-
  ψος, έφθασε τοΰ Αίσχύλου τα έπη. Ή λέξις τοθ
  Καμπρώνος είνε ρήξις· ή ρήξις στήθους γέμοντος
  ύπερφρονήσεως, τό έπακρον άγωνίας άφορητου πλέ¬
  ον ληξάσης είς πάταγον. Καί τίς λοιπόν ενίκησεν,
  ό Βελλιγκτών, "Οχι. "Ανευ τοϋ Βλυχέρου αϋτός κα¬
  τεστρέφετο. Ό Βλΰχερος, "Οχι. "Αν δέν έποί-
  ει αρχήν ό Βελλιγκτών, δέν θά ετελείωνεν ό Βλύ-
  χερος. Ό Καμπρών ούτος, ό διαβάτης τής τελευ¬
  ταίας ώρας, ό άγνωστος στρατιώτης, ό άπειρο-
  στός την σμικρότητα έν τή μάχη αίσθάνεται δτι έν
  τή καταστροφή έκείντ) ϋφίστατο ψεύδος· ή αϊσθησις
  αυτή διπλασιάζει τόν σπαραγμόν τής κορδίας τού,
  καί καθ" Γήν στιγμήν δρια ή λύσσα τού πλέον δέν
  είχε, προτείνεται είς αυτόν χλευασμός, ή ζωή!
  Καΐ πώς νά μή άνασκιρτηση ώς μαινόμενος! Βλέ-
  πει έκεϊ δλους τής Εύρώπης τοΰς βασιλείς, τούς
  σΐρατηγούς των άγαλλομένους' Δίας έριγδούπους'
  £χουν έκατοντακισχιλίους στρατιώτας νικηφόρους
  καί όπισθεν των έκατοντακισχιλίων, έκατοντακισμυ
  ρίους, τα πυροβόλα των χαίνουσι κατ' αύτοθ κα
  θρυαλλίδες άνήφθησαν κρατοΰν υπό τάς πτέρνα
  των την αΰτοκρατορικήν φρουράν καί την στρατιά
  την μεγάλην κατεσΰντριψαν τόν Ναπολέοντα, κα
  μόνος άπολείπεται ό Καμπρών άλλος πλέον δέ
  έμεινεν δπως διαμαρτυρηθή, ειμή ό σκώληξ οδτο
  τής γής. Λοιπόν θά διαμαρτυρηθή. Λοιπόν ζητε
  τίνα λέξιν, ώς θά εζήτει τις μίαν μάχαιραν. Τ ο
  άρχεται άφρός είς τα χείλη, καί ό άφρός οΰτο
  είνε ή λέξις' υπό την πίεσιν τής πληθύος τής δυ
  νάμεως, τής ϋλης, ευρίσκει έντός τής ψυχής μία
  έκφρασιν, καί αυτή είνε τό άφόδευμα τοϋ άνθρώ
  που.
  Έπαναλέγομεν, τοιαύτη έπιφώνησις, τοιαύτ
  •πράξις, τοιαύτη εϋρεσις, τόν εΐπόντα, τόν πράξσν
  τα, τόν ευρόντα καθίστησι νικητήν.
  Τό πνεϋμα των μεγάλων ημερών έπεφοίτησεν εί
  τόν άγνωστον τούτον άνθρωπον κατά την έναίσιμο
  στιγμήν εκείνην. Ό Καμπρών εύρε την λέξιν τή
  Βατερλούης, καθώς ό Ρουγέτος Δελίλης εδρε τό'
  μασσαλιώτικον θούριον ϋμνον, δι' έπιφοιτήσεως τοθ
  πνεύματος άνωθεν. Άπόρροια τής θείας λαίλαπος
  διέρχεται διά των άνδρών τούτων, καί ιδού κορυ-
  βαντιοΰν καί ιδού ό μέν άδει τό υψηλόν δσμα,
  δέ άναδίδει τό τρομερόν άνακρσύγασμα Την λέξιν
  ταύτην τής τιτανείου ύπερφρονήσερς ό Καμπρών
  πτύει δχι μόνον κατά προσώπου τής Εύρώπης έν
  ονόματι τής αύτοκρατορίας,—τουτο θά ήτο ολίγον
  —άλλά κατά προσώπου τού παρελθόντος έν όνό
  ματι τής έπαναστάσεως. Άκούεις αύτην, καΐ έν τ<£ Καμπρώνι έπαναβλέπεις την αρχαίαν ψυχήν των γιγάντων. Λέγεις δτι λαλεΐ ό Δαντών, ή 6τι βρυχα- ιαι ό Κλέβερος. Είς την λέξιν τού Καμπρώνος, ή αγγλικη φωνή άπεκρίθη, πθρ ! αί κανονιοστοιχίαι έξέλαμψαν, ό λόφος έσείσθη έξ δλων των χαλκοστόμων έκείνων όργάνων έξεβλήθη τελευταίας τις σμυδραλλΐων κ α ταχθόνιος έμετος έκυλίσθη εύρΰς τις καπνός δι- αλευκανθεΐς υπό τής μεταξΰ άνατελλούσης σελήνης, καί δταν 6 καπνός διελύθη, πλέον ουδέν. Τό κρα ταιόν έκεΐνο λείψανον κατέστη άφαντον' ή φρουρά ύπηρχε νεκρά. Τα τέσσαρα τείχη τού ζώντος πύρ¬ γου έκείνου έ"κειντο κατηδαφισμένα, μόλις τήοε κα- κεΐσε έσάλευέ τι χαμαί μεταξύ των πτωμάτων (συνεχίζεται) νά Δι* έκείνους . πλουτίζουν τάς των. Άπό δλα δι' όλους. Ο ΑΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Οί ττροσεχεΤς άδλητικι αγώνες Ρεθύμνης. Α'. Ό οέκατος εννατος αίών δέν εί- δε παρά την γέννησιν τής βιομη- χανίας τοθ ήλεκ.τρισμοϋ: Υπήρξεν ώ ά Ό κατομμυριων Βεβαίως, αί τεράστιαι αυται πρόοδοι, όφείλονται είς τα έφευ- ρετικόν πνεΰμα τοϋ άνθρώπου,πού δέν γνωρίζει δρια, άλλά καί είς ύ θ Β"" ■■■■■■ειειειπειεΐΜπιειειεΐΒειειειπειειειειειειπεΐ ΕΥΛΕΙΑ παντός εΐδους. Σ1ΔΗΡΑ Μπετόν. ΚΕΡΑΜ1ΔΙΑ. Είς τάς συμφερωτέρας τιμάς ©ά εΰρητε είς την ΞΥΛΑΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ Όδό; 1821. (Χεϊτάν Όγλοΰ) ■ ■■■■■■■■■■■■■■■εί· α!ών τοθ άτμοΰ. Ό ΐδικός μας | τί πολύτιμα άποθέματα τής άπο- ομως αϊών ασφαλώς δύναται νά ταμιεύσεο>ς. Τί θά ήμποροθσεν νά
  χαρακτηριοθή ώς αϊών τοΰ ήλεκ-
  τρισμοΰ. Είς διάστημα ολιγώτε¬
  ρον τής εϊκοσιπενταετίας ανεπτύ¬
  χθη, χάρις είς τόν ήλεκρισμόν,
  καταπληκτικώς ό φωτισμός, μέ
  συνέπειαν ν' άλλάξγ] τελείως τό
  έσιοτερικόν των σπιτιών, ό οΐκογε-
  νειακός βίος, ή έξις των πόλειυν.
  Τό ηλεκτρικόν φώς κατέστη εις
  χείρας των άρχιτεκτόνων, των οι-
  ακοαμητών, των «φωτολόγων».
  (6ο1βΪΓ&8Γ'8τ;β)—διότι ί ήλεκ-
  (8Γ)ή
  τρισμός άπέβη όλό/,ληρος έπιστή-
  μη, δημιουργήσας ολόκληρον κα¬
  τηγορίαν είδ'.κών—αληθής «ί$λη»,
  ίξαιρίτικΑ ιθκαμπτος καί ώ,μορ-
  φαίνουσα, ώς ί ή>,ιος! Τό
  τικής, εορτής επί τή έπετείω
  άλοκαυτώαεως τοΰ Άρκαδίου.
  ότι δμολογουμένως οί τελούμι
  άθλητικοΐ άγώνες είνε 5,τι ά·
  βώς άπαιτεΐται διά νά παρου
  5 δορτασμός ούτος τό ώραι
  ρον καί χαρακτηριστικώτί1
  συμπλήρωμα.
  λογιστικής.
  Ώς γνωστόν άπό 1ης άρχομέ·
  νού μηνός Νοεμβρίου. ΑρχΤζουν
  τα μαθήματα των 5ένων γλωσ-
  σών καί ΛΦγιστικών βΐς τό Φρον-
  τ,^τ^κ^ν της Νυκτερινής Έπαγ-
  ν*λματικής Σχολής Έμπβροϋπαλ-
  λήλων Ηρακλείου.
  Οί βουλόμενοι '4ι ηαρακολου-
  θήσουν μαξήμ^το· δύνανται νά
  ,' ίίληροφορίας άπό την
  ι»ν τήςΈμπορικής
  Ηρακλείου.
  ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Διά τούς κ. κ. ΓεωρνοκτηματΙας
  Οί βουλόμενοι νά προμηθευθώσι Λιπάσματα διά
  τής Άγροτικής Τραπέζης, δύνανται νά υποβάλωσι
  άμέσως τάς δηλώσεις των είς τούς κατά τόπους
  πράκτορας μας, θά ένεργοϋμεν δέ ημείς την έγκρι¬
  σιν τής Άγροτικής Τραπέζης καί νά χορηγοϋμεν
  τα Λιπάσματα είς τα Πρακτορεΐά μας.
  Διά τοϋ τρόπου τούτου θά άποφεύγουν οί γεωρ-
  γοί νά έρχωνται είς τό Ηράκλειον διά μόνον τόν
  σκοπόν την προμήθειαν λιπασμάτων.
  ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ αναμένομεν φορτίον, ή δέ
  τιμή αϋτοΰ εκανονίσθη πρός δραχ. 225 ό σάκκος
  των 50 χιλιογρ.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■«■
  ΒΒΒΒΒΗ
  ΤΑ ΕΧΑΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Είς τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  ■■■■■■■■■■ι
  !■■■■■■■■■■■■
  ΑΦ1ΞΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ:
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ■ ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ
  — Πρόσκλησις.
  Γενικής Συνελεύσεως Τβχνι-
  τών Κβυρέων ' Ηρακλείου.
  Καλοΰνται άπαντες οί τεχνί¬
  ται κβυρεΐςέγγβγραμμένοι καί μή
  είς Γενικήν Συνέλευσιν την προ-
  σξχό Δευτέραν καί περϊ ώραν 9
  πρωϊνήν είς τα γραςρεΐα τοΰ Έ
  θνικοΰ Έργατικβΰ Κεντρου.
  ©έματο«: 1) Λήψις διαφόρων ά-
  ποφάββων. 2) Άνακοινώσεις Προ-
  ϊώρου περΐ Κοινωνικών 'Ασφαλή-
  αεων.
  Ό Γ. Γραμματεύς
  Δ. Κοπανάς
  'Ρ - Προεδρος
  Γ. Κριμίλης
  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Διακηρύττει δτι,
  Έκτίθεται είς μειοδοτικόν
  διαγωνισμόν δι' ένσφραγίστων
  προσψορών την 21 Νοεμβρίου
  1937 ημέραν Κυριακήν καί ώ¬
  ραν 11 π μ. καί έν τοίς γρα¬
  φείοις τοθ ίδρύματος ή κατα-
  σκευή λουτήρων καί διάφοροι
  έπισκευαί τοϋ Όρφανοτρο-
  φείου.
  Τό έργον προϋπελογίσθη
  είς δρ. (αριθ. 150.000). Είς τόν
  διαγωνισμόν δεκτοί έργολά-
  βοι Α'. τάξεως δι' έ'ργα οίκο-
  δομικά.
  Τα σχετικά τής δημοπρασί-
  ας είνε κατατετειθεμένα είς
  τό γραφείον τοθ Όρφανοτρο-
  φείου καί δύνανται οί βουλό¬
  μενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν
  αυτών καθ" εκάστην.
  Έν Νεαπόλει τή 25 Όκτω-
  βρίου 1937.
  Ό Προεδρος τής Δ. Ε. Ε.
  Ο. Λασηθίου.
  Ν. Τερέζης
  —Συλλήψεις είς Ρέθυμν
  Υπό όργάνων τής Διοικικ
  Χωροφυλακής Ρεθύμνης συν.
  φθησαν οί Δημ. Αλεξάκης
  Γεωργ. Έμμ. Κλάδος κατι
  ρο»μβνοι επί ςωοκλοπίί. Όμ>
  βυνελήφθη ό φυγόποίνος Ί
  Στυλ. Μπαγκάκης καί η Πι-
  χηρα Χοΰριτάκη κατηγορουμ
  δι αμβλωβιν.
  — Ή Γεν. Διοίκησις Κρή
  διά την εξαγωγήν τοΰ
  λαίου.
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής Ι
  Διοικήσεως Κρήτης δέν έχον
  αληθείας τα κυκλοφορούν γ«
  ρί άπαγορεύσεως τής έξαγο,
  τού ελαίου. Έπίοης έλεγχον
  άνακριβή ότι αί διεθνεΐς τι
  τοϋ ελαίου ΰφίστανται συν
  πτώσεις. Σχετικώς καθίσΓχ
  γνωστόν ότι οί σκοπίμως δι3
  δοντες τοιαύτας φήμας θα
  ωχθώσι ποινικώς.
  —Έκπαιδευτικά.
  Έκ Ρεθύμνης ανεχώρησαν
  τάς νέας των θέσεις βΐς Χ«/
  δα καί ©ήβας ό Διευθυντης
  χρι τούδε τής Σχολής Μεση; '
  παιδεύοεως καί τού έκεϊ Πραι
  κου Λυκείου κ. Εϋρ. Βούλ
  ρης καί ό Γυμνασιάρχην θιι
  ών κ. Πέτρος Σεραφετινιδ
  Αμφοτέρους τούς έκποαδευτικ
  προεπεμψαν οί συνάδελφοί των
  —Οί όφειλέται άμέσων ς
  ρων.
  Επί τή λήξει των δοθεκ
  προθεσμιών διά την καταβο^
  τώ ν δύο πρώτων δόσεών τού
  βαιωθέντος κατα την τρεχου.
  χρήσιν, χρβου; των όφειλετων
  μεσων φορων, εξεδόθη υπό τού
  πουργείου Οϊκονομικών έγκυ^
  ο; διά τής οποίας συνιστοΐται
  αϋτούς νάπερισπεύσωσι διά ι
  εγκαιρον εξόφλησιν των ληξιπ
  θέσμων όφειλών των, καθ" ό.
  άλλως θά ληφθώσιν εναντίον ι
  τα υπό των κειμενων διατάξι
  επιτρεπόμενα άναγκαστικά
  τρα.
  —Τό Έφετεΐον Χανίων.
  Υπό τού Έφετείβυ Χανίων
  ξεδικάσθη ή υπόθεσις τού Εύ.
  γέλου Ζουρμπάκη έκ Ρεθύμν
  κατηγορουμενου επί ψευδορχ
  Ό κατηγορούμενος άπηλλα
  ΟΛΟΙ ΖΗΤΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΚΑΓΤΝΙΖΟΥΝ
  Τα νέα πεφημισμένα Σιγαρέττα:
  ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΙΓΑΛΑ
  Είνε ευγεοΊσ, άνόβευτσ, σουγκριτσ, άληθώς ύπερόχου ποιότητος καί έξαιρετικης εμφανίσεως. Μέ κα-
  Ξάνθης, Όξιλσρ, Γεννήσεας καΐ 'Ανρινίου.— ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ήλθαν είς τό Ηράκλειον παρό-
  πνά
  μοια σιγάρα
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: (Πλατεΐα Βενιζέλου) Ηράκλειον—Κρήτης.
  ΑΠΟΤΑΟΗΤΕ είς τόν Γενικόν αντιπρόσωπον των Νομόν Ηρακλείου καί Λασηθίου:
  ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΓΑΤΊΑΚΗΝ
  Ι!
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  30 Όκτωβρίου 1937
  12Π Ώρα
  ^^^^^^^***^ι^^ι**^^^ν^^^^^*^^^^ε^^^ε^^^^^^ε^^^^ε^^ίί^^^^^^^^^^^^ρΐ^^ε··^^^^ρε"^ί^ ε^^^^^εε^^^^ε^^
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  Ο ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ ΕΤΟΝΙΣΕΝ
  ΟΤΙ ΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΙ ΟΔΟΙ
  ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτωδρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Σημερινά τηλε¬
  γ ραφήματα έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι
  ό Λοΰδ Τζώρτζ ομιλών σήμερον είς
  την Βουλην των Κοινοτήτων επί τού
  Ίσπανικοΰ ζητήματος, κατεφέρθη δρι¬
  μύτατα κατά τής Ιταλίας καί Γερμανί-
  ας όσον καί τής πλαδαρότητος τής Αγ-
  γλικής πολιτικάς άπέναντι των σχεδίων
  των.
  Ό Λοΰδ Τζώρτζ ετόνισεν ότι αί
  θαλάσαιαι οδοί ευρίσκονται ούσιαστι»
  κώς είς χείρας τής Γερμανίας καί Ιτα¬
  λίας καί ότι τό Βρεττανικόν γόητρον ε¬
  πιβάλλει πλέον άποψασιστικά μέτ,ρα άπέ
  ναντι τής έν λόγω καταστάσεως ήτις δι-
  ακυβεύει καί τουτο, καί τήνΕύρωπαϊκήν
  ειρήνην θέτει έν κινδύνω.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΧΟΡΗΣΕ
  ΧΒΕΣ ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑΙΔΙ'ΕΥΡΩΠΗΝ
  ΤΟΝ ΑΗΕΧΑΙΡΕΤΙΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Την εσπέραν σή¬
  μερον αναχωρεί δι* Ευρώπην ο Βασι¬
  λεύς Γεώργιος.
  Την Α. Μ. Οά άποχαιρετίση έν σώ¬
  ματι τό Υπουργικόν Συμβούλιον κα-
  τερχόμενον ί'σως επί τούτω είς Πειραια
  μέ επί κεφαλής τόν πρωθυπουργόν κ. Ί.
  Μεταξάν.
  Ή χδεσινή σύσκεφις
  επι τού στεγαστικοϋ ζητήματος.
  Άνακοινώσεις τού κ. Κοζώνη.
  Χθές την μεσημβρίαν συνεκρο¬
  τήθη εις την Νομαρχίαν σύσκεψις
  εις ήν μετέσχον ό νομάρχης Η¬
  ρακλείου κ. Μάρκελλος, ό Γενι-
  ■/.ός Γραμματεύς τοΰ 'Γπουργείου
  Προνοίας κ. Κοζώνης, ό Δήμαρ-
  χος Ηρακλείου κ. Μ. Γεωργιά¬
  δης, ό νομομηχανικός Ηρακλείου
  κ. Έμμ. Καυγαλάκης καί αί άρ-
  μόδιαι τεχνικαΐ υπηρεσίαι. Είς
  την σύσκεψιν ταύτην συνεζητήθη-
  σαν τα μέτρα άντιμΐτωπίσεως τής
  καταστάσειος την οποίαν εδημι¬
  ούργησε τα στεγαστ'.κόν πρό,ίλημα
  όπερ άνέκυψε μετά τάς πλημμύ-
  ρας -ής 17 τρέχοντος.
  Μετά τόν πέρας -ής συσκέψεως
  εδόθησαν πρός δημοσίευσιν αί κά¬
  τωθι
  σχετικαί εγγραφοι ανακοι-
  νώσεις τοΰ Γεν. Γραμματέως τοΰ
  υπουργείου Προνοίας κ. Κοζώνη:
  «Μετά τάς πρώτας βοηθείας
  πρός τούς παθόντας έκ τής πλημ-
  μύρας διά παροχής κλινοσκεπα-
  σμάτων, προσωρινής στεγάσεως,
  συσσιτίου, διανομής μικροΰ χρη-
  ματικοΰ βοηθήματος, ΐατρικής πε-
  ριθάλψεως κλπ. καί αΐτινες θέ¬
  λουσι συνεχισθή έν τώ μέτρω τοΰ
  δυνατοΰ, έπιτακτική παρέστη ά-
  νάγκη άντιμετωπίσεως τοθ ζητή¬
  ματος τής ήμιμονίμου στεγάσεως
  των οικογενειών έκείνων αΐτινες
  παρέμειναν άνευ στέγης καί προ¬
  σωρινώς είχον έγκαταβταθή είς
  Σχολεϊα, Ξενοδοχεΐα, έπίτακτα
  οΐκήματα κλπ.
  Κατόπιν συσκέψεως μεθ' δλων
  των αρμοδίων Τοπικών Άρχών
  αί'τινες όφείλει ή ιδιαιτέρως νά
  τονισθή υπό την ήγεσίαν . τοΰ κ.
  Νομάρχου άπό τής πρώτης στ:γ-
  μής τής συμφοράς ειργάσθησαν ΰ-
  περανθρώπως διά την ανακούφι¬
  σιν των παθόντων, απεφασίσθη ή
  ϋποβολή είς τό Υπουργείον Προ¬
  νοίας τηλεγραφικής εκθέσεως μέ
  πρότασιν παροχής πιστώσεως, διά
  την άμεσον ανέγερσιν ςυλίνων κε-
  ραμοσκεπών καί διπλής έπενού-
  σεως οΐκίσκων μετά οροφής καί
  δαπέδου ογδοήκοντα τόν αριθμόν.
  Έπίσης εγένετο πρόβλεψις διά
  την ανέγερσιν πλυντηρίων καί α¬
  ποχωρητηρίων.
  Ό Κος 'Υπουργός τή; Προνοί¬
  ας απήντησεν άμέσως διά τοϋ κά¬
  τωθι τηλεγραφήματος. «Άριθμ.
  πρωτ. 148120—Κοζώνην Γενικόν
  Γραμματέα Υπουργείου Κρατ.
  'Υγιεινής—Ηράκλειον Κρήτη;—
  Έξαιρετικώ; έπεΐγον άμέσου
  I-
  πιοόσεως στόπ Πρόεδρος Κυβερνή¬
  σεως παρακολουθών μετά Λυγκι-
  νήσεως όράμα Ηρακλείου έγκρί-
  νει καθ1 όλην την έκτασιν προτά-
  σεις περιλαμβανομένας είς χθεσι¬
  νόν τηλεγράφημά σας συνιστών
  ταχείαν εκτέλεσιν προτεινομένων
  "Εργων. Ί'πουργός Α. Κορυζής».
  Αί δημοπρασίαι 8ημέρου προ-
  θεσμίας προκηρύ*ΐσονται σήμερον.
  Ούτω διετέθησαν μέχρι τής στιγ-
  μής εν έκατομμύριον τριακόσιαι
  χιλιάδες πλήν τοΰ έκ τοΰ είς την
  διάθεσιν τής Έπιτροπής έράνου
  ποσοΰ όπερ διαρκώς βαίνει αύξα-
  νομενον.
  Τα παθόντα οιαμερίσματα έ-
  πεσκέφθην κατ' επανάληψιν μετά
  των ενταύθα ανωτέρων ϋπαλ-
  λήλων ώς καί των τοΰ Ύπουργεί-
  ου οίτινες έστάλησαν ειδικώς εν¬
  ταύθα, πρός μελέτην τής όριστι-
  κής λύσεως των εκ τής καταστρο¬
  φήν οημιουργηθέντων ζητημάτων.
  Πολλαί εγένοντο συσκέψει; καί
  μετά τή; Δημοτικής Άρχής ήτις
  κατά πολύ συνέ^αλεν είς τό επι¬
  λθ Τ ύ
  τελεσθέν
  Τα
  προκύψαντα
  ί
  γ ρ
  πορίσματα θά ύποβάλω είς τόν
  Κον Υπουργόν τής Προνοίας ινα
  έν καιρώ ληφθώσιν τα άνάλογα
  μέτρα έν συνεννοήσει μετά τής Γε-
  νικής Διοικήσεως Κρήτης ή'τις
  ευθύς έξ άρχή; κατηύθυνε πάσα;
  τα; σχετικά; ενεργείας.
  Καθήκον μου θεωρώ νά τονίσω
  εν πάση είλικρινεία την ζωηράν
  εντύπωσιν ήν Ιδοκίμασα διά την
  παραοειγματιν.ήν ψυχραμίαν ν.αί
  τόν συγκρατημένον πόνον μεθ'
  ών οί δοκιμασθέντες άντιμετώπι-
  σαν την δεινήν έκ τής ν.αταστρο-
  φή; ταλαιπωρίαν. Τα; όλως έ-
  ςαιρετικά; αύτά; έντυπώσει; θά
  σπεύσω νά έκθέσω έν λεπτομε
  ρείς πρό; τόν Σεβ. Πρόεδρυ
  τή; Κυοερνήσει»; καί τόν Κον Ύ
  πουργόν τή; Προνοίας:, τό ενδια¬
  φέρον των οποίων διά την Κρήτην
  είναι ώ; γνωστόν μέγιστον κατά
  την παροθσαν ιδία δοκιμασίαν».
  ΤΟ
  Ε ΞΗΤΑΣΕΝΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΖΗΤΗ ΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τό συνελθόν σή¬
  μερον "Υπουργικόν Συμβούλιον τής ε¬
  βδομάδος εξήτασεν ώς συνήθως ύπηρε-
  σιακά καί νομοθετικά ζητήματα έφ' ών
  εγένοντο είσηγήσεις υπό των διαφόρων
  ύπουργών καί εζήτησεν πληροφορίας,
  επί τής πορείας αυτών, ό κ. Πρωθυ-
  πουργός.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΟΕΣ
  Ο κ. ΚΟΖΩΝΗΣ
  Την πρωΐαν χθές ό Γενικός
  Γραμματεύς τοθ υπουργείου
  Προνοίας κ. Κοζώνης συνειρ
  γάσθη τηλεφωνικώς μέ τόν
  άναπληρωτήν τοθ ύπουργοΰ
  Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης κ. Ίπ
  πόλυτον επί τού ζητήματος
  των πλημμυροπαθών. Τό έσπέ
  ρας ό κ. Κοζώνης άνεχώρη
  σε διά τοΰ ατμοπλοίου τής
  γραμμής, έπιστρέφων είς Α¬
  θήνας.
  ΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορς; μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  οίων προϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ
  ΠΡΟΕΚΑΑΕΣΕΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Αονοίνου άναφέρουν ότι ό λό-
  γος τοΰ Λοΰδ Τζώρτζ είς την Βουλήν
  ■:ών Κοινοτήτων εναντίον τής Ιταλίας
  καί Γερμανίας προεκάλεσε ζωηράν εν¬
  τύπωσιν. Αέν άποκλείεται δέ, καιά τάς
  αύτάς πληροφορίας, γενίκευσις τής συ¬
  ζητήσεως έν τή Αγγλικη Βουλή μέ Οέ-
  μα τό Ίσπανικόν 'ζήτημα καί τάς τελευ¬
  ταίας συνεννοήσεις έπ' αυτού έν τή *Ε-
  πιτροπή μή Επεμβάσεως.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ Ι
  ΤΟΝ ΣΤΟΛΟΝ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΙΝΟΡΚΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι είς τα άνατολικά παρά-
  λια τής Ίσπανίας, ό έπαναστατικός Ί-
  σπανικός στόλος, συγκεντρώνεται προ-
  κειμένου, καθ* ά λέγεται, νά άποκλείση
  τάς ακτάς τής κυβερνητικής Ίσπανίας.
  Συγκέντρωσις εξοπλισμένων εμπορικών
  παρετηρήθη καί πρό τής νήσου λΐινόρ-
  κας την οποίαν ώς γνωστόν κατεχουν οί
  κυβερνητικοί Ίσπανοί.
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Αφίκετο ενταύθα πρός ε¬
  πιθεώρησιν τού στρατολογι-
  κοθ Γραφείου Ηρακλείου ό
  διευθυντης Στρατολογίας ν
  Μεραρχίας συνταγματάρχης
  κ. Μπριλλάκης.
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
  Ανεχώρησε χθές πρός διε
  νέργειαν επιθεωρήσεως των
  σχολείων τής περιφερείας τού
  ό Έπιθεωρητής Δημοτικής έκ-
  παιδεύσεως Ηρακλείου κ.
  Δημ. Βαλέργας.
  ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕ1Σ
  Ή άντιπροσωπεία σιγαρέ-
  των Μαργαρίτη διέθεσε διά
  τοϋ κ. Μηνα Ποτήρη εκατόν
  πακετίδια σιγαρέττων "ίνα δι-
  ανεμηθώσιν είς τούς πλημμυ-
  ροπαθεΐς έργατικούς.
  Βλ ΕΠΙΧΕ1ΡΗΒΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΒΝΙΚΟΝ
  ΚΑΤΑΛΗΨΙ2 ΤΗΣ ΜΙΝΟΡΚΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29Όκτωβρίου (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας).—Καθ' ά αγγέλλεται
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ ή συγκέντρωσις τού
  στόλου των έθνικών πρό τής Μινόρκας
  αποβλέπει είς την έναρξιν πολεμικών έ-
  πιχειρήσεων διά την κατάληψιν τής νή¬
  σου ταύτης είς την όποιαν οί έρυθροΐ
  έχουν εγκαταστήση άεροπορικάς καί
  ναυτικάς βάσεις.
  Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΛΥΝΑΜΕΩΝ
  Τό ύφυπουργεϊον Άεροπο-
  ρίας διεβίβασε τάς ευχαριστί¬
  ας τού σώματος πρός τάς κοι-
  νότητας Άνω Βιάννου, Άμυ-
  ρών καί Βιάννου επί τή ύπ'
  αυτών διαθέσει διαφόρων χρη
  ματικών ποσών υπέρ ένισχύ-
  σεως των έθνικών άεροπορι-
  κών δυνάμεων.
  Ο ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Έγκριθείς υπό τού υπουρ¬
  γείου Γεωργίας απεστάλη είς
  τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον
  ό προϋπολογισμός αύτοϋ χρή¬
  σεως 1937—38.
  Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ
  Δ10ΙΚΗ. ΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α' δρ. 22.50 23 —
  β· 21 50 22.-
  γ' · 20.50 21.-
  Καραμπ. »
  Ελεμέδες α » 14.—
  β' » 11.80
  γ' » 10 —
  Ταχτδς α' * 10 50
  β' » 9.50
  γ' » 9.—
  Μαύραι ί
  Χαρούπια » 2 00
  •Ελαια 5ο » 27.-28
  » κοινά · 27—
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ. 24.—
  » β' ' ' 22.-
  Πράοινοι α' ττοιότ. » 22.—
  β' » ' 20 50
  Οϊνοι.
  Αρχανών τό μ'ιστατ » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  29ης Όκτωβρίου 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδινον
  Νέα 'Υόρκη
  •Αγορά Πώλησις
  25.40- 25.65
  3.67 3.77
  546 550
  110.10 111.10
  "Άμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  2810 28.35
  3 71
  20.75
  3.75
  21.-
  ΤΟ
  ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ
  ΒΟΡΡΩΝ
  Παρουσία τοΰ Γεν. Γραμ¬
  ματέως τοϋ Υπουργείου Προ¬
  νοίας κ.Κοζώνη καί των τεχνι-
  κών έπιθεωρητών τής Άγρο-
  τικής Τραπέζης κ. κ. Κοκκέ-
  βη καί Σπάρταλη παρισταμέ-
  νων μετά τού Διευθυντού τού
  ενταύθα ύποκαταστήματος
  τής Άγροτικής Τραπέζης κ.
  Παπαδοπούλου, εγένοντο προ-
  χθές τα έγκαίνια τοΰ συνε-
  ταιρικοΰ έλαιουργείου Βόρ-
  ρων, τεθέντος ήδη είς λει¬
  τουργίαν. Συναφώς πρός τό
  έλαιον πληροφορούμεθα δτι
  θέλει γίνει την Κυριακήν σύ¬
  σκεψις είς την ενταύθα Άγρο-
  τικήν Τράπεζαν συμμετοχή
  καί των διευθυντήν τής Άγρο¬
  τικής Τραπέζης έν τή άλλη
  Κρήττι. Ή σύσκεψις θά άφιε-
  ρωθή είς τό ζήτημα τής συγ-
  κρατήσεως των τιμών τού ε¬
  λαίου.
  ΔΩΡΕΑ
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ
  Υπέρ τοϋ Πανανείου Νοσο-
  κομείου καί είς μνήμην τοΰ
  Ιωάννου Μαυράκη, κατετέ¬
  θησαν ημίν υπο τοΰ κ. Ν. Σω
  τηρίου Χημικοΰ, δραχμαί τρια
  κόσιαι (300).
  Διήλθε τής πόλεώς δι' "Αγι¬
  ον Νικόλαον ό άνώτερος Δι-
  οικητής Χωροφυλακής Κρήτης
  κ. Δημ. Σταυρόποολος. Ό κ.
  Σταυρόπουλος έπιστρέφει έξ
  Άγίου Νικολάου σήμερον.
  ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΛΑΙΑΙ
  Δι' άναγκαστικοΰ νόμου
  παρατείνεται μέχρι τής 30ής μη
  νός Νοεμβριού έ. έ. ή προθε-
  σμία διά την κατάργησιν των
  Ταμείων Προνοίας έλαιοπαρα-
  γωγής. _____________
  ΖΩΟΚΛΟΠΗ
  Άγνωστοι αφήρεσαν χθές
  έκ των παλαιών στρατώνων
  μίαν αΐγα άνιΊκουσαν είς την
  Δέσποιναν Τζανάκη.
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ύπουργών Οικονομικόν καί Έ-
  θνικής Οίκονομίας επετράπη
  ή καθ' υπέρβασιν των είσα
  κτέων ποσοτήτων, είσαγωγή
  έξ Ήνωμένων Πολιτειών τής
  Βορείου Άμερικής δερμάτων
  κατειργασμένων δασμ. κλ. 37
  γ—ι, μέχρι τού ποσοΰ των
  2400 χιλγρ. καί χρωμάτων
  νιτροκυτταρίνης δασμ. κλ.
  172—173 μέχρις άξίας ενός
  έκατομμυρίου.
  ΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Κατά νεωτέρας εϊδήσεις έκ
  Ρεθύμνης μέχρι τής στΐγμής
  εχουν άθλοθετήση διά τα ά·
  γωνίσματα των «Άρκαδίων»:
  1) Δήμος Ρεθήμνης διά τόν
  α'. νικητήν τού Άρκαδί-
  ου δρόμου. 2) Άποθήκη σιγα¬
  ρέττων Καραβασίλη διά τό
  τριπλοΰν άλμα. 3) Κυνηγετι-
  κός Σύλλογος διά τό αλμα
  είς μήκος. 4) Όμοσπον&ία
  Έπαγγελματιών καί Βιοτε-
  χνών διά την σκυταλοδρομίαν.
  5) Άντιπρόσωποι σιγαρέττων
  Παπαστράτου διά τόν δρόμον
  800 μέτρων.
  ΜΕΤΕΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ό πιθανός καιρός σήμερον
  καθ' άπασαν την νήσον έν
  γένει αστατος. Οί άνεμοι θά
  πνέουν ώςβόρειοι άσθενεΐς.Ή
  θερμοκρασΐα θά παραμείνη πε
  ρίπου ώς χθές: Θερμοκρασία
  τής χθές: 8ης ώρας 17,6 14ης
  21,8, ελαχίστη 14,7.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ
  ΠΡΟΕΚΑΑΕΣΕΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΖΩΗΡΟΤΑΤΗΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑΝ
  ΤΙ ΕΖΗΤΗΣΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκρπού μας).—ΝυκτεριναΙ είδή-
  σεις έκ τής Γαλλικής πρωτευούσης τονί-
  ζουν ότι ό εκφωνηθείς χθές λόγος τού
  Μπενέτο Μουσολίνι επί τή έπετείω τοΰ
  φασισμοΰ προύκάλεσεν έκεΐ δυσφορίαν
  την οποίαν μάλιστα εξεδήλωσεν εμφα-
  νώς ό δημοκρατικός καί σοσιαλιστικάς
  τύπος.
  •Ιδιαιτέραν εντύπωσιν προύξένησεν ή
  περικοπή τού λόγου τού Ιταλού πρω-
  θυπουργοΰ ή άναγομένη είς την απόδο¬
  σιν των Γερμανικήν άποικιών καί την α¬
  ναθεώρησιν των συνθηκών την οποίαν ύ-
  πηνίχθη εύρέως είς τόν λόγον τού όλΐου
  σολίνι. Έξ άφορμής μάλιστα τής περι-
  κοπής ταύτης αί Γαλλικαί έφημερίδες
  τής άριστεράς έπιτίθενται σφοδρώς εναν¬
  τίον τοΰ Μουσολίνι.
  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτωβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—"Έξ "Απω Άνατο-
  λής αγγέλλεται ότι διά την είρήνευσις
  Ίαπωνίας καί Κίνας καταβάλλονται
  προσπάθειαι. Είνε άγνωστον έν τούτοιν
  μ,εχΡ6 ,^ής "*-γμής άν αί προσπάθειαι
  αυται άποτελούν πράγματι τί τό σοβα¬
  ρόν καί είνε δυνατόν νά τελεσφορήσουν.
  ΕΙΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ ΙΔΡΥΕΤΑΙ
  ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΜΠΗΡΙΑΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). —"Ανεκοινώθη σή¬
  μερον ότι είς τόν άερολιμένα Μεραμ¬
  βέλλου (Έλούνδας) Οά ίδρυθή συντό¬
  μως τελωνείον. Ή ίδρυσις αυτή θά
  εξυπηρετήση την άεροπορικήν συγκοινω¬
  νίαν διά των ύδροπλάνων -ςής Ίμπήρι-
  αλ %ίργουέϊς
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΣΧΟΑΙΑΖΕΤΑΙ ΔΥΣΜΕΝΟΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλ)ματα έκ Α όν
  δίνου,μέσω Παρισίων παρουσιάζουν δυ
  σηρεστημένους καί τούς "Αγγλους έπι-
  σήμους έκ τού λόγου τού Ιταλού πρω-
  Ουπουργού, διατυπώσαντος ώς γνωστόν
  ωρισμένας αξιώσεις διά την Ιταλίαν
  καί Γερμανίαν προσβαλλούσας τήνσημε-
  ρινήν διεθνή ίσορροπίαν. "Αγγλικαί τί¬
  νες έφημερίδες έκπλήττονται πώς μετά
  την σώφρονα στάσιν τού Γκράντι έν
  Λονδίνω ό κ- Μουσολίνι έρχεται νά δι¬
  αταράξη την έκ τής στάσεως αυτού έπελ-
  ΟοΰσανάγαΟήνέντύπωσιν μεταξύ των ήμι-
  επισήμων έν Ά,γγλία κύκλων καί αυτή
  τή Βρεττανική κυβερνήσει.
  ΠΡΟΣ ΤΑΣ 8ΑΛΕΑΡΙΔΑΣ ΝΗΣΟΥ!
  ψ ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτιοβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Ηερολίνου αγ¬
  γέλλεται ότι καί έϊερον Γαλλικόν πολε¬
  μικόν πλέει πρός τάς Βαλεαρίδας νή-
  σουςκαί συγκεκριμένως την Μινόρκαν
  τίι