94972

Αριθμός τεύχους

4703

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

31/10/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  , «ρω.
  όδ
  αί την ί.
  έναν
  :ΐ»ν
  Φ
  .««
  ^ν*ίβ<ίί ' < «ι ' ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ Αιγυπτου έτησία λίραι 'λ εξάμηνον 'έ, 'Λμρρικής έτιισια δολ. 15 ίίΞιίμηνος » 8 Τιμη κατά φύλλον Λραχ ϋ 31 ΟΚΤΩ8ΡΙΟΥ 1937 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΟΣ Μ1Ν53ΓΑΥΡΟΥ 111'ΧΚΛίΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ί-ΙΟΣ 22ΟΝ ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ */03 ΐΠΕϊΐΥΐΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΣΤΑΣΙΑ! ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τό ζήτημα τής έξασφαλί- σεως ικανοποιητικών τιμών διά τό έλαιον, μάς απησχό¬ λησε ν ευθύς έξ άρχής καί πρό τής ενάρξεως άκόμη της συγκομιδήν τού έλαιοκάρ- που.' Καί τούτο διότι καθώς μάς έπληροφόρησαν, ή κερ- όοσκοπία έκινήθη καί ή ά- γριωτέρα εκμετάλλευσις η¬ πείλει τόν παραγωγόν πρύ ήτο ήναγκασμένος νά προ- πωλήση τό προϊόν τού όσο- οσο διά νά έξεύρη τα χρή- ματα πού έχρειάζετο διά νά καλύψη κατεπειγούσας ανάγ¬ κας τού. Υπεδείξαμεν δέ ώς μέτρον σωτηρίας των παρα¬ γωγήν καί προλήψεως τοϋ κακοΰ την άμεσον χορήγη¬ σιν είς τούς έλαιοπαραγω- γοΰς δανείων έπ' ενεχύρω τού προΐόντο; των παρά τής Άγροτικής Τραπέζης καί μάλιστα μέ χαμηλόν τόκον. Διότι έβλέπομεν ότι υπήρ¬ χεν ό κίνδυνος νά έξευτελι- οθοΰν πλήρως αί τιμαί τού ελαίου καί νά μην άπολαυ- σουν οί παραγωγοί τό κέρ- δος τής πλουσίας εσοδείας. Καί εύτυχώς ή Άγροτική Τραπέζα απεφάσισε την ά- σκησιν τής πολιτικής αυ¬ τής. "Ηδη, απεφασίσθη κατό¬ πιν συνεννοήσεως της Τρα¬ πέζης μετά τής Κυβερνήσεως νά αρχίση ή χορήγησις δα¬ νείων είς τούς έλαιοπαρα- γωγούς μόλις αρχίση ή βυγ- κομιδή τοΰ προϊόντος. Πρός τόν σκοπόν δέ αυτόν πρό- κειται νά συγκρατηθή σήμε¬ ρον ενταύθα σύσκεψις των διευθυντών των έν Κρήτη Ύποκαταστημάτων τής Ά- γροτραπέζης καί των αρμοδί¬ ων Κρατικήν εκπροσωπών, διά νά ρυθμιοθή τελικώς τό ζήτημα κατά τόν καλύτερον καί πρακτικώτερον καί τόν έπωφελέστερον διά την παραγωγήν τρόπον. Καί δέν αμφιβαλλομεν δτι ή σύσκε- ψις αυτή θ' απολήξη είς 8ε- τικά καί όριστικά συμπερά- σματα ώστε ή χορήγησις των δανείων επι γεωργική ενεχύ¬ ρω είς τούς έλαιοπαραγωγούς τής νήσου μας, ν' αρχίση τό συντβμώτερον. Ή άνάγκη αλλωστε τής λήψεως άμέσων μέτρων προστασίας καί ένι- σχύσεως των έλαιοπαραγω- γών καί συγκρατημοΰ των τιμών τοΰ ελαίου είς λογικά καί ίκανοποιητικά έπίπεδα είναι έμφανής είς δλους. Πολύ περισσότερον μάλιστα είς τού; διευθύνοντας τήν'Α- γροτράπεζαν καί είς τούς έκ- πρβσώπους τοΰ Κράτους, πού ειμπορούν ώς έκ τής θέσεώς των νά παρακολουθοΰν κα¬ λύτερον καί μέ περισσότε¬ ρον ενδιαφέρον τα παραγω- γικά μας ζητήματα. Ή Κρή¬ νη ηυτύχησεν εφέτος ϋστερα άπό δέκα πέντε έτήν συνε- χοΰς άφορίας, νά έχη πλου- σιωτάτην εσοδείαν ελαίου. Κατά τούς μετριωτέροϋς δέ ύπολογισμούς ή παραγωγή θά φθάση καί θά υπερβή έν τω συνόλω της καδ' όλην την νήσον, τα 35 έκατομμύρικ ο¬ κάδας. Καί έλπίζεται ότι εάν συγκρατηθούν αί τιμαί είς λογικά έπίπεδα, οί έλαιοπα- ραγωγοί θά είσπράξουν περί τό εν δισεκατομμύριον δραχ¬ μάς. Ποσόν έπαρκές διά την κάλυψιν των άναγκών των καί την σημαντικήν οικονο¬ μικήν ανακούφισιν των. Εί¬ ναι δέ άνάγκη νά επιτευχθή τουτο καί χάριν αυτών των ίδίων των παραγωγήν πού μοχθούν καί έργάζονται η¬ μέραν καί νύκτα καί δικαι- οΰνται έπομένως νά καρπω- θοΰν τα κέρδη τής άγίας ερ¬ γασίας των, άλλά καί χάριν τής παραγωγής καί τής έ- θνικης οίκονομίας γενικώτε- ρον. Διότι εάν κερδίσουν ε¬ φέτος οί έλαιοπαραγωγοί, θά κυκλοφορήση χρήμα καί θά κινηβίί ή Φγορά καί 8' άνα- ζωογονηθοϋν καί θά τονω- θοΰν καί όλοι οί άλλοι επαγ¬ γελματιαι. Συγχρόνως δέ θά έπιδοθοΰν μέ νέον ζήλον είς την καλλιέργειαν τής έλαίας πού τόσον εΐχε παρα- μεληθη κατά τα τελευταία έτη είς τόν τόπον μας. Άλλά δέν γεννάται άμφι- βολία ότι αί τιμαί τοΰ ελαίου θά συγκρατηθοΰν, άφοΰ άλ- λωστε καί είς την διεθνή α¬ γοράν διατηροΰνται είς ύψη- λά έπίπεδα, καί ότι οί παρα- γωγοί θά προατατευθοΰν αρ¬ κούντως. Καί περί τούτου εγ¬ γυώνται όχι μόνον τα λαμ¬ βανόμενα υπό τής Άγροτρα- πέζης μέτρα άλλά καί τής Κυβερνήσεως τό ενδιαφέρον πού εξεδηλώθη ηδη ζωηρώ¬ τατον καί θά συνεχισθή καί είς τό μέλλο ν ασφαλώς. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ... Συνήντησα προχθές μαθητρίας τάς οποίας ή καθηγήτριά των ω¬ δήγει είς τό Μουσείον Ηρακλεί¬ ου. Βραδύτερον έμαθα οτ; ή με¬ τάβασις αυτή είχε σχέσιν μέ μίαν «έμπράγματον» διδασκαλίαν τής ίστορίας έν σχέσει μέ την Μινω- ικήν εποχήν. —Καί νομΕζεις τα γεγονό; α¬ ποκαλύψιν;... μέ ηρώτησεν ό πρώ- τος καλώς πληροφορημένος. Λέν θέλω να πώ αύτό. Ή έκ- παίδευσις έν τώ συνόλω της—καί πρός τιμήν της ή τοπική—[ίαδίζει σήμερα όλωσδιόλου καινούργιους δρόμους. Συνεπώς ?να μάθημα ί¬ στορίας μέαα είς τό κοινωνικόν καί καλλιτεχνικόν περιβάλλον πού μας χαρίζουν τα μεγάλα άρχαι- ολογικά εύρήματα, δέν είνε ασφα¬ λώς οϋτε τό πρώτον, ουτε τό τελευ¬ ταίον. Ώστόσο τό προχθεσινό γε- γονός δέν κρίνεται άμοιρον ση- μασίας. Τα μορφωτικά καί ψυχο- λογικά τού Ιπίπεδα παρουσιάζουν ενδιαφέρον καί έπικαιρότητα. Ιΐαλαιότερα κάτι τέτοιοι έκπαιδευ- τικοί συγχρονισμοί, άν δέν ήσαν όλωσδιόλου σπάνιοι, ήσαν άσυνή- θιστοι. —ΤΙ ξέρω έγώ άπό τόν Μί- νωα καί τούς Μινω'ικούς Κρήτας! θυμοΰμαι δτι είπεν άλλοτε ε*νας αυμπ&λίτης, τελειόφοιτος τότε τοϋ Γυμνασίου, εις Ινα πρεσβύ- τερόν τού πού ήθελε νά κάμη έ¬ λεγχον των γνώσεών τού. Ό πρεσβύτερος έκεΐνος εχαρα- κτήρισε τό πράγμα λυπηρόν.Άλλ' ήτο λυπηρόν μόνον; Ύποθέτω κάτι παραπάνω άπό λυπηρόν έφ' όσον την ευθύνην έδώ είχον ά- πόγονοι τοΰ Μίνωος... αποκλει¬ στικώς! Έν πάση περιπτώσει του¬ το έδικαιολογεϊτο λόγω των πε- ριστάσεων καί των συνθηκών τής έποχής έκείνης. Άλλά καί τής στενότητος ϊσως των γνώσεων γύ- ρω άπό τό άριστοτέχνημα τοΰ Μι- νιο'ικοΰ πολιτισμοΰ. Σήμερα ομως τα πράγματα διαφέρουν. "Ελλει¬ ψις γνώσεων, στοιχειωοών τουλά¬ χιστον, δέν έπιτρέπεται. "Υστερα άπό την διάδοσιν των άφορώντων την ζωήν καί την τέχνην των προ- ϊστορικών Κρητών έως την άπω- τάτην γωνίαν τής γής, Ενας Κρής ή ενας Ήρακλειώτης εΐδικώτερα δέν μπορεΐ νά μένη μέσα είς την κλασσικήν άγνοιαν των προπολεμι κων έτών. —Ή μικροΰλα πού άποθαυμά- ζει μέ προσοχή καί εκστασι, τίς λεπτές δσο καί βαθύτατα έκ- φραστικές γραμμές μιάς Μινω'ικής χοιχογραφίας, είνε ϊνα ένσταντανέ άπό τα δυνάμενα νά χρησιμο- ποιηθοΰν καί τουριστικώς άκόμη! 'Έτσί υποθέτω θά καθώριζεν τα πράγματα ϊνας πού τοΰ άρέ- σουν σέ κάθε Ικφανσι τής ζωής μας οί όραματισμοί καί τα παρα- δείγματα. Καί θά έλεγεν δ,τι τό ωραίον καί τό άκριβές. Έκπαί- δευσις πού άρχίζει ή τελειώνει γύρω άπό τα θαυμασία τοΰ προϊ- σιορικοΰ ή [στορικοΰ παρελθόντος μας έςυψώνει τό πνευματικόν μας :εριεχόμενον καί διαφημίζε: την ιοινωνικήν μας όντότητα. "Ο,τι δέν ξζ'!)ρομί^ εμείς οί μεγάλοι, τι δέν έκάμαμεν διά νά γνωρί¬ σωμεν την πολύπτυχη σκηνογρα- φία αυτής τής γής πού πατοΰμε, άς τό μάθουν καί άς τό κάμουν ύρύτατα οί μέλλοντες πρωτοπόροι :ής καινούργιας, (ίσοζ'>γισμένης
  καί συγχρονισμένης) Κρητικής
  ζωής.
  * *
  Δέν είνε λοιπόν μονομερές τό
  προχθεσινό παράδειγμα. Δΐν γεν-
  να απλώς παρηγορίας καί δέν δή
  μιουργεϊ αυτομάτως ϊπαίνους διά
  τόν παιδαγωγόν. Δίδει βάσιν καί
  κατεύθυνσιν εις δλα έκεΐνα πού
  ευχεται ή κοινή γνώμη γενικώτα-
  τα διά τό μάθημα τής Ίστορίας.
  Εΐχε τόσο παραμερισθή άπό τόν
  προγενέστερον κόσμον! Ή συστη-
  ματική της διδασκαλία δέν άπε-
  τέλεσεν έ'ως την στιγμήν αυτήν,
  άπασχόλησιν σοβαράν. Οί όδηγοί,
  οί περίφημοι τσιτσερόνε των άρ-
  χαιολογικών καί Εστορικών χώ-
  ρων, ήσαν Ιδώ μία σπαρταριστή
  έκφρασις διά τόν άγευστον πείρας
  ταξιδιώτην:
  —Ή Ελλάς είνε χώρα των
  ληστών καί των... άνιστορήτων
  έφώναζεν ό φο^ζρίις Ικεΐνος Έο-
  μόνδος Άμποΰ.
  Σήμερα ή κατάρα αύτη έ'χει
  σόυστή τελείως ή πάει νά σβυ
  στή... Σχολικά θεαματα ίπως τό
  προχθεσινόν, άσχέτως βεβαία τοΰ
  καρουσιαζομένου γενικωτέρου Ιν-
  διαφέροντος, θέτουν έδώ τόν πρώ¬
  τον .. λίθον τοΰ άναθέματος.
  ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΕπιστοΑαΙ αναγνωστών
  ΕΟΙ ΤΗΣ ΣΚΕΊΈΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
  Ή άντίθετος άποψις
  Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν
  ευχαρίστως την κάτωθι έπιστο-
  λήν:
  Κϋρΐε Διευθυντά,
  Είς αό φύλλον τής «Ανορ¬
  θώσεως» τής 29ης λήγοντος,
  άσχολούμενοι μέ τό στεγαστι-
  κόν πρόβλημα τής πόλεως,
  ώς εδημιουργήθη τουτο μετά
  τάς τελευταίας πλημμύρας,
  γράφετε ότι συμφωνεΐτε είς
  την "ίδρυσιν πολεοδομικοθ όρ-
  γανισμοΰ πρός αντιμετώπισιν
  καί λύσιν τοΰ ολου οίκοδομι-
  κοϋ καί ρυμοτομικοΰ προβλή-
  ματος.
  Φυσικά, δέν γνωρίζω πώς
  αντιλαμβάνεσθε σεΐς καΐ πώς
  σκέπτεσθε την "ίδρυσιν τοϋ
  όργανισμοΰ αύτοΰ. Έπειδή δ-
  μως κσί έγώ ένδιαφέρομαι
  ζωηρώς όπως καΐ κάθε δημό-
  της διά την πόλιν μας, άλλά
  πονώ έξ ϊσου καί διά ιήν οί
  κονομικήν μας κατάστασιν,
  σπεύδω νά έκθέσω τάς σκέ-
  ψεις μου επί τού ζητήματος
  τούτου μέ την έλπίδα δτι θά
  τύχουν τής προσοχής καί με-
  λέτης έκ μέρους των αρμοδίων
  κα'ι ιδιαιτέρως τοϋ κ. Νομάρ¬
  χου ποΰ τόσον στοργικόν εν¬
  διαφέρον επιδεικνύει διά τόν
  τόπον μας.
  Βεβαία άναγνωρίζω καΐ έ¬
  γώ δτι ή πόλις μας ευρίσκε¬
  ται είς αθλίαν κατάστασιν.
  Καί άντιλαμβάνομαι την μέγα
  λην ανάγκην τής έκ βόθρων
  άναδημιουργίας της, ώστε καί
  ό κόσμος πού διαμένει είς
  τρώγλας ή στερεΐται παντε-
  λώς στέγης νά κατοικηοτ) είς
  άνετα, ύγιεινά καί άσφαλή οί
  κήματα καΐ ή πόλις νά έξυγι-
  ανθή, νά εύπρεπισθή καί νά
  αποκτήση, αίσθητικήν εμφάνι¬
  σιν, άφοΰ μάλιστα αποτελεί
  καί σπουδαιότατον τουριστι-
  κόν κέντρον καί την έπισκέ-
  πτονται χιλιάδες ξένων άπό
  πάσης γωνίας τής γής κατ'
  έτος. Άλλά δέν φρονώ δτι
  πρέπει απαραιτήτως νά γίνη
  πολεοδομικός όργανισμός διά
  νά συντελεσθή αυτή ή άνα-
  δημιουργία. Καί τουτο διότι
  ή πεΐρα έ'χει διδάξει νά
  φοβοΰμεθα τούς όργανισμούς
  σύτοϋς. Άποβαίνουν δυστυ-
  χώς δταν δέν έχουν συνεχή,
  άγρυπνον καί αυστηράν πα¬
  ρακολούθησιν καί έλεγχον, όρ
  γανισμοί γραφειοκρατικοί, έ-
  πιβαρύνοντες την οικονομικήν
  ζωήν κάθε τόπου χωρίς νά
  προσφέρουν σπουδαίας υπη¬
  ρεσίας είς τόν σκοπόν χάριν
  τοϋ όποίου συνιστώνται. Α¬
  πόδειξις αί διαχειριστικαί α¬
  νωμαλίαι καί ή έν γένει ά
  θλία δράσις κατά τό παρελ¬
  θόν τόσον τοϋ Α. Σ. Ο τής
  Πελοπονήσου δσον καί τοϋ
  αϋτονόμου όργανισμοΰ σει
  σμοπαθών Κορινθίας. Καί ά
  νησυχώ ^μήπως συμβοΰν καί
  έδώ τα ϊδια καί μήπως ό όρ¬
  γανισμός αύτός γίνη άφορμή
  νέας φορολογίας των τοπικών
  προϊόντων. Φρονώ λοιπόν, δ¬
  τι θά πρέπει νά έγκαταλει-
  φθή ή ίδέα αύτη καί νά φρον¬
  τίσωμεν νά θεραπεύσωμεν δι'
  άλλου τρόπου τάς ανάγκας
  μας.
  Ό Δήμος μας έχει πε¬
  ρί τα 25 έκατομ. δραχ.έσοδα.
  Είναι δηλαδή έκ των πλου-
  σιωτέρων τού Κράτους. Καΐ
  θά πρέπει ν' αναλάβη τό έρ¬
  γον αύτό τής άναδημιουργίας
  τής πόλεως, άφοΰ αλλωστε ή
  σημερινή κυβέρνησις είναι
  πρόθυμος νά ενισχύση μίαν
  τοιαύτην προσπάθειαν καί ύ-
  λικώς καί ήθικώς. Είμτιορεί
  κάλλιστα νά περιορίση τα έ-
  ξοδά τού διά νά διαθέτη, δλας
  τάς οίκονομίας τού είς έργα
  έξυγιαντικά, πρωτίστως έξυ-
  γιαντικά. Έπιβάλλεται έπίσης
  κατά την γνώμην μου νά μεί-
  νουν πρός τό παρόν τα μεγά¬
  λα σχέδια των μεγάρων καί
  των καλλιτεχνικόν ΐδρυμάτων
  καί νά διατεθοΰν δσο τό δυ¬
  νατόν περισσότερα χρήματα
  εΐςρυμοτομίας, είς κατασκευήν
  ύπονόμων, είς ανέγερσιν έρ-
  γατικών συνοικιών. Διότι πρω¬
  τίστως πρέπει νά εξασφαλίσω¬
  μεν την υγείαν καί την ζωήν
  μας καί κατόπιν νά σκεφθώ-
  μεν διά τάς άλλας ψυχικάς
  καί πνευματικάς τέρψεις μας.
  Πιστεΰω δτι έπ' αύτοΰ δέν θά
  υπάρχη κανεΐς ποϋ νά έχη δι-
  αφωνίας.
  Εύχαριστώ διά την φιλοξε-
  νίαν.
  ΣΥΝΔΗΜΟΤΗΣ
  ΣΗΜ. «Ανορθώσεως».— Αί ά-
  ναπτυσσσόμεναι άνωτέριρ σκέψεις
  ομολογούμεν ότι χρήζονν ιδιαιτέ¬
  ρας μελέτης ώς κατά πάντα άξιό-
  λογοι. Άλλ' ό έπιστολογράφος
  μας παρέβλεψεν προφανώς τό ση¬
  μαντικώτερον σημείον τοΰ άρθρου
  μας: Έγράφαμεν λοιπόν: «...Καί
  πρό πάντων δέν πρέπει ν' αποβή
  (ό όργανισμός) είς βάρος τής οί-
  κονομικής ζωής τοΰ τόπου»...
  Δηλαδή άπεκλείσαμεν ευθύς έξ
  άρχής την επιβολήν νέας φορολο¬
  γίας ή την οιανδήποτε άλλην οι¬
  κονομικήν επιβάρυνσιν τοΰ τόπου
  χάριν τοϋ πολεοδομικοΰ όργανι¬
  σμοΰ. Καί έπ' αύτοΰ είμεθα απο¬
  λύτως σύμφωνοι μέ τόν έπιστολο-
  γράφον μας.
  ΟΕΡΑΝΟΣ
  ΥΠΕΡΤΟΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟιΊΑΒΟΗ
  ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΪΑ
  ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚ! ΣΥΣΣΙΤΙΑ
  Τό υπουργείον τής Παι-
  δείας έλαβε τελευταίως δύο
  άποφάσεις έξαιρετικής σημα-
  σίας διά τό μέλλο ν τής χώ¬
  ρας καί τάς έθεσεν άμέοως
  είς εφαρμογήν. Προήγαγε
  μέγαν αριθμόν σχολείων τής
  δημοτικής έκπαιδεύσεως καί
  διώρισε εκατοντάδας νέους
  διδασκάλους άφ' ενός, ώστε
  νά γίνεται καλυτέρα καί με¬
  θοδικωτέρα ή διδασκαλία.
  Καί απεφάσισε την πλήρη ά-
  ναδιοργάνωσιν καί την συ-
  στηματοποίησιν την μαθητι-
  κων συσαιτίων άφ' ετέρου.
  Διά την οργάνωσιν μάλιστα
  των συσσιτίων χάρις είς τό
  γενικώτερον ενδιαφέρον τής
  κυβερνήσεως, απεφασίσθη η
  χορήγησις νέων σημαντικήν
  πιστώσεων έκ τού Κρατικοΰ
  προϋπολογισμόν. Κατ' αυ¬
  τόν τόν τρόπον, άρχίζει καί
  είς την χώραν μας ό πλήρης
  συγχρονιομός καί ή ενίσχυ¬
  σις τής στοιχειώδους έκπαι-
  δεύσεως. Καί τούτο είπομεν
  έχει τεραστίαν σημασίαν διά
  την εθνικήν μας συγκρότη-
  σιν.
  Ή Ελλάς, πρέπει νά τό
  ομολογήσωμεν, δέν ειμπο¬
  ρεί, δυστυχής, νά καυχηθη
  διά την μέχρι τούδε μέρι-
  μνάν της υπέρ τής παιδείας.
  Ούτε καί δύναται νά ίσχυρι-
  σΒΓι ότι έπέδειξεν όσον θά
  έπρεπεν ενδιαφέρον διά την
  στοιχειώδη μόρφωσιν τοΰ λα-
  ού της. ΔΓ αϋτό καί παρ' ό¬
  λον ότι έχει παρέλθη όλό-
  αίών
  λευθερώσεώς της καί τής
  κροτήσεώς της είς κράτος α¬
  νεξάρτητον, έν τούτοις τα
  τριάντα έκατοστά τοΰ πλη-
  θυσμοΰ, δέν γνωρίζουν οϋτε
  απλήν κάν ανάγνωσιν καί
  γραφήν. Είς αύτην δέ την
  θλιβεράν άγραμματωσύνην ό
  φείλεται ασφαλώς καί ή κα¬
  θυστέρησις τής άναπτύξεως
  τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰ μας.
  Διότι λαός πού δέν γνωρίζει
  ανάγνωσιν, δέν ειμπορεί καί
  νά παρακολουθή τάς νεωτέ¬
  ρας προόδους τοΰ πολιτισμοΰ,
  δέν ειμπορεί νά προσαρμο¬
  σθή είς τάς νέας συνθήκας
  τής συγχρόνου ζωής, έπομέ¬
  νως δέν ειμπορεί, δέν έχη
  καί τα προσόντα τής δημιουρ
  γίας, της μεγαλουργοΰ δρά-
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ
  ΕΙΣΦΟΡΑΙ
  Έκ προηγουμένων
  εισφορών δ
  ραχ
  226.252
  Άδελφοί Φραγκό-
  πουλοι Αθήναι
  »
  5.000
  Τάσος Μορτόπουλος
  Πειραιεύς
  »
  ι.οοο
  Γεώργ. Ράδοβιτς Α¬
  θήναι
  »
  3.000
  Κληρονόμοι* 11ε πτ.-
  ράκη
  »
  «Ι Μ
  Σύνολον
  »
  238.052
  σεως. Την αλήθειαν δέ αυ¬
  τήν αντελήφθη ασφαλώς καί
  ή σημερινή κυβέρνησις καί
  δι' αϋτό φροντίζει διά τοΰ ύ-
  ηουργείου της Παιδείας νά
  τονώση την στοιχειώδη εκ¬
  παίδευσιν καί νά καταστήση
  την παιδείαν κοινόν κτημα
  δι' όλον γενικώς τόν λαόν.
  ΔΓ αύτό καί ίδρύει νέα σχο¬
  λεΐα καί προάγει τα ύπάρ-
  χοντα είς τα όποΐα φοιτοΰν
  ύπεράριθμοι μαθηταί καί δι-
  ορίζει νέους διδασκάλους.Έλ
  πίζομεν δέ ότι θά συνεχίση
  καί είς το μέλλον την προσ¬
  πάθειαν αυτήν, προάγουσα
  καί άλλα άκόμη σχολεΐα,
  διορίζουσα καί άλλους άκό¬
  μη διδαβκάλους,ίδρύουσα παν
  τού καί είς τούς μικροτέρους
  άκόμη συνοικισμούς των πό¬
  λεων καί τής ύπαίθρου νέα
  σχολεΐα.
  Άλλ' ή κυβέρνησις πράτ¬
  τει είπομεν καί κάτι άλλο.
  Ένισχύει καί άναδιοργανώ-
  νει τα μαθητικά συσσίτια.
  Καί φροντίζει όλοι οί μα¬
  θηταί καί οί πτωχότεροι
  καί τα παιδία των εντελώς
  άπόρων πολιτών, νά ευρί¬
  σκουν είς τό σχολείον όχι
  μόνον την πνευματικήν καί
  ψυχικήν μόρφωσιν άλλά καί
  την καλήν καί έπαρκη τρο¬
  φήν διά την σωματικήν των
  ανάπτυξιν. Είς τα συσσίτια
  δέ αύτά ' ημείς τουλάχιστον
  αποδίδομεν μεγίστη ν σημα¬
  σίαν. Διότι αύτά θά έξασφα-
  λίσουν υγείαν είς τούς μα-
  πολίτας με ισχυρόν καί εύ-
  ρωστον οργανισμόν. Καί δι'
  αύτό φρονούμεν ότι είνε επι¬
  βεβλημένον νά ένισχυθούν
  έτι περισσότερον τα μαθητι¬
  κά συσσίτια.
  Τα σχολεΐα άποτελοΰν τα
  φυτώρια όπου θ' άναπτυχθούν
  καί σωματικως καί πνευματι¬
  κώς καί ψυχικώς οί νέοι πο¬
  λίται. Καί πρέπει ή ανάπτυ¬
  ξις των τόσον ή πνευματική
  καί ήθική, όσον καί ή σω-
  ματική νά είναι πλήρης. Δι¬
  ότι μόνον τότε θά δημιουρ¬
  γήσωμεν πολίτας ίκανούς δι'
  έργα μεγάλα καί ευρυτέρας
  έπιδιώξεις. Καί μόνον τότε
  θά είνε δυνατόν νά μεγα-
  λουργήσωμεν καί ώς άτομα
  καί ώς λαός καί ώς εθνικόν
  σύνολον.
  Τα έλαιουργεϊα.
  Παρουσία των διευθυντών,
  των τεχνικών έπιθεωρητών
  καί τοΰ μηχανικοθ κ. Μυλο-
  ποταμίτη, είς τόν οποίον ό-
  φείλονται τα σχέδια, ετελέ¬
  σθησαν προχθές είς Βόρρους
  τα έγκαίνια τοΰ συνεταιρι-
  στικοθ έλαιουργεϊου Βόρρων.
  Μετ* ολίγον δέ θά γίνουν
  τα έγκαίνια καΐ των άλλων
  έλαιουργείων, Βενεράτου, Ά-
  γίου Μύρωνος, Έμπάρου πού
  κατασκευάζονται μέ δάνεια
  τής Άγροτραπέζης. Ή ίδρυ¬
  σις των έλαιουργείων αυτών
  αποτελεί γεγονός έξαιρετικώς
  ευχάριστον καί σημειώνει
  σταθμόν προόδου διά την γε¬
  ωργίαν μας. Ή έλαιουργία
  συσιηματοποιεΐται σΰμφωνα
  μέ τα δεδομένα τής έπιστή-
  μης καΐ μέ σκοπόν την εξυπη¬
  ρέτησιν των παραγωγών. Καί
  τό κέρδος θά είναι .σημαντι¬
  κόν καί διά την ελαιοπαρα¬
  γωγήν καί διά την έν γένει
  εθνικήν οίκονομίαν μας.
  έκεΐ πνιγέντα. Έπειδή δέ τα
  πτώματα αύτά άποσυντιθέ-
  μενα, δημιουργοΰν κίνδυνον
  διά την υγείαν των πολιτών
  έπιβάλλεται φρονούμεν νά
  φροντίση ή ϋπηρεσία καθαρι¬
  ότητος καί κάθε άλλη ϋπηρε¬
  σία διά την περισυλλογήν των
  τό ταχύτερον καί τούς ένταφι-
  ασμοΰς των μακράν τής πό¬
  λεως. Πρόκειται επαναλαμβά¬
  νομεν περί ζητήματος ύγείας
  ποΰ δέν έπιδέχεται άναβολάς.
  Ζήτημα ϋγείας.
  Τώρα όπότε άπεσΰρθησαν
  τα νερά των πλημμυρών καί
  έξεκαθαρίσθησαν οίδρόμοι καί
  οί άγροί άπό την λάσπην καί
  τα χώματα, άποκαλύπτονται
  πλήθος τιτωμάτων ζώων πού
  παρεσύρθησαν καί έτάφησαν
  Παραπήγματα.
  'Υπείκουσαι αί τοπικαί αρ¬
  χαί είς την άμεσον ανάγκην
  τής ταχυτέρας στεγάσεως
  των πλημμυροπαθών τής πό¬
  λεώς μας, απεφάσισαν την
  κατασκευήν ξυλίνων παρα-
  πηγμάτων πρός τόν σκοπόν
  αυτόν. Καί έπραξαν φυσικά
  καλώς. Φανταζόμεθα δμως
  δτι τα παραπήγματα αύτά
  θά χρησιμοποιηθοΰν προσωρι¬
  νώς μόνον, μέχρι τής όριστι-
  κής άντιμετωπίσεως τού στε-
  γαστικοΰ τιροβλήματος. Διότι
  θά ήτο σόλοικον βεβαία είς
  την εποχήν αυτήν τής μάχης
  κατά τής παράγκας νά δημι¬
  ουργήσωμεν ημείς έδώ μίαν
  παραγκούπολιν. Πάντως τό
  ενδιαφέρον τόσον τού κ. Νο¬
  μάρχου δσον καΐ τοϋ κ. Δη-
  μάρχου διά την πόλιν είναι
  γνωστόν. Καί τουτο αποτελεί
  εγγύησιν δτι τα παραπήγματα
  δέν θά μείνουν ώς μόνιμοι
  κατοικίαι των πλημμυροπα¬
  θών.
  ι
  Ι
  »**
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό ά
  ριστούργημα τού "Ιψεν: 'ΠΕΕΡ
  ΓΚΥΝΤ.
  ΤάςΚυριακάς ή πρώτη άπογευμα
  τινή ώρα 4 μ. μ. μέ τιμάς ήλατ-
  τωμένας.
  Μ1ΝΩΑ.— Σήμερον ώρα 3 μ.
  μ. 6 μ. μ. καί 10 μ. μ. τό εργο
  πού θά καταπλήξη/.Όυγή τού Ταρ-
  ζάν» Αί άτέλειαι' δέν ίσχύουν.
  ΙΙιΑΙΙΑΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΠΕΕΡ ιΤΤΙΤ
  Χάνς Αλμπερς
  "Ολγα Τσέχοβα
  ΑΥΡΙΟΝ
  =
  ΚΥΡΙΟΣ
  ΠΡ1ΓΣ1ΑΜΕΗ0Σ
  Μέ την
  , Κλωντέτ Κολμπέρ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό έγχρωμον άρι-1
  στούργημα:

  >
  Ο
  -*-
  < ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓ1Ε ΜΑΡΑΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ ■ ■■■■■■■ — ■■ — ■■ —■■■■ιε — ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορειον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5-41 Άπό τού θρόνου είς την λαψητόμον. ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΜΣΣΑ = 239ον ρ—ιε—ε*——ε— Τέλος έφθασε καί ή μεγα- λοπρεπής αμαξα μέ τα 8 άλο- γσ, πίσω της δέ τό άνοικτό ά- μσξάκι πού μετέψερε τίς δυό κσμαριέρες. Αύτό ήταν, γιά τούς χωρικούς τό δεύτερο μυ- στηριώδες καί άνεξήγητο συμ¬ βάν τής ημέρας. Πρώτα ήλ- θαν οί δραγόνοι, οί όποΐοι ε¬ περίμεναν ποίος ξέρει τί. "Ε- πειτα έφθασαν τα δυό άμά- ξια, όδηγούμενα άπό άνθρώ- πους μέ κομψές λιβρέες. "Αλ- λο πάλι αύτό: Κΰττα μέ τί σε- βασμό, μέ τί έπισημότητα, ό διοικητής τού άποσπάσματος έχαιρετοθσε τούς παράξενους ταξιδιώτες! "Οχι μονάχα μέ σεβσσμό, άλλά καί μέ υποτα¬ γή: Όλη την ώρα πού τούς έμιλοΰσεν, εΐχε τό χέρι στό κράνος. Ό στάθμάρχης. ό Ντρουέ, μέλος τής οργανώσε¬ ως των Ίακωβίνων, δημο¬ κρατικάς άδιάλλακτος καί ά- γριος εϊχε καρφώση τα μά- τιά τού στή σκηνή. Σίγουρσ, έσκέφηκε, ήσαν άριστοκράτες πού έστριβαν—άνθρωποι πού καλό θά ήταν όπωσδήποτε νά τούς άρπάξη, αν μποροΰσεν, άπό τό γιακά. Έν πάση πε¬ ριπτώσει, διέταξε κρυφά τό προσοπικό των σταύλων νά μην πολυβιασθή νά ύπηρετήση τούς μυστηριώδεις ταξιδιώτες. Καί σιγά-σιγά, ή αμαξα μέ τούς έπιβάτες πού εΐχαν αρ¬ χίση νά νυστάζουν άπό την κούρασι καί τό σκοτάδι, έξα- κολούθησε τό δρόμο της. Άλλά δέν εΤχαν περάση ουτε δέκο: λεπτά καί ξαφνικά διεδόθη ή είδησις δτι ή αμα¬ ξα μετέφερε τή βασιλική οί κογένεια. Γενική αναστάτω¬ σις. Ό διοικητής τοΰ άποσπά¬ σματος. — «Φύγετε, βιασθή τε, είσθε χαμένοι εάν δέν βι- ασθήτε», είχεν ειπή σιγά στόν Μουστιέ, τόν ε'ναν άπό τούς συνοδούς — αντελήφθη άμέ σως τόν κίνδυνο καί θέλησε νά σπεύση μέ τούς άνδρας τού πίσω άπό την άμαξα. Ό δχλος ώργισμένος έκύκλω- σε τό άπόσπασμα. Οί δραγό¬ νοι, άναμμένοι άπό τό κρασΐ, δέν ΰπήκουσαν πιά στίς δια- ταγές καί έγιναν έ'να μέ τόν λαό. Μερικοί άνδρες άποψα- σιστικοί έσήμαναν συναγερ- μό. Κ' ένω ή ταρσχή των πάντων εΐχε μεταβληθή σέ άπερίνραπτη αταξία καί σύγ- χυσι, ό Ντρουέ, ό Ίακωβΐνος, έπή&ησεν επάνω σ' ε'να τρα- πέζι κ' εφώναξε στό άγριεμέ- νο πλήθος:. — Σάς όρκίζομαι πώς έκεϊ- νος ό χοντρός πού πέρασεν είνε ό βασιληας ! (συνεχίζεται) Άλ. Γ. Στεφανίδης ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως ίατρός ΕύαγγελισμοΟ σπουδάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέω ιατρείω τού όδός (Πλατειά — Στράτά) έναντι φαρμακείον) κ. Ζαχαριάδου. Ή εϊσοδος έκ τής όδοΰ Καγιαμπή. νΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Μάθετε νά άρνήσθε... 1έ μιά νεαρά άναγνώοτρια. «Εϊμαι ώραία μοϋ γράφει ή «αί- ωνία» άναγνώστις μου, άρέσω πο- λύ, άρέσω ΰπερβολικά. Πολλοί άνδρες τρέχουν πίσω μου οί όποΐ¬ οι, δταν άντιληφθοΰν δ:ι δέν 9ά τούς άγαπήσω ιτοτέ, γίνονται οί χειρότεροι έχθροί μου καί λέγουν κάθε κακό είς βάρος μου . >
  Άγαπητή Νινέττα, τό ψευδώνυ-
  μό σου συγγενεύει μέ... κοκέττα.
  Μπορεϊς νά βεβαιώσης τόν έαυτό
  σου καί τούς άλλους, δτι δέν εΐ-
  σαι περισσότερο άπ' δσο θά επρε-
  πε φιλάρεσκη μέ τούς άποκρουο-
  μένους μνήστήρας; Σκέπτεσαι ότι
  παο' δλα αϋτά δέν εΐσαι ττολύ βε¬
  βαία γιά τα αίσθήματά σου καί
  έλπίζεις σ* ενα έ'ρωτα... "Ομως
  κατά την περίοδο των εκάστοτε
  δισταγμών σου, οί άνδρες έλπί-
  ζουν, καί δταν μέ την σειράν των
  άντιληφθοΰν δτι τούς ξεγέλασες,
  έ'χουν κάθε δικαίωμα νά σέ κατη-
  γορήσουν γιά έπιπολαιότητα.
  "Οταν μία κοπέλλα άρέσει δ-
  -τως συμβαίνει μ' έσέ, δέν ύπάρ-
  χούν πολλοί τρόποι ίνΕργείας.'Ε-
  χει καθήκον νά ύποδείξη ευθύς ά-
  μέσως στόν κάθε έμφανιζομενο
  μνηστήρά της ότι δέν εχει τίποτε
  νά έλπίζη άπ' αυτήν. Πολύ άπο-
  φασιστική πράγματι στάσις, άλλ'
  είνε ή μόνη άραόζουσα.
  Πολύ όλίγες γυναϊκες εχουν αύ¬
  τό τό θάρρος. Φοβοΰνται τίς μομ-
  Φές καί τίς άντεγκλήσεις καί έξ
  αλλου άρέσκονται πολύ νά αισθά¬
  νουνται δτι άγαπώνται έστω άπό
  άνθρωπο πού δέν πρόκειται ποτέ
  νά συμπαθήσουν.
  Μινέττα, μάθε, ν' άρνήσαι.
  Άλλά θά μοϋ ττης, δέν άρχίζουν
  άμέσως πάντοτε άπό την έκμυστή-
  ρευσι, ουτε σέ ζητοΰν είς γάμο
  ευθύς μέ την άρχή ενός φλέρτ...
  "Εστω! Μην επιτρέψας δμως σ'
  ίνα άδιάφορο άνδρα νά σέ φλερ-
  τάρτ)... θά ξεύρτις άν θελήσης νά
  συμπΞριφερθης άνάλογα. Είνε τό¬
  σο εϋκολο νά εΐσαι άπησχολημέ-
  νη δταν σέ προσκαλοΰν, καί άδιά-
  φορη δταν σέ πέρνουν στό τηλέ-
  φωνο.
  Όποιοσδήποτε καί αν είνε ό
  άνδρας, δέν άργει νά καταλάβη
  καί αύτό σέ άπαλλάσσει άπό άπει
  ρες ένοχλήσίΐς.
  ή Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  κσΐ τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.24.
  12 3 4 5 6 7
  9 10 11 12 13
  ε*αΜ~ΒΙ
  α
  ΐππαϋϋ
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Τέτοιο άπεύχονται νάναι ε¬
  να σοκκάκ: (ορόμος) οί μεθυσμέ-
  νοι.—Έλληνική μεγαλούπολις.
  ."ι) 'Υποθετικόν.—Μεγάλη λύπη.
  — Μάρκα μεγάλης Έλληνικής βι-
  ομηχανίας πλεκτών.
  Γ)) Οΰράνιον χειμερινόν φαινό¬
  μενον.— Εχει μάρτυρα τόν ήλι¬
  ον.— Κτητική άντων.
  7) Μάρκα αύτοκινήτων.—"Ετσι
  λέγεται κάθε καλός ήθοποιός τοΰ
  κ ινηματογράφου.
  (.() Μόριον ύποθ.—Ευρίσκεται
  κυρίως στίς Έκκλγρίες.—Ξενικός
  τ ίτλος ύψηλότητος.
  11) Ήμέρα άργίας (ξενική).—
  Νομοθέτης Αθηνών άρχαϊος.—Έ-
  πιφώνημα επιθυμίας πόνου καί
  έκδικήσειυς.
  !.'5) Ελληνικόν πέλαγος.—Συ-
  ναντάται στάς
  ρρεΐ
  ΚΑΗΕΤϋΣ
  I) Μέλος τής Βασιλικής οικο¬
  γενείας τής Τροίας. —Πόλις τής
  Πελοποννήσου.
  ο) "Αρθρον.—Μέγας Βέλγος έ-
  φευρέτη; καί έξερευνητής τοΰ αί-
  θέρος. — Δέν είναι έδώ.
  5) Χωρίον τής Άττικοβοιωτίας.
  —Καί ξύλον εϋφλεκτον.—Ουδείς
  άνευ έξαιρέσεως.—"Αρθρον.
  7) Μολις τεθή είς κίνησιν αρ¬
  χινά τό παραμύθι.— Γεωμετρικήν
  σχήμα.
  II)
  Μόριον βοηθητικόν μέλλον-
  τος.— Συνεργασία έπιχειρήσεων
  (ξενική).—Άπαισία νόσος.
  11) Τέτοιο είναι τό κάθε ση-
  μαδάκι τής μουσικής.—Μικρά
  κρατι/ή Οποδιαίρεσις.—Άόριστος
  άντων.
  Κ») ΙΙοιητικόν μέτρον.—'Γήν έ-
  πιζητοΰμεν δλοι μας τό'καλοκαΐ-
  ρι.
  Κ....πλή; Αθήναι
  ει ■ ■
  Άποκλειστική άντιπροσωπεία
  ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ
  Είς τό Πρακτορείον Λαμττροπούλου
  (ττλατεΐα Βενιζέλου).
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΐ = =
  1 [ΙΙΙΙΙΙ 111 ΜΙΙ
  Η ζωη τής μΕλαγχολικής
  Κ 01 Π Ω ΜΙ Κ γ
  35ον αότοκρατείρα;.
  Την 4 Μαΐου τοΰ 1857_τό αΰ-
  τοκρατορικόν ζεΰγος είσέρχεται
  επισήμως εις την Βουδαπέστην.
  Ή Έλισάβετ μένει ένθαυσια-
  σμένη άπά την γνωριμία της μέ
  τούς Μαγυάρους. Τί χρώμα Ιχει
  αυτή ή Ούγγαρία! Τα αίσθήμα-
  τα είναι άμοιβαΐα. Κα'. ή Ούγγα¬
  ρία έκδηλώνει μέ κάθε τρόπο
  την συμπάθειαν της πρός την
  νεαράν αύτοκράτειραν. Είς την
  Βουδαπέστην είχε φθάση ή φήμη
  των διαρκών προστριβών τής Έ¬
  λισάβετ μέ την πεθερά της. Ή
  Ούγγαρία αίσθάνεται τόν έαυτό
  της θΰμα τής άγερώχου άρχιδου-
  κίσσης, ποΰ είχε πνίξη στό αΐμα
  την· επανάστασιν. Ή Έλισάβετ
  είνε καί αυτή ενα Οΰμα τής ιδίας
  τυραννικής γυναικός.
  Χά λοιπάν πού ή Ούγγαρία ά-
  νακαλύπτει άναλογίες μ=ταξύ τον
  τυχών της καί τής τύχης τής ω¬
  ραίας αύτοκρατείρας. Άμέσως
  μεταξύ τής Ουγγαρίας καί τής
  ύψηλής έπισκέπτιοος σφυρηλατεΐ-
  ται ενα αΐσθημα αλληλεγγύης.
  Ένθουσιώοεις πρός την νεαράν
  -ίύτοκράτειρ^ν, πού ή ώμορφιά της
  ν.αταν.τα καί συναρπάζει παντοϋ
  καί πάντοτε, οί Οΰγγροι είναι
  έπιφυλα/τικοί άπέναντι τοΰ αύτο-
  κράτορος. Ό Φραγκίσκον Ιωσήφ
  είνε υιός τής άρχιδουκίσσης,
  μισητής άπ' άκρου είς άκρον τής
  Ουγγαρίας. Καί ναί μέν ό νεα-
  ρός αύτοκράτωρ έχορήγησε την
  άμνηστείαν είς τούς Οΰγγρους
  επαναστάτας, άλλ' έκεϊνοι πού ή
  Ούγγαρία τούς θρηνεΐ ώς μεγά-
  λους νεκρούς της, οί άρχηγοί
  πού ετυφεκίσθ/;σαν έν ονόματι
  τοθ νεαροΰ αύτοκράτορος πίσω
  άπό τόν ϊτζοΧν/ ίστατο ή άγέ-
  ρωχος μητέρα τού, δέν είνε φεΰ
  δυνατόν νά επανίλθουν είς την
  ζωήν διά τής χορηγήσεως τής
  άμνηστείας.
  Μακρυά άπό την Βιέννην, μα-
  κρυά άπό την πεθερά της, σ'
  ενα περιβάλλον θερμών συμπαθει-
  ών πρός τό πρόσωπον της, ή
  αύτοκράτειρα Έλισάβετ άναπνέ-
  ει ελευθέρα, είνε εύτυχια|Αενη.
  Έτοιμάζεται γιά την επίσκεψιν
  τοΰ έσωτερικοΰ τής χώρας, δταν
  άξαφνα αρρωσταίνη ή μικρά Ζι-
  ζέλα. Τό μικρό κορμάκι ^ης
  καίει άπό πυρετόν. Κατ' ανάγκην
  άναβάλλεται τό ταξίδι είς τό εσω¬
  τερικόν. Ή Ζιζέλα δμως ΰστερα
  άπό ολίγες ήμέρες είνε καλά.
  Άλλά τότε, την 1!·ην Μαΐου,
  πέφτει άρρωστη ή μεγαλείτερη,
  κόρη, Σόφια. Ή αύτοκράτειρα ά-
  πευθύνει τότε έρώτημα πού σέ
  άνάλογες περιστάσεις άπευΗύνουν
  μέ την ίδιαν αγωνίαν ολες οί μη-
  τέρες, άπό τό παλάτι *ως την
  πειό ταπεινή καλύβι:
  Γιατρέ τί έ'χει τό παιδί μου;
  (συνεχίζεται)
  ■* Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *■
  Ι Ι. Χ. Άλμπσντάκης '.
  ■ ■
  ■ Τέως ίατρός επί τετραετΓ ■
  ' αν των ΝοσοκομείωνΈρυθροϋ "
  ■ Σταυροϋ καί θεραπευτηρίου ■
  ■ ό «Εύαγγελισμός» Αθηνών. ■
  : Δέχεται είς τό ιατρείον τού "
  ■ όδός Άγίου Μηνα παραπλεύ- Ι
  ■ ρως Άβεδις Άβεδισιάν. ·
  ^ *Ωραι έπισκέψί,ων 9—12 π. μ. ||
  . 4—7 μ.μ. Αριθ. τηλεφ. 4.63 Ι
  Πωλεΐται καφενειον μετά τώΛ.
  έπίπλων καί χρειωδών τού. Πλη¬
  ροφορίαι τταρ' ήμϊν. 1 — 3
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Έν συρροη πολλοϋ
  κόσμου εκηδεύθη προχθές ό Κων.
  Πενταράκης άπόστρατος ταγμα-
  τάρχης Ό μεταστάς υπήρξε έκ
  των παλαιοτέρων στελεχών τής
  Κρητικής χωροφυλακής, πολλάς
  υπηρεσίας προσενεγκών είς τό
  σώμα τουτο, καλός δ' έξ άλλου
  καί στοργικός πατήρ.
  Τούς οίκείους τοϋ μεταστάντος
  συλλυπούμεθα.
  — Είς βαθύ γήρας άπεβίωσε καί
  εκηδεύθη προχθές ή Αγγελική
  Φουρναράκη τύπος άγαθής καί
  στοργικής μητρός καί σεμνής οί-
  κοδεσποίνης. Την κηδείαν της πα¬
  ρηκολούθησε πολύς κόσμος τιμών
  την μνήμην της.
  Τόν γαμβρόν τής μεταστάσης κ.
  Γεώργ. Μακράκην καί τούς συγγε-
  νεΐς της συλλυπούμεθα.
  Γύρω στήν πόλι.
  Τό άγιοδημητριάτικο καλοκαι-
  ράκι συνεχίζεται άκόμη.
  —Καί άν είναι καϊ σήμερο κα¬
  λός καιρός, πολύς κόσμος θά ξε-
  χυθή στίς έξοχές καί στίς άκρο-
  γιαλιές έπωφελούμενος τής Κυρι-
  ακής άργίας.
  —Έν τφ υεταξύ είς τα νότια
  μέρη ή ξηρασία άρχίζει νά γίνε-
  ται αίσθητή καί οί γτωργοί μας
  ευχονται νά ϊχουν σύντομα νέας
  βροχάς.
  —Παρά την καλοκαιρίαν δμως
  αί αϊθουσαι των χειμερινών κέν-
  τρων καί ιδίως των σινεμά είναι
  πάντοτε ύπερπλήρεις.
  —Άπό σήμερον δέ άνοίγουν καί
  αί αϊθουσαι χοροϋ καί ττροσκα-
  λοΰν τούς πιστούς καί λάτρας τής
  θεάς Τερψιχόρης.
  — Ό χοροδιδάσκαλοςκ.Καραγιάν
  νης μετέφερεν εφέτος τό χοροδι¬
  δασκαλείον τού είς τό μέγαρον
  Μακράκη παρά τόν "Αγιον Μηνα,
  είς τό οποίον καί ε"δοσε τόμεγαλο
  πρεπές δνομα «Σαβό'ι».
  —Άπροσπέλαστος κυριολεκτι-
  κά Ι'χει καταστή ή πλατεία Άγί-
  ας Αικατερίνης άπό την δυσωδί¬
  αν καί τάς άκαθαροίας πού δή
  μιουργοΰν τα αποχωρητήρια καί
  αϋτοκίνητα.
  —Λυστυχώς δμως φαίνεται δτι
  οί διευθύνοντες τα τής Μητροπό¬
  λεως δέν συγκινοϋνται άπύ τί¬
  ποτε.
  —Δι* δ καί δέν δεικνύουν κα¬
  νέν ενδιαφέρον διά τόν έξωραί-
  σμόν τής πλατείας αυτής.
  —Τα φουρνέλα πού άνοίγονται
  καί καίονται είς την παραλίαν διά
  την κατασκευήν των λιμενικών
  ϊργων γίνονται άφορμή νά νομί-
  ζουν πολλο'ι κάθε τόσο δτι συμ·
  βαίνουν σεισμοί είς την πόλιν
  μας.
  —Ύπάρχει βλέπετε πάντοτε τό
  αίσθημα τής σεισμοφοβίας.
  —Τα «Άρκάδια» τής Ρεθύμνης
  ιαίνεται δτι θά Μχουν εξαιρετικήν
  πιτυχίαν, θά συμμετάσχουν δέ είς
  αΰτό. καί πολλοί έκ των άθλητών
  τής πόλεώς μας.
  —"Ηδη εχουν άθλοθετηθή υπό
  διαφόρων όργανισμών καί έται-
  ριών βαρύτιμα κύπελλα καί άλλα
  Επαθλα διά τούς νικητάς.
  —Αί είσφοραί διά την περίθαλ¬
  ψιν των πλημμυροπαθών τής πόλε¬
  ώς μας συνεχίζονται εισέτι, θά
  συνεχίζωνται δ' ασφαλώς επί
  πολύ.
  —Έκτός των άλλων όργανισμών
  καί έταιριών διά τάς οποίας έ-
  γράψαμεν, προσέφεραν σημαντικά
  ποσά καί ή Άκτοπλοΐα καί ή έ-
  ταιρία των αύτομάτων τηλεφώ-
  νων.
  —Σήμερον θά έορτασθη ή ήμέ-
  ρα τής άποταμιεΰσεως. Είς τα
  σχολεΐα θά όργανωθοΰν διαλέξεις
  καί τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια
  θά διανείμουν κουμπαράδες είς
  τούς μαθητάς πού Μγραψαν πέρυσι
  τάς καλλιτέρας έκθέσεις περί άπο
  ταμιεύσεως.
  —Μέ κοσμοσυρροήν συνεχίζε-
  ται πάντοτε είς τοϋ Πουλακάκη ή
  προβολή τοϋ «Πέερ Γκύντ» πού
  παίζεται γιά τελευταία φορά σή¬
  μερον.
  —Άπό αυριον άρχίζει ή τψοβο-
  λή τής θαυμασίας γαλλικής κο·
  μεντί, ό «Κύριος Προίστάμενος».
  ό Ρέπορτβρ
  Επανήλθεν έξ Αθηνών δπου
  εΐχε μεταβή πρός παρακολούθη¬
  σιν των τελευταίων έξελίξεων
  τής μόδας, ή μοδίσΐα κ. Λουκία
  Σταυρακάκη κομίσασα πλουσιω-
  τάτην συλλογήν μοδέλων καί ήρ¬
  ξατο των εργασιών της είς τό
  παρά την Αγ. Παρασκευήν νέον
  άτελιέ της.
  ΟΛΟΙ ΖΗΤΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΠΡΟΤΙΙνΙΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ
  Τα νέα πεφημισμένα Σιγαρέττα:
  ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΙΓΑΛΑ
  Είνε ευγεστα, άνόθευτα, άσύγκριτα, άληθώς ύπερόχου ποιότητος και έξαιρετικής εμφανίσεως. Μέ κα-
  πνά Ξάνθης, Όξιλάρ, Γεννησεας καΐ Άνρινίου.— ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ήλθαν εις τό Ηράκλειον παρό-
  μοια σιγαρα.
  ΠΡΑΤΗΡ1ΟΝ: (Πλατεϊα Βενιζέλου) Ηράκλειον—Κρήτης.
  ΑΠΟΤΑΟΗΤΕ είς τόν Γενικόν αντιπρόσωπον των Νομύν Ηρακλείου καί Λασηθίου:
  ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΓΑΤΤΑΚΗΝ
  ϊϋΏΙΕΕΙΕ
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  ί
  ρις
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  143ο ν
  Καί ούτως αί γαλλικαΐ λεγεώνες μείζονες καί
  των ρωμαϊκών, έξέπνευσαν είς τό βουνόν τού Άγί-
  ου Ιωάννου, επί τής γής υπό βροχής καί αϊματος
  πεποτισμένης, έντός των σκοτεινών σπαρτών, έκεΐ
  δπου σήμερον διαβαίνει περί ώραν τής πρωίας τε¬
  τάρτην συρίζων καί φαιδρώς κροταλίζων την μά-
  στιγα επί τοΰ ϊππου τού ό τακτικάς των ΓΊιβελ-
  λ&ν ταχυδρόμος.
  ΙΕ'.
  Τί άγαθόν έκ Βατερλούης
  Ή έν Βατερλούτι μάχη αϊνιγμα. Άπόρρητος πρός
  τε τοϋς νικήσαντας καί τούς ήττηθέντας.
  Ό Ναπολέων λέγει δτι υπήρξαν έργον πανικοΰ.
  Ό Βλύχερος μόνον πθρ βλέπει. Ό Βελλιγκτών ου¬
  δέν έννοεϊ. "Ιδετε τάς έκθέσεις. Τα δελτία σογ-
  κεχυμένα, τα σχόλια άντιφατικά' τα μέν είνε ψελ-
  λισμοί τα δέ τερετίσματα.
  Ό Ζομίνης χωρΐζει την μάχην τοΰ Βατερλώ είς
  τέσσαρα μέρη, ό Μοΰφλιγκ είς τρείς περιπετείας.
  Ό Χιαρδς μόνος, καίτοι εις τίνα σημεΐα διαφω-
  νοθμεν πρός αυτόν, διά των χαρακτηριστικθν τού
  διαοαφήσεων ένιφάθυνεν είς την καταστροφήν ταύ¬
  την τί]ς ανθρωπίνης μεγαλοφυΐας, τής συγκρουσθί,ί-
  σης πρός την θείαν σύμπτωσιν.
  Πάντες ο! λοιποί ίστορικοΐ δεικνύουσι κάποιον
  ίίρεβος, καί είς τό έρεβος έκεΐνο έρευνώσι διά ψη-
  λαφήσεως.
  Ήμέρα βεβαίως άποφράς, κεραυνοβόλος, κα-
  τάρρευυις τής στρατιωτικάς μονομαχίας, ήτις, πρός
  μεγάλην έκπληξιν των βασιλέων, παρέσυρε πάν-
  τα τα βασίλεια.
  Ήμέρα καθ" ήν έπεσεν ή (σχϋς καί έξετροχιά-
  σθη επί βάσεων άλλοίων ό πόλεμος.
  Αμφότεροι επερίμεναν έ'να
  Ό Ναπολέων τόν Γρουσύ' ό Γρουσύ δέν εφάνη.
  Ό Βελλιγκτών τόν Βλύχερον ό Βλύχερος εφάνη.
  Ό Βελλιγκτών είνε ό κλασσικισμός τής στρατη-
  γικής άναγεννώμενος έν τώ προσώπω αύτοϋ. Ό
  Βοναπάρτης έν τή άρχή τοΰ σταδίου τού εΐδε τοι¬
  αύτην έν Ιταλία, ήν καί μεγαλοπρεπώς έπολέμη-
  σεν. Ή γηραιά γλαύξ εξηφανίσθη πρό τοΰ νέου
  γυπός. Ή άρχαία τακτική ούχι μόνον κατεκεραυνώ-
  θη, άλλά κατήντησε καί σκάνδαλον.
  Άλλά τίς ό είκοσαεξαετής ούτος Κορσικανός,
  τί έσήμαινεν ό περίλαμπρος ούτος άμαθής, δστις έ¬
  χων τα πάντα εναντίον τού, καί ουδέν υπέρ αύτοϋ,
  άνευ ζωοτροφιών, άνευ πολεμοφοδίων, άνευ τηλε-
  βόλων, άνυπόδητος, σχεδόν άνευ στρατοΰ, μετά
  δρακός άνδρών εναντίον δγκων, έφώρμα κατά τής
  συνησπισμένης Εύρώπης καί έκέρδιζεν αποτόμως νί¬
  κας καί ένθα εθεωρείτο αδύνατον,
  Πόθεν προήρχετο ό κεραυνοβόλος ούτος πανι-
  κός, δστις ανευ διαλειμμάτων άναπνοής, καί παί-
  ζων τούς μσχομένους ώς άθυρμα έντός τής χειρός
  τού, μετέβαλεν είς κόνιν την μίαν μετά την άλλην
  τάς πέντε γερμανικάς στρατιάς, έκτινάσσων τόν
  Μπωλιέ επί τού Άλβίνζη, τόν Μελα επί τοΰ Βοΰρ-
  μσερ καί τόν Μάκ επί τοΰ Μελδ.
  Τίς ούτος ό νεαρός πολεμιστής, ό έχων αναίδει¬
  αν γυναικείου διαβολικοΰ κάλλους, Ή σχολή τής
  στρατιωτικής άκαδημίας τόν άφώριζε δραπετεύοντα
  καί εντέυθεν έρχεται τό άδιάλλακτον μΐσος τοϋ
  άρχαίου καισαρισμοϋ εναντίον τοΰ νέου. Τό είς τα
  πάτρια έμμένον ξίφος δέν ήνείχετο την λαμπυρίζου-
  σαν σπάθην, τό δέ ζατρίκιον δέν έχώνευε την
  μεγαλοφυΐαν.
  (συνεχίζεται)
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
  ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Οί Κύριοι Συμβολαιογράφοι, Μηχανικοί, Επαγ¬
  γελματιαι, Σύλλογοι καί πάντες οί πολίται, θά όμο-
  λογήσουν ασφαλώς δτι μία αίσθητή έλλειψις τοΰ
  "Ηρακλείου πληροΰται διά τής ιδρύσεως είδικοϋ Γρα
  φεΐου είς ο θά δύνανται νά άναθέτωσΐ:
  1) 'Αντίγραφα πάσης φύσεως, δικογράφων, αυμβολαί-
  ων, ϋπομνημάτων, άναφορών, μελετών προϋπολογισμόν,
  ουμβάσίων, συμφωνητικών, διά γραφομηχανήν καί εΐώι-
  κων πολυγράφων, άντίγραφα μελετών μηχανικών πάσης
  φύσεως είς είδικάς γραφομηχανάς.
  2) Σύνταξιν αιτήσεων, άναφορών κ.λ.π.
  3) Μεταφράσεως έκ τής Αγγλικη^ καί Γαλλικής καί
  τάνάπαλιν.
  Είς τό αύτό Γραφείον θά λειτουργήση:
  Σχολή δακτυλογραφίας πρός έκμάθησιν αυτής
  διά τής χρήσεως δέκα ή δύο δακτύλων, είς μηχα-
  νάς παντός συστήματος Ελληνικάς καί ξενογλώσ-
  σους.
  Έπίσης άναλαμβάνει τό Γραφείον καί την κατ'
  οίκον τ) είς ίδιωτικάς Σχολάς διδασκαλίαν ήρχισε
  δέ λειτουργοϋν.
  Τό Γραφείον τέλει υπό την Διεύθυνσιν τοϋ κ.
  ΙΩΑΝ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗ.
  Διεύθυνσις όδός Χάνδακος έναντι Ραφείου Τρε-
  βιζάκη. Κεντρικόν Χανιά.
  Ιάπων βρωμαζικόο.
  ΌΛεπαυδέ/Ιηζ,Ι*
  9 Εγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από όλ« δι' όλους.
  Ο ΑΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
  Β'.
  Συνηθίσαμεν νά ζώμεν εί; ενα
  κόσμον θαυμάτων, καί τίποτε πλέ¬
  ον δέν μδ; κάμνει εντύπωσιν. Τό
  ευρίσκομεν έντελ'Ι>; φυσικόν νά
  ξεκρεμάμε τό άκουστικόν τοΰ ύ-
  περχστικοΰ τηλεφώνου μα; καί
  χωρ:; νά τό κουνοΰμε άπό τή θέ¬
  σι μας, νά μιλοΰμε μέ ενα κάτοι¬
  κον άλλη; πόλεως, άλλη; χώρας
  κα! ίλλης ηπείρου.
  Τό εΰρίσκαμε φυσικόν νχ πατά
  ό Μάρκον. Ινα κουμπί επί τής
  θαλαμηγον τού «'Ηλέκτρα;» εί;
  λιμένα τής Νεαπόλεως, κα! ν' ά-
  νάβη τα φώτα τής εκθέσεως τή;
  πρωτευούση; τής Αύστραλία;! Τί
  θά Ιλεγαν ίμω; πρό μιας άκόμη
  γενεάς οί πρόγονοί μας άκούοντε;
  έξαφνα δι' ϊλα αύτά; θά τού; ε¬
  φαίνετο παραμύθια καί θαύμα-
  τα.
  Καί ο"μως παρά τούς θριάμβους
  /.αί τα άληθώς άςιοθαύμαστα αύ¬
  τά άποτελέσματα τοϋ ήλεκτρισμοΰ,
  διερωταταί κανείς άν ό σημερινάς
  ίνθρωπος μπορεΐ νά καυχηθη δτι
  ό αίών τού εγνώρισε·/ εί; δλα την
  τελευταίαν λέξιν. Άλλαι ενέργει¬
  αι, πού ήμεΐ; σήμερα ο&τε τα;
  φανταζόμεθα, δέν θά Ικτοπίσουν
  μίαν ημέραν τόν ηλεκτρισμόν, ί-
  πω; αύτά; έξετόπισεν λόγου χά¬
  ριν τόν άτμόν; Ήδη τό πετρέλαι¬
  ον, αυτή ή έντό; των έγκάτων
  τή; γής συσσωρευμένη ενεργεια,
  συναγωνίζεται, ιδίως είς την πα¬
  ραγωγήν κινητηρίου δυνάμεως,
  τόν ηλεκτρισμόν. Βεβαίως τα πε-
  τρελαιοφόρα κοιτάσματα τοΰ πλα-
  νήτου μας θά έ'χουν πρό πολλοΰ
  έςαντληθή, Ινώ διά πολύν άκόμη
  καιρόν θά ύπάρχει νερό είς τούς
  ποταμούς καί χειμάρρους πρό;
  παραγωγήν ήλεκτρισμοΰ.
  Άλλ' αυριον ή Ιπιστήμη δέν
  θά εύρη κάτι άλλο ικανόν ν' άν-
  τικαταστήση τόν ηλεκτρισμόν ή
  τουλάχιστον νά καταστήση άρχέ-
  γονον την βιομηχανίαν τοΰ ήλεκ¬
  τρισμοΰ υπό την σημερινήν τού
  μορφήν; "Ηδη εϊς τα έργαστήρια
  οί επιστήμονας έπιοίδονται εις
  ερεύνας διά νά άποσπάσουν άπό
  την Ολην την ενέργειαν πού δέ-
  χεται. Τα μυστικά τοΰ άτόμου άρ-
  χίζουν ν' άποκαλύπτωνται κα'ι ϊ-
  σως ή έπιστήμη ξέρη ήδη τό μυ¬
  στικόν πώς νά έλευθερώση τάς
  τεραστίας δυνάμεις των οποίων τό
  άτομον οϊν είνε πχρά ή συμπύ-
  κνωσις, καί την ύπαρξιν των ό-
  ποίο>ν έ'ως χθές άκόμη, ουδείς ύ-
  πωπτεύετο. ϊΐοιός μας λέγει ότι ή
  άτομική ενεργεια δέν θά ,3γή μιά
  ήμέρα Ιξω άπό τό στίνόν περφάλ-
  λον των έργαστηρίων των σοφών
  διά νά κυριαρχίση είς την βιομη¬
  χανίαν καί είς τόν οίκιακόν βίον,
  καί διά νά μεταβάλη την ίψιν τοΰ
  κόσμου άπαιτοΰσα νέα; προσπα¬
  θείας, νέα κεφάλαια, κα! αλλοίμο¬
  νον πολλά θύματα; Άς υποθέσω¬
  μεν ο'τι ή ενεργεια τής Ολης θά
  μπορή νά συλλαμβάνεται παντοΰ,
  ή δ'τι θά κατορθωθή μίαν ημέραν
  νά μεταφέρεται ή δύναμις δι' ά-
  πλών άκτινοβολιών. Τότε θά έ'χουν
  καταργηθή πλέον ώ; περιττά τα
  σύρματα καί οί σωλήνες πού συν-
  δέουν σήμερα τα σπίτια μα; μέ
  μακρυνά Ιργοστάσια ήλεκτροπαρα-
  γωγής.
  "Ο,τι σήμερα μα; φαίνεται ώς
  πρόοδο; καί καταπληκτικόν θαΰ-
  μα, θά θεωρήται ώς άρχέγονος
  κατάστασις. Τίποτε εί; αυτόν τόν
  κόσμον δέν είνε οριστικόν, θαθμα
  καί μάγο; τή; σήμερον, ό ήλεκ-
  τρισμος δέν θά είνε αυριον, διά
  την άνθρωπότητα, εί; τόν δρόμον
  τή; προόδου, παρά μία άνάμνησι;
  καί θά θεωρήται τόσον άρχέγονος,
  όσον περίπου σήμερον, τηρουμέ-
  νων των άναλογιών, ή.,.τσακμα-
  κόπετρα!
  ■■
  «■■■■■■■■■■■■■■■
  ΪΣΤΟ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ
  Ήρχισε λειτουργοΰν τό ίδρυθέν ττρα-
  τήριον έλληνικης φανελλοποιΐας καί
  συνιστάται ιδιαιτέρως είς δσους θέλουν
  ν' άγοράσουν φανέλλας νά τό επισκε¬
  φθούν διότι χάριν διαδόσεως πωλεϊ είς
  τιμάς έργοστασίου, ήτοι κατά 20 ο)ο
  ευθηνοτερα των άλλον.
  5 Δεχόμεθα διατακτικάς Δημοσίων ύ-
  2 τταλλήλων.
  ■■■■■■■■■■■εί
  ειεεεεεεειι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■>
  ΤΑ ΕΚΑΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Είς τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Ή προοδευτική κίνησις
  είς την Ίεράπετραν.
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Όκτώ^ριος (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας) —Την παρελ¬
  θούσαν Τρίτην Ιδόθη όπό τοΰ
  ΤουριστικοΟ Όμίλου Ιεραπέτρας
  '/,ορ^ζ κατόπιν τή; παρ' αύτοΰ κα-
  θιερώσεω; είδικοΰ προγράμματος
  κοσμικών συγκεντρώσεων πρό; α¬
  νάπτυξιν τοΰ τουριστικοΰ πνεύμα-
  το; καί τή; έν γένει προοδευτική;
  κινήσεως είς την κωμόπολίν μα;.
  Ό χ^ρός είχε σχετικήν επιτυ¬
  χίαν, παρά τό ο'τι αρκεταί άπου-
  σίασαν λόγω τή; εορτής τοΰ Ά-
  γίου Δημη-ρίου. Τό Συμβούλιον
  τοΰ ΣυλλόγθΌ μέ Ιπί κεφαλής
  τόν πρόεδρον αύτοϋ κ. Ά. Ά-
  σπραδάκην έκαμε τ4 π5ν δπως
  καί ό Χ'ίρ^ οΰτο; αποτελέση
  μίαν εισέτι εϊκόνα τής ενταύθα
  παρατηρούμεν*}; τελευταίως, γενι-
  νική; κοινωνική; προόδου.
  ! Διεκρίθησαν αί Δίδες Γαρεφα-
  [λάκη, Καργιωτάκη, Καρανδεινοϋ,
  Γιαννικάκης Πουλή, αί κυρίαι Συ-
  λιγνάκη, Κορνάρου, Διακάκη,
  Γιαννικάκη, οί κ. κ. Ζήση; οίκο-
  νομικό; έφορο;, Π. θεοδοιράκης,
  Ί. Άντωνοβαρδάκης, Έμμ. Κα-
  τσανεβάκη;, Χ. Καρανδεινός, Κ.
  Χατζάκης, Έμμ. Παρασκάκης, Κ.
  Δεδελετάκης κ. ά.
  Ανεξαρτήτως κα! τής τελευταί¬
  ας ταύτης εμφανίσεως τοΰ Τουρι-
  στικοΰ Όμίλου Ιεραπέτρας, ή
  δράσις τού συνεχίζεται πάντοτε
  επί παντός πεδίου δυναμένου νά
  προσελκύση την προσοχήν τοΰ κοι-
  νοϋ τής άλλης Κρήτης πρό; την
  κωμόπολίν μα; καί δημιουργήση
  τα δεδομένα έκεΐνα Ιύ. των οποί¬
  ων ό σκοπός τοΰ συλλόγου θά α¬
  χθή βαθμηδόν είς επίπεδον πλή¬
  ρους πραγματοποιήσεως.
  —Αί είσαγωγικαΐ τοΰ Πολυ-
  τεχνείου.
  Κατά τάς εΐσαγωγικά; έξετά-
  σβις διά τας άνωτάτας βχολάς
  των πολιτικών μηχανικόν, μιιχα-
  νολόγων, ήλεκτρολογων, τοπβ-
  γράφων μηχανικων κ. λ. π. τοΰ
  Πολυτεχνείου, επέτυχον καί οί
  κάτωθι: Αλεξανδρίδης Α., Καρα-
  γιαννάκης Κ.. Κασιμάτης Σ.. Κου
  τεντάκη; Μ., Σεισάκης Γ. καϊ
  Χατζηδάκης Ν.
  ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗ
  ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. ΞΥΔΑΚΗ
  Πρός τόν Γυμνασιάρχην τοΰ
  Ι'υμνασίου αρρενων Ηρακλείου
  κ. Κυριακάκην, απεστάλη παρά
  τοΰ Γενικοϋ Έπιθεωρητοΰ των
  Φυσικών τό κάτωθι έγγραφον
  πρός κοινοποίησιν είς τόν καθη¬
  γητήν κ. Στυλ. Ξυδάκην:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ό Γεν. Έιτιθεωρητής τώνΦυσικών.
  Έν "Αθήναις τή 24η 8)βρίου 1937
  «Πρός τόν κ. Στυλιανόν Ξυδά¬
  κην
  Καθηγητήν των Φυσικών
  είς Ηράκλειον
  Φίλε κ. καθηγητά,
  Είς απάντησιν τής άπό τινος
  ύποβληθείσης μοί εργασίας Σα;
  επί τοΰ πολυπρίσματο; Σα; γνω-
  ρίζω τα εξής: Την έν λόγω εργα¬
  σίαν σα; ήτι; έξαιρετικώς τιμα
  την φιλεργίαν καί Ιπιμέλειάν
  σας, υπέβαλον υπό την κρίσιν τοΰ
  καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου Α¬
  θηνών κ. Άθανασιάδη, όστις
  κατόπιν προσεκτικής έργαστηρια-
  κής ερεύνης απεφήνατο γνώμην
  ο'τι ή έν λόγω συσκευή δύναται
  νά κατασκευασθή καί χρησιμο-
  ποιηθή αποτελεσματικώς. Βεβαί¬
  ως δέν Ικρινε ταύτην ύπερτέραν
  τής κοινώς παραοεδεγμένης τοΰ
  μεταβλητοϋ πρίσματο; παρεοέχθη
  όμω; αύτην ώσαύτω; έφαρμόσι-
  μον καί εξέφρασε την χαράν καί
  ευχαρίστησιν τού ότι μεταξύ των
  καθηγητών των Φυσικών ευρί¬
  σκονται οί άναζητοΰντες βελτίω¬
  σιν των μέσων τής έποπτικής δι-
  δασκαλία;. Την γνώμην ταύτην
  τοϋ καθηγητού κ. Άθανασιάδου
  μεταδίδων υμίν σήμερον συγχαί-
  ρω 'Υμά; θερμώς καί Σας συνι-
  στώ νά συνεχίσητε μέ την αυτήν
  επιμέλειαν καί ενδιαφέρον πρό; ε¬
  πιτυχίαν άποτελεσμάτων έξυπηρε-
  τικών τοΰ κυρίω; Ιργου υμών καί
  τή; Έπιατήμη; άκόμη.
  Ό Γεν. Έπιθεωρητής των Φυ¬
  σικών.
  Άναστ. Ν. Δάνας».
  —Ή κατάστασις τής Τραπέ
  ζης τής Ελλάδος.
  Κατά την κυκλοφβρήσασαν λο¬
  γιστικήν κατάστασιν τή; Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος τής 23ι>; Ό-
  κτωβρίου 1937 ό χρυσός καί το ε¬
  ξωτερικόν συνάλλαγμα είς χρυ¬
  σόν εσημείωσεν αύξησιν 48.8 έ-
  κατβμ. δραχ. Τβ κυκλβφβρβϋν
  χαρτβνόμισμα ηυξήθη κατά 73.5
  έκατ. Αί ΰποχρεώσεις τέλβς είς
  εξωτερικόν συνάλλαγμα εί; χρυ¬
  σόν ηυξήθησαν κατά 0.1 έκατομ.
  δρκχμων.
  — Προσκοπική διάλεξις.
  Σήμερον Κυριακήν καθ* Ην έ-
  ορτάζεται ώς γνωστόν ή διεθνής
  ήμέρα τή; άποταμιεύσβω; ο δικη-
  γόρος κ. Στυλ. Φιοράκης (ΰπαρ-
  χηγός Προσκόπων) θά ομιλήση
  περΐ ώραν 4ην μ. μ. έν τω ενταύ¬
  θα Προσκοπείω περΐ τού άποταμι-
  ευτικοΰ πνεύματος καϊ γενικώς
  τής μεγάλης σημασία; τής οίκο-
  νομίας. Είς την γενησομένπν δι¬
  άλεξιν θά είναι ελευθέρα ή ϊϊσβ-
  δβς καϊ έκτβς των προσκόπων.
  Άγροτικίι Τραπέζα τής Ελλάδος
  Ύπβκατάστημα Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ,.ΛΙΑΚΟΣΜ."
  Φέρεται είς γνώσιν των άμ-
  πελοκτημόνων τοΰ ΝομοΟ Η¬
  ρακλείου δτι ή Άγροτική Τρα¬
  πέζα καί εφέτος θά προμη¬
  θευθή είς τούς επιθυμούντας
  θείον καί θειϊκόν χαλκόν, έφ'
  δσον θά δηλώσωσι την άναγ-
  καιοϋσαν αυτοίς ποσότητα μέ-
  χρι τής 12ης Νοεμβριού έ. ε.
  τό βραδύτερον.
  Λόγω τής εΐσαγωγής καί
  παρά τοϋ έμπορίου, θείου καί
  χαλκοΰ, είς ουδένα απολύτως
  μή δηλώσαντα μέχρι τής ανω¬
  τέρω προθεσμίας θέλομεν χο¬
  ρηγήση τοιαϋτα εϊδη, διότι ή
  παραγγελία θά ενεργηθή επί
  τή βάσει των μέχρι τής ημέρας
  ταύτης δηλώσεων.
  Αί δηλώσεις ύπογράφονται
  είς τα γραφεΐα τοΰ Ύποκατα-
  στήματος καί των Κοινοτήτων
  τού Νομοϋ υπό των μεμονω-
  μένων καί είς τα Γραφεΐα
  των Γεωργικών Συνεταιρι-
  σμών υπό των Συνεταιρισμέ-
  νων.
  Έν Ηρακλείω τή 30ή Ό-
  κτωβρίου 1937. '
  (Έκ τοϋ Γραφείου τοΰ Ύ-
  ποκαταστήματος Α. Τ. Ε.)
  Τό ΝΕΟ λαϊκό τσιγάρο
  ,,Νύμφη"
  Χαρμάνι γλυκοσέρτικο,
  και ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΩΡΑ
  Δρ. 6
  Μέ 100 ΔΕΛΤΙΑ μεγάλα πέρνετε 20 Δραχμάς
  (Κεντρικόν ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ έναντι ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ).
  • Μ
  Ύ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραψεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  31 Όκτωβρίου 1937
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΛΗΝ ΚΙΝ&ΥΝΕΥΕ1
  ΣΟΒΑΡΩΣ ΚΑΙ1&ΙΕ6ΝΗΣ 1ΩΝΗ
  ΟΙΙΑΠΩΝΕΣΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝΙΙΑΝΤΟΤΕ
  ΤΗΣ ΑΕΡΟΒΩΡΙΚΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔ1Σ Μ ι Υ Σ
  ΔΕΝ ΕΛΕΧΘΗΣΑΝ ΠΡΟΤΑΣΙΝ ΑΝΑΚΟΧΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Όκτωβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ τής "Απω 'Λνα
  τολής αγγέλλεται ότι ή κατάστασις είς
  την Σαγκάην έξακολουθεΐ νά είνε άπελ-
  πιστική.
  Αεδομένου ότι έξακολουθεΐ ή πυρκα¬
  ϊά είς τό Τοαπέϊ, κατελθοΰσα μάλιστα-
  μέχρι των παρυφών -τής διεθνοΰς ζώνης,
  αυτή ήρχισεν ήδη άντιμετωπίζουσα κίν¬
  δυνον πυρπολήσεως. Στρατιωτικαι τμή»
  ματα προσπαθοΰν νά κατασδεσουν καί
  έντοπίσουν τό πΰρ. Έξ άλλου "Αγγλοι,
  Άμερικανοί καί Γάλλοι φρουροΰν δι*
  ίσχυρών δυνάμεων τάς είσόδους της.
  Ίίν τω μεταϊύ οί Ίάποινες συνεχί-
  ζουν τάς έπιχειρήοεις των πέραν τοΰ
  Τσαπέ'ί, «Όμβαρδίζοντες διαρκώς δι' ά-
  εροπλάνων τοΰς υποχωροΰντας Κινέ-
  ζους. Έξ άλλου λέγεται ότι πρότασις
  άνακωχής, γενομένη είς "ούς Ίάπωνας
  μ έσω τοΰ άρχηγείου τής διεθνοΰς ζώ
  νης προσέκρουσεν είς απόλυτον άρνησιν
  των.
  ΚΡΙΝΟΝΤΑΙΒΑΡΥΤΑΤΟΙ
  ΟΡΟΙ ΕΙΡΗΝΗ! ΤΙΝ ίΛΙΟΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Οί Ίάπωνες άπαν-
  τώντες είς έμμεσα διαβήματα τής Κι-
  νεζικής κυβερνήσεως διά την σύναψιν εί-
  ρήνης, διετύπωσαν όρους είρήνης οί ο-
  ποίοι όμως κρίνονται βαρύτατον. ΙΙΙε-
  ταξύ των άλλων οί Ίάπωνες ζητούν α¬
  νεξαρτησίαν τής Βορείου Κίνας, ούδε-
  τεροποίησίν πλήρη τής Σαγκάης μέ συγ-
  κυριαρχίαν τής Ίαπωνίας, προν<>μια
  οικονομικάς φύσεως καί παραχώρησιν
  έδαφικής λωρίδος μετά ηολλών στρατη-
  γικών σημείων.
  ΕΩΡΤΑΣΒΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠ0ΤΑΜ1ΕΥΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Είς τα σχολεία έ-
  ωρτάβθη χΟές έπι[1λητικώ<ς ή ήμέρα τής άποταμιεύσεως γενομένων εΐδικών δια- λέξεων, παρελάσεων των μ,αθητών κλπ. ΊΙ έορτή αυτή ώς γνωστόν έγινεν είς χά σχολεία όλης τής Ελλάδος, τόσον τής δημοτικάς όσον καί τής μεσης έκπαι- δ Ο ι ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΪΕΛ1Η0ΥΗΤ0Ϊ ΑΘΗΝΑΙ »Ο -Οκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Αύριον (σήμερον) ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς Θέλει με¬ ταβή είς Αί'γιον ινα έγκαινιάση τα έργα τοΰ Σελινοΰντος. ΙΙετά τοΰ κ. πρωθυ πουργού θέλουν μεταβή είς Αί'γιον καί πολλοί έπίσημοι. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ι. ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙΤΒΝΥΒΙΙΥΡίΒΝΝΑΥΤΙΚΒΝίΙΚίΝίΜΙΚΟΙΙ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον την πρω¬ ΐαν ό πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς ε¬ δέχθη τούς ύπουργούς Ναυτικών καί Οίκονομικών μετά των οποίων καί συ¬ νειργάσθη έπ' αρκετόν. Τα θέματα τής συνεργασίας άφεώρων ζητήματα ύπηρε- σιακά καί άλλα έκ των υπό άμεσον ρύθ¬ μισιν ευρισκομένων. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣ ΒΡΟΧΕΡΟΝ Τό Αγγλικόν σχέδιον καί ή Ρωσσία. Οί Γερμανοι διά τάς συνθήκας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—Αί σημεριναί Αγγλικαί έφημερί- δες άγγέλλουσαι την αποδο¬ χήν υπό τής Ρωσσίας τοθ Άγγλικοΰ σχεδίου μή επεμ¬ βάσεως, άψιερώνουν είς αυ¬ τήν εύμενέστατα σχόλια έξαί- ρουν δέ την κατόπιν τής ά- ποδοχής ταύτης απομάκρυνσιν κάθε ψόβου περιπλοκών. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.). —Οί ήμιεπίσημοι Γαλλικοί κύκλοι φαίνονται μάλλον ίκανοποιη- μένοι έκ τής τροπής τής κατα¬ στάσεως. Ή «Γαλλική Δρά¬ σις» γράφουσα επί των γεγο- νότων τού Λονδίνου, τονίζει ' δτι τα άποτελέσματα των συ- σκέψεων έν τή Έπιτροπή μή 1 επεμβάσεως άποτελοΰν περι- φανή νίκην της Ίταλικής δι- πλωματίας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδ.).—Οί ενταύθα πολιτικοί καί στρατι- ωτικοί παράγοντες έκδηλώ- νουν τόν ενθουσιασμόν των δια τόν προχθεσινόν λόγον τοΰ Μουσολίνι έν σχέσει μέ τα ζητήματα των άποικιών καί τής αναθεωρήσεως των συνθηκών. ΟΙ Γερμανοι παρα- τηροθν δτι διά τού λόγου τοΰ κ. Μουσολίνι ή Γερμανοϊταλι- 1 κή φιλία άποδεικνύεται βρά- χος άκλόνητος. ΡΩΜΗ (ραδιογρ.)—Ιταλι¬ και έφημερίδες άναφέρουσαι τα των λεπτομέρειαν τής ε¬ πιτευχθείσης έν Λονδίνω συμ¬ φωνίας, έλπίζουν δτι θά είνε τελική αυτή ούτως ώστε νά μή ανακόψουν είς τό μέλλον νέ¬ αι δυσχέρειαι. Επί τής στά¬ σεως τής Ρωσσίας δέν ύπάρ- χουν έν Ρωμη συγκεκριμέναι πληροφορίαι, πάντως ή στάσις αύτη ύπογραμμίζεται ώς δι- I αλλακτική άφ' ής στιγμής ή 1 Γαλλία απεδέχθη την εφαρ¬ μογήν τοΰ ΆγγλικοΟ σχεδίου. Ή σταφιδαγορά Λονδίνου και ή ζήτησις των σταφίδων μας. "Ελήφθη χθές είς τό Γεωρ- γικόν Έπιμελητήριον τό δελ¬ τίον τής σταφιοαγορδς Λον¬ δίνου κατά την παρελθούσαν έβδομάδα. Είς τό δελτίον τουτο άνα- φέρονται τα εξής ειδικώς διά την κίνησιν των σουλτανίνων: «Γενικώς ή ζήτησις κατά την έβδομάδα ταύτην ήτο λί¬ αν περιωρισμένη καί αί διε- ξαχθεΐσαι έλάχιστσι πράξεις άφεώρων α) καρπόν Πελοπον- νήσου είς τιμάς 62)—63)—καί 72 είς άνάλωσιν, β) μίαν ή δύο μικράς μερίδας κρητικων πρός 62)—(μέτρια) καί πρός 66)—,γ) μικρομερίδας τινάς καρποϋ Σμύρνης αΐτινες ήλ- λαξαν χείρας πρός 50)-- καί 55)— καί δ) αύστραλιανάς κοινής ποιότητος πρός 48)— καί 50)— καί ανωτέρας πρός 52)—μέχρι 56)—. Είς καρπάν Περσίας παλαιάς εσοδείας οΰδεμία εγένετο πώλησις. Αναφορικώς μέ την κίνη¬ σις τής Σμυρναίκής άγορδς γνωρίζεται δτι αυτή παρουσί- ασε νέαν πτώσιν των τιμών χωρίς οί άγορασταί παρά τουτο νά δείξουν άξιον λόγου ενδιαφέρον. Έπίσης οϋδεμία άξία λόγου μεταβολή επήλθεν είς τάς τι- μάςτώνκορινθιακών σταφίδων. ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΑ ΑΙΚιΛΐαΐτΐιΧΤΑ ΕΛΑ10ΤΡΙΒΕΙΩΝ Δι' αποφάσεως τής Έπι- τροπής Διατιμήσεων αί τιμαί των αλεύρων καί τοΰ άρτου εκανονίσθησαν άπό τής χθές ώς εξής: "Αλευρα λευκά κατ' οκάν δρχ. 11.70, πιτυροΰχα 10.37. "Αρτος λευκός δρχ. 10. 80, πιτυροΰχος 9. Ή έπιτρο πή Διατιμήσεων καθώρισε ώ σαυτως ώς ανώτατον δικαίω- μα των ελαιοτριβείον διά την έκθλιψιν έλαιων 1 όκ.είςτάς12 επί τού ελαίου καί ποσοστόν ίσον πρός τό 1)3 επί της πυ ρήνης. Τα ανωτέρω δικαιώμα- τα δυνατόν νά κατέλθουν διά λόγους συναγωνισμοΰ. ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΐαΝ ι ΕΝΕΡΓΗΤΑΙ ΔΕΙΓΜΛΤΟΛΗΨΙΑ1 ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΝΙΒΟΥΛΙΟΥ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ Έμπορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ Έπιμελητηρίου πρό πάσης έξαγωγής έλαιολάοου θά έ- νεργήται εφεξής δειγματολη- ψία υπό τοΰ ενταύθα Παραρ- τήματος τοΰ χημείου, διά την εξακρίβωσιν τής γνησιότητος αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως ή φόρ¬ τωσις θά έπιτρέπεται έφ' όσον τό πρός εξαγωγήν έλαιόλα- δον θά είνε γνήσιον, άλλως θ' άπαγορεύεται ή έξαγωγή ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΝΙΙΕΥΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Έξ Εύρώπης αγ¬ γέλλεται ότι είς πολλά μέρη βρέχει ραγδαίως. Έξ άλλου αί θερμοκραβίαι κατέρχονται, ύποτίθεται δέ ότι επίκει¬ ται νέα γενική κακοκαιρία. Επί τής σημασίας των ση- μερινων έορτων τής παγκοσμί ου ημέρας τής άποταμΐί-ίσε- ως εγένοντο χθΐ-ς διάλε ξεις είς τα σχολεία. Π^ός τούς μαθη¬ τάς τοΰ γυμνασίου αρρενων Ηρακλείου ωμίλησε σχετικώς ό καθηγητής των φυσικών κ. Στυλ. Ξυδάκης. ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κατά την σύνοδον τού Κα- κουργιοδικείου Ρεθύμνης μη¬ νός Νοεμβριού θά έκδικα- σθοΰν αί κάτωθι ύποθέσεις: Α'Δωδεκαήμερον. 2Νοεμβρίου Ί. Βορηάς επί άπ. άναιρέσεως, 6 Νοεμβριού Χαχαριδάκης επί διγαμία, 9 Νοεμβρ, Ί. Παπα¬ δάκης κλπ. επί άποπείρα άναι ρέσεως όπλοφορία καί χρήσει δπλου. Β'. Δωδεκαήμερον 13 Νοεμ¬ βριού Α. Ροδολάκις επί άπά- τη. 16 Νοεμβριού Η. Προβιάς κλπ. επί φόνω, 20 Ν, Παιδά- κης επί διγαμία, 23 Νοεμβριού Γ. Παπαδάκης επί φόνω ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ Συνελήφθησαν οί Ηλίας Ιω. Μιχρλινάκης, καί Κωνστ. Κωστάκης έκ Πετροκεφάλι Και νουρίου διότι εκακοποίησαν τόν Έμμ. Κωσταντινάκην άνευ άποχρώντος λόγου. "Ο¬ μοίως συνελήφθη ό Στυλ. "Ιω. Τσιντάρης έκ Γωνιών Μαλε- βυζίου διότι κατελήφθη φέρων παρανόμως μάχαιραν. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Κατά τόν μήνα "Οκτώβριον είς τόν λιμένα Ηρακλείου κα τέπλευσαν 35 έλληνικά ά- τμόπλοια, 7 ΐταλικά, 4 άγγλι- κά, 2 σουηδικά, 2 γερμανικά, 1 όλλανδικόν καί 1 αίγυπτια- κόν. τού. Η ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΛΗΞΑΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Κατά την λήξασαν έβδομά¬ δα παρετηρήθη ποία τις κίνη¬ σις είς την άγοράν'Ηρακλείου. Αί έξαγωγαί εγχωρίων προίόν των εχουν ώς εξής: 510.000 χι- λιόγρ. σουλτανίναι, 192.000 ταχτα, 42,000 ελαια καί 25, 000 οίνοι, Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡ0Ν0Ν1ΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Τό υπουργείον των Έσωτε- ρικών διά τηλεγραφικής δια- ταγής τού πρός τούς Νομάρ χας κρίνει ένδεικνυομένην την παραμονήν των νυν ύπηρετούν των μελών των εποπτικόν συμ βουλίων καί κατά παράτασιν τής θητείας των, μέχρι τής προβλεπομένης μεταβολής είς την σύνθεσιν καί τόν τρόπον έκλογής ίδιωτών μελών είς τα ώς άνω συμβούλια. τα νιαθητικα συσσιτια Ό ύπουργός τής Παιδείας κ. Γεωργακόπουλος απεφάσι¬ σεν δπως τό συσσίτιον διά τούς απόρους μαθητάς παρο σκευάζεται είς σχολεΐα ή είς όμά£.ας σχολείων διά τούς εξής λόγους: Διά νά επιτευχθή ποιοτική βελτίωσις καί ποικι- λία διαιτολογίας είς τα συσσί¬ τιον. Διά νά άσκεϊται καλύ¬ τερον ή επίβλεψις τής παρα- σκευής συσσιτίου. Διά νά δη¬ μιουργηθή άμιλλα μεταξύ των σχολείων διά την καλλιτέραν οργάνωσιν καίλειτουργίαν των σχολικών συσσιτίων κ.λ.π."Η¬ δη διά την λειτουργίαν των μαθητικών συσσιτίων διετέθη¬ σαν 16 έκατομμύρια δραχμών. ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Σήμερον θά διημερεύσουν τα φαρμακεΐα' ΙωάννουΛογιάδου, Γεωργίου Σφακιανάκη καί Α¬ ποστόλου Ζαφειρίου. Θά δια- νυκτερεύσουν δέ τα φαρμα- κεΐα Θεοδ. Θεοδωρίδη καί Θε¬ οδ. Γεωργιάδου. Δι' αυριον την εσπέραν ε¬ κλήθη είς συνεδρίασιν τό Δη¬ μοτικόν συμβούλιον Ηρακλεί¬ ου πρός συζήτησιν καί λήψιν άπαφάσεων επί διαφόρων τρεχούσης φύσεως ζητημάτων. Η ΕΝΩΣΙΣ ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗΝ Ή "Ενωσις Άλατσατιανών ανεκήρυξε τόν Νομάρχην Η¬ ρακλείου κ. "Ανδρ. Μάρκελ- λον επίτιμον πρόεδρον αυτής διά τάς πολλαπλθς υπηρεσί¬ ας άς ούτος προσέφερεν είς τούς Άλατσατιανοΰς κατά τό διάστημα τής κατοχής τής Μικράς Άσίας υπό τοΰ έλλη- νικοΰ στρατοΰ καί άς έξακο¬ λουθεΐ προσφέρων πρός αϋ* τούς εισέτι. η απογραφη των μεσων μετλφορασ Τό Υπουργείον των Στρα¬ τιωτικών γνωρίζει δι' έγκυ- κλίου τού πρός τούς Δήμους καί Κοινότητος ότι άπό 1 Ία- νουαρίου 1938 μέχρι 1 Μαρ- τίου ίδίου έτους θέλει ενεργη¬ θή ή άπογραφή καθ" άπαν τό κράτος πάντων των μέσων με- ταψοράς. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ Μετά τοΰ Γεν. Γραμματέ- ως τού ύπουργείου Προνοίας κ. Κοζώνη συνανεχώρησε προ- χθές δι' Αθήνας καί ό άρχι- μηχανικός τοΰ αύτοΰ υπουρ γείου κ. Ιωαννίδης. Ό μηχα- χανικός κ, Σκούρας θά παρα¬ μείνη εισέτι ενταύθα επί τινάς ημέρας. Είς τα γραφεΐα τής Νομαρχίας έλαβε χώραν χθές διογων.σμός διά ήν προμή¬ θειαν καί άλλων κλινοσκεπα- σμάτων πρός διανομήν είς τούς πλημμυροπαθεΐς. ΚΑΡΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ Χθές την πρωΐαν παρεσύρ¬ θη υπό κάρμου όοηγουμένου υπό τοΰ Εΰαγγ. Σκουράκι ό κουλουροπώλης Δημ. Παπά- δημητρίου τραυματισθείς σο¬ βαρώς είς διάφορα μέρη τοΰ σώματος. Ό καρραγωγεύς συνελήφθη, ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ Συνελήφθησαν διά κλοπήν 8 1)2 όκ. μολύβδου έκ των ά- ποθηκών ιοΓ) κ. Ί. Τριαντα- φυλλίδη οί Γ. Πυργιωτάκης καί Ιω. Πρατικάκης. ΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖ Ο Ν Τ ΑΙ Π ΑΝΤΟΤΕ ΔΙΛΦΩΝΙΑΙ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΕΥ ΟΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΛΤΟΣ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΟΜΩΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Όκτωβρίου ^ (τού άνταποκριτοΰ μας).— ΙΙαρά τα άγγελ- θέντα περί άποδοχής μάλλον τοΰ Άγ- γλικοΰ σχεδίου μή επεμβάσεως υπό τής Σοβιετικάς Ρωσσίας, νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έκ Λονδίνου παρουσιάζουν ώς υφισταμένας πάντοτε τάς διαφωνίας καί άπεραντολογίας είς την *Επιτροπήν. Όπωαδήποτε ό Άγγλινός τύπος έ- ξακολουθεΐ νά οιατηρή αισιοδοξίαν φρονών ότι τό Αγγλικόν σχέδιον Οά γίνη δεκτόν είς τάς λεπτομερείας τού καί ότι Οά κατορθωθή νά εφαρμοσθούν έν Ισπανία τα άποφάσισθέντα σχετικώς. Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΕΥΘΥΝΕ1 ΤΟΥΣ ΕΠΕΜΒΑΝΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ Ι Τ Α Λ 0 Υ Σ _Α©ΗΝΑΙ 30 Όκτωβρίου (τού άνταποκρι¬ τοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ό ύπουργός των Εξωτερικών κ. Ντελμπός είς σημερινάς τού δηλώσεις διά τό Ίσπανικόν ετόνισεν ότι ή εύθύνη τής παρατάσεως τοΰ πολέμου τούτου θά βαρύνιν έκείνους οί όποϊοι καί έπενέβηααν είς αυ¬ τόν. Ό κ. Ντελμπός ύπηνίχθη προφανώς την Ιταλίαν ένισχϋοασαν διά 50.000 άν- δρών μέχρι τούδε τάς δυνάμεις τοΰ Φράν¬ κο καί την Γερμανίαν ή όποία κυρίως πα¬ ρεχώρησε πολεμικόν υλικόν καί πολλούς τεχνικούς συμβούλους. Ή τελευταία ώς γράφουν αί Γαλλικαί έφημερίδες ανέλα¬ βε καί μεγάλας έκμεταλλεύσεις πολε- μικίις φύσεως έν Ισπανία. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΒΑ ίΙΙΕΑΟΗ ΣΥΝΙΦϋΝΙΑ ΕΠΙ_ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 3ΟΌκτω6ρίου (τοΰ άν¬ ταποκριτοΰ μας). — Ί"ό Λονδίνον» είς τηλεγραφήματα τού άποσταλεντα τύ με» αονύκτιον βεβαιοί ότι παρά τάς τελευ¬ ταίας δυσχερείας είς την επιτροπήν μή, επεμβάσεως Οά επέλθη τελικώς συμφω>
  νία προσχωρούσης είς ταύτην πλήρως;
  καί τής Σοβιετικάς Ρωσσίας. Ή βυμ-
  φωνία λέγεται ότι Οά επέλθη έντός τε»,ς
  προσεχοΰς εβδομάδος.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΔ1 ΕΥΡΩΠΗΝ
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5*Ο Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Χθ,ές τό εσπέρας
  ανεχώρησεν άτμοπλο'έκώς δι* Ιταλίαν ή
  Α. Λ1. ό Βαιιλεύς. Τόν Βασιλέα προ-
  έπεμψαν είς Πειραια οί έπίσημοι καί
  πλήθος λαού.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΘΙΑΝ ΑΝΕΝΙΕΝΟΝΤΟ
  ΕΠ.ΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜ10 ΘΑΛΛΑΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ :«) Όκτωβρίου
  άνταποκριτοΰ μας)----Γηλεγρ*φήματ«
  έκ Βαλενθ^ας άναφέρουν ότι οί έκεϊ κυ-
  βερνητικοί κύκλοι φρονούν ότι οί επα¬
  ναστάται Οά άποβλέψουν ήδη είς ά«ό>
  Οαλάηιης έπιχειρήσεις εναντίον τής ά-
  νατολικής Ίσπανίας. Είς τούτο κατά
  τ<»ύς ίδίους κύκλους αποβλέπει ή συγκέν τρωσις τοΰ στόλου των Ίσπανών έθνικι- στΛν είς τάς Βαλεαρίδας. ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΗΤΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΕΙΣ Τ0 ΜΕΤΩΠΟΝ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).- Έ* Παρισίων τηλεγραφοΰν ότι είς αμφότερα τα άντι- μαχόμενα στρατόπεδα έν ΙΜαδρίτη πα- ρουσιάζεται τάς ημέρας αύτάς μεγάλη πολεμική κίνησις, συγκεντρώσεις, όχυ- ρώσεις κ. λ. π. Ύποτίθεται ότι είναι επί θύραις έντονος πολεμικός αγών.