94977

Αριθμός τεύχους

4704

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

2/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ^Λ-
  :
  «» τ*,,
  ΟΥΣ
  τκποκρι·
  Παρισίων
  ωτερικδν
  ύηλώβει;
  ►δύνη τής
  ά ^αρύνη.
  ν είς ««·
  προφκνϋ;
  2.000 άν-
  ■ου Φράν·
  υρίως π«·
  ι πολλβύ;
  ευτκία 4;
  ες άνέλ«·
  ηβλί
  Α
  :«»*
  *ντί
  ΐ«^
  ινι·>ν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αίγύπτοΐ'
  έτησια λιροι '!
  ί'ξόμηνο; ■>
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  μρή
  Ρΐησια οολ. ]Γι
  έξιίμηνος > 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ 2
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1
  ΟλΟΙ ΜΙΝ.ΜΑΥΓΟν
  >ΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. Σ) ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΙΡΛΚΛίΙΟΝ ΚΡΗΓΜΐ: - Ι-ΙΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 470*
  Η ΠΑΝΟΠΛΟΣ Ε
  ΚΑΤΑΑΙΚΑΕΜΕΝΗ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
  Είς τό Λονδίνον πρόκει-
  ται νά συνέλθη πάλιν σήμε¬
  ρον είς — τελευταίαν καθώς
  πού θεωροϋντκι καί είναι τα
  γεννεσιουργα α'ίτια τού πο¬
  λέμου.
  λέγετα'ι σύσκεψιν ή Έττιτρο- Ι Ή "Ιταλία καί Γερμανία,
  πή μη επεμβάσεως διά νά | των οποίων αί δικτατορικαί
  επί τοΰ ι κυβέρνησις άκολουθοΰν πράγ
  ματι ρεαλιστικήν πολιτικήν
  ώθοΰν μέν τα ηράγματα είς
  την οδόν τή; ρήξεως, άλλά
  γνωρίζουν καί νά φαίνωνται
  διαλλακτικαί οταν τα συμ-
  φέροντά των έξυπηρετοΰν-
  ται. Καί ουνήθω; οταν ύπο-
  χωροΰν, άποκομίζούν καί
  κάποιον κέρδος τό οποίον
  τούς δίδεται είς άντάλλαγμα
  έκ μέρου; τής Αγγλίας καί
  Γαλλία;, διά τα; δήθεν παρα-
  χωρηοει; των υπέρ τή; εί-
  |
  λάβη άποφαΰεις επί τού
  Ίσπανικοΰ. Καί ό κόσμος
  άναμένει μέ αγωνίαν τάς
  άποφάαεις τής συνεδριάσεως
  αυτής. Διότι πιστεύεται γε¬
  νικώς ότι έξ αυτών 8ά κριθή
  ή τύχη τή; ειρήνην καί τού
  συγχρόνου πολιτισμοΰ. Έν
  τούτοις, ημείς τουλάχιστον
  δέν αναμένομεν οριστικήν
  διευκρίνισιν ά
  ως οΰτε καί
  ά εέλ
  καταοτάβε-
  πιστεύομεν ότι
  θά επέλθη σήμερον όριστική
  συμφωνία η ότι θά ναυαγή-
  ση καί θά διαλυθή τελειωτι-
  κώς ή Έπιτροπή. Καί τό πι-
  θανώτερον είναι ότι θά άνα-
  φανοΰν νέαι πάλιν διαφωνί-
  αι καί ότι θ' αποφασίσθη διά
  μίαν άκόμη φοράν ή άνα¬
  βολη τή; λήψεως άποφάσεων
  διά νά αποφευχθή η ρήξι;
  καί νά κερδηθη χρόνος πο-
  λύτιμο; καί διά την Γερμα¬
  νίαν καί την Ιταλίαν ν' ά-
  ποστείλουν καί νέα; έπτκου-
  ρία; εί; τόν Φράνκο καί διά
  την Γαλλίαν καί την Αγ¬
  γλίαν πού έχουν ανάγκην
  συμπληρώσεω; των έξοπλι-
  σμών των.
  Τό γεγονό; άλλωστε ότι
  χθές άκόμη έξαπέλυσεν όρ-
  μητικήν άπό ξηρά; καί αέ¬
  ρος επίθεσιν κατά τή; Μα-
  δρίτη; ό Φράνκο, ένισχύει
  την άποψιν αυτήν. Διότι εί¬
  ναι φανερόν ότι ή Ιταλία
  κυρίως, άκολουθουμένη καί
  άπό την Γερμανίαν θά προσ¬
  παθήση νά άναβάλλη
  την λήψιν άποφάσεων, μέ-
  χρι τής εκβάσεως τουλάχι¬
  στον των νέων αυτών πολε-
  μικώχ' έπιχειρησεων, πού πι-
  στεύουν ότι θ' απολήξουν εί;
  νίκην των έθνικιατών. Άλλά
  καί τό γεγονός έπίση; ότι
  εβυθίσθη καί νέον Αγγλι¬
  κόν ατμόπλοιον έξ έναερίων
  βομβαρδισμών, θά καταστήση
  φανταζόμεθα περισσότερον
  σταθεράν καί αποφασιστικήν
  την πολιτικήν τή; Αγγλία;,
  τής οποίας τα ουμφέροντα,
  οίκονομικά καί στρατηγικά,
  καθώς καί τή; Γαλλία;,
  διακινδυνεύουν οοβαρότατα
  Έξ αυτή; δέ τή; άντιθέσε-
  ως των Μεγάλων Δυνάμεων
  θά προκύψη κατά πάσαν πι-
  θανότητα νέα άσυμφωνία καί
  νέα άναβολή. Καί λέγομεν
  νέα άναβολή διότι αύτό τό
  φάρμακον ανεκάλυψεν ή
  αύγχρονο; διπλωματία ώ;
  πανάκειαν υπέρ τή; ειρή¬
  νη;· Άπεφεύχθη όμω; ό κίν-
  δυνο; τοΰ νέου παγκοσμίου
  πολέμου ώ; διεκηρύχθη πρβ-
  χθές είς τό συνέδριον τοΰ
  Ριζοσπαστικοΰ κομματος τής
  Γαλλίας; Καί είναι τόσον σω¬
  τήριον τό φάρμακον των ά-
  ναβολών καί των παρελκύ-
  σεων, τοϋ όΐτοίου τόσην συ-
  χνην χρήσιν κάμνουν οί δι¬
  πλωματικόν άλχημιοταί των
  ημερών μα;;
  Δυοτυχώ;, εάν δέν φοβού-
  μεθα την αλήθειαν καί άν
  θέλωμεν νά φανώμεν είλι-
  κρινεΐς καί άπεναντι έαυτών
  καί τοΰ κόσμου, οφείλομεν
  νά ομολογήσωμεν ότι τό
  φάρμακον αΰτό όχι μόνον
  σωτήριον δέν είναι, άλλά
  καί όλέθριον άποβαίνει. Αύ¬
  ται αί άναβολαί όμοιάζουν
  πρό; τα ναρκωτικά τα όποΐα
  δίδονται είς τόν άσθενή πρός
  κατάπαυσιν των πόνων καί
  τα όποΐα όμω; φέρουν σιγά-
  Έξ άλλου ή Αγγλία, ά-
  παράσκευο; εισέτι, καθώς του¬
  λάχιστον ύποστηρίζεται γε¬
  νικώς, διά νά δεχθή καί νά
  κερδίση τόν πόλεμον, δέχε-
  ται νά ύποχωρη έστω καί μ έ
  ταπεινώσεις άκόμη, ακριβώς
  διά νά κερδίση καί αυτή χρό¬
  νον νά συμπληρωθή τούς τε-
  ραστίους έξοπλισμού; της. Δι¬
  ότι πιστεύει ότι είναι συμφέ¬
  ρον τη; νά χάση σήμερον ο¬
  λίγα, διά ά κερδίση αυριον
  τα πά ντα. Κατ' ανάγκην δέ
  την πολιτικήν αυτήν άκο-
  λουθεΐ καί ή σύμμαχός τη;
  Γαλλία.
  Άλλά θά είναι εϋκολον
  καί δυνατόν νά συνεχισθή
  έπ' άπειρον αύτη η κατά-
  στασις τή; έκκρεμότητο;,
  αυτή ή πολιτική των έλιγ-
  μών, των άναβολών καί των
  νόθων λύσεων; Φυσικά όχι.
  Διότι εάν ή νεωτέρα διπλω-
  ματία έχει την λογικήν τη;,
  καί τα γεγονότα έχουν την
  ιδικήν των λογικήν. Καί
  αύτη ή λογική των γεγονό-
  των, όδηγεΐ μοιραίως
  τόν παραλογισμόν καί
  εις
  την
  παραφροσύνην νέου πολέ¬
  μου. Ειρήνην άλλωστε δέν
  έχομεν οΰτε σήμερον. Έ¬
  χομεν μίαν ειρήνην σιδηρο¬
  φράκτων, πάνοπλον, στηρι-
  ζομένην επί έκατομμυρίων
  λογχών, επί δεκάδων χιλιά¬
  δων άεροπλάνων καί τάνκς,
  επί των θωρηκτών κολοσσών
  των θαλασσών καί επί των
  οατανικών «υνέργων τοΰ πο-
  λεμικοΰ ολέθρου. Έχομεν
  μίαν ειρήνην λιπόσαρκον
  διότι αί σάρκε; τη; εδόθη¬
  σαν διά νά γίνουν τα όπλα
  τοΰ πολέμου, μίαν ειρή¬
  νην πού φλέγεται άπό τόν
  πυρετόν τοΰ πολέμου καί
  ποΰ δέν ειμπορεί δυστυχώς
  νά ζήοη επί πολύ εισέτι.
  "Α; μην άπατώμεθα λοιιτόν.
  Τό ίσπανικόν δέν πρόκειται
  νά λυδη συντόμως. Άλλά
  καί άν άκόμη λυθή, ή λύ¬
  σις τού δέν θά σημαίνη καί
  πλήρη διασφάλισιν τής εΐρή-
  νης. Ή επέκτασις τοΰ πολέ¬
  μου έπίσης είς όλον τόν κό¬
  σμον, ϊσως νά άργήση επί
  τι διάστημα άκόμη. Ό-
  πωσδήποτε ομως, καί άν
  δέν μεταδοθοΰν αί φλόγες
  τοΰ πολέμου άπό την πυρπο-
  λουμένην "Απω Ανατολήν,
  η άπό την φλεγομένην Ι¬
  σπανίαν, θά άναπηδήσουν
  άπό άλλο σημείον όπου έ¬
  πίση; ύπάρχουν έστίαι πολέ¬
  μου έν ΰφέσει καί άδρανία
  σήμερον. Διότι επαναλαμ¬
  βάνομεν ή ειρήνη στηριζομέ
  νη επί των λογχών καί των
  στομίων των τηλεβόλων,
  δέν είναι δυνατόν νά ζήση
  επί μακρόν. Είναι καταδι-
  κασμένη ν' αποθάνη άπό
  αίμορραγίαν καί εξάντλη¬
  σιν. Ή ειρήνη θά διατηρηθή
  μόνον εάν κατορθωθή νά λυ
  θοϋν όλα τα μεγαλαι προ-
  βλήματα πού χωρίζουν τα
  έθνη καί τούς λαούς καί άν
  επιτευχθή συμφωνία είλικρι-
  νοΰ; καί πραγματικοΰ άφο-
  πλιομοΰ όλων έν γένει των
  κρατών. Άλλά ή ΐδέα τοΰ
  άφοπλισμοΰ καί τή; είρηνι-
  κή; συνδιαλλαγή; των Κρα¬
  τών φαίνεται σήμερον, δυ-
  στυχώ;, χίμαιρα εί; την
  οποίαν μόνον όνειροπόλοι
  είρηνισταί ειμπορούν νά πι-
  στεύουν.
  Τά τοπικά μας ζητήματα
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΟΣ Ι1ΡΥΣΕΟΣ
  ΟΡΓΑΝΙΣ
  •Απάντησις τού κ. Αημάρχου
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζί!Η
  ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΣ
  ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΝ
  Κοινόν θέμα καί κοινόν ζήτη¬
  μα αΰτές τίς ήμέρες ή άποταμίευ-
  σις. Ή θεωρία «φασοθλι τό φα-
  σοΰλι» έξετάζεται άπό όλας τάς
  πλευράς.
  --Τζιτζίκι καί μύρμηγκας ι¬
  δού έδώ αί δύο ...άντιμαχόμεναι
  παρατάξϊΐς.
  'Έτσι διετυπώθη ή άρχική θέ¬
  σις άπό συμπολίτην. Καί δέν
  γνωρίζω άν ή θέσις αύτη ωφείλε¬
  το όλωσδιόλου είς τόν Άθηναιον
  χρονογράφον.
  ό
  Διότι κα'ι 1-χ.εϊ
  σιγά την γενικήν
  ρίασιν τοΰ όργανισμοΰ των.
  Ή ειρήνη λοιπόν δέν δι-
  εσφοιλίσθη δυστυχώς, οΰτε
  καί προασπίζεται διά τής
  νεχοΰς άναβολής καί τής
  παρελκύσεως των ζητημάτων
  εθρεν πρόχειρον καί χαρακτηρι-
  στικόν τόν συμγ3ολισμόν. Έν πά¬
  ση περιπτώσει ή άλήθεια είνε
  δτι γύρω άπό τόν θρυλικάν «άνε-
  μόσαρκον» τοΰ Άνακρέοντο; καί
  τό «προβλεπτικδ μυρμήγκι» τού
  μύϋου ϋπάρχει ολη ή υπόθεσις -
  φιλολογική καί μή—τής άποτα-
  μιεύσεως.
  Ή οίκονομία δέν είνε τρα-
  γοϋόι.. συνεπλήρωσε*/ ό ώμιλή-
  σας έν παραβολαΐς,
  Καί δέν είνε φυσικά τρα-
  ■,'οϋοι. Είνε θέλησις άλλά καί
  συχνά. . στέρησις των πάντων.
  Δέν θέλω νά πώ δτι ή στέρησις
  έδώ πρέπει νά δίδη θέσιν είς
  την σπατάλην πού συμ^ολίζει,
  κατά τούς «ήθικολόγους», τό πτω-
  χό τζιτζίκι. Άπεναντίας!.. Συμ-
  φονώ ομως δτι τό μυρμήγκι, τό
  τύμ[ίΐλον αΰτό τής οίκονομί¬
  α;, δέν βασίζεται καθόλου, οΰτε
  επί των στοιχειωδών δρων τής ά-
  νέσεως, οβτε επί τής τιμιότητος
  αυτή; καθ' έαυτής: Στερεϊ τόν ε¬
  αυτόν τού άλλά στερεϊ καί τούς
  αλλους διά προσωπικοϋς άποταμι-
  ευτικού; λόγου;. Όμοιάζει τόν
  τοκογλύφον, προβλεπτικόν καί αυ¬
  τόν ίσον καί σκληρόν... Συμπε-
  ρασματικώς ή άπ&ταμίευσις άπο
  δεικνύεται κανών υψίστης κοινω-
  "ΐκής ωφελείας οταν στηρίζεται
  είς τούς καλώς ευνοουμένου; σκο-
  πούς της. Άλλά κα'ι υψίστης
  βλάβης δταν δέν στηρίζεται.
  —Καί ομως ή περίφημος «κάλ-
  τσα μέ τα άσπρα» ή τα σακκου-
  λάκι μέ τα χρυσά, είπεν έ'νας
  παλαιός, εύεργέτησεν είς ίτζρο-
  βλέπτους στιγμάς, κόσμον κα'ι
  κόσμον.
  Δέν εχω άντίρρησιν. "Αλλ'
  εΰεργέτησεν όπως πολύ σοφά ύ-
  πογραμμίζει ενας συνάδελφο;
  τού;... κληρονόμίυς παρά τόν ά-
  ποταμιευτήν. Αύτός ό τελευταίας
  άν δέν έργάζεται δΓ αλλους,
  συμβαίνει κατά συγκυρίαν, κα¬
  λήν ή κακήν, άφήνω νά κρί-
  νουν οί άμερόληπτοι, νά έργά¬
  ζεται διά την μεταθανάτιον φή¬
  μην. Έν ζωή ουδέποτε ή σχε-
  δόν δέχεται νά ανοίξη τόν κορ-
  βανάν διά τούς αξίους υποστη¬
  ρίξεως...
  Κοινόν θέμ,α λοιπόν καί κοι¬
  νόν ζήτημα σήμερον ή άποταμί-
  ευαις. Καί ώραϊοι οί έκφωνηθέν-
  τες σχετικώς λόγοι καί αί δίατυ-
  πωθείσαι υποδείξεις. Άλλά μέ-
  χρι; ενός σημείου: Ή άποταμί-
  ευσι; είνε άρετή έφ' δσον δέν
  καταντοί φιλαργυρί'α ή δέν ύπο-
  νομεύει τάς βάσει; τής υγείας:
  σωματικής, κοινϋΐΛκής καί οί-
  κονομική;—οταν το σύνοδον δέ/
  υποφέρει έξ αιτίας της. Έ ε¬
  ξαίρεσις αύτη είνε άπλουστάτη
  καί πειστική, διά τόν λόγον δ
  αυτόν καί παρουσίασε αυτήν την
  στιγμήν τόσους συνηγόρους.
  Κυρίως τό παρόν όφείλεται
  είς δύο τοπικά γεγονότα: Κίς
  την βράβευσιν καθώ; έμαθα
  ενός μαθητοΰ ό οποίος εγραψε...
  κατά τής άποταμιεύαεως, υπο τούς
  δρους έννοεΐται πού προανέφε-
  ρα. Καί είς τό θέαμα ενός συμ¬
  πολίτου «άποταμιευτοΰ», γυμνοΰ
  σχεδόν, άνυποδήτου, ακαθάρτου,
  καρηκομόοντο; καί μέ πυκνήν
  γενειάδα. Είς τό βιβλιάριόν τού
  Είς απάντησιν έπιστολής Συν-
  δημότου την οποίαν εφιλοξένησεν
  είς προχθεσινόν της φύλλον ι)
  «Άνόρθοισις» επί τοΰ ζητήματος
  τής ιδρύσεως πολεοδομικοΰ ορ-
  γανισμοΰ, μάς γράφει ό Δήμαρχος
  Μ//νάς Γεωργιάδη; τα εξής:
  Κύριε Διευθυντά,
  Είμεθα ύποχρεωμένοι ν' απαν¬
  τήσωμεν ή τουλάχιστον νά συμ-
  πληρώσωμεν δσα γράφει είς τό
  προχθεσινόν Σας φύλλον ό υπό
  ψευδώνυμον Συνοημότης έπιστο-
  λογράφος σας.
  Οϊ πολεοδομικ.οί οργανισμοί
  συντελοΰν εις την αποκέντρωσιν
  Ωρισμένων έσόδων καί χρησιμο¬
  ποίησιν τούτο>ν δΓ ωρισμένον
  σκοπόν.
  Είς την επιτύχη απόδοσιν των
  πολεοδομικών οργανισμών όφείλε-
  ται ή κνίτασ-/.ευή τής λέας Κορίν-
  θου, θεσσαλονίκης, Σερρΰ)Ί, Χαλ¬
  κιδικής.
  Είς την απόδοσιν των οργανι¬
  σμών τούτων όφείλετα: καί ή πρό
  μηνών ίδρυσις έν Αθήναις τλζο-
  δομι/.οΰ ίργανισμοΰ διά την διαρ¬
  ρύθμισιν τής πόλεως.
  Την ιδέαν άλλωστε τού πολεο-
  ομικοΰ όργανισμοΰ υπεστήριζε
  έκθύμως ή εγκριτος εφημερίς,
  ζ , '·
  Πάντως καί ημείς συμφωνοΰμεν
  τό ότι τό όμολογουμένως
  στοργικον υπέρ τής πόλεως ενδια¬
  φέρον τοΰ κ. Νομάρχου θά δώση
  την δέουσαν κατεύθυνσιν είς την
  Υπόθεσιν Είμεθα δέ βεβαιοί ότι
  ό κ. Νομάρχης θέλει ζητήσει είς
  τάς άποφάσεις τού την γνώμην
  καί διαφόρων επιστημονικαί,
  έμπορικών, οίκονομικών, έπαγγελ-
  ματικών, γεωργικών καί εργατι-
  κών παράγοντος.
  "Οσον άφορα την οικονομικήν
  δυναμικότητα τοΰ Δήμου άς μας
  επιτρέψη ό κ. Συνδημότης νά νο-
  μίζιημεν ότι παρεσύρθη άπό την
  συνήθειαν μας νά μετρώμεν ευκό¬
  λως τα άνύπαρκτα έκατομμύρια.
  Έπ' εύκαιρία δίδω την πληρο¬
  φορίαν βτι μετά έπισταμένην έξο-
  νυχιστικήν καί λεπτολόγον σύντα¬
  ξιν τοΰ προυιτολογισμοΰ τοΰ Δή¬
  μου υπό τοΰ Δημοτικοϋ Συμβου-
  λίου, έξεθέσαμεν είς τούτο εγγρά¬
  φως ότι ό προϋπολογισμός καίτοι
  κατηρτίσθη ίσοσκελισμένος έν
  τούτοις παρουσιάζει ούσιαστικώς
  ταμειακόν έ'λλειμμα τριών εκα-
  τομμυρίων λόγω έλλειποΰς αποδό¬
  σεως ΐών φόρων.
  Ευνόητον δτι τό έλλειμμα του¬
  το θ' αυξηθή διά των τεραστίων
  ζημιών τοϋ Δήμου κατά τάς τε¬
  λευταίας πλημμύρας.
  Έκ των ανωτέρω καταφαίνεται
  ότι ό Δήμος δύναται ΐσως νά
  συμβάλη δΓ έτησίας άναγραφής
  έν τί) προϋπολογισμώ κονδυλίου
  είς την λύσιν τοΰ πολεοδομικοΰζη
  τήματος δέν δύναται όμιος ν'άντιμε
  τωπίση τουτο μόνος διότι ή λύσις
  τοΰ ζητήματος άπαιτεί άμεσον
  διάθεσιν τουλάχιστον δέκα έκα¬
  τομμυρίων δραχμών.
  Συμφωνοΰμεν απολύτως είς τό
  δτι ένδείκνυται ή κατασκευή ύπο-
  νόμων. Άλλά πρό τής κατασκευή;
  άπαιτείται σχέδιον υπονόμων τοΰ
  οποίαι» ή μελέτη κατόπιν διαγω-
  νισμοΰ ανετέθη πρό δύο μηνών
  είς τούς έξ Αθηνών είδικούς κ. κ.
  Κραντονέλην καί Καλίνσκην.
  Μετά τό σχέδιον άπαιτείται
  δαπάνη όγδογ;Λοντα έκατομμυρίων
  τό ολιγώτερον.
  Ή δαπάνη δέν είναι βεβαίως
  δυνατόν ν' άντιμΐτωπισθη παρά
  άνεγράφοντο καταθέαεις υπερ-
  β,αίνου,σαι τάς 45.000 δραχμών
  Ό μαθητής υπήρξεν έδώ τ< θαρραλέον πνεΰμα πού έννοεϊ πάντοτε νά χωρίζη είς κάθε ζήτημα, την ίρα άπό τό στάρι Ό άποταμιευτής πάλιν τό ζων¬ τανόν παράδειγμα. 'Λς έλπίσω μέν δτι είς τό μέλλον τούλάχι αταν ή άποταμίευσις θά καταστή απολύτως σύμφωνος μέ τό πρώ τον καί άσυνεπής τελείως πρό. τό δεύτερον. ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ εις σειράν έτών διά συστηματικ.ής τμηματικής κατασκευή;. Ή δαπάνη τής κατασκευή; θά βαρύνΐβ συμφώνως τώ Νομώ ι ούς παροοίους κατά τα :ϊ)4 καί δέν γνωρίζω κατά πόσον είναι τουτο εφικτόν υφ' άς διερχόμεθα οικο¬ νομικάς συνθήκας. Συμφωνοΰμεν απολύτως ωσαύ¬ τως μέ τόν κ. συνδημότην διά τα ζητήματα των ρομοτομιών. Άλλά διά τάς ρυμοτομίας ά- πητεΐτο σχέδιον πόλεως μόλις τον παρελθόντα Ιούλιον εγκριθέν κα¬ τόπιν πολλών βασάνων. Υπό τοΰ Δημοτικοϋ Συμόουλίου έχουν αποφασισθή αί κάτωθι ρυ- μοτομίαι ε'όρισκόμεναι είς τα γρα¬ φείον τοϋ Νομομηχανικού πρό; δι- εκπεραίωσιν Ρυμοτομίατ έκτελεσθεϊσαι. ΌδοΟ ΰπ' αριθ 12(>, ΙΙλατεϊα
  Καλλεργών,Όδοϋ Γιαννίκου,Όδοΰ
  Κ'οοωνίας.
  Ρυμοτομεΐαι πρ&ζ εκτέλεσιν.
  ΌδοΟ Σάθα, ο-δοΰ Έβανς, 5δοΰ
  Κνωσοΰ— Καινούργιας Πόρτας,
  Κουντουριώτου καί διάνοιξις όδοΰ
  Μίνωος, Ιδομενέως Α'., Δελη-
  [ΐάρ-ΑθΊ, Λασηθίου, Μονής Καρδι-
  ιοτίσσης, όδοΰ ΙΚίϋί, όδοΰ Μαρογε-
  ώργη, όδοΰ ύπ' αριθ. 141, όοοΰ
  Αρχανών, ^οθ ύπ' αριθ. '.',Η, ό¬
  δοΰ Αβέρωφ, Πλατεια Δασκαλο¬
  γιάννη, Αεωφ. Δουκός Μποφώρ,
  Υεωφ. Νόελ, όδοϋ Ξανθουδιδου.
  δοΰ Σκορδυλών, όδοΰ Σμύρνης.
  'Εξετελεοθηβαν.
  Όδοϊ Άριάδνης, Δαιδάλου. Γι-
  ανιτσών, Κορωναίου, Βικέλα, Έ¬
  βανς.
  Άλλά ή εκτέλεσις των ρυμοτο-
  μιών τούτων άπαιτεί χρόνον πο-
  *.ύν καί εργασίαν υπερβολικήν
  είς ήν παρά την καλήν των θέ¬
  ησιν δέν δύνανται καί ύπεραν-
  θρώπως έργαζόμενοι, ν' άνταπο-
  ,^οΰν οί %. κ. Καυγαλάκη; νο-
  μομηχανικός, καί Βαλαρή;, μηχα-
  ικός. Διά τόν λόγον τούτον εδόθη
  υπό τοΰ κ. Καυγαλάκη σειρά δι-
  εκπεραιώσεως.
  Δέν συμφωνοΰμεν μέ τόν κ.
  Συνδημότην ότι τα μέγαρα θέα-
  τρα κα'ι λοιπά χαλλωπιστικά είναι
  περιττά διά πόλιν τίυριστικήν ώς
  τό Ηράκλειον. "Αλλως τε επί τού¬
  των επανειλημμένας έχει εκδηλω¬
  θή καί ή γνώμη τής ύμετέρας εγ¬
  κρίτου εφημερίδος.
  Θά είμεθα εύτυχεΐς άν επί ζη¬
  τημάτων τοιούτων είχομεν γενικω-
  τέραν έρευναν των συνοημοτών
  δΓ δ καί εύχαριστοΰμεν τον κ
  έπιστολογράφον σας.
  Ευχαριστών διά την φιλοξενί-
  αν διατελώ μετά τιμής.
  ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  Δήμαρχος Ηρακλείου
  καθυστερήσεις κατά τόν κα¬
  λύτερον τρόπον. Καί εύλο-
  γοϋν την ώραν της ιδρύσεως
  τοθ Πρακτορείου Μοιρών. Η¬
  μείς πού έρρίψαμεν πρώτοι
  την ιδέαν τής Ιδρύσεως τού,
  συμμεριζόμεθα την χαράν των
  Μεσσαριτών καί ευχόμεθα
  την ταχείαν προαγωγήν τοϋ
  Πρακτορείου είς Ύποκατάστη-
  μα, πρός καλύτερον εξυπηρέ¬
  τησιν των Μεσσαριτών καί
  τής παραγωγής.
  Αί σταφυλαί.
  Τό τιρόβλημα τής καλυτέρας
  οργανώσεως τοϋ έξαγωγικοθ
  έμπορίου των σταφυλών μας
  έξακολουθεΐ ν' άπασχολή τό¬
  σον τούς έμπόρους έξαγωγεΐς
  δσον καί τούς παραγωνούς.
  Σχετικώς ακούονται πολλαί
  γνωμαι, έν πολλοΐς άλληλο-
  συγκρουόμεναι καί τελείως
  άντίθετοι, ώς είναι άλλωστε
  φυσικόν. Πάντως είναι ευχά¬
  ριστον δτι τό ενδιαφέρον διά
  τάς έξαγωγάς των σταφυλών
  μας εξεδηλώθη άπό τώρα. Δι¬
  ότι δημιουργεΐται ή ελπίς δτι
  είς τό μεσολαβοΰν διάστημα
  μέχρι τής νέας σταφυλικής πε
  ριόδου θά εξευρεθή ή καλυτέ¬
  ρα βάσις όριστικής καί ίκανο-
  ποιητικής λύσεως τοϋ προβλή-
  ματος αότοϋ. Είναι δέ είς
  πάντας άντιληπτόν πόσην τε¬
  ραστίαν σημασίαν έχει διά
  τόν τόπον ή οργάνωσις, ή συ-
  στηματοποίησις καί αύξησις'
  των έξαγωγών των σταφυ¬
  λών μας.
  Διά τόν κ.Αγρονόμον.
  Αί ζημίαι έκ των τελευταί-
  ων πλημμυρών υπήρξαν καί
  είς την ύπαιθρον τεράστιαι.
  Δένδρα έξερριζώθησαν, φρά-
  κται, παραπήγματα, έργαλεΐα
  γεωργικά καϊ μηχανήματα πα¬
  ρεσύρθησαν υπό των χειμάρ-
  ρων καί μετεφέρθησαν είς μα-
  κρυνάς άποστάσεις. "Ολα δέ
  αύτά έκλαμβανόμενα ώς φαί¬
  νεται υπό των διαφόρων άγρο
  ζημιωτών καί κακοποιών ώς
  άδέσποτα, περισυλλέγονται γι-
  νόμενα κτήμά των. Έπιβάλ-
  λεται λοιπόν φρονούμεν νά
  έντείνουν τα δργανα τής ά-
  γροφυλακής την προσπάθει¬
  αν καί την δρασιν των πρός
  καταδίωξιν των κακοποιών
  αυτών. Είναι άρκετή ή ζημία
  πού ύπέστησαν οί Ιδιοκτήται
  των κήπων καί των αμπέλων
  έκ τής πλημμύρας. Καί δέν έ-
  πιτρέπεται νά προστεθή καί
  ή ζημία έκ των κλοπών. Ό κ.
  Αγρονόμος τοϋ όποίου ή
  δραστηριότης είναι γνωστή,
  πιστεύομεν δτι θά λάβη τα έ-
  πιβαλλόμενα μέτρα.
  Τό πρακτορείον των
  Μοιρών.
  Ή "ίδρυσις έν Μοίραις πρα¬
  κτορείου τής Άγροτικής Τρα¬
  πέζης, υπήρξεν αναμφισβητή¬
  τως εΰτυχές γεγονός διά την
  Μεσσαράν. Πόσον δέ τερα¬
  στία είνε ή ώφελιμότης τού
  πρακτορείου αυτού καταψαί-
  νεται την εποχήν αυτήν τής
  άθρόας χορηγήσεως λιπασμά-
  των καί καλλιεργητικών δα-
  νείων είς τούς Μεσσαρίτας.
  Οί γεωργοί τοϋ κάμπου αΰτοθ
  έξυπηρετοΰνται ήδη χωρΐς με¬
  γάλα εξοδα μεταφορικών
  χωρϊς νά χάνουν καιρόν, χω
  ρίς πολλάς διατυπώσεις κα
  Τό στρ. Νοσοκομείον.
  Μας έπληροφόρησαν ότι
  τό Στρατιωτικόν Νοσοκομεΐ-
  ον'Ηρακλείου καταργεΐται καί
  δτι τοΰ λοιπού οί σοβαρώς ά-
  σθενεΐς τοϋ 43ου Συντάγμα-
  τος θά άποστέλλωνται είς
  Χανιά. Χωρίς νά έπικρίνω-
  μεν την απόφασιν ταύτην ή
  όποΐα είνε πιθανόν νά άντα-
  ποκρίνεται είς ωρισμένας
  στρατιωτικάς ανάγκας, έχο¬
  μεν την γνώμην δτι ή διατή¬
  ρησις τοϋ Νοσοκομείου τού¬
  του, δέν θά ήτο άοκοπος. Δι¬
  ότι καί άπομεμακρυσμένον ό-
  πωσδήποτε των Χανίων τυγχά¬
  νει καϊ κέντρον αποτελεί τό
  Ηράκλειον μεγάλης στρατολο
  γικής περιφερείας, έκτός τού
  δτ ι είνε £δρα πλήρους συν-
  τάγματος.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήυχρον *ό
  Κος προιστάμενος* μέ την Κλων·
  τέτ Κολμπέρ. Την Πέμπτην: «·Ό
  κήπος τού Άλλάχ-.
  ΤάςΚυριακάς ή πρώτη άπογευμα
  τινή ώρα 4 μ. μ. μέ τιμάς ήλατ-
  τωμένας.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον ή θαυμασία
  Όπερα κωμίκ: «Τό σκάνδαλον
  τής Όπερος-. Έκτός προγράμμα
  τος, αί καταστροφαί έν Ήρακλειφ
  κατά την νεροποντήν τής 17)10)37.
  Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  ΡΟΝ
  ι*·.
  ίΐ ΠγΗ ""■·■■
  ϊ
  '4
  Μέ την
  Κλωντέτ ΚοΑμπέρ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΜΕΓΑΛΗ
  8ΟΙΑΡΕΕ
  (3ΑΙ_Αι
  ι
  Τό §γχρωμον άρι-
  στούργημα:
  ΤΟΥΣ
  ΣΑΡΛ ΙΙΙ1ΔΠΕ
  Σημ. Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΑΛ-
  ' ΛΑΧ προεκλήθη είς τού; κι-
  νηματβγράφους ΊΊΤΑΝΙΑ κα'ι
  Π ΑΛΛΑΣ των Αθηνών συγ¬
  χρόνως.
  Έξασφαλίσατε
  σας εγκαίρως.
  η
  II
  ΒΒΝΒΒΝ ΒΗΒΒΠΒ ΒΒΒΒΙ1Β
  τας
  V
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  κκλύτεραι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδός Άγίου Μηνα.
  ΕΜΙΑΕΕΤ = =
  Ι ΙΙΙΙΙΙ1
  III
  ΜΚ
  'Ηζωή τής μελαγχολικώς
  «ύτοκροττείρα;.
  ■εειιιιεεΐΐιιειιιι·»··
  Πωλεϊται καφενειον μετά τωΛ
  έπίπλων καί χρειωδών τού. Πλη¬
  ροφορίαι παρ' ημίν. 1—3
  Ί1 στήλη τοΰ ώραιόκοομοο·
  Ύγεία και ώμορφιά.
  Ό !ατρ}ς Ζεμποΰγκερ, ί ΐα-
  τρός τής Αύλής, πού ή Έλισάβετ
  δέν τό πολυσυμπαθοΰσε, γιατί τόν
  ήξερε σύμααχο κα'ι οργανο τής
  πεθερας της, τής παρέχει καθησυ-
  χαστικάς διαβεβαιώσεις. Αποδίδει
  τόν πυρετό καί γενικώς την άοια
  θεσία τής μικράς πριγκηπίσσης
  εις τό ότι βγάζει τα δοντάκια της!
  «Τό παιδί φωνάζει καί κλαίει
  συνεχώς, εις σημείον νά σοϋ σχί-
  ζγ, την καρδιά σου», γράφει ό
  Ί'ραγκϊσκος Ιωσήφ εις την μητέ-
  ρα τού. Έ μικρά πριγκήπισσα
  εχει άουνατίση, έξαντληθή. Οί
  -ρνεϊς της είνε έξαιρετικά άνή-
  συχοι, ιδίως ή Έλισάβετ πού ά-
  ναλογίζεται χωρίς νά τό θέλη,
  τόν καυγα μέ την πεθερά της, ή
  όποία επέμενε νά μή πάρουν τα
  παιδία στό ταξίδι. Οί πειο μαΰ-
  ρες σκέψεις περνοΰν άπό τό κε
  φάλι της. "Οταν ομως παρατηρεΐ-
  ται — φαινομενική — βελτίωσις
  εις την κατάστασιν τής μικράς, ή
  Έλισάβετ πείθεται άπό τάς δια¬
  βεβαιώσεις τοΰ ίατροΰ Ζεμποΰρ-
  γκερ καί την '2?>ψ Μαίου αναχω¬
  ρεί μέ τόν αυτοκράτορα γιά την
  επίσκεψιν τοΰ έσωτερικοΰ, οπου
  έν άναμονή τού, εχουν γίνη μεγά¬
  λαι προετοιμασίαι. "Αν δέν την
  έβασάνιζεν ή τυραννική έ'γνοια
  γιά την μικρή Σόφια πού άφησεν
  άρρωστη είς την Ηουδαπέστην, ή
  Έλισάβετ θά εμενεν ένθουσιασμέ-
  νη άπό τό γραγικόν θέαμα καθ'
  όλην την διαδρομήν εως τό Τσα-
  σμπερένυ. Υπήρχεν έν άφθονία
  ο,τι ήταν ίκανό νά την ένθουσιά-
  ση: θαυμασία ούγγαρέζικα ά'λο-
  γα, καί ΰστερα οί γραφικές έθνικές
  ένουμασίες των Μαγυάρ(ον. Την
  '2Κην Μαίου, φθάνοντας είς λτεμ-
  πρετσΐν, τό αύτοκρατορικόν ζεΰγος
  βρίσκει £"να έπεϊγον τηλεγράφημα
  τοΰ ίατροΰ Ζεμποϋργκερ. Ή καρ-
  οιά τής Έλισάβετ κτυπά. Ό ί-
  ατρός μεταοίδει άνησυχητικές
  Γ.Χ^ρογορίε-ς γιά την κατάστασιν
  τοΰ παιδιοΰ. Άμέσως τό αύτο-
  κρατορικόν ζεΰγος διακόπτει τό
  ταςίοι τού καί γυρίζει στό άρ-
  ρΐοστο παιδί τού. Έ Έλισάβετ,
  μόλις φθάνουν στή Βουοαπέστη,
  τρέχει στό κρεββατάκι τοΰ παι¬
  διοΰ της, τό όποιαν ευρίσκει σέ
  κακά χάλια. Τό μικρό πλασμα-
  τάκι δέν εχει δυνάμεις οΰτε γιά
  νά κλάψη! Μόλις σηκώνει τα μα-
  τάκια τού νά ιδή την μητέρα τού
  πϋύ σκύβει έπ^νιο τοο μέ τα π»ιό
  γλυκά χαιδόλογα. Ό ίατρος Ζεμ¬
  ποϋργκερ είνε έξαφνα έξαιρετικά
  έπιφυλακτικός. Έν τοσούτω
  διαόεβαιώνςι την αύτοκράτειρα
  πώς δέν έχάθη καί ή τελευταία
  ελπίς.
  (συνεχίζεται) -
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. ΠοΑυδάκης
  Είδικ?υθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοΰ οτομάχου
  έντίρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτοΰπεπτι-
  κου συστήματος έν τω Ιατρείω
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αίμορραΐδων δ-
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  "Ενας ίατρός μοθ Ελεγε: «Ή
  γυναΐκες είναι άκατανόητες. Πρρ-
  νοΰν εϊκοσι χρόιια τής ζωής των
  τρώγοντας άνρξελέγκτως δ.τι
  βροΰν μπροστά των, πίνοντας δτι
  τούς είνε έπιβλαβές. θεωροΰ αε-
  γάλη έξυπνάδα, άληθινό κατόρ-
  θωμα, τό δτι ζοθν έν διαρκεΐ νευ-1
  ρικότητι, μέ τό νά μην άναπαύων
  ται ποτέ, τό δτι κοιμώνται δσχη-
  μα καϊ ιτολΰ ολίγον.
  Οί ττερισσότερες άττ' αύτές, άρ-
  νοθνται απολύτως νά έφαραόσουν
  όποιανδήτΐοτε σωματικήν άσκησι.ν'
  άσχοληθοϋν μέ οιαδήποτε σπόρ
  Τό άιΐοτέλεσμα είνε δτι φθά
  νούν στά σαράντα-διότι φθάνουν
  κάποτε άν κα'ι δέν τό όμολογοΰν
  --αέ τόν όργανισμό σχεδόν κατε-
  στραμμένο, γηρασμένο.
  Είς τό πρώτον σοβαρό κατά τής
  ύγείας κτύπημα σπεύδουν στόν
  ίατρό μέ την άξίωσι νά θεραπευ
  θοΰν ταχύτατα.
  θά ϊπρεπε νά τούς πήτ·= δτι 6
  ίατρος δέν είνε μάγος, ότι δέν
  £χει την δΰναμι νά μεταβάλλπ ί¬
  να στομάχι αρρωστο σέ στομάχι
  τελείως νέο, οϋτε νά μεταβάλη
  σέ τελεία νεανικά νεφρά έκεΐνα
  πού ευρίσκει σέ κακή κατάστασι.
  Γνώμη ίατροϋ.
  Εΐααι βέβαιος δτι συμψωνήτε
  μαζύ μου καί έλιτίζω νά κάμετε
  δ,τι μτορεϊτε διά νά ταίς πείσετε
  νά διάγουν ζωή κανονική, νά πι-
  στεύσουν στήν άμεσον άάγκη νά
  ίσορροιτήσουν κτυτώντας τόν έκ-
  νευρισαό πού δημιουργεΐ ή πά-
  ροϋσο- ζωή, μέ μιά κατευναστική
  καί λογική συγχρόνως άσκησι
  Ξεύρω δτι ή γυναΐκες είναι εύ-
  αίσθητες είς δ,τι άφορδ την καλ-
  λονήν των, άλλ' ΰπάρχουν ϊσως
  καί γυναΐκες γιά τίς οποίες ή_ώ-
  αορφιά δέν είνε άρκετός ή μάλ¬
  λον μοναδικός σκοπός.
  Πέστε λοιπόν σ' αύτές, έκ μέ-
  ρους ενός ίατροΰ, δτι έξ ϊσου μέ
  την ώμορφιά των παίζουν καί μέ
  την υγείαν των κα'ι δτι είνε άπα-
  ραίτητο νά καθιερωσουν καθ1 ήμέ-
  ρα ενα τέταρτο τής ώρας σωμα-
  τικών άσκήσεων καί νά προσέ-
  ξουν είς την έν γένει βιολογικήν
  των δίαιτα.
  Αύτό πού θά νομίσουν ·χαμέ-
  νον καιρόν» σήμερα,θά συντελέση
  είς τό νά κερδίσουν χρόνια ενερ¬
  γητικότητος, άπό την στιγμήν πού
  θά εισέλθουν είς την ώριμη ήλι
  κια»
  ή Ντιστεγκέ
  Άϊΐό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ
  ■ ΣΤΑΥΡΟΥ ^^νΙΑΚΡΑΚΗ
  ΧΑΝ1ΩΝ-ΠΟΡΤΑ.
  Λειτουργεΐ μέ τα τελειότερα ϋδραυλικά πιεστή-
  ρια, μέ εντελώς καινουργή έλσιόπανα καί αφθονί¬
  αν θερμοΰ ύδατος.
  Οί έλαιοπαραγωγοί έχουν μέγιστον συμφέ¬
  ρον νά μάς προτιμοΰν.
  Τούς παρέχομεν κάθε δυνατήν ευκολίαν καί ά-
  ναλαμβάνομεν την μεταφοράν τοϋ προϊόντος των
  έξ οιουδήποτε μέρους,
  ■ Β Β Β Β Β Β Β Β ■ Β ■ Β Κ Β Β Β Β Β Β ΒΒΜ
  ΣΤΟ "ΑθιΊιιΑ Ι ιΜΜ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ
  "Ηρχισε λειτουργοϋν τό ίδρυθέν πρα-
  τήριον έλληνικής φανελλοιτοιΐας καί
  συνιστάται ιδιαιτέρως είς δσους θέλουν
  ν' άγοράσουν ψανέλλας νά τό έπισκε-
  φθοϋν διότι χάριν διαδόσεως τιωλεΐ είς
  τιμάς εργοστασιον ήτοι κατά 20 ο)ο
  ευθηνοτερα των άλλων.
  Δεχόμεθα διατακτικάς Δημοσίων ύ-
  παλλήλων.
  |^β«.Β«>*ΒΒΠηΜ.ΒΒΒΙ·Β.ΒΒΒ.Β>.ΒΒα»Η»·>Β3>ΙΙ.ΒΗΒΒΒΒη£|
  ΐριιιιΐιιΐΝεειιιιιιιιιιειιιειειιεεβειιεειιειιιι»|
  Άποκλειστική άντιπροσωπεία
  ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ
  Είς τό Πρακτορείον ΛαμπροτΓθύλου
  (ττλατεΐα Βενιζέλου).
  ίΐιιεειιειιιιιιεε»·εεε·ι·ειιιειιειεεειι.....
  III
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  241ον
  ΚΟΙΙΊΩΜΙΚΗ
  Ήταν είνας νέος, μικρόσω-
  μος, τολμηρός, δραστήριος, έ-
  ξυπνος, νεοϊδεάτης, άπό τούς
  πιό φανατικούς. Είχεν ύπηρε-
  τήστι στό στρατό υπό τάς δια¬
  ταγάς τού Κοντέ. Τότε τοΰ έ-
  τυχε νά ιδή τή βασίλισσα. Έ-
  πίσης ή μορφή τοΰ βασιληθ
  δταν, μετά την άναχώρησι
  τής άμάξης, παρέβαλε τα χα-
  ρακτηριστικά τοΰ ταξιδιώτη
  μέ την εϊκόνα τού Λουδοβί¬
  κου 16ου πού ήταν τυπωμένη
  επάνω στά χαρτονομίσματα
  μέ τα όποΐα τόν εΐχαν πλη¬
  ρώση, δέν τοΰ άφηνε καμμίαν
  άμφιβολία. Μέσα στήν γενι¬
  κήν αναστάτωσιν ήταν ό μό-
  νος πού εΐχε την τόλμην καί
  την πεΐρα νά πάρη μίαν άπό-
  φασι: Γερός καβαλλάρης, έ-
  σέλλωσεν άμέσως είνα άλογο
  καί συνοδευόμενος άπό είναν
  μονάχα σύντροφον, ώρμησε
  πρός τή Βαρέν μέ καλπασμό,
  γιά νά προλάβτ] τή βασιλική
  άμαξα καί νά την σταματή¬
  ση. Θά έκουβέντιαζε μέ τούς
  ύπόπτους ταξιδιώτες, Θά τοΰς
  έξήλεγχε' καί άν άνάμεσα σ'
  αύτούς ήταν ό βασιληδς, άλ-
  λοίμονο καί σ' αυτόν καί στό
  στέμμα τού! Καί τούτη τή φο-
  ρά πάλι, ή σύντονη ενεργεια
  ενός μόνον άνθρώπου ήταν
  άρκετή γιά νά άλλάδη τόν
  ροΰν τής ίστορίας.
  — Άνετρέψατε την οίκουμέ-
  νην, είπεν άργότερα ό Ναπο¬
  λέων στόν νεαρόν Ντρουέ,
  τού όποίου ή ζωή άπό την ή-
  μέρα έκείνη έγινε σάν τό πιό
  καταπληκτικό, τό πιό άπίθα
  νο μυθιστόρημα. "Εγινε σέ λί-
  γο μέλος τής Συντακτικής—
  άνήκε στούς Όρεινοϋς—κ' ε¬
  ψήφισεν υπέρ τοΰ θανάτου
  τοΰ βασιλέως άνευ άναβολής.
  "Υστερ' άπό συνταρακτικές
  περιπέτειες, επεσε στά χέρια
  των Αύστριακών, οί όποΐοι
  τόν άλυσσόδεσαν στά άνήλιο
  ύπόγειο μιδς φυλακής. Κα¬
  τώρθωσε νά άποδράση σπά-
  ζοντας τό ποδάρι τού κ' έπέ-
  θανεν υστερ' άπό χρόνια στή
  Γαλλία δπου ό χάρος τόν ευ¬
  ρήκε νά ζή ήσυχος καί άφα
  νής μέ ψεύτικο δνομα.
  Ένώ ό Ντρουέ κα'ι ό σύν-
  τροφός τού έξεκινοΰοαν, τό
  πελώριο βασιλικό άμάξι κα-
  τέβαινε τίς κορδέλλες τοΰ δρό
  μου ποϋ ώδηγοΰσε στή Βαρέν.
  (συνεχίζεται)
  Λύσις προχθεσινόν
  . 24σταυρολέξου
  π ρ ^ι
  Α,£ Κ.'ϊ Δ Λ Ν δ
  [Τ] |Α Ν Ν Ψ
  λ-,Ο^Λ,Ω Ν Ί
  ^.ΚνΙΙΙΙ..ΙΙ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησε δι' "Α¬
  θήνας ό Έπιθεωρητής τής Άγρο-
  τικής Τραπέζης κ. Πάνος Κοκκέ¬
  βης-
  -Επανήλθεν έξ Αθηνών ή δίς
  Μαρίκα Άρ. Τσακίρη.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ό κ. Ί. Άρακα-
  δάκης άνεδέξατο είς Κρητσάν τό
  θυγάτριον τοΰ κ. Δημ. Σγουροΰ ο¬
  νομάσας αύτό Μαρίαν.
  Νά τοίς ζήση.
  ΓΑΜΟΙ.— Είς Άσήμι Μονοφα¬
  τσίου ετελέσθησαν οί γάμοι τοΰ
  κ. Κωνστ. Σφακιανάκη μετά τής
  Δνίδος Άννίκας Χαριτακη. Παρά-
  νυμφος παρέστη 6 κ. Κωνστ Ζα-
  χαριουδάκής ράπτης.
  Συγχαρητήρια.
  —Στυλιανός Κυπριωτάκης, Μα-
  λαματένια Γ. Έλλήνικάκη ετέλε¬
  σαν τοΰς γάμους των είς Ζάκρον
  Σητείας. Παράνυμφος παρέστη ό
  κ. Έμμ· Γαλανάκης δικηγόρος.
  Συγχαρητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Μόλις συν¬
  ελθόντες έκ τής πληξάσης ημάς
  συμφοράς έκ τοΰ θανάτου τοΰ λα-
  τρευτοΰ μας άδελφοΰ Ίοιάννου
  σπεύδομεν δπως κα'ι διά τοΰ τύ-
  που ευχαριστήσωμεν άπαντας
  τούς όπωσδήποτε συμμερισθέντας
  τό βαρύ πένθος μας. Ιδιαιτέρως
  ευχαριστούμεν θερμώς τούς Ία-
  τρούς κ. κ. Μιχ. Χλουβεράκην Ση¬
  τείας κα'ι Έμμ. Βασιλείου Ηρα¬
  κλείου οίτινες μέ άδελφικόν όν¬
  τως ενδιαφέρον παρηκολούθησαν
  την ασθένειαν τού μέχρι των τε-
  λευταίων τού στιγμών. Όμοίως
  εύχαριστοΰμεν τούς καταθέσαν¬
  τας στεφάνους ώς κα'ι διάφορα
  χρηματικα ποσά είς μνήμην τοΰ
  έκλιπόντος καί έν γένει άπασαν
  την κοινωνίαν Ηρακλείου καί Ση¬
  τείας ήτις τόσην έπέδειξεν θλίψιν
  επί τω άδοκήτω θανάτω τού
  Έν Ηρακλείω τή 3Οή Όκτοτ
  βρίου 1937.
  Οί ευχαριστούντες
  Ανδρέας Μαυράκης, Μαρία
  Μαυράκη, "Αγγελος Μ«υ·
  ράκης.
  Γίιρω στήν πόλι.
  Ή άπειλήθεΐσα όιτΐό τάς πρωϊ¬
  νάς ώρας τής Κυριακής, μεταβο-
  λή τοΰ καιροΰ, έμετρίασε όπωσδή
  ποτε την συνήθή Κυριακάτικην κί¬
  νησιν.
  —Πάντως δέν έ'λειψεν ή κίνη¬
  σις τοϋ κλειστοΰ χώρου είς τόν
  ό-τοΐον κατέφυγον δσοι έφοβήθη-
  σαν νέαν ύποτροπήν τής άπαισί-
  ας ανήμης νεροποντής...
  — Εύτυχώς τα καιρικά πράγμα-
  τα δέν εφάνησαν οΰτε χθές τόσον
  τραγικά, όσον τουλάχιστον τα α¬
  νέμενον οί πρόχειροι μετεωρο-
  λόγοι.
  —Ή βυθοκόρος των λιμενικών
  έργων ειργάζετο καί την προχθές
  Κυριακήν.
  — Έπ' άγαθω τής προόδου των
  ϊργων έκβαθύνσεως καί συμπλη-
  ρώσεως τοΰ'λιμένος μας.
  —Τό κατασκευαζόμενον ευρΰ
  κρηπίδωμα ευρίσκεται νυν έν ά-
  ποπερατώσει, ή δέ έκβάθυνσις
  θά έπιτρέπη μετ' ολίγον την ττλεύ-
  ρισιν μεγάλων άτμοπλοίων.
  — Είς γνωστόν καφενειον τής
  πλατείας Τριών Καμάρων έπεδει-
  κνύετο προχθές κλαδίσκος έλαίας
  όμολογουμένως άξιοθαύμαστος.
  — Καί τουτο διότι έ'μοιαζε κυρι¬
  ολεκτικώς μέ βότρυν σταφυλής
  καί μάλιστα ραζακιάς:
  —Τό πραγμα έκρίνετο χαρακτη-
  ριστικόν τής έφετεινής εύφορίας
  των έλαιοδένδρων κα'ι ηύλογεΐτο
  φυσικά παρ' όλων ώς οίωνός κα-
  λυτέρων καιρών.
  — Συνεχίζονται μετά τής δεού¬
  σης σπουδής αί εργασίαι κατα-
  σκευής τοΰ νέου μουσείου μας,
  —Ύποτίθεται δτι μέχρι τοΰ προ-
  σεχοΰς Μαρτίου θά έχη αποπε¬
  ρατωθή τουτο ώστε να καταστή
  δυνατή ή μεταφορσ καί ταξινό-
  μησις είς αύτό των περιφήμων
  Μινωικών θησαυρών καί γενικώς
  των άρχαιολογικών μας κειμηλί-
  ών.
  —Τό θέατρον Πουλακάκη πά-
  ρουσιάζει αυτήν την έβδομάδα
  δύο £ργα ανάλογα μέ τα προη-
  γοΰμενα τοϋ μοναδικοϋ μας κινη-
  αατοθεάτρου.
  — Πρόκειται γιά τό σημερινόν
  φίλμ «ό κύριος Προιστάμενος» μέ
  την χαριτωμένην Κλωντέντ Κολ¬
  μπέρ καί τόν «Κήπον τοϋ Άλλάχ>
  την ύποβλητικήν κινηματογραφι-
  κήν φαντασμαγορίαν πού προβάλ-
  λεται την προσέχη Πέμτιτην.
  ό Ρέπορτερ
  Γ^.
  ΟΛΟΙ ΖΗΤΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ
  Τα νέα πεφημισμένα Σιγαρέττα:
  ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΙΓΑΛΑ
  Είνε ευ·γεστα, άνόθευτα, άσύγκριτα, άληθώς υπερόχου ποιότητος και έξαιρετικης εμφανίσεως. Μέ κα-
  πνά Ξάνθης, Όξιλάρ, Γεννήσεας και Αγρινίου.— ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ηλθαν εις τό Ηράκλειον παρό-
  μοια σιγάρα.
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: (Πλατεΐα Βενιζέλου) Ηράκλειον—Κρήτης.
  ΑΠΟΤΑΟΗΤΕ είς τόν Γενικόν αντιπρόσωπον των Νομών "Ηρακλειον· καί Λασηθίου:
  ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΓΑΤΤΑΚΗΝ
  δις
  '&ν ,4
  Ροΰ 4.
  λις συν
  "Κ ημάς
  τοθ λ.α
  ιωάννου
  τοΰ τυ
  βτταντας
  'σθέντας
  τ ούς
  4
  •ικόν
  Ήρα
  6
  η
  των τε
  "Ομοίως
  τθ
  οα
  διάφορα
  ήμην τοΓ
  ι δττασαν
  >υ κα'ι Ση
  ,εν θλίψιν
  ;> τ οί.
  Οτι Όκτω.
  )ντες
  ις. Μ«ρί«
  λος Μακ·
  _1
  τάς ττρωι
  ής, μετοφο-
  «σε 6τΐωσ&η
  ϊκάτπκην κι
  ιψεν ή κΐνιε
  ου είς το
  οί εφοβηθη
  τής άτΐαισι
  ς...
  κά πράγμο-
  • χθές τόσον
  χιστον τα ά
  οί μετεορο
  >ν λιμενικών
  την -τροχβές
  )ΥΝ
  ΑΝΟΡβΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Η4βν
  ΤΓ] 18 Ίουνίου 1815 τό μΐσος τουτο έφθασεν είς
  τό κατακορύφων σημείον τής οξύτητος, κα'ι έπέ-
  πρωτο είς επίμετρον κάτωθεν τοθ Λόδη, Μοντεμ-
  πέλο, Μοντενότε, Μαντούης, Μαρέγγου καί Άρ-
  κόκης νά γρσψΓ| ή λέ£ις Βατερλώ.
  Εθριάμβευσαν αί μετριότητες κατά των έξοχο-
  τήτων, τό δέ πεπρωμένον συγκατετίθί το είς την εί-
  ρωνείαν ταύτην.
  Έν τώ Ναπολέοντι παρακμάζοντι άντικατωπτρί-
  ζετο ό Βοθρμσερ, νεάζων άλλ' έστω, 'ινα άναδρά-
  μη μέχρι τοθ νεάζοντος Βοθρμσερ, προεκάλεσε τό
  τιρόωαον γ?)ρας τού Βελλιγκτθνος.
  Ή Βατερλούη είνε μάχη πρώτας τάξεως, κερδη-
  θεΐοα ύτιό οτρατηγοθ δευτερας τάξεως. Τό θαυμα-
  οτόν έν τγ) μάχη της Βατρρλούης είνε ή "Αγγλία,
  ή αγγλικη εύστάθεια, ή αγγλικη απόφασις, τό αγ¬
  γλικόν φλέγμα. Μή πρός βάρος τής "Αγγλίας1 δέν
  ί'χει τι νά καυχηθή δια τόν στρατηγόν της εκείνον,
  άλλά διά τοϋς στρατιώτας της. Καί, παράδοξος
  άγνωμοσύνη! ύ Ε^λλιγκτών έ'γραψε πρός τόν τότε υ¬
  πουργόν επί των Στρατιωτικών τής Αγγλίας, λόρ-
  &ον ϋαθούρστ, ότι ό στρατός γοπ, ό στρατός δστις
  έπολίμησε την 18 Ίουνίου 1815, ήτο «μηδαμινός
  στρατός». Τί λέγουσι περί τούτου τα όστδ, άτινα
  κεΐνιαι κίχα.σμένα έν τή γή τής Βατερλούης;
  Ή Αγγλία υπήρξε λίαν μετριόψρων άπέναντι
  τοΰ Βελλιγκτώνος. Άναδεικνύουσα τόν Βελλιγκτώ-
  να τόσον μέγαν, ταπεινοΐ εαυτήν. Ό Βελλιγκτών
  έ'όειξεν επιμονήν ιδού ή άρετή τού, ήν δέν διαφι-
  λονικοθμεν άλλά καί ό έλάχιστος των πεζών καί
  ίτιπέων τού έτηρήθη στερρός είς την θέσιν τού,
  δαον καί αύτός. Τό καθ" ημάς, ή δόξα δλη άνήκει
  είς τόν "Αγγλον στρατιώτην, είς τόν αγγλικόν στρα
  τόν, είς τόν αγγλικόν λαόν. Εάν υπάρχη, τρόπε»ιον,
  οϋτό όφείλεται είς την Αγγλίαν. Ή έν Λονδίνω
  οτήλη της Βατερλούης Οά ήτο δικαιοτέρα, εάν, άν-
  τί της μορφής ενός μόνου άνδρας, ϋψωνεν είς ι
  νέφη άνδριάντα δλου λαοΰ.
  Έν συνόλω, είς Βατερλούην έλαβε χώραν σφα-
  γή μάλλον ή μάχη. Έξ δλων των τακτικών μαχών,
  ή έν Βατερλούη είνε έκείνη, ήτις έχει τό μικρότερον
  μέτωπον έτιί τοσοότων μαχητών. Ό Ναπολέων κα-
  τεΐχε τρία τέταρτα λεόγης, ό Βελλιγκτών ήμίσειαν
  λεύγαν καί εκατέρωθεν ευρίσκοντο άνά εβδομή¬
  κοντα δύο χιλιάδας άνδρών. Έκ ταύτης της συμ-
  πυκνώσεως προήλθεν ή οφαγη.
  Ύπελόγισαν καί εύρον, ότι είς μέν την Άου-
  στερλίτσην άπωλέσθησαν Γάλλοι μέν δεκατέσσα-
  ρες τοίς εκατόν, Αύστριακοί δέ τεσσαράκοντα
  τοίς εκατόν, Ρώσσοι δέ τριάκοντα τοις εκατόν
  είς δέ τό Βάγραμον, Γάλλοι μέν δεκατρεΐς τοίς
  εκατόν, Αύστριακοί δέ δεκατέσσαρες. Είς Μόσχαν,
  Γάλλοι μέν τριάκοντα καί έπτά τοίς εκατόν, Ρώσ¬
  σοι δέ τεσσαράκοντα καί τέσσαρες. Είς Βώσσεν,
  Γάλλοι δεκατρεΐς τοίς εκατόν, Πρώσσοι δεκατέσ
  σαρες. Είς Βατερλούην, Γάλλοι μέν πεντήκοντα καί
  έξ τοίς εκατόν, σύμμαχοι δέ τριάκοντα καί εις.
  Εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες μαχητών
  έξήκοντα χιλιάδες νεκρών.
  (συνεχίζεται)
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
  ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Οί Κύριοι Συμβολαιογράφοι, Μηχανικοί, Επαγ¬
  γελματιαι, Σύλλογοι καί πάντες οί πολίται, θά όμο-
  λογήσουν ασφαλώς ότι μία αίσθητή έλλειψις τοθ
  Ηρακλείου πληροΰται διά τής ιδρύσεως είδικοΰ Γρα
  φείου είς δ θά δύνανται νά άναθέτωσι:
  1) 'Αντίγραφα πάσης φύσεως, δικογράφων, συμβολαί-
  ων, ύπομνημάτων, άναφορών, μελετών προϋπβλογισμών.
  συμβάσεων, συμφωνητικών, διά γραφομηχανήν καί ειδι-
  κών ηβλυγράφων, άντίγραφα μελετων μηχανικών πάσης
  φώσβως είς εΐδικας γραφομηχανάς.
  2) Σύνταξιν αιτήσεων, άναφορών κ.λ.π.
  3) Μεταφράσεις έκ τής 'Αγγλικηί κα'ι Γαλλικής κοιί
  τάνά πάλιν.
  Είς τό αύτό Γραφείον θά λειτουργήση:
  Σχολή δακτυλογραφίας πρός έκμάθησιν αυτής
  διά τής χρήσεως δέκα ή δύο δακτύλων, είς μηχα-
  νάς παντός συστήματος Ελληνικάς καί ξενογλώσ-
  σους.
  Έπίσης άναλαμβάνει τό Γραφείον καί την κατ
  οίκον ή είς ίδιωτικάς Σχολάς διδασκαλίαν ήρχισε
  δέ λειτουργοϋν.
  Τό Γραφείον τέλει υπό την Διεύθυνσιν τοΰ κ.
  ΙΩΑΝ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗ.
  Διεύθυνσις όδός Χάνδακος έναντι Ραφείου Τρε-
  βιζάκη. Κ-εντρικόν Χανιά.
  Α'.
  Ό βασιλεύς τής Αγγλίας Γεώρ-
  'ΐος ό ΣΤ' είνε ζερβοχέρης—έπα-
  ίστερος. Εις τουτο όμοιάζει μέ
  ύο έκατομμύρια περίπ'ίυ έκ των
  πηκόων τού Έ λεπτομέρεια αυ¬
  τή—τής χρησιμοποιήσεως δηλο-
  ίτι άριστερας χειρός άντί τής
  εξιάς—οέν πρέπει νά θεωρήται
  ί)ς άναπηρία.
  Πολλοί είνε οί ζερβοχέρηϊες
  ιεταςύ των περιφημοτέρων άθλη-
  ών τού κόσμου, ά133ων τοΰ τέν
  ις, τής πυγμχχίας, τής σκοπο¬
  βολήν, τής ξιφασκίας. Ιΐολλο! έ-
  παρίστεροι είνε είς μεγάλον ή
  μικρόν βαθμόν καί τ,οαυλοί. Πολ¬
  λάκις ή λεπτομέρεια τής χρησι¬
  μοποιήσεως τοΰ άριστϊρ^ΰ χεριοΰ
  άντί τοΰ δεξιοΰ βαίνει παραλλή¬
  λως πρός τό τραύλισμα, είς ση¬
  μείον ώστε νά διερωτατα: κανείς
  κατά πόσον δέν υφίσταται κάποια
  μυστηριώδης σχέσις μεταξύ των
  δύο αυτών καταστάσεων. Προ πολ-
  οΰ ή έπιστήμη έπρόσεξε τό ζή-
  τημα τής χρησιμοποιήσε'ος τοΰ ά-
  ριστεροΰ χεριοΰ άντί τοΰ οεξιοϋ.
  Διατί εις ωρισμένους άνθρώπους
  τό άριστερό χέρ: προτιμάται άπό
  τό οεξί,
  Επί μακρόν έπιστεύετο ότι ή
  συνήθεια αυτή είχεν ίσως γ.Ύ}ρο-
  νομηθή άπό τάν προιστορικόν άν¬
  θρωπον. Κατά τινάς περιηγητάς,
  ή άφορμή τοΰ φαινομένου -ο)ο>
  είνε άλλη. Ίσχυρίζονται οί περι¬
  ηγηταί αύτοι ότι ωρισμέναι πρω-
  τόγονοι φυλαί κάμνουν διάκρισιν
  μεταξύ των διαφόρων χειρονομι-
  ων καί πράξεών των, πρεσβεύου-
  σαι ότι άλλαι μέν Ις αυτών πρέ¬
  πει νά γίνωνται μέ τό δεξί χέρι
  καί άλλαι μέ τό άριστερόν. "Ο-
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■ΠΒΒΒΗΠ
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α, Ε,
  ■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■εί
  Ύτϊοκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοϋ ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  κ αι επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Έκτέλβσις ,πάσης φύσβως τραπεζιτικήί έργασίοις ν»π*
  συμ φέροντας ορους.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΝ ΧΕΡΙ
  λας τάς ήρω'ικάς χειρονομίας, 2-
  λας τάς εύγενεΐς πράξεις, αί φυ-
  λαΐ αυταί τάς κάμνουν μέ τό δε¬
  ξί χέρι, άφίνουσαι διά τό άριστε-
  ρόν τάς πεζάς πράξεις τής καθη-
  μερινής ζωής Άνάλογα φαινόμε-
  να παρετηρήθησαν υπό πολλών έ-
  ξερευνητών τόσον εις την φυλήν
  των Μάορι τής Νέ*ς Ζηλανοίας,
  5σον καί είς φυλάς τινάς Ιρυθρο-
  δέρμων, πού όνομάζουν τό δεξί
  χέρι «μέγα», «ϊνδοξον» ή «Ιντι-
  μον», Ιν αντιθέσει πρός τό άρι¬
  στερόν πού καλοΰν «μικρόν», «ά-
  ναίσχυντον»καί «άκατανόμαστον»
  Ή περιφρόνησις αυτή πρός τό ά-
  ριστερό χέρι, δέν παρατηρεΐται
  άλλως τε μόνον είς τούς άγρίους.
  Καί πολιτισμένοι λαοί Ικαμαν
  διάκρισιν μεταξΰ των δύο χεριών,
  ο')ς οί άρχαΐοι Ρωμαϊοι, πού ώ-
  νόμαζαν τό άριστερό χέρι «σινί-
  στερ», δηλαοή «δυσοίωνον», μοι¬
  ραίον. Τί λοιπόν νά συμπεράνω-
  μεν έξ αυτών: Είνε δυστύχημα τό
  νά είνε κανείς ζζρ6οχίρηί Άν
  κρίνωμεν άπό τάς εϊκονογραφίας
  καί τα άγάλματα των άρχαίων
  Αΐγυπτίων, πολλοί έκ των ένδο-
  ζοχίριο^ Φαραώ παριστάνονται
  ζερβοχέρηδες. Τό Ιοιο παρατηρεΐ-
  ται καί εις τούς Ρωμαίους αύτο-
  κράτορας. Όμοίως ή βίβλος άνα-
  φέρει περί πολλών ήγετών τής
  φυλής τοΰ Ίούδα, ότι «έσυραν
  την σπάθην των διά τής άριστε-
  ρας καί οιεπέρασαν τον εχθρόν».
  Όμοίως 6 σφοδράς Άχιλλεύς, ό
  ή'ρως τής Ήλιάδος, ήταν Ιπαρί-
  στερος. Τό ίδιον καί ό Μέγας Ά-
  λέξανδρος, ό Καρλομάγνος, ό Μι¬
  χαήλ "Αγγελος καί ό Λεονάρδος
  ντά Βίντσι.
  (συνεχίζεται)
  Ό νόμος διά τό ταμείον
  όπλιτών χωροφυλακης.
  ■ ■■■■■■■■■■μηβιβ^ιβββπιιβββββμηβιπβι
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματκ έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τοϋς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατΰ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ΑΘΗΝΑΙ Όκτώβριος (διά τοΰ
  ταχυδρομείου).—Εδημοσιεύθη ε?ς ,
  την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως
  Άναγκ. Νόμος «περ! Ταμείου Άλ-
  ληλοβοηθείας όπλιτών Χωροφυλα¬
  κης» Πρόκειται περί ενός άκόμη
  οείγματος τοΰ ένδιαφέροντος καί
  τής άγάπης ην επιδεικνύει ήΈθνι-
  κή Κυβέρνησις Ί. Μεταξά πρός
  τιύς Ιργαζομένους υπαλλήλους καί
  μία δικαία άναγνώρισις πρός τό
  Σώμα τής Βασ. Χωροφυλακης.
  Οί οπλίται τής Βασ. Χωροφυλακης
  τα δργανα ταυτα δτινα διά των μό
  χθων καί τής αύτοθυσίας των Ιξα-
  σφαλίζουν την ασφάλειαν καί την
  τάξιν άπό των Κέντρω1/ μέχρι των
  άπωτάτων σημείων τής Έπικρα-
  τείας, εύρον έν τώ προσώπω τοΰ
  ΈθνικοΟ Κυβερνήτου Ί. Μεταξά
  καί τοΰ Ιπαξίου συνεργάτου τού
  Ί'φυπουργοΰ τΓ,ς Δημοσίας Ασφα¬
  λείας Κ. Μανι^δάκη, τοΰς πραγ-
  ματικούς των πρνστάτας καί Ιμ-
  ψυχωτάς.
  Είναι γνωστή ήδη ή πρό τής
  4ης Αύγουστον 1936 κρατοΰσα
  κατάστασις. άποτέλΙια τής οποί¬
  ας υπήρξεν ή άπογοήτευσις τώνί
  όργάνων τούτων τής τάξεως καί
  ή συνεπεία ταύτης έγκατάλειψις·
  τοΰ Σώματος καί τροπή αυτών εις
  άλλα έπαγγέλματα. Νυν 8μως κα¬
  τόπιν των ληφθέντων παρά τής Έ-
  θνικής Κυβερνήσεως μέτρων καί
  ϊδίως κατόπιν τής δημοσιεύσεως
  τοθ προαναφερομένου Νόμου, ου-]
  νάμεθα νά είπωμεν ότι ή κατά¬
  στασις ήλλαξεν ριζικώς. Ό όπλί-
  της τής Χωροφυλακης καταλαμ-1
  βάνει επίζηλον θέσιν έν μέσιρ'
  τής ΰπαλληλικής οικογενείας. Γνω-
  ρίζει ήδη ότι άποχωρών τοϋ Σώ¬
  ματος μετά ύπΥ/ρεσίαν ωρισμένων
  ετών δέν θά ευρεθή Ιγκαταλελειμ-
  μένος. ώς αυνέβαινε μέχρι τούδε,
  άλλά θά λάβη την εμπρέπουσα·/
  ανταμοιβήν των προσφερθεισών ΰ-
  πηρεσιών τού, ανταμοιβήν κυμαι-
  νομένην μεταξύ δραχμών 71 Γ>00
  καί 117.200 έφ' οίον χρόνος υπη
  ρεσίας τού είναι μεταξύ 12 καί 20
  έτών ώς καί άνά τρείς μισθούς διά
  κάθε έτο; διά τάς επί πλέον τής
  είκοσαετίας υπηρεσίας των.
  Διά νά καταδείξωμεν παραατα-
  τικώτερον τα παρά τοΰ νέου νόμου
  έπιφερόμενα άποτελέσματα, δέν
  εχομεν παρά ^/ά συγκρίνωμεν τα
  παρ' αύτοΰ έξασφαλιζόμενα βοη-
  θήματα πρός τ' άποτελέσματα
  άτινα ήθελαν επακολουθήσει
  μετά τίνα Ιτη εάν δέν ε¬
  μεσολάβει ή Κρατική μέριμνα.
  Τό Ταμείον Άλληλοβοηθείας
  όπλιτών Χωροφυλακης ίδρυθεν
  κατά τό Ιτος 1929 είχεν ώς απο¬
  κλειστικόν σχεδόν πόρον αύτοΰ
  τάς μηνιαίας έκ τοθ μισθοΰ των
  είσφοράς των όπλιτών. Καίτοι αί
  εϊσφοραί αυται ήσαν δλως άνε-
  παρκεΐς καί ούδεμία σχεδόν άλλη
  ενίσχυσις εδίδετο παρά τοΰ Κρά-
  τους, έν τούτοις καλώς οιοικού-
  μενον τό Ταμείον επρεπε νά Ιχη
  οήμερο^ κεφάλαιον 120.000.000
  περίπου.
  Άντ Ι βμως τοίιτοΐ), άφ' ενός λό¬
  γω τής άδιαφορίας των γ,ρχτον-
  σών κατά καιρούς καταστάσεων
  καί των παρά πάντα λογικόν, η¬
  θικόν καί δίκαιον κανόνα, γενο¬
  μένων διαφόρων προσωπικών νο-
  μ,οθετημάτων είς βάρος τί/ς περι¬
  ουσίας τοΰ Ταμείου, ήχθη τουτο
  εις τοιαύτην κρίσιμον κατάστασιν,
  ώστε γενομένης επιστημονικήν
  μελέτης παρά είδικοΰ Καθηγητού
  τοΰ Πανεπιστημίου, κατεδείχθη
  8τι μετά -π,ίροΖο^ 4—5 έτών ουχί
  μόνον δέν θά|ύφίστατο πλέον ϊχνος
  Κεφαλαίου, άλλά τουναντίον θά
  παρουσιάζετο καϊ σεβαστόν παθη¬
  τικόν, συνεπεία τοΰ όποίου θά
  ήτο ή τελεία άδυναμία παροχής
  ουηθήματός τινος είς τούς όπλί-
  τας καίτοι ούτοι θά επηκολούθουν
  πάντοτε νά καταθέτωσι τάς είσ¬
  φοράς το)ν.
  Ιδού όθεν ποία τα εΰνόητα ώς
  ανωτέρω συμπεράσματα τής συγ-
  κριτικής ταύτης μελέτης.
  -ϊά μέτρα διά την ζωοκλο- —Προαγωγαι έκποαδευτικών
  λειτουργών.
  Μεταξύ των προαχθέντων τε¬
  λευταίως έκπαιδευτικών λειτουρ
  πην.
  Οί κάτωθι ποιμένες έμυνήδη-
  αχν υπό τής 'Αυτυνομικηί 'Αρ-
  χής Ρεθύμνης επί παραβάσει τοΰ
  Νομου περί μέτρων κατά τής ζω-
  βκλοπής: Ι. Γουμενάκης έξ 'Αρ-
  γουλέ Σφακίων, Σ. Λουκάκης
  έκ Ροδάκινου, Ν. Μαραβελά-
  κης. Σ. Ζουρπάκης, Σ. Α. Κοκο-
  ΐσάκη; έκ Καρινών, Δημ. Παντε-
  λιδάκηξ έκ Δαριβιανών καϊ Έμμ.
  Λεντιδακη; έκ Σελίνου.
  ϋ..
  Τηλέφωνον 6—63
  ■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■Ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β

  Διά
  ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΟΣΤΟΗΟΙΗΣΙΣ
  τούς κ. κ. Γεωργοκτηματίας
  Οί βουλόμενοι νά προμηθευθώσι Λιπάσματα διά
  τής 'Αγροτικής Τραπέζης, δύνανται νά υποβάλωσι
  άμέσως τάς δηλώσεις των είς τούς κατά τόπους
  πράκτορας μας, θά ένεργοΰμεν δέ ημείς την έγκρι¬
  σιν τής 'Αγροτικής Τραπέζης καί νά χορηγοΰμεν
  τα Λιπάσματα είς τα Πρακτορεϊά μας.
  Διά τοΰ τρόπου τούτου θά άποφευγουν οί γεωρ-
  γοί νά έρχωνται είς τό Ηράκλειον διά μόνον τόν
  σκοπόν την προμήθειαν λιπασμάτων.
  ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ αναμένομεν φορτίον, ή δέ
  τιμή αυτού εκανονίσθη πρός οραχ. 225 ό σάκκος
  των 50 χιλιογρ.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  ■■■■■■■■ι
  •■■■■■■■■■■■■Μ
  :εκτοστραστϊ
  Το θαλαμηγον ά)π
  γών (εκ τοΰ βαθμοΰ τμηματάρ-
  χου β είς τόν βαθμόν τμηματάρ-
  χου α) αυγκαταλέγονται καί ο!
  κάτωθι Κρήτες: Φιλόλβγος Δ. Μη-
  τάκης, μαθηματικοί: Ε. Ζουριύά-
  κης καί Δ. Παπαδάκης. Μεταξύ
  των πρβαχθέντων είς τόν βαθμόν
  τμηματάρχου β'. τάξεως προήχθη¬
  σαν καί ο! κάτωθι: Φιλολογοι:
  Παπαδάκης Α., Χρηστάκης Σ.,
  Μαθιουδάκης Ί., Δασκαλάκης Κ.,
  Δερμιτζάκης Χ. καί Σουλιδά-
  κης Μ.
  —Τα «Άρκάδια» Ρεθύμνης.
  Έκτός των μέχρι τούδε άθλοθε-
  τησάντων κατά τούς αγώνας «Άρ-
  κάδια» Ρεθύμνης, ηθλοθέτηοαν
  καί οί εξής: Τό Ταμείον Έφέ-
  δρων Πολεμιστών Ρεθύμνης με-
  τάλλια καί έπαθλον διά τό Κρη-
  .ικόν βόλι. Ή Λιμενική Έπιτρο-
  :ή Ρεθύμνης έπαθλβν διά την
  φαιροβολίαν.
  ■ Αναχωρεί
  ! κλεΐου
  ΚΗΝ
  έξ Ήρα- ■
  εκάστην ΚΥΡ1Α- .
  βράδυ κατ' εύθεΐ- ■
  ■■■■■■■■■ι
  ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ:
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ · ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΠΒΒΒΒ»Β"»ΠΒεΐεΐ
  «■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■Β■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"■*■■
  ■ ■
  ■ ΕΥΛΕΙΑ παντός εϊδους. ■
  ■ 2ΙΔΗΡΑ Μπετόν. "
  ■ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ. !
  Β ■
  ■ Είς τάς συμφερωτέρας τιμάς ■
  ■ ■
  ■ ©ά εΰρητε είς την ■
  | ΞΥΛΑΑΠΟΘΗΚΗ Ι
  Ι Ε Μ Μ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ :
  Β Ι
  ■ Όδός 1821. (Χεϊτάν Όγλοΰ) ϊ
  ■ ■
  ■ ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ■ειιιιεειιιεΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιειιε
  ! ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ !
  ■ ■
  ΐ Είς τό Πρατήριον *
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ [
  Β ■
  ■ ■
  ■ ■■ ■■·■■■■■»■■■■■■■■»■■■■■■■■·■■■■■■■■■■»■■■■■■
  ■ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ■
  ■ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ■
  ■ ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον, ■
  . ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. .
  ■ Β
  ■ Πρακτορείον ■
  ■ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ "
  ! Τηλέφ. 5-41 !
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΕιΝΟΙΚΊΑΣΤΗΡΙΟλ
  —Στρατιωτική συγκέντρω¬
  σις.
  Προχθές τό άπόγευμα οί κλη-
  ωτοί τού Ηου Τάγματος Πεζικοΰ
  Ρεθύμνης ωδηγήθησαν πρό τού
  μνημείβυ τού Αγνώστου Στρατι-
  ώτου, έκεϊ δέ ό ΰποδιοικητης
  τού Τάγματο; κ. Φριζής τβυς α¬
  νέπτυξε την σημασίαν τού μνη-
  μείου τούτου παρά τή μεταπολβ-
  μική κοινωνία καί ειδικώς την
  Έλλάδα.
  Ένοικιάζονται παρά την οδόν
  25 Αύγούστου, έ'ν γραφείον δυνά-
  μενον νά χρησιμεύση έν ταύτί
  καί ώς άποθήκη λόγω τής εύρύ-
  τητός τού καί έ'ν μαγαζείον είς
  την πλατείαν Βαρελτζίδινια κα
  τάλληλον δι' οιανδήποτε έργα
  σίαν.
  Έπίσης ένοικιάζονται είς τη
  κωμόπολιν Αρχανών μία οΐκία
  παρά την θέσιν Βορνά καί εν μα
  γαζείον παρά την θέσιν Τροΰλος
  Ή οίκία παρέχει πολλάς εύκο
  λίας.
  Τα δύο τελευταία κτήματα έ
  Άρχαναις, πωλοθνται συνάμα ΐ(
  καί άνταλλάσσονται μέ ανάλογο
  άγροτικήν καί αστικήν περιουσία
  κειμένην είς Κάτω Άρχαναις.
  Πληροφορίαι παρά τψ ίδικτή
  τη κ. Αλεξ. Σκορδύλη άντισ^
  έ. ά. ενταύθα.
  —Διορισμόςδικαστικών γραμ
  ματέων.
  Εί; τό Είρηνοδικεϊον 'Αλικια-
  ών Κρήτης τοποθετεϊται διά Β.
  Δ. ώ διορισθείς εσχάτως δικα-
  στικός γραμματεύς γ'. τάξεως Κ.
  Παπαλεξίου έκ θεσσαλονίκης καί
  είς Σαμοθράκην ό όμοιοβάθμιώς
  τού κ. Περοδασκαλάκης ήδη τοι¬
  ούτος είς τό Πρωτοδικΐϊον Λα¬
  σηθίου.
  — Ό δεκαπλάσιος δασμός.
  Σχετικώς μέ τόν δβκαπλάσιον
  δασμόν ανεκοινώθη ότι δια τής
  έκδοθείσης αποφάσεως προβλέπε-
  ται καί ή διά πράξεως τοΰ προ-
  ΐσταμένου τού τελωνείου καί τού
  έλεγκτοΰ απαλλαγή άπό τού δε·
  καΐτλασίου δαομοΰ των κατά τα
  ανωτέρω παραλαμβανομενων ά-
  τελώς υπό κρατικών υπηρεσίαν
  έμπορευμάτων εάν ταυτα δέν
  ΰπεκειντο «ϊς την καταβολήν
  των δασμών τούτων κατά την η¬
  μέραν τής όριστικής και ανευ
  αιρέσεως ή προθεσμίας τινός κατα
  κυρώσεω; τής προμηθείας.
  Ζητεϊτοα νοσοκόμος τΐεπειρναμί1-
  νή είς την κλινικήν τοΰ ΙατροΟ κ.
  Βρρττάκη μέ καλάς αυστώσεις.
  Μισθός Ικανοποιητικάς. Πληρο¬
  φορίαι τιαρά τφ ίδίφ.
  ΐ|ί
  Ηράκλειον— Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  2 Νοεμβριού 1937
  123
  ΔΜΜΙΣΜ ΛΟΓΟΥΣ
  Ο ΙΤΑΛΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  ΘΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΒΗ ΠΑΡ Α Α Λ Ο Υ
  ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΕΧΩΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι δι* άγνώστους λόγους ό
  Ιταλός πρέσβυς των Παρισίων κ. Τσε-
  ροΰτι άνεκλήθη αιφνιδίως είς Ρώμην.
  Ύπάρχουν άνεπίσημοι πληροφορίαι
  ότι ή ανάκλησις τοΰ Ιταλού πρεσβευ
  τού των Παρισίων όφείλεται είς ώρι
  σμένας ενεργείας τού παρά τή Γαλλική
  κυβερνήσει μή έγκριθείσας παρά τοΰ κ.
  Μουσολίνι. Λέγεται μάλιστα ότι ούτος
  θέλει άντικατασταθή προσεχώς δι* ετέ¬
  ρου προσώπου έκ τοΰ διπλωματικοΰ
  κόσμου τής Ιταλίας, τής απολύτου έμ
  πιστοσύνης τής κυβερνήσεως τήςΡώμης
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Συνεχίζονται αί προσπάθειαι
  :ής Άγγλικής κυβερνήσεως
  πρός όριστικοποίησιν των ά-
  ποφασισθέντων κατ' αρχήν
  ιιά τό Αγγλικόν σχέδιον καί
  ήν εφαρμογήν αύτοΰ έν Ι¬
  σπανία πρός έντοπισμόν τής
  συρράξεως. Αί προσπάθειαι
  αυται φαίνονται την στιγμήν
  ταύτην μάλλον εύοδούμεναι,
  τής Ρωσσίας μή άρνουμένης,
  τελικώς νά μετάσχτ) τής συμ
  φωνίας τού σχεδίου, έφ' δσον
  έννοεΐται γίνουν δεκταί προ-
  ΥΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτού μας). —Έσπεριναί πληρο
  φορίαι τοΰ Πρακτορείου Χαβάς άγγέλ-
  λουν ότι Αγγλικόν φορτηγόν κατεδιώ-
  χθη καί έδομβαρδίσθη σφοδρώς υπό άε-
  ροπλάνου αγνώστου εθνικότητος. Κατά
  τάς αύτάς πληροφορίας τό άεροπλάνον
  κατώρθωσεν έν τέλει νά καταβυθίση τό
  φορτηγόν. Ηερί τοΰ γεγονόχος τούτου
  είδοποιήθησαν οί πλησίον Άγγλικοί
  ναυτικοί σταθμοί οΐτινες λέγεται ότι ά
  πέστειλαν πολεμικά επί τόπου.
  ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ ΕΙΣ ΑΙΠΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έξ Αίγίου αγγέλ¬
  λεται ότι ή έκεΐ υποδοχή τοΰ ΠρωΟυ
  πουργού κ. Λΐεταξά υπήρξεν άποθεωτι
  κή. Τα πλήθη έπευφήμησαν τόν κ. Πρω¬
  θυπουργόν όστις καί εξεφώνησε μακρόν
  λόγον επί τής καταστάσεως καί των κυ
  βερνητικών κατευθύνσεων.
  Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΑΕΥΤΙΣΜ8Σ ΕΧΕ
  ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΕΙΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Εις τόν λόγον τό
  οποίον εξεφώνησεν είς τό Αΐγιον ό κ
  ΗρωΟυπουργός υπέμνησε την άδράνεια
  τοΰ κοινοβουλευτιαμοΰ κατά τό έγγύς
  παρελθόν καί ετόνισεν ότι ούτος έχει
  χρεωκοπήση τελεσιδίκως είς την συνεί¬
  δησιν τοΰ λαού λόγω των Θανασίμων
  σφαλμάτων τού είς τα όποϊα καί μόνα
  όφείλεται ή κατά τό παρελθόν έκεΕνο κα¬
  κοδαιμονίαν. Ό κ. ΛΙεταξάς ακολούθως
  ανέπτυξε διεξοδικώτερον τάς μελλοντι-
  κάς κατευθύνσεις της παρούσης κυβερνή¬
  σεως
  ΕΑΗΜΟΣΙΕΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΟΙΝΑΚΕΣ
  ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΟΝ ΕΙΣ ΤΩ ΗΑΝΕΙΙΙΣΤΗΜΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον έδημο-
  σιεύθησαν οί πίνακες των επιτυχόντω:
  είς τάς είσαγωγικάς έξετάσεις τοΰ Πα¬
  νεπιστημίου Αθηνών. Οί πίνακες ανα-
  φέρουν κατά σχολάς τούς έπιτυχόντα
  είς τάς είσιτηρίους έξετά>εις.
  Η
  1ΕΝ ΒΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΛΕΝΟΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ύπάρ¬
  χουν εισέτι διαφωνίαν διά την μεταφο
  ράν τής κυβερνήσεως τής Βαλενθίας εί
  ΙΙαρκελώνην. Εναντίον τής μεταφοράί
  ταύτης συγκεκριμένως άντιτίθενται τα
  εργατικά σωματεία τής Βαρκελώνης,
  Βαλενθία δέ τα δργανα τοΰ Αάργκβ
  Καμπαλλέρο καί γενικώς ή αντιπολί
  τευσις. Είνε άγνωστον πάντως ποία γνώ
  μη θά επικρατήση τελικώς.
  Αί συνεδριάσει τής 'Επιτροπης
  μή επεμβάσεως συνεχίζονται.
  ύποθέσεις τινές διατυπωθεΐσαι
  υπό ταύτης.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Αί Ι¬
  ταλικαι έψημερίδες άναγρά-
  ψουν την πληροφορίαν δτι άν-,
  τιθέτως πρός τα έν Λονδίνω,
  διαδιδόμενα ή Ρωσσία θά'
  αρνηθή νά μετάσχη τοΰ Αγ-'
  γλικοό σχεδίου, ψροντίζουσα
  έν τώ μεταξύ νά κερδίση χρό¬
  νον πρός όφελος των κυβερ¬
  νητικόν Ίσπανών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Έκ Σαγκάης αγγέλλεται δτι
  αί προστριβαί Ίαπώνων καί
  άρχών τής διεθνοΰς ζώνης
  κατήντησαν καθημεριναί. Οί
  Ίάπωνες ίσχυρίζονται δτι οί
  Κινέζοι χρησιμοποιοΰν την ύ¬
  παρξιν τής διεθνοΰς ζώνης
  ώς μέσον διά νά κρατοΰνται
  άκόμη πολιτικώς καί στρατιω-
  τικώς έν Σαγκάη.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Ό
  τύπος τής άριστερας έξακο-
  λουθεΐ την εκστρατείαν τού
  εναντίον τοΰ Άγγλικοΰ σχεδί¬
  ου. "Αλλαι έφημερίδες ίσχυ¬
  ρίζονται δτι θά επέλθη συνεν¬
  νόησις έν Λονδίνω.
  33 Πρωΐνή
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ
  ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΑΕΡΟΣ
  ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  Ψήφισμα των Έπαγγελματιών διά την
  δρασιν τοΰ κ. Δημάρχου Ηρακλείου.
  Πρός τόν Νομάρχην Ηρα¬
  κλείου κ.Άνδρέαν Μάρκελλον
  εκοινοποιήθη υπό τοΰ Έπαγ-
  γελματικοΰ καϊ Βιοτεχνικοΰ
  Επιμελητηρίου "Ηρακλείου τό
  κάτωθι ψήφισμα.
  Πρός τό άξ. κ. Άνδρέαν
  Μάρκελλον.
  Νομάρχην Ηρακλείου.
  Ενταύθα,
  Ψήφισμα
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τού Έπαγγελματικοΰ καί Βι¬
  οτεχνικοΰ Επιμελητηρίου Η¬
  ρακλείου Κρήτης συνελθόν είς
  συνεδρίασιν σήμερον την 24
  Όκτωβρίου 1937, κατόπιν
  προσκλήσεως τοΰ προέδρου
  αύτοΰ κ. Έμμ. Κοσμαδάκη
  πσρόντων απάντων των κ.κ.
  Συμβούλων καί άκοΰσαν σχε¬
  τικήν είσήγησιν τοΰ κ. Προέ¬
  δρου απεφήνατο ομοφώνως:
  Ψηφίζει
  1) Νά έκφρασθοϋν είς τόν
  Νομάρχην Ηρακλείου κ. Άν¬
  δρέαν Μάρκελλονεύχαριστίαι,
  συγχαρητήρια καί εϋγνωμο-
  σύνη των έπαγγελματικοΰ καί
  βιοτεχνικοΰ κόσμου Ηρακλεί¬
  ου διά τό τελεσψόρον ενδια¬
  φέρον καί την πατρικήν
  στοργήν, άπερ έπεδείξατο κα¬
  τά την διάρκειαν τής προχθε-
  σινής πρωτοφανοΰς καί είς
  μεγάλην έκτασιν καταστρεπτι
  κωτάτης νεροποντής καί άπερ
  ήλθον ώς άντιψάρμακον κα¬
  τά τής πληξάσης τούς κα-
  τοίκους σφοδρδς συμφοράς
  καί συνετέλεσαν είς τό νά
  ' εκλείψη τό ταχύτερον ή πλή-
  ξασα τάς καρδίας των πσ-
  θόντων ψυχική ταραχή.
  2) Νά κοινοποιηθή τό παρόν
  είς τό πολιτικόν γραφείον
  τοθ κ. Πρωθυπουργοΰ καί τα
  , έθνικά ύπουργεΐα Έσωτερι-
  ι κων καί Εργασίας καί 3) νά
  επιδοθή τό παρόν είς τόν κ.
  Νομάρχην αυτοπροσώπως υ¬
  πό τοϋ κ. Προέδρου τοΰ Ε¬
  πιμελητηρίου.
  ΟΙ ΕΡΥΟΡΟΙ ΒΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΩΝΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νυκτεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων βεβαιούν ό« ό
  στρατός των έθνικών έτοιμάζεται νά
  προβή είς γενικήν επίθεσιν εναντίον τής
  Μαδρίτης άπό ξηράς, θαλάσσης καί αέ¬
  ρος.
  Έν τώ μεταξΰ οί κυβερνητικοί δια¬
  τελούντες έν γνώσει τής έπιθέσεως όχυ-
  ρώνουν πυρετωδώς τάς θέσεις των. Κατ'
  αύτάς μάλιστα εγένετο έπανειλημμένως
  καί δοκιμαστική «κροΰσις» ώστε καί
  νυν νά συνεχίζωνται εκατέρωθεν άψιμα-
  χίαι. Ή Σαλαμάνκα πάντως αγγέλλει
  ότι επίθεσις των κυβερνητικών παρά
  την Πανεπιστημιακήν πόλιν απεκρούσθη
  αίματηρώς.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΙΟΝΟΠΩΛΙΟΥ
  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΥ1ΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ
  Τό ενταύθα παράρτημα τοΰ
  Μονοπωλϊου εσημείωσαν την
  κατωτέρω είσαγωγικήν καί
  έξαγωγικήν κίνησιν κατά τάν
  λήξαντα μηνα "Οκτώβριον;
  Εϊσαγωγή άλατος 120.900
  χιλγρ. άξίας δρχ. 324.000, έ-
  ξαγωγή 128.825 χιλγρ. άξίας
  δρχ. 321.812.50. Εϊσαγωγή πυ¬
  ρείων 288.000 κυτία άξίας
  δρχ. 374.000, έξαγωγή 225.
  400 κυτία δρχ. 293,020 Είσα-
  γωγή παιγνιοχάρτων 1500
  οέσμαι άξίας δρχ. 45.500, έ¬
  ξαγωγή 536, άξίας δρχ. 16.
  369. Τέλος εισήχθησαν οϊνο-
  πνευματύσημα άξίας δρχ. 300.
  000, χαρτόσημα όνομαστικής
  άξίας 535.500 καί τέσσαρες
  κύλινδροι σιγαροχάρτου πρός
  επεξεργασίαν υπό των ενταύ¬
  θα καπνοβιομηχανιών άξίας
  6ρχ.384.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
  Τό Υπουργείον των Οίκο-
  νομικών απηύθυνε πρός τάς
  οικονομικάς έφορίας εγκύκλι¬
  ον διά τής οποίας παραγγέλ-
  λει δπως αυται ρυθμίσουν την
  υπηρεσίαν των κατά τρόπον
  ώστε αί άδειαι προμηθείας
  ακαθάρτου πετρελαίου νά έκ-
  δίδωνται τό ταχύτερον άνα-
  βαλλομένης έν άνάγκη καί
  τής πλέον επειγούσης άλλης
  εργασίας αυτών.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
  Ό ύπουργός τής Προνοίας
  κ. Κορυζής ενέκρινε τηλεγρα¬
  φικώς την ταχείαν δι' αύτε
  πιστασίας ανέγερσιν των πά-
  ραπηγμάτων προσωρινής στε-
  γάσεως των θυμάτων τής νέ
  ροποντής. Έν τώ μεταξύ ή
  περίθαλψις των πλημμυροπα-
  θών έξακολουθεΐ διά τής πα-
  ροχής είς αύτούς καί άλλων
  είδών ρουχισμοΰ. Ούτω διε-
  νεμήθησαν εισέτι 150 κλινο-
  σκεπάσματα καί 400 φανέλ-
  λαι. Αυριον δέ πρόκειται νά
  διενεμηθή ωσαύτως ίκανός ά-
  ριθμός άνδρικών καί γυναικεί-
  ων έσωτερικών ένδυμασιών.
  Τό εφεδρικόν ταμείον άφ' ε¬
  τέρου έχορήγηνσε διάφορα βο-
  ηθήματα είς τοΰς έφέδρους
  πλημμυροπαθεΐς.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜ01
  Τό Άγρονομεΐον Βιάννου
  προσδιώρισε διά τόν άρξάμε-
  νον μήνα τάς κατωτέρω δι-
  κασίμους άγροζημιών: Την
  22 είς "Ανω Βιάννον, την 23
  είς Άμυρα, την 24 είς Πεΰ
  κον, καί "Αγιον Βασίλειον
  καί την 25 είς Καλάμι.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τρ άγορ§ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίίες.
  Σουλτανίναι α
  β-
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Γαχτάς
  Μαοραι
  Υ'
  Υ'
  α'
  δρ. 21 50 22 50
  21.50 22.-
  2"__
  14.-
  12. -
  1050
  11.—
  10.—
  9.—
  Χαρούπια » 2.00
  "Ελαια 5ο » 27.50—
  » κοινά » 26.50
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ. 23.—
  » β· » · 21.-
  Πράσινοι α' ττοιότ. » 21.50
  β' » » 19.—
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίοτατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' 6 κ «ν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ης Νοεμβριού 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.40 - 25.65
  3.67 3.77
  546 550
  110.10 111.10
  "Αμστερδαμ
  Στοκχύλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 28.35
  3 71 3.75
  20.75 21.-
  ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ
  ΜΙΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ
  Έξ άφορμής μιάς άκουσίας
  άπαγωγής λαβούσης χώραν
  πρό δεκαημέρου περίπου είς
  Γκαγκάλαις προεκλήθησαν την
  παρελθοΰσαν Κυριακήν είς
  Αγίαν Βαρβάραν ένθα .κατέ¬
  φυγον οί άπαχθέντες, έπεισό-
  οια μέ άποτέλεσμα τόν τραυ-
  ματισμόν τοΰ άπαγωγέως Α.
  Φρυσουλάκη, καΐ τοϋ χωρο-
  φύλακος Άλ. Ψαρουδάκη. Τα
  έπεισόδια συνέβησαν καθ" ήν
  στιγμήν επρόκειτο νά μετα-
  χθώσιν εκείθεν οί Ν. Φρυ-
  σουλάκης, άπαγωγεύς. έκ
  Σφακίων κάτοικος Αγ. Δέκα
  καί ή άκουσίωςάπαχθεΐσαΐβέ-
  τιςΆγγ. Σταυριανουδάκη όψει
  λονται δέ είς επέμβασιν των
  Γ. Παραδάκη καΐ Στ. Σταυρι¬
  ανουδάκη συγγενών τής άπα-
  χθείσης οΐτινες μένεα πνέον-
  τες κατά τοΰ άπαγωγέως έ-
  πυροβόλησαν κατ' αύτοΰ καθ"
  ήν στιγμήν οδτος μετεφέρετο
  υπό των χωρθφυλάκων καί τόν
  έτραυμάτισαν πρίν ή άναχαι-
  τισθώσιν, είς τόν μηρόν. Μία
  των ριφθεισών σφαιρών σημει¬
  ωτέον άποστραχισθεΐσα εύρε
  τόν χωροφόλακα Ψαρουδάκην
  είς την παρειάν. Οί δράσται
  συνελήφθησαν.
  ΟΙ ΣΤΑΦΥΛΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  Υπό τοΰ Γεωργικοΰ Έπιμε-
  λητηρίου Ηρακλείου υπεβλή¬
  θη είς τό Πολιτικόν Γραφΐεον
  τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ ΰπόμνη-
  μα διά τοΰ όποίου διατυπώνε-
  ται παράκλησις των έξαγωγέ-
  ων σταφυλών είς Αίγυπτον νά
  τύχουν καί ούτοι τοΰ εύεργε-
  τήματος παροχής δώρου κα-
  θώς καί οί σταφυλεξαγωγεΐς
  Εύρώπης.
  Ο ΑΓΩΝ
  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΡΙΔΩΝ
  Δι' έγκυκλίου τού πρός τούς
  νομάρχας τοΰ κράτους τό Υ¬
  πουργείον Γεωργίας ζητεί ω¬
  ρισμένας πληροφορίας προ-
  κειμένου νά λάβη μέτρα έξο-
  λοθρεύσεως των άκρίδων. Αί
  πληροφορίαι αυται δέον νά
  διαβιβασθοΰν είς τό ύπουργεϊ
  όν μέχρι τέλους τοΰ τρέχ. έ-
  τους._____________
  ΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  ΦΟΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟίΥίΙΑΣ
  'Υπό τού ΰπουργείου των
  Οίκονομικών άπεψασίσθηδπως
  έκκαθαρισθοΰν τα ταχύτερον
  δλαι αί έκκρεμεΐς ΰποθέσεις
  έκ φόρων κληρονομίας. Αί ύ¬
  ποθέσεις αυται άνέρχονται
  περίπου είς 8000 έξ ών αί 6.
  000 έκκρεμοΰν.
  ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ
  ΤΟΥ ΤΣΑΠΕΜΜΣ ΜΑΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έξ "Απω 'Άνατο-
  λής αγγέλλεται ότι είς τό δυτικόν τμή"
  μα τής Σαγκάης καί πέραν τοΰ Τσαπέϊ
  συνεχίζεται λυσσώδης Σινοϊαπωνική μά·
  'ΙΙ μάχη διήρκεσεν όλην την ημέραν
  τής σήμερον χωρίς νά καταλήγη είς ά-
  ποτελέσματα. Έν τώ μεταξύ οί Ίάπω-
  νες ένισχύουν διά νέων στρατιωτικών
  τμημάτων τάς δυνάμεις αυτών.
  ΜΕΤ1 ΕΠΊΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΗΡΟΊ'ΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Κατά τα νυκτερινά
  τηλεγραφήματα έκ Νανκίν οί Κινέζοι
  είς την Σαγκάην άμύνονται μετά πεί-
  σματος καί άξιθθαυμ,άστου ήρωϊ-
  σμοΰ. Είς τό Τσαπέϊ έπίσης ή δράξ
  των Κινέζων πολεμιστών ή όχυρωθεϊσα
  ώς γνωστόν εί'ς τίνα έκεΐ κρατικόν κτίρι-
  ον, άμύνεται εισέτι μή δεχομένη νά πα-
  ραδοθή είς τούς Ίάπωνας.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΦΘΑΣΕ ΧΟΕΣ
  ΕΙΣ ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Ό Νικόλ. Δημ. Αναγνω¬
  στάκης συνελήφθη διότιάφήρε-
  σεν κατά διαστήματα έκ τοΰ
  καταστήματος τοΰ Έμμ. Μα-
  ρούλη έκ Δαφνών παρά τώ
  οποίω ετύγχανεν ύπάλληλος,
  15.000 δρχ Συνελήφθη έπίσης,
  ό Ιω. Ζαχαριουδάκης έκ Μου-
  κτάρων Πεδιάδος επί παρα¬
  βάσει τοΰ νόμου 981 περΐ αμ¬
  βύκων. __________
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
  Κατά τόν διαρρει!σαντα μή¬
  να εδηλώθησαν είς τό ληξιαρ-
  χεΐον Ηρακλείου 22 γάμοι,
  58 θάνατοι καί 94 γεννήσεις.
  αι τελωνειακαΤεισπραξεισ
  Αί είσπράξεις τοθ τελωνεί-
  ου Ηρακλείου κατά τόν πα-
  ρελθόντα μήνα "Οκτώβριον
  άνήλθον είς δρχ. 7.894.712.
  40.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σημερινόν ραδιθ-
  γράφημα πρός την κυβέρνησιν έκ 1%ϊπρί-
  ντε'ζι αγγέλλει ότι έφθασεν έκεΐ ή Α. ΛΙ.
  ό Βασιλεύς Γεώργιος. Έκ Μπρίντεζι ή
  Α. ΛΙ. επρόκειτο νά αναχωρήση αμέ-
  σως διά την Ρώμην.
  ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΛΘΕΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕ8ΝΗ ΖΟΝΗΝ ΤΗΣ ΣΑΙΚΑΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  τής "Απω Άνατολής ότι Κινεζικόν
  τμήμα δυνάμεως δύο συνταγμάτων καί
  πλέον ηναγκάσθη νά εισέλθη είς την διε
  θνή ζώνην. Τό τμήμα τούτο αφοπλίσθη
  άμέσως υπό των Γαλλικών καί Αγγλι¬
  κών άρχών τής ζώνης.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΑΟΣΟΦΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ
  ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΕηΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού άν¬
  τ αποκριτοΰ μας).—Έκ των δημοσιευ-
  Οέντων πινάκων είσακτέων είς τό Ηανε-
  πιστήμιον έγινε γνωστόν ότι έκ των εΐ-
  σαχθέντων είς την <1»ιλοσ<»φικήν Σχολήν εξήκοντα έπτά εξετασθέντων αί εξήκοντα είναι μαθήτριαι.