94982

Αριθμός τεύχους

4705

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

3/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  *?**
  ών. κ
  ών
  ι (τού »»■
  ι»)
  ;ικόν
  >ΰ Τβα«ϊ
  κωνιχή μά·
  :ήν ήί
  .ήΈ
  > οί Ίμκι>·
  ρατιωιιχώ»
  Σί
  ΙΤ
  ,.ο 1< ΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟ.ΜΑΙ: γ ετησία λι'ραι !>
  ί
  μιής
  κτηαία διιλ. 1.Ί
  εξάμηνον » Κ
  Τιιιή
  κιχτά φύλλον
  Λ 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  3
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  1ΡΛΦΙ ΙΑ ΤΥΙΙΟΓΡΛΦΠΙΛ
  \1 Μ Μ·(ΐγ
  ΪΠΕΥΟΚΟΙ ΣΥΚΜΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΓΛΥΡΑΚΜΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΗΟΝ ΚΙ'ΗΙΗίΙΕΓΟΣ 22ΟΝ
  ΛΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  'Γό υπουργείον τής Ύγιει-
  νής έκυκλοφόρηοε ιτροχδές
  ένα στατιστικόν δελτίον επί
  των αίτϊων των θανάτων έν
  Ελλάδι, άρκετά διαφωτιζτι-
  κόν. Χΰμφωνα λοιπόν πρός
  τα άδιάψευστα στατισ νικά,
  οτοιχεΐα καί τοΰς άριθμούς
  οί περισσότεροι θάνατοι είς
  την χώραν μας προέρχονται
  άΐϊό φυματίω&ιν. Δέ πά χιλι-
  άδες περίπου θάνατοι σημει-
  οϋνται κατ' έ'τος άπό την
  έπάρατον αυτήν νόσον. Καί
  σχεδόν άλλοι τόσοι προέρ-
  χονται άπό την έλονοσίαν,
  την άλλην αυτήν μάστι-
  γα τού λαοΰ μας. Διότι πρέ-
  πει νά σημειωθή ότι μετά
  την φυματίωσιν καί την
  παιδικήν έντερίτιδα, η έλο-
  νοσία είναι τό τρίτον φ<:βε- ρόν κακόν έκ τοΰ οπβίου ά- ποδεκατίζεται ή φυλή μας. Μάς εδόθη κα'ι άλλοτε ή άψορμή νά ασχοληθώμεν μέ τό ύγειονομικόν πρόβλημα τής χώρας. Καί ετονίσαμεν τοΰς κινδύνους ποΰ διατρέ¬ χομεν καί ώς άτομα καί ώς εθνικόν σύνολον έκ της τεραστίας εξαπλώσεως της φυματιώσεως, τής έλονοσίας κα διαφόρων έπιδημικών καί λοιμωδών νόσων καί έκ τής μεγάλης θνησιμότητος τής βρεφικής ήλικίας. Είς την χώραν μας, ή μεγάλη έξάπλωσις τής φυματιώσεως είναι αναμφισβήτητον ότι όφείλεται είς την έλλιπή καί αθλίαν διατροφήν τοΰ λαοΰ μας καί ιδία των ερ¬ γαζομένων τάξεων, είς τό λιτοδίαιτον δηλαδΐ'ι τό οποί¬ ον άνόητοι πολιτικαί έξύ- μνησαν ώς μεγάλην εθνι¬ κήν αρετήν, είς τούς τρισα- θλίους ορους διαβιώσεως είς άνήλια, άνθυν·εινά καί ύγρά οΐκήματα καί είς την ύπαρ¬ ξιν των έλών καί των τελ- μάτων πού δημιουργοΰν την έλονοσίαν, πρόδρομον τής φυματιώσεως. Δέν είναι δυνατόν λοιπόν νά περιορίσωμεχ' την θνησι- μότητα, νά καταπολεμήσω- μεν την φυματίωσιν καί την έλονοσίαν καί άλλας νό· σους, εάν δέν άνυψώσωμεν άφ' ενός τό βιωτικόν επί¬ πεδον τοΰ λαοΰ μας καί άν δέν απαλλάξωμεν άφ' ετέρου την ύπαιθρον άπό τα τέλμα- τα καί τα ελη. Αποτελεί τουτο μίαν αλήθειαν, μίαν ά- διαμφισβήτητον διαπίστωσιν καί την καλυτέραν διάγνω¬ σιν των αίτίων τοϋ κακοΰ. Την αλήθειαν αυτήν ανε¬ γνώρισεν εύτυχώς καί αντε¬ λήφθη ηλήρως ή σημερινή κυβέρνησις. Καί επί τίί βά¬ σει αυτής τής άληδείαςίίρχιοε νά όργανώνη τόν άγώνα τής έξυγιάνσεως τής χώρας. "Ηδη καταβάλλει μίαν άξιόλογον προσπάθειαν διά την άναδι- οργάνωσιν καί επέκτασιν των ύπαρχόντων σανατορίων καί διά την ίδρυσιν νέων είς ολα τα διαμερίσματα τής χώρας οπου ή φυματίωσις δημιουργεί θύματα. Καί έκ παραλλήλου φροντίζει καί διά την εκτέλεσιν παραγω- γικών, έξυγιαντικών έργων δι' άποξηράνσεως έλών, ώστε καί ή παραγωγή ν' αυξήση όπότε θά βελτιωθοΰν καί οί όροι διατροφής τοΰ λαοϋ μας καί ή αίτία της έλονο¬ σίας νά εκλείψη. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία ότι έφόσον ή προσπαθεία αυ¬ τή τής κυβερνήσεως θά συνε¬ χισθή, ·-αγών πρός έξυγίαν- σιν τής χώρας θά τελεσφο- ρήση. Άλλ' είναι άνάγκη την προσπάθειαν αύτην τής κυβερνήσεως νά ένισχύσωμεν δλοι. Ό αγών κατά τής έ¬ λονοσίας καί τής φυματιώσε¬ ως πρέπει νά λάβη τΐ·ν μορ¬ φήν καί την έκτασιν γενι¬ κώς, έθνικής σταυροφορίας. Διότι εάν δέν έξυγιάνωμεν τόν λαόν μας, εάν δέν δη¬ μιουργήσωμεν ΰγιεΐς, εΰρώ- στους καί ίκανούς πολίτας δέν θά είμπορέσωμεν ποτέ νά μεγαλουργήσωμεν καί νά προδεύσωμεν ώς έθνος. Πεταχτά σημειώματα ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ιδού λοιπόν καί νέος θρί- αμβος τοΰ ώραίου ψύλου. Άφοΰ κατέκτησε την ζωήν κστακτα τώρα κσί τάς σφαΐ- ρας τού πνευματικοϋ κόσμου. Είχεν έξορμήσει ώς θύελλα κα τα τα τελευταία έτη.Εισ ήλθεν είς τύ γραφείον ώς δσκτυλο- γράφος. Είς τό υπουργείον ώς ύπάλληλος. Είς τα καταστή- ματα ώς ταμίας, ώς πωλή- τρια. Είς τό εργοστάσιον, είς τό σχολείον, παντοΰ. Καί έξε τόπισε τόν ανδρα. Τώρα είσ- έρχεται κυρίαρχος άπόλυτος καί είς τό πανεπιστήμιον. Ί δέτε την χθεσινήν μας είδησιν. Έξήντα έπτά επέτυχον είς την φιλοσοφικήν σχολήν. Καί είναι έπτά μόνον άνορες. Καϊ οί έξήντα γυναΐκες! Κατέκτη- σαν λοιπόν καί την σχολήν τής φιλοσοφίας τα θήλεα. Καί δμως οί άνδρες εϊχαν τόν ά- νόητον εγωϊσμόν νά νομίζουν την σοφίαν ιδικόν των απο¬ κλειστικώς προνόμιον! Μεγί¬ στη πλάνη. Μέχρι χθές ένο- μίζαμεν οί ι αί γυναΐκες έπε- δίδοντο είς την... τριγωνομε- τρίαν μόνον, όπως μάς εί'χε διδάξει ό μεγάλος Νορβηγός δραμαιουργός "Ιψεν! Καί ιταρηγορούμεθα μέ την... φιλολογίαν ποϋ έπιοτειό- αμεν δτι μας άπέμεινε. Άλλ' ιδού δτι καί ή φιλολογία μάς κάμνει τώρα άπιστίες. Στρέ- φεται καί αύτη μ£, άνοικτάς τάς άγκάλας πρός τα θήλεα καί δέχεται έξήντα μούσας διά νά την θεραπεύσουν καί ά- φήνει μίαν μικράν γωνίαν διά μόλις έπτά θεράποντας. Τό γεγονός είναι όμολογουμένως έξαιρετικά σοβαρόν! Καί πρέ¬ πει νά τό άντιμεταπίσωμεν μέ περίσκεψιν. Έδώ δέν πρό- κειται πλέον περί άστειοτή- των! Άλλοτε εϊμπορούσαμεν νά μιλοθμε μέ είρωνεία γιά τόν ά>ώνα τής γυναίκας. Σή¬
  μερον ομως μδς έπιβάλλεται
  νά σταθοΰμε μέ σεβασμό καί
  ν' άναγνωρίσωμε δτι ό αγώ¬
  νας αύτάς δέν είναι ψιλολο-
  γία καί κουτσομπολιό, άλλά
  πραγματικότης. Καί πραγμα¬
  τικότης, στεφανωμένη άπό νί-
  κες καί θριάμβους, στερεω-
  μένη σέ άδιαμφισβήτητες με-
  γάλες κατακτήσεις.
  'Έγραφα πρό καιροί) γιά
  μιά περίεργη θεωρία περί ά-
  ναποφεύκτου καί συντόμου
  γυναικοκρατίας τής ανθρωπί¬
  νης κοινωνίας, γεμάτη παρα-
  δοξολογίες καί ϋπερβολές!
  Άλλά άνάμεσα στίς ϋπερβο¬
  λές ύπήρχε καί ή άλήθεια.
  Καί ή άλήθεια είναι μιά: Οί
  γυναΐκες δέν είναι πλέον οί
  σκλάβες των χαρεμιών, οϋτε
  τα άναιμικά άνθη ιών ρωμαν-
  τικών ποιητών. Ουτε καί τα
  διακοσμητικά δντα ή τα σκεύη
  τής ήδονής των έγωϊστών τού
  άνδροκρατισμοΰ. Οί γυναΐκες,
  παλεύοντας μέ τή ζωή, άγω-
  νιζόμενες έ'ναν άγώνα άνισο,
  σκληρό, άλλά γιγαντωμένο
  άπό τή δύναμι, την όρμή καί
  την πίστι πού κινεΐ κάθε ά-
  δικούμενο, εκέρδισαν ώς' τώ¬
  ρα πολλές καί μεγάλες νίκες.
  Πέρνουν τή θέσι πού τούς ά-
  νηκει στή ζωή. Δημιουργοΰν
  οί ϊδιες μΐ. την θεληματικότη-
  τα καί ιήν έΐχιμονήν των, την
  μοΐρά των. Καί κατορθώνουν
  ν' άλλάσσδυν τή μορφή καί
  τό σύστημα τής διαρθρώσε-
  ως τής ανθρωπίνης κοινωνί¬
  ας Καί ασφαλώς συντελοΠν
  είς αήν πρόοδο. Γιατί οί γυ¬
  ναΐκες έ'χουν τεραστία άποθέ-
  ματα ενεργητικότητος, δυνα-
  μισμοϋ, ψυχικοΰ καί πνευμα¬
  τικοϋ, πού άν χρησιμοποιηθοθν
  καλά, θά ουντελέσουν σημαν-
  τικά στήν ώραιοποίησι τής άν
  θρώπινης ζωής.
  Βεβαία έχουν καί έλαττώ-
  ματα. Είναι άκόμα άστατες,
  πολλές φορές, ΰποκρίτριες,
  καί συνηθίζουν νά παίζουν
  σχεδόν σ' δλες τίς περιπτώ-
  σεις μέ διπλό χαρτί. Άλλά
  γι' αύτά φταΐμε εμείς οί άν
  ορες. Αύτά είναι τα δπλα δ-
  λων των άδυνάτων. "Ολων
  των άνελευθέρων. Καί την ε¬
  λευθερίαν τής γυναίκας την
  εστέρησεν ό αντρας.
  Τώρα,ή γυναΐκα κατακτά
  την ελευθερία της. Κατέκτη-
  σεν ήδη κοντά στά τόσα άλ-
  λα καί την ψιλοσοφία. Καί ή
  κατάκτησι της φιλοσοφίας α¬
  ποτελεί τό σταθερώτερο βή-
  μα πρός την ελευθερία καί
  τού σώματος καΐ τού πνεύ-
  ματος. "Ας λείψουν λοιπόν
  τα σκώμματα καί ή φιλολογία
  τής εΐρωνείας. Διότι αυτή ε¬
  προκάλεσε καί την είρωνεία
  τής τύχης των άνδρών, είρω¬
  νεία ποΰ έφάνηκε μέ τόση
  σκληρότητα στ' άποτελέσμα-
  τα των έξετάσεων τής φιλο-
  σοψικής σχολής τοΰ Πανεπι¬
  στημίου των Αθηνών. "Ας
  άποκαλυφθοΓμε λοιπόν κσί
  άς σταθοΰμε έν σιγή πρό
  τής πύλης τής φιλοοοφίας
  πού εκλείσθη σχεδόν έξ ολο¬
  κλήρου διά τούς άνδρας.
  Μ.—
  ΟΠϋΣ Δ1ΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖίίΗ
  Η ΦΩΝΗ
  ΤΟΥ ΜΟΥΕΖΙΝΗ
  Μερικαί σκηνχί άτζο τό έργον ό
  «Κήπος τοΰ Άλλάχ» πού προ-
  βάλλεται αυριον, οεν μάς έδωκαν
  μόνον τό χρ-ομα άλλά καί την
  τοπικήν ανάμνησιν εκείνου πού 6-
  νομάζομεν ά/.όμη Ανατολή... Ό
  σκηνοθέτης τοΰ κινηματογράφου
  προσπαθεϊ νά φαίνεται συχνά, μέ¬
  γας ψυχολόγος. Άλλ' είνε ζήτη-
  μα ίν τό κατορθώνη, αν μ' ένα
  λόγο «βαράει οιάνα» είς την κοι¬
  νήν, την οικουμενικήν ψυχολο¬
  γίαν, όσο προγ}Ιί^. Αί προκαταρ¬
  κτικαί σκηναί ποϋ προεβλήθησαν,
  ήρκεσαν νά μας δώσουν «συγκεν-
  τρωτικά» την γοητείαν τού.
  — Καί μέ ενα μικροπραγματάκι
  τής σκηνοθεσία;— δέ" είνε έ-
  τσι, παρετήρησεν ο πανταχοΰ πα-
  ρών λεπτολόγος.
  Ό άθλιος μέ εΐχε προκαταλά-
  βη! Ή σκηνοθεσία όλόκληρη, μέ
  τα θαυμασία «έφφέ» τής έρήμου,
  τα καταθλιπτικά τοπεΐα τής μυ-
  στηριώδους Άφρικής, ποΰ τό συ-
  ναίσθημά της καθώρισε τόσο ορα-
  ματικά—άλλά καί πραγματιστικά
  —ό Αενορμάν, μιά στιγμή έξαε-
  ρώνετο, έλησμονεΐτο, ήλασσε ιορ-
  φήν καί βάθος καί πρό παντός ε¬
  κυριάρχει είς την ψυχήν μας.
  Την έρημον διεδέχετο μία μου-
  σουλμανική πόλις, μέ τον μυστι-
  κοπαθή άρχιτεκτονικόν χαρακτή-
  ρά τί,ς, ιδίως δμως μέ την μελω-
  οικήν έκφρασιν της: 'Από τόν
  πρώτον μιναρέ άντήχησεν έξαφνα
  σά νά έφθανεν άπό τα μάκρη των
  αϊώνων, ή φωνή τοΰ μουεζίνη.
  —Ένα; είναι ό Ηεός καί έ'νας
  ό Μωάμεθ ό άπεσταλμένος τού.
  Υπήρχεν άνέκαθεν κάτι τό κο-
  σμοπολιτικό στή βε'όχίωοι αυτή.
  Σήμερα—θά τό πιστέψετε;—υ-
  πάρχει καί κάτι τό.,.ριομαντικό!
  Τό θεοσοφικό αύτό έπίγραμμα
  μέ την ΰποβλητική μονοτονία
  τού, είναι έ'νας όλόκληρος κό-
  σμος. "Ολοι οί άνατολϊτες άλλά
  καί ολοι οί όπωσοήποτε ελθόν¬
  τες είς επαφήν μέ την Ανατο¬
  λήν, ξαναζοϋν μέ τή φωνή τοΰ
  | μουεζίνη...Ή φωνή αυτή είνε ό
  συνδετικός κρϊκος πού ένώνει τό
  1 παρδν μέ τό παρελθόν. Αι σημερι¬
  ναί μεταρρυθμίσεις των λεγομένων
  προοδευτικήν δέν κατώρθωσαν νά
  έςαλείψουν τόν τίνο τοΰ παρελθόν-
  τος. Τουναντίον τόν όλοκλήρωσχν
  ώς συναίσθημα είτε απλώς καλ-
  λιτεχνικό, είτε καί συνοεδεμέ-
  νο σοβαροτέρα ;ιέ τή δημιουρ-
  γική ακριβώς άνάπτυξι τής συγ¬
  χρόνου προόοου. Άπήχησι τής
  φωνής τοΰ μουεζίνη άνακαλύπτο-
  μεν σέ μοντέρνα μοτίβα καί σέ
  θεωρίες σύγχρονες. Ή πρίοδος
  καί σήμερα καταντα μία μοι-
  ρολατρική ενατένισις άπό τό ΰψος
  ενός φανταστικοΰ μιναρέ...
  --θέλεις νά πής, έπανέλα[5εν
  ό φιλομαθής δτ: ή φωνή τοΰ
  μουεζίνη δέν είνε απλώς πα¬
  ρελθόν μέ ρωμαντικόν χαρακτή-
  ρχ' είνε κα'ι μέλλον μέ βαθύ-
  χερχ κατατοπισμένον ρόλον.
  Μπορεί. 'ίίστόσο τό δευτερόλε¬
  πτον κατά τό ίτΛϊο^ άντήχησε
  μέσα στήν κ,'.νηματογραφικήν αί-
  θουοα ή φωνή αύτη, επαναλαμ-
  όάν·> ότι δέν ήτο κάτι τό άσή-
  μαντο.
  <· * * Κρής οιανοούμενος οταν δέν άντίκρυσε τό γραφίκό, μαυ- ριταντ/.οΰ ρυθμοΰ, τέμενος τής παραλίας των Χανίων, άπλού- στατα διότι είχε κατεδαφίσθη, έθύμωσεν: —Είνε Ιγκλημα αύτό!.. Τό τέ¬ μενος έ'πρεπε νά διατηρηθή ώς ιστορικόν μνημεΐον. "Ο "ίδιος οιανοούμενος καί πολλοί άλλοι συμπολίται τού εϊχαν ακούση άπό τόν μιναρέν εκείνον παιδία, ή νέοι άκό[·.η τή φωνή τοΰ μουεζίνη. 'Γό αίσθη- μα τής ελευθερίας ΐσως νά α¬ νεπτύχθη καί μέ τή φωνή αυτή ή όπο;α εκήρυττε κάθε μερά την μοιρολατρικήν υποταγή... "Αλλως τε κανέν» αισθημα δέν μπορεΐ νά αύτοδημιουργηθή καί νά αύτοδη- μιουργήστ;] όταν δέν στηρίζεται στίς μεγάλες, χαρακτηριστικές ή καί ποιητικές έστω, γραμμές τοΰ παρελθόντος. Κάτι τέτοιο θέλουν νά ποΰν οί σημερινοί Τοΰρκοι βταν άναστηλώνουν τίς Βυζαν- τινές έκκλησίες. Κάτι τέτοιο υ- πενθυμίζει καί ό σκηνοθέτης τοϋ αύ,ίΐανοΰ φίλμ μέ την ώραία καί ψυχολογημένη στιγμή τής θρυλι- κής φωνής. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Τό Ρέθυμνον. Είς την Γεωργικήν Σχολήν των Άσωμάτων Ρεθύμνης ε¬ γένοντο προχθές τα Ιγκαίνια τοΰ προτύπου έλαιουργείου. Καί τό γεγονός έξήρθη άν«- λογα μέ την σημασίαν τού. Τό Ρέθυμνον κατά τα τελευ¬ ταία έτη σημειώνει σημαν¬ τικάς προόδους είς δλους τοΰς τομεΐς τής ανθρωπίνης ε¬ νεργείας, ιδιαιτέρως δέ είς την γεωργίαν. Καί μία άναμ- φισβήτητος πρόοδος είναι καί ή δημιουργία τού έλαιουργεί¬ ου Άσωμάτων. Άλλά καί ή πόλις τοΰ Ρεθύμνου προοδεό- ει καί άναπτΰσσεται. "Οταν μάλιστα αποκτήση καΐ άσφα- λή λιμένα, τοΰ όποίου ή σύν- τομος κατασκευή έχει απο¬ φασίσθη ήδη, τό Ρέθυμνον θα σημειώσΓ] γοργήν εξέλιξιν καί μεγάλην εμπορικήν άνάπτυ- ξιν. Ό Νομός Λασηθίου. Προχθές επανήλθεν έξ Α¬ θηνών ό Νομάρχης Λασηθίου κ. Φλωρίδης Ί&φοΰσυνειργάοθη μετά των αρμοδίων ύπουργών διά τα ζητήματα τοΰ νομοΰ τού διά την ταχυτέραν επί¬ λυσιν των οποίων καί εζήτη¬ σε την κρατικήν μέριμναν καί συνδρομήν. Ελπίζομεν λοι¬ πόν δτι χάρις είς τάς ενεργεί¬ ας αύτάς τοΰ κ. Νομάρχου καί χάρις είς τό θερμόν ενδι¬ αφέρον τής Κυβερνήσεως υ¬ πέρ τής Κρήτης γενικώτερον τα ζητήματα τοϋ Λασηθίου ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΑΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τα ψηφίβματα τα όποΐα εξέδωκαν τό Έπαγγελματι- κόν καί Βιοτεχνικόν Έπιμε- λητήρ»«ν καί ή "Ενωσις Ά- λατσατιανών Ηρακλείου διά την δράσιν τοΰ κ. Νομάρχου άποτελοΰν αναμφισβητήτως την καλυτεραν αναγνώ¬ ρισιν των ύπηρεσιών τάς οποίας ό κ. Μάρκελλος προ- σέφερεν είς τόν τόπον. Πράγ- ματι, οφείλομεν, νά^ τό ομο¬ λογήσωμεν διότι είναι καί παγκοίνως παραδεδεγμένον, ό κ Μάρκελλος, αποτελεί ΰπόδειγμα Κρατικοΰ έκπρο- αύπου καί άρχοντος. "Ακού- ραστος, έργατικώτατος, μέ εύρείαν αντίληψιν καί μα¬ κράν πείραν κατορθώνει έχι μόνον ν' άνταποκρίνεται είς τό έργον καί τα μεγάλα κα- θιί κοντά τού άλλά καί νά δίδη τόν τόνον της δημιουρ- γικοτητος καί τόν παλμόν τής έργώδους προσπαθείας καί είς τάς λοιπάς αρχάς τοΰ τόπου καί είς τόν λαόν. Βαθΰτατα πονών καί συμ- παθών την ανθρωπίνην δυ¬ στυχίαν κάμνει ο,τι είναι δυνατόν, ο,τι έξαρτάται άπό αυτόν καί τα μέσα πού δια- θέτει πρός περιστολήν της- Κα'ι τουτο κατεφάνη περισ¬ σότερον κατά τάς ημέρας αύτάς τής τραγικάς συμφο¬ ράς πού έπληξε την πόλιν μας. Άλλά καί είς τό παρελ¬ θόν δέν παρέλειψεν ευκαι¬ ρίαν άπό τοΰ νά εκδηλώ¬ ση τό ενδιαφέρον καί την μέριμναν τού υπέρ των ζη- τημάτων πού άφοροΰν τόν λαόν καί την πρόοδον τού τόπου. Είς τα ζητήματα τής άνα- πτύξεως των συγκοινωνιών διά τής εκτελέσεως νέων ό- δών, είς τα ζητήματα τής αυξήσεως τής παραγωγής δι' ένισχύσεως καί προστασίαν τού γεωργικοΰ κόσμου, είς την εκτέλεσιν παραγωγικών καί έξυγιαντικών έργων κα- θώς καί είς την λήψιν με- τρων ανακουφίσεως των έ- παγγελματικών, βιοτεχνικών καί εργατικήν τάξεων καί ο¬ λων έν γένει των βιοπαλαι- στών τής πόλεως, ό κ. Μάρ¬ κελλος επέδειξε πάντοτε καί εξαιρετικήν ένεργητικότητα καί δράσιν καί εύρύτητα αν¬ τιλήψεως καί πραγματικήν στοργήν καί αγάπην. Χωρίς δέ αμφισβήτησιν, εάν δέν εμεσολάβει ή κραιπα λώδης περίοδος των τριών τε- λευταίων έτών,πού έξήντλησε τό Κράτος οίκονομικώς, καί ήτο δυνατόν νά διαθέση πε- ρισσότερα ή σημερινή Κυ¬ βέρνησις δι' εκτέλεσιν με¬ γάλην έργων προόδου καί αναδημιουργίαν τής χώρας, ό ρυθμός τής άναπτύξεως καί τοΰ συγχρονισμοΰ τοΰ νομοΰ μας θά ήτο περισσό¬ τερον ταχύς καί άποδοτικός. Διότι δέν ύπάρχει άμφι¬ βολία δτι ό κ. Νομάρχης θά έξήντλει όλην την ένερ- γητικότητά τού είς την χο¬ ρήγησιν μεγάλων πιστώσε- ων δι' εκτέλεσιν δημοσίων έργων είς τόν τόπον μας. Άλλ' επί των ημερών τοϋ κ. Μαρκέλλου επετεύχθη καί τουτο άκόμη: Επαγιώθη Π τάξις καί ή άσφάλεια τό¬ σον είς την πόλιν όσον καί είς την ύπαιθρον. Εξοντωθή ή ζωοκλοπή. Τα κακοποιά στοιχεία δέν λυμαίνονται πλέον τόν τόπον. Καί αί πα- ραγωγικαί τάξεις, ήο^- χοι πλέον διά την ασφά¬ λειαν των περιουοιών των, επεδόθησαν μέ νέον ζήλον καί μεγαλυτέραν όρεξιν είς τα δημιουργικά εργά των. Καί τουτο δέν αποτελεί μι¬ κρόν κέρδος. Ό κ. Μάρκελλος, επανα¬ λαμβάνομεν, έπραξεν είς πάσαν περίπτωσιν ακέραιον τό καθήκον τού. Καθήκον καί ημών είναι ν' άναγνω- ρίσωμεν καί νά διακηρύξω- μεν τουτο. Τό άναγνωρίζουν άλλωστε καί τό οιακηρύσ- σουν καί αί διάφοραι όργα- νώσεις διά των σχετικών ψη- φισμάτων των. καί ιδία τα συγκοινωνιακά θά ' εύρουν ταχείαν καί ίκανοποι- ητικήν την λύσιν των. Νά διορθωθή. Συνεπεία των τελευταίον πλημμυρών, κατεστράφη ώς γνωστόν καί ή όδός τοΰ Μα¬ σταμπά παρά την μικράν γέ- φυραν έναντι τής άμπελου Παντελάκη. Καΐ έσπευσε μέν ό Δήμος νά κατασκευάση προσωρινήν ξυλίνην γέφυραν είς τό καταστροφήν μέρος τής όδοΰ ώστε νά επαναληφθή ά- μέσως ή διακοπείσα συγκοι- νωνία. Άλλά ή γέφυρα αυ¬ τή δέν είναι, ώς μάς άνε- φέρθη, αρκούντως στερεά καί ϋπάρχει πάντοτε ό κίνδυ- νος τής καταρρεύσεώς της, όπότε καί είναι ενδεχόμενον νά συμβή άτύχημα. Πιστεύο¬ μεν λοιπόν δτι ό Δήμος θά φροντίση πρΐν συμβή κανέν άπευκταΐον νά επιδιορθώση τό τμήμα αύτό τής όδοΰ κα¬ τά τρόπον άποκλείοντα κά¬ θε κίνδυνον καί έξυπηρετοθν- τα πλήρως καΐ μέ κάθε α¬ σφάλειαν την συγκοινωνίαν. Ή πλατεϊα. Άπό τής μεσημβρίας χθές ήρχισεν ό διαποτισλός τής Πλατείας Ελευθερίας διά πίσ- σης. Τό έργον αϋτό τιμά την Δημοτικήν αρχήν. Ελπίζομεν δμως δτι ή πισσόστρωσις δέν θά περιορισθή είς την πλατεί¬ αν μόνον άλλά θά επεκταθπ καί βίς την λεωφόρον Κνωσ¬ σού μέχρι Νεκροταφείου. Ή πισσόστρωσις τής πλατείας καί τής λεωφόρου αυτής έπι¬ βάλλεται 8χι μόνον έκ λόγων εΰπρεπείας άλλά καΐ έκ λό¬ γων συμφέροντος. Διότι θά συντελέση καί είς την άπαλ- λανήν τού κόσμου άπό τό μαρτύριον τής σκόνης τό θέ¬ ρος καί τής λάσπης τόν χει- μώνα καί είς την μεγαλυτέραν άντοχήν καΐ διάρκειαν τοΟ σκυροστρώματος πού χωρΐς πίσσαν φθείρεται καί κατα- στρέφεται ευκόλως καΐ παρα- σύρεται μέ την πρώτην νερο- ποντήν. Αί άκρϊδες. Τό υπουργείον τής Γεωργί¬ ας απεφάσισε την οργάνωσιν τοΟ αγώνος κατά των άκρί- δων επί νέων βάσεων. Έκ πα¬ ραλλήλου όργανώνει καί τόν πόλεμον κατά τής κάμπιας πού καταστρέφει τα πεΰκα των Έλληνικών δασών. Ή προσπαθεία αυτή τοΰ ΰπουρ- γείου τής Γεωργίας είναι ά- ξιέπαινος. Διότι αί άκρίδες καί αί κάμπαι των πεύκων είναι δύο τρομεροί έχθροΐ τής Έλληνικής ΰπαίθρου έπιφέ- ρουσαι τεραστίας ζημίας κατ' έτος. Καί ήτο πράγματι ά¬ νάγκη νά οργανωθή συστημα- τικός αγών κατά τοΰ τρομε- ροΰ αύτοΰ έχθροΰ των γεωρ- γικών καλλιεργειών καί των δασών μέχρι πλήρους καί ό- ριστικής εξοντώσεως τού.
  ανορθωσισ:
  4
  Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον -ό
  Κος προιστάμενος» μέ την Κλων-
  τέτ Κολμτιέρ. Την Πέμπτην: «Ό
  κήπος τοΰ Άλλάχ*.
  ΜΙΝΩΑ. (ομιλών)—Σήμερον«Τό
  σκάνδαλον της "Οπερας».
  Προκήρυξις
  Άρχιτεκτονικοΰ διαγωνι
  σμοΰ.
  Τα «Φιλανθρωπικά Ίδρύ-
  ματα Άνδρέου καί Μαρίας
  Καλοκαιρινοΰ» προκηρύσσουν
  διαγωνισμόν μεταξύ των Άρ-
  χιτεκτόνων καί πολιτικών μη-
  χανικών διά την υποβολήν
  προσχεδίων κλπ. σχετικών διά
  την κατασκευήν τριώροφου οί-
  κοδομής είς Ηράκλειον Κρή¬
  της.
  Είς τούς Άρχιτέκτονας η
  Μηχανικοΰς ών τα σχέδια θά
  προκριθώσι θέλουσιν απονε¬
  μηθή χρηματικά βραβεΐα.
  Αί μελέται γίνονται δεκταί
  μέχρι τής μεσημβρίας της 1ης
  Μαρτίου 1938 είς τα Γραφεΐα
  των «Φιλανθρωπικών Ίδρυμά-
  των Άνδρέου καί Μαρίας
  Καλοκαιρινοΰ» έν Ηρακλείω
  Κρήτης.
  "Απαντες οί σχετικοί πρός
  τόν διαγωνισμόν τοθτον δροι
  είσίν κατατεθειμένοι είς τα ώς
  άνω Γραφεΐα των Ίδρυμά-
  των ώς καί είς τα γμαφεΐα
  τοΰ Τεχνικοΰ Έπιμελητηρίου
  τής Ελλάδος έν Αθήναις,
  έ'νθα οί ένοιαφερόμενοι δύ
  νανται νά λαμβάνωσι γνώ
  σιν.
  Έν "Ηρακλείω τή 1η Νοεμ¬
  βριού 1937.
  (Τό Διοικητικόν Συμβούλιον)
  Άπό τού δρόνου
  Προκήρυξις
  Πλειοδοτικής δημοπρασίας
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Ή
  ρακλείου προκηρΰσσει φανε¬
  ράν πλειοδοσίαν την 20ήν
  Νοεμβριού 1937 ημέραν Σάβ¬
  βατον καί ώραν 11—12 π.
  μ. διά την εκποίησιν 1) Ό-
  χημάτων γραμμής ενός μέ-
  τρου είς μετρίως καλήν κα
  τάστασιν α) 17 άνατρεπόμε
  να βαγόνια β) 8 βαγόνια
  ογκολίθων γ) 37 βαγόνια
  (πλάτ-φόρμ) ,πετρωμάτων. 2)
  Σιδηροδρομικώς γραμμής 5.000
  τρέχ. μέτρων. 3) Μιδς γερα-
  νογεφύρας ολκής 30 τόννων.
  4) 27 χαλυβδίνων φορείων πε-
  τρωμάτων. 5) Τριών άτμομη-
  χανών. 6) Τριών Γερανών (δύο
  Τιτάνων ολκής 30 τόννων έ'-
  καστος ό έτερος ολκής 7 τόν¬
  νων) 7) 12 άεροσφυρών. 8) Ε¬
  νός μαλακτήρος. 9) Δύο σκυρ-
  ραθραυστών. 10) Δύο συμπιε-
  οτών. 11) Ενός ήλεκτρικοΰ
  κινητήρος 77 ίππων, 12) 31
  σιδηράν βσρελίων, συμφώνως
  πρός τούς δρους τής υπό
  χρονολ. 23 Όκτωβρίου 1937
  συγγραψής υποχρεώσεων εϋ-
  ριοκομένης είς τα Γραφεΐα
  τής Λιμενικής Έπηροπής είς
  την διάθεσιν παντός ένδιαφε-
  ρομένου.
  Έν Ηρακλείω τή 30ή Ό
  κτωβρίου 1937.
  Ό Πρόεδρος τής Λιμεν. Έ
  πιτροπής.
  Γεώργ. Μιτβοτάκη;
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

  Ι Έμμ. Ι. Λουλακάκη Ι
  • 'Λκαίπμίας 70 Αθηναι
  '. Τηλέφωνον 31411
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Ζητεϊται νοσοκόμος πεπειραμέ-
  νη ίίς την κλινικήν τοΰ ϊατροΰ κ
  Βρεττάκη μέ καλάς συστάσεις.
  Μισθός ικανοποιητικάς. "Γ1'ν----
  Φορίαι τιαρά£ τφ ίδίω.
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙλ ΤΡΑΠΚΗ
  ΒΛΣΙΑΙΣΣΑ =
  242ον
  ε—■■*■—■«■
  Είκοσιτέσσερες ώρες άδιά-
  κοπης σχεδόν διαδρομής καί
  κλεισούρας μέσα σ' ε'να δχη-
  μα τοΰ όποίου ή στέγη καί τα
  τοιχώματα έκαιγαν υπό τόν
  καλθκαιρινόν ήλιο, εΐχαν κου-
  ράση τούς ταξιδιώτες, τσιτω-
  μένους τόν ενα κοντά στόν
  άλλον. Τα παιδία εΤχαν άπο-
  κοιμηθή πρό πολλής ώρας. Ό
  βασιληδς εΐχε διπλώση τούς
  χάρτες τού. Ή βασίλισσα, ά-
  μίλητη, έκύτταζε μέ βλέμμα
  άπλανές μπροστά της. Άκό-
  μη μιά ώρα, ή τελευταία ώρα,
  καί θά έσυναντοΰσαν την ά-
  σψαλή συνοδείαν πού άναζη-
  τοΰσαν.
  Άλλά—νέα έκπληξις!—ένώ
  εΐχε συμφωνηθή έξω άπό την
  πόλι τής Βσρέν νά περιμένουν
  άνθρωποι μέ άλογα, ό ντέ
  Μαλντέν καί ό Μουστιέ οί δυό
  νεαροί συνοδοί, εψαξαν άδικα
  δεξιά καί άριστερά. Σκοτάδι
  £νδεκα ή ώρα, δλα τα σπίτια
  σκοτεινά, δλοι οί κάτοικοι πα-
  ραδομένοι στόν υπνο. Οί συ¬
  νοδοί, μην ξέροντας ποΰ νά
  πανε, άρχισαν νά χτυποΰν τα
  χαμηλά παράθυρα των πρώ-
  των σπιτιών γιά νά ζητήσουν
  πληροφορίες. Προσέκρουσαν
  σέ δυσάρεστες ψωνές των έ-
  νοίκων. Οί δυό άξιωματικοί
  πού εΐχαν έντολή νά περιμέ¬
  νουν έκεΐ μέ τσλογα έπίστε-
  ψαν άπό τα μπερδεμμένα λό-
  για τοθ Λεονάρ, τού κομμω-
  τοΰ, πώς ό βοσιληδς δέν θά
  έρχόταν πιά. Έπήγσν κι' αύ¬
  τοι νά κοιμηθοΰν. Καί ό ϋ-
  πνος των ήταν τόσο όλέθριος
  γιά τόν βσσιληα δσον ό ϋπνος
  τού Λά Φαγιέτ στ'ις 6 Όκτω¬
  βρίου 1789.
  Ή ώρα έπερνοΰσεν. Ουτε ό
  Λουδοβΐκος, ουτε οί άλλοι
  ήξεραν δτι τό κεφάλι τους
  εκινδύνευεν άπό κάθε λεπτό
  πού επήγαινε χαμένο. "Αρχι¬
  σαν τή συζήτησι μέ τοΰς ά-
  μαξάδες, οί όποΐοι ηρνούντο
  νά προχωρήσουν μέ τα ί'δια,
  κουρασμένα άλογα. Μετά
  πολλήν ώρα τούς έκατάφεραν
  νά όδηγήσουν τό άμάξι μέσα
  στήν πόλι μέ την έλπίδα πώς
  θά εύρισκον ζώα έκεΐ κάπου.
  Έν τω μεταξύ δμως ό
  Ντρουέ καί ό σΰντροφός τού
  εΐχαν κι' δλας φθάση. Ε¬
  σταμάτησαν τα άφρισμένα ά-
  λογά των έξω άπό τό πανδο¬
  χείον «Τό Χρυσό Χέρι», δπου
  εΐδαν άναμμένο φώς, έδωκαν
  μιά τής πόρτας καί εϊσώρμη-
  σαν άγριεμμένοι. "Ήσαν έκεΐ
  μέσα όλόκληρη παρέα άπό
  μορφωμένους νέους τού χω¬
  ρίου, οί όποΐοι έσυζητοθσον
  γιά την κατάστασι.
  (συνεχίζεται)
  15ΝΟ1ΚΙΑΣΤΗΡ1ΟΝ
  Ένοικιάζονται παρά την οδόν
  "25 Αύγούστου, εν γραφείον δυνά-
  μενον νά χρησιμεύςη;] εν ταύτώ
  καί ώς άποθήκη λόγω τής εύρύ-
  τητός τού καί εν μαγαζείον είς
  την πλατείαν Ιίαρελτζίδικα κα¬
  τάλληλον δι' οιανδήποτε εργα¬
  σίαν.
  Έπίσης ένοικιάζονται εις την
  κωμόπολιν Αρχανών μία οικία
  παρά την θέσιν Βορνά καί έ'ν μα
  γαζεϊον παρά την θέσιν Τροΰλος.
  Ή οίκία παρέχει πολλάς ευκο¬
  λίας.
  Τα δύο τελευταία κτήματα έν
  Άρχαναις, πωλοΰνται συνάμα ή
  καί άνταλλάσσονται μέ ανάλογον
  άγροτικήν καί αστικήν περιουσίαν
  κειμένην είς Κάτω Άρχαναις.
  Πληροφορίαι παρά τω ίδικτή-
  τη κ. Αλεξ. Σκορδύλη άντισ)χη
  έ. ά. ενταύθα.
  ■■■■■■■■■■■ι
  [ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  ϊ τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  ■ καλύτεραι.
  ΕΑΒΕΔ1ΣΙ ΑΝ
  Όίός Άγίου Νηνά.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Άνορθώσετε τόν χαρακτήρα σας
  εάν είνε δύστροπος.
  Γιά νά ζήσετε εύτυχεϊς.
  — "Εστω, λέγει, ή σύζυγος μέ
  θυαό, εχω κακό χαρακτήρα. Άλ¬
  λά τό ήξερες πρό τοΰ γάμου μας.
  "Ολος ό κόσμος σοθ τό εΐχε εί¬
  πη, κι' έγώ πρώτη άπ' δλους. θά
  ΰτΐομένΓ)ς λοιπόν, αύτά πού παρε·
  δέχθης.'
  —Χωρίς άλλο, άπαντα ό σύζυ¬
  γος. Άλλά σ' ήξευρα ενός άμφι-
  βόλλου ξανθοϋ, ϊχεις σήμερα τό
  ώραιότερο ξανθό χρώμα στά μαλ-
  λιά σου. Σ' εγνώριζα μέ ανάστα-
  τωμένα φρύδια, ίκ των ύστέρων ά-
  πέκτησες 'ένα τέλειο τόξο καί έ'-
  χεις τρυφερότερη χροιά προσώ-
  που σήμερα, άπό την έποχή των
  πρώτων μας συναντήσεων. "Ετσι,
  δλα μπόρεσαν νά βελτιωθοϋν σ'
  έσένα έκτός άπό τόν χαρακτήρα
  σου; Πολϋ εΰχάριστο.
  "Εχει δίκηο αϋτός ό άνδρας, δ-
  πως θά εΐχε καί ή γυναΐκα τού
  εάν ήταν έκείνη που μιλοθσε κατ'
  αυτόν τόν τρόπο. Τί, θά μποροΰ-
  σαν ν' άνορθώσουν μια σπονδυλι-
  κή στήλη, νά κάμουν ώοαϊο μει¬
  δίαμα άπ' ενα άσχημο στόμα. νά
  ξαναφτιάσουν έ'να χαλαρωμένο
  στήθος καί μόνος ό χαρακτήρ θά
  διαφεύγη κάθε τελειοποιήσεως'
  'Υγιεινή καΐ αίσθητική άξίζουν έ¬
  πίσης διά τόν χαρακτήρα Κι' αϋ¬
  τός εχει την κρδσι τού καί γι' αυ¬
  τόν ύπάρχουν φάρμακα καί χει-
  ρουργική άκόμα.
  Γιατί ν' άφήνουν νά *φυτρώνη>
  ή άθυμία, ένω μαδοϋν κάθε δχαρι
  τριχίτσα, γιατί ένω λειαίνουν τα
  νύχια, να έπιτρέπουν άνωμαλίες
  στόν χαρακτήρα;
  Λέν ύπάρχει κλινική οϊπε ίν-
  στιτοΰτο δπου νά θεραπεύουν την
  ζήλεια καί την άνυπομονησία, οϋ¬
  τε όρισμένη δίαιτα γιά την άντι
  λογία καί τίς ψυχικές όξυτητες'
  άλλ' ε-ίνε δυστυχήματα ποΰ ό κα-
  θένας μπορεΐ νά θεραπεύση μόνος
  τού, εάν τό θέλη πραγματικά καί
  έαν ξεύρη, νά διαγνώση τόν έαυ-
  τό τού
  θά σας βοηθήσουν εάν θελήσετε.
  Διότι θά ήταν παράδοξο ή έπο¬
  χή ή όποία έτιτλοφόρησε τό πρό-
  γραμμά της: ύγεία καί ώμορφιά,
  νά μην άναφέρή καί την ευτυχία,
  ""αί γι' αυτήν ΰπάρχουν συνταγές:
  ΰπάρχουν φροντίδες ώμορφιάς
  καί γιά την χρηστότητα Υ την ή·
  θική (όπως θέλετε).
  ή Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Ιταυρόλεξον ύπ' αριθ.25.
  12
  8 9 10 Π
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Μέγας Έλλην πολιτικάς ά-
  νήρ έκλείψας τελευταίως.
  2) "Αρνησις —Κατοικίδιον ζώ¬
  ον.
  ί>) Τα φοβόμαστε δλοι μας. —
  Σημαίνει γενίκευσιν.
  4) Νϊ')σος τοΰ Αίγαίου ΙΙελά-
  γους.
  Γ>) Κιβώτιον.—Άποτελοΰν τό
  πλείστον τοϋ σώματός μας
  ό") ΙΙάντοτε έπιθυιΐΥ)τός προ
  παντός αύτην την εποχήν.
  7) Άπαραίτν(τον στοιχείον ζω-
  ής. — Κυ^έρνα, ωδήγει.
  «) Σημαίνει άνακωχήν (τουρ-
  κική λέξις).
  !)) Υψηλόν δρος τής Κρήτης.
  —Άγία (ιταλικά).
  10) Υιός τοΰ Άδάμ.—Λύο· 8-
  μοια σύμφωνα,
  11) Ίσπανική σπουδαιοτάτης
  σημασίας πόλις.
  ΚΑΗΕΤΩΣ
  1) Υπήρξε Δήμαρχος Αθηνών.
  2) Αναπόφευκτον στΊν καπνι-
  στήν καί στόν κρυωμένον.—Λε-
  πτή σάν τρίχα.
  'Λ) Αισθητήριον όργανον. — 'ΐί-
  τοια είναι ώραία τα φροΰτα.
  4) "Οπου ύπάρχει υπάρχομεν
  καΐ ημείς.
  ϊή Άσιατικόν κράτος.-—Μέρος
  τοΰ λόγου.
  Ι)) Συνήθειαι παλαιαί.
  Τ) Άρχικά Έλληνικοΰ αύτον.ι-
  νισΐΐκοΰ όργαν.σμοθ γνωστοτάτου.
  —Άναπληροϋσε τό φιτύλιον των
  πρωτογόνων άναπτήρων.
  8) ΙΙοσοτική άόριστος άντιονυ-
  μία.
  II)
  Πασίγνωστον κέντρον μεγά-
  λο των Αθηνών.—Τα άρχικά ρα-
  διογραφική; υπηρεσίας τοΰ ναυτι-
  κοΰ.
  10) Νότα.—Τό λέμε στά μικρά
  παιδάκια.
  11) Καλόγηρος, ήρωςτών Κρη-
  τικών έπαναστάσεων.
  ■■■■■■■ι
  !■■
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΟΣΤΟΟΟΙΗΣΙΣ
  Διά τούς κ. κ. Γεωργοκτηματίας
  Οί βουλόμενοι νά προμηθευθώσι Λιπάσματα διά
  τής Άγροτικής Τραπέζης, δύνανται νά υποβάλωσι
  άμέσως τας δηλώσεις των είς τοΰς κατά τόπους
  πράκτορας μας, θά ένεργοΰμεν δέ ημείς την έγκρι¬
  σιν τής Άγροτικής Τραπέζης καί νά χορηγοΰμεν
  τα Λιπάσματα είς τα Πρακτορεΐά μας.
  Διά τού τρόπου τούτου θά άποφεύγουν οί γεωρ-
  γοί νά ερχωνται είς τό Ηράκλειον διά μόνον τόν
  σκοπόν την προμήθειαν λιπασμάτων.
  Ν1ΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ αναμένομεν φορτίον, ή δέ
  τιμή αΰτοΰ εκανονίσθη πρός οραχ. 225 ό σάκκος
  των 50 χιλιογρ.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  Ιόηων Ώρωμαζικόζ
  Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Ι Ι1ΙΙΙΙΙ
  III
  ΜΙ1
  Ή ζωή τής μελαγχολικης
  3"ον αΰτοκρατείρας. ^
  Διά τοΰ στόματος τοΰ ιατροΰ
  ή έπιστήμη δμολογεϊ τό έαυτό
  της ήττημένο καί άνίσχυρον. Ό-
  λες τίς έλπίδες της ή νεαρά μ.η-
  τέρα της στηρίζει στόν θεό. Δέν
  τό κουνά άπό τό προσκέφαλο τοΰ
  παιδιοΰ της. Επί ενδεκα ώρες
  παρίσταται μέ μάτια βουρκωμέ-
  να, μέ καρδιά ματωμένη, μάρτυς
  τής πάλης πού Ινα μικρό πλα-
  σματάκι διεξάγει μέ τόν θάνατο.
  Ένδεκα ώρες, πού ή κάθε μιά
  τής φαϊνεται σάν αΐώνας. Ό θά¬
  νατο; είνε πιό ισχυρός. Τό παι-
  δάκι, άφοΰ τυραννήθηκε τόσες ή-
  μέρες, ξεψυχα κατά τ'.ς δεκάμισυ
  την νύκτα ένώ ή αύτοκράτειρα,
  συντετριμμένη μητέρα, πέφτει ε¬
  πάνω τού καί όλοφύρεται:
  —Παιδί μου! Παιδί μου!
  Στάθηκε καΐ τοΰ ίκλεισε μόνη
  τα μάτια. Την σηκώνουν σχεδάν
  λιπόθυμη καί την μεταφέρουν ά¬
  πό τό δωμάτιον τοΰ Ί&ν.ροΰ παι¬
  διοΰ της.
  «Ή μικρούλα μας είνε Ινα;
  άγγελος οτ4ν ούρανό», τηλεγραφεΐ
  ό Φραγκίσκον Ιωσήφ εις την μη¬
  τέρα τού. «Είμεθα συντετριμμέ-
  νοι. Ή Σίσι δείχνει έγκαρτέρησιν
  εις την θέλησιν τοϋ Κυρίου».Ένα
  βαθύ θρησκευτικόν αϊσθημα Ιμ-
  πνέει τό λακωνικόν τηλεγράφημα
  τοθ αύτοκράτορον. "Ενα μικρό
  άγγελοΰδι εΐχε παραπλανήση στή
  γή. Ό Κύριον τό άνεκάλεσε κον¬
  τά τού. Γεννηθήτω τό θέλημά
  τού!
  Άλλ' άν ί οοκιμασθείς πατε-
  ρας ζητή καΐ εύρίσκιτ] παρηγοριά
  καί καταφύγιον είς τόν θεό, ή
  νεαρά μητέρα είνε άπαρηγόρητη.
  Ό θάνατος τοΰ παιδιοΰ της ήταν
  μιά μχχαιρ'.ά στήν καρδιά της.
  "Ολ της ή καρδιά είνε τώρα μιά
  Σά
  η η ή ρ ρ μ
  πληγή. Στάζει αίμ*. Οί άλλο;
  μπορεΐ νά μην άκοΰνε, αυτή δμως
  άκούει την σπαρακτική κραυγή,
  τό παράπονο τής καρδίας της πού
  μπροστά στά θάνατο, μηροοτόί
  στή σκληρή μοΤρα που αφήρεσεν
  άπό την ζεστή άγκαλιά της τό
  παιδί της γιά νά τό παραδώση
  στό κρΰο μνήμα, φωνάζει.
  Γιατί; γιατί; γιατί;
  Είνε ή αίωνία ερώτησις τής
  ^χροιάν μας μπροστά στόν σ/λη-
  ρό καί αίώνιο άποχωρισμό τ.^π
  φιλών μας πλασμάτων. Μιά ερώ¬
  τησις εις την όποιαν δέν εδόθη
  κι' ουτε αλλοίμονον θά δοθή πο-
  τέ απάντησις.
  Τό τραγικώτερον είν την δοκι¬
  μασίαν την νεαράς μητερας είνε
  πώς καταλογίζει στόν έαυτό
  της εύθύνη γιά τόν θάνατον τοΰ
  παιδιοΰ της. Γιατί νά επιμείνη
  νά πάρτ; μαζί της τα παιδία την,
  Ίσως άν δέν τό επαιρνε στό τα-
  ξίδι μαζί της νά μή πέθαινε.
  (συνεχίζεται)
  Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  • Ι. Χ. Άλμπαντάκης

  • Τέως Ίατρός επί τετραετί'
  αν των Νοσοκομείων'ΕρυθροΟ
  ■ Σταυροΰ καΐ θεραπευτηρίου
  ■ δ «Εύαγγελισμός» Αθηνών.
  " Δέχεται είς τό ιατρείον τού
  ■ όδός Άγίου Μηνά παραπλεύ-
  ■ ρως Άβεδις "Αβεδισιάν.
  * Ώραι έπισκέψεων 9—12 π. μ.
  . 4—7 μ.μ. Αριθ. τηλβφ. 4.63
  ΤΥΡΙΑ
  ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  Είς τό Πρατήριον, Άνω-
  γειανών τυροκομικών, ΔΡΑ
  ΜΟΥΝΤΑΝΗ παρά την πλα
  τείαν Βενιζέλου παραπλεύρως
  ζαχαροπλαστείου Μεθυμάκη.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Διαλυθείσης την μεταξύ έμοΰ
  καί τοΰ κ. Γ. θαλασσινοΰ συνερ¬
  γασίαν μαν δηλώ δτι άπό σήμε¬
  ρον Ιργάζομαι δι' ίδιον λογαρια¬
  σμόν.
  Άρ. τηλεφ. Γ).—25
  Ό Δηλών
  Άγησίλαος Βοττάλας
  Έκτελωνιστής
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό κ. Νομάρχης Ηρακλεί¬
  ου, ώς Πρόεδρος τού Ταμεί-
  ου Έφέδρων Πολεμιστών Νο-
  μοΰ Ηρακλείου θά δέχηται
  τούς έφέδρους Παλαιούς Πολε
  μιστάς επί ύποθέσεων τού Τα
  μείου εκάστην Τετάρτην καί
  ώραν 9—10 π.μ. έν τοίς Γρα
  ψείοις τοϋ Ταμείου.
  Έν Ηρακλείω τή 2 Νοεμβρί
  ου 1937. ' '
  (Έκ τού Γραφείου Τ. Ε. Π.
  Ν, Η.).
  Κ0Ι ΜΩΜ Ι ΚγΛ
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Ό κ. Μιχ. Έ.
  Μυλωνάκης τραπεζιτικός καί ή
  Δνίς Πόπη Ί. Στειακάκη έ"δοσαν
  αμοιβαίαν ύττόσχεσιν γάμου. Συγ-
  χαρητήρια.
  ΕΥΤΥΧΕΪΣ ΓΑΜΟΙ.- Έν μέσω
  έκλεκτοΰ κύκλου προσκεκλημέ-
  νων ετέλεσαν τούς γάμους των
  είς Κιθαρίδα ό ίατρός κ. 'Εμμαν.
  Φουντουλάκης κα'ι ή δνίς Μαρία
  Κεφαλογιάννη. Τούς νυμφικούς
  στεφάνους αντήλλαξαν οί ίατροί
  κ. κ. Γ. Σουριαδάκης καί Στ. Σα¬
  ριδάκης.
  Τούς νεονύμφους συγχαίρομεν.
  —Έν μέσω εύρυτάτου κΰκλου
  προσκεκλημένων ετελέσθησαν είς
  Καλοϋ οί γάμοι τοϋ φίλου κ. Ιω¬
  άννου Σταυρακάκη καί τής δίδος
  Μαρίας Ξυλούρη. Παράνυμφος
  παρέστη ό κ. Ιω. Ρισάκης.
  Τούς νεονύμΦους συγχαίρομεν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Άπαντας
  τούς συμμετασχόντας είς τό βαρύ
  πένθος μας επί τη άπωλεία τοΰ
  άγαπητοΰ μας συζύγου καί πα¬
  τρός Ιωάννου, συγγενεΐς καί φί-
  λους τόσον τούς έξ Ηρακλείου δ¬
  σον καί τούς έκ τοΰ χωρίου μας
  προσελθόντας θερμώς ευχαριστού¬
  μεν.
  Όμοίως έκφράζομεν τάς ευχαρι¬
  στίας μας είς τούς κυρίους ία-
  τρούς τής Πολυκλινικής οΐτινες έ-
  νοσήλευσαν αυτόν κατά τό διά-
  στηαα τής Ιάσθενείας τού ώς έτιί-
  σης καί είς" τούς κ. κ. Φουντουλά¬
  κην. Μαρκατάτον, Τρανταλίδην
  καί Φανουράκην.
  Όλως ιδιαιτέρως ευχαριστού¬
  μεν τόν διακεκριμένον ιατρόν τής
  πόλεώς μας κ. Ί. Σταυρακάκην
  διά τό μεγάλο ενδιαφέρον τό ο¬
  ποίον επέδειξε τόσον κατά την έν
  τη κλινικη κ. Τρανταλίδη νοσηλεί¬
  αν τού μακαρίτου δσον καί κατά
  την μετέπειτα παρακολούθησιν
  της ασθενείας τού έν τη οίκία μας
  μέχρι τής τελευταίας τού πνοής.
  Τούς δέ μή παρακολουθήσαν¬
  τας την κηδείαν λόγω μή έγκαΐ-
  ρου είδοποιήσεως επίλοιπους συγ¬
  γενεΐς καί φίλους καί έκφράαα,ν-
  τας επί τούτω την λύπην των ευ¬
  χαριστούμεν θερμότατα.
  Οίκογένεια
  Ιωάν. Άνδριαύάκη
  —Τούς όπωσδήποτε συμμερι-
  σθέντας τό βαρύ πένθος μας επί
  τή άπωλεία τοΰ προσφιλοθς μας
  πατρός Κωνστ. Πενταράκη ταγμα-
  τάρχου έ. ά. εόχαριστοΰμεν θερ¬
  μώς.
  Αί εύχαριστοΰσαι οικογένειαι
  Κ. Πενταράκη
  Ν. Μουντάκπ
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Τά φθινοπωρινά σύννεφα
  σίωσαν πάλι τόν ουρανόν καί δ
  ψυχρός βορηδς μάς ήλθεν ώς προ-
  μήνυμα χειμώνος.
  --Καί έδώ μέν δέν χρειάζεται
  ϊσως άκόμη, μετά τάς τελευταίας
  πλημμύρας, είς τά χωρία μας δ¬
  μως κα! ιδίως είς την Μεσσαράν
  ή βροχή είναι άπαραίτητος.
  — Οί άθληταί ιιας πού θά συμ-
  μετάσχουν είς τά Άρκά&ια» τής
  Ρεθύμνης έτοιμάζονται πυρετω-
  δώς καθώς πληροφορούμεθα.
  — Μά ίδωμεν δμως: θά κερδί-
  σουν είς τούς παγκρητίους αϋτούς
  αγώνας πολλάς νίκας;
  — Μία ευχάριστος δημογραφική
  διαπίστωσις έξάγεται άπό τά ατα
  τιστικά στοιχεΐα τοΰ ληξιαρχρίου
  τοΰ Δήμου μας.
  --Αί γεννήσεις καί κατά τόν 8)
  βριον υπήρξαν σχεδόν διπλάσιαι
  των θανάτων.
  — Γεγονός πού άποδεικνύει πε¬
  ριορισμόν τής θνησιμότηΐος καί
  συνεχή αΰξΓΐσιν τού πληθυσμοΰ
  αας.
  — Ή άπασχόλησις των μηχανι
  κων ϋπηρεσιών μέ τά προκυψαν-
  τα έκ των καταστροφών των πλημ
  μύρων ζητήματα, παρη^ιπόδισε
  την διεκπεραίωσιν των άλλων υπο
  θέσεων.
  — Είς αυτόν δέ τόν λόγον όφεί-
  λεται καθώς φαϊνεται καί ή κα¬
  θυστέρησις τής ενάρξεως των έ
  ξωραιστικών έ'ργων τοθ Μπετε¬
  νακίου.
  —Εσυνεχίσθη καί χθές ή παρο-
  χή βοηθημάτων είς τούς πλημμυ-
  ροπαθεΐς έκ μέρους τής Νομαρ-
  χίας.
  — Έπίσης διενεμήθησαν κλινο-
  σκεπάσματα καθώς καί άλλα ε!δη
  ρουχισμοΰ υπό των κυρίων των
  φιλανθρωπικόν συλλόγων.
  —Έν τω μεταξύ λειτουργεΐ
  καί τό συσσίτιον κα'ι £τσι δλος αύ-
  τος δ κόσμος πού έπλήγη άπό
  την μοίραν ευρίσκει τροφήν καί
  περίθαλψιν.
  —Ώραΐο τό φ'ιλμ τοΰ Πουλα¬
  κάκη ό «Κύριος Προιστάμενος»
  πού προβάλλεται διά τελευταίαν
  φοράν άπόψε.
  —Άπό αυριον είς τό ίδιον σι-
  νεμά θά αρχίση ήϊ προβολή τού
  έγχρώμου μεγαλουργήματος ό
  -Κήπος τοϋ Άλλάχ» μέ την Μάρ-
  λεν Ντήντριχ καί τόν Σάρλ Μπου
  αγιέ.
  ό Ρέπορτερ
  Ο
  Σ
  ΟΛ.ΗΓ0Σ 1938
  Οαϋμα εκδόσεως ΐετος δόν)
  Ή έκδοτική έταιρία «Α. Πα-
  ναγόπουλος καί Σία» έπανεκ-
  δίδουσα διά 4ην φοράν τόν
  έμποροβιομηχανικόν όδηγόν
  ολοκλήρου τής Ελλάδος ού-
  δεμιας δαπάνης θά φεισθή
  "ίνα παρουσιάση τούτον έφά-
  μιλλον των Εύρωπαϊκών καί
  Άμερικανικών όδηγών. Έκ-
  δίδουσα τούτον είς 20 χιλιά¬
  δας τόμους θά κυκλοφορήστ)
  είς'δλον τον κόσμον.
  γ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Χ έ
  Η? των
  οίρομ
  ύλ
  εν
  ής δίδ
  ά
  ν καί κοΤ0
  ΐκολοόθηαιν
  ή οικία μας
  τού ιίνοης
  (θλουθήσαν·
  ή έγκαί
  ι έκφράσαν
  ότι ην των ώ
  τα.
  ένεια
  /δριοιδαχη
  ■τε αυμμερ
  θος μας Η
  σφιλοϋς μας
  χράκη ταγμα
  στοΰμεν 9φ
  ιλ οικογένειαι
  ενταραχη
  Μβυντοιχη
  ιόλι.
  ϊύννεφοι έτΐ^ι
  ΰρανόν καί 1
  ήλθεν ώς ψ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  *-. 145ον
  'Η πεδιάς τής Βατερλοΰης κέκτηται σήμερον την
  γαλήνην, ήτις άνήκει είς την γήν, τού άνθρώπου
  τό άπαθές τουτο βάθρον, καϊ όμοιάζε,ι πρός πάσαν
  άλλην πεδιάδα.
  Όμοιάζει ναί την ημέραν: άλλ' ούχι καί την νύ¬
  κτα ' την νύκτα προσλαμβάνει άχλύν τίνα φρικώ-
  6ους όράματος' ό όδοιπόρος ένω βαδίζει, θεδται,
  άκοΰει καί έν τή ρεμβώδει έκείνη έκστάσει, ώς ό Βιρ-
  γίλιος είς τούς κάμπους των Φιλίππων, τόν κα-
  ταλαμβάνία ή σκοτοδίνη τής αύτόθι συντελεσθείσης
  καταστροφής.
  Είς τό πνεΰμά τού, αλληλοδιαδόχως παρέρχον-
  ται ή φρικτή έκείνη ήμέρα τής 18 'ΐουνίου έν δλτ]
  τρ άγριωπή αυτής παραστάσει. Όλα τα πέριξ άν-
  τικείμενα, τα προσβάλλοντα τώρα την δρασιν τού,
  έξαφανίζονται καί ό έπ' αύτοϋ έστημένος λέων.
  Τό πεδίον τής μάχης άναπλάττεται είς την διά¬
  νοιαν τού έν τή φρικώδει αύτοϋ πραγματικότης,
  καί φαντάζεται διαβαινούσας ενώπιον τού την
  στρατιάν δλην, όλλύντων καί όλλυμένων, τάς πε-
  ζικάς φάλαγγας κυματοειδώς εξελισσομένας, τούς
  μανιωδεις ίππεΤςποΰ μέν προβαίνοντας, ποϋ δέ έ-
  ξαφανιζομένους έκ τοϋ ορίζοντος.
  Βλέπει την λάμψιν των ξιφών, την άκτινοβολί-
  αν των ξιφολογχών, τούς διαφόρους μύδρους,
  τόν βρόμον των διασταυρουμένων πυροβολισμών,
  καί άκροαται, ώς τίνα έπιτάφιον γδοΰπθν, την
  ουγκεχυμένην ήχώ τής τιολυνέκρου μάχης.
  Αί έμφανιζόμεναι πρό αύτοθ σκιαί, είνε οί γρε-
  ναδιέροι έκεϊνοι αί λάμψεις, οί θωρακοφόροι' οί
  σκελετοί, ό Ναπολέων, ό Βελλιγκτων.
  Καί Ινώ πάντα ταυτα δέν υπάρχουσι, φαντά¬
  ζεται δα προσκρούει έπ' αυτών, δτι μάχεται καί
  αύτός, δτι τα πέριξ πορφυροϋνται, τα δένδρα ρι-
  γοθσι καί δτι ή όργή καϊ ή λύσσα μαίνονται καί
  έντός τού καπνοΰ.
  Είς τό φρικώδες έκεΐνο έρεβος των έξηγριωμέ-
  νων ύψωμάτων, ή Οϋγομόντη, ή Παπελόττη, ό
  "Αγ. Ιωάννης, τό Πλαγκενάτον καί τό Φρισεμόν
  έμφανίζονται συγκεχυμένως ώς περιδινούμενα φαν-
  τάσματα εξοντώσεως.
  ΙΣΤ'.
  Είνε καλή ή Βατερλούη;
  Ή δέ έν Βατερλούη νίκη είνε, καθ" ημάς, άντι-
  συνταγματική έκ προθέσεως, καίτοι υφίσταται σχο-
  λή τις φιλελεύθερος, ην σεβόμεθα κατά πάντα,
  διάφορον έχουσα ψρόνημα. Ή Βατερλούη είνε ή
  Εύρώπη κατά τής Γαλλίας' ή Πετρούπολις, τό Βε¬
  ρολίνον καί ή Βιέννη κατά των Παρισίων, ή
  στασιμότης κατά τής προόδου, ό αγών των μοναρ-
  χιών κατά της άτιθάσου γαλλικής έπαναστάσεως.
  Ώνειρεύθησαν νά σβέσωσι τέλος τόν άπό είκοσαε-
  τίας έν έκρηξει διατελούντα εύρυσθενή γαλλικόν
  λαόν. ΆφοΟ ουνηοπίσθησαν οί βασιλικοί οΐκοι
  των Βρούνσβικ, των Νασθκί», των Ρωμανώφ, των
  Χυί.ντζολι.ρνων, των Άψβούργων μετά των Βουρ-
  [Ιώνων, τιροφανιΐς καθίσταται δτι ή Βαΐερλούη φέ-
  ρει επί των νώτων αυτής τό θείον δικαίωμα Καί
  άληθως μέν, έπειδή ή αύτοκρατορία ήτο δεσποτι-
  κή, ή βαοιλεία, κατά φΐΌΐκήν άντχπίδρασιν των
  πραγμάτων, ώφειλεν έξ άνάγκης νά γίνη φιλελευ¬
  θέρας· άλλ' εάν τις αυνταγματική διαρρύθμισις έ-
  ξεπορεΰθη έκ τής ΙΙατερλοόης, τουτο εγένετο ά-
  κύντων των νικητών, μάλιστα δέ. μετά μεγάλης
  αυτών θλίψεως.
  (συνεχίζεται)
  Β'.
  Ό Λεονάρδος ντά Βίνται μέ τό
  ριστερόν τού χέρ; ζωγράφισε την
  Γζοκόνΐα μέ τί άθάνατο μειδία¬
  μα, μέ τό άριστερόν τού χέρ: Ιδι-
  ~ε σχήμα εις τα περίφημα άγάλ-
  ματά τού, μέ τό άριστερόν τού χέ¬
  ! κατεσκεύαζε τα διάφορα μη-
  χανήμ,ατά τού—διότι ό διάσημος
  αύτος καλλιτέχνης είνε καί μέγας
  φευρέτης—/.αι μέ τό άριστερόν
  ■ου χέρι εγραφε. Μποροΰσε μάλι-
  στα μέ τό αριστεράν τού χέρ: νά
  γράφη άνάποδα, δηλαδή έκ δεξι¬
  ν πρός τα άριστςρά. Δυνατός ώς
  «λλος Ήρακλής μποροϋσε μέ τό
  ριστερί τού χέρι νά σπάση έ'να
  πέταλον άλόγου. Μέ τό ίδιον, άρι-
  ιστερό χέρι έπαιζε οιάφορα μου-
  ικά οργανα.
  Οί δύο μεγάλοι ζωγράφοι
  Κάντε Χίλμπαϊν καϊ Άδόλφος
  Μέντσελ ήταν έπίσης ζερβοχέρη-
  ες, ώς άλλωστε καί ό μέγας Λα-
  π^λέων καί ό Γκαίτε. Είναι πάμ-
  πολοι οί μεγάλοι ζωγράφοι, γλύ-
  πται, μυθιστοριογράφοι καί ποι-
  ]ταί πού άντί τοΰ οεξ'.οθ χεριοΰ
  χρησιμοποιοΰσαν τό αριστεράν
  Οί περισσότεροι ομως ζερβοχέρη-
  δες συγκαταλέγονται κατά πίρί-
  ον σύμπτωσιν μεταξύ των μου-
  σικών, άκόμη καί δΓ οργανα πού
  ώς τό βιολί, παίζονται κατ' εξο¬
  χήν μέ τό δες: χέρι. Έπαρίστε-
  ροι δέ λέγονται μόνον οσοι χρη-
  σιμοποιοΰν περισσότερον τοΰ δε-
  ςιοΰ τό άριστερόν των χέρι, άλ-
  λά καί τό άριστερόν των πόδι πε¬
  ρισσότερον τοΰ δεξιοΰ. Τό άριστε-
  ρόν τιον πόδι είνε περισσότερον
  άνεπτυγμενον τοϋ δεξιοΰ, περισ¬
  σότερον έτοιμον εις άμέσους αντι¬
  δράσει;. Άπαντώνται καί διπλώς
  έπαρίστεροι άνθρωποι, τόσον εις
  η
  ■■■■■·■■■
  ■ ■■■■■■ εί ■■ ■ ■■«■■■·■■■■■■■·■■■■■■■■ ■■
  . .ΕΡΛΗΝ Α''
  Πλατεΐα Έλ. Βενιζέλου (Κεντρον)
  ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΑΝΔΡΙΚΟΙ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ
  1 Συνεργάζονται αί γνωσταί μοδίσται:
  ΤΜΗΜΑ φορεμάτων: Δίς Στασα Ταμπακάκη
  » καπέλλων: Δι; Εύαγγελία Σκαρβελη
  ιι άσπρορρούχων: Δι; Μαρία Ταμπακάκη.
  "Εκθεσις άπό τής Πέμπτης 4 Νοεμβριού μ. μ.
  Μόλις αφιχθείσαι έξ Αθηνών δπου παρηκολούθησαν
  έκβέσει; Μεγάλων Οϊκων και εκόμισαν τα τελευταία Πά
  ρισινά μβντέλα τή; χειμερινή; σαιζον.
  Υποκάμισσα, γραβάτται, κάλτσες κ.λ.π. Καλ-
  λυντικά, άρώματα, κολώνια χΰμα.
  Έπιύιορθώνονται άνδρικά καπέλλα.
  Γούστο, τέχνη, περιποίησι;.
  Τιιιαί απολύτω; αυγκαταβατικαί.
  Ιί...
  Β Β Β ρ Β Β Β Μ Β ■■■■■■■ εί ■■■■■■■■■■■■■■■■ εί ■■■ π εί ■■■
  «■«■■«ΒΒΒ■■■■■■■■■■■"■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Δ1ΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  ΕΙδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ■■■■
  Τηλέφωνον 6—63 ^
  ιεειεεεεεεεεειϋ
  ο"
  ΑΦΙΞΕ1Σ ΑΘΗΝΩΝ:
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ · ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' όλους.
  ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΝ ΧΕΡΙ
  το χερι, όσον καί εις το ποοι.
  Τό περίεργον είναι οτ: κα'ι με¬
  ταξύ των ποδοσφαιριστών άκόμη
  ϋπάρχουν πολλοί πού είναι έπα¬
  ρίστεροι στά πόδια. Χρησιμοποι-
  οΰν τό άριστερόν των πόδι άντί
  τοϋ δεξιοΰ, καί άποτελοΰν τό φό-
  βητρον των άντιπάλων όμάδων δι¬
  ότι χάρις είς τό περιστατικόν ότι
  παίζουν μέ τό άριστερό τους πό¬
  δι, έπιφυλάσσουν πολλα άπροσ-
  δόκητα «κούκ», πολλάς εκπλή¬
  ξεως.
  Ώς πρός τό ζήτημα διατί οί
  περισσότεροι των άνθρώπων μετα-
  χειρίζονται κυρίως το οεξί των
  χέρι, εδίδετο άλλοτε ή έξήγησις,
  δτι τουτο οφείλετα; είς την θέσιν
  πού έ'χει τό εμ,'ίρυον κατά τν^ν δι¬
  άρκειαν τής κυοφορήιεως. Άλλ'
  ή άφελής αυτή θεϋ)ρία έ'χει πλέον
  έγκαταλειφθή. 'ί,ίς γνωστόν ό έγ-
  κέφαλος άποτελεΐται άπό δύο ή-
  μισφαίρια, τό δεξιόν και άριστε¬
  ρόν. Έκ τούτων τό άρισ ιερόν δι-
  ευθύνει τό δεξιόν τμήμα τοΰ σιί>-
  ματος, τό δέ δεξιόν τό άριστερόν.
  Τα δύο ήμισφαίρια δέν είνε 'ίσης
  δυνάμεως. Εις τούς περισσοτέρους
  άνθρώπους τό άριστερόν ήμισφαί-
  ριον άντιδρά έντατικώτερον κα'ι
  μεταδίδει τάς διαταγάς τού εις
  τα άντίστοιχα άκρα, δηλαδή στό
  δεξί χέρι καί πόδι. Ηκς ά'λλους
  ομως—καί αύτοι άποτελοΰν την
  εξαίρεσιν—πρώτον άντιδρα τό δε-
  ςιόν ήμισφαίριον, τό διευθύνων τό
  άριστερόν χέρι καί πόδι. Σπανι-
  ωτέρα είνε ή περίπτωσις πο·ύ καί
  τα δύο ήμισφαίρια εχουν την αυ¬
  τήν δύναμιν, την ιδίαν ζωηρότη-
  τα. Οί άνθρωποι είς τούς όποίους
  συμβαίνει αύτό, χρησιμοποιοϋν
  /.αί τα δύο άκρα μέ την ιδίαν ά-
  νεσιν.
  Τα τουριστικά ζητήματα
  είς την πόλιν Χανίων.
  ΧΑΝΙΑ Όκτώβριος (άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Κατά την συνεδρί¬
  ασιν αύτοΰ τής παρελθούσης ε¬
  βδομάδος τό Διοικητικόν Συμβού¬
  λιον τοΰ Τουριστικοΰ Συνδέσμου
  Χανίων, έλαβεν αποφάσει; σχετι¬
  κάς μέ την έν τή πόλει μας του-
  ριστικήν ανάπτυξιν καί τό έν γέ¬
  νει εύπρόσωπον αυτής.
  Μεταξύ των άποφάσεων τούτων
  συγκαταλέγονται:
  Τπόοειξις διά την ταχίστην
  Ρήϊ7]13^ τή' πιστώσεως διά την
  ανέγερσιν τοϋ Μουσείου Χανίων
  καθ' όν. κινδυνεύουν νά κατα-
  στραφοΰν τα έδώ άρχαιολογικά
  ευρήματα. Νά γίνουν εργα έξω-
  ραισμοΰ είς τόν χώρον έν Χαλέπα
  ένθα ετοποθετήθη ό άνδριάς τοΰ
  Ελευθερίου Βενιζέλου, λά κα¬
  τεδαφισθούν παράγκαι επί δημο¬
  σίου γ^ά>ροι> άνεγερθεΐσαι. Έπίσης
  ύποδεικνύοντα: μέτρα αφορώντα
  την καθαρ:ότητα τής πύλης Κούμ
  Καπί καί τοΰ έκεϊ χώρου τοΰ Έ-
  νετ:κοΰ φρουρίου. Ωσαύτως τόν
  καθορισμόν ωρισμένου τόπου διά
  τάς διαφημίσεις καί την συστη-
  ματοποίησιν τούτων έπ' άγαθώ τής
  κοινής αίσθητικής. Όμοίως ζη-
  τεΐτα: ή μεγαλυτέρα δυνατή κα¬
  θαριότης έν τή κεντρική άγορα
  τής πόλεως.
  Σημειωτέον ότι ό Τουριστικός
  Σύνδεσμος συνερχόμενος προσεχώς
  θά ύποδείξιτ) καί άλλα τίνα μέτρα.
  Ύπάρχει δ' ελπίς δτι τό ενδιαφέ¬
  ρον τοΰ Δήμου καί ειδικώτερον
  τό έπιδειχθέν τελευταίως καί 6πό
  τοΰ κ. Γενικοΰ Διοικητοΰ, θά κα-
  τωρθώσουν ώστε τα μέτρα ταυτα
  νά γίνουν άποδεκτά, τηρούμενα
  μετά τής δεούσης προσοχής ή έκ-
  τελούμενα τό ταχύτερον, δεδομέ-
  νου 2τι καί έν Χανίοις ή τουρι-
  σπκή κίνησις προβλέπεται διά τό
  έγγύς μέλλον άρκετά ζωηρά.
  "Αλλως τε καί κατά τό παρελ¬
  θόν ^ίρος τί Χανία απετέλεσαν
  τόπον άξιολόγου κινήσεως ξέ-
  νων.
  —Σωματειακά Ηρακλείου.
  Διά τή; ΰπ' αριθ. 1200 έ. έ. απο¬
  φάσεως τοϋ Πρωτοδικείου Ηρα¬
  κλείου άνεγνωρίαθη ή σύστασις
  Σωματείου υπό την έπωνυμίαν
  «"Ενωσις Φοροτεχνικών ύπαλλή-
  λων Ηρακλείου». Γενομένων δ'
  αρχαιρεσιών εξελέγη πρόεδρος:
  Ιωάννης Έμμ. Καλησπεράκης,
  Γεν. Γραμματεύς Ιωάννης Γ.
  Πατεράκης. Σΰμβουλοι: Εύλάμ-
  πιος Ν. Παπαδάκης, Σπυρίδων
  Π. Τσαγκαραδάκη;.
  !■■■■>
  !■■■■■■
  ; Ά π ό την αυριανήν πρεμιέρα
  —Τα έφεδρικά Κρήτης.
  Είς την α'ίθουσαν τοΰ κινηματο¬
  θεάτρου «Πάνθεον» Χανίων συ¬
  νήλθον προχθές τα μελη τής Ε¬
  νώσεως Έφεύρων Παλαιών Πολε-
  μιστών Χανίων καΐ συνεζήτησαν
  επί διαφόρων έφεδρικών ζητημά-
  τού ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  — Όρειβατική έκδρομή.
  Ό « Ελληνικάς Όρειβατικός
  Σύνδεσμος (τμημα > Ηρακλείου)
  ώργάνωσε την ?6ην έκδρομήν τού
  είς Ρογδιά—Σαββαθιανά. Τό πρό-
  γραμμα έχει ώς εξής: Γήν προ¬
  σέχη Κυριακήν 7ην τρεχ. γίνεται
  έναρξις των έκδρομων τής χειμε-
  ρινής περιόδου τοΰ έν Ηρακλείω
  τμήματος τοϋ Έλληνικοΰ Όρει-
  βατικοΰ Συνδέσμου. Τής έκδρο-
  μής θά άρχηγεύση ό πρόεδρος
  τού συνδέσμου κ. Ιωάννης Σα-
  κελλαρίδης. Εκκίνησιν 6.30' πρω¬
  ϊνήν άπό γραφεϊα Όρειβατικοϋ
  Συνδέσμου διά αυτοκίνητον είς
  'Αλμυρόν. Εκείθεν πεζή είς χω¬
  ρίον Ρογδιά καϊ ακολούθως ανο-
  δος εί; Σαββαθιανά (Μονήν Σαβ-
  βαθιανών), δπου διημέρευσις. Έ-
  πιστροφή εσπέραν Πορεία 5 ώ-
  ρων. Δικαίωμα συμμετοχήν δια
  μελη δρ. 30, διά μή μέλη δρ. 40.
  Δηλώσει; καθ1 εκάστην εί; τα
  γραφεϊα τοϋ Συνδέβμου πλήν τοΰ
  Σαββάτου, (7.30—8.30.) μ. μ.
  — Ή οφείλη των έκπαιδευτι-
  κών τελών.
  Υπό τοΰ Ύπουργείου Παιδεία;
  εκοινοποιήθη έγκύκλιος πρός τάς
  έκπαιδευτικά; αρχάς, διά τή; ο¬
  ποίας γνωρίζεται, ότι οί άπβρρι-
  φθέντΐ; μαθηταί δέν κωλΰονται
  νά έπανεγγραφβϋν είς την αύτην
  τάξιν,_ έκ τοϋ λογβυ τή; οφείλη;
  των εκπαιδευτικήν τελών τού
  προηγουμενου έτου;. Τούτο όμω;
  ώέν σημαίνει ότι παύει ή ύποχρε-
  ωσι; των μαθητών είς την κατα¬
  βολήν των όφειλομένων.
  —Άναστολή έκ καταδίκης.
  Τό συμβούλιον άναστολών έ-
  χορήγησε τελευταίω; άναστολάς
  τού ΰπολοίπου τής ποινή; εί; τού;
  καταδίκους Κρήτα;: Μανουσά¬
  κη ν Σ., Μυριδάκην Η., Καλα'ϊ-
  τζάκην Γ. καί Δραμικλαράκην Μ.
  Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ
  (έγχρωμον)
  — Ύπολογισταί φυλακών.
  Κατά τόν ένεργηθεντα πρό η¬
  μερών διαγωνισμόν πρό; πληρώ¬
  σιν τριών δέσεων ύπολογιστών φυ¬
  λακών επέτυχον καί οί Κρήτε;
  Ιωάννης Κατρινάκης και Ιωάν.
  Δασκαλάκης.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕίδικευθεΊς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοϋ στομάχου
  έντέρων και ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτοθπειττι-
  , κου συστήματος έν τφ ΐατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορραΐδων α¬
  νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  ΕΟΜΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΊΉΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΤΗΜΑΓΩΝ Ε5 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
  π·
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  Έκτίθενται είς άρχικήν α' κα'ι β' επαναληπτικήν δημοπρασίαν
  ένεργηθησομένην την 19ην Νοεμβρίοη 1937 ημέραν Παρασκευήν καί
  ώραν 11 — 12 π. μ. είς τό 'Υποκατάστημα τής Ε Τ.Ε. ή έκποίησις των
  κάτωθι κτημάτων:
  Αριθ. Κτήμ. Είδο; Κτήματο; Θέσι; Κ)ματο; "Εκτασις α' Προσφορκ
  Είς άρχικήν δημοπρασίαν έκτίθενται τα κάτωθι:
  533 Κατάστημα Μικρά Τσαρσάκι 35 τ.μ. Π0.Ο0Ο
  732 Βυρσοδεψεΐον Χανίων Πόρτα 85.91 90.000
  Των κάτωθι κτρμάτων ή,δημοπρασία διεξαχθήσεται είς
  βάρος των έκπτώτων.
  190 τ.μ.
  198 τ.μ.
  70 τ.μ.
  41 τ.μ.
  60 τ.μ.
  20.000
  90.000
  6.000
  20.000
  6.000
  6.000
  12.000
  2.000
  1018 Οϊκία Πήγάιδα 30 τ.μ.
  1504 Οίκία καϊ Κ)μα Καινούρ.για Πόρτα 46 25
  2461 Οίκία κα'ι Σπήλαιον Χρυσοπηγήν 39 72
  2468 Οίκία
  2482 Σπήλαιον κα'ι οικόπεδον > τα 640)960
  2501 960 Οίκία κα'ι Σπήλαιον
  3085 Οίκία "Αγιον Φανούριον (Κατσαμπάν)
  5137 2 έρείπια χωρίον Μοναστηράκι
  Των κάτωθι κτημάτων ή δημοπρασία έσεται
  2484 Οίκία Χρυσοπηγήν
  2496 Οίκία » μ
  5220 Άγρός χωρ. Σκόπελλα είς θέσιν ΔασκαλοποΟλα 3 στρεμ. 5.350
  6789 'Ερείπ. Οικίας χωρ » έντός τοϋ χωρίου 35 τ.μ. 2.100
  6792 'Ερείπ. Οικίας » 277 τ.μ. 6.410
  8086 "Ελαιόφυτον Φορτέτσαν τα 15)25 5 στρ. 33.810
  Τοϋ κάτωθι κτήματος ή δημοπρασία έσεται Βα έπαναληπτική
  3234 2)5 Άγρός χωρίον Ζωφόρους θέσιν Σόχωρα 1 1)2 στρέμ. 18.900
  ΟΊ άναλοτικοί δροι είναι κατατεθειμένοι είς τό 'Υπ)μα τής Ε.Τ.Ε.
  εθα δύνανται προσερχόμενοι οί ένδιαφερόμενοι νά λαμβάνωσι γνώ¬
  σιν.
  (Έκ τού Γραψείου).
  ΞΥΛΕΙΑ παντός εϊδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Εις τάς συμφερωτέρας τιμάς
  Οά εΰρητε εί; την
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  'θΰό; 1821. (Χεϊτάν Όνλοϋ)
  ■■■■■■■■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒ|
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Είς τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  ■ ■■ι
  9>'
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  3 Νοεμβριού 1937
  122 Ώρα
  ΛΕΓ
  [ΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΒΥ8ΙΣΒΕΗ
  ΠΡ0Χ8ΕΣ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΦΟΡΤΗΓΟΝ
  ΕΒΛΗΒΗΥΠΟΑΕΡΟΠΑΛΝΟΥ
  ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΙΟΥ
  ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων μετα-
  δίδεται ή πληροφορία ότι καθ' α. δια-
  πιστοΰται έξ Ίαπανικής πηγής, τό άε-
  ροπλάνον τό οποίον έβύθισε προχθές τό
  Αγγλικόν φορτηγόν «Τζών Ούήκς» ή¬
  το Οντως επαναστατικήν καί συγκεκρι¬
  μένως Ίταλικοΰ τύπου. Κατά την αυ¬
  τήν πληροφορίαν τοΰ άεροπλάνου τού¬
  του έπέβαινεν ώς πιλότος ό υιός τοΰ κ.
  Μουσολίνι όστις εύρισκεΐαι νυν έν Ι¬
  σπανία καί πιθανώτατα είς την βάσιν
  τής ίΐΐαγιόρκας των Βαλεαρίδων είς την
  οποίαν προύτίθετο νά μεταβή πρό τινος
  καί έκ τής οποίας προήρχετο τό άερο-
  πλάνον τουτο.
  Η Α. Μ. ΟΙΑΣΪλΤΥΣ ΟΜΙίΗΣΕ
  ΧΟΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΙΟΥ ι ΤΣΙΑΝΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ
  Ρώμης ότι ό Βασιλεύς τής "Ελλάδος
  συνηντήθη σήμερον μέ τόν Ίταλόν πρω¬
  θυπουργόν κ. Μουσολίνι μεθ' ου καί
  έσχε φιλικήν συνομιλίαν. Ό Βασιλεύς
  συνωμίλησεν υπό τό αύτό πνεΰμα μέ
  τόν υπουργόν των Εξωτερικών τής Ι¬
  ταλίας κόμητα Τσιάνο.
  ΑΠΕΙλΟΥΝΤΑΙ .ΟΒλΡΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ
  ΑΝ ΑΛΗΘΕΥΗ ΟΤΙ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ
  ΕΒΛΗΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΪΥΙΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). —Συμπληρωματικαί
  πληροφορίαι έν σχέσει μέ τό διαδιδό
  μενον ότι τό καταβυθισθέν προχθές Αγ
  γλικόν έβλήθη υπό τοΰ υιού τοΰ Μπε
  νίτο Μουσολίνι, τονίζουν ότι έν Αον
  δίνω έπικρατεΐ ή εντύπωσις ότι άν τό
  πράγμα άληθεύη, δέν δύναται παρά νά
  έχη σοβαράς συνεπείας διά τάς σχέσεις
  Ιταλίας καί Αγγλίας.
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΪ
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΝ ΒΡΟΧΕΡΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
  ΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ__ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΥΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Είς όλην σχεδόν την
  'Ελλάδα βρεχει άπό ημερών.
  Ό 'ίδιος καιρός έπικρατεΐ καί είς
  Ευρώπην καί δή είς Γαλλίαν, όπου ώς
  γνωστόν αί συνέπειαι των τελευταίων
  ραγδαίων βροχών υπήρξαν καταστρε-
  πτικαί. Καί είς την Συρίαν έπίσης καθ"
  ά άγγέλλουν νεώτεραι πληροφορίαι έ*
  Παρισίων, αί καταστροφαί είναι τρομα
  κτικαι.
  ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΑΓ.ΚΑΗΝ ΣΥΗΕΧ1ΖΕΤΑΙ
  ΕΙΣΕΤΙ ΑΙΜΑΤΗΡΟΤΑΤΟΣ ΑΓΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραψήματα έκ
  τής "Απω Άνατολής άγγέλλουν ότι
  είς την Σαγκάην συνεχίζεται αίματηρό-
  τατος αγών. Κυρίως αί μαχαι άφοροΰν
  την διεκδίκησιν των πέραν τοΰ ποταμοΰ
  Σού—Τσέου εδαφών. Τόν «οταμόν
  τούτον διέβησαν πολλά τμήματα Ίαπώ-
  νων, άλλα όμως ευρίσκονται νοτίως αυ¬
  τού, των Κινέζων ανθισταμένων εισέτι
  •ηρωϊκώτα.τα.
  Τό Ίσπανικόν καιοι Γάλλοι.
  Ή ανάκλησις τού ΊταΑοΰπρεσβευτοΰ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ρσδιογρ.) Αί
  αγγλικαί έφημερίδες γράφου-
  σαι επί τής δημιουργηθείσης
  είς την Επιτροπήν Ούδετερό-
  τητος καταστάσεως, έκψρά-
  ζουν ανησυχίαν εάν καί κατά
  πόσον ή έπιτροπή θά φθάση
  σήμερον είς άποτελέσματα.
  Αί έφημερίδες ύπογραμμί-
  ζουν την συνεχιζομένην εισέ¬
  τι άδιαλλαξίαν τής Ρωσσίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Ό γαλ-
  λικός τυπος γράφων επί τού
  Ίσπανικοΰ προβλήματος ώς
  παρουσιάζεταί τουτο την στιγ¬
  μήν ταύτην φρονεί δτι διόλου
  δέν παρήλθεν ή οξύτης τού
  καί δτι τουναντίον παρουσιά¬
  ζεταί ήδη τουτο περισσότερον
  περιπεπλεγμένον.
  ΡφΜΗ (ραδιογρ.).— Οί ή-
  μιεπίσημοι ϊταλικοί κύκλοι ά-
  ναφερόμενοι είς την άνσκλη-
  σιν τού Ιταλού πρεσβευτού κ.
  Τσεροΰτι έκ Παρισίων διαψεύ-
  δουν πάντα τα αναγραφέντα
  σχετικώς. Οί Ιταλοί ίσχυρί-
  ζονται δτι οί λόγοι τής άνα-
  κλήσεως τοΰ κ. Τσεροΰτι εί¬
  ναι λόγοι ύπηρεσιακής εντε¬
  λώς φύσεως,
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Ό Γερμανικός τύπος συνεχί-
  ζει πάλιν ειδικήν σρθρογρα-
  φίαν επί των οικονομικόν καί
  πολιτικών αίτίων τής ζητου-
  μένης αποδόσεως των Γερμα-
  νικών άποικιών.
  Ή έξαγωγή εγχωρίων έμπορευμάτων
  είς χώρας έλευδέρου συναλλάγματος.
  Αναφερόμενον τό Υπουρ¬
  γείον τής Έθν. Οίκονομίσς
  είςπροηγουμένηνάπόφασίν τού
  δι' ής όρίζονται τα έμπορεύ-
  ματα διά την εξαγωγήν των
  οποίων είς χώρας άνταλλαγής
  άπαιτεΐται είδική αδεία, εξέ¬
  δωκε μακράν πρός τάς τελω-
  νειακάς αρχάς εγκύκλιον διά
  τής οποίας πσρεχονται οδηγί¬
  αι περί τού τρόπου τής έφαρ-
  μογής ταύτης.
  Μεταξύ άλλων όρίζεται έν
  τή έν λόγω αποφάσει ότι χώ-
  ραι άνταλλαγής θεωροΰνται
  έκεΐναι μεθ' ών έχουν συνα-
  φθή συμφωνίαι γενικοΰ ή με-
  ρικοΰ τραπεζιτικοΰ κλήριγκ
  ώς καί έκεΐναι μετά των ο¬
  ποίων δυνάμει ύπουργικών ά-
  ποφάσεων, έχει καθιερωθεΐ έ-
  τερομερώς ή ύποχρεωτική άν-
  ταλλαγή έμπορευμάτων ή με¬
  τά των οποίων αί έμπορικαί
  άνταλλαγαί ρυθμίζονται διά
  τού συστήματος των ίδιωτικών
  άνταλλαγών.
  Κατ' άντιδιαστολήν διά την
  είς χώρας έλευθέρου συναλ-
  λάγματος εξαγωγήν των εί-
  δών βάυβσκος, νημάτων έξ
  έρίου, κουκουλίων, μετάξης,
  δερμάτων άκατεργάστων ή κα
  τειργασμένων, πυρηνελαίου,
  σπορελαίων, παλαιών σιδή-
  ρων, όσπρίων έν γένει, σουλ-
  τανίνας ακατεργάστου καί έ-
  λεμέδων, έλαιοπυρήνων,έλαιω
  δών σπερμάτων, λεμονίων
  γεωμήλων, έλαιολάδων, βου-
  τύρου, άμυγδάλων, άμυγδα-
  λόψυχας κ.λ.π. δέν άπαιτεΐ¬
  ται προηγουμένη ύπουργική α¬
  δεία. Συνεπως ή έξαγωγή αυ¬
  τών θά έπιτρέπεται έλευθέ-
  ρως τηρουμενων μόνον των
  κατά νόμον συναλλαγματι-
  κών διατυπώσεων.
  ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ
  ΟΙ ΕΡΥΟΡΟΙ 0ΧΥΡΟΝ0ΥΝ ΤΑΣ ΑΚΤΑΣ
  ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΙΣΙ.ΑΝ1ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν^ έκ
  ΙΙαλενθίας ότι γίνονται έντατικαί όχυ-
  ρώσεις είς τάς ακτάς τής άνατολικής Ί-
  σπανίας τάς οποίας προτίθενται νά προ-
  σβάλουν οί έθνικοί αποβλέποντες είς
  την εξουδετέρωσιν τοΰ αγώνος «ερϊ την
  Μαδρίτην, την οποίαν λέγεται ότι θέ-
  λουν προσβάλει ταυτοχρόνως από ξη-
  ράς καί αέρος. "Ηδη επί τής άκτής άπό
  Άλμερίας είς Βαλενθίαν εχουν τοπο¬
  θετηθή κανονιοστοιχίαι μέ είδικούς πυ-
  ροβολητας χαί φωλεαί πολυβόλων.
  "Υπό τού ύπουργείου τής
  Συγκοινωνίας απεστάλη πρός
  τούς Νομομηχανικούς τού κρά-
  τους εγκύκλιος διά τής οποίας
  παραγέλλονται ούτοι νά ά-
  ναγράφωσι τα ήμερομίσθια
  των έργατών καί τεχνιτών,
  ώς ταυτα καθορίζονται διά
  των οίκείων συλλογικών συμ-
  βάσεων, είς τάς εκάστοτε ύπ'
  αυτών συντασσομένας μελέ¬
  τας εκτελέσεως Δημοσίων έρ¬
  γων.
  ΤΟ ΕΡΓΟΝ
  ΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορδ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδος.
  Σουλτανίναι
  Τό Υπουργείον τής Γεωρ¬
  γίαν δι' έγκυκλίου τού πρός
  τάς δασικάς καί λοιπάς αρμο¬
  δίας αρχάς δίδει όδηγίας διά
  την καταστροφήν τής κάμπης
  των πεύκων. Παραλλήλως αί
  ϊδιαι αρχαί παραγγέλλονται
  νά προμηθευθωσιν έκ των
  κρατικών δασικών φυτωρίων
  τα άναγκαιοΰντα δενδρύλλια
  προκειμένου νά αρχίση τό έρ¬
  γον τής άναδασώσεως καθ°
  άπαν τό κράτος.
  ΜΕΙΩΣΙΣ
  ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΓΑΓΩΓΩΝ
  Εκοινοποιήθη ύπουργική α¬
  πόφασις διά τής οποίας μει-
  οΰται είς 5ο(ο τό ποσοστόν
  εγγυήσεως των εισαγομένων
  έξ Άμερικής εΐδών των πινά-
  κων Β', Στ' ><αί Ζ, Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑ Διά διαταγάς τοΰ ύπουρ¬ γείου Γεωργίας οί κάτοικοι χωρίων ή συνοικισμών δικαι- οΰνται νά ύλοτομοϋν οίκοδο- μήσιμον ξυλείαν ή καύσιμον ύλην δι' άσβεστοποιίαν διά την ανέγερσιν ή επισκευήν των ίδίων αυτών οίκιών ή άποθη- κών, επί καταβολή ήμίσεος μισθώματος. Ή ύλοτομία ά- παγορεύεται δμως προκειμέ νού διά την ανέγερσιν οίκιών προοριζομένων δι' εκμετάλ¬ λευσιν. ΤΑ ΔΗΙΥ1ΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΛΓΑ Διά χθές την εσπέραν εκλή¬ θη είς συνεδρίοσιν τό Δημο τικόν Συμβούλιον Ηρακλείου πρός συζήτησιν επί ζητημά- των τρεχούσης φύσεως. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Αυτοκίνητον πολυτελείας παρέσυρε προχθές είς Ρέθυ¬ μνον τόν Άλκήν Μυρσιλίδην τραυματισθέντα μάλλον σοβα ρώς είς τόν δεξιόν πόδα. Ό τραυματιοθεϊι; μετεφέρθη είς τ ι,ν ίΐολυκλινι-κήν. Καραμπ. Έλ?;ιέό< ς Ταχτά^ Μαύραι α Ρ' Υ' κ Ρ' υ α' Ρ υ' δρ. 21.50 21.50 Κ- 12. - 22 50 22- 21. - II.- 10.— 9.— Χαροίπια » 2 00 "Ελαια 5ο » 27.50 - > κοινά ■· 26 50
  Σάπωνες.
  Λτυκοί α' ποιότητος δρ 23. -
  » β' » 21. -
  Πράσινοι α' ποιότ. » 21.50
  » β » » 19-
  Οίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκ«ν &ρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  2ας Νοεμβριού 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.40- 25.65
  3.67 3.77
  546 550
  110.10 111.10
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξελλαι
  Βαρσοβια
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 28 35
  3.71 3.75
  20 75 21.—
  Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  & ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
  Ό Δήμαρχος Άγ.Νικολάου
  κ. Σκύβαλος διά τηλ)φήματός
  τού πρός τόν κ. Δήμαρχον Η¬
  ρακλείου αγγέλλει δτι τό ύπ'
  αυτόν Δημοτικόν Συμβούλιον
  εψήφισε πίστωσιν 5.000 δρ. υ¬
  πέρ των πλημμυροπαθών Η¬
  ρακλείου, αΐτινες καί θά ά-
  ποσταλώσιν ενταύθα μόλις ή
  σχετική απόφασις εγκριθή υ¬
  πό τού κ. Νομάρχου Λασηθί¬
  ου.
  ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ
  ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
  Διά διατάγματος των υ¬
  πουργείων Δικαιοσύνης καί
  Δημοσίας Ασφαλείας παρα-
  τείνεται επί διε.τίαν εισέτι ή ϋ-
  φισταμένη ήδη απαγόρευσις
  κατοχής υπό ϊδιωτών πυρο¬
  βόλων δπλων, έκρηκτικών ϋ-
  λών, χειροβομβίδων κλπ.
  ΤΡΑΠΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  Την 4ην απογευματινήν τής
  προχθές ηυτοκτόνησε ριψθεϊσα
  είς την θάλσοσαν κάτωθι
  των σφαγείων Ρεθύμνης ή
  Άγάπη Έμμ. Μαθιουδάκη 18
  έτών ύπηρέτρια είς την οικίαν
  τού κ. Παντελή Πρινιωτάκη
  ταγματάρχου. Ή αύτοκτονία
  ώς γράφουν αί συνάδελφοι
  Ρεθύμνης, όφείλεται είς αί-
  σθηματικούς λόγους.
  Ο ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Είς την Γενικήν Διοίκησιν
  Κρήτης υπεβλήθη χθές υπό
  τού Γεωργικοϋ Έπιμελητηρί-
  ου άναψορά συνηγοροΰσα υ¬
  πέρ τίς δασμολογικής έξισώ-
  σεως πρός τάς άλλας ελαιο-
  παραγωγικάς περιφερείας, τοΰ
  έλαιολάδου Κρήτης.
  ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
  ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
  Διά δημοσιευομίνου διατάγ
  ματος ή σειρά προτιμήσεως
  των αιτήσεων διορισμοΰ δημο-
  διδασκάλων θά καθορίζεται
  έκ μόνου τοΰ Ιτους απολύσε¬
  ως των έκ τοΰ διδασκαλείου ή
  τής Παιδαγωγικής Άκαδημί-
  ας. Έπίσης όρίζεται δτι εφε¬
  ξής ελλείψει αρρενων δημοδι-
  δασκάλων θα διορίζωνται δι-
  δασκάλισσαι καί είς θέσεις
  αρρενων.
  ΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ
  ΤΩΝ ίΔΗίΥΙΟΤΙΚΩΝ ΣΥΐνΐΒΟΥΑΙΩΝ
  Πρός Γούς Δημοτικούς Συμ-
  βούλους "Ηρακλείου εγνωστο¬
  ποιήθη δτι συμφώνως τω άρ-
  θρω 90 τής Δημοτικής καί Κοι-
  νοτικής Νομοθεσίας τα ^.δημο-
  τικά Συμβούλια θά συνεδριά-
  ζουν κατά τόν άρξάμενον μή-
  να τακτικώς μή απαιτουμέ¬
  νης είδικής προσκλήσΓως.
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ
  Λόγω άπουσίας ούσιωδών
  μαρτύρων ή χθεσινή δίκη ή¬
  τις επρόκειτο νά διεξαχθή ένώ
  πιον τού ένταίθα κακουργιοδι
  κείου κατά τού Γεωργίου
  Μανουσάκη, ανεβλήθη.
  ΠΡΟΑΓΟΓΗ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ
  Διά Διατάγμαιος προήχθη
  είς αγρονόμον α' τάξεως ό
  παρα τώ Άγρονομείω Καστελ-
  λίου Πεδιάδος ύπηρε των άγρο
  νόμος β' τάξεως κ. 1. Βασιλά¬
  κης.
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Διά σήμερον τό άπόγευμα
  εκλήθη είς συνεδρίασιν τα δι-
  αρκές Στρατολογικόν Συμβού¬
  λιον Ηρακλείου πρός εξέτα¬
  σιν διαφόρων ζητημάτων τής
  άρμοοιότητός τού.
  ΟΤΙ ΑΕΝ ΒΑ ΑΝΕΧΘΗ ΕΙΣΕΤΙ
  Π Α Ρ Ε Λ Κ Υ ΣΙΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  ΤΗΣ ΕΠ Ν Τ Ρ Β Π Η Σ ΤΗΪ ΡΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΟΑ ΛΗΞΟΥΗ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝίΗΣΕΙΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ » Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Καθ" α αγγέλλεται
  έκ Λονδίνου ή Αγγλικη κυβέρνησις είς
  άνακοινώσεις πρός τόν τύπον, δέν πα-
  ρουσιά'ζεται διατεθειμένη νά αποδεχθή
  παράτασιν των συνεννοήαεων είς την •Ε¬
  πιτροπήν ούδετερότητος. Οιαδήποτε
  άλλως τε παρέλκυσις έπιλέγουν οί "Αγ¬
  γλοι έπίσημοι θά οδηγήση είς πλήρη ε¬
  ξουδετέρωσιν τοΰ μέχρι τοΰδε έργου
  τής έπιτροπϊΐς καί θά οιαιωνίση την έκ-
  κρεμύτητα, επί ζημία της είρήνης, $τ?.ς
  θέλει οδηγηθή καί πάλιν ενώπιον άν«-
  ποφεύκτων κινδύνων.
  Ο ΗΗΤΕΝ ΕΔΗΛΩΣΕΝ Χ8ΕΣ
  ΟΤΙ» ΑΓΓΛΙΑ ΕΠΙ Β ΥΜΕ1
  ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΗΣ ΦΙΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τοΰάν-
  ταποκριτοΰ μας).—Είς σημερινάς άν*-
  κοινώοεις τού ό ύπουργός των "Εξωτε¬
  ρικών τής Αγγλίας κ. γΗντεν άναφε-
  ρόμ,ενος είς τα λεχθέντα διά την στάσιν
  τής Αγγλίας άπέναντι τοΰ εργου τής
  έπιτροπής ούδετερότητος, ετόνισεν ότι
  πάντως ή Αγγλικη κυβέρνησις επιθυ¬
  μούσα νά διευκολύνη τό έργον τής επι-
  τροπής, δέν προτίθεται νά ταχθή εναν¬
  τίον τής Ιταλίας της οποίας την φιλίαν
  έκτιμά καί τής οποίας την στάσιν κατά
  τάς τελευταίας συνεδριάσεις τής έπ&τρο*
  ηή? ε'Χε παρακολουθήση μετ" ιδιαιτέ¬
  ρας ικανοποιήσεως.
  ΒΑΡΥΣΗΜΛΝΤΟΙ ΔΗΑΩΣίΙΣ
  ΤΟΥ ΚΑΜΑλΜΤΑΤΟΥΡΚ
  Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΗ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—"Εκ Πέραν αγγέλ¬
  λεται ότι ό Καμάλ Άτατούρκ ομιλών
  χθές ενώπιον της ΊΓουρκικής Βουλής ε¬
  δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι ή Τουρ-
  κία έπιθυμεΐ πάντοτε την διατήρησιν
  τής είρήνης. "Ιδιαιτέρως ό Ηρόε,δρος
  Ά τατούρκ ετόνισεν ότι ή Τουρκία πα-
  ραμένει πιστή είς την φιλίαν τής Γαλ-
  λίας καί των δημοκρατιών τοΰ παλαιοΰ
  καί νέου κόσμου.
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ _Τ|ί_ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Καθ' α βεβαιούται
  έκ τής Άγγλικής προ>τευούσης σή',ι.ερον
  Τρίτην (χθές) άνεμένοντο όριστικαί ά-
  ποφάσεις άπό μέρους τής "Επιτροπής
  ούδετερότητος συνερχομένης ώς γνω¬
  στόν είς νέαν συνεδρίασιν.
  ΟΙ
  ΝΑΚΥΚΑΟΣΟΥΝ ΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΗΣΑίΚΑΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Σαγκάης άναφέρουν ότι οί Ίά-
  πωνες προσπαθοΰν νά κυκλώσουν έξ ο¬
  λοκλήρου την Σαγκάην. Οί Κινέζοι
  πάντως συγκεντρώνουν μ.εγάλας δυνά¬
  μεις προτιθέμενον νά τούς έμποδίσουν
  διά πάσης Θυσίας καί διά παντός άμυν-
  τικού υ.έσου.
  Ο ΝΕΓΚΡΙΝ ΙΣΧΥΡ1ΖΕΤΑ1
  ΟΤΙ ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Είς νέας οηλώ^εις
  αυτού μεταδοθείβας ραδιοφωνιχώς ό
  π ρωθυπουργός -τής κυβερνητικής Ίσπα-
  νίας Νεγκρίν ίσχυρίζεται ότι παρά τάς
  νίκας των έπαναστατών είς τό Βόρειον
  μ έτωπον ή νίκη τελικώς θά άποκλίνη
  πρός τό μέρος των κυβερνητικών.