94987

Αριθμός τεύχους

4706

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

4/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡίΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  1 ΦΜΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΓΙ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΓΛΥΡΟΝ
  ΣΪΙΤ4ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ:
  Λΐγι' -ΙΓ(»ρ
  έτησι'α λίρσι 3
  Ιξά μηνός 1
  μρ)
  έτησι'α βολ. 1δ
  ίξάΐιηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Λοαχ. 2
  4
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΓΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *706
  ήε
  οί "Αγ.
  λή
  ιαν
  ► (τοΰ άν
  οινάς άν»·
  εν
  την πίηιν
  τής
  διι
  σις έ·τϊΐθυ·
  »ν τής έ«ι·
  έ
  την
  άσιν κατί
  ής έηκρ»·
  έ
  Γ,υ
  ότι η ■
  ΐιν τ'Λ
  -ού
  *****
  Β6«υ Ι«*ϊ
  .-Γ*·ν
  εΡ '·.^ι «·,« ό>ι
  βρί«
  ί«° β**
  Ο ΠΟΑΙΤΙΣΜΟΣ ΟΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗ
  ΕΚ ΤΩΝ ΦΙΛΟΑΟΞΙΟΝ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟΝ
  Αί εργασίαι τή; επιτροπήν
  μή επεμβάσεως συνεχιζονται
  άν.ϋ προχθές είς τό Λονδίνον.
  Καθώς δέ τηλεγραφείται ε¬
  κείθεν, ιταρ' όλας τάς δυσχε¬
  ρείας καί παρά τα; διαφω-
  νίας αΐτινες ύφίστανται επι
  πολλών ζητημάτων, επήλθε
  κατ' αρχήν συμφωνΐα επί
  τοϋ ζιιτήματος τής άποστο-
  λής επιτροπών είς αμφότερα
  τα άντιμαχόμενα έν Ισπα¬
  νία μέρη πρό, ενέργειαν εΰ-
  ρείας ερεύνης ώς πρός τού;
  ξένους εθελοντάς προκειιιέ-
  νου νά αποφασισθή ή άμεσος
  ανάκλησις των. Καί ή συμ-
  φωνία αύτη
  νέκς ελπίδας είς έκείνους
  τουλάχιστον πού, είτε έξ ίδι-
  οαυγκρααίας, είτε έξ ύπερβο-
  λικης προσηλώσεως είς τό
  ίοεώδες τής εΐρήνης διαβλέ-
  πουν μέ αισιοδοξίαν την ε¬
  ξέλιξιν τής διεθνοΰς κατα¬
  στάσεως. Έν τούτοις ή μι¬
  κρά αυτή πρόοδος καί έ-
  πιτυχία τής έπιτροπής τού
  Λονδίνου δέν είναι δυοτυ-
  χς καδ' ημάς τουλάχιστον,
  άρκετή διά νά έμπνεύση
  μεγάλας έλπίδας.Ή Έπιτρο-
  πή έχει νά διανύση εισέτι
  μακρόν δρόμον, πλήρη έμ-
  ποδίων, διά νά φθάση εί;
  τό τέρμα ΰ
  Καί ε ναι
  τής πυρκαϊάς καί τα συννε-
  φα τής καταιγίδος πού μαί-
  νεται είς την "Απω Ανατο¬
  λήν. Καΐ ένω άπό τό Λον¬
  δίνον ύφώνεται έστω καί
  δειλά-δειλά κλάδος έλαίας,
  | άπό τόν Ειρηνικόν άναπη-
  ' δα ή λάβα τού πολεμικοΰ ή-
  ψαιστείου καί ακούεται ή
  κλαγγή των λογχών καί ό
  άπαίσιος γδοΰπος των βομ-
  βών. Έκεϊ μακράν, είς τόν
  τοϋ σκοποΰ της-
  λίαν αμφίβολον
  υδή
  απέραντον αυτόν
  τού όποίου τό
  ονομα άποβαίνει
  ΐ
  ωκεανόν,
  ειρηνικόν
  πλέον ή
  μ β
  τραγικωτερα εΐρωνεία διά
  την σημασίαν των λέξεων,
  έτοιμάζεται _ ή βέ
  αύγκρουαις έξ
  ποτέ ό κόσμος «αί
  σων άναφέρει ή ίστορία της
  ανθρωπότητος. Ή Άμερι-
  κή, προβλέπουαα τό πλήρες
  ξ
  φοβερωτέρα
  όαων εϊδε
  ί έξ ό-
  ί
  ναυαγιον της
  συνδιασκέψεως
  εννεαμερους
  τής οποίας
  αι
  είς
  τοΰ
  μφβ
  εάν δυνηθή νά υπερπηδή¬
  ση ολα αύτά τα έμπόδια, νά
  παρακάμψη τούς τεραστίους
  ακοπέλους καί νά οδηγήση
  τό κλυδωνιζόμενον σκάφος
  της εύρωπαϊκής ειρήνην είς
  λιμένα γαληνεύσεως καί ά
  σφαλείας. Εάν μάλιστα άλη-
  θεύη ότι ό
  αρδιαμός τοΰ
  καταβυθισθέντος προχθές άγ-
  γλικοΰ έμπορικού σκάφους
  εγένετο υπό άεροπλάνου ό-
  έργασίαι ηρχισαν χθές
  Βρυξέλλας, πρός λύσιν
  Σινοϊαπωνικού, καί άν-
  τιμετωπίζουσα τόν πόλεμον
  ώς αναπόφευκτον πλέον γε-
  γονός, διέταξε τόν στόλον
  της νά είναι ετοιμος καθ"
  ολα διά νά δώση την
  μεγάλην μάχην, πρός τόν
  ατόλον τής Ίαπωνίας, τής
  οποίας ή άδικος επίθεσις κα¬
  τά τής Κίνας έχει οιεγείρει
  την αγανάκτησιν ολοκλήρου
  τού πολιτισμένου κόσμου. Έ-
  πο-
  τών
  φλογών καί τής φρίκης τού
  είς -ολόκληρον τόν κόσμον,
  φαίνεται πλέον άναπόφευ-
  κτος. Τό εάν δέ ή ρήξΐξ
  επέλθη συντόμως ή καθυ-
  στερήόη επί τι διάστημα εί-
  έτι, δέν εχ^ι οΰτε πολλήν
  οϋτε καί ούσιαστικην σημα-
  τσι, ή γενίκευοις τού
  λέμου καί ή επέκτασις
  ί ί
  δηγουμένου υπό τοΰ υ'ιοΰ τού
  Μουσολίνι τότε μοιραίως ή
  κατάστασις θά έπιδεινωθή
  καί αί σχέσεις μεταξύ Αγ¬
  γλίας καί Ιταλίας θά έκ-
  τραχυνθοΰν κατά τρόπον ε¬
  πικίνδυνον. Δεδομένου δ'
  &ίσέτι ότι τάς τελευταίας η¬
  μέρας ό αγών τής Γερμανί-
  «ς, ύποστηρίζβμένης έκθύ-
  μως
  ό
  έκθύ-
  καί ύπό' τής Ιταλίας
  πρός έπανάκτηοιν των άποι-
  κιών της ένετάθη, προσλα¬
  βών την μορφήν γενικού
  ουναγερμοΰ τού Γερμανι-
  κοΰ έθνους, οί φόβοι άνω-
  μαλιών έν Εΰρώπη άττοδει-
  κνύονται απολύτως δικαιο-
  λογημένοι. Καί άν δέν βο-
  8οΰν άμέσως βίαιαι καί όδυ-
  νηραί λύσεις είς τα διεθνή
  προβλήματα, όπως φαίνεται
  πιθανόν, πάντως δέν φαίνε¬
  ται πιθανώτερον ότι θά έξευ-
  ρεθή τρόπος
  άναιμάκτου
  ό
  είρηνικής καί
  όιευθετήοεως
  ό
  τ·>
  δλων των μεταξύ των διαφό¬
  ρων κρατών διαφόρων. Α¬
  πλώς μόνον 8ά παραταθή ϊ-
  σως ή σημερινή έκκρεμότης,
  δπως ύπεστηρίξαμεν καί είς
  προηγούμενα ίχρ&ρά. μας, διά
  παρελκύσεων καί άναβολών,
  διά συνεχών διπλωματικώς
  έλιγμών, μέχρις ότου έξαν-
  τληθή ό άΐταραίτητος διά
  την πλήρη πολεμικήν πα¬
  ρασκευήν των διαφόρων κρα¬
  τών χρόνος όπότε πλέον ή ρή
  ξις θά επέλθη μοιραίως. Υπό
  την έννοιαν δέ αύτην φρο¬
  νούμεν δτι 3ά πρέπει νά έρ-
  μηνευθή καί η τελευταία
  συμφωνία τής έπιτροπής τού
  Λονδίνου ώς πρός τό '"
  σπανικόν. "Αλλωοτε, τό Ί-
  σπανικόν, δέν αποτελεί κα¬
  θώς καί άλλοτε ετονίσαμεν,
  παρά εν άπλοϋν επεισόδιον,
  μίαν μικράν μόνον πράξιν
  τοΰ μεγάλου δράματος τοΰ
  άνταγωνισμοϋ των ίσχυρών
  τής γής, τοΰ όποίου ή συγ
  κλονιστική λΰαις θά δοθή μοι¬
  ραίως διά τεραστίων θυσιών
  καί διά ποταμών αίμάτων.
  Απόδειξις, ότι καί την ε¬
  λαχίστην αιθρίαν ποΰ εδη¬
  μιουργήθη είς την Δύσιν
  έσκίασαν άμέσως οί καπνοί
  μερον) «.κατακτ^σεως», εκρίθη
  παρακεκινδυνευμένη.
  —'Ωστοσο ή τέχνη ν' άγαπας
  νά κατακτας άπλούστερα, δέν
  είνε ζήτημα ζρό^ιου ή παρακο-
  λουθήσεως όπως εκαμναν οί πα-
  λαιοί βοιολεβαροιέροι.
  —Άλλά τί είνε λοιπόν,
  — Είνε ζήτημα μάλλον κλει-
  στνΰ χώ,οου καΐ εις την τ.
  Ά'.γ-.χ καί είς την μεταφοράν
  τής λέξεως.
  Ή στιχομυθία αυτή άντηλλάγη
  κατά τό σύστημα των «άν πασάν»
  ι~!.λογιν τα έπιοοκιμαστικά
  χαμόγελα καί την εΰγλωττον σι-
  ωπήν. Άλλά καί Ιτσι πού άντηλ¬
  λάγη, χ«>ρίς εύρυτέραν ανάπτυξιν
  δηλαοή, εθετεν όμολογουμένως.
  τα πράγματα είς την θέσιν των.
  Δ;" Ικείνους τουλάχιστον πού
  I-
  περναν κάβο άπό κάτι τέτοια—·
  καί οϊν είναι ολίγοι -ή κατάκτη¬
  σις άποβαίνει μέν ζήτημα. ,ίπι-
  στήμης οχι ό'μως καί κοινής θέας.
  Οί Δόν Ζουάν πού διηγοΰνται καί
  σήμερον κατορθώματα λαβοντα
  χώραν είς τάς ρύμας καί άγυιάς
  κατά τρόπον αύτόχρημα κινημα-
  τογραφικον, δέν είναι πιστευτοί
  άπό κανένα. Κατήντησαν μάλιστα
  καί άποκρουστικοί, διότι διασύ-
  ρουν ύπολήψεις εϊκη καί ώς έ'τυ-
  χε καί χωρί; νά εχουν κάποτε
  κανένα δικαίωμα καί δή έμπράγ-
  μ,ατον. Είνε δέ φυσικόν δτι άρ-
  χισαν νά ευρίσκουν καΐ τόν μά-
  στορή τού;-- κυριολεκτικώς—άπό
  τάς άμέσως Ινοιαφερομένας.
  —Ώστε καί έοώ ύπάρχουν
  άπαραίτητοι διακρίσεις...
  Τόν έπίλογον αυτόν θά διετύ-
  πωνε εκείνος πού θά είχεν έμ-
  όαθυνη :ίς την σχετικήν στιχο-
  μυθίαν. Πράγματι αί διακρίσεις
  είς τόν αΐώνά μα; άποτελοΰν τό
  απαντον άνθρώπων άπό άνθρώ-
  πους. Οί άληθινοί κατακτηταί
  έξ άλλου -/.αί ίστορικώ; καί
  έρωτικώς δέν υπήρξαν ποτέ τύ-
  ποι χιονοροειδώς εξωτερικόν Έ-
  -,Γ
  χρ
  οασιζοντο πρό
  εσωτερικόν των
  βήά
  παντός
  κόσμον.
  εις τάν
  Τα δι-
  ρχ της
  άντιθέτου, αί
  αίαν. Τό γεγονός είναι τού¬
  το: "Οτι δπως διεπιστώσαμεν
  ήδη, ή δημιουργία των νέ-
  ων όλοκληρωτικών Κρατών,
  τής Ιταλίας, Γερμανίας καί
  Ίαπωνίας, πού φέρονται^συμ-
  πράττουσαι καί έπιδιώκου-
  ααι παραλλήλους σκοπούς
  σήμερον, άνέδειξε νέους λα-
  ούς, νέους παράγοντας μέ
  ορμήν, μέ δύναμιν, μέ από¬
  φασιν νά κ; '----- "-
  γής, ένω έξ
  παλαιαί μεγάλαι δυνάμεις,
  1 Αγγλία, ή Γαλλία, καί ή
  Αμερική μέ τούς πολλοΰς
  συμμάχους των, δέν φαίνον-
  ται διατεθειμέναι νά προ¬
  βούν είς ουδεμίαν ύποχώρη-
  σιν. Ή σϋγκρουσις λοιπόν
  άποβαίνει μοιραία πλέον.
  Καί τούτο διότι όσον καί άν
  είναι μεγάλη ή γη, έν τού¬
  τοις φαίνεται μικρά διά νά
  ίκανοΐτοιήοη τάς τόσας φιλο-
  δοξίας καί τα τόσα σχέδια
  καί τα δνειρα δλων των επί¬
  δοξον κοσμοκρατόρων καί
  των ύποψηφίων άρχόντων
  των ώκεανών καί ηπείρων...
  αβήματά των καί αί κατακτή
  σεις των ακολούθως, ήσαν βε¬
  βαία καί ζήτημα Ιξωτερικής έ-
  πιβολής Δεν τούς Ιλειπεν δμως
  ή φινέτσα καί ή τέχνη τοΰ ψυ-
  ζολόγον, ή ύπομονητικϊ; ή και-
  5οσκοπική κοζερί, μ' ενα λόγ
  ή τέχνη, διανοητική καί αίσθη-
  ματική, τής περιφήμου «κατακτή-
  σεως». Ό Συρανό ντέ Μπερζεράκ
  τοΰ Ροστάν, ό άνθρωπος μέ τό
  τριαντάφυλλο τοΰ Μπατάϊ'γ καί ό
  ηρως εκείνος τοΰ ντ Όρεβιλ-
  λύ πού άντί τής ώρίμου μητρός
  ευρέθη μίαν ωραίαν πρωίαν συν
  οεοεμένος χρρή-ΑΖ(.% μέ την.,, ά-
  ήλικον κόρην, ήσαν ϊσο)ς τέ-
  τοιοι τύποι κατακτητών.
  —Υπάρχον/ ετσ: κατακτη¬
  ταί τοΰ δρόμου καΐ κατακτηταί
  τοΰ σαλονιοΰ, θά μοΰ ελεγαν.
  Άλλ' όχι όλωσοιόλου τοθ σα-
  λονιοϋ. 'Λπλώς ^τΛργν^ κατα-
  ΟΠΟΣ ΛΙΑΒΑ1ΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΕΠΙΛΟΓΟΙ
  ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ
  Ές χ-{οριι)ς ενός βιβλίου «Ή
  τέχνη νά σδς άγαποΰν»—δέν γνω-
  ρίζω άν πρόκειται περί τοΰ γνω-
  στοΰ εκείνου: «Ή τέχνη ν' άγα-
  :ας καί πώς γιατρεύεται ή άγά-
  πη» τοΰ "Οβιδίου—ο£ περίφη-
  μοι κατακτηταί τής κοσμίως ζω-
  άνεσύρθησαν έκ τής προσω-
  ρινης των λήθης.
  Κυρίως τόν χρονογράφον ά-
  πησχόλησεν έοώ, ή άποφασιστι-
  όποίαν ύπο-
  έπιθέσεις των κα-
  κή στάσις
  δέχονται τάς
  τακτητών
  Εί
  μέ την
  έ
  χί
  κυρίαι καί δεσποι-
  ύ υ
  ρ
  νίδες. Είς την πρωτεύουσαν του¬
  λάχιστον καί άπό έτών, το κομ-
  ψό ίμπρελλΐνο ή ελλείψει ζού-
  του ή άβρά παλάμη των, εχρη¬
  σιμοποιήθη πολλάκις επί τής ρά-
  χεως ή καί τής κεφαλής άκόμη
  των κατακτητών. Συνεπώς ή έ
  πιστήμϊ} τής λεγομένας (καί σή-
  κτηταί άληθινοί καί ψεύτικοι
  Καί είνε φανερόν ότι καί ή τό¬
  σον ψυχολογημένη τέχνη τοΰ "Ο¬
  βιδίου κα: κάθε άλλη τέχνη
  τοϋ άγαπάν διά... κατακτήσεως
  είνε είς τοΰς δευτέρου; έπι-
  κίνδυνο;. Δέν τούς χρειάζονται
  βφλία περιεχομένου δπως τ' α¬
  νωτέρω, άπλούστατα διότι οέ^ είνε
  : θέσιν νά τα καταλάβουν,
  Πεταχτά
  οημειώματα
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
  Πρώτα τα Χανιά, έκαμαν
  πάλιν άκέραιο τό χρέος των.
  Κι'άς έχει τόΉράκλειο τό όνο
  μα. Άς είναι γενική ή αντί¬
  ληψις σ' δλη την Έλλάδα,
  δτι στό Κάστρο άνθοθν τα
  γράμματα, ή ποίησι, ή ψιλο-
  γία. Κι' άς ήταν Ήρακλειώ-
  της ό Κονδυλάκης. Τα Χα¬
  νιά πρώτα, άπέδωκαν τόν όφεί
  λόμενο ψόρο τής εύγνωμοσό-
  νης καί τοθ σεβασμοΰ στή
  μνήμη τού Μεγάλου Διαβά-
  τη. Τό φόρο ποΰ όφείλει δλη
  ή Κρήτη στό μεγάλο της τέ¬
  κνα ποΰ την ετίμησε καί την
  έστεψάνωοε μέ την ίδική τού
  6όξα. Μά δεν πρόκειται, δέν
  ταιριάζει άλλωστε, νά έπικρί-
  νωμε σήμερο κανένα γιά τίς
  παραλείψεις τού.
  ΘαρρΟ δμως δτι μας επι-
  βάλλεται τούλάχιστο ν' ακο¬
  λουθήσωμε τό δρόμο πού μδς
  εδειξαν οί Χανιώτες. Κι' αύ-
  τό, οχι γιά νά προσθέσωμε
  τιμή καί δόξα στόν Κονδυ¬
  λακη. Γιατί τή δόξα καΐ την
  τιμή την έκέρδισεν ό Γδιος
  μέ την άδιάκοπη δημοσιογρα-
  ψική καί λογοτεχνική δράσι
  τού επί σαράντα όλόκληρα
  χρόνια. Άλλά γιά νά τιμήσω-
  με τούς ϊδιους τούς εαυτούς
  μας. Γιατί ή άπόδοσι τιμής
  στήν μνήμη τού Διαβάτη, θά
  τιμήση έμάς τοΰς ϊδιους. Καΐ
  οχι μονάχα αύτό. Θά μδς
  δώση, καί τή δύναμι ν" ακο¬
  λουθήσωμε τό δρόμο πού ε¬
  χάραξε στά σαράντα χρόνια
  τής φωτεινής πορείας τού καί
  νά γίνωμε ο! συνεχισταί τού
  έργου τού.
  "Ο Κονδυλάκης, τό εϊπαμε
  καί άλλη φορά, υπήρξεν ενας
  άληθινά σεμνός Διαβάτης, ποΰ
  τό πέρασμεχ τού δμως άνοιξε
  καινούργιους, όλόφωτους δρό-
  μους στήν έλληνική δημοσιο-
  γραφία καί τή διηγηματογρα-
  ψία. Λιτός είς την ζωήν τού,
  πλοόσιος δμως είς διανοήμα-
  τα. Σεμνός είς την έμφάνισι,
  άστρατιηβόλος δμως στό πνεθ-
  μα. Άπλός είς τούς τρόπους
  άλλά πολυσύνθετος καί δη-
  μιουργικός είς την σκέψιν,
  έδωκε ολα τα άποθέματα τοθ
  πλουσίου πνευματικοΰ καί ψυ-
  χικοΰ τού κόσμου ·>ιάνά στο-
  λίσΓ) μέ τα ' λουλούδια τής
  ψυχής καί τοΰ πνεύματος τού
  τα έλληνικά γράμματα καί νά
  δώση τή χαρά τής ώμορφιας
  είς τόν κόσμο των αναγνω¬
  στών τού. Πνεΰμα άνήσυχο
  καί εύρύ, πού άνοιξε τίς δυ-
  νατές φτεροθγες τού σ' δλους
  τούς κόσμους τής διανοήσεως,
  άγκάλιασε τη δημοσιογραφία
  στήν όποία καί άφιερώθηκε μ'
  δλη τού την άγάπη,'μ' ολη τού
  τή μεγάλη κι' άπέραντη στορ-
  γή, Καί την άνύψωσε σ' άνώ-
  τερες σψαΐρες καί την έλάμ-
  πρυνε μέ τίς άστραπές τοθ
  πνεύματος τού. Τό χρονογρά-
  Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  ΕΥΟΗΝΟΥ ΑΑΊ'ΚΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Έκ παραλλήλου πρός την
  προσπάθειαν πρός αύξησιν
  τής παραγωγής των σιτηρών
  μέχρις τής έπιτεύξεως πλή¬
  ρους σιταρκείας, τό Κράτος
  μεριμνά άπό τινος καιροΰ
  διά των αρμοδίων ύπηρεσιών
  καί διά την εξεύρεσιν τρό-
  που παραακευής είδικής εύ-
  θηνής ποιότητος άρτου χά¬
  ριν των λαΐκών τάξεων. Καί
  φαίνεται' δτι τα γενόμενα
  σχετικώς πειράματα, άπέδω¬
  καν ήδη ίκανοποιητικά ά-
  ποτελέσματα. Τούτο τουλά¬
  χιστον μάς πληροφοροΰν αί
  έξ Αθηνών είδήσεις.
  Τό πρόβλημα τής παρα¬
  σκευήν λαΐκοΰ άρτου, άντε-
  μετωπίσθη διά πολλών τρό-
  πων. Είς δ' έξ αυτών ή
  καί ή πρόσμιξις σιταλεύ-
  ρου μέ πατατάλευρον. Καί
  τούτο, διά νά επιτευχθή άφ'
  ενός εΰθηνός καί θρεπτικός
  άρτος καί διά νά προστα¬
  τευθή άφ' ετέρου η πατατο-
  παραγωγη άπό την ραγδαίαν
  πτώσιν των τιμών πού παρε¬
  τηρήθη κατά τό τελευταίον
  διάστημα συνεπεία των πλου-
  οίων έσοϋειών. Καί δέν γνω¬
  ρίζομεν μέν εάν απεδείχθη
  έκ των πειραμάτων κατάλ-
  ληλος ή πατάτα διά την πα¬
  ρασκευήν άρτου. Πάντως θά
  ηΰχόμεθα νά συνέβη τούτο.
  Διότι είπομεν, τό κέρδος θά
  δίναι έν τοιαύτη περιπτώ¬
  σει διπλούν. Δεδομένου μά¬
  λιστα δτι, ώς έχει άποδειχθή,
  ή πατάτα εύδοκιμεΐ ιδιαι¬
  τέρως είς τόν τόπον *μας" ή
  δέ απόδοσις της ύπερβαίνει
  την απόδοσιν πάσης άλλης
  καλλιέργειαν, θά ήτο δυνα¬
  τόν διά τής αυξήσεως της
  παραγωγής νά επιτύχωμεν
  ευκολώτερον την αϋτάρκει-
  αν τής χώρας είς άρτον. 'Ό-
  πωαδήποτε δμως ευχάριστον
  είναι δτι τα πειράματα πρός
  παρασκευήν καλής ποιότη¬
  τος εύθηνού άρτου διά τόν
  λαόν, επέτυχον.
  Ό άρτος, χάρις εις τα με¬
  ρά τής Κυβερνήσεως, κρα-
  εΐται καί σήμερον είς ό-
  πωσδηποτε λογικά έπίπεδα
  άν λάβωμεν ύπ' όψιν τάς τι-
  Εδόθη
  ή
  *
  λοιπόν
  έδώ
  μό¬
  θέ
  τιτλοφο-
  η μ
  νον ή ν.ωμική πλευρά τή; υποθέ¬
  σεως. Άπό τοΰς κατακτητάς ά-
  νεσύρθησαν οί άτζαμήοες ά,πλώς...
  Άλλά μπορεϊ αύτοι νά λ
  ρηθοΰν κατακ,τηταί;
  —Σάν νά λές ότι ή έπανόρθω-
  σις ήτο έπιβεβλημένη, θά έπανε-
  λάμβανϊν ό ϊΐδικός διά την κατα¬
  σκευήν επι λόγων.
  Καί είνε έπιβεβλημένη!...Γρά¬
  φων ό υποφαινόμενος τό παρόν
  •ό,ποθέτω ότι άνταποκρίνομαι είς
  την στοιχειώδη σημασίαν τής λέ¬
  ξεως 2σον καί τάς στοιχειώδεις
  Οποχρεώαει; πρός τόν «κατακτη-
  τήν». Βεβαία οί προλαβόντες με
  δέν ωμίλησαν «σοβαρώς» διά τόν
  τίτλον τοΰ κατακτητοΰ—κατακτη-
  τοϋ ένίοτε ολοκλήρου τής ζωής!
  Άλλά καί διά τόν λόγον αυτόν
  επεβάλλετο νά χωρισθοΰν τώρα:
  τα πρόβατα άπό τα έρίφια καΐ
  νά άποδοθοΰν
  τώ Κκίσαρι.
  τα τοΰ Καίσαρος
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  φημά τού ήταν
  σειράν έτών τό
  επί μακράν
  καθημερινόν
  έντρύφημα τού άναγνωστικοΰ
  κοινοΰ των εφημερίδων πού
  τόν παρακολουθοΰσε άδιάκο-
  πα. Καΐ έδωκε, δλο τόν άνε>
  κτίμητο θησαυρό τοΰ ταλέν-
  του τού, γιά νά μείνη ό ϊδιος
  φτωχός καί νά πεθάνη όλό-
  φτωχος, δπως καί εγεννήθη
  Άλλ' αν απέθανε φτωχός ό
  Κονδυλάκης, τό εργο δμως
  πού αφήκε είναι πλούσιο, δ¬
  πως είναι μεγάλη καί ή δόξα
  τού. Καί θάπρεπε νά διαφυ-
  λαχθή αΰτός ό πλοΰτος πού
  μδς άπέμεινε. Θάπρεπε, είτε
  ή Λέσχη 'Επιστημόνων, είτε
  μία έπιτροπή νά άναλάβτ) την
  όργάνωσι ενός μνημοσύνου
  τοϋ Κονδυλακη καθώς καί την
  άνέγερσι τής προτομής τού
  Καΐ κυρίως την έκδοσι των ά
  πάντων τού. Θάταν αΰτό τό
  τό ώραιότερο μνημόσυνο γιά
  τϋνΔιαβάτη.
  Μ.—
  διεθνή αγοράν τής παραγω¬
  γής· Άλλά δεδομένου δτι ή
  έφετεινή έσοδεία τού σίτου
  υπήρξε πτωχή είς δλον τόν
  κόσμον καί δτι λόγω των
  κινδύνων έκρήξεως πολέμου
  δλα τα κράτη προβαίνουν
  είς τεραστίας προμηθείας σί¬
  του, ευνόητον είναι ότι δη-
  μιουργεΐται ό φόβος μεγά-
  λης ύπερτιμήβεως των σιτη¬
  ρών, όπότε βεβαία κατ' α¬
  νάγκην θά αυξηθή καί ή τι¬
  μή τού άρτου. Λογικόν λοι¬
  πόν καί επιβεβλημένον εί¬
  ναι νά λάβωμεν άπό τούδε
  τα άπαραίτητα μέτρα διά νά
  δυνιιθώμεν νά αντιμετωπί¬
  σαμεν ένα τοιούτον ενδεχό¬
  μενον. Καί η προσπαθεία
  τής κυβερνήσεως έναρμονι-
  ξομένη πρός την ανάγκην
  αυτήν άξίζει κάθε έξάρσεως.
  Φυσικά, ό καλύτερος τρο-
  πος νά επιτύχωμεν την αύ-
  τάρκειάν μας είς άρτον, εί¬
  ναι νά αύξήσωμεν μέ κάθε
  τρόπον την παραγωγήν των
  σιτηρών. Καί αυτήν την πο¬
  λιτικην άκολουθεΐ καί τό
  Κράτος. Άλλά ή επίτευξις
  τής σιταρκείας δέν είναι τό¬
  σον εύκολος, θ' απαιτήση δέ
  κατ' ανάγκην χρόνον πολύν
  εισέτι. Διότι προϋποθέτει εκ¬
  τέλεσιν δλων των παραγωγι-
  κών έργων καθ' όλην την
  χώραν, βελτίωσιν καί καλυ-
  τέραν οργάνωσιν των καλλι-
  εργειών, χρησιμοποίησιν κα-
  λυτέρων σπόρων καί επιστη¬
  μονικήν μεθόδων καλλιερ-
  γείας καί τόσα άλλα πού δέν
  ειμπορούν νά γίνουν βεβαία
  άπό τής μιάς ημέρας είς
  την άλλην.
  Καί έν τω μεταξύ θά πρέ¬
  πει ν' αντιμετωπίσαμεν τό
  πρόβλημα κατ' άλλον τρό¬
  πον. Αύτό δ' ακριβώς πράτ¬
  τει καί ή Κυβέρνησις σήμε¬
  ρον. Προσπαθεΐ διά της πα-
  ρασκευης νέου τυΐτου άρτου,
  νά δώση
  τόν λαόν
  εύθηνό ψωμί
  άφ' ενός καί
  είς
  νά
  ιάς των σιτηρών είς την λογος.
  περιορίση την εισαγωγήν σι¬
  τηρών άφ' ετέρου. Καί αυτή
  ή προσπαθεία της κυβερνή-*
  ο ε ως είναι κατά πά ντα άξιό-
  Τό έλαιον.
  Τό ύπόμνημα τού Γεωργι-
  κοθ Έπιμελητηρίου τοθ νομοΰ
  μας πρός την Γενικήν Διοίκη¬
  σιν καί την κυβέρνησιν δι" ου
  ζητείται ή δασμολογική έξίσω-
  σις τοθ κρητικοθ ελαίου πρός
  τό έλαιον των άλλων περιφε-
  ρειών, στηρίζεται καί επί τής
  λογικής καΐ επί τού δικαίου.
  Καί πιστεύομεν δτι θά ληφθή
  σοβαρώς ύπ* όψιν καί θά τύ-
  άμέσου ικανοποιήσεως. Δι¬
  ότι είνε δίκαιον καί απολύ¬
  τως ορθόν νά πληρώνη καί
  τό κρητικόν έλαιον, βαρύτα-
  τα φορολογοΰμενον, τούς ίδί-
  ους δασμούς μέ τα ελαια των
  άλλων περιφερειών. Τό αντί¬
  θετον, αποτελεί αδικίαν είς
  βάρος τής Κρήτης, γενομένην
  κατά τό παρελθόν, την οποί¬
  αν ή σημερινή κυβέρνησις, δι-
  απνεομένη άπό αϊσθημα δικαι-
  οσύνης καί ίσοπολιτείας, θά
  θελήση νά άρη ασφαλώς.
  τόσας προόδους σημειώνει τε¬
  λευταίως, άποδεικνύει κατ'αύ-
  τόν τόν τρόπον καί πόσον βα-
  θύτατα αϊσθάνεται τόν αν¬
  θρώπινον πόνον καί πόσον δι-
  απνέεται άπό άνθρωπιστικά
  σΐσθήματα. Τό Ηράκλειον
  έκφράζει τα ευχαριστίας τού
  πρός τόν Άγιον Νικόλαον
  καί τούς δημοτικούς τού άρ-
  χοντας διά την εκδήλωσιν αυ¬
  τήν των αίσθημάτων άγάπης
  καί αλληλεγγύης πρός τα θύ-
  ματτα τής θεομηνίας.
  Ό Άγιος Νικόλαος.
  Είς την έκκλησιν υπέρ των
  πλημμυροπαθών τής πόλεώς
  μας απήντησεν ήδη έκτός των
  άλλων καί ό Δήμος τοθ Άγί-
  ου Νικολάου διά συγκινητι-
  κής εϊσφορδς. Τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον εψήφισε πίστωσιν
  5 χιλ. δραχμών ή όποία καί
  θά διατεθή μόλις εγκριθή ή
  σχετική απόφασις υπό τής Νο-
  μαρχίας. Ή τόσον συμπαθής
  π,ρωτεύουσα τοθ γείτονος, πού
  Αί όναδασώσεις.
  Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
  ας ειδοποιεί δι" έγκυκλίου
  τού τάς φιλοδασικάς ένώ-
  σεις δτι τα κρατικά φυτώρια
  διαθέτουν δωρεάν δενδρύλλια
  δι* άναδασώσεις. Καί δίδει
  όδηγίας διά την δενδοφύτευ-
  σιν δσον τό δυνατόν μεγαλυ-
  τέρων έκτάσεων κατά την ε¬
  φετεινήν περίοδον. Ή προστα-
  σία καΐ διάδοσις τοθ πρασί-
  νου καΐ ή άναδάσωσις δλων
  έν γένει των άποψιλωμένων
  βουνών τής χώρας, αποτελεί
  δεϊγμα πολιτισμοΰ καί έργον
  πού θά συμβάλτ] είς την αϋξη
  σιν τού πλούτου καί είς την έ-
  ξυγίανσιν τής χώρας. Καί πρέ
  πει νά γίνη συνείδησις τοθ λα
  ου μας δτι ή καλλιέργεια των
  δένδρων καί ή προστασία
  των δασών άποτελοΰν την
  ώρ αιοτέραν καί ευγενέστερον
  εθνικήν ενέργειαν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον
  κήπος τοΰ Άλλάχ».
  ΜΙΝΩΑ. (ομιλών).—Σήμερον: «Ή
  έπιφυλακή».
  Αριθ, 21.240.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Καστέλλι
  λίου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ίδο
  μενέως.
  Προσκαλώ
  Τούς Ιγγεγραμμένους πιστωτά;
  1) Γεώργιον Ιωάννου Νιργιαννά
  κην, 2) Κωνσταντίνον Γ. Κου
  κλάκην κατοίκους Ηραψανοΰ 11ε
  διάδος, ο) Ζαχαρίαν Μοχιανάκην
  4)Άριστείδην Ντελάκην κατοίκους
  Ηρακλείου, 5) Ειρήνην Ήρακλέ
  ούς Φραγκιαδουλάκη τό γένος
  Γεωργ ί ου Δαϊλάκη, (ί) Έλένην
  Γεωργίου Δαϊλάκη κατοίκους Κα
  στελλίου Πεδιάδος, 7) Κωνσταν
  τΐνον Ι'εωργίου Δαϊλάκην, Χ) Έμ
  μανουήλ Γεωργίου Δαϊλάκην κα
  τοίκους Καστελλίου Πεδιάδος κα'
  ήδη Ήνωμένων ΙΙολιΐειών τής Ά-
  μερικής των τελευταίων τεσσά
  ρων ώς έξ άδιαθέτου κληρονόμων
  τοΰ άρχικοΰ έγγεγραμμένου πι
  στωτοΰ Γεωργίου Ζ. Δαϊλάκη. 9)
  Τό Ελληνικόν Δημόσιον. 10) Την
  έν Αθήναις έδρεύουσαν Άγροτι
  κήν Τράπεζαν τής Ελλάδος ώς
  καί πάντα έ'τερον εχοντα τυχόν
  οικαιώματα ή αξιώσεις επί τοϋ
  εκ δραχμών τριών χιλιάδων έ-
  πτακοσίων (ίί.ΤίΧ)) εκπλειστηριά-
  σματος των ενώπιον μου σήμερον
  κατά την σχετικήν ύπ' αριθμόν
  21.244 Ικθεσίν μου άναγκαστικώς
  τή έπισπεύσει των Ηρακλέους
  Εμμανουήλ Φραγκιαδάκη καί
  Νικολάου Γεωργίου Καρυωτάκη
  κατοίκων Καστελλίου Πεδιάδος
  έκποιηθέντων άκινήτων κτημάτων
  τοΰ όφειλέτου Άντωνίου Ιωάν¬
  νου Νιργιαννάκη κατοίκου Ηρα-
  ψανοΰ Πεδιάδος 8πως έντος τής
  νομίμου προθεσμίας προσαγάγω-
  σιν ενώπιον τοΰ άρμοδίου Δικα-
  στηρίου παρ' φ γενησεται ή κα-
  τάταξις καί διανομή τοΰ εκπλει-
  στηριάσματος τούς τίτλους των
  καί τα λοιπά οικαιολογητικά των
  «-αιτήσεων των εγγραφα καθ' ό¬
  σον πίσα έκπρόθεσμος προσαγω-
  γή έσται άπαράδεκτος. Έγένετι
  έν Καστελλίφ Πεδιάδος καί έν
  τω ενταύθα καί κατά την συνοι-
  κίαν Πολεμάρχη δημοσίω γραφείω
  μου ίδιοκτησία τέκνων Γεωργίου
  Λαγουδιανάκη αΎ^ζρο^ την τρια¬
  κοστήν πρώτην 'Οκτω^ίρίου ημέ¬
  ραν Κυριακήν τοΰ χιλιοστοΰ έν-
  νεακοσιοστοΰ τριακοστοΰ . έβδόμου
  έ'τους δι' δ εϊσπραν.τεα τέλη καί
  δικαιώματα δραχμαί εκατόν πέντε
  καί υπεγράφη παρ' έμοΰ τοΰ συμ-
  βολαιογράφου.
  Ό Συμβολαιογράφος Καστελ¬
  λίου Πεδιάδος
  (Τ. Σ.) Έμμ. Ιδομενέως
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται πάντα τα μέλη τοΰ
  .Συνδέσμου ύπαλλήλων Καφεζυθε-
  στιατορίων καί Ζαχαροπλαστείων
  Ηρακλείου είς Γενικήν Συνέλευ¬
  σιν γενησομένην την προπζ
  Πέμπτην καί ώραν Ιΐην νυκτερι¬
  νήν είς τα γραφεΐα τοϋΈργατι/οΰ
  Κέντρου μέ θέμα: 1) Ανακοίνω¬
  σις ύπογραφείσηςΣυλλογικής Συμ¬
  βάσεως, 2) έκλογή άντιπροσώπου
  διά τό προσεχές συνέδριον.
  (Έκ τής Διοικήσεως)
  ΤΥΡΙΑ
  ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  Είς τό Πρατήριον, Άνω-
  γειανών τυροκομικών, ΔΡΑ¬
  ΜΟΥΝΤΑΝΗ παρά την πλα¬
  τείαν Βενιζέλου παραπλεύρως
  ζαχαροπλαστείου Μεθυμάκη.
  ■«■■■■■ εί ■■ εί ■■■■■■■■■■■—
  ΐΑΒΕΔΙΣ!
  ■ ■
  ■ ■
  ■ Νέαι παραλαβαί. ■
  ϊ Ν έκ ύφάσματα. "
  ■ Νέοι μοδέρνοι χρωμα- 2
  ■ τισμοί. ■
  Ζ Αί τιμαί μας είνε αί £
  ■ καλύτεραι. ■
  ■ ■
  {αβεδισι αν]
  'Αγίου Μηνά.
  ■■■^■■■■■■■■■■■■^■■■■■ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΑΛΗ
  5ΟΙΡΕΕ ϋΕ ΟΑΙ.Α
  Τό θαθμα τής κι-
  νηματογραφικής τέ-
  χνης ή έξ όλοκλή- ]
  ρου έγχρωμος Γαλ- (
  λική ταινία.·
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ώμορφιά σέ πέντε λεπτά
  Περιποιηοήτε τό δέρμα σας.
  Ή τελευταία δημιουργία
  της:
  ΜΑΡΑΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ
  καί
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ
  Σημ. Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΑΛ- /
  ΛΑΧ προεκλήθη ε>5 τούς κι- /
  νηματογράφους ΤΙΤΑΝΙΑ κα'ι )
  ΠΑΛΛΑΣ των Αθηνών συγ-
  χρόνως.
  Έξασφαλίσατε τάς θέσεις
  σας εγκαίρως.
  Διά σήμερον πρεμιέρα
  ΑΤΕΛΕΙΑΙ δέν ΐσχύουν.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)η
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ,βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, ΙΙάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΛΚΜ
  Τιιλέφ. 5- *1
  ■■««■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  . Άγησ. Γ. Κοζάρης Ι
  • ·
  ϊ Δικηγόρος—Ηράκλίΐον [
  « ■
  . Όδός Κυδωνίας ■
  • ■
  2 (παρά τάς Κάτω φυλακάς) Ι
  Ι Τηλέφ. 3-68. Ι
  Ό οδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στόματος (οΰλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  'Επίσης ύδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. 'Επαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης :
  ΕΙδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοΰ στομαχου *
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται .
  τούς πάσχοντος έκτοΰπετιτι- ■
  κου συστήματος έν τω ίατρεΐφ ][
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς .
  Καμάρες. ·
  θεραπεία αίμορραΐδων &■ ·
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. ■
  Άριθμ. τηλ. 7—92 ;
  ■■■■■·■■
  'Ελευθ. Πηγάκης :

  Ίατρός—Παββλόγος *

  Δέχεται έν τω ιατρείω τού ·
  όδός Τσακίρη (οίκία οτρατη- ·
  γοΰ κ. Άλεξάκη) 10—12 τι. μ. Ι
  καί 4—6 μ. μ. ■
  Πολύ κατάλληλη ή ώρα τοΰ
  μπάνιου γιά την περιποίησι τοΰ
  προσώπου σας. Σκεφθήτε ότι Βνα
  μπάνιο θερμοΰ ϋδατος δημιουργεϊ
  πάντοτε άτμούς, ττερίφημο άτιιό-
  λουτρο γιά τό δέρμα. 'Επωφε-
  ληθήτε λοιπόν νά σκουπίσετε κα-
  λά τό πρόσωπό σας γιά νά φο-
  ρέσετε την κατάλληλη γιά τό δέρ¬
  μα σας κρέμα την όποία θά ϋττο-
  βοηθήσετε νσ είσχωρήστι είς τούς
  πόρους μέ έπανειλημμένα επί τοΰ
  προσώπου κτυπήματα. Διά την
  άνανέωσι τής κυκλοφορίας τρί·
  βετε δυνατά τό κεφάλι είς δλα τού
  τα σημεϊα ή πέρνετε τοϋφες
  μαλλιών τίς οποίες τραβάτε πρός
  τα επάνω μ' έλαφρά τινάγματα.
  Μόλις βγήτε άπό τό μπάνιο, βγά-
  ζετε την κρέμα καί ξεπλϋνετε τό
  πρόσωπο αναλόγως τής κατηγο-
  ρίας είς την όποιαν άνήκει ή έπι-
  δερμίς σας:
  Εάν τό δέρμα σας είνε λιπαρό.
  τό κρύο τσάί είνε πολύ κατάλ-
  ληλο.
  Εάν ξεπλύνετρ κνα ρύαίσθητο
  η ξηρά δέρμα μέ ρίζες άλταίας
  θά εχετε πολύ καλά άποτελέσμα-
  τα. Έπίσης μία κουταλιά γάλα¬
  κτος μέ όλίγες σταγόνες λεμο-
  νιοΰ είνε ΰπέροχο.
  Τό γλυκό νερό άρμόζει στά ξη¬
  ρά δέρματα. Εάν λοιπόν ρίψετε
  μιά κουταλιά τοΰ γλυκοΰ άμμω-
  νία σέ μία μεγάλη λεκάνη νερό,
  θά έξουδετερώσετε την άσβεστο.
  Όλίγη άσκησις είς τόν
  λαιμό σας.
  Παραμρλοΰν πολύτό βαρόμετρο
  αύτό τής ήλικίας. Καί δμως ένδεί
  κνυται ή περιποίησις καί προσο
  χή τού:
  Άλείψετε έν πρώτοις τό λαιμό
  σας μέ λανολίνη ή μέ οιαδήποτε
  άλλη λιπαρή ούσία. Γιά νά είσ-
  , χωρήση, αύτη, ή κρέμα την τρίβετ
  σχηματίζοντας ήμικύκλια μέ τό
  άντίχειρα καί τόν δείκτη καί μέ
  έλαφρό μασάζ, άπό τό πηγοΰνι Μ
  ως τίς κατακλεΐδες.
  Ή λανολίνη είνε ϋπέροχη κρέ
  μά, άλλ' έπειδή ένισχύει την άνά
  πτυξι τοΰ χνουδιοΰ, δέν έπιτρέπε
  ται νά την χρησιμοποιεΐτε συχνά
  διά τό ττρόσωπο.
  "Εν συνεχεία κάμετε άσκήσεις
  Κινήτε μαλακά καϊ άργά την κε
  φαλήν, σχηματίζοντας κύκλο, δέ
  κα φορές έξ άριστερών πρός τό
  δεξιά καί δέκα έκ δεξιών πρΟΓ
  τ' άριστερά μέ σκοπό νά έλευθε
  ρώσετε τίς ινες ή οποίες άτρο
  φοϋν ελλείψει χρήσεως. Κινήσετε
  έν συνρχεία τό κεφάλι όπως εάν Ι-
  πιδοκιμάζετε τίς χρήσιμες συμβου
  λές μου, κατόπιν τινάξετέ το γιά
  νά τίς άρνηθήτε! θά ήθελα Μπει
  τα νά κάμετε Μνα καλό μασάζ είς
  τούς δύο χονδρούς μϋς ποΰ ένώ
  νούν τόν λαιμό μέ τούς ώμους
  Τσιμπήσετέ τα έκ των άνω πρόΐ
  τα κάτω: "Επειτα άσχοληθήτε μέ
  τόν τράχηλο: θά μαλάξετε τό
  δέρμα, πού καλύπτει τούς σιτον
  δύλους.
  Προσοχή, δμως άγαπητές μου
  "Ολα αύτά άπαιτοΰν μεγάλη επι
  δεξιότητα.
  ή Ντιστεγκέ
  Τα ΚΑΜΠΟΤ των έργοστασιων
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΡΕΤΣΙΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
  Είναι άσυναγώνιστα διά έλαιόττανα
  σταφιδόττανα καί "πάσαν οίκιακήν χρή-
  ( σιν.
  ΕΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΊΆΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔΙΛΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΤΗΜΑΤ1ΪΝ ΕΞ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠίϊΛΗΣΕΩΝ
  110.000
  90.000
  'Εκτίθενται είς άρχικήν α' καί β' επαναληπτικήν δημοπρασίαν
  Ανεργηθησομένην την 19ην ΝοεμβρΙοη 1937 ημέραν Παρασκευήν καί
  ώραν 11—12 π. μ. είς τό Ύποκατάστημα τής Ε.Τ.Ε. ή έκποίησις των
  κάτωθι κτημάτων:
  Αριθ. Κτήμ. Εΐδος Κτήματος θέσις Κ)ματος "Εκτασις α' Προσφορά
  Είς άρχικήν δημοπρασίαν έκτίθενται τα κάτωθι: .
  533 Κατάστημα Μικρό Τσαρσάκι 35 τ.μ.
  732 Βυρσοδεψεϊον Χανίων Πόρτα 85.91
  Των κάτωθι κτημάτων ή δημοπρασία διεξαχθήσεται είς
  βάρος των έκπτώτων,
  1018 Οίκία Πηγάιδα 30 τ.μ. 20.000
  1504 Οίκία κα'ι Κ)μα Καινοϋργια Πόρτα 46 25 9Ο.ΟΟΟ
  2461 Οίκία καί Σπήλαιον Χρυσοπηγήν 39 72 6.ΟΟΟ
  2468 Οίκία > 190 τ.μ. 2Ο.0ΌΟ
  2482 Σπήλαιον καί οικόπεδον » τα 640)960 198 τ.μ. 6.ΟΟΟ
  2501 Οίκία καί Σπήλαιον » 70 τ.μ. 6.ΟΟΟ
  3085 Οίκία "Αγιον Φανοΰριον (Κατσαμπάν) 41 τ.μ. 12.000
  5137 2 έρείπια χωρίον Μοναστηράκι 60 τ.μ. 2.ΟΟΟ
  Των κάτωθι κτημάτων ή δημοπρασία έσεται Αη 'Επαναληπτική:
  2484 Οίκία Χρυσοπηγήν 319 50 38.350
  2496 Οίκία » 85 τ.μ. 12.750
  5220 Άγρός χωρ. Σκόπελλα είς θέσιν Δασκαλοποθλα 3 στρτμ. 5.350
  6789 'Ερείπ. Οικίας χωρ > έντός τού χωρίου 35 τ.μ. 2.100
  6792 'Ερείπ. Οικίας ■.·.»*» 277 τ.μ. 6.410
  8086 "Ελαιόφυτον Φορτέτσαν τα 15)24 5 στρ. 33.810
  Τοΰ κάτωθι -κτήματος ή δημοπρασία έσεται Βα έπαναληπτική
  3234 2)5 Άγρός χωρίον Ζωφόρους θέσιν Σόχωρα 1 1)2 στρέμ. 18.900
  ΟΊ άναλυτικοί δροι είναι κατατεθειμένοι είς τό 'Υπ)μα τής Ε.Τ.Ε.
  ί'νθα δύνανται προσερχύμενοι οί ένδιαφερόμενοι νά λαμβάνωσι γνώ¬
  σιν.
  (Έκ τοΰ Γραφείου).
  Γ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
  ΜΕΓΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ .ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Οί Κύριοι Συμβολαιογράψοι, Μηχανικοί, Επαγ¬
  γελματιαι, Σύλλογοι καί πάντες οί πολίται, θά όμο-
  λογήσουν ασφαλώς δτι μία αίσθητή έλλειψις τοΰ
  Ηρακλείου πληροθται διά τής ιδρύσεως είδικοΰ Γρα
  φείου είς δ θά δύνανται νά άναθέτωσι:
  1) 'Αντίγραφα πάσης φύσεως, δικογράφων, συμβολαί-
  ων, ϋπομνημάτων, άναφορων, μελετών προϋπολογισμών.
  συμβάσεων, συμφωνπτικών, διά γραφομηχανήν καί εϊόι-
  κών πολυγράφων, άντίγραφα μελετών μηχανικών πάσης
  φύσεως είς εϊδικά; γραφομηχανάς.
  2) Σύνταξιν αιτήσεων, άναφορων κ.λ. π.
  3) Μεταφράσεις έκ τής 'Αγγλικπς κα'ι Γαλλικής καί
  τάνάπαλιν.
  Είς τό αύτό Γραφείον θά λειτουργήσΓ):
  Σχολή δακτυλογραφίας πρός έκμάθησιν' αυτής
  διά τής χρήσεως δέκα ή δύο δακτύλων, είς μηχα-
  νάς παντός συστήματος Ελληνικάς καί ξενογλώσ-
  σους.
  Έπίσης άναλαμβάνει τό Γραφείον καί την κατ'
  οίκον ή είς ίδιωτικάς Σχολάς διδασκαλίαν ήρχισε
  δέ λειτουργοϋν.
  Τό Γραφείον τέλει υπό την Διεύθυνσιν τοΰ κ.
  ΙΩΑΝ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗ.
  Διεύθυνσις όδός Χάνδακος έναντι Ραφείου Τρε-
  βιζάκη. Κεντρικόν Χανιά.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΐΒειειειειπει ■■■■■■■■■■■■■■■■■■—>
  Ρ η
  Άποκλειστική άντιπροσωπεία
  ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ
  Είς τό Πρακτορείον Λαμπροπούλου
  (τΐλατεΐα Βενιζέλου).
  ■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Ό γοΑγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Ι ΙΜΙΝ
  III
  ΙΠΙΙΙ
  Η ζωή τής υελαγχολικής
  3 7 όν αΰτοκρατείρας.
  Γίατί νά μην ακούση την πεθε-
  ρά της πού τής ελεγε ν' αφήση
  τό παιδί έκεΐ ποϋ ευρίσκε¬
  το, στή.Βιέννη; Νά, λοιπόν, πού
  έδικαιώνετο ή πεθερά της! Ματαί¬
  ω; ό αύτοκράτωρ καί οί ίατροί
  τή; λέγουν πώς καί στήν Βιέννη
  νά εμενεν ή άτυχή; βασιλοποΰλα
  πού έπεπρωτο νά ζήση μόνον δύο
  χρόνια, πάλιν δέν θ' άπέφευγε τα
  μοιραίον. Ή Έλισάβετ τυραννεί¬
  ται άπό τύψει;. Είνε συντετριμμέ-
  νη καί άπαρηγόρητος.
  Τα ταξίδι εί; τό εσωτερικόν
  τής Ουγγαρίας διακόπτεται. Μό¬
  νον ή μικρή βασιλοπούλα πού
  πέθανε ταξιδεύει στό μεγάλο καί
  άγύριστο ταξίδι...
  Στίς 30 Μαΐου ή αύτοκράτειρα
  ευρίσκεται πίσω στή Βιέννη, στό
  άνυπόφορο γι' αυτήν περιβάλλον
  τοΰ Λάξεμπουργκ. Μέ τί χαρά
  είχε φύγη καί πώ; γυρίζει! Έφυ-
  γε νικήτρια. "Επ'.στρέφει ήττη-
  μένη.
  Ή Έλισάβετ κλαίει άπό τό
  πρωΐ εω; τό βράδυ, δέν μιλεϊ πα¬
  ρά γιά τό δυστυχισμένο παιδί
  τη;. Ιδιαιτέρως όουνηρόν τής είνε
  τα ξαναντάμωμα μέ την πεθερά
  τη;— την άρχιδούκισσα Σόφια.
  Μπραστά στόν πόνο τή; αΰτοκρα¬
  τείρας, ή άρχιδούκισσα σωπαίνει.
  Έν τοσούτω σέ κάθε λέξι της
  ή Έλισάβετ άνακαλύπτει μιά
  αϊχμή κα'ι στό αύστηρό ολέμμα
  της οιαβάζει μομφέ; γιατί δέν
  την άκουσεν. Ή νεότη; δέν θέλη-
  σε ν"1 ακούση την πείραν. Καί ε¬
  τιμωρήθη σκληρώς. Έτσι παίρ-
  νει τό πραγμα ή Έλισάβετ.
  Μπροστά στό αύστηρό βλέμμα
  τής άρχιθουκίσσης, εχει μ:ά αί¬
  σθησιν ώσάν ή πεθερά της νά
  τής άπαγγέλλη άμείλικτη κατηγο-
  ρία γιά την άπώλεια τή; μι¬
  κράς πριγκηπίσση;. Τό αυστηρόν
  ίλέμμα της πεθεράς λέγει:
  «Τί εκανες την έγγονή μου;
  ΠοΟ την άφησες; "Εφυγες μαζί
  της. Πώ; γυρίζει; μόνη;»
  Ή Έλισάβετ είνε μόνον δέκα
  έννέα ετών, άλλ' εχει την εντύπω¬
  σιν σάν νά είνε πανδρευμένη του¬
  λάχιστον πρό 3/έκα έτών. Γι'
  αύτό τή; είνε -ράκατανόητο πώ; ή
  πεθερά της έξακολουθεΐ νά παίρ-
  νη άπέναντί της πόζες κηδεμόνο;
  καί συμβούλου.
  Μπρός στήν άπελπισία τής νεα-
  ρα; αύτοκρατείρα;, ή μητέρα
  της, ή πριγκήπισσα Λουδοβίκα,
  μέ την ϊδέα νά τή; κάμη συντροφιά
  καί νά την βοηθήση νά σκιρτή-
  η κάπω; ό νοΰς της, ξεσηκώνε-
  ται μέ τίς τρείς κόρε; τη; κα'ι έρ¬
  χεται στό Λάξεμπουργκ. Ή πα-
  ρουσία τής μητέρας της ήταν ά-
  παραίτητο; γιατί είς ωρισμένα;
  στιγμάς ό πόνο; τή; Έλισάβετ
  ήΥΥ:ϊε τα 2ρια ττ)ς άπογνώσεω;.
  Άνέκαθεν άγαποΰσε την μονα-
  Γιά.
  (συνεζίζεται)
  Λύσις προχθεσινοϋ
  ύπ'άρ. 25σταυρολέξου
  ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ,— Μ ι-
  χαλάκης Π. Πετρής Φιφή Βενε-
  τσανοπούλου έ'δοσαν αμοιβαίαν
  υπόσχεσιν γάμου.
  θερμότατες εύχές.
  Κ.Γ.Χ. Ν.Μ.
  ΓΑΜΟΙ.—Είς Γέργερην ετελέ¬
  σθησαν την παρελθούσαν Κυρια¬
  κήν οί γάμοι τοΰ κ. Νικ. Φραγ-
  κιαδάκη μετά τής δίδος Μαρίας
  Μπουμάκη. Τούς νυμφικούς στε¬
  φάνους αντήλλαξεν ό κ. Ιω. Πα·
  ί παίωάννου.
  1 ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Είς τό χωρίον
  Μεγάλη Βρύση δ κ. Νικ. Χαρ. Χα-
  ριτάκης Μμπορος ανεδίξατο τής
  κολυμβήθρας τό άγοράκι τοΰ κ.
  "Ιω. Αποστολάκη ονομάσας αύτό
  Μιχαήλ. Νά τοίς ζήση·
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ.— Ή κ. Μαρίκα
  Φουντουλάκη ίατροΰ δέν θά δε¬
  χθή μέχρι τής 25ης Δεκεμβριού.
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. —Είς τόν αγα¬
  πητόν μου φίλον Μιχαήλ Π. Πε-
  τρήν δώσαντα την 31 π. μ. αμοι¬
  βαίαν υπόσχεσιν γάμου μετά τής
  χαριτωμένης δίδος Ίφιγενείαις Βε-
  νετσανοπούλου, εϋχομαι ταχείαν
  την στέψιν.
  Κωνστ, Λιριωτάκης
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Αί οικογέ¬
  νειαι Αριστείδου Α. Περβολαρά-
  κη καί Γεωργίου Α. Νίβα προσέ-
  φεραν είς τό Πτωχοκομεΐον εκλε¬
  κτόν καί άφθονον φαγητόν δι" ό¬
  λην την ημέραν διά τα έννεάμε-
  ρα τοΰ αειμνήστου πατρός των
  Αριστείδου Α. Περβολαράκη.
  Οί τρόφιμοι καί τό προσωπικόν
  εύχαριστοΰσι θερμώς.
  'Αγροτική Τραπέζα τής Ελλάδος
  Ύποκατ)μα Ηρακλείου
  Παρακαλοΰνται πάντες οί
  μή πιστοΰχοι μας γεωργοκτη-
  ματίαι τής πόλεως. Ηρακλεί¬
  ου δπως προσέλθουν είς τα
  γραψεΐα μας μέχρι 15 Νοεμ¬
  βριού 1937 καί μας δηλώσουν
  τα περιουσιακά των στοιχεΐα
  "ίνα εγγραφώσι πιστοΰχοι.
  (Έκ τοΰ γραφείου)
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή χθεσινή νοτιά έτΐανέφρρρν
  επί τάπητος τό ζήτημα τής νέας
  βροχής...
  —Οί ομιλήσαντες σχετικώς ί-
  τόνισαν πάλιν τό χρήσιμον αυτής
  είς πολλάς παραγωγικάς μας πε¬
  ριφερείας.
  —Αντιθέτως πρός τούς ώλλους,
  τοϋς φοβουμένους άκόμη την νέ¬
  αν βροχήν διά λόγους εύνοήτους,
  οί όποΐοι επροτίμησαν νά σιωπή-
  σωσι.
  —Τό Ιργον τής άναδασώσεως
  άοχίζει πάλιν καθ' άπαν τό κρά-
  τος.
  —Ή άναδάσωσις ώς γνωστόν
  είνε καί αντικείμενον τοπικοϋ έν·
  διαφέροντος καί σχολικής συγκε¬
  κριμένως άμίλλης.
  —'Επ' εϋκαιρία τοΰ πρώτου λοι¬
  πόν δέν είνε άσκοπον νά ύπομνη-
  σθη τό δεύτερον, πραγμα πού έ-
  χουν άλλως τε ϋπ' όψιν των οί
  άρμόδιοι καί οί ενταύθα φίλοι τοθ
  πρασίνου.
  —Μία αΰτοκτονία είς τό Ρέθυ¬
  μνον νεαρδς υπηρετρίας άνακινεϊ
  τούς αίσθηματικούς λόγους.
  —^ιότι ώς γνωστόν αΰτοκτονί-
  αι γίνονται ποϋ γίνονται τελευ¬
  ταίως είς εύρεΓαν άκτϊνα, συνήθως
  δμως διά λόγους νευρασθενρίσ,ς
  ή οίκονομικοΰς.
  — Οϊ αίσθηματικοί λόγοι σπανί-
  ζουν. Καί γεννάται τό έρώτήμα:
  Είνε τόσο «σοβαρο'ι» κάποτε οί
  αίσθηματικοί αύτοι λόγοι άν τούς
  υποθέσωμεν όλως διόλου τοιού¬
  τους;
  —Τό ψάρι καί χθές δέν ήτο ο¬
  λίγον άν κρίνωμεν άπό «διχτυάρι-
  κα» μπαρμπουνια πού έφιγούρα-
  ραν είς τα ίχθυπωλεϊα.
  — "Οσον καί είς τούς πλανοδί-
  ους ίχθυοΐτώλας οί ύποΐοι συν τοίς
  άλλοις προσεφέρον καί ίνα £δε-
  σμα άπό τα λαϊκώτερα άλλοτε
  την παλαμίδα.
  —Ό καιρός μολονότι μή ευρι¬
  σκόμενος πλέον είς τόν κύκλον
  τοΰ όψιμοκαλόκαιρου δέν είνε ά¬
  κόμη καί τόσον συντελεστικός τής
  χρησιμοποιήσεως παλτοΰ.
  — Καί τό έλαφρό άκόμη παλτώ
  ή ή καπαρτίνα, είναι ώς επί τα
  πλείστον έλάνιστα απαραίτητον.
  —Έκ τοΰ λογου αύτοΰ οί μή 'έ-
  χοντες χειμωνικήν ...γκαρνταρό-
  μπαν πλήρη ή οί έχοντες μέν άλ-
  λά έχοντες συγχρόνως καί ανάγ¬
  κην γυρισμάτων» καί τούτων ώς
  γνωστόν πολυεί,όδων τελευταίως,
  δέν είνε δυνατόν παρά νά είναι
  εύχαριστημένοι.
  —Άληθινός θρίαμβος προβλέπε-
  πεται ή άποψινή πρεμιέρα τοϋ
  «Κήπου τοΰ Άλλάχ» ενός φίλμ
  άπο τα έξαιρετικώτερα τής σαι¬
  ζόν πού προβάλλει ώς γνωστόν
  τό κινηματοθέατρον Πουλακάκη.
  ό Ρέπορτκρ
  —Συναυλία Έπιτροπάκη (συμ-
  πράξει τοΰ κ. Λάσκου).
  Αφίχθησαν οί έξαιρετικοί καλ-
  λιτέχναι τοΰ τραγουδιοΰ κ. Άλί-
  κη Βίτσου καί Πέτρος Έπιτροπα-
  κης, μόλις επιστρέφοντες έκ Μι-
  λάνου, κατόπιν θριαμβευτικής ί·
  πιτυχίας. Μαζύ των συμπράττει
  καί ό ποιητής κ. Όρέστης Λάσκος
  ό οποίος θ' άπαγγείλη ιτοιήματά
  τού καί επιπροσθέτως θά σατυρί-
  στ) μέ φινέτσα, πρόσωπα καί πραγ
  ματα τού Ηρακλείου. Ή πρωτό-
  τυπη συναυλία των ή όποία θά
  δοθή έντός των ημερών ετέθη υπό
  την προστασίαν τοΰ Νομάρχου κ.
  Μαρκέλλου.
  Ο ΝΕΟΣ
  | ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  | ΟΔΗΓΟΣ 1938
  ^ Οαϋμα εκδόσεως έκ 2 χιλ. σελίδων (ετος δόν).
  Ή έκδοτική έταιρία «Α. Παναγόπουλος καί Σία»
  ; έπανεκδίδουσα διά 4ην φοράν τόν έμποροβιομηχα-
  ; νικόν όδηγόν ολοκλήρου τής Ελλάδος ούδεμιάς
  ! δαπάνης θά φεισθή ϊνα παρουσιάση τούτον έφάμιλ-
  ; λον των Εύρωπαϊκών καί Άμερικανικών όδηγών.
  _^ Εκδίδουσα τούτον είς 20 χιλιάδας τόμους θά κυ-
  ^ κλοφορήστ) είς δλον τόν κόσμον.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Νι
  δίδος
  * ' * Ι1
  'αμου ι,ρ,
  )ά έηανε^
  .ήτηαα τής „,
  σχετικάς
  > χρήσιμον αϋ
  ΐγωγικάς
  ρος . ..
  »ς ακόμη την
  ,όγους εύνοήτβ
  μησαν νά οιιη
  ής άναοαούα
  οθ' άπαν τοβ
  οις ώς
  μενον τοπικανΙ
  Ι σχολικης ονκ
  α τού πρώται1
  ϊκοτιον νά ι
  ν, ττρδνμο
  ϋη' δψιν ν» Ι
  ενταύθα Φίλοιή
  ονία είς
  ιτηρετριαςά
  κους λόγους
  νωστόν αίιτι
  6 γίνονιαι
  οιν άκτϊνσ,ο
  ούς νευρ
  'τικοϊ λόγοιΐ
  5ται το
  >βαροι·
  διόλου
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  η
  Οί "Αθλιοι.
  Εγένετο, διότι ουδέποτε δύναται νά κατανικηθή
  ή έπανάστασις, ήτις, έπειδή είνε της Προνοίας έρ¬
  γον, άναφαίνεται άείποτε. Ανεφάνη καί πρό τής
  Βατερλούης έν τώ Βοναπάρτη. κρημνίζοντι τούς πα¬
  λαιούς θρονους ανεφάνη καί μετά την Βατερλού-
  ην έν τώ Λουδοβίκω ΙΗ', άπονέμοντι καί ύπομένον-
  τι τό σύνταγμα.
  Ό Βοναπάρτης θέτει άνδρα τό έπάγγελμα ά-
  μαξηλάτην επί τοΰ θρόνου τής Νεαπόλεως, καί έ'-
  τερον, λοχίαν τούτον, επί τοθ θρόνου τής Σουηδίας,
  μεταχειριζομενος την άνισότητα είς απόδειξιν τής
  ίσότητος Ό Λουδοβΐκος ΙΗ' προσυπογράψει την
  διακήρυξιν των δικαιωματων τοΰ άνθρώπου. Θέλε-
  τε νά νοησητε τί εστίν έπανάστασις; καλέσατε
  αυτήν Πρόοδον κσί θέλετε νά νοήσητε τί έστι πρό-
  οδος. καλέσατε αυτήν Αυριον Ή Αυριον πράττει
  τό έργον αυτής άκαταμαχήτως τό έπραξεν άπό
  σήμερον. Παραδόξως, κάποτε έπιτυγχάνει τοΰ σκο-
  ποθ. Διορίζει τόν Βελλιγκτώνα νά καταστήση ρή-
  τορα έ'να στρατιώτην έκ των ήττηθε:ντων έν Βα-
  τερλούΓ], τόν Φουα. Ό Φουα έπεσεν είς τό Οϋγο-
  μόντιον καί άνέστη είς τό βήμα. Οϋτω βαίνει ή
  πρόοδος. Είς τάς χείρας τοΰ έργάτου τούτου,
  οιονδήποτε έργαλεϊον είνε καλόν καί έπιτήδειον.
  Ή Βατερλούη, ■ηαύοασα άφ' ενός την διά τής
  σπάθης κατάλυσιν των εύρωπαικών θρόνων, άλ¬
  λην δέν επέφερεν έκβασιν, ή την συνέχειαν τής
  έπαναστατικής εργασίας άφ' ετέρου. Έπέραναν
  τό έργον των οί μαχαιροφόροι, ήλθεν ή σειρά των
  σκεπτικων. Ό αϊών δν ήθέλησεν ή Βατερλούη νά
  εμποδίση, προέβη ύπερθεν τοθ προσκόμματος καί
  επηκολούθησε την οδόν αϋτοΰ. Ή άπαισία έκεί-
  νη νίκη κατενικήθη έ'πειτα υπό τής ελευθερίας.
  Έν συντόμω ύπάρχει άναντίρρητον, δτι τό
  πραγμα τό θριαμβεθον έν ΒατερλούΓ], τό μειδιών
  δπιοθεν τού Βελλιγκτώνος καί προξενήσαν αύ
  τώ άπαντα τα στραταρχικά παράσημα τής Ειό-
  ρώπης, συμπεριλαμβανομένου, ώς λέγεται, καί
  τοθ τής Γαλλίας τό πράγμα τό περιχσρώς κυ
  λίον τα μονότροχα ψορεϊα, δι' ών μετεφέρετο τό
  πλήρες όστέων χώμα πρός ανέγερσιν τής πυραμί-
  οος, έφ' ής εστήθη ό λέων έκεϊνος, καί χαρά-
  ξαν θριαμβευτικώς επί τοθ βάθρου έκείνου την
  χρονολογίαν «18 Ίουνίου 1815», καί παρακινοΰν
  τόν Βλϋχερον είς τό σπαθίζειν τούς Γάλλους ψεΰ-
  γοντας, καί άπό τής κορυφής τοΰ βουνοΟ τοΰ Ά-
  γίου Ιωάννου έψιστάμενον επί τής Γαλλίας ώς επί
  βορδς, είνε ή άντεπανάστασις. Αύτη ήτον ή ϋπο-
  ψιθυρίζουσα την άτιμον λέξιν «διαμελισμόν». Άλλ'
  είς Παρισίους άφικομένη είδεν εκ τοΰ πλησίον
  τόν κρατήρα, ησθάνθη δτι ή τέφρα έκείνη τής έ'-
  καιε τα ηέλμαχα των ποδών καί ήλλαξεν ιδέαν.
  Ψελλίζουσα ύπηγόρευσεν έ'ν σύνταγμα.
  Μή βλέπομεν έν ΒατερλούΓ) ειμή δ,τι ύπάρχει
  έν ΒατερλούΓ|. Πρόθεσιν ελευθερίας, οχι ποσώς.
  Ή άντεπανάστασις ήλευθερίαζεν άκουσα, καθώς ό
  Ναπολέων ήτον άκούσιος έπαναστάτης.
  Τή 18γ) Ίουνίου ό Ροβεσπιέρος έφιππος, εγένετο
  τιεζός. Αύτό μόνον.
  ΙΖ'.
  Ή θεία δίκη
  Κατέρρευσεν ολόκληρον τό εύρωπαϊκόν σύστη-
  μα, ληξαοης τή"ς δικτατορίας.
  Ή αϋτοκρατορία έσκιάσθη καταβληθεΐσα άπα-
  ραλλάκτως δπως παρουσιάσθη έν τή έκπνοί] τού
  ό ρωμαϊκός κόσμος.
  (συνεχίζται)
  ΝΙΚ. ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ
  Πλατεϊα Δασκαλογιάννη.
  Φέρω είς γνώσιν των συναδέλφων αϋτοκινητι-
  στών δτι ϊ&ρυσα Πρατήριον πωλήσεως Βενζίνης
  καΐ όρυκτελαίου είς γαλόνια καί δοχεϊα.
  Μέ την πεποίθηοιν Βτι θέλω τύχη τής υποστηρί¬
  ξεως των συναδέλφων μου αϋτοκινητιστών δηλώ
  Βτι θά μέ εϋρωσι πρόθυμον οιανδήποτε ώραν ημέ¬
  ρας καί νυκτός.
  Αριθ. τηλεφ. 5—65. Νικ. Παυλιδάκης
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ δέλουν
  νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  όλα δι' δλρυς.
  ΤΑ ΖΩΑ ΠΡΟΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ...
  Α'.
  Δέν είνε μόνον οί χωρικοΐ, καϊ
  γενικώς οί άνθρωποι τού λαοΰ,
  πνο πιστεύίυν ο'τ: τα ζωα μπο-
  ρ5ΰν κατά ϊνχ μυστηριώδη καί
  άνεςερίύνητον τρό-ον καί προαι-
  σθάνονχαι. Διά τάς προαισθήσεις
  των ζώων όμιλοΰν καί -οΐλοι έ-
  πιφανεις άνθρωποι. Έτσι, εις την
  επιστημονικήν έπιφυλλίδα της,
  μία γαλλική εφημερίς άναφέρει
  ότι κατά την διάρκειαν ενός γεύ¬
  ματος τής «Δημοκρατικής Λέ-
  σχ^ς», τοΰ όποίου προήδρευσεν,
  ό πρόεδρος τής γαλλικής Βουλής,
  έπιφανής πολιτικάς κ. Έδουάρδος
  Έρριω, έμνημόνευσεν διαφόρους
  περιπτώσεις προαισθήσεως των
  ζώων.
  Μεταξύ των άλλαν/ ό κ. Έρ¬
  ριω άνέφερε καί τό εξής: Μετά
  την καταστροφήν τής Φουρβιέρ
  έγινεν ερευνα διά νά εξακριβωθή
  κατά πόσον θά ήμποροΰσε νά εί¬
  χεν εν τινι μέτρω προβλεφθή καί
  αποφευχθή. Έκ τής ερεύνης καί
  έξ δσων άνέφεραν οί κάτοικοι,
  φαίνεται δτι υπήρξαν καί οί
  προαισθανθέντες την καταστρο¬
  φήν. Άλλ' οί προαισθανθέντες
  την καταστροφήν υπήρξαν άνευ έ-
  ςαιρέσεως τετράπιδες: Ζώα.,.Πε-
  ριστέρια, πού είχαν έγκαταστήσ·(|
  την φωλεάν των είς την χορ^-ρην
  ενός τοίχου, εγκατέλειψαν την
  φο^λεάν την παραμονήν τής κατα-
  στροφής Τα άλογχ εδειξαν αιφνι¬
  δίως τόσην αντίστασιν εις τό νά
  εισέλθουν είς τούς σταύλους των,
  α>στε παρέστη άνάγκη νά τα με-
  ταφέρουν άλλοϋ! Την επαύριον έ-
  πήρχετο ή καταστριφή, καί οί
  σταΰλοι κατέρρεον είς έρείπια.
  Μία γάτα πού εδειχνεν εξαιρετι¬
  κήν συμπάθειαν πρός Ινα μικρό
  παιδί, τό προσείλκυσεν έκτος τής
  οικίας, κατά τρόπον περίεργον:
  Κολλοϋσε επάνω τού, ίίστερα ά-
  πεμακρύνετο, καί ούτω καθ' εξής
  είς τρόπον ώστε τό παιδί, κυνη-
  γώντάς την, ηναγκάσθη νά όγή
  άπά τό σπίτι. "Υστερα άπό όλίγην
  ώραν εγένετο σεισμάς καΐ χο σπί¬
  τι κατέρρευσε. Χάρις είς την γά-
  τα, τό π/ιδΐ εΐχε σωθή!
  Είνε άνεξάντλητοι αί περιπτώ¬
  σεις πού άναφέρονται είς τάς τ.ρο-
  αισθήσεις των ζώων. "Ηρωες των
  περισίοτέρων αυτών περιπτώσεων
  είνε πχηνα. Ένα σμήνος πουλιών
  —των όποίιον δέν καθορίζεται τό
  είοος—είχε συνήθεια ν'άνεβαίνη
  είς ενα καράβι πού έςετέλει τα-
  κτικά δρομολόγια μεταξύ Σιγγα-
  πούρης καί Μαδράς. Τό πλοϊον
  ήταν φορτηγόν καί παρέμενεν, ε¬
  πί μακρόν είς τούς δύο «ύτούς
  λιμένας. Τα πουλιά σκόρπ'.ζαν
  καί συνήθιζαν νά προσέρχωνται
  την στιγμήν τής αναχωρήσεως.
  Το πλήρωμα είχε συνηθίσι;) είς τα
  πουλιά. Μίαν φοράν 2μως, είς την
  Σιγγαπούρην, παρετηρήθη μετ'
  εκπλήξεως δτι αντιθέτως πρός την
  συνήθειαν των, τα πτηνά δέν εί-
  χαν εμφανισθή είς τον ίστόν τοΰ
  πλοίου. Τα καράβι ανοιχθή εις τό
  πέλαγος. Σφοδρά τρικυμία ϊξερρά-
  γη καΐ τό πλοΧο'/ Ιναυάγησε. Τα
  πτηνά είχαν προαισθανθή την τρι-
  κυμίαν.
  (συνεχίζεται)
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Μετώκησεν είς την επί τή"ς όδοϋ 25 Αϋγού-
  στου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανα παραπλεύ¬
  ρως Λέσχης Έπιστημόνων.
  Δέχεται ώς πάντοτε έν τή Πολυκλικί] Ηρα¬
  κλείου.
  ■■■■■■ι
  ■ ■■■
  ! ..ΕΡΜΙΝΑ"
  Μ ------------------------------------------------------
  ■ ΠλατΕΐα 'Ελ. Βενιζέλου (Κέντρον)
  Ι ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΑΝΔΡΙΚΟΙ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ
  2 Συνεργάζονται αί γνωσταί μοδίσται:

  ■ ΤΜΗΜΑ φορεμάτων: Δΐς Στάσα Ταμπακάκη
  2 » κ«πέλλων: Δΐς Εΰαγγελία Σκαρβελη
  μ » άσπρορρούχων: ΔΙς Μαρία Ταμπακάκπ.

  ■ "Εκθεαις άπό τής Πεμπτης 4 Νοεμβριού μ. μ.
  ■ Μολι; αφιχθείσαι έξ Αθηνών οπου παρηκολούθησαν
  ■ έκθεσβι; Μεγάλων Οϊκων καί εκόμισαν τα τΐλευταϊα Πά
  *| ρισινά μοντελα τή; χειμερινής σαιζόν.
  ■ Υποκάμισσα, γραβάτται, κάλτσες κ.λ.π. Κάλ¬
  ι λυντικά, άρώμκτα, κολώνια χΰμα.
  ■ ΈΛΐδιορθώνονται άνδρικα καπελλ*.
  ■ Γοϋστο, τεχνη, περιποίησις.
  ■ Τιιιαΐ απολύτως συγκαταβατικαί.
  !«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■·■■■■■ΜΜ
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ■ ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ
  Ή καλή ύλοτομία
  των δασών Κρήτης.
  ΧΑΝΙΑ Νοέμδριο; Πρός την
  Γενικήν Διοίκησιν καί τάς οασι-
  κάς αρχάς τ^ς νήσου μας, εκοινο¬
  ποιήθη ή έγκύκλιος τοΰ 'Υπουρ-
  γείου Ι'ειοργίας ή άφορώσα τόν
  τρόπον τής χρησιμοποιήσεως τής
  ςυλείας των δασών διά τοΰς κα-
  τοίκους των χωρίων γενικώς καΐ
  των συνοικισμόν. Ή πληροφορία
  αυτή δημοσιευθείσα ήδη είς τόν
  έγχιόριον τύπον, προεκάλεσεν αρί¬
  στην εντύπωσιν είς τούς ενδιαφε¬
  ρομένους γεωργικούς κύκλους.
  Καί τουτο διότι τό ζήτημα τής
  ύλοτομίας ώς παρουσιάζεται τε¬
  λευταίως είς πολλάς Κρατικάς πε¬
  ριφερείας, είνε κεφαλαιώδους ση-
  μασίας. Πολλαί οενδρώοεις Ικτά-
  σεις τής νήσου μας τόσον είς την
  δυτικήν όσον καί την ανατολικήν
  Κρήτην, δέν τυγχάνουν τής δεού¬
  σης προσοχής, μολονότι κρίνονται
  έκτάκτως πλουτοπαραγωγικαί. Είς
  την αιτίαν αύτην, όφείλεται ή μέ-
  χρι τούδε κακή χρησιμοποίησις
  των διά λόγους πολλάκις οίκοδο-
  μικοϋς καί μ&λονότι υπήρχεν άλ-
  λος τρόπος εξυπηρετήσεως έν προ-
  κειμένω των άναγκών των οίκο-
  δομούντων.
  Άλλ' άσχέτως τούτου καί διότι
  τής ύλοτομίας έπωφελοθνται πολ-
  λοί άσυνείοητοι κερδοσκόποι επί
  ζημία τόσον των δασικών έκτά-
  σεων όσον καί των ενδιαφερομέ¬
  νων κατοίκων των διαφόρων περι-
  φερειών, επεβάλλετο ή ρύθμισις
  τής 'όλοτομίας κατά τόν δ'.καιότε-
  ρον δυνατόν τρόπον. Κατά την αν¬
  τίληψιν μάλιστα των ένταθθα αρ¬
  μοδίων, τό Υπουργείον τής Γε¬
  ωργίας έν τ^) μερίμνη τού Οπερ
  τής παραγωγής θά εκδώση, έκ¬
  τος τής έγκυκλίου περί ής ή ανω¬
  τέρω πληροφορία, καΐ ετέρας τοι¬
  αύτας άφορώσας τόσον τόν ζρό-
  πον ειδικώτερον πάσης φύσεως
  ύλοτομίας, δσον καί την αυστηράν
  εφαρμογήν των αποφασισθέντος,
  διά των όργάνων τής δασικής υ¬
  πηρεσίας καί έν άνάγκη τής άγρο-
  φυλακής καΐ χωροφυλακής.
  ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΛΗ
  Διά σημαντικών θυσιών ή
  Έταιρία Ο&οΐβ &"ά ννί'-βΙββΒ
  ίτά κατώρθωσεν ήδη νά ϋπο-
  βιβάση τα τέλη της έπ' ωφε¬
  λεία τοΰ ΚοινοΟ.
  Τηλεγραφεΐτε ν*ΐα Εα-
  8Ϊ6ΓΠ. ΔΓ όλας τάς χώρας
  τοΰ κόσμου, εξαιρέσει των
  Βαλκανικών, δέν ύπάρχουν
  άπό 1ης Νοεμβριού τέλη κα¬
  τωτέρα των τής Ο&ΒΙθ &ηά
  « ΪΓθ1β3δ Ι,ίά
  Άνάγκη σκέψεως δέν υ¬
  φίσταται πλέον διά την
  εκλογήν τής τηλεγραφικής
  όδοΰ. Διευθύνατε τό τπλε-
  γράφημά αχς νία Βαβτβπι
  καί θά τύχετε άντΐ εΰθηνοτά-
  των τελών δλων των πλεονε-
  κτημάτων μιας τελειοτάτης
  τηλεγραφικής υπηρεσίας.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Κοινότης Σωκαρδ Μο¬
  νοφατσίου προκηρΰσσει δτι έκ-
  τίθεται είς διαγωνισμόν φανε-
  ρδς μειοδοτικής δημοπρασίας
  ή κατασκευή έξωτερικοΰ ϋ-
  δραγωγείου Συνοικισμοΰ Ά-
  ποίνι Κοινότητος Σωκαρδ την
  22 Νοεμβριού έ. έ. έν τώ γρα¬
  φείω τής Μηχανικής υπηρεσί¬
  ας Κοινοτήτων Νομοΰ Ηρα¬
  κλείου, συμφώνως τή ΰπ' αυ¬
  τής συνταχθεΐση. μελέτη.
  Παράβολον οημετοχής δρχ.
  τρείς χιλιάδες (3,000) είς
  γραμμάτιον τοθ Ταμείου Πα-
  ρακαταθηκών καί Δανείων.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον-
  ται δεκτοί ίργολάβοι πάσης
  τάξεως δι' έργα οίκοδομικά
  καί ύδραυλικά. Τα σχετικά
  τής μελέτης εισίν κατατεθειμέ¬
  να είς τα γραφείον τής Κοι¬
  νότητος καί τό γραφείον τής
  Μηχανικής υπηρεσίας Κοινο¬
  τήτων Ν. Η. ένθα προοερχό-
  μενοι οί βουλόμενοι δύνανται
  νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ' ε¬
  κάστην καί κατά τάς εργασί¬
  μους ώρας.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος.
  Η. Χαλκιαδάκη;
  —Ή συλλογική σύμβασις πε¬
  ρί «νωνύμων εταιρείαν.
  Κατ' ανακοίνωσιν τοΰυφυπουρ-
  γοϋ Εργασίας, άπό τής προχθές
  ήρχισεν ό έ'λεγχος διά την ε¬
  φαρμογήν τή; ουλλογική; συμβά¬
  σεως _ των άνωνύμων έταιριών καΐ
  των έπιχειρήσεων πάσης φύσεως.
  Είδικά συνεργεϊα μέ επί κεφα-
  λή; έπιθεωρητά; θά περιέλθουν
  τα; ένδιαφερομένα; έπιχειρήαβι;
  πρό; εξακρίβωσιν τή; έφαρμογή;
  τή; συμβάσεως.
  —Βοηθήματα είς τούς πλημ-
  μυροπαθεϊς Χανίων.
  Ό άναπληρωτή; τοΰ υπουργοδ
  Γενικοΰ Διοικητοΰ κ. Π. Ίππόλυ-
  το; συνοδευόμενο; υπό των κ.
  κ. Εμμανουήλ Ψυλλάκη έπιθεω-
  ρητοΰ αύτοδιοΐκήσε»;, Μ. Φάν-
  τη τμηματάρχου δημοσίας άντι-
  λήψεως καΐ Εΰσταθίου Τασικδά-
  κη γραμματέως (διον τμπματος,
  περιήλθε' προχθέ; την συνοικί-
  αν "Ανω Κούμ Κκπϊ Χανίων καί
  προέβη είς την διανομήν βοπ-
  θημάτων εί; τούς έκ τής τβλκυταί-
  α; νεροποντή; πληγέντα; τής
  συνοικίας ταύτης.
  —Συλλήψεις.
  "Υπό τή; Χωροφυλακή; 'Ασκώ-
  φου Σφακίων συνελήφθη ό Μι¬
  χαήλ Μανταδάκη; ή Βλατοΰχος
  έξ 'Ασφένδρου Σφακίων κατηγο-
  ρούμβνο; επί κντιστάαβι εναντίον
  τής άρχής.
  —Υπέρ των πλημμυροπα-
  θών.
  Ή Χριστιανική "Ενωσις η'Από-
  βτολο; Παΰλος» ήτις Ιδρύθη τε¬
  λευταίως καΐ δρά έν τή πολειμα;
  υπό την προβδρίαν τού άρχιμαν-
  δρίτου κ. Εϋγενίου Ψ'αλιύάκπ δι-
  ενειμε την παρβλθοΰσαν Κυρια¬
  κήν είς τβν νάρθηκα τού Άγίου
  Μηνά ϋφάσματα δι' ένδυμαοίας
  &ί; διακώσια παιδία πλημμυροιτα-
  θών καΐ εϊκοσι πβντε ζβΰγη υπο-
  δημάτων.
  —Τα μαθήματα τού Έλλη-
  νογερμανικοΰ.
  Τα μέλη τού 'Ελληνογερμανι-
  κοΰ Συνδέσμου καθώς καΐ πάν¬
  τες δοοι έπιθυμοϋν νά ποφακο-
  λουθήαουν μαθήματα γερμανικήν
  γλώσσης παρακαλοϋνται νά προ¬
  σέλθουν σήμερον Πέμπτην καί
  ώραν 9 μ. μ. εί; την Λέαχην 'Ε-
  πιστημόνων, πρό; καθορισμόν
  των ώρών διδασκαλία; άρχαρίων
  καΐ προχωρημενων.
  *'*«
  ΟΛΟΙ ΖΗΤΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΚΑΤΓΝΙΖΟΥΝ
  Τα νέα πεφημισμένα Σιγαρέττα:
  ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΙΓΑΛΑ
  Είνε εϋγεστα, άνόθευτα, άσύγκριτα, άληθώς ύπερόχου ποιότητος και έξαιρετικής εμφανίσεως. Μέ κα-
  πνά Ξάνθης, Όξιλάρ, Γεννήσεας καί Αγρινίου.— ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ήλθαν είς τό Ηράκλειον παρό-
  μοια σιγάρα. ________________________
  ΑΠΟΤΑΘΗΤΕ είς τόν Γενικόν αντιπρόσωπον των Νομόν Ηρακλείου καί Λασηθίου:
  ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΓΑΤΊΑΚΗΝ
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: (Πλατεία Βενιζέλου) Ηράκλειον—Κρήτης.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  4 Νοεμβριού 1937
  .11
  ΗΑΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ
  ΙΕΠΙΤΙΣΙΜΙΔΕΙΠ
  Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΡ Η ΝΙΚ Ο Υ
  ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΝΑ [ΙΝΕ ΕΤΟΙΜΟΣ
  ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έξ Ούασιγκτώνος τονίζουν ότι
  έν 'Λμεριχή ήρχισε νά άντιμετωπί'ζεται
  σοβαρώς ή περίπτωσις πολέμου.
  "Εν εκ των μέτρων έξ ών εδημιουρ¬
  γήθη ή εντύπωσις αυτή είνε η κινητοποί-
  ησις ωρισμένων τμημάτων στρατοΰ κυ-
  ρίως όμως ή διαταγή πρός τόν στόλον
  τοΰ Ειρηνικοΰ, νά είνε έτοιμος είς πάν
  ενδεχόμενον. Ή διαταγή αυτή ύπογρα-
  φεΐσα σήμερον υπό τοΰ Άμερικανοΰ ύ-
  πουργοΰ των Ναυτικών καί κοινοποιη-
  Οεΐσα άμέσως πρός τό επιτελείον τού
  στόλου, λέγβται ότι άφορα επέμβασιν
  τής Άμερικής είς την Σαγκάην δι* ά-
  ποβάσεως έκεΐ μεγάλων δυνάμεων πε-
  ζοναυτών καί στρατοΰ. Έπίσης δέν ά-
  ποκλείεται δράσις τοΰ Άμερικανικοΰ
  στόλου καί είς άλλα σημεΐα τής "Απω
  Άνατολής» στρεφομένη κατά των ίμπε-
  ριαλιαστικών βλέψεων τής Ίαπωνίας.
  ΠΡΟΒ/· ΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
  ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΜΕΡΟΥΣ ΑΙΑΣΚΕΨΕΩ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Βρυ'ξελλών αγ
  γέλλεται ότι άρχίςει έκεϊ ή έννεαμερής
  διάσκεψις ή άφορώσα τό Σινοϊαπωνικό'
  ζήτημα. Σχετικώς μέ την διάσκεψιν ταύ·
  την άναφέρεται ότι Οά οδηγηθή είς ά«ο
  τυχίαν λόγω των αντιθέτων άπόψεω/
  των μετεχόντων κρατών έν σχέσει ίοίως
  μέ ομαδικήν επέμβασιν πρός αποκατά¬
  στασιν τής είρήνης έν Κίνα.
  Ή δημιουργία τριπλοϋ μετώπου
  καιτό ζήτημα των άποικιών τού Ράϊχ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  Αί έψημερίδες
  (ραδιογρ.).—
  άσχολούμεναι
  μέ την συνοχήν τής Βρεττανι-
  κής Αύτοκρατορίας την όποι¬
  αν άπέδειξαν αί έν Αύστρα-
  λία εκλογαί μέ την νίκην τοΰ
  Έθνικοΰ κόμματος, τονίζουν
  δτι ή διαπίστωσις αυτή έρχε¬
  ται έπικαϊρως μέ την νέαν α¬
  νακίνησιν τοΰ ζητήμστος των
  άποικιών υπό τής Γερμανίας.
  Ώς γνωστόν κάθε ιδέαν έπι-
  στροφής των Γερμανικών ά¬
  ποικιών άποκρούουν αί Βρετ-
  τανικαί κτήσεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ
  άγγελθεΐσαι
  ταλίας, Γερμανίας καί Ίαπω-
  (ραδιογρ.).— Αί
  συνεννοήσεις Ί-
  νίας πρός δημιουργίαν κοινοΰ
  μετώπου προκαλοϋν απογο¬
  ήτευσιν ενταύθα. Οί δημοσι-
  ογραφικοί κΰκλοι φρονούν δτι
  τυχόν έπίσημος άναγγελία τοθ
  μετώπου τούτου θά δημιουρ¬
  γήση σοβαράς περιπλοκάς έν
  Εύρώπη κα'ι "Απω Ανατολή.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).—Οί έπί-
  σημοι κύκλοι έπικροτοΰν την
  Γερμανικήν δραστηριότητα δ-
  σον άφορδ την απόδοσιν των
  άποικιών την οποίαν προβάλ-
  λουν ώς ζήτημα αύθυπαρξίας
  τής Γερμανίας. Οί ϊδιοι κύ¬
  κλοι τονίζουν δτι ή Ιταλία θά
  εξαντλήση δλην την άποΦασι-
  στικότητα καί την πειθώ της
  διά νά δημιουργήση έν Αγ¬
  γλία τουλάχιστον άτμόσφαι
  ρσν εύνοϊκωτέραν γύρω άπ
  τό σοβαρόν αϋτό εύρωπαϊκό
  ζήτημα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  Άνακοινώσεις
  είς τό ιδιαίτερον
  τής κυβερνήσεως
  (ραδιογρ.).—
  άποδιδόμεναι
  γραψεϊο
  ύπεραμύ
  νονταιτής Γερμανικής άπόψε
  ως διά την σύγκληυιν τοΰ Ρά
  ϊχσταγ μέλλοντος νά διαφω
  τισθί) επί τού ζωτικοΰ ζητή
  ματος των άποικιών καί τήι
  περαιτέρω προσπαθείας τή
  Γερμανίας δπως τουτο άπο
  κτήση ανάλογον περιεχόμενο
  είς την Εύρωπαϊκήν συνείδη
  σιν.
  Τό Έπαγγελματικόν Έπιμελητήριον
  συγχαίρει τόν κ. Δήμαρχον.
  Πρός τόν ν.. Δήμαρχον άπε- τητα μεθ' ής έσχηματίσατΐ; τα
  ΕΙ! ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ ΑΠΟΚΡΟΥΟΝΤΑΙ
  ΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΑΙ ΕΠΪΘΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τοΰ ά
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Σαγκάης ότι οί Ίάπωνες επιχειρούντες
  νυν μεγάλας έπιθέσεις πρός άπώθησιν
  των Κινέζων έκ των τελευταίων άμυντι-
  κών γραμμών των, δέν κατώρθωσαν νά
  σημειώσουν ουτε σήμερον ούοεμ.ίαν έ
  πιτυχίαν. Τουναντίον αί άπεγνωαμέναι
  έκιθέσεις αυτών άποκρούονται πανταχό-
  θεν υπό των ισχυρώς άμυνομένων Κι¬
  νέζων.
  Ο ι ΜΕΤΑΞΑΣ 8Α
  ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουργόν
  κ. Ι. Μεταξάς ανακοινούται ότι θά ευ¬
  ρίσκεται είς Πάτρας τό προσεχές Σάβ¬
  βατον αναχωρών έξ Αθηνών αυθημε¬
  ρόν. ^ Είς Πάτρας ό κ. Μεταξάς θε
  λει ομιλήση είς τόν λαόν επί τοΰ έργου
  τής 4ης Αύγούστου καί των μέλλοντι·
  κων κατευθύνσεων τής κυβερνήσεως τού.
  ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός
  κ. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τόν πρε-
  "·"" "*- Αγγλίας κ. Οϋατερλόου
  σβευτήν τής
  Ή συνομιλία τοΰ κ. Ούα-τερλόου μετά
  τού κ. Ηρωθυπουργοΰ διήρκεσεν άρκε-
  τήν ώραν.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΚ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΣΑΝ-ΡΟΣΟΡΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγράφημα έκ
  Ρώμης άναφέρει ότι ό Βασιλεύς τής
  Ελλάδος Ι'εώργιος ανεχώρησε σήμε¬
  ρον έκ τής ιταλικάς πρωτευούσης διά
  τό Σάν Ροσόρε 'ινα επισκεφθή τόν δια-
  μένοντα κατ' αύτάς έκεΐ Βασιλέα τής
  Ιταλίας Βίκτωρα Εμμανουήλ, ΌΒα-
  βιλεύς τής Ελλάδος θά γίνη επισήμως
  δεκτός παρά τοΰ Ιταλού Βασιλέως φι-
  λοξενούμενος είς την έχεΐ έπαυλίν τού.
  στάλη παρά τοΰ Έπαγγελματικοΰ
  καί Βιοτεχνικοϋ Έπιμελητηρίου
  τής πόλεως μας τό κατωτέρω
  συγχαρητήριον έγγραφον.
  Πρός τόν κ. Μηναν Γεωργιά¬
  δην Δήμαρχον Ηρακλείου
  Ενταύθα
  Κύριε Δήμαρχε,
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ
  Έπιμελητηρίου ημών, κατά την
  συνεδρίασιν αύτοΰ τής 24ης τρέχ.
  έ'λα^εν ομοφώνως την απόφασιν
  όπως ευχαριστήση 'Υμας καί τό
  Δημοτικόν Συμβούλιον διά τό
  θερμόν ενδιαφέρον δπερ Ιπεδεί-
  ξατε διά τούς πλημμυροπαθεϊς
  συμπολίτας μας.
  Κύριε Δήμαρχε,
  Παρακολουθήσαντες την ταχύ-
  διαφόρους έπιτροπάς περιθάλψε¬
  ως καί στεγάσεως των έκ τής
  θεομηνίας δοκιμχσθέντων πολι-
  τών.
  Παρακολουθήσαντες τήν ταχύ-
  τητα μεθ' ής έσχηματίσατε τα
  διάφορα είοικά συνεργεΐα πρός
  καθορισμόν καί άπαλλαγήν των
  πλημαυροπαθών συνοικιών έκ των
  υδάτων καί τής ϊλύος, ο>ς καϊ τα
  τοιαΰτα έπισκευής τοϋ βλαβέντος
  υδραγωγείου, χάρις εις τα όποΐα
  ταχύτατα έπανήρχισεν ή υδρευσις
  τής πόλεως.
  ΙΙαρακολουθήσαντες, τέλος εις
  τάς συγκινητικάς έκκλήσεις Σας
  τόν πόνον Σας διά τούς έκ τής
  ς καταστραφέντας συν-
  όημότας μας.
  μό
  Σπεύδομεν νά εκφράσωμεν 'Υ¬
  μίν καί τα Μέλη τοΰ ΔημοτικοΟ
  Συμβουλίου τα θερμά συγχαρη
  τήρια τής ήμετέρας Όργανώσε
  ως διά τό ποιν.ιλοτρόπως έκδηλω
  θέν όντως πατρικόν ένδιαφέρο'
  Υμών υπέρ των θυμάτων τής
  πρωτοφανοθ; διά την πόλιν μας
  θεομηνίας άτινα έν τώ προσώπω
  Υμών ζνρον τόν πονετικόν πατέ-
  ρα διά τής περιθάλψεως τοθ
  ποίου σοβαρώς ανεκουφίσθησαν
  έκ τής σ/.ληρας των δοκιμασίας.
  Διατελούμεν μετ,ά πλείστης τι-
  μής-λ
  Έντολή τοΰ Διοικ. Συμβαυλίου.
  Ό Πρόεδρος τοθ Έ-^αγγελμα-
  τικοΰ καί Βιοτεχνιν.οΰ Έπιμελη¬
  τηρίου Ηρακλείου.
  (ΤΣ) Ε. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ
  Ο Ε Ρ Α Ν Ο Σ ' Ο|ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ν
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
  Έν. προηγουμένων
  εισφορών δρ
  Ένοριακή Επιτρο¬
  πεία Άγίου Γεωργίου
  Σεληνάρι »
  Έρανοι Δημοτικοΰ
  Σχολείου Μαδέ Μονο¬
  φατσίου »
  Σύνολον »
  501
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΔΙΚΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΚ0ΥΡΠ0ΔΙΚΕ10Ν
  Αυριον την πρωΐαν σρχίζει
  είς τό ενταύθα κακουργιοοι
  κεΐον ή δίκη κατά τοϋ Σταύ
  ρου Μ. Κουτσουπάκη κατηγο
  ρουμένου δι' άπρομελίτητα θα
  νατηφόρα τραύματα.
  Ο ΕΡΑΝΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
  δι" έγγράφου τού πρός τούς
  προέορους των κοινοτήτων τού
  ομού ζητεί νά πληροφορη-
  θή την παρ' έκάστης κοινότη¬
  τος την χορηγηθησομένην πο-
  σότητα έλαιολάδου ώς συνει-
  σφοράν των είς τόν έρανον ό¬
  περ τοθ Πανανείου Δημοτι-
  κοΰ Νοσοκομείου, προκειμέ
  όν νά άποσιείλη αυτοίς ά
  άλογον αριθμόν δοχείων.
  ΤΟ ΟΚΤΑΩΡΟΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΔΙΟΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΪΑ
  Δι' άποφάοεως τοθ κ. ύφυ-
  πουργοΰ Εργασίας όρίζεται
  δτι εφεξής πρός άκριβή τού ό-
  ςταώρου τήρησιν είς τα ίδιωτι-
  :ά έν γένει γραφεΐα, πας ίδι-
  κτήτης ή διευθυντής αυτών έφ'
  δσον άπασχολεΐ υπαλληλικον
  προσωπικόν, θ'άναρτα είςέμφα
  νές τού γραφείου μέρος, πίνα-
  α έμφαίνοντα τό όνοματεπώ-
  υμον των έν αυτώ άπασχο-
  ουμένων ΰπαλλήλων καί τάς
  ίρας ενάρξεως καί λήξεως τής
  ργασίας αυτών.
  ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΝ
  Συνελήφθη ό Νικόλ. Έμμ.
  ιούτλας διά παράνομον κα-
  οχήν ίκανοΰ άριθμοθ φυλλα-
  δίων συγαροχάρτου καί άρ-
  ετής ποσότητος καπνοϋ.
  ΑΊ κυμανθεισαι χθές έν τη άγορά μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων κροιόντων είχον ώς Ακολούθως:
  Σταφίδες. | Χαρούτΐια » 2.ΟΟ
  Σουλτανίναι α' δρ. 21.50 22.50 "Ελαια 5ο > 27.50—
  β' » 21.50 22.- » κοινά ■. ?6.Ε.Ο
  Υ' » 21. -
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  Ρ'
  γ'
  α'
  12.
  10.50
  Π.--
  10.—
  9.-
  "Ελαια 5ο
  » κοινά
  Σάπωνες.
  Λευκοι α' ποιότητος δρ.
  » β'
  Πράσινοι α' ποιότ. »
  > β' » »
  Οϊνοι.
  Αρχανών τό μίστατ.
  23.-
  21.-
  21.50
  19.-
  45.
  ΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΠΣΤΙΚΑ
  ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  Συνεστήθη Έπιτροπή υπό
  την προεδρείον τοθ κ. Νομάρ¬
  χου είς ήν μετέχουν ό προ'ί-
  στάμενος τής Γεωργικης Υπη¬
  ρεσίας, ό νομομηχανικός κ.
  Καυγαλάκης, είς άντιπρόσω-
  πος τοΰ Γεωργικοϋ Έπιμελη¬
  τηρίου, ό προίστάμενος τοΰ
  Δασονομείου καί ό κ. Άριστ.
  Μιχελιδάκης. Ή έπιτροπή αυ¬
  τή θέλει μελετήσειτό ζήτημα
  τής επιδιορθώσεως καί συν¬
  τηρήσεως των άποστραγγιστι-
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Διά τηλεγραφικής έντολής
  τού πρός τάς τελωνειακάς
  αρχάς ό ύπουργός Έθνικής
  Οϊκονομίας παραγγέλλει νά
  έπιτρέπωσιν αυται την εξαγω¬
  γήν είς Γερμανίαν πάσης φύ¬
  σεως Έλληνικών προίόντων
  μέχρι τέλους αρξαμένου μη¬
  νός, έστω καί κβάσει αδείας
  της Τραπέζης τής "Ελλάδος,
  έν περιπτώσει άδυναμίας των
  έξαγωγέων νά προσαγάγω-
  κών καί άρδευτικων χανδά-! σ;ιν ^έΧΡι ">% άνω ήμερομη-
  κων καί άρτεσιανών φρεάτων ν'ας τήν οίκείαν βεβαίωσιν
  κων καί άρτεσιανών φρεάτων
  ώ ί ά
  μη
  τήν οίκείαν βεβαίωσιν
  δ Τ
  ρ φρεάτων ή ββ
  ώς καί άλλα ζψτ]ματα άνά- έζουσιοδοτημ-.νης Τραπέζης
  λογα μέ τάς είς τόν νομόν (°τ,1 κατέχουσιν αντίστοιχον
  υφισταμένας γεωργοοικονομι- άδειαν είσαγωγής είς Γερμα-
  κάς συνθήκας. Επί τούτων ν^αν το° ^ ό έ
  θά υποβάλη αρμοδίως έκθε |Ρ£ύματος.
  σιν περί των ληπτέων μέτρων.
  Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧΣΤΑΓ
  ΔΗΜ ΙΟ Υ Ρ Γ ΕΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΚΑΊ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ Ο
  XI
  ΤΑΕΡ
  8Α ΘΕΣΗ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟΙΚΙΩΝ
  Η ΑΥΤΟΒΟΥΑΟΥ ΑΊ>ΛΣΕΟΣ_ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίας εκ Παρισίων άναφέρουν ότι τόσον
  έκεί όσον καί έν Λονδίνω δημιουργεί
  ανησυχίας ή άγγελθεΐσα αύγκλησις τοΰ
  Ράϊχσταγ ενώπιον τοΰ όποίου ό Χίτλαρ
  θά ομιλήση περί των άποικιών.
  Βεβαιούται ότι ό Φύρερ είς τό Ρά¬
  ϊχσταγ θά θέση ζήτημαι άποικιών κατά
  τρόπον μή δυνάμενον νά άρνισνι πλέον
  αμφιβολίας ότι εάν ή Γερμανίά δέν ά
  νακτήση έντός συντόμου χρονικοΰ δια-
  στήματος τάς άποικίας της, θά Οράπη
  αύτοβούλως. " «
  ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΙΙΟΣΤΟΑΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Αονδίνου αγ-
  γέλλεται ότι είνε γεγονός ή αποστόλη
  επιτροπών είς την Ίοπανίαν διά τήν Ι-
  ξακρίβωσιν τοΰ άριθμοΰ των έθελοντών
  καί τόν καθορισμόν έκείνων οΐτινες θά
  άνακληθώσιν έξ αυτής. "Ηδη είς τήν
  'Επιτροπήν τής ούδετερότητος συνεφω-
  νήθησαν τόσον τα αφορώντα γενικώς
  τόν καταρτισμόν των επιτροπών τούτων
  όσον καί αί λεπτομέρειαι καί ή δκασφά-
  λισις τοΰ έργου των έν Ισπανία,.
  Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΚΑΙ ΑΙ ΑΙΙΟΣΕΙΣ ΤΒΝ ΓΕΡΜΛΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3"Νοεμβρίου (τοΰ άν-
  αποκριτοΰ μας). —Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων σχετικά μέ τήν εντύπωσιν
  την οποίαν προεκάλεσεν σήμερον έκεΐ ή
  απόφασις περί συγκλήσεως τοΰ 1»αϊχ-
  σταγ διά τό ζήτημα. των άποικιών βε¬
  βαιούν ό-ι ό έρεθισμός τής δημ«>«ί«ς
  γνώμης εξεδηλώθη καί διά βιαίων άρ¬
  θρων τοΰ άριστεροΰ τύπου. Αί Ι'αλλι-
  καί έφημερίδες τής άριστεράς'γράφουσαι
  επί τοΰ ζητήματος τούτου έπιλέγουν ό¬
  τι ό Χίτλερ άρκετά «έπαιξε μέ τή φω
  τιά» καί είνε καιρός νά παύση παίζων...
  φόρτωσιν έμπο-
  Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ
  ΤΩΝ ΠΛΗΙϊΙΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
  Έξευρεθέντος
  ανεγέρσεως των
  τού χωρου
  παραπηγμά-
  ΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ
  ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ
  Εξεδόθη υπό τοΰ ύπουργεί-
  ου των Οίκονομικών διάταγμα
  διά τοΰ όποίου ρυθμίζονται ώ-
  τής 17ης παρελθ. μηνός, άρ-
  χονται έντός των ημερών αί
  εργασίαι ώστε αυται νά έχουν
  περαιωθή μετά £να ακριβώς
  μήνα. Τα έν λόγω παραπήγ-
  ματα θ' άνεγερθώσιν είς θέ¬
  σιν «Πατέλλες» επί χώρου
  άπαλλοτριωθέντος πρός τόν
  σκοπόν τούτον. Ό χώρος ου-
  ος θεωρεΐται δτι πληροϊ πάν-
  ας τούς δρους τής ΰνιεινής
  ίναι δέ κα'ι ό μόνος ένδεδειγ-
  μένος δεδομένου δτι αλλαχού
  έν ύπάρχει άλλος κατάλλη-
  .ος χώρος άνήκων είς τό Δη¬
  μόσιον ή τόν Δήμον.
  Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  Σήμερον τό εσπέρας θά συ-
  νεδριάση προκειμένου νά ά-
  σχοληθη μέ ωρισμένα ύπηρεσι-
  ακά ζητήματα τό Διοικητικόν
  Συμβούλιον τού Έμτιορικοΰ
  καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμελητη-
  ίου.
  ^Χ. ^κττοΐησιν των ά-
  ειδων των τελωνεί-
  ΤΑ ΛΗΜΟΤΙΚΑ__ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Χθές τό εσπέρας επρόκειτο
  νά συνεχισθή ή συνεδρίασις
  τοθ Δημοτικοΰ Συμβουλίου ε¬
  πί τοϋ άπολογισμοΰ τοθ Δή-
  μου τοΰ όποίου ήδη ήρξατο
  ό έλεγχος. Κατά τήν προη¬
  γουμένην συνεδρίασιν τού τό
  Δημοτικόν Συμβούλιον ενέκρι¬
  νε ούν τοίς άλλοις τήν έκ-
  μίσθωοιν τοΰ παλαιοθ Δή-
  μαρχείου είς τό Γυμνάσιον αρ¬
  ρενων.
  ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  ΑίΓεωργικαί "Υπηρεσίαι των
  νομών ένετάλθησαν άρμοδί-
  νά προβούν είς δοκιμάς τό¬
  σον διά των σπαρτικών μηχα-
  νημάτων όσον καί 6ιά των
  διτρόχων άρότρων.
  Εΐ> ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού άν-
  αποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τοΰ
  έξωτεριχού ότι αντιθέτως πρός τήν
  Σαγκάην, οί Ίάπωνες προελαύνουν ά-
  καθέκτως είς τήν Βόρειον Κίναν. "Η¬
  δη κατέλαβον καί άλλας πόλεις τής Β<>»
  ρείου Κίνας^ είς τάς οποίας εγκατεστή¬
  σαν μικτάς αρχάς, έξ Ίαπώνιυν δηλ.
  καί Κινέζων προσκειμένων πρός τούς
  Ίάπωνας καί τα σχέδιά των.
  ΠΡ0ΣΩΡ1ΝΗ ΑΠΡΑΞΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤίΜΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ τής
  Ίσπανίας μεταδίδουν ότι αί έχθροπρα-
  ξίαι άπό χθέί είς όλα τα μέτωπα στε-
  ροΰνται ένδιαφέροντος δεδομένου ότι
  είναι περιωρισμένης έκτάσεοις η όλωσ>
  διόλου τοπικαί. Ή άεροπορία έπίσης
  ήρκέσθη ^ σήμερον είς άναγνωρίσεις.
  Πάντως ή άπραξία αυτή κρίνεται προ-
  σωρινή, επίκειται δέ καθ' α, λέγεται ά¬
  πό στιγμής είς στιγμήν ή έναρξις μεγά-
  λης ακτϊνος έπιχειρήσεων.
  ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΑΓΝΟΕΙ ΤΗΝ ΑΙΑΣΚΕΨΙΝ
  ΤΟΝ ΕΝΝΕΑ Κητη_|ΕΙΣ ΒΡΥΞΕΛΑΑ2
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας)----Έν σχέσει μέ τήν δι¬
  άσκεψιν των Βρυξελλών αί Ίαπωνικαί
  έφημερίδες άφιερώνουν τυπικάς μόνον
  είδήσεις. Τό πράγμα χαρακτηρίζεται
  ενδεικτικόν τής αποφάσεως τήςΊαπωνι-
  κής κυβερνήηεως νά άγνοήση τελείως
  τήν διάσκεψιν των Βρυξελλών καί τα πο-
  ρίσματά της. ·