94992

Αριθμός τεύχους

4707

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

5/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  •υ (τού ϊν
  δ
  ι
  ν διά την (.
  ν έθελοντώ
  οΐτινες Οί
  δή είς τφ
  ,τος
  »τα
  •π ών
  ιί ή
  :ανία
  ΟΣ
  ΤΕΡΜΙ
  ,ί «ρ»ί
  ίβρθί
  (χο3'!
  **
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Α ϊγΰ.Ίΐοι»
  έτησία λίραι Ι!
  έξάμηνος ·1
  Άμερική:
  ρτησια οολ. 15
  ρξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ 2
  ΙΙΙ'ΛΚΛίΙΟΝ Κ1Ή1ΗΣ ■ Ι- Ι Οί- 2.2ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ *7Ο7
  ΜΙΕΥΒΐΝΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ
  ΣΓΑΥΡΛΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  II
  Σ
  ΤΟΝ ΕΦΕΔΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Είς τα Χανιά πρόκειται'
  νά συγκρατηθή την προσέχη;
  Κυριακήν σύσκεψιν των Νο-
  μαρχών τής νιίβου μετά τού
  άναπληρωτοΰ τοΰ ύπουργοΰ
  Γεν. Διοικητοΰ διά την ε¬
  ξεύρεσιν τρόπου καλυτέρας
  οργανώσεως των έφεδροτα-
  μείων είς εκτέλεσιν τοΰ τε¬
  λευταίως δημοσιευθέντος ά-
  νβιγκαοτικοϋ νόμου. Δέν ύ-
  πάρχει δέ άμφιβολία ότι οί
  τρείς Νομάρχαι, Ηρακλείου
  Λασηθίου καί Ρεθύμνης και
  ό κ. Ίππόλυτος τής Γενικής
  Διοικήσεως θά προσπαθησουν
  νά γίνη κατά τοιούτον τρό¬
  πον π νέα οργάνωσις των Έ
  φεδροταμείων, ώστε ν' άπο-
  βοΰν όντως έξυπηρετικοι οί {
  όργανισμοί αύτοι διά τόν κό- !
  σμόν των έφέδρων πολεμι-!
  στών καί νά άνταποκριθοΰν;
  έξ ολοκλήρου είς τοΰς μέγα-!
  λους σκοΐτούς δΓ ούς καί ου- Ι
  ήθ
  Τα Έφεδρικά ταμεΐα της
  Κρήτης διαχειρίζονται μίαν
  περιουσίαν, ρευστοποιηθεΐ-
  ακν και άκίνητον, περίπου
  ήμίσεος δισεκατομμυρίου
  δραχμών. Περιβυοίαν δηλα-1
  δή απολύτως σεβαστήν καί |
  ικανήν διά καλής διαχειρί¬
  σεως καϊ τόν πάσχοντα κό- Ι
  σμόν των παλαιών πολεμι-1
  στών νά συνδράμη, νά βοη- ]
  θηση είς τό έργον τού καί
  νά ανακουφίση άπό τα βά-
  ρη τής ζωής καί είς την πρό¬
  οδον τού τόπου γενικώτερον
  νά συμβάλη.
  Δυστοχώς τα. έφεδρικά τα-
  μεΐα δέν κατώρθωσαν μέχρι
  : σήμερον νά έπιτελέσουν πλή-
  ρως τόν προορισμόν των διά
  πολλούς και διαφόρους λό-
  γους. Κυρίως δέ, διότι οί όρ-
  γανισμοί των παρουσίαζον
  άφ' ενός πολλάς ατελείας
  καί διότι άφ' ετέρου οί όργα¬
  νισμοί αύτοι υφίσταντο συ-
  χνάς τροποποιήσεις κα'ι με¬
  ταβολάς. Καί δέν εδίδετο ό
  καιρός καί οταν υπήρχεν ά-
  κόμη ή διάθεσις καί ή ίκανό-
  της των διοικούντων, νά έκ-
  δηλωθή ή εύεργετική δράσις
  των όργανισμών αυτών.
  Άλλά τό ότι δέν άκέδω-
  σαν μέχρι σήμερον τ' άνα-
  μενόμενα εύχάριβτα άποτε-
  λέσματα τα Έφεδρικά τα-
  μεία, τούτο δέν σημαίνει βε¬
  βαίως καί ότι δέν ειμπορεί
  τουλάχιστον εί; τό μέλλο ν
  νά άποβοΰν όργανισμοΐ με¬
  γίστης ώφελιμότητος και διά
  τοϋς έφέδρους πολεμιστάς καί
  διά την οικονομικήν ζωήν
  της νήσου μας γενικώτερον.
  Αντιθέτως μάλιστα ύπάρ-
  χουν όλαι αί δυνατότητες ν'
  άποβοΰν εΰεργετικώτατίΐ οί
  οργανιαμοί αύτοι. Την αντί¬
  ληψιν αύτην άλλωατε συμ¬
  μεριζομένη καί ή σημερινή
  Κυβέρνησις, επεχείρησε την
  τρπβίτοίησιν των όργανιαμών
  των ίδρυμάτων αυτών, άπο-
  βλέπουαα είς την άναδιοργά-
  νωσιν καί την προσαρμογήν
  των είς τάς ανάγκας καί
  τάς συνθήκας της σημερινάς
  πραγματικότητος.
  Είναι ομως γνωστόν ότι
  καΐ τα καλυτέρα σχέδια καί
  οί Ίδεωδέστεροι νόμοι, άπο-
  μένουν χωρίς αξίαν, γράμμα
  νεκρόν ουνήθως, οταν οί ά-
  ναλαμβάνοντες την εφαρμο¬
  γήν καί εκτέλεσιν των δέν
  έργασθοΰν μέ πίστιν, μέ εν¬
  θουσιασμόν, μέ ζήλον καί
  δημιουργικότητα. Άπό τής
  απόψεως δέ αυτής κρινομενη
  η σύσκεψις των κ. κ. Νομαρ-
  χών, άποκτά ιδιαιτέραν α¬
  ξίαν. Διότι ' πιστεύομεν ότι
  κατ' αύτην θά συζητηθή καί
  θά έ|«υρεβίϊ ό καλύτερος τρό-
  πος έφαρμογής τοΰ νέου νό¬
  μου περί Έφεδροταμείων ώ¬
  στε ν' αποβή ούτος όντως
  ευεργετικόν καί άποδοτικός
  καί νά συντελέση είς τό νά
  καταατοΰν τα ταμεϊα πραγ-
  ματικοί όργανισμοί προστα-
  σίας τοΰ έφεδρικοΰ κόσμου
  πού τόσα υπέστη δεινά χά¬
  ριν τής Πατρίδος, τόσον έ-
  ταλαιπωρήθη είς τόν σκλη¬
  ρόν άγώνα τής ζωής καί τό¬
  σον Ιχει ανάγκην άπό προ¬
  στασίαν, στοργήν καί ενί¬
  σχυσιν.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ
  ΕΦΕΥΡΕΤΑ1
  Μία ευχάριστος οιαπίστωσις
  γίνεται κατ' αύτάς άπό τό παγ¬
  κόσμιον ίσον καί τό άνά τό πα¬
  νελλήνιον ρεπορτάζ: Τα «παιδία
  παίζει» ή περίφημος Άττική σύν¬
  ταξις, παύει πλέον νά είνε ζή-
  τημα τής ημέρας. Οί παιδικο'^ ό-
  ρίζοντες άναπτύσσοντχι πέραν άπό
  τό συνοικιακόν λιθόστρωτον. Κά-
  τι τό ευρύτατα δημιουργικό άρ-
  χίζει νά πυρπ>λή την άδιαμόρ-
  φωτον άκόμτ) παιδικήν ψυχήν.
  —Ό άκΐαετής Ίορδάνης Μπίρ-
  μπαν, αγγέλλει ό παρακολουθών
  συστηματικώς τα νέα δλης τής
  οϊκουμένης συμπολίτας, απέκτησε
  δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διά. την
  εφεύρεσιν ενός πρακτικωτάτου
  «πόρτ-μαντώ» τό όποίοι οιπλώνε-
  ται καί παρουοιάζει δύο οψεις
  μέ άγκιστρα διά τό κρέμασμα
  των ένδυμάτων καί των καπέλ-
  λων. Άλλά και ό νεαρώτατος μα-
  θητής τής Καβάλλας Ιωάννης
  Νικολαΐδης έφεϋρε μίαν συσκευήν
  άσυρμάτου σχετικήν μέ την αυτό¬
  ματον έκπομπήν τού σήματος κιν-
  δύνου υπό των κινουνευόντων
  πλοίων, αξίαν πολλή; προσοχή;...
  Ηυμ'Λ$λ*ι ϊν» Τϊχτίρ* ό ί-
  τ.οϊθί τα, ε'ιχε ϊΐλοτε μϊ τό πα;-
  δί τού:
  —"Κχει μζνίχ μέ τή μουσική
  6 μι·κρ6;. Άντί νά διαβάζη π*ί-
  ζει βιολί!
  Ό πατέρας δέν ήξευρε νά κα-
  Ηορίοη, άλλ' οίίτε νά δώση κ,ατ,ευ-
  Ηύναεις θετικάς είς τάς δυνατό-
  ττ|τας τ&0 παιδιοθ τοι>. Τ6 έβα-
  σάνισε διαφοροτρόπως διά νά τα
  χάμη νά εγκαταλείψη τό διολί!
  Τύ αποτέλεσμα ήτο &τί τό παι-
  δί έβγήκεν 5νας μέτριος μαθητής.
  Καί τό χειρότερο: "Ενας μέτρι-
  ο; άνθρωπος Ό νέος είχε χά¬
  ση τόν Ιαυτό τού. Αί δημιουρ-
  γικαί δυν.^τητές τού έγιναν κα-
  πνός. Ή ,ωή τού κατήντησεν
  δραμα καί μάλιστα άπό τα οΐκ-
  τρότερα.
  Άν κρίνωμεν άπό τούς σημε-
  ρινούς «εφευρέτας» ό παιδόκο-
  σμο; άρχίζει εΰτυχώς νά άπο-
  κτά διαφορετικά στάδια άντικει-
  μενικής παρατηρήσεως. Έξελί-
  ξεις δπως ή ανωτέρω, πού δέν
  παρουσιάσθη καθόλου υπερβολι-
  κά σάς βεοαιώ, έγιναν σπάνιαι.
  Ό κόσμος των μεγάλων καί ιδι¬
  αιτέρα οί γονεΐς άπέκτησαν σχε-
  δόν την είδικότητα τοΰ παιδα-
  γωγοΰ έκείνου ό οποίος Ιμέτρα
  τάς ψυχικάς δυνατότητχς ακριβώς
  μέ τίς... άμάδες ή τούς βώλους.
  —Άπό τό στοιχειώδες καί χα-
  ρακτί/ριστικώτερα παιδικό παι-
  γνίδι Ιλεγεν, θά μαντεύσωμεν τόν
  αυριανόν άνθρωπον.
  Καϊ δέν είχεν άδικο. Τό παιδί
  ψυχολογούμενον τίς ώρες τής οχο-
  λής, 2που αί εσωτερικάς φύσεως
  έκδηλώσεις χου παρουσίάζουν με¬
  γαλυτέραν ελευθερίαν καί φυσικά
  μεγαλυτέραν έκτασιν, κατατοπί-
  ζεται καλυτέρα, δημιουργικώς.
  Τό Ιρώττ}μα: Γιά ποιί Ιπάγγελμα
  τ) γιά ποία Ιπιστήμΐ}—γιά ποιό
  άί«, γι* τκκαν «νχδδ'.ς·. ή γιά
  οελφος ύποσ/;μειώνίί ότι ό ίκτ*
  ετής έφευρέτης Μπίρμπαν δέν
  μπορΐϊ νά άποόζ. .μπιρμπάντη;;.
  Οότε φυσικά ό μαθητάς τής Κα-
  οάλλας νά χάση την ευρεσιτεχνί-
  αν τής εφευρέσεως τού άφοΰ χά-
  ρι; εις την άρχικήν υποστήριξιν
  —καί αυτή έ"δώ είνε ή σιτ,μαντι-
  κωτέρα —ήρχισεν ήδη νά ένδια-
  φέρεται δι' αυτόν ή κοινωνίχ όλό
  κλήρος γ.τΐ ο! άρμόδιοι τού τόπου
  Εις την Γερμανίαν ή τ.χρχτί·
  ρήσις δι* τάς δυνατότητα; των νέ-
  ΐι>ν Ιχε·. άναχθή άπό έτών ε?ς σύ
  σττ,μα. Άλλΐ /.αί είς άλλας χώ¬
  ρας άσφιλώς. 'Γπάρχουν τα γνω'-
  ιτ& έ/.εϊνα ψυχοτΐχνικά έργαστή-
  ρια τα δττοΐα μετροΰν μέ ίργαν*
  επιστημονικώς παρζοεδεγμένα
  άλλά /.αί μέ ακρίβειαν συχνά ά-
  λάνθαατον, τάς δυνατότητας τοθ
  νέου. Κα! καθ'-,ρίζουν μόνα των
  χά; πχνεπιστημ'.ακάς σχολαί 2που
  πρεπει νά είσαχθοϋν.
  — Εύτυχώς είς την Έλλάϊα οί
  μικροί έφε>ρέται άρχίζουν νά γ.%-
  θιστοθν περιττήν την γέννηίΐν τοθ
  τεχνικ>ΰ αηοΰ μέ ου.
  Καΐ είνε ωφελεία διττή αύτό!
  Διότι καί την παρατήρησιν καθι-
  στα περισσότερον αποτελεσματι¬
  κήν έκ των ενόντων, άλλά καί
  διότι άποβαίνει παράδειγμα κ«ί
  διά τούς παιδαγωγοϋς κατ' έπάγ-
  γελμα άλλά καί διά τούς έγωϊ-
  στικούς συχνά «γονεΐ; καί κ^δε-
  μόνας». "Ο,τι <(ά έκαμνεν έδώ τό ψυχοτεχνικόν Ιργαστήριον καί τα νοϊμίτρί τού, τό δημιουργεΐ άμέ- σως ή αϋθόρμητος εκδήλωσις τοθ παιδιοΰ κ*ί ή προχωρημένη, ίρμητική ιδιοφυία τού. ΛΣΜΟΔΛΙΟΣ Πεταχτά σημειωματα ημ, δν ν, τουλχτν ζήτημα τύχης. Είνε ζήτημα παρατηρήσεως, παρακολου- θήσεω;, ϊσοζυγίσεως καί θετικοΰ ΐίς περισσότερες φορέ; άποτελέ- σματος! Φαντάζομαι βτι οί περί ών πρό- κειτ*ι έφευρέται έτυχον ενός πε- ριβάλλοντος στοργικοΰ καί μελε- -ημένου ώς πρός την παιδαγωγί- κήν παρατήρησιν τ&Ο εΐδου; αύ- ϊοΟ: Όρβότατα ό Άοηναΐος συνά- ΑΠΑΓΩΓΕΣ Οί άπαγωγές, έκοΰσιες καί άκούσιες, βίαιες καί θελημα- τικές, πλουτίζουν καθημερινά σχεδόν τό άστυνομικό δελτίο. Ή παλαιά συνηθισμένη διαδι- κασία, οί διατυπώσεις καί οί διαπραγματεύσεις των συνοι- κεσίων, δλα αύτά τα γνωρί- σματα τοθ «παλαιοΰ καλοΰ καιροΰ» πάνε πιά. Έθάψτη- καν κι' αύτά κι' έλησμονήθη- καν μαζϊ μέ τό παρελθόν. Τώρα άλλαξαν δλα. Νέοι καιροί, νέα ή'θη! Πώς ειμπο¬ ρούσε λοιπά ν ή «προξενιά» ν' άνθέξη καί νά διατηρηθή καί μέσα στούς μοντέρνους και- ρούς; Αυτή ήταν έ'να άπομει- νάρι τού ρωμαντισμοϋ ποΰ προστταθοϋσε νά .συμβιβασθή μέ την έμπορευματική έποχή μας. Άλλά δέν τα κατάφε- ρε. Καί οί νέοι τής εκήρυ¬ ξαν τόν πόλεμο. Την κατεδί- κασαν είς πλήρη χρεωκοπία. αυτή βεβαία θά ήταν ή λο- γική έξήγησις αύτοϋ τοΰ φαι- νομένου των άπαγωγών, εάν επρόκειτο μονάχα γιά έκού- σιες, γιά θεληματικές κι' άπό τα δύο... συμβαλλόμενα μέρη, δπως λέγεται καί είς την επι¬ στημονικήν γλώσσαν τού έμ- πορίου. Γιατί, είναι δικαίωμα βεβαία των νέων πού άγα- ποΰνται νά σπάσουν κάθε πρόληψι, κάθε δεσμό, κάθε έμπόδιο, ν' άδιαφορήσουν γιά κάθε τι δταν πρόκειται νά δη- μιουργήσουν την ευτυχίαν των νά τρυγήσουν τό μέλι τής ζω¬ ής, νά στολίσουν τόν κήπο τής καρδίας των μέ τα λου- λούδια τής άγάπης καί νά έ- νώσουν τίς τύχες των μέ τα | στέφανα καί τίς άλυσσίδες τοθ γάμου. Γιαιί, είτε τό θέ¬ λομε είτε δχι, είτε πιστεύομε δτι πρόκειται περί προόδου. είτε φρονοϋμε δτι είναι δεϊγ- μο έκτροττής άττ,ό τίς τταλα'ές άγνές οΐκογενειακές ηαραδό- σεις, ή έποχή μας ανεγνώρι¬ σεν ώς κυρίαρχο κι' άναφαί- ρετο^δικαίωμα τόν έ'ρωτα. Τόν ρωτα ποΰ γεννάται άγνός καί άναπτύσσεται στό θερμοκήπιο τής καρδίας μέ τα τρυφερώτε- ρα αίσθήματα καί ζητά νά βρή τό θρίαμβο καί τή δικαί ωσι είς τό στεφάνωμα μέ τούς λευκούς λεμονανθούς. Άλλά ·έν πρόκειται γιά έ- κοΰσιες μονάχα άπαγωγές. Έδώ οί περισσότερες είναι βί¬ αιες. Προχθές άκόμα μία τέ- τοια άπαγωγή, παρ' ολίγο νά κατέληγε σ' άληθινή μάχη άν δέν έπενέβαινεν εγκαίρως ή άστυνομία. Κι' αύτοΰ τοΰ εΐ- δους οί άπαγωγές είναι ά- ξιες ίδιαίτερης μελέτης καί έ- ξηγήσεως. Γιατί, φαίνεται άκατονόητο γιά τόν πολιτισμέ- νο κόσμο, νά ΰπάρχουν άν- θρωποι στήν έποχή μας, πού έηιχειροΰν νά καταστήσουν μέ τή βία μιά γυναϊκα, σύν- τροφο τής ζωής των. Καί δ¬ χι μόνο άκατανόητο, άλλά καί βάρβαρο γιά νά μή μετα- χειρισθοΰμε βαθύτερη έ'κφρα- σι. Καί πράγματι είναι βάρ¬ βαρο, άλλ' δχι άκατανόηιο. Ίιλέχθη δτι καί ή άηαγωγίς αΰτές, άποτελούν νέα έκδή- λωσι τής πολεμικότητος των Κρηιών. Πλάνη καί ιοβρις. "Ε¬ νας πραγματικά άνδρεΐος κι' ϋπερήφανος δέν κατεβαίνει ποτέ στό χαμηλό έπίπεδο νά μεταχειρίζεται τή βία γιά ν' αποκτήση μιά γυναϊκα. Άλ- λοΰ λοιπόν είναι ή έξήγησις. Είς τό δτι καί ό γάμος έγινεν επιχείρησις έμπορευματική. Κι' άπό έμπόριο, στή δύσκολη έποχή μας, εξελιχθή σέ λη- στείοι κσί έγκλημα. "Ετσι εί¬ ναι δυστυχώς. Έκάμαμεν έμ¬ πόριο καί τα εύγενέστερα πράγματα. Έπνίξαμε τίς ψυ- χές μας μέ τούς καπνούς τού κερδοσκοπικοΰ μεθυσιοΰ. Καί έσκληρύναμε τίς καρδιές μας μέ τή μανία τοϋ πλού- του. Κι' έκεΐ πού άνθοϋ- σε τό λουλοΰδι τής άγάπης άλλοτε, θεριεύουν τώρα τα άγκάθια πού μδς κεντοΰν πρός την κατάκτησι τής ϋ- λης. Καί είναι καιρός ν ά ί- δοΰμε πώς θ' άντιμετωπίσωμε τό κακό, πώς θά σταματή- σωμε άπ' αύτό τόν έπικίνδυ- νο κατήφορο. Μ.— Ο ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΟΝΤΕΝ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ Έξ άφορμής τοΰ λόγου τού _τέμματος είς την Αγγλι¬ κήν Βουλήν των Κοινοτή- των, προεκλήθη μακρά συ¬ ζήτησις επί τής διεθνοΰς πο- λιτικής καταστάσεως καί ό ύπουργός των εξωτερικών κ. "Αντονυ Ήντεν, εύρε την ευκαιρίαν νά έκφωνήση βα- ρυσήμαντον λόγον καθορί- ζων την έξωτερικήν πολιτι¬ κήν τής Μ. Βρεττανίας. Ό κ. τΗντεν, απαντών είς τάς έπικρίσεις τής άντιπολιτεύ- σ:ως ότι ή κυβέρνησις άκο- λουθεΐ άναποφάσιατον πολι¬ τικήν, ετόνισεν ότι ή Μεγά- λη Βρεττανία προβαίνει είς όλας τάς δυνατάς παραχωρή- σεις διά νά διαφυλάξη την ειρήνην τοΰ κόσμου. Άνα- φερόμενος ομως είς τόν τε¬ λευταίον λόγον τοΰ Ντοΰτσε σχετικώς μέ την επιστροφήν των Γερμανικήν άποικιών καί απαντών είς αυτόν εδή¬ λωσε κατηγορηματικάς ότι ή Αγγλικη κυβέρνησις δέν δέ- χεται υπό τάς σημερινάς συνθήκας οΰτε συζήτησιν κάν επί τού θέματος. Καί προχωρών διεκήρυξε την α¬ πόφασιν τής Κραταιάς Αύτο- κρατορίας νά προστατεύση την ειρήνην, άλλά καί νά διαφυλάξη είς τό ακέραιον τα συμφέροντά της είς όλα τα σημεΐα τής ύορογείου. Καί ώς συμπέρασμα τού λόγου τού κ. τΗντεν έξάγεται ότι ή Αγγλία θά φαίνεται ύπο- χωρητική μέχρις ότου συμ- πληρωσρ τούς έξοπλισμούς της, όπότε βεβαία καί θά εί¬ ναι είς θέσιν νά είπη την τελευταίαν καί αποφασιστι¬ κήν λέξιν καί πρός τούς φί- λους καί τούς εχθρούς της καί πρός τούς είρηνιστάςκαί τούς ταραχοποιούς. Άλλά την Αγγλίαν δέν άπασχολεΐ μόνον τό Ίσπα- νικόν καί τό Μεσογειακόν γενικώτερον. Την άπασχο¬ λεΐ έξ ΐσου καί περισσότε¬ ρον ϊσως καί τό Σινοΐαπω- κόν. Καί έχουν έκτραχυν- θη τόσον πολύ τα πράγμα¬ τα είς την "Απω Ανατο¬ λήν ωστε, καθώς εδήλωσεν ό άντιπρόσωπος τής 'Αμερι- κής είς την διάσκεψιν των Βρυξελλών κ. Νταΐβις, νά διΐμιουργεϊται κίνδυνος παγ¬ κοσμίου πολέμου, εάν δέν διευθετηθή άμέσως ή σινοϊ- απωνική διαφορά. Έκ τού¬ του δέ έξηγεΐται καλύτε¬ ρον καί ή πολιτική τής Αγ¬ γλίας καί ολων των συμμά- χων αυτής δυνάμεων. Ό πόλεμος, τού όποίου ή έκρηξις φαίνεται πλέον ά- ναπόφευκτος, θά είναι οχι μόνον σκληρός άλλά καί πολυμέτωπος. Καί θά έπε- κταθή αυτομάτως σχεδόν είς ολόκληρον τόν κόσμον. Φυσικά δέ ή έκβασίς τού φαί¬ νεται είσέτι άγνωστος. Ένφ αί τεράστιαι καταστροφαί καί ή συμφορά πού θά δημιουργήση δύνανται μέ α¬ κρίβειαν νά ύπολογισθοΰν. Καί έπειδή προκαλοΰν την φρίκην καί τό δέος καί μό¬ νον μέ την απλήν σκέψιν καί τόν άναλογισμόν, διστά- ζουν όλοι νά άναλάβουν τάς ευθύνας τού. Άλλά καί κα- νείς δέν άποφασίζει μίαν ήρω'ΐκήν χειρονομίαν καί μίαν πρωτοβουλίαν πρός εί- ρήνευσιν καί συνδιαλλαγην. Μένει μόνον μία ύατάτη παρηγορία καί ελπίς εισέτι. Ή εκδηλωθείσα στενή σύμ¬ πραξις τής Αγγλίας, Γαλλί- ας καί Άμερικής. "Αν ο¬ μως καί ή σύμπραξις των τρι¬ ών αυτών κρατών αποβή ά- νίσχυρος νά διαφυλάξη την ειρήνην, τότε ό πόλεμος θά κηρυχθή αφεύκτως μόλις συμ- πληρωθοΰν οί έξοπλισμοί των Μεγάλων Δυτικών Δυνά¬ μεων. είς την εξύψωσιν τοΰ πνευμα- τικοΰ έπιπέδου τού λαοΰ μας. Ή χωροφυλακή. Ό έκδοθείς νέος Νόμος πε¬ ρί ταμείων όπλιτών χωροφυ- λακής αποτελεί αναμφισβη¬ τήτως μίαν πράξιν τής Κυ¬ βερνήσεως πού πρέπει νά προστεθή είς τό ενεργητικόν της. Οί οπλίται τής χωρο λακής προσφέρουν τεραστί¬ ας υπηρεσίας είς την χώραν. Καί πολλάκις έξαντλοθν δλην την ζωτικότητά των έν τή ε¬ νασκήσει τοΰ καθήκοντός των. Δίκαιον έπομένως ήτο νά έ¬ χουν εν σημαντικόν βοήθημα δταν μετά πολυετή" υπηρε¬ σίαν θ' απεχώρουν τοΰ σώ- ματος. Καί αύτό τό δίκαι¬ ον αποδίδει καί κατοχυρώνει ή Κυβέρνησις διά τοΰ δημο¬ σιευθέντος σχετικοθ νόμου. *** Ό ραδιοφωνικός. Άπό τάς Άθηναϊκάς συ- ναδέλψους πληροφορούμεθα δτι άπό τού προσεχούς Α¬ πριλίου θ' αρχίση οριστικώς ή λειτουργία τού ραδιοφω- νικοΰ σταθμοΰ Αθηνών. Έκ παραλλήλου υπό τής Κυβερ¬ νήσεως διεξάγονται συνεν- νοήσεις μετά των διαφόρων 4τ«ιρειών ραοιοφώνων δια την προμήθειαν εύθηνών ρα διοφώνων, ίόστε νά κατα στή δι" δλον τόν λαόν ευκο- λος καί δυνατή ή άπόκτησίς τού. Τό γεγονός είναι εύ χάριστον. Διότι τό ραδιόφω νόν αποτελεί τό καλύτερον μέσον μορφώσεως καί έκπολι- τισμοΰ. Καί ή διάθεσις τού, έν συνδυασμώ καί πρός την λειτουργίαν τοϋ σταθμοΰ των Αθηνών, θά συμβάλη πολ·ύ Τό άρδευτικά. Ή συσταθεΐσα υπό την προ- εδρίαν τού κ. Νομάρχου επι- τροπή διά την μελέτην καί την σύνταξιν μελέτης κατασκευής των άπαραιτήτων ΰδραυλικών καί άρδευτικων έργων είς τόν νομόν μας. έχει 'ένα σπουδαι¬ ότατον προορισμόν. Καί πι¬ στεύομεν δτι θ' ανταποκριθή έξ ολοκλήρου είς αυτόν. Είς τόν νομόν μας ειμπορεί καί πρέπει νά έκτελεσθοΰν πολλά καί μεγάλα άρδευτικά £ργα- Η εκτέλεσις των δέ θά συμ¬ βάλη συμβατικώς είς την αύ¬ ξησιν τής παραγωγής καΐ την πρόοδον τής γεωργίας. Καί ελπίζομεν δτι συντόμως θά έκτελεσθοΰν τα έ'ργα αύτά. '*ΐ* *Ρ *(· Καί ό άσύρματος; Επί τή εϋκαιρία δμως αυ¬ τή πού ομιλούμεν διά τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν θά η¬ θέλαμεν νά πληροφορηθώμεν εάν είναι δυνατόν, είς τί ό- φείλεται ή καθυστέρησις τής λειτουργίας τού σταθμοΰ ό- ουρμάτου τής πόλεώς μας. Ό σταθμός είναι άπό μηνων ε' τοιμος καθώς πληροφορού¬ μεθα, ή λειτουργία τού δμως, άγνωστον διατί καθυστερεϊ εισέτι, παρά τό διι ή σπου- δαιότης τού διά τόν τόπον μας είνε τεραστία. Τα διδακτικά. Καθ" ά ανακοινούται υπό τοΰ ϋπουργείου τής Παιδείας είνε γεγονός πλέον ή "ίδρυσις καί λειτουργία τοΰ Αύτονόμου Όργανισμοΰ Διδακτικών βι- |λίων. Καί δέν δύναται παρά νά θεωρηθή παντοϋ τής χώ¬ ρας τό γεγονός τουτο άξι- ον πολλοΰ λόγου. Ή σύντα- ις, ή έ'κδοσις καί πρό παν¬ τός ή διατίμησις των διδα- κών βιβλίων διά τοΰ όργα¬ νισμοΰ τούτου λέγεται δτι θά ανταποκριθή είς δρους περισ¬ σότερον συγχρονισμένους καί λογικοϋς. Καϊ αύτό άρκεϊ διά νά χαιρετισθή ή ϊδρυσίς τού ώς σταθμός προόδου καί δι- καιοσύνης διά την εκπαίδευ¬ σιν. ΟΊ Φοιτηταί. Δέν γνωρίζομεν διά ποίους λόγους ή Σύγκλητος τοθ πα¬ νεπιστημίου απεφάσισε τόν ά- ποκλεισμόν πλείστων ύποψη- φίων φοιτητών, έπιτυχόντων είς τάς έξετάσεις, περιορίζου¬ σα κατά πολύ έκ των ύστέ- ρων τόν αρχικώς όρισθέντα α¬ ριθμόν των είσακτέων είς ε¬ κάστην σχολήν. Πάντως φρο¬ νούμεν δτι τό μέτρον καί ά¬ σκοπον καί άδικον είναι Άλ¬ λά καί ακατανόητον, Διότι, πώς είναι δυνατόν ν' απο¬ κλεισθή άπό τό Πανεπιστήμι- ον κανείς, δταν είς τάς εϊσα- γωγικάς έξετάσεις δχι μόνον έπιτυγχάνει άλλά καί λαμβά- νει πολύ μεγαλυτέρους βαθ- μούς άπό την βάσιν επιτυχί¬ ας; Έν πάση περιπτώσει, πι¬ στεύομεν δτι τό υπουργείον τής Παιδείας θά επέμβη καί θά θέση τα πράγματα είς την θέσιν των διατάσσον την ει¬ σαγωγήν είς τό πανεπιστήμι- ον δλων των έπιτυχόντων είς τάς έξετάσεις.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ —
  κήπος τοΰ Άλλάχ»
  Σήμερον *δ
  Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  ΜΙΝΩΑ. (ομιλών).—Σήμερον: «Ή
  έπιφυλακή».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  , Τό θαΰμα τής κι-
  , νηματογραφΐκής τέ- ,
  1 χνης ή έξ όλοκλή- ι
  ι ρου έγχρωμος Γαλ-1
  λικη ταινία
  Ή τελευταία δημιουργίκ
  της:
  ΜΑΡΛΕΝ ΗΤΗΤΡΙΧ
  καΐ τού
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓίΕ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ μιά έ-
  ξαιρετική Γαλλική φάρσα; '
  ΑΡΛΕΤ ΚΑΙ ΟΙ
  ΜΙΑΜΒΛΔΕ! ΤΙΣ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΒΕΡΑ
  ΙΒΑΝΟΒΝΑΙ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θοιλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■ ■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■εί
  Πωλεϊτοα είς Μοίραις Μεσσα¬
  ράς καΐ είς κεντρικήν Θέσιν οί-
  κια νεόκτιστος αποτελούμενη έκ
  τριών δθ'ματίων μέ δλα τα κομ-
  φόρ. Πληροφορίαι παρά τω κ.
  Ι. Ντελιδάκη Πόμπηα.
  ΕΛΙΣΛΒΕΤ = =
  Ι ΗΙΙ
  II!
  ΙΡΜΙΙ
  Ή ζωή τής μελαγχολικης
  3Ηον 'αότοκρατείρας.
  Άπό τότε ό"μως πού εχασε τό
  παιδί της, καταντοΰσε σχεδόν
  μισάνθρωπος. Έκτό; άπό τόν αύ-
  τοκράτορα δέν ήνείχετο κοντά
  της κανέναν άλλον. Έβγαινε μό¬
  νη σέ περιπάτους, πίζή ή Ιφιπ-
  πος. Ήθελε ν* είνε μόνη της,
  μέ τίς σκέψει; της — ποΰ έστρέ-
  φοντο διαρκώς στά πεθαμένο
  παιδί της.
  'Υπ' αύτάς τάς συνθήκας άπε-
  κλείετο νά συνοδίύση ή Έλισά-
  βετ τόν αύτοκράτορα, δταν σέ
  λίγο Ηά ήταν ΰποχρεωμένος νά
  ξαναγυρίση στήν Ουγγαρίαν. Ό
  Φραγκϊσκος Ιωσήφ Ιφυγε πράγ-
  ματ: ΰστερα άπό ολίγον, μόνος.
  Άλλά χωρίς την Έλισάβετ,
  ποΰ εΐχε κατακτήση μέ την
  γοητεία της την συμπάθεια τής
  Ουγγαρίας, τα ταξίδι τοΰ χύτο-
  κράτορος δέν εΐχε την επίδρασιν
  πού έπροσδοκατο.
  Μόνη της, χωρίς τόν Φραγκΐ-
  σκο Ιωσήφ, ή Έλισάβετ αϊσθα-
  νόταν σχή Βιέννη άκόμη έχθρικώ-
  τερον τό περι,ίάλλον. Μετά τόν
  θάνατον τοΰ παιδιοΰ της προσπα-
  θοΰσε ν' άπομακρύνη άπό την αύ-
  λήν τόν ιατρόν Ζεμποΰργκερ, πού
  θεωροΰσεν ΰπεύθυνον γιά τό>' χα-
  μό τής μικράς πριγκηπίσσης. Ό
  γιατράς όμως είνε εύνοούμενος
  τής πεθεράς της. Καί δχι μόνον
  μένει, άλλ' αύτός καλείται κάθε
  φοράν πού ή νεαρά αύτοκράτειρα
  είνε άρρωστη.
  Τόν Νοέμβριον τό αύτοκρατο-
  ρικόν ζεΰγος μετακομίζει στή
  Χόφμπουργκ, γιατί ή παλαιά κα-
  τοικία των συνεδέετο γιά την Έ¬
  λισάβετ μέ πολλές καί έπώδυ-
  νες άναμνήσεις. Καί επί πλέον
  I-
  πεφτε στενόχωρη. Είς την αύτο¬
  κράτειρα παραχωροΰνται διαμε-
  ρίσματα πού έπικοινωνοϋν άμέ¬
  σως μέ τα δωμάτια πού όρίζον-
  ται γιά χά παιδία. Έ λεπτομέ-
  ρεια αύτη εχει την σημασίαν της,
  γιατί άπό τόν χειμώνα τοΰ 1857
  ή αύτοκράτειρα είνε καΐ πάλιν
  εις ενδιαφέρουσαν.
  Τόν τελευταίον καιρόν μετέβα¬
  λε κάπως στάσιν καί ή άρχιδού-
  ν.ισσα Σόφια. Είνε πιό εύπροσή-
  γορη πρός την νύφη της. Άλλ'
  είνε πλέον άργά. Ή Έλισάβετ
  δέν συγχωρεΐ Ικείνου πού μιά
  φορά την πείραξαν.
  Άπό τα τέσσαρα άκρα τής αύ-
  τοκρατορίας ΰποβάλλονται καί
  πάλιν συμβουλαί καί 'όποδείξεις
  γιά νά αποκτήση άγόρι αύτην
  την φοράν. Καΐ ή Έλισάβετ
  τούς χαρίζει την προσοχή της.
  Είνε άρκετά δεισιδαίμων καί έ-
  πιθυμεί τόσον πολύ νά αποκτήση
  υϊόν.
  (συνεχίζεται)
  ■ Ό οδοντίατρος ■
  * Έμμ. Ι. Αλεξάκης :
  έναντι *Αγ. Τίτου ·
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί- Ι
  ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε ·
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ ·
  ' στόματος (οϋλίτιδος, κακοσμί "
  άς) συμφώνως μέ την τελευ- ·
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ·
  ^ Έπίσης όδοντοστοιχίας καί *|
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ ■
  λων—κορώνες έκ πορσελά· ■
  Ι νης. Έπαναφορά τελείως ά- ][
  νώδυνος των στρεβλοφυών ό- ·
  δόντων είς την κανονικήν αύ- ■
  " των θέσιν. *
  Τηλέφωνον 6—91. ·
  <~>
  Ή οτήλη τού ώραιόκοσμου.
  Γυναΐκες, φυλακτά.
  «Μην άπελπίςεσθί πβτέ διά την ευτυχία σας, δταν
  μπβρεΐτε νά συντελεσβτε στην ευτυχία ενός αλλβυ. Η
  ευτυχία δέν σάς δίδεται, άνταλλάσεται».
  Γυναΐκες φυλακτά είναι ή γυ-
  ναϊκες «ηόοτ—μπονέρ». Γνωρίζε-
  τε ασφαλώς τέτοιες γυναΐκες: ή
  φιλή πού σας έπισκέπτεται δταν
  είσθε αρρωστη ?) στενοχωρημένη,
  στήν δποία δέν μπορεΐτε ν' άπο-
  φΰγετε νά πήτε: ~Μοΰ κάνετε κα-
  λό.... Αίσθάνομαι καλυτέρα άπ' δ¬
  ταν η'λθατε...» ΤΊ σας έκαμε; Τί-
  ποτα. Αυτή καθ" έαυτή ήταν ά
  πλή, άλλά φαιδρή. Ή εΰχαρίστη
  σις, είνε ή παρουσία της. Είσέρχε-
  ται, δλα φωτίζονται. Την βλέπε-
  τε νά φθάνη σ' ίνα σαλόνι δπως
  είς τό γραφεΐο της, εάν έργάζε-
  ται: αύτοι ποΰ έπλητταν ξαναβρί-
  σκουν ενδιαφέρον στή ζωή, αύτοι
  ποθ Ιβλεπαν τόν καιρό μελαγχο-
  λικό, την ήμέρα γκρΐζα, άνακαλύ
  πτουν ίξαφνα μιά γαλάζια γωνιά
  στόν οΰρανό. Άναζωογονεΐται ή
  συζήτησις, γίνεται καλύτερη ή έρ-
  γασία κα'ι μέ διαθέση
  Γίνετε αύτη ή γυναΐκα. θά μπο-
  ρέσετε. Κάθε γυναΐκα Ιχει μέσα
  της μία φλόγα χαράς' μην την
  κρατήσετε μισοσβυσμένη. Ή ευ¬
  τυχία σας έξαρτάται άπό τό φώς
  ποΰ είσθε Ίκανή νά διασκορπίσε-
  ιε. Όλες ή γυναΐκες ποΰ ήγαπή-
  θησαν, δπως εϋχεσθε ν' άγαπηθή-
  τε, υπήρξαν τό φώς γι' αύτούς
  πού ταίς πλησίασαν, καί, γιά τόν
  άνδρα, ε'να ζωντανό εϊδωλον, αυ¬
  τή ή ευτυχία.
  Ύπάρχουν στήν ίστορία ένδοξα
  παραδείγματα γυναικών >πόρτ—
  μπονέρ', άλλά δέν είνε άνάγκη
  ν' άνατρέξετε στό παρελθόν διά
  νά τα βρήτε. Κυττάξετε γύρω σας.
  θ' άντιληφθήτε δτι σχεδόν πάντο-
  τε, δταν ενας άνδρας είνε στενά
  συνδεδεμένος μέ μία γυναΐκα, συ
  νυπάρχει μέ τόν ερωτα καί ίνα
  αϊσθημα δεισιδαιμονίας. * Όλα
  ερχονται κατ' ευχήν δταν βρίσκε-
  σαι έδώ...> Γι' αύτό ακριβώς τόν
  λόγο ό Πρόεδρος Ροϋσβελτ, δέχε-
  ται σπανίως νά ταξιδεύση χωρίς
  νά συνοδεύεται άπό την γυναΐκά
  τού. «Μοΰ φέρει, λέγει, ευτυχία».
  Τό δώρο αύτό δέν εχει καμμιά
  σχέσι μέ την ώμορφιά. Τί είνε;
  Είνε ή μεταδοτική καί ένθαρρυν-
  τική ζωτικότης.
  Ή γυναΐκα <πόρτ—μπονέρ» δέν θ' αφίση νά «σαπίση» δ άνδρας π' άγαπ§ σ' Ινα κατώτερο έπάγ- γελμα. θά τόν πείση δτι είνε ίκα- νός γιά περισσότερα, δτι εχει προ σόντα πού άγνοεΐ ή των οποίων δέν κάνει χρησι. θά τοΰ έμφυσή- ση, έν πρώτον, την έμπιστοσύνη στόν έαυτό τού, κι' ϊπειτα θά τόν βοηθήση νά επιτύχη. Ή γυναικεία διαίσθη'σις θ' άποκαλύψη την οδόν είς την διοίαν ό άνδρας θά προ- σανατολισθή, θά διακρίνη τούς καλούς άπό' τούς κακούς φίλους, θά παραφυλάττη γι' αυτόν τίς καλές εύκαιρίες καί θά τοϋ επι τρέψη νά έπωφεληθή. Είς την σκιάν τής κάθε πολύ έ- πιτυχημένης άνδρικης καρριέρας, κρύβεται πάντοτε μία γυναΐκα: ή γυναΐκα «πόρτ—μπονέρ». Ό ρόλος αύτός δέν είνε άργο- μισθία' άπαιτεΐται τόση διάκρισις, Αναλόγως των περιστάσεων, πρέ πει ν' άποσπατε \ ν' άκούετε. Οί περισσότεροι δμως των άν- δρών άρέσκονται νά δμιλοΰν γιά δ.τι τούς άπασχολεϊ. Δέν θά σας συνεβούλευα: «Ξεύρετε ν' άκούε τε» άλλά ••άγαπδτε ν' άκούετε* διότι είνε αυτή ή άκτινοβολία τής νοητής συμπαθείας πού είνε τό σπουδαιότερο θέλγητρο τής γυ¬ ναίκας—είδώλου. Πείσετε τόν άν¬ δρα π' άγαπάτε νά τόν εγκατα¬ λείψη ή άνησυχία πού σδς ένεπι- στεύ'θη καΐ δτι την άναλαμβάνετε σεΐς. Γνωρίζω μία κυρία πού λέγει στόν άνδρα της: «Όταν, κατά την διάρκειαν τής ημέρας, σίσθά· νεσαι νά εΤσαι πολυάσχολος, έ.<- νευρισμένος, δυστυχής, σκέψου έ- μενά, στεΐλε μου την στενοχώ- ρια σου δπως θά μοΰ εστελες μιά έπιστολή. Δέν θά την έχης πειά, θά μοΰ ανήκη.» Την ήαέρα πού θά δχετε έμπνεύ ση σ' έναν άνδρα την θεία αχε- δόν αυτήν έμπιστοσύνη, θά είσθε πραγματικώς ή γυναΐκα ^τΐόρτ — μπονέρ». Ό έρως σας θά είνε έν άσφαλεία, καί θά είσθε σεΐς κι' έ- κεΐνος ενα εύτυχισμένο < κοΰπλ». θά βαδίση πρός τόν θρίαμβο θά τόν άκολουθήσετε στήν χ^ά ή Ντιστεγκε Ι Ο ΝΕΟΣ ΠΑΗΕΛΑΗΝΙΟΣ ■ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ι ΟΔΗΓ02 1938 Ι~ Οαΰμα εκδόσεως έκ 2 χιλ. σελίδων (έτος 8ον). = Ή έκδοτική έταιρία «Α. Παναγόπουλος καί Σία» = έπανεκδίδουσα διά 4ην φοράν τόν έμποροβιομηχα- == νικόν όδηγόν ολοκλήρου τής Ελλάδος ούδεμιάς 8 δαπάντ]ς θά φεισθή ϊνα παρουσιάση τούτον έφάμιλ- ψΒ λον των Εύρωπαϊκών καί Άμερικανικών όδηγών. = Έκδίδουσα τούτον είς 20 χιλιάδας τόμους θά κυ· ΞΞ κλοφορήσΓ| είς δλον τόν κόσμον. &ΗΜΟΤΟΛΟΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Είς τό έν Μοίραις κατάστημα ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ έξετυπώθησαν καί πωλοΰνται Δημοτολόγια Κοινοτήτων των 50 φυλ. δρ. 45, τώνΙΟΟ δρ. 85 καί αναλόγως επί παραγγελίαι. Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Πρόεδροι των κοινοτήτων Μεσ¬ σαράς δπως παραγγείλωσιν εγκαίρως τα δημοτολόγιά των. Βι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■— •Π Άποκλειστική άντιπροσωπεία ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΩΝ 8» 1*ε Είς τό Πρακτορείον Λαμττροτυούλου (τΐλατεΐα Βενιζέλου). Τό ΝΕΟ λαϊκό τσιγάρο ,.Γιύμφη" Χαρμάνι γλυκοσέρτικο, καί ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΩΡΑ Δρ. 6 Μέ Ί00 ΔΕΛΤΙΑ μεγάλα πέρνετε 20 Δραχμάς (Κεντρικόν ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ έναντι ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ). Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙλ ΤΡΑΠΚΗ 1ΛΣΙΛΙΣΣΑ = 2»3ον —Σύντροψε, εφώναξεν ό Ντρουέ στόν ίδιοκτήτη τού πανδοχείου, εΐσαι καλός πα- τριώτης; —Καΐ βεβαία εΐμαι. —Ό βασιληδς εφυγεν άπό τό Παρίσι. Πάει νά φέρη στρα- τό άπό τό έξωτερικό. Τόν ά- νεγνώρισα στό Σαίντ - Μενε ούλ. Τόν έπροσπέρασα, άλλά δέν έχομε ουδέ στιγμή νά χά- σοψε. Άμέσως δλοι έτρεξαν στά σπίτια γύρω γιά νά ξυπνή- σουν δσους όμοϊδεάτες ήξε ραν. Καί δταν ή βασιλική ά- μαξα επήγε νά μπή στήν μι- κρή πολιτεία—κι' άλλη εκπλη- ξις— μιά συντροφιά άνθρώ- πων έπρόβαλε μέσα άπό τό σκοτάδι, έστάθηκε 'μπροστά καί διέταξε τούς έλάτες νά σταματήσουν. Άμέσως ή ά- μαξα βρέθηκε κυκλωμένη άπό άγνώστους πού έκρατοΰσαν άλλοι τουφέκια κι' άλλοι φα- νάρια. —Τα διαβατήρια! Τα δια- βατήρια! έφώναζαν. —Νά κάνουν γρήγορα, γιατί βιαζόμαστε- νά φθάσωμε, ά πήντησεν άπό τό βάθος τοϋ άμαξιοϋ μιά γυναικεία φω- νέ. Ήταν ή φωνή τής δήθεν κ. Ροσέ, τής βασιλίσσης, τής μό- νης ποΰ, έκείνη την έπικίνδυ- νη στιγμή, διατηροΰσε την έ- νεργητικότητά της Οί άλλοι εΐχαν παραλύση. Άλλ' ή άν- τίστασις ήταν άνώφελη Οί ταξιδιώτες ωδηγήθησαν στό έ πόμενο πανδοχείον, τοϋ όποί ου ή έπιγραφή ήταν —ώ είρω- νεία τής ίστορίας;— «Ό Μέ¬ γας Μονάρχης». Έκεΐ ό πά- ρεδρος—γιατί ό δήμαρχος ε- λειπε—παντοπώλης τό έπάγ γελμα καί Σάλτσας— 3αιΐ0β— τα δνομα, τούς έπερίμενεν ή δή. Εζήτησε νά ίδη τα δια βατήρια τους. Άγαθός άν- θρωπάκος, πιστός στόν βασι- ληά τού κατά βάθος, διστα- κτικός, δειλός, γεμθτος φόβο μήπως μπλέξη σέ καμμιά βρω μοδουλειά, εξήτασε βιαστικά καί τρέμοντας τα διαβατή¬ ρια πού τοϋ έδωκαν μέσα άπό τό άμάξι. Τα χαρτιά τοΰ έ φάνηκαν έν τάξει: —Τα διαβατήρια αύτά είνε απολύτως έγκυρα, είπεν. "Αν έπερνοϋσεν άπό τό χέ- ρι τού, θά άφηνε τούς άγνώ- στους ταξιδιώτες νά συνεχί- σουν άνενόχλητοι τό δρόμο τους. Άλλά ό νεαρός Ντρουέ δέν ήθελε μέ κανέναν τρόπο νά αφήση τή λεία νά τού ξε φύγη άπό τα νύχιά τού. Έ- σηκώθηκεν επάνω, εχτύπησε μέ τίς γροθιές τού τό τραπέ- ζι καί εφώναξεν: (συνεχίζεται) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Κοινότης Σωκαρδ Μο¬ νοφατσίου προκηρύσσει δτι έκ- τίθεται είς διαγωνισμόν φανε- ράς μειοδοτικής δημοπρασίας ή κατασκευή έξωτερικοΰ ύ- δραγωγείου Συνοικισμοΰ Ά- ποΐνι Κοινότητος Σωκαρά την 22 Νοεμβριού έ. έ. έν τώ γρα¬ φείω τής Μηχανικής υπηρεσί¬ ας Κοινοτήτων ΝομοΟ "Ηρα¬ κλείου, συμφώνως τή ύπ' αυ¬ τής συνταχθείστι μελέττ]. Παράβολον σημετοχής δρχ. τρείς χιλιάδες (3,000) είς γραμμάτιον τού Ταμείου Πα- ρακαταθηκών καί Δανείων. Είς την δημοπρασίαν γίνον- ται δεκτοί έργολάβοι πάσης τάξεως δι' έργα οίκοδομικά καΐ ύδραυλικά. Τα σχετικά τής μελέτης εισίν κατατεθειμέ¬ να είς τό γραφείον τής Κοι¬ νότητος καί τό γραφείον τής Μηχανικής υπηρεσίας Κοινο- τήτων Ν. Η. ένθα προσερχό- μενοι οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ* ε¬ κάστην καΐ κατά τάς εργασί¬ μους ώρας. Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬ τος. ______ Η. Χαλκιαδάκης ΤΥΡΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Είς τό Πρατήριον, Άνω- ?«ε^ί?ν τυΡ°Κομικών, ΔΡΑ¬ ΜΟΥΝΤΑΝΗ παρά την πλα¬ τείαν Βενιζέλου παραπλεύρως ζαχαροπλαστείου Μεθυμάκη. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Εις το χωρίον Δαφναΐς ή Δίς "Αννα Πυργιανά· κη εβάπτισε τό άγοράκι τοθ κ. Έμμ. Μαρούλη ονομάσασα αυτώ Κώσταν. Νά τοις ζήση· Γύρω στήν πόλι. •Εξηκολούθησε καί χθές ή νο· τιά καί ή άφόρητος σκόνη. —Έν τω μεταξυ οί καιροσκό- ποι τοΰ κάφενείου προέλεγον με¬ ταβολήν τού καιροΰ. —"Ας τό ελπίσωμεν. —Ώς γράφωμεν είς άλλην στή¬ λην τα μαθήματα τής άντιαεροπο· ρικής αμύνης έπανελαμβάνονται είς την πρωτεύουσαν. —Όμολογουμένως εύχής έργον θά ήτο εάν έπαναλαμβάνοντο καί είς τάς επαρχίας. —Ή άντιαεροπορικη αμυνα άς μή τό λησμονοΰμεν, αποτελεί αύ την ακριβώς την στιγμήν, ζήτημα έπικαιροτάτης, άν δχι καΐ έπιτα- κτικής μαθήσεως. — Μσς παρειτονέθησαν πάλιν διά τό ωρολόγιον τού Άγίου Μηνδ. —Λειτουργεΐ καθως ισχυριζον ται οί παραπονούμενοι, λίαν ά- κανονίστωΐ:... —Επί ζημία τής έμπιστοσύνης πρός αύτό των πολιτών καί τής ακριβείας τής ώρας γενικώτερον την οποίαν πολλοί ώς γνωστόν έχουν ώς γνώμονα είς την επαγ¬ γελματικήν "ιδίως ζωήν των. —Οί παρεπιδημοΰντες έντ ΰθα κυρία Βίτσου, Έπιτροπάκης καί ποιητής Λάσκος έκλεισαν συμφω¬ νίαν μέ τό θέατρον Πουλακάκη πρόκειται δέ λίαν προσεχώς νά δώσουν την προσγγελθεΐσαν συ. ναυλίαν. —Ή συναυλία αύτη λόγω τής άναμφισβητήτου καί παγκοσμίως ανεγνωρισμένης άξίας των δύο καλλιτεχνών τοΰ μελοδράματας είμεθα βεβαιοί δτι θά τύχη πάσης υποστηρίξεως έκ μέρους τής κοι- νωνίας μας καί δή τής καλυτέρας. —Έξ άλλου δ έκλεκτός ποιη· τής κ. Λάσκος θά ποικίλλη τό πρόγραμμα τής συναυλίας μέ ά- παγγελίας καί τοπικήν σάτυραν ώστε νά τής δώση γενικώτερον ενδιαφέρον. — Αί δωρεαι υπέρ των πλημμυ- ροπαθών συνεχίζονται. — Πρδγμα πού άποδεικνύίΐ τόν άλτρουισμόν, ό οποίος εύτυχώς έπιπολάζει σήμερον κα'ι είς τα α¬ νωτέρα καί κατωτέρα κοινωνικά στρώματα. — Καί δηαιουργεϊ αγαθάς ελπί¬ δας διά την όλην βελτίωσιν τής θέσεως των πληυμυροπαθών Ηρα¬ κλείου. — Είς την φρουταγοράν μας τα πορτοκάλλια ευρίσκουν αγορα¬ στάς καί μεταξύ των εύπόρων καΐ μεταξύ των μάλλον πτωχών. —Άφορμή είς τουτο είνε καί ή βελτίωσις τής ποιότητος των καί ή σχετική ύποτίμησις αυτών. — Πάντως οί «φρουτοφάγοι πεί· ρας» άναμένουν τα Φοδελιανά πορτοκάλλια τα δποΐα έκπροσο* ποΰν βεβαία άρτιώτερα τόν δρι- σμόν: Κρητικόν πορτοκάλλι, είς εμφάνισιν κα'ι χυμόν. —Ή χθεσινή πρεμιέρα τοΰ Που¬ λακάκη μέ τόν περίφημον «Κή¬ πον τοΰ Άλλάχ» υπήρξε κάτι το έξαιρετικό. Άλλά καί ή παράστα¬ σις τής σήμερον δσον καί αί λοι¬ παί μέχρι της Κυριακής, προμη- νύονται άνευ προηγουμένου ο Ρέπορτβρ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ανακοινούται είς τα άξιότιμα μέλη τής Λέσχης Έπιστημόνων δτι από τής προσεχούς Κυριακής 7 τρέχ μηνός άρχονται αί συνή¬ θεις απογευματιναί χορευτικαΐ συγκεντρώσεις έν ταίς αιθούσαις τής Λέσχης υπό πλήρη ορχήστραν ειδικώς επί τούτω συγκροτηθέν- σαν. (Έκ τού Γραφείου τής Λέσχης Έπιστημόνων). ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ζητούντας μαθήτριαι γνωρίζου- σαι άπό ραπτικήν γυναικείων φορεμάτων, διά τόν οΙυ,οί τή; δίδος Μαρίκα; Άνωγειανάκη. Πληροφορίαι έντός τοθ Κατα- στήματος (όδός Σοοακίων πλησίον 6ποδηματοποιείου Σ. Γιγουρτσή). εναιαφερουσαΊΓαοποιησισ Έπανέρχεται κατ' αύτάς έξ Αθηνών ό κ. Έμμ. Ζ. Αλεξαν¬ δράκης υποοηματοποιό; κομίζων πλουσίαν συλλογήν μοδέλων καί δερμάτων τή; χειμερινής σαιζόν. * 0 ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *■ Κων. Ε. Πολυδάκης : • Είδικευθείς έν Γερμανία είς · τα νοσήματα τού στουάχου ϋ έντέρων καί τίπατος, δεχεται · τούς πάσχοντας έκτοϋπετιτι- · κου συστήματος έν τφ Ιατρείω ' τού (οΐκία κ. Χελιδώνη)! Τρείς ■ Καμάρες. · θεραπεία αίμορραίδων β- · νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. · Άριθμ. τηλ. 7-92 ; 'ΑΑ. Γ. Ζτεφανίδης Ι ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ' Τέως Ίατρός Εύαγγελισμοΰ σπουδασας επί πενταετίαν έν ■ "Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ · ιατρείω τού όδός (Πλατειά— Στράτα) Μναντι φαρμακείου ■ κ. Ζαχαριάδου. Ή ϊϊσοδος έκ · τής όοοΰ Καγιαμπή. ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6. ■ _^
  >μεν.
  ί
  ής
  IV
  ΐν.
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΣ
  ιον
  ζωήν των
  ιουντες έντ 5»
  Ϊκλεισα7'" *'
  τρον Που
  αυτή
  καί
  άζΐας ίχ)
  Ο μελοδρσ.μβ,,,
  τι θά τύχη τώ»
  : μέοους τής «,
  >ή της χολυτέ—
  ^ έκλεκτός «*
  θά τιοικίλλ| ι|
  συναυλίας μίί
  τοπικήν σατυρα
  ώ γενικώΐΕρκ
  ιΐτέρ τω
  ζονται.
  >ϋ άιοδεικνύϊΐ Αί
  *> οποίος Ι
  ερον καί είς τβίΙ
  τώτερα Ι
  ίγεΐ αγαθάς β»
  βελτίωσιν $
  θΐο9ών1^
  ίκ»;
  Άν<»ΤίΙΪ τΐΓ ,1 Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. Ι*7ον Είς τοΰς χρόνους των βαρβάρων άνεβίωσε τό χάος. Άλλ' ή βαρβαρότης τού 1815, ήν δέον ν' άποκαλεσωμεν υποκοριστικώς αντεπανάστασιν, έσχε βραχείαν την άναπνοήν, έξηντλήθη ταχέως, έστη αποτόμως. Ή αύτοκρατορία έθρηνήθη, άς τό ομολογήσω¬ μεν καί έθρηνήθη ήρωϊκώς. Εάν ή άπό των πολέ- μων δόξα σφυμηλατή καί ένισχύτ] τα σκηπτρα, ή αύ¬ τοκρατορία υπήρξεν αύτη ή δόξα, άφοθ διέσπειρεν επί τής γής δλην την αίγλην, ήν δύναται νά παρά- σΧΠ ή τυραννία, αίγλην σκιεράν. Άλλ' ή τοιαύ¬ τη αϊγλη συγκρινομένη πρός τό φυσικόν φώς, είνε νύξ, καί ή έξαφάνισις τοιαύτης νυκτός όμοιάζει ■πρός έκλειψιν Ό Λου&οβΐκος ΙΗ' επανήλθεν ρίς Παρισίους. Αί ϋπαίθριοι όρχησεις τής 8 Ιουλίου έξήλειψαν τοΰς ένθουσιασμούς της 20 Μαρτίου. Βωμός καί θρόνος συνηδελφωθησαν, επί δέ τής Γαλλίας καί τής Εύ- ρώπης είς τύπος. 6 πλέον άναμφισβήτητος, εγκα¬ θιδρύθη ώς τις σωτηρία τής κοινωνίας τοθ 19 αι¬ ώνος. Ή λευκή σημαία έκυμάτισεν επί τοθ Κερα- μεικοο, ένώ ό Κοραικανός εθεωρήθη ώς άντίθεσις τοθ καθεστώτος. Τό νεκροταφείον τής Μαδελέν, ό φοβεράς έκεΐ- νος Καιάδας τού 93, εκαλύφθη υπό μαρμάρ'νων πλα κων καί έπιχρΰσων έπιγραφών, διότι τα όστα Λουδοβίκου ΙΣΤ' καΐ τής Μαρίας Άντωανέττας κατε τεθησαν είς έκεϊνα τα χώματα. Άπό τοθ λακκου των Βιγκενών άνετιήδησεν έπαάφιος στήλη, υπο μιμνήακουοα δτι ό δούξ δ' Έγκιέν απέθανε κατ' αυτόν εκείνον τόν μήνα, καθ" δν εστέφθη ό Ναπο¬ λέων. Ό Πάπας Πίος ό Ζ', δστις έτελεσε την στέ¬ ψιν εκείνην μετ' ολίγας ημέρας, ηόλόγησεν ησύ¬ χως την πτώσιν, ώς είχεν εΰλογήσει την ανύψωσιν. Ταυτα πάντα εγένοντο, οί βασιλείς έπανέκτη σαν τοϋς θρόνους των, καί ό άρχων τής Εύρώπης άπάσης ετέθη έντός κλωβοθ, ένώ τό τέως καθε στώς επανήλθεν ώς τι νέον, δλη δέ ή σκιά καί δλης τής ϋφηλίου τό φώς μετήλλαξε θέσιν. Τό 1815 υπήρξεν ώς τι πένθιμον έαρ. Αί δηλητηριώ δεις καΐ δόσοσμοι πάλαι πραγματικότητες προσε- λαβον νέαν όψιν. Τό ψεύδος συνεζεύχθη τό 1779. Τό θείον δίκαιον εκαλύφθη δια συνταγματικής προ¬ σωπίδος, αί συνωμοσίαι κατήντησαν συνταγματικαί παραχωρήσεις, αί προλήψεις, αί δεισιδαιμονίαι, αί όηισθοβουλίαι έστιλβώθησαν μέ τίνα φιλελευθερίαν, οψεις δηλονότι μεταλλάξαντες έπιδερμίδα. Ό Ναπολέων άνύψωσε καί έξουθένωσεν άμα τύν άνθρωπον. Ή ϊδανικότης, καθ" δν χρόνον ε¬ κυριάρχει, ή έκθαμβώνουσα υλη, προσέλαβε τό δνο- μα ίδεολογία. Άσυνεσία σοβαρά μεγάλου άνδρός άτέχνως γελοιοποιοθντος τό μέλλον. Οί λαοί έν τούτοις, ή σάρξ αυτή ή τόσον έρασθεϊσα τοϋ πυ- ροβολητοϋ, τόν άνεζήτουν διά των όφθαλμών. ΠοΟ είνε; Τί κάμνει; ■· / .α^-Ό Ναπολέων είνε άποθσμένος πλέον, έλεγεν είς δδοιπόρος είς άπόμαχον τοϋ Μαρέγγου καί τοϋ Βατερλώ. — Αύτός ν' αποθάνη! έφώνησεν ό στρατιώτης Τόν γνωρΐζετε καλά; Ή φαντασία των λαών τούτων άπεθέου εισέτι τον πεπτωκότα εκείνον άνδρα. (συνεχίζεται) Έγκυκλοπα ιδε ία ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό 6λα δι' όλους. ΤΑ ΖΩΑ ΠΡΟΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ... Β'. Ένα ζήτημα ποΰ εγείρεται εί- ί νέ δν ή προαίσθησις εις τα που- λιά είναι π?ρισσότεπον άνεπτυγ- μένη παρα είς άλλα ζοια. Ασφα¬ λώς δέν οφείλεται είς την τύχην τό γεγονός ότι οί ίερεΤς τής αρ¬ χαιότητος τα πουλιά, τούς «οί- ωνΐύς», έσυμβουλεύοντο κυρίως διά νά προφητεύσουν τό μέλλον. Προαίσθησις είνε καΐ ή συνη- Οεια πού πιστεύεται 2τι ίχουν τα σκυλλιά νάούρλιάζουν είς τάς πα- ραμονάς ενός ροΰσε κανείς θανάτου. θά μπο- νά υποστηρίξη δτι τα σκυλλιά προειοοποιοδνται άπό διαφόρους έκδηλώσεις τής ασθε¬ νείας ενός αγαπημένον των προ¬ σώπω, καΐ ΐίτι τουτο προκαλεί είς αύτά έ'να φόβον διά τόν θάνα¬ τον, καΐ τα κάνει νά ούρλιάζουν. Έν τοσούτω ύπάρχουν πολλαί περιπτώσει τ.Ά τα σ/.υλλιά ηρο- ησθάνθησαν τόν θάνατον. Ιδού μία περίπτωσις, ώς την άνέφερε κατά την διάρκειαν τοΰ γεύματος πού προήδρευσεν ί κ. Έδουάρίος Έρριω, ή κυρία Μπορντελιέ, δι- ευθύντρια τοΰ περιοδικοΰ «'ί'υχι- κά Φαινόμενα»: 'Ο Μαρσέλος Μαν- ζα'», ζοογράφος, είχεν ίνα σκυλλί πού έφημίζετο πώς ούρλιαζε πα- ράςενα κάθε γορχ πού επρόκειτο νά πεθάνη κανείς είς την γειτο- νιά. Μίαν ημέραν, στά καλά κα- θούμενα, ό Μανζώ καί ή σύζυγός τού ξαφνιάσθηκαν άκούίντες τό σκυλλί νά οΰρλιάζη, 2πω; συνή- θιζε, κάθε φοράν πού Ιπρομηνύε- το κάτι κακόν. Τό ζεΰγος είχεν αρίστα είς την ...... Αοκιμάσετε όλες τα άγνά καλλυν- τικά τής: υγείαν τού, καί γι' αύτό έθεώρη- 3,τι οίοσδήποτε άλλος μπο- ροΰσε νά πεθάνη, ό'χι δμως αύτό! Τό σκυλλί, μέχρι τής επαύριον, δέν είχεν Ιν τοσούτω παύση νά οΰρλιάζη. Την επαύριον ξαφνικά, χωρίς κανείς νά τό περιμένη, ό Μανζώ απέθανεν άπό συγκοπήν! Ουδέν φανερόν εξωτερικόν σημά- δι δέν μποροΰσε νά είχε προδώ- ση είς τα σκυλλί τάν κίνδυνον. Πώς είχε προαισθανθ^ τόν θανα- τον; Μίαν άλλην, όχι ολιγώτερον περίεργον, περίπτωσιν, ανέφερεν ό κ. Μποζανό. Πρόκειται περί ε¬ νός τσοπανόσκυλλου, πού δέν άφι- νεν άπό κοντά τό άφεντικό τού, ίνα γέρο τσοπόίνο. "Ενα πρωι μέ μεγάλην ηρεμίαν, ό γέρων ποιμήν ανήγγειλεν είς τόν υϊόν τού, δτι ησθάνετο πώς τό τέλος τού είνε Ιγγύΐ- Την προαίσθησιν αυτήν έ- μοιράζετο μέ τό 3/.υλλ ίτου,πούστά καλά καθ^ύμενα, χωρίς καμμίαν αφορμήν, άποτραβήχθηκεν άκεφο εις τό σπιτάκι τού. Τα περιερ- γότερον είνε δτι τό σκυλλί, άπό την άπελπισίαν τού, ψόφησε την ιδίαν ημέραν, δύϊ ώρας πρίν Ικ- πνεύση ό κύριός τού. Ή άπόλυ- τος έσωτερική βεβαιότης τού περί τοΰ έπικειμένου θανάτου τοΰ κυ- ρίού τού, τό είχε φονεύση. Τί νά συμπεράνη κανείς άπό δλας αύτάς τάς περιπτώσεις; Ό Οάνατος είνε όρατός, είνε «ϊσθη- τός είς την ατμόσφαιραν, ή τα ζώα τόν αίσθάνονται μέσα τους, Ποίος ημπορεί νά άπαντήσΥ] είς αύτά τα έρωτήματα; ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Οί Κύριοι Συμβολαιογράφοι, Μηχανικοί, Επαγ¬ γελματιαι, Σύλλογοι καί πάντες οί πολίται, θά όμο- λογήσουν ασφαλώς 8τι μία αϊσθητή έλλειψις τοϋ Ηρακλείου πληροϋται διά τής ιδρύσεως εΐδικοϋ Γρα ψείου είς δ θά δύνανται νά άναθέτωσι: 1) 'Αντίγραφα πάσης φύσεως, δικβγράφων, συμβολαί- ων, ύπβμνπμάτων, άναφορών, μελετών προϋπολογισμόν, συμβάσβων, αυμφωνπτικών, διά γραφομηχανών καΐ είδι- κών πολυγράφων, άντίγραφα μελετών μηχκνικών πάσης φύσεως είς ϊίδικάς γραφομηχανάς. 2) Σύνταξιν αιτήσεων, άναφορών κ.λ.π. 3) Μετβΐφράοίΐς έκ τής Άγγλικής καΐ Γαλλικής καΐ τα νά πάλιν. Είς τό αύτό Γραφείον θά λειτουργήση..· Σχολή δακτυλογραφίας πρός έκμάθησιν αυτής διά τής χρήσεως δέκα ή δύο δακτύλων, είς μηχα- νάς παντός συστήματος Ελληνικάς καί ξενογλώσ· σους. 'Επίσης άναλαμβάνει τό Γραφείον καί την κατ' οίκον ή είς ίδιωτικάς Σχολάς διδασκαλίαν ήρχισε δέ λειτουργοθν. Τό Γραφείον τέλει υπό την Διεύθυνσιν τοθ κ. ΙΩΑΝ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗ. Διεύθυνσις όδός Χάνδακος έναντι Ραφείου Τρε- βιζάκη. Κεντρικόν Χανιά. Β"1 ......η ιβΒβπειειειβειειππιπειειειβΒπειειειειειεΐΒεΐ-ειπειειειειει Ό Ίατρός ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ ΕίδικευθεΙς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά νοσήματα έν Παρισίοις καΐ Λυώνι. Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται δέ τοϋς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά- μαλθείας (πάροδος όδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατΰ σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Τηλέφωνον 6-63 ΒΕΤΤΥ "Εχουν βάσιν χυμοΰς φρούτων τιού ζωογονοΰν καί καθαρίζουν την έπώερμίδα. Κρέμες παντός εϊδους καί λοσιόν επιστημονικώς ι;αΐ εύσυνειδήτως ιΐαρασκευασμένα, είναι τελεί¬ ως άβλαβή. Διά πάσαν δερματικήν σας ανωμαλίαν άπευθυν- θήτε είς τό έργαστήριον ΒβΙτγ Βατατζή 31. Άντιπρόσωπος έν Κρήτη: |. ΛΟΠΑΔΗΣ Φαρμακοτιοιός (ττλατ. Μριντάνι). ΝΕΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ Β Ε Ν ΖΙΝ Η Σ ΝΙΚ. ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ Πλατεϊα Δασκαλογιάννη. Φέρω είς γνώσιν των συναδέλφων αύτοκινητι- οτών δτι ϊδρυσα Πρατήριον πωλήσεως Βενζίνης καί όρυκτελαίου είς γαλόνια καί δοχεΐα. Μέ την πεποίθησιν δτι θέλω τύχη τής υποστηρί¬ ξεως των συναδέλφων μου αύτοκινητιστών δηλώ δτι θά μέ εϋρωσι πρόθυμον οιανδήποτε ώραν ημέ¬ ρας καί νυκτός. "Αριθ. τηλεφ. 5-65. Νικ. Παυλιδακης Ή δράσις των προσκόπων τής Νεαπόλεως. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ν)5ριος (χοθ άν- ταποκριτοΰ μας).— Μέ την λήξιν τής θερινής περιόδου καί την έ¬ λευσιν τοθ φθινοπώρου, ή Νεά¬ πολις ευρήκε πάλιν την ηρεμίαν της. Ο£ ξένοι παραθερισταί—καί ήσαν πολλοί εφέτος—μας εγκα- έλψ ώ έ ύ ή φ τέλειψαν κα'ι ώς έκ ήώθ Π γ ή κί¬ ή ψ ή νησις ήραιώθη. Παρά ταυτα ή Νεάπολις διατηρεί πάντοτε την ζωηρότητα καΐ τόν ρυθμόν τής ζωής της, ώς πόλεως μέ σημαντι¬ κήν κίνησιν. Καί ειμπορεί νά ει¬ πή κανείς 8τι ή φθινοπωρινή έ- ποχή είναι ή ωραιοτέρα διά την Νεάπολιν πού την στεφανώνουν τα γκρίζα σύννεφα πού έχουν κα- θίσει στίς γύρω καταπράσινες βουνοκορφές. Χάρις δέ είς την εορτήν πού ώργάνωσαν οί πρόσκο- ποί μας την παρελθούσαν Κυρια¬ κήν υπέρ τής άναπτύςεως τοΰ ά- ποταμιευτικοϋ πνεύματος, ή Νεά¬ πολις Ιζησε μίαν ημέραν ζωηράς κινήσεως, έξαιρετικώς ευχάρι¬ στον Την πρωίαν οί πρόσκοποι μέ επί κεφαλής τούς σαλπιγκτάς καί την Μουσικήν τής Νεαπόλε¬ ως, παιανιζούσης τόν ίίμνον τής ϊποταμιεύσεως παρήλασαν διά των χεντρικών όδών. Κατά την πα- ρέλασιν αυτήν διεκρίθησαν αί πρό- οδοι των προσκόπων μας καθώς καί τής μουσικήν τοθ Δήμου, πού κατεχειροκροτ^ησαν υπό τοΰ λ-χού. Την 4ην απογευματινήν ήρ¬ χισεν ή έορτή των προσκόπων, διά την άποταμίευσιν είς την λέ- σχην των, καταλλήλως διακεκο- σμημένην, παρουσία των άρχών καί πλήθους κόσμου Ικ Νεαπόλε¬ ως καί των πέριξ. Οί δπό την άρ- χηγίαν των κ. κ. Κωνστ. Λουμ- πούνη καί Νικ. Χουρδάκη, πρόσ- κοποι εξετέλεσαν διάφορα νούμερα προπαγανδίζοντα τό πνεΰμα τής άποταμιεύσεως, καταχειροκροτη- θέντες. Ακολούθως ωμίλησεν ό προϊ- στάμενος των Τ.Τ.Τ. Νεαπόλεως κ. Νικ. Φθενάκης περί άποταμι¬ εύσεως καΐ ταχυδρομικών ταμιευ¬ τηριον;. Μετά τα τέλος τής όμι- λίας τοΰ κ. Φθενάκη, ή μουσική άνέκρουσεν τόν ΰμνον τής άποτ-χ- μιεύσεως ακολούθως δέ τόν ΰμνον τής ελευθερίας καί ή ώραία τελε- τή ϊληξε μέ τάς καλυτέρας των Ιντυπώσεων δι' δσους την παρη¬ κολούθησαν. ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΛΗ Διά σημαντικόν θυσιών ή Έταιρία Οβΐϊΐβ α"ά ννίΓβ1^ΒΒ ^ά κατώρθωσεν ήδη νά ϋπο- βιβάση τα τέλη της έπ' ωφε¬ λεία τοΰ ΚοινοΟ. Τιιλεγραφεΐτε νί& Εβ- βΙβΓΠ. ΔΓ δλας τάς χώρας τού κόσμου, εξαιρέσει των Βαλκανικών, δέν ύπάρχουν άπό 1ης Νοεμβριού τέλη κα¬ τωτέρα των τής ΟβΒΙβ &ηά νΐΓβΙβββ ΐΛά Άνάγκη σκέψεως δέν υ¬ φίσταται πλέον διά την εκλογήν τής τηλεγραφικής ύδοΰ. Διευβΰνατε τό τηλε- γράφημά σας νί» ΕΒβΙβΓπ καί θά τόχ6τε άντί εύθηνοτά- των τελών δλων των πλεονε- κτημάτων μιθς τελειοτάτης τηλεγραφικής υπηρεσίας. —Διά τούς φοιτητάς. Κατόπιν συνεργασίαν τοΰ ύ· πουργοΰ Παιδεία; μετά τοϋ πρυ- τάνεως τοϋ Πανεπιστημίου, άπβ- φασίσθη όπως ισχύση καΐ εφέτος ό προατατευτικό; νόμος περί θυ- μάτων πολέμου διά τού; ίιιτο- ψηφίους φοιτητάς τού Πανεπιστη¬ μίου, θϋτω, ανεξαρτήτως καΐ καθ' υπέρβασιν τοϋ καβοριζομέ- νου όρίου θά είσαχθοϋν είς τό Πανεπιστήμιρν καΐ οί φοιτηταΐ ο! όποΐοι είνε'θύματα πολέμου καίσυνεκέντρωσαν κατά τάς έξί- τάσεις τόν βαθμόν 20. —Τα μαθήματα αύτοπροστα- σίας. Ή ανωτέρα Διοίκησις άντιαε- οπορικής αμύνης ανεκοίνωσεν ότι τα μαθήματα αΰτοπροστασί· άς τοϋ άμάχου πληθυσμοϋ έ- παναλαμβανοντατ είς την πρω¬ τεύουσαν. Δέν άποκλείεται ή 8- πανάληψις αυτή νά ίσχΰαιι καί διά τάς επαρχίας αποστελλομέ¬ νων άναλογων όδηγιών εί; τάς ίνδιαφερομένας αρχάς. ■ ■■ ■■■■■■ εί ■■■■ εί ■■■■■■■■■■■■■■■■■» ΤΟ ΦΗΜΙΧΜΕΝΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΡΑΓΙΟΝ εε1 -ίΛΓ.Κ Τό Φημισμένο Αμερικανικόν Κραγιόν διά τα χείλη σας, μέσα σέ κομφές άσημένιες θήκες, μέ τό λεοτόν καί ω¬ ραίον όρωμά τού. Τατουάρετε τα χείλη σας μέ τό έλκυοτικόν Κρσγιόν ΤΑΤ- ΤΟΥ. ΕΤνσι τό πλέον διορκές, Λιαψανές καί υγιεινόν. Τό Οελκτικόν ζωηρόν χρώμα τού π&ρα;ιένει στά χείλη όσον θε- λετε περισσότερον. Τό ΤΑΤ- ΤΟΥ δέν περιέχει οθτε λίππ οθτε γόμες όπως δλλα κοινά άνιξίτι·>,λα κραγιόν πού κά¬
  μουν τα χείλη οκλορά, οτεγνά καϊ ρυτιδωμένα. Τό ΤΑΤΤΟΥ
  διατηρεϊ τα χείΧο. μαληκά ύγρά καί λίΐα. Θά σάς απαλλάξη,
  δέ άηά τόν συχνήν συνήθειαν τού νά λείχετε τα χείλη
  σας. Τό ΤΑΤΤΟΥ έ.ηανα^έρει τα χείλπ σας καΐ τα κάμνει νε-
  σνικά, προκλητικά καί έπιθιψπά.
  Ο ΤΑΤΤΟΥ (Μεναλο μίνιβος) ΑΠΟΧΡΩΙΕΙΣ: Κόραλ. Χαβάΐΐν, ΝατιρΙΧ,
  Παστέλ καί ΈξωτΐΛ.
  ·ΤΑΤΤθΥ-ΙΑΒΕΤ2ί'ΛίσαΤον μίγε6ο·ς) ΑΠΟΧΡΠΐεΐΣ ■ Τάντζίριν, ΦλίΓμ,
  (Φλογας) Νατιρίλ, Μπλός καΐ Ζόννκλ
  ΤΑΤΤΟΟ ΙΝΟ. ΟΗΚΑβΟ 111$,
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣ£2ΠΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 20*
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΥΠ· ΑΡΙΘ. 48, 49. 50 · ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. 26.900
  Πωλοΰνται είς τα καταοτήματα Έμμ. Καβαλάκη, Λεμ¬
  πιδάκη—Ζαφειροπούλου, Γ. Α. |Τζανάκη καί Γ. Παπαδάκη
  «Λούξ».
  11ΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΔΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Έμμ. Πετράκη κατοί-
  κοι» Μαγαρικάρι Πυργιωτίσσης.
  Κατά
  Τής έν Κοκκίνω Πύργω έδρευ-
  ούσης Άνωνύμου Έταιρείας υπό
  την Ιπωνυμίαν «Άνώνυμος Βιο-
  μηχανική Έταιρεία Μεσσαράς».
  Ή καθ' ής τό παρόν πρόγραμ-
  μα Έταιρεία καίτοι έπετάγη νο¬
  μίμως διά τής υπό χρονολογ. 12
  Σεπτεμβρίου 1ΗΓ>7 έπιταγής μου
  ώς δείκνυται έκ τοΰ υπ' άριθμ.
  5229 έπιδοτηρίου τοΰ δικαστικοΰ
  κλητήρος τοΰ Πρωτοδικείου Η¬
  ρακλείου Έμμ. Χουστουλάκη νά
  μοί καταβάλη δυνάμει καί πρός
  εκτέλεσιν τής ύπ' άριθμ. 2010
  τοΰ 193<ϊ όριστικής καί τελεαιδί- κου αποφάσεως τοϋ Πρωτοδικείου Ηρακλείου διά κεφάλαιον τόκους κα'ι εςοοα μέχρι τής έπιταγής δραχ. 324!>!Ι άπέσχε μέχρι σήμε¬
  ρον νά μέ πληρώση.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοΰ ανωτέρω
  ποσοϋ των δραχ. 32409 των τόκων
  άπό τής έπιταγής (πλήν των τό¬
  κων επί των τόκων) καί τώνέξόδων
  μέχρις έξοφλήσεως εκτίθημι είς
  —Ό νέος άστικός κώδιξ.
  Καθ' όσον άφορά την τελικήν
  πεξεργασίαν τοϋ νέου Άστικοΰ
  ίώδικος, κληροφοροϋμεθα ότι
  καταβάλλβται φροντίς οπω; αυ-
  η επαναληφθή προσεχώς. Πρός
  οΰτο θά καταβλπθοϋν ενέργει¬
  αι διά την εξεύρεσιν των άναγ-
  καίων πιστώσεων,
  αυνεόριάσεις τή;
  παιτοΰν ωρισμένας δαπάνας. Ή
  τελική αυτή έπεξεργααία θά ατρα-
  φξΐ κυρίως περί τα ζητήματα τού
  ΟΙκογενειακοϋ Δικαίου, καθ' 6·
  σον αί περΐ γάμου διατάξει; τοΰ
  σχεδίου κρίνονται τόσον ηαρά
  τής Έκκλησίν;, όσον καΐ παρά
  των πλείστων έκ των παρ' ημίν
  ομομαθών ώς υπέρ τό δίον ~
  ,ευθεριάζουβαι.
  δημόσιον αναγκαστικόν πλειστη-
  ριασμόν τό επόμενον άκίνητον
  τής καθ' ής τό παρόν ένυπόθη-
  κόν μοί διά την ανωτέρω άπαί-
  τησιν ήτοι άγροΰ εκτάσεως 1 1)2
  μουζουρίου κειμένου είς θέσιν
  «Βλαχιάν» τής κτηματικής περι
  φερείας τοΰ χο)ρίου Τυμπάκι τοΰ
  όμωνύμου Δήμου καί Είρηνοδι
  κείου Μοιρών ύποθηκοφυλακείου
  Βόρρων συνορ. δρόμΐι), ποταμώ
  καί θαλάσση.
  Ό πλειστηριασμός τοΰ ανωτέ¬
  ρα! ακινήτου γενησεται ένώπιθ'
  τοΰ Συμβολαιογράφου Μοιρών Εμ
  Κονιωτάκη ί] τοΰ νομίμου άνα-
  πληρωτοθ τού καί έν τώ δημοσία)
  γραφείω τού κειμένω έν τω χω-
  ρίφ Βόρρων την 19 Δεκεμβρίο
  1937 ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  10—12 π. μ. ένθα καί 2τε κα-
  λοΰνται οί ένδιαφερόμενοι.
  Κλητήρ άρμόδιος ένεργησάτω
  Ιν προκειμένον τα νόμιμα.
  Έν Ήρακλείφ τή 2 Νοεμβριού
  1937.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοΰ
  Ιπισπεύδοντος καί παραγγέλλον-
  καθ' όσον «Ι
  έπιτροπής ά-
  έ-
  —Διά την σύλληψιν ή κατά-
  δοσιν φυγοδίκων.
  Διά δημοσιευθείσης είς την Ε¬
  φημερίδα της Κυβερνήσεως απο¬
  φάσεως τοϋ ΰφυπουργοΰ τής Δη¬
  μοσίας Ασφαλείας κ, Μανιαδάκη
  προκηρύσσεται άμοιβή 20.000
  δραχμών διά την αποτελεσματι¬
  κήν κατάδοσιν τοϋ κρηαφυγέτου
  ή την σύλληψιν των φυγοδίκων
  Άχ. Φραγκοφύλλη καΐ Χρ. Τζί-
  τζου.
  —Διά την τιμήν τού ελαίου.
  Υπό τοΰ Κοινοτικόν Συμβουλί-
  ου Χρωμοναστηρίου ' Ρεθύμνης
  έστάλη πρός την κυβέρνησιν τη-
  λεγράφημα σχετικόν μέ την πτώ¬
  σιν των τιμών τοϋ ελαίου καΐ
  την ανάγκην λήψεως συατηματι-
  κων μέτρων πρός αποφυγήν ζή-
  μ ιω ν μεταξϋ των πτωχοτερων π«·
  ραγωγικών τάξεων.
  —Δωρεαι.
  Ή οΐκογβνεια κ. Ση. Νπογδά-
  νου κατέθεσε ημίν δρανμ. 300 υ¬
  πέρ τοΰ Γεροντομείου ίις μνήμην
  τοϋ αειμνήστου Ιωάννου Μαυρά-
  κη άσφαλιστοϋ.
  Ά γροτική Τραπέζα τής Ελλάδος
  Ύποκατ)μα Ηρακλείου
  Παρακαλοΰνται πάντες οί
  μή πιστοθχοι μας γεωργοκτη-
  ματίαι τής πόλεως Ηρακλεί¬
  ου δπως προσέλθουν είς τα
  γραφεΐα μας μέχρι 15 Νοεμ¬
  βριού 1937 καί μάς δηλώσουν
  τα περιουσιακά των στοιχεΐα
  "ίνα εγγραφώσι πιστοϋχοι.
  (Έκ τοϋ γραφείου)
  τος.
  Τίτος Γβωργιάδης
  Ζητβίται νοσοκόμος ττεττειραμέ-
  νη είς την κλινικήν τοΰ ίατροϋ κ.
  Βρεττάκη μέ καλάς συστάσεις.
  Μισθός ϊκανοποιητικός. Πληρο
  φορίαι παρά τω ίδίψ.
  Ν
  ^
  Ιιί ι
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  5 Νοεμβριού 1937
  120 Ώρα
  ΕΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΑΣ
  ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑ Σ
  ΑίΓΛΙΑΣ ΤΑΛΛΙίΜΑΙ_ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  Ο ΝΤΑΙΒΙΣ ΜΜΝΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗΝ
  ΡΥΒΜΙΣΕΟΣ ΤΟΥ ίΙΗΟΊΑΠΟΗ1ΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Νυκτερινά τηλεγρα¬
  φήματα έκ Βρυξελλών άναφέρουν ότι
  κατά τάς συνεθριάσεις τής διασκεψεω.
  των έννέα αί οποίαι ώς γνωστόν ηρχισα'
  άπό χθές έκεΐ,διεπιστώθη πλήρης συμ
  φωνία αντιλήψεων τής Αγγλίας, Γαλ
  λίας καί Άμερικής επί των άφορο>ντω
  τόν άκήρυκτον Σινοϊαπωνικόνπόλεμον
  ζητημάτων.
  Ό Πρόεδρος τής Άμερικανιχής άν
  τιπροσωπείας κ. Νταΐβις ομιλών έξήρ
  την συμφωνίαν ταύτην, ύπομνήσας συγ
  χρόνως ότι ή ρύθμισις τοΰ Σινοϊαπω
  νικοΰ ένδιαφέρει ί% ί'σου την Εύρώπη
  καί την Αμερικήν, δεδομένου ότι πά
  ράτασις αυτού σημαίνει άναποφεύκτω
  παγκόσμιον σύρραξιν-
  Ή πολιτική κρίσις έν Βελνίω.
  "Εντασις σχέσεων Ίαπωνίας-Άγγλίας
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ
  ΕΙΣ ΔΥΣΧΕΡΗ ΘΕΣΙΝ
  ΑΕΝ ΔΙΕΒΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΒΗ ΣΟΥ ΤΣΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά άγγέλλετ,α
  έκ τής Σαγκάης οί Ίάπωνες περιήλθο
  είς δυσχερή θέσιν παρά τόν ποταμό
  Σοΰ Τσόου. Οί Ίάπωνες παρά τάς ά
  «εγνωσμένας έπιθέσεις των δέν κατώρ
  Οωσαν νά διαβοΰν τόν ποταμόν διά τοΰ
  κυρίου σώματος αυτών καί ούτως ώστε
  νά σώσουν τα τμήματα. τα όποΐα διε
  βησαν αυτόν καί χά όποΐα οί Κινέζο
  άποδεκατίζουν διά συντονιαμενου έκ
  πολλών μερών πυρός μυδραλλιοβόλων.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΟΑ ΦΙΛΟΙΕΗΗΒΗ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ Λ Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Αονδίνου αγ
  γέλλεται ότι ό Βασιλεύς τής Ελλάδος
  Γεώργιος άναμένεται έχεϊ την προσέ¬
  χη Κυριακήν.
  Ό Βασιλεύς Οά φιλθί,εν/ιθή είς τα
  άνάκτορα Βούκιγχαμ υπό τοΰ Ιΐ<ασιλι- κοΰ 'ζεύγους της Αγγλίας. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΑ Τ0 Υ_ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τοΰ άν ·:<αποκριτοΰ μας).—Αναφορικώς μέ την άφιξιν τοΰ Βασιλέως τής Ελλάδος Γε ωργίου είς Παρισίους συνεχίζονται υ πό τοΰ Γαλλικού τύπου τα ευμενή σχό λια έν σχέσει μέ την επίσκεψιν ταύτην καί τό πρόσωπον τοΰ "Ελληνος Βασι λεως. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΠΡΠΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΤΗΣ ΧΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον την πρωΐ¬ αν ό πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς συ¬ νειργάσθη ^'έ τάς αρμοδίας υπηρεσίας, επί των οίκονομικών ζητημάτων έφ* ών κατετοπίσθη. ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά αγγέλλεται έκ τοΰ έξωτερικού είς -εό Γαλλικόν Μα- ρόκον (όπου ώς γνωστόν εγένοντο τε¬ λευταίως ταραχαί μεγάλης εκτάσεως άποδιδόμεναι είς ξένας ύποκινήσεις) συνεχίζονται μέτρα τάξεως υπό των Γαλλικών άρχών. Κατ' άνακοινώσεις τού Γαλλικοΰ στρατηγείου οίαδήπο» τε τοΰ λοιπού έπαναστατική κίνησις των ίθαγενών άποκλείεται. Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα είς Καζαμ.πλάνκαν ευ¬ ρίσκεται ίσχυρά μοΐρα τού Γαλλικοΰ στόλου τής Μεσογείου. ΡΩΜΗ (ραδιοφων.) Πληρο¬ φορίαι έκ Βρυξελλών πρός τάς Ιταλικάς εφημερίδας άγ- γέλλουν 6τι ή πολιτική κρίσις συνεχίζεται είς τό Βέλγιον, Λέγεται δτιή παράτασις τής κρίσεως όφείλεται είς άντιδρά σεις τοϋ κόμματος των έργα- τικών. —Είδήσεις έκ Τόκιο πρός τάς ιδίας εφημερίδας άγγέλ- λουν δτι σήμερον συνήλθεν έκεΐ τό Υπουργικόν Συμβού¬ λιον είς πολύωρον συνεδρία¬ σιν. Πολλοί των ύπουργών έ- τάχθησαν υπέρ τής διακοπής των σχέσεων μέ την Αγγλί¬ αν, κατόπιν των τελευταίων έν Σαγκάη Άγγλοϊαπωνικών επεισοδίον. Αί Ιταλικαι έφη- μερίδες άναφέρουν έπίσης δ- τι πληροφορίαι έκ Βαλενθίας παρουσιάζουν τούς κυβερνη- τικούς ώς έμφορουμένους υπό άνησυχιών κατόπιν των άγ- γελλομένων δια γενικήν επί¬ θεσιν των έπαναστατών εναν¬ τίον τού μετώπου τής Μαδρί¬ της. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Ή πα- ρουσία τοΰ φόν Ρίμπεντροπ είς Ρώμην σχολιάζεται υ¬ πό των Γαλλικών εφημερίδων δυσμενέστατα. Δέν έπιτρέπε- ται γράφουν αί έψημερίδεςαυ- ται, είς στιγμάς τόσον κρισί¬ μους διά την ειρήνην καϊ ένώ γίνονται συμφωνίαι είς τό Λονδίνον είς τάς οποίας συμ- μετέχει ή Ιταλία, νά άποσκο- πήται άπό τής άλλης πλευ- ράς ούσιαστικώς, ή ύπονό μευσις των συμφωνηθέντων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).— Αί Αγγλικαί έφημερίδες συ- νεχίζουν τα σχόλια αυτών επί τοΰ λόγου τοΰ ΤΗντεν τόν οποίον κρίνουν ικανοποιητι¬ κόν δι' δλα τα Άγγλικά κόμματα, μή δημιουργοθντα δέ πρό παντός ουδέ την πα- ραμικράν πλέον αφορμήν πα- ρεξηγήσεως άπέναντι τής Γαλλίας. Ή άφιξις τοϋ Βασιλέως εις την Γαλλικήν πρωτεύουσαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 4 Νοεμβριού. Ό χθεσινάς Παρισινός τϋπος, δημοσιεΰει τα πρώτα άρθρα τα σχολιάζοντα μέ θερμάς έκ- ψράσεις την άναμενομένην ε¬ πίσκεψιν τοΰ Βασιλέως Γεωρ- γίου είς Παρισίους. Ή εφημε¬ ρίς «Δημοκρατία» δημοσιεόει άρθρον τού Ζεραρ έπαινοΰν- τος τόν συμφιλιωτικόν ρόλον τού Βασιλέως, ό οποίος ηδυ¬ νήθη νά δώση τέλος καί νά ά- ι πομακρύνη τοΰς σίματηρούς| έσωτερικούς αγώνας. Άπό | 15 μηνών, λέγει, ή Ελλάς, υ¬ πό πατρικήν κυβέρνησιν, δί¬ δει τό έκπληκτικόν θέαμα έ- παναφορας τής τάξεως. Α¬ ποτελεί σήμερον μίαν δύνα¬ μιν, την όποιαν όφείλουν νά ύτιολογίζουν. Λαμβάνει ούτω άπό έξωτερικής πολιτικής ση¬ μαντικήν σημασίαν έν τή Με¬ σόγειω. Ό στρατηγός συμπεραίνει δτι ή Ελλάς άρχει τής άνα- τολικής Μεσογείου διά των έ- κατοντάδων των νήσων της. Ή Δύναμις ή όποΐα θά έχη μετ" αυτής την Έλλάδα, θά είνε κυρίαρχος τής άνατολι- κής Μεσογείου. Υπό τούς δ- ρους αϋτοΰς δύναται τις νά νοήση τό ενδιαφέρον τής επι¬ σκέψεως τοΰ Βασιλέως Γεωρ- γίου. Ή εφημερίς «Έποχή» υπό τόν τίτλον «Γεώργιος Β' τής Ελλάδος πατριώτης δοκιμα- σθείς έν τή έξορία, παλαιάς μαθητής τής Σορβόννης» δημο- σιεύει έξ άλλου μακρόν άρ¬ θρον έξαΐρον τόν συμφιλιωτι¬ κόν ρόλον τοΰ Βασιλέως, ό ο¬ ποίος κατά την έξορίαν τού έν Λονδίνω επεδόθη είς την μελέτην τοΰ μηχανισμοΰ κυ¬ βερνήσεως τάξεως καί έτελειο ποίησε την μόρφωσιν τού ώς νεωτέρου μονάρχου. «Ευθύς άπό της έπανόδου τού είς τόν θρόνον ιιαρεχώρησεν εύρεΐαν άμνηστείαν καί ηκολούθησε την προσπάθειαν τής έθνικής συμφιλιώσεως. «Παρά τάς προσπαθείας τού έστάθη αδύνατον νά σχηματί¬ ση κυβέρνησιν έθνικής ένότη- τος. Έν τώ μεταξΰ οί κομ¬ μουνισταί προεκάλουν εύρυ- τάτας ταραχάς καί έδημιούρ- γουν αύτονομιστικόν μακε- οονικόν κίνημα, τοΰ όποίου ή πρώτη άπήχησις υπήρξαν αί αιματηραί άπεργίαι τής Θεσσαλονίκης. Πρό τοΰ κιν- δύνου ό πρόεδρος κ. Μεταξάς προέβη είς την διάλυσιν τής Βουλής. Ή άλλαγή εγένετο είρηνικώς. Ό κ. Μεταξάς ε¬ πεδόθη είς την οικονομικήν καί εθνικήν άνόρθωσιν τής Ελλάδος». Ή κίνησις των έλαιολάδων εις την διεδνή αγοράν. Πληροφορίαι έν σχέσει μέ την σημειωθεΐσαν κίνησιν των έλαιολάδων είς την αγοράν εσωτερικόν, άναφέρουν ποι- άν τίνα χαλάρωσιν των τι- μων λόγω των νέων άφίξε- ων φορτίων νέας εσοδείας. "Οσον άφορά την εξαγω¬ γήν είς τό εξωτερικόν, οί έξα- γωγε'ις διατελοΰν έν άναμο- νή τής διευθετήσεως τοΰ ζη- τήματος τής έξαγωγής είς Ιταλίαν μέσω κλήριγκ, όπότε θά επιτευχθή ή πραγματο- ποίησις άρκετών εργασιών. "Ηδη έκ τής άγορδς ταύτης ύπάρχουν προσφοραί διά λαμ- πάντε, παράδοσις Νοέμβριον, πέριξ τοΰ έπιπέδου των Λ. Ά. 52—54 κατά τόννον. Σχετικάς μέ την κατάστα¬ σιν των έλαιολάδων είς την διεθνη" αγοράν, αί αύται πλη¬ ροφορίαι παρουσιάζουν ταύ¬ την μάλλον άδρανοΰσαν επί τοΰ παρόντος. Είς "Ιταλίαν σημειούται καί τάσις ύποτιμη- τική, ύπολογιζομένης τής πτώ¬ σεως των τιμών άπά 30—40 ο)ο κάτω των μέχρι τούδε ύ- ψηλών έπιπέδων. Είς την αγοράν Μασσαλί¬ ας αί τιμαί των λαμπάντε πάσης προελεύσεως υπεχώ¬ ρησαν αίσθητώς λόγω της πτώσεως τοΰ φράγκου. ΤΟ ΔΗΙΥΙΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΛΙΑ ΤΟΝ χ- ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τό Δημοτικόν συμβούλιον συνεχίσαν την συνεδρίασιν αύτοΰ έξέφρασεν πρός τόν κ. Δήμαρχον καί τάς αρμοδίας δημοτικάς υπηρεσίας τάς ευ¬ χαριστίας αύτοΰ διά τα λη¬ φθέντα μέτρα πρός ανακού¬ φισιν των θυμάτων τής νερο ποντής τής 17 παρελθ. μηνός. Έν συνεχεία ενέκρινε την ε¬ πισκευήν των γεψυρών Μα¬ σταμπά καί Μέ,σα Κατσαμ- ΟΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ πά. Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΦΕΑΡΟΤΛΐνΐΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Κατά πληροφορίας αρμοδί¬ ως παρασχεθείσας τό ζήτημα τής οργανώσεως των έφεδρο- ταμείων Κρήτης θά αποτελέ¬ ση αντικείμενον είδικής συ¬ σκέψεως των κ. κ. Νομαρχών Κρήτης συνερχομένων επί τού¬ τω είς Χανιά την προσέχη Κυ¬ ριακήν. ΚΑΤΑΔΙΚΗ Τό ΚακουργιοοικεΙον Ρεθύμνης περατώσαν την δίκην εναντίον τοΰ Ιωάννου Βοργιά έκ Κατσαμπά Ηρακλείου κατηγορουμένου δι" ά προμελέτητα τραύμαχατοΰέπέβαλεν ποενήν4 μηνών διά τήνκατηγορίαν αύτην καί έτέρων 4 μηνών διά ήν όπλοχρησίαν. ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ Εδημοσιεύθη Διάταγμα διά τού όποίου ουνιστάται τηλε¬ φωνικόν Γραψιΐον είς Μαρ- μακέττον Λασηθίου. Διά δημοσιευθέντος άναγ- καστικοΰ νόμου όρίζεται δτι οί μετ" ευδοκίμους έξετά- σεις έξερχόμενοι εφεξής των Στρατιωτικών Σχολών Εύελ- πίδων, Δοκίμων καί Ίκάρων δικαιοΰνται νά εγγράψουν ά¬ νευ έξετάσεων είς οιανδήπο¬ τε σχολήν των Πανεπιστημί- ων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΗΙΥ10ΔΙΔΑΣΚΑΛ0Ι Η ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΕΦΕΛΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ ύπουργείουτής παιδείας υπε¬ γράφη καί άλλη ϋπουργική πράξις διορισμοϋ 164 νέων δη- μοδιδασκάλων, ΣΤΡΑΤΟΛΟΠΚΑ Την προσέχη Τετάρτην θά συνέλη είς συνεδρίασιν πρός εξέτασιν διαφόρων ύποθέσεων στρατολογικής φύσεως τό δι· αρκές Στρατολογικόν Συμβού¬ λιον Ηρακλείου. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬ χάς εκοινοποιήθη υπό τοϋ ύ- πουργείου Οίκονομικών ή κυ- ρωθεΐσα έλληνοϊταλική σύμ¬ βασις εκμεταλλεύσεως εναερί- ων γραμμών Οπερθεν των δύο χωρών. Διά διαταγής τοΰ ύπουρ- γείου των Στρατιωτικών κα- λοΰνται πρός κατάταξιν άπό 1—3 Δεκεμβριού είς τάς σχο- λάς ΰποψηφίων έφέδρων αξι¬ ωματικών οί παρουσιασθέν¬ τες είς τα κατά τό παρελθόν έτος λειτουργήσαντα στρατιω τικά συμβοΰλια καί έπιλεγέν- τες παρ' αυτών ώς τακτικοί, συμπληρωματικοί ύπεράριθ- μοι ύποψήφιοι έφεδροι άξιω- ματικοί κλάσεως 1937 ώς καί οί μετ" αυτών ύπόχρεοι. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΡΥΟΞΥΛΕΙΑΣ Δι' ύπουργική"ς αποφάσεως άπαγορεύεται άπό 1ης Ία- νουαρίου 1938 ή έξαγωγή είς οιανδήποτε χώραν καρυοξυ- λείας έν γένει. ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Διά δημοσιευθέντος διατάγ- ματος καθορίζεται δ τρόπος διενεργείας τοΰ διαγωνισμου διά την κατάταξιν δοκίμων άνθυποσμηναγών μηχανικών τής Β. Άεροπορίας. 30 Πρωινη Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΩΝ Α Γ Γ Λ Ο Η ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ ΑΙΜΜΑΤΙΚΟΥΣΑ^ΡΟΣΟΠΟΥΪ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΡΧΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτού μας).—Είς Παρισίους προ- *αλεΐ, κατά τηλεγραφήματα εκείθεν, ζωηράν εντύπωσιν ή απόφασις των "Αγ. γλων νά άποστείλουν είς τα τμήματα τής Ίαπανίας τα κατεχόμενα παρά τοΰ στρατού τοΰ Φράνκο διπλωματικάς άντιπροσώπους.ΊΙ εντύπωσις αυτη^είνχι τόσον μεγαλυτέρα όσον αίφνιδία είνε ή απόφασις αυτή. Οί Γάλλοι σχολιάζοντες την εν λόγω απόφασιν, ήτις θεωρεϊται άρχή άναγνω- ρίσεως τού «Ι»ράνκο, την άπι»δίδουν καί είς ενεργείας τοΰ έν Λονδίνω πρεσβευ¬ τού τής Ιταλίας Γκράντι καί βίς σ«ου- δήν ενίων οίκονομικιον κύκλων τού _ί- τυ ενδιαφερομένων δι* ωρισμένα 6ιο· μηχανικά άνταλλάγματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΓΑΑΛΙΑΣ«. ΝΤΕΛΜΠΟΣ ΒΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ_ΣΟΦΙΑΝ ΚΑΙ ΒΕΑΙΓΡΑΔΙ ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων με- ταδίδεται ή πληροφορία ότι ό υπουρ- γός των Εξωτερικών τής Γαλλίας κ. Ντελμπός προτίθεται νά ταξιδβύση είς την Βαλκανικήν έπισκεπτόμενος εκτός τοΰ Βελιγραδίου καί την Σοφίαν. Είς τό ταξίδιον τοΰ Γάλλου υπουργού ά- ποδίδεται έξαιρετική σημασία ώς μέλ- λοντος νά άποσαφηνίση την πολιτικήν τής Σερβίας καί Βουλγαρίας ώς πρός την θέσιν αυτών είς τάς τελευταίας διε- θνεΐς ζυμώσ&ις. Ειδικώς όσον άφορά την Γιθυγκοσλαυΐαν τό ταξίδιον τού κ. Ντελμπός, πραγματοποιούμενον με- τά την επίσκεψιν των Παρισίων υπό τοΰ Γιουγκοσλα,ύου πρωθυπουργού, θά δια πιστώση ώς άναμένεται|τό άδιάσπαστον των σχέσεων αυτής μέ την Γαλλίαν. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας).—Τα δελτία των πο· λ&μικών έπιχειρήσεων έν "Ισπανία άνα¬ φέρουν σήμερον έντονον άεροπόρικήν δράσιν είς τα μέτωπα ταύτης. Ηαρε- τηρήθησαν έπίσης καί μεγάλαι μετακι- νήσεις στρατοΰ άπό μέρους των Έ- Ονικών αΐτινες άποδίδονται είς την πρόθεσιν αυτών νά ένεργήσουν συντό¬ μως γενικήν επίθεσιν. Η ΓΕΝΙΚΗΝ ΥΦΕΣΙΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας). — ι*»,» αρμοδίας άνακοινώσεις ή κακοκαιρία σημβιώνει έν Ελλάδι ϋφεσιν μέ τάσεις μάλιστα γε¬ νικωτέρας βελτιώσεως. ΓΓό ίδιον, κατά σχετικά τηλεγραφήματα, παρατηρείται εν Ευρώπη. Η ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ Τό άρχηγεΐον Χωροφυλα- κής έκοινοποίησε πρός τάς αρμοδίας αρχάς εγκύκλιον έν τή όποίοι άναφέρονται τα προσόντα των βουλομένων νά καταταχθώσιν ώς οπλίται είς τό δπλον τής Βασιλικής Χωροφυλακής. ' ΕΝ ΛΟΝΑΙΝΟ ΒΕΟΡΕΙΤΑΙΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ Η ΠΟΑΕΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΥΗΟΥ ΓΑΛΑΙΑΪ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας)---Τηλεγραφοΰν έκ Αονδίνου ότι οί Άγγλικοί ημ'&ΛΐΛ»»,· μοί κύκλοι ανησυχούν έκ τής συνεχιζο- μ.ένης καί εντεινομένης εισέτι πολεμικής τού Ίταλογαλλικοΰ τύπου κατόπιν τής αναχωρήσεως έκ Παρισίων τοΰ πρεσβευ¬ τού τής'Ιταλίας κ. Τσερούτι. ΟΙ ΚΑΙ ΑΙ 'ΔΙΑ8 ΕΣΕΙΣ _Α©ΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τοϋ άνταποκρι- του μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Λονδίνου ότι η Αγγλικη δημοσία γνώμη συνηγορεΐ υπέρ της μελετης διά την άρσιν των έμπορι- κων φραγμών μεταξύ των Κρατών, την οποίαν είσηγήοει τού Λοΰδ Τζώρτζ συνε¬ ζήτησε προχθές ή Αγγλικη β