94997

Αριθμός τεύχους

4708

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

6/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  κλων
  ιώς όϊ»»
  ' ςίδι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΙΆΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1 8
  Τιμη
  ά φύλλον
  Δραχ 2
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ί ΓΟΧ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *708
  Τ Ο ΤΑΞΙΔΙΟΝ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΈΩΡΠΟΥ
  Ό Βασιλεύς Γεώργιος ευ¬
  ρίσκεται άπό ημερών είς τα-
  ξίδιον άνά τάς πρωτευούσας
  των τριών μεγάλων δυνάμε-
  ων τής Λύσεως, Ιταλίας,
  Γαλλίας καί Αγγλίας. Ήδη
  επεσκέφθη πρό ημερών την
  Ρώμην, χθές έφθασεν εις
  Παρισίους καϊ αυριον θά εύ-'
  ρίσκεται είς τό Λονδίνον.
  Είς την Ρώμην, ό Βασιλεύς
  συνωμίλησε μετά τού Ιτα¬
  λού δικτάτορος κ. Μουσο¬
  λίνι καί τοΰ ύπουργοΰ των
  εξωτερικών Κόμητος Τσιάνο,
  συνηντήθη δέ καί συνομί¬
  λησε ν έπίσης είς τό έν Σάν
  Ροσόρε έξοχικόν άνάκτορόν
  τού, μετά τοΰ Βασιλέως Βί¬
  κτωρος Εμμανουήλ. Είς Πα¬
  ρισίους έπίσης ό "Ελλην ή-
  γεμώνέσχεν επανειλημμένας
  συνομιλίας τόσον μετά τοΰ
  Πρόεδρον τής Δημοκρατίας
  κ. Λεμπρέν όσον καί μετά
  τοΰ Γάλλου πρωθυπουργόν
  κ. Σωτάν καί τοΰ ύπουργοΰ
  των εξωτερικών κ. Ντελμπός.
  Είς τό Λονδίνον δέ οπου
  καί θά παραμείνη επί μα-
  κρότερον διάστημα, ώς φιλο-
  ξενούμενος τοΰ Βασιλικοΰ
  Ζεύγους εις τα άνάκτορα
  τοΰ Βούκιγχαμ, ό Βασιλεύς
  Γεώργιος θά έχη ωσαύτως μα¬
  κράς συνομιλίας τόσον με¬
  τά τοΰ "Αγγλου Βασιλέως
  όσον καί μετά τοΰ πρωθυ-
  πουργοΰ κ. Τσάμπερλαιν,
  τού ύπουργοΰ των εξωτερι¬
  κών κ. Ήντεν καί των άλ-
  λων επισήμων κυβερνητικών
  κύκλων τής Αγγλίας καΐ
  των διπλωμάτην πού εχουν
  συγκεντρώση την εποχήν
  αύτην είς την Αγγλικήν
  πρωτεύουσαν. Αί συνομιλί-
  αι δέ αύται τού "Ελληνος
  Βασιλέως μετά των Ήγεμό-
  νων καί των Κυβερνητών
  των Μεγάλων Εύρωπαϊκών
  Δυνάμεων, είναι πιστεύο¬
  μεν άρκετά τεκμήρια καί ά-
  ποδείξεις,τής μεγίστης σημα-
  σίας πού προσλαμβάνει τό
  Βασιλικόν ταξίδιον. Συγ¬
  χρόνως ομως παρέχουν την
  βεβαιότητα καί την πεποί¬
  θησιν ότι θά αποβή εξόχως
  έξυπηρετικόν των συμφερόν-
  των τής χώρας μας.
  Ό Βασιλεύς Γεώργιος, γνώ-
  ριμος καί συμπαθής, λόγω
  τής μακράς παραμονάς τού
  ι. έν Εύρώπη, τόσον είς τούς Ή
  γεμόνας όσον καί είς τούς κυ
  βερνήτας των τριών Κρατών
  πού έπισκέπτεται, συνετός
  ά^ρχων όσον καί όξυδερκής,
  είναι βέβαιον ότι θά επιτύχη
  νά καταστήση περισσότερον
  αγαπητήν καΐ συμπαθή την
  χώραν Τού είς τάς Τρείς Με¬
  γάλας Εύρωπαϊκάς πρωτευ-
  ούσας· καί ότι οχι μόνον θ'
  ανανεώθη άλλά καί θά έπαυ-
  ξήση την φιλίαν καΐ
  τόν θαυμασμόν των τριών
  μεγάλων λαών τής Λύσεως
  πρός τό Ελληνικόν Έθνος.
  Καΐ τούτο θά άποτελή μέγι¬
  στον κέρδος. Διότι δέν ύπάρ-
  χει μεγαλύτερον καΐ πολυ¬
  τιμότερον άπόκτημα δι" Ινα
  μικρόν λαόν, άπό την φιλί¬
  αν, την αγάπην καΐ την συμ
  πάθειαν των ίσχυρών τής γή?·
  "Επειτα, τό ταξίδιον τοΰ Βα¬
  σιλέως, πραγματοποιούμενον
  είς μίαν τόσον κρίσιμον διά
  την τύχην τής είρήνης καί
  τού πολιτισμόν τής Εύρώπης
  εποχήν, ελπίζομεν ότι θά
  συμβάλη οχι μόνον είς την
  περιφρούρησιν τής ασφαλεί¬
  ας καΐ τής γαλήνης τής χώ¬
  ρας μας άλλά καΐ είς
  την εξασφάλισιν τής εύρω-
  παϊκής γενικώτερον. Διότι
  είναι μέν μικρά ήδυναμιςτής
  Ελλάδος, άλλά λόγω τής γεω
  γραφικής της θέσεως άποκτά
  σπουδαιοτάτην στρατηγικήν
  αξίαν έν τη Άνατολική Με¬
  σόγειω- καΐ άπό τής απόψεως
  αυτής ό ρόλος της είς τάς
  συντελουμένας σήμερον δι¬
  πλωματικάς ζυμώσεις προσ-
  λαμβάνει εξαιρετικήν αξίαν
  καΐ βαρύτητα.
  Καΐ δεδομένου ότι ή Ελ¬
  λάς, τοποδετημένη είς τό
  ίΐΛ«ίσ»ον τ«*ν είρπνβφίλων
  δυνάμεων, καΐ συνεργαζομέ-
  νη στενώς μετά των Βαλκα¬
  νικών συμμάχων της πρός πε¬
  ριφρούρησιν τής ησυχίας καΐ
  τής γαλήνης έν τη Χερσο-
  νήσω τού Αϊμου καΐ τη Ά¬
  νατολικη Μεσόγειω, θά προ¬
  σπαθήση νά μείνη μακράν
  πάσης ενδεχομένης συρράξε-
  ως,δένπρέπει νά φαίνεται πα-
  ράδοξον ότι ειμπορεί νά παί¬
  ξη σπουδαίον ρόλον είς την
  προσπάθειαν απομακρύνσεως
  των κινδύνων τού πολέμου.
  Ό Βασιλεύς λοιπόν Γεώρ¬
  γιος, είρηνοποιός είς τό εσω¬
  τερικόν θά άναδειχθή ασφα¬
  λώς καΐ καλός καΐ άξιος έρ-
  γάτης τής είρήνης καΐ είς
  τό εξωτερικόν οπου ευρίσκε¬
  ται ήδη·
  τωρινών Άλλοι έν τούτοις, πο-
  λύ περισσότεροι, ΰποστηρίζουν ό¬
  τι ύπάρχει βασικό σφάλμα στήν
  άντίληψι αυτή: Ό κόσμος των
  περασμένων είνε ενα ειδος Ιπιβι-
  ώσεως στή μορφή των τωρινων
  Έχει ετσ;—ή μπορε: νά έχη—ό
  «έξωφλημένος» τή χαρά—μιά χα¬
  ρά ήθική βεβαία—ότι οί Ιπίγονύί
  τού άποτελοΰν άντικατοπτρισμάν
  τής ιδικής τού ζωής καί τής ι¬
  δικής τού οράσεως. Τα περασμέ-
  να πίρνουν αάρχχ καί όστά πά¬
  λιν καΐ γίνονται...τωρ;νά. Ή
  ζωή συνεχίζεται μέ τόν ΐδιο ρυθ-
  μ& καί την ιδία ζέσι. Ό πα-
  ραμερισμένος παρηγορεϊται καί
  χαίρεται. "Οπως παρηγορεΐται
  χαί χαίρεται ΐσως καί ή γέρι-
  κη έληά, πού ή μαργιόλα τύχη
  αφήκεν άπείραχτη, στόν άνθισμέ-
  νον Ιλαιώνα ..
  ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΓΕΡΙΚΗ[ ΕΛΗΑ
  Ή ελγ;ά τοΰ Μαβίλη είς τό Τόπ
  Άλτί...Εΰρημα, θά πήτε. Κάθε αλ-
  λο. Ή έληά είνε κάτι δεμένο μέ
  την ποίησι,δπως καί μέ την Κρή-
  τη. "Οταν την παρουσίαζεν ο ή'-
  ρως ποιητής είς τό άριστοτεχνικό
  τού έκεϊνο ηα^/ϊχο καί σέ μίαν
  άπδ τί; χαρακτηριστικώτερες φυ-
  σιογνωμίες της, είχεν ύπ' δψιν
  τού δλην την Έλλάδα καί φυσικά
  την Κρήτη, ή όποία άλλως τε, εί¬
  χεν άπασχολήσει εϊδικώτερα, τάς
  έθνικάς πεποιθήσει; τού.
  Άλλ' άς Ιλθωμε στήν έληά. Χά
  ρούμενος—τότε πού τόν εΐδα—ό
  έλαιώνας των περιχώρων. Πέρα
  ώστόσο άπό τίς εληές, τίς σφρι-
  γηλές καί γόνιμες, πού Ικλιναν
  άπό τόν καρπό, υπήρχεν ή γέρι-
  κη έληά—ή σαφρακιασμένη—πού
  στέκονταν έκεΐ άπό συγκατάβασι
  τοΰ χρόνου:
  Στήν κουφάλα σου
  έφώλιασε μελίσσι,
  γερικη έλήά
  που γέρνεις μέ τή λίγη,
  5άδα
  (
  π' άκόμα σέ τυλίγει
  σα νάθελε
  να σέ νεκροστολίση.
  Ό ιδιοκτήτας καθώς'τήν έπλη-
  σιάζαμεν εύλαβικά, ήλθεν σάν ά-
  πήχησι στίς σκέψεις μας:
  —Δέν αποδίδει πλέον...Άλλά
  δέν μπορώ νά την άγγίξω.· Βαστάει
  άπό την Τουρκιά. "Οταν άγόρασα
  τό κτήμα Ενας παληό; δραγάτης
  μοΰ διηγήθηκεν ποίος την έφύτε-
  ψε καί πότε Καί γιατί Ιπρεπε
  νά μείνη στή θέσι της.
  Δέν θέλαμε περισσότερες λεπτο-
  μέρειες Ή έληά έκπροσωποΰσεν
  έναν κόσμο. Ι1αλγ]θί «έξωμάχοι»
  έκολάτσισαν στόν Γσκιο της. Άλ¬
  λά καί παληοί βάρδοι τής Κρητι-
  κής ελευθερίας. Άπό τα κονάκια
  τοΰ σκληροΰ κατακτητή ήλθαν έ-
  πειτα Ιίνα καλοκαιρινό δειλινά τα
  χαρέμια τού. Ό παληός πάλιν
  «ντελικανής» των άγρών διαβαί-
  νοντας έπρόσεξεν έ'να «γιασμάκι»
  πού σύρθηκεν έξαφνα γιά ν' άπο-
  καλύψη στιγμιαία γ.ίποιο τρελλό
  χαμόγελο καί δυό μάτια φλογε-
  ρά. Άνεστέναξεν ό νέο; κι' αφη-
  σε τόν καημό τού νά ξεσπάση σ'
  ενα μακρόσυρτο τραγοΰδι.Τόν άνα-
  στεναγμό μέ τό τραγοΰοι τόν πή-
  ρεν ή έληά καί τόν έκαμε Ηρύλο.
  —Την έληά τή δένεις έδώ μέ
  τό «έρωτάρικο κυνήγι» τοΰ ποιη-
  τή—δέν είνε ετσι,
  Αύτό μ' ερώτησεν ό συμπεριπα-
  τητής. Καί δέν είχε μαντεύσει
  κακώς! Γύρω άπό τόν ΐσκιο τής
  γέρικης εληάς έβούιζε τό ήδο-
  νόπαθο εντομο. Έβούιζε ομως
  καί μιά ζωή όλάκαιρη.
  Κάποιος άπό τή συντροφιά υ-
  πενθύμισε:
  —Καί οί πολύ γέροι εχουν
  χαρούμενες στιγμές...
  Δέν τό άπέκρουεν ουτε αύτό
  ή ποιητική διαίσθησι. Στό έ
  πιγραμματικό της δημιούργημα
  γιά την έληά, ωμίλησε γι' άλ-
  λες ψυχές—άδερφάδες τής ψυ-
  χής τής έληας—πού θά μποροϋ-
  σαν νά πεθαίνουν δπως αυτή.
  Ό «έξωφλημένος» Ιχει τόν κό¬
  σμο πού τόν ώμορφαίνει... Με-
  ρικοί ιαχυρι'υονται δτι υπάρχει
  άβυσσος μεταςύ περασμένων καί
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ
  Ή Ίεραρχία τής Ελλάδος
  πού συνήλθε τελευταία είς
  τάς Αθήνας απεφάσισεν έ-
  κτός των άλλων καί την ορ¬
  γάνωσιν σταυροφορίας κατά
  τού ΝεομαλθουσιανισμοΟ Οί
  άγιοι πατέρες τής έκκλησί-
  ας άνησυχοΰν διότι, ώς δι¬
  ατείνονται τα τελευταία χρό-
  νια έπεριωρίσθησαν αί γεννή-
  σεις ιδίως είς τάς πόλεις. Στρέ
  φονται πρός τα ποίμνιά των.
  Καί βλέπουν πρόβατα μέν
  πολλά, άρνία δμως ολίγα.
  Καί κάνουν άφορισμούς κατά
  τής άτεκνίας Καί άπευθύ-
  νουν ευχάς υπέρ τοϋ πολλα-
  πλασιασμοΰ των γάμων καί
  των γεννησεων.
  Δέν έχω σκοπόν ν' άντιτα-
  χθώ είς τάς, άΐτοφάσεις τής,
  Ιεραρχίας Ουτε καί πρόκει-
  ται να ϊσχυρισθώ δτι δέν εί¬
  ναι άληθές τό λεγόμενον πε-
  ρί περιορισμοθ των γεννησεων.
  Διότι τουτο λέγεται υπό των
  ίεραρχών Καί ώς γνωστόν
  χείλη ίερέων,ού ψεύδονται.Ώς
  τόσο δμως δέν συμφωνώ έξ
  όληκλήρου μέ την διαπίστωσι
  τής Ιεραρχίας. Διότι είναι
  μέν άληθές δτι είς τάς μεγά¬
  λας πόλεις έχουν περιορισθή
  όπωσδήποτε οί γάμοι καί αί
  γεννήσεις, είναι δμως έπίσης
  άληθές ότι είς τάς μικράς
  πόλεις καί τα χωρία μας πα-
  ρατηρεΐται έξαιρετική εόγο
  νία. Απόδειξις δτι καί ό πλη-
  θυσμός τής χώρας αύξάνει
  άπό χρόνο σέ χρόνο κατά έ
  κατό καί πλέον χιλιάδες νέ-
  ους πολίτες. Άλλά κι' άν
  ήταν απολύτως άκριβής ή δι-
  σπίστωσις τής Ιεραρχίας καί
  άν πραγματικά έπαρουσιά-
  ζοντο ψαινόμενα Νεομαλθου
  σιανισμοΰ είς την χώραν μας,
  τό γεγονός δέν θάπρεπε νά
  έξηγηθή ώς ένδειξις έκφυλι-
  σμοΰ ή έκτροπής άπό τίς ά-
  γνές θρησκευτικές κι' οΐκογε
  νειακές παραδόσεις. Ουτε καί
  θάπρεπε νά έπιζητηθή ή θερα-
  πεία τοΰ κακοϋ μέ απλούς ά¬
  φορισμούς καί μέ κηρύγματα.
  Τό πρόβλημα έχει άλλη δψι.
  Καί ή λύσι τού πρέπει νά ά-
  ναζητηθή άλλοϋ, μέ άλλο τρό-
  πο. Τό άν είς τίς μεγάλες πο-
  λιτεΐες οί νέοι άποφεύγουν
  τό γάμο σήμερον καί οί ϋπαν-
  δροι προσπαθοϋν νά μην κά¬
  νουν παιδία, δέν πρέπει νά
  άποδώσωμε σ' έκφυλισμό,
  ουτε καί σέ έξάπλωσι τής θε¬
  ωρίας τοΰ Μάλθους πούάλλω-
  στε απεδείχθη τελείωςέσφαλμέ
  νη. Κανείς δέν άποφευγει τό
  γάμο σήμερον, μόνο καί μόνο
  γιά νά μένη έλεΰθερος ή για-
  τί συμπαθεΐ τάχα την ελευθέ¬
  ρα πολυγαμία. Καμμιά κοπέλ-
  λα δέν θάθελε νά μείνη χω-
  ρίς τή χαρά τοΰ γάμου.
  Είναι βέβαιο δτι δλες τρο-
  μάσουν μέ την ιδέαν τοΰ γε-
  ροντοκορισμοΰ, μέ τή σκέψι
  πώς θά περάσουν μόνες όλό-
  κληρες τή ζωή των καί θά μα-
  ρανθοΰν σάν άλικα λουλού-
  δια καί θά σβύσουν, πρίν δό-
  σουν τό παρθενικό των σρω-
  μα στό «άρχοντόπουλο» των
  όνείρων των πρίν στεφανωθή
  τό ώραΐο κεφάλι των μέ τ'
  άνθη τής λεμονιάς, χωρίς νά
  όδηγηθοϋν λευκοντυμένες, χα¬
  ρούμενες νυφοΰλες στόν ύμέ-
  ναιο Καί κανένας νέοο,
  καί ό πλέον έπιπόλαιος καί
  έλαφρός, δέν θά έπροτιμοθσε
  τόν άγοραιον έρωτα πού ση-
  μαίνει τόν έσχατον έξευτελι-
  σμό τής ανθρωπίνης υπάρξε¬
  ως, την πλήρη έξουθένωσι,
  άπό τόν άληθινό έρωτα πού
  θά τοϋ προσφερόταν, άγνός,
  ώραΐος, ύπέροχος άπό μιά
  καλή γυναικοΰλα στήν ήρεμη,
  γλυκειά δσο καί ζεστή οίκογε-
  νειακή φωληά των. Καί κανείς
  δέν άποφευγει νά κάμη παι¬
  δία μέ τή σκέψι δτι υστερα ά¬
  πό πενήντα ή έκατό χρόνισ ή
  γή δέν θά χωρή τόν πληθυσμό
  της ! όπως *|διεκήρυσσεν ό
  Μάλθους.Άλλά πώς νά άπο-
  φασίσουν οί σημερινοί νέοι
  νά δημιουργήσουν οΐκογένεια,
  δταν τούς δέρνει ή οίκονομική
  κρίσις καί τούς παραλύει ή
  σκέψις δτι αυριο είναι ένδε-
  χόμενο νά συρθοϋν είς τόν
  πόλεμο καί τή σφαγή, Καί
  πώς θά έκαναν παιδία οί έρ-
  γατικοί των μεγάλων πόλεων
  δταν τούς τρόμαζε ή άνερ-
  γία καΐ τούς έσπάρασσεν ή
  άνέχεια καί ή δυστυχία; Έ¬
  κεΐ βρίσκεται ή άλήθεια καί ή
  έξήγησί της. Καί θά άποδειχθή
  μαζί μέ τη βελτίωσι των δρων
  τής ζωής, πού θά δώση ασφα¬
  λώς νέα μορφή είς τό δημο-
  γραφικό μας πρόβλημα.
  Θά πήτε, δτι τό γάμο καί
  την τεκνοποιία δέν τ' άπο¬
  φεύγουν μόνον οί πτωχοί άλ¬
  λά καί οί πλοΰσιοι. Αύτό δμως
  δέν είνε απολύτως άληθές
  'Γ' άποφεύγουν μονάχα οί
  σνόμπ. Καί δέν άξίζει νά γί
  νεται συζήτησις, ουτε λόγος
  κάν, γι' αύτούς.
  Μ.—
  Ό αστικάς κώδιξ.
  Αί άνακοινώσεις τού κ. Λο-
  γοθέτου σχετικώς μέ την σύν¬
  ταξιν τοΰ νέου ΆστικοΟ κώ-
  δικος ήκούσθησαν μέ πολΰ
  ενδιαφέρον. Έλπίζεται δέ δ¬
  τι θά κατορθωθή νά συνεδρι
  άζη τακτικώτερον ή Έπιτρο
  πή συντάξεως τοΰ κώδικος, ώ-
  στε νά φέρτ) είς πέρας τό συν-
  τομώτερον τό μέγα έργον της.
  Διότι είναι όμολογουμένως με¬
  γίστη άνάγκη ν' αποκτήση καί
  ή χώρα μας κωδικοποιημένον
  αστικόν δίκαιον πού θά μας
  απαλλάξη άπό τόν σημερινόν
  κυκεώνα τής πολυνομίας καί
  άπό πλείστας άπηρχαιωμένας
  διατάξεις τοΰ ρωμαι'κοΰ δι-
  καΐου, άσυμβιβάστους πρός
  την εποχήν μας, τα ήθη, τα
  έθιμα καί τας έν γένει συν¬
  θήκας τής ζωής
  Τό ιατρείον.
  Είς τελευταίαν σύσκεψιν
  των προ ισταμένων τοΰ ύγει-
  ονομικοΰ Κέντρου μετά των
  δημοτικών ιατρών, απεφασί¬
  σθη ή σύντομος έναρξις τής
  λειτουργίας τοΰ λαίκοΰ ία-
  τρείου τού Δήμου, στεγαζο-
  μένου προσωρινώς παραπλεύ
  ρως τοϋ άντιτραχωματικοϋ
  σταθμοΰ. Ή ΐδέα καί ή α¬
  πόφασις τής οργανώσεως καί
  τής λειτουργίας τοϋ λαικοΰ
  Ίατρείου τοϋ Δήμου, υπήρξεν
  όμολογουμένως απολύτως έ-
  πιτυχής καί είναι κατά πάν-
  τα άξιέπαινος. Διότι έπρε-
  πε βεβαία νά υπάρχη, καί
  είς την πόλιν μας έ'¬
  να ιατρείον είς τό οποίον
  νά προσφεύγουν οί άποροι
  καί οί ένδεεΐς καί νά ευρί¬
  σκουν πρόθυμον καί δωρε-
  άν ιατρικήν περίθαλψιν.
  II
  ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ
  Τ1Ν ΑΡΑΕΥΠΚ1 ΕΡΓΟΝ
  Είς την πόλιν μας, καθώς
  καΐ είς όλας τάς πρώτευού-
  σας των νομών τοΰ Κράτου;
  συνεστήθη έπιτροπή έξ αρμο¬
  δίων υπό την προεδρίαν τού
  κ. Νομάρχου, διά την μελέ¬
  την καί εκτέλεσιν των άναγ-
  καιούντων υδραυλικόν καί
  άρδευτικών έργων. Καί δέν
  αμφιβαλλομεν, καθώς έγρά-
  ψαμεν καΐ χθές,ότι ή έπιτρο-
  πή αυτή θά εργασθή μέ ζή¬
  λον, μέ σύστημα καΐ δημι¬
  ουργίαν παλμόν διά την ε¬
  κτέλεσιν των έργων έκείνων
  διά των οποίων θά τονώθη
  ή παραγωγή καΐ θά επιτευ¬
  χθή ή άναδημιουργία καί η
  πρόοδος τής ύπαίθρου.
  Ό προορισμός άλλωστε
  τής Έπιτροπής αυτής είναι
  σπουδαιότητος καΐ τό έργον
  τό οποίον έχει νά έπιτελέση
  είνε τεράστιον. Ό νομός
  μας καθώς καί όλόκληρος ή
  Κρήτη πάσχει συνήθως άπό
  έλλειψιν έπαρκών βροχών.
  Είς την Μεσσαράν ιδία ή
  παραγωγή των δημητριακών
  καθώς καΐ αί δ,ενδροκαλλιέρ-
  γειαι, ύφίστανται κατ' έτος
  κολοσσιαίας ζημίας έξ αίτίας
  τής ξηρασίας λόγω τής ελλεί¬
  ψεως έαρινών βροχών. Καΐ
  "5 εκη καΐ επισήμως καί έκ
  μακράς πείρας,κατόπιν πολυ-
  ετών παρατηρήσεων διαπι¬
  στωθη, εάν κατορθώναμεν νά
  καταστήσωμεν τάς καλλιερ-
  γείας τού τόπου μας ποτι-
  στικάς ή απόδοσις των θά ή¬
  το τουλάχιστον διπλασία τής
  μέχρι σήμερον καί ή παρα¬
  γωγή δέν θά κατεστρέφετο
  ποτέ, οΰτε καΐ θά ύφίστατο
  την παραμικράν ζημίαν.
  Άλλ' ώς άποδεικνύεται έ¬
  πίσης τούτο δέν είναι αδύ¬
  νατον ούτε άκατόρθωτον.
  Είς την Μεσσαράν, τόσον
  είς τό Μονοφάτσι όσον καί
  τό Καινούριον καΐ την Πυρ-
  γιώτισσαν, οπου καΐ αί ζη¬
  μίαι τής γεωργίας έκ τής
  ξηραοίας είναι τεράστιαι
  κατ' Ιτος, η κατασκευή ύ-
  δραυλικών καί άρδευτικών
  έργων είναι καΐ εΰκολος καί
  δυνατή· Αί γενόμεναι γε-
  ωτρήσεις πρός άνόρυξιν άρ-
  τεσιανών φρεάτων απέτυ¬
  χον. Μ έ νού ν ομως άλλοι
  τρόποι, ολιγώτερον ΐσως δα-
  πανηροΐ καί έξ ολοκλήρου
  άποτελεσματικοί. Καί έν
  πρώτοις βεβαία, ή εκτέλε¬
  σις των παραγωγικών-άπο-
  στραγγιστικών έργων, θά
  καταστήση τόσον είς τό Και¬
  νούριον καΐ την Πυργιώτισ-
  σαν όσον καί τό Μονοφά¬
  τσι, μεγάλας έκτάσεις γης
  ποτιστικάς. Άλλά καΐ έκτός
  των έργων αυτών, ό κάμ-
  πος της Μεσσαράς ειμπο¬
  ρεί νά καταστή κατά τό με¬
  γαλύτερον τουλάχιστον μέ-
  ρος τού άρδεΰσιμος, δι' εκ¬
  τελέσεως φραγμάτων καί
  σχπματισμου ύδαταποθηκών
  είς διαφόρους χειμάρρους καΐ
  φαράγγια, όπως ειχε μελε¬
  τηθή καΐ είχεν αποφασισθή
  νά γίνη είς τόν ΛιθαΤον πα-
  ρά την Γεωργικήν σχολήν
  καΐ είς τόν ποταμόν των
  Βόρρων.
  Τό ζήτημα τούτο επανα¬
  λαμβάνομεν είναι μεγίστης
  οημασίας διά τόν τόπον μας.
  Καΐ δέν αμφιβαλλομεν ότι
  ή οχηματιοθεΐσα επιτραπή
  θά τό μελετήση επισταμένως
  καΐ θά τό αντιμετωπίση κα¬
  τά τόν καλύτερον τρόπον
  ώστε νά εύρη την μάλλον
  συμφέρουσαν καί ταχείαν
  λύσιν τού.
  Ίσως ομως, διά την επί¬
  τευξιν αυτού τού σκοπού θά
  ήτο σκόπιμον καΐ ωφέλιμον
  νά ίδρυδούν παραγωγικοΐ, ύ-
  δραυλικοΐ συνεταιρισμόν Μέ
  τα κεφάλαια των συνεταιρι-
  σμών αυτών καί μέ τάς έ-
  πικουρικάς πιστώσεις πού θά
  έχορήγει τό Κράτος θά ήτο
  δυνατόν νά γίνουν έργα άρ-
  δευτικά, νά κατασκευασθοϋν
  φράγματα είς τούς χειμάρ¬
  ρους καΐ τούς ποταμούς πού
  εχουν καΐ τό καλοκαΐρι νερό,
  νά κατασκευασθοϋν ύδατα-
  γωγοΐ καί νά καταστοΰν πο-
  τιστικοΐ οί περισσότεροι ά-
  γροί τού κάμπου. Τότε αί
  χέρσαι καί άγονοι σήμερον
  έκτάσεις θά μετεβάλλοντο είς
  άπεράντους κήπους, ή παρα¬
  γωγή θά ηύξανε σημαντικά
  καΐ έκεί οπου ύπάρχει σήμε¬
  ρον ή πτωχεία καΐ ή δυσπρα-
  γία θά έδημιουργητο ή ευτυ¬
  χία καΐ ή χαρά.
  Ο ΕΡΑΝΟΣ
  ΥΠΕΡΤΟΗΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΒΟΝ
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
  Έκ
  εισφορών δραχ. 238.(552
  Προσωπικόν Παιδα-
  γωγικής Άκαδημίας » 2.200
  Εϊσφορά προσωπικού
  Γεωρ Υπηρεσίας »
  Τραπέζα Κρήτης (α'
  ειοφορά) »
  Έρανος Α' Δημοτι-
  κοΰ σχολείου »
  ραγωγούς μας, πρώτον δτι
  πρέπει νά ζητοθν πάντοτε
  την γνώμην οίνολόγθυ διά
  την παρασκευήν των κρασιών
  των καί δεύτερον, δτι πρέ¬
  πει νά έπιδιώξουν μέ κά¬
  θε τρόπον την οργάνωσιν των
  είς οίνοποιητικούς συνεταιρι-
  σμούς.
  Τα κρασιά.
  Τώρα όπότε ήρχισε τό δο-
  κιμαστικό άνοιγμα των κρα-
  σιων διαπιστώνεται δτι κατά
  μεγαλύτερον ποσοστόν, εί¬
  ναι δυστυχώς χαλασμένα,
  άκατάλληλα τελείως διά
  την κατανάλωσιν. Άποδίδε-
  ται δέ τό δυσάρεστον γεγο-
  νός είς την σαπίλαν ποΰ προ-
  σέβαλεν εφέτος τα σταφΰλια
  άφ' ενός καί είς την μή ε¬
  πιστημονικήν οίνοποίησιν άφ'
  ετέρου. Εύτυχώς, τό κακόν
  δέν είναι άνεπανόρθωτον. Τα
  χαλασμένα κρασιά ειμπορούν
  νά διορθωθοθν άπό τούς εί-
  δικούς χημικούς οίνολόγους.
  Καί πρέπει νά γίνη τουτο
  διά νά μή ζημιωθοϋν οί
  παραγωγοί: Άλλά τό πάθη-
  μα αύτό θά πρέπει συγχρό¬
  νως νά διδάξτ) τούς οίνοπα-
  Καί οί έμποροι.
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη τό
  καταστατικόν τοΰ Ταμείου ά-
  σφαλίσεως έμπόρων καΐ μετ"
  ολίγον θ' αρχίση ή λειτουργία
  τοΰ νέου αϋτοΰ κοινωνικοΰ
  όργανισμοΰ. "Ετσι μετά την
  δημιουργίαν άσφαλίσεων διά
  τούς εργάτας, τούς ϋπαλλή-
  λους καί τούς μισθωτούς έν
  γένει, μετά την οργάνωσιν
  ταμείου άσφαλίσεων διά τούς
  έπαγγελματίας, αί άσφαλί-
  σεις έπεκτείνονται ήδη καί
  προστατεύουν καί τούς Ιμπό-
  ρους.
  Όλοκληροΰτοι κατ' αυτόν
  τόν τρόπον ό θεσμός των κοι-
  νωνικών άσφαλίσεων καί πα-
  ρέχεται προστασία καί είς
  τούς έμπόρους. Αποτελεί
  καί τουτο μίαν επί πλέον εθ-
  στοχον κυβερνητικήν πράξιν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήαερον
  κήπος τού Άλλάχ».
  ΜΙΝΩΑ. (όμιλών).-Σήυερον: -Ή
  έπιφυλακή».
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Προκηρΰσσει ότι,
  Έκτίθεται είς πρόχειρον
  φανεράν μειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν ή έπισκευή καταπεσού-
  σης λόγω πλημμΰρας γεφύρας
  είς μέσα Κατσαμπά την 8ην
  Νοεμβριού ημέραν Δευτέραν
  καί ώραν 11 —12 π. μ. είς τα
  γραφεϊα τοΰ Δήμου ένθα κσ
  λοθνται νά προσέλθωσιν οί
  βουλόμενοι νά μειοδοτήσωσι.
  Εγγύησις όρίζεται δρχ. 2.
  500 είς γραμμάτιον τοϋ Τα-
  μείου Παρακαταθηκών καί δα-
  νείων.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Νομάρχης "Ηρακλείου
  έκτίθησιν είς μειοδοτικήν δη¬
  μοπρασίαν δι' ένσφραγϊστων
  προσφορών την προμήθειαν ε¬
  κατόν ογδοήκοντα κυβικών μέ-
  τρων ξυλείας πριονιστής, έβ
  δομήκοντα πέντε μέτρων κυ¬
  βικών ξυλείας πελεκητής. Εϊ
  κοσι τριί-ν χιλιάδων πεντακο-
  σίων τεμαχίων κεράμων έ-
  πιπέδων Γαλλικοΰ τϋπου καί
  τετρακοσίων πεντήκοντα κερά
  μων κοίλων Γαλλ. τύπου διά
  την κατασκευήν Παραπηγμά-
  των πρός στέγασιν άπόρων
  πλημμυροπαθών Ηρακλείου
  την ΙΟην Ν)βρίου 1937 καί ώ¬
  ραν 10—11 π.μ. έν τώ Νο¬
  μαρχιακώ Καταστήματι Ηρα¬
  κλείου συμφώνως πρός τα εί
  δικώς συνταχθέντα, συγγρα
  φήν υποχρεώσεων καί λεπτο
  μερή διακήρυξιν.
  Ή εγγύησις συμμετοχής ό¬
  ρίζεται είς δραχμ. πεντήκον
  τα χιλιάδας.
  "Απαντα τα σχετικά εισί
  κατατεθειμένα έν τοις γρα
  φείοις Νομάρχου καί Νομομη
  χανικοΰ Ηρακλείου ένθα οί
  βουλόμενοι προσερχόμενοι
  κατά τάς εργασίμους ώρας
  των γραφείων τούτων δύναν¬
  ται νά λαμβάνωσι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 3 Ν)βρί-
  ου 1937
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου.
  Ά. Μάρκελλος.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό θαΰμα τής κι-
  νηματογραφικής τέ-
  χνης ή έξ ολοκλή¬
  ρου έγχρωμος Γαλ-
  λική ταινία:
  Ή τελευταία ύημιουργία
  τής:
  ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ
  και τού
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ μιά έ·
  ξαΐρετική Γαλλική φάρσα; '
  ΑΡΛΕΤ ΚΑΙ ΟΙ
  ΜΠΑΜΠΑΔΒ ΤΙ!
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΒΕΡΑ
  ΙΒΑΝΟΒΝΑ
  —ητεϊται νοσοκόμος πεπειραμέ-
  νη είς την κλινικήν τοΰ ΊατροΟ κ.
  Βρεττάκη μέ καλάς συστάσεις.
  Μισθός Ικανοποιητικός. Ι)Πληρο
  φορΐαι παρά τω Ιδίφ
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΟΑΣΙΛΙΣΣΑ —=
  214ον
  —Τώρα εΐμαι βέβαιος πώς
  είνε ό βασιληδς καί ή οίκο-
  γένειά τού. "Αν τοΰς άφήσε-
  τε νά φύγουν στό έξωτερικό,
  είσθε ένοχος έσχάτης προδο-
  σίας!
  Τέτοια φοβέρα ήταν άρκε-
  τή μέ τό παραπάνω νά πτο-
  ήση έναν άγαθόν οίκογενει-
  άρχη. Την ιδία στιγμή, άκού-
  σθηκαν οί καμπάνες τού χω¬
  ρίου. Οί σύντροφοιτοθ Ντρουέ
  έσήμαιναν συναγερμό. Όλα
  τα παράθυρα έφωτίσθηκαν,
  ή μικρή πολιτεία άναστατώ-
  θηκε μέσα στά μεσάνυκτα.
  Ξαφνιασμένος ό δχλος δλο
  καί ώγκωνε τόν συνωστισμό
  γύρω άπό τό άμάξι. Ήταν α¬
  δύνατον τώρα νά ξεφύγουν
  οί έπιβάτες χωρίς νά προσφύ-
  γουν στή βία. Άλλωστε δέν
  εΐχαν άκόμη ζέψτι, τα όλογα.
  Ό δυστυχής ό Σάλτσας μην
  τολμώντας νά πάρη άπόφα-
  σι, έπροσπαθοθσε νά τα βγά¬
  λη πέρα μέ την άναβολή.
  —Είνε πολύ άργά, αυριο
  βλέπετε.
  "Εξαφνα ό Λουδοβΐκος έ-
  βγήκεν άπό τή νάρκη τού. Μέ
  άσυνήθιστον τόνον άποφασι-
  στικότητος, εφώναξε στοϋς δι-
  κούς τού:
  — Έμπρός. παιδία, δρόμο
  γιατί βιαζόμσστε!
  Άλλά ό Ντρουέ έστεκόταν
  μπροστά μέ τούς άλλους «πα-
  τριώτες»:
  —Μην κάνετε βήμα γιατΐ
  σας την άνάψαμε!
  Δϋο-τρία τουφέκια έπροτά-
  θησαν επί σκοπόν.
  — Κατεβήτε δλοι κάτω!
  Ό μπακάλης—πάρεδρος ε¬
  πλησίασε πάλι, χλωμός καΐ
  ίδρωμένος, στήν πόρτα τού
  άμαξιοΰ:
  — Βαρώνη ντέ Κόρφ, εΐπε
  στήν κυρία ντέ Τουρζέλ, ποΰ
  θά πατε τέτ.οια ώρα! Αυριο
  είνε ήμέρα τοΰ Θεοΰ καί συ
  χίζετε τό ταξεΐδί σας. Κατα-
  δεχθήτε νά περάσετε τή νΰχτα
  στό φτωχικό μου...
  Έλογάριαζεν δτι έ'ως τό
  πρωΐ θά έξεκαθάριζεν ή υπό¬
  θεσις κι' έτσι θά έγλύτωνεν
  άπό την εύθύνη πού ή κακή
  τού μοΐρα ήθελε νά τόν φορ-
  τώση. Άπό την άλλη μεριά
  ό Λουδοβΐκος, μην μπορών-
  τας νά κάμη τίποτε άλλο,
  εδέχθη την πρόσκλησι. Έλο-
  γάριαζε κι' αΰτός δτι οί δρα-
  γόνοι δϊ.ν Ο' άργοΰσαν νά
  φθάσουν. Σέ μιά·δυό ώρες τό
  πολύ έπρεπεν ό Σουαζέλ ή
  ό Μπουγιέ νά φθάσουν επί
  τόπου.
  (συνεχίζεται)
  ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒ.ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  Τβ θαλαμηγον ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέ». 5-»1
  ■ ■ι
  ■ ■■■
  Ο ΖΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοϋ στομαχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς ττάσχοντας έκτοθπεπτι-
  κοΰ συστήματος έν τφ Ιατρείω
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7-92
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ό ρωμαντισμός
  δέν συντελεί είς την ευτυχίαν.
  *Έάν δέν μέ παντρευΰήτε θά
  σκοτωθώ».
  Πολλά κορίτσια γίνονται θΰμα-
  τα σ' αυτού τοθ είδους τόν έκβια
  σμό. Χωρ'ις άμφιβολία. είνε θλι-
  βερό, είς την περίιττωσι ποΰ δ
  «τρελλός» θά έκτελοθσε την ά-]
  ττειλή τού, νά έ'χρς τόν θάνατον
  ενός άνθρώπου στήν συνείδησι.
  Άλλ' είνε άκόμη σπουδαιότερο
  νά παΐζης μέ την τύχη σου, άπό Ι
  φόβο.
  Τί εϊδους σύζυγο είνε δυνατόν
  νά κάμη 6 νέος ττοΰ είνε ίκανός
  νά χρησιμοποιήση τέτοια μέσα;
  Κι' αύτοι οί ϊδιοι, οί άνδρες, τί
  ευτυχία μποροθν νά περιμένουν
  άτό μιά £νωσι είς την όποία τό
  κορίτσι συγκατένευσε διά τής βί-
  ας; Αϋτό πού θέλουν είνε Ιν πρώ¬
  τοις, νά κατακτήσουν όπωσδήποτε
  την γυναΐκα ποΰ άγαποΰν.
  Οί γυναΐκες πού πιστεύουν δτι
  βλέπουν, στήν έπιθυμία τής κατα-
  κτήσεως, την άπόδειξι ενός με-
  γάλου έρωτος είνε τελείως άπα-
  τημένες.
  Ό άληθινός έρως είνε πολύ πε¬
  ρισσότερον άπαιτητικός" θέλει
  την πλήρη συγκατάθεσι, την έλεύ-
  θ.-ρη καί άπόλυτη έκλογή.
  Εϊδαμε, άναμφιβόλως, γάμους
  ποΰ έγιναν κατ' αύτό τόν τρόπο
  καί οί όποΐοι απέβησαν, έκ των
  ύστέρων άρμονικές ένώσεις. Συ-
  νέβη, ή νά είχε τταραγνωρίση τα
  αΐσθήματά τού, τό κορίισι, τ καί
  τό πιθανότερον, νά ήταν φθιαγ-
  μένη τόσο καλά γιά την συζυγι-
  κή ζωή. ώστε νά ήταν _ ίκανή νά
  προσαρμοσθή μ' όποιοδήποτε σύ
  ζυγο.
  Άλλ' ή εξαίρεσις έπικυρωνει
  πάντοτε τόν κανόνπ. Εάν οί άν¬
  δρες ήξευρον νά δύνανται νά μην
  ΰτολογίζουν στά γυναικεϊο οικτο,
  θά εσψαλλαν ολιγώτερον.
  Κα'ι εάν, σάς βεβαιώ, μοθ συνέ-
  βαινε νά σκοντάψω σ' Ενα κύριρ
  ό οποίος θά μοθ τραγουδοθσε αύ¬
  τό ποΰ ό Μπαλζάκ ώνόμασε *μο·
  νωδία της νεκοοφόρου», θά έστΐευ·
  δα νά έκλέξω μεταξύ των μνη-
  στήρων μου, έναν ίσχυροΰ καί Ι
  σορροπημένου χαρακτήρος νέον,
  τοΰ δποίου οί μεγάλοι ώυοι θά
  έτρόμαζαν τόν άτυχη ρωμαντικό
  καί τοΰ ότοίου ή εΰθυκρισία θά
  μοΰ εξησφάλιζε Μνα ήσυχο κι' εϋ-
  τυχισμένο ιιέλλον.
  ή Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναννωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 26.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Π
  12
  13
  14
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  Ι τοϋ Μυσσέ.—Γάλλος συγγραφεύς
  1) Σιδηρουργόν έργαλεΐον.— συγγενής τοθ Ί'υχάρη.
  Ό είς έκ των ίορυτών τής Ρώ-
  μη;· '■
  2) Νομισματική μονάς ξένου
  κράτους.—Νύμφη ήτις ένέπνεε τόν
  Νουμδ.—Ίέρεια, ερωμένη τοΰ Θρυ-
  λικοΰ Λεάνδρου.
  .'}) Έτερα όνομααία τοΰ |3χκχ-
  λάιυ.—Άνθη ευοσμα.—Αυστυχής,
  φουκαράς.
  4) Πρόσωπον όμοιάζον κατα-
  πληκτικά πρός έτερον.
  Γ>) Όρθώς.—Σύνδεσμο; ύποθε-
  τικός.—-Εύοίωνα.
  Ιί) Χρονική περίοδος.
  7) Άρπακτικόν πτηνόν.— Μία
  των 48 πολιτειών τής Βορειοαμε-
  ρικανικής όμοσπονδίας.
  Η) Σύντροφος, ζευγάρι.—Άθη-
  ναίος εύπατρίδης, γαμβρός τοΰ
  Τυράννου των Μεγάρων θεαγένους
  τή βοηθεία τού όποίου επεχείρη¬
  σε νά γίνη τύραννος των Αθηνών,
  καταλαβών τώ 612 π. χ. την Α¬
  κροπολιν υπό Μεγαρικοΰ στρα-
  τοΰ.
  9) Μία έκ των τριών Μοιρών.
  10) Ό Εδρυτής τοΰ Όθωμαν.
  κράτους.—Προσωπική άντωνυμία
  (αϊτιατ.) Συνανταται είς τάς έρή-
  μους.
  11) Ό μή έχων πολύ βάρος, έ-
  ό
  )
  λαφρός.
  12) Γνωστοτάτη δπέρα.
  λλ Ε
  "Ονο-
  η ρ
  μα πολλών ποταμών τής Εύρώπης
  —Άρχηγός χρίζου;.
  V))
  Ιερόν όρος τής Κίνας.—
  Πόλις των Ήνωμένων Πολιτειών
  ΚΑβΕΤΩΣ
  1) Πόνος.—Μικρο; κόλπος.
  2) Νήσος των Κυκλάδιον.—Ά-
  σθένεια των ώτων.ρρζ
  τόν χρόνον.
  :>) Ηρυλικός βασιλεύς τής Φρυ-
  γίας.—Άφίνει (άρχ ).—Ό τελευ-
  ταΐος^ Δόγης^ τής ϋίνετίας.
  4) Άκρωτήριον τής Ίσπανίας
  καί όμώνυμος πόλις παρά τό Γι¬
  βραλτάρ.
  5) Οίκοδίαιτον πτηνόν. — Μέ¬
  τρον επιφανείας.—Πόλις τής Δυτ.
  Γαλλίας πρωτεύουσα ^ηίοϊ>.
  (!) Την κανονίζει ό νόμο; τή;
  προσφοραί καί τής ζητήσεως.
  7) Β'. πρόσ. ένεστ. βοηθητ. ρή-
  ματος. — Βιβλικόν τρόσωπον.
  Η) Ραντίζω.—Ίταλίς μυθιστο-
  ριογράφος..
  9) Έν τούτω.....
  10) Γένος, φυλή.— Αρνιτικόν.
  —Βασιλεύς τής Σουηδίας.
  11) Ηυγάτηρ τοθ Αύγούοτου,
  περίφημος διά τό κάλλος της καί
  την άκολασίαν της.
  12) Έκεΐ ανευρέθη τό περίφη¬
  μον άγαλμα τής Αφροδίτης, τό
  ευρισκόμενον νυν έν Λούβρω.—
  Άρθρον (δοτική).—Νήσος τοΰ Αί-
  γαίου πελάγους (αιτιατ.).
  13) Λέξις παραπομπής.—"Αξι¬
  οί.—Σύνοεσμος συμπερασματτικός.
  14) Ή τελευταία ποσότης οίνου
  τοΰ βαρελίου.—Ηερίφημο; νομο-
  θέτης τής αρχαιότητος.
  έν Ούάαιγκων.—Βλέπω. Γιάννης Μαρκβδημητράκης
  14) Γαλλίς συγγραφεύς φίλη Άρχαναις
  15..........'................................ι!
  Τό βιβλιοχαρτοττωλεϊον
  α» Ιωάννου Γ. Καμαράτου
  Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνία
  Άραστά—Πλατειάς Στράτας—καί έναντι καταστή-
  μάτων Παν. Πρατικάκη.
  ·■■■·■■■■■
  εειεειεεεε
  Β·■■■■■■■■■■■■■
  εεεεειεεεεεεειε
  εειεειιεειι
  ΤΑ ΕΚλΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Είς τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  «■■«·■■■«■■■ ■■«■■■■«■■■■■■■«■■■■■■■ «■■■·■ Β !·«·■«
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  Κ01ΜΩΜΙΚΗ
  ΕΜΣΑΒΕΤ = =
  Ι ΠΗΙ1Ι1
  III
  ΜΙΤ
  Ή ζωή τής μελαγχολικής
  39ον αότοκρατΕΐρας. ^
  Γνωρίζοντας την δεισιδαιμοτίαν
  της καί σεβόμενοι την κατάστα¬
  σιν της, τής άπέκρυπτον κάθε τι
  δυσάρεστο>' πού έσηαειώνετο είτε
  μέσα είς τό άνάκτορον, εΐτ» είς
  την αύτοκρατορίαν. "Ετσι δέν τή;
  άνχφέρουν τίποτε γιά τή σύγχυσ;
  πού πήραν στά καλά καθούμενα
  ίλοι μέσα στό παλάτι τοΰ Σαινμ-
  προύν, τα χαράματα τής 1(> Αύ-
  •(^ύστο^. "Ολθ'. άπεσπάσθησαν ά¬
  πό τό κρεβ,3άτι τού; άπό ϊνα φο-
  [^ερό κρότο πού τράνταςε τα τζά-
  μια στά παράθυρα.
  Ό μεγάλος πολυέλαιο; μέσ*
  είς την αίθουσαν των ύποδοχών
  έ"πεσε κάτω στό παρκένιο πάτΐο-
  μα, πού γυάλιζε σάν καθρέφτης,
  καί Ιγινε χίλ'.α κομμάτια. Εύτυ-
  χώς ή ώρα ήταν τέτοια, ώστε οέν
  ευρίσκετο κανείς μέσα είς την
  αίθουσαν. Άλλο'.ώ; θά ήτο ενδε¬
  χόμενον νά θρηνήσουν άκόμη κα!.
  άνθρώπινα θύματα. Γιατί ό πολυ-
  έλαιος ήταν βαρύς, άσήκωτος.
  Ήταν ή δευτέρα ψορί(, μέσα στα
  δυό τελευταία χρόνια, πού εσπα-
  ζεν ϊνας πολυέλαιος μέσα στό
  παλάτι. «θά λάβω τα μέτρα μου
  —Ιγραφεν ό αύλάρχη; τής άρχι-
  δουκίσσης Σοφίας—ώστε νά μή
  εύρίσκωμαι ποτέ κάτω άπό πολυ-
  έλαιον μέσα στό παλίτι». Ή Έ-
  λισάβετ; άν τό μάθαινε, θά εθε-
  (οροϋσε ασφαλώς τό γϊγονός ώς
  κακόν οίωνόν.
  Καί επί τέλους φθάνει ή κρί¬
  σιμος ήμέρα. Την 21ην Αύγού-
  στου ή άρχιδούκισσα Σόφια, εξω
  στό Λάξεμπουργκ, λαμ^άνει τό
  ακόλουθον επίσημον τηλεγρά-
  φημα:
  «Ή Α. Μ. η αύτοκράτειρα κα¬
  τελήφθη άπό τάς ώδίνχς τοΰ το-
  κετοΰ».
  Στίς δέκα την νύκτα ή Έλι-
  σάβετ, αυτή ποΰ στού; άλλους
  τη; τοκετούς δέν εβγαλε ούτε
  μιλιά άπό τό στόμα της, ςεσπά
  σέ μιά σπαραξικάρδια κραυγή
  ένω ή μητέρα της καί ή πρώτη
  επί των τιμών κυρία, ή κόμησσχ
  Έστερχάζυ, πέφτουν κλαίουσα:
  στά γόνατα γιά νά 5Τροσευχη1)ο0ν
  γΓ αύτην.
  Επί τέλους, στίς ενδεκα παρά
  τέταρτον τό παίδάκι Ιρχεται στόν
  κόσμο καί ή άτυχής ή αύτοκρά¬
  τειρα, υστερα άπό μακράν δοκι¬
  μασίαν, άνακουφίζεται.
  —Είνε άγόρι;—Ιρωτά φοβίσμέ-
  νη, με φωνή πού πάλλεται άπό
  την αγωνίαν.
  —Ή μαϊα κυρία Γκροΰμπερ
  δέν ξέρει άκόμη — τή; άπαν¬
  τα ό Φραγκϊσκο; Ιωσήφ
  πού φοβείται πώ; στήν κατά¬
  στασιν πού ευρίσκετο ή αύ¬
  τοκράτειρα, καί ή αιφνιδία καί
  μεγάλη χαρά άκόμη μποροΰσε
  νά τής κάμη κακόν.
  (συνεχίζεται)
  Ό όόοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τού
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως α-
  νωδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  : Άλ. Γ. ΣτεφανΙδης
  ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός Εύαγγελισμοϋ
  ■ σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  ■ Ιταλία. Δέχεται έν τώ νέω
  . Ιατρείω τού όδός (Πλατεια¬
  ι Στρατα) έναντι φαρμακείου
  • κ. Ζαχαριάδου. Ή εϊσοδος έκ
  . τής όδου Καγιαμιΐή.
  τΩραι έπισκέψ&ων 9-12 4-6.
  : Μανώλης Γ. Κονιός
  Νευρβλόγος-ψυχίατρβς
  Τμηματάρχης Ίατρος
  ; Δημβσ. Ψυχιατρβίου Άβηνών
  Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού
  ίδός Πειραιώς 175' ΑΗΗΝΑΙ.
  'Γηλέφ. 52.379.
  ΕΟΡΤΑΙ.— Μεθαύριον Δευτέραν
  εορτήν των Ταξιαρχών δέν έορτά-
  ζει οΰτε δέχεται έπισκέψεις ό κ.
  Μιχαήλ Ν. Μαρνελάκης ^ιευθυν-
  τής τής συναδέλφου '"Ιδη>.
  Γύρω στήν ττόλι.
  Ή χθεσινή βροχή έδικαίωσε τάς
  προβλέψεις των καιροσκόπωι/ τοΰ
  καφενείου.
  — Βεβαία ή καιροσκοπία των
  αυτή υπήρξε κάτι τό... συνηθι-
  σμένο άφοΰ ή νοτιά καταλήγει
  πάντοτε ?ίς βροχήν.
  —Έν πάση περιπτώσει, κοινή
  εύχή ήτο χθές τό πρωΐ νά συνε¬
  χισθή ή βροχή.
  —Ή απογευιιατινή καί εσπερινή
  κίνησις είς τα διάφορα κέντρα τής
  πόλεώς μα(:.
  —Δέν έχασεν, τουλάχιστον μέ·
  χρι τής προχθές, τόν ϋπαίθριον
  χαρακτήρά της.
  —Ό καιρός βλέπετε έπίτρρπεν
  άκόμη την παραυονήν είς τό ύπαι¬
  θρον... Δέν γνωρίζομεν δμως £ως
  πότε.
  —Μεταξϋ των λαβόντων, συγ¬
  κεκριμένως ύπερβάντων την βά¬
  σιν, ύποψηφίων φοιτητών, καί μή
  είσελθόντων είς τό Πανετΐιστήυι-
  ον, σ'υγκαταλέγονται ώς μανθά¬
  νομεν άρκετοί Κρήτες.
  — Οί όποΐοι καΐ τονίζουν εις
  σχετικάς συνομιλίας τό λογικόν
  τής αναθεωρήσεως τοΰ ζητήμαιος
  τής είσαγωγής των.
  — "Οπως ζητεί καί ό Άθηναι-
  κός τύπο^, ύποστηρίζων δτι ό ά-
  ριθμός των είσακτέων ιδία μάλι-
  στοι είς την Νομικήν σχολήν, κα¬
  θωρίσθη ύπερβολικά περιωρισμέ.·
  νος.
  — Πλησιάζουν τα «διπλόσκολα»
  τοΰ Νοεμβριού κοιί αί τοπικαί έ-
  ορταί.
  —Οΰτω την προσέχη Δευτέραν
  έχομεν τοθ Μιχαήλ Άρχαγγέλου
  καί συγχρόνως την μεγάλην εθνι¬
  κήν επέτειον τής όλοκαυτώσεως
  τού Άρκαδίου, επέτειον ιδιαιτέ¬
  ρως Κρητικήν.
  — Την Πέμπτην πάλιν τής προ¬
  σεχούς εβδομάδος πανηγυρίζομεν
  την εορτήν τοΰ πολιοΰχου τοΰ Η¬
  ρακλείου Άγίου Μηνά συνδκομέ·
  νην μέ τόσας άναμνήσεις, Ιστορι-
  κάς καί μή, καί τόσους θρησκευ-
  τικούς θρύλους.
  — Συνεχίζονται αί τεχνικαί μρ-
  ταρρυθμίσεις χάρις είς τάς οποί¬
  ας θά άποφευχθοΰν τα έπακόλου-
  θα νέας τυχόν νεροποντής.
  — Κατά τάς πληροφορίας μας
  έκτός των άλλων, ή αντίληψις αύ¬
  τη συμπεριέλαβεν ώς ήτο φυσικόν
  καί την οδόν Μασταμπά καϊ των
  περί αύτην χώρων οΐτινες καί ε¬
  πλημμύρισαν προχθές.
  —Τα μέτρα ταυτα άποδεικνύ-
  ουν τό συνεχές ενδιαφέρον τής Δή
  μοτικής άρχής είς τό νά αποκα¬
  ταστήση τα πράγματα διά των δυ-
  νατών προσωρινών μέτρων, ώ
  στε νά αποφευχθή κάθε κίνδυνος
  είς τό έγγύς μέλλον.
  — Είς τα Χανιά, κατά τό φιλολο
  γικόν μνημόσυνον τοθ Κονδυλακη,
  πού υπήρξεν άττό πάσης απόψεως
  ανάλογον τής μνήμης τοΰ μεγά-
  λου ιχας λογογράφου.
  —Διενηργήθη καί Ιρανος διά
  την προτομήν τού.
  —Ό έρανος οθτος καθ" ό: γρά-
  φουν αί χθεσιναί συνάδελφοι των
  Χανίων απέδωκεν άρκετά.
  —Ή πρεμιέρα τοθ Πουλακάκη
  μέ τόν «Κήπον τοΰ Άλλάχ» απέ¬
  δειξεν «εύγλωττότατα» την εμπι¬
  στοσύνην τοθ κόσμου πρός τα «·£ρ
  γα φίρμας* τα όποΐα φροντίζει
  νά κομίζη πάντοτε τό μοναδικόν
  μας κινηματοθέατρον.
  — Τό έ'ργον αΰτό δσοι δέν τό πά
  ρηκολούθησαν δέν πρέπει έπ' ο6-
  δενί λόγω νά τό χάσουν.
  ό Ρέπορτερ
  Τετάρτη 10 Νοεμβριού
  ώρα 10 μ.μ.
  Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛ1Α
  Τ»Ν ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ
  ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ
  ΒΙΤΣΟΥ
  ΛΑΣΚΟΥ
  Προστααία τοΰ Νομάρχου κ
  Μκρκέλλου.
  ■^^-
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ζητοΰνται μαθήτριαι γνωρίζου¬
  σα ι άπό ραπτικήν γυναικείων
  φορεμάτων, διά τόν οίκον τής
  δίδος Μαρίνας Άνωγειανάκη.
  Πληροφορίαι έντός τοθ Κατα-
  στήματος (όδάς Σφακίων πλησίον
  ύποδηματοποιείου Σ. Γιγουρτσή).
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Έπανέρχεται κατ' αύτάς ίξ
  Αθηνών ύ κ. Έμμ. Ζ. Αλεξαν¬
  δράκης ΰποδηματοποιός κομίζων
  πλουσίαν συλλογήν μοδέλων καί
  δερμάτων τής χειμερινή; σαιζόν.
  Δγησ. Γ. Κοζύρης
  Δικηγόρος—Ήράκλϊΐον
  Όδός Κυδωνίας
  (παρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3-68.
  Πωλϊϊτοιι είς Μοίραις Μεσσα¬
  ράς καί είς κεντρικήν θέσιν οί-
  κια νεόκτιστος αποτελούμενη εκ
  τριών δ&^ματίων μέ ΰλα τα κομ-
  φόρ. Πληροφορίαι παρά τω κ.
  Ι. ΝτελιδάκΓ| Πό
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ώθΕι
  ,«■;■„«.
  ;„
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  τα .διη
  «αί αί τοη,κ"»"^
  ροσιχί)
  την μεγάλην Η^Ε
  επέτειον
  |ν πάλιν τής
  >ος «θΛπτϊνυρίί—»
  ηολιουχου τοϋ ΐ|
  ^ Μηνά σονί
  Ιναμνήσεις, Ι
  ί τόσους
  αι αι τε
  άρις είς τας ίιι»
  θοϋν τα έτακόΐ
  νεροποντής
  πληροφορίαι; ι
  ών, ή άντίληι
  8ε ν ώς ήτο|
  Λασταμιά αι »|
  ιρων οΐ-Ί,νες ω|
  ιροχθές
  ταυτα 4τοίί««|
  ; ενδιαφέρον ης»|
  ίίς το να ά»*
  148βν
  Τό βάθος τής Εύρώπης μετά την Βατερλούην υ¬
  πήρξε σκοτεινόν. Πελωρίου τινός πράγματος άπέμει-
  νε τό κενόν επί καιρόν πολύν διά τής έξαλείψεως
  τοθ Ναπολέοντος. Εισήλθον οί βασιλείς είς τό κε¬
  νόν τοθτο, καΐ έδράξατο ή παλαιά Εύρώπη τής
  εύκαιρίας δπως μεταρρυθμίση εαυτήν εσχηματίσθη
  δέ συμμαχία τις, Ίερά κληθεΐσα.
  Άπί,ναντι κσί επί παρουσία τής παλαιάς ταύ¬
  της Εύρώπης, άναπλασθείσης, έσχεδιάσθησαν οί
  χαρακτήρες νέας τινός Γαλλίας. Τό μέλλον, δ εΐ-
  χε χλευάστ) ό αΰτοκράτ<νρ, έκαμε την είσοδον αύτοθ. ΕΤχε δέ επί τοϋ μετώπου τού αστρον, Ε¬ λευθερία, πρός δ έστράφησαν τα διάπυρα των νέων γενεών όμματα. Πράγμα παράδοξον ήράσθησαν τοΰ μέλλοντος τούτου, τής Ελευθερίας, καΐ τοϋ πα· ρελθόντος, τοΰ Ναπολέοντος έν ταύτώ. Ή ήττα έ- μεγάλυνε τόν ήττηθέντσ. Ό πεπτωκός Βοναπάρ- της εφαίνετο υψηλότερος τοϋ όρθίου Ναπολέοντος. Οί θριαμβεύσαντες έπτοηθησαν. Ή Αγγλία διώρι- σε δεσμοφύλσκα αϋτοϋ τόν Οϋδσωνα Λόου, καΐ ή Γαλλία έστειλεν ώς κατάσκοπόν τού τόν Μόν- σχενού. Αί έσταυρωμέναι χεΐρες τού κατέστησαν ή άνησυχία των θρόνων. Ό Άλέξανδρος τής Ρωσ- σίας τόν άπεκάλει «ή άϋπνία μου». Ό φόβος ού¬ τος προήρχετο έκ τοθ ποσοϋ τής έπαναστάσεως, δ είχεν έφ' έαυτοΰ. Τό φάντασμά τού έπροξένει τρόμον είς τόν παλαιόν κόσμον. Οί βασιλείς έβασίλευον, χωρίς νά ήσυχάζουν τελείως, ένόοω έβλεπον είς τόν όρίζοντα τόν βράχον τής Άγίας Ελένης. Ένώ ό Ναπολέων έψυχοαρράγει είς τόν τόπον τής έξορίας, οί έξηντακισχίλιοι άνδρές, οί πεσόν- τες έν Βατερλούτ) έσάπησαν ησύχως καί είς τόν κόσμον διεχϋθη τι έκ τής εΐρήνης των. Ή έν Βιέν¬ νη πολιτική σΰνοδος συνέταξεν έν τούτοις τάς συν θήκας τοθ 1815 καί ή Εύρώπη ώνόμασε τουτο παλινόρθωσιν. "Ιδού τί ή Βατερλούη. Άλλά τί πρός την αίωνιότητα; δλη αυτή ή τρι- κυμία, ή νεφέλη, ό πόλεμος, καί ή μετά ταυτα ειρήνη, δλη αυτή ή σκιά, ουδέ πρός στιγμήν δι- ετάραξε την αίγλην τοθ άπείρου οφθαλμού έκεί- νου, ενώπιον τού όποίου έντομον πηδών άπό χόρτου είς χόρτον είνε "ίσον τώ άετώ, πετώντι ά¬ πό κωδονοστασίου είς κωδωνοστάσιον. ΙΗ'. Τώ πεδίον τής μάχης νύκτωρ Άς επανέλθωμεν, διότι είνε άνάγκη τού βιβλί ου τούτου, είς τό όλέθριον πεδίον έκεΐνο τής μά ^θϋ κάθε ίλλ'ον νια, ινον τού Ι-πό ττάσης μνήμης (η και τού „ ιλ οδτος καθ1Μ ναι συ· * ν ,ττότατσ- αντο» ι>θέαιρ°
  αύτό 6
  ΙθΐίθΐΜ-13
  Την 18 Ίουνίου 1815 ύπήρχε πανσέληνος. Ταύ¬
  της τό φώς συνέτεινεν είς την θηριώδη καταδίω¬
  ξιν τοϋ Βλυχέρου, κατέδειξε τα ί'χνη των άποδιδρα-
  σκόντων, πθτρέδωκε τα δύστηνα έκεΐνα πλήθη είς
  τό άμείλικτον προσωπικόν ίππικόν καΐ συνέτρεξεν
  είς την σφαγήν. Ή νύξ είς καταστροφάς έχει
  τοιούτους χαράκτηρισμούς.
  (συνεχίζεται)
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒε^ΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΙ
  ..ΕΡΜΙΝΑ"
  Πλατεία 'Ελ. Βενιζέλου (Κέντρον)
  ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΑΝΔΡΙΚΟΙ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ
  Συνεργάζονται αί γνωσταί μοδίσται:
  ΤΜΗΜΑ φβρεμάτων: ΔΙ; Στάσα Ταμπακάκπ
  » καπέλλων: Δΐς Εύαγγελία Σκαρβέλπ
  » άσπρορρούχων: Δίς Μαρία Ταμπακάκπ.
  "Εκθεσις άπό τής Πέμπτης 4 Νοεμβριού μ. μ.
  Μόλις αφιχθείσαι έξ Αθηνών δπου παρηκολούθησαν
  έκβεσΐις Μεγάλων θΐκων καί εκόμισαν τα τελευταία Πά
  ριοινά μοντελα τής χειμερινης σαιζον.
  Υποκάμισσα, γραβάτται, κάλτσες κ.λ.π. Καλ-
  λυντικά, άρώματα, κολώνια χΰμα.
  'Επιδιορβώνονται άνδρικά καπέλλα.
  Γοϋστο, τέχνη, περιποίησις.
  Τιυαί απολύτως ουγκαταβατικαί.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β■■■■■■■■■■
  ΙΙϋΙΙΙΙΙΙ
  ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ
  ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΜΑΚΡΑΚΗ
  ΧΑΝΙΟΝ-ΠΟΡΤΑ.
  Λειτουργεΐ μέ τα τελειότερα ύδραυλικά πιεστή-
  ρισ, μέ εντελώς καινουργη έλαιόπανα καί αφθονί¬
  αν θερμοΰ ύδατος.
  Οί έλαιοπαραγωγοί εχβυν μέγιστον συμφέ¬
  ρον νά μάς προτιμοΰν.
  Τοΰς παρέχομεν κάθε δυνατήν ευκολίαν καί ά-
  ναλαμβάνομεν την μεταφοράν τού προϊόντος των
  έξ οιουδήποτε μέρους,
  .....
  ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ Κ0ΙΗ0ΤΗΤ0Ν
  Είς τό έν Μοίραις κατάστημα ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ
  έξετυπώθησαν καί πωλοθνται Δημοτολόγια Κοινοτήτων των
  50 φύλ. δρ. 45, τώνΙΟΟ δρ. 85 καί αναλόγως επί παραγγελίαι
  ΠαρακαλοΟνται οί κ. κ. Πρόεδροι των κοινοτήτων Μεσ
  σαρας δπως παραγγείλωσιν εγκαίρως τα δημοτολόγια των
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΤΙ ΞΕΥΡΟΜΕ;
  Α'. Ι έΊος τελευταία, ξηρά, τής έκτάσε-
  θά ένόμιζε χανεΐς δτι επί των 'ως τ^ Εύρώπης. Παρ' δλας τάς
  ημερών μας-τόν αίώνα τοΰ άε- ΙναεΡι°υ« |εΡευνγϊσε'ς τ™
  /Γ " ·* » . . και τοΰ Ελλσουορθ, τό
  ημρ μ
  ροπλάνου καΐ τοθ ραδιοφώνου-
  εχει Ιξερευνηθτ) όλό/.ληρος ή έ*Λι-
  φάνεια τή; γής. Καί δμως ύπάρ-
  χουν άκόμη όλόκληροι περιοχαί
  μεγαλείτεραι τής Ελλάδος, πού
  δέν Ιχει πατήσΐ5 τό πόδι άνθρώ-
  που τής λευκής φυλής, έν πάσττι
  περιπτώσει. Όταν τα 7έππελιν
  επεχείρησε τόν γΰρον τοΰ κόσμου
  παρετηρήθη διά πρώτην φοράν 8-
  τι εις την βορειοανατολικήν Σιβη-
  ρίαν ύπάρχουν δρη τής εκτάσεως
  των Πυρηναίων, τα όποΓα είς ου¬
  δένα γεωγραφικόν χάρτην έση-
  μειώνοντο Όμοίως άγνωστοι είναι
  μεγάλαι όροσειραί τοΰ έσωτερικοΰ
  τής Άσίας.
  Άλλά καϊ είς τό εσωτερικόν
  τής Άφρικής, κα! είς τα βάθη
  τής τροπικής Ν. Άμερικής, με¬
  γάλαι έκτάσεις γής παρέμειναν
  Ιως τώρα άνεξερεύνητοι. Ε?ς τας
  περιοχάς αύτάς, τάς τελείως ά-
  γνώστους, ύποτίθεται δτι ύπάρ¬
  χουν τα τελευταία λείψανα ζακ-
  κών είδών προγενεστερων ζωολο-
  γικών περιόδων. Είς την περιο¬
  χήν τοΰ Β. Πόλου, πρός βορράν
  τοΰ Βεριγγείου πορθμοΰ, άπλώ-
  νονται άπέραντοι έκτάσεις, επάνω
  άπό τάς οποίας δέν επεχειρήθη
  Ιως τώρα πτήσις. 'Υποτίθεται ο'τι
  έκεϊ ύπάρχει θάλασσα, άλλ' έν-
  δέχεται νά ύπάρχουν Ικεί καί συ-
  στάδες νησίδων. Είς την περιοχήν
  τοΰ Χ. Πόλου ύπάρχε:, άγνωστος
  15"
  τοΰ 1934—1935, Ιξερευνήσεις,
  καθ' &ς διηνύθησαν Ιως 3.000
  χιλιόμετρα διά τοΰ άεροπλάνου,
  δέν Ιχει άκόμη εξακριβωθή άν ή
  άνταρκτική περιοχή χωρίζεται
  είς δύο δι' ενός θαλασσίου βρα-
  χίονος διήκοντος άπό τής θαλάσ¬
  σης τοΰ Βέντες μέχρι τής θαλάσ¬
  σης τοΰ Ρός, ή άν απλώς είς τό
  σημείον αύτό παρουσιάζη μεγά¬
  λην Οφεσιν
  Ό κόλπος τοΰ Ουδσον, πού εί¬
  ναι γνωστός άπό 400 έτών καί Ι¬
  χει έκτασιν 2σην περίπου καί ή
  Δυτική Μεσόγειος καί πού τό ν.α-
  λοκαίρι διασχίζεται πρός 8λα;
  τάς διευθύνσεις άπό άλιευτικά
  πλοιάρια, μόνον τό 1915 απεκά¬
  λυψε τό τελευταίον τού μυστικόν:
  Πρός βορράν ανεκαλύφθη έν αύ¬
  τω μία άγνωστος Ιως τότε συστάς
  νήσων: τό άρχιπέλαγο; Μπέλ-
  τσερ.
  "Οχ: μόνον άγνωστοι έκτάσεις
  νπάρχουν άκόμη, άλλά καί πολ¬
  λαί γνωσταί πού υπήρξαν κοιτΐ-
  δες μεγάλων πολιτισμών, παρί-
  σταται άνάγκη ν' άνακαλυφθοΰν
  έκ νέου. Άπό τής ρωμαικής επο-
  χής ή στάθμη τής Μεσογείου υ¬
  ψώθη κατά πέντε μέτρα κατακα-
  λυφθέντων υπό των υδάτων παλαι¬
  ών λιμενικών έ'ργων καί κτιρίων.
  (συνεχίζεται)
  Ό Ί α τ ρ ό ς
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  ΕΙδικευθεΙς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  "Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό "Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12' π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ■■■■■■■■■■■■■■■ΗΒΠΒΒΒΠΒΠΒΒΒΙΠ
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Μετώκησεν είς την επί τής όδοθ 25 Αύγού-
  στου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανδ παραπλεύ¬
  ρως Λέσχης Έπιστημόνων.
  Δέχεται ώς πάντοτε έν τή Πολυκλική Ηρα¬
  κλείου
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(■(■■■■■■■■■■■■■■■■ΐπε^Μ
  ΝΕΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΜ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
  ΝΙΚ. ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ
  Πλατεΐα Δασκαλογιάννη.
  Φέρω είς γνώσιν των συναδέλφων αύτοκινητι-
  στών δτι 'ίδρυσα Πρατήριον πωλήσεως Βενζίνης
  καί όρυκτελαίου είς γαλόνια καί δοχεΐα.
  Μέ την πεποίθησιν δτι θέλω τύχη. τής υποστηρί¬
  ξεως των συναδέλφων μου αύτοκινητιστών δηλώ
  δτι θά μέ εϋρωσι πρόθυμον οιανδήποτε ώραν ημέ¬
  ρας καί νυκτός.
  Αριθ. τηλεφ. 5—65. Νικ. Παυλιδάκης
  ■ΒΒΒΒΒΙ
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α^
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοθ Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  και επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορεομάτων.
  Εκτέλεσις ^«οης ' φύσεως τραπιζιτικής εργασίας υπό
  συμ φβροντας ορους.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Τό Ταμείον όπλιτών
  χωροφυλακης.
  Καθ' ά πληροφορούμεθα έξ Α¬
  θηνών, εδημοσιεύθη είς την Ε¬
  φημερίδα τής Κυβερνήσεως Ά-
  ναγκ. Νόμος «περί Ταμείου Άλ-
  ληλοβοηθείας όπλιτών Χωροφυλα¬
  κης».
  Πρόκειται περί ενός άκόμη δείγ-
  ματος τοΰ ένδιαφέροντος καί τής
  άγάπης ήν επιδεικνύει ή Έθνική
  Κυβέρνησις Ί. Μεταξα πρός τούς
  έργαζομένους ύπαλλήλους καί μία
  δικαία άναγνώρισις πρός τό Σώ-
  μα τής Βασ. Χωροφυλακης.
  Οί οπλίται τής Βασ. Χωροφυλα.
  κης, τα δργανα ταυτα άτινα διά
  των μόχθων καί τής αύτοθυσίας
  των έξασφαλίζουσι την ασφάλειαν
  καί την τάξιν άπό των Κέντρων
  μέχρι των άπωτάτων σημείων τής
  Έττικρατείαί, εύρον έν τώ προ¬
  σώπω τοΰ Έθνικοΰ Κυβερνήτου
  Ι. Μεταξί καί τοΰ επαξίου συνερ¬
  γάτου τού Ύψ^παορχοΰ επί τής
  Δημοσίας Ασφαλείας Κ. Μανια-
  δάκη, τούς πραγματικόν; των προ
  στάτας καί Ιμψυχωτάς.
  Είναι γνωστή ήδη ή πρό τής 4ης
  Αύγούστου 1930 κρατοΰσα κατά¬
  στασις, άποτέλεσμα τής οποίας υ¬
  πήρξεν ή άπογοήτευσις των ίρ-,
  γάνων τούτων τής τάξεως καί ή
  συνεπεία ταύτη; εγκατάλειψη τοΰ
  Σώματος καί τροπή αυτών είς &-
  λα έπαγγέλματα.
  Νυν δμως, κατόπιν των ληφθέν-
  των παρά τής Έθνικής Κυβερνή¬
  σεως μέτρων καί ιδίως κατόπιν
  τής δημοσιεύσεως τοΰ προαναφε-
  ρομένου Νόμου, δυνάμεθα νά είπω¬
  μεν δτι ή κατάστασις ήλλαξεν
  ριζικώς.
  Ό όπλίτης τής Χωροφυλακή;
  καταλαμβάνει επίζηλον θέσιν έν
  μέσω τής ύπαλληλικής οικο¬
  γενείας. Γνωρίζει ήδη δτι άπο-
  χωρών τοΰ Σώματος μετά ύπηρε-
  ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΤΗΑΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΛΗ
  Διά σημαντικών θυσιών ή
  Έτσιρία Οαΐιΐβ β,ηά ννΪΓβ1β38
  κατώρθωσεν ήδη νά ύπο-
  βιβάση τα τέλη της έπ' ωφε¬
  λεία τοθ ΚοινοΟ.
  Τηλεγραφεΐτε νία Β&-
  6Π1. Δι' δλας τάς χώρας
  τοϋ κόσμου, εξαιρέσει των
  Βαλκανικών, δέν ΰπάρχουν
  άπό 1ης Νοεμβριού τέλη κα¬
  τωτέρα των τής ΟβΒΐβ 3πά
  ΪΛά
  Άνάγκη σκέψεως δέν υ¬
  φίσταται πλέον διά την
  εκλογήν τής τηλεγραφικής
  όδοθ. Διευθύνατε τό τηλε-
  γράφημά σας νία Βαβΐβπι
  καί θά τύχετε άντί εύθηνοτά-
  των τελών δλων των πλεονε-
  κτημάτων μιδς τελειοτάτης
  τηλεγραφικής υπηρεσίας.
  Τα Συνεταιρικά Οίνοπβι-
  εΐα παραγωγήν Κρήτης.
  'Έχουν την τιμήν νά φέρουν
  είς γνώσιν τού καταναλωτι-
  κοϋ κοινοϋ τοϋ Νομοϋ Ηρα¬
  κλείου ότι μοναδικοί άντιπρό-
  σωποί των τυγχάνουν οί κ. κ.
  Καράγιωργας — Παπαδιανός
  είς τό Πρατ-ήριον των οποίων
  ευρίσκονται πάντοτε είς πα¬
  ρακαταθήκην οί άγνοί οΐνοι
  Κισσάμου, Ηρακλείου, Ση¬
  τείας είς χϋμα καί φιάλας.
  (Έκ τής Διευθύνσεως των
  Σ. Ο. Π. Κ.).
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Κοινότης Σωκαρά Μο¬
  νοφατσίου προκηρύσσει δτι έκ-
  τίθεται είς διαγωνισμόν φανε-
  ρδς μειοδοτικής δημοπρασίας
  ή κατασκευή έξωτερικοΰ ύ-
  δραγωγείου Συνοικισμοΰ Ά-
  ποΐνι Κοινότητος Σωκαρδ την
  22 Νοεμβριού έ. έ. έν τώ γρα¬
  φείω τής Μηχανικής υπηρεσί¬
  ας Κοινοτήτων ΝομοΟ "Ηρα¬
  κλείου, συμφώνως τή ύπ' αυ¬
  τής συνταχθείση μελέτη.
  Παράβολονσυμμετοχής δρχ.
  τρείς χιλιάδες (3,000) είς
  γραμμάτιον τοϋ Ταμείου Πα-
  ρακαταθηκών καί Δανείων.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον-
  ται δεκτοί έργολάβοι πάσης
  τάξεως δι' έργα οίκοδομικά
  καΐ ύδραυλικά. Τα σχετικά
  τής μελέτης εισίν κατατεθειμέ¬
  να είς τό γραφείον τής Κοι¬
  νότητος καΐ τό γραφείον τής
  Μηχανικής υπηρεσίας Κοινο¬
  τήτων Ν. Η. ένθα προσερχό-
  μενοι οί βουλόμενοι δύνανται
  νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ' ε¬
  κάστην καί κατά τάς εργασί¬
  μους ώρας.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος.
  Η. Χαλκιαδάκης
  σίαν ωρισμένων έτών δέν θά ευ¬
  ρεθή έγκαταλελειμμένος ώς συνέ-
  βαινε μίχρι τοΰδε. άλλά θά λά¬
  βη την έμπρέπουσαν ανταμοιβήν
  των προσφερθεισών ύπηρεσιών
  τού, ανταμοιβήν κυμαινομένην με-
  ταξύ δραχμών 71.500 καί 117.200
  έφ' δσον ό χρόνος υπηρεσίας τού
  είναι μεταξύ 12 καί 20 έτών ώς
  καί άνά τρείς μισθούς διά κάθε
  Ιτος διά τάς επί πλέον τής εί-
  κοσαετίας υπηρεσίας των.
  Διά νά καταδείξωμεν παραστα-
  τικώτερον τα παρά τοΰ νέου νό-
  μου επεφιρόμενα άποτελέσματα.
  δέν Ιχομεν παρά νά συγκρίνωμεν
  τα παρ' αύτοΰ έξασφαλιζόμενα βο-
  ηθήματα, πρός τ' άποτελέσματα
  «'τινα ήθελαν έπακολουθήσει μετά
  τίνα Ιτη εάν δέν έμεσολάβη ή
  Κρατική μέριμνα. Τα Ταμείον
  Άλληλοβοηθείας όπλιτών Χωρο¬
  φυλακης Εδρυθέν κατά τό ίτος
  1929 είχεν ώς αποκλειστικόν σχε
  δόν πόρην αύτοΰ τάς μηνιαίας ίκ
  τοΰ μισθοΰ των είσφοράς των ό¬
  πλιτών.
  Καίτοι αί είσφοραί αυται ήσαν
  δλως άνεπαρκείς καί ούδεμΕα σχε-
  δόν άλλη ενίσχυσις εδίδετο πα¬
  ρά τοΰ Κράτους, έν τούτοις κα¬
  λώς διοικούμενον τό Ταμείον,
  I-
  πρεπε νά έχη σήμερον Κεφάλαιον
  120 000.000 περίπου.
  Άντ· δμως τούτου, άφ' ενός
  λόγω τής άδιαφορίας των κρατου-
  σών κατά καιρούς καταστάσεων
  καί των παρά πάντα λογικόν,
  ηθικόν καί δίκαιον κανόνα, γενο¬
  μένων διαφόρων προσωπικών νο-
  μοθετημάτων είς βάρος τής περι¬
  ουσίας τοΰ Ταμείου, ήχθη τουτο
  είς τοιαύτην κρίσιμον κατάστασιν
  ώστε γενομένης έπιστημονικής
  μελέτης παρά εΐδικοΰ ΚαθηγητοΟ
  τοΰ Πανεπιστημίου, κατεδείχθη
  δτι μετά πάροδον 4—5 έτών ουχί
  μόνον δέν θά ύφίστατο πλέον ϊ-
  χνος Κεφαλαίου, άλλά τουναντίον
  θά παρουσιάζετο καί σεβαστόν
  παθητικόν, συνεπεία τοΰ όποίου
  θά ήτο ή τελεία άδυναμία παρο-
  χής βοηθήματός τινος είς τοΰς ό-
  πλίτας καίτοι ούτοι θά επηκολού¬
  θουν πάντοτε νά καταθέτωσι τάς
  είσφοράς των.
  Ιδού δθεν ποία τα συμπεράσμα-
  τα τής συγκριτικής ταύτης μελέ¬
  της.
  Νυν, άντί τής καταστροφάς είς
  ήν ωδήγει ή μέχρι τοθίε Κρατι¬
  κή άδιαφορία καί σκανδαλώδη; ε¬
  πέμβασις είς την περιουσίαν τοΰ
  Ταμείου, ή Έθνική Κυβέρνησις
  διά τοΰ νέου νόμου ουχί μόνον
  άνακόπτει την καταστροφήν διά
  τής καταργήσεως δλων των προ¬
  σωπικών νομοθετημάτων άλλά καΐ
  διά τής σοβαράς αυξήσεως των
  πόρων χοθ Ταμείου καί δι' άλλων
  τοιούτων, πλήν τής μέχρι τοϋδε
  είσφορ3ς των όπλιτών,3 έγγυαται
  την άπό πάσης απόψεως άναδι-
  οργάνωσιν αύτοΰ καί την έκ ταύ¬
  της έξασφαλιζομένην σταθεράν
  πλέον καταβολήν των έν τή άρχή
  άναφερομένων βοηθημάτων.
  Δέν θέλομεν νά έπεκταθώμεν
  περισσότερον είς την κριτικήν
  μας, ψρονούτζς ότι τα πράγματα
  ομιλώσι πλέον ή σαφώς Περιο¬
  ριζόμεθα μόνον είς τό νά εκφρά¬
  σωμεν την χαράν μας διά την
  γενομένην δικαίαν αναγνώρισιν
  είς τό Σωμα τής Χωρ)κής καΐ νά
  διαπιστώσωμεν διά μίαν εισέτι
  φοράν την επελθούσαν έθνοσωτήρι-
  ον μεταβολήν είς την διοίκησιν των
  κοινών μετά την 4ην Αύγούστου
  εν των πολλών δειγμάτων τής ο¬
  ποίας καί ό έν προκειμένω Νό¬
  —Ή υδρευσις Χανίων.
  Υπό τοϋ Δήμου Χανίων εξεδό¬
  θη ανακοίνωσις ϋτ'ς καθβρίζίι
  των τρόπον της ύδρβύββως Χανί¬
  ων καί περιχώρων κατά το τρέ¬
  χον δεκαπενθήμερον.
  —Ή Κυριακή άργία.
  Ή Χωροφυλακη Ρεθύμνης ϋπί-
  βαλε τελευταίως μηνυσεις εναν¬
  τίον όρκετών άτόμων επί παρ«-
  βάσει τού Νόμου περί Κυριακής
  «ργί«ς· ______
  — Άγορανομικά Χανίων.
  Ή 'Αγορανομική ΰππρβσία Χα¬
  νίων κατήγγειλε προχθές τβος
  Χρήστον Σκαράκην. Δημ. Λ. Γιαν
  νακόπουλον, Κωνστ. Νικολακά-
  κην. Άριστ. Φραγκιαδάκην,
  Σπ. Σταματάκην καί Πέτρον
  Φανουριάκην επί παραβάσει^ των
  ώιατάξεων περί αΐοχροκερδβίβτς.
  —Ή πώλησις τοΰάρτου.
  Ή ΰπηρβσία 'Αγορανομίας Χα¬
  νίων εξέδωκεν ανακοίνωσιν πρός
  τοϋς έκεϊ άρτοποιους διά τής
  οποίας ρυθμίζβι διαφόρους λβπτβ-
  μερείας ώ; πρός την κανονικήν
  ψήσιν, την άκριβή ζύγιβινικαι
  την τιμήν τοΰ πωλουμίνου άρτβυ
  κατ' ίίδικβτηταί.
  ί ί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  δ Νοεμβριού 1937
  120 Ώρα
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΜΗΝ ΥΠΟΤΡΑΦΕΤΑΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΙΤΑΛΙΑΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. ΙΑΠΩΝΙΑΣ
  ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΙΛ Α Μ Β Α Η ΕΙ
  ΜΥΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚ8ΥΣ ΟΡΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ :> Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Ρώμης ότι αυριον (σήμερον) ύπογρά-
  φεται έκεί τό σύμφωνον Ιταλίας, Γερ-
  μανίας καί Ίαπωνίας τό στρεφόμενον ε¬
  ναντίον τοΰ κομμουνισμοΰ.
  Κατά πληροφορίας μέσω Παρισίων
  καί Λονδίνου τό σύμφωνον τουτο δέν
  άποκλείεται νά περιέχη μυστικοϋς στρα-
  τιωτικούς όρους δεδομένου ότι είς αύ-
  τό άπέβλεψε κυρίως ή Ίαπωνία ζητοΰ-
  σα νά υπογραφή τοιούτον σύμφωνον.
  ΕΙΣ ΣΑΓΚΑΗΝ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ
  ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΦΘΟΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σημερινόν ραδιο-
  γράφημα Κινεζικής πηγής έκ Σαγκάης
  βεβαιοί ότι οί Ίάπωνες οέν κατώρθω¬
  σαν εισέτι νά διαβουν τόν ποταμόν Σοΰ
  Τσέου.Επιπροσθέτως τα τμήματά των
  καθηλωθεντα είς έλώδεις έκτάσεΐί ύφί
  στανται μεγάλην φθοράν υπό τού Κινε
  ζικοΰ πυροβολικοΰ.
  Ή διάοκεφις των Βρυξελλών.
  Οί "Αγγλοι καί ή λύσις τοΰ Μσπανικοϋ
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ (ραδιογρ ).—
  Είς την διάσκεψιν των Έννέα
  σήμερον απεφασίσθη νά στα-
  λή είς την Ιαπωνίαν πρόσκλη¬
  σις διά νά συζητηθοΰν αί α¬
  ξιώσεις της. Εάν ή Ίαπωνία
  δεχθή την πρόσκλησιν θά συ
  σταθή έπιτροπή ή όποία θά
  εξετάση ταύτας. Ό άντιπρό-
  σωΐτος τής Κίνας εδήλωσεν
  δτι δέχεται ανεπιφυλάκτως
  τάς άποφάσεις αύτάς.
  Μετά την λήξιν τής συνε¬
  δριάσεως ό κ. Ντελμπάς έσχε
  μυστικήν συνάντησιν μετά των
  κ. κ. Λιτβίνωφ καί Ποτέμκιν
  Ό κ. Ντελμπός ανεχώρησε
  μετά ταυτα σιδηροδρομικώς
  διά Παρισίους. Ό κ. 'Ηντεν
  έπίσης^άνεχώρησε δι" Άγγλι-
  κοΰ στρατιωτικοΠ άεροπλάνου
  είς Λονδίνον.
  —Ό Βασιλεύς τού Βελγίου
  Λεοπόλδος άνέθηκε την εντο¬
  λήν τού σχηματισμοθ κυβερ¬
  νήσεως είς τόν κ. Σπάακ τέως
  υπουργόν Εξωτερικών
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί Αγγλικαί έφημερίδες γρά-
  φουσαι επί τής καταστάσε¬
  ως ίοχυρίζονται δτι χάρις
  είς τάς προσπαθείας τής Αγ¬
  γλίας η κατάστασις έν σχέ¬
  σει μέ τό Ίσπανικόν άποσαφη-
  νίζεται έπ' άγαθώ τής εΐρήνης.
  Ή άποσαφήνισις αυτή έπιλέ-
  γουν οί γράφοντες, θά συντε
  λέστ] νά άντιμετωπίζωνται
  τού λοιπού καί άλλα ζητή-
  ματα έκτός τοΰ Ίσπανικοΰ
  μετά τής δεούσης αωφροσύ-
  νης.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Ό Ί-
  ταλικός τύπος σχολιάζων την
  διάσκεψιν των Βρυξελλών
  προλέγει την άποτυχίαν της
  κυρίως διότι αί ένδιαφερόμεναι
  δυνάμεις θά άποδεχθοΰν έν
  "Απω Ανατολή μόνον «πλα-
  τωνικάς» ενεργείας αΐτινες
  βεβαίως δέν είνε δυνατόν
  νά τελεσφορήσωσιν, έφ' δσον
  καϊ αύτη ή Ρωσσία εύνοεΐ την
  παράτασιν τοθ πολέμου πι-
  στεύουσα είς την οικονομι¬
  κήν εξάντλησιν τής Ίαπωνί¬
  ας. Τάς άπόψεις δ' ώς γνω¬
  στόν τής Ρωσσίας συμμερίζε-
  ται καί ή Κίνα.
  —Είς την Ρώμην έφθασεν
  σήμερον καί περΐ ώραν
  25 ό φόν Ρίμπεντροπ.
  11.
  "Αρχονται προσεχώς οί έμβολιασμοί
  έξημερώσεως των άγρίων δένδρων.
  Κατά τα παρασχέντα σχε¬
  τικώς στοιχεΐα, είς ολόκλη¬
  ρον τόν νομόν ύπάρχουν πλέ¬
  ον των 1.500 000 άγρίων δέν-
  Η ΙΑΠΟΝΙΑ 6Α ΚΗΡΥΞΗ
  ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ί» Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Τόκιο ότι ή κυβέρνησις της Ίαπωνίας,
  πεισθεϊσα ότι οί Κινέζοι οέν φαίνονται
  διατεθειμένοι νά δεχθοΰν είρήνευσιν ά-
  ποκλίνει είς την επίσημον κήρυξιν τοΰ
  πολέμου εναντίον τής Κίνας. Τό τοι¬
  ούτον μάλιστα παρουσιάζεται πιθανόν
  κατόπιν τής ψηφίσεως νέων πολβμικών
  πιστώσεων καί τής διαταχθείσης έτοι-
  μασίας πρός γενικήν επιστράτευσιν τής
  χώρας.
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ■ ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΣΙΑΕΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον την πρωΐ¬
  αν ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς ανήλ¬
  θεν είς τα άνάκτορα καί συνωμίλησε με¬
  τά τού έκτελοΰντος τα βασιλικά καθή-
  κοντα πρίγκηπος διαδόχου Ηαύλου. Ή
  συνομιλία αυτή διήρκεσεν υπέρ την ώ¬
  ραν.
  ΤΟ
  ΕΞΗΤΑΣΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ ί> Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Τό συνελθόν σήμε
  ρον "Υπουργικόν Συμβούλιον εξήτασεν
  ώς συνήθως ύπηρεσιακά καί^ νομοθετικά
  ζητήματα έφ' ών εγένοντο-είσηγήσεις υ¬
  πό των κ. κ. ύπουργών- Ό πρωθυπουρ¬
  γός κ. Μεταξάς εζήτησεν έν τω μεταξύ
  διαφόρους πληροφορίας σχετικάς μέ την
  επίλυσιν καί την όλην πορείαν των ζητη
  μάτων τούτων.
  Δι' έγγράφου τού πρός τόν
  Προίστάμενον τής Γεωργικής
  Υπηρεσίας Ηρακλείου ό Έ-
  πόπτης Άγροφυλακής κ. Έ-
  λευθ. Παπαγιαννάκης παρακσ
  λεΐ νά δοθώσιν αί δέουσαι
  συστάσεις πρός τούς περιφε-
  ρειακούς γεωπόνους τού νο-
  μοΰ, Ίνα έν συνεννοήσει οδτοι 000 άπιδέαι κ.λ.π.
  μετά των κατά τόπους άγρο- τα όποϊα δύνανται νά
  λων άδένδρων έκτάσεων καθ'
  δλον τόν νομόν. Αί εργασίαι
  των εμβολιασμόν καί τής δεν-
  δροφυτεύσεως των νέων όπω-
  δρων. Έκ τούτων ύπολογίζε-! ροφόρων δένδρων θά άρχί·
  ται δτι 500.000 είναι άγριε-
  λαΐαι,4ΟΟ.ΟΟΟάγριαμυγδαλέαι,
  σουν λίαν προσεχώς.
  Σχετική έγκύκλιος έκοινοποι-
  30 Πρωι νη
  ΟΤΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΟΝ
  &ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΤΝΩΡΙΣΙΝ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΦΡΑΝΚΟ
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΣΥΜΦΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ίί Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σημεριναί πληρο-
  φορίαι έκ τής Άγγλικ*,ς πρωτευούσης
  μεταδίδουν σημερινάς άνακοινώσεις τοΰ
  Βρεττανοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Τσάμπερ¬
  λαιν, έν σχέσει μέ τόν διορισμόν διπλω-
  ματικών πρακτόρων διορισθέντων είς
  τα τμήματα τα κατεχύμενα υπό 'τής έ-
  θνικής κυβερνήσεως Φράνκο τής Ίσπα-
  Ό θιορισμος ούτος, ως ετόνισεν ο
  Τσάμπερλαιν, δέν έχει καμμίαν σχέσιν
  μέ την επίσημον άναγνοιρισιν τής^ κυβερ¬
  νήσεως Φράνκο, οΰ-εε σημαίνει άναγνυ>-
  ρισιν. Ώς άφέθη νά εννοηθή, περαιτέ¬
  ρω, υπό τοΰ κ. Τσάμπερλαιν, ό οιορι-
  σμός ούτος σχετίζεται μέ την προστα¬
  σίαν των Βρεττανικόν συμφέροντας έν
  τήέθνική Ισπανία. Κατά τα άλλα ή'Λγ
  γλία είνε σύμφωνος μέ τάς λοιπάς ου-
  νάμ&ΐί καί ειδικώς την Γαλλίαν, οιαδή¬
  ποτε δέ ενεργεια τής Αγγλίας διά τό
  ζήτημ» τής άναγνωρίσεως τού Φράνκο
  200.000 άγριοχαρουπέαι, 250.; ήθη καί πρός τούς άγρονόμους θά άπορρέη από τάς ληφθησομένας επί
  ππα α^,ρ./.^. ,. ι - ^α.,&—ι-----------ι----α----„ ,.λ λ...„*.*. , τοΰ 71}λε£ο'υ τούτου κοινάς άποφάσβις
  νόμων διδάξωσιν τούς άγρο- ρωθώσιν δι" έαβολιασμοϋ.
  δένδρα
  έξημε-
  παρακαλουμένους νά άναφέ-
  ρωσι καθ' είκαστον μήνα τόν
  αριθμόν των φυτευομένων νέ-
  φύλακας επί των μεθόδων τοΰ Παραλλήλως θά ληφθή μέ-1 ών δένδρων καί των έμβολι-
  έμβολιασμοΰ άγρίων δένδρων. ριμνα δεντροφυτεΰσε-ως μέγα-' αζομένων τοιούτων.
  Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ
  ΤΩΝ Τ.Τ.Τ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Διά την 22αν τρέχ. ωρίσθη
  ή δημοπρασία πρός έκμίσθω-
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορδ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον
  Στκφίύες.
  σιν καταλλήλου οίκήματος στε Σουλτανίναι α' δρ.
  γάσεως άπασών των Τ.Τ.Τ ό
  πηρεσιών Ηρακλείου. Ή δη¬
  μοπρασία θά διεξαχθή είς τα
  γραφεΐα τοΰ έψοριακοΰ κατα-
  στήματος.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΥ
  ΕΓΚΑΡΔΙ
  ΙΑΕΟΣ, λ
  ΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
  ΚΑΙ ΣΟΤΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Ι» Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Ηαρισίων ότι ό Βασιλεύς Γεο>ργιος α¬
  φιχθείς έκεί εγένετο δε*τός επισήμως
  υπό τού Προέδρου τής Γαλλικής Δη¬
  μοκρατίας κ. Αεμπρέν καί τού πρωθυ-
  πουργού Σωτάν. Αί εκατέρωθεν συνο-
  μιλίαι υπήρξαν έγκάρδιοι, έσχολιάσθη-
  παν δέ εύμενέστατα υπό τού Γαλλικού
  τυπου.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ε» Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Βρυξελλών ότι ή πολιτική κρίσις είς τό
  Βέλγιον συνεχίζεται πάντοτε μή κατορ-
  θωθέντος εισέτι τού σχηματισμοΰ κυβερ¬
  νήσεως. Ό Βασιλεύς τοΰ Βελγίου συ-
  νεχίζει όπωσδήποτε τάς αυνομιλίας τού
  ρ,έ τούς πολιτικοΰς άρχηγούς.
  Συνελθούσα χθές τό εσπέ¬
  ρας είς συνεδρίασιν ή επιτρα¬
  πή επί των διατιμήσεων καθώ
  ρισε τάς κατωτέρω τιμάς των
  αλεύρων καί τοΰ άρτου ΐσχυ-
  ούσας άπό σήμερον: "Αλευρα
  λευκά κατ' οκάν δρχ. 11.70.
  1)2, πιτυροΰχα 10.38, άρτος
  λευκός 10.80, πιτυροΰχος 9.
  Ή έπιτροπή άνέβαλε διά την
  προσέχη αυτής συνεδρίασιν
  τόν καθορισμόν των ήμερομι
  σθίων των άρτεργατών καί
  μυλεργατών.
  Η ΜΕΡΙΜΝΑ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑ.ΘΩΝ
  Έξηκολούθησε καί χθές ή
  διανομή είς τοϋς πλημμυροπα-
  θεΐς υπό των αρμοδίων ϋπη-
  ρεσιών τής Νομαρχίας, κλινο-
  σκεπασμάτων καί άλλων συ
  ναφών είδών ρουχισμοΰ.
  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
  Ό Νομάρχης Ρεθύμνης κ
  Κρεββατάς ένετάλθη υπό τής
  Κυβερνήσεως νά έκπροσωπη-
  ση αυτήν είς τόν έορτασμόν
  τής έπετείου της όλοκαυτώσε-
  ως τού Άρκαδιου. Αί προε¬
  τοιμασίαι διά τόν δσον ένεστι
  μεγαλοπρεπέστερον έορτα¬
  σμόν ήρχισαν ήδη.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Συνελήφθησαν οί Ζαχ. Γε¬
  ωργ Μπανιουβας καί Νικ.
  Κ. Κτιστάκης έξ Άγίου Σύλ-
  λα διότι έγένον γο άφορμή συμ-
  πλοκής καθ' ην
  έτραυμάτισε διά
  ό δεύτερος
  περιστρόψου
  μάλλον έλαφρώς τούς όμοχω
  ρίους τού Γεώργ. Μπεντεινά-
  κην καΐ Στ. Κατσαράκην.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό πιθανός καιρός σήμερον
  βροχερός κατ' αρχάς σχεδόν
  πανταχοϋ μετέπειτα δέ εις τί¬
  να μέρη τής νήσου. ΟΙ άνεμοι
  θά πνέουν άπό νοτίων διευθύν
  σεων ώς μέτριοι. Ή θερμοκρα-
  σία θά παραμείνη στάσιμος.
  Θερμοκρασία τής χθές: 8ης ώ¬
  ρας 21.2, 14ης 22.5, ελαχίστη
  19.6.
  Καραμπ.
  Έλεμί&ρς
  Ταχτας
  Μαύραι
  Ρ'
  υ'
  α
  [V
  Υ'
  α'
  Ρ'
  Υ'
  ώς ακολούθως:
  Χαροιότηα »
  "Ελαια 5ο »
  ' κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιόιητος δρ
  21.50 22.50
  21.50 22 -
  2 -
  14.-
  12.--
  '.0.50
  11.-
  10.-
  α—
  2 00
  27.50-
  26.50
  Πράσινοι α' ττοιότ. »
  Ρ' > »
  Οίνοι.
  Αρχανών τό μίστςχτ. *
  Μαλεβυζίου κοιτ' 6καν
  23.
  21.—
  ?1.·50
  19.
  45.
  5ρ 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  5η., Νοεμβριού 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25 40— 25.65
  3.67 3.77
  546 550
  109 60 110 70
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  ΆγορΛ Πώλησις
  6060 6120
  28.10 28 35
  3.71 3.75
  20.75 21. Ι
  Η ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΦ. ΤΑΙϊΙΕΙΑ!
  0Α ΛΑΒΗ ΧΩΡΑΝ ΕΝΤΑΥΘΑ
  Ό άναπληρωτής τοΰ ΰπουρ-
  γοΰ Γενικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης
  κ. Π. Ίππόλυτος εγνώρισε
  χθές τηλεφωνικώς πρός τόν
  Νομάρχην "Ηρακλείου κ. Μάρ-
  κελλον ότι ή σύσκεψις διά
  την εφαρμογήν τοΰ νόμου των
  έφεδρικών Ταμείων θά λάβη
  χώραν ενταύθα την προσέχη
  Τρίτην καί ούχι ώς εΐχε προ-
  αποφασισθή είς Χανιά δι" αυ¬
  ριον Κυριακήν. Κατόπιν τού¬
  του ό κ. Νομάρχης δέν πρό-
  κειται ν' αναχωρήση σήμερον
  είς Χανία. Σχετικώς είδοποιή-
  θησαν καί οί νομάρχαι, Ρεθύ¬
  μνης καί Λασηθίου κ.κ. Κρεβ-
  βατθς καί Φλωρίδης "ίνα ευρί¬
  σκωνται ένταΰθα την προσέχη
  Τρίτην. Ό κ. Ίππόλυτος αφι¬
  κνείται πιθανώς την προσέχη
  Δευτέραν.
  ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
  Χθές την μεσημβρίαν συ¬
  νήλθεν είς την Νομαρχίαν ά-
  σχοληθέν μέ διάφορα ύπηρε-
  σιακά ζητηματα τό Γεωργικόν
  Ταμείον Ηρακλείου
  ΤΟΥ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Ό Ιωάν. Στυλ. Σμυρνάκης
  έξ Έληας Πεδιάδος συνελή¬
  φθη χαί παρεπέμφθη αρμοδί¬
  ως διά πλαστογραφίαν έπι-
  σιολών κοί απάτην είς βάρος
  των έμπόρων κ.κ. Άντ. Σφα¬
  κιανάκη καί Ιω. Καλμπάκη.
  ΠΝΙΓΜΟΣ
  Ό έκ Γαλύφας Πεδιάδος
  Στυλ. Ιω. Ματθαιάκης έτών
  έπτά καταπεσών έξ άπροοε-
  ξίας έντός φρέατος έπνίγη
  ΖΩΟΚΛΟΠΗ
  Συνελήφθησαν διά ζωοκλο-
  πήν καΐ παρεπέμφθησαν άρμο
  δίως οί Έμμ. Άντ. Παπαδά¬
  κης καΐ Νικ. Έμμ. Παπαδά¬
  κης αμφότεροι έκ Νιπηδητοΰ.
  Σήμερον συνέρχεται είς συ¬
  νεδρίασιν πρός συζήτησιν δι¬
  αφόρων ζητημάτων της άρμο-
  διότητός τού τό άδελφάτον
  τοΰ Πανανείου ΔημοτικοΟ Νο-
  σοκομείου Ηρακλείου.
  ΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦ)ΤΩΣΕΩΝ
  Κατά την προχθεσινήν τού
  συνεδρίασιν τό Διοικητικόν
  Συμβουλιον τού Έμπορικοίο
  καί Βιομηχανικοΰ Έπιμελη-
  τηρίου ϋπέδειξεν όντιπροσώ-
  πους τής οργανώσεως παρά
  τή έπιτροπίϊ καθορισμου δικαι-
  ωμάτων φορτοεκφορτωτικών
  κομιστικών, πρακτορειακών
  κ λ.π , τούς κ.κ. Ιω. Δρακον-
  τίδην καί Ανδρ. Καστελλά-
  κην. "Ομοίως υπέδειξε τακτι¬
  κόν αντιπρόσωπον τού τόν κ.
  Ν. Μεταξάν, άναπληρωτήν δέ
  τόν κ. Ανδρ. Καστελλάκην
  είς την επιτροπήν ρυθμίσεως
  φορτοεκφορτωτικών ξηρας.
  τούτου κοινάς άποφάσβις.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
  ΖΗΤΟΥΣΑ ΤΑΗΡΚΙΑΣ ΤΗΣ
  ΤΙ ΥΠΟΪΤΗΡΙΖΟΥΗ ΟΙ ΓΕΡΜΑΗΟΙΤΑΛΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ εί Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—'Κχ Βερολίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ό Γερμανικός τύπος «υνε-
  χίζει την άρθρογραφίαν τού υπέρ τής
  αποδόσεως των άποικιών.
  Παραλλήλως καί ό Ίταλικός τύπος
  γράφει σχετικώς,τονίζων ότ,ι ή απόδοσις
  των άποικιών άπορρέει άπό ηθικόν 5ι»
  καίωμ.α τής Γερμανίας.
  ΕΙΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ
  Ο ΛΑΡΓΚΟ ΚΑΜΠΑΛΛΕΡΟ
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕ ΤΑΡΑΧΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ !> Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερικοΰ ότι είς την Βαρκ&λώνην συ¬
  νελήφθη ό τέως πρωθυπουργός
  έρυθράς Ίσπανίας καί άρχηγός τής
  αντιπολιτεύσεως Λάργκο Καμ.παλ-
  λέρο. Ή σύλληψις τού Καμπαλλέρο ό-
  φείλεται είς ενεργείας τού νά προσεται¬
  ρισθή τα άδιάλλακτα άριστερά στοιχεία
  καί τούς άναρχικούς μέ σκοπόν την α¬
  νατροπήν των σημερινών κυί»ερνήσε.(ι>ν
  ΙβαλενΟίας καί Βαρκελώνης.
  ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΟΠΑΟΦΟΡΙΑΙ
  Συνελήφθησαν διά παράνο¬
  μον όπλοφορίαν οί Ιωάν.
  Νικ. Κοτρωνάκης έκ Γάσι Μο-
  φατοίου καί Έμμ. Παπαδάκης
  έκ Νιπηδητοΰ.
  Ο ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΜ ΤΗΠΠΟ ΑΝΑΤΟΑΗΣ
  ΑΠΙΟΑΝίΣ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊ» Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Καθ* α αγγέλλεται ό
  έν Λονδίνω πρεσβευτής τοΰ Ι·ά"£χ ό
  •Ι»όν Ρίμπεντροπ έδωκεν την διαβεβαί¬
  ωσιν Οτι Οά μεσολαβήση ένεργώς παρά
  τή Ίαπωνική Κυβερνήσει διά την επί¬
  τευξιν εΐρήνης μεταξΰ Ίαπωνίας καΐ
  Κίνας. Διά την επιτυχίαν πάντως τού
  διαβήματος τοΰ Ρίμπεντροπ έκφράζον-
  ται πολλαί αμφιβολίαι.
  ΑΚΑΡΠΟΙ ΑΙ ΣΥιΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ;
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Νοεμβριού (τού άν¬
  τ αποκριτοΰ μας).—Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Βρυξελλών άναφέρουν ότι αί
  συζητήσεως είς τήν Επιτροπήν των Έν¬
  νέα δέν άπέληξαν μέχρι τούδε είς όρι-
  στικά άποτελέσματα. Αί συζητήσεις πάν¬
  τως συνεχίζονται μέ κοινόν μέτωπον
  Αγγλίας, Γαλλίας χαί Άμερικής.