95007

Αριθμός τεύχους

4710

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

9/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■ιν κ«ί
  [ΕΡΜιΊΙΙΙ
  ι,βρίου (τοϋ*
  >τερον τηλβγι*
  .εί ότι 'ηψψ
  Ιταλία,, ι
  ι*ρουσί* τ*
  άύ'
  ς Χ. κ. Τί!»
  ί,πωνος.
  ί
  δι*·
  } ν)**1"
  ιί»»"ί
  ΑΝΟΡ
  ΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕ
  ΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Ι ΙΌΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4710
  ΙΡΛΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΛΨΓΙΛ
  ΟλΟΣ ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΪΠΕΥΘΥΝΟΣ 2ϊ«ΤΑΚΤΗΣ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΜΕΥΘΝΝΓΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ
  ΤΟΣΟΝ ΕΝ ΙΣΠΑΝΊΑ» ΚΑΙ ΕΗΚΙΝΑ
  Όσοι έπίστευαν ότι εις πέμβη ό Ρωσσία είς τόν πό-
  τάς διαακέψεις τοΰ Λον- λεμον, τό γεγονός όσον καί
  δίνου επί τού Ίσπανικοΰ άν φαίνεται παράδοξον, θά
  καί των Βραξελλών επί τού πανηγυρισθή -όσον έν Άγ-
  Σινοϊαπωνικοΰ, θά έλαμβά- | γλία όσον καΐ έν Άμερική.
  Λονδίνου ό¬
  να πολεμήσουν
  εποχήν είς τα
  νοντο όριστικαί άποφάσεις
  πού είτε βά διησφάλι£ον την
  ειρήνην, είτε θά είχον ώς
  άμεσον καΐ μοιραίον έχΐακο-
  λοΰθημα τόν πόλεμον εί; ό¬
  λην την γήν, είδον δι' άλ¬
  λην μίαν εισέτι φοράν δια-
  ψευδομένα; τάς προβλέψεις
  των. Τόσον αί -———'— -*'
  έπιτροπή; τοΰ
  σον καί αί συνεδριάσει; τής
  Συνδιασκέψεως των Βρυξελ-
  λών έληξαν οΰσιαστικώς, κα¬
  τόπιν πολυημερου άνιαράς
  φιλολογίας, χωρίς ουδέν ού-
  σιαστικόν άποτέλεσμα· έξε-
  φυλίσθηιαν είς μακρυγορίας
  καί ρητορισμοΰς χωρίς κανέν
  απολύτως πρακτικόν συμπέ-
  ρασμα, χωρΐς έργον. Οϋτω,
  ή διεθνή; κατάστασις παρα-
  μένει εί; την ιδίαν ώ; καΐ
  πρότερον κατάστασιν καΐ οί
  κίνδυνοι τού πολέμου ύφί-
  οτανται πάντοτε καί προβάλ
  λουν τόσον άπό την αυγκλο
  νιζομένην καί την βυδισμέ-
  νην είς τούς καπνοΰς των
  τηλεβόλων Δύσιν, όσον καΐ
  άπό την φλεγόμενον "Απω
  Ανατολήν. Έν τώ μεταξύ
  τόσον ό Ίσπανικός όσον καΐ
  ό Σινο'ίαπωνικός πόλεμος
  συνεχίζονται καί καθ' όλας
  τάς ενδείξεις δέν θά λήξουν
  πρό τής προσεχούς, τό ενω¬
  ρίτερον, ανοίξεως. Ό έπελ-
  θών χειμών καθιοτά αδύνα¬
  τον την ενέργειαν μεγά-
  λης εκτάσεως έπιχειρήσεων
  έν Ισπανία, ιδία έκ μέρου;
  τοΰ Φράνκο, τού όποίου τα
  μαροκινά στρατεύματα δέν
  ειμπορούν
  αυτήν την
  ψυχρά όρεινά μέρη. Συγχρό¬
  νως δέ, θ' άνακόψη κατ'
  ανάγκην καΐ την επέκτασιν
  των μαχών έν Κίνα, διότι
  είναι άδύνατος ή κινητο-
  ποίηοις έν καιρώ χειμώνος,
  μεγάλων δυνάμεων, λόγω
  ελλείψεως συγκοινωνίαν.
  Άλλά καί ανεξαρτήτως αυ¬
  τού, την παράτασιν τού πο¬
  λέμου τόσον έν τή Ανατο¬
  λή δσον καΐ έν τή Δύοει
  φαίνεται, ότι την εϋνο-
  οΰν μάλλον αί Μεγάλαι
  Δυνάμεις. Καΐ τούτο διότι
  οί δύο αύτοι πόλεμοι έξυ-
  πηρετοΰν μεγάλως καί τα
  οίκονομικά καΐ τα στρατηγι-
  κά συμφέροντά των.
  Ό Ίσπανικό; πόλεμος, εί¬
  ναι βεβαία αναμφισβήτητον
  ότι στοιχίζει είς την Ίταλί
  αν, την Γερμανίαν καΐ την
  Ρωσσίαν πού άποτέλλουν
  είς τούς έμπολέμους τεραστί¬
  ας ένισχύσεις καί έμψύχου
  καί άψύχου πολεμικον ύλι-
  κού.
  Είς τα άλλα όμως κράτη
  καί ιδίως είς την Αγγλίαν
  δέν φέρει μεγάλας ζημίας
  Αντιθέτως μάλιστα φέρει
  άρνητικώς τεραστία κέρδη:
  Την φθοράν των άλλων δυ¬
  νάμεων. Τό ίδιον δέ άκριβώ;
  ουμβαίνει καΐ εί; την "Απω
  Ανατολήν. Καΐ παρ' όλην
  την άνθρωπιστικήν φιλολογί¬
  αν πού γίνεται έν Αγγλία
  καί έν Άμερική καΐ παρά
  τάς πλατωνικά; διαμαρτυρί¬
  ας πού ακούονται έξ αίτία;
  των άπανθρώπων βαμβαρδι-
  σμών άνοχυρώτων πόλεων,
  ειμπορεί νά θεωρήται βέ¬
  βαιον, ότι δέν θά έπέμβουν
  επι τού παρόντο; τουλάχι¬
  στον οΰτε ή μία οΰτε ή άλ
  λη δύναμις. Ό πόλεμο; φθεί-
  ρει καί την Κίναν καΐ την
  Ιαπωνίαν. Ή δέ παράτασις
  τού έξυπηρετεΐ τα συμφέρον-
  τα καί τής Εύρώπης καΐ τής
  'Αμερικης. Εάν μάλιστα έ-
  Διότι θά φθαρή καί αυτή
  πού καθίσταται ό'σημέραι έπι-
  κίνδυνος παράγων τόσον έν
  Εΰρώπη όσον καί έν Άσία.
  Είς την περίπτωσιν όμως
  αυτήν ύπάρχει πιθανότης, λό¬
  γω τού ύπογραφέντος προ-
  χθές τριμερούς άντικομμου-
  νιστικοΰ συμφώνου, Ίαπωνί-
  ας, Ιταλίας καί Γερμανίαν,
  νά έπέμβουν καί αί δύο τε¬
  λευταίαι δυνάμεις κκί νά έ-
  πττεθοΰν κατά τής Ρωσσία;.
  Καί τότε ό πόλεμο; θά γε¬
  νικευθή μοιραίως. Τουτο ό¬
  μως δέν φαίνεται πολύ πιθα¬
  νόν, επί τοΰ παρόντος τουλά¬
  χιστον. Καΐ φαίνεται μάλλον
  βέβαιον ότι ό πόλεμο; δέν
  θά εκδηλωθή διά των όπλων
  πολύ συντόμως, ©ά συνεχι¬
  σθή δ κ των οικονομικήν μ«ΐ|
  σων, όπως δηλαδή διεξάγε-
  ται αμείλικτος καί σήμερον.
  Όπωσδήποτε δμως ή παρά¬
  τασις τής σημερινάς νόθου
  καταστάσεως, δέν έξασφαλί-
  ζει διόλου την ειρήνην, την
  όποιαν άλλωατε οΰτε κα'ι
  σήμερον δέν έχομεν. Διότι
  δέν ειμπορούν τα Κράτη τής
  Εΰρώπη; νά είπουν ότι έχουν
  ειρήνην έφόσον ευρίσκονται
  είς συνεχή έπιφυλακήν καί
  έφόσον οί στόλοι των Μεσο-
  γειακών δυνάμεων ευρίσκον¬
  ται *»ς διαφκή κινητοποίΐ)-
  σιν. Αντιθέτως ή παράτασις
  ις καταστάσεως αυτής συν¬
  τελεί είς τό νά καταστή φρι-
  καλεώτερος ό πόλεμο;, όταν
  έοτω καΐ αργότερον καταστή
  αναπόφευκτον, ώς τραγική λύ¬
  σις των διαφόρων πού χωρί-
  ζουν τού; ΐσχυρούς τής γής.
  ΟΠΙΙΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΣΑΛΠΙΣΜΑ
  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
  Τα μαγαζιά είνε αύτην την έ-
  ποχή —κανεϊς δέν εχει άντίρρησιν
  ■τόπος παρατηρήσεως. Αντικεί¬
  μενον τ/)ί παραΐηρήσεως αύΐής εί¬
  νε πάλιν ή γυναΐκα. Καΐ άφορμή
  ή οια,'ϊόητος...σαιζόν.
  Παλαιός χρονογράφος παρουσί-
  α-,ε την γυναΐκα ώς ρ'ασίλιασαν
  τής γής! Αποκλειστικώς δέ καί
  μόνον διά τάς προμηθείας της
  κάθε αλλαγήν έποχής:
  —Έργάζονται όΓ αύτην οί
  πάντες... Κ αί χρησιμοποιοΰνται τα
  πάντα. Έμψυχα καί άψυχα. Άν-
  θρωποι καί ζώα, πετεινά τοΰ οΰ-
  ρανοϋ, θηρία τής ζούγκλας. Κυτ-
  τάξετε λ.χ. αύτά τό γάντι. Είνε
  καμωμένο άπό δέρμα φειδιοΰ. Διά
  νά τό κυνηγήσουν, όργανώνονται
  εκστρατείαι. Άνθρωποι ϊσως ύφί-
  στανται τόν μαρτυρικώτερον των
  θανάτων διά νά πάρη τί δέρμα
  αύτό την μορφήν πού τοΰ ζητεί
  τό γυναικείον καταναλωτικόν κοι¬
  νόν.
  Δέν γνωρίζω αν ή σκιαγραφία
  έχε' σημασίαν σήμερον. Προσετέ¬
  θη ώς γνωστόν είς τούς έργαζο-
  μένους διά την γυναΐκα καί αυ¬
  τή ή...γυναΐκα. Βασίλισσαι συνε
  πώς τής γής άποβαίνουν σήμερον
  μόνον αί χανουμοειδεϊς κυρίαι αί
  οποίαι έννοοΰν νά κρατοϋν εις τό
  ΰψος τού τόν γυναικισμόν των.
  Όπωσδήποτε γεγονός είνε ότι όχι
  μόνον ή όδός ΈρμοΟ άλλά καί
  κάθε μικρομάγαζο τής επαρχίας
  άποκτά την ώραν αύτην ..περιε¬
  χόμενον. Τουαλέττα σημαίνει πάν¬
  τοτε κάτι τό έφήμερον. Καί ή
  πολυτιμοτέρα συνήθως δέν οιαρ-
  κεί παρ1 δσον διαρκοΰν τα ρόδα.
  Ή βιτρίνα άρχεται είς την στιγ¬
  μήν της ώς ύπενθύμισις. Καί συμ-
  βαίνει ή ύπενθύμισις νά άποτελή
  σάλπισμα συναγερμοΰ. "Οταν άλ-
  λάσση ή έποχή, μορφή κοινωνικής
  καί άγοραστικής φυσικά ζωής, εί¬
  νε ό πάγκος τοθ ύφασματθΓωλου ή
  τό κατάστημα πολυτελείας.
  Παρηκολούθησε προχθές μίαν
  δ·οάοα γνωστών κομψευομένων κυ¬
  ρίων. "Ο,τ: Ιπρεπε νά ξεχωρισθή
  έοώ ήτο τό πνεύμα τής διαλο-
  ϊ·
  — Κα'ι αθτό τό κουρέλι είνε ιιυ-
  ριάκριβο!
  —Κουρίλ: κυρία ανο! Είνε φ.'-
  νο μεταςωτό.
  —Φίνο! Τό^λέτε έσεΐς.
  λ'ομίζετε ότι στή διάκρισι αύ¬
  τη ύπάρχει μόνον οΐκονομολογία;
  Κάθε άλλο! 'Γπάρχει ανώτερον
  νεύμα. Ή διαλογή γίνεται επί
  ζ βάσει πείρας καί πείρας. Συ-
  νηθέστατα, άποτέλεσμα είνε, ότι
  άνευρίσκεται επί τέλους ή γνησιό-
  της—γνησιότης άναμφισβήτητος.
  Τότε συμβαίνει τό εξής περίεργον:
  Νά πληρώνη ή κυρία καΐ τοίς με-
  τρψοϊς καί μέχρι λεπτοΰ.
  —"Οταν άγοράζει η γυναΐκα κυ-
  νηγα Ινα ΐοανικό!
  Αύτην την παραδοξολογίαν έςε-
  στόμισεν ενας συνάδελφος. Καί
  την έξεστόμισε νομίζετε κακώς;
  Δ·/ όσας γυναίκας ή εμφάνισις α¬
  ποτελεί θεμελιώοες προσόν ί~ι-
  βολής καΐ αίωνίας ειδικώς νε-
  ότητος—ή γυναΐκα, άγοράζουσα,
  αποβλέπει όντως είς Ινα ΐδανι-
  κόν: Πώς θά στερεώση γύρω ά¬
  πό τόν γυναικισμόν της ενα κό¬
  σμον θαυμαστών, ό οποίος θά συν¬
  τελέση είς τό νά άνα,^ιβάζεται
  διαρκώς είς την συνείδησιν των
  πολλών. Νά άποκτα κΰρος ύίμορ-
  φιας, κΰρος έπιβολής, κΰρος-γνώ-
  αης, ο,τ; Οέλετε.
  * *
  *
  Υπεσημειώθη τό ές^ς ακριβώς
  άπό τον ύποφαινόμενον: "Οτι δ-
  απραγματευομενη μίαν τουαλετ-
  τα ή ενα άπό τα μικροσκοπικά ι
  όσο καί τα πολύτιμα συμπλη-
  ρώματά της, ή γυναΐκα, πράγιχατι
  δέν ευρίσκεται έ'ςω άπό τόν κοι¬
  νωνικόν της κόσμον.
  — Εννοεΐς τό φλέρτ έδώ; μέ ή-
  ρώτησαν.
  —'Κπάνω κάτω. Τουλάχιστον
  οί Άθηναΐοι, παρατηροΰν ότι μα¬
  γαζιά καί' φλερτ εΐνα"Γ"ούο~ακρ^
  άντίθετα' έκεΐνο πού κυριαρχεϊ
  ίνε ή βιτρίνα, τό γοΰστο, ή δι-
  απραγμάτευσις: Άνακρίβεια!
  Ό έρωτήσας ήρχέσθη νά χαμο-
  γελάσι;, δυσπίστως. Σας δεβαιώ
  όμως δτι εΐχε άδικον. Έ εςοδος
  πρός τα μαγαζιά συμβαίνει πολλές
  φορές νά έχη τάς συναντήσεις της.
  Ή επιζητούσα τή/ φΗινοπωρινήν
  τουαλέτταν, επιζητεί καΐ τόν κό¬
  σμον μεταξύ τοΰ όποίου θά έπι-
  ειχθή μεθαύριον. Ή συνάντη-
  τησις αυτή δέν είνε οΰτε βιαστι-
  κή, ουτε ασχετος μέ άνθη εύπρο-
  σηγορίας καί θαυμασμού «έκ των
  προτέρων». Συνεχίζεται άπρο-
  σκόπτως είς τό πεζοορόμιον καΐ
  τόσον ώστε νά ερχωντα; καΐ τα
  άνταλλάγματα: Μάτια καΐ χείλη
  αμιλλώνται είς χαμόγελα καΐ υ-
  ποσχέσεις, πολλών ή ολίγων γύ-
  ρων χορού, πολλών ή ολίγων
  τέτ ά τέτ. Συμπέρασμα: Ή γυ¬
  ναΐκα άγοράζουυα συντονίζει την
  αβαρίαν τοΰ οΐκονομικοΰ περιθιο-
  ρίου μέ τό... βάρος των κοινω·
  νίκων κατακτήσεων. Διότι κα'ι
  τό αθωότερον φλέρτ —περί αυτού
  ομιλούμεν άλλως τε—κάτι τέτοιο
  εκπροσωπεϊ.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πετα]'τά
  οημειώματα
  Η ΠΕΙΡΑ!
  Τί ήταν πάλι αύτη ή μπόμ¬
  πα πού έξαπέλυσεν ό θρυ-
  λικός δοΰξ τοθ Ούΐνδσωρ;
  Πέρυσι είχεν άναστώση, την
  φήλιο μέ τή δηλωσί τού ότι
  παρητεΐτο τοθ κραταιότερου
  θρόνου διά νά ζήση ήρεμα,
  άμέριμνα, χωρϊς δόξες καί
  χωρίς θόρυβο σέ μιά σπό-
  μερη ζεστή έρωτική φωληά
  τριγυρισμένη μέ ψράχτες ά¬
  πό άνθισμένες τριανταφυλλιές
  καί σκεπασμένη άπό κρΐνα
  καί μενεξέδες. Άλλ' εΐχε ει¬
  πή ψέμματα. Άντί νά τρα-
  βηχθή σ' έρωτική φωληα
  άρχισε έ'να άέναο, άτέλειωτο
  ταξεΐδι άπό την Κυανην ά-
  κτή ώς την Πολωνία κι' ά¬
  πό την Πολωνία ώς τό πολύ-
  βουο Παρίσι. Ό κόσμος εΐχε
  μεΐνει έκπληκτος καί οί δη-
  μοσιογράφοι δέν έπρόφθαναν
  νά τρέχουν ασθμαίνοντες ξω-
  πίσω τού γιά νά πληροφο-
  ροϋνται καί νά πληροφοροϋν
  τό άνυπόμονο, άχόρταγο κοι-
  νό τους γιά την έξέλιξι τοΰ
  δουκικοΰ είδολλίοο. Καί τώ-
  ρα πού τα ταξίδια αϋτά
  διήγειραν ύπόνειες γιά τούς
  σκοπούς των καί οί δημοσι-
  ογράψοι έτσλμησαν νά ψιθυ-
  ρίσουν δειλά, άλλά μέ είλι-
  κρίνεια στ' αύτϊ τοϋ πρώην
  Μεγαλειοτάτου, οσα ακού¬
  ονται, τούς έσκασε, σάν μπόμ¬
  πα, τό μυσιικΟ!
  —Τα ταξίδια μας τόσο
  είς την Εύρώπη δσο καί είς
  την Άμερική δπου σκοπεύομε
  νά παμε, δέν έχουν κανένα
  άλλο σκοπό, κι' ιδίως πολιτι-
  κό, παρά νά πλουτίσουν την
  ττροσωπική πεΐρα, τόσον έμοΰ
  4 >ον καί τής Δουκίσσης!
  Ιδού λοιπόν ή τρομερή α¬
  ποκάλυψις. Ό άνθρωπος πού
  εΐχε δηλώσει δτι ή πεΐρα
  τόν εδίδαξεν δτι καί άπό τό
  αϋτοκρατορικό διάδημα καί ά¬
  πό την κοσμοκρατορία ήταν
  προτιμότερος ό έρωτας μιάς
  γυναίκας, τώρα έπιζητεΐ καί
  πάλι < την πεΐρα τής ζωής! Άλλά πειά πεΐρα, λοιπόν, ζητα αύτός ό άνήσυχος έρα- στής; Την πεΐρα της πολιτι- κής; Άλλά αυτή την εΐχε καί την έβαρήθηκε, ώς άνώφελη. Έπειτα έχει δηλώσει δτι δέν πρόκειται νά διεκδικήση πο- τέ τα θρόνο τού, οΰτε καί νά άναμιχθή είς την πολιτικήν ζω ήν. Ζητα μήπως την πεΐρα τής ζωής; Την πεΐρα τοϋ έρωτος; Μά έν τοιαύτη περιπτώσει κά- νει λάθος θανάσιμο. Κι' άπο- δεικνύεται έτσι άνίκανος βα¬ σιλεύς καί είς τόν ερωτα, ό¬ πως ένόμιζεν δτι θά ήταν καί άνίκανος αύτοκράτωρ λα- ών, χωρίς τόν έρωτα αυτόν. Ζητάει την πεΐρα σ' άδιεχκο- πα ταξίδια άπό χώρα σέ χώ- ρα, ένώ την έχει δίπλα τού. Καί θά μποροΰσε νά τή μά¬ θη, εάν σέ μιά στιγμή είλι- Κβΐνείας τής πολόπειρης κ. Ούώλις, την έρωτοΰσε μέ διά¬ κρισι καί τής ζητοΰσεν ένα μάθημα. Θά έμάθαινεν δτι ή πεΐρα στόν ερωτα είναι άπό- κτημα όλέθριο. Ό έρωτας εί¬ ναι ώραΐος, έφόσον είναι ά- γνός, άπΐ-ΐρος, παρθενικός. Διατηρεΐται μ" δλη την ώμορ- φιά τού, καί άποπνέει τό γλυ¬ κύ μεθυστικό τού άρωμα, έ- φόθον λείπει ή ττε'ϊρα. Γιατί ό έρωτας, είναι έ'να λουλοθδι πού τό τρέφει τό αϊσθημα τής άγνότητος, πού γεννιέται μέ τόν πρώτο πόθο καί άνα- πτόσσεται μέ τα δνειρα τής παρθενικής φαντασίας. Ή πεΐ ρα φέρνει μονάχα κατακτή- σεις. Μά ή κατάκτησις δέν είναι έρωτας. Δέν έχει τα ι¬ δία συναισθήματα μ' αυτόν. Ή πεΐρα είς τόν έρωτα, λέγε- ται Δονζουανισμός, κοκκετα- ρία, περιπέτεια... Θέλει λοι¬ πόν αυτή την πεΐρα ό Έδου- άρδος; Μά τότε έπιθυμεΐ ν' ανοίξη μίαν άνίατη πληγή είς την καρδιά τού. Γιατί ή πεΐ¬ ρα μαθαίνει τόν άνθρωπον ν' άναζητα την ευτυχία παντοθ καί πάντοτε, τόν όδηγεΐ σ' έ'¬ να άτέλειωτο κυνηγητό ενός αίσθήματος πού έχει μεταβλη¬ θή σέ χίμαιρα άσύλληπτη, ά- πραγματοποίητη. Γιατί ό έ¬ ρωτας, ή άγνή καί άδολη ά- γάπη, αυτή πού φέρνει την ήρεμία καΐ τή γαλήνη στή σκέ- ψι καί την ψυχή, δέν είναι οΰτε έμπόριο, ουτε τέχνη, οΰτε έπιχείρησι. Είναι αϊσθημα. Καί τα άγνά αίσθήματα δέν έχουν άνάγκη άπό πεΐρα γιά να φέρουν την ευτυχία καί την χαρά. Ή πεΐρα χρειά- ζεται γιά τίς κατακτήσεις. Άλλά αύτές δέν είναι έρω¬ τας. Είναι έμπόριο, επιχεί¬ ρησις έρωτος κακής ώρας. Μ.— Ή 5νησι μότης έν ΊΕΛΑάδι^ Μέ τα ζητήματα τής ύγεί- ας τοΰ λαοΰ μας άπηαχολή- θημεν καΐ άλλοτε. Καί ύπε- στηρίξαμεν ότι ή άνησυχητι- κή νοσηρότης καί ή τερχ- ατία θνησιμότης πού παρα- τηρούνται είς την χώραν μας όφείλονται είς δύο κυρίως λόγους: Είς την ύπαρξιν τό- σων τελμάτων καΐ έλών πού δημιουργούν την έλονοσίαν καί είς τόν ύποσιτισμόν των εργαζομένων ιδία τάξεων. Ετονίσαμεν δέ ότι εάν δέν άντιμετωπισθή ή λύσις τού ύγειονομικού μας προβλπμα- τος μέ βάσιν αύτά τα δεδο- μένα, ή φυλη μας θά παρα¬ μείνη καταδικασμένη είς τόν μαρααμόν καΐ την βαθμιαίαν εξάντλησιν. Ιδού δέ ότι τάς αληθείας αύτάς διακηρΰσσει ηδη μέ ό¬ λον τό κύρός τού ό διακε- κριμένος καθηγητηί τής φυσιολογίας είς τό Πανεπι- ατήμιον των "Αθηνών κ. Δοντάς. Είς την προχθεσι¬ νήν συνεδρίασιν τής Άκα- δημίας των Αθηνών ό κ. Δοντά;, προέβη είς έμπερι- στατωμένας, άναλυτικάς καΐ επί στατιστικήν δεδομένων στηριζομένας άνακοινώσεις πού υψώθησαν ώς μία κραυ- γή πόνου καί έπροξένηβαν βαθείαν εντύπωσιν όσον καΐ κατάπληξιν. Κατά τάς άνα- κοινώσει; αύτάς καΐ τάς με¬ λέτας τού κ. καθηγητού, οί "Ελληνεξ ζούν κατά μέσον όρον μόλις 36 έτη, 9 μΓινε; καΐ 18 ημέρας έναντι των 60 έτών ζωής των "Αγγλων. Τό 1934 απέθανον 37.000 παι¬ δία κάτω των 5 έτών έκ των οποίων 4.000 άπό φυματίω¬ σιν. Καί είς την ηλικίαν των 20 μέχρις 24 έτών ή θνη- οιμότιις παρουβιάζεται έπί- οιζ ηύξημένη μέ 3699 9ανά- υ, έκ των οποίων οί 1247 άΐτό φυματίωσιν. Τέλος δέ, είς την μικράν χώραν μας οί δάνατοι έκ φυματιώσεως ά- νέρχονται εί; 10 καΐ πλέον χιλιάδας κατ' ετος! Άνάλο- γος δέ είναι καί ό άριθμός των δανάτων έξ έλονοσίας καΐ άλλων νόαων, όφειλομέ- νων είς την κακήν διατρο¬ φήν καΐ -ούς άθλίου; όρους διαβιώσεως τού λαού μας. Οί άριθμοί αύτοι είναι νο¬ μίζομεν άρκετοΐ νά παρου- σιάσουν άνάγλυφον την εί- Στρατός καϊ μαθηταί. Καί κατά την χθεσινήν πά ράταξιν τοΰ στρατοθ, διά την δοξολογίαν επί τή έπετείω τής όλοκαυτώσεως τοθ Άρ- καδίου, ό λαός εθαύμασε καί έχειροκρότησε τό παράστημα την πειθαρχίαν καί την έν γένει συγκρότησιν των άν- δρών τοϋ Συντάγματος. Άλ λά καΐ των μαθητών ή έμφά- κόνα τή; τραγικής καταατά- σεως είς την οποίαν ευρι¬ σκόμεθα άπό ύγιεινής από¬ ψεως. Καΐ ήχοΰν ώς κραυγή ύστάτης έπικλήσεως, ώς κώ¬ δων κινδύνου πού σημαίνει συναγερμόν, οργάνωσιν πρ«γ ματικής σταυροφορία; πρός έξυγίανσιν τής χώρας. Ή Άκαδημία, συζητήσασα επί των άνακοινώσεων τού κ. Δοντά παρεδέχθη όη ή τρομακτική θνηβιμότηςκαί ή έξάπλωαις τής φυματιώσεως όφείλονται είς ύποσιτιαμόν. Καΐ ύπέδειξενώρισμέναμέτρα πρός θεραπείαν τού κακοΰ. Άπό τής απόψεως δέ αυτής τό ανώτατον πνευματικόν 'ί- δρυμα έπραξε τό χρέος τού. Έπίσηζ καί τό κράτο; μελε- τά τό ύγειονομικόν πρόβλη- μα σοβαρώς καΐ καταβάλλει προσπάθειαν πρός ριζικήν καΐ ίκανοποιητικήν λύσιν τού. Άλλ' ή έξυγίανσις τής χώρας δέν είναι δυνατόν νά επιτευχθή ευκόλως. ©' απαι¬ τήση καΐ χρόνον πολύν καί προσπάθειαν μενάλην. Κυ- ρίω; δέ προϋποθέτει εκτέλε¬ σιν μεγάλων έξυγιαντικών έργων. "Ιδρυσιν παντοΰ νο- αοκομείων καί σανατορίων διά τα; λαϊκάς τάξει;, βελτί¬ ωσιν των ορων διαβιώσεω; τού λαοΰ καΐ συστηματικήν καταπολέμησιν των διαφό¬ ρων λοιμωδών καί έπιδημι- κών νόσων. Καί άκόμη, χρει- άζεται μακρά, έπίμονος'καί φωτιαμένη προσπαθεία δια- παιδαγωγήσεω; τού λαοΰ, ώ¬ στε νά μάθη νά διαιταται καλώς, οταν θά τοΰ π«ρα- αχε&οΰν τα μέσα καΐ νά τη- ρή τού; στοιχειώδεις τουλά¬ χιστον ορου; καθαριότητος καί ύγιεινή; εί; την ζωην τού. Τό σημερινόν Κράτος, ειμπορεί εϋτυχώ; ν» λάβη μέριμναν δι'ολα αύτά. Καί εί μεθα'βεβαιοί ότι θά τό πράξη. Διότι οί κυβερνώντες άντι- λαμβάνονται ασφαλώς καλύ¬ τερον παντός άλλου ότι εάν δεν έξυγιανθή ή χώρα, εάν δέν δημιουργηθή λαός εϋρω- στος,καί ψυχικώ; καΐ σωματι- κώ;, ή φυλι'ι μας, όχι μόνον δέν θά εϋρηι πό τέ τόν δρό¬ μον τής μεγαλουργίας άλλά καί θά υποκύψη είς την φθο- ράν πού υφίσταται ήδη έκ τής τρομακτική; θνησιμότη- τος. νισις δέν ύστέρησε τοθ στρα- τοΰ. Οί μαθηταί, εύσταλεϊς, άθλητικοί, πειθαρχημένοι, πα¬ ρήλασαν μέ ζηλευτήν τάξιν καί ύπερήψανον δσον καί σταθερόν βήμα. Καί έδωσαν δχι μόνον τόν τόνον είς την έπισημότητα τής χθεσινάς ε¬ ορτής, άλλά καί την από¬ δειξιν τής συντελουμένης είς τα σχολειό Μας εργασίας διά την διαπαιδαγώγησιν καί την σωματικήν διάπλασιν τής νε- ότητος. Άξίζει νά έξαρθή τό γεγονός καί ν' αποδοθή δί- καιος έπαινος είς τούς συντε- λέσαντας είς αύτό. διωχθή ή λύσις. Ιδιαιτέρως μάλιστα διά τα άνακύψαν τα έκ των τελευταίων κογ- ταστρεατικών πλημμυρών ζη¬ τήματα τοθ νομοΰ μας, πιστεύ¬ ομεν 8ιι ό κ. Ίΐτπολυτος Οά δείξη ιδιαίτερον ενδιαφέρον, συνεργαζόμενος μετά τού κ. Νομάρχου καί είσηγούμενος είς την Κυβέρνησιν την λή¬ ψιν των άπαραιτήτων μέτμων. Ή σημερινή σύσκεψις. Σήμερον πρόκειται νά συγ- κροτηθή ενταύθα σύσκεψις των νομαρχών τής νήσου μετά τοθ άναπληρωτοΰ τοΰ ύπουργοΰ Γεν. Διοικητου κ. Ίππολύτου διά την καλύτερον οργάνωσιν των έφεδρικών τα- μείων, συμφώνως πρός τόν δημοσιευθέντα εσχάτως σχε¬ τικόν αναγκαστικόν νόμον. Καί δέν ύπάρχει άμψιβολία δτι ή σύσκεψις αυτή θ' α¬ πολήξη είς θετικά δσον καί ώφέλιμα άποτελέσματα. 'Ε- πίσης, πιστεύομεν δτι κατά την σύσκεψιν αύτην θά έξε- τασθοθν καί δλα τα άλλα φλέγοντα ζητήματα της Κρή¬ της των οποίων καί θά επι¬ Ή όδός Ιεραπέτρας. Πιστεύομεν δτι μετά την συντελουμένην ήδη σκυρό- στρωσιν τής όδοΰ Παχείας Αμμου—Ιεραπέτρας θά επα¬ κολουθήση καί ή πισσόστρωσίς της, ώς υπεδείχθη άλλωστε παρά των αρμοδίων. Διά τής πισσοστρώσεως δχι μόνον θά εξασφαλισθή ή ανετος συγ- κοινωνία άλλά καί θά έξα- σφαλισθ?ί ή διάρκεια τοΰ κα- τοΛστρώματος τής όδοΰ έηΐ μακρότερον χρονικόν διάστη- μα. Καί τό κέρδος θά είναι σημαντικόν καί διά την περι¬ φέρειαν αυτήν καί διά τό Κρά- τος πού δέν θά ύποβάλλεται κάθε τόσον είς έ"ξοδα έπισκευ- ών. ιοορν4^ )ί·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ]
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον διά
  τελευταίαν φοράν: «Άρλέτ καί οί
  μπαμπάδες της».
  Μ1ΝΩΑ. (ομιλών).— Σήμερον: τό
  Γερμανικός ρωμάντζο τού Γκαϊτε
  «Χέρμαν καί Δωροθέα».
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ =
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Διά τελευταίαν φο (
  ράν ή θαυμασίαΓαλ- (
  λική Φάρσα:
  ΑΡΛΕΤ ΚΑΙ ΟΙ
  Μ«1ΜΠ>1Ε! ΤΗΣ
  Μέ την ΡΕΝΕ ΣΑΙΝ ΣΥΡ
  κ«1 τον ΞΟΥΛ ΜΠΕΡΡΥ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ό κινηματογραφι-
  κός κολοσσός.·
  ΒΑΝΟΒΝΑ
  ΡΠΣΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ
  Μέ την
  Ιαρλόττα Σούζα
  καί τόν
  ΧΑΝΣ ΑΛΜΠΕΡΣ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΟΙ ΔΥΟ
  Μέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τητα 14 μτλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ϊ
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Λ"> 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Β""......'.....■"■51
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλυτέρα..
  ΑΒΕΔΙΣΙ ΑΝ
  Όδώς Άγίου Μηνά.
  ■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■εί
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολέγος—Ψυχίκτρος
  Τμηματάρχης Ίατρος
  Δημοσ. Τυχιοιτρείβυ Αθηνών
  Δέχεται έν τφ ιατρείω τού
  όδός Πειραιώς 178' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  24ί>ον
  Έβαλαν τα παιδία πού δέν
  μποροΰσαν νά σταθοΰν άπό
  την νύστα νά πλαγιάσουν ό
  , υπνος τα επήρεν άμέσως ένώ
  πλάϊ τους άγρυπνοθσεν ή κυ
  ρία ντέ Τουρζέλ. Ή Μαρία-
  Άντουανέττα εΐχε καθήσΓ)
  σέ μιά χοντροκαμωμένη κα-
  ρέκλα καί εΐχε κατεβάση τό
  βέλος της. Κανείς δέν θά μπο-
  ροΰσε νά καυχηθή πώς δέν
  εΐδε την οργήν της καί την
  πίκρα της. Μονάχα ό βασιλη-
  άς ξαναβρήκεν άμέσως την
  καλή τού διάθεσι, έστρώθηκε
  ήσυχος στό τραπέζι καί άρ-
  χισε νά μασά μέ όρεξι τό
  ψωμοτΰρι τού. Κανείς δέν έ-
  μιλοΰσε.
  Κάτω δμως στό μαγαζί, έ-
  ξακολουθοΰσεν ή συζήτησις
  Ό Ντρουέ άφριζε φωνάζον-
  τας κάθε τόσο:
  —Ό βασιληδς είνε, εΐμαι
  βέβαιος, βέβαιος!
  Έκείνη τή στιγμή, ή Μα-
  ρία-Άντουανέττα πού άκουε
  τίς φωνές λίγο έλειψε νά
  προδοθή. Έβγήκεν έίως την
  ξύλινη σκάλα καί εφώναξε σ
  αύτούς πού εσυζητούσαν κά¬
  τω :
  —"Αν τόν άναγνωρίζετε
  πώς είνε ό βασιληθς σας
  σεβασθήτέ τον!
  "Εξαφνα έφθασε καί ό εύγε-
  νής πού εΐχαν καλέση γιά νά
  αποφανθή άν ό άγνωστος ή
  ταν ό βασιληάς, τόν οποίον
  ! είχεν ιδή στό Παρίσι. Μόλις
  ι τόν έμπασαν στήν πραπεζα-
  ρία:
  — Μεγαλειότατε! εφώναξε
  καί ύπεκλίθη βαθειά μπρο-
  στά στόν Λουδοβΐκο πού
  έμασοΰσε.
  Καί αύτάς, μή βαστώντσς
  πιά, έοηκώθηκε καί εΐπε α έ
  δλη τού την αφελεία καί την
  άγαθότητσ:
  —"Ε, λοιπόν, ναί, εΐμαι ό
  βσσιληάς σας!
  Καί άγκάλιασε τύν Σάλτσα
  πού Ιτρεμε κ' έκλαιγεν άπό
  τή συγκίνησι καθώς ένοιωσε
  τα βασιλικά χέρια στούς ώ-
  μους τού. Ή Μαρία-Άντουα-
  νέττα προσπαθοΰσε νά έξευ-
  μενίση τή γυναΐκα τοΰ παρέ-
  δρου. Ή μάμμη τού, σεβα-
  σμία όγδοντάρα, έπεσε στά
  γόνατα κ' εζητούσε μέ δά-
  κρυα στά μάτια νά φιλήση τα
  χέρια των παιδιών. Όλοι έ-
  κλαιγαε, έγονάτιζαν κι' έπρο-
  σκυνοΰσαν.
  (συνεχεχΐζεται)
  ♦ ·■■·■**......■••■•■^
  * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καί ήτΐατος, δέχεται
  τοΰς πάσχοντος έκτοΰπεπτι-
  κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείω
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεΐα αίμορροίδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός Εϋαγγελισμοΰ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέω
  ιατρείω τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ Ζαχαριάδου. Ή εϊσοδος έκ
  τής όδοΰ Καγιαμπή.
  ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6.
  η
  η
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοϋχος της ίατρικής
  Όώοντίατρος
  Δέχεται έν τφ Ίατρείορ τού
  τιαρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
  εκάστην:
  9 12 καί 4 7
  ΤΥΡΙΑ
  ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  Είς τό Πρατήριον, Άνω-
  γειανών τυροκομικών, ΔΡΑ¬
  ΜΟΥΝΤΑΝΗ παρά την πλα¬
  τείαν Βενιζέλου παραπλεύρως
  ζαχαροπλαστεΐου Μεθυμάκη. ηΓ-βι
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Έχει καΐ ή μόδ4 τόν κώδικά της.
  Αύτά ποΰ πρέπει
  καί δέν πρέπει νά κάνετε.
  Νά εΐμαι είς τή μόδα.... θά τό
  ί,πιθυμοΰσα πολύ, άλλά πώς; Χρει-
  άζονται χρήματα λέγει ή Ζωζέτ-
  τα, άπαιτεΐται καιρός, προσθέτει
  ή Νινίττα, ή όποία έννοεϊτα', έρ-
  γάζεται δλη την ήμέρα σ' ε'να
  γραφεϊο. Καί είνε τόσο δύσκολο,
  άναστενάζει ή δειλή Έριέττα ποΰ
  άμψιβάλλει πάντοτε γιά τόν έ-
  αυτό της
  Αϋτές π" άπαντήσεις σημαίνουν
  τεμπελιά.
  Έσεΐς Ζωζέττα, ποΰ είσθε έξ
  άνάγκης οίκονόμος- ό προϋπολο-
  γισμός σας είνε πολύ καθωρισμέ-
  νος—σκεφθήτε ότι ή μόδα δέν εί¬
  νε τόσο ζήτημα χρήματος δσο
  πρό πάντων ζήτημα γούστου Είνε
  πάντοτε εΰκολο νά έπιδιορθωθή
  ίνα περυσινό φόρεμα. Σεϊς ή ιδία
  θά τοΰ δώσετρ την νέα γραμμή
  καί θά κάμετε γρήγορα τίς νέες
  μεταβολές Αύτά γιά ν' άπαντήσω
  στήν Νινέττα τής οποίας η" στιγ-
  μές άνέσεως είνε σπάνιες.
  Μην ευχαριστείσθε μ? τό... περί-
  που. Μην προφέρετε ποτέ την άν-
  τιπαθητική φράσι: «Δέν φοριέται
  πειά αύτό τό φόρεμα,κατεστράφη·.
  Γιά σας, δειλή Έριέττα, έμπι-
  στευθήτε στό γοΰστό σας, πού
  χωρίς άλλο είνε καλό.
  Γιά νά σας ένθαρρύνω, θά σας
  δώσω σχετικές στή νέα μόδα έξη-
  γήσεις καί θά έννοήσετε ευθύς
  τάς άπαιτήσεις της. θά έξετάσετε
  τα περυσινά σας φορέματα καί
  θά τα κατατάξετε σέ τρείς κατη-
  I
  γορίες: σ' αύτά πού μπορεϊτε νά
  ' φορέσετε όπως είνε, σ' αΰτά πού
  πρέπει νά τροποποιήσετε καί σ'
  αύτά πού χρειάζεται νά μεταβάλ-
  λετε έξ ολοκλήρου.
  Ή νέα μόδα σάς θέλει γυναΐκα
  νοητευτική, λυγερή,; χαριτωμένη.
  Σδς θέλει πρό πάντων γυναΐκα.
  Άπαιτεΐ λοιπόν ν' άφαιρέσετε
  κάθε τι τό άνδρικό, τό σκληρό, τό
  τετράγωνο, τό πνιγηρό.
  Δέν σδς χρειάζονται πειά οί
  τετράγωνοι ώμοι' δέν προτίΰεσθε
  είς τό εξής νά εχετε τόν άθλητι-
  κό μποΰστο ενός μποξέρ.
  θ' άρνηθήτε νά φορέσετε χαμη-
  λά τακοΰνια μέ άπογευματινά
  φορέματα. Δέν ζητήτε πλέον νά
  συναγωνίζεσθε σέ κάθε εύκαιρία,
  την στερεότήτα των άκρων των
  πρωταθλητών δρόμου.
  'Εγκαταλείπετε, τα χονδρά
  ζαμπό πού σας ^έφούσκωναν» ό¬
  πως τόν άμαξήλάτή τού παληοΰ
  καιροΰ.
  Παραιτεΐσθε άπό τίς ζακέττες
  μέ τίς χοντρές υπάσκες, γιατί σας
  χονδραίνουν.... Άλλ' είς τό αύρια-
  νό θά σας δώσω τόν μικρό κώδι-
  κα τής μόδας μέ έ,νδιαφέρουσες
  λεπτομέριες.
  ή Ντιοτεγκέ
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΛΑΥΛΙΑ
  κ. ΑΛΙΚΗ ΒΙΤΣΟΥ-ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ
  Αυριον τό εσπέρας θά δο¬
  θή είς τό θέατρον Πουλακά¬
  κη ή προαγγελθείσα συναυ
  λία των έκλεκτών καλλιτε-
  χνών τού 'Ελληχικοΰ μελοδρά
  ματος κ Πέτρου Έτιτροπά-
  κη καί κ. Άλ'ικης Βίτσου— Έ-
  πιτροπάκη τή συαπράξει Κ'<ί τοΰ ποιητοΰ κ. Όρέστη Λά- σκου μέ άπαγγελίας ποιημά- των. Ή συναυλία αυτή των διακεκριμένων καλλιτεχνών, διά τό ταλέντο των οποίων ό ιταλικάς τύπος αφιέρωσεν έγκωμιαστικά αρθρα καχά την τελευταίαν έμφαι ισίν των είς τό ιταλικόν ιιελό&,οαμα, προβλέπεται ότι 0ά ση .ιειώ- ση εξαιρετικήν έπτυχίαν. "1 ό ζεϋγος 'Επιτροηάκη άλω- στε, είναι γνωστόν είς την πόλιν μας άπό προηγουιιε νους θριάμβους τού εισ 'τ,·>
  Ιμελόδραμα. Δι' αύτό καί οί
  Ιΐίλοι τής μεγάλης και άληθι-
  ;ής τέχνης ύπεδί,χθησαν την
  άφιξιν των μέ ενθουσιασμόν.
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  ι μιη ην ιρυιι»
  ΚΟΙΜΩιΊΙΚΗ
  ΕΟΡΓΑΙ. —Μεθαύριον εορτήν τοϋ
  άγίου Μηνδ δέν έορτάζει ό κ.
  Μήνας Μαρκάκης άσφαλιστής.
  Ή ζωή τής μελανχολικτϊ;
  41 όν
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.'
  Στήν ςενητειά ή Έλισάβετ δέν
  ξέχασε ποτέ τούς δικού; της. Δέν
  άποξενώθηκεν άπό τό πατρικόν
  της σπίτι. Περιμένει μέ ανυπομο¬
  νησίαν τα νέα άπό την Βαυαρία.
  Καί μαθαίνει μέ άνυπόκριτη χα-
  ρά τούς γάμους των άδελφών της,
  πού πανορεύονται ή μία μετά την
  άλλην.
  Πρώτη πανδρεύεται ή μεγάλη
  —μεγαλείτεοη κι' άπό την Έλι¬
  σάβετ—ή Ελένη, ή «Νένε» πού
  προωρίζετο γιά τόν Φραγκίσκον
  Ιωσήφ. Τόν Αυγουστον τοϋ 1858
  ή μίγαλεζτερη κόρη τοϋ πρίγκη-
  πος Μαξιμιλιανοΰ καί τής πριγ-
  κηπίσσης Λουδοβίκας τής Βαυα-
  ρίας πανδρεύθηκε τόν διάδοχον
  Μαςιμιλιανόν τοϋ Τούρν καί Τά¬
  ξις, Ινα των των πλουσιωτερων ή-
  γεμόνων τής χώρας.
  "Υστερα ή άδελφή της Μαρία
  πανδρεύθηκε τόν διάδοχον τής
  Νεαπόλεως καί τής Σικελίας. Ό
  δεύτερος αύτός γάμος εΐχε προ¬
  καλέση εξαιρετικήν χαράν εις τό
  πατρικόν της σπίτι, δεδομένου ότι
  άλλη μιά κόρη τοΰ πρίγκηπος
  θά γινόταν μιά ήμέρα βασίλισ-
  σα ενός εύρωπαϊκοΰ κράτους.
  Έ πριγκήπισσα Μαρία δέν ή-
  ταν ώραία σάν την Έλισάβετ
  τής έαοιαζεν όμως στήν κορμο-
  στασιά, καί ήταν μιά θελημα-
  τική γυναΐκα μέ ισχυράν χα-
  ρακτήρα. Ή Έλισάβετ συνώδευ-
  σε την άδελφήν της ίΊος την
  Τεργέστην καί παρέστη μάρτυς
  τής επισήμου παραδόσεως τής
  πριγκηπίσσης Μαρίας εις έ'να βα¬
  σιλικόν επίτροπον τής Νεαπόλε¬
  ως, ποΰ· θά την ώδηγοΰσεν εις
  τόν μνήστήρά της είς την Νεά¬
  πολιν. Είς την μεγάλην αίθου¬
  σαν τοΰ διοικητηρίου τής Τεργέ-
  στης άϋλωσαν μιά κορδελλα πού
  έσυμβόλιζε την μεθόριον ιιεταΐΰ
  των ού σ ,Βασιλείων, Βαυαρίας καί
  Νεαπόλεως. Άπό την μιά μεριά
  τής ταινίας έστίκόταν ό πχραίί-
  διον ν.όαης Ρίχμεργκ, άπΐ την
  άλλην ό παρα,λαμ,νάνων κό,μης
  Σερρχ Καπριόλα.
  (συνεχίζεται)
  Μ
  ΑΜΠΟΤ
  ΡΕΤ
  | ΕΧΤΒΑ ΡΙΝΕ κα. ΑΛΦΑ |
  ^ Είναι άσυναγώνιστα και ανωτέρα όλων. ^
  Ξ Ήγγυημένα είς άντοχήν καί τχοιότητα. ^Ξ
  = Κατάλληλα δι' οίκιακήν χρήσιν, δι' έλαιόιτανα καί =[==
  Ξ σταφιδόπανα, ■ Ξ=
  Ι Τα Κάμποτ Ρετσίνα. |
  Ξ Οί Συνεταιρισμοί Ηρακλείου καί Λασηθίου επρομηθεύθη- |||
  Ξ σαν τ' ανωτέρω κάμποτ προκρίναντες αύτά ώς χά αρίστα. Ξ=Ξ
  Προμη-
  θεύεσθε:
  Κάμποτ Ρετσίνα |
  ΕΧΤΡΑ ΡΙΝΕ ΚΑΙ ΑΛΦΑ Β
  σιν των προόδων τοϋ κλάδου τού.
  ΓΑΜΟΙ.—Την παρελθούσαν Κυ¬
  ριακήν ετελέσθησαν είς Επάνω
  Βαθείαν οί γάμοι τού κ. Νικολάου
  Κάργατζη μετά τής δίδος Μαοί-
  άς Κοντοϋ. Παράνυμφος παρέστη
  ή Δίς Καλλιόπη Μηλιαοδ Μετα
  τό μυστήριον επηκολούθησε γλέν
  τι διαρκέσαν μέχρι των πρωϊνών
  ώρών. ,
  —ΝΙκος Φακιολάκης, ΛΛαρια Σι·
  γανοΰ ετέλεσαν τους γάμους των
  έν Σκαλανίω Πεδιάδος ιτροχθές
  Κυριακήν. Παράνυαφος παρέστη 6
  κ. Κώστας Βαρβεράκης δικηγόρος.
  Γύρω στήν πόλι.
  Ό καιρός έβ_ελτιώθη σημαντι¬
  κώς τό τελευταίον διήμερον.
  —Τής βελτιώσεως ηίύτής επω¬
  φελήθησαν οί φίλοι τοΰ ύπαίθρου,
  ώστε νά έγκαταλείψουν όμαδικώς
  τόν κλειστόν χώρον.
  — Πρδγμα ποϋ παρετηρήθη ιδί¬
  ως την Κυριακήν, ότΐότε κατ' αγα¬
  θήν συγκυρίαν καϊ ή βελτίωοις
  τοΰ καιροΰ εΤχε συντελεσθή...
  —Χθές έώρταζον οί Μιχάληρ.ες
  καί οί Άγγελικές πού ώς γνω¬
  στόν δέν είναι ολίγοι είς τό το ι
  κόν όνοματολόγιον.
  —Δέν Μλειψεν έκ τοϋ λόγου τού
  τού ουτε ή σχετική κοσμική κίνη¬
  σις όσον καί αί πανηγυρικαί ♦ά-
  ποσπερίδες>.
  —Καί τοΰ χρόνου.
  —Άπό τόν λιμένα μας δέν ά/ΐο·
  λείπει τόν μήνα αυτόν, ή χαρα-
  κτηριστική ζωή.
  — Βεβαία τα μεγάλα φορτηγά
  'δέν τόν γεμίζουν» κατά τό κοι-
  νώς λεγόμενον, δπως τούς προη-
  γουμένους μήνας.
  —Όπωσδήποτε οί σιλουέττες
  των φιγουράρουν συχνά...
  —Αί καταστρεπτικόν πλημμυραι
  τής Μεσσαράς, ζωηοάν είκόνα
  των οποίων έδώσαμεν προχθές.
  —Έσχολιάσθησαν εύρέως άττό
  -ούς συμπολίτας την πρωίαν τής
  παρελθούσης Κυριακής.
  — Κυρίως έτονίζετο έδώ ϋτι διά
  των τελευταίων θεομηνιών τό Ή
  ράκλειον κατέστη τόπος έχων ά¬
  μεσον ανάγκην εΰρέων οίκονομι-
  κων εϋκολιών διά νά έπουλώσϊ)
  τάς πληγάς τού, ώς εγένετο είς
  την ανατολικήν Μακεδονίαν.
  —Ή 'Εθνική καί Κρηιική έπί-
  τειος τοΰ Άρκαδίου έδωκε χθές
  ευρύτερον πανηγυρικόν τόνον είς
  την πόλιν μας:
  — Μέ τόν σημαιοστολισμόν των
  καταστημάτων, τόν ηλεκτροφωτι¬
  σμόν την εσπέραν καί την ανάλο¬
  γον κίνησιν τής έιιοήιιου άρ/ίακ:.
  —Ή άργία αυτή υπήρξε ώς γνω
  στόν διαρκής είς τα δημοσία καια-
  στήματα. Τα άλλα είχον ήμιαρ-
  γίαν.
  —Ωραίον σύνολον αποτελεί ή
  όμοιομορφία τής μαθητικής εμφα¬
  νίσεως ή δπο'ια παρουσιάζεται ίπί
  τοΰ παρόντος, είς τα έκπαιδευτή-
  ρια των θηλέων.
  — Τόσον κατά τα μαθήματα ό¬
  σον καί τάς παρελάσεις αί ο¬
  ποίαι γίνθνται λόγω των ημερών.
  — Διά την όμοιομορφίαν αυτήν
  ύπάρχουν φυσικά έντολαί έκ τοθ
  Κέντρου, πάντως ομως δέν άπο-
  λείπει ή έπαινετή πρωτοβουλία
  των διευθυνόντων τα έκπαιδευ-
  τήρια.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη προβλέ-
  πεται άπόψε κοσμοσυγκέντρωσις.
  Προβάλλεται έ'να έργον άπό τα
  πειό χαριτωμένα τής σαιζόν ή
  Γαλλική ;φάρσαν: Άρλέτ κα'ι
  οί μπαμπάδες της».
  ό Ρέπορτβρ
  Ένοικιάζεται είς την οδόν
  Κουρμούληδων 1 οίκία άπαριιζο-
  μένη έκ 5 όωματίων, κουζιντς, αΰ-
  λής, φρέατος, ήλεκτρικής εγκατα¬
  στάσεως. Πληροφορίαι παρά τω
  Παντοπωλείω Εΰσταθίου Ζερβά-
  κη κείμενον παραπλεύρως.
  Άγησ. Γ. Κοζύρης
  Δικηγόρος—Ηράκλειον
  Όδός Κυδωνίας
  (παρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3-68.
  ΙίΙΔΟΙΙΟΙΗΣΙΣ
  {■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΐΒειειειεΐεΐΒΒΜΗειεΐΜΐ
  ΞΥΛΕΙΑ παντός εΐδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Είς τάς συμφερωτερας τιμάς
  (£>ά εΰρητε είς την
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  ΌγλοΟ)
  |"».......■.......εειε
  Ζητοϋνται μαθήτριαι γνωρίζου-
  σαι άπό ραπτικήν γυναικείον,»
  φορεμάτων, διά τόν οξκον της
  δίδος Μαρίνα; Άνωγ^ειανάκη.
  Πληροφορίαι έντός τοθ Κατα-
  στήματος (όδός Σφακίων πλησίον
  ύποδηματοποιείου Σ. Γιγουρτσή).
  Ζητεϊται νοσοκόμος πεπειραμέ-
  νη είς την κλινικήν τοΰ ίατροΰ κ.
  Βρεττάκη μέ καλάς συστάσεις.
  Μισθός ικανοποιητικάς. Πλημό
  φορίαι παρά τφ ίδίφ.
  ■ ■■■■ εί ■■■■■ εί ■■■■■■■■—
  Ό παθολόγος Ίατρός
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά
  δέχεται τοΰς πάσχοντος ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ'ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τοϋ φαρμακείου κ. Μιχ.
  Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Ϊ!..
  ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΒ(]ΜΜ2|
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ιον.
  έκ τού Χ.6γοο ι»
  ική κοσμιχή κ»
  τιανηγυρικαΐ ί
  >νου,
  μενά μας
  ό αυτόν, ή ι
  *>ν· κατά (6
  . δτιως τοός
  τε οί οιλο«ΐΓ(ι
  υν συχνά..
  ί
  ,ς. ζωηοσν' ώ
  ώοαμεν προχϋί
  Ιησαν εύρεως
  Κυριακής.
  ονίζετο έοό ογ,|
  >ν θϊθιιηνιϋ'. ή:
  Οΐη τόϊτος ίχ«
  ν εύρέων
  οιά νά
  Η). ώς
  Ίν Μα·αδονΙ»
  Ι καί Κρηΐικί|
  ρκ,αοίου ΐίωκε
  μα,ιοστοιθ|Α«!
  ιν. Τ όν ήΚ{«ρο«?!
  έραν και την 4«
  τής έτιοηαο. ά».
  αυτή ϋΐϊήρ' -
  ιίς τα διμ^^·
  αλλα είχον !τ
  ούνολον άϋβτ*,
  της μαθητικ**.
  οία παρουσιάζη
  »ς. είς τα ίιι1ιιώ
  3
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  150ο ν
  Ουδείς στρατός, ουδέν έθνος εΰθύνεται δι' αύ-
  τά τα δντα, άτινα όμιλοΰσιν ίταλιστί, ένώ άκολου-
  θοΰν Γερμανούς, όμιλοΰσι δέ. γαλλιστί, ένώ άκο-
  λουθοθν "Αγγλους. Ό μαρκήσιος Φεβράκ, κατά τόν
  Ισπανικόν πόλεμον, εφονεύθη κατά λάθός καί ε¬
  ληστεύθη έν αύτω τώ πεοίω τής μάχης, την έτιιου-
  σαν τί|ς έν Σεριζόλ νίκης, διότι ε'ίχε σύνοδον Ί-
  σπανάν όμιλοΰντα γαλλιστί καΐ έξελήφθη υπό
  Γάλλου ώς κατάσκοπος.
  Άποτρόπαιος συνήθεια, έξ ής προήλθε τό άξίω-
  μα «Ψωμίζεσθαι είς βάρος τοϋ έχθροϋ»· καί κα¬
  τήντησεν ή λέπρα ήν μόνον αύστηρά πειθαρχία
  δύναται νά θεραπεύση, ένώ έξ άλλου κλονίζει
  ιήν αγαθήν τοθ κόσμου γνώμην περί τής άζίας άν-
  δρών ένδόξων, καταστάντων λαοφιλών.
  Ό Τουραίν έλατρεύετο ΰιτό των στρατιωτών
  τού, διότι ήνείχετο την διαρπαγήν καΐ τόσον υπήρ¬
  ξεν ένδοτικός, ωστε επέτρεψε νά παραδοθΓ) είς πΰρ
  καί είς αΓμα τό Παλατινάτον.
  Είς τάς στρατιάς ών ό άρχηγύς είνε αϋστηρό-
  τερος, άκολουθοΰν ολιγώτεροι τοιοϋτοΓ δίκαιον δέ
  νά είπωμεν δτι ό Βελλινκτών ε^χεν ολίγους.
  Άλλ' δμως έξεγυμνώθησαν οί νεκροΐ την νύ¬
  κτα τής 18 πρός την 19 Ίουνίου. Ό Βελλιγκτών
  όιέταξε νά τυφεκίζηται πας, δστις συνελαμβάνετο
  έπ' αύτοφώρω' άλλ' ή πρός άρπαγην όρμή εί¬
  νε πραγμα δυσαπόσπαστον. Οί περίδρομοι έκεϊ-
  νοι ένώ είς την μίαν άκραν τοθ πεδίου τής μά¬
  χης έτυφεκίζοντο, έλωποδύτουν είς την άλλην.
  Ή σελήνη παρίστατο άπαισία επί τής πεδιάδος
  έκείνης. Έκεΐ, περί τό μεσονύκτιον, άνθρωπός τις
  περιεφέρετο ή μάλλον εΓρπε, πρός τόν κοΐλον τού
  Όχαίνου δρόμον, καί καθ" δλα τα φαινόμενα, ή-
  τον είς έκ των ούς έχαρακτηρίσαμεν ουτε "Αγ-
  γλος, ουτε Γάλλος' ουτε χωρικός, ουτε στρατιώ-
  της' άρπυια μάλλον ή άνθρωπός, έλκυσθείς υπό
  τής νεκρικής όσμής, νίκην έχων την κλοπήν, έλ-
  θών ν' άπογυμνώοη την Βατερλοΰην. Ήτον έμ-
  φοβος καί αμα θρασύς' επροχώρει ίμπρός καί έ¬
  βλεπεν οπίσω τού.
  —Τίς ήτον ούτος; Βεβαίως ή νύξ έγίνωσκε πε¬
  ρί αύτοΰ πλείονα των οσα ή ήμέρα. Δέν έκράτει
  σάκκον, ώλλ' είχεν ϊσως ευρυχώρους θυλάκους
  υπό την κάππαν τού. Έκ διαλειμμάτων ϊοτατο,
  παρετήρει περΐ αυτόν ώς φοβούμενος μή τόν εβλε-
  τιέ. τις, έκυπτεν έπειτα ταχέως, μετεκίνει χαμαί
  πράγμά τι άφωνον καϊ άκίνητον, έπειτα πάλιν
  άνωρθοθτο καί έφευγεν εκείθεν. Ό τρόπος, δι' ου
  είσεχώρει τήδε κακεΐσε, αί γοργαί καί μυοτηρι-
  ώδεις κινήσεις τού, τόν παρίστων παρεμφερή πρός
  τα λεπιδόπτερα έκεϊνα έντομα, άτινα φοιτώσιν
  είς τα έρείπια ώς επί τό πλείστον.
  Καί πτηνά δέ τίνα μακρόταρσα, παραποτάμια
  πτηνά, όμοίους ποιοϋσιν έλιγμούς έντός των έ-
  λών.
  (συνεχίζεται)
  Ο»/^ ε)< ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤ ΗΡ-ΓΥΝ ΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Μετώκησεν είς την επί τής όδοΰ 25 Αϋγοΰ- στου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανδ παραπλεύ¬ ρως Λέσχης Έπιστημόνων. Δέχεται ώς πάντοτε έν τΓ| Πολυκλικί] Ηρα¬ κλείου. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Οί Κύριοι Συμβολαιογράφοι, Μηχανικοί, Επαγ¬ γελματιαι, Σΰλλογοι καί πάντες οί πολίται, θά όμο- λογήσουν ασφαλώς δτι μία αίσθητή έλλειψις τοϋ Ηρακλείου πληροΰται διά τής ιδρύσεως είδικοϋ Γρα φείου είς δ θά δύνανται νά άναθέτωσι: 1) 'Αντίγραφα πάση; φύσεως, £ικογράφων, συμβολαί- ων, υπομνπμάτων, άναφορών, μελετών προϋπολογισμόν·, συμβάσεων, συμφωνητικών, ύιά γραφομηχανήν καϊ είώι- κών πολυγράφων, άντίγραφα μελετών μηχανΐκών ηάοης φύσεως είς είδικά; γραφομηχανάς. 2) Σύνταξιν αιτήσεων, άναφορών κ.λ.π. 3) Μεταφράσεις έκ τής Αγγλικη; καί Γαλλικής καΐ τα νά πάλιν. Είς τό αύτό Γραφείον θά λειτουργήσιΐ: Σχολή δακτυλογραψίας πρός έκμάθησιν αΰτί]ς διά τής χρήσεως δέκα ή δύο δακτόλων, είς μηχα- νάς παντός συσαήματος Ελληνικάς καί ξενογλώσ- σους. Έπίσης άναλαμβάνει τό Γραφείον καί την κατ' οίκον ή είς ίδιωτικάς Σχολάς διδασκαλίαν ήρχισε δέ λειτουργοΰν. Τό Γραφείον τέλει υπό την Διεύθυνσιν τοΰ κ. ΙΩΑΝ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗ. Διεύθυνσις όδός Χάνδακος έναντι ΡαφεΙου Τρε- βιζάκη. Κεντρικόν Χανιά. ΤΑ ΕΚΑΕΚΤΟΤΕΡΑ ίΡΑΣΙΑ Είς τό Πρατήριον ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ' Εγκυκλοπα ιδ ε ια ΑΓ έκείνους ηοΰ θέλουν νά ηλουτίζουν τάς γνόσεις των. 'Από δλα δι' ολους. ΤΙ ΞΕΥΡΟΜΕ; Γ'. Είς βίθος χιλίων περίπου α- τμοσφαιρών, θά ίσχύίυν κατά πϊ- σαν κιθανότητα καθ1 ϊσον άφορα την κατάστασιν τής ΰλης νόμοι Εντελώς διάφοροι των ισχυόντων εις χήν επιφάνειαν τής γής υπο ομαλήν πίεσιν. Άν τό εσωτερι¬ κόν τής γής μας είνε άγνωστον πέραν των τριαήμισυ χιλιομέτρων ή κατάστασι; πού ΰπάρχει εις την ατμόσφαιραν είς ΰψος πέραν των εϊκοσι χιλιομέτρων μας είνε ομοί¬ ως τελείως σχεδόν άγνωστος π'χρ' δλον ότι ό χ&?ος αΰτος άνοίγεται είς τόν άνθρωπον έλεύθερος καΐ παρά τό γεγονός δτι ανήλθεν είς ίίψος εως 40 χιλιομέτρων. Άλλά κα» αυτή ή μέχρις ΰψους 15 χι¬ λιομέτρων ζώνη τής άτμοσφαίρας εις την όποιαν φθάνουν τα άερο- πλάνα καΐ τα άερόστατα, διατη- ρεϊ άκόμη τα μεγαλείτερά της μυ- στικά. Είς την ατμόσφαιραν -κύτήν συντελοΰνται αί άτμοσφαιρικαί ζυμτόσ:·.;, δημιουργεϊτα·. ή βροχή, -Λ χιό^ι, ή χάλαζα, ή καταιγίς. είμεθα εις θέσιν νά προίδιορίσω- μεν πώς σχηματίζονται ίλχ «ύτά, ημπορεί κανείς νά ειπή μέ Ιπι- σττ;μονικήν άκρίβίΐαν πώς γίνεται Ιστιο καί μία καταιγίς; Είς δλα αίιτά τα έρωτήματα ή έπιστήμη δ*ν είνε άκόμη είς θέσιν νά οώσβ μίαν απάντησιν. "Οσα έρωτήμα- τα, τό,σα προβλήματα.,.Τί ξεύ,οο- με. ΤΟ ΜΕΓΕΟΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α'. Μέ τό τηλεσκόπιον φαίνεται ■/.%- θαρά ότι ό Γαλχξίας πού είς τόν γυμνόν όφθαλμόν ΐαντάζει σάν μιχ έμίχλη είς τόν ουρανόν, άπο- τελεΐται άπό ενα πλήθος μεμονο)- μένων αστέρων. Τό τύνολθ'/ αύτό των αστέρων τοΰ Γαλαξίου δέν εί¬ ναι ενα; αλλος ξένι; κόσμος. "0- λα τα αστρα πού βλέπομεν, ό ήλι- ος, οί πλανήται καί φυσικά καί ή γή μας, άνή/.ουν είς τόν Γαλα- ξίαν. Συνεπώς δ Γαλαςίας παρ' ό¬ λας τάς τεραστίας άποστάσεις με- ταξύ των μεμονωμενων αστέρων αποτελεί ενα αΰνολν, είς τό οποί¬ ον συμπεριλαμδανόμεθα καί ημείς. Ήδη έρωταται: 'Γπάρχουν είς τό διάςΐτημα ν.αΐ άλλοι κόσμοι, καΐ αλλα κοσμικά συστή'ΐατα σάν τόν Γαλαξίαν; Βεβαίιο;. καί είνε οί κόσμοι αύ¬ τοι οί θαμπές όμίχλες πού σχεοον νέ άΐρα:ϊς διά γυμνοΰ οφθαλ¬ μού είς τό στερέωμα, ευρισκόμε¬ ναι πίρα είς τα βάθη τοΰ σόμ- παντος. Λϋτοΰς, τούς πέραν τοϋ ρ Β Β Β ίοικοΰ μα; Γαλαξίου κόσμους έ'χει καταστήση αντικείμενον τής με- λέτης τού ό διάσημος Άγγλος α¬ στρονόμον "Εντιγκτον, καΐ αύτοι τοϋ παρέσχον τό θέμα διά την πο- λύ/.ροτον θεωρίαν τού περΐ τής έκρήςεως τοΰ σύμπαντος. Πρεσβεύ εί οηλαδή ό "Εντιγκτον πώς ό κόσμος διαρκώς έκτείνεται καί μά- λ'.στα μέ τόσην ταχύτητα, ώστε νά δύναται νά γίνη λόγος περϊ έ¬ κρήςεως. Οί άστρονόμοι -αχρζ-τι- ρησαν μίαν σημαντικήν παρέκ- κλισιν είς τάς γραμμάς τοϋ φά- σματος των άκτίνων τοΰ φωτός πού φθάνουν είς την γήν μας ά¬ πό τ(Λς πέραν τοϋ Γαλαξίου κό¬ σμους. Κίς την παρέκ/λισιν δίδεται ή έςήγηιι; ότι αί πηγαι τοΰ φωτός κινοΰνται είς αντίθετον πρός την φωτεινήν άκτΐνα κατεύθυνσιν. "Ο¬ σον λοιπόν πλησιάζει πρός την γήν ν; άκτ'ις τοΰ φωτός, τόσον πρέ- πει^ ν,' άπομακρύνωνται άπό την γήν οί κόσμοι άπό τούς όποίους Ιρχονται αί άκτίνες είς την γήν. (συνεχίζεται) Ό Ί α τ ρ ό ς ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΛΙΔΑΚΊΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ Κίδικευδείς επί έπταετίαν είς τα πκδολογικά νοοιϊμκτα έν Παρισίοις κα'ι Λυώνι. Εγκαθίσταται οριστικώς ■ ενταύθα, Οά δέχεται δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά- μαλθεΐας (πάροδος όδοθ Κατ&χάκη, πρώην Πλατύ οοκκάκι). όιραν 9-12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. - Τηλέφωνον 6—63 »«■ ΒΒΒΙΜ>Βα··ΒΒΒΒΒΒββΒϋΒ1ΐαΐΙΒΙΙΙΙΒ!ίΙΒΒ
  !ΗΒΒΒΜΒΜΐ38Ι1ΙΙΒΒΜΒΒ(ΙΗΐαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ>ΒΒΒ
  Β β»
  Αοκιμάσετε δλες τα άγνά καλλυν-
  τικά τής:
  ΒΕΤΤΥ
  "Εχουν βάσιν χυμούς ψρούτων πού ζωογονοθν
  καί καθαρίζουν την έπιδερμίδα.
  Κρέμες παντός εϊδους καΐ λοσιόν επιστημονικώς
  καί εύσυνειδήτως παρασκευασμένα, είναι τελεί¬
  ως άβλαβή.
  Διά πασάν δερματικήν σας ανωμαλίαν άπευθυν-
  θν|τε είς ιύ έργαατήριον ΒβΙίγ Βατατζή 31.
  Άντιπρόσωπος έν Κρήτη: |. ΛΟΠΑΔΗΣ
  Φαρμακοποιός (πλατ. Μπντανι).
  ΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒ
  Β Β Β Β ■ ■ Β ■ Β Β ■ ■ Β Β ■ ■ ■ ■ Β ■ Β Β ■ ■ Β ■ Β Β Β ■ Β Β Β Β Β εί
  II
  Β Β Β Η Β Β Β Β»
  Α, Ε,
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ■■■■■■■■■■ι
  ΥΠΟΚΑΤΛΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υττοκαταστήματα καί ανταποκριταί ;
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Έλλά- ;
  δος καί τού Έξωτερικοΰ. ■
  Ταμιευτηριον καταθεσεις έν όψει Ζ
  καί επί τΐροθεσμία. 2
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων. ■
  "Εκτέλεσις ^πάοης Γ_φύαϊως τραπεςιτικΓις εργασίας ΰπβ 5
  συμφέροντας ορους. ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΜΜΒΜΒΗΜΗΒΙΗ
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΑΗΣ ■ ΝΕΑ ΜΟΔΕΑΑΑ
  Τα μέτρα άναπτύξεως
  της κτηνοτροφίας.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Νοέμβριος (*ντν
  ποκριτοΰ μας).—Οί Ινταΰθα γ»-
  (οργικοΐ παράγοντες καΐ ιδίως οί
  δυνόμενοι νά Ιχουν ε/κυρον γνώ¬
  μην επί των ζητημάτων τής κτη-
  νοτροφίας, σημειώνουν μεθ' ικανο¬
  ποιήσεως την τελευταίαν μακρο-
  σκελή εγκύκλιον τοΰ Ί'πουργείου
  Γεωργίας δσον άφορί την εκτέλε¬
  σιν των καλλιεργητι/.ών εργασιών
  καί ειδικώτερον την ανάπτυξιν
  τ/]ς κτηνοτροφίας, περίληψις τής
  οποίας εδημοσιεύθη ς;ς τόν έ,'χώ-
  ριον τύπον.
  Οί ενδιαφερομένη πχρατηροΰν
  ΐτι ή βελτίωσι; ιδία των βοσκών,
  αΐτινες κρίνινται ά/επαρκείς καΐ
  κακής ποιότητος, μή δϋνάμίναι νά
  διαθρέψωσιν ή περιωρισμένην αριθ
  μόν ζώων, αποτελεί κεφαλαιώδες
  ζήτημα. Αί γεωργικαί υπηρεσίαι
  πρέπει ομολογουμένως είς τό ση¬
  μείον αύτό νά ένδιαφερθοΰν τό
  ταχύτερον. Μία έξονυχιστική με-
  λέτη ώς ύποδεικνύει τό υπουργεί¬
  ον θά οδηγήση ασφαλώς είς θετι-
  κά σομπεράαματα τ,ό^Ί επί τής
  δλης ύφισταμενης, καταστάσεως ό¬
  σον καΐ των κατάλληλον μέτρ'ον
  ών θά προταθί] ή Ιφαρμογή.
  'Υπογραμμίζίται έπίσης σχ;τι-
  κώ; τό ζήτημα τοθ περι:ρισμοΰ
  τής καύσεω; τής ν.όπρου πρός έ-
  ξοικονόμησιν κχυσίμου ίίλης, κα¬
  τά τρόπον λογικόν μή στίροΰντα
  αποτόμως τούς γεωργούς τοΰ μέ-
  αο^ τούτου μέχρις ϊτου έςευρε-
  Οοΰν διάφοροι θερμάνσείς διά
  πρϊμηθείας λυγνίτ?υ ν,αί φυτεύσε-
  ως συστάδ'ον οίνδρων ταχείας ά-
  νχπτύξεως, έ(Ύ'ός των κτηνοτροφ:-
  κών συνοικισμών. Τότε άε^χίως ή
  κόπ,ιος θά παύση νά χρηΐιμοποι-
  ήται άπό τούς γεωργούς, άναπλη-
  ροϋτχ τόν τόσον σοβαρόν, ώς φυ-
  σικοΰ λιπάσματος, προορισμόν της
  διά την Ελληνικήν γεωργίαν.
  Γενικώς ή περί ής πρόκειται
  έγκύκλιος τοϋ ΎπουργειΌυ Γεωρ¬
  γίας κρίνεται ώ; ή δυναμένη νά
  δημιουργήίη διά την κτηνοτροφί-
  χί είς τό προσεχές μέλλον την
  κατάστασιν εκείνην έκ τής οποίας
  ή κτηνοτροφία θά αποκτήση ά-
  σφαλεΐς βάσειςάναδημιουργίας καΐ
  σοίτημαπκής επεκτάσεως έπ' ά-
  γαθώ τής πλουτοπαραγωγικότητος
  αυτής.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΛ
  Πλειστηριασμοΰ κινητών
  Ό υπογεγραμμένος οικαστικό;
  κλητήρ των έν Ηρακλείω Πρΐο-
  Ί(ΐ)χννης Γ. Κηλαϊοά-
  λί ύ
  η η
  κης έν Ηρακλείω κατοικοεορεύ-
  ων.
  Δηλοποιώ ότι
  Δυνάμει καΐ πρός εκτέλεσιν
  της ύπ' αριθ. 2<Μ)3 τοϋ ΙΗ,'53 αποφάσεως τοΰ Είρηνοδικείου Ή- ρα/.λείοο νομίμως περιβεβλημέ- νης τόν τόπον τΓ,ς εκτελέσεως, ;ΐ επί τη βάσει ταύτης υπό χρονολογίαν 1 Δεκεμβρίοο 1934 έπιταγτΊς χν^ς έπισπευοούαης Ιν Ρεθύμνη έδρευού-ης Άνων. Έ- ταιρείας υπό τ?(ν ΐπωνομίαν Τρα¬ πέζα Κρήτης έκπροσωπουμένης υπό τοΰ διευ'ίύνοντ-ος συμβ^ύλου της Γ. Ιΐλυμάκη, κοινοποιηθεί- σν/ς νομίμίθς πρός τόν όφειλέτην Μιχαήλ Ιΐαρασυράκην κάτοικον Σταυρακίων καί πρός είσπραϊιν τοΰ Ιν τή έπιταγή ταύτγι ποίον των οραχμών 825 μετά των τό- κων αυτών άπό τής επιταγής μέ¬ χρις έςοφλήσεω; ώς καΐ των έκ¬ τοτε έξόδων εκτελέσεως, την 6- πο χρονολογίαν 31 Αύγούστου 1937 έγγραφον παραγγελίαν τής ανωτέρω έπισπευδούσης κατέσχον τοθ ανω οφειλέτου κατά την ύπ' αριθ. Γ),").'5 έκθεσιν μου κατα- σχέσεως κινητών α) ε'ς σάκκους ή τετρακοσίας οκάδας σταφίδος σουλτανί καλί]; ποιότητος. Ό πλειστηριασμός των άνω κατασχεθέντων γενησεται την 1Η Νοεμβριού 1937 ημέραν Πέμ¬ πτην καΐ ώραν 10—11 π. μι. ε¬ νώπιον μου ή τοΰ νοι.ίίθ) άνα- πληρωτοΰ μου καΐ έν τώ συνήθε; τό',τω οημοπρασιών, (έν τώ κα- φενείω τοΰ Μιχαήλ Νικολουδάκη) τοΰ χωρίου Σΐαυράκια Μαλεβυζί- ου ένθα καΐ οτΐ καλοΰνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν δέ μεσεγγυοΰχος όπως παρα¬ δώση τα μεσεγγυηθέντα. Άρμόδιος δικασ:ικό; κλητήρ Ινεργησάτω τα νόμιμα. Έν Ηρακλείω τή.8 Νοεμβρι¬ ού 1937. Ό επί τή; εκτελέσεως οικαστι- κός κλητήρ. Ιωάν. Γ. Κηλκϊύάκης 8 ιι — ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ- Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΜΝΛΡΔΑΚΗ Τπλέβ. 5-41 ■ ι β ι ■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■Ι — Ή Γενικί» Διοίκησις καί οί βυρσοδέψκι. ΚαΟ' ά πληροφορούμεθα έκ Χα¬ νίων, ή Γενική Διοίκησις Κρήτης ύπομιμνήσκουσα είς τό ύφυπουρ- γεϊβν "Εργασίας προηγουμένην της ενέργειαν διά την εφαρμο¬ γήν των διατάξεων τοθ Νόμου 759 περί προστασίας έπαγγελμα- τος καί διά ϊβυς βυρσοι5εφας, πα- ρακαλεϊ όπως ληφθή ταχέως προ- νβια διά την επαγγελματικήν αυτήν τάξιν. —Οί πληγέντες έκ τής νερο- ποντής μικρέμποροι. Πρός τό Πολιτικόν Γραφΐϊον τοΰ Προέδρου τ-ϊς Κυβερνήσεως ή Γε. νικό Διοίκησις άηέστειλεν έγγρα¬ φον ζητούσα νά ληφθή ΐίδικίι κρατικι'ι πρόνοια 6ιά τούς πλη- γέντας έκ τής νερβποντής μι- κρεμπόρους τής συνοικίας Κούμ- Καττί Χανίων*. Ό Αθηνών. αταθμός Καθ" ά πληροφορούμεθα ή έ- ταιρεία ΐελεφοϋνκεν ή όποία α¬ νέλαβε την κατασκευήν τού £οτ- διθφωνικοΰ βταθμοϋ Αθηνών εΐ- όοποίησεν τόν ενταύθα αντιπρό¬ σωπον της ότι π κατασκευή τού πομποϋ επερατώθη καί ότι κατά τάς εορτάς των Χριστουγέννων θά άρχίοουν ασφαλώς αί ραδιο φωνικαί έκπομπαί. —Αί άποζημιώσεις των άρ- τοποιών. Τό ύφυπουργεϊον Άγορανομί- άς διά νεωτέρας αποφάσεως τού παρέτεινε την προθεσμίαν διά την παροχήν άποζημιώσε^ί ε'ί τούς άρτοποιούς, μέχρι τελους τρέχ. μηνός. — Ή συντάξιμος ύπηρεαία των ύπαλλήλων. Ά πό μέρΰυς των Δικαστικων ϋπαλληλων Ρεθύμνης υπεβλήθη πρός τό υπουργείον Δικαιοσύνης ΰπόμνημα (μέσω τή; Κϊσαγγιςλίας Ρεθύμνη;) διά τοϋ όποίυ ζητεΐ- ται όπως, προκειμένου νά άνα- θΐωρηθΓΐ υπό τής επί τούτω Έπιτροπής τό ό'λον_ ζήτημικ των συντάξεων, ληφθή ϋπ' όψιν καί θεωρηθή σνιντάξιμο; ό χρόνο; τής υπηρεσίας των έμμίσθων δικ«- στικών κλητήρων πρός βελτίωσιν τής τυχόν άπονεμηθησομενης είς αϋτούς συντάξεως. είς Αί εΐακγωγαί οπωρών την Γαλλίαν. Τό υπουργείον 'ΕΘνικής Οίκο- νομίας δι" έγγράφου τού πρός τα "Εμπορικώ καΐ Ηιομιιχανικά 'Ε- πιμελητάρια γνωρίζει ότι ή Γαλ- λική κυβέρνησις καθώρισε τό διά τό τρέχον τελευταίον τρίμη¬ νον τοϋ ετους «κβντεζάν», είσα- γωγής "λοιπήν όπωρων νωπών» διά την "Ελλάδος είς 90 μετρι- κου; στατήρας. Είς την έν λόγω κατηγορίαν ΰπάγονται απασαι αί νωπαί όπώραι πλήν των εξής: μήλα, άχλάδια, πορτοκάλλια, μανδαρίνια καί βκνανες, ^■■■••■■•■•••■•■••■■^ .* Ό όδοντίατρος Ι Έμμ. Ι. Αλεξάκης Ι ϊναντι Αγ. 1 ίτου Ι) Έκπαιδευθεΐς είς Παρισί- • ούς αναλαμβάνη οιανδήποτε ■ θεραπείαν νοσημάτων τοθ • στόμαιος (ούλίτιδος, κακοσμί ■ άς) συμφώνως μέ την τελευ- • ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. • Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ ■ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ • λων—κορώνες έκ πορσελά- I νης. Έπαναφορά τελείως ά- . νώδυνος των στρεβλοφυών ό- ■ δόντων είς την κανονικήν αύ· Ι των θέσιν. ■ Τηλέφωνον 6--91.
  ■ *
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραψεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  9 Νοεμβριού 1937
  Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΑΛΩΝ
  ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑΝ
  ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΝ ΚΑΑΟΥΣΑ ΑΥΤΗΝ
  ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (ιοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ τού έξωτβρικοΰ βεβαιούν ότι ή
  διακοίνωσις περί προσκλήσεως τής Ία·
  πωνίας είς την διάσκεψιν των Βρυξελ-
  λών, διατυπωθεΐσα τελικώς απεστάλη είς
  Τόκιο.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ή Ία-
  πωνική Κυβέρνησις πρόκειται νά συνέλ-
  θη έντός των ημερών είς έκτακτον σύ¬
  σκεψιν υπό την προεδρίαν τού πρωθυ-
  πουργοΰ, προκειμένου νά συντάξη την
  απάντησιν αυτής είς την έν λόγω διακοί¬
  νωσιν.
  Η ΙΑΠΩΝΙΑ ©Α ΑΡΝΗΘΗ
  Κ ΑΙ ΠΑΛΙΝ Ν Α ΜΕΤΑΣΧΗν
  Καθ* ά φρονοΰν οί διεθνεΐς πολιτι-
  κοί κύκλοι, ή Ίαπωνία Οά αρνηθή καί
  αύθις νά μετάσχη τής Διασκέψεως των
  Βρυξελλών, προβάλλουσα πιθανώτατα
  τούς ίδίους ώς προηγουμένως λόγους
  άναρμοδιότητος τής διασκέψεως επί τής
  ρυθμίσεως τοΰ Σινοϊαπωνικοΰ.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΣΥΝΗΝΤΗΘΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΣ
  ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ή Α. Μ. ό Βασιλεύς τής
  Ελλάδος ολίγον πρό τής αναχωρήσεως
  αυτού έκ τής Γαλλικής πρωτευούσης
  συνηντήθη μέ τούς πρεσβευτάς των Βαλ¬
  κανικών κρατών μέ τούς όποίθυς καί συ-
  νωμίλησεν επ* αρκετόν καί είς εγκάρδιον
  τόνον.
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΘΕΡΜΟΤΑΤΑ ΔΕΚΤΟΣ
  ΦΙΑΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Έκ Αονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ό Βασιλεύς τής Ελλάδος
  Γεώργιος αφιχθείς έκεΐ χθές εγένετο
  θερμότατα δεκτός υπό εκπροσωπών τοΰ
  "Αγγλου βασιλέως, τής κυβερνήσεως,
  τοΰ προσωπικού τής Ελληνικάς πρεσ¬
  βείας καί υπό πλήθους κόσμου έκ τής
  Ελληνικάς παροικίας. Ό Βασιλεύς
  φιλοξενεΐται ήδη είς τα άνάκτορα τοΰ
  Βούκιγχαμ.
  Ι
  ΝΑ ΚΥΚΛΟΣίΥΝ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ραδιογραφήματα έκ
  τής "Απω Άνατολής βεβαιούν ότι οί
  Ίάπωνες άγωνίζονται εισέτι αίματηρώς
  έν Σαγκάη. Οί Ίάπωνες προσπαθοΰν ει¬
  σέτι νά κυκλώσωσι την μεγάλην Κινεζι-
  κήν πόλιν, άπωθούντες τούς Κινέζους
  καί έκ των τελευταίων αυτών έρεισμά-
  των.
  ΑΙ ΟΕΣΕΙΣ ΤΩΝ
  ΕΒΕΛΤΙΩΘΗΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγράφημα έκ
  Τόκιο αγγέλλει ότι κατόπιν συντόνων
  κινήσεων των Ίαπωνικών στρατευμάτων
  καί έπιθετικών ένεργειών είς τόν τομέα
  τοΰ ποταμού Σοΰ Τσέου επετεύχθη ση-
  μαντική βελτίωσις είς την παράταξιν
  των Ίαπώνων οΐτινες κατέλαβον νέας
  θέσεις τάς οποίας καί έπαγίωσαν.
  ΥΠΟ ΗΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Η
  ΑΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΟΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατ' είδήσεις έκ
  τής Ίαπωνικής πρωτευούσης μέσω ξένης
  πηγής, ή Ίαπωνία δέχεται νά συνάψη
  συμφωνίαν μέ την Κίναν άν ή τελευταία
  αποδεχθή νά έγκατασταθή Ίαπωνικός
  έλεγχος είς τα καταληφθέντα υπό τής
  Ίαπωνίας έδάφη τής Κίνας.
  Οί Ιταλοί διά τό τριμερές σύμφωνον.
  Ή ένότης τής Κίνας καί ή Ρωσσία.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Αί Ιταλι¬
  και έφημερίδες γράφουσαι επί
  τοΰ ύπογραφέντος τριμεροϋς
  άντικομμουνιστικοΰ συμφώνου,
  έπαναλαμβάνουν δτι τουτο
  δέν στρέφεται κατ' ουδενός
  ειμή μόνον κατά τού κομμου-
  νισμοϋ. Πάντως οί γράφοντες
  ϋποστηρίζουν δτι τό τριμε¬
  ρές σύμφωνον Θά αποτελέση
  τόν πυρήνα νέων Εΰρωπαι-
  κών συνασπισμών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί έφημερίδες τού Βερολίνου
  γράφουσαι επί τής Σινοίαπω-
  νικής συρράξεως έκφράζουν
  την έλπίδα δτι ή Γερμανία
  θά συντελέση είς τό νά γί¬
  νουν νοητά παρά τοίς έμπο-
  λέμοις τα συμφέροντα τής εϊ-
  ρηνεϋσεως επί τή βάσει μιάς
  εϊλικρινοΰς εκατέρωθεν συνεν¬
  νοήσεως, έρήμην τής Κομμιν-
  τέρν. Αί έφημερίδες παρατη-
  ροΰν δτι ό Τσάν-Κάι-Σέκ αν¬
  τελήφθη δτι ή Κομμιντέρν
  είνε ή χειροτέρα σύμμαχος,
  δσον άφορά την εθνικήν ένό-
  τητα τής Κίνας καί έν ειρήνη
  καί έν πολέμω.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ "(ραδιογρ.)— Ό
  Γαλλικός τύπος σχολιάζων
  τάς άγορεΰσεις έν χ γ} Βουλή
  των κυριωτέρων πολιτικών άν-
  δρών τής Γαλλϊας ύποσημει-
  ώνει τό φιλειρηνικόν αυτών
  δσον καί τό φιλελεύθερον έν¬
  τός τοΰ πλαισίου πάντοτε τής
  νομιμότητος καΐ τής πειθαρ-
  χίας.
  Ή είσαγωγή καί έξαγωγή Ηρακλείου
  κατά τόνπαρελδόντα μήναΌκτώβριον
  Κατά την καταρτισθεΐσαν
  υπό τού άρμοδίου τμήματος
  τοΰ τελωνείου Ηρακλείου
  μηνιαίαν στατιστικήν, κατά
  τόν παρελθόντα μήνα "Οκτώ¬
  βριον εξήχθησαν συνολικώς
  έκ τοθ ενταύθα τελωνείου έμ-
  πορεΰματα βάρους 5.025.396
  χιλγρ άξίας δρχ 77.894 740
  καί εισήχθησαν τοιαΰτα βά¬
  ρους 905.230 χιλγρ. άξίας 6.
  886.900 δρχ. "Ητοι ό διαρρεύ-
  σας μην Όκτώβριος κατέλι-
  πεν υπέρ ημών ενεργητικόν υ¬
  πόλοιπον ανερχόμενον είς 71
  007.840 δρχ.
  Αί κυριώτεροι χώραι είς άς
  έξηγάγομεν έγχώρια προϊόν-
  τα είναι: 1) Ή Αγγλία είσα-
  γαγοΰσα έμπορεύματα άξίας
  ' δρχ. 23.313 400 καί 2) ή Γερ¬
  μανία είς ήν έξηγάγομεν έμ¬
  πορεύματα άξίας 16 766.200
  δρχ. Άκολουθοΰν είτα ή Γι¬
  ουγκοσλαυία μέ είσαγωγάς
  έμπορευμάτων άξίας δρχ. 9
  949 700, ή Τσεχοσλοβακία μέ
  είσαγωγάς άξίας δρχ 9 504
  500 δρχ , ή ΑΓτττρία μέ εϊσα-
  γωγας άξίας 6 ^78 000, ή Γαλ
  λία μέ είσαγωγάς άξίας δρχ.
  1 669 190, ή Αϊγυπτος μέ εί¬
  σαγωγάς άξίας δρχ. 1.312,
  300 καί ε'πονται μέ μικροτέρας
  άξίας είσαγωγάς ή Όλλανδία
  Δανία, Ελβετία, Ιταλία, Νορ-
  βηγία, Ούγγαρία, Πολωνία,
  Ρουμανία, Σουηδία, Βέλγιον
  Φινλανδία καί Βουλγαρία
  Κατά τόν μήνα Σεπτέμβρι¬
  ον ώς γνωστόν ή είσαγωγή έμ
  πορευμάτων είς τόν νομόν Η¬
  ρακλείου έκ διαφόρων χωρών
  ανήλθεν είς 3.087302 χιλγρ.
  άντιπροσωπεύοντα αξίαν 17.
  661.253 δρχ καί ή έξαγωγή
  είς 5.480 911 χιλγρ. άντιπρο-
  σωπεύονταάξίαν70,398.724δρχ
  Ό χθεσινάς έορτασμός είς Ρέθυμνον
  τής έπετείου τής μονής Άρκαδίου.
  Είς Ρέθυμνον έτελέσθη χθές
  μετά τής δεούσης μεγαλοπρε
  πείας ό πανηγυρισμός τής ί-
  στορικής έπετείου της όλοκαυ-
  τώσεως τοϋ Άρκαδίου
  Ή πρωινή τελετή εγένετο
  έν τή θρυλική μονή τοΰ Άρκα¬
  δίου, δπου μετά την καθιερω¬
  μένον δοξολογίαν έγινε μνη¬
  μόσυνον των πεσόντων έκεΐ
  ϋπερόχων μαρτύρων τής Κρη-
  τικής ελευθερίας. Είς την σε-
  μνήν αυτήν τελετήν παρέστη¬
  σαν ό άναπληρωτής τοΰ Γεν
  Διοικητοΰ κ. Ίππόλυτος, ό Νο
  μάρχης κ. Κρεββατδς, έκπρο-
  σωποΰντες την Κυβέρνησιν
  καί αί αρχαί πολιτικαί καί
  στρατιωτικαί τής Ρεθύμνης.
  Είς την τελετήν έχοραστά-
  ! τησαν ό Θεοφιλέστατος Έπί-
  ! σκοπος Ρεθύμνης, ό Ήγούμε-
  | νος τής ίστορικής Μονής μεθ'
  Ι ολοκλήρου τού ίεροϋ κλήρου
  Ρεθύμνης.
  Είς Ρεθυμνον ι συνεχίσθη-
  σαν τό άπόγευμα οί άγώνες
  «Άρκάδια», γενικώς δέ ήπόλις
  σημαιοστολισθεΐσα καί φωτα-
  γωγηθεΐσα διετηρησεν άργά
  μέχρι των νυκτερινών ώρών
  την έορτάσιμον δψίν της.
  —Μετά πάσης έπιβλητικότη
  τος έωρτάσθη χθές είς την πό
  λιν μας ή έπέτειος τής όλο-
  καυτωσεως τοϋ Άρκαδίου
  Κατά την τελεσθείσαν δοξο¬
  λογίαν είς τόν Μητροπολιτι¬
  κόν ναόν παρέστησαν άπα¬
  σαι αί αρχαί τής πόλεως, τα
  προεδρεΐα των συλλόγων καί
  σωματείων, οί άνάπηροι, τα
  σχολεΐα, οί πρόσκοποι κ. λ.π.
  Είς την εορτήν απέδωκε
  τιμάς δύναμις τοΰ 43ου Συν-
  | τάγματος.
  ΑΙ ΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΙ
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΝΕΙΟΥ
  Κατά τόν μηνα "Οκτώβριον
  ένηργήθησαν αί κάτωθι είσ-
  πράξεις υπό τοΰ τελωνείου
  Ηρακλείου, α) Έξ είσαγω-
  γης: Δρχ. 1.175.161.20 δι'είσα-
  γωγικόν δασμόν, 293 879,30
  διά δημοτικόν φόρον 657.735,
  20 διά τό πρόσθετον άναγκ.
  δάνειον 30ο(ο,2.520.137 διά
  λιμενικόν φόρον, 26952.50 υ¬
  πέρ τοΰ είδικοΰ ταμείου Έ-
  παρχιακής Όδοποιΐας. 1 917.
  469.80, υπέρ άλλων είδικών
  ταμείων, 284.756.80 διά φόρον
  κύκλου εργασιών, 1.292 διά
  τέλη στατιστικής είσαγωγής
  καί 58,758 διά λοιπά τέλη ΐΦ
  σαγωγής. β) τέλη έξαγωγής,
  δικαιώματα καί ποιναί: Τέλη
  στστιστικής είσαγωγής δρχ.
  16222, λοιπά τέλη έξαγωγής
  907 254.50, διά δικαιώματα ύ-
  περημερίας 27.081.40, άποτα-
  μιεύσως 2650, διά τελωνεια-
  κάς παραβάσεις καί άλλας
  ποινάς δρχ. 4.347.40 καί έξ
  άντιτίμου πωλήσεως ένσήμων
  καί τελωνειακών έντύπων
  δρχ. 1.015.
  ΤΑ ΠΡΟΧ0ΕΣΙΝΑ ΚΓΚΑΙΝΙΑ
  ΤΟΥ ΥΔΡΑΓίϊΓ. ΦΟΡ ΓΕΤΣΑΣ
  Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ
  Δι' έγγράφου τού πρός τό
  Γεωργικόν Έπιμελητήριον τό
  Τελωνείον Ηρακλείου γνωρί-
  ζει δτι κατά τόν μήνα Όκτώ-
  βριον εξήχθησαν εντεύθεν
  κίτρα έν άλμη βάρους 12.500
  χιλιγρ., σταφίς σουλτανίνα βά
  ρους 3 871.682 χιλγρ. καί ξαν-
  θή βάρους 568 459. Κατά τόν
  αυτόν μήνα εισήχθησαν σϊτος
  είς κόκκους βάρους 300. 494
  χιλγρ., δρυζα 49.308 χιλγρ.
  καί ζάχαρις 34.025 χιλγρ.
  ΑΠΟΛΥΣΙΣ
  ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  Διά διαταγής τοΰ κ. υπουρ-
  γοΰ των Ναυτικών την Ιην
  προσεχούς μηνός Δεκεμβριού
  άπολύονται οί κληρωτοΐ τοΰ
  Βασιλικου Ναυτικοϋ τής κλά¬
  σεως 1936 Α'.
  Παρουσία τού Δημάρχου Η¬
  ρακλείου κ. Μηνά Γεωργιάδη,
  των δημοτικόν συμβούλων καί
  πλείστων κατοίκων έκ Φορτέ-
  τσας, εγένοντο την παρελθού¬
  σαν Κυριακήν τα έγκαίνια τοΰ
  ύδραγωγείου τοΰ χωρίου τού¬
  του. Των έγκαο'ίων προηγήθη
  άγιασμός. Ακολούθως ωμίλη¬
  σαν εύχαριστήσαντες τόν κ.
  Δήμαρχον καί τούς δημοτικούς
  συμβούλους διά τό έπιδειχθέν
  ενδιαφέρον των πρός κατα¬
  σκευήν τοΰ ύδραγωγείου, ό κ.
  Αλεξανδράκης, ό διδάσκαλος
  τοΰ χωρίου καί ό πρόεδρος
  των έμπορουπαλληλων Ηρα¬
  κλείου κ. Χατζημανώλης. Είτα
  προσεφέρθησαν άνθοδέσμαι.Ό
  κ. Δήμαρχος απαντών είς τάς
  ευχαριστίας των κατοίκων συν
  έστησεν ομόνοιαν επεκαλέσθη
  δέ καί την ενίσχυσιν πάντων
  διά τα έκτελοόμενα δημοτικά
  εργα Μετά τα έγκαίνια παρε-
  τέθη πλούσιον γεΰμα.
  Η
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ ΖΩΝΗ
  ΒΟΣΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΕΑΩΝΕΙΑΚΟΥΣ
  Δι' έγκυκλίου τού πρός τάς
  τελωνειακάς αρχάς ό υπουρ
  γός των Οικονομικόν παραγ-
  γέλλει δπως καταβληθή κάθε
  προσπαθεία 'ινα οί εσχάτως
  προσληφθέντες τελωνειακοί
  ύπάλληλοι άποκτήσουν ϋπη-
  ρεσιακόν χαρακτηρα καί ύ·
  παλληλικήν συνείδησιν διά
  νά άνταποκριθοΰν πρός τύ
  καθήκον των.
  ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
  Διά την 12ην τρέχ. ωρίσθη¬
  σαν αί έξετάσεις τής Παντεί-
  ου Άνωτάτης Σχολής Πολι¬
  τικών Επιστήμων. Δεκτοί είς
  τάς έξετάσεις γίνονται οί έ¬
  χοντες απολυτήριον Γυμνα-
  σίου ή μέσης εμπορικάς Σχο¬
  λής ή πρακτικοθ Λυκείου ή
  Διδασκαλείου ή μέσης γεωρ-
  γικής σχολής ή' άλλης ίσοτί-
  μου τεχνικής σχολής ανεγνω¬
  ρισμένης.
  ΟΙ ΚΑΠΝΙΚΟΙ ΥΠΑΑΛΗΛΟΙ
  Υπό τοΰ άγρονομεΐου Η¬
  ρακλείου απεφασίσθη νά ε¬
  φαρμοσθή τό μέτρον τής έκτο-
  πίσεως εναντίον των ποιμένων
  των έν τή άπηγορευμένη ζώνη
  "Ηρακλείου διαιτωμένων ποι-
  μνίων. Σχετική διαταγή εξεδό¬
  θη πρός τα αρμοδία οργανα
  άγροφυλακής.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΛΙΑ ΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΖΗΤΗΝΙΑΤΑ
  Σήμερον την πρωΐαν θά λά¬
  βη χώραν ενταύθα υπό την
  προεδρίαν τοϋ άναπληρωτοΰ
  Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης κ. Π.
  Ίππολύτου, ή αναγγελθείσα
  σύσκεψις των κ. κ. Νομαρχών
  Κρήτης,διά την εφαρμογήν τοΰ
  νόμου τοϋ ρυθμίζοντος τα τής
  λειτουργίας των έφεδρικών
  ταμείων τής νήσου.
  Εδημοσιεύθη διάταγμα τού
  ύπουργείου των Οικονομικόν,
  διά τού όποίου αί παρεχόμε-
  ναι είς τοΰς καπνικοΰς ύπαλ-
  λήλους ετησίως λόγφ ϋπερω-
  ριών άποζημιώσεις καθορίζον-
  ται εις δραχμάς 18.000 τό α¬
  νώτερον δριον τοϋ διευθυντού
  ή τμηματάρχου, είς 14.400 τοΰ
  είσηγητοΰ καΐ είς 12 000 τοΰ
  ύπουργικοΰ γραμματέως, ά-
  κολούθου ή γραφέως.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Την προσέχη Παρασκευήν
  θά συνεδριάση £τΐΐ διαφόρων
  ζητημάτων τό Δημοτικόν Συμ¬
  βούλιον.
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ
  ΟΕΩΡΕΙΤΑΙΜΕΓΑΑΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΗΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΣΧΟΑΙΑ ΑΓΓΛΟΗ. ΓΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Αονδίνου άναφέρουν ότι αί Αγγλικαί
  έφημερίδες άποδίδουν ιδιαιτεραν ση¬
  μασίαν είς την συμμετοχήν τής Ιταλίας
  είς τό άντικομμουνιστικόν σύμφωνον
  Ίαπωνίας καί Γερμανίας, ή όποία ώς
  γνωστόν υπεγράφη προχθές έν Ρωμη.
  "Εκ παραλλήλου καί έν Παρισίοις η
  υπογραφή τοΰ άντικομυ,ουνιστικοΰ έξα-
  κολουθεΐ νά σχολιάζεται ώς σημαντική
  διά τό μέλλον τής Εύρώπης, τό οποίον
  προβλέπεται ακριβώς λόγω τής υπογρα-
  φής ταύτης συγκεχυμένον καί πλήρες ά-
  νωμαλιών. Πρός υποστήριξιν τής γνώ-
  μης των οί Γαλλικοί δημοσιογραφικοί
  κύκλοι έπικαλοΰνται τα σχόλια των Γερ-
  μανών επί τής συμφωνίας ταύτης την ό¬
  ποιαν θεωροΰν κυρίως ώς τόνωσιν τοΰ
  άξονος Βερολίνου—Ρώμης.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΗΡΧΙΣΑΝ
  ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΑϋΙΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΙ νΠΟΧΟΡΟΥΗ ΕΙΣ ΑΡΑΓΟΝΑ;
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ ΙΙα
  ρισίων ότι άπό χθές βίς τα πολεμ:κά μέ-
  τωπα τής Ίσπανίας ήρχισαν σφοδρότα-
  ται μαχαι συμμετοχή βαρέως πυροβολι-
  κοΰ καί άεροπλάνων.
  Έκ Σαλαμάνκας αγγέλλεται ότι ώς
  ανακοινοί τό εθνικόν Στρατηγβΐον οί έ-
  Ονικοί ένεργήσαντες επίθεσιν είς την
  γραμιί-ήν Ουέσκας Τερουέλ επέτυ¬
  χον είς πολλά σημεία άπώθησιν τ<ϋν πρ«»- κεχωρημένων^ τμημάτων τ<5ν έρυθρών μκ τα μεγάλων άπωλειών οιά τούς τελευ- ί ταίους. ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΟΝΗΝ ΟΙ ΛΝΑΡΧΙΚΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΣΙ ΤΑΣ ΤΑΡΑΧΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).—Κατ' είδήσεις έκ Βαρκελοινης μέσω Βερολίνου, οί άναρ- χικοί έπανέλαβον καί σή]ΐ.ερον τάς <ιθγ- κεντρώσεις αύτΛν αΐτινες άπέλη'ςαν είς διαδηλώσεις καί συμπλοκάς. Οί πρω- ταίτιοι τΛν ταραχΛν τούτων συνελήφθη¬ σαν υπό τΛν όργάνων της κυβερνήσεως. Ο ΣΠΑΑΚ ΣΧΗΜΑΤΙ2ΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ Βρυξελλών άναφέρει ότι ό αναλαβών την εντολήν σχηματισμόν κυβερνήσεως τέως ύπουργός των εξωτερικών Σπάακ κατήρτισε τόν κατάλογον των ύπαυργών έκτός έλαχίσϊο>ν, τούς όποίους προσπα-
  θεϊ νά έξεύρη διά συμμεχοχ?,ς καί των
  λοιπών κθ)ΐ.μάτων είς την κυβέρνησιν.
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ
  ΕΚΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Την εσπέραν σήμε¬
  ρον έπιστρέφει έκ Ιΐατρών όπου έτυχεν
  ένθουσιωδεστάτης ύποο«»χής ό πρωθυ-
  πουργός κ. Ι. Μεταξάς.
  ΟΙ ΕΞΟΠΔΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΟΓΑΑΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού άν»
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι οί έξοπλισμοί είς ούς προ¬
  βαίνει τελευταίως μέ πυρετώδη ρυθμόν
  ή Βρεττανική κυβέρνησις σχολιάζονται
  ποικιλοτρόπως παρά το>ν Γάλλων. Οί
  έξοπλισμοί ούτοι θεωροΰνται ώς τονώ¬
  νοντες την Άγγλογαλλικήν ένότητα επι
  τής οποίας κυρ£ως βασίζεται την στιγ¬
  μήν ταύτην ή Έύρωπαΐκή ειρήνη·