95012

Αριθμός τεύχους

4711

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

10/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ; εν ι»ω,,η< ι ΙΙαρ'./!ί()(, ής, τί» όηο) καΐ τ.λί.£ι«- ΕΙΣ «.βρίου (τ<Λ» ερουέλ » !»'οθη«ντώ»ε>[
  ι χ.άν έρυ(Η»>*
  διά ϋ *
  το
  ΚΑΘΗΜΕΡΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΡΛΦΙζΙΛ ΤΥΙΙΟΓΡΛΦΚΙΛ
  Ο·ι0£ ΜΙΝΩΤΑΥΙΌΥ
  ΥΠΕΥβϊΒΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ϊΎΝΜΌ'νϊΛΙ
  ρτησία ίκ>?. Ι.")
  ρξίίμηνη; » 8
  Τιμ·]
  καΐα ψύλ'.ον
  ·1>«< 2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1937 ΔΙΠΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΓΚΛΙΊΟΝ Κ1ΊΙΓΗΕ · ί-Γθε 22ΟΝ ΛΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «Ι ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΛ Άπό πρβχθές ό Βασιλεύς | υπέροχον πνεΰμά των Γεώργιος ευρίσκεται είς τό Λονόΐνον, φιλοξενούμενος των "Αγγλων Βασιλέων είς τα 'Ανάκτορα των Βοΰκιγ-! χαμ. Και επί τή εύκαιρία ό, 'Αγγλικός τΰπος, άφιερώνει | μακρά άρθρα υπέρ τού "£λ-' ληνος ήγεμόνος κ«ί τής Ελ¬ λάδος. Οϋτω μετά τώ έγκω- μιαστικά «ρθρα τού Παριοι- νοΰ τύπου, έξ άφορμής τής διελεύσεως τού Βκσιλέω; έκ τής Γαλλικής πρωτευούσης βπου έτυχε Ιδιαιτέραν τιμών καί έκδηλώσεων φιλίας τό¬ σον έκ μέρους των εκπροσω¬ πών τής Μεγάλης Δημοκρα¬ τίας όσον καί έκ μέρους τού λαοΰ, έρχβνται ήδο καί τα ένθουσιαατικά σχόλια τού Λονδινείου τύπου. Τό ταξίδιον τού Βασιλέως είς την Ευρώπην, παρέσχε την ευκαιρίαν όχι μόνον νά ανανεώθη ή φιλία των δύο μεγάλων χωρών τής Δυΐεως άλλά καί νά εκδηλωθή ολη ή άπειρος άγάιτη καί ό 9αυ- μασμός καί ή στοργη πού τρέφουν οί δύο εύγενεΐς λα- θεωρίας, πού ένηρμονίζοντο πρός τάς νεωτέρας συνθήκας τής ζωής, εδημιούργησαν τό ρεΰμα τού άνθρωπισμοϋ (ού- μανιαμοΰ) ποΰ τόσον συνέτει¬ νεν κ«ί είς την ιδικήν μας εθνικήν απελευθέρωσιν. Έκαλλιέργησαν την αγάπην καΚ τόν θαυμασμόν πρός τό αρχαίον Ελληνικόν κάλλος και, πολλοί έκ των μεγάλων διανοητών, φλεγόμενοι από την αγάπην προ; την αίμα- τόβρεκτον χώραν μας, ήλθον καί επολέμησαν καί έδωκαν καΐ αύτην την ζωήν των χάριν τη; ελευθερίας μας. Κκί έγράφη ετσι ή φιλία τής Ελλάδος μετά τής Αγγλίας καί Γαλλίας δι' αϊματος καί έαφυρηλατήθησαν οί μεταξύ των δεαμοί είς τάς φλόγας των έλληνικών έπαναστά- σεων. "Εκτοτε, ή φιλία αύτη, ει¬ λικρινώς, άδολος, άμοιβαία, σταθερά, συνεχίζεται χωρ'ις διακοπήν, χωρίς νά την έ- πισκιάδη ούόέν νέφος. Οί Αγγλοι καί οί Γάλλοι έκ- οΐ, ό Γαλλικός καί ό 'Αγγλι-1 τιμοϋν τόν ρόλον τής Έλ- κόί, πρός την χώραν μας. λάδος είς την πρόοδον τής ανθρωπότητος· καί οί σύγ- χρονοι "Ελληνες γνωρίζουν έπίαης ν' άποδίδουν ευγνω¬ μοσύνην πρός τούς εύεργέ- τας των καί τούς δημιουρ- γούς τοΰ συγχρόνου πολιτι- αμοΰ. Αί έκύηλώαεις έπομένως υπέρ τοΰ Βασιλέως Γεωργίου Λ Ελλάδος τόσον έν ί έ Λ Καί εχει τεραστίαν αξίαν διά την μικράν Έλλάδκ ή φιλία των δύο κραταιών δυ- νάμεων τής Δυτικής Εύρώ- πης, είς αυτήν ιδιαιτέρως την τόσον ταραχώδη καί ε¬ πικίνδυνον περίοδον την ο¬ ποίαν διερχόμεθα σήμερον. Ή Γαλλία καί ή Αγγλία, άποτελοΰν δύο μεγάλας χώ¬ ρας πού άπομένουν σήμερον οί πρόμαχοι των ελευθεριών καί τής είρήνης ολβυ τοΰ κό- σμβυ. ΟΊ λαοί των, με τούς μακρούς αγώνας των, εδημι¬ ούργησαν τόν σύγχρονον πο¬ λιτισμόν. Διέλυσαν τα σκότη ν ΤΛΡΑλί του μεσαιωνισμοΰ καί άπέ- 2, Ι ΑΙ ***" δωκαν την ελευθερίαν καί την προσωπικότητα είς τόν άνθρωπον. Οί Γάλλοι καί οί "Άγγλοι, δανειζόμενοι τό φώς τής γνώσεως καί τής βο- φίας άπό τούς άρχαίους "Ελ¬ ληνας καί συνθέτοντες μέ τό ζ ς Παρισίοις οα*ν κ«ί έν Λον¬ δίνω δέν άποτελοΰν παρά εν επί πλέον δεΐγμα, μίαν τρα- νήν έτι απόδειξιν της ύφι- σταμένης πάντοτε φιλίας με¬ ταξύ τής Ελλάδος καί των Δύο Μεγάλων δυτικών Δυ- νάμεων. Της φιλίας, ή ο- ποία, δοκιμασθεΐσα επι ένα ολόκληρον αίώνα, άποβαί- νει καθημέραν καί περισσό¬ τερον έγκάρδιος, περισσότε¬ ρον στενή, σταθερά καί α¬ πολύτως ειλικρινός καί θά παραμένη τοιαύτη καϊ είς τό μέλλον. 0ΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΠΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΑΕΣΜΗΣ Ένα δώρον, άπό τα έκφραστι- κώτερα, εις τούς έορτάζοντας, εί¬ νε μία άνθοδέσμη. Άλλά νομίζετε «τι ή έξεύρεσις τής άνθοδέσμης αυτή; είνε εύκολον πράγμα; —Καί όμως ή γή μας είνε λου- λουδότοπος... Ι "Ετσι θά έλεγεν έ'νας πού θά Ι ήξευρεν ότι ή χώρα τής φαιδράς πορτοκαλλέας δέν υπήρξε μόνον «Ες τάς χρηστομαθείας. Καί δμως ι6 ώραιότερό της κόσμημα, το λου'λοθδι, είνε ο)πμο νά τό βρή¬ τε σήμερα άκόμη καί άν εχετε πρόθεσι νά τό άκριβοπληρώσετε. Μόνον τα άνθοπωλεια τής πρω¬ τευούσης εχου" διά την Ελληνι¬ κήν άνΗοκομίαν τόν «γενικόν» λό- ( γον. Ί'πάρχουν άκόμη καί τχ^κι νητά λαϊκά άνθοπωλεϊα δπου βρί σκετε κάθε πρω'ί φρέσκα καί εύ- θηνά λουλούδια, άλλά καί αύτά μόνον είς την πρωτεύουσαν. Ή επαρχία άπομένει ερημος ή σχε- δόν άπό τής απόψεως αυτής. Τό Ι)έμ« άνίκινήθη προχθές άπό κύριον ό οποίος διά νά επιτύχη έ'να ιπουγ.1το προκοπής, σχεδον ΐξεστράτευσε. Έτυχεν ό άνθρωπος νά είνε παρεπίδημος καί συγχρό¬ νως νά γνωρίζη ότι στό 'Ηρά- κλειο τα άνθισμένα παρτέρια ήσαν κατ'. παραπλήσιον μέ τα παρτέρια τή; Ζακύνθου. Άλλά δέν βρήκε. :.>υθενά. Άπομακρυσμένους μό¬
  νον άνθόκηπους ανεκάλυψε δπου
  παλαιοί καλλιεργηταί, είοοςάσκη
  των τής ζωής, είχον λησμονηθή είς
  την άνθοκαλλιέργειαν. Δέν τούς
  ηξευρεν ό πολύς κόσμος. Καί φυ-
  σικά δέν τόν ευρισκαν καί αύτοι
  διά νά τοθ προσφέρουν τα ώραϊά
  των άνθη.
  Είς τό σημείον αύτό π*λαιότε-
  ρος Ήρακλειώτης υπενθύμισε τάς
  φροντίδας των οίκοδεσποινών τού
  καιροΰ του γύρω ά~ό την άνθοκο-
  μίαν.'Π αϋλή τους παρουσιάζη κά-
  Οε στιγμήν σχεδόν τάς έξωτι/άς
  ποικιλίας ενός -υερμοκηπίου. Έ-
  ζητοθντο άπό τα πέρατα τής γής
  σποροι ανθέων. Περίεργον ουσεύ
  ρετοι τύποι τής φυτολογίας, κα-
  ταντοΰσε νά άποτελοΰν την επο¬
  χήν εκείνην, θέμα ίμπεριστατω-
  μένης συζητήσειος. Τό σαλόνι ήτ
  εΐοος προΰήγ,-ί^ συστηματικοθ άν-
  θοπωλείου.
  —Εί; την καλλιέργειαν καί
  την περιποίησιν των λουλουοιών,
  ισχυρίζετο πρό ετους Ινα; ψυχο-
  λόγος, ύπάρχει ένα; ,ίαθύτερο; πά
  ράγων: Ό αίσθηματικός. Άφ' ό¬
  του ό παράγων αύτός περιωρίσθη
  άπό τόν ρεαλισμον, περιωρίσθ/,
  ■/αί τό άνθος.
  λά τό πιστεύσωμεν; Ό ρεαλι-
  σμός, είτε εσωτερικόν τόν φαν-
  τασθοΰμε, είτε έςιοτερικον, νομί¬
  ζομεν ότι τίς περισαότερες φο-
  ρές είνε ίσχετος μιας έμφύ
  του αΐσθητικής, πού άπορρεει
  άπό την στοιχειώδη έννοιαν τοθ
  πολιτισμόν. Καί άπό τής απόψε¬
  ως αυτής τό λουλοΰοι άποβαίνει
  ενα σύμβολον. Οϊ φιλανθείς άλ-
  λωστε δσον καί άν Ιχουν μειω-
  Ηή, άποτελοΰν πάντοτε ενα σε
  βαστόν είς αριθμόν καταναλωτι-
  κόν κοινόν, διά νά λάβωμεν ύπ1
  όψιν πάλιν μίαν μορφήν τού συγ¬
  χρόνου ρεαλισμ,οΰ: τόν εμπορικόν
  ααράγοντα.
  Το άνθος τής μπουτουνιέρας ά-
  ποτελοΰσεν άλλοτε χαρακτήρ* των
  κομψευομένων των λεωφόριον. Σή¬
  μερα ώστόσο πού γίνεται συχνά
  νεκρανάστασι; καί τής μόδας τής
  Γεωργίας Σάνδη, δέν μπ^ρζϊ νά
  πί] κανείς 2τι κατηργήθη. Άλ¬
  λως τε τό λ&υλοθδι είνε Ινα» τό-
  τους
  ί·ιί-
  νος ϊξαιρεΐικός είς τό σύνολον— ρατυχών στιχουργός, άπό
  έ'να σύνολον φοαι/.ά ιορχΐον. Ή γνωστοΰ; έκείν/ος ποΰ σνϊυά
  γλώσσα τιόν άνθίω/ κιθε άλλ-ν, ζουν ποιηςική' τέχνην /.αί τάκτ
  παρά Ιχε; θέσιν έοώ, οιά νά πά- > των αΐθουίών, ίνεπνεύίθ/] εν τω
  ρ·*μερίσω;ιεν καΐ άπό τής άπόψί-
  ο>ς αυτής τόν ρωμαντισμόν. "Κχει
  άμα ?να σοννέτο. Ρω;ιαντ;σμό;;
  θά πήτε. Κάθε άλλο. Καλαισθί;-
  θέσιν ή ώμορφια καί τό στυλ. | σία καί ώαορφια απλώς. Καί πρό
  Σ'οστί; άηοκάλ'οψις ήταν κίπο- παντός πρόβλημα άνθοοίσμης ίχι
  τε ή έιΐϊάνισις ενός άφελοΰς κορι-
  τσιοϋ 3 ενα σα/.ονι χι μίαν αγ-
  χαλ'.ά λουλούϊια τ>0 άγροΰ. 11α-
  κα!
  σημε-
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Η ΠΟΛΙΊΊΚΗ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΟΕΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Νοέμβριος. —Δύο
  προβλήματα έζακολουθουν
  πάνιοτε νώ δι,απόζουν ε[ς την
  δαθνή κατάστασιν: τό ίσττα-
  ν.κόν καί τό οινοϊαπωνικόν.
  Μεταξό των ύπάρχει ασφαλώς
  μία υτενή σχέσις. 1 ά ΐφοβλό;-
  ματα αυτώ διααΐαυρώνονται
  6χι μόνον μεταξύ των, άλλά
  καί μϊ. άλλα. Τα διεθνη ζητή-
  ματα άλληλοσυνδέονται. Έν
  τούτοις εΐνα πραγμα φαίνεται
  άιτό τοθδε άρκετά σαφ^ς,γρά-
  φει ό «Χρονος» είς το έξωτε-
  κόν δε-λιίον τού: ή στάσις των
  τριών Μεγάλον δυνάμεων αί
  οποίαι φαίνονται πολΰ συ¬
  χνά δτι έπιζητοϋν μάλλον νά
  περιπλέξουν τα προβληματα.
  σιν των νεφών, ύπάρχουν καί
  έκί.ΐναι, α'ίτινες, δια τόν ά-
  ττλοθν λόγον δτι δίν εχουν νά
  ώψεληθοΰν Λπό την άνωμαλί
  αν. ευχονται ιήν τάξιν καί
  την ειρήνην: είναι αί Ηνωμε¬
  ναι Πολιτειαι, ή Μεγάλη
  Βρετττανία καί ή Γαλλία.
  Αί Ηνωμεναι Πολιτειαι ευ¬
  ρίσκονται μακράν' άποτελοΰν
  ολόκληρον ήπειρον έχουν
  τάς ιδικάς των δυσχερείας.
  Είνε ευνόητον δτι, μολονότι
  διατυπώνουν τάς λογικωτέ-
  ρας ευχάς, αί "Ηνωμεναι Πο¬
  λιτειαι διστάζουν νά έμπλα-
  κοθν είς την εύρωπαϊκήν
  «σφηκοφωλεάν», ώς την άπο·
  καλοΰν. Τα ζητήματα τής "Α-
  ΤΟ
  ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΩΝ
  Ό κανονΐίμός τοΰ Ταμεί- , χούν εί; τό Κυβίρνητικον
  ου 'Ασφαλίσεως 'Επαγγελ-' πρόγραμμα υπέρ των έηαγ-
  ματιών καί Βιοτεχνών ένε-1 γελματιών καί των βιοτε-
  κρίθιι υπό τής Κυβερνήσεως.' χνών. Διότι βεβαία καί δέν
  Καί ή λειτουργία τοΰ Ταμεί-1 είναι τό μόνον α'ίτημα πού
  ου αυτού άρχίζει ήδη ούαι- είχεν ό κόσμος αΰΐός οΰτε
  αστικώς. Μετ" ολίγον θά
  προαληφθοΰν οί άπκραίτη-
  τοι ύΓτάλληλοι, θά όργανω-
  8ώϋν αί ύηηρεβίαι καί §' άρ-
  χίοη ή χορήγηοις των άτομι-
  κων βιβλιαρίων είς τούς δι¬
  καιούμενοι^ άσφαλίσεως Βιο-
  έ ΐ Έλί
  τέχνας
  ας.
  ^
  καΐ
  Κατ' αυτόν τόν
  τρόπον,
  έ
  παρά νά τα έπιλύοουν, διά νά ' πω Άνατολης προσελκύουν
  έξαγάγοΐ'·>· όπό την γενικήν ί-ιΐΓΓΛτφον τό ενδιαφέρον
  σύγχυσιν ί_ιόικά τιλεονεκτήμα- ( των. Αότά έπεισαν τόν πρό , , . .
  τα. Ή Ρωσσία, πρώτον. "Εάν ι.όρον Ροΰσβελτ, έπειτα άπό Ι τήν_ διατροφήν των οικογε-
  τών βιοπαλαιοτών
  των πόλεων, λαμβάνει αά,ρ-
  χχ καί όατά καί μεταβάλλε-
  ται είς ωραίαν, ζώσαν πραγ¬
  ματικότητος Τό γδγονός, α¬
  φίξει νά χαιρετιοθη μέ εν¬
  θουσιασμόν καί νά έξ«ρ3η
  δεόντως, άνάλογα μέ την
  μεγάλην σημασίαν του. Δι¬
  ότι αποτελεί ενα σταθμόν,
  την αφετηρίαν μιάς νέας
  περιόδου διά την ζω¬
  ήν καί τή ν τύχην των
  πτωχών Ιπαγγελματιών καί
  βιοτεχνών. Τό Ταμείον Ά-
  αφαλίβεως, θ' άιτοτελή πλέ¬
  ον μίαν βάσιμον έλπίδα, ε¬
  να σταθεράν έρεισμα διά τούς
  χς, πού «γωνίζον-
  κκι νό-ίτα διά
  ή ίδεολογία της— ή όποία ά,λ-
  λωστε έ-χει καταστή απλώς
  εΐδος πρός εξαγωγήν —τεθή
  μερικούς δισταγμοός, να έκ-
  φήη τόν πολύκροιον λό¬
  γον του είς τό Σικαγον., Ή
  κατά μέρος, ή χώρα αύΐή ψαι-1 καλή θέλησις τοθ προ^δρου
  νεται κυ^ιαρχουμένη άπό έ'ν Ι δέν τίθεται έν άμψιβόλω' ή
  νειών των καί διά την εξα¬
  σφάλισιν ενός άττοθέματος
  διά τα γηρχτείά των . κοιί
  διά την μόρφωσιν των παι-
  διϋν των. Τό Ταμείον αύτό
  αϊσθημα: τόν φόβον έπιθέσεως
  έκ των έζω. Ή επίθεσις αυτή
  δύναται νά προέλθη είτε άπό
  την Γερμανίαν, είτε άπό την
  Ιαπωνίαν. Οί ιθύνοντες την
  Ρωσσίαν όφείλουν όθεν νά
  προσπαθοθν άφ' ενός νά συν-
  τηροΰν είς την δυτικήν Ευρώ¬
  πην μίαν κατάστασιν εντάσε¬
  ως, ικανήν νά καθηλώνη εκεΐ
  την Γερμανίαν, άφ' ετέρου δέ
  νά απομακρύνουν καί νά έξα-
  σθενοΰν ιος ίαπωνικάς δυνά¬
  μεις. Αί περιπέτειαι της Ίσπα-
  νίας καί τής "Απω Άνατολης
  έξυπηρετοΰν θαυμασίως τόν
  διττόν αυτόν σκοπόν: εντεύ¬
  θεν ή φροντίς μέ την όποιαν
  ή Μόσχα συσσωρεύει δυσχε¬
  ρείας πέριξ τού ζητήματος τής
  μή επεμβάσεως· εντεύθεν ή έ-
  πιθυμία της νά δηλητηριάση
  περισσότερον την σινοι'απω-
  νικήν άντίθεσιν, έμπλέκουσα
  είς αύτην, διά τής Κοινωνίας
  των Εθνών, όσον τό δυνατόν
  περισσοτέρας χώρας.
  * ·*
  *
  Ή Ιταλία κατόπιν: τό παι-
  γνίδι της γίνεται πολυπλοκώ'-
  άμερικανική κοινή γνόμη, δ¬
  μως, δέν φαίνεται νά ιόν α¬
  κολούθων] συμπαγής. Ούτω έ-
  πιτρέπεται νά σκεφθώμεν ό¬
  τι ή άμερικανική κυβέρνησις
  τής οποίας έν τούτοις είνε
  σημαντική ή συμμετοχή είς
  την διάσκεψιν των Βρυζελλών
  μσζί μέ τάς άλλας δυνάμεις,
  θά διστάσρ, πρίν άναλάβΓ) οι¬
  ανδήποτε δράσιν έξω τού
  πλαισίου των συμβουλών καί
  των π τραινέσεων.
  Ή Μεγάλη Βρεττανία, κέν¬
  τρον μιδς άπεράντου καί εύ·
  παθοθς αύτοκρατορίας, τα
  συμφέροντα τής οποίας εξέρ¬
  χονται κατά πολϋ άπό τό
  πλαίσιον τής αύτοκρατορίας
  αυτής, έμψανίζεται είς την
  πρώτην σειράν των δυνάμεων,
  αί οποίαι έχουν αναλάβη
  τόν άχάριστον ρόλον νά έπι-
  σκευάζουν ο,τι θραύεται. Τόν
  ρόλον αυτόν ή Μεγάλη Βρετ¬
  τανία έκπληροΐ μέ τόν πα¬
  τροπαράδοτον πραγματισμόν
  της, ώς καί μέ τό κΰρος, τα
  όποΐα τής δίδουν τα 1.500
  έκατομμύρια λιρών, τα ό-
  θά
  χργή ςς ς
  Τοΰς γηράσκοντας έπαγγελ-
  ατίας καί Βιοτέχνας, βοη-
  θήματα είς τοΰ; άτυχοΰντας
  έξ αυτών, περίθαλψιν έν_πε¬
  ριπτώσει άσθΐνείκς, 8ά είναι
  έν ένί λόγω ό στοργικός
  προοτάτης κ«Ί άντιληπτωρ.
  Άλλά τό Ταμείον αύτό
  δέν αποτελεί τό «ΐταντον
  ών μέτρων τα όΐτοΐχ ύπάρ-
  τερον λόγω γοήτρου. Δυνάμε-1 ΐτοΐα δαπανά ήδη διά την
  ά ά θή άα Ό λό
  θα ώστόσο νά συμπεράνωμεν
  —γράφει ό «Χρόνος» —δτι τό
  παιγνίδι αύτό αποβλέπει μέ
  μικράν προοπτικήν είς την
  Ίδρυσιν μιδς ισχυράς ύπερ-
  ποντίου αύτοκρατορίας, είς α¬
  μεσώτερον δέ μέλλον, είς την
  απόκτησιν δεσποζούσης θέσε¬
  ως είς την Μεσόγειον. Αί δυ¬
  σχέρειαι είς την θάλασσαν
  αυτήν ώς καί πέριξ αυτής,
  τάς οποίας συνήντησαν ή
  Γαλλία καΐ ή Μεγάλη Βρετ¬
  τανία έξ άφορμής τόσον τοθ
  ίσπανικου πολέμου όσον καί
  των έπεισοδίων της Βορείου
  Άφρικής καί τής Πσλαιστίνης
  ήτο φυσικόν νά γίνουν εύ-
  πρόσδεκτοι είς την Ρώμην.
  "Οσον άφορά την Γερμανί¬
  αν, ή πολιτική της είνε πολυ-
  πλοκωτέρα: ένίοτε, μάλιστα,
  έμφανίζεται διστακτική λόγω
  των δύο τάσεων, αί οποίαι
  άντιτίθενται γύρω άπό τόν
  Φύρερ: ή μία έξ αυτών είνε
  περισσότερον καιροσκοπική, ή
  αλλη όρμητικωτέρα. Πρόκει-
  ται, έν πάση περιπτώσει, περί
  προσπαθείας νά μή χαθΓ
  καμμιά εύκαιρία.
  "Εναντι των μεγάλων δυνά
  μεων αί οποίαι, διά διαφό¬
  ρους λάγους, βλέπουν χωρίς
  εθνικήν άμυναν της. Ό λό-
  γος τόν οποίον ό κ. "Εν-
  τεν εξεφώνησε την Δευτέραν
  είς την Βουλήν των Κοινοτή-
  των καί ό οποίος είναι πρό
  παντός ενας όρισμός τοϋ
  «δυνατοΰ», έμφανίζεται ώς
  πρότυπον τοθ όρθολογισμοΰ,
  μέ άπόχρωσιν ενεργητικότη¬
  τος, ό οποίος, κατά τόν ροθν
  τής ίστορίας, έχαρακτήρισε
  πάντοτε την έξωτερικήν πολί¬
  της Μεγάλης Βρεττα-
  νίας.
  Αί συγκοινωνίαι.
  Συνεπεία των καταστροφών
  τάς οποίας επέφερεν ή τελευ¬
  ταία νεροπονιή είς τάς όδούς
  τής Μεσσαράς, αί συγκοινω·
  νίαι δυσχεραίνονται είς πλεί¬
  στα δέ σημεϊα διεκόπησαν έξ
  ολοκλήρου. Πιστεύομεν δμως
  δτι ή έπισκευή των όδών αυ¬
  τών θά συντελεσθή τό συν-
  τομώτερον ώστε ή κανονική
  καί άπρόσκοπος έπανάληψις
  των συγκοινωνιών νά μην
  καθυστερήση επί πολύ. 'Η έ
  &υοαρέσκειαν την συσσώρευ- πιτόπιος άλλωστε μετάβασις
  συντάςεις είς
  έλ
  καί αποτελεί τό μόνον μέ¬
  τρον διά τοΰ όποίου θά λυ-
  θοϋν όλα τ' άηαοχολοΰντα
  τούς έπαγγόλμκτίχς τερα¬
  στία καί ποικίλα ζητήματι.
  Ή Κυβέρνησις μελετά καί
  τό πρόβλημα τής έπαγγελ-
  ματικης στέγης, τής κκτοχυ-
  ρώσεως τοΰ έπαγγέλματος,
  τή» δασμολογικής έλαφρύν-
  οεως των είδών πρώτης ά-
  νάγκης. τής φορολογικής α¬
  νακουφίσεως των εργαζομέ¬
  νων τάξεων κκί ενα τίλΓ.-
  θος άλλα ζητήματα «ού άφ^-
  ροϋν καί ενδιαφέρουν ζωηρώς
  τόν πάσχοντα λόγ» των ά-
  ταίθχλιών καί τής έγκατα-
  λείψεώς του κατά τό παρελ¬
  θόν έηαγγΐλματοβιοτεχνικόν
  κόσμον.
  Καί πιστεύομεν ότι ή διευ¬
  θέτησις βλων αυτών των ζη-
  τημάτων δέν θά βραδύνη- Ή
  ενίσχυσις άλλωστε των επαγ-
  γελματιών, των βιοτεχνών
  κχί μικρεμπόρων, δέν έπι-
  βάλλεται έκ λόγ'ων δικαιο-
  σύνης μόνον. Έη»?άλλεται
  καί έκ λόγων γενικωτέρου
  κοινωνικοΰ καί κρατικοϋ
  αυμφέροντος. Διότι οί άν-
  θρωποι αύτοι άποτελοΰν μίαν
  ηολυπλιιδεστάτην τάξιν, φί-
  λεργον, φιλόνομον, φιλήβυ-
  χον, παραγωγικήν, ουδέποτε
  στραφεΐσαν κατά τοΰ Κρά-
  τους. Καί αυτήν την τάξιν
  πού αποτελεί τόν άκρογωνι-
  αΐον λίθον επί τοΰ όποίου
  στηρίζεται ή ίσ«ρροπία τοΰ
  ολου κοινωνικοΰ καϊ κρατι-
  κοΰ μας οίκοδομήματος, έπι-
  βάλλεται νά την συνδράμω-
  μεν, νά την προστατεύσωμεν,
  νά την ένισχύσωμεν ίδιαιτέ
  ρως.
  οί μελάιη
  -1 λύτιμον είσό^ηιια αί
  <ου κ. Καυγαλάκη παρέχα πλουτισμου 6.α την χώραν ήν απόδειξιν τού Κρατικο·" | μας Οί χρυσοΐ, χυμώδεις καρ- νδιαφέροντος άρκετήν έγ/ύηαιν καί αποτελεί δτι τό ζή- ημα θά διευθετηθή, άνευ χρονοτριβής. Η ϋδρευσις. Την παρελθοϊσαν Κυρια- <ήν εγένοντο είς την Φορ- μς χρ χμ ρ ττοί, μέ την θαυαασίαν γεθ σιν καΐ τό ωραίον άρωμα, προτιμώνται παντοΰ. Καί θά έ'πρειτε νά στρέψωμεν όλην την προσοχήν μας είς την επέκτασιν καί την συστηματο- ποίησιν της καλλιεργείας των έσπεριδοειδΛν είς εύρυτάτην κλίμακα. Τό γλυκύ κλϊμα της Ελλάδος μέ τόν γαλανόν ού- ρά, καί τα άφΰονα νε- άποτελοΰν εύτυχως ρ λυτίμους συμμάχους καΐ βο- ηθοΰς διά την καλλιέργι ιαν καί εύδοκίμησίν των. έτσαν τα έγκαίνια τηΰ νι'.-1 ρανόν καί τόν ξανθόν ήλιον, ου ϋδραγωγείου ουνεχίζον- αι δέ αί εργασίαι διά την ά- 'ανέωσιν τοΰ δικτύου υδρεύσε¬ ως καΐ των άλλων συνοικι- σμών καί έλπίζεται δτι συν¬ τόμως τόσον τα προάστεια όσον καΐ ή πόλις θ' άποκτή- σουν κανονικήν ύδρευσιν. Δε· δομένου μάλιστα δτι λόγω των έφετεινών μεγάλων βρο- χών ύπολογίζεται ότι θ' αύ- ξηθί) ή ποσότης των υδά¬ 'Η συναυλία. Ή διδομιένη σήμερον τύ ε¬ σπέρας είς τα θέατρον Που¬ λακάκη συναυλία γο3 ζεύγους Έπιτροκάκη καί τοΰ ποιητοο κ Όρέστη Λάσκου, ήτις Ο" ά ποτελέση μουσικοψιλολογικόν των των πηγών έξ ών ύ- γεγονός διά την πόλιν μας, δρεύεται ή πόλις, ύπάρχει ή ι πιστεύομεν δτι θά προσελκύ- πεποίθησις δτι κατά τό έπό-1 σΠ πλΠθη κόσμου. Τό ζεύ- μενον τουλάχιστον θέρος δέν Υ°ς Έ^τροπάκη είναι γνω- η, η~ . , . , στόν εις την πόλιν μας. Ί ό- θά παρουσιασθή ή λειψυδρια ' ^ ', , , σον ό κ. Ε-πιτροπάκης ΰαον των προηγουμίνων ετών. . λ. .α·>. ο, ' .
  1 " ^ και ή κ. Αλικη Βίτσου, άπο-
  τελοθν καλλιτέχνας των οποί¬
  ων τύ πλούσιον ταλέντο έ'χει
  άναγνωρισθρ διεθνώς,καί τιμά
  την Έλλάδα καί την Ελλη¬
  νικήν τέχνην. Ό κ. Λάσκος ί
  πίσης είναι γνωστάς είς τούς
  άσχολουμένους μέ τα γράμ-
  ματα, ώς ενας καλάς, πρωτό-
  τυπος ποιητής. Καί ή άποψινή
  συναυλία των θά ^ώση την
  ευκαιρίαν είς τούς φιλομού-
  σοος νά ζήσουν ^ύο ώρας
  ανωτέρας πνευματικάς καί
  αίσθητικι)ς άηολαύαεως, μετα¬
  φερόμεναι είς τούς ώροίους
  κόσμους τΡ|ς πραγματικά με¬
  γάλης καί άληθινής τέχνης.
  Τα πορτακάλλια.
  Κατά τάς υπαρχούσας πλη¬
  ροφορίας ή ζήτησις Έλλήνι-
  κών πορτοκαλλίων καί μαν-
  δαρινίων παρουσιάζεται άπύ
  τούδε καί εφέτος μεγάλη άπό
  τάς διαφόρους χώρας κατα¬
  ναλώσεως Καΐ ΰπολογίζεται
  δτιτα έκλεκτά αύτά φροΰτα
  μας θά έξαχθοΰν είς μεγά¬
  λας ποσότητας καΐ είς άρκε-
  τά ικανοποιητικάς τιμάς. Τα
  έσϊΐ£ριδοειδΡ|, άηοβαίνουν πό-
  III
  γ*4ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ή με
  γάλη συναυλία Έπιτροπάκη, Βί-
  τσου συμπράξει τοϋ ποιητοϋ κ
  Λάσκου.
  ΜΙΝΩΑ. (ομιλών).- Σήμερον:_τό
  Γερμανικός ρωμάντζο τού Γκαΐτε
  «Χέρμον καί Δωροθέα».
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Γεωργίου Πολυχρονίδου καί
  ΣτυλίανοΟ Φραγκούλη εμπόριον
  κατοίκων Ηρακλείου.
  Κατά
  Σπυρίδωνος Έλευθεριάδη ή
  Έλευθεράκη έμπόρου κατοίκου
  Ηρακλείου.
  Ό καθ' ού τα παρόν μας πρό-
  γραμμα καίτοι νομίμως έπετάγη
  αρχικώς μέν διά τής υπό χρονολ.
  12 Αύγούστου 193(5 άπλής έπι-
  ταγής μας ώς δείκνυται έκ τοΰ
  υπ' άριθμ. 3450 έπιδοτηρίου τοΰ
  δικαστικοθ χλΎΐτΨΐρος 'Ά^ορί^
  Κοντζεδάκη έν συνεχεία δέ διά
  τής υπό χρονολ. 19 Ιουλίου 1937
  κατασχετηρίου έπιταγής μας νο¬
  μίμως έπιδοθείσης κατά τα ύπ'
  άριθμ. 4837 καί 4838 έπιδοτή-
  ρια τοθ δικαστικοΰ κλητήρος
  Άνδρέου Κοντζεδάκη ίνα δυνάμει
  καί πρός εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ.
  669 τοΰ 1936 όριστικής καί τε-
  λεσιδίκου αποφάσεως τοΰ Είρηνο-
  δικείου Ηρακλείου νομίμως πε-
  ριβεβλημένης τόν έκτελεστήριον
  τύπον μάς πληρώση συμμέτρως
  διά κεφάλαιον, τόκους καί Ιξοδα
  μέχρι τής τελευταίας των έν λόγω
  έπιταγών μας δραχμάς 7832 καί
  400=8.232 καί ταύτας έντόκως
  μέχρις έξοφλήσεως, έν τούτοις μέ¬
  χρις σήμερον καθυστερεΐ την πλη¬
  ρωμήν.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοΰ ποσ^Ο των
  δραχμών όκτώ χιλιάδων διακοσί-
  ων τριάκοντα δύο (8.232) των τό-
  κων αύτοΰ άπό τής τελευταίας
  των έπιταγών μας καί των γενη-
  σομένων εξόδων εκτελέσεως έκ-
  θέτομεν είς δημόσιον άναγκαδτι-
  κόν πλειστηριασμόν τό κάτωθι ά
  κίνητον κτήμα τοΰ καθ' ού ή πά
  ροΰσά μας ήτοι μίαν οικίαν κει
  μένην Ιντός τής πόλεως Ήρακλεί
  ου τοΰ όμωνύμου Δήμου καί Εί
  ρηνοδικείου κατά την συνοικίαν
  Βαλιδέ Τζαμί συνισταμένην Ικ
  δύο ίσογείων οωματίων^ένός άνω
  γείου, κουζίνας, στβ(ύλου_ μετ' ά
  νωγείου καί αύλής,' μέ φρέαρ
  καί κήπον εκτάσεως συνολικώς
  254 τ. μ. συνορευούσης κτήμασιν
  Έμμ. Βρεττάκη, Δράκοντος Βαρι
  τάκη, Εϊρήνης Παπαδάκη κα
  δρόμω.
  Ό πλειστηριασμός τοΰ ανωτέρω
  κτήματος γενησεται ενώπιον τοΰ
  συμβολαιογράφου Ηρακλείου Εύ
  στρατίου Γαρεφαλάκη ή τοΰ νο
  μίμου τού άναπληρωτοΰ καί είς
  τό ενταύθα επί τής όδοΰ Χάνδα¬
  κος κείμενον δημόσιον γραφείον
  τού την 19ην Δεκεμβριού 1937
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν Κ
  —12 π. μ. δπου καί δτε καλοΰν-
  ται οί βουλόμενοι όπως πλειοδο¬
  τήσωσιν.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  Ινεργησάτω τα νόμιμα.
  Έν Ηρακλείω ττ) (> Νοεμβριού
  1937 '
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος των
  Ιπισπευδόντων καί παραγγελλόν-
  των
  Ευάγγελος Ν. Χρυσός
  'ΔΑ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός Εύαγγελισμοΰ
  σττουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέω
  Ιατρείω τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ
  τής όοου Καγιαμιτή.
  τΩραι έττισκέψεων 9-12 4-6.
  Π. Παπαδόπουλος :
  ΪΠτυχιοΟχο; τής ϊατρικής
  Όδοντίατρος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού '
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ' ■
  έκαστην:
  9-12 καί 4-7
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ■

  Κων. Ε. Πολυδάκης :

  ΕΙδικευθεΙς έν Γερμανία είς ·
  τα νοσήματα τοΰ στομάχου "
  έντέρων καί ήττατος, δέχεται ·
  τούς ττάσχοντας έκ τοθπετιτι- ·
  κου συστήματος έν τω ιατρείω *|
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς ·
  Καμαρες. ·
  θερατΐεία αΐμορροίδων ά> ■
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. "
  Άριθμ. τηλ. 7-92 Γ
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΜΕΓΑΛΗ
  <3ΑΙ_Α Ό κινηματογραφι- ( κός κολοσσός: 1ΒΑΝΘΒΝΑ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ Μέ την Σαρλόττα Σοΰζα / κκΐ τβν ΧΑΝΣ ΑΛΜΠΕΡΣ Έξασφαλίσατε τάς θέσεις σας εγκαίρως. ΑΤΕΛΕΙΑΙ δέν ίαχύβυν. ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΜΑΓΚΕΣ ■■■■■■■■■■■■■■■εΐΒΜειιι ΕΚΤΟΣ^ΓΡΑΣΤ Τ Τβ θαλαμηγον ά)(Γ Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τπλέφ. 5-41 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β Β Β■■■■■■■■■■■■■■■■■■■— ϋ ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάσματα. Νέοι μοδερνοι χρωμα- τισμοί. Αί τιμαί μας είνε αί καλύτεραι. ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Όίβς 'Αγίου Νηνά. ■■■■■■■■■■■■■■^•■■■■ι : Μανώλης Γ. Κωνιός : Νβυρολόγβς—Ψυχίκτρος · Β Τμηματάρχηί Ίοττρος ι ■ ; Δημβσ. Ψυχιατρείβυ Αθηνών « Δέχεται έν τώ ίατρείφ τού · ί όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. | Τηλέφ. 52-379. Ι Ένβικιάζεται είς την οδόν Κουρμούληδων 1 οίκία άπαρτιζο- μένη έκ 5 δωματίων, κουζίνας, αύ- λής, φρέατος, ήλεκτρικής εγκατα¬ στάσεως. Πληροφορίαι παρά τω Παντοπωλείω Εϋσταθίου Ζερβά- κη κείμενον παραπλεύρως. Ή στήλη τού ώροιόκοσμου. Έχει καΐ ή μόδα τόν κώδικά της. Ο μικράς κώδιζ τής νέας μόδσς Ίδοΰ τί έπιτάσσουν αί λεπτομέ¬ ρειαι τού κώδικος τής γυναικείας μ°δας· - , Άποχαιρετατε τις ολιγον μα· κρυές φοΰστες τής ημέρας: βα- ραίνοον πολύ την σιλουέττα Άποχαιρετάτε γιά τόν ϊδιο λό· γο τα επανωφόρια βάγκ καί τα τρουά—κάρτ, μέ τούς φουσκω- τούς ώμους καί τα πολυσύνθετα μανίκια. Τελείωσαν. δλα αύτά τε- λείωσαν. Σήμερον άρχίζει ή βασι- λεία τής γυναίκας, τής γυναίκας μέ κεφαλαΐα γράμματα. Ή καθωρισμένη τάγια σας κα- θιστά περισσότερον χαριτωμένη, πειό.'. ευθραστρ.—Είνε ή ^εμφάνι¬ σις πού έπιδιώκετε νά Μχετε — "Ε- να πτυχωτό κορσάζ κατ' άνα λογίαν υπεράνω τής ζώνης—πού μένει φαρδειά—επιδεικνύει τό γυ· ναικεΐο μποΰστο. Τό βράδυ, οί γόμφοι είνε έξ ί- σου ύπογραμμισμένοι άπό μερικά ντραπέ, όπότε κατ' άντίθεσιν ή τάγια θά φαίνεται περισσότερο στενή. Νά είσθε λυγερή. Αυτή πρέπει νά είνε ή εϋχή σας δλων των στιγμών. Λοιπάν έκλέξετε δ,· τι θά σάς προσδώση μιά μακρυα κα'ι έλικοειδή γραμμή. "Εως τα λοφοειδή καπέλλα. Ναί, γιατί προσθέτουν άνάστημα. Ξεφεύγουν α&ν την κορυψή ενός πίδακος. Ό πίδακας είσθε σίΐς, δλο καμπυ- λότητες κα'ι χάρι. Λωρίδες γοΰνας, τοποθετημένες κάθετα, έκτείνουν την σωληνοειδή ζακέττα. Τό άπό ϋφασμα όπισθεν ενός έπανωφοριοΰ τοϋ όποίου τό έμπροσθεν είνε άπό γοϋνα είνε μία άσυνήθης εμφάνισις είς την νέα μόδα κα'ι ή όποία βασίζετα στόν ϊδιο κανόνα. Δΰο συνδυα σμένα χρώματα δίδουν άποτέλε- σμα άνάλογο Πάντοτε κάθετες γραμμές, καί έν οΰδεμια περιπτώ σει όριζόντιες. Λοιπόν, γιά σάς δλες, τις προ.- κτικές ΓΗινέττες, τίς οίκονόμες Ζωζέττες, αντιλαμβάνεσθε άμέ σως τί πρέπει νά κάμετε γιά νο είσθε είς τό γοϋστο τής ήμέραΓ, Νά συμμαζεύσετε αύτό τόν ώμο νά κόψετε αυτή την μπάσκας, νο σχηματίσετε ζώνη σ' αύτη την για, ν' άφαιρέσετε αϋτό τό ζαμπο. Αΰτά δλα είνε Ινα ποιχνίδι. Νά γαρνίρετε μέ λωρίδες κάθετες μία ζακέττα ή ίνα έπανωφόρι, δέν είνε διόλου δυσκολώτερο. Θά τονίσ = τε την νέα σας έμφά νισι εάν έκλέξετε καπέλλο μυ τερό, είτε καπέλλο μέ ίδιότροπη γαρνιτοΰρα κα'ι εάν προτιμήσετε παπούτσια μέ ύψηλά τακούνια. Καί ιδού πώς, μ' άλίγή_ προσΐτό- θεια, ή άσχημη κάαπη τοθ 1936 6ά γίνη ή λαμπερή πεταλοθδα τοθ χειμώνος 1937-1938. ή Ντιστβγκβ Διά τάς άναγνωστρίας και τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.27. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΓΧΠΧΠβΧΓΧί ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ 1) Μυθικός ήρως έκ Φωκίδος τοΰ ίποίου ή πρός τόν Όρέβτην φιλία υπήρξε παροιμιώδη;.—Πό¬ λις τής Τουρκίας έν Κιλικία. 2) Έπιστημονική όνομασία τής (ίρώμης (ταγής).—Ήρωϊκή κώμό- πολις τής Κρήτης. 3) Τίτλος εύγενείας. τήριον τής Ελλάδος. 4) Συνορεύοντα, γειτνιάζοντα Σύνδεσμος είδικός. ό) Πόλις τής Τουρκίας γνωστο- τάτη διά τούς τάπητάς της.—-ϊύγ- χρονος "Ιίλλην Θεατρικός συγγρα¬ φεύς. (>) Άντωνυμία κτητική (πληθ.)
  — Πάντες.
  7) Ύόροχαρές πτηνόν.—Συγ-
  κολλητική ΰλη.
  Κ) Ή μήτηρ ενός έκ των δια-
  σημοτέρων όμηρικών ήρώων —
  Σύνδεσμος.—Άνθος. ,
  9) Κομμεορρητίνη έξαγομένη
  έκ τοΰ φυτοΰ Χάρθηξ χρήσιμος τή
  φαρμακευτική ώς φάρμακον Αντι-
  σπασμωοικόν.—Λίμνη τής '·^βησ-
  συνίας.—Δίφθογγος. *%-'
  10) Πόλις τής. Βουλγαρίας επί
  των Δυτ. ύπωρειών τοΰ Ρΐλου.
  11) Χρησιμιότατον οένορον.—
  Πρακτορείον είδήσεων.
  12) βεός των άρχαίων ΡιΛιαί-
  ων.—Βυζαντινός μουσικός φΒόγ-
  γος.—Ηεός των Άρχαίων Αϊγυ-
  πτίων συνταυτιζόμενος πρός τόν
  Απόλλωνα των Έλλήνων.
  13) λ'οητή γραμμή τέμνουσα
  την γήν είς δύο ήμισφαίρια.
  ΚΑΗΡηΏΣ
  Ηογατέρες τοΰ Άτλαντος κχϊ τής
  Α'ςθρας μεταμορφίοθεΐσαι εις, τόν
  ίμώνυμον άστερισμόν.—Μουσικός
  φθό^γος.
  ."!) Μία των Διοοεκανήσΐον.—Χ< ί Σά καί μαγει- 1) Χωρίον επαρχίας Σεπών νο- μοΰ Ροόόπηςν—Μία των Μουσών. 2) Ή καμπούρα (κλητική).— τής Σάμου % ρικον σκεΰος. 4) Σύνδεσμος.—Ξύλον διά ίπι- πλα.—Δηλητήριον. 5) Αύλικός τοΰ τυράννου των Συρακουσών Διονυσίου καταστάς περίφημος διά την σπάθην τού.— Μέρη οενοροφυτευμένα (πληθ). ·>) Μέτρον επιφανείας.—Άντω-
  νυμ. άναφ.—άρθρον.
  7) Ένδοξος έλλην, νήσος.—
  Άντωνυμία προσΐοπική. —Σύνδε¬
  σμος εναντιωματικός.
  8) Μουσικάς φθόγγος.—Κρίσι¬
  μος είς τούς καπνιστάς.
  9) Άπόγονοι ενός των Υίών τοΰ
  Ξούθου καί τής Κρεούσης καί ά-
  δελφοΰ τοΰ "Ιωνος.—Ή έκ μητρός
  μάμμη τοΰ Ίησοΰ Χρ.στοΰ.
  10) Τό σύμβολον τοΰ 'Υμεναί-
  ου —Υιός τοΰ Κρήθεως, άδελφός
  τοΰ Ηέλιου καί πατήρ τοΰ Ίάσο-
  νος.
  11) Σύνδεσμος ύποθετικός.—
  Τάν δίδουν οί δημόσιοι υπάλλη-
  λοι μόλις άναλάβουν υπηρεσίαν
  (πληθυντ ). - Γράμμα τοΰ Άλφα-
  βήτου.
  12) Είς την πόλιν αύτην ό
  Έρρϊκος ό Δ.' τής Γαλλίας υπέ¬
  γραψε τό διάταγμα διά τοΰ ό¬
  ποίου παρείχοντο ίσα δικαιώμα-
  τα είς τούς Οϋγενότους καί είς
  τούς καθολικούς. — ΙΙροορίζεται
  γιά νά γίνη κρασί.
  13) ^Άρθρον (πληθ.).—Ή χώρα
  των Τορειαντόρ (ταυρομάχιον).
  Γιάννης Χ. Μαρκοδημητράκης
  Αρχαναι
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Μετώκησεν είς την επί τής όδοϋ 25 Αύγοΰ-
  στου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανά παραπλεύ¬
  ρως Λέοχης Έπιστημόνων.
  Δέχεται ώς πάντοτε έν τη Πολυκλική Ηρα¬
  κλείου.
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ - ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΜΣΑΒΕΤ = =
  Ι Ι1ΗΙ1ΙΙ
  II!
  ΙΓΪΙΙΙ
  Η £ωη της ιαελανχολ'Χπς
  42ον αύτοκρατΕίρας.
  Ή πριγ/ήπισσα Μαρία έμ-
  φανίζεται, ορασκελίζει την
  «μεθόριον», καί άπό τής στιγ-
  μής έκείνης ή πριγκήπισσα
  Μαρία οέν άνήκει πλέον είς την
  Βαυαρίαν.
  Ή Έλισάβετ θέλει, όσον έξαρ-
  τατΧΐ άπό τό χέρι της, νά εύχε-
  ράνη την θέσιν τής αδελφής της
  πού θά ευρεθή όλομόναχη στά
  ξένα, στό πλευρόν ενός τελείως
  αγνώστου της. Ό γάμος τής πριγ-
  κηπίσσης Μαρίας δέν ήταν ά-
  ποτέλεσμα ερΐύτος ή άπλής Ιστω
  συμπαθείας. Οί δύο μελλόνυμφοι
  άγνοοΰσαν ό ί'νας τόν άλλον. Ή
  πρώτη των συνάντησιν εις την
  Νεάπολιν ήταν κατά τό μάλλον
  καί ήττον θλιβερά. Ή πριγκήπισ-
  σα Μαρία άγνοοΰσε την ίταλι-
  κήν, ί μνηστήρ της δέν ήςευρεν
  οΰτε λέξιν γερμανικά καί άγνοοΰ¬
  σε σχεδόν καί την γαλλικήν. Άλ-
  λά καί άν άκόμη μποροΰσαν νά
  συνεννοηθοΰν, σέ μιά άλλην γλώσ¬
  σαν, δέν θά ήξευραν τί νά είπουν
  καί πώς ν" άρχίαοο'/ την κου,ϊέντα.
  Ή Έλισάβετ, ό'σον μποροΰσεν, ή¬
  ταν διατεθειμένη νά βοηθήση την
  άδελφήν της.
  Μέ τόν καιρό—εσκέπτετο ή Έ¬
  λισάβετ-—θά διορθωθοΰν τα πράγ-
  ματα.
  Παρομοπάζει την τύχην τής α¬
  δελφής της μέ την Ιδικήν της
  10ι; τάς αρχάς καί αυτή οέν είχε
  δυσ/ολευθη". Ή Έλισάβετ Ουμά-
  ται τα άπελπισμένα ποιήματα πού
  ΚΟΙ ίΊΩΠΙ ΚΡ
  εγραφε τότε,
  ύ
  ίταν άκόμη τής ε¬
  ή ή
  φαίνετο άούνατος ή προσαρμογή
  εις τάς νέας συνθήκας τής
  ζωής της. "Ηδη δμως, μέσα σέ
  τέσσερα χρόνια, εΖχε κι' όλας τό
  τρίτον παιδί τη; άπό τόν Φραγκί¬
  σκον Ιωσήφ. Ή Έλισάβετ, νιατά
  τό οιάστημα αύτό, είχε μάθη ν'
  χ·(χγΛ καί πρό παντός νά έκτιμά
  τόν 3ί;5ρά της. Την συγκινοΰίΐν ή
  τροφϊ,οχ τού στοργή, ή άγάπη
  πού τ/]ς εοειχνε στ5 κχθΐ τι καί
  σέ καθ» περίστασιν, ή εύγίνειά
  τού "Αν οέν ήταν ή άγάπη τοΰ
  Φραγκίσ/.ου Ιωσήφ, θά τής ή:αν
  αδύνατον νά υποφέρη .-την πεθερά
  της. Τό κάθε τι ποΰ άφο-ροΰσε τόν
  άνδρά της — τόν αύτοκρχτορα -
  την ένδίέφερεν εις Ϊ3/(ν μοίραν.
  Άκόμη καί αί πολιτικαί φρν/τί-
  δες τού.
  Τίποτε οέν εφ->6εΐτο ή Έλισά-
  βϊτ τόιον, ίσον νά ευρίσκεται μό¬
  ν ν} μέ την πάθερά τ^ς καί τό αύ-
  λικόν περιβάλλον πού ή;αν τρο-
  φλά άφωσιωμένον εις την αύταρ-
  χικήν άρχιδούκισσαν. ΠοτΙ της
  δέν ανεμίχθη είς την πολιτικήν,
  άλλά κάθε φςράν πού ή όμιλία
  έστρίφετο εις αύτό τό θίμα, ε¬
  ξεδήλωνε φιλελευθέρας άπό-
  Ίίκ πεποιθήσεως καί έξ
  ανατροφήν ή Έλισάβίτ είχε καί
  υπεστήριζε φιλελευθέρας; ίδέας.
  Ή άντίθεσίς της πρός την πε¬
  θερά της, την άρχιοούκισσα Σο-
  φία πού, φυσικά, καί είς την
  πολιτικήν είχεν αύταρχικά; ίδέ¬
  ας, την Ικανε νά υποστηρίζη
  μέ μεγαλειτέρον άκόμη φανατι¬
  σμόν τάς ίδέας της.
  (συνεχίζεται)
  ] Δγησ. Γ. Κοζύρης |
  Δικηγώρος—Ηράκλειον ;

  Όδός Κυοωνίας Ι
  (παρά τάς Κάτω φυλακάς) ;
  Τι,λέφ. 3-68. Ι
  Πωλειται είς Μοίραις Μεσσα¬
  ράς και είς κεντρικήν θέσιν οΐ-
  κια_ νεόκτιστος αποτελούμενη ίκ
  τριών δο^ματίων μέ δλα τα κομ-
  ? & Πληροφορίαι παρά τώ κ
  Ι. Ντελιδάκη Πόμπηα.
  ΕΟΡΤΑΙ.— Αυριον εορτήν τού
  'Αγίου Μηνδ δέν έ^ρτάζει ό Δή-
  ιιαρχος Ηρακλείου κ. Μήνας
  Γεωργιάδης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει αυριον
  οϋτε δέχεται έπισκέψεις ό κ. Μη
  νάς Ιω. Χατζάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό τοαπρ-
  ζιτικός κ Μηνάς Μπαντουβάκης
  —Έπίσης δέν έορτάζειόκ.Μηνοίς
  Έμμ. Κουναλάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει δ συνχά-
  κτης τής «"Ιδής» κ. Μήνας Δασκα¬
  λάκης
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Μή¬
  νας Χατζιδάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ Μη¬
  νάς Κ. Σφακιανάκης.
  -Έπίσης ή κ. καί ό κ. Μηνδι-
  Φουντουλακης κουρεύς, δέν έορτα
  ζουν, οΰτε δέχονται έπισκέψεις
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Μη¬
  νάς Δηιοάκης τραπεζιτικός.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ή δνίς Μαρία
  Ψαρούδη διδασκάλισσα ανεδέζα-
  το είς Ρογδιάν τό θυγάτριον τοΰ
  κ. Έμμ. θεοδοσάκη ονομάσασα
  αύτό Αικατερίνην.
  Νά τοις ζήση.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.-Έ μέσω αγαπητήν
  τέκνον καί οικείον έζρμέτρησε
  τό ζήν έν Νεαπόλει χρηστός οί
  κογενειάρχης καί στοργικός ■πα¬
  τήρ ό Πέτρος Συμινελάκητ. Την
  κηδείαν τοΰ μεταστάντος παρη¬
  κολούθησε σύμπασα ή κοινωνία
  τής Νεαπόλεως τιμώαα την μνή¬
  μην τού.
  Ή «Ανάρθωσις» άιτευθύνει θερ-
  μά συλλυπητήρια "είς την σύζυγον
  καί τα τέκνα τοΰ μεταστάντος
  —Μετά μακράν νόσον άπίβίω-
  σε προχθές ό Ιωάννης Μαρής £κ
  των όπλαρχηγών τοΰ Μακεδονι-
  κου καί Ήπειρωτικοΰ αγώνος. Την
  κηδείαν τού γενομένην χθές πα¬
  ρηκολούθησε πλήθος κόσμοι».
  Είς τα τέκνα καί τούς οίκείους
  τοΰ μεταστάντος άιευθύνομεν
  συλλυπητήρια.
  Γυρω στήν πόλι.
  Μέ την συνεχιζομένων καλοκαι-
  ρίαν ή ύίταιθρία κίνησις έπανεΰ-
  ρε τόν ρυθμόν της.
  —Ιδιαιτέρως ή νυκτερινή πα·
  ρουσίασε σχεδόν. ΰποτροπήν των
  άθρόων έξόδων τού καλοκαιριοθ
  — Νοέμβριον τόν είπαν τόν μή·
  να αυτόν ή Ιούλιον; έρωτοθααν
  οί πολλοί. Καί δέν είχαν άδικον
  άφοΰ ή νύκτα, προχθές συγκεκρι¬
  μένως, μετεΐχε μάλλον τοΰ πρώ-
  τού παοά τοΰ δευτέρου μηνός
  —Οί βιτρίνες των διαφόρων κα·
  ταστημάτων άποτελοΰν αυτήν την
  εποχήν άττασχόλησιν άπό τάς κυ¬
  ριωτέρας των έν5ι τφερο,-ΐιΐνων ί·
  παγγελμαηών:
  —Άνακαίνισις αυτών πραγμα-
  τοτοιεΐται παντοΰ Ή άνακαίν ·
  σις είτε είνε άληθινή δλως διό-
  λου, είτε εΙ·ρ άπλοθν φρεσκάρι
  σμα των είδών πού προυτήρχον
  άτό περυαι καί κου Ρ,ανακαινοΐ'ρ
  γιώνονται μέ τόν ίρχοιιΛν ιοθ
  χειμώνος
  -Ή μό?)α τής Ρ,υττολησιάς» ρΤ·
  ναι φαίνεται διά τόν Κνα ή τόν
  άλλον λόγον κοιή διά γυνα'κας
  καί άνδρας.
  — Αύτό άφήνουν νά εννοηθή τού
  λάχιστον δύο ξένοι, θεώμρνοι κατ
  αύΐσς είς την πόλιν μέ π^διλα
  άοχαικά ώστε οί δ Ίκτυλοι των τ,α
  δών νά είναι τελείως ι*λίύθεροι
  — Κατά τα άλλα οί ί,ένοι οϋδρ-
  μίαν καινοτομίαν εμφανίσεως πά
  ρουσιάζουν.
  —Ή άποψινή συναυλία των κ κ
  Έπιτροπάκη, Βίτσου τή αομπρά
  ζει τού ποιητοΰ κ. Λάσκου ηρο-
  βλέπεται ότι θά αποτελέση πράγ-
  ματι τό γεγονός τής ημέρας.
  — Καί λόγω τής Φήιιης των δύο
  τούτων καλλ'ιτεχνών τοΰ μελοδρά-
  ματος καί της τέχνης των είς τό
  τραγοΰδι την ό-ΐοίαν έγνώριααν
  άλλοτε οί Ηρακλειώται καί λόγω
  τής συμμετοχής τοϋ κ. Λάσκου
  — Είς τό πιάνο, θά συνοδεύση ό
  Διευθυντής τοΰ Ώδειου μας κ.
  Πλάτων.
  —Άφιχθέντες έκ Μεσσαράς α¬
  γρόται καί κτηματίαι γενικώτερον
  παρουσίασαν μέ τα μελανώτερα
  χρώματα τάς προχθεσινάς πλημ-
  μύρας είς την πλουτοφόρον τιε-
  διάδα.
  — Περί τοΰ ίδίου άλλως τε πράγ
  ματος 6 αλεϊ εύγλώττως κα'ι ή ίν
  άλλη στήλ;·) δημοσιευομένη άντα-
  πόκρισις.
  ό Ρέπορτερ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνιοστοποιεΐται εις τα άςιότι-
  μα μέλη τής λέσχης Ηρακλείου
  ότι τα χορευτικά τέϊα αρχωνται
  την 11 ην τρέχοντος μηνός καί θά
  έςακολοι,θήσουν έκαστην Κυρια¬
  κήν καί ώραν <ί μ. μ. καθ' ίλψ την περίοδον τοΰ χειμώνος. Ηράκλειον τή «) 11)938 (Έκ τοΰ Γραφείου). -.... ■ειιειεεειεεεειιιεειιιιιεεεεεεει ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ " ■■■■■■■■■■■■ι ■■■■■■■■■■■■■■■Β . Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί ■ εις τας κυριωτέρας πόλεις τής Έλλά- > οος καί τού ΈξωτερικοΟ.

  ■ Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  : και επί προθεσμίσ.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορεϋμάτων.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  έθΛ
  έορ
  Ράν νόσ*
  ο Ιωάννης
  ΧΊΥών τού
  γ
  γενομένην
  "λήβό
  κνα και
  παντός
  «α
  ***
  υνΐχ>ζ
  ιιθρια )
  υθμόι της
  .ρως *ι
  ονϊδόν. όιο
  όθ'ον τού
  ριον ιό
  ί Ιούλιον.
  Κ αί δεν είχον Ι
  ιΐΐβν ι
  χ μάλλον
  τού δευτέρου
  ρί£ζ των *
  ^ν άηοτΕΧοϊη
  ιασχόληοιν
  των ένϊιι
  Μ)
  ι «ανΐοα. Ή ί
  Ινε άληΜ Ι
  ίγ( 05λ0?»< •Κων κου ο> καί «ού Ι
  , μ* τόν ίΡ:
  •«Έ
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έάν όφθαλμός τις προσεϊχε καλώς είς δλην ε¬
  κείνην την όμίχλην, θά διέκρινεν ΐσΐάμενον είς από¬
  στασιν τίνα, καϊ ώς κρυπτόμενον όπισθεν πεπαλαι-
  ωμένου τινός οίκίσκου άγροτικοθ, επί τής όδοΰ των
  Νίβελλών, μικρόν τι άμάξιον μετά καλαθοπλέκτου
  σκέπης πισσωμένης έξωθεν, έζευγμένον είς ε'να ϊπ-
  πον πειναλέον καΐ ίσχνόν, τρώγοντα τάς παρακει¬
  μένας άκαλήφας καί όμοΰ τόν χαλινόν τού. Έν-
  τός τοΰ άμαξίου τούτου έκάθητο επί καλάθων καί
  δεμάτων εΐδός τι γυναικός. "Ισως δ' ΰπήρχε δε-
  σμός τις μεταξύ τοΰ άμαξίου καί τού νυκτοπλάνου
  έκείνου όντος.
  Ή σκιά ήτο γσλήνιος. Είς τό κατακόρυφον τοθ
  ούρανοθ ουδέν νέφος. Τί όν ή γή κατέστη έρυθρο-
  βαφής; ή σελήνη μένει λευκή. Αυται τοθ ούρανοθ
  αί άδιαφορίαι. Είς τοϋς λειμώνας, οί κλάδοι των
  δένδρων, κοπακοπέντες υπό των σμυδραλλίων, άλ-
  λά μή πεσόντες, επειδή έκρατοΰντο υπό τοΰ φλοι-
  οϋ, αίωροϋντο ήρέμα υπό τού νυκτίου αέρος. Αΰρα,
  σχεδόν μία άναπνοη, έσάλευεν έλαφρώς τοΰς θά-
  μνους. Είς τό χόρτον έπήρχοντο ψρικιάσεις' έλεγες
  δτι άνεχώρουν ψυχαί.
  Μόλις μακρόθεν ήκούοντο άπομακρυνόμενοι ή
  ίπερχόμενοι οί νυκτοπερίπολοι τού άγγλικοΰ στρα-
  τοπέδου. Τό Ούγομόντιον καί ή Αίσαίντη έκαίον-
  το είσέτι καί άνέδιδον, τό μέν πρός δυσμάς, ή δέ
  πρός ανατολάς, δύο μεγάλας ψλόγας, δς συνή-
  πτεν άπό τοθ ενός είς τό άλλο άκρον ώς περιδέ¬
  ραιον έξ άνθράκων ή γραμμή των πυρών τοΰ άγ¬
  γλικοΰ στρατοπέδου, έκτεινομένη είς παμμέγεθες
  ήμικύκλιον επί των λόψων τοΰ ορίζοντος.
  Είπομεν την καταστροφήν τοΰ κοίλου δρόμου
  τοϋ Όχαίνου. Αναλογιζόμενος τις οποίον θάνα¬
  τον είδον οί γενναΐοι σνδρες έκεϊνοι, αίσθάνε-
  ται ραγιζομένην την καρδίαν. Εάν είς τόν κό¬
  σμον υπάρχη τι φρικωδέστατον, μία άλήθεια φο-
  βερωτέρα καϊ των τρομερωτάτων αυτών ένυπνίων,
  είνε τουτο: νά ζής, νά βλέπης τόν ήλιον, νά αί
  σθάνεσαι πλήρη την ρώμην τοϋ άνδρός έν τώ σώ¬
  ματι, νά άπολαύης ύγείας καί χαρας, νά γελας
  ήρωίκώς, νά τρέχης πρός την δόξαν ήν βλέπεις
  άπέναντί σου, δόξαν έκθαμβοΰσαν τό δμμα σου,
  νά αίσθσνεσαι έν τοίς στέρνοις σου πνεύμονα
  άναπνέοντα, καρδίαν πάλλουσαν, θέλησιν όρθο-
  τομοΰσαν, νά λαλής, νά διανοήσαι, νά έλπίζης,
  ν' άγαπας, νά έχης μητέρσ, νά έχης σύζυγον, νά
  έχης τέκνα, νά έχης τό φώς, καί αίφνης, έν μια
  ριπρ, έν μιδ στιγμί], νά όλισθαίνης είς μίαν άβυσ
  σον, νά πίπτης, νά κρημνίζεσαι, νά καταπατής,
  νά καταπστήσαι, νά βλέπης έκεΐ στάχυς, άνθη,
  φύλλα, κλάδους, καί νά μή δΰνσσαι νά κρατηθή
  είς τίποτε, νά καταλαμβάνης ότι τό ξϊφος σου
  είνε άνωψελές, δτι κάτωθεν σου κεϊνται έστρωμέ-
  νοι άνθρωποι, άνωθεν σου ϊπποι, νά παλαίης επί
  ματαίω, νά θραύωνται τα ύρτά σου έν τώ σκότει
  υπό λακτίσματός τινος, "νά εξορύσσωνται καί νά
  χύνωνται οί όφθαλμοί σου υπό τττίρνσν τινά, νά
  δάκνουν οί όδόντες οου λοσσωδώς' πέταλα ίππων,
  νά πνίγεσαι, νά βόας, νά σπαράσσεσαι, νά εύρί-
  σκεσαι έν κατωτάτω, κσί νά διανοήσαι—πρό μι-
  κροθ ήμην ζων!
  (συνεχίζετοι)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■ ■■ι
  Ό παθολόγος Ίατρός
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά
  δέχεται τοΰς πάσχοντας ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τοϋ φαρμακείου κ. Μιχ.
  Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Ψ
  :■■■
  ■■■■■■■■■■■■■ι
  «■■■■■■■■■■■■ι
  !■■■■■■■■■■■
  ■ ■■■■:
  ■ ■■■■ι
  α
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι* δλους.
  ΤΟ ΜΕΓΕΘΦΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Πλατεϊα 'Ελ. Βενιζέλου (Κέντρον)
  ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΑΝΔΡΙΚΟΙ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ
  Συνεργάζονται κί γνωσταί μοδίστκι:
  ΤΜΗΝΛ φορεμάτων: Δίς Στάοα Ταμπακάκη
  » καπίλλων: Δίς Εΰαγγελία Σκαρββλη
  » άαπρορρούχων: Δίς Μαρία Ταμπακάκη.
  "Εκθεσις άπό τής Πέμπτης 4 Νοεμβρίου μ. μ.
  Μόλις άφιχθβϊααι έξ 'Αβηνών δπβυ παρηκολβύβησαν
  έκβέοβις Μβγάλων θϊκων κα» έκβμισαν τα τβλβυταϊα Ποι
  ριοινα μβντέλΛ τής χβιμερινής οαιζβν.
  ■Υποκάμισσα, γραβάτται, κάλτσες χ.λ.π. Καλ-
  λυντικά, άρώματα, κολώνια χΰμα.
  Έίτιίιορβώνβνται άνδρικ» κκηέλλ».
  Γοϋοτο. τέχνη, περιποίησι;·
  Τΐϋ«ί απολύτως 'συνκ«τ«βατικαί.
  ι».
  Β'.
  Έκ τού μεγέθους τής ρ
  ίσΐ(ΐ); κατωρθώθη νά ΰπολογι-
  θτ) Ιπακριβώς ή ταχύτης μ» την
  ποίαν συντελεΤτϊΐ ή έζάπλωϊις
  ου διαστήματος. Δέν εΐν» ίση
  δλους τοΰ; κόσμους ή τχ'/ύχη;
  Οτή.
  "Οσον πιά μακρυά είς τό διά-
  ημα ευρίσκονται οί κόσμιι α·1-
  οί, τόσον πιό μϊγάλη είνε ή τα-
  ;ύτης τής απομακρύνσεως των είς
  ο άγνωστον Ή ταχύτης '^ηολο-
  ίζετα'. κατα μέσον όρον εις- ^0,
  00 χιλιόμετρα τό δευτερόλεπτον!
  Διά τής διαρ/οΰς αυτής έπίκτά-
  εως των κόσμων, διά τής έκρή-
  εως τοζ» σύμπαντος, αύξάνεί δι-
  ρκοις ή οιάμετρος τοΰ γεμάτου
  ιέ ύλην κενοΰ Γι' αύτό τό έρώτη-
  χ «πόσον μεγάλος είνε ό κό-
  μος» διατυπθύμενον κυριολεκΐΐ-
  ιώτερον θά επρεπε νά συμπληρω-
  'η μέ Χ7^ν είδίκευσιν «αυτήν την
  ιτιγμήν». Άφοΰ διαρκώς μεγα-
  ,ώνει ί κόσμος δέν μποροΰμε νά
  έρωμε παρά τό προσωρινόν τού
  μέγεοο; αυτής τής στιγμής.
  Τό μακρυνόχερον άπό τής γή;
  ΐ,ας σύίΐημα άπέχει αυτήν την
  τιγμήν 2(ΚΑ) τρισεκατομμύρ'.α
  χιλιόμετρα. Ήδη δμως, είς τό οι-
  ημα των ελαχίστων δευτερολέ-
  πτων πού πέρασαν άπό τής οια-
  υπώσεως αυτής τής φράσειος ή
  απόστασις μεγάλωσεν άκόμη πιό
  πολύ! Μέ κάθε δευτερόλεπτον πού
  περνα αύξάνει ή διάμετρος τοθ
  κόσμου συνεπεία τής έκρήξεως,
  /.αί ταΰτοχρίνως αΰζάνει διαρκώς
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■ι
  Τό 6Ί6λιοχαρτοπωλ€ΐΌν
  Ιωάννου Γ. Καμαράτου
  Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνία
  Άραστά—Πλατειάς Στράτας καί έναντι καταστη-
  μάτων Παν. Πρατικάκη.
  _
  γ.χ ή ταχύτης, Ιφ' ίσον οί γ.ί-
  σμοι άπομα/ρύνονται 3λο καί πιό
  πέρα είς τό διάσιημα
  Κατά τούς ύπολογισμούς τοΰ
  καθηγητού "Εντιγκτον ό κόσμος,
  τό σύμπαν Οά είνε εντός 1."» έχα-
  τομμυρίιον έτδν διπλάσιος άπό ό¬
  τι είνε σήμερα. Δέ/.α τρία έκα-
  τομμύρια χρόνια! Ό άριθμός μίς
  φαίνεται άστρονομικός, άσύλλη-
  π*ος είς την φαντασίαν μχς. Τού¬
  το οφείλεταί είς τό ο'τι ό άνθρω-
  πο; πχίρνει ώς κριτήριον την δι¬
  άρκειαν τής δικής τού ζωής. Έ-
  ςήντα πέντε χρόνια --ζή σήμερα
  κατά μέσον 5ρον ό άνθρωπος καί
  τό πολύ—πολύ πού τοΰ ΰπίσχεται
  ή έπιστήμτ) πού άγωνίζετχι κατά
  τοΰ θανάτου καί υπέρ παρατάσε¬
  ως τή; ζωής είνε ότι μιά ημέ¬
  ραν οί %~ΛτίΆ τού θά ζοΰν ] Γ)Ο
  χρόνια Τί είνε όμως ή διάρκεια
  αυτή μπροστά εις Ι."! έκατομμύρια
  χρόνια; Ό άριθμός είνε φυσικόν
  νά μ*ς καταπλήσση. Καί 5μιι>;
  έμπρός είς την αΐωνιότητχ, £;ι-
  πρός είς τή/ ιστορίαν τοθ κόσμου
  ενα οιάσΐ^μα 1.'$ έκατομμυρίων
  I-
  τών άντιπροσωπεύει μιά σύντοιχη
  στιγμήν! Την αξίαν ενός δευτερο-
  λέπτου, καί ίσως οϋτε καί ενός
  δε'οτερολέπτου εχει μπρο^χχ εί;
  την ιστορίαν τοϋ σύ;ιπαντος ολη
  ή σειρά των ανθρωπίνον/ πράςεο>ν
  επί τής γής, ολη αυτή ή σειρά
  των γεγονότο)-/ ποΰ πέρασαν άπό
  τότε πού ό ανθρωπο; ύπάρχει επί
  τή; γής, καί πού ονομάζομεν προ-
  ϊστορικοΰ; χρόνον; καί ιστορίαν.
  Αι έκ τής νεροποντής
  ζημίαι εις Μεσσαράν.
  ΜΟΙΡΑΙΣ Ν)όριος (τοθ άντα-
  πο/ριτού μα;) — Ή Μεσσαρα
  τής οποίας την τύχην, ώς έκ
  των πλουσίων έσοδειών Ιζήλευαν
  5λοι, υπέστη δυστυχώς άνεπχνορ-
  θώτους καταστροφάς πληγείσα
  καί αυτή μέ την σπράν τη; άπό
  την θεομηνίαν Ή τΐλευτχία
  κατακλ'οιμιαία νεροπονΐή επέφε¬
  ρε ουστ'οχ'ί); ζημίας άνυπολογί-
  στο'ος. Αί καλλιέργειαι των δη-
  μητριακών κατέστράφησαν τελεί
  (ι>; παρασυρθείσαι υπό των υδά¬
  των. Τό τρίτον σχεδόν τού έλαι-
  οκάρπου ?πεσε καί παρεσύρθη.
  Άμπέλια καί δένορα έξερριζώ-
  θησαν, ζώχ έπνίγησαν κ*ί πλεί¬
  στα: οικίαι κατέρρευσαν Τάς με¬
  γαλυτέρας ζημίας υπέστη τό χω¬
  ρίον ΙΙλάτανος, τό οποίον Ι/άλυ-
  ψαν έξ ολοκλήρου τα νερά τού
  Πλωριανοΰ ποταμοϋ άνελθόντα είς
  3ψ3ί ενός καί ημίσεως μέτρου,
  Μεγάλας ζημίας ΰπέστησα/ αί
  οικίαι τής χήρας Ε. Ηρινιανάκη
  τής οποίας παρέσ·ορζν τα 'ίίχτα
  καί τα εΐσοδήμαΐα καί τϊν ρ^'ο-
  χισμόν, τής χήρας Γεωργ. Κυ-
  πράκη, τού Ί. Πατινιοιτάκη καί
  πλείστων άλλο)·/. Διότι πρέπει νά
  σημειωθή ϊτι αί πλείσται οικί¬
  αι κατέστησαν ά/.ατοίκητοι.
  Έπίση; εις την Πόμπηαν αί
  ζημίαι είναι τεράστιαι. Ό χεί-
  μαρρος τή; Ηίγλας ·όπερεκχ'ολί-
  σα; παρέσυρεν οικίας έκ θεμελί-
  ων /.αί έπήνεγκεν άνυπολογίστους
  καταστροφάς. Αί οικίαι των Ιω.
  Δρακάκη, 1ΐΛρ·(. Δρακάκη, "Ιω.
  Ψουστανάκη, Ίατρού Κανακάκη,
  χήρας Χαρ. Φουστανάκη, Ί
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ
  §= Τό σημερινόν καΑΑιτεχνικόν γεγονός.
  μη Νικολ Πεοιαδιτά-
  κη, Γεωργ. Πωλιουδά/.η κα! Ιοι
  Κου/άκη κατέρρευσαν καί %ί οι¬
  κογένειαι των πχρέμειναν άνευ
  στέγη;. Έκτός δέ των £λλ'ι>ν
  ζημιών κχτεστρίφη τελείιος ν.χ
  τό αυτοκίνητον τοθ ΛΙηνί ΙΙεοια-
  διτάκη έκ πτιίισεω; ίπ' αυτού
  τεραστίου βρίχου. Ό Άμπελο3-
  ωσαύτως υπέστη μεγάλας ζη¬
  μίας. Άρκεϊ νά σημειωθή ότι
  ό διερχομένη εκείθεν μικρά; πο-
  ταμό; ΰπίρεν.χυλίσας, ε?χε τό-
  σ/;ν ορμήν, ώστε νά παρασύργ|
  τό ελαιουργείον τού ίατροθ Λ«-
  ζανάκη, μή άνευρεθέντων εισέτι
  όλων των μηχανημάτων τού.
  Παρομοίας δέ καταστροφάς ύ;τέ-
  στησαν καί οί Μοΐρες βπου επλημ¬
  μύρισαν ή ίίκία τοΰ Μιχ Ί.
  Μαριδάκη, καθώ; καί τού ;ατρν3
  Καμαριανάκη, καθώ; κα: τα χω¬
  ρία Αγ. Ιωάννης, Βόρροι, Ζα¬
  ρός, Τυμπάκι.
  Γενικώς αί ζημίαι είς την
  Μεσσαράν άνέρχοντα; είς έκχτομ-
  μύρια ίλόκληρα
  —Οί Άστυνομικο'ι Σταθμοί
  Κρήτης.
  Ή Γενική Διβίκηβις Κρήτης
  κατόπιν βυστάσεων των ενδιαφε¬
  ρομένων καί έν αυνεννοήαει μ«·
  τα τβΰ 'Αρχηγβίου Χωροφυλα-
  κή$ έπρότεινβν άφ' ενός την έιχα-
  νίύροσιν τού Αστυνομικαί* Σταβ-
  μοΰ Μυλων Χανίων καί άφ' ετέ¬
  ρου την διατήρησιν καί λειτβνρ-
  γίαν τού Αστυνομικον Σταθμοΰ
  Βουκολιίιν.
  —Ή δράσις των Πρβσκβπων
  Ηρακλείου.
  Η Α. Β.
  V.
  ό Διάόοχο; ΠαΟ-
  λος Άρχΐιγός τοϋ Σώματο; "Ελ-
  λι'ινων Προακόπων εΰηρΕατήθη νά
  έκφράβο την πλήρη τού εύαρέ-
  ;κειαν πρ£>ς τού; άξιωμαπκους.
  3α9μοϊ>βρβ·Λ9 καί ίίρο3χοίΐβ·.>ς τή;
  Γοτικής Έφορΐ.ίχς ίΙρ«υκόηων
  Ηρακλείου ύια τας -τβλλαπλά; ΰ·
  ίΐΐρεΐία; καί την συνδρομ'η' την
  3η::ίχν μετά ζήλου προσέφΐρβν
  ϊίς τό έργον τής περιθχλψεν>; τί>ν
  ιληΐιμυρο/ιαθίΛ· τ.ϊί πόλεώ; μας.
  Έπίσηί, διά τόν αυτόν λό
  «χ« ό Γενικώς 'Εφώρβ; τού Συ
  τος κ. Λεωνίδας Πτερης, έξ
  ιτρβς αύτ«υ; τα
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
  ΤΩΝ ΚΑΛΛ1ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ—Β1ΤΣΟΥ—ΛΑΣΚΟΥ
  Είς τό Θέατρον Πουλακάκη—ώρα 10 μ. μ. ακριβώς
  ΙΙίΗΙ|||||1&ΊΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙ||^
  1 ΚΑΙνΙΤΤΟΤ !
  Ι ΡΕΤΣΙΝΑΐ
  Ι ΕΧΤΡΑ ΡΙΝΕ κα. ΑΛΦΑ |
  ^ Είναι άσυνανώνιστα και ανωτέρα ολων. ξ|§
  == Ηγγυημέναι είς άντοχήν καί ποιότητα. «
  ~ Κατάλληλα δι' οίκιακήν χρήοιν, δι' έλαιόιτανα καί Ξ
  ~ σταφιδόπανίχ, =
  | Τα Κάμποτ Ρετσίνα. |
  Ξ Οί Συνεταιρισμοί Ηρακλείου καί Λασηθίου επρομηθεύθη- "=
  = σαν τ* ανωτέρω κάμποτ προκρίναντες αύτά ώς τα αρίστα. =
  Προμη-
  θεύεσθε:
  Κάμποτ Ρετσίνα ι
  ΕΧΤΡ?Α ΡΙΝΕ ΚΑΙ ΑΛΦΑ
  ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  — Ή Γενική Διοίκπ^ΐί κ«. ή
  Έθνικπ Άεροΐτορία.
  Πρός τού; κ. κ. Προέδρους των
  ΙίβινοτήτΜν απεστάλη υπό (τι»ς
  ενικιϊς Διοικήσεως έγ>ιύκλιο; ά-
  ρβρώσα την ψήφΐ3ΐ· άναλβγνίν
  ϊσφορών ΰπ' αυτών υπέρ τό{ Έ-
  νίκης 'Αερβ.τβρίας.
  —Οί άνάπηροι πολέμου προ.;
  κ. 'Ιππόλυτον.
  Πρός τόν "Αναπλήρωσιν
  "V
  τουργοΰΙΓβνικοϋ Διοικητοϋ Κρή-
  ης κ, Ίππόλυτον απεστάλη υπό
  ής Ενώσεως άναπήρων πολέμου
  Νομοϋ Χανίων, Ευχαριστηριον
  γγραφβν διά την πρωτοβουλίαν
  αυτού έν σχεοει μέ την έφαρ-
  μογι'ιν των Γροεξοφλησευν των
  συνταξεων των άναπήρων ύπβ
  τοϋ Πολιτικοΰ Γραφείου.
  —Τουρισηκά Χανίων.
  Χ8ές Τρίτην 8ί$ τ« Γραφϊΐοτ
  ου 'Εμΐτορικοϋ 'Καιμκλητηρίου
  Χανίων συνήλθβν είς γενικίΐν συ¬
  νέλευσιν ό Τουριστικό; Σύνδ·-
  αμος Χανίων.
  Πρόσκλησις.
  Παρακαλοϋνται οί μβρισμχ-
  (οΰχοι Μετοχικοϋ Ταμβίου Στρχ-
  τοΰ όπω; διβλθωβι των νραφίί«)ν
  μας προκβιμίνου ν« λαβνιοι γνω-
  σιν έγγράφου τού Νίτοχικβυ Τα-
  μείου άφορώντος αΰτούς.
  (Έκ τής Διοικήσεως Χωρο¬
  φυλακην Ήρακλΐίου).
  Ό όδβντίΛΤρ*ί
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  ΈκτταιδευΘείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσηιιάτων τοθ
  στόματος (οΰλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έττιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νΐ^ς. Έπαναφορά τελείως σ-
  νώδυνος των στρεβλοθυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Ί ηλέφωνον 6—91.
  ΤΥΡΙΑ
  ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  Είς τό Πρατήριον, Άνω-
  γειανών τυροκομικών, ΔΡΑ¬
  ΜΟΥΝΤΑΝΗ παρά την πλα¬
  τείαν Βενιζέλου παραπλεύρως
  ζαχαροπλαστείον
  III
  -■τ·
  **
  1
  * ί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΓΕΥΜΑ ΤΟΝ ΑΓΓΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΑΙΤΟΝΒΟΡΙΛΑΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  ΟΕΡΜΑΙ ΕΚ1ΗΑΟΣΕΙΣ ΕΙΣ ΛΟΜ ΑΙ ΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Έκ Αονδίνου τηλε-
  γραφοΰν ό-ι οί "Αγγλοι Βασιλείς παρέ
  θεσαν σήμερον είς τόν έν Λονδίνω πά
  ρεπιδημοΰντα Βασιλέα τής Ελλάδος
  Γεώργιον καθώς καί είς τόν Βασιλέα
  Βόριδα τής Βουλγαρίας, ευρισκόμενον
  έκεϊ άπό ημερών, επίσημον γεΰμα είς
  τα άνάκτορα τού Βούκιγχαμ-
  Αί θερμαί έκδηλώσειςαί^ οποίαι εση
  μειώθησαν είς Λονδίνον έξ άφορμής τής
  άφίξεως τοΰ Βασιλέως τής Ελλάδος
  συνεχίζονται έν τώ μεταξύ καί δι* εύμε-
  νών σχολίων των Αγγλικών εφημερί¬
  δων.
  ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙΗ ΣΤΕΡΕΟΤΗΣ
  ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
  ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΑΣΙΑΙΚΟΥ ΤΑΞΝΔΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ τής Άγγλικής πρωτευούσης ά-
  ναφέρουν ότι έξ άφορμής τού ταξιδίου
  τού "Ελληνος Βασιλέως καί των συνο-
  μιλιών αύτοΰ έν Εύρώπη, τανίζεται ότι
  τα Βαλκανικά κράτη τοΰ τ&τραμεροΰς
  συμφώνου έμφοροΰνται υπό οιαθέσεων
  άκλονήτων έν σχέσει μέ την περιφρού¬
  ρησιν τής είρήνης καί την υπεράσπισιν
  τού έδαφικοΰ καθεστώτος είς τα Βαλ-
  κάνια.
  ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΕΡΓ1ΦΘΗ
  ΤΟ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΜΠΡΟΥΝΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ;
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατ' είδήσεις έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ, κυκλοφορεΐ φήμη, ό¬
  τι τό άεροπλάνον ούτινος έπέβαινεν ό
  υιός τοΰ Μουσολίνι Μπρούνο κατερρί-
  φθη έν Ισπανία υπό τΛν κυβερνητικήν.
  Κατά την αύτην πληροφορίαν ό
  Μπροΰνο Μουσολίνι συνελήφθη αίχμά-
  λωτος. Πάντως έπίσημος έπιβεβαίω-
  σις τοΰ γεγονότος δέν ύπάρχει μέχρι
  τής ώρας.
  Ι ΗΝΤΕΝ ΕΠΑΝΕΛΑ Β Ε
  ΗΝ ΛΗΑΟΣΙΝ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΑΠΗΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—"Έκ τής Άγγλικής
  πρωτευούσης ύπάρχει σήμερον ή πλη
  ροφορία ότι καί ό Ύπουργός των Έ
  ξωτερικών τής Αγγλίας Ήντεν άνε-
  σκεύασε, μετά τόν πρωθυπουργόν Τσάμ
  περλαιν, την κυκλοφορήσασαν εύρέως εί'
  δησιν ότι δήθεν ό διορισμός άπλών προ
  ξενικών πρακτόρων έν τή έθνική Ίσπα
  νία αημαίνει καί αναγνώρισιν της κυβερ
  νήσεως Φράνκο. Ό ΤΗντεν έπανέλαβεν
  ότι τοιαύτη έκδοχή άποκλείεται απο¬
  λύτως καί ότι ή άναγνώρισις τοΰ Φράν¬
  κο είνε συνυφασμένη μέ τό ζή-ημα τής
  άνακλήσεως των έθελοντών έκ τής Ίσπα-
  νίας, τό οποίον ώς γνωστόν δέν ελύθη
  άχόμη.
  Ό Γαλλικός τύπος έτάχδη
  εναντίον τοΰ τριμεροΰς συμφώνου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Ό
  Γαλλικός τύπος ήρχισε σήμε¬
  ρον έπιτιθέμενος εναντίον τοΰ
  τριμεροθς συμφώνου τοΰ ύ-
  πογραφέντος έν Ρωμη. Αί έ-
  φημερίδες τής άριστερδς ίσχυ-
  ρίζονται δτι τό τριμερές είνε
  μετημφιεσμένη πολιτική πρά¬
  ξις στρεφομένη εναντίον δλων
  των δημοκρατικόν χωρών.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Αί "Ι¬
  ταλικαι έφημερίδες άφιερώ
  ρουν έκτενή σχόλια είς τα έγ-
  καινιαζόμενα έν Αίθιοπία μέ-
  τρα διά των οποίων ή χώρα
  αυτή άξιοποιεΐται δι" εύρυτά-
  των τεχνικών καί βιομηχανι-
  κών έκμεταλλεύσεων τοϋ
  φυσικοϋ πλούτου ταύτης.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—Ό
  Άγγλικός τύπος άναφερόμε-
  νος είς τό ζήτημα τοΰ διο-
  ρισμοΰ προξενικών πρακτό¬
  ρων είς την εθνικήν Ισπανί¬
  αν τονίζει δτι οί πράκτο-
  ρες ούτοι θά φροντίζουν μό¬
  νον διά τα έμπορικά συμφέ-
  ροντα τής Μεγάλης Βρετ¬
  τανίας, αί έ .τί τού προκειμέ·
  νού δέ δηλώσεις τής Άγγλι-
  κής κυβερνήσεως καθώρισαν
  τόσον σαφώς τό ζήτημα του¬
  το ώστε νά παρέλκη πάσα
  τού λοιπού συζήτησις.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Τηλεγραφήματα έκ Τόκιο ά-
  ναφέρουν δτι ανακοινωθέν εκ¬
  δοθέν έκεϊ αγγέλλει δτι σήμε¬
  ρον έπανηγυρίσθη ή εϊσοδος
  τοΰ Ίαπωνικοΰ στρατοΰ είς
  την πρωτεύουσαν τής έρυθρας
  επαρχίας Σανσί τής Κίνας.
  Ή αύριανή έορτή τοϋ Αγ. Μηνά.
  Τό εκδοθέν σχετικώς πρόγραμμα.
  Αυριον Πέμπτην, 11 ην Νο¬
  εμβριού, έορτή τού Άγίου
  Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος
  καί Θαυματουργοΰ Μηνα, έορ-
  τάζει ό έπ' ονόματι αύτοΰ τι-
  μώμενος Μητροπολιτικός Να-
  ός Κρήτης.
  Ό μικρός εσπερινάς τής ε¬
  ορτής ψαλήσεται εν τε τώ Πά
  λαιώ Ναώ καΐ τώ Νέω την
  4ην μ.μ. τής Τετάρτης, ό δέ
  Μέγας εσπερινάς άρχεται την
  7.30" μετ" άρτοκλασίας.
  Κατά την 6 1)2 π.μ. τής
  Πέμπτης άρχεται ή άκολου-
  θία τοΰ Όρθρου, μετά τό πέ¬
  ρας τοΰ όποίου γενησεται ή
  πανηγυρική Λιτανεία των Ίε-
  ρών Λειψάνων καί τής Εικό¬
  νος τοΰ Άγίου, διά των ό-
  δών Κατεχάκη, 1821, Πλατεί-
  ας Νικηφόρου Φωκά, Λεωφό-
  ρου Καλοκαιρινοΰ, Άγίου Μη-
  νά, καταλήγουσα είς τόν Να¬
  όν, ένθα εύλογηθήσονται οί
  "Αρτοι κσί άρχεται ή Θεία
  Λειτουργία ίερουργοΰντος τοΰ
  Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
  του Κρήτης κ. κ. Τιμοθέου.
  Κατά την παννυχίδα, τόν
  "Ορθρον καί την Θείαν Λει¬
  τουργίαν θά εκτελεσθώσιν υ¬
  πό πάντων των ψαλτών της
  πόλεως τα σχετικά τροπάρια
  Βυζαντινήν Μουσικής.
  Μετά τό πέρας τής Θείας
  Λειτουργίας Οά επακολουθή¬
  ση δεξίωσις, ώς εϊθισται, είς
  τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό ύπουργός τής Κρατικής
  Αντιλήψεως κ. Κορυζής εξέ¬
  φρασε την εύαρέσκειαν τού
  πρός τόν Νομάρχην Ηρακλεί¬
  ου κ. Ανδρ. Μάρκελλον διά
  τάς καταβληθείσας προσπαθεί¬
  ας καί την σποτελεσματικότη-
  τα των ληφθέντων παρά τού¬
  του μέτρον πρός αντιμετώπι¬
  σιν των έκ των πλημμυρών έ-
  πελθουσών έν Ηρακλείω κα-
  ταστροφών κατά την 17ην πα-
  ρελθόντος μηνός.
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Σήμερον τό άπόγευμα θά
  συνεδριάση προκειμένου νά
  άσχοληθή μέ διάφορα στρα-
  τολογικής φύσεως ζητήματα
  τό διαρκές στρατολογικόν Συμ
  βούλιον Ηρακλείου.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορα μας τιμαί των καιωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίύες.
  Σουλτανίναι α'
  β'
  ΟκΜΕΤΑΞΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
  ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Κατ' έπισήμους ά
  νακοινώσεις ό πρωθυπουργός κ. Ι. ΛΙε
  ταξάς είνε πλήρως ίκανοποιημένος έκ
  τού ταξιδίου αύτοΰ είς Ηάτρας καί
  τής γενομένης είς αυτόν έκεϊ λαϊκής ύ-
  ποδοχής.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΤΟΙΜΛΖΟΝΤΑΙ
  ΝΑΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ τής "Ληω^'Λνατολής φέρουν
  τούς Κινέζους ώς έτοιμαζομένους νά
  έγκαταλείψουν την Σαγκάην διά νά άπο-
  φύγουν ύπερφαλάγγισιν αυτών υπό των
  Ίαπώνων. Οί Κενέζοι μ,άλιστα ήρχισαν
  ήδη ύποχωροΰντες κανονικώς έκ πολλών
  αημείων τής περιφερείας τής πόλεως καί
  τής άμυντικής αυτής γραμμής.
  Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΝΙΟΙΡΕΣ
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου κ.
  Ανδρ. Μάρκελλος συνοδευό-
  μενος καί υπό τοΰ νομομηχα¬
  νικού κ. Καυγαλάκη καί άλ-
  λων αρμοδίων διοικητικόν καΐ
  τεχνικών ύπαλλήλων, άνεχώ
  ρησε χθές την πρωΐαν είς Μεσ
  σαράν πρός έπιτόπιον διαπί
  στωσιν των έπενεχθεισών έκ
  τής προχθεσινής νεροποντής
  καταστροφών είς τα διάφορα
  χωρία τοΰ παθόντος διαμερί-
  σματος. Ό κ. Νομάρχης θά εί
  σηγηθή βάσει τής εκτάσεως ην
  προσέλαβον αί πλημμυραι είς
  Μεσσαράν την εκδήλωσιν τής
  Κυβερνητικήν μερίμνης.
  ΕΠΙΑΗΜ1Α ΚΟΚΚΥΤΟΥ
  Καθ' ά πληροφορούμεθα είς
  τα χωρία Σχοινιά καί Γαλένι
  Μονοφατσίου ενεφανίσθη επι
  δημία κοκκύτου. Πρός πρόλη¬
  ψιν επεκτάσεως τής νόσου διε¬
  τάχθη ή λήψις των ένδεδειγμέ-
  νων μέτρων.
  ΑΓΡΟΝΟΓΥΠΚΑΙ ΑΙΚΑΣΙΜΟΙ
  Τό άγρονομεΐον Καστελλί-
  ου Πεδιάδος προσδιώρισε διά
  τόν μήνα Δεκέμβριον τάς επο¬
  μένας δικασίμους άγροζημι-
  ών έν τή περιφερεία τού. Την
  7 είς Αγ. Παρασκές, την 8
  είς Έμπορον, την 9 είς Πανα-
  γιά, την 10 είς Γεράκι, την
  13 είς Άποστόλους, την 14
  είς Θραψανό, την 15 είς Ξει-
  δδ, την 16 είς Καστέλλι καί
  την 17 είς Άμαριανό.
  ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΙ
  Πληροφορούμεθα δτι την Ι¬
  εραρχίαν τής Ελλάδος απη¬
  σχόλησε σοβαρώς τελευταίως
  τό ζήτημα των παλαιοημερο-
  λογιτών καί τής άνάγκης ρι-
  ζικωτέρας ρυθμικώς τού έπ'
  άγαθώ τής θρησκευτικής κοι-
  νωνικής ένότητος.
  Κσραμπ.
  Έλεμέόες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  α
  Ρ'
  Υ
  α'
  ρ·
  γ'
  δρ. 22.50 23.--
  21 50 22 -
  21.
  Η-
  12
  !ΟΓ·Ο
  ιο «υ
  10. -
  9 —
  8. -
  Χοφούπια » 2.00
  "Ελαια 5ο » 25.50- 29
  » κοινά » 25.—
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ. 23.—
  » β' · * 21.—
  Πράσιναι α' ττοιΛγ, > 21.50
  β' » » 19.—
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. * 45.
  Μαλεβυζίου κατ' Λκίϊν ?>ο. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΜ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  9η^ Νοεμβριού 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  -Λγορά Πώλησις
  25.40 - 25.65
  3.67 3.77
  546 550
  109.30 110.30
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βριοξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.40 61.40
  28.10 28.35
  3.71 3.75
  20.75 21.-
  Η ΠΡΟΟΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑ1ΪΟΛΗΣ
  ΑΠΟΪ ΑΜΙΕΥ ΠΚίίΝ 1ΈΛ1ΪΝ
  Καθ' ά ανακοινούται αρμο¬
  δίως διά τοϋ Άναγκαστικοϋ
  Νόμου 899 παρεσχέθη τό εΰ-
  εργέτημα δπως ΐά ώτιοταμιευ-
  θέντα μέχρι τέλους Ίουνίου
  1934 έμπορεύματα έξαχθώσι
  είς τό εξωτερικόν μέχρι τέ¬
  λους Μαρτίου 1938 άνευ τής
  καταβολής τόκων ύττερημε-
  ρίας. "Ωσαύτως δτι δύναν¬
  ται ν' άναλωθώσι μέχρι τής
  ώς άνω χρονολογίας επί κα-
  ταβολή μόνον τοΰ δεκάτουτών
  όφειλομένων είσαγοίγικών τε-
  λών. Παρερχομένης άπράκτου
  τής ορισθείσης προθεσμίας οί
  άποταμιευταίεΐναιύπόχρεοι είς
  την καταβολήν είς τό ακέραι¬
  ον των όφειλομένων είσαγω-
  γικών τελων καί τόκων ύπε-
  ρημερίας.
  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
  ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
  Σχετικώς μέ την άπαλλα-
  >ήν μαθητών των 1 Ιαιδαγω-
  γικών Άκαδημιών έκ τοΰ μα-
  θήματος τής γυμναοτικής ό ύ¬
  πουργός τής Παιδείας κ. Γε-
  ωργακόπουλος διά σχετικής
  διαταγής τού τονίζει δτι
  αί Παιδαγωγικαΐ Άκαδημίαι
  μορφώνουν διδασκάλους. Ά-
  παραίτητος δέ προυπόθεσις
  διά την μόρφωσιν αυτήν είνε
  τό μάθημα τής Γυμναστικής
  συνδεόμενον καϊ κατά τό πα¬
  ρελθόν καΐ σήμερον μέ την
  Έλληνοπρεπεστάτην καί κα-
  λυτέραν γενικώς ανάπτυξιν
  ενός μαθητοΰ.
  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ
  ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  Δι' έγγράφου τού πρός τάς
  τελωνειακάς αρχάς τό υπουρ¬
  γείον Έθνικής Οίκονομίας έ-
  πιτρέπει την μεταβίβασιν ά-
  δειών είσαγωγής τής Έπιτρο-
  πής παθητικών ϋπολοίπων
  έφ' δσον άφοροΰν ζαχάρεις
  καΐ εί'οη τού πίνακος Β'.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΕΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΘΛΙΨΙΝ
  Καθ' ά γνωρίζεται αρμοδί¬
  ως, προκειμένου περί έξαγω-
  γής ελαιών πρός έκθλιψιν είς
  χώρας κλήριγκ άπαιτεΐται α¬
  δεία τοΰ ύπουργείου Έθνικής
  Οϊκονομίας.
  ΠΡ0ΛΓΟΓΑΙ~ΚΑ0ΗΓΗΤΩΝ
  Διά Διατάγματος ιιροάγον-
  ται οί καθηγηταί κ.κ. Σπ. Θυ-
  μιανός τής Σ.Μ Σ. Ρεθύμνης
  τοποθετούμενος αμςχ είς τό
  έν τή αύτη πόλει γυμνάσιον
  θηλέων καί Τσιριγώτης Γεώρ¬
  γιος μετατιθέμενος συγχρό¬
  νως είς τό έν Ιεραπέτρα Γυμ¬
  νάσιον. Διά τού ίδίου Δια¬
  τάγματος προάγεται είς Δι¬
  ευθυντήν τής Ίερατικής Σχο-
  λής, Χανίων ό πρωτοβάθμιος
  θεολόγος κ. Άθανάσιος Μπΐ-
  κος.
  ΓΕΟΡΠΚΑΙ ΠηΣΤΟΣΕΙΣ
  Τό Γεωργικόν Ταμείον Η¬
  ρακλείου ενέκρινε πίστωσιν
  υπέρ τοϋ Γεωργικου Έπιμε-
  λητηρίου έκ δρχ. 29.400 διά
  την κάλυψιν διαφόρων έξόδων
  αυτού.
  Πρωΐα Τετάρτης
  10 Νοεμβριού 1937
  5ΠΙ1Ιρωινη
  ΕΠΕΔΟΘΗ ΕΗΤΟΝΟΤΑΤΗ
  Δ1ΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Ρ0ΣΣ1ΑΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΑΠΕΙΑΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΩΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλβγραφήματα έκ
  Παρισίων άγγέλλουν ότι ο εν Ρωμη
  πρεσβευτής τής Ρωββίας Στέϊν έπιακε-
  φθείς τόν υπουργόν _ των εξωτερικών κ.
  Τσιάνο επέδωκεν είς αυτόν εντονοτά¬
  την διαμαρτυρίαν διά την προσχώρηαιν
  τής Ιταλίας είς τό άντικομμουνιστικόν
  σύμφωνον Ίαπωνίας—Ι'ερμανίας.
  Ή Ρωσσία είς την ^διαμαρτυρίαν
  ταύτην τονίζει, ότι καθ* ά έχει την πε¬
  ποίθησιν τό άντικομμουνισϊΐκόν σύμφω¬
  νον ατρέφεται εναντίον της. Περαιτέρω
  άφήνεται νά ένν<·ηθή ότι τα Σοβιέτ προ τίθενται νά λάβουν άνάλογα μετροι ·Λ«τά των ύπογραψάντων τό σύμφων*»ν κριαΐ<Γ>ν
  καί ιδιαιτέρως τής Ιταλίας. ' Υποτίθε·
  τας ότι 'έν έκ των μέτρων τούτων θά εί¬
  ναι ή καταγγελία τοΰ Ίταλοσοβιετικοΰ
  συμφώνου τοΰ
  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ό εισαγγελεύς Πρωτοδι-
  κών Ηρακλείου κ. Λ. Βελλί-
  νης διορίζεται διά Διατάγμα¬
  τος Βασιλικός Έπίτροπος είς
  την Ιεράν Σύνοδον Κρήτης.
  ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣΐθΟΚΛΡΠΤαΝ
  Συνελήφθησαν καί έξετοπί-
  σθησαν επί εξάμηνον ώς ϋπο-
  πτοι ζωοκλέπται οί Βαρδής
  Τσικνάκης είς Μήλον, Μιχ.
  Κοκκινάκης καί Αντώνιος Τσι¬
  κνάκης είς Άμοργόν.
  ΝΕΟ1 ΔΗΜΟΑΙΑΑΣΚΑΛΟΙ
  Κατά νεώτερον ανακοίνω¬
  σιν τής Διευθύνσεως Στοιχειώ-
  δούς Έκπαιδειΐσεως θά διο-
  ρισθηΰν έν συνόλφ 1200 δη-
  μοδιδάσκαλοι. Ήδη διωρίσθη
  σαν περί τούς600.
  ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΕ1Σ
  ΤΩ ΤΡΙΜΕΡΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Παρι¬
  σίων τηλεγραφήματα ή Γαλλία κ*ί
  Αγγλία άρχίζουν νά σχηματίζουν την
  αντίληψιν «τι τό τριμερές άντικοι#.μου·
  νιστικόν σύμιφοίνον στρέφεται κο».ί εναντί¬
  ον αυτών ώς ευρισκομένων είς φιλικάς
  σχέσεις μέ την Σοβιετικήν Ρωσσίαν.
  Κατόπιν τούτου δέν άποχλείεται νά ζη-
  τηθοΰν σαφ&ΐς άςηγήσεις έκ Ρώμης έν
  σχέσει μέ τόν χαρακτήρα καί τοΰς δα-
  θυτέρους σκοηούς τοΰ συμφώνου τού¬
  του.
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΤΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τ<·ΰ άν- ταποκριτοΰ μας)-—Την προσέχη Κυρι¬ ακήν 14 Νοεμβριού τελεΐται έν Αθή¬ ναις μνημόσυνον τοΰ έκλιπόντος πρό έ'· τους πολιτικοΰ Άρχηγοΰ 'Αλεξάνδρου Παπαναστασίου- Ο ΧΙΤΑΕΡ ΔΙΕΚΗΡΥΞΕΝ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ ΕΧΕΙ ΠΟΛΙΜΠΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τοΰ άν ταποκριτού μας).—Έκ Βερολίνι.υ, μέσω '4έν*ΐς Λ1θγής, αγγέλλεται ότι ό άρ- χικαγκελάριος, Χίτλερ είς δηλώσεις τού έν Μονάχω ενώπιον μεγάλης έθνικοσοσι- αλιστικης συγκεντρώσεως ετόνισεν ότι τό αντικομμουνιατινόν σύμφωνον έχει πο¬ λιτικόν χαρακτήρα. Ή δήλωσις αυτή τοΰ Χίτλεμ γνω¬ σθείσα είς τό εξωτερικόν ζωηροτάτην εντύπωσιν. ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗΝ 16 ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας)—Κατά τηλεγραφή¬ ματα έκ Παρισίων τό Γαλλικόν υπουρ¬ γικόν βυμβούλιον συνελθόν σήμερον ύτιό την προεδρίαν τοΰ Γάλλου πρωθυπουρ- γοΰ κ. Σο>τάν κατόπιν τής εκδηλωθεί¬
  σης έμπιστοσύνης υπό των διαφόρων
  κομμάτων τοΰ Ααϊκοΰ μετώπου, καθώ-
  ρισεν ημέραν ενάρξεως έργασιώντήςΒου
  λής τρεχούσης περιόδου, την προσέχη
  Τρίτην Ι <> Νοεμβριού. Είτα τό υ¬
  πουργικόν συμβούλιον συνεζήτησε την έ-
  ξωτερικήν πολιτικήν ώς την έξέθεσεν ό
  κ. Ύβόν Ντελμπός.