95017

Αριθμός τεύχους

4712

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

11/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΓΌΜΑΙ.
  ϊγ«''-ττι»ι·
  έτηίΤΚλ /ιραι >
  έ·τησί« δολ. 1
  ίίάμηνο; · !■
  Τιμη
  ύλ
  μ
  φύλ?.»ν
  11
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  Ι Ι-ΆΦΙ ΙΛ Ι ΠΟΓΡΛΦΝΛ
  ΙΜΟ1 ΜΙΝΟΙΛΥΙΌΥ
  ΥΠΕΥ9ΥΗ0Σ ΣΥΚΤΆΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΛΙΕΥθΥΝΙΗΣ. ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΚΛΓ.ΙΟΝ ΚΡΗΓΗ1 - Ι.ΓΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *712
  ΗΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ «Ι ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ
  ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥί ΣΥΜΦΟΝΟΥ
  Τό τριμερές σύμφωνον Ί-!στενής συμπράξεως τής Γαλ-
  ταλίας, Γερμανίαςκαί Ίαπω- λίας, Αγγλίας καί Άμερι-
  νίας πού υπεγράφη πρβχθές κης μετά τής Ρωσαίας τή;
  είς Ρώμην, είναι μοιραίον > οποίας την δύναμιν έχουν
  ώς φαίνεται νά έχπ τεραατί- ανάγκην τόσον έν Εύρώπη
  ί βά ί > ί έ "Α 'Α
  'άπό τα έγκόσμια Σάς μιλώ,Ιφτερά διαμάντια, κι' άπ' δ-
  μονάχα γιά έπιστροφή πρός που τόσο έχομε άπομακρυν-
  την πηγή τής χαράς καί τής θή Πρός αύτη λοιπόν τή λα-
  ζωής Γιατί ή χαρά της ζωής γαρή, τήν άστείρευτη πηγή
  δέν βρίσκεται μέσα είς τήν | τής χαράς, ποΰ τα κρυστάλ-
  βοήν τών πόλεων μέ τίς φωτα- λινο νερό της τραγουδεΐ άδι-
  γωνημένες αϊθουσες τών με- άκοπα τόν ϋμνο τής άγά-
  ς φ χπ ρ γ ρ
  άς καί βαρυτάτας συνεπείας. > όσον καί έν τι) "Απω 'Ανα-
  Αύτό τό ουμπέρααμα τούλα-1 τολή. ΐό σύμφωνον λοιπόν
  χιστον έξάγεται, τόσον άπό|Τής Ρώμης, φέρει είς την
  τά; κρίαεις τού παγκοσμίου
  τύπου, όσον κ<χί ά πό τάς α¬ νησυχίας καί τάς διπλωματι¬ κάς ζυμώσεις πού προεκάλε- πράξιν άντίθετα των άποτε- λεαμάτων καί των σκοιτών, ποΰ ύιεκηρύχθη ότι έπιοιώ- κει. Καί γίνεται φανερόν σαν είς τάς πρωτευούσης τό- [ καί εί,, τοΰς πλέον άφελείς σον τής "Αγγλίας, τής Γαλ-,καί άΓίλοϊκοΰς ότι άλλοι εϊ- λίας καί τής Ρωοαίας, όσον.—χι οί ττρχγματικοΊ σκοποί καί των 'Ηνωμένων Πολι-[του. τειών. Ι Τό Σύμφωνον Ιταλίας — Τό τριμερές αύτό σύμφω- Γερμανίας καί Ίαπωνίας ά- νον, καθώς ανεκοινώθη εύ- ποτελε.» έν τή ούοία πολιτι- γεχλων κεντρων, των θεάτρων πης καί τής άγνότητος, άς ή και των ντανσιγκ, οϋτε είς τό | κατευθόνωμε τα βήματά μας σκότθς τών σινεμά. (σήμερο. "Ας αφήσωμε, τούς έ- Ή πηγή τής χαρδς βρίσκε- |ορτασμοΰς καί τίς κοσμικές ται είς τούς άνοικτούς κάμ-1 έμφανίσεις είς τούς αλλους. πους, *^ΐς τα δανδελλωτά ά- ΙϊΈμεΐς, μ" άνοιχτή την καρδιά, κρογιαλισ, είς τίς μενεξεδέ- Γμε έξαγνισμένη την ψυχή καί βφέ ί ί β ΤΑ ΤδΝ ΤΙΜΟΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ μ νιες βουνοκορφές είς τίς βα- σκέψ ά έπιχεφήσωμ, καί θύσκιες ρεμματιές, είς τούς όλοπράσινους λειμώνες, έκεΐ δπου τα πάντα φλογίζονται | Γυρίζοντας θά βρεθο€με πιό καί ριγοϋν άπό τό άγγισμα ] κοντά στό μεγάλο θεό τής ά- τών άκτίνων τοΰ θερμοΰ φθι-,γάπης, τής πίστεως πρός τή νοπωρινοΰ ηλίου καί γονιμ,ο- Ι ζωή καί τής άληθινής δημιουρ- ποιουνται άπό τήν περίπτυξί ίγίας. Έκε'ι θά καθαρίσωμετή τού Ή χαρά καί ή άληθινή | αυνείδησι άπό τόσες σκουρι- ζωη, βρίσκεται έκεΐ είς τήν ές προλήψεων Καί θά λου- όλοπρασινη χλόη, πού αί στα- γόνες τής δρόσου λάμπουν ε σθουμε ξανά είς τό φώς πού άνοίγει καί ψωτίζει τυ δρό- ΙΙΙΝΙ ΙΞΙΙΙΙΙ θύς μετά την υπογραφήν τού, δέν στρέφεται εναντίον ούδεμιάς χώρας, έχει δέ απο¬ κλειστικόν σκοπόν την κα¬ ταπολέμησιν τοϋ κομμουνι- στικοΰ κινδϋνου καί την αν¬ τιμετώπισιν τού μπολσεβι¬ κισμόν τόσον έν Εύρώπη ό¬ σον καί έν 'Ασία. Έν τού¬ τοις ουδείς έπίατευσε «τό ά- πατηλόν αΰτό ψεύδος». Τό¬ σον δέ έν Αγγλία όοον καί έν Γαλλία καί Άμερική, ύ- — * πάρχει ή πεποίθησις ότι τό εμδρίου (*>&$ ' Σύμφωνον αποτελεί τρι-
  ιτά τ* έκ 0^ πλήν, πολιτικήν καί στρα-
  ι ή Γ»Μίι β τιωτικήν συμμαχίαν στρεφο-
  μένην έξ ΐσου κατά τής Ρωβ-
  σίας καί τής Γαλλίας, Αγ¬
  γλίας καί 'Αμερικής. ΔΓ αύ¬
  τό καί καθώς άναφέρουν τα
  χθεσινά έκ τού έξωτερικού
  χημΐ
  ρές άντικοαμ»
  »έφετ»ι κ*ίέ»
  ι,ενων εί; ?Λ»
  ιετικήν Γω·
  ί ^
  κήν και στρατιωπκην συμ¬
  μαχίαν τών τριών ολοκλη¬
  ρωτικήν — ίμπεριαλιστικών
  Κρατών, των τριών νέων με-
  γάλων δυνάμεων πού ένεφα-
  νίσθηύχν είς τό προσκήνιον
  τού διεθνοΰς στίβου καί ζη-
  τοΰν την ανύψωσιν των είς
  κοσμοκρατορικάς δυνάμεις,
  είς κυριάρχους ώκεανών καί
  ήπείρων. 'Η δημιουργία λοι¬
  πόν ενός άλλου συνασπισμοΰ
  όλων τών άλλων δυνάμεων
  είς άντίρροπόν τού καθίστα-
  ται μοιραία καί άναπόφευ-
  κτος. Άλλ' ή συγκρότηοις
  καί ύπαρξις των αντίπαλον
  αυτών συγκροτημάτων Κρα¬
  τών, δέν αποτελεί βεβαίως
  θεμέλιον ειρήνη;. Διαμορφώ-
  νει αντιθέτως, μέτωπα πο¬
  λέμου. Καί όδηγεΐ μοιραί-
  υ ως προ£ ανωμάλους λύσει:
  επάνω της, ώσάν :ό πολυ-' μο πρός τή χαρούμενη ζωή.
  τιμώτερο διάδημα άπά άστρα-'
  "Οπως διαβαίνει ή ζοή.
  ιεις » εΜί
  ί,ρ* κ*ί
  «V
  . :,.·) Ι*
  ϋ>"ιν
  ται κοινόν μέτωπον Αγγλί¬
  ας, Γαλλίας καί 'Αμερικής,
  πρός εξουδετέρωσιν τών κιν-
  δύνων πού δημιουργεΐ τό
  άντικομμουνιστικόν σύμφω¬
  νον.
  Πράγματι δέ, ή άποψις ό¬
  τι τό σύμφωνον αύτό δέν ε-
  χε» δογματικήν μόνον α¬
  ξίαν, φαίνεται απολύτως όρ-
  θή καί έκ των πραγμάτων
  δικαιολογημένη- Είναι άλ-
  λωστε γωστόν ότι πάντοτε
  είς παρομοίας περιπτώσεις
  ευρίσκεται ένα μεγαλόστο-
  μον ψεύδος, διά νά καλύψη
  την πραγματικήν αλήθειαν.
  "Ετσι όταν ενήργησε την
  κατακτητικήν, έξοντωτικήν
  έκατρατείαν κατά τής Αίθιο-
  πίας ή Ιταλία, διεκήρυξεν
  ότι άπέβλεπεν είς έκπολιτι-
  στικούς,σκοπούς όπως έιτίσης ι
  σχυρίζεται τό Ίδιον σήμερον
  καί ή'Ιαπωνία διά τόν άδικον
  πόλεμον της κατά τής Κί-
  νας.Έτσι καί υπό τό πρόσχη-
  μα τής καταπολεμήσεως τοΰ
  κομμουνισμοΰ έπενέβησαν
  έν Ισπανία καί ή Ιταλία
  καί ή Γερμανία, ένω ό βαθύ-
  τερος σκοπός τής επεμβάσεως
  αυτής είναι ή κύκλωσις τής
  Γαλλίας πανταχόθεν καί ή
  απομόνωσις τής Αγγλίας
  άπό τάς κτήσεις της διά τής
  άποκοπής των θαλασσίων ό-
  δών πού την συνδέουν μέ
  την αΰτοκρατορίαν τού Ή-
  νωμένου Βααιλείου.
  Καί είναι φανερόν, ότι τό
  σύμφωνον αύτό τής Ιταλίας,
  Γερμανίας καί Ίαπωνίας, ό-
  χι μόνον δέν έξουδετερώνει
  τόν κουμμουνιστικόν κίνδυ¬
  νον άλλά καί ούσιαστικώς
  τόν ένισχΰει καί τόν βοη·
  θεΐ.
  Είς την Κίναν, ή έκστρα-
  τεία τής Ίαπωνίας είχεν ώς
  άποτέλεσμα νά ώθήση τόν
  μέχρι πρό τινος έχθρό'ν τού
  Σοβιετισμού Τσάν-Κάΐ-Σέκ,
  είς τάς άγκάλας τής Μόσχας
  καί είς θερμήν περίπτυξιν
  τόσον μετά τών Κινέζων
  κομμουνιστών, όσον καί με¬
  τά τών Σοβιέτ τής έξωτερι-
  κής Νογγολίας καί των άλ¬
  λων αοβιετοκρατουμένων έ.
  καρχιών τής Κίνας. Έπει·
  τα, τό Σύμφωνον αΰτό, δι
  μιουργεί την ανάγκην τής
  πρός'1 τή'ν* ' σύγκρουσιν καί
  την άνθρωποσφαγήν. Ί'ό
  σύμφωνον έπομένως πού υ¬
  πεγράφη είς την Ρώμην δέν
  θ' αποβή «φάρμακον κατά
  της επι
  οημίας
  τού κομμου¬
  νισμοΰ» ώς διεκηρύχθη, άλλ'
  όπλον πολέμου. Καί ή υ¬
  πογραφή τού ειμπορεί νά θε-
  ωρήται ώς άρχή ώδίνων διά
  την άνθρωπότητα.
  νν.
  Πεταχτά
  οημειωματα
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
  Σήμερο άς ξεχάσωμε κάθε
  κοΰρασι καί πικρία τής ζωής
  κι' άς τρεξωμε στό τρελλό
  πανηγΰρι πού τόσες μέρες τώ-
  ρσ όργανώνει ό γε,λαστός γα-
  λαζιος ούρανός καί ό ξαν-
  θός ήλιος. Θά είναι υία έορτή
  άποχαιρετισμοΰ, πού πρέπει
  νά χαρουμε μέ δλη τήν ψυχή
  μας. Σήμερο άς ανοίξωμε τίς
  καρδιές μας κι' ή χαρά τής ά-
  γάπης άς πλημμυρίση τα στή-
  θη μας. "Εξω ένα άληθινό δρ-
  γιο χρωμάτων, ήχων καί φω¬
  τός, μέ τούς πλέον άπίθανους
  καί ασυλλήπτου συνθέσεως
  διατονισμούς μδς καλεϊ νά
  λαβωμε μέρος κι' εμείς Καί
  Οέν πρέπει νά χάσωμε την εϋ-
  καιρία Χίλιες φωνές άπό ή-
  δονικά στόματα σειρήνων μάς
  καλοθν, σ' αύτό τό φθινοπω-
  ρινό πανηγΰρι. Άλλ' είναι
  φθινόπωρο αϋτό, είναι ξεψόχι
  σμα τής φύσεως όπως θέλουν
  οί φαντασιοκόποι ποιητες, ή
  είναι άνοιξι μέ τρελλά παι-
  χνίδια καΐ ξαφαντώματα κι'
  έρωτικό ξύπνημα της φύσεως
  11 ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Ή ϊ
  τοΰ Άγίου Μην*,
  μπορεί άσφαλοις ιή[ΐζρον νά χρη-
  μύ) ώς θέμα...Οί ίστορικοί
  θά άνατρ;ςουν είς τα οοκουμέντα,
  διά νά παρουσιάσουν όσον τό δυ¬
  νατόν άκριβές τό χρονικόν τής
  έκκλησίας. Οί Γάσχολούμενο; ή
  τερπόμίνο; απλώς μέ τήν λα-
  ή ΰ
  ογραφίαν θά άν.στορήσουν τοΰς
  γρα-^ικοϋς θρύλους τής ημέρας
  μέ τόν πολιοΰχον "Αγιον «ζαοαλ
  λάρην σέ
  σχόλησε. Ήσαν καί ενα πλήθος
  δλλοι Οί φιλόθρησκοί τοΰ Ίΐρα-
  χλείου συνέρρεον άπό την τελευ¬
  ταίαν γωνίαν τής συνοικίας. Ε:ς
  τόν "Αγιον Μηνάν ΐιρχεζτ τακτι-
  κά ή γηραιά οίκοδέσποινα μέ τήν
  άρχοντικήν κατανομήν. Ήρχετο
  ί ί ζ
  κ-<ί ή νεωτέρα, ή όποία γ£ συνδυάζη, τότε, τήν κοσ;ιι/.ήν ζωήν μέ τούς απαραιτήτου θρη- σκευτικούς συμβιβζσμούς. Μερι- Τελευ- κοί θά ενθυμούνται άκόμη καί τό αΐοι θά έλθουν Ά τηροΰντες τήνΙφτωχοκόρ'.τσο κάτω άπό τ,ρθί, <·.>μ*ρ!>ν ιύντί,ν στήλην ποΰ (ιάΤ(ίριαμ[θικούς πολυελαίους τής 'Λ-
  τά περάσοον 5λα χωρίς νά
  θοΰν π'νυϋεν
  —Δέν μ-ϊρ
  ίΐά στχθοΰν καί
  χ-1 ναστάσεως, πού Ιδιδε Ινα τόν/;
  . Τολστοίκόν εις τό έκκλησίασμα,
  ή έί
  αύτοι κάπ'ο, παρςτήρ/,σςν ώστόσο,
  έ'νας πκλαιότερος.
  Πρ'/.γματι θά σταθοΰν ο; χρο-1
  νογράφοι. Ό Άγιος Μήνας είναι
  κάτι τό άναπόσπαστον αέ τό πα¬
  ληό Ηράκλειον όπως λ. χ. ί ναΐ¬
  σκος τών Άγίιον Ηεοδώρ;ον μέ
  τήν πχληάν Άι)ή/α. Μπροστχ στήν
  θρησκευτικήν καί καλλιτεχνικον
  τού έκπροσώπησι πού τ/;ν φαντά-
  ζομα: κάτι τό συ/αφςς μέ τό θρί-
  αμβο τοΰ Άγίου ΜαυρΑκ.ίου χ^
  Γκρέχο, θά σταθοΰ/ εϋλαβικά οί
  πιστοί χαί ϊσοις —ΐσως καί οί συ-
  νειοητοί φιλότεχνοι. Οί οαθύτερα
  έν τούτοις αϊσθηματικοί άπο αυ¬
  τού; ή άπλούστερα οί νοσταλγοί
  -<Ι»ν ώραίων τοπικών χαρακτ/;ρων θά στϊμχτήσουν μπροστά στό γε- νικώτερο άναμνηστικό διάγραμμχ τής ημέρας —Τό παλτ^ό Ήράκλειο θϊλεις νά πής ότι κχτέχει κάτι τό συγ- κεντρωτικώτερο μέσα στή αηαα- σία τής εορτής; Λΰτό θά μέ έρωτοΰσε ό αναγνώ¬ στας ποΰ θά ήτο εις θέσιν νά προ¬ σέχη καλυτέρα άπό κάθε άλλον τό παρόν. Καί θά έντός τών πρχγμάτΐον 'Η έκκλησία τοΰ Ά¬ γίου Μηνά καί ή παλαιοτέρα μέ τή χαρακτί,ριστική της διακόσμη- σι χλλχ καί ή νέα, είνε τόπος άναμνήσεων—κχί χαρακτήρων — το-ιχών ούκ ολίγων. Έκει μικροί παρηκολουθήσαμεν μέσα είς τό ά ^νότερν θρησκευτικό αισθημα τήν φαντασμαγορίαν τών όνειρον μας. Άργότερα έπροσέςαμεν τό εσωτε¬ ρικόν τής μεγάλης Έκκλησίας ποο τήν έλέγαμςν μεγαλυτέραν τής Άνατολής...Καί έφλυαρήσα- μεν διά τόν ρυθμόν καί τήν είκο- νογράφησίν της την οποίαν άλλοι ήθελαν «μοντέρναν» καί άλλοι αυστηρώς βυζαντινήν. Είς τόν άρ- Τί μδς ένδιαφέρει! Πά μας χιερατικόν της θρόνον πχρηκολου- εΐναι άρκετό δτι ϋπάρχουν δ- λες αύτές οί ώμορψιές καί δτι μδς καλοΰν νά τίς γευ- θοθμε, νά τρυγήσουμε τούς άνθούς των νά πιοΰμε τό νέ- κταρ πού μδς προσφερουν.Καί πρεπει νά τρέξωμε. Έλάτε μαζΐ σ' αύτό τό ξεψάντωμα τής καρδιδς' σ' αυτή τή έκ- στασι τής ψυχής. Άφήστε τό μουντό σας σαλόνι μέ τα βα¬ ρεία έπιπλα καί τίς σκοΰρες κουρτϊνες πού έμποδίζουν τόν ήλιο τής χαρδς νά σας χαΐ- δέψπ, νά σάς φέρη τα ρίγη τής ήδονής. Δέν κάνω κήρυγμα φυγής θήσαμεν τόσους σεμνούς χαί έμ- πνϊυσμένου: άρχιερείς. Πρό παν¬ τός όμω; είς τό παράμερο στασί- δι έπροσέςαμεν τόν τύπον τοΰ πα- λαιοΰ Ήρακλειώτου τοΰ άμιγοΰς άπό έπιρροάς καί διαμορφωμένου επί τή βάσει τών τοπικών παρα- δόσεων. Τόν είδαμεν νά οακρύζι;) είς ωρισμένας ίατορικάς στιγμάς... Τόν ειδαμε άκόμη νά επιβάλλη τήν τάξιν έξ άτομικής πρωτοβουλίας τάς ώρας πού αί κατανυκτικαι ά- κολουθίαι επρεπε νά προκαλοθν α¬ ποκλειστικώς σιωπηλήν αύτοσυγ- κέντριοσιν. Άλλά δέν ήτο μόνον ό τύπος τού *κκλησιαζομένοι> πού μίς άπψ
  θυμίζοντας τήν τραγικήν έκείνη
  Κατούτσια τού συγγραφέως τού
  «Πολέμου καΐ τής Ειρήνη;».
  Ό "Αγιος Μηνάς δέν είνε ίπιο-
  σδήπ^τε άνάμνησις απλώς.
  ..II
  κοινωνική {^ρ'-ριΐ τής εορτάς ά-
  πορρίει, καί χωρίς τό <.<ίΆτ^» τοΰ ίστοριοδίφου, άπά τήν {ιτϊρί'/Μ τής πόλεως λαμβανομένας ώς έ·'ός τοπικοϋ καθαρώς παράγοντος Έ- θνικοϋ αΐσίΐήματος κ.αί 'Κ'Ινικών προόδων. Ό καβαλλάρης Άγιος καί οταν σχετίζεται μέ τόν θρΰ- λον είναι μία έκφρασις «ίστορι- κή» τής συμόολής τής πόλεως είς τούς αγώνας τού "Εθνους. ,'Η ψυ- χολογική της σημασία αποτελεί έ'να κεφάλαιον άπό τα πολλά έ- κείνα τής ίατορικής ψυχολογίας τοΰ λαού μας όταν ήτο μέσα είς τό πνεΰμα τών υπέρ τής ελευθε¬ ρίας άγώνων. Άλλ' άπό τόν Άγι^ν Μηνίν έξεπορεύθη καί τό πνεΰμα τής προόδου τοΰ Ήρακλίίου.Ή έ/.κλη- σία μέ τό Επιβλητικόν της άνά- στημα άπετέλεσεν τήν έννοιαν ε¬ νός τοπικού έγχαλλωπίσματος χρησιμεύοντος τρόπον τινά ώς κέν- τραν, γύριο άπό τό οποίον ή ίστο- ρική σ/)μασία τής πόλεώς μας πά- ρουσίαζε κα! τήν ανάγκην μιοίς ύ- λικής καί πνευματικής άναπτύςε- ως είς τό ευρύτερον επίπεδον τοΰ πολιτισμού. Έτηρήσαμεν τήν έννοιαν αοτ//ν όπως επρεπΐ; Ηχ κρίνουν οί μεταγενέστεροι. ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ Κατά πληροφορίας τάς ο¬ ποίας αυνεκέντρωσε τό υπουρ¬ γείον τής Γεωργίας ό έφετει- | νή ΐΐαραγωγή '^ΰ ελαίου εί; · την χώραν μ»ς, ύπολογίζε- ται ότι 3' ανέλθη είς 150 χιλ. τόννους. <2ά υπερβή δη- λαδή κατά πολύ την μέσην έτηοίαν παραγωγήν τοϋ ε¬ λαίου, ανερχόμενον εί; 120 «ερίπου χιλ. τοννους. Έξ άλλου και ή παγκόομιος πα- ραγωγή προβλέπεται έξαιρε- τικώς πλουαία εφέτος. Άρ- κεϊ νά σημειωθή ότι μόνον έν Ισπανία ϋπολογίζεται νά παραχθοϋν περί τάς 400 χιλ. τόννοι ελαίου, εάν φυσικά κατορθωθή ή βυγκο- μιδή καί ή έκθλιψις ολου τοϋ έλαιοκάρπου. παρά τόν συνεχιζομένων αγρίαν εμφύ¬ λιον σπαραγμόν. Υπό τάς προϋποθέσεις έπομένως αύ¬ τάς, δέν είναι βεβαίως δυ¬ νατόν νά έπανέλθουν αί τι¬ μαί τοϋ ελαίου είς τα περυ- σινά έπίπεδα. Άλλά τούτο βεβαία δέν αημαίνει ότι εί¬ ναι δικαιολογηιχένη καΐ ή τάσις σημαντικής εισέτι ύπο- τιμήοεως τού ελαίου. Αντιθέτως όλα τα οτοι- χεΐα πείθουν έτι είναι δυ¬ νατόν νά συγκρατηθοΰν αί τιμαί εί; λογικά κχί ίκανο- ιητικ* καί 5ιχ τόν παρα¬ γωγόν καί διά τόν κατανα- λωτήν έπίΐτεδα, άρκεΐ νά μην δημιουργηθή ΐτανικό; εί» την εσωτερικήν αγοράν κα'ι νά μην αρχίση άθρόα προσφορν. έκ μέρους των παραγωγών. Είς την ουγκράτηοιν'άλ- λωστε των τιιιών θά συντελέ¬ ση σπουδαίως κχί ή χορήγη- σις δανείων επί γεωργικώ ε¬ νεχύρω είς τούς έλαιοπαρα- γωγοΰς έκ μέρους τής 'Α- γρβτικής Τραπέζης, όπως ά- πεφασίαθη ήδη. Άλλά καί ή Κυβέρνησις ήρχιοε νά με- λετα τό ζήτημα τούτο σοβα¬ ρώς κα'ι σκέπτεται την λή¬ ψιν ριζικών καΐ άηοφασιαττ- κών μέτρων. "Ηδη καδώς ανεκοινώθη, μελετάται η μεί- ωβις τοΰ έξαγωγικοϋ όαομοΰ ώατε νά ύιευκολυνθή ή έ- ξαγωγή καί ν' άντϋπέξέλθη ευκολώτερον τό έλαιεμπόρι- ον είς τόν ώακούμενον δΐ£- θνή αυναγωνισμόν. Καί εί¬ ναι αναμφισβήτητον, δτι διά τοΰ μέτρου αυτού θά τονω- θοΰν πράγματι αί έξαγωγαϊ τών έλαιων μας και θά δο¬ θούν ίκαναποιητικώτεραι τι¬ μαί είς τούς παραγωγούς πού έλπίζουν εφέτος, κατόπιν πό- λυετών άφοριών, νά άποκο- μίσουν μικρόν έστω κέρδος καί νά άνακουφιαθοΰν οπωσ- όήποτε. Πιστεύομεν δέ ό¬ τι διά τού καθοριαμοΰ τού νέου οασμολογίου επί τοΰ ε¬ λαίου, θά αποφασισθή συγ- χρόνο*ς «αί ή πλήρης έξ'- σωσις των δασμών διά τα ε¬ λαια όλων των περιφερειών, ώστε νά άρθή ή ύφιοταμένη άδικία είς βάρος τοΰ Κρητι¬ κού ελαίου, που πληρώνη κατά πολύ βαρύτερον δα¬ σμόν άπό ότι τό έλαιον τών άλλων περιφέρειαν. Ή Κυβέρνησις δμως δέν με ριμνά διά τα συμφέροντα των παραγωγών μόνον ένδιαφέ- ρεται κκί διά τούς κατανα¬ λωτάς. Καί καθώς ανεκοί¬ νωσεν ό ύπουργός τής Γε¬ ωργίας κ. Κυριακάς, ή κατα¬ νάλωσις δέν πρέπει νά άνιι- αυχή έκ των κυβερνητικών υπέρ τοΰ ελαίου μέτρον, διό¬ τι δέν πρόκειται νά πλιιρώση περισσότερον των 40 δραχ- μών κατ' οκάν τό ελαιών είς τάς Αθήνας, ένφ είς τάς ε¬ παρχίας φυαικά 9ά είναι κα¬ τά πολΰ εύΒηνότερον. Δη¬ μ ιουργείται κατ' αυτόν τόν τρόπον ή πδποίθηοις β" τό ζητημα τοϋ ελαίου 3ά όϊ- θθ κατά τρόπον ώίίτε καί ή παραγωγή ν'ά άποκβ- μίαη λογικά, ίκανοποιητικά κέρδη καί ή κατανάλωσις νά έχη καί άφθονον καί κχλής ποιότητος ελχιον καί είς λο¬ γικάς τιμάς. ρον στρατιαν άνθρώπων, είς τούς φθίνοντας καΐ μαραινο- μένους μέχρι σημερον ώΓηο- ρίατους 6ιοασκάλους. Οί διδάσκαλοι. Ή είδησις καθ" ήν ή Κυβέρ¬ νησις απεφάσισε νά διορίση, ε¬ τέρους έξακοσίους νέους δι¬ δασκάλους, ώστε οί νεοδιορι- ζόμενοι νά φθάσουν τοΰς χι¬ λίους διακοσίους, ηκούσθη μέ αληθή χαράν καϊ έπρο- ξένησεν αϊσθημα γενικής ευχαριστήσεως. Διά τοϋ διο- ρισμοϋ τών νέων διδασκάλων, θά τονώθη, θά σοστηματοποι- ηθή καΐ θά κατοστή δυνατή ή παροχή στοιχειώδους μορ- φώσεως είς δλα γενικώς τα παιδία τής Ελλάδος, άκόμη καί τών πλέον μικρών καί ά- πομεμακρυσμένων συνοικι- ομών. Καί επί πλέον θά δο¬ θή έργασία καΐ είς όλόκλη- Τό ήμερολογιακόν. Είναι εόχάριυτον ΰτι ή Ίε ραμχία τής 'ίλλάίϊος άπησχο- λήθη κατά την τελευταίαν σύ¬ νοδον της καί μέ τό παλαιο- ημερολογητικόν, τού όποίου τήν σπουδαιότητα άνεγνώρισε καί απεφάσισε την επιδίωξιν τής όριστικής ρυθμίσεως Αί' άποφάσε,ις τής Ίεραρχίας, έν συνεργασία με,τά τού υπουρ¬ γείον τών Θρησκευμά,των λαμ- βανόμεναι καί αυστηρώς έφαρ- μοζόμεναι θ' άπαλλάξοι·ν τήν Εκκλησίαν άπό τάς άνωμαλί- ας τού ήμερολογιακοϋ ποΰ ά ■ πέληγαν σονηθως είς βάρος καί τής ήσοχίας τού τόπου καί της εκκλησιαστικήν τάξε¬ ως. "Αν καί οφείλωμεν νά ομολογήσωμεν δτι τό τελευ¬ ταίον διάστημα, χάρις είς τα Κυβερνητικά μέτρα, ό παλαι- οημερολογιτισμός δέν εσημεί¬ ωσε δράσιν. Φυσικά, τό γεγονός δέν πρί- πει νά έζηγηθΓ) ου τε ώς έλ¬ λειψις Ορησκεοτικού συναιοθή- ματος, ούΊ<. καί ώς έλλει¬ ψις άνθρώιιων μ<1 τα Λτια- ραίτητα κροσόντα &ιά ιό λει- τούργημα τού ίτρέως Πρέηει ν' Λποδοθη μάλλον είς την εγκατάλειψιν καί τήν κακήν αμοιβήν τού κλήμου ΤοΓ>το
  άλλωστε ανεγνώρισεν καθώς
  φαίνεται καί ή σημι.ρινή Κυ¬
  βέρνησις καί δι" αύτό λαμβά-
  νει μέτρα βελιιώσεως της θέ¬
  σεως τοο έφημερΐίΐκυυ
  ρου.
  Οί ίερείς.
  Πενήντα καί πλέον χωρία
  τοϋ νομοθ μας στεροΰνται ίε-
  ρέων καί αί έκκλησίαι παρα-
  μένουν κλεισταί ελλείψει λει-
  τουργών τοΰ υψίστου. Τώ
  σπουδαιότερον δέ, δέν έμφα-
  νίζονται ύποψήφιοι διά την
  κατάληψιν των κενών θέσεων
  Ή οημερινή ίορτή.
  Ή ιτόλις μας τιανηγοριζει
  σήμερον την εορτήν τοΰ προ¬
  στάτου αυτής Άγίου Μηνα.
  Καί είς τύν έορτασμόν αόιόν
  συμμετέχει όλος ό πληθηπμός
  τοϋ Ηρακλείου. Άλλα ή αη·
  μερινή έορτή όέν έ'χπ μόνον
  θρησκευτικόν χαρακτήρα. ' Ε-
  χει καί εθνικόν. 'Η άνέγι-ρσις
  τοΰ μεγαλοπρεΐτοΰς ναού γοΟ
  Άγίου Μηνδ επιτευχθείσα είς
  τήν εποχήν τής δουλείας, έί-
  δωσε τήν ευκαιρίαν είς τόν
  χριστιανισμόν τόσον τής Κρή¬
  της δσον καί τών άλλων με-
  ρών νά εκδηλώση την βαθεί¬
  αν πίστιν τού καί πρός τήν
  λατρείαν τοΰ Χριστοϋ, άλ¬
  λά καί πρός τα έθνικά ίδανι-
  κά καί τα ίδεώδη τής ελευ¬
  θερίας. Καί ή ίστορία τοθ
  περικαλλσϋς Μητροπολιτικόν
  ναοϋ τής πόλεως, συνε&έθη
  έτσι μέ τούς αγώνας καί τήν
  προσπάθειαν πρός άττοτίναξιν
  τού ζυγοϋ τσθ άλλοθρήσκον
  κατακτητοΰ.
  ίΙίΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ό κι·
  νηματογραφικός κολοσσός «Βέρα
  Ίβάνοβνα*·
  Άπογευματινή ώρα 4 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ. (ομιλών).— Σήμερον: τό
  Γερμανικό άριστουργημα «Σκιές
  τού παρελθόντος».
  "Ωρα 4 μ.μ άπογευματινή «Χέρ
  μαν Δωροθέα*.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΑΛΗ
  5ΟΙΡΕΕ ΡΕ ΟΑΙ_Α
  Ό κινηματογραΦι
  κός κολοσσός:
  ΙΒΑΝΟΒΝΑ
  ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ
  Μέ την
  Χαρλόττα Σοΰζα £
  καί τόν
  Χ Α Ν Σ ΑΛΜΠΕΡΣ (
  Έξααφαλίοατε τάς θεσεις
  εί
  ΛΤΕΛΕΙΛΙ δέν ίσχύουν.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάαματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδός 'Αγίου Μηνά.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΤΥΡΙΑ
  ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  Είς ιό Πρατήριον, Άνω-
  γειανών τυροκομικών, ΔΡΑ¬
  ΜΟΥΝΤΑΝΗ παρά την πλα¬
  τείαν Βενιζέλου παραπλεύρως
  ζαχαροπλαστείου Μεθυμάκη.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΔΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Τού έν Ηρακλείω 'Υποκαταστή
  ματος τής έν Αθήναι; ϊαρζυο^.
  «Ααικής Τραπέζης Α. Ε.» νομί
  μω; Ιιατζροα<ύπου>.ίνου υπό το
  Διευθυντού αυτού Ιωάννου Σακελ
  λαρίδου κατοίκου Ηρακλείου.
  Κατά
  Νικολάου Ιωάν. Παπαδάκη
  έμπόρου κατοίκου Ηρακλείου.
  Ό καθ' ού τό παρόν πρόγραμ
  μα πλείστηριασμοΰ καίτοι έπετάγη
  νομίμω; διά τή; υπό χρονολογία'
  3 Όκτωβρίου 1930 έπιταγής μ
  ώ; δείκνυται έκ τού ύπ' άριθμ
  15792 έπιδοτηρίου τοϋ δικαστι
  κου κλητήρο; τής περιφερείας
  τοϋ Πρωτοδικείου Ηρακλείου
  Γεωργίου Μανουσάκη 2πως δυνά¬
  μει καί πρός εκτέλεσιν τής ύπ'
  άρ. 228 τού 1930 αποφάσεως το
  Ηροέδρου των ΙΙρωτοδικών Ήρα
  κλείου νομίμως κεκηρυγμένη
  εκτελεστής μοί καταβάλη διά κε
  φάλαιον, τόκου; καί εξοδα μέχρ
  τή; χρονολογίας τή; έπιταγής έν
  δλω δραχμάς 21.707 άπέσχε μέχρ
  σήμερον νά πράξη τουτο.
  Διά ταύτα
  Πρός είσπραξιν τού ώ; άνω πό
  <3Μ των δραχμών 21.707 των τό κων αυτών καί έξόδων άπό 3 Ό κτωβρίου 1936 μέχρις εντελοΰ; έ ξοφλήσεως εκτίθημι είς δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τα έπόμενα άκίνητα κτήμ,ατα τού καθ ού τό παρόν κείμενα έν τή κτημα- τ:κ"5 περιφερεία τής πόλεως 'Ηρα κλείου τού όμωνύμου Δήμου κα Εϊρηνοδικείου ήτοι 1) Εις θέσι «Τρυπητή» οικόπεδον έκτάσεω 306 τ. μ. συνορ. κτήμασι Ένορι ακής Επιτροπείας Ηρακλείου κα δρόμω έκ τριών μερών. 2) Τα 7)8 άδιαιρέτως μιας αμπέλου εί θέσιν «Τεπέ-Τόπ—Άλτί» Ηρα¬ κλείου έκτάσεω; 12 στρεμμάτων ταχτά μέ 2 όψυγιάοες καί 17 I- λαίας συνορ. κτήμασι Έμμαν Καψετάκη, Νικολ. Χατζάκη, Έλ ληνικοΰ Δημοσίου, Έμμαν. Τζωρ¬ τζάκη, Ίεράς Μονής Παλλιανή; εκ δ,ύο μερών, Εύσεβία; Γιαν- νακουδάκη, Κωνσταντ. 11α παδάκη καί 3) Είς θέσιν «Σκά- λα» τή; αυτής ώ; ά"νω περιφερεί α; άμπελον έκτάσεω; τριών έρ- γατών μεθ' ενός σπηλαίου, τριών έλαιοδένδρων καί μιάς συκή; συνορ. κτήμασι κληρονόμων Ά ριστεα; Χαιρέτου, καί νυν Νικολ Παπαδάκη Στυλ. Τζωρτζάκη καί κληρονόμων Κωνστ. Μιχ. Παπά Ό πλειστηριασμός των κτημά- των τούτων γενησεται την 12ην Δεκεμβριού 1937 ημέραν Κυρια¬ κήν καί ώραν 10—12 π. μ. Ι νώπιον τού συμβολαιογράφου Η¬ ρακλείου Εύστρατίου Γαρεφαλά- κη ή τού νομίμου αύτοθ άναπλη ρωτοϋ καί έν τώ έν τ·ζ οδώ «Χάνδακος» τή; πόλεως Ηρα¬ κλείου κειμένω γραφείω τού 5που καί 2τε καλοϋνται οί πλειοδοτή- σοντε;. Άρμάδιος δικαστικός κλητήρ ένεργησάτω τα νόμιμα. Έν Ηρακλείω τή 24 Όκτωβρίου 1937 ' Ό πληρεξούσιο; δικηγόρο; τοΰ έπισπεύδόντο; καί παραγγέλλον- τος Έμμαν. Ν. Σπινθουράκη; * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ * .ι ι Ι Κων. Ε. Πολυδάκης : Είδικευθείς έν Γερμανία είς ■ τα νοσήματα τοθ στομάχου | έντέρων καί ήπατος, δεχεται · τούς πάσχοντος έκτοϋπεπτι- ■ κου συστήματος έν τφ Ιατρείω τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς ■ Καμάρες. · θεραπεΐα αίμορροΐδων ά- ■ • νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων. " Άριθμ. τηλ. 7—92 ', Ό οδοντίατρο; Ι Εμμ. Ι. Αλεξάκης ■ έναντι Αγ. Τίτου 'ΕκπαιδευΘείς είς Παρισί¬ ους άναλπμβάνει οιανδήποτε ■ θεραπείαν νοσημάτων τού στόματος (οϋλΐτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ- • ταΐαν εξέλιξιν τής έττιστήμης. ■ • Έττίσης όδοντοστοιχίας καί " κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- : νΓ)ς. Έπαναφορά τελείως ά- Ι β -νώδυνος των στρεβλοφυών ό- ■ • δόντων είς την κανονικήν αύ· ■ " των θέσιν. " Τηλέφωνον 6—91. Άλ. Γ. Στεφανίδης : ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ; Τέως ίατρός Εύαγγελισμοϋ ι σιτουδάσας έττΐ πενταετίαν έν ■ Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ ■ Ιατρείω τού όδός (Πλατειά— ' Στράτα) έναντι φαρμακείου ■ κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ ■ τής όοου Καγιαμτιή. τΩραι έτιισκέψεων 9-12 4-6 . Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Νά είσθε πρό παντός εϋθυμες Η ευτυχία είς ενα χαμόγελο. Δέν σάς συνέβη ποτέ νά συναν- τήσετε μία νέα καί ώραία γυναΐ- κα, τής οποίας τό Θλιβερό ϋφος, το σκυθρωπό στόμα καί τα κατά- κοπα μάτια φιά της; σβύνουν την ώμορ- όιτοίου δέν κάνει χρη Μην κρύβετε τό τόσο βέβαιο, τό τόσο προσωπικό αΰτό Θέλγη- τρο, πίσω άτιό τα βαρεία έξ αί- τίας τοϋ ύπερβολικοθ βαψιματος, Την έρωτάτε: «ΤΊ φροντίδες σας άπασχολοϋν δυστυχισμένή μου φι¬ λή;» Καί μέ ΰφος έκπληκτο σας άπαντα: «Κααμία, σάς όρκίζομαι, εΐμαι αντιθέτως ττολύ εΰθυμή'· Εΰθυμη;.. Άλλά ναί, χαμογελα, ζωογονεΐται ή χροιά της, τό βλέμ· μά της φωτίζεται.. Άπό ποϋ έν τούτοις ττροέρχεται ή ιτρώτη σας εντύπωσις: Άπό τό δτι, αυτή ή νέα γυναΐ· κα Εχει μελαγχολικό μακιγιάρι- σμα. Ύπάρχρι λοιπόν μακιγιάζ εϋθυ- μο; Άναμφιβόλως. Διότι δπως τό χαμόγελο είνε ή λεπτότης τού γέ· λοιου, ?τσι καί τό μακιγιάρισμα πρέπει νά είνε ή >λεπτή χρησι'ς
  των ψιμμυθίων. ~*^'
  Μέ βάσι τ' ανωτέρω, θά έκλέ
  Ι βλέφαρα καϊ άπό τα βαθουλωμέ-
  "- να έξ αίτίας τού κακοβαρμένου
  ρούζ, μάγουλα.
  Άφήστε στάς τραγωδούς τό κλη
  ροδότημα νά μεταβάλλωνται είς
  ήρωΐδας δραμάτων, είς τίς βάιιπ
  τόν ρόλο νά σκορποϋν είς τάπλήθη
  τάβαρειά ηίνιγματικά των βλέμμα-
  τα κα'ι ν' άπλώνοον ίνα θλιμμένο
  μορφασμό μέ μιά ένθαρρυντική
  άλληλουχία. Αΰτές ή κατά τό
  μάλλον καί ήττον ατονες έκφρά
  σεις καταντοθν νά κουράζουν, έ-
  νω ε'να χαμόγελο γεμάτο φώς
  κα'ι ζωή μτΐορεΐ νά είνε βέβαιο
  γιά την έτιμονή τού κα'ι γιά τύ
  διαρκώς άνανεούμενο Θέλγητρό
  τού.
  Προκειμένου λοιπόν νά καθίσε-
  'τε έμπρός είς την τουαλεττα σας
  έγκαταλείψετε τό πολύ βαρϋ α-'-
  φωνία, τής οποίας
  τό χαμόγελο.
  Σκεπτομένη, θά
  διαπασών ει-νε
  θάσετε είς τό
  συμπέρασμα, δτι δσον ολίγο καί
  άν έ"χη εύνοηθίϊ άπό την φύσι μία
  γυναικα, δέν κατέχει ολιγώτερον
  αύτό τό άκαταμάχητο δώρο, ποϋ
  έπιμένει κάποτε ν'
  15"""
  άγνοή, ή τοθ
  λά πώς Θέλετε νά γρφ
  ενα δρώσερό κι' έλκυστικό πορ
  τραΐτο επάνω σέ φόνιο τόσο σκο·
  τεινό; "Η μήπως είσθε διατεθειμέ-
  νη νά ίχνογραφίσετε γιά δλη την
  ήμέρα τα ·σουφρωμένα» φρύδια
  ξετε ζωηρά χρώματα μέ τα όποΐα | τό ύφος. Είνε ευνόητον ότι πρό
  Θά βάψετε έλαφρά τό πρόσωπο,' κείται περί λεπτής εργασίας, άλ-
  οϋτως ώστε νά δίδη την έντόπωσι! '" -'"'· α^<=τ = *>™ ■"^««"Π"»
  ζωηρας καί λεπτής φυσιογνωμίας.
  Άλλ' έπιβάλλεται δπως, ή ίχνθ-
  γραφίες καί τα σοφά σας ντε^-
  κραντέ, ν' άκολουθοϋν πάντοτε τίς
  άνιοΰσες γραμμάς. Πράγματι, χά-
  μηλωμένα φρύδια σάς δίδουν μιά
  δύστροπη εκφρασι κπί ενα κάτω
  χεΐλος βαρεία ζωγραφισμένο μ'
  Ενα ρούζ πολϋ σκοθρο, σκοτεινιά-
  ζει την φυσιογνωμία.
  Τό έξωοαΐζεσθαι είνε συγχρό¬
  νως έπιστήμη καί τέχνη τής "ο¬
  ποίας πρέπει νά μελετήσετε την
  άτελείωτη σ' άποχρώσεις σκαλα,
  διά νά φθάσετε είς την τελεία συμ
  σας;
  Μην άπολιθώνεσθε έπίσης σέ
  ·(>ία αύστηρότητα άγάλματος ώς
  εάν επρόκειτο νά χρωματισ'τε
  κανένα μανεκέν βιτρίνας. Δέν πρό
  κείται νά στολίσετε μία μάζα ά
  δρανή, ώλλ' αντιθέτως νά έκθεια-
  σετε την φυσική σας ζ'.ιηρότητα.
  Χαμογελάτε'. ΧαμογρλόχτΕ! [_ίνε
  τό φυσικό ρόζ τής εύθυμίας, πού
  θά ζωηοέψΓ) το πονπόν σαι:, είνε
  ή μικρή γραμμή τής οποίας ή
  χαρά Θα έπιμηκύνη τό μάτι. πού
  τό ^χέμυθο κραγιόν σας Θά τονίση
  καί μ' ε'να ρούζ ζωηρό καί φωτεί
  νό, είν' ή περίμετρος τού μειδιά-
  ματός σας πού Θά καθορίσετε.
  ή Ντιστεγκέ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ε
  Ό Ίατρός
  Κ1ΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΛΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήμοιτα έν Παρισίοις καΐ Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, Οά &ί'.χ£.ται
  δέ τοΰς πάσχοντας είς τό Ιατρείον τού 66ός Ά-
  μσλθείας (πάροδος όδοϋ Κατεχάκη, πρώΐιν Ι Ιλατϋ
  σοκκάκι). ώραν 9—2 π. μ. καϊ 3—6 μ. μ.
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = -
  Ι ΙΜΙΗ
  III
  Μ!
  43ον
  Ή ζωή τή; μελαγχολικής
  αύτοκρατείρας. ^
  ς ρά
  Γεώρ. Μεθυ-
  Εις τα ζητήματα τής πολιτι-
  κής ή άχιδούκισσα Σοφία δέν έ-
  πέτρεπε σχεδόν είς την Έλισάβετ
  νά έκφράζη γνώμην! Την εθεω¬
  ρούσε σάν Ινα μεγάλο παιδΐ, πού
  δέν έ'πρεπε ν' άναμιγνύεται
  εις τάς σοβαράς υποθέσεις των
  μεγάλων! Καί ϊμιος ή έξωτϊρική
  πολιτική ποΰ άν δέν την ένέπνεΐ,
  ■ςήν έπηρέαζεν δμως ή άρχιθού-
  κισσα, δέν έσημείιονε που#ενά ε¬
  πιτυχίαν. Μετά τόν κρ'.μχικόν
  πόλεμον, ή Αυστρία είχε τελείως
  άπομονωθή. Ό τσάρος ήταν πλέον
  έ'νας φανερός της έχθρός. Άλλ'
  ουτε τάν Ναπολέοντα τόν * Γ' τής
  Γαλλία;, ούτε την Αγγλίαν είχε
  κατορθώση νά κερδίση Υ] αύστρι-
  ακή πολιτι/.ή ώς φίλους Έχθρό-
  τητες πρός ολα τα σημίϊα ..
  Ή Έλισάβίτ είχε, άπό τα τα-
  ςίξ'.α της, άμεσον αντίληψιν 'τής
  βαθείας δυσαρεσκείας ενός μεγί-
  στου τμήματος των Οπηκίίον τού
  αύτοκράτορος.
  Ή Ούγγαρία δΐν ήταν διόλου
  ένθουσιασμένη Καί εις την Ιτα¬
  λία τό κακό εβραζε Τό Μεδίμόν-
  τιον επίρίμενε μόνον την κατάλ¬
  ληλον ευκαιρίαν γιά νά Εκμεταλ¬
  λευθή την άπομόνωσιν τής αϋτο-
  κρατορίας των Άψβούργων. Ί'ό
  Ισπευσμένον τελεσίγραφον εις τό
  ό ή Ηέ έ
  ΓΑΜΟΙ.— Ό άντισυντογματάρ·
  χης τοθ οικονομικόν έλέγχου κ.
  Κωνστ. Κουφάκης καί ή δνίς "|ω.
  άννα Παπαδάκη, ετέλεσαν τούς
  γάμους των είς Αθήνας. Πά
  νυμφος παρέστη δ κ. Γώ
  μάκης
  Συγχαρητήρια.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την παοελθ Κυ¬
  ριακήν ό κ. Ανδρ. Παπαδόπουλος
  άνεδέξατο τής κολυμβήθρας τό
  χαριτωμένο άγοράκι τού κ. Ιωάν.
  Χ" Ιωάννου έμπόρου, ονομάσας
  αΰτό ΙΝικόδημον.
  Νά τοίς ζήση.
  ΕΟΡΤΑΙ. —Σήμερον
  ά δέ έ
  εορτήν τοθ
  άζ ΰ
  ΕΟΡΑΙ ήμρ ρή
  Άγίου Μηνά δέν έορτάζπ οΰτε
  δέχεται έπισκέψεις ό κ. Μηνάς
  Ζαριφάκης.
  —'Επίσης δέν έορτάζει ό κ. Μή¬
  νας Ί. Σαρακινάκης.
  Γύρω στήν πόλι.
  ΊΙ λπκάδα έ'τανήρχιορν άΐ,ό
  τής -τροχθές σταθερά
  "Ο.ατε νά χαροϋν τόν ήλιον
  οί σουπολίται κα'ι φυσικα οσοι φο
  ροθνται περισσότερον τό ψΰχος
  -ΧΘές την πρωϊαν τουλάχιστον
  έσηαειώθησαν είς τα πόστα τής
  πατείας καί τθ>ν πέρι1", πολλοΐ
  ίποϊον παρασόρεται η
  π'.σπεύΐει την άνα
  ρ/(ς-ν: Γίνεται ή %:
  άτό τούς συμπολίτας αυτούς.
  — Σήαερον τού Άγιου Μηνα ή
  πόλις μας Οά παρουσιάση πάλιν
  πανηγυρκήν Οψιν.
  • Άνΐλογον τιρός την ί ρηακευ-
  τικήν καί ιστορικήν σηιιαοι.χν της
  εορτής.
  —Θά έορτάοΌυν έιτίσης ρν ογι;
  νω οίκογενειακω κύκλω κα'ι μή,
  οί Μηνάδες, που είναι ώς επί [ό
  πλείστον βέροι Ήρακλειώτες καΐ
  καλο'ι τηρηταί των έορταστικών
  έθίιιων.
  Ή στήλη αύτη τούς
  έν τω μεταςό τα βέλ'ΐατα
  — Τα άπογευματάκια αυτήν ι ήν
  εποχήν δέν περνοΰν χωρίς χ«ρι
  τωυενα ένστανιανέ ζωτ)ς καί κινή
  σεως.
  —Ιδίως είς τα συνοικιακά ζα
  Ηιέννγ:, έ- ! χαοοπλαστεΐα Τά όποΐα τάς ώ
  ε/.-
  Τηλέφωνον 6—63 =
  !&■..........................................51
  η"".....■■■■.........■■..............■■■■■.
  Αοκιμάσετε δλες τά άγνά καλλυν-
  τικά τής:
  ΒΕΤΤΥ
  "Εχουν βάσιν χυμούς φρούτων πού ζωογονοθν
  καί καθαρίζουν την έπιδερμίδα.
  Κρέμες παντός εϊδους καΐ λοσιόν επιστημονικώς
  καΐ εΰσυνειδήτως παρασκευασμένα, είναι τελεί¬
  ως άβλαβή.
  Διά πάσαν δερματικήν σας ανωμαλίαν άπευθυν-
  θήτε είς τό έργαστήριον Ββτ,τγ Βατατζή 31.
  Άντιπρόσωπος έν Κρήτη: |. ΛΟΠΑΔΗΣ
  Φαρμακοποιός (πλατ. Μεϊντάνι).
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ππειειπιειειειειειειειπιειειειεΐΒ
  ΤΟ «ΗΜΙΣΜΕΝΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
  ΚΡΑΓΙΟΝ
  ΤΑΤΤΟΥ
  Τό Φημισμένο Αμερικανικόν
  Κραγιόν διά τα χείλη σας,
  μέσα σέ κομψές άσημένιες
  θήκες, μέ τό λεπτόν καί ω¬
  ραίον άρωμά τού.
  Τατουάρετε τα χείλη σας μέ
  τό έλκυστικόν Κραγιόν ΤΑΤ-
  ΤΟΥ. Είναι τό πλέον διαρκές,
  δισφανές καί υγιεινόν. Τό
  θελκτικόν ζωηρόν χρώμα τού
  παραμένει στά χείλη δσον θε-
  λετϊ περισσότερον. Τό ΤΑΤ·
  ΤΟΥ δέν περιέχει οϋτε λίπη
  ούτε γόμες όπως άλλα κοινά άνεξίτηλα κραγιόν ποΰ κά¬
  μουν τα χείλη σκληρά, στεγνά καί ρυτιδωμένα. Τό ΤΑΤΤΟΥ
  διατηρεί τα χείλη μαλακά ύγρά καΐ λεία. Θά σάς απαλλάξη,
  δέ άπό την συχνήν συνήθειαν τοϋ νά λείχετε τα χείλη
  σας. Τό ΤΑΤΤΟΥ έηαναφέρει τα χείλη σας καί τα κάμνει νε·
  ανικά, προκλητικά καί έπιθυμιτά.
  • ΤΑΤΤΟΥ (Μίγάλσ μ«γ«θος) ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Κόραλ. Χαβάΐΐν, ΝατιρΙΧ,
  Παστέλ κ αί Έξώτικ.
  • ΤΑΤΤθΥ-ΣΑΒΕΤΖΐΜεσαίον ιιέγεθος) ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Τάντζΐριν, ΦΧΐΊ>,
  (Φλογας) Νατιρίλ, Μπλός κσΙ Ζόνγκλ.
  ΛΛΓΙΙν
  ΤΑΤΤΟΟ ΙΝΟ. 0ΗΚΑΟΟ
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 20*
  ΓΡΑΦΕΙΑ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 48, 49. 50 · ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. 26.900
  Πωλοϋνται είς τά καταστήματα Έμμ. Καβαλάκη, Λεμ¬
  πιδάκη—Ζαφειροπούλου, Γ. Α. Τζανάκη καί Γ. Παπαδάκη.
  ρύ;εως τοϋ πολέμου κχΐίτή; Σαρ-
  δηνίας, πίσω άπό την όποιαν
  ίσταται ώς ϊσχυρός σύμμαχι; ή
  Γαλλία Ν'απολέοντος τοΰ Γ.' Χω¬
  ρίς καμμιά περίσκεψιν οί ιθύνον¬
  τες έν Βιέννη κατέληξαν είς τά;
  μοιραίας άποφάσεις των. Άπό την
  πολλήν βίαν των παρέλειψαν νά
  συνεννοηθοΰν προηγουμένοις, του¬
  λάχιστον μέ την Πρωσσίαν. Καί
  ήδη, είχεν εκραγή ό πόλεμος.
  Έως τώρα ή Έλισάβετ είχε
  ζήση μιά εϊρηνική, πολιτικάς, ε-
  πνχήν."Εξαφνα άλλάζουν τά πράγ-
  ιιατα. Χευρική καθώ; είνε καί υ-
  ποκειμένη εις ευκόλου; έντυπώ-
  ΐει;, δλέπει έν κινδύνω τό μέλ-
  'λον τή; αύτοκρατορί»ί> ,καν αυν?-
  πώς τό μέλλον τοΰ συζύγου καί
  των τέκνων ττ];. Δέν τή; μένει
  καιρός γιά ν' άσχολ7(θή με τά;
  ύποθέσει; τοΰ πατρικοΰ τη; σπι-
  τιοϋ πού είνε άνάστατον, οχι γιά
  τόν πόλεμο καί τού; κινδύνους
  τού, άλλά γιά τού; άρρα[3ώνες
  τοΰ πρεσβυτέρου άδελφού τή; Έ¬
  λισάβετ, τοΰ πρίγκηπος Λουδοβί¬
  κου μέ την περικαλή Έρριέττη
  Μέντελ. Καί σάν νά μή Ιφθανε
  πώ; ή ώραία Έρριέττη ήταν μιά
  κοινή. ήταν επί πλέον καί θεα-
  τρίνα! Τό είούλλιον τοΰ πρίγκή-
  πο; εθεωρήθη
  ό Λουδθ|ίϊκος
  γιά τα καλά.
  σκάνδαλον. Άλλ'
  είνε έρωτευμένος
  (συνεχίζεται)
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβυρολόγος—*Κυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίβιτρος
  Δημοσ. ΨυχιατρεΙοΐί Άβηνών
  Δέχεται έν τώ ίατρείφ τού
  όδός Πειραιώς Πδ' ΑΗΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ι ■■■■■■ · ι
  Άγησ. Γ. Κοζύρης |
  Δικηγόρβς—Ήράκλίΐβν '
  Όδός Κυδωνίας .
  (■παρά τάς Κάτω φυλακάς) *
  Τηλίφ. 3-68. Ι
  'ρας αύτάς παοουσιάζουν πικνήν
  πελατείαν.
  — Είς την πελατείαν αυτήν δια-
  κρίνεται πάντοτε ό ώ^αιόκοσμος
  ό οποίος έναλάσσεται ίκ^Ι άπύ
  στιγμής είς στιγμήν διά τό γλυκό
  τού άλλά καί τό έμπιστευτικό
  κουβεντολόι τού.
  — Συγκίνησις χθές είς τούς κύ-
  κλους των διε9νολόγων τοθ κάφι ·
  νείου καί δή των έκ συστήματος
  άπαισιοδόξων.
  —Τά σημεΐα των καιρών παρά
  την κάλμαν των τάς προηγουμϋ-
  ναςυήμέρα^, ηρχισαν πάλιν νά συμ
  φωνοϋν απολύτως μέ αύτούς.
  —Νά προλέγουν δηλ. πόλεμον
  παγκόσμιον, αϊματα καί χαλ«
  σι,ιούς...
  —Τά «-Β. Άρκάδια» τά τελεσθίν
  τα ώς γνωστόν προχθές είς Ρέ¬
  θυμνον.
  — Δέν φαίνεται νά συνεκέντοω-
  σαν τόν παγκρήτιον χαρακτήρα 6
  οποίος Θά^ έ'δει^νά τά χαρακιη
  ρίση.
  -"Ας ελπίσωμεν δτι είς τό μάλ¬
  λον τουλάχιστον "άγώνες άθληα-
  κοί συνδυαζόμενοι μέ Ίστορικάς
  ημέρας ένδιαφερουσας δλην την
  Κρήτην θά άποτελοθν Ινια'αν δ
  τως άπασχόλησιν των φιλάθλων
  καί δέν θά περνοΰν άπαρατήρητοι.
  — Αί μικροδιαφοραί είνε αυτήν
  την εποχήν είς ημερησίαν διάτα¬
  ξιν, άν κρίνωμεν τα πράγματα ά¬
  πό την κίνησιν πού παρουσιάζει
  τό Είρηνοδικεΐον, κατά τάς δικα-
  σίμους ημέρας.
  —.Επ' εϋκαιρία. γεννάται τό έ-
  ρώτημα: Τό Είρηνοδικεΐον καθώς
  καί αί άλλαι δημόσιαι υπηρεσίαι
  Θά έξακολουθοθν επί πολύ άκόμη
  νά στεγάζωνται είς τό γνωστόν
  σαραβαλιασμένο καί άνθυγιεινόν
  οίκημα;
  —Ή κατεδάφισίς τού ώς γνω¬
  στόν Μχει τεθή επί τάπητος άπό
  πολλου καί είναι καιρός νά απο¬
  τελέση σοβαρωτέραν μέριμναν
  έπ' άγαθφ τού έξωααΐσμού και
  τής «αναοασώσεως·· τής πόλεωο.
  —Ή <Βέρα Ίβάνοβνα^ πού προ- βάλλεται άπόψε είς τοθ Πουλα¬ κάκη είναι Ενα άπό τά ολίγα κι· νηματογραφικά άρισταυργήματα τής έποχής, ώστε νά πραμηνύεται αληθινή κοσμοχαλασιά είς την πρεμιέροιν τού, Λύοις προχθεσινού ύττ'άρ. 27σταυρολέξου ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤ ΗΡ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΌΣ Μετώκησεν είς την επί τής όδοϋ 25 Αύγού- ότου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανα παραπλεύ¬ ρως Λέσχης Έπιστημόνων. Δέχεται ώς πάντοτε έν κλείου. τη Πολυκλική Ήρα- ΔΗΜΟΤΟΛΟΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Είς τό έν έξετυπώθησαν Μοίραις κατάστημα ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ κσί πωλοθνται Δημοτολόγια Κοινοτήτων των 50 φύλ. δρ. 45, τώνΙΟΟ δρ. 85 καί αναλόγως επί παραγγελΐα. Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Πρόεδροι των κοινοτήτων Μεσ¬ σαράς δπως παραγγείλωσιν εγκαίρως τα βημοτολόγιά των.
  ρον
  ής
  *
  6 κ Μ,
  πόλι.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ! Ής (
  «ι κυκω ω
  ^είναι ώς
  *ΗΧ£
  ρ
  των
  ρνοθν
  ιανί ζ
  'ά 6-ιο'ια
  λατ«ία αϋφ
  ατε ο ώιαι
  λάσσεται {μ!
  Ί>μήν διά τδ
  ιί τό έιιηιοπ
  τού.
  ς χθέζ είς
  ιδεολόγον τού
  [ών ίκ ουστίρ!
  χ των καιρόν κ|
  «ν τάς ιφ
  ήρχισαν «άλιν|
  ι,τωζ μέ
  Ιγουν δηλ.
  αίματα καί;
  ,ρκάδ
  όν «ροχβές ε*
  τιρον
  V
  )
  Ιΐολ^'
  Η ΝΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΑΟΠΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  τοΰ μαιευτήρος Ίατροΰ κ. Γρηγ. Χατζιδάκη.
  Όσοι έτυχε νά περάσουν
  των τελευταΐο καιρόν άπό
  την οδόν Ζωγράφου θά έδοκί
  μασαν ασφαλώς έ'να αϊσθημα
  ευχαρίστου εκπλήξεως. Τό πα¬
  ληό άρχοντικό στΐίτι τοϋ Έμμ.
  Λογιάδου μέ τόν Έλληνιστι-
  κόν τού ρυθμόν καί την έπι-
  βλητικήν τού εμφάνισιν πα-
  ρουσιάζεται πάλιν τελείως
  νέο, φρεσκοβαμμένο, χαροϋ-
  μενο, τελείως άνακαινισμένο
  ώσάν νά βγήκε μόλις χθές ά¬
  πό μιά νέα φόρμα. "Ενας άν-
  θρωπος πού άγωνίζεται άδι-
  άκοπα καί άφιερώνει δλην
  την έπιτημονικην τού ίκανότη-
  τα καί την πείραν διά νά
  προστατεύΓ) την ζωήν, ό γυ-
  ναικολόγος ϊατρός κ Γρηγό-
  ριος Χατζηδάκης, ί'σωοεν καί
  τύ μέγαρον αύτό. Τύ επήρε,
  τό άνεκαίνισε εσωτερικώς καί
  εξωτερικώς, τό έφρεσκάρισε
  καί τό μετέβαλλε είς μίαν
  θαυμάσιον Γυναικολογικήν
  Μαιευτικήν κλινικήν. Τού ε-
  δωσε είς την κι>|>ιολεξίαν έκ
  νίου ζωήν.
  Άλλ'άς είσίλθωμεν έντός
  Αποτελεί ή κλινική αυτή μίαν
  άδιαμφισβητητον ιιρόοπον διά
  την πόλιν μας Καί είναι χρέ-
  ος μας νά μή την άγνοήοω-
  μεν. Την ιδίαν ευχάριστον
  εντύπωσιν πού αΐσθάνεται κα-
  νϋς άντικρύζων τό εξωτερι¬
  κόν τού άνσκαινιαθέντος με-
  γάρου, δοκιμάζει καί δταν
  ευρεθή έντός, ευθύς άπό τής
  είσόδου εις τόν εϋρύν, όλό-
  φωτον διάδρομον Τα παντα
  άπαστράπτουν άπό καθαριό-
  τητα' παντοϋ τό άπλετο φώς,
  <ό ήλιος, ό καθαρός άέρσς, ή ύγεία, ή χοτρά. Αυτό πλέον οεν είναι Μαιευτική Κλινι- κή. Είναι ίνστιτοθτον ύγεί- ας. Είναι έ'να άληθινόν φυ- τώριον ζωής. Είναι ένα ΐ- δρυμα είς την καρδίαν τής άλλοτε τουρκοπόλεως τοϋ Ηρακλείου ποϋ άποπνέει έν τούτοις τό άρωμα τής Εΰ- ρώπης, πού δίδει τόν τόνον τοΟ συγχρόνου πολιτισμοϋ. Οί θάλαμοι, πρώτης, δευτέ- ρας καί τρίτης θέσεως, θαυ¬ μασία έπιπλωμένοι, κατα- κάθαροι, πλημμυρισμένοι άπό φώς καί ήλιο Κρεββάτια ώ- ραΐα, καινουργή, μέ πλού- σιο ρουχισμο, κλινοσκεπά- σματα καί σεντόνια πού λάμ- πουν άπό καθαριότητα, κρεβ- βατάκια γιά τα μωρά, ντου- λάπες, γιά την κάθε μιά έπί- τοκο χωριστά, πολυθρόνες, έσκαπώ, νιπτήρες, δτι τέλος πάντων χυρακτηρίζει καί δι- ακρίνει μιά πολιτισμένη σύγ- χρονο κλινική καί πάνω άπό κάθε προσκέφαλο £να ήλεκ- τρικό κουμπί γιά νά είδοποιή ή άσθενής σέ κάθε στιγμή την νοσοκόμο. 'Έπειτα είς 6- λα τα δωμάτια καθώς καί είς τούς διαδρόμους, άφθονα λουλούδια καί πίνακες ζωγρα- φικοί, μέ είκόνες άνάλογες πρός τόν σκοπό τής Κλινι- κής, δίδουν ενα χαρούμενο τόνο, σκορπίζουν £να άρωμα πολιτισμοϋ. Οί διάδ.οοιΐοι, θε κίνδυνον βλάβης των δι- κτύων κατά την ώρα τής εγ¬ χειρίσεως. Είς τόν προθάλα- μον τοϋ χειρουργείου, κλίβα- νοι άπολυμαντικοί καί άπο- στειρωτικοί έξασφαλίζουν την άπολύνμασιν καί την καθα¬ ριότητα των έργαλείων πού λάμπουν καί άκτινοβοΰν κυ- ριολεκτικά πίσω άπό τα τζά- μια των βιτρινών Καί παρα¬ πλεύρως έ'να εύρύχωρον λου¬ τρόν μέ δλα τα κομφόρ, είς την διάθεσιν πάντοτε των α¬ σθενών. Άλλά καί ποϋ, δέν Γρηγ. Χατζηδάκης, μέ την με- γάλη πεϊρα τού, μέ την επι¬ στημονικήν τού ίκανότητα, ά- κούραστος, στοργικός, μειλί- χιος, δπως δλοι οί πραγμα- τικοί έπιστήμονες, πού άσκοΰν τό έργο των άπό άγάπη πρός την επιστήμην καί τόν άνθρω- πο κι' δχι άπό στεγνόν έπαγ- γελματισμό. Κοντά δέ είς τόν διακεκριμένον έπιστήμονα αί τρείς άδελφαί τής κλινικης— πραγματικαί άδελφαί μεταξύ των, καί στοργικαί άδελφαί στρωυ,ένοι αέ είδικό μουσα- μα, οί σκάλες στρωμμενες μέ χαλιά, έξουδετερώνουν κάθε θόρυβο. Τό έξωτερικό ιατρείον, θαυ- μάσιο άπό πάσης απόψεως, ευρίσκεται είς τό ϊσόγειον, έ- νώ τό χειρουργεϊον είνε είς τό άνώγειον, τελείως χωριστό καί άνεξάρτητο άπό την άλ- λη κλινική. Καί είναι ενα ά- ληθινό θαΰμα τό χειρουργεϊ¬ ον αύτό. Τό πάτωμα στρωμέ- νο μέ πλακάκια πορσελάνης, οί τοΐ^οι έλσιοχρωματισμένοι άστράφτουν άπό καθαριότη τα Τα παράθυρα καί αί πόρ- τες, μέ διπλά άδιαφανή κρύ- σταλλα δέν έπιτρέπουν νά εί- σέλθτι πνοή άνέμου Καί ή τριπλή ήλεκτρικη τού ίγκατά- στασις τοϋ έξασφαλίζει άπλε¬ το φωτισμό καί άποκλείει κά- διακρινει κανεις την τάξιν την λάμπουσαν καθαριότητα, την έκφρασιν τού πολιτισμοϋ είς την κλινικήν αυτήν, "Ολα έδώ είναι καθαρά, θαυμασία διαρρυθμισμένα, άνετα, εόρΰ- χωρα, εύχάριστα "Αλλο δέ μέγα πλεονέκτημα τής κλινι¬ κης είνε ό μέγας κήπος δύο όλοκλήρων στρεμμάτων μέ ά¬ φθονα νερά, μέ άνθη, μέ πορ- τοκαλλιές καί λεμονιές, μέ ρο&ιές, μέ πλείστα άλλα δέν- δρα, δπου ειμπορούν αί άσθε- νεϊς νά καθίζουν, νά περιπα- τοΰν νά άναπνέουν καθαρόν άέρα ν' άπολαμβάνουν τόν ήλιο Καί πάνω άπ' δλα αϋτά, ψυχή καί νοΰς, ό ϊατρός κ. καί μητέρες πρός τάς επιτό¬ κους, τάς λεχώ καί τα μωρά. Πάντοτε πρόθυμες, γελαστές, πρόσχαρες παρέχουν την συν- ! δρομή καί τάς υπηρεσίας των καί δίδουν τό θάρρος καί τή "Ωρισμένους ή νέα κλινική τοΰ μαιευτήρος κ Γρηγορίου Χατζηδάκη είνε έ'να άπόκτη- μα γιά την πόλιν μας καί ε¬ νας φωτεινάς πίδαξ πολιτι- ομοθ: Τοϋ πολιτισμοθ πρός τόν οποίον καθημέραν καί χω- ροΰμεν μέ βήματα γοργά άλ¬ λά καί σταθερά. Δι' αύτό ή «Ανάρθωσις» άπευθυνει πρός τόν ίδρυτήν της δημοσία τα πειά θερμά τα πειό είλικρινή συγχαρητήρια. Τό ΝΕΟ λαϊκό τσιγάρο ,,Νύμφη" Χαρμάνι γλυκοσερτικο, καί ΧΡΗΣΙΛΊΑ ΔΩΡΑ Δρ. 6 Μέ 100 ΔΕΛΤΙΑ μεγάλα πέρνετε 20 Δραχμάς (Κεντρικόν ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ Εναντι ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ). Αι συντάξεις όπλιτών σώματος χωροφυλακίις. <~_Τ^-,__ <->_<~»"ι__ι^»,/-^1^ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ειειειπειεΐΒεΐΒειπ] ■ ■■■■■■■■εε— .ΕΡΜΙΝΑ" Πλατεϊα Έλ. Βενιζΐλου (Κέντρον) ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΑΝΔΡΙΚΟΙ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ £υνεργάζονται αί γνωσταί μοδίσται: ΤΝΗΜΑ φορεμάτων: Δίς Στάσα Ταμπακάκη » καπελλων: Δίς Εύ«γγβλία Σκαρβελη » άσπρορρούχων: Δίς Μαρία Ταμπακάκη. Έκθεσις άπό τής Πέμπτης 4 Νοεμβριού μ. μ. Μόλις αφιχθείσαι έξ Αθηνών οπου παρηκολούθησαν εκθέσει; Μεγάλων Ο'ίκων καί εκόμισαν τα τελευταία Πά ρισινά μοντελα τής χειμβρινής σαιζόν. Υποκάμισσα, γραβάτται, κάλτσες κ.λ.π. Καλ- λυντικά, άρώματα, κολώνια χΰμα. 'Επιύιορθώνονται άνδρικά καπίλλ*. Γοϋστο, τίχνη, περιποίησις. !■■■■■■■■■ Τιοοιί απολύτως ' ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■Ι ΪΤ ■■■■■■■■■■■εΐΒΐ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι Ό παθολόνος Ίατρός ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ήρακλείφ, θά δέχεται τοΰς πάσχοντος ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ, κείμενον παραπλεύρως τοΰ φαρμακείου^ κ. Μιχ. Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράτα). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. ΧΑλΙΑ Νοέμβριο; (άνταποκρι- τοΰ μας).—Έξεφράσθη εντεύθεν ή εύχή πρός την Επιτροπήν διακα- νονισμοθ των συνταξιοδοτικών νό- μων, δπως εισηγηθή την επέκτα¬ σιν καί άναορομικήν ισχύν τοΟ λόμ·ιυ «περί αυξήσεως των συντά ξεων των άνθυπασπιστών /.αί ό¬ πλιτών Χωροφυλακήν», ί'να αυμ- περιληφθοΰν είς τάς εύεργετικάς διατάξεις αύτοϋ ν.αί οί έν ύπηρε- σ·'α παθόντες οπλίται τής χωρο- φυλακής καί συντ-«ξ:αδοττ]θέν-ϊς γ.οο τΓ(; εκδόσεως τού έν λόγφ νόμου Ινατά τούς ένδΐαφερθέντχ; σχε¬ τικώς, οί παθίντες ούτοι οπλίται χωροφυλα/.ής, κυρίως. Έπίσης οπ^γ τούμςνον μέτρον ή'γνρ/. τόν τρόπον άπον.αταστάσεως καί των Ιΐυμτ.-ςιον τούτων τοϋ καθήκοντος δςίομένου Τό 6ι6ΛιοχορτοπωΑεΐον Ιωάννου Γ. Καμαράτου Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνία Άραστά—Πλατειδς Στράτας—καί έναντι καταστη- μάτων Παν. Πρατικάκη. 8τ: έθεσπίσθησαν σχετικώς εΐδικά νομοθετικά μέτρα κα! έκτός τοΟ ανωτέρω, ασφαλώς δέ ϊξ άγνοίας τοΰ νομοθέτου δέν επίξετάθη- ή Ι- σχύς των κχί έπ'. των έν λόγω παθόντων χωρΐ^υλχκων Σημειωτέον ότι εις τούς παθόν- τας χιοροφύλακας ουμπεριλαμβά- νονται άρκετο! έκ τής πόλεως καί τοϋ νομοϋ μας ευρισκόμενοι νυν είς οίχτρίν κατάστασιν λόγω τής έπαράτου νόσου ν.χ'. ϊντε; μίλιστϊο: πΐρισσόΐερο: ΐτ,'μοθά- νατοι. Άλλά καί &/. τής ίλλ/;ς Κρή¬ της ύπολογίζοντα: έπίση; είς ση¬ μαντικόν αριθμόν οί παΗίντες οϋ· τοι καί έχοντες ανάγκην έν'σχύ- σεως σομφώνως πρός τό δίκαιον, ώς τουτο ΙξίτϊΗη Ιν σχίσίΐ μί τόν τίΑευταΐον ειδικόν νόμον, ού- τ.νος χ λ: ζητςΤτχ: ήοι1; ή έτ:;χτα- σις. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ Καλούμεν τούς βουλομένους αι έχονιας τα υπό τοΰ άρ- θρου 82, τοΰ Κω&ικοποιηθεν- τος Νόμου 5439 «Πρρί Ένο- ριακών Ναών Έφημερίων κ. λ. π » άπαιτούμενα προσόντα διά να καταλάβωσιν όργανι- κάς θέσεις τακτικών έφημερί¬ ων δπως υποβάλωσιν ημίν μέ- χρι τής 30 Νοεμβριού έ, ε. τα υπό τού άρθρου 83 τοϋ αϋτοθ Νόμου όριζόμενα έγγραφα προκειμένου νά γίνη, άνακηρυ ξις ύποψηφίων πρός πληρώ¬ σιν δι' έκλογής χηρευουσων θέσεων έφημερίων έν ταίς έ- νορίαις 1) Βασιλειών, 2) Μα- κρΰ τοίχου τής επαρχίας Τεμέ¬ νους, 3) Άχλάδας, 4) Κάτω Ασιτών, 5) "Ανω Καλεσσών, 6) Άγίου Μύρωνος. 7) Μο- νής—Καμάρι τής επαρχίας Μαλεβυζίου, 8) Άγιών Παρα- σκιών, 9) Άποστόλων, 10) Κά τω Βάθειας, 11) Γαλύφας, ί2) Ζωφόρων, 13) Λιλιανοΰ, 14) Καλλονής, 15) Μελεσσών, 16) Ξυδα, 17) Πεζών, 18) Χουδε- τσίου, 19) Κράσι, 20) Κεράς, 21) Χερσονήσου, 22) Πατσίδες τής Επαρχίας Πεδιάδος, 23) Ακρίων, 24) Άτσιπάδων, 25) Απυράθι - Άποσελέμι, 26) Πρεβελιανών, 27) Γκαγκαλών 28) Λαρανίου, 29) Χαράκι, 30) Τεφελίου, 31) Κακοΰ Χω¬ ρίου, 32) Δαμανίων τής Έπαρ χίας Μονοφατσίου καί 33) Βορριζίων τής "Επαρχίας Και¬ νουρίου Έν Ηρακλείω τή 6 Νοεμ¬ βριού 1937. ! Ό Κρήτης Τιμόθεος —Αί περιφερειακαί γραμμαί Κρήτης. Δυνάμει τοΰ Νομώυ 4572 κπβρϊ άτμβπλοϊκη; βυγκοινωνια; τοΟ 1037» έκηδίΓχι είς ώημβ;ιο· ύι· «γ^νιβμόν ή -χχϊχ το προοεχές οίκννβμικόν ετο; (1 'Απριλίβι» 1935—31 Μαρτίου 19"59) ώι' «τμ«- πλβιων αυγκοινκνία μετα|ι» των κατωτέρω λιμένων Κρήτης 1) Πΐι- ραιώς—Χανίων—Ρεβΰμνβυ—'Ηρα¬ κλείου—Χβραονήοίϋ—Άγιο^ Νι- κβλάου—ΙΊαχεια; "Αμμον»—Σπτϊί- χ: καί τάνάπαλιν όΐά ΠΕΐραικ. Γίνονται ύεκται πρβσφβραΐ μβ- τά προαεγγίαεως είς Πάνορμον), 2) Πειραιώς—Χανίων— Καστβλλί- βυ—Παλαιοχώραξ—Σόγιας — Χώ¬ ρας Σφακίων—Γλακιάς—Αγ. Γκ- λήνης— Κοκκίνου Πύργου—"Αρ- βη ς— Κερατοκάμπου—Μύρτου— Ι¬ εραπέτρας— 2άκρβυ< — Μώχλβυ — Ηρακλείου καί έξ Ηρακλείου διά Χανιά—Πειραια <5ια των συ- νήθι>ν προσεγγίσεων.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τό Γεωργικόν Ταμείον Νο-
  μοθ Ηρακλείου προκηρύσσει
  φανεράν μειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν διά την προμήθειαν μιάο
  γραφομηχανήν «ΑάΙβΓ» ή
  «ΟΙΐνβΓ» διά τάς ανάγκας
  τής Γεωργικής Υπηρεσίας Η¬
  ρακλείου.
  Αί προσφοραί δέον δπως
  κατατατίθενται είς τό Γεωρ¬
  γικόν Ταμείον Νομοΰ Ήρα
  κλείου επί μίαν έβδομάδα ά
  πό σημερον.
  Τα εξ,οΆα τής δημοσιεύσε
  ως βαρύνουσιν τόν τελευταίον
  μειοδότην.
  Ή κατακύρωσις τής μειοδο-
  σίας καί ή έκλογή τής γρα-
  φομηχανής έναπόκειται είς
  την απόλυτον κρίσιν τής τρι
  μελοθς έκ δημοσίων ϋπαλλή-
  λων Έπιτροπής.
  Ό Διευθυντής Γεωργικοϋ
  Ταμείου Ηρακλείου
  Σ. Σπύρου
  — Οί νομάδες κτπνοτρόφοι.
  Τ© υπουργείον Γεωργίας έπελη-
  φ8η τής μελέτης των ένώϊΐκνυο-
  μενων μέτρων διά την προστα¬
  σίαν των νβμά«5ων κτηνοτρβφ»ν
  έν. συνδυασμώ μέ τα λκμβατνομβ-
  να γενικ^τερα μέτρα ϋκερ τής
  κτηνοτρβφίας.
  —Τό έριον καί ή μέταξα.
  Τβ Ανώτατον Οικονομικόν
  Συμβουλιον (επιτραπή βιομηχα-
  νίας) πρόκβιται ώς ανηγγέλθη νά
  συνέλθη προκειμενου νά άαχο-
  ηθή μέ την έρευναν των συγ¬
  κεντρωθέντων ήδη στβιχείων ε¬
  πί δΰο βιβμηχανικών είδϋν, μαλ¬
  λίνων καί μβτάς'ης.
  — Ή καλλιέργεια τής καννά-
  βεως.
  Τό υπουργείον Γεωργίβ<ς απε¬ φάσισε έπω; διατεθοΰν 5.000 στρέμ ματα δημοσίων καί κοινοτικών έκτάσεων διά την καλλιέργειαν καννάβεω;. Σχετική προπαγάν- δα θά γίνιι μεταζυ των άγρο- τών... —Αί οδοί Χανίων. Είς τον εργολάβον Χανίων κ. Α. Τσικνόπουλον κατεκυρώθη υ¬ πό τού Δήμου Χανίων ή έργα- σία τής έπιβκευής διαφόρων όδών τής έσωτερική; καί εξωτερικάς "*>■
  λεως Χανίων αϊτινβς τελευταίω;
  είχον καταστή άδιάβατοι.
  — Ό έρανος υπέρ τού έρυ-
  θροΰ σταυροΰ.
  Κατά τόν δΐίνεργπίεντα τ* πα¬
  ρελθόν Σάββατον έρανον ύπϊο
  τού έρυθροΰ βταυροΰ έν τή πβλβι
  Χανίων βίβεπράχθησαν 10.235.90
  δρκχμαί.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούται δτι ήρχιββν ή
  πώλησις δενδρυλλίων μέ τας κβ-
  κανονισμενας τιμάς έκ τοΰ 'Α-
  γροκηπίου τής Ύπηρεσία; μ«ς
  (Κατσαμπά), καί παρακαλβύνται
  οί θέλοντες να άγορασωσιν να ά-
  πευθύνωνται είς αΰτό άπ' βΰ·
  θείας.
  ' Ηράκλειον τή 1 Ν)βρίβυ 19^7.
  (Έκ τής Γεωργικής Ύπηρβσίοςς
  Ηρακλείου).
  Σόηωΐ/ Ώρωμαζικόζ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτΐτης
  11 Νοεμβριού 1937
  120 Ώρα
  ΞΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΣ
  ΑΝΕΜΙΧΘΗ ΕΙΣ ΤΑΕΣ0ΤΕΡ1ΚΑΜΑΣ
  Η ΕΛΛΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΡΑΤΟΣ
  ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ
  ΔΝΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός
  κ. Μεταξάς ετόνισε σήμερον είς λόγον
  αυτού σχετικόν μέ την έξωτερικήν θέσιν
  τής χώρας ότι ούδεμία ξένη δύναμις
  άναμιγνύεται είς τα έσωτερικά μας.
  Ή Ελλάς, προσέθεσεν ό κ. Μετα¬
  ξάς, αποτελεί κράτος ρυθμϊζον τα έσω¬
  τερικά τού μέ απόλυτον ανεξαρτησίαν.
  Αί ανωτέρω δηλώσεις τοΰ' κ. πρωθυ-
  πουργοΰ κρίνονται ώς απάντησις είς δι-
  ασπειρομένας τελευταίως άσυστάτους
  φήμας, περί άναμίξεως δήθεν ξένων δυ·
  νάμεων είς τα έσωτερικά τής Ελλά¬
  δος.
  Η
  ΕΙΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛ. ΤΟΝΝΟΥΣ
  Η ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατ' ανακοίνωσιν
  τοΰ Ύπουργοΰ τής Γεωργίας κ. Κυ¬
  ριακού ή έλαιοπαραγωγή έν τώ συνόλω
  της θά ανέλθη είς 1 ίίΟ.ΟΟΟ τόν-
  νους.
  Αναφορικώς μέ την τιμήν λιανικώς
  πωλήσεως τού ελαίου, ό κ. Κυριακός
  εβεβαίωσεν ότι τούτο θά δοθή είς την
  κατανάλωσιν είς την τιμήν των σαράν-
  τα δραχμ.ών κατ' οκάν.
  ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ ΕΚ ΡΩΜΗΣ
  ΟΤΙ Ο ΜΠΡΟΥΝΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΕΞΗΦΑΝΙΣΘΗ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Ή τηλεγραφηθεϊσα
  προχθές πληροφορίαι ότι ό υιός τοΰ
  Μουσολίνι Μπρούνο συνελήφθη αίχμά
  λωτος η εξηφανίσθη έν Ισπανία, διε-
  ψεύσθη σήμερον υπό τοΰ πρακτορείου
  Στέφανι. Κατά τα βεβαιούμ.ενα έκ Ρώ-
  μης ό υιός τού Μουσολίνι ευρίσκεται
  έν ζωή, προτίθεται δέ νά συνεχίση την
  δράσιν τού υπέρ τής Ιταλίας.
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΤΕΩΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ
  ΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Αονοίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ό τέως Πρωθυπουργός τής
  έργατικής καί μετέπειτα τής κυβερνήσε¬
  ως έθνικής ένότητος Ράμσεϋ Μακντό-
  ναλντ απέθανεν. Ό θάνατος τοΰ Μακν-
  τόναλντ ..επήλθεν ένώ ούτος έταξίδευεν
  επί ύπ&ρωκεανβίου είς 'Λμερικήν.
  Σ.Σ. Ό Ίάκωβο; Ράμσεϋ Μακντόναλντ εγεννή¬
  θη αίς τό χωρίον Λοβσιμάουθ τής Σκωτίας τό 1866
  έκ γονεων μικρογεωργών. Κατ' αρχάς διετέλεσε δι-
  ύάσχαλβς, άργοτερα δέ επεδόθη εί; την δημοσιο¬
  γραφίαν. Τό 1904 εγένετο μελος τοΰ ανεξαρτήτου
  έργατικοϋ κόμματος. Έταξίδευβεν είς τόν Κανα-
  δάν κα'ι είς Ηνωμένας Πολιτείας πρός μελετην των
  κοινωνικήν καί πολιτικών συνθηκών. Έπίσης επε¬
  σκέφθη την νοτιον 'Αφρικήν, την Αυστραλιαν, την
  Νέαν Ζηλανδίαν καί τάς Ίνόίας οπου συνεπλήρω¬
  σε γ,τάς μελέτας τού. 'Επρωτοστατησεν είς την κοι
  νββουλευτικοποΐησιν τού έργατικοϋ κόμματος τοϋ
  έποίου εξελέγη γενικός γραμματεύς καί αργότερον
  άρχηγός. Τό 1916 εξελέγη ββυλευτής εργατικάς έν
  τή έπαρχία τοΰ Λέστερ. Πρωθυπουργός εγένετο τό
  192* καί είτα τό 1929 τη συμπράξει των φιλελεύθε¬
  ρον. Αργότερον εσχημάτισε την εθνικήν κυβέρνη¬
  σιν «ποαχιαθείς τοϋ έργατικοϋ κόμματος. Συνέγρα-
  ψε πλείστα οσα κοινωνικά έργα.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΥΡΑΤ ΑΝΕΤΕΘΗ
  Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΟΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝοεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ τού έξωτερικού είς τόν υπουργόν
  των εξωτερικών τοΰ Ράϊχ κ. Νόϋρατ
  ανετέθη ό προσεταιρισμός των κρατών
  τα όποία θά συμπληρώσουν τό μέτωπον
  τού τριμεροΰς συμφώνου.
  Τεράστιαι αι καταστροφαί
  έκ της νεροποντής εις την Μεσσαράν.
  Άνακοινώσεις τοΰ κ. Νομάρχου.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου κ.
  Ανδρέας Μάρκελλος περιώδευσεν
  ώς γνωστόν προχθές τα πληγέν-
  τα έκ τής προχθεσ-.νής άγρίας νε-
  ροΓ.ονχ-ΐ,ζ διαμερίσματα τής Μεσσα¬
  ράς προκειμένου νά σχηματίση,
  ιδίαν αντίληψιν περί τής εκτά¬
  σεως των έπενεχθεισών καταστρο-
  φών είς τα διάφορα χωρία. Σχε¬
  τικώς ομιλών χθές πρός τού; Ιπ:-
  σκεφθέντας αυτόν συντάκτα; των
  τοπικών εφημερίδων, συνώψισεν
  ώς εξής τάς έκ τής περιοδείας
  ταύτης εντυπώσεις τού τάς οποίας
  καί χαρακτηρίζει άλγεινάς.
  Αί έντυπώσεις μου έκ τής
  χθεσινής μου επισκέψεως είς
  τα σοβαρώτερα μέρη τής προ-
  χθεσινής θεομηνίας είναι άλ-
  γειναί. Διότι πραγματικώς ή
  καταστροφή καί αί ζημίαι εί¬
  ναι πολύ περισσότεραι άπό δ-
  σας έφανταζόμην. Καί τό σο¬
  βαρώτερον είνε δτι έγκλείουν
  κινδύνους μελλοντικούς οΐτι¬
  νες διά νά άντικρυσθώσιν έ-
  χουν ανάγκην μεγίστων δα-
  πανών είς τάςόποίαςάσφαλώς
  ή δυναμικότης των κατοίκων
  όσονδήποτε καί άν βοηθηθοΰν,
  όσονδήποτε καί άν έπικουρη-
  θοϋν παρά τού κράτους δέν
  δύναται νά ανταποκριθή. Δι¬
  ότι τό κακόν προήλθεν έκ τής
  μεταβολής τής κοίτης των χει-
  μάρρων των τροφοδοτουμέ-
  νων έκ των ύπερκειμένων ό-
  ροσειρών, των οποίων ή νέα
  κοίτη προσέβαλε τάς κωμοπό-
  λεις σχεδόν είς τό κέντρον
  των.
  Ούτω τό χωρίον Άμπελοϋ-
  ζος ήλλαξε σχεδόν δψιν, καί
  δυσκόλως δύναται κανείς νά
  άνεύρη τα ϊχνη τής προηγου¬
  μένης αύτοϋ μορφής.
  Είς την Πόμπηαν έσχηματί-
  σθησαν δύο κοϊται έντός τής
  κωμοπόλεως των οποίων αί
  φθαρταί ύλαι άνεβίβασαν την
  στάθμην των όδών άπό ίλύν
  καί όγκολίθους κατά τέσσαρα |
  περίπου μέτρα. ώς περίπου|
  καί κατά την πλημμύραν τοΰ
  Ηρακλείου είς την Κιζίλ Τάμ-1
  πηαν. Τουτο μάς έπιτρέπει
  νά συγκρίνωμεν πόσον εχουν
  άδικον πάντες οί μεμψίμοιροι
  οΐτινες άπέδοσαν την αιτίαν
  τής συμφοράς έν Ηρακλείω
  μόνον καί μόνον είς τό υπό
  εκτέλεσιν γυμναστήριον.
  Είς τό χωρίον Πλάτανος
  κατεκλύσθησαν δλαι αί οικίαι
  διότι τό προστατευτικόν φράγ
  μα τό οποίον ύπήρχε πρός
  προστασίαν τοΰ χωρίου, έστά-
  θη αδύνατον νά άνθέξη είς
  την όρμητικότητα καί είς την
  ποσότητα τού ύδατος καί ε¬
  ξηφανίσθη όλοτελώς ίσοπεδω-
  θέν μέ την λοιπήν έκτασιν.
  Τοιαύτη υπήρξεν ή όρμητικό
  της τής ροής ώστε είς μίαν
  μεγίστην έκτασιν παρά τό αύ
  τό χωρίον, νά έξαφανισθώσιν
  παντελώς πάσαι αί όροθεσί-
  αι των ίδιοκτησιών, ώστε νά
  καθίστατφ σήμερον άδύνατος
  ή ανεύρεσις τούτων.
  Αί καταστροφαί άπό από¬
  ψεως γεωργικής είναι έξ ΐσου
  μεγάλαι άλλ' ούχι απολύτως
  άνεπανόρθωτοι. Διότι άν έ-
  ξαιρέστ] κανε'ις τα άγροκτήμα-
  τα άτινα ύπερεκαλύφθησαν υ¬
  πό των ογκολίθων καί τής αμ
  μου τα λοιπά έχουσιν πως
  νά ώψεληθώσιν έκ τού έπι-
  καθήσαντος πολτοΰ.
  Έλάιόκαρπος έχάθη βεβαί¬
  ως δσος ευρίσκετο κατά γής
  πρό δύο ημερών.Πτώσις έκ των
  δένδρων δέν υπερέβη τα 20ο)ο.
  Σπορά εΐχε γίνει είς τα όρει-
  νά μόνον τμήματα δπου θά
  επαναληφθή χορηγουμένου είς
  τοΰς καλλιεργητάς νέου σπό-
  ρου, συμφώνως πρός τάς δο¬
  θείσας όδηγίας τοθ κ. Διευθυν¬
  τού τοϋ ενταύθα ύποκαταστή-
  ματος τής Άγροτικής Τραπέ¬
  ζης, δστις έσχε την καλωσύ¬
  νην καί τό ενδιαφέρον νά πε¬
  ριέλθη αυτοπροσώπως μετά
  των τεχνικών συμβούλων τής
  Τραπέζης τάς πληγείσας πε¬
  ριφερείας.
  Περισσοτέρας ζημίας ύπέ-
  στησαν αί συγκοινωνίαι. Τό
  τμήμα τής κυρίας άρτηρίας ά¬
  πό Άγίων Δέκα είς Τυμπάκι
  είς πλείστα δσα σημεΐα αυτού
  είνε άδιάβατον καί είς άλλα
  απώλεσε την μορφήν αυτού.
  Έδώσαμεν τάς δεοϋσας κα-
  τευθύνσεις είς τάς τοπικάς
  αρχάς περί προσωρινών μέ-
  τρων αμύνης καί περιθάλψε¬
  ως των άπόρων πλημμυροπα-
  θών. Ύπεσχέθημεν ανάλογον
  έπικουρίαν την όποιαν έντός
  των ημερών εύελπιστοθμεν
  νά ήμεθα είς θέσιν νά άπο-
  στείλωμεν είς αύτάς. Άπε-
  στείλαμεν μηχονικούς πρός ε¬
  πίβλεψιν των προσωρινών ερ¬
  γασιών μέ την εντολήν νά
  μελετήσουν καί λεπτομερέστε-
  ρον τα ζητήματα ταυτα καί
  είσηγηθώσιν αναλόγως.
  Είμεθα πεπεισμένοι, κατέ¬
  ληξεν ά κ. Νομάρχης, δτι ή
  κυβέρνησις, μετά συγκινήσε-
  ως πληροφορηθεΐσα την νέαν
  δεινοπάθειαν τού νομοΰ, θά
  καταβάλη -ηαααν προσπάθει¬
  αν διά την ανακούφισιν των
  πληγέντων.
  Δέν απηγορεύθη ή έξαγωγή έλαιων
  παρεσκευασμένων διά ποτάσσης.
  Διά νεωτέρας έπεξηγηματι-
  κής τηλεγραψικής έγκυκλίου
  τού ύπουργείου Γεωργίας σχε¬
  τικώς μέ την εξαγωγήν ελαι¬
  ών διαβιβασθεΐσης αρμοδίως,
  καθίσταται γνωστόν δτι ουδό¬
  λως, διά προηγούμενον δια-
  ταγών, άπαγορεύεται ή έξα-
  γωγή είς τό εξωτερικόν βρω-
  σίμων ελαιών παρεσκευασμέ¬
  νων διά ποτάσσης, άρκεΐ αυ¬
  ται νά μή Γφέρουν κατάδηλα
  ϊχνη άλκαλίων (ποτάσσης) καί
  νά είνε δεδηλωμένος ό τρόπος
  ούτος τής παρασκευής των.
  Περαιτέρω τό τηλεγράφημα
  άναφέρει δτι διά την εξέτα¬
  σιν τής ποιότητος των έξαγο-
  μένων είς τό εξωτερικόν βρω-
  σίμων ελαιών δέν άπαιτεΐται
  χημική ανάλυσις. Αντιθέτως
  άρκεΐ διά την εξέτασιν τής
  ποιότητος των ή έμπειρία των
  μελών τής έπιτροπής ποιοτι-
  κοΰ έλέγχου, των οποίων νά
  πρυτανεύη ή γνώμη.
  Έφ' δσον αί πρός εξαγω¬
  γήν τιοσότητες ελαιών παρου-
  σιάζουν άναμίξεις ποιοτήτων
  μεταξύ των οποίων πρριλαμ-
  βάνονται καί τοιαΠται ζημιοΰ-
  σαι την ποιότητα ολοκλήρου
  τής άποστολής, δέον αί έπι-
  τροπαί ποιοτικοΰ έλέγχου, νά
  άπαγορεύουν την εξαγωγήν
  ολοκλήρου τής άποστολής ταύ¬
  της, πρός αποφυγήν δυσφημή-
  σεως τοΰ προίόντος είς την
  κατανάλωσιν τοΰ έξι -τερικοθ.
  ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ
  Έπιτροπή παραγωγών συν-
  οδευομένων καί υπό προϊστα-
  μένων ενδιαφερομένων όργα-
  νώσεων, επεσκέφθη χθές την
  μεσημβρίαν τόν κ. Νομάρχην
  καί εισηγηθή την λήψιν μέτρων
  διά την μεταξύ αυτών καί των
  αρμοδίων ύπαλλήλων είσπρά-
  ξεως των τοπικών φόρων, κα¬
  τά την εισαγωγήν των εγχω¬
  ρίων προϊόντων είς την πόλιν
  επίλυσιν των τυχόν άναφυο-
  μένων διαφόρων, άνευ της με¬
  σολαβήσεως όργανον τής Χω-
  ροφυλακής. Έπίσης παρεκά¬
  λεσε νά ληφθή μέριμνα ώστε
  νά μην έπιβαρύνωνται διά κα-
  ταθλιπτικών φορολογιών τα
  είσαγόμενα είς την πόλιν γε-
  ωργικά καί κτηνοτροφικά εί'-
  δη. Σχετικώς καί υπό τού Γε-
  ωργικοϋ Έπιμελητηρίου απε¬
  στάλη πρός τόν Δήμον Ηρα¬
  κλείου έγγραφον δι' ου δια-
  τυπώνεται ή παράκλησις νά
  δοθώσιν έν προκειμένω αί δέ-
  ουσαι οδηγίαι είς τα δργανα
  είσπράξεως των δημοτικών
  φόρων.
  ΜΕΤΕΟΡΟΑΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ό πιθανός καιρός σήμερον
  είνε έν γένει άστατος σχεδόν
  πανταχοΰ. Οί άνεμοι θάπνέουν
  άπό διαφόρων διευθύνσεων
  ώς μέτριοι. Ή θερμοκρασία
  θά σημειώση μικράν άνοδον.
  Θερμοκρασία τής χθές: 8ης
  ώρας 14,1, 14ης 20,8, ελα¬
  χίστη 11,7.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τί} άγορφ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προϊόντων εΤχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  Ρ'
  Υ'
  α'
  δρ. 22 50 23 -
  21.50 22.-
  21.
  14. -
  12
  10 50
  10 80
  10.-
  9-
  8.-
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΡΤΗ
  ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  Έπ' εύκαιρίςτ τής σημερινής
  τοπικής εορτής τοΰ Πολιούχου
  Άγίου Μηνδ άπαντα τα κα-
  ταστήματα θά παραμείνωσι
  κλειστά έφαρμοζομένων των
  διατάξεων περί Κυριακής άρ-
  γίας. Έκ παραλλήλου ταυ¬
  τα καθώς καί αί οικίαι θά
  σημαιοστολισθώσιν.
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΕΟΝ ΪΡΠΡΣΤΑΣΙΟΝ
  Τό υπουργείον Σιδηροδρό-
  μων εχορήγησεν είς τόν κ.
  Ί. Άνυφαντάκην κάτοικον
  Μοχοΰ Πεδιάδος άδειαν Ιδρύ¬
  σεως έλαιοτριβείου καί είς
  τούς Μ. καί Ε. Σμυρνάκην
  κατοίκους Παρτήρων Μονο¬
  φατσίου αδείας ιδρύσεως ά-
  λευρομύλου καΐ έλαιοτριβεί¬
  ου.
  ΔΩΡΕΑ
  Είς μνήμην τοΰ έκλιπόντος
  Μακεδονομάχου "Ιωάννου Νικ.
  Μαρή κατέθεσεν ό κ. Γεώργ.
  Ζουρίδης είς τό Ταμείον Μα-
  κεδονοηπειροτομάχων ζ δραχ.
  400 άντί στεφάνου,
  Χαρούπια » 280
  "Ελαια 5ο » ?5 50 29
  » κοινά » 25.-
  Σάηωνες.
  Λευκοί α' τιοιότητοΓ δρ. 23. -
  > β' > 21.-
  Πράσινοι α' ιιοιότ. » 21.50
  β' » · 19.—
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ 6.
  ε_ _ρ»^_ ___«»^. _ε^»_ _^ _ε_ __■
  Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΙΣ
  ΛΙΚΑΙΟΜΑΤΟΝ ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
  Πρός τοθς Νομάρχας καί
  τάς λοιπάς ένδισφρρομίνας
  αρχάς έκοινοποιήθησαν υπό
  τού ύπουργείου Έθν. Οίκονο-
  μίας οδηγίαι αφορώσαι τα τΓ)ς
  εκμισθώσεως δικαιωμάτων ε¬
  πί μεταλλείων.
  Η ΣΦΡΑΓΙΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΗΡΟιΝ
  Τό Ύφυπουργεΐον Άγορα-
  νομίας δι' έγκυκλίου τού πρός
  τάς Νομαρχίας παραγγέλλει
  νά έκδώσωσιν ούται τάς κα-
  ταλλήλους διαταγάς καί όδη¬
  γίας πρός τάς κατά τόπους
  αστυνομικάς αρχάς διά την
  καθ' άπασαν την έιΐικράτει-
  αν προσαγωγήν παρά των
  καταστηματαρχών κ.λ.π. των
  στατήρων αυτών πρός σφρά-
  γισιν.
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΘΕΡΡΗΤΡΥ
  Είς την πόλιν μας κατήλθεν
  άπό προχθές δι' ύπηρεσιακούς
  λόγους ό έπιθεωρητης Μέοης
  Έκπαιδεύοεως κ. Χριστόπου-
  λος.
  ΗΑΓΓΑΙΑΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΒΑΑΝΑΛΑΒΟΥΝ
  ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩΣΙ ΖΟΗΡΟΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΤΡΙΜΕΡΟΥΣ
  ΚΑΙ Η
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝοεμβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλεγρα-
  φηματα έκ ΙΙαρισέων αναφέρουν ότι τό¬
  σον ή "Αγγλία όσον καί ή Γαλλία έπεί·
  σθησαν περί τοΰ πολιτικοΰ χαρακτήρος
  τοΰ άντικομμουνιστικοΰ συμφώνου.
  Αέγεται ότι αί δύο αυται δυνάμεις
  από κοινού μετά τής * %.μερικ*ς, ήτις
  φαίνεται συμφωναΰσα διά τόν πολιτικόν
  χαρακτήρα τοΰ τριμεροΰς, Οά άναλά-
  βουν έντονον αντίδρασιν κατά πάσης ε¬
  πεκτάσεως τοΰ συμφώνου είς άλλα κρά-
  τη.
  ΟΙ Κ1Ν ΕΖ01 ΕΓΚΑΤΕΑΕΙΨΑΝ
  ΤΑ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΥ ΤΣΕΟΥ
  Η ΣΑΓΚΑΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤύΗ ΙΑΠΟΝΟΝ;
  ΛΘΙΙΝΑΙ ΙΟΝοεμβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τής
  "Απω ' Ανατολάς ότι ΐά Κινεζικά στρα-
  τεύματα πρό τής μεγάλης Ίαπωνικής
  πιέσεως έγκατέλειψαν σήμερον τα παρά
  τόν ποταμόν Σοΰ Ύσέου έρείσμα-τα αυ¬
  τών.
  Κατά τάς υπαρχούσας σχετικάς έκ
  Τόκιο πληροφορίας μβτά την εγκατά¬
  λειψιν τοΰ Σοΰ Τσέου ή Σαγγάη ούσι-
  αστικώς περιέρχεται είς την κυριαρχίαν
  τ<ον Ίαπώνων. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΤΗΛΛΑΞΕΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΛΟΣ εκ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝοεμβρίου (τοΰ άν ταποκριτοΰ^ μας).—Τηλεγράφημα έν. Λονδίνου αγγέλλει ότι ό Βασιλεύς τής Ελλάδος Γεώργιος αντήλλαξεν σήμε¬ ρον έκεΐ επίσκεψιν μετά ττ»ΰ αύτόθι εύ- ρισκομένου Ιϊασιλέως της Βουλγαρίας Ιεόριδος. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΩΙΙΑ ΑΘΙΙΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτού μας).—Πληροφορίαι ές Ί- σπανίας ]λέσω Ηαρισίιαν άναφέρουν ότι εσημειώθη σήμερον είς τα Ίσπανικά μέτωπα άεροπορική δράσις. Οί έθνικοί ίσχυρίζονται ότι είς λαβούσας χώραν ά- εροΐλαχίας κατέρριψαν άεροηλάνα των ερυθρών. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ Η ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝοεμβρίου (τοΰ άν ταποκριτού μας).—Νυκτερινά τηλί- γραφήματα έκ Βρυξελλών βεβαιούν ότι Α - Σπάακ Πέν κατώρθωσεν εισέτι νά ο κ. συμπληρώση τόν κατάλογον των ύπουρ- γών καί νά υποβάλη τούτον είς τόν Β*« σιλία πρός έγκρισιν. Η ΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΠΟΡΚΑΣ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΛΘΙΙΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας)—"Έκ τοΰ έξοιτερικοϋ αγγέλλεται ότι ή βάσις τής ΙΙΙαγιόρκα., την οποίαν κατέχουν οί έθνικοί ένισχύε- ται διαρκώς δι* όχυρώσεων καί πολε- μικοΰ ύλικοΰ. Ίταλικά άεροπλάνα κα- ταφθάνουν έκεί διαρκώς μέλλοντα νά ά* ποτελέσουν μέρος μεγάλου έναερίου στόλου όστις Οά χρησιμοποιηθή είς προ- σεχείς πολεμικάς έπιχειρήσεις. Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟΣ ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΟΟΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΦΡΙΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝοεμβρίου (τοΰ άν- ταποκριτού μας).—Ι4*τά τάς σημερι¬ νάς πληροφορίας έκτός τοΰ μεγάλου ά- εροπλανοφόρου «Κομμαντάντ Τέστ» καί άλλα πολεμικά πλοία τής Γαλλίας ανεχώρησαν διά τάς Άφρικανικάς α¬ κτάς.