95022

Αριθμός τεύχους

4713

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

13/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  βρίου (τοϋ «,[
  γρ*;ουν έχ ^
  ρ
  ς Ί »Γ.ϋ)νι«ί;
  .ιερόν τί τ.ψ
  έί ι*
  ίά την ί'γχ«ι.
  ή _*γγ«ΐ ««1
  την χυρΐϊ(»ΐ»ι|
  έμ βρίου
  λί
  ό
  τ«ν .^Η
  :Μ°
  _ΐϊ*Τ*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1-
  Αιγυπτου
  έτησια λίροι 3
  έό
  μρρΓις
  ίτηοια οολ.
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Τιμη
  •/(/τη φύλλον
  Λραχ 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  13
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1957
  Ι Ι'ΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΓ-ΙΛ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕνβΥΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ 1 ΓΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΟ.Μ. ΦΥΛΛΟΥ *713
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕΙΟΣΕΟΣ
  ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΖΟΗΣ
  Χθεσιναί έξ Αθηνών εί-
  δήσεις μας άναφέρουν ότι
  μερίμνη τής Κυβερνήσεως
  κατηρτίσθη μεγάλη έξ είδι-
  κών έπιτροπή διά νά μελε¬
  τήση την εξεύρεσιν τρόπου
  μειώσεως τοϋ κόστους τής
  ζωής. Ή είδησις είναι έξαι-
  ρετικά ευχάριστος. Καί ή ι-
  πλώς συγκρατιομός των τι-
  μών, άλλά αημαντική μείω-
  σίς των, ώστε νά ελαττωθή
  τό κόστος τής ζωή; των λαϊ-
  κών κυρίω; τάξεων. Καΐ φαί-
  νεται ότι ύπάρχει τρόπο;
  νά επιτευχθή τουτο έντός
  συντόμου χρονικοΰ διαστή-
  ματος. Ποίος είναι ό τρό-
  Οέα τού καταρτισμοΰ τής έ-]πβς οίύτος καί" ποία τα μέ-
  πιτροπής υπήρξεν έπιτυχής. Ι σα, δέν είναι άνάγκιι βέ-
  Ή δέ επίτευξις τοΰ σκοποΰ
  πού έπιδιώκεται διά τής συγ-
  κροτήσεως τής Έπιτροπής θ'
  αποτελέση εύτυχές γεγονός
  καί θά σημειώση σταθμόν
  νέας ζωής διά την χώραν
  καί τόν λαόν.
  Ή μείωσις τοΰ κόστους τής
  ζωής, δέν είναι βεβαία υπό¬
  θεσις εύκολος. Άλλ' όσον
  είναι δύσκολος, τόσον είναι
  καί σπουδαία καί άκόμη πε¬
  ρισσότερον είναι έπιβεβλη-
  μένη· Κα'ι φυσικά, άφοΰ
  είναι έπιβεβλημένη έκ τής
  άνάγκης των** πραγμάτων, ή
  σημερινή Κυβέρνησις δέν ή¬
  το δυνατόν παρά νά ανα¬
  λάβη σχετικήν προσπάθειαν.
  Διότι ή Κυβέρνησις δέν θέ¬
  λει νά περιορίζεται είς τα
  εΰκολα μόνον καί τα άνευ
  πολλοΰ κόπου κατορθωτά.
  Καί ύπάρχει ή πεποίθησις ό¬
  τι ή προσπαθεία θά επιτύχη.
  Ή άνάγκη τή; μειώσεως τοΰ
  κόστους τή; ζωής, δημιουρ-
  γεϊται όχι μόνον έξ οικονο¬
  μ ικώ ν λόγων άλλά καί έκ
  λόγων ύγείας, έκ λόγων έ-
  ξασφαλίσεως τοΰ μέλλοντας
  τής φυλής. Διότι, όπως κατ'
  επανάληψιν καί εί; τό πρό¬
  σφατον καί εί; τό απώτερον
  παρελθόν ετονίσαμεν, όπως
  διεπίστωσε προχθέ; άκόμη ό
  καθηγητής τής φυσιολογίας
  είς τό Πανεπιστήμιον κ.
  Δοντάς καί όπως ώμολόγη-
  σε καί ό κ. πρωβυπουργός
  είς σχετικόν λόγον τού, ή
  άκρίβεια τής ζωής καί ή πτω-
  χεία τής χώρας είναι ή αί-
  τία τοΰ ύποσιτισμοΰ τού λα¬
  οΰ. Καί ό ύποσιτιαμός απο¬
  τελεί τόν φοβερώτερον εχ¬
  θρόν τής ύγείας τοΰ λαοΰ,
  τόν μεγαλύτερον σύμμαχον
  τής φυματιώσεως, την πηγήν
  καί την αιτίαν τής τρομακτι-
  κής θνησιμότητος πού πα-
  ρατηρεΐται είς την χώραν
  μας. Καί φυσικά, διά νά ε¬
  πιτύχωμεν την έξυγίανσιν
  τής φυλής, οφείλομεν νά
  κτυπήσωμεν τό κακόν είς
  την ρίζαν τού: Άντί τοΰ
  ύποαιτισμοΰ νά δώσωμεν ά¬
  φθονον καί ύγιεινήν τρο¬
  φήν είς τόν λαόν μας. Καί
  διά νά επιτύχωμεν αυτόν
  τόν σκοπόν δύο μόνον τρό-
  ποι ύπάρχουν καθώς, πολΰ
  όρθά παρετήρησε καί ό άρ-
  χηγός τής Κυβερνήσεως κ.
  Μεταξάς: Ν' αύξήσωμεν την
  εθνικήν παραγωγήν καί νά
  μειώσωμεν τό κόστος των
  είδών διατροφής καί πρώ-
  τη; έν γένει άνάγκη;. Καί
  διά μέν την αύξησιν τής έ-
  θνικής παραγωγής, ή Κυβέρ¬
  νησις καταβάλλει καί τώρα
  καί κατέβαλλε καί μέχρι τού¬
  δε μίαν άξιόλογον προσπά¬
  θειαν καί επέτυχεν άρκετά
  σημαντικά καί εΰχάριστα ά-
  ποτελέσματα. Άφοΰ είναι
  γνωστόν ότι τόσον ή γεωργι·
  βαια νά τα υποδείξωμεν η¬
  μείς. Τα γνωρίζει ή Κυβέρ¬
  νησις. Άλλά καί άν δέν τα
  γνωρίζη θά τα εύρη άφοϋ α¬
  νέλαβε προσπάθειαν πρός τοΰ
  το. Ημείς μόνον έχομεν
  νά παρατηρήσωμεν, ότι δέν
  θά ήτο άσχημον πράγματι
  νά γίνη έ'νας έλεγχος επί
  των τιμών των προϊόντων
  των βιομηχανίαν έκείνων
  πού έδημιουργήθησαν καί
  ήνδρώθησκν καί άνεπτύχθη-
  σαν, χάρις είς τοΰς περιορι-
  σμούς των εισαγωγήν διαφό¬
  ρων είδών έκ ξένων χωρών
  κα'ι χάρις είς τούς προστατευ-
  τικούς δασμοΰς, ώς ύποδει-
  κνύει καί Άθηναΐκή συνά-
  δελφος. Διότι είς τάς τιμάς
  αύτάς ύπάρχει ϊσως άθέμι-
  τον κέρδος μ έ τό οποίον
  δέν είναι δίκαιον ουτε καί
  έθνικώς συμφέρον νά έπι-
  βαρύνεται ό Ελληνικάς λα-
  ός. Καί άκόμη, έχομεν νά
  είπωμεν ότι ή προσπαθεία
  μειώσεως τοΰ κόστους τής
  ζωής την οποίαν άναλαμβά-
  νε» -ή Κυβέρνησις, αποτε¬
  λεί την ώραιοτέραν εκδή¬
  λωσιν στοργής πρός τόν λα¬
  όν. Ή έττιτυχία δέ τής προ.
  σπαθείας αυτής θ' άποτελέ
  ση γεγονός τεραστίας έθνι-
  κής άξίας. Διότι θά δώση
  είς τόν λαόν τα μέσα νά ζή
  ση, νά τραφή καλώς καί ν
  άναπτυχθη καί σωματικώ;
  και διανοητικώ; καί νά κα¬
  ταστή ίκανός νά μεγαλουρ-
  γήση ώς εθνικόν σύνολον.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΩΗ
  ΛΑΤΚΓ-Σ
  ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΛΟΠΕΣ
  Είς μίαν γείτονα πόλιν εγινΐν
  άγρία συμπλον.ή διά λόγου; «έ
  ρωτι/ής άντιζηλίας».
  Κάποιος ηρώτησεν:
  —Μά ύπάρχει πράγματι ή άν
  τιζηλία αυτή καί είς τοιούτον βαθ
  μόν:
  Ό ά>/(·ρωπος δέν έπείθετο ουτε
  μέ την αγρίαν συμπλοκήν. 'ΉΟε
  λε καί πειστήρια... ψυχολογικά
  λ ΊΙ
  κή όσον καί ή βιομηχανική
  παραγωγή μας παρουσιάζει
  σημαντικήν αύξησιν κατά
  τα τελευταία έτη καί είς
  πλείστα ειδή όχι μόνον έξα-
  σφαλίζει την αύτάρκειαν τής
  χώρας, άλλά άφήνει καί πε-
  ρισσεύματα πρός εξαγωγήν,
  'ίΐς πρός δέ την τιμήν των
  είδών διατροφης, εφρόντι¬
  σε νά κτυπήση την αισχρο¬
  κέρδειαν κα'ι διά τοϋ ύφυ-
  πουργείου της Άγορανομί-
  ας επέτυχε τόν συγκρατη-
  μόν των τιμών άπό μεγα-
  λυτέρους ύψωμούς. Ήδη πρό-
  κειται νά «πιχειρηθη όχι ά-
  έδικαιολογεϊτο. ΊΙ ερωτι
  άντιζηλία έξέλιπεν ή σχεδόν
  Μόνον μερικοί, καθυστερημένο
  καί αύτοι, μαθηταί τοθ Γυμνασί
  ου, μπορεί άκόμη νά ΰφίσταντα
  τάς συνεπείας της. Οί μεγάλ
  κάθε άλλο παρά δημιουργυϋν σκη
  νά; καί μάλιστα συμπλοκάς, έ*
  αίτίας αυτή; καί μόνον.
  —Άλλά ποϊοι μεγάλοι άκρι
  »;:...
  Τό έρώτημα ετέθη άπό ε"να άν
  τιρρησίαν. Καί είχε καί αύτό
  τούς λόγου; τού έδώ, λόγους ά'
  δέν άπατώμεθα θετικούς.
  —Οί μεγάλοι, άγαπητοί μου
  εσυνέχισεν, μπορεϊ βεβαία νά μή
  είναι Όθέλλοι, άν καί οί πραγ
  ματικές Δυαδαιμόνες, άρχίζουν σι
  γά—σιγά νά μετροθνται εί; τί
  δάκτυλα. Ό ρόλος αύτά; Ιπαυσ;
  νά έχη δι'αύτού; περιεχόμενον.Έ'
  πάση περιπτώσει οί μεγάλοι αύ
  τοί άνήκουν εις τα ανωτέρα στρώ
  ματα. Ή άντιζηλία στό σαλόνι ε
  παυσε νά είνε καθ' αύτά έρωτικτ
  καί δταν άκόμη περιστρέφετα
  είς τα κυρίως...αϊτια καΐ αίτιατ
  της. Δέν έρωτατε δμως καί
  τα κατωτέρα στρώματα; Μπορε
  έκεΐ νά δουλεύη ψωμοτύρι άπ>
  τα πρω'ι έ'ως τό βράδυ. «Δουλεύει
  ίμως καί^ αϊσθημα. Ή γειτονι
  είνε γεμάτη άπό βάσανα καΐ βα
  σανάκια. Άλλά καί άπά άνθρώ
  πους οί έποίοι Ιπιμένουν χρόνι
  τώρα νά διεκδικοΰν τάς
  ών. Νομίζετε δτι ό ναύτης καί
  λιμενεργάτ//; πού Ιμαχαιρώθη-
  αν είναι μόνον τύποι, Είναι κά-
  περισσότερον. Άντιπρίσωπεύ-
  υν χαρακτηριστικώς καϊ γενικώς
  ή διαβόητη «πλέμπα»: Ή έρω-
  ική άντιζηλία της είνε κάτι τό
  ώνιο.
  — Νομίζεις έν τούτοις, παρετή-
  ησεν ενας τρίτο;, ότι ή άντιζη-
  ία αυτή είνε καθ' αύτά έρωτική
  απλώς συμφεροντολογική κΐϊ
  άλιστα μέ τόν οικονομικόν π«-
  ά λύ
  άγοντα
  καί καλύτε-
  >ν είς την καθ' ολου δρασιν της:
  Ό άντιρρησίας παρεοέχθη έδώ
  ερικές τέτοιες έξαιρέσεις: Τα ά-
  ιοτζροί καί κατωτέρα στρώματα
  σοπεδώνονται πολλες φορές είς τα
  ,ιιφεροντολογ'.κά πεοία. Δέν άπέ-
  ρο^τν·) ομο>ς ολ(ος διόλου την δ-
  αρξ'.ν άληθινής αϊσθηματολογί-
  ς. Ό λα4; είς τό βάθος τού κα-
  Ή
  οπιος
  ήν νομίζουν μερικοί. Κρύοει κα-
  μούς καί πάθη μέ την σφραγί-
  α πού τα ηθέλησε ή αίωνία άν-
  ρωπότης λαμοανομένη ώς φύσις
  αί ψυχή οίκουμενική. Ή έρω-
  ική άντιζηλία πού ξεσπαθώνει
  ςαφνα άκράτητη, είνε μιά άδρή
  κδήλωσι τής αίωνιότητος αύ-
  ;χει ουνατότητες περίεργες
  υχή τού δέν είνε στέρφα,
  Διά τόν Ελληνικόν λαάν είδ'-
  ώτερα, ό οποίος υπήρξε καί αΰ-
  ός, έστω καί διά λόγους κλι-
  χατολογικούς, ζωηρός ν.αί θερμός,
  πως οί άλλοι, λατινικοί λα-
  ί, μπορεϊ νά εΐπωθή καί τοΰ-
  ο: "Οτι εκδηλωνόμενος μέ τόν
  ρότιον τού, αποτελεί κάτι τό...
  νθαρρυντικόν.
  Ό Ρισπέν γράφοντα; τα «Ί-
  σπανικά παραμύθια» έκοηλώνει
  μέ αύτά τα έλαττώματα καί τίς
  άρετές τοΰ ΊσπανοΟ Συμ,3αίνει
  ίμως μέσα ακριβώς είς τα έλατ-
  τώματχ νά βρίσκν) κχν»ΐ; τί; %■
  ρετές! Τα ίδιο νομίζω αυμ^ίί-
  καί έδώ διά νά συμπληρώσω
  μέ Ινα είδος έπιμυθίου τούς προ-
  ,αλήσαντας: Ό Ρωμηό;, κατορθώ-
  νει νά παρουσιάζεται άγνός καί
  άτόφιος καί εις αύτό άκόμη τό
  αστυνομικόν δελτίον. Χειροδικεί
  '.. χ. διότι τάν ένέπνευσαν κάποιο
  δευτερόλεπτον δυό στΐχοι τοϋ
  δημοτικοΰ τραγουδιοΰ ή Ινα; κα·
  ός ερωτικάς όπως τόν ήσθάνον-
  οί πρόγονοί τού. Είνε δηλ.
  μάλλον παράδοσις παρά εξέλιξις.
  Καί αύτά λογίζεται προτέρημα
  καί άρετή, προκειμένου τουλά¬
  χιστον νά σταθή ψηλά σ' άλ-
  λε; γενικώτερες ή πειά κοινωνι-
  κές χειρονομίες καί εννοιες.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΟΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ
  Πάει καί ό εϋκάλυιιτος τής
  Πλατείας Ελευθερίου Βενι¬
  ζέλου. Χθές τύ πρωΐ έ'να ου-
  νεργεϊο έργατών τού Δήμου
  τόν άπεγΰμνωσεν άπό τούς
  κλάδους καί την πράσινην
  στολήν τής φυλλωσιδς τού
  Καΐ κατόπιν τό τσεκοΰρι τοΰ
  ΰλοτόμου, άπέκοψε καί τόν
  κορμόν. Τό πτωχόν δένδρον
  τιού έτίναζε την ϋπερηφανη
  κορμοστασιά τού πρός τόν ου¬
  ρανόν καί ήγωνίζετο νά ϋψω-
  θρ πάνω άπό τίς στέγες των
  εάν έλυσσοΰσαν καί άν ήσαν |
  είς θέσιν νά κινηθοΰν οί μαρ
  μάρινοι λέοντες, δέν θά έπε-
  τίθεντο βεβαία εναντίον ενός
  πτωχοΰ δένδρου, όμοιοπαθοΰς
  έν τή δίψη Θ' άνεζήτουν έκεί-
  νους πού τούς κατεδίκασαν είς
  τό φοβερόν μαρτύριον τής δί-
  ψας διά νά δροσισθοϋν μέ τό
  αίμά των. Καί φοβοθμαι δτι
  δέν θά έμενεν άνθρωπος, άνα-
  μιχθείς είς τα τής πόλεως άπό
  μιας τεσσαρακονταετίας, ζών.
  Διότι δλοι έχουν τό μέρος των
  είς την ευθύνην διά την λει-
  ψοδρίαν. ' Ισως μάλιστα δέν
  θά διέφεογεν ουδείς πολίτης
  τής όργη"ς των θηρίων. Διότι
  ποίος λίγο ποίος πολύ δλοι
  μας φταΐμε διά τα καταντή-
  ματα τοϋ Κάστρου μας. Καί
  ό μόνος πού θά έμενεν είς
  την πόλιν μας θά ήτο ό εύκά-
  λυπτος. Άλλ' είπομεν: Ό δυ-
  στυχής εϋκάλυπτος άφοϋ έ¬
  μεινεν επί τόσα έχη θλιμμέ-
  νος μετά την καρατόμησιν τοΰ
  μεγάλου πλατάνου πού ήταν
  άλλοτε δίπλα τού καί ποΰ μο-
  νάχα ό θρϋλος τού σώζεται
  πλέον, θρϋλος συνδεδεμένος
  μέ τάς θυσίας καί τάς έπανα-
  στάσεις τής Κρήτης, έπεσε
  τώρα ΘΟμα τής αίσθητικής
  Καί τώρα πλέον άνήκει είς τό
  παρελθόν, είς αύτό τό άβυσ-
  σαλέον νεκροταφείον πού πε-
  ριβάλλει μέ τούς πέπλους τής
  λήθης δσα παραδίδονται είς
  τοΰς κόλπους τού. Δέν είναι
  ομως μονάχα ό εύκάλυπτος ΘΟ
  μα τής αϊσθητικής. Είναι καί
  τόσα άλλα. Τα πουλιά, ποΰ
  έφώληαζαν έκατοντάδες όλό-
  κληρες είς τούς κλάδους τού,
  κάτω άπό την πυκνή φυλλωσ-
  σιά τού, κι' έστηναν έκεΐ τό
  τρελλό πανηγΰρι των κάθε
  βράδυ κι' έπλεκαν τα εΐδύλ-
  λιά των μέ τιττιβισμούς πού έ-
  φθαναν σάν έρωτική συναυ-
  λΐα, είς τα αύτιά των κουρα-
  ομένων συμπολιτών πού εκά¬
  θιζαν κάτω άπό τόν εύκάλυ-
  πτο νά ξαποστάσουν άπό τό
  μόχθο τής ζωής. Τώρα τ' ά-
  θώα πουλάκια, πού γιά νά τα
  προστατεΰσωμε πρό έτών άπό
  ίνα δρνεο πού έ'πεφτε κά
  θε βράδυ στόν εϋκάλυπτο
  καί τα σπάραζε, έπιτρέψα-
  με καί μέσα στήν πόλι
  γιά την ειδικήν αυτήν πε¬
  ρίπτωσιν τό κυνήγι άκόμα
  ουζητεϊται άν έσκοτώθη τό
  δρνεο, πού πολλοί λένε δτι ή¬
  ταν μιά άθώα κουκουβάγια,
  μέ κου ντέ ρουά ώς (σχυρίσθη
  ό κυνηγός, ή μ' άλλο τρόπο
  —θά μείνουν χωρΐς στέγη, χω-
  ρίς φωληά. Θά σκορπισθοΰν
  έδώ κι' έκεΐ, πρόσφυγες θλιβε
  ροΙ.Είδύλλια θά τερματισθοΰν,
  άγάπες θά χαλάσουν, ζευ-
  γάρια θά ξεταιριασθοΰν. Λυ-
  ποΰμαι τα πουλιά αϋτά, πού
  είναι ώσάν κι' έμάς θόματα
  τής αίσθητικής. Είναι κι' αύ
  τα ξερριζωμένα. Έξερριζώθη
  κε ό εύκάλυπτος, κι' έξερριζώ
  θηκαν κι' αϋτά άπ' τίς φω
  ληές των κι' εχασαν τίς ά
  γαπες των. Καί χθές τό βρά¬
  δυ, ακούσθηκε είς την πλατεΐα
  Βενιζέλου τό ϋστερνό τιττίβι-
  σμά των. Άλλά δέν εμοιαζε
  μ' έρωτική ύμνωδία δπως πρΐν.
  Ήταν σπαρακτικός θρήνος,
  ποϋ έμοισζε ώσάν λυγμικό ξέ
  ατχααμα γιά τό χαμό τής ήσυ-
  χης φωληάς καί τής άγάπης
  ΤΑ 1ΙΕΘΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ
  Ομιλών κατά την τελευ¬
  ταίαν είς τάς Πάτρας μετά¬
  βασιν τού ό άρχηγός τής κυ¬
  βερνήσεως κ. Μεταξάς επί
  τής έξωτερικής πολιτικής
  τού, έκαμε μίαν ευχάριστον
  διακήρυξιν. Ή Ελλάς εΐπε,
  δέν θά επιχείρησις ποτέ
  καμμίαν τυχοδιωκτικήν πε¬
  ριπέτειαν, θά παραμείνη δέ
  μακράν των διενέξεων των
  μεγάλων Κρατών τής Εΰρώ-
  πης, προ^ηλωμένη είς τό ίδε-
  ώδες τής ειρήνη; τό οποίον
  καί ΰπηρετεί μετά των Βαλ¬
  κανικών συμμάχων της. Καί
  ή διακήρυξι; αυτή ηκούσθη
  μέ πραγματικήν ευχαρίστη¬
  σιν καί μ έ αΐοθημα βαθείας
  ανακουφίσεως, άπό τόν ελ¬
  ληνικόν λαόν. Διότι πανελ-
  λήνιος είναι ό πόθος νά δι-
  αφυλάξωμεν οχι μόνον την
  άκεραιότητα άλλά καί την
  ειρήνην τής χώρας μας.
  Ή Έλλάς,δοκιμασθεΐσα ά¬
  πό είκοσαετείς πολέμους καί
  βαρύτατα πληγεΐσα, έχει α¬
  νάγκην μακράς, άδιαταρά-
  κτου είρηνικής ζωής διά νά
  κατορθώση νά έπουλώση τα
  τραύματά της,ν'άναρρώση, ν'
  άνααυνταχθή κα'ι νά δημι¬
  ουργήση τόν νέον εθνικόν
  της πολιτισμόν. ΔΓ αύτό καί
  χωρίς νά παραλείπη νά φρον¬
  τίζη διά την οργάνωσιν τής
  έθνικής της αμύνης, δέν έ-
  πιθυμεΐ καί ν' άναμιγνύεται
  είς τάς διενέξεις .των άλ-
  Χων, άφοΰ γνωρίζει οτΓή α¬
  νάμιξις της θά την παρασύ¬
  ρη μοιραίως εί; την οίνην
  πού θά δημιουργήση ή τρι-
  κυμία τοΰ πολέμου.
  Ή διακήρυξις δέ αύτη τοΰ
  κ. Πρωθυπουργοΰ ήλθεν είς
  την κατάλληλον όντως στιγ¬
  μήν. Διότι ή περίοδος την ο¬
  ποίαν διερχόμεθα χαρακτη-
  ρίζεται κυρίως άπό τόν πυ·
  ρετόν τοΰ πολέμου ι πού έχει
  καταλάβη όλους τούς ίσχυ-
  ρούς τή; γή; καί άπό τάς
  ίλιγγιώδεις παρασκευάς διά
  την αντιμετώπισιν τής λαί-
  λαπο; η όποία θά αναπηδή¬
  ση άπό την σύγκρουσιν των
  άνταγωνιζομένων μεγάλων
  Δυνάμεων τοΰ κόσμου.
  "Ηδη, μάλιστα, μετά την
  άρνητικήν απάντησιν τή; Ι¬
  απωνίαν εί; τάς προτάσεις
  τή; συνδυασκέψεως των Βρυ-
  ξελλών διά την Κ ίνα ν καί
  μετά τάς τελευταίας εντό¬
  νους διπλωματικάς ζυμώαει;
  καί τάς άλλα τεραστίας εκτά¬
  σεως καί σημασίας διεθνή
  γεγονότα, οί κίνδυνοι τοΰ
  πολέμου κατέστησαν κατά
  πολύ μεγχλύτεροι καί άμε-
  σοι, άπό δσον ύπετίθετο. Καί
  τίποτε δέν άποκλείει νά ε¬
  πέλθη τό τέλος τής ειρήνη;
  πολύ αυντομώτερον άπό ότι
  έπίστευον καί οί πλέον ά-
  παισιόδοξοι. "£πρεπε λοιπόν
  είς αυτήν την κρίσιμον καί
  αποφασιστικήν στιγμήν όχι
  μόνον νά έτοιμάση την πο¬
  λεμικήν τη; άμυναν καί ή
  χώρα μας— πράγμα πού κά¬
  μνει έξ ολοκλήρου ή σημε¬
  ρινή Κυβέρνησις. Άλλά καί
  νά καθορίση σαφώ; την θέσιν
  της. Καί αΰτό έπραξεν ό κ.
  Πρωθυπουργόν διά τοΰ λόγου
  τού είς τάς Πάτρας. Έτοπο-
  θέτησε την πολιτικήν τή; κυ-
  βερνησεώς τού καί την θέ¬
  σιν τή; Ελλάδος είς τό
  πλούσιον τή; ειρήνη;· Καί
  διεκήρυξεν ότι έπιθυμία καί
  απόφασις τής Ελλάδος είναι
  ν' άντιστή είς την πολεμι¬
  κήν λαίλαπα καί νά υπερα¬
  σπίση όχι μόνον την ανε¬
  ξαρτησίαν της άλλά καί την
  ειρήνην. Καί αυτή ή πρω-
  θυπουργική διακήρυξις υπέρ
  τής είρήνης, άνταποκρίνεται
  έξ ολοκλήρου είς τα αΐοθή-
  ματα καί τούς πόθους τοδ
  Έλληνικοΰ λαοΰ.
  νον. Προχώρει καί είς έ'ργα
  καί συνήθως μάλιστα μέ άρ-
  κετήν ταχύτητα
  γύρω οίκοδομών, έπεσε καί
  αύτό ΘΟμα τής νεωτέρας αί¬
  σθητικής. Παρεδόθη βορά
  των λεόντων τής κρήνης τοΰ
  Μοροζίνη. Άλλ' άς μην νομι-
  σθή δτι οί λέοντες αύτοι, έ-
  λύσσαξαν άπό την δίψαν είς
  την όποιαν τούς κατεδίκασεν
  ή έλλειψις ύδατος κατά τα
  τελευταία έ'τη καί κατεσπά-
  ραξαν τόν εύκάλυπτον πού
  τούς έσκίαζεν κατά τάς προ-
  μεσημβρινάς τουλάχιστον ώ¬
  ρας. Κάθε άλλο. Τα άκακα
  θηρία, άπολιθωμένα, δέν έκι-
  νήθησαν άπό την θέσιν των.
  Παρηκολούθησαν μάλιστα την
  καρατόμησιν τοϋ δυστυχοϋς
  δένδρου μέ τα άκίνητα, σβυ
  σμένα καί γεμάτα άπό σα-
  λιγκάρια μάτια των, μέ
  συμπάθειαν καί πόνον. "Ισως
  διότι άντελήφθησαν δτι κσί ό
  εύκάλυπτος ήρχισε νά £,χραί-
  νεται άπό δίψαν καΐ δι' αύτό
  τόν έξερρίζωσαν. "Άλλωστε
  των.
  Μ.—
  Αί καταστροφαί.
  Αί άνακοινώσεις είς τάς ό
  ποίας προέβη ό κ. Νομάρχης
  προχθές μετά την επάνοδον
  τού έκ Μεσσαράς, έδοσαν ά-
  νάγλυψον την είκόνα τής συμ¬
  φοράς καί των καταστροφών
  τοϋ ώραίου αύτοΟ κάμπου έκ
  τής τελευταίας νεροποντής.
  Πιστεύομεν δέ δτι ή έπίσημος
  αυτή διαπίστωσις τής εκτάσε¬
  ως τής καταστροφής θ' απο¬
  τελέση καί την καλυτέραν έγ
  γύησιν ταχείας εκδηλώσεως
  τοϋ ΚρατικοΟ ένδιαφέροντος
  υπέρ των πληγέντων έκ τής
  θεομηνίας. Διότι τό κράτος
  δέν περιορίζεται είς λόγια μό¬
  Νέα ηαράτασις.
  Ύπάρχουν πληροφορίαι κα¬
  τά τάς οποίας, ή κυβέρνησις
  έχορήγηοε νέαν παράτασιν
  διά την υποβολήν δηλώσεων
  είς τα αρμοδία δικαστήρια
  πρός ρύθμισιν των άγροτικών
  χρεων. Ή πληροψορία είναι
  ευχάριστος. Διότι ήτο άναγ-
  καία δντως ή χορήγησις τής
  παρατάσεως αυτής, άφοϋ λό·
  τοθ τεραστίου δγκου των
  ύποθέσεων, τα είρηνοδικεϊα
  δέν ήτο δυνατήν νά άνταπο-
  κριθοθν είς τόσον φόρτον ερ¬
  γασιών έντός των αρχικώς
  καθοριοθεισών προθεσμιών.
  Άλλ' ή χορήγησις τής νέας
  παρατάσεως, αποτελεί καΐ μί
  αν νέαν απόδειξιν τού ένδια
  φέροντος τής κυβερνήσεως διά
  την οριστικήν ρύθμισιν των
  χρεών καί την παροχήν πάσης
  πρός τουτο διευκολύνσεως.
  Τό Παρθεναγωγεϊον.
  Μδς άνεφέρθη 8τι γίνεται
  σκέψις νά καταργηθή τό Γυ
  μνασιακόν Παρθεναγωγεϊον
  τής πόλεώς μας έπειδή δέν
  συγκεντρώνει τόν άπαιτούμε
  νόν αριθμόν μαθητριών διά
  την διατήρησιν τού. Τό γεγο
  νός είναι λυπηρόν, δχι μόνο
  διότι θά καταργηθή τό σχο
  λεΐον αύτό. Άλλά διότι, δια
  πισιοθται, ότι αί σΰγχρονο
  νέαι, δλαι απολύτως, άπο
  Ο ΕΡΑΝΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟΝΟΑΗΜΜΥΡΟΠΑΟΟΝ
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
  Έκ προηγούμενον/
  φορών δρχ 244,0()3
  Κταιρεία Λιπασμάτων » 10.000
  Α. Ε. «Έλληνική» » 5.000
  Ερανο; ύπαλλήλων
  Ηλεκτρικόν Δήμου » 1 020
  Ερανος υπαλλήλιον
  ίικονομικοθ Δήμου » 1 480
  Ερανος υπαλλήλων
  Διοικητι/οϋ Δήμου » 550
  Αΐκατϊρίνη Ι. Ράμμου
  Αθήναι) » 1 ΟΌΟ
  Σύ/ολον » '2(Υά 053.
  φεύ/ουν ιήν οίκοκυρικήν μόρ¬
  φωσιν, χάριν των κλασσικών
  σπουδών, αδιάφορον δτι, είς
  τάς πλείστας περικτώσεις δίν
  ειμπορούν κατόπιν νά τάς συ-
  νεχίσουν μέχρι τέλους. Καί
  καλά μέν αί μαθήτριαι. Άλλ'
  οί γονεϊς των; Δέν φρονούν
  δτι άφοϋ δέν ειμπορούν νά
  δώσουν είς τάς θυγατέρας
  των πανεπιστημιακήν μόρφω¬
  σιν, θά ϋπρεπεν άντί νά τάς
  στέλλουν είς τα γυμνάσια νά
  τάς εγγράψουν είς τό γυμνα-
  σιακόν παρθεναγωγεϊον, διά
  ν ά λάβουν τουλάχιστον οίκο-
  κυρικήν μόρφωσιν, Ελπίζο¬
  μεν νά πρυτανεύση είς τό ε¬
  ξής τουλάχιστον ή αντίληψις
  αύτη. Δι' αύτό καί φρονούμεν
  δτι δέν πρέπει ν' αποφασι¬
  σθή ή κατάργησις τοθ Γυμνα-
  σιακοθ.
  ΙΙ'
  έ ι"
  •Κ¬
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

  ;!■!
  ■ί
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σημερον ό κι-
  νηματογραφικός κολοσσός - Βέρα
  Ίβάνοβνα'·.
  ΜΙΝΩΑ. (ομιλών)— Σήμερον: τό
  Γερμανικό άριστούργημα «Σκιές
  τού παρελθόντος».
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό κινηματογραφι-
  κός κολοσσός:
  ΙΒΑΝΟΒΝΑ
  ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ
  Μέ την
  Σαρλόττα Σούζα
  καί τόν
  ΧΑΝΣ ΑΛΜΠΕΡΣ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Η Μ Ε ΑΑ ΟΥΣΑ
  ΖΩΗ
  ΣΗΝ. Κυριακάς καΐ μέγα-1
  λας εορτάς 3 απογευματιναί:
  Ή πρώτη άπβγευματινή ω- ι
  ρα 3 μ. μ. Ή δευτέρα άπβγευ
  ματινή ωρα 5 μ. μ. Ή τρίτη *■
  άπογευματινή ωρα 7 μ μ.
  ΑΚΡΙΒΩΣ
  Ή πρώτη άπβγευματινή (
  μέ τιμάς ήλαττωμένας.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' . ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΤΥΡΙΑ
  ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  Είς τό Πρατήριον, Άνω-
  γειανών τυροκομικών, ΔΡΑ¬
  ΜΟΥΝΤΑΝΗ παρά την πλα¬
  τείαν Βενιζέλου παραπλεύρως
  ζαχαροπλαστείου Μεθυμάκη.
  Άττό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  2+δον
  Ό Λουδοβϊκος έθάρρεψεν.
  Άγκάλιαζεν £ναν—έ'ναν άπό
  τούς συγκινημένους ύπηκόους
  τού, έβρεχε τα μάγουλά τους
  μέ τα δάκρυα τού. Ή γλώσσά
  τού έλύθηκεν. Άρχισε νά δι-
  ακηρΰσση μέ θέρμη την άγνό-
  τητα των προθέσεών τού. Αύ¬
  τός νά φύγη γιά τό έξωτερι-
  κό, Δέν τόν ήξεραν καλά. Α¬
  πλώς θέλησε νά καταφύγη
  άνάμεσα στούς πιστούς ύπη
  κόους γιά νά ξαναβρή κοντά
  τους τή γαλήνη καί την ελευ¬
  θερία. Ποτέ δέν ήταν τόσον
  εύτυχισμένος δσο έκείνη τή
  στιγμή.,.Άπλά λόγια γεμδτα
  είλικρίνεια, έμπιστοσΰνη, ποΰ
  έκαμαν δλους νά χύνουν δά¬
  κρυα πικρά. Μή δέν εΐχε δί-
  κηο ό βασιληδς; Άλλωστε
  ποίος θά μποροΰσε νά φαντα-
  σθή πώς ό άγαθόο αύτός άν-
  θρωπος έτρεφεν κακούς σκο-
  ποΰς εναντίον τοϋ έθνους. Α¬
  πεφάσισαν λοιπόν νά τόν ά-
  φήσουν νά φύγη τό πρωΐ γιά
  τό Μονμεντύ.
  "Εξαφνα μιά δυνατή βοή ά-
  κούσθηκεν έξω. Ή Μαρία—
  Άντουανέττα άνατρίχιασεν.
  Ποδοβολητό άλόγων πού έ-
  κάλπαζαν! Ίππικό. "Αγριες
  φωνές άπό χιλιάδες στόματα
  έσχιζαν τόν άέρα.
  —Οί ούσσάροι! Οί ούσσά¬
  ροι!
  Οί ούσσάροι! Ή βοηθεία!
  Ή σωτηρία! Ό Σουαζέλ εΐχε
  ξεγελασθή κι' αύτός άπό τίς
  ψεύτικες είδήσεις—έφθασεν ε¬
  πί τέλους μέ τόν Γκοκελά επί
  κεφαλής των Γερμανών ΐππέ-
  ων τού. "Ανδρες καί 'ίπποι ή
  σαν κατάκοποι άπό ενα καλ
  πασμό είκοσιτριών λευγών ά¬
  νάμεσα σέ δάση καί χωράφια.
  Στήν εϊσοδο τής Βσρέν, θέλη-
  σαν νά τούς σταματήσουν.
  Ό Σουαζέλ ομως διέταξεν έ-
  πέλασιν. Καί μέ τα σπαθιά
  γυμνά κι' Μτοιμα ν' άνοίξουν
  τα κεφάλια τοΰ πλήθους, διέ-
  σχισε τόν δχλο, έμπήκε στόν
  μεγάλο δρόμο, εΐδε την μεγά¬
  λη άμαξα ξεζεμένη καΐ όλό
  γυρα ανδρες ώπλισμένους καΐ
  γυναΐκες μέ τα νυχτικά τους.
  Έμάντεψεν άμέσως τό δρδ-
  μα. Παρέταξε τούς ίππεΐς τού
  μπροστά στό δημαρχεΐο καΐ
  τούς προσεφώνησεν. Αύτοι
  δέν καταλάβαιναν γαλλικά.
  (συνεχίζεται)
  : 'Ελευδ. Πηγάκης

  " Ίατρος—Παθολόγος

  • Δέχεται έν τω ιατρείω τού
  • δδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  ; γοθ κ. Άλεξάκη) 10-12 π. μ.
  • καί 4—6 μ. μ.
  Π
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.

  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδός Άγίου Νηνά.
  ■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■Β
  ■■■■Ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α. Ε,
  ■■■■■■■■■■■■■■Β
  Ύποκαταστήματα καΐ ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοϋ Έξωτερικου.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  και επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις ,πάσης [[φύσεως τραπεζιτικης εργασίας υπο
  συμφέροντας ορους.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μοντέρνα χρώματα.
  Οί νέοι συνδοαομοί.
  Τό εύνοούμενο χρώμα τής νέας
  έποχής, είνε αναμφισβητήτως τό
  μαΰρο Θεωρεΐται τό πλέον κομ-
  ψό" καί παρισινό χρώμα. Τα φο-
  ρέματα περιπάτου, πρό πάντων τ'
  άπογευματινά, είναι μαϋρα.
  Άλλά υφίσταται έπίσης καί ή
  μόδα των άληθινών χρωμάτων κα'ι
  μάλιστα πολλών συγχρόνως χρω
  μάτων, διά τίς κατάλληλες εϋκαι-
  ρίες.
  Γίνετε ζωγράφος καϊ ξεύρετε
  νά παρατάσσετε τίς άποχρώσεις
  ΔΟο άιοχρώσεις, είνε καλά, τρείς
  είνε άκόμη καλυτέρα, γιατϊ ή άρ
  μονία είνε περισσότερον συμπλη-
  ρωμένη
  Ή σκάλα των άποχρώσεων είνε
  πλουσία κα'ι συχνά μεγάλη. Πρά-
  σινα κυπαρισσιών, κίτρινα ϊσκας,
  κόκκΐνα τα όποϊα φθάνουν ώς τα
  μπρικ, τό κόκκινο ντομάταο, ή τό
  κόκκινο ποΰ τραβα Κως τό βιολέ.
  Έξ ίσου τα καθαυτό υπλέ ή τα
  μπλέ βιολασέ. 1 ά βιολέ τα όποΐα
  βεβαίως φθάνουν Κως τό οΰλτρα —
  βιολέ. Κα'ι δλα αΰτά τα χρώματα
  περιλαμβάνουν ολων των ε'ιδών
  τίς εύχάριστες άτοχρώσεις ή ο¬
  ποίες όνομάζονται ώμπερζίν, δα-
  μασκηνό, πορτό, κασσί καί τιρι·
  νέλ.
  Τί φοροθν οί Παριζιάνες.
  ..."Ενα βραδυνύ άπό μάλλινο
  ζέρσεθ φόρειια, ντραπαρισμένο είς
  την ράχη δ^ως τ' άραβικά μπουρ-
  I
  νούζια
  . .Πολύ ά-τλά φορέαατα περιπά¬
  του άπό Μνα νέ ο καί ϋπέροχο ϋ·
  φασμα τοϋ οϊκου Ρωντιέ, πού κα-
  τέκτησε δλο τόν γυναικεΐο κό-
  σμο κα'ι τό οποίον λέγεται: Πρι-
  ματίκ.
  ...Κεντήματα μέ πουάν ντέ Βε
  ν'ιζ επάνω σέ άπογ^υαατινό άπό
  μαϋρο βελοΰδο φόρεμα κα'ι μία
  μεγάλη άρχαία καρφίτσα ή όποία
  συγκρατεϊ τό ντεκολτέ.
  . Μιά μακρυά ρεντικότα άπό
  μαϋρο ντρά μέ ε'να μπλαστρόν ά¬
  πό βελοϋδο σερίζ, κα'ι μέ πέτα
  άπό άστρακδν.
  ...Σ' £να φόρρ ια μέ κλός φοΰ-
  στα. άπό χονδρό μάλλινο ϋφασμα
  πρασίνου χρώματος. έ'α μπολερό,
  χωρίς μανικια, άπό κασΐόρι.
  ..."Ενα απλό άλλά πολύ άμπι-
  γιέ άπογευ(ΐατινό φόρεμα, άτό
  νταντέλλα μπλέ νουΐ μέ μεγάλα
  μοτιφ. Ή φοΰστα είνε ϊσια, τα μα
  νίχια άποτελοϋν ενα μέ τύ κορ-
  σάζ.
  . Είς τό κάτω μέρος ενός με-
  γάλου ντεκολτέ, μιδς τουαλέττας
  άπό μαΰρο σατέν, μία δέσμη άπό
  κορδέλλα σκοτεινοΰ κοκκίνου
  χρώματος. Την ιδία δέσμη κορδέλ
  λας ουγκρατημένη, δπως ε'να λου-
  λοϋδι, επάνω στόν καρπό τής χει¬
  ρός.
  ή Ντιστβγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καΐ τους αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.26.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13 14 15
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Κωμόπολις τού Νομοΰ Κα¬
  βάλλας.—Την εγέννησεν ή /.ητώ
  ϋστερα άπό τόσας περιπλανήσεις
  στήν νήσον Δήλον.
  2) Τίτλος Άβησσυνών Φυλάρ-
  χων.—Ή έθνική ήρωΐς των Γάλ-
  λων.—"Οχι μερικά.
  ,'ϊ) Λέγεται καί πίσσα. — ΙΙερι-
  οχή τής Γερμανίας.
  4) Μέτρον βάρους.— Έπίρρημα
  χρονικόν. —Σύνόεσμος, είόικός.
  5) Ίδρυτής Σχολείου ίίπερ φέ-
  ρει τό δνομά τού.—Διάσημος διά
  την σεμνότητά της Ίουδαία κατα-
  δικασθεΐσα εις θάνατον, διότι ηρ¬
  νήθη νά ένδώση είς τάς επιθυμίας
  δύο Κριτών.
  7) Παλαιά πρωτεύουσα τής Περ-
  σίας.—Ό μή έχων καλήν γεΰ-
  σιν.
  8) Προσοιορίζει τόν χρόνον.—
  Ό "Ομηρος την άποκαλεΐ Ροδο-
  δάκτυλον.—Μικρός θάμνος.
  9) Έκείνος πού δέν φορίται.
  —Δευτερεύουσα ΰλη τοθ σίτου κα-
  τάλληλος ώς τροφή διαφόρων
  ζώων.
  10) Μέ αύτό ,ϊάφουν τα νύχια
  τους οί Άνατολίτισσες.—Χειμερι-
  νόν σπόρ. — Άντωνυμία άναφ.
  (πληθ.),
  11) Άσθένεια.—Κώμη τή; Μι¬
  κράς Άσίας έν τώ νομώ Ικονίου.
  ΚΑΝΕΤΩΣ
  1) "Ετσι είναι τα περισσότερα
  χάρμακα.—Τα μέρη τοΰ πλοίου
  τα ευρισκόμενα εις την επιφά¬
  νειαν τής θαλάσσης.
  2) "Οργανον αΐσθήσεω;.
  :ί) Άπαραίτηχος τρογη. —Τε-
  χνικά δάση έντός των πόλεων.
  4) Χρησιμεύει διά την επιβί¬
  βασιν καί άποβίβασιν εις τα πλοία.
  —Σ' αύτό χτυπχ ή σφυρά.
  5) ΕΕχε 'έτζρο^ ήμισυ την Ρε-
  ρίΐΑΖ.—Εΐδος λουτροΰ.
  ι;) Γράμμα τοθ Άλφαβήτου.
  Τ) Νύμφη ποταμοΰ ή πηγής.—
  Πτηνόν ύδροχαρές.
  !») Καταστρεπτικώτατον έν τή
  γεωργία έντομον. — Άμυντικό'ν
  όπλον των άρχαίων.
  10) Χωρίς αύτό όμελέττα δέν
  γίνεται.
  11) "Ορος τής γραμματικής.

  ημμ
  12) Δένδρα φυόμενα επί των
  κλιτύων ύψηλών όρέων (πληθ.).—
  Πρωτεύουσα τής άρχαίας ΙΙερσίας,
  είς την οποίαν έτελεσε τούς γά-
  μους τού ό Μέγας Αλέξανδρον
  V,))
  "Οταν ήτο ούτος Δόγης τής
  Βενετίας κατηργήθη τό πολίτευμα
  τής χώρας τού υπό τοθ Βονοπάρ-
  του.—Πόλις τής Ιταλίας επί τοΰ
  όμωνύμου κόλπου.
  14) Μουσικός φθόγγος.
  15) Χωρίον τής Άττικής.
  —"Ιδρυσε την όμώνυμον βιβλιο¬
  θήκην.
  Γιάννης Χ. Μαρκοίημπτράκης
  Αρχαναι
  ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ |
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ |
  ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΜΑΚΡΑΚΗ |
  ΧΑΜΩΝ-ΠΟΡΤΑ. Ξ
  Λειτουργεΐ μέ τα τελειότερα ύδραυλικά πιεστή- ϊ=
  ρια, μέ εντελώς καινουργή έλαιόπανα καί άψθονί- §
  αν θερμοϋ ύδατος. β
  Οί έλαιοπαραγωγοί ε χούν μέγιστον συμφέ- ^
  ρον νά μάς προτιμοΰν. ==
  Τούς παρέχομεν κάθε δυνατήν ευκολίαν καί ά- §§!|
  ναλαμβάνομεν την μεταφοράν τοΰ προϊόντος των ^
  έξ οιουδήποτε μερους, 1=
  Ό γοΑγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΜΣΑΒΕΤ = =
  Η ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΒΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολικώς
  ΚΟΙ ΜΩΜ Ι ΚγΛ
  Δέν είνε διατεθειμένος νά εκ¬
  δώση. Πρό τής Ιπιμονής τού ά-
  ναγκάζονται νά ύποχωρήσουν οί
  άλλοι: Εις την Οεατρίνα άπονέμε-
  τα·. ενα; τίτλο; εύγενείας. Ή
  πρώην Έρριέττη γίνεται «φόν»
  —φόν Βάλλερζε— καί την 2Χψ
  Μαΐου 1ΧΓι9 τελοΰνται επί τέλους
  Έν τώ μεταςϋ εις την Ιταλίαν
  ό ήγούμενος των αύστριακών
  στρατευμάτων στρατηγός κόμης
  Γκιουλάο,ϊφηνε νά παρέλθη άνεκ-
  ή ύί ά
  Γάς, ρ ς ή
  νά ένωθοΰν! Ό στρατηγός άπέτυ-
  χε. Τα αύτοκρατορικά στρατεύ-
  ματα είχαν ήδη αρχίση νά ύπο-
  χωροϋν. Ό αύτοκράτιορ Φραγκΐ-
  σκος Ιωσήφ, άπελπισμένος γιά
  την κατάστασιν πού εχει δημιουρ-
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την παρελθού¬
  σαν Δευτέραν των Ταξιαρχων ό
  κ Αντώνιος Κηλαιδάκης έμιτορος
  άνεδέξατο είς Τυμπάκι τό κορι-
  ώραΐα της μάτια γεμίζουν δα-
  κρυα.
  Ή άγωνία ζώνει την καρόΊά
  της. Την στιγμήν τοΰ χωρισμοΰ
  έξορκίζει τόν σύζυγον της νά
  μην πολυεν.τίθεται, νά προσέχη.
  Τόν βάζει νά τής τό υποσχεθή 5Γ
  ίρκου! «Γιά χατήρι οι/ό μου καί
  των παιδιών σου πρόσεχε λίγο
  τόν έαυτό σου, καί δχι μόνον την
  Ιργασία καί τόν πόλεμο».
  Ή Έλισάβετ συνοοεύει τόν σύ¬
  ζυγον της εις τόν σταθμόν. ^ "Υ-
  στερα γυρίζει άνήσυχος καί άπελ-
  πισμένη είς Σαινμπρούν. Χωρίς
  νά προειδοποίησιν κανένα, πηγαί-
  νει την :ί1ην Μαίου είς την εκ¬
  κλησίαν τής Παναγίας, στό Λά-
  τσεντορφ, είς τα περίχωρα τής
  Βιέννης καί προσεύχεται είς τόν
  θεόν Οπερ τής ζωή; τοθ συζύ-
  γου της. Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ
  προσπαθεί νά είνε όσον μπορεϊ
  συνεπέστερος πρός την υπόσχεσιν
  πού, φεύγοντας, εοωσεν εις την
  αύτοκράτειραν: Τής είχεν υποσχε¬
  θή νά τής γράψη μόλι; θά εφθα-
  νε, καί όσον τό δυνατόν εκτενέ¬
  στερον. "Ενα αΐσθημα βαθειας
  άγάπης οιαπνέει κάθε λέξιν των
  επιστολήν πού ό αύτοκράτωρ κα-
  τά πυκνά διαστήματα άπευθύνει
  πρός την σύζυγον τού άπό τό θέ¬
  ατρον των πολεμικών έπιχειρή-
  σεων. «Άγγελέ μου Σίσσι» τής
  γράφει. Καί αύτό τό ξεχείλισμα
  τή; άγάπη; προέρχετα: άπό τόν
  Φραγκίσκον Ιωσήφ, τόν άνθρω¬
  πον πού ή ίστορία κατέταξεν ώς
  «.ψυχρόν».
  Μόλις έ'φθασεν είς την Βερό-
  να, την 31 Υ,ν Μαίου 1Κό9, τής
  I-
  γραφε: «Τίς πρώτες στιγμες μό¬
  λις σηκώθηκα, τίς χρησιμοποιή
  γιά νά σοΰ έπαναλάβω καί πά¬
  λιν πόσον σέ άγαπώ, ν.αί πόσον
  σ* νοσταλγώ, Ισένα καί τα παι¬
  δία. Μή λησμονής καί έσύ την
  υπόσχεσιν ποΰ μοΰ εδωσες, νά
  προσέχη; την ύγεία σου. Κύττα-
  ςε μην ύποβάλλεσαι σέ κόπους.
  Ηέλω νά μή λυπίσαι...».
  (συνεχίζεται)
  ·* Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *·
  : Κων. Ε. Πολυδάκης *
  ■ Είδικευθε'ις έν Γερμανία είς ·
  . τα νοσήματα τοϋ στομάχου '
  « έντέρων κα'ι ήπατος, δέχεται Ι
  • τούς πάσχοντος έκ τοϋττετιτι- ·
  . κου συστήματος έν τω ιατρείω *
  - τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Ι
  Καμάρες. .
  • θεραπεία αΐμορροΐδων ά- Γ
  • νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. ·
  . Άριθμ. τηλ. 7—92 "
  — Την παρελθ. Παρασκευήν ή κ.
  Ελένη Νταγιαντδ εβάπτισε τό
  κοριτσάκι τοϋ κ. Ιω. Δραμουντά¬
  νη ονομάσασα αΰτό ΜαρΙκαν.
  —Έπίσης την παρελθ. Κυριακήν
  ό κ Ιωάν Νικηφόοος εβάπτισεν
  είς Βοϋτες τό άγοράκι τοΰ κ. Γ.
  Λιναρδάκη ονομάσας αύτό Νΐκον.
  ΓΑΜΟΙ - Την παρελθ. Κυριακήν
  είς Άμυρά" Βιάννου ό κ Κωνστ
  θεοφίλου καί ή δν'ις Ελένη Κον¬
  δυλακη ετέλεσαν τούς γάμους
  των. Συγχαρητήρια.
  ***
  Γύρο στήν πόλι.
  Ή χθεσινή τρωινή συννεφιά εκα
  μέν πολλούς νά άνησυχησουν έκ
  φόβου επαναλήψεως [ών ραγδαί-
  ών βροχών
  — Εΰτυχώς είς έ ίσχυσιν των φο·
  βηθέντων ήλθον οί αϊώνιοι καιρο-
  σκόποι.
  — Οί ότοϊοι επέμενον επί τής ό-
  μαλίγς, εξελίξεως τοϋ καιροϋ μί-
  χρι τέλους, μαλίστα τοϋ μηνός
  αύτοΰ.
  — Νά τοΰς πιστεύσωμεν;
  —Ή ώραία ήμέρα προχθές συνε-
  τέλεσεν είς τό νά δώση, ε'να τόνον
  άκόμη λαμπρότητος είς τόν έορ-
  τασμόν τής έπετείου τού Πολιου·
  χου.
  —Δέν Μλειψεν έπίσης ή συνή-
  θης κίνησις γύρω άπό τούς έορ·
  τάζοντας άν κρίνη κανείς καΐ
  άπό τα δώρα τα όποΐα λίαν πρωί
  άκόμη, εκομίζοντο είς τάς οικίας
  των.
  — Ή φρουταγορά μας επλουτί¬
  σθη τελευταίως μέ νέα φορτία
  πορτοκαλλιών.
  —Άπό τα τελευτα'α αύτσ δέν
  έλλειψαν αί καλαί ποιότητες.
  —Τάς οποίας άμέσως διέκρι-
  ναν κα'ι επροτίμησαν οί έμπειροι
  όψωνισταί.
  —Μέ την προσέχη λειτουργίαν
  τοΰ ραδιοφωνικοϋ σταθμοϋ "Αθη¬
  νών, οί κάτοχοι ραδιοφώνων θά
  συνοεθοϋν μέ την πρωτεύουσαν.
  — Οΰτως ώστε ή έτακοινωνία
  τής Επαρχίας μέ τό Κέντρον ά
  καταστή πλέον έφικτή ραδιοφω·
  νικώς.
  — Γεγονός άξιον λόγου καί διά
  την γενικωτέραν επαφήν πρωτευ¬
  ούσης κα'ι έπαρχιών.
  — Κατά την προχθεσινήν αργίαν
  εσημειώθη πάλιν έξαιρετική κίνη¬
  σις κόσμου.
  —Έπωφεληθέντος τής άργίας
  όσον κα'ι τής καλοκαιρίας .
  —Εσημειώθησαν £τσι καί μικρο'ι
  γλεντάκια είς έξοχικά κέντρα κα-
  γενικώς ή κατάλυσις οίνου, «ά-
  ρετή» Έλληνική καί ιδία έορταστι
  κή, εΐχε τούς πολλούς της μόστας
  κα'ι πολύ πλέον τοΰ ενός... μίστα-
  τού!
  —Τό ρεσιτάλ τής Τετάρτης ε¬
  σημείωσεν, ώς ανεμένετο άλλως
  τε, ττολλήν επιτυχίαν.
  —Ή κυρία Βίτσου, ό κ. Έπιτρο·
  πάκης κα'ι ό ποιητής κ. Λάσκος
  κατεχειροκροτήθησαν.
  —Ιδιαιτέρως ό τελευταϊος ύπε-
  ρήρεσεν μέ τα φίνα πραγματικώς
  σατυρικά τού Ιμμετρα καί ...άμε-
  τρα.
  —Είς τοΰ Πουλακάκη συνεχίζε-
  ται μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ή προ-
  βολή'τής έξαιρετικής ταινίας «Βέ¬
  ρα Ίβάνοβνα».
  £ Ρέπορτβρ
  — Τό ρεσιτάλ Έπιτροπάκη—
  Λάσκου.
  Χάριν τοΰ έπαγγελματικοΰ καί
  ύπαλληλικοΰ κόσμου Ηρακλείου,
  ή κ. Βίτσου κα'ι οί κ. κ. Έπιτρο-
  πάκης καί Λάοκος έπαναλαμβά-
  νούν άπόψε κα'ι ώραν 7 1)2 μ. μ.
  είς τό θέατρον Πουλακάκη τό τό¬
  σην επιτυχίαν σημειώσαν πρωτό-
  τύπον ρεσιτάλ τής παρελθούσης
  Τετάρτης Αί τιμαί θά είναι ήλατ-
  τωμέναι, άξίζει δέ όμολογουμέ·
  νως να_ τύχουν υποστηρίξεως οί
  καλλιτέχναι καί την φοράν αυτήν,
  διδομένης άλλως τε εϋκαιρίας είς
  τόν κόσμον νά άκούσπ κάτι τό ε¬
  κλεκτόν καί είς τ ό τραγοΰδι καί
  είς την άπαγγελίαν.
  ■ ■■■■■■■•■■■■■■■■■■■Β
  Άγησ. Γ. Κοζΰρης
  Δικηγόρβς—Ηράκλειον
  Όδός Κυδωνίας
  (παρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3—68.
  Ρ
  '■■■■■■■■■!
  "51
  ! »ΕΡΜΙΝΑ"
  ■ ——-------------------
  ■ Πλατΐϊα Έλ. Βενιζέλου (Κέντρον)
  [ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΑΝΔΡΙΚΟΙ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ
  ■ ^«νεργάζονται αί γνωσταί μοδίσται:
  ■ ΤΜΗΜΑ φορεμάτων: ΔΙς Στάσα Ταμπακάκη
  ■ » καπέλλων: ΔΙς Εύαγγβλία Σκαρβέλη
  ■ » ασπρβρρβυχων: ΔΙς Μαρία Ταμπακάκη.
  ■ Έκθεσις άπό τής Πέμπτης 4 Νοεμβριού μ. μ.
  ?Μφ·1?θε'σαι. έί Αβπν«ν βπβυ π«ρηκβλβύθΠσ«ν
  οΐϊνϊ * Μβγαλ"ν θΐκων καΐ εκόμισαν τα τελευταΐ» Π*
  ρισινα μβντελα τής χβιμερινής σοτιζβν.
  ι,»'Υπ?**Η·ααα, γραβάτται, κάλτσες κ.λ.π. Καλ-
  Αυντικα, αρωματα, κολώνια χΰμα.
  Έπιόιορθώνονται άνώρικά καπέλλα.
  Γβϋοτβ. τέν{νη, περιποίησις.
  Τιοαί άπβλΰτω^ συνκ«τίΐρ«πκ«1.
  III
  ■ ■*■■■ ■■■■■«
  ■■■■■.
  ιόλι.
  » "8
  ς £
  ούτ*
  . μ
  ήσαν οί
  ου οταβμοΰ 'Μ>
  » ραο^οοώΜηΐ
  την νροτΐίηΐΒι
  τε ή <«ικ<μι ι! τό Κΐντε«ι| *>ή *Ι
  ,ιον Κ6γον καί Ικ|
  ΐν Ναοήν νεβτ»|
  ρχιών.
  Μντος της (
  καλο«αιρί-_
  ηοαν Ιτ« ηίμ*|
  {(.οχικά κίντρ· ■
  ιιάλυβ ς οί»» < »ήκα'. ·Λίαίο#ΐ*| «οΧλούς· .. ' >* τον 1*Κ-1*»|
  |λ τίΚ τ»
  ( άνίμίνίΤΠ Ι
  «θιΐ,ι«Κ *·
  ^ς 6 1ΐλΐΐΛβ«Κ»|
  ,α ·**«
  έ Ι**·!
  ιταλ
  ΑΝΟΡΘΩΣ1Σ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  152βν
  Νυν τα πάντα έσίγων, ένθα είχεν άναδοθΡ) ά¬
  παξ ό κλαυθμός ούτος καί ό βρυγμός' τα πτώμα-
  τα των ίππέων έκειντο συμπεπλεγμένα μετά των
  πτωμάτων των Ίππων καί άδιαχώριστα. Τό αΐμα
  κατέρρεεν άπό τού κοίλου δρόμου μέχρι τίης όδοϋ
  των Νιβελλών, δπου εΐχε πλημμυρήσει, καί έσχη-
  μάτιζε τέλμα εύρύ. Μέχρι σήμερον δεικνύεται τό
  μίρος τουτο είς τόν περιηγητήν.
  Τα πτώματα έτύχγανον άραιότερα πρός τό μέ-
  ρος οπόθεν διήλθεν ή μοΐρα τοθ στρατηγοΰ Δελόρ-
  δου, έκεΐ δηλαδή, δπου ό κοΐλος δρόμος ϊσοπε-
  δοΰτο μετά τής επιφανείας τοΰ βουνοΰ. Πρός τού¬
  το τό μέρος κατευθύνετο ό νυκτοπλανής άνθρω-
  πος, περί ου είπομεν, θηρεύων καϊ άνερευνών
  ιόν άπειρομεγέθη εκείνον τύμβον παρατηρών, έ-
  πιχειρών τίς οίδε ποίαν μυσαράν νεκροψίαν. Οί
  πόδες τού έπάτουν είς τα αϊματα.
  Αίφνης Ίσταται. "Ολίγα βήματα πρό αύτοΰ, είς
  τόν κοΐλον δρόμον ένθα άπέληγεν ό σωρός των νε-
  κρών, εξήρχετο κάτωθεν τοθ έξ άνθρώπων καί
  ίππων φυράματος έκείνου μία χεΐρ άνεωγμένη,
  ήν έφώτιζεν ή σελήνη.
  Αυτή ή χείρ έφόρει είς £να των δακτύλων της
  τιρδγμά τι στίλβον ήτο χρυσουν δακτυλίδιον.
  Κύπτει ό σνθρωπος, καί μένει πρός στιγμήν έ¬
  κεΐ ένησχολημένος1 άλλ' δταν ανηγέρθη, ή χεϊρ
  έκείνη πλέον δέν έφόρει δακτυλίδιον. Εντελώς ό
  κύψας δέν ανηγέρθη· έμεινεν είς θέσιν κτήνους
  έν άνησυχία, έχων τα νώτα έστραμμένα πρός
  την σωρείαν των πτωμάτων, καί παρατηρών πρός
  τόν όρίζοντα, πρός τα άνω τοθ κοίλου δρόμου,
  πατών δέ επί τής άκμής των ποδών καί τής πα-
  λάμης των χειρών. Οί τέσσαρες πόδες τού θωός
  χρησιμεύουσι θαυμασίως είς τινάς πράξεις.
  Άνωρθώθη δέ ακολούθως, άλλ' άνεπήδησεν έν
  ταϋτώ. Ησθάνθη, δτι τόν συνέλαβέ τις έκ των ό¬
  πισθεν. Στρέφεται καί τί βλέπει; ή χείρ έκείνη, ή
  άνοικτή, συνεκλείσθη καί έκράτει τό κράσπεδον
  τής κάππας τού.
  Πας χρηστός ανθρωπος είς την θέσιν τού θά έ-
  φοβεΐτο. Αύτός έβαλε γέλωτας. — Πώ, πώ ! είπεν,
  είνε ό άποθαμένος. "Ας έβρυκολάκιασε, φθάνει
  νά μην είνε χωροφύλακας.
  Έν τούτοις δέ καί ή χείρ άπέκαμε καί τόν πα-
  ρήτησεν. Αί δυνάμεις ταχέως έκλείπουν έντός τοθ
  μνήματος.
  — Μωρ' άς [Εοομεν! είπεν ό περί&ρομος τής
  νυκτός· ζωντανός τωόντι είνε αύτός ό άποθαμέ¬
  νος!
  Καί κύψας έκ νέου, έψηλάφησεν έντός τοθ
  σωρου των πτωμάτων, παρεμέρισεν δ,τι εγίνετο
  πρόσκομμσ, έλαβε την χείρα, έπροχώρησε μέχρι
  τού βραχίονος, άπήλλαξε την κεφαλήν, εξήγα¬
  γε τό θώμα καί μετά τινάς στιγμάς άπέσυρεν
  είς την σκιάν έΐνα άνθρωπον άψυχον, ή τουλάχι¬
  στον λιπόθυμον. ΤΗτον άξιωματικός των θωρακι-
  τών, μάλιστα δέ καί έκ των ανωτέρων, καθώς ε¬
  φαίνετο έκ τής έπωμίδος τού. Ό άξιωματικός ού¬
  τος έστερεΐτο τοθ κράνους τού. "Εφερεν επί τοϋ
  προσώπου τρομεράν πληγήν σπάθης, διύ καί ή"τον
  δλη τού ή δψις καθημαγμένη. Μί-λος τού δμως
  ουδέν εφαίνετο τεθραυσμένον, διότι άγαθή τύχΓ)
  (εάν δύναται νά είπη, τις αΰιήν επί τοθ προκειμέ-
  νου αγαθήν), εΐχε σχηματισθή άνωθεν τού εΐδος
  στέγης έκ των άλλων σωμάτων, άτινα έπεσον πε¬
  ρί αυτόν, καΐ οϋτω δέν εΐχε καταπλακωθΓ). Άλλ'
  οί όφθαλμοί τού ήσαν κλειστοί. Επί τοΰ θώρακός
  τού έ'φερε τό αργυρούν παράσημον τής λεγεώνος
  τής τιμής.
  (συνεχίζεται)
  Ιϊ
  ■ ■ι
  ίί
  Ρ
  Ό τκχθολόγος Ίατρός
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά
  δέχεται τούς πάσχοντος ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τοθ φαρμακείου κ. Μιχ.
  Ι ζομτιανάκη (Πλατειά—Στράια).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ■■■■■■ι
  ΙΒ ■■■ Β ■■■■■■■■■ Μ ■
  IIII
  ■■■■■■■■■■■»■ ■ ■■■■■■■■■■■Μ
  Λοκιμάσετε δλες τα άγνά καλλυν-
  τικά τής:
  ΒΕΤΤΥ
  "Εχουν βάσιν χυμούς φρούτων πού ζωογονοϋν
  καί καθαρίζουν την έπιδερμίδα.
  Κρέμες παντός εϊδους καί λοσιόν επιστημονικώς
  καί εύσυνειδήτως παρασκευασμένα, είναι τελεί¬
  ως άβλαβή.
  Διά πασάν δερματικήν σας ανωμαλίαν άπευθυν-
  θήτε είς τό έργαστήριον ΒβΙΐγ Βατατζή 31.
  Άντιπρόσωπος έν Κρήτης Ι. ΛΟΠΑΔΗΣ
  Φαρμακοποιός (πλατ. Μεϊντάνι).
  ■ ■■■■■■■■■■■πππειειειειειπΒειειειπεΐεΐειείειοΐΒειειπΒειειειειυεΐει
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ε
  Τό 6ι6λιοχαρτοπωλεΐον
  Ιωάννου Γ. Καμαράτου
  Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνία
  Άραστά—Πλατειάς Στράτας—καί έναντι καταστή-
  μάτων Παν. Πρατικάκη.
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΗΒΒ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Δι" έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Από 6λα δι' ολους,
  ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ
  Α'.
  Οί «ρχαϊοι ασφαλώς έπίστευαν
  δτι τα φυτά 2χουν «ψυχήν» καί
  αίσθάνονται όπως τα ζώα καί ό
  5νθρωπος. Γι' αύτό, ή μυθολογία
  τΐΓ>ν άρχαίων Έλλήνων λ. χ. έ-
  φαντάζετο κινουμένας μέσα εις
  τάν φυτικόν κόσμον δρυάοας 'ν.αί
  άμαδρυάδας, θεότητας καί νύμ,φας
  των δένδρων. Οί άρχαΐοι προσω-
  ποποιοθσαν τα φυτά, τούς άπέδι-
  οαν αϊσθήμαχα καί δψιν σάν τοϋ
  άνθρώπου: Ενθυμείσθε τόν Νάρ-
  κισσον, Οί άρχαϊ^ι λοιπόν πού διά
  τής μυθολογίας των άπέοιοαν μιά
  «ψυχή» καί είς τα φυτά, δέν φαί-
  νετα: νά είχαν καί τόσον άδικον!
  Αί νεώτεραι ερευναι άποδεικνύ-
  ν^/ ότι τα φυτά, έστω καί άν δέν
  Ιχου,ν «ψυχήν», έχουν διιως τόν
  κόσμον των αϊσθήαεών των, έντΐ-
  λώς ίννοίϊτχι διαφοράν άπό τάς
  αϊσθήσϊΐς χών άνθρώπων κα! ζώ-
  ων.
  Τα φυτόν λ. χ. δέν έ'χει ανάγ¬
  κην νά ,ίλέπη καί ν' άκούη. Οί
  έρεθισμοί τοΰ Ιξωτερικοΰ κόσμου
  πού έ'χουν σημασίαν διά τα φυτά,
  δέον ν' άναζητηθοϋν επί άλλου
  πεδίου. Τα ζώα καί ό Μ>ρωπο^
  άντιδριΰν άμέσως εις τούς έρεθι-
  σμούς μέ μίαν κίνησιν. "Αν δίκι-
  μάσωμεν χούς ίδίους έρείί'.σ;ιούς
  εις 1>α φυτόν τότε 'όοφ ώραν καί
  μέ δσην έντεταμένην πριζογβ^
  καί άν τό παρατηρήσωμεν, οέν θά
  αντιληφθώμεν την παραμικράν
  αντίδρασιν έκ μέρους τού. Έδώ
  έγκειται μία άπό τάς κυριωτέρας
  διαφοράς μεταξύ άνθρώπαυ ν.%1
  ζώων άφ'ένός καί φυτών άφ' έΐέ-
  ρ>υ.
  Ζώα καί άνθρωπο! δύνανται καί
  άντιδροθν είς έρεθισμούς διά μι-
  άς κινήσεως των μυίδν. Τό φυτόν
  ομως δίν έ'χει Ινα μηχανΐσμόν ά-
  νάλογον πρός τούς μΰς. Ή μόνη
  τού κίν^ις είνε ή βλάσιησίς τού.
  Ή βλάστησις ομως τοϋ φυτοΰ γί-
  νεται τόσ^ν άργά, ώ3τε νά μή γί-
  νεται αϊσθητή, ο')ς κίνησις εϊς τόν
  γυμνόν όφθαλμόν. "Ο,τι ϊμ·ο; δέν
  μποροθσε νά π*ρζν.ολουθήσΐβ ό
  γυμνός όφθαλμός, τό συνέλαβεν ό
  κινηματογραφικός φακός. Έμπρός
  είς αυτόν τα φυτά οείχν/ον εςα-
  φνα κινήσει; πού οϋτε τάς έ φαν¬
  ταζόμεθα. 'Η κινηματογραφική έ-
  ταιρία «Οΰφα», τής οποίας παρα-
  κολουθείτε τόσα φίλμ είς τα κι-
  νηματοθέατρχ, γυρίζει καί τα έπι-
  στημονικά φίλμ
  Επί τρία ετη, δύο έπισχήμονες
  ό δόκτωρ Ουλριχ Σούλτς καί ό
  Βόλφραμ Γιοΰγκχανς έμελέτησαν
  καί έγύρισαν διά λογαριασμόν τής
  «Οϋφα» διάφορα φίλμ μέ αντικεί¬
  μενον τούς τρόπους τής αντιδρά¬
  σεως των διαφόρων φυτών είς έξω-
  τερικοΰς έρεθισμούς. Ο{ δύο έπι-
  στήμονες ήρίθιζαν χά φυτά κατά
  διαφόρους τρότ,οΐ);: Τα κουνοθσαν
  καί τα τράνταζαν, χά ήρέθιζαν μέ
  χημικά καί ήλεκτρικά μέσα, τα
  I-
  πηρέαζζν μέ άνθρα/ικόν όξύ καί
  θειάφι, τα εξέθεταν είς τό κρύο
  καί είς την ζέστη, τα ένάρκωναν
  μέ αιθέρα καί οίνόπνευμα· καί τα
  έκινηματογράφιζαν διά νά παρα-
  κολουθήσουν τάς αντιδράσει; των.
  Εις Ινα ενδιαφέρον άρθρον των
  άναφέρουν περί χών άποχελεσμά-
  των χών εργασιών. Είνε είς δλους
  γνωστόν ότι τα φυτά έ"χουν ήλιο-
  τροπισμόν: Στρέφονται δηλαδή
  πρός τό μίρ^ί πού εχει ήλιον κ α Ι
  φώς. Ό ήλιοτροπισμός αύτάς χών
  φυτών δέν όφείλεται βεβαία είς
  την τύχην ή είς απλήν ιοιοχρο-
  πίαν, "Εχει τόν βαθύτερον λόγον.
  Τό φυτόν χρειάζετχι τό φώ;, γιά
  νά κατασ/.ευάζΐ'] μέ τ/',ν βοήθειαν
  τού, εί; τα χημικά έργαστήρια
  των φύλλων, άπό άνθρακικόν οςύ
  τής άτμοσφαίρα;, μέ τό νερό καί
  τχ περιεχόμενα είς αύτά ά'λατα,
  σάκχαρον καί λεύκωμα /αί λίπη.
  (συνεχίζεται)
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΛΑΚΓΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Κίδικευδείς επί έπταετίαν είς χά παδολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τύ "Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (τιάροδος όδου Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  αοΐνκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Ι ■ ■ ■ ■ ■ εί ■ ■ ■ ■ ■
  Τηλέφωνον 6-63 «
  Β ■ ■ Β · Β ■ Β Β ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Β Β Β ■ Β Β Β ■ ■ ■ ■ ■ ΒΒΒ
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΙΜΡ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Μετώκησεν είς την επί τής όδοθ 25 Αύγού-
  στου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανα παραπλεύ¬
  ρως Λέσχης Έπιοτημόνων.
  Λέχεται ώς ιιάντοτε έν τή Πολυκλική Ηρα¬
  κλείου.
  «■■■■■■■■■■■■■ειεΐΒΒΒΒΒεΐΒΒΒεΐΗειειεΐΒΒεΐΒειειειεΐΒειεΐΗεΐΒειειει
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
  Τούς πεφημισμένους Πυροσβεστήρας μάρκας
  <ΊΙΡΟΝΟΙΑ» είς διαφόρους τύπους καί μεγέθη άν- τιΐτρορωτιεύει τό Κατάστημα Σι&ηρικών καί χρω- μάτων: ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Όδός 1821 (τέως Γιατράδικα). Διά πάσαν παραγγελίαν διά τοιός νομοΰς Η¬ ρακλείου καί Λασηθίου άποτείνεσθε είς τόν αντι¬ πρόσωπον κ. Ιωάν. Μ. Βασιλάκην. ■■ΗΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΠ'ΒΠΒΒΒΒΒΙ ■■■■■■■■■■■■■■■■Β ■ ΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒείΒΒΒΒΒΠΒΒΒ ΤΑ ΕΚΑΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ ' Είς τό Πρατήριον ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ■■■■■■■■■■■■ι ■ ■■■■■■ Β ■■■■■■ΒΒΒΗ ■■■■■■■■■■■(■ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΘΗΝΩΝ: ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ · ΝΕΑ ΜΟΔΕΛΛΑ Ή άναδάσωσις καί όΌμιλος Νεαπόλεως Ό Τουρισ:ικός "Ομιλος Νεαπό λειο:, συνεχίζων την φιλοπρόοδον δρϊσίν τού, ώργάνωΐεν εορτήν τοΰ Πραίίνου έν Νεαπόλει. Ίί έορτή θά γίνγι αυριον Κυριακήν Ι4ην χρέχοντος είς τό άνΐο μέρος τού Στρατώνος, θά αποβλέπη 5* είς την τόνωσιν χών γενικδν προσ- παθειών διά την άναδάσιοσιν τής Χ"'»ρζς. Είς την (όραίαν αυτήν εορτήν ή όποία Ικτός τοΰ ώφελΐμου, θά χη καί ψοχαγωγικώτατον χαρα- κτήρα εκλήθησαν νά λάβουν μέ- ρο; αί κοι^ότητες Νεαπόλεως καί των περιχώρων, τα Σχολεΐα, τα διάφορα Σο)ματε?α, τό Εθνικόν "Ορφανοτροφείον, αί Προσχοπικαί ίμάδες, ή δασική ύπηρεσία, 6 κ Ν'ομάρχης Λασηθίου καί άλλα ιημαίνοντ* πρόσωπα. θά όμιλήσουν διάφοραι διά την σημασίαν τή; αναδααώσεως των γύριο βουνών,τής δενδρο/.αλλιεργεί άς κα! γενικι τής ϊιαδόσείο; τού πρασίνου καί θά φυτευθοθν εί; εϊδι κόν χώρον πλησίον είς την Νεάπο¬ λιν οιάφορα δενδρύλλια. Έτσι μέ τήνώραίαν αυτήν πρωτοβουλίαν τοϋ Ηροίδρου τοθ ΤουρίστικοΟ Όμί- λο'ο, πρ^οΐεόΐΐ τό πρόγραμμα που άπό την άποψιν αυτήν έθεσεν ίξ άρχή; τό Σιοματεΐον δηλ. νκ έ- ξαπλώση ίσον τό δυ/ατόν περισ¬ σότερον την ιδέαν τής άγάπτ;; πρό; τό πράσινο, νά κίντρίσϊ] τό ενδιαφέρον τοθ κόσμου διά την εμπρζκτη εφαρμογήν τή; ίδέα; αυτής καί νά διδάξ-{, τα παιδία, βοηθών τού; διδασ/.άλους των, νά περιποιοΰνται ϊπω; καί οί μεγά¬ λαι τα οίνορχ. Την ί5ί«ν ημέραν έπίσης θά συμπληρωθή ή δενδρο- φύτευσις τοΰ υπό σχηματισμόν άλσους χοθ Στρατώνος Τα πρόγρχιιμα τής εορτής Οα είναι πλούσιον καί ευχάριστον. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΑΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Άριθμ. Πρωτ. 10403 Ό Δήμαρχβς Ήρακλείβυ Προκηρΰσσει δτι έκτίθεται είς επαναληπτικήν μυστικήν δι* ένσφραγίστων προσφορών μειοδοτικήν δημοπρασίαν την 20 Δεκεμβριού 1937 ημέραν Δευτέραν καί ώραν 10—12 π. μ. είς τό Δημοτικόν Κατάστη¬ μα Ηρακλείου. 1) Ή προμήθεια ε'ξ χιλιά¬ δων πεντακοσίων (6500) χυτο- σιδηρών καλυμμάτων κα'ι 6500 όρειχαλκίνων κρουνών διακο· πής των 3)4. 2) 'Η προμήθεια σιδηροσω- λήνων γαλβανισμένων. α) Έσωτερικής 3)4 διαμέ- [ τρου μ. τρέχ. 20,500. β) Έσωτερικής διαμέτρου 1" μ. τρεχ. 1,000. γ) Ταϋ σιδηρδ γαλβανισμέ- να 3)4" τεμ. 500. δ) Σταυροί σ^δηροΐ γαλβα- νισμένοι Γ' Χ 3)4" Χ 3)4" Χ 3)4" 200. ε) Ρακόρ σιδηρά γαλβανι- σμένα 3)4" τεμάχια 500. ζ) καμπύλαι σιδηραΐ γαλ- βανισμέναι 3)4" τεμάχ. 500. 3ον Κατασκευή φρεατίων έκ σκυροκονιάματος διά την τοποθέτηοιν ϋδρομέτρων, συμ¬ φώνως πρός ιούς δρους τής σχετικάς συγγραφής υποχρεώ¬ σεων καί τής λεπτομεροΰς διακηρύξεως. "Απαντα τα σχετικά εισίν κατατεθειμένα είς τόν Δήμον Ηρακλείου καί τό Τεχνικόν Έπιμελητήριον τής Ελλάδος καί δύνανται οί βουλόμενοι νά λάβωσιν γνώσιν αυτών προσερχόμενοι κατά τάς ερ¬ γασίμους ώρας των γραφεί¬ ων. Έν Ηρακλείω τή 10 Νοεμ¬ βριού 1937. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου. Μηνάς Γεωργιάδης —Ή άξία των παιγνιοχάρ¬ των. Υπό τής ΟΙκονομικής Έφορεί· άς Ήρκκλίίου μάς απεστάλη ή κάτωθι ανακοίνωσις: «Καΐίστατχι γνωστόν είς τό κοι¬ νόν, ©τι ή άξία των ύ&αμίδΜν παιγνιοχάρτων ηυξήθη άπό 8η; τρέχοντος ώ; εξής: α) Κοινα παιγ· ιόχαρτα των 52 φύλλων άπό 34 δρ. είς 44 η ύεομίς, β) Κοινά παι- γνιοχαρτα των 32 φύλλων άπό 23 ι5?. εις 37 δρ. ίί δεσμίς καί γ) πο¬ λυτελείας άπό 60 δρ, είς &6 <5ρχμ. η ύεομίς, Άπό τής άνω χρονολο- γίας αί πωλούμεναι δεσμίδες μέ την νέαν αύξησιν θά φέρωσι την σφραγίδα τής Αστυνομικαί Άρ· χής καί βυνεπώς α! άοφράγιατϋΐ δεβμίδε; είς χείρας περιπτεριού- χων κ.λ.π. διον υποχρεωτικός νχ πωληθώσιν είςπ αλαιάς τιμάς». -Εθνικόν μνημόσυνον. Είς Μαργαρίτέ; Ρεθύμνη; έτ£· λέαθη την παρελθοϋβχν Δευτί- ραν πρωτοβουλία τοΰ προέδρου της κοινότητο; κ. Έμμ. Τζανακά¬ κη ιδιαίτερον μνημόσυνον υπέρ των όλοκκυτωθέντων έν τή Ίερ:}7.
  Σ. Ρεθεμνιωτάκης.
  ΛΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη .
  'Ακαδημίας 70 Αθήναι
  Τηλέφωνον__31411
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Έπανελθοθσα έξ Αθηνών εί;
  "Αγιον Νικόλαον ή μοδίστα Δέ
  σποινα Γ. Μετζάκη δπου είχε με
  ταβή πρός παρακολούθησιν τή;
  χειμερινή; σαιζόν, ίκόμισε πλου¬
  σίαν συλλογήν πχτρόν, άναλαμ-
  βάνει δέ την ραφήν παντός εί-
  δους γυναικείον φορεμάτων σύμ-
  φωνα μέ την τελευταίαν λέξιν
  τή; μόδα; ίκανοποιοθσα τό γοϋ-
  στο κάθε πιλάτιδος.
  —Δυστύχημα.
  Ό Σπανουδάκης Αντώνιος έ-
  τών Ιϊ έκ Μικρής Γωνιάς Ρεβύ-
  μέης έ'ω πκριειργάζβτο β'ί έ{οχι·
  κ ήν θέσιν έν δίκανον, εξυιτυρσο-
  κρότηβε τουτο καΐ έτροιυματισιε
  τόν ομοχώριον τού Έμμ. Α¬
  ποστολάκη ν.
  —Αί μεταβολαί των έφέ-
  δρων.
  'Η Γβνική Διοίκησις πληροφο¬
  ρούμεθα ότι έζήτησβ άπό τα έ-
  φϊδρικά ταμεϊα νά ληφθούν ϋπ'
  όφιν αί μεταβολαί τοϋ ποιι*οΰ
  μητρωου των βφεδρων, προκβιμε-
  νού επί τή βάσει τούτων να ϊ-
  ξαιρεθώσιν των βϋβργβτημάτων
  τοϋ τελευτκίου νόμου οί μή δι¬
  καιούμενοι είς ταυτα συμφώνως
  τώ νομώ βφΐδροι.
  —Αί άρχαιότητες Αγ. Γα-
  λήνπς.
  Είς τούς άλκϊς τοΰς ανεύρον-
  τας έν 'Αγία ΓαλιΊνη αρχαιό¬
  τητάς μβγάλης *ξί*ζ καθωρίσθη
  υπό τού αρχαιολογικοΰ συμβου-
  λίου τοΰ ύπουργβίου Παιδβίας ά·
  μφιβη 7.50ο δρχ. Ητις και θέλει
  καταβλπβιϊ πρός αυτού; έντος
  των ημερών.
  — Συλλήψεις είς Ρέθυμνον.
  Υπό τής Χωροφυλακή; Ρβθ«·
  μνη; βυνβλήφθπ β Μιχ. Κουμΐν-
  τάς, κάτοικος 'Αγίβυ Ιωάννου
  'Αγίου ΙΙασιλείου κατηγορουμβ-
  νος έηΐ κλβπή καΐ ό Μιχ. »£>.
  Σταυρουλιδάκης κχτηγορούμενος
  διά λαθρεμπορίκν κβητνοϋ.
  ΠΑΙΌΡΑΜΑ
  Έν τω δπό χρονολ. 2 Νοεμδρί-
  υ έν έτους προγράμματί μου
  πλειστηριασμοΰ κατά τής έν Κοκ-
  «ίνω Πύργω άνιονύμου έταιρείας
  υπό την έπωνυμίαν «Άνώνυμος
  Βιομηχανική Έταιρεία Μεσσαράς»
  τώ δημοσιευθέντι έν τφ ύπ' αριθ.
  4707 φύλλω τή; έν Ηρακλείω
  εκδιδομένης εφημερίδος «Ανάρ¬
  θωσις» διορθοΰται ή τοπ^θεσία τοθ
  ηωλουμένου ακινήτου είς «Βλυχι-
  άνί^ΛντΙ «Βλαχιάν» καί σημειώνον
  ϊαι προσθέχιο; πλησιασταί τοΰ αύ-
  τοΰ ακινήτου ή Εύαγγελία Πε¬
  τράκη κ*ί ή έν Χανίοις εδρεύου¬
  σα «Άνώνυμος Βιομηχανική Έ¬
  ταιρεία ή Ανατολή».
  Έν Ηρακλείω τή
  VI
  Νοεμβρι¬
  ού 1937.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοΰ
  έπισπεύ?οντος Μιχ. Έμμ. Πετρά¬
  κη.
  Τίτος Γ. Γεωργιάδης.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Μομαρχίας
  ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΕΚ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ ΤΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΗΟΠΟΙλθλ ΜΕΛΕΤΗΣΗ ΕΥΡΕΟΣ
  ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΖΟΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ανεκοινώθη σήμε¬
  ρον ότι ή κυβέρνησις προέβη είς την σύ¬
  στασιν μεγάλης έπιτροπής έκ κρατικών
  λειτουργίαν καί άλλων είδικών τού οι¬
  κονομ ικοΰ κόσμου,μέ σκοπόν την εύρεί-
  αν μελέτην επί τοΰ περιορισμού τού κό·
  στους τής ζωής.
  Ή έπιτροπή έξετάζουσα τα μέτρα τα
  όποία θά είναι δυνατόν έφαρμοζόμενα
  νά περιορίσουν τό κόστος τούτο, θά κα
  ταλήξη είς όριστικά συμπεράσματα τα
  όποία καί θά υποβάλη είς την κυβέρνη¬
  σιν διά νά καταρτίση έν καιρώ τα ενδει¬
  κνυόμενα νομοθετήματα πρός ανακού¬
  φισιν των λαϊκών τάξεων.
  ΒΕΒΑΙΟΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ
  ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Λονοίνου βεβαιούν ότι ό έκ τώ
  μελών τής Άγγλικής Κυβερνήσει»)
  λόρδος Χάλιφαξ θά αναχωρήση είς Βε¬
  ρολίνον 'ινα συνομιλήση μετά τού Χί-
  "λερ επί των διεθνών ζητημάτων καί ι¬
  διαιτέρως των Άγγλογερμανικών σχέ
  σεων.
  ΤΟ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΟΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 12Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Τό συνελθόν σήμε
  ρον έβδομαοιαΐον Υπουργικόν Συμ
  βούλιον εξήτασε διάφορα νομοθετικά
  καί ύπηρεσιακά ζητήματα έφ' ών οί κ
  κ. Ύπουργοί προέβησαν είς είσηγήσεις
  καί ελήφθησαν άποφάσεις υπό τής όλο
  μελείας αυτού.
  ΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον ό πρωθυ-
  πουργός κ. »Ι. Μεταξάς εδέχθη τόν εν¬
  ταύθα πρεσβευτήν τής Αυστρίας μέ τόν
  οποίον καί συνωμίλησεν επί ώραν περί
  που.
  ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΑΝΑΚΩΧΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έν σχέσει μέ κυκλο-
  φορήσασαν χθες πληροφορίαν έκ Ρώμης
  αναφέρουσαν ότι είναι προσεχής ή άνα-
  κωχή έν Ισπανία, αγγέλλεται σήμερον
  έκ Σαλαμάνκας ότι ό στρατηγός Φράν¬
  κο εδήλωσεν ότι ούδεμία άνακωχή Οά γί
  νη παρ* αυτού δεκτή καί συνεπώς παρέλ
  κουν αί ύποβαλλόμεναι έξωθεν βολιδο
  βχοπήσεις.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.)—Πλη¬
  ροφορίαι έκ Μόσχας άναφέ-
  ρουν δτι οί Σοβιετικοί κυκλοι
  καταφερόμενοι κατά τοθ άντι-
  κομμουνιστικοΰ συμφώνου έ-
  ξακολουθοθν νά ύποστηρίζουν
  δτι τουτο έπεκτεινόμενον έν
  Εύρώπη σημαίνει πόλεμον.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.). — Αί έ-
  φημερίδες έπανερχόμεναι επί
  τοθ ζητήματος των Ίταλοαγ-
  γλικών συνεννοήσεων ύπενθυ-
  μίζουν την υπόσχεσιν τής Αγ¬
  γλίας νά επαναλάβη ταύτας.
  — Αί ϊδιαι έψημερίδες άνα-
  φερόμεναι είς τό Ίσπανικόν
  ίσχυρίζονται δτι δέν είνε άδύ-
  νατος ή τελική συμφωνία διά
  την άνάκλησιν των έθελον-
  τών. "Ηδη πολλοί έθελονταί
  ήρχισαν επιστρέφοντες έκ τής
  Ίσπανίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ).—
  Έκ τής Άπω Άνατολής τη-
  λεγραφοϋν δτι ή άντίστασις
  των Κινέζων είς την Σαγκάην
  άποβαίνει άφαντάστως ήρωϊ
  κή. Ή άντίστασις πάντως αϋ
  τη δέν είνε δυνατόν νά άνα
  κόψη την προέλασιν των Ία
  πώνων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) —Αί
  Αγγλικαί έφημερίδες γράφου
  1 σαι διά τόν έν Λονδίνω πά
  ρεπιδημοΰντα Βασιλέα τής
  ! Ελλάδος Γεώργιον έξαίρουν
  ' διά θερμών λόγων την πρόσω
  1 πικότητα αϋτοΰ.
  Αί τιμαί των Κρητικόν σταφίδων
  είς τάς άγοράς Γερμανίας-Άγγλίας.
  Η
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΑΠΟΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ραδιογράφημα έκ
  τής "Απω Άνατολής αγγέλλει ότι οί
  Κινέζοι έγκατέλειψαν σήμερον είς τούς
  Ίάπωνας την συνοικίαν Ναντάο τής Σαγ
  κάης εναντίον τής οποίας επετεθησαν ου
  τοι κατά τάς τελευταίας ταύτας ημέρας.
  Ο ΑΓΓΛΟΣ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Ό 'Άγγλος πρωθυ·
  πουργός κ. Τσάμπερλαιν, κατά τηλε·
  γράφημα έκ Αονδίνου, επεσκέφθη σήμε·
  ρον τόν Βααιλέα τής Ελλάδος Γεώρ¬
  γιον.
  Τό Υπουργείον Έθνικής
  Οίκονομίας έκοινοποίησε πρός
  τάς ένδιαφερομένας γεωργι-
  κάς αρχάς έγγραφον τής
  έν Βερολίνω Έλληνικής Πρε¬
  σβείας διά τοθ όποίου γνω-
  ρίζεται δτι ώς άποτέλεσμα
  συνεχών όχλήσεών της παρά
  τή Γερμανική Ύτιηρεσία έλέγ-
  χου, έσχε τόν υψωμόν των τι-
  μών διαφόρων Έλληνικών
  προίόντων έν οις καί των
  Κρητικών σουλτανίνων.Αί ού¬
  τω καθορισθεϊσαι τιμαί εΐναιαί
  άκόλουθοι διά τάς Κρητικάς
  σουλτανίνας κατά 100 κιλά
  τσίφ Αμβουργον.
  Νγο 1 -μάρκα 67, Νγο 2,3,4
  καί 5 άνά δύο μάρκα εύθυ-
  νότερον, Νγο 7 μάρκα 64, Νγο
  11 μάρκα 60 καί Νγο 12 μάρ¬
  κα 57.
  Αντιθέτως είς την σταφι
  δαγοράν Λονδίνου έπικρατεΐ
  συνεχής άπραξία διά τάς
  σταφίδας δλων των προελεύ-
  σεων. Σχετικόν έγραφον τοΰ
  έν Λονδίνω Έμπορικοϋ άκο-
  λούθου τής Έλληνικής Πρε¬
  σβείας πρός τό Γεωργικόν Έ-
  πιμελητήριον άναφέρει δτι έν
  Λονδίνω, αί προσφοραί των
  σταφίδων είνε μόνον όνομα-
  στικαί εχουν δέ ώς εξής: Αύ-
  στραλιαναί κοιναί 48)—50)—,
  άνώτεραι 52)—56, σμυρναϊ-
  καί 46)—60, Κρητικαί 56)—67)
  —, Πελοποννήσου 62)—75)—.
  Τό έγγραφον τοθ έν Λον¬
  δίνω "Ελληνος Έμπορικοϋ ά-
  κολούθου συνοδεύει καί οτατι
  στικός πίναξ έμφαίνων την εΐ-
  ' σαγωγήν σουλτανίνων είς Αγ
  ι γλίαν άπό τής ενάρξεως τής
  έφετεινής εσοδείας μέχρι τής
  30ής Όκτωβρίου.
  Συμφώνως πρός τόν άνωτέ
  ρω πίνακα έναντι 290.729 κι
  βωτιδίωνΚρητικήςσουλτανίνας
  εϊσαχθείσης είς την Αγγλίαν
  ή λοιπή Ελλάς είσήγαγε 56
  671, αί Ηνωμεναι Πολιτεϊα
  290.574, ή Τουρκία 243. 395
  ή Αύστρολία 79 466. ή Νότι
  ος Άφρική 57.862, τό Βα
  τούμ 53.987, Ισπανία 48.568
  πολύ δέ μικροτέρας ποσότητας
  ή Κύπρος, ή Αΐγυπτος, ή Όλ-
  λανδία καί τό Βέλγιον. "Ητοι
  είς Αγγλίαν εισήχθησαν
  μέχρι τέλους Όκτωβρίου 14
  971 τόννοι σταφίδος σουλτα
  νίνας διαφόρων προελεύσεων
  Νέαι μεγάλαι καταστροφαί
  εις πολλά χωρία τής Μεσσαράς.
  Πληροφορίαι έκ Μεσσαράς,
  άναφέρουν δτι νέαι καταρ-
  ρακτώδεις βροχαί, συνεχισθεΐ-
  σαι καθ'δλην την προχθεσινήν
  νύκτα συνεπλήρωσαν τάς κα¬
  ταστροφάς τής προχθεσινής
  πλημμύρας. Ούτω χθές την
  πρωΐαν ελήφθησαν ίδιωτικά
  τηλεγραφήματα άναφέροντα
  δτι τό χωρίον Πλάτανος εκα¬
  λύφθη έκ νέου υπό των υδά¬
  των καί δτι πολλαί οικίαι κα-
  τέρρευσαν καί άλλαι κατέ¬
  στησαν έτοιμόρροποι. Αρ¬
  γότερον ελήφθησαν καί είς
  την Νομαρχίαν τηλεγραφήμα¬
  τα των προέδρων των Κοινο-
  τήτων, άναφέροντα δτι είς
  τα χωρία Πλάτανος, Άπε-
  σωκάρι καί Πόμπηα αί ζη¬
  μίαι καί αί καταστροφαί έκ
  τής νεροποντής είναι τερά¬
  στιαι. Διότι έκτός τής κατα-
  στροφής οίκιών καί αί καλ-
  λιέργειαι ύπέστησαν μεγίστας
  ζημίας ίκ των χειμάρρων καί
  τοθ πλημμυρήσαντος Γέρω πο-
  ταμοϋ. Γενικώς, αί πληροφο
  ρίαι παριστοϋν τάς καταστρο¬
  φάς Ί'σας, άν δχι πολύ με¬
  γαλυτέρας, μέ τάς έπενεχθεί-
  σας έκ των προηγουμένας
  πλημμυρών Εύτυχώς δμως
  άνθρώπινα θύματα δέν εση¬
  μειώθησαν θυτε καί την φο¬
  ράν αυτήν.
  Ό κ. Νομά.οχης, ευθύς ώς
  έλαβε γνώσιν των καταστρο-
  φών, συνειργάσθη άμέσως
  μετά των αρμοδίων ύπηρεσι-
  ών διά την λήψιν συντόνων
  μέτρων πρός αντιμετώπισιν
  τής δημιουργηθείσης κατα¬
  στάσεως. Ούτως απεφασίσθη
  ή άμεσος κατασκευή φράγ
  ματος διά την προστασίαν
  τοΰ χωρίου Πλάτανος έξ εν¬
  δεχομένης νίας πλημμύρας
  Έπίσης ό κ. Νομάρχης έτη
  λεγράφησεν είς την Κυβέρνη
  σιν αναφέρων τα των νέων
  καταστροφών, τέλει δέ έν ά-
  ναμονή έγκρίσεως έκ τοΰ κέν
  τρου των άπαραιτήτων πιστώ
  σεων διά την περίθαλψιν των
  πληγέντων έκ τής θεομηνίας
  καί πιστ^ύεται δτι έντός τής
  σήμερον θά εκδηλωθή αμέρι¬
  στον τό ενδιαφέρον τής Κυ¬
  βερνήσεως.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤ1ΜΗΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ
  Κατ' απόφασιν τής Έπι-
  τροπής επί των διατιμήσεων
  συνελθούσης είς συνεδρίασιν
  χθές την εσπέραν, αί τιμαί
  των λευκών αλεύρων καθορί-
  ζοντα άπό σήμερον είς δρχ.
  11.67 1)2, των δέ πιτυρούχων
  είς δρχ. 10.36. Έπίσης καθορί-
  ζεται είς δρχ. 10.80 ή τιμή
  τοϋ λευκοθ άρτου καί είς δρχ.
  9.10 ή τοϋ πιτυρούχου.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αυριον τό άπόγευμα θά συ
  νεδριάση, πρός έκδίκασιν αιτή¬
  σεων άρτοποιών έκ των ζη-
  τούντων νά τύχωσι των γενι-
  κών περί άρτοποιών εύεργε-
  τημάτων, ή περιφερειακή -Επι-
  τροπή Έπικουρικής Άσφαλί-
  σεως Άρτοποιών. Είς την
  συνεδρίασιν ταύτην δέον νά
  παραστώσιν οί ένδιαφρρόμε-
  νοι.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ
  Σήμερον την πρωΐαν άρχί-
  ζει είς τό κακουργιοδικεΐον ή
  οίκη κατά τοΰ Ιωάννου Τζιμ-
  πουτάκη κ.λ.π. κατηγορουμέ¬
  νων διά φόνον.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
  Μετά τής συνήθους έπιβλη-
  τικότητος έπανηγυρίσθη καί
  φέτος ή έορτή τοθ πολιου-
  χου τής πόλεως Άγίου Μηνά.
  Τό εσπέρας τής προηγουμένης
  καί τής ημέρας της εορτής ή
  πόλις έφωταγωγήθη άπλέτως.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τή άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω
  ρΐων ττροιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίύες.
  Σουλτανίναι
  έγχω
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  α
  Ρ"
  Υ'
  α
  Ρ'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  δρ 22 50 23.-
  21.50
  14. -
  12
  10 50
  10 80
  10.-
  9. -
  8.-
  22.-
  2!.—
  Χαρούπια » 2.80
  "Ελαια 5ο · 25Λ0- 29
  » κοινά » 20.--
  Σάπωνες.
  Λευκοϊ α' ποιότητος δρ.
  Ρ'
  Πράσινοι
  ποιότ. »
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ.
  23.—
  21.—
  21.50
  19.—
  45.
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΤΙΜΗ
  ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ
  Κατά τηλεγράφημα τοϋ υ-
  πουργείου των Οίκονομικών
  πρός τάς τελωνειακάς αρχάς,
  ή φορολογητέα τιμή τοθ σί-
  του κατά τόν τρέχοντα μη"να
  διά τόν ύπολογισμόν τοΰ φό-
  ρου κύκλου εργασιών τροπο-
  ποιηθεΐσα αρμοδίως, καθορί-
  ζεται είς δρχ. 5.90 κατά χι-
  λιόγραμμον. Ωσαύτως τροπο-
  ποιεΐται ή τιμή τοϋ καφέ είς
  δρχ. 30.20.
  ΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  Κατά τό λήξαν α' δεκαή¬
  μερον τρέχ. μηνός αί είσπρά-
  ξεις τού τελωνείου Ηρακλεί¬
  ου άνήλθον είς δρχ. 3.530.916
  20.
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΙ~ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
  Ό αϋτοκινητιστής Βασίλ.
  Δ. Άγγελιδάκης συνελήφθη
  διότι μειέψερε διά τού αύτο-
  κινήτου τού φορτίον Τιλέον
  τού κεκανονισμένου.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ
  ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΠΝΟΥ
  Συνελήφθη καί παρεπέμφθη
  αρμοδίως διά παράνομον κα¬
  τοχήν δύο πιστολίων 6 Έμμ.
  Γ. Κουτσάκης κατοικος Πη¬
  γά ίδακίων. Όμοίως συνελή¬
  φθη διά παράνομον μεταφο¬
  ράν ίκανής ποσότητος καπνοθ
  ό Νικόλ. Έμμ. Τζιράκης έκ
  Βάλη Μονοφατσίου.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Οί Στέφ. Νικ. Κεφαλογιάν-
  νης καΐ Γεώργ. Μαρκσντώνης
  έκ Σκουρβοΰλων συνελήφθη¬
  σαν διότι έτραυμάτισαν είς
  διάφορα μέρη τοΰ σώματός
  τού διά ράβδων τόν ομοχώ¬
  ριον των Στέφ. Λεονταράκην.
  Ωσαύτως συνελήφθη διά τραυ
  ματισμόν τοϋ Δημ. Γ. Κυρ.
  λίμπα έξ Ηρακλείου, έιιενε-
  χθέντα διά μαχαίρας, ώ Δημ.
  Τζ. Τζανιδάκης.
  Πρωΐα Σοφβάτου
  13 Νοεμβριού 1937.
  Άπειλεΐται παγκόσμιος σύρραξις
  έκ της επεκτάσεως τοΰ τριμεροΰς
  30 Πρωϊνή
  ΤΟ ΤΑΞΙ&ΙΟΝ ΤΟΥ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑΗΗΣΥΧΙΑΣ
  ΑΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΗΝΤΕΝ ΔΙΑΦΟΝΟΝ
  ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Αναφορικώς μέ
  τό άγγελθέν ταξίδιον τοΰ λόρδου Χά·
  λιφαξ είς Βερολίνον, τηλεγραφείται σή¬
  μερον έκ Παρισίων ότι τουτο δημι.
  ουργεϊ ανησυχίας, κρινόμενον ώς μετα-
  στροφή τής Άγγλικής πολιτικάς.
  Έξ άλλου ύπάρχουν άνεπίσημοι πλη¬
  ροφορίαι έκ Αονδίνου είς τάς οποίας
  τονίζεται ότι τό ταξίδιοντοΰ Χάλιφας
  προσκόπτει είς εΰρεΐαν αντίδρασιν των
  κοινοβουλευτικών κύκλων- Άκόμη καί
  ένδοκυβερνητικώς τό ταξίδιον τού Χά¬
  λιφαξ δέν έγκρίνεται, λέγεται δέ ότι ό
  ύπουργός των Εξωτερικών κ. νΗντ*ν
  διαφωνών ριζικώς Θέλει υποβάλη πα¬
  ραίτησιν άν τό ταξίδιον τουτο πραγ¬
  ματοποιηθή.
  Ο ΒΑΡΓΚΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΑΣ
  ΕΚΗΡΥΞΕϋΚΤΑΤΟΡΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Ρίου Ίανεΐρου βεβαιούν ότι ό πρω·
  Ο ύπουργός Βάργκας επικρατήσας θιέ-
  λυσε τάς βουλάς καί έκήρυξε δικτατο¬
  ρίαν. Ό Βάργκας συγνεντρώσας πάσας
  τάς έζ,ουαίας εξέδωκε προκήρυξιν διά
  τής οποίας έγγυάται την τήρησιν τής τά¬
  ξεως καί έξωτερικήν πολιτικήν βασιζο-
  μένην είς τάς παλαιάς φιλίας τής Βρα-
  ζιλίας.
  ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΔΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΜΟΤΑ ΤΗΣ Β Ρ ΑΖΙΑΙΑ 2
  ΑΘΗΝΑΙ 12Νοεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έξ Ούα-
  σιγκτώνος πληροφορίας ή κήρυξις δικτα-
  τορίας έν Βραζιλία προεκάλ&σε δυσφο¬
  ρίαν είς τούς κύκλους τοΰ Κογκρέσσου
  φοβουμένους ότι ή δικτατορία αυτή θά
  προκαλέση άνωμαλίας είς την νότιον
  Αμερικήν επί ζημία των συμφβρόντων
  τοΰ νέου κόσμου. ΛΙε τα κράτη τϊΊς
  νοτίου Άμερικής ή κυβέρνησις τής Ού-
  ασιγκτώνος προσεπάθει νά ρυθμίση ώς
  γνωστόν τελευταίως ένιαίαν γραμμήν έ-
  ξωτ&ρικής πολιτικής, αυτήν δέ κατά την
  κρίσιν τοϊ-ν κύκλων τοΰ Κογκρέσσου δια-
  ταράσσει τό πραξικόπημα τοΰ Βάργ¬
  κας.
  Ο ΤΣΙΑΝΟ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  Νλ ΕΧΚΛΟΛΡΙΣΗΤΗΝΘΕΣΙΝ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μ.ας)—Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ ό υπουργόν των εξω¬
  τερικών Τσιάνο εκάλεσε διά τοΰ έν Ι»ώ«
  μη πρεσβευτού τής Μ. Βρεττανίας την
  Αγγλίαν νά^ έκκαθαρίση την θέσιν της
  είς τρόπον ώστε ή πολιτική τής Ιταλί¬
  ας νά δύναται νά βασισθή σταθερώς είς
  την φιλίαν καί υποστήριξιν τής Μ.
  Βρεττανίας είς τα γενικά ζητήματα τό¬
  σον αυτής όσον καί τής Εύρώπης.
  Η
  ΑΡΝΗΤΙΚΩΣ _ΕΒ_ ΒΡΥΞΕΛΛΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τού ά-
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Βρυξελλών τη-
  λεγραφοΰν ότι ή Ίαπωνία ηρνήθη νά
  άποδ&χθή την πρόσκλησιν αυτής όπως
  συμμετάσχη είς την διάσκεψιν των Βρυ-
  ξ&λλών. Ή απάντησις τής Ίαπωνίας
  προεκάλεσε κατάπληξιν μεταξύ των έ-
  κεί πολιτικών κύκλων καί των Έυρωπα'έ
  κων έν γένει.
  ΕΚΡΥ
  :ΊΣ
  ΜΟΣ ΠΑΛΙΝ ΗΚΑΤΑΣΤΑ
  ΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).-Έκ Λονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ή κατάστασις είς Παλαι-
  στίνην παρουσιάζεται πάλιν έκρυθμος
  καί ότι αί Άγγλ&καΙ αρχαί λαμβάνουν
  δρακόντεια μέτρα πρός αποκατάστασιν
  τής τάξεως ήτις έχει χαλαρωθή παν«α-
  χοΰ. Τρο|ΐ.οκρατικαί πράξεις των Ά-
  ράβο>ν εσημειώθησαν είς τάς κυριωτέρας
  πόλεις τής χώρας.