95027

Αριθμός τεύχους

4714

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

14/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «κων
  ι»ν τουτο ^
  Τηγρ»?
  ΰαιουν δτιόι^
  επι*ρατή<ιχ; & ΐκήρυςε δια! :ήν τήρησιν :1Λϊ πολιτικήν 6ιώ ς Ι! ΙΡΙ1ΙΙΙΙ :„ οί*1 ΑΝΟΡ ΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ: ΑίγιΊπτ<ιΐ' Γτηοια λιςκιι '! Άμεριχής ίτηΛΐ'α δαλ. 15 κατά φύλλον Λοαχ 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1937 Ι 1-ΆΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Γ.ΤΟΣ 22ΟΝ ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4714 ΥΠΕΥ9ΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ! ΔΙΕΥΘΥΓΗΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Η ΥΦΕΣΙΣ ΠΡΟΟΙΩΝΙΖΕΙ ΕΚΡΗΞΙΝ ΚΑΤΑΙΠΔΟΣ Οί άπασχολούμενοι μέ τα διεθνή ζητήματα, διαπιστώ- νουν πάλιν τάς ημέρας αύ¬ τάς μίαν υψεσιν τής καταστά¬ σεως τής οποίας δμως την ά- κριβη καΐ λογικήν εξήγησιν δέν ευρίσκουν. Τα γεγονότα έξελίσσονται μέ άργόν ρυθ¬ μόν. Καί ομως τίποτε δέν οικαιολογεϊ αυτήν την αργο¬ πορίαν. Άλλ' είναι τόσον έκπληκτική ή έναλλαγή των καταστάσεων καί έχει πα· ρουσιάσει τόσα άπρόοπτα ή εξέλιξις των διεθνών πραγ- μάτων ώστε τίποτε πλέον νά μην δημιουργή εντύπωσιν. Όλα φαίνονται πιθανά. Τίπο¬ τε απολύτως δέν άποκλείε- ται. Οΰτε τα πλέον περίεργα καί άνεξήγητα. Πρό καιροΰ, όλοι ανέμε¬ νον μετά την έντασιν των σχέσεων τής Ιταλίας καί Γαλλίας — Αγγλίας, δτι εάν δέν έπετύγχανεν ή έπιτροπή τοΰ Λονδίνου την άμεσον άνάκλησιν των ξέ- νων έθελοντών έξ Ίσπανίας, θά ήρχετο ώς μοιραίον έπα- κολούθημα τό άνοιγμα των Πυρηναίων και ή είσβολή τοΰ Γαλλικοΰ στρατοΰ είς Ι¬ σπανίαν διά νά δώση τέρμα είς την τραγωδίαν ,πού παί- ζεται άπό ενός καί ήμίαεος Ιτους είς την Ίβηρικήν καί κινδυνεύει νά έπεκταθή εις παγκόσμιον δράμα. Έν τού¬ τοις, δέν συνέβη τίποτε ά¬ πό αύτά. Ή έπιτροπή δέν επέτυχε τοΰ σκοποΰ της. Άλ- λά καί τα Πυρηναΐα δέν ή¬ νοιξαν. Πρό ημερών έπίσης, επιβτεύετο-ότι εάν η ^Ευν&- άσκεψις των Βρυξελλών δέν κατώρθωνε νά επιβάλη τόν τερματισμόν τοΰ Σινοϊαπω- νικοΰ, ό πόλεμος θά έπεξε- τείνετο μοιραίως άπό τής Ά¬ πω Άνατολής μέχρι τής Δυ- σεως καί θά Ιζωνε μέ τάς φλόγας τού ολόκληρον τόν κόσμον. Καί ομως η συνδι- άσκεψις απέτυχεν ούσιαστι- κώς, ή Ίαπωνία την ήγνό- ησε παντελώς καί ή κατά¬ στασις δέν μετεβλήθη έν τή οΰσία κατά τίποτε. Τί οΰμβαίν'ει λοιπόν; Καί ποία Βά είναι ή μελλοντική εξέλι¬ ξις των πραγμάτων; Άπλού- στατα, συμβαίνει έκεΐνο τό οποίον καί άλλοτε είπομεν καί έξηγήσαμεν: Σήμερον, μολονότι δλοι όμιλοΰν περί πολέμου κανείς δέν άναλαμ- βάνει τάς ευθύνας τής κη¬ ρύξεως τού. Δι' αύτό και δ¬ λοι άναλίσκονται είς στεΐ- ραν καί άνιαράν φιλολογί¬ αν είρηνοφιλίας, χωρίς κα¬ νέν ούσιαστικώς πρακτικόν άποτέλεσμα. Τό δτι δμως δέν κηρύσσε- ται ό πόλεμος επισήμως, του¬ το δέν σημαίνει δτι είναι καί εξησφαλισμένη ή θέσις τής εΐρήνης ή «τι εχομεν κάν εΐρήνην. Αντιθέτως μάλιστα, ό πόλεμος, άκήρυκτος πάν- τοτε,μαίνεται παντοΰ.Καί είς την Άπω Ανατολήν καί είς ΓήνΔύσιν καί είς τόν Είρηνι- κόν καί είς την Μεσόγειον. Διότι πόλεμον σημαίνει ό ά- γριος οικονομικάς άνταγωνι- σμός των μεγάλων Δυνάμε- ων. Πόλεμον σημαίνει ή κι- νητοποίησις δλων των ναυ- τικών Δυνάμεων κα'ι αί δι- «ρκεΐς περιπολίαι των στό- λων δλων έν γένει των Με¬ γάλων καί μικρών κρατών τοΰ κόσμου, είτε έξ αίτίας τοΰ Ίσπανικοΰ, είτε έξ αίτί¬ ας τοΰ σινοϊαπωνικοΰ. Έπο- μένως, ή διεθνής κατάστασις δέν εβελτιώθη διόλου. Αν¬ τιθέτως μάλιστα αυτή ή πα¬ ράτασις τής έκκρεμότητος, έπαυίάνει οχι μόνον τους κινδυνους τοΰ πολέμου άλλά καί τάς πιθανότητας τής κα- ταστροφής τοΰ πολιτισμοΰ τής ανθρωπότητος. Διότι δ σον περισσότερον καθυστε- ρήση, ό πόλεμος, τόσον πε ρισσότερον άγριος καί κατα< στρκπτικός θ' αποβή. Τό χει ρότερον δέ είναι ότι όσον ά- ναβάλλεται, τόσον καί κα- θίσταται περισσότερον άνα- πόφευκτος. Διότι, ημείς τουλάχιστον πιστεύομεν δτι εάν σήμερον ή Αγγλία, ή Γαλλία, ή Ά- μερική συνησπισμέναι καί έ¬ χουσαι καί την συνδρομήν δλων αχεδόν των άλλων κρατών τής γής, έφαίνοντο διατεθεΐμέναι καί ετοιμαι νά φθάσοΐιν μέχρι πολέμου, ή Ιταλία, ή Γερμανία καί ή Ίαπωνία πού φέρονται σήμε¬ ρον ώς φΐλοπόλεμοι, θά εγί¬ νοντο αυτομάτως οί καλύτε- ροι φίλοι τής είρήνης. Άλλά δυστυχώς δέν συμβαίνει του¬ το. ΑΊ μεγάλαι αύται δυνά¬ μεις μέ τα δημοκρατικά κα- θεστώτα, οογματικώς προση- λωμέναι είς την ειρήνην, είναι άργοκίνητοι, άναποφά- σιστοι, άβουλοι. Ένω αντιθέ¬ τως αί χώραι μέ τα όλοκλη- ρωτικά καθεστώτα, είναι όρ- μητικαί, άποφασιατικκί, ρι- ψοκίνδυνοι καί γνωρίζουν νά παίζουν μέ τάς άδυναμί- ας των άντιπάλων των καί νά κερδίζουν πάντοτε, μπλο- φάρουσαι βυνεχώς μέ την ττροκλητικότητά των. Τό παιγνίδι δμως αύτό δέν ειμπορεί νά διαρκέση έπ' ά¬ πειρον. Άργά ή γρήγορα, ή όλοκληρωσις των έξοπλι- σμών θά φέρη την άφύπνι- σιν των Δυτικών Δυνάμεων. Καί θά τάς καταστήση περισ¬ σότερον αποφασιστικώς. Τότε δέ θά δοθή καί ή μοιραία λύσις. Ήδη μάλιστα, ηρχι- ο—νκαθώς φ«ίν«τ«»· νά δια- μορφώνωνται ο'χ πολεμικον συνδυασμοί των κρατών. Κα¬ τά τάς σχετικάς δέ πληροφο¬ ρίας καί ή παραίτηβις τής κυ¬ βερνήσεως τοΰ Ταταρέσκβ είς την Ρουμανίαν καί ή αντικατάστασις της υπό τοΰ Έθνικοαγροτικοΰ κόμματος των κ. κ. Μιχαλάκε καί Μα- νίου στερρώς προσηλωμένων είς την γαλλικήν πολιτικήν, δέν είναι άσχετος πρός τάς ζυμώσεις αύτάς.^ Καί φαίνεται δτι αί διπλω¬ ματικαί ζυμώσεις θά συνεχι- σθοΰν καί καθ" δλον τόν χει- μώνα, έφόσον ό πόλεμος, τόσον έν Ισπανία δσον καί έν Κίνα δέν πρόκειται νά λήξη πρό τής παρελεύσεως τού χειμώνος. Τό πιθανώτε- ρον λοιπόν είναι δτι ή διευ- κρίνισις τής διεθνοΰς κατα¬ στάσεως είτε διά προσφυγής είς τα δπλα, είτε δι" έπιστρο- φής είς την γαλήνην τής είρήνης δέν πρόκειται νά επιτευχθή πρό τής ανοίξεως τοΰ 1938. ν/. ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ(1Η ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΥΛΗ... Ή αύξησις τής τιμής των παι¬ γνιοχάρτων, υπενθύμισεν 8τ: ή έ- ποχή ποΐτ διερχόμεθα είνε ή ήτο το έποχή τής τράπουλας. —Τα σπίτι υπήρξεν άνέκαθεν μέγας έμπνευστής τής χαρτοπαι- ςίας, παρετήρησεν ό πρώτος σιι- νάνθρωπος πού ένδιεφέρθη δια τό ζήτημα. "Αν χαρακτηρίσωμεν εύσυνειοη- τως την... αρχήν τής έποχής τής τράπουλας, έκεΓ, ομολογο-υ- μένως είς τό σπίτι, θά άνακαλύ- ψωμεν τόν περίφημον άκρογωνι- αϊον λίθον. Τό στενοΰ οϊκογενει- ακοΰ κύκλου καρρέ—-άς τό ποΰ- μεν έ*τσι—εξελιχθή σιγά-σιγά εις τό έπικινδυνωδέστερον χαρτοπαί- γνιον. Διά τόν «οΐκογενειακον μπακαράν» ό παλαιός χρονογρά- φος άφιέρωσε στήλας καί στή¬ λας. Δέν περιέγραψε μόνον άρι- στοτεχνικά τάς φυσιογνωμίας καί τα περιθωριακά τρόπον τίνα γε¬ γονότα τού. Ένεβάθυνε είς τό πνεΰμά τού. Παρεδέχθη έδώ μί¬ αν κοινωνικήν εξέλιξιν ή όποία ύποσυνειδήτως σχεδόν, έξουδετέ ρωσε την δύναμιν των χρηστών οικογενειακήν έθίμων. —Ό κλέψας τοΰ κλέψαντος χθές τό όράδυ είς τής κυρίας Κρι- τοβουλίδη, έλεγεν -/.αί ό προπολί- μικός ά'/Ηρωπ^ί τοΰ κόσμου, τζρο- κειμένου νά σχολιάστ) τα γεγονό¬ τα τής προηγουμένης εσπέρας. Καί δέν έλεγεν ύπερβολήν. Ό μπακαρατζΐκος έφθανεν αΐσίως "; τόν άναγραμματίσμόν... μα- σκαρατζίκος. Ή δίψα τοΰ κέρ- δους δέν ϊλαμπεν απλώς είς τα ώραΐα μάτια τής πρώτης δεσποι¬ νίδος τοϋ καλοΰ κόσμου, πού εί- χε μυηθή πλέον είς τα χαρτο- παικτικά μυσοήρια. Άπά τα μά¬ τια έφθανεν είς τα χέριχ. Ή θεά Τύχη ήρχιζε νά γίνεται σκάνδα¬ λον... Τα ταλλαράκια πού επόν- τερνε διαρκώς ό άτζαμής ή ό άφελής τής βραδυάς, κυριολεκτι¬ κώς κατεπίνοντο άπό τόν «οϊκο- γενειακόν» μπάγκον. — Οί μάσκες των χαρΐοπ*ι- κτών ποΰ εχρησίμευσαν άργότερα οις κοινωνικχ σύμβολα, άπό τα γκρούπ των οίκογενειακών έσπε- ρίδων διεμορφώθησαν καί Ιπεολή- θησαν είς την δημοσίαν ζωήν. Μέ τό ρεφραίν αύτό συνεπλη- ρώθη ή ΙπΕκαιρος περί χχρτο- παιξίας συζήτησις. Τό ευχάριστον ώστόσο είνε ότι ευρέθη καί ό ά- ςιόπιστος πληροφοριοδότης ό ο¬ ποίος άπεκάλυψεν δτι ή πρωταρ- χική άθωότης τοΰ χαρτοπαιγνίου ήρχισε πάλιν νά εμπνέη τάς οι¬ κογενειακάς συναναστροφάς. Τα κυ(·ίερνητικά μέτρα τής περιστολής αΰτοΰ, άποδεικνύεται έ"τσ:, δτι ή- σκησαν αγαθήν επιρροήν καί επί τής χαρτοπαικτιν.ής ήθικής. Δι¬ ότι ή ήθική αυτή καί υπήρχεν άνέκαθεν καί έτηρεΐτο μέ όλην την άκριβολογίαν της—-καί 5χι την διαστροφήν—άπό τούς ζν.προ- σώπους των άρχοντικών παρχδό- σεων τοΰ άλλοτε. * * Τα φημισμένο «Άτελιέ» των Αθηνών έξέπεσε τελευταίως άπό ναόν τοΰ πνεύματος εις ναόν τής ...πόκας καί Ικλεισε. Ή έν λόγω πληροφορία εθεωρήθη συν τοίς άλλοις έπίκαιρο; εις την προχθε¬ σινήν περί χαρτοπαιγνίου συζή¬ τησιν. —Διά τοΰ τρόπ^υ οώτού ακρι¬ βώς δέν άντιφάσκουν τα πράγμα- τα είς τάς χρηστάς ελπίδας πού στηρίζουν οί πάντες εις τόν πε¬ ριορισμόν των άκροτήτων τής πρα- σίνης τρχπέζης;.. Την ερώτησιν αυτήν απηύθυνεν ό άπό συστήματος πεσσιμιστής. Φαντάζομαι δμως δ,τι δέν είχεν δίκαιον. Ο£ ναοί τοΰ πνεύματος πού κατέρχονται σιγά-σιγά είς τό επίπεδον τής ύλικωτέρας κερ- δομανίας, άντιλαμβάνονται άργά ή γρήγορα την πλάνην των. Χρησιμεύουν μ' Ινα λόγο ώς ά- ποδείξεις τοΰ έναντίου διά τής εί; οίτοΓ.ην άπαγωγής! "Αλλως τε τό δτι τό σπίτι — Ι/.τός ελα¬ χίστων έξαιρέαεων, ώς θέ- λουν νά πιστεύουν οί πλη- ροφορήσαντες μας—έπαυσε νά έν- θυμίζη τόν «οΐκογενειακον μπα- καρ2ν» 2που ό Ιμφιλοχωρήσας άρριβιστής συνέβαινε νά κερδίζη καί στά χαρτιά καί στήν άγάπτ;, είνε μία παρηγορία. Διότι άπό έκ,ζϊ τό πνεΰμα, είνε ενδεχόμε¬ νον, νά επικρατήση γενικώτερον τής υλης... ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Πεταχτά σημειώματα ΜΕΓΑΑΗ ΖΩΗ Οί ναοί τής Τερψιχόρης ή¬ νοιξαν άπό ημερών τάς πύ¬ λας των καί τα φλάουτα ποϋ άντικαθιστοθν τα σαξό- φωνα στίς τζάζ, καλοΰν μέ βραχνές φωνές τοϋς πιστοϋς είς την λατρείαν τής θεάς των κάτω άκρων. Ή έλευσις τοΰ χειμώνος, έσήμανε την έναρξιν τής σαιζόν τοΰ κλει- στοϋ χώρου καί τής «μεγά- λης ζωής». "Ας λάβωμε λοι¬ πόν κι' εμείς μέρος ο' αυτή αή ζωή. Κι' άς τρίξωμεν είς αναζήτησιν της χαράς είς τούς ναούς δπου ή λατρεία έκδηλώνεται διά τής όρχή- σεως. Ποΰ νά ευρίσκεται δ¬ μως άραγε αυτή ή μεγάλη θε- ότης τού χοροθ; Την αναζη¬ τούμεν είς τα κεντρικά ση- μεΐα τής πόλεως. Άλλά δέν την άνευρίσκομεν, πουθενά. Τα μεγάλα κεντρικά τεμένη της είναι δλα κλειστά. Οί σάλες των δεξιώσεών της έ- πίσης. Είναι δλα βυθισμένα είς τό σκότος. Ουτε 'ένα ντά¬ σιγκ. Ουτε μία σάλα χοροθ. Ουτε μίσ έλλιπής έστω όρ- χήστρα, μέ ύποφερτήν όπωσ- δήποτε μουσικήν, ουτε έ'να κέντρον, £να ρεστωράν ή έ'να μέρος άναψυχής μέ μίαν μικράν πίστα χοροθ. Νομίζει κανείς δτι ή πόλις είναι βυ- θισμένη είς τό πένθος ή δτι εχει αρνηθή την θρησκείαν τής Τερψιχόρης. Καί δμως, αί άγγελίες έπιμένουν είς τό αντίθετον. Καί οί ήχοι των φλάουτων έπίσης ακούονται ώς προσκλητήριον. Άλλοϋ λοιπόν πρέπει νά κατευθύνω- με τα βήματά μας. 'νΓΙρός τήν άπόμερην συνοικίαν δπου ή θεά των ποδιών έχει στήσει τόν θρόνον της. Έκεϊ θά τήν άναζητήσωμεν καί θά τήν άνακαλύψωμεν ασφαλώς. Καί πράγματι ή θορυβώδης θεά έχει καταφύγει έκεϊ μακρυα, είς τα ϋπόγεια τής γειτονιάς. Είναι θλιμμένη καθώς φαίνε¬ ται άπό τήν εκδίωξιν της άπό τό κέντρον. Καί απεσύρθη είς άσκητικήν ζωήν. Πώς λοιπόν νά μάς δώση τήν χαράν, τό κέψι, τήν άλλεγροσύνη, τήν εϋθυμη διάθεσι; Οί σάλες της είναι μουντές. Οί όρχήστρες θρηνωοοϋν τα ξελιγωμένα έλληνικά ταγκό. Καΐ οί πι στοί, προσήλυτοι μδλλον καί κατηχούμενοι, κινοϋνται άτα- κτα, άρρυθμα, κατηφ&ΐς καί σαστισμένοι, δειλοί καΐ συνε- σταλμένοι άπό εντροπήν, χω¬ ρίς νά ειμπορούν δχι κέφι νά κάμουν άλλ' ουτε είς τα πα- ραγγέλματα τοΰ ίερέως τής θεας—χοροδιδασκάλου νά πει- θαρχήσουν καί νά συμμορφω- θοΰν. Πρέπει λοιπόν νά φύ- γωμε καί άπ" έδώ άφοϋ δέν βρήκαμε δ,τι ζητοΰμε. Ή θεά τοΰ τρελλοΰ γλεντιοΰ ποΰ φέρνει τα ξεβίδωμα των κά¬ τω άκρων καί τόν ΐλιγγο τού έγκεφάλου δέν &χει τα κέφια της. Καί έκδικεΐται δλον αυ¬ τόν τόν κόσμον, πού νομί¬ ζει δτι ή λατρεία της είναι έ- πιβεβλημένη δι* έ'να μόνον είκοσαήμερον κατά τίς από¬ κρηες. Καί τόν έχει θέσει είς βαρείαν δοκιμήν, είς αυστη¬ ράν τιμωρίαν μέ τό έ'να, δϋο, τοϋ χοροδιδάσκαλον Τόν έ¬ χει έπιστρατεύσει διά μακράς διαρκείας γυμνάσια. Τόν έ- τοιμάζει διά τό είκοσαήμε¬ ρον αύτό τής άπόκρηας, ό- πότε θά τόν παραλάβτ] καί θά τόν ξεθεώση είς έ'να ίλιγ- γιώδες άδιάκοπο στροβίλισμα μέσα είς έ'ναν φοβερόν συνω- στισμόν είς τούς κεντρικοΰς ναούς της, δπου θά έγκατα σταθή θριαμβευτικώς, άπόλυ- τος κυρίαρχος τής ζωής καΐ των σκέψεων καί των τυχών των κατοίκων τής περιέργου αυτής πόλεως. Άλλά τότε λοιπόν ποΰ νά καταφύγωμεν διά νά εύρωμεν τήν άναζη- τουμένην χαράν, "την δψιν τής μεγάλης ζωής; Είς τα σι- νεμά; Άλλά άπ' έκεϊ έφύ- γαμεν άφοϋ έδώσαμεν τό πά ρόν καί έπεδείξαμεν είς εαυ¬ τούς καί αλλήλους τήν νέαν τουαλέτταν μας. Είς τό κα¬ φενειον; Άλλά έκεϊ έμουχλι- άσαμεν κυριολεκτικά καί έξη- ράναμεν τό στόμα μας μέ τό νά ομιλούμεν ώρας ολοκλή¬ ρους καί νά κουτσομπολεύω- με καί αυτόν τόν θεόν άφοΰ επήραμε άράδα δλους τούς συνανθρώπους. Νά καταφύ¬ γωμεν τουλάχιστον είς καμ¬ μίαν αίθουσαν διαλέξεων; Άλλά ποΰ τέτοια τύχη! Δέν μάς μένει λοιπόν παρά τό κα- τηχητικόν σχολείον! Θά μεί· νωμεν λοιπόν είς τα ιδία. Καί θά έξακολουθήσωμεν νά πε- ριφέρωμεν τήν άνίαν καΐ τήν πλήξιν μας μέχρις δτου έλ- ΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή προσπαθεία την οποίαν καταβάλλει ή Κυβέρνησις διά την αύξησιν τής έθνικής πα¬ ραγωγήν την ελάττωσιν τού κόστους τής ζωής καί την α¬ νύψωσιν τοΰ βιωτικοΰ έπιπέ- δου τοΰ λαοΰ, αποτελεί κα¬ θώς καί χθές ετονίσαμεν, ύ- ψίστην εθνικήν υπηρεσίαν. Καί θά πρέπει είς την επί¬ τευξιν τής προσπαθείας αυτής νά συμβάλλωμεν δλοι. Είπο¬ μεν ότι ή έξυγίανσις τού λα- οϋ μας καί ή καταπολέμησιν τής νοσηρότητος καί θνησι- μότητος μόνον διά τής αυ¬ ξήσεως τής έθνικής παραγω- γής καί διά τής μειώσεως τοΰ κόστους τής ζωής είναι δυ¬ νατόν νά επιτευχθή. Διότι μόνον διά τοΰ τρόπου αυτού είναι δυνατόν νά βελτιώ^ω- μεν τούς δρους διατροφης τού λαοΰ μας. Ή χώρα μας εύτυχώς, έχει δλας τάς δυνατότητας νά δι- αθρέψη τόν πληθυσμόν της άν δχι πλουσίως, τουλάχι¬ στον δμως καλώς. Καί αύ¬ τάς τάς δυνατότητας πρέπει νά έκμεταλλευθώμεν. Κυρί- ως οφείλομεν νά στρέψωμεν την προσπάθειαν μας είς την αύξησιν τής γεωργικής μας παραγωγής, είς την επίτευ¬ ξιν τής σιταρκείας καί είς τήν εκμετάλλευσιν τού ύπο- γείου πλούτου καί των θα- λασσίων θησαυρών διά τής οργανώσεως τής μεταλλουρ- γικής βιομηχανίας, των με- ταλλευτικών έπιχειρήσεων καί τής άλιείας. Διότι πρέ¬ πει νά σημειωθή δτι έκ των 12 πβρίκου διβεκατομμυρίων δραχμών πού έπληρώσαμεν πέρυσι διά νά εισαγάγωμεν τα ειδή πού μάς άναγκαιοϋ- σαν διά την εσωτερικήν μας κατανάλωσιν, τα περισσότε- ρα έδαπανήθησαν διά την εισαγωγήν σίτου καί άλλων δημητριακών, ψαρικών, βαμ¬ βακερών είδών, μηχανημά- των, βενζίνης καί πετρελαί- ου. ΔΓ ειδή δηλαδή τα ό- ποία δύνανται νάπαραχθοΰν είς την χώραν μας.Διότι δλοι παραδέχονται σήμερον δτι καί ή σιτάρκειά μας εί¬ ναι έφικτή καί ή αύ¬ ξησις τής βαμβακοκαλλι- εργείας καί ή δημιουρ- γία σχετικής ύφαντουργίας είναι κατορθωτή. Όπως έπί¬ σης είναι παραδεδεγμένον καί μαθητικώς άποδεδειγμέ- νον δτι εάν όργανώσωμεν τήν αλιείαν δχι μόνον δέν θά είσάγωμεν πλέον ψαρι- κά έξωθεν άλλά καί εξαγω¬ γήν θά κάμνωμεν, άφοΰ ή θάλασσα περιβρέχει παντα- χόθεν την χώραν μας. Άλλ' είναι έπίσης άποδεδειγμένον δτι ή χώρα μας περιέχει είς τα σπλάγχνα της καί σίδη¬ ρον καί άλλα μεταλλεύματα καί άνθρακα καί πετρέλαι¬ ον. Καί άν συατηματοποιή- σωμεν την εκμετάλλευσιν τού ύπεδάφους μας είναι βέ¬ βαιον δτι θά δημιουργήσωμεν καί βαρείαν βιομηχανίαν καί θά καταστώμεν ασφαλώς αύ- τάρκεις καί είς μέταλλα καί είς άνθρακας καί είς πετρέ- λαια καί βενζίνας. Άνθησις δέ τής Γεωργίας καί Βιομη- χανίας θά σημαίνη περιορι¬ σμόν τοΰ έξαγομένου συναλ- λάγματος άρα βελτίωσιν των οικονομικήν, δημοσίων καί ίδιωτικών, δημιουργίαν νέων εργασιών, τόνωσιν γενικώς τής οίκονομίας μας. Ή τό· νωσις δέ της οίκονομίας θά φέρη τήν ανύψωσιν καί τού βιωτικοΰ έπιπέδου τοΰ λαοΰ καί τού πολιτισμοΰ μας έν γένει. Καί έφόσον θά άσκή- ται υπό τοΰ Κράτους έλεγ- χος επί των τιμών των δια¬ φόρων προϊόντων, θά είναι απολύτως δυνατή καί ή μεί- ωσις τοΰ κόστους τής ζωής πού έχει φθάσει είς δυσθεώ- ρητα ϋψη. Εύτυχώς ή Κυβέρνησις θέ¬ τει τάς βάσει; μιάς τοιαύτης πολιτικής. Καί δέν γεννάται άμφΐβολία δτι ή πολιτική αύτη θά έχη εύχάριστα άπο- τελέσματα εάν εφαρμοσθή μέχρι τέλους καί άν τύχη τής γενικής ένισχύσεως δλων μας. θουν οί απόκρηες. Τότε θά συνωστισθοΰμεν, θά διαγκω- νισθοΰμε, θά είσέλθωμεν δλοι είς τούς ναούς τής Μεγάλης θεδς καί θά έπιδοθοΰμεν είς τήν λατρείαν της ώς άλλοι Δερβιαάδες, μέχρις δτου πέ¬ σωμεν έξηντλημένοι, άρρω- στοι. Καί θά είμεθα καί έν- θουσιασμένοι δτι έτσι τουλά¬ χιστον θά έχωμεν επί πολύ τήν ανάμνησιν των αγαθών τής «Μεγάλης ζωής» τής χαρι- τωμένης πόλεώς μας. Μ.— διά τήν έν γένει εθνικήν οί- κονομίαν. Αί σταφίδες μας. Άπό δημοσιευθείσαν στα¬ τιστικήν τής κινήσεως τής στα- φιδαγοράς Λονδίνου προκύ- πτει δτι ή Κρήτη έρχεται πρώ- τη είς είσαγωγάς σουλτανίνων είς την "Αγγλίαν, έξ δλων των σταφιδοπαραγωγικών χωρών τού κόσμου. Τό γεγονός εΐνε. έξαιρετικώς ευχάριστον καί πρέπει νά χαιρετισθή ώς σταθ- μός καί άφετηρία νέας περι- όδου διά την τύχην των σουλ¬ τανίνων μας. Ή έξαιρετική προτίμησις τής Άγγλικής άγο- ρδς πρός τήν Κρητικήν σουλ¬ τανίναν δέν έξασφαλίζει μό¬ νον τήν ευκολον κατανάλω¬ σιν τού προϊόντος μας, έξα- σφαλίζει καί ικανοποιητικάς τιμάς, δπως συνέβη εφέτος. Καί τό κέρδος είναι διπλούν καί διά τόν παραγωγόν καί Τα λουτρά. Άπό προχθές ήρχισεν ή κα· τεδάφισις των κατερειπωμένων οίκημάτων τοΰ Δήμου παρά τα Κάτω Λεμπλετζίδικα καΐ ήδη ό χώρος αύτός καθαρίζεται. Ώς γνωστόν, είς τό μέρος αύ¬ τό έχει αποφασίσθη ή κατα- σκευή δημοτικών λαϊκών λου- τρών. Καί πιστεύομεν δτι ό Δήμος δέν θά περιορισθή τώ- ρα είς τήν κατεδάφισιν των έ- ρειπίων μόνον, άλλά καί θά προχωρήση άμέσως είς τήν α¬ νέγερσιν των λουτρών. Ή δη· μιουργία των λουτρών αυτών θά αποτελέση σπουδαίον έρ¬ γον υπέρ τής ύγείας καί τής καθαριότητος των λαϊκών τά- ξεων καί θά προστεθή είς τό ενεργητικόν τής Δημοτικής μας άρχής. Μέτρα ύγείας. Είς την πόλιν μας εσημειώ¬ θησαν καί πάλιν άρκετά κρού- σματα τύφου καί μάλιστα βα- ρείας μορφής. Είς τό χωρίον Άσίτες, ενεφανίσθη έπιδημία όστρακιάς. Ή νοσηρότης έπο- μένως είς τόν νομόν μας αό- ξάνει άντί νά περιορίζεται. Φανταζόμεθα δμως ότι τόσον τό ΰγειονομικόν κέντρον δσον καί αί δημοτικαί καί κοινοτι¬ καί αρχαί θά λάβουν δλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρός πε- ριστολήν των νόσων αυτών έκ των οποίων ϋποφέρει ό πληθυ σμός μας, Διότι είπομεν: Ή έξυγίανσις τοθ τόπου μας α¬ ποτελεί τό πρώτιστον καί τα μέγιστον καθήκον, τοθ όποίου τήν εκπλήρωσιν δέν έπιτρέπε- τοι ν' άμελοθμεν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Άπό τού δρόνου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ό κι
  νηματογραφικός κολοσσός 'Βέρα
  Ίβάνοβνα».
  Άπογευματινή ωρα 3 μ. μ.
  ΜΓΝΩΑ. (ομιλών).— Σήμερον: τό
  Γερμανικό άριστούργημα «Σκιές
  τού παρελθόντος».
  "Ωρα 2 μ.μ. «Γιγαντομαχία έρυ-
  θροδέρμων, έπεισοδιακόν.
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΙΥΙΕΤΑΔΕΚΑΧΡΟΝΙΑ!
  "Ενας πόλεμος ζεσπάει
  Ή καταστροφή έξαπολύ
  εται κατά τής άνθρωπό
  τητος άπό ξηρδς, θαλάσ
  σης, αέρος!
  Τα άεροπλάνα κατά χι
  λιάδας πετοΰν επάνω ά
  πό τάς πόλεις καί τάς με
  ταμορφώνουν είς έρείπια.
  Σέ λίγο ό κόσμος έχει
  καταστραφή καί μέσα ά
  πό τα έρείπιά τού γεννιέ
  ται ϋνας άλλος κόσμος.
  "Ενας κόσμος τέλειος, δ-
  πως τόν έπλασεν ή φαν-
  τασΐα τοϋ μεγάλου "Αγ-
  γλου σοφοϋ:
  ΓΟΥΕΛΣ
  ΜΕΑΑΟΥΣΑ
  "Ενα καταπληκτικόν ώη-
  μιούργημα πού θά αά; κάμη
  νά σκεφθήτε πώς μπβρεσε
  άνθρώπινος νοΰς νά τό συλ-
  λάβη καί ή ανθρωπίνη τέ-
  χνη νά τό ζωντανέψη.
  Κάθε άλλη τοανία καί ή
  > πιό κολοσσιαία ώς τώρα θά
  οάς φανή νάνος μποστά σ' αύ
  τίι την πραγματικά ΰπβράν-
  θρωπη ίημιβυργία, ποϋ ε¬
  χρειάσθησαν τρία χρόνια νά
  γίνη, που έκόστισε 300.000 λί
  ρες καί βίς την όποιαν λαμ-
  βάνουν μέρος 30.000 ανβρω-
  ποι.
  Ό ©ύοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  Έκτταιδευθεις είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οϊανδήτιοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοϋ
  στόματος (ούλίτιϋος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έττίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ ιτορσελά-
  νης. Έτιαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  III
  είς την λαιμητόμον.
  Μ1Α ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ =
  Δέν έκαταλάβαιναν παρά
  δύο λέξεις ποΰ ό διοικητής έ-
  πανελάμβανε κάθε τόσο: «Ό
  βασιλεύς», «ή βασίλισα». Ώ-
  στόσο ΰπήκουσαν στό πρόσ-
  ταγμά τού καί έφώρμησαν ά-
  κάθεκτοι κατά τοΰ πλήθους
  Μονομιάς δλος ό τόπος γύρω
  άπό την άμαξα καί τό σπίτι
  άδειασεν. Ό δούξ τού Σουα-
  ζέλ άφίππευσε κοντά στό μπα-
  κάλικο τοϋ Σάλτσα καί άκο-
  λουθούμενος άπό τόν Γκογ-
  κελά, άνέβηκε βιαστικά τή
  στενή σκάλα καί, παραμερί-
  ζοντας, μέ κόπο τούς περιέρ-
  γους, έμπήκε στήν φτωχική
  κάμαρη οπου διέκρινε τούς
  φυγάδες άνάμεσα στή θολού-
  ρα των χνώτων καί τού κα-
  πνοϋ των κεριών.
  Άμέσως έκαμε μιά πρότα-
  σι στό βασιληα: ήταν ετοιμος
  νά θέση στή διάθεσι των φυ-
  γάδων έπτά άλογα. Ό βασι-
  ληας, ή βασίλισσα καί ή άκο-
  λουθία των θά ϊππευαν καί
  θά έβγαιναν άπό την πόλι,
  έν μέσω των ούσσάρων τού,
  πρίν συναχθή ή έθνοφρουρά
  των περιχώρων. "Επειτα ό ά-
  ξιωματικός, ύπεκλίθη καί,
  — Μεγαλειότατε, είπεν, ά-
  ναμένω τάς διαταγάς τής με·
  γαλειότητός σας!
  Εζητούσε πάρα πολλά άπό
  τόν Λουδοβΐκο 16ον. Πότε
  μπόρεσεν ό άνθρωπος αϋτός
  νά δώση εγκαίρως μιά διατα-
  γή, νά πάρη γρήγορα μίαν ά-
  πόφασι. "Αρχισε τή συζήτησι.
  "Ηθελε νά μάθη άν ό Σουα-
  ζέλ μποροΰσε νά τόν εξασφα¬
  λίση δτι ή γυναΐκά τού, ή ά-
  δελφή τού καί τα παιδία τού,
  δέν θά διέτρεχαν κανέναν κίν¬
  δυνον. Ό Σουαζέλ τόν εβε¬
  βαίωσεν δτι οί ούσσάροι θά
  οιεσκόρπιζαν τό πλήθος καΐ
  θά άποτελοθσαν άδιαπέραστη
  ζώνη ασφαλείας, κτυπώντας
  άλύπητα κάθε άντίστασι. Ό
  βασιληάς άκόμη έδίσταζε. Γι-
  ατί νά χρησιμοποιήσουν τή
  β(α, άφοΰ τό πρωΐ θά μπο-
  ροΰσαν νά φύγουν ελευθέρα
  γιά τό Μονμεντύ ! "Αλλωστε
  ό στρατηγός Μπουγιέ είχεν
  ειδοποιηθη: Άπό στιγμή σέ
  στιγμή θά κατέφθανε μέ όλό·
  κληρο σύνταγμα ίππικοΰ καί
  θά διεσκόρπιζεν άμέσως όλον
  έκεΐνο τόν δχλο.
  (συνεχΐζεται)
  ΤΥΡΙΑ
  ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  Είς τό Προττήριον, Άνω-
  γειανών τυροκομικών, ΔΡΑ¬
  ΜΟΥΝΤΑΝΗ παρά την πλα¬
  τείαν Βενιζέλου παραπλεύρως
  ζαχαροπλαστείου Μεθυμάκη.
  «=>
  *Η στηλη τού ώραιόκοσμου.
  Ώραΐα γουναρικά
  Μόδα καϊ κομψότης.
  Ή τέχνη τής γοΰνας έφθασε σέ
  μία τέτοια τελειότητα ώστε καϊ
  οί πλέον δύστροποι όφείλουν νά
  ύποκλιθοθν καί ν' άναγνωρίσουν
  δτι οί τρόποι μέ τούς ότοίους με-
  ταχειρίζονται καί διευθετοΰν τα
  δέρματα των ζώων είναι τΐραγαα
  τικά έξαίοετοι.
  Ταξινομημένα είς κατηγορίας
  τα δέρματα αΰτά μεταβάλλονται
  είς θαύματα γουνών γιά δλες τίς
  ώρες τής ημέρας, γιά δλες τις πε-
  ριστάσεις, άπό τή γοΰνα σπόρ,
  Κως τή γοΰνα γιά βράδυ.
  Είς την κατηγορία σπόρ πρέπει
  νά κατατάξωμε την φώκη, τό που·
  λέν, τό καστόρ, τό ραγκοντέν, τ'
  άνιώ γκρί των Ίνδιών, καί τό
  παντέρ τα όποϊα κάνουν τα στ17-
  ρεά, άνετα κα'ι ζεστά επανωφόρια.
  Γενικώς τα προτιμοϋν σέ φόρμα
  ρεντικότας ή σέ τρουά κάοτ βάγκ,
  μέ γκωντέ είς την ράχη, μέ ζώ-
  νες φαρδειές, μέ μεγάλες τσέπες
  καί καλά κλειστούς γιακάδες.
  Ή πολυτιμότερες γοθνες όπως
  τό βιζόν, τό άστρακάν κθ(Ί τό
  μπραισβάντς καθώς καί τό λούτρ
  χρησιμοποιήθησαν μέ μεγάλη φαν-
  τασία.
  Ή μακρυές καί στενές κάπες
  εΰνοοϋνται έκ νέου άπό την μό¬
  δα. "Ισως δέν είσθε τής γνώμης
  μου, άλλά δέν μ" άρέσουν ή κα-
  πες αΰτές. Έξαιρουιιένης τής πε-
  ριπτώσεως, τής ύψηλής καί άδΰ-
  ναιης σιλουέττας, ή κάπες ϊχουν
  τάσι νά βαραίνουν την σιλουέττα
  κα'ι πολλές γυναΐκες κατ' αυτόν
  τόν τρόπο ένδεΉ'μίνες,δίδουν την
  θλιβερή έντύπωσι μποτίλλιας.
  Συμφωνείτε;
  Έν τούτοις είναι είς την μύδα
  Δέν ύπαρχει άμφιβολία γι' αϋτό
  Καμωμένες άπό λούτρ, άπό «α
  στόρ, καθώς άπό άνιώ των Ίνδι¬
  ών κτί άπό ρενάρ άρζαντέ, μπλέ
  ή ροΰ χρώμα τοϋ πυρός — διότι
  πρέπει νά ϋπογραμμίσω δύο εθ-
  χάριστα αυτής τής εποχήν την
  ρενάρ ροΰ καί την σκώνξ. Κυττά
  ζετε λοιπόν εάν βρήτε κάιου ξε
  χασμένη την μία ή την άλλη, δπό-
  ιε θά είσθε είς την μόδα.
  Τα ΐιακρυά επανωφόρια κάμω-
  μενά άπό πέντε η Εξ ρενάρ, πολύ
  βαρειές στήν άρχή, έφθασαν νά
  είναι τόσο καλά εΐργασμένες ω
  στε ά είνε σήαερα άξιες θαυ-
  μασμοΰ. Οί γιακαδες είναι μέγα·
  λοι, είς την τάγια τα κεφάλια των
  ρενάρ είναι συντπεσμένα καί έ-
  κλεπτυσμένα τόσο ώστε νά δεικνύ
  ουν λετΐτό τόν κορμόν Τό κάτω
  μέρος καμωμένο άτό λωρίδες ρε¬
  νάρ τοποθετημένε,ς επάνω σέ
  κρέπ—ντέ—σίν ή μεταξωτή μου-
  σελίνα φαρδαίνει έπαισθητώο, ΕΙ
  ναι τα περιφημότϊρβ βραδυνά ε¬
  πανωφόρια πού ήταν δυνατόν νά
  φαντασθήτε, άντάξια μιδς βασι-
  λίσσης ή μιδς νεράιδας 'Αλλά
  μήπως ή γυναϊκες δέν είναι, πράγ
  ματι, βασίλισσες καί νεράιδες!
  ή Ντιοτεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τοΰς αναγνώστας μας,
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.29.
  1 2 3
  6 7 Β 9 Κ) 11 12 13
  1) Άπεριόρ'.στα, άπέραντα, ΐ-
  μέτρητα.—Ιερόν ορις.
  ■>) Σύνδεσμο; τής Άρχαίας Έλ¬
  λην, γλώσσης,
  ;ΐ) Οίκιακόν αχεδος.—
  σάν τοΰ παπί, ΐήν κατάρα.
  4) Ύποθετικός σύνδϊ3μθϊ.—'
  βλέπε.—Μέτρον επιφανείας.
  ϋ) Άριθμητικόν ούσιαστικόν. Ι _'^'-;
  (Αΐτιατική). , Ι
  (5) Άόριστος Άντωνυμία.—__
  Καί άεί.
  7) Εργάται πού ζοΰ,ν ^πό τ^ν
  ύ,λοτομία (πληή.)
  8)—'Ο πατ-έρας τοϋΊάφεΟ.—Καί
  ό άδελφός τοΰ Ί,άφεΟ.
  !)) "Οφείλομεν είς τ.ούς γονεϊς
  μας νά τό άπον'μωμεν,·
  ί) Σ'^νδεσ,μος άντ-ιΗετΊΐιο:,—ί
  τίτλος το'3 ίίαχάρωφ.—ΨΟόγγος
  1ίζ
  ΡΕΤΣ
  μή
  11) Έν έκ των Υ Μυατηρίων.
  Άςίωμα των Άρχαίων Ριομα!-
  ων πού λέγεται καί «τιμητής».
  12) Άριθμητικόν απόλυτον.
  1.">) ()[ κάτοικοι τοΰ βορειοτί-
  ρο'ο τμήματος τής Μεγάλης βρετ¬
  τανίας. — Καί αύτό τουτο τό τμή-
  μα τής Μεγ. Ι^ί
  Κ
  1) Λιατάσσϊΐ χον έπισμηνχγ.όν
  άλλά διατάσσεται υπό τοθ Σμηνάρ-
  3) Κώμη τοΰ νομοΰ
  Ό γολγοθάς
  μ ι άς καρ^ιάς_
  ΕΛΙΣΑΒίΐ = =
  ι ιϊιιιιι ™ ιηιιι
  Η ξωή τής »6λοτνχολική;
  4Γ)ΐν αύτοκρατείρα;.
  Ή Έλισάοετ ομ,ως είνε άπα-
  δυ βγαίνει αέ ιππασία. Καλπάζει.
  Άλλ' οί ['.ελαγχολικοί λογισμοί
  της την καταοιώ/ουν πανυοΰ.
  Έ άρχιδούκισσα Σόφια κουνα
  σκεπτικά -ο κεφάλι, καί τό α·ό-
  λικόν περιβάλλον σν,ανδαλίζεται
  γιά την συμπεριφοράν αυτήν τής
  αΰτοκρατείρχς μή γνωρίζοντας
  πώς νά την εξηγήση. "Ιδίως 6
  ίατρός Ζεμποΰργκερ, πού ή Έ-
  λισάόετ 5έν τόν χωνεύει, έκ-
  φράζϊται αύστηρά γιά την δια-
  γο^γή της. Μιά ήμέρα πού συ-
  ναντήθηκαν μέ τόν ντζουργτν τής
  Άστυνομίας, τοΰ εΐπε γιά λογα-
  ριασμό τής Έλισάβετ: «Δέν άν-
  ταποκρίνεται εις τόν προορισμόν
  της οϋτε ώς αύτοκράτειρα, οΰτε
  ώ; γυ/αίκα. Δέν Ιχει καμμιά ά-
  πασχόλησιν, κα'. όμως κατορθώ-
  νει νά μή βλέπη αχεδόν οϋτε τα
  παιδία της. Καί ένφ άνησυχεΐ καί
  κλαίει άπό τό πρωί' έ'ως τό |ίρά-
  ου γιά τόν αύτοκράτορα ·—οέ· ά'
  πουσιάζει, τριγυρνά δλη την ή¬
  μέρα εφιππος, π:?»γμχ πού την
  κου,ράζει, την Ιξανξλίί καί »οφα·
  λώς φθείρ,ει την 4γ»ί3ίν "?ης Μϊ-
  ταξί( αυτής καί ι;-ής άρχιδουκίσ-
  ςις Σοφίας 'έ-χζι δημιουργηθή ενα
  άγεφύρωτον χάσμα, ή δέ πρώτη
  κυρία επί των τιμών, ή
  3% Έατερχάζα, 2Λν χο-^
  έ—.1 τής; αυτο
  (συνεχίζεται)
  Λύσις χδεσινοϋ
  ύπ'άρ. 28σταυρολέξου
  ΚΟΙΜΩΠ
  ΘΑΝΑΤΟΙ —Είς Ροθσαν Έκκλη-
  σάν Σητείας άηεβίωσε χρηστός
  καί ένάρετος οϊκογενειάοχης Κα1
  έκ των μεγαλοκτηματιών τής -πε¬
  ριφερείας, ό Κωνστ. Γρη·νορίου
  πενθερός τοΰ έν Σητεία ίατροΰ
  κ. Κωνστ Παπαδάκη. Ό μεταστάς
  υπήρξε πρότυπον _ φιλεργίας καί
  καλοκαγάθου πολίτου διά τουτο
  καί ή κηδεία τού έλαβε πάνδημον
  χαρακτήρα
  Ή *Άνορθωσις· άπευθυνει θρρ-
  μά συλλυπητήρια εί_ς τα τέκνα
  καί τούς οίκείους τοΰ μεταστάν-
  τος, εύχομένη αυτοίς την έξ Ο-
  ψους παραμυθίαν.
  7ϊ* Τί* Τρ
  Γύρω στήν πόλι.
  φωκίίος καταστρα^εΐςχ κα·τ4 "ϊ4
  τϊρώτον, £τ·ο,ς ήπο το·3 ΊαμΛήλ, ά-
  γοικοδομγ]θεΐσα έκ. νέου υπό τοΰ
  "ΟΟων,ος,
  4) 'Γσάρος έπωνομασθεί; τρο-
  μερός.—Ό παραδώσας τα Ί,ωά^ν,-.
  νίνα Τοΰρκος στρατηγόν ξΐς χ^ν
  Βασιλέα καί τό,τε ήΐίί'ί^χον Κων-
  ό) ιΗ γενέτειρα νήσος τοΰ Οεοΰ
  Απόλλωνος.
  (ί) Έορτάζεται χ^'^
  Π
  Λ^.) γ,
  γ) Αύτοκράτωρ τοΰ Ηοζαντίου
  έκθρονισθείς υπό τοϋ στρατοΰ.
  8) Έθνικός ή'ρως των Οΰγγρων
  ίορυτής κα'. ήγεμώ/ τοΰ Οήγγ^ί-
  κοΰ κράτους—'Ο κάτο,ιχϊς ενός
  νομοΰ^τής 'Κλ^ν^.
  !Ι[) Ά,μυ,ντικό; 2πλον.
  ^) Μου,σικόν δργανν»,—ι(>ιυ,σω.
  ΐ) 'Ο δ,^ίΑί σ'^ίΐ,σ,φοράν (αΐ-
  Ή νέα νεροποντή ή άτΐοία έσρ-
  μριώθη είς την πολυπαθή Μεσσοί-
  ρα ', διέψευσεν τραγικώς τοΰς και-
  ροσκόπους τής ημέρας.
  —ΟΊ ότοΤοι τιροεμαντευον τε·
  λευταίως συνέχισιν τής καλοκαι-
  ρίας.
  —Όπωσδήποτε κοινή εΰχή είνε
  αύτην την στιγμήν, νά διακοποΰν
  επί τέλους οί καταστρεπτικόν κα
  τακλυσμοί καί ό Καζαμίας νά
  συγχρονισθίϊ μέ την σιγανήν, ευ¬
  εργετικήν εκείνην βροχήν τοϋ πα-
  ρελθόντοΓ.
  —Έννοεϊται δταν παραστΓ] ά-
  νάγκη νά ΡρεξΓ).
  — Οί ύπαιθριόφιλοι έτοιμάζο^
  ται, καθ' ά πληροφορούμεθα άπω
  έκπροσώπους των, να έκδράμουν
  σήμερον είς τα πέριξ
  — Βεβαία μεταξύ τα>ν ττλεονά-
  ζουν οί κυνηγοί, παρά οί καθα¬
  ρώς ύπαιθριόφιλοι.
  —Άλλ' ανεξαρτήτως τούτου τό
  γεγονός άξίζει νά σημειωθή τιά-
  λιν, δαον άφορδ γενικώτερον την
  κίνησιν των λεγομένων χειμερι,.
  νών σπόρ. ,
  —Έξ άφορμής τής σημε,ριντίς
  «άποκρηας» ή κατανάλωσις κρέα-
  τος θά αποβή γενική.
  —Διά τό καλόν τής ημέρας άλ¬
  λά καί διά τό καλόν των κρεοπω-
  λ ών.
  —Τάς Εργασίας [ών οποίων έ-
  έ τελευταίως ή χορτοφα-
  —Καί χθές απησχόλησε τούς
  συμπολίτας ό άπσκοπείς ϊβηορν-
  κός εΰκάλυπ:ος τής πλαγίας "Ε¬
  λευθερίου Βενιζέλου.
  — Οί άπασχοληθέντϊζ είχον δι-
  αιρεθή είς δύο ατρατόπεδα, κατα-
  κρίνοντες οί μίν την άποκοπήν,
  έπαινοΰντές την οί δέ:
  —Τή Θυντριβάνι τοΰ Μορο^Γν»^
  θή ΦανΓί καλυτέρα είς τοΰς διερ.·
  χ·ομένους καί σταθμεύοντας, έκ.5^,
  άρκεΐ έννοεϊται νά καθΘΐρίσθτ) τα-
  χύτατα καί νά γίνη, τφα>αατι> όν
  άναβρυτήριον.
  —Αύτό τ& -ΐτουριστικόν» έπιχεί-
  ρημο; εΛχ-αν οί δεύτεροι ώς δικ,»-
  ο,λ<3γία·ν καί έξιλέωσιν διά ίή' όίποκοπήν τοΰ εύκαλύπτου, —Επί τή προσεγγίσει. τ-ώ-ν έ»ρ- των οί άκολουθοΰντες κοί άγορα- στικώς, την σοφίαν ταΰ μύρμηγκος. —Άρχίζοι>ν «πό τώρα νά βολι
  δοσκοπο)5.ν την αγοράν και νά ?-
  ξα,ρ,φαλίζουν μέ δόσεις, την τιρο-
  μ¥θ^(ΐν είδών χρησίμων ή άπαρα-»
  τήτων κατά τάς εορτάς.
  —Άπό τα διαβόητα «δίνρΛ' ϊτσι
  ϊως τα καθαρώς ήιτο.μ»κά ειδή
  των πελατών, ή κίνησις δέν είνε
  άναξία λ^>ο« ϊίς την αγοράν
  μας.
  - Χήμΐφον προβάλλεται δ(ώ τε¬
  λευταίαν φοράν είς τόν κινημα·
  τογράφον Πουλακάκη <]| <Βέρα Ί· βάνοβνα^ άπό τσ ίξ.«ιρετικά φίλμ Ρωσσικής ύποβέε»?:ως. —Άξίζ,ί:·, να τ ό παρακολουθή» σου,ν #λοι καί διά δευτί|Αΐν φο- ίν άκόμη. ό [';>) Κλάδος τώ/ μαηματικήν
  διοασ/.όμενος εις τάς άνιοτέρχ;
  τάξϊΐς των Γυ^ινασίων.
  —·'Η «Φωνή τής Κρήτης».
  Εξεδόθη προχθ^<; κα» έκυκλο- φόρησε ή νέα συν^Οι&ελφος «Φωνΐ) τής Κρήτης», '&ς ίμφάνιοις ή «Φω¬ νή τής Κρήτης», άλα καί ώς ιιγ- ριεχ^Λίνον, αποτελεί άπό τ<0 πρώ,του της φύλλου μίαν έγγύη· σιν διά το δημοσιογραφικόν της £ργον, σκοπός το,ώ όποίου είναι ό συντονισμός τί>ν άγώνων των
  επαρχιακήν Κρητικών εφημερίδων
  μέ την ?ν τη ττρωτευούσρ άπαιταί»
  μέην ειδικήν καί σύγχρονον δ<»~ ♦ώτισιν έτιί τιαντός ζητήμαιος έν- οια,φέροντος την νήσόν μας. | ΕΧΤΡΑ ΡΙΝΕ και ΑΛΦΑ | == Είναι άσυναγώνιστα και ανωτέρα δλων. = ^Ξ Ήγγυημένα είς άντοχήν καί ττοιότητα. ^= == Κατάλληλα δι' οίκιακήν χρήσιν, δι' έλαιόπανα καί ΞΞΞ == σταφιδόπανα, Ξ= | Τα Κάμποτ Ρετσίνα. | == Οί Συνεταιρισμοί 'ί-ΐρακλείου καί Λασηθίου επρομηθεύθη- ^ == σαν τ' ανωτέρω κάμποτ προκρίναντες αθτά ώς τα αρίστα. == Προμη- θεύεσθε , Κάμποτ Ρετσίνα ι ΕΧΤΡΑ ΡΙΝΕ ΚΑΙ ΑΛΦΑ ΜΙ Τό μόνον Κατάστημα ποϋ συγκεντρώνει δλα τα ειδή 'Ανδρικά, γυναικεΐα και παιδικά: Λεμπιδάκη- Ζαφε ιροιτούλου Έπίσης κοαβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μεγά¬ λην συλλογήν. Είς τό τμημα Μαλλιών πλεκτικής θά εϋρετε ότι εΐδος θέλετε είς ποιότητος καί χρωματισμούς. ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  !5: Λ^οβ,·,,
  ΚΟινΊ
  Ι*6·ιο» |,
  "βρά ^
  ϊ.αρΐή
  ζ,ι. νό. ,μ
  °ρα νίνικΒΤ
  λεγομένων
  ^μ^ζ Τή
  ή κατανα
  ΐ γίνιιή
  αλόν τής
  (ό καλόν των
  ί«σ<ας των ν οί &ιΰτίροι 4( ί ιαί τού ο)Γο^βούντ««ε1» ΓΗ>ν αγοράν-
  ονν μΙ Οόθίΐι-
  Ιοών χρηοιμ"
  ιά τάς ίορ"
  γο ο.αβόητα·
  152ο ν
  Ό περίδρομος άπέσπασε τόν σταύρον τούτον καί
  τόνεχωσεν ε(ς£να των βαθυκόλπων θυλάκων τής κάπ-
  πας τού, έ'πειτα έψηλάφησεν είς τό έσωκάρδιον τοϋ
  άξιωματικοϋ, καί αισθανθείς έκεΐ την ύπαρξιν ώρο-
  λογίου, τό επήρεν. Έψηλάφησεν ακολούθως άλλα-
  χόσε, καί ευρών τό βαλάντιόν τού ένεθυλάκωσε
  καί αύτό.
  Ένώ αί πρός τόν ψυχορραγοϋντα βοήθειαί τού,
  διετέλουν έν ταύτη τή περιόδφ, ό άξιωματικός ήνοι¬
  ξε τούς οφθαλμούς, καί—Εύχαριστώ, εΐπε διά φω-
  νής άσθενεστάτης.
  Ή β(α των χειραψιών τού άνθρώπου, δστις τόν
  έψηλάφει, ή δρόσος τής νυκτός, ό άήρ δν άνέ-
  πνευσεν έλευθέρως, τόν συνέφερεν άπό τοϋ ληθάρ-
  γου. Ό κλέπτης δέν άπεκρίθη τίποτε είς τ.ό «εύ-
  χαριστώ» έκεΐνο, άλλ' ανήγειρε την κεφαλήν καί
  κατώπτευσε πάλιν είς τα πέριξ, διότι ήκούοντο πρός
  την πεδιάδα βήματα' πιθανόν δτι έπλησίαζέ τις
  νυκτοπερίπολος.
  Ό άξιωματικός έψιθύρισεν έπειτα άγωνιωδώς·
  Ποΐοι ένίκησαν,
  —Οί Άγγλοι, άπεκρίθη ό κλέπτης.
  —Ψάξε είς τούς κόλπους μου, είπεν ό άξιωμα-
  τικός, θά ευρης τό πουγγί μου καί τό ώρολόγι
  μου. 'Έπαρέ τα.
  Τό πραγμα ήτο ήδη πεπραγμένον" άλλ' δμως
  ό κλέπτης προσεποιήθη, ότι ήρεύνησεν, καί εΐπε· —
  Δέν Ιχει μέσα τίποτε
  —Θά μοΰ τα έκλεψαν, απήντησεν ό άξιωματι¬
  κός· κρΐμα! Θά τα έπαιρνες ου.
  Τα βήματα τοΰ νυκτοπεριπόλου διεκρίνοντο επί
  μάλλον κσΐ μάλλον.—"Ανθρωποι έρχονται πρός
  τα έδώ, είπεν ό κλέπτης· καί έκινήθη συγχρόνως
  νά φύγη. Άλλ' ό άξιωματικός, άνεγείρας μετά
  πόνου τόν βραχίονά τού, έκράτησε τόν εύεργέτην
  τού.
  —Μοΰ εσωσες την ζωήν, τοϋ εΐπε' ποίος εΐ-
  σαι;
  Ό περίδρομος άπεκρίθη, κατεπειγόντως κσί χα-
  μηλή τή φωνή.
  — Ήμσυν ώσάν έλόγου σου, μέ τα γαλλικά
  στρατεύματα. Βιάζομαι νά οέ άφήσω, διότι άν μ'
  εύρουν έδώ καί μέ πιάσουν, μέ τουφεκίζουν είς
  την στιγμήν. Σοϋ έσωσα την ζωήν, κάμε τώρα ό¬
  πως είμπορέσης.
  —Ποίον βαθμόν έχεις;
  —Εΐμαι λοχίας.
  — Καί πώς όνομάζεσαι:
  —Θενσρδιέρος.
  —Ποτέ δέν θά λησμονήσω αϋτό τό δνομα, εί¬
  πεν ό άξιωματικός. ΈνθυμοΟ καί ού ιύ ιδικόν μου.
  Έγώ όνομάζομαι Πομμερσό.
  ΙΘ'.
  Τό συμιτέρασμα
  ,Οΰτε τής Γερμα^ίας,.Ώ&Γ.& τΐ^ Αγγλίας, ουτε
  τής Γαλλίας ή τϋχη έκρεμάοθη ποτέ άπό μίαν θη-
  κην. Είς την εποχήν ταύτην ή Βατερλοΰη είνε ά-
  πλή τις δπλων κλαγγή' υπεράνω τής Γερμανίας ύ-
  πάρχει ό Γκαΐτε, ώς υπεράνω τού Βελλιγκτώνος ύ-
  πάρχει ό Βΰρων.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοττ,α ιδε ία
  Αι' έκείνους πού Βέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από 6λα δι' δλους.
  ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
  Τούς πεφημισμένους Πυροσβεστήρας μάρκας
  «ΠΡΟΝΟΙΑ» είς διαφόρους τύπους καί μεγέθη άν-
  τιπροσωπεΰει τό Κατάστημα Σιδηρικών καΐ χρω-
  μάτων:
  ΙΩΑΝΝΟΥ
  Όδος 1821
  Μ.
  (τέως
  ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  Γιατράδικα).
  Διά πάσαν παραγγελίαν διά τούς νομοΰς Η¬
  ρακλείου καί Λασηθίου άποτείνεσθε είς τόν αντι¬
  πρόσωπον κ. "Ιωάν. Μ. Βασιλάκην.
  ■ ■■■■■■■■■πειεΐΒπεΐΒΒΒειειειπΒππΗειαειπππεΐΒΒεΐΒειειειειι
  Β'.
  Ό έρεθισμό; τοΰ φωτός είνε τό
  σπουδαιότερον φαινόμενον είς την
  ζωήν των φυτών. Ή εύχισθησία
  των φυτών είςτό φώς έγγίζει τα
  δρια τοϋ θαύματος, δεδομένου δτι
  καί αυτή άκόμη ή άμυδρά λάμ-
  ψις φωτεινών βακτηριδίω^ κα-
  τορθώνει νά επηρεάζϊ] τα φυτά.
  Δεύτερος είς σημασίαν διά την
  ζωην των φυτών Ιρχεται ενας &λ-
  λος έρεθισμός. Τό φυτόν φυτρώνει:
  Τό στέλεχός τού μέ τα άνθη καί
  τα φύλλα κατευθύνεταί καθέτως
  πρός τα επάνω, Ινω ή ρίζα τού
  τραβα καθέτως πρό; τα κάτω. Τό
  πραγμα μας φαίνεται ευνόητον:
  Τα άνθη καί τα φύλλα χρειάζον-
  ταο άέρα καί φώς, ή ρίζα μέσα
  είς την γήν ν»ρό καί τα Ιντός *ύ-
  τοΰ περιεχόμενα αλατα. Καί ομως
  καί έδώ άκόμη ένεργεΐ μία μυ-
  στηριώδης δύναμις, ενας έρεθι-
  σμός: Έ δύναμις τής βαρύτητο;.|
  τής γής· Άν κατορθώσι;] κανείς
  νά εξουδετερώση την ενέργειαν
  τής δυνάμεως τής βαρύτητος, τό
  φυτόν θά φυτρώνγ] χωρίς καμμιά
  ωρισμένην κατεύθυνσιν εις τό δι-
  άστημα: Ή ρίζα τού δέν θά κα-
  τευθύνεται πρός τα κάτο).
  Ή έπιστήμη χάρις είς νεωτέρας
  ερεύνας, ανεκάλυψεν είς τό στ,έ-
  λ,εχος καί είς την ρίζαν τοΰ φυ-
  τοΰ ωρισμένα αΐσθητήρια οργανα
  πού θά ημπορούσαν νά χαρακτη-
  ρισθοΰν ώς οργανα τής ΐσορροπίας
  τοΰ φυτοΰ. Άν μέ τόν κινηματο-
  γραφικόν φακόν παρακολουθήσω¬
  μεν ενα άναρριχητικόν φυτόν, θά
  τό ιδούμε νά εκτελή ψηλαφητάς
  κινήσει;. Ή φύσις έφωδίασε τα
  φυτά αύτά μέ άσταθέ; σώμα. Γιά
  νά κρατήσουν τα φύλλα, τα άνθη
  καί τού; καρπούς των υπεράνω τής
  επιφανείας τοΰ έδάφους, τούς είνε
  απαραίτητον νά στηρίζωνται είς
  ξένα άντικείμενα.
  Γιαυτό τό φυτόν ψηλαφητά ψά-
  Β................""■
  χνει στό περιβάλλον τού, 2ως ί-
  το'ο εύρη ενα σημείον νά στηρι¬
  χθή. Καί ϊταν δέν τό ευρίσκη, αί
  κινήσει; τού γή'ονται νευρικαί
  καί άβέβαιαι. Εντελώς άντίθετα
  άπό τα άλλα φυτά συμπεριφέρε-
  ται τό γνωστόν διά την ευαισθη¬
  σίαν τού φυτόν μιμόζα ή αίσχυν-
  τηλή. Τό φυτόν αύτό, είνε συνη-
  θέστατον είς τούς Τροπικούς, δει¬
  κνύει εξαιρετικά ζωηρά; κινήσει;,
  δυνάμενα; νά συγκριθοΰν πρός
  τα; των ζώων! Πρό πολλοΰ εχει
  καταστή'τό κλασσικόν αντικείμε¬
  νον των πειραμάτοιν των βοτανι-
  κων.
  Ή μ'.μόζα άντιδρά άμέσως εί;
  κάθε Ιρεθισμόν, είς απλήν επα¬
  φήν, είς τράνταγμα, είς κάψιμο,
  εί; ηλεκτρισμόν κλπ Ή αντίδρασις
  τού εκδηλούται ένω τα μεμονωμέ-
  να ζεύγη των φύλλων τού διπλώ-
  νονται, έκ των κάτω πρός τα &-
  νω, μέ κανονικήν σειράν. Ό £ρε-
  θισμός μεταδίοεται διά των φύλ¬
  λων καί είς τό κοτσάνι, π&ύ είς
  τό τέλος γέρνει καί αύτό. Πώς
  έξηγοΰνται αί κινήσει; αύται τής
  μιμόζας: Έκ τής ϊπισταμένης
  παρατηρήσειυς εξηκριβώθη· ότι αί
  κινήσεις τή; μιμόζα; γίνονται δι'
  άρθρώσεοιν.
  Όλα τα τμήματα τή; μιμόζα;
  συνδέονται άναμεταξύ των δι' άρ-
  θρώσεων. Εί; την βάσιν κάθε κο-
  τσανιοθ φύλλου ευρίσκονται δύο
  άρθρώσει;, ή μία επάνω, ή άλλη
  κάτω. Α[ άρθρώσεις αύται συστέλ-
  λονται δπω; οί μΰς ενός ζώου,
  καί τουτο παράγει την κίνησιν.
  Οΰτω γιά πρώτην φοράν, χάρις
  είς τό φίλμ, ενα φυτάν άποκα-
  λύπτεται γραπτώ; εί; τάν άνθρω¬
  πον — γράφει τα άπομνημονεύ-
  ματα ή την αύτοβιογραφίαν τού!
  Ό παθολόγος Ίατρός
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά
  δέχεται τούς πάσχοντος ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τοϋ φαρμακείου^ κ. Μιχ.
  Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ.
  »■■■■»■■■■■■■■!
  !■■ ■ ■ ■ ■ ■ εί ■ ■ εί ■ ■ ■ ■ ■ εί ■ ■ ι
  ■■ε ■■■■■■■■■■ εί ■■■■■■■ ι
  Τά 6ι6λιοχαρτοπι>λεϊον
  Ιωάννου Γ. Καμαράτου
  Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνία
  Άραστδ:—Πλατίαδίς Στράτας—καί έναντι καταστη-
  μάτων Παν. Πρατικάκη.
  Ι—■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■>■■>■!■>■■ ■·■■■■■ ■■■■■■■4
  Ή άσφάλισις βιοτεχνών
  και έπαγγελματιών.
  ΧΑΝΙΑ Νοέμβριο;.— Κατά πλη¬
  ροφορίας, άνακοινωθείσα; καί εί;
  την Επιθεώρησιν Εργασίας Κρή¬
  της, 6 ύφυπουργός τής Εργασίας
  κ. Δημητράτος ενέκρινε, μετά
  σύμφωνον γνώμην τοϋ οίκίίου
  συμβουλίου Άσφχλίσεων, τόν κα-
  νονισμόν τόν καθορίζοντα τόν
  τρόπον ϋπαγωγής εί; την άσφά-
  λισιν κχί την είσπραξιν των πί-
  ρων τοΰ Ταμείου άσφχλίσεως έ¬
  παγγελματιών καί βιοτεχνών.
  Συμφιόνως πρός τόν έγκριθέντα
  κανονισμόν πας έπαγγελματίχς ύ-
  ποχρεοΰται καί αμα τή ενάρξει
  τής έπχγγελματική; άπασχολήσε-
  ως, νά ζητήση την έγγραφήν τού
  είς τά μητρώα τοΰ ταμείου. Τά
  δργανα τοΰ Ταμείου πληροφορού-
  μενα την ΰπχρξιν έπχγγελματι-
  ών μή έγγεγραμμένο)·/ είς τά μη¬
  τρώα όφείλουν αύτεπχγγέλτιος νά
  έγγράφουν αύτά.
  Μετά την έγγραφήν τού έπχγ-
  γελματίου ή βιοτέχνου εί; τό μη-
  τρώον τδν ήσφχλισμένων θχ Ικδί-
  δεται υπό τοΰ Ταμείου ειδικόν
  βιβλιάριον άτομικών εισφορών
  πενταετοΰ; χρήσεως επί τοΰ ίποί-
  ου θά έπικολλώντχι τά Ιν^ημα.
  Ίίσφαλισμενοι νυμφευόμενοι με¬
  τά την Ιην ΊανουαρΕου 1938 ύπο-
  χρεοΰντχι είς χιλιόδραχμον κχτα-
  βολήν διά την αναγνώρισιν άσφα-
  λιστικώ; τοΰ γάμου. Ή καταβολή
  αυτή γίνεται είς δέκα μηνιαία; έ-
  κατονταδράχμους δόσεις.
  Ή μή καταβληθεΐσα εισέτι άπό
  τοΰ ίδρυτικοΰ τοΰ ταμείου νόμου,
  τριακοντάδραχμος μηνιαία είσφο-
  ρά θά είσπρζχθή είς 5Οδράχμους
  μηνιαίχς δόσεις.Έφ' 3σον οί κχθυ
  στεροΰντε; θά εχουν είς βάρος των
  καί χιλιόδραχμον καταβολήν γά¬
  μου, αυτή θά καταβάλλεται έπί-
  σης είς όθδράχμους δόσεις, συμ-
  πληρουμένη μετά είκοσάμηνον.
  Βασίλειον της Ελλάδος
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Κατόπιν τής κενωθείσης θέσεως
  τοΰ Βοηθοΰ Φαρμακείου, παρά
  τιό Λ)μείιο Σπιναλόγκας, τίρογ,Ί]-
  ρύσσομεν, ώς Πρόεδρος, τής Έ-
  φορείας τοΰ Λεπροκομείου, την
  κατάληψιν τής θέσεως ταύτης
  καΐ καλούμεν τούς βουλομένους,
  ίνα υποβάλωσι μέχρ: τής 25 Ν)
  &ρίο> ί. έ. άπαντα τά σχετικά
  δικαιολογητι^ά, διά τής Διευθύν-
  ως τοΰ Λεπροκομείου, δυνάμει
  τοΰ άπό 2ό" Ιουλίου 192.) Ν. Δ.
  Περί οργανώσεως Λ)μείου. λΐι-
  σθός καί βαθμό; Γροφέως α'. τά¬
  ξεως, προσόντα όριζόμενα βάσει
  των άρθρων 11—19—20 τού άπό
  20 Ιουλίου 1925 Π. Δ. περί Λε¬
  προκομείου Σπιναλόγκας, ών τό
  περιεχόμενον κοινοποιείται κατω¬
  τέρω.
  Ό Νομάρχη; Λασηθίου άς
  ς τή; Έφορείας.
  Γ. Φλωρίδης
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ
  τής 20ης Ιουλίου 1925.
  —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  Χθές θά έξεδικάζετο υπό τού
  Κακουργιοδικείου Ρεθύμνης ή υ¬
  πόθεσις εναντίον τού 'Αντωνίου
  Ροδαλάκη κατηγορουμένου επί
  άπάτη.
  —Σύλληψις φυγοποίνων.
  "Αρθρον
  II
  Βοηθό; φχρμακείου διορίζεται
  πρχκτικό; φαρμακοποιό; (φαρμα-
  κοτρίβης) υπηρετήσας ώ; τοιούτος
  εύδοκίμως επί διετίαν τουλάχιστον
  είς στρατιωτικήν ή δημοσίαν υπη¬
  ρεσίαν, ή επί πενταετίαν είς άνε-
  γνωρισμένον ίδιωτικόν φαρμακεί¬
  ον. Ούτος παρασκευάζει τά διά
  τούς λεπροΰς άπαιτούμενα φάρμα-
  κα τή έποπτεία καί εύθύνη τοΰ
  ίατροΰ τού Λεπροκομείου.
  "Αρθρον 19. Ώς ύπάλληλοι πα¬
  ρά τφ Λεπροκομείο) Σπιναλόγκχς
  διορίζονται κατά προτίμησιν Έ-
  φεδροι οπλίται υπηρετήσαντες έν
  μετώπω ή στενοί συγγενεί; θανόν-
  των έν πολέμψ.
  Δέν δύναται νά διορισθή 6πάλ-
  ΪΡ^Ϊ
  όντος ^*
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Έκτός των παραγγελιών τής πελατείας μας, τάς οποίας έκτελοΰμεν μέ τα-
  χύτητα καΐ ευσυνειδησίαν:
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  άπό την μεγάλην συλλογήν μας, είς τιμάς πράγματι ασυναγωνίστους.
  ΜΗ ΣΑΣ ΓΕΛΟΥΝ: Αί νέαι τιαραλαβαί μας Αγγλικών καΐ
  'Ελληνικών κασμηρίων είναι αί ώραιότεραι εις σχέδια καί πλουσιώ-
  τεραι είς χρωματισμούς. "Εχομεν την μεγαλυτέραν παρακαταθήκην.
  Είμεθα ο! εύ&ηνότεροι άπό δλους.
  ίϊ*
  ιΟΡ
  Υποκατάστημα είς Μοίρες.
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  (ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ).
  Υπό τοΰ Σταθμοϋ υρβφυλα
  κή; Μελάμπων Ρεθύμνης συνελή¬
  φθησαν οί φυγόποινβι Γβώργιος
  Αύγουβτάκης καΐ Κωνστ. Μπερ-
  γαδή; κάτοικοι Μελάμπων.
  —Αί όδβ'ι Μεσσαράς.
  Πρός τίιν Γενικήν Διοίκησιν
  Κρήτης απεστάλη τηλεγράψημα
  τοΰ υιτουργείου Συγκοινωνίας
  διά τοΰ όποίου τούτο γνωρίζει ό¬
  τι έχορηγήθη πίστωσις 500 χιλι¬
  άδων δραχμών διά την προσω¬
  ρινήν επισκευήν των έκ τής τε¬
  λευταία; νεροποντής καταστρα-
  φεισών όδών τής περιφβρβίας
  Μεσσαράς.
  —Τό Πανελλήνιον εργατι¬
  κόν συνέδριον.
  Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι ά-
  /εβληθη διά την 2δπν Νοεμβρι¬
  ού τό Πανελλαδικόν Συνεδριον
  ~ών έργατών όπερ έίΐρόκειτο νά
  ιυνέλθη έν Αθήναις την 21ην 1-
  δίου μηνός.
  —Τά έφεδρικά ζητήματα.
  Χθές θά συνήρχετο τό Συμβοΰ-
  ,ιον τοϋ Ταμείου 'Εφεδρων Πο-
  λεμιβτών Χανίων, πρός λήψιν
  διαφόρων «ποφάβΕων εχουσών
  χέαιν μέ τόν τελευταίον νόμον
  περί έφβδρικών ταμβίων.
  —Οί Σάμιοι καί ή Κρήτη.
  'Επ' εΰκαιρία τού έορτασμοΰ
  ής είκοσιπενταετπρίδο; τής α¬
  πελευθερώσεως τής Σάμου, ό Δή-
  μαρχος Βαθεως Σάμου (ώς προβ-
  δρβ; τή; έπιτροπής τοΰ βορτα-
  σμοϋ) κ. Ξενοφών Γεωργιάδης, α¬
  πηύθυνεν πρός την Γενικήν Διοί¬
  κησιν Κρήτης τηλεγράφημα, έκ-
  φράζων την ευγνωμοσύνην των
  Σαμίων πρός τούς Κρήτας οπλαρ-
  χηγούς τού; ουμπολεμήβαντας έ·
  κεϊ διά την απελευθέρωσιν τής
  νήσου. Είς τό τηλεγράφημα τοΰ
  Δπμάρχου Σάμου άπήντησβν κα¬
  ταλλήλως ο άναπληρωτης τοΰ
  Γεν. Διοικητοΰ κ. Ίπΐτολυτος.
  ',ηλο; τοΰ Λεπροκομείου τούτου
  ό ύπερβά; τό έξηκοστόν πέμπτον
  '; τής ήλικίας τού.
  Άρθρον 20. "Ινα διορισθή τις
  εί; οιανδήποτε υπηρεσίαν τ&ΰ λε¬
  προκομείου δέον νά προσαγάγη
  1) πιστοποιητικόν τής αρμοδία;
  άρχή; δτι εξεπλήρωσε την στρα¬
  τιωτικήν αύτοΰ υποχρέωσιν ή ότι
  άπηλλάγη νομίμως αυτή;, έφ' ί¬
  σον είνε άνήρ, 2) πιστοποιητικόν
  των άρμοοίΐύν είσαγγελέων βε|1αι-
  ούντων δτι δέν κατεδικάσθη διά
  πράξιν έκ των προβλεπομένων έν
  άρθροις21, 22 καί 215 τοθ πιινι-
  κοΰ Νόμου.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τή; Κοινότητος
  Καβροχωρίου
  Διακηρύττει
  "Οτι ίκτίθεται εί; φανεράν μει-
  δοτικήν δημοπρασίαν ή άνόρυξις
  Τ φρεάτων.
  'Η σχβτική μελέτη καί οί 5ρο;
  «υγρραφής ευρίσκονται «ίς τά
  γραφεία τής Κοινότητος καί 86-
  νανται οί βουλόμενοι νά λαμβά¬
  νωσι γνώσιν, τούτων προσερχό-
  μενοι έκεΐ
  Ή μειοδοσίχ θά γίνΥ/ την 14
  Νοεμβριού 1!»37 ημέραν Κυρι¬
  ακήν καί ώραν .'> μ. μ. βΖ{
  τά γραφεία τής Κοινότητος.
  Καβροχώριβν τή 11 Νοεμβριού
  37
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακης
  14 Νοεμβριού 1^37
  ΓΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ ι ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΕΔΕΧΘΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ
  ΛΙΟΙΚΗΤΑΣ ΣΠΜΑΤ11Ν ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Τί ΑΝΟΤΑΤίΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον ό πρωθυ-
  πουργός κ. Μεταξάς εδέχθη είς συνερ¬
  γασίαν τούς άντιστρατήγους διοικητάς
  των σωμάτων στρατοΰ.
  ΊΙ συνεργασία, ώς ανεκοινώθη, αφε¬
  ώρα την προσέχη σύγκλησιν τοΰ ανωτά¬
  του ατρατιωτικοΰ συμβουλίου.
  ©Α ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Σχετικώς μέ την συνεργασίαν τοΰ κ.
  Μεταξά μετά των σωματαρχών καί την
  σύγκλησιν τού ανωτάτου συμβουλίου τού
  στρατοΰ,εγνώσθη συμπληρωματικώς, ό¬
  τι τουτο θέλει άσχοληθή μέ προαγωγάς
  αξιωματικών είς όλους τούς κλάδους
  τοΰ στρατεύματος.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΠΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).—Ό πρωθυπουργός
  κ. Μεταξάς ανελθών είς τα άνάκτορα
  συνειργάσθη καί μετά τοΰ άσκοΰντος τα
  βασιλικά καθήκοντα πρίγκηποςΔιαδόχου
  Ηαύλου. ΊΙ συνεργασία τού κ. Μεταξά
  μετά τοΰ άντιβασιλέως αφεώρα γενικά
  ζητήματα.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ
  ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΙ^
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).—Διά την ρύθμισιν
  καί την έν γένει πορείαν τής κυβερνήσε¬
  ως επί διαφόρων οικονομικήν ζητημά-
  των, ο κ. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τόν
  ύφυπουργόν των Οίκονομικών κ. Άπο-
  στολίδην. Μετά τοΰ κ. Αποστολίδη,
  ο κ. πρωθυπουργόν συνειργάσθη επί ώ¬
  ραν.
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗ Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ
  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ Σ Α Γ Κ Α Η Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ραδιογραφήματα έκ
  τλς "Απω Άνατολής βεβαιοΰν ότι οί
  Ίάπωνες μετά την κατάληψιν τής Κ,ινε-
  ζικής πόλεως τής Σαγκάης Ναντάο, ε¬
  γένοντο κύριοι ολοκλήρου τής περιοχής
  αυτής έφ' ής εγκατεστήσαν ήδη έκτός
  των ναυτικών, διοικητικώς καί στρατιω¬
  τικάς αρχάς. Αί τρείς χιλιάδες Κινέζοι
  οΐτινες ήμύνοντο ήρωϊκώς είς Ναντάο
  κατέφυγον είς την Γαλλικήν ζώνην έκχω
  ρήσεως,όπου ώς λέγεται,άφωπλίσθησαν.
  "Ηδη ή άμυντική γραμμή των Κινέζων
  μετεφέρθη είς τόν τομέα Τσίν Ποΰ.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΚΑΗΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΑΘΗ
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΌΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΜΕΤΟΗΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—ΌΊάπων στρατηγός
  Ματαούϊ όστις καί διηύθυνε τάς εναντί¬
  ον τής Σαγκάης έπιχειρήσεις, ώρισεν
  προσωρινώς ώς τόπον τοΰ στρατηγείου
  τού την Σαγκάην. Ό στρατηγός κατά
  τάς έκ τής "Απω Άνατολής είδήσεις
  εδέχθη σήμερον τούς άντιπροσο>πους
  τοΰ διεθνοΰς τύπου είς τούς όποίους εί¬
  πεν ότι μετά την κατάληψιν τής Σαγκά¬
  ης καθίσταται παρακεκινδυνευμένη ή
  προφητεία τοΰ Τσάγκαϊσέκ ότι ή Κ ί¬
  να θά άντιστή επί πενταετίαν είς την Ί-
  απωνικήν εισβολήν.
  ΔΥΝΑΜΙΤΙΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ
  ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ ΕΙΣ 1ΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).·—Τηλεγράφημα έκ
  Λονδίνου βεβαιοί ότι έκ τής χθεσινής
  έκρήξεως βόμβας τοποθετηθείσης υπό
  Άράβων είς την πόλιν τής Ίερουαα-
  λήμ, εφονεύθησαν δύο καί έτραυματίσθη
  ααν πέντε άτομα.
  Οί Γάλλοι ζητοΰν έντονον δράσιν
  κατά τοΰ'Ιαπωνικοΰ ίμπεριαλισμοΰ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.). —Α¬
  ναφορικώς μέ τό ταξίδιον τοΰ
  Βέλγου Βασιλέως είς Λονδί¬
  νον, έφημερίδες τινές άνέγρα-
  ψαν δτι αποβλέπει είς την δι¬
  άλυσιν ωρισμένων καχυποψι-
  ών τής Αγγλίας άπέναντι
  τής χώρας αυτού.
  Κατ' άλλας φήμας, ό Βέλ-
  γος Βασιλεύς πρόκειται νά
  πληροφορηθή εάν καί πώς ε¬
  γεννήθη έν Αγγλία ή ίδέα
  τής προσφοράς τοΰ Βελγικου
  Κογκό είς την Γερμανίαν,
  πράγμα πού ελέχθη τελευταί¬
  ως έν Βρυξέλλαις καί έσχε
  δυσμενή απήχησιν είς την
  κοινήν γνώμην.
  —Ό Γαλλικός τύπος άνα-
  φερόμενος είς την στάσιν τής
  Ίαπωνίας έναντι τής Διασκέ¬
  ψεως των Βρυξελλών ζητεί
  έντονον δράσιν άπό μέρους
  των Δημοκρατικών χωρών. Αί
  έφημερίδες τής άριστεράς άψι-
  ερώνουν επί τοΰ σημείου τού
  τού βιαία άρθρα.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Ό Ί-
  ταλικός τύπος γράψει καί σή¬
  μερον επί τού ζητήματος των
  Άγγλοϊταλικών συνεννοήσε-
  ων, ύπενθυμίζων δτι αυται έ¬
  δει νά είχον επαναληφθή. ΑΙ
  Ιταλικαι έφημερίδες σχετικώς
  έπιτίθενται κατά τής Γαλλί-
  ας ή όποία ώς ίσχυρίζωνται
  μηχανορραφεϊ εναντίον των
  προσπάθειαν πρός αποκατά¬
  στασιν φιλικών σχέσεων με-
  ταξύ Αγγλίας καί Ιταλίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Τηλεγραφήματα έκ Τόκιο άγ-
  γέλλουν δτι ό Ίαπωνικός τύ¬
  πος γράφων επί τής αρνήσε¬
  ως τής Ίαπωνίας νά συμμε¬
  τάσχη είς την διάσκεψιν των
  Βρυξελλών δικαιολογεΐ ταύ¬
  την, ίσχυριζόμενος δτι αί δυ¬
  νάμεις τής δύσεως ουδόλως
  εσκέφθησαν νά ϊπηρεάσουν
  την Κίναν νά έλθη είς συνεν¬
  νόησιν μέ την Ιαπωνίαν δταν
  ήτο άκόμη καιρός.
  Ήέξαγωγική κίνησις σταφυλών
  κατά την εφετεινήν περίοδον.
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου
  καταρτίζει την στατιστικήν
  των έξαχθεισών είς τό εξωτε¬
  ρικόν σταφυλών κατά την λή-
  ξασαν σταφυλικήν περίοδον.
  Συμφώνως πρός τα παρε-
  χόμενα αρμοδίως στοιχεΐα
  κατά τό τρέχον έ'τος εξήχθη¬
  σαν συνολικώς έκ τοθ νομοθ
  "Ηρακλείου 3.957.596 όκ. κα-
  θαραί σταφυλών. Έκ τούτων
  1.821 656 όκ. ήσαν εϊδους ρο-
  ζακ'ι 1.573.035 όκ. ταχτδ καί
  562.905 όκ. σουλτανί.
  Έκ των ανωτέρω ποσοτή-
  των 2.395.961 όκ., έξ ών 981.
  670 ροζακί, 915.766 ταχτά
  καί 498.525 σουλτανί, εξήχθη¬
  σαν είς Αίγυπτον. Αί ύπόλοι-
  ποι 1.561.635 όκ. εξήχθησαν
  κατ' αΰξουσαν σειράν δυνα-
  μικότητος είς τάς κάτωθι Εύ-
  ρωπαϊκάς χώρας: Αγγλία:
  Ροζακί όκ. 548.750, ταχτδ
  284.321, σουλτανί 23. 648.
  Πολωνία: Ταχτδ όκ. 121.036,
  , ροζακί 94.451, σουλτανί 5.
  434. Αυστρία: Ταχτδ όκ.
  101.115, ροζακί 67 037, σουλ¬
  τανί 15 892. Τσεχοσλοβακία:
  Ταχτά όκ. 78 607, ροζακί 46.
  326, σουλτανί 9, 361. Σουη-
  δία: Ροζακί όκ. 35. 699, τα¬
  χτά 30 374, σουλτανί 10.045.
  Γερμανία: Ροζακί όκ. 47.687,
  ταχτδ 8.797. Έλβειία: Ταχτδ
  όκ. 25.019.
  Ο ΕΡΑΝΟΣ
  ΥΒΕΡΤΟΝΒΛΗΜΜΥΡίΠΑΟΒΝ
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
  Έκ προηγουμένας
  εισφορών -ραχ. 263.053
  Γυμνάσιον αρρενων » 2.503.50
  "Ερανος Ιταλικού
  Φροντιστηρίου »
  Δνίς Μαρία Κόρπη »
  Σύνολον
  (550
  350
  » 260.556.50
  ΤΑ ΑΛΕΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΝ
  Δι' έγγράφου τού πρός την
  Έτατροπήν Διατιμήσεων τό
  Γεωργικόν Έπιμελητήριον πα-
  ρακαλεΐ δπως αυτή καθορίση
  τα άλεστικά οικαιώματα των
  άλευρομύλων καί άλευρεργο-
  στασίων, καθ'δλον τόν νομόν.
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Προχθές την εσπέραν συ¬
  νήλθεν είς συνεδρίασιν τό Δή
  μοτικόν Συμβουλιον Ηρακλεί¬
  ου άσχοληθέν μέ διάφορα ζη¬
  τήματα.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
  ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΩΝ
  Αναφερόμενον τό Γεωργι¬
  κόν Έπιμελητήριον Ηρακλεί¬
  ου είς σχετικόν έγγραφον τού
  ύπουργείου Έθνικής Οίκονομί-
  ας γνωρίζει αύτω διά χθε¬
  σινής άναφορας τού δτι ή
  τρέχουσα νυν τιμή τής έλαι-
  οπυρήνης πρός 0,80 δρχ. κατ'
  οκάν, ουδόλως είνε συμψέρου
  σα. Ούχ' ήττον ΰπάρχει καί τό
  ενδεχόμενον τής ύποτιμήσεως
  αυτής, Τό υπουργείον εζήτη¬
  σε την υποβολήν των πληρο¬
  φοριών τούτων προκειμένου
  νά προβή είς την λήψιν προ-
  στατευτικών μέτρων υπέρ των
  παραγωγών καί πυρηνελαιουρ
  γών.
  Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  Κατά πληροφορίας έξ Αθη¬
  νών ό ύπουργός τής Παιδεί-
  ας εδήλωσεν δτι ό άριθμός
  των είσακτέων είς τό Πανε-
  πιστήμιον φοιτητώνδέν θά με¬
  ταβληθή καί δι' δλας γενικώς
  τάς σχολάς. Είς τό Πανεπι-
  στήμιον συνεπώς δέν θά εισέλ¬
  θουν οϋτε οί συγκεντρώσαντες
  την βάσιν κατά τάς είσιτηρί-
  ους έξετάσεις φοιτηταί.
  ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ
  Ώς υποπτος ζωοκλοπής ε¬
  ξετοπίσθη είς Μήλον επί 8 μή¬
  νας ό Θεοχάρης Έμμ. Ζουρ-
  μπάκης έκ Σελλιών Ρεθύμνης.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τί) άγορά μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Στκφίδες.
  Σουλτανίναι
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  δρ. 22 50 23-
  22.—
  20 50 21.50
  13.50
  12.-
  10,50
  11.50 12.-
  10.-
  850
  8. -
  Χαρούταα » 2 80
  "Ελαια 5ο » 24. —
  κοινά » 23.—
  Σάπωνες.
  Λευκοΐ α' ποιότητος δρ.
  » β' »
  Πράσινοι α' ττοιότ. »
  > β' » »
  Οίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ.
  23. -
  21.—
  21.50
  19.—
  40.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  13ης Νοεμβριού 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  ■Αγορά Πώλησις
  25.40- 25.65
  3.67 3.77
  546 550
  109.30 110 30
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.40 61.40
  28.10 28 35
  3.71 3.75
  20.75 21.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ
  Ο κ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Σήμερον την πρωΐαν ανα¬
  χωρεί διά Χανιά ό Νομάοχης
  Ηρακλείου κ. Ανδρέας Μάρ-
  κελλος. Σκοπός τής μεταβά-
  σεως τοΰ κ. Νομάρχου είς
  Χανιά είνε ή συζήτησις άπό
  κοινοΰ μετά τοΰ άναπληρωτοΰ
  τοΰ ύπουργοΰ Γενικοΰ Διοικη-
  τοΰ Κρήτης κ. Ίππολύτου, των
  ληπτέων μέτρων διά την γε-
  νικωτέραν περίθαλψιν των
  πλημμυροπαθών τόσον τής πό¬
  λεως όσον καΐ τής ύπαίθρου.
  ΤΑ ΜΕΤΡΑ
  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ
  "Υπό τοθ Ύγειονομικοϋ
  Κέντρου Ηρακλείου απεστά¬
  λη αρμοδίως έγγραφον έν ω
  περιέχονται οδηγίαι πρός τούς
  κουρεΐς, αφορώσαι τα μέτρα
  καθαριότητος άτινα δέον νά
  τηρώσιν ούτοι είς τα κατα-
  στήματά των.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Την προσέχη Πέμπτην θά
  συνεδριάση προκειμένου ν' ά¬
  σχοληθή επί διαφόρων τρε
  χούσης φύσεως ζητημάτων τα
  Εποπτικόν Συμβούλιον Άγρο
  φυλακής Ηρακλείου.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ
  ΖΩΟΚΛΕΠΤΩΝ
  Παρ' όργάνων τής Χωρ)λα-
  κής συνελήφθησαν οί Κ. Σφα¬
  κιανάκης έκ Ζωνιανών Μυλο¬
  ποτάμου καί Δ. Κ. Κουτάντος
  έξ Άξοΰ κατηγοροόμενοι διά
  ζωοκλοπήν.
  Η ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΛΗΞΑΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  Έκυκλοφόρησε χθές τό έβδο
  μαδιαΐον δελτίον τιμών καί
  κινήσεως τής άγοράς "Ηρα¬
  κλείου κατά την διαρρεύσα-
  σαν έβδομάδα. Έν αύτω ά-
  ναψέρεται διι κατά την πα-
  ρελθοΰσον έβδομάδα δέν ε¬
  σημειώθησαν άξιόλογοι άγο-
  ραστικαί πράξεις. Έπίσης πε-
  ριωρισμένη υπήρξεν ή έξαγω-
  γική κίνησις. Ούτω κατά την
  ίν λόγω έβδομάδα εξήχθησαν
  διά τό εξωτερικόν 468 000
  χιλγρ. σταφίδων σουλτανίνων,
  130.000 ταχτάδων, 90.000 ε¬
  λαίου, 35.000 κίτρων, 60.000
  οίνου καί 2*5.000 χαρουπίων.
  ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
  Κατόπιν διαταγής τοΰ Ύ¬
  πουργείου Οίκονομικών ή προ-
  θεσμία έπιδόσεως δηλώσεων
  γλεύκους 1937 παρετάθη μέ-
  χρι τής 15ης τρέχοντος μη¬
  νός.
  ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ
  ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Είς Ρέθυμνον μετέβη προ¬
  χθές ό Οικονομικάς Έπιθεω-
  ρητής Κρήτης κ Παλίδης πρός
  επιθεώρησιν τού έκεΐ Τελω-
  νείου.
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ
  Λόγω ασθενείας οϋσιώδους
  μάρτυρος ή χθεσινή δίκη ήτις
  επρόκειτο νά διεξαχθή έ-
  νώπιον τοθ Κακουργιοδικεί-
  ου κατά τοθ Ιωάν. Τζιμπου-
  τάκη κ. λ. π., ανεβλήθη.
  50]Τρωϊνί|
  ΑΪΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΔΥΣΧΕΡΗ!
  Η ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ««ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑΔΥΝΑΤΟΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΠΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Νοεμβριού (τοΰ άν¬
  τ αποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Λονδίνου παρουσιάζουν ώς δυσχερή
  την συνέχισιν των Ίταλυαγγλικών αυ·
  νεννοήιεων μέ σκοπόν την πλήρη εξομά¬
  λυνσιν των σχέσεων των Πύο χωρών.
  Κυρίως είς την επανάληψιν ταύτην
  προσκρούει σοβαρώς ή άναγνώρισις τής
  Ίταλικής αύτακρατορίας εν ΑίΟιοπία
  την οποίαν ή Αγγλικη κυβέρνησις θϊω-
  ρεϊ την βτΊγμήν ταύτην δύσκολον άν όχι
  αδύνατον.
  Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
  ΜΕΤΑΒΑΙΗΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ
  ΒΑ ΣΥΝΑΝΤΗΟΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΣΙΑΝΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—ΚαΟ' ά αγγέλλεται
  έκ Βελιγραδίου ό πρωθυπουργός τής
  Γιουγκοαλαυ?ας Στογιαντίνοβιτς θά
  μεταβή είς Ρώμην.
  Κατά την αυτήν πληροφορίαν ό κ.
  Στογιαντίνοβιτς 0ά συναντηθή μέ τόν
  υπουργόν των εξωτερικών κ. Τσιάνο » έ
  τόν οποίον καί Οά συνομιλήση επί ζητη¬
  μάτων ένδιαφερόντων την έξωτερικήν
  πολιτικήν των δύο χωρών.
  ΕΙΣ ΑΑΙΕΞΟΔΟΝ Η ΕΝΝΕΛΜΕΡΗΣ
  ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ^Ν ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ίίχ Βρυξελλών αγ¬
  γέλλεται ότι ή διάσκεψις των έννέα πε¬
  ριήλθεν είς άδιέξοδον. Ώς άφήνεται νά
  εννοηθή μετά την άρνησιν τής Ίαπωνίας
  νά συμμετάσχη τής διασκέψεως, ή Ά-
  μερική ^καί ή * Αγγλία δέν φαίνονται
  συμφωνοΰσαι είς την εφαρμογήν άποφα-
  σιστικών άντιποίνων έναντί»»ν τής Ίαπω¬
  νίας. 'Αντιδροΰν έπίσης ή Ιταλία καί
  άλλαι τινές χώραι, έκτός τής Ρο>σ<ιίας καί 1'αλλίας. ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Νοεμβριού (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας).—Νυκτερινά τηλεγρα- φήι».ατα έκ Σαγκάης φέρουν τοϋς Ίά· πωνας προελαύνοντας μετά τίΐν κατάλη¬ ψιν τής Σαγκάης, πρός βορράν, ταύτης. Ή υποχώρησις των Κινέζων κατά τα αυτά,Ίαπωνικής πηγής, τηλεγραφήματα συνεχίζεται πάντοτε. ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΝΚΙΝ ΒΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΗ ΕΣΧΑΤΗ ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ τής "Απω Άνατολής άναφέρουν ότι μεγά¬ λαι δυνάμεις Κινεζικοΰ στρατοΰ συγκεν- τρώνονται είς την πρωτεύουσαν τής Κί· νας Νανκίν μέ σκοπόν νά άντιτάξουν έ- σχάτην άμυναν είς τούς προελαύνοντας Ίάπωνας οΐτινες αποβλέπουν είς την κα τάληψιν καί τής«καρδίας τής Κίνας» ώ όνομάζουν τό Νανκίν. ως Η ΑΓΓΛΙΑ Θ'ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ Τ0 ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ; ΑΘΗΝΑΙ 13Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Καθ» ά τηλεγραφοΰν έκ τής Άγγλικής πρωτευούσης είς τάς συνομιλίας αΐτινες θά γίνουν έν Βερολί¬ νω μεταξύ τοΰ λόρδυυ Χάλιφαξ καί τού Χίτλερ θά Οιγή καί τό ζήτημα τής α¬ ποδόσεως των Γερμανικών άποικιών. Όπωσδήποτε ή πληροφορία αυτή δέν φέρεται έπιβεβαιουμένη επισήμως.