95037

Αριθμός τεύχους

4716

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

17/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  • λορΓί(ί.

  "V
  *Γ.Ι|
  "*» Ι»
  ρ
  πάλιν τ
  Τόν κιι
  ότι ό κ. τ»
  ί»ς της σήμιμ»
  Ιασιλέι Κψ*
  ύ
  κ·™
  ·« *'
  -όν ·""■
  .ί*1οίι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  γηηιηι θρ. ν. σταυρακησ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λιοαι 3
  μ
  Άμρρικής
  έτησια δολ. 1Γ>
  ρξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Λ, Λ^ν Ιχει δμως τί» δί¬
  καιον τής μηχανή;. Άλλά τί ση-
  ιιαίνουν αϋτά δλΐ. Οϋσίώδίς;
  I-
  είνε Ζν. λλλάζε·. ή δ·!)-.; χοθ
  μζυ χχΐ ά πίλίτιαμάζ άπνχτζ
  ςΊ μεγάλας μορφάς.
  άνατο; λο:πάν είς τόν άργίν
  ρυθμόν! Άλλά θά ϊλίγα: "Κως
  πότε αραγε;.. 'Η. νοσταλγ'.α τδΰ
  μον/ππου αποτελεί Ιδώ χαρακη;-
  ριστ'.ν.όν σταθυ.όν. Έ σύγχρονος
  νοοτροπία άρχίζεί νά κουράζεται
  μέ την χιλιομετρικήν εκτίμησιν
  των γεγονότων. Ό γ.ίνμος πιύ
  τρέχει, θέλει να σταθή.Ό μοτ»ρ...
  λαχανιάζεί. 'Η έναλλαγή των το-
  πείων ζαλίζει. 'Η κοινή ψυχολο-
  γία φθάνει νά άπαιτί) την κοροέλ-
  λα εκείνην τής 6ρχοείχ; πορείας,
  ή όποία άπό τόν άναπαυτ'.ν.ό κα-
  έ τοΰ παλαιοθ «καουτσωτέ»
  άμαξίοΰ, μόίς Ιδιδεν δλην την γο-
  ητείαν καί την έσωτερικότητα μι-
  άς παρατηρήσεως.
  * *
  "Ενας άπό τούς γράφονΐας
  τής πρωτευούσης ώνόμασε την
  επαρχίαν βραδυκίνητϊ; καί συγ¬
  χρόνως χαριτωμένην. Ώστόσο φρο¬
  νώ Ζτι βραδυκίν>}τος καί χαρίτω-
  μένος είναι δύο πράγματα άταί-
  ριαστα διά την εποχήν μας: Ή
  χάρις άποβαίνε: συνώνυμος τής
  σβελτέτσας, τής εύκινησίας" είνε
  κάτι άέρινο σχεδόν καί άναμ-
  φιβίλως.. ταχύ. Έν τούτοις τό
  επίθετον δέν εχει τοποθετηθή
  κακώς. Μάλλον υποθέτω ότι έ
  έγνωσμένης δυνάμεως γράφων, η¬
  θέλησε νά υιοθετήση καί έκεΐνας
  την ανάγκην τοΰ χργοΰ ρυθμοΰ:
  Μέ τόν έξωφρενισμον τουλάχιστον
  πού άρχίζει νά διακρίνη τόν γορ-
  γόν ρυθμόν καί τάς άπά κεκτη-
  μένης ταχύτητος άςίας τού, ό βρα-
  ουκίνητος άποκτά καί χάριν καί
  ν^ρος...
  ΛΣΜΟΔΛΙΟΣ
  Κρόνου, ό οποίος έκ τής θέ¬
  σεως πού έ'χει έναντι τής Α¬
  φροδίτης έτϊΓ)ρεσ;ζε<. τερ«στ.<ως τόν αίσθηματικόν κόσμον των άνθρώπων. "Εχει. δέ καΐ έδώ Β!χαιον ύ δόκτωρ Κερνέζ. "Ο Κρ6νος ώς γνωστόν ε- τρωγε τώ τέκνα τού Γίώς νά μην κατασπαράξη λοιπόν καί τόν υϊόν τής Αφροδίτης, Άλλά ή χειροτέρα λέγει έ- ποχή διά τόν Ιρωτα, είναι δ- ταν ό Κρόνος καΐ ή Άφροδί- τη σχημσιίζουν τρΐγωνον. Φυ- σικά, ό τριγωνισμός, δπως μδς διδάσκει καί 6 "Ιψεν, α¬ ποτελεί καταστροφήν τού ε- ρωτος. Άρα καί έδώ ή προ- φητεία είναι αληθής. Καϊ κάτι άλλο άκόμη: Ή πανσέληνος λέγει, έν αντιθέσει πρός δτι μέχρι σήμερον έπιστεύετο δέν παρέχει εύνοικάς συνθήκας δι" έ'να ερωτα διαρκείας. Έμπνέ- ει φλογερά αίσθήματα, άλλά μικράς διαρκείας. Καί αΰτό έ¬ πίσης είναι άληθές. Είναι όλ- λωστε γνωστόν1 δτι ή σελήνη τοϋ μέλιτος δέν διαρκεϊ πε¬ ρισσότερον τοθ μηνός. Άλλ' εΤναι καί φυσικόν νά μην εΰνοή τό φώς τής σελήνης Πεταχτά σημειωματα ώς κοινωνική εκδήλωσις καί ώς μηχανική δρόίσις καί ώς πολεμι- κή επιχείρησις. Ό άργός ρυθμός είνε πρόβλημα άν θά δυνηθή νά σταδιοδρομήση ποτέ καί είς τα κοινότερα δημιουργικά πεοία. Δη- μιουργία καταντα ή έκμηδένισις των μεταλλαγών καί των άποστά- σεων. Νά μή στέκεσαι πουθενά άλλά νά τρέχης άνεμπόδιστος καί άσυγκράτητος πρός τα τέρμα! —Καί σοΰ φαίνεται άσχημο αύτό; Καί αύτοί οί άπά.,.μηχανής θεοί τί σοΰ είναι συνηθέστατα; Ταχύτης σκέψεως, ταχύτης απο¬ φάσεως, ταχύτης επεμβάσεως. Αύτό θά έφώναζεν Ινα; Εερο- φάντης τοθ ίλιγγιώδους ρυθμοΰ. Καί δέν θά Ιλεγεν ασφαλώς ψέμ- ματα. Ό αίών μας καί μέ τούς ά¬ πό μηχανής Ηεούς καί χωρίς αυ¬ τού; λέγεται μηχανικάς. Ή -(ορ'ί')} τάσις τής μηχανικής, ό μοτέρ εις δλας τάς έκφάνσεις τού, ιδού τί τόν χαρακτηρίζει. Νά φεύγουν 8- λα είς τό διάστημα, είς τό κενόν. Καί νά μένη μόνον ό δημιουργός! Έκ τού λόγου τούτου, ύποστηρί- ζουν μερικοί ψυχολόγοι, διεμορ- φώθη καΐ ή σαδδιστική ψυχικότης ωρισμένων άπό τοϋς μεγαλυτέρους βιομηχάνους τής γής: Ό μικρός πού συμβαίνει νά είνε συνήθως ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟλΟΠΑ Τί είναι πάλιν αύτές οί νέ ες προφητεϊες μέ τίς οποίες μδς έβομβάρδισεν ό άστρολό- γος δόκτωρ Κερνέζ, Μέχρι τώρα ήσχολεΐτο μέ την πολι¬ τικήν μάλλον προφητείαν ό περίεργος αύτός σϋγχρονος μαίτρ τής μαγείας. Καΐ μδς προανήγγειλλε κάθε τόσο πο- λέμους, έμφυλίους συρράξεις, παραιτήσεις ήγεμόνων καί άλ λα τερπνά ή τραγικά πράγμα τα. Ιδού δμως δτι τώρα, ά φού έπαλήθευσαν οί προφη- τεΐές τού ώς πρός τό ίσπα- νικόν καί την παραίτησιν τού 'Εδουάρδου χάριν τής κυρίας Σίμψον, καί εστερεώθη ή φή- μη τού ώς μεγάλου προφή¬ του, μετέφερεν άλλοϋ, είς άλ λους τομεΐς την δράσιν τού: Είς τόν κόσμον τού έ'ρωτος. Καί έφερεν αναστάτωσιν είς τούς έραστάς. Όμολογουμέ νως δέ αί προφητεΐαί τού δέν είναι άνευ άξϊας. 'Άλλω- στε διά τόν δόκτορα, δέν ί· σχόει τό λεγόμενον διά πάν τα μετά Χριστόν προφήτην. Καί πρέπει νά τόν ακούσωμεν. Πολύ περισσότερον μάλιστα άφοΰ τό πρώτον χρονικόν δι¬ άστημα 20 Όκτωβρίου μέχρι 15 Ν)βρ(ου, ποΰ ήτο τό κα¬ ταλληλότερον εφέτος δι* ερω¬ τικάς έπιχειρήσεις, επέρασε χωρίς νά πάρωμεν εγκαίρως εϊδησι, καί τό δεΰτερο 10 Φε- βρουαρΐου £ως 15 ΜαρτΙου τοΰ έρχομένου έ'τους δέν έ¬ φθασεν άκόμη, διά νά δοκιμά- σωμεν την τύχην μας καί την αξίαν των προφητειών τοϋ δό- κτορος Κερνέζ. Λέγβι λοιπόν, δτι έρωτικαί γνωριμΐαι άνθρώπων πού ε¬ γεννήθησαν την ιδίαν έβδομά δα καί πολύ περισσότερον την αυτήν ημέραν είναι καταδικα- σμέναι είς ναυάγιον καί άπο τυχΐαν. Καΐ εχει πράγματι δί¬ καιον. Οί περισσότεροι έκ των σημερινών άνθρώπων εΐνα γεννήματα κακής ώρας. Πώς λοιπόν νά πάνε καλά οί έρω τικές των έπιχειρήσεις, 'Έπειτα, προσθέτει, τό μέ γα σκάνδαλον των έρωτευμέ νων είναι Δ άστερισμός τοϋ τόν έρωτα, τόν οποίον αντι θέτως, λέγει ό περίφημος ά ίτρολόγος, ίν4θχύ£ τό (ΐθ σκότος Τό <^ας ώς γνωστόν, ζεται γιά τίς καθαρές δου- λειές. Καΐ 6 Ιρως είς την ε¬ ποχήν μας έγινεν επιχείρησις καί μάλιστα επιχείρησις κερ- δοσκοπική, ΰποπτος. Καΐ γνω¬ ρίζομεν ολοι των έπιχειρήσε- ων αυτών δ καλύτερος σύμ- μαχος καί βοηθός εΤναι τό βαθύ, έρεβώδες σκότος. Ό δόκτωρ Κερνέζ λοιπόν Εχει δΐκηο. Οί προφητεΐές τού άντατιοκρΐνονται έξ ολοκλή¬ ρου είς την εποχήν μας καί τό πνεϋμά της. Καί έχουν πολ- λήν αξίαν άπό τής απόψε¬ ως αυτής. Καί θά μείνουν ώς δεϊγμα άνευ άξίας, μο- νάχα οταν οί άνθρωποι ξε- φύγουν άπό τα σκοτάδια δ- που πλανώνται σήμερον άνα- ζητοθντες παντοθ τό κέρδος καί την ύλικήν ΐκανοποίησι, καΐ γυρίσουν στό φώς των ά- γνών αίσθημάτων τής καρ¬ δίας. |ν.— ΟΊ κίνδυνοι τού πολέμου ΠΟΣ 1ΙΑΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΑΧΟΜΕΝΟΝ ΚΡΑΤΩΝ Ό κ. Πώλ Ρενώ, πρώην υ- πουργός καί έκ των διαπρεπεστέ- ρων κοινοβουλευτικήν άνορών τής Γαλλίας, έδωκε προγβίς είς Παρισίους σπουδαιότατον διάλε¬ ξιν περί των κινδΰνων τοΰ πολέ¬ μου. Ή διάλεξις τοθ έπιφανοβς Γάλ- λου πολιτικοΰ ήρχετο ώς συμπέ- ρασμα τοθ μακροΰ ταξιδίου με- λέτης, πού μόλις επεράτωσε1/ ά- νά τάς χώρας τή; Κεντρικήν καί Βορείαν Εύρώπη; ημπορεί 5ε ν* νοψίσθή είς τχ έξη;·· «Αί κρίαεις, πολιτικαί ν.αί οι¬ κονομικαί, πού υφίσταται ό σημε- ρινός κόσμος, είνε τόσης εκτά¬ σεως, ώστε νά μή δημιουργοΰν κινδύνους διά μίαν μόνην χώραν, άλλά δι' ολόκληρον τόν πολιτι¬ σμόν τής Εύρώπης. Κινδύνους, ποΰ προκαλεϊ είς κάθε στιγμήν, κάθε νέα εκδήλωσις, κάθε νέα λεπτομέρεια έκάστης των κρίσε- ων, είτε επί τοθ έπιπέδου τοΰ έξωτερικοΰ, είτε τοΰ οικονομικόν. 'Η είσβολή καί εγκατάστασις τής Ίαπωνίας είς την Κί«αν θά έχη ώς μαθηματικήν συνέπειαν την εκδίωξιν καί την συντριβήν τοΰ λευκοΰ καί, ακολούθως, τό κλεί¬ σιμον κάθε άνατολικής άγοράς είς τό ΕύρωπαΙκόν εμπόριον, ά- γοράς, άνευ τής οποίας είνε αδύ¬ νατον τό ισοζύγιον τής εύρωπα'ι- κής οίκονομίας. Τό κλείσιμον αύτό δέν θά πε¬ ριορισθή είς μονάς τάς θύρας των άγορών τής Άπω Άνατολής, ευρίσκομεν δέ ήδη τάς πρώτας ενδείξεις τής επικειμένης επε¬ κτάσεως τού εί; τού; άλαλαγμούς μέ τους όποίου; εχαιρέτησε1/ ό ίαπωνικό; τύπος τή1/ υπογραφήν τοΰ Συμφώνου τή; Ρώμης, τονί- ζων 8τι «τώρα πλέον άνοίγεται εύρύς έ δρόμο; τή; κατακτήσεω; των άφρικανικών άγορών άπά την ίαπωνικήν εξαγωγήν, μεταξύ των οποίων πρώτη τοιαύτη θά είνε ή άγορά τή; Άβησσυνία;... "Αν δχι τίποτε άλλο, τουτο θά δια¬ κρίνη τόν χαρακτήρα τοΰ ίμπερι- αλισμοΰ τή; άρχαία; Ρωμη; άπό τόν τή; συγχρόνου: Ή άρχαία Ρωμη δέν Ικαμε συνεταίρου; εί; τάς κτήσει; τη;!...» Άπέναντι τοΰ χωρισμοΰ τοΐ>-
  του τοΰ κόσμου καί των κινδύ-
  νων, πού άκολουθοΰν, ποία είνε
  ή θέσις των άλλων Δυνάμεων.
  τή; Αγγλία;, τή; Γαλλία;, τή;
  Άμερική;; Άναμφιβόλως ή ορ¬
  γάνωσις των είνε Εσχυρά, αί δέ
  στρατιωτικαί δτνάμει; των πολύ
  άνώτεραι, σήμερον, τοΰ άλλου
  στρατοπέδου. Άλλά μή λησμο-
  νοΰμεν δτι αί δυνάμεις των, Ιξε-
  ταζόμεναι είς τό γενικώτατα ε¬
  θνικόν σύνολον αυτών, έκεϊναι,
  πού ήμποροθν νά κιν/^τοποιηθοΰν
  άμέσως, είνε κατώτεραι, διά τόν
  λόγον 8τι αί έλεύθεραι συνθήκαι,
  υπό τάς οποίας οί λαοί των ζοΰν
  δέν παρέχουν τα; αύτάς πιθανό-
  τητ»; συνολική; κινητοποιήσεως
  καί ΰποταγής, πού παρέχουν τα
  όλοκληρωτικά καθεστώτα. Μή
  λησμονώμεν πρό παντός δτι τα
  πολεμικά έργοστάσια τής Γερμα-
  νίχς οουλεύουν 150 ώρες την έ-
  βδομάδα, χρησιμοπ<;ιο(>νκ« πρός
  τουτο τρείς όιαδοχικώ; όμίλους
  εργ«τών, ενφ τα άγγλικά έργά-
  ζοντ«'. 48, τα οί γαλλικά 40 ώ-
  ρε; την έ,ίδομάδα.
  Κ οί πετρέλαιον.
  Χαρας εύαγγέλια λοιπόν!
  Είς την θράκην ανεκαλύφθη
  πετρέλαιον. Αί γενόμεναι δο·
  κιμαστικαί γεωτρήσεις έφβραν
  είς την επιφάνειαν τόν Θη¬
  σαυρόν. Τό πολύτιμον ϋγρόν
  φαίνεται 8τι ευρίσκεται έν ά-
  φθονΐοι είς τα σπλάγχνα τής
  Έλληνικής γίς. Δεν ΰτιολείπΕ-
  ται λοιπόν ηαρά ή εκμετάλ¬
  λευσις τοΰ θησαυροΰ. Άλλο:
  μόνον πετρέλαιον περικλεΐει
  ή χώρα μας, "Εχει εώτυχώς,
  καί μεγάλον όρυκτόν πλοθτον.
  Σίδηρον, σιδηροπυρίτην καί
  άλλα μεταλλεύματα. Καί έδώ
  είς την Κρήτην εχομεν πλού-
  σια μεταλλεΐα σιδήρου. Καΐ
  είναι καιρός ν' αρχίσωμεν
  την συστηματικήν εκμετάλλευ¬
  σιν αυτών των θαμμένων θη-
  σαυρών.
  >ρ ή
  ρίχν, κατά την οποίαν ή Γερμχνίχ
  άπν,σχολημένη με την Ανατολήν,
  δέν εχει καμμίαν πρόθεσι νά στρα
  φη εναντίον τής Γαλλία;. Καί χω¬
  ρίς νά καταφύγω εί; τό περιλό
  ητον αύτοβιογραφικόν κήρυγμα
  τοΰ κ. Χίτλερ, ίπου χαράσσει μέ
  ακρίβειαν την άπέναντι τή; Γαλ¬
  λίας πολιτικήν τού, προτιμώ νά
  έςετίσω μχζί μέ τούς άρμοδίουζ
  καΐ τοΰς ύπευθύνους προασπι-
  στά; των συνόρων μας, την δλην
  διάταξιν των στρατιωτικών δυνά-
  μεων τής Γερμανίας γιά νά πει-
  σθώ δτι αυταί αί δυνάμεις συγ-
  κεντροΰνται καί στρέφονται πρός
  την Γαλλίαν, κατά τής Γαλλία;.
  Μέ τούτο δέν εννοώ τίποτε
  άλλο καί δέν επιθυμώ νά κάμω
  κοινώ; αίσθητόν τίποτε άλλο πα-
  ρά την ανάγκην άφυπνίσεως καί
  φρονήσεως. Έπιθυμώ νά ίδώ ο¬
  λόκληρον τόν γαλλικόν λαόν καί
  δλου; τού; φιλειρηνικού; λαού;
  συγκεντροΰντας την προσοχήν
  των επί τοΰ κινδύνου. Τό ν' άρ-
  νούμεθα την ύπαρξιν τοΰ κινδύνου
  δχι μόνον δέν τόν άπομακρύ-
  νομεν, άλλά τόν καθιστώμεν με¬
  γαλειτέρον καί έπισπεύδομεν την
  πραγμάτωσιν τού. Δέν πιστεύω είς
  έπικειμένην Ικρηξιν πολέμου.
  Διά μίαν στιγμήν, τό ενδεχόμενον
  τοΰτ,ο ήμποροΰσε νά άντιμετωπι-
  ^ήτο στιγμή, κατά την ο¬
  ποίαν ή Γερμανία καί ή Ιταλία,
  ήλπισαν 8τι ή όίνοζος είς την αρ¬
  χήν τοΰ Λαικοΰ Μετώπου εσήμαι¬
  νε την διάλυσιν τής Γαλλίας. Ή
  διάψευσις των έλπίδων, προελθοΰ-
  σα άπό την άνάνηψιν το3 γαλ-
  λικοΰ λαοΰ καί την απόδειξιν, πού
  ϊδωκε τής συναισθήσεως τής έ¬
  θνικής τού ένότητος καί των ίκα-
  νοτήτων τής άντιστάσεώς τού, διέ-
  λυσαν καί την απειλήν, πού εί-
  χε διαγραφή. Άλλά ό κίνδυ-
  νο; θ' άποφανή, ούτως ή άλλως,
  υπό άλλην μορφήν, εάν 8λοι οί
  φιλειρηνικοί λαοί δέν συναποτε-
  λέσουν τόν δγκον τής κοινής σω¬
  τηρίας καί τής όριστικής άποκρού-
  σεω; τή; άπειλή; τοΰ πολέμου—6-
  πότε, βεβαίως, οφείλομεν ίλοι νά
  έπιδιώξωμεν συνεννόησιν μετά
  τής Γερμανίαν πεπεισμένη; «τι
  μόνον διά των ειρηνικων μέσων
  θά ίπιτύχη 8σα σήμερον θεωρεί
  δά μόνον διά τής βί»;».
  Τα έφεδρικά.
  Τό ψήψισμα τό οποίον 6πέ-
  βαλαν αί εφεδρικαί όργανώ-
  οεις των Χανίων πρός την
  Κυβέρνησιν σχετικώς μέ τάς
  οφειλάς πρός τα έφεδροτα·
  μεΐα, στηρίζεται επί λογικών
  βάσεων περιέχει δέ αίτήμα-
  τα έν πολλαίς δίκαια καί όρ-
  θά Ελπίζομεν λοιπόν 8τι ή
  Κυβέρνησις θά μελετήση τό
  ψήφισμα αύτό μέ προσοχήν
  καί θά υιοθετήση τα έν αύτφ
  αίτήματα. Ή στοργή άλλωστε
  την όποιαν επιδεικνύει πρός
  τόν εφεδρικόν κόσμον, παρέ¬
  χει την βεβαιότητα ότι καί
  είς την προκειμένην περίπτω¬
  σιν δέν θά παραβλέψτ·) το
  δίκαια τοΰ κόσμου αυτού.
  'Η πστατοπαραγωνή.
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη διά-
  ταγμα διά τοθ όποίου έπε-
  κτεΐνεται ή δικαιοδοσία τοϋ Τ.
  Π. Ε. καί είς την καταπο¬
  λέμησιν των άσθενειών των
  γεωμήλων τοθ Λασηθίου. "Ελ¬
  πίζομεν λοιπόν δτι κατόπιν
  τούτου, θ' αρχίση συστημα-
  τική ή καταπολέμησις των δι¬
  αφόρων άσθενειών των πα-
  τατών έκ των οποίων κατα-
  στρέφεται μέγα μέρος τής πα¬
  ραγωγής. Κυρίως, αναμένο¬
  μεν την ταχετέραν αποπερά¬
  τωσιν των άποστειρωτικών
  κλιβάνων είς "Αγ. Γεώργιον
  καί Τζερμιάδω, που κατασκευ-
  άζονται διά την καταπολέμη¬
  σιν τής σαπΐλας των πατα-
  των.
  Τα ΐσπεριδοειβιΥ
  Έξαιρετικώς πλουσΐα προ-
  βλέπεται ή έφετεινή παραγω-
  γή των έσιτεριδοειδών είς
  την χώραν. Ή δέ έξαγωγή
  των, πού επετράπη ήδη, θ' ά·
  ποφέρΓ] σημαντικά κέρδη είς
  τούς παραγωγού; καί θά
  είσφέρη αρκετόν ξένον συ-
  νάλλαγμα είς τό Κράτος. "Ή¬
  τοι τα έσπεριδοειδή άποβαί-
  νούν μΐα νέα σημαντική πη-
  γή πλούτου διά την χώρανμας.
  Καί έπιβάλλεται νά συστημα-
  τοποιήσωμεν καί νά έπεκτεΐ-
  νωμεν την καλλιέργειαν των.
  Εύτυχώς, τα έσπεριδοειδή εύ-
  δοκιμοΰν τόσον είς την χώ¬
  ραν αυτήν τής «φαιδράς πορ-
  τοκαλλέας» ώστε χωρίς πθ-
  λΰν κόπον, ειμπορούμεν νά έ
  πεκτείνωμεν τεραστίως την
  καλλιέργειαν των.

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  1
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ό κι-
  νηματογραφικός κολοσσός *'Η
  μέλλουσα ζωή>.
  ΜϊΝΩΑ. (ομιλών).— Σήμερον: τό
  ρεαλιστικό έργο: «Ύποχθόνιοι
  Γίγαντες».
  ΣΗΜΕΡΟΝ ^^
  Τό άριστούργημα )
  τού Άγγλου σοφοΰ: }
  ΓΟΥΕΛΣ
  Η
  Ό γολγοβάς
  μιάς καρδίας
  ΕΑΙΣΑΒΕΤ = =
  Ι ΓΙΗΙΙΙ_Τ|1 ΙΡΗ1Τ
  Ή ζωή τής μελαγχολική;
  Μ
  ΖΩΗ
  νν
  ρω- < ι ΑΥΡΙΟΝ Τό μουσικό μάντζο: ΝΤΑΗΙΕΑΑΑ Μέ τούς ΜαρίαΤσεμπουτάρι} Ίβάν Πέτροβιτς Γεόργκ Αλεξάντερ Χάνς Γιούγκερμαν ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ ε— ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ — " [ΑΒΕΔΙΣ ■ Νέαι παραλαβαί. £ Νέα ύφάαματα. ■ Νέοι μοδέρνοι χρωμα- ■ τισμοί. 2 Αί τιμαί μας είνε αί ■ καλύτεραι. ■ [αΒΕΔΙΣΙ ΑΝ ■ Όίός 'Αγίου Μπνά. Πωλεϊται είς Μοίραις Μεσσα¬ ράς καί είς κεντρικήν θέσιν οί- κία νεόκτιστος αποτελούμενη έκ τριών δαψατίων μέ δλα τα κομ- φόρ. Πληροφορίαι ιταρά τφ κ. Ι. Ντελιδάκη Πόμπηα. 46ον αύτοκρατείρα;. «Δέν μ,πορεϊς νά'φαντασθης τί ύπηρεσίες μπορεΐς νά μοΰ προσ- φέρης ετσι. θά Ιμπνεύση; θάρρος είς τόν λαόν, καί θά συντελέση; νά διατηρήση ή πρωτεύουσα τό φρόνημα έκεΐνο ποΰ μοΰ είνε α¬ παραίτητον. Φρόντιζε γιά την ύ- γεία σου. Κάνε το γιά χατήρι μου. "Αν ήξευρε; πόσο μοΰ χρει- άζεσαι, στί; στιγμές αύτές τή; δοκιμασία;!....». Παρ' δλη την στενοχώρια πού τοΰ προξενοΰν τα γράμματα τή; Έλισάβετ—γιατί άπό τα ^ λόγια τη; καταλαβαίνει πόσο πρεπει νά υποφέρη— ό Φραγκϊσκος Ιωσήφ περιμέν'ει άνυπόμονος τό ταχυδρο¬ μειον. Λαμβάνε'. τα; επιστολάς, πρωί-πρωΐ, μόλ'.ς ανοίξη τα μά- τια τού «καί τίς ρουφώ, πρίν ά- κόμη σηκωθώ άπό τό κρεββάτι». Ή Έλισάβετ θά ήταν ευτυχή; νά μποροΰσε νά βοηθήση τόν αύτο- κράτορα, δ,τι έξαρτάται άπό αυ¬ τήν, καί δλες της οί έλπίδε; στρέφονται εί; τό βασίλειον τή; Νεαπόλεω;, τή; οποίας ό διάδο- χος Ιχει πανδρευθή την άδελφή της Μαρία. Λησμονεΐ δμως τόν ισχυρόν γαλλικόν στόλον, πού την πρώτην ύποπτον στάσιν τή; Νεαπόλεω;, ήταν ε'τοιμο; νά καταπλεύση εί; τόν λιμένα Δέν είνε ουτε τρείς μήνε; πού ή άδελφή τής αύτοκρατείρα; ήταν έκεϊ, καί έξαφνα την 22 Μαΐου πεθαίνει δ βασιλεύς τή; Νεαπόλεω; Φερδινάνδος δ Β'. Καί ετσι ή Μαρία, σύζυγος τοΰ διαοόχου, γίνεται βασίλισσα. Παρ' 8λον δμως αύτό, ή Έλισά¬ βετ οέν κατορθώνει τίποτε πού νά μποροΰσε νά διευκολύνη τάν Φραγκίσκον Ιωσήφ είς την δύ¬ σκολον κατάστασιν πού ευρίσκε¬ ται. Εί; τό Λάξενμπουργκ, ήαύ- τοκράτειρα ζή την συνηθισμένη, καθημερινή ζωή της, άλλά σχε- δόν δέν τρώγει καί ούτε κοι- μαται, καί δλη την ήμέρα γυρί- ζει έφιππος. Ώ; επί τό πλείστον βγα&νει μόνη τη; ίππασία. Καμ¬ μιά φορά δέχεται νά την συνοοεύ- ση ό σταυλάρχη; Έρρϊκο; Χόλ- με; πού τή; ήταν συμπαθητικός καϊ δεινός ίππεύς. Ή πεθερά τη; βρίσκει πώς αύτό δέν είνε καθόλου σωστό. Υπό τό πνεΰμα αύτό γράφει εί; τόν υϊόν της. ^ Σάν νά μην τοΰ εφθαναν οί ε- νοιες τοΰ πολέμου 6 Φραγκΐ- άκος Ιωσήφ εχει νά φροντίζη καί γι' αύτά. Αίσθάνεται πίσω τού νά διαιωνίζεται ό άκήρυκτος πόλεμος μεταξύ τής μητέρας τού καί τής γυναίκας τού. «Σκέφθη- κα—γράφει είς την αύτοκράτει- ?αν — γιά τό ζήτημα τής ίππα- ίας! Δέν είμαι σύίΐφωνο; νά βγαί- ιη; περίπατο μέ τόν Χόλμες. Δέν ό βρίσκωσωστό». (συνεχίζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Προσοχή είς την γραμμήν Γιά νά είσθε κομψάς. Ή γραμμή σας έξαρτδται έζ "σου άπό την σταθερότητα των μηρών. Ξεύρετε δτι, ένω ό σκε- λετός τού κορμοΰ καλύπτετοη άιτο μυώνας πλατεΐς καί έπιπέδοος, τα άκρα, αντιθέτως παρουσιάζουν μθς νά γίνονται σφιγκτώτεροΓ ή σιλουέττα σας θά σταθεροποιηθη καί τό σώμα σας θά εύρη τέλος την άληθινή γραμμή τού, αυτήν πού τα χειμερινά μοντέλλα θά έ- πιδείζουν άκόμη περισσότερον. χονδρούς καϊ στρογγυλοϋς μΰς. Ι _ Εάν οί μΰς τής ράχης είναι πολύ —1η Ασκησις διά τους μυς ς Ρ' .. νωθροί έχομε τό δυσάρεστο άπο- τέλεσμα τής έξογκώσεως τοΰ στο- μάχου πού σδς άνέφερα χθές καί γιά την θεραπεία τής οποίας σας ύπέδειζα τόν τρόπο. Άλλ' ή νωθρότης των στρογγυ- λών μυώνων εΤν' έξ ίσου κατα· στρεπτική Είνε δμως εύτυχώς έκ των έλαττωμάτων των οποίων ή θεραπεία είνε εύκολωτάτη καί χάρις στήν όποιαν χωρίς νά βρα- δύνετε, θά καταπολεμήσετε αυτή την άτέλεια. Διά δύο εύκόλων ά- σκήσεων τάς οποίας σας δίδω κα¬ τωτέρω, θά θέσετε έν κινήσει δ- λους τούς μΰς τοΰ μηροΰ, ούχι δέ μόνον τής έξωτερικής δψεως, οί όποΐοι είναι φυσικώς σταθερότε- ροι διότι παίζουν τόν σπουδαιό- τερο ρόλο είς τό βάδισμα. Κάνετε λοιπόν κανονικώς αύτές τίς κινήσεις, £πειτα τρίβετε δυνα- τά δλο τό σώμα καί πρό πάντων τα νωθρά καί λιπαρά μέρη, μ' ϊνα τριχωτό γάντι, μέ σκοπό νά έηι- σπεύσετε την κυκλοφορία τοΰ αί- ματος. Έφαρμόσετε αϋτές τίς άσκήσεις καθ1 ήμέρα, προσθέσετε καί την θέλησι καί θά έπιτύχετε τό ποθη- τό άποτέλεσμα. Νά είσθε θαρρα- λέες, ύπομονητικές καί θά δήτε ή¬ μέρα μέ την ήμέρα νά έξαφανί- ζωνται τα περιττά λίπη καί τούς Άπό τού δρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑΤΡΛΓΙΚΗ ΒΑΣΙΜΪίΑ = ΚΟΙ ΜΩΠ1 Κγλ Κάθε άπόπειρα ζεψίματος τοϋ άμαξιοϋ άποτελοΰσε κίν¬ δυνον θανάτου. Ό Γκογκελά πού κατέβη γιά νά δώση δια· ταγή νά ετοιμάσθη ή άμαξα, έρρίχθηκε κάτω μέ μιά πιστο- λιά. -Στό Παρίσι, εΐδεμή τόν των μηρών. Πλαγιασμένη επί τής ράχης, μέ τα γόνατα ένωμένα, τα πόδια , τουφεκιζομε μέσα στό επί τοΰ έδάφους, τα χέρια έλα | —έφώναζαν γυναΐκες καί άν- φρώς στηριγμένα επί των μηρών καί ένω είσπνέετε, άνασηκώνετε μέ ταχείαν κίνησιν τό κεφάλι καί τόν κορμό δσο τό δυνατό ΰψηλώ- τερα, έπανέρχεσθε άργά στήν άρ- χική σας θέσι ένω συγχρόνως έκ- πνέετε. Μην κάμετε χρήσι των χειρών οθτε ν' άνασηκώνετε τα πόδια. Κίνησις πολΰ στερεά στήν άρχή στερεώνετε τα πόδια κάτω άτΐό £να Επιπλο. —2α Άσκησις. Τοποθετηθήτε όρθϊα κατα μήκο ενός τοίχου καί θέσετε τό δεξι< χέρι επί τής έζωτερικής δψεω τοΰ δεζιοΰ μηροΰ, μέ την κνήμη ίσια, έλαφρώς άνασηκωμένη ϋτε- ράνω τοΰ έδάφους. Άπομακρύνε- τε πολυ άργά την κνήμη ένω τό δεξιό χέρι θά ανθίσταται επί τοΰ μηροΰ, τό δέ γόνατο κατευθύνετε πάντοτε πρός τα επάνω. Έπανα λάβετε πολλάς φοοές, χωρίς δια· κοπή. Έξακολουθητική είσπνοή Έπαναλαμβάνετε την άσκησι κα μέ την άντίθετο πλευρά. ή Ντιστεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας και τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.30. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 π 1 =— -xτ_^ 2 ^ ■ ι 3 ϋϋΗΝΗΙ 4 ϋΚ1Τ_ΓΤ_ΠΒ_Ι 5 6 ΤΤ Ι^ΒΒΜ—Ι ,, II ,,,ΙΙ , 7 1 Λ, ' Ι 8 9 ^ίΡίι—Β ΙΠΒεΜΕ 10 Π _χχχ: 1) Ή ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ πορεία τοθ πλοίου.- Ένοικιάζεται είς την οδόν ;ουρμούληδων 1 οίκϊα άπαρτιζο- ένη έκ 5 δωματίων, κουζίνσς, αύ- λής, φρέατος, ήλεκτρικής εγκατα¬ στάσεως. Πληροφορίαι παρά τω Παντοπωλείφ ΕύσταΘίου Ζερβά- η.κείμενον παραπλεύρως. Τό σύμβολον τή; Γερμανική; αύ- τοκρατορία;. 2) Αίγυπτιακή θεάτη;.—Ό πό- θος παντός αρρώστου.—Άντωνυ- μία προσωπική (αίτιατ.). 3) Έπίρρημα χρονικόν. 4) Μονάς ήλεκτρικής άντιστά- σεως.—Άνώμαλος κατάστασις τοΰ όργανισμοΰ. — Βυζαντινός μουσι- κός φθάγγος. 5) Γεωγραφικώς άντιαδιαστέλ- λεται πρός την λίμνην. —Νησίς τοΰ βορ. Ίανίου πελάγου; άνή- κουσα νυν είς την Ιταλίαν. (!) θά γηράση κι' αυτή κάπο- τε.—Έξ αύτοΰ έλαβον αΣ Αθήναι Ινα ωραίον επίθετον. 7) Γυναικείον όνομα. —Δέν ε?- μαι άθώος. 8) Μόριον προτρεπτικόν.—Κα- τά την μυθολογίαν ήσαν δύο θυ- γατέρες τοΰ Φόρκυος καί τής Κη- τοΰ; άοελφαί των γοργόνων, έ¬ χουσαι καί χΐ δυό μαζΐ ενα μό¬ νον όφθαλμον και §να όδόντα τούς ίτΛ'.^ι ένηλλάσσοντο. — Άντων. άναφορ. (πληθ). II) Ό Σκόρο;. 10) Λεπτόν νήμα. —Όχυρά πό- λι; τής Νοτιοσλαυΐας είς ήν ανη¬ γέρθη μνημεΐον είς ανάμνησιν .'5.>8
  Έλλήνων στρατιωτών φονευθέν-
  των έν αύτη κατά τό ετο; 11»ΙΗ.
  —Άντωνυμία Ιρωτηματική καί
  δρες.
  Καί οί ούσσάροι! ΤΗσαν και
  αύτοι πνιγμένοι μέσα στό
  πλήθος. "Αλλωστε δέν μπο-
  ροΰσε πιά νά περιμένη κανεΐς
  βοηθεία έκ μέρους των. Άπό
  την πρώτη στιγμή γυναΐκες
  τούς εΐχαν διπλαρώση μέ στά-
  μνες καί χαμόγελα. Μέ τό
  τό κρασί καί μέ τα χάδια τοΰς
  άψώπλισαν. Μιά τολμηρή γυ-
  ναϊκα πού ήξερε γερμανικά
  άρχισε νά τούς προσφωνή έξ
  όνόματος των κατοίκων τής
  πόλεως. Καί οί ούσσάροιάδελ-
  φώθηκαν μέ τόν λαό κι' επι-
  ναν μέ τούς κατοίκους. Καί ή
  ώρα έπερνοΰσε..
  Κατά τίς πέντε έφθασεν έ'-
  νας άξιωματικός, διοικητής
  ενός άπό τα άποσπάσματα
  πού επερίμεναν σέ κάθε σταθ-
  μό τό πέρασμα τής βασιλικής
  οικογενείας. Είχεν αφήση τούς
  όγδόντα ίππεΐς τού μπροστά
  στά όδοφράγματα τής Βαρέν
  καί παρουσιάσθη στόν βασι-
  λΓ)ά γιά νά λάβη διαταγάς.
  —Διαταγάς! είπεν ό Λουδο-
  βΐκος 16ος, βαρύθυμος καί κα-
  ταβεβλημένος. Έγώ εΤμαι
  αίχμάλωτος καί δέν έχω καμ¬
  μιά διαταγή νά δώσω.
  (συνεχίζεται)
  ΓΑΜΟΙ. —Την παρελθοΰσαν Κυ¬
  ριακήν τό εσπέρας έτελεσε τοϋς
  γάμους τού ό κ. Έμμ. Κ. Φαϊτά¬
  κης μετά τής δίδος Μαρίας Μποϋ-
  κη. Παράνυμψος παρέστη ό κ
  Χριστ. Παντουβάκης εμπορος.
  θερμά συγχαρητήρια.
  —Την παρελθ. Κυριακήν ετελέ¬
  σθησαν είς Άποστόλους Πεδιά¬
  δος οί γάμοι τοΰ κ. Έμμ. Σταυρα-
  κάκη μετά τής δίδος Σοφίας Πε·
  τρομιχελάκη. ΠαράνυμΦος παρέ¬
  στη ό κ. Ευάγγελος Ε.»-α ,ουζάκης
  όδοντίατρος.
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.—Ή κ. Μαρία Ε.
  Φαϊτάκη δέν θά δεχθή μέχρι των
  Χριστουγέννων.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Πάντας
  τούς συμμερισθέντας τοΰ πενθους
  μας καί τούς παρακολουθήσαντας
  την κηδείαν τού μακαρίτου πα¬
  τρός μας συγγενεΐς καί φίλους
  ευχαριστούμεν θερμότατα.
  Καμάρες 15 Ν)βρίου 1937
  Ή βαρυπενθοΰσα οίκογένεια
  Ιωάννου Χατζάκη
  —Ή οίκογένεια τοΰ Δημηφίου
  Καββαλάκη ,προσέφερε προχθές
  είς τό Πτωχοκομεΐον άφθονον φα¬
  γητόν, τσιγάρα οινον καί φρούτα
  διά τό έννεάμηνον μνημόσυνον
  αύτοΰ ΟΊ τρόφιμοι καί τό προσω¬
  πικόν τού Ίδρύματος την εύχαρι-
  στοΰν θερμότατα.
  Γύρω στήν πόλι.
  άόριστο;.
  11) Τεμάχιον ξύλου.—Έκεΐ
  ξετέλεσεν Ινα άθλόν τού ό Έρα
  κλής.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Έργαλεΐον των ξυλοκόπων.-
  "νοιμώδης νόσος των ίππων.
  2) Μουσικός φθόγγος.—"Ονομ
  άνδρικόν.— Άντωνυμία κτητική
  :>) Τίτλο; εύγενείας.
  4) ΔΕφθογγος.— Γαλλίς ποιή
  τρια έλληνικής καταγωγής έκ μη
  τρός.—Γράμμα τοΰ άλφαβήτου.
  5) Τροφή των κτηνών.—Είδο
  σπόρ.
  ό") Δέν φημίζεται διά την κα·
  θαριότητά τού (άρχ.).—Χωρίς αυ¬
  τόν ή ζωή είναι άδύνατος.
  7) Τό υψηλότερον ορο^ τής Κε
  φαλληνίας.— Τό κοινώς λεγόμε¬
  νον μπιζέλι.
  8) Πρόθεσις (άρχ.)· —Έξάρτη
  μα τοΰ έργαλειοΰ.—Συμπλεκτικά
  σύνδεσμος.
  9) Ή κυριώτερα περιοχή τή
  Αβησσυνίας.
  10) Άντωνυμία άναφορ. — Γεω-
  μετρικόν σχήμα.—Συνοέει εί; την
  σύνταξιν.
  11) Είς την πόλιν αυτήν ήττή
  θη 'ό Ναπολέων ό Γ.' υπό των
  Γερμανών τό 1870.—Άρχαία πό
  ,ις τής Ιταλίας έπίνειον τή; Ρώ-
  Γ. Χ. Μ.
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Έκτός των παραγγελίαν τής ιτελατείας μας, τάς οποίας έκτελοϋμεν μέ τα-
  χύτητα καί εύσυνειδησίαν:
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΚΑΣΜΗΡΙΑ ;
  άπό την μεγάλην συλλογήν μας, είς τιμάς πράγματι ασυναγωνίστους.
  ΜΗ ΣΑΣ ΓΕΛΟΥΝ: Αι νέαι παραλαβαί μας Αγγλικών και
  Έλληνικών κασμηρίων είναι αί ώραιότεραι εις σχέδια καί πλουοιώ-
  τεραι είς χρωματισμούς. Έχομεν την μεγαλυτέραν παρακαταθήκην.
  Είμεθα οί εύθηνότεροι άπό όλους.
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  (ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ).
  Υποκατάστημα είς Μοϊρες.
  Παρά τόν δυνατόν άνεμον της
  προχθεσινής νυκτός, ό χειμών,
  κάθε άλλο παρά όλοκληρώΘη-
  — Καί ή χθεσινή ήμέρα επέρα¬
  σεν ήλιόλουστος.
  —Ό κόσμος έτσι, καταντ^ί να
  μή γνωρίζη συγκεκριμένως ποίαν
  εποχήν διερχόμεθα: φθινόπωρον
  χειμώνα ή ίίνοιξΐ1;
  —Χθές εορτήν τοΰ Άγίου Ματ¬
  θαίου έώρταζεν ώς γνωστόν ό
  παλαιάς Σιναιτικός ναός τής πό¬
  λεώς μας.
  -Είς τόν ναόν τοΰτον άλλοτε
  ύπήρχε κοιμητήριον είς τό οποίον
  είχον ταφή οί σφαγένιες έν Ηρα¬
  κλείω κατά τό 1898.
  —Ό Ιδιος ναός κατέχει άζιόλο-
  γα κειμήλια Βυζαντινής τέχνης.
  —Ή παθητική άεράμυνα συστη-
  ματοποιεϊται τελευταίως διά δ α¬
  φορών νομοθετικόν μέτρων καί
  δι' επεκτάσεως των έπιστημονι-
  κων καί διαφωτιστικών της διάλε-
  ξεων.
  —Ή συστηματοποίησις αυτή τια-
  ρουσιάζεται κυρίως είς την πρω¬
  τεύουσαν. Είς τάς επαρχίας επί
  τοΰ παρόντος τα πράγματα παρα-
  μένουν όπως Μχουν.
  —Καί δμως αί διαλέξεις έκεϊναι
  τουλάχιστον είς την πόλιν μας, ε¬
  σημείωσαν μίαν καλήν αρχήν ή
  όποία θά έπρεπε νά συνεχισθή.
  — Διά την κατάστασιν των όδών
  είς την ύπαιθρον ακούονται άκό¬
  μη παράπονα άπό διαφόρους εν¬
  διαφερομένους.
  —Έν πάση περιπτώσει ελπίζο¬
  μεν δτι έν τώ μεταζύ τό ενδια¬
  φέρον των μηχανικών ΰπηρεσιων
  έκδηλωθέν άλλως τε άμέσως άφ"
  ής αί τελευταίαι πλημμυραι διέ-
  κοψαν πολλάς συγκοινωνίας.
  —θά κατορθώση ώστε νά εκλεί¬
  ψη σχετικώς κάθε παράπονον.
  —Μέ τίς συνεχεΐς λιακάδες ό
  δημοτικάς κήπος είναι πάλι στίς
  δόξες τού.
  — Κόσμος καί κόσμος τόν έπι-
  σκέπτεται. Καί Ιδιαιτέρως μτιεμτιέ
  δες καί... γέροι δεδομένου δτι ό
  ήλιος την στιγμήν αυτήν είνε ζω-
  ογόνος καί διά τοϋς μέν καί διά
  τούς δέ.
  —Δέν λρίπουν έννοεΐται οί έπι-
  σκεπτόμενοι τόν κήπον διά νά χα-
  ροΰν τα λουλούδια τού ή νά τούς
  ...χαροϋν αλλοι πού £χουν κάμπο-
  σες ήμέρες νά τούς ίδουν.
  — Είς τό κινηματοθέατρον Που¬
  λακάκη συνεχίζεται αί κοσμοσυγ-
  κέντρωσιν ή προβολή τής «Μελ¬
  λούσης Ζωής> τοθ άριστουργήμα-
  τος τού Ούέλλς.
  ο Ρέπορτερ
  Ιτήν Ταδέρνα
  ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ
  "Εναντι Δικαατπρίων καί
  Τκχυδρομείου Σητείας.
  θά εΰρητε πάντοτε τούς έκ-
  λεκτότερους μεζέδες είς με¬
  γάλην ποικιλίαν καΐ αφθονί¬
  αν, περιποίησιν απαράμιλλον,
  ώρες εύχάριστες.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■ ■■■■«■■■·.■■■■■*»■■■
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ε»μ Κ
  '■"«*
  ιριου 1937
  κνατόνβνεμο»,
  ~"6ς. δ ^
  10 θλθκληρώ
  »>νή ήμέρα ^
  ίτσι. κοταντά,
  Υκεκριμένως ^
  αόν τούτον αλλκΙ
  ήριον είς τό όιοηΙ
  έί
  6 1868.
  αός κατέχει 4ζ4
  Βυζαντινης τ—
  κή άεραυυνα ου»
  τελευταίας Μ}}
  )ετικών μέτρων
  ως τ ών έιιατφ
  ΐίτιστικώντη; ί
  ιατοιτοίηαις οώή*
  κυρίως Είς την
  ς τάς επαρχίας
  ςτά «ράγμίτβ
  , Ιχουν.
  ς αί διάλεξις
  είς την -6λίν μας,
  ιΐαν καλήν ί#
  ριτιε νό <πινΐ)(ΐ«5 κατάστασιν:»»* Ορον ακούονται 1ε α άτιό 6ιαΐβροΒίί ι«λ«· «· Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. 154ον «ΩΡΙΩΝ» Τ© ΔΙΚΡΟΤΟΝ Α'. Ο 24601 καθίσταται 9430 Ή έξουσία συνέλαβεν έκ νέου τόν Γιάννην Ά- γιάννην. Συντομίας χάριν, αρκούμεθα άντιγράφον- τες δ,τι εδημοσιεύθη περΐ τούτου είς τάς εφημερί¬ δας έκείνου τοΰ κόπρου, ολίγους μήνας μετά τα γνω- στά ημίν διατρέξαντα είς την πολίχνην Μ. επί Μ... Μία των εφημερίδων τούτων, ή «Λευκή Σημαία», έγραψεν υπό ήμερομηνίαν 25 Ιουλίου 1824 τα έπό- μενα: —Κατ' αύτάς, ή έπαρχίσ τοΰ Καλαίσου κατέστη θέατρον σπανίου συιιβάντος. Ξένος τις, ονόματι Κ. ΜαγδαληνΓ]ς, έφευρών νέον τινά τρόπον κατα¬ σκευάς ύαλιτών μελανών, άνέστησε πρό έτών ήδη την βιομηχανίαν ταύτην, ήτις, είς τόν τόπον εκεί¬ νον είνε έκ τώ κυριωτέρων. 'Όχι δέ μόνον αύτάς έκαμε τοιουτοτρόπως την τύχην τού, άλλά καί τόν τόπον μεγάλως είχεν ώφελήσει, ώστε πρός ευγνω¬ μοσύνην διά τάς υπηρεσίας τού εξελέγη δήμαρχος. Ακολούθως δμως ή άστυνομία ανεκάλυψεν, δτι ό Κ. Μαγδαληνής ούτος ήτο παλαιάς τις δεσμώτης τού κατέργου τοΰ Τουλώνος, Γιάννης Άγιάννης όνομαζόμενος, καταδικασθείς τώ1796διά κλοπήν καί δραπετεύσας.Καί συνελήφθη μέν καίέβλήθηείς τό κά τεργον έκ νέου, φαίνεται δέ δτι πρό Γ]ς συλλήψε¬ ώς τού κατώρθωσε νά άποσύρη άπό τού τραπεζί- του Λαφίτου περί τάς πεντακοσίας χιλιά¬ δας φράγκων, άτινα εΐχε παρ' αυτώ είς τόκον, κερ- δίσας αύτά, ώς λέγεται, έντίμως έκ τοΰ έμπορίου τού. Ποΰ δέ έκρυψε τα χρήματςΐ ταυτα μετά την νέ¬ αν κάθειρξίν τού έν τώ κατέργω, τουτο μένει άγνω¬ στον». Υπό την αυτήν χρονολογίαν έ'γραψε καί ή «Ε¬ φημερίς των Παρισίων» επί τοΰ προκειμένου τα εξής: «—Παλαιάς τις δεσμώτης, άπό τοϋ κατέργου ά- πολυθείς, ονόματι Γιάννης Άγιάννης, ήχθη εσχάτως ενώπιον τού κακουργιοδικείου, είς τό Άρρασον, με¬ γάλως δ' έκίνησαν την περιέργειαν τοΰ δημοσίου τα κατ' αυτόν. Ό αλιτήριος είχεν άποπλανήσει την άγρυπνίαν τής άστυνομίας αλλάξας δνομα καί κα- τορθώσας νά κληθή δήμαρχος είς μικράν τίνα πό¬ λιν των βορείων τής Γαλλίας, δπου καί ϊδρυσε κα- τάστημα βιομηχανικόν, δχι ασήμαντον. Τέλος δέ ά- νακαλυφθείς χάρις είς τόν άοκνον ζήλον τής έξου- σίας, έβλήθη υπό κράτησιν. Εΐχε παλλακίοα τού γυναΐκα τινά δημοσίαν, ήτις απέθανεν άμα [δοΰσ< αϊφνης συλλαμβανόμενον τόν έραστήν της. Ό ά θλιος ούτος ηδυνήθη νά δραπετεύση, άλλά μετά τρείς ή τέσοαραςήμέραςτόν συνέλαβενέκ νέουήάστι νομία έντός των Παρισίων, καθ' ήν στιγμήν έπέβαι νεν είς εν των όχημάτων, άτινα τακτικώς όδοιπο ροθσι μεταξύ τής πρωτευούσης καί τοΰ χωρίοι Μορφερμειλίου. «Λέγεται δτι, κατά τάς τρείς ή τέσσαρας ταύ τας ημέρας, εύρε. καιρόν ν' άποσύρη σημαντικό τι χρηματικόν ποσόν, δ είχεν είς τόκον παρα τώ κα ταστήματι ενός των κυριωτέρων τραπεζιτών τή< πρωτευούσης μας. Τό ποσόν τουτο ύπολογίζετα είς έξακοσίας εως επτακοσίας χιλιάδας φράγκων (συνεχίζεται) ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. 'Από ολσ|_δι/α ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ Β'. "Οταν 5μως παραλλήλως πρός τό σίκχαρον είς τα οΰρα, ή ανά¬ λυσις άπΰδείξη δτι εδιπλασιάσθη ή επενταπλασ'-ίσθη τό σάκχαρον καΐ εις τό αίμα, τόχε πλέον οΰ- δεμία άμφιβολία χωρεΐ: ευρισκό¬ μεθα πρό διαβήτου καί χρειάζε- ται άμέσως προσοχή. Πρός κα ταπολέμησιν τοΰ διαβήτου ή ία- τρική διαθέτει, δπως άνεφέραμεν ανωτέρω, ?να σημαντικόν δπλον: την ϊνσουλίνην.Τίείνε ή ίνσουλίνη; Άμερικανοΐ ίατροί, πΐΐραματιζό- μενοι σχετικώς μέ τόν διαβήτην επί ζώων, παρίτήρησχν δτι 2ταν τα ζώα εγίνοντο δ;α,3ητικά, τούς ελειπε μία ίρμόνη τοΰ παγκρέα- τος. Την όρμόνην αυτήν την ώνό- μασαν Ενσουλίνην, άπό την λατι- νικήν λέξιν «'Ίνσουλα», πού ση- μαίνει νήσος. 'Ωνόμ,ασαν την όρ- μόνην αυτήν ΐνσουλίνην, διότι έ- σχηματίζετο είς ωρισμένα άπο- μεμονωμένα ν.ύτταρα τοΰ άδένος. Ή ίνσουλίνη αυτή είνε ϊήμερα πολύτιμος σύμμαχος τοϋ ϊατροΰ είς τόν άγώνα τού κατά τοθ δια¬ βήτου. Άλλά ή ίνσουλίνη δέν εί¬ νε ούσιαστικώς θεραπευτικόν μέ¬ σον. Τό ίρρωστον πάγκρεας δέν άποκτα την υγείαν τού ο"ταν είς τό σώμα δοθή ίνσουλίνη. Μετά παρέλευσιν όλίγου καιροϋ ή ίν- σουλίνί] Ιχει άναλωθή μέσα είς τό σώμα, καί ώσάν ν' άνοιξε έ¬ ξαφνα ενα φράγμα, είσβάλλει καί πάλιν εις τό αίμα ζάχαρη", καί ό άρρωστος πρέπε: καΐ πάλιν νά κάμη Ινέσεις ίνσουλίνης. Παρ' 2λα δμως αύτά ή ίνσουλινοθερα- πεία είνε Ινας άπό τού; μεγαλει¬ τέρον θριάμβου; τής συγχρόνου Ηεραπευτικής. Έκ μια; άμερικα- νικής στατιστικής προκύπτει ότι κατά τό διάστημα μεταξύ τοΰ 1914 καΐ τοΰ 1922, δηλαδή πρό τής ανακαλύψεως τής ίνσουλίνης, επί 8155 θανάτων διαβητικών, οί 347 —δηλαδή μία άναλογία 41 καΐ πλέον τοίς εκατόν— ώφείλοντο είς τάς άμέσους συνεπείας τοΰ σακχαροδιαβήτου. Άπό τοΰ 1930 μέχρι τοΰ 1935, δηλαδή μετά την ανακάλυψιν τής ΐνσουλίνης, επί 981 θανάτων διαβητικών μό¬ νον οί ΠΟ, δηλαδή μία άναλογία μόνον (3,1 τοίς "εκατόν, ώφείλοντο είς άμέσους συνεπείας τοϋ διαβή- του. Έκ νεωτέρων έρευνών απεδεί¬ χθη δτι ό διαβήτης δέν είνε συ¬ νεπεία μόνον τοΰ άσθενοΰς παγ- κρέατος. Απεδείχθη 5τι καί μία άδενοειδής άπόφυσις τοΰ έγκε- φάλου, πού σχηματίζει μίαν σει¬ ράν ορμονών, συντελεί καί αυτή είς την εκδήλωσιν τοΰ διαβήτου. "Οταν ή άπόφυσις αυτή παράγη είς υπερβολικόν σημείον μίαν ω¬ ρισμένην όρμόνην, αύξάνει τό σάκχαρον είς τό αΐμα. Έν πά¬ ση περιπτώσει τό γεγονός είνε 8- ό διαβήτης καταπολεμεΐται υπό τόν όρον δ άρρωστος νά προ¬ σέχη πολύ είς την δίαιταν πού τοΰ όρίζει ό ίατρός. Ή ΐνσουλί- παίζει ρόλον βοηθητικόν. Ή προχδεσινή Έορτή τουΠρασίνουΝεαπόλεως ΝΕΑΠΟΛΙΣ Νοέμβρίος (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — Ή ώραία Νεάπολις εώρτασε προχθές έπι- βλητικώτατα καί αναλόγως πρός την θέσιν αυτής, μέσα είς τάς φυσικάς καλλονά; τής Κρήτης, την προαγγελθίΐσαν «Εορτήν τοΰ Πρασίνου». Ό Στρατών τής Νεαπόλειος α¬ ποτελεί τωϊντι,τό σημείον έκεΐνο τής πόλεώς μας τό Οποίον μετα- βαλλόμενον είς πάρκον, προώρι- σται νά καταστή διά τούς κατοί- κους άλλά καί ειδικώτερον τούς εκάστοτε παραθερίζοντας ένταΰθα, τόπος έξαιρετικής άναψυχής καί τέρψεως. Διά -οϋτο δέν είνε δυνατόν παρά νά θεωρηθή Ιπιτυ- χής πλήρως ή ίοέα νά αρχίση άπό Ίκεί ή οενδροφύτευσις καί άναοά- σωσις. Σημειωτέον δτι κατά την προ¬ χθεσινήν ημέραν «συνεπληρώθη» :ο φύτευμα. Ή έορτή ήρχισεν μέ παρέλασιν των Προσκόπων, τοΰ Όρφανοτροφείου, των Δημοτικών σχολείων, τοΰ Γυμνασίου καί τής Άστικής Σχολής μέ επί κεφαλής την μουσικήν Νεαπόλεως. 'ΙΙ παρέλασις έληξεν είς τόν Στρα- τώνα, δπου περί την 2αν ;ι μ. κατέφθυΐσεν ό κ. Νομάρχης %ητι- θίου χαιρετισθείς υπό των ΙΙρο- σκόπων, οί κ κ. δικασταί , ό ίε- ρός κλήρος καί σύμπας σχεοόν ό πληθυσμός Χεαπίλεως καί πε- ριχώρο>ν.
  Μ«τά την άνάκρουσιν καταλ-
  λήλων έμβατηρίων υπό τής Μου-
  σικής μας, οί κ. κ. Πιτυκάκης
  Ιφορο; Προσκόπων, ό κ. Νομάρ-
  χης (έν τί] ίδιότητί τού ώς έκ-
  προσώπου τοΰ Κράτους), οί γεω-
  πόνοι κ. κ. Μαντέλο; καί Έλευ-
  θεριάδης καί ό Έπιθεω.ητής των
  Δημοχ. Σχολείων, ωμίλησαν κατά
  σειράν επί τής σημασίας τής ί-
  ζρχϊΖ καί τής Ιπιβαλλομένης (ά¬
  πό έκπολιτιστικής καί προοϊευτι-
  κής απόψεως) επιτυχίας των σκο-
  πών αυτής είς τό μέλλον.
  Κατόπιν ^ρχιοε τό φύτευμα.
  Τό πρώτον δένόρον έφύτευσεν ό
  δικαστικάς κ. Γιανουράκος, είς έκ
  συντελεστών τής προόοου τής πό¬
  λεως, είτα δέ τό κοινόν εσυνέχισε.
  ()[ Πρόσ/οποι έπότισαν μετά ταυ¬
  τα τα φυτευθέντα δένδρα, τάς ε¬
  σπερινάς δέ ώρας ή έορτή εληξε
  διά παρελάσεως των Προσκόπων
  τοθ κόσμου γενικώς άποχωρήσαν-
  τος μέ τάς καλυτέρας έντυπώσεις.
  Άξίζουν όμολογουμένως συγχ*-
  ρητήρια είς τόν Τουριστικόν "Ο¬
  μιλον Νεαπόλεως, όργανωτήν τής
  εορτής ταύτης, ή όπο£α άπ3βαίνει
  σταθμός διά το μέλλον τής Νεαπό¬
  λεως. Διότι καί άλλαχοΰ θά συνε¬
  χισθή ή φύτευσις καί συμπληρου-
  μέν»}ς έντός των ημερών τής ά-
  σφαλτοστρώσεως ήΝεάπολις θά κα¬
  ταστή τό οιραιότερον κέντρον καί
  συγκεκριμένως τό πλέον επίζηλον
  «θερετρον» της Κρήτης.
  —...
  ■«..Π...........Ι
  ί
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
  ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (
  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ .ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΚΥΡΙΟΙ,
  Τα άντίγραφα, τάς άναφοράς, τάς
  αίτήσεις, τα ϋπομνήματα, τάς συντάξεις
  καί άναπροσαρμογάς τούτων, τα κατα-
  στατικά Σωματείων καί συνεταιρισμόν
  καί πάσαν άλλην Γραφικήν σας "Εργα¬
  σίαν ώς καί μαθήματα ΓΡΑΦΟΜΗΧΑ-
  ΝΗΣ στό ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑ-
  ΦΩΝ.
  Πληροφορίαι καί οδηγίαι διά πάσαν
  υπόθεσιν σας ΔΩΡΕΑΝ.
  Όδός ΧΑΝΔΑΚΟΣ
  ΙίϊΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ
  Άπόστρ. Άντισ.
  ΛΛ/< ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ Ιάπων Όρωμαζικόο. Ό παθολόγος Ίατρός ■ ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά ■ δέχεται τούς πάσχοντος ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ* ΤΟΥ, 2 κείμενον παραπλεύρως τού φαρμακείου κ. Μιχ. ■ Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράτ,α). ■ 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. ■■■■■ι Ι.....■■■■■■■.....■■Ι ■ ■■■ Ό Ίατρός ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ ΕΙδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά- μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ. Τηλέφωνον 6-63 ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΠΒΒΒΒΙΐΜ Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕίδΐκευθΕΪς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τοϋ στοράχου έντέρων καί ήττατος, δέχεται τούς πάσχοντος έκτοθπεπτι- κοΰ συστήματος έν τφ Ιατρείω τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αϊμορροΐδων ά¬ νευ εγχειρίσεως δι* ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 Μανώλης Γ. Κωνιός Ν« υρολό γος— Ψυχί ατρος Τμηματάρχη; Ίατρός Δημοσ. Ψυχικτρείου Αθηνών Δέχεται έν τω ιατρείω τού όδάς Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. Ό όδοντίατρο; Έμμ. Ι. Αλεξάκης έναντι Αγ. Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοϋ στόματος (οΰλίτιοος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. Έπαναφορά τελείως ά- νωδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών Θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Α ΙΙπΙΙΙπΙΙ ί Τό μόνον Κατάστημα | == ———————————————————__—___—_—-—_______—______________—__ —- ! ποθ συγκεντρώνει δλα τα εϊδη | 'Ανδρικά, γυναικεΐα και παιδικά: Ι Λεμπιδάκη- ] | Ζαφειροπούλου __ Έπίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μεγά- ^ λην^συλλογήν. Είς τό τμημα Μαλλιών πλεκτικής θά εϋρετε δτι εΐδος θέλετε είς ποιότητος καί χρωματισμούς. ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ —Άναστολή εις κατκδίκους. Είς τβύς κάτωθι Κρήτα; κατα- δίκοος έχορηγπθη υπό τού βυμ- βουλίου άναστολών ή νενομισμέ¬ νη άναστολή τής ποινης λόγω επιδείξεως καλή; διαγωγης: Α. 'Αναστασάκπν, Γ. Κουμπάκην, Γ. Γαλανάκπν καΐ Ί. Τβαγκαρά- κην. —Οί έπιλαχόντες τής Νομι- κής. 'Ανεκοινώθη αρμοδίως &τι κατ' απόφασιν τοΰ ύπουργοϋ τής Παι- δείας οί έπιλαχοντες τής Νομι- κης Σχολής δύνανται νά έγ- γραφοϋν ανευ έξετάσβων εί; την ΪΙάντειον Σχολήν. —Φύλακες νοσοκόμοι. Την 15πνΔεκεμβρίου θάένεργη- θώαινεΐς'Αθήνας έξετάσεις διάτήν πληρώσιν κενών θέσεων φυλάκων νοσοκόμωνείς τάς φυλακάς.θίύπο- ψήφΐοι δέον νά είναι κάτοχοι ά- πολυτηρίου βτ'. τάξεως δημοτικοΰ βχολείου καΐ νά έχουν διβτή νοσοκομιακήν υπηρεσίαν. —Μεταβολαι οικονομικήν. Διά διαταγής τοΰ ύπουργβίου θΐκονομικών μετετέθη ό παρά τή Γενική Διοικήσει Κρήτης Έπι- θεωρητης Δημ. ΰπολόγων κ. Γ. Νβστράκης είς Τρίπολιν. Είς άν- τικατάστααιν αΰτοΰ τοπβθετεΐται ό νυν Διευθυντάς τοΰ Ταμΐίου Χανίων κ. Γ. Γοβατζιδάκης, την δΐϊύθυνβιν δέ τοΰ Ιδίου Ταμβίβυ άναλαμβάνει κατά σειράν αρχαι¬ ότητος ό κ. Νικόλ. Περάκη;. — Άγορανομικά Χανίων. Υπό τή; άγορανομική; υπηρε¬ σίας Χανίων έμηνύθηααν οί Χρπ- οτο; Μπουρμπάκης κρεοπώλης, Ί. Παντελάκη; έμπορομανάβπ; καΐ Γεώργ. Ίωο. Τσιβολή; κρεοπώλης διά παράβασιν των περΐ αίσχρο κερδεία; διατάξεων. —Ό Σύνδεσμος Ραπτών Η¬ ρακλείου καί ή Άεροπορία. Ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς απαντών εί; τόν Σύνδεσμον Ρα- πτων Ηρακλείου καΐ έν σχέσει μέ την έκ δρ. 1050 δωρεάν τοϋ συλλογου υπέρ τής Έθνική; ά¬ εροπορία;, απέστειλε πρός τόν πρόεδρον τού Συνδέσμου την κά¬ τωθι επιστολήν. «Φίλε κ, Πρόεδρε, Έλαβον την επιστολήν σας ώ; καί την απόδειξιν καταθεσεως πα¬ ρά τή 'Εθνική Τραπεζη δραχ. 1050 δωρεάν τοΰ Συλλογου σας υ¬ πέρ τή; Βασιλική; Άεροπορία; μα; καί σάς παρακαλώ νά δεχθή¬ τε τα βυγχαρητήριά μβυ, δια- βιβάσητβ δέ ταυτα είς άπαντα τα μέλη τοΰ Συνδέσμου σας. Χαίρω πάρα πολυ διά την προθυ¬ μίαν μέ την οποίαν ή Ήρωΐκή Μ&γαλόνησο$ συμμϊτεχει βΙ;τόν υπέρ τη; Άεροπορία; μα; έρα¬ νον. Φιλικώτατα Ι. ΝΕΤΑ3ΑΣ». —Διάλεξις. Αυριον Πεμπτην 18πν ϋτρέχον· το; καί ώραν 7 μ. μ. 8ά γίνςι διαλαξις εί; την Λεσχην 'Επιστπ- μόνων Ηρακλείου μέ όμιλητήν τόν Πρόεδρον τή; Λεσχη; κ. Έμμ. Πετράκην. Δ)ντην τοΰ Λυκΐίου «ό Κοραής» καί μέ Θ«μα:«θ1 «ρώ- τοι χριστιανοΐ» καΐ ή πνβυματική ζωη. Εΐββδο; ελευθέρα «ϊς πάν ς
  •ι Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  17 Νοεμβριού 1937
  120^Ωρα
  ΓΧΑΑΙΦΑ! ΟΑ ΥΠΟΒΑΛΗ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΝ ΧΙΤΛΕΡ
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Βερολίνου άγγέλλουν ότι ό
  λόρδος Χάλιφαξ μεταβαίνων είς Βερο¬
  λίνον θά υποβάλη είς τόν Χίτλερ ύπό-
  μνημα έν τώ οποίω θά έκτίθενταιέν πλά-
  τει αί άπόψεις τής Αγγλίας διά τό ζή-
  τημα των Γερμανικών άποικιών.
  Αί αύται πληροφορίαι άναφέρουν ό¬
  τι πέραν των έν τώ υπομνήματι άπόψε-
  ών,ό Χάλιφαξ ουδεμίαν άλλην έξουσιο-
  δότησιν διαπραγματεύσεων έχει παρά
  τώ Χίτλερ.
  ΘΑ ΖΗΤΗΘΗ ΕΠΑΝΟ&ΟΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Νοεμβριού (τοΰ άν¬
  τ αποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Αον-
  δίνου πληροφορίας διά τό ταξίδιον τοΰ
  Χάλιφαξ, τό ύπόμνημα τό οποίον θά
  υποβάλη ούτος είς τόν Χίτλερ θά ομι¬
  λή περί έπανόδου τής Γερμανίας είς την
  Κοινωνίαν των Εθνών.
  Συγκεκριμένως τό ζήτημα των Γερ¬
  μανικών άποικιών θά συσχετίζεται μέ
  την επάνοδον ταύτην, προβαλλομέ-
  νου τοΰ όρου, όπως μετά την επάνοδον
  συζητηθώσιν είς την Έθνοκοινω-
  νίαν αί άποικιακαί αξιώσεις τοΰ Γ'.
  Ράϊχ.
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΤΗΣ ΕίΙΤΡΟΗΗΣ ΜΕΙΟΣΕΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 <5 Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Την εσπέραν σήμε¬ ρον ό ΙΙρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς θά προεδρεύση τής Έπιτροπής μειώ¬ σεως τού κόστους τής ζωής. Είς την ε¬ πιτροπήν θά γίνουν διάφοροι είσηγήσεις σχετικαί μέ την αποστολήν αυτής καί την ταχυτέραν διαμόρφωσιν πορισμά- των, δυναμένων νά υίοθετηθώσιν επ* ά- γαθώ τής εύθηνίας τοΰ βίου καί άνακού φισιν των λαϊκών τάξεων. ΒΕΟΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΗΑΝΤΙΟΗ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).—Έσπεριναί πληρο¬ φορίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ βεβαιούν ότι είς Ισπανίαν παρατηρεϊτας άπό των πρωϊνών ώρών σήμερον έντασις των πό- λεμικών έπιχειρήσεων. Ειδικώς εί<, τό μέτωπον τής Μαδρίτης φέρεται έπικει- μένη άπό ατιγμής είς στιγμήν μεγάλη επίθεσις των έθνικών. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργόν κ. Μεταξάς συνωμίλησε σήμερον μετά τοΰ πρεσβευτού τής Γαλλίας κ. Κόσμ. Ό Γάλλος πρεσβευτής ώς γνωστόν ετο¬ ποθετήθη μόλις πρό ολίγων ημερών είς Αθήνας, αφιχθείς προχθές είς την πρω¬ τεύουσαν. Πολεμική κατά τού ταξιδίου Χάλιφαξ. Αί έχδροπραξίαι είς Ισπανίαν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ )—Οί δημοσιογραφικοί κΰκλοι τής Άγγλικής πρωτευούσης έκ- φράζουν άπαισιοδοξίαν επί των άποτελεσμάτων τής δια¬ σκέψεως των Βρυξελλών δ- σον άφορά την οριστικήν διευ Θέτησιν των Σινοιαπωνικών καί την αποτροπήν καταστρο- φών είς την άτυχή Κίναν. —Μερίς τοθ Άγγλικοΰ τύ· που έγκαινίασε άπό προχθές σφοδράν πολεμικήν εναντίον τής μεταβάσεως τοθ λόρδου Χάλιφαξ είς τό Βερολίνον καί την Ρώμην 'Έκτακτος σύσκεψις τοΰ ύπουργικου συμ βουλίου λαβούσα χώραν σήμε¬ ρον απεφάσισε την έπίσπευσιν τοϋ ταξιδίου τοΰ Χάλιφαξ. Οΰτος πράγματι ανεχώρησε έκ Λονδίνου την 2 μ. μ τής σήμερον καί ένω αί έκδόσεις των απογευματινήν εφημερί¬ δων περιεΐχον νέα άρθρα ε¬ ναντίον τοΰ ταξιδίου τού. —Είς την Αγγλικήν πρω¬ τεύουσαν ό Βασιλεύς τού Βελ γίου Λεοπόλδος αφίκετο την 3 μ μ τής σήμερον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Είδή- σεις τοΰ πρακτορείου Χαβάς παρουσιάζουν ώς ένταθείσας πάλιν τάς έχθροπραξίας καθ" δλην την Ισπανίαν. Βεβαιούν έπίσης δτι οί έρυθροΐ τής Ί- σπανίας άποκλείουν απολύ¬ τως την αναχώρησιν των έ- θελοντών Αι έπενεχδεΐσαι τροποποιήσεις είς τό ισχΰον φορολογικόν σύστημα. Έν σχέσει μέ τόν δημοσι¬ ευθέντα εσχάτως νόμον δι' ου έπέρχονται τροποποιήσεις τοθ ψορολογικοϋ συστήματος, εκοινοποιήθη πρός τάς Οι¬ κονομικάς Έφο ρίας κ. λ. π. αρμοδίας αρχάς μακρά έρ- μηνευτική έγκύκλιος όρίζου- σα μεταξύ άλλων καί τα εξής: Διά την φορολογίαν των ή- μεδαπών άνωνΰμων έταιρει- ών καί την αποφυγήν κατα- στρατηγήσεως, όρίζεται δίμη- νος προθεσμία ύποβολής δη- λώσεως αρχομένης άπό τής έγκρίσεως τοθ προυπολογι- σμοΰ. Αυτή όπωσδήποτε δέν δύναται νά είναι μεγαλυτέ- ρα των όκτώ μηνών άπό τής λήξεως τής διαχειριστι- κής αυτών περιόδου Ή απαλλαγή άπό τής φο- ρολογίας καθαρών πρόσοδον των τόκων των δανείων των παρεχομένων έκ τής άλλοδα- πής πρός ήμεδαπάς άνωνύ- μους έταιρείας των καταστάν- των ληξιπροθέσμων καί άπαι- τητών άπό τής 4 Αύγούστου 1931 καί εφεξής, έπεκτείνεται καί είς τούς προγενεστέρους καί μέχρι τής 1 Απριλίου 1929 καταστάντας ληξιπροθέσμους καί άπαιτητοΰς τόκους των έν λόγω δανείων. Έπίσης καθορίζονται έν συ· νεχεία τα τής φορολογίας των ένοικιαστών καί άλλων προ¬ σόδων ήτοι δημοτικών, κοινο- τικών καί λιμενικών προσό¬ δων, τοΰ φόρου όρισθέντος είς 5 ο)ο συν 10 ο)ο υπέρ των δήμων επί τοθ άντιτίμου τής ενοικιάσεως καί συνεισπραττο- μένου μετά τοθ άντιτίμου τού¬ του. Είς την φορολογίαν ταύτην ύπάγεται οιαδήποτε ένοικια- σις δημοσίας καί λοιπής προ¬ σόδου, ή δικαιώματος έκ φό¬ ρου, έκτός των περιπτώσεων επί των οποίων συντρέχει ύ- ποχρέωσις έκ φόρου επιτηδεύ¬ ματος. Περαιτέρω καθορίζονται αί ύποχρεώσεις των παρακρα- τούντων, αΐτινες συνίστανται είς την παρακράτησιν έκ μέ- ρους των αρμοδίων νομικών ή άλλων προσώπων τοθ φόρου, τόν οποίον δικαιοΰται τό δη¬ μόσιον. Αι άπόφεις τοϋ ύπουργείου διά την φορολογίαν τοϋ ελαίου Κρήτης. Τό υπουργείον των Οίκονο- μικών είς απάντησιν τού εν¬ τεύθεν υποβληθέντος ύπομνή- ματος περι ΰψισταμένης φορο- λογικής άνισότητος , μεταξΰ τής νήσου Κρήτης καί των άλ¬ λων έλαιοπαραγωγών περιφε- ρειών, γνωρίζει δτι τα διατυ- πούμενα παράπονα δέν είναι βάσιμα καθ" δσον τό ποσο¬ στόν τοθ φόρου ελαίου έχει ορισθή δι* δλον τό κράτος ε¬ πί τής μέσης άγοραίας τιμής τοθ ελαίου. Ειδικώτερον διά την νησιω- τικήν Έλλάδα ή μέση άγοραία τιμή τοϋ ελαίου διά τόν ΰπο- λογισμόν τοΰ φόρου όρίζεται κατά μήνα υπό τοθ ύπουργεί¬ ου των Οικονομικόν καί επί τή βάσει άποφάσεων των έ- δρευουσών κατά τόπους επι¬ τροπών αΐτινεξ&αί πρός τόν σκοπόν τούτον λαμβάνουσιν ύπ' δψει τάς τιμάς χονδρικής πωλήσεως τού προιόντος κα¬ τά περιφέρειαν. Ή έμφανιζομένη ένίοτε είς τινάς περιφερείας σημαντική έπιβάρυνσις τοϋ ελαίου όφείλε ται είς τούς εκάστοτε έπιβαλ- λομένους προσθέτους φόρους, υπέρ διαφόρων σκοπών, είδι- κών ταμείων καί κοινωφελών ίδρυμάτων καί οΐτινες ποικί- λουν κατά περιφέρειαν. Οί φόροι δμως οδτοι έξυπηρετοΰν- τες αύτούς τούτους τούς πα- ραγωγοΰς (καταπολεμήσεως δάκου κλπ.) επεβλήθησαν τή αίτήσει αυτών τούτων των εν¬ διαφερομένων. Τό υπουργείον των Οίκονο- μικών ανακοινοί πρός τούτοις δτι μελετά τό ζήιημα τοθ πε- ριορισμοϋ των πρόσθετον φό¬ ρον έντός λογικών όρίων προ¬ σεχώς δέ θέλει ρυθμίσει του¬ το διά τής νομοθετικής όδοθ. ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΦΟΝΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΣ ΑΛΑΤΖΑ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΝ κ. κ.ΝΟΜΑΡΧΟΥΚΑΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Η ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΕΠΙΒΕΣΕΒΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 β Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα έκ Λονδίνουένσχέσειμέτάθρυλούμεναδιάτήν επίθεσιν ξένης δυνάμεως,μέ αντικειμενι¬ κόν σκοπόν την εισβολήν είς Αίγυπτον, τονίζουν, ότι δύναται νά βεβαιωθή κα¬ τηγορηματικάς ότι ή Αγγλία Ο ά υπε¬ ρασπίση μέ όλας τάς δυνάμεις αυτής καί άπό πάσης έπιθέσεως την Αίγυπτον. Ό Άνακριτής Β' Τμήμα- τος Ηρακλείου. Ύπομιμνήσκει είς πάντα πολίτην δυνάμενον νά παρά¬ σχη έξ ιδίας αντιλήψεως ή πληροφοριών οιανδήποτε δι¬ αφώτισιν είς τό έργον τής Άνακρίσεως πρός ανακάλυ¬ ψιν ή εξακρίβωσιν τοθ δρά- στου τοθ παρά την οδόν Η¬ ρακλείου—Γάζι την 20 Ιουλί¬ ου έ. έτους διαπραχθέντος φόνου τοΰ άτυχοΰς Αγροφύ¬ λακος "Ιωάννου Άλατζά, την ηθικήν υποχρέωσιν τής δι" αύτοπροσώπου προσελεύσεως ή όπωσδήποτε άλλως ένισχύ- σεως τοθ έργου τής Άνακρί¬ σεως Είς την διάθεσιν παν¬ τός υπάρχουσι τα έν τώ τό¬ πω τής πράξεως άνευρεθέντα άντικείμενα τοθ δράστου: μία άξίνη, £ν πεπαλαιωμένον κα- πέλλο (ρεπούμπλικα γκρί) ε- νας σάκκος (τσουβάλι) καί £- να σακκάκι, διά , την διευκό- λυνσιν τής περί τοθ δράστου παροχής πληροφοριών. Έν Ηρακλείω τή 16 Ν)βρί- ου 1937. (Έκ τού Β' Άνακριτικοΰ Γραφείου. ΑΙ ΩΡΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δι' αποφάσεως των έκπαι- δευτικών άρχών τής πόλεως, τού λοιπού τα μαθήματα είς τα σχολεΐα θ'άρχίζουν την μέν πρωίαν είς τάς 8.30 καί θά λήγουν την 12ην, τό δέ ά- πόγευμα είς τάς 2.30 άντΐ τής 3μ.μ. Χθές την εσπέραν έπέστρε- ψαν έκ Χανίων ένθα είχον με¬ ταβή διά τα ζητήματα των πλημμυροπαθών Ηρακλείου καί Μεσσαράς ό Νομάρχης καί ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ. κ. Ανδρ. Μάρκελλος καί Μήνας Γεωργιάδης. ΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή Γεωργική Ύπηρεσία Η¬ ρακλείου απαντώσα είς σχετι¬ κόν έγγραφον τοθ Ανωτάτου Οίκονομικοΰ Συμβουλίου γνω¬ ρίζει αυτώ διά μακροσκε- λοθς εκθέσεως της τάς σπου¬ δαιοτέρας καλλιεργείας τοθ νομοΰ καί τάς τιιθανάς έξελί- ξεις των. ΕΚΛΑ'ΙΚΕΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ Α.ΙΑΛΕΞΕΙΣ Ή Λέσχη Έπιστημόνων Η¬ ρακλείου έν τή έπιθυμία αυ¬ τής δπως συντελέση είς την ά νύψωσιν τοϋ μορφωτικοθ έπι- πέδου έν τή κοινωνία μας καί δπως έκλαΐκεύση τάς επιστη¬ μονικάς γνώσεις, πληροφορού μεθα δτι απεφάσισεν ήδη την οργάνωσιν σειράς διαλέξεων, μέ είσοδον ελευθέραν καΐ μέ όμιλητάς έκ των μελών αυτής. Ή πρώτη διάλεξις θά λάβη χώραν, ώς γράφωμεν καί άλ- λαχοΰ, αυριον Πέμπτην καί ώραν 7 μ.μ. έν ταίς αιθούσαις τής λέσχης μέ όμιλητήν τόν κ. Έμμ. Πετράκην. ΝΕΑΙ ΒΡΟΧΑΙ ΕΙΣ ΜΕΣΣΑΡΑΝ ΕΠΡΟΞΕΝΗΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙΖΗΜΙΑΙ Είδήσεις έκ Μεααρας άνα¬ φέρουν δτι χθές την 6ην πρωϊ¬ νήν νέαι καταρρακτώδεις βρο χαί διαρκέσασαι έπ' αρκετόν έπήνεγκον καί άλλας ζημίας κατά τό μάλλον καί ήττον ση¬ μαντικάς είς τα χωρία Πόμ- πη,σ, Άληθινή, Περι, Πλάτα- νος κ.λ.π. Κατά τάς σχετι¬ κώς διαβιβασθείσας πληροφο ρίας, υπό τοθ έκχυλίσαντος πάλιν Γέρω ποταμοθ παρεσύρ¬ θησαν σημαντικαί ποσότητες έλαιοκάρπου, κατεστράφησαν δέ καί πλεΐστοι άγροί σιτη ρών. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΩΦΕΡ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Καθ* ά πληροφορούμεθα οί σωφέρ έπιβατικών άγοραίων αύτοκινήτων πρόκειται νά έ- πιδιώξουν την εφαρμογήν ι¬ δίας συλλογικής συμβάσεως καθορισμοΰ κατωτάτου μι- σθίου ανΐί των δι' ών άμεί- βοντα "ίοσοστών. Σχετική σύ¬ σκεψις των ενδιαφερομένων σωφέρ θά συγκροτηθή έντός των ημερών. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ Δ1ΚΑΣΙΜ0Ι Τό Άγρονομεΐον Αρχανών προσδιώρισε διά τόν ερχόμε¬ νον μήνα δικασίμους άγροζη- μιών την 11 είς Άρχαναις καί την 13 είς Κνωσόν. ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΠΑΝ 1Κ Ο Β ΛΗΤθΙ ΕΗΕΙΙΙΙΤΠΙ ΝΑΝΚΙΝ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑΔΥΝΑΜΕΟΝ ΛΙ'ΑΜΕΣΟΗ [ΠΕΜΒΑΗΗ ΑΘΗΝΑΙ 1« Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τής "Απω Άνατολής ότι ή προέλασις των Ίαπώνων συνεχίζεται ραγδαία πρός τό Νανκίν. Οί Κινέζοι πανικόβλητοι έκκενώνουν ήδη την πόλιν. Έν τώ μεταξύ ό Τσάν Κάϊ Σέκ ύπέγραψεν έκκλησιν πρός την έννεαμερή διάσκεψιν των Βρυξελλών διά τής οποίας ή Κίνα ζητεί άμεσον επέμβασιν καί επιβολήν αυστηρών κυ· ρώσεων εναντίον τού Ίάπωνος έπιδρα- μέως. Η ΠΟΛΙΣ ΣΟΥΤΣΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΕΚΤΟΝ ΕΜΑ Ε ΡΙΟ Ν ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 145 Νοεμβριού (τού άν- ταπόκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ τοΰ έ- ξωτερικοΰ νυκτερινά τηλεγραφήματα ή πόλις Σούτσου είς την οποίαν οί Κινέ¬ ζοι ηθέλησαν νά προβάλουν έαχάτην ά¬ μυναν κατεστράφη έκ των έναερίων βομ- βαρδισμών. Ή πόλις, κείται ήδη, είς καπνίζοντα έρείπια. Η ΝΟΤΙΟΣ ΚΙΝΑ ΔΕΙΚΝΥΕΙ ΦΙΛΟΊ ΑΠΩΝΙΚΑΣ ΤΑΣΕΙΣ; ΑΘΗΝΑΙ 1 β Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τού έξωτερικοΰ ότι κυκλοφορούν φήμαι ότι αί ήτται των Κινέζων είς την Σαγ- κάην καί παρά την σιδηροδρομικήν γραμμήν Σαγκάης—Νανκίν όφείλονται είς προδοτικήν στάσιν τινών έκ των ήγη- τόρων στρατιωτικών καί πολιτικών τής νοτίου Κίνας ο'ίτινες φαίνονται άπρόθυ- μοι νά συνεχίσουν τόν πόλεμον εναντίον Ίαπωνίας. Η Η ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΣΛ ΤΗΝ ΙΑΠΟΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 β Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Έκ Βρυξελλών αγ¬ γέλλεται ότι εδημοσιεύθη έκεΐ δήλω¬ σις διά τής οποίας αί Ίαπωνικαί μέ· θοδοι καταδικάζονται ώς άντίθετοι πρός τό πνεύμα τής είρήνης καί διατυπώνον- ται ώρισμένοι ύπαινιγμοί είς περίπτω¬ σιν συνεχίσεως τής Ίαπωνικΐτ,ς έπιδρο- μής έν Κίνα. Είς τό τηλεγράφημα δέν άναφέρεται ποία κράτη έκ των έννέα υ¬ πέγραψαν την δήλωσιν ταύτην. ΗΙΑΠΩΝΙΑ ΟΑ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΗ ΠΗΘΗΚΗΗ ΤΗΣ ΟΥΑΙΚΤΟΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τού άν» ταποκριτοΰ μας). — Καθ* ά τηλεγρα¬ φείται ή Ίαπωνία είς απάντησιν τής δη- λώσεως διά τής οποίας ή στάσις αυ¬ τής καταδικάζεται, θά προβή είς την άποκήρυξιν τής συνθήκης τής Ούασιγ- κτώνος την .οποίαν συνυπέγραψεν εκ,εΐ μετά τής Αγγλίας, Άμερβκής καί Γαλλίας έν σχέσει μέ τόν περιορισμόν των έξοπλισμών. Ή άποκήρυξις αυτή πραγματοποιουμένη θά αποτελέση έμ- μέσον απειλήν διά τα έν τή "Λπω Α¬ νατολή συμφέροντα ιδία, των δύο πρώτων έκ των τριών κρατών. ΟΙ ΕΡΥΒΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΤΕΘΑΡΡΥΜΕΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 1 «Νοεμβριού (τού άν» ταποκριτοΰ μας).—Είδήσεις έξ Ίσπα- νίας, μέσω Ρώμης καί Βερολίνου, πα¬ ρουσιάζουν ώς άποτεθαρρυμένους τούς έρυθρους,'μή έλπίζοντας δέ είς σοβαρά άποτελέσματα είς τάς στρατιωτικάς αυ¬ τών έπιχειρήσεις. Αντιθέτως ραδιοφω- νικαί είδήσεις έκ τοΰ κυβερνητικοΰ στρα- τηγείου τ^ς Μαδρίτης, τονίζουν ότι έ- πικρατεί έκεΐ μέγας πολεμιχός όργα- σμός.