95042

Αριθμός τεύχους

4717

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

18/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  1ΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.
  Αιγυπτου
  ιτηίτια λιηηι Ι,
  ι ξά μηνός ■£
  μή
  ρτησίκ 8ολ. 1Γ)
  ΓΪίί|ΐΐ)νος · Κ
  Τιμη
  νΐίΐα φύλλον
  Λ^αχ. 2
  18
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΕ ■ Ι.ΤΟΕ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4717
  Ή αναγγελθείσα Κυβερ-
  νητική απόφασις περί έγκρί-
  βεως τοΰ κανονισμοΰ τού Τα-
  μείου Άσφαλίσεως Έπαγ-
  γελματιών καί Βιοτεχνών
  δέν δύναται νά παρέλθη άπό
  τής στήλης ταύτης άπαρατή-
  ρητος. Άλλά καί δέν δύνα¬
  ται παρά νά χαιρετισθή ή α¬
  πόφασις αύτη άπό κάθε πο¬
  λίτην έχεφρονοΰντα, ώς ση-
  μειώνουσα ενα άπό τα ση-
  μαντικώτερα βήματα τού πο-
  λιτισμοΰ μας.
  Διά τους "Ελληνας Έπαγ-
  γελματίας καί Βιοτέχνας, Ι¬
  να είναι τό άληθές. Ότι δέν
  εΐχε ληφθή καμμιά πρόνοια
  άπό τό κομματικόν κράτος,
  ότι κανείς πολιτικός νοΰς
  δέν ήσχολήθη ποτέ σοβαρώς
  καί έμπεριστατωμένως διά
  τό έπαγγελματικόν Ελλη¬
  νικόν πρόβλημα. Καί ομως.
  Όπως ή μία κυβέρνησις διε-
  δέχετο την άλλην καί τα κα-
  θεστώτα καί αί καταστάσεις
  παρήλαυνον αλληλοδιαδόχως
  επί έτη μακρά πρό των ομ¬
  μάτων τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ,
  μέ τόν αυτόν σχεδόν τρόπον
  διεδέχοντο τα μέτρα πότε
  υπέρ τής μιάς καί πότε υπέρ
  τής&λλης τάξεως καίμονον οί
  επαγγελματιαι παρέμενον ά-
  γνοημένοι, πότε είς τό περι¬
  θώριον καί πότε εις την ου¬
  ράν τοΰ δλου, ώσάν νά ήσαν
  οί ολιγώτεροι, ώσάν νά απε¬
  τέλουν τό μόνον άνάξιον
  πάσης προσοχής καΐ αημασί-
  ας στοιχείον τού τόπου.
  Τα βάρη έν τούτοις των ε¬
  κάστοτε κυβερνητικήν πει¬
  ραματισμόν, είτε κοινωνι-
  κής μορφης, εϊτε^φορολογι-
  κής έπιβαρύνσεως ήσαν, ώς
  καί αί συνέπειαι παντός
  σφάλματος πολιτικού ή κρα-
  τικοΰ, τούς έπαγγελματίας
  συνέθλιβον, τούς έπαγγελμα¬
  τίας έταλαιπώρουν, τούς άλη-
  θεΐς αύτούς βιοπαλαιστάς έ-
  ταλάνιζον ψυχικώς καί δέν
  τούς άφηναν ποτέ περιθώρια
  ζωής καί οίκονομικής ίκμά-
  οος.
  . Οί "Ελληνες επαγγελμα¬
  τιαι είνε γεγονός άναντίρ-
  ρητον ότι έζηοαν είς την
  πολυτάραχον περίοδον τής
  τελευταίας είκοσιπενταετίας
  μέ τούς παλμούς των ίδανι-
  κωτέρων πατριωτών, ότι είσ-
  εφεραν πάντοτε τα περισσό-
  τερα είς αίμα καί είς χρή-
  Ι»α, ότι δέν έφείσθησαν θυ-
  σιών υπέρ τοΰ συνόλου, ότι
  απετέλεσαν συνετήν καί νο-
  μιμόφρονα πρωτοπορείαν είς
  κάθε γεγονός πού έτεινε είς
  τό γενικόν καλόν. Καί ότι
  υπήρξαν μάζα πειθαρχημένη
  ή όποία έσεβάσθη έκ παρα¬
  δόσεως τού κράτους την ύ¬
  παρξιν, ή όιτοία δέν άπεσπά-
  σθη ποτέ άπό τα έθνικά ί-
  δεώδη.
  Ένώ δέ θά έπρεπε νά συγ-
  κεντρώνη όλην τήνπροσοχήν
  των εκάστοτε κυβερνήσεων,
  ένώ θά έπρεπε νά έχη μέ
  τό μέρος της, ώς τάξις ύγι-
  ής καΐ άποδοτική, όλην την
  δυνατήν στοργήν τοΰ κρά¬
  τους, τό κράτος έγκληματι-
  κώς πολιτευόμενον άφηνε
  την τάξιν αυτήν νά χαροπα-
  λαίη, χωρίς ποτέ νά της δώ¬
  ση σημεΐα τής υπάρξεώς τού.
  Εντεύθεν καί όλος ό μα·
  ρασμός καί ή άπόγνωσις τοΰ
  έπαγγελματίου, εντεύθεν ή
  μεγάλη δοκιμασία είς την
  οποίαν ήτο κκταδικασμένη
  ή νομιμόφρων αύτη τάξις.
  Ή όποία δέν εϊχε μόνον τάς
  άντιξοότητας καί τάς οικονο¬
  μικάς δυσχερείας των και-
  ρών έμπρός της ώς βουνά
  πανύψηλα καί έμπόδια άδι-
  απέραστα, άλλ'εΐχε καΐ τό
  πρόβλημα τής αυριον πρό
  όφθαλμών, βαρύ, έπαχθές, έ-
  παχθέστατον.
  "Ηδη μέ την άναγγελθεϊ-
  σαν κυβερνητικήν απόφασιν,
  ή πολυπαθής καΐσυμπαθεστέ-
  ρα τάξις των έπαγγελματι-
  ών λαμβάνει είς τα σημερι-
  νά κοινωνικά πλαίσια τής
  χώρας, την θέσιν τής οποί¬
  ας έδικαιοΰτο άνέκαθεν καΐ
  καθίσταται άξία τοΰ προορι-
  σμοΰ της, ώς τάξις ποΰ άπέ-
  διδε, ποΰ είσέφερε, ποΰ ε¬
  δημηούργει.
  Τό κράτος δέ τό σημερι¬
  νόν, ποΰ έπιλύει αποφασι¬
  στικώς τό ζήτημα των άσφα-
  λίσεων των Έλλήνων έπαγ-
  γελματιών καΐ Βιοτεχνών
  θά έχη είς τό εξής είς τό ε¬
  νεργητικόν τού την απόφα¬
  σιν αυτήν, ώς πράξιν δικαί-
  ου πού χρωματίζει, μέ άδρό-
  τητα γραμμών την συντελου¬
  μένην μέ σταθερά βήματα
  κρατικήν καΐ κοινωνικήν
  μας αναδημιουργίαν...
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ΑΪΣΘΗΜΑ
  ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
  Εί; γείτονα πόλιν ενα; ύποδη-
  ματοποιό; «καθιστα γνωστόν τοί;
  ενδιαφερομένοι;» ότι παραδίδει
  μαθήματα κιθάρας. Βέβα:α άλλο
  φαλτσέτα καί άλλο μουσική. Ώ-
  στόσο ή άντίθεσι; ουτε σπανία
  είνε, ουτε άσυνήθιστος. Ή μουσι-
  κοφιλία υπήρξεν άνέκαθεν συνα-
  φής μέ τό... ράψιμο, τό γάζωμα
  καί τό κάρφωμα. Ή άσπρορρουχοΰ
  - . τή; έποχής μου ήτο δύσκολον νά
  « μή κάνη, εύκαιρία; τυχούσης,
  σαματά στήν κιθάρα ή τό μαντο¬
  λϊνο. Ό μικρορράφτη; έπίσης ήτο
  εΕδικός στόν αμάν! καί σαμπαΐ.
  Ό δέ τσαγκάρη; άπέβαινε πολλέ;
  φορέ; μέγα; μαέστρο; των έγχόρ-
  δων.
  Έ τάσι; αυτή τοΰ Έλληνε; νο-
  μίζετε δτι Ιχει θέσιν είς την εύ-
  θυμογραφίαν; Καθόλου. Ήρεσεν
  εί; 8λου;, μή έξαιρουμένων ουτε
  τών μουσικών περιωπή;. Καί όχι
  χωρί; λόγον. Οί μουζικάντηδες
  τοΰ τότε, λίγο πολύ κατώρθωναν
  νά είναι μουσικοί. Δέν άκομπάνι-
  αραν μόνον άριστοτεχνικά τού;
  καλλιφώνους τοθ καιροΰ των. Εί;
  ρεοιτάλ στενοΰ συνοικιακοΰ χαρα¬
  κτήρος, άνέκρουον έν μέσψ κατα-
  νυκτική; σιγής την περίφημη
  Ίσπανική ΰποχώρησι. Ηροέβαι-
  νον άκόμη είς έκτελέσει; κάθε άλ¬
  λο παρά.,.θανατικάς, «σοβαρών»
  μοιιοικών τεμαχίων.
  —Έν πάση περιπτώσει σήμε-
  ρα, δπως καΐ τότε, τα «άπαγο-
  ρεύονται τα άσματα» τής Άστυνο-
  μίας, είνε ένίοτε απολύτως συγχω-
  ρημένον νά έφαρμόζεται καί διά
  ροπάλου...
  Σέ κάτι τέτοιο θά έπέμενεν έ'νας
  νοσταλγός τής ήσυχίας τοΰ δρό-
  μου. Φαντάζομαι δμως δτι δέν θά
  είχε δίκηο: Καί σήμερα συμβαί-
  νει νά άκούη κανείς εύχάριστα μί¬
  αν συναυλίαν άπό Ινα μικρορρα-
  φταδικο ή τσαγκαράδ'.κο πού κά-
  νει νυκτέρι. Δουλεύε: καί έδώ
  μία παράδοσις ή όποία τηρεϊται
  μέ όλην την εύλάβειαν. Ευρίσκε¬
  ται ό τεχνίτης τοΰ παθητικοΰ μαν-
  τολίνου καί ό καλάς κιθαρωδός.
  πού μποροΰν νά άφήσουν μισή ώ-
  ρα τα σύνεργα τής δουλειά; των.
  Ό καλλίφωνος έξ άλλου ιτίορζ
  καί νά έργάζεται καί νά τραγου-
  δή...Έτσι δλα γίνονται καί τε-
  λεύουν «μέ νότες» πού την άκρί-
  βειά τους—καί τό θέλγητρον—συ¬
  ναισθάνεται καί ό διερχόμενος ί-
  μουσος.
  Κάποιος υπενθύμισεν έδώ ό'τι
  τό γεγονός αύτό δέν Ιχει απλώς
  σημασίαν χρονογραφικήν: Πολλοί
  τενόροι φίρμας έλησμονήθησαν
  οτήν Έλλάδα μέσα στά «άτελιέ»
  τών Ιμπορορρ'αφείων. Πολλοί έπί-
  σης μανδολινισταί ή κιθαρωδοί
  πού θά ϊκαναν σήμερα θαυμασία
  τή δουλειά τους σέ μανδολινάτες
  απέθαναν παπουτσήδες ή μαραγ-
  χοί. "Ηθελε νά π1^ ό άνθρωπος
  8τι τό μουσικό αϊσθημα στόν τό-
  πο μας δέν είνε ζήτημα άξίας άλ¬
  λά μόνον... έπαγγέλματος: Έκα¬
  στος έφ° φ έτάχθη. Άλλά γιατί;
  Ή ίδιοφυϊα είνε αύθόρμητη καΐ
  τό αΐσθ^μα ζήτημα ψυχής... Ή
  μόρφωσι καί ή άνάδειξι Ιρχονται
  μέ τόν καιρό καί αναλόγως πρός
  τα ήθικά -κλΙ υλικά μέσα ενι-
  σχύσεως.
  * *
  Έπικαίρως μέ την ιδέαν τοΰ
  παρόντος, συνηντήσαμεν κροχ%ς
  μίαν δεσποινίδα μέ τό μαντολϊνο
  υπό μάλης. Ό συμπολίτας πού μέ
  συνώδευε ύπενθύμισε τό εξαιρετι¬
  κόν τοθ πράγματος. Τό γεγονός
  έθύμιζεν ώραίους παληούς και-
  ρούς δπου τό μαντολϊνο ήτο απα¬
  ραίτητον στίς γυναικεϊες λαϊκές
  συναναστροφές. Μετά τό κέντημα
  καί τα πότισμα τοΰ βασιλικοΰ ή
  κόρη τό ςεκρεμοΰσε γιά νά πή
  τούς καημούς της. Τό μαντολϊνο
  μποροΰσε νά συσχετισθή μέ την
  βάσιν εκείνην πού έδιδε ηθικήν
  σϊερεότητα στο σπίτι καί την
  οίχογένεια.
  Σήμερα βεβαία αύτά θά κρι-
  θοθν ύπερβολικά. Ώστόσο ή δε-
  σποινίς μέ τό μαντίλΐνο ήτο κάτι
  τό παρήγορο: Τελευταίως ή θέ¬
  σι; ή κοινωνική καί ήθική τοΰ
  σπιτιοΰ ήρχισε νά έξοστρακίζεται.
  Τό ξεπόρτισμα είνε τό απαντον
  τή; μοντέρνας ζωής. Άλλά καί
  τοθ αίωνίου παραπατήματος. Καί
  δέν είνε πολύ άν δι' δλα αΰτά
  χαϊρετισθη ή άναβίωσι; τή; οικο¬
  γενειακάς μουσικοφιλίας.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τό έρώτημα: πόλεμος ή ειρήνη;
  ΕΚΛΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΟΟΑΙΩΝ
  ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ...
  Τού κ. Ούΐνστον Τσώρτσιλ.
  "Ενα μεγάλο κϋμα εϋτυχί-
  ας είχεν άπλωθή είς τό μεγα¬
  λειτέρον μέρος τοϋ κόσμου
  πρό δέκα έννέα έτών.Ένα Ιν-
  τονον αϊσθημα ανακουφίσεως,
  έξέχυνεν μέσα μας, ϋστερα
  άπό άφορήτους προσπαθείας
  τα καταπραϋντικά τού κύμα-
  τα. Είχεν επιτευχθή ή νίκη,
  καί όπισθεν αυτής έβλέπαμεν
  την ειρήνην καί την ευημερίαν.
  Χάρις είς τάς θυσίας καί τάς
  ύπερμέτρους δοκιμασίας ποΰ
  είχεν υποστή, ή ανθρωπότης
  εδέχετο ίχφεσιν άμαρτιών, καί
  δλοι οί άνθρωτιοι είς τό μέ¬
  τωπον, βλοσυροί καί έκνευ-
  ρισμένοι καί δλαι αί γυναΐκες
  πού τοΰς έπερίμε.ναν είς τάς
  έστίας των, καΐ των οποίων
  ή ζωή ήταν τόσον δύσκολος,
  γεμάτη αγωνίαν, ε'ίχαν την
  αίσθησιν δτι ενώπιον αυτών
  ήνοίγοντο αί πύλαι μιάς πε-
  ριόδου δόξης, γεμάτης γαλή¬
  νην.
  Ή λέξις «άνακωχή» πού ο¬
  λίγοι άνθρωποι εΐχαν την ευ¬
  καιρίαν νά χρησιμοποιήσουν
  προηγουμένως, ενεφανίζετο
  έξαφνα είς δλων τα χείλη μέ
  μίαν έννοιαν άναστάσεως τοθ
  κόσμου. Ή ήμέρα τής άνακω-
  χής! Την νύκτα τα πλήθη τοΰ
  Λονδίνου, κουρασμένα άπό
  τόν πόλεμον, βλοσυρά, έξε-
  δήλωναν την χαράν των μέ
  τέτοιαν φρενίτιδα, ώστε τα ϊχ-
  νη παραμένουν άκόμη είς τα
  έκ γρανίτου άνάγλυφα τοΰ
  Τράφαλγκαρ Σκουαίηρ. Εΐχε
  λοιπόν τελειώση ή μακρά καί
  φοβερά δοκιμασία, εΐχε τε¬
  λειώση παντοτεινά, καί τώρα
  πλέον θά ήρχιζεν ή ειρήνη.
  Άλλ' ή άνακωχή δέν ση-
  μαίνει ειρήνην. Τα λεξικά την
  όρίζουν ώς μίαν «διακοπήν
  τών μαχών», ώς μίαν «έκε-
  χειρίαν», μάλλον ώς «σύντο-
  μον έκεχειρίαν». Άπέμενε νά
  γίνΓ| κσΐ ειρήνη, άλλ' ή ειρή¬
  νη δέν έγινε. Ή «βραχεΐα έ-
  κεχειρία» διαρκεΐ άπό δέκα
  έννέα έτών. "Ολον αύτό τό
  διάστημα ζώμεν υπό τό καθε-
  στώς τής άνακωχής. Ή ειρή¬
  νη, ή συμφιλίωσις τοΰ χρι-
  στιανικοΰ κόσμου καί ή άνα-
  γέννησις τοϋ πολιτισμοθ, είνε
  σήμερον τόσον μακρυναί όσον
  ποτέ.
  Έν πρώτοις ευθύς ώς ετε¬
  λείωσεν ό πόλεμος τών γι-
  γάντων, ήρχισεν ό πόλεμος
  τών πυγμαίων.
  Παντός εί'δους φυλαί πού
  δέν έλογαριάζοντο καί ποΰ ή
  παρέμεναν παράμερα, ή έ-
  προστατεύοττο κατά την δι¬
  άρκειαν τής φρικτής αίματο-
  χυσίας, έσπευσαν νά προβά-
  λοΰν τάς αξιώσεις των, την
  στιγμήν πού οί μεγάλοι πολε¬
  μισται έπαιρναν την άναπνο-
  ήν των. Τότε επηκολούθησε
  μία περίοδος πού οί νικηταί
  έλησμόνησαν, ένώ οί ήττημέ-
  νοι ένεθυμοΰντο... Είς την Αγ
  γλίαν, ϋστερα άπό σύντομον
  περίοδον ύπερβολικών άξιώ-
  σεων, ήρχισε νά θεωρήται ώς
  θετική άρετή τό νά θυσιάζεται
  δ,τι εΐχε κερδηθή χάρις είς γι¬
  γάντιον εργασίαν. Τα κύματα
  τής αντιδράσεως καί των το-
  ψεων εσβυααν κάθε πρακτικήν
  σκέψιν. Ή Μεγάλη Βρεττανία
  πού εΐχε θυσιάσβ έκατοντά-
  δες χιλιάδες άνδρών διά την
  κατάληψιν άγνωστον χωρίων,
  χαμένων μέσα είς τής λάσπην
  τής Φλάνδρας, ώπισθοχώρησε
  τρομαγμένη, μπροστά είς μι¬
  κράς τινάς έπιμονάς, πού κα¬
  λώς μελετημέναι, θά ήμποροΰ-.
  σαν νά έδραιώσουν την ειρή¬
  νην. Εισήλθομεν τότε είς την
  περίεργον εκείνην περίοδον
  τής άγγλικής ίστορίας πού
  θά ήμποροΰσε νά ονομασθή
  «καθεστώς Μπάλντουϊν—Μακ
  δόναλδ».
  Ή χρησιμοποίησις τής εικό¬
  νος αυτής ουδόλως σημαίνει
  κατηγορίαν εναντίον άτόμων,
  άλλά δεικνύει την περίοδον
  τής έθνικής άποχαυνώσεως,
  την έλλειψιν σκοποΟ πού επί
  μακρόν θ' άποτελοΰν θέμα ά·
  πορίας διά τούς ίστορικούς.
  Ή άσθένεια τής ήττης υ¬
  πήρξεν ό μπολσεβικισμός.
  Άλλ' ό μπολσεβικισμός, συμ-
  φωνα μέ τούς βαθεΐς λόγους
  τοΰ Φόκ, δέν «κατώρθωσε πο¬
  τέ νά υπερβή τα δρια τής νί¬
  κης». Ή άσθένεια τής νίκης
  υπήρξε διαφορετική. ΤΗταν ή
  άνικανότης τής δημιουργίας
  τής είρήνης. Οί πρόγονοί μας
  μετά τούς ναπολεντίους πό-
  λέμους εΐχαν έ'να σκοπόν.Έ-
  στειλαν τόν Βοναπάρτην νά
  πεθάνη ε^ς την έξορίαν τής
  Άγίας Ελένης. Ώργάνωσαν
  την Ευρώπην είς Ιεράν —ή
  διαβολικήν, δπως την απεκά¬
  λεσαν άλλοι—Συμμαχίαν καί
  άπήλαυσαν είρήνης επί τριά-
  κοντα καί πλέον έτη. Πράγ-
  ματι μετά την μάχην τοϋ Βα-
  τερλώ, δέν υπήρξε ποτέ πε¬
  ρίοδος, καθ" ήν ή Γαλλία,
  ποΰ επί τόσον καιρόν υπήρ¬
  ξεν ή ήγεμονεύουσα δύναμις,
  νά είνε είς θέσιν ν' αποτελέ¬
  ση απειλήν κατά τής Εύρώ-
  πης
  ♦**
  Έγραφα ανωτέρω δτι δέν
  είχαμε ποτέ μίαν ειρήνην,
  άλλά μόνον μίαν άνακωχήν
  πού άνενεώνετο κάθε τόσον,
  μέ τόκον όλοένα μεγαλειτέ¬
  ρον, ώς βρσχυπρόθεσμον
  γραμμάτιον άπό £να τοκογλύ-
  φον. Μήπως δμως ή έκφρασις
  αυτή είνε κάπως ύπερβολική;
  Άλλ' άρά γε έχομεν άνακω¬
  χήν αυτήν την στιγμήν, Θά
  ήμποροΰσε κανείς άξιόλογα
  νά όνομάση την παρούσαν
  κατάστασιν τής Εύρώπης —γ)
  τής Άσίας— μίαν «διακοπήν
  μάχης». Δέν έγνωρίσαμεν πο¬
  τέ την ειρήνην. Καί τώμρ: δέν
  εχομεν οΰτε κάν άνακωχήν.
  "Ο,τι έχομεν σήμερον είνε ό
  πόλεμος, χωρίς δμως νά είναι
  άντιμέτωποι μεγάλοι στρατοί
  καΐ στόλοι.
  ΑΥΡΙΟΝ: Τό β' μέρος τοΰ ορ-
  θρου.
  Ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  Καί άλλοτε μάς απησχό¬
  λησε τό ζήτημα τοΰ έπαρχι-
  ακοΰ τύπου, έξ αίτίας πληρο¬
  φορίας την οποίαν είχομεν
  περί των μελετωμένων υπό
  της κυβερνήσεως προστα¬
  τευτικόν μέτρων υπέρ τών
  δημοσιογράφων τών έ-
  παρχιών καΐ έξομοιώσεως αυ¬
  τών μέ τούς έν τή πρωτευού-
  ση συναδέλφους των.
  "Ηδη ή αυτή πληροφορία
  έπαναλαμβάνεται ένισχυμέ-
  νη μάλιστα μέ την βεβαί-
  ώσιν περί τοΰ ότι είς τό
  υπουργείον Τύπου καΐ Του-
  ρισμοΰ πνέει Ίσχυρός άνεμος
  εύνοίας υπέρ των δοκιμαζο-
  μένων έπαγγελματιών δημο¬
  σιογράφων της επαρχίας καί
  γενικώς των συντακτών έ-
  παρχιακοΰ τύπου.
  Ή εΰνοια αυτή, δέν μάς
  άφηνει άσυγκινήτους. Είς τό
  Γραφείον Τύπου καί επί κε¬
  φαλής των ύπηρεαιών αυτού
  ευρίσκονται σήμερον παλαι-
  οί καί δεδοκιμασμένοι συνά-
  δελφοι οί όποϊοι δέν ήτο
  δυνατόν νά παραγνωρίζουν
  την συμβολήν τοΰ τύπου
  της επαρχίας είς τό συν-
  τελούμενον σήμερον δη-
  μιουργικόν έργον άλλ' ου¬
  τε καί νά παρίδουν ότι
  ό τύπος τής επαρχίας πα-
  λαίει συνεχώς πρός δυσχε¬
  ρείας άνυπερβλήτους, παρά
  την μεγάλην δέ αυτήν α¬
  λήθειαν δέν παραλείπει ευ¬
  καιρίαν νά προσφέρη όλας
  τού τάς δυνάμεις είς κάθε
  καλήν προσπάθειαν προω-
  θήσεως των Κρατικών μας
  πραγμάτων πρός τό καλύτε¬
  ρον.
  Είς τό εφαρμοζόμενον ση¬
  μερον υπό της κυβερνήσεως
  πρόγραμμα αναδημιουργίαν
  ήτο πράγματι ορθόν καί δί¬
  καιον νά τύχη των προστα-
  τευτικών μέτρων τών οποί¬
  ων άπολαμβάνουν οί συνά-
  δελφοί τού τών Αθηνών καί
  ό δημοσιογράφος τής επαρχί¬
  ας, καΐ πρό παντός νά εξα¬
  σφαλίση μίαν αυριον, έστω
  μέ μικράν σύνταξιν, ώς μέ-
  λος τής Έλληνικής δημοσι-
  ογραφικης οικογενείας, ή ό¬
  ποία έπρεπε νά μην είνε
  μόνον είς τούς αγώνας άλλά
  καί είς τάς απολαυάς μία
  καΐ άδιαίρετος.
  Έν πάση περιπτώσει ή ε¬
  φημερίς της επαρχίας καί οί
  μοχθοΰντες εργάται της, δι¬
  ευθυνταί καί συντάκται, στη-
  ρίξουν 3λας τάς ελπίδας των
  δια την αύριον είς τό υπουρ¬
  γείον Τύπου καί βασίμως πι-
  στεύουν ότι τό ζήτημα των
  έχει ήδη στοργικούς άντιλή
  πτορας καΐ ύποστηρικτά; τούς
  ίθύνοντας τό ' Υπουργείον
  τούτο.
  Τα άγριόδενδρα.
  "Έγκριτος Άθηναϊκή συνά-
  δελφος, τό «Έθνος», άσχολεΐ-
  ται είς σύντομον άρθρίδιον
  μέ τό ζήτημα των άπειροπλη-
  θών άγριοδένδρων ποΰ ύπάρ
  χούν είς τόν νομόν μας, χω¬
  ρίς νά άποδίδουν, χωρίς νά
  ύφίστανται την πρέπουσαν εκ¬
  μετάλλευσιν έκ μέρους τών
  γαιοκτημόνων ποΰ τα εχουν
  είς την κατοχήν των.
  Σοβαρώτατον όμολογουμέ-
  νως ζήτημα καί αύτό πού θά
  έπρεπε νά ύποκινήση ολόκλη¬
  ρον σταυροφορίαν. Τώρα μά¬
  λιστα πού άρχίζει ό αγών
  τοΰ πρασίνου θά άπέβαινε
  σωτήριον τό μέτρον τής υπο·
  χρεωτικής έξημερώσεως τών
  άγριοδένδρων, διά μιάς γε-
  νικής προσπαθείας πού θά είμ-
  ποροΰσε ν' αρχίση άπό τα
  σχολεΐα.
  ***
  Ή "Ενωσις τής Σάμου
  Είκοσιπενταετία συνεπλη-
  ρώθη πρό τινος άπό τής ημέ¬
  ρας κατά την όποιαν ή Ε¬
  θνοσυνέλευσις τ<ήν Σαμίων έκήρυξε την έ'νωσιν τής νήσου μετά τής μητρός Ελλάδος. Ετελέσθησαν δέ μεγαλοπρε- πεϊς έορτασμοί επί τή έπετείω τού μεγάλου τούτου έθνικοΰ γεγονότος. Ή Κρήτη ΰπερήφανος διά την άδελφήν νήσον, ή όποία ουδόλως καΐ ουδέποτε ύστέρη- σεν είς σπονδάς καί αίμάτων θυσίας κατά τό μακρόν διά¬ στημα τών Έθνικών άγώνων, πέμπει θερμόν χαιρετισμόν είς τούς Σαμίους. Γεγονός είνε δέ άδιαφιλο- νίκητον δτι κάθε Κρητική ψυ- χή, ησθάνθη τόν παλμόν τής ΰπερηφανείας ό οποίος έκυ- ριάρχησε καθ1 δλην την Σά- μον, τάς ημέρας καί τάς ώ¬ ρας τής έορτασμοΰ τής με- γάλης αυτής έπετείου. Καί τέϊον. Άπό την πλουτοφόρον Μεσ¬ σαράν μάς έρχεται μία πλη¬ ροφορία πολύ σημαντική καί ένδιαφέρουσα. Άφορθ: δέ την καλλιέργειαν τεΐου υπό τοΰ ί· διώτου κ. Μηνά Συρουλάκη, τής οποίας καλλιεργίας τα άποτελέσματα άποβαίνουν ά¬ πό ημέρας είς ημέραν καί πε¬ ρισσότερον ένθαρρυντικά. Άναγράφομεν τό πρθγμα 6χι μόνον διά νά επαινέσω¬ μεν, δπως έχομεν καθήκον, τόν ίδιώτην ό οποίος πρώτος επεδόθη είς την καλλιέργειαν τοΰ τεΐου είς τόν τόπον μας, άλλά καϊ διά νά καταδείξω¬ μεν δτι τίποτε δέν είνε άκα- τόρθωτον δπου ύπάρχει καλή θέλησις. Άφοΰ είς άλλην περιφέρει¬ αν τής νήσου μας κατωρθώ¬ θη νά εύδοκιμήσΓ) τόσο θαυμα- τουργώς μάλιστα ή καλλιέρ- γεια τών φυστικιών, διατί τά- χα νά μην παράγωμεν καί τέιον έπ' άγαθώ τής έθνικής οΐκονομίας καί τοΰ νομοθ μας ειδικώτερον; *** Όραδιοτηλε γραφι κός Ή λειτουργία τοθ Σταθμοΰ Νέας Άλικαρνασσοΰ δέν ά- πομένει πλέον παρά ελάχιστον διάστημα διά νά πραγματο¬ ποιηθή. Συγκεκριμένως ή λει¬ τουργία τού θά αρχίση μετά τόν διακανονισμόν τοθ ζητή- ματος τής υδρεύσεως αύτοΰ, τής οποίας ή δημοπρασία ώς γράφομεν είς άλλην στήλην, θά επαναληφθή την 5ην προ- σεχοΰς μηνός. Οϋτω 6 ραδιο- τηλεγραφικός σταθμός, διά τόν οποίον τόση μελάνη έχύ- θη είς τό παρελθόν καί τόσας καθυστερήσεις άντεμετώπισε, θά καταστή έντός τοϋ έτους πιθανώς, πραγματικότης, συν- δυαζομένη μέ τάς όλας προ¬ όδους τού Ηρακλείου καΐ την συγχρονισμένην επικοινω¬ νίαν τού μέ τόν άλλον κό¬ σμον. Τα σχολειό καί τό Κράτος. Ή έγκύκλιος τοϋ ύπουργοϋ τής Παιδείας διά την τόν«σιν τοϋ θρησκευτικοϋ αίσθήματος είς τα σχολεΐα άνταποκρίνε- ται είς τό πνεϋμα τής σκοπι- μότητος: Παραμέλησις των στοιχειωδών θρησκευτικών κα- θηκόντων σημαίνει καΐ παρα- μέλησιν τών κοινωνικών. Καί ήτο τα τελευταία ετη κατα- φανής ή τελευταία αυτή πα· ραμέλησις καί άπό τών μαθη- τικών θρανίων άκόμη. Τό ΰτι λοιπόν τό υπουργείον τής Παιδείας έφθασε μέχρι τοθ σημείου νά θεσπίση ωρισμέ¬ να μέτρα συνάδοντα πρός μίαν αληθή εξύψωσιν έν τοίς σχολείοις τού θρησκευτικοθ συναισθήματος τών μαθητών, άποδεικνύει δτι κατενόησε πλήρως την ανάγκην καί τής Ιδιαιτέρας ήθικής άναπλάοε- ώς των.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Π".
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  μουσικό ρωμάντζο: «Ντανιέλλα».
  Την Δευτέραν ό κολοσσός: «ΔΥΟ
  ΜΑΓΚΕΣ».
  ΜϊΝΩΑ. (ομιλών).— Σήμερον_ ό
  όπερετοεπιθεωρησιακός κολοσσός:
  ♦Γυμνές γυναϊκες-. Μέ την Ρού-
  μ-πη Κήλερ, Ντϊκ Πάουελ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή διασημότερη
  φωνή της Εύρώπης:
  ΜαρίαΤοεμττουτάρι
  έφάμιλλη
  τής Μάρθας "Εγκερθ.
  Ίβάν Πέτροβιτς
  Γεόργκ Αλεξάντερ
  Χάνς Γιούγκερμαν
  Στό μουσικό ρω-
  μάντζθ:
  ΗΤΑΗΙΕΛΛΑ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ό κινηματο-
  γρσφικός κολοσ¬
  σός:
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  19
  ■■■■■■■
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  _'©όός Άγίβυ Μηνά.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■α
  254ον
  ■·■—·ε—ε—
  "Εξω τό πλήθος ήταν πυ-
  κνό καί άπειλητικό. Στήν πόρ-
  τα έψύλαγαν πάντα βλοσυροί
  μέ τίς διχάλες των οί χωριά-
  τες.
  —Δέν μποροΰμε νά κάνωμε
  τίποτε, προσέθεσεν ό βασιλη-
  ας. Δέν έχομε παρά νά περι
  μένωμε τό στράτευμα τού
  Μπουγιέ...
  "Οσο έπερνοΰσεν ή ώρα, τό
  σο οί φυγάδες ένοιωθαν μέ
  σα τους νά λιγοστεύουν ο
  έλπίδες. Άρχιζε νά ξημερώνη
  Ποία συνέχεια θά έδινεν ή
  ήμέρα στά γεγονότα τής δρα
  ματικής έκείνης νύχτας. "Εξα
  φνα οί καμπάνες άρχισαν πά
  λι νά σημαίνουν. Συναγερμός
  πάλι. Επάνω άπό τή βοή τοϋ
  πλήθους ϋψώνοντο στριγγές
  κραυγές. Οί ταξειδιώτες άλα
  φιάσθηκαν. Τα μάτια τους ά
  στραψαν μονομιας. Έρχόταν
  επί τέλους ό Μπουγιέ. Έσώ
  θηκαν;..
  Δέν ήταν ό Μπουγιέ. *Η
  ταν έ'να άμάξι τοΰ όποίου έ
  πέβαιναν δύο δημοκρατικαί ά
  ξιωματικοί άπό έκείνους πού
  ή Εθνοσυνέλευσις είχεν έξα
  ποστείλτ] στή τύχη πρός δλες
  τίς διευθύνσεις γιά νά συλλά
  βουν τόν βασιληδ. Δέν είχεν
  δρια ή χαρά των κατοίκων τής
  Βαρέν δταν άντίκρυσαν τοΰς
  άπεσταλμένους τής έξουσίας
  "Ετσι" θά εφευγεν άπό τοΰς
  ώμους των ή τρομερή εύθύνη
  Οί καυμένοι οί φουρνάρηδες
  οί παπουτσήδες, οί ράφτες, ο
  χασάπηδες τής μικρής πολι-
  τείας δέν εΐχαν πιά νά άπο-
  φασίσουν αύτοι γιά την τύχη
  τής οΐκουμένης, τώρα πού ηλ
  θαν οί άντιπρόσωποι τής Ε¬
  θνοσυνελεύσεως, τής μόνης
  έξουσίας πού άνεγνώριζεν
  λαός. Οί δυό άπεσταλμένοι
  ωδηγήθησαν έν θριάμβω στό
  σπίτι τού Σάλτσα.
  Καθώς άκουε τίς φωνές πού
  έπλησίαζαν, καθώς άκουε τα
  βαρεία βήματα στήν ξύλινη
  σκάλα, ή Μαρία—Άντουα-
  νέττα έφερε καί τα δυό της
  χέρια στήν καρδιά της πού
  επήγαινε νά σπάση. "Ανοιξεν
  ή πόρτα—κεραυνός! Δυό άξι
  ωματικοΐ, μέ πρόσωπα καί
  ροΰχα κατασκονισμένα, έστά-
  θηκαν στό κατώφλι. Οί άλλοι
  έμειναν σάν μαρμαρωμένοι
  μόλις τούς άντίκρυσαν. Ό ε-
  νας ήταν ό Ρομέφ, γνωστός
  στούς βασιλείς, ό οποίος έ-
  στάθηκε μπροστά στούς βασι¬
  λείς χλωμός καί σαστισμένος.
  (συνεχίζεται)
  Άγησ. Γ. Κοζύρης
  Δικηγόρος—' Ηράκλειον
  Όδός Κυδωνίας
  (παρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3—68.
  Ή στήλη τού ώραιόκοομου.
  Μία ώραία γυναΐκα...καΙ ή άλλες...
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
  Τούς πεφημισμένους Πυροσβεστήρας μάρκας
  «ΠΡΟΝΟ1Α» είς διαφόρους τύπους καί μεγέθη άν-
  τιπροσωπεύει τό Κατάστημα Σιδηρικών καί χρω-
  μάτων:
  ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  Όδός 1821 (τέως Γιατράόικα).
  Διά πδσαν παραγγελίαν διά τούς ,νομούς Η¬
  ρακλείου καί Λασηθίου άποτείνεσθε είς τόν αντι¬
  πρόσωπον κ. Ιωάν. Μ. Βασιλάκην.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■Β
  ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ |
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ |
  ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΜΑΚΡΑΚΗ |
  ΧΑΝΙΡΝ-ΠΟΡΤΑ. |§§
  Λειτουργεΐ μέ τα τελειότερα ύδραυλικά πιεστή- =|
  ρια, μέ εντελώς καινουργή έλαιόπανα καί άφθονί- |||
  αν θερμοΰ ύδατος. =|
  Οί έλαιοπαραγωγοί έχουν μέγιστον συμφέ- ~|
  ρον νά μάς προτιμούν. §=
  Τούς παρέχομεν κάθε δυνατήν ευκολίαν καΐ ά- ~|
  ναλαμβάνομεν την μεταφοράν τοϋ προϊόντος των |||
  έξ οιουδήποτε μέρους, 5
  Όταν μία γυναϊκα συγχαίρει
  μίαν άλλη γιά την ώμορφιά της,
  μέ εΰλογο ίκπληξι ττού την ευρή¬
  κε άλλαγμένη, ξανανεωμένη, την
  ρωτά, επειτα άπό κατακλυσμό
  συγχαρητηρ'ων, χααηλόφωνσ: «Μά
  σέ ποίον λοιπόν όφείλεις αυτή
  την άλλαγή, Θά εΐχες νά· μοϋ δώ¬
  σης μιά καλή διευθυνσι;— Δέν έ
  καμα απολύτως τίποτε.» Άπαντα
  ή έζαίρετη φίλη.
  Είνε σπάνιο νά ίίχη μιά γυναϊ¬
  κα την είλικρίνεια νά ομολογήση
  δτι κατέφυγε είς τάς Φροντίδας
  ενός είδικοϋ γιά τό δέρμα Ίατροΰ
  Ϋ σ' £να ίνστιτοΰτο καλλονής.
  Συχνά φοβείται να μην χαρα¬
  κτηρισθή έπιπολαία, γιά την ά-
  νησυχία μιας καλής εμφανίσεως,
  πού είνε έν τούτοις πολιό όρθή
  Είτε, ή έχεμύθεια της όφείλεται
  σ' Μνα αίσθημα πού δέν είνε διό-
  λου ώραίο: έπιθυμεϊ πολΰ νά «ώ-
  μορφήνη>άλλά θά άπελττίζετο ε¬
  άν καί ή άλλες μποροΰσαν νά έ-
  ξωραισθοϋν.
  "Εάν καί σεΐς ένδίδετε σ' αυτή
  την μικρή ϊδιοτροπία, επανέλθη-
  τε στόν εαυτόν σας καί άλλάξε-
  τε συνήθεια Σκεφθήτε καλά ϊνα
  πρδγμα: καί ή ώραιότερη γυναϊ¬
  κα τοΰ κόσμου, έ'χει συαφέρον νά
  ευρίσκεται έν μέσω ώραίων γυ
  ναικών. Δέν είμεθα πειά στήν έ
  ποχή πού μία ώραία γυναϊκα έ
  ξήρχετο μέ μιά άσχημη γιά ν
  άναδειχθή περισσότερον, θά φα
  νήτε πολύ περισσότερον ώραία, θ
  άρέσετε πολύ περισσότερον μέσα
  σέ άτμόσφαιρα ώμοοφιδς παρά
  σέ άτμόσφαιρα μετρία. Μήπως ό
  κοσμηματοπώλης εΐχε ποτέ την
  γελοία ίδέα νά συναρμόση ενα
  πολύ ώραΐο άδάααντα σ' Μνα γυ-
  αλένιο κολλιέ; θά όμολογήσετε
  καΐ σεϊς δτι τό διαμάντι θά εχανε
  όλην τού την άξία μέ την κακή
  αυτή γειτνίασι.
  Πιστεύσετέ αε, μή εύχαριστή-
  σθε νά είσθε δσο τό δυνατό ώραι-
  ότερη, άλλά άντ'ι νά κρύβετε τα
  μυστικά τής καλλονής , σας, άπο·
  καλόψετέ τα σ' δλες τίς γυναϊκες
  τοΰ περιβάλλοντός σας, ένθαρρύ-
  νετε αϋτές άπό τις φίλες σας πού
  άμελοϋν νά τα έφαρμόσουν. θά
  εχετε όπωσδήποτε νά κερδίσετε.
  ή Ντιστϊγκέ
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Μετώκησεν είς την επί τής όδοΰ 25 Αύγού-
  στου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανά παραπλεύ¬
  ρως Λέσχης Έπιστημόνων.
  Δέχεται ώς πάντοτε έν τή Πολυκλική Ηρα¬
  κλείου.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
  ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΚΥΡΙΟΙ,
  Τα άντίγραφα, τάς άναφοράς, τάς
  αΐτήσεις, τα ύπομνήματα, τάς συντάξεις
  καί άναπροσαρμογάς τούτων, τα κατα-
  στατικά Σωματείων καί συνεταιρισμών
  καΐ πάσαν άλλην Γραφικήν σας "Εργα¬
  σίαν ώς καί μαθήματα ΓΡΑΦΟΜΗΧΑ-
  ΝΗΣ στό ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑ-
  ΦΩΝ.
  Πληροφορίαι καί οδηγίαι διά πασάν
  υπόθεσιν σας ΔΩΡΕΑΝ.
  Όδός ΧΑΝΔΑΚΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ
  Άπβστρ. Άντια.
  «■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■
  Τό 6ι6λιθχαρτοττωλεϊον
  Ιωάννου Γ. Καμαράτου
  Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνία
  Άραστά—Πλατειάς Στράτας—καί έναντι καταστη-
  μάτων Παν. Πρατικάκη.
  «■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί ■■■■■■■■■■■■■■■■■■—!
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΜΣΑΒΕΤ = =
  Ι Ι1Η1Ι11
  III
  ΙΡΪΙΙΙ
  Η Εωη τής »6λ«νχολ«*ή$
  4Τον
  Ό Φραγκΐσχο; Ιωσήφ κατα-
  λήγει στό νά προτείνη είς την
  αύτοκράτειρα ώς συνοδό τόν ^ οα-
  σάρχη τού πού ήταν μανιώδης
  κυνηγός. Κάθε τού γράμμα άπό
  τό θέατρον των πολεμικών έπι-
  χειρησεων, διαπνέεται άπό την
  ίδιαν, άνεξάντλητη άγάπη. «Ποτέ
  δέν Οά ίκορίαα> νά σοΰ πώ πο-
  σο σ' άγαπώ, καΐ πόσο συχνά σέ
  σκέπτομαι, άγαπημένε μου άγγε¬
  λε. Σ' άγαπώ, α' άγαπώ πολύ...»
  Καί Ινα άλλο τού γράμμα πρός
  την αύτοκράτειρα άρχίζει μέ αΰ-
  τα τα λόγια: «Άγαπημένη μου,
  ούράν.α Σίσσι, μοναδικέ μου ώ-
  ραΐε άγγελε...»
  Ή Έλισάβετ πιστεύει όλοένα
  φανατικώτερα πώς την ώρα τοΰ
  κινδύνου, ή θέσις της είνε παρά
  τό πλευρόν τοΰ συζύγου της. Κ ι
  άφοΰ Ικεϊνος οέν τής έπιτρέπει
  νά είνε κοντά τού, ατόν πόλεμο,
  δημιουργεϊ, μέ τα μέσα πού οια-
  θέτει, κινούνους είς τόν εαυτόν
  της. "Οχι, δέν μπορεΐ νά αίσθά-
  νεται τόν αύτοκράτορα εκτεθει¬
  μένον είς τούς κινδύνους τοΰ πο¬
  λέμου, κι' αυτή είνε θρονιασμένη
  μέ' δλη την ήσυχία της καί μέ
  κάθε ασφάλειαν είς την Βιέννην.
  Θέλει κι' αυτή νά παίξη μέ την
  ζωήν της. Προκαλεΐ τόν θάνατο.
  Στή νευρική κατάστασι πού ευ¬
  ρίσκεται, πηδα στό &θ"{ο καί
  πρωΐ καΐ άπόγευμα γυρίζει εφιπ-
  πος. "Οσο πιό άτίθασσο τό άλογο,
  όσο πιό άνώμαλον τό Ιδαφος,
  τόσο τό καλλίτερον! Δέν άρκεΐται
  μάλιστα είς την Εππασίαν. Άναγ-
  κάζει τό άλογο πού [ππεύει νά
  πηδα μεγάλα εμπόδια. Ό Φραγ-
  κΐσκος Ιωσήφ τό μαθαίνει καΐ
  τρέμει μή τής συμβή κανένα δυ-
  στύχημα.
  *
  1 *
  Άπό τό πολεμικόν μέτωπον οέν
  παύουν νά φθάνουν δυσάρεστες
  είδήσεις. Ή άγωνία τής Έλισά¬
  βετ μεταβάλλεται είς πανικόν.'Έ-
  χασε κάθε εμπιστοσύνην είς τούς
  στρατηγούς τοΰ συζύγου της καΐ
  τρέμει μήπως ό αύτοκράτωρ καί
  τό επιτελείον τού άπον,οποΰν άπό
  κάθε επαφήν μέ τα άλλα στρα-
  τεύματα, είς την Βερόνα. Δέν την
  χωρεϊ τό άνάν.τορον. Πηδδ στό
  άλογο καί χάνεται σάν άστραπή.
  Άπό τό Αάξενμπουγκ μιά καΐ
  δυό ευρίσκεται, Ιφιππος, στό Βέ-
  σλαου, είς άπόσταϊΐν άρκετών ώ-
  ρών καΐ, χιορΐς σχεδόν σταθ¬
  μόν, ξαναγυρίζει τό ίδιον άπό¬
  γευμα.
  (συνεχίζεται)
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  : Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοΰ στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκ τοΰ πεπτι-
  κοΰ συστήματος έν τω Ιατρείφ
  τού (ο'ικία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θερατεία αΐμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  ΚΟΙ ΜΩΠ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Αφίχθησαν προχθές
  έζ Αθηνών οί κ κ. Γ Τουπογιάν¬
  νης καΐ Εύαγ. Χάλαρης εμποροι
  καί ό λοχ έν ά κ Μιχ. Τζουλά¬
  κης.
  | Τό μόνον Κατάστημα |
  Ι που συγκεντρώνει δλα τα ειδή (
  | 'Ανδρικά, γυναικεΐα και παιδικά: Μ
  Ι Λεμπιδάκη- |
  | Ζαφειροπούλου 1
  Έπίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ εις μεγά¬
  λην συλλογήν.
  Είς τό τμήμα Μαλλιών ιτλεκτικής θά εϋρετε ότι εΐδος
  θέλετε είς ποιότητας καί χρωματισμούς.
  ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
  1111
  αρης μρ
  Μιχ. Τζουλά¬
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή χθεσινή βροχή διέψευσε τάς
  προβλέψεις των καιροσκόπων δτι
  ό καιρός θά έσυνεχίζείθ άμετά-
  βλητος , , ,
  —Πάντως κοινή ευχη_ είνε νά
  μή συνεχισθοΰν πλέον αί ραγδαΐ-
  αι βροχαί αί τόσον έπιζήμηι είς
  τόν τόπον και την γτωργιαν.
  —Άλλά νά μείνη ° ««φύζ μέ
  την συνήθη «ψιλήν βροχήν» ή ό-
  ποία διήρκει άλλοτε χωρίς νά
  αΰζάνεται.
  —'Ετΐαινετή ή πρωτοβουλια της
  Λέσχης Έπιστημόνων.
  — Νά έγκαινιάση πάλιν τάς μοο·
  φωτικάς διαλέξεις μέ όμιλητάς
  μέλη αυτής καί μή. _
  —Ή σημερινή Ιδιαιτέρως διάλε¬
  ξις υπό τοΰ κ. Έμμ. Πετράκη: ·ΟΙ
  ττρώτοι χριστιανοί καί ή πνευμα-
  τική ζωή» παρουσιάζει αρκετόν
  ενδιαφέρον διά τούς φιλομαθεί'ς
  έν γένει.
  —'Υποχρέωσις πραγματικώς ή·
  θική καί κοινωνική εΤνε ή ενίσχυ¬
  σις τοΰ ϊργου τής άνακρίσεως, 6_-
  σον άφορηί την ανακάλυψιν τοΰ
  δράστου τοθ φόνου τοΰ άτυχοΰς
  αγροφύλακος Άλατζα.
  —Ελπίζομεν δέ δτι θέλουν ευ¬
  ρεθή οί άνθρωποι έκεΐνοι οί ό-
  ποΐοι θά θελήσουν νά διαφωτίσουν
  την ανάκρισιν.
  —Ούτως ώστε νά μή μείνη άτι-
  μώρητος—δπως δέν θά μείνη— δ
  δράστης τοΰ στυγεροΰ αυτού έγ-
  κλήματος.
  —Ό Γέρω ττοταμός τής Μεσοα-
  ράς, παρ' δλα τα . γεράματά τού,
  δέν έννοεΐ νά ήσυχάση.
  —Συμτιαρομαρτοΰντος τοΰ βρο·
  χεροΰ καιροΰ, ό οποίος αντιθέ¬
  τως πρός την βόρειον Κρήτην, έ-
  ξακολουθεΐ φαίνεται νά επικρα¬
  τή είς την νότιον.
  '—"Ας εύχηθώμεν έν πάση περι¬
  πτώσει νά λήξουν επί τέλους τα
  δεινάτών Μεσσαριτών διά νά δυ¬
  νηθούν οδτοι νά άναλάβουν καί
  νά έΊΐιδοθοΰν άπερίσπαστοι είς
  τας εργασίας των.
  —Τα τραπέζα των καφενειον
  δέν λείπουν οΰτί σύτές τις ήμέ-
  ρες άπό τοΰ νά μςταβάλλωνται
  είς,..πολεμικούς χάρτας.
  —Καί τό ευχάριστον είνε, 6τι
  οί χάρται αύτοι διακρίνονται καί
  διά την γεω/ραφικήν αρτιότητα
  των παραστάσεών των.
  —Πρδγμα πού άποδεικνύει δτι
  οί άκήρυκτοι πόλεμοι τής έηοχής
  συνετέλεσαν νά γίνουν δλοι οί
  "Ελληνες δεινοΐ είς την γεωγρα-
  φίαν, την όποιαν ώς γνωστόν μέ·
  χρι τούδε Γτγνόουν κλασσικώς.
  — Είς τού Πουλακάκη προβάλ-
  λεται αυριον τό μουσικόν φίλμ
  ^Ντανιέλλα» ϊνα άπό τα άρι-
  στουργήματα τής κινηματογραψι
  κης τιαραγωγής των τελευταίων
  μηνών.
  έ Ρέπορτερ
  «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»
  Έκυκλοφόρησε κατ' αύ:άς «ρ-
  τιο; είς εμφάνισιν'καΐ'περιεχόμε-
  νον ό «Κρηιικό; Κόσμος» υπό
  την Διεύθυνσιν τοΰ κ. Ρούσου Ί
  Κτιστάν.η. Ό «Κρητικόν Κόσμος»,
  προώρισται καΐ ούτος νά άναπλη-
  ρώση είς την πρωτεύουσαν μίαν
  αίσθητήν έλλειψιν 'όαον άφορί
  την συστηματικήν έρευναν ιπ!
  των Κρητικών ζητημάτων καί
  την διαφώτισιν των ,ίάρμοδίων.
  Δι' ο καί τοΰ ευχόμεθα καλήν
  σταδιοδρομίαν.
  Λύσις προχθεσινού
  ύπ'άρ. 3Οσταυρολέξου
  Π
  Ε
  <ι<« Ο 1 Υ Ι Α Ε Τ Ο Ε 1 Α 15 Ϋ Ν 1 «Ι Ω Μ Ν Ο Σ Ο Σ ΓΑ Ν Η Ν τ Ε Α Ι Σ Α Σ ΩΝ 1$ α Ι' Ο Ν Μ Α Ρ Τ Α ΙΚ Α Ι Ω ι Γ Α Ι ^ ' ■ Η Ι Π Ι Ρ ΐΜϊ Ι Α Ν Ι Ε Μ Ε Μ ΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Ίερά Έπιοκοπή 'Αρκαδίας "Έχοντες ύπ' όψει τα άρ- θρα 81, 82 καΐ 83 τοθ Νόμου 5439. Προσκαλούμεν πάντας τούς βουλομένους νά υποβάλωσιν ημίν μέχρι της 30ής ΝοεμβρΙ- ου 1937 τα υπό τοθ άρθρου 83 τού Ν. 5439 άναφερόμενα δικαιολογητικά, διά την χη- ρεύουσαν θέσιν τακτικοΰ έφη- μερίου τής ΈνορΙας "Ινι Μο¬ νοφατσίου. Έν Άγίοις Δέκα τή 15 Ν)- βρίου 1937. Ό Έπίσκοπος τής Ίεράς Έπισκοπής Άρκαδίας. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Ένοικιάζεται είς την οδόν Κουρμουληδων 1 οίκία άπαρτιζο- μένη έκ 5 οωματίων, κουζίνας, αΰ- λής, φρέατος, ήλεκτρικής εγκατα¬ στάσεως. Πληροφορίαι παρά τω Παντοτΐωλείω Εΰσταθίου Σερβά¬ κη κείμενον παραπλεύρως. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Πολυτεχνείοο παραδίδει μαθήματα (μαθηματι- κων φυσικών). Πληροφορίαι ιταρ' ημίν.
  ΑΝΟΡΘ&ΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  II.
  χή
  βίλουν ^
  ϊ οί 4.
  1 μΠ άπ¬
  ω μιίνρ-4
  > αύτοι, ί».
  της Μΐβοβ-
  ιραματά τ*.
  ρ
  ι ν*
  Ιν «ά- «*,
  Ι ίΑ
  τ.ς
  ιας
  τ όν ιΐνι 6τ.
  .κοίνον τα μ1
  ■βτ'*!·**
  Β. Ρβ4«·*
  ^
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  155βν
  Καθ" ά διαλαμβάνει ή κατηγορία τού, έχει θά-
  ψει τα χρήυατα ταυτα είς μέρος, τό οποίον γνωρί-
  ζει μόνος αύτάς, ώστε μέχρι τοθδε δέν ανεκαλύφθη¬
  σαν. Όπωσδήποτε, ό Άγιάννης ήχθη ενώπιον τού
  κακουργιοδικείου, κατηγορούμενος δτι πρό όκτώ έ-
  τών μετήλθε πράξιν ληστρικήν, ένόπλοις χεροίν,
  επί τινος παιδίου ίκ των χρηστθν έκείνων τής Σα-
  βοΐας, άτινα συνήθως καθορίζουσι τάς καπνοδόχας.
  Ό κ. εισαγγελεύς άπέδειξε μετά θαυμαστής εύστο·
  χίας, ότι ή λήστευσις αυτή έηράχθη έν συμμετοχή,
  διότι ό Γιάννης Άγιάννης ούτος ύπήρχε συνέται-
  ρος συμμορίας τινός ληστών, λυμαινομένης την νό¬
  τιον Γαλλίαν. Κατά συνέπειαν λοιπόν εκηρύχθη έ-
  νοχος θανάτου. Ό Γιάννης Άγιάννης δέν ηθέλησε
  νά κάμη ϊΐφεσιν άλλ' ό βασιλεύς έν τή άνεξαντλή-
  τα> έπιεικείσ. τού, κατηξίωσε νά ελαττώση την ποι¬
  νήν τού είς δεσμά διά βίου. Διό καί ό κακοϋργος
  μετηνέχθη πάραυτα είς τό κάτεργον τής Τουλώ-
  νος».
  Δέν έλησμόνησεν ό άναγνώστης, δτι ό Άγιάν¬
  νης εφάνη φιλόθρησκος, ένώ κατυκει είς την Μ. επί
  Μ . Τινές λοιπόν των εφημερίδων παρέστησαν την
  μετρίασιν τής ποινής τού ώς θρίαμβον τού κληρικοθ
  κόμματος.
  Ό Γιάννης Άγιάννης ήλλαξεν αριθμόν έν τώ
  δευτέρφ κατέργω. 'φνομάσθη 9430.
  Έν τούτοις, άς τό ίαπωμεν, ϊνα μή πλέον επα¬
  νέλθωμεν είς αύτό' έκλείψαντος τού κ. Μαγδαληνη,
  έξέλιπε καί ή ευτυχία τής πολίχνης Μ. επί Μ...Όσα
  προεΐδε κατά την νύκτα εκείνην τής πυρετώδους ά-
  γρυπνίας τού, επραγματοποιήθησαν. "Ελειψεν αύτός
  έλειψεν ή ψυχή, Μετά την πτώσιν αυτού, συνέβη
  είς την Μ, επί Μ...ό ίδιοτελής έκεϊνος διαμερισμός
  των πιπτουσών μεγάλων ύπάρξεων, όστις καθ' ε¬
  κάστην μέν συμβαίνει έν παραβύστω μεταξύ τής
  ανθρωπότητος, άπαξ δέ μόνον παρετήρησεν ή ίστο-
  ρ(α, έπακολουθήσαντα τόν θάνατον τού Αλεξάν¬
  δρου. "Αλλως τε, δρυός πεσούσης, πάο άνήρ ξυ·
  λεύεται, Οί Οττσσπισταί άναγορεύονται βασιλείς1 οί
  άρχιεργάται καθίστανται έργοστασιάρχαι. Τό εύρύ
  κατάστημα τοΰ κ, Μσγδαληνή εκλείσθη1 ή οίκοδομή
  ηρημώθη καί κατέρρεεν έρειπουμένη, οί εργάται δι-
  εσκορπίσθησαν. Οί μέν εγκατέλιπον τόν τόπον, οί
  οέ την τέχνην. "Ολα τοϋ λοιπού εγίνοντο έν μικρώ,
  δχι έν μεγάλω πρός κερδοσκοπίαν, δχι πρός εύποι-
  ΐαν. Επήλθεν ό φθονερός άνταγωνισμός, ό κότος
  τέκτονος τέκτονι, Κέντρον ούδαμοϋ. Ό κ. Μαγδα-
  ληνής έιτεκράτει πάντων καΐ αύτός οδτος διηύθυνεν
  Άφθΰ αύτός απήλθε, τα νήματα 8σα ε'ίχε δέσει ά-
  γεμίχθησαν καί εκόπησαν. Ένοθεθθη ή υλη, έξη-
  χρειώθη τό προίόν, έλειψε των άγοραστών ή έμπι-
  ρτρσύνη, ήλαττώθησαν αί παραγγελίαι, έσμικρύνθη
  Τό ημερομίσθιον, επήλθεν ή άργία, ή χρεωκοπία,
  Καί πάλιν τίποτε διά τούς πτωχούς, Τα πάντα έ-
  ξηφανίσθησαν.
  Καΐ τό Κράτος δέ αύτό παρετήρησεν δτι συνέβη
  τις σημαντική ζημία. Δέν είχον παρέλθει τέσσαρα
  £τη άφ' ής ημέρας τό κακουργιοδικεΐον επιστοποίησε
  την ταυτότητα τοϋ κ. Μαγδαληνη μετά τοΰ Γιάννη
  Άγιάννη, καϊ αί δαπάναι πρός είσπραξιν των φό-
  ρων τής επαρχίας δπου έκειτο ή Μ. επί Μ,.,έδιπλα-
  σιάσθησαν. Τουτο μάλιστα καί ανέφερεν ό τότε ε¬
  πί των οικονομικήν ύπουργός κατά Φεβρουάριον
  τού 1827.
  (συνεχίζεται)
  ■-■ ■·■■■■««««· ■»«·■■■■■■■■ ■■■■■·■■■■■■
  ... --
  ■·. «1
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■-
  Μι,......■ειι........ιεειιιειιεεεειιε......επ|
  Ρ '
  Δοκιμάσετε δλες τα άγνα καλλυν-
  τικά τής:
  Ό παθολόγος Ίατρός
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά
  δέχεται τούς πάσχοντος ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τού φαρμακείου κ. Μιχ.
  Τζομπανάκη (Πλατειά — Στράτα). .
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ΒΕΤΤΥ
  Έχουν βάσιν χυμούς φρούτων πού ζωογονοΰν
  καί καθαρίζουν την έπιδερμίδα.
  Κρέμες παντός εϊδους καΐ λοσιόν επιστημονικώς
  καί εύσυνειδήτως παρασκευασμένα, είναι τελεί¬
  ως άβλαβή.
  Διά πάσαν δερματικήν σας ανωμαλίαν άπευθυν-
  θήτε είς τό έργαστήριον ΒβΙτν Βατατζή 31.
  Άντιπρόσωπος έν Κρήτη: |. ΛΟΠΑΔΗΣ
  Φαρμακοτΐοιός (ττλατ. Μεϊντάνι).
  ■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  .......ιεεεειεεεεεεεειι
  ■ ■■■■■■■■■■■■εί
  ·■■■■■■■■■■■■■
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΛ
  Είς τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝ1ΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  [■■■■■■■■ππβειεΐΒετβειπειειειειει·
  ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ
  Από ολα δι' δλους.
  ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΣΤΕΡ...
  τη;-
  σχέρ
  Σπανίως ή άξία μιας έπιστημο-
  ικής ανακαλύψεως άναγνωρίζε-
  ;%ι ευθύς ώς οί επιστήμονας επι¬
  τύχουν την ανακάλυψιν αυτήν
  μέσα είς τό έργαστήριον. "Οταν
  Μαντέλ έοημοσίευσε τό περίφη¬
  μον ύπόμνημά τού περΐ των μπι-
  ζελιών, ουδείς ϋποπτεύθη δτι έ-
  δημιουργεΓτο μία όλόκληρος νέα
  έπιστήμη: Ή έπιστήμη τής κλη-
  ρονομικότητος καί των νόμων
  "Οταν ό Λουδοβΐκος Πα-
  άνεκοίνωσε τα πρωτα άπο-
  τελέσματα των έρευνών τού επί
  τής καλλιεργείας των ζυμών, ποί¬
  ος έφαντάζετο δτι ήνοιγε νέας
  ίδοΰς είς την ιατρικήν καί θ* ά-
  νεδεικνύετο εύεργέτης τής ανθρω¬
  πότητος, έπισημάνας τούς χορχ-
  τους έχθρούς πού προκαλοΰν τό¬
  σας ασθενείας καί ύποδείΕας τό
  μέσον τής καταπολεμήσεως των;
  Εν τοσούτω κάθε κανών Ιχει τάς
  έξαιρέσεις τού. "Ετσι καμμιά φο-
  ρά άναγνωρίζεται άμέσως ή άςία
  μιας έπιοτημονικής ανακαλύψε¬
  ως: Αύτό συμβαίνει μέ την ανα¬
  κάλυψιν πού έκαμε πρό τίνων μη-
  νών δ Άμςρικανός βιολόγος Στάν-
  λεύ είς τό έργαστήριον τοΰ Ίνστι-
  τούτου Ροκφέλλερ, πού υπήρξε
  τα λίκνον τόσων σπουδαίων έπι-
  στημονικών άνακαλύψεων. "Αν
  καί ή άνακάλυψις τοΰ Άμερικα-
  νοΰ βιολόγου άφορά μίαν ασθένει¬
  αν ποΰ προσβάλλει μόνον τα φυ-
  τά, έν τοοο(}-ω άνοίγει εύρυτά-
  τας δυνατότητας τόσον διά την
  θεωρίαν, δσον καί επί τοΰ πρα-
  κτικοΰ πεδίου.
  τό γεώμηλον, ή τομάτα, προσβάλ-
  λονται συχνά άπό μίαν ασθένει¬
  αν την οποίαν γνωρίζουν πρό
  πολλοΰ οί αγρόται καί πού όνο-
  μάζεται «μωσαϊκόν», ώς έκ τής
  παρδαλότητος ποΰ Εξαφνα έμφα-
  νίζουν τα προσβαλλόμενα φύλλα.
  Ή προσβολή άρχίζει άπό μίαν
  έντοπισμένην αφετηρίαν. Σιγά-
  σιγά δμως άπλώνεται καί γ.υρίεύει
  ολόκληρον τόν οργανισμόν. Είνε
  δέ κολλητική. Μπορεϊ νά μετα-
  δοθίί άπό τό έ*να φυτόν είς τό
  άλλο διά τής εισαγωγής δΓ ένέ-
  σεως εις ενα ϋγιές φυτόν χυμοΰ
  άπ4 Ινα φυτάν προσβεβλημένον.
  Αύτό, επί μακρόν, έκαμε τούς
  παρατηρητάς τής περιέργου ασθε¬
  νείας νά πιστεύουν 2τι την προ-
  καλεϊ κάποιο άγνωστον μικρόδι-
  ον. Έπειδή δέ παρ' δλας τάς έπι-
  μόνου; παρατηρήσεις μέ τό μι-
  κροσκόπιον δέν άνευρίσκοντο ί-
  χνη μικροβίου, Ιπιστεύετο δτι την
  ασθένειαν προκαλεϊ έ'νας διηθη-
  τός ίός, πού δπως μίς εδόθη καί
  άλλοτε ή εΰκαιρία νά εξηγήσωμεν,
  είνε 2να μικρόβιον τόσον μικρο¬
  σκοπικόν, ώστε καί μέ τό μικρο-
  σκόπιον άκόμη νά είνε αόρατον.
  Ό Στάνλεϋ ό'μως καί οΕ συνεργά-
  ται τού άπέδειξαν κατά τρόπον
  αναμφισβήτητον 5τι αντιθέτως
  πρός την έπικρατοΰσαν ιδέαν ότι
  ή άσθένεια «μωσαϊκόν» των φυ-
  των όφείλεται εις Ι'να ζωντανόν
  παράσιτον, ή άσθένεια όφείλεται
  είς μίαν θυσίαν χημικήν τής φύ¬
  σεως των πριοτεϊνών.
  Ή άνάγκη έπισκευης
  τοΰΤελωνείου Ρεθύμνης
  ΙΙολλά φυτά, οπ(ΐ>ς ό καπνός,
  ΒΒΒε)ΒΒΒΒΒ···ΒΒΒΒΠΒΙΙΒΒ«ΒΒΗΒ>ΒΒΠ·ΒΒΝ·ΒΗΠΒΒΒαΜ«
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΧ
  ΔΙΛΑΚΊΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕιΐΊΙΣΊΉΜΙΟΥ· ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  ΕΙδικευθεΙς επί έπταετίαν είς τα παθολογικα
  νοοήμκτα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τοΰς πάσχοντος είς τό "Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδυθ Κατεχάκη, τιρώην Πλατϋ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τηλέφωνον 6—63

  Ι ■■■■■■■■■■■■Β■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■
  ΕΥΛΕΙΑ παντός εΐδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΚΔΙΑ.
  Είς τάς συμφερωτέρας τιμάς
  Οά εΰρητε είς την
  ΞΥΛΑΤΊΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδός 1821. (Χεϊτάν Όγλοΰ)
  ,«■■■■■ ■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒ·ΒΒΒ«ΠΒΒΒβεΐ«ΒΗΒΒ·ΒΒ
  ΤΟ ΦΗΜΙΖΜΙΝΟ ΑΜΙΡΗΚΑΝΙΚΟ
  ΚΡΑΓΙΟΝ
  ΤΑΤΤΟΥ
  Τό Φημισμένο Αμερικανικόν
  Κραγιόν διά τό χείλη σας,
  μέσα σέ κομφές άσημένιες
  θήκες, μέ τό λεπτόν κα) ω¬
  ραίον άρωμά τού.
  Τατουάρβτβ τα χείλη ββς μέ
  τό έλκυστικόν Κραγιόν ΤΑΤ·
  ΤΟΥ. Είναι τό πλέον διαρκές,
  διαψανές κα! υγιεινόν. Τό
  θελκτικόν ζωηρόν χρώμα τού
  παρομένει στά χείλη όσον θέ·
  λετε περισσότερον. Τό ΤΑΤ-
  ΤΟΥ δέν περιέχει οθτε λίππ
  οθτε^γόμες όπως &λλα κοινά άνεξίτηλα κραγιόν πού κά¬
  μουν τα χείλη σκληρά, στεγνά καί ρυτιδωμένα. Τό ΤΑΤΤΟΥ
  διατηρεϊ τα χείλη μολα/Α ύγρά καί λεΤα. Θά σάς απαλλάξη
  δέ άπό την συχνήν συνήθειαν τοΰ νά λείχετε τα χείλπ
  σας. Τό ΤΑΤΤΟΥ έπαναφέρει τα χείλη σας καϊ τα κάμνει νε·
  ανικά, προκλπτικά κσί έπιθυμιτά.
  • ΤΑΤΤΟΥ (Μεγάλο μίγεθος) ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ- Κοραλ. ΧαβάΤεν, ΝατιρίΧ,
  Παστέλ καΐ Έξωτικ.
  θΤΑΤΤθΥ-ΙΑΒΕΤΖΙΜεσαιον μεγεθος) ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ Τάνΐζεριν, ΦλΙι'ΐΓ.
  (Φλόγσς) Νατιρίλ, Μπλΐς ^αΙ Ζονγκλ
  ΤΑΤΤΟΟ ΙΝΟ. ΟΗΚΑΟΟ 1115.
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ· ΟΛΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 20*
  ΓΡΑΦΕΙΑ. ΥΠ ΑΡΙΟ. 48, 49. 50 · ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. 26.900
  Πωλοϋνται είς τα καταστήματα Έμμ. Καβαλάκη, Λεμ¬
  πιδάκη—Ζαφειροπούλου, Γ. Α. Τζανάκη καί Γ. Παπαδάκη.
  ΡΚΗΓΜΝΟ.Ν Νεέμζριος (τοθ αν-
  ταποκριτοΰ μας) - Έν σχέσει μέ
  την πληροφορίαν την όποιαν κα-
  τεχώρησεν προχθές ή «Άνορθω-
  σις» τής διενεργείας επιθεωρήσε¬
  ως εις τό Τελωνείον μας, καλόν
  είνε νά γνωσθώσι διά τώ-' στη-
  λών της καί τα άκόλουθα:
  Ό οίκονομικός έπιθϊωρητήί κ.
  Παλίοης έπικοινωνήσας μετ' άντι-
  πρισώπων τοΰ Ιγχωρίου τύπου ε¬
  τόνισε κυρίως τάς έλλείψεις τάς
  οποίας παρουσιάζε: τό κτίριον
  τοθ Τελωνείου, διά τό οποίον τό-
  σα έδαπανήθησαν χρήματα υ¬
  πό τοΰ Κράτους. Είς τό προκει¬
  μένον ό κ. Παλίοης υπέδειξε την
  ανάγκην ωρισμένων συμπληρώσε-
  ων διά των οποίων θέλει έξυπηρε-
  τηθή τόσον τό δημόσιον ίσον καί
  ό εμπορικάς κόσμος τής πόλεώς
  χς.
  Τό προσωπικόν τοΰ Τελωνείοο
  έργαζόμενον φιλοτίμως υπό την
  οιεύθυ/σιν τοΰ τελώνου κ. ΙΙα-
  ναγιιοτούλια δέν δύνϊτα: νά έπη-
  ρεάση φυσικά την έςο)τερ(κήν υ¬
  πηρεσίαν τοΰ Τελωνείου ή {ποία
  χωλαίνε: έξ άφορμής τοΰ ανϊπΐρ-
  κοΰς δντω; άριθμοθ τελωνοφυλά-
  κων, των οποίων έπείγει ό διο-
  ρισμός.
  Έκ των άνακοινώσεων τοϋ κ.
  Παλίδη γίνβται φανεράν 5τι τό
  ζήτημα τοΟ Τελωνείου Ρεθύμ/η;
  θά άπασχολήσίΐ σνβχρώς τό Κρί-
  τος έν τώ μέλλοντι καΐ ίσον άφο-
  ρα την συμπλήρωσιν τού κτιρια-
  κώς καί ώς πρός τό προσωπικόν
  αύτοΰ. Την ανάγκην άλλως τι
  ταύτην καθιστα απαραίτητον ή α¬
  νάπτυξις τή; Ρεθύμνης, ή όποία
  τελευταίως λόγω τής καλής έλαι-
  οεσοδείας άλλά καί γενικωτέρων
  προόδων, τείνει νά επανεύρη την
  οικονομικήν καί εμπορικήν τη;
  άκμήν.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Ι1ΛΚΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Αριστείδου Γ. Στρατάκη κα-
  τοίκου Ηρακλείου.
  Κατά
  Δημητρίου Διον Πατρικίου έμ-
  πόρου κχτοίκου ωσαύτως.
  Έπειοή ό καθ' ού τό παρόν μου
  πρόγραμμα καίτοι έπετάγη νομί¬
  μως διά τής υπό χρονολογίαν 3
  Ίουνίου 19.'»7 ν.ατασχετηρίου έ-
  πιταγής μου δπιος δυνάμει καί
  πρός εκτέλεσιν τοΰ υπ' άρ. 1Γ>42.')
  οανειστικοΰ συμβολαίου τοΰ συμ-
  βολαι,ογράφου Ήρχ-κλύοΌ Μιχαήλ
  Γαλενιανοΰ, μοί καταβάλη νομί¬
  μως καί έμπροθέσμως διά κεφά¬
  λαιον τόκους καί εςοο* δραχμάς
  5(5.1)1)2 έν τούτοις άπέσχε νά πρά
  ξη τουτο μέχρι σήμερον.
  Διά ταύτα
  Πρός είσπραξιν τοΰ άνω ποσοθ
  των δραχμών ό(ί.(5ί)2 των τόκων
  των έξ αυτών Γ)ΟΗ94 άπό τής έ-
  πιταγής μέχρις Ιξοφλήσεως καί
  των έξόδων έν γένει εκτελέσεως
  εκτίθημι είς δημόσιον άναγκα
  στ·.κόν πλειστηριασμόν τό επό¬
  μενον ένυπόθηκόν μοί άκίνητον
  κτήμα τοΰ όφειλέτου μου, κείμε¬
  νον κατά την κτηματικήν περι¬
  φέρειαν Τόπ -Άλτί τής Δημοτι-
  κής καί Είρηνοοικειακής περιφε¬
  ρείας Ηρακλείου, ήτοι μίαν άμ¬
  πελον ώσει 12 έργατών είδους
  σουλτανί, εκτάσεως ώσει δώδΐκα
  έργατών, κειμένην είς θέσιν «Κε-
  ραλιας Καμάρα» μέ πλησιαστά;
  δρόμον έκ δύο μερών, καί ρύακα,
  αγορασθείσαν παρ' αυτού διά τού
  ύπ' αριθμόν Η()05 συμοολαίου τοΰ
  ποτέ συμοολαιογράφου Ηρακλείου
  Άνδρέου Παρασυράκη.
  Ό πλειστηριασμό; ούτος γενη¬
  σεται ενώπιον τοΰ Συμβολαιογρά-
  φου Ηρακλείου Νικολάου Καλυ-
  βιανάκη καί έν τώ παρά την ο¬
  δόν Εΰγενικοΰ καί έντός τής πό¬
  λεως Ηρακλείου, κειμένω δημο-
  σίω γραφείω τού, την 1!·ην Δε¬
  κεμβριού 1ί».'57 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10—12 π. μ. δτε καί
  οπου καλοΰνται οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 25 Ίο·^Λου
  1!):ϊ7
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοΰ
  έπισπεύδοντος καΐ παραγγέλλοντος
  Αλεξ. Μ.Έληώτης
  ■ ΒΒΜΒΒΒΗΒΙΙΒΒΠεΐΒΒΠΒΒΠΒΒΒ
  ■ ■
  Β ■
  ■ ■
  ΙεκτοστραστΙ
  —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  Προχθές Τρίτην ήρχισεν ενώ¬
  πιον τοϋ Κακουργιοϊικείου 1*8-
  θύμνης ή έκύίκασις τής ύπβθί-
  σεως εναντίον τού Ήρακλπ Πρβ-
  βιά κ. λ. π. κατηγορουμένων ε¬
  πί φονω.
  —Τα Σχολεΐα τοΰ Κράτους
  και ή Θρησκεία.'
  Είς τάς έκπαιδευτικα; αρχάς
  Κρήτη; απηυθύνθη έγκΰκλιος υ¬
  πό τβϋ ΰπβυργ^ίου τής Παιδείας
  σχετική μέ τα βρησκευτικα καβη·
  κβντα των μαθητών έν τβϊς αχο·
  λείοι; είς ημέρας έορτών και μή
  κα9ώς καί γενικώτερον μέ τβν
  τρόιτον πρβσηλώσβως των μαθη¬
  τών είς τα έβνικχ ίδώδ
  —ϊά ναυτικά ζητήματα.
  —Οί εφεδροι άξιωμαηκοί.
  Διά 11. Δικτάγματο; οί ονομα-
  ιθεντες τα «τη 19.14, 1935 χοιί 1936
  φεδροι ύόκιμοι άξιωματικοι ο-
  νομάζονται ηδη 'έφεύρα άν0υ·
  πολοχαγοί κ«ί άνθυπαοπιστ*1
  καί έγγράφονται είς τα ατελίχπ
  τής έφεδρείας.
  —Τα Ταμεϊα Έλαίας.
  Υπό τού ΰπουργείβυ Γβωργίας
  ανεκοινώθη ότι περατωθείσης τής
  εργασίας διά την καταπολέμησιν
  τού δάκου με^ρι τέλους τρέχων·
  τος μηνός 8οι πραγματοποιηθή
  ή συγχώνϊυαις των ταμαίων «ρβ-
  νοίας έλαιοπαραγωγής μέ τα γΐ·
  ωργικά ταμεϊα των νομών. Τ*
  ταμεϊα έλαιοπαραγωγής διετά¬
  χθησαν όπως έτοιμασουν όλην
  την προεργασίαν την σχίτιχήν
  μέ την παράδβαιν των ύπηρεβιών.
  Αναχωρεί έξ Ήρα-
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ-
  ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεί-
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρκκτορχϊον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  . 5-41
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  Πωλεϊτβιι είς Μοίραις Μεσσα¬
  ράς καί είς κεντρικήν θέσιν οί·
  κια νεόκτιστος αΐΓθτ^λουμένη έκ
  τριών &α5ματίων μέ δλα τα κομ·
  φόρ. Πληροφορίαι παρώ τω ■-
  Ι. Ντϋλιδακη, Π6
  Είς την εφημερίδα τάς κυβερ·
  νήσβω; έδημοσιεύβη άναγκαατι-
  κός νομος δια τού όποίου επι-
  φερονται ωρισμέναι τρβποΐτοιή1·
  σεις εί; την άρμοδιοτητα καί την
  λειτουργίαν τοϋ Ναυτιχοϋ "Επι-
  μίλπΐηρίου τής Ελλάδος.
  — Πρωτοδΐκαι καί ΕΙσαγγε-
  λεΐς.
  Διά νομου τού ΰπουργβίου Δ·-
  καιοσύνη; έπιτρβπετ«ι ή κχτκλτι·
  ψις θεσεων Ινΐσαγγελεων Πρωτ»-
  δικων υπό Πρωτοδικών, πρός τόν
  σκοπόν της άποαυμφορηαβως τού
  θώμα τος των Πρωτοδικων.
  — Ή αδελφότης Κουρέων καί
  Κομμωτών Ηρακλείου καί
  ή Έθνική άεροπορία.
  Ό Πρωθυπουργός κ. Ιωάν. Με¬
  ταξάς απαντών ϊίς την άδβλφβ-
  τητα Κβυρεων καί Κομμωτών διά
  τοΰ Πρόεδρον αυτής κ. Δημήτρ.
  Καλλιακάκη καί εν σχέσει με
  την έκ δραχ. 3.000 δωρβάν τοϋ
  Συλλογου, απέστειλε είς αυτόν
  την κάτωθι επιστολήν:
  Η'ΙΜλί Χ. Πρθϊδρϊ,
  Έλαβον την επιστολήν σας
  ώς και απόδειξιν χαταθέσεως π«-
  ρα τή 'Εθνικό Τραπβζη δροιχ.
  3.000 δωρεάν υπέρ τής ϋααιλικής
  'Αβροπβρίας μ«ς, τής υπο την
  Προεδρίαν σας Αδελφότητος ΙΓ«·
  ταστημκταρχών Κουρέων καΐ
  Κομμωτών Ηρακλείου καί α άς
  παρακοιλώ να δβχβήτβ τα ουγχα-
  ρητήριά μου. Διαβιβασατε δέ
  ταύτα είς απ«ντα τάμβλη τής Ά
  δβλφότητός οας. Ηνωμένοι πλέ¬
  ον οί "Ελληνβς βίμαι β«β«ιο; *τι
  συντόμως 8ά εξασφαλίσωμεν
  τό μέλλο ν καί την εύπμΐρίαν
  τής Πατρίδος.
  'Υμίτίρος
  Ι. ΜΕΤΑΒΑΣ».
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆ1 άπό σήμερον
  ή δίδεται πρός εκμετάλλευσιν λα-
  χανόκηπο; δέκα στρεμμάτων έν
  Κατσαμπά μετά οικίας διά τόν
  κηπουρόν, πλήρους άρδευτικής
  έγκαταστάσεΐος κα! ορνιθοτροφϊί-
  ου. Πληροφορίαι παρά τώ στρα-
  ττ/γώ κ. Γ. Κά
  ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  Γ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ
  ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ ΕΙΣ ΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ
  ΗΚΙΝΑΠΡΟΤΙΟΕΤΑΙΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ
  ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Έξ "Απω Άνατο-
  λής αγγέλλεται σήμερον ότι ή Κινεζι-
  κή κυβέρνησις ανεχώρησεν έκ< Νανκίν, μεταθέσασα την έδραν αυτής είς τα έν- δότερα τής Κίνας. Αί αυταί πληροφορίαι τονίζουν ότι τόσον ό στρατάρχης Τσάν-Κάϊ-Σέκ ό¬ σον καί οί λοιποί Κινέζοι πολιτικοί καί στρατιωτικόν, συνεφώνησαν όπως συνε- χίσουν τόν πόλεμον μέχρις εσχάτων. Διά την διεξαγωγήν τού μάλιστα άπό τούδε κατηρτίσθη ίδιον πολεμικόν συμ¬ βούλιον. ΗΚΑΙΚΙΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΥΚΕΣ ΤΗΣ ΕΣΣΗΣ ΑΙΗΊΝ8ΡΑΚΒΟΗΣΑΗ ΕΙΣ Ο ΣΤ ΑΝΔ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Νοεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Σημερινόν ραδιο- γράφημα έξ Όστάνδης τού Βελγίου μεταδίδει λεπτομερείας έπισυμβάν- τος έκεί τραγικοΰ άεροπορικοΰ δυστυ- χήματος. Άεροπλάνον ούτινος επέβαινον η πριγκήπισσα Καικιλία τής Ελλάδος καί ή οίκογένεια τού Δουκός τής "Εσ· σης άνεφλέγη αιφνιδίως. "Απαντες οί έπιβαίνοντες άπηνθρακώθησαν. ΥΠΕΒΛΗΒιΊΣΑΝ Σ ΤΟΥ ΠΡ09ΥΠ0ΥΡΓ0Υ - Ι. Μ ΕΠ":Α ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς ανελθών είς τα άνάκτο- ρα, προκειμένου νά συνεργασθή μετά τού 'Αντιβασιλέως Διαδόχου Παύλου υπέβαλε τα συλλυπητήριά τού διά τό δυατύχημα τής Όστάνδης. Ο ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟν ίΥΗΤΑΞΕΡΙ Ε Μ Π Ο Ρ Ο Μ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Είς την εφημερί¬ δα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σήμε¬ ρον ό κανονισμός τής άπογραφής των έμπορον επί τή βάσει τής οποίας θά ά- πονέμωνται είς αύτούς αί συντάξεις τού νεοσυστάτου Ταμείου άσφαλίσεώς των. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ! ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τόν πρεσβευτήν τή<, Γερμανίας μετά τού ο- ποίου καί συνωμίλησεν έπ' αρκετόν επί εξωτερικών ζητημάτων τής χώρας. ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ Βλ ΚΑΤΑΑΑΒΩΥΝ ΤΟ ΝΑΝΚΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα έκ Τόκιο άγγελλουν ότι είνε ζήτημα ημε¬ ρών ή κατάληψις υπό τού Ίαπωνικοΰ στρατού τής πρωτευούσης τής Κίνας Νανκίν. Οί Ίάπωνες ίσχυρίζονται ότι οί Κινέζοι ουδεμίαν πρόθεσιν δεικνύ¬ ουν νά άμυνθούν είς Νανκίν, άπεναντίας 'δέ έκκενώνουν αύτό έσπευσμένως καί αί αρχαί καί ό στρατός. ΣΥΓΚΕΧΥΜΕΝΑΙ ΑΙ Ε ΙΔΗΣ ΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΙΣΗΑΝΙΚΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Κατ' είδήσεις έκ τού έξωτερικού,ούδεμία θετική πληρο- φορία ύπάρχει μέχρι τής στιγμής διά την έκβασιν των μαχών είς την Ίαπανί- Πάντως μαχαι φαίνεται ότι συ αν νεχίζονται μετά πείσματος εκατέρωθεν. "Οσον αφορά τα αποτελέσματα ύπάρ- χουν ενδείξεις πείθουσαι ότι αμφότεροι οί άντίπαλοι κρατούν τάς θέσεις των. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωία Πέμτττης 18 Νοεμβριού 1937 Οί Γάλλοι καί τα όλοκληρωτικά κράτη Ζητημα άποικιών δέν δα άνακινηδίϊ. ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Αί Ι¬ ταλικαι έψημερίδες άναγρά- ψουσαι τα τού ταξιδίου τοϋ Χάλιφαξ, άποδίδουν είς αύτό Ιδιαιτέραν σημασίαν διά τόν άξονα Βερολίνου—Ρώμης καί τάς ένδεχομένας βραδύτερον διαμορφώσεις τού. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Ό τΰπος τής άριστεράς άφιέρω- σε σήμερον νέα άρθρα είς τόν τρόπον μέ τόν οποίον έ- ξελΐσσεται ή διεθνής κατάστα¬ σις. Αί έφημερίδες ύπομιμνή- σκουν δτι ό φασισμός έργά- ζεται έντατικώς ΰπονομεύων την είρήνην είτε διά φανεροϋ πολέμου, είτε διά ραδιουργι- ών είς τό διπλωματικόν πεδί¬ ον. Ή δημοκρατική Γαλλία έπιλέγουν αί άριστεραί έφημε¬ ρίδες όφείλει νά άγρυπνή. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) — "Ωρισμέναι συντηρητικαί έφη¬ μερίδες άπαντώσαι είς τάς επι θέσεις εναντίον τοϋ ταξιδίου τοϋ Χάλιφαξ ύπενθυμίζουν τάς έν προκειμένον έπισήμους άνακοινώσεις. Το ταξίδιον τοΰ Χάλιφαξ καθ" ά τονίζουν εγινε διά νά πεισθή ή Γερ- μανία δτι ή άνακίνησις τού ζητήματος των άποικιών είνε αύτην την στιγμήν τουλάχι¬ στον άκαιρος. ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ (ραδιογρ.) Αί έφημερίδες δημοσιεύουν σήμε¬ ρον είς περίβλεπτον θέσιν τό ανακοινωθέν τής διασκέψεως των Βρυξελλών τό καταδικά- ζον την "Ιαπωνίαν Τό άνακοι νωθέν τουτο αί έφημερίδες συνοδεύουν μέ ίκανοποιητικά σχόλια. Ή έτΐίσττευσις τής χορηγήσεως πιστώσεων διά τούς πλημμυροπαδεΐς. Κατά την προχθεσινήν έν Χανίοις συνεργασίαν τοΰ ά- ναπληρωτου τοΰ ύπουργοΰ Γε- νικοΰ ΔιοικητοΟ Κρήτης κ. Ί- πολύτου μετά τοΰ Νομάρχου καί τοθ Δημάρχου Ηρακλείου κ.κ. Άνδρ.Μαρκέλλου καί Μη- νά Γεωργιάδου εζητήθη καθ* ά αρμοδίως πληροφορούμεθα, ή έπίσπευσις τής άποστολής των ψηφισθεισών πιστώσεων διά την περίθαλψιν των πλημ- μυροπαθών τής πόλεως καί τής ύπαίθρου. Πρός τούτοις εζητήθη ή συμπλήρωσις τοϋ προσωπικού τής Νομαρχίας δεδομένου δτι ώς έκ τοϋ παρουσιαζομένου φόρτου των εργασιών μετά τή*- δημιουργηθείσαν συνεπεία των πλημμυρών κατάστασιν, τό υπάρχον προσωπικόν αδυ¬ νατεί νά ανταποκριθή. Σχετικώς μέ την εκδήλωσιν τοΰ κυβερνητικοΰ ένδιαφέρον- τος διά τούς πλημμυροπαθεΐς πληροφορούμεθα ωσαύτως δ¬ τι τό υπουργείον τής Συγκοι- νωνίας, εζήτησε δι" έγγράφου τού άπό τόν Νομομηχανικόν Ηρακλείου κ. Καυγαλάκην την υποβολήν εκθέσεως επί των έπενεχθεισών έν συνόλω καταστροφών είς τάς ουγκοι- νωνίας. Έν τή εκθέσει δέον νά άναφέρωνται τα ληφθέντα καί ποία έν προκειμένω τα έ- πιβαλλόμενα μέτρα διά την θεραπείαν των δημιουργηθει- σών άναγκών. Έν κστακλεϊδι ανεκοινώθη ωσαύτως υπό τοΰ κ. Νομάρ¬ χου Ηρακλείου δτι εζητήθη ιδιαιτέρως πίστωσις έκ 300.000 δραχμών διά την κατασκευήν νέου φράγματος τοϋ χωρίου Πλάτανος. Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ Δι" έγκυκλίου της πρός τάς Κοινότητας ή Νομαρχία Η¬ ρακλείου γνωρίζει δτι τα πι- στοποιητικά τα εκδιδόμενα ε¬ πί περιπτώσεων πρός καταπο¬ λέμησιν τής ζωοκλοπής καί ζωοκτονίας, πρός καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των ζώων καΐ διά μεταφοράν των ζώων είς έτερον τόπον, θά υποβάλλωνται συμφώνως τώ νομώ 533, είς πάγιον τέλος χαρτοσήμου μιδς δραχμής των πρός έκδοσιν τούτων αιτήσε¬ ων είς ουδέν τέλος ύποκειμέ- νων. ΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ Τό Πλημμελειοδικεΐον Ηρα¬ κλείου συνεδριάσαν προχθές έπέβαλεν είς τούς κάτωθι τάς κατωτέρω ποινάς: Έμμ. Τσα- ΐνην διά πλαστογραφίαν καί απάτην 2 1)2 μηνών φυλάκι¬ σιν, Έμμ. Φρ. Κακουλάκην καί Γεώργ. Ι. Τερζάκην επί κλοπή 2 1)2 μηνών φυλάκισιν καί 2 μηνών τοιαύτην διά την αυτήν αιτίαν είς τόν Κωνστ. Μ. Σηφάκην. Έπίσης έπέβα- λε πέντε μηνών φυλάκισιν, χρηματικόν πρόστιμον δρχ. 300 κσί 4μηνον έκτόπισιν είς Μήλον διά ζωοκλοπήν είς τόν Ί. Κανακουσάκην, ΙΟήμε- ρον φυλάκισιν επί ψευδορκία είς τόν Φίλιππον Κουκουριτά- κην, 3 μηνών φυλάκισιν μετά 200δράχμου προστίμου καί τρίμηνον έκτόπισιν διά λα- θρεμπόριον ναρκωτικών είς τόν Νικ. Μπιτζαράκην καί έ- πτάμηνον φυλάκισιν επί άπο- πλανήσει είς τόν Ιω. Καρα- κωνσταντάκην. Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Την 6ην προσεχούς μηνός θά λάβη χώραν είς τό Νομαρχι¬ ακόν κατάστημα έπαναληπτι- κή δημοπρασία διά την άνά- θεσιν είς εργολάβον τής εκ¬ τελέσεως των εργασιών διά ύδρευσιν τοΰ ραδιοτηλεγρα- φικοΰ σταθμοΰ Ηρακλείου. Έπίσης την 3 Δεκεμβριού θά επαναληφθή ή δημοπρασία έ- πισκευής των άποθηκών τοΰ ΤελωνεΙου. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΝΟΜΟΥ Δι' άναγκαστικοΰ νόμου τοθ ύπουργείου τής Δικαιοσύ νης άπλοποιεΐται ή διαδικασία επί πολιτικών ύποθέσεων καί τροποποιοΰνται αί διατάξεις τής διαδικασίας περΐ εκτελέ¬ σεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τή άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρ'ιων προιόντων είχον ώς ακολούθως: Σταφίύες. Σουλτανίναι α' β' δρ. Καραμττ. "Ελεμέδες Ταχχδς Μαύραι Υ α' β' γ' 22.50 23- 22.- 2050 21.50 13 50 12- 10.50 11.50 12 — 10- 8.50 Χαρουττια » 2.80 "Ελαια 5ο » 23.50 » κοινά » 22 50 Σάπωνες. Λευκοί α' ποιότητος δρ. 23.- • Β' 21.- Πράσινοι α' ποιότ. 21.50 β' » 19.- θΐνοι. "Αρχανών τό μίστοτ. 40. ρχ μ 4. Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6. ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ζυρίχη Παρίσιοι Λονδίνον / Νέα Ύόρκη 17ης Νοεμβριού 1937 -Αγορά Πώλησις 25.30- 3.68 546 109 00 25.5* 3.78 550 11Ο.ΟΟ "Αμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Βαρσοβία Άγορά Πώλησις 60.40 61.- 28.10 28.35 3.71 3.75 20.75 21.- ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ή Διοίκησις Χωροφυλακής Ηρακλείου φέρει είς γνώσιν των έν τή ένταΟΘα πόλει καΐ Νομώ Ηρακλείου, διαμενόν¬ των άλλοδαπών δτι, κατόπιν σχετικής διαταγής τοΰ Ύφυ- πουργείου Δημοσίας ασφαλεί¬ ας (Τμήμα Κινήσεως Άλλο¬ δαπών) θ' άντικατασταθώσιν άπαντα τα Δελτία παραμο- νής καί εργασίας των Άλλο¬ δαπών, τα λήγοντα την 31 Δεκεμβριού έ. έ'τους καί πα- ρακαλοΰνται οί ένδιαφερόμε- νοι νά προσέρχωνται είς τό Γραφείον τής Διοικήσεως ταύ της κομίζοντες άνά δύο φω- τογραφίας κατ' άτομον καί τα έγγραφα τ' αποδεικνύον¬ τα την ξένην των ίθαγένειαν. Ωσαύτως οί έκ των άλλοδα¬ πών ύποκείμενοι είς φορολο- γικάς ΰποχρεώσεις δέον δπως προσαγάγωσι τα δικαιολογητι κά τής έκπληρώσεως των φο- ρολογικών των υποχρεώσεων τής τρεχούσης Οίκονομικής χρήσεως. Ή αντικατάστασις των Δελτίων τούτων θ' άρξη- τε άπό τής 20ής τρέχοντος μη¬ νός Νοεμβριού καί θά λήξτι, την 31 Δεκεμβριού έ. έτους, τή αύτοπροσώπω προσελεύσει των ενδιαφερομένων. Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΩΝ Ή Νομαρχία Ηρακλείου δι' έγκυκλίου της πρός τούς Προέδρους των Κοινοτήτων τοθ νομοΰ ζητεί νά πληρο- φορηθή την δράσιν των έκ τοΰ νομοΰ άποίκων είς Αμε¬ ρικήν, είς την περιφέρειαν ενός εκάστου. Τα στοιχεϊα ταυτα θά ελθωσιν είς την δημοσιό- τητα διά τής Έλληνοαμερικα- νικής Επιθεωρήσεως. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΙΥΙΒΟΥΛΙΟΥ Διά χθές τό εσπέρας εΐχε κληθή είς συνεδρίασιν τό Δη¬ μοτικόν Συμβούλιον Ηρακλεί¬ ου. ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ Πρός τάς γεωργικάς Υπη¬ ρεσίας εκοινοποιήθη έγκύκλι- κλιος δι' ής καθίσταται γνω¬ στόν δτι κατά την έκδοσιν των υπό τής Έθν. Τραπέζης ζητουμένων βεβαιώσεων διά την άπ' εύθείας έξαγοράν παρ' αυτής ανταλλαξίμων έκ- τάσεων συμφώνως πρός τό άρθρον 1 παρ. 18 τής μεταξύ αυτής καί τοΰ δημοσίου συμ¬ βάσεως, θά λαμβάνεται ύπ' όψει διά τόν ύπολογισμόν τοϋ κλήρου δχι ή σύνθεσις τής οι¬ κογενείας τού άγοραστοΰ, άλ- λά αί τοπικαί συνθήκαι, Ενε¬ κα των οποίων ώρισμένη έ¬ κτασις μιάς περιφερείας ωρί¬ σθη ώς βιώσιμος κλήρος. ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΟΥΜΑΣ Δι' αποφάσεως τοΰ κ. ύφυ- παυργοθ των Οίκονομικών ηυ¬ ξήθη κατά δύο δραχμάς άνά χιλιόγραμμον άνύδρου οίνο- πνεύματος ή υπό τοϋ δημο¬ σίου παρεχομένη άμοιβή είς τούς παραγωγούς τοΰς παρα- δίδοντας στεμφυλόπνευμα (σούμαν) είς οίνοπνευματο- ποιεΐα β' κατηγορίας πρός ά- νακαθαρισμόν. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Προαχθείς είς πάρεδρον ε¬ τοποθετήθη παρά τώ ενταύθα πρωτοδικείω ό Ι. Χατζηανδρέ- ου. ΑΙΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙΛΟΗΔΙΝΟΥ ΡΠΜΗΣ ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΑΒΑΛΑΟΝΤΑΙ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΙΤΑ ΙΛ ΣΥΝΕΧΙΣ80ΣΙΗ Η ΙΤΑΛΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΗ; ΑΘΗΝΑΙ 17Νοεμβρίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Αονδίνου ότι αί συνομιλίαι μεταξυ των κυβερνήσεων Αονδίνου καί Ρώμης ανα- βάλλονται. Άφορμή είς την άναβολήν ταύτην φέ· ρεται ή μή εισέτι τελβιωτική έπίλυσις τού Ίσπανικοΰ. "Αμα ώς διακανονισθή καί ή τελευταία λεπτομέρεια έν σχέσει πρός τό ζήτημα τούτο, αί συνομιλίαι θά συνεχισθώσιν. Άνεπίσημοι πληροφορίαι φέρουν δυσαρεστημένους τούς Ίταλικους δι- πλωματικούς κύκλους έκ τής άναβο- λής ταύτης, την οποίαν Οεωρούν καιρο- σκοπικήν. Ο ΛΟΡΔΟΣ ΧΑΛΙΦΑΞ ΑΦΙΧΘΗ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Ραδιογραφήματα έκ Βερολίνου άναφέρουν ότι ό λόρδος Χάλιφαξ αφίκετο σήμερον έκεί. Την εσπέραν σήμερον ή τό πολύ έντός τής αύριον, ό Χάλιφαξ θά γίνη δεκτός υπό τού καγκελαρίου Χίτλερ. Έν τώ μετα- ξύ ό λόρδος Χάλιφαξ έσχεν μακράς συ- νομιλίας μετά τοΰ ύπουργοΰ των εξω¬ τερικών φόν Νόϋρατ καί άλλων Γερμα- νών επισήμων. ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤίΥΑίΡΑΟΥΤίΥΝΑΥΑΡΧίΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτού μ-ας).—Τηλεγραφούν έκ Αονδίνου ότι ή Λ. Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος έσχε φιλικήν συνομιλίαν μετά τού Βάνσιταρϊ, πρώτου λόρδου τοΰ Άγγλικού Ναυαρχείου. ΊΙ συνομιλία αυτή διήρκεσεν επί ώραν. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΙ ΤΩΝΒΑΑΚΑΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτού μας).— Νεωτέρα πληροφο- ρία έκ Αονδίνου άναφέρει ότι ό Βασι- λεύς τής Ελλάδος Γεώργιος παρέθεσε σήμερον πρόγευμα πρός τιμήν των έκεί πρεσβευτήν τής Βαλκανικής συνεννοήσε¬ ως. Κατά τό γεΰμα έπεκράτησεν άκρα έγκαρδιότης. ΔΕΝ ΕΞΗΚΡΙΒΩΘΗ Η ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΘΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 17Νοεμδρίου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ τοΰ έξωτερικού ότι ή έθνικότης τοΰ έ- πιτεθέντος εναντίον Άγγλικοΰ φορτη- γοΰ είς τα Ίσπανικά ϋοατα άεροπλά- νού δέν εξηκριβώθη. Έν πάση περιπτώσει τό Αγγλικόν ναυαρχεϊον συλλέγει στοιχεϊα δυνάμενα νά διαφωτίσωσι τα αΐτια καί τόν σκο¬ πόν τής έπιθέσεως τοΰ άεροπλάνου καί νά άποκαλύψωσι την έθνικότητά τού. Ο Σ ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ; ΑΘΗΝΑΙ 1 7Νοεμβρίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Είδήσεις είς Παρι¬ σίων φέρουν ώς πιθανήν την διέλευσιν τοΰ Ύπουργοΰ των Εξωτερικών τής Γαλλίας κ. Ντελμπός άπό όλας γενικώς τάς Βαλκανικάς πρωτευούσης μή έξαι- ρουμένης ουδέ τής 'Λγκύρας καί των Αθηνών. Όπωσδήποτε λεπτομέρειαι τοΰ ταξιδίου τοΰ Ντελμπός θά άνακοι- νωθώσιν αργότερον. ΕΗΙΤΒΒΑΝΑΤΟΤΗΣΠΡΙίΚΗηΐΣΣΗΣΙΙΑΙΚΙΛΙΑΣ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής Νομαρχίας τα δημοσία καταστήματα δέον νά υψώσωσι σή¬ μερον σημαίαν μεσίστιον είς εκδήλωσιν πέν- Θους επί τώ τραγικώ θανάτφ έξ άεροπορικοΰ δυστυχήματος τής πριγκηπίσσης Καικιλίας θυγατρός τής Α Β.Υ. τοθ πρίγκηπος Άνδρέ· ου, τοϋ σύζυγον καί των τέκνων αυτής.