95047

Αριθμός τεύχους

4718

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

19/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  , ..«ι
  ΣΙΝ
  ΕΝΗ;
  *»*·*»ς άν»!
  εν
  *> (τού ΐ».
  φηματα »
  ό λόρδο^
  Ικεί. Την
  έντός τής
  ίεκτος ιηό
  τω μΐΤϊ·
  ιακρχς αν¬
  τ ών έςω·
  αν Γιρμν
  ι,υ (τοθ «»·
  αφουν ι>
  |*αβιλιν;
  ,ιλί*ν >α«
  ►ρδου «»
  30ΠΛΑΝΟΥ
  Γ»υ Ιτ"
  .της τ'
  «ου
  έιηαίο λι'ρυι .'»
  εξάμηνος ·£
  μρή;
  ίτιιπία ί»ολ. 1Γ>
  ι £ό μηνός » Κ
  Τιμή
  κ<ιτά φύλλον Λοκχ 2 ΟΛΡΛ2ΧΕΥΗ 19 1937 ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΡΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *718 ΤΟ ΤΑΞΙ&ΙΟΝ ΧΑΛΙΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ 1ΙΕΟΗΗ ΠΡΟΙΑΗΜΑΤΑ Ή μετάβασις τοΰ λόρδου άντιπροέδρου τής Άγγλικής κυβερνήσεως Χάλιφαξ είς Βε- αί συνομιλίαι Γερμανών έ- λώ ρολΐνον καί τού μετά των πισήμων,άπασχολοΰνώς είναι φυσικόν κλλωστε, την στιγ¬ μήν αυτήν ολόκληρον τόν επί τοΰ κόσμον. Διότι, μολονότι έ- ! στον, οί τονισθή ότι ι ό λόρδος Χά Ι τό πρώτον, διατηροΰνται πάν λιφαξ δέν έχει ουδεμίαν τβτε άκέραιοι καί θά διατη- έπίσημον^ αποστολήν, άλλά | ροΰνται καί είς τό μέλλον τορθώση νά επιτύχη την ή- ρέμησιν διά μιάς παγκοσμί¬ ου συνδιασκέψεως πού θά λύ¬ ση ολα τα προβλήματα πού βασανίζουν σήμερον την άν- θρωπότητα. ΚαΙ έπειδή τό δεύτερον φαίνεται αδύνατον ί παρόντος τούλάχι- κίνδυνοι νά συμβή ά μβταβαίνει κατόπιν προσκλή σεως τοΰ Πρώσσου πρωθυ- πουργοΰ κ. Γκαΐριγκ διά νά επισκεφθή την κυνηγετικήν έκθεσιν τοΰ Βερολίνου ώς φί- λαθλος κυνηγός, είναι βέ¬ βαιον ότι τό ταξίδιον αΰτό α¬ ποτελεί την αρχήν μιάς νέας ρωμαλέας καί άποφασιστι- κής προσπαθείας τής Αγγλί¬ ας πρός άποσαφήνισιν τής διεθνοΰς καταστάσεως. Καί άπό τής απόψεως αυτής είναι έξ ολοκλήρου δικαιολογημέ- νη ή άγωνία μέ την οποίαν άναμένει ό κόσμος τα άποτε- λέσματα των ένεργειών τοΰ 'Αντιπροέδρου τής Άγγλι¬ κής κυβερνήσεως έν Βερολί¬ νω. Φυσικά, θά ήτο παρά¬ τολμον νά ομιλήση κανείς προκαταβολικώς διά τό ταξί- διον αΰτό καί νά προδικάση την γονιμότητα ή τό μάται- ον των συνομιλιών πού θά διεξαχθοΰν έν Βερολίνω, πο- λύ περισσότερον μάλιστα, έ- φόσον δέν ανεκοινώθη τίποτε τό σχετικόν μέ τα θέμ»;τα πού θά θιγοΰν. Όπωσδήπότε ομως, ειμπορεί κανείς χωρίς νά παριστά τόν έκ προθέσε ως άπαισιόδοξον, νά προμαν- τεύση άποτυχίαν των συνο¬ μιλιών. Διότι διά νά επέλθη πραγματική συνεννόησις προσέγγισις καί τής "Αγγλίας καί τής Γερμανίας θά πρέπει νά δεχθή ή "Αγγλία ή νά ε¬ πιστρέψη είς την Γερμανίαν τάς άποικίας της, η νά τής αφήση ελευθερίαν δράσεώς είς την Κεντρικήν Ευρώπην είς την Αύστρίαν καί την Τσεχοσλοβακίαν δηλαδή. Καί τό μέν πρώτον, είναι βεβαία δύσκολον νά τό δε¬ χθή ή "Αγγλία. Τό δέ δεύτε¬ ρον καί άν τό εδέχετο ή "Αγγλία δέν θά τό έδέχοντο ούτε ή Γαλλία, οΰτε ή Ρωσ¬ σία, οΰτε καί τα Κράτη τής Μικράς Άντάντ καΐ τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως οΰτε καί ή Πολωνία. τΑρα καί επί μιάς τοιαύτης βάσε¬ ι^ άποκλείεται Άγγλογερ- μανικη συνεργασία, διότι θά έπήρχετο αυτομάτως αναστά¬ τωσις είς την Ευρώπην μέ ά- ποτέλεσμα την έκρηξιν πυρ- καϊάς είς την καρδίαν της γηραιάς "Ηπείρου μας. Καί φυσικά, ή "Αγγλία δέν έπι- θυμεϊ νά δημιουργήση κατά¬ στασιν πού θά οδηγήση είς πόλεμον. Έξ άλλου, ή Γερ- μανία, συνδεδεμένη διά συμ¬ μαχίας τόσον μετά τής "Ιτα¬ λίας οσονΤκαΐ μετά τής Ία- πωνίας, θά είνε δύσκολον νά λύση τάς διαφοράς της μέ τήν' "Αγγλίαν κεχωρισμένως. Καί θά ζητήση ασφαλώς να λυθοΰν έκ παραλλήλου και αί διαφοραί τής Μ. Βρεττα¬ νίας καί μετά τής "Ιταλίας καΐ μετά τής Ίαπωνίας. Άλ¬ λά τοτε θά πρέπει νά διακα- νονισθοΰν καί τό Ίταλοαιθι- οπικόν καί τόΣινοϊαπωνικόν καί τό Ίσπανικόν καί τα προβλήματα πού δημιουρ- γοΰν τόν Άγγλοϊταλικόν άνταγωνισμόν είς την Με¬ σόγειον. Καί έν τοιαύτη πε¬ ριπτώσει, τα ζητήματα γενι- κεύονται καί εϊσερχόμεθα κατ' ανάγκην είς αυτόν τόν φαΰλον κύκλον των διεθνών περιπλοκών, οπου στροβιλί- ζεται σήμερον ό κόσμος καί από οπου δέν είμπορεί νά ε¬ ξέλθη παρά μόνον είτε εάν διαρρήξη τόν κλοιόν διά πό- λεμικής'έξόδου, είτε εάν κα· συνεχώς έπαυξανόμενοι. Τό ταξίδιον έπομένως τοΰ λόρδου Χάλιφαξ είς Βερολί¬ νον, καθ" ημάς τουλάχιστον, δέν πρόκειται νά αποδώση πλουσίους καρΐτοΰς, όπως έπί¬ σης δέν θεωρούμεν δικαιολο¬ γημένην καΐ την αισιοδοξίαν πού έκδηλώνουν τινές, υπο* στηρίζοντες ότι τό Ίσπανι¬ κόν θά λήξη συντόμως διά τής ταχείας καΐ όριστικής ε¬ πικρατήσεως τής μιάς παρα¬ τάξεως καΐ ότι τό Σινοΐαπω- νικόν θά τερματισθή έπίσης συντόμως μετά την επίτευξιν των πρώτων αντικειμενικήν σκοπών των Ίαπώνων. "Ανεξαρτήτως δέ τοΰ ότι είναι θλιβερόν νά ύπάρχουν άνθρωποι χαίροντες διότι τάχα άποφεύγεται ή γενί- λευσις τοΰ πολέμου χάρις είς την ταχείαν συντριβήν κ«ΐ τόν πλήρη έξανδραποδισμόν όλοκλήρων λαών, παρ' άλ- λων ίσχυροτέρων κρατών, η¬ μείς πιστεύομεν καί τούτο: ότι καί ,άν τερμκτισθοΰν αι πολεμικαι έπιχειρήσεις είς την Ισπανίαν καί την Κί- ναν,τό δράμα τής ανθρω¬ πότητος δέν θά τελειώση καΐ οί κίνδυνοι τού πολέμου δέν θά έκλείψουν. "Αντιθέτως μά¬ λιστα, θά γίνουν μεγαλύτε- ροι καΐ άπειλητικώτεροι. Δι- τι τό σινοΐαπωνικόν καΐ τό τών.,.εφορευτίκών επιτροπών πού ήθελαν νά μέ διευκολύνοον μέσα είς έκεΐνο τό άνθρωπομάζωμα. Άλλ' άς αφήσωμεν τάς άναμνή- σεις. Πραγματικότης είνε σήμε¬ ρον δτι είς τάς σχέσεις των δύο φύλων έπικρατεΐ έλαατικότης ήθί- κή, την οποίαν καί άνδρες καί γυ- ναΐκες εφρόντισαν νά άναγάγουν είς το επίπεδον μεταπολεμικάς... άρετής Ρίξετε μιά ματιά είς τούς δρόμους των Έλληνικών μεγαλου- πόλεων. θά άνακαλύψετε έκεΐ τούς χύπους τής Παριαινής «γκρι- ζέτας»—καΐ τί δέν μιμούμεθα ά¬ πό τούς τύπους καί τάς συνηθείας τοϋ εξωτερικόν! —ή όποία τρεχει πρός τούς άνδρας δπω; ή πεταλοθ- δα πρός τό φώ;...θά άνακαλύψετε έπίσης τόν άργόσχολον ό οποίος Ιχει δλην την δρεξιν άλλά καί 3- λην την ελευθερίαν νά έπωφελή- ται «θαυμασί(»ς» μερικών τέτοιων περιστάσεων. Διότι κατά τα; πε- ρισχάσεις αύτάς, την απλήν γκρι- ζέταν διαδέχονται καί έκπρόσωποι τοΰ ανώτερον κοινωνικοΰ κόσμου, οποίαι θέλουν νά διασκεδάσουν την άνίαν των καί μέ τούς Ιφη- μέρους έ'ρωτας των λεωφόρων. Ή περίπτωσις τοΰ μυθιστορή- ματος τοΰ Σταντάλ έπαναλαμβά- νεται εχσι είς πολλάς έκδόσεις: Καί κομψοί... καλόγηροι άκόμη, καταντα νά γίνωνται βουλεβαρδι- έροι καί νά δημιουργοΰν 'ύρονζ καί καταστάσεις πού δίδουν κά¬ ποιαν νομιμότητα είς τάς άνά τάς ρύμας καί τάς άγυιάς περιπετείας των νεαρών γυναικών. * * Δέν θέλομεν διόλου νά είρω- ίσπανικόν παρά μίαν άλ δέν άποτελοΰν απλήν δοκιμήν ΰ τοΰ μεγάλου δράματος τού νέου πολέμου, τού δράματος πού θά παιχθή αναποφεύκτως καΐ θά συγκλονίαη τόν κό¬ σμον καΐ θ' άλλάξη την μορ φήν τής γής, έφόσον αί φι- λοδοξίαι των ίσχυρών έμπο- δίζουν την συνεννόησιν των λαών. νν ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η Η ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ νευθώμεν την αγανάκτησιν τής συναδέλφου Τα κρούσματα αότά πρέπει νά πατάσσωνται καί άπό τάν χωροφύλακα καί άπό την Δικαιοσύνην γενικώτερον. Καί δι¬ ότι αντίκεινται εί; τάς άγνά; πα- ραδόσει; μιά; πόλεως άλλά καί διότι έκπορεύυνται άπό τόν έκτρα- χηλισμόν των ήθών ό οποίος πρέ¬ πει νά άνακοπή, έφ' δσον είνε άκόμη καιρός. Άλλως τε αί ά- νεπίληπτοι κυρίαι ήρχισαν νά χρησιμοποιοΰν δπως έγράφομεν πρό ημερών τό όμπρελλΐνο καί τόν... ναύσταθμον άκόμη τής του- αλέττα;, την τσάνταν των, εναντί¬ ον των Δόν Ζουάν, ή των σατύ- ρων, νέων καί μή. Έν τούτοις υποστηρίζομεν βτι οί τελευταίοι αύτοι εχουν τα έ- λαφρυντικά των. Ένεργοΰν επί τή βάσει μαθημάτων τα όποία έλαβον είτε είς κοσμικάς συγκεν- τρώσεις, είτε είς... κοινωνιολογι- κά; συζητήσει; είς τάς οποίας ου¬ δείς ετόλμησε νά βάλη τόν λίθον τοθ άναμαρτήτου... Άπεναντίας, δλοι, άκόμη ϊσως καί οί άναμάρ- τητοι, κατηνάλωσαν πολύ πνεΰμα υπέρ τή; κοινοκτημοσύνης των α¬ γαθών. Θέλω νά πώ 8τι ό περι- ορισμός των τοιούτων εϊδους έπι- θέσεων εί; όδού; ήλεκτροφωτί- στου; καί μή, είνε ζήτημα ευ¬ ρυτέρας κοινωνική; άγωγής. Καί τόν λόγον ίδώ έ'χει, δχι μόνον τό Κράτος καί ή έκπαίδευσις, άλ¬ λά καί αυτή αυτή ή κοινωνία. ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ Η ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Τό έρώτημα: πόΑεμος ή είρήνη; ΕΚΑΤΟΜΜΙΡΙΑ ΕΥΡΟΟΑΙΩΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ... Ή Μεσσαρά,ή πλουτοφόρος αυτή πεδιάς μέ την γόνιμον γήν καί τάς απαραμίλλους καλλονάς, υπέστη καί διά τρίτην ηδη φοράν έντός δε- καπενθημέρου, την σκληράν δοκιμασίαν τής όργής των στοιχείων τής φύσεως. Τρίτη πλημμύρα, έκάλυφε τα πάν- α, κατέστρεψε χωρία, πα- ρέσυρε καλλιεργείας καΐ β- λοκλήρωσε την συμφοράν πού είχον έξαπολύσει αί δύο προηγηθεΐσαι νεροπονταί. Ηδη είς τόν ανοικτόν κάμ¬ πον οπου ήνθει τό γέλιο τής χαράς πλανάται τής άπο- γνώσεως τό φάσμα. Καί οί Μεσσαρΐται πού μέχρι προ- χθές ήσαν προσηλωμένοι είς την γήν των καΐ είς τάς ποι¬ κίλας καλλιεργείας των, στρέφονται τώρα ίκέται πρός τόν ουρανόν καί ζήτοΰ ν εΰ- σπλαγχνίαν καί πρός την κυ¬ βέρνησιν άπό την οποίαν ά- ναμένουν μετά πεποιθήσεως ενίσχυσιν καί συνδρομήν. Πιστεύομεν δέ ότι είς την φωνήν των Μεσσαριτών καί είς τάς έπικλήσεις των θά έλθη άμέσως άρωγός καί στοργικός άντιλήπτωρ καί βοηθος ή σημερινή κυβέρνη¬ σις. Όπως ελπίζωμεν ότι θά υπάρξη καί εύσπλαγχνία καί παρά τω θεώ διά τόν ταλαί- πωρον αυτόν κόσμον. "Ηδη μάλιστα, οί τοπικοΐ έκπρό¬ σωποι τοΰ Κράτους, οί κ. κ. Ιππόλυτος καΐ Μάρκελλος έν συσκέψει των είς Χανιά, ε". την οποίαν έλαβε μέρος κα Τού κ. ΟΰΤνοτον ΤοώρτσιΑ. «Νεαρά κυρία διακεκριμένης οικογενείας, γράφει φίλη συνά- δελφος, έπανακάμπτουσα περί λύ- χνών αφάς είς τα ιδία άνευ συ- νοδοΰ υπέστη επίθεσιν». Ό επι¬ τεθείς ήτο καί αύτάς νεαρός. Έν πάση περιπτώσει σπουδαίον είνε, ότι είς την επαρχίαν καί δή την επαρχίαν τής συναδέλφου, τα κρούσματα αύτά ήσαν σπανιώτα- τα ή όλως διόλου άγνωστα. Σή¬ μερον άν δέν άφθονοΰν... έπιπολά- ζουν κατά τρόπον άνησυχητικόν. —Άλλά μήπως δέν εχουν καί αύτά τούς λόγους πού τα δικαι- ολογοΰν καί κάποτε-κάποτε τούς δίδουν άφεσιν άμαρτιών;.. Αύτό, είμαι βέβαιος. ότι θά ύ- πεστήριζεν ϊνας «πουριτανός» μέν —κατά την Αγγλικήν εκδοχήν τοΰ ήθικολόγου—λογικάς δέ. Καί δέν θά ήτο μακράν άπό τα πράγ- ματα. Οί περίφημοι «Ιφαψίαι» τοϋ Άθηναίου χρονογράφου υπήρξαν κατά τα μεταπολεμικά ετη, σχε- δόν συρμός κοινωνικάς. Είς τα θέ- ατρα, τα τράμ άκόμη καί τά...έ- κλογικά τμήματα ό συνωστισμός έ'παιζεν τόν ρόλο^ μεγάλου «γα- λεότου». Άλλά μόνον ό συνωστι¬ σμός, Οί τολμηροί καί οί θρασεϊς ύ ά άλί ά μ μηρ ετύγχανον κάποιας άσυλία» ρεούσης άπό βαθυτέρους κοινωνι¬ κοΰ; λόγους —Τί έτράβηξα έΊος ότου ψηφί- σω!. έλεγεν έν ημέραις εκλογών μία συμπολίτις, διακρινομένη διά την χάριν της. Έστριμώχθηκα καΐ τό φοβερώτερον άπό μέλη 2ον (τΓ.λευταϊον) Ή έκεχειρία, μακρά ή βρα- χεϊα, έ'χει τερματισθή άπό τί¬ νων έτών. Αΰτό πού γίνεται σήμερον είνε ό πόλεμος, Ε- νας πόλεμος χωρίς νά είνε έν δράσει τα κανόνια των μεγά- λων Δυνάμεων, £νας πόλεμος χωρΐς νά φονεύωνται ή νά τραυματίζωνται έκατομμύρια άνθρωπον. "Ενας πόλεμος ε¬ πάνω είς τό χαρτΐ, καΐ επί τοθ γεωγραφικοΰ χάρτου, άλλ' όπωσδήπότε πόλεμος. Ευρισκόμεθα είς μίαν κατά¬ στασιν πού, είς τάς μεγάλας γραμμάς, τα παλαιά συγκρο- τήματα καταπολεμοθνται άνα- μεταξύ των, δπως έκαμαν την ένδεκάτην ώραν τής ένδεκά- της ημέρας τοθ ένδεκάτου μη¬ νός τού 1918. Εϊκοσι περίπου έτη παρήλ- θον άπό τής άνακωχής τοϋ 1918. Τα χαρακώματα ίσοπεδώθη- σαν. Τό άροτρον χαράσσει τα αύλάκια τού άπό τής μιδς ά¬ κρας τοϋ δυτικοϋ μετώπου, είς την άλλην. Άλλ' αί μεγά¬ λαι δυνάμεις καί οί όπαδοί των είνε παρατεταγμέναί αί μέν κατά των δέ, καί υπό τα δπλα. «Υπό τα δπλα». Ουδέποτε ήσαν τόσον ώπλισμένσι. Ήμέ- ρα καΐ νύκτα τα σιδηρουργεΐα δουλεύουν, τα σφυριά κτυ¬ πούν, αί διαβολικαί μηχαναί τής καταστροφής έξαπολύον- ται καί πλήθος στρατευμάτων είς άσκήσεις. Ή πολιτική των κρατών είνε ή χρεωκοπία. Ή ένότης τοΰ χριστιανικοϋ κό- σμου είνε μιά κωμωδία. "Η μάλλον αυτή ή ίδέα τοϋ χρι- στιανισμοΰ άποκρούεται υπό μιάς νέας είδωλολατρείας. Τα μεγάλα έθνη τής εύρωπαίκής οικογενείας δέν θά ήμπορέ- σουν άκόμη νά κάμουν έκκλη¬ σιν τό εν πρός τό άλλο, συμ- φωνα μέ την Καινήν Διαθή¬ κην. Οί φρικτοί θεοί τοϋ πο¬ λέμου περασμένων έποχών περιφέρονται έκ νέου είς τα παρασκήνια. Ή διεθνής καλή πίστις, τό δημόσιον δίκαιον τής Εύπώπης, ή μεγαλειτέρα ευτυχία διά τούς περισσοτέ- ρους, τό ίδεώδες μιάς κολω¬ νίας γονΐμου, άνεξιθρήσκου, προοδευτικής καΐ είς τό έ'πα- κρον ποικίλης, ϋχουν έξαφανι- σθη. Δυναμικοί άρχηγοί πα¬ ρελαύνουν στή φόρα επάνω είς τίγρεις, τάς οποίας δέν τολμοθν νά δαμάσουν. Καΐ αί τίγρεις, όλοένα πεινοΰν περισσότερον. ♦ * * Καί έν τοσούτω: Τί θέλουν λοιπόν αύτά τα τριακόσια έ κατομμύρια Εύρωπαίων; Θε λουν την ειρήνην καΐ την ευη¬ μερίαν. Θέλουν νά ζοΰν έντα- τικώς. Θέλουν νά άκουμβή- σουν κατά γής μερικά άπό τα περιττά πού βαστάζουν βά ρη. Θά ήθελαν νά ζοΰν οί μέν παρά τούς δέ είς μίαν ά τμόσφαιραν φιλίας, παρέχον¬ τες οί μέν πρός τούς δέ υπη¬ ρεσίας διά τό άμοιβαΐον καί γενικόν καλόν. Διατί δέν μπο- ροΰν νά πραγματοποιήσουν τόν πόθον αυτόν τής καρδίας των; Δέν άξίζουν τόν κόπον νά έπιχειρήσουν δλοι την με¬ γάλην, την ύστάτην προσπά¬ θειαν είς την μεγαλειτέραν κλίμακα διά νά έμποδίσουν ώστε ή άνακωχή νά μεταμορ φωθή είς πόλεμον, διά νά συντελέσουν ώστε ή άνακωχή νά ωριμάση καί έξ αυτής νά δημιουργήσουν την πραγματι κήν ειρήνην, Διατί νά μή τό κάμουν, Ή κσταπληκτική ώθησις τής θε λήσεώς των θά ήταν άκατα μάχητος διά τούς ίθύνοντας καί τάς κυβερνήσεις των. Επ πλέον ύπάρχει ή έπιστήμη, πά ρέχουσα διά πρώτην φοράν είς ολόκληρον την μάζαν των κα τοΐκων τής Εύρώπης μίαν ζω ήν περισσότερον ευκολον, μί αν περισσότερον ευεργετικήν αμοιβήν των κόπων των, τρο φήν άφθονωτέραν, δίαιταν πό κιλωτέραν. χαγωγίας Περισσοτέρας ψυ καΐ διασκεδάσεις περισσοτέραν ασφάλειαν καί χαράν, Όλα αύτά δέν ΰπάρ- χουν μπροστά είς τα μάτιά μσς; Μία χειρονομία άποφα- σιστική, άπό δλους, θά μπο ροΰσε νά πλησιάσΓ), νά τα κα ταστήσΓΐ κτήμά μας, νά τα ά ναπτύξτ] είς τρόπον ώστε έποχή μας νά καταστή περίο δος ελευθερίας, νόμου, δικαιο σύνης καί είρήνης. Ούδέποτ ήταν περισσότερον βέβαιον δ τι ή άφθονία θά καθίστα ά κ. 1 κατήρτισαν προγραμμα περι¬ θάλψεως των πλημμυροπα θών καί εζήτησαν άπό την κυβέρνησιν την έπίσπευσιν τής χορηγήσεως των απαι¬ τουμένων πιστωσεων διά την θεραπείαν των άναγκών πού άνέκυψαν έκ των πλιιμ μύρων. Έκ παραλλήλου διε¬ τάχθη καΐ ό Νομομηχανικος κ. Καυγαλάκης παρά τοΰ ύ- πουργείου νά προβή είς την μελέτην καί την σύνταξιν πίνακος των έργων τα όποία κατεστράφησαν προκειμένου νά ληφθή μέριμνα διά την άμεσον έκ νέου κατασκευήν των. Δέν γεννάται λοιπόν άμ- φιβολία ότι τό έργον τής πε¬ ριθάλψεως των παθόντων καί τής άντιμετωπίσεως ολων έν γένει των ζητημάτων πού έ- δημιουργήθησαν συνεπεία των θεομηνιών θ' αρχίση καί θά συντελεσθή τό συντομώ- τερον, όπως έπίσης ύπάρχει ή βεβαιότης ότι επί τή εϋκαι- ρία θά μελετηθοΰν έν τώ συ¬ νόλω των όλα τα προβλήμα¬ τα έκ τής λύσεως των οποίων θά προέλθη ή πρόοδος καί ή εύημερία τής Μεσσαράς καί ή απαλλαγή της άπό κάθε κίνδυνον είς τό μέλλον. Δι¬ ότι πρέπει νά τονισθή επί τή εύκαιρία καί τό εξής: Αί βροχαί πού έπέφεραν αύτάς τάς άνυπολογίστους κατα¬ στροφάς είς την Μεσσαράν, ήσαν βεβαία άσυνήθους σφο¬ δρότητος καΐ διαρκείας.'Αλλ' αί πλημμυραι δέν θά εγίνον¬ το παρά ταύτα, εάν υπήρχον έργα άντιπλημμυρικά, εάν είχον κατασκευασθή τα πα- ραγωγικά έργα, σύμνωνα μέ την μελέτην πού είχεν έκ- πονήαει πρό έπταετίας ή έ- τκιρία Μπούντ. Άλλά τα έργα αύτά δέν έγιναν διότι τό κομματικόν κράτος των τελευταίων έτών, περί αλλα ασχολούμενον, έγκατέλειψβ καί τόν τόπον αυτόν, όπως καί ολόκληρον την χώραν είς την τύχιγν τ«ν κ«ΐ τ« Ι- λεος τού θεοΰ. Άλλά σήμερον είς την θέ¬ σιν τοΰ Κομματικοΰ Κρά¬ τους, ύπάρχει τό νέον κρά¬ τος τό οποίον θέτει αποφα¬ σιστικώς τάς βάσεις τής ά- ναδημιουργίας τής χώρας καΐ έπομένως είναι βέβαιον ότι ή δράσις τού θά εκδηλωθή καί είς ο,τι άφορά την προ¬ στασίαν καί την αναγέννη¬ σιν τής Μεσσαράς. Ή έγκληματικότης. Στατιστική τοϋ Ύπουργεί- ου Δικαιοσΰνης διαπιστώνει τελευταίως τόν περιορισμόν τής έγκληματικότητος. Τό φαι¬ νόμενον είνε παρήγορον. Καί τουτο διότι τελευταίως ή έγ¬ κληματικότης εΐχε φθάση είς σημείον τοιούτον ώστε νά λυ- πήται κανείς διά τό μέλλον τοϋ τόπου. Καΐ ιδία είς την κατηγορίαν των άδικημά- των έκείνων τα : όποία 6- πενόμευον τόν θεσμόν τής οί- κογενείας καΐ γενικώτερον τάς σχέσεις κράτους καΐ πολι- τών ώς καΐ την ασφάλειαν των πολιτών άπό πάσης έπι- βουλής καί έπιθέσεως,ίδίςΐ κα¬ τά των περιουσιών των. Τό δ- τι λοιπόν ή έγκληματικότης μειοΰται άποδεικνύει δτι έγι¬ νεν επί τέλους δυνατόν νά έμπνευσθή μεγαλΰτερος σεβα- σμός πρός τούς νόμους καί την έννοιαν τής Δικαιοσύνης βπως καί την αντίληψιν τής ταχείας έπιβολής τοΰ κολα- σμοϋ είς τοΰς έγκληματοΰν- τας. Κ. Γόντικας. Απέθανε καΐ εκηδεύθη προ- χθές είς Αθήνας μετά τής προσηκούσης έπιβλητικότητος ό Κ. Γόντικας άλλοτε υπουρ γός τής Παιδείας καί πρώτας, φθσνώτερον τόν πλούτον. Τί υπέροχον θά ήτο νά ξαναδοϋ με μίαν Ινδοξον Ευρώπην συμ φιλιωμένην μέ τόν εαυτόν της, ζώσαν έν είρήνη έντός των ό- ρίων της. ΟΥΊΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ Διοικητής τής Αγροτικάς Τρα¬ πέζης τής Ελλάδος. Ό με- ταστάς υπήρξε μία δντως φω- τεινή διάνοια μέ εύρεΐαν δρά¬ σιν καί θρησκευτικήν προσή- λωσιν είς τό καθήκον. Καί ώς ΰπουργός τήςΠαιδείας καί ώς πρώτος διοικητής τής Άγρο- τικής Τραπέζης, ανεδείχθη ά- ξιος χειριστής των άξιωμάτων τα όποΐα τοθ ένεπιστεύθη ή πολιτεία, καινοτομών δέ καΐ έργαζόμενσς αόκνως δσον καί άνιδιοτελώς κατέλιπε μέγα έργον. Ό θάνατός τού επρο¬ κάλεσε βαθείαν λύπην είς πάντας. Ό αγροτικάς δέ κό¬ σμος πού εγνώρισε περισσό¬ τερον την στοργήν καί τό εν¬ διαφέρον τοΰ Κ. Γόντικα, ώς πρώτου διοικητοΰ τής Άγρο- τραπέζης, αίσθάνεται ήδη βα¬ θείαν οδύνην διά την απώ¬ λειαν τού. Τό μέγαρον. Άπό προχθές ήρχισαν αί προκαταρκτικαί εργασίαι διά την ανέγερσιν των άνω όρόφων τοϋ Δημοτικοϋ μέγα- ρου των Άκτάρικων. Ελπίζο¬ μεν νά προχωρήσουν αί εργα¬ σίαι μέ γοργόν ρυθμόν ώστε ή αποπεράτωσις τοΰ μεγάρου, εύρισκομένου είς τό κεντρικώ¬ τερον σημείον τής πόλεως νά επιτευχθή τό συντομώτερον. "Οπως έπίσης ελπίζομεν δτι θά καταβληθή προσπαθεία νά έναρμονισθή τό παλαιόν σχέδιον τοθ κτιρίου είς τάς συγχρόνους άντιλήψεις καί τά- σεις τής άρχιτεκτονικής, ώστε καί άνετον νά είναι εσωτερι¬ κώς τό μέγαρον καί τάς άπαι τήσεις τής αίσθητικής νά τιλη· ροΐ εξωτερικώς.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  μουσικό ρωμάντζο: «Ντανιέλλα»
  Την Δευτέραν ό κολοσσός· -ΔΥΟ
  ΜΑΓΚΕΣ». ■
  ΜΐΝΩΑ. (ομιλών).— Σήμερον ό
  όπερετοεπιθεωρησιακός κολοσσός:
  'Γυμνές γυναΐκες*. Μέ την Ρού-
  μττη Κήλερ, Ντίκ Πάουελ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή διασημότερη
  φωνή τής Εύρώττης:
  ΜαρίαΤσεμπουτάρι |
  έφάμιλλη
  τής Μάρθας "Εγκερθ.
  %
  Ιβάν Πέτροβιτς
  Γεόργκ Αλεξάντερ
  Χάνς Γιούγκερμαν(
  ι
  Στό μουσικό ρω-|ι
  μάντζο.·
  Ε
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ό κινηματο-
  γραφικός κολοσ-
  σός:
  ) ι
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλέφ. 5—41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■ »■■■■■■■■■■■
  ■■■■
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣϊί =
  25δον
  ■ενειε—■■■-
  Ώς ύπασπιστής τού Λά Φα-
  γιέτ, εΐχε πολλές φορές εκτε¬
  λέση χρέη άξιωματικοϋ τής
  φρουράς στόν Κεραμεικό. Καί
  ή βασίλισσα, ή όποία εφέρετο
  μέ καλόβουλη έγκαρδιότητα
  πρός δλους τούς ύφισταμένους
  της, τού είχεν επανειλημμένας
  δείξη συμπάθεια καί καλωσύ¬
  νη. Πολλές φορές τού εΐχε μι-
  λήση σχεδόν μέ φιλία—καί ό
  βασιληδς έπίσης. 'Έτσι κατά
  βάθος, ό άξιωματικός αύτός
  δέν εΐχε παρά £να πόθο: νά
  σώση καί τούς δυό. Άλλά ή
  είρμσρμένη είχεν όρθωθή άό-
  ρατη καί άμείληκτη εναντίον
  των δύο καταδιωκομένων. Ή
  Εθνοσυνέλευσις έδωκε στόν
  Ρομέφ κ' έ'ναν σύντροφο, έ¬
  ναν πολύ φιλόδοξον καί φα
  νατικόν έπαναστάτη, τόν
  Μπαιγιόν.
  Μόλις ό Ρομέφ ευρήκε τα ϊ
  χνη των φυγάδων, έπροσπά-
  θησε μέ κάθε τρόπο νά έπι-
  βραδύνη την πορεία τού γιά
  νά τούς αφήση νά προχωρή-
  σουν, νά προσπεράσουν γιά
  καλά. Άλλά ό Μπαιγιόν, α¬
  μείλικτος έπιτηρητής, τόν έβα-
  σάνιζε διαρκώς: έμπρός! έμ-
  πρός! "Ωσπου τούς έπρόφθα
  σαν.
  Ντροπιασμένος λοιπόν καί
  φοβισμένος, παρουσιάσθηκεν
  ό Ρομέφ μπροστά στούς βασι¬
  λείς κρατώντσς τό μοιραΐο
  ψήφισμα τής εθνοσυνελεύσεως
  ποΰ διέτασσε νά συλληφθή ή
  βασιλική οίκογένεια. Ή Μα¬
  ρία— Άντουανέττα δέν μπό-
  ρεσε νά κρύψτι την έκπληξί
  της:
  —Πώς, κύριε, σεΐς! "Α! πό
  τέ δέν θά τό έπΐστευα!
  Σαστισμένος ό Ρομέφ έπρο
  σπάθησε νά δικαιολογηθή:
  —Στό Παρίσι σφάζονται,
  μεγαλειοτάτη..."1σως αυτή τή
  στιγμή οί γυναΐκές μας, τα
  παιδία μας νά υ.ή βρίσκωνται
  στή ζωή...Τό συμφέρον τού
  κράτους άπαιτεΐ νά γυρίοΓ)
  πίσω ό βασιλεύς.
  Ό Λενότρ δίνει μιά ζωντα-
  νή περιγραφή τής συγκινήσε-
  ως ποΰ επροκάλεσε στό Πα¬
  ρίσι ή είδησις τής φυγής των
  βασιλέων. Ό «λαός» είσέβα-
  λε στό παλάτι τού Κεραμει
  κου. ώρμησε μέσα στά βασι
  λικά διαμερίσματα, άκόμη καί
  στόν κοιτώνα τής βασιλίσσης.
  Τα έρμάρια άνοίχθηκαν, τα
  στρώματα έκουρελιάσθηκαν.
  Ό κόσμος ένόμιζε πώς έκεΐ
  μέσα ήσαν κρυμμένα ψοβερά
  μυστικά. Μιά μανάβισσα έκυ-
  λιόταν επάνω στό κρεββάτι
  τής βασιλίσσης. "*Ήταν ή έπο-
  χή των κερασιών' καί ή κυρά
  έψώναζε μέ δλη τή δύναμι των
  πνευμόνων της;
  (συνεχίζεται)
  Π. Παπαδόπουλος
  ; Πτυχιοΰχος τής ίατρικής
  Όδοντίατρβς
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  παρά τόν "Άγιον Μηνάν καθ'
  έκαστην:
  9 12 καί 4-7
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθεις επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τοΰς πάσχοντος είς τό "Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ■■■■■■■ι
  Τηλέφωνον 6—63 =
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ίι.
  Τό 6ι6λιοχαρτοπωλεΐον
  Ιωάννου Γ. Καμαράτου
  Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνία
  Άραστα—Πλατειδς Στράτας—καί έναντι καταστη-
  μάτων Παν. Πρατικάκη.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■Ι
  Ή στήλη τού ώραιόκοομου.
  Ύπάρχουν εύτυχισμένα άνδρόγυνα.
  "Ελαβα επιστολήν νεορδς μου
  άναγνωστρίας, είς την όποιαν ό-
  μολογεΐ δτι βλέπει τόσα δυστυ-
  χισμένα άνδρόγυνα γύρω της πού
  την κάνουν νά φοβήται νά ύτΐαν
  δρευθή.
  Είς την νεαράν αύτην άναγνώ-
  στρια άπαντω: Βασισθήτε στάς έ-
  ξαιρέσεις μόνον, άγαπητή μου.
  Έξ άλλου, είνε κανείς βέβαιος
  δτι είνε τόσο σπάνια τα καλά
  άνδρόγυνα;
  Άναμφιβόλως άκοΰμε νά όμι-
  λοθν πολύ γιά άνάρμοστα, δυσα-
  νάλογα καί δυστυχισμένα άνδρό¬
  γυνα, άλλά σκεφθήτε έπίσης δτι
  οί εϋτυχισμένοι άνθρωποι δέν έ-
  χοιον ιστορίαν.
  "Οσον ολιγώτερον όμιλοΰν γι'
  αΰτά, τόσο περισσότερα εύτυχι¬
  σμένα άνδρόγυνα ύπάρχουν.
  Κυττάξετε καλυτέρα γύρω σας
  Εΐμαι βεβαία δτι θ' άντιληφθήτε
  μεταξύ άνδρογύνων τα ότΐοΐα ο(3-
  τε είχατε ποτέ σκεφθή, διότι ζοθν
  κάτιοτε άπομονωμένα—ή ευτυχία
  είνε πάντοτε έγωΐστρια, άρκεϊται
  μό«ον είς τόν εαυτόν της— πολύ
  καλά άνδρόγυνα.
  Αύτά πρέπει νά σκέπτεσθε δ-
  ταν άντικρύζετε τό σοβαρό ζήτη-
  μα τού γάμοα
  θά προσθέσω δτι ή ευτυχία ε¬
  νός ζεϋγους έξαρτάται κατά πο¬
  λύ περισσότερον άπό τήνγυναΐκα.
  "Εάν είσθε απολύτως άτΐοφΊσι-
  σμένη νά Ίδούσετε μία έστία εύ-
  τυχισμένη χωρίς άλλο θά τό κα-
  τορθώσετε. Ή μεγαλυτέρα δυστυ-
  χία είνε- δτι πολλοί άνθρωποι
  , πανδρεύονται μέ την ίσχυρογνω-
  I
  μοσύνη δτι θδναι έκεϊνοι πού θά
  έπιβληθοΰν, πού δέν θά κάνουν
  ϋποχωρήσεις. Είς την πρώτη πα-
  ρεξήγησι έτιειδή κανε'ις έκ των
  δύο δέν κάμτττεται έπέρχεται άνα-
  ηόφευκτα ή ρήξις. Εξαιρέσει ώοι-
  σμένων άνθρώπων οί όποϊοι είνε
  «ττροικισμένοι» μέ άθεράπευτα έ-
  λαττώματα— ύπερβολικά όξύθυ-
  μοι, τεμπέληδες κλπ — σχεδόν δ-
  λοι οί άνδρες ύποχωροϋν γενικώς
  είς την γλυκειά γυναικεία έπιρ-
  ρ°ή·
  Καί συνεπώς άπό την γυναικα
  καί μόνον—έκτός έπαναλαμβανω
  σπανίων έξαιρέσεων— έξαρτδται
  ή άρμονική συμβίωσις δύο ύΐτάρ-
  ξεων. ."αί εις την γυναϊκα κυρίως
  καϊ τόν χαρακτήρα της βασίζεται
  ή συζυγική άρμονία.
  ή Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καΐ τους αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.31.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Πρώτη λέξις γνωστής μάρ-
  κας γραμμοφώνων.— Αρχαίον οί-
  κοδόμημα επί τής Άκροπόλεως
  των Αθηνών.
  2) Πρόθεσις.— Κόρη τοΰ Διός.
  —Είδος πετρώματος πορώοους.
  Ά)' Υλικόν έπιστρώσεως όδών.
  —Άναφορική άντωνυμία.—Εΐδος
  ποιήσεως (πληθ).
  4) Δημώδης όνομασία πολυτί¬
  μου μεΐάλλου.—Τό τέλος κάθε
  προσευχής.
  5) "Αγαλμα κόρης χρησιμεΰον
  ώς κίων.
  (!) Άρθρον.— Νότα μουσικής.
  —ΑΕσθητήριον.—Νότα [ίυζαντινής
  μουσικής.
  7) Κάτοικος άρχαίας έλλην^κής
  χώρας.—Νότα μουσικής.
  Χ) Άναφορική άντωνυμία.—Έ-
  πίρρημα χρονικόν.—Μόριον άντι-
  Οετικόν. —Σύνοεσμος.
  !)) Λέγεται διά ταινίαν κινημα-
  ί
  10) Νήσος τής πρώτης έξορίας
  τοϋ Ναπαλέοντος.—Φυτόν ύδροχα-
  ρές.
  11) Πλησιάζω.— Απαραίτητον
  διά ταχείαν γραφήν.
  12) Περίφημος άριστοκρατική
  σχολή έν Αγγλία. Ή πρώτη
  μορφή παντός όντος.—Τμήματα
  ίππικοΰ.
  1.'5) —Κόσμημα αρχαίον καϊ
  ποταμός τής Μ. Άσίας.—Τοΰ αδ-
  τοΰ μεγέθου;.
  ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ
  1) Μικρόν έπίμηκες κενόν.—
  Πρωτότοκος υιός τοΰ Νώε.
  2) Άρχαϊος λαός τής Άμερι
  κης —Ηεά τής αύγής.—Έπίρρη-
  μα χρονικόν.
  'Λ) Τρόπος εκφράσεως είς τδν
  λόγον ή είς την τέχνην (ξεν.)—
  Πυροβόλα μέ βραχύν σωλήνα βάλ-
  λοντα άπό μεγάλας άποστάσεις.—
  4) Χώρα τής Δ. Άσίας.—Τό
  βήμα των έκκλησιων (αΐτιατ.).
  5) Μυθολογική αίς θηλάσασα
  τόν Δία έν Κρήτη.
  (ι) Αίγυπτιακή θεότης. — Σύνδε-
  σμος.—λήσος(γαλ,). —"Ονομα γυ¬
  ναικείον (γαλ.).
  7) Μονάδες χρόνου. —Βορράς
  (γ*λ.).
  8) Πτηνόν οίκόσιτον καί ύδρ>
  χαρές. — Μέτρον επιφανείας. —
  Τρωκτικδν (αίτ.).—'Όχι (γαλ.).
  ί·) Ό μή συμμορφούμενος.
  10) Έξάρτημα στολής βαθμο-
  φόρων στρατοϋ κλπ. — Αΐσθητή-
  ριον.
  11) Χρώμα χαρακτηρίζον ωρι¬
  σμένας θεραπευτικάς άκτΐνας.—
  Ό,τι άπαγορεύεται συνήθως στά
  κορίτσια.
  12)· Πόλις καί λιμήν Δ. Άλγε-
  ρίας.—Χλόη (άρχ.). -Προϊόν τής
  θαλάσσης.
  Κ!) Πόλις τής Γαλλία; επί τής
  Μεσογείου (γαλ). — Φυσικόν φαι¬
  νόμενον μή έρμηνευθέν εισέτι ε¬
  παρκώς υπό τής έπιστήμης.
  Φ. Π.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΑΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α^
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■■■■■■■■■Β
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοΰ Έξωτερικου.
  Ταμιευτηριον καταθεσεις έν όψει
  και επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  'Εκτέλεσι; ,πάσης ^φύσεως τραπβζιτικης εργασίας υπο
  συμφέροντας δρους.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■
  ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ
  Ο γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  1 [ΠΙΙΙΙ
  II!
  ΜΙΙ
  Η ζωη τής
  [ον αϋτοκρατείρας.
  '() Φραγκϊσκος Ιωσήφ τό μα-
  θαίνει. Τής γράφει. Την έξορκί-
  ζε; νά μή ύποβάλλεται στήν ίπ-
  πασίαν, σέ τέτοια ύπερκόπωσιν.
  «Αύτό πού κάνεις είνε τρελλα!
  Ύποσχί^ο^ μου πώς οέν θά τό
  ξανακάμης! Ύπονομεύεις την ύ-
  γεία σου!» τής γραφείς την πα-
  ραμονή τοΰ Σολφερΐνα, χωρίς νά
  προβή εις τόν παραμικράν υπαι¬
  νιγμόν γιά την μεγάλη, την άπο-
  φασιστική πού μάχη επίκειται.«θά
  πάθη; ύπερκόπωσιν — τής γρά¬
  φει. "Εχεις άδυνατίση...»
  Μετά δύο ημέρας τής άναγγέλ-
  λει ό ΐοιος ό αύτοκράτωρ την
  θλιβεράν αγγελίαν τής . ηττης.
  «Έτσι εΰρέθηκα στήν ανάγκην
  νά οώσω την διαταγήν τής ύπο-
  χωρήσεως... "Υπό φοβεράν κα-
  ταιγϊδα κατηυθύνθην ίφιππος πρός
  τό Βαλέρζιο κι' άπό Ικεΐ είς Βιλ-
  λαφράνκα. Έκεό πέρασα μία φο-
  ,ΐερή βραδυά, γιατί βρέθηκα είς
  ενα χάος. Σέ κάθε γωνία ήσαν
  τραυματίαι, πρόσφυγες, άμάξια,
  άλογα... Αυτή είνε ή θλφερά
  ίστορία μιας γοξ,ζρί; ημέρας,
  κατά την διάρκειαν τής οποίας
  κατεβάλαμεν μεγάλας προσπαθεί¬
  ας. Δυστυχώ; δμως ή τύχη δέν
  μά; έμειδίασε. Μέσα σέ μιά ή-
  μέρα ή πεΐρά μου ηύξησεν δσον
  δέν θά· ηϋξανεν ουτε μέσα είς
  πολλά ετη. Ήταν πεπρωμένον νά
  μάθω τί αίσθάνεται ήττημένος
  στρατηγός... θά μείνοί έδώ, εως
  δτβυ δ στρατός ευρεθή πίσω άπά
  τόν "Ετς, καί εως ότου ληφθούν
  ϊλα τα άπαραίτητα γιά τό μέλ-
  λον μέτρα. "Υστερα θά πεταχθώ
  είς την Βιέννην 3που μέ περι-
  μένουν πολλά καθήκοντα. Ή μό-
  νη μου παρηγορία, ή μόνη άκτίς
  φωτός είνε τώρα γιά μενά νά
  εύρεθώ κοντά σου, άγγελέ μου.
  Τί χαρά αϊσθάνομαι γΓ αύτό,
  δέν μπηρζΐς νά φαντασθής. Ό
  πιστός σου Φραγκϊσκος...»
  Φοβούμενος «μήπως ουράνιος
  άγγελός τού ή Σίσσι, πάρη τα
  πράγματα πολύ στά τραγικά», ό
  Φραγκϊσκος Ιωσήφ προκαταβολι-
  κώς τής συνιστά: «Κύτταξε νά
  μην αφήσης καί σέ κυριεύση ή
  άπελπισία. Έχε, 2πως έγώ πε¬
  ποίθησιν είς τόν θεόν ποΰ 5λα θά
  τα κατατείνη κατ' ευχήν. Μας
  τιμωρεΐ σκληρώς καί ασφαλώς
  ευρισκόμεθα άκόμη είς την αρχήν
  των δεινών, άλλ' οφείλομεν νά
  ϋποστώμεν την δοκιμασίαν άγογ-
  γύστως, καί νά πράξωμεν μέχρι
  τέλους τό καθήκον μας».
  Έ ήττα ίΐχε τόν αντίκτυπόν
  της καί είς την Ουγγαρίαν, όπου
  ένθαρρύνονται. τα έπαναστατικά
  στοιχεΐα. Ή αύτοκράτειρα Έ-
  λισάβετ πού ώργάνωσεν είς τό
  Λάξενμπουγκ Ίί% νοζοχομζϊον γιά
  τούς τραυματίας τοϋ πολέμου καί
  περνα έκεΐ τίς περισσότερες ώ-
  ρες τής ήμέροβς της, ιιαθαίνει δ-
  λα αύτά.
  (συνεχίζεται)
  αεια ■■■■■■ ■■■■■■πει π
  ΚΟΙΠΩΜΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφίκετο έξ Αθηνών
  ό 'Επιθεωρητής της Άγροτικής
  Τραπέζης κ. Πάνος Κοκκερης.
  —Αφιχθη χθές ό έν Πειραιεί
  σταψιδεξαγωγεύς κ. Νΐκος Κων-
  σταντινίδης.
  —Επανήλθεν έξ Αθηνών ό κ.
  Εύαγ. Μαρτάκης τής άντιηροσω-
  πείας Παπαστρατος. _
  — Επανήλθεν έξ Αθηνών ό μη¬
  χανικάς κ. Γεώργιος Βο'ιλας
  ΓΑΜΟΙ.—Έν μέσω έκλεκτοΰ κύ-
  κλου προσκεκλημένων ετέλεσαν
  τούς γάμους των είς Κρουσώνα ή
  δνίς Μαρία Ζωζωνάκη καί ό κ.
  Μιχαήλ Σταματάκης
  Παράνυαφος παρέστη ή κ. Αθη¬
  νά Γ. Φουντουλάκη, άν)ρχου έν ά.
  Συγχαρητήρια.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Ό κ. ΠαντΓλης
  Λ Μαράκης άνεδέζατο είς "Αγιον
  Ιωάννην Σταλίδος τό θυγάτριον
  τοΰ κ. Γεωργίου Κριτσωτάκη ονο¬
  μάσας αύτό Γεωργίαν.
  Ευχόμεθα νά τοίς ζήση
  ~
  [ΑΒΕΔΙΣ!
  ■ ■
  ■ ■
  ■ Νέαι παραλαβαί. ■
  2 Νέα ύφάσματα. ϊ
  5 Νέοι μοδέρνοι χρωμα- ■
  ■ τισμοί. ■
  2 ΑΙ τιμαί μας είνε αί Β
  11 καλύτεραι. ■
  ■ ■
  {αβεδισι αν[
  ■ Όδός 'Αγίου Νηνά. ■
  Πωλεϊται είς Μοίραις Μεσσα¬
  ράς καί είς κεντρικήν θέσιν οί-
  κία νεόκτιστος αποτελούμενη έκ
  τριών δοψατίων μέ δλα τα κομ-
  φόρ. Πληροφορίαι παρά τω κ.
  Ι. Ντελιδάκη Πόμπτ)α.
  Γύρω στήν πόλι.
  Ό καθαρός ούρανός έθόμιζε
  ττροχθές τό βράδυ νύκτα Άιτρι-
  λιάτικη.
  —Χθές, πάντως την πρωΐαν πα¬
  ρουσιάσθη πάλιν μέ σθννεφα καί
  σημεία νέας βροχής.
  —ΟΊ καιροσκόποι τού καφενπ-
  ου τα έ'χασαν... Δέν ήζρραν τί νά
  προβλέψουν.
  —Πέντε γνώμες έ'χει έφ_έτος τό
  φθινόπωρον έκαμαν νά ποΰν Καί
  πέντε γνώμες έντός μιδς καί μό
  νης ημέρας ή τό πολύ έντός ε'ικο-
  σιτετραώρου!
  —Δικαιοτάτη ή πρόθεσις δπως
  έλθουν είς δημοσιότητα αί άγαθο-
  εργοί πράζεις των άποδήμων τής
  Άμερικής
  —Διότι αί πράξεις αδται καί
  πολλαί εΐιαι καί άξιαι πάσης έ-
  ξάρσεως.
  —"Ενδέχεται μάλιστα διά τού
  τρόπου τούτου νά τονώθη ό ζήλος
  των έν τω νέω κόσμω συμπατριω-
  των πρός συνέχισιν των εύγενών
  χειρονομιών των.
  —Οί < ντόττιες» παλαμίδες—διό¬ τι υπάρχουν ώς γνωστόν καί οί ξενικές — παρουσιάσθησαν χθές καί ττροχθές έν ζηλευτή τω δντι άφθονία είς την άγοοάν μας. —Μέ' τριάντα καί δεκαπέντε δραχμές ό φτωχόσκοσμος έζησφά- λιζ«= ν ενα καλόν γεθμα. —Έξ οδ καί ή παρατηρηθείσης συρροή είς τα ίχθυοπωλεϊα καί δπου γενικώς έπωλοΰντο παλα¬ μίδες. —Τα ύπαίθρια κέντρα διέρχον- ται τάς τελευταίας ημέρας των. —Τό ψΰχος αύξάνεται δσον πα- ρέρχονται αί ημέραι καί ό κλει- στός χώρος έττιβάλλεται πλέον καί διά λόγους στοιχειώδους φρο¬ νήσεως. —ΤοΟ λοιπού αί κοσμοσυγκεν- τρώσεις είς τό ύπαιθρον θά ση- μειώνωνται μόνον είς τΐερίπτωσιν απλέτου λιακάδας καί κάθε άλ- λο παρά τάς εσπερινάς ώρας. —Τό τραγικον άεροπορικόν δυ- στυχημα θΰμα τοΰ όποίου υπήρ¬ ξεν Έλληνίς τιριγκήπισσα έσχολι- άσθη χθές παρά των συμπολιτών. —Ιδιαιτέρως έτονίζετο ή τρα- γικότης τού λόγω τοΰ διι μετά τής πριγκηπίσσης έκάησαν τα τέ¬ κνα καί ό σύζυγός της. —Έν επιλόγω δέ ετίθετο καί ■">
  άσφάλεια τοϋ άεροπλάνου ή ό¬
  ποία τελευταίως καί λόγω των ά-
  θρόων σχετικώς δυστυχημάτων
  ήρχισε νά ύπερβαίνΓ), ώς έλεγον
  μερικοί, τό ποσοστόν τής συγκρί-
  σεως έν σχέσει μέ τα λοιπά συγ-
  κοινωνιακά μέσα.
  —Τό εν μετά τό άλλο τα σω-
  ματεΐα Ηρακλείου άνταποκρί-
  νονται είς την κοινήν εθνικήν υπο¬
  χρέωσιν περί ε'ισφορας υπέρ τής
  Έθνικής Άεροπορίας.
  —Διακρινόμενα μάλιστα κα'ι διά
  τό γενναΐον των εισφορών αυτών
  έν συγκρίσει μέ τα γλ'ισχρα οΐκο-
  νομικά των μέσα.
  —Αί εύχαριστίαι πρός αύτοϋς
  τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ, αί τόσ ,ν
  θερμαί καί χαρακτηριστικαί, ϊχουν
  ίνα επί ττλέον λόγον δικαίου.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη ανεμένε¬
  το χθές «πιέννα» έξ άφτρμής τής
  «Ντανιέλλα> τοΰ εξαιρετικόν μου-
  σικοΰ φίλμ πού έπροβάλλετο.
  —Τό φίλμ αύτό θα οημειώστ) α¬
  σφαλώς μέχρι τής Κυριακής επι¬
  τυχίαν ανάλογον πρός την αξίαν
  τού.
  έ Ρίπορτερ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον με¬
  τά χωριστής είσόδ^υ, ε£; την ο¬
  δόν Σμύρνης. Πληροφορίαι π%ρ'
  ήμϊν.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό σήμερον
  ή δίδεται πρός εκμετάλλευσιν λα-
  χανόκηπος δέκα στρεμμάτιον Ι;
  Κατσαμπά μετά οικίας διά τόν
  κηπουρόν, πλήρους άρδευπκή;
  εγκαταστάσεως καί όρνιθοτροφεί-
  ου. Πληροφορίαι παρά τώ στρ%-
  τηγώ κ. Γ. Κατεχάκη.
  Σόηωΐ/ Ώρωμοακός
  ■^αχ»
  ΌΜπουδέ/Ιηζ,Ι-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΡΙί
  ν)
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  156βν
  Β'.
  Ένθα όύβ οτίχοι τβΰ διαββλου ϊαω;.
  Πρΐν ή προχωρήσωμε,ν, συμφίρει νά διηγηθώμεν
  παράδοξόν τι, συμβάν περί την αύτην εκείνην επο¬
  χήν είς Μορφερμείλιον, καί συμπίπτον πρός τινάς
  των είκασιών τής έξουσίας
  Είς τό Μορφερμείλιον ύπάρχει τις δεισιδαιμονία
  αρχαιοτάτη, άξιοπερίεργος δέ μάλιστα καί πολύτι-
  μος, καθ* ότι δεισιδαιμονία έν τοίς πςριχώροις των
  Παρισίων είνε ώς ή άλόη έν Σιβηρία.
  Ή δεισιδαιμονία τοΰ Μορφερμειλίου είνε ή ε¬
  ξής:
  Νομίζουσιν ότι πρό άμνημονεύτων χρόνων ό δι-
  άβολος εξέλεξε τό δάσος των, Ίνα κρύψη τούς θη-
  σαυρούς τού έκεΐ. Άκούεις τα γραιδια δισβεβαι-
  οθντα δτι έκεΐ κοντά στό σουρούπωμα, είς τα πα-
  ράμερα τοΰ δάσους, οχι σπσνίως έτυχε νά ϊδωσιν
  ένα μαθρον άνθρωπον, ώσάν άμαξάν, ή' ώσάν ξυ·
  λοσχίστην, μέ ξύλινα πέδιλα καί δύο μεγάλα κέρα-
  τα είς την κεφαλήν, έξ ών καί διακρίνεται. Ό άν-
  θρωπος ούτος ουνήθως καταγίνεται νά σκάπτη, λάκ¬
  κον είς την γήν. Κατά τρείς δέ διαφόρους τρό-
  πους ευρίσκεις τόν δαίμονά σου, άν συμβή νά τόν
  απάντησις.
  Πρώτον άν τόν πλησιάσης καί τοθ ομιλήσας,
  βλέπεις δτι αύτός ό άνθρωπος'ε'ίνε απλούς χωρικός,
  καί δτι σ" εφάνη ώς μαΰρος, έπειδή είναι βράδυ'
  δτι ουδένα σκάπτει λάκκον είς την γήν, άλλά μό¬
  νον κόπτει χόρτον διά τάς άγελάδας τού, καί δτι
  τα παριστάμενα ώς κέρατα ήτον έ'ν απλούστατον
  δίκρανον, έξ έκείνων δι" ών λικνίζεται τό οχυρόν
  καθώς δμως τό κράτει είς τόν ώμόν τού, σχηματί-
  ζει έν τή σκιδ τής εσπέρας ώσάν δύο μεγάλα κέ¬
  ρατα. Μετά την τοιαύτην αύτοϋ εμφάνισιν, έπιστρέ-
  φεις είς την οικίαν σου, άρρωστεΐς καί άποθνήσκεις
  έντός τής εβδομάδος.
  Ό δεύτερος τρόπος είναι άν, δταν τόν ιδής, στα-
  θής καί περιμένης έ'ως νά σκάψη τόν λάκκον είς
  την γήν, νά τόν σκεπάση, πάλιν καί νά φύγη, έπειτα
  δέ τρέξης πάραυτα είς τόν λάκκον, τόν άνοίξης
  καί πάρης τόν «θησαυρόν», τόν οποίον βεβαία έχει
  χώσει έκεΐ μέσα ό μαΰρος σνθρωπος, άποθνήσκεις
  έντός μηνός. Τέλος ό τρίτος τρόπος είνε, άν δέν
  ομιλήσας, άν δέν είπής τίποτε είς τόν μαύρον άν¬
  θρωπον, άν δέν τόν παρατηρήσης καθόλου, άλλά
  φύγΓΐς, δσον τάχιστα είμπορής, τότε άποθνήσκεις έν¬
  τός τοΰ έτους.
  Έπειδή καί οί τρείς ούτοι τρόποι έχουν τό κα¬
  κόν των, ό δεύτερος, ώς πσρέχων τουλάχιστον καί
  τίνα ώφελήματα, μάλιστα δέ την απόκτησιν ενός
  θησαυροΰ, είνε ό γενικώτερον παραδεδεγμένος Βε¬
  βαιούται λοιπόν, δτι πολλάκις σνθρωποι τολμηρο'ι
  ύπήγαν καί έξέσκαψαν τοΰς λάκκους τοΰ μαύρου
  άνθρωπον, καί έπειράθησαν νά κλέψωσι τοΰ διαβό-
  λου τό κτήμα άλλ' ώς ψαίνεται, μετρίως ώψελή-
  θησαν, εάν τουλάχιστον πιστεύσωμεν την παράδο¬
  σιν, καί ιδίως τοΰς δύο αίνιγματώδεις μιξοβαρβά-
  ρους λατινικοΰς στίχους, ούς έγραψεν επί τοΰ προ-
  κειμένου μοναχός τις Νορμαν/δός, γόης κατά τι,
  Τρύφων καλούμενος. Ό Τρύφων ούτος ετάφη είς
  τό μοναστήριον τοΰ Άγίου Γεωργίου τοΰ Βοχερ-
  βιλλά, πλησίον τής πόλεως Ρουενης, καί επάνω
  είς τό μνήμά τού γεννώνται καρκίνοι είς μεγάλον
  πλήθος.
  (συνεχ(ζεται)
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥ ΓΗΡ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Μετώκησεν είς την επί τής όδοθ 25 Αύγοό-
  στου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανά παραπλεύ¬
  ρως Λέσχης Έπιστημόνων.
  Δέχεται ώς πάντοτε έν τή Πολυκλικη Ηρα¬
  κλείου.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Ατιό δλα δι* δλους.
  ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΣΤΕΡ...
  Β'
  Ελαχίστη "οσότγ,ς τής θυσίας
  αυτής πού κατωρθώθη νά παρα-
  χθή εις κατάστασιν κρυσταλλώ-
  δη, άρκεϊ διά νά μολυνη 'ένα εύ-'
  αίσθητον οργανισμόν. Έπειδή δέ
  ή άρρώστεια ημπορεί νά μεταδο-
  θή έπ' άπειρον άπό ενα προσβαλ-
  λόμενον φυτόν είς §ν« ύγιές, δύ¬
  ναται νά λεχθή ότι ή ούσία αυ¬
  τή εχει την τ.ζρίζρ-ζον ί/.ανότη-
  τα νά παράγεται άφ' έαυτής είς
  άπεριόρισ-ον ποσότητα. Την ίκα-
  νότητα αύτην τής αΰτοπχραγωγής
  ή επιστήμην -ήν έκφράζει χαρα¬
  κτηρίζουσα ώς αύζοκαταλυΐικόν
  τό δ·/ αυτής έφωδιασμένον μόρι-
  ον. Άπό απόψεως ίατρικής δύ¬
  ναται νά λεχθή δτι ή ά"ακάλι>-
  ψις τοΰ Στάνλεϋ θά Ιχη γονίμους
  συνεπείας 'Εως τώρα ΐσχυεν ή
  παλαιά θεωρία τοΰ Παστέρ ότι ό¬
  λαι χί μολυσματικαί νόσοι ϊ-
  χουν ώς αφορμήν ζωντανά παρά-
  σιτα: τα μικρόβια. Ιδού δτι ή
  άνακάλυψις τοΰ Άμερικανοΰ βιο-
  λόγου άποδεικνύει ότι ύπάρχουν
  καί ΐοί χημικοί, μολυσμχτικαί ά-
  νόργανοι ύλαι. Ασφαλώς ή ά-
  σθένεια «μωσαικάν» των φυτών
  δέν θά είνε ή μόνη πού όφείλετα:
  είς άνοργάνους ϊούς, πλείσται δέ
  δσαι άσθένεια; άποδιδόμεναι είς
  άγνωστα μικρόβια δέν άποκλείε-
  αι νά προκαλοϋνται άπό ΐοΰς
  "χημικούς. Παραλλήλως πρός την
  παθολογίαν πού ανεπτύχθη άπό
  την ανακάλυψιν τοΰ Παστέρ, μία
  νέα παθολογία θά βγή άπό την
  σπουδαιότατον ανακάλυψιν τοΰ
  Στάνλεύ, κα' ϊσως ή νέα αυτή
  παθιλογία νά είνε πεπρωμένον
  «■■■■■■■Β
  ■■■■■ι
  νά εξηγήση πολλά αίνίγματα, ώς
  λ. χ. ό καρκϊνος, έμπρός είς τόν
  οποίον ή σημερινή ΐατρική στα-
  ματα άνίκανος.
  'Εκτός δμως τής καθαρώς ια-
  τρικής άξίας τής άνακαλύψως τοΰ
  Στάνλεϋ, ποίος οέν άντιλαμβάνε-
  ται την γενικωτέραν σημασίαν
  της, την σημασίαν τής ανακαλύ¬
  ψεως μιάς χημικής ΰλης παραγο-
  μέντ/ς άφ' έαυτής, Τα κυριώτερον
  των χαρακτηριστικών πού χωρί-
  ζουν την άνόργανον Ολην, είνε
  ή ίκανότης τής αφομοιώσεως Βά¬
  σιν τής ζωντανής ΰλης παραδε¬
  χόμεθα τό πρωτόπλασμα, καί α·ό-
  τά τό &ρίζοιε^ ώς κατ'. πού εχει
  την ίκανότϊ/τα ν' άφομοιώνη, δη-
  λαδή νά παρασκευάζγ] την ιδίαν
  αύτοΰ θυσίαν άναλώμασι ξένων
  υλικών. Την ίκανότητ,α όμως α>
  τήν τής αυξήσεως τής" μάζης τοο
  εις βάρος των υλικών πού τοΰ
  παρέχει ό εξω κόσμος, την ϊ-
  χει καί ό χημικό; ϊός πού ανε¬
  κάλυψεν ό Στάνλεϋ Τί είνε λοι¬
  πόν ή περίεργος αυτή προτείνη
  ποΰ κρυσταλλοΰται εν είδει κοι-
  νοΰ άλατος, καί άφομοιώνει ώς
  πλασ;ια ζωντανόν, Ποΰ πρέπε;
  νά την κατατάξωμεν; Ή θέσις δέν
  ευρίσκεται είς την μεθόριον τής
  ζωής, καί δέν δύναται νά θεωρη¬
  θή ώς κάτι τό ένοιάμεσον μετα-
  ςΰ όργανική; καί άνοργάνου ΰλης,
  "Αν παραδεχθώμεν 'όν. >πίρ~/^>νν
  τοιαύται ένοιάμεσοι ύλαι, τότε
  τί θά ήμπόδιζε πλέον τούς επι¬
  στήμονας νά πραγματοποιήσουν
  είς τα έργαστήριά των τό παλαι¬
  όν καί μεγάλο των όνειρον, νά
  δημιουργήσονν οηλαϊή ζωήν,
  ■ ■■■>■■■■■'
  Ό παθολόγος Ίατρός
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ήρακλείφ, θά
  δέχεται τούς πάσχοντος ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τού φαρμακείου κ. Μιχ.
  Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράια).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  !■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■
  ■ ■■■■■■■■■■■■ΒΒΙΠΠΙΒΙΙΒεΐ
  ■■■■■Ι
  ■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ!

  Τούς πεφημισμένους Πυροσβεστήρας μάρκας !
  «ΠΡΟΝΟΙΑ» είς διαφόρους τύπους καί μεγέθη άν- ■
  τιπροσωπεύει τό Κατάστημα Σιδηρικών καί χρω- ■
  μάτων: ■
  ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ■
  Όδός 1821 (τέως Γιατράδικα). ■
  Διά πθσαν παραγγελίαν διά τούς νομοΰς Ή- *
  ρακλείου καΐ Λασηθίου άποτείνεσθε είς τόν ώντι- ■
  πρόσωπον κ. Ιωάν. Μ. Βασιλάκην. ■
  ■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■πεΐΒΒειιειειειειειειειει
  —Τό έργον τή; άναδασώσε-
  ως.
  Είς Παλαιοχώραν Σελίνου απε¬
  στάλησαν έξ Ιεραπέτρας καί διά
  λ)σμόν τής κοινότητος 2000 έ-
  ξευγενισμενα ώενίρύλλια προ-
  κειμενου νά χρησιμεύσουν διά
  την άναδάσωσιν τής κωμοπόλε¬
  ως ταύτης ήτις ήρχισε τελευταίως
  τίί συνι5ρομιί των μαθητών καί
  των κατοίκων.
  —Ό μορφωτικός αΰλλογος
  γυναικών Ηρακλείου.
  Χθέ; τό εσπέρας θα συνήρχετο
  ό Μορφωτικός Σΰλλονος Γυναι-
  κών Ηρακλείου είς την Δημαρ-
  ^ίαν, προκειμενου νά προ^ίί εις
  άρχαιρεσίας.
  —Ή πληρωμή άηαλλοτριω-
  θέντων κτημάτων.
  Εί; την, εφημερίδα της κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη αναγκαστι¬
  κόν νομος «περι άναγνωρίσκως
  τής κυριοτητος κα'ι των εχόντων
  έμπράγματα δικαιώματα επι των
  άναγκαστικώ; άπαλλοτριωθεντων
  κτημάτων δι' αστικήν εγκατά¬
  στασιν προσφύγων». Δια τοΰ νό-
  μου τούτου καθορίζεται ή διαδι-
  κασία τή; καταβολής της άποζη-
  μιωσβω; των άπαλλοτριωθεντων.
  Ό όίοντίατρος
  Εμμ. Ι. Αλεξάκης
  έ'ναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδεοθε'ις είς Παρισί¬
  ους άναλαμ[ίάνει οιανδήποτε
  θεραιτείαν νοσηματων τοθ
  στόματος (οϋλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ ττορσελά-
  νης. Έτταναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  «■·■*
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολογος—Ψυχιατρος
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοσ. Ψυχιατρείου Αθηνών
  Δέχεται έν τψ ίατρείφ τού
  όδός Πειρχΐίός 175' ΑΗΗΝΑΙ
  Τηλέφ Γι2.:Πί).
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Πδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τού στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς ιτασχοντας έκ τοΰ πεΐΓ,τι-
  κοΰ συστηματος έν τω ιατρείω
  ιου (οΐκια κ Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορροίδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  'Ακαδημίκς 70 Αθήναι
  Τηλέφωνον 31411
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Έκτός των ιταραγγελιών τής πελατείας μας, τάς οποίας έκτελοΰμεν μέ τα-
  χύτητα καί εύσυνειδησίαν:
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  άπό την μεγάλην συλλογήν μας, είς τιμάς πράγματι ασυναγωνίστους.
  ΜΗ ΣΑΣ ΓΕΛΟΥΝ: ΑΙ νέαι παρσλαβαί μας Αγγλικών καί
  Έλληνικών κασμηρίων είναι αί ώραιότεραι είς σχέδια καΐ πλουσιώ-
  τεραι είς χρωματισμούς. "Εχομεν την μεγαλυτέραν παρακαταθήκην.
  Εί'μεδα οί εόθηνότεροι όπά όλους.
  •Υποκατάστημα είς Μοϊρες.
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  (ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ).
  —Τό Ωδειον Ιεραπέτρας.
  Έκ Χανίων αγγέλλεται ότι α¬
  νεχώρησεν εκείθεν μεταβαίνων
  είς Ιεραπέτρα^ ό καθηγητή; τής
  μουσικής (βιολοντσελου)κ. Ιωάν¬
  νης Κ. Μανιουδάκης. Ό κ. Μα-
  νιουδάκης θά άναλάβι,ι ώ; γνω¬
  στόν την διεύθυνσιν τού 'ϋδεί-
  ου Ιεραπέτρα;.
  — Ή νομοθεσία περΐ αύτοκι-
  νήτων.
  Είς Χανιά έμηνύθηααν προ-
  χθές οί κ. κ. Γ. Σφακιανάκης. Γ.
  Τσεπϊτας, Ν. Μπερμπαντακης,
  Μ. Περογιάννης, Γ. Μαρντίρα-
  κης, Γ. Λιοδάκης. Γ. Βακάκη;,
  Κ. Νικολετης καΐ Γ. Μαυρακης
  επι παραβάσει τή; περΐ αυτοκί¬
  νητον νομοθεσίας.
  —Τα οίκονομικά ζητήματα.
  Προχθέ; συνήλθεν έν Αθήναις
  υπό την προεδρίαν τοΰ κ. Πρωθυ-
  πουργοΰ τό συμβουλιον της Οί-
  κονομική; Αμύνης τής χώρας
  πρός εξέτασιν διαφόρων οικονο¬
  μικήν ζητημάτων τής άρμοδιοτη-
  τος τού.
  —Έμβολιασμός διά δαμαλί-
  δος.
  Καθίοταται γνωστόν παρά τού
  Δημου ότι ό δαμαλισμός των
  μή δαμαλιβθεντων θά γίνετα-τ
  καθ' εκάστην υπό των Δημοτικών
  ιατρών είς τό ενταύθα 'Υγβιονο-
  μικόν Κεντρον. Ό δαμαλισμός
  θά γίνεται δωρεάν είναι δέ υπο¬
  χρεωτικός δυνάμει τϊλευταίου
  άναγκαστικοΰ Νόμου.
  —Πρόσκλησις.
  Ματαιωθείσης ελλείψει άπαρτί-
  «5 τής Γενικης Συνίλεώσεως τής
  Λέσχης Ήρακλ&ίου τής 14ης Νο¬
  εμβριού 1937 καλοΰνται τα μελπ
  τής Λέσχης εις Γενικήν Συνελδυ-
  σιν την προσέχη Κυριακήν 21 ην
  Νοεμβρίβυ 1937 ώραν 10.30' π. μ.
  όπότβ θελουν συζητηθή τα έν τή
  σχετικίί πρβσκλποει θέματα.
  Έν Ηρακλείω τή 17ιι Νοεμβρι¬
  ού 1937.
  Ό Πρόεδρος
  Ν. Βογιατζάκη;
  Ό Γραμματευ;
  Μιχ. Κουναλάκη;.
  Ι—Ι
  5
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός Γΰαγγελισμοϋ
  σΉοοδάσας έττί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέω
  ιατρείω τού όδός (Πλατρια—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εϊσοδος έκ
  τής όδοΰ Καγιαμπή.
  ΤΩραι έπισκέψίων 9 12 4-6
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Ν? 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ εξησφαλισμένην ταχΰ-
  τη τα Η μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη
  ψόν, Βόλον, Θεοσαλονί·
  κην.
  ■ ■■■■·»■■■■■■■■■■■■■■
  Στήν Ταδέρνα
  καΐ
  ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ
  "Εναντι Δικαατηρίων
  Ταχυδρομείου Σητείας.
  θά εΰρητε πάντοτε τούς έκ-
  λεκτότερους μεζέδες είς με¬
  γάλην ποικιλίαν καί αφθονί¬
  αν, περιποίησιν απαράμιλλον,
  ώρες εύχάριστες.
  ■ ■■■■■■ ι
  ι · ■ ■ ■ ■ ι
  Άγησ. Γ. Κοζύρης
  Δικηγόρος—Ηράκλειον
  Όδός Κυδωνίας
  (τιαρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3—68.
  Ένοικιάζεται είς την οδόν
  Κουρμούληδων 1 οΐκία άηαρτιζο-
  μένη έκ 5 οωματίων, κουζίνας, αύ-
  λής, φρέατος, ήλεκτρικής εγκατα¬
  στάσεως. Πληροφορίαι παρά τώ
  Παντοπωλεκρ Εύσταθίου Ζερβά-
  κη κείμενον παραπλεύρως.
  ΙϋΙΙΙ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Παρασκευής
  19 Νοεμβριού 1937
  ΓΧΑΛΙΦΑΞ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑ1
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ
  ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΠΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΘΙΓΗΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Νοεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Νυκτερινάς τηλεγρα-
  φήματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν
  ότι ό λόρδος Χάλιφαξ συνηντήθη σήμε¬
  ρον μέ τόν υπουργόν το5ν Εξωτερικών
  τού Ράϊχ μεθ' ου έσχεν μακράν συνο-
  μιλίαν.
  Λέγεται ότι ό -Χάλιφαξ άπέσχε νά
  θίξη οιονδήποτε ζήτημα σχετιζόμενον
  μέ τάς περί άποικιών αξιώσεις τοΰ Ρά¬
  ϊχ, άρκεσθείς νά εκθέση τάς αντιλήψεως
  τής Άγγλικής κυβερνήσεως επί τής ά-
  νάγκης τής έπανόδου τής Γερμανίας
  είς την Κοινωνίαν των Εθνών.
  Μετά τοΰ καγκελαρίου Χίτλερ ό
  λόρδος Χάλιφαξ θέλει συναντηθή αύ
  ριον (σήμερον).
  Η ΟΡΚΟΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΝ
  ΕΑΛΗΝΩΝ ΑΝΟΥΠΟΣΜΗ Ν ΑΓΟΝ
  ΠΑΡΕΣΤΗ Η Α. Β. Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον εγένετο
  έπιβλητικώς ή όρκωμοσία των νέων άν
  θυποσμηναγών. Παρέστησαν είς αυτήν ή
  Λ. Β. Υ. ό Διάδοχος, ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ι. Μεταξάς πλείστοι άλλοι έκ
  των επισήμων καί άρκετός κόσμος.
  ΩΡΚΙΣΟΗ ΤΟ ΝΕΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
  ΤΑΤΑΡΕΣΚΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Εις την Ρουμανίαν
  αγγέλλεται σήμερον ότι ώρκίσθη ή νεα
  κυβέρνησις υπό τόν τέως πρωθυπουργόν
  κ. Ταταρέσκο. Ή κυβέρνησις θά πολι-
  τευθή ώς ανεκοινώθη συμφώνως πρός
  τούς νόμους καί την θέλησιν τού κοινο-
  βουλίου φροντίζουσα συν τοίς άλλοις
  διά την τήρησιν τής τάξεως καί την ίσο-
  πολβτείαν ' άπέναντι των έν Ρουμανία
  μειονοτήτων.
  ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΠΕΡΙ ΑΓΡϋ ΧΡΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τοϋ άνταποκρι-
  τοΰ μας).—Εδημοσιεύθη σήμερον αναγκά¬
  ση κός νόμος διά τού όποίου παρέχονται
  ωρισμέναι συμπληρώσεις τού νόμου περί
  άγροτικών χρεών αφορώσαι τάς προθεσμίας
  τού αΐτινες παρατείνονται κατά κατηγορίας
  μέχρι 15 Μαΐου 1938.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙΕΝΙΣΧΥΘΕΝΤΕΣ
  ΕΠΙΤΙ9ΕΗΤΑΙ ΣΦΟΔΡΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΑΗΒΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  τής "Απω Άνατολής άγγέλλουν ότι τα
  Κινεζικά στρατεύματα ένισχυθέντα ά
  νέλαβον σφοδράν επίθεσιν εναντίον των
  Ίαπώνων. Κατά τάς έκ Κινεζικών πη-
  γών πληροφορίας, οί Κινέζοι επέτυ¬
  χον ήδη νά άπωθήσουν τούς Ίάπω-
  νας είς αρκετόν βάθος.
  ΚΟΙΝΗ ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΣΤΑΣΙΣ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  Α ©ΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τοΰ άνταπο
  χριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι
  ή στάσις τής Αγγλίας, Γαλλίας καί 'Αμε-
  ρικής παραμένει πάντοτε άδιάσπαστος είς
  Τό Κινεζοϊαπωνικόν ζήτημα. Παρά τάς
  διατυπουμένας Ίαπωνικάς απειλάς, αί τρείς
  δυνάμεις Θά διατηρήσουν την ένότητά των
  πολιτευόμεναι μετά σωφροσύνης άλλά καί
  άποφασιστικότητος έναντι των άλαζόνων ά-
  τής Ίαπωνίας,
  ΟΙ Άγγλοι και ή συλλογική άσφάλεια.
  Ή Άμερική δα μεταβάλη στάσιν;
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
  Αί σημεριναί έφημερίδες δη-
  μοσιεύουν τάς κυβερνητικάς
  άνακοινώσεις επί τοΰ ταξιδί-
  ου Χάλιφαξ, σχολιάζουσαι
  μεθ' Ικανοποιήσεως δτι ή Αγ¬
  γλικη κυβέρνησις έρχομένη
  είς συνομιλίας μέ τούς ϊθύ-
  νοντας την Γερμανίαν δέν α¬
  ποβλέπει είς μεταβολήν τής
  πολιτικής αυτής άλλά τουναν¬
  τίον συντονισμόν ταύτης είς
  τό ζήτημα τής άποκαταστάσε-
  ως σταθερωτέρου είρηνικοθ
  καθεστώτος επί τή βάσει πάν¬
  τοτε τού θεσμοϋ τής συλλογι-
  κής ασφαλείας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Ό
  Γαλλικός τύπος γράφων διά
  την μεταδοθεΐσαν πληροφορί¬
  αν δτι έν Βρυξέλλαις χθές ό
  Κινέζος άντιπρόσωπος Οΰέλ-
  λιγκτων Κου έσχε μακράν συ-
  νομιλίαν μετά τοϋ προέδρου
  τής Άμερικανικής άντιπροσω-
  πίας παρά τή έκεΐ Διασκέψει
  κ. Νταΐβις, άποδίδουν είς αύ
  την εξαιρετικήν σημασίαν.
  Καί έξ άλλων σημείων, πείθε-
  ταί της, προσθέτουν δτι ή Ά-
  μερικανική κυβέρνησις τείνει
  νά αναλάβη δραστηριωτέραν
  πρωτοβουλίαν είς τό Κινεζο-
  ίαπωνικόν.
  —Αί Γαλλικαί έφημερίδες
  τής άριστεράς δημοσιεύουν
  σήμερον πικροχόλους κρίσεις
  διά τό ανακοινωθέν τσΰ Ρά¬
  ϊχ επί τής απελάσεως τοϋ
  Γάλλου άνταποκριτοΰ τοϋ
  Πρσκτορείου Χαβάς, Ραβοϋ.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ ).— Πληρο¬
  φορίαι πρός τάς Ιταλικάς ε¬
  φημερίδας έκ Σαλαμάνκας άγ-
  γέλλουν επιτυχίας των έθνι
  κων είς τόν τομέα τής Άρα
  γώνος καί περί την Μαδρίτην
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας
  έπαυσεν ό άνεφοδιασμός των
  έρυθρών διά των νοτιοανατο-
  λικών λιμένων τής Ίσπανίας
  δεδομένου δτι ή τοποθέτησις
  ναρκών κατέστησεν έπικίνδυ
  νόν την προσέγγισιν πλοίων
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ).—
  Ό Γερμανικός τύπος τηρεΐ έ
  πιφυλακτικήν στάσιν άπέναν
  τι των σκοπών καί των πιθα
  νών άποτελεσμάτων τού τα-
  ξιδίου τοθ Χάλιφαξ είς τό Βε¬
  ρολίνον.
  Ή απαγόρευσις τοϋ συνεταιρίζεσδαι
  εις τούς δημοσίους ύπαλλήλους.
  Αναφορικώς μέ την άπα-
  γόρευσιν τοΰ συνεταιρίζεσθαι
  είς τοΰς δημοσίους ύπαλλή-
  λους ή Νομαρχία Ηρακλείου
  έκοινοποίησε χθές, κατόπιν
  σχετικοΰ τηλεγραφήματος τοϋ
  ύπουργείου των Έσωτερικών,
  την κάτωθι εγκύκλιον πρός
  Απάσας τάς Δημοσίας αρ¬
  χάς, τα Νομικά πρόσωπα Δη¬
  μοσίου Δικαίου τόν Δήμον Η¬
  ρακλείου καί τούς Προέδρους
  Κοινοτήτων:
  «"Εχομεν την τιμήν νά γνω¬
  ρίσωμεν δτι, συμφώνως τώ
  Άν. Νομώ 906 (420)» περί
  δικαιώματος τοΰ συνεταιρίζε¬
  σθαι των ΰπαλλήλων καί ύ-
  πηρετών τοΰ Δημοσίου κλπ.
  άπαγορεύεται είς τούς Δημο¬
  σίους ύπαλλήλους καί 'Υπη-
  ρέτας ώς καί ΰπαλληλους καί
  Ύπηρέτας των παντός εϊδους
  Νομικών Προσώπων Δημοσί¬
  ου Δικαίου νά συνεταιρίζων-
  ται, ή μετέχωσιν ύπαρχόντων
  Συνεταιρισμόν οιουδήποτε τύ-
  που καί σκοποΰ, άνευ έγκρί-
  σεως τής Κυβερνήσεως.
  Έν τή έννοία τοΰ δρου Συ-
  νεταιρισμός, περιλαμβάνονται
  άπαντα τα Σωματεΐα, οί Σύλ-
  λογοι, Άδελφότητες καί παν¬
  τός εϊδους Ένώσεις ούχι δ-
  μως κσί οί κατά τόν Νόμον
  602 τοθ 1914 Συνεταιρισμόν
  οίον Πιστωτικαί Άγοραί πω¬
  λήσεως, καταναλώσεως, πα-
  ραγωγικοί καί οίκοδουικοί
  Οί ήδη μετέχοντες τοιούτων
  Συνεταιρισμών δέον μέχρι
  τής 21ης τρέχοντος, νά άνα-
  φέρωσι τουτο είς την Προι
  σταμένην αυτών Αρχήν καί
  νά αίτηθώσι την χορήγησιν τής
  σχετικής αδείας, οί δέ Προί
  στάμενοι Ύπηρεσιών νά δια-
  βιβάσωσιν ημίν τάς σχετικάς
  αίτήσεις διά τα περαιτέρω,
  άναψέροντες άμα πάντα ύφι-
  στάμενον των παραβαίνοντα
  τάς διατάξεις τοθ ώς άνω Νό¬
  μου.
  Ή παράβασις των διατά-
  ξεων τοΰ ώς άνω Νόμου συνι¬
  στά βαρύ πειθαρχικόν πα-
  ράπτωμα, τιμωρούμενον δι'
  απολύσεως μέχρις έξ μηνών
  καί έν ύποτροπή δι" όριστικής
  απολύσεως.
  Ό Νομάρχης
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ».
  Οί κληρωδέντες ένορκοι
  διά τόν προσέχη μπνα Δεκέμβριον.
  Είς τό Πρωτοδικεΐον διεξή¬
  χθη χθές τό άπόγευμα ή κλή¬
  ρωσις των ένόρκων τής συνό-
  δου τοϋ Κακουργιοδικείου μη¬
  νός Δεκεμβριού.
  Οί κληρωθέντες είναι οί ε¬
  ξής: Α'. Δωδεκαήμερον' τακτι-
  κοί: Λάμπρος Ηλ. Κανακά¬
  κης, Ιω. Μ. Ταρουδάκης, Ιω.
  Κ. Τζανακάκης, Στυλ. Ε. Λι¬
  ναρδάκης, Άρ. Ι. Δουκουμε-
  τζίδης, Κίμων Ανδρ. Ανεμο¬
  γιάννης, Έμμ. Γ. Βασιλείου,
  "Ιω. Δ. Ζερβουδάκης, Έμμ. Ν.
  Κακουδάκης, Γεώργ. Σ. Ά-
  τσαλάκης, Κωνστ. Γ. Μαμαλά-
  κης, Έμμ. Ι Κοομαδάκης,
  Γεώργ. Χ. Φουντουλάκης, Γ.
  Κ. Ίερωνυμάκης, Νικόλ. Μ.
  Καρτεράκης, Βασίλ. Γ. Πα¬
  πάζογλου, Μιλτ. Άρ Τσαγ¬
  καράκης, Έμμ. Θ. Χαλκιαδά¬
  κης, Μιχ. 1. Ίατράκης, Άρισ.
  Γ. Χαλκιαδάκης.
  Άναπληρωματικοί: Δημ. Γ.
  Έλευθεράκης, Άρ 1. Άνδρου-
  λάκης, Ιω. Μ. Κυβερνητάκης,
  Πέτρος Σ. Κυρατζής, Κωνστ.
  Ν. Χρήστου, Άλ. Πρ. Καμά¬
  ρας, Ευστρ. Δ. Καλιγέρης,
  Εύάγγ. Γ. Λογιάδης, Έμμ.
  Σ. Ματζαπετάκης, Εύάγγ Δ.
  Άνωγειαννάκης.
  Β'. Δωδεκαήμερον τακτι-
  κοί: Ιω Σ. Χρονάκης, Νικ.
  Μιχ. Καλυβιανάκης, Παν Σ
  Πρατικάκης, "Εμμ. Α. Καβαλ-
  λάκης Έμμ. Ζ. Δαμιανάκης,
  Έμμ. Κ Λασηθιωτάκης, Ιωάν.
  Μ Χριστουλάκης, Στυλ. Κ.
  Καστρινάκης, 'Ηρακλ. Έμμ.
  Χαριτάκης, Ιω. Έμμ. Παπαι-
  ωάνου, Έμμ. Ν Ρεγκινάκης,
  Μενέλ. Κ. Διαλυνάς, Μάρ.
  Δ. Ζέης, Γεώργ Έμμ. Άρχον
  τάκης, Χρ. Ι. Βυθούλκας, Ζαχ.
  Ν Βουρεξάκης, Ιω. Α. Λι¬
  ναρδάκης, Σωκρ. Σ. Σπαγ-
  γουλίδης, Έμμ. Εύθ. Γενιτζά-
  κης, Γεώργ. Ν Φλώρος
  Άναπληρωματικοί: Άριστ.
  Σ. Μαρκατάτης, Κωνστ. Μ.
  Γαλενιανός, Ανδρ, Α. Άλε
  ξανδρίδης, Γεώργ Μ. Μαδα-
  ριωτάκης, Ιω. Γ. Βασιλάκης
  Μενέλ. Γ. Πολιτάκης, Νικ 1
  Σουργιαδάκης, Γεώργ. Κ. Κα¬
  ρούζος, Έμμ Ν. Λογιίτδης καί
  Κωνστ. Α. Ζαχαριάοης
  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ ΛΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ
  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ
  Ή Γενική Διοίκησις ενέκρινε
  την χορήγησιν των κάτωθι χρη-
  ματικών συνδρομών διά την απο¬
  περάτωσιν καί επισκευήν διδα-
  κτηρίων τής περιφερείας Γόρτυ¬
  νος κατόπιν προτάσεως τοΰ κ. Ε¬
  πιθεωρηταί): Διά τό δημοτικόν
  σχολείον Ρουφά δρ. 25.000. Κα¬
  μάρων 25.
  (XX),
  Βορριζίων 2Ο.(ΧΧ),
  Μιαμοθς 25.000, Βαβιλικής 20.
  000, Τσαλικάκι 25.000, Φανε-
  ρωμένης 25 000, Μακρών 25 000,
  Πλουτής 25 00Ο καί Κλήματος
  15.000.
  ΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΟΙ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΑΣ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Ό Σύλλογος σιδηρουργών, ό-
  ρειχαλκουργών κα'. χαλκουργών
  Ηρακλείου εψήφισεν ώς ε σ-
  φοράν τού υπέρ τής Βασιλική;
  Άεροπορίας δραχμ. 4 (ΧΚ).
  ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Κατά την γενομένην προχθές
  κλήρωσιν τοθ οανείου των 30.
  (ΧΧ).(ΧΧ) 2.5 ο)ο τής Έθνικής Τρα
  πέζης τής Ελλάδος -ίξήχθη-
  σαν οί κατωτέρω άρ'.θμοΙ:Ό άριθ-
  μός 122.885 κερδίζων δραχμάς.
  25.000, οί άριθμοί 47.991, 135.
  168, 61 630. 160 077, καί 101.
  693 κϊρδίζοντες «νά 3.000 δραχ¬
  μάς.
  ΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙ!
  ΤΟΥ Λ.ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Τό Δημοτικόν Συμβουλιον
  Ηρακλείου απεφάσισε κατά
  την προχθεσινήν Ι,του συνεδρί-
  σιν την έγκρισιν πιστώσεως
  έκ δρχ. 30 000 διά την επι¬
  σκευήν των μηχανημάτων των
  χρησιμοποιουμένων νυν προ¬
  σωρινώς υπό τοϋ πυροσβεστι-
  κοΰ σταθμοΰ. Δι' ετέρας απο¬
  φάσεως παρέτεινεν επί ε"ν έτος
  εισέτι ήτοι μέχρι τής 31 Δε¬
  κεμβριού 1938 την ισχύν δημο-
  τικών τίνων φόρων των οποί¬
  ων ή λήξις συνέπιπτε μέ την
  λήξιν τής δημαρχιακής περιό-
  δου.
  Η ΓΕΩΡΠΚΗ
  ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου απηύ¬
  θυνεν εγκύκλιον πρός τόν κ. Δή¬
  μαρχον καί τούς Προέδρου; των
  Κοινοτήτων τού Νομοΰ, διά τής
  οποίας δ'.αβιβάζει όδηγίας σχετι¬
  κώς μέ την παροχήν παρ' αυτών
  πληροφοριών άφορωσών τ4ν κα¬
  ταρτισμόν τής ετησίως καθ-ερω-
  μένης στατιατικής ερεύνης επί τής
  γεωργικής, δενδροκομικής καί
  κτηνοτροφικής καταστάσεως τής
  χώρας.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
  Υπό τοϋ ϋπουργείου Έργα
  οίας διετυπώθη ώς γνωστόν
  ό κανονισμός τής άπογραφής
  των δικαιουμένων άσφαλίσε-
  ως Έμπόρων. Ή άπογραφή
  θά περιλάβη τα μέλη των Έμ
  πορικών καί Βιομηχανικών
  Έπιμελητηρίων καί των έπαρ-
  χιακών συλλόγων ώς καί πάν
  τας τούς κατά κοινήν συνεί¬
  δησιν θεωρουμένούς ώς έμπό-
  ρους εξαιρέσει των έν άρθρω
  6 τοϋ νόμου 3305 κατονομα-
  ζομένων έπαγγελματιών.
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
  Εις την εφημερίδα τή; Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη διάταγμα διά
  τοΰ όποίου μετατίθενται είς Κρή¬
  την οί κατωθ: γυμναστα'. καί γυ-
  μνάστριχ:: Εύαγγ. Κατζουράκη
  είς Σητϊ-'αν, Αίκ. Παπαδογιαννά-
  κη είς Ρεθυμνον, Χικ.' Δημόπου-
  λος είς Καστέλλιον Κισαάμου.
  ΔΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
  Υπό τού ύφυπουργοΰ τής
  Εργασίας κ Δημητράτου συ¬
  νεστήθη έπιτροπη έξ έπαγγελ¬
  ματιών, ή όποία θά συγκεν¬
  τρώση δλα τα αίτήματα, αύ
  των προκειμένου νά ϋποδείξη
  τα ληπτέα κατά την κρίσιν
  της μέτρα διά την Ικανοποίη-
  οίν των.
  33 Πρωι νη
  ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙΝ ΦΟΕ
  ΣΟΕ
  ΑΡΩΤΑΤΩΝΠΕΡΙΠΛΟΚ
  ΟΙ
  Ν
  ΕΑΝ Η ΙΑΠΩΝ
  ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗ'
  Α ΣΥΝΕΧ
  ΙΚΟΤΗΤΑ
  ΣΗ
  ΗΣ
  ΛΘΗΝ ΑΙ 1 8 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ τοΰ έξω¬
  τερικοΰ ραδιογραφήματα οί διεθνεϊς οι-
  πλωματικοί καί δημοσιογραφικοί κύ·
  κλοι έκφράζουν πάλιν σοβαρούς φόβους
  περί ένδεχομένων πβριπλοκών.
  Εάν ή Ίαπωνία συνεχίση πολιτευο¬
  μένη προκλητικώς άπέναντι των τριών
  μεγάλων δυνάμεων τοΰ παλαιοΰ καί νέ-
  ου κόσμου καί συμπάσης σχεδόν τής παγ
  κοσμίου γνώμης, οί κύκλοι ούτοι φρο¬
  νούν ότι δέν είναι απίθανον νά δημιουρ-
  γηθοΰν απρόοπτα των οποίων την σημα¬
  σίαν καί την έκτασιν δέν δύναται νά προ
  βλέψη τις άπό τούδε.
  Ο ΠΡΟΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ ΛΙό-
  σχας ότι μεταξΰ τοΰ 'Έπιτρόπου επί
  των ^Εξωτερικών Αιτβίνωφ καί τοΰ
  άρχηγοΰ τής Γκεπεοΰ επήλθεν ρήξις συ¬
  νεπεία αύτοβούλων ένεργ&ιών τού τε-
  λευταίου εναντίον έπιφανών μελών τοΰ
  κομμουνιστικοΰ κόμματος, τέως κο·
  μισσαρίων καί άλλων φίλων τοΰ Αιτβί-
  νωφ. Κατόπιν τής ρήξεως ' ταύτης ό
  Αιτβίνωφ λέγεται , ότι θά παραιτηθή,
  δεδομένου ότι αί πράξεις τής Γκεπεού
  θεωροΰνται άνεξέλεγκτοι υπό τού Στά*
  λιν.
  Αί εύρωπαϊκαί έφημερίδες αχολιά-
  ζουσαι την ρήξιν Λιτβίνωφ καί τού
  άρχηγοΰ τής Γκεπεοΰ θεωροΰν ταύτην
  ώς μίαν επί πλέον ένδειξιν ότι ουδό¬
  λως έπαυσεν ή σοβούσα έν Ρωσσία, με·
  γάλη έσωτερνκή διαίρεσις.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ
  8Ε1ΡΕΙΤΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΗΜΕΡΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού άντακοκρι-
  τοΰ μας).—Έκ Τόκιο τηλεγραφούν ότι οί
  Ίαπωνικοί στρατιωτικοί κύκλοι θβωροΰν
  την κατάληψιν τού ΝανκΙν ζήτημα ολίγων
  ημερών.
  Παρά τουτο είνε γεγονός, ότι περί τό
  Νανκ'ιν θέλουν διεξαχθή αί μεγαλύτεραι
  μαχαι άπό τής ενάρξεως τού Κινεζοιαπω-
  νικοΰ πολέμου.
  Η
  ΙΙΑ ΤΗΣ
  ΕΞΕΓΕΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18Νοεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Καθ* α τηλεγρα·
  φοΰν έκ Νέας Υόρκης ή /άδιαλλαξία
  την οποίαν επιδεικνύει ή Ίαπωνία έναν¬
  τι των διεθνών συνασπισμών καί τής
  δημοσίας γνώμης τοΰ κόσμου έχει
  προκαλέση έν Άμερική την άντιδημο-
  τικότητα των Ίαπώνων. Λέγεται ότι ό
  έν Ούασιγκτώνι Ιάπων πρεσβευτάς ε¬
  ζήτησεν έγγυήσεις διά τούς έν Άμε¬
  ρική Ίάπωνας πρός τούς όποίους τό
  πλήθος εις τινάς πολιτείας τής Άμε-
  ρικής ήρχισε δεικνΰον έχθρικάς διαθέ-
  σεις._____
  ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ-ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τοΰ άνταπο¬
  κριτοΰ μας).— Έκ Βερολίνου αγγέλλεται
  ότι οί Γερμανικοί κύκλοι έκφράζουν την
  ευχήν όπως επιτευχθή συνάντησις Τσάμ¬
  περλαιν—Χίτλερ. Την συνάντησιν ταύτην
  οί Γερμανο'ι κρίνουν ώς μόνην δυναμέ-
  νην νά διευκρινίση την κατάστασιν όσον
  άφορά τάς άγγλογερμανικάς σχέσεις κ«ί
  τα προκύψαντα ζητήματα έκ τής άνα-
  κινήσεως τής αποδόσεως των άποικιών.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΚ Ν Α Η ΚΙΗ
  ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΞΕΗΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ τής
  "Απω ^Άνατολής τελευταία τηλεγραφή-
  ματα ανεχώρησαν έκ Νανκίν καί οί τε·
  λευταΐοι ξένοι ύπήκοοι.