95052

Αριθμός τεύχους

4719

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

20/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΐων.
  Τ
  Ιρίου (τοί,
  λλετχιέχϋ
  ^ κ»ί
  λθεν ρήξις
  ιι ών τού
  •ών
  •ς. τέως
  »ν τού ιφ
  κος -,ι
  (ά ν.χρν.;^
  ς τής Γ«ι*
  υπό τοδ Χ«
  ρίδες
  ίνωφ «αί »
  ιωρουν «Ιιτ
  ιξιν «τι <ίύ& •ν ΐ»ωββί».ϊ' ις. , (τού ιι«ϋρ«τ χύχλοι ν ζήϊημ«( ΑΝΟΡ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ Αίγυπτον ε'τησια λιοιιι Η εξάμηνον 2 μμή; ίτηπια δολ. 15 έίάμηνος > !»
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Λχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  20
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΙΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΛ
  ΟΔΟΙ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΕ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *719
  ΥΠΕΥβνΐΙΟΣ ΣΪΚΤίΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΕΠΙΤΑΧΥΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
  ΤΗΣ ΑΗΜ10ΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΟΕΙΑΣ
  Κατ' άνακοινώσεις τοΰ ύ-
  πουργείου τής Γεωργίας αί
  καλλιέργειαι των Δημητρια-
  κών αρχίσασαι ενωρίς λόγω
  των πρωΐμων βροχών, άπο'-
  περατοϋνται ήδη εις πλείστα
  διαμερίσματα τής χώρας.
  Καί κατά τα συγκεντρωθέν-
  τα μέχρι τής στιγμής στοι-
  χεΐα αί έφετειναί καλλιέρ¬
  γειαι θά είναι μεγαλύτεραι
  είς έκτασιν των περυσινών.
  "Αρα προβλέπεται δτι εάν
  αί καιρικαί συνθήκαι είναι
  ευνοικαί μέχρι τέλους ή
  προσεχής έσοδεία των σιτη-
  ρών θά είναι τουλάχιστον ϊ-
  ση, 'ίσως δέ καί κατά πολύ
  ανωτέρα τής περισυνής.
  Άλλά τό υπουργείον δέν
  άρκεΐται είς τάς επιτυχίας
  αύτάς. Ζητεί κάτι περισσότε¬
  ρον έχει μεγαλυτέρας έπιδι-
  ώξεις. "Εχει θέσει σκοπόν
  την εξασφάλισιν τής αύταρ-
  κείας τής χώρας είς σιτηρά.
  Καί πρός τόν σκοπόν αυτόν
  κατήρτισε καί εδημοσίευσεν
  είς την εφημερίδα της κυβερ¬
  νήσεως νέον αναγκαστικόν
  νόμον διά τής έφαρμογής
  τοΰ όποίου αποβλέπει είς τόν
  συντονισμόν των διαφόρων
  καλλιέργειαν. Καί προβλέ-
  πει την αγοράν μηχανημά-
  των, σποροκαθαριστηρίων,
  άπολυμαντηρίων κ. λ. π., ώ-
  στε αί καλλιέργειαι νά γί¬
  νωνται βάσει των δεδομένων
  καΐ των πορισμάτων τής Γε-
  ωπονικής έπιστήμης. Επί
  Επί πλέον δέ έδωκεν
  εντολήν είς ^ τα γεωργι-
  κά ταμεΐα νά μεριμνήσουν
  διά την μηχανοποίησιν καί
  την εφαρμογήν τής έντατν
  κης καλλιέργειαν παντοΰ, εις
  ολα τα διαμερίσματα τής χώ¬
  ρας καί είς όλας τάς περι¬
  πτώσει;.
  Ειμπορούμεν λοιπόν νά
  είπωμεν ότι τίθενται ή¬
  δη αί βάσεις τοΰ συγχρονι-
  σμοΰ τής Γεωργίας μας. Καί
  ειμπορούμεν άκόμη νά ελπί¬
  ζωμεν ότι συντόμως θ' αυξη¬
  θή τόσον πολύ ή γεωργική
  μας παραγωγή, ώστε νά έξα-
  αφαλισθοΰν αί βάσεις διά την
  δημιουργίαν μιάς καλυτέρας
  αύριον διά την χώραν.
  Άλλά ό συντονισμός των
  εργασιών δέν θά πρέπει βε¬
  βαίως νά περιορισθή είς τάς
  γεωργικάς έπιχειρήσεις μό¬
  νον. Είναι άνάγκη νά έπε-
  κταθή παντοΰ. Είς δλους
  τούς κλάδους τής έθνικής πα-
  ραγωγής. Καί είς την βιομη¬
  χανίαν καί είς την ναυτιλίαν
  καί είς την μεταλλουργίαν
  καί παντοΰ. Όπως έπίσης
  πρέπει νά κινηθώμεν μέ πε-
  ρισσότερον ζήλον, μέ μεγα¬
  λυτέραν ταχύτητα μέ δημι-
  ουργικώτερον παλμόν καί διά
  την εκτέλεσιν μεγάλων δη-
  μοσίων, δημοτικών καί κοι-
  νοτικών έργων κοινής ωφε¬
  λείας. Πρέπει νά κινηθώ-
  μεν μέ ταχύτερον ρυθμόν
  καί νά άναλάβωμεν μίαν
  έργώδη προσπάθειαν άναδη-
  μιουργίας καί συγχρονισμοΰ
  τής χώρας.
  Καί τό μέν Κράτος κάμνει
  έ,τι τοΰ είναι δυνατόν, δ,τι
  τοΰ έπιτρέπουν αί δυνάμεις
  τού καί τα περιθώρια τού1
  προϋπολογισμοΰ τού πρός ε¬
  πίτευξιν τοΰ σκοποΰ αύτοΰ.
  Άλλα δέν ειμπορεί βεβαία
  νά τα κάμη δλα τό πτωχόν
  Κράτος μας. Αύτό ειμπορεί
  νά δώση τόν τόνον, τόν ρυθ¬
  μόν, τόν πκλμόν καί νά
  κεντρίση τόν ζήλον. Τα άλ¬
  λα ομως έναπόκεινται είς
  τάς όργανώσεις, είς τούς Δή-
  μους, είς τάς κοινότητας, είς
  τάς έπιχειρήσεις, είς τα άτο-
  μα καί την ιδιωτικήν πρω¬
  τοβουλίαν. Τό καθήκον λοι¬
  πόν της άναπτύξεως καί τής
  ώθησεως τής χώρας είς την
  οδόν τής προόδου, δέν άνη-
  κει είς τό Κράτος μόνον.
  Άνήκει καί είς τούς πολί¬
  τας. Βαρύνει ολους τούς
  "Ελληνας. Καί αύτό τό κα-
  θϋΗβν» ,χαλβΰμεθ* νά έπιτε-
  λέσυμεν.
  Ή "Ελλάς δέν έπιτρέπεται
  νά παραμένη άκόμη χώρα
  τής Άνατολής, καθυστερη-
  μένη, όπισθοδρομική, νοση-
  ρά, πτωχή, δυστυχισμένη. Ή
  Ελλάς πρέπει νά καταλάβη
  τάχιστα θέσιν μεταξύ των
  πλέον προηγμένων χωρών
  τής Εΰρώπης. Διότι αυτή εί¬
  ναι ή ίστορική αποστόλη
  της: Νά βαδίση μετά την ά-
  νάστασίν της έκ τής μακραί-
  ωνος δουλείας, την οδόν τής
  προόδου καί τοΰ πολιτισμοΰ.
  Διά νά επιτύχη δμως τουτο,
  διά νά προχωρήση είς τόν
  δρόμον αυτόν, όφείλει νά α¬
  φήση τόν ράθυμον, άργόν ά-
  νατολίτικον ρυθμόν καί νά
  προχωρήση μέ ταχύν ρυθμόν
  μέ έργώδη παλμόν, μέ νέαν
  ρωμαλέαν δημιουργικήν προ¬
  σπάθειαν.
  ΟΐΐΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΒΗ
  ΓΟΝΔΟΛΑ
  ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΟΣ
  Ό άσύρματος ανήγγειλε τελευ¬
  ταίως μίαν νίκην: την νίκην τής
  Βενετικής γόνδολας. Έκινόύνευ-
  σε καί αυτή νά καταργηθή άπό
  την πρύο^ον. Τα παραμυθένια κα-
  νάλια τής Βενετίας—ύπεστήριζαν
  οί νεωτερισταί —δέν θά ί^ί·(ο·'ηο
  καί άν άκόμη έκυριαρχοΰσε ή ά-
  τμάκατος ή δενζινάκατος. Ώστόσο
  ό Ιταλικάς τουρισμός ή άκριβέ-
  στερα οί Ιταλοί καλλιτέχναι πού
  θιωροθν καί γενικώτερα ίερο-
  συλίαν την επέμβασιν τής προό¬
  δου είς τα οίκόπεδά των—έθύ-
  μωσαν. Ή γόνδολα είνε ή πνοή
  τής Βενετίας! έφώναξαν. Καί πρέ-
  πει νά μείνη έστω καί ώς πνοή...
  —Άλλά καί διά την γέφυραν
  των στεναγμών πρό παντός...
  Αύτό τό συμπληρωματικάν έπ1.-
  χίίρημα είχεν έδώ Ινας Ήρακλει-
  ώτης πού τοϋ ίρεσεν νά όραματί-
  ζεται ΐίς σεληνοφώτιστες νύκτες
  γόνδολες καί γαλέρες κάτω άπό
  τόν άνάγλυφο λέοντα τοϋ Άγίου
  Μάρκου στό μεγάλο Κόυλε. Καί
  ήταν πράγματι μέσα στόν Βενε-
  τικό χαρακτήρα. "Η άκριβέστε-
  ρα τόν χαρακτήρα τοΰ παλαιοτέ-
  ρου ρωμαντισμου—ύπάρχει βλέ-
  πετε καί ό νεορωμαντισμός—πού
  τόν έαυμτϊόλιζεν ή Βενετία. Τό
  μυθιστόρημα ποΰ διέγραφε
  οτό φόντοτης τούς πβιό άπιθάνους
  ήρωισμούς ή Ιρωτιαμούς, τό χρο-
  νικό τής Ένετοκρατίας πού ήρχι-
  ζεν άπό τα ίσκιερά νερά των κα-
  ναλιών κ*ί έτελείωνε σέ κανέν»
  «καστέλλίον» τής Κρήτης, είχαν
  ώς βάσιν την γέφυραν των στε-
  νχγμών. Άπά εκεΐ ίπερνοΰ^Άν οί
  κατάδικοι τοΰ έ'ρωτος καί τή; ε¬
  λευθερίας. Άπό έκεί έπερνοΰσεν
  ή γόνδολα μέ την μυστηριώδη
  προσωπιδοφόρον, πού θά παρε-
  μβανε^.. τόν ήρωϊκόν δραπέτην
  γιά νά τόν μεταφέρη άπό τα υγρά
  ύπόγεια τής φυλακής, κύριος οίδε
  σέ ποιό Βενετικό «παλάτσο». Τό
  μοτίβο αΰτό είχεν ύπ' όψει τού,
  προκειμένου περί Βενετίας, ό ζω¬
  γράφος τής έποχής. Άλλά καί ό
  ερωτευμένος:
  «ΈννοεΤς πάντοτε νά μέ κρα-
  τής είς την γέφυραν των στεναγ¬
  μών...Είς τό μεταίχμιον μεταξύ
  έλπίδος καί άπελπισίας. Έδώ τό
  Λογικόν παλάτιον, έκεϊ τα άντρον
  των βασανισιών. Άπό την γόνδο¬
  λα των όνείρων μου—μοΰ άπο-
  στέλλεις χαμόγελα καί φιλιά. Άλ¬
  λά τί νά τά'κάμω,Ή πτωχή κιθάρα
  μου έκουράσθη νά μέλπη τόν ερω-
  τα. Άνταμοιβή δέν υπάρχει...Ύ-
  πάρχει μόνον τό στιλέτο τοΰ δο-
  Χοφόνο^. Ιΐάρε το αύτό καί κάμε
  νά τελειώση τό δράμά μου στά
  βαθυπράσινα νερά τοΰ γκράν Κα-
  νάλεα!».
  Ή άλληγορία αυτή νομίζετε ό¬
  τι είνε φαντασιώδης, Έχει άντι-
  γραφή πιστώς άπό ραβασάκι τοϋ
  καιροθ μου. Ό έρως ήρχιζε άπό
  την γέφυραν των στεναγμών καί
  ετελείωνεν είς την γόνδολαν. Γέ-
  φυρα καί γόνδολα ήσαν δύο πράγ-
  ματα άναπόσπαστα, δύο ίδεολογι-
  κά σύμβολα εξαρτώμενα τό 2να ά¬
  πό τό άλλο. Ή λυρική Ιταλία
  εχει δίκαιον νά φωνάζη διά τόν(
  χαρακτήρα τή; Βενετίας της. Ό
  τουρισμός τό κάτω-κάτω είνε εν¬
  διαφέρον παλαιοντολογικόν. Καί
  τα ένδιαφέραν αύτό δέν νοείται
  χωρίς γόνδολαν...Έ βενζινά/.ατος
  άλλως τε εχει καταστρέψιο πρό
  πολλ^Ο καί την ποίησιν καί τα...
  πορτοφόλι. Τα κουπιά των γονδο-
  λιέρηδων έξακολουθοΰν νά είναι
  εύθηνά. Άλλά καί αύτοι, όλωσδι-
  όλου συγκαταβατικοί.
  βά Ιλεγε κανείς δτι ή διατήρη¬
  σις τής γόνδολας Ιχει σχέσιν καί
  μέ τα Σστορικά μνημεΐα. Συγκε¬
  κριμένως συμπίπτει μέ τήν|
  άνοικοδόμησιν τής περιφήμου))
  Λόγγιας ή όποία δίδει έ'να τό¬
  νον ικανοποιητικόν διά την δια¬
  τήρησιν τώτ μνημείων αυτών. Τα
  μνημεΐα τοΰ Γκερόλα δεν θά μεί-
  νουν απλώς Ινα σύγγραμμα. Μέ
  την άνοικοδόμησιν τής Λόγγιας
  θά συγκεντρώσουν είς Ηράκλειον
  τόσον τούς έρευνητάς τής 'Ένετο-
  κρατίας 3σον καί τού; φίλους
  τής Βενετίας.
  —θά λείπη έν πάση περιπτώ¬
  σει άπό τό λιμάνι μας ή γόνδο¬
  λα... είπεν σαρκαστικά ό παρα-
  τυχών κοσμοπολίτης.
  Άλλά γιατί θά λείπη, Μήπως
  δέν εγινε λόγος πρό καιροΰ πε¬
  ρί οργανώσεως «Ένετικής εορτής»
  έπ' εύκαιρία τής συμπληρώσεως
  των λιμενικών μας Ιργων; Άς
  άναβληθή λοιπόν ή έορτή αυτή,
  διά νά συμπέση μέ τα έγκαί-
  νι* τής Λόγγιας.
  ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
  Είς αναζήτησιν τής αληθείας
  ΕΝΑΤΕΝΙΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  Είς την «Λέσχην 'Ειτιστημόνων»*
  εδόθη ττροχθές ή πρώτη μιάς σει¬
  ράς διαλέξεων, μέ όμιλητήν τόν
  κ. Έμμ. Πετράκην διευθυντήν τού
  Λυκείου «Κοραής» καί θέμα: *Οί
  τιρώτοι χριστιανοί καϊ ή πνευμα-
  τική ζωή>. Την διάλεξιν τοϋ κ.
  Πετράκη, την όποιαν τό πολυπλη-
  θές ακροατήριον παρηκολούθησε
  μέ εξαιρετικόν ενδιαφέρον άρχί-
  ζομεν δημοαηεόοντες άπό σήμε¬
  ρον.
  Φρονούν πολλαί δτ: ή έποχή
  μας, άν δέν είναι τελείως άκα-
  τάλληλος γιά την συζήτησιν κα¬
  θαρώς πνευματικών — θρησκευτι-
  κών ζητημάτων, είναι, τουλάχι¬
  στον πολύ ολίγον εύμενής πρός
  τάς τοιαύτας συζητήαεις. Αίών
  τής ΰλης, σοθ λέγουν. Ηετικοί 5-
  πολ-ογισμοί. Μετρημέν* δι*βήμα-
  τα γϊά ώρισμέν' άποτελέσματα.
  Άντισταθμίσματα ούσιαστικά γιά
  κάθε ενεργεια τοΰ άτόμου καί
  των λαών. "Ο,τι δέν μπορεί νά
  έξαργυρωθή άμέσως καί νά μετα¬
  βληθή εις ψηλαφητήν πραγματι-
  κότητα είναι άσυγχρόνιστο καί ά-
  πηρχαιωμένον. Βά μποροΰσαν νά
  τό συγχωρήσουν περασμένοι αίώ-
  νες, ό'χι δμως καί ό σημερινάς—ό
  εϊκοστάς αίών.
  Τό τραγοΰδι αύτό τό άκούει
  κανείς—είν' άλήθεια—είς όλους
  τούς τόνους κι' είς δλεί τίς φω-
  νές πολΰ συχνά σήμερον. Άλλ'
  είναι νομίζω, έπίσης άληθινό ϊτι
  δέν είναι ουτε τό μόνα τραγοΰδι,
  πού άκούει ί σημερινάς ίίνθρω-
  πος ουΐε κάν τό συμπαθητικώτερο.
  Τό βέβαιον είναι ϊτι κατεβλήθη
  καί καταβάλλεται τεραστία προ¬
  σπαθεία νά ρυθμισθή ή ζωή των
  άτόμων καί των λαών μέ βάσι μό-ι
  νόν τόν υλικόν παράγοντα καί ί-
  πιδιώκεται έπίμονα τό σβύσιμο
  κάθε ανθρωπίνης δίψης μέ τα πο-
  τήρια χειρίπιαστών ίκανοποιήσε-
  ων. Βέβαιον είναι έπίσης δτι αί
  καθαρώς πνευματικαί άνάγκαι, αί
  άνίοτέρας ψυχικής καί ήθικής φύ¬
  σεως άπαιτήσεις τής ανθρωπίνης
  προσωπικότητο; κατεβλήθη καί
  καταβάλλεται κατά ;ήν στιγμήν
  ταύτην άφάνταστη προσπαθεία να
  χαρακτηρισθοθν καί νά πιστευ-
  θοΰν ώς χιμαιρικαί καί άνύπαρ-
  κτοι. Ώς πλάσματα νοσηράς φαν-
  τασίας καί παραστρατημένης αντι¬
  λήψεως, πού έπενοήθησαν γιά νά
  βασανίζουν τάν άνθροιπον καί νά
  τόν κάνουν νά ζητα τόν παράδει-
  σον σ' άλλους κόσμους καί όχι σ'
  εκείνον, ΐίπου πραγματικώς 6πάρ-
  Οί προσπάθειες ό'μως αύτές δ-
  σο δυνατές κι' άν είναι κι' δσον
  Ιντεταμένες καί Ιπίμονες, δέν
  κατώρθωσαν άκόμη νά κάμουν
  τάν άνθρωπον, οϋτε ύπάρχουν εν¬
  δείξεις, δτι μποροΰν νά τόν κά¬
  μουν ποτέ, νά μην έχη ανάγκην
  άπό βοήθειαν πού δέν επλήρωσε,
  κι' «πά συμπάθεια πού δέν έδού-
  λεψε γ:ά ν' αποκτήση. Καί έφό-
  σον ό κοινάς καί συνήθη; άνθρω-
  πος —ό ανθρωπο; τής μέσης ολ¬
  κής καί τού κοινοΰ νοΰ, αίσθάνε-
  ται, δτι Ιχει διαρκή ανάγκην ά-
  πλήρωτης, δηλ. μή οφειλομένης
  βοηθείας—έφόσον αίσθάνεται δτι
  2χει ανάγκην καθαρώς καλωσύ¬
  νης, δέν δυσκολεύεται νά παραδε¬
  χθή, δτι εχει υποχρέωσιν καί
  νά περιέχη τέτοιαν άπλήρωτην
  καί μή οφειλομένην βοήθειαν καί
  καλωσύνην σ' δλους έκείνους πού
  συναντ$ γύρω τού καί δυστυχοΰν
  6 καθένας μέ τάν ιδικόν τού τρό¬
  πον... Αύτό σημαίνει δτι <χΧ κα¬ θαρώς πνευματικαί καί ηθικαι άπαιτήσεις καί άνάγκαι τής αν¬ θρωπίνης φύσεως δέν μποροΰν ν' άμφισβητηθοθν παρά μόνον άπά έκείνους, οί όποΐοι δέν γνωρί- ζουν τόν άνθρωπον. Οίίτε τόν άλλον, οϋτε τάν εαυτόν των. Καί άν σήμερον εχουν πολλα- πλασιασθή έκεΐνοι, ποΰ δέν γνω- ρί^ου^ ή δέν θέλουν νά γνωρίζουν τούς εαυτούς των καί τού; άλλους καί έπιμένουν νά περιορίζουν τάν άνθρωπο σέ μιά σύνθεσιν υλικών παραγόντων—σέ μιά συνταγή χη- μικών στοιχείων—δμως αύτοι δέν είναι ουτε οί περισσότεροι Ι-ίϋτε οί άξιολογώτεροι. Διότι, ίσζ- ΐσα σήμερον είς τάν «ιωνά των άμέτρητων υλικών κατακτήσεων καί των λεπτοτέρων πραγματικών ίκανοποιήσεων μένει σέ μεγαλύ¬ τερον βαθμόν άνικανοποίητη ή δίψα τής ανθρωπότητος γι* την ευτυχία. Ποτέ άλλοτε άπά κατα- βολής κόσμου οί άνάγκες τοθ φυ- σικοΰ όργανισμοΰ δέν ευρήκαν πλατύτερη καί ούτιαστικώτερη ί- κανοποίησι καί σέ μεγαλυτέραν αναλογίαν πληθυσμοΰ, άπό την σημερινήν εποχήν. Άλλά κα'ι πο¬ τέ άλλοτε, καθόσον τουλάχιστον γνωρίζομεν άπό την ιστορίαν των λαών, ή δυσαρέσκεια καί ή δυ- στυχία δέν ήταν τόσον γενική καί τόσον βαθεΐα δσον είναι σή¬ μερον άπό την μίαν ώς την άλ¬ λην άκραν τοΰ κόσμου. Καί 8- μως θά Ιπρεπε κατά λογικήν α¬ νάγκην τα συναίαθημα τή; εύδαι- μονίας καί τής ικανοποιήσεως νά έςαπλώνεται καί νά κατακτά ε- δαφος, μέ την ϊδι' άναλογία μέ την οποίαν έξαπλώνεται καθη¬ μερινώς ή χρήσις των εύκολιών κα'ι των άνέσεων τοθ σημερινοΰ πολιτισμοΰ. Πώς γίνεται νά συμ¬ βαίνη ακριβώς τα αντίθετον, Διότι είναι γνωστόν, δτι καί δσοι είτε άπό άμάθειαν είτε άπά αφέλειαν καί καλήν πίστιν επί¬ στευσαν πρός στιγμήν, ότι μεγα- λυτέρα ποσότης υλικών αγαθών γιά δλους θ' άπετέλει την Πανά- κειαν των πληγών τής ανθρωπό¬ τητος, πείθονται όλοένα καί πε¬ ρισσότερον δτι εΐχαν άπατηθή. Καί αύτοι ά/όμη οί προλετάρι- οι άρχίζουν νά διισπιστοΰν φα- νερά καί νά γυρίζουν τίς πλάτες πρός Ικείνους, οί όποϊοι 6πό- σχονται τόν παράδεισο μέ φάρ- μακο μοναδικό μιά μαινούργι' ά- νακατανομή των αγαθών, 8πως β- νομάζεται σήμερον επί τα εύφη- μότερον τό περίφημο «νά τα μοι¬ ράσωμε» τής χθές. Καί άπομένει γεγονάς αναμφι¬ σβήτητον ή κοινή γιά δλες τίς κοινωνικές τάξεις δυσαρέσκεια καί τό συναίσθημα τοΰ άνικανο- ποιήτου κοινάς γ.λΎΐρος δλων ή τουλάχιστον τής καταπληκτικής πλειοψηφίας των συγχρόνων άν- θρώπων. Καί μάλιστα περισσότε¬ ρον των πολιτισμένον παρά των άπολιτίστων. Περισσότερον των μορφωμένων παρά των άμορφώ- των. Ή άγανάκτηβις των διανο¬ ουμένων κατά τής καταστάσεως τοΰ σημερινοΰ κόσμου είναι, ώς γνωστόν, πιά καυτερή καί πιό δυ- νατιί] άπά τί; διαμαρτυρίες καί τα αυλλαλητήρια τή; μεγάλης μά- ζ^ί· (συνεχίζεται) Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Είς προσφάτους δηλώσεις τού πρός Άθηνα'ίκήν συνά¬ δελφον, ό ύφυπουργός τοΰ Τύπου καί Τουρισμοΰ κ. Νι- κολούδης* εξέθεσε τάς σκέ- ψεις καί τα σχέδιά τού διά τήνκαλυτέραν οργάνωσιν της τουριστικής κινήσεως καί την συστημκτοποι'ησιν τής «βιομηχανίας των ξένων». Καί παρετήρησε πολύ ορ¬ θώς ότι διά ν' άποκτήσωμεν τουρισμόν, διά νά έκμεταλ- λευθώμεν τόν ανεξάντλητον θησαυρόν πού μάς έκληροδό- τηοαν οί αίώνες, τό ένδοξον παρελθόν καί αί μαγευτικαί καλλοναί τής έλληνικής φύ¬ σεως, έχομεν ανάγκην πρωτί στως, άπό τρία τινά: Άπό δρόμους, άπό ξενοδοχεΐα καί άπό άνετα καί άσφαλή ουγ- κοινωνιακά μέσα. Προχω- ρών δέ, άνέφερε τί έπραξε μέχρι σήμερον ή κυβέρνη¬ σις καί τί σκέπτεται νά πρά- ξη είς τό μέλλον. Καί εξέ¬ θεσε σχέδια τα όποΐα πραγ- ματοποιούμενα, θά καταστή- σουν όντως την 'Ελλάδα κέντρον μεγίστης τουριστι¬ κής κινήσεως καί τόπον παγ κοσμίου προσκυνήματος των φίλων τού ταξιδίου καί των θαυμαστών τοΰ άρχαίου πνεύ ματος. Αναμφισβητήτως δέ αί σκέψεις αύται τοΰ κ. ύφυπουρ- γοΰ, άνταποκρίνονται όχι μόνον πρός τα πράγματα, άλλά καί πρός τούς πόθους ολων των Έλλήνων. Πράγ¬ ματι, ή Ελλάς εΐμπσ(3οΐ νά καταστή τό σημαντικώτερον κέντρον τουρισμοΰ καί νά προσελκύση ξένους επισκέ¬ πτας άπό όλον τόν κόσμον. Ή Άκρόπολις, ή Όλυμπία, οί Δελφοί, ή Κόρινθος, ή Δήλος, τό Σούνιον, αί Μυ- κήναι, ή Σπάρτη, ή Κνω- σός, ή Φαιστός, ή Γόρτυς, τα Μουσεΐα τώ ν Αθηνών καί τής άλλης Ελλάδος καί τό μοναδικόν είς τόν κόσμον Μινωϊκόν Μουσείον τής πό¬ λεώς μας, θαμβώνουν μέ την λάμψιν τής αΐγλης καί τής απαραμίλλου τέχνης καί Ί- στορικής άξίας των την φαν¬ τασίαν κάθε πολιτισμένου άνθρώπου καί ελκουν ώς* μα- γνήται χιλιάδας κόσμου άπό τα πέρατα τής γής< Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι εάν όργανώσωμεν την διαφήμι¬ σιν των είς τό εξωτερικόν, ε¬ άν κατασκευάσωμεν δρό¬ μους πού νά όδηγοΰν ανέ¬ τως μέχρι των αρχαιολογι¬ κήν χώρων καί άν άποκτή¬ σωμεν ξενοδοχεΐα σύγχρονα, καθαρά μέ όλας τάς άπαιτή¬ σεις τοϋ σημερινοΰ πολιτι¬ σμοΰ, ό άριθμός των ξένων έπισκεπτών θ' αυξηθή κατα- πληκτικά. Καί όχι μόνον τούτο. Θά προκύψη καΐ άλ¬ λο σημαντικώτερον άκόμη αγαθών. Οί ξένοι πού θά μάς επισκέπτωνται, δέν θά είναι πλέον περαστικοί όπως τώρα άλλά θά μένουν επί ημέρας. Διότι έκτός των άρχαιοτητων θά τούς έλκύη καί θά τού; κρατή καί τό θαυμάσιον κλί- μ« με τόν γαλάζιον γελα- στόν ουρανόν καί τόν ξαν- θόν ήλιον πού καθιατοΰν την Έλλάδα χώραν άληθινής παραδεισιακής ώμορφιάς καί γοητείας. Αλλ' ή Ελλάς, δέν είνε μόνον τα σπασμένα μάρμα- ρα καί ή γκρεμισμένες κολώ- νες με φόντον τόν γαλανόν ουρανόν. Ή "Ελλάς ή σημερινή ε- χει καί άλλα άξιοθέατα. Την άναπτυσσομένην βιομηχανί¬ αν της. Την προοδεύουσαν γεωργίαν. Την χειροτεχνίαν, την σύγχρονον λαϊκήν τέ¬ χνην. Καί επί πλέον τάς α¬ παραμίλλους φυσικάς καλλο- νάςν της τόσον είς την ήπει- ρωτικήν χώραν, όσον καί είς την νησιωτικήν. "*'Η Ρούμε- λη, ό Μωρηάς, ή Στερεά, ή Θεασαλία, η "Ηπειρος καί ή Μακεδονία καί ή Οράκη, ό¬ λαι αί επαρχίαι έχουν ή κά¬ θε μία καί την γοητείαν της, πού αίχμαλωτίζει τόν ξένον έπιακέπτην. Καί ϋατερα, τό Ελληνικόν άρχιπέλαγος μέ τ' άπειρα νησάκια, τεραστία διάδημα άπό ρουμπίνια επά¬ νω σι' άτλάζι της γαλανης θαλάσσης κεντημένο, μέ λάμ ποντα άδάμαντα στήν κορυ- φή την Κρητη, δπου κάθε μυχός καί κάθε άκρογιάλι εί¬ ναι καί μία αποκάλυψις πού άφίνει έκθαμβο τόν θεατή. Ύπάρχουν άκόμη οί σύγ- χρονοι ΊστορικοΙ τόποι, πού διαλαλοΰν τα έπικά κατορ- θώματα τής φυλης κατά τού; νεωτέρους χρόνους. Καί πρέ¬ πει νάγίνουνκαί αύτάγνωστά. Νά κάμωμεν λοιπόν τούς δρόμους καί τα ξενοδοχεΐα, νά άποκτήσωμεν καί σύγ¬ χρονα συγκοινωνιακά μέσα καθώς λέγει ό κ. Νικολού- δης. Άλλά καί νά διαφημί- σωμεν τόν τόπον μας. Μέ είδικά βιβλιαράκια, μέ άφίς, μέ φωτογραφικάς, μέ κινημα- τογραφικάς ταινίας, όπως γί- νεται παντοΰ. Μία ταινία τοΰ Λασηθίου, θά άφηνε έκθαμ- βου ολο τόν κόσμο γιά τό κάλλος τοΰ όροπεδίου. Όσον δέ διά τα ξενοδοχεΐα, θά εί¬ χαμεν νά έπαναλάβωμεν μί¬ αν παλαιάν πρότασιν μας. Νά μετατραποΰν είς ξενώνας όλαι αί υπό διάλυσιν Μοναι πού ευρίσκονται είτε είς ίστο- ρικά αημεΐα, είτε είς γρα- φικά τοπεΐα. Θά άποκτούσα- μεν θαυμασίους ξενώνας είς πλείστα σημεΐα τής ύπαίθρου καί μέ έλάχιστα έξοδα. Τα σχολεϊα. Μέ ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν πληροφορούμεθα την χορήγη¬ σιν υπό τοΰ Κράτους σημαν- τικών πιστώσεων διά την ε¬ πισκευήν καί αποπεράτωσιν πλείστων δημοτικών σχολεί- I ών τού νομοθ μας. Αποτελεί καί τουτο μίαν ένδειξιν τής στοργής τής Κυβερνήσεως πρός τόν τόπον μας. Ελπί¬ ζομεν δέ δτι είς τό μέλλον θά χορηγηθοΰν καϊ άλλαι συμπληρωματικαΐ πιστώσεις καΐ δι" άλλα σχολεϊα. Ειδι¬ κώς διά τό σχολείον Στα- βιών είναι σκόπιμον νά χο- ρηγηθή πίστωσις διά την α¬ νέγερσιν νέου κτιρίου, άφοΰ μάλιστα πρόκειται καί νά προ¬ αχθή είς διτάξιον δεδομένου δτι μέ τούς μαθητάς τοΰ Φουρ- νοφαράγγου πού πρέπει νά μεταφερθοΰν είς αύτό, συμ- πληρώνει τόν απαιτούμενον αριθμόν μαθητών καί άφοθ τόσον ή Κοινότης δσον καΐ ή σχολική έφορία προθυμοποι- οθνται νά συνδράμουν είς την ανέγερσιν νέου μεγάλου καΐ συγχρόνου διδακτηρίου. Τό πανεργατικόν. Μετ1 ολίγας ημέρας θά συ- νέλθρ είς Πειραια τό Πανελ¬ λήνιον Πανεργατικόν Συνέδρι¬ ον είς τό οποίον θά λάβουν μέρος δχι μόνον έκπρόσωποι των έργατών άλλά καΐ άντι- πρόσωποι τής κυβερνήσεως. Λέγεται μάλιστα δτι την έ¬ ναρξιν των εργασιών τοϋ Συ- νεδρίου θά κηρύξη αυτοπρο¬ σώπως ό κ Πρωθυπουργός, Είναι τό πρώτον εργατικόν Συνέδριον ποϋ γίνεται υπό την αίγίδα τής κυβερνήσεως. Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι θά στεφθή υπό πλήρους ε¬ πιτυχίας καί θ' αποτελέση την άπαρχήν νέας κοινωνικάς πο- λιτικής καΐ δτι θά θέση τάς ύγιεϊς βάσεις είρηνικής συνερ- γασίας εργασίας καί κβφσ- λαίου. »ΙΙ|
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  μουσικό ρωμάντζο: «Ντανιέλλα».
  Την Δευτέραν ό κολοσσός: *ΔΥΟ
  ΜΑΓΚΕΣ».
  Μ|ΝΩΑ. (ομιλών).- Σήμερον ό
  όπερετοεπιθεωρησιακός κολοσσός:
  «Γυμνές γυναϊκες». Μέ την Ρου·
  μπη Κήλερ, Ντίκ Πάουελ.
  Λ*Ν*Ν^>^
  'Αττό τού βρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Μΐλ ΤΡλΓΙΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή διασημότερη
  Φωνή τής Εύρώπης.·
  ΜαρίαΤοεμπουτάρι
  έφάμιλλη
  τής Μάρθας 'Εγκερθ.
  Ίβάν Πέτροβιτς
  Γεόργκ Αλεξάντερ
  Χάνς Γιοΰγκερμαν
  Στό μουσικό ρω-
  μάντζθ:
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ό κινηματο-
  γραφικός κολοσ¬
  σός:
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ6 θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  257βν
  — Έμπρός, παιδία! Τα κε-
  ράσια έγιναν! Ώραΐα κερά-
  σια! Ώραΐα κεράσια πουλώ,
  έξη σολδία τή λίτρα!...
  ...Στή Βαρέν, ή Μαρία—Άν
  τουανέττα έκαμεν έναν μορ-
  φασμό άνυπομονησΐας καθώς
  έμιλοΰσεν ό Ρομέφ κι' έγύρισε
  την πλατή στούς άπεσταλμέ-
  νους τής Εθνοσυνελεύσεως.
  Τα σαστισμένα λόγια καί οί
  δικαιολογίες των τής εφάνη¬
  καν σόν κακά προμηνόματα.
  Τότε ό Λουδοβΐκος εζήτησε
  τό ψήφισμα, Κ' έδιάβασε πώς
  ή εθνοσυνέλευσις τόν είχεν α¬
  παλλάξη των καθηκόντων τού
  καί διέτασσε τόν κάθε πολίτη
  πού θά έσυναντοΰσε τή βασι¬
  λική οίκογένεια νά την εμπο¬
  δίση μέ κάθε τρόπο νά συνε¬
  χίση τό ταξίδι της. Είνε ά-
  λήθεια πώς έκεΐνοι πού εΐχαν
  σύνταξις τό κείμενο τοθ ψηφί-
  σματος άπέφυγαν επιμελώς
  τίς λέξεις: φύγη, σύλληψις,
  φυλάκισις.Ώστόσο τό ψήφισμα
  έτόνιζε πώς ό βασιληδς δέν
  ήταν έλεύθερος, άλλά ήταν
  ύποταγμένος στή θέλησί της.
  Άκόμη καί ό Λουδοβΐκος παρ'
  δλη τή βραδύνοιά τού, εκα¬
  τάλαβε την ίστορική μεταβο-
  λή. Άλλά δέν άντιστάθηκε,
  δέν διεμαρτυρήθη κάν.
  —Δέν ΰπάρχει πιά βασιλη-
  ας στή Γαλλία, εΐπε μέ την
  κοιμισμένη τού φωνή, ώσάν τό
  πρδγμα νά μή τόν ένδιέφερε
  σχεδόν καθόλου. Καί, άφηρη-
  μένος, απέθεσε τό έγγραφον
  επάνω στό κρεββάτι δπου ε¬
  κοιμώντο τα παιδία.
  Άλλά ή Μαρία—Άντουα-
  νέττα έπετάχθηκε ξαφνικά.
  Όταν εκινδύνευε νά ταπεινω-
  θή ή ύπερηφάνειά της, δταν ή
  τιμή της ήπειλεΐτο νά θιγή, ή
  γυναΐκα αυτή δέν εγνώριζεν
  ουτε φόβο, οΰτε δισταγμό.
  "Αρπαξε τό ψήφισμα τής Ε¬
  θνοσυνελεύσεως πού έρρύθμι-
  ζε την τύχη της καί την τΰχη
  των δικών της, τό έτσαλάκω-
  σε στή χούφτα της καί τό έπέ-
  ταξε περιφρονητικά κατά γής
  λέγοντας:
  (συνεχίζεται)
  Ρ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  ΑΙ τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όώός 'Αγίβυ Μηνά.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΕΝΟΙΚΊΑΖΕΊΆΙ άπό σήμερον
  ή δίδεται πρός εκμετάλλευσιν λα-
  χανόκηπο; δέκα στρεμμάτων έν
  Κατσαμπά μετά οίκίας διά τόν
  κηπουρόν, πλήρους άρδευτικής
  εγκαταστάσεως καί δρνιθοτροφεί-
  ου. , Πληροφορίαι παρά τώ στρα-
  κ. Γ. Κατβχάκη.
  •ΙΉΦΙΣΜΑ
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής
  Α. Β. Ε. «Ο ΜΙΝΩΣ» έν Ιερα¬
  πέτρα, συνελθόν Ικτάκτως εις συ¬
  νεδρίασιν επί τώ θανάτω τοΰ Ικ
  των Εδρυτών τής Έταιρείας αει¬
  μνήστου Εμμανουήλ Γιαννικάκη.
  Ψηφίζει : Ιον) Ν' αποσταλή
  άντί στεφάνου, είς μνήμην τοΰ με-
  ταστάντος, είς τόν Σύλλογον κυ¬
  ρίων Ιεραπέτρας «Ό Εύαγγελι-
  σμός» τό ποσόν των δραχ. 500.
  2ον) Νά υψώθη" ή σημαία των
  Έργοστασίων πενθίμως επί τριή¬
  μερον.
  :3ον) Νά παρακολουθήση την
  κηδείαν μετά τοΰ ύπαλληλικοΰ
  προσωπικού.
  4ον) Νά σταλή συλλυπητήριον
  γραμμα είς την οικογένειαν τοϋ
  μεταστάντος.
  5ον) Νά δημοσιευθή τό παρ&ν
  διά τοΰ τύπου.
  Έν Ιεραπέτρα τή Κ! Νοεμβρι¬
  ού 11ΓΛ7.
  (Έκ της Διευθύνσεως)
  III
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τι θό: φορέσετε αυτόν τόν χειμώνα.
  ...Τό πρωΐ.
  *Η ένδυμασίες στΐόρ καϊ τα τα-
  ξιδϊωτικά κοστούμια ύφίστανται
  σπανίως ριζικές μεταβολές. Ή
  νέες τάσεις τής μόδας δέν μετα-
  βάλλουν διόλου την γραμμήν των,
  έπιφέρουν μόνον έλαφράς σχετι¬
  κώς μεταλλαγάς.
  Ή μακρυά κα'ι ίσια
  σιλουέτχα
  τοΰ ταξιδιωτικοθ έπανωφοριοΰ, έ-
  ξεθρόνησε τό παλαιά τρουα—κάρ
  ή την ρεντικότα Ραγκλάν ή σηκω-
  τά τα μανίκια είναι πολύ περισ¬
  σότερον ΐσια είς τούς ώμους συν-
  τελοΰν δέ τοιουτοτοόπως είς τό
  νά τονίσουν τό σπόρ κι' έλεύθε·
  ρο ϋφος, πού τόσο γρήγορα κατέ-
  κτησε την μοντέρνα γυναΐκα καί
  τό οποίον είνε έκ των πλέον κτυ-
  πητών σημείων τής νέας μόδας.
  Τα ύφάσματα δοκιμάζουν_ έξ ϊ-
  σου αύτην την ώθήσι ή όποία αύ-
  ξάνεται κάθε ήμέρα περισσότερον
  τέτοια είναι τα σκωτσέζικα καί
  τα καντριγιέ πού τόσο άρέσουν
  διά την πρωτοτυπία των.
  Ή φοΰστα και ή βέστα είναι έ-
  νωμένες άλλά σέ διαφορετικοϋς
  τόνους. Συμπληρουμένη ή σύνθε-
  σις αυτή άπό μία μπλοΰζα «-ντέ
  σιρά» γαρνιρισμένη μέ μικρά μάλ-
  λινα μοτιφ, συναγωνίζεται τα ύπέ-
  ροχα σουώτερ των οποίων τα που-
  άν έπιτρέττουν ν'άλλάσση διαρκώς
  ή φόρμα καί τα ντεσέν.
  Μετριότης δέν σημαίνει πτω-
  χεία' τοιουτρόπως βλέπομε έξαρ-
  τήματα πολΰ-πολύ πρακτικά καί
  στερεά, δπως παπούτσια κα'ι τσάν-
  τες άπό μπόξ ή καλυτέρα άπό
  κροκόδειλο,
  Τα γάντια, τέλος, εϊτε άπό λα-
  βάμπλ ύφάσματα είναι, είτε άπό
  δέρμα, δέν στεροθνται κάποιας
  φαντασίας: σέ ζωηρά χρώματα, μέ
  ραφές καμωμένες είς τό χέρι, μέ
  νερβΐρ κλπ,
  Οί χρωιαατισμοί γιά τίς σπόρ
  καί ταίιδιωτικές ένδυαασίες, είνε
  έν πρώτοις τό μαορόν τό οποίον
  εΐχε έγκαταλειφθίϊ γιά κάμποσες
  έποχές. Τό ταναγκρά είνε έπισης
  ύπέροχο, καθώς καί τό βερ φον-
  σέ μέ άποχρώσεις έξαοτηυάτων:
  τό κίτοινο, τό ζωηρό κόκκινο, τό
  γκρενά, τό βερ άμτιψέντ. Τέλος
  τό γκρΐ σκοϋρο τό οποίον θεωρεΐ-
  ται ώς ή πλέον μοντέρνα άπόχρω-
  σις τής έττοχής.
  ΤΙ πρωινό Ινδυμα θά έκλέζετε,
  γιά την πόλι; Περιττόν ν' άναζη-
  τήσετε πολύ μακρυά. Τα πρόχει-
  ρα φορέματα άπό πολΰ μαλακό
  μάλλινο ϋφασμα ή άπύ ζέρσ^υ
  είναι πάντοτε ένδεδειγμένα για
  την πρακτικότητα κα'ι την κομψό-
  τητά των
  Ή φοθστα δέν είνε πολϋ εύρύ-
  χωρη, άλλ' είνε κομμένη Ϊσια. "Ο¬
  σον άφορδ τό κορσάζ γαρνίρεται
  μόνο στά 'κλειστό ντεκολτέ άπό
  βελοθδο ή κρέπ.
  "Ενας ύπέροχος άπλός καί ιτρα-
  κτικός τύπος είνε φόρεμα καί βέ¬
  στα στόν ϊδιο τόνο ή καλυτέρα
  καθένα σέ διαφορετική άπόχρωσι.
  Ή βέστα παρουσιάζει πολλές δι-
  άφορες φόρμες, άπό την Ισια, χω·
  ρίς φάρδος βέστα, εως την κοντή
  μέ ζώνη.
  Τέλος,
  εάν θέλετε την ίδική
  μου γνώμη, φορέσετε 'ένα κορσάζ
  άπό λεπτό ϋφασμα, μέ μιά φοϋ·
  στα άπό χονδρότερο άλλά στήν
  Ιδία άπόχρωσι. Μπορεΐτε ν'άλλάσ-
  σετε ετσι τό σύνολον ααιτ, άλλάσ-
  σοντας μόνον τό κορσάζ Άπαι-
  τεΐται άλλωστε πολύ ολίγο ϋφα¬
  σμα γιά μία ή δύα συμπληρωματι-
  κές μπλοϋζες γιά τό άνσάμπλ
  σας...
  Ντιστεγκέ
  η
  {«■■■■■■■■■■■•■■••«■■■■■■■«■■■«•«■■■■•■•«■■■:
  Ό παθολόνος Ίατρός
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά
  δέχεται τούς πάσχοντας ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τού φαρμακείου κ. Μιχ.
  Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ.
  ■■■■■■
  Β""
  ■■■■■■■■■■■■Ι
  ■■■■■■■■■■ν
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■υ
  Ξ.ΥΛΕΙΑ παντός εΐδους.
  ΣΙΔΗΡΛ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΪΑ.
  Είς τάς συμφερωτερας τιμάς
  ©ά εΰρητε είς την
  ΞΥΛΑΤΤΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όΰός 1821. (Χεϊτάν Όγλοΰ)
  ■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΤΑ
  ΤΗ ΖΥ1Ε11ΙΑΪΟΡΙΟΥ ..ΚΑΠΡΙΣ"
  "Υπό νέαν Διεύθυνσιν.
  Καυζίνα έκλεκτή, καθαριότης άπαστράπτουσα, ύπηρε-
  σία προθυμοτάτη.
  9
  Τό μόνον Κατάστημα
  ποθ συγκεντρώνει δλα τα ειδή
  Άνδρικά, γυναικεΐα καΐ παιδικά:
  Λεμπιδάκη- |
  Ζαφειροπούλου 1
  Έπίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μέγα- §=
  λην συλλογήν.
  Είς τό τμήμα Μαλλιών ττλεκτικής θά εϋρετε δτι εΐδος
  θέλετε εις ποιότητας καί χρωματισμούς.
  ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
  Ό γολγοθας
  μιάς καρδίας
  ΕΜΣΛΒΕΤ = =
  Ι ΙΜΙΙΙ 111 ΙΪΙΙΙΙ
  Ή ίωη τή; μελαγχολική;
  48ον αύτοκρατείρας. ^
  Γιά χά άποτελέσματα'αύτά θε-
  ωρεϊ περισσότερον ϊσως άπό δ,τι
  θα Ιπρεπεν, ϋπεύθυνον την πεθε-
  ρά της. Τής πολιτική^ πού τόσα
  χρόνια ενέπνεεν ή άγέροίχος άρ-
  χιδούκισσα, άποτελέσματα ήσαν ή
  ήττα καί ή καταστροφή. Έτσι
  ν.αταρρεει καί β τελευταΐος στΰ-
  λο; πού υπίβάσταζε τό κλονισμέ-
  νον ήδη οϊκοδόμημα τοΰ σεβα-
  αμοΰ πρός την γηραιάν άρχιδού-
  κισσαν. 'Όχι μόνον δέν παραδέ-
  χεται πιά καμμιά πολιτικήν πεί¬
  ραν ή διαίσθησιν τής πεθερας της
  ή Έλισάξετ, άλλ' άρχίζει νά την
  θεωρή μαζί μέ δλον τό περι,ΐάλλον
  τη;, επικίνδυνον γιά τα μέλλον
  τ,ής δυναστείας, γιά το μέλλον
  τοΰ άνδρός της, γιά τό μέλλον
  των παιδιών της.
  Ή νεαρή αύτοκράτειρχ κατα-
  λαδαίνει πώς σε τέτοιες στιγμές
  δέν ώφελοΰν τ,ίποτε οί θρήνοι καί
  οί κοπετοί, καί θεωρεΐ ότι καθή¬
  κον της τώρα πιά πού Εχρεωκό¬
  πησαν τόοον άξιοίΐρηνήτοί·; £λοι
  οί άλλοι, ήταν (ά ^ρθω,θ^ ή ϊδια
  καί νά προσπαθήση νά βοηθήση
  μέ την συ-μβιλή της. 'Λνήσυχος
  γιά την επικίνδυνον κατάστασιν
  πού Ιδημιουργεΐτο εις την Ο'άγ-
  γαρίαν, συμβουλεήΐΐ τ^ν σύζυγον
  της νά πο,οέλθ-β μίαν ώραν ενω¬
  ί ί δύ
  ρίτερον είς, διαπραγματεύσεις
  μέ τόν Ναπολέοντα πρός τερμα¬
  τισμόν των έχθροπραξιών.Άλλ'
  έκεΐ ποί» κάνε; ν3 άναμιχθή είς
  την π.ο.λΐΈίκήν, δέν παύει νά σκέ¬
  πτεται πρό παντός ώς σύζυγος
  καί μητέρα. «Μέ ξέχαίες μ,^ 3λο»
  αατά τα γεγονότα,—Ιρωτα τόν
  σύζυγον ·?ης. Μέ άγαπ^ς άκόμη;
  Άν οέν μέ άγα,π^ς πιά, Βαι μο,Ο
  ήταν αδιάφορον δ,τι ξήτ?οτ;2 ε5-
  ν* γραφ<5$ ^νι4μ>] νά συμβή...»
  έ
  γρφ ] μή
  «Άλλ' άγαπημένη μου, φτω-
  χειά μου Σίσαι—άπαντ^ 4 Φραγ-
  κΐσκο; "Ιωσήφ—τό ξέρϊΐς πόσο
  σέ λαχταρώ. Δέν είνε άνάγκη νά
  σοΰ έπαναλάβω πόσο σέ άγαπώ.
  Τό ξέρειςς παρ' δλες τίς άμφι-
  βολίες πού έκφράζεις είς τίς
  I-
  πιστολές σου. ΊδίμαΊ' τρελλ,^; Ατ56
  την ^α|)ά γιά %ήν «τιγμή πού θά
  μ2ί ενώση 'πάλιν, άγγελέ μου.
  Σέ έςορκίζω νά μην αίσθάνεσχι
  την παραμικρά άνησυχία. Ή ί-
  οεα σου νά οργάνωσις Ινα νοσο¬
  κομείον είς Αάξενμπου,ργ-, ήταν
  θαυμασία. Λίξου' τίς εύχαριστίες
  μου. Είσαι ό καλός μου άγγε-
  λος καί μέ βοηθεΐς δσον δέν
  φαντάζεσαι. Δεΐξε θέλησι καί ξύ,-
  ναμι. Κάμί νη^μονή. <*>ά ϊδΐ|ς
  ποΰ θ' άνατείλουν καλλίτερες ή-
  μέρες...»,
  Έν τω μεταξύ ίμω; έδωσαν είς
  τόν αύτοκράτορα νά έννοήση ·~άις
  5έν θά ήτ^ν σωστό ν' αφήση τό
  στράΐειιμα καί νά φύγη σέ τέτοιες
  στιγμές.
  )
  ΙΊΝΩΣΤΟΙ1ΟΙΗΣΙΣ
  Τα Εργοστάσιον άρτοποιΐας
  Τζωρτζάκη πληροφορεΐ τό κοινόν
  τοΰ Ηρακλείου δτι άναγκασθέν
  νά διακόψη έπ' ολίγον την παρα¬
  σκευήν άρτου λόγω των μεγάλων
  ζημιών ά'ς υπέστη έκ τήςπλημμύ-
  ρας θέλει Ιπαναρχίσει άπό τή;
  προσεχούς Δευτέρα; τα; εργασί¬
  ας τού καί παρακαλεΐ την αξιότι¬
  μον πελατείαν τού δπω; προμη-
  θεύεται κα'ι πάλιν τόν άρτον τού
  άπό τα πρατήριά τού.
  (Έκ τοΰ Έργοστασίου)
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ , ΓΡΑΦΕΙΟΝ ;
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη .

  Άκκώημίίχς 70 Αθηναι ;
  Τηλέφωνον 31411 !
  ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ
  ΕΟΡΤΑΙ.-Ή δνίς Μαρίκα Ξη-
  ρουδακη δέν έορταζει, οϋτε δεχε-
  ται έτισκέψεις,
  -Έιΐίσης δέν έορταζει αυριον
  καί δέν δέχεται έτισκέψεις, ή δν'ις
  Μαοίκα Μπρουλιδάκη.
  ΒΑΠΠΣΕ1Σ- Ό Διευθυντής
  τής συναδέλψου «"Ιδής» κ Μιχ
  Μαρνελάκης άνεδέξατο είς Βαρ-
  βάρους τό θυγάτριον τοΰ κ. Μιχ
  Δερμιτζάκη ονομάσας αύτό Μα¬
  ρίαν Νά τοίς ζήση.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Σπεύδω νά
  ειόχαριστήσω καϊ δημοσία τόν δι¬
  ακεκριμένον νευρολόγον ιατρόν
  κ. Γρηγόριον Ζερβουδάκην, είς
  τοΰ ό-τοίου την επιστημονικήν Ίκα-
  νότητα καϊ μόνον όφείλω την απο¬
  τελεσματικήν θεραιείαν τής νύμ-
  φης μου Άργυρώς.
  Σταύγιες 16 Νοεμβριού 1937
  Ό ευχαριστών
  Ά<5άμ Φραγκάκης Γιίρω στήν πόλι. Τά κόστος τής ζωής έκ παραλ· λήλου μέ τάς καλάς προσπαθείας τής σημερινής κυβερνήσεως. —Άττασχολεΐ κατ' αύτάς ευρύ¬ τατα τούς θαμώνας των συνοικίαι κων καφενειον. — Καθένας £χει επί τοΰ -προκει¬ μένον καί τόν τρόπον τής ελαττώ¬ σεως τού καί τά μέσα άποκατα- στάσεως γενικής εύθηνίας. — Ό καιρός δέν έννοεΐ νά με¬ ταβάλη .. στάσιν. —Μεταλάσσεται διαρκώς άπό τόν ψυχρόν είς τόν θερμόν καί ά- πό τόν χϊΐμωνικόν είς τόν αι¬ θρίαν. —^έν γνωρίζει κανείς τ(ό>ς νΛ
  τοθ φερθή ή μάλλον... τί »)ι φορέ-
  ρπ διά νά εξασφαλισθή άττό τάς
  Ίδιοτροπίας τού.
  —Ό αίώνιος -.μικράς μέ τά λ*-
  στιχο·· άπακελεΐ καθ" ά έζηχριβώ-
  σαμε/ν, καθημερινήν πάλιν ττραγ-
  ματικότητα
  — Κυνηγφ τά πονλι,ά παντοθ,
  κάποτε δέ εϊσέρχεται καί είς το,ι»·
  αύλήν των οομπολιτών τής οποίας
  ή θύρα. δτυχεν άνοικτή διά νά χχ·
  νηγήση είς τάς συστάδας της
  ■πουλιά.
  — Δέν έ'χει γον?ΐς καί κηδεμό·
  νας;.. θά έρω/ταΰσε κανείς. Διότι
  μόνον αθτοί θα μττοροΰααν νά
  τόν σωφρονίσουν.
  — Κατά τούς ίατρούς οί γριπ-
  ποθλες συνεχίζονται καί πολλο'ι
  είναι οί κρεββατωμένοι.
  —Εύτυχώς οί γριπποΰλες αϋτές
  διατηροϋν καί νοσολογικώς τό...
  ^ποκοριστικόν των:
  — Είναι έλαφρότατες καί περ·
  νούν μέ τά συνήθη θεραπευτικά
  καί την ολιγοήμερον προφύλαξιν.
  —Οί κουρεΐς είς τάς Αθήνας 4-
  ζήτησαν την φορολογίαν των ξκ-
  ριστικών μηχανών καί τ,ων λεπί-
  δων.
  —Καί τούτο διότι, ό. τΐϊρισαότερος
  κόσμος είς την· πρωτεύουσαν ί
  σε νά, έαρίζβται μόνος τού.
  — Έτί ζημία φυσικά τοΰ
  γβλματός των τό οποίον
  κατά τας ιιεταδιδομένας
  ρίας, διέρχεται άληθινήν χρΐσι,ν,
  —Ή Τερψιχόρη έξ,ακ»λουθίΐ νά
  μην παρουσιάζη καμμίαν σχεδ,όν
  κίνησιν.
  —Π^&ζ Λφατον θλίψιν των χορα-
  διδασκάλων..
  — θά παρατηρηθΓ) έν τ.»ύτο»ς δ-
  τι οί πολλοί θά χαρέψοαν μετά
  τόν "Ιανουάριον καί τόσον όίστε
  νά ίκανοπαηβαΰν καί οί χαροδι-
  δάακθίλοι.
  —Αυριον των Είσοδίων έορτά-
  ζουν ώς γνωστόν αί δ/«οιποινίδες
  αί άκούουσαι είς τά θρυλικόν δ-
  νομα Μαρία,
  — Καί, δέν είναι ασφαλώς όλί-
  γες, τής ημέρας αυτής ί>1 «Πανα-
  γίες» (έφ' δσον συμβαίνει οί περισ
  σότερες νά έ"χουν καί τό 6νομα
  καί τή χάρι τού).
  —ΑΊ βύχαΐ λοιπόν πρός «ύτάς
  είνε άπό τώρα δ»καιολογημένα*.
  —Ή 'Ντανιέλλα* τά μουσικόν
  Φίλμ πού ττροβάλλει τό κινηματο·
  θέατρον Πουλακάκη έξακολουθεΐ«
  νά συγκεντρώνη πολύν κόσμον.
  — Πρόκει,ται ί»μολογουμένως ιτε-
  ρΐ κινηματογραφικοΰ και μουσι-
  κου ϊργου άτΐό τά ωραιοτέρα.
  ο Ρβπορτκρ
  Λύσις προχθεσινοΰ
  ύπ'άρ.31σταυρολέξου
  1
  έπαγ-
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Πολοτεχνείου ,
  παραδίδει μαθήματα (μαθηματι-!
  κων φυσικών). Πληροφορίαι παρ'
  ήαϊν.
  Β
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τά παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντας είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Β...
  Τηλέφωνον 6-63
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ■^ϊ,.ΐ
  ΌΝ.
  1
  άλλον.. Τι]'
  ου
  •μικράς
  εϊ καθ' δ
  τταιν
  ιμποληΰνηι;,,
  ν άνοικτή δια»
  τάς
  παυσε κανεις
  θο μποροθοΐ,
  οουν
  ούς ίατροιχ «
  Εχίζονται και ι
  βρατωμενοι
  , οί
  ;αϊ
  ι)ν
  ,αφρόταιες β
  συνήβη θίρ™
  /σήμερον ιροκ)
  είς είς τας 'Αί/ρ
  ι φορολογίαν ι·
  χανών καϊ »
  ο διότι &«»«
  την «ρωτ£»
  «ι αι μόνοςτοο
  ι (α φυσικά τοϊ
  ών τ ό 6»ο!9»*
  εταδιδομέν«Μ|
  ται άληβινήν*
  ΐίΐχόρη &
  ι···1
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ~ν------
  157βν
  Κοπιά λοιπόν ό σκάπτων ίίως ου άποκάμνει, δι¬
  ότι οί λάκκοι έκεΐνοι συνήθως είνε πολύ βαθεΐς,
  ίδρώνει, έρευνα, έργάζεται δλην την νύκτα, διότι τό
  έργον τουτο γίνεται διά νυκτός, τό ϋποκάμισόν
  τού γίνεται μουσκίδι έκ τοϋ ιδρώτος, καίεται δλον
  τό άλειμματοκέρι τού, στομώνεται ή δίκελλά τού,
  τέλος τέλος πάντων δταν φθάση τόν «θησαυρόν»,
  τί ευρίσκει, τί ειμπορεί νά είνε ό θησαυρός τοϋ δι-
  αβόλου; £ν λεπτόν, ένίοτε εν φράγκον μία άπλή
  πέτρα, £νας σκελετός, εν πτώμα καθηματωμένον
  άλλοτε έ'νας καλλικάντζαρος διπλωμένος είς τέσσα¬
  ρα, ώς φύλλον χάρτου, ενός μικροϋ χαρτοφυλακίου
  ένίοτε δέ καί τίποτε. Τουτο φαΐνεται δηλούντες και
  οί στίχοι τοϋ Τρΰφωνος.
  Σκάτττει καί είς τόν σκοτεινόν λάκκον καταθέτει θη-
  (σαυρούς
  Όβολούς, άργΰρια λίθους πτώμα είδωλα ουδέν.
  Άλλ' έ'τι καί σήμερον ευρίσκουν είς τό μέρος
  έκεΐνο ότε μέν φλασκίον μετά πυρίτιδος καϊ μολυ-
  βδοβόλων, ότε δέ δέσμην παλαιών παιγνι¬
  οχάρτων ρυπαρών καί περικεκαυμένων, πάντως
  μεταχειρισμένων υπό των διαβόλων. Ό Τρύφων δέν
  άναφέρει τα δύο ταυτα εύρήματα, έπειδή ό Τρύφων
  έζη κατά τόν δωδέκατον αίώνα καί, ώς φαίνεται ό
  διάβολος δέν εΤχε νούν αρκετόν νά εφεύρη την πυ-
  ρίτιδα πρό τοϋ Ρογερίου Βάκωνος, ουδέ τα παιγνι-
  όχαρτα πρό τοϋ βασιλέως τής Γαλλίας Καρόλου
  τοΰ Στ'.
  Άλλ' δμως, εάν τις εδοκίμαζε νά παίξη μέ αύ-
  τά τα παιγνιόχαρτα, αφεύκτως θά έχανεν δ,τι καί
  άν είχεν είς τό βαλάντιόν τού, τέλος δέ καί δλην
  την περιουσίαν τού. περί δέ τής πυρίτιδος τής περι-
  εχομένης είς έκεΐνο τό φλασκίον, αυτή έχει την ίδι-
  ότητα νά σοϋ σκάζη τό τουφέκι μέσα στή μούρη.
  Μικρόν τι μετά τήν εποχήν καθ' ήν ή άστυνομία
  είχεν ΰποπτευθή ότι ό Γιάννης Άγιάννης επί τής
  βραχυημέρου δραπετεύσεώς. τού, περιεφέρετο είς τα
  πέριξ τού Μορφεμειλίου, παρετηρήθη είς τό αύτό έ¬
  κεΐνο χωρίον, δτι γέρων τις έργάτης, έξ έκείνων,
  οΐτινες διορθώνουν τούς δημοσίους δρόμους, Ξΰ-
  στρης όνομαζόμενος, εΐχε μέσα ιας τό δάσος τριγυ-
  ρίσματα. Ελέγετο δέ δτι ό Ξύστρης ούτος έχρημά-
  τιαέ ποτε καΐ είς κάτεργον ή άστυνομία λοιπόν εί¬
  χεν έπ' αυτού τόν όφθαλμόν της, καί έπειδή ό άν-
  θρωπος ούτος οϋδαμοϋ εύρισκεν εργασίαν, ό δήμος
  τόν εΐχε βάλει νά έπιμελήται τόν δημόσιον δρόμον
  άντΐ εϋτελοϋς τινος ημερομίσθιον
  Ό Ξύστρης ύποβλέπετο υπό των εγχωρίων, έ-
  πειδη εφέρετο μέν έπιεικώς, πρός πάντας ταπεινότα-
  τος, πρόθυμος ν' άφαιρπ τόν σκοϋφόν τού πρός με-
  γάλους καΐ μικρούς, τρέμων κα'ι περισαίνων ενώπι¬
  ον των χωροφυλάκων, άλλ' έψιθυρίζετο δτι διετέλει
  είς σχέσεις μετά συμμορίας κλεπτών καί ύπώπτευον
  ότι περί λύχνων αφάς 'ένήδρευεν ϊστάμενος πλη¬
  σίον των θάμνων. Τουτο μόνον είχεν ώς έλαφρυν-
  τικόν υπέρ αύτοϋ, δτι ό κακομοίρης ήτο μέθυσος.
  Παρετηρήθη, ή μάλλον ελέγετο ώς παρατηρηθέν
  δτι ό Ξύστρης άφινε πολύ πρωΐ τό έργον δ είχεν
  επί τοΟ δρόμου καί είσέδυεν είς τό δάσος φέρων καί
  τήν δίκελλάν τού. Καθ' εσπέρας τόν άπήντων είς
  τα πλέον έρημικώτερα άδενδρα μέρη τοϋ δάσοος,
  είς τάς λόχμας τάς δασυτέρας, νά φαίνεται ώς πε-
  ριζητών τιρδγμά τι, ή νά σκάπτπ είς τήν γήν τρύ-
  παν. Αί άγαθαί γυναΐκες Βσαι διέβαινον εκείθεν
  κατ' αρχάς μέν τόν έξελάμβανον ώς Βεελζεβοΰλ,
  έ"πειτα δέ, δταν άνεγνώριζον τόν Ξύστρην, άπεϊχε
  πάλιν τοϋ νά παύση ό φόβος των. Αί συναντήσεως
  αυται έφαίνοντο ένοχλοϋσαι τα μέγιστα τόν -υ-
  στρην. "Ήτο πρόδηλον δτι εζήτει νά κρυβή καί δτι
  είς δ,τι ά*· κατε,ιργάζετο ύφίστατό τι μυστήριον
  (συνεχίζεται)
  ι β ■■■■·■'
  (■■■■■■■■■Ι
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Μετώκησεν είς τήν επί τής όδοΰ 25 Αύγού-
  στου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανά παραπλεύ¬
  ρως Λέσχης Έπιστημόνων.
  Δέχεται ώς πάντοτε έν τή Πολυκλική "Ηρα¬
  κλείου.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΑΓΡΑΦΩΝ
  ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ .ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΚΥΡΙΟΙ,
  Τα άντίγραφα, τάς άναφοράς, τάς
  αίτήσεις, τα ύπομνήματα, τάς συντάξεις
  καί άναπροσαρμογάς τούτων, τα κατα-
  στατικά Σωματείων καί συνεταιρισμόν
  καί πασάν άλλην Γραφικήν σας "Εργα¬
  σίαν ώς καί μαθήματα ΓΡΑΦΟΜΗΧΑ-
  ΝΗΣ στό ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑ-
  ΦΩΝ.
  Πληροφορίαι καί οδηγίαι διά πάσαν
  υπόθεσιν σας ΔΩΡΕΑΝ.
  Όδός ΧΑΝΔΑΚΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΣΑΡϋΝΑΚΗΪ
  Άπβστρ. 'Αντισ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ττοΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό ολα δι' ολους.
  Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
  Α.'
  Τίποτε δέν μας φαίνεται έκπλη-
  τικώτερον ά πό τήν αξιοθαύμαστον
  ίκανότητα που εχουν τα εγκεφα-|
  λικά μας κύτταρα νά κάμουν έ¬
  κεΐνο πού ονομάζομεν σκέψιν, ά-
  νάμ"ησιν, κρίσιν. Διά νά δια-
  τυπώσωμεν δμως τα πράγματα
  σαφέστερον: τίποτε δέν φαίνεται
  είς τόν εγκέφαλον τοΰ άνθρώπου
  θαυμαστωτέραν, άπό τήν ιδίαν αύ-
  τοΰ ενέργειαν! Τί γίνεται δμως
  εις τόν εγκέφαλον, δταν σκέπτε¬
  ται, λόγου χάριν, περί τοΰ πό-
  νου, περΐ των νευρικών κυττάρων,
  περί τής 2λης οργανώσεως τής
  αίσθήσϊως τοΰ πόνου; Είναι ά¬
  γνωστον. "Οταν λέγωμεν δτι ό
  άνθρωπος ανέλαβε τόν άγώνα
  κατά τοϋ πόνου, είνε τό ίδιον ώ-
  σάν νά είποΰμε ότι ό έγκέφαλός
  τού έκήρυξε τόν πόλεμον κατά
  των νευρικών κυττάρων /.αί τής
  οργανώσεως το5 πόνου. Ό έγκέ-
  φαλος δέν περιωρίσθη- είς τό ν'
  άντιλαμβάνεται τόν πόνον, άλλ'
  εσκέφθη πώς νά τόν νικήση!
  Άλλά πρό παντός—τί είνε ό
  πόνος: Μποροΰμε νά τόν ύπαγά-
  γωμεν είς ε'να γενικόν τύπον, καί
  νά ποΰμε δτι ό πόνος είνε ή εΐ-
  δοποίησις δτι κάτι τό άνώμχλον
  συμβαίνει είς τόν οργανισμόν μας,
  ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά; Έν
  τοιαύτη περιπτώσει τό πρΐύχο'/
  συμπέρασμα θά ήτον δτι δσον με-
  γαλείτερος είνε ό πόνος, τόσον
  μεγαλειτέρα είνε ή άνωμαλία,
  κα'ι τόσον μεγαλειτέρας ό κίνδυ-
  νος. Έν τούτοις έκ πείρας γνω¬
  ρίζομεν δτι ύπάρχουν σοβαραί
  παθήσεις καί σοβαρά τραύμαΐα,
  πού προκαλοΰν όλίγιν πόνον, έ-
  νώ αντιθέτως άκίνδυνα τραύματα
  ή άσθένειαι κάθε άλλο παρά σί-
  αραί, μας κάμνουν πολλάκις νά
  πονώμεν έξαιρετικά Ό βαθμός
  συνεπώς τοΰ πόνου δέν είνε καί
  ό βαθμός τοΰ κίνδυνον» Όλίγον
  νά σκεφθώμεν σχετικώς μέ τόν
  πόνον εγείρονται ενα σωρό ζψ
  τήματα: Άπό τούς πιό άφορή-
  τους πόνους είνε ό οδοντόπονος.
  Γιατί δμως τα νεΰρα των δον-
  τιών νά είνε τόσον εΰαίσθητα;
  Βεβαίως τα δόντια είνε χρήσιμα,
  χρησιμώτατα, άλλά γιατ'ι μόνον
  αύτά, προαβαλλόμενα οπωσδήπο-
  τε, νά μίς εΐδοποιοΰν άμέσως
  διά τής αϊσθήσεως τού πόνου πού
  προκαλοΰν, ένώ άλλα ίργανα τοΰ
  σώματος, έξ ΐσου πολύτιμα μέ
  τα δόντια, πολυτιμότερα άκόμη,
  νά μην ϊχουν τήν ίκανότητα νά
  μας είδοποιοΰν, Ύπάρχουν ημ¬
  πορεί κανείς νά ειπή είς τό σώ-
  μί μας, είς τόν οργανισμόν μας,
  περΐϋχαί εντελώς σχεδόν άναίσθη-
  τοι, σημεία είς τα όποϊα ό πό^
  νος είνε άγνωστος. Άπό 2λα αύ¬
  τά βλέπομεν 2τι δέν ήμποροΰ-
  μεν νά υπαγάγωμεν τόν πόνον
  είς ενα τύπον γενικόν. Ό πόνος
  επέχει τόν χαρακτήρα είδοποιή-
  σεως καί προστασίας—άλλ' δχι
  πάντοτε. Συχνά αύξάνει αναλόγως
  τοΰ μεγέθους τοΰ τραύματος ή τοΰ
  κινδύνΐυ, άλλ' δχι πάντοτε. Ό
  πόνος είνε κάτι τα συμφυές μέ
  τήν ζωήν, μέ τήν ζώσαν ΰλην,
  τόν ζωντανόν οργανισμόν, καί ή
  ζωή δέν μπορεΐ νά χωρή νά
  χιορέσϊ] μέσα είς τύπους καί είς
  κανόνας! Σημειωτέον δέ 3τι δέν
  υπάρχον/ μόνον σωματικοί πό-
  νοι, άλλά καΐ ψυχικοί καί πνευ-
  ματικοί. Είς τήν τελευταίαν αυ¬
  τήν κατηγορίαν δέν υπάγεται,
  λόγου χάριν, ή στενοχώρια ποΰ
  αισθανόμεθα, δταν δέν μποροΰμε
  νά λύσωμεν ενα δύσκολον προβλη-
  μα;
  (συνεχίζεται)
  %
  ΚΗΛΗ
  ΟΙ ΚΗΛΟΠΑΘΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  'Επωφβληθήτβ τή; διελεύσεως «$ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τοϋ ΐί-
  δικοΰ μας τβχνικοϋ τοϋ Οϊ κου Μπαρρέρ των Παρισίων, ό¬
  στι; θα παραμείνη μόνον τρεί; ημέρας καί έφαρμόζει προ-
  σωπικώ; τό νεον σύατημα των κηλεπιδεσμων.
  ΥΠΕΡ ΝΕΟ-ΜΠΑΡΡΕΡ
  ΧΩΡΙΣ ΠΕΛΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑΤΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΓΙΑΔΗ
  (Πλκτεΐα Μεϊντάνι)
  Την Πέμπτην, Παρασκευήν καϊ Σάββατον
  ήτοι: τήν 25ην, 26ην καί 27ην Νοεμβρίου.
  Τό νέον αΰτό αύστημα κηλεπιδεσμων είνε ή τελευ¬
  ταία εφεύρεσίς τοΰ ΐατροϋ ΜΠΑΡΡΕΡ των Παρισίων ποι»
  συγκρατεϊ όλας τάς κήλας καΐ τάς πλέον όγκώδβις, δύ¬
  ναται δέ ό πάσχων νά ϊργάζεται καΐ νά περιπατή ώ; άν-
  θρωπο; τελείως ΰγιή;.
  Γενικό; άντιπρόσωπβ; τβΰ θ'ίκου ΜΠΑΡΡΕΡ
  δι' όλην τήν 'Ελλάδα
  Φαρμακείον Π. ΜΠΑΚΑΚΟΥ
  Πλατεϊα Όμβνοίας—Αθήναι.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
  Τούς πεφημισμένους Ποροσβεστήρας μάρκας
  «ΠΡΟΝΟ1Α» είς διαφόρους τύπους καί μεγέθη άν-
  τιπροσωπεύει τό Κατάστημα Σιδηρικών καί χρω-
  μάτων:
  ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  1821 (τέως Γιατράδικα).
  Διά πασάν παραγγελίαν διά τοΰς νομούς Η¬
  ρακλείου καί Λασηθίου άποτείνεσθε είς τόν αντι¬
  πρόσωπον κ. Ιωάν. Μ. Βασιλάκην.
  ■■■■■■■■■■■■■■α■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ
  ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΜΑΚΡΑΚΗ
  ΧΑΝΙΩΝ-ΠΟΡΤΑ. =
  Λειτουργεΐ μέ τα τελειότερα ύδραυλικά πιεστή-
  ρια, μέ εντελώς καινουργή έλαιόπανα καί αφθονί¬
  αν θερμοΰ ύδατος.
  Οί έλαιοπαραγωγοΐ έχουν μέγιστον συμφέ¬
  ρον νά μας προτιμοΰν.
  Τούς παρέχομεν κάθε δυνατήν ευκολίαν καΐ ά-
  ναλαμβάνομεν τήν μεταφοράν τοϋ προϊόντος των
  έξ οιουδήποτε μέρους,
  ^
  Αι έναέριοι συγκοινωνίαι
  μέσω τής νήσου μας.
  ΧΑΝΙΑ Νοέμβριος. - Έν σχέ¬
  σει μέ τήν επέκτασιν των σημερι-
  νών έναερίων συγκοινωνιών, ό-
  ργ^ο'^ πληροφορίαι ίξ Αθηνών,
  δτι τό ζήτημχ λύεται κατ' αύτάς
  οριστικώς.
  "Οσον άφορά τάς συγκοινωνίας
  μέσω Χανίων ούδεμία θετική πρό-
  βλεψις υφίσταται. Αντιθέτως τό
  Συμβούλιον των έναερίων συγκοι-
  νωνιών, κατά τάς τελευταίας τού
  συνεδριάσει ενέκρινε τοιαύτην ε¬
  πέκτασιν (άφήσαν είς τό υπουρ¬
  γείον Άεροπορίας νά αποφασίση
  οριστικώς άν αρχικώς ή επέκτα¬
  σις θά γίνετχι είς τό εσωτερι¬
  κόν τής χώρας) διά τής δημιουρ-
  γίας δύο νέων γραμμών Αθηνών—
  Κερκύρας καί Αθηνών —Ηρα¬
  κλείου Κρήτης—ή είς τα εξωτε¬
  ρικόν, πρός Αλεξάνδρειαν.
  Κατά τάς υπαρχούσας πληρο¬
  φορίας τό υπουργείον Άεροπο¬
  ρίας άποκλίνει μίλλον πρός τήν
  έγκαινίασιν δρομολόγιον·; Αθηνών
  —Άλεξανδρείας καί τουτο διότι
  ή γραμμή αυτή έκτός των γενι-
  κωτέρων συμφερόντων τα όποϊα
  θά έςυπηρετήο^, θά συνειαφέρη
  μεγάλας είσπράξεις είς τήν χώ¬
  ραν μας διά τοΟ έξ αυτής διερ-
  χομένου άκρ(οτηρια/.ώ; έξ Ανα¬
  τολή; πρός Ευρώπην κχΐ τάνάπα-
  λιν διεθνοΰς ταχυδρομείου.
  Πάντως διά τό αεροδρόμιον Η¬
  ρακλείου παρουσιάζοντα^ εύνοϊ/αί
  προύποθέσεις λόγω τής γεωγρα-
  φικής θέσεως τής πόλεως 8σ2ν ά-
  φορα τάς σημερινάς άεροπορικάς
  συγκοινωνίας Εύρώπης—Άφρικής
  —Ίνδιών κ. ά. αί οποίαι καί ά-
  σχέτως τδν λαμβανομένων άποφά-
  σεων, πρόκειται νά άναοείξουν αρ¬
  γότερον τήν διά τοΰ Ηρακλείου·
  καί τής άνατολικής Κρήτης γενι-
  ν.ώτερον, διενεργουμένην άεροπο-
  ρικήν συγκοινωνίαν.
  Αριθμδς 8349.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Ό Συμβοϊ,αιογράφος Άγίου
  Νικολάου Μεραμβέλλου Ιωάννης
  Α. Βαρκαράκης έν Άγίψ Νικο¬
  λάω κατοικοεδρβύων δηλοποιώ
  δτι έκτίθεται είς αναγκαστικόν
  πλειστηριασμάν τό έςής άκίνη-
  τ όν κτήμα κείμενον είς τήν πε¬
  ριφέρειαν Άγίου Νικολάου τέως
  Δήμου Κρητσας ήτοι έντός τής
  κωμοπόλεως Άγίου Νικολάου καΐ
  κατά τήν θέσιν «Κεφάλι» μία οί-
  κία συνισταμένη άπό κήπον πε-
  ριτετοιχισμένον συνεχόμενον μετά
  οίκοδομής αποτελούμενης έκ δύο
  κατοικιών έξ ών ή μία έκ τεσ-
  αάρων δωματίων ή δέ άλλη έκ
  τριών μέ αύλήν, 63αταποθήκην
  (στέρνα) καί ενός μικροΰ ίσο-
  γείου συνορευομένη οε πανταχό-
  θεν μέ δημοσίαν οδόν εκτάσεως
  τοΰ δλου οίκοπέδου μέτρων τε-
  τραγωνικών τριακοσίων εβδομή¬
  κοντα τεσσάρων /.αί Ο 14, των ί-
  φειλετών κληρονόμον ι^ΰ άτιαβι-
  ώααντος άρχικοΰ όφειλέτου Ιωάν¬
  νου Ίΐοσήφ 'Γακουλάκη καί τοΰ
  μετά τόν θάνατον τοΰ άρχικοΰ
  εούτου όφειλέτου αποβιώσαντος
  Γεώργιον» Ιωάν. 'Γακουλάκη ήτοι
  1) Δεσποίνης χήρας Ιωάννου Ψχ-
  κουλάκη, 2) "Αννης Ιωάννου
  Ψακουλάκη, 3) Μαρίας Ιωάννου
  'Γακουλάκη, 4) Μιχαήλ Ιωάννου
  'Ρακουλάκη καί Γ>)Ίωσήφ Ιωάννου
  Τακουλάκη κατοίκων απάντων
  Άγίου Νικολάου, διαμένοντος δέ
  τοΰ τελευ:αίου έν Αϋστραλία, τή
  έπισπεύσει τής έν Αθήναις έορευ-
  ούσης Έθνικής Κτηματικής Τρα¬
  πέζης τής Ελλάδος ένυποθήκου
  δανειστρίας έκπροσωπουμένης υπό
  τοΰ Διοικητοΰ αύτήςΊωάννου Δρο-
  σοπούλου πρός είσπραξιν τής ένυ¬
  ποθήκου άπαιτήαεώς της τής στη-
  ριζομένης επί των ϋπ' άριθμούς
  ΙΪ.ΜΟΙ /.αί 1.442 τοΰ έ"τους 19:51
  συμβολαίων τοΰ Συμβολαιογράφου
  Ηρακλείου Κωνσταντίνου Α. Ζα¬
  χαριάδου έκ λιρών Αγγλίας στερ-
  λινών 1(ί4—12—9, καί δι' ήν ά-
  παίτησιν έπετάγησαν οί είρημένοι
  οφειλέται διά τής άπό 7 Μαρτίου
  1935 έπιταγής τής έπισπευδούσης
  ώς δείκνυται έκ των ύπ' άριθ-
  μούς 7002, 7003, 7004, 7005
  κα'ι 700Η άποδεικτικών τοΰ δικα-
  στικοΰ κλητήρος Γεωργίου Μασ¬
  σάρου καί ."5313 άποδεικτικοΰ τοϋ
  δικαστικοΰ κλητήρος Κωνσταντί¬
  νον/. Ι. Ααπιδάκη.
  Ό πλειστηριασμος γενησεται ε¬
  νώπιον μου ή τοϋ '/ομίι.ο) άνα-
  πληρωτοϋ μου τήν Γ>ην Δεκεμβριού
  1937 ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  10—12 π. μ. έν Άγίω Νικολάω
  καί έν τώ κατά τήν συνοικίαν
  Κΐρηνοδικείου Συμβολαιογραφείφ
  μου ένθα καί ότε καλοΰνται οί
  βουλόμενοι νά πλειοδοτήσο>σι.
  Έν Άγίω Νικολάω τή 25 Ό-
  κτωβρίου 1937
  Ό Συμβολαιογράφος
  Ιωάν. Βαρκαράκης
  ·""".............·
  ■ Ό όδοντίατρβς ■
  ■ Εμμ. Ι. Αλεξάκης *
  Ι ίναντι Αγ. Τίτου
  ί ΈκτιαιδευθεΙς είς Παρισί-
  ■ ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε
  • θερατιείαν νοσημάτων τού -
  • στόματος (οϋλίτιοος, κακοσμί *
  . άς) συμφώνως μέ την τελευ-
  ■ ταία-ν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  . Έιτίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  • κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  ■ λων—κορώνες έκ πορσελά-
  . νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  • νωδυνος των στρεβλοφυών ό·
  • δόντων είς τήν κανονικήν αύ·
  . των θέσιν.
  • Τηλέφωνον 6—91.
  —Κυβερνήτης ιστιοφόρον
  Είς τόν έκ Κρήτης Ι. Δεληγιαν-
  νάκιιν απενεμήθη διπλωμα κυβ&ρ·
  νήτου ίβτιοφόροιι κατόπιν έξετά-
  σεων ενώπιον είδική; έπιτροπής
  είς Αθήνας.
  —Ή έξαγωγή τυρού.
  Δι' αποφάσεως τοΰ άνχπληρω-
  τοΰ Γβνικοϋ Διοικητοΰ Κρήτης
  έπεξετάθη κα'ι είς τόν νομόν Ρε¬
  θύμνης ή απαγόρευσις μεταφο-
  ράς έκτός τοϋ Νομοΰ κεφαλοτυ-
  ρίου.
  —Αί έγγυήσεις διά τάς επα-
  νεξαγωγάς.
  Διά κοινή; αποφάσεως των ύ-
  πουργών των θΐκονομικών καΐ
  τής Έθνικιϊς Οίκονομίας, συμ¬
  πληρούται ή ΰπ' άρι8. +3035 ά-
  πόφασί^ των, δι' ής έπιτρέπεται
  ή κατάθεσις προσωπικήν εγγυή¬
  σεως άντ! τής απαιτουμένης χρη-
  ματικής ή τραπεζιτικής τοιαύτης,
  διά τήν πραγματοποίησιν τή; έν-
  τό; τής νομίμου προθεσμίας έπα-
  νεξαγωγής είδών δΐσαγβμβνων
  καθ' ΰπίρβαοιν των εισαγομένων
  ποαβτήτων Κβο"ς βυσκευασίαν εγ¬
  χωρίων προϊβντων κα'ι έπανεξα-
  γωγήν, έπεκτείνεται δέ ή ίσχυ;
  ταύτης καί διά τα; ηρ6 τή; άπο
  φάσεώ; τη; παρασχεθείσα; χρημ.
  ή τραπεζιτικάς έγγυήσϊΐ;, α'ιτι-
  νβ; δύνανται ηδη νά άντικατα-
  βταθοΰν διά προσωπικών τοιού¬
  των, τηρούμενον καϊ των λοτ-
  πών διαταξεων τή; ανωτέρω απο¬
  φάσεως.
  —Αρχαιρεσίαι παντοπωλών.
  Μάς ποιρεαχέθη ή πλπροφβρία
  ότι τα μελη τοΰ σωματείου παν-
  τοπωλών βά συνέλβουν αυριον
  Κυριακήν 10 π.μ. είς τάς «ίθοΰσα;
  τβΰ 'Επαγγελματικβΰ Έπιμβλητη-
  ρίουπρός ενέργειαν Αρχαιρεσιών
  καί άνάύίΐξιν νέου Προεδρείου.
  —Αί είσφοραί υπέρ των Έκ-
  κλησιών.
  Πρό; τού; έφημερίους καί ένο-
  ρικκοΰ; έπιτρόπβυς τής Ίεράς Έ-
  πιβκοπή; Λάμπης καί Σφακίων ε¬
  κοινοποιήθη υπό τού Οεοφΐλεστά-
  του Έπιβκόπου Εύμενίου, έγκύ-
  κλιο; διά την άηροθυμίαν τού
  κοινοΰ προ; ένίσχυαιν των έκκλη-
  αιών καΐ την έπιδεικνυομένην
  εγκληματικήν άπρεπίΐαν τινών
  έκ των έκκλησιαζομένων είς τί
  νά δίδουν καί να άφαιροΰν συγ¬
  χρόνως πίρισσότερα έκ τοϋ δί-
  σκου των έκκλησιών. 'Επίαης διά
  τή; έγκυκλίβυ ήτις θέλει άναγνω-
  σθή καΐ έπ' έκκλησίαι; συνιστάτ«ι
  ή ενίσχυσις τού έράνου διά την
  αποπεράτωσιν τβϋ ναού των Τεβ-
  σάρων Μαρτύρων έν Ρΐθύμνη.
  —Ό φόρος δημοσίων θεαμά-
  των.
  Κατόπιν καταγγελιών διαφό¬
  ρων παραβάσεων εί; την εϊσπρα-
  ξιν τοϋ φόρβυ δημοσίων θεαμάτων
  διετάχθη ή αύστηρά παρακβλού-
  θησις υπό άνωτβρβυ ΰπαλλήλβυ.Τό
  μέτρον άφορά επί τού παρόντο;
  τάς 'Αβήνα;.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς φανεράν δη¬
  μοπρασίαν ή κατασκευή λιθο-
  στρώτου είς Φορτέτσαν καί ή
  προμήθεια 500 κ. μ. σκύρων
  είς τόν Δήμον.
  Οί δροι συγγραφής ευρί¬
  σκονται είς τα Γραφεΐα τής
  Μηχανικής 'Υπηρεσίας τοϋ
  Δήμου.
  Ή δημοπρασία γενησεται
  σήμερον Σάββατον 20 τρέχον¬
  τος καί ώραν 11—12 π. μ ε¬
  νώπιον τής Δημαρχιακής 'Ε·
  πιτροπής.
  Ηράκλειον τή 17 Ν)βρίου
  1937.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδιι;
  ·■·■
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  20 Νοεμβριού 1937
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ
  ΑΒΡΟΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΟΝ
  ΦΕΡΟΜΕΝΩΝΩΣΠΡΩΤΑΙΤΙΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ λΠΟΚΛΑΥΦΒΕΙΣΑΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
  ΟΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΝ ΤΟΥ ΚΑΙΕΣΤΟΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19Νοεμβρίου (τού άν¬
  ταποκριτοϋ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ-
  Παρισίων ότι ένεργοΰνται έκεϊ άπό χθές
  άθρόαι συλλήψεις συνεπεία τής άποκα-
  λυφθείσης συνωμοτικής κινήσεως τοΰ
  Καγκουλάρ. ΊΙ κίνησις αυτή άποδει-
  κνύεται εύρυτάτης εκτάσεως, περιλαμ-
  βάνουσα καί δημοσίους ύπαλλήλους.
  Αέγεται ότι καί είς τόν στρατόν καί τό
  ναυτικόν υπήρχον κύκλοι εύνοοΰντες την
  κίνησιν, τούτο όμως δέν έπεβεβαιώθη.
  Υπό τής Άστυνομίας ανεκαλύφθη
  καί αποθήκη των συνωμοτών είς την ο¬
  ποίαν κατεσχέθησαν ΙΗ,ΟΟΟ όπλα καί
  μεγάλαι ποσότητες φυσιγγίων. ΊΙ κίνη¬
  σις καθ9 ά διαπιστοΰται άπέβλεπεν είς
  την εγκαθίδρυσιν δικτατορίας.
  _______
  ΕΞΗΤΑΣΕ Η0Μ08ΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού ά
  ταποκριτοΰ μας).—Τό συνελθόν σήμε¬
  ρον υπουργικόν συμβούλιον έξήτασενώς
  συνήθως νομοθετικά καί ύπηρεσιακά ζη-
  τήματα έφ' ών οί κ. κ. ύπουργοί προέ¬
  βησαν είς ωρισμένας είσηγήσεις.
  Οί Γάλλοι διά τό Κινεζοϊαπωνικόν
  Αι συνομιλίαι Χίτλερ-Χάλιφαξ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Κα-
  τά τούς ήμιεπισήμους Γαλλι-
  κούς κύκλους, τό Σινοϊαπω-
  νικόν ζήτημα Θεωρεΐτοι σή¬
  μερον κεφαλαιώδες διά την
  απομάκρυνσιν των πολεμικών
  κινδύνων. «Τό έργον τής έν-
  νεαμεροθς διασκέψεως, τονί-
  ζουν οί κύκλοι ούτοι, δέν πρέ-
  πει νά μείνΓ) πλατωνικόν. Δι-
  αφορετικά ή ειρήνη τοϋ κό-
  σμου θά κινδυνεύση».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—Αί
  συντηρητικαΐ Αγγλικαί έφη-
  μερίδες άσχολούμεναι καί σή¬
  μερον μέ τό ταξίδιον τοΰ Χά¬
  λιφαξ κακίζουν την στάσιν ε¬
  νίων Γαλλικών εφημερίδων
  αΐτινες έσπευσαν νά δημοσι-
  εΰσουν άνακριβεΐς φήμας, δώ-
  σασαι λαβήν είς παρεξηγή-
  σεις δσον άφορά τό ταξίδι¬
  ον τουτο. Αί Αγγλικαί έφη-
  μερίδες έπανσλαμβάνουν ότι
  ο πολιτικάς χαρακτήρ τοΰ τα-
  ξιδίου δέν σχετίζεται μέ καμ¬
  μίαν μεταστροφήν τής Άγγλι-
  κης πολιτικής.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδ.).— Αί
  Γερμανικαί έφημερίδες άφιε-
  ρώνουν σήμερον εύμενή σχό-
  λια είς τάς έν Βερολίνω συ-
  νομιλίας τοΰ Χάλιφαξ καί
  συγκεκριμένως την σημερινήν
  συνάντησιν αύτοΰ μέ τόν καγ-
  κελάριον Χίτλερ. Αί έφημε¬
  ρίδες τονίζουν δτι εδόθη ή¬
  δη μία καλή κατεύθυνσις είς
  τα ζητήματα Αγγλίας—Γερ
  μανίας καί τό οικονομικόν
  μέλλον τής τελευταίας επ
  τή βάσει μιδς λογικής ρυθμί
  σεως τοΰ τόσον ζωτικοΰ διά
  τό Ράϊχ ζητήμαιος των άποι
  κιων.
  ΡΩΜΗ
  εύκαιρία
  κυρώσεων εναντίον τής
  (ραδιογρ.).—
  τής έπετείου
  "Επ
  των
  Ίτα
  λίας αί Ιταλικαι έφημερίδες
  κάμνουν άνασκόπησιν τού έρ
  γου τού Ντοΰτσε άπό τής ή
  μέρας τής προελάσεως είς τό
  εσωτερικόν τής Άβησσυνίας
  καί τονίζουν δτι επεβλήθη πλέ¬
  ον ή άνάγκη τής άναγνωρίσε-
  ως των δικαίων τής Ιταλίας
  Τό
  Γεωργικόν Έπιμελητήριον
  και ο νομος περι αγροτικων χρεων.
  ΕΠΕΔΩΚΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ
  Ο ΝΕΟΣ ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 9Νοεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Είς τόν Άντιβασι
  λέα πρίγκηπα Διάδοχον ΙΙαΰλον έπέ
  δωκε χθές μετά τής δεούσης έπιαημό-
  τητος τα διαπιστευτήριά τού, ό νέος
  πρεσβευτής τής Γαλλίας κ. Κόσμ, άν-
  ταλλαγεισών καί των καθιερωμένων διά
  την περίστασιν ταύτην προπφωνήσεων.
  Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  Βερολίνον) άγγέλλουν ότι ανεμένετο έ
  κεϊ μετά μεγάλης άνυπομονησίας ή συ
  νάντησις τοΰ λόρδου Χάλιφαξ μετά τοΰ
  καγκελαρίου Χίτλερ. ΊΙ συνάντησις θά
  έμπραγματοποιείτο τάς απογευματινάς
  ώρας.
  ΟΑ ΣΥΝΕΖΗΤΟΥΝΤΟ ΤΑ ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ
  ΚΑΙ Η ΚΙΝΕΖΟΪΑΠΩΝΙΚΗ ΡΗΞΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Βερολίνου βεβαιούν ότι είς την
  συνάντησιν Χίτλερ καί Χάλιφαξ θά συ-
  νεζητεΐτο τό άποικιακόν πρόβλημα τής
  Γερμανίας συμφώνως πρός τάς έπ' αύ-
  ιού διατυπωθείσας Βρεττανικάς άντιλή-
  ψεις. Καθ* ά άναφέρουν αί αύται πλη¬
  ροφορίαι είς την συνάντησιν θά αυνεζη-
  τοΰντο καί τα Σινοϊαπωνικά καί ή έπέμ
  βάσις την οποίαν εφάνη πρό τινος δεχο¬
  μένη ή Γερμανία πρός κατάπαυσιν τοΰ
  πολέμου Κινέζων καί Ίαπώνων.
  ΕΙ! ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΗΡΧΙΣΕΝ
  Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΙΑΗΡΑΣ ΦΡΟΥΡΑΙ;
  ΑΘΗΝΑΙ 19Νοεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Βουκουρεστίου
  αγγέλλεται ότι εσημειώθησαν έκεϊ ϋπο-
  πτοι κινήσεις των μελών τής «σιδηράς
  φρουράς» εναντίον τής κυβερνήσεως. Ή
  αστυνομία ηναγκάσθη νά προβή είς προ-
  ληπτικάς συλλήψεις. Είς σχετικάς πάν¬
  τως συνομιλίας ό κ. Ταταρέσκο εδήλω¬
  σεν ότι είνε έτοιμος νά επιβάλη την τά¬
  ξιν καί εναντίον οιουδήποτε όστις ήθε¬
  λεν εκδηλωθή κατ' αυτής.
  Πρός τόν κ. Πρόεδρον τής
  Κυβερνήσεως καί τόν κ. υ¬
  πουργόν τής Δικαιοσύνης, υ¬
  πεβλήθη χθές υπό τύπον ύπο-
  μνήματος παρά τοΰ Γεωργι-
  κοΰ Έπιμελητηρίου Ηρακλεί¬
  ου έγγραφον έν τώ οποίω δι-
  ατυπώνεται παράκλησις δπως
  δι' έρμηνευτικής έγκυκλίου ή
  καί διά παντός έπιβαλλομέ-
  νου άλλου μέτρου προβή ή
  Κυβέρνησις είς την παροχήν
  έ'τι λεπτομερεστέρων όδηγιών
  σχετικώς μέ την υπό των δι-
  καστηρίων εφαρμογήν τοϋ θε-
  σπισθέντος εσχάτως προστα-
  τευτικοΰ υπέρ των άγροτιΓ'ν
  νόμου.
  Συγκεκριμένως άναφέρει τό
  Γεωργικόν Έπιμελητήριον πε·
  ριπτώσεις τινάς καθ" άς αί
  δικαστικαί αρχαί, άρνοΰνται
  τόν χαρακτηρισμόν τοΰ άγρό-
  του καί συνεπώς την προστα
  σίαν τοΰ προμνησθέντος άναγ-
  καστικοΰ νόμου, είς τούς είσο-
  δηματίας έκείνους ών αί πρό¬
  σοδοι είναι κατά την κρίσιν
  των δικαστηρίων μεγάλαι, ο-
  περακοντίζουσαι ούτω κατά
  πολϋ · τάς βιωτικάς αυτών ά
  νάγκας.
  Ή άποψις αυτή, κατά τα
  Γεωργικόν Έπιμελητήριον, α¬
  ποτελεί προφανώς παρερμηνεί-
  αν τής έννοίας τοϋ νόμου δ-
  στις ανεξαρτήτως τής εκτά¬
  σεως τής άγροτικής έπιχειρή-
  σεως, αποβλέπει οΰσιαστικώς
  είς την παροχήν τής ύπ' αΰτοΰ
  παρεχομένης προστασίας είς
  πάντα άγρότην.
  ΤΟΥ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
  κ. ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Κατ' είδήσεις έκ Χανίων
  χθές επρόκειτο νά αναχωρή¬
  ση δι' Αθήνας προκειμένου
  νά εισηγηθή είς την Κυβέρνη¬
  σιν την διευθέτησιν διαφόρων
  ζητημάτων άφορώντων την νή
  σον, ό άναπληρωτής τοϋ ύ-
  πουργοϋ Γεν. ΔιοικητοΟ Κρή¬
  της κ. Π. Ίππόλυτος.
  ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
  ΕΙΣ ΔΗΜΟΛΙΛΑΣΚΑΛΟΥΣ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως έδημοσιεύθησαν ά
  ποφάσεις τοΰ κ. Νομάρχου
  Ηρακλείου δι' ών είς τούς κά
  τωθι έκπαιδευτικοΰς λειτουρ
  γούς χορηγεΐται έπίδομα εΰ-
  δοκίμου παραμονής είς τόν
  αυτόν βαθμόν επί πενταετίαν
  έκ δραχ. μέν 240 μηνιαίως
  είς τάς διδασκαλίσσας "Ανναν
  Βογιατζάκη ΚαλοΟ Χωρίου,
  Έλένην Κολυβάκη Καταφυγί-
  ου καί Αικατερίνην Βασιλείου
  Δ' δημοτικοΰ Ηρακλείου, έκ
  280 δέ είς τάς διδασκαλίσσας
  Αϊκατ. Κουνελάκη τοΰ Δ' δη-
  μοτικοΰ καί Δωρ, Μπαϊρακτά
  ρη τοΰ σχολείου Τεκέ. Έπί-
  σης χορηγεΐται έπίδομα έκ
  δρχ. 290 είς την δημοδιδασκά
  λισσαν Καλλ. Λυράκη καί
  είς τόν δημοδιδάσκαλον Νεο-
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορςί μσς τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων τιροϊόντων
  Σταφίίες.
  Σουλτανίναι α'
  β'
  • >'
  Καραμιτ.
  "Ελεμέδες α
  είχον ώς ακολούθως:
  Χαρούττια
  χωρίου Σπυρίδωνα
  κην.
  Ποντικά-
  ΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΩΝ
  Συνελθοθσα χθές τό εσπέ¬
  ρας ή επί των διατιμήσεων
  έπιτροπή καθώρισεν ώς κάτω¬
  θι τάς τιμάς άρτου καί άλεύ
  ρων: Άρτος λευκός 10.60
  κατ' οκάν, άρτος πιτυροΰχος
  8.90 κατ' οκάν. 'Άλευρα λευ-
  κά 11.46.5 καί πιτυροθχα 10.
  6 κατ' οκάν.
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
  Διά Βασιλ. Διατάγματος ε¬
  γένετο άποδεκτή ή έκ τοΰ δι-
  ιηγορικοΰ έπαγγέλματος πα-
  ραίτησις τοϋ παρά τώ ενταύ¬
  θα πρωτοδικείω δικηγόρου κ.
  Εύ. Αναγνωστάκη. Δι' ετέρου
  διατάγματος μετατίθεται τή
  αίτήσει τού ό πρόεδρος Πρω-
  τοδικών Αγρινίου κ. Κ. Κίνας
  ίς την κενήν θέσιν τοΰ Προέ-
  ιρου Πρωτοδικών Ηρακλεί¬
  ου. ____________
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ
  Λόγω μή παραοτάσεως ού-
  σιωδών μαρτύρων, ή χθεσινή
  δίκη κατά τοΰ Νικ. Έλευ. Πον
  τικάκη ήτις θά διεξήγετο ενώ¬
  πιον τοθ Κακουργιοδικείου,'ά-
  εβλήθη.
  Ταχτας
  Μαΰραι
  Υ'
  α'
  μ"
  υ'
  δρ. 22.50 23.-
  21 .50 22.-
  21..-
  13.-
  11.70
  10.—
  10.5Θ
  9.50
  8.—
  "Ελαια 5ο
  » κοινά
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ.
  3.
  23.50
  22.50
  β
  Πράσινοι
  α' ποιότ.
  β' »
  20.- 24
  19.— 23
  21.50
  19.-
  Οίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ.
  ΜαλεβυζΙου κατ' οκάν δρ. 5.
  40.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  19ης Νοεμβριού 1937
  -Αγορά Πώλησις
  25.30- 253^ "Αμστερδαμ
  3.68 3.78 Στοκχύλμη
  546 550 Βρυξέλλαι
  109.00
  110.00
  Βαρσοβία
  'Λγορά Πώλησις
  60.40 61.
  28.10 28.35
  3.71 3.75
  ΡΟ.75 21.-
  ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΣΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
  Παρά τοΰ Έπαγγελματικοΰ
  καί Βιοτεχνικοΰ Έπιμελητηρί¬
  ου θά διανεμηθώσιν είς τάς
  έργοδοτικάς έπιχειρήσεις δελ-
  τία βάσει των οποίων θά γίνη,
  πεντάδραχμος κράτησις παρ'
  εκάστου έργάτου καί ύπαλ-
  λήλου προκειμένου διά των
  οϋτω συλλεγησομένων χρημά-
  των νά καλυφθώσιτα έξοδα
  τοΰ συγκροτηθησομένου την
  μεταπροσεχή Κυριακήν είς Α¬
  θήνας Πανεργατικοΰ Συνεδρί-
  ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ
  ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ Θ)ΝΙΚΗΣ
  ου.
  ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΑΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΟΣ ΚΤΗΝΩΝ
  Καθ* άρμοδΐαν ανακοίνω¬
  σιν τα παρά των Δημάρχων ή
  Προέδρων των Κοινοτήτων
  εκδιδόμενα πιστοποιητικά ά-
  νηλικιότητος των κτηνών ύπό-
  κεινται είς τέλος χαρτοσήμου
  έκ δρχ. 20. Ωσαύτως ΰπό-
  κεινται είς τέλος έκ δρ. 10 τα
  υπό έμπειρικών κτηνιάτρων ή
  είδικών γνωστών τής άνηλικιό
  τητος των κτηνών εκδιδόμενα
  τοιαΰτα πιστοποιητικά. Ή
  θεώρησις περί τής γνησιότητος
  τής ΰπογραφής των προοώπων
  τούτων παρά τής οίκείας άρ-
  χής, ύπόκειται έπίσης είς τέ¬
  λος μιάς δραχμής.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
  Τό Υπουργείον Κρατικάς
  Αντιλήψεως ζητεί δι' έγκυκλί¬
  ου τού νά πληροφορήση την
  ένεστώσαν διαμονήν τής οι¬
  κογενείας τής πρόσφυγος Δε-
  σποίνης Καραγιάννη έκ τοΰ
  χωρίου Άχ—Τσαμπουνάρ Κα
  σαμπα Πανόρμου.
  Επί τή λήξει τής 12ης Διε-
  θνοΰς εκθέσεως Θεσσαλονίκης
  έξεφράσθησαν πρός τόν Νο¬
  μάρχην Ηρακλείου κ. Ανδρ.
  Μάρκελλον καί τα μέλη της
  ένταΰθα τοπικής Έπιτροπής,
  αί εύχαριστίαι τοΰ κ. προέ
  δρου καί τής Δ)σεως τής Δι-
  εθνοΰς Εκθέσεως Θεσσαλο¬
  νίκης, διά την συμβολήν των
  είς τό έργον τής οργανώσεως
  τής συμετοχής τοΰ νομοΰ είς
  αυτήν.
  ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Είς τό κυκλοφορούν σήμε¬
  ρον έβδομαδιαΐον δελτίον τι-
  μών άγοράς Ηρακλείου ά-
  ναφέρονται αί κατωτέρω έξα-
  γωγαΐ εγχωρίων προϊόντων
  πραγματοποιηθεΐσαι κατά
  την λήξασαν έβδομάδα: Σουλ¬
  τανίναι 480.000, ξανθαί 120.
  000, ελαια 120.000, οΐνοι 15.
  000. Γενικώς ή κατάστασις
  τής άγορας χαρακτηρίζεται ή-
  συχος κατά την διαρρεύσασαν
  έβδομάδα. .
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Σήμερον καί ώραν 7 μ.μ. θά
  κάμη διάλεξιν είς την Λέσχην
  Έπιστημόνων Ηρακλείου ό
  παρεπιδημβν είς την πόλιν
  μας Ίατρός κ. Γεώργ. Γεώρ-
  ΟΙ ΚΙΗ Ε Ζ ΟΙ ΕΖΗΤΗΣΑΝ
  Ν ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΟΣ ΣΥΝΑΨΙΝ ΕΙΡΗΝΗ!
  ΠΑΡΑ ΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΣΟΑΟΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟ Β.ΑΗΚΙΝ ΓΡΑΜΜΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Πληροφορίαι έκ της
  "Απω Άνατολής άγγέλλουν ότι ή κυ¬
  βέρνησις τοΰ Νανκίν έπικοινωνήσασα
  μετά τοΰ έκεΐ έπιτετραμμένου τήί, Αγ¬
  γλίας, εζήτησε την μεσολάβησίν τού διά
  την σύναψιν είρήνης μετά των Ίαπώ¬
  νων.
  Τό διάβημα τουτο είνε άγνωστον άν
  Οά τελεσφορήση. Πάντως οί Κινέζοι
  ουδόλως φαίνονται διατεθειμένοι νά
  παραδώσουν αμαχητεί την πρωτεύουσαν
  των. Άπεναντίας έγκατασταθέντες είς
  τάς νέας αυτών άμυντικάς γραμμάς προ
  τίθενται νά άγωνισθοΰν λυσσωδώς.ΊΙδη
  μαχαι διεξάγονται μέ πρωτοφανές πεϊ-
  σμα των Κινέζων, των Ίαπώνων καθη-
  λωθέντων είς απόστασιν «Λ;» χιλιομέ-
  τρων άπό τής Σαγκάης.
  ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑΣ ΑΙΙΟΣΕΙΣ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού άνταποκριτοϋ
  μας).— Ραδιογράφημα έκ τής Ίαπωνικής
  πρωτευούσης άναφέρει ότι έπ' οΰδενΐ λό¬
  γω ή Ίαπωνία θά καταθέση τα οπλα εάν ή
  Κίνα έρχομένη είς άπ' εύθείας πρός αυτήν
  συνεννοήσεως,^ δέν παραδεχθή νά συζητή¬
  ση άνευ ©ρων καΐ επί τη βάσει των ά-
  πόψεων τής Ίαπωνίας διά την ρύθμισιν των
  ζητημάτων των προκαλεσάντων την _ινο-
  ϊαπωνικήν σύρραξιν.
  ΕΞ
  ΕΙΣΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού άνταποκρι-
  τοϋ μας).— Έκ Παρισίων βεβαιούται ότι
  είς την κυβέρνησιν Νεγκρίν έξεδηλώθησαν
  διαφωνίαι έν σχέσει μέ την έξωτερικήν
  πολιτικήν τής κυβερνητικής Ίσπανίας. Τάς
  διαφωνίας ταύτας προεκάλεσε κυρίως ή με-
  ταβολή τής στάσεως τής Ρωσαίας είς τό Ί-
  σπανικόν [ζήτημα καί συγκεκριμένως ή
  προσχώρησΐξ αυτής είς την γνωστήν δήλω-
  "■" επί τοΰ ζητήματος των έθελοντών.
  σιν
  γόπουλος,
  τμήματος
  Έπιθεωρητής τοΰ
  Έλονοσιολογίας
  τής 'Υγειονομικής Σχολής Α¬
  θηνών, μέ θίμα: «Ή έλονοσία
  ώς κοινωνική νόσος». Εϊσοδος
  ελευθέρα.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΙ ΤΟΠΙΚΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΡΥ8ΡΟΝ · ΕΟΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τοΰ άν¬
  ταποκριτοϋ μας).—Τηλεγραφήματα
  τοΰ Ηρακτορείου Χαβάς άναφέρουν
  ότι αί^μάχαι είς την Ισπανίαν αυνεχί-
  ζονται. Αί μαχαι {αυται έξακολουθοΰν
  νά έχουν^τόν χαρακτήρα τοπικών «κρού
  σεων» έκδηλώνουσαι απλώς τάς εκατέ¬
  ρωθεν προετο,ιμασίας διά μεγαλυτέρας
  έκτάσεοις αγώνας είς όλα τα μέτωπα.
  8ΑΠΑΤΑΧΟΗ ΠΑΣΑ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΤΑΞΕΟΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Είς άνακοινώσεις αί
  οποίαι εδόθησαν είς τόν έσπερινόν Γαλ¬
  λικόν τύπον άπό μέρους τοΰ ιδιαίτερον
  γραφείον) τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Σωτάν,
  δίδεται ή βεβαίωιις ότι θά παταχθή
  πάσα κίνησις άποβλέπουσα είς την δημι¬
  ουργίαν ταραχών εναντίον τής καθεστη-
  κυιας
  τάξεως.
  "Ηδη είς Παρισίους
  λαμβάνονται στρατιωτικά μέτρα άπο-
  βλέποντα είς την αντιμετώπισιν παντός
  τοιούτου ένδεχομένου.
  ΕΓΕΝΕΤ
  ΤΟΥ ΧΙΤΛ
  Η ΣΥΝΑΝΤΙ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥΧΑΛ
  ΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβρίβυ (τού άνταποκρι-
  τοϋ μας).— ϊηλεγραφοΰν έκ Βερολίνου ότι
  ό καγκελάριος Χίτλερ εδέχθη σήμερον τόν
  λόρδον Χάλιφαξ παρουσία τού ΰπουργοΰ
  των Εξωτερικών Φόν Νώΰρατ. Επί των
  συνομιλιών Χίτλερ καί Χάλιφαξ ουδέν άνι
  κοινώθη μέχρι τής ώρας.