95057

Αριθμός τεύχους

4720

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

21/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ** Ηί
  ν*
  ς «ρι»
  »ων
  ΑΝΤΟΤΕ
  ΣΕΙ! ΤΝ
  τοιποκριτβΰ
  Ίβπωνιχή;
  οίώενί λ»·
  όπλκ εάν ή
  πρός αύτην
  'ά συζητή·
  εί των «■
  υβμιβιν τίν
  την Σινβ·
  άνταποχρι·
  ι ότι
  ξ
  σπανίβ;.
  ή
  «ς είς τβ Ι·
  ^ ι
  ίλβντών.
  ΰ *· ',Λί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ.
  Αιγυπτου
  έτησία ϊ.ιοαι 3
  έξάμηνο; Ι»
  "Αμερικής
  έτησία 6ολ. 1 ">
  ε'ίάμηνος » 8
  χαχά φύλλον
  4οαχ. 2
  ΧΥΡΙΛΚΗ
  21
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
  ΟΛΟΕ ΜΙ,Μί?ΓΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥΟΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΙ' Μ Σ (ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΓΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΆΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ »720
  Η ΥΠΑΙβΡΟΣ ΟΑ ΓΙΝΗ
  ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ
  "Ομιλών πρό καιροΰ πρός
  τούς αγρότας τής Βορείου
  Ελλάδος ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς, ετόνισεν ότι έπι-
  θυμία καί απόφασις τής κυ¬
  βερνήσεως είναι «νά κατα¬
  στήση εύτυχισμένους οαους
  ζοϋν είς τα χωρία». Κατ' ε¬
  πανάληψιν δέ έχει διακηρυ-
  χδη έπίσης, τόσον έκ μέρους
  τού κ. πρωθυπουργοΰ όσον
  καί υπό των αρμοδίων ύπουρ-
  γών ότι μία άπό τάς βασιμω-
  τέρας καί κυριωτέρας έπιδι-
  ώξεις τής^ σημερινάς κυβερ¬
  νήσεως είναι ν' άνακόψη
  τό κΰμα τής άστυφιλίας που
  εΐχε λάβη επικινδύνους δια-
  στάσεις κατά τα μεταπολεμι-
  κά ίτη καί νά στρέψη καί
  πάλιν τόν πληθυσμόν πρός
  την μητέρα γήν, πρός τάς
  αγροτικάς καλλιέργειαν
  Αναμφισβητήτως δέ, ή
  πολιτική αυτή είναι όχι μό¬
  νον άνθρωπιστική, άφοΰ έ-
  πιδιώκει την δημιουργίαν
  τής εύημερίας καί τής χα-
  ράς είς τόν κόσμον πού
  μοχθεϊ
  διά νά
  εις την
  δρέψη τό
  ύπαιθρον
  σύνολον,
  άλλά καί έθνικώς αυμφέ-
  ρουσα καί έκ τής άνάγκης
  των πραγμάτων έπιβαλλομέ-
  νη.
  ϊό κΰμα τής άστυφιλίας
  πού εσχηματίσθη τα τελευ¬
  ταία έτη, δέν όφείλεται βε¬
  βαίως είς άδικαιολόγητον
  καί απότομον μεταστροφήν
  τής ψυχολογίας τοΰ λ»-
  ού μας. "Εχει την αιτίαν
  τού είς πραγματικά περι-
  στατικά, άπορρέοντα άπό
  μίαν κατάστασιν δημιουρ¬
  γηθείσαν καί διατηρηθεΐσαν
  χάρις είς την έλλειψιν φω¬
  τεινής αντιλήψεως καί κοι-
  "- πολιτικής, άνάλο-
  στα. Διά τής κατασκευης
  άμαξιτών όδών πού νά φέ-
  ρουν είς επικοινωνίαν τό
  χωριό, καί τό πλέον άπόμε-
  ρον, μέ την πόλιν. Διά της
  εκτελέσεως παραγωγικών καί
  έξυγιαντικών έργων. Διά τής
  ιδρύσεως νοσοκομείων καί
  λκΐκών ίατρείων είς την ύ
  παιθρον ώστε ν' απαλλαγή ό
  αγροτικάς πληθυσμός άπό
  την μάστιγα τής έλονοσίας
  καί των άλλων νόσων καί
  άπό τό φάσμα τοΰ θανάτου.
  Διά τής δημιουργίαν φορη-
  τών κινηματογράφων όπως
  γίνεται είς όλας τάς πολι-
  τισμένας χώρας, πού νά προ-
  βάλλουν ταινίας πού θά μορ-
  φώνουν και θά τέρπουν συγ¬
  χρόνως τούς χωρικούς μας
  Διά τής εύρυτάτης διαδόσε-
  σεως τού ραδιοφώνου, τώρα
  μάλιστα πού κατασκευάζεται
  επί τέλους καί ό ραδιοφωνι
  κός σταθμός των Αθηνών!
  Δια τής άνυψώσεως τοΰ
  πνευματικοΰ έπιπέδου καί
  διά τής βελτιώσεως τής δια-
  τροφής καί των ορων τής
  ζωής έν γένει των άγροτών.
  φανίσεις μας ώς συνόλου μέ αξι¬
  ώσεις. Χωρίς ψιλά δέν έννοείται
  συναλλαγή.. Άφήνομεν καί την
  ευγένειαν, πρό; τού; ξένον; ιδί¬
  ως, ή όποία δέν μπορζΐ νά όπΦ-
  χρεώνη, έφ' όσον ή άμεσος έξυπην
  ρέτησις των δοσοληψιών των δέν
  είνε εδκολος καί κανονική.
  θά πήτε: Άλλά ποίος φτα-ίει
  διά την έλλειψιν ψιλών; Φαντά*
  ομαι δλοι καί κανείς!.. Ύπίρ-
  χει άφ' ενός ή πατροπαράδοτος
  οϊκονομολογία τοΰ Έλληνος
  αιώνος
  ηθικόν
  είς τό
  πεδίον.
  οικονομικόν καί
  ποίος άνέκαθεν ήρχιζε άπό τα
  /.έρματα διά νά κάμη τό κομπό-
  δεμά τού. Άφ' ίχίρου μεσολαβεί
  τό μικροσαμφέρον καί ή καιρο-
  σκοπία, άν όχι καί ή έλλειψις δ-
  λωσδιόλου προνοητικότητος. "Ολα
  αύτά τα πράγματα τα Ιξουδετέ-
  ρωσεν άλλοΰ ό πολιτισμός. Είς
  τόν τόπον μας δλοι πού δέν δίδουν
  ψιλά είνε άνθριοποι καλοί, εύί)-
  πόληπτοι καί πολιτισμένοι. Συμ-
  βαίνει ο"μως νά άκολουθοΰν την
  κοινήν ψυχολογίαν. Καί ή ψυ-
  Ή Δράμα λοιπάν δέν αποτε¬
  λεί εξαίρεσιν. Μάλλον Ιγινε...
  δραμα διότι ή συνήθει» τής συλ-
  , λογής των κερμάτων διά τόν
  .Ιάλφαή βήτα λόγον, κατήντησεν
  υπόθεσις τοΰ καθενός. Έν πάση
  περιπτώσει νομίζω αποτελεί Ι"να
  δίδαγμα διά την θεραπείαν τής
  οίκονομικής καί κοινωνική; αυ¬
  τής πληγής: Ένδέχεται μεθαύ-
  Πεταχτά
  σημειώματα
  χολογία αυτή,
  οί πάντες, δέν
  τό άποδεικνύομεν
  είνε εδκολον νά
  μεταβληθή, χωρίς την πάροδον
  άρκετοΰ καιροΰ. καί την βαθείαν
  μελέτην ολων των προ6^ων τοθ
  ριον ρέστα νά Ιχη καί τό πρώ-
  το γκαρσόνι—άπό έδώ άρχίζει
  συνήθω; ή τραγωδία των ψιλών
  —καί ό κάθε συμπολίτης. Ά-
  κόμη νά μή συνοφρυοΰται καί ή
  άγαθωτέρα των φυσιογνωμίαν τοθ
  γκισέ, οταν έρωτήσετε:
  —Έχετε άρκετά ψιλά;..
  Οί έπικαιρογράφοι καί άλλοτε
  τα είπαν Ινα χεράκι. Καί χωρίς
  3μως την εύγλωττίαν των τό κα¬
  κόν θά διορθωθή. Άρκεί νά κα-
  τανοηθή 8τι ή έπάρκεια των ψι¬
  λών έξυπηρίτεΐ καί
  οίκονομίαν άλλά καί
  την τοπικήν
  τό ιδιαίτε¬
  ρον ουμγίρο'/ των άτόμων.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Είς αναζήτησιν τής άΑηθεία€
  ΕΝΑΤΕΝΙΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  τάς δημιουργηθεί-
  νωνικης
  γον πρός
  σας μετά τόν πόλεμον συν¬
  θήκας. Καί πρέπει νά μελε-
  τήσωμεν την κατάστασιν
  αυτήν καί νά την μεταβάλ¬
  λωμεν διά νά κτυπήσωμεν
  τό κακόν είς την ρίζαν τού.
  Ή φύγη τοΰ πληθυσμοΰ έκ
  τής ύπαίθρου καί ή συρροή
  τού πρός τάς πόλεις καί ιδία
  πρός τα μεγάλα άστικά κέν-
  ρα, τάς Αθήνας, τόν Πει¬
  ραια καί την θεσσαλονίκην,
  όφείλεται κυρίως καί πρωτί-
  στως είς την εγκατάλειψιν
  τής επαρχίας, είς την κατα-
  δίκην της είς στέρησιν κά¬
  θε άπολαύσεως τής ζωής.
  Οί χωρικοί μας, οί όποΐοι
  έξ αίτίας των έπιστρατεύσε-
  ων κατά την πολεμικήν
  περίοδον, επεσκέφθησαν τάς
  πόλεις καί εζηοαν είς αύτάς
  καί είδον τάς άνέσεις καί
  τάς άπολαύσεις τής ζωής
  των, χωρίς ομως ν' άντιλη-
  φθοΰν καί την δυστυχίαν
  πού κρύβουν, ήοθάνοντο με¬
  τά την επιστροφήν των είς
  τόν τόπον των, στενόχωρον
  την ζωήν τοΰ χωρίου. Καί
  ήρχισαν νά αυρρέουν είς
  τάς πόλεις, είς αναζήτησιν
  τής χ«ράς καί τής ευδαιμο-
  νίας καί των άπολαύσεων,
  πού είχον αντιληφθή ή εί¬
  χον άκούσει οταν ως στρα¬
  τιώται ευρέθησαν είς τάς
  πόλεις αύτάς. Είς τάς πόλεις
  έβλεπον τόν παράδεισον έ-
  νώ είς τα χωρία των, πού
  εμεναν χωρίς συγκοινωνί¬
  αν, χωρίς Ινα κέντρον άνα-
  ΦυΧή5' ΧωΡ«5 κινηματογρά-
  φον, χωρίς κάν Ινα ραδι-
  οφωνον, ήοθάνοντο ώς νά
  ευρίσκοντο είς κόλασιν οπου
  ή έργασία των επεβάλλετο
  ώς σκληρά τιμωρία.
  Τό κΰμα τής άστυφιλίας
  ΔΓ ολων τέλος των μέσων
  πού θά φέρουν την χαράν
  είς την ύπαιθρον κα'ι θά
  καταστήσουν τάς κατακτή-
  σεις τοΰ συγχρόνου πολιτι-
  σμοΰ κτήμα καί των χωρι-
  κών μας, πού είναι καί οί δή
  μιουργοί των αγαθών μέ τα
  όποΐα τρεφόμεθα δλοι.
  - Είνοα δύακολα αΰτά; Είναι
  άκατόρθωτα μήπως; Αναμ¬
  φισβητήτως όχι. Διά την ση¬
  μερινήν ειδικώς κυβέρνησιν
  δέν είναι οϋτε δύσκολα ου-
  τε καί ύπερβολικά. Διότι ό-
  λα αύτά περιλαμβάνονται είς
  τό πρόγραμμά της, όπως τό
  έξέθεσεν έν πλάτει καί κατ'
  επανάληψιν ό κ. Πρωθυπουρ¬
  γός. Καί διότι αύτά άποτε
  λοΰν τάς βάσει; επί τού ό-
  ποίου θά στηριχθώμεν διά
  νά δημιουργήσωμεν τόν νε¬
  ώτερον ελληνικόν πολιτι¬
  σμόν. Ή κυβέρνησις ήρχισεν
  ήδη μίαν προσπάθειαν. Καί
  δέν ύπάρχει άμφΐβολία ότι
  θά την συνεχίση μέχρι τής
  όλοκληρώσεώς της·
  ε-
  ιημασία τής δυσαρεσκείας αυτή;;' 'νχ, '
  ΐοιά είναι ή άληθινή αίτία της; * μ *" ,
  Οί" έγκυρότεροι παρατηρήται τής Η μ-Υ'^η πλειοψηφι* των
  καταστάσεως θά σας άπαντήσουν, πιστημόνων πού μποροθν
  μαζύ μέ τόν Άλέςην Καρρέλ—τόν*>τ» όμιλαδν εγκύρως ίν ονόματι
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Ή ΖΩΗ
  ΠΕΡΙ ΚΕΡΐνΐΑΤΡΝ
  ΊΙ Δράμα τελευταίως εζήτησεν
  έπειγόντως κέρματα διότι αί συ
  ναλλαγαί της έδυσχεραίνοντο σο
  βαρώς έξ αφορμάς τής παντελοθς
  λίψ Δέ
  ρ φ
  ελλείψεως των.
  την έκεΐ &ά
  δί
  ά ή
  Δέν υπήρχον είς
  ουτε μονόδραχμα
  άδ
  λοιπόν πηγάζει άπό τό τέλ-
  μα πού άφήσαμεν άθικτον
  είς την ύπαιθρον. Καί πρέ¬
  πει νά εξαλειφθή τό τέλμα,
  διά νά υποχωρήση καί τό
  κΰμα. Πώς; Άλλά δέν είναι
  δύσκολον νά τό σκεφθώμεν
  Τό έχομεν είπη αλλωατε
  κ «ι κατ' επανάληψιν μάλι-
  η μρχμ
  οΰτε δίοραχμα, οΰτε πεντάδραχ
  μα... Διά νά άλλάξη κανείς Ιπρε
  πε νά υποβληθή είς ωρισμένα
  ... διατυπώσεις, νά κάμη τόν γυ
  ρολόγον καί εις τό τέλος νά μή
  πάρη ίλα τα ρέστα τού!
  Τό φαινόμενον άραγε είνε κα
  ταπληκτικόν; Κάθε άλλο. Παρ
  "Ελλησι τα ψιλά είνε μέγα βά
  σανον. Συμβαίνει νά μή τα εύ
  ρίσκετε πουθενά οταν τα θέλετε
  Καί διότι δέν Ειπάρχουν βεβαία
  Άλλά καί διότι, δέν ύπάρ
  χει διάθεσις ή εύχέρεια νά
  σας δοθούν άμέσως. Καί Ινα πε
  νηντάρι ένίοτε, πού θά έπιδει
  χθή πρός αλλαγήν ενώ τό δοΰνα'
  καί λαβείν είνε είς τό φόρτε τού
  κρίνεται των άδυνάτων αδύνατον,
  νά γίνη ψιλά. Ό καιρός είνε
  χρήμα θά σοΰ πή 6 Ινδιαφερόμε-
  νος. Άλλά καί τα ψιλά πρέ¬
  πει όπωσδήποτε νά άφήσουν κά-
  τι είς τό ταμείον.
  Γνωστοί «νευρασθενικοί» τα
  εβαλαν δημοσία μέ την κατάστα¬
  σιν αυτήν. Κατηγόρησαν μάλι¬
  στα την Έλλάδα ολόκληρον διά
  την πραγματικήν ή ύποθετικήν
  έλλειψιν ψιλών! Φυσικά αύτό
  είνε μία ύπερβολή. Μερικά ρέ¬
  στα, ολιγώτερα ή περισσότερα,
  δέν είνε λόγος νά κάμουν κα-
  νένα νά άγανακτή καί νά ξεσπα-
  θώνη .. Ώστόσο ϊχουν καί αύτά
  τό >.έροί των είς τάς καθόλου έμ-
  ΤΟΥ κ. ΕΜΜ. ΠΕΤΡΑΚΗ.
  Β'.
  Τί άρά γε σημαίνουν δλ' αύτί;
  Ιοιά είναι ή βαθύτερη Ιννοια καί
  μενης νά έφευρίσκη καθημερινώς
  νέ* μέσα πρό; ικανοποίησιν τοθ
  μινωταύρου, πού βαστδ ό καθέ-
  ΠΑΡΘΕΝΟΙ
  Πρός την άγνήν παρθένον
  θά στραφοθν σήμερον ο( Μα-
  ρίες καί δλες οί άλλες σε-
  μνές πετοτλοΰδες πού δέν εί-
  σήλθαν άκόμη είς τόν ναόν
  πού όδηγεΐ είς τόν ύμέναι-
  ον. Καί θ' άναπέμψουν ώς
  θυμίαμα τής θλιμμένης ψυχής
  των ίκεσίας καί προσευχάς
  καί θά ζητήσουν νά ελθπ γρή-
  •γορα κσΐ γι' αύτές ή ημέρα
  των είσοδίων. Θά προσέλ¬
  θουν μέ λαχτάραν είς τούς
  ναούς. Καί έκεΐ έμπρός είς
  τα είκονίσματα ποΰ παριστά-
  νουν την μικράν παρθένον
  —σύμβολον των—νά είσέρχε-
  ται είς τόν ναόν, θά γονυ-
  κλιθοϋν καί τα ξηραμένα ά¬
  πό την ερωτικήν δίψαν χείλη
  των θά ψιθυρίσουν προσευχάς
  καί θά ζητήσουν νά εύρουν
  σύντομα την δρόσον είς τού
  ύμεναίου την δασιν. Τα δά-
  κρυα τής παρακλήσεως καί
  τής προσμονής θά λάμψουν
  είς τα μάτια των καί θά
  κυλίσουν ώς μθρα είς τό δά¬
  πεδον των ναών. Καί οί στε-
  ναγμοί των θά όψωθοθν ώς
  λιβανωτοί καί σμύρνα πρός
  τοΰς θόλους των έκκλησιών
  δπου είκονίζεται ή Μεγάλη
  Μαρία—πλατυτέρα των ούρα-
  νών, σύμβολον τής εύσπλα-
  χνίας, ίατρός των πονεμένων
  ψυχών. Ίδέτε τον δλον αυ¬
  τόν τόν κόσμον των νέων γυ-
  ναικών. Σχηματίζει έ'να άτε-
  λείωτον στρατόν πίστεως καΐ
  έγκαρτερήσεως. "Ενα απέ¬
  ραντον κήπον άπό άνθρώπινα
  ύ& λλ ύλ
  Ό Ν. Λασηθίου.
  Προσπαθεία πραγματικής
  άναδημιουργΐας κσταβάλλε-
  ται τόν τελευταίον καιρόν
  είς τόν Νομόν Λασηθίου. Είς
  την Νεάπολιν, είς τόν Αγ.
  Νικόλαον, είς την Ίεράπετραν
  καί την Σητείαν, είς τό ορο¬
  πέδιον τοϋ Λασηθίου, είς δ-
  λας τάς κωμοπόλεις έν γένει
  καί τα χωρία, Δήμοι και κοι-
  νότητες καΐ πολίται κινοθν-
  λαι μέ έργώδη ρυθμόν διά
  την εκτέλεσιν έργων κοινής
  ωφελείας, διά την απόκτησιν
  των μέσων τοϋ συγχρόνου πο-
  λιτισμοΟ. Καί έλπίζεται, 8τι
  μέ την συνδρομήν τοθ Κρά-
  τους, ό Νομός Λασηθίου, ό
  τόσον παραγκωνισθεΐς καί α¬
  δικηθείς μέχρι σήμερον, θά ε¬
  πιτύχη, ταχέως την αναγέννη¬
  σιν τού.
  υνατώτερον ^ρ
  πιστήμονα·—φιλόσοφον, ότι ή
  φυσιολόγον'
  δυ-
  οαρέσκεια αυτή καί ή πικρία τοΰ
  ΐημερινοΰ κόσμου, καί μάλιστα
  ου πολιτισμένου, είναι τό φυσι¬
  κόν Ιπακολούθημα καί ό καρπός
  ακριβώς τής Ισφαλμένης προϋπο-
  θέσεως δτι ό χ^ρωπος είναι μό¬
  νον ΰλη καί δτι ή μονομερής ί-
  4ανοποίησι; των άναγκών καί των
  ρέξεων τοΰ ύλικοΰ τού οργανι-
  σμοΰ θά τόν φέρη είς τάν ποθού¬
  μενον άπό καταβολής κόσμου πα-
  ράδεισον. ΊΙ πνευματική φύσις
  τοΰ άνθρωπον, αί άπαιτήσει; τή;
  καρδία; τού, αί ηθικαι άνάγκαι
  τής ύπάρξεώ; τού, παραμελούμεναι
  καί περιφρονούμεναι επί 2—3 αί-
  ώνας τώρα, Ικδικοΰνται σήμερον.
  Διά τής είς άτοπον άπαγωγή;,—■
  διά τοΰ προφανώς έσφαλμένου
  τόν οποίον ήκουλούθησε
  διά νά καταντήση είς τό χε'.λος
  τοθ κρημνοΰ καί τή; καταστροφή;
  εί; τόν οποίον κατήντησε, πείθε-
  ται τώρα ό ύγιώ; σκεπτόμενο; άν-
  ΰριαπος, δτι ό άκρωτηριασμός, πού
  έξησκήθη καί έξασκείται συστη-
  ματικά εί; Βάρος τή; ανθρωπίνης
  φύσεως, πρέπει νά παύση γιά ν'
  άνατείλουν ήμέρε; χαρά; εί; χον
  |1ασανισμένον αυτόν κόσμον.
  Έκείνο; πού ξέρει ποιό είναι
  τό τέρμα τοΰ ορόμου τού καί θέ¬
  λει νά φθάση Ιω; έκεΐ άσφαλής
  δέν κόβει μεσόστρατα τό Ι'να τού
  πόδι ώ; άχρηστο καί δέν φορτώ-
  νει σ' έκείνο πού μένει τό ο"ίρος,
  πού άνήκεν εί; τάλλο. Είναι,
  προφανώς, αδύνατον νά βαδίση μέ
  ασφάλειαν υπό τούς δρους αύτούς.
  Δέν θά άργήση νά σωριαστή κά-
  που σέ μίαν άκρα τοΰ δρόμου ά¬
  πά Ιξάνΐλησι κι' άνημποριά. Ά-
  παράλλακτα όπως κινδυνεύει νά
  σωριαοτή ή πολιτισμένη ανθρω¬
  πότης, έξηντλημένη ΰστερ' άπό
  λίγο διάστημα—άπό τόν έκφυλι-
  τή; έπιστήμης, βεβαιώνουν 8τι ή
  σΐοτηρία τοΰ πολιτισμοθ είναι δυ-
  νατή μόνον υπό Ι'να 2ρον: Νά
  παύση ή σημερινή ανθρωπότης νά
  μονομερώς τόν ύλικό της
  δργανισμό. Ηρέπει νά περιποιη-
  θή παραλλήλως καί νά αναπτύξη
  άρμονικά καί τόν πνευματικό-τόν
  ήθικό της όργανισμό. «"Ανω σχώ-
  μεν τάς καρδίας» είναι
  τα σύνθημα τής 6γιοΟς έπιστή¬
  μης. Τα λόγια τοθ Σωτήρος Χρι-
  Τα συσσίτια.
  Επί τή έλεΰσει τοθ νέου
  χειμώνος ή Κυβέρνησις μελε-
  τσ την άναδιοργάνωσιν καί
  λειτουργίαν των λαϊκών συσ-
  σιτίων είς δλας τάς πόλεις τής
  χώρας. Καταβάλλεται δέ ι¬
  διαιτέρα δλως προσπαθεία
  δπως τα λαϊκά συσσίτια όρ-
  γανωθοθν κατά τοιούτον τρό¬
  πον ώστε νά άνταποκριθοθν
  έξ ολοκλήρου είς τόν μεγά¬
  λον κοινωνικόν προορισμόν
  των. Καί δέν γεννάται περί
  τούτου ούδεμία άμφιβολία.
  Διότι ή Κυβέρνησις δέν ήρκέ-
  σθη είς την καλήν μόνον δι¬
  άθεσιν εξησφάλισε καΐ τούς
  άπαραιτήτους πόρους, χάρις
  στοΰ, δτι «ουκ έπ'
  ζήσεται άνθρωπος»
  άρτψ μόνον
  αν περιέχουν
  αλήθειαν προσαρμοζομένην σέ κά¬
  θε εποχήν καί κάθε λαόν, δμως—
  νομίζει κανείς—2π ελέχθησαν α¬
  ποκλειστικώς καί γιά νά τ' ακού¬
  ση ή σημερινή έποχή καί ή ση-
  μερινή άνθροιπότης.
  Μέ την πεποίθησιν λοιπόν, 8τι
  ή διαπραγμάτευσις ζητημάτων
  καθαρώς πνευματικής—θρησκευ-
  τικής φύσεως καί άπά βήμα ίλλο
  έκτός τοΰ άμβωνος τής έκκλησίας'
  μέ την πεποίθησιν <5τ: ή προσπα¬ θεία νά άνεύρωμεν είς τό βάθος τής υπάρξεώς μας καί νά διαπλα- τύνωμεν τάς πηγάς τής πνευματι¬ κή; μας ζωής, είναι προσπαθεία έξ ΐσου θετική 3πως κα! ή έςα- σφάλισις τοΰ έπιουσίου, δέν εθε¬ ώρησα άσκοπον νά σά; άπασχο- λήσω σήμερον μέ την ζωήν των πρώτων Χριστιανών κχί την ση¬ μασίαν πού Ιχει ή ζωή αυτή διά την πνευματικήν ζωήν παντός άν¬ θρώπου καί παντός λαοΰ πάση; Ιποχή;. Διότι είς την ζωήν των πρώτων Χριστιανών ευρίσκομεν την λύσιν τοΰ σπουδαιοτέρου προ- γ ημφ σμό τάν οποίον Ιχει ώς άποτέλε- σμα ό πολαπλασιασμός των άνέσε- ων, ό ψυχικός άφοπλισμός καί ή άνικανότης τής βουλήσεως πρός πάσαν σοβαράν προσπάθειαν καΐ θυσίαν πού άπαιτεί ή έπιτυχία ύψηλοτέρων σκοπών καί φωτεινο- τέρων όριζόντων. Διότι μόνον ό έκφυλισμός τοΰ ανθρωπίνου γένου; μπορεί νά προ- λουλοό&Μϊ, ποό άλλα σκάζουν ώσάν μπουμπούκια τρυφερά, δλο δροσιά καί ώ- μορφιά, λεπτόμισχα καί λι- γερά, πού άποπνέουν τό πιό λεπτό σρωμα. "Αλλα επάνω στήν άκμή των, μ' όλάνοιχτα τα πέταλα πού λές άπλώνον- ται γιά ν' άγκαλιάσουν τίς μέλισσες πού τα τριγυρνάν γιά νά τρυγήσουν τή γλυκειά των γθρι. Κι' άλλα άλικα πιά, μαραμένα άπό την δί¬ ψαν, ξηραμένα άπό τόν λίβαν τΡ(ς έρήμου μέσα είς την οποί¬ αν Εζησαν. Πόσον είναι συμ- παθητικός δλος αύτάς ό κή- πος των άνθρωπίνων λουλου- διών πού γεμίζει την ζωήν, πού ώμορφαίνει τόν κόσμον πού πλημμυρΐζει τόν άέρα π' άναπνέωμε μέ τό μεθυστι- κό άρωμά τού. Άλλά άπ' δλον αυτόν τόν κόσμον των νέων γυναικών οί πλέον συμπαθητικές είναι έκεΐνες πού είσήλθαν είς τό φθινόπω- ρο τής ζωής, πρίν εισέλθουν είς τόν ναόν τής θεομήτόρος στεφανωμέναζ μέ τα Αευκά άνθη τής λεμονιβς. Γιά τίς άλ- λες, έκεΐνες πού άνεμίζορν λιγερές, λεπτόμισχα μπουμ¬ πούκια καί γιά κεΐνες π^ύ ειμπορούν άκόμη καί διατί)· ροθν τα τριαντάφυλλα στά μάγουλά των, ύπάρχουν ά¬ κόμη δλσ. Π' αύτές διατηρεΐ· ται ή άνοιξις. Καΐ ή ζωή δέν Ιχει αρνηθή άκόμη τελειω- τικά τή χαρά. 'Αφήνει δλες τίς πόρτες τής προσδοκίας ά- νοιχτές. Άλλ' αύτά τα μαρα¬ μένα άιτό τό φθινόπωρο λου- λούδια, δέν ειμπορούν νά πε- ριμένουν—φεΰ! — τίποτε πλέον. Χρόνια όλόκληρα προσμονής δέν στάθηκαν ίκανά νά δώ· σουν τή χαρά πού έπροσδο- κοΰσαν. Χρόνια γονατιστές | έμπρός στά είκονίσματα τής είς την ειδικήν τοϋ καπνοϋ καΐ σήμου. φορολογίαν τού χαρτο- βλήματος άπ' δσα' άπησχόλησαν | Παρθένου ένοιωθαν νά τίς " καίη 6 πόθος τής όλοκληρώ- κύψη άπό πράγματι την άλλά καταπληκτικήν μονομερή, άνά- καί άπασχολοΰν τόν άνθρωπον ά¬ πό κατ*βολής κόσμου. Σε,ίς δλοι τούς όποίους ή άνάγκη κάποιας πνευματικής τροφής ωδήγησεν I- §ώ, ολοι έκεΐνοι τοϋ; όποίου; ή δίψ* τής πνευματική; ζωής άνη- συχεί, δέν είναι δυνατόν νά μην άτενίζουν μέ λαχτάρα πρό; τίς 6- λόφωτες κι' όλόχαρες κορυφές τή; χριστιανικής ήμερότητος καί κα- πτυξιν τής διανοίας σκλαβωμένης καί αυτή; εί; την υπηρεσίαν τοθ ϋλιστικοϋ ιδεώδου; καί ύποχρεω- λωσύνη; —τή; λειότητο;, πού χριστιανική; τε- εί«αι αύτη ή άν- τελιιότης. (σωνβχίζετ»;) σεως τής ζωής δπως καίει τό λάδι είς την κανδήλα καί νά τίς λυώνη ή φλόγα τής επιθυ¬ μίας της είσόδου είς τόν ύμέ- ναιο, δπως λυώνει ή λαμπά- δα ποΰ άναψαν, τάξιμο Μά πάντα, έ'βλεπαν νά δια λύων¬ ται τα δνειρά των. Καί τ' άρ- χοντόπουλσ πού έβλεπον μέ¬ σα είς τό θαμπό τρεμουλια- στό φώς των έκκλησιών μέ τή φσντασΐα, δταν άποκαμω- μένες άπό την προσευχήν έ- κλειαν μέ κουρασι καί ήδονή τα μάτια, δέν τούς έτειναν πο- τέ τό χέρι. Καί τώρα μέ Τα έπαγγελματικά. Ώς άνεγράψαμεν είς άλλην στήλην, συνεστήθη υπό τοθ ύφυπουργοθ τής Εργασίας κ. Δημητράτου έπιτροπή ήτις θά εξετάση έν τώ συνόλω των τα έπαγγελματοβιοτεχνικά ζη- τήματα. Ύπάρχουν ούτω βά- σιμοι έλπίδες δ'τι τα ζητήματα θά λυθώσιν κατά τόν καλύτε¬ ρον δυνατόν τρόπον έν σχέσει μέ τα ύποβληθέντα ϋπομνήμα- τα των ενδιαφερομένων τά- ξεων. Ή ενεργεια τοϋ κ. Δη- μητράτου αποτελεί την καλυ- τέραν περί τούτου εγγύησιν. *** Ή ηυροσβεστική. Υπό τοϋ Δήμου ενεκρίθη πίστωσις διά την επισκευήν των μηχανημάτων τής πυρο- σβεστικής υπηρεσίας. Ή χορή- γησις τής πιστώσεως ταύτης είναι δηλωτική τοΰ ένδιαφέ- ροντος τής Δημοτικάς Άρχής πρός την υπηρεσίαν αυτήν ή όποία μολονότι κρατική, δέον νά ευρίσκεται πάνιοτε έντός τοϋ πλαισίου των ζωτικών δια την πόλιν μας ζητημάτων. ΟΙ έρανοι. Μέ τόν ίδιον πάντοτε εν¬ θουσιασμόν καί την αυτήν προθυμίαν, συνεχίζονται οί έ- ρανοι υπέρ τής Άεροπορίας. Ιδιαιτέρως δμως συγκινητικοι είναι αί είσφοραί των ίπαγγελ ματιών καθώς καί των μικρών μαθητών. Καί άποδεικνύεται κατ' αυτόν τόν τρόπον ότι ή άνάγκη τής τονώσεως των ά- εροπορικών μας δυνάμεων I- γινε πλέον υπόθεσις καί συ· νείδησις όλοκλήρουτοΰέθνους. Τό γεγονός δέ αύτό αποτε¬ λεί καί την καλύτερον εγγύη¬ σιν διά τό μέλλον τής φυλής. σβυσμένους τούς πόθους καί θλιμμένη την ψυχή, μέ μαραμ- μενά τα κορμιά πού έφούντω- ναν άλλοτε ώσάν άνθισμένες δάφνες, θά κατευθύνουν πάλι σήμερο τα βήματά των πρός τίς έκκλησίες. Κανείς 8μως δέν ξέρει άν θά μοιάζη. η προσευχή των αυτή μέ την παληό. "Οπως κανείς δέν ειμπορεί νά ειπή δτι υπήρξαν στήν ζωήν των άνθρωποι συ νετοί ή «μωραί παρθένοι»... Μ.—
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  μουσικό ρωμάντζο: 'Ντανιέλλα».
  Την Δευτέραν ό κολοσσός: *ΔΥΟ
  ΜΑΓΚΕΣ».
  Μ|ΝΩΑ. (ομιλών)— Σήμερονό
  ότιερετοεπιθεωρησιακός κολοσσός:
  «Γυμνές γυναΐκες». Μέ την Ρού-
  μπη Κήλερ, Ντίκ Πάουελ.
  "Ωρα 2 μ.μ «Γιγαντομαχία έρυ-
  Θρο5έρμων>, έπεισοδιακόν.
  Άπό τού θρόνου
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΠΟΙΈΥΜΑΤΙΝΗ 3 μ.
  ΗΜΕΛΛΟΥΣΛΖΡΗ1
  μέ τιμάς ήλαττωμένας
  Απογευματιναί δ—7 μ. μ.
  7-9 μ. μ.
  Εσπερινή 10 μ. μ.
  Ή διασημότερη
  φωνή τής Εύρώπης.·
  ΜαρίαΤσεμπουτάρι
  Ίβάν Πέτροβιτς
  Γεόργκ Αλεξάντερ
  Χάνς Γιούγκερμαν
  Στό μουσικό ρω-(
  μάντζο:
  Όλόκληρη πράξις
  τβΰ ΡΙΓΟΛΕΤΟΥ.
  Αυριον
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Εργοστάσιον άρτοποιίας
  Τζωρτζάκη πληροφορεί τό κοινόν
  τοΰ Ηρακλείου δτι άναγκασθέν
  νά διακόψη επ"1 ολίγον την παρα¬
  σκευήν άρτου λόγω των μεγάλων
  ζημιών άς υπέστη έκ τής πλημμύ-
  ρας θέλει έπαναρχίσει άπά τής
  προσεχούς Δευτέρας τάς εργασί¬
  ας τού καί παρακαλεΐ την αξιότι¬
  μον πελατείαν τού όπως προμη-
  θεύεται καί πάλιν τόν οίρτον τού
  άπό τα πρατήριά τού.
  (Έκ τοΰ Έργρστασίου)

  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΙΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  258ον
  ——————
  —Δέν θέλω νά μολύνη τα
  παιδία μου.
  Οί άντιπρόσωποι τής Εθνο¬
  συνελεύσεως ξαψνιάσθηκαν
  άπό την άπροσδόκητη έκείνη
  πρόκλησι. Γιά νά αποσοβήθη
  τή δυσάρεστη έξέλιξι τοϋ έ-
  πεισοδίου, ό Σουαζέλ έσπευ¬
  σε νά σηκώση τό έγγραφον.
  "Ολοι, μέσα στό δωμάτιο, ή¬
  σαν σαστισμένοι' περισσότερο
  άπό δλους ό βασιληας ήταν
  κατάπληκτος ά πό την παρα-
  τολμία τής γυναίκας τού. Οί
  δυό άπεσταλμένοι δέν ήξεραν
  πώς νά φερθοΰν. Τότε ό Λου-
  δοβΐκος 16ος έκαμε μιά πρό-
  τασι, ή όποία φαινομενικώς
  έφανέρωνε καρτερικήν υποτα¬
  γή, στό βάθος δμως έκρυβε
  πανουργία.
  — Άφήστε με, εΐπε, νά ξε-
  κουρασθώ έδώ δυό-—τρείς ώ-
  ρες. 'Έπειτα θά φύγωμε δλοι
  μαζί γιά τό Παρίσι. Κυττάξε-
  τε τα παιδία, είνε έξηντλημέ-
  να άπό την κοϋρασι. "Υστερα
  άπό δυό μέρες καί δυό νύ-
  χτες, τόσο τρομερές, δλοι έ¬
  χομεν απόλυτον ανάγκην κά-
  ποιας αναπαύσεως.
  Ό Ρομέφ εκατάλαβε άμέ-
  σως τί ήθελεν ό βασιληας.
  Μέσά σέ δυό ωρες δλο τό
  ίππικό τοΰ στρατηγοΰ Μπουα-
  γιέ θά κατέφθανε' πίσω θά
  έρχόταν τό πεζικό καί τό πυ-
  ροβολικό. Κ' έπειδή κατά βά¬
  θος ήθελε νά τόν σώστ], δέν
  έπρόβαλε καμμίαν άντίρρησι.
  Στό κάτω κάτω δέν είχεν έν-
  τολή' παρά νά σταματήση τό
  ταξεϊδι. Αύτό, τό έκαμεν. Ό
  άλλας άπεσταλμένος δμως, ό
  Μπσ,γιόν, αντελήφθη γρήγορα
  τό παιγνίδι' καί απεφάσισε
  νά απαντήση στήν πονηριά
  μέ πονηριά. "Εκαμε πώς συγ-
  κατένευσε καί κατέβήκε μέ
  νωχέλεια τή σκάλα. Όταν δ¬
  μως «τό ταραγμένο πλήθος τόν
  έκΰ^ωσε καί τόν έρωτοΰσε
  τί άποφασίσθηκεν, αΰτός άνε-
  στέναξεν ύποκριτικά:
  (συνεχίζεται)
  Ό οδοντίατρο;
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοϋ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έτΐίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων--κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νωδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΤΙ θά φορέσετε αυτόν τόν χειμώνα.
  Τό άπόγευμα.
  Ή χειμερινή μόδα μας προσφέ-
  ρει πολλούς νεωτερισμοϋς γιά τίς
  άπογευματινές μας έμφανισεις.
  Ή σιλουέττα ήλλαξε πραγματι¬
  καί. Οί άθλητικοί ώμοι £πεσαν έ-
  νω τό κορσάζ άναδεικνύει τό
  στήθος, έφαρμόζει απολύτως επί
  τοϋ ώμου καί τοϋ βραχίονος. Εί¬
  ναι μία εντελώς γυναικεία γραμ-
  μή στήν όποιαν δέν είχαμε συνη
  θίση Δέν ϋπάρχουν ντεκολτέ: τό
  ύψηλό ανοιγμα τοϋ φορέματος
  σφίγγει τό λαιμό, καί πλαισιώνει
  άπαλά τό πρόσωπο.
  ΟΊ γόμφοι δέν είναι πλέον άπη-
  γορευμένοι, συχνά μάλιστα τονί-
  ζονται μέ ιτολΰ διάκρισι άπό ενα
  έλαφρό ντραπέ. Ή τάγια, ή έπα-
  νελθοΰσα τίΛος τάγια, φαίνεται
  λεπτή, ώραία έφαρμοσμένη μετα-
  ξΰ τοϋ κορσάζ καί τής φούστας.
  Διότι έκεΐ, έσεβάσθησαν απολύ¬
  τως την άγνότητα τής γρααμής:
  Δέν ΰπάρχει πλέον ΰπερβολική εό·
  ρυχωρία, τό φόρεμα έφαρμόζει τε¬
  λείως είς τό σώμα. Είμεθα πράγ
  ματι στή «γλυπτική μόδα» γιά την
  όποία σδς εΐχα, εάν ενθυμείσθε,
  ομιλήση
  Μας είχον συνηθίση στίς «.φρό-
  νιμες» φούστες γιά κάμποσα χρό
  νια, καΐ ιδού μας πάλι στήν χει-
  ραφέτησι τής φούστας! Είνε πολύ
  κοντύτερη!
  Ή μπλοϋζες είναι απολύτως συ·
  ναρπακτικές: άπό λαμπερά σατέν,
  ντραπαρισμένες όπως τα φορέμα-
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.32.
  τα, φοροΰνται αυτήν την έποχή,
  επί τής φούστας κα'ι δίδουν μέσα
  άπο την ζακέττα ή τό έπανωφόρι,
  μιά πολΰ δροσερή νότα.
  Γιά τό άπόγευαα, φορέαατα ά-
  νάμκτα μέ βελοΰδο καί μάλλινα
  ύφάσματα μδς δίδουν την έντΰ-
  πωσι ενός άτροσδόκητου νεωτε-
  ρισμοΰ. Τό κρέπ σατέν, χρησιμο
  ποιούαενον είτε άπό την Θαατή
  είτε άπό την λαμπερή τού δψι. ί-
  πανευρίσκει την παλαιά τού δό-
  ξα των περασμένων χρόνων.
  Στά πολύ κοντά φορέματα ) ι'
  απογευματινάς, τα όποϊα έξ άλ
  λου θά φορεθοΰν καί γιά ίνα δεΐ-
  πνο στό ρεστωράν ή στό θέατρο,
  Οριαμβεύουν τα πολυτελή λαμέ
  καί ήδαντέλλα Συχνά έπίσης
  καί τό διαφανές τοΰλι χρησιμο
  ποιούμενο είς άμπιεσεμάν δίδει
  είς ιό φόρεμα α'α ώραια έλαφρό-
  τητα.
  Όσο γιά χρώματα είναι ή ώ
  ραΐες σκοτεινέο θεραές, πολύ λε-
  πτές άποχρώσεις κι' έ'πειτα τό
  μαϋρο.
  Ή τσάντα είνε ώς επί τό πλεί¬
  στον άσσορτί μέ τό παποΰτσι. Τό
  λουστρίνι σημειωτέον επανήλθε
  διά τα παποΰτσα καί ή άντι-
  λόπη είνε πολύ άνβόγκ. Τα βρα-
  δυνά κτενίσματα συμπληρώνονται
  μέ τοϋφες άπό κορδέλλες, άνθη
  καί πτερά, πτερά των οποίων την
  χάριν είχαμε λησμοήση...
  ή Νττοτεγκέ
  Ο γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  6 7 8 9 10 Π 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Χώρα τής Μικράς Άσίας,
  άλλά καί άπαραίτητος λίθος εις
  τούς χρυσοχόους.—Ό εις έκ των
  δύο Γράκχων.
  2) 'Υποοιαϊρεσις νομίσματος
  ξένης χώρας.
  .'}) "Ενδεια, φτώχια.— Σκώτος
  έφευρέτης έπινοήσας την -υπο-
  γραφικήν στερεοτυπίαν.
  4) ...... πού δέν τρώς, τί σέ
  μέλλει κΓ άν καή, λέγει μιά λα-
  ϊκή παροιμία.
  5) Μία των Μουσών.—Τεμάχι¬
  ον ξύλου.
  ΚΑΜΠΟΤ
  ΕΤΣΙΝΑ
  | ΕΧΤΡΑ Π Ν Ε και ΑΛΦΑ |
  ς~Ξ Είναι άσυναγώνιστα και ανωτέρα ολων. ~ξ
  ΉγνυΠμένα είς άντοχήν καί ποιότητα. =
  Κατάλληλα δι' οίκιακήν χρήσιν, δι' έλαιόπανα καί Ξ~
  ~= σταφιδόπανα,
  1 Τα Κάμποτ Ρετσίνα. |
  == ΟΙ ΣυνεταιρισμοΙ Ηρακλείου καί Λασηθίου επρομηθεύθη- ==
  ==· σαν τ' ανωτέρω κάμποτ προκρίναντες αύτά ώς τα αρίστα. —=
  Προμη-
  θεύεσθε:
  Κάμποτ Ρετσίνα ι
  ΕΧΤΒΑ Π Ν Ε ΚΑΙ ΑΛΦΑ Η
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΙ
  7) Εκπαιδευτήριον.
  9) Πατήρ τοΰ Μιλτιάδου.—
  Λίμνη τής Άβησσυνίας.
  10) Άρχαία πόλις τής Μικράς
  Άσίας.
  11) Άνήθικα, τα στερημένα
  εντιμότητος.—· Οί κάτοικοι ενός
  ΕΌρωπαϊκοΰ κράτους.
  12) Ή μόνη θεότης είς την ο¬
  ποίαν ύπετάσσετο καί αύτός ό
  Ζεύς.
  Ι.'ί) Εξήλθε πχΊο-λζ,; έκ τής
  κεφαλής τοΰ Διός. —Διάσημος ψ/Γ
  φοθέτης άκμάσας κατά τόν δ.'
  αίώνα π. Χ.
  ΚΑΗΕΤΩΣ
  1) Μία των όμοσπόνδων πολιτει-
  ών τής Γερμανικής Δημοκρατίας.
  Μΐγμα, ένωσις δύο· ή περισσοτέ¬
  ρων πραγμάτων.
  2) Τό ρεϊθρον στή δημοτική.
  .')) Κράτος Εύρωπα'ικόν.—Βασί-
  λισσα εύρωπαϊκοΰ κράτους.
  4) Εύρίσκομαι είς αυτήν την
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Ι ΠΗΙΙΙΙ ΊΙ ΙΡ(1Ι1
  Η ζωή τής μίλαγχολικής
  «Άγαπημένε μου χγγελε—-γρά-
  φει τής γυναίκας τιυ υστερα
  άπό αύτό--δέν πρέπει νχ νομί-
  ση-ς δτι Ιχχσα τό Ηίρρτί μου
  καί τα παράτησα δλα είς την
  τύχην των. Αντιθέτως ε"χω πε¬
  ποίθησιν, καί προσπαθώ νά την
  μεταδώσω καί είς τούς άλλους.
  Εϊς την Βιεννην ήθελα νά Ιλ-
  θω γιατί νόμιζα. πώς ή παρουσία
  μου ήταν εκε πιό άπαραίτη¬
  τος άπό δώ. Έπειδή δμως δέν
  συμ^αίνει αύτό, θά παραμϊένω
  2ως τα μέσα ΊοΆίο^ μέ τοΰς
  γενναίους στρατιώτας μου Δέν
  πρέπει νά λυπασαι γι' αύτό.
  Τό πολιτικόν σου σχέδιον περι-
  λαμβάνει πολύ καλές ίδέες, άλ¬
  λά ο^ν πρέπει νά παραιτηθώ-
  μεν τής έλπίοος ότι ή ΙΙριοσσία
  καί ή Γερμανία έν τέλει θά
  μας ^οηθήσουν. ΓΓ αύτό προσω¬
  ρινώς ουτε σκέψις ικορζΙ νά
  γίνεται περΐ διαπραγματεύσεων μέ
  τόν εχθρόν».
  Αύτην την φορά, βλέποντας νά
  παρατείνεται ή άπουσία τοΰ συ-
  ζύγου της, ή Έλισάβετ είνε ά-
  παρηγόρητη. θεωρεϊ πώς τον πε-
  ριβάλλουν μύριοι κίνδυνοι, καί
  φοβείται δτι ή κατάστασις είνε
  χειροτέρα άπό ό,τι τής την πα-
  ριστάνει ό αύτοκράτωρ είς τα
  γράμματά τού. Βάζει διαρκώς τό
  κακό μέ τάν νού της. Την τυ-
  ραννεΐ ή άγωνία μήπως ό Φραγ-
  κΐσκος Ιωσήφ πίοχι επί τοΰ πζ-
  δίου τής μάχης, μήπως τραυ-
  ματισθί], μήπως άσθενήση, μήπως
  συλληφθή αίχμάλωτος! "Ολα τα
  βλέπει μαΰρα. Τα γράμματά της
  άπηχοΰν τίς διαρκεϊς άγωνίες
  της. "Ο Φραγκϊσκος Ιωσήφ την
  καθησυχάζει. Τής γράφει πώς δέν
  διατρέχει κανένα κίνδυνον εις
  την μάχην, πώς ό κίνδυνο; τή
  περικυκλώσεώς τού υπό τοΰ έχθροΰ
  άποκλείεται, καί πώ; δέν μπορεΐ
  νά τοΰ συμβή τίποτε τό κακό
  5ταν ταξιδεύγ] μέ τόν σιοηρόδρο-
  μο. "Ολες ό'μως αύτες οί οιαβε-
  βαιώσεις δέν καθησυχάζουν την
  νεαράν αύτοκράτειραν. Έχκσε 6-
  λοτελώς την ήσυχία της.
  (συνεχίζεται)
  κατάστασιν ή άπό υπερβολικόν
  φόβον ή άπό δυνατό κρύο. — (ρή-
  μα).
  Γ)) Αϊσθάνομαι αζορ'ζϊρ πρός Ε¬
  τερον πρόσωπον. — Κάθε χορ*ευτής
  Ιχει καί την ιδικήν τού.
  7) Περίφημον μέγαρον τής Ρω¬
  μη; έν τώ οποίω στεγάζεται ή Ί-
  ταλική βουλή άπό τό 1ΚΗ0.
  9) "Ο,τι ήτο ό Βριάρεως, ό
  Άνταΐος καί αλλα υπερφυσικά
  πρόσωπα τής Μοθολογίας.— Πό¬
  λις καί όμώνυμ,ος κόλπος ιής Ι¬
  ταλίας.
  10) "Ορος των Βαλκανίων.
  11) Δένδρον άλλά καί πόλις
  τής Ελλάδος (αϊτιατική).—Χαρτί
  τής τράπουλας.
  12) Γνωστοτάτ*η πόλις εκ τοΰ
  Ίσπανικοΰ έμφυλίου πολέμω.
  Ι'Λ) Τόν παράγει εις μεγάλην
  ποσότητα ό Καναδας.— Ποταμός
  τής Ελλάδος.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΒ
  Πωλεΐτκι είς Μοίραις Μεσσα¬
  ράς καί είς κεντρικήν θέσιν οί-
  κία νεόκτιστος αποτελούμενη έκ
  τριών δο^ματίων μέ δλα τα κομ-
  φόρ. Πληροφορίαι παρά τω κ.
  1. Ντελιδάκη Πόμπηα
  [ΌΡΓΑΙ. —Δέν έορτάζει σήμε¬
  ρον κα'ι δέν δέχεται έπισκέψεις ή
  Δίς Μαρίκα Παπαγεωργίου
  —'Ε,πίσης δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έπισκ^ψεις ή Δίς Μαρίκα
  Δημάκη.
  —Όμοίως δέν έοοτάζει λόγφ
  -ΐένθους ή ^ίς Μαρίκα Ί. Κορνά¬
  ρου.
  —Έπίσης δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται ή Δ'ις Μαρίκα Γ. Νικολαΐ¬
  δου.
  — Σήμερον εορτήν των Είσοδί-
  ών δέν έορτάζει οθτε δέχεται έ-
  πισκέψεις ή κ. Μαρίκα Ν Λιονου-
  δάκΓ, λόγω ασθενείας
  ΘΑΝΑΤΟΙ —Είς τό άνθος τής ή
  λικίας τού απεβίωσεν καί εκηδεύ¬
  θη χθές έν συρροή πολλοϋ καί
  έκλεκτοθκόσμου, ό δικηγόρος Ζα¬
  χαρίας Πασχαλίδης, έκ των δια-
  κρινομένων διά την κατάρτισιν
  καί τάς κοινωνικάς άρετάς των
  νέων έπιστημόνων τής πόλεώς
  μας. Είς τούς δεινώς τρωθέντας,
  έκτοθάδοκήτου τούτου ττλήγματρς
  τής μοίρας, γονεΐς τοΰ έκλιπόν-
  τος επιστήμονας καί λοιττούς οί
  κείους τού, άπευθύνομεν θερμά
  συλλυπητήρια.
  Γάρω στήν πόλι.
  Τα αφορώντα τα διάφορχ τα-
  μεΐα άσφαλίσρως κανονίζονται
  βαθμιαίως.
  —Και ούτως ώστε μ?τά βραχΰ
  χρονικόν διάστημα νά μή ύπάρ-
  χουν άνασφαλιστοι μεταξΰ των
  διαφόρων επαγγελματιαι.
  —Πρός αρτίαν ούτω εξυπηρέ¬
  τησιν έν Ελλάδι, τού πν ύματος
  καί τής κοινωνικής σκοπιμότητος
  των διαφόρων άσφαλίσ?ων καί
  κατοχυρώσεων.
  — Καί τό σημειώνομεν, κατόπιν
  εύφήμων κρίσεων αίτινες ήκού-
  σθησαν κα'ι έν τή πόλει μας διά
  τόν κανονισμόν των αφορόντων
  τα νεοσύστατα ταμεΐα άσφαλίσε-
  ως έμπόρων καί έπαγγελματοβιο-
  τεχνών.
  —Ή έναλλαγή βροχής καί ..κα·
  λοκαιριοΰ συνεχίζεται τελευταίως.
  — Κατά τρόπον μάλιστα όχλη·
  ρόν δεδομένου δτι την λια<άδα διαδέχεται αιφνιδίως ή βροχή καί την βροχήν ή λιακάδα... — Κάτι τέτοιο τουλάχιστον συ· νέβη προχθές καί χθές. — ΑΊ στολαί των άγροφυλάκων άποτελοΰν ιδιαιτέραν μέριμναν διά τό κράτος. —Εάν κρίνωμεν άπό τό μέτρον προμηθείας τοιούτων στολών κα'ι διά τό έπερχόμενον Ετος. — Καί άξίζει νά σημειωθή ή φροντίς αυτή, λαμβανομένου ϋπ' όψιν δτι ή όμοιομορφία των στο¬ λών των άγροφυλάκων σχετίζεται πάντοτε κα'ι μέ την καλύτερον έ- νάσκησιν τοΰ έ'ργου των. —Μέ την παράτασιν των προθε· σμιών τοΰ νόμου περί άγροτικών χρεών, οί ένδιαφερόμενοι τοΰ νό¬ μου αύτοΰ άποκτοΰν μεγαλυ'έραν ευχέρειαν είς τό νά διακανονί- σουν τάς ύποχρεώσεις των. —Δίδεται δέ καί ρυθμός κανονι¬ κάς είς την διεξαγωγήν τής υπη¬ ρεσίας των είρηνοδικείων, ήτις λό γω τοΰ φόρτου αύτοΰ καί τής ά- ριθμητικής άνεπαρκείας τοΰ προ- σωπικοΰ της, έδυσχεραίνετο. —Ή έν λόγω δυσχέρεια μάλιστα ήρχισε νά ίπηρεάζη τελευταίως καί την καθόλου διαξαγωγήν τής τρεχούσης αυτών εργασίας. —"Αν ή λιακάδα δέν υποστή., διαλείψεις σήμερον. —Ασφαλώς θά έξυπηρριηΊΓ) ή Κυριακάτικη Μξοδος, τόσον πρός τα κέντρα δσον καί πρός τό ύπαι¬ θρον. —Διότι πολλοί έκ των συμπολι· των έχουν καθιερώστ) την Κυρια¬ κήν, νά έξέρχωνται είς τώ ττρρί- χωρα, είτε άν γκαρσόν, είτε, καί συν γυναιξί καί τέκνοις. —Έκ τυπογραφικής άβλεψίας παρεισέφρυσαν λάθη τίνα είς τό χθεσινόν χρονογράφημα: Γόνδο- λα κα'ι Βενζινάκατος«. —Άποδοθέντος κακώς καί τοϋ πασιγνώστου «Γκράν Κανάλε^ τής Βενετίας. —Τό αυριανόν έργον τοΰ Που¬ λακάκη ^Δύσ μάγκες· θά αποτε¬ λέση τό κινηματογραφικόν γεγο- νός τής ημέρας. —Έξασφαλίσετε εγκαίρως τάς θέσεις σας. ό Ρέπορτκρ ϋίίίίϋ | Τό μόνον Κατάστημα | που συνκεντρώνει δλα τα ειδή Μ Άνδρικά, γυναικεία και παιδικά: Ι Λεμπιδάκη- | Ζαψε ιροπούλου Β Έπίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μενά- ϋ| λην συλλογήν. ~~ Είς τό τμήμα Μαλλιών πλεκτικής θά εθρετε δτι είδος θέλετε είς ποιότητος καί χρωματισμούς. ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
  λλου
  νΙ.
  τα.
  ύττάρ
  ύ η
  ιών.
  ω
  ζ
  κοττιμότητος
  «λίσεω κοΙ
  εν, κατόπιν
  ΐτινες ήκου
  ^-ει μας δια
  αφορόντων
  ϊ άσφαλίαΕ·
  νγελματοβιο·
  ιχης καί κο
  ι τελευταίον
  άΑιστα όχλη
  την λια<άδα Ί βΡοΧή και ΐδα... !)λάχιστοι ου- θές. αγροφύλακος αν μέριμναν ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. ΟΤΛΘλιοι. 158ο ν "Ελεγον είς τό χωρίον.—Φώς φανερό» δτι κά- πως θά ενεφανίσθη ό διάβολος, καί ό ίύστρης τόν εΐδε, καί τώρα σκαλίζει. Αΰτός είνε καλάς νά σοϋ τόν άρπάσΓ) άπό_τήν ουράν.—Οί βολταιρίζοντες δέ προσέθετον.—Ό ^.ύστρης όΕρά γε θά πιάση τόν δι¬ άβολον, ή ό διάβολος θά πιάσιτ, τόν Ξύστρην;—Αί γραΐαι επί τούτοις έκαμναν τύν σταύρον των καί £πτυον είς τόν κόλπον των. Έν τώ μεταξύ τα τριγυρίσματα τού Ξύστρη είς τό δάσος ειΐαυσαν, καί ό άνθρωπος έπανέλαβεν την συνήθη είς τόν δρόμον έπιδιορθωτικήν εργασίαν τού ό δέ κόσμος έστρεψεν είς άλλα την προσοχήν. Έπέμειναν δμως πολυπράγμονές τίνες, φρονούν¬ τες δτι είς ταυτα πάντα πιθανόν ήτο νά ένυπήρχέ τγ δχι βεβαίως οί μυθώδεις θησαυροί οί έκ παραδό¬ σεως, άλλά καλόν τι ευρημα σπουδαιότερον καί ά- πτότερον των τρσπεζιτικών γραμματίων τού διαβό- λου, καί δτι ό Ξύστρης θά ανεκάλυψε τουλάχιστον τό ήμισυ τοΰ άπορρήτου, οί δέ μάλλον έν άπορία ήσαν ό διδάσκαλος τοΰ χωρίου καί ό ξενοδόχος Θεναρδιέρος, φίλος δλου τοΰ κόσμου καί μή άτιαξιώσας ουδέ τόν Ξύστρην τής έντίμου αύτοϋ σχέσεως. —Τόν εΐχαν καί αυτόν είς τό κάτεργον, έλεγεν ό Θεναρδιέρος' πλήν τί μέ τουτο; Ουτε ποίος είνε είς τα κάτεργα ξεΰρει κανείς, ουτε ποίος θά έμβή έκεΐ μέσα. "Εσπέραν τινά διηγεΐται ό διδάσκαλος, δτι, άν ήσαν άλλοι καιροί, ή έξουσία θά εζήτει νά πληρο- φορηθή τί επήγαινε καί έκαμνεν ό Ξύστρης μέσα είς τό δάσος, καί θά τόν ήνάγκαζε νά εΐπή' χρείας τυχούσης δέ θά τόν έβαλλε καί είς τάς στρεβλώσεις δπου βεβαίως δέν θά άντεϊχεν είς τό διά τού νε- ροΰ κολαστήριον, παραδείγματος χάριν. —Καψοδάσκαλε, είπεν ό Θεναρδιέρος, τί ζητεΐς ή λογιότης σου' τό νερό! είς τό κρασί νά τόν βά- λωμεν. Κατέβαλον τότε έρανον τέσσαρες καί έπότισαν τόν γέρω Ξύστρην. Άλλ' ό καλάς σου έπιε μέν πολύ, έλάλησε δέ ολίγον. Όπωσδήποτε άπ' έδώ τόν εφεραν, άπ' έκεϊ τόν έφεραν, καί τέλος πάν¬ των, άπό τίνων άσυναρτήτων καί σκοτεινών λόγων τού, ό διδάσκαλος καί ό Θεναρδιέρος ενόμισαν δτι έπορίσθησαν τα εξής διδόμενα. Ό Ξύστρης, πρωΐαν τινά, πορευόμενος περί τό λυκαυγές είς την εργασίαν τού, είδεν έν άπορία είς παράμερόν τίνα τόπον τοΰ δάσους, καί υπό £να θάμνον, πτυάριον καί δίκελλαν, ώσάν νά είπής κρυμμένα έκειδά. Δέν έδωκεν δμως καί τόσην προ¬ σοχήν είς τουτο, όποθέσας ότι θά τα έλησμόνησεν έκεϊ ό γέρω Φουρνιας, ό νεροκουβαλητής. Άλλά περί την εσπέραν τής αυτής ημέρας έκείνης, ίστάμε- νος όπισθεν τοϋ κορμοΰ ενός δένδρου καί υπό τού¬ του κρυπτόμενος εΐδε «κάποιον δχι έντόπιον», δν δμως εγνώριζε πολύ καλά ό Ξύστρης, νά κατευθύ- νεται άπό τοΰ δρόμου πρός τό πυκνότερον μέρος τοΰ δάσους. Ό Θεναρδιέρος μετέφρασεν άμέσως τόν «κάποιον» εκείνον ώς «σύντροφον τοΰ .=,ύστρη είς τα κάτεργον». (συνεχ(ζεται) Μή λησμονείτε τα σημερινά έγκαίνια ΤΟΥ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΠΡΙΣ ΓενικαΙ άνακαινίσεις, υπό νέαν Δι¬ εύθυνσιν. —■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■«■■«■■■■"■■«■■■■«■| 'ΐΗΤΗΙ ΙΙ,ΪΙΙΛΐΓ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Νοεμβριού ώρα 11 π. μ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΑΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΝΙ ΚΟΥ Β. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ (ΔΥΟ Α'· ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ) ΒΑΡΥΤΟΝΟΥ ' Εγκυκλοττα ιδ ε ία ΑΓ έκείνους πού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. μας αύτά ζητήματα πού εγείρονται ο¬ λίγον νά κάνη κανείς πώς φΐλο- σοφεϊ επάνω είς τό θέμα τοΰ πό- νου, είχε την Εκανότητα, λαμβά¬ νων τόν πόνον ώς £να ζεοομίνον, νά σκεφθή περί τοΰ τρόπου τής καταπολεμήσεως καί τής έξουδε- τερώσεώ; τού, ώστε νά μή πονώ- μεν άσκόπως. Εκήρυξεν, δπως είπομεν ανωτέρω, τόν πόλεμον κατά τοΰ πόνου, καί ό πόλεμος αύτός ωδήγησε τόν εγκέφαλον ή τόν άνθρωπον—κάνει τό ίδιον— μίαν πρώτην νίκην: την το- πικήν άναισθησίαν. Καθηγητού τού 'φδείου Ηρακλείου. Ι.■■>>■■■
  ■■■■■■■
  ί......■
  ■■■■■■■■■■■■■■■*
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
  Τούς πεψημισμένους Πυροσβεστήρας μάρκος
  «ΠΡΟΝΟ1Α» είς διαφόρους τύπους καί μεγέθη άν-
  τιπροσωπεύει τό Κατάστημσ Σιδηρικών καί χρω-
  μάτων:
  ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  Όδός 1821 (τέως Γιατράδικα).
  Διά πάσαν παραγγελίαν {διά τούς νομούς Η¬
  ρακλείου καί Λασηθίου άποτείνεσθε είς τόν αντι¬
  πρόσωπον κ. Ιωάν. Μ. Βασιλάκην.
  ..............................■■■■■■■■■■■■■■■.
  δι> όλους.
  Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΊΓΟ^ΊιΪΌγ>ΙΟΫ
  Β'.
  "Αν δμως ό έγ*έφαλός
  δέν μπορεΐ νά ξεδιαλύντ]
  να πλάσμα μέ σάρκα /.αί όστά,
  έθριάμβευσε τής μυστηριώοους
  καί καταχθονίου οργανώσεως τοΰ
  πόνου. Ό έγκέφαλός τού ένίκησε
  -ά νευρικά κύτταρα, Ιπενέβη τρο-
  ποποιών, άνακουφίζων, νίκων!
  Τα άλλα ζώα τής οημιουργίας,
  ίσχυρότερα Ιξωπλισμένα άπό τόν
  άνθρωπον μέ γοργότερα πόδια, μέ
  πιό γερά νύχια και μέ δυνατώ-
  τερχ δόντια, έτραυματίζοντο καί
  πονοΰσαν καί αύτά. Άλλά δέν
  κατώρθο)σαν νά νικήσουν τόν πό¬
  νον. Τόν ύπέμεναν καρτερικά.
  Ένας λύκος, ό'ταν χτυπηθή στό
  πόδι, άποσύρεται στόν κρυψΛνα
  καθοδηγούμενος άπό τό ένστικτον
  τού καί περιμένει νά γειάνη. Έ-
  να ίρρωστο άλογο, περιμένει ξα-
  πλωμένο, υφιστάμενο καί αΰτό
  καρτερικά τούς πόνους. Ένα σκυλ-
  λί γλύφ'ει την πληγήν τού ξαπλω-
  μένο στόν ήλιο. Ένα άλλο ομως
  πλάσμα, πού γυμνόν φαίνεται ά-
  νίσχυρον καί ά,ίοήθητον, φαίνεται
  έκ πρώτης ίψεως νά ?χΐ[) Ιλθη
  είς τόν κόσμον χωρίς κανένα φυ¬
  σικόν δπλον: Δέν έ'χει κάν γρήγο-
  ρα ποδάρια.
  (συνεχίζεται)
  Ή κατανίκησΐς τοΰ πόνου είνε
  ίνα τεράστιον θέμα, ικανόν νά
  έμπνεύση Ινα μεγαλο-φυα ποιητήν.
  Διότι περι τινος πρόκειται; Έκα-
  τομμύρια χρόνια περνοϋσαν οί
  άν-9ρωποι επί τής γής, έτραυμα-
  τιζοντο, άσθενοϋσαν, πονοΰσαν.
  Καί μιά ήμέρα έ'νας 5.·/ΗρΜ^ος
  κατώρθωσε νά νικήση τόν πόνον,
  μίαν ήμέρα, ΰστερα άπό έκατομ-
  μύρια χρόνια, Ι'νας ΐνθρωπος, ί-
  ΤΑ ΘΛΪΜΑΤΑ ΤΟΗ ΑΙΟΑΣΜΛΤΟΝ
  ..ΑΡΟΤΡΟΝ"
  Οί εληές δίδουν διπλάσιον εΐσόδημα
  καί καρποφοροΰν κάθε χρόνον.
  Έλαιοκτηματίαι,
  Τα τελευταία χρόνια απεδείχθη δτι τό λάδι αποτελεί τό
  άσψαλέστερον καί πλουσιώτερον ,γεωργικόν είσόδημα.
  Οί εληές σας μποροΰν νά διπλασιάσουν καί νά τρΐπλα-
  σιάσουν την εσοδείαν των καί νά σας δίδουν καρπόν ΚΑΘΕ
  ΧΡΟΝΟΝ, εάν τάς λιπάνετε μέ τα κατάλληλα χημικά λιπά-
  σματα.
  Όλοι γνωρίζετε δτι οί εληές ρας έχουν εσοδείαν δταν
  έχουν πλουσίαν βλάστησιν. Μεγάλα καί θρεμένα καινούργια
  βλαστάρια στήν έλη,ά δείχνο*Αν άφΛφίΌν καρπόν.
  Ή βάσις λοιπόν τής πλουσίας 'καρποφορίας των έλαιο-
  δένδρων, ή βάσις νά καρποφοροΰν κάθε χρόνον χωρίς διακο¬
  πήν, είναι ή γερή άζωτουχος λίπανσις.
  Αύτό τό ξεύρετε δσοι χρησιμοποιεΐΐε στήν λίπανσιν των
  έλαιοδένδρων σας ζωϊκήν κόπρον.
  Έλαιοκτηματίαι, "·
  Τα συστϊίματικά πειράματα τα όποΐα Ικαμεν επί μίαν δε¬
  καετίαν τό Υπουργείον τής Γεωργίας είς την Ισπανίαν άπέ-
  δειξαν ίτι μόνον τό άζωτον αύξάνει πραγματικά καί σημαν-
  τικά τάς άποδόσεις των έλαιοδένδρων.
  Τα τριετή πειράματα τα όποϊα έκαμεν Ιπίσης τό ιδικόν
  μας Κεντρικόν Έοαφολογικόν Έργαστήριον είς τόν Πύργον
  Ηλείας κα! Ξαμουδοχώρι καί Δρεπανιάν Κρήτης άπέοειξαν
  2τι μέ την πλουσίαν άζωτοΰχον λίπανσιν τα ελαιόδενδρα
  /αρποφοροΰν κάθε χρόνον καί δίδουν διπλασίαν εσοδείαν συγ-
  κριτικώς μέ τα μή λιπασμένα.
  Ό καθηγητάς τής άνωτάτης Γεωπονικής Σχολής κ. Παν.
  Η. Άναγνωστόπουλος γράφει στό σύγγραμμά τού γιά την
  έληά 2τι αυτή θέλει 7 άζωτον, 2 φώσφορον καί 7 κάλι, καί
  άείμνηιτος Σαρακωμένος ι) άζωτον, 2 φώσφορον καί 5
  κάλι. "Ολα έπίσης άνεξαιρέτως τα συγγράμματα γιά την
  έληά, δικά μας καί ξένα συνιστοΰν την πλουσίαν άζωτοΰχον
  λίπανσίν της. _________________
  Έλαιοκτηματίαι
  Ολα τα Έλληνικά έδάφη είναι εύτυχώς πλοΰσια αέ κάλι. Τό
  φώσφορον έπίσης χρειάζεται πολύ λίγο στά ελαιόδενδρα.
  Διπάνετέ λοιπόν τα ελαιόδενδρα σας άφθόνως μέ τα άζωτοΰχα
  Λιπάσματα ©ειϊκήν Άμμωνίαν καϊ Νίτρον.
  Ή έποχή τή; Λιπάνσεως των έλαιοδένδρων είναι οί μήνες Δε-
  κέμβριος—Ίανουάριος—Φεβρουάριος.
  Εάν κάμετε την λίπανσιν ενωρίς θά μεταχειρισθήτβ την Οει-
  ΐκήν Άμμωνίαν, εάν την κάμετε άργά θά μεταχειριοθπτε τό Νίτρον.
  Σέ κάθε έλαιόδενδρόν σας θά μεταχειριβθήτε τα έξη; ποσά λι-
  ιτασμάτων:
  1) Στά δένδρα ήλικία; μέχρι 25 «των ή αποδόσεως μέχρι 30
  οκάδων καρποΰ θά βάζετε:
  1 1)2—2 οκάδες ©ειϊκήν Άμμωνίαν (21—0—0)
  1—1 1)2 οκάδες Τριπλοΰν Ύπερφωσφορικόν (0—46—0)
  1 όκάς ©βιϊκόν κάλι (0—0—50) η 4—6 οκάδες σύνθετβν λί
  ηαομα 11-11-11 μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  2) Στά δένδρα ήλικία; 20—40 έτών ή άποδόβεω; 30—60 οκάδες
  καρποΰ,
  2—3 οκάδες ©ειϊκήν Άμμωνίαν (21—0—0)
  1 — 1 1)2 οκάδες Τριπλοΰν Ύπερφωσφβρικόν (0—46—0)
  1—1 1)2 οκάδες ©ειϊκόν κάλι (0—0—50) π 4—6 βκάδβς ούνθετον λί-
  πασμα Π —Π —11 μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  3) Στά όένδρα ηλικίας ανω των 40 έτών αποδόσεως άν» των
  60 όκ. καρποΰ:
  3—5 οκάδες ©ειϊκήν Άμμωνίαν (21—0—0)
  1 — 1 1)2 οκάδες Τριπλβΰν Ύπερφωσχβρικόν (0—46—0)
  1 1)2—2 οκάδες ©ειϊκόν κάλι (0—0—50) π 6—8 οκάδες σύνθΐτβν λί-
  πασμα τώπβυ 11 — 11 — 11 μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  Τα λιπάσματα θά παραχώσητε είς βάθος 15—20 πάντων είς βλην
  την επιφάνειαν πού σκιάζει τό δένδρον λίγο μακρυά άπό τόν
  κορμόν.
  Έλαιοκτηματίαι,
  Άντί τα σΰνθετα λιπάσματα προτιμήσατε τα άπλα
  Ή λίπανσις μέ αύτά κοστίζει 20—30 ο)ο έφθηνότερον καί
  είσθε άοφαλεϊς δτι χρησιμοποιεΐτε ανωτέρας ποιότη
  τος ύλικά.
  Ή Έταιρία Λιπασμάτων ΑΡΟΤΡΟΝ σδς προσφέρε
  δλα τα άπλα λιπάσματα:
  16__ ο— Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΝΙΤΡΟΝ «ΑΡΚΑΔΙΆ».
  21— Ο— Ο Θειϊκήν Άμμωνίαν (λευκήν κρυσταλλικήν).
  Ό—46— Ο Τριπλοΰν Ύπερφωσφ. (ολόκληρον ΰδατοδιαλυτόν)
  Ο— 0—50 Θειϊκόν κάλι Άλσατίας.
  £ητήσατε τά^άπλά λιπάσματα καί σύνθετα ολων των
  τύπων τής φημισμένης ['μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  'Αντιπρόσωπβς Ηρακλείου
  Γ. Μ. ΔΙΑΛΛΙΝΑ-
  Αί καλλιέργειαι
  είς τόν νομόν Χανίων.
  ΧΑΝΙΑ Χοέμ,'ίριος.— Κατά την
  ;οινοποιηθεΐσαν υπό τού Ί'πουρ-
  είου Γεωργίας ειδικήν κατάστα-
  ιιν πορείας καλλιέργειαν έν γέ-
  ει εϊςτόν νομόν Χανίιον-αί καλ
  .ιέργειαι ίχουν ώς εξής:
  Σ'.τηρά.—"Ηρχισεν ή σπίρά
  ί'υχανθή.—Των κυάμων ή ικορχ
  ήρχισεν Γαώμηλα.—Ή παραγω-
  ■ή υπήρξε κατά 30 ο)ο μεγαλει-
  έρα τής περυσινής. Ελαια.—Πο¬
  ιεί α κανονική. Προσβολή υπό
  άκου μικρά. Ή παραγωγή προ-
  ΐλέπε:αι δτι θά ανέλθη εις 12.
  )0Ό.000 ό·/, ελαίου, ήτοι 140 ο)ο
  ίνωτέρα τής περυσινής. Άμπελοι:
  παραγωγή τοΰ γλεύ/.ους ά-
  'ήλθεν είς 7.000 000 όκ. κατελ-
  •οΰσα ολίγον τ<7)ν προβλέψΐων. Οπωρόδενδρα.—Ή παραγωγή των ιαστάνων προβλέπεται δτι θά ά- νέλθη εις 800,000 όκ. Έσπεριδο- ειδή. —Ή πορεία βαίνει καλώς μέ προβλέψεις παραγωγής κίτρων 800.000 οκ. καί λεμονίων 400.000 Ι οκάδων. Κτητοτροφικά.—Λόγω Ι τή; βροχής παρίτηρήθη νέ« βλά- στησις τής κτηνοτροφική; χ,λωρί- ρ-^ς πρός ωφέλειαν τής κτηνΐτρί- φίας. "Οιζν άφορά τάς μετεωρολο- γικάς συνθήκας α! πληροφορίαι τοϋ Υπουργείον! άναφέρουν 2τ'. ό καιρός ύπήρξ* μίλλον ύγρός καί ψυχρός μετά άρκετής πο¬ σότητος ^ρογ^ιί (ΰψιυς 315 χιλι¬ αστών) συνεπεία τή; οποίας εγέ¬ νοντο ζημίαι επί των αμπέλων, άγρών, δένδρων καί έλαιοδένδρων άνερχόμεναι είς 2.000.000 δραχ. περίπου. ■■..Β... ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορβίον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5—41 ■■■■«■■.·■■■·«■■.■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. Α. Χαμαράκη Τηλέφ. Λ'6 5—50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Νέ εξησφαλισμένην ταχύ- τη τα 14 μιλλίων. Αναχωρεί εκάστην ΤΡΙΤΗΝ π. μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬ κην. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■εί ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Πολυτεχνείου παραδίδει μαθήι^ατα (μαθηματι- κών φυσικών). Πληροφορίαι τταρ' ήιιϊν. — Ή Ένωσις Κρητών Φοι- τητών. Καθ* α μανθάνομεν κατά τάς γενομένας την 7ην Νοεμβριού άρχαιρεσία; τής Ενώσεως των Κρητών φοιτητών επέτυχε τό ψη'- φοδελτιον τό καταρτισθέν υπό τόν φοιτητήν τής Νομικής κ. Γ. Χατζάκην ήτοι οί κ. κ. Χατζά¬ κης, Παραουλάκης, Βασιλάκης, Σρατί μίδης, Ζουριδάκ,ι^, Μα- νωλ&βάκη;, ΙΙαραακάκης, Ντου- λάκης, Ξηρουχάκης. —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬ θύμνης. Ενώπιον τού Κακουργιοδιχκί- ου Ρβθύμνηςΐ θά έξεδικαζετο χθές ή υπόθεσις εναντίον τοΰ Νικο¬ λάω υ Π. Παιδάκη επί όιγαμία. — Εναντίον Δημάρχου. Ό Γρηγόριβς Ντελιδάκη; κά- τοικος Ρεθύμνης κατεδινά;θη υ¬ πο τοΰ έκεϊ αΰτοφώρου Πλημμε- λειοδικείου είς φυλάκισιν ενός μηνός δΓ απειλάς εναντίον τού Δημάρχου Ρεθύμνης. —Αί διατάξεις περί ζωοκλο- πής. Υπό τοΰ ΣτΜθμοϋ Χωροφυλα- κης Ανωγείων 'συνελήφθη έ Ε. Σκουλάς επί παραβάσει Αστυ¬ νομικάς διατάξεως περί μέτρων καταπολεμήσεως τής ζωοκλοπης. —Αί δημοτικαί ύδρεύσεις. Ό Δήμαρχος Χανίων εξέδωκεν ανακοίνωσιν διά τής οποίας κα· νονίζει την ύδρευσιν είς την πό¬ λιν Χανίων καί τα περίχωρα α¬ ναλόγως των άναγκών αυτών καί τής υφισταμένην πρός διανο¬ μήν ποσότητος ύδατος. —Τα λαΐκά συσσίτια. Κατά πληροφορίας έξ Αθηνών καταβάλλονται φροντίδες 6πας τα λαΐκά συσαίτια λειτουργοΰ- οιν κατά τόν εφετεινόν χειμώνοτ ανελλιπώς πρό πάντων δέ βίς τάς πόλεις έκβίνας ό'που ή ά- νεργία παρουσιάζεται οξυτέρα. —Πρόσκλησις. Ματαιωθείσης ελλείψει άιταρτί- ας τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ Μορφωτικοΰ Συλλόγου Γυναικών Ηρακλείου τής 18 Ν)βρ|ου, π«ρα- καλοΰνται τα μέλη αΰτβΰ όπως προσέλθωσιν είς Γενικήν τοιαύ¬ την συμφώνως τώ Καταστατικώ τοϋ Σύλλογον, σημερον Κυρια¬ κήν καί ώραν Ππν π. μ. είς τό γραφείον τοΰ Συλλόγου έν τή Δημαρχία. (Έκ χού Συλλόγου) ΚΗΛΗ ΟΙ ΚΗΛΟΠΑΘΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Έπωςρεληθήτε τής διβλεύοεως έξ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τβΰ εί- δικοΰ μας τεχνικοΰ τοϋ Οΐκου Νπαρρέρ των Παρισίων, ό¬ στι; θά παραμείνη μόνον τρείς ημέρας καί έφαρμόζει προ- σωπικώς τό νέον σύστημα των κηλεπιδέαμων. ΥΠΕΡ ΝΕΟΜΠΑΡΡΕΡ ΧΟΡΙΣ ΠΕΛΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΓνΐΑΤΑ ΕΙΣΤ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΓΙΑΔΗ (Πλατεϊα Μεϊντάνι) Την Πέμπτην, Παρασκευήν καί Σάββατον ήτοι: την 25ην, 26ην καί 27ην Νοεμβριού. Τό νέον «ΰτό αύστημα κηλεπιδέσμων εΐνι ή τελευ¬ ταία εφεύρεσίς τοϋ ίατρού ΜΠΑΡΡΕΡ των Παρισίων ποΰ ουγκρατεϊ όλας τάς κηλας καί τάς πλέον όγκώύεις, δύ¬ ναται δέ ό πάσχων νά έργάζεται καί νά περιπατή ώς άν¬ θρωπος τελείως ύγιής. Γενικός άντιπρόσωπβς τοΰ θίκου ΜΠΑΡΡΕΡ δΓ όλην την Έλλάδα Φαρμακείον Π. ΜΠΑΚΑΚΟΥ Πλατεϊα Όμονοίας—Αθήναι. Ι'π
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ. Νομαρχίας
  Η ΓΑΑΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΟΤΑΝ
  ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ
  Ο κ. ΝΤΕΑΜΠΟΣ ΕΠΕΒΕΒΑΙΟΣΕ
  ΤΗΝ ΣΤΕΝΗΝ ΣΥΝΕΡΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΙΑΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ή κυβέρνησις τοΰ κ.Σωτάν
  έλαβεν ψήφον έμπιστοσύνης κατόπιν δι-
  ημέρων συζητήσεων επί των εξωτερικών
  ζητημάτων.
  Τονίζεται σχετικώς ή σημασία τοΰ
  έκφωνηθέντος λόγου υπό τού ύπουργού
  των Εξωτερικών κ. Ντελμπός όστις ε¬
  βεβαίωσεν ότι ή Γαλλία έργάζεται μό¬
  νον διά την ειρήνην καί έν απολύτω συμ-
  πνοία πάντοτε μέ την "Αγγλίαν καί την
  Αμερικήν.
  Τεθέντος τοΰ ζητήματος τής έμπι-
  στοσύνης υπό τοΰ κ. Σωτάν επηκολού¬
  θησεν ή ψηφοφορία έν τή Βουλή, ψηφι-
  σάντών 399 βουλευτών υπέρ καί 1 <5Ο κατά τής κυβερνήσεως. ΝΕΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΚΙΝΗΣΙΝ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΠΛΗΘΟΣ ΒΟΜΒΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτού μας)-—Καί σήμερον έσυνε- χίσθησαν είς Παρισίους αί έρευναι διά την άνακαλυφθείσαν τελευταίως εύρείας εκτάσεως συνωμοτικήν οργάνωσιν. Είς οίκήματα άνήκοντα είς ένεχομένους είς την άνατρεπτικήν κίνησιν,ανεκαλύφθησαν μεγάλαι ποσότητες βομβών καί κατα- χθονίων μηχανημάτων. Αί έρευναι συ- νεχέζονται είς πολλάς συνοικίας των Παρισίων. ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ Η ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ Δ0Λ0Φ0ΝΟΥ ΙΑΚ. ΓΡΕ ΑΘΗΝΑΙ 2ΟΝοεμβρίου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).— Υπό τού Άρείου Πάγου εξεδόθη σήμερον ή απόφασις έ- πΐ τής υποθέσεως τοΰ στυγεροΰ δολοφό- νου Γρέ τοΰ φονβύσαντος καί τεμαχίσαν- τος τόν έξάδελφόν τού Πρελορέντζον είς μέγαρον τής οδοΰ Πανεπιστημίου. Διά τής αποφάσεως τού ο "Λρειος Ιΐά- γος άπορρίπτει την αναίρεσιν τοΰ Γρέ καί έπικυρώνει την απόφασιν τοΰ όρκω τού δικασχηρίου τού Πειραιώς. ΕΚ ΤΩΝ Ο ΙΝΔΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ ΑΓΑ ΧΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Νοεμβριού (τοΰ άν ταποχριτού μας).—Σήμερον διήλθεν έκ των Αθηνών ό γνωστότατος άνά την Ευρώπην καί έκ τής δράσεώς τού είς την Κοινωνίαν των Εθνών βαθύπλου τος Ίνδός, πρίγκηψ Άγά Χάν. Ο ι ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Νοεμβριού (τοΰ άν ταποκριτού μας).—Ό ΙΙρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τόν έν Αθήναις Βούλγαρον πρεσβευτήν μετά τού όποίου καί συνωμίλησεν επί ζητη μάτων ένδιαφερόντων τάς δύο χώρας ΑΓ4ΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐα Κυριακης 21 Νοεμβριού 1937 ΉρήξιςΚίνας-Ίαπωνίας και οί Άγγλοι Τι ετόνισεν ό Σωτάν είς την Βουλην. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—Ό Άγγλικός τύπος άσχολούμε- νος σήμερον μέ τό Σινοϊαπω- νικόν ίσχυρίζεται δτι ύπάρ- χουν ενδείξεις έκ των οποίων γϊνεται φανερόν δτι τό ζήτη- μα Θά καταστή δυνατόν νά αποτελέση συντόμως αντικεί¬ μενον συνεννοήσεων είς τάς οποίας θά συμμετάσχη καί ή Ίαπωνία. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).— Μολονότι αί Γερμανικαί έφη- μερίδες ουδέν άνέγραψαν μέ- χρι τής στιγμής διά τα θέμα- τα τής συνομιλίας τοθ Χί- τλερ μετά τού λόρδου Χάλι- φαξ, συνάγεται έξ ήμιεπισή- μων πληροφοριών δτι αί συνο- μιλίαι αυται έθιξαν σοβαρώ- τατα ζτττ]ματα έν οΐς καί τό άποικιακόν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.). —Ή Άστυνομία συνέλαβε σήμερον την κ. Μπέργκα καί τόν σύ¬ ζυγον της ώς ένεχομένους είς την άνακαλυφθείσαν συνωμο- τικήν οργάνωσιν. Είς βαλί¬ τσαν άνήκουσαν είς τό ζεΰγος ανευρέθησαν πλείστα δσα έ- νοχοποιητικά έγγραφα. —Αί κυβερνητικαί έφημερΐ- δες τονίζουν την ειλικρίνειάν μεθ' η"ς ωμίλησεν έν τη Βουλή ό πρωθυπουργός κ. Σωτάν, τονίσας δτι ή κυβέρνησις τού παλαίει πρός έσωτερικούς καί έξωτερικοΰς έχθρούς καΐ δτι πάς πολιτικάς όστις νομίζει τούς ώμους τού στιβαρούς δύ¬ ναται έλευθέρως νά απαιτήση την ανάληψιν τής άρχής, την όποιαν είναι διατεθειμένος νά τού παραχωρήση άμέσως. ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).—Αί Ιτα¬ λικαι έφημερίδες δημοσιεύουν είς περίβλεπτον θέσιν την ε¬ πιστολήν τού κ. Μουσολίνι πρός τόν άντιβασιλέα τής Αί θιοπίας στρατηγόν Γκρατσιά νι είς τόν οποίον έκφράζεται ή εύγνωμοσύνη τοΰ έ'θνους διά τάς υπηρεσίας τού. Ώς γνωστόν ό Γκρατσιάνι άντι καθίσταται είς τό άξίωμά τού υπό τοϋ Δουκός της Άόστης άναλαμβάνοντος άπό τής 1ης Δεκεμβριού τα καθήκοντά τού Χορήγησις πιστώσεων διά την επισκευήν των σχολείων. Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης έ- κοινοποίησε χθές πρός τόν Έ πιθεωρητήν των Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου κ. Δ. Βαλέργαν διαταγήν της, διά τής οποίας γνωρίζει δτι διά την επισκευήν καΐ αποπερά¬ τωσιν των διδακτηρίων τής έκπαιδευτικής περιφερείας Η¬ ρακλείου ενεκρίθη διά τό τρέ¬ χον ετος συνολική πίστωσις έκ δρχ. 205.000. Την ανωτέρω πίστωσιν αί άρμόδιαι αρχαί κατανέμουνώς εξής αναλόγως των άναγκών εκάστου σχολείου: Διά τό δημοτικόν σχολείον ΒουτουφοΟ δρχ. 15.000, Μα¬ χαίρας 25.000,Μουρνιδ 25,000 Τσαγκαράκι 25,000, Στόλων 15.000, Πύργου 20.000, Άγί- ου Ιωάννου 5,000, Νέας Άλι- καρνασοΰ^ΙΟ.000, Άγίου Θω¬ μά 10.000, Λιγορτίνου 20 000. Βαγιωνιάς 10.000, Μπαδιά 10.000, καίΠουλιών 15.000. Ή παράδοσις των ανωτέ¬ ρω ποσών πρός εκάστην σχο¬ λικήν έφορείαν θά γίνη, τμη- ματικώς καί αναλόγως τής προόδου των άλλων έργων κα τόπιν δέ σχετικής έντολής τοϋ κ.Έπιθεωρητοϋ πρός τήν'Εθνι κήν Τράπεζαν ή τό Ταχυδρο- μικόν Ταμιευτηριον. Ή εκτέλεσις των έργων θά γίνη, έπίσης, άπ' εύθείας υπό των οικείον σχολικών έ- φορειών κατά τάς όδηγίας τής παρά τη γενική Διοικήσει Κρή της τεχνικής υπηρεσίας καΐ ύ πό την επίβλεψιν των διευ- θυντών των σχολείων. Σημειωτέον δτι έκτός των ανωτέρω σχολείων των οποί¬ ων εκρίθη ώς έπιβαλλομένη ή άμεσος έπισκευή, ύπάρχουν εύάριθμα άλλα σχολεΐα τε- λοΰντα είτε έν άποπερατώσει εϊτε χρήζοντα έπισκευής. Διά τα σχολικά ταυτα κτίρια θά χορηγηθώσιν άνάλογοι πιστώ- σεις αργότερον. Ο ΕΞΩΡΑ'ΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «ΜΠΕΝΤΕΝΑΚΙ» Καθ* ά πληροφορούμεθα έντός των ημερών πρόκειται νά γίνη ή εγκατάστασις τής άναλαβούσης τα έξωραϊστι- κά εργα τής πόλεώς μας έταιρίας Δερμιτζάκη, ή έναρ¬ ξις δέ των σχετικών εργασι¬ ών θ' αρχίση άπό τού προ¬ σεχούς μηνός τό αργότερον. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΛΩΡΩΝ ΑΙ ΠΡΟΘΕ.ΜΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Νοεμβριού (τού άν- ταηοκριτού μας). —Ό ύπουργός τής Δικαιοσύνης κ. Αογοθέτης ομιλών διά τάς παραταθείσας προθεσμίας τού νό- μου περί άγροτικών χρεών,ετόνισεν καί αύθ ις ότι αυται είναι αί τελευταίαι καί ότι μετ* αύτάς ο^νόμος θά εφαρμοσθή κανονικώς. Οί έρυθροσταυρΐται των σχο λείων ΣΤ' Δημοτικοΰ, Λυκείου «ό Κοραής,» Μεγάλης Βρύσε- ως, Κανλί Καστελλίου, Φορτέ- τσας καί Παρτήρων, απέστει¬ λαν είς Άμερικανόπαιδας έ- ρυθροσταυρίτας καί είς μαθη¬ τάς διαφόρων εύρωπαϊκών κρατών περΐ τάς 125 όκ. έ- κλεκτής σταφίδος. Τό δώρον τουτο των έρυθροσταυριτών Ηρακλείου αποτελεί άνταπό δοσιν αποσταλέντων πρός αϋ τούς μικρών μαθητικών ένθυ- μίων. ΑΓ0ΡΑΝ0ΜΙΚ«5ν ΔΕΛΤΙΟΝ Παρά τής άγορανομικής υ¬ πηρεσίας Ηρακλείου διετάχθη ή καταστροφή 80 οκάδων κρέ ατος βοείου ώς άκαταλλήλου πρός βρώσιν. Έπίσης κατεμη¬ νύθησαν διά διαφόρους άγο- ρανομικάς παραβάσεις δι«φο· ροι παντοπώλας ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Διωρίσθη παρά τώ άρτισυ- στάτω δημοτικώ σχολείω Ί- νίων καί άνέλαβεν ήδη υπη¬ ρεσίαν ό δημοδιδάσκαλος κ. Χρ. Μυλωνάκης. Η ΣΤΑΦΙΑΑΓΟΡΑ ΛΟΝΑΙΝΟΥ Είς τό Γεωργικόν Έπιμελη- τήριον Ηρακλείου εκοινοποιή¬ θη χθές τό τελευταίον δελτί¬ ον επί τής κινήσεως τής στα- φιδαγοράς Λονδίνου. Εξαιρέ¬ σει τοθ καρποΰ Αύστραλίας αί σουλτανίναι λοιπών προε- λεύσεων δέν παρουσίασαν ει¬ μή ασημάντους πράξεις. Αί Κρητικαί εσημείωσαν τιμάς πρός 62)— είς άνάλωσιν. ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΠΜΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ Είς την εφημερίδα τής κυ¬ βερνήσεως εδημοσιεύθη Β. Δ. διά τού όποίου καθορίζονται τα προσόντα των έκλογίμων αρχιερέων καί ή διαδικασία τής έκλογής αυτών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΊ κυμανθεϊσαι χθές έν τη άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προίόντων είχον ώς ακολούθως: Σουλτανίναι α' δρ. 22 50 23. - β' Υ' Καραμπ. Ελεμέδες α Ταχτας --α' Υ' ΜαΠραι 21 .50 22. 2!. 13.- 11.70 10- 10.50 9.50 8.— 8.- Χαρούττια ■» 3. "Ελαια 5ο » 24.— » κοινά » 23.— Σάπωνες. Λευκο'ι α' ποιότητος δρ. 20.— 24 » β' » » 19.— 23 Πράσινοι α' ττοιότ. » 21.50 β' » » 19.— θΐνοι. Αρχανών τό μίατατ. » 40. Μαλεβυζίου κατ' δκαν δρ. 5. ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙφ 1 ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ζυρίχη Παρίσιοι Λονδίνον Νέαι Ύόρκη 20ής Νοεμβριού 1937 ■Αγορά Πώλησις 25.30 3.68 546 109.10 25.5"^ 3.78 550 110.10 "Αμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Βαρσοβία Άγορά Πώλησις 60 40 61.-- 2Λ10 28.35 3.7 3.75 20.75 21. Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ Δι" έπιστολής τού πρός τόν Δήμαρχον κ. Γεωργιάδην ό Διευθυντάς των άρχαιολο γικών ύπηρεσιών τοϋ ύπουρ- γείου τής Πσιδείας κ. Μαρι- νδτος, γνωρίζει δτι έταχυδρο- μήθησαν τα σχέδια τής Ένε- τικής λέσχης (Λόγγιας) τής ο¬ ποίας ή ανέγερσις απεφασί¬ σθη νά γίνη κατά πιστήν ά- ναπαράστασιν τού παλαιοΰ κτιρίου. Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Διά διαταγής τοϋ ύπουργεϊ- ου Οίκονομικών ή μισθοδοσία των δημοσίων ύπαλλήλων μηνός Δεκεμβριού θ' αρχίση καταβαλλομένη άπό τής 23ης τρέχοντος. Η .ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Κατά τηλεγράφημα πρός τόν ενταύθα αντιπρόσωπον τοθ ΈθνικοΟ Λαχείου, κατά την προχθεσινήν κλήρωσιν αύτοΰ, εξήχθησαν έν συνό¬ λω 1125 άριθμοί. Έκ τούτων είς Ηράκλειον έτυχεν ό άριθ- μός 43471 κερδίσας δραχμάς χιλίας καΐ είς Ίεράπετραν ό άριθμός 43382 κερδίσας τόαύ- τό ποσόν. Καθ" ά ανεκοίνωσεν τό '*:,.ίδιον γραφείον τυχηροί έν Ηρακλείω είναι οί Μιχ. Βουλής, Ελευθερία Λούβαρη, Εύάγγ. Καρύπης καΐ Μαρίκα Λασηθιωτάκη. ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Διά δημοσιευθέντος είς την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως διατάγματος προβλέπεται ό καθορισμός δι' ύπουργικής α¬ ποφάσεως των νομικών προ- σώπων Δημοσίου Δικαίου διά λογαριασμόν των οποίων θέ¬ λουσι διατίθεσθαι είς τό κοι¬ νόν έ'νσημα των έν λόγω προ- σώπων επί προμηθεία μέχρι 5ο)ο. Διά των ανωτέρω ένσή- μων θά έφοδιασθώσι τα Τ.Τ.Τ. γραφεΐα τοθ Κράτους. ΤΟ Γ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΓΟΝΤΙΚΑΝ Τό Γεωργικόν Έπιμελητή- ριον Ηρακλείου δι' έγγράψου τού συνελυπήθη έξ όνόματος τοΰ άγροτικοϋ κόσμου Ηρα¬ κλείου την οικογένειαν τοϋ α¬ ποβιώσαντος Κ. Γόντικα, δια- τελέσαντος ώς γνωστόν πρώ- του διοικητοθ τής Άγροτικής Τραπέζης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Την μεσημβρίαν προχθές συνήλ θον είς συνεδρίασιν είς τό Νο¬ μαρχιακόν κατάιστημα, άσχολη θέντα μέ ωρισμένα ϋπηρεσια- κά ζητήματα τα μέλη τού Γε- ωργικοϋ Ταμείου Ηρακλείου. ΠΡΟΑΓΩΓΗ '· Προήχθη είς τόν βαθμόν τοϋ γραμματέως Α' ή διδα¬ σκάλισσα Σταυρακίων Εύαγ- γελία Χατζηϊωάννου. ΘΕηΡΕΙΤΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΝ Ο ΡΠΣΣΟΙΑΠΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑ Π Ο Ν Ο Ν ΟΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΗ ΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΜΕΣΟΥΣ ΑΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 2Ό Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Αναφορικώς μέ τάς σχέσεις Ίαπωνίας καί Ρωσαίας, ύπάρ¬ χουν σήμ.ερον πληροφορίαι εκ τ«ιΰ έξω- τερικού, τονίζουσα ότι ό πόλεμος μβ- ταξύ των δύο χωρών δέον νά Οεωρήται άναπόφευκτος . Καθ* ά προαθέτουν αί πληροφορίαι αυται, τα περί τοΰ άναποφ&ύκτου τοΰ Ρωσσαϊαπωνικοΰ πολέμου, προέρχον ται καί έξ αυτής ταύτης τής προελάσβως των Ίαπώνων είς τό εσωτερικόν τής Κί· νας. Ή προέλασις αυτή συνεχιζομένη θά θέση έν άμφιβόλω την ασφάλειαν των νοτιανατολικών συνόρων τής Ρωσσίας» προκαλοΰσα ώς έκ τούτου άμεσον την επέμβασιν της. ΠΕΝΤΑΩΡΟΣ Η ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΛΟΡΔΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ ΑΘΗΝΑΙ 2 Ο Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έκ Περολίνου άγγέλλουν ότι ή χθε- σινή συνομιλία τοΰ Χίτλέρ μετά τού α¬ φιχθέντος έκεϊ λόρδου Χάλιφαξ υπήρ¬ ξε πεντάωρος. Πάντως ουδέν ανεκοινώ¬ θη οΰτε σήμερον επί τής συνομιλίας ταύτης. «Ι ΑΓΓΛΟΙ ΔΙΑΨΕΥΑΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ ΕΝ ΚΙΝ Α ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ Λονδίνου διαψεύδει σήμερον ότι δέ^Οεν είς την Αγγλίαν ανετέθη ή πρωτοβου- λία νά μεσολαβήση διά την σύναψιν εί- ρήνης μεχαξύ Ίαπώνων καί Κινέζων. Ώς αφήνεται νά εννοηθή έκ τής διαψεύ· σεως ταύτης, υπό τής κυβερνήσεως τού Λίανκίν δέν υπεβλήθη ώς ανηγγέλθη χθές αίτησις σχετική μέ την ανάληψιν τοιαύτης πρωτοβουλίας άπό μέμους τής "Αγγλίας. ΥΠΟΥΡΠΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΛΑΟΠΚΑΣ ΣΥΜΟΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).—Υπό την προεδρίαν τού πρωθυπουργοΰ κ. Ι. ΛΙεταξά θά συνέλθη άπόψε σύσκεψις είς την οποίαν θά συζητηθή ευρύτερον ή καλυτέρα έ- φαρμο,γή των συλλογικών συμβάσεων έρ γασίας. Ο ι ΜΕΤΑΞΑΣ ΩΜΙΛΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΕΙΙΟΣΙΝ ΤΟΝ ΗΡΟΤΟΕΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Είς την σημερινήν Πε ξίωσιν των πρωτοετών φοιτητών ωμίλη¬ σε πρός αύτούς ό πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς αναπτύξας τούς σημερινούς Ίίθνικούς καί κοινωνικούς σκοπούς τής ανωτέρας εκπαιδεύσεως καί τάς ελπίδας τάς οποίας στηρίζει ή Πατρίς βίς την φοιτητικήν νεολαίαν. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΓΕΝΙΚΩΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Νοεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Τόσον είς την Βό¬ ρειον Κίναν όσον καί πέραν τής Σαγ- κάης, αί μαχαι μεταξύ των Ίαπώνων καί Κινέζων συνεχίζονται φονικώταται. Οί Ίάπωνες ίσχυρίζονται ότι προελαύ- νουν πάντοτε μέ αντικειμενικόν σκοπόν οχι μόνον την κατάληψιν τοΰ Νανκίν άλ- λά καί την συνένωσιν είς πολλά σημείον των ακρατευμάτων αυτών.