95062

Αριθμός τεύχους

4721

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

23/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  »'■*
  '■* ν"»»* *».
  μ*
  ΰκ-του -
  μετά τ«»3 ί· Ι
  έν άνεκο'.νώ·
  ιιιι
  ό
  ΑΝ Ο
  Ι
  1 Γ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΑ
  ΟΟ1 Μ1ΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝλΡΟΜΑΙ-
  ΑΙγι'πτοιι
  ΐί λ
  ίξάμηνος
  λιραι
  Α
  |ρ|ς
  έτηΠιΉ οολ. ~>
  εξάμηνος · Η
  1 ψι>
  χαχά φύ'/Λυν
  23
  ΠΟΕΜΒΡΪΟΥ
  1937
  ΥΠΕΥ8ΥΝ02 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. Π ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Γ Γθε 22Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *721
  Είς τάς Βρυξέλλας, επρό¬
  κειτο νά συνέλθη έκ νέου
  χθές ή εννεαμερης Διάσκεψις
  διά την λήψιν άποφάσεων
  επί τού σινοϊαπωνικοΰ μετά
  την απόρριψιν των ύποβλη.
  θεισών παρ' αυτής προτάαε-
  ων είς Τόκιο, περΐ τερματι-
  σμοΰ τοΰ πολέμου είς την
  "Απω Ανατολήν. Καί ό κό-
  σμος άναμένει ήδη τάς ά-
  ποφάαεις της Διασκέψεως
  αυτής. ©εωρεΐται ομως έκ
  των προτέρων βέβαιον ότι ή
  νέα συνεδρίασιν θά σημάνη
  τό πληρες ναυάγιον των ερ¬
  γασιών τηξ. Καί ετσι τό σι-
  νοΐπωνικόν θά εμφανισθή
  καί πάλιν μέ όλην την όξύ-
  τητά τού, ή ©ποία άλλωστε
  δέν εμειώθη ποτέ, καί οί έξ
  αύτβΰ άνταγωνισμοί των
  κρατών θά ένταθοΰν έτι πε-
  ριασό Γερόν. "Ηδη μάλιστα, ή
  Ρωσσία άπειλεΐ επέμβασιν υ¬
  πέρ τής Κίνας διά νά προ¬
  στατεύση τα έν "Απω Άνα-
  λή κινδυνεύοντα έκ τής ία-
  πωνικής επεκτάσεως συμφέ-
  ροντά τηζ· Καί είς την Ού-
  αοιγκτώνα έπίοης γίνονται
  συνεχεΐς συσκέψει;; διά
  τόν τελικόν καθορισμόν
  τής στάσεως των Ήνωμένων
  Πολιτειών έναντι της σινοϊ-
  απωνικής οιενέξεως. ©εω-
  ρεΐται δέ πιθανόν ότι τό¬
  σον ό πρόεδρος Ρβΰσβελτ ό¬
  σον καί τό Κογκρέσσον 8' ά-
  ποφασίσουν την εγκατάλει¬
  ψιν τής παθητικήδ στάσεώς
  των καί την άποφασιστικοτέ-
  ραν δράσιν των πρός προστα¬
  σίαν των άμερικανικών συμ-
  φερόντων έν Κίνα καί έν τω
  Είρηνικώ. Φυσικά δέ καί ή
  Μ. Βρεττανία καί ή Γαλ¬
  λία πού εχουν τεραστία συμ-
  φέροντα έν 'Ασία δέν θά
  μείνουν μέχρι τέλους άπα-
  8εΐς.
  Τώρα μάλιστα, όπότε ή Ί-
  απωνία,' μετά τάς πολεμικαι
  επιτυχίας της γίνεται περισ¬
  σότερον άπαιτητική καί ά-
  φηνει νά εννοηθή ότι απο¬
  βλέπει είς οριστικήν κατά-
  κτησιν καί προσάρτηοιν των
  καταληφθέντων κινεζικών ε¬
  δαφών, ή κατάστασις άποβαί-
  νει ετι σοβαροτέρα,εάν μά¬
  λιστα ληφθή ύπ' όψιν ότι αί
  Ίαπωνικαί αξιώσεις ευρί¬
  σκουν ύποστηρικτάς έν Εύ-
  ρώπη την Ιταλίαν καί Γερ¬
  μανίαν.
  Τα γεγονότα έπομένως τής
  "Απω 'Ανατολής, δημιουρ-
  γοΰν νέους κινδύνους επε¬
  κτάσεως τής πολεμικής πυρ-
  καϊάς είς όλον τόν κόσμον
  παρ' ολα οσα Ισχυρίζονται ώ-
  ρισμένοι κύκλοι περί σημαν-
  τικής βελτιώσεως τής διε-
  θνοΰς καταστάσεως κατά τάς
  τελευταίας ημέρας.
  'Αλλά καΐ τα πράγματα
  τής Εύρώπης δέν δικαιολο-
  γοΰν τόσην αισιοδοξίαν όσην
  εκδηλώνουν τινές τουλάχι¬
  στον έκ των ασχολουμένων
  μέ αΰτά. Ή διπλωματική
  δραστηριότης τής παρελθού¬
  σης εβδομάδος υπήρξε μέν
  εξαιρετικήν δέν απέδωκεν δ-
  μως φαίνεται πλουσίους καρ-
  πούς είς πρακτικά άποτελέ-
  σματα. Αί ουνομιλίαι τοΰ
  λόρδου Χάλιφαξ μετά τοΰ
  Καγκελαρίου Χίτλερ καί των
  άλλων ήγετών τής έθνικοσο-
  σιαλιστικής Γερμανίας, λέγε-
  ται δτι δέν κατέληξαν είς
  ουδέν θετικόν καΐ ωφέλιμον
  συμπέρασμα. Ή έξαγγελθεΐ-
  σα ματαίωσις τής μεταβάσεως
  τοΰ κόμητος Τσιάνο είς "Αγ¬
  κυραν, έρμηνεύεται ώς έν¬
  δειξις έπιδεινώσεως των Ίτα
  λοτουρκικών σχέσεων. Αί δέ
  συνομιλίαι τοϋ Βέλγου βασι¬
  λέως έν Λονδίνω, παρ' όλον
  ότι υπήρξαν έγκάρδιαι όσον
  καΐ αί πρός αυτόν δαψιλευ-
  θεΐααι υπό τοϋ"Αγγλου ήγε-
  μόνος καΐ τής Κυβερνήσεως
  καΐ τοΰ λαοΰ τής Αγγλίας
  τιμαί καΐ έκδηλώσεις δέν εί¬
  ναι βέβαιον άν συνέτειναν
  είς βελτίωσιν, η τούλάχιοτον
  είς διευκρίνισιν ωρισμένων
  ζητημάτων πού άφοροΰν τάς
  ούο χώρας καί τα εύρωπαϊ-
  κά γενικώτερον Κράτη. Τό
  μόνον ευχάριστον γεγονός
  μένει ή διαπιστωθεΐσα δι' άλ¬
  λην μίαν φοράν ύπαρξις τής
  στενής φιλίας καί συνεργα-
  αίας Γαλλία; καΐ Αγγλίας
  κ«ΐ ή έξαγγελθεΐσα είς την
  Γαλλικήν Βουλήν υπό τοΰ κ.
  Ντελμπός προσπαθεία πρός
  ειρηνικήν διευθέτησιν τοΰ
  Ίσπανικοΰ διά τής διενεργεί
  άς άνεπηρεάστου δημβψηφί-
  σματος άπό διεθνή επιτροπήν
  την οποίαν ήρχισαν ήδη ν'
  άποδέχωνται οί δημοκρατι-
  κοΐ τής Ίσπανίας. ©ά επιτύ¬
  χη ομως μία τοιαύτη προσηά
  θεια, η θά άφεθη είς τό τη¬
  λεβόλον νά είπη την τελευ¬
  ταίαν λέξιν; Φυσικά, είναι
  δύσκολον νά γίνουν θετικαί
  προβλέψεις.
  Πάντως εάν λυθή τό Ίσπα-
  νικόν διά τοΰ τρόπου αυτού,
  θά πραγματοποιηθή τό πρώ¬
  τον σημαντικόν βήμα πρός
  την έϊ^η~νευσιν τής Εύρώπης·
  'Αλλά θά χρειασθή κατόπιν
  νά καταβληθή άκόμη τερα¬
  στία προσπαθεία διά νά επα¬
  νέλθη ό κόσμος είς τή ν οδόν
  τής είρηνευσεως. Καΐ είναι
  αμφίβολον άν κατορθωθή
  τουτο. Διότι ύπάρχει κίνδυ-
  νος, ή θΰελλα τής "Απω 'Α¬
  νατολής νά παρασύρη, έν
  τώ μεταξύ ολόκληρον την
  άνθρωπότητα είς την δίνην
  τοΰ πολεμικοΰ ολέθρου.
  νν.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΣΙΩΠΗΛΟΙ
  ΚΑΙ ΕΥΓΛΩΤΤΟΙ
  ΊΙ εποχή μας ξαναπαρουσιάζει
  τύπους τού παρελθόντος. Καί πρω-
  τίστως, άφοθ έδώ πρόκειται περί
  γενικής, άναλλοιώτου γραμμής,
  σιωπηλούς καί φλυάρους. Τελευ
  χαίως ή διάκρισις αύτη δίδει ά
  φορ^^ είς έ'να έρανιστήν, νχ
  παραθέσ^ ίστορικά παραδείγματα.
  Άλλάκαί νά κάμησυγκρίσεις...Καϊ
  τελικώς νά εγκαταλείψη συμπέ¬
  ρασμα υπέρ τής «κοινωνικότητος»
  των μεγάλων 3ΐωπηλών.
  Βεβαία, καί ό Καρλάϋλ, ποϋ
  είνε είδικός διά τούς «ή'ριοας»,
  θέτει την σιωπήν είς τό επίπε¬
  δον των κυριωτέρων— καί δημι-
  ουργικών άκόμη — άνθρωπίνων
  πλεονεκτημάτων: Ή σιωπή έρχε¬
  ται στιγμή πού αποτελεί τό λε-
  πτότερον άνθος τής κοινωνικήί'
  καί πνευματικάς ζωής. "Οχι δι¬
  ότι είνε χρυσός—τό άξίωμα αύ-
  το άνάγεται είς είδικάς περιπτιί)-
  σεις, πού δέν ένδιαφέρουν ίσως
  την σιωπήν πού συναντοΰμεν ώς
  καθαρώς ατομικόν στοιχείον.—
  Άλλά διότι παρουσιάζεται ώς
  μορφή πλέον μέ βαρύτητα καί
  γ.ύρο; άλλά καί ώραιότητα,
  δχι σεμνότητα απλώς. Οί μεγάλοι
  σιωπηλοΐ δέν είναι τόσον αϊνίγ-
  ματα διά τούς άλλους, 2σον έκδη¬
  λώσεις καί τύποι μέ την σφραγΐ-
  δα τοθ ψυχικοθ καί πνευματικοθ
  πολιτισμοθ, άναντίρρητον καί χα-
  ρακτηριστικήν. Ό,στόσο ή σιωπή
  τού εΐδους αύτοΰ χρειάζεται όξύ-
  νοιαν διά νά πιστοποιηθή. Διότι
  αν δ^" είνε όλωσδιόλου ήθο-
  ποιία κάποτε, είνε όπωσδήποτε έ-
  πίπλαστος καΐ καιροσκοπική.
  —Οί σιωπηλοΐ, θέλεις νά πής
  δέν είναι σιωπηλοΐ διότι άγνο-
  οΰν την τέχνην τοθ λόγου την ο¬
  ποίαν έδίδασκεν ό Ίσοκράτης.
  Είναι σιωπηλοΐ διότι φρονοθν
  2τι μέσα είς την σιωπήν δια-
  μορφώνεται ό πνςυ;χατικός αν-
  θρωπος.
  Αυτήν την κατεύθυνσιν θά Ιϊι-
  δεν έ*δώ ό έντριβέστερο; ενός ...
  πλχτωνικιθ διαλόγου πίρ; σιωπή;.
  Καί δέν θά είχεν άδικον. Οί σιω¬
  πηλοΐ δταν επί τέλους μιλήσουν
  διατυπώνουν άληθινά έπιγράμμα-
  τα. Καί ώς πρίς τό υφος καΐ
  ώς πρός τάς λέςεις, καί ώ; πρό;
  τό χρώμα καί ώς πρός την ζωήν
  των λέςεων — διότι ύπάρχει καΐ
  αυτή Τό νόημά των είνε κάτι τό
  σύμμετρον άπό 2λας τάς πλευράς.
  Καί ξέρετϊ γιατί; Άπλούστατα
  διότι ή σιωπή τούς εδίδαξεν την
  συμμετρίαν, άφοΰ αύτ^ καθ' εαυ¬
  τήν, είνε κάτι τό σύμμετρον.
  Ίπάρχουν λοιπόν σΐωπηλοί
  καί σιωπηλοί. Έκεΐνοι πού δέν
  όμιλοϋν διότι, ώς πολιτισμένοι
  καί πνευματικαί άνθρωποι, δια-
  πλάσσονται είς την σιωπήν, όμι-
  λοΰντες μόνον δταν τούς τό ύπα-
  γορεύσιτ) ή λογική ή ήθική,
  κοινωνική άνάγκη καί έκεΐνοι οί
  όποΐοι σιωποθν ή όμιλοΰν, μάλ¬
  λον ό'ταν πληρώνωνται, ή ϊχονν
  επί τέλους ίνα υλικόν συμ¬
  φέρον νά τό ηρίζοΌ^. Άντί νά
  φθάνουν άπό την σιωπήν εις την
  καλλιέπειαν, φθάνουν απλώς είς
  την φλυαρίαν: Ό μόνος λόγος
  —γράφει κάποιος — πού άνοί-
  γουν πολλοί τό στόμα των είναι
  διά νά σέ προειδοποίησιν δτι
  πρέπει νά κλείση; τ' αύηά
  *
  Διακρίσεις λοΐ-όν
  καί είς τούς σιωπηλούς. Νομι'-
  ζετε ό'μως ό'π δέν υπίρχουν κα'ι
  εί; τού; φλυάρους; "Η καλυτέ¬
  ρα: δέν ύπάρχουν άπό τούς τελευ-
  ταίους αρκεταί οί όποΐοι δέν είνε
  δυνατόν νά χαρακτηρισθοΰν φλύ-
  αροι; Τό τελευταίον είναι αύτο-
  νόητον. Οί Γάλλοι πολύ σιοστά
  όναμάζονν τέχνην την όμιλίαν. ΊΙ
  περίφημος «/.οζερί» το^ τί είνε;
  Άπλότης ή κομψίτης Ικφράσΐως,
  περιεκτικότης λέξεων καί πνεϋμα,
  υπό την πραγματικήν τού έννοεΐ-
  ται εκδοχήν: "Οίαν τάς ν/νοίχς
  περιλάβη ήφινέτσα τού, δέν μπο·-
  ρεΐ νά ςεχωρίσετε τό καλόν άπό
  τό κακόν, τό ηθικόν άπό τό άνή-
  κον. Τα πάντα έδώ καταντοΰν ζή¬
  τημα φρασιιν,ής εϊόΊκότητος καί .
  ρετουσαρίσματος.
  Μεγάλαι σιωπηλοΐ άλλά καί με-
  γάλοι εΰγλωττοι, ιδού ά*ριοέ-
  στεραν τό συμπέρασμα. Ή άνθρω
  πότης εχει σταματήση πολλΐς
  φαρές γοητευμένη μπροστά στίς
  φ·οσιογνϋ)μίες τους. Άλλά «ά
  σταματα καί τοΰ λοιπού .. Ό
  ψυχολόγος, όπως καί δ ίστοριχός,
  θά τούς περιγράφουν πάντοτε
  μέ βάσιν την εΰγενεστέραν ο<7;ιι- ουργίαν κα'ι την λεπτοτέραν εκ- φανσιν τής ανθρωπίνης διανοήσε¬ ως. Άλλά καί τάς κεφαλαιώοεις συγκρίσεις άτόμων άπό άτομα. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Είς αναζήτησιν τής αληθείας ΕΝΑΤΕΝΙΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ κ. ΕΜΜ. ΠΕΤΡΑΚΗ. Γ. Ή Εστορία με Θαυμασμόν άνα- φέρει καΐ ύπογραμμίζει ?να γε¬ γονός, τό οποίον είς τα χρονικά τής ανθρωπότητος παραμένει μο¬ ναδικόν καί άνυπέρβλητον μέ¬ χρι τοθδε. Είναι ή άγία ζωή των πρώτων χριστιανών.— Καί πρωτα-πρώτα άς μή νομισθή, πα- ρα/.αλώ, δτι λέγοντες πρώτους χριστιανούς εννοούμεν πεντε-δέκα 1] εκατόν άτομα τα όποΐα ναί μέν είναι τελεία καΐ υποοειγμα- τικά, είναι ό'μως μιά μικρά εξαί¬ ρεσις—ολίγοι έκλεκτοί μέσα εις τό <3}·/ο1οί—τό άπειρνπληθές σύ¬ νολον μιας ολοκλήρου έποχής. Τέτ^ιες έξαιρέσεις, [ΐπορζΧ νά ϊ- σχυρισθή κανείς, δέν ελειψαν πό τέ άπό καμμίαν εποχήν κι' άπό κανένα λαόν. Τα πραγμα ό'μως, προκειμένου περί των πρώτων χριστιανών, είν' εντελώς οιαφο- ρετικόν. Διότι είναι γνωστόν ότι άπό την πρώτην ημέραν πού Ε- δρύθη ή πρώτη χριστιανική έκκλη σίαστά'ϊεροσόλυμα περιέλαβε τρείς χιλιάδες μέλη. Είναι γνωστόν I- πίαης άπό την ιστορίαν ότι σ' αυ- τά προσετίθεντο καθημερινώς μέ τό κήρυγμα των Άποστόλων πλήθη όλόκληρα, ώστε ή άριθμη- τική τιον σύνθεσις νά υπερβαίνΐί] κάθε επαύριον τούς πιό αΐσιο- δόξουί ύπολογισμούς τής προ- ιεραίας. "Οτι έντός ίλίγων έτών αι χριστιανικαί κοινό- /τες δέν περιωρίζοντο μόνον είς τα σ:ενά σύνορα τής Μαλαι- στίνης, άλλ' απετέλουν ΐσχυρού; πυρήνας καθημερινώς αύξανομέ- νου πληθυσμοθ είς 8λας τάς με¬ γάλας πόλεις τοΰ τότε γνωστοΰ κόσμου άπΐ τής Δαμασκοΰ κα'ι τής Άντιοχεία; μέχρι τής Έφέ- σου καί τής Ηεσσαλονίκης καί Κορίνθου, άπό τής Άλεξανδρεί- ας μέχρι τής Καρχηδόνος, άπό των Αθηνών μέχρι τής γ,οσμο- κρατείας Ρωμη; καί πέρ' άκόμη —μέχρι τής σημερινής Γαλλία; καί τής Ίσπανίας. Οί πρώτοΐ/ χριστιανοί, οί χριστιανοί των Ά πρώτων αίώνων τής χρονολογίας μας, άν απετέλουν μικράν μειο- ψηφίαν στήν αρχήν, έν συγκρί- σει πρός πλήθος των μή χριστι¬ ανών, κατά τόν δεύτερον καί τρίτον αίώνα τείνουν νά έξισω- θοΰν κατ' αριθμόν μέ τούς άλ- λοθρήσκους- κατά δέ τάς αρχάς τοθ τετάρτου αιώνος άποτελοΰν την καταπληκτικήν πλειοψηφίαν εί; τόν τότε γνωστόν καί πολιτι¬ σμένον κόσμον. β. Σπεύδω νά προλάβω δευτέ¬ ραν παρεξήγησιν ώς πρό; την κοι¬ νωνικήν σύνθεσιν των πρώτων χρι¬ στιανικήν κοινοτήτων. Δέν πρέπε: νά νομισθή ότι αί χριστιανικαί κοινότητες των Ίεροσολύμων π. χ. τής Άντιοχείας, τής Έφέσου, τής Άλεξανδρείας ή τής Ρωμη; άποτελοΰνται άπό πολλους ή ολί¬ γους άνεργους κΓ άπράγμονας συ- ζητητάς σάν εκείνου; πού άφθο- νοΰν καί αήμζρον, όπως καί πάν¬ τοτε σέ κάθε μεγάλο χίνχρο. "Ισα —ϊσα τούς ά,ργούς καί παράσι- τους άποδοκιμάζει ό Απόστολος Παΰλος μέ τό «θάνατον: «ί μή εργαζόμενος μηδέ έσθιέτω». Ή μεγάλη μάζα των χριστιανών σέ κάθε κοινότητα άποτελείται άπό βιοπαλαιστάς, κοινούς χειρώνα- κτας ή έπαγγελματίας, εύπόρους ή απόρους, άπό τούς όποίους δέν λείπουν οί πλούσιοι, οϋτε οί έπι- στήμονες καί οί διανοούμενοι, έ¬ στω καί είς μικράν αναλογίαν. Ή σύνθεσις τής πρώτης χριστιανικής κοινωνίας είναι περίπου ή συνή- θης σύνθεσις πάσης ανθρωπίνης κοινωνίας. Καί οι' αυτόν ακριβώς τόν λόγον δέν λείπουν οίίτε άπό την πρώτην χριστιανικήν κοινωνίαν τα ήθικως άπόβλητα στοιχεΐα. Δέν λείπουν οΰτε οί ίδιοτελε'ις καί ά- πληστοι, οϋτε οί εκμεταλλευταί καί συμφεροντολόγοι, ουτε οί ψεθ σται καί οί άπατεώνες, ουτε οί μοιχοί καί άκάθαρτοι, οΰτε οί μι- κρόψυχοι καί ψοφοδεείς, πνύ προ- σπαθοθν μέ την λιποταξίαν καί την κατάδοσιν άκόμη των όμοπί- στΐι>ν των νά κερδίσουν τό τομάρι
  των κατλ την διάρκειαν των δι-
  (ογμών.
  Άλλ' αν οί τοιούτοι, ήθικώς
  κατώτεροι καί εύτελείς τύΓϊοι σέ
  κάθε άλλη κοινωνίαν άποτελοΰν
  ούχι εύκαταφρόνητον άρι'ίμητι-
  κώς ποσοστόν, ούχι σπανίως δέ
  καί πλειοψηφίαν, εί; την πρώτην
  χριστιανικήν κοινωνίαν είναι σιτά-
  νιαι εξαιρέσει; καί μεμονωμέναι
  περιπτώσει;. Σάν ποταμάς όρμη-
  τικός καί όγκώδης ή άγνή ζωή
  καί ή καλωσύνη τής ψυχής τοΰ
  συνόλου των χριστιανών, παρασύ-
  ρει καί τούς μικροψύχους, άφο-
  μθΐώνει καί τούς άμφιρρέποντας
  τονώνει τούς άμφιβάλλοντας μετα-
  βάλλει τούς μικρούς είς μεγάλους,
  τούς άσημους είς πραγματικούς
  ήρωας καί τού; άφανεϊ; καί άνω-
  νόμου; είς έπιφανεϊς άγίους, πρό
  των οποίων εύλαβής ή ανθρωπό¬
  της θά κλίνη γόνυ, έφ' όσον δια-
  τηρεΐ υγείαν ψυχής καί ΐσορρο-
  πί»ν πνεύματος.
  (συνεχίζεται)
  ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΤΗΣ ΕΙΙΟΤΙΚΗΣ
  ΤΟΥ ίΜΤΟ
  Άπό χ3ές εύρίδκεται είς (ποτελεσμάτων τής Τραπεζι-
  ήν "Αγκυραν ό Διοικητήςί τικής διασκέψεως, τα όποΐα,
  ής Τραπέζης τής Ελλάδος επαναλαμβάνομεν, έλπίζο-
  κ. Τσουδερός προκειμένου νά
  λάβη μέρος είς την συνερχό¬
  μενον έκεΐ οιάοκεψιν των
  Διοικητών των έκδοτικών
  Τραπεζών των Κρατών τής
  Βαλκανικήί συνεννοήσεως.
  Ή διάσκεψις αύτη, τής ©ποί¬
  ας τα κυριώτερα θέματα κα-
  9ώριαεν ή συνελΒοΰαα πέρυαι
  είς Αθήνας, έχει νά έπιτελέ-
  ση ενα τεράστιον έργον. Νά
  θέση τάς βάσει; καΐ νά έξεύ-
  ρη τόν τρόπον τής στενωτέ-
  ρας οικονομικάς συνεργασί-
  ας των τεσσάρων φίλων καί
  συμμάχων χωρών. Καΐ έλπί-
  ζεται δτι θά κατορθώση νά
  φέρη είς πέρας τόν σκοπόν
  καί τό έργον αύτό, χάριν τοΰ
  όποίου καί συνεκλπ3η.
  Άλλωστε, ή στενή καΐ έγ-
  κάρδιος συνεργασία των τεα-
  σάρων Κρατών τής Βαλκανι-
  κής, Ελλάδος, Τουρκίας,
  Σερβίας καί Ρουμανία^, επί
  τοΰ πολιτικοΰ έπιπέδου, απο¬
  τελεί την άσφαλή βάσιν πού
  διευκολύνει καΐ καθιστα δυ¬
  νατήν την ουνεργασίαν των
  καΐ επί τοΰ οίκονομικοΰ έπι-
  πέδου, πολύ περισσότερον
  μάλιστα άφοΰ τα συμφέροντά
  μέν να είναι ευχαριστα,
  πιστεύομεν καΐ τούτο άκόμη:
  Ότι ή διάσκεψις αυτή καί
  ή παρουαία τοΰ κ. Τσουδερου
  είς την "Αγκυραν θά δώση
  την ευκαιρίαν νά συζητη'-
  θοΰν ιδιαιτέρως τα ζητήμα¬
  τι ΐτοΰ άφοροΰν την κοινήν
  πολιτικήν τής Ελλάδος καί
  Τουρκίας ώς πρός τόν κα-
  πνόν καί την σταφίοα. Καί
  πιστεύομεν άκόμη ότι αί συ¬
  νομιλίαι αύται θ' απολήξουν
  είς θετικά αυμπεράσματα.
  Ό κ. Τδουδερός διακεκρι-
  μένος οίκονομολόνβς καΐ
  βαθΰς γνώστης των προβλη-
  μάτων τού καΐτνοΰ καί τής
  σταφίδος, πού ύφίστανται κοι-
  νά καΐ διά την Έλλάδα καί
  διά την Τουρκίαν θά χειρι-
  σθή ασφαλώς τα ζητήματα
  μ έ δεξιοτεχνίαν καΐ τοιαύ¬
  την εΰστροφίαν ώστε νά κα¬
  ταστήση εύκολον καΐ ικανο¬
  ποιητικόν την λύαιν των. 'Η
  λύσις δέ τοΰ καπνικοΰ καΐ
  τοΰ σταφιδικοΰ έν συνεργα-
  οία μέ την Τουρκίαν, θ' α¬
  ποτελέση μίαν επιτυχίαν έκ
  τής οποίας οπουδαίως θά ώ-
  φεληθοΰν αμφότερα τα γει-
  των συμπίίττουν. | τονικά κράτη Έλλά; καΐ
  Άλλ' ανεξαρτήτως των ά- Τουρκία.
  Αί σταφυλαί.
  Άπό τα στατιστικά στοι¬
  χεΐα τα όποΐα συνεκέντρω¬
  σεν ή Σταφυλική Έπιτροπή
  καϊ έδωσεν είς την δημοσιό-
  τητα πρό ημερών, σχετικώς
  μέ τό εξαγωγικόν εμπόριον
  των σταφυλων μσς, έξάγεται
  εν θλιβερόν συμπέρασμα: Ό¬
  τι αί έξαγωγαί σταφυλων ε¬
  λαττούνται άπό έτους είς έτος
  ιδία είς Αίγυπτον—άντί ν'
  αύξάνωνται. "Αντιθέτως αί έ-
  ^αγωγαί των βουλγαρικών
  σταφυλων, πού συναγωνίζον
  ται τάς ιδικάς μας, παρουσι-
  άζουν συνεχη προοδευτικήν
  αύξησιν. Τό ζήτημα είναι σο
  βαρώτατον. Καί δέν αμφιβαλ¬
  λομεν δτι θά μελετηθή υπό
  των αρμοδίων, μέ δσην χρει-
  άζετσι προσοχήν. Διότι, σο¬
  βαρά έθνικά συμφέροντα έ-
  πιβάλλουν νά αύξήσωμεν τάς
  έξαγωγάς των σταφυλων μας,
  μέ κάθε δυνατόν τρόπον.
  Διά τούς πλημμυρο-
  παθείς.
  Ή χορήγησις πιστώσεως ε¬
  κατόν χιλιάδων δραχμών έκ
  μέρους τοΰ ταμεΐου Άγμοφυ-
  λακής τοϋ νομοΰ μας πρός ε¬
  νίσχυσιν αοΰ εργου τής περι¬
  θάλψεως ιών πλημμυροπαθιΰν
  τής Μεσσαράς, αποτελεί ττρδ-
  ',ιν τιμωσαν τό εποπτικόν Συμ
  βούλιον, πού έλαβε την σχετι¬
  κήν απόφασιν. Διότι τύ γεγο¬
  νός αύτό άιτοδεικνύρι δτι τό
  Συμβουλιον τής Αγροφύλα¬
  κος άντιλαμβάνεται πλήρως
  τό χμέος τού πρός τόν δεινο-
  παθοΰντα άγροτικόν πληθυ¬
  σμόν μας. Άλλά συγχρόνως,
  έξάγεται καί μία άλλη εϋχά-
  3ΐστος δια πίστωσις: δτι τό τα¬
  μείον Άγροφυλακής Ήρακλεί
  ου, ευρίσκεται είς αρίστην οι¬
  κονομικήν κατάστασιν πρδγ-
  μα πού τοΰ έπιτρέπει καί ιά
  δργανα της άγροτικής ασφα¬
  λείας ν' άμείβη καλώς καί
  είς έκτάκτους κοινωνικάς α¬
  νάγκας νά είσφέρη την συν¬
  δρομήν τού.
  Τρ 7(ν *(ϊ
  Μία ώραία ίδέα.
  Οί μαθηταί διαφόρων δη-
  μοτικών σχολείων τοΰ νομοΰ
  μας, είχον την ωραίαν εμπνευ-
  ιπν ν' άποστείλουν είς άμε-
  ρικανούς μαθητάς έρυθρο-
  σταυρίτας κιβωτίδια έκλεκτής
  σουλτανίνας είς άνταπόδοσιν
  αποσταλέντων υπό των άμε-
  ρικανοπαίδων μικρών μαθητι-
  κών ένθυμίων. Ή ϊδέα ϋτιήρ-
  ξεν εύγενής δσον καί πρα-
  κτική, έξυπηρετεϊ δέ διπλούν
  σκοπόν. Άφ' ενός μέν καλ-
  λιεργεΐ την φιλίαν μεταξΰ
  των λαών των δύο χωρών
  καί συμβάλλει είς την προ¬
  σπάθειαν τής διεθνοΰς συνβρ-
  γασίας έν πνεύματι άδελψω-
  σύνης. Καί άφ' ετέρου συν¬
  τελεί είς την διαφήμισιν τού
  κυριωτέρου έθνικοΰ προϊόν-
  τος μας είς την μεγάλην ύ-
  περατλαντικήν χώραν. Καί
  θά ήτο εύτύχημα, εάν έπε-
  διώκειο διά τοΰ τρόπου αΰτοΰ
  ή γνωριμία των μαθητων μας
  καί μέ τούς μαθητάς δλων
  των άλλων χωρών μετά των
  οποίων μας συνδέουν καί φι-
  λία καί οΐκονομικά συμφέ¬
  ροντα.
  Είς τό Ρέθυμνον.
  Ή άπόκτησις μεγάρου ί-
  κανοθ νά στεγάγη ανέτως καΐ
  άξιοπρεπώς την Θέμιδα, άπα-
  σχολεϊ σοβαρώς τό Ρέθυμνον.
  Καί πράγματι είναι άνάγκη
  νά άνεγερθη συγχρονισμένον
  δικαστικόν μέγαρον είς την
  τόσον συμπαθή πρωτΓ.ύουσαν
  τοΰ γείτονος. Δέν αμφιβαλλο¬
  μεν δέ 8τι τό ζήτημα θά με-
  λι,τηθΓ) μέ δσην χρςιάζεται
  προσοχήν καί δτι συντόμως
  θά εύρη την οριστικήν δσον
  καί πρακπκήν λύσιν τού.
  ***
  Τό Μπεντενάκι.
  Άς δοξολογήσωμεν τόν θε¬
  όν. Τα έξωραίστικά εργα τής
  παραλίας τοΰ «ΜτιεντΓ.νακιοΰ»
  θ' άρχίσουν έντός των ημε¬
  ρών, έγκαθισταμένου τοΰ ά-
  ναλαβόντος τό έργον ίργο-
  λάβου. Τα τεΐχει πού εχουν
  καταρρεύσει θ' άναστηλω-
  θοΰν, :ή παραλιακή λεωψόρος
  θά λάβη την οριστικήν δια-
  μόρψωσίν της, άπαλλασσομέ-
  νη άπό τάς σιδηροτροχιδς το'ο
  μικρού σιδηροδρόμου, οί πί
  ριξ χώροι θά καθαρισθοΰν καί
  δλη ή θουμασία παραλία θ^< έξυγιανθή καί θά έξωραϊσθ:; σϋντομα. Έκ παραλλήλου έλ'- πίζεται δτι θ' αρχίση καΐ ή δενδροφύτευσις καί ή δημιουρ γία άλλεών καί κήπων καί κέντρων άναψυχης, ώστε τ.} Ηράκλειον ν' αποκτήση ί/ν« θαυμάσιον τόπον παραθαλαο- σίου π^ριπάτου, έ'να πνεύμο να ϋγείας, μίαν γωνίαν χά- ράς καί πολιτισμοΰ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ϊ
  Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  μεγαλύτερον κινηματογραφικόν
  γεγονός: -ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ·.
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τό δραιαα-
  τικό άριστούργημα: »Βασίλισσα
  τοϋ πόνου».
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μεγαλύτερον κινη¬
  ματογραφικόν γεγονός:
  ΜΑΓΚΕΣ
  Τό άθάνατο μυθιστόρη-
  μα τοΰ Πιέρ Ντεκουρσέλ '
  Μέ πρωταγωνιστάς:
  Ζερμέν Ρουέ,
  Ρολλά Νορμάν,
  Μώρις Εσκάντ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Μέ την Ντανιέλ Νταριέ
  Σημ. Λόγω τοϋ μεγάλου
  μήκους τής ταινίας καί τού
  προβλεπομένου μεγάλου συ-
  νωστισμοΰ διά τάς απογευμα¬
  τινάς τής Κυρτακής παρακα-
  λεΐοθε όπως προσέρχεσθε εγ¬
  καίρως.
  'ίϊραι ενάρξεως 3, 5 καί 7
  μ. μ. ακριβώς. Εσπερινή 10
  μ. μ.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■εΐΜΒεΐειει
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5—41
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΛ --
  259ον
  —Δέν θέλω νά μολόνη τα
  παιδία μου.
  Οϊ άντιπρόσωποι τής Εθνο¬
  συνελεύσεως ξαφνιάσθηκαν
  άπό την άπροσδόκητη έκείνη
  πρόκλησιν. Γιά νά αποσοβήθη,
  τη δυσάρεστη έξέλιξι τού έ-
  πεισοδίου, ό Σουαζέλ έσπευ¬
  σε νά σηκώση τό έγγραοον.
  Όλοι μέσα στό δωμάτιο, ή¬
  σαν σαστισμένοΐ' περισσότερο
  άπό δλους ό βασιληας ήταν
  κατάπληκτος άπά την παρα-
  τολμία τής γυναίκας τού. Οί
  δυό άπεσταλμένοι δέν ήξεραν
  πο-·ς νά ψερθοΰν. Τότε ό Λου-
  δοβΐκος 16ος έκαμε μιά πρό-
  τασι, ή όποία φαινομενικώς
  έφανέρωνε καρτερικήν υποτα¬
  γή, στό βάθος δμως έκρυβε
  πανουργία.
  — Άψήστέ με, εΐπε νά ξε-
  ξουρασθώ έδώ δυό - τρείς ώ
  ρες. 'Έπειτα θά φύγωμε ό'λοι
  μαζί γιά τό Παρΐσι. Κυττάξε
  τε τα παιδία, είνε έξηντλη-
  μένα άπό την κούρασι.'Ύστερ'
  άπό δυό ήμέρες καί δυό νύ-
  χτες, τόσο τρομερές, δλοι έ
  χομεν απόλυτον ανάγκην κά-
  ποιας αναπαύσεως.
  Ό Ρομέφ έκατάλαβεν άμέ-
  σως τί ήθελεν ό βασιληας. Μέ
  σα σέ δυό ώρες δλο τό ϊππι
  κό τοϋ στρατηγοΰ Μπουγιέ θά
  κατέφθανε' πίσω θά έρχόταν
  τό πεζικό καΐ τό πυροβολικό.
  Κι' έιιειδή κατά βάθος ήθελε
  νά τόν σώση, δέν έπρόβαλε
  καμμίαν άντίρρησι. Στό κάτω
  κάτω δέν είχεν έντολή πα-
  ρά νά σταματήση τό ταξίδι.
  Αύτό, τό έκαμεν. Ό άλλος ά-
  πεσταλμένος δμως, ό Μπα-
  γιόν, αντελήφθη γρήγορα τό
  παιγνίδι καί απεφάσισε νά
  απαντήση στήν πονηριά μέ
  πονηριά. "Εκαμε πώς συγκα-
  τένευσε καί κατέβηκε μέ νω·
  χέλεια τή σκάλα. "Οταν δμως
  τό ταραγμένον πλήθος τόν
  έκύκλωσε καί τόν έρωτοΰσε τί
  άποφασίσθηκεν, αύτάς άνα-
  στέναξεν ύποκριτικά.
  — Δέν θέλουν νά φύγουν...
  Ό Μπουγιέ δπου νάνε φθάνει
  τόν περιμένουν.
  Αύτά τα λίγα λόγια ήσαν
  σάν τό λάδι πού χύνεται στή
  φωτία! "Οχι δα! Δέν θά τούς
  έξεγελοΰσαν. Τό πλήθος άρ-
  χισε νά άγριεύτ). Ό φόβος
  τού Μπουγιέ, ό οποίος έφη-
  μίζετο γιά τή σκληρότητά τού
  —τόν έπωνόμαζαν «μακελλά-
  ρη» — έκέντρισε την άνυπο-
  μονησία των έθνοφρουρών καΐ
  των χωρικών πού ήσαν συ-
  ναγμένοι κάτω. Ό έκνευρι-
  σμός τους έγινεν όργή.
  —Στό Παρίσι! Στό Παρίσι!
  άντήχησαν πάλι διαπεραστι-
  κές κραυγές κάτω άπό τα πα-
  ράθυρα πού έδονοΰντο.
  —Νά φύγουν! Ζέψετε τα
  άλογα! Έμπρός! Θά τοΰς σύ-
  ρωμε άπό τα πόδια, έ'ως τό
  άμάξι...
  (συνεχίζεται)
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό σήμερον
  ή δίδεται πρός εκμετάλλευσιν λα-
  χανόκηπος δέκα στρεμμάτων έν
  Κατσαμπά μετά οικίας διά τόν
  κηπουρόν, πλήρους άρδευτικής
  εγκαταστάσεως καί δρνιθοτροφεί-
  ου. Πληροφορίαι παρά τω στρα-
  τηγώ κ. Γ. Κατεχάκη.
  Μ
  ί
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
  ΜΕΓΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ .ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΚΥΡΙΟΙ,
  Τα άντΐγραφα, τάς άναφοράς, τάς
  αίτήσεις, τα ύπομνήματα, τάς συντάξεις
  καΐ άναπροσαρμογάς τούτων, τα κατα-
  στατικά ΣωματεΙων καΐ συνεταιρισμών
  καί πάσαν άλλην Γραφικήν σας Εργα¬
  σίαν ώς καί μαθήματα ΓΡΑΦΟΜΗΧΑ-
  ΝΗΣ στό ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑ-
  ΦΩΝ.
  Πληροφορίαι καΐ οδηγίαι διά πασάν
  υπόθεσιν σας ΔΩΡΕΑΝ.
  Όδός ΧΑΝΔΑΚΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΏΝΑΚΗΣ
  Άπβστρ. Άντισ.
  ν.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΤΙ θά φορέσετε αυτόν τόν χειμώνα.
  ...Τό βράδυ
  Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  Τα βραδυνά φορέματα, τής χει-
  μερινής σαιζόν είναι άληθινά θαύ-
  ματα. Είναι ή έκκόλαψις δλων
  των χαρακτηριστικών τής νέας
  μόδας: ή τάγια είνε λεπτή κα'ι
  φαίνεται τόσο περισσότερο δσο
  ό κορμάς είνε εύτραφής καί εν-
  τονος.
  Ή φούστα τταρουσιάζει δύο τά-
  σεις" άλλες μέν φούστες εΤναι μα-
  κρυές κα'ι στενές σάν λιγεροϊ
  βλαστο'ι, αλλες αντιθέτως, είναι
  φαρδειές καί νεφελώδεις. Είς την
  τελευταία αυτή περίτΐτωσι γίνον-
  ται άνάμικτες μέ δύο ύφάσματα.
  ΟΊ μοντέρνοι χρωματισμο'ι εί
  ναι φωτεινοί, μιδς άφθάστου λε
  τΐτότητος· μεταξύ άλλων Μνα και-
  νούργιο ρόζ μοβέ καί £να άληθι-
  νό μόβ πολύ γλυκό, ύπόσχοντσι
  έξαιρετική γοητεία. Τό λευκό ά·
  ρέσει πάντοτε.
  Τα μαρμαίροντα κα'ι λάμ-τοντα
  ύφάσματα τραβοΰν έπίσης πολύ,
  κι' ϊτσι συναντοΰμε πολλά λαμέ
  Φορέματα των οποίων τ' άσήμι
  κα'ι ό χρυσός παίζουν μέ τα φώτα.
  Διά φορέματα γευμάτων, εύνο-
  οϋνται οί σκοτεινές άττοχρώσεκ,
  ά-τοχρώσεις 9ερμιές υέ βαθειές άν-
  ταόγειες: ρουμ-Ί, σατΦίρ "αί πάν
  τοτ* τό μαθρο.
  *Άν9η. ανθη ττολλά, σέ τοθφεο,
  λαμπρύνουν τό κορσάζ. 'Ενίοτε έ¬
  πίσης στολίζουν τό κορσάζ μέ ά-
  πλικασιόν —άπό βελοθδο σέ φόν·
  το μάτ —κα'ι μέ πολύχρωμα κεν-
  τήματα.
  Τα ντεκολτέ είναι πολύ έκφρα-
  στικά έκ των έμπροσθεν καί οί
  γυμνοί ώμοι κόττονται μόνον άπό
  την στενήν ιιιρετέλΧα ή ό-τοία
  συγκρατεϊ τό φόρεμα. θαυμάσι-
  ες βέστες, κάτες ή έσάρΐτες άπο-
  κρόπτουν έν μέρει τα τολιαηρό-
  τεοα ντεκολτέ.
  Γενικώς ή νέα μόδα είνε πράγ-
  ματι ύπέροχη. Άλλά, προσεξετε.
  Ή σιλουέττα ίπιβάλλεται νά είνε
  καθαρΑ, στενή κα'ι εύλύγιστη...κα'ι
  μόνον ή πολύ λετττές γυναϊκες
  δύνανται ν' άρκεσθοΰν σέ μία ά-
  πλή ζώνη. "Οσο γιά τίς άλλεΓ, ή
  φρόνησις λέγει νά προμηθευθοθν
  ίνα ύψηλό κορσέ δ οποίος νά
  σφίγγει χωρ'ις νά στενοχωρή.
  ή Ντιστεγκέ
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  ι [ϊιιιιι ι«! ινιιι
  Ή ζωη τήί μελαγχολικώς
  4ί)ον αϋτοκρατειρα;.
  Τίς περισσοτέρας ώρες λεί-ειπη-
  δά στό άλογο, καί οπου την ,ίγά-
  λέι. Γυρίζει κατάκοπος, πεθαμένη
  ι άπό την κούρασι. Δεν
  1 δόν τίποτε στό στόμα
  Ό παθολόνος Ίατρός
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά
  δέχεται τούς πάσχοντας ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τοΰ φαρμακείου κ. Μιχ.
  Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Ϊ!
  ■■■εΐΒΜΒπειειεΐΒΒειειειειειεΐΒεΐΒεΐΒΒΠΒΒειεΐΒειπειειεΐΒπππειπεΐΜΒ
  ■>■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΐΒειεΐ
  Μέ κοσμοσυρροήν
  έγιναν τα έγκαίνια
  ΤΟΥ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  ΚΑΠΡΙΣ
  Γενικαί άνακαινίσεις, υπό νέαν Δι¬
  εύθυνσιν.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΠΒΒΐεΐΒειεΐΒπεΐΒΒειειειει
  ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΡΛΣΙΛ
  Είς τό Πρατήριον
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  ης. Καΐ
  ■■■■■«■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■·■■
  ■ ■■Ρ
  γονεις της, είς τα άδέλφιά της.
  Τό μέλλον τό ολέπει μαθρο. Ή
  πεθερά της, ποΰ ίςακολουθεΐ πάν¬
  τοτε νά τής κάνν; την εντύπωσιν
  ενός έφιάλτου πού μεσολα,ίεϊ με-
  ταξΰ αυτής καί τοΰ συζύγου της,
  τής φαίνεται πώς μέ την περί-
  φημη πολιτική της θά καταστρέψη
  την αύτοκρατορία καΐ θά τ^ύ
  πάρ<; όλους στόν λχ:χ6 τη-ς! Καί σάν νά μή εφθαναν δλα αύ τα, άμφιβάλλει άκόμα καΐ γιά την άγάπη τοΰ συζύγου της. Πει- ράχθηκε πού ό Φραγκΐσκος Ιω¬ σήφ τής Ιγραφε πώς έπείγουσαι ■όποθέσεις τόν καλοΰσαν πίσω στήν 15ιέννη. Ηά ήΗελε νά τής εγραφε πώς δέν βλέπει την ώρα νά επι¬ στρέψη εις την Βιέννη, γιατί την Ιπεθύμησε καί λαχταρα νά την σφίξη στήν άγκαλιά τού. Έν τώ μεταξϋ ό αύτοκράτο>ρ
  δέχετα: νέα; διαμαρτυρίας καί
  τής μητέρας τού γιά την συμπερι-
  φορά τής συζύγου τού. Κι' αύτά
  σέ στιγμες πού χρειάζεται 2
  την ψυχική ήρεμία τού, γιατί τό
  εδαφος, χάρις είς την πρωτοβου¬
  λίαν τοΰ πρίγκηπος Αλεξάνδρου
  τής Έσσης, καλλιεργεϊται γιά
  την προσέχη έναρξιν διαπραγ
  ματεύσεων μέ τόν Ναπολέοντα τόν
  Γ'.
  «Άγαπητή μου Σίσσι--γράφει
  τής γυναίκας τού—δέν χ~ορΰ)
  νά σοΰ πώ πόσο σέ λαχταρώ,
  πόσο σε πεθύμησα. Δεν σοϋ άπο-
  κρύπτω πώς μέ φέρουν εις από¬
  γνωσιν δσα μαθαίνω γιά την ζωή
  πού έξακολουθεϊς πάντοτε νά
  διάγγ]ς. Φθείρεις την υγεία σου,
  μικρή μου Σίσσι. Πόσες φορές
  πρέπει νά σοΰ τό έπαναλάβω; Σέ
  έξ^ρ-κΊζωΙ Άλλαξε τρόπο ζωής!
  Μην υποβάλλεσαι σ' αυτήν την
  ύπερν.όπωσιν. Πρέπει ν' άναπαύ-
  εσαι την νύκτα.Ή φύσις έπρονόη-
  σε ώστε την νύκτα νά κοιμώμεθα
  κα! ν' άναπαυ(ί);χεθα, κα'ι οχι νά
  δια[3άζωαε καί νά γράφιομε. Λυ-
  πήθηκα πολύ ποΰ μέ παρεςήγτ;-
  σες, επειοή εγραφα πώς είς την Βι
  έννη θέλω νά ελθω γιά διάφορες
  έπείγουσες ΰποθέσεις πού καθι-
  στοΰν απαραίτητον την παρουσίαν
  μου. Καί ϊμως δέν ήταν άνάγκη
  νά σοΰ γράψω, γιατί επρεπε
  νά τό καταλάβ·(;ς άπό μέσα σου
  πώς αν θέλω νά γυρίσω, είς την
  Βιέννη μιά ώρα άρχήτερα, είνε
  γιά νά σέ σφίξω στήν άγκαλιά
  μου. Άμφέβαλλες ποτέ γι 'αύτό»;
  (συνεχίζεται)
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Πολυτεχνείου
  παραδίδει μαθήαατα (μπθηματι-
  κών φυσικών). Πληροφορίαι παρ'
  ήιΐΐν.
  1ΚΑΜΠΟΤ 1
  Ι ΡΕΤΣΙΝΑΐ
  | ΕΧΤΡΑ ΡΙΝΕ κα. ΑΛΦΑ |
  = Είναι άσυναγώνιστα καί ανωτέρα δλων. §
  = Ήγγυημένα είς άντοχήν καί ποιότητα. ΪΞΞ
  ΞΞΞ Κατάλληλα δι" οΐκιακήν χρήσιν, δι" έλαιόπανα καί ΞΞ
  ^= σταφιδόπανα, Ξ=
  | Τα Κάμποτ Ρετσίνα. 1
  Ξ Οί Συνεταιρισμοί Ηρακλείου καί Λασηθίου επρομηθεύθη- ϋ|
  ~ σαν τ' ανωτέρω κάμποτ προκρίναντες αύτά ώς τα αρίστα. —=
  Προμη-
  θεύεσθε:
  Κάμποτ Ρετσίνα |
  ΕΧΤΡΑ ΡΙΝΕ ΚΑΙ ΑΛΦΑ Β
  Κ0ΙΝΩΓ1ΙΚΗ
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. — Μάνος Γρηγο-
  ριάδης άξιωματικός Στρατολογί¬
  αι κα'ι ή δνίς Στέλλα Παπανικο·
  λάου £δωσαν αμοιβαίαν ύτόσχε-
  σιν γάμου.
  Συγχαρητήρια. Ε- Π. Α.
  ΠΙ
  Γύρω στήν πόλι.
  Είς τάς μεταβολάς τοΰ καιροΰ
  πού κατήντησαν σΐερ.:ότυποι άνά
  είκοσιτετράωρο», είχε την Κυοι-
  ακήν σειράν, μάλλον ή εύδία.
  —' Ετσι δέν περιωρίσδη ή κα9ιε·
  ρωιοένη εξοδος πρύς τό ϋ !^ϊΐΟρον
  πολλοθ κόαμου
  —Δέν έ'λειψαν έπίσης αί κυνη-
  γετικαί έκδρομαΐ, αί άποτρλοΰ·
  σαι κα'ι αυταί διά την Κυριακήν,
  ανάλογον... σπόρ.
  —Ό πρώτος όριθμός τοΰ "Εθνι-
  κου Λαχείου έπεσεν είς Αθήνας...
  — Αύτό δμως δέν έμποδίζει οί
  συνδυασμοί τού νά παρουσιάζουν
  πάντοτε πλεονΐτκτικότητα διά κερ·
  δίζοντας κα'ι μή
  — Οί όποϊοι δύνανται νά έλπί·
  ζουν μέ μίαν αναλογίαν θετικωτέ-
  ραν άπό άλλα λιχεΐα ότι θά κ?ρ·
  δίσουν μίαν ήαέραιν ολίγα η τ,ο-
  λά. "Αλλως τε όσον άφορςί τα λα·
  χεΤα τό Ηράκλειον υπήρξεν άέ-
  καθεν άαό τάς τυχηοοτέρας •πό¬
  λεις.
  —Τα κούμαρα, !ίνα φροΰτο εΰ·
  νοούμενο άπό πολλούς καί ί&ώ
  καί είς την άλ^ην Έλλάδα, £χρι
  κάθε πρωΐ τούς τακτικούς ιτωλη-
  τάς τού.
  —Άλλά κα'ι τούς τατικούς α¬
  γοραστάς τού.
  —Οί τελευταΐοι μάλισΐα αιοη-
  θίζουν νά τα άγοράζο'ΐν καϊ ά
  τα τρώγουν ταυτοχρόνως, δηοις
  συμβαίνει κα'ι είς την εξοχήν, 6·
  που κάτι τέτοια φροθτα τρώγον-
  ται κάθε ώ^α κα'ι δπου τα σιιναν-
  τήστι ό στοατολάτής...
  —Ή προσέγγισις των έορτών
  αύξάνει πάντοτε την γενικήν κί η-
  σιν των καταστημάτων.
  — Οϊ βιτρίνες παίζουν σπουδαί¬
  ον ρόλον άλλά κα'ι Ικεΐνοι πού
  προσέχουν τίς βιτρίνες καϊ εϊσέρ-
  χονται έντός δέν είναι ολίγοι
  —Ό... μαγνητισμός έννοεΐται
  αύτός, πολλές φορές δέν έχει ά-
  ποτελέσματα, άλλά μόνον παζα-
  ρέμματα κα'ι«μελλοντικούς ύπολο-
  γισμούς».
  —Έν( πάση περιπτώσει δέν λεί·
  πουν οί αγοράζοντες καί τοίς με·
  τρήτοΐς. διά νά έξηγούμεθα.
  —Άπό τα κινηματογραφικά
  ζουρνάλ καϊ τα <σινεάκ», μανθά¬ νομεν, δηλ. βλέπομεν είς όλας τάς λεπτομερείας τωνν τάς πλήμ- μύρας ποΰ συνέβησαν τελευταίως είς Εύρωπαικάς μεγαλουπόλεις. — Καϊ πού υπήρξαν καταστρεπτι- κώταται.. —Δέν ήσαν φαίνεται μόνον αί πλημμυραι αί [δικαί ματ, κτκή τύχη, άλλά κα'ι τού άλλου κόσμου ...Είς την τύχην μάλιστα αυτήν έ- πλήρωσαν καϊ πόλεις μέ άρτια ό- λωσδιόλου άντιπλημμυρικά εργα. — Πάντως αύτό είνε -άπλή πάρη- γορία. Ό,τι προέχει τώρα είνε ή συντονισμένη καϊ θετική προνοη- τικότας διά τό μέλλον καί άπύ τής απόψεως αυτής. — Κοσμοιτλημμύρα ανέμενε ιο είς τοϋ Πουλακάκη, μέ την έναρξιν τοθ κινηματογραφικοϋ κο- λοσσοΰ ^^ύο Μάγκες^. — Πρόκειται περϊ κινηματογρα- φικοΰ ϊργου άπό τα συναρπαστι- κώτερα καϊ πού άποτελοθν άλη- θινόν έντρύφημα διά τόν θι,ατήν λόγω τοΰ γενικωτέρου κοινωνι- κοϋ τού .'ένδιαφέροντοΓ. ό Ρεπορτερ — Τό Δημοτικό τραγοΰδι. Αφιχθη είς την πόλιν μας ή γνωστή καί έκ παλαιοτέρων καλ- λιτεχνικών τουρνέ Δνίς Μάνια Κουτσογιαννοπούλου προτιΓι ιέ- νη νά δώση ρεσιτάλ γύρω άπο τό δημοτικό τραγοΰδι είς τό οποίον ε"χει καταγίνη. Ή Δνϊς Κουταο- γιαννοπούλουδιακρίνεται καί διά τό ταλέντο της είς την άπαγγί·-λί αν κα'ι την καθ' δλου συμβολήν της είς την κίνησιν των Τλληνι- κών γραμμάτων. Λύσις προχδεσινοθ ύπ'άρ.32σταυρολέζου (Λ [ΤΙ— Α ΐΠΙΕ'Ν Ι 4 Ν ΓιΚ ! Ν,Τ Π Ι Π Ι Τ^Τ'Α Α Ο ΕΡΙΛ.ΤΩ Ε ΠΑ(Ν Ι ΥΡ Τ Ι Ρ, "4 Π,ΑΝ ΕιΠ Ι ΕΤΙΗΙΜΙΙ Ο'Ν| Κ Μ 1 Ο Ύι_ ικ[ι μιο;νι τ ,Τ]Παν|Τ Ρΐ Αι Τ'ΡΙΟΙΙΙ,ΑΙ Ι 1 Ϊ|Τ[Ι Μ Α Ρ ρ]αξ!0ΙΙ Μ!Ο(Ι!Ρ|Α, η Γ" ΆΙΟΙΗΙΝ Α Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΔΑ Παρελήφθησαν τα τελευ ταΐα Κροκί, μέ μεγάλας έκπτώσεις. Έργασία παλτών 350 δρχ. Έργασΐα φορεμάτων 200 δρχ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΛΙΑΡΑ
  ταντικούς 4
  <ζο;α καϊ ;α Χρόνως, δ,ω ΤΊν εξοχήν, ί 'θυτα τρωγον που τα ινεζ κΐϊι εΊοεο ναι ολίγοι ές δέν ?χ£ΐ ό ι μόνον τΐαζαι >ντικούς ύτιολο-
  πτώσει δέν Χεί
  ες κα'ι τοίς μ.
  ΐγούμεθα
  νημα:ογραφικα
  ινεάκ". μανθα
  ομεν είς όλας
  τωνν τας ττΧημ
  αν τελευταίας
  μεγαλουπόλεις.
  «ν καταστρπτι
  εται μόνον οί
  ιαΐ μ(Κ κικΐ)
  3 άλλου κόσμου
  λιστα αυτήν έ-
  ,εις μέ άρτια 1
  ,ημμυρικα ϊργα
  .ί ε όττλΐΐ ιτορΐ'
  εί τώρα είνε Α
  θετική τιρονοη
  έλλον καί Η
  ις
  κες».
  3ί κινημοτονΐ»
  τα συναριω«
  άηοτελοθν «Ι
  Β,ά χον β^αφ
  ετέρου
  Ρί(ΐορ«Ρ
  ■ΤΑ
  ,#ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ι
  Ι
  Οί Άθλιοι.
  Ο Ξύστρης κατ' ουδένα τρόπον ηθέλησε νά
  μαρτυρήστι, τό δνομα. Αύτός ό «κάποιος» έκράτει
  κάποιο «πρδγμα τυλιγμένο», ε'ν δέμα έχον τέσσα¬
  ρας γωνίας ώς μικρόν κιβώτιον. "Ελαβεν ό Ξύ¬
  στρης περιέργειαν, άλλά δέν ενέκρινε νά τόν ακο¬
  λουθήση άμέσως άφησε καί παρηλθον έπτά ή όκτώ
  λεπτά. Προεχώρησεν έπειτα, άλλ' ήτο πλέον άργά'
  ό «κάποιος» _έχάθη έντός τής λόχμης, ήλθε δέ καί
  ή νύξ, καί ό Ξύστρης δέν κατώρθωσε νά τόν άνα-
  καλύψη. Τότε εξήλθεν έκ τοϋ δάσους, καί έκάθισεν
  έκεϊ νά τόν ένεδρεύη. «Ήταν ψεγγάρι». Μετά δύο
  ή τρείς ώρας, είδεν ό Ξύστρης τόν «κάποιον» έξερ-
  χόμενον και αυτόν έκ τοΰ δάσους, τώρα δέ φέρον-
  ζα, δχι πλέον τό μικρόν έκεΐνο κιβώτιον, άλλά μίαν
  δίκελλαν καί εν πτυάριον. Ό Ξύστρης αφήκε τόν
  «κάποιον» νά περάση, μή πλησιάσας αυτόν τελεί¬
  ως, έπειδή τού εφάνη «τρίς δυνατώτερός τού» είς
  τα χέρια" έκράτει δέ καί την δίκελλαν, καί ήτον εν¬
  δεχόμενον να τόν αφήση είς τόν τόπον, άν τόν ά-
  νεγνώριζε καί έβλεπεν δτι άνεγνωρίσθη. Καλός έ-
  ναγκαλισμός μεταξύ δύο έταίρων έπαναβλεπομέ-
  νων μετά παρέλευσιν τοσουτου χρόνου. Έν τοσού¬
  τω, ή δίκελλα καί τό πτυάριον ήνοιξαν τούς οφθαλ¬
  μούς τοϋ Ξίστρη' έτρεξε την αύτην τής έπιούσης
  είς τόν αυτόν εκείνον θάμνον, άλλά τό πτυάριον
  καί ή δίκελλα έλειπον' βεβαίως, είπεν τότε κατά
  νούν, ό φίλος έκεΐνος έσκαψε λάκκον καί έχωσεν
  είς την γήν τό κιβώτιον. Τοιούτον εν κιβώτιον δέν
  ηδύνατο νά περιέχη πτώμα άνθρώπου, έπειδή ήτο
  μικρόν, άρα περιεΐχε χρήματα. Εντεύθεν αί συνε-
  χεΐς τού έρευναι. Ό Ξύστρης ήρεύνησε πανταχόσε,
  προσέχων δπου ή γή τοΰ εφαίνετο προσφάτως άνε-
  σκαμμένη, έσκαψεν, άλλ' είς μάτην.
  Δέν τό έπέτυχεν. Ουδείς λοιπόν άνέφερε πλέον
  περί τού πράγματος τούτου είς τό Μορφερμείλιον,
  μόνον δέ καλά καί αξιά τίνα γραιομητρίδια έτυχε
  νά εΐπωσιν. «Αύτό δπου σας λέγω έγώ' ό Ξύστρης
  δέν έκαμε δλο έκεΐνο τό σουρταφέρτα διά τό τίποτε
  ό Ξύστρης θά είνε βέβαιος πώς έχει έλθει ό έ ξ α-
  π ο δ ώ ς».
  Γ.
  "Οτι άν«υ προπαραακευή; δέν έθραύετο ή αλυσος
  άπαξ έπικρουσβεΐακ
  Περί τα τέλη τού Όκτωβρίου τοϋ αύτοΟ έκείνου
  έτους 1823, οί κάτοικοι τής Τουλώνος είδον είσ-
  πλέον είς τόν λιμένα των μετά τρικυμίαν δίκροτόν
  τι, τόν «Ώρίωνα», δπως έπισκευασθή, έπειδή εΐχε
  πάθει ζημίας τινάς. Τό πλοΐον τουτο, καίτοι βασα-
  νισμένον υπό τού κλύδωνος τής θαλάσσης, έφερεν
  δμως άγνοώ τίνα σημαίαν, δι' ήν έχαιρετίσθη διά
  κανονιοβολισμών ενδεκα' ταύτας δ' έπειτα καί άν-
  ταπέδωσεν ακριβώς τοσαύτας. Τό όλον εί'κοσι δύο
  κανονιοβολαί 'Υπελογίσθη δτι είς χαιρετισμούς,
  άντιχαΐρετισμούς, είς τιμάς βασιλικάς καί στρατιω¬
  τικάς, άνταλλαγάς φιλοφρόνων πατάγων καί κρό-
  των, τύπους έθιμοταξίας, τύπους λιμεναρχικούς καί
  φρουραρχικούς, ανατολάς καί δύσεις ηλίου χαιρετι-
  ζομένας καθ" εκάστην παρά παντός φρουρίου καί
  παντός πλοίου πολεμικοΰ, άνοίξεις καί κλίσεις πυ-
  λών κτλ. κτλ. ό πολιτισμένος κόσμος καίει πυρίτι-
  δα έν δλη τή ύφηλίω, κατά παν ήμερονύκτιον, δι'
  εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας πυροβολισμών άνωφε-
  λών. Πρός εξ φράγκα, τό ένα, γίνονται έννεακόσιαι
  χιλιάδες φράγκων καθ' ημέραν τριακόσια έκατομ-
  μύρια κατ' έτος, άπερχόμενα είς καπνόν. Τουτο έν
  ■παρόδω. Έν τω μεταξύ δέ άποθνήσκουσι τής πείνης
  πτωχοί.
  (συνεχιζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
  Γ.
  Άλλά τό πλάσμα
  μ
  θρωπος—δέν είνε τόσον άοο-ήθη-
  δ ί Έ
  ται ^λέπων τόν πλησίον τού ΰπο-
  αύτό—ό άν- φέροντα καΐ έπινοεΐ μέσα διά
  νά -όν άνακουφίση άπό τούς πό-
  Μ ό
  ήη φη ς
  τον δ σιν φαίνεται: Έχει, διά νά νους τού. Μέ τόν καιρόν ό άν-
  τοΰ εξασφαλίζουν ύπεροχήν επί
  αλλων ζώων, τα γρήγορα οάκτυ-
  λα τοΰ χεριοΰ τού—το τελειότε-
  ρον έργχλεΐον πού ύπάρχει εις
  τόν κόσμον—κα'. τόν εγκέφαλον
  πού μκορει καί λογικεύεται. Αύ¬
  τά τα δύο είνε τα όπλα τού! Μέ
  αύτά πιλεμα κατά των άλλων ζώ-
  ων, κα! νικα. Μέ αύτά πνλεμα
  κατά τής φύσειος, κα'ι νικα. Μέ
  αύτά έπολέμησε κατά τοΰ πόνου,
  καί τόν ένίκησε καί αυτόν, τόν
  έδάαασε. Ό αγών κατά τοΰ πό¬
  νου άρχίζει άπό τα οότανα καί
  ά ξόρκια των μάγων εις τούς
  :ρωτογόνους λαούς, των μάγων
  ποΰ είνε οί πρώτοι ϊατροί, καί
  φθάνει Ιως τα άναισθητικά, τάς
  ένίσεις ή τό χλωροφόρμιον, πού
  ναρ/.ώνουν εις τρίπο*/ ώστε ό ο¬
  δοντοϊατρός νά μπορή νά βγάζιτ]
  δόντια μέ βαθειά ρίζα, καί ό
  χειροΰργος νά βυθίζη τό νυστέρι
  τού χωρίς ό ίρρω^τος νά αίσθά-
  νεται τόν παραμικρότερον πόνον.
  Άν ό άνθρωπΐς, σκληρός καί γ.%-
  κός, έπινοή βασανιστήρια καί χαί-
  βλεπων τόν εχθρόν τού νά
  πονή, άπό την άλλη μεριά λυπεϊ-
  θρωπος παλαιών κατά τοΰ πίνου,
  είχε συλλέξει Ινα όλό/,ληρον θη¬
  σαυρόν πείρας: βότανα, άλοιφές,
  άτμούς. Άλλά δλα αύτά δέν ε-
  φθαναν.
  Παρηκολουθήσαμεν τόν άνθρω¬
  πον είς την πάλην τού κατά τοϋ
  πόνου, καί είδομεν ότι συν τί)
  χρόνω εΐχε κατορθώση νά άπο-
  Οησαυρίση έκ της πείρας τού Ι¬
  να ωρισμένον αριθμόν πρακτι¬
  κών γνώσεων πρός καταπράύν-
  σιν των πόνων. Κατεπολέμει
  τόν πόνον μέ άλοιφάς, άτμούς
  καί ξόρκια. Άλλα έκ των μέσων
  αυτών ήσαν πχιδικώς άφελή κα'ι
  άνίσχυρα, μερικά ομως εφεραν
  κάποΐο άποτέλεσμα Όπωσδήποτε
  ό άβί οέν εΐχε άκόμη δκ-
  μη τάν πόνον. Είχε νικήση
  τα ΐσχυρότερα ζώα, ήξευρε νά
  προφυλάσσεται άπό αϋτά, τα έ-
  οάμασε καί τα μετέβαλεν είς
  σκλάβους τού, άλλά τόν πόνον,
  τόν μεγάλον αυτόν εχθρόν, δέν
  ό ΐ άό β
  τόν εΐχε άκόμη
  χ
  καταβάλη,
  (συνεχίζετα;)
  ΤΑ ΟΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΙΟ1ΣΜΑΤ1Ν
  «ΑΡΟΤΡΟΝ"
  Οί εληές δίδουν διπλάσιον εϊσόδημα
  κα'ι καρποφοροΰν κάθε χρόνον.
  Έλαιοκτηματίαι,
  ματικου νόμου επί της ρυθμίσε-
  ως των άγροτικών χρεών,έρμηνεΰ-
  εται καί ή πρώτη παράγράφθ; τοΰ
  αρθρου Η περί τοκων. Σχετικάς
  όρίζεται ότι ό συμβατικός, ό νό-
  μιμος καί ό τή; ΰπερημερίας τό·
  κος «πάσης αλλης απαιτησεως
  γεννηθείσης μέχρι τής 31η; Δε¬
  κεμβριού 1931 έκτός των διά τοΰ
  ανωτέρω νομου οριζομένην»,εϊν,-ε
  Τα τελευταία χρόνια απεδείχθη 8τι τό λάδι αποτελεί τό'δβ)ο διά τε τού; μέχρι τή; 17
  Ήγεμονική δωρεά
  όμογενους τής Άμερικής.
  καιροΰς είχεν
  ΑΙΙΟΔΟΥΊΟΥ λοέμ,ίρ:ο; (άν-
  τχποκριτοΰ μας) -Μετά μακράν
  παραμονήν είς Αμερικήν, όπου ή¬
  το αρίστα έγκατεστημένος αφίκε¬
  το ένταόθα ό κ. Κλεάνθης Γιαν-
  νάκης, όστις κατά
  αποστείλη σημαντικά ποσά είς
  την Κοινότητα Άποοούλου καί
  είς την Σχολικήν Έφο^είαν πρός
  σ,ιμπλήρωσιν τοΰ σχολείον μας.
  Ό λαμπράς ούτος ίμογενή; ευ¬
  θύς μετά την ενταύθα άφιξιν τού
  προσέφερε διά τάς ανάγκας τοΰ
  Σχολείου 10 χιλ. δραχμώ'/, πρός
  μεγάλην χαράν των ομοχωρίων
  μας. Άλλά ή γενναιοδιορία τοΰ
  εύγενοΰς όμογενους δέν Ισταμάτη-
  σε μέχρις εόώ. Άφοΰ
  τάς ανάγκας τοΰ χωρίου προέβη
  είς την άληθώς ήγεμονικήν δωρε-
  άν των δρ. 200 χιλιάδ·»·/ πρός
  έπίλησιν τοΰ ζητήματος τής υδρεύ¬
  σεως μας καί μεταφοράν των υδά¬
  των Βαρσάμι είς 'Α,ποοούλο^.
  Ή Κοινότης Άποοούλου άντα-
  ποδίδουσα ελάχιστον φόρο^ εΰγνω-
  μοσύνης είς τόν εύγενή δωρητήν
  κ. Γιαννάκην προνίφζρε γεΰμα
  πρός τιμήν τού, κατά την διάρ¬
  κειαν τοΰ όποίου τοΰ ανεκοινώθη¬
  σαν άποφάσεις τοΰ Κοινοτικόν
  Συμβουλίου περί άναρτήσεως τής
  εικόνος τού είς τό Κοινοτικόν κα-
  τάστημα κ/ί άνακηρύξεώς τού εις
  επίτιμον Δημότην Άποδούλου.
  Παρομοίαν απόφασιν τοΰ ανεκοί¬
  νωσεν ή Σχολική μας έπιτροπή
  Εί; τό γεΰμα πχρεκίθισαν δ-
  λν. οί πρόκ,ριτοι, ήγ/ε:ραν δ' έν-
  Οουσιώοεις προπόΐεις δ γηραιός
  ίατρο-ς κ. ·ΓαρουΒάκης, ό διδά-
  σκαλος κ. Χ. Ταριυοάκης, ό
  πρόεδρος τής Κοινότητος κ. Πα-
  παγιαννάκης, όστις κχί τοΰ άπέ-
  νίΐμε τα ψήφισμα τοΰ κοινοτικοθ
  Συμβουλίου, ό δέ διδάσκαλος κ.
  Εύαγ. Ταρονδάκης τοΰ άπένειμεν
  τϊ ψήφισμα τής Σχολικής Έπι-
  τροπής. Έπίσης κατά την διάρ¬
  κειαν τοΰ γεύματος ό ύπάλληλος
  τοΰ μονοπωλίου κ. Έμμ. Μ. ιΓα-
  ρουδάκης δι' ωραίας προσλαλιας
  εξήρε την εύγενή χειρονομίαν καί
  την καθίλου κοινωνικήν δρασιν
  τοΰ οΐύρ^τοΰ ν.αί τα εΰγενή έλα-
  τήρια πού τ,όν ώθησαν είς την ω¬
  ραίαν πράξιν τού κατασυγκινήσας
  τού; παρευρισκομένους.
  Είςτό τέλος ό εύγενής ξένος μας
  εύχαριστεϊ δι' ολίγων διά τάς
  γενομένας πρός αυτόν εκδηλώσει;
  τονίσας δτι έπραξεν τό καθήκον
  .ποΰ τοΰ ύπηγόρευεν ή συνείδησίς
  τού.
  Μετά τό γεΰμα επηκολούθησε
  Κρητικό γλέντι καί χορο;ιε συμ¬
  μετοχήν ολων των κατοίκων,διαρ-
  κέσαν
  μέχρ;
  των
  θ>ν ώ;?'ΐ>ν.
  Μ. Τ.
  —Ό τόκος καΐ τα χρέη. | —Ό αγών κατά της έλονο-
  Διά τοϋ έκδοθεντος συμιτληρω-
  άσφαλέστερον καί πλουσιώτερον γεωργικόν είσόδημα.
  Οί εληές σας μποροΰν νά διπλασιάσουν καί νά τριπλα-
  Μαΐου 1937 καβυβτερημένους καί
  όφειλομένου; τόκους κα'ι τού; ά¬
  ό τής χρονολογίας ταύτης καί
  σιάσουν την εσοδείαν των καί νά σας δίδουν καρπόν ΚΑΘΕ εφεξής γεννηθησομενου;, μή ι-
  ΧΡΟΝΟΝ, εάν τάς λιπάνετε μέ τα κατάλληλα χημικά λιπά- σχυούοης βύδεμιάς άλλης γενικής
  σματα.
  Όλοι γνωρίζετε δτι οί εληές σας έ'χουν εσοδείαν δταν
  σιας.
  ΔΓ αποφάσεως τοϋ ύπουργοΰ
  τής 'Υγιεινής κ. Κορυζή κατηρ¬
  τίσθη μεγάλη έπιτροπή έξ άνω-
  τάτων καί ανωτέρων ϋπαλλήλων
  των ύγειονομικών ύπηρεσιών τού
  Κέντρου, καθπγητών τού Πανε-
  πιοτημίου κ. λ. π. όπως μελετή¬
  ση άπό πάσης πλευράς τό ζήτη·
  μα τής έλβνοσίας καί υποβάλη
  είς τό υπουργείον έν καιρώ τα
  πορίαματά τη; διά την σ.υπιμα-
  τιχην καταπολέμησιν τής τόσον
  φθοροΐτοιοΰ αυτής μάσπγο; τοϋ
  '£λλιινικοϋ λαοΰ.
  αχυούσης ούδεμιά; άλλης γενικής
  ή είδικης διατάξεως νόμου, ρυ9-
  ζΰ άλλ ό ό ϋ ό
  Ό Ίστρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθεις επί έπταετίαν είς τα παθβλογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τοΰς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατυ
  σοκκάκι). ώραν 9-12 π. μ. καί 3-6 μ. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ■ ■*■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■εί
  ■ ■■■■■
  ■■■■■■■■■■ε)1
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
  Τούς πεφημισμένους Πυροσβεστήρας μάρκας
  «ΠΡΟΝΟΙΑ» είς διαφόρους τύπους καί μεγέθη άν-
  τιπροσωπεΰει τό Κατάστημα Σιδηρικών καί χρω-
  μάτων:
  ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  Οδός 1821 (τέως Γιατράδικα).
  Διά πασάν παραγγελίαν διά τούς νομούς Η¬
  ρακλείου καί Λασηθίου άποτείνεσθε είς τόν αντι¬
  πρόσωπον κ. Ιωάν. Μί Βασιλάκην.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ε111111111
  Τα 6ι6Αιοχορτοπωλ€ίον
  Ιωάννου Γ. Καμαράτου
  Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι-γωνία
  Άραστδ—Πλατειάς Στράτας—καί έναντι καταστη-
  μάτων Παν. Πρατικάκη.
  Ε&%-.................*ι.--......·.-..■■■■.■..■
  ίχουν πλουσίαν βλάστησιν. Μεγάλα καί θρεμένα καινούργια
  βλαστάρια στήν έληά δείχνουν άφθονον καρπόν.
  Ή βάσις λοιπόν τής πλουσίας καρποφορίας των έλαιο¬
  δένδρων, ή βάσις νά καρποφοροΰν κάθε χρόνον χωρίς διακο¬
  πήν, είναι ή γερή άζωτοΰχος λίπανσις.
  Αύτό τό ξεύρετε δσοι χρησιμοποιεΐτε στήν λίπανσιν των
  έλαιοδένδρων σας ζωϊκήν κόπρον.
  Έλαιοκτηματίκι,
  Τα συστηματικά πειράματα τα έποία Ικαμεν επί μίαν δε¬
  καετίαν τό Υπουργείον τής Γεωργίας είς την Ισπανίαν άπέ-
  οειξαν δτι μόνον τό άζωτον αύξάνει πραγματικά καί σημαν-
  τικά τάς άποδόσεις των έλαιοδένδρων.
  Τα τριετή πειράματα τα όποΐα έκαμεν έπίσης τό ιδικόν
  μας Κεντρικόν Έδαφολογικόν Έργαστήριον είς τόν Πύργον
  Ήλείας κα! Ξαμουδοχώρι καί Δρεπανιάν Κρήτης άπέόειξαν
  τι μέ την πλουσίαν άζωτοόχον λίπανσιν τα ελαιόδενδρα
  καρποφοροΰν κάθε χρόνον καί δίδουν διπλασίαν εσοδείαν συγ-
  κριτικώς μέ τα μή λιπασμένα.
  Ό καθηγητής τής άνωτάτης Γεωπονικής Σχολή; κ. Παν.
  Β. Άναγνωστόπουλος γράφει στά σύγγραμμά τού γιά την
  Ιληά 2τι αυτή θέλει 7 άζωτον, 2 φώσφορον καΐ 7 κάλι, κα!
  άείμνηστος Σαρακωμένο; 5 άζωτον, 2 φώσφορον κα! ό
  κάλι. "Ολα έπίσης άνεξαιρέτως τα συγγράμματα γιά την
  έλτ;ά, δικά μας καί ξένα συνιστοΰν την πλουσίαν άζωτοΰχον
  λίπανσιν της. _________________
  Έλαιοκτηματίαι
  "Ολα τα Έλληνικός έδάφη είναι εύτυχώς πλούσια σέ κάλι. Τό
  φώσφορον έπίσης χρειάζεται πολΰ λίγο στά ελαιόδενδρα.
  Διπάνετε λοιπόν τα ελαιόδενδρα αας άφθονως μέ τα άζωτοΰχα
  Λιπάσματα Οειϊκήν 'Αμμωνίαν καΐ Νίτρβν.
  Ή έποχή τής Λιπάνσεως των έλαιοδένδρων είναι οί μήνες Δε-
  κέμβριος—Ίανουάριος—Φεβρουάριος.
  Εάν κάμετε την λίπιχνσιν ενωρίς θά μεταχειρισθήτε την ©ει-
  ϊκήν 'Αμμωνίαν, εάν την κάμετε άργά θα μεταχειρισθότε τό Νίτρβν.
  Σέ κάθε έλαιόδενδρον σας θά μεταχειρισθήτε τα εξής ποσά λι-
  πασμάτων:
  1) Στά δενδρα ηλικίας μέχρι 25 ε των ή αποδόσεως μέχρι 30
  οκάδων καρποϋ θά βάζετε:
  1 1)2—2 οκάδες ©ειϊκήν 'Αμμωνίαν (21—0—0)
  1 — 1 1)2 οκάδες Τριπλουν Ύπερφωσφορικόν (0—46—0)
  1 οκά; θειϊκόν κάλι (0—0—50) η 4—6 οκάδες σύνθβτβν λί-
  πασμα 11-11-11 μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  2) Στά δενδρα ηλικίας 20—40 έτών ή αποδόσεως 30—60 οκάδες
  καρποϋ,
  2—3 οκάδες θειϊκόν 'Αμμωνίαν (21—0—0)
  1—1 1)2 οκάδες Τριπλβΰν Ύπερφωσφβρικόν (0—46—0)
  1—1 1)2 οκάδες θειϊκόν κάλι (0—0—50) ή 4—6 οκάδες σύνθβτον λί-
  πασμα 11-11-11 μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  3) Στά όένδρα ηλικίας ανω των 40 έτών αποδόσεως ανω των
  60 ο κ. καρποϋ:
  3—5 οκάδες Οειϊκήν 'Αμμωνίαν (21—0—0)
  1 — 1 1)2 οκάδες Τριπλουν Ύπερφωσχορικόν (0—46—0)
  1 1)2—2 οκάδες θειϊκόν κάλι (0—0—50) ή 6—8 όκάδβς"σύνθ6τβν λί-
  πασμα τύπβυ Π —11 —Π μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  Τα λιπάσματα θά παραχώσητε είς βάθος 15—20 πόντων είς όλην
  την επιφάνειαν πβύ σκιάζει τό δενδρον λίγο μακρυά άπό τόν
  κορμόν. ________________
  Έλαιοκτηματίαι,
  Άντί τα σύνθετα λιπάσματα προτιμήσατε τα άπλδ
  Ή λίπανσις μέ αύτά κοστίζει 20—30 ο)ο έψθηνότερον κα
  είσθε άσφαλεϊς δτι χρησιμοποιεΐτε ανωτέρας ποιότη
  τος ύλικά.
  Ή Έταιρία Λιπασμάτων ΑΡΟΤΡΟΝ σας προσφέρε
  δλα τα άπλδ λιπάσματα:
  16_ ο— Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΝΙΤΡΟΝ «ΑΡΚΑΔΙΑ».
  21— 0— 0 Θειίκήν 'Αμμωνίαν (λευκήν κρυσταλλικήν).
  0—46— Ο Τριπλουν Ύπερφωσφ. (ολόκληρον ύδατοδιαλυτόν)
  Ο— Ο—50 Θειϊκόν κάλι Άλσατίας,
  ^Ιητήσκτε τά^άπλά λιπάσματα και σύνθετα όλων των
  τύπων τής 3φημ»ομένης Ρμάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  Άντιπρόβωπος Ηρακλείου
  Γ. Μ. ΔΙΛΛΛΙΝΑ£
  ή ης ξς μ, ρ
  μιζοΰση; άλλω; τό ποσόν τοϋ τό-
  κου.
  — Επί αϊσχροκερδεία.
  "Υπό τής 'Αγορανβμίας Χανί¬
  ων έμηνύθησαν οί Γεώργ. Π «κου¬
  τσάκης, Φώτιβ; 'Λρετούλης. Έμμ
  Σκαράκης κα'ι 'Αργύριος Διακά-
  κης επί παραβάσει των διατάξε-
  ων περί αισχροκερδείας.
  ■■■■Β.■■■.■■.■.■.■■..
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ:
  Β
  Ε. Α. Χαμαράκη ϊ
  Τηλέφ. Νί 5-50 ■
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  ■;
  Μέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τητα 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ιειειεεε
  — Ή Σχολίι των Εύελπίδων.
  Έδημοαιεύθη ε*ς την εφημερί¬
  δα τής κυβερνήσεως άναγκαατι-
  κός νομο; διά τοΰ όποίου κα9ο-
  ρίζεται ότι άξι^ματικοί προίρχά·
  ιιενοι έκ των κατά τα έτη 1927—
  1928 εΐσελθόντων είς τι'ιν στρατι-
  ωτικίιν σχολήν τώγ Εύελπίδων
  άπαλλάσσονται τοΰ όφειλομένου
  ΰπολοίπου έκ των θ
  διδάκτρων.
  —Καταδίκη επί διγαμία.
  Τό Κακουργιοδικεϊον Ρεθύμνης
  έκδικάσαν την υπόθεσιν τού Νικ.
  Π. Παπαδάκη κατηγορουμενου
  επί διγαμία εκήρυξεν αυτόν ε-
  νοχον καΐ τόν κατεδίκασε είς
  την ποινήν των 5 έτών καΐ 5 η¬
  μερών. Είς τόν καταδικασθεντα
  άνεγνωρίσθη τό έλαφρυντικόν
  τή; μετρίας συγχύσεως.
  — Έργατική συγκέντρωσις.
  Είς Ρέθυμνον έλαβε χώραν
  προχθές έργατική συγκέντρωσις
  είς την οποίαν ωμίλησαν οί μετα¬
  βάντες έκεί έκπρόβωποι τής έρ-
  γατικής τάξεως κ. κ. θειοπουλος
  καί 'Αμπουαελάμ. Τβλικώς ενε¬
  κρίθη διά βοής ψήφισμα δι' βύ
  έκφράζεται ή εύγνωμοβΰνη των
  έργατών πρός την σημερινήν κυ¬
  βέρνησιν.
  —"Αδικος επίθεσις.
  Υπό τού Σταθμοϋ Χωροφυλα¬
  κην Έπισκοπής Ρεθύμνης συνε¬
  λήφθη ό Μιχ. Κιμνιωνής κάτοι-
  κος Έπισκοπής ώς ένεχόμενος
  εί; άδικον επίθεσιν.
  ΚΗΛΗ
  ΟΙ ΚΗΛΟΠΑΘΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Έπωφεληθήτε τής διελεύσεως έξ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τοϋ εί-
  δικοϋ μας τεχνικοϋ τού Οϊκου Μπαρρέρ των Παρισίων, ό¬
  στις θά παραμείνη μόνον τρείς ημέρας καΐ έφαρμόζει προ-
  οωπικώς τό νεον σύστημα των κηλεπιδέβμων.
  ΥΠΕΡ ΝΕΟ-ΜΠΑΡΡΕΡ
  ΧΩΡΙΣ ΠΕΛΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑΤΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΓΙΑΔΗ
  (ΠλατΕϊα Μεϊντάνι)
  Την Πέμπτην, Παρασκευήν καί Σάββατον
  ήτοι: την 2δην, 26ην καΐ 27ην Νοεμβριού.
  Τό νέον αύτό σύστημα κηλεπιδέσμων «Ινε ή τβλβυ-
  ταία εφβυρεσις τού ίατροΰ ΜΠΑΡΡΕΡ των Παρισίων που
  συγκρατεϊ δλας τάς κρλας καί τάς πλββν όγκώδεις, δύ¬
  ναται δέ ό πάσχων νά έργάζβται καί να περιπατή ώς άν-
  θρωπο; τελείως ΰγιής.
  Γενικός άντιπρόσωχος τβϋ Οϊκου ΜΠΑΡΡΕΡ
  δι' όλην την Έλλάία
  Φαρμακείον Π. ΜΠΑΚΑΚΟΥ
  ΠλαΐΕϊα Όμονβίας—Αθήναι.
  ίίί
  ιί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραψεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  23 Νοεμβριού 1937
  ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  ΔΙΑΤΗΝ ΑΝΑΚΑΗΣΙΝ ΕΞ ΙΣΠΑΝΙΑ!
  ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤαΝ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΥΤΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού £τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Λον-
  δίνου σημερινάς πληροφορίας, ή Σοβι-
  ετική κυβέρνησις απεφάσισε νά άνακαλέ-
  ση οριστικώς έκ τής Ίσπανίας τούς ε¬
  θελοντάς, τούς πολεμούντας παρά τό
  πλευρόν των κυβερνητικαί, είτε ώς άνώ-
  τεροι τεχνικοί σύμβουλοι, είτε ώς άξι-
  ωματικοί καί οπλίται τής Αιεθνοΰς φά-
  λαγγος.
  Είνε άγνωστον άν ή απόφασις αυτή
  των Σοβιέτ σχετίζεται μέ την προσήλω
  σιν αυτών είςτήν Σινοϊαπωνικήν ρήξιν είς
  ην λέγεται ότι όφείλεται ή άγγελθεΐαα
  διακοπή τής άποστολής πολεμικοΰ ύλι-
  νιοΰ είς Ισπανίαν ή την πρόθεσιν των νά
  άκολουθήσουν άμέσως,τάς αποφάσει^ τάς
  ληφθείσας έν Λονδίνω έν σχέσει μέ την
  άνάκλησιν των έθελοντών είς τάς οποί¬
  ας ώς γνωστόν προσεχώρησαν.
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΕΚΔΙΚΛΤΓΣ
  ΤΗΣ ΥΟΟΒΕΣΕΒΣ ΓΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
  ΛΘΗΝΛΙ 22Νοεμ6ρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—"Ενώπιον τοΰ πεν-
  ταμελοος έφετείου Αθηνών ή'ρχισε σή¬
  μερον ή έκδίκασις τής υποθέσεως των
  κλεπτών τής Έκδοτικής Γάτου κ.λ.π.
  "Ηδη έξετάζονται οί μάρτυρες τής κ*
  τηγορίας οί όποΐοι καί καταθετουν σχε
  τικά μέ τάς λεπτομερείας τής διαπρα¬
  χθείσης κλοπής.
  Πιθανόν τό δημοφήφισμα έν Ισπανία
  Ή δράσις των ΚαγκουλάρκαιοίΓάλλοι
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Οί Ί-
  ταλικοί κΰκλοι άναφέροντες
  τα τοΰ λόγου τοΰ ύπουργοΰ
  των Εξωτερικών τής Γαλλί-
  ας κ. Ντελμπός είς την Γαλ¬
  λικήν Βουλήν, ύπογραμμίζουν
  την δήλωσιν τού ότι οί δη-
  μοκρατικοΐ της Ίσπανίας δέ-
  χονται τό δημοψήφισμα. Οί
  Ιταλοί έξηγοϋν την πληρο¬
  φορίαν την όποιαν μεταδί-
  δει ό κ. Ντελμπός ώς προ-
  φανή εκδήλωσιν τής δυσχε-
  ροΰς Θέσεως είς την οποίαν
  περιήλθον οί έρυθροΐ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).—■ Αί
  έφημερίδες τής άριστεράς γρά-
  φουσαι επί τής κινήσεως τής
  οργανώσεως Καγκουλάρ την
  οποίαν οί δεξιοί άπέδωσαν
  είς στοιχεϊα τής άριστερδς,
  έπιμένουν επί τής άνάνκης
  δπως ό Πρωθυπουργός καί ΰ-
  πουργός των Έσωτερικών
  προβούν είς σσφεΐς δηλώ-
  σεις ενώπιον τής άντιπροσω-
  πείας, έν τή Βουλή των κομ¬
  μάτων τής 'άριστερας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί Γερμανικαί έφημερίδες ά-
  ναδημοσιεόουσαι την πληροφο¬
  ρίαν τής εφημερίδος «Πόπο-
  λο ντ' Ιταλία» τής Ρώμης
  καθ1 ήν ή κυβέρνησις τής
  Μόσχας ειδοποίησεν επισή¬
  μως την κυβέρνησιν τής Βσρ-
  κελώνης δτι θά διακόψη τάς
  αποστολάς πολεμικοΰ ύλι-
  κοΰ είς Ισπανίαν, έπιβεβαι-
  οΰν ταύτην, καθ" δτι καί έκ
  Μόσχας ύπάρχουν θετικαί εν¬
  δείξεις δτι λόγω των γεγονό-
  των τής "Απω Άνατολής
  τα όποΐα ενδιαψέρουν άμέ-
  σως την Ρωσσίαν παρετηρήθη
  αντίδρασις ώς πρός τό σκό-
  πιμον της άποστολής τοΰ
  λοιπού, πολεμικοΰ ύλικοΰ είς
  ι Ισπανίαν.
  ! ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) -
  Ι Αί συντηρητικαί Αγγλικαί έ-
  1 φήμερίδες γράψουσαι επί τοΰ
  ταξιδίου τοΰ Χάλιφαξ είς Βε¬
  ρολίνον είναι έπιφυλακτικαί.
  ' Πάντως κρίνουν μέ αισιοδοξί¬
  αν την όλην πορείαν την όποι¬
  αν τείνει νά χαράξηΐΌϋτο δ-
  , σον άφορα τας Άγγλογερ-
  μανικάς σχεσεις.
  Οί φόροι τοΰ ελαίου καϊ ή Κρητη.
  ληφθή νομοδετικη πρόνοια.
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΑΙ ΣΥΑΑΗτΈΙΣ ΤΒΝ ΣΥΝΟΜίΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τοΰ άν
  τα'ποκριτού μας).—Σημερενά τηλεγρα-
  φήματα έκ Παρισίων,άγγέλλουν ότι καί
  σήμερον συνελήφθησαν έκεΐ πλείστα άτο-
  μα ένεχόμενα είς την άνακαλυφθεϊσαν
  συνωμοτικήν κίνησιν. Έκ των ^ άτόμων
  τούτων άρκετά άνήκουν είς ανωτέρας
  κοινωνικάς Οέσεις.
  ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Υπό των άρμοδί
  ών ύπηρεσιών μελετάται καί αύθις ί_
  παραγωγή ζαχάρεως έξ Έλληνικών προ-
  ϊόντων πρός εξυπηρέτησιν τοΰ περιορι-
  σμοΰ έξαγωγής βυναλλάγματος καί γε
  νικωτέραν οικονομικήν ανακούφισιν τής
  χώρας.
  ΔΙΑ
  ΤΑ Γ
  ΤΗΝ
  ΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΧΟΑΙΑ
  ΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 2Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο·
  ρίαι έκ τής Γερμανικής πρωτευούσης ά·
  ναφέρουν ότι αί Γερμανικαί έφημερίδες
  άναφερόμεναι είς την συνάντησιν Χί-
  τλερ λόρδου Χάλιφαξ τονίζουν ότι τα
  διαμειφθέντα συνετέλεσαν συν τής άλλοις
  ι'όστε νά διαλυθή κάθε δυιπιστία γύρω
  άπό τάς σχέσεις Αγγλίας καί Γερμα
  νίας.
  ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ
  ΠΡΟΣΛΗΨΕΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Κατ' 'χνακοινώσεις
  έκ τοΰ ύπουργείου τής Παιδείας τό μέ¬
  τρον τής προσλήψεως προσωρινήν διδα-
  σκάλων είς κενάς Οέσεις, θέλει έπεκτα-
  θή αναλόγως των άναγκών τάς οποίας
  θά παρουσιάζη εκάστοτε ή στοιχειώδης
  έκπαίδευσις.
  ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΚ ΙΕΙΓ"
  Η ΕΝΝΕΑΜΕΡΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Βρυξελλών ότι συνέρχεται έκεϊ έκ νέ-
  ου ή έννεαμερής διάσκεψις 'ινα έπανε-
  ΐετάαη τό Κινεζοΐαπωνικόν ώς διεμορ-
  φώθη τουτο μετά τάς τελευταίας επι¬
  τυχίας των "Ιαπώνων καί την άρνησιν
  τ?(ς κυβερνήσεως τοΰ Τόκιο νά δεχθή
  οιανδήποτε συμμετοχήν είς την διά¬
  σκεψιν ταύτην. 1
  Είς απάντησιν σχετικών μέ την
  υφισταμένην φορολογικόν άνισό-
  τητα επί τοΰ ελαίου σχολίων μας
  μάς εκοινοποιήθη υπό τοϋ υφυ-
  πουργείβυ παρά τω κ. προέδρω
  τής κυβερνήσεως τό κάτωθι έγγρα¬
  φον τού ΰπουργείου των Οικονο¬
  μικήν:
  «Πρός την Δ)σιν τής έφημερί
  δο; «Ανάρθωσις» Ηράκλειον.
  Έν συνεχεία τοϋ ΰπ' αριθ. 667
  28 έ.έ. έγγράφου μας, επί τοϋ ζη-
  τήματος—όπερ πραγματεύεσθε—
  τής έξισώαεως τή; φορολογίας τοϋ
  ελαίου Κρήτη; πρό; την των άλ-
  λων μερών τή; Ελλάδος, διαβι-
  βάζομεν υμίν έν άντιγράφω α¬
  πάντησιν τοΰ'Υπουργείου Οικο¬
  νομ ι κων, "ίνα λάβητε γνώσιν των
  άπέψεων καί ένεργειών, επί τοΰ
  προκειμένου, τή; αρμοδία; υπη¬
  ρεσίας
  Ό Ύφυπουργό; Κ. Μπούρ-
  μπουλης.
  Πρό; τό Ύφυπουργεΐον παρά
  τω Προέδρω τή; Κυβερνήσεως.
  Έχομεν την τιμήν νά έπανα-
  φέρωμεν υμίν συνημμένω; τό διά
  τοΰ ύπ' αριθ. 56729 έ.έ. έγγράφου-
  σα; αποσταλέν άπώκομμα τή; έν
  Ηρακλείω Κρήτη; εκδιδομένης
  Εφημερίδα; «Ανάρθωσις» κα'ι νά
  γνωρίσωμεν υμίν τα έξη; έν σχέ¬
  σει μέ τό υπό τή; έν λόγω έφη-
  I
  μερίδο; θιγόμενον ζήτημα τή; ΰ-
  φισταμενης άνισότητος έν τή ωβ-
  ι ρβλβγία τοΰ ελαίου.
  Τό ποσοστόν τοϋ φορου ελαίου
  εχει ορισθή καθ1 άπαν τό Κράτος.
  Εξαιρέσει των νήσων Κερκύρα;
  καί Λέσβου έκ 12 6ο)ο επι τή;
  μέση; άγοραία; πμή; τοΰ ελαίου.
  Διά τα; νήσου; Κέρκυραν κα'ι
  Λέσβον τό ποσοστόν τοΰ φόρου
  άνέρχεται εί; 11,2ο)ο.
  Ειδικώτερον διά την νπβιωτικήν
  'Ελλάδα ή μέση άγοραία τιμή τοϋ
  ελαίου διά τόν ύπολβγισμόν τοΰ
  κατά τα ανωτέρω φόρου, ορίζεται
  κατά μήνα δ Γ αποφάσεως μα;
  καϊ επί τή βάσει άποφάσεων το-
  ΐτικώ; έδρευίυσών Επιτροπών,
  αΐτινες έν τω «ροσδιορισμώ τή; ε¬
  κάστοτε άγοραία; τιμή; τοΰ ελαί¬
  ου λαμβάνουσιν ύπ' όψει τα; τι¬
  μάς χονδρικίϊ; πωλήσεως αΰτοΰ
  κατά περιφέρειαν.
  Συγχρόνως καί παραλλήλως
  πρό; τ' ανωτέρω ίσχύει καί έφαρ-
  μόζεται καί ή διάταξι; τοϋ άρ-
  θρου 1 τού ύπ' αριθ. 421 αναγκα¬
  στικόν νόμου καθ* ήν ή μεταξύ
  των περιφερειών καθοριζομένη
  μέση άγοραία τιμή ΐθϋ ελαίου
  δέν δύναται νά διαφέρη πλέον
  των ♦ δραχμών κατ' οκάν.
  Συνεπώ; ώς πρός τόν δημόσιον
  τουλάχιστον φόρον πάν άλλο ή
  σημαντικαί φορολογικαί άνισότης
  δύναται νά θεωριθή ΰφισταμένη.
  Ή είς τίνα; περιφερείας έμφα-
  νιζομένη αημχντικη ένίοτε συνο-
  λική έπιβάρυν^ι; τοΰέλαίου όφ£ί-
  λεται είς τού; εκάστοτε έπιβλη-
  8ε ν τας καί ίσχύοντας προσθέτους
  φόρου; υπέρ διαφόρων ακοπών ή
  Είδικών Ταμείων ή Κοινωφελών
  Ίδρυμάτων οΐτινες καί ποικίλοι
  κατά περιφέρειαν τυγχάνουσιν
  καί εί; σημαντικά ποσοστά πβλ-
  λάκι; άνέρχονται. ΟΊ πρόσ9:τοι
  ό'μως ούτοι φόροι έπιβληθέντε;
  οί πλεΐστοι τή αΐτήσει καί άξιώσει
  αυτών τούτων των ενδιαφερομέ¬
  νων άποβλέπουσι είτε εί; την γε-
  νικωτέραν εξυπηρέτησιν καί προ.
  οτασίαν των παραγωγήν (πχ. κα-
  ταπολέμησις τοϋ δάκου) ε'ίτε είς
  την οικονομικήν ενίσχυσιν είδι-
  κων ταμείων ή Κοινωφελών ίδρυ-
  μά*των καθαρώς τοπικοϋ χαρακτή-
  Ρ°?·
  Έν τέλει γνωρίζομεν υμίν ότι
  μελετώμεν ήδη τό ζάτημα τού
  περιορισμόν των άνω προσθέτων
  φόρων έντός λογικών όρίων προ¬
  σεχώς δέ θέλομεν λάβει την δέ-
  ουσαν νομοθετικήν πρόνοιαν.
  Ό Ύφυπουργό;
  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ".
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ι
  Κατά χθεσινήν απόφασιν
  τής Έπιτροπής Δ'ατιμήσεων
  ή τιμή τού έν τοίς χωρίοις
  τού νομοΰ Ηρακλείου πωλου
  μένου άρτου, κανονίζεται κα¬
  τά 30 μέν λεπτά πλέον τής ε¬
  κάστοτε ίσχυούσης διατίμησε¬
  ως διά τόν έξ Ηρακλείου με-
  ταφερόμενον καί πωλούμενον
  άρτον, κατά 20 δέ λεπτά διά
  τόν επιτοπίως παρασκευαζό-
  μενον. Δι' ετέρας άποφάσε
  ώς της ή Έπιτροπή Διατιμή
  σεων διεκανόνισε την τιμήν
  τού γάλακτος τού μέν προ-
  βείου καί αίγός είς δραχ. 11
  κατ' οκάν, τοϋ δέ άγελαδι-
  νοΰ είς 10. Κατωτάτην τιμήν
  χονδρικής πωλήσεως τοΰ γά¬
  λακτος καθώρισε κατά δρχ.
  1,50 κατ' οκάν ολιγώτερον
  τής λιανικής. Τέλος ηύξησε
  κατά δύο δρχ. την τιμήν έκά-
  στης στήλης πάγου.
  ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
  ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΚΩΝ
  Είς την εφημερίδα τής κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη τό
  διάταγμα περί καθορισμοΰ
  των Γτοσοστών άτινα παρέχον-
  ται είς τούς έπιθεωρητάς των
  Οίκονομικων έφοριών καί έν
  γένει είς τούς έφοριακούς ύ-
  παλλήλους.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥ
  Συνελήφθη ό Έμμ. Γεωργ.
  Τσαγκατάκης έκ Σμύρνης δι-
  ωκόμενος επί άνυποταξία
  άπό τού έτους 1928.
  ΑΛΛΗΛΟΑΠΑΓΩΓΗ
  Οί Μιχαήλ Μελας καί
  Στέλλα Στεψανάκη συνελή¬
  φθησαν ένταΐθσ, διότι άλλη-
  λοαπήχθησαν.
  Ι ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
  Καιά τό λήξαν β'. δεκαή¬
  μερον αί είσπράξεις τοϋ έν-
  αθθα Τελωνείου άνήλθον είς
  θραχ. 3.113.393.10.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τή αγορςί μας τιμαί τΐΓιν κατωτέρω ίγχω
  ρίων προίόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι
  Καραμπ.
  'Ρ.λεμέδί ς
  Ταχτδς
  Μαύραι
  α'
  β'
  Υ'
  α
  Ρ'
  Υ'
  α'
  δρ.
  22 50 23.--
  21 .50 22.—
  21.-
  13.--
  11.70
  !Π.
  10 50
  9?0
  8 -
  Χαρούπια » 3.
  "Ελαια 5ο » 23.50
  » κοινά » 22 50
  Σάπωνες.
  Λευκοϊ α' τιοιότητος 5ρ.
  » β' »
  Πράσινοι α' ποιότ. »
  » β' » »
  Οϊνοι.
  "Αρχανών τό μίστατ.
  ρχ μ 40.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  20.- 24
  19.— 23
  21.50
  19.-
  40.
  Ο ΕΡΑΝΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Πρός την επιτροπήν ύπαλ-
  λήλων των Γεωργικών Επι-
  μελητηρίων έξεφράσθησαν υ¬
  πό τού κ. Πρωθυπουργοΰ εύ-
  χαριστίαι καί συγχαρητήρια
  διά γενομένη παρά τούτων
  είσφοράν υπέρ τής άεροπορί-
  άς έκ δρχ. 2000 ώς α' δόσιν.
  Ο κ. ΝΟΜΙΑΤΡΟΣ ΕΙΣ ΔΑΦΝΑΙΣ
  Χθές ανεχώρησεν είς Δαφ
  ναΐς δι' ύπηρεσιακούς λό-
  γους ό νομίατρος Ηρακλεί¬
  ου κ. Γ. Νικολακάκης.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ
  ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΔΗίΥΙΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Διά διαταγής τού ύφυπουρ-
  γείου Έθνιχής Οίκονομίας ήρ-
  θησαν οί μέχρι τούδε ύφιστά-
  μενοι περί την εξαγωγήν τού
  κοκκαρίου περιορισμοί. Ειδι¬
  κώς όσον άφορα την είς Γερ¬
  μανίαν εξαγωγήν τοΰ εϊδους
  τούτου θά εφαρμοσθούν τα υ¬
  πό τής εσχάτως ύπογραφείσης
  μετά τής ώς άνω χώρας συμ¬
  φωνίας.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Την προσέχη Πέμπτην περί
  ώραν 7 μ. μ. θά γίνη διάλεξις
  είς την Λέσχήν Έπιστημόνων
  Ηρακλείου μέ όμιλητήν τόν
  Δ)ντήν τοΰ Ύγειονομικοΰ Κέν
  τρου ιατρόν κ. Γεώρ. Νι-
  κολακάκηνκαί Οέμα: «ό άλ-
  κοολισμός». Εϊσο&ος ελευ¬
  θέρα.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν
  ανεχώρησε δι' Αθήνας προ¬
  κειμένου κατά την έκεΐ διαμο¬
  νήν τού νά επιδιώξη την επί¬
  λυσιν διαφόρων έκκρρμών δη-
  μοτικών ζητημάτων, ό Δήμαρ-
  χος Ηρακλείου κ. Μ. Γεωρ¬
  γιάδης.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΕΩΣ
  ΠΑΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ
  Δι' ύπουργ.κής αποφάσεως
  ορίζεται ότι ή εϊσαγωγή ζαχά¬
  ρεως έπιτρέπεται ούχι μόνον
  υπό των εγγεγραμμένοι είς
  τα μητρώα τοΰ οίκείου Έπι-
  μελητηρίου, ώς ασχολουμένων
  μέ τα άποικιακά, άλλά καί υ¬
  πό βιομηχάνων ζαχαρωδών
  καί άλλων παρεμφερών.
  Η ΤΗΡΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
  Ο ΧΑ ΑΙ Φ
  ΟΤΙ ΕΙ Ν
  ΕΚ ΤΩΝ
  ΜΕΤΟΥΣΓ
  " ΕΔΗΑΟ
  ΙΚΛΙίΟΠΟίΗΜΕ
  ΕΡΕΡΙΘΥΝΟΙΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 »Νοεμβριού (τοΰ άν»
  ταποκριτοΰ μ*ς).—Αγγέλλεται έκ Β;,.
  ρολίνου ότι ό λ<>ί>δι>ς Χάλιφαξ ανα¬
  χωρών σήμερον εκ τής Ι'ερμχνικ^ς
  πρωτευούσης προέβη είς άνακαινώσε&ς
  πρός τούς άντιπροσώπτ.υς Ι'ερμανικαύ
  τύπου ν.αί τούς ανταποκριτάς των ςένων
  εφημερίδων.
  Ό Χάλιφαξ ετόνισεν εί; τάς^ άνα-
  ντί.ινώσεις τού ότι μένει απολύτως ίκανι»-
  πο:ημένος έκ των συνομιλιών αύτ«»ύ μ5·
  τα τοΰ καγκελαρίου Χίτλερ καί τοΰ ύ-
  παυργοΰ των ·Έξωτερικών φόν Νώΰρατ.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΠΡΟ2ΚΛΗΣΙ-
  ΤΟΥ ΦΟΝ ΝΩ-Υ-ΡΑΤ ΕΙΙ1 ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  φρικώς μέ ιί> ταξίδιαν τού
  φόν Νόώρατ είς Λονδίνον βεβαιούται
  ότι ούτος πρόκειται νά μεταβή είς Λον¬
  δίνον κα-ά τΐρίίΐΛλησιν δυιτυπωθείσαν
  πρός αϋιόν καί τόν Χίτλερ υπό
  δ άξ
  ΜΕΤΑΤΗΝ
  Ο!
  III
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ
  Ι!11 ΤΟΥ ΣΟΉΣΟΥ
  ΕΣ ΙΡΒΕΑΑΥΙΟΥΙ
  ΕΜΈ ίΙΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Καταληφθείσης ώς
  γνωστόν υ«ό -Λν *Ιαπώνων τής πόλεως
  Σοΰ—Τσοΰ μεταξύ Σαγκάης Νανκίν οί
  Ίάπωνες βοηθούμενοι υπό μοίρας ελα¬
  φρών πολεμικών (άτινα εισήλθον, καί
  πλέουν ηδη είς απόστασιν βολής άπό τοΰ
  Νανκίν, είς τόν διερχόμενον εκείθεν
  μεγάλον ποταμόν) ήρχισαν σφοδράς έ-
  πιθίσεις εναντίον των πρώτων Κινε'ςικών
  χαρακωμάτων περί την πόλιν ταύτην.
  Οί Ίάπωνες λέγεται ότι είνε άποφα-
  σιιμένοι νά έκπορθήσουν τό Νανκίν δι¬
  αθέτοντες καί μεγάλας δυνάμεις πεζο-
  ναυτών άποβιβασθείσας προσφάτως.
  Ο
  ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΟΙ ΣΟΒΑΡΩ
  ΪΤΜΤΙΠΣ ΙΈΗ-ΙΙ-
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήμιατια ε*
  τίϊς "Απω ·Ανατολάς άγγέλλουν -όν ιη<»- βαρόν τραυματισμόν τοΰ Κινέζου στρα- τηγού Β,^έν—Σί—Σάν, έκ των δρώντων κυρίω; εναντίον τ<ον Ίαπώνων άνωτά- των άρχηγών τού Κινεζικ'»ΰ στρατού. ΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΠΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Τόκιο ότι ηλ Ίαηωνιχαί ναυϊΐκαί μο- νάδες αί είσελθοΰααι είς τόν ποταμόν Ι'ιούγκ μετά σφοδρόν βομβαρδισιΐ-όν ηνάγκασαν είς σιγήν τα παράκτια πυρο- βολείατών Κινέζων. Τό άπιιτέλεσμα τουτο έξυπηρετεϊ την πμοέλασιν των ναυτικών σωμάτων τ<δν Ίαπώνων πρός την κατεύθυνσιν τοΰ Νανκίν. Τό ύφυπουργεΐον των Οίκο- νομικών δι' έγκυκλίου τού πρός τούς διευθυντάς ίφορι- ών κ.πνοΰ δίδει διαφόρους όδηγίας έν σχέσει μέ την τή¬ ρησιν τής στατιστικής τοΰ κα- πνοΰ. Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ.ΕΣΠΕΡΙΑΟΕΙΑΩΝ Τό ύφυπβυργείον παρά τώ πρν· δυπβυργω απαντών επί των γρα- φομένων μας δια την ανάγκην τής συστηματικώς καλλΐίργείας των έβπεριδβϊΐδών, γνωρίζει ότι τό σχετικόν άπόκομμα απέστει¬ λε πρός τό υπουργείον Γεωργίας διά να προβή εί; τας επιβαλλο¬ μένας ενεργείας. ΟΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣΤΣΑΝ-ΚΑΪ-ΣΕΚ ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΣ ΣΟΥΓΚ - ΚΙ Ν Γ Κ ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τ«»ΰ 4 >-
  ταποκριτοΰ μας).-—Τηλεγραφοΰν έκ
  Σαγκάης ότι ό αρχιστράτηγόν τ<ί»ν Κι· νεζων Τσάν—Κάϊ—Σέκ μεταβαίνει εί; την νέαν πρωτεύουσαν της Κίνα; ΣούγΛ Κίνγκ Ίνα έποπ:εύση είς τα τής έγκατα- στάσεοις τής κυβερνήσεως έ«εϊ καί νά οργανώση νέα στρατεύματα τα όηοία θά αποαταλούν είς τό μέτωπον. Η ΓΑΛΛΙΑ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΗ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝ1Κ0Υ ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού άν- ταποκρΐϊοΰ μας).— Ηληροφορίνι £κ Λονδίνου, φέρουν έκεΐ κυκλοφοροΰσαν την φήμην ότι ή 1'αλλία Οά αναλάβη προσεχώς την πρωτοβουλίαν επιλύσεως τοΰ Ίσπανιχοΰ επί τή βάσει της προ¬ τάσεως περί^ διενεργείας δημοψηφί- αματος την οποίαν εθιςε ό υπουργί.ς τ<«ν «Εξωτερικών κ. Ντελμτ:ός είς -εόν λόγον τού &πί τ^- εξωτερικάς πολι- τικής, εις την Γαλλικήν Βουλήν.