95067

Αριθμός τεύχους

4722

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

24/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  "*'- 5* ΐΐς.
  άν*.
  ΛΗΣΙΣ
  ερ υ*;, :ι,
  >ίου (τοδ ϊν
  φθείιη; ύ;
  > τής «όλω;
  ί
  μοίρτ; έ
  ίιϊ,)Λι>ν, «ι
  ό
  βρίου Ι*
  Κί'
  Γ*
  .έ2>'
  •όν
  ΑΝΟΡ
  Π'ΛΦΗΑ
  ΟΛΟΣ
  ■ίΓ ΤΊ" Τ '""~
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
  ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ίΙΟΣ 2,!0ν
  ΑΡΙΘ.Μ. ΦΥΛΛΟΥ *722
  ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Τό υπουργείον τής Παιδεί-
  ας κατήρτισε κκί εδημοσί¬
  ευσεν είς την εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως αναγκαστικόν
  νόμον διά τοΰ όποίου έπιδιώ-
  κεται ή πλήρης άναδιοργά-
  νωσις των Παιδκγωγικών Ά-
  καδημιών ώατε οί φοιτοΰν-
  τες έν αΰταΐς νά λαμβάνουν
  πλήρη κατάρτισιν και νά πα-
  ρασκευάζωνται άρτίως διά
  την ασκησιν τού δυσκόλου
  εργου τοΰ διδασκάλου. Έκ
  παραλληλου απεφάσισε κα'ι
  τόν διορισμόν πλήθους νεων
  διδασκάλων ώστε τα σχολεΐα
  τής στοιχειώδους έκπαιδεύ-
  σεως νά λειτουργοϋν πλή-
  ρως, ανέτως κα'ι ανελλιπώς
  καί νά γίνη ή κατωτέρα
  παιδεία κτήμα ολοκλήρου
  τοϋ λαοΰ.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον
  συστηματοποιεϊται ή προσπα¬
  θεία άναδιοργανώσεως της
  Δημοτικάς έκπαιδεύσεως καί
  τίθενται άσφαλεΐς αί βάσεις
  τού αγώνος πρός καταπολέ¬
  μησιν τής άγραμματωσύνης
  καί τοΰ άναλφαβητισμοΰ.
  Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία
  ότι ό αγών αύτός θ' αποδώ¬
  ση πλουσίους όσον καί ά-
  γλαούς καρπούς. Δεδομένου
  μάλιστα ότι ή προσοχή τοΰ
  ύπουργείου στρέφεται κα'ι είς
  την έπιλογήν των διδακτι-
  κών βιβλίων καί είς την
  μονοπώλησίν των παρ' ειδι¬
  κώς πρός τουτο ίδρυθηβομέ-
  νου έκδοτικοΰ όργανισμού
  είς τιμάς κόστους, αί έλπί-
  δες ν' άποκτήσωμεν καί ή-
  μεϊς .εθνικήν εκπαίδευσιν
  ανταποκρινομένην έξ ολο¬
  κλήρου είς τούς σκοπούς
  καί τάς ανάγκας τής φυ-
  λής, οχι μόνον ένισχύονται
  άλλά καί έδραιοΰνται απο¬
  λύτως.
  Πόσον δέ μέγα θά είναι
  τό κέρδος οταν ή παιδεία καί
  ή μόρφωσις γίνη κτήμα ο-
  λου τοΰ λαοϋ, είναι εΰκολον
  νά έννοήσουν πάντες. Ή έ-
  ποχή μας, έποχή χαρακτηρι-
  ζομένη κυρίως 'άπό την τε¬
  ραστίαν πρόοδον καί την
  αλματικήν εξέλιξιν τής τε-
  χνικής, άπαιτεΐ νά έχουν δ-
  λοι έν γένει οί άνθρωποι μί¬
  αν στοιχειώδη έστω μόρφω¬
  σιν διά νά ειμπορούν νά πα-
  ρακολουθοΰν τάς προόδους
  αύτάς καί νά χειρίζωνται τα
  μηχανικά μ^έσα τής παραγω-
  γήξ· Δέν είναι δέ δυνατόν
  νά προοδεύση μί« χώρ« καί
  νά χρησιμοποίησις τα σύγ-
  χρονα μεσα τής επιστήμην
  είς τάς διαφόρους έκδηλώ-
  σεις τής ζωήί έφόσον ό λα-
  ός της θά ευρίσκεται είς χα¬
  μηλόν πνευματικόν επίπε¬
  δον, ^ έφόσον οί πολίται της
  θά; είναι άγράμματοι καΐ θά
  στεροΰνται καί τής στοιχει-
  ώδους έστω μορφώσεως. Του¬
  το άλλωστε διεπιστώθη καί
  είς την χώραν μας κατ' ε¬
  πανάληψιν είς τό παρελθόν,
  όπότε ηναγκάσθημεν νά με-
  τακαλέσωμεν έξ άλλων χω-
  ρών είδικούς τεχνικούς κα'ι
  εΐδικευμένουξ εργάτας διά νά
  έγκαταστήσουν καί νά κινή-
  σουν νεοϊδρυθείσας βιομη¬
  χανίαν η νά κατασκευάσουν
  σύγχρονα τεχνικά έργα.
  Άλλ' έκτός τούτου, δέν
  ειμπορεί καί νά δημιουργή¬
  ση πολιτισμόν ένα έ9νος,
  έφόσον ό λαός τού δέν θά
  ευρίσκεται είς υψηλόν πνευ¬
  ματικόν επίπεδον. Διότι ό
  πολιτισμός δέν είναι παρά
  ή εκδήλωσις, ό καθρέπτης
  τής πνευματικής» τής ψυχι-
  κής καί διανοητικής έν γέ¬
  νει καταστάσεως εκάστου
  λαοΰ. 'Ώστε ό πολιτισμός
  άρχίζει άπό την εκπαίδευ¬
  σιν, άπό την καταπολέμη¬
  σιν τής άγραμματωσύνης.
  Καί έφόσον σήμερον ομιλού¬
  μεν περί δημιουργίαν νέου
  Έλληνικοΰ πολιτισμοΰ, έπρε-
  πε βεβαία νά σκεφθώμεν
  πρωτίστως την δημιουργίαν
  ίκανών, φωτισμένων διδα¬
  σκάλων, την απόκτησιν άρ-
  κετών, άνέτων, ύγιεινών καί
  καθ' ολα συγχρονισμένων
  σχολείων «αντοΰ καί είς τόν
  πλέον άπόμερον συνοικι¬
  σμόν καί είς τό πλέον μι¬
  κρόν καί όπομεμακρυσμέ-
  νον χωρίον καί την εφαρ¬
  μογήν άρτίου έκπαιδευτι-
  κου προγράμματος, ώστε ή
  έκπαίοευσις νά καταστή καί
  καθολικη καί ίτράγματι έ-
  θνική* Αύτό δέ ασφαλώς έ-
  πιδιώκει κα'ι ή Κυβέρνησις
  διά τοΰ νέου νόμου περί ά-
  ναδιοργανώσε&ις των παιδα-
  γωγικών 'Ακαδημιών κα'ι
  τήξ Δημοτικής έν γένει έκ-
  παιδεύσεως.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΕΞ ΟΝΥΧΟΣ
  ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ...
  Είς όδοντοτεχνίτην έκ Σπάρτης
  παρεσχέθη δίπλωμα εύρεσιτεχνίας
  διά την εφεύρεσιν τού κατα-
  σκευής ονύχων έκ πολυτελοΰς
  μετάλλου τιθεμένου επί των φυσι-
  κών όνύχων ή είς την θέσιν κα-
  τεστραμμένων τοιούτων.
  —Μετά τούς πολυτελεϊς οδόν¬
  τας, οί πολυτελείς 2νυχε;...θά^έλε¬
  γεν ό πρώτος πνευματώδης τής ά-
  γορας.
  Άλλά μήπως πρόκειται περι
  κα-νοτομίας; Οί δνυχε; άπέ/τησαν
  άπό πολλοθ την θέσιν των μέσα
  είς την πολυτέλειαν. Τα δάκτυλα,
  άλλως τε, «τα βαμμένα μέ κινά>>,
  ^ρχονται άπό τα βάθη των αιώ¬
  νιον. Καλώς λοιπόν εσκέφθη ό ό-
  δοντοτεχνίτης νά κατασκευάσΐβ καί
  τεχνητούς δνυχας. Ή φιλαρέσκεια
  διέρχεται τόσας μεταπτώσεις ^ κα^ί
  μηχανάται τόσους τρόηο^ί διά νά
  καταστή άρτια!.. Τα βερνίκι κατα-
  στρέφει τα νύχια. Καί δημιουρ-
  γοθνται συχνά προβλήματα τρα-
  γικά διά τάς εχούσας έρυθροΰς δ-
  νυχας: ^ ,
  —Ξέρεις; Άπελπίστηκα μ αυ-
  τά τα νύχια.
  —Γιατί;
  —Τα γυαλίζω μέ επιμέλεία.
  Μεταχειρίζομαι την καλύτερη
  μάρκα. Τό χρώμά τους είνε έξαί-
  σιο. Άλλά γιά λίγες ώρες...Τά
  νύχια μου ίίστερα γίνωνται χάλια.
  μεταπολε;ιικώς μέ έννοίας μάλλον
  • άφηρημένας όπως ήτο ό τετρα- [
  γωνισμός τοΰ κύκλου /.αί τό άί-.κί-'
  νητον. "Αλλοι ρεμ,ΐάσαντε; ύ
  τούς έλιγμούς ενός άεροπλάνου ά-
  νέτρεξαν εις την ουτοπίαν τοϋ Ί-
  ■χ,άρου καί έπέταςαν μέ τα πτερά
  τής φανταΐίας των—διά νά πε-
  σουν έννοείται μέ την συσκευήν
  των ιδικών των πτερών.
  Ίοοΰ 5μως 5τι οί εφευρέται άρ-
  χίζουν νά έγκαταλείπουν τα έπι-
  στημονικά ύψίπεδα καί νά κατέρ-
  χωντα: ε?ς τό πεδίον τής καθη-
  μερινής ζωής πού κατατοπίζει σα-
  φώς καί τό Υ.ίρ'ί'}^ /.αί τάς ζημί¬
  ας μιας εφευρέσεως. Ό όοοντοτε-
  χνίτης τουλάχιστον μέ την εφεύ¬
  ρεσιν των τεχνητών ονύχων είνε
  σχετικώς έ'να παρήγορον σημείον.
  Δέν συνεχίζει πλέον την ίλαρο-
  :ραγ(οδίαν των Έλλήνων έφευρε-
  ;ών. Κυρίως ευρίσκεται μέσα είς
  ό πνεΰμα τής έποχή; τού.
  ΑΣΜΟΔΛΙΰΣ
  Φεύγει καί τό βερνίκι. Φεύγει καί
  ή φυσική τους γυαλάδα.
  Ή στιχομυθία αύτη εσημειώθη
  είς ε"να σταυροδρόμι πρό ημερών.
  Ό όοι-ντοτεχνίτης τής Σπάρτης
  μέ την Ιξυπνη έφεύρεσί τού, την
  υπενθύμισε. "Ιιως γελάση γ Γ αυ¬
  τήν ή μανικιουρίστα τοΰ πρώτου
  κομμωτηρίου. Ώστόσο ή στιχομυ¬
  θία παραμένει χαρακτηριστική κα'ι
  άν ίκόμη όφείλεται εις τό άνειδί-
  κευτον των κοριτσιών τής γειτο-
  νιας': ΟΕ δνυχες μίαν ημέραν θά
  καταστραφοΰν. Καί Οά παραστή
  ΐσως άνάγκη νά άντικατασταθώ-
  σιν. Ή εφεύρεσίς τοΰ δοο^χοτζ-
  χνίτου θά αποκτήση σιγά—σιγά
  τό διαφημιστικόν περιβάλλον πού
  χρειάζεται κάθε εφεύρεσίς. Οί τε-
  χνητοί ό'νυχες Οά γίνουν μόδα.
  Άπό τούς Ιρυθροΰς όνυχας, σή-
  μα κατατεθέν, διά τάς εχούσας
  την είδικότητα νά σπαράσσουν τάς
  καρδίας, θά καταλήξωμεν αΐσίως
  εις τούς όνυχας τούς καμωμένους
  δλως διόλου άπό πολύτιμον μέ¬
  ταλλον, βά δυνάμεθα δηλ. νά λέ-
  γωμεν δχι μόνον μεταφορικώς τό
  περίφημον: Έξ ο^οχ^ς τόν λέοντα.
  Άλλά καί Οά ενθυμούμεθα άμέσως
  8τι ό σπαραγμός είς τήνέποχήνμας,
  άποβαίνει κάθε ημέραν καί περισ¬
  σότερον, σπαραγμός...τσέπης παρά
  απαραγμός καρδίας.
  Ό όδοντοτεχνίτης τής Σπάρτης
  άποκτι? ν.Ορος καί είς την καθ'2-
  λου ίατορίχν των έφευρεχών τοΰ
  τόπου μας· ^ τελευταΐοι αύτοι
  καΙ£γίν&ντοκαΙ προπολεμικώς καί
  Πεταχτά
  σημειωματα
  Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΙΛΗ
  Ό καλάς άνθρωπος —θαυ-
  μάσιος καθ' δλα τάλλα —πού
  δέν μπορεΐ δμως νά προσαρ¬
  μοσθή στό πνεΰμα τής έπο-.
  χής μας καί πού θέλει νά βλέ-
  ) παντοΰ τόν έκφυλισμό καί
  τή διαψθορά των παληών χρη-
  στών ήθών, ένόμισε δπ ευρή¬
  κε την εύκαιρία νά μέ κεραυ-
  νοβολήση γιά κάτι άντιλήψεις
  πού τοΰ εϊ'χε εκθέσει άλλοτε.
  —Τοΰς βλέπεις αύτούς —
  καί έδειξε μία συμπαθητική
  κυρία κι' έ'να νέο μέ άψογον
  έμφάνισι— είναι μητέρα καί
  γυιός. Κύτταξέ τους καλά καΐ
  καμάρωσέ τους, „Είναι τα
  πρόσωπα τής νέας ήθικής
  σου, τής νέας κοινωνίας σου.
  Μοντέρνοι άνθρωποι κι' οί
  δυό τους. Κάθονται καί μι-
  λοΰν καί συζητοΰν γιά θέμα-
  τα πού μοναχά είς £να ξένο
  θά μποροΰσε νά τα έμπιστευ-
  θή κανείς. Αύτός έκεϊ ό κΰ-
  ριος, μέ τα μοντέρνα ή'θη,
  κάθεται κι' έξομολογεΐται στή
  μητέρα τού, δλα τα μυστικά
  καί τα άπόκρυφα της καρδίας
  τού, μέ δλη την ξετσιπωσιά
  καί την θρασύτητα τής άδι-
  αντροπιθς πού σάς χαρακτη-
  ρίζει δλους έσδς τούς νέους
  άνθρώπους των νέων καιρών.
  Τής μιλα γιά τούς έρωτές
  τού, γιά τίς φιλίες τού, γιά
  τα σχέδιά τού, γιά τίς άγά-
  πες τού, σάν νά μιλοϋσε σ'
  ενα συνομήλικό τού μέ τα ϊ-
  δια σάν κι' αυτόν μυαλά.
  Καί δέν αίσθάνεται έντροπή,
  ουτε συστολή, ουτε καί έρύ-
  θρημα γι' αυτή τού την άπρέ-
  πεια. Άλλά κι' αυτή, ή μον¬
  τέρνα έπίσης μητέρα, δέν πά-
  εί πίσω. Αυτή μάλιστα, εί¬
  ναι ί'σως ή αίτία αύτοϋ τοϋ
  καταντήματος τοϋ γιόκα της!
  Κάθίΐται καί τόν άκοΰει μέ
  συγκίνησι καί ένδιαφέρο καί
  δέν τοϋ κλείνει τό στόμα
  μ' έ'να χαστοϋκι ποϋ νά τόν
  κάμη νά δαγκάστ] την κακή
  τού γλώσσα. Κι' δχι μονάχα
  αύτό. Άλλά καί τοΰ δίδει
  συμβουλάς. Καί μακραίνει τή
  συζήτησι μαζί τού. ΣοΟ λέω
  καί πάλι—κι' άναστέναξε βα-
  θειά—καμάρωσέ τους. Καί
  πές μου σέ παρακαλώ, άν
  μπορεΐ νά σταθή πιά οίκογέ-
  νεια καί οικογενειακάς θε-
  σμός καί ήθική, δταν οί μήτε-
  ρες ψθάνουν σ' αυτή την κα-
  τάπτωσι!..
  Έκύτταξα τοϋς «ήρωας τοΰ
  σκανδάλου». 'Ήταν κι' οί δυό
  τους χαρούμενοι, τρυφεροί
  ώς έ'νας πρός τόν άλλο, εύ-
  χαριστημένοι μεταξύ τους. Ό
  βαθΰς καί γερός ψυχικάς δε-
  σμός ποϋ τοΰς ήνωνε έφαινό-
  ταν είς τα πρόσωπά των,
  πού τα έφαίδρυνε ή έκφρασις
  τής άγαλλιάσεως καί τής άρ-
  μονικής ζωής. Καί τούς έκα-
  μάρωσα πράγματι. Δέν εΐπα
  δμως τίποτε στόν καλόν άν-
  θρωπο ποϋ τόσην ώρα άκουα
  νά μοθ έκφωνή τό φοβερό κα-
  τηγορητήριο. "Οτι καΐ νά τοΰ-
  λεγα άλλωστε, δέν θά μέ κα-
  ταλάβαινε εκείνην ιδίως τή
  στιγμή πού τα νεθρα τού εΐ-
  χαν ξεπαραλύσει. Δίδω 6μως
  την άπάντησί μου σήμερα άπ'
  έδώ. Καί την άπευθόνω κυρί¬
  ως στίς μητέρες καί στούς
  γυιούς καί σ' δλες τίς γυναΐ-
  κες πού θέλουν νά γίνουν
  πραγματικά καλές μητέρες.
  — Δέν είναι ασφαλώς ουτε
  έ'γκλημα ού'τε λάθος νά είναι
  ή κάθε μητέρα φίλη τοΰ παι-
  διοΰ της. Άπεναντίας μάλι¬
  στα έπιβάλλεται αύτό, γιά
  καλό καί των δύο. Μιά μητέ¬
  ρα πρέπει νάναι πάντα ό κα¬
  λάς σύμβουλος, ό πνευματι¬
  κάς σύντροψος τοΰ παιδιοθ
  της. Κι' ένα καλό παιδί, έ'νας
  πραγματικά άνετιτυγμένος νέ-
  ος, δέν πρέπει ναχη μυστικά
  άπό την μητέρα τού, δταν αυ¬
  τή είναι σέ θέσι νά νοιώστ)
  τό δραμα ή τή χαρά τής
  καρδίας τού. Καί θάπρεπε κυ
  ρίως οί μητέρες νά ξέρουν
  τουτο: "Οίαν τα παιδία των
  δέν μποροΰν νά ποΰν σ' αύ·
  τές τόν πόνο των, τό μυστι-
  κό των, τότε καταφεύγουν σέ
  άλλους, στούς ξένους, άπό
  μίαν άνυπέρβλητη άνάγκη έ-
  ξωτερικεΰσεως, πού πηγάζει
  άπό αυτή την ανθρωπίνη ψύ-
  σι. Άλλ' ή φιλία των ξένων
  ί.ΐναι πάντα άμφίβολη. Καί
  , οί συμβουλές των είναι έπί¬
  σης, αμφιβόλου, άν δχι ύπό-
  1 πτου πολλές φορές, άξίας.
  Καί στϊς περισσότερες περι-
  πτώσεις, μεγάλα, άγνά μυ¬
  στικά, μυσηκά πετοθνται στό
  βοΰρκο καί παραδίδονται στό
  βόρβορο καί στή λάσπη. Α¬
  κριβώς γιατί αύτοι στούς ό-
  ποίους τα έμπιστευθήκαμε
  δέν ηθέλησαν ή δέν ήσαν ί-
  κανοϊ νά τα κρατήσουν, νά
  τα σεβασθοΰν. Καί δέν είναι
  λιγώτερες οί περιπτώσεις, πού
  έφθασαν στι']ν καταστροφή
  άνθρωποι, άπό κακές συμ¬
  βουλές έκείνων σιούς όποί-
  ους έμπιστεύθηκαν τάν κό-
  σμο τής καρδίας των.Ένώ άν
  τό μυστικό αύτό ήξερε νά τό
  πάρΓ], νά τό διαφυλάξη στά
  χέρια της καί νά τό θερμάνη
  στήν λαρδιά της ή μάννα τό
  κακό θά έπρολαμβάνετο. Πρέ-
  πει νά τό νοιώσωμε καλά.
  Σήμερο τα προβλήματα τής
  ζωής είναι διαψορετικά. Καί
  τα ή'θη έπίσης. Κι' έπιβάλλε¬
  ται στίς μητέρες νά γίνουν οί
  καλές φίλες, οί πνευματικοί
  όδηγοί τ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  μεγαλύτερον κινηματογραφικόν
  γεγονός: «ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ».
  'ΜΙΝΟΑ·.—Σήμερον τό δραΐ-ΐα-
  τικό άριστούργημα: < Βασ'ιλισσα τού πόνου». —~-~ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό μεγαλύτερον κινη¬ ματογραφικόν γεγονός: ΜΑΓΚΕΣ Τό άθάνατο μυθιστόρη- ' μα τού Πιέρ Χτεκουρσέλ. Νέ πρωταγωνιστάς: Ζερμέν Ρουέ, Ρολλά Νορμάν, Μώρις 'Εσκάντ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Α ι: Μέ την Ντανιέλ Νταριέ Σημ. Λόγω τοΰ μεγάλου μήκους τής ταινίας κα'ι τοΰ προβλεπομένου μεγάλου συ- νωστισμοΰ διά τάς απογευμα¬ τινάς τής Κυριακής παρακα- λεΐσθε όπως προσέρχεσθε εγ¬ καίρως. 'ίϊραι ενάρξεως 3, 5 καί 7 μ. μ. ακριβώς. Εσπερινή 10 μ. μ. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Το θαλαμηγον ά)« Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5-41 Ό γολγοθάς μιάς καρδίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = 1 ΠΚΙΙΙΙ ΤΙ) ΜΙΙ Ή ξωή τής μελαγχολικης ό( )ον αυτοκρατειρα;. «Άλλά σέ σχιγμές σάν κΓ αύτές πού περνοΰμε, είνε δυστυχώς κα νείς ύποχρεωμένος νά μή έπιτρέ πή νά τόν παρασύρουν τα αΐσθή- ματα τής καρδίας τού, ό'σον δή ποτε ισχυρά καί άν είνε αύτά άλλά μόνον ή αίσθησις τοΰ κα θήκοντος. Μέ έρωτας άν πρόκει ται νά συναντηθώ μέ τόν πρίγκη πά τής ΙΙρωσσίας. Δέν ξέρω άπό ποΰ εχεις αυτήν την πληροφορί αν. Άλλά σέ διαβεβαιώ πώς ποτέ δέν εγεννήθη τέτοιο ζήτημα. Φο βοΰμαι πώς επίκειται, μιά άλλη συνάντησις—ή συνάντησίς μου μέ τόν άπεχθή Ναπολέοντα. Δέν μπο ρώ νά σοΰ παραστήσω πόσον ου σάρεστος θά μοΰ είνε ή συνάντη αίς αυτή. Άλλ' άν πρόκειται νά αποβή είς Ζψελο; τής Αύτοκρατο- ρίας, τί νά κάνω; θά τό κατα πιώ καί αύτό τό ποτήρι. Ό Να πόλεων φαίνεται τώρα νά έμφορή ται άπό τόν διακαή πόθον τής άνακωχής καί τής εϊρηνεύσε ως...». Τα γεγονότα Ιξελίσσονται ραγ δαίως. Ό Ναπολέων 6 Γ.' έν τφ φόβω μήπως καθ' δν χρόνον αύτάς ευρίσκεται είς την Ιταλίαν, ή Γαλλία καταστή λεία πρωσσικήν στρατευμάτων, εχει τό ίδιον μέ την Αύστρίαν συμφέρον γιά την συνομολόγησιν τής είρήνης. Ή κατάστασις αυτή των πραγμάτων όδηγεΐ την Ιΐην Ιουλίου εις τή συνάντησιν τής Βιλλαφράγκας κα ΰστερα άπό ολίγον εις την σύ ναψιν τής άνακωχής. Ό Φραγ κϊσκος Ιωσήφ είνε επί τέλους ελευθέρας νά επιστρέψη καί νά σφίγξη, ΰστερα άπό τόσον καιρό, τή Έλισάβετ εις την άγκαλιά τού. Ευρίσκει την αύτοκράτειρα κου ρασμένη καί άόύνατη, τα παιδία —πρώτον καί καλλίτερον τόν νε¬ αρόν διάδοχον—αρίστα είς την υ γείαν των, καί τάς σχέσεις τή; συζύγου τού μέ την μητέρα τού εις σημείον όςύτερον άπό κάθε άλλην φοράν Ή άρχιδούκισσα έπιμένει άνεν δότως ν' ασκήση επί τοΰ διαδό- χου, τοΰ έγγονοΰ της, 2λη της την έπιρροή γιά νά τόν παρασκευά- ση γιά την άσκησιν των καθη- κόντων τού, μίαν ημέραν. Θεω- ρεΐ δτι Ιδωσεν έν τω προσώπω τοΰ υίοΰ της, τόν Φραγκίσκον Ι¬ ωσήφ, ενα άξιον αύτοκφάτορα εις την Αύστρίαν. Φιλοδοξεΐ νά τής δώση καί δεύτερον έν τώ προ¬ σώπω τοϋ ί^ο^οΰ της! Τάς συνε¬ πείας τής τεταμένης αυτής, με- ταξύ πεθερας καί νύφης, κατα¬ στάσεως τάς υφίσταται πρώτη ή νταντά τοΰ μικροΰ διαδόχου. Τό τί τρα^ά ή δυστυχισμένη αυτή γυναΐκα, δέν περιγράφεται. Εύρί σκεται διαρκώς μεταξύ ούο πυ- ρών. "Αλλες οιαταγές τής δίδει ή γιαγιά τοΰ μικροθ, ή άρχιδού¬ κισσα καί άλλες ή μητέρα τού, ή αύτοκράτειρα. Ποία άπο τίς δυό ν' ακούση; Νά κάνη πώς εύχαρι- στεΐ την μιά, κινδυνεύει νά δυ- σαρεστήση την άλλην. (συνεχίζεται) ΕΝΟΙΚΊΑΖΕΊΆΙ άπό σήμερον ή δίδεται πρός εκμετάλλευσιν λα- χανόκηπος δέκα στρεμμάτων έν Κατσαμπά μετά οικίας διά τόν κηπουρόν, πλήρους άρδευτικής εγκαταστάσεως καί ορνιθοτροφεί- ου. Πληροφορίαι παρά τώ στρα- τηγφ κ. Γ. Κατεχάκη. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ΚΗΛΗ ΟΙ ΚΗΛΟΠΑΘΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Έπωφεληβήτβ τής διελεύσεως έξ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τοΰ εί- δικοϋ μας τκχνικοΰ τοΰ Ο ι κου Μπαρρέρ των Παρισίων, ό¬ στις θά παραμείνη μόνον τρείς ημέρας καί εφαρμόζει προ- σωπικώς τό νεον σύστημα των κηλεπιδέσμων. ΥΠΕΡ ΝΕΟΜΠΑΡΡΕΡ ΧΩΡΙΣ ΠΕΛΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΓΙΑΔΗ (Πλατεία ^Μεϊντάνι) Την Πεμπτην, Παρασκευήν καί Σάββατον ήτοι: την 25ην, 26ην καί 27ην Νοεμβρίου. Τό νέον αϋτό οΰστημα κηλεπιδέσμων είνε ή τελευ¬ ταία εφεύρεσίς τού ίατρβΰ ΜΠΑΡΡΕΡ των Παρισίων πού συγκρατϊϊ όλας τάς κήλας καί τάς πλέον βγκώδεις, δύ¬ ναται δέ ό πάσχων νά έργάζεται καϊ νά περιπατςί ώς αν- βρωπβς τελείως ύγιής. Γενικάς άντιπρόβωπος τού θ'ίκβυ ΜΠΑΡΡΕΡ δι* βλην την Ελλάδος Φαρμακείον Π. ΜΠΑΚΑΚΟΥ Πλατεϊα Όμβνοίας—Αθήναι. | - Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Λεπτομέρειες τής βραδυνής μόδαζ. Ή γυναικεία άναγέννησις Δαντέλλες, άνθη, παγιέττες, τούλια, κορδέλλες, έλαφρά βου¬ άλ. Ή γυναΐκα άνακαλεΐ τα δπλα ττού έπίστευαν γιά ξεχασμένα καί τα όποΐα έκ νέου θά τής δώσουν την φαινομενική άδυναμία, την ά- βεβαιότητα, τό παράλογο θέλγη- τρο, την άπαραίτητο ματαιοδο- ξία, την έλκυστική έπιφύλαξι. Καί έν πρώτοις, έπανευρίσκει την συνενοχή των λουλουδιών: διά νά τα καρφώση έδώ κι' έκεϊ είς τό κεφάλι, άπαιτοϋνται καλόμ- ματα πού νά μην είναι καπέλλα, βουαλέττες πού νά μην άποκρύ- πτουν διόλου τα χαρακτηριστικά' διά νά συγκροτήση μπουκέτα χρειάζονται κόμβοι καί τορσάν- τες. Τί έπανακτηθέντες θησαυροί μέ μερικά ψεύτικα ρόδα! Κάτι καλύτερον άκόμη: τό μαν- σόν, τό μανσόν ποΰ έπανέρχεται ΰστερα άπό εϊκοσι χρόνια λησμο- νιδο, γιά νά κρατή καί άλλα άκό¬ μη άνθη. Τό μανσόν, τοΰ όποίου καί τό δνομα άκόμη εΐχε χαθή καί τό οποίον θά έ'λεγα, ώθεϊ σέ ποι ητική γοητεία. Ντϋνει τα χέρια άφίνοντας τούς βραχίονας γυ- μνούς, και άφήνει ν' άνατέλλουν πέντε δάκτυλα μέ νΰχια λάμπον- τα, την στιγμή πού δ καρπός ά- παλλάσσεται άπό τό διακριτικό έκεϊνο καταφύγιο, τό οποίον δέν έ'χει την άκαμψίαν τού γαντιοΰ, την ψυχρότήτα τής τσάντας, την ματαιότητα τής βεντ&λλιας καί τό οποίον χρησιμεύει συγχρόνως γιά τσάντα, βεντάλλια καί γάντι. Άλλ' ΰπάρχουν άνθη τα όποΐα δανείζουν την λάμψιν των στήν σάρκα' είναι ή δαντέλλες των ο¬ ποίων ή νερβ'ιρ καί τα ντεσέν, οί έλιγμοί καί τα βολάν μιμοΰνται τό φυτικόν βασίλειον ένω φωτί- ζονται καί χρωματίζονται άπό την έπαφή ενός λευκοΰ.3 έλαφρώς ρόζ ή έπιχρυσωμένου δέρματος. Οί μεγάλοι ράπται χρησιμοποι- οΰν δλα τα τεχνάσματα τής δαν- τέλλας καί τα συνδυάζουν μέ τοΰλι, κορδέλλες, παγιέττες, πέρ- λες, στράς, χωρίς νά ξεχνοθν καί τό βελοΰδο. "Ολα Μχουν γυναικοποιηθη στίς λεπτές αύτές δημιουρνίες, ή ο¬ ποίες δέν φοβοϋνται την άντίθεσι ενός ένωμένου κορσελέ ποΰ άνα- δεικνύει την τάγια, δταν οί γόμ· φοι καί οί κνήμες κρύβονται κάτω άπό κύματα δαντέλλας άσημέ- νιας, δταν ίνα άνάγλυφο βελοΰ- δο γαρνίρεται μέ βολάν καί πτυ- χές δαντελλένιες δταν, £νας χονδρός βελουδένιος κόμβος λύε- ται επάνω σ' £ια διαφανές κορ- σάζ καί δταν τέλος πολλαπλασι- άζετε έν συνδυασμώ, τάς γοητευ- τικάς κι' έλκυστικάς αύτάς λε¬ πτομερείας. ή Ντιστεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας καί τοϋς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 33. 1 2 3 4 -5 6 7 9 10 Π 12 ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ 1) Βασιλεύς τοΰ Ίσραήλ ή σύ- ζυγος τοΰ όποίου Ίεζάδελ ύπεστή- ριξε φανατικώς την λατρείαν τοΰ Βάαλ καί κατεδίωξε τόν Δανιήλ. — Ή άτίθασσος, ή άδάμαστος. 2) Έπίρρημα χρονικόν μέ τό οποίον άρχίζει ό Αουκιανος τό «ένύπνιον» τού. ,'>) Πρόσωπον προσφιλές.—Τόν
  εδωσε ή Άριάδνη στόν Ηησέα.
  4) "Ορος τής Κρήτης.—Αέγε-
  ται κα'ι Σαντορίνη.
  5) "Εγραψε τό γνωστότατον μυ-
  Οιστόρημα «έκείνη δέν απήντη¬
  σε».—Λάθος τής φύσεως.
  (!) Μεταφορικόν μέσον.
  7) Ή δορά των ζώων στήν δη-
  μοτική.
  8) Άρχαία άρμοστεία των
  Βρεττανικόν Ίνδιών.—Καί ή πορ-
  φύρα θά καταντήση ούτω χάποτε.
  Η) Άγώνισμα.—άρνησις.
  10) Νησίς τής Ιταλίας παρά
  την είσοδον τοΰ κόλπου τής Νεα¬
  πόλεως.—Υιός τοΰ Έρέβους καί
  τής νυκτός μεταφέρων διά τοΰ
  πορθμείου τού τάς ψυχάς των νε-
  κρών είς τόν Άδην.
  11) Τα χερουβείμ τοΰ όθωμα-
  ■■■■■■■■■■■■■■■
  νι/οΰ παραδείσου.
  12) Άπειρος, άνεπιτήοειος.—
  Ίππεύς τοΰ Άποικιακοΰ Γαλλικοΰ
  στρατοΰ.
  ΚΑΗΚΤΩΣ
  1) Άμυντικόν δπλον των Άρ-
  χαίων.—Σωματική κάκωσις.
  2) Αέν είναι πλήρης.
  6) Δέν φαίνεται την ημέραν.—
  ΜαΧάκιον.
  4) Ψηλαφητά.
  5) Είς έκ των δώοεκα άποστό-
  λων καλούμενος κα'ι Ναθαναήλ.
  (>) Μονάς ήλεκτρικής άντιστά-
  σεως.
  7) Συμβολίζουν την χαπεινοφρο-
  σύνην.
  8) Συνεπεία τραύματος συσσώ-
  ρευσις αί'ματος εις τόν σωλήνχ τής
  σπονουλικής στήλης.
  ί)) Μερικά.
  10) "Ο,τι ήτο ό Δημοσθένης, ό
  Κικέρων κ' άλλοι.—Κράτο; τής
  Άνατολ. Άσίας.
  11) Δέν έπιτυγχάνω τοΰ σκοποΰ
  μου.
  12) Μικρόν οάσος.—Έθνικος
  Εύεργέτης.
  Τα καλυτέρα ύλικά
  καί ή τελειοτέρα κουζίνα είνε
  ΤΟΥ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  ΚΑΠΡΙΣ
  Γενικαί άνακαινίσεις, υπό νέαν Δι¬
  εύθυνσιν.
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΔΗΜΟΤΟΜΙΙΗΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  Είς τό έν Μοίραις κατάστημα ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ
  έξετυπώθηααν καί πωλοθνται Δημοτολόγια Κοινοτήτων των
  50 φύλ. δρ. 45, τώνΙΟΟ δρ. 85 καί αναλόγως επί παραγγελία.
  Παρακαλοθνται οί κ. κ. Πρόεδροι των κοινοτήτων Μεσ¬
  σαράς δπως παραγγείλωσιν εγκαίρως τα δημοτολόγια των.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  260ον
  ε·ε«ε>εΜε
  Οί δημοτικοί σύμβουλοι καί
  πρό παντός ό δυστυχής Σάλ-
  τσας ίκέτευαν άπεγνωσμένως
  τόν βασιληα νά φύγη άμέσως
  γιατί άλλοιώς δέν θά μπο-
  ροϋσαν νά έγγυηθοϋν γιά την
  άσφάλειά τού. Οί ούσσάρο
  εΐχαν χαθή μέσα στό πλή-
  θος ή εΐχαν κι' δλας ταχθή
  μέ τό μέρος τού λαοϋ. Ή ά-
  μαξα έσύρθη έν θριάμβω εως
  τό μπακάλικο, τα άλογα έ-
  ζεύχθηκαν άμέσως — γιά νά
  λείψη κάθε άψορμή χρονοτρι-
  βης'
  Τότε άρχισε νά έκτυλίσσε-
  ται μιά έξευτελιστική κωμω-
  δία. "Επρεπε μέ κάθε τρόπο
  οί φυγάδες νά κερδίσουν
  καιρό. Σίγουρα οί ίππεΐς τού
  Μπουγιέ θά έφθαναν άπό
  στιγμή σέ στιγμή. "Ενα λεπτό
  μονάχα μποροΰσε νά σώση
  τή βασιλεία. "Επρεπε λοιπόν
  νά προσφόγουν σέ δλα τα μέ¬
  σα, καί τα πιό άνάξια, γιά
  νά έπιβραδύνουν την άνα-
  χώρησι γιά τό Παρίσι. Ό
  καθένας έμηχανευόταν κάτι.
  Ό βασιληάς έπροσπαθοΰσε
  νά παρατείνη την παρελκυστι-
  κή συζήτησι. Άκόμη κα'ι ή
  Μαρία-Άντουανέττα άναγκά-
  σθηκε νά ίκετεϋστι. Γιά πρώ¬
  τη φορά στή ζωή της εζήτησε
  κι' αυτή μιά χάρι. Στήν άρχή
  επεκαλέσθη τόν ϋπνο καΐ την
  κοΰρασι των παιδιων της. 'Έ-
  πειτα αφήνοντας κάθε άξιο-
  πρέπεια κατά μέρος — αύτη
  λίγη ώρα προτήτερα εΐχε πε-
  τάξη κάτω τό ψήφισμα τής συ¬
  νελεύσεως—έπροσπαθοΰσε νά
  καλοπιάση την κυρία Σάλτσα
  γιά νά μεσολαβήση αύτη στόν
  ανδρά της. Ή κυρία παρέδρου
  ή'θελε βεβαία νά φανή εύχά-
  ριστη στή βασίλισσα, άλλά
  ή'θελε πρό παντός νά μην εκ¬
  θέση τόν άνδρα της σέ κίνδυ-
  νο. Μέ δάκρυα στά μάτια έ
  ξέφρασε τή λύπη της πού ή
  ταν ΰποχρεωμένη νά αρνηθή
  φιλοξενία σ' έναν βασιληα,
  σέ μιά βασίλισσα τής Γαλ
  λίας. Άλλά εΕχε κι' αυτή παι¬
  δία, ό άνδρας της ήταν ύπεό-
  θυνος καί Οά τό έπλήρωνε μέ
  τό κεφάλιτού. Δέν έφοβόταν
  άδικα. Τό γεγονός δτι ό άτυ-
  χής μπακάλης έβοήθησεν έ
  κείνη τή νύχτα τό βασιληά
  νά κάψη μερικά άπόρρητα έγ-
  γραφά τού τοΰ έστοίχισεν άρ-
  γότερα τή ζωή...
  (συνεχίζεται)
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθεΐς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοΰ στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τοΰς πάσχοντος έκτοΰπετιτι-
  κοϋ συπτήματος έν τφ Ιατρείω
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη), Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αίμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7-92
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοϋχος τής ίατρικης
  Όδοντίατρος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν'καθ'
  εκάστην:
  9-12 καί 4—7
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβυρολόγος-Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίοοτρός
  Δημοσ. 4Λυχιατρείβυ Αθηνών
  Δέχεται έν τω ίατρείφ τού
  όδός Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΚΟΙ ΜΩΝΙ ΚΒ
  ΤΥΡΙΑ
  ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  Είς τό Πρατήριον, Άνω-
  γειανών τυροκομικών, ΔΡΑ¬
  ΜΟΥΝΤΑΝΗ παρά την πλα¬
  τείαν Βενιζέλου παραπλεύρως
  ζαχαροπλαστείου Μεθυμάκη.
  ΚΙΝΗΣΙΣ,—Αφιχθη ό έν Αθή¬
  ναις έγκατεστημένος συμπολίτης
  κ. Γεώργ. Παπαστεφανου.
  ΕΟΡΤΑΙ. —Αυριον εορτήν τής ά-
  γίας Αικατερίνης δέν έορτάζει ή
  κ. Κατίνα Ιωάν. Βασιλάκη δικη-
  γόρου.
  —Έπίσης αυριον δέν θά έορτά-
  ση ή κ. Καίτη "Αντωνακάκη.
  "—"Επίσης αυριον δέν έορτάζει
  οϋτε δέχεται έπισκέψεις ή κ. Κα¬
  τίνα Έμμ. Ζαχαριάδου.
  — Έπίσης δέν έορτάζει ή κ. Κα¬
  τίνα Έμμ. Παρλαμά.
  —Δέν έορτάζει οϋτε δέχεται επι
  σκέψεις Ί κ. Κατ. Δ. Γιαλιτάκη,
  λόγω πένθους.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Δημήτριος Κ.
  Καναβαράκης, Ελένη Μ. Σεμερ·
  τζάκη, ηρραβωνίσθησαν, θερμά
  συγχαριτήρια.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ- Την τταρελθοΰ-
  σαν Κυριακήν έν ττ) κλινική τοϋ
  κ. Γρηγορίου Χατζηδάκη, ή έκ Ν.
  Υόρκης Δνίς Κατερίνα Γκράν, ε¬
  βάπτισε τό άγοράκι τοθ λοχα-
  γοΰ κ. <Λημ. Καλλέργη ονομάσασα αύτό Μιχαήλ — Εμμανουήλ. ΘΑΝΑΤΟΙ,—Απέθανε χθές καί εκηδεύθη είς βαθύ γήρας ό Λου- κάς Γ. Γιαλιτάκης έν Χερσονήσω, είς των έγκριτοτέρων τής περιφε¬ ρείας. Τάς πολλαπλδς άρετάς τοΰ μεταστάντος έκιιμώντες οί συγχωριανοί τού, συνώδευσαν ά- πάντες μέχρι τής τελευταίας κα- τοικίας τού. Γύρω στήν πόλι. Έξακολουθεϊ ή καιρική άκατα- στασία—διότι περί άκαταστασίας πρόκειται. —Έν πάση περιπτώσει τό εύχά· ριστον είνε δτι τό ψΰχος είνε ό- λωσδιόλου ή σχεδόν άνεπαίσθη- τον. —Ύποστηρίζεται σχετικώς δτι ό χειμώνις είνε οπίσω, κατ' άλ- λους δέ δτι εφέτος δέν θά αίσθαν θώμεν χειμώνα, δπως συνέβη καί προπέρυσι. —Ή νηστεία των Χριστουγί,ν- νων τηρεΐται μετά τής συνήθους εύλαβείας, άν κρίνωμεν άπό την κίνησιν τής άγορδς. —Χορταρικά καί δσπρια εχουν την πρώτην θέσιν είς τα ζεμπίλια κα'ι τα καλάθια των άγοραζόν των. —Τα άλλα, «τα πασχαλινά» μέ- νουν τελευταία ή άγοράζονται άπό τούς ωρισμένους έκείνους οί όποΐοι καί λόγω ήλικίας άλλά καί λόγω καλοζωίσμοΰ δέν είνε εϋκολον νά ύπαχθοΰν σήμερον είς νηστείας κα'ι προσευχάς. — Πρωΐ— πρωΐ καταλαμβάνουν τίς α'ιώνιες ύπαίθριες γωνιές τους οί έπωφελούμενοι καί τής βραχυ- τέρας ήλιοφωτίστου στιγμής. — Ποόκειται ώς γνωστόν έδώ περί ενός εϊδους ήλιοθεραπείας. —Τό δυστύχημα μόνον είνε δτι τόν ήλιον διαδέχεται δλως αιφνι¬ δίως ένίοτε ή συννεφιά καί ή ψι- λοβροχοΰλα ή όποία καί διακό¬ πτει σκληρώς την μακαριότητα αύτην των συμπολιτών. —Έορταί αυριον κα'ι μεθαύριον καί ώς έκ τούτου σχετικό σιγύρι· σμα είς τα σπίτια των έορταζόν- των κα'ι έορταζουσών. --Ζήτησις έπίσης ανθέων σημαν- τική καί... κίνησις, θά ελεγε κα- νείς, άφοΰ τα μπουκέττα κάνουν τάς έμφανίσεις των είς τάς ρύμας καί τάς άγυίάς. —Φερόμενα άπό μικρούς «πού κάνουν θελήματα» καί άπό μεγά- λους οί όποΐοι τα συλλέγουν επι¬ μελώς άπό τούς διαφόρους άνθό- κηπους. —Τα έσπεριδοειδή Κρήτης δχουν μεγάλην ζήτησιν, καθ' ά μας πλη- ροφοροΰν, είς την πρωτεύουοαν καί έκτιμώνται γενικώς πολύ άπό εντοπίους καί ξένους. —Τό γεγονός αύτό έρχεται επι- καίρως μέ τα άνακινούμενα έν σχέσει μέ την συστηματικήν καλ¬ λιέργειαν των έσπεριδοειδών. —Ή όποία αποτελεί μίαν ειδι¬ κήν περίπτωσιν γύρω άπό τόν ά- γώνα κατά τής μονοκαλλιεργείας καί προώρισται νά δώση νέας πη¬ γάς πλούτου είς την Κρήτην. —Την προσέχη Κυριακήν (ώρα 11 π. μ.) δίδεται είς τό θέατρον Που λακάκη ή προαγγελθείσα συναυ- λία τραγουδιοΰ τοΰ κ. Νίκου Β. Καρυστινοΰ, τοΰ συμπαθοΰς καθη¬ γητού τοϋ Ώδείου μας κα'ι δια- κεκριμένου βαρυτόνου. —Πρόκειται περ'ι μιάς έξαιρετι- κής τω δντι συναυλίας κα'ι όσον άφορά ειδικώς τό πρόγραμμά τ ς, περιλαμβάνον £ργα άπό τα δυ· σκολώτερα κα'ι ωραιοτέρα ζένων καί ιδικών μας μουσουργών κα'ι μουσικοσυνθέτου, την -όποιαν δέν αμφιβαλλομεν δτι θά τιμήση ή κοι νωνία μας. — Συνεχίζεται μέ κοσμοσυγκέν- τρωσιν ή προβολή τοΰ έξαιρετι- κοϋ φίλμ «Δυο Μάγκες» πού απο¬ τελεί πράγματι τό μόνον κινημα- τογραφικόν γεγονός δι' δλην αυ¬ τήν την έβδομάδα. ο Ρέπορτερ Η ΜΟΔΙΣΤΑ κ. Νικολάου ζη¬ τεί πεπειραμένος έργατρίας γο- ναικείων φορεμάτων καί παλτών. ΠροτιμώντΜΐ αί είδικευθείσαι είς ραφεϊα άνδρικών ένδυμάτων. Ό οδοντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης £ναντι Αγ. Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τού στόματος (οιόλίτιοος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. Έπίσης όδοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. Έπαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91.
  «Γ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  160 ο ν
  Ή άναγέννησις άπεκάλεσε τό 1823 «εποχήν τού
  ιστιανικοΰ πολέμου».
  Άλλά τί άποτέλεσμα έ'οχεν ό πρός την Ισπανί¬
  αν ούτος πόλεμος, ό πλήρης παραδόξων γεγονότων
  είς £ν καί μόνον δυναμένων νά συμπεριληφθώσιν;
  Επρόκειτο περί άπλής διαδοχής θρόνου, ή δέ
  Γαλλία έσπευσε νά δώση χείρα βοηθείας είς την
  "Ισπανίαν. Τουτο διά τόν οΤκτον των Βουρβώνων
  ήτο σοβαρά υπόθεσις· ό έν Γαλλία κλάδος συνέ
  δραμε τόν έν Ισπανία ώς βοηθός * καΐ προστάτης,
  κϊχθό πρεσβύτερος.
  Έν τούτοις χάριν δυναστικοΰ σκοποΰ παρεω
  ρώντο καΐ παραδόσεις καί αρχαί καί τιμή καί γόη
  τρον εθνικόν. Έπανήρχετο δήθεν ή Γαλλία έξ ά·
  φορμής τοΰ πολέμου έκείνου είς τάς έθνικάς της
  παραδόσεις, ένω ούοιωδώς έξυπηρέτει δουλοπρεπάχ
  τα άνακτοβούλια τοθ βορρδ.
  Ό δούξ τής Άγκουλέμης δι' ϋφους θριαμβευτι-
  κοΰ, άναρμόστου σχεδόν πρός τόν ειρηνικόν τοι
  χαρακτήρα, έπειρ&το νά περιστείλη την πραγματι¬
  κήν τρομοκρατίαν της Ίερδς Έξετάσεως, διατελοΰ
  σαν είς ρήξιν μετά της χιμαιρικης τρομοκρατίοχ
  των φιλελευθέρων. Ό έπαναστατικός δχλος άνεγεν-
  νδτο πρός μεγάλην ψρίκην των πλουσίων γεροντο-
  κορών.
  Οί όπαδοί τής μοναρχίας κατεπολέμουν την πρό¬
  οδον, ήν έχαρακτήριζον ώς άναρχίαν ή έξάπλωσα
  των τού 89 ίδεών αποτόμως άνεστέλλετο, καθ" δν
  ακριβώς χρόνον άνά την Ευρώπην σύμπασαν διελα
  λοΰντο αί γαλλικαί αρχαί, άφυπνίζοοσαι έθνη κα< λαούς, καί είς την σταυροφορίαν εκείνην ήγεμόνων εναντίον λαών συγκατετάσσετο ώς έθελοντής παρό τόν Γάλλον στρατάρχην ό πρίγκηψ Καρνιάν μετέ- πειτα Κάρολος Άλβέρτος. Οί στρατιώται της αύτοκρατορίας ώδηγοθντο είς πόλεμον, μετά όκταετή ανάπαυσιν, γεγηρακότες, πένθιμοι μετά τοΰ λευκοΰ έθνοσήμου' την τρίχρουν σημαίαν άνεπέτασσεν είς τό εξωτερικόν δράξ Γάλ λων ήρώων, ώς συνέβη έν Κοβλεττία διά την λευκήν σημαίαν πρό τριακονταετίας. Τα έλευθεριάζοντα καί νεωτερίζοντα πνειόματσ κατεδιώκοντο διά τοΰ στρατοΰ, οί καλόγηροι άνε- μιγνύοντο είς τούς μαχητάς μας. Αί θεωρίαι κατε πνίγοντο διά των τηλεβόλον, ή Γαλλία κατέστρε φεν ένόπλως δ,τι εΐχε δημιουργήσει διά τοθ πνεύ- ματος. Οί άντίπαλοι άρχηγοί έπωλοΰντο, οί στρατιώται έδίσταζον, αί πόλεις έπολιορκοΰντο δι' έκατομμυ- ρίων, ένώ δέ δέν υφίσταντο στρατιωτικαί κίνδυνοι, καθίσταντο πιθαναΐ στασιαστικαί έκρήξεις, ώς είς πασάν ύπόνομον έξαπίνης άνακαλυπτομένην καί έκ- βιαζομένην. Αίματοχυσία ολίγη συνέβαινε, τιμή άσήμαντος άνεκτδτο, κατησχΰνοντο δέ πολλοί, ένφ ούδαμοΰ α¬ νεφαίνετο ποία τις δόξα. Τοιούτος υπήρξεν ό πόλεμος, δν έκήρυττον άπό- γονοι τοθ ΛουδοβίκουΊΔ' καί διεξήγον στρατηγοί τοθ Ναπολέοντος, καί δστις κατ' όδυνηράν τού σύμπτωσιν ουτε ώς μέγα γεγονός, ουτε ώς μεγάλη πολιτική εθεωρήθη. Σρατιωτικαί τίνες πράξεις έσχον ποιάν τίνα σο- βαρότητα, καί λάμψιν άκόμη ώς ή άλωσις τοθ Τρο- καντερό, άλλ' έν συνόλω, τό επαναλαμβάνομεν, έ- νεΐχόν τι τό ύποπτον τα νικητήριά των σαλπίσμα- τα, ένώ αυτή ή ίστορία έπικροτεΐ την Γαλλίαν με τα δισταγμοΰ άποδεχομένη τόν κίβδηλον τούτον θρίαμβον. Διότι απεδείχθη ότι τινές των Ίσπανών αξιωμα¬ τικών έπιφορτισθέντες την υπεράσπισιν ένέδιδον ά- μαχητί, έξ ου προέκυψεν ή ϊδέα δτι έξηγοράσθη ή νίκη έκείνη ούχι δι' αϊματος καί δτι μάλλον έκερδί- θησαν οί άξιωματικοί, ούχι δέ αυτή ή μάχη, ό δέ νικηφόρος στρατός επανέκαμψεν ταπεινωμένος' είς πόλεμος έν ένί λόγω έλαττωματικός, δι' δν δύνα¬ ται νά λεχθή δτι είς τάς πτυχάς των σημαιών τού ήσαν καί προοηρμοσμένα προκλητικως τραπεζο- γραμμάτια της «Τραπέζης τής Γαλλίας». ^ ^ (συνεχίζεται) Έγκυκλοπα ιδε ία ΑΓ έκείνους πού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό 6λα δι' δλους. Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ Δ'. Ίπίρχουν περίεργα οηλητή- ρια. Δι' αυτών μπορεΐ νά παρχ- χθη ό οχθύς υπνος, ή μακρά ά- ναλγησία, άλλ' ό ΰπνος πρέπϊΐ νά ώθηθή εως τό χεϊλος τοΰ θα- νάτου, άν πρόκειτα; νά χρηαιμο- πνΐηθή πρός εγχειρήσεις εις τάς ίποίας ό αρρωστος νά μην αι¬ σθανθή τόν παρααικρόν πόνον.Δέν ΐπάζει κανεϊς τό κεφάλι τού φί- λου διά νά τοΰ άπομακρύνη, χω- ρίς νά πονέσβ, την αιχμήν ενός οέλους ή διά νά τοΰ μετριάσϊ) τούς ποννος. Προτιμότερίν εί/ε έν τοιαύτη περιπτώσει ό ύποφέ- ρων, νά φονευθή άμέσως. Είς την Ιαπωνίαν κατά τούς άρχαί- >υς χρόνους, κάθε πολεμιστάς ό-
  πεχρεοθτο νά παράσχη εις τόν οα-
  ρέως τραυματισμενον σύντροφον
  τού καί την ύστάτην υπηρεσίαν:
  Χά τόν φονεύση άμεσος, επί τό-
  *
  Είς την Ίλιάδα περιγράφεται
  πώς άπομακρύνεται άπό τόν μη-
  οόν ενα βέλος πού είχεν έμπτ}-
  χθή έντός αυτού: "Επλυναν την
  πληγήν μέ νερό καί άπεμάκρυναν
  τα μαυριοερά «ι'ματα, ΰστερα μέ
  ξηράς ρίζας, τάς οποίας έτριψαν,
  εσταμάτησαν τήι αΕμορραγίαν καί
  Ιμετρίασαν τούς πόνους. Δέν έγι-
  νε 2μως μέ ολα αύτά καί άνώ-
  δυνος ή Ιξαγωγή τοΰ βέλους.
  Οί άνθρωπον έςακολουθοΰσαν
  νά ονειρεύωνται τό μέσον πού
  θά τούς Ξσωζε άπό τούς πόνους.
  Ό Πλίνιος άναφέρει δτι είς την
  αρχαίαν Αίγυπτον οί ΐατροί
  I-
  γνώριζαν έναν λίθον πού τριβόμε-
  νος μέ ξίδι επάνω είς την έπι-
  δερμίδα προκχλοθσε τοπικήν ά-
  ναισθησίαν Καΐ τί δμως δέν
  άναφέροντχι περί των άρχαιων Αι-
  15"
  γ'οπτίιον. Έν πίσβ περιπτώσει
  άπό την περικοπήν αυτήν τοΰ
  Πλινίου άποδεικνύεται μέ πίσην
  νοσταλγίαν έζητεΐτο υπό των άν-
  θρώπων ενα όπλον κατά τοΰ πό-
  νου.
  Ενωρίς σχετικώς είχε παρα-
  τηρηθή ότι 6πό ωρισμένας συν¬
  θήκας ή Ιπίδεσις έ,.ίφερεν αι-
  σθητήν μείωσιν τοΰ πόνου. '()
  καθηγητάς Χ. Μπράουν μνημο-
  νεόει ενα πει'ραμα μέ τό/ μεσαΐ-
  ον δάκτυλον τής χειρός τού. Πλή¬
  ρη άναλγησίαν. άρκετήν διά νά
  γίνη μία έγχείρησις, μόνον είς
  την περίπτωσιν αοτήν τζχρζ-ήρη-
  σεν. Έπέδεσε την βχσιν τοΰ δα-
  κτύλου μέ ενα λεπτόν λάστιχον
  Μετά τό δάκτυλον ήτο σχεδόν ά-
  ναίσθητον. Εδέησεν ομως νά πε-
  ράσουν πολλοί μήνις διά νά άνα-
  κτήση τό δάκτυλον την τονήθη
  ευαισθησίαν τού. Έ καταπολέμη-
  σις τοΰ πόνου δέν ήτο δυνατόν
  νά επιδιωχθή τρός την κατεύ¬
  θυνσιν τής μέχρι συντριοής συ;χ-
  πιέσεως των νεύρων. Άλλως τε
  ή μέθοδος τής άναισθητήσεως
  διά τοθ σφιςίματις, μόνον τα ά¬
  κρα μποροΰσε νά άφορά.
  Ό -όνος παρέμεινε κυρίαρχος
  Τραύμ,ατα, έγχειρήσεις καΐ πόνοι,
  ήσαν άναπόσπαστα όπως ό κε-
  ραυνός άπό την άστραπήν! Τό
  πρό,Ίλημα πΰς θά νικηθη ό πόνος
  εφαίνετο άλυτον. Ό πόλεμος κα¬
  τά τοΰ πόνου έσυνεχίζετο, είχε
  πάρη την μορφήν ενός πολέμου
  έσεων, καί εφαίνετο πώς δέν θά
  έτελείωνε ποτέ διά μιάς νίκης.
  Οί στρατηγο'ι είς τόν πόλεμον αυ¬
  τόν—οί ίατροί—έβελχίωσαν έν
  πρώτοις τα Ιργαλεϊα καί τάς με-
  Ηόδους τΐον.
  (συνεχίζεται
  ■ιιεεειιι
  Ό παθολόγος Ίατρός
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά
  δέχεται τοΰς πάσχοντας ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τοθ φαρμακείου κ. Μιχ.
  Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράια).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Βε»!
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  αΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΗ|
  ε· Τό βιβΑιοχαρτοπωλεϊον
  Β _—_____________________
  ■ Ιωάννου Γ. Καμαράτου

  ■ Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνΐα
  ■ Άραστα—ΓΙλατειας Στράτας—καί έναντι καταστη-
  μάτων Παν. Πρατικάκη.
  ίΐ.
  ΒΒΒΙ
  ■ΒΒΒΒΒΠΒ
  Αι καλλιέργειαι
  είς τόν νομόν Ρεθύμνης.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ οέ,ιόρ·ος -Ή
  γεωργική υπηρεσ.'α Ι'εθύμνης υ¬
  πέβαλε πρό τινος είς τό υπουργεί¬
  ον Γεωργίας ειδικήν κατάστασιν
  εκθέτουσιν την πορείαν των καλ¬
  λιέργειαν/ εις τόν Νομόν. Καθ' ά
  1 άναφέρει ή κατάστασις αοτη αί
  καλλιέργειαι εχουν ώς εξής:
  Σιτηρί.—ΊΙρςατο ή προετοι-
  μασία των άγρών καί ή απορχ
  ύ.τό εύνοι/άς καιρικάς συνθήκας.
  Ιί-ίμβαξ. - Καλλιεργηταί μόνον
  δοκιμαστικώ; ή προβλέπομεν^
  δέ παραγωγή άνέρχεται είς 2 ΟΟΟ
  όκ. 'ί'υχανθί).—Συντελεϊται προε-
  τοιμασία τοΰ έϊάφους διά την
  σπορχν /('τις ϊιενεργεϊται σονήθιος
  όψίμως. Καπνός —"Ετερματίσθη ή
  συλλογή καί ή άποςήρανσις των
  φόλλων μϊ παραγωγήν Κ) ο)ο ά-
  νιοτέραν περ·οσινής. Ή ποιότης
  έπίσης είναι ανωτέρα τής περυσι-
  νής. "Ηρχισαν άγοραπωλησίαι είς
  τιμάς ίκανοπο-ιητικάς. Γεώμηλα.
  —Συνετελέσθη ή συγκομιδή των
  όψί;ιων μέ ά-οδόσεις μή άφιστα-
  μένα; των προβλέψεων. Έπήλθον
  ζηαίαι ."»() ο)ο έκ φθοριμαίας.
  Ελαια —Ή πορεία εύνοηθεϊσα
  ό~ό των ,ίροχών οαίνει κανονι-
  /./δς. Έγενικεύθιτ] ή συλλογή καί
  εκθλιψις τοΰ ελαιόκαρπόν. Α; ά-
  πηϋ^ν.ζ τοΰ έκθλιβομένου έλαιο-
  •/Λρκου άνέρχοντχι είς 25—30
  ο)ο. Ένεργεΐται σποραδικώς χον-
  δρική πώλησις έλαιολάδου πρός
  25—2ί^ δρχ. κατ' οκάν Των πυ-
  ρήνΐον αί τιμαί έςευτελιστικαί (οΌ
  —!·0 λεπτά κατ' οκάν). Άμπε-
  λος.—"Ηρχισαν ξελϊκκώματα
  σουλτανίνης. Όπωρόοενδρ*. — Γε¬
  νικώς ή κατάστασις είναι καλή.
  Άσθένειαι άξιαι λόγου δέν πχ-
  ρουσιάαθησαν πλήν τής προσβολής
  των άχλαδιών 6*6 καρποκάκης.
  Έσπεριοοειδή Έ πορεία βαίνει
  καλώς.
  ΓΟσ>ν άφιρ^ τας μετε'οριλογι-
  κάς 'ΐν^ήχ'Χζ είς τό βίρειον τμή-
  •χχ τοΰ Ίθίοΰ έπεσε βροχή 200
  χιλιοστών ΰψυυς καί ε'ς τό νότιον
  100 χιλιοστών μέ ευεργετικήν ε¬
  πίδρασιν επί τής γεωργίας έν
  γένει.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Η¬
  ρακλείου διακηρΰττει δτι θέ¬
  λει ενεργηθή έν τοίς γραφεί¬
  οις αυτής την 8ην Ίανσυρίου
  1938 ημέραν Σάββατον καί ώ¬
  ραν 11 —12 π. μ. μειοδοτική
  δημοπρασία διά την προμήθει¬
  αν άκαθάρτων πετρελαίων
  360 τόννων δι' ένσφραγίστων
  προσφορών, συμφώνως πρός
  τοΰς δρους τής υπό χρονολ.
  19 Ν)βρίου 1937 σχετικής συγ-
  γραφής υποχρεώσεων εύρισκο-
  μένης έν τοίς Γραφείοις τής
  Λιμεν. Έπιτροπής είς την δι¬
  άθεσιν παντός ένδιαφερομέ-
  νου.
  Έν Ηρακλείω τή 22 Ν)βρί-
  ου 1937.
  Ό Πρόεδρος τής Λιμενικής
  Έπιτροπής.
  Γεώργ. Μητσοτάκης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Έχον ύπ' δψει τό ύπ' άριθμ.
  2 έγγραφον τοΰ ύπουργείου
  Συγκοινωνίας καΐ την ύπ' άριθμ.
  189 απόφασιν Δημοτικοΰ Συμβου-
  λίου.
  Έκθέτει
  μετά τοΰ σχετικοΰ διαγράμματος
  έν τω Δημοτικω Καταστήματι την
  κατάργησιν των πρασιών κατά
  τάς πρός βορράν πλευράς των
  τετραγώνων ,")20 καί Γ»(!ίϊ τής ό-
  δοθ μεταξύ ΙΙυροσβεστείου Δήμου
  καΐ Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργί-
  ου Β'. καί ειδοποιούμεν τούς εν¬
  διαφερομένους ί'να λάβωσι γνώ¬
  σιν τοΰ διαγράμματος τούτου
  καΐ υποβάλωσι Υμίν εγγράφως
  τάς επί τούτου τυχόν ένστάσεις
  αυτών.
  Ηράκλειον 22 Νοεμβριού 1937
  Ό Δημαρχών Ηρακλείου
  Μ. Κασιμάτη;
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΓΤΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Έκτός των παραγνελιών τής πελατείας μας, τάς οποίας έκτελοθμεν μέ τα-
  χύτητα καί εύσυνειδησίαν.·
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΚΑΪ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  άπό την μεγάλην συλλογήν μας, είς τιμάς πράγματι ασυναγωνίστους.
  ΜΗ ΣΑΣ ΓΕΛΟΥΝ: ΑΙ νέαι παραλαβαί μας Αγγλικών και
  •Ρλληνικών κασμηρίων είναι αί ώραιότεραι είς σχέδια και πλουσιώ-
  τεραι είς χρωματισμους. "Εχομεν την μεγαλυτέραν παρακαταθήκην.
  Είμεθα οί ΕΐΙΟηνότεροι άπό δλους.
  •Υποκατάοτηιια είς Μοΐρες.
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  (ΠΛΑΤΕΙΑ-ΪΤΡΑΤΑ).
  —Χορήγηβις διπλωμάτων είς
  μαίκς.
  Μετά τριετή φβίτηΐιν είς την
  Σχολήν Μαΐων «Βιργινίας Σκυλί-
  τσπ» καί κατόπιν των νενομισμέ¬
  νην έξετάοεων έλαβον δίπλωι «
  μαία; καί αί κάτωθι Κρήσβαι:
  Μαρία Σκαβάλο>, Άριέττα Μα-
  μβύνάκη, Πολύμνια Τζιφάκη,
  Σταματίνα Μπέλεση, Μαρία Μαν-
  τουδάκη καί Ρόδϋ Μαστοράκπ.
  — Ή έξαγ»γή άμυγδαλόψυ-
  Πρός τάς τελωνειακάς αρχάς
  τού Κράτου; εκοινοποιήθη από¬
  φασις τού ΰπβυργείβυ Έθνικής
  θΐκονομία;, διά τής οποίας όρί-
  ζεται, δτι αί υπό της Τραπέζης
  τή; Έλλάδο; άδειαι έξαγωγής ά-
  μυγδαλόψυχας διά Γαλλίαν, Ρωσ¬
  σίαν, Ρουμανίαν καί Γιουγκο-
  σλαυΐαν ΐσχύβυν επί τρίμηνον ά·
  πό της εκδόσεως των.
  —Σειρά άπατών.
  Έκ γενομένη; προανακρίσεως
  ν Ρ&θΰμνη διεπιστώθη ότι ό
  'αύτης Κωνστ. Δεληγιώργης μζ-
  αβαίνων είς διάφορα_χ.«τκαΐημ£*
  α" τής πόλεως ιδία παντοπωλεϊα
  :αί χρησιμοποιών τα ονόματα
  ιαφόρων καλής κοινωνική; τάξε-
  ις άτβμων, έξηπάτα τούς καταστή
  ατάρχας καί ελάμβανε παρ'
  :ύτών διάφορα ε'ίδη, ώς επί τό
  λεϊστον τρόφΐμα.
  —Ή εΐααγωγή θείου.
  Πρός τάς αρμοδίας τελωνεια
  ιάς αρχάς εκοινοποιήθη ή κά-
  ωθι ϋπουργική απόφασις: Ή εί-
  αγωγή θείου δασμ. κλάα. 57ΐι έ-
  ιτρέπεται έλευθερως έξ οΐασδη-
  :οτε χώρας, κατατασσομενου τοΰ
  ίΐδους τούτου είς τόν πίνακα α'.
  Εν περιπτώσει καθ" Ίν τυγχάνει
  τροελεύσεως χωρών μεθ' ών αί
  ΐυναλλαγαί διενεργοΰνται δι' έ-
  ^ευθέρου συναλλάγματος. η εί-
  σαγωγη τούτου θά έπιτρέπεται
  κατόπιν αδείας τής Τραρεζης τής
  Έλλάδο;, εκδιδομένης μετά κα-
  τάθεσιν παρ' αυτή υηό τοΰ ένδι-
  ιφερομένου είσαγωγεως ποσο·
  στοΰ πεντε τοίς εκατόν (5 ο)ο) ε¬
  πί τής άξίας τού είσαχθησομένοο
  οσού είς πίστωσιν εΐδικοΰ λογκ-
  ιασμοΰ πρός ενίσχυσιν τού έξα-
  ^>ωγικοΰ έμπορίου.
  —Ζημίαι έκ των βροχών.
  Πληροφορούμεθα ότι είς Κοξα-
  έ Ρεθύμνης προεκλήθησαν την
  παρελθούσαν έβδομάδα πολλαί
  καταστροφαί έκ των βροχών. Σχε¬
  τικώς ειδοποιηθη ή Νομαρχία
  Ρεθύμνης Ίνα μεριμνήση διά
  τους παθοντας έκεϊ οΐτινες δέν
  είναι ολίγοι.
  —Κύρωσις άπολογισμοΰ.
  Διά νομου δημοσιευθέντος είς
  την εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  έγκρίνεται ή ΰπολογιστική δια-
  χείρισις των έσόδων τού Κράτους
  διά τα έτη 1931—32, 1932—39 καΐ
  1933 34.
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΔΑ
  Παρελήφθησαν τα τελευ
  ταΐα Κροκί, μέ μεγάλας
  έκπτώσεις.
  ΈργασΙα παλτών 350
  , δρχ. Έργασία φορεμάτων
  20Ό δρχ.
  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΑΙΑΡΑ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  24 Νοεμβριού 1937
  Β Ε Π Ρ Ο Υ Η Τ ΑΙ Α Δ Υ Ν Α Τ ΟΙ
  ΒΙΑΙΑΙΕΔΑΦΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΤΟΝ ΑΉΟΙΚΙΟΝ
  ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΑΦίΥΝ ΜΕΤΑ ΕΞΑΕΤΙΑΗ;
  ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έσπερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν
  ότι καθ* ά συμπεραίνεται άπό τούς διε-
  Ονεϊς διπλωματικάς κύκλους, άσχέτως
  πρός τάς αυνομιλίας τοΰ Βερολίνου με-
  ταξύ Χίτλερ καί Χάλιφαξ, οςαιδήπατδ
  βίαιαι έδαψικαί μεταβολαί είναι άθύνα-
  τοι είς χώρας έξαρτωμένας άπό τάς Εύ-
  ρωπαϊκάς. δυνάμεις. '
  Έξ άλλου αγγέλλεται έκ Βερολίνου
  ότι ό καγκελάριος Χίτλερ είς δηλώβεις
  τουσυναφεΐς μέ την επιστροφήν των Γερ-
  μανικών άποικιών ανέφερεν ότι αυται Οά
  κατορθωθή νά έπιστραφώσιν είς την Γερ¬
  μανίαν μ.ετά παρέλευσιν έξαετίας.
  ΆσφαλήςήΆννλονερμανική συμφωνία
  Αί έν Συρια ταραχαί και ή Ιταλία.
  ΔΕΝ ΕΒΙΓΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ!
  ΕΚ ΤΟΝ ΣΥΝΟΜΙΑΙΟΝ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Αονδίνου βεβαιούν ότι έκ των
  συνομιλιών τοΰ Βερολίνου ουδόλως έ-
  Θίγησαν σημεΐα αφορώντα την υφισταμέ¬
  νην Άγγλογαλλικήν συμφωνίαν καί τα
  έξ αυτής άπορρέοντα συμφεροντα καί έν
  γένει την ταύτότητα αντιλήψεων την ό-
  ποίαν διατηρούν αμφότεραι αί δυνάμεις
  αυται, όσον άφορά την πολιτικήν άπέ-
  ναντι πλείστων όσων Ευρωπαϊκών ζητη-
  μάτων.
  Ο ΓΑΤΟΣ ΕΙΧΕ &ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ
  ΙΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ τής προόδου τής
  διαδικασίας είς την ενώπιον τοΰ πεντα-
  μελοΰς Έφετείου έκδικαζομενην υπόθε¬
  σιν τής κλοπής των 18 έκατομμυρίων
  τής Τραπέζης τής Ελλάδος, άποδει-
  κνύεται ότι ό διαβόητος Γάτος ειχε δι-
  οργανώσει πολλάς αποπείρας ληστείας
  των χρημάτων τοΰ δημοσίου.
  ΟΙ
  ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΟΝ ΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγράφημα τοΰ
  Πρακτορείου τής Κίνας «Κεντρικά
  Νέα» βεβαιοί ότι οί Κινέζοι ένισχυ
  θέντες διά νέων καλώς έκγυμνασμένων
  μεραρχιών προτίθενται νά υπερασπίσουν
  μέχρις εσχάτων την πρωτεύουσαν αυτών
  Νανκίν. "Ηδη κατά τάς γενομένας μά
  χας καί κατά τάς ιδίας πάντοτε πληρο
  φορίας, διεπιστώθη ή ύπεροχή των Κι
  νέζων καί οί Ίάπωνες υπεχώρησαν άρ
  κετά χιλιόμετρον
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ). —
  Αί Γερμανικαί έφημερίδες ά-
  φιερώνουν καί σήμερον εύμε-
  νή άρθρα διά την επιτευχθεί¬
  σαν ώς λέγουν διά τοθ τα-
  ξιδίου είς Βερολίνον τοΰ λόρ-
  δου Χάλιφαξ, Άγγλογερμα-
  νικήν προσέγγισιν. Ή προσέγ
  γισις αυτή έπιλέγουν έθεσε
  τάς καλυτέρας των βάσεων
  τόσον διά την επίλυσιν ωρι¬
  σμένων Γερμανικήν προβλημά
  των διεθνοθς φύσεως δσον
  καί διά την αποκατάστασιν
  είς τό μέλλον μιάς στενω-
  τέρας συνεργασίας μεταξύ
  των δύο χωρών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ ). —Ό
  τύπος τής άριστερδς έξακο-
  λουθεΐ νά άρθρογραφή ανα¬
  φορικώς μέ την συνωμοτικήν
  κίνησιν των Καγκουλάρ την
  όποιαν αποδίδει είς στοιχεΐα
  άντίθετα τής σοσιαλιστικής ί-
  δεολογίας. Έν τώ μεταξύ ή
  κοινοβουλευτική ομάς των
  κομμουνιστήν συνεχίζει τάς
  ενεργείας της πρός διενέργει¬
  αν έλέγχου έν τή Γαλλλική
  Βουλή μέ σκοπόν τόν κατατο-
  πισμόν αυτής επί των λεπτο-
  μερειών καί τής οργανώσεως
  τής άνακαλυφθείσης συνωμο-
  σίας.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ ).— Οί ·ήμι-
  επίσημοι κύκλοι τής Ίταλικής
  πρωτευούσης, διαψεύδουν κα-
  τηγορηματικως τάς φήμας
  καθ" άς αί έν Συρια ταραχαί
  όφείλονται είς Ιταλικάς υπο·
  κινήσεις. Οί ϊδιοι κύκλοι ϋ-
  πενθυμίζουν ότι τό "ίδιον εΐ-
  χε καταγγελθή καί διά τα έ'κ-
  τροπα τής Παλαιστίνης, άλλ'
  ή Αγγλικη κυβέρνησις επεί¬
  σθη ότι ούοεμία ανάμιξις τής
  Ιταλίας διεπιστώθη καί δτι αί
  διατυπωθεΐσαι καταγγελίαι
  εγίνοντο δι' εύνοήτους έντυ-
  πωσιακούς λόγους.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ ). — Ό
  πρωθυπουργός καί ύπουργός
  των Εξωτερικών τής Ουγγα¬
  ρίας οΐτινες ώς γνωστόν ευ¬
  ρίσκονται έν τή Γερμανική
  πρωτευούσιτ, συνηντήθησαν σή¬
  μερον είς εγκάρδιον συνομι-
  λίαν μετά τού ύπουργοΰ των
  "Εξωτερικών τής Γερμανίας
  φόν Νόϋρατ.
  Χορήγησις πιστώσεων
  διά τα σχολεΐα Ήρακλείου-Λασηθίου.
  Έν συνεχεία των έγκριθει-
  σών υπό τής Γεν. Διοικήσε¬
  ως Κρήτης πιστώσεων διά
  την επισκευήν καί αποπερά¬
  τωσιν των διδακτηρίων τοΰ
  ΝομοΟ Ηρακλείου ανεκοι¬
  νώθησαν καί αί κατωτέρω:
  Διά τό Δημοτικόν Σχολείον
  Άφρατί 20.000, Άλιτζανή 15.
  000, Σκοτεινοΰ 10.000, Κατα-
  λαγαρίου 10.0Ό0, Έληας 15.
  000, Αστρακών 20.000, Χου-
  μερίου 25.000, Κάτω Σμύρ¬
  νης 10.000, Κεφαλοβρυσίου
  10.000, Κάτω Βάθειας 5.000,
  Γουρνών 5.000, Άνωπόλεως
  20.000, Αύλής 20.000, Πατσι
  δών 20.000 καί Γάλυπε 20.000.
  Διά τόν νομόν Λασηθίου
  έχορηγήθησαν αί κάτωθι πι-
  στώσεις:
  Διά τό δημοτικόν Σχολείον
  Βρυσών 10.000, Νικηθιανοΰ
  15.000, Λοϋμα 5.000, Σκοι-
  νιά 10.000, Πρίνας 10.000,
  Άγίου Νικολάου 25 000, Κα-
  μινακίου 15.000, Κρητσσς
  25.000, Ζενίων15 000, Άμυ-
  γδαλιάς 15.000, Φοινοκαλιδς
  15.000, Λατσίδας 10.000, Κα-
  ρυδίου 10.000, Άγίου Άντω-
  νίου 10.000, Άγίας Πελαγί¬
  ας 10.000, Άβρζΐκόντε- 10 000,
  Μέσα Λασηθίου 5.000, 'Έξω
  Ποτάμων 5.000, Πλάκας 10.
  000, Ρουκάκας δρ. 5.000, Μα-
  ρωνιδς 20.000, Παλαιοΰ Μη-
  τάτου 5.000, Κάτω Έπισκο-
  πής 5.000, Μετοχίου Πισο-
  κεφάλου 15.000, Άγίας Τριά-
  δοςΙΟΟΟΟ, Άπιδίων 10.000,
  Χανδρα Άρμένων 25 000, Ό-
  ρεινοΰ 15.000, Γδοχίων 5.000,
  Άγίας Φωτιας 5.000, Γμα Λυ-
  γιας 15.000, Μύθων 10.000,
  Σητείας 10.000, Σιτάνου 5.
  000, Δάφνης 10.000, Τουρλω-
  τηςΐθ 000καίΤουρτούλων5.000.
  ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
  ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
  ας δι" έγγράψου τού πρός την
  Άγροτικήν Τράπεζαν παρακα
  λεΐ νά έκδόση αυτή τάς δε-
  ούσας όδηγίας πρός τούς δι¬
  ευθυντάς των ύποκαταστημά-
  των της δπως ούτοι έν συνεν-
  νοήσει μετά των οίκείων γε-
  ωργικών ύπηρεσιών, προβαί-
  νουν εκάστοτε είς την χορή¬
  γησιν δανείων διά την είς
  γεωργούς, κοινότητος καί συ-
  νεταιρισμούς διάθεσιν έργα-
  λείων, μηχσνημάτων καί ζώ-
  ων.
  ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
  ΤΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
  ΔΙΕΟΝΕΙΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΑΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΝ ΙΑ ΠΟΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Νοεμβριού (τού άν-
  Ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Σαγκάης μέσω Βερολίνου φέρουν τάς
  αρχάς των ΟιεΟνών έκχωρήηεων άποδε-
  χθείσας τάς πλείστας των Ίαπωνικών ά-
  ξιώσεων όσον άφορά την κατάπαυαιν τής
  άντιϊαπωνικής προπαγάνδας καί τό κλεί¬
  σιμον των Κινεζικών έθνικιστικών χέν-
  τρων των λεπουργούντων εισέτι είς τάς
  περιοχάς των εν λόγω έκχωρήσεων.
  ΑΙ ΑΝΑΧΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ
  ΤΩΝ ΚΑΓΚΟΥΛΑΡ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων τη-
  λεγραφοΰν ότι συνεχίζονται έκεί αί άνα-
  κρίσεις Πιά την άποκαλυφθεΐσαν συνω-
  μοτικήν κίνησιν τής οργανυ>σεο>ς Καγ¬
  κουλάρ. Αί άνακρίσεις φέρουν είς φώς
  έκπληκτικάς λεπτομερείας διά την ορά·
  σιν καί τούς σκοπούς τής έν λόγω ανα¬
  τρεπτικάς οργανώσεως.
  Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
  ας προκειμένου νά προβή είς
  την κατάρτισιν μητρώου των
  συστηματικών πτηνοτροφείων
  τού κράτους, παρεκάλεσε τα
  γεωργικά έπιμελητήρια δπως
  ύποβάλλουν είς τό αρμόδιον
  τμήμα τα σχετικά στοιχεΐα.
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Διά την 2αν Δεκεμβριού ω¬
  ρίσθη συνεδρίασις τοΰ Διαρ-
  κοΰς Στρατολογικοΰ Συμβου-
  λίου Ηρακλείου πρός συζή¬
  τησιν επί ζητημάτων τής άρ-
  μοδιότητός τού.
  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ
  Ό Πανελλήνιος Σύνδεσμος
  Βιομηχάνων Έξαγωγέων λευ-
  κής σταφίδος δι' έγγράφου
  τού πρός τό Γεωργικόν έπι-
  μελητήριον Ηρακλείου γνω-
  ρίζει δτι ενεργείαις τοΰ κ. τε¬
  λώνου Πειραιώς μελετάται ή
  καταβολή διπλοΰ έξαγωγικοΰ
  δασμοΰ διά την έκ Κρήτης με-
  ταφερομένην είς την λοιπήν
  Έλλάδα πρός επανεξαγωγήν
  σταφίδα. Έπειδή τό μέτρον
  θεωρεΐται άδικον καί άτοπον
  παρακαλεΐται *τό Γεωργικόν
  Έπιμελητήριον νά διαμαρτυ¬
  ρηθή είς τό υπουργείον Οίκο-
  νομικών σχετικώς.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  Τό Άγρονομεΐον /Ηρακλεί¬
  ου προσδιώρισε διά τόν μήνα
  Δεκέμβριον τάς κάτωθι δικασί
  μους άγροζημιών: Την 8 είς
  Φορτέτσαν, την 9 ενταύθα,
  την 10 είς Έπισκοπήν, την
  14 είς Τύλισσον καί Γωνιές
  την 15 είς Μοραθον, την 16
  είς Ρογδιάν καί την 17 είς Ά¬
  γιον Σύλλαν καί Κανλΐ Κα¬
  στέλλι.
  ΟΙ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ
  ΕΚ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΌΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  "Υπό τοΰ ύπουργείου Παι
  δείας απεστάλη πρός τούς έ-
  πιθεωρητάς των Δημοτικών
  σχολείων έγκύκλι'ος διά τής ο¬
  ποίας καθίσταται γνωστόν δ¬
  τι μαθηταί άπολυθέντες τής
  ΣΤ' τάξεως των δημοτικών
  σχολείων δέν δύνανται έν ού
  δεμια περιπτώσει νά έπαναλά
  βουν τα μαθήματα τής αυτής
  τάξεως.
  ΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
  ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
  Ό ύπουργός τής Γεωργίας
  κ. Κυριακός απηύθυνε μακράν
  έρμηνευτικήν εγκύκλιον πρός
  τούς οίκονομικούς έφόρους
  των σιτοπαραγωγικών περι-
  φερειών «περί τού τρόπου βε-
  βαιώσεως καί είσπράξεως τής
  εϊσφοράς των άλευροβιομηχα-
  νιών επί τοΰ άλεθομένου έγ-
  χωρίου σίτου, προμηθευομέ-
  νου παρά πωλητών άλλων,
  πλήν της Κ Ε.Π.Ε.Σ.
  ΑΓΟΡΑΝΟΐνΐΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Κατεμηνύθη ό κρεοπώλης
  Γεώργ. Μ. Κολιας διότι
  κατελήφθη πωλών κρέας προ-
  βάτου πρός δρχ. 40 κατ' οκάν
  ένώ ή διατίμησις όρίζει τιμήν
  πωλήσεως δρχ. 30. Έπίσης
  κατεμηνύθη είς ίχθυοπώλης
  διά παράβασιν άγορανομικών
  διατάξεων.
  ΖΩΟΚΤΟΝΙΑ
  ΑΦΙΞΙΣ
  κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Ό Άντ. Γεωργ. Ξυλούρης
  έκ Κρουσώνος έχων προηγού-
  μενα κατά τού όμοχωρίου τού
  Μ. Γ. Βιδακη έφόνευσε μίαν
  αίγα άνήκουσαν είς αυτόν
  Συνελήφθη καί παρεπέμφθη άρ
  μοδίως.
  Η ΑΓΟΡΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
  Δι' έγγράφου τού πρός τό
  Γεωργικόν Έπιμελητήριον Ή-
  ρακλείουτόΈπιμελητήριον Λα-
  κωνίας ζητεί νά πληροφορη-
  θή τάς τιμάς των πορτοκαλ-
  λίων καΐ μανδαρινίων τάς
  προσφερομένας ενταύθα υπό
  των έμπόρων.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν
  αφιχθη εις Χανιά ό Διευθυντήν
  τεχνικής Έταιρείας τής Άγροτι-
  κής Τραπέζης τής Ελλάδος κ.
  Σωτήριος Πετρόπουλος ίνα αντι¬
  ληφθή έκ τοΰ σύνεγγυς παν ο,τι
  άφορα τα άποστραγγιστικά καί
  άρδευτικά εργα Κρήτης τα όποϊα
  είναι υπό μελέτην καί εκτέλεσιν
  έν Κρήττ] κατόπιν αποφάσεως
  τής Κυβερνήσεως.
  Ό κ. Πετρόπουλος άφοΰ επε¬
  σκέφθη τάς επαρχίας Κυδωνίας
  Σελίνου κλπ. αφιχθη χθές εσπέ¬
  ρας μέσω Ρεθύμνης ί'να επισκε¬
  φθή" τα άνεγερθέντα συνεταιρικά
  έλαιουργεϊα έν τω νομώ μας καί
  εν τώ νομώ Λασηθίου.
  Ό κ. Πετρόπουλος έξ Ηρα¬
  κλείου θά μεταβή είς Ίεράπετραν
  ί'να επισκεφθή την περιφέρειαν
  Ρρά Αυγιας διά την άρδευσιν μέ
  τα υοατα Καλαμαύκας ώς έπίαης
  καί την Καλαμαύκαν διά τό υπό
  ανέγερσιν συνεταιρικοΰ ελαιουρ¬
  γείον.
  ΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ
  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ
  Υπό τού Γεωργικοΰ ταμεί-
  ου Ηρακλείου παρελήφθησαν
  μέσω τής Άγροτικης Τραπέ¬
  ζης άρκετά γεωργικά μηχα-
  νήματα διά την διενέργειαν
  έπιστημονικών γραμμικών
  καλλιεργειών.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΕΠΙΠΙΠΤΕΙ__ΚΑΤΑ ΚΑΡΡΟΥ
  Συνελήφθη καί παρεπέμφθη
  είς την Εισαγγελίαν ό σωφέρ
  Γεώργ. Χ. Μουτσάκης διότι
  έξ ύπαιτιότητός τού συνε-
  κρούσθη τό ύπ' αύτοθ όδη-
  γούμενον αυτοκίνητον μετά
  κάρρου μέ άποτέλεσμα τόν
  έλαφρόν τραυματισμόν τού
  καρρανωγέως Νικ. Γ. Μορ-
  φιαδάκη.
  ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΦΕ ΔΕΝΔΡΑ
  ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΑ Μ Α Ρ Τ Υ Ρ! Α
  ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΑΚΙ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ_Τ1Ν ΣΟΒΙΕΤ
  ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Τόκιο ότι ό έκεΐ πρεσβευτής των Σο¬
  βιέτ επισκεφθείς τόν υπουργόν των εξω¬
  τερικών κ. Χιρότα επέδωκεν είς αυτόν
  έντονον διαμαρτυρίαν διά τάς δηλο>σεις
  τοΰ στρατηγοΰ Άράκι εναντίον των Σο¬
  βιέτ.
  Ί£ς γνωστόν ό Άράκι έχει τεθή επί
  κεφαλής τής διενεργουμένης έν τή "Απω
  Ανατολή άντισοβιετικής προπαγάνδας
  προέβη δέ τελευταίως είς άνακοινώσεις
  χαρακτηριζομένας υπό τής κυβερνήσεως
  τής ΛΙόσχας υβρπτικάς διά την Ι'ωσ-
  σίαν.
  ΤΟ ΝΑΝΚΙΝ ΚΑΤΑΑΑΜΒΑΝΕΤΑ
  ΕΝΤΟΣ
  ΙΑΠΩΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟ! Ν Ω Σ Ε ΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τηλεγραφήμα-
  τα τοΰ Ίαπωνικοΰ πρακτορείου «Ντο-
  μέϊ» ή πτώσις τοΰ Νανκίν Οεωρεΐται ζή-
  τημα ελαχίστων ημερών. Τα αύτά τη-
  λεγραφήματα βεβαιούν ότι οί Κινέζοι
  ύπερφαλαγγισθέντες πανταχόθεν υπό των
  Ίαπώνων ηρχισαν σήμερον έγκαταλεί-
  ποντες τά^ πρώτας άμυντικάς γραμμάς
  τ οί ν.
  Η
  Κατ' αναφοράν τής ύποδι-
  οικήσεως Χωροφυλακής Πε¬
  διάδος συνελήφθη ό Έμμ. Ι.
  Καλουτσάκης έκ Ποταμιών
  διότι διά λόγους άντεκδικήσε-
  ως κατέστρεψε τέσσαρα ελαι¬
  όδενδρα καί 2 συκδς είς ζημί¬
  αν τοΰ όμοχωρίου τού Αλεξ.
  Ι. Βρεττάκη.
  ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ ΒΟΡΟΣΙΑΩΦ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοέμβριον) (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).—ΚαΟ' α αγγέλλεται
  έκ Ι%Ιόσχας, μέσω Ηολωνίας ή σοβούσα
  άπό τινος διαφωνία μεταξύ τοΰ *Έπιτρό
  που των Στρατιωτικών Βοροσίλο>φ καί
  τοΰ Στάλιν κατέστη όριστική. "Ηδη ψι-
  Ουρίζεται ότι είναι προσέχη τα γεγο-
  νότα τα οποΐα Οά διαππτώσουν τό άού-
  νατον τής συμφωνίας των δύο κορυφαί-
  ών Ρώσσων ήγετών επί ζητημάτων τής
  εξωτερικάς καί έσωτερικής πολιτικάς
  των Σοβιέτ.
  ΤΥΦΕΚΙΣΜΟΣ^ΥΡΥΧΑΡΙΝ;
  ΜΙΑ ΦΗΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΨΕΥΣΘΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τοΰ άν
  τατϊακριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ
  ΛΙόσχας φέρουν ώς κυκλτ>φΓ»ρτ»ύίϊας έκεϊ
  ευρύτατα φήμας καθ* άς ό διάσημος
  κομμουνιστής ήγέτης Ι%Ιπουχάριν όστις
  εφέρετο ώς συλληφθείς δι' αντίδρασιν ε¬
  ναντίον τοΰ Στάλιν έτυφεκίσθη άνευ οί-
  κης. Ή πληροφορία αυτή δΐν διεψϊύσθη
  μέχρι τής στιγμάς "άπό μέρους τής
  Ρωσαβκής κυβερνήσεως.
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Α Π ΟΙ ΚΙΩ Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων αγ-
  μανικών άποικιών- Ή Γαλλία έπιλί-
  γουν αί έν λόγω έφημερίδες ουδέποτε
  θά συναινέση εί; την απόδοσιν τούτων.
  8Α ΕΟΙΑΟΘΟΥΝ ΝΕΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙ!
  ΔΙΑ ΤΟ ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλέγραφον ν έκ
  Βρυξελλών ότι οί άντιπρόσωποι παρά
  τή Διασκέψει των "Έννέα δυνάμεων με-
  λετοΰν τάς έπιδοθείσας έκεΐ νέας προτά-
  σεις επί τής επιλύσεως τοΰ Σινοϊαπωνι-
  κου ζητήματος. Αί προτάσεις αύται υί-
  οθετούμεναε τυχόν υπό τής Διασκέψεως
  θά άποσταλοΰν είς Τόκιο πρός αποδο¬
  χήν. Είδική συνεδρίασις τής Διασκέψε¬
  ως μέ Οέμα τάς προτάσεις ταύτας εγένε¬
  το χθίς, δέν ανεκοινώθη όμως ουδέν τό
  θετικόν επί τού άποτελέβματος.