95072

Αριθμός τεύχους

4723

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

25/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  -■ ·»ηι
  ΙΙίΤ
  ν.
  ,*?»'
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  οοσ: μινωγλυιόυ
  ΥΠΕΥβϊΚΟί ΣϊΚΓΑΚΤβΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΡΕΥΣΤΗ ΚΑΙ ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΣ
  Η ΔΙΕΒΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  -
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ:
  ΠΡΜίΙΤΗ Μ
  Αιγυπτου
  ■Ι -.ΙΥ1
  II
  ΙΠ
  III
  ετηαια λίοαι !ϊ
  έ;άμηνος 'ί
  Άμερικής
  ετήσιαι οολ. 1δ
  25
  έξάμηνος · 8
  Τιμή
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1
  χαΐά φύλλον
  Δραχ. 2
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΕ
  Γ-ΓΟΪ 22ΟΝ
  II
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *723 ||
  'Όσοι επίστευσαν εις τόν
  μΰθον ότι τό «άντικομμουνι-
  στικόν» Σύμφωνον Ιταλίας,
  Γερμανίας καί Ίαπωνίας, εί¬
  χεν αποκλειστικόν καί μο¬
  ναδικόν σκοπόν νά ένώσιι
  τα τρία Κράτη είς μίαν κοι¬
  νήν αντίδρασιν κατά των
  σχεδίων τής Γ.' Διεθνοΰς,
  θά δοκιμάζουν ήδη ασφαλώς
  ζωηράν απογοήτευσιν. Είμε¬
  θα έξ έκείνων πού ύπεστηρί-
  £αμεν έκ τής πρώτης στιγμής
  ότι τό τριμερές Σύμφωνον
  ειχε ούσιαστικόν περιεχόμε¬
  νον την πολιτικήν καί στρα-
  τιωτικήν συμμαχίαν των τρι¬
  ών μεγάλων ολοκληρωτικήν
  κρατών τού κόσμου, μέ σκο¬
  πόν την κυριαρχίαν επί τής
  γής καί άπλοΰν μόνον εξω¬
  τερικόν περίβλημα την άντι-
  κομμουνιστικήν λεοντήν διά
  νά συγκαλυφθή ή άλήθεια.
  Καί δέν ήπατήθημεν. "Ηδη,
  καθώς άποκαλύπτει ό πρόε-
  δρος τής επί των Εξωτερι¬
  κών κοινοβουλευτικήν έπι-
  τροπής τής Γαλλίας κ. Μπε-
  ρανζέ, τό Σύμφωνον τής
  Ρώμης, καθορίζει όχι μόνον
  τούς ©ρους τής συνεργασίας
  τής Ιταλίας, Γερμανίας καί
  Ίαπωνίας άλλά καί τόν
  τρόπον τής διανομης τής
  τον τρο-
  πλέον ότι
  λείας έκ τής κοινής δράσεώς
  των. Ούτω ή συμφωνία εγί¬
  νετο μέ βάσιν την αναδημι¬
  ουργίαν τής Μεγάλης Γερ¬
  μανίας ήγεμονευούσης έφ'
  .ολοκλήρου της Κεντρικής
  Εύρώπης, μέ προσάρτησιν
  τής Αυστρίας καί Τσεχοσλο¬
  βακίας, μέ άναβίωσιν τής
  παλαιάς Ρωμαϊκής αύτοκρα-
  τορίας εκτεινομένης έφ' ο¬
  λοκλήρου τής λεκάνης της
  Μεσογείου, δπως έσχεδιάοθη
  είς τούς κυκλοφορήσαντας
  Αν Ιταλία χάρτας μετά την
  4*χτάληψιν τής Αΐθιοπίας καί
  μέ επέκτασιν τής Αύτοκρα-
  τορίας τής χώρας τοΰ 'Ανα-
  τέλλοντος ηλίου άπό τής
  Σιγγαπούρης μέχρι των ά-
  νατολικών έσχατιών τοΰ εί-
  ρηνικοϋ ώκεανοϋ. Αύτη δέ
  ή αποκάλυψις, έν συνδυασμώ
  καί μέ την σχετικήν αδυ¬
  ναμίαν καί την βραδυκινη-
  σίαν των Δημοκρατικήν δυ-
  νάμεων Αγγλίας, Γαλλίας
  καί 'Αμερικής έπαυξάνει τάς
  ανησυχίας τού πολέμου καί
  δικαιολογεΐ τούς φόβους διά
  την εξέλιξιν τής διεθνοΰς κα¬
  ταστάσεως έν τω μέλλοντι
  Αί προσπάθειαι είρηνεύ·
  σεως καί συνδιαλλαγής των
  εθνών τάς οποίας κατέβαλλαν
  αί δύο μεγάλαι δυνάμεις
  τής Λύσεως έπικουρούμεναι
  καί άπό την Αμερικήν, πε-
  ριορισθεΐσαι είς απλήν φιλο¬
  λογίαν καί είς χλιαράς πλα-
  τωνικάς διαμαρτυρίας δέν έ-
  Οχον ουδέν άποτέλεσμα. Ή
  διάσκεψις των Βρυξελλών
  φλυαρήσασαι επί μακρόν δέν
  κατώρθωσε νά φέρη ουδέν
  άποτέλεσμα ένω την ιδίαν
  στιγμήν ή ραγόαία προελα-
  σις των Ίαπώνων, τό πΰρ, το
  καυτό σίδηρο καί τα αρμα-
  τα τοΰ θανάτου έξαπέλυον
  τόν όλεθρον καί την συμ-
  φοράν είς την χώραν τοΰ
  ούρανίου κράτους.
  Ή επιτραπή έπίσης τού
  Λονδίνου έναυάγηοεν καί
  είς την Ίβηρικην έπανήρχι
  σεν ό πόλεμος άγριος, αμεί¬
  λικτος, φοβερός.
  Ώς πρός δέ τό ταξίδιον
  τοΰ Χάλιφαξ, φαίνεται οτ
  δέν έχρηοίμευσεν είς τίποτε
  αλλο παρά είς τό νά διαπι¬
  στωθη κατά τόν έντονώτερον
  τρόπον, ότι ή Γερμανία δέν
  έννοεΐ καμμίαν συνεννόη¬
  σιν καί συνεργασίαν πρό
  τή{ πλήρους Ικανοποιήσεως
  ©λων έν γένει των άξιώσεών
  της. Κατ' αυτόν
  πον διαπιστοΰται
  πάσαμεμονωμένη προσπαθεία
  συνδιαλλαγή, είναι απολύ¬
  τως καταδικασμένη είς άπο-
  τυχίαν ένω τό σύστημα τής
  συλλολικής ασφαλείας καί ό
  θεσμός τής Κοινωνίας των
  Εθνών ώς όργάνου είρήνης,
  κατερρακώθηοαν καί εχρεω¬
  κόπησαν έξ ολοκλήρου.
  Τουτο άλλωστε άρχίζουν
  ν' άντιλαμβάνωνται ηδη
  καί οί Γαλλοι καί οί "Αγ¬
  γλοι οί όποΐοι έκδηλώνουν
  σοβαράς ανησυχίας διά την
  εθνικήν των ασφάλειαν
  καί διά την ειρήνην τοΰ
  κόσμου. Απόδειξις δέ των
  ανησυχίαν αυτών είναι ή
  απόφασις τής μεταβάσεως
  των κ. κ. Σωτάν καί Ντελ-
  μπός είς Λονδίνον πρός λε-
  πτομερή συζήτησιν των δι-
  εθνών ζητημάτων μετά των
  Αγγλων Κυβερνητών καί
  λήψιν όριστικών άποφάσεων.
  Χαρακτηριστικόν σημείον
  έπίσης είναι καί ό έκδηλω-
  θείς πανικός κατά τάς τε¬
  λευταίας ημέρας είς τα
  χρηματιστήρια τής Νέας Υ¬
  όρκης καί τοΰ Λονδίνου, πού
  «ποτελοΰν τα βαρόμετρα τής
  φροσύνης: Ένα; διαρκή; υπολο-
  γισμό; επι τής βαθμιαίας αυξή¬
  σεως των οικονομικήν δυνατοτή-
  των οημιουργεΐ τόν πλοίτον. Φθά-
  νει 2μως καί είς την αύτοκτο-
  νίαν όπως απεδείχθη προχθές...
  Γιατί; Άπλούστατα διότι τα κα-
  θημερινά αύτά μαθηματικά κα-
  ταντα νά πλαισιωθοθν άπό μί¬
  αν φανταστικήν πραγματικότη-
  τα—άν έπίτρέπετα: ή έκφρασις.
  Ό έκατομμυριοθχος Ιχει γίνη
  ήδη δισεκατομμυριοΰχο;! Ζή α¬
  κριβώς διότι Ιχει γίνη—προ-
  τρέχει τοΰ μέλλοντος ή τοποθε-
  τείται άντιστάσεως μή ουσης έν-
  τός τού μέλλοντος τό όπίΐον καί
  συγχέει καταπληκτικά μέ τό
  ;αρόν.
  —Πρό/ειται μ" Ινα λόγο περί
  τύπου φιλαργύρου ή πλεονέκτου.
  "Ο,τι τόν διακρίνει άπό τούς
  άλλους είνε Ινας [ίαθμός περισ¬
  σότερον έμπαθείας. Τίποτε άλλο.
  Αύτά θά έλεγεν έ'νας πού δέν
  ου άρέσουν καί πολύ αί ψυχο-
  λογικαΐ άναλύσεις. Κατά την
  γνώμην μου Ιν τούτοις δέν θά
  ανταπεκρίνετο έ"δώ είς την πραγ-
  ματικότητα. Οί φιλάργυροι καί
  πολιτικής καταστάσεως. "©-
  λα λοιπόν τα σιιμεϊα μάς
  πείθουν ότι ή κατάστασις
  παραμένει εισέτι ρευστή καί
  ακαθόριστον μέ κλίσιν μάλ¬
  λον πρός την πολεμικήν
  θυελλαν, αδιάφορον άν ή
  εξέλιξις παρουοιάζεται βρα-
  δεΐα καί θά έπιβραδυνθη έτι
  περισσότερον, έφόσον ή έ-
  πιτάχυνσις τοΰ ρυθμοΰ των
  πολεμικόν έξοπλισμων των
  Δυτικών Δυνάμεων δέν έ¬
  φθασεν άκόμη είς τό ανώ¬
  τατον σημείον τής αποδό¬
  σεως καί δέν έφερε την
  όλοκλήρωσιν των πολεμι-
  κών προγραμμάτων.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
  ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
  'Έχει σημειωθή πολλές φορές
  ότι οί αύτοκτονοϋντες διά λό-
  γους αίσθηματικούς, έπηρεάζον-
  ται άπό...·' φίλολογικά παραδείγ-
  ματα. Ο£'μελαγχολικοί ή λυρι-
  κοί ή'ρωες των διβλίων, οί άπαισιό
  δοξοι φιλόσοφοι κ.λ.π χρησιμεύουν
  είς αύΐούς ώς πρότυπα μιμήσεως.
  Ένω καί οί πρώτοι είναι πλάσμα-
  τα μάλλον φανταστικά καί οί
  δεύτεροι, κατά τοΰς βιογράφους
  των, υπήρξαν καλαζοζω'ισταί ά¬
  πό τούς διασημοτέρους. Έν πάση
  περιπτώσει, ιδού δτι καί οί δι'
  οικονομικόν; λάγους αΰτοκτονοΰν-
  τες, προ,ίαίνουν είς τό «άπονε-
  νοημένον των διάβημα», δι' αφορ¬
  μάς όλωσδιόλου... ύποθετικάς.
  Είς την θεσσαλονίκην λ. χ.
  μάς πληροφορεΐ τό άνά τό Πα¬
  νελλήνιον ρεπορτάζ, «ηυτοκτόνησε
  προχθές, ριφθείς έκ ^τοΰ εξώ¬
  στου «τοθ πέμπτου ορόφου» τής
  οικίας τού είς το πεζοδρόμιον
  ό ίδιοκτήτης μεγάρων καί κα-
  φενείων, Γ. Ζαχαριάδης. Έναν¬
  τι των καταστημάτων τού, ήνοιξι
  νέον καφενειον κα'ι τοθ εδη¬
  μιουργήθη ή εντύπωσις ότι θά
  κατεστρέφετο. Διά τουτο καί ηυ¬
  τοκτόνησε».
  Εντύπωσις λοιπόν έδώ καί μό¬
  νον ή &ψορμ,βϊΐ τής αύτοκτονία;
  Άλλά θά πήτε: Γενικώτερον
  άκόμη οί αύτοκτονοϋντες δέν
  είνε θύματα έντυπώσεων άπλών
  ή καί παραλογισμών έντελώ
  Ώστόσο ή περίπτωσις φαντάζο-
  μαι είνε έξαιρετική. Ό αύτο-
  κτονήσας έκατομμυριοΰχος δέν
  είνε τύπος νευρασθενικοΰ ή πα-
  ράφρονος. Κάθε άλλο νομίζω
  Διά τούς άνθρώπους πού έμβα-
  θύνουν εις τα φαινόμενα, απο¬
  τελεί φυσιογνωμίαν σώφρονος
  ΤΊ εώφρονος δμως;... Διότι 'ό-
  πάρχει καί είς την εποχήν μ
  χό... μεμπ-τόν σημείον τής σ
  οί πλεονέκται είναι συνηθέστ,ατα
  δει-λοί. Σπανίω; αυτοκτονοθν.
  Κ»τορθώνουν άλλως τε νά μή
  τα χάνουν δλα καί δτχν φαίνον-
  ταΓ δτι τα εχασαν. Ό τύπος
  μας είνε άνθρωπος τοΰ εικοστοΰ
  αιώνος άπό τούς περισσότερον
  χαρακτηριστικούς: "Ο,τι τρώγει
  τοΰς περισσοτέρας σήμερον είνε
  μία... λογιστική ύπερέντασΐς.
  * *
  *
  ■Οί πλούσιοι φρονώ ϊτι είνε
  καιρός νά εγκαταλείψουν τα ά-
  νώτερα μαθηματικά. Έχουν δι¬
  αχειριστάς; "Ας φροντίσουν νά
  τούς άναθέσουν δλην την ευθύ¬
  νην. "Ας τούς παρακολουθοΰν εν-
  τός τοθ πλαισίου τής στοιχειώ-
  δους λογιστική'ς σωφροσύνης. Πέ¬
  ραν ταύτης άς μή κάμνουν 6πο-
  λογισμούς. Άς μή ζητοθν τόν
  άγνωστον τής άλγεβρική; Ιξισώ-
  σεως ή την τετραγωνικήν ρίζαν,
  μέσα είς την κοινήν καί «αύ-
  τάρκη» άριθμητικήν τή; καθη-
  μερινής ζωής. "Ετσι δέν θά κιν-
  δυνεύουν νά αύτοκτονήσουν έπει-
  δή τό καθολικόν των κχτά τα
  1957 θά παρουσιάζη ϊλλειμμα!
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Είς άναζήτηοιν τής αληθείας
  ΕΝΑΤΕΝΙΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  ΤΟΥ κ. ΕΜΜ. ΠΕΤΡΑΚΗ.
  Ε'
  Ήταν τόσον παράξενα άλλά καί
  τόσον γοητευτικά, τόσον άσυνείθι-
  στα, άλλά καί τόσον ζωντανά καί
  δυνατά Ζαχ ήκουσεν, ώστε ενοιω-
  σε ν' άντταράσσεται όλόκληρο; ό
  ψυχικό; τού κόσμος. "Εφυγεν άπό
  την πλατείαν πρός τό σπίτι τού
  σκυφτός καί συλλογισμένος καί
  είς τ'αυτιά τού άντηχοΰσαν άκόμη
  λέξεις καί φράσεις καί έννοιες,
  πού δέν θά ξεχάση πλέιά ποτέ
  στή ζωή τού.
  «Ό Χριστός — υιός τοΰ θεοΰ
  έσταυρώθη, άλλ' άνέστη έκ των
  νεκρών... Ό βεός είναι Άγάπη
  καί θέλει αγάπην άπό τα πλά-
  σματά τού—καλωσύνην χωρίς ε¬
  ξαιρέσει; καί χωρίς έπιφυλάξεις,
  καλωσύνην καί πρός τούς έχθρούς.
  Άποστρέφεται τό μίσος καί την
  σκληρότητα.....Πατέρας φιλόστορ-
  γος καί σπλαγχνικό; συγχωρεΐ
  τούς άσώτους υίούς τού οταν με-
  ΐανοοΰν καί διορθώνονται καί τούς
  άγαπά περισσότερον άπό τούς έ-
  γωϊστά; καί ΰπερόπτας, πού θαρ-
  ροϋν πώς είναι τέλειοι καί μέ-
  νουν άνεξέλεκτοι καί καθυστερη-
  μένοι στήν ψυχική των τή ζωή.
  σάν τα νερά τα στάσιμα τοΰ
  οάλτου πού βουρκιάζου" καί δη-
  λητηριάζουν... Ό Ηεός, πατέρας
  κοινός γ2ά ολους τούς άνθρώπους,
  δέν κάνει διάκρισι καί δέν διαι-
  ρεϊ τα τέκνα τού σέ δούλους καί
  ελευθέρους, σ' Έλληνας -/αί βαρ¬
  βάρου;, σέ Ιουδαίους καί Έθνι-
  κούς, σέ πλούσιους καί πτωχούς.
  Έπιφυλάσσει ομω; την άγάπη
  τού σ' έκείνους πούχουν καλωσύ¬
  νη ψυχή; κΓ εΐν' έλεήμονες καί
  άνιοιοτελεϊς. Σ' αυτού; χαρίζει
  τον Παράοεισο καί την αίώνια
  χαρά.,.Καινούργια ζωή θέλ' έ Χρι
  στό;, καινούργια μέτρα φέρνει γιά
  τόν καθορισμό των αξιών. ΈκεΙ-
  νοι πού νομίζονται πρώτοι μπο-
  ρεΐ νά μείνουν ΰστεροι μέ τοΰ θε¬
  οΰ τό μίτρο καί νά ριχτοΰν ώς ά-
  χρηστοι στόν τελικό λογαριασμό.
  Γιατί θά οώσουν ολοι λόγο στό
  Ηεό. Κανεί; δέν είν' άσύδο-
  τος.....».
  Αύτά χοροπηοοΰν είς τό μυαλό
  τοΰ μέλλοντος χριστιανοΰ καί γε-
  μίζουν την ψυχήν τού άπό μίαν
  άπόκοσμη άρμονία, πού κατε^αίν
  άπ' τα ούράνια, συγχρόνως δμως
  άρχεται καί άπό τα τρίσ,ίαθα τής
  υπάρξεώς τού. Άγνωστα καί πρω·
  τάκουστα, άλλά καί γνώριμα, κα¬
  θόσον είναι σύμφωνα πρός τού;
  μυχιαίτερου; πόθου; κ*ί τί; εύγε-
  νέστερε; έπιθυμίες τής προσωπι
  κόυητος.
  "Οσο περισσότερο τα συλλογί-
  ζεται τόσο περισσότερο ό κόσμος
  τοΰ φαίνεται άλλοιώτικος μέ τοΰ
  Χριστοΰ τό μήνυμα. Σάν νά τόν
  εβλεπε πρώτη φορά. Άλλάζει
  γοργά ό ρυθμός τή; ζωή; τ
  Εί; τόν εσωτερικόν τού άνύρωον
  συντελεΐται άφάνταστη μεταβολ^
  καί ώριμάζει αί λίγο ή άπασ¬
  αι; νά γίντ^ κι' αύτό; Χριστιανός.
  Σε μερικές ήμέρες ίίστίροι βαπτί-
  ζβται πανηγυρικά εί; τοθ Χρι¬
  στοΰ τό δνομα γιά νά διαδηλώση
  σέ θεό κι' άνθρώπου; μπροστά
  την άκλόνητη θέλησί τού νά ζήση
  στό εξής δπως προστάζει ό Χρι¬
  στός.
  "Ωριμο; άνδρα; Ιλαβε την από¬
  φασιν αύτην κι' άντρίστικα την
  εκτελεί. Μερά μέ την ήμέρ* με-
  γαλώνει μέσα μου δ νέος άνθρω-
  πος πού πλάθεται συνειδητά μ'
  άφάνταστη προσπαθεία κατά τό
  ότι>ιταν τοΰ Χριστοΰ. ΚαΙ μερά
  μέ την ήμέρα ΟΓ.ο'/ΛύρζΙ καί χά-
  νετ' καί άπό μέσα τού δ παλαιός
  ί,νθρωκος μέ τίς παληές άκάθαρ-
  τες συνήθειες—ό παλαιός άνθρω¬
  πος, τόν οποίον πετα 'πό πάνω
  τού σάν λερωμένο κι' άχρηστο
  ποκάμισο.
  Μαραγκά; ή κτίστη;, ή για-
  τρός, έργάτης ή έργοδότης ό πρώ-
  τος Χριστιανό; είς τή δουλειά τού
  απάνω σκέπτεται κάθε στιγμή:
  «"Αν ήταν εί; την θέσι μου ό
  Χριστό; πώ; θάκανε την έργασία
  αυτή;» Γιαυτό ή δουλειά ποΰ κά¬
  νει είναι πάντα, τίμια καί γερή.
  Καί είς τάς σχέσει; τού μέ τούς
  όμοίου; τού ό πρώτο; Χριστιανό;
  πάντοτε συλλογίζεται καί δέν ξε-
  χνά την ύπόσχεσι πού έδωκε νά
  άγαπά, την ύποχρέωσι π' ανέλα¬
  βε νά φέρεται σάν αδελφάς πραγ-
  ματικό; καί δχι ψεύτικος. Σάν
  αδελφάς 8που πονεΐ τόν άνθρωπον
  πού πάσχει, σάν νάτανε ό ϊδιος
  είς τή θέσι τού, ποτέ τού δέν
  ερνα άδΐάφορος μπροστά 'πό
  τόρφανό, καί δέν ξεχνά δταν δει-
  πνά, πώς ύπάρχει έκεΐ κοντά στή
  γειτονιά τού μιά οίκογένεια νη-
  στική. Τή; νύκτα; το σκοτάδι τον
  προστατεύει άπό μάταιη έπίοειξι.
  Γιατί δέν πρέπει ή άριστερά τού
  νά ξεύρη τί κάν' ή οεςιά...
  Τό βράδυ προτοΰ νά κοιμηθή
  ποτέ τού δέν ξεχνα έκείνου; πού
  —σάν κι' αυτόν—προτοΰ νά συ-
  ναντήση τόν Χριστόν—κυλιοΰνται
  στά σκοτάδια καί κυνηγοΰν γιά
  ευτυχία τίς μάταιε; ήδονέ;, ποΰ
  χάνονται σέ μιά στιγμή σάν τί;
  πυγολαμπίδε;, κι' άφήνουν άνο-
  στο τό στόμα καί τό κενόν εί; την
  ψυχή. Καί δέν εΰχεται μονάχα νά
  τύχη καί σ' αυτού; ή θε"ία εύκαι-
  ρία νά συναντήσουν τοΰ Χριστοΰ
  κάποιον απόστολον νά ομιλή. Ση-
  κώνεται ό ϊδιο; τό πρωί εϋχαρι;
  καί γελαστό; καί συναντα τόν γεί-
  τονα, τόν συγγενή, τόν φίλο τόν
  άδελφικό γιά νά τόν κάμη μέτο-
  χο στό θησαυρό τής σωτηρίας πού
  ό Ηεός τοΰ Ιστειλε. Τα λόγια τού
  είναι άπλά μά κλείουν μέσα την
  φωτία τή; πίστεως, τή φλόγ» δλο
  τό [ϋρος τής ιδικής τού τής ζωής
  πού άπέκτησεν άξία θελκτική την
  ιδία τοθ Θεοΰ τή δύναμι. Καί κα-
  τακτα τάν φίλον τού καί πείθει
  τόν δικόν τού κι' αύξάν' ή ποίμνη
  τοΰ Χριστοΰ καί μεγαλώνει τής
  σωτηρίας ό Στρατός....
  (συνεχίζεται)
  Η ΝΕΟΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
  ΤΗΝΕΛΠΙΔΑΤΟΥΕΘΝΟΥΣ
  Οϊ λόγθι τούς όποίους α¬
  πηύθυνε προχθές πρός τούς
  νέους ψοιτητάς ό πρόεδρος
  τής κυβερνήσεως κ. Μεταξάς
  άποτελοόν αναμφισβητήτως
  σοφάς ύποθήκας καί συμβο-
  λάς καί περιέχουν αληθείας
  μεγάλης άξίας καί χρησιμότη-
  τος. Οί νέοι πού είσέρχονται
  είς τύν ναόν τής έπιστήμης
  διά νά ίξέλθουν αυριον είς τό
  προσκήνιον τής κοινωνικάς
  ωής πρέΐχει βεβαίως νά είναι
  καί ψυχικώς καΐ διανοητικώς
  όπλισμένοι πλήρως διά νά φέ-
  ρουν είς πέρας τό θείον έρ¬
  γον διά τό οποίον προορίζον-
  ται. Τό Πανεπιατήμιον αποτε¬
  λεί τόν νούν, την ψυχήν, τό
  φυτώριον καί τόν καθρέ-
  πτην συνάμα τής διανοήσεως
  τής νέας γενεάς. Καί πολύ
  ό"ρθώς ζητούμεν νά άρθή τό
  Πανεπιστήμιον είς ανωτέρας
  σφαίρας δράσεώς. Κοΐϊ δικαί-
  ως έχομεν την αξίωσιν άπό
  τοΰς νέους φοιτητάς νά σφυ-
  ρηλατήσουν τό φρόνημα, νά ό-
  ξΰνουν τόν νούν καϊ την σκέψιν
  νά γαλβανίσουν τόν χαρακτή-
  ρα είς την φλόγα των ανωτέ¬
  ρων ίδανικών είς τό φώς τής
  άληθοϋς μορφώσεως καΐ νά
  προσηλωθοϋν μέ πίστιν, μέ
  έγκαρτέρησιν καί αισιοδοξίαν,
  απαραίτητον στοιχείον διά
  την νεότητα, είς την επιστή¬
  μην, είς τό έθνος, είς την ι¬
  δέαν τής εξυπηρετήσεως καϊ
  προαγωγής καί τής έπιστή¬
  μης καΐ τοθ κοινωνικοϋ συνό-
  λου, τοϋ όποίου θά γίνουν ό-
  δηγοί μεθαύριον.
  Άλλά βεβαίως, ή νεότης
  δέν άποτελεΐται μόνον άπό
  την σπσυδάζουσσν είς τα
  πανεπιστήμια μειοψηφίαν. Ή
  νέα γενεά άποτελεΐται καΐ ά¬
  πό τούς νέους των άγρών καί
  άπό τοΰς χειρώνακτας καί
  τοΰς ϋπσλλήλους των πόλε¬
  ων. Καί οφείλομεν νά προ-
  σέξωμεν έξ ί'σου, έν τώ συ-
  νόλφ της την νεότητα, είς δ-
  λας τάς κατηγορίας καί
  τάς διακρίσεις της. Διότι αύ¬
  τη ή νεότης, έν τώ συνόλω
  της, αποτελεί την έλπίδα καί
  τό μέλλον τού έ'θνους. ΚαΙ
  πρέπει νά προσέξωμεν δτι οί
  νέοι, έξηντλημένοι άπό την
  αγωνίαν πού εδημιούργησαν
  οί πόλεμοι καί ή μεταπολεμι-
  ' κή κρίσις, άηδιασμένοι καί
  κουρασμένοι άπό την πικρίαν
  τής ζωής, ταλαντευόμενοι
  καϊ δυσπιστοΰντες πρός τα
  πάντα άπό την ανησυχίαν
  πού φέρει ή άμφιβολία καί
  πρός τάς παλαιάς καί τάς
  νέας άξίας, πλανόμενοι είς
  πέλαγος άβεβαιότητος διά
  την αυριον καί τό μέλλον, άν-
  τιμετωπίζοντες μέ δέος τό εν¬
  δεχόμενον ενός νέου πολέμου,
  ήρχισαν νά χάνουν κάθε 6ρε-
  ξιν διά ρωμαλέαν προσπά¬
  θειαν καί νά καταλαμβά-
  νωνται άπό τό α'(σ9χμα τής
  ήττοπαθείας καί τής απογο¬
  ητεύσεως.
  Καΐ ημείς δλοι, άντΐ νά με-
  λετήσωμεν βαθύτερα τό φαι¬
  νόμενον καί νά προσπσθή-
  σωμεν νά τό έρμηνεύσωμεν
  καί νά διορθώσωμεν τό κακόν
  έκατηγορήσαμεν, τουλάχιστον
  οί γεροντώτεροι καί τό πα¬
  λαιόν κράτος, την νεολαίαν,
  ώς άνερμάτιστον, ώς έκφυλι-
  σμένην, ώς ανίκανον δι' οιαν¬
  δήποτε σοβαράν προσπάθειαν
  μεγαλουργίας. Είναι λοιπόν
  άνάγκη νά επέλθη καί έπ'
  αΰτοθ άλλαγή.
  Οί νέοι ειμπορούν ασφα¬
  λώς ν' άποδώσουν πολλά,
  ειμπορούν νά γίνουν οί φορεΐς
  νέου πολιτισμοϋ. Ειμπορούν
  νά άναστήσουν την αρχαίαν
  Έλλάδασυγχρονισμένην, προ-
  σαρμοσμένην είς την εποχήν
  μας. Άλλά χρειάζονται τόνω-
  σιν. "Εχουν ανάγκην στοργής,
  καθοδηγήσεως, προστασίας,
  είδικής μορφώσεως ψυχικής,
  διανοητικής καί ψρονηματικής
  διαπαιδαγωγήσεως."Εχουν α¬
  νάγκην κυρίως άπό τό αϊσθη-
  μα τής άτομικής καΐ τής ό-
  μαδικής αίσιοδοξίας. Καί αύ-
  τό τό έργον οφείλομεν ν' ά-
  ναλάβωμεν δλοι. Τό Κράτος,
  διά τού κ. πρωθυπουργοϋ ήρ¬
  χισε την προσπάθειαν άπό
  τό Πανεπιστήμιον. Θά πρέπει
  νά την συνεχίσωμεν καί είς
  τό εργοστάσιον καΐ είς τό
  γραφείον καΐ είς τό γυμνα¬
  στήριον καί είς τούς άγρούς
  παντοϋ δπου ύπάρχουν νέοι
  καΐ ειμπορούν νά διαλύσουν
  τό σκιόφως τοΰ παρελθόντος
  καί νά φέρουν τα φώς τοθ
  μέλλοντος.
  Ή Άγροτράπεζα.
  Ή προσπαθεία την οποίαν
  καταβάλλει ή Άγροτική Τρα¬
  πέζα διά την αναδημιουργίαν
  καί τόν συγχρονισμόν τής
  γεωργίας μας, παρέχουσα δά-
  νεια είς συνεταιρισμούς καί
  μεμονωμένους αγρότας διά
  την προμήθειαν έργαλείων,
  την ίδρυσιν έργοστασίων καΐ
  την επέκτασιν καί συστημα-
  τοποίησιν των καλλιεργειών
  είναι όντως άξία πάσης έξάρ-
  σεως. Διά τοθ διευθυντού των
  τεχνικών ύπηρεσιών της κ.
  Πετροποΰλου περιοδεΰοντος
  ήδη την Κρήτην καί διά τού
  τεχνικοΰ έπιθεωρητοΰ κ. Κοκ-
  κέβη, άεικινήτου, δραστηρίου,
  στοργικοΰ συμβούλου καί ό-
  δηγοθ των γεωργών μας, ένι-
  σχυει κάθε προσπάθειαν, με-
  λετά τάς ανάγκας ενός εκά¬
  στου διαμερίσματος, χρηματο-
  δοτεϊ την εκτέλεσιν τιαραγω-
  γικών έργων καί έργων προό-
  δου καϊ παρέχει καΐ ΰλικήν
  συνδρομήν καί τάς σοφάς ε¬
  πιστημονικάς συμβουλάς καΐ
  κατευθύνσεις. "Ετσι, θέτει τάς
  άσψαλεϊς βάσεις τής προόδου
  καί τής άναδημιουργΐας τής
  έλληνικής ύπαίθρου.
  Ένας χάρτης.
  Έπιμελεία τοϋ διδασκάλου
  κ. Στ. ΆλοΓζου εξεδόθη υπό
  τοΰ ο'ι'κου Ν. Άλικιώτη, θαυ-
  μάσιος γεωφυσικός χάρτης
  τής Κρήτης, εγχρωμος, πλή-
  ρης άπό πάσης απόψεως. Ό
  χάρτης ούτος, παρέχει πολύ-
  τιμα στοιχεΐα καί διευκολύνει
  την μελέτην τής νήσου άπό
  γεωφυσικής απόψεως, αποτε¬
  λεί δέ απαραίτητον άπόκτημα
  διά κάθε σχολείον καί κάθε
  διδάσκαλον. Συγχρόνως δμως
  παρέχει καί εν δεϊγμα τής
  εύσυνειδησίας τοϋ συντάξαν-
  τος καΐ μίαν απόδειξιν τής
  προόδου πού έ'χει σημειώσει ή
  έκδοτική τέχνη είς τόν τόπον
  μας.
  Ή πτηνοτροφία.
  Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
  ας ζητεί νά τοϋ ύποβληθοϋν
  υπό των Γεωργικών Έπιμελη-
  τηρίων στατιστικά στοιχεΐα
  των πτηνοτροφείων τής περι¬
  φερείας των, προκειμένου νά
  συντάξη σχετικόν μητρώον.
  Τα στοιχεΐα βεβαίως θά ϋπο-
  βληθοΰν. Φανταζόμεθα δέ Ο¬
  τι θά χρησιμεύσουν δχι μόνον
  είς την σύνταξιν μητρφου άλ¬
  λά καί είς την μελέτην τοϋ
  τρόπου άναδιοργανώσεως καί
  ένισχϋσεως των πτηνυτροφι-
  κων έπιχειρήσεων τής χώρας.
  Καί πράγματι, ή πτηνοτροφία
  αποτελεί έ'να σπουδαίον πλου
  τοπαραγωγικόν παράγβντα
  ποΰ άξίζει νά τύχη δλης τής
  προστασίας καί τής υποστηρί¬
  ξεώς τοΰ Κράτους,
  Μ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  6ΕγΜγΤ/=
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  μεγαλύτερον κινηματογραφικόν
  γεγονός: «ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ».
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τό κινημα¬
  τογραφικόν άριστούργήμα: ·νο.-
  τώνες κοριτσιών» Μέ την Σιμόνι
  Σιμόν.
  Μέ κοσμοσυρροή συνε-
  χίζεται καί σήμερον ή
  προβολή τοΰ κινηματο-
  γραφικοΰ κολοσσοΰ:
  ΜΑΓΚΕΣ
  Τό άθάνατο μυθιστόρη-
  μα τοΰ Πιέρ Ντεκουρσέλ·
  Μέ πρωταγωνιστάς:
  Ζερμέν Ρουέ,
  Ρολλά Νορμάν,
  Μώρις Έσκάντ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Α" ΜΟΖΑΡΤ
  Μέ την Ντανιέλ Νταριέ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΜΑΝΥΑ
  Μέ την 'Όλγα Τσεχόβα
  Μαρία Άντεργάστ, καί τόν
  Πέτερ Πετερσον.
  Ή ώραιωτέρα Ρωσσική ται-
  νία ποΰ έγινε μέχρι σήμε¬
  ρον.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)«
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΛ —=
  2*>0ον
  επ-—ε——
  "Ετσι έπροσπαθοϋσαν ό βα-
  σιληας καί ή βασίλισσα νά
  βροϋν τίς πιό έλεεινές άφορ-
  μές γιά νά όργήσουν λΐγο.
  Άλλα ή ώρα έπερνοϋσε καί
  οί ούσσάροι τοϋ Μπουγιέ δέν
  έφαίνοντο.
  "Ολα ήσαν έ'τοιμα δταν ό
  Λουδοβΐκος 16ος—πόσο χα-
  μηλά εΐχε πέστ| γιά νά καταν¬
  τήση νά παίζη τέτοια κωμω
  δία! —εδήλωσε πώς ήθελε νά
  φάη λιγάκι... Μποροϋσαν νά
  άρνηθοϋν λΐγο φαΐ σ' έναν
  βασιληά, "Οχι βεβαία. Ή οί-
  κοδέσποινα έσπευσε νά τού
  φέρη δτι ύπήρχε φαγώσιμο
  στό σπίτι. Ό Λουδοβΐκος
  16ος άρχισε νά άργομασάΓ)
  σάν άφηρημένος. Ή Μαρία
  Άντουανέττα άπώθησε τό πι-
  άτό της μέ περιφρόνησι. Τώρα
  πιά δέν ύπήρχε καμμιά δικαι
  ολογΐα. Άλλά νά έ'να καινοΰρ
  γιο έπεισόδιο, τελευταΐο. Ή
  οίκογένεια ή"ταν δλη έ'τοιμη
  νά κατέβτ], δταν μιά άπό τίς
  καμαριέρες, ή κυρία Νεβΐλ,
  έπεσε χάμω κι' άρχισε νά σφα-
  δάζη μέ σπασμούς. Ή Μαρία
  -Άντουανέττα εδήλωσεν ά-
  μέσως μέ έπιβολή πώς δέν θά
  την έγκατέλειπε μέ κανένα
  τρόπο, δτι δέν θά έκανεν οϋ-
  τε βήμα πρΐν στείλουν νά
  φέρουν γιατρό. Άλλά ό για
  τρός—δλη ή Βαρέν ήταν στό
  πόδι— κατέφθασε κι' αύτός
  πιό γρήγορα άπό τό στρά-
  τευμα τοΰ Μπουγιέ. "Εδήλω¬
  σε πώς ή «περίπτωσις» δέν
  ήταν διόλου σοβαρή. Άπέφυ
  γε νά είπη πώς δλη έκείνη
  ή νευρική κρίσις ήταν προσ-
  ποιητή. Έδωκε μονάχα μερι
  κές σταγόνες στήν άρρωστη
  πού θά την κατεπράϋναν. Κ'
  έ'τσι ήταν αδύνατον νά πα¬
  ραταθή ή θλιβερή έκείνη κω
  μωδία. Κάτω ό πληθυσμός ά-
  γρίευεν δλο καί περισσότερο.
  Ό βασιληας εκατάλαβε πώς
  θά ήταν έπικίνδυνο νά πα-
  ρατραβήξη τα πράγματα. Έ-
  σηκώθηκεν, άναστέναξε καί:
  —Πάμε! εΐπε συντριμμένος.
  Κατέβη πρώτος τή στενή
  σκάλα. Μέ τα χείλη σφιγμέ-
  να ή Μαρία-Άντουανέττα τόν
  άκολουθοθσε στηριζομένη στόν
  βραχίονα τού Σουαζέλ. Μέ
  άπελπισία την ύστάτην έκεί
  νη στιγμή, έτέντωνε τα αύ
  τιά της. Έθαρροΰσε πώς ά-
  κουε μακρυά ποδοβολητό ά-
  λόγων. Μην ήταν ό Μπου-
  αγιέ; Άλλά τίποτε, τίποτε...
  (συνεχίζεται)
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολογος—Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοσ. Ψυχιοττρείου Αθηνών
  Δέχετα: έν τω ιατρείω τού
  όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Πολυτεχνείου
  παραδίδει μαθήματα (μαθηματι-
  κων φυσικών). Πληροφορίαι παρ'
  ήυΐν.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΊΓΡΑΦΟΝ
  ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ .ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΚΥΡΙΟΙ,
  Τα άντίγραφα, τάς άναφοράς, τάς
  αίτήσεις, τα ύπομνήματα, τάς συντάξεις
  καί άναπροσαρμογάς τούτων, τα κατα-
  στατικά Σωματείον καΐ συνεταιρισμών
  καί πάσαν άλλην Γραφικήν σας Εργα¬
  σίαν ώς καί μαθήματα ΓΡΑΦΟΜΗΧΑ-
  ΝΗΣ στό ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑ-
  ΦΩΝ.
  Πληροφορίαι καί οδηγίαι διά πάσαν
  υπόθεσιν σας ΔΩΡΕΑΝ.
  Όδός ΧΑΝΔΑΚΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡϋΝΑΚΗΣ
  ( γ ,__ Άπόστρ, Άντια.
  -^~^ο3
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Τα χέρια καί τα
  ωραιοτέρα ,των κοσμήματα.
  "Ολες ή γυναΐκες δέν είναι
  προικισμένες μέ ώραϊα χέρια άλλ'
  δλες μποροΰν ν' άποκτήσουν την
  χάριν καί τό θέλγητρο των χε-
  ριών. Άπαιτοΰνται φροντίδες καϊ
  ύπομονή. Στήν ώμορφιά τοϋ γυ-
  ναικείου χεριοΰ συντελεί άναμφι-
  βόλως ή γλυκύτης καϊ ή καθαριό¬
  της τού, άλλά συντελεί έξ ίσου
  πολύ ή καθαριότης κα'ι ή φόρμα
  των νυχιών. Έξ άλλου τα χέρια
  βοήθοΰν είς την έκφρασιν των αί-
  σθημάτων, διότι τα χέρια όμιλοΰν.
  Πιθανόν ή φύσις νά μην σδς
  χάρισε χέρια πατρικίας. Νά είσθε
  λοιπόν βεβαία, δτι ενα συνηθισμέ-
  νο χέρι καλά περιποιημένο, προ-
  σελκύει τα βλέμματα τα όποΐα
  δέν σταματοϋν σ' ενα άλλο χέρι,
  άξιο γλύπτου, άλλά άπεριποίητο,
  «Άμφίβολα χέρια, ήθική άμφί-
  βολος».
  —Τί φόρμα θά δώσετε στά
  νύχια σας;
  Τα μακρυά νύχια ώμορφαίνουν
  τό λεπτό καΐ έπίμηκες χέρι καϊ
  έττιμηκύνουν τό βραχύ. Άλλ είνε
  πολυτέλεια πού κάποτε σας είνε
  άττηγορευμένη. Εάν λοιπόν δέν
  μπορεϊτε νά διατηρήσετε νύχια
  μανδαρίνου, άρκεσθήτε σ' ίνα μέ¬
  σον μήκος νυχιών. Διά νά ύπολο-
  γίσετε, σηκώσετε τόν βραχίονα
  καϊ άφήσετε νά κρεμασθοΰν τα
  δάκτυλα είς τό υψος των όφθαλ-
  μών σας, μέ τίς παλάμες πρός τό
  μέρος σας, έμπρός σ' ενα παρά-
  θυρο Τα νύχια σας πρέπει νά ό-
  μοιάζουν μέ σταγόνες ύδατος ϊ-
  τοιμες νά πέσουν. Καί εάν άκόμη
  τό ττιάνο ή' γραφομηχανή άπαι-
  τοΰν κοντά νύχια. έπιβάλλεται νά
  έπιδιώκετε όπωσδήποτε την φόρ¬
  μα άμυγδάλου.
  Τα νύχια.
  'Υπάρχουν σφάλματα τα όποΐα
  πρέπει ν' άποφεύγετε. Μην σκά-
  πτετε τα πλάγια των νυχιών τα
  όποϊα δέν πρέπει νά στεροΰνται
  τοϋ στηρίγματος τής σάρκας. Τό
  άκρον μόνον των νυχιών άποσπδ-
  ται άηό τα δάκτυλα καί αΰτό
  μπορεϊτε νά κόψετε. Δέν σδς συμ-
  βουλεύω νά κόπτετε τα νύχια μέ
  την πένσα. Τό τίναγμα πού προ-
  καλεΐ τό έλατήριο είνε καταστρε-
  πτικώτατο γιά τα νύχια. Προτι-
  ματε νά τα κόπτετε μέ ψαλίδι
  καί κατόπιν νά τα λιμάρετε.
  —Τα βερνίκια καί ή χρήσις
  των.
  Τα ολίγον χονδρά, μέ τετρά-
  γωνα νύχια, χέρια πρέπει ν' άπο-
  φεύγουν τα πολύ κτυπητά βερνί-
  κια. Τα πολύ φαρδειά νύχια θά
  τ' άποφεύγουν έπίσης. Ή άπλή
  στίλβωσις ή ϊνα άχρωμο βερνίκι
  είνε προτιμότερον γι' αύτοΰ τοΰ
  εϊδους τα νύχια. Γενικώς τα βερ¬
  νίκια δέν έ'χουν πλέον τό σκοτει-
  νό κόκκινο χρώμα Μπορεϊτε νά
  έκλέξετε μεταξύ των μοντέρνων
  άποχρώσεων ή οποίες είναι τό
  ρόζ πορσελαίν, σάντρ ντέ ρόζ,
  ΦΡέζ...
  Χρησιμοποιωντας τό βερνικι
  σας, σεβασθήτε τό λευκό των νυ¬
  χιών σας. Εάν δέν £χετε, δημι-
  ουργήσετε. Τό νύχι μπορεΐ ετσι
  ν' άναπνέη, πρδγμα άπαραίτητο
  γιά νά μην καταστραφή. θ' άφή¬
  σετε έπίσης τίς άκρες των νυχι¬
  ών σας λευκές. Τέλος, μεταχειρί-
  ζεσθε, πρό τής έξόδου σας, μία
  λοσιόν ή μία ρευστή ποΰδρα γιά
  νά ε"χετε ώραΐα βελούδινα χέρια.
  ή Ντιστεγκέ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ειπειειεΐΒειαειειειπΒειειειειεΐΒεΐΒειπεΐΒΒΒ
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθεΐς επί έπταετίαν είς τα παθολογικα
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τοΰς πάσχοντας είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδρϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ.
  - Τηλέφωνον 6—63 Β
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ
  Σόηωΐ/ Ώρωμαζικόζ
  ΌΜηουδέ/Ιηζ,Ι-
  Ο γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΑΙΣΑΒΕΤ = =
  η ιικιιιι ΐ«ι ηα
  "Η ζωίι τής μελαγχολικώς
  51 όν αϋτοκρατειρα;.
  Ό Φραγκίσκον Ιωσήφ είνε 0-
  ποχρεωμένος νά έπεμβαίνΥ] κάθε
  τόσον νά συμβιβάζη τα πράγματα.
  '() ρόλος όμω; αύτός δέν^ είνε
  καθόλου εύκολος. Γιατί ώ; επί τό
  πλείστον, άπό τής ιδικής της ή
  κάθε μιά απόψεως, εχουν οίν.ηο
  καί οί δύο ταυτοχρόνως.
  Μετά την άτυχή έκβασιν τοΰ
  ττοΐί^,ου, ό Φραγκίσκος Ιωσήφ
  είς τα ζητήματα τής πολιτικήν
  τουλάχιστον, δέν είνε πλέον δια¬
  τεθειμένον νά υφίσταται δσον άλ¬
  λοτε, την επιρροήν τής μητέρας
  τού. Κλίνει όλοένα περισσότε¬
  ρον πρός τίς φιλελεύθερες ίδέες
  τής Έλισάβετ καί τό ΐοεώοες μι-
  ας συνταγματικής μοναρχίας.^ Τό
  πρώτον πού κάνει είνε ν' άπο-
  μακρύν^ άπό την κυβέρνησιν καί
  την άρχηγίαν τοΰ στρατοΰ, τοϋς
  εύνοουμένους τής άτέγ/.του άρ-
  χιδουκίσστ;ς. θά ελεγε κανεΐς πώς
  εις την γηραιάν αύτοκρατορίαν
  τελειώνει μιά έποχή—ή έποχή
  τής άρχιδουκίσσης Σοφίας, καί
  άρχίζει μία άλλη, πιό άνοικτή
  είς' τα νέα ίδεολογικά ρεύμα
  τα! Ή έποχή τής Έλισάβετ...
  Ή νεαρά αύτοκράτειρα μενει
  ένθουσιασμέντ] κάθε '^οροίΊ πού ά-
  πομακρύνεται κα'ι άπό Ινας λίθο;
  άπό τό πολιτικόν οΐκοδόμημα
  πού είχεν άνεγείρη ή πεθερά
  της. Τα θεωροΰσεν έτοιμόρρο-
  πον, καΐ έφοβεΐτο, άν δέν τό ε-
  βγαζεν άπό τή μέση, πώς θά
  τοΰς έ'θαπτεν ή πολιτική πού
  τόσα χρόνια ενέπνεεν ή πεθερά
  της, ώδηγοΰσε την χώραν πρός
  την βεβαίαν καταστροφήν.
  Ή άρχιδούκισσα πάλιν &ποοί
  οουσα τάς μεταβολάς πού είχαν
  γίνη είς την κυβέρνησιν καί
  επί κεφαλής τοΰ στρατοΰ, εί,
  την επιρροήν τής νΰφη; της, ή
  ταν πεπεισμένη πώς ή έπιρρροή
  τής «διεστραμμένης» άνηψιάς κ*'
  νύφης της ήταν όλεθρία καΐ πώ.
  ώδηγοΰσε τόν αύτοκράτορα καί
  την χώραν κατά κρημνών.
  Αί σχέσεις μεταξύ των δύο γυ
  ναικών πήγαιναν διαρκώς άπό
  τοϋ κακοΰ στό χειροτέραν.
  Πρίν τό μήλον τής Ιριδος ήσαν
  μόνον τα παιδία. Τώρα ίχει
  προστεθή καί ή πολιτική.
  |*·'Όλα αύτά—οί διαρκεΐς γκρί-
  νιες μέ την πεθερά της, οί
  τρείς τοκετοί μέσα σέ τέσσερα
  χρόνια, αί συγκινήσεις έκ τοΰ
  πολέμου καί τής ή'ττης—είχαν
  συντελέση, ώστε είς τάς αρχάς
  τοΰ 18(50 ή υγεία τής νεαράς
  αύτοΛρατείρας νά κλονισθή είς
  σημείον επικίνδυνον. "Υστερα ά¬
  πό τάς καταπληκτικάς προόδους
  πού έσημείωνεν ή ίδέα τής ενώ¬
  σεως δλων των Ίταλών μετά τόν
  άτυχή γιά την Αύστρίαν πόλε¬
  μον τοΰ 1X59 κλονίζεται καί ή
  θέσις τοΰ έπ' άδελφη" γαμβροΰ τής
  Έλισάβετ είς την Νεάπολιν. Έδώ
  κι' έκεΐ σημειώνονται εξεγέρσει;.
  (συνεχίζεται)
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό ημρ
  ή δίδεται πρός εκμετάλλευσιν λα-
  χανόκηπος οέκα στρεμμάτων έν
  Κατσαμπά μετά οικίας διά τόν
  κηπουρόν, πλήρους άρδευτικής
  εγκαταστάσεως καί όρνιθοτροφεί-
  ου. Πληροφορίαι παρά τώ στρα-
  τηγώ κ. Γ. Κατεχάκη.
  Τό μόνον Κατάστημα |
  που συγκεντρώνει δλα τα ειδή §|
  Άνδρικά, νυναιΚ£ΐ« καΐ παιδικά: (
  Λεμπιδάκη- |
  Ζαψε ιροττούλου |
  Έπίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μέγα- ϋ
  λην^συλλογήν. ~
  ΚΟΙΜΩΠΙΚΗ
  Είς τό τμήμα Μαλλιών πλεκτικής θά ευρετε δτι εΐδος
  θέλετε είς ποιότητας καΐ χρωματισμους.
  ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
  ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τής
  Άγίας Αικατερίνης δέν έορτάζει
  ουτε δέχεται ή δνίς Καίτη Έμμ.
  Ληλιαρδ.
  --Έπίσης δίν έορτάζει^ καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις ή Δίς Καίτη
  Ί. Βογιατζάκη.
  —Όμοίως δέν έορτάζει ή κ. Καί
  τη Ε. Βασιλείου ίατροϋ.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ. Κα¬
  τίνα Μιχ. Καστελλάκη
  —Έπίσης δέν έορτάζει οΰτε δέ¬
  χεται έπισκέψεις λόγω ασθενείας
  ή κ. Κατίνα Ηλ. Διαλυνά Λοχα-
  γοϋ.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ. Κα¬
  τίνα Γ. Δαμουλάκη έμπόρου.
  —Έπίσης δέν έορτάζει καϊ δέν
  δέχεται έτπσκέψεις ή κ. Κατίνα
  Ίερεμίου.
  —Όμοίως δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις σήμερον ή κ.
  Κατίνα Ζαρειφάκη
  —Έπίσης δέν έορτάζει καί δέν
  δέχεται έπισκέψεις ή κ. Κατίνα
  Ε. Σαμπαθιανάκη λόγω ασθενείας.
  —Έπίσης δέν έορτάζει καϊ δέν
  δέχεται επισκέψεως ή κ. Κατίνα Γ.
  Δακανάλη ίατροΰ.
  —Όμοίως δέν έορτάζει σήμερον
  ή δίς Τιτίκα Άθητάκη.
  —Αυριον τοΰ Αγ. Στυλιανοΰ
  δέν έορτάζει οΰτε δέχεται επι·
  σκέψεις ό κ. Στυλ. Στεφανίδης.
  —Έπίσης ;δέν έορτάζει αυριον
  ό κ. Στυλ. Ί. Περδικογιάννης Τρα
  πεζιτικός.
  —Έπίσης δέν έορτάζει αυριον
  ό κ. Στυλ. Κατεχάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει αυριον
  καϊ δέν δέχεται έπισκέψεις ή κ.
  Στέλλα Τζομπανάκη.
  —Έπίσης δέν έορτάζει αυριον
  καί δέν δέχ&ται έπισκέψεις ή κ.
  Στέλλα Παυλάκη.
  Γύρω στήν πόλι.
  Διά την έπίπλωσιν δλων των
  δικαστικών γραφείων προυπελο-
  γίσθη ίκανή δαπάνη ή όποία πάν¬
  τως δέν χαρακτηρίζεται αδικαιο¬
  λόγητος.
  — Καί είς την πόλιν μας λ. χ.
  τα δικαστικά γραφεϊα στεροΰνται
  τής απαραιτήτου έκείνης έπιπλώ-
  σεως.
  —Ή όποϊα καϊ την λειτουργίαν
  των καί την κίνησιν τοΰ κοινοΰ έν
  αυτοίς καθιστ^ άνετωτέραν άλλά
  καί άνταξίαν τής εμφανίσεως κα'ι
  τού κύρους τής Δικαιοσύνης.
  —Λιακάδα καί χθές τό πρωΐ
  έπ' άγαθω των... αίωνίων καιρο-
  σκόπων π'ροβλεπόντων άπό ημε¬
  ρών συνέχισιν τής καλοκαιρίας.
  —Έν τω μεταξύ δέν λείπουν καϊ
  οί τα άντίθετα Φρονούντες·, οί ό-
  ποϊοι έννοεΐται δέν άποφεύγουν
  νά μοιρασθοΰν μετά των καιρο-
  σκόπων, άργοσχόλων καί αυτών,
  άδελφικώτατα τόν ωραίον ήλιον
  τής ημέρας.
  — Σήμερον εορτήν τής Άγίας
  Αικατερίνης, οί Κατίνες καί Κα·
  τερινοΰλες πού είναι πολλές καί
  καλές έορτάζουν έν στενώ οίκο-
  γενειακω κύκλω καί μή.
  — Καί τοΰ χρόνου.
  —Άπό την άγορών μας δέν λεί·
  πει ουτε αύτές τις ήμέρες τό ψάρι.
  — Καί μάλιστα είς δλας ή οχε·
  δόν δλας τάς ποιότητας.
  — "Ετσι ό κόσμος πού νηστεύει
  —διότι ώς γνωστόν την σαρακο¬
  στήν αυτή *ή κατάλυσις ίχθύων»
  έπιτρέπεται— ευρίσκει ίνα εκλε¬
  κτόν ϊδεσμα διά τό μενοΰ τής η¬
  μέρας.
  —Προχωρουν λοιπόν άλματω-
  δώς αί εργασίαι συμπληρώσεως
  τοΰ Άεροδρομίου Ηρακλείου.
  —Τό οποίον περατούμενον έν-
  τός όλίγου θά καταστήση όπωσδή
  ποτε τό Ηράκλειον κέντρον άερο-
  πορικόν.
  —Δημιουργουμένοο οΰτω ενός νέ-
  ου συγχρονισμένου παράγοντος
  είς την δλην κίνησιν τού.
  —Έξακολουθοΰν μέ κοσμοσυγ-
  κέντρωσιν αί παραστάσεις τής ί-
  ξόχου ταινίας «Δύο Μάγκες» τής
  προβαλλομένης άτιό τιροχθές είς
  τό θέατρον Πουλακάκη,
  — Καί ώς παίξιμο καί ώς σκηνο-
  θεσία καϊ ώς πλοκή τό Ιργον
  αϋτό είναι άπό τα άριστουργημα-
  τικώτερα, κράτει δέ άπ' άρχής α¬
  διάπτωτον τόν ενδιαφέρον τοϋ
  θεατοΰ.
  ί> Ρέπορτερ
  Λύσις προχθεσινόν
  ύπ'άρ.33σταυρολέζου
  Ή γνωατή καλλιτέχνις μβδίστα
  Δνϊς ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
  Ειδοποιεί τό αξιότιμον κοινόν
  τοΰ Ηρακλείου δτι έγκατασταθεΐ-
  σ* είς Αθήνας δύναται ώς καί
  πρότερον νά έξυπηρετή μέ' τό τε-
  λειότερον σύστημα τής γεωμετρί-
  καί τής τελείας έφαρμογή;
  την πελατείαν της. Έπίσης δέ¬
  χεται παραγγελίας υφασμάτων
  κ. λ. π.
  Έπίσης λειτουργεί καί ή σχο-
  λή κοπτικής, δέχεται δέ καί
  Εκοτρόφους.
  Διεύθυνσις:
  Μομφεράτου 80 (τέρμα Ίππο-
  κράτους).
  Άριθμ. τηλεφ. 24.50»!.
  οΠυΓμαϊσ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ζ?1 ΚΟ1'1
  κ
  κ·
  <ης. αυριον σκεψεις η *άζει αύριον ικεψεις ή κ >ιν δων των
  ών ΚρθΙΛΕλο·
  ή όποία ττάν
  εται άδ«ΐιο.
  ιλιν μας λ, χ
  ϊα στεροθνται
  είνης έττιττλω-
  ν λειτουργίαν
  τού κοινοϋίν
  τωτέραν άλλα
  Εμφανίσεως και
  χιοσυνης.
  χθές ιό πρω*
  ΐϊωνίων καιρο
  [ων άιό ήμι
  καλοκαιρικ
  ϋν λεπουνκαι
  >νοΟντεο οί 4·
  ν άποψεύγουν
  τα των κοιρο
  ών και αύτώι.
  ωραίον τ^λιον
  ήν της 'Αγίαί
  ,τίνες καί Κ«
  αι κολλέζ καί
  !ν στενφ οί»
  χί μή.
  ών μας δένλεΐ
  ήμίρες τόψάρι
  ίς Ολας ! βχε
  οτητας
  ς πού νηστευε.
  ν την σαραιφ
  ,σκει ίνα {Λ
  [ό μενου της Τ
  'ΐι'τΊθι
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  161ον
  Στρατιώται τού 1808, έ>' ών ώς είς δγκος κα-
  τέρρευσεν ή Σαραγόσα, συνέστΐων τάς όφρϋς τω
  1823 ενώπιον τής άναιμάκτου παραδόσεως των
  φρουρίων. Είνε τό ΐδιάζον τοθ Γάλλου προτιμώντος
  νά έχη ενώπιον τού ενα Ροστόψκιν ή τόν Βαλεστέ-
  ρον.
  Ό πόλεμος ούτος υπό τίνα έποψιν την μάλλον
  ενδιαφέρουσαν καί σοβαράν, ένώ έψύχραινε την
  Γαλλίαν, έξώρκιζε συνάμα καΐ τό δημοκρατικόν
  πνεϋμα, διότι εθεωρήθη ώς επιχείρησις ύποδουλώ-
  σεως, άποδειχθέντος δτι ό Γάλλος στρατιώτης,
  γνήσιον τέκνον τής δημοκρατίας, είχεν αποστολήν
  νά ύποκαταστήση ζυγόν, δν αύτός δέν έχάλκευσε,
  δι" ετέρου τοιούτου. ?Ω είδεχθές όξύμωρον. Ή Γαλ¬
  λία έπλάσθη πρός άφύπνισιν τής ψυχής των λαών,
  ούχι πρός κατάπνιξιν αυτής. Άπό τοΰ 1792 καί εν¬
  τέυθεν πάσαι αί έν Εύρώπη έπαναστάσεις έλαβον
  τό πρόσταγμα έκ Γαλλίας καί τό πρόγραμμα άπό
  την γαλλικήν επανάστασιν την άπανταχοΰ έπιζη-
  τουμένην Ελευθερίαν έφώτιζεν ή Γαλλία. Συνέβαι-
  νέ δηλονότι έκεϊνο τό οποίον έχει ώς αποστολήν
  τού καί ό ήλιος είς τό στερέωμα. Τυφλός είνε ό μή
  διακρίνων αύτο! Τό είπεν ό Βονοπάρτης.
  Ό πόλεμος τού 1823 είνε δολοφονική άπόπειρα
  κατά τοΰ γενναίου ίσπανικοϋ έθνους, άρα συγχρό¬
  νως καί κατά τής γαλλικής έπαναστάσεως' καί τό
  τερατώδες τοθτο τόλμημα διέπραττεν ή Γαλλία διά
  τής στρατιωτικής της δυνάμεως, διότι ώς δύναμιν
  αυτήν πλήν των άπελευθερωτικών πόλεμον, πάν
  τό υπο των στρατιωτών έκτελούμενον έπεβάρυνεν
  ώς έργον της.
  Μία τις στρατιά είνε άλλόκοτον άριστοτέχνημα
  συνδυασμοϋ, τοϋ όποίου ή ίσχϋς άπορρέει έξ ϋπερ-
  μεγέθους ουγκεντρώσεως άδυναμιων.
  Ούτως έξηγεΐται ό υπό τής ανθρωπότητος καί
  χάριν τής ανθρωπότητος διεξαγόμενος πόλεμος.
  Διά τοΰς Βουρβώνους ό πόλεμος τοϋ 1823 υπήρ¬
  ξεν άπαίσιος.
  Άλλ' ούτοι τόν έξέλαβον ώς επιτυχίαν. Δέν έ-
  νόησαν οποίος κίνδυνος θυσιαζομένης μιδς ΐδέας
  άνθ' ενός συνθήματος.
  Έν τή σπλοϊκότητι αυτών ήπατήθησαν είσαγα-
  γόντες είς τό οίκοδόμημά των, ώς στοιχείον δυνά¬
  μεως, την τεραστίαν αδυναμίαν ενός έγκλήματος.
  Είς την πολιτικήν των είσεχώρησε παγιδευτικόν
  πνεϋμα. Τό 1823 έγέννησε τό 1830. Ή είς την Ι¬
  σπανίαν έκστρατεία έν τοίς διαβουλίοις αυτών κα¬
  τήντησεν έπιχείρημα υπέρ των κατά θείου δικαίου
  άποπειρών καϊ τολμημάτων αυτών.
  Ή Γαλλία, έγκαθιδρϋσασα την δυναστείαν αυ¬
  τής έν Ισπανία, ηδύνατο νά εγκαθιδρύθη τόν από¬
  λυτον μονάρχην έν τώ ίδίω της οϊκω. Ενέπεσεν είς
  την σφαλεράν ταύτην πλάνην, έκλαβοΰσα την ΰπα
  κοήν τοΰ στρατιώτου ώς συγκατάθεσιν τού έθνους.
  Ή τοιαύτη έμπιστοσύνη καταλϋει θρόνους. Δέν
  πρέπει νά βαυκαλιζώμεθα υπό όνΐίρων καθεΰδοντες
  υπό την σκιάν δηλητηριώδους δένδρου, ώς οΰτε είς
  την σκιάν ενός στρατοΰ.
  Έπανερχόμεθα είς τόν «Ώρίωνα». Τό δίκροτον
  τουτο ήτο έ'ν έκ των τοϋ γαλλικοΰ στόλου, δστις
  τότε περιέπλεεν είς την Μεσόγειον.
  Ή παρουσία παντός πολεμικον πλοίου είς λιμέ¬
  να έχει τι τό προκαλοθν τοΰς κατοίκους καΐ έπισύ-
  ρον τοΰ πλήθους την προσοχήν. Διότι είνε τι μέγα
  καί τό πλήθος άγαπα πάν 8,τι μέγα. "Εν πλοΐον
  τής γραμμής είνε έκ των μεγαλοπρεπεστάτων συν-
  δυασμών τής περινοίας τού άνθρώπου μετά τής
  δυνάμεως τής φύσεως.
  (συνεχίζεται)
  Ρ
  Ό παθολόγος Ίατρος
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά
  δέχεται τούς πάσχοντος ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τοΰ φαρμακείου κ. Μιχ.
  Τζομπανάκη (Πλατειά— Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  «Ι
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■εί»
  ■■■■■■■■■■■■■■■"■■■■■■■■■■-.....■■.»■■■■·■■—
  Τα καλυτέρα ύλικά
  καί ή τελειοτέρα κουζίνα είνε
  ΤΟΥ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  ΚΑΠΡΙΣ
  Γενικαί άνακαινίσεις, υπό νέαν Δι¬
  εύθυνσιν.
  Ρ""..........""
  Τα 6ι6λιοχορτοπωλειον
  Ιωάννου Γ. Καμαράτου
  Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μείντάνι—γωνία
  Άραστά—Πλατειάς Στρατας—καί έναντι καταστη-
  μάτων Παν. Πρατικάκη.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' ολους.
  0 ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
  Ε'.
  "Οποίος χειροΰργος, λόγου χά¬
  ριν, είχε τα τελειότερα έργαλεία
  καϊ τα έχρησιμοποιοθσε μέ την
  μεγαλιτέραν ταχύτητα καί έπι-
  τηοειότητα, έπροκαλοθσε καί τούς
  όλιγωτέρους πόνους. Διά τάς έγ-
  χειρήσεις των χολολίθων υπήρ¬
  χαν κατά τόν μεσαίωνα περίφη-
  μο; ειδικοί. Όσηδήποτε ομως
  καί άν ήταν ή έπιτηδειότης τοθ
  χ:ιρούργου, οί πόνοι μποροΰσαν
  απλώς νά μετριάζωντα δχι δμως
  καί νά έςαυοετερώνωνται τελεί¬
  ως. Έφ' δσον ϊσχυεν αυτή ή
  κατάστασις, εις έ"να πόλεμον τό
  φοβερώτερον δέν ήσαν τα πεδία
  τής μάχης αύτά καθ' έαυτά, άλλ'
  ή συνέχβια—τί πεδία τής μάχης
  μετά την σύγκρουσιν. Διότι οί
  ραυμαχία: ήσαν έκτεθειμένοι
  είς τού; έκ των τραυμάτων των
  πόνους, χωρίς κανείς νά μπορή
  νά τούς απαλλάξη άπό αϋχούς.
  Καί πόσοί μετά την εγχείρησιν
  πού υφίσταντο έν τω μέσω φρι-
  κτών πόνων, άπέθνησκαν συνε¬
  πεία μ:κρ;βίων πού κανείς
  είχεν ιδή πρό αυτών!
  δέν
  Τόν 16ον αϊώνα ό άνατόμος Σε-
  βϊρΐνο παρετήρησεν δτιή ψθξις εί-
  χε την εϊδικότητα νά καταπρα-
  Ονη τούς πόνους. Έν ζοαούτφ ή
  εκμετάλλευσις είς την πράξιν τής
  διαπιστώσεΐος αυτής, άπεκλείετο
  διότι ή χημεία δέν ήτο άρκε-
  τά προχωρημένη. Ή πεΐρα ή σχε-
  τιχή μέ την επίδρασιν τοΰ ψύ-
  χους επί των πόνων, φαίνεται
  ότι γρήγορα έλησμονήθη. Είς
  την μάχην παρά τό Έϋλάου τόν
  Φεβρουάριον τοϋ 1807, ό άρχία-
  τρος τής ναπολεντείου στρατιάς
  παρετήρησεν ότι τα μέλη τραυ-
  ματιών εί; τούς ίποίους έκαμεν
  εγχείρησιν μέ ν.ρϋο 1(· υπό το
  μηδέν βαθμών ήσαν άναίσθητ*.
  Έν τοοούτΜ μόνον κατά την πε¬
  ρίοδον τοθ 1848 — Ι ΚίΐΗ εφαρμο¬
  σθή ή διά ψύξεως άναισθήτη-
  σις υπό των Άρνόττ, Γκιράρ, Ρι-
  σάρ καί Ρίτσαρτσον. Ή μέθοδο;
  αυτή τή; καταπολεμήσεως των
  πόνων έξακολουθεϊ καί αγιχερο'/
  άκόμη νά χρησιμοποιήται είς μι¬
  κράς έπεμβάσεις.
  (συνεχίζεται)
  ΤΑ ΟΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΝ
  ..ΑΡΟΤΡΟΝ"
  ΟΊ εληές δίδουν διπλάσιον εΐσόδημα
  καί καρποφοροΰν κάθε χρόνον.
  Έλαιοκτηματίαι,
  Τα τελευταία χρόνια απεδείχθη δτι τό λάδι αποτελεί τα
  άσφαλέστερον καί πλουσιώτερον γεωργικόν είσόδημα.
  Οί εληές σας μποροΰν νά διπλασιάσουν καί νά τρΐπλα-
  σιάσουν την εσοδείαν των καί νά σάς δίδουν καρπόν ΚΑΘΕ
  ΧΡΟΝΟΝ, εάν τάς λιπάνετε μέ τα κατάλληλα χημικά λιπά-
  σματα.
  "Ολοι γνωρίζετε δτι οί εληές σας έχουν εσοδείαν δταν
  έχουν πλουσίαν βλάστησιν. Μεγάλα καί θρεμένα καινούργια
  βλαστάρια στήν έληά δείχνουν άφθονον καρπόν.
  Ή βάσις λοιπόν τής πλουσίας καρποφορίας των έλαιο-
  δένδρων, ή βάσις νά καρποφοροΰν κάθε χρόνον χωρίς διακο¬
  πήν, είναι ή γερή άζωτοΰχος λίπανσις.
  Αύτό τό ξεΰρετε δσοι χρησιμοποιεΐτε στήν λίπανσιν των
  έλαιοδένδρων σας ζωϊκήν κόπρον.
  Έλαιοκτηματίιχι,
  Τα συστηματικά πειράματα τα όποϊα έκαμεν επί μίαν δε¬
  καετίαν τό Υπουργείον τής Γεωργίας είς την Ισπανίαν άπέ-
  οειξαν βτι μόνον τό άζωτον αύςάνει πραγματικά καί σημαν-
  τικά τάς άποδόσεις των έλαιοδένδρων.
  Τα τριετή πειράματα τα όπο;α έκαμεν έπίσης τό ιδικόν
  μας Κεντρικόν Έδαφολογικόν Έργαστήριον είς τόν Πύργον
  Ήλείας καί Ξαμουδοχώρι καί Δρεπανιάν Κρήτης άπέδειξαν
  ^τι μέ την πλουσίαν άζωτοΰχον λίπανσιν τα ελαιόδενδρα
  καρποφοροϋν κάθε χρόνον καί δίδουν διπλασίαν εσοδείαν συγ-
  κρΐτικώ; μέ τα μή λιπασμένα.
  Ό καθηγητής τή; άνωτάτης Γεωπονική; Σχολή; κ. Παν.
  θ. Άναγνωστόπουλο; γράφει στό σύγγραμμά τού γιά την
  έληά 2τι αυτή θέλει 7 άζωτον, 2 φώβφορον καΐ 7 κάλι, καί
  ό 'άείμνηστο; Σαρακωμένο; Γ) άζωτον, 2 φώσφορον καί 5
  κάλι. "Ολα έπίση; άνεξαιρετω; τα συγγράμματα γιά την
  έληά, δικά μας καί ξένα συνιστοΰν την πλουσίαν άζωτοΰχον
  λίπανσιν της. _________________
  Έλαιοκτηματίαι
  "Ολα τα Έλληνικά ί&ϊφη είναι εΰτυχώς ΐτλούσια αί κάλι. Τό
  φώσφορον έπίοη; χρειάζεται πολυ λίγο στά έλαιόόενύρα.
  Διπάνετε λοιπόν τα έλαιόδενίρα σας άφδόνως μέ τα άζωτοϋχα
  Λιπάσματα Οειϊκι'ιν 'Αμμωνίαν καΐ Νίτρον.
  Ή έποχή τή; Λιπάνσεως των έλαιβδένύρων είναι οί μηνες Δε-
  κεμβριβς—Ίανουάριος—Φεβρβυά.οιος.
  Εάν κάμετε την λίπανσιν ενωρίς θά μϊταχειριαθήτβ την θει¬
  ϊκόν 'Αμμωνίαν. εάν την κάμετε άργά θά μεταχειρισθήτε τό Νίτρβν.
  Σέ κάθε έλαιούενδρόν σας θά μεταχειρισθήτε τα εξής ποβα λι-
  πααμάτων:
  1) Στά δένδρα ήλικίας μέχρι 25 ε των η αποδόσεως μέχρι 30
  οκάδων καρποΰ θά βάζετε:
  1 1)2—2 οκάδες Οειϊκην 'Αμμωνίαν (21—0—0)
  1—1 1)2 οκάδες Τριπλοΰν Ύπερφωσφορικόν (0—46—0)
  1 όκάς θειϊκόν κάλι (0—0—50) ή ♦—6 οκάδες ούνθετον λί-
  ΐτασμα Π —Π —Π μχρκχς ΑΡΟΤΡΟΝ.
  2) Στά δένδρα ήλικίας 20—40 έτών ή αποδόσεως 30—60 οκάδες
  καρποΰ,
  2—3 οκάδες ©ειϊκπν 'Αμμωνίαν (21—0—0)
  1 — 1 1)2 όκάδε; Τριπλοΰν Ύπερφωσφορικόν (0—46—0)
  1 — 1 1)2 οκάδες θειϊκόν κάλι (0—0—50) η 4—6 οκάδες σύνθετον λί-
  πασμα 11 —11 —Π μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  3) Στά όένδρα ηλικίας ανω των 40 έτών αποδόσεως άνω των
  60 ό κ. καρποΰ:
  3—5 οκάδες Θειϊκόν 'Αμμωνίαν (21—0—0)
  1—1 1)2 οκάδες Τριπλοΰν Ύπερφωσχορικόν (0—46—0)
  1 1)2—2 οκάδες ©ειϊκόν κάλι (0—0—50) π 6—8 όκάδβς'αύνθετον λί-
  πασμα τύπου 11 — 11 — 11 μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  Τα λιπάσματα θά παραχώοητε είς βάθος 15—20 πάντων είς όλην
  την επιφάνειαν πού σκιάζει τό δενδρον λίγο μακρυά άπό τόν
  κορμόν.
  Έλαιοκτηματίαι,
  Άντί τα σύνθετα λιπάσματα προτιμήσατε τα άπλά.
  Ή λΐπανσις μέ αύτά κοστίζει 20—30 ο)ο έφθηνότερον καΐ
  είσθε άσφσλεϊς 6τι χρησιμοποιεΐτε ανωτέρας ποιότη¬
  τος ύλικά.
  Ή 'Εταιρία Λιπασμάτων ΑΡΟΤΡΟΝ σδς προσφέρει
  δλα τα άπλά λιπάσματα:
  16_ ο— 0 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΝΙΤΡΟΝ «ΑΡΚΑΔΙΑ».
  21— 0— 0 Θειϊκήν Άμμωνίαν (λευκήν κρυσταλλικήν).
  0—46— Ο Τριπλοθν Υπερφωσφ. (ολόκληρον ύδατοδιαλυτόν).
  0— Ο—50 Θειϊκόν κάλι Άλσατίας,
  Ζητήσατε τα άπλά λιπάσματα καΐ σύνθετα δλων των
  τύπων τής [.φημισμένης μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  Άντιπροσωπος Ηρακλείου
  Γ. Μ. ΔΙΑΛΛΙΝΑ-
  Ό συντάξιμος χρόνος
  των έκπαιδευτικών.
  Ό Ίπινρ·{?>ί τής Έθνικής Παι-
  δείας κ. Γεωργακόπουλος έκοινο-
  ποίησε πρός απάσας τάς έκπαιδευ-
  τικά; αρχάς τοΰ αρζτο^; εγκύκλι¬
  ον «περί των ύποβλητέων πιστο-
  ποιητικών πρό; άν.θΊομτ^ συντά¬
  ξεως» είς Ικπαιδευτικού;.
  Μεταξύ άλλων άναφέρονται έν
  αύτί) καί τα κάτωθι: Ό χρΟΊθΐ
  σπουδών καί ό έν τή Λυτική Θρά-
  κη, Μακεοονία κα'ι Ήπείρω προ-
  σηυςημένο; καί ό χρόνος έν τώ
  στρατώ, προσμετρϊται ούχι οάσε:
  άναγνωριστι κης τινος πράξεωςάλ-
  λά βάσει των άποδεικτικών εγγρά¬
  φων των όριζομένωνΰπό τού Δ)το;
  «περί άπονομή; πολιτικών καί
  στρατιωτικών συντάξεων».
  Ιδιαιτέρα»; περί τής προσαυξή-
  σεω; τοΰ συνταξίμβυ χρόνου έν
  τα:; Νέαι; Χ(Ι)ραις δέον νά ληφθή"
  ύπ' ίψει ϋν. διά τοϋ ήδη ίσχύον-
  τος νόμου περί συντάξβων περιω¬
  ρίσθη" ό προσαυξανόμενος χρόνος
  διά τούς έν ενεργεια έκπαιίευτι-
  κούς λειτουργού; καΐ δι' #; περι¬
  πτώσει; έχουσιν εκδοθή βάσει
  προγ^οΜύνων διατάξεων πράξει;
  άναγνωρίζουσαι προσηυξημένον
  τοιούτον χρόνιν υπηρεσίας πλέον
  των δύο Ιτών.
  —Δωρεαι υπέρ τοΰ Όρφανο-
  τροφείου.
  Ό κ. καΐ π κ. 'Ανδροκλη Ξαν¬
  θουδιδου κατεθηκαν υπέρ τού
  Όρφχνοτροφείου θηλέων δραχμ.
  τετρακοβία; εί; μνήμην τοΰ δικη¬
  γόρον Ζαχαριά Πασχαλίδου.
  —'Επίσης οί άδελφβί 'Αθανάσι-
  ο; καΐ Μιλτ. Παπαδάκης κατεθη¬
  καν υπέρ τοΰ ■Ορφανοτροφείβυ
  δραχμ. πεντακοσίας εί; μνήμην
  τού αδελφοΰ των Εμμανουήλ.
  — Τα διδακτήρια Ρεθύμνης·
  Διά τα Δημοτικά Σχολβία τής
  περιφερείας Ρεθύμνης ενεκρίθη-
  βον αί κάτωθι πιστώσεις: Σχολεί¬
  ον Καλύβων Μυλοποτάμου δρχ.
  25.000. Βενί Μυλοποτάμου δρχ.
  25.000 καΐ Άλοΐδων Μυλοποτά¬
  μου δρ. 25.000, 'ΑτοΊποπούλου
  δρ. 2.000, Πλατανίων 25.000, Κά-
  τω Μαλακίων 20.000, Πλατανέ
  25.000 καί Μελάμπων 25.000.
  λ···>·····...•.■...>4
  Ό όδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Ιναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οίανδήτΐοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τού
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνρς έκ ττορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως α-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθεΐς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοθ στομαχου
  έντέρων καΐ ίίπατος, δέχεται
  τοΰς πάσχοντος έκτοΰπεπτι-
  κοθ συστήματος έν τω Ίατρείφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αίμορροΐδων ά-
  ν?υ έγχειρίσρως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7--92
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοϋχος τής ίατρικής
  Όδοντίατρο;
  Δέχεται έν τω Ιατρείω τού
  παρά τόν "Αγιον Μηναν καθ"
  έκαστην:
  9 -12 καΐ 4 -7
  —Αί διατάξεις περ» ζωοκλο-
  πής.
  Υπό τη; Χωροφυλακης Γαρά-
  ζου έμηνύθοααν οί Ιωάννης
  Σωπασης, έκ Γαράζου, Σταύρος
  καΐ Γρηγόριο; Κλάδος κχτοικοι
  Άπλαδΐαν&ν διότι τα ποίμνιά
  των κατίλήφθησαν, κατά τόν δι-
  ενεργηθέντα ελβγχον υπο τ©ΰ
  οΐκείου Στα3μάρχοι>, εντελώς
  άφροΰρητα.
  — Επί άποκρύφει είδών.
  Υπό τού Σταθμοΰ ωρφ
  κής Άρμένων Ρεθύμνης συνβ-
  λήφθη ό Γ. Πβραντωνάκης έκ Γβ·
  νης ; Ρεθύμνης επί άπβκρύψεις
  στρατιωτικών ϊϊδών.
  —"Ασυλον Άλητοπαίδων.
  Τή οίκονομικό συνδρομίί τοθ
  Πατριωτικοΰ Ίδρΰματο; καΐ ταίς
  ενεργείαις τοΰ Διοικητοΰ τής
  Μεραρχίας Κρήτης, έντό; όλίγου,
  ώ; πληροφορούμεθα, θά αρχίση
  είς Χανιά ή λειτουργία άσβλβυ
  άλητοπαίδων καθώς καΐ ίματι»3ή-
  κης έκ τη; οποίας θά διανέμων-
  ται εκάστοτε φορεματα είς άπο-
  ρα παιδία.
  — Άναμνηστική πλάξ είς
  Φιρκά.
  Πρωτοβουλία τής Μεραρχία;
  Κρήτης θά έντοιχισθή επισήμως
  είς Φιρκά πλάξ άναμνηοΐτική της
  άνυψώσβως έκεΐ τής Ελληνικάς
  σημαίας έν ετει 1913. Ή ανύψω¬
  σις έπίσης τή; σημαίας θά γίνε-
  ται έκεΐ πανηγυρικη εκάστην
  Κυριακήν, άποδίδοντο; τιμάς
  στρατιωτικόν άποσπάσματος μβ-
  τά τής μουσική; τή; Μεραρ^ίβίς.
  —Αί παιδικαϊ έςΌχαί Χανί¬
  ων.
  Είς τόν χώρον ένθα έγκαθίσταν-
  ται κατ' έτος αί παιδικαΐ έξοχαΐ
  Χανίων λαμβάνηται ηδη πρόνοια
  νά φυτευθώσι δένδρα, τής εργα¬
  σίας ταύτης καθώς καί τής συν¬
  τηρήσεως είς τό μέλλον των δέν-
  δρων, άνατεθείσης εί; τού; μα¬
  θητάς των διαφόρων σχολείων
  τής πόλεως.
  —Ή Τουριστική κίνησις είς
  Κρήτην.
  Γενομένων αρχαιρεσιών εξελέ¬
  γησαν οί κάτωθι ώ; μέλη τού
  άρτισυστάτου Τουριστικοΰ Συλ-
  λόγου Χανίων: Ευάγγελος Πα¬
  παντωνάκη; νομίικτρβς ώς πρώβ-
  δρος, Γεώργ. Σουλάκης άντιπρόβ-
  δρβς, Κυρμιζάκης άντ)ρχης έν ά-
  πβστρ. Γραμματεύς, Νικόλ. Φουν
  τουλάκης Διευθυντή; Ίονικής
  Τραπέζης ταμίας καΐ μέλη Νικόλ.
  Ξανθοπουλο; Έπιθ. Δημοαίων
  "Εργων, Γρ. Πετράκης καΐ ό 1«·
  τρός Κυρ. Γεωργιακάκης.
  ΤΟ ΦΗΜΙΖΜΙΝΟ ΑΜΙΜΚΑΝΙΚΟ
  ΚΡΑΓΙΟΝ
  ΤΑΤΤΟΥ
  Τό Φημισμένο Αμερικανικόν
  Κραγιόν διά τα χείλη σας,
  μέσα σέ κομφές άσημένιες
  θήκες, μέ τό λεπτόν καί ω¬
  ραίον άρωμά τού.
  Τατουάρετε τα χείλη σας μέ
  τό έλκυστικόν Κραγιόν ΤΑΤ-
  ΤΟΥ. Είναι τό πλέον διαρκές,
  διαφανές καί υγιεινόν. Τ ό
  θελκτικόν ζωηρόν χρώμα τού
  παραμένει στά χείλη όσον θέ¬
  λει ε περισσότερον. Τα ΤΑΤ-
  _^, ΤΟΥ δέν περιέχει οθτε λΐπη
  οϋτε γόμες όπως άλλα κοινά άνεξίτηλα κραγιόν ποΰ κά¬
  μουν τα χείλη σκληρά, στεγνά καί ρυτιδωμένα. Τό ΤΑΤΤΟΥ
  διατηρεϊ τα χείλη μαλακώ ύγρά καΐ λεία. Θά σάς απαλλάξη
  δέ άπά την συχνήν συνήθειαν τοΰ νά λείχετε τα χβίλη
  σας. Τό ΤΑΤΤΟΥ έπαναφέρει τα χείλη σας καί τα κάμνει νε·
  ανικά, προκλητικά καΐ έηιθυμιτά.
  Ο ΤΑΤΤΟΥ (Μιγάλο μίγεθος) ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣί Κόραλ, ΧαβάΤιν, Νατιρ1>,
  Παστέλ καΐ Έξώτι*.
  ·ΤΑΤΤθΥ·ΓΛΒΕΤΖ(ΜεοΌϊον μίγεβο<) ΑΠΟΧΡΩΣ£ΐΣ· Τάντζ«ριν, Φλί"ι}ί (Φλόνοκ;) Νατιρίλ, Μπλος καΐ Ζόνγκλ. ΤΑΤΤΟΟ ΙΝΟ. €ΗΐεΑΟΟ ΙΙ,ίδ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑ: ΟΔΟΙ ΒΟΥΛΗΙ 20* ΓΡΑΦΕΙΑ! ΥΠ' ΑΡΙΘ. -48, 49, 50 · ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. 26.900 Πωλοϋνται είς τα καταστήματα Έμμ. Κσβαλάκη, Λεμ^ πιδάκη—Ζαφειροπούλου, Γ. Α< Τζανάκη καί Γ. Παπαδάκην 1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα | Πέμπτης
  25 Νοεμβριού 1937
  Ο ΑΓΓΛΟΙ ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΒΑΠΡΟΕΒΑΙΝΕΝ ΕΙΣ ΔΗΑΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ
  ΤΗΣ ΒΟΥΑΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού άν·
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  Αονδίνου άναφέρουν ότι ό "Αγγλος
  Ηρωθυπουργός κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν
  θά προέβαινε σήμερον είς άνακοινώσεις
  επί τού ταξιδίου τού λόρδου Χάλιφνξ
  είς Βερολίνον, ενώπιον τής Βουλής των
  Κοινοτήτων.
  Λέγεται σχετικώς ότι βουλευταί τί¬
  νες τού Έργατικοΰ κόμματος θά ύπο-
  βάλλουν έπερωτήσεις επί τής ακοπιμό-
  τητος τού έν λόγω ταξιδίου, προβλέπε-
  ται δέ ώς έκ τούτου ότι θά άνακινηθή
  είς την Αγγλικήν Βουλήν εύρυτέρα συ¬
  ζήτησις μέ αντικείμενον τό ταξίδιον τοΰ
  Χάλιφαξ.
  Τό Ράϊχ καί ή διεδνής κατάστασις.
  Ό πολιτικάς χαρακτήρ τοϋ τριμεροΰς.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —ι ταξίδιον τουτο υπήρξεν ά-]τουν δτι ουδέν τό σαφές ά-
  Μετά την επιστροφήν τοϋ ποτελεσματικός σταθμός ά-
  ΟΙ ΚΑΓΚΟΥΛΑΡ ΑΠΕΒΛΕΠΟΝ
  ΕΙΣ ΑΜΕΣΟΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΝ
  ΤΗΣΜΟΝΑΡΧΙΑΠΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Παρισίων διά την άποκαλυφθεΐ-
  σαν συνωμοτικήν κίνησιν των διαβοήτων
  «Καγκουλάρ» βεβαιούν ότι αυτή άπέ-
  βλεπεν είς την επαναφοράν έν Γαλλία
  τής μοναρχίας. Ή έπαναφορά θά εγίνε¬
  το βία, μεθ' ό θά ήσκεΐτο δικτατορία.
  η ρφή
  λόρδου Χάλιφαξ έκ Βερολίνου
  ό άντιπολιτευόμενος τΰπος έ¬
  έπιθέσεις τού ε¬
  κυβερνήσεως έν
  ξ
  παυσε τας
  ναντίον τής
  σχέσει μέ τό ταξίδιον τουτο, 1 έκ τής άνακινήσεως των
  ποβλέπων είς την σταθερο¬
  ποίησιν τής είρήνης έν Εύρώ-
  πη καί την βαθμιαίαν εξομά¬
  λυνσιν τής δημιουργουμένης
  έ ή
  μ
  Όμολογεΐ μάλιστα ήδη δτι
  αί άνακοινώσεις τής Άγγλι-
  κής κυβερνήσεως επί τού τα¬
  ξιδίου τούτου τείνουν νά δια-
  λύσουν τάς παρεξηγήσεις.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί Γερμανικαί έφημερίδες
  γράφουσαι επί των αίτιάσε-
  ων διά τό ταξίδιον τοΰ Χά¬
  λιφαξ τονΐζουν δτι αντιθέ¬
  τως πρός τα διαδιδόμενα τό
  ή ή
  Γερμανικών άπαιτήσεων κα¬
  ταστάσεως.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Αί
  έφημερίδες τής δεξιάς γράψου-
  σαι επί τής άνακαλυφθεϊσης
  κινήσεως των Καγκουλάρ ί-
  πεδείχθη διά τοΰς βαθυτέρους
  σκοπούς τής οργανώσεως
  ταύτης καί άν τώ δντι αυ¬
  τή ωφείλετο είς στοιχεΐα ά-
  ποκλίνοντα καί πρός τούς
  έθνικοδημοκρατικούς.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Αί έ¬
  φημερίδες έξαίρουν τάς έν
  Τόκιο έκδηλώσεις υπέρ τοϋ
  τριμεροΰς συμφώνου άνασκε,υ
  άζουν δέ καί αύθις τάς δη-
  μοσιευομένας είς ήμιεπϊσημα
  2ϊ&°Ζ? 51 λ!!^^: Γ°^ικά καί Άγγλικά δργα
  ρ ή
  στάθη επί τό ύπερβολικώ-
  τερον διά νά ένοχοποιηθοϋν
  να πληροφορίας περί τοΰ πο-
  λιτικοΰ καθαρώς χαρακτήρος
  οί συντηρητικοί ηγέ¬
  ται. Αί έφημερίδες προσθέ-' τοΰ τριμεροΰς συμφώνου
  Άπαραίτητα προαόντα
  νεοπροσλαμβανομένων ύπαλλήλων.
  ΕΓΙΝΑΝ ΝΕΑΙ ΣΥΑΛΗΨΕΙΣ
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).—Έν σχέσει μέ την
  αυνωμοσίαν πρός ανατροπήν τοΰ έν Γαλ¬
  λία καθεστώτος, τηλεγραφείται ότι καί
  σήμερον (χθές) ή άστυνομία προέβη είς
  πολυαρίθμους συλλήψεις καθ* όλην την
  Γαλλίαν, άτόμων ένοχοποιουμένων ώς
  πρωτεργατών η συνδέσμων τής άποκαλυ-
  φθείσης συνωμοσίας άνά τάς διαφόρους
  περιφερείας τής Γαλλίας.
  Πρός δλας τάς δημοσίας
  υπηρεσίας τοϋ κράτους εκοι¬
  νοποιήθη ό άναγκαστικός νό-
  μος διά τοΰ όποΐου καθορίζε-
  ται ό βαθμός τής είσόδου των
  δημοσίων ύπαλλήλων είς την
  υπηρεσίαν.
  Διά τοΰ νόμου τούτου όρί-
  ζεται δτι εφεξής δέν έπιτρέπε-
  ται ή πρόσληψις ΰπαλλήλων
  πρός πληρώσιν κενών όργανι-
  κών θέσεων των κεντρικών ή
  περιφερειακών ύπηρεσιών των
  πολιτικών υπουργείων επί βαθ
  μώ.
  α) Ανωτέρω τοΰ ύπουργι-
  κου γραμματέως α' τάξεως,
  προκειμένου περί θέσεων των
  τεχνικών τοΰ κράτους ϋπηρε-
  σιών. β) Ανωτέρω τοΰ ύπουρ-
  γικοΰ γραμματέως β' τάξεως
  προκειμένου περί θέσεων πλήν
  των υπό στοιχείον α' μνημο-
  νευομένων. γ) Ανωτέρω τοΰ
  ύπουργικοΰ άκολούθου προ¬
  κειμένου περί θέσεων διά την
  κατάληψιν των οποίων κατά
  τάς κειμένας διατάξεις άπαι-
  τεΐται πτυχίον τής Άκαδημί-
  ας τής γυμναστικής καί δ)
  Ανωτέρω τοϋ ύπουργικοΰ γρα
  φέως α' τάξεως προκειμένου
  περί θέσεων διά την κατάλη¬
  ψιν των οποίων άπαιτεΐται α¬
  πολυτήριον γυμνασίου ή ετέ¬
  ρας ΐσοτίμου οχολής.
  Αί διατάξεις τοθ νόμου δέν
  έφαρμόζονται επί των είδι-
  κών ύπηρεσιών ή θίσεων, τό
  πρώτον συνιστωμένων, άπαι
  τουσών δέ προσωπικόν κε-
  κτημένον είδικά προσόντα μορ
  φώσεως καί πείρας καί επ
  θέσεων Όργανισμών Κοινω
  νίκης Άσφαλίσεως.
  Ή εξαίρεσις δμως αυτή
  σχύει μόνον επί τριετίαν άπό
  τής ενάρξεως τής λειτουργί
  άς των είδικών ύπηρεσιών ή
  όργανισμών ή τής συστάσεω
  των θέσεων.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ
  ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Ι
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως | Α<1 κυμανθεϊσαι χθές έν τη άγορ<ςτ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω παρατείνεται μέχρι τής 31 Δέ Ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως: Ο ΣΕΡΒΟΣ ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τοΰ άν- ταηοκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Βελιγραδίου ότι ό Γιουγκοσλαύος πρωθυπουργός κ. Στογιαντίνοβιτς μετα- βαίνει είς Ρώμην την ί»ην Δεκεμβριού. Ό κ. Στογιαντίνοβιτς θέλει συναντηθή μετά των κ. κ. Μουσολίνι καί Τσιάνο μεθ' ών καί θέλει συζητήση επί τής δι- εθνούς καταστάσεως καί τού δυνατού τής στενωτέρας προσεγγίσεως των δύο χω· ρών. Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού άν- ταποχριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα έκ τής "Απω Άνατολής άγγέλλουν ότι ή προέλασις τού Ίαπωνικοΰ στρατοΰ είς την Κίναν συνεχίζεται. Οί Ίάπωνες α¬ ποβλέποντες πρωτίστως είς την κατάλη¬ ψιν τοΰ Νανκίν προελαύνουν είς την πε¬ ριοχήν τούτου ραγδαίως. Στασιμότης. καθ* ά άναφέρουν αί ΐδιαι πληροφορίαι παρατηρείται είς τούς λοιπούς τομείς έπιχειρήσεων. μχρ ής κεμβρίου έ.έ. ή ίσχύς άπασών των επί τή βάσει τοϋ Ν. 5426 έκδοθεισών άποφάσεων. άφο ρωσών τούς πίνακας εΐσαγω· γής έκ τοΰ έξωτερικοΰ. Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Τό υπουργείον τής Παιδεί άς απέστειλεν εγκύκλιον πρός δλα τα σχολεΐα διά τής ό ποίας όρίζει δτι, πρός έφαρ μογήν των περί άπαλλαγής άπό των έκπαιδευτικών τελών διατάξεων των σχετικών νό μων, πρέπει νά ληφθή ώς β· σις, άντί τοϋ βαθμοΰ 7, τό 1 β βμ τής βαθμολογικής 1—20. κλίμακος ΟΙ ΕΠΙΠΑΤΑΜΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Τό υπουργείον τής Παιδείας δι* έγκυκλίου τού πρός τούς έπιθεωρητάς τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως γνωρίζει δτι πρέ πει νά έπιστηθή έκ μέρους δ λων των διευθυντών των σχο λείων ή προσοχή επί τοϋ χα¬ ρακτήρος, τής ύγείας καί τής καθαριότητος των έπιστατών των. Είς τούτους επί πλέον δέον νά απαγορευθή δπως πωλοθν είς τούς μαθητάς ώς εϊθιοται, διάφορα τρόφιμα άκάθαρτα, π.χ. λουκούμια, ό- πωρικά κ.λ.π. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ Δ1ΚΑΣΙΜ0Ι ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΙΣ ΣΑΓΚΑΗΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα έκ Σαγκάης μέσω Παρισίων άναφέρουν ότι εσημειώθησαν έπεισόδια Ίαπώνων καί ύπηρεσιών τίνων τής διεθνοΰς ζώνης άρ· νηθεισών νά συμμορφωθώσιν πρός αξιώ¬ σεις των Ίαπωνικών άρχών. Κατόπιν των έπεισοδίων λέγεται ότι θά γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ τού διπλωμα- τ ικοΰ σώματος τής Σαγκάης καί τής • Ανωτάτης Ίαπωνικής διοικήσεως πρός ο ριστικήν διευθέτησιν των προκυψασών δώ Τό ΆγρονομεΐονΆρκαλοχω ρίου προσδιώρισε δικασίμους άγροζημιών διά τόν μήνα Δέ κέμβριον τάς εξής: Την 13 είς Αρκαλοχωρι καί Πάρτηρα, την 14 είς Τεφέλι, την 15 είς Γαρύπα, την 16 είς Καστελ- λιανά καί Σχοινιά. Διά τόν αυτόν μήνα τό Άγρονομεΐον Αγ. Μύρωνος προσδιώρισε τάς κάτωθι δικασίμους: Την 11 είς Βοϋτες, την 13 είς Κορ- φές, την 14 είς "Αγ. Μύρωνα, την 16 είς 'Άνω Άσίτες, την 17 είς Βενεράτω, την 18 είς Κρουσώνα, καί την 20 είς Δα φναΐς. Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ Τό κακουργιοδικεΐον Ηρα¬ κλείου κατά την προχθεσινήν τού συνεδρίασιν έπέβαλεν είς τούς Νικ. Δερμιτζάκην καί Σπ. Ζαχαράκην δι' άδικον επίθεσιν καΐ παράνομον όπλο- φορίαν, φυλάκισιν τεσσάρων μηνών. Σταφίίες. Σουλτανίναι α' δρ. Καραμπ. "Ελεμέδες Ταχτας Μαύραι 22.50 23.- 21 50 22.- 21.- α • 13.- β' ' 11.70 Υ' 10.- α' » 1Ο.5Θ β' 9.50 Υ' " 8.— ο Χαρούττια » 3. "Ελαια 5ο · » 23.50 » κοινά » 22 50 Σάπωνες. ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. » β' Πράσινοι α' ττοιότ. » 20 - 2· 19. - 23 21.50 19.- Οϊνοι. Αρχανών τό μίστατ. » 40. Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5. ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ζυρίχη Παρισιοι Λονδίνον Νέα Ύόρκη 24ας Νοεμβριού 1937 ■Αγορά Πώλησις 25.30— 3.68 546 109.- 25.5^ 3.78 550 ΠΟ.— "Αμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Βαρσοβία Άγορά Πώλησις 60.40 2810 3.71 20.75 61.— 28.35 3.75 21.- ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Πρός τούς Γυμνασιάρχας καί τούς διευθυντάς Πρακτι¬ κών Λυκείων εκοινοποιήθη έγ- κύκλιος τοϋ ύπουργείου Παι¬ δείας διά τάς οποίας έντέλ- λονται οΰτοι νά άναθέσουν είς τούς σχολιάτρους την δι¬ δασκαλίαν τοθ μαθήματος τής ύγιεινής, ή έν ελλείψει τοιού¬ των είς τούς καθηγητάς των φυσικών ή τούς γυμναστάς. Είς τα Γυμνάσια Θηλέων, έφ' δσον έν τή διδακτέα ϋλη συμ περιλαμβάνονται καί κεφά· λαια νοσηλευτικής καί βρεφο- κομίας, τό μάθημα θά διδά- σκεται παρά των σχολιάτρων. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ Υπό τοΰ Κακουργιοδικείου Ρεθύμνης έξεδικάσθη την πα¬ ρελθούσαν Τρίτην ή υπόθεσις επί φόνω εναντίον τοΰ Γεωρ- γίου Ιωάννου Παπαδάκη, επι· βληθείσης είς τόν κατηγορού- μενον τής έσχάτης των ποι· νών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΕΗΡΠΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Διά τό προσεχές Σάββατον ωρίσθη συνεδρίασις τοΰ Γεωρ· γικοϋ Έπιμελητηρίου Ηρα¬ κλείου πρός συζήτησιν τρεχού¬ σης φύσεως ζητημάτων. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΛΑΙίίΔίίΝ ΠΡΟΙΟΝΤΜΝ Τό υπουργείον των Οίκονο- μικών δι' αποφάσεως τού κα¬ θώρισε την μέσην άγοραίαν τιμήν των έλαιωδών προϊόν- των των έξαχθησομένων έκ Κρήτης κατά τόν μήνα Δεκέμ βριον ώς εξής: "Ελαια καί σπορέλαια κατ' οκάν δρχ. 26, μουργέλαια καΐ πυρηνέλαια δρχ.20. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ Υπεγράφη κοινή απόφασις των ϋπουργών Οΐκονομικών καΐ Έθν. Οίκονομίας διά τής οποίας έπιτρέπεται ή είσαγω- γή έξ Ήνωμένων Πολιτειών τής Άμερικής, ξυλείας των δασμολογικών κλάσεων 45, 46 καί 48, άνευ τοϋ ορου τής άνταλλαγής, δι' αξίαν τσίφ ελληνικόν λιμένα μέχρι 12 έ- κατομμυρίων δρχ. Ή είσαγω- γή τής ξυλείας ταύτης θά έ¬ πιτρέπεται αδεία τής Τραπέ¬ ζης τής Ελλάδος. ΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ Συνελήφθη καί απεστάλη είς την είσαγγελίαν ό Ματθαΐ ος Γ. Κορναράκης έκ Μελεσ- σών διότι λογομσχήσας μετά τοΰ γαμβροΰ τού Νικολ. Έμμ. Σηφάκη διά κτημαιικάς δια¬ φοράς, επεχείρησε νά τόν φονεύση διά κυνηγετικοΰ 8- πλου. ΟΙ ο. ΣΩΤΑΝ ΚΑΙ ΝΤΕΑΜΠΐ ΒΑ ΚΛΗΡΩΣΙΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓλΟΥΣ ΙΟΥΝΟΝΪΚ ΘΑ Α Ν ΤΑΛΛ ΑΞΟ ΥΝ ΓΝΩΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).—Έκ Αονδίνου άγγέλ λεται ότι ό Γάλλος πρωθυπουργός κ. Σωτάνκαί ό ύπουργός των Εξωτερικών κ. Ντελμπός θά κληθαΰν είς Λονδίνον υπό τής Άγγλικής κυβερνήσεως. Σκοπός τής προσκλήσεως είς Λονδί¬ νον των κ. κ. Σωτάν καί Ντελμπός θά είνε ή άνταλλαγή γνωμών επί τής γενικής καταστάσεως τής Εύρώπης καί τής "Λ- πω Άνατολής όμοΰ μ έ τούς κ. κ. Τσάμπερλαιν καί *1Ιντεν. Ύποτίθεται ότι ή πρόσκλησις καί μετάβασις των κ. κ. Σωτάν καί Ντΐλ» μπός είς Λονδίνον θά είνε λίαν προσ*- ή ΒΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ! ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτού μας).—Καθ" ά αγγέλλεται έκ τοΰ έξωτερικοΰ θεωρεΐται έπικειμέ- νη ή υπογραφή συμφώνου φιλίας μεταξύ Ιταλίας καί Ρουμανίας. Ή πληροφο- ρία αυτή σχολιάζεται διαφοροτρόπως υπό των διεθνών κύκλων θεωρ&ΐται δέ ώς ένδεικτική των Ίταλογερμανικών προσπαθειών, νά προσεταερισθώσιν γύρω άπό τόν γνωστόν άξονα, κράτη τής κεν- τρικής Έύρώπης καί τής Ηαλκανικήί,. ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ 8Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΑΤ ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τοΰ άν ταποκριτού μας).—Έκ Τόκιο αγγέλλε¬ ται ότι οί Κινέςοι φαίνονται προτιθέ- μενοι νά άποπίΐραθοΰν τελευταίαν άντί· σςασιν κατά των Ίαπώνων των προελαυ- νόντων εναντίον τοΰ Νανκίν είς την πε¬ ριοχήν τής λίμνης Τσάϊ. Ή άντίστααις αυτή των Κινέζων δέν θεωρεΐται άξία σημασίας άπό τούς Ίαπωνικούς στρατι- ωτικούς κύκλους. ΟΙ ΞΕΝΟΙΖΗΤΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΟΥΔΕΤΕΡΑΣ ΖΟΝΗΣ ΕΙΣ ΝΑΝΚΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτούμας). — Τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι είς τό Νανκίν ή Αγγλία, Άμερική καί Γαλλία ζη- τοΰν την δημιουργίαν ούδετέρας ζώνης. Ή πρόθεσις αυτή των ξένων αποβλέπει καθ* ά άφήνεται νά εννοηθή καί είς τό δυνατόν τής αυνάψεως άνακώχής μεταξύ Ίαπώνοιν καί Κινέζων. Πάντως είνε αμφίβολον άν θά γίνη δεκτή υπό των έμπολέμων. ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Τ0 ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού άν ταποκριτού μας),—Ανεκοινώθη ότι την Κυριακήν συνέρχεται ανυπερθέτως τό προαγγελθέν εργατικόν συνέδριον. "Η¬ δη πολλοί των άντιπροσώπων των έργα- τών οΐτινες θέλουν μετάσχη είς αύτό α¬ φίχθησαν είς Αθήνας. Είς τό συνέδρι¬ ον θά έξετασθοΰν όλα τα συναφή μέ τόν σκοπόν αυτού ζητήματα καί Οά διατυπωθή σειρά ποριαμάτων. Τό συνέ¬ δριον θά παρακολουθήση καί ό ύφυ- πουργός τής Εργασίας κ. Δήμητρα- ος. ΠΙΠΤΟΥΝ ΑΙ Α[ΙΑΙ]ΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έξ Ούασιγκτώνος ότι συνεχίζεται ή πτΛσις των αξιών είς -ό χρηματιστήριον τής Νέας Υόρκης, δημιουργουμένου πανι- κού μεταξύ των ενδιαφερομένων οΐκο¬ νομικών κύκλων. Ή κυβέρνησις έν τώ μεταξύ μελετα έπείγοντα μέτρα πρός αντιμετώπισιν τής καταστάσεως.