95077

Αριθμός τεύχους

4724

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

26/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  •οΰςν;;
  «**
  ί-ου
  ι έπικειαέ-
  λία,ς μ.»το$
  Ι Γ.ληροψΟ·
  ΐρρ;
  ►εωρείτιι 5:
  γ-όρω
  τής χιν-
  ,·.£ί*'ΐ
  ^ιΐ"-!
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑθΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ-
  Αϊγϋπτιιιι
  έτησια λιοκι ,'!
  έξά μηνός ·>
  ΆμρρικΓ)ς
  ίτησιο οολ. Ι,">
  Γξόμηνος » 8
  Τιμή
  κατά Γρΐ'λ'ον
  Λι.ιαχ. 2
  ΟΑΡΑΣΚΕΥΗ
  26
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  1 ΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΙΌΥ
  ΥΠΕΥβΥΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - Ι:ΙΟΪ. 2>ον
  ΛΡ1Θ.Μ ΦΥΛΛΟΥ 4/24
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  1ΡΥΣΕΟΣ
  Άσχολούμενοι μέ τα γε-
  ωργικά προβλήματα τοΰ τό-
  πβυ μας, ύπεστηρίξαμεν άλ¬
  λοτε, κατ' επανάληψιν μάλι-
  στα, ότι παραλλήλως πρός
  την προσπάθειαν αυξήσεως
  τής παραγωγής θά πρέπει νά
  μεριμνήσωμεν καί διά την
  ποιοτικήν βελτίωσιν των προ-
  ϊόντων τής γής καί διά την
  ίδρυσιν γεωργικης βιομηχα-
  νίας. Καί δέν παρελείψαμεν
  νά άναλύσωμεν πόσον τερά¬
  στιον θά είναι τό κέρδος έκ
  τής επιτυχίας αύτοΰ τού σκο-
  ποΰ.^Δέν χρειάζεται άλλωστε
  νά έχη κανείς μεγάλας οι¬
  κονομολογικάς γνώσεις ή
  φιλοσοφικήν σκέψιν διά νά
  κατανοήση ότι εάν τυποποι-
  ήσωμεν τα κρασιά καί τα ε¬
  λαια καί τάς σταφίδας μας—
  δΓ αύτάς έγινεν ήδη εύτυ-
  χώς—εάν έξευγενίσωμεν δλα
  τα προϊόντα τής γεωργίας,
  θά είναι ευκολώτερον νά τα
  διαθέσωμεν είς την διεθνή
  αγοράν καταναλώσεως είς Ι¬
  κανοποιητικάς τιμάς. "Έπειτα
  ή πεϊρα μάς έχει διδάξει ότι
  είς μίαν εποχήν άφθάστου
  τελειότητος των πάντων, είς
  εποχήν χαρακτηριζομένην
  κυρίως άπό την βιομηχανο-
  ποίησιν, την πολυτέλειαν
  καί την συοτηματοποίησιν
  δέν εΐμπορεϊ, δέ ν έπιτρέπε-
  ται νά διατηρούμεν ημείς
  την παραγωγήν μας είς πρω-
  τόγονον κατάστασιν. Διότι
  καί άν επί τέλους ή έσωτε-
  ρ»κή κατανάλωσις μας δέν
  έχει μεγάλας αξιώσεις οί ξέ-
  νοι ομως λαοί, οί καταναλω-
  ταΐ προϊόντων μας τοΰ έ-
  ξωτερικοΰ έχουν πολλάς ά-
  παιτήσεις τάς οποίας δέν ειμ¬
  πορούμε ν νά τάς παραβλέ-
  ψωμεν, έφόσον άλλοι, συνα-
  γωνισταί μας, είναι πρόθυ-
  μοι νά τάς ίκανοποιήσουν.
  Εύτυχώς την ανάγκην αυ¬
  τήν κατενόησαν ώς φαίνε-
  ται πλήρως, τόσον ή κυβέρ¬
  νησις όσον καί ή Άγροτρά-
  πεζα καί οί ιδιώται καί ηρ¬
  χισαν νά σκέπτωνται σοβα¬
  ρώς την βιομηχανοποίησιν
  καί τόν έξευγενισμόν των
  γεωργικών μας προϊόντων.
  'Αλλ' ή προσπαθεία μας
  βεβαία δέν πρόκειται νά
  περιορισθή είς την ποιοτι¬
  κήν βελτίωσιν μόνον τής
  παραγωγής. Αύτό αποτελεί
  τό πρώτον μέρος μόνον ε¬
  νός εύρυτέρου προγράμμα-
  τος. Τό αλλο μέρος θ' απο¬
  βλέπη εις την χρησιμοποίη¬
  σιν των γεωργικών μας προ¬
  ϊόντων ώς βάσεως διά την
  δημιουργίαν βιομηχανίαν πά
  ραγωγής νέων είδών των ο¬
  ποίων καί ημείς έχομεν α¬
  νάγκην καί μεγάλη ζήτη¬
  σις παρουσιάζεται είς τό ε¬
  ξωτερικόν. Κα'ι έπ' αύτοΰ
  εύτυχώς ήρχισε νά γίνεται
  ήδη σοβαρά σκέψις. Ή α¬
  πόφασις τής δημιουργίας ζα-
  χαροβιομηχανίας διά κα-
  τεργασίας τεύτλων καί κυρί¬
  ως χαρουπίου τοΰ όποίου ή
  παραγωγή καί άνέξοδος σχε-
  δόν είναι καί ύπεραρκετή
  κρίνεται καί έτι περισσότε¬
  ρον ειμπορεί ν' αυξηθή δΓ
  έξημερώσεως των χιλιάδων
  άγρίων χαρουποδένδρων τής
  νήσου μας, αποτελεί τό πρώ¬
  τον σοβαρόν βήμα πρός την
  κατεύθυνσιν αυτήν. Καί ελ¬
  πίζομεν ότι λίαν συντόμως
  θά τεθοϋν αί βάσεις τής
  δημιουργίας τής νέας βιομη-
  χανίας, ίδρυομένων είς την
  Κρήτην καί ειδικώτερον είς
  τόν νομόν μας των πρώ-
  των εργοστασιον ζαχάρεως
  έκ χαρουπίου. 'Αλλ' έκτός
  τής βιομηχανίας αυτής, θά
  πρέπει έπίσης νά δημιουρ¬
  γηθή καί βιομηχανία τοΰ ε¬
  λαίου καί των οΐνων διά τόν
  έξευγενισμόν κα'ι την τυπο-
  ποίησιν των δΰο αυτών
  σπουδαιοτάτων προϊόντων
  μας. Καί επί πλέον θά πρέ¬
  πει ν' άποβλέψωμεν καί
  εις την δημιουργίαν βιομη-
  χανίας' αίθρείων έλαιων καί
  άρωματοποιϊας, άφοΰ ή γή
  μας έχει τό προνόμιον, μέ¬
  νη μετά την Ισπανίαν, νά
  είναι καλυμμένη άπό αύτο-
  φυή άγρια άρωματικά φυτά.
  Ό γεωργικός πλοΰτος τής
  Ελλάδος είναι άνεξάντλη-
  τος. 'Αλλ' ή γεωργία μας
  ευρίσκεται είς πρωτόγονον
  κατάστασιν. Καί δΓ αυτόν α¬
  κριβώς τόν λόγον καί είμε¬
  θα πτωχοί. Άλλά δέν έπι-
  τρέπεται καί νά παραμεί-
  νωμεν πτωχοί καί είς τό
  μέλλον, άπό όπισθοδρόμησιν.
  Ή γή τής Ελλάδος είναι
  έξ ολοκλήρου ίκανή νά δια-
  θρέψη μέ άνεσιν τόν πλη¬
  θυσμόν της- Άρκεϊ νά συγ-
  χρονίσωμεν την γεωργίαν
  μας καί νά βιομηχανοποιή-
  σωμεν την άγροτικήν μας
  οικονομ (αν. Κα'ι εύτυχώς
  πρός την κατεύθυνσιν αυτήν
  τείνει ήδη τό Κράτος.
  ΟΠ8Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  1ΣΧΥΡΟΙ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
  Είς την δίκην τής κλοπής των
  18 έκατομμυρίων διατυπώνονται
  ερωτηθείς πρός τούς μάρτυρας Ιάν
  ό άλφα ή ό βήτα κατηγορούμενος
  είχε «χαρακτήρα ισχυρόν».
  —Καί σοΰ φαίνεται περίεργον
  αύτό;.. ηρώτησεν τόν μεταοώσαντα
  την λεπτομέρειαν συμπολίτην, ε'να;
  άλλος.
  Έκείνος εσυνέχισε τούς καγχα-
  σμούς, διότι μέ καγχασμούς
  την μετέδωκε, χωρίς νά απαντή¬
  ση. Άλλά γιατί: Ό ΐσχυρός χα-
  ρακτήρ κατήντησε καί αύτός ζή-
  τημα τής ημέρας. Καί άδιαφόρως
  των περιστάσεων καί συνθηκών.
  Δέν πρόκειται καί τόσον ϋποθέτω
  περί φυσιογνωμικής καί Ί>ι>χηλο-
  γίας. Ή άλήθεια παρουσιάζεται
  μέ τα συνήθη μέσα αντιλήψεως.
  Ή καθημερινή ζωή, 6'πως την άν-
  τιλαμβάνεσαι, μέ τάς συναντήσεις
  καί τάς σχέσεις, μέ τα έπεισόδια
  καί τα γεγονότα, μέ την δημο¬
  σίαν καί την κοινωνικήν τρίτην,
  φέρει μπροοτά σου καί τούς ίσχυ-
  ρούς χαρακτήρας: Ό Ινα; είνε
  ...χαρακτηριστικώτατα ίσχυρότε-
  ρ ^ς τοΰ άλλου ή άσθενέστερος. Έ-
  κεΐνο π&ύ δέν είνε ή κρίνεται δύ-
  ακολον νά είνε, άφορα τόν «άδα-
  μάντινον» όλωσδιόλου χαρακτήρα
  των παλαιών χρηστομαθειών.
  —Έρχεσαι είς τό θέμα... έπα-
  νέλαβε1/ ό προλαλήσας.
  ΙΙράγματι καί οί χονδροειδεΐς
  κλέπται τοΰ α'. Ταμείου πληρω-
  μών μπορεϊ νά διακριθοΰν εις
  άνθρώπους μέ ισχυρόν χαρακτή¬
  ρα καί μή. "Αν τούς καταταξισ-
  μέν εις κοινάς κατηγορίας, Οά
  δοΰμε δτι ό Ενας εχει ισχυρότε¬
  ρον χαρακτήρα, ό άλλος άσθενε-
  στερον. Διότι ό χαρακτήρ δέν
  είνε απλώς στοιχείον ήθικής δι-
  ακρίσεως. 'Γποθέτω 5τι ακριβώς
  μέσα είς την άνηθικότητα ά-
  ποκτα τόν τύπον εκείνον διά τόν
  οποίον ό δρος καλός ή κακός δέν
  είνε πλέον ζήτημα .. μαντικής.
  Άπό τόν τρόπον πού περιέπεσεν
  είς τό κακόν είνε δυνατόν νά τόν
  σταμπιλάρωμεν ώς χαρακτήρα ι¬
  σχυρόν ή άσθενή. Άλλά καί άπό
  τόν τρόπον πού δέχεται την τι¬
  μωρίαν.
  —Παραδοξολογίες, εσυνέχισεν
  ό καγχάσας διά τόν «ισχυρόν χα¬
  ρακτήρα» των κλεπτών.
  Πιθανόν. Όπωσδήποτε οί συνή-
  γοροι πού ήρώτησαν διά τό ισχυ¬
  ρόν ή άνίσχυρον χαρακτήρα τοΰ
  ενός ή τοΰ άλλου των κατηγορου¬
  μένων, είναι επιστήμονας. Ασφα¬
  λώς δέ κάτι ήξεραν άπό δλην
  αυτήν την ιστορίαν. Ό χα-
  ρακτήρ διά νά μελετηθή είς Ζλψ
  αύτοΰ την σύνθεσιν, πρέπει νά
  μεσολαβήση Ινα γεγονός. ΚοΛ
  τό γεγονός αύτό ένδέχεται νά
  είνε τίς πίρισσότερες φορές 2ν*
  2γκλγ;μα.
  * *
  ι.
  Λέμε γιά τόν τάδε ί) τόν δεϊ-
  να: "Εχει χαρακτήρα! Ουδέπο¬
  τε ομως ή σπανίως εισερχόμεθα
  είς περισσοτέρας λεπτομερείας
  διά νά αποδείξωμεν τό είδος α¬
  κριβώς κα! τό ποσόν τοΰ γ^ρχ-
  αύτοΰ. Γιατί; Διότι ό
  β ;
  κατέχων τόν χαρακτήρα 2χει κ*ί
  την ιοιό.ητα νά τό-/ προφυλάτ-
  τη άπό κάθε... άοιακριαίαν.
  Δέν θέλοι βίβαια νά πώ ότι
  ό χαρακτήρ πρέπει νά κατέλθη
  εις τό εδώλιον τοΰ κατηγορουμε-
  νου διά νά άποδειχθγ) ίσχυρός
  άσθενής. 'Υποστηρίζω δτι ό
  χαρακτήρ διά νά κατατοπισθή
  είς την κοινήν αντίληψιν ώς ί¬
  σχυρός ή άνίσχυρος, δέν άπαιτεϊ
  απλώς έπιφανειακάς κρίσεις. "Ε¬
  χει κα! βάθος, δυνάμενον να
  βυθομετρηθί] εύχερώς άπό Ινχ
  προσεν.τικόν παρατηρητήν
  ΛΣΝΟΔΑΙΟΣ
  Είς αναζήτησιν τής αληθείας
  ΕΝΑΤΕΝΙΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  Στ' (τελευταίον)
  Ό κάθε χριστιανος είναι πραγ-
  ματιν.ό προζύμι, όπού ζυμών' άδι-
  άκοπα κ Γ άφομοιώνει έκείνους
  κου ζοΰνε γύρω τού. Εύτυχισμέν'
  ή κοινωνία πού κλείνει μέσα της
  πολλούς, τέτοιους μαγνήτες δυνα-
  τούς!
  Προσπαθήση νά σας παρουσιά-
  σω ζωντανόν, μ' όσην άπλότη-
  τα καί φυσικότητα μποροΰσα, έ¬
  ναν—τόν πρώτον τυχόντα—άπό
  τούς πρώτου; στρατιώτας τής
  πλήρους ν.αί πραγματικής ανθρω¬
  πίνης ζωής. Έναν άπό τούς πρώ-
  τους καί μόνους στρατιώτες, -ου
  θά μποροΰσαν μέ τό δίκηο τους
  νά καυχηθοΰν, ότι «χωρίς τουφέ-
  κια καί σπαθιά» κατέκτησαν τόν
  κόσμον δεδομένου, ότι μέ την ·-
  θέαν τής συναοελφώσεως δλων των
  άνθρώπων διά τής καλωσύνης καί
  τής ήμερότητος θά έξελίσσεται ή
  ανθρωπότης άπό τώρα κΓ ένειτα
  ό,τι δήποτε κι' άν συμβή. Είναι
  περιττόν δέ νά προσθέσω, διότι
  εΐμαι οέβαιος ότι δέν λέγω τίποτε
  τό νέον, δτι είς ολόκληρον τόν
  χριστιανικόν κόσμον θΎ}[ΐί.ρο'/, ση-
  μειοΰται άποφασιστική στροφή
  πρός την ζωήν των πρώτων χρι¬
  στιανών. Καί ή μέν χριστιανι-
  κή έπιστήμη έρεννά μετά ζήλου
  καί έπιμονή; τάς λεπτομερείας
  τής ζωής των πρώτων χριστια¬
  νών, διά νά καθορίση τάς συνθή¬
  κας καί τάς προύποθέσεις, αι ο¬
  ποίαι κατέστησαν δυνατήν την
  δημιουργίαν τοιούτων άτόμων
  καί τοιούτων κοινωνιών, ή δέ
  πρακτική δράσις δλων των χρι¬
  στιανικήν έκκλησιών σήμερον
  προσπαθεΐ νά δημιουργήση, μέ
  την λεγομένην εσωτερικήν ίερα-
  ποστολήν, κίνησιν ανάλογον πρός
  την των πρώτων χριστιανικόν
  χρόνων.
  Δεδομένου, ότι κάθε έξωτερι-
  κή μεταβολή είς τάς πράξεις καί
  τάς συνηθείας, εις την ζωήν γε¬
  νικώς των άνθρώπων, διά νά ά-
  ποτελή πραγματικήν βελτίωσιν
  καί έζυγίανσιν, πρέπει νά είναι
  άποτέλεσμα έσωτερικής μεταβο-
  λής—άναλόγου ψυχικής διαθέσε-
  ως καί αποφάσεως, έπεται, ότι
  τό πρόβλημα τής ανορθώσεως των
  άνθρωπίνων κοινωνιών καί 2λως
  ιδιαιτέρως των χριστιανικήν κοι-
  νωνιών, άνάγεται είς την δημι¬
  ουργίαν καί την ανάπτυξιν πνευ¬
  ματικάς έσωτερικής ζωής είς τό
  κάθε άτομον.
  Άπορροφώμεθα υπέρ τό δέον
  μέ αποκλειστικόν ένατένισιν τοΰ
  ύλικοΰ κόσμου μέ τα μάτια τοΰ
  σώματος καί λησμονοΰμεν γρήγο-
  ρα δτι είς τόν υλικόν κόσμον οί
  όρίζοντες είναι στενοί καί τοΰ
  βλέμματος ή δύναμις περιωρισμέ-
  νη. Μόνον μέ την στροφήν τοΰ
  βλέμματος πρός τόν 2σω άνθρω¬
  πον, μονον μέ την ένατένισιν τοΰ
  πιό μυστικοΰ καί πιό μυστηριώ-
  δους κόσμου—τοΰ κόσμου τής ψυ-
  χής μας—τό βλέμμα άποκτα δύ¬
  ναμιν καί καθαριότητα νά διαπερί
  όρίζοντας άτελευτήτους είς τό βά¬
  θος των οποίων συνανταται μέ
  τό Άπειρον, συνανταται μέ τόν
  Όφθαλμόν τής δίκης. "Ος τα πάνθ'
  όρά καί διασταυρώνεται μέ τό
  βλέμμα τοΰ Παντεπόπτου καί Παν-
  τοδυνάμου, τοΰ όποίου άπό τής
  στιγμής τούτης ή ύπαρξις καί ή
  ΙΙανταχοΰ παροκσία δέν είναι πλέ¬
  ον πρόβλημα, άλλά πίστις άδιά
  σειστος.
  Άλλ εκτός τούτου ή στροφή
  τοΰ βλέμματος μας πρός τα ίσω
  —πρός τα βάθη τής ψυχής μας,
  ή έ'ξέτασις τοΰ περιεχομένου τή;
  ζωή; μα;, ή άναζήτησις των αί-
  τίων καί των έλατηρίων των πρά-
  ςεών μας, ή αύτοανάκρισις διά
  νά έξακρ'.,'ίωθή ή πραγματική αι-
  τία τής συνήθους δυστυχίας μας,
  είναι ή βάσις καί ή προϋπόθεσις
  τής πνευματικής ζωής. Είναι τό
  «γνώθι σαυτόν» επί τού όποίου
  γ.αί μόνον μπορεϊ νά στηριχθή κά¬
  θε πραγματική προσπαθεία τοΰ ά-
  ΐόμου πρός αύτοανάπτυξιν καί τχΰ- ■'
  τοδιόρθωσιν. Οί παλαοί Πυθαγό-
  ρειοι είχον καθιερώσει μάλιστα
  καί τόν τύπον τής αυτοανακρίσε-
  ως αυτής, θέτοντες είς εαυτούς τό
  περίφημον ερώτη;ια: «Πή παρε-
  βην, τί δ' ερρεζα, τί μοί δέον
  ούκ έτελέσθη;» Δηλαδή: Είς ποί¬
  ον σημείον παρεξέκκλινα άπό τό«
  εΰθύν καί τίμιον ίρόχο'/, τί επρα-
  ξα, τί παρέλειψα άπό όσα Ιπρεπε
  νά κάμ<ο; Κατά την εσωτερικήν αυτήν καί κατά μονάς συνομιλίαν τοϋ άνθρώ-' που μέ τόν εαυτόν τού, μέ τό ευ¬ γενέστερον είναι τού, μέ την συ¬ νείδησιν του' κατά την ιεράν αυ¬ τήν στιγμήν τής άπ' εύθείας έπι- κοινωνίας τοΰ άνθρώπου μέ τόν αόρατον Κύριον τής συνειδήσεως τού είναι αδύνατον νά μή δυνα- μώση μέσα τού ή έπιθυμία καί ό πόθος πρός διόρθωσιν μέν των έξα κριβουμένων έλαττωμάτων τοΰ χα¬ ρακτήρος τού, ανάπτυξιν δέ καί ενίσχυσιν των αντιθέτων πρός τα ελαττώματα ταυτα εΰγενών προδι- αθέσεων τής ψυχής τού. "Οταν μάλιστα ή προσπαθεία αυτή πρός εξακρίβωσιν των άτε- λειών καί των έλλείψεων, των ά- σχημιών καί άκαθαρσιών, πού κλείει συνήθως μέσα ή ψυχή μας, γίνεται υπό τό φώς τοΰ Ίδεώδους ενώπιον τοΰ τελείου τύπου τοΰ άν¬ θρώπου—Σωτϊιρος Χριστοΰ—δ- πω; Ικαναν οί πρώτοι Χριστια- νοί, τοτε δέν μπορεϊ παρά νά προ¬ κύψη ώς άποτέλεσμα ό ζήλος νά όμοιάσι;) ό καθένας μας μέ τό ά- ληθινον πρότυπον τού, ή προσπα¬ θεία νά πλησιάση πρός τό ϊδεώ- δε; διά τό οποίον έπλάσθη καί προωρίσθη. Είναι αδύνατον νά μην άποστραφή τό άτελές, διά νά αγαπήση τό τέλειον. Είναι αδύ¬ νατον νά μή μισήση τό σκότος διά νά αγαπήση τό φώς. Ό βαθμός τοΰ έξευγενισμοΰ καί τής έςημερώσεΐϋς καί τοΰ πραγ- ματικοΰ πολιτισμοΰ των άτόμων καί των κοινωνιών μετράται μό¬ νον μέ την έντασιν καί την έκ¬ τασιν τής πνευματικής, τής έσω¬ τερικής ζωή; αυτών. Άσφαλέ- στερον μέτρον δέν ΰπάρχει. Διά νά ένισχύσω τάν εαυτόν μου νά παρακινήσω δέ καί υμάς, φίλοι άκροαταί, είς την ανάπτυξιν τής ζ(οή; αυτής παρουσίασα σήμερον πρό υμών τό κατ' Εξοχήν ύπό- δειγμα τή; πνευματική; ζωή;— τόν Χριστιανόν των πρώτων αιώ¬ νιον. Καί έλπίζω ή μάλλον εί- μαι βέβαιος δτι κατά την πα- ρουσίασιν τοΰ ρωμαλέου αύτοΰ τύπου τής πλήρου; καί άρτιας ανθρωπίνη; ζωής, εί; την ψυ¬ χήν σα; εκάμετε ήδη την σύγ¬ κρισιν αύτοΰ μέ κάποιον άλ¬ λον χριστιανόν γνώριμον, πάρα πολύ γνώριμον, ιδιαιτέρως είς τόν καθένα καί έλάβετε ήδη την απόφασιν την οποίαν έφι- λοδόξησα νά προκαλέσω μέ την σημερινήν μου όμιλίαν. ΕΜΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΑΕΡΟΟΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ Αί οδηγίαι τάς οποίας πα- ρέχει ή Άνωτάτη Διοίκησις τής Άντιαεροπορικής Αμύ¬ νης τής χώρας πρός τόν λα¬ όν διά την προφύλαξιν τού άπό τυχόν έναέριον έπιδρο- μήν, υπήρξαν όμολογουμέ- νως σαφεΐς, διαφωτιατικαί καί μεγίστης πρακτικής ώ- φελιμότητος. ) ©ά ήτο οέ εύτύχημα εάν | ή διαφώτισις τοΰ λαοΰ έαυ- οτηματοποιεΐτο έτι περισσό¬ τερον καί άν τα μαθήματα περί τοΰ άεροχημικοΰ καί ά- εροπορικοΰ πολέμου καί τής προφυλάξεως έκ των έξ αύ¬ τοΰ κινδύνων, έγενικεύοντο καί εγίνοντο συχνότερα είς τα οχολεΐα, είς δημοοίας συ- ναθροίβεις άκόμη καί είς τάς έκκλησίας. Άκόμη δέ θά ήτο εύχής έργον νά κατεσκευ- άζοντο τταντοΰ άντιαεροπορι- κα καταφύγια, όπως γίνεται ηδη είς τάς τρείς μεγάλας πόλεις, Αθήνας, Πειραια καί θεσσαλονίκην, όπου δέν έ- πιτρέπεται ν' άνεγερθή με- γάλη οίκοδομή, έάν' δέν προβλεπη πρωτίστως κα'ι την κατασκευήν καταφυγίου, ό¬ πως θά ήτο έπίσης επιβε¬ βλημένον δΓ είδικών οΐκο- νομικών συνδυασμών καί έν συνεργασία των Δήμων καί άλλων οργανισμόν, νά γίνιι προμήθεια των άπαραιτήτων προσωπίδων διά την προφύ¬ λαξιν των πολιτών έν περι¬ πτώσει έπιδρομης είς ενδε¬ χόμενον μελλοντικήν πόλε¬ μον. θά ράς άπαντησου-ν ϊοως πολλοί ότι όλα αύτά θ' απε¬ τέλουν ύπερβολικάς φροντί¬ δας καί ϊσως-ϊσως καί άσκό- πους δαπάνας, διότι ημείς, έθνος φιλειρηνικόν, θά προ- σπαθήσωμεν νά μην έμπλα κώμεν είς πόλεμον, άρα θά μείνωμεν μακράν τής άκτΐ- νος νέας πολεμικήν θυέλ¬ λης. Καί φυσικά θά συμφω¬ νήσωμεν καί ημείς ώς πρός τόν φιλειρηνικόν χαρακτή¬ ρα τής χώρας μας. 'Αλλ' ή είρηνική ζωή οέν έξαρτάται βεβαίως άπό μόνην την ιδι¬ κήν μας καλήν θέλησιν. Καί δΓ αΰτό ακριβώς πρέπει νά ήμεθα απολύτως έ'τοιμοι ν' άντιμετωπίίωμεν καί τό πλέ¬ ον δυσάρεστον άπρόοπτον, οιανδήποτε πολεμικήν επι- δρομήν. Τουτο άλλωστε γί- νεται είς όλους τούς άλλους τομείς. Καί ή εκτέλεσις των οχυροματικών έργων καί ή άναδιοργάνωσις τής Άερο- πορίας κκί των πολεμικήν μας έν γένει δυνάμεων είς τουτο αποβλέπει. Είς την ά¬ μυναν τής χώρας είς περί¬ πτωσιν άπροκλήτου έπιδρο- μής- Διατί λοιπόν δέν πρέ¬ πει νά ήμεθα έξ όλοκλήρ©" παρεσκευασμένοι καί διά την περίπτωσιν πού θά δε¬ χθώμεν επίθεσιν άπό αέρος είτε δΓ έκρηκτικών είτε δΓ έμπρηστικών βομβών ή δΓ άσφυξιογόνων; Οί πόλεμοι άλλωστε τής Αϊθιοπίας, τής Ίσπανίας χ«ί ιδία τής Άπω Άνατολής, μάς έδωσαν μίαν ιδέαν καί μίαν σαφη είκόνα της φρί- κης καί τής συμφοράς πού προκαλοΰν αί άεροπορικαί έπιδρομαί. Καί τα διδάγμα- τα έκ των πολέμων αυτών πρέπει νά μάς χρησιμεύσουν διά νά παρασκευάσωμεν την άμυναν μας. Τό κράτος κά¬ μνει καί έπ' αύτοϋ τό κα¬ θήκον τού. Όφείλουν νά πράξουν καί οί Δήμοι καί οί οργανισμοί καί οί ιδιώται τό ιδικόν των. Πρόκειται άλλωστε περί καθηκοντος πρός εαυτούς, πρός την ιδί¬ αν ζωήν μας. Αί διατιμήσεις. Είς τάς Αθήνας συνήλθε προχθές είς πρώτην συνεδρί¬ ασιν ή συσταθείσα Έπιτροπή πρός εξεύρεσιν τρόπου μειώ¬ σεως τοΰ κόστους τής ζωής. Καί φαίνεται δτι έθεσε τάς βάσεις επιτυχίας τοϋ σκοποϋ της. Κατ' αρχήν απεφάσισε τόν έλεγχον τοϋ κόστους των διαφόρων βιομηχανικώνπροϊόν των κσί την διατίμησιν των είς θεμιτά καί λογικά δρια κατόπιν. Ή μείωσις λοιπόν τοΰ κόστους τής ζωής δέν α¬ ποτελεί φιλολογίαν. Έντόςόλί- γου θ' αποτελέση άπτήν 8- σον καί ευχάριστον πραγμα- τικότητα. Οί έμποροι. "Υπό τοΰ ϋφυπουργρίου τής εργασίας ήρχισεν ή ιτροκα- ταρκτική έργασία διά την α¬ πογραφήν των έμπορον προ- κειμένου νά λειτουργήση μετ" ολίγον τό ταμείον Άσφαλί- σεως αυτών. Τ ό γεγονός είναι ευχάριστον. Ή άσφά- λισις αποτελεί ϊν σοβαρόν μέτρον προστασίας, τοΰ όποί¬ ου έδικαιοΰντο οί έμποροι μας, ποΰ καί είς την οίκονο μικήν πρόοδον τοΰ τόπου συντελοΰν καί υπό κρίσεως μαστίζονται καί μυρίους κιν· δύνους οίκονομικής καταστρο- φης διατρέχουν. Περΐ ύγιεινής. Τό μάθημα λοΐΓΓόν τής ύγι- εινής καθίσταται υποχρεωτι¬ κόν είς τα οχολεΐα τί)ς Μέσης Έκπαιδεύσεως καί θά διδά- σκετσι άπό είδικούς σχολιά- τρους. Ήτο καιρός. Ή ΰγι- εινή, ή άγάπη πρός την κα- θαριότητα, ή στοιχειώδης μόρ¬ φωσις τοΰ λαοΰ περΐ των δι¬ αφόρων άσθενειών καί τού τρόπου προφυλάξεως τού, πρέπει νά γίνουν κτή"μα καί συνείδησίς τού άπά τΛν μα- θητικών τού χρόνων. "Ορθώς λοιπόν απεφασίσθη νά διδά- σκεται τό μάθημα της ύγιει¬ νής είς τα σχολειό. Καί επι¬ βεβλημένον είναι νά δίδεται ούοιώδης αημασία είς αύτό. Ή προσπαθεία διά την υγεί¬ αν τοΰ λαοΰ πρέπει ν' αρχίση άπό την παιδικήν ηλικίαν, ά¬ πό τό σχολείον. *** Τα λουτρά. Άπό τίνων ημερών ήρχισεν παρά τα Κάτω Λεμπλετζίδικα ή κατασκευή των νέων δημο- τικών λαϊκών λουτρών. Καί ελπίζομεν νά αποπερατωθή ή σχετική ίργασία τό συντομώ- τερον, ώστε ν' αποκτήση ή πόλις μας λουτρά εύθηνά, κα- θαρά, ΰγιεινά διά τάς λαϊ¬ κάς τάξεις. Έκ παραλλήλου πιστεύομεν δτι θά καταβληθί) φροντίς ώστε ν' άποπερατω- θοΰν καί τα θαλάσσια λου¬ τρά διαρρυθμιζομένης καί τής παραλίας, δενδροφυτευομένων των γύρω χώρων καί κατα¬ σκευαζομένου είδικοΰ περι- πτέρου άναψυχής. Διότι είναι άνάγκη άπό τοϋ έρχομένου τουλάχιστον θέρους νά λει- τουργ'ήσουν τα θαλάσσια λου¬ τρά μέ όλας τάς άνέσεις, τε¬ λείως σόγχρονα καί πολιτι- σμένα.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τ ό
  μεγαλύτερον κινηματογραφικόν
  γεγονός: «ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ-.
  «ΜΙΝΩΑ». —Σήμερον τό κινημα-
  τογραφικόν άριστούργημα: «"οι-
  τώνες κοριτσιών». Μέ την Σιμόνι
  Σιμόν.
  **—%*—ν^—— —- ~·^^*Ζ}
  Μέ κοσμοσυρροή συνε- «
  χίζεται καί σήμερον ή < προβολή τού κινηματο- ί γρκφικοΰ κολοσσοΰ: ( ΜΑΓΚΕΣ Τό άθάνατο μυθιστόρη- ς μα τοΰ Πιέρ Ντεκουρσέλ Μέ πρωταγωνιστάς: Ζερμέν Ρουέ, Ρολλά Νορμάν. Μώρις 'Εσκάντ. 1 ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΙΣ Μέ την Ντανιέλ Νταριέ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΜΑΝΥΑ Μέ την "θλγα Τσεχόβα Μαρία Άντεργάστ, καί τόν Πέτερ Πέτερσβν. Ή ωραιοτέρα Ρωββική ται- νία ποΰ έγινε μέχρι σήμε¬ ρον. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγον ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τπλέβ. 5-41 ■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■π Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. Μ1Α ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΛΣΙΛΙΣΪΑ = 261 όν εβΗεΜειεεεΗ Καθώς έβγήκεν ή Μαρία- Άντουανέττα Λπό τό σπίτι τοϋ Σάλτσα δέν είδεν, ώσπου έχανόταν τό βλέμμα της, πα- ρά £ναν δχλο πού έχειρονο- μοϋσεν, έψώναζεν, έβριζε... Τελείωσεν... Έμπήκε μέσα στόν δχλο πού έξανάκλεισε πίσω της σάν θάλασσα. Καί δμως, μέσα σ' δλες τίς φρικτές έκεΐνες έγνοιες, άνα- λογιζόταν άκόμη τόν άλλον, τόν φίλον της. Ή πρώτη της ερώτησις μόλις έφθασεν ό Σουαζέλ, ή'ταν: —Πιστεύετε πώς ό Φέρσεν εσώθη; Ποΰ ήταν ό Φέρσεν; "Αν είχεν £ναν άληθινόν άνδρα στό πλευρό της, τό φοβερό έ- κεΐνο ταξίδι δέν θά την έφό- βιζε διόλου. Άλλά, έχοντας γύρω της άνθρώπους χωρίς δΰναμι καί χωρίς θέλησι, ήταν δύσκολο νά διατηρήση δλο της τό θάρρος... Ή βασιλική οίκογένεια ά- νέβηκε στό άμάξι. Άκόμη δέν εΐχαν άπελπισθή πώς θά έβλεπαν τόν Μπουγιέ καί τούς ούσσάρους τού νά κα- ταφθάνουν. Άλλά έ'ως την τελευταία στιγμή, τίποτε. Τί- ποτε έξόν άπό την έχθρική βοή τοϋ οχλου γύρω τους. Ή¬ ταν έπτάμισυ ή ώρα τα πρωί καί ή μεγάλη άμαξα επί τέ- λους έξεκίνησεν. "Εξη χιλιά- δες άνθρωποι την περιέζωναν καί ή μανία καί ό φόβος έγι¬ ναν μονομιδς κραυγές θριάμ- βου. Άνάμεσα σέ έπαναστα- τικά τραγούδια, συνοδευόμε- νον άπό τή λαϊκή στρατιά, τό άμοιρο σκάφος τής μοναρ- χίας άπεμακρύνετο άπό την ϋφαλον δπου εΐχε προσαρά- Ό Ντρουέ έλεγεν άργότερα πώς ό βασιληας θά έπερνοϋ- σεν άνεμπόδιστος μέσα άπό τό πλήθος εάν έκαβαλλίκευεν ε'να άλογο καί δτι, άλλωστε, ή συνοδεία των ούσσάρων ή¬ ταν ύπεραρκετή γιά νά συγ- κρατήση τοΰς περιέργους πού συνωθοΰντο γύρω άπό τό ά- μάξι. «Άλλά δέν θέλησεν ή μάλλον δέν ετόλμησε». Δέν επέρασαν παρά εϊκοσι λεπτά τής ώρας— εϊκοσι λε- πτά μονάχα. Άκόμη έφαίνον- το στόν βαρύν όρίζοντα τα σύννεφα τοϋ κονιορτοϋ πού άφηνεν ή βασιλική άμαξα πί¬ σω της. Καί νά, είσώρμησαν μή καλπασμό άπό την άλλη άκρη τής πολιτείας 'ίλες ίπ- πικοΰ. Νά τοι επί τέλους οί οΰσσάροι τού Μπουγιέ πού μάταια επερίμεναν οί τραγι- κοί φυγάδες. (συνεχίζεται) Άγησ. Γ. Κοζύρης Δικηγόρος—Ηράκλειον Όδός Κυδωνίας (παρά τάς Κάτω φυλακάς) Τηλέφ. 3-68. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Μερικές νεωτεριστικές ιδέες. Μαλλί άγκορά. Ή μόδα ηύνόη- σε πολύ αύτό τό χρόνο τό άγκο- ρά μαλλί. Κατασκευάζουν ύπέρο- χες μικρές βέστες πλεγμένες έξ ολοκλήρου άπό άγκορά μέ με- γάλη τρίχα. θά ελ,εγέ τις 8τι ττρό- κειται περ'ι πολυτίμου γούνας έκ- πληκτικά σούπλ και μαλακής δ πως τό πούπουλο. Τό κοκκινο καί τό πράσινο. Ε¬ άν θέλετε νά είσθε στήν τελευ¬ ταία λέξι τής μόδας, γαρνίρετε ε'να μαϋρο φόρεμα μέ ζώνη κόκ- κινη καί πράσινη. Τό βελοΰδ© χρησιμοποιεϊται πολϋ ώς γαρνιτοΰρα. 'Ετταναβλέ- πομε, 6χι μόνο ζακέττες μέ για- κάδες καί ρεβέρ άπό βελοΰδο ά- σορτ'ι μέ τό ϋφασμα, άλλά άμπιε- σεμάν, μανίκια καί μπιές βελου- δινα, διευθετημένα μέ φαντασία επί μαλλίνων φορεμάτων ή σέ φορέματα άπό κρέπ ή σατέν. Τα μικρά πουά εχουν την τιαη- τικήν των. Δίδουν ενα πολύ φω- τεινό καί χαρούμενο τόνο είς τα σκοτεινά ύφότσματα τής μόδας. Εάν μ' ενα ταγιέρ άπό μαΰρο βε- λοΰδο, φορέσετε μία λευκή μπλοΰ- ζα μέ κόκκινα πουά, μία κόκκινη δερμάτινη ζώνη και μία γραβάτα στόν ϊδιο τόνο, θά παρουσιάσετε πολϋ νεανικό καί γοητευτικό σύ νολον. Ντουϊγιέτ. Εάν θέλετε νά εΐ- σθε κομψή, μέσα στό σπίτι, έπι- βάλλεται νά εχετε μία ντουϊγιέτ. είνε τό πειό μοντέρνο ένδυμα σπιτιοΰ. "Εάν είσθε πολύ νέα, ή ρόμπα αυτή θά είνε ζωηροΰ χρώ- ματος μέ πολύχρωιια μικρά άνθη" εάν είσθε όλιγώτερο νέα θά είνε άπό μονόχρωμο σατέν σέ ζωηρή \ μέση άπόχρωσι. Σπαθιά καί έγχειρίώια. Παρά την Κ.Τ.Ε. καί τούς λόγους της η γυναΐκες δέν άφοπλίζονται ό- πωσδήποτε. Ξεύρετε πώς κλείουν τίς ζώνές των; Μ' ε'να χονδρό καρ- φί, μ' έ'να κοπτερό σπαθί, ή α' ενα μικρό έγχειρίδιο τό οποίον περ- νά μέσα άπό μία μετάλλινη μποΰ- κλα. Προφυλαχθήτε λοιπόν οί.... έπιτιθέμενοι. Τσάντα άπό ντέν ή άντιλόπη μαύρη, μέ φερμουάρ άπό στράς θά είνε πάντοτε πολϋ κομψή γιά βράδυ. 'Επίσης ή λαμέ τσάντες είναι πολύ άνβόγκ, εχουν δέ συγ¬ χρόνως τό μεγαλο πλεονέκτημα νά συμφωνουν μέ τουαλέττα όποι- ουδήποτε χρώματος. Μποννέ. Είνε τίθλύ εΰκολο νά κάμετε μόνες σας ενα μικρό μυ- τερό μποννέ άπό φέτρ ή μάλλινο ϋφασμα καί νά τό γαρνίρετε μέ μία λωρίδα γοϋνας. Είνε πραγμα- τικά πολύ κομψό γιά τό χειμώνα. ή Ντιατεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας καί τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύη' αριθ.34. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ 1) Ώραιοτάτη Ίουοαία τής ο¬ ποίας τό όνομα φέρει έ'ν των βι- βλίων τής παλαιάς ΔιαΘήκης.— Ούράνιον σώμα. 2) Προσωνυμία τοΰ βασιλέως τής Γαλ. Λουδοβίκου χτγ. 3) Υιός τοΰ Αϊσωνος καί σύζυ- γος τής Μηοείας την όποιαν έγκα- τέλειψε αργότερον.—Φροϋτον (κα- Θαρ.) 4) Ναρκωτικόν. 5) "Αλλοτε είνε μεταοοτ'κή καί άλλοτε δχι.—Περίφημον έ'πος τής αρχαιότητος, (!) Ό συγγραφεύς τοΰ «Άρχι- σιδηρουργοΰ». 7) Ή μάστιξ τής έλαίας.—Ό δυνάμενος νά φέρη είς πέρας έρ¬ γον τι. 8) Ό μεγαλείτερος ποταμός τής Ελβετίας. 9) Σύζυγος τοΰ Μωάμεθ.—Γεν- νάει αύγά. 10) Πατρίς τοΰ Γεωργίου Α'. τής Ελλάδος. 11) Ήμέρα τής εβδομάδος.— Άρχαία πόλις τής Σικελίας κα- ΓτΙΙΙη Τό μόνον Κατάστημα που συγκεντρώνει δλα τα εϊδη Άνδρικά, ν^ο^^εΐ» και παιδικά: Λεμττιδάκη- Ζαφειροπούλου Έπίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μεγά- λην^συλλογήν. ? Είς τό τμήμα Μαλλιών ττλεκτικής θά εϋρετε δτι είδος θέλετε είς ποιότητος καί χρωματισμούς. ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ ταστραφεΐσα υπό τοΰ Άννίβα. 12) Μέ τόν τόνον στήν πρώτη συλλαβή τέρας τής Μυθολογίας, τονιζόμενον στήν δευτέρα συλλαβή γίνεται πόλις τής Ελλάδος. 13) Περίφημον θέατρον τοΰ Μι- λάνου.—Μέρος τοΰ θεάτρου. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Κτηνοτροφικόν προίόν.—Άν τωνυμία δεικτική. 2) "Ατακτα στίφη στρατιώτην. 3) Νήσος τοΰ Αιγαίου έν τώ θρακικω πελάγει.—Μέ αυτήν πλη- γώνει τίς καρδιές & έρως. 4) Ή άθέτησίς τού αποτελεί παράβασιν μιας των 10 έντολών. 5) Ποταμός τής Γερμανίας.— Άόρατα, άθέατα. (ι) Άναφ. άντωνυμία (ούδ. πληθ.) 7) Λέγεται καί Αϊα.—Κράτος τής Άσίας. 8) Έποχή τοΰ ετους. ι)) Χωρίον τοΰ νομοϋ Μεσσηνί- ας.—Νύμφη. 10) Γυναικεΐος τίτλος εύγενείας. 11) Είδος εύθηνοΰ ύφάσματος. —'Υπάρχει σε κάθε οϊκοοομή. 12) Ό,τι είναι ό Τζίμ Λόντος στήν πάλη. 13) Σταλαγματιά.—Μ^εγάλτ) λί- μνη τής Άσίας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Πολυτεχνείου παραδίδει μαθήματα (μαθηματι- κών φυσικων). Πληροφορίαι παρ' ημίν. Ό γολγο5άς μιάς καρδίας ΕΜΣΑΒΕΤ = = ι ΐΜΐιυιΐ ηιι 'Η ζωή τής μελαγχολικης 51 όν "αύτοκρατείρας. Τόν Μάϊον δ άτρόμητος Ι'αρι- βάλδης έπιχειρεΐ την περίφημον «•λά.%0^0^ των χιλίων», καί έν ριπή όφθαλμοΰ άποσπά ολόκλη¬ ρον την Σικελίαν άπό τό βαίί- λειον τής Νεαπόλεως. Ή περί¬ πτωσις τοϋ Παλέρμο, την Οην Ί- ουψ.ου 1800, εδειξεν εις δλον τόν κόσμον δτι ή κυριαρχία των Βουρδώνων επί τής Σικελίας, ε¬ στηρίζετο εις πηλίνους πόδας! Ή Αύλή τής Νεαπόλεως έπικαλεϊται την βοήθειαν των άνακτοβουλίων τής Εύρώπης καί φυσικά καί τή; Βιέννης. 'Η βασίλισσα τής Νεα¬ πόλεως ίκετεύει την άοελφήν της, την αύτοκράτειρα Έλισάβετ, νά την βοηθήση.Άποτείνεται καί είς την πατρικήν της οικογένειαν, εί; την Βαυαρίαν. 'Η Έλισάβετ έξορκίζει τόν Φραγκίσκον Ιω¬ σήφ νά επέμβη γιά νά σώση την δυστυχισμένη την Μαρία καί τάν σύζυγον της, βασιλέα τής Νεαπό¬ λεως άλλ' ή κατάστασις άποκλείει οιανδήποτε παροχήν βοηθείας. Ή αύτοκρατορία μόλις είχεν απαλ¬ λαγή τοΰ πολέμου, με κλονισμέ- να τα οίκονομικά της καί μέ χαώδη την εσωτερικήν της κατά¬ στασιν. Άπεκλείετο λοιπόν οια¬ δήποτε νέα πολεμική περιπέ- τεια. Την 13ην Ίουνίου κατεφθασαν κρυφά είς Λάξεμπουργκ καί έγιναν δεκτοί άπό την Έλισά,ϊετ, οί πρίγκηπε; ον%ηΒΐγ.ος καί Κάρο- λος τής Βαυαρίας. Προσπαθοΰν νά εύρουν μιά λύ¬ σιν, νά τα συμβιβάσουν νύφης καί πεθεράς. Δέν καταλήγουν ομω; είς κανένα άποτέλεσμα. Οί πρίγκη- πες εχουν δλην την ευκαιρίαν νά σχηματίσουν επί τόπου έντυπώσεις περί τοΰ επικινδύνου σημείου, είς τό οποίον ξχει φθάση ή εντασις των σχέσεων μεταξύ τής αύτο- κρατείρα; καί τής άρχιοουκίσ- σης. Καί δλα αΰτά ξεσποΰν είς βάρος τής υγείας τής Έλισάβετ. Εϊχε καιρό νά επισκεφθή τούς δικού; της ή νεαρά αύτοκράτει¬ ρα, καί τού; υπόσχεται νά πάη νά τούς επισκεφθή τόν Ιούλιον.Τό πατρικό της σπίτι παρακολουθεϊ ε¬ ναγωνίως την εξέλιξιν τής κατα¬ στάσεως είς την Νεάπολιν. Ό Γαριβάλδης καί οί επαναστάται τού /ερδίζϊιυν όλοένα εδαφος. Ό βασιλεύς τής Νεαπόλεως, βασι- λεύει, άλλά δέν κυβερνά. Είνε κασώτερος των περιστάσεων. Είς τό τέλος άναγκάζεται νά εγκαταλείψη την Νεάπολιν καί νά καταφύγη είς τό φρούριον Γκαέτα. "Αν έξηρτάτο άπό αυτόν θά τα είχε παρατήση δλα, καί θά είχε φύγη. "Αν εξακολουθή τόν άγώνα, το κάνεο γιατί θέ¬ λει νά διαπραγματευθή υπο εύνο- ϊκούς γι' αυτόν δρους την αποχώ¬ ρησιν τού, καί άκόμα άπό ντροπή μπροστά στήν γυναϊκά τού, την βασίλισσα Μαρία, πού όσον μεγα- λώνουν οί κίνδυνοι, τόσον γενναι- οτέρα φέρεται. Είς τό σημείον αύτό δμοιάζει τής αδελφής της τής Έλισάβετ, πού περιφρονεΐ τούς κινδύνους, καί τό άποδεικνύει μέ τίς καθημερινώς τολμηρές ίπ- πασίες της. (συνεχίζεται) ; Π. Παπαδόπουλος : ■ ■ Πτυχιοΰχος της ΐατρικής ■ Όδοντίατρος ■ ' Δέχεται έν τω Ίατρείφ τού ^ ■ παρά τόν "Αγιον Μηνάν'καθ' • έκαστην: Ι 9-12 καί 4-7 "".......■"■"""5| Ό Ίατρός : ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ! ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ ■ ΕίδικευθεΙς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά " νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. ■ ■ Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται ϊ δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά- ■ μαλθεΐας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ ■ σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ, £ £ Τπλέφωνβν 6—63 ■ Ι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■!!■■■■■■■ ■■ΙΜΙΜΒ(]ΒΒΒΒ|Β|| ΚΙΝΗΜΑΤΟΝΕΑ ΤΥΠΟΥ ΣΙΝΕΑΚ ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Επανήλθεν χθές έξ Αθηνών ό κ. Ήρακλ. Κοσμαδάκης δικηγόρος. —Έπίσης επανήλθεν ό κ.'Αχιλ. Τζανάκης δερματέμπορος. ΕΟΡ1 ΑΙ—Σήμερον εορτήν τού Άγίου ΣτυλιανοΟ δέν έορτάζει οΰτε δέχεται έπισκέψεις ό κ. Στυ¬ λιανός Φαϊτάκης δικήγόροΓ. — 'Επίσης δέν έορτάζει οϋτε δέ- χεται έπισκέψεις ό κ. Στυλ. Κυ- ριαζής εμπορος. Γύρω στήν πόλι. Ευχάριστον σημείον είς τάς καθ' δλου προόδους τού τόπου δύ ναται νά χαρακτηρισθή ή προιοΰ- σα τουριστική οργάνωσις. — Είς κάθε Κρητικήν ττόλιν ό, τουρισμός τείνει νά όργανωθίϊ συ· στήαατικώτερον. —ΑΑετά τόν εύδοκίμως λειτουρ- γοθντα άπό έχων Γουριστικόν "Ο¬ μιλον Νεαπόλεως ιδρύθη ήδη τού- ριστικός σΰλλογος είς Χανιά ό ο¬ ποίος ύπόσχεται καλήν σταδιο- δρομίαν. —Τό μετεωρολογικόν δελτίον σημειώνει τελευταίως άντικυκλώ- να είς τόν έ"ξω κόσμον. —Εύτυχώς ?δώ άπολαμΡάνομεν άκόμη την θαυμασιωτέραν εΰδίαν τοϋ χειμώνος. —Ή όποία μάλιστα ττίνει νά σταθεροποιηθη παρά τα αίφνίδια συννεφιάσματα. —Ώστόσο μερικοί ύπενθυμίζουν σχετικώς την γνωστήν παροιμίαν διά τα «ϋστερα άπίδια». Νά τούς πιστεύσωμεν; —Ώραία ή ίδέα τής άναμνηστι- κης πλακός τού Φιρκά", τής μνη· μονευούσης την οριστικήν ανύψω¬ σιν έκεΐ τής Έλληνικής σημαίας. — "Οσοι Ηρακλειώται παρέστη¬ σαν είς την ιστορικήν εκείνην τε- λετήν,εχουν άκόμη ζωντανόν μπρο στά των τόν υπέροχον ενθουσια¬ σμόν τοΰ Κρητικού λαοΰ καί την τρελλήν αγαλλίασιν τού. —Ό Φιρκάς, ώς ιστορικόν μνη- μνεΐον, άπέκτησεν ετσι 'ένα λόγον παραπάνω διά νά τοποθετηθή καί αύτός είς τό πλαίσιον των ίστορι- κών άναμνήσεων πού ένθυμίζουν κυρίως παλαιάς έθνικάς μεγα- λουργίας. —'Από τα καφενεΐα δέν λείπουν οϋτε την νύκτα οί φανατικοί πε¬ λάται. —Οίτινες άν δέν άσχολοΰνται καί τότε μέ τό τάβλι ή την πρέφα εχουν κατά κανόνα ύπ' όψιν την διεθνή κατάστασιν. —Περί την όποιαν άσχολοΰνται μέ κρίσεις καί προβλέψεις τάς οποίας έννοεϊται διαψεύδει ή... έ- πομένη. —Τό άσυλον άλητοπαίδων πού ίδρύεται είς τα Χανιά. —"Εθεσεν επί τάπητος 'ένα γρ- νικόν ζήτημα, ύφιστάμενον όπωσ· δήποτε καί είς άλλας πόλεις Τής Κρήτης. —Πρόκειται περί τοΰ πολλα- πλασιασμοΰ των άλητοπαίδων ό οποίος , εξακολουθών, δημιουρ- γεΐ κοινωνικοϋς κινδύνους, —Άλλά καί τό Κράτος 2χει ύπ' όψιν τού έδώ γενικά μέτρα τα όποΐα ασφαλώς δέν θά λείψη, νά εφαρμόση, μέ τόν καλύτερον τρό¬ πον. — Σήμερον τοΰ Άγίου Στυλια- νοΰ, οί Στέλιοι, οί Στυλιανοί καί οί Στέλλες εχουν την ευτυχή των όνομαστικήν εορτήν. — Νά τα χιλιάσουν. —Ή προβολή τοΰ δημοφιλοϋς ^ργου «Δύο μάγκες» συνεχίζεται μέ κοσμοπλημμύραν είς τό κινη- ματοθέατρον Πουλακάκη. ό Ρέπορτερ ΕΙΣ ΤΗΝ περιφέρειαν Καλλο- νής Πεδιάδος καί είς θέσιν «Σκά- φες» πωλεΐται ελαιόφυτον μέ 150 ελαιόδενδρα μετά συνεχομέ- νης, άμπελου 7 έργατών. Πληρο¬ φορίαι παρά τώ κ. Ζαχαριά Μαρκίδη όδός Κατεχάκη (Πλατύ Σοκκάκι). ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟ&Α Παρελήφθησαν τα τελευ ταΐα Κροκί, μέ μεγάλας έκπτώσεις. Έργασία παλτών 350 ] δρχ. Έργασία φορεμάτων . 200 δρχ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΛΙΑΡΑ Μανώλης Γ. Κωνιός Νϊυρολβγβς— Ψυχίατρβς Τμηματάρχης Ίατρός Δημοσ. Ψυχιατριίβυ Άβηνών Δέχεται εν τφ ίατρείψ τού όδός Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. Ένοικιάζεται είς ΐήν οδόν Κουρμούληδων 1 ο'ικία άπαρτιζσ- μένη έκ 5 σωματίων, κουζίνας, αύ- λής, φρέατος, ήλεκτρικής εγκατα¬ στάσεως. Πληροφορίαι παρά τω; Παντοτΐωλείφ Εϋσταθίου Ζερβά· κη κείμενον παραπλεύρως.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ^ Χ
  ;
  νΙα 6 &
  «■■ α^
  Κ άνομνηοτ,
  'α· τίΚ μνη.
  ("ική ώύ
  ή
  «αι ρίο™
  ΐν εκείνην τ{.
  ,ωντανόν μκρ,,
  (όν _ένβουου
  λαοϋ καί τη»
  τού.
  Ιστορικόν μν»
  τοι ίνα λόγον
  Ο1ΙθβϊΤη&ί| κα1
  όν των ϊστορι·
  ού ίνβυμίζου»
  έθνικάς μεγα-
  ΐα δέ ν λείϋοον
  •ανατιχοί ΐί·
  ν άσχολοϋντβ
  λι ήτήντρφ
  οί ϋτι' βψιν φ
  ν άσχολοόγται
  ηροβλιψεις ιά;
  διαψΕυδει ι), ι
  ητοκαϊ&ων ι»
  ινιά
  ιττητος ίνα γ*
  "άμενον δκ»
  λας πόλεις (§ί
  ρί τοθ «ο»»
  άλοαί'κ»4
  η
  ιΛων. δημ»»*1
  ι»ν&ύνου<, ΐό Κρότος "Φ νενικά μέτρα » ίίν θά λείψη ■ ύ ί» *·" Τό μεγάλο έργον τοΟ^Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. 162ο ν Έν δϊκροτον σόγκειται έκ των βαρύτατον καί αμα έλαφροτάτων πραγμάτων, διότι εχει έν αυτώ συνάφειαν μετά των τριών είδών τής ϋλης, τοϋ στε- ρεοϋ, τοϋ ύγροϋ καί τού ρευστοϋ, καί χρεία ν' αν¬ θίσταται κατά των τριών όμοΟ.Ένδεκα εχει σιδηρ&ς χηλάς, δπως συλλαμβάνττ, δι' αυτών την πέτραν έν τώ πυθμένι τής θαλάσσης, πλειοτέρας δέ πιέρυ- γας, τάς ίστοκεραίας, παρ' δσα πολύπτερά τίνα έ'ντομα, δπως συνάγη τόν άέρα ά πό των νεφελών. Ή πνοή τού έξέρχεται διά των εκατόν εϊκοσι πυροβόλων τού, ώς έκ παμμεγίατων σαλπίγγων, καϊ άποκρΐνεται ύπερηφάνως είς την βροντήν. Ό Ώκεανός προσπαθίΐ νά τό άποπλανήση είς την φο¬ βεράν των κυμάτων τού απειρίαν, άλλά τό πλοΐον έ'χα ψυχήν, την πυξΐδα τού, συμβουλεύουσσν αύτύ άεΐποτε, καί δεικνόουσαν είς αύτό τόν βορράν. Έν ταίς ζοφεραΐς νυξίν, οί φανοί τού άντικαθιστώσι τούς άστέρας, οϋτω λοιπόν, κατά μέν τοΰ άνέμου εχει τό σχοινίον καί τό δστρον, κατά δέ τοθ ύδα¬ τος εχει τό ξύλον, κατά τοθ βράχου εχει τόν σίδη¬ ρον, τόν χαλκόν καί τόν μόλυβδον, κατά τής σκοτί- ας τό φώς, κατά τού άπείρου μίαν βελόνην. Ό «Ώρίων» ήτο σκώφος πρό πολλοϋ άρρωστον αί κογχύλαι τής θαλάσσης έπεσωρεύθησαν είς την ιρόπιν καϊ ήλάττωσαν κατά τό ήμισυ την ταχύτητά τού" τό είχον άνελκύσει είς την ξηράν πρό ενός έ- τους καί άποξέσαντες τα όστρακοδέρματα έκεΐνα. έπειτα πάλιν τό είχον βάλει είς τα Οδατα' άλλά ποντοποροΰν πρός τάς νήσους Βαλεάρεις υπέστη τρικυμίαν καί, ώς παλαιόν, έκαμε, κατά την φράσιν των ναυτών, ν ε ρ ά. Διά τουτο καί επέ¬ στρεψεν είς Τουλώνα. 'Ητο λοιπόν προσωρμισμένον πλησίον τοΰ νεωρί- ου καί έπεσκευάζετο, καί ό κόσμος "ίστατο καί έ¬ βλεπεν αύτό υπό περιεργείας δτε, πρωίας οίόσης, είς των ναυτών, καταγινόμενος νά συλλάβη σχοινί¬ ον τι άπό τής άκρας μιάς ίστοκεραίας οψηλής, έχα- σε την ίσορροπίαν τού σώματος. "Εβαλον οί άνθρω ποι έξωθεν τάς φωνάς, βλέποντες έτοιμόπτωτον τόν ναύτην, διότι ή κεψαλή τού καί αί χεΐρες έκρέμαντο ήδη επί τής άβύσσου, μόλις δ' έκρατεΐτο τό σώμα διά των ποδών άπό τής άκμής τής ίστοκεραίας· καϊ προέφθασε μέν νά συλλάβη ό δύστηνος σχοινίον τι έξ αυτής έξηρτημένον, άλλ' έξωλίσθησαν οί πόδες τού καί ούτως έμεινε κρατούμενος δι' αμφοτέρων των χειρών άιτό μόνου τοθ σχοινίου, αίωρούμενος είς έκεΐνο τό φρικιαστικόν υψος, ώς λίθος σφενδό- ,/ης. "Οστις άν ήρχετο είς βοήθειαν τού, θά διέτρεχεν τρομερόν κίνδυνον. Ουδείς των άλλων ναυτών, δ- λων άλιέων τής παραλίας νεοσυλλέκτων, δέν ετόλ¬ μα τοιοΰτο έπιχείρημα. Καϊ έν τούτοις αί χεΐρες τοϋ άνθρώπου έκείνου άπέκαμνον, καί ή άγωνία τού ε¬ φαίνετο, δχι μέν έκ τής μορψής τού, έ'νεκα τής απο¬ στάσεως, άλλ' έκ τής έκλΰσεως δλων τού των με- λών. "Οσάκις κατέβαλλε προσπάθειαν τίνα δπως άνεβή είς τό ξύλον, ήωρεΐτο είς τόν άέρα περισσό¬ τερον. Φωνήν δέν έβαλλε, φοβούμενος μή χάση τάς άπολειπομένας δυνάμεις. Έπερίμενον λοιπόν οί θε- αταί πότε θά παρήτει τό σχοινίον, καί έκ διαλειμ μάτων άπέστρεφον τό πρόσωπον, Ίνα μή ίδωσι την τραγικήν πτώσιν τού. Ύπάρχουν περιστάσεις, καθ" άς ή άκρα ενός σχοινίου, μία δοκός, είς κλάδος δένδρου. εΐνε ή ζωή αύτόχρημα· φρικτόν δέ τό θέα- μα πλάσμστος ανθρωπίνου, άποσπωμένου καί πί πτοντος δίκην ώρίμου καρποΰ. (συνεχίζεται) Α Η Μ Ο Τ ΟΛ θΐϊ Α ΚΟΙΗΟΤΗΤΡΗ Είς τό έν Μοίραις κατάστημα ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ έξετυπώθησαν καί πωλοθνται Δημοτολόγια Κοινοτήτων των 50 φΰλ. δρ. 45, τώνΙΟΟ δρ. 85 καί αναλόγως επί παραγγελία. Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Πρόεδροι των κοινοτήτων Μεσ¬ σαράς δπως παραγγείλωσιν εγκαίρως τα δημοτολόγια των. ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία ΑΓ έκείνους πού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' όλους. Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ φωτός. Ή πείσμων πάλη ΣΤ'. Διά πρώτην φοράν, ε!ς τόν πόλεμον πού άπό χιλιά¬ δων Ιτών διεξήγε κατά τοΰ πόνου, ό άνθρωπος είχεν άνα- ,λύψγ, Ινα άποτελεσματικάν όπωσδήποτε δπλον. Μέ την πτώ¬ σιν τής θερμοκρασίας ήρχιζε νά νιζοχωρη καί ό πόνος. Μέσα είς τό σκοτάδι πού επεκράτει τόσους α!ώνας έπεσεν ές'αφνχ ή πρώτη άκτίς εσυνεχίσθη. Τα 1841 οέ όδοντοϊατροί Ούέλ¬ λς καί Μόρτον ήνοιξαν ιατρείον είς Βοστώνην. Ή επιχείρησις ν φαίνεται νά επήγε καλά, διότι έντός τοΰ ίοίου Ιτους ό Ούέλλς έγύρισεν εις Χάρτφορντ, δέ Μόρτον έπήγεν είς τόν χη- μικόν Τζακσον πού είχεν Ινα χη- μικόν εργαστήριον εις την Βοστώ¬ νην. Οικονομικαί δμως άνάγκαι έπίεζαν τόν Μόρτον καί τόν η¬ νάγκασαν νά ξανακάνη τόν ιατρόν. Τότε ενεφανίσθη Ινας περιπλανώ- μενος ρήτωρ καί διεσκ,εδαζε τοΰς άκροατάς τού μέ τό άποτέλεσμα τοΰ ΕλαροΟ άερίου. Μεταξύ των άκροατών ευρέθη καί ό χημικός Κούλεϋ. Εϊσέπνευσε καί αύτός ί- λαρόν άέριον. Υπό την επίδρα¬ σιν τοΰ άερίου αύτοΰ, Ικλονίσθη, *■■■■■■■■ β ■ εί ■■ εί ■>■■■■■■
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Νοεμβριού ώρα 11 π. μ,
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΑΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
  ΝΙ ΚΟΥ Β. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ
  (ΔΥΟ Α'· ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ)
  ΒΑΡΥΤΟΝΟΥ
  Καθηγητού" τοϋ Ώδείου Ηρακλείου.
  Ιμ ■■■■■■■ ρ· α ■·■■■■■■■■■■■■■■■■■■ εί ■ μ ■■■■■■■■■■■π·
  επεσε κατά γής καί εβυθίσθη εις
  βαθύν ίίπνον. Ό οδοντοϊατρός
  Οϋέλλς Ισπρωξε, επροχώρει καί
  πλησιάσας παρετήρησε1/ δτι ό
  Κούλεϋ είχε κτυπήση είς τό γό-
  νατον άπό τό οποίον Ιτρεχαν αΐ-'
  ματα. Ό Ούέλλς επερίμενα ενα¬
  γωνίως νά συνελθη ό Κούλεϋ.
  «Δέν Ινοιωσα τό παραμικρόν άπό
  την πληγήν», εδήλωσεν ό χημι¬
  κός, δταν συνήλθε. Την άλλην
  ημέραν ί Ούέλλς επήρε ϊλαρόν
  άέριον καί είπε είς 2να φίλον
  τού νά τοΰ βγάλΐβ ϊίχ χαλασμέ-
  νο δόντι. Πράγματι την ώραν
  πού ό Ούέλλς, υπό την επίδρα¬
  σιν τοΰ ιλΐίροϋ άερίου, ήταν
  βυθισμένος είς νάρκην, ό φίλος
  τού τοθ εβγαλε τό δόντι. "Οίαν
  συνήλθε καί είδε τό δόντι, ό Ού¬
  έλλς εΐπε: «Δέν αίσθάνθηκα τί-
  ποτε Μέ την άναισθησίαν αυτήν
  νέ» περίοδος άνοίγεται είς την
  όοΌντοιατρικήν». Ό άνθρωπος εί¬
  χε σημειώση την πρώτην μεγά¬
  λην νίκην τού διά τής ανακα¬
  λύψεως ενός άναισθητικοΰ. Σήμε-
  ρα γνωρίζομεν πλήθος άναισθητι-
  κών. Ό πίνος ενικήθη...
  "5!
  Τό εργατικόν συνέδριον
  καί οί εργάται Κρήτης.
  ΧΑΝΙΑ Νοέμβριος (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας) —· Την παρελθού¬
  σαν Τρίτην τό εσπέρας οί άν:ι-
  πρόσωποι τοΰ ΈργατικοΟ Κέν-
  τρου Χανίων συνελθόντες προέβη¬
  σαν εϊς την εκλογήν άντιπροσώ-
  πων διά τό Ηίν Πανελλαδικίν
  Εργατικόν Συνέδριον 2περ καί
  αυνέλθιτ] είς Πειραια την προ¬
  σέχη Κυριακήν 2 Κ ην τρέχοντος.
  Ώς άντιπρόσωπος τοΰ ΈργατικοΟ
  Κέντρον εξελέγη παμψηφεί ό κ.
  Μιχ. Μαρκοιιλάκης.
  Έπίσης εξελέγησαν ώς άντι-
  πρόσωποι οΕ κάτωθι: Συνδέσμου
  φ^ρτοεκφορτωτων Χανίων ό Ν.
  Μπουάτος, Ιργατών Έπιπλοπιιώ/
  Κωνστ. Ρου/.ουτάχης, ύπαλλήλων
  Καφφενΐίων Ίωίν. Τσουγκαράκης,
  /.τιστών καί άμμοκονιαστών Δημ.
  Μηλιαρας, καπνεργατών Ανδρέας
  Πολιτάκης, έργατών ελαίου Έμμ.
  Άτσαλάκης, έργατών άποβάθρας
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  Ιϊ
  !■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  Τα καλυτέρα ύλικά
  και ή τελειοτέρα κουζίνα εΐνε
  ΤΟΥ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  ΚΑΠΡΙΣ
  Γενικαί άνακαινίσεις, υπό νέαν Δι¬
  εύθυνσιν.
  ■■■■■!■■■■■>■>■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Χανίων Γειόργ. Θεανόπουλος,
  όυρσοδεψοεργατών λχμπρο; Κυ-
  τράκης, άρτεργατών ΙΙρόεδρος τοΰ
  Έργατικοΰ Κέντρου.
  Έπίσης θά άντιπροσωπευθοΰν
  τα Σωματεΐα Φορτοεκφορτιοτών
  Παλαιοχώρας Σελίνου καί Κα-
  στελλίου Κισσάμου. "Απαντα τα
  λοιπά Σωματεΐα τα άποτελοΰντα
  την δύναμιν τοΰ Έργατικοΰ Κέν-
  τροΐ) Χανίων έξουσιοδότησαν τόν
  κ. Μχρκουλάκην δπως αντιπροσω¬
  πεύση ταυτα κατχ τό Συνέδριον
  χαρηγήσαντα αυτώ τα σχετιχά
  πληρεξίύσια. "Απαντες οί ώς <ϊνω άντιπρόσωποι άναχωροΰν σήμερον δι' Αθήνας. Είς Αθήνας μεταόαίνουν έπί¬ σης οί άντιπρόσωποι τοΰ έργατι¬ κοΰ κόσμου των άλλων νομών έν οΓς ώς γνωστόν καϊ τοΰ Ηρακλεί¬ ου μέ επί κεφαλής τάν πρόεδρον τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου κ. Μι¬ χαήλ Γκολέμην. ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ Έκτός των παραγγελιών τής ττελατείας μας, τάς όιτοίας έκτελοΰμεν μέ τα- χυτητα καΐ εύσυνειδησίαν.· ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΚΑΣΜΗΡΙΑ άττ.0 την μεγάλην συλλογήν μας, είς τιμάς πράγματι ασυναγωνίστους. ΜΗ ΣΑΣ ΓΕΛΟΥΝ: Αί νέαι τταραλαβαί μας "Αγγλικών καί Έλληνικών κασμηρίων είναι αι ώραιότεραι είς σχέδια καί πλουσιώ- τεραι είς χρωματισμούς. "Εχομεν την μεγαλυτέραν παρακαταθήκην. Είμεθα οί εόθηνότεροι άπό δλους. 'Υποκατάοτημα είς Μοίρες, ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΜΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΟΙΛΑΤΕΙΑ-ΕΤΡΑΤΑ). Ό όδοντίατρο; Έμμ. Ι. Αλεξάκης έναντι Αγ. Τίτου Έκπαιδε.υθίιΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οϊανδήιΐοτε θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. Έπίσης ώδονιοστοιχ'ιας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. Έπαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς τ ήν κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6 -91. Ή γνωστή κχλλιτέχνις μοδίστα Δνΐς ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ — Ό ραδιοτηλεγραφικός σταθμός. Κατ' ειύ,ίσεις ίξ Αθηνών έπέ- στρεψεν εκεϊ ο μηχανικός τβΰ υπουργειοϋ Συγκοινωνίας κ. Τυ¬ ράκη;. Ό έν λόγω μηχανικό; όστις επεθεωρησε τόν ραίιοτηλδ- γραφικόν σταθμόν Άλικαρνα- σου ανέφερεν &τι αί εγκατά¬ στασις έπβρατώθησαν, έκ των γενομένων; δέ δβκιμών διεπιστώ¬ θη βτι αυται λειτβυργοΰν αρί¬ στα. Ειδοποιεί τό αξιότιμον κοινόν τοΰ Ήρακλείιυ δτι έγκατασταθεϊ- αα είς Αθήνας δύναται ώς καί πρότερον νά έξυπηρετή μέ τό τε- λειοτερον σύστημα τής γεωμετρί- άς καί τής τελείας έφαρμογής την πελατείαν της. Έπίσης δέ- χεται παραγγελίας υφασμάτων κ. λ. π. Έπίσης λειτουργεί καί ή σχο- λή κοπτικής, δέχεται δέ καί οίκοτρόφους. Διεύθυνσις: Μομφεράτου 8() (τέρμα Ίππο- κράτους). Άριθμ. τηλεφ. 24.506. * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕίδικευθεΙς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τού στομάχου έντέρων καί ϊήπατος, δέχεται τούς πάσχοντος έκ τοΰ πετττι- κοθ συστήματος έν τω ίατρείφ τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμαρες. θεραπεία αΐμορροΐδων ά¬ νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 — Άφιξις τραπεζιτικοΰ. Άφίκβτο άπό προχθές και δια¬ τρίβει είς την πόλιν μας ο 'Επι- θεωρητής της Λαϊκάς Τραπέζης κ. Σπύρος Λοβέρδος. % —Τοποθετήσεις. Είς τίιν υπηρεσίαν τής V Με- ραρχίας Κρήτης ετοποθετήθη ο άνθυποκτηνίατρος κ. Λυκοΰργος Αρχοντάκης. — "Ελεγχος συνεταιρισμών. ΔΓ αποφάσεως τής Γενική; Δι¬ οικήσεως Κρήτης διετάχβο ό ε- λεγχος των άναγκαατιχών συνε- ταιριβμων έγγείων βελτιώβεων εί; Σκηνέ Κυδωνίας. —Μετάθεσις φύλακος. Ό φύλαξ των φυλακών Χαλκί- δος κ. Παπάζογλου μΐτετέθη είς τάς φυλακάς Καλαμίον. —Είς άποστρατείαν. Διά Β. Διατάγματος ετέθη είς αύτεπάγγελτον άποστρατδίαν τή αΐτήσει τού, ό λοχαγός πεζικοΰ Γαρυφαλάκης Ιωάννης τού "Αν- τωνίου. Έπίβης ό ταγματάρχης πεζικοΰ Γιαννακάκης Κωνστ, καϊ ό υπομοίραρχον Ι. Φραγκιουδά- κης. —Διορισμόν δικαστικών κλη- τήρων. ΔΓ αποφάσεως τοΰ κ. ΰπουργοϋ τής Δικαιοσύνης διωρίσθησαν ά- μισθοι δικαστικοΐ κλητηρες πα- ρά τω Πρωτοδικείω Χανίων 6 Στυλ. Χρ. Νταγαδάκης, παρά τώ Είρηνοδικείω Καστελλίου Κισ¬ σάμου ό Δ. Κολοκοτρώνης, παρά τώ Πρωτοδικείω Λασηθίου οί Ε. Ν. Μυλωνάκη; καί Μ. Κ. Καροφυ- λάκη;. —"Ιδρυσις χαρουπομύλων. Τό Συμβούλιον Βιομηχανίαν ε¬ νέκρινε την ίδρυσιν χαρουπομύ- λων των έμπορικών έτοαρειών «'Α κράτο; καί βασιλάκη;» είς Χερ¬ σόνησον. «Συκιανάκης καί Στελι- ανάκιις» είς Σητείαν, Μαυροφό- ρος Μακριδάκη;» είς "Αγιον Νι¬ κόλαον καί «Εύάγγ. ΠεράκΐΛς» εί; Ηράκλειον. — Κρήτες φιίλακες των φυ¬ λακών. Δι' αποφάσεως τοΰ κ. ύπουργοΰ τή; Δικαιοσύνης διωρίσθησαν φΰ- λακε; φυλακών β'. τάξεως οί κά¬ τωθι Κρήτες δόκιμοι φϋλακες: Στ. Μαστοράκης, Ι. Δασκαλάκης, Ε. Μαθιουδάκης, Ε. Μαρκουλακης, Γ. Σαραβελάκης, Ε. Λεβεντάκης, Α. Μ'υλλάκη;, Μ. Β. Κελαϊδής, Μ. Κ. Κελαϊδής, Ν. Νικολουδά- κης, Μ. Μπουρδαντωνάκης, Κ. Ζερβουδάκης, Κ. Λιοτσάκης, Ν. Ι ζουτζουρακης, Ι. Μανουσέλης, Ο. Χατζιδάκης, Ε. Συγγελάκης, 1. Φουντουλάκης, Γρ. Μαρνερά- κη;, Π. Μποτσαράκη;, Γ. Νικη¬ τάκης, Γ.[Χατζιδάκης. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό σήμερον ή δίδεται πρός εκμετάλλευσιν λα- χανόκηπος δέκα στρεμμάτων έν Κατσαμπά μετά οικίας διά τόν κηπουρόν, πλήρους άρδευτίκής εγκαταστάσεως καί όρνιθοτροφεί- ου. Πληροφορίαι παρά τψ στροί- τηγψ κ, Γ, Κατεχάκη.
  Ηράκλειον- Κρήτης
  Γραψεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  120 Ώρα
  ΝΤΕΣ
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΝ
  ΕΒΑΟΜΗΗΤΑ ΠΕΗΤΕ ΧΙΑΜ.ΑΠβ ΤΟΥΗΑΗΚΙΗ
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟ
  ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗΝ
  ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ϊ> Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  τής "Απω Άνατολής άγγέλλουν ότι ό
  Ίαπωνικός στρατός προελαύνων διαρ¬
  κώς έφθασεν είς απόστασιν 7Ε> χιλιομέ-
  τρων άπό τού Νανκίν.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας οί Κι-
  νέζοι προβάλλουν σοβαράν αντίστασιν
  είς τα Ίαπωνικά στρατεύματα, τα όποϊα
  δυσχεραίνονται είς 'τήν προέλασίν των
  καί ύφίστανται σημαντικήν φθοράν.
  ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΤΩΝ ΚΑΓΚΟΥΑΑΡ
  ΕΣΟΝΤΑΙ ΠΟΛιΤίΚΟΙ ΚΑΙ ΙΤΡΑΤ10ΤΙΚΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2:> Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλεγρα¬
  φήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ά-
  ποκαλύπτεται τεραστία οργάνωσις είς
  την άνακαλυφθεΐσαν κίνησιν των «Καγ-
  κουλάρ» πρός ανατροπήν τού καθεστώ-
  τος. Έκ των συνεχιζομένων άνακρίσεων
  άποκαλύπτεται ηδη ότι ή έκτασις τής
  συνωμοσίας ήτο πολύ σημαντικωτέρα
  παρ* όσον έξ άρχής παρεστάθη. Οί
  Καγκουλάρ είχον συνδέσμους καί πρά¬
  κτορας είς όλους τούς κλάδους τής δη¬
  μοσίας ζωής έν Γαλλία, ειδικώτερον δέ
  είς την πολιτικήν καί τόν στρατόν.
  ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΪΑΝ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ
  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ&ΕΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΛΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ί> Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—"Οργανα τής Παρι-
  σινής άστυνομίας ένεργοΰντα ερεύνας την
  πρωΐαν σήμερον είς ύπόπτους οικίας α¬
  νεύρον υπό τίνα κλίμακα τρισχιλίας χει-
  ροοομβίδας τάς οποίας οί Καγκουλάρ
  θά έχρησιμοποίουν κατά την ημέραν τής
  εκδηλώσεως τού κινήματός των είς Πα¬
  ρισίους. ΎποτίΟεται ότι καί άλλαι με¬
  γάλαι ποσότητες πολεμοφοδίων ευρί¬
  σκονται κεκρυμμέναι είς οικίας καί κα-
  ταστήματα υπό μελών τής οργανώσεως.
  Διά τόν λόγον τοΰτον καί συνεχίζονται
  αί έρευναι τής Άστυνομίας.
  ΕΞ
  ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Λί άνακριτικαί αρ¬
  χαί αί άπασχολούμεναι μέ την συνωμο-
  σίαν των Καγκουλάρ διεταξαν επί τή
  βάσει των συλλεγέντων νέων έπιβαρυντι-
  κών στοιχείων, την σύλληψιν καί άλλων
  άκύμη άτόμων ένεχομένων είς την κίνη¬
  σιν. Των συλληφθέντων δέν ανεκοινώ¬
  θησαν μέχρι τής στιγμής τα όνόματα.
  ΑΙ
  ΤΗΣ ΣΠ ΕΙ ΡΑ^_[Α^ΓΟ Υ ΚΑΙ ΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 5 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Είς την δίκην των
  κλεπτών των 1 8 έκατομμυρίων ενώπιον
  τοΰ ενταύθα Πενταμελοΰς 'Εφετείου
  ηρχισαν σήμερον αί άπολογίαι των κα¬
  τηγορουμένων. ΊΙ έκδοσις τής αποφά¬
  σεως δέν φαίνεται νά βραδύνη πέραν τής
  εβδομάδος ταύτης.
  ΕΧΑΘΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
  ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ε> Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τηλεγράφημα
  έκ Θεσσαλονίκης διεπιστώθη ότι μεταξύ
  τής πόλεως ταύτης καί τής Σόφιας απω¬
  λεσθη άεροπλάνον τής Πολωνικής Έ-
  ταιρείας άεροπορικών συγκοινωνιών.
  Διετάχθησαν έρευναι διά την ανεύρεσιν
  τού, καθ* ότι ύποτίθεται ότι τούτο κατέ¬
  πεσεν έκ βλάβης τής μηχανής τού ή ελ¬
  λείψει άκριβούς προσανατολισμοΰ λόγω
  κακοκαιρίαν.
  Ή προσεχήςσυνάντησις τοΰΛονδίνου
  Οί Κινέζοι καί ή διάσκεψις Βρυξελλών
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Αί έ-
  ψημερίδες γράφουσαι επί τής
  προθέσεως τής Αγγλίας νά
  κατατοπίστι πλήρως την Γαλ¬
  λίαν επί των διαμειφθέντων
  έν Βερολίνω, κατά τό πρόσφα¬
  τον ταξίδιον τοΰ λόρδου Χά-
  λιφαξ, τονίζουν δτι ή Γαλλία
  ουδέποτε διημφισβήτησε την
  Αγγλικήν εύσυνειδησίαν. "Ο¬
  σον άφομδ τάς Γερμανικάς α¬
  ξιώσεις αυται άφοροΰν έξ ϊ-
  σου, ώς λέγουν αί έφημερί-
  δες, την Αγγλίαν καί Γαλ¬
  λίαν καί ώς έκ τούτου συζη-
  τούμεναι τυχόν, πρωτίστως
  καί άπό κοινοΰ τάς δύο ταύ¬
  τας δυνάμεις θά άπασχολή-
  σοον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Οί ήμιεπίσημοι Άγγλικοί κύ-
  κλοι έκφράζουν την ικανοποί¬
  ησιν των διά την προσέχη άφι¬
  ξιν είς τό Λονδίνον των κ.
  κ. Σωτάν καί Ντελμτιός. Ή
  παρουσία των Γάλλων υπουρ-
  γών προσθέ,τουν θά κατορθώ¬
  ση ώστε νά επέλθη καί αύθις
  ή απαιτουμένη ένιαία κατεΰ-
  θυνσις είς τάς Άγγλογαλλι-
  κάς ενεργείας. Καί τουτο γε¬
  νικώς έφ' δλων των διεθνών
  ζητημάτων καΐ δχι μόνον έκεί-
  νων τα όποΐα άνεκίνησεν ή
  μετάβασις τού Χάλιφαξ είς
  Βερολίνον.
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ (ραδιογρ.).—
  Είς τούς κύκλους τής έννεα-
  μεροΰς διασκέψεως λέγεται
  δτι έκαμεν εντύπωσιν ή Κινε-
  ζική διαμαρτυρία διά την ά-
  ναποφασιστικότητα την όποι¬
  αν επιδεικνύει ή διάσκεψις
  καί δτι πολλοί έκ των άντι-
  προσώπων έδικαίωσαν πλήρως
  τοΰς Κινέζους. Έν τώ μετα¬
  ξύ, πάντως, ουδέν τό θετι-
  κόν ανεκοινώθη έν σχέσει
  μέ τα άποτελέσματα τής δι¬
  ασκέψεως. Λέγεται δτι μελε-
  τώνται εισέτι αί προτάσεις
  Αγγλίας καί Άμερικής, διά
  την επί νέων βάσεων διευθέ¬
  τησιν τού Σινοϊαπωνικοΰ, συγ-
  καταθέσει καί τής Ίαπωνίας.
  Αι δικάσιμοι τοΰ κακουργιοδικείου
  κατά τόν μήνα Δεκέμβριον.
  Είς την Εισαγγελίαν "Ηρα¬
  κλείου εκοινοποιήθη χθές τό
  πινάκιον των ενώπιον τού έν-
  ταΰθα κακουργιοδικείου έκδι-
  κασθησομένων άδηκημάτων
  κατά την σύνοδον τοΰ μηνός
  Δεκεμβριού.
  Έναρξις τής συνόδου τοΰ
  κακουργιοδικείου ωρίσθη ή
  προσεχής Τετάρτη. Κατά τόν
  μήνα τοθτον θά έκδικασθώσιν
  αί κατωτέρω πέντε ύποθέσεις:
  Α' Δωδεκαήμερον: Την 3
  Δεκεμβριού ή κατά τού Ήλία
  Λεδάκη υπόθεσις κατηγορου-
  μένου διά φόνον, καί την 10
  ή κατά τοΰ Γεωργίου Μανου¬
  σάκη κ λ.π, υπόθεσις κατη¬
  γορουμένων ωσαύτως διά φό¬
  νον.
  Β' Δωδεκαήμερον: Την 14
  θά έκδικασθή ή υπόθεσις κατά
  τοΰ Σταύρου Κουτσουπάκη κα
  τηγορουμένου δι' άπρομελέτη-
  τα θσνατηφόρα τραύματα,
  την 17 ή κατά τοΰ Βασιλείου
  Γ. Χριστουλάκη κλπ. κατη¬
  γορουμένων διά φόνον καί
  την 21 ή κατά τοΰ Νικολάου
  Συκιανάκη κ.λ.π. υπόθεσις κα
  τηγορουμένων διά βιαίαν ά-
  παγωγήν.
  ΑΙ ΟΦΕΙΛΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΩΝ ΝΟΙΪ1ΙΚΩΝ
  Είς την εφημερίδα τής κυ¬
  βερνήσεως δημοσιεύεται διά-
  ταγμα, διά τού όποίου έπέρ-
  χονται αί περί τροποποιήσε¬
  ως των διατάξεων των περί
  Ταμείου συντάξεων Νομικών
  προβλεπόμεναι κυρώσεις διά
  μετόχους πρώτης τάξεως μή
  έμπροθέσμως καταβαλόντας
  τάς έκ τής άναγνωρισθείσης
  προϋπηρεσίας των δόσεις καί
  όφείλοντας πλείονας των δέ-
  κα όκτώ δόσεων κατά την Ιην
  Όκτωβρίου 1937, έφ' δσον
  δέν ήθελον καταβάλει είς τό
  Ταμείον τό σύνολον των όφει-
  λομένων, τό βραδύτερον έντός
  ετους.
  Η ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΙΜΟΛΟΠΟΝ
  Διασαφηνίζουσα σχετικάς
  διατάξεις μέ την θεώρησιν
  τιμολογίων ίδιωτικών άνταλ-
  λαγών ή κεντρική έπιτροπή
  έλέγχου τιμολογίων, γνωρίζει
  πρός τάς ένδιαφερομένας υ¬
  πηρεσίας των έπαρχιών δτι
  είναι παράτυπος ή θεώρησις
  παρά τούτων των τιμολογίων
  ίδιωτικών άνταλλαγών ή Ία¬
  πωνίας. Ταυτα κανονικώς δέ¬
  ον νά ύποβάλλονται πρός θε¬
  ώρησιν άπ' εύθείας πρός την
  αρμόδιον Ε.Ε.Τ. Αθηνών ή
  Θεσσαλονίκης ανευ ούδεμιδς
  άναμίξεως τής έπιτροπής τοΰ
  τελωνείου είσαγωγής ή έξα-
  γωγής των έμπορευμάτων.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΧ0ΥΕΛΑΙΟΥ
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ύπουργών Οίκονομικών καί
  Έθνικής Οϊκονομίας άπαγο-
  ρεύεται άπό 1 Ίανουαρίου 19
  38 ή έκ τού έξωτερικοθ είσα-
  γωγή ίχθυελαίου δασμ. κλ.
  161 β2, μετατασσομένου τοΰ
  εϊδους τούτου άπό τής άνω
  ήμερομηνίας είς τόν πίνακα
  Η'.
  ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΣΙΪ1ΗΝΙΤΩΝ
  Κατά σχετικήν ανακοίνω¬
  σιν τοΰ ύπουργείου τής άερο-
  πορίας οί ϋπηρετοΰντες έθε-
  λονταί σμηνΐται θά ύπηρετή-
  σωσι 18μηνον πραγματικήν
  θητείαν. Συνεπώς ή απόλυσις
  των θ' αρχίση περί τάς αρχάς
  τοΰ νέου έτους.
  Ε0ΕΛΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  Κατά τόν διενεργηθέντα τε¬
  λευταίως διαγωνισμόν υπό τοΰ
  ύπουργείου τώνΝαυτικών πρός
  κατάταξιν έθελοντών διαχει-
  ριστών μέ τόν βαθμόν τοΰ διό-
  που επέτυχον καί οί εξής Κρή
  τες: Βασιλάκης Π., Στρατηγά-
  κης Άλκ., Γιανναράκης Άντ,
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορφ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων τιροιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταψίδες.
  Σουλτανίναι α'
  Ρ'
  δρ.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  Ρ'
  γ'
  α'
  Ρ'
  γ'
  22 50 23-
  21 .50 22.-
  ΤΊ __
  13.-
  11.70
  10.-
  10 50
  9 50
  8 -
  Χαρούτηα » 3
  "Ελαια 5ο » 24 00
  κοινά · 23 00
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ. 20.— 24
  » β' » » 19.— 23
  Πράσινοι α' τιοιότ. » 21.50
  β' » » 19.—
  θϊνβι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 40.
  Μαλεβυζίου κατ' ,δκδν δρ. 5.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  25ης Νοεμβριού 1937
  -Αγορά Πώλησις
  25 30—
  3.68
  546
  109. -
  25.5^
  3.78
  550
  110.-
  Άμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.40 61.—
  28.10 28 35
  3.71 3.75
  20.75 21.-
  ΤΑ ΓΡΑΜΝΙΑΤΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
  ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ανεκοινώθη αρμοδίως δτι
  ουδενός κτηνοτρόψου θά επι¬
  τραπή εφέτος νά διασχειμά-
  σουν τα ποίμνιά τού είς την
  έποπτικήν περιφέρειαν άγρο-
  φυλακής Ηρακλείου εάν δέν
  προσκομίση είς τάς οίκείας
  άγρονομικάς αρχάς γραμμά-
  τια καιαβολής εγγυήσεως ά-
  νερχομένης δι' εκάστην μέν
  κεφαλήν προβάτου είς δρχ. 3
  καΐ είς δρχ. 5 δι' εκάστην αΐ-
  γα, συμφώνως πρός την ύπ'
  αριθ. 68 π.έ. άγρονομικήν δι¬
  άταξιν.
  Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  ΑΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΑΑΣΚΑΛΩΝ
  Καθ" αρμόδιον ανακοίνωσιν
  ή προθεσμία ύποβολής δικαι-
  ολογητικών ,πρός συμπλήρω¬
  σιν αιτήσεων διορισμοΰ δη-
  μοδιδασκάλων παρετάθη μέ¬
  χρι τής 31 Δεκεμβριού έ.έ.
  ΤΟ ΦΡΑΓΐνΐΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
  Τό υπουργείον συγκοινωνί-
  ας απέστειλεν ενταύθα 100.
  000 δραχμών διά την κατα¬
  σκευήν τοΰ νέου φράγματος
  τοΰ χωρίου Πλάτανος ύπο-
  στάντος ώς γνωστόν σημαντι¬
  κάς ζημίας έκ των πλημμυ-
  ρών.
  Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
  ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ
  Διά τό προσεχές Σάββατον
  εκλήθη είς συνεδρίασιν πρός
  καθορισμόν ήλικιών άδηλώτων
  ή δευτεροβάθμιος Έπιτροπή
  Ηρακλείου.
  ΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΙ
  Είς τό ύπ' αριθ. 469 φύλ¬
  λον τής εφημερίδος τής κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη ό νό-
  μος δι' ου προβλέπεται ή "ί¬
  δρυσις έπτά παιδαγωγικών
  άκαδημιών.
  Η ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ
  ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
  Τό Γενικόν Λογιστήριον πα¬
  ρέσχε πρός τό υπουργείον της
  Παιδείας τό δικαίωμα τής
  προσλήψεως προσωρινών δη-
  μοδιδασκάλων κσί διά τα δι-
  τάξια δημοτικά σχολειό είς
  αντικατάστασιν των στρατευ-
  ομένων μονίμων διδασκάλων
  ή των υποχρεωτικός άποχω-
  ρουσών έγκύων διδασκαλισ-
  σών. Ώς πρός την πρόσληψιν
  προσωρινών διδασκάλων διά
  πολυτάξια σχολεΐα, αυτή θά
  γίνεται μετά προηγουμένην έγ¬
  κρισιν τοΰ ΓενικοΟ Λογιστηρί-
  ου.
  Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
  Πρός τάς κατά τόπους έπι-
  τροπάς έλέγχου τιμολογίων α¬
  νεκοινώθη δτι ή περί προστα-
  σίας των έφέδρων παλαιών
  Πολεμιστών Νομοθεσία δέν έ-
  χει εφαρμογήν προκειμένου πε
  ρί των επιτροπών έλέγχου τι¬
  μολογίων καθ' δσον αυται α¬
  ποτελούσι δημοσίαν υπηρεσί¬
  αν.
  ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  Είς την εφημερίδα τής κυ¬
  βερνήσεως έδημοσιεύθησαν τα
  όνόματα των στρατιωτικών ϋ-
  παλλήλων των οποίων καθο-
  ρίζονται αί διαβαθμίοεις συμ¬
  φώνως πρός τόν τελευταίον
  ειδικόν νόμον.
  ΔΩΡΕΑ
  Ή κ. Άριστέα Γ. Χριστοφο¬
  ράκη κατέθεσεν είς τό ταμεί¬
  ον τού Φιλανθρωπικοΰ Συλ-
  λόγου των Κυρίων δρχ. 500
  πρός παροχήν φαγητοΰ είς
  τούς απόρους ίίς μνήμην τού
  συζύγου της ΓεωργΙου.
  Πρωΐα Παρασκευής
  26 Νοεμβριού 1937
  ΣΧΟΑΙΑ Ζ £ Τ Α1 ΕΥΡΥΤΑΤΑ
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΤΩΝ κ Μ Μ ΝΤΕΛΜΠΟΣ
  8Α ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΤΟ 1
  ΚΑΙ ΑΙ Α:Ι8ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ2
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ϊ» Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται έκ
  τής Άγγλικής πρωτευούσης ότι τό προ-
  σεχές ταξίδιον των κ- κ. Σωτάν καί
  Ντελμπός είς Λονδίνον σχολιάζεται
  ευρύτατα παρά τή Εύρωπα'ίκή κοινή
  γνώμη, έκτός των Αγγλικών, διπλω-
  ματικών καί δημοσιογραφικόν κύκλων,
  οΐτινες έξακολουθοΰν νά άφιερώνουν είς
  αύτό εύμενέστατα σχόλια.
  Κατά την συνάντησιν των κ. κ- Σω¬
  τάν καί Ντελμπός μετά ςοΰ Βρεττα-
  νοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Τσάμπερλαιν καί
  τοΰ υπουργοΰ των εξωτερικών κ. *ΙΙν-
  τεν λέγεται ότι Οά συζητηθή κυρίως ή
  είρήνευσις τής Ίσπανίας καί αί αξιώσεις
  τής Γερμανίας πβρί αποδόσεως των ά-
  ποικιών τάς οποίας κατεϊχε πρό τοΰ με-
  γάλου πολέμου. Έκ τοΰ λόγου τούτου
  καί τα εύρέα σχόλια των διεθνών κύκλων
  δεδομένου ότι αμφότερα τα ζητήματα
  ταυτα είνε ζωτικώτατα διά υήν διατήρη¬
  σιν τής Ευρωπαϊχής είρήνης.
  ΣΦΟΔΡΟΣΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΕΡΡΙΦΟΗΣΑΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΒΟΜΒΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2*5 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νυκτεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ περιέχουν λε¬
  πτομερείας σφοδροΰ βομβαρδισμοΰ τής
  Μαδρίτης τόν οποίον ένήργησαν σήμε¬
  ρον οί έθνικοί. Εναντίον τής πόλεως
  έρρίφθησαν έν συνόλω δύο χιλιάδες βόμ-
  βαι προξενήσασαι σημαντικάς καταστρο¬
  φάς.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΧΗΝ ΠΟΛΙΝ
  ΣΥΝΑΙΙΤΟΝΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έξ Ίσπα-
  νίας τηλεγραφήματα είς την περιοχήν
  τής Πανεπιστημιακ^ς πόλεως γίνονται
  από χθές πεισματώδεις συγκρούσεις. Αί
  απώλειαι εκατέρωθεν είναι σοβαρώτα-
  ται.Ηάντωςάποτελέσματα Οετικά έκ τ<ον συγκρούσεων αυτών, δέν άναφέρονται. ΚΑΤΕΣΧΕΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΛΦΑ ΑΘΗΝΑΙ 25 Νοεμβριού (τοΰ άνταποκρι- τοΰ μας).— Έκ λεπτομερειών σχετικών μέ την άνακαλυφθεϊσαν εις Παρισίους οργά¬ νωσιν των Καγκουλάρ, έγινε γνωστόν ότι ή άνακριτική άρχή τής Γαλλικής πρωτευ¬ ούσης κατέσχε σήμερον καί άλλα ένοχο- ποιητικά έγγραφαέξ ών ρίπτεται φώς είς την δράσιν καί την άλλην κίνησιν των έταίρων αυτής καί των μοναρχικών γενικώτερον. ΚΑΤΑΔΙΟΧΟΟΪΝ ΟΙ ΔΙΑΔΟΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 25 Νοεμβριού (τοΰ άνταποκρι- τοϋ μας).— Είς άνακοινώσεις είς τάς οποί¬ ας προέβη σήμερον ό Γάλλος υπουργός των Έσωτερικών κ. Ντορμουά, τονίζεται οτ» η κυβέρνησις Σωτάν σκέπτεται νά λά¬ βη μέτρα διώξεως των διαδοσιών, οΐτινες δυσχεραίνουν τό έργον των άνακρίσεων έν σχέσει μέ την τελευταίαν μοναρχικήν κίνησιν καί τείνουν νά διασαλεύσουν την δημοσίαν τάξιν. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ■ ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 2ϊ> Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  Βουκουρεστίου καί Βελιγραδίου άνα¬
  φέρουν ότι αί έφημερίδες αμφοτέρων
  τούτων των Βαλκανικών πρωτευουσών
  άφιβρώνουν κύρια άρθρα έξαίροντα την
  σημασίαν τοΰ προσεχούς ταξιδίου τοΰ
  Γάλλου ύπουργού των Εξωτερικών είς
  την Κεντρικήν Ευρώπην.