95082

Αριθμός τεύχους

4725

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

27/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ' *· *· ϊω.
  ών κ.
  γ
  θνών
  ίά ϋ
  ϊήν οιιτή
  &Ι!Μ1ί
  ΔΕΣ
  ιίου (τοδ »
  >ιναί τ:λ.ηρο·
  Γ.εριέχουν 1ι·
  γ
  τής *ό>»5
  ίδίί
  ίρίου (το
  τ* ε;
  λεως
  ΰιε'·ν
  ΕΓΓ
  ν ^ν'*
  &%.
  1»09
  ϊί«°1>
  ϊ1 '.ιΐ» '.Ι'
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΛΙΌΜΑ!
  Αίγι τγιγ'
  ίτηοια '/ΐ_ηιι ϊ
  έΕ'ίμηνος „'
  |
  ίξκιιηνο,
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Γιμΐ|
  κατά φύλ/ιη
  Λραχ 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  27
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΙΙΟΓΡΑΦΠΑ
  ΟΟ1 ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Ε.ΓΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *725
  ΥΠΕΥ8ΥΚΌΣ ΣΥΝΓλΚΤΗΣ ΘΡ Ν ΣΓΑϊΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΤΑΞ
  ΤΩΝ Κ. Κ. ΣΩΤΑΝ ΚΑΙ ΗΤΕΛΜΠΟΣ
  Ή πρόσκλησις των κ. κ.
  Σωτάν καΐ Ντελμπός είς
  Λονδίνον, υπό τής Άγγλι-
  κής Κυβερνήσεως, προκαλεΐ
  ώς είναι φυσικόν, την στιγ¬
  μήν αυτήν, τό παγκόσμιον
  ενδιαφέρον. Γενική δέ εί¬
  ναι ή πεποίθησις, ότι αί συ-
  νομιλίαι τάς οποίας θά
  έχουν ό πρωθυπουργός καΐ
  ό ύπουργός των έξεωτερι-
  κών τής Γαλλίας μετά των
  "Αγγλων συναδέλφων των
  καί των άλλων επισήμων
  τής Άγγλικής πρωτευούσης,
  8ά έχουν άμεσον επίδρασιν
  επί τής διεθνοΰς καταστά¬
  σεως καί θ' άποτελέσουν την
  σοβαρωτέραν προσπάθειαν ε¬
  πιλύσεως των μεγάλων προ-
  βλημάτων έκ τής έκκρεμό-
  τητος καΐ τής περιπλοκής
  των οποίων διατρέχει τό-
  σους κινδύνους ή ειρήνη τής
  ανθρωπότητος. Καΐ πράγμα-
  τι, ή μετάβασις των Γάλλων
  ύπουργών είς την Βρεττα-
  νικήν πρωτεύουσαν, λαμβά-
  νουσα χώραν εύύθς μετά τό
  ταςίδιον τοΰ άντιπροέδρου
  τής Άγγλικής Κυβερνήσε¬
  ως λόρδου Χάλιφαξ είς Βε¬
  ρολίνον καΐ ολίγον μετά
  την συνάντησιν Χίτλερ—
  Μουσολίνι καΐ την προσχώ-
  ρησιν τής Ιταλίας είς τό
  άντικομμουνιατικόν σύμφω¬
  νον άποκτά ιδιαιτέρως μεγά¬
  λην σημασίαν καΐ σπουδαι-
  ότητα. Καΐ έν πρώτοις, κα-
  ταδεικνύει την στενήν συ¬
  νεργασίαν των δύο Μεγάλων
  Δυνάμεων τής Δύσεω; έφ'
  ολων γενικώς των ζητη-
  'μάτων καί αποτελεί την
  έμπρακτον διάψευσιν των
  φημών περΐ χαλαρώσεως τοϋ
  άξονος Παρισίων—Λονδίνου.
  Δεύτερον, αποτελεί τό άπο-
  φασιστικώτερον βήμα, την
  ρωμαλεωτεραν προσπάθειαν,
  όπως αί δύο χώραι, καθορί¬
  ζουσαι έν ταίς λεπτομερεί-
  α»ς των τό πρόγραμμα κοι-
  τής δράσεώς, έξασκήσουν ό¬
  λην την επιρροήν καΐ την
  καταθλιπτικήν δύναμιν τοΰ
  τεραστίου ογκου των πρός ε¬
  πιβολήν νηφαλιωτέρων σκέψε
  ών εΐςτούς καταληφθένταςάπό
  φιλοπόλεμον μένος.Έάν μά-
  λιστα λάβωμεν ύπ' όψιν ότι
  έκ παραλλήλου πρός την
  προσπάδειαν ή ©ποία κατα¬
  βάλλεται επί τοΰ πολιτικοΰ
  έπιπέδου, διεξάγεται άπό
  καιροΰ αγών όπως ή Αγ¬
  γλία, ή Γαλλία καΐ ή Άμε-
  ρικη, συνεννοούμεναι διά
  την επάνοδον είς τόν 8ε-
  σμόν τοΰ οίκονομικοΰ φιλε-
  λευθερισμοΰ, διά τής άρσε-
  ως των τελωνειακών φραγ-
  μών πον άνυψώθπσ«ν διά
  τής καδτερώσεως τοΰ συοτή-
  ματος τής κλειστής ο.κονο-
  μίας, ένισχυόμεναι δέ κα
  άπό τάς σκανδιναυϊκάς χώ¬
  ρας, τνν "Ολλανδίαν κα τό
  βέλγιον ποϋ θά προσεχωρούν
  εις τΐ)ν οικονομικήν συμφω¬
  νίαν, άα*.τν3«>υν χτν είρτγνευ-
  τιχήν των προαπάΒειχν κχι
  δ' ονχονομνκτΛς π4οςως, ε-
  τριών Μεγάλων Δημοκρατι-
  κών Δυνάμεων τής Εύρώπης
  καί 'Αμερικής. Καΐ αναμέ¬
  νομεν ότι τό ταξίδιον των
  κ. κ. Σωτάν καΐ Ντελμπός
  είς Λονδίνον, θά έχη καί αύ-
  τό τό ευχάριστον άποτέλε-
  σμα: ©ά παράαχιι δηλαδή
  την ευκαιρίαν νά διαπιστω¬
  θη ή δύναμις τοΰ άκαταβλή-
  του όγκου της Αγγλίας καί
  Γαλλίας ήνωμένων καΐ άπό
  κοινοΰ μετά τής 'Αμερικής
  ένεργουαών καΐ ν' αποφασι¬
  σθή ή εκδήλωσις έντονωτέ-
  ρ«ς πρωτοβουλίας διευθετή-
  σεως των παγκοσμίων ζητη-
  μάτων.
  Ή έγκαιρος αλλωστε άνα-
  κάλυψις της άνατρεπτικής
  οργανώσεως των Καγκουλάρ
  έν Γαλλία,ή αποκάλυψις των
  σκοπών της κ«8ώς καΐ ή δι-
  απίστωσις τής έξωθεν ένισχΰ-
  σεώς της, θά πείση πιστεύο¬
  μεν καί τούς πλέον συντη-
  ρητικούς έκ των "Αγγλων ί-
  θυνόντων, ότι έ κίνδυνος διά
  την Αύτοκρατορίαν είναι ά¬
  μεσος καί ότι οί δισταγμοί
  καί αί ταλαντεύσεις των,
  πού προέρχονται έξ ίδεολο-
  γικών αίτίων θά πρέπει νά
  έγκαταλειφθοΰν. Ή άξία τής
  προφητείκς τοΰ κ. Μουσολί¬
  νι περί προσεχούς φααιστικο-
  ποιήσεως ολοκλήρου τής Εύ¬
  ρώπης, άρχίζει ήδη νά κα-
  τανοήται πλήρως άπό ολους.
  Ή σημασία τοΰ τριμεροΰς
  Συμφώνου τής Ρώμης γίνε-
  ται περισσότερον άντιληπτή,
  έφόσον παρέρχεται ό καιρός.
  Τό φάσμα τής άναγεννω-
  μένης Ρωμαϊκής Αύτοκρα-
  τορίας άδελφωμένης καΐ συμ-
  βαδιζούσης μετά τοΰ Γ.' Ράϊχ
  γίνεται καθημέραν καί άπει-
  λητικώτερον καί άρχίζει νά
  σκιάζη την Ευρώπην ένώ ό
  κίτρινος χείμαρρος τής 'ία-
  πωνικής Αΰτοκρατορίας ά¬
  φοϋ κατέκλυσε την Κορέαν,
  τό Μαντζακουό καΐ έκχυνε-
  ται ηδη όρμητικός είς ολό¬
  κληρον την Κίναν, άπειλεϊ
  νά κυρικρχήση ολοκλήρου
  τοΰ Είρηνικοΰ καί τής 'Α-
  σίας.
  Ή ΐδεολογική μάχη επε¬
  κτεινομένη καί μετατρεπο-
  μένη είς πόλεμον όλοκλη-
  ρωτικόν άπειλεϊ ήδη όχι α¬
  πλώς την ειρήνην, άλλά αυ¬
  τήν ταύτην την υπόστασιν
  τής Αγγλίας, τής Γαλλίας
  καΐ τής 'Αμερικής καΐ φυσι-
  κά άπειλεϊ καΐ τόν πολιτι¬
  σμόν τόν οποίον αύται εδη¬
  μιούργησαν καΐ έκπροσωποΰν
  σήμερον. Είναι δυνατόν ά-
  ραγε νά μην άντιλαμβάνων-
  ται οί ιθύνοντες τάς τρείς
  αύτάς δυνάμεις την απειλήν
  αυτήν; Καν δεν 8ά ουζητη-
  θοΰν άραγε έν Λονδίνω έπ'
  εύκαιρία τής έκεΐ μεταβάοε-
  ως των κ. κ. Σωτάν καΐ
  ■Ντελμπός τα μετρα πρός ά-
  πασόβηοιν τοϋ κίνδυνον <χύ- τοϋ; εΰλο δ ονχονομ-κτΛς ς, ναι εύχολον νά αντιληφθώ¬ μεν πόσην επίδρασιν εΐμπο- ροΰν ν' άσκήσουν αί χώραι αύται επί τής εξελίξεως τής οιεθνοΰς καταστάσεως. Αί τρείς μεγάλαι χώραι, δαδέτουν άνεξαντλήτουζ οι¬ κονομικάς δυνάμεις άφοϋ κροιΐοϋν το μέγοτον μέρος τοϋ πλβύτου τοΰ κόαμον κα διατηροΰν τεράστιον γό¬ ητρον. Καί άν γίνουν πε¬ ρισσότερον άποφασιστικαί, ε¬ άν τολμήσουν νά χρηαιμο- ποιησουν τόν κολοσσιαΐον μηχανισμόν τής ύλικής καί ήβικής των δυνάμεως, τότε όπως έχομεν τονίσει κατ' ε¬ πανάληψιν, ασφαλώς θά δυ¬ νηθούν νά έπιβάλουν τάς θελήσεις των καί νά διαφυλ- λάξουν την ειρήνην. Διότι, 8ά τό είπωμεν καΐ πάλιν, ή ειρήνη κινδυνεύει έκ τής ά- ναποφασιστικότητος κυρίως καΐ τής βραδυκινησίας των ΤΟ ΦΒΣ Τ8Υ /! γημένο; καΐ ο άσημότερος τεχνίτης τοΰ άρχαικοϋ τροχιστηρίου. Ό λύ- χνος σονεπώς δέν εχρησίμευσεν τόσον δια νά δώση φωτοσκιά- σεις είς την παστάδα των προ- γόνων μας ή νά άποκαλύψη τα κοινωνικά των σκάνδαλα. 'ώμόρ- φηνε καί τό σπίτι των. Καί άπό τό σπίτι έκεϊνο μέ τούς άρμονι- κούς κίονας καΐ τα μαγευτικά άνοηρα, επήγασεν ολη ή δημιουρ- γική σόφια των Έλλήνων: Κά- θε άρισχοτέχνημα τοϋ λόγου ν.αί τής ποιήσεως, έβγ-ήκεν άπό έκεΐ. —Χρωστοΰμε τα πάντα στόν ήλεκτριβμόν! . έφώναζεν άλλοτε γηραιός συμπολίτης πού είδεν ε¬ πί τέλους στά έβδομήντα τού χρόνια, τό ηλεκτρικόν φώς στό 'Ηράκλειο. Ό χνύρωκος ήτο άπά τούς επι¬ στήμονας έκείνους πού συνεπαίρ- νει ή τ.ρόοοης: Τό ηλεκτρικόν φώς, τί άνακάλυψι;!.. 'ίίστόσο τα φώς τοΰ λύχνου είνε κάτ: α¬ νώτερον, Εστορικώς τουλάχιστον, άπό την άπλετον φαντασμαγορίαν τοΰ ήλεκτρισμοΰ. Καί ό "Εδισον άλλως τε ήρχισεν άπό τόν λύχνον ... Άλλ' άνεξαρτήτοις αύτοθ οί προσπάθειες ποΰ «έμύριζαν λυ- χνάρι» ήσαν οί δημιουργικώτε- ρες. Απετέλουν όλην την έκφρα¬ σιν τής προσπαθείας. Ο£ ανθρω- πο: δέν εΐχαν άλλο φώς... Εΐχαν ομως τα εσωτερικόν φώς πού δέν τούς Ιφώτιζεν απλώς άλ¬ λά καί τούς Ινεψύχωνε. Τό λυ- χνάρι, μέ τό λάδι τής ίληάς, εί¬ χεν είς τό σημείον αύτό κάτι τό μυσταγωγικό. Είς την Ιστορίαν μας ό λύχνος άποβαίνει παράγων. Τα περίφη- μα «Έλληνικά φώτα» υπήρξαν... φωτιστικόν ζήτημα, ιδικόν τού απολύτως. Βεβαία ΰπΊΐρχον οί πολυτελεϊς λύχνοι των νεωτέρων χρόνων. Όπωσδήποτε τό πρωτό- ■^ο^ο^ λυχνάρι, τό λυχνάρι τοΰ προγόνου, πού εθεώρει την έλι^ά πράγματι «Εερόν δένδρον», εμεινε μεταξϋ των άνθρώπων ώς έ'να α¬ νώτερον σύμβολον. * * Στό ταπεινό άλλά καθαρώτατον περιβάλλον ενός χωριάτικου σπι- τιοΰ, [ΐπ^ρζϊ νά θαυμάσετε την γραφικήν συμβολήν τοΰ λύχνου είς τό σύνολον. Είνε πιθανόν ά- κόμη νά παρακολουθήσετε την συγκίνησιν ενός α.^ρά>ΤΛΜ των
  πόλεων πού συμοαίνει νά προσέ-
  ςγ; εϊδικώτερα τό φώς αύτό.
  — Μέ τόν λύχνον συνεπλήρωσα
  τάς σπουδάς μου.
  Την όμολογίαν έκαμεν ενθυμού¬
  μαι ε'νας άνώτερος Εερωμένος εις
  τούς όμοτραπέζους τού. Καί δέν
  απεκάλυψε τίποτε τό εξαιρετικόν.
  Έπανέλα^ε την αλήθειαν περί
  τής μεγάλης ανθρωπίνης πρασπα¬
  θείας πού ήρχισεν άπό τάν λύ¬
  χνον καί τό φώς τού.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  τής έλαίας . ται καθώς ποτίζει την γή εις γλυ
  κούς χομούς καρπών. βά κατηφο
  ρίσΐΛ πρός τόν κάμπο τής Μεσσα¬
  ράς 3που ήρχισεν ή καλλιέργεια
  τοΰ τσαγιοϋ —καί τί δέν παράγει
  αύτάς ό εΰλογημένος τόπος —καί
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΤΟ ΤΣΑΎ
  Μέ την έορτιίιν πού έγινεν εις
  ΙΙάτρας, διά νά τιμηθη, όπως εί¬
  πεν ό οργανωθή; αυτής, ανώτ,ερος
  διζιχητιχόζ ϊπάλληλοζ, το ιερόν
  δένδρον. ί, ελαια.—άνεσύρϋη έκ
  τής άφανείας τού, ό λύχνος. Ό
  διακεκριμένος συνάοελφος πού ή-
  σχολήθη μέ την εορτήν, δέν πα-
  ρέΐΒΐ']>ε νά σημειώσιτ; 8τι άπό τό
  λυχνάρι έξεπήδησεν ή Έλλϊ^'.κή
  σοφία.
  —Άλλά καί ή Έλληνική *-
  βυροατομίχ, θά έλεγεν ό τδρώτοζ
  ποΰ θά είχεν ΰπ' όψιν τού έδώ,
  τάν περίφημον πρόλογον τού Ά-
  ριστοφάνοας είς τάς «Έκκλησι-
  αζούσας».
  Ώστόσο καί 6 πρόλογος αύτός
  έχει την σοφίαν τού: Ό Άριστο-
  φάνης δέν παραλείπει νά όνομά-
  σ·^ «λαμπρόν» τό φώς τοΰ λύ¬
  χνου, πού'τό εδημιούργησεν ό
  Ώ'. Αίήν ένοχληθήτε κομψές κυ-
  ρίες μ^^^ κΓ έσεϊς χορεζ οεσποινΐ-
  δοϋλες, οϋτε καί σεΐς κομψοί οαν-
  οήοες -;δ>ν Υ.οσμ.ΐ7.ών συγνιεντρώσε-
  ων. ^έν προ'κειται νά είσέ/Λω είς
  τα σαλόνια σζ; χχΐ νά οχ; οιχ-
  ν.ό'^ω χ-ίγι ώγιάξ.·.'3τ.Ύ έ-ίοπγόλτ,ιί.
  σζ; Ηζ αίς ά^τ,σω νχ πζρετε το
  νΛ £% τ,τ,ν ήαοχΐα, αιχς, ν* τ^ό-
  χίσετε τί ψλέρζ κχί '/ά πχρχοοθή-
  τε στήν μέΗη τοϋ γ^οροϊ), νά λι-
  κνισθήτε μέ τούς ήχους τής μου-
  σικής τοΰ πιάνου ή τοΰ ραδιό.
  Καί οέν θά φέρω στήν οημοσιότη-
  τα—άχ πόσο θά το θέλατε αύτό!
  —οϋτ,ε τ,ά όνόμ,χχά σας ουτ,ε καΐ
  τό χονταομτζολΐό μέ το άτζοϊο θά
  τφαρνίσετε γνωστοΰς ν.χΐ άγνώ-
  στους. Σήμερο δέ βχ ασχοληΰώ μέ
  σάς πού πίνετε τό τσάι μέσα είς
  τα κομψά, ζεστά καλοεπιπλωμένα
  καϊ γεματα άνεσι καϊ χλιδή σαλό-
  νια. βά προτιμήσω μίαν Ιξοδο
  πρός τόν ανοικτόν έλεΜερο κάμπο
  ποΰ άποπνέε1. τό έλαφρό άρωμα
  των κυκλάμινων καί δχι τα δχρε'.χ
  παρφέμ ποΰ άναδίοουν τα ύπέρ-
  κομψα μπο^'/τονάρ καί θ' χφιερα>-
  θώ είς τούς καλλιεργγ^τάς τοΰ
  τσαγιοΰ.
  Σ' αύτοΰς τούς ήρωας τής δου-
  λειας, είς τούς άνθρώπους τής ά-
  γίας έργζσίαί πού ό μόχθος των
  γονιμοποιεΐται είς προιόντα έκλε-
  κτά καί & ίδρώς των μετα6άλλε-
  υπακουοντας εις τόν νομο τής αι-
  ωνίας έπιστροφής θά σκύψω
  καί πάλιν πρός την μητέρα γήν
  καί ΙΓ άκούσω
  τή φωνή της,
  ποΰ άντηχή άλλοτε σάν θρι-
  αμοικός ΰμνος τής εργασί¬
  ας καί τής γονιμοποιήσεως καΐ
  άλ.λοτε σάν σπαρακτικό κλάμμα
  τοϋ πόνου των μοχθούντων όλη-
  μερίς χωρίς νά νοιώθουν τή γλύ-
  κα καί τή χαρά τής ζωής. θ'
  αντικρύση τό υπέροχο τοπειο, μέ
  τα δάση των έλαιώνων πού τινά-
  ζουν καί υψώνουν τίς ώραϊες γέ-
  ρικ£; κορμοστασιές των πρός τόν
  ούρανό κΓ άπλώνοΐον τίς άσημένι-
  ες φυλλωσιές των, πλαισιωμένο
  άπό τα ^Αζτερούσιχ κα! τα Γέρω
  Ί'ηλορείτη. θά τό χαρώ τό πρωι-
  νό, δντας ί ή'λιος θ' άργυρώνη τα
  νερά τοΰ Υέρω ποταμοΰ πού ά-
  πλώνει νωχελικά τό φειδίσιο σώ-
  μα τού κατά μή/ος τοΰ κάμπου
  καί θά μεθύσω τό δειλινά άπό τό
  ίραμα πού παρουσιάζει ό Ροϋ,ίας
  καί οί άλλες |ϋουνοκορφές καί οί
  χαμηλότερες πλαγιές κχθώς τίς
  πυρπολεϊ τό ήλιοβασίλεμμα καί
  τίς ντύνει μέ τα έλαφρότερα με-
  νεξεδιά πέπλα τό αούρο·α-ο
  Άξίζει νά κατέβΐβ κανείς ώς ε-
  κεϊ κάτω, νά θαυμάση τό θείο με
  γαλεΐο τής Κρητικής φύσεως. Χά
  νοιώση τόν παλμό τής δημ.ιουργί-
  ας. Νά ζήση τόν πόνο των κατοί-
  κων τής πολύπαθης Μεσσαράς. Νά
  αισθανθή την ύπερηφάνειαν καί
  την ίκανοποίησι γιά την τζρίιοοΌ
  ποΰ συντελεϊται καί νά ιδή επί
  τέλους την καλλιέργεια χ)τοΰ τού
  άρωματικνο φυτο3 ποΰ μας £ρχί-
  ταν ώς τώρα άπό τα βάθη τής
  Ανατολή;, μαζί μέ τόσου; θρύ-
  λους καί ποΰ τό ρόφημά τού είς
  τα κομψά σαλόνια φέρνει τόσους
  ήδονικούς ρεμβασμούς, τόσα ονει-
  ρα, καί προκαλεϊ τόσα είούλλια
  καί τόση κοσμική κίνησι.
  Καί βχ σάς επρότείνα νά ελθε-
  τε καί σεϊς εως έκεΐ κάτω, είς τόν
  τόπον δπου ή φύσις συνθέτει τα
  ωραιοτέρα ταμπλώ καΐ οί άνθρω-
  ποι, σκυμμένοι όλοχρονίως είς
  την γήν, καί δταν ό χειμώνας χ-
  γριος, άνηλεής τούς μαστιγώνει
  μέ τή βροχή καί τόν πχ-{ερον άνε-
  μο καΐ δταν τό λιοπΰρι τούς λυ-
  ώνει καΐ τούς πυρπολεϊ, καλλιερ-
  γοΰν τα πλούσια καί έκλεκτά
  προιόντα μέ τα όπίία άποζοΰμεν
  δλοι μας. Άλλά πολύ φοβοΰμαι,
  ότι άν ελ.θετε καί ίδητε καί πει¬
  σθήτε βτι τό τσάι καλλιεργεϊται
  καί παράγεται έδώ είς τόν τόπο
  μας, θά τό άποκηρύξετε καί θά
  τό διαγράψετε άπό τίς κοσμικές
  σας συναστροφές καί τίς ένα(ίχο-
  λήσεις. Γιατί τό θέλετε νά περι-
  βάλλεται μέ τό μυστήριον τής Α¬
  νατολή;, συνιφασμένο μέ Ορύλους
  Γκε'ισών καί Μουσμέ καί εύγενών
  τής τσαρική; Ρωσσίας-'μυστήριον
  πού δέν μπορεί βεβαίως νά τό έ¬
  χη ή...ταπεινή καί τόσο κοντινή
  μας Μεσσαρα. Καί δέν έπιθυμώ
  νά κάμω αύτό τό οιπλό κακό.
  Μ.
  Τόζήτημα τού ελαίου
  ΠΟΙΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΞΕΘΕΣΕ
  ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΜΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  Τό Εμπορικόν Έπιμελητήρι-
  ον τής πόλεώς μας υπέβαλε πρός
  την Κυβέρνησιν τό κάτωθι ύπόμνη
  μα τοΰ όποίου την δημοσίευσιν
  δέν 'χ.ρί'/ομεν χαν.οπον, λόγω των
  πολυτίμων στοιχείων τα όποΐα πε-
  ριέχει, σχετικώς μέ την θέσιν τοΰ
  κυριωτάτου έθνικοΰ προίόντος μας.
  Αί επί τής έξαγωγής καί
  μεταψορας των έλαιολάδων
  έπιβαλλόμεναι είς τούς έξα-
  γωγεϊςύποχρεώσεις συνιστοΰν,
  καθ" εαυτάς, σοβαρώτατα
  έμπόδια δυσχεραίνοντα μέν
  την επί τοΰ κατ' εξοχήν έθνι-
  κου τούτου προίόντος εμπο¬
  ρίαν, βαρύνοντα δμως τό
  προϊόν δι" ύπερμέτρων έξό-
  δων, είς βάρος της παραγω-
  γής. Έπειδή δ' αί πλείσται
  των υποχρεώσεων τούτων εί¬
  ναι άοκοποι, άλλαι δέ καί α¬
  δικαιολόγητος ένομίσαμεν έ-
  πιβαλλόμενον, άπαξ, έτι, ν'
  άναπτύξωμεν αυτάς καί νά
  επικαλεσθώμεν την 'Υμετέ-
  ραν μεσολάβησίν, πρός εξου¬
  δετέρωσιν των ών άπεργάζον-
  τσι έπιβλαβών έπακολούθων,
  δι' δ λαμβάνομεν την τιμήν
  ν' αναφέρωμεν τα εξής:
  1) Ή δυνητική διάταξις τοΰ
  αρθρ. 2 τοΰ άτιό 29—6—36
  Β. Δ., πρός εξακρίβωσιν των
  άποβάρων διά πραγματικής
  άττοστ.αθ^ίσεως, άτιοχΕ'Κ.ε.ν. κα-
  νόνα, σχεδόν άπαρέγκλιτον,
  αϋ-Γτ ϊ>ε δνΕΜΕρ-γεΊταν Είς ι α.
  Τελωνεϊα έξαγωγής Έκ ταύ¬
  της ομως άλλοιοΰται ή έξω-
  τερική έμφάνισιςτών τα έλαιό-
  λαδσ περιεχόντων βαρελίων
  καί δημιουργοΰνται ζηι,ίαι
  καί φύραι έξ άναποφεύκτων
  ροών. Και κατά μέν την
  προπαρασκευασηκήν των έξα-
  ■γωγών περίοδον είναι δυνα-
  τή ή έκ των προτέρων έξακρί-
  βωσις των άποβάρων, διά τής
  νεκτή, παρά τού έμπορίου, έ-
  λαφρά έπιβάρυνσις, διά νά ά-
  ποφευχθουν τα έκ τού μέτρου
  τούτου περιοριστικά έπακό-
  λουθα καί αί συναφεΐς ζη¬
  μίαι.
  2) Τό άρθρ. 2 τοϋ άπό 9—
  4—29 Ν. Δ. «περί εκτελέσεως
  τοθ Νόμου 3755», επιβάλλει
  δειγματοληψίαν των έξαγομέ-
  νων καί μεταφερομένων έλαι¬
  ολάδων, πρός εξακρίβωσιν
  τής γνησιότητος αυτών, άλ¬
  λως άποκλείεται ή φόρτωσις.
  Άναπαραστήσωμεν μίαν τοι-
  την δειγματοληψίαν, διά νά
  Ίδωμεν τί κατ' αυτήν προκύ-
  πτει: Μεσολαβοΰν σμήνη έρ-
  γατών, διά τό άνοιγμα καί
  κλείσιμον 200—300 βαρελίων,
  πρός διαφόρους προορισμούς,
  λαμβάνονται δέ τρία τμηματι-
  κά καί εν γενικόν δεϊγμα' άλ¬
  λά τα μέν ξύλινα βαρέλια ύ·
  φίστανται καΐ πάλιν ροάς καί
  φύρας ύπερβολικάς, τα δέ σι·
  δηρα, πρός τούτοιςύφίστανται
  διάρρηξίν των σφραγιδοσυρ-
  μάτων, απάντων δ' άλλοιοϋ-
  ται επί τα χείρα ή εξωτερι¬
  κώ] εμφάνισις καί πραγμαιοϋ-
  ται ποσοτική μείωσις τού έμ-
  πορεύματος, είς βάρος των έ-
  ξαγωγέίθν, πωλούντων συνή
  θ ϋ6 Όρο λ
  Ό έλαιόκαρπος.
  Αί προβλέψεις διά την ε¬
  φετεινήν εσοδείαν τοΰ ελαίου
  έπαληθεύουν ήδη εύτυχώς έξ
  ολοκλήρου. Ή παραγωγή εΤ-
  ναι πλουσιωτάτη. Ό έλαιό-
  καρπος δμως δέν έχει ώριμά-
  σει εισέτι πλήρως. Έπομένως
  ή συγκομιδή δέν είναι φρόνι-
  μον νά γενικευθρ, καθώς του¬
  λάχιστον διατείνονται καί συμ
  βουλειόουν οί γεωπόνοι, διό¬
  τι μόνον δταν ωριμάση ό έ-
  λαιόκαρπος αποδίδει μεγάλην
  ποσότητα ελαίου. "Αλλωστε
  οί χωρικοί μας έχουν την εΰ
  χέρειαν τής εξευρέσεως χρη-
  μάτων, παρά τή Άγροτραπέ-
  ζη, έφόσον θά έχουν άνάγ
  κην, ώστε δέν ϋπάρχει λόγος
  νά έπισπεύδουν την συγκο¬
  μιδήν τοΰ έλαιοκάρπου επί
  βλάβΓ) καΐ αυτών των ίδίων
  καί τής έθνικής οίκονομίας γε-
  νικώτερον.
  Διά τούς όφειλέτας.
  Τό Δημόσιον Ταμείον ειδο¬
  ποιεί καί πάλιν τούς όφειλέ¬
  τας φόρων πρός τό Κράτος
  νά σπεύσουν νά τακτοποιη-
  θοΰν, διότι άλλως θά αναγ¬
  κασθη νά λάβη πιεστικά μέ-
  τρα κατ' αυτών. Καί επί τή
  εΰκαιρία έπαναλαμβάνει καί
  πάλιν την σύστασιν νά προμη-
  θευθοΰν οί φορολογούμενοι ά-
  τομικά βιβλιάρια πού θά τούς
  διευκολύνουν σημαντικά είς
  την ψορολογικήν των τακτο-
  ποίησιν. Πράγματι, τό σύστη-
  μα των άτομικών βιβλιαρίων
  εΐναι θαυμάσιον καΐ άποβαί-
  νει τα μέγιστα έξυπηρετικόν
  διά τοϋς ψορολογουμένους.
  Καί θά έπρεπε νά μην μείνη
  ουτε είς πολίτης χωρίς νά
  προμηθευθή ατομικόν βιβλιά-
  ριον έκ τοθ Ταμείου πληρώ-
  νων έννοεΐται τακτικώς καί
  τάς καθοριζομένας μικράς
  δόσεις.
  ***
  Τό αεροδρόμιον.
  Άπό ημερών ευρίσκονται
  είς την πόλιν μας δύο είδικοί
  ύπάλληλοι τοΰ ύπουργείου τής
  Άεροπορίας κατελθόντες διά
  νά έπιθεωρήσουν τάς μέχρι
  τοΰδε συντελεσθείσας εργασί¬
  ας καί νά δώσουν όδηγίας
  διά την ταχυτέραν αποπερά¬
  τωσιν τοΰ άεροδρομίου Ν. Ά-
  λικαρνασοΰ. Δημιουργεΐται
  λοιπόν ή ελπίς δτι συντόμως
  τό αεροδρόμιον θά είναι έτοι¬
  μον, όπότε καί θά έγκαινια-
  σθή ή δι' άεροπλάνου συγ-
  κοινωνία καΐ ή πόλις μας θά
  καταστή σπουδαΐος κόμβος
  ένα=ρίων συγκοινωνιών. "Ετσι
  χάρις είς τόν ασύρματον καί
  τό αεροδρόμιον ό τόπος μας
  θά ίχτ είς την διάθεσιν τού,
  τα τελειότερα καί καλυτέρα
  μέσα έπικοινωνίας μέ τόν άλ¬
  λον κόσμον.
  συμπαραστασεως
  κων ύπαλληλων
  ζύγισιν, άλλ' είς
  έξαγωγάς είναι
  τελωνεια-
  κατα την
  έντατικάς
  άδυνατος,
  ελλείψει έπαρκοϋς άριθμοθ
  τελτΛ'ειακών ύπαλλήλων, δυ¬
  ναμένων ν' άπασχολοΰνται
  είς ζυγίσεις κενών είς τάς δι¬
  αφόρους έλαιαποθήκας.
  Έφ' δσον τα άπόβαρα νο¬
  μίμως προσδιωρισμένα, πα-
  ρέλκει ή διά πραγματικής ά-
  ποσ-ταθμίσεως έξεύρεσις των
  περί ών πρόκειται, έν πάση
  δμως περιπτώσει, θά ήτο ώ
  Ή ΐ>ειγματολτ)ψ'ια αΐ3τΓ; εί¬
  ναι τελείως άσκοπος, διότι
  είς ουδέν των έλαωπαραγω·
  γών διαμερισμόπων λειτουρ-
  γοθν καί σ7τορελαιοβιομηχα-
  νίαι καί διότι κατά .την εφε¬
  τεινήν υπερπαραγωγήν ανά¬
  μιξις έλαιολαδων μετά σπορε-
  λαίων, εΓναι άσυμφορος Τα
  σπορέλαια ών τ' άττοθέματα
  έζηντλήθησαν είναι άκριβώτε-
  ρα των έλαίολάδων άλλως
  τε, καί ό άδαέστερος των έ-
  ξαγωγέων, δέν είναι τόσον ά-
  φελης ώστε νά μην εννοΓ) δτι
  δέν συμψέρει είς αυτόν νά φο-
  ρολογί^ τυχόν έξαγόμενα καί
  έν άναμίξει μετά έλαιολάδων
  σπορέλαια, άφοΰ ταυτα εισή¬
  χθησαν άτελώς. Όπωσδήποτε
  καί άν έξετάστ] τις τό μέτρον
  τής δειγματοληψίας θά πεισθί)
  δτι τουτο είναι άσκοπον καί
  ένδείκνυται ή κατάργησις
  αυτού.
  Θύελλα.
  Άνρια άστραπόβροντα, δυ-
  νατός ανεψιός, ΚΕραυα. ττ,ού
  έ'σχιζαν τό στερέωμα μέ αγρί¬
  αν με-γαΧοτφΕτιειαν και διε-
  λυαν τό πυκνόν σκότος, προ-
  ειδοποίησαν τούς συμττολίτας
  κατά την προχθεσινήν νύκτα,
  περΐ επικειμένης νέας θυέλ¬
  λης Καί πράγματι ή Θύελλα
  δέν άργησε νά έκραγη. Νερο-
  ποντη οιαρκέσαοα καθ1 δΧην
  ^ νύκτα καΐ συνεχισθεϊσα
  καί χθές όλην την ημέραν ή-
  πείλησε καί πάλιν νά μετα¬
  βάλη τα πάντα είς λιμνοθά-
  λασσαν Όμολογουμένως φαί
  νεται δτι τα στοιχεϊα τής φύ¬
  σεως συνώμοσαν εναντίον
  μας Επί έ'τη ό ούρανός μάς
  έστέρει τής δρόσου τού καΐ
  μάς ηπείλει μέ θάνατον έκ δί-
  ψης. Καί τώρα μάς άπειλεϊ μέ
  κατακλυσμόν καί μάς ζώνει
  μέ άδιακόπους θυέλλας
  τής αύξομειώσεως τής οξύτη¬
  τος, συνεπώς ουδείς έξαγω-
  γεύς ένδιαφέρεται νά φορτώ-
  Τα έλαιόλαδα πω- νη ποιοτικώς πλημμελές ττροϊ-
  «II
  4
  λοθνται βάσει τής οξύτητος
  αυτών, τοϋ συμφωνουμένου
  άντιτίμου κυμαινομένου βάσει
  όν, άφοΟ θά υποστή μείωσιν
  τού άντιτίμου.
  (συνεχΙζΒται.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Κΐ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  μεγαλύτερον κινηματογραφικόν
  γεγονός: Ό ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ».
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τό κινημα-
  τογραφικόν άριστούργημα: «Κοι-
  τώνες κοριτσιών». Μέ την Σιμόνη
  Σιμόν.
  Άριθμός 8349.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΙΙΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  '() Συμβολαιογράφος ^ Άγίου
  Νικολάου Μεραμβέλλου Ιωάννης
  Α. Βαρκαράκης έν Άγίω Νικο¬
  λάω κατοικοεδρεύων οηλοποιώ
  δτι' έκτίθεταί είς αναγκαστικόν
  πλειστηριασμόν τό εξής άκίνη-
  τον κτήμα κείμενον είς την πε¬
  ριφέρειαν Άγίου Νικολάου τέως
  Δήμου Κρητσάς ήτοι εντός τής
  κωμοπόλεως Άγίου Νικολάου καί
  κατά την θέσιν «Κεφάλι» μία οί-
  κία συνισταμένη άπό κήπον πε-
  ριτετοιχισμένον συνεχόμενον μετά
  οίκοοομής αποτελούμενης έκ δύο
  κατοικιών έξ ών ή μία έκ τεσ-
  σάρων δωματίων ή δέ άλλη έκ
  τριών μέ αύλήν, υδαταποθήκην
  (στέρνα) καί ενός μικροΰ ίσο-
  γείου συνορευομένη δέ πανταχό-
  θεν μέ δημοσίαν δδάν εκτάσεως
  τοΰ δλου οίκοπέδου μέτρων τε-
  τραγωνικών τριακοσίων εβδομή¬
  κοντα τεσσάρων καί 0.14, των δ-
  φειλετών κληρονόμων τοΰ αποβι¬
  ώσαντος άρχικοΰ έφειλέτου Ιωάν
  νού Ιωσήφ Ψακουλάκη καί τοΰ
  μετά τόν θάνατον τοΰ άρχικοΰ
  τούτου όφειλέτου αποβιώσαντος
  Γεωργίου Ιωάν. Ψακουλάκη ήτοι
  1) Δεσποίνης χήρα; Ιωάννου Φ'α
  κουλάκη, 2) Άννης Ιωάννου
  Ψακουλάκη, 3) Μαρίας Ιωάννου
  Ψακουλάκη, 4) Μιχαήλ Ιωάννου
  Ψακουλάκη καίϋ) Ιωσήφ Ιωάννου
  Ψακουλάκη κάτοικον απάντων
  Άγίου Νικολάου, διαμένοντα δέ
  τοΰ τελευταίου έν Αύστραλία, τή
  έπισπεύσει τής έν Αθήναις έδρευ
  ούση; Έθνικής Κτηματικής Τρα¬
  πέζης τής Ελλάδος ένυποθήκου
  δανειστρίας έκπροσωπουμένη υπό
  τοΰ Διοικητοΰ αύτής'Ιωάννου ^ο-
  σοπούλου πρός είσπραξιν τής ένυ¬
  ποθήκου άπαιτήσεώς της τής στη-
  ριζομένης επί των ύπ' άριθμούς
  6301 καί (5442 τοΰ ετους 1931
  συμβολαίων τοΰ Συμβολαιογράφου
  Ηρακλείου Κωνσταντίνου Α. Ζα¬
  χαριάδου έκ λιρών Αγγλίας στερ-
  λινών 164—12—9, καί «δι'ήν ά-
  παίτησιν έπετάγησαν οί είρημένοι
  όφειλέται διά τής άπό 7 Μαρτίου
  1935 έπιταγής τής έπισπευδούσης
  ώς δείκνυται έκ των ύπ' άριθ¬
  μούς 7002, 7003, 7004, 7005
  καί 7006 άποδεικτικών τοΰ δικα
  στικοθ κλητήρος Γεωργίου Μασ¬
  σάρου καί 3313 άποοείκτικοΰ τοΰ
  οικαστικοΰ κλητήρος Κωνσταντί¬
  νου Ι. Λαπιδάκη.
  Ό πλειστηριασμός γενησεται ε¬
  νώπιον μου ή τοΰ νομίμου άνα-
  πληρωτοΰ μου την 5ην Δεκεμβριού
  1937 ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  10—12 π. μ. εν Άγίω Νικολάω
  καί έν τω κατά την συνοικίαν
  Είρηνοοικείου Συμβολαιογραφείω
  μου Ινθα καί 6'τε καλοΰνται οί
  βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι.
  Έν Άγίω Νικολάω τή 25 Ό-
  κτωβρίου 1937
  Ό Συμβολαιογράφος
  Ιωάν. Βαρκαράκης
  Ι Άγησ. Γ. Κοζύρης :
  ς—Ηράκλειον "
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΟΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  261 όν
  Μισή ώρα νά έκρατοϋσεν
  ό βασιληας περισσότερο καί
  ό στρατός τού θά τόν άπήγε
  μέσα άπό τα χέρια των έπα-
  ναστατών. Καί δσοι τώρα έ-
  πανηγύριζαν θά έγύριζαν στά
  σπίτια τους ντροπιασμένοι καί
  φοβισμένοι. Άλλά δταν "ό
  Μουγιέ έμαθε πώς ό βασιλη-
  άς είχεν άποθαρρυνθή καί υ¬
  ποκύψη, απεσύρθη μέ τούς
  άνδρας τού. Άπεγοητεύθη κι'
  αύτάς. Τί ώφελοθσαν κι' άλ-
  λες άκόμη σφαγές, Εΐδε καθα-
  ρά πώς ή άδυναμία τού μο-
  νάρχου εΐχε κρίνη όριστικά
  την τύχη τής μοναρχίας—8τι
  ό Λουδοβϊκος 16ος δέν ήταν
  πιά βασιληας, ουτε ή Μαρία
  —Άντουανέττα βασίλισσα
  τής Γαλλίας.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΟΙ χρωματισμοΐ της τουαλέττας όρί-
  ζουν τούς χρωματισμους τού προσώπου.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον
  Ό Γυρισμός
  Γυρισμός φρικτός, άργός,
  άτέλειωτος, σάν μιά άγωνία
  πού δέν πρόκειται ποτέ νά τε¬
  λειώση..,
  Τό καράβι προχώρει πιό
  γρήγορα δταν ή θάλασσα εί¬
  ναι ήσυχη παρά δταν είναι
  μανιασμένη. Ή άμαξα εΐχε
  κάμη τό ταξεΐδι άπό τόν Κε-
  ραμεικό ε'ως τή Βαρέν σέ εϊ-
  κοσι ώρες. Ό γυρισμός έμελ¬
  λε νά βαστάξη τρία ήμερονύ-
  κτια. Στάλα-στάλα, ε'ως την
  τελευταία, ό βασιληας καί ή
  βασίλισσα ήπιαν τό ψαρμάκι
  τής ταπεινώσεως. Έξαντλημέ-
  νοι άπό δυό νύχτες άϋπνίας,
  χωρίς νά έχουν άλλάξη ροΰ-
  χα άπό την ήμέρα πού έ'φυγαν
  —τό πουκάμισο τοΰ βασιληδ
  εΐχε τόσο γανιάση άπό τόν ί-
  δρώτα ώστε ό Λουδοβϊκος ά-
  ναγκάσθηκε νά δανεισθή £να
  άπό κάποιον φαντάρο—ήσαν
  σωριασμένοι καί οί έ'ξη μέσα
  στήν άμαξα πού ήταν άληθι-
  νός φοΰρνος. Άλύπητος ό ή-
  λιος τοΰ Ίουνίου έξηκόντιζε
  τίς πύρινες άκτινες τού εναν¬
  τίον τής στέγης τοΰ άμαξιοΰ.
  (συνεχίζεται)
  Τα ανθη δέν ϊχουν την "δια
  λάμψι την ημέραν καί την ίδια είς
  τό φώς. Συμβαίνει τό ίδιο καί μέ
  τίς γυνσΐκες. Γιατί θά έπαρουσία-
  ζαν πρόσωπο άμετάβλητο; Κάθε
  μία άπ'αύτέςόφείλει νά ξεύρη τόν
  εαυτόν της, τό δέρμα της, την
  βραδύνη της εκφράση καί νά την
  παρασκευάζη μέ προσοχή.
  Άλλά δέν είνε σέ σδς ττού πρέ-
  πει νά διδάξω αυτή την φανερή ά-
  λήθεια. Καμαία δέν άγνοεΐ δτι ά-
  τταιτεϊται είδικό βάψιμο τό όποΐο
  νά συμφωνή μέ τίς έπίσημες βρα-
  δυνές τουαλέττες κα'ι μέ τα κτυ-
  πητά φώτα μιας αιθούσης ρεστω-
  ράν ή ενός θεάματος.
  Τό ττρόβλημα δμως δέν ττεριο-
  ρίζεται ε'ως έδώ. Άπό τό χρώμα
  πού φορεΐ μιά γυναΐκα δανείζεται
  μίαν άντανάκλασι, μιά χροιά πού
  την ζωογονεΐ καί την φωτίζει. "Ε-
  να βάψιμο, μία άναλογία χρωμά-
  των ή όποία ήταν σέ τελεία συμ-
  φωνία μέ τό πράσινο π.χ. γίνεται
  άνυπόφορη μέ τό βιολέ. Καί, ανα¬
  λόγως μέ την τουαλέττα της ή
  κομψή γυναΐκα—αϋτό είνε άλλω-
  στε ζήτημα γοΰστου— θ' άλλάξη
  τα ψιμμύθια των οποίων κάνει συ-
  νήθως χρήσι.
  "Ασφαλώς δέν είνε έπιθυμία τής
  μελαχροινής, νά χρησιμοποιήση
  τό βάψιμο τής ζανθής, μέ τό πρό-
  σχημα δτι πρόκειται νά φορέση
  Τελεία άρμονία.
  τό Ίδεώδες μπλέ, γιά τίς ξανθές.
  Άλλά δέν θά περιορισθή ή μελα-
  χροινή νά έκλέξη τα τυπικά χρώ-
  ματα τα προορισμένα γιά την ξαν-
  θή καί αντιθέτως. Άπό την γκάμ
  των ψιμμυθίων τής ζανθής, ή με-
  λαχροινή καί ή ξανθή μττοροΰν νά
  παίξουν, ν' άλλάξουν τό ρόζ, τό
  ρούζ, τό σύνηθες φόντο τής χροι-
  δς ποΰ έ'να Φόρεμα σβύνει ξαφνι-
  κά ή τό φωτίζει μέ ΰπερβολικά
  ζωηρή λάμψι.
  Τό λεπτό αϋτό ζήτημα φρόντι-
  σε νά λύση ό τεχνίτης των τεχνι-
  τών Μάξ Φαντόρ — ό άνθρωπος
  ποΰ έκαμε τό Χόλυγουντ— έμ-
  πνευσθείς άπό την περίφημη άρχή
  τού «ή άρμονία των χρωμάτων»
  εξέλεξε καί παρενέβαλε τίς διά-
  φορες ποικιλίες των ψιμμυθίων.
  "Ωρισε π. χ. δτι μιά τουαλέττα
  λαμέ δρ άπαιτεΐ: ποΰδρα νατιρέλ,
  ψιμμΰθιον γιά τό πρόσωπο ώρόρ,
  γιά τα χείλη βερμιγιόν.
  Μία τουαλέττα σατέν «φλουΐντ>
  μπλέ ντέ σάτρ, άπαιτεΐ: ποΰδρα
  όλίβ, ψιμμϋθιον προσώπου, άμπρι-
  κό ρούζ γιά τα χείλη, βερμιγιόν.
  Μία τουαλέττα άπό σατέν
  «φλουϊντ» χρώματος βιολέ μουσκά
  άπαιτεΐ ποΰδρα όλίβ, ψιμμύθιον
  μπλόντεν, ρούζ καρμίν...
  ή Ντιστεγκέ
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Μετώκησεν είς την επί τής όδοΰ 25 Αύγού-
  στου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανδ παραπλεύ¬
  ρως Λέσχης Έπιστημόνων.
  Δέχεται ώς πάντοτε έν τή Πολυκλική "Ηρα¬
  κλείου.
  Μέ κοσμοσυρροή συνε¬
  χίζεται καί σήμερον ή
  πρββολή τού κινηματο-
  γραφικοΰ κολοσσοΰ:
  Όδός Κυδωνίας ■
  ·
  (τταρά τάς Κάτω φυλακάς) ^
  Τπλέφ. 3-68. Ι
  ■■■■■ι
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ:
  Το θαλαμηγον ά)η
  ■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καΐ τού Έξωτερικοΰ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  και επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάσης ^φύσεως τραπεζιτικήν εργασίας υπο
  συμφέροντας ό'ρους.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορ&ίον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλίφ. 5-41
  ΜΑΓΚΕΣ
  Τό άθάνατο μυθιστόρη- ι
  μα τοΰ Πιέρ Ντεκουρσέλ
  Μέ πρωταγωνιστάς:
  Ζερυέν Ρουέ,
  Ρολλα Νορμάν,
  Μώρις Έσκάντ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Μέ την Ντανιέλ Νταριέ
  ■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■
  Ι
  ■ ί
  !■ Ο
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΜΑΝΥΑ
  Μέ την 'Όλγα Τσεχοβα
  Μαρία Άντεργάστ, καί τόν
  Πέτερ Πέτερσον.
  Ή ωραιοτέρα Ρωσσικη ται-
  νία ποΰ έγινε μέχρι σήμε¬
  ρον.
  ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ |
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ ■
  ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. ΜΑΚΡΑΚΗ |
  ΧΑΝΙΩΝ-ΠΟΡΤΑ. ~|
  Λειτουργεΐ μέ τα τελειότερα όδραυλικά πιεστή- =
  ρια, μέ εντελώς καινουργή έλαιόπανα καί άφθονί- ||§
  αν θερμοΰ ύδατος. [§|
  Οί έλαιοπαραγωγοί έχουν μέγιστον συμφέ- =
  ρον νά μάς προτιμοΰν. Ξ
  Τούς παρέχομεν κάθε δυνατήν ευκολίαν καί ά- ϋ§
  ναλαμβάνομεν την μεταφοράν τοΰ προϊόντος των ||§
  έξ οιουδήποτε μέρους, §||
  η
  «■ι
  ■ ■■■
  Τα 6ι6λιοχαρτοπωλεΐον
  Ιωάννου Γ.! Καμαράτου
  Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνία
  Άραστά—Πλατειδς Στράτας—καί έναντι καταστη-
  μάτων Παν. Πρατικάκη.
  Ιί..
  ■■■■■ι
  ■ ■■■■■■■-- — -----—-εί--
  —-ίΙ
  Ιόηων Ώρωμοζικόζ
  ΌΛεπουδέϊΙηζ,Ι-
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Ι 1)11111
  III
  ΙΡΗΙ1
  Ή ζωή τής μΕλαγχολική;
  51ον αύτοκρατείρας.
  Ή Έλισάβετ παρακολουθεΓ συν-
  τετριμμένη την εξέλιξιν των γε-
  γονότων εις τό βασίλειον τής α¬
  δελφής της, καί είνε άπαρηγόρη-
  τη γιατί είνε* καταδικασμένη νά
  παρίσταται άπαθής μάρτυς τής
  κατασ:.ροφής τής Μαρίας.
  Έν τώ μεταξύ, έφ' δ<30^ έπου- λώνονται οί πληγές άπά τόν άτυ- χή πόλεμον τοΰ 1859, ή πεθερά της, σιγά-σιγά, άνακτά έδαφος εις την Βιέννην. Αύτό, καλλίτερα άπό κάθε τι άλλο, φαίνεται άπό την επιστολήν πού την 31ην Ό- κτωβρίου 18(50 ό Φραγκϊσκος Ι¬ ωσήφ άπευθύνει είς την μητερα τού: «θ' άποκτήσωμεν, είνε ή ά- λήθεια, κάποια κοινοβολευτικήν ζωήν, άλλ' ή Ιξουσία θά παρα¬ μείνη συγκεντρωμένη εις χείρας μου». Τό ίδιον αύταρχι/.όν σύ- στημα, τοΰ Οποίον έμπνεύστρια ή¬ ταν ή άδυσώπητος άρχιδούκισ- σα, Έκεϊ πού κάνει νά ξεφύ- γη, εις τα ζητήματα τής πολι- τικής, άπό την επιρροήν τής μητέρας τού, ό Φραγκϊσκος Ι¬ ωσήφ Ιπανέρχεται, κατ' θυσίαν πλησίστιος είς αύτην. Καί έφ' ί¬ σον κυριαρχεΐ επί τοΰ πολιτι- κοΰ πεδίου, ή άρχιδούκισσα δέν είνε διατεθειμένη ν' αφήση νά τής πάρουν τα ήνία μέσα άπό τα χέρια της, οΰτε καθ' δσον άφορα την αύλήν καί την αύτοκρατορι- κήν οικογένειαν. Οί σκηνές. με¬ ταξύ πεθερας καί νύφης, γιά τό αιώνιον ζήτημα τής άνατροφής των παιδιών, καθίσταντα: ολοέν συχνότεραι. Τάς τελευταίας μάλι- στα έβδομάδας τοΰ 1860 έπανα- λαμβάνονται καθημερινώς. Ή Έλισάβετ παραπονείται εις τάν σύζυγον της πώς δέν παίρνει, δσον θά έ'πρεπε τό μέρος της. Άλλ' ό Φραγκίσκον Ιωσήφ σκέ¬ πτεται πώς ϊσως κατά βάθος I- χει δίκηο ή μητερα τού. Ή Έ¬ λισάβετ είνε νευρική, παράφορος. Ή μητερα τού 2μως ψύχραιμος. Καί ή ψυχραιμία τοΰ φαίνεται καλλίτερον προσόν είς την παι- οαγωγικήν. Χωρΐς νά τό όμο- λογή, κατά βάθος προτιμα νά έμ- πιστευθή την ανατροφήν τοΰ υιΌΰ ςου, πού μιά ήμέρα προορίζεται ν' ανέλθη είς τόν θρόνον, είς την μητερα τού πού άνέθρεψε καί τόν ΚΟΙίΊΩίΉΚΗ _ΚΙΝΗΣΙΣ.—Επανήλθεν έζ Αθη¬ νών ό κ. Ανδρ. Λαδιανός χρυσο- χόος. ΘΑΝΑΤΟΓ.—Απέθανεν καί εκη¬ δεύθη προχθές ό συμπολίτης Έμμ Γενετζάκης. Συλλυπητήρια. •.οίον. (συνεχίζεται) ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬ τος Λατσίδας Διακηρύττει "Οτι έκτίθεταί είς μυστικήν δημοπρασίαν δι" ένσφραγί- στων προσφορών διά την προ μήθειαν Σιδηροσωλήνων γαλ βανισμένων καί έξαρτημάτων αυτών συμφώνως πρός την προσμέτρησιν τής τεχνικής υ¬ πηρεσίας Κοινοτήτων ΝομοΟ Λασηθίου άξίας περίπου 75. 000 χιλιάδων δραχμών διά την συμπλήρωσιν τοθ ΰδρα- γωγείου Λατσίδας. Ή δημοπρασία διεξαχθή¬ σεται την 4ην Δεκεμβριού έ. έ. ημέραν Σάββατον καί ώραν 10—12 μ. μ, έν τώ κοι- νοτικώ καταστήματι Λατσίδας, καί ενώπιον τής αρμοδίας έ- πιτροπής. Λεμπτομερής δια- κήρυξις καί τα σχετικά τής με- λέτης ευρίσκονται κατατεθει¬ μένα είς τό γραφείον τής Κοι¬ νότητος καί τεχνικής υπηρε¬ σίας Κοινοτήτων ΝομοΟ Λα¬ σηθίου. Έν Λατσίδα τή 21 Ν)βρίου 1937. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Έμμ. 'Αρισ. Παπαζαχαριάκης Ό Γραμματεύς 'Εμμαν. Ν. Πατεράκης Γύρω στήν πόλι. Απροσδοκήτως ή χθεσινή βρονή τουλάχιστον όπως επήλθε πάλιν μέ μπουμπουνητά κα'ι «άνησυνη- τικήν» όρμητικότητα. Λ ' -Τό παρελθόν των πλημμυρων είνε βλέπετε ακοαη εγγΰς κο,^ έγγύς συνεπώς καί οί φόβοι Τοϋ —Έφ' όσον τα ληφθέντα κα'ι λαμβανόμενα μέτρα άΐταιτοθν α¬ νάλογον πίστωσιν χρόνου διά νά θεωρηθοΰν άσφαλή άπέναντι νέ- ων καταρρακτωδών βροχών. —ΑΊ διαλέξεις έν τή Λέσχρ Έ¬ πιστημόνων Ηρακλείου σΰνεχί- ζονται ενώπιον πυκνοτάτου άκρο· ατηρίου. — "Οπως συνέβη λ. χ. προχθέΐ:, είς την τόσον επίκαιρον καί σκό· πιμον κοινωνικώς διάλεξιν τοΰ νο- μιάτρου κ. Νικολακάκη επί τοΰ άλκοολισμοΰ. —Ιδιαιτέρας σηρασίας είνε τό γεγονός δτι πλεΐστοι έκ τοϋ παρ' ημίν έπιστημονικοΰ κόσμου προσε¬ φέρθησαν—έν τη είδικότητί τού Ε¬ καστος—νά άναπτύξωσιν ωρισμέ¬ να θέματα, έπωφελή κα'ι χρήσιμα είς πάντας. —Ώς κα'ι έν άΛλη στήλη γρά- φομεν τό Ταμείον Ηρακλείου ευ¬ ρίσκεται είς δυσχερή θέσιν λόγω τής άπροθυμίας ενίων φορολογού- μένων νά καταβάλλουν μέ μικράς δόσεις τούς όφειλομένους φόρους. —Γνωστόν είνε δτι διά των κα- θιερωθέντων βιβλιαρίων ή κατα· βολή αυτή έξυπηρετεΐται καί Ρι· ευκολΰνεται έπ' αγαθω γενικώτε- ρον τώτ φορολογουμέ'νων. — Είνε δέ λυπηρά διά τό Ηρά¬ κλειον μία τοιαύτη άπροθυμία, αντιθέτως ώς μανθάνομεν πρός δλλας πόλεις, κα'ι ένω τό Ταμεί¬ ον μας έζαντλεΐ καί τό τελευταί¬ ον μέσον έπιεικείας άπέναντι των άδικαιολογήτως καθυστερούντων τούς φόρους των. — Παρά τίς ένδημοϋσες γριππί τσες, οί ύπαιθριόφιλοι άψηφοΰν τούς κινδΰνους τής έποχής... — "Ωστε νά παρουσιάζωνται είς τα ΰπαίθρια κέντρα καί είς διδο· μένην στιγμήν κάθε άλλο παρά εΰάριθμθι. —Ή αίσιοδοξία κα'ι ή άπαισιο- δοξία είναι καί τοπικώς δΰο... πλευρα'ι πάντοτε τής κοινής αντι¬ λήψεως. —Ίό περίεργον ώστόσο είνε δτι αί περ'ι τάς δύο αύτάς μορφάς των σημείων των καιρών, πεποι- θήσεις, έκδηλώνονται ένίοτε είς έντονώτατον ϋφος. —Καταλήγουσαι κατά την σχε¬ τικήν ανάπτυξιν των αντιλήψεων κα'ι είς καυγαν, άν κρίνωμεν άπό ίνα γεγονός τής άγοράς, μέ δια- λογικήν αφορμήν τα κεσάτια τής έποχής καί την πιθανήν εξέλιξιν των. —ΟΊ «Δύο Μάγκες» έξακολου- θοΰν νά προβάλλωνται μέ κοσμο- συγκέντρωσιν είς τό κινηματοθέα- τρον Πουλακάκη. έ Ρέπορτερ Λύσις προχθεσινοϋ ύτΓάρ.34σταυρολέξου ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΛΕΝΤΑ Αφιχθη κα'ι πωλεΐται ώς συνή- θως άπό τό γτωστόν παρά τό κέν τρον Πρατήριον. κοκαρΤ Κοκάρι έξαιρετικής ποιότητος ψιλο Κασσανιώτικο ευρίσκεται ε¬ πί παρακαταθήκη, είς την αποθή¬ κην κρομμυδιών Ι ενί τζαμί Ιναν τι καφφενείου Ιωάννου Γοργορρά- πτη. Πώλησις Χονορική καί λιανική. ΠΩΛΕΪΤΑΙ οίκία είς κεντρικήν συνοικίαν, μέ 4 κύρια δωμάτια, κουζίναν, αϋλήν, πηγάδι κ.λ. άντ'ι 130.000 δραχμών. Πληροφορίαι, κουρείον κ. Ζ. Γαλυπιανάκη, όδός Καλοκαιρινοϋ (Πλατειά Στράτα). ■■■■■■■■■■■■Β ....- Τα καλυτέρα ύλικά και ή τελειοτέρα κουζίνα είνε ΤΟΥ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΠΡΙΣ Γενικαί άνακαινίσεις, υπό νέαν Δι¬ εύθυνσιν. ■■■■■ ΚΙΝΗΜΑΤΟΝΕΑ ΤΥΠΟΥ 2 Ι Ν Ε Α Κ Λίαν προσεχώς είς τοθ Πουλακάκη
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  γαθώ γειΚΒ.
  ουμένων
  '? δκ* τ* Ήρα
  ΐυτη ΰττ ροθομΙΓ,
  ανθάνομεν
  καί τό τελευταί
  άς όν
  καθυστεροον»
  )ημοϋσες
  ϊιόφιλοι
  ϊς έποχής
  ρουσιαζωνταΐ!ΐ(
  τρα καί είς διϊο-
  άθε άλλο %ψ
  ι κ αί ή άττοιοΊο·
  τοτπκδς δι».
  τής κοινήζ ά«
  όν ώστόοο ώ
  ύο αύτάς μορ^ο;
  / καιρόν, ττετιοι
  ονται ένίοκ β(
  αι κατά την οχί
  των άνπλιρι
  αν κρίνωμεν 4ΐ«
  άγοράς με δβ
  / τα κεσάτιαήί
  πιθανήν
  χγκες»
  μέ
  ς τό κι
  έ Ρέηβρτ»
  χ
  ταυρολεξο
  κια ^ δ6)(ΐς
  /. «ην;
  ά5ι
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  -..
  Οί "Αθλιοι.
  Ι63ον
  Αίφνης ώφθη άνθρωπός τις άνερχόμενος είς τα
  έξάρτια, ευκαμπτος καί ώκύς ώς αϊλουρος. Έφόρει
  έπιχιτώνιον ήτο δηλαδη έκ των καταδικων τού κα-
  τέργου' έφόρει δέ καΐ σκοθψον πράσινον κατάδι-
  κος έκ των διά βίου. "Οταν έφθασεν είς τό ΰψος τής
  ίστοκεραίας, άφ' ής έκρέματο ό έν κινδύνω ναύτης,
  ό ανεμος επήρεν «πό τής κεφαλής τού τόν σκούφον,
  καί ή κεψαλή εφάνη λευκόθριξ δέν ήτο νέος σνθρω-
  πος.
  Τωόντι, κατάδικός τις άγγαρεύων κατ' εκείνην
  την ημέραν είς τό πλοϊον εΐχε τρέξει άμέσως είς
  τόν έν ύπηρεσία αξιωματικόν, καί έν μέσω τής ά-
  μηχανίας καΐ τοΰ δισταγμοϋ τοθ πληρώματος, ένώ
  δλοι οί ναΰται Ιτρεμον καί έδειλίων, εζήτησε παρ'
  αύτοΰ την άδειαν νά εκθέση είς κίνδυνον την ιδίαν
  τού ζωήν δπως σώση τόν άπέλπιδα. Κατανεύσαντος
  δέ τοθ άξιωματικοΰ σιωπηρώς, έθραυσεν ό κατάδι-
  κος την σλυσίν τού, άπαξ μόνον κατενενκών την
  σφΰραν επί τοΰ μεγάλου κρίκου, όστις έκράτει τόν
  έ'να πόδα τού, καί έσπευσε ν" άναβή είς τό ίστίον.
  Ουδείς έδωκε προσοχήν κατά την στιγμήν εκείνην
  είς την ευκολίαν μεθ' ής έθρσΰσθη ή άλυσις. Βρα¬
  δύτερον ένεθυμήθησαν καί τουτο τό περιστατικόν.
  Ευρέθη έν άκαρεί επί τής ίστοκεραίας, έκεΐ δ' έ-
  στάθη πρός στιγμήν, ώς καταμετρών αυτήν διά τοθ
  βλέμματος. Ή στιγμή αυτή, καθ" ήν ό ναύτης εφαί¬
  νετο διακείμενος είς την έσχάτην άκμήν των δυνά
  μεων, εφάνη αίών είς τ«?ύς θεατάς. Τέλος, ό κατά-
  δικος, άφοθ ϋψωσε πρός τόν ουρανόν τούς οφθαλ¬
  μούς, προέβη ■επί τής ίστοκεραίας πρώτον έ'ν βήμα
  Τό πλήθος άνέπνευσεν. "Επειτα, τόν εΐδε τρέχοντα
  αφόβως έπ' αυτής. Άφοϋ έφθασεν είς την άκραν,
  έ'δεσεν έκεΐ τό έ'ν άκρον σχοινίου τινός, δ εΐχε συμ-
  παραλάβει, αφήκε τό άλλο κρεμάμενον, καΐ τότε
  ήρξατο κατερχόμενος διά μόνον των χειρών κατά
  μήκος τού κρεμασθέντος σχοινίου.
  Τότε ή άγωνία των θεατών, βλεπόντων άνθ' ε¬
  νός άνθρώπου δι!ο έξηρτημένους έπϊ τής άβύσσου,
  υπήρξεν άπερίγραπτος. Οίονεί άράχνη κατήρχετο
  ν' άφαρπάσΓ| μυΐαν' άλλ' είς την παροϋσαν περί¬
  στασιν ή άράχνη έφερε την ζωήν, δχι τόν θάνατον.
  Δέκα χιλιάδες όφθαλμών προσηλοϋντο είς τό αϋτό
  σημείον. Οόδεμία φωνή, οΰτε λέξις· μία καί ή αυτή
  φρίκη συνέσπα πάσαν όφρύν. Ουδείς δέ ουτε άνέ-
  πνεε, φοβούμενος μή ή πνοή τού προστεθή είς τόν
  άέρα, δστις έταλάντευε τούς δύο έκείνους άθλί-
  ους.
  Έ τούτοις, ό κατάδικός κατέβη μέχρι τοθ ναύτου
  καί ήτο πλέον ώρα, διότι μίαν έτι στιγμήν άν έβρά-
  όυνεν, ό ναύτης έκρημνίζετο είς την άβυσσον, ά-
  παντλήσας καΐ την έσχάτην αύτοΰ δυναμιν. Ό κα¬
  τάδικός τότε τόν περιετύλιξε διά τοθ αύτοϋ έκείνου
  σχοινίου, άφ' ου διά μόνης τής μιάς χειρός έκρατεΐ-
  το, έργαζόμενος διά τής αλλης, καΐ τέλος, άναρρι-
  χηθείς πάλιν είς την κεραίαν, άνείλκυσε τόν ναύτην.
  Έκεΐ τόν ΰπεβάσταξε πρός στιγμήν, 'ινα δώση είς
  αυτόν καιρόν ν' αναλάβη δυνάμεις, επειτα τόν επή¬
  ρεν είς τάς άγκάλας τού καί τόν έφερε μέχρι τού
  θωρακίου τοϋ ϊστίου, δπου τόν παρέδωσεν είς τάς
  χείρας των συνεταΐρων τού.
  Τότε τα πλήθος έχειροκρότησεν. Έβλεπες γέρον-
  τας δεσμοφύλακας τοθ κατέργου νά κλαίωσι, γυ¬
  ναίκας νά κατασπάζωνται αλλήλας υπό συγκινήσε-
  ως επί τής δχθης' δλοι δ' έν γένει ήκοΰσθησαν άνα-
  κραυγάζοντες μετά συμπαθείας τινός άγρίας: «Χά¬
  ριν, χάριν είς αυτόν τόν κατάδικον!»
  (συνεχίζεται)
  ι ■*■■■■■■ ■εεεεειειει ■■■■■■ ■■■■■·■■■■■■■■ ■ ■■■■—
  Ό παθολόγος Ίατρός
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Έγκατασταθεΐς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά
  δέχεται τούς πάσχον τας ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τοϋ φαρμακείου κ. Μιχ.
  Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλ« δι* όλους.
  ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΪΣ
  ■■■■■πΙ
  Γ
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
  ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ .ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΚΥΡΙΟΙ,
  Τα άντίγραψα, τάς άναφοράς, τάς
  αίτήσεις, τα ΰπομνήματα, τάς συντάξεις
  καΐ άναπροσαρμογάς τούτων, τα κατα-
  στατικά Σωματείων καί συνεταιρισμών
  καΐ πασάν άλλην Γραφικήν σας Εργα¬
  σίαν ώς καί μαθήματα ΓΡΑΦΟΜΗΧΑ-
  ΝΗΣ στό ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑ-
  ΦΩΝ._
  Πληροφορίαι καί οδηγίαι διά πασάν
  υπόθεσιν σας ΔΩΡΕΑΝ.
  Όδός ΧΑΝΔΑΚΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΪΑΤΣΑΡϋΝΑΚΗΣ
  'Αηόστρ. 'Αντισ.
  Οί ν.χΐά φαντασίαν άσθενεΐς
  δέ/ είνε οοτε σπάνιον φαινόμε¬
  νον, ουτε ανεξήγητον επιστημονι¬
  κώς 'Γπάρχουν ίνθριοποι, οί ό-
  ποΐοι είνε πεπεισμένοι, άπαλύτως
  δτι κατέχονται άπό μίαν ειδικήν
  ασθένειαν καί προσφεύγουν εις
  τόν ιατρόν των ζητοΰντες άπε-
  γνωσμένω; την βοήθειαν τού διά
  νά θεραπευθοΰν. Καΐ ασφαλώς
  δέν ύπάρχει Πατρός πού νά μή
  συνήντησε ποτέ μεταξύ των πε-
  λατών τού Ινα τουλάχιστον, δ
  οποίος νά μή έπασχεν άπό φαν-
  ταστικήν ασθένειαν καί νά μή
  τόν έβεβαίωνεν δτι εχει αύτά
  ή Ικεΐνα τα συμπτώματα τής
  ασθενείας ποΰ εις την πραγμα-
  τικότητα δέν υπάρχε: παρά μό¬
  νον εις την φαντασίαν τού.
  Ή περίπτωσις τοΰ ϊατροΰ πού
  πείθει τούς άσθενεΐς τού διά τής
  ύποβολής 2τι πάσχουν άπό κά¬
  ποιαν ασθένειαν καί επειτα τούς
  θεραπεύει διά τής ύποβολής πά¬
  λιν, ή περίπτωσις αυτή πού ε¬
  χρησίμευσεν εις τόν συγγραφέα
  τοΰ περιφήμου «Κνός» νά μας
  οώσγ} τρείς σπαρταρισΐές θεατρι-
  κές πράςεις δέν είνε έξ ολοκλή¬
  ρου δημιούργημχ τοθ συγγραφέ-
  ο>ς, άλλά κατά τό ήμισυ αλη¬
  θή;·
  Ή έπισχήμη παραδέχεται τάς
  περιπτώσεις αύτάς καί παραοέ-
  χεται άκόμη δτ: πρόκειτα: πε-
  ρί δυστυχισμένων άνθρώπων, πού
  πιστεύουν άληθώς εις την ασθέ¬
  νειαν των καί εζήτησε άπό και-
  ροΰ νά εύρη τα μέσα τής θερα-
  πείας των.
  Ενίσχυσις των παδόντων
  το3 χωρίου Πλάτανος.
  Ή ςπιστήμη εχει πιστοποιήση
  ότι αί αφορμαί, α£ οποίαι γεν-1
  νοΰν είς τόν άνθρωπον είς την άρ- ]
  χήν τό αϊσθημα ότι κακώς εχει |
  άπό απόψεως ύγείας καί συν τω
  χρόνω την απόλυτον βεοαιότητα
  υτι πάσχει άπό κάποιαν ασθένει¬
  αν, είνε πολλαπλαί κα'ι όφείλον-
  ται κυρίως είς ψυχικούς κλονι-
  σμούς, είς επιδράσεως ένεκα δι-
  αφόριον λόγων ολοκλήρου τοΰ
  νευρικοϋ συστήματος. Δύί κυρίως
  κατηγορίαι ύπάρχουν, οί πεπει¬
  σμένοι δτι πάσχουν οιορ'.οζο)^ άπό
  μίαν άνεξακρίβρωτ'^ν καί άόριστον
  ασθένειαν καΐ οί όποϊοι προστρέ-
  χουν είς τόν ιατρόν καί τόν ίκε-
  τεύουν νά τΐ,ν άνεύργ] καί νά
  την θεραπεύση, καΐ οί προσερ-
  χόμενοι είς τόν ιατρόν καί βε-
  βαιοΰντες δτι πάσχουν άπά ωρι¬
  σμένην άσθένεναν, την όποιαν
  καί καθορίζουν.
  Τα μάλλον συγκεκριμένα πα-
  ραδείγματα τής δευτέρα; αυτής
  περιπτώσεως, παρουσιάσθησαν κα¬
  τά την διάρκειαν τοΰ πολέμου
  •/.αί κατά την πρώτην μεταπολε¬
  μικήν περίοδον. ΙΙολλοί, είτε
  τραυματισθέντες, είτε οχ: άλλ' έκ
  τής φρίκης ωρισμένων τραγικών
  σκηνων, των οποίων υπήρξαν
  μάρτυρες, ύπέστησαν τοιούτον
  κλονισμόν είς τό νευρικόν των σύ-
  στημα, ώστε παρουσιάζοντο ώς
  έχοντες άρθριτικά φαινόμενα καί
  παράλυσιν των άνω είτε των κά-
  τω, τοΰ ενός είτε καί των δύο 4-
  κρων.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ■ ■■■■■■ εί ■■■■■■■■■■■ ■—
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΙΙΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  ΕΙδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό "Ιατρείον τού όδός Ά-
  μσλθείας (πάροδος όδυΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  αοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τηλέφωνον 6—63 ·
  ■ ■■■■■■*■■■■■ εί ■ μ ■■■■■·■■■■ ■ ■■ ■■*■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■ι
  ΕΥΛΕΙΑ παντός είδους.
  _ΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Είς τάς συμφερωτέρας τιμάς
  <£>ά εΰρητε είς την
  ΞΥΛΑΓΤΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όΰός 1821. (Χεϊτάν ΌγλοΟ)
  «Ι
  εί  εί


  11 . ΛΤ ΟΣ Χοέμόριο; (άντα-
  ποκριτοΰ μας) - Παρόντος τοΰ
  Ηεοφιλεστάτου Άρκαοίας Βα3ΐ-
  λείου ώς Προέορου /.αί των Ι'^η-
  μερίων πρωτοπρεσβυτέρου παπά
  Μιχαήλ Άοραμάκη, τοΰ οΐκονί-
  μου παπά Ιωάννου Κουρίΐκάκη,
  ου προέδρω τής Κοινότητος κ.
  Αλεξάνδρου Κατεχάκη, τοΰ κ.
  Μιχαήλ Φραγκουλάκη, τοΰ κ.
  Κων)νου Σαββάκη, τοΰ κ Ιωσήφ
  Κτΐστάκτ} διδ)λου, τοΰ κ. Ιωάν¬
  νου Πατηνιώτη, τοΰ κ. Μιχαήλ
  Μανιδάκη καί τοΰ κ. Νικολάου
  Μανιακουδάκη (ός μελών, απεφα¬
  σίσθη δπως άφ' ενός μέν δι' έ-
  πιτροπής έκ των άναφερομένων
  μελών καταστ/]σιΐ)σ'. αύτοπροσώ-
  ω; γνωστήν είς Ηράκλειον διά
  την Σήν Κυβέρνησιν, την κατά¬
  στασιν είς τό πλημμυρήσαν χωρί¬
  ον μας κα! ζητήσωσι την συνδρο¬
  μήν τοϋ Κράτου; άφ' ετέρου δέ
  καταρτίσωσιν πρόχειρον κατάλο¬
  γον προαιρετικών συνεισφορών
  διά την ανακούφισιν των πα-
  θόντιον καί μή δυναμένων νά
  έξοικονομηθώσι έκ των εχόντων.
  Καταρτισθέντος τοΰ καταλόγου
  συνεισφορών, συνεισέφερον ώς ε¬
  ξής οί κάτωθι:
  Άρκαδίας Βασίλειος δρχ. (>00,
  Παπά Μιχαήλ Άόραμάκης 100,
  Παπά Ιωάννης Κουρτικάκη; 100,
  Μιχαήλ Φραγκουλάκης 100, Άλέ-
  ΐανδρος Κατεχάκης 100, Νικόλα¬
  ος Μανιακουδάκης 100, Μιχαήλ
  Μανιδάκης ΚΧ), Ιωσήφ Κτιστάκης
  ο)λος :500, Κων)τίνος Σαββάκις
  150, Γεώργιος Μ.Άβραμάκης 50,
  Γεώργιος Πρινιανάκης 50.
  Έ/ τής Κοινότητος Χουστου-
  λιανών συνεισέφερον οί κάτωθι:
  Άπό μέρους τής κοινότητος ορ.
  500, Παπά Λεωνίδας Κατσιρντά-
  κης ΓιΟ, Νικόλαος Έμμ Χατζηδά¬
  κης 22, Χαρίλαος Παπαγρηγορίου
  100, Σπυρίδων Έμμ. Τζομπανά-
  κης 20, Ιωάννης Ταβερναράκης
  15. Γεώργιος Παρακεντάκης 50,
  Αριστείδης Τζομπανάκης 50,
  Αριστείδης Ταβερναράκης 10,
  Εύσχάθιος Μιχελάκης 20, Γεώργ.
  Μαράκη; 20, 1'εώργ. Έμμ. Τζαγ-
  καράκης .")(), Εμμανουήλ Τζαγ-
  καράκης 20, "Εμμανουήλ Μπα-
  καντάκης 20, Μενέλαος Παπαγρη-
  γορίου 100,'Αστρινός Φανταρακης
  Γ>(1, Σταθρος Κατσιρντάκης 50,
  Νικόλαος Ιωάν. Χατζηδάκης 50,
  Εμμανουήλ Ιωάν. Κατσιρντά-
  κης 50, Σιέργιος Μιχελάκης 100
  καί Μιχ. Κατσιρντάκης ]'Λ)
  ■ ■

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Μανώλης Γ. Κωνιός :
  Νευρολό γος— 4^υχί «τρος ■

  Τμηματάρχης Ίατρβς *
  Δημοσ. 'Κυχιατρείοο Αθηνών ·

  Δέχεται έν τψ ΐατρείψ τού ·
  όδός Πειραιώς 178' ΑΘΗΝΑΙ. ·
  Τηλέφ. 52.379. '.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟί ΙΑΤΡΟΣ ■
  Κων. Ε. Πολυδάκης :

  Εϊδικευθεΐς έν ΓερμανΙσ είς ·
  τα νοσήματα τοθ στοαάχου "
  έντέρων καΐ ίίτιατος, δέχεται ·
  τούς πάσχοντος έκτοθτΐεπτι- ■
  κου συστήματος έν τφ ίατρεΐφ "
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς ·
  Καμάρες. *
  θεραπεΐα αΐμορροΐδων 6· ■
  νευ ?γχειρίσρως δι' ένέαεων. ■
  Άριθμ. τηλ. 7-92 ^
  Ή γνωοτιι κχλλιτέχνις μοδίστα
  Δνΐς ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
  Ειδοποιεί τό αξιότιμον κοινόν
  τοϋ Ηρακλείου 5τι εγκατασταθεί-
  σα είς Αθήνας δύναται ώ; καί
  πρότερον νά έξοπηρετή μέ τό τε-
  λειότερον σύστημα τής γεωμετρί-
  ας καΐ τής τελείας έφαρμογής
  την πελατείαν της. Έπίσης δέ¬
  χεται παραγγελίας υφασμάτων
  κ λ. π
  Έπίσης λειτουργεϊ καί ή σχο-
  λή κοπτικής, δέχεται δέ καί
  οίκοτρόφους.
  Διεύθυνσις:
  Μομφεράτου ΚΟ (τέρμα Ίππο-
  κράτους).
  Άριθμ. τηλεφ. 24.50(1.
  —Παράνομος όπλοφορία.
  Υπό τοϋ Σταθμοϋ Χωροφυλα-
  κης Νευς 'Αμαρίου συνελήφθη ό
  Γεώργιος Στυλ. Βαλλιράκης έκ
  Χανίων κατηγοροΰμενο; επί πα¬
  ρανόμω όπλοφορία.
  — Έγκαίνια βυνεταιρισμοΰ.
  Την παρελθοΰσαν έβιϊβμάδα ε¬
  τελέσθησαν μετ* έπιβλιιτικότητος
  τα έγκαίνιπ τοϋ νεοϊώρυθεντος
  προμηθευτικοϋ, πιστωτικοϋ καί
  πωλήσεως συνεταιρισμόν κατο>-
  στηματαρχών 'Επιπλοποιών Χα¬
  νίων. Κατά τα έγκαίνια ωμίλη¬
  σε ό κ Άντ, βασιλάκης ττροεδρος
  τού συνεταιρισμόν καταόείξας τα
  άγαθά της ιδρύσεως* αυτού. Ωμί¬
  λησαν έπίσης καί άλλοι έκ τοΰ
  'Επαγγελματικοΰ και βιοτεχνι-
  κου κόσμου Χανίων.
  | Τό μόνον Κατάστημα |
  Μ που συγκεντρώνει δλα τα εϊδη ^
  Β 'Ανδρικά, γυναικεΐα και παιδικά:
  Ι Λεμπιδάκη-
  | Ζαφειροπούλου
  'Εττίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μεγά-
  λην^συλλογήν.
  Είς τό τμήμα Μαλλιών ττλεκτικής θά εθρετε ότι εΐδος
  θέλετε είς ποιότητος καί χρωματισμσύς.
  ΜΑΛΑΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
  —Αί άμοιβαί των Ταμεια-
  κών.
  Διά τοϋ νέου οργανισμοΰ των
  Ταμείων θά ρυδμιοθίί τώ ζήτημα
  τής αυξήσεως τής διαχβιριβτικής
  καΐ λογιστικάς άμοιβης των Τα-
  μειακών ύπαλληλων,
  —Ή οίκονομική ενίσχυσις
  τού κλήρου.
  Τό νομοσχέδιον περΐ αυξήσε¬
  ως των μισθών των έφημερίων έ-
  πεβεβαιώθη ότι κατα.οτισθέν ευρί¬
  σκεται ηχρχ τω υπουργείω Παι·
  δείας πρός τελικήν έ'νκρισιν. Διά
  την αύξησιν των μισθών θ' άπα -
  τηθοΰν έν συνόλω 80 ΐτερίπου έ-
  κατομμΰρΐα. Έξ αυτών έξοικονο-
  μηθη μερος διά τής έπιβολής φο-
  ρολογία; επι τής παραφίνη; καί
  των κηρωδών είδών, άπομενει 6-
  μως ν α έξευρεθοϋν καί άλλοι πο-
  ροι πρό; συμπλήρωσιν τοϋ άπαι-
  τουμενου ποσοϋ.
  —Οί πολιτικαί συνταξιοΰχοι
  καϊ ή παροχή είδών.
  Κατόπιν τής δημοσιεΰοεως ΰπ'
  άριθμ. 357 άναγκαστικοϋ νομόν
  διά τοΰ όποίουπαρεσχεθη τόδικαί
  ωμα είς την «Λέσχην των Δημο-
  σίων ύπαλληλων» όπως παρέχη
  ε ίδη ίματισμοϋ, ΰποδήσεως, τρο'-
  φής καί λοιπών είδών καθημερι¬
  νού βίου καί δια τούς δημοσίους
  ύπαλλήλους των έπαρχιών, κατα¬
  βάλλεται προσπαθεία οπω; τό μέ¬
  τρον έπέκταθό καί Είς τού; ΐτολι-
  κους συνταξιοΰχους.
  — Αί μεταβολαί των οίκο-
  νομικών.
  Παρεσχέθη αρμοδίως ή πληρο-
  φορια ότι προαγωγαι και μετα¬
  θέσεως των οίκονομικών ΰπαλλή-
  λων ολων των κλάδων δέν πρό-
  κειται νά γίνουν επί τού παρόν¬
  τος- _______
  —Ανακοίνωσις τοΰ £υνδέ-
  σμου Μικρασιατών Προσ¬
  φύγων Ν. Ηρακλείου.
  'θ Σϋνδεσμος διανέμει δωρεάν
  άντίτυπα έρμηνείας τής τελευταί¬
  ας ευεργετικήν διά τού; πρόοφυ-
  γας καί κατόχβυς γενικώς ανταλ¬
  λαξίμων κτηματων, συμβάσεως με
  ταξυ τοϋ Κρατους καί τής Έθνι-
  κής Τραπέζης. Παρακαλοϋνται
  συνεπώς οί ένδιαφερομενοι έκ των
  μελών τοΰ Συνδεσμου να προμη-
  θευθώσι τοιαΰτα άντίτυπα, ν« ζη-
  τηοωσι αύτά παρα τοΰ κ. Δ. Μικε-
  δάκη (καφενειον Δανδάλη—Βαλ¬
  δέ τζαμί).
  (Έκ τού Γραφείου τού Συν-
  δέσμου Μ. Πρ. Ν. Ήρ.)
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό σήμερον
  ή δίδεται πρός εκμετάλλευσιν λα-
  χανόκηπος δέκα στρεμμάτων έν
  Κατσαμπά μετά οικίας διά τόν
  κηπουρόν, πλήρους άρθευ-κκής
  εγκαταστάσεως καί όρνιθοτροφβί-
  ου. Πληροφορίαι παρά τώ στρβι-
  τηγώ κ. Γ. Κά
  ψ
  Ηράκλειον-Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σοφβάτου
  27 Νοεμβριού 1937
  ΜΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΟΡΠΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟΔΟΘΕΝ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟΓΕΥΜΑ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΗΙΚΟΥ ί Υ Η Δ Ε ϊ Μ Ο Υ
  ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΕΣ
  ΤΙΣ ΑΥΟ ΧΟΡΙΣ ΒΝΕΥΜΑΤΙΚίΙ ΑΕΣΜΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2« Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έχ Λονδίνουάγγέλ-
  λεται ότι ό έκεϊ Άγγλοελληνικός Συν-
  δ εσμός παρέθεσε γεΰμα πρός τιμήν τού
  παρεπιδημοΰντος είς την Αγγλικήν
  πρωτεύουσαν Βασιλέως τής Ελλάδος
  Γεωργίου.
  Κατά τό γεΰμα ό Βασιλεύς απαντών
  είς πρόποσιν "Αγγλων φίλων τής Ελ¬
  λάδος, ετόνισε τό άκατάλυτον των
  Ή άντιαγγλική κίνησις έν Μαπωνία.
  Ήξενικήπροπαγάνδα είς την Γαλλίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Τη-
  λεγραφοΰν έκ Τόκιο δτι ό έ-
  κεΐ "Αγγλος πρεσβευτής επι¬
  σκεφθείς τόν Υπουργόν των
  εξωτερικών κ. Χιρότα υπέβα¬
  λε διαμαρτυρίαν καί εζήτησεν
  έξηγήσεις διά την τελευταίαν
  άντιαγγλικήν κίνησιν έν Ία-
  πωνία.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Αί Ιταλι¬
  και έφημερίδες σχολιάζουν υ¬
  πό πνεθμα έπιδοκιμασίας τάς
  αρχάς τοΰ νέου καθεστώτος
  έν Βουλγαρία δπερ ώς γνω¬
  στόν έθεσπίσθη άπό 19ης
  Μαΐου μέ τύπον την κυριαρ¬
  χίαν τοΰ κράτους καί τοΰ γησιν έν αύταΐς των κέντρων
  πνεΰματος αύτοΰ. Έπ' εύκαι- τής άντιϊαπωνικής προπαγάν
  ρία αί έφημερίδες έξαίρουν
  την σωφροσύνην μεθ' ής ή
  Βουλγαρία παρακολουθεΐ τάς
  διεθνεΐς διαμορφώσεις.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Αί
  Γερμανικαί έφημερίδες δημο-
  σιεύουσιν πληροφορίας έκ τής
  "Απω Άνατολής καθ1 άς οί
  Ίάπωνες είς την Σαγκάην, ά-
  ποκατέστησαν τάς σχέσεις αυ¬
  τών μέ τάς αρχάς τής διε-
  θνοΰς ζώνης, αί οποίαι έδέ-
  χθησαν καί τάς αξιώσεις αυ¬
  τών έν σχέσει μέ την κατάρ-
  δας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Είς
  τοΰς ήμιεπισήμους κΰκλους
  ψιθυρίζεται δτι ή άνακαλυφθει
  σα συνωμοσία θά συζητη
  θή πιθανώτατα είς την βουλήν
  πρωτοβουλία των κομμάτων
  τής άριστερας. Είνε ενδεχό¬
  μενον ή τοιαύτη συζήτησις νό
  προκαλέση διαφωτιστικάς ά-
  νακοινώσεις των ύπουργών έν
  σχέσει μέ τα θρυλούμενα πε-
  ρΐ χρηματοδοτήσεως τής συ-
  νωμοσίας έξωθεν.
  πνευματικών δεσμών οί όποϊοι ήνωσαν
  καί ένώνουν πάντοτε τα δύο φίλα *Ε-
  Ονη.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
  ΟΤΙ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΘΡΑΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ό'Επιθεωρητής τοΰ
  ' Υπουργεέου 'Εθνικίτς Οίκονομίας κ.
  Τσάκενας μεταβάς είς δυτικήν Θράκην
  λόγω των έκεΐ γενομένων έρευνών δι* α¬
  νεύρεσιν πετρελαιοπηγών, ανέφερεν είς
  τό υπουργείον ότι ύπάρχουν πράγματι,
  θετικαί ενδείξεις ότι υφίσταται έκεΐ πε¬
  τρέλαιον. Αί έρευναι έξακολουθοΰν.
  Ή νέα οργάνωσις
  καί οί σκοποι των Παιδαγ. Άκαδημιών.
  Σχετικώς μέ τόν δημοσιευ¬
  θέντα αναγκαστικόν νόμον
  περί παιδαγωγικών Άκαδημι¬
  ών ανακοινούνται τα κάτωθι:
  Κατά τόν νέον νόμον αί Παι-
  δαγωγικαΐ Άκαδημίαι είναι
  Σχολαί άνωτάτης έκπαιδεύσε-
  ως, δπου μορφούνται καί έ-
  παγελματικώς οί δημοδιδά-
  σκαλοι. Ό χρόνος τής φοιτή-
  σεως είς αύτάς είναι διετής,
  δύναται δέ νά παραταθή διά
  διατάγματος καί είς τριετή.
  Καθ" άπαν τό Κράτος ίδρύ-
  ονται έπτά κατ' ανώτατον ό¬
  ριον Άκαδημίαι. Έξ αυτών
  δύο έν Αθήναις καί μία έν
  Θεσσαλονίκη, εκάστη των ο¬
  ποίων περιλαμβάνει τρία τμή-
  ματα. ·Δύο έκ των λοιπών πε-
  λαμβάνουν δύο τμήυατα. "Εν
  των τμημάτων τής ετέρας των
  έν Αθήναις Άκαδημιών δύ¬
  ναται νά χρησιαοποιηθή διά
  την μόρφωσιν διδασκάλων των
  Έλληνικών κοινοτήτων τής
  άλλοδαπής. Διά την μόρφω¬
  σιν διδασκαλισσών, δύνανται
  νά χρησιμοποιηθοΰν 'έν ή πλεί¬
  ονα τμήματα Άκαδημιών.
  Παρ' εκάστη Άκαδημία δύ¬
  ναται έπίσης νά ιδρύθη κα
  οίκοτροφεΐον.
  Είς τάς Άκαδημίας εΐσάγον
  ται κατόπιν έξετάσεων οί έ¬
  χοντες απολυτήριον Γυμνασί-
  ου ή Πρακτικοΰ Λυκείου μέ
  βαθμόν τουλάχιστον καλώς,
  διαγωγή κοσμιωτάτην καί μή
  ύπερβάντες τό 23ον έτος τής
  ήλικίας των.
  Περαιτέρω διά τοΰ νόμου ό-
  ρίζονται τα έν ταίς Άκαδη-
  μίαις διδασκόμενα μαθήματα
  καί ή σύνθεσις τοθ διδακτικοϋ
  προσωπικού.
  ΣΥΝΕΡΤΑΣΙΑ ΤΟΥ κ ΜΕΤ Α Ξ Α
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΑΣΙΛΕΒΣ ΙΑ Υ Α Ο Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τάς πρωϊνάς ώρας ό
  πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς ανήλθεν
  είς τα άνάκτορα καί συνειργάσθη μετά
  τοΰ άντιβασιλέως πρίγκηπος Ηαύλου.
  Ή συνεργασία αφεώρα ζητήματα τρε¬
  χούσης φύσεως.
  ΟΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ ΓΑΤΘΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας)—Είς την δίκην τής
  σπείρας Γάτου καί λοιπων, ήρχισαν σή¬
  μερον, ^ περατωθείσης τής αγορεύσεως
  τοΰ Εισαγγελέως, αί άγορεύσεις των
  συνηγόρων, οΐτινες καί εζήτησαν έλα-
  φρυντικά διά τπύς κατηγορουμένους.
  Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
  ΘΑ ΕΞΕΔΙΔΕΤΟ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).—Αναφορικώς μέ τό
  τέρμα τής δίκης διά την κλοπήν των 1 8
  έκατομμυρίων, πιστεύεται ότι περατου-
  μ ένων οσονούπω των άγορεύσεων των
  συνηγόρων, ή απόφασις τοΰ πενταμελοΰς
  'Εφετείου θά εκδοθή άργά υήν νύκτα.
  Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΝΙ
  Κατά την προχθεσινήν συ¬
  νεδρίασιν τής έφορείας τού
  σανατορίου Ίερουσαλήμ κατ-
  εκυρώθη ή δημοπρασία διά
  την εκτέλεσιν των εργασιών
  αποπερατώσεως τοΰ σανατο¬
  ρίου είς τόν μηχανικόν εργο¬
  λάβον κ. Παπαγιαννόπουλον.
  Ή εγκατάστασις τοΰ κ. Πα-
  παγιαννοποΰλου θά γίνη ευ¬
  θύς ώς ή δημοπρασία εγκριθή
  υπό τής αρμοδίας τεχνικής ύ
  πηρεσίας τής Γεν. Διοικήσεως
  Κρήτης.
  ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τί) αγορΓςϊ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων ττροιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Στχφίύες.
  Σουλτανίναι α' δρ. 22.50 23 —
  Καθ" ά πληροφορούμεθα είς
  τό χωρίον Πάρτημα ένεφανί
  σθη έπιδημία κοκκύτου. "Ηδη
  εσημειώθησαν 10 κροόσματα.
  Έπίσης έπιδημική παρωτΐτις
  εσημειώθη είς τό χωρίον Δρα
  πέτι. Είς αμφότερα τα χωρία
  θά μεταβή ό κ. Νομίατρος
  πρός υπόδειξιν των ένδεδειγ-
  μένων ύγειονομικών μέτρων.
  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
  ΒΑΚΑΛΑΟΥ
  ΤΟ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜ1ΟΕΤΙΚΛ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2«Νοεμβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας)—Τό συνελθόν σήμε¬
  ρον υπό τήν^ προεδρίαν τού κ. ΙΙρω-
  θυπουργοΰ έβθθμαδιαΐον υπουργικόν
  συμβούλιον ήσχολήθη μέ νομοθετικά
  καί ύπηρεσιακά αποκλειστικώς ζητή¬
  ματα.
  Διά διαταγής τής άστυϊ'α-
  τρικής υπηρεσίας κατεστράφη-
  σαν χθές περί τάς πεντήκον-
  τας οκάδας βακαλάου εύρε-
  θέντος άκαταλλήλου πρός
  βρώσιν.
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
  ΝΕΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ
  ΟΥΔΕΝ ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΜΑΧΑΣ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον ούδεμία
  σημαντική είδησις ύπάρχει διά τάς πε¬
  ρί την Μαδρίτην μάχας αΐτινες ύποτί-
  θεται ότι έχουν άκόμη τοπικόν χαρακτή-
  ρα καί άφοροΰν προπαρασκευήν τής έ-
  πιθέσεως. Πάντως είς όλον τό μέτωπον
  οί έθνικοί κινητοποιοΰν διαρκώς στρα-
  τεύματα.
  Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών
  έντός των ημερών δημοσιεύον-
  ται είς την εφημερίδα τής κυ¬
  βερνήσεως οί διορισμοί 200 νέ-
  ων δημοδιδασκαλισσών. Μετά
  ταύτας θέλουσιν έπακολουθή-
  σει διορισμοί ϋπερεκατόν νη-
  πιαγωγών.
  ΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΕΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  » 13.-
  β'
  » Π .70
  Υ'
  » 10.—
  α'
  » 10.50
  β'
  9.50
  ν'
  8 —
  Χαρούπια
  "Ελαια 5ο
  3.
  24.00
  23.00
  21.50 22.— » κοινά
  21.— Σάπωνες.
  Λευκοι α' ποιότητος δρ.
  > β'
  Πράσινοι α' ττοιότ.
  Ρ'
  θΐνοι.
  "Αρχανών τό μίστατ.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  20.- 24
  19.- 23
  21.50
  19.—
  40.
  Ζυρίχη
  Παρισιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  26ης Νοεμβριού 1937
  -Αγορά Πώλησις
  25.30 -
  3.68
  546
  109.-
  25.5^
  3.78
  550
  110.-
  Άμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.40 61.-
  28 10 28 35
  3.71 3.75
  20.75 21.—
  ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
  ΕΚ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΒΡΟΧΩΝ
  Συνεπεία των χθεσινών
  βροχών εσημειώθησαν είς τί¬
  να διαμερίσματα τοθ νομοΰ,
  κυρίως είς Μεσσαράν, μικρο-
  πλημμύραι. Έπίσης, κατά τάς
  ιδίας πληροφορίας, έπηνέχθη-
  σαν ζημίαι κατά τό μάλλον
  καί ήττον σημαντικαί είς την
  γεωργίαν.
  ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Δι" ύπομνήματός των υπο¬
  βληθέντος αρμοδίως οί πολι-
  τικοί συνταξιοΰχοι ζητοΰν νά
  έπεκταθή καί είς σύτούς τό
  εύεργέτημα της παροχής έκ-
  πτώσεων 50ο)ο επί των είσι-
  τηρίων ώς εγένετο καί διά
  τούς άποστράτους άξιωματι-
  κοΰς καί τούς δημοσίους
  ύπαλλήλους.
  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  Καθ* αρμόδιον ανακοίνωσιν
  έντός τοϋ α' δεκαημέρου τοΰ
  μηνός Δεκεμβριού τρ. ε. θά
  καταβληθή είς τούς συνταξι-
  ούχους ή Δ' τριμηνία τής
  συντάξεως των 1937—1938.
  Πρός τάς ενταύθα αρμοδίας
  γεωργικάς αρχάς εκοινοποιή¬
  θη τό τελευταίον δελτίον τής
  σταφιδαγορδς Λονδίνου. Έν
  αύτω άναφέρεται δτι ή κατά
  στάσις τής άγορδς Κορινθια¬
  κών σταφίδων έπεδεινώθη τάς
  τελευταίας ημέρας. Έπίσης
  επί σουλτανινών άνεφέρθησαν
  μικροπράξεις τινές. Είς σουλ-
  τανίνας Πελοποννήσου προ¬
  σεφέρθησαν 61)— έ'ως 62)—
  είς άνάλωσιν καί είς Κρητικάς
  66)-.
  ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού
  ΜετεωρολογικοΟ σταθμοΰ τό
  ποσοστόν τής πεσούσης χθές
  μέχρι τής 5 άπογευμαιινής ώ¬
  ρας βροχής ανήλθεν είς 45,2
  χιλιοστά.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Κατά την χθεσινήν της συ¬
  νεδρίασιν ή επί των διατιμή-
  σεων έπιτροπή διεκανόνισε
  τάς τιμάς τού άρτου καί των
  είδών γάλακτος ώς εξής: Άρ-
  τος λευκός δρχ. 10.70 κατ'ό-
  κδν, πιτυροΰχος 8.90. Άλευ-
  ρα λευκδ δραχ. 11.51 1)2, πι-
  τυροΰχα 10.21 1)2. Γάλα προ-
  βάτου καί αίγός λιανικώς δρ.
  12 κατ' οκάν, άγελάδος δρ.
  11. Ή τιμή τής γιαοόρτης διε-
  κανονίσθη πρός δρ. 14.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
  Την προσέχη Τρίτην 30 τρέχ.
  θά τελεσθή υπό τοθ Δήμου
  μνημόσυνον υπέρ αναπαύσε¬
  ως τής ψυχης τού εΰεργέτου
  τής πόλεως Άνδρέου Καλο-
  καιρινοΰ.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ
  Συνδέσμου Καφεπωλών Ηρα¬
  κλείου εξελέγησαν: Πρόεδρος
  ό κ. Έμμαν. Χανιωτάκης, άν-
  τιπρόεδρος ό κ. Μιχ. Μαρής,
  Γεν. Γραμματεύς ό κ. Βασ.
  Ξενάκης, ταμίας ό κ. Έμμαν.
  Κουμαντάκης καί Σύμβουλοι
  οί κ.κ. Κωνστ. Πολιτάκης
  Μιχ. Περάκης, Άντ. Γρηγο-
  ράκης Ανδρ. Παπαδάκης, Α.
  Ξωμεριτάκης καΐ Ι. Παπακα-
  λιατάκης.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΦΑΓΙΩΝ
  Διά διαταγής τής Γεν. Δι¬
  οικήσεως Κρήτης απηγορεύθη
  ή έκ Ρεθύμνης έξαγωγή οιου¬
  δήποτε ε'ίδους σφαγίων ανε¬
  ξαρτήτως βάρους καί ήλικίας.
  ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΟΥΡΑ
  Δι' άναγκαστικοΰ νόμου
  τεθέντος έν ισχύϊ άπό χθές ό
  μέγιστος δασμός επί των ει¬
  σαγομένων πούρων ωρίσθη
  είς δρχ. μεταλλικάς 1500 τα
  100 κιλά καί είς 1200 δρχ. ό
  έλάχιστος.
  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ό πιθανός καιρός σήμερον
  προβλέπεται βροχερός σχε.
  δόν καθ* άπασαν την νησον.
  Οί άνεμοι κατ' αρχάς θά πνέ-
  ουν ώς νοτιοδυτικοΐ μετέπει-
  τα δέ δυτικοΐ ώς ίσχυροί. Ή
  50 Πρωΐνή
  ΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΘΙΣ
  'ΕΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑ10ΤΗΣ
  ΑΠΟ
  ΕΞΑΙ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΣ
  ΤΟΝ ΑΓΓΛΟΗ ΚΛΙ ΓΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι είδήσεις
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ βεβαιούν ότι ό Γαλ-
  λικός καί Άγγλικός τύπος έξακολουθεϊ
  νά άφιερώνη κρίσεις διά την συνάντησιν
  τοΰ Λονδίνου. Είς την συνάντησιν ταύ¬
  την καί τάς συνομιλίας τάς οποίας Οά
  άνιαλλάξουν οί Γάλλοι καί "Αγγλοι ύ-
  πουργοί άποδίδεται έξαιρετική πολι-
  τική σπουδαιότης.
  Έν τω μεταξύ οί κ. κ. Σωτάν καί
  Ντελμπός έπειγόμενοι νά άναχωρή-
  ιουν είς Παρισίους συνειργάσθησαν επί
  τών ζητημάτων &τινα Οά άποτελέσουν
  ί
  ^ ζηημ & οτελέσουν
  τό αντικείμενον των συνομιλιών των μ;
  τούς κ. κ. Τσάμπερλαιν καί 'Ήντεν
  ΕΚΑΜΦΘΗ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΝ
  ΤΟΥ ΚΙΝΕΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ ΤΣΑΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 €5 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Σαγκάης ότι ή άντίβτα,σις την οποίαν
  προέβαλαν οί Κινέζοι είς την λίμνην
  Τσάϊ έκάμφθη. Οί Ίάπωνες ήδη προε-
  λαύνουν πρός τό Νανκίν διασπάσαντες
  καί τάς τελευταίας άμυντικάς γραμμάς
  των Κινέζων.
  Κατόπιν τής νέας ήττης των Κινέ-
  ζων, οί Ίαπωνικοί στρατιωτικοί κύκλοι
  φρονούν ότι είς τό Νανκίν, είνε ζήτημα
  άν έπιχειρηθή σοβαρά άντίστασις.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ
  ΤΑΣ ΚΙΝΕΖΙΚΑΣ ΠΟΛΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ *β Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νυκτεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνου βεβαιούν ότι αί ά-
  εροπορικαί έπιδρομαί τώνΊαπώνων είς
  τό^ εσωτερικόν τής Κίνας συνεχίζονται.
  Αί πόλεις τής νοτίου Κίνας άποτελοΰν
  ήδη τόν στόχον των έπιδρομών τού¬
  των.
  Έκ παραλλήλου οί Ίάπωνες κατέ-
  στρεψαν δι* άεροπορικών βομβαρδι-
  σμών πολλά χωρία τής Βορείου Κίν«ς
  τα όποΐα απετέλουν όρμητήρια των ά-
  τάκτων Κινεζων.
  ΕΨΗΦΙΣΘΗ Η ΑΥΞΗΣΙΣ
  ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟΝ ΥΠΛΑΛΗΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Κατόπιν τής χορη¬
  γήσεως ψήφου έμπιστοσύνης επί τοΰ νο-
  μοσχεοίου τής αυξήσεως των άποδοχών
  των δημοσίων υπαλλήλων, τό νομοσχέ¬
  διον τουτο καταχωρηθέν είς την ημερη¬
  σίαν διάταξιν λαμβάνει ήδη την έγ¬
  κρισιν τής Βουλής. Σημειωτέον ότι
  τό νομοσχέδιον τούτο περιλαμβάνει
  μέν όλους τούς κλάδους των δη¬
  μοσίων υπαλλήλων ιδιαιτέρως όμως
  εκείνους ών ή μισθοδοσία παρέμεινεν
  αμετάβλητος άπό έτών.
  θερμοκρασία θά σημειώση μι¬
  κράν πτώσιν.
  ΕΛΑΒΕΝ ΨΗΦΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΩΤΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2£> Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ραδιογράφημα έκ
  Παρισίων αγγέλλει ότι ή κυβέρνησις
  Σωτάν έλαβε ψήφον εμπιστοσύνην πα-
  ρά τής Γαλλικής Βουλής όσον άφορά
  τό ζήτημα τής αυξήσεως τοϋ μισθούτών
  δημοσίων υπαλλήλων τό οποίον είχεν
  υίοθετήσει άπό πολλοΰ.
  Ο ΝΤΕΛΜΠΟΣ ΘΑ ΠΡΟΤΑΞΗ
  ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ
  ΑΟΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τοϋ άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Παρισίων είδή¬
  σεις ό ύπουργός των εξωτερικών τής Γαλ-
  λίας κ. Ντελμπός θά προτάξη είς τάς συ-
  νομιλίας τοΰ Λονδίνου την ρύθμισιν τοΰ Ί-
  σπανικοΰ. Λέγεται ότι ο κ. Ντελμπός έχει
  κατατοπισθή σχετικώς καί μέ τάς άπόψεις
  των δημοκρατικήν τής Ίσπανίας οί όποϊοι 1
  ώς γνωστόν ήρχισαν άποκλίνοντες είς την :
  διενέργειαν δημοψηφίσματος.