95087

Αριθμός τεύχους

4726

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

28/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  •ελί^
  •ιλιών -ων „
  ιι Ίΐ
  Ι ΤΣΑΊ
  ρ(5»
  ιγραφουν ά
  ► .την όκούη
  ΐίς την λί
  δ
  κάς γρ*^
  ής των 1ϊηί·
  ίοτικοί
  , είνε :ήίψι
  ίσταιις.
  ΠΟΛΕΙΣ
  βρίου (τοϋϊ
  ιριντί ι&ψ
  ιοΰν ότι «»'
  ■ίΡ'^ν*
  555*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ε1ΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΙΆΦΝΑ 1Υ11ΟΙ ΡΑΦΙ-ΙΛ
  ΟΙΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΤΟΥ
  ΥΠΕΥΟΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ
  Αΐγιιπτοιι
  ρτησκι λίραι ,'ί
  έξάμηνος 2
  "Αμρρικής
  έτησια δολ. ].ί
  ' 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  28
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 22Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4726
  Χθεσινά έπείγοντα τηλε-
  γραφήματά μας άνήγγειλαν
  ότι μετά την έκθεσιν τοΰ
  Λόρδβυ Χάλιφαξ ενώπιον
  τοΰ Υπουργικον Συμββυλί-
  ου, έν σχέσει πρός τάς ουνο-
  μιλίας πού έσχε μετά των
  ίθυνόντων την έθνικοσοσια-
  λιστικήν Γερμανίαν, εκδη¬
  λούται ζωηρά νευρικότης με-
  ταξύ των επισήμων πολιτι¬
  κών καί διπλωματικών κύ¬
  κλων τής Άγγλικης πρωτευ¬
  ούσης. Ή Ιδία δέ νευρικότης
  έκδηλώνεται καί άπό των
  στηλών τού Λονδινείου τύ-
  που. Οί «Τάϊμς» έρμηνεΰον-
  τες προφανώς τάς σκέψεις
  των Ιθυνόντων τάς τύχας τής
  Βρεττανικής Αύτοκρατορίας
  έκφράζονται μέ πολλήν ά-
  παιαιοδοξίαν ώς πρός τό μέλ-
  λον τής είρήνης καί την τύ¬
  χην τής ανθρωπότητος κα'ι
  τοΰ πολιτισμοΰ καί παρατη-
  ροΰν ότι ή σημερινή περίο-
  ώος παρουσιάζει καταπληκτι-
  κάς άναλογίας πρός τάς πα¬
  ραμονάς των τραγικών γε-
  γονότων πού έσήμαναν την
  έκρηξιν τοΰ πολέμου τώ1914.
  Κα'ι άναμφιβόλως, τό παγκο¬
  σμίου κύρου; δημοσιογραφι¬
  κόν όργανον δέν έχει διό-
  λου άδικον.
  Ή έποχή μας, χαρακτηρί-
  ζεται κυρίως άπό την κατα¬
  πληκτικήν διπλωματικήν
  δραστηριότητα, την οποίαν
  άναπτύσσουν αί διάφοροι Κυ-
  βερνήοεις καί πού, παρ' όσα
  καΐ άν λέγωνται περΐ τοΰ
  άντιθέτου, δέν έχει παρά έ-
  να κυρίως σκοπόν: Την άπο-
  κρυστάλλωσιν των πολεμι-
  συμμαχίαν καΐ ουγ-
  | κροτημάτων των άντιπάλων
  | Κρατών. Έπίσης χαρακτηρί-
  ! ζεται άπό ένα άνριον οίκο-
  νομικόν άνταγωνισμόν καΐ
  σφοδρόν ίδεολογικόν πόλε¬
  μον διά των συγχρόνων μέ-
  σων τής προπαγάνδας.
  Μήπως τα ιδία δέν συνέ¬
  βησαν καΐ κατά τάς παρα¬
  μονάς τής έκρήξεως τής πο-
  λεμικης θυέλλης τώ] 1914;
  Καΐ μήπως καί σήμερον, ό¬
  πως καΐ τότε δέν παρασκευ-
  άζεται ή διεθνής κοινή γνώ-
  μη νά δ*χ8ή τόν πόλεμον
  ώς αναπόφευκτον κακόν, ώς
  πικρόν φάρμακον, επιβεβλη¬
  μένον όμως δήθεν,έξ άναπο-
  δράστου άνάγκης, διά των
  διαφόρων έπιχειρημάτων πού
  παρατάσσουν οί άντίπαλοι
  διά νά δικαιολογήσουν τό¬
  σον τούς έξοπλισμούς, όσον
  καΐ την φιλοπόλεμον δράσίν
  των;
  Καί σήμερον δυστυχώς ό¬
  πως ακριβώς καί πρό 23 έ-
  τών τα καλώδια καί τα έρ-
  τσιανά μεταδίδουν τόν πολε¬
  μικόν πυρετόν είς όλον τόν
  κόσμον. Οί ιθύνοντες τάς τύ-
  χας τής ανθρωπότητος κατε-
  λήφδησαν καί πάλιν άπό
  την παραφροσύνην καί τό
  παραλήρημα τοΰ πολέμου.
  Καί άν δέν συνέλθουν έστω
  καί την τελευταίαν στιγμήν
  ή έπιτάχυνσις τοΰ ρυθμοΰ
  των πολεμικήν έξοπλισμών,
  θά συντομεύση καίτόν χρό¬
  νον της ζωής τής είρήνης
  καί θά οδηγήση μοιραίως είς
  την συμφοράν πού θά προ¬
  κύψη έκ τής νέας πολεμικής
  ά'να'-φλεξεως.
  Τό ζήτημα τού ελαίου
  ΠΟΙΑΣ ΑΟΟτΐΙΣ ΕΞΕΘΕΣΕ
  ΙΩ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ Μ*! ΕΗΙΙΙΕΑΗΠΡΙΩΙ
  Β',
  3) Εξεδόθη όΑ.Ν. 434—37.
  συναφώς μέ την ελαιοπαρα¬
  γωγήν, άλλ' ή ϊσχύς καί τ' ά-
  ποτελέσματα αυτού είναι ά-
  οηλα, διότι ΰστερεΐ εισέτι ή
  έκδοσις των έν αυτώ 'Υπουρ-
  γικών άποφάσεων. Έφ' οΐς
  καί συνεχίζεται κατάστασις
  άφόρητος διά τό άτυχές του¬
  το προιόν περιορίζουσα μέν
  την επί τούτου σκόπιμον καί
  άποδοτικήν ενέργειαν τοΰ έ-
  ξαγωγικοΰ έμπορίου άλλά ζη-
  μιοΰσα κατά βάσιν τούς πα¬
  ραγωγείς, διότι:
  α.') Αί κατά μήνα καθορι-
  ζόμεναι μέσαι τιμαί τοΰ ελαί¬
  ου διά τόν ύπολογισμόν των
  έπ' αυτού φόρων, είναι κατά
  κανόνα υπερβολικαί, προσδιο-
  ριζόμεναι άπό διαθέσεως πα¬
  ρά των είς τάς οίκείας Έπι-
  τροπάς μετεχόντων Δημοσίων
  λειτουργών καί άφιστάμεναι
  των παρά των έμπορικων καΐ
  γεωργικών άντιπροσώπων καί
  βάσει αύθεντικών τεκμηρίων
  άποδεικνυομένων ώς τρεχου-
  σών τοιούτων· αί σχετικαί ο-
  μως έπιβαρύνσεις έπιπίπτου-
  σιν είς τό έμπόρευμα καί πε-
  ριορίζουσιν αναλόγως τα πρός
  τοΰς παραγωγείς πληρωνό-
  μενα άντίτιμα. Καλόν είναι
  νά σημειωθή δτι έφ' έκάστης
  δραχμής, διά τα ελαια Κρή¬
  της καί ειδικώτερον τοϋ Νο-
  μοϋ μας, άντιστοιχεΐ φορολο-
  γία τριάκοντα (άρ. 0.30) λε-
  πτών.
  β). Ένώ κατά την παράγρ.
  2 τοϋ αρθρ. 1, οί υπέρ εΐδι-
  κών Ταμεϊων καί σχοπών φό-
  ροι, δέν δύνανται νά ύπερ-
  βαΐνωσι τόν άρχικόν δημό¬
  σιον τοιούτον, συνεχίζεται ή
  επί των έλαιολάδων κατα-
  θλιπτική αύτόχρημα φορολο-
  γία, διότι δέν εξεδόθη εισέτι
  ή σχετική ύπουργική απόφα¬
  σις. Προχείρως σημειοθμεν δ-
  ιι, ένώ ή σημερινή τιμή των
  έλαιολάδων Κρήτης δέν ύπερ-
  βαίνει τάς δρ. 23.50 κατ' ό-
  καν, ή κατά την μεταφοράν
  τοϋ προιόντος φορολογία συμ-
  ποσοϋται είς δρ. 8 90 κατ' ό-
  καν, διότι τουτο βαρύνεται μέ
  δέκα τέσσαρας (αριθ. 14) φό-
  ρους! Εντεύθεν θίγονται, τό
  μέν εμπόριον, μέ έπιζημίους-
  βραδύτητας, κατά τούς τελω-
  νισμούς, περί τόν ύπολογι¬
  σμόν των διαφόρων έπιβαρύν-
  σεων καί άναμονήν πρός έκ-
  δουιν των ίσοπόσων μέ ταύ¬
  τας διπλοτύπων, παράλληλον
  δ' αδυναμίαν πρός συμμετο¬
  χήν είς προσφοράς διεθνοΰς
  συναγωνισμοΰ επί τοΰ προι¬
  όντος, ή δέ παραγωγή, μέ ύ-
  πέρμετρον μείωσιν των άντι-
  τίμων τού προιόντος, άφοΰ
  τοΰιο βαρύνεται κατά 40 ο)ο.
  Πρός εξουδετέρωσιν των
  δυσχερειών τούτων, ορθόν εί¬
  ναι νά όρίζωνται αί μέσαι τι¬
  μαί τού ελαίου, έντός λογι-
  κοΰ καί δικαίου περιθωρίου,
  αί δέ διατιμήσεις νά ίσχύουν
  επί τρίμηνον μέ την κατά μή¬
  να έναλλαγήν τής διατίμησε¬
  ως, ό "Ελλην έξαγωγεύς, δέν
  δύναται νά προβαίνη εγκαί¬
  ρως είς προσφοράς, διότι ά-
  γνοεΐ την κατά τόν χρόνον
  τής παραδόσεως επιβάρυνσιν
  τοϋ έμπορεύματος καί άπει-
  λεΐται μέ ζημίας καταστρε-
  πτικάς. Τό εμπορικόν κέρδος,
  επί έλαιολάδων, είναι ασή¬
  μαντον, έν σχέσει μέ τ' άντί¬
  τιμα καί τάς έπιβαρύνσεις
  τού προϊόντος, ή δέ ζημία ε¬
  πί τούτων λίαν αίσθητή. Τέ-
  λος ένδείκνυται ό περιορισμός
  των ποικιλωνύμων επί τοΰ ά-
  τυχοΰς προϊόντος φορολογι-
  ών είς τό προσήκον, ώς ό α¬
  νωτέρω άναγκαστικός νόμος
  δικαίως προνοεΐ. Ελέχθη δτι
  οί τοπικοί δασμοί έξυπηρε-
  τοΰν καί άντιστοίχους τοπι¬
  κάς ανάγκας καί επεβλήθη¬
  σαν τή αίτήσει των ενδιαφερο¬
  μένων έφ' δσον δμως ούτοι έ-
  πηρεάζουσι την δλην Εθνι¬
  κήν οίκονομίαν καί τα Κρα-
  τικά συμφέροντα, πρέπει νά
  περιορισθώσι, διότι άλλως θά
  έκτοπιζώμεθα, συνεχώς, άπό
  τούς συναγωνιζομένους ήμδς
  ξένους,αδυνατούντες νά προσ¬
  φέρωμεν τό προιόν μας εις
  την διεθνή κατανάλωσιν.
  * *
  Όμιλοΰντες περί έλαιολά-
  δών, νομίζομεν έπιβαλλόμε-
  νον νά έπεκτείνωμεν την σχε¬
  τικήν έρευναν μας καί επί ε¬
  τέρου σημείου, καθ" δ, έπιρρί-
  πτονται ύπαιτιότητες, εναν¬
  τίον τοΰ έξαγωγικοΰ έμπορί¬
  ου, ώς άποπειρωμένου, δήθεν,
  νά υποτιμήση την αξίαν αύ-
  τοΰ, ιδία δέ κατά την εφετει¬
  νήν υπερπαραγωγήν τού προ¬
  ιόντος. Άπαξιοΰμεν νά εξε¬
  τάσωμεν την προέλευσιν των
  οίκείων δια6όσ«ων καί αρκού¬
  μεθα διερευνώντες τα αϊτια
  τα συντελοΰντα είς τόν προσ¬
  διορισμόν τοθ προσήκοντος
  είς τα διάφορα προϊόντα άντι
  τίμου, ακολούθως δέ καί τάς
  μεταξύ έμπορίου— καί δή έ-
  ξαγωγικοΰ— καί παραγωγής
  σχέσεις.
  Ή τιμή των πληθωρικώς πα-
  ραγομένων, καί ούχι αποκλει¬
  στικώς επί τόπου καταναλι-'
  σκομένων προιόντων, έξαρτά-
  ται άπό τάς διεθνεΐς άγο-
  ράς καί διέπεται κατά βάσιν
  άπό τάς επί τούτων προσφο¬
  ράς καί ζητήσεις. Είς περί¬
  πτωσιν όπερπαρανωγής, ώς
  εφέτος επί έλαιολάδων, αί
  σχετικαί προσφοραί εΤναι
  πληθωρικαί, δι' ο καί συνεπά-
  γονται, κατ' αρχάς μέν, την
  έπιφυλακτικότητα καί την συν-
  τηρητικήν προμήθειαν των ά-
  γοραστών, ακολούθως δέ—ε¬
  άν συνεχισθή πληθωρική άκό-
  μη προσφορά—την ύποτίμησιν
  τοθ προϊόντος είς έπίπεδα ά-
  φάνταρτα. . Ή έφετεινή πα¬
  ραγωγή έλαιολάδων, είς μό¬
  νην την λεκάνην τής Μεσο-
  γείου, ύπερβαίνει τό £ν έκα-
  τομμύριον τόννων, έ'ναντι των
  7ΟΟ.ΟΟΟ οϋς ζητεί ετησίως ή
  διεθνής κατανάλωσις· αυτή
  έχει ώς εξής: 1) Ίατχανία,
  550 000 τόννοι, 2) Ιταλία 200.
  000, 3) Ελλάς 14Ο.ΟΟΟ, 4)
  Τουρκία 70 000, 5) Τύνις καί
  Μαρόκον 5Ο.ΟΟΟ, 6) Συρια
  καί Παλαιστίνη 2Ο.ΟΟΟ καί 7)
  Άλγέριον 15.ΟΟΟ τόννοι. Έφ'
  δσον αί πλήν ημών Χώραι, μή
  διεπόμεναι άπό περιορισμούς,
  προσεφέρον είς την διεθνή κα¬
  τανάλωσιν ικανόν ποσοστόν
  τής παραγωγής των, αί τιμαί
  τοΰ προιόντος ήρξαντο καμ-
  πτόμεναι, άφ' έαυτών, καί θά
  έξακολουθήσουν ύποχωροΰ-
  σαι, διότι ούτος ό νόμος τής
  προσφοράς καί ζητήσεως. Δέν
  ήτο άνάγκη νά μεσολαβήσουν
  οί "Ελληνες έξαγωγεϊς (οί έ
  κτός συναλλαγής τεθέντες,
  άλλως τε) διά νά έπέλθουν
  τ' ανωτέρω γεγονότα, συνε-
  πώς, οί καλοθεληταί διαδο¬
  σίαι άποδεικνύονται άνίδεοι
  των δσων ύποστηρίζουσι. ]
  Περιττεύει καί νά υποστη¬
  ρίξωμεν κάν, δτι κέρδη έμπο-
  ρικά προκύπτουν, δταν εκ¬
  δηλούται ζωηρά ζήτησις επί
  τινος προιόντος όπότε καί
  πληρώνονται σοβαρά άντίτι¬
  μα, ούχι δέ δταν τό προιόν
  είναι άζήτητον καί ύπερτιμη-
  μένον. Οί τουλάχιστον διά
  την διαύγειαν τοΰ πνεύματός
  των διακρινόμενοι "Ελληνες
  έξαγωγεΐς,^δέν άγνοοΰν την
  στοιχειώδη ταύτην αλήθειαν,
  άδικεΐ δέ την νοημοσύνην τού
  πάς καλοθελητής των διαδο-
  σίας, δταν έπιρρίπτει είς τού¬
  τους προθέσεις ύποτιμήσεως
  δήθεν προιόντος τινός, επί
  ζημία των παραγωγέων. Τα
  συμφέροντα τού έξαγωγικοΰ
  έμπορίου είναι άρρήκτως συν-
  δεδεμένα πρός τα τής παρα¬
  γωγής, πρίν ή δέ προκύψη ή
  ψθορά τοϋ άγρότου πραγμα-
  τούται ό άφανισμός τού έξα-
  γωγέως. Ή άξιοποίησις των
  άγροτικών προιόντων μας
  συντελεΐται διά τής εύεργε-
  τικής μεσολαβήσεως τοΰ έξα-
  γωγικθΰ ημών έμπορίου τοϋ
  μή εύχερώς άποκαθιστωμένου
  παρ' οιουδήποτε έμπειρικώς
  τήν εμπορίαν μετερχομένου,
  είτε καί πειραματιζομένου
  ' διά ξένων κεφαλαίων. Καί ε¬
  πί των έλαιολάδων τής τρε¬
  χούσης εσοδείας, οί "Ελληνες
  έξαγωγεϊς, απεπειράθησαν νά
  ώφελήσωσιν εαυτούς καί τούς
  αγρότας, παρά τήν υπερπα¬
  ραγωγήν τοΰ προιόντος δι' δ
  εγκαίρως εζήτησαν άδείος
  προπωλήσεως είς ίκανοποιητι-
  κά άντίτιμα, πρός Χώρας συμ-
  βατικάς, άλλ' αδται δέν τοίς
  παρεσχέθησαν. Εάν τοιαύται
  άδειαι παρείχοντο τάς πρώ¬
  τας ημέρας τοΰ Όκτωβρίου,
  θά συνετελοΰντο προπωλή-
  σεις πρός 64 λίρας ό τόννος
  καί θά έπληρώνοντο είς τοΰς
  αγρότας άντίτιμα πρός δρ.
  30 κατ' οκάν ήδη δμως αί
  τιμαί έξωτερικοΰ ύπεβιβάσθη-
  σαν είς λίρας 47 ό τόννος,
  δι' δ καί τό έλαιον είς τάς
  έγχωρίους άγοράς πωλεΐται
  πρός δραχμάς 23 περίπου, μέ
  τάσεις συνεχίσεως τοΰ εκπε-
  σμοΰ.
  * ♦
  Έιτεξετάθημεν επί τοΰ α¬
  νωτέρω σοβαρωτάτου διά τήν
  Εθνικήν μας οίκονομίαν θέ-
  ματος άλλ' έξ υποχρεώσεως,
  τρέφομεν δέ τήν έλπίδα δτι αί
  δλως άντικειμενικαί συστά-
  σεις μας θά έξετασθώσι μετά
  προσοχής καί θά πραγματο-
  ποιηθώσιν, ώς τεχχιστα, έπ'
  ωφελεία τοΰ άγροτικοϋ πλού¬
  του τής χώρας έφ' οδ έρείδε-
  ται ή γενική απάντων εύημε-
  ρία.
  Μετά τοΰ προσήκοντος σε-
  βασμοΰ.
  Ό Πρόεδρος
  ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΦΟΥΣ
  Τί κάνει τό ΰφος!.. έσυνήθιζε
  νά αιονάζη έ'νας παλα,ιός φωτο-
  γράφος μέ «καλλιτεχνικήν» κα-
  τάρτισιν. Εις τό έπιφώνημα αύτό
  μπορεΐ νά εδίδετο ε'νας μελοδρα-
  ματικός τόνος. Ή άλήθεια έν
  τούτοις ήτο δτι ό φωτογράφος δέν
  ήτο καθόλου ψεύτης. Τό ΰφος των
  άνθρώπων αποτελεί συχνά δημι¬
  ουργίαν είς τάς φωτογραφίας. Έ-
  νας μπεμπες λ. χ. πού δημοσιεύ·
  εται εις Αθηναϊκήν εφημερίδα
  προκαλεϊ μέ τό ΰφος τού πολλάς
  σκέψεις. Κατέχει εις όλην τήν εν-
  τασίν της τήν άγέρωχον έκφρα¬
  σιν. Καί οέν διστάζει κανείς διά
  ύζο νά τόν παραδεχθή ώς 5ι-
  κτάτορα τής οικογενείας, 5πως ση-
  μειώνει καί ή σχετική λεζάντα.
  Μίαν δεσποινίδα, υπεστηρίζετο
  είς άλλους καιρούς. άπό άνθρώ-
  πους τοθ κόσμου, 8τι τήν έχαλοΰ-
  σε τό ΰφος της. Καί δέν είχαν ά¬
  δικον οί άνθρωποι έκεΐνοι. Τό ΰ
  φός της ήτο καθαρώς Ναπολεόν-
  τειον, ένώ τό σύνολον της, άπε-
  δείκνυβ δτι θά άποκτοΰσε ίλως δι
  όλου εξαιρετικήν χάριν καΐ θά
  κατέκτα κυριολεκτικτώς όπως ό...
  Ναπολέων, εάν έπλουτίζετο με
  κάποιαν καλωσύνην καί συγκατά-
  βασιν. "1'φος καί ΰφος δηλ. καί
  συνεπώς καΐ ψυχολογία ΰφους. Ό
  Γερμανός μπεμπές πού Ιβραβεύθη
  διά τό δικτατορικόν ΰφος τού
  οέν δημιουργεΐ ΐσως καμμίαν πα-
  ρατυπίαν, άφοΰ σέ δλες τίς χώρες
  οί μπεμπέδες συμβαίνει νά άπο-
  ,ίαίνουν δικτάτορες των γονέων
  των!
  —Δέν είνε λοιπόν έπίκτητον τα
  ΰφος;..ηρώτησεν δ πρ&ζος άπό τήν
  συντροφιάν εις τήν οποίαν καΐ έ¬
  καμεν έντύπωοιν ή ώραία φωτο-
  γραφία τοΰ μπεμπέ.
  —Μπορεΐ νά είνε... Μπορεΐ δ¬
  μως καί νά άποκτάται κατά τάς
  περιστάσεις.
  Αυτήν τήν απάντησιν έδωκεν ό
  εϊδήμων. Καΐ δέν ϊπεσεν ϊξω. Τό
  έπίκτητον ΰφος μερικών, παρουσι-
  άζεται προφανώς...έπίκτητον: Οί
  άνθρωποι δέν 2χουν οΰτε ψυχικόν,
  οΰτε κοινωνικόν άπόθεμα δυνάμε-
  νον νά άντισταθμίση τό ΰφος των.
  Θεωρία έπισκόπου καί καρδία μυ-
  λωνα, ελεγαν εις τό παρελθόν οί
  λεγόμενοι «έπιγραμματικοί».
  Διά νά είναι μέσα είς τα πράγ-
  ματα καί αύτοι Καί ειδικώτε¬
  ρον διά νά χαρακτηρίζουν μίαν
  εκδοχήν είς τα ζητήματα ϋφους
  άπό τάς συνηθεστέρας.
  Δέν άδικεί έπομένως μόνον τό
  έπίκτητον ΰφος άλλά συχνά καί
  γελοιοπο.εΐ όλωσδιόλου τούς άν-
  θρώπους. Αντιθέτως μέ έκείνους
  πού εχουν τό ΰφος ώς είδος ψυ-
  χολογικοθ πα;γνιδίον καί τό μβ-
  ΤΑ ΓΕΟΡΠΚΑ ΣΥΝΕΑΡΙΑ
  Είς την Λάριβσαν συγκα-
  λείται μετ' ολίγας ημέρας
  τό Β' Γεωπονικόν συνέδριον
  είς τό οποίον θά παρευρέθη
  καί ό πρωθυπουργός κ. Με¬
  ταξάς καί θά εκθέση τό Γε-
  ωργικόν πρόγραμμα τής Κυ¬
  βερνήσεως τού. Τό συνέδριον
  δ' αύτό προσελκύει τό ενδι¬
  αφέρον τόσον τοΰ τύπου ό¬
  σον καί τού άγροτικοϋ κό¬
  σμου ολοκλήρου τής χώρας.
  Καί δικαίως. Τα γεωργικά
  συνέδριον τα όποΐα άνέλαβεν
  υπό την αίγίδα τού τό Κρά-
  τος άπεδείχθηααν θεσμός έ-
  ξαιρετικά έπωφελής. Παρέ-
  χουν δέ την ευκαιρίαν νά
  μελετώνται καί νά έξετάζων-
  ται λεπτομερώς όλα τα προ-
  βλήματα πού ένδιαφέρουν
  την ανάπτυξιν των καλλιέρ¬
  γειαν καί τής γεωργικής οί-
  κονομίας έν γένει. Καί χρη-
  σιμεύουν είς την εξεύρεσιν
  των μέαων διά των οποίων
  είναι δυνατόν νά επιτευχθή
  ή άναδημιουργία τής Έλλη-
  νικης ύπαίθρου.
  Τουτο απεδείχθη έκ των
  πορισμάτων των συγκροτη-
  θέντων κατά τό πρόσφατον
  παρελθόν συνεδρίαν είς την
  Βόρειον Έλλάδα, των οποί¬
  ων τα εύχάριατα άποτελέ-
  σματα καί ή εΰεργετική ε¬
  πίδρασις επί τής γεωργίας
  ηρχισαν ήδη νά έκδηλοΰν-
  ται. Αύτά διαπιοτοΰνται ά-
  κόμη καί άπό τό γεγονός
  ότι παρόμοια συνέδρια, απε¬
  φασίσθη υπό τής Κυβερνήσε¬
  ως, νά συγκληθοΰν είς όλας
  τάς περιφερείας τής χώρας.
  Καί έπ' αύτοΰ ακριβώς θά α¬
  σχοληθώμεν σήμερον.
  Ή Κρήτη, αποτελεί έν ά¬
  πό τα πλουσιώτερα γεωργι¬
  κά διαμερίσματα της Ελλά¬
  δος. Ή Κρήτη έπίσης καθι-
  έρωσεν έκ των πρώτων τα
  γεωργοσυνεταιρικά συνέδρια.
  Καί είχεν αποφασισθή νά
  συνέλθη κατά τό παρελθόν
  θέρος τοιούτον παγκρήτιον
  συνέδριον, τό τέταρτον κατά
  σειράν, είς τόν "Αγιον Νικό¬
  λαον, άναβληθέν ομως δι'
  αργότερον. Φρονούμεν λοι¬
  πόν ότι τό συνέδριον αϋτό
  θά έπρεπε νά ουγκληδη καί
  μάλιστα τό ταχύτερον, έφό-
  σον ή Κυβέρνησις όχι μόνον
  άντίρρησιν δέν θά έχη πρός
  τουτο άλλά καί αμέριστον θά
  παράσχη την συνδρομήν καί
  την προστασίαν της. Τό Συ-
  νέδριονθάέξήταζεπλεΐστα οσα
  ζητηματα πού άφοροΰν καί
  ένδιαφέρουν σοβαρώςΙ,τόν γε-
  ωργικόν μας κόσμον,Θά συνε
  ζητεί μετά των εκπροσωπών
  τοΰ Κράτους έπ' αυτών καί
  θά κατέστρωνε πλήρες πρό¬
  γραμμα διά τής έφαρμογης
  τοϋ όποίου θά έπετυγχάνετο
  ασφαλώς καί ή επέκτασις
  των καλλιέργειαν καί ή αύ¬
  ξησις τής παραγωγήν καί ή
  ποιοτική βελτίωσις των γε-
  ωργικών προιόντων. Οί Κρή¬
  τες γεωργοί, είναι εΰτυχώς
  τόσον φιλοπρόοδοι όσον καί
  έργατικοί. Μέ την βοήθειαν
  δέ τοΰ Κράτους καί την καθ-
  οδήγησιν τής έπιστήμης
  ειμπορούν νά έπιτελέσουν
  πραγματικά θαύματα.
  πτώσιν έπομένως θά πράξη
  ασφαλώς τό καθήκον τού.
  Έπιδημίαι.
  Είς διάφορα χωρία τοΰ νο-
  μοΰ μας εσημειώθησαν όμα-
  δικά κρούσματα κοκκύτου, ό-
  στρακιάς καί παρωτίτιδος επί
  παιδιών. Πρόκειται περί έπι-
  δημιών έπικινδύνων διά την
  παιδικήν ηλικίαν κατά των
  οποίων δμως ή έπιστήμη δι-
  αθέτει εύτυχώς ά'ρκετά έφό-
  δια Δέν αμφιβαλλομεν λοι->
  πόν δτι τό 'Υγειονομικόν Κέν
  τρον της πόλεώς μας θά λά¬
  βη άμέσως δλα τα ένδεδειγ-
  μένα καί έπιβαλλόμενα μέ.
  τρα πρός καταπολέμησιν των
  άσθενειών αυτών καί εξου¬
  δετέρωσιν κάθε έξ αυτών κιν-
  δύνων. Χάριν τής ϋγείας άλ-
  λωστε τοΰ λαοϋ λαμβάνει
  τόσην μέριμναν τό Κράτος.
  Καί είς τήν προκειμένην περί-
  ταχειρίζονται δπως καί οί με-
  γάλοι ήθοποιοί. Αυτών τό ζήτη¬
  μα ΰφους είνε τό δυσκολώτερον.
  Διά νά εςιχνιασθή καί νά διαπι¬
  στωθη" τελικώς άπαιτήτα; εντε-
  χνος παρακολούθησις. Άλλά
  ποΰ καιρός γΓ αυτήν!..
  * *
  *
  Ό μπεμπές μέ τό ΰφος οικτάτο
  ρος είνε πάντως μία έπιτυχία.
  Ό ψωτο^ράφοί τόν άπηθανάτισε
  καί γιά όλους τοΰς άλλους μπεμ¬
  πέδες καί μή, πού κατορθώνουν
  νά έπιτυγχάνουν πολλά μέ τό ΰ¬
  φος τού;.
  Τό ΰφος δέν αποτελεί απλώς
  τό πδν είς ϊί% λογογράφημα—
  5ρα καί Σοπενάουερ είς τό περίφη
  μόν έκεΐνο: «Συγγραφεύς καί ΰ¬
  φος». Είνε καΐ είς τήν ζωήν
  μία διαρκής άλήθεια ή μία διαρ-
  κής . άπάτη διά των μέσων τής
  αληθείας. Διά τουτο καί άξίζει
  νά άποτελη κάποτε τό θέμα οχι
  μόνον ενός χρονογραφήματος άλ¬
  λά καί μιάς μελέτης μέ .. ΰφος.
  Α£ΜΟΛΛΙΟΣ
  Ό κλήρος.
  Ευχαρίστως πληροφορούμε¬
  θα δτι τό νομοσχέδιον περί
  ΰλικής ένισχύσεως τοΰ έφη-
  μεριακοΰ κλήρου, καταρτι-
  σθέν ευρίσκεται είς τό υ¬
  πουργείον των Θρησκευμά-
  των πρός τελικήν έγκρισιν
  καί υπογραφήν. Πράγματι δέ
  ήτο άνάγκη νά ληφθή πρό-
  νοια υπέρ των έφημερίων διά
  τί]ς αυξήσεως των μισθών
  των. Οί ίερεΐς έπιτελοΰν ύ¬
  ψιστον καθήκον πρός τήν κοι¬
  νωνίαν. Καί δέν π,το ορθόν,
  οΰτε δίκαιον, ουτε καί κοινω-
  νικώς συμφέρον νά έγκατα-
  λειφθοΰν έν πενία. Εύτυχώς
  ή σημερινή Κυβέρνησις άνε-
  γνώρισε τήν αλήθειαν αυτήν
  καί σπεύδει ήδη νά βελτιώ¬
  ση σημαντικώς καί την θέσιν
  των ίερέων.
  Τό πετρέλαιον.
  Διεπιστώθη λοιπόν καί επι¬
  σήμως ή ύπαρξις πετρελαίων
  είς τήν Θράκην. Τό γεγονός
  είναι, επαναλαμβάνομεν, έ-
  ξαιρετικώς ευχάριστον. Άπο-
  μένει μόνον, νά έξευρεθοΰν
  καί τα άπαραίτητα κεφάλαια
  διά ν" αρχίση ή σχετική έργα-
  σία έξαγωγής τού. Πιστεύο¬
  μεν δμως δτι καί τα χρήμα-
  τα θά έξευρεθοΰν. Άλλ' έκ
  παραλλήλου θά έπρεπε ν' αρ¬
  χίση, προσπαθεία εκμεταλλεύ¬
  σεως τοΰδλουόρυκτοϋ πλούτου
  τής χώρας. Καί εύτυχώς ή
  Ελλάς έχει μεγάλα κοιτά-
  σματα καί σιδήρου καί σιδη-
  ροπυρίτου καί άλλων πολλών
  μεταλλευμάτων, πού θ' απε¬
  τέλουν σταθεράν βάσιν δημι-
  ουργίας εϋρείας βιομηχανίας
  καί άστείρευτον πηγήν πλου-
  τισμοΰ, εάν έγενικεόετο ή
  εκμετάλλευσις των,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ί Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  μεγαλύτερον κινηματογραφικόν
  γεγονός: Όϊ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ».
  *ΜΙΝΩΑ*.—Σήμερον τό κινημα¬
  τογραφικόν άριστούργημα: <Υο.- τώνες κοριτσιών». Μέ την Σιμόνη Σιμόν. "Ώρα 2 μ.μ. «Γιγαντομαχία έρυ- θροοέρμων», έπεισοδιακόν. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Τής έν Ηρακλείω έδρευούσης ομορρύθμου ϊμπορικής έταιρείας 6πό την έπωνυμίαν «Υίοί Ν. Κωνσταντινίδου». Κατά Γεωργίου Ιω. Βελεγράκη κα- τοίκου τοθ χωρίου Κεράσα Μαλε- βυζίου. Δυνάμει των υπό χρονολογ. 22 Φεβρουαρίου 1937 καί Ο Ό¬ κτωβρίου ίδίου Ιτους έπιταγών μου τής μέν άπλής τής δέ κα- τασχετηρίου αμφοτέρων γενομέ¬ νων δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν τής υπ' αριθ. 2003 τού 193(5 ο¬ ριστικάς καί τελεσιδίκου απο¬ φάσεως τοθ ΙΙρωτοδικείου Ηρα¬ κλείου νομίμως εκτελεστής κε- κηρυγμένης έπετάγη ό καθ' ού τό παρόν μου δπως έντός τής νομί- μου προθεσμίας πληρώση είς εμέ τα εξής ποσά: 1) τό διά τής πρώ¬ τας των ανωτέρω έπιταγών μου ζητούμενον ποσόν των δραχμών 11.085,60 έντόκως τάς μέν δραχ. 9588 άπό τής 14 Νοεμβριού 1935 τάς δέ δραχμ. 1497,60 άπό τής 2(ί Φεβρουαρίου 1937 μέ¬ χρις έξοφλήσεως καί β.') τό διά τής δευτέρας των αυτών ώς ανω¬ τέρω έπιταγών μου ζητούμενον ποσόν των δραχ. 1141.70 Ιντό- κως άπό τής'κοινοποιήσεως αυ¬ τής (κοινοποιηθείσης τή 29 Ό¬ κτωβρίου 1937) μέχρις έξοφλήσε- ως. Έπειδή ό καθ' ού τό πα¬ ρόν μου άπέσχε μέχρι τοθδε νά μοί καταβάλη τα ανωτέρω ποσά καίτοι αί ανωτέρω έπιταγαί μου έκοινοποιήθησαν νομίμως πρός αυτόν κατά τα υπ' άριθμ. 0103 καί 6410 έπιδοτήρια τοϋ δικαστικοΰ κλητήρος τοΰ Πρωτο- δικείου Ηρακλείου Άνδρέου Γ. Βασιλογαμβράκη καί συνεπώς παρήλθεν ή πρός καταβολήν αυτών νόμιμος προθεσμία. Διά ταυτα Πρός είσπραξιν των ανωτέρω ποαων ήτοι α.') των δρχ. 11.085, 60 των τόκων δρχ. 9588 άπό ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 απογευματιναί Ή πρώτη ώρα 3 μ· μ· » δευτέρα » 5 μ· μ· » τρίτη » 7 μ· μ· Εσπερινή ώρα 10 μ· μ· ΑΥΡΙΟΝ Μέ την Ντανιέλ Νταριέ αυτών των μέν τής 14ης Νοεμ¬ βριού 1935 των δέ δρχ. 1497,60 άπδ τής 26 Φεβρουαρίου 1937 καί β.') των δρχ. 1141,70 καί των τόκων αυτών άπό τής 29ης Όκτωβρίου 1937 μέχρις εξοφλή- σεως καί των γενομένων κα'ι γε- νησομένων εξόδων μέχρις; άπο- πληρωμής εκτίθημι είς δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τό εις τόν καθ' ού τό παρόν μου ά- νήκον 1)4 έπομένων έξ άδιανεμήτου των άκινήτων κτημάτων κειμένων εις την περιφέρειαν τοΰ χωρίου Κεράσα τοΰ τέως Δή- μου Άγίου Μύρωνος Μαλεβυζίου ήτοι 1) είς θέσιν«Σώχωρο» άγροϋ ενός μουζουρίου μέ 9 ελαιόδενδρα συνορεύοντος κτήμασι Μιχαήλ Βλα χάκη, Μιχαήλ Ξενογιαννάκη, Νι- γ.οά.οΜ Ξενογιαννάκη καί δρόμον άγροτικόν, 2) είς θέσιν «Επάνω Σώχωρο ή Σίββα» άγροΰ 2 μου- ζουρίων μέ 10 ελαιόδενδρα συ- νορευομένου πρός κτήματα Άν¬ δρέου Βλαχάκη, Μαρίας Παγω- μενάκη, καί Ζρόμο·^ άγροτικόν, 3) είς θέσιν «Τζαμαϊδή» άγροθ ε¬ νός μουζουρίου μέ 11 ελαιόδεν¬ δρα συνορεύοντος κτήμασι Στυλι- ανοΰ Βελεγράκη, Γεωργίου Παν- τουβά, Εμμανουήλ Πατεδάκη καί δρόμον άγροτικόν, 4) είς θέσιν «ΙΙαραβρυσίδια» άγροϋ ένές μο}ζο>ρίου μέ 13 ελαι¬
  όδενδρα καί μίαν άπιδέαν συνο-
  ρευομένου πρός κτήματα Γεωργί¬
  ου Ζωγραφάκη, Κωνστ. Κογκάκη
  καί δρόμω άγροτικφ· 5) είς θέσιν
  «^Ανορίοι» τό Ληοφυτάκη» ή «Άλ-
  μπάντη» άγροθ 2 μουζουρίων μέ
  14 ελαιόδενδρα συνορευομένου
  κτήμασι Γεωργίου Ζωγραφάκη
  καί Γ. Βλαχάκη. 6) είς θέσιν
  «Τζίγκουνα» άγροΰ 1 1)2 μουζου¬
  ρίου μέ 9 ελαιόδενδρα καί 2 ά-
  πιδέας συνορεύοντος πρός κτήμα¬
  τα Εμμανουήλ Αποστολάκη,
  Στυλιανοΰ Βελεγράκη καί δρό¬
  μον άγροτικόν. 7) είς θέσιν «Σώ-
  χωρον Περιστερεώνα» άγροθ 2
  μουζουρίων μέ δύο έλαίας καί
  μίαν συκήν συνορεύοντος κτήμα¬
  σι Εύαγγέλου Καρτσώνη, Μιχα¬
  ήλ Βελεγράκη καί δρόμον. · 8)
  είς θέσιν «Άγρουλιδιά» άγροΰ
  3 μουζουρίων συνορεύοντος κτή¬
  μασι Μιχαήλ Κ. Βελεγράκη Ζα¬
  χαρίου Καλογεράκη καϊ Άντωνί-
  ου Παγωμενάκη. 9) είς θέσιν
  «Κάμπον» άμπελου σουλτανί έπτά
  έργατών συνορευομένης πρός κτή¬
  ματα Στυλιανοΰ Βελεγράκη, Μα¬
  ρίας χήρας Βελεγράκη καί Γεωρ¬
  γίου Τριαμματάκη. 10) είς την
  5»ι)τήν θέσιν αμπέλου λιάτικου'
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΜΑΝΥΑ
  Μέ την 'Όλγ« Τσδχββα
  Μαρία 'Αντεργάστ, καί τον
  Πέτερ Πέτερσον.
  Ή ωραιοτέρα Ρωσσική ται-
  νία ποΰ έγινε μέχρι σήμε-
  ρον.
  δύο έργατών συνορευομένης πρός
  κτήματα Στυλιανοΰ Βελεγράκη,
  Γεωργίου Ζωγραφάκη καί Μι¬
  χαήλ Βελεγράκη, 11) εις θέ¬
  σιν «Περιβόλια» άμπελου σουλ¬
  τανί
  πρός
  3 έργατών
  κτήματα
  συνορευομένης
  Γεωργίου Ζω-
  γραφάκη, Γεωργίου Γιασάκη,
  δρόμφ άγροτικω καί δημοσίω.
  12) είς θέσιν «Φεγκιά» άμπελου
  ταχτα όκτώ έργατών συνορευομέ¬
  νης κτήμασιν Ιωάννου Χ. Βελε¬
  γράκη καί δρόμον καί 13) Ιντός
  τοϋ χωρίου Κεράσα μιάς οικίας
  συνισταμένης έκ δύο ίσογείων,
  δύο ανωγείων καί αύλής συνορευ¬
  ομένης πρός κτήματα Γεωργίου
  Κ. Βελεγράκη, Συμεώνος Κα-
  πελλάκη, Νικολάου Κ. Βελεγρά¬
  κη, Γεωργίου Φραγκολύη καί
  δρόμον.
  Ό πλειστηριασμός τοΰ ενός τε-
  τάρτου τούτην ίξ άδιανεμήτου
  των ανωτέρω κτήμάτων γενησε¬
  ται την 23 Ίανουαρίου 1938 η¬
  μέραν Κυριακήν καί ώραν 10—
  12 π. μ. ενώπιον τοΰ Συμβολαιο-
  γράφου Ηρακλείου Εύστρατίου
  Π. Βουρδουμπάκη καί τούτου
  κωλυομένου τοΰ ναμίμου αύτοϋ ά-
  ναπληρωτοΰ καί έν τώ δημοσίω
  γραφείω τοΰ είρημένου Συμβολαι-
  ογράφου κειμένω έντός τής πό¬
  λεως Ηρακλείου ότε καί ένθα
  καλοΰνται οί ύπερθεματισταί.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  Ινεργησάτω τα νόμιμα επί τοΰ
  προκειμένου.
  Ηράκλειον 25 Νοεμβριού 1937.
  Ό τής έπισπευδούσης καί πα-
  ραγγελλούοης πληρεξ. Δικηγόρος.
  Ν. Γ. Κεφαλογιάννη;
  ■■■■■■■■■■■■Β
  ΪΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί ι έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Επιτύχημένο καπέλλο άναδεικνϋει
  πρόσωπο θελκτικό και άξιαγάπητο.
  "Ενα καπέλλο είνε πιθανόν νά
  έμβάλλη μία γυναΐκα είς πειρα-
  σμόν, διά τριών διαφορετικών τρό-
  πων, αναλόγως μέ την τύχη πού
  τό φέρνει στόν δρόμο της. "Η την
  έλκύει διότι κολακεύει μία φιλή
  της, ή τό βλέπει στή βιτρίνα καί
  τής φαίνεται ώραϊο ή άκόμη—εί¬
  νε τό άσφαλέστερον μέσον— τό
  δοκιμάζει έμπρός σ' ενα καθρέ-
  πτη χωρίς νά λησμονήση νά τχα-
  ρατηρήση ή ιδία τόν εαυτόν της,
  ούτως ώστε ν' αντιληφθή εάν συμ-
  φωνεΐ μέ τόν τύπον της.
  "Ενα καπέλλο πολϋ ώραΐο Ισως
  αύτό καθ' έαυτό, ιιπορεΐ κυρία
  μου νά σάς προδώση άντί νά σάς
  εξυπηρετήση. "Οσο γιά τίς φίλες
  σας, σπανίως συμβαίνει νά σδς
  όμοιάζουν—μειδιάτε, άλλά ακρι¬
  βώς γι' αΰτό τίς έκλέξετε καί γι'
  αύτό καί σεΐςτούς άρέσετε--Πρέ-
  πει λοιπόν νά δήτε έν πρώτοις κα-
  λά τόν εαυτόν σας στόν καθρέπτη.
  Δέν μπορεϊ τό κάθε τι νά σας
  πηγαίνη, διότι τό καπέλλο εγινε
  γιά νά στολίζη τό πρόσωπο, πα-
  ραλλάσοντας 'πάντοτε την φόρμά
  τοι/ εάν λοιπόν βελτιώνει την
  φόρμα τοθ προσώπου σας ενα κα¬
  πέλλο, £χει καλώς, εάν δμως την
  άδικεΐ, δέν είνε διόλου εύχάριστο.
  'Εξετάσετε προσεκτικά, μέ θάρ·
  ρος καί χωρίς γελοΐα άπογοήτευ-
  σι, τίς φυσικές σας άτέλειες καί
  τελειότητες. Άναγνωρίσετε καί
  άναπτύξετε την προσωττικότητά
  σας. Κι' δταν άνανεώσετε άρκε-
  τά την γνωριμία σας μέ τόν έαυ¬
  τό σας, μπορεΐτε νά έκλέξετε
  έκ τοΰ άσφαλοθς την φόρμα τού
  καπέλλου πού θά σάς πηγαίνη κα¬
  λυτέρα...
  "Ενα πρόσωπο μπορεϊ νά είνε
  τετράγωνο, τριγωνικό, έπίμηκες
  η στρογγυλό."Εάν δέν ΰπάρχουν
  περισσότερες άτό τέσσερες φόρ-
  μες προσώπου, ί,πάρχουν δμως έ-
  κατό τρόποι διά νά είσθε ώραία
  καί χίλιοι διάνά είσθε κουψή. θ'
  άρέσετε τόσο περισσότερο δσο
  καλυτέρα ξεόρετε νά ντύνετε η
  «νά καπελώνετε» τίς άτέλειες τοΰ
  ζωντανοΰ πλάσματος πού είσθε.
  <Αέν ντύνουν ποτέ τ' άγάλματα μέ τουαλέττες καί καπέλλα. Διό¬ τι άπαντοΰν στήν Ίδεώδη αίσθη- τική ή όποία είνε προωρισμένη γιά τα μουσεϊα. Καί, μιά μοντέρ- να γυναΐκα μέ πραγματικό θέλ- γητρο, άπομακρϋνεται άναγκαστι- κώς τής.. Αφροδίτης. 'Επιτυχημένο καπέλλο είνε αύ¬ τό τιοθ άναδεικνύει ίνα θελκτικό, εθθυμο, γλυκύ καί άξιοαγάπητο πρόσωπο. Γι' αύτό άρκεΐ, νά κα- λύπτη, καί ν' άποκρύπτη χωρίς ύ- περβολή τα έλαττώματα. Μπορεΐ¬ τε νά τοΰ ζητήσετε άκόμη περισ- σότερα' νά ελαττώση καί νά προ¬ στατεύση μέ την σκιάν τού τα κουρασμένα άπό την κόπωσι τού χρόνου ή τής ημέρας χαρακτηρι- στικά σας. Τό καπέλλο είνε ό εμπιστος τού όποίου την συνενοχή πρέπει αφοβα νά έπιδιώκετε. Σκεφθήτε άλλωστε δτι κι' έκεΐνο σας εύ- γνωμονεΐ γιά λίγη ώμορφιά πού τοϋ χαρίζετε. Δέν είνε παρά £να σύνολο φέτρ, βελούδου ή μετά- ξης. στό οποίον ή άντανάκλασις τής άκτινοβολίας καί τοθ θελγή- τρου σας τοΰ δίδουν ψυχή... ή Ντιστεγκέ Ο γολγο&άς μ ι άς καρδίας ΕΑΙΣΑΒΕΤ = - Ι Ι'ΙΙΙΙΜΙΙ ΝΙ Η ζωή τής μελαγχβλτκής Διά τάς άναννωστρίας καί τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 35. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13 13 ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ 1) Μία έκ των 12 φυλών τοΰ Ίσραήλ. 2) Μέγας Γερμανός φιλόσοφος. — Καρποφόρον δένορον (γενική). 3) Πρόθεσις. 4) Επί πραγμάτων άνόθευτος, επί προσώπου άθώος, άσπιλος. —Την βλέπομε τάς Απόκρεω. 5) Μηυρυιά τοΰ Φρίξου καί τής Έλλης. 6) Βασιλεύς των Αθηνών αύτο- θυσιασθείς πρός σωτηρίαν τής πα¬ τρίδος τού.—Καί ή μήτηρ τοΰ Φρίξου καί τής Έλλης. 8) Άρχαία όνομασία τοΰ Μα- λιακοΰ κόλπου καί πρόσθετον ε¬ πίθετον τοΰ στρατηγοΰ Μαζαρά¬ κη.—Άδελφή τής Άντιγόνης καί κόρη τής Ίοκάστης. 9) Ρήμα αφορών μίαν των αϊ- σθήσεων. 10) Πόλις τής Γαλλίας επί τοΰ Σηκουάνα έν τή όποία υπεγράφη φερώνυμος συνθήκη.— Μήτηρ τοΰ Ηησέως. 11) Χρονική Μονάς. 12) Δέν είναι έσφαλμένα.—Οί- κοοίαιτον πτηνόν. 13) Λουτρόπολις τοΰ Βελγίου. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Νήσος των Κυκλάοων. 2) Ίσπανός πολιτικός πρωθυ- πουργός πολλάκις καί κηρυχθείς υπέρ τής ούδετερότητος τής 'Ισπα- νίας κατά τόν παγκόσμιον πόλε¬ μον. — Προφήτης. 3) Τίτλος εύγενείας άλλά καί ποταμος τής Ρωσσίας. 4) Γάλλος χημικάς άνακαλύ- ψας τα βόριον. — Ό αύτός, δχι άλλος. Γ)) Νήσος των Κυκλάδων. 6) Μία των αίσθήσεων. — Δεύ- τερος βασιλεύς τής 'Ρώμης καί θεμελιωτής τής, Ρωμαϊκής θρη- σκείας. 8) Είδος ίστιοφόρου. — Γυνή ή όποία κατά τίνα παράδοσιν α¬ νήλθεν είς τόν παπικόν θρόνον καί την οποίαν άπηθανάτισεν ό Ροί- δης είς τό Ιργόν τού. 9) Άριθμητικόν απόλυτον. 10) Τό άγαπημένο παιδί τοΰ Ί- ακώβ καί τής Ραχήλ. — Είς αυ¬ τόν είχαν ειδικότητα ό ΑΓσωπος καί ό Λαφονταίν. 11) Έστία ^οσο^όνος. 12) Γαλλίς λογία περίφημος διά τό πνεΰμα καί τάσυγγράμματά της. — Τραπουλόχαρτον. 13) Έκερνοΰσε τούς θεούς, άλλ' άντικατεστάθη υπό τοΰ Γα- νυμήοου διότι εχυσε τό Νέκταρ. Γ. Μ. 52ον «οτοκρατειρα;. Ευρισκόμενος μεταξύ δύο πυ- ρών, μεταξύ τής μητέρας τού είς την οποίαν τα συγχωρεί 5λα, καί τής ωραίας συζύγου τού, την ο¬ ποίαν άγαπά Οπερ^ολικά, ό Φραγ- κΐσκος "Ιωσήφ ύπόκειται έν τώ μεταξύ είς δλους τού; πειρασμούς τοΰ γυναικοκόσμου — πειρασμούς άναποφεύκτους γιά Ινα νεαρόν καί συμπαθέστατον ήγεμόνα. Ή Έλι¬ σάβετ δποφέρει πολύ κάθε φοράν πού νομίση πώς & σύζυγό; της δέν είνε άδιάφορο; είς τα θέλγη- τρα άλλων γυναικών. Ή άτυχή; αύτοκράτειρα έκνευρίζεται. Τα νεΰρά της δέν άντέχουν πιά. Οί διαρκεΐς συγχύσεις, ή γκρίνια τή; πεθερας τη; άπό τό πρωί εω; τό βράδυ, την έ'χουν εξαντλήση. Δέν μπορεϊ πιά. Όλα τή; είνε άνυπό- φορα. "Ολους τούς κίσθάνεται έχ- θρούς. "Ολου;, πού μετά τάν πό¬ λεμον τοΰ 18Γ>Μ Ιπεσα" εί; δυ-
  σμένειαν καί Ιχασαν τιμάς /.αί
  άξιώματα. Όλου;, δσοι αισθάνον-
  ται άκόμη πώ; ή θέσι; των κλο-
  νίζεται.
  Ή Έλισάβετ θεωρεΐ ο'τι ή κα¬
  τάστασις πού εχει δημιουργηθή
  γι' αυτήν είνε άφόρητος. Καί έ¬
  ξαφνα λαμβάνει μιά απόφασιν πού
  έμπνέει ή άπόγνωσις: θέλει νά
  φύγη. Μακρυά, μακρυά άπό δώ!
  Καί τα παιδία; θά τή; στοιχίση
  βεβαία ν' άπομακρυνθή άπό τα
  παιδία τη;. Άλλά μήπω; πού μέ-
  νει τα όρίζει, τα χαίρεται; Τα
  διαφεντεύει καί αύτά ή άγέρωχος
  γιαγιά των, ή άρχιδούκισσα, πού
  καί αύτέ; οί κυρίε; των τιμών
  τής Έλισάβετ, έν στενώ έμπιστευ-
  τικω κύκλω χαρακτηρίζουν ώ; την
  «άληθινήν των αύτοκράτειρα».
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΚΟΙ ΜΩΗΙ ΚΡ
  ΕΟΡΤΑΙ.— Μεθαύριον ρ^
  -ου Άγίου 'Άνορίου δέν έορτάζει
  ό κ. Ανδρέας Μάρκελλο; λόγω
  πένθους.
  ΚΙΝΗΣΙΣ-Διήλθε προχθές τής
  πόλεώς μας διά τόν γείτονα ό κ.
  Ροθσος Κτιστάκης Διευθυντής τής
  συναδέλφου «Κρητικός Κόσμος»
  ΕΟΡΤΑΙ.— Μεθαύριον έοοτήν
  τοΰ Άγίου Άνδρέου, δέν έορτά-
  ζει οΰτε δέχεται έττισκέψεις ό κ
  Ανδρέας Βέργης.
  ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ Ε.ΞΕΤΑΣΕΙΣ.- Κα¬
  τά τάς τελευταίας πτυχιακάς έ-
  ξετάσεις τοϋ Μαιευτηρίου Κάς
  "Ελενας Βενιζέλου ήρί-στευαεν
  έλθοϋσα πρώτη έξ δλων ί(
  δν'ις Μαρίκα Έμμ Σκυβάλου έξ
  Άγίου Νικολάου.
  θερμά συγχαρητήρια.
  Γύρω στήν ττόλι.
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Νί 5—50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Μέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τητα Η μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αϊδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■■■■■■■■■■■■■Ι
  Ή βροχή εσυνεχίσθη καί χθές,
  μέ τάσρις μάλιστα συνεχίσεως.
  —Τό χαρακτηριστικόν εΝε δτι
  ό καιρός γενικώς ήρχισε τρεπό-
  μενος πρός χιονιστήν.
  —Καί ήτο..._καιρός βεβαία καί
  γιά τόν χειμώνα όλωσδιόλου, δχι
  δμως τόσον ταχέως μετά τάς ί-
  στορικάς βροχάς τοΰ Όκτωβρίου.
  —Αί οποίαι ώς γνωστόν εδημι¬
  ούργησαν τόσους άστέγους...
  —Αί εργασίαι τοθ μεγάρου Ά-
  κτάρικα έπαναρχίσασαι δίδουν
  την έλπίδα δτι συμπληρουμένου
  τοΰ μεγάρου θά έξωραισθη γενι-
  κώτερον ό ττερί αύτό χώρος.
  — Καί ιδία δσον άφορά την κρή·
  νην Μοροζί'νι.
  — "Ετσι τό κεντρικόν τουτο τμή-
  μα τής πόλεως, είς τό οποίον συ-
  νήθως σταθμεύουν οί ξένοι, θά
  αποκτήση ειδικώτερον, μορφήν εϋ·
  πρόσωπον καί θά δώση ώθησιν είς
  τόν τουρισμόν.
  —Ή άγορανομία Ηρακλείου ά·
  ξίζεί πολλών έπαίνων διά την συ¬
  στηματικήν επίβλεψιν την όποιαν
  άσκεϊ επί των πωλουμένων τρο-
  φίμων.
  —Καί ιδία των παστών των ο¬
  ποίων ή ποιότης ένίοτε δέν πά-
  ρουσιάζει έχέγγυα διά την κα-
  ταλληλότητά των πρός βρώσιν.
  —Πάντως γεγονός είνε δτι καί
  παρά των καταστηματάρχαι κα¬
  ταβάλλεται κάθε προσπαθεία διά
  νά διευκολυνθη ή Άγορανομία
  καί νά αποφύγη τα νόμιμα μέτρα.
  —Μέ την οριστικήν, κατά τα
  φαινόμενα έννοεΐται, έλευσιν τοΰ
  χειμώνος, ή βασιλεία τοΰ κλει-
  στοϋ χώρου έπεκράτησεν.
  —ΑΙ οίκογενειακαί άποσπερίδες
  ασφαλώς θά εχουν... πιέννες αύτές
  τίς νύκτες.
  — "Οπως καί τα στενοΰ κύκλου
  γκρούπ τοΰ μπρίτς.
  —Τό κινηματοθέατρον Πουλα¬
  κάκη έγκαινιάζει άπό τής προσε¬
  χούς εβδομάδος τάς τόσον μορ-
  φωτικάς καί τερπνάς παραστάσεις
  τύττου Σινεάκ.
  Μέ δλα τα τελευταία *Ζουρ-
  νάλ> «Μίκυ—Μάους» καί μέ συν-
  τομες κωμωδίες.
  ·—Ή καινοτομία αυτή πρόκειται
  ^ εξυπηρετήση κυρίως μαζύ μέ
  τούς μεγάλους καί τόν κόσμον
  των παιδιών, άναπληροΰσα έν
  πολλοΐς την έλλειψιν σχολικοΰ
  κινηματογράφου.
  β Ρέπορτερ
  —Τό ρεσιτάλ ΚαρυστινοΟ.
  Τό διά σήμερον όρισθέν (11 π.
  μ.) Ρεσιτάλ Καρυστινοΰ, είς τό
  θέατρον Πουλακάκη, ανεβλήθη
  διά την προσέχη Παρασκευήν 7
  μ. μ. λόγω ασθενείας τού κ. Γ.
  Πλάτωνος, δστις ώς γνωστόν θά
  έσυνόδευε είς τό πιάνο.
  ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΛΕΝΤΑ
  Αφιχθη καί πωλεΐται ώς συνή-
  θως άπό τό γτωστόν παρά τό κέν
  τρον Πρατήριον.
  Ι-
  Ι ΚΑΜΠΟ
  Ι ΡΕΤΣΙΝΑΪ
  | ΕΧΤΡΑ ΡΙΝΕ και ΑΛΦΑ |
  ϋ§ Είναι άσυναγώνιστα και ανωτέρα δλων. }||
  Ξ Ήγγυημένα είς άντοχήν καί ποιότητα ϋ
  --: Κατάλληλα δι' οίκιακήν χρήσιν, δι' έλαιόπανα καί Ξ=
  == σταφιδόπανα, ΞΞΞ
  | Τα Κάμττοτ Ρετσίνα. |
  |ϋ Οί Συνεταιρισμοί Ηρακλείου καί Λασηθίου επρομηθεύθη- =
  —| σαν τ ανωτέρω κάμποτ προκρίναντες αύτά ώς τα αρίστα. |=
  Κάμποτ Ρετσίνα |
  Προμη-
  θεύεσθε:
  ΕΧΤΡΑ ΡΙΝΕ ΚΑΙ ΑΛΦΑ Μ
  ΑΝΟΡΘΩ.ΣΙΣ
  ς.
  ;ντρικόντο0τ0ΐί
  ■ *'< το όηοί; 'ουν ηαίνων διά την ι ρλεψιν τή 6ΐ ιτωλουμένον ών ιταστών $1 ής ένίοτε δέν ο γγυα διά τή> α
  των πρός βρβο»
  γονός είνε οτια
  αστηματαρ](ΰν κ
  ιθε -ροσπάβειαίκ
  'ή ή Άγορονορ,
  η τα νόμιμα μέφ{
  ριστικήν. κακαί
  ϊίΐται, ίλευοΐϊκ
  Ιασιλεία τοΰ ώ
  ΐεκράτησεν.
  ειακαί άπο~|)|;|
  [ουν... ηιέννΕτ,
  τα στενοθ ι
  ιρίτς.
  τοθέατρον ΠοΑΐ
  ζίΐ άττό τής «(«Ι
  >ς τάς τόσον ι
  ρπνάς ιτα
  τελευταία
  καί μέικ
  ς·
  μία αυτή
  τι νρκχνη
  ς και τόν Ηβ·|
  αναπληροί1» ι
  ϊλλειψιν

  φθνόρ^ν^Ι
  λακάκη.
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  164ον
  Αύτός έν τούτοις, ήρξατο νά κατσβαίνη πό άτοθ
  ίστίου, έπιστρέψων είς την άγγαρείαν τού, 'ινα κα-
  ταφθάση δέ ταχύτερον, έλαβεν ε'ν έκ των άλλων
  σχοινίων, καϊ δι* σΰτοΰ καταρρεύσας έπάτησεν είς
  μίαν των κατωτέρων μεγάλων ίστοκεραιών. "Ολων
  τα όμματα τόν ηκολούθουν άλλ' αίφνης, δλοι πά¬
  λιν κατελήφθησαν υπό νέοο φόβου, διότι, είτε ώς
  ήδη κεκοπιακώς, είτε ζαλισθείς, ώφθη άμφιρρέπων
  καΐ κλονούμενος. Μόλις παρετήρησσν τουτο οί θε-
  αταΐ, καϊ έβσλαν κραυγήν μεγάλην. Ούχ' ήττον ό
  κατάδικος έκρημνίσθη είς την θάλασσαν.
  Ή πτώσις άπέβαινε κινδυνώδης, διότι πολύ πλη¬
  σίον τοΰ «Ώρίωνος» Ίστατο προσωρμισμένη ή φρε-
  γάτα «Άλγεσίρα», καΐ ό δυστυχής κατάδικος εΐχε
  ΐΓέσει μεταξύ των δύο πλοίων. Φοβηθέντες μή μείνη
  υπό την τρόπιν τοθ ετέρου έξ αυτών, κατέβησαν
  άμέσως είς μίαν λέμβον τέσσσρες ναθται. Τό πλτ)-
  θος ένεθάρρυνεν αύτούς' άγωνία δέ κατέλαβε πδ-
  σαν ψυχήν έκ νέου. Ό άνθρωπος δέν άνέδυσεν είς
  την επιφάνειαν τοΰ ύδατος, άλλ' έγινεν άψαντος
  έντός τής θαλάσσης, ουδένα παραγαγών κυματι-
  σμόν είς τα ϋδατα, ώς άν έβυθίζετο έντός ελαίου.
  Κατέδυσαν ναΰται δπως τόν εϋρωσιν, άλλ' είς μά¬
  την. Μέχρι τής εσπέρας τόν άνεζήτησαν, άλλ' ου¬
  δέ νεκρόν τόν ανεύρον.
  Την επαύριον ή εφημερίς τής Τουλώνος έδημοσί-
  ευσε τα έπόμενα — «17 Νοεμβριού 1823.—Χθές, εΤς
  των καταδίκων τοθ κατέργου, ευρισκόμενος είς άγ¬
  γαρείαν επί τοθ δικρότου «Ώρίωνος», καΐ κατα-
  βαίνων άπό των έξαρτίων, δπου είχεν άνσβή ίνα
  σώση έ'να των κινδυνευόντων ναυτων, έπεσεν είς
  την θάλασσαν καΐ έπνίγη. Δέν ανευρέθη δέ οΰτε τό
  πτθμά τού, τό οποίον ύποτίθεται δτι έκρατήθη υπό
  τούς πάλους τής άκρας τοθ Ναυστάθμου. Ό κα¬
  τάδικος ούτος έφερεν έν τώ κατέργω αριθμόν 9430,
  καΐ ώνομάζετο Γιάννης Ά-γιάννης.
  ΠΛΗΡΡ.ΣΙΣ
  Β"1
  β
  ΥΠ0ΣΧΕΣΕ0.Σ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΑΝ
  Α'.
  Ζήτημα ύδατος.
  Ή κώμη Μορψερμείλιον ήτο κατ' εκείνον^ τόν
  καιρόν άλλο παρ' δ,τι σήμερον. Τό 1823, δέν έβλε
  πέ τις είς αύτό ουτε τόσας λευκάς οικίας, ούδέ^ τό
  σους έν ώρα θέρους Παρισινοΰς εύθυμοΰντας. Ήτο
  πενιχρόν τι χωρίδιον έντός δασών, τερπνόν καί γα
  λήνιον, μόνον υπήρχεν είς αύτό σπάνις ύδατος, έ^
  πειδή κείται είς τόπον υψηλόν, καΐ δπως ύδρευθή
  τις, έπρεπε νά πορευθή είς ικανήν απόστασιν. Ή
  μία άκρα τού χωρίου έπορίζετο ϋδωρ έκ τίνων λι-
  μνών, κειμένων είς τα εκείθεν δάση, καί ή άλλη
  άκρα έκ τινος πηγής, άπεχούσης έ'ως δεκαπέντε λε-
  πτά.
  Οί εύπορώτεροι τοϋ χωρίου, ή άριστοκρατια, η
  μρρος άπετέλει καί τό ξενοδοχείον τού Θεναρδιέρου
  επλήρωνον εν σολδίον δι' έκαστον κάδον είς πτω¬
  χόν τίνα άνθρωπον, δστις δμως ειργάζετο μόνον
  μέχρις της πέμπτης ώρας, τόν χειμώνα. Τότε δέ
  πλέον δστις άν εμενε χωρίς νερόν, ή έπρεπε^ να υ
  πάγη. αύτός νά ζητήση, ή νά έξοικονομηθή ώς ήδό
  νατο.
  (συνεχίζεται)
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■·■■■«
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  να
  ΑΓ έκείνους πού
  πλουτίζουν τάς
  θέλουν
  γνώσεις των.
  'Από όλα δι' ολους.
  ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
  Β'.
  ΊΙ έπιστήμη δέν εβράδυνε νά
  ιαπιστώση ό'τι δέν επρόκειτο
  !ς τάς περιπτώσεις αύτάς εί μή
  περί καθαράς φρεναπάτης, πού
  ίχεν ο'μως ολα τα φαινομένη
  ής αληθείας. Ό κατά φαντασί¬
  αν παράλυτος πεπεισμένος απο¬
  λύτως ο'τι εχει πάθη παράλυσιν
  τής οεξιίς χειρός, επί παραδείγ¬
  ματι, εϊχε διά τοΰ έγκεφάλου τού
  έπιδράαη κατά τόσον ζωηρόν τρό-
  του σύστημα
  δεξιάν χείρα,
  πον τό νευρικόν
  τοπικώς είς την
  ώστε οταν ό ΐατρός άπεπειρατο
  νά την μετατόπισιν παρουσίαζεν
  ολα τα έξωτερικά φν.νόμενα τής
  παραλύτου χειρός. Άπό άλλα δ¬
  μως συμπτώματα οιεπιστοΰτο ότι
  δέν,είχε πράγματι παραλύση.
  Τούτου τεθέντος άνεζητήθησαν
  τα μέσα τής θεραπείας. Καί ή
  έπιστήμη ηναγκάσθη νά καταφύ¬
  γη εις τα τεχνάσματα τής μαγεί-
  ας, διότι άλλο μέσον δέν ύπάρ-'
  χει. Κώς, έξηγεΐται διά τοΰ κα¬
  τωτέρω πίριστατικοΰ.
  Εις μίαν κλινικήν τοΰ Ηερολί-
  νου μετεφέρθη κάποτε μία κυ-
  ρία, ή όποία έβεβαίου 8τι εί¬
  χον αιφνιδίως παραλύσ^ τα κά-
  τω άκρα της. Ή κλινική έξέτα-
  σις απέδειξεν 5τι ή πάσχουσα ε-
  πασχε /ατά φαντασίαν καΐ '6ν. ή¬
  το ύγιεστάτη. Έν τοσούτω έπει-
  δή ή φανταστική άσθενής ήτο
  αδύνατον νά πεισθή διά τής λογι-
  κής την υπέβαλον είς την ειδικήν
  θεραπείαν, ή όπίία δέν ήτο τί-
  ποτε 5λλο, τ.χρχ ή μαγεία, ή
  χρησιμοποιουμένη κατά τόν με-
  σαίωνα. Τής ελέχθη 8τι ύπάρχει
  κάποιον φάρμακον τό οποίον είνε
  ικανόν νά την θεραπεύση,εάν ή ά-
  σθένειά της ήτο θεραπεύσιμις.Τής
  εδωσαν τρία σκονάκια τα όποϊα
  θά έ'παιρνε κατά την διάρκειαν
  της νυκτός.
  (συνεχίζεται)
  ΤΑ ΟΑΥΜΑΤΑ ΤΟΝ ΑΙΟΑΣΜΑΤΟΝ
  «ΑΡΟΤΡΟΝ"
  Οί εληές δίδουν διπλάσιον είσόδημα
  καί καρποφοροΰν κάθε χρόνον.
  "Ιδρυσις προσκοπικου
  Συνδέσμου είς Μάλλες.
  3ΙΛΛΛΚΣ Νοέμόριος. — Άπό
  καιροΰ ήδη είχε ριφθή ή !δέα τής
  εκτάσεως τοΰ προσκοπικου θεσμοΰ
  κα'ι εδώ καί εγένετο ή ϊοέα αυτή
  άποϊεκτή άπό την Κοινωνίαν μας
  μέ κάθε ενθουσιασμόν. Πράγματι,
  έφ' όσον άλλα άγροτικά κέντρα
  τοΰ Ν'ομοΰ .*σηθίου, όπως ή
  Κρητσα καί τό Χουμεριακον, άλλά
  καί τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου ο"ως
  τό ΆβδοΟ καί τό Καστέλλι Πεδι¬
  άδος, πρό πολλοΰ εχουν άποκτήσει
  προσκοπικάς Όμάδας, αί οποίαι
  μάλιστα σημειώνουν έξαιρετικάς
  προίϊονς, δέν ύπήρχε λόγος νά
  μην άποκτήσουν και αί Μάλλες
  ιδικήν των Όμάδα, έφ' διον
  μάλιστα ύπάρχουν έδώ καί τα κα-
  τάλληλα πρόσωπα νά την διοργα-
  νώσουν.
  Ούτω, πρό ημερών, έπίλεκτα
  μέλη τής Κοινωνίας μας συνελ-
  θόντα απεφάσισαν την ί'δρυσιν
  ΤοπικοΟ Προσκοπικοΰ Συνδέσμου
  Μαλλών μέ τακτικά μέλη τούς
  κ. κ. Κ. Μαυράκην Πρόεδρον
  τής Κοινότητος, Μιχ. Βλαχάκην
  Διευθυντήν τοΰ ΔημοτικοΟ Σχο-
  λείου, Κωνστ. Δρυγιαννάκην καί
  Ί. Μηλάκην άποστράτους άξ)κούς
  Έλαιοκτηματίαι,
  Τα τελευταία χρόνια απεδείχθη δτι τό λάδι αποτελεί τό
  άσφαλέστερον καί πλουσιώτερον γεωργικόν είσόδημα.
  Οί εληές σας μποροΰν νά διπλασιάσουν καί νά τρΐπλα-
  σιάσουν την εσοδείαν των καί νά σάς δίδουν καρπόν ΚΑΘΕ
  ΧΡΟΝΟΝ, εάν τάς λιπάνετε μέ τα κατάλληλα χημικά λιπά¬
  σματα.
  Όλοι γνωρίζετε δτι οί εληές σας έχουν εσοδείαν δταν
  έχουν πλουσίαν βλάστησιν. Μεγάλα καί θρεμένα καινούργια
  βλαστάρια στήν έληά δείχνουν άφθονον καρπόν.
  Ή βάσις λοιπόν τής πλουσίας καρποψορίας των έλαιο¬
  δένδρων, ή βάσις νά καρποφοροΰν κάθε χρόνον χωρίς διακο¬
  πήν, είναι ή γερή άζωτοϋχος λίπανσις.
  Αύτό τό ξεορετε δσοι χρησιμοποιεΐτε στήν λίπανσιν των
  έλαιοδένδρων οας
  Έλαιοκτηματίαι,
  Τα συστηματικά πειράματα τα άποΐα έκαμεν επί μίαν 3 ε-
  τής χωροφυλακής, Ί. Ρουκουνά-
  κην κτηματίαν, τόν πανοσιολογι-
  ώτατον κ. Ίερόθεον Μπαρμπερά-
  κην καί τόν αίδεσιμώτατον Ίωα-
  Λείμ Χατζάκην έφημέριον Μαλ¬
  λών. Διά το άςίωμα τοΰ ΤοπικοΟ
  Έφόροα υπεδείχθη ά ίατρός κ.
  Νικόλ. Χουρδάκης.
  Πληροφορούμεθα δτ: δΓ απο¬
  φάσεως τοΰ κ. Περιφερειακοΰ Έ-
  φόρου Έρχκλείου, ένεκρίθησαν
  πίσαι αύται αί ενέργειαι καί δ¬
  τι τα καθήκοντα τοΰ ΆρχηγοΟ
  τής Προσκοπικής Όμάδος Μαλ¬
  λών θ' αναλάβη ό κ. Έμμ. Γ. Πα¬
  παδάκης διοάσκαλος, τα δέ κα-
  θήκοντα 'Υπαρχηγών οί κ. κ.
  Έμμ. Φουρναράκης καί Μιχ.
  Κουφάκης. Εάν κρίνωμεν άπό
  τα πρόσωπα τα όποΐα ανέλαβον
  την σχετικήν εργασίαν καί άπό
  την υποστήριξιν ή'ν ή Κοινωνίχ
  μας φαίνεται διατεθειμένη νά πα¬
  ράσχη δέν δυνάμεθα εί μή με-
  τά ^εβαιότητος νά προβλέψωμεν
  δτι καί έδώ θά επιβληθή καί
  θά εύδοκιμήσττ] ό εύγενής προ-
  σκοπικός θεσμός έπ' άγαθψ τής
  διαπαιδαγωγήσεως τής νεολαίας
  μας.
  Έπαναληπτική δημοπρα-
  σία πωλήσεως Άγροτι-
  κών κτημάτων των «Φι-
  λανθρωπικών Ίδρυμά-
  των Άνδρέου καί Μα¬
  ρίας Καλοκαιρινό»».
  Έκτίθενται είς πώλησιν διά
  φανερδς έπαναληπτικής δή-
  μοπρασίας, ήτις θά γίνη την
  —Αί ύποθέσεις τοΰ Κακουρ-
  γιοδικείου Ρεθύμνης.
  Κατά την σύνοδον τοΰ μηνός
  Δεκεμβριού θέλουν έκδικασθη υ¬
  πό τοΰ Κακουργιοδικείου Ρεθύ¬
  μνης αί κάτωθι ύποθέαεις: Την
  4ην Δεκεμβριού ή εναντίον τ«ΰ
  Άντ. Χατζησάββα επί φόνω κλπ.
  κατηγορία. Την 7ην Δεκεμβριού
  ή κατά τοΰ Ιωσήφ Κατσιά επί ά-
  ναιρέσει. Την Ιΐην ή κατά των
  Κ. Γριλλάκη καΐ Μιχ. Γριλλάκη
  επί άποπείρα άναιρέσεως καΐ την
  18 Δεκεμβριού κατάΟεοχ,Άλεξαν
  δράκη διά θανάοιμα τραύματα.
  ημ
  τό Υπουργείον τής
  Ρεωργίας είς
  καετιαν
  δειξαν δτι μόνον τό άζωτον αύςάνει πραγματικά
  τιν.ά τάς άποοόσεις των έλαιοδένδρων.
  Τα τριετή πειράματα τα όποϊα έκαμεν έπίσης
  μας Κεντρικόν Έίαφολογικόν Έργαστήριον
  Έλείας καί Ξαμουδοχώρι καί Δρεπανιάν
  μ μ
  την Ισπανίαν άπέ-
  Ή Διεύθυνσις τοΰ Κινηματοθεάτρου Πουλακάκη έπιθυ-
  μοΰσα νά έξυπηρετήσγ^ πληρέστατα τό Κοινόν τό οποίον
  μέ τόσην στοργήν υποστηρίζει την επιχείρησιν της και
  νάέπεκτείνη την μορφωτικήν επίδρασιν τοΰ Κινηματογρα-
  φου εις 3σον τό δυνατόν ευρύτερον κύκλον, απεφάσισεν α-
  πό τής προιζχονζ εβδομάδος νά προβάλλη πρόγραμμα κα¬
  θαρώς μορφωτικόν καΐ έπαγωγόν, έφάμιλλον τοΰ προ-
  βαλλομένου είς τό Αθηναϊκον Σινεάκ.
  Πρός τουτο εκάστην Πέμπτην καί Σάββατον Γ) μ.μ. καί
  Κυριακήν καί εορτάς 11 π.μ. θά προβάλλεται πρόγραμμα
  κατάλληλον καί διά μαθητάς καί έν γένει άνηλίκους πε-
  Μέ την έλπίοα δτι ή προσπαθεία μας αυτή θέλει ανα¬
  γνωρισθή καί έκτιμηθή.
  Διατελούμεν μετά πλερτης τιμής
  Ή Διεύθυνσις τοΰ Κινηματοθεάτρου Πουλακάκη

  !■.■■■■■■--■··■■■■■■·■■■■■■■■■■■■■■■"■■■■■■■_■
  ■ ■■*■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■«■■ ■■■—
  «■■■■■■■■■■■ι
  ύλικά
  Τα καλύτερο:
  καί ή τελειοτέρα κουζίνα είνε
  ΤΟΥ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  ΚΑΠΡΙΣ
  Γενικαί άνακαινίσεις, υπό νέαν Δι¬
  εύθυνσιν.
  ■ ■«■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  «■■■■■■■■■■■-■■■-■■■■■■■■«■■-εί.....«■■■■■«■■■εί
  Τό 6ι6λιοχσρτοττωλεϊον
  Ιωάννου Γ. Καμαράτου
  Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνΐα
  Άραστα—Πλατειδς Στράτας—καΐ έναντι καταστη-
  μάτων Παν. Πρατικάκη.
  *™
  καί σημαν-
  τό ιδικόν
  είς τόν Πύργον
  Κρήτης άπέδίΐξαν
  ,ε τί/1/ πλουσίαν άζωτοΰχον λίπανσιν τα ελαιόδενδρα
  •χιοοοΰν κάθε χρόνον καί δίδουν διπλασίαν εσοδείαν συγ-
  κρϊτικώς' μέ τα μή λιπασμένα.
  Ό καθηγητής τής άνωτάτης Γεωπονικής Σχολής κ. Παν.
  Η. Άναγνωστόπουλος γράφει στό σύγγραμμά τού γ-ά την
  έληά δτι αυτή θέλει 7 άζωτον, 2 φώσφορον καί 7 κάλι, καί
  'άείμνηστος Σαρακωμένος Γ) άζωτον, 2 φώσφορον καί 5
  κάλι. "Ολα .έπίσης άνεξαιρέτως τα συγγράμματα γιά την
  έληά, δικά μας καί ξένα συνιστοΰν την πλουσίαν άζωτοΰχον
  ίπανσίν της. _________________
  Έλαιοκτηματίαι
  "Ολα τα Έλληνικά έδάφΐι είναι εΰτυχώς πλούσια σέ κάλι. Τό
  φώσφορον έπίσης χρειάζεται πολύ λίγο στά ελαιόδενδρα.
  Διπάνετε λοιπόν τα ελαιόδενδρα σας άφθόνως μέ τα άζωτοΰχα
  Λιπάσματα ©ειϊκήν 'Αμμωνίαν καΐ Νίτρον. χ
  Ή έποχή τής Λιπάνσεως των έλαιοδένδρων είναι οί μήνες Δε-
  κέμβριος—Ίανουάριος—Φεβρουάριος.
  Εάν κάμετε την λίπανσιν ενωρίς θά μεταχειρισθήτε την ©ει¬
  ϊκήν 'Αμμωνίαν, εάν την κάμετε άργά θά μεταχειρισθήτε τό Νίτρον.
  Σέ κάθε έλαιόδενδρόν σας θά μεταχειρισθήτε τα εξής ποσά λι-
  πασμάτων: ,
  1) Στά δένδρα ήλικία; μεχρι 2λ ετων η αποδόσεως μεχρι 30
  οκάδων καρπβΰ θά βάζετε:
  1 1)2—2 οκάδες ©ειϊκήν 'Αμμωνίαν (21—0—0)
  1—1 1)2 οκάδες Τριπλοϋν Ύπερφωσφβρικόν 10—46—0)
  1 όκάς ©ειϊκόν κάλι (0—0—50) ή 4—6 οκάδες σύνθετον λί-
  παβμα 11 — 11 — 11 μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  2) Στά δένδρα ήλικίας 20—40 έτων ή αποδόσεως 30—ί>0 οκάδες
  καρποΰ.
  Ηρακλείου.
  Άπό 1ης Δεκεμβριού έ. έ. άρ·
  χονται καΐ διά τό παρόν ετο; τα
  αθήματα των Γερμανικήν καΐ
  Ιταλικών είς τό παρά τή Νυκτε·
  ινή Έπαγγελματική Σχολή Ή-
  ακλείου λειτουργοϋν Φροντιστή
  ιον Ξένων Γλωβσών καΐ Έμπο-
  ιικών. ΟΙ ένδιαφερόμενοι δϋναν-
  αι νά ζητήσουν πληροφορίας πα-
  ά τής Διευθύνσεως τής Σχολής.
  — Ό Δήμαρχος Χανίων.
  Την παρελθούσαν Τετάρτην ά-
  εχώρησεν βΐς Αθήνας ό Δήμαρ-
  ;βς Χανίων κ. Ν. Σκουλάς, προ-
  κειμένου νά συζητήση μετά των
  αρμοδίων διά τό ζήτημα τής με-
  ταφοράς των υδάτων Άγυιάς.
  2—3 οκάδες Οειϊκήν 'Αμμωνίαν (21—0—0)
  1 — 1 1)2 οκάδες Τριπλβΰν Ύπερφωβφβρικόν (0—46—0)
  1—1 1)2 οκάδες θειϊκόν κάλι (0—0—50) ή 4—6 οκάδες συν
  _ „ _ σύνθετβν λί-
  παβμα"π-ΐΤ-11 μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ. . , , ...
  3) Στά όένδρα ήλικία; ανω των 40 ε των αποδόσεως ανω των
  60 όκ. καρπβΰ: _
  3-5 οκάδες ©ειϊκήν Άμμωνιαν (21-0-0)
  1 — 1 1)2 οκάδες Τριπλοϋν Ύπερφωσχβρικόν (0—46—0)
  1 1)2—2 οκάδες θειϊκόν κάλι (0—0—50) ή 6—8 οκάδες σύνθετβν λί-
  πασμα τύπου 11—11 — 11 μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  Τα λιπάαματα θά παραχώσητε εις βαθο; 15—20 πόντων εις όλην
  την επιφάνειαν πού οκιάζει τό δένδρον λίγο μακρυά άπό τόν
  κορμόν._______________
  Έλαιοκτηματίαι,
  Άντί τα σύνθετα λιπάσματα προτιμήσατε τα άπλά.
  Ή λίπανσις μέ αΰτά κοστίζει 20—30 ο)ο έφθηνότερον καί
  είσθε άσφαλεΐς δτι χρησιμοποιεΐτε ανωτέρας ποιότη¬
  τος ύλικά.
  Ή Έταιρία Λιπασμάτων ΑΡΟΤΡΟΝ σάς προσφέρει
  δλα τα άπλά λιπάσματα:
  16— Ο— Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΝΙΤΡΟΝ «ΑΡΚΑΔΙΑ».
  2ΐ__ Ο— Ο Θειϊκήν 'Αμμωνίαν (λευκήν κρυσταλλικήν).
  Ο__46— Ο Τριπλοϋν Ύπερφωσφ. (ολόκληρον ύδατοδιαλυτόν).
  Ο— Ο—50 Θειϊκόν κάλι Άλσατίας.
  Ζητήσατε τα άπλά λιπάσματα κα^ σύνθετα ολων των
  τύπων τής ;φημ>ομένης μάρκας ΑΡΟΤΡΟΝ.
  'Αντιπρόσωπος Ηρακλείου
  Ιΐην Δεκεμβριού έ. έ. ημέραν
  Σάββατον καί ώραν 10—12
  π. μ. είς τα Γραφεΐα ημών, τα
  είς τάς κάτωθι περιφερείας
  καί θέσεις κείμενα άγροτικά —Ή Έπαγγελματική Σχολή
  κτήματα. ί
  1) Ε(ς την περιφέρειαν Ή-1
  ρακλείου καί είς θέσιν «Κα-1
  μίνια» άγρός εκτάσεως 7 1)2
  περίπου στρεμμάτων.
  2) Είς την περιφέρειαν Γάζι
  καί είς θέσιν «Μπίκου τα Λει-
  βάδια» άγρός 15 περίπου
  στρεμμάτων.
  3) Είς την περιφέρειαν «Χά-
  νιαλη— Τεκέ» ληόφυτον μέ 22
  ελαιόδενδρα.
  4) Είς την περιφέρειαν Καρ-
  τεροΰ καΐ είς θέσεις «Κουμπε-
  λή Μΰλος» καί «Διμηλιές» ή
  «Καρτεργιανά» άγροΐ καλλι-
  εργημένοι καί άκαλλιέργητοι
  220 περίπου στρεμμάτων.
  5) Είς την περιφέρειαν «Φοι
  νικιδς» καί είς θέσεις.
  α) «Άμπέλα» άμπελος
  σουλτανί εκτάσεως 45 περί¬
  που στρεμμάτων μέ ποταμίδα
  2 στρεμμάτων περίπου, κυπα-
  ρΐοσους, άμυγδαλέας καΐ ε¬
  λαιόδενδρα.
  β) «Λάκκος Φοινικιάς» άμ¬
  πελος σουλτανί 3 περίπου
  στρεμμάτων.
  γ) «Κεραληά ή Άνωγιαννά-
  κη» άμπελος τακτά 8 περίπου
  στρεμμάτων.
  6) Είς την περιφέρειαν
  «Σταυρωμένου» άμπελος σουλ
  τανί 15 περίπου έργατών.
  7) Είς την περιφέρειαν «σπη-
  λίων» άγρός μετά συνεχομέ-
  νης άγριάδος εκτάσεως 15 πε¬
  ρίπου στρεμμάτων.
  8) Είς την περιφέρειαν Σκα
  λανίου καί είς θέσιν «Κάμπος»
  άμπελος σουλτανί εκτάσεως
  15 περίπου έργατών.
  9) Είς την περιφέρειαν τού
  χωρίου Αϊτάνια καί είς θέσιν
  «Αϊτανιώτικα» άγρός έκτάσε
  ως 12 περίπου στρεμμάτων μέ
  145 ελαιόδενδρα.
  Ηράκλειον τή 27η Νοεμβρί
  ου 1937.
  (Έκ τοΰ Γραφείου)
  — Έφεδρικά Κρήτης·
  Ό Έπόπτη; Εφεδρικήν Ταμεί¬
  ον Κρήτης κ. Ν. Βιριράκης μετα¬
  βάς εί; Ρέθυμνον προχθές δι' επί¬
  λυσιν ζπτπμάτων σχετικών μέ τα
  Εφεδροταμεϊα, επέστρεψεν ήδη
  :ίς Χανία.
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΝΕΑ ΤΥΠΟΥ
  Γ. Μ. ΔΙΛΛΛΙΝΑΣ
  ^^ ^ ^^ι^ ^ι^ ^» —β^τ ^π^ ^β1 ^ε^βΡ' ^εε^ ^— ^^
  ΣΙΝΕΑΚ
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΔΑ
  Παρελήφθησαν τα τελευ
  ταϊα Κροκί, μέ μεγάλας
  έκπτώσεις.
  Έργασία παλτών 350
  δρχ. Έργασία φορεμάτων
  200 δρχ.
  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΛΙΑΡΑ
  Μαρτύρων
  —Ό ναός των 4
  έν Ρεθύμνη.
  Είς τό χωρίον Λαμπινη Ρεθύ¬
  μνης ήρχισεν ή διενέργεια έρά-
  νου διά την άνοικοδόμησιν τοϋ
  έν Ρεθύμνη ίερού ναού των 4
  Μαρτύρων. Ό έ'ρανος ούτος θέλει
  έπεκταθή ΐτιδανώτατα καΐ είς άλ¬
  λα χωρία τοΰ γείτονος νομοΰ κα¬
  τόπιν τή; γνωστή; έκκλήσεω; τού
  Έπιβκόπου Λάμπης καΐ Σφακίων.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Λατσίδας
  Διακηρύττει
  "Οτι έκτίθεται είς μυστικήν
  δημοπρασίαν δι' ένσφραγί-
  στων προσφορών διά την προ¬
  μήθειαν Σιδηροσωλήνων γαλ-
  3ανισμένων καί έξαρτημάτων
  αυτών συμφώνως πρός την
  προσμέτρησιν τής τεχνικάς υ¬
  πηρεσίας Κοινοτήτων ΝομοΟ
  Λασηθίου άξίας περίπου 75.
  000 χιλιάδων δραχμών διά
  την συμπλήρωσιν τοΰ ύδρα-
  γωγείου Λατσίδας.
  Ή δημοπρασία διεξαχθή¬
  σεται την 4ην Δεκεμβριού
  έ. έ. ημέραν Σάββατον καΐ
  ώραν 10—12 μ. μ, έν τώ κοι-
  νοτικω καταστήματι Λατσίδας,
  καί ενώπιον τής αρμοδίας έ-
  πιτροπής. Λεμπτομερής δια-
  κήρυξις καί τα σχετικά τής με-
  λέτης ευρίσκονται κατατεθει¬
  μένα είς τό γραφείον τής Κοι¬
  νότητος καΐ τεχνικής υπηρε¬
  σίας Κοινοτήτων ΝομοΟ Λα¬
  σηθίου.
  Έν Λατσίδσ τή 21 Ν)βρίου
  1937.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Έμμ. Άριδ. Παπαζαχαριάκιΐί
  Ό Γραμματεύς
  Έμμαν. Ν. Πατίράκηί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακης
  28 Νοεμβριού 1937
  ίιΊ
  ΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΟΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΝ
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΝ Α Π ΟΙΚΙΟ Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Αονδίνου ότι τάς συνομιλίας αΐτινες θά
  γίνουν αύριον έν Λονδίνω μβταξύ *Αγ-
  γλικής καί Γαλλικής Κυβερνήσεως, θά
  επακολουθήση ή σύγκλησις οιεθνοΰς δι¬
  ασκέψεως.
  Είς την διάσκεψιν ταύτην θά συζητη¬
  θή τό ζήτημα των άποικιών ώς τούτο
  διεμορφώθη μετά την άπαίτησιν τής
  Γερμανίας νά έπιστραφώσιν είς αυτήν
  αί τέως Γερμανικαί άποικίαι.
  ΑΝΑΧίίΡΟΥΝ ΕΚ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  ΟΙ κ. κ. ΣΩΤΑΝ ΚΑΙ ΝΤΕΛΜΠΟΣ
  Αι Άγγλογαλλικαι συνεννοήσεις
  προκαλοϋν παγκόσμιον ενδιαφέρον
  Κρίσεις τού Εύρωπαϊκοϋ τύπου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Ό
  Γαλλικός κυβερνητικάς τύπος
  άπασχολούμενος μέ την με-
  Θαυριανήν συνάντησιν των κ.
  κ. Σωτάν καί Ντελμπός μετά
  των κ. κ. Τσάμπερλαιν καϊ
  ΤΗντεν είς Λονδίνον, τονίζει
  δτι έπέστη ό καιρός νά δια-
  κανονισθώσι μέχρι καί τής
  τελευταίας αυτών λεπτομερεί¬
  ας τα αφορώντα την πολιτι¬
  κήν των δύο χωρών είς τα
  διεθνή ζητηματα. Ή καλή θέ¬
  λησις δέ ήτις εκδηλούται
  απολύτως εκατέρωθεν, θά
  συντελέση, τονίζουν αί αύται
  έφημερΐδες είς την διαμόρφω-
  σιν πλέον, κοινής εντελώς τα-
  κτικής αναλόγως πρός τα
  συμφέροντα των δύο συμμά-
  χων χωρών καί τής Εύρωπα-
  κής είρήνης.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί Αγγλικαί έφημερίδες άφι-
  ερώνουν έκτενή σχόλια είς
  την συνάντησιν τής Δευτέρας.
  Ιδιαιτέρως τονίζεται παρ' αυ¬
  τών δτι ό διακανονισμός των
  διεθνών ζητημάτων άπό τής
  πλευρδς τής ενδιαφερούσης
  την Αγγλίαν καί Γαλλίαν,
  πρέπει τό ταχύτερον, νά απο¬
  κτήση τάς βάσεις έκείνας αί
  οποίαι θά καταστήσουν αδύ¬
  νατον τοΰ λοιπού πασάν πε-
  ριπλοκήν.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Έν
  σχέσει μέ τάς Άγγλογαλλι-
  κάς συνομιλίας αί Ιταλικαι
  έφημερίδες τηροΰν απόλυτον
  έπιφυλακτικότητα. Τονίζου
  πάντως δτι τό ζήτημα τής έ
  πιστροφής των Γερμανικών ά
  ποικιών ήρχισε πολύ σωφρό
  νως νά προκαλή γενικωτέρα
  σκέψεις διά την ανάγκην τή
  ρυθμίσεως αύτοΰ.
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ (ραδιοφ.).-
  Αί Βελγικαΐ έφημερίδες άσχο
  λούμεναι μέ την Άγγλογαλ
  λικήν συνάντησιν τής Δευτέ
  ρας ευχονται δπως αυτή κα
  τορθώση νά αποσοβήθη τού
  λοιπού φαινόμενα άναποφα
  σιστικότητος καί άδρανείας
  των κυριωτέρων δυνάμεων
  τοθ κόσμου ώς συνέβη έν τη
  Διασκέψει των Βρυξελλών.
  Κατά τάς υπαρχούσας έκ Παρισίων
  πληροφορίας ό πρωθυπουργός κ. Σω¬
  τάν καί ό ύπουργός των Εξωτερικών κ.
  Ντελμπός πρόκειται νά άναχωρήσουν
  έντός τού λήγοντος είκοσιτετραώρου διά
  Λονδίνον.
  ΑΙΜΑΤΗΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑ
  ΤΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ
  ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΙΣ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έσπεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ τής "Απω Άνατολής άναφέ-
  ρουν ό εί είς τάς προκεχωρημένας θέ-
  σεις των Κινέζων, παρά τό Νανκίν, συ-
  νάπτονται αίματηρόταται μαχαι. Λί
  εκατέρωθεν Απώλειαι είναι σημαντικώτα
  ται.
  Οί Ίάπωνες διαθέτοντες πληθύν μη-
  χανικών μέσων προσπαθοΰν νά πλευρο-
  κοπήσουν καιρίως τούς Κινέζους έπιφέ-
  Κυκλώνες καί νεροπονταί
  έπιφέρουν καταστροφάς έν ύπαίδρω.
  ροντες την κατάρρευσιν
  τού Νανκίν γραμμής.
  ολης τής πρό
  Καταστρεπτικός κύκλων έν-
  σκήψας τάς απογευματινάς
  ώρας τής παρ. Παρασκευής
  είς την περιφέρειαν Σταυρα-
  κίων εξερρίζωσε, κατά διαβι-
  βασθείσας εκείθεν είδήσεις,
  άρκετά ελαιόδενδρα άνήρπα-
  σε δέ καί στέγας οίκιών τάς
  οποίας μετέφερεν είς μεγάλην
  απόστασιν. Ό κύκλων διήλθεν
  αργότερον έξ Άλαγνίου καί
  Κνωσού έπενεγκών καί έκεΐ
  άναλόγους ζημίας τόσον είς
  τάς οικίας δσον καί είς τό
  ύπαιθρον. Ακολούθως ό κύ¬
  κλων κατέληξεν είς Χρυσο-
  πηγήν ένθα επέφερεν έπίσης
  σημαντικοτέρας ζημίας.
  Περί τής
  έπενεχθεισών
  εκτάσεως
  συνεπεία
  των
  τής
  νέας θεομηνίας ζημιών δέν
  εΤχεν άναφερθή ουδέν χθές
  είς την Νομαρχίαν. Κατά τάς
  σχετικάς δμως πληροφορίας
  αί ζημίαι είναι καί αύθις αρ¬
  κούντως σοβαραί.
  Έξ άλλου αί συνεχισθεΐσαι
  καί χθές καθ" δλον τό 24ω-
  ρον βροχαί επέφερον μάλλον
  ζημίας είς την γεωργίαν. Εις
  τίνα έλαιοπαραγωγικά δια-
  μερίσματα κατεστράφη καί
  ίκανή ποσότης έλαιοκάρπου.
  Συμπληρωματικώς πρός
  ανωτέρω μετεδόθησαν άλλαι
  πληροφορίαι καθ1 άς κυκλώ¬
  νες ένέσκηψαν καί είς Μυλο-
  πόταμον καί αλλαχού έκρι-
  ζώσαντες δεκάδας ολοκλήρους
  έλαιοδένδρων, παραλλήλως δέ
  έπηνέχθησαν βλάβαι καί είς
  τάς τηλεφωνικας γραμμάς.
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΟΜΙΑΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον ό πρω¬
  θυπουργός κ. Μεταξάς ωμίλησε διά
  μακρών πρός τούς φοιτητάς τής Άνω-
  τάτης Σχολής των Οίκονομικών επιστή¬
  μων τονίσας την αποστολήν καί τούτων,
  άπό κοινοΰ μέ τούς φοιτητάς των άλλων
  σχολών έν τή καθόλου Έθνική σταδιο-
  δρομία τής σπουδαζούσης νεολαίας.
  ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΔΙΑΔΟΧΩ
  ΠΑΡΕΚΑΘΗΣΕΝ Ο κ ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ό πρωθυ-
  πουρός κ. Μεταξάς ανελθών είς τα άνά-
  κτορα παρεκάθησεν είς πρόγευμα παρά
  τώ Άντιβασιλεΐ Αιαοόχω ΙΙαύλω.
  ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΟΣΙΣ
  ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Άπό των πρωϊνών
  ώρών σήμερον ενέσκηψεν είς άπασαν σχε-
  δόν την Έλλάδα πρωτοφανής κακοκαι-
  ρία. Τό δελτίον τής μετεωρολογικής
  υπηρεσίας αγγέλλει γενικήν πτώσιν των
  θερμοκρασιών καί έπίτασιν τής σημειω-
  θείσης κακοκαιρίας. Βροχαί καταρρα-
  κτώδεις εσημειώθησαν καί είς την '
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
  ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ
  Διά τούς πλημμυροπαθεΐς
  τοθ χωρίου Πλάτανος συνει
  σέφερον οί κ. κ. στρατηγός
  Γεώργιος Κατεχάκης δρ. 1000,
  Αλεξ. Σακλαμπάνης 500, Ά-
  δελφαΐ Νικολαΐδου 300, Κωνσ.
  Σταματάκης 100, Μιχ. Σα¬
  κλαμπάνης 500, Ζαχ. Πολιτά-
  κης 100 καί Μιχ. Σκουντά-
  κης 100. Τό συνολικόν ποσόν
  όμοΰ μετά των εισφορών των
  κατοίκων Πλατάνου καί Χου-
  στουλιανών, ανήλθεν είς 5847
  δρ.
  ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
  ΕΙΣ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Υπο τού Παραρτπματος τβΰ
  Ταμείου θυμάτων Πολέμου εκοι¬
  νοποιήθη έγκύκλιο; πρός τόν Δή¬
  μαρχον Ρεθύμνης καΐ τοΰς Προέ-
  δρβυς τών.Κοινβτήτων διά τής ο¬
  ποίας εϊύοποιοϋνται οί ένύιαφε-
  ρόμενοι όπως προσέλθουν αυτο¬
  προσώπως είς Ρέθυμνον πρός εξό¬
  φλησιν τού χορηγηθησόμενα είς
  αΰτβύς βοηθήματβς επί ταίς έορ-
  ταϊς των Χριστβυγέννων. Ή κα-
  ταβολή θά γίνη άπό 12—23 Δ)
  βρίου επί τή προσαγωγίί τοΰ οΐ-
  κείου διπλώματος συντάξεως.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ'ΔΙΚΑΣΙΙΥΙΟΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  1
  ΑΙ κυμανθεΐσοι χθές έν τη άγορα μας τιμαί των κατωτέρω Ιγχω
  ρίων ττροίόντων
  Σταφίόες.
  Σουλτανίναι α'
  β'
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτδς
  Μαύραι
  είχον ώς ακολούθως:
  Χαροθπια
  δρ. 22- 23.-
  21 .50 22.—
  21.-
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  13.-
  11.50
  10.—
  10.50
  9.50
  8.50
  3.
  23.60
  22.50
  Ελαια 5ο
  » κοινά
  Σάπωνες. " >
  Λευκοί α' ποιότητος δρ.
  » β' » »
  Πράσινοι α' πθιότ. »
  β' » »
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 40.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  20.- 24
  19.- 23
  21.50
  19.-
  Δι' αποφάσεως
  γρονόμου Πύργου
  τού κ. ά
  ωρίσθησαν
  ή.
  ς ημη ς η ή
  πειρωτικήν Έλλάδα καί είς τάς νήσους
  προξενήσασαι κατά τό μάλλον καί ήττον
  ζημίας καί πλημμύρας.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΧΙΟΝΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατ' είδήσεις έκ τής
  Ηορείου Ελλάδος καί πολλών ορεινών
  περιφέρειαν τής Θεσσαλίας Ηπείρου
  καί Πελοποννήσου πίπτει άπό χθές καί
  σήμερον έκεί, χιών.
  Έξ άλλου αγγέλλεται ότι είς τό Αί-
  γαίον έπικρατεϊ σφοδρά θαλασσοταραχή,
  πολλά δέ των ατμοπλοίων τής γραμμής
  έ'χουν ποδίση είς διαφόρους λιμένας.
  δικάσιμοι έν τή περιφερεία τού
  διά τόν προσέχη μήνα Δεκέμ¬
  βριον αί κάτωθι: Την 7 είς
  Πύργον, την 8 είς Χάρακα,
  την 9 είς Μεσοχωριό, την 10
  είς Λιγόρτυνον, την 11 είς Σω-
  καρά, την 13 είς Λαράνι, την
  14 είς "Αγιον Θωμάν καί Α¬
  γίαν Βαρβάραν καί την 17
  είς Στάβγιες.
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΙΥ10ΝΙΜΩΝ ΟΑΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
  Είς την Νομαρχίαν συνεδρί-
  ασε χθές άσχοληθεΐσα μέ ύ-
  πηρεσιακά ζητηματα ή έπι-
  τροπή Μονίμων Όδοστρωμά-
  των Ηρακλείου.
  ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ
  Κατεμηνύθησαν οί γαλακτο-
  πώλαι Στυλ. Κωνστ. Καρβου-
  νάκης, Άγγελής Κων. Φραν-
  τζέσκος καϊ Κωνστ. Ηλ. Χα-
  τζηκρεμμύδης διότι επώλουν
  γάλα άποβουτυρωμένον.
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ~ΣλΟΛΕΙΩΝ
  Ανεχώρησε πρός επιθεώρη¬
  σιν των σχολείων τής περιφε¬
  ρείας τού ό έπιθεωρητής των
  Δημοτικών σχολείων Ηρα¬
  κλείου κ. Ι. Βαλέργας.
  ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
  ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΑΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τό προσεχές Σάββατον θά
  συγκροτηθή ενταύθα συνέδριον
  των δημοδιδασκάλου τής ε¬
  παρχίας Τεμένους καί τμήμα-
  τος των σχολείων Μεγάλης
  Βρύσεως. Είς τό συνέδριον
  τουτο θά διεξαχθή συζήτησις
  σχετικώς μέ την εφαρμογήν
  τής διδασκαλίας της πρώτης
  αναγνώσεως καί γραφής, ώς
  καί τής διδασκαλίας τής
  προσευχής. Ακολούθως θά γί
  νωσιν διαφοροι άνακοινώσεις
  συναψεΐς πρός τα αφορώντα
  τα σχολεΐα ζητηματα.
  αιορθωσϊΓηλϊκιων
  Κατά την χθεσινήν της συ¬
  νεδρίασιν ή δευτεροβάθμιος έ-
  πιτροπή Ηρακλείου προέβη
  είς την διόρθωσιν καί τόν κα¬
  θορισμόν ήλικιών άδηλώτων.
  Έν συνεχεία έπελήφθη τής
  διευθετήσεως άλλων ζητημά¬
  των τής άρμοδιότητός της.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΦΕ
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ύπουργών Οίκονομικών καί
  ΈθνικήςΟίκονομίαςκατηργήθη
  ή παράγραφος 3 τής ύπ' αριθ.
  3288)27 αποφάσεως δυνάμει
  τής οποίας δέν είσεπράττετο
  πρίμ 25ο)ο επί τοθ καθ' υπέρ
  βάσιν είσαγομένου καφέ.
  Κατ' εξαίρεσιν έπιτρέπεται
  διά τής αυτής αποφάσεως, ή
  άνευ καταβολής τού πρίμ εΐ-
  σαγωγή καφέδων, αδεία τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος, έφ'
  δσον αυτή ήθελε βεβαιωθή δ¬
  τι ούτοι ευρέθησαν έν πλφ τό
  βραδύτερον μέχρι καί τής
  20ής τμέχ. μηνός.
  ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩ
  Καθ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  αί υπέρ των έμπορικών έπιμε-
  λητηρίων συνδρομαί των άνω-
  νύμων έταιρειών, ύπολογίζον-
  ται επί τοθ όνομαστικοΰ αύ¬
  τοΰ κεφαλαίου καί τού τακτι-
  κου αυτών άποθεματικοΰ.
  Η ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΏΝ
  Ή παρά τή Τραπέζα τής
  Ελλάδος κεντρική έπιτροπή
  άδειών είσαγωγής καθ' υπέρ
  βάσιν δι' έγκυκλίου της πρός
  τούς ενδιαφερομένους είσα-
  γωγεΐς γνωρίζει ότι προ-
  τοΰ οδτοι δώσωσι σχετικήν πά
  ραγγελίαν έμπορευμάτων, δέ¬
  ον νά ζητώσι καί έξασφαλί-
  ζωσιν έκ των προτέρων την
  σχετικήν έγκρισιν τής οίκείας
  αδείας. Επί τούτοις τονίζε
  ται δτι ή έν λόγω έπιτροπή
  ουδόλως, έν έναντία περιπτώ
  σει,θέλει λαμβάνη, ύπ' όψει της
  τό γεγονός δτι έμπορεύματα
  των οποίων αίτεΐται ή είσα-
  γωγή καθ' υπέρβασιν, παρηγ
  γέλθησαν ή αφίχθησαν.
  ΑΙ ΕΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  Τό Υπουργείον Έθν. Οίκο-
  νομίας απηύθηνεν εγκύκλιον
  πρός τα έμπορικά καί βιομη-
  χανικά έπιμελητήρια διά τής
  οποίας γνωρίζει δτι ή προ
  θεσμία ήτις εΐχε ταχθή διά
  των άπό 11)13 Απριλίου καί
  28)29 Μαΐου έ. ε. διαταγμά-
  των πρός πραγματοποίησιν
  των ύπ' αυτών προβλεπομέ¬
  νων επί διαθέσει των έν Βουλ
  γαρία δεσμευμένων πιστώσε-
  ων, παρετάθη μέχρι τέλους
  Δεκεμβριού 1937.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΩΞΙΝ
  ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν πρός τα
  έμπορικά έπιμελητήρια έκ τοΰ
  ύπουργείου Έθν. Οίκονομίας,
  άπό τής 2ας προσεχούς μη¬
  νός Δεκεμβριού άρχεται ή ί-
  σχϋς τής εσχάτως ύπογραφεί-
  σις μεταξύ Ελλάδος καί Τουρ
  κίας συμβάσεως διά την δί¬
  ωξιν τοθ λαθρεμπορίου. Διά
  τής συμβάσεως ταύτης εκάτε¬
  ρον των συμβληθέντων μερών
  ύποχρεοΰται νά μή χορηγή
  αδείας έξαγωγής διάτόέδαφος
  τοΰ.έτέρου είδών ών ή έξαγω-
  γή άπαγορεύεται ή ύπόκειται
  είς μονοπώλιον.
  ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΝ ΑΡΘΡΟΝ
  ΤΟΝ ΛΟΝΔΙΝιΙ ΤΑΪΜΣ,.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΕΠΟΧΗΝ
  ΠΑΡΟΜΟΙΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΑΕΜΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). —Νυκτερινά ραδιο-
  γραφήματα μεταδίδουν βαρυσήμαντον
  άρθρον των «Τάϊμς» τοΰ Λονδίνου
  είς τό οποίον γίνεται λεπτομερής άνα-
  σκόπησις τής διεθνοΰς καταστάσεως.
  Είς τό άρθρον τούτο τονίζεται έν ε¬
  πιλόγω ότι συντρέχουν πράγματι όλα
  τα στοιχεϊα διά νά αποφανθή τις με¬
  τά πλήρους βεβαιότητος, ότι ευρισκό¬
  μεθα σήμερον είς εποχήν παρομοίαν
  ακριβώς τής προπολεμικής τοΰ 1914.
  ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΟΙΕΒΝΙΚΟΙΒΛΚΕΡΑΙΣΟΥΝΛΙΛΤΟΝ ΟΠΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Έκ Σαλαμάνκας
  αγγέλλεται ότι ό στρατηγός Φράνκο
  ομιλών διά τάς φήμας περί ειρηνικήν
  επιλύσεως τοΰ Ίσπανικοΰ ζητήματος
  εδήλωσε ότι τουτο είναι αδύνατον. Ή
  έθνική κυβέρνησις προσέθηκεν ό Φράν¬
  κο είναι άποφασισμενη νά κερδίση τόν
  πόλεμον μόνον διά των όπλων.
  Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΚΟΝΟΕ ΑΕΧΕΤΑΙ
  ΠΡΟΤΑΣΕΙ! ΕΙΡΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27Νοεμδρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Τόκιο ότι ό Ιαπων πρωθυπουργός
  πρίγκηψ Κονόε είς άνακοινώσεις πρός
  τόν τύπον διά την κατάπαυσιν τοΰ
  Κινεςοϊαπωνικοΰ πολέμου εδήλωσεν ότι
  ή Ίαπωνία είνε πρόθυμος νά δεχθή
  προτάσεις είρήνης έφ' όσον αυται ήθε¬
  λον υποβληθή πρός συζήτησιν άπ' εύ-
  θείας υπό τής κυβερνήσεως τοΰ Ναν¬
  κίν.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙΕΓΚΑΤΑΑΕΙΠΟΥΝ.
  Α ΠΑΡΑ ΤΟ ΝΑΝΚΙΝ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Λίοεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας)---Έκ τής "Απω Ά¬
  νατολής αγγέλλεται ότι κατόπιν τής με¬
  γάλης πιέσεως των Ίαπώνων, οΐτινες έ-
  πεχείρησαν έφόδους διά τής λόγχης,
  υποστηριζόμενοι υπό τάνκς εκ των ο¬
  ποίων έκαφενδονίζετα,ι ύγρόν πΰρ, οί
  Κινέζοι έγκαταλείπουν τα πρό τοΰ Ναν¬
  κίν χαρακώματα.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΜΟΣΙΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι αί έρευναι διά την συνω-
  μοσίαν των Καγκουλάρ έξακολουβοΰσι
  υπό τής Άστυνομίας. Ή άνακριτική
  έν τώ μεταξύ συνεχίζει έξαντλητι-
  κάς άνακρίσεις μεταξύ των συλληφθέν¬
  των έκείνων οί όποϊοι φέρονται ώς πρω·
  τουργοί τής συνωμοσίας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »7Νοεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι αί μαχαι πλησίον τής
  Μαδρίτης συνεχίζονται μέ σφοδρότητα.
  Οί έθνικοί άγγέλλουν ότι άποτέλεσμ*
  των μαχών τούτων ήτο ή κατάληψις
  πολλών χαρακωμάτων καί ή αποκα¬
  τάστασις πλήρους συνοχής μεταξύ τοΰ
  κυρίως σώματος αυτών καί των παρά
  την Μαδρίτην προκεχωρημένων τμη-
  ι-ατων των-