95092

Αριθμός τεύχους

4727

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

30/11/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  »ίου (τοδ ΐν.
  γός Φρίνκο
  ιρί ειρή
  αδύνατον. Ή
  )κεν ό Φρίν·
  κερδίση τόν
  πλων.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΛΙ-
  ΑίγιΊ.ττοΐ'
  ηίίΐα λιοοι Η
  έςάμηνος 2
  'Λμρρικής
  ίτησία 6ολ. 1Γ>
  Γ|«μηνο: » 8
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Λοαχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  30
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1957
  ΙΡΛΦΕΊΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΓ-ΙΑ
  ΟΟ1 ΜΙΩΤΑΥ'ΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΜΙ1Ο.Μ ΚΡΗΤΗΣ · Ι-ΓΟ1
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΤΟΥ ΑΟΝ1ΙΝΟΥ
  ΚΑΙ ΤΑ 1ΙΕΟΝΗ
  Άπό προχθές ευρίσκονται
  είς την Αγγλικήν πρωτεύ¬
  ουσαν ό πρωθυπουργόν καΐ
  β ύπβυργός των Εξωτερικών
  τής Γαλλίας κ. κ. Σωτάν
  καΐ Ντελμπός, προσκληθέν-
  τες υπό τής Βρεττανικής Κυ¬
  βερνήσεως διά νά συζητή-
  σουν επί των διεθνών προ-
  βλημάτων καΐ νά καθορισουν
  άπό κοινοϋ τάς περαιτέρω ε¬
  νεργείας τής. Αγγλίας καΐ
  Γαλλίας. ΑΊ συνομιλίαι δέ
  ατεθειμένη νά προβή είς έκ-
  χωρήσεις πρός την Γερμανί¬
  αν ενώ έξ άντιθετου ή Γαλ¬
  λία λόγω των άνειλημμένων
  υποχρεώσεων της άπέναντι
  των συμμάχων της δέν δέ-
  χεται οΰτε απλήν κάν συζή¬
  τησιν.
  Φαίνεται δέ ότι διαφωνίαι
  ύφίστανται καΐ ώς πρός τό
  Ίσπανικόν. Διότι ή Αγγλία,
  όσον καΐ άν δέν έπιθυμή ε¬
  πικράτησιν τοΰ Φράνκο, ποΰ
  τάς οποίας διεξάγουν οί Γάλ θά σημάνη επέκτασιν τής
  λοι ύίτουργοΐ μετά των "Αγ¬
  γλων συναδέλφων των κ. κ.
  Τσάμπερλαιν καΐ ΤΗντεν,
  προκαλοΰν τό παγκόσμιον
  ενδιαφέρον καΐ στρέφουν την
  προσοχήν της διεθνοΰς γνώ-
  μης πρός την Αγγλικήν
  πρωτεύουσαν.
  Επί των συνομΐλιών αυ¬
  τών, δέν εγνώσθη μέχρι τής
  στιγμής τίποτε τό συγκεκρι¬
  μένον καΐ τό θετικόν. Φαί¬
  νεται όμως ότι ή σημασία
  πού απεδόθη είς αύτάς, δ ά
  τοΰ χαρακτηρισμοΰ των ώς
  τού σημαντικωτέρου μετα-
  πολεμικοΰ
  απολύτως
  γεγονοτος, είναι
  δικαιολογημένη.
  Οί Γάλλοι ύπουργοί, διαθέ¬
  τοντες τεράστιον ηθικόν κΰ-
  ρος μετά την πρωτοφανή
  είς τα κοινοβουλευτικά χρο-
  νικά της Γαλλίας πλειοψη¬
  φίαν την οποίαν συνεκέντρω
  σεν ή Κυβέρνησις, μόλις τέσ-
  σαρες ψήφοι εδόθησαν κατ'
  αυτής, καΐ έχοντες ώς βάσιν
  την κολοσσιαίαν πολεμικήν
  καΐ ύλικήν δύναμιν την ο¬
  ποίαν διαθέτει σήμερον ή
  τικός τόνος τής άρθρογρα-
  φίας τού Ιταλικού τύπου!
  τοΰ όποίου τα πυρά έστρέ- Οημεΐώματα
  φοντο χθές κατά τοΰ Λον---------------------
  οίνου καΐ σήμερον κατά των
  Παρισίων, ή έκκρεμότης τοΰ
  Αίθιοπικοΰ καΐ τό σχέδιον
  τής άναβιώσεως τής Ρωμαΐ-,
  Αύτοκρατορίας καθώς
  ς ρρς ς
  καΐ ή άπειλή την οποίαν έ-
  ξαπέλυοεν κατά τής Εύρώ-
  πη? διά τής έξορμήσεώς της
  είς την Κίναν ή κιτρίνη Αύ-
  τοκρατορία τοΰ 'Ανατέλλον-
  τος ηλίου, πιβτεύεται ότι θά
  συντελέση είς την άρσιν πά¬
  σης διαφοράς μεταξύ Λονδί-
  ΜΙΑ... ΟΝΟΣ
  ΚΑΙΕΝΑΣΑΝΘΡΩΠΟΣ
  Άπό την Σερβίαν μας με-
  τεδόθη προχθές—δχι βεβαία τό
  φώς,ουτε ό άγριος κύκλων πού
  ήπείλησε νά έρημώσρ, την
  Κρητικήν ύπαιθρον!—ή πλέον
  καταπληκτική καΐ έξωψρενική
  είδησις. Κάποιος Σέρβος, λέ¬
  γει, εσώθη κατά τόν παγκό¬
  σμιον πόλεμον όπότε υπηρέτει
  Μεγάλη Δημοκρατία την ό¬
  ποιαν εκπροσωποΰν, είναι
  βέβαιον ότι θ' άναπτύξουν
  όλην την πρωτοβουλίαν καί
  την δραστηριότητά των διά
  νά πείσουν τούς "Αγγλους
  συναδελφους των νά έγκα-
  ταλείψουν την τακτικήν
  τής διστακτικότητος καΐ
  ταλαντεύσεων την οποίαν έ-
  τήρουν μέχρι σήμερον έ¬
  ναντι των διεθνών προβλη-
  μάτων. Έξ άλλου είς τάς συ¬
  νομιλίας αύτάς ττροσδίδει ι¬
  διαιτέραν όλως αξίαν τό γε¬
  γονός ότι διεξάγονται καθ*
  ήν στιγμήν ακριβώς ό Ίτα-
  λικός τύπος άσκεϊ την σφο-
  δροτέραν πολεμικήν πού
  ειμπορεί νά ^πιχειρηθή, κο
  τά τής Γαλλίας, ολίγον με¬
  τά τάς αποτυχούσας, ώς άπο-
  δεικνύεται εκ των πραγμά-
  των, συνομιλίας Χάλιφαξ—
  Χίτλερ καί ελαχίστας ημέ¬
  ρας πρΐν έπιχειρήαει ό Γάλ-
  λος ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών τό τόσης σπουδαιότητος
  ταξίδιόν τού είς Βαρσοβίαν
  Πράγαν, Βουκουρέστιον καΐ
  Βελιγράδιον. Επί πλέον αί
  συνομιλίαι τού Λονδίνου,
  προσλαμβάνουν μεγαλυτέραν
  ετι σημασίαν έκ τοΰ νεγονό-
  τος ότι κατ' αύτάς ί'χ επιδι¬
  ωχθή ή έξεύρεσις τρόπου εί-
  ρηνέύσεως τόσον τής Ίβηρι-
  κής καί τής "Απω 'Ανατο-
  λής, όσον καΐ ολοκλήρου τοΰ
  κόσμου.
  Εάν όμως, άντιλαμβάνων-
  ται όλοι την σημασίαν
  των Άγγλογαλλικών συνο-
  μιλιών, ουδείς δμως δύναται
  νά προβλέψη μετά θετικοτπ
  τος καΐ' τά' άποτελεσματα
  των. Ή Αγγλία καΐ ή Γαλ¬
  λία βεβαίως διαπνέονται άπό
  τό κοινόν αϊοθημα τής προ-
  σηλώσεως είς τό ίδεώδες τής
  είρήνης- Καΐ πρός εξυπηρέ¬
  τησιν τοΰ ίδεώδους αύτοΰ αί
  δύο χώραι συνεργάζονται
  στενώς. Είναι όμως έπίσης α¬
  ναμφισβήτητον, ότι τα συμ-
  φέροντά των συναντοΰνται
  μέν καί ταύτίζονται είς πλεί¬
  στα όσα σημεΐα, χωρίζονται
  όμως έπίσης κ«* συγκρούον-
  ται έπίσης είς τίνα σημεΐα.
  Καΐ φυσικά δέν πρέπει νά
  τα παραβλέψωμεν ^αύτά. Δι-
  τι είναι γεγονός ότι είς τα
  ζητήματα της Κεντρικής Εύ-
  ρώπης ή Αγγλία θά ήτο δι-
  Ίταλικής έπιρροής είς την
  Δυτικήν Ευρώπην καΐ κίν¬
  δυνον άχρηστεύσεως τοΰ Τι-*
  βραλτάρ καΐ μεταβολής τής
  Μεσογείου είς Ίταλικήν λί¬
  μνην, έν τούτοις δέν προθυ-
  μοποιεΐται καΐ νά συνδράμη
  τού; κυβερνητικούς νά κερ-
  δίσουν την νίκην διότι φο¬
  βείται επέκτασιν των Σοβιέτ
  πρός τα όποϊα δέν διάκει-
  ται τόσον φιλικώς, καΐ πέ¬
  ραν των Πυρηναίων. Καΐ άν
  δέν εξευρεθή βάσις συνεννοή
  σεως επι των ζητημάτων αυ¬
  τών καΐ επί τίνων άλλων
  δευτερευούσης σημασίας, δέν
  θά καταστή ϊσως δυνατόν
  νά εκδηλωθή έντονωτέρα
  καΐ περισσότερον άποφασι-
  στική η κοινή δράσις των
  δύο χωρών πρός κατευνα-
  σμόν των πνευμάτων, ύπερ-
  νίκησιν τής κρίσεως καί έπά
  νοδον τοΰ κόομου είς την ο¬
  δόν τής είρήνης.
  Έν τούτοις ηούσιαστικήάπο
  τυχία- των συνομιλιών Χίτλερ
  —Χάλιφαξ, ή έκ νέου διακή-
  ρυξις υπό των κ. κ. Χίτλερ
  καί Γκαΐριγκ τής άμετατρέ-
  πτου αποφάσεως τής έθνικο-
  σοσιαλιστικής Γερμανίαν νά
  διεκδικήση την ανάκτησιν
  των άποικιών της, έ προκλη-
  νου καΐ Παρισίων καΐ είς τήν!ως σ,τΡατιωΤτ^·
  ανάληψιν νέας έντόνου άπέ
  κοινοΰ προσπαθείας πρός επι¬
  βολήν των εΐρηνευτικών ά-
  πόψεών των. Έν τοιαύτη δέ
  περιπτώσει, θά πρέπει νά ά-
  ναμένωμεν, άφοΰ μετά τάς
  συνομιλίας τοΰ Λονδίνου θά
  επακολουθήση άμέοως τό τα-
  ξίδιον τοΰ κ. Ντελμπός είς
  τάς πρωτευουσας τής Πολω-
  νίας καΐ των Κ ρατώ ν τής
  Μικράς Άντάντ, συντομον
  καΐ πλήρη διευκρίνισιν τής
  διεθνοΰς καταστάσεως.
  Καΐ θά ειμπορούμεν μετά
  βασιμότητος νά είπωμεν ότι
  ή αημερινή έκνευριστική ά-
  βεβαιότης δέν θά παρατα¬
  θή καί πέραν τοΰ χειμώνος.
  Ποία όμως θά είναι ή λύσις
  δέν ειμπορεί κανεΐς νά προ-
  είπιι χωρΐς τόν κίνδυνον νά
  διαψευσθή κατά τόν οίκτρό-
  τερον τρόπον. Διότι ή επά¬
  νοδος είς την οδόν τής εί¬
  ρήνης καί τοΰ πολιτισμοΰ
  δέν έξαρτάται βεβαίως έκ
  τής καλής μόνον θελήσεως
  καΐ έκ τής κοινής πρασπα¬
  θείας των είρηνοφίλων δυ-
  νάμεων. Έξαρτάται καΐ ά¬
  πό τόν βαθμόν τής συνέσεως
  των Κυβερνητικήν των Κρα,
  σημερον
  κόσμον
  αΰτό τό
  μυστικόν δέν ειμπορεί νά
  τό γνωρίζη κανείς.
  των που φαινονται
  προκαλοΰντα τόν
  είς σύρραξιν. Καΐ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖϋΗ
  ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ
  ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑΣ
  «Έκλεψχ άπό φιλαρέσκεια*
  ώμολόγησε μία ΆτθΙς των δευτε-
  ρευόντων στρωμάτΐον ή όποία ά-
  φήρεσε τό φόρεμα μιάς άλλης.
  Τής ήρεσεν ΰπερβολικά καί επει-
  δή δέν είχε τάς δύο χιλιάδας
  δραχμάς διά νά αποκτήση ενα
  παρόμοιον, ΰπέκυψεν είς τόν πει-
  ρασμόν ..
  Φαντάζομαι ότι ή όμολογία δέν
  στερείται εΐλικρινείας. Άλλά καί
  κοινωνικοΰ ένδιαφέρο-ντος. "Οταν
  ό καθρέπτης, ό μέγας αύτός άπα-
  τεών, δίδει «έφφέ» ώφορφιας, χ(0-
  καθρ;..της οιαμαρτύρεται διαρκώ
  καΐ τα οάχρυα μπροστ% εις τάς
  διαμαρτυρίας τού, άναβλύζουν καί
  ' άπό τα γεροντικά μάτια: Καί αύ
  τα λίγο τϊολύ επέρασαν τό ορδμα
  τής τουαλέττας χωρΐς νά δοκιμά-
  ζουν τώρα οϋτε την ευχαρίστησιν
  δτι τό περιώρισχν τουλάχιστον διά
  τα παιδία.
  * *
  *
  Κλ^πή άπό φιλαρέσκειχν οέν
  είνε τίποτε τό άσύνηθες.. Ηά ελέ¬
  γαμεν μάλιστα ότι αποτελεί ενα
  γεγονός άπό τα ολιγώτερον έπι-
  κίνου/α διά τό κοινωνικόν σύνο¬
  λον. Διότι αί φιλάρεσ/.οι «·όφί-
  στανται τόν πειρασμόν» καί είς
  άς πολύ σοοαρωτέρας. Ο£ νο
  ρίς ατυχώς < χ. υπάρχη λέ ό φ:νέ- ί ρς χς ρχη φ χιχ τουαλέττας, τό πρόόλημα είνε παντοΰ καί πάντοτε τραγικον. —Τί κερδίζω, Οΰτε μιά τουα- λέττα! Την μελαγχολικήν αύτην δήλω¬ σιν δέν είνε πολλές μερίς πού έ¬ καμεν μία άπό τάς έργαζομένας τής πόλεώς μας μέ πολλάς οικο¬ γενειακάς ύποχρεώσεις. Αϋτά δέ, γενε είνε υποχρεωσει ίλωσοιόλου τό δράμα εοω: Πίστις εις τάν καθρέπτην, έλλειψις ομο^ς κάθε...πιστώσεως είς τάν ίμπορον εΐδών πολυτελείας. Καί είνε βέβαιον ότι άλλοΰ, είς την Ελληνικήν κοσμόπολιν συγκεκρι¬ μένως, ό εμποροζ αΰτός αποτελεί είς τό δραμα τής φιλαρεσκείας, ;όν χαρακτηριστικώτερον κομπάρ- σον. Έδώ ομως είς την επαρχίαν πού ή τιμιότης, πέτε άπά εύσυνει- δησίαν, πέτε άπό αφέλειαν καί φόβον, ύπάρχε: συνηθέστατα, τί γίνεται, Τό δραμα, εάν δέν ευρε¬ θή ό υποχρεωτικός άλλά καί πλα- τωνικός φίλος—κάτι τέτοιοι τυ- πό ι «τζέντλεμεν» δέν είναι σπά- νιοι είς τό περιβάλλον μας—φθά- νει την τραγωδίαν. Ή μαμά ή ή γιαγιά είς μάτην θέλουν νά παί· ξοον έδώ τόν ρόλον καλής μοίρα: πού άπευθύνεται είς την εύθηνήν φαντασμαγορίαν τοΰ μέλλοντος. ΐά οάκρυα τής οίασδήποτε Έλεο- νώρας—χωρίς τουαλέτταν—είναι αύθόρμητα είς κάθε στιγμήν. ^Η οίκογενειακή άτμόσφαιρα άρχίζει Ιτσι «νά γεμίζΉ» καί τα σύννεφα Ιτσι «νά γμζΉ φ προλέγουν περισσότερα δεινά...Ό κάρηδες των πανσιόν τής πρ<οτε·ο ούσης, καί διά τό παρελθόν κα διά τό π/.ρβν, Ιχουν πολλά ν: ποΰν διά τίς σπιτονοικοκυρές κα τίς κόρες τους. Ή φιλαρέσκει. ήτο δυσκολώτατον νά άντισταθμι σθή μέ τα νοίγ.:οί. Άπευθύνετο πάντοτε είς τούς νοικάρηοες κα πρό πάντων εις έκείνους πού έ πλήρωνχν τακτικά. Έξ άλλου κα τοπικώς εχει πεισθή καί ό μάλλον δύσκολος ότι, οταν τό χωριό συρ- ρέει είς την πόλιν ή φιλαρέσκειχ είνε τό πρώτον χειροπιαστό έ- χείρημα κατά τής άστυφυλίας! —Άνέκαθεν ή μεταςωτή κάλ τσα απετέλεσε κίνδυνον, Ιλεγε οταν δέν είχε γενικευθή άκόμη ή μόοα τοΰ ςεκαλτσώματος, 6 πολέ· μιος τής φιλχρεσκείας έν σχέσει καί μέ την εξαγωγήν συναλλάγ ματος. Τώρα ή εγχώριος χειροτεχνΐί μπορεΐ νά ήλάττωσε μαζύ μέ άλλα τόν κίνδυνον αυτόν. Ή φι λαρέσκεια έν πάσ^ περιπτώσει εί νέ άσχετος μέ τα συναλλαγματι κά. Είνε κάτι τό αιώνιον άλλά καί τα διαρκώς επίκαιρον κοινω νικώς. Κχί τό θλιβερώτερον, χω ρίς νά είνε δυνατόν νά έξεκρεθώ· σι μέσα καταπολεμήσεως των συ· ν της. ΛΣΝΟΔΑΙΟΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡ0ΠΙ1ΟΜΑΤΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΑΗΑΓΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ χάρις είς μί- ν δνον. Πώς εσώθη, δέν ά- ναφέρει ή σχετική είδησις. Οΰτε διευκρινίζει εάν τόν έ- θήλασε τρσυματίαν καΐ πει- ώντα καΐ τόν έ'σωσε άπό θά¬ νατον έκ πείνης, ουτε καί άν τόν έτραυμάτισε μέ κανέ- να λάκτισμα καί τόν, άπήλ- .αξεν άπό μάχας 8που έφαν- άζετο δτι θά τάν εύρισκεν ι θάνατος. "Οπωσδήποτε τόν έσωσε. Καΐ ό καλός Σέρβος, ανθρωπος εόγνώμων, δέν έ- ησμόνησε την εΰεργρσίαν. Ενεθυμείτο πάντοτε μέ εύ- /νώμονα αϊσθήματα την τε- :ράπουν ευεργέτιδα καΐ σώ- τειράν τού. Τώρα, μετά πά¬ ροδον είκοσιν όλοκλήρων έ- ών, την ανεκάλυψε κάπου, 'ηρασμένην, άχαμνόεσσαν καί <αταβεβλημένην άπό τό πα- άπονον ϊσως δτι την έγκα- τέλειψαν οί πάντες είς χεί¬ ρας ενός βασανιστοϋ, πού ήν έφόρτωνεν δχι μόνον μέ βαρεία φορτία άλλά καϊ μέ άγρια ξυλοκοπήματα. Καί η¬ θέλησε νά την προστατεύση. Απεφάσισε νά την αγοράση, άλλά δέν εΐχε χρήματα καθ' πτωχάς, δπως συνήθως είναι οί παλσιοί πολεμισται. Καί έκαμε την τολμηρόν σκέ¬ ψιν, προσθέτει πάντοτε ή εί¬ δησις, νά την άνταλλάξη μέ την γυναΐκά τού! Καί άμ' έ- πος, άμ' έργον! έπραγματο- ποίησε την απόφασιν τού, ά- φού καί ό ίδιοκτήτης τής δνου δέν είχεν άντίρρησιν νά την άνταλλάξη μέ την ωραίαν σύ- υγον τοθ γαϊδουροευεργε- τηθέντος. Τό γεγονός είναι όμολογου- μένως πρωτάκουστον. Διότι δέν είναι μέν πρώτη φορά ποϋ άπεδόθησαν ίδιαίτεραι τι¬ μαί είς ζώα καί πτηνά. Προ¬ χθές άκόμη μάλιστα είς την Αμερικήν έγινεν ή κηδεία μι βς στρατιωτικής ήμιόνου μέ ιδιαιτέραν μεγαλοπρέπειαν καί έπισημότητα, τμήματα δέ στρατοθ άπέδωσαν τιμάς, τάς οποίας δέν έγνώρισεν ϊσως κανείς άπό τούς συμπολεμή σανχας μέ την ένδοξον ήμίο- νον άνθρώπους. Καί είς στρα- τιωτικά σκυλλιά καί περιστέ- ρια έπίσης άπενεμήθησαν καί παράσημα καί διάφοραι άλ¬ λαι τιμητικαί διακρίσεις διά τάς υπηρεσίας των πρός την πατρίδα. Άλλά κανείς μέχρι σήμερον ανθρωπος δέν έ'φθα- σε ν' άνταλλάξη το έτερον τού ήμισυ μέ μίαν δνον, όπως τόέκαμεν ό Σέρροςπολεμιστής. Καί τό γεγονός αύτό εχει πολλαπλήν συμβολικήν αξίαν καί άνοίγει νέους ορίζοντος τόσον είς τόν κόσμον των αί- σθημάτων όσον καί είς τόν κλάδον τής έπιστήμης. Καί έν πρώτοις αποτελεί μίαν πά νηγυρικήν απόδοσιν δικαίου είς τό γένος των γαιδουριών πού απετέλεσε μέχρι σήμερον τόν στόχον τής περιφρονήσε ως, τής συκοφαντίας καί των ΰβρεων των άνθρώπων. 'Έπει τα δίδει £να νέον παράδειγ- μα ζωοφΐλίας. Δέν είναι μά¬ λιστα απίθανον, ό ήρως τοΰ ίστορικοΟ αύτοθ γεγονοτος, ν' άνακηρυχθή έπίτιμος πρόε- δρος των άπανταχοθ τοΰ κό¬ σμου ζωοφίλων. Επί πλέον φανερώνει μέχρι ποίου μεγέ- θους ειμπορεί νά άναπτυχθή τό αϊσθημα τής εϋγνωμοσύ- νης ωρισμένων άνθρώπων πρός τούς ονους. Τέλος δέ, είναι ενδεχόμενον νά οδηγήση, τούς εϊδικούς έπιστήμονας^'είς αναθεώρησιν των συμπερα- σμάτων τοΰ Δαρβίνου, δτι ό ανθρωπος κατάγεται άπό τόν πίθηκον καΐ είς την υποστή- Αί εργασίαι τής κατασκευ- ής των κρηπιδωμάτων τοΰ νέου λιμένος μας προχωροΰν μέ σχετικώς γοργόν ρυθμόν καΐ ελπίζομεν ότι συντόμως θά άποκτήσωμεν λιμένα ά- νετον, όσον καΐ άσφαλή, σύγχρονον καθ' όλα καί ι¬ κανόν νά εξυπηρετήση τό¬ σον την εμπορικήν όσον καΐ την έπιβατικήν κίνησιν. Ό λιμ ήν τού Ηρακλείου, έ- φοδιασμένος μέ όλα τα σύγ- χρονα τεχνικά μέαα θ' απο¬ βή είς έκ των καλυτέρων λιμένων τής 'Ανατολικής Μεσογείου. Καΐ ύπάρχουν βάσιμοι έλπίδες ότι θ' απο¬ βή κόμβος συγκοινωνιών με- τάξύ Δύσεως καΐ Άνατολής. Τουτο δέ θά μεγιστην σημασίαν καΐ διά τό εισα¬ γωγικόν καί εξαγωγικόν εμ¬ πόριον μας καΐ διά τό δια- μετακομιστικόν τοιούτον. Διά τής ανεγέρσεως μεγά- λων άποθηκων καΐ ύποστέ- γων θά έξυπηρετή τό εμπό¬ ριον κάλλιστα. Διά τής κα- τασκευής των κρηπιδωμά- ρίζουν τα άτμόπλοια καΐ διά τοΰ όπλιαμοΰ τού διά γερα- νών καΐ άλλων τεχνικών μέσω ν θά γίνωνται αί φορ- οεκφορτώσεις χωρΐς την με- των επί των οποίων θά πλευ-1 μερον. Δι' αύτό καΐ νομίζο μέν ό α δέν πρέπει νά πα- ραμελοΰνται εν τω μεταξύ μερικά στοιχειώδηπράγματα. Σήμερον επί παραδείγματι ό λιμήν μας δέν διαθέτει έν ύπόστεγον^χρκετόν νά προ- φυλάξη την ξυλείαν, τα τσι- μέντα καΐ πλήθος άλλων έμ- πορευμάτων, πού έκφορτώ- νονται είς μεγάλας ποσότη¬ τας καί παραμένουν κατ' α¬ νάγκην είς τό ύπαιθρον, υπό βροχήν καΐ φθείρονται καΐ καταστρέφονται. Καί θοΥ ε- πρεπε, προσωρινώς έστω νά κατασκευασθοΰν ξύλινα υπό- στεγα. Είναι μία άνάγκη ά- τής καταναλώσεως όσον καΐ τής παραγωγής τοΰ τόπου. Έπίσης, διά τής ανεγέρσε¬ ως τοΰ ψυγείου των σταφυ- λών είς τόν λιμένα θά το- νωθοΰν σημαντικά αί έξαγω- γαΐ των σταφυλών καί των νωπών καρπών έν γένει, διά τής οίκοδομήσεως δέ τοΰ Μεγάρου τής Λιμενυ<ής είς τό άποπερατούμενον ηοη κρηπί- δωμα, είς τό οποίον θά στεγα σθοΰν ελαίαι έχουσαισχέσινμέ τόν λιμένα δημόσιαι καΐ ίδι- ωτικαΐ υπηρεσίαι θά δοθή νέα όψις είς τό τμήμα αύτό τής πόλεως καί θά έξυπηρετούν- ται καλύτερον καΐ οί έμποροι καΐ οί ταξιδεΰοντες καΐ έχον¬ τες γενικώς σχέσεις καΐ συ¬ ναλλαγάς μέ τάς λιμενικάς καΐ τάς άτμοπλοΐκάς υπηρε¬ σίας. Πάντα ταυτα όμως, θ' ά- παιτήσουν ώς είναι φυσικόν καί ευνόητον, χρόνον πολύν διά νά άποπερατωθοΰν. Καί έν τω μεταξύ ό κόσμος θά έ- ξυπηρετήται όπως- όπως μέ τα μέσα πού διαθέτομεν σή- σολάβησιν φορτηγίδων, άπο- ζημιουμένων φυαικά των ί- διοκτητών αυτών καθώς καΐ των έργατων των, καθώς καΐ των λεμβούχων, άφοΰ καΐ ή έπιβίβασις καΐ άποβίβασις έπιβατών θά γίνεται χωρΐς την μεσολάβησίν λέμβων. Έκ τούτου δέ θά προέλθη μεγίστη οίκονομία είς τα φορτοεκφορτωτικά καΐ τα έμπορεύματα θά έλαφρυν- θοΰν άπό μέγα μέρος των έξόδων μέ τα όποΐα έπιβα- ρύνονται σήμερον. Φυσικόν δέ έπακολούθημα θά είναι, σημαντική ωφελεία τόσον έπιτακτικη. Καΐ ότι ή Λιμενική μεσος καΐ πιστεύομεν Έπιτροπή, πού έργάζεται μέ τόσον ζήλον θά σπεύση νά την θεραπεύση άμέσως. Τό Σανατόριον. Εγένετο επί τέλους ή δημο- πρασία αποπερατώσεως Σανατορίου Ίερουσαλήμ κατεκυρώθη υπό τής έφορείας τού τού είς τόν άναδειχθέντα τελευταίον μειοδότην. Ελπί¬ ζομεν νά γίνη τό συντομώτε- ρον καί ή έγκρισις υπό τής Διευθύνσεως Τεχνικών έργων ώστε αί εργασίαι ν' άρχίσουν τό ταχύτερον. Ή άνάγκη τής λειτουργίας τού Σανατορίου είναι άμεσος καί έπιτακτικη. Καί ελπίζομεν δτι θά κατα- βληθή κάθε δυνατή ανθρωπί¬ νη προσπαθεία ώστε ή έναρ¬ ξις τής λειτουργίας τού νά μή βραδύνη επί πολύ είσέτι. Διότι επαναλαμβάνομεν, έπι- βάλλεται νά δημιουργηθή επί τέλους εν άσυλον διά τούς α¬ πόρους φυματικούς παλαιούς πολεμιστάς. Τοϋνελ; Τί είναι τοϋνελ των ή λύσις είναι μία: Νά διανοι- χθοΰν τα τείχη είς ωρισμένα σημεϊα διά νά έλευθερωθή καί ν' άναπνεόστ] ή πόλις. Καί επί τέλους άς γεφυρωθοθν κα¬ τόπιν διά νά μην διακοπή έξ τοΰ ολοκλήρου ή συνοχή των. καί πάλιν αύτά τα τειχών, περί των όττοίων έγραψε προχθές καλή συνάδελφος, Μήπως πρόκει- ται περί των πολυθρυλήτων ρηγμάτων, ή μήπως πρόκειται περί νέας φαεινής ίδέας;Άλλ' ριξιν τής απόψεως, δτι κατά¬ γεται άπό τόν δνον. Διότι 8- ταν ό ανθρωπος φθάνει ν' άνταλλάξη την γυναΐκά τού, έστω καί την πλέον κακήν, μέ μίαν δνον, έστω καί άν τοΰ έσωσε την ζωήν, κάποιαν συγ γένειαν βεβαία θά έχη μέ τό Ή συγκοινωνία Τζερμιάδων. Άπό αυριον άρχίζει ή τα- χυδρομική συγκοινωνία Άγίου Νικολάου—Τζερμιάδων μέσω Νεαπόλεως. Ή τροποποίησις αυτή εγένετο διά νά επιτα¬ χυνθή ή άφιξις τοθ ταχυδρο- μείου είς Τζερμιάδων καί νά βελτιωθή ή έπικοινωνία μετά τοΰ Ηρακλείου. Έκτός δ¬ μως τούτου, τό νέον δρομο¬ λόγιον των συγκοινωνιών θά έχη καί τα εξής σπουδαΐα πλεονεκτήματα: Πυκνοθται ή ταχ. συγκοινωνία, διότι θά πραγματοποιεΐται δϊς τής η¬ μέρας έπικοινωνία Αγ. Νι¬ κολάου—Νεαπόλεως καί διότι ή άφιξις των ταχυδρομικών σάκκων Νεαπόλεως—Άγίου Νικολάου καί Ηρακλείου θά πραγματοποιήται τρείς ώρας ενωρίτερον, άπ' δ,τι σήμερον, είς Τζερμιάδω καΐ ούτω εκεί¬ θεν θά διανέμεται αυθημερόν τό ταχυδρομειον είς τα χω¬ ρία τοΰ όροπεδίου Λασηθίου. Ή τροποποίησις αυτή τοΰ δρομολογίου, την οποίαν καί ημείς ύπεστηρίξαμεν, άποβαί- έξυπηρετι- καί είναι γένος των γαίδάρων. Μ.— νει τα μέγιστα κή διά τό κοινόν άξία έπαίνου ή ύπηρεσία, διά την λήψιν τής σχετικάς απο¬ φάσεως. 4
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  4
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον «·Δε-
  σποινίς Μόζαρτ» μέ την Ντάνιελ
  Ντάριε.
  Την Πέμπτην: «ΜΑΝΥΑ»
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τό κινημα-
  τογραφικόν άριστούργημα: «Ρεγ-
  γίνα>. Άπογευματινή ώρα 6 μ. μ.
  τό ϊργον 'Μπαμπούνα».
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μέ την Ντανιέλ Νταριε (
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ή ωραιοτέρα Ρωσσική ται- (
  νία ποϋ έγινε μέχρι σήμερον
  'Από τού βρόνου
  είς την λαψητόμον.
  ΜΙΛΤ
  ΛΓΙΚΗ
  Λ
  Μέ την 'Όλγα Τσεχββα
  Μαρία Άντεργάστ, καί τόν
  Πέτερ Πέτερσον.
  Κινηματονέα Τύπου
  ..ΣΙΝΕΑΚ"
  Έναρξις την Πέμπτην
  2 Δεκεμβριού ώρα 5 μ.μ.
  Σημ. ΑΙ παραστάσεις των
  ιΣΙΝΕΑΚ'
  ορίσθησαν, εκάστην Πέμ¬
  πτην καί Σάββατον ωρα 5 μ.
  μ. "Εκάστην Κυριακην ώρα
  11 π. μ. μέ τιμάς ήλαττωμέ-
  ν«ς.
  * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντας έκτοθπετιτι-
  κοΰ συστήματος έν τφ Ιατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμαρες.
  θεραπεία «Ιμορροΐδων &■
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Ό άέρας εΐχε μιά γεϋσι
  πυρακτωμένης σκόνης. "Ενα
  πλήθος πού δλο καί έφούσκω-
  νε συνώδευε τούς νικημένους
  καί τούς έσάρκαζε. Λόγια ύ-
  βριστικά έφθανον είως τα αύ-
  τιά των ταξιδιωτών, ό καθέ-
  νας ή'θελε νά άπολαΰση την
  ντροπή των αίχμαλωτισθέντων
  φυγάδων. Τό ταξίδι άπό τίς
  Βερσαλλίες στόν Κεραμεικό
  ήταν κστι τό παραδεισιακό
  μπροστά σέ τουτο. ΤΗταν λοι-
  πόν προτιμότερο νά κλείσουν
  τα κρύσταλλα καί νά κατε-
  βάσουν τα παραπετάσματα,
  νά σιγοψήνωνται άπό τή δίψα
  μέσα σ' εκείνον τό φορητό
  φοΰρνο παρά νά ύφίστανται
  τα σαρκαστικά βλέμματα τού
  κόσμου γύρω καί νά περιλού
  ωνται μέ τίς βρισιές δλων έ-
  κεΐνων ,τών άνθρώπων. "Ηδη
  τα πρόσωπα των άμοιρων τα¬
  ξιδιωτών ήσαν σκεπασμένα
  άπό τή σκόνη. Τα μάτιά τους
  ήσαν κόκκινα άπό την κού-
  ρασι καί άπό τό χώμα. Καί
  δμως δέν τούς επέτρεπον νά
  έχουν κατεβασμένες τίς κουρ-
  τίνες, γιατί σέ κάθε σταθμό
  £νας όποιοσδήποτε δημαρχί-
  σκος έθεωροΰσεν ύποχρέωσί
  τού νά προσφωνήση τόν βασι
  λιια, ό οποίος κάθε φορά έ-
  πρεπε νά επαναλάβη τή δια-
  βεβαίωσι πώς ή πρόθεσις τού
  δέν ήταν νά φύγη άπό τή
  Γαλλία. Τίς στιγμές έκεΐνες
  μονάχα ή βασίλισσα εκρατού¬
  σε την άξιοπρέπειά της.'Όταν
  σ' ε"να σταθμό τούς έφεραν
  κάτι νά τσιμπήσουν κι' αύτοι
  κατέβασαν τίς κουρτίνες γιά
  νά φανε λιγάκι μέ ήσυχία, ό
  δχλός οΰρλιαζε κ' εζητούσε
  νά τίς σηκώσουν. Ή πριγκή-
  πισσα Έλισάβετ ήταν κι' δλας
  ετοίμη νά ένδώση, άλλά ή βα¬
  σίλισσα άρνήθηκε μέ δύναμι.
  Ήσυχώτστη άφησε τούς άν-
  θρώπους νά φωνάζουν καί νά
  ώρύωνται καί μόνον δταν πέ-
  ρασεν ε'να τέταρτο τής ώρας,
  δταν δέν έφαινόταν πιά δτι
  ύπήκουε σέ διαταγή άλλων,
  άνέβασε πάλιν ή ί'δια τίς
  κουρτίνες, έπέταξε τα κόκκα-
  λα των όρνιθιών άπό τό παρά-
  θυρο καί άγέρωχη είπεν:
  —Ό άνθρωπος πρέπει νά
  έχη χαρακτήρα μέχρι τέ-
  λόυς.
  (συνεχίζεται)
  ΚΟΚΑΡΙ
  Κοκάρι έξαιρετικής ποιότητος
  ψιλό Κασσανιώτικο ευρίσκεται
  I-
  πί παρακαταθήκη, εις την αποθή¬
  κην κρομμυδιών Γενί τζαμί έναν
  τι καφφενείου Ιωάννου Γοργορρά-
  πτη.
  Πώλησις Χανδρική καί λιανική.
  ΚΑΜαρουδα
  Π/Ιατειά Ζ,τράτα
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μία ώρα αναπαύσεως...
  ΑΊ κοινωνικής καί 'ιδιωτικής φύ¬
  σεως Οποχρεώσεις σας, είτε άκό-
  υη ή έργασία σας, σάς έκράτη-
  σαν άναγκαστικώς σήμερα, εξω
  άπό τό σπίτι. Έπανέρχεσθε κου-
  ρασμένη. Άλλά σδς είνε άπηγο-
  ρευμένη ή ανάπαυσις διότι όφεί-
  λετε να έξέλθετε έκ νεου τό
  βράδυ. Είσθε προσκεκλημένη καί
  θά ήθέλατε πολΰ νά λάμψετε, νά
  είσθε ζωηρή, εΰθυμη καϊ ζητήτε
  νά έπανεύρετε τόν εαυτόν σας,
  νά κυριαρχήσετε των μέσων πού
  διαθέτετε διά νά έξασφαλίσετε
  την επιτυχίαν σας. Πώς λθιπόν θά
  δυνηθήτε νά σβύσετε γρήγορα την
  βαρεία σωματική καί ψυχική αύτη
  κόπωσι πού σας βαραίνει;
  Έν πρώτοις λησμονήσετε δλες
  τίς φροντίδες πού σας άπησχόλη-
  σαν την ημέραν. "Επειτα μην έπι-
  τρέψετε νά ένοχληθήτε γιά τίπο-
  τε καί γιά κανένα διαοκοΰντος
  τού χρόνου—μία ώρα—ποΰ θά ά-
  φιερώσετε είς την ανάπαυσίν σας.
  Άρχίσετε άπό ίνα μπάνιο διαρ-
  κείας, δχι δμως μεγαλυτέρας των
  τριάντα λεπτών καί θερμό, χωρίς
  ϋττερβολή. θά προκαλέση μίαν ευ¬
  εργετικήν άνεσι τοΰ όργανισυοΰ.
  ΤΑ! Εάν μπορούσατε τώρα νά
  κοιμηθήτε. Άλλά ή προσπαθεία
  πού θά καταβάλλετε μετά γιά νά
  ζυπνήσετε, θά καταστρέψη τό κα-
  λό πού θά £κανε ό ϋπνος. Επι-
  βάλλεται λοιπόν ν' άναπαυθήτε
  χωρίς νά κοιμηθήτε, καί θά τό
  κατορθώσετε διά τής «χαλαρώ¬
  σεως».
  Χαλάρωσις, σημαίνει: ν' άπελευ-
  θερώσετε τούς μΰς άπό κάθε έπα-
  φή καί νά τούς έγκαταλείψετε είς
  τούς νόμους τής βαρύτητος. Ά-
  φήσετε «νά φύγη> τό χέρι σας π.
  χ. ώστε νά πέση αποτόμως. Πρέ¬
  πει νά α'ισθανθήτε την ωφέλειαν
  αυτής τής κινήσεως ή όποία σας
  έλευθερώνει άπό κάθε σύσπασι.
  Μπορεΐτε νά τό έπιτύχετε αΰτό,
  γιά κάθε εϊδους όργανισμό.
  Νά κλείετε πάντοτε τούς όφθαλ
  μούς κατά την διάρκειαν των κι-
  νήσεων τής χαλαρώσεως" νά έγ-
  καταλείπεσθε είς τό σκοτάδι γιά
  νά αίσθανθήτε τό βάρος των ά-
  κρων καί τοΰ σώματος. Μην λη-
  σμονήτε, πράγματι, δτι ή τελεία
  χαλάρωσις συμπεριλαμβάνει ταυ¬
  τοχρόνως τούς υϋς καί νά νεΰρα.
  Τό μασσάζ δίδει τα Ιδία άπο-
  τελέσματα μέ την χαλάρωσι. "Ε¬
  άν ήταν εϋκολο νά σας κάνουν
  αυτήν την ώρα ενα μασσάζ θά έ-
  πιτυγχάνετε μιά πλήρη άνεσι καί
  άνάπαυσι.
  Ύπάρχει Μνα μασσάζ τοΰ προ-
  σώπου πού μτορεΐτε νά κάνετε
  μόνη σας χωρίς καμμιά κόπωσι
  καί τόδποΐον προκαλεΐ την τελεία
  ήρεμία τού. θά σάς απαλλάξη καί
  άπό τόν πονοκέφαλον άκόμη πού
  είνε πιθανόν νά προεκάλεσε ή ύ-
  περκόπωσις: καθήσετε μέ τούς άγ-
  κώνας άκουμπισμένους σ' ενα τρα
  πέζι' κλείσετε τούς οφθαλμούς
  κα'ι έκτελέσετε μικρές κυκλοφο-
  ριακές έντριβές μέ κατεύθυνσι ά¬
  πό τούς οφθαλμούς πρός τα αύ-
  τιά.
  "Ολα αύτά θά συντελέσουν είς
  την εγκατάλειψιν τοΰ σώματος
  κα'ι των νεύρων καί είς την κατεύ-
  νασι τοΰ πνεύματος. θά εχουν δέ
  ώς άποτέλεσμα την ζωηρότητα
  καί φρεσκάδα πού έπιδιώκετε.
  ή Ντιστεγκέ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ...-
  Ή Διεύθυνσις τοΰ Κινηματοθεάτρου Πουλακάκη έπιθυ-
  μοθσα νά εξυπηρετήση πληρέστατα τό Κοινόν τό οποίον
  μέ τόσην στοργήν υποστηρίζει την επιχείρησιν της καί
  νά έπεκτείνη την μορφωτικήν επίδρασιν τοϋ Κινηματογρά-
  φου είς δσον τό δυνατόν ευρύτερον κύκλον, απεφάσισεν ά¬
  πό τής προσεχούς Πέμπτης νά προβάλλη πρόγραμμα κα¬
  θαρώς μορφωτικόν καί έπαγωγόν, εφάμιλλον τοθ προ-
  βαλλομένου εις τό Αθηναϊκον Σινεάκ.
  Πρός τούτο εκάστην Πέμπτην καί Σάοβατον 5 μ.μ. καί
  Κυριακήν καί εορτάς 11 π.μ. θά προβάλλεται πρόγραμμα
  κατάλληλον καί διά μαθητάς κα'. έν γένει άνηλίκους πε-
  ριλαμβάνον δλα τα έπίκαιρα παγκόσμια γεγονότα, κωμω-
  δίας, σόρτς, σίλλυ σύμφωνυ, μίκυ Μάους, κ λ.π. μέ τιμάς
  ήλαττωμένας καί προσιτάς δι' δλους.
  Μέ την έλπίδα δτι ή προσπαθεία μας αυτή θέλει άνα-
  γνωρισθ^κα-ί έκτιμηθή. ^
  Διατελούμεν μετά πλείστης τιμής
  Ή Διεύθυνσις τοΰ Κινηματοθεάτρου Πουλακάκη
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΒαΒΙΗΒΠΒΒΒΒΒ··ΠΗΒ■■■
  ■■■ει*ΗΒειειειειειειεΐεΐΒειειπειεΐεΐειειεΐΒ·ειε3ειε]εΐΒειειειε]Ηει·Ηειε] ■■■
  Τα καλυτέρα ύλικά
  καί ή τελειοτερα κουζίνα είνε
  ΤΟΥ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  ΚΑΠΡΙΣ
  Γενικαί άνακαινίσεις, υπό νέαν Δι¬
  εύθυνσιν.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΝΕΑ ΤΥΠΟΥ
  ΣΙΝΕΑΚ
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Ι Ι1ΙΙΙΙΙ
  III
  ΜΙΙ
  Ή
  τής μελαγχολική;
  5;-5ον αυτοκρατζίρας.
  "Ολοι τής έχουν κηρύξη τόν πό¬
  λεμον τής άτυχοϋς αύτοκρατείρας
  μέσα εις τό άσφυκτικόν έκεΐν
  αύλικόν περιβάλλον. Δέν μτ.ορει
  νά τα βγάλη πέρα— μία εναντίον
  δλων. Θά φύγη λοιπον κα'. θ' ά-
  φήσγ] τό πεδίον ελεύθερον εις τούς
  Ιχθρούς της. ΙΙηγαίνει εις τόν
  Φραγκίσκον Ιωσήφ.
  —Αίσθάνομαι κουρασμένη καί
  άρρωστη. θά ήθελα νά περάσω
  τάν χειμώνα σ' ενα μεσημβρινώ-
  τερο κλΐμα...
  Κατ' αρχήν, ό Φραγκΐσκος "Ι¬
  ωσήφ δέν Ιχει άντίρρησιν. Τής
  προτείνη νά πάη νά διαχειμάση
  είς Μέραν, είς Άρκο, είς οιαν¬
  δήποτε άλλο σημείον των παρα-
  λίων τής Άδριατικής. Άλλ' ή
  αύτοκράτειρα κουνα τό κε-
  φάλι:
  «Ηέλω νά φύγω μακρυά, πολύ
  μακρυά. Νά περάσω τα σύνο-
  ρα...».
  Καί ή λέξις αυτή — «μακρυά»
  —παίρνει μιά τέτοια μουσική ά-
  πήχησι στά πικραμένα χείλη της.
  Γίνεται μουσική, μελαγχολική
  μουσική.
  Ή ψυχή της, πού δέν συνήθισε
  ποτέ στό νέον περιβάλλον, ή ψυ-
  Χή τγ]ί που τ°σα χρόνια αισθάνε-
  ται σάν έξορία, άνοίγει τα φτε-
  ρά γιά μακρυνές άποδημίες.
  Ή αύτοκράτειρα προτείνει εις
  τόν Φραγκίσκον Ιωσήφ ώς τό-
  πον^οιαχειμάσεως την Μαοέρα,
  έκεί κάτω, στή ζεστή, ατή χρυ¬
  σή μεσημβρία. Στό 'νησί αύτό,
  τής αίωνίας ανοίξεως, θέλει νά
  πάη νά εΰρη την ψυχική ισορρο-
  πία της καί την σωματική της ύ-
  γεία. Εί; την απόγνωσιν πού Ι¬
  χει φθάση, ή νεαρά αύτοκράτει¬
  ρα λησμονεϊ τα καθήκοντά της
  ώς συζύγου καί ώς μητέρας. Είνε
  λοιπόν άσυγχώρητον έ'γκλημα τό
  δτι σκέπτεται λιγάκι καί τόν
  ίαυτό της; Τόν αϊσθάνεται τόσον
  άδύνατο, τόσον δυστυχισμένο!
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■ι
  ιαει
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ-
  Το 8«λαμηνον ά)π

  Αναχωρεί έξ Ήρα- ■
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ- !
  ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεϊ- ■
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ■
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ϊ
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ■
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. .
  Πρακτορείον ■
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ■
  Τηλέφ. 5-41 2
  | Τό μόνον Κατάστημα
  Ι που συγκεντρώνει δλα τα ειδή
  | Άνδρικά, γυναικεΐα καΐ παιδικά:
  __Ξ
  Ι Λεμπιδάκη-
  Ι Ζαψε ιροπούλου
  =
  1 Έπίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μενά-
  | λην συλλογήν.
  Είς τό τμήμα Μαλλιών πλεκτικής θά εΰρετε δτι εΐδος
  θέλετε είς ποιότητος καί χρωματισμούς.
  ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
  ΚΟ!ΪΊΩΜΙΚΡ
  ΕΙΟΡΤΑΙ.-Σήμερον εορτήν τοΰ
  Άγίου Άνδρέου δέν έορτάζει δ
  Διευθυντής τής «Ανορθώσεως» κ.
  Ανδρέας Ζωγράφος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ Αν¬
  δρέας Σκορδύλης, τραπεζιτικός.
  —Έιίσης δέν έορτάζει, ό κ. Αν¬
  δρέας Πετράκης
  —Έπίσης δέν έορτάζει ουτε δέ¬
  χεται έπισκέψεις ό_ κ. Ανδρ. Σα¬
  ριδάκης έπιπλοποιός.
  ΒΑΠΤ1ΣΕΙΣ.—Την παρελθ. Πέμ¬
  πτην ό Ίατρός κ. Νικόλ. Νταγιαν-
  τας εβάπτισε τό άγοράκι τού κ
  Ιωάν. Φλουρή ονομάσας αύτό
  Στέφανον Ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Καθήκον
  μου επιβεβλημένον θεωρώ όπως
  καί δημοσία έκφράσω τάς απεί¬
  ρους μου ευχαριστίας πρός άπαν¬
  τας τούς κατοίκους των συνοικι-
  σμών Καρδαμιανά, Μαστραχιανά,
  Τζανιανά καί Άπομαρμα διά την
  αγάπην καί φιλοξρνίαν των μεθ'
  ών μέ περιέβαλλον κατά τό τριε-
  τές διάστημα της διδασκαλικής
  μου υπηρεσίας. Εϋχομαι όθεν κα¬
  λήν πάντοτε πρόοδον είς τα τέ¬
  κνα των.
  Ό ευχαριστών
  Χαρ. Μανασσάκη;
  Λημ)λος Γέργερης
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Μετ' ολιγοήμερον
  παραμονήν είς Αθήνας δτιου εΐχε
  μεταβή πΡώζ πλουτισμόν τοθ κα-
  ταστήματός τού επανήλθε ό κ.
  Ανδρ. Βλάσσης, χρυσοχόος.
  Γύρω στήν πόλι.
  Πολλοί ενόμισαν δτι ό καιρός
  έκαλυτέρευσε την Κυριακήν, άλ'
  ήπατήθησαν.
  —Ή καιρική άστασία έσυνεχί-
  σχη κατά τό μάλλον καί ήττον,
  χωρίς νά γνωρίζη τις άν θσ κατα¬
  λήξη πάλιν είς θυελλαν ή θά απο¬
  κατασταθή οριστικώς.
  —Τα απρέ αιντί, προλονζέ καί
  μή, δέν λείπουν άπό τα Καστρινά
  σπίτια, καθ' & τουλάχιστον μας
  πληροφοροΰν ώρισμένοι «κοσμι-
  κοί».
  —"Ετσι δέν μπρρεΐ νά πή κο:-
  νείς δτι δέν ύπάρχει χορεϋτική
  κίνησις.
  —Έννοεΐται δτι ή κίνησις αυτή
  παρουσιάζεται... έοήμην των χορο-
  διδασκάλων καί έδώ είνε τό θλι¬
  βερόν τοΰ πράγματος.
  — ΟΊ κυνηγοί μας έσημείωοχϊΐ'
  καί προχθές την συνηθισμένην
  των ομαδικήν εξοδον.
  —Ή εξοδος δμως αυτή κατά
  τόν «άξιόπιστον» πληροφοριοδό-
  την, δέν εΐχε την δέουσαν απόδο¬
  σιν είς βάρος των όρτυκιών, τοΰ
  κυριωτέρου θηράματος τής 4πο-
  χης·
  —Τουναντίον οί κυνηγοί λόγω
  των νερών πού λιμνάζουν είς πολ'
  λας όδούς—άς δψονται αί τελεία
  ταΐαι βροχαί— έδεινοπάθησαν χο-
  ρίς νά κατορθώσουν μεγάλα πραγ
  ματα.
  — Οί φιλόχριστοι είνε τακτικώ-
  τατοι κατ' αύτάς είς τάς λειτουρ-
  γίας καί τούς έσπερινούς.
  — "Ωστε δλοι οί ναοί τής πόλε¬
  ως, νά παρουσιάζουν κατά τάς
  Κυριακάς ιδίως, πυκνόν έκκλησί-
  ασμα.
  — Καί άπό κάθε τάξιν, άπό κά¬
  θε ηλικίαν καί κάθε φΰλον.
  —Ό λιμενοβραχίων καί κατά
  τάς ώρας τής θαλασσοταραχής,
  σημειώνει σχετικήν κίνησιν.
  —Δέν στερεΐται βλέπετε μεγα-
  λοπρεττείας διά μερικούς τό θέα-
  μα τής ώργισμένης. θαλάσσης.
  — Μολονότι διά νά διέλθη τις
  τό τμήμα τού Ένετικοϋ λιμένος,
  τό χωρίς περιτείχισμα εννοούμεν,
  πρέπει νά έχη εύκινησίαν, διά νά
  μή γίνη «παπί» άπό τα κύματα.
  —Άπό τα πειό χαριτωμενα φ'ιλμ
  είνε ή «Δνίς Μόζαρτ» πού προ-
  βάλλει άπό χθές τύ κινηματοθέα-
  τρον Πουλακάκη.
  —Πρωταγωνιστεϊ ή άλησμόνη-
  τος Ντανιέλ Νταριέ, τής οποίας
  τό παίξιμο εχει πράγματι κάτι τώ
  εντελώς Παριζιάνικο καί έξαιρε-
  τικά γοητευτικό.
  ό Ρέπορτβρ
  Λύσις προχθεσινοϋ
  ύπ'άρ. 35σταυρολέξου
  ΕΑΐΑΐ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ε. Α. Χαμαράκη
  Τηλέφ. Νβ 5-50
  ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ:
  Νέ εξησφαλισμένην ταχύ-
  τητα 14 μιλλίων.
  Αναχωρεί εκάστην
  ΤΡΙΤΗΝ π. μ.
  διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη-
  ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬
  κην.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  ^ΡνερΓ*
  ηόλι.
  Κυριακήν, ^
  »* τα Κασ
  ελάχιστον
  ισμίνοι
  °Ρε' νά
  ι ή κίνησις β^
  'θήμην των χορο-
  δώ είνε τ6 θλι
  ατος.
  μας έοημείωοη
  »ν συνηθισμέτφ
  >6ον.
  ιως αυτή κατΑ
  Τΐληρθφθρΐθίί
  δέουσαν αττόδο-
  ν όρτυκιιον, ΐίί
  ιματος της εί»
  Ι κυνηγοΐ λόνο
  μνάζουν £Ϊζ «1·
  μονται αί τελεο-
  ►εινοττάθησαν χβ·
  >υν μεγαλα τφαγ
  >ι είνε τακτικ»
  είς τάς λειτκ»
  -ερινούς.
  Ι ναοί τής ™«
  ιζουν κατά ™!
  ηυκνόν έκελη»
  ε τάξιν,
  θλ
  ~^:·ϊ:
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  165ον
  Ούτος ήτον ό τρόμος τσΰ δυστήνου πλάσματος·
  τοΰ μή λησμονηθέντος ϊσως υπό τοΰ αναγνώστου,
  τής μικράς Τιτίκας, λέγομεν. Ενθυμείσθε ότι ή Τι¬
  τίκα εχρησίμευεν είς τούς Θεναρδιέρους κατά δύο
  τρόπους' πρώτον ήνάγκαζον την μητέρα της νά τούς
  πληρώνη, καί δεύτερον ύπηρετοθντο υπό τού παι-
  δίου ΆψοΟ λοιπόν έπαυσεν ή μήτηρ νά τούς σχέλ
  λη χρήματα, (καί γινώσκομεν έκ των προηγούμενον
  κεφαλαίων διά ποίαν αιτίαν), οί Θεναρδιέροι έκρά-
  τησαν την Τιτίκαν ώς θεραπαινίδα. Ώς τοιαύτην δέ
  καί την έστελλον νά φέρη νερόν, οσάκις δέν είχον
  ώστε ή κόρη, φοβουμένη μήποτε την στείλωσι διά
  νυκτός είς την πηγήν, προσεΐχε πολύ μή ποτε στε¬
  ρηθή ύδατος τό ξενοδοχείον.
  ΤΓά Χριστούγεννα εγίνετο κατ' έτος είς τό Μορ-
  φερμείλιον πανήγυρις, ήτις τώ 1823 έτελέσθη εϊπερ
  ποτε άλλοτε λσμπροτέρα. Έως τότε δέν είχεν Ιπέλ-
  θει εισέτι τό ψΰχος, οΰτε χιών εΐχε πέσει, ουτε τα
  νερά έπάγωσαν' πολλοί δέ τερστοποιοί άφΐκόμενοι
  έκΠαρισίων είχον στήσει τα παραπήγματά των,αδεία
  τοΰ κ. δημάρχου έννοεΐται, είς την κυριωτέραν ο¬
  δόν τοϋ χωρίου, καί πολλοί μεταπράται ήγειραν είς
  την πλατείαν τής έκκλησίας έργαστήρια, προχω-
  ροΰντα μέχρι της όδοϋ, οπου έχειτο τό ξενοδοχείον
  των Θεναρδιέρων. Έκ τούτου υπήρχεν άσυνήθιστος
  ζωηρότης τε καί φαιδρότης είς τό Μορφερμείλιον
  δλα δέ τα ξενοδοχεΐα ή καπηλεΐα εβριθον κόσμου
  θορυβώδους καί λάλου.
  Κατ' εκείνην την εποχήν λοιπόν, την ίσν:έραν των
  Χριστουγέννων, άνθρωποι παντοϊοι, άμαξηλάται,
  μεταπράται, καί άλλοι, εκάθηντο είς μίαν τράπεζαν
  πέριξ τεσσάρων ή πέντε άλειμματοκηρίων άνημμέ-
  νων, έν τή χαμηλή αιθούση τοϋ ξενοδοχείου των
  Θεναρδιέρων. Αυτή ή αϊθουσα ώμίαζε πρός πάσας
  τάς τοιούτου εϊδους, έκεΐ τράπεζαι, οίνοχόαι, φιά-
  λαι, οίνοπόται, καπνισται· ολίγον δέ φώς καί πολύς
  θόρυβος. Ή κυρία Θεναρδιέρου έπετήρει είς τό μα-
  γειρεΐον τό δείπνον, ψηνόμενον επί ζωηράς φλο-
  γός.
  Έκτός των πολιτικών, περιστρεφομένων τότε κυ-
  ρίως είς τόν πόλεμον τής Ίσπανίσς, ήκούοντο έν τώ
  μέσω των όμιλιών καί παρενθέσεις τινές όλως έγ-
  χώριοι ώς έξής'—Κρασοχρονιά, κρασοχρονιά έ'γει-
  νεν εφέτος έκεΐ, κατά τό μέρος τής Ναντέρρας και
  τής Σουραίνας "Οποίος έλεγε πώς θά έκαμνε δέκα
  βαρέλαις έ'καμε δώδεκα. Τό σταφΰλι ήταν γεμδτο
  ζουμί—Ναί, δμως τό έτρύγησαν άκόμη άγουρο.—
  Αύτό δέν πειράζει είς έκεΐνα τα μέρη' έκεΐ δέν ά-
  φίνουν τό στσψύλι εως νά γίνη ωριμο, έπειδή τότε
  την άνοιξιν άμέσως τό κρασί χαλνδ—Λοιπόν θά
  είνε ξυνωπά τα κρασιά έκείνων των μερών.—Ναί,
  κάτι πλέον ξυνωπά παρά τα δικά μας έδώ. Δέν
  ειμπορούν, βλέπεις νά τα άφήσουν έ'ως νά ώριμά-
  σουν,—κτλ.
  Ή μυλωθρός πάλιν παρέκει άνέκραξε—Μπά!
  καί μήπως είμεθα ημείς ύπει^υν<χ διά κάΒε τι δπου ειμπορούν νά έχουν μέσα τα σακκιά; Ευρίσκομεν έκεΐ έ"να σωρό Λπό κάθε λογης πράγματα δέν είμ ποροΰμε εμείς νά καθήμεθα καΐ νά τα καθαρίζω¬ μεν; τ' άφίνεις, καί περνοΰν καί αύτά άπό την μυ- λόπετρα. Έκείνη, 8,τι νά τής δώσης σοϋ τό κάμνει άλεΰρΐ' εΐρα, άρακδ, κανναβόσπορο, άκόμη καί χώι μα. Άν πής των Βρετόνων τα σιτάρια, είνε γεμα- τα πέτρα' οταν ίδώ Βρετόνο νά μοΰ φέρη σιτάρι, μέ πιάνουν τούρτουρα' ύπόθεσε πριονιστή, νά τοΰ δώ¬ σης νά σοΰ πριονίση ξύλο γεματο καρφιά. Κ' έπει- τα παραπονοΟνται πώς εχει μέσα τό άλεθρι χώμα Άς τα βάλουν μέ τόν έαυτό τους. Εμείς τί φταΐ- με; (συνεχίζεται) ' Ε γκυκλοπ α ιδ ε ία Δι" έκείνους ποϋ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Τό πρωί θά ύπεοάλ^ετο είς α¬ νάλυσιν των ουρων καί έ; αυτής θά έκρίνετο ή τόχη τ/,ς Μάλι- στα ή ιδία ήμπορο-ϋίί άμέσως νά πεισθή, διότι εάν τα ο··ορα ή¬ σαν πράσινα, τότε θά ήμποροΰσε^ άμέσως νά έγερθή, διότι θά η~το θεραπευμέν/}. Πράγματι τουτο συ- νέ6η. Άλλά πώς; Τα σκονάκια δέν ήσαν τίποτε άλλο παρά μία χημική ούσία, ή όποία προσέδι¬ δε τό πράσινον χρώμα. ΊΙ φαν- ταιτική άσθενή;, μόλις τό εΐδε, διά τής ΰπο,ΐολής επείσθη τόσον ότι εθεραπεύθη ώστε έσηκώθη ά¬ μέσως καΐ ήοχισε νά κινή τούς ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ Είς τό έν Μοίραις κατάστημα ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ έξετυπώθησαν καί πωλοθνται Δημοτολόγια Κοινοτήτων των 50 φΰλ. δρ. 45, τώνΙΟΟ δρ. 85 καί αναλόγως επί παραγγελίαι. Παρακαλοθνται οί κ. κ. Πμόεδροι των κοινοτήτων Μεσ¬ σαράς δπως πσραγγείλωσιν εγκαίρως τα δημοτολόγια των. πόδας της ελευθέρ'ος άπαλλάςα- σα την σκέψιν της άπό την πί- ΐτιν επ: την ασθένειαν της. Σήμερον, είνε περιττόν νά λε- χθή, δτι ή έπιστήμη δι' ωρισμένας παρομοίας περιπτώσει έπανέρ- χεται κατ' θυσίαν εις την παλα·- άν μέθοδον των μαγγανειών καί τής μαγείας στηρίζουσα αμφοτέ¬ ρας επί τοΰ καθαρώς έπιστημονι- κοϋ καΐ ψυχολογικοΰ πεοίου Άλλά καί τ.^Ιοζ μας βεβαιοί ότι καί αί μαγεΐαι τοΰ παρελ- θίντος δέν είχαν αυτήν την όρ- θήν αφετηρίαν καί κατόπιν έξει- λίχθησαν είς απάτην, ΠΟΣΟΝ ΖΗΣΕΤΕ διάφορα 5ρ- χάνουν την Αί άρτηρίαι συνεπεία τής δ Άπΐ Ιτους είς ετος συσσωρεύ- ονται, ώς γνωστόν, μέσα είς τό σώμα τοΰ άνθρώπου πίρισσότε- ρα όλοένα καθιζήματα. Άπό τό φράςιμο ποΰ Ιχουν ώς συνέπειαν τα κατακάθια, τα δά 5 γανα τοΰ χΆρώτο>
  έλαστικότητά τους.
  σμικρύνονται, καί
  άρτηριοσκληρώσεως τό αΐμα δέν
  ημπορεί νά κυκλοφορή γρήγορα
  διά μέσου των άρτηριών, καί διά
  νά έκδιάση την δίοδόν τού πρέ-
  ςει ν' αύςάντ, την πίεσιν τού. Οί
  τόροι διά των οποίων τροφοδο-
  τοΰνται αι ρίζαι των τριχών στε-
  νεύουν, τα μαλλιά σχηματίζουν
  ολιγωτέραν χρωστικήν θυσίαν καί
  χρχίζΜ^ ν' άσπρίζουν. Καί τό
  μάτι, βαθμηδόν παύει νά λειτουρ-
  γή κανονικά. Είς τόν φακόν
  τού συσσωρεύωνται ομοίως διά¬
  φορα καθιζήματα, καί ένφ αρχι¬
  κώς ήταν εΰκαμπτος, τοΰ ζρο<3- δίδουν μεγαλειτέραν όλοένα ά- καμψίαν. Τό άποτέλεσμα είνε ό¬ τι δαον προχώρει ή ήλικία, τό¬ σον ολιγώτερον [χπορεΐ νά κυρ- τώνεται ό φακός καί τόσον ολι¬ γώτερον είνε εις θέσιν νά βλέπτ] αντικείμενον ή νά τα διαβάζη ά¬ πό πολύ κοντά. Διότι δσον πλη- σιέστερα είνε τό αντικείμενον, τό¬ σον περισσότερον πρέπει νά κυρ- τωθ^Ι δ φακός γιά νά τό διακρί¬ νη. Ένα έρώτημα πού τίθεται υστερα άπό 3λα αύτά, είνε τό εξής: ΙΙότε τα διάφορα οργανα τοΰ σώματός μας γεμίζουν σέ τέτοιον σημείον άπό κατακάθια, α>3τέ νά σταματα πλέον ή λει-
  τουργία των; Είνε δυνατόν νά
  προσδιορισθή τό μέγεθος τής σα-
  βούρας πού χρειάζεται γιά νά
  επέλθη ό θάνατος ενός άνθρώπου,
  (συνεχίζεται)
  Λεωφορεΐα Τότΐου Κ.
  κσΐ ψορτηγά αύτοκίνητα
  Έκτίθενται εις το Γραφείον:
  Χατζιδάκη-Τσιλένη καί Σία
  'Αντιπροσώποι Νομοΰ Ηρακλείου
  Ηαηϋα-ίΙονα υ. ΟοΙΙοτΗ-ννβ γΙιθ, ΒΓβιπβη
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Έκτός των παραγγελιών τής πελατείας μας, τάς οποίας έκτελοϋμεν μέ τα
  χύτητα καί εύσυνειδησίαν:
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ
  ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  άπό την μεγάλην συλλογήν μας, είς τιμάς πράγματι ασυναγωνίστους.
  ΜΗ ΣΑΣ ΓΕΛΟΥΝ: ΑΙ νέαι παραλαβαί μας Αγγλικών και
  Έλληνικών κασμηρίων είναι αί ώραιότεραι εις σχέδια καί πλουσιω-
  τεραι είς χρωματισμούς. "Εχομεν την μεγαλυτέραν παρακαταθήκην.
  Είμεθα οί είισηνότεροι άττό όλους.
  Ύιτοκατάστημα ζζ Μοΐρες.
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  (ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ).
  ΓΓΓΓΐτπΓΐιη;
  Διατί έπιβάλλεται
  ή δενδροφύτευσις.
  Ό ύπουργό; Τύπου κα'ι Τουρι-
  σμοΰ κ. Νικολ'/όοης απηύθυνε
  πρός τ3ύς ν. κ. Δημάρχους, Προ-
  ΐρους Κοινοτήτων, διευθυντάς
  σχολείων, προιοευτικούς γεωργούς
  καί κτηματίας, εγκύκλιον σχετι¬
  κήν μέ την συστηματικωτέραν δεν¬
  δροφύτευσιν. Έκ τής έγκυκλίου
  ταύτης άποσπώμεν τα κάτωθι:
  «Επί τή προσεγγιζούση εποχή
  τής φυτεύσεο); των δένορων, άπευ-
  θύνομεν θερμήν έκκλησιν πρός ά¬
  παντας υμάς όπως μεριμνήσητε
  'ινα γίνη έντατικωτέρα φύτευσις
  καλλωπιστικών κα! οπωροφόρων
  οένδρων. Εκάστη πόλις, κωμόπο-
  λ;ς καί χωρίον πρέπει νά άπο-
  κτήσουν ενα ά'λσος, νά δενδροφυ-
  τευθοΰν αί οδοί, νά έςω,οαίσθοΰν
  τα πέριξ των ίερών ναών καί
  σχολείιον καί δπου είνε υγρά τό
  χέροζ νά φυτευθοΰν ίτέαι καί
  εύκάλυπίοι νά φυτευθοΰν.
  Διά την καταπολέμησιν τής §-
  λονοσίας νά φυτευθοΰν δλα τα υ¬
  γρά κα'ι έλώδη μέρη γέ λεύκας,
  πλατάνους, εύκαλύπτους. Χά κα-
  (ταρτισθοΰν δενορόκηποι μέ βπωρ>
  φόρα οένδρα μέ βερυκοκκιές, ά-
  χλαδιές, συκιές, άμυγδαλιές καί
  εληές.
  Δέν πρέπει νά λησμ,ονώμεν 3τι
  ή ύπαρξις οί^οριαν είς ε'να τόπον
  είνε στοιχείον πολιτισμοΰ, εύδαι-
  μονίας καί κοινωνική; προόδου.
  Τό οίΊοροΊ είνε τα πολυτιμότερον
  δώρον πού μας εχάρισε1/ ή φύσις.
  Μάς προφυλάσσει άπό τάς καιρι¬
  κάς μεταβολάς των έποχών, συν¬
  τελεί εις την γονιμότητα τής γί]ς
  αποτελεί την χάριν ενός τοπείου,
  προσελκύει τόν περιηγητήν, σταθ-
  μίζει τα 35ατα των πηγών, διευ-
  κολύνει την έξυδάτ»σιν των άτμών
  /.αί την παραγωγήν βροχών, προ-
  φυλάσσει την περιφέρειαν έκ των
  οψοζρώ^ άνέμων καί των άποξη-
  ραντικών τοιούτων...».
  Σημειωτέον 8τι δασικά δενδρύλ-
  λια χορηγοΰνται δωρεάν έκ τοΰ
  οασικών φυτωρίων καΐ άγροκηπϊ-
  ου, καλλωπιστικά δέ καί όπωρο-
  φόρα επί ελαχίστη τιμη" έκ των
  φυτωρίων των Γεωργικών Σχολών
  τοΰ Κράτους.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Λατσίδας
  Διακηρόττει
  "Οτι έκτίθεται είς μυστικήν
  δημοπρασίαν δι' ένσφραγί-
  στων προσφορών διά την προ¬
  μήθειαν Σιδηροσωλήνων γαλ¬
  βανισμένον καί έξαρτημάτων
  αυτών συμφώνως πρός την
  προσμέτρησιν της τεχνικής υ¬
  πηρεσίας Κοινοτήτων Νομοΰ
  Λασηθίου άξίας περίπου 75.
  000 χιλιάδων δραχμών διά
  την συμπλήρωσιν τοΰ ΰδρα-
  γωγείου Λατσίδας.
  Ή δημοπρασία διεξαχθή¬
  σεται την 4ην Δεκεμβριού
  έ. έ. ημέραν Σάββατον καί
  ώραν 10 —12 μ. μ, έν τώ κοι-
  νοτικώ καταστήματι Λατσίδας,
  καί ενώπιον τής αρμοδίας έ-
  πιτροπής. Λεμπτομερής δια·
  κήρυξις καί τα σχετικά τής με-
  λέτης ευρίσκονται κατατεθει¬
  μένα είς τό γραφείον τής Κοι¬
  νότητος καί τεχνικής υπηρε¬
  σίας Κοινοτήτων Νομοΰ Λα-
  οηθίου.
  Έν Λατσίδα τρ 21 Ν)βρίου
  1937.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Έμμ. 'Αρια. Παπαζαχαριάκης
  Ό Γραμματεύς
  Έμμαν. Ν. Πατεράκης
  — Ή άποκατάστκσις προσφύ¬
  γων.
  Ό ΰπουργός τής Προνοίας συ¬
  νειργάσθη προχθές μετά τβϋ Ύ-
  πουργβυ των Οικονομικήν επί
  τού καταρτιζβμένβυ νέου νόμου
  διά τού ιίποίου συμπληρούται ίι
  ΐσχϋουσα νομοθεσία περί άπβκα-
  ταστάσεως προσφύγων. Ό νεο;
  νόμος διά τοϋ όηοίβυ πρββλεπϊ-
  ται ή όλοκλήρωσις της προσφυγι-
  κίϊς άπβκαταστάσεως. θά έγκρι-
  θίϊ κατά τβ προσεχές υπουργικον
  συμβούλιον.
  —Πνιγμός είς Νίθαυρον.
  Έξ αίτίας των καταρρακτωδών
  βροχών τής παρελθούσης εβδομά¬
  δος αΐτινες επέφερον σημαντικάς
  ζημίας είς την περιφέρειαν Νι-
  θαύρεως Ρεθύμνης, έλαβε χώραν
  καΐ εί; πνιγμός, θΰμα τού έποί-
  ου υπήρξεν ή Μαρία Χριστοδου¬
  λάκη παρασυρθϊίσα υπό των υ¬
  δάτων. Τό πτώμά τη; δέν ανευ¬
  ρέθη μεχρι τής σπγμής.
  ΕΝΟΙΚ1ΑΖΚΊΆΙ άπό ήρ
  ή δίδεται πρός εκμετάλλευσιν λα-
  χανίκηπος δέκα στρεμμάτων εν
  Κατσαμπά μετά οικίας διά τόν
  κηπουρόν, πλήρους άρδευτικής
  έγκαταστάαείΐΐς καί όρνιθοτροφεί-
  ου. Πληροφορίαι παρά τω στρα-
  τηγψ κ. Γ. Κατεχχκη.
  —Τό πανεργατικόν συνέδρι¬
  ον.
  Την ΙΟην της προχθές ήρχισβ
  εί; τό Δημοτικόν θεατρον Πει¬
  ραιώς τό 8ον Πανελλαδικόν Ερ¬
  γατικόν Συνέδριον. Κατά την
  πρωϊνήν συνεδρίασιν έγινεν 6
  έλεγχος των πλιιρεξουσίων των
  ουνέδρων. Την 3ην απογευματι¬
  νήν οί σύνεδροι άνερχομενοι είς
  1500 περίπου άνήλθον είς Αθή¬
  νας κα'ι κατέθεσαν στέφανον
  είς τό Μνημεϊον τοΰ 'Αγνώατοι»
  στραπώτου. Την επίσημον έναρ¬
  ξιν των εργασιών τοΰ Συνεδρίου
  8ά έκηρυττε χθές την πρωΐαν ό
  κ. Πρωθυπουργός.
  — Καταδίκη.
  Υπό τού τριμελοϋ; ΠληιιμΕλει-
  οδικείου Ρεθύμνης κατεδικάσθη
  ό Χαράλαιιπο; Κόκκινο; ή
  Χαϊδεράκης, επί ζωοκλοπή εί; φυ¬
  λάκισιν δύο έτών.
  — Ή είσαγωγή αΰτοκινήτων.
  Εξεδόθη κοινίι απόφασις των
  ύπουργών Έθνική; Οίκονομίας
  καί Οΐκονομικών, διά τη; οποίας
  όρίζεται ότι έπιτρεπεται είς τούς
  άντιπροσώπους έργοστασίων αϋτο-
  κινήτων, χωρών, μεθ' ών δυνάμει
  των κειμενων συμφωνιών αι συ-
  ναλλαγαί διενεργοΰνται δι' ίδι-
  ωτικών άνταλλαγών, όπως χοησι·
  μοποιήσουγ την δυναμικοτητα
  ίίν κέκτηνται πρός εισαγωγήν βά-
  αεων φορτηγών αΰτοκινήτων ό.
  κλ. 266 δΐ, χκτκ τό τρέχον ει¬
  σαγωγικόν εξάμηνον, δι' εισαγω¬
  γήν ίσης άξίας μικρών έπιβατι-
  κών αΰτοκινήτων τή; αυτής προ¬
  ελεύσεως.
  —Διά ζωβκλοπην.
  Υπό τοΰ βταθμοϋ Χωροφυλα-
  κής Μαργαριτών ουνελήφθη ό έξ
  'Ανω Τριποδο Ρεθύμνης Άπό-
  στολο; Ν. Νησωτάκη; καπιγο-
  ρούμενος διά ζωοκλοπην είς βαθ¬
  μόν πλημμεληματος.
  —Δωρεά.
  Ό κ. Γεώργιος Μιχ. Φυτάκης
  κατέθεσεν είς τό Πτωχοκομέΐον
  δραχμάς τετρακοσίας εις μνήμην
  τού αποβιώσαντος άρχιμανδρί-
  τού Άρτεμίου Λαμπρίδου.
  3 : Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβυρβλόγος—νυχίατρβς .

  Τμηματάρχης Ίατρός

  Δημοσ. Ψυχιατρείβυ Αθηνών ·

  Δέχεται έν τφ ίατριίφ τού ■
  όδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. ■
  Τηλέφ. 52.379. Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  30 Νοεμβριού 1937
  120 Ώρα
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΤΩΝ κΐ ΣΟΤΑΟαΊ ΝΤΕΛΜΠΟΣ
  8Α ΣΥΖΗΤΗΟΩΣΙΝ ΕΚΕΙ ΑΠΑΝΤΑ
  ΤΑ ΜΕΓΑΛλ ΑΙΕ8ΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  ΗΡΧΙΣΑΝ: ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έσπερινόν τηλεγρά-
  φημα έκ Λονδίνου άναφέρει συμπληρω-
  ματικάς λεπτομερείας τής άφίξεως έκεΐ
  χθές Κυριακήν τοΰ Γάλλου πρωθυπουρ-
  γοΰ κ. Σωεάν καί τοΰ Ύπουργοΰ τώ
  Εξωτερικών κ.Ντελμπός,οΐτινες έγένο
  το δεκτοί θερμότατα υπό των εκπροσω¬
  πών τής Άγγλικής κυβερνήσεως καί τοΰ
  Άγγλικοΰ λαοΰ.
  Είς τάς γενησομένας συζητήσεις, το
  νίζεται ηδη, ότι θά άνακινηθώσιν όλα
  τα μεγάλα διεθνή ζητήματα καί θά κα
  ταβληθή προσπαθεία όπως δοθή ένιαία
  κατεύθυνσις είς την επίλυσιν των. Κατά
  τάς ιδίας πληροφορίας αί συνομιλίαι
  μεταξύ των Γάλλων επισήμων καί τής
  Άγγλικής κυβερνήσεως ήρχισαν ηδη,
  τεθέντων των προκαταρκτικών θε
  μάτων τής συζητήσεως.
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  ΤΟΥ ΠΑΗΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  ΜΛΚΡΟΣ ΛΟΤΟΣ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον την πρωΐ¬
  αν ό πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς έ
  κήρυξεν έν μέσω ένθουσιασμοΰ την έναρ
  ξιν είς Πειραια τού 8ου Πανεργατικού
  Συνεδρίου.
  Ό κ. Πρωθυπουργός εξεφώνησε μα
  κρόν λόγον, αναπτύξας την εργατικήν
  πολιτικήν τού νέου κράτους καί τούς
  σκοπούς αυτού διά τό μέλλον έν σχέσει
  μέ τόν εργατικόν καί βιοτεχνικόν κόσμον
  όλων των κλάδων.
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΑΚΑΛΗΜΑΤΚΟΣ
  ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Απέθανε σήμερον
  ό Άκαδημαϊκός, συγγραφεύς, χρονο
  γράφος{καί διαπρεπής έν γένει έργάτης
  των Έλληνικών γραμμάτων Παΰλος
  Νιρβάνας. Ή είδησις τού θανάτου τοΰ
  Νιρβάνα γνωσθείσα είς τούς δημοσιο-
  γραφικούς καί φιλολογικούς κύκλους καί
  γενικώς είς την κοινωνίαν τής πρωτευού¬
  σης προυκάλεσε ζωηράν συγκίνησιν.
  Σ. Σ. 'θ Πέτρο; Αποστολίδης (Παϋλος Νιρβά
  νας) εγεννήθη έν Μαριουπόλει της Ρωσσία; έκ
  πατρός τοΰ έκ Σκοπέλου έμπόρου Κωνστ. 'Αποστο-
  λί«5ου, εύρισκομένου έκεΐ χάριν έμπορίου καί μή¬
  τρος τής έκ Χίου Μαριέττας Ράλλη. Μετά τάς
  σπουδάς τού ώς ίατροϋ κατετάγπ είς τό ναυτικόν
  ανελθών μέχρι τού βαθμοΰ τοΰ άρχιάτρου. Κατά
  τό 1912—1913 μετέβη είς Ρωμη ν καί Μιλάνον δπου
  ενήργησε τόν έφοόιασμόν τοΰ 'Ελληνικοΰ στόλου
  λίαν εΰδοκίμως. Επί ύπβυργείου Βενιζέλου υπήρ¬
  ξεν τμηματάρχης τοΰ ύπβυργείου των Ναυτικών.
  Τω 1928 εξελέγη μέλος τή; 'Λκαδημία; λόγω τή;
  ύημιουργικής αυμβολής τού εί; τα 'Ελληνικά γράμ-
  ματα, έν οί; καί διέπρεψεν υπό τό γνωστόν φιλο-
  λογικόν ψευδώνυμον, αναλαβών άπό τό 1908 καί
  τό χρονογράφημα τή; «'Εστίας». 'Αφήνει άξιόλο-
  γον έργον, ποιητικόν, πεζογραφικόν καΐ θεατρι-
  κόν. Πλείστα έργα τού μετεφρασθησαν υπό των κ.
  Διίτριχ, Στάϊνμετζ, Κατοίμμαλη, Λυκιαρδοπούλου
  κλπ. είς την Αγγλικήν, Γερμανικήν, Ίταλικήν,
  Ρωσσικήν καϊ την 'Εσπεράντο.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ ΤΣΑΊ'
  ΑΘΗΝΑΙ 2 9 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  τής "Απω 'Ανατολής ότι συνεχίζονται
  λυσσώδεις μαχαι είς την περιοχήν τής
  λίμνης Τσάϊ όπου οί Κινέζοι προβάλ-
  λουν άπεγνωσμένην άμυναν- Οί Ίάπω-
  νες δέν κατώρθωσανέντελώ*,, σημειωτέον,
  νά έκτοπίσουν τούς Κινέζους έκ των πα-
  ρά την λίμνην ταύτην έρεισμάτων των.
  ΠΡΟΣΚΑΙΡλ ΔΕΣΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΤΟΝ
  ΑΟΪΑΓΕΡΑΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΜΙΖΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). —Τό Πενταμελές Έ-
  φετεϊον εξέδωκε την απόφασιν αυτού ε¬
  πί τής υποθέσεως τής κλοπής των 18
  έκατομμυρίων. Έχ των κατηγορουμέ¬
  νων οί Γάτος, Δουλγεράκης ίατρός καί
  Σεμίζος έδικάσθησαν είς πρόσκαιρα δε-
  αμα 14 έτών. Είς τούς λοιπούς επε¬
  βλήθησαν μικρότεραι ποιναί.
  Ή φιλία Αγγλίας καί Γαλλίας
  δα παραμείνη άπαρααάλευτος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Καί σήμερον τα ήμιεπίσημα
  οργανα Παρισίων—Λονδίνου
  γραφουν είς εγκάρδιον τόνον
  διά την άπαρασάλευτον, ώς
  λέγουν, Αγγλικήν φιλίαν. Αί
  Παρισιναί έφημερίδες ιδιαιτέ¬
  ρως τονίζουν δτι ή μετάβα¬
  σις, των κ. κ. Σωτάν καί
  Ντελμπός είς Παρισίους έκ-
  δηλώνει δλην την καλήν θέ¬
  λησιν τής Γαλλίας νά δεχθή
  κάθε λογικήν άποψιν πρός
  επίλυσιν διεθνών ζητημάτων
  ένδιαφερόντων ζωτικώς την
  ειρήνην τού κόσμου.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Οί Γερμανικοί κύκλοι θεωροΰν
  την συνάντησιν τοϋ Λονδίνου
  ώς πρόθεσιν τής Αγγλίας νά
  κατατοπίστι την Γαλλίαν επί
  τοϋ δυνατοϋ τής επιλύσεως ω¬
  ρισμένων διεθνών προβλημά-
  των £πί τή βάσει μιάς άλη-
  θοΰς περιφρουρήσεως τής εϊρή-
  νης, άσχέτως δέ πρός τα ύ-
  φιστάμενα ιδεολογικά ρεύ-
  ματα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Τό
  Πρακτορείον Χαβάς μεταδίδει
  καί νέας δηλώσεις εκπροσω¬
  πών τής κυβερνητικής Ίσπα-
  νίας οΐτινες διαψεύδουν τάς
  περί προτάσεων άνακωχής γε¬
  νομένων δήθεν έκμέρουςτων-
  Αί δηλώσεις όμιλοϋν περί συ-
  1 νεχίσεως τοΰ πολέμου μέχρις
  εσχάτων.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).—Οί Ίτα-
  λικοί κυκλοι όμιλοΰντες περί
  των δυσχερειών αΐτινες πα-
  ρουσιάζονται είς τόν διορι¬
  σμόν νέων πρεσβευτών έν
  Ρωμη, άφήνουν , νά εννοηθή
  δτι ουδείς έκ των διορισθη-
  σομένων τού λοιπού πρεσβευ¬
  τών θά είναι δυνατόν νά ε¬
  πιδώση διαπιστευτήρια μή ά-
  πευθυνόμενα είς τόν «Βασιλέα
  —Αύτοκράτορα».
  Ή γεωργική και κτηνοτροφική
  παραγωγή τής χώρας κατά νομούς.
  Υπό τοΰ κ. ΎπουργοΟ τής
  Γεωργίας απεστάλη μακρά έγ
  κύκλιος πρός τούς Νομάρχας
  καί τάς γεωργικάς υπηρεσίας
  τού Κράτους περί τοϋ καταλ-
  ληλοτέρου τρόπου συνεργασί-
  ας των γεωργικών ΰπηρεσιών
  μετά των στατιστικών ΰπαλ-
  λήλων των νομαρχιών πρός
  συγκέντρωσιν των στοιχείων
  τής γεωργικής στατιστικής.
  Έν αυτή τονίζεται δτι ή άρτια
  στατιστική είνε κεφαλαιώδους
  σημασίας καί κατέχει έξέχου-
  σαν θέσιν έντός τοΰ κύκλου
  | των κρατικών προβλημάτων
  διότι είνε τό μοναδικόν μέ¬
  σον τής παρακολουθήσεως
  των φαινομένων τής κρατικής
  ζωής καί τής όμαδικής έν γέ¬
  νει συμβιώσεωςτώνάνθρώπων.
  Σχετικώς οί Νομάρχαι έντέλ
  λονται δπως άμα τή λήψει τής
  έγκυκλίου δώσουν εντολήν είς
  τούς προέδρους των Κοινοτή-
  των των νομών των καί ύπο-
  βάλουν πρός τόν έπαρχιακόν
  γεωπόνον συμπεπληρωμένα
  δελτία περί τής γεωργικής καί
  κτηνοτροφικής παραγωγής τής
  κοινότητος των.
  Τα ούτω συμπληροΰμενα
  δελτία άφοϋ ύποστοΰν λεπτο-
  μερή έλεγχον θά διαβιβάζων-
  ται υπό των έπαρχιακών γεω-
  πόνων είς την Νομαρχίαν.
  Αί διορθώσεις αυται των έ¬
  παρχιακών γεωπόνων θά τυγ-
  χάνουν έλέγχου υπό των προι
  σταμένων των γεωργικών ύ-
  πηρεσιών έκάστης περιφερεί¬
  ας παρισταμένου τού στατι-
  στικοϋ ύπαλλήλου τής νομαρ¬
  χίας καί τού έπαρχιακοΰ γεω-
  πόνου.
  ΠΡΟΣΕΧΗ! Η ΚΑΘΟΔΟΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝ. ΛΙΟΙΚΗΤΟΥ
  Κατά τηλεγράφημα τοϋ έν
  Αθήναις εύρισκομένου δι' ύ-
  πηρεσιακοΰς λόγους Δημάρ-
  χου Χανίων κ. Σκουλα, έν¬
  τός τής εβδομάδος κατέρχεται
  είς την έν Χανίοις έ"δράν τού
  ό ύπουργός Γεν. Διοικητής
  Κρήτης κ. Π. Σφακιανάκης,
  αναρρώσας τελείως. Αυριον
  έπίσης έπιστρέφει είς Χανία
  έξ Αθηνών ό Γεν. Γραμμα
  τεύς τής Γεν. Διοικήσεως Κρή
  της κ. Π. Ίππόλυτος.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ
  Τό υπουργείον Παιδείας
  λαμβάνον καί αύθις αφορμήν
  έκ πληροφοριών καθ* άς είς
  την ύπαιθρον μικροΐ μαθηταί
  έξακολουθοΰν νά λιθοβολοθν
  αύτοκίνητα έφ' ών έπιβαί-
  νουν ξένοι, εξέδωκε νέαν αυ¬
  στηράν διαταγήν πρός τούς
  έπιθεωρητάς των δημοτικών
  σχολείων δι' ής παραγγέλλει
  νά έπιστή επί τού προκειμένου
  ή προσοχή των διδασκεχλων
  ώστε νά μην επαναληφθή τοΰ
  το.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τί) άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιά,ντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδος.
  Σουλτανίναι α'
  δρ.
  ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ
  Υπό τής Νομαρχίας ένε-
  τάλθησαν άπαντες οί πρόε-
  δροι των κοινοτήτων νά τη-
  ρώσιν άπό τής άρχής τοϋ έ-
  λευσομένου έ'τους 1938 τα
  κοινοτικά άρχεΐα αυτών συμ¬
  φώνως πρός σχετικήν διατα¬
  γήν τής Γεν. Διοικήσεως Κρή¬
  της. Κατά τόν "ίδιον τρόπον
  δέον νά τακτοποιηθώσι καί
  τα άρχεΐα αυτών των έτών
  1933,1934,1935,1936 καί 1937.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΠΑΝΤΟΠίϊΛΩΝ
  Γενομένων αρχαιρεσιών
  τού Συνδέσμου Παντοπωλών
  εξελέγησαν οί κ. κ.: Πρόεδρος
  Γεώργ. Ψαρουδάκης, άντι-
  πρόεδ. Εύάγγ. Κωνσταντου-
  λάκης, ταμίας Έμμ. Νερολα-
  δάκης, γραμματεύς Ιω. Ζερ-
  βΐδης. Σύμβουλοι: Άγγ. Τρου-
  λινός, Νικόλ. Καρανικόλας,
  Ιωάν, Περτσελάκης, Ιωάν.
  Σαρημπέης, Γεώργ. Κανάκης
  Νικόλ. Παρασύρης, Ιωάν.
  Πετρομιχελάκης, καΐ Ιωάν.
  Περάκης.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Την προσέχη Πέμπτην περί
  ώραν 7.15' μ.μ. θά γίνη διά-
  εξις είς την αίθουσαν τής
  Λέσχης Έπιστημόνων Ηρα¬
  κλείου μέ όμιλητήν τόν ια¬
  τρόν κ. Έμμ. Μανδαλενάκην
  καί μέ θέμα: «Ή φυματίωσις
  των πνευμόνων». Εϊσοδος έ
  λευθέρα.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  22- 23.—
  2Ί .50 22 —
  2.-
  13.—
  11.50
  10.—
  10.50
  9.50
  8 50
  8.—
  Χαρούπια » 3.
  "Ελαια 5ο » 23 60
  κοινά »· 22.50
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ττοιότητος δρ.
  , β-
  Πράσινοι
  θΐνοι.
  α' ποιότ.
  β' '
  20.- 24
  19.- 23
  21.50
  19.—
  Αρχανών τό μίστατ. » 40.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  ΑΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΞΗΡΑΣ
  Καθ" άρμοδίαν ανακοίνω¬
  σιν, άπαντες οί αξιωματικόν
  τού στρατεύματος έφεδροι έξ
  έφέδρων καΐ μονίμων ύποχρε
  οϋνται δπως έντός πέντε μη-
  νών άπό τής 9 Σεπτεμβρίου
  1937 υποβάλωσιν είς την πλη-
  σιεστέραν άστυνομικήν αρχήν
  ή φρουραρχεΐον δήλωσιν έν $
  νά έμφαίνηται ό τόπος τής έ-
  νεστώσης διαμονής συν τή δι-
  ευκρινίσει εάν ή διαμονή των
  έν τώ τόπω τούτω τυγχάνει
  προσωρινή ή όριστική καθώς
  καί τα στρατολογικά των στοι
  χεϊα. Αί δηλώσεις αυται θά
  σταλώσιν υπό των ανωτέρω
  άρχών είς τα οίκεΐα στρατο¬
  λογικά γραφεΐα. Κατά των
  μή συμμορφωθησομένων θά έ-
  πιβληθώσι κυρώσεις.
  ΑΙ ΣΗΜΑΙΑΙ
  ΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Τό υπουργείον των Οίκο-
  νομικών δι' έγκυκλίου τού
  πρός τούς οΐκονομικούς έφό-
  ρους εζήτησε την υποβολήν
  αύτω πινάκων των δημοσίων
  ύπηρεσιών αΐτινες στεροΰνται
  σημαιών πρός έφοδιασμόν αύ
  των.
  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ό πιθανός καιρός σήμερον
  προβλέπεται βροχερός έκ δια-
  λειμμάτων είς τίνα μέρη τής
  νήσου. Οί ανεμοι θά πνέουν
  ώς δυτικοί θυελλώδεις. Ή
  θερμοκρασία θά σημειώση μι¬
  κράν πτώσιν μέ μετρίαν τοι¬
  αύτην (3* 5") τής ελαχίστης.
  Θερμοκρασία τής χθές: 8ης
  ώρας 17.3, 14ης 16.3 ελαχίστη
  11.9. _____________
  ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου α¬
  πηύθυνεν εγκύκλιον πρός τούς
  προέδρους των κοινοτήτων τοθ
  νομοθ τούς καθυστεροϋντας
  εισέτι την ανάρτησιν κοινοτι-
  κών γραμματοκιβωτίων. Διά
  ταύτης εντέλλεται νά μεριμνή-
  σουν ούτοι τό ταχύτερον διά
  την ανάρτησιν των έν λόγω
  γραμματοκιβωτίων άναφέρον-
  τες άμα τούς λόγους τής κα-
  ! θυστερήσεως.
  ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Κατά την τελευταίαν συ¬
  νεδρίασιν τής Διοικούσης έπι-
  τροπής τοθ Γεωργικοΰ Έπιμε-
  λητηρίου "Ηρακλείου υπεδεί¬
  χθη ό κ. Στυλ. Δαφέρμος ώς
  άντιπρόσωπος τής οργανώσε¬
  ως είς την τοπικήν επιτροπήν
  εκτελέσεως άποστραγγιστι-
  κών έργων. Είς την ιδίαν συ¬
  νεδρίασιν απεφασίσθη ή ύπο-
  βολή πρός την κυβέρνησιν ύ-
  πομνήματοςδι'ου θά παρακαλή
  νά μην επιβαρυνθή,ώς ζητεΐται
  υπό τοΰ τελώνου Πειραιώς,
  διά διπλοϋ έξαγωγικοΰ δα-
  σμοΰ ή μεταφερομένη είς Πει¬
  ραια πρός επεξεργασίαν Κρη¬
  τική σταφίς.
  Ο ΕΡΑΝΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
  Διά διαταγής της πρός τόν
  Δήμον καί τάς κοινότητος τού
  νομοΰ ή Νομαρχία Ήρακλεί
  ου εντέλλεται νά καταρτίσω-
  σιν αυται έντός τοϋ μηνός
  Δεκεμβριού τάς έπιτροπάς δι¬
  ενεργείας έράνων υπέρ τοθ
  Έλληνικοϋ Έρυθροΰ Σταυ-
  ροϋ.
  ΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ
  ΑΓ. ΜΥΡΩΝΟΣ
  30 Πρωϊνή
  [ΙΣ
  ΙΡΟΣΠΑ
  ί
  ΜΕ
  Α
  )ΕΙΑ Π
  ΟΥ ΒΕ
  ΑΚ
  ΣΕ
  ΤΑΒΛΗ
  ΓΙΣΕΙ
  ΙΥ-ΡΩΜ
  ΙΗ
  ι1:
  Η ΑΓΓΛΙΑΒΑ ΑΝΑΛΑΒΗ
  ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).-—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Αονθίνου άγγέλλουν ότι είς τάς
  συνομιλίας μεταξύ "Αγγλων καί Γάλ¬
  λων θά καταβληθή προσπαθεία προσεγγί¬
  σεως πρός τόν άξονα Βερολίνου-Ρώ-
  Την σχετικήν πρωτοβουλίαν διά την
  προσέγγισιν ταύτην θά αναλάβη ή Αγ¬
  γλικη κυβέρνησις ή όποία μετά τάς συ¬
  νομιλίας Χάλιφαξ—Χίτλερ, φέρεται ή¬
  δη αποκλίνουσα πρός την προσέγγισιν
  ταύτην. Αέγεται μάλιστα ότι έγιναν καί
  αί πρώται βολιδοσκοπήσεις πρός τούς
  Γάλλους ύπουργούς.
  ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ ΤΟΥ . ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΜΕΗΥ ΠΡΕΣΒΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον ό πρω¬
  θυπουργός κ. Μεταξάς έσχε φιλικήν συ·
  νομιλίαν μετά τοΰ *Αμερικανοΰ πρε¬
  σβευτού. Ή συνομιλία αυτή παρετάθη
  επ* αρκετόν.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  ΕΠΕΣΕΝ ΑΡΚΕΤΗ ΧΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Θεσσαλονίκης
  αγγέλλεται ότι έχιόνισεν έκεΐ. Είς υά
  ύψηλότερα ιδίως σημεία τής περιφερεί¬
  ας *»εσσαλονίκης ή χιών υπήρξεν άφθο-
  νος, ή Γενική Διοίκησις δέ ήρχισε λαμ-
  βάνουσα μέτρα πρός διευκόλυνσιν των
  συγκοινωνιών καί ενίσχυσιν των τυχόν
  παθόντων.
  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα καί
  έκ τοΰ έσωτερικοΰ τής ιΜακεδονίας το¬
  νίζουν ότι ή κακοκαιρία είνε βαρυτάτη
  γενικώς καθ' άπασαν την ύπαιθρον τής
  ϋΐακεδονίας. Συγκοινωνίαι τινές μετα¬
  ξύ διαφόρων ]%Ιακεδονικών πόλεων καί
  χωρίων διεκόπησαν.
  Παρουσία τοθ ΈπιθεωρητοΟ
  Άγροτικής Τραπέζης κ. Κοκ-
  κέβη καί τού Διευθυντού τοϋ
  ένταθθα Ύποκατσστήματος
  κ. Νικολοπούλου εγένοντο
  προχθές έν επισημότητι τα έγ-
  καίνια τοθ Συνεταιριστικοΰ
  Έλαιουργείου Αγ. Μύρωνος.
  Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
  Είς την εφημερίδα τής κυ¬
  βερνήσεως δημοσιευεται άναγ-
  καστικός νόμος διά τοΰ όποί-
  ου έπιφέρονται διάφοροι συμ-
  πληρώσεις είς τάς ίσχυούσας
  διατάξεις τοθ καπνοθ καΐ τού
  σιγαροχάρτου. Διά τοΰ νέου
  νόμου διευκολύνεται καί ή έν
  "Ελλάδι κατασκευή σιγαρέτ¬
  των έκ στραμμωνίου, χρησι-
  μοποιουμένων υπό των πα-
  σχόντων έκ δυσπνοίας.
  Ε
  ΟΤΙ ΟΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟΗ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μ.ας).—Έκ τής "Απω Ά-
  νατολής αγγέλλεται ότι ή Κινεζική κυ¬
  βέρνησις έπανέλαβε την δήλωσιν ότι ό
  πόλεμος θά συνεχισθή μέχρις εσχάτων.
  Έξ άλλου καί ή κυβέρνησις τού Τόκιο
  προβλέπει μακράν παράτασιν τοΰ πολέ¬
  μου, λαμβάνουσα νομοθετικά μέτρα διά
  την επί μακρόν οικονομικήν τού αντιμε¬
  τώπισιν.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΕΙΣΜΑΤΡΑΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκ τοΰ
  έξωτερικοΰ ότι είς την περιοχήν τής
  Μαδρίτης αί μαχαι συνεχίζονται πει-
  σματώδεις. Σήμερον έγιναν νέοι βαμ-
  βαρδισμοί τής Ισπανικαί πρωτευούσης
  άπό ξηράς καί αέρος. ^Άεροπορική
  δράσις εσημειώθη έπίσης είς τό μέτωπον
  τής Άραγώνος.
  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΖίΙΝΗ ΣΑΓΚΑΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29Νοεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ ?μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Σαγκάης άναφέρουν ότι μεταξύ των
  διεθνών άρχών καί τοΰ Ίάπωνος διοι-
  κητοΰ ήρχισαν συνεννόησις διά τόν τρό¬
  πον μέ τόν οποίον θά άσκηθή ό έλεγ-
  χος των Ίαπώνων είς τάς διεθνεΐς ζώ-
  νας. Έν τω μεταξύ οί πρόςενοι άπήτη-
  σα,ν περιορισμόν τοΰ έλέγχου τούτου
  είς τα Κινεζικά μόνον γραφεΐα καΐ τάς
  τραπέζας τής διεθνοΰς ζώνης/