95097

Αριθμός τεύχους

4728

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

1/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .
  »···
  >ίου (τού
  »ον ύ «
  » φιλικήν „,
  ιικανου «
  [>ίου (τοδ ίι·
  Η>εσσχλϋνίιη);
  έκεί. Εί; ά
  ί,ς περΐγΐρίί·
  πήρςεν άφ*ίο·
  ήρχισε λ
  ιόλυνιιν ',ύι
  ν των τυχό»
  ΚΕΔΟΝΙΑΝ
  ρίου (τθβ·>
  αφήμ*^ *·
  ιχεοονί*; «■
  παιθρον ίίί
  τινές ι*ι*
  πόλεων **
  ΠΟΛΕΜΟΝ
  *·» »·»«.; Ι
  . * %«ω <* Ι «»νε;ι^ ίλω"ιν ■ Ιί νέ«' 5*· τΛ *>
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1:
  Αϊγίλ-ΤΓου
  έτησίο. λίοιη *>
  ίξά|ΐη»'ί>ς ■£
  Άμιοική;
  έτη<τίί« Οολ. 1» εξάμηνον » Η Τιμη κ«τά φύλλον Λικιχ. ί ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΠΛ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡθν ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΜΙΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- Ε-ΐΟΣ 22ΟΝ ΑΡΙβ.Μ. ΦΥΛΛΟΥ *728 ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΑΗΣΙΗ ΤΗΪ ΧΩΡΑΣ Τό πρόβλημα τής έξυγιάν- ραι έπαρχιακαί πόλεις στε- σεως τού λαοΰ—άπό τα κε- ροΰνται νοσοκομείων, δημο- φαλαιωδέστερα έθνικά ζητη- σίων ή δημοτικών, είς την ματα—μας άπασχόλησε καί | ύπαιθρον δέ ούδεμία κλινι- αλλοτε. Καί έξεθέσαμεν έν πλάτει τάς έπ' αύτοΰ άντιλή- ψεις μας καί υπεδείξαμεν δι- άντιμετώ- του. Δέν παρελείψαμεν δέ καί νά το- αφορα μεσα πρός πισιν καί λύσιν νίσωμεν είναι οί πόσον κολοσσιαΐοι κίνδυνοι διά την φυλήν μας έξ άφορμής τής εξαπλώσεως τής φυματιώσεως, τής έλονοσίας καί των δια¬ φόρων λοιμωοών καί έπιδη- μικών νόσων καί έξ αίτίας τής καταπληκτικώς αύξανού- σης θνησιμότητος έν τή χώ¬ ρα μας. Είναι άλλωστε εΰ- κολον είς πάντας νά έννο- ησουν ότι, οταν είς μίαν χώ¬ ραν μ έ έπτά έκατομμύρια πληθυβ}Ϊ6ν ύπάρχουν υπέρ τό ένάμισυ έκατομμύριον έ- λβνοσβΰντες, περϊ τάς 250 χιλιάδας φυματικοί καί άνά- λογος άριθμός πασχόντων έξ άλλων έπικινδύνων νόσων τό μέλλο ν τής χώρας αυ¬ τής δέν ειμπορεί νά προοιω- νίζβται διόλου ευχάριστον Διότι ή χώρα αυτή ούτε οι¬ κονομ ικώς θά δυνηθή νά προοδεύση οϋτε καί πνευμα¬ τικώς ν' άναπτυχθή οϋτε καί ανώτερον πολιτισμόν θά κα τορθώση νά δημιουργήση· ή σημερινη κυ- κή ύπάρχει δυατυχώς, ούτε εν μικρόν έστω άναρρωτή- ριον. Καί όμως χωρίς έπαρ- κή νοσοκομεΐα δέν ειμπορεί νά εννοηθή ύγειονομική ορ¬ γάνωσις καί προσπαθεία έξυ- γιάνσεως τοΰ λαοΰ. Άλλά, φυσικά, τό Κράτος δέν ειμ¬ πορεί νά δημιουργήση ση¬ μερον διά μι&ς νοσοκομεΐα καί κλινΐκάς παντοΰ 'όηου συγκεκριμένων άφορμών. 'Ένα λουλοθοι—ζωντανό έννοεΐται— των κοσμικών συγκεντρώαεων ε- χει έτσι, καί κατά την σύγχρο¬ νον μάγισσαν, τύχην... ειδικήν, άν έπιτρέπεται ή λέξις. Άλλά καί ανάλογον πρό; την θέσιν των συγ/,εντρώσεων έκείνων καί την θέσιν τοΰ λουλουδιοΰ μέσα εις αύτάς! * * * Τυχολογική είδικότη; συνεπώς παρά «μαγική» έξ ολοκλήρου, έ- νυπάρχει εϊς τάς μαγίσσας τή; έποχής. Καΐ έκ τοΰ λόγου τού¬ του ή έκκλησις, την οποίαν διά λογαριασμόν τρίτων έκδηλώνει το παρόν, υπέρ τοΰ άκαταδιώκτου τή; καφετζοΰς. Έξ αλλου—τί τα θέλετε! Ή μάντις οάφνη την ο¬ ποίαν ένοστάλγησεν ό Ίουλιανος καθίσταται λίγο πολύ σήμερον σύμβολον κοινής νοοτροπίας. Έ- γνώρισα παλαιότερα Ινα Φάουστ πού τό εΐχε ρίξει στό οιάβασμα τής Σολομωνικής. "Ηθελε σώνει καί καλά νά κλείση συμφωνίαν μέ τόν Μεφιστοφελήν. Καί δέν τόν άκουεν ο5τε αΰτός!.. Έν πά¬ ση περιπτώσει ύποθέτω, 2τι άν άπευθύνετο Ιστω καί ώς... παραβά- ττ;ς των δέκα έντ&λών, εί; τό φλυτζάνι τής πρώτης μαγίσση-ς, θά ήτ2 συγχωρημένος άπό τόν βεόν. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ υφισταται έχη την διάθεσιν. ου ανάγκη καί αν καλήν πρός τουτο Τό Κράτος θά κά¬ βέρνησις αντιμετωπίζουσα μέ ρεαλισμόν τήνκατάστασινκαί άτενίζουσα μέ θάρρος την αλήθειαν, δέν έδυσκολεύθη νά ομολογήση αύτην την σκληράν πραγματικότητα καί δέν παραλεϊπει άπό τοΰ νά λαμβάνη μέτρα πρός θε¬ ραπείαν τοΰ κακοΰ. Είς την σειράν δέ των μέτρων αυτών προστίθεται ήδη καί ο δημ©- σιευθείς νέος νόμος περί όρ γανώσεως των Νοσοκομείων τής χώρας. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία ότι τό μέτρον αύ¬ τό, ή ενίσχυσις καί άναοιορ- γάνωαις δηλαδίι των ύπαρ- χόντων Νοσοκομείων καθώς καί ή ίδρυσις νέων τοιούτων οπου υφίσταται άνάγκη—καί ύπάρχει δυστυχώς παντοΰ, είς όλας τάς ελληνικάς επαρ¬ χίας — θά συμ βάλη τα μέγι- στα είς την βελτίωσιν τής ύ- γιεινής μας καταστάσεως. Όπως έπίσης δέν γεννάται άμφιβολία δτι έκ παραλλή- λου, ή κυβέρνησις θά φροντί¬ ση καί διά την εκτέλεσιν μεγάλων έξυγιαντικών έργων χαί διά την λήψιν καί άλ¬ λων εισέτι μέτρων ώστε ή απαλλαγή τής χώρας άπό την μάστιγα των διαφόρων νόσων πού άποδεκατίζουν τόν πληθυσμόν μας νά επι¬ τευχθή είς τό συντομώτερον δυνατόν χρονικόν διάστημα Θά περιορισθώμεν ομως σήμερον ειδικώς είς τό ζή- τημα τής δημιουργίας έ- παρκών νοσοκομείων. Δυ¬ στυχώς, εκατόν ετη έλευθέ- ρου κρατικοΰ βίου, δέν ήρ- κεσαν διά νά δημιουργη- θοΰν νοσοκομεΐα άνάλογα πρός τάς ανάγκας καί την νοσηρότητα τοΰ λαοΰ μας Ούτε αυτή ή πρωτεύουσα τοΰ Κράτους, μέ τάς ίατρικάς σχολάς καί τάς διαφόρους ύ- γειονομικάς όργανώσεις δέν ηδυνήθη ν' αποκτήση κλινι- κάς καί θεραπευτήρια ίκα- νά νά περιθάλψουν τούς α¬ πόρους ιδία άσθενεΐς καί νά διαθέτουν κλίνας καί ι¬ ατρικήν καί φαρμακευτικήν βοήθειαν είς τοΰς πάσχοντα; Πολΰ περισσότερον βεβαία αί επαρχίαι. Αί περισσότε μη, έ,τι τοΰ έπιτρέπουν αί δυνάμεις τού.Καί ασφαλώς θά ενισχύση την Δημοτικήν, την Κοιχ'οτικήν καΐ την ιδι¬ ωτικήν άκόμη πρωτοβουλί¬ αν είς τουτο. Καί κυρίως διά της Άγρβτικής Τραπέ¬ ζης ειμπορεί κάλλιστα νά ε¬ πιδιώξη την ίδρυσιν ύγειο- νομικών συνεταιρισμών είς όλας τάς επαρχίας καί την δημιουργίαν διά των συνε¬ ταιρισμών αυτών, έπχρχών, συγχρόνων νοσοκομείων καί κλινικων. Διότι θά εί¬ νε ακατανόητον νά φρον- τίζωμεν διά την ποιοτικήν βελτίωσιν των γεωργικών προΐόντων, διά τήξ ιδρύσεως συνεταιρικών έργοστασίων έ- λαιουργίας, οΐνοποιΐας κ.λ.π. καί νά μη φροντίζωμεν διά την βελτίωσιν τής ύγείας τοΰ λαοΰ μας διά τής ιδρύσε.ω£ συνεταιρικών έστω Νοσοκομείων. άφοΰ δέν ειμ¬ πορούμεν νά δημιουργήσω¬ μεν Κρατικά. ΑΙ ΟΑΛΑΣΣΙΑΙ ΙΥΚΟΗΙΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΟΕΙΡΑΙΟ! ΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΧΕΙΜαΗΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΚΑΙ Η ΑΓΡΟΤίΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό βαρύτατος χειμών πού Ι ησθάνετο ό πληθυσμός τής ένέακηψεν ευθύς έξ άρχής Ι νήσου μας κάποιαν άνακού- Ή έλευσις τού χειμώνος εΐχε καί εφέτος, άλλων συνεπειών, έκτός των καί αυτήν ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΜΑΠΣΣΑ1 ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Εις τάς Αθήνας ετέθη υπό δί¬ ωξιν τό... φλυτζάνι τοΰ καφε: Ή Άστυνομία καταδιώκει τάς μα- ίσσας. Άλλά γιατί; Οι' μάγοι <αί αί μάγισσαι υπήρξαν οί πρό- ρομοι τής Ίατρικής—θέλουν νά ποΰν οί έν γένει ίστοριοδίφαι καί εΐδικώτερα οί μεσαιωνολόγοι. Βεβαία οί καφετζοΰδες είναι λιγά- κι... παρακεκινδυνευμέντ; μαγεία. ί,ίστόσο ό κόσμος τής έποχής— ιήν παρεδέχθη καί την καθιέρω σε κατά τρόπον κάθε ά"λλο παρά ή άνεπιτυχή: 'ΐο φλυ¬ έ τζάνι τοΰ καφέ καταντα πλέον Ιήτημα ειδικότητος. Καί κάθε είδικότη; άπαιτεΐ σήμερον την πληρωμήν της. Δέν δημιουργή οΰτε έδώ καμ- ιίαν σύμπτωσιν. "Εχω ύπ' δψει μου «αξιοπιστότατα» τό καθημε¬ ρινόν καρνέ : Δέν είναι πολλές μέρες πού μιά χαριτωμένη Ικπρό- σωπος τοΰ ώραιοκόσμου μας, η¬ κούσθη λέγουσα: —Τό φλυτζάνι τοΰ καφε δέν μιλεΐ, παιδί μου, γιά τρείς. Έ¬ δώ βλέπω δεκατρεΐς! Αύτό μοΰ είπε ή καφετζοΰ... Δεκατρεΐς λοιπόν οί θαυμασταί. Καί αύτί χάρις εις τό φλυτζάνι τοΰ κχφέ, μόνο καί μόνο. Ή μαγεία δηλ. αποτελεί κάτι μέ κατευθύνσεις. Αποβλέπει όλωσοι- όλου εί; τα κίνητρα έκεΐνα πού δημιουργοΰν τάς στροφάς τοΰ κοι- νωνικοθ τροχοΰ καί δίδουν στα- θερόν περιεχόμενον είς την υπό¬ στασιν τού. 'Η μάγισσα προτοΰ μαντεύση, μελετα. Δέν άποφαίνε- ται δπω; ή Πυθία. Άντί τοΰ άρ- χαίου τρίποδος τής χρειάζονται πρώτα-πρώτα ψυχολογικαί βά¬ σει;. Γύρω άπό τάς βάσει; αύτάς τα σκιαγραφήματα των ύπολειμ- μάτων τοΰ καφέ, θά έξηγηθοΰν συνεπέστερα πρός την πραγμα¬ τικότητα. θάπήτε: Μά αύτό δέν είνε μαγεία! Καί 2μω; άν άνα- τούς χρόνους ήσαν όλωσδιόλου τρέξωμεν καί εί< δπου οί μάγοι κοινωνικοί ή παράγοντες, ή μα¬ γεία είχεν Οπ' δψίν της αρχικώς την πραγματικότητα, είτε διότι είτε διότι την τή βάσει την έμάντευεν, συνεπέρανεν επί άκόμη: Την άραίωσιν τΟν δρο- μολογίων των θαλασσίων συγ- κοινωνιών. Πρόκειται περί φαι- νομένου συνήθους κατ' έτος καΐ δέν θά τό έσχολιάζαμεν τώρα εάν δέν ύπήρχε καί μία τιμητική δσον καΐ ευχάριστος εξαίρεσις, την οποίαν δέν είμποροθμεν ν' αφήσωμεν α¬ παρατήρητον, την οποίαν αι¬ σθανόμεθα χρέος μας νά εξά¬ ρωμεν καί νά επαινέσωμεν. Πρόκειται περί τής θαλαμη- γοΰ «Άκρόπολις». Άλλα σκάφη, τίθενται είς την γραμμήν τής Κρήτης κατά τούς θερινοΰς μήνας καί έ- κτελοθν τα δρομολόγιά τοίν έφόσον διαρκεΐ ή γόνιμος πε- ρίοδος των έξαγωγών τί·ν προΐόντων μας. Μόλις δμως λήξει ή περίοδος αύτη διακό- πτονται καί οί πλόες των ά- τμοπλοίων αυτών. Άπλούστα- τα διότι οί πλοιοκτήται των δέν άποβλέπουν είς την εξυ¬ πηρέτησιν τοϋ τόπου αύτοϋ, άλλ' είς την άποθησαόρισίν των έξ αϋτοθ. Ακριβώς δηλα- δή τό όλως αντίθετον, άπ' δ,τι συμβαίνει μέ την «Ακρο¬ πολιν». Τό σκάφος αύτό, τό οποίον διακρίνεται συγχρόνως διά την ίκανότητα των κυβερνη- τών τού, διά την προθυμίαν καί την προσήνειαν τοϋ προ¬ σωπικού τού, διά την καθαρι- ότητα, την εύστάθειαν καί την ταχύτητά τού, αποτελεί όμο- λογουμένως ψωτεινήν εξαίρε¬ σιν συνεποθς τακτικής άπέ- ναντι τοϋ τόπου μας. Επί σειράν έτών, τώρα, εκτελεί τα δρομολόγιά τού, χωρίς μιδς ώρας καθυστέρησιν, χωρίς μιάς ημέρας διακοπήν. Μέ την ίδιαν τάξιν καί ακρίβειαν, ε¬ κτελεί τούς πλόας τού, καί 8- ταν είναι ή περίοδος των έ παρκών φορτώσεων καί τής μεγάλης έπιβατηγοϋ κινήσεως καί βταν διερχόμεθα εντελώς άγονον περίοδον. Χάρις είς τα δρομολόγιά τής «Άκροπό- λεως» έτονώθησαν αί έξαγω- γαί των σταφυλών μας καί των νωπών καρπών καί έξυ- πηρετήθη τό εμπόριον πολλα- πλώς. Χάρις είς την «Ακρο¬ πολιν» έπίσης ό τόπος μας δέν εστερήθη ποτέ τακτικής θαλασσίας συγκοινωνίας. Καί είς την περίοδον των ά- γρίων τρικυμιών καί είς τάς ώρας τοϋ μεγαλυτέρου κιν δύνου, τό σκάφος αύτό, χά ρις είς την σταθερότητα κα την άντοχήν τού, καί χάρις είς την τόλμην τοΰ πλοιάρ- χου τού έρχεται πάντοτε είς την ώραν τού καί εκτελεί τό δρομολόγιον τού, ακριβώς δι¬ ότι δέν θέτει προορισμόν τού την άποκόμησιν μόνον κέρ- δους, άλλά καΐ την εξυπηρέ¬ τησιν, κυρίως αύτην, τοϋ τό¬ που αϋτοϋ είς την γραμμήν τοϋ όποίου ετέθη. Καί κατά τάς τελευταίας ημέρας των σφοδρών τρικυμιών καί τής πρωτοφανοθς θαλασσοταρα- χής ή «Άκρόπολις» εξετέλε¬ σε δλα τα δρομολόγιά της καί εκάστην Τετάρτην καί Κυ¬ ριακήν ή σειρήνα της άκούετο ώς νΐκητήριος ίαχή, ώς έ'να τακτικόν, άνελλιπές, έγκαι- ρον παρών! Καί ταυτα, χω¬ ρίς ν' αναφέρωμεν δλας τάς άλλας ευκολίας ποΰ παρέχει είς τό τοπικόν εμπόριον καί είς τόν ταξιδεύοντα κόσμον, την τάξιν, την άνεσιν την καθαριότητα καί την ασφά¬ λειαν. Είναι δέ φρονούμεν δλα αύτά άρκετά διά νά έ- δραιώσουν την εκτίμησιν καί την εμπιστοσύνην, άλλά, καί την προτίμησιν των Κρητών πρός τό σκάφος αύτό. Ή ύ· ποστήριξις άλλωστε καί ή προτίμησις τού έμπορικοθ κσ! τοΰ ταξιδεύοντος κόσμοο τό¬ σον τοθ νομοϋ μας δσον καί τής Κρήτης ολοκλήρου, πρός τό θαλαμηγόν «Άκρόπολις» δέν ύπαγορεύεται έκ λόγων συμφέροντος μόνον. Έπιβάλ- λεται καί έκ λόγων ήθικής τάξεως, Διότι ή ύποστήριξις αυτή δέν θά είναι παρά μία άπλή μόνον άνταπόδοσις των τεραστίων ύπηρεσιών ποΰ προσφέρει τό σκάφος αΰτό ολοκλήρου τετραετίας είς τόν τόπον μας. άγριος, άπειλητικός, έπροξέ- νησε δυστυχώς είς τόν τόπον μας μεγίστας καταστροφάς. Μετά τάς πλημμύρας τής πό¬ λεως καί τής Μεσσαράς δ¬ που κατέρρευσαν έκατοντά- δες οΐκιών καί έμειναν άνευ στέγης πάμπολλαι οικογένει¬ αι, κύκλων ηρωτοφανοΰς ορ¬ μητικότητος έπήνεγκεν άνυ- πολογίστους ζημίας είς πλεί¬ στα διαμερίσματα τής ΰπαί- θρου. Αί συγκεντρωθεΐσαι μέχρι τής στιγμή; πληροφο¬ ρίαι παριστοΰν τραγικήν την έκτασιν τής καταστροφής. Είς τα Σταυράκια, την Σύ¬ λαμον, την Αγίαν Ειρήνην καί τό Σκαλάνι, ό κύκλων άνήρπασε στέγας οΐκιών, ε¬ ξερρίζωσε καί παρέσυρε εκα¬ τοντάδας πολλάς έλαιων καί άλλων δένδρων καΐ κατέστρε ψε μέγα μέρος τής έλαιοπα- ραγωγής ιδίως. Τάς αύτάς δέ καί μεγαλυτέρας εκτάσεως καταστροφάς υπέστη καί τό Μυλοπόταμον καί ή υπαιθρος τής Ρεθύμνης γενικώτερον έξ αλλου κυκλώνος πού ειχε μάλιστα καί έν ανθρώπινον θΰμα. Κατ' αυτόν τόν τρό¬ πον ή-Κρήτη ποα υπέστη έ· πί σειράν έτών κατά τό πρό σφατον παρελθόν τα δεινά συνεχοΰς άνομβρίας καί ξη ρασίας πληρώνει ήδη βαρύ τατον φόρον είς την μανίαν τού χειμώνος. Καί ένώ ©λοι ήλπίζαμεν ότι εφέτος χάρις είς την πλουσίαν έλαιοεσοδείαν θά φισιν καί θά εδοκίμαζε την χαράν τής ζωής πού θά τοΰ έδημιούργει ή οίκονομική εύχέρεια, ήδη αί άλλεπάλ- ληλοι καταστροφαί έκ των πλημμυρών κ«ί των κύκλω- νων, μετριάζουν τάς ελπί¬ δας αύτάς κα) είς πολλούς δημιουργοΰν την απόγνω¬ σιν. Καί τό μέν κράτος κά¬ μνει έ,τι τοΰ είναι δυνατόν διά νά περίθαλψιν τα θύμα- τα των θεομηνιΰν καί νχ θεραπεύση τάς μένας έκ τής δημιουργου. όργής των στοιχειων της φύσεως ανάγ¬ κας. Δέν ειμπορεί ομως βε¬ βαίως, οΰτε καί είναι νοη¬ τόν, ν' αναλάβη ολα τα βά· ρη τό Κράτος. Τό καθήκον τής άντιμετωπίσεως αυτής τής καταστάσεως, βαρύνει έξ ϊσου καί τούς Δήμους και τάς κοινότητας καί τούς οίκονομικούς όργανισμούς καί ιδιαιτέρως την Άγροτι- κήν Τράπεζαν. Καί δέν αμ¬ φιβαλλομεν ότι δλοι θά προ- θυμοποιηθοΰν νά έπιτελέ- σουν τό καθήκον των αύτό. Ίδιαίτατα ή Άγροτική Τρα¬ πέζα πιστεύομεν ότι θά φροντίση νά διαπιστωθη την έκτασιν των ζημιών ενός ε¬ κάστου άγρότου καΐ νά πα¬ ράσχη ευκολίας καί δάνεια είς ολους εύχερώς, διά νά δυνηθούν νά τάς ανάγκας θεραπεύσουν καί νά έπιδο- θοΰν είς τα κα&λιεργητι- κά των έργα μέ κάθβ δυ¬ νατήν ευχέρειαν. λοντικών κατευθύνσεων τοϋ έργατικοϋ κόσμου έν συνερ- γασία μετά τοθ κεφαλαίου, έπ' άγαθώ τόσον τής έθνικής οίκονομίας δσον κο<ί των έθνι- κών έπιδιώξεων γενικώτρρον. Τό δικαστΗκόν. Παΰλος Νιρβάνας. Ό κόσμος των Ελληνικήν γραμμάτων καί ιδιαιτέρως ή δημοσιογραφική οίκογένεια αίσθάνεται βαθεΐανόδΰνην διά την απώλειαν τοΰ Παύλου Νιρβάνα. Επί τρείς ολοκλή¬ ρους δεκαετηρίδας, ό μετα- στάς έτερπε καί έδίδασκε τό αναγνωστικόν κοινόν των ε¬ φημερίδων μέ τό καθημερινόν τού χρονογράφημα, πολλά¬ κις είς δύο καί τρείς καί τέσ- σερας εφημερίδας, τό οποίον τόσον εκαλλιέργησεν ώστε νά κερδίση καί τό άξίωμα τού Άκαδημαίκοΰ ώς χρονογρά- φος. Άλλά καί είς τοΰς άλ- λους τομεϊς τοθ πνεύματος, διέπρεψεν ό Νιρβάνας. Δι" δ καί ό θάνατός τού δημιουργεΐ, δυσαναπλήρωτον κενόν είς την ελληνικήν διανόησιν. Ελπίζομεν δτι θά χορηγή- θή ή σχετική πίστωσις διά την ταχυτέραν αποπεράτωσιν τού Δικαστικοΰ μεγάρου τής πό¬ λεώς μας καί διά νά στεγα¬ σθή επί τέλους ή Θέμις μέ ά- νεσιν καί εύπρέπειαν καί διά νά κατορθωθή ή ταχυτέρα κα- τεδάφισις τοΰ παλαιοΰ καί έ- ρειπωμένου κτιρίου δπου στε- γάζονται σήμερον τό Είρηνο- δικεΐον, τό Πταισματοδικεΐον καί ή Διοίκησις χωροφυλακής καί ή διαρρύθμισις τοΰ χώρου τής παλαιάς Νομαρχίας είς πάρκον, δπως προβλέπει τό σχέδιον τής πόλεως. κήν μονάδα βάρους ματι ήτο καιρός νά Καί πράγ λείψη επί τέλους αύτός 6 άναχρονισμός. •ίί *ι* *|» Ή όδός Πύργου. Πρό καιροϋ είχεν άποφασί- σει ή Γενική Διοίκησις νά δι¬ αθέση κονδύλιον τριάντα χι¬ λιάδων δραχμών διά την έπί- στρωσιν τής όδοΰ Πραιτώρια —Πύργου μέ σκυροκθνίαμα, ώστε νά μην διακοπή ή συγ- κοινωνία κατά τούς χειμερι- ούς μήνας. Μέχρι σήμερον ιμως άγνωστον διατί ή σχε- ή έργασία δέν έγινεν καΐ ή συγκοινωνία μέ την πρωτεύ- >υσαν τής επαρχίας Μονοφα-
  σίου διεξάγεται πλημμελέστα
  α, διακόπτεται δέ έξ ολοκλή¬
  ρου τάς βροχεράς ημέρας.
  Καλόν θά είναι λοιπόν νά έ-
  πισπευσθή ή χορήγησις της μι-
  ρδς πιστώσεως καί ή έπί-
  στρωσις των πλέον έπικινδύ-
  ων τουλάχιστον τμημάτων
  τής όδοΟ.
  Τ ό πανεργατικόν.
  Άπό προχθές ήρχισαν καί
  συνεχίζονται αί εργασίαι τοΰ
  8ου Πανεργατικοΰ Συνεδρίου
  τοΰ όποίου την έναρξιν εκή¬
  ρυξεν ό κ. Πρωθυπουργός, α¬
  ναπτύξας την εργατικήν πολι¬
  τικήν τής Κυβερνήσεως τού.
  Δέν αμφιβαλλομεν δτι τό συ¬
  νέδριον αύτό θά επιτύχη έξ ο¬
  λοκλήρου καί δτι θά θέση ά-
  σφαλεϊς τάς βάσεις των μελ-
  Η οκά.
  Πάει λοιπόν Καί ή όκα. Τό
  κράτος απεφάσισε νά την άν-
  τικαταστήση οριστικώς καΐ ά
  νευ έξαιρέσεων μέ τα «κιλό»
  τα οποίον χρησιμοποιοΰν ώς
  μετρικήν μονάδα βάρους δλα
  τα εύρωπαΐκά κράτη. Ή οκά
  τοποθετεΐται κατ' αυτόν τόν
  τρόπον είς τό παρελθόν δπου
  καΐ θά μείνη άμετακλήτως
  "Ετσι έκλείπει καί έ'ν άκόμη
  στοιχείον πού ύπενθύμιζε τή·
  παλαιάν ϋποταγήν τής χώρα
  είς την σημερινήν ψίλην μα
  Τουρκίαν, ή όποία καΐ μάς έ
  κληροδότησε αυτήν την μετρι- κοινοΰ.
  Αιαλέξεις.
  Χαίρομεν διότι ή Λέσχη 'Ε-
  στημόνων εδρε τόν πραγμα¬
  τικόν προορισμόν της. Αί δια-
  λέξεις τάς οποίας όργανώνει
  καί τας οποίας ειμπορεί νά
  παρακολουθή οίοσδήποτε πο¬
  λίτης, άποτελοΰν μίαν εκδή¬
  λωσιν έπιστημονικής πράγματι
  δράσεώς καί δίδουν την ευκαι¬
  ρίαν είς τούς παρακολουθούν¬
  τας αύτάς νά πλουτίζουν
  τάς γνώσεις των καί ν' άπο-
  κομΐζουν καί πρακτικώς ώφέ-
  λιμα συμπεράσματα. Ελπίζο¬
  μεν δέ ότι αί διαλέξεις θά συ-
  νεχισθοΰν, γεγονός πού θά
  έξυψώση την Λέσχην τα μέγι-
  στα είς την συνείδησιν τοθ
  Ιίί
  . ι
  ΐ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  μεγαλύτερον κινηματογραφικόν
  γεγονός: «ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΓΚΕΣ-.
  Την Πέμπτην: *ΜΑΝΥΑ»
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τό κινημα¬
  τογραφικόν άριστούργημα: «Ρεγ-
  γίνα». Άτΐογευματινή ώρα 6 μ. μ.
  τό ϊργον «Μπαμπούνα».
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπβγευματινή ωρα 7 μ. μ.
  Εσπερινή » 10 μ. μ.
  Διά τελευταίαν φοράν:
  ΑΥΡΙΟΝ
  Ή ωραιοτέρα Ρωσσική ται-
  νία ποΰ εγινε μέχρι σήμερον
  ΜΑΝΥΑ
  ί
  Μέ την "Ολγα Τσεχόβα
  Μβτρία Άντεργάοτ, καί τον
  Πέτερ Πέτερσον.
  Κινηματονέα Τΰπου
  Π
  ίί
  ΣΙΝΕΑΚ
  "Εναρξις την Πέμπτην
  2 Δεκεμβριού ώρα 5 μ.μ.
  Σημ. Αί παραστάσεις των
  ιΣΙΝΕΑΚ'ί
  όρίσδησαν, εκάστην Πέμ¬
  πτην καί Σάββατον ωρα 5 μ.
  μ. Έκαστην Κυριακήν ωρα
  > 11 π. μ. μέ τιμάς ήλαττωμέ-
  . νας.
  ί
  ■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΑ θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■ ■■
  ΗΓΓΥΗΜΕΝΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ
  ΩΡΟΛΟΠΩΝ
  Γνωστοποιώ είς την αξιότιμον
  πελατείαν μου ότι απεχώρησε έκ
  τού 'Ωρολογοποιείου Κωνστ. Φα·
  νουράκη καί έγκατεστάθην ε|ς
  τα πρώην ωρολογοποιείον 'Αρμέ-
  νη καί Παναγ. Χρήοτου, έναντι
  σινεμά «Μινώας»>
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΤΑΚΗΣ
  ώρολογοποιός
  Άττό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΟΑΣΙΑΙΣΣΑ —=
  263ον
  Επί τέλους, έ'να άχνό φώς
  ελπίδας: τό βράδυ Θά έξεκου-
  ράζοντο στό Σαλον. Οί πολί-
  τες επερίμεναν έκεΐ κάτω πί-
  σω άπό την πέτρινη θριαμβι-
  κήν άψΐδα ή όποία—πόσες εί-
  ρωνεΐες έπεφύλασσεν ή ίστο-
  ρία σ' αύτη τή γυναΐκα—είχεν
  άνεγερθή είκοσιένα χρόνια
  προτήτερα γιά τή Μαρία—Άν-
  τουανέττα, δταν, μέσα σέ μιά
  πολυτελή κρυσταλλόφρακτη
  άμαξα, έφθανεν άπό την Αυ¬
  στρία, πεντάμορφη καί πρό-
  σχαρη νυφοΰλα κι' έ'νας λαός
  όλόκληρος την άνευφημοΰσε
  καθώς επήγαινε νά συναντή-
  ατ τόν μέλλοντα σύζυγον
  της.
  Στή μετόπη τής άψϊδος ή¬
  σαν χαραγμένα λατινικά, αύ-
  τά τα λόγια:
  «Εϊθε τό μνημεΐο τούτο νά
  μείνη αίώνιο σαν την άγάπη
  μας».
  Άλλά ή άγάπη είνε πιό έ-
  έφήμερη άπό τό άληθινό μάρ-
  μαρο καί τή σκαλισμένη πέ-
  τρα. Έφαινόταν σάν δνειρο
  στή Μαρία—Άντουανέττα τό
  γεγονός ότι μιά φορά δλοι οί
  εύγενεΐς, μέ τή μεγάλη τους
  στολή, την ύπεδέχθησαν μιά
  μερά κάτω άπό την άψΐδα,
  δτι ό δρόμος ή"ταν σπαρμένος
  μέ φώτα καί μέ κόσμο, δτι ά¬
  πό τίς βρύσες έ'τρεχε κρασΐ
  γιά χάρι της. Τώρα, στό ϊδιο
  μέρος, οί άνθρωποι την ύπεδέ¬
  χθησαν μέ μιά παγερή, τό
  πολΰ—πολύ συμπονετική ά-
  βρότητα άλλά κι' αυτή τής έ-
  φάνηκε γλυκειά, θωπευτική,
  ϋστερ' άπό δλη έκείνη την ό-
  χλοβοή τοθ μίσους. Έκοιμή-
  θηκαν επί τέλους' ό άνδρας
  της καί τα παιδία της, άλλα-
  ξαν ροΰχα. Άλλά τό πρωΐ
  τής άλλης ημέρας έπρεπε νά
  ξαναπάρουν τόν ανήφορο τοθ
  Γολγοθά καί ό ήλιος έξακο-
  λουθοθσε νά έξακοντίζτι τίς
  καυτερές άκτΐνές τού. "Οσο
  έπλησίαζαν πρός τό Παρίσι,
  τόσο ό πληθυσμός έδειχνε πε-
  ρισσότερο μΐσος. Όταν πα-
  ραδείγματος χάριν, ό βασιλη-
  ας εζήτησε £να βρεγμένο
  σφουγγάρι γιά νά νίψη τό κα-
  τασκονισμένο πρόσωπό τού,
  έ'νας δημόσιος ύπάλληλος τού
  απήντησε μέ καγχασμό:
  —Νά τί κερκίζει κανείς τα-
  δεύοντας.
  (συνεχίζεται)
  ►"'"......"........♦·
  Ο ΣΤ0ΜΑΧ0Λ0Γ0Σ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τού στομαχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τοϋς πάσχοντος έκτοΰπεπτι-
  κοϋ συστήματος έν τω ΙατρεΙφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορροΐδων Α¬
  νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοΰχος της ϊατρικής
  Όδοντίατρος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
  εκάστην:
  9-12 καί 4-7
  ΚΟΚΑΡΙ
  Κοκάρι έξαιρετικής ποιότητος
  ψιλό Κασσανιώτικο ευρίσκεται ε¬
  πί παρακαταθήκη, είς την αποθή¬
  κην κρομμυδιών Γενί τζαμί ε*ναν
  τι καφφενείου Ιωάννου Γοργορρά-
  πτη.
  Πώλησις Χονδρική καί λιανική.
  Ιάπων Ώρωμοζίκόα
  _> | Ό γολγοθάς
  ιμιάς καρδίας
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή σύμμαχος τού όνείρου...
  Μητέρα καί σύζογος.
  Ή γυναϊκες θά ζητοΰν πάντοτε
  τό άσφαλέστερον μυστικό διά
  τοΰ δποίου θ' άποκτήσουν καί θά
  συγκρατήσουν την αγάπην ενός
  άνδρός' κατ' αρχάς τοθ συζύγου
  καί ϋστερα τοΰ υίοθ.
  —Έκαμα, λέγουν μερικές, τα
  ■παν διά νά τοθ όμιλήσω γιά την
  σταδιοδρομία του' έξητάσαμε μα-
  ζί τα σοβαρά όφέλη τής ζωής" ά-
  γωνίσθηκα μαζί τού εναντίον κά-
  θε δυσκολίας' ένδιαφέρθηκα ττάν-
  τοτε δι' δ,τι έλεγε.
  Γιατί λοιπόν δ μέν σύζυγος μέ-
  νει άφηρημένος δ δέ υιός άδιά-
  φορος;
  Λιότι, είς την ψυχήν δλων των
  άνδρών, κάτω άπό δτι φαίνονται
  νά είναι, κρΰβεται ίνα δνειρο, μία
  εΰχή διά την οποίαν δέν δμιλοΰν
  ποτέ.
  Φιλοδοξία πολύ ζωηρή, πολϋ
  τρελλή, πολϋ μάταιη γιά νά πραγ
  ματοποιηθή; Υπόλοιπον τής παι-
  δικής φαντασίας, ποϋ ή ήλικία
  καί ή πεΐρα δέν θέλησαν νά κα-
  ταπνίξουν;
  Πάντως, μην ζητήσετε νά τό μά-
  θετε άπό τόν ίδιο τόν άνδρα, δ-
  ποιος καί αν είνε γιά σδς. Εάν
  κανείς ήθελϊ νά παραβιάση την
  θύρα τοΰ όνείρου τού, είνε πιθα¬
  νόν νά την ϋπερήσπιζε έπιμόνως.
  Χρειάζεται λοιπόν νά τό μαντεΰ
  σετε χωρίς νά δείξετε δτι τό έμαν-
  τεΰσετε καί νά γίνετε τρόπον τί¬
  να ή φυσική σύμμαχος αύτοϋ τοθ
  όνείρου.
  Εάν ττρόκειται περί ενός υίοΰ
  εάν δέν είνε άκόμη είκοσι έτων,
  ττρέπει νά αισθανθή σέ σδς την
  φίλην των έλπίδων τού" εάν πρό-
  κειται περί συζύγου άκόμη νέου,
  πρέπει νά τοΰ δείξετε εύρύτερο
  τό μέλλον άπό δτι τα φαντάζεται.
  Καί είνε παρά πολύ νά δΰνασθε
  νά είσθε ή φιλή τοθ θλφερώτε-
  ρου μυστικοΰ ενός ίίνδρός, ή τής
  μαρτυρικής μεταμελείας τού.
  Ό άνδρας πιστεύει τόν έαυτό
  τού ίσχυρό, δέν αΐσθάνεται πάν¬
  τοτε την άνάγκη νά έχη μία σύμ-
  μαχο στή ζωή. Τό δνειρο τού, ι¬
  δού ή άδυναμία τού. ΕΟγνωμονεϊ
  δέ πάντοτε εκείνον δστις ξεύρη
  νά λικνίση, χωρίς νά πληγώση, τό
  πειό παράλογό τού δνειρο.
  ή Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναννωστρίας
  και τους αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' άριθ'. 36.
  123456789 10 11
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Ώραιότατος νεανίας υιός τοΰ
  Τρωός καί τής Καλλιρρόης τόν
  οποίον ήρπασεν ό Ζεύς μεταμο^-
  φωθείς εϊς άετόν διά νά οίνοχοή
  τούς θεούς.
  2) Σύνδεσμος.—Τρωκτικόν.
  3) Πηγή είς την είσοδον τοΰ
  Άδρυ, έκ τής οποίας ό Χάρος
  ποτίζει τάς ψυχάς των νεκρών
  διά νά λησμονήσουν τόν Επάνω
  κόσμον καί τόν άπαρνηθοΰν.—Γάλ-
  λος φιλόσοφος μεταφράσας τα Ιρ-
  γα τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Σε-
  νέκα.
  4) θαλασσοπόρος άνακαλύψας
  τόν βόρειον μαγνητικόν πόλον.
  5) Παράλιος πόλις έν Βιθυνία
  τής Μικράς Άσίας.—Γαλλική κι·1
  νηματογραφική έταιρεία.
  (!) Ποταμός τής Άπω Άνατο-
  λής γνωστότατος άπό τόν τελευ¬
  ταίον Κινεζοϊαπωνικόν πόλεμον.
  7) Λόφος επί τοΰ όποίου εκειτο
  ό ναός τοΰ Σολομώντος. — Βιομη-
  χχνική πόλις τής Ρωσσίας.
  8) Έπιθετικόν δπλον ωρισμένων
  έρπετών.
  9) Άποτελεΐται κυρίως άπό ά¬
  ζωτον καί οξυγόνον. Μία των άρ-
  πυιών.
  10) Γενεά, ράτσα.—'Υποθετικό;
  σύνδεσμος.
  11) Είς την ναυτικήν διάλεκτον
  λέγεται λοστρόμος (αϊτιατ.).
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Ώραιόταχος μυθ. νεανίας
  έρωτευθεΐς τόν ίδιον τόν εαυτόν
  τού, αύτοκτονήσας Ιφόσον ό έρως
  τού αύτός φυσικώ τώ λόγω δέν
  ιποροϋσζ νά Εκανοποιηθή. Έκ
  τοΰ χυθέντος αΐ'ματός τού ανεφύη
  τό έμώνυμον άνθος.
  2) Σύνδεσμος αιτιολογικός.—
  Τό υπάρχον.
  3) Μουαικός φθόγγος. — "Ετσι
  θέλει νά είναι κάθε γυναΐκα.
  4) Όμάς πολλών κρατιδίων
  είς τα Β. Α. των Βρεττανικών
  Ίνδιών.
  5) Έ πρωτεύουσα τοΰ Άννάμ.
  —Κράτος τής Άσίας.
  ϋ) Χώρα τής Βρεττανικής Νι-
  γηρίας.
  7) Ό,τι ήτο ό Ήρακλής, ό
  Περσεύς, ό Ηησεύς. — Παράλιον
  χιορίον τής Κεφαλληνία;.
  8) Πρόθεσις.
  9) Τόν χειμώνα είναι μικρότε-
  ρη καί τό θέρος μεγαλειτέρα.—
  Γερμανός ζωγράφος έκπονήσας τα
  σχέδια των τοιχογραφιών των
  προπυλαίων τοΰ έν Αθήναις Πα¬
  νεπιστημίου.
  10) Άντωνυμία προσωπική.—
  Γάλλος στρατάρχη; τοΰ Ναπολέ-
  οντος φονευθείς είς την μάχην
  τοΰ "Εσσλινγκ.
  11) Τιμητικόν έκκλησιαστικόν
  άξίωμα.
  ΕΛΙΣΛΒΕΤ = =
  Η ΤΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΥΑΟΥ
  Ή ζωή τής μελαγχολικης
  54ον αΰτοκρατείρας.
  Καί κανείς δέν τόν ύπερασπίζε-
  ται... Την πνίγει τό δί*ηο της'Η
  απόφασις της δέν είνε τόσο^ μιά
  πανικόβλητο; φύγη μπρός σ' έ'να
  άμείλικτον εχθρικόν περι^άλλον,
  δσον μιά έπανάστασις κατά τού
  περιοάλλοντος αυτού.
  Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ τρομά-
  ζει μπροστά στά σχέδια αύτά τή;
  αύτοκρατείρας. Έχε: προσέςτ)
  πώς τούς τελευταίους μήνες εχει
  σημειωθή μιά άναμφισβήτητος
  μεταβολή είς την συνπεριφοράν
  τής συζύγου τού. Πικράθηκε πολύ
  δταν είδε πώς τό είχαν παρα-
  τηρήση καί οί άλλοι: Μιά ήμέρα
  6 εκ των υπουργών τού κόμης
  Ρέχμπεργκ τόν ηρώτησε άν συμ¬
  βαίνη τίποτε είς την αύτοκρά-
  τειρα.
  —Ριατί; ρώτησεν έ'κπληκτος ό
  αύτοκράτωρ.
  Φαίνεται τόσον άλλαγμένη!
  είπεν ό άοιάκριτος 5πουργός.
  Ή απόφασις τής Έλισάβετ
  άποκαλύπτει ξαφνικά είς τόν
  Φραγκίσκον Ιωσήφ πώς τα πράγ-
  ματα ήσαν πολύ σοβαρώτερα ά¬
  πό δ,τι τα έφαντάζετο. Κυρίω;
  τόν άνησυχεΐ ή κατάστασις τής
  υγείας τής συζύγου τού. Καλεΐ
  τούς ίατρούς. Κορυφαΐοι έπιστή-
  μονες ίξετάζουν την αύτοκράτει-
  ραν. Άλλά τα μόνον πού βρί-
  σκουν είνε κάποιος έρεθισμός των
  άμυγδαλών της. Άλλω; τε ή Έ-
  λισάβετ υπέφερε συχνά άπό τόν
  λαιμόν της. Δέν βρίσκουν τίποτε
  άλλο. Ό έλαφρός δμως έρεθι-
  σμός τοΰ λαιμοΰ είνε σοβαρά ά-
  φορμή γιά νά Απαγορεύση ενα
  τόσο μακρυνό ταξίδι, δσο τό
  ταξίδι τής Μαδέρας; Ό Φραγ¬
  κΐσκος Ιωσήφ σκέπτεται την αί¬
  σθησιν πού θά προκαλοΰσεν είς
  την αύτοκρατορίαν μιά τόσον μα-
  κρυνή άποδημία τής αύτοκρατεί¬
  ρας. Ίπποτικός βμως δπως πάν¬
  τοτε, στίς γυναίκες, δ αύτοκρά¬
  τωρ δέν θέλει νά χαλάση τα χα-
  τήρι τής συζύγου τού. Άφοΰ ή
  αύτακράτειρα έπιμένει άς πάη
  είς την Μαδέρα. "Ισως τό ταξί¬
  δι τής κάνη καλό. Γιά νά δικαιο¬
  λογηθή όπωσδήποτε τό ταξίδι, ή
  άδιαθεσία τής αύτοκρατείρας χα-
  ρακτηρίζεται ώς έλαφρά πνευμο-
  μονία.
  Μιά^/άλλη δυσκολία προκύπτει:
  Κανένα αύστριακόν ατμόπλοιον
  δέν είνε έ'τοιμον πρό; αναχώρη¬
  σιν. Ή Έλισάβετ 2μως δέν θέλει
  νά περιμένη.
  ...θέλει νά φύγη άμέσως. Πα-
  ρίσταται άνάγκη νά παρακληθή
  ή βασίλισσα Βικτωρία τής Άγ-
  λίας νά παραχωρήση την θαλα¬
  μηγόν της γιά τό ταξίδι άπό την
  Άμβέρσα είς την Μαδέρα. Ή
  βασίλισσα τής Αγγλίας προσκα-
  λεΐ την αύτοκράτειραν τής Αυ¬
  στρίας.
  (συνεχίζεται)
  Άγησ. Γ. Κοζύρης
  Δικηγόρος—Ηράκλειον
  Όδός Κυδωνίας
  (παρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3-68.
  Ι Τό μόνον Κατάστημα
  Ξ
  | που συνκεντρώνει δλα τα ειδή
  1 Άνδρικά, γυναικεΐα και παιδικά:
  3
  | Λεμπιδάκη-
  Ξ
  Ι Ζαφειροπούλου
  Έπίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μεγά¬
  λην συλλογήν.
  Είς τό τμήμα Μαλλιών ττλεκτικής θά εθρετε δτι εΐδος
  θέλετε είς ποιότητος καί χρωματισμούς.
  ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
  ιιριιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι™
  ΚΟΙ ΜΩΜ Ι ΚγΛ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Διήλθε τής πόλεώς
  μας μεταβαίνων είς Νεάπολιν δ
  έν Λιμένι Σητείας δικηγόρος κ. Ί.
  Πατεράκης.
  —Ανεχώρησε δι' "Αθήνας ό ό-
  δοντίατρος κ. Τάκης Παπαδόπου¬
  λος.
  —Επανήλθεν έξ Αθηνών δ κ.
  Στέλιος Δημόπουλος δικηγόρος.
  Γύρω στήν πόλι.
  Άπό τάς Άθηναίκάς έφημερί-
  δας πληροφορούμεθα δτι ή όογά-
  νωσις των λαικών συσσιτίων είνε
  γενική είς δλας τάς επαρχιακάς
  πόλεις.
  —Είς τινάς μάλιστα έξ αυτών
  ήρχισε παρεχομένη δχι μόνον έ-
  παρκής άλλά καί απολύτως ύγι-
  εινή τροφή.
  — Πιστεύομεν δτι συν τω χρό-
  νω ή βελτίωσις αυτή των λαικών
  συσσιτίων θά πραγματοποιηθή
  καί είς την πόλιν μας. Τό μέτρον
  άλλως τε έπείγει έξ αίτίας
  τοθ δτι ό χειμών έ"χει επέλθη
  ήδη.
  —Ή άστασία τοΰ καιροΰ εσυνε¬
  χίσθη καί χθές.
  — Καί μέ τρόπον τοιούτον ώστε
  νά ζημιωθοΰν πολλοί λάτραι τής
  λιακάδας.
  —Ή δποία μολονότι εσυνεχίσθη
  ολίγον τάς πρωϊνάς ώρας, ϊδωσε
  τόπον αργότερον είς την συννε-
  φιά, τό ψιλούτσικο κρύο καί την
  βροχήν...
  —Διά νόμου ωρίσθη ότι είνε ε¬
  λευθέρα ή κατασκευή σιγαρέττων
  είδικών διά τούς άσθματικούς.
  —Ό νόμος αύτός άποδεικνϋει
  μέ την σειράν τού, δτι τό τσιγάρο
  έ'παυσαν «νά τό κόβουν» κα'ι οί
  άσθματικοί.
  —Άλλά μήπως οί άσθματικοί
  θά συνετισθοΰν τουλάχιστον μέ
  τό μέτρον αύτό καί θά καπνίζουν
  άπό τα ε'ιδικά μόνον σιγαρέττα;
  Αμφιβαλλομεν άφοΰ καί αύτοι ζη-
  τοϋν... καπνόν αποκλειστικώς!
  —Έσχολιάσθη χθές ευρύτατα ό
  θάνατος τοΰ Άκαδημαίκοΰ Παύ-
  λου Νιρβάνα.
  —Ό οποίος έστέρησε την Ελλη¬
  νικήν λογοτεχνίον ενός έμπνευ-
  σμένου δημιουργοΰ.
  —Ιδιαιτέρως έξήρετο ή συμβο-
  λή τοϋ Νιρβάνα είς την Ελληνι¬
  κήν χρονογραφίαν, είς την όποιαν
  άπό απόψεως προσωπικότητος,
  πνεύματος καί Ιδιαιτέρας «ούμο-
  ριστικής» τέχνης καί λεπτότητος
  υπήρξεν άνταξιος διάδοχος τοΰ α¬
  ειμνήστου Κονδυλακη.
  —Ό Δεκέμβριος είς τόν οποίον
  ε'ισερχόμεθα άπό σήμερον είνε δ
  μην τής χαρδς δσο καί τής χιο-
  νιδς.
  — Βεβαία τό τελευταίον μπορεΐ
  έξ ολοκλήρου, νά μην ϊσχόη συνή-
  θως διά την Έλλάδα καί ιδιαιτέ¬
  ρως την νησιωτικήν.
  —Όπωσδήποτε οί μετεωρολό-
  γοι προεικαζουν δτι οί χιονιές δέν
  θά λείψουν άπό τόν μήνα αυτόν.
  —Τό μνημόσυνον τοθ αειμνή¬
  στου εύεργέτου τής πόλεως Άν-
  δρέου Καλοκαιρινοΰ.
  —Συνεκέντρωσε πολλούς πού
  τιμοΰν την μνήμην τού είς τόν
  ναόν τοΰ Άγίου Μηνδ.
  —Οΐτινες καί συνελήφθησαν
  ευλαβώς την χήραν τοΰ αειμνή¬
  στου εύεργέτου καί τούς συγγε-
  νεΐς τού.
  —Καί είς την αυριανήν διάλεξιν
  τής Λέσχης Έπιστημόνων ένθα θά
  ομιλήση ό φυματιολόγος ίατρύς κ.
  Μανδαλενάκης, προμηνύεται κο
  σμοσυγκέντρωσις.
  --Λόγφ τοΰ έπικαίρου ιδίως καί
  κοινωνικώς άξιολόγου τοΰ θέμαι-
  τος της διαλέξεως.
  —Είς τοΰ Πουλακάκη προμηνΰε-
  ται αυριον πιέννα μέ την προβο-
  λήν τοΰ άριστουργήματος«Μάνυα».
  ό Ρέπορτερ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Λατσίδας
  Διακηρύττει
  "Οτι έκτίθεται είς μυστικήν
  δημοπρασίαν δι' ένσφραγί-
  στων προσφορών διά την προ¬
  μήθειαν Σιδηροσωλήνων γαλ-
  βανισμένων καί έξαρτημάτων
  αυτών συμφώνως πρός την
  προσμέτρησιν τής τεχνικάς υ¬
  πηρεσίας Κοινοτήτων Νομοΰ
  Λασηθίου άξίας περίπου 75.
  000 χιλιάδων δραχμών διά
  την συμπλήρωσιν τοΰ ύδρα-
  γωγεΐου Λατσίδας.
  Ή δημοπρασία διεξαχθή¬
  σεται την 4ην Δεκεμβριού
  έ. έ. ημέραν Σάββατον καί
  ώραν 10—12 μ. μ, έν τώ κοι-
  νοτικώ καταστήματι Λατσίδας,
  καί ενώπιον τής αρμοδίας έ-
  πιτροπής. Λεμπτομερής δια-
  κήρυξις καί τα σχετικά τής με·
  λέτης ευρίσκονται κατατεθει¬
  μένα είς τό γραφείον τής Κοι¬
  νότητος καΐ τεχνικής υπηρε¬
  σίας Κοινοτήτων Νομοΰ Λα¬
  σηθίου.
  Έν ΛατσΙδα τή 21 Ν)βρίου
  1937.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Έμμ. Άρισ. Παιταζαχαριάκης
  Ό Γραμματεύς
  'Εμμαν. Ν. Πατεράκης
  ΕΙΣ ΤΗΝ περιφέρειαν Καλλο-
  νής Πεδιάδος καί είς θέσιν «Σκά-
  φες» πωλεΐται ελαιόφυτον μέ
  150 ελαιόδενδρα μετά συνεχομέ-
  νης αμπέλου 7 έργατων. Πληρο¬
  φορίαι παρά τω κ. Ζαχαριά
  Μαρκίδη όδός Κατεχάκη (Ιΐλατΰ
  Σοκκάκι)^
  Μ
  "όΑι.
  ΪΙ*^.τί.Ι»Ι
  *«««
  "Τ6**
  ι6νον
  «αί
  Χ; ™™}
  αοηιιαΐκοϋ Παί-
  :Αρηοε την Β)»
  «ν Ινός ίμτϋ
  ν.
  «ροσίΜΐκότει»;
  οιαιτέρας <»*<, και λι«τβτ~ ς θιάδοχοςιοί* Ι η •ς είς τ όν Μ· σήμερον ιΐκΐ κμ> «αί ί
  ΐλευταίον ιχηβΒ
  ι μην ίσχύη εν»·
  ,άοα και *«*
  .ήν.
  οί
  6ι» οΙχιθ
  τ όν μη»°
  >ον Γ
  ■>*
  ς
  νού.
  ε «ολλούς τ»
  ιην τού είς *
  ονν
  Αραν τού
  ιαΐ ι ούς
  οΓ
  ΐ
  ιίδσς
  π*
  &»«
  ε?'ίέ
  ε** *>*''<■ 5*" ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Τό μεγάλο έργον τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. Μεταξύ δύο παράθυρον, πλησίον δέ τραπέζης, έκάθητο θεριστής τις συνομιλών μεθ' ενός κτηματί- ου. Ό θεριστής έλεγε. —Αΰτό δέν βλάπτει, τό νά είνε χόρτο βρεγμέ- νο. Κόφτεται καλλίτερα. Νά έλθη μόνο μέ. τό καλό ή άνοιξι,—κλπ. Ή Τιτίκα έκάθητο είς την συνήθη της θέσιν, ή¬ τοι είς μίαν άκραν της τραπέζης τοΰ μαγειρείου πλησίον τής πυρός. ΤΗτο ρακένδυτος, ή πτωχή, έ- φόρει άρβύλας ξυλίνας καί έπλεκεν είς τό φώς τής φλογός περικνημίδας μαλλίνας διά τάς κόρας των Θεναρδιέρων "Υπό τάς καθέδρας έπαιζε μικρά τις γαλί] καί είς τόν πλησίον θάλαμον ήκούοντο αί νε- αραί φωναί δύο άλλων μικρών παιδίων ήσαν ή Έ- πονίνη καί ή Άζέλμα. Είς την γωνίαν τής έστίας έκρέματο άπό καρφίου μία μικρά μάστιξ. Έκ διαλειμμάτων διεκρίνετο έν τω μέσω τοθ γε- νικοθ έκείνου θορύβου ή φωνή νηπίου κλαυθμυρί ζοντος. ΤΗτο δέ τό νήπιον τουτο εν άρρεν, δπερ ε¬ γέννησεν ή γυνή τού Θεναρδιέρου κατά τούς προ- λαμβόντας χειμώνος, «χωρίς, ώς έλεγε, νά είξεύρπ οΰδ' αυτή πώς έγινεν άποτέλεσμα τοθ κρύου». Ή¬ το δέ πλέον ή τριετές. Ή μήτηρ τό έγαλούχησε μό- νη, άλλά δέν τό ήγάπα. "Οταν αί έπίμονοι φωναί τοϋ μικροΰ τούτου απέβαινον ένοχλητικαί πολύ"— Πήγαινε, έλεγεν ό Θεναρδιέρος, νά ιδής τί θέλει ό υιός σου.—Άς σκάσι;|! άπεκρίνετο ή μήτηρ, έβαρέ- θηκα. Καί ό μικράς εξηκολουθεί νά κλαυθμυρίζτι, έγ- καταλελειμμένος είς τό σκότος. Β'. Συμΐτλήρωσι; δύο είκόνων Κατά κρόταφον μόνον είδομεν τούς Θεναρδιέ- ρους μέχρι τούδε, καιρός νά τοΰς ίδωμεν καί κατά πρόσωπον. Ό Θεναρδιέρος ήγεν ηλικίαν άνω των πεντήκον¬ τα έτών ή σύζυγός τού, ήγγιζεν είς τα τεσσαρά- κοντα, άτινα είς τάς γυναίκας είνε ώς τα πεντήκον¬ τα των άνδρών ώστε ήσαν ϊσόρροποι την ηλι¬ κίαν. "Ισως ό άναγνώστης ενθυμείται την Θεναρδιέ¬ ρου άπό τής πρώτης εμφανίσεως της" την είδομεν γυναΐκα υψηλήν, ξανθήν, κοκκίνην, παχεΐαν, πολύ- σαρκον μάλιστα, κολοσσιαίαν καί εύκίνητον. "Ε- πραττεν όλας τάς οίκιακάς εργασίας μόνη· αυτή έ- στρωνεν, αυτή έπλυνεν, αυτή έξεσκόνιζεν, αύτη έ- σάρωνεν, αυτή έμαγείρευεν, αυτή είς την βροχήν, είς την εΰδίαν, είς τόν περίδρομον. Μόνην υπηρέ¬ τριαν εΐχε την Τιτίκαν έ'ν ποντίκιον είς την υπηρε¬ σίαν ενός έλέφαντος. Είς την φωνήν της έτρεμον τα πάντα, ύαλίσ, σκεύη καί άνθρωποι. Τό πλατΰ καί υπό κηλίδων έρυθρών κατάστικτον πρόσωπον της ώμοίαζε πρός έξαφριστήρα. Εΐχε μύστακα. Έ- νόμιζες δτι έβλεπες χειρώνακτα τής άγορδς μετημ- φιεσμένον είς γυναΐκα. Έβλασφήμει μέ χονδράς βλασφημίας καί υβρείς" έκαυχδτο δτι συνέθλα κα- ρύδιον διά τού γρόνθου της. "Ανευ των μυθιστορη- μάτων άτινα είχεν άναγνώσει, καί έξ ών διεφαίνετο ένίοτε υπό την δράκαιναν ή άκκώ, ποτέ δέν θά ήρ¬ χετο είς τόν άνθρωπον ή ίδέα δτι αυτή ήτο γυνή. Την φλεπες, καί έλεγες δτι άπό κόρης τινός ε λαβαν έμβόλιον, τό ένεκέντρισαν είς ίχθυοπώλιδα, καί ιδού τί προήχθη. Την ήκουσες λαλοΰσαν, καί έ- λεγες' «Είνε χωροφύλαξ»" καί την έβλεπες πίνου- σαν καί έλεγες" «Είνε άμαξδς». Άν την έβλεπες πώς εφέρετο πρός την Τιτίκαν, θά έλεγες" «Είνε δήμιος». "Οταν έκάθητο άναπαυμένη, εξήρχετο έκ τού στόματός της όδόντιον. (συνεχίζεται) ΙΒΒΒΗβΗΒΒΒΒβ··ΒΒΒ·ΒΒεΐΒΒβ··β»"ΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΒΒβΒΒΒβ| Ό Ίατρός ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ ΕίδικευθεΙς επί έπταετίαν είς τα παΒολογικά νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται δέ τοΰς πάσχοντας εις τό Ιατρείον τού όδός Ά- μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Η Τηλέφωνον 6—63 !&■■■■■*■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! ΡΟΔΑ-ΡΟΔΑ ΣΤΟΥ ΙΩ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■π* ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή Διεύθυνσις τοθ Κινηματοθεάτρου Πουλακάκη επιθυ¬ μούσα νά εξυπηρετήση πληρέστατα τό Κοινόν τό οποίον μέ τόσην στοργήν ύποστηρίζει την επιχείρησιν της καί νά έπεκτείνη την μορφωτικήν επίδρασιν τοϋ Κινηματογρά- φου είς 2σον τό δυνατόν ευρύτερον κύκλον, απεφάσισεν ά¬ πό τής προσεχούς Πέμπτης νά προβάλλη πρόγραμμα κα¬ θαρώς μορφωτικόν καί έπαγωγόν, έφάμιλλον τοΰ προ- βαλλομένου είς τα Αθηναϊκον Σινεάκ. Πρός τουτο εκάστην Πέμπτην καί Σάββατον 5 μ.μ. καί Κυριακήν καί εορτάς 11 π.μ. θά προβάλλεται πρόγραμμα κατάλληλον καί διά μαθητάς καί έν γένει άνηλίκους πε- ριλαμβάνον δλα τα έπίκαιρα παγκόσμια γεγονότα, κωμω- δ£ας, σόρτς, σίλλυ σύμφωνυ, μίκυ Μάους, κ.λ.π. μέ τιμάς ήλαττωμένα; καί προσιτάς δι' δλους. Μέ την Ιλπίδα δτι ή προσπαθεία μας αυτή θέλει ανα¬ γνωρισθή καί έκτιμηθη Διατελούμεν μετά πλείστης τιμής Ή Διεύθυνσις τού Κινηματοθεάτρου Πουλακάκη ' Εγκυκλοττ α ιδ ε ία Αι* έκείνους ποϋ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι* ολους. ΠΟΣΟΝ ΘΑ ΖΗΣΕΤΕ οο- Β' Άλλ' αύχό είνε ζή-ημα τό οποίον δέν ημπορζϊ νά Θη" μία γενική απάντησις, διά τόν απλούστατον λόγον ότι είς κάθε μεμονιομένην περίπτωσιν, πρέπε: νά λαμβάνεται ύπ' όψιν ή κράσις τοϋ καθενός. Δΐν εχει κάν διασαφισθιϋ κατά πόσον δλα τα δργανα τού άνθριόπου παρουσιά- ζο·ον ταυτοχρόνοίς καί έν τώ αύτω μέτρω τα φαινόμενα τοΰ γήρατος. Ή ερευνα επί τοΰ πεδίου τούτου είνε δύσκολ^ς πρό παντός διότι μόνον οί εϊοικοί εις την στατιστι¬ κήν ίτζοροΰ^ νά προβούν είς ύ- πολογισμούς, καί άφ* ετέρου διό¬ τι θά χρειάζεται επί πολλάς θε- καετίας ή συλλογή ύλικοΰ, διά νά έξαχθοΰν άσφαλή κατά τό μάλ¬ λον ή ήττον συμπεράσματα. Έν τοσούτω παρ' όλας αύτάς τάς δυ- σκολίας, οί άσχολούμενοι ειδικώς μέ την στατιστικήν επεδόθησαν είς αυτήν την εργασίαν καί κατ' άνακοινώσεις έκ τοΰ ϊνστιτούτου μαθηματικής στατιστικής τής Γκαιτίγκης τής Ι'ερμανίας, αί σχετικαί εργασίαι εχουν προχω- ρήσει εις σημείον ώστε νά έλπί- ζεται ότι Οά έλθη ή ήμέρα πού ή έπιστήμη θά μπορή μέ σχετι¬ κήν ακρίβειαν νά προλέγτ;) είς κάθε άνθρωπον, πόσον θά ζήση. Τό μάτ·. τοΰ άνθρώπου φαίνε- ται 8τι είνε τό άσφαλέστερον μί- τρον τής ζωής τού Είς τάς οφ- θαλμολογικάς κλινικας κρατοΰνται άπό πολλών δεκαετιών άρχεία πε- ρί τής ήλικίας κατά την οποίαν παρίστατο άνάγκ.η νά φορέση ϊ- νας άνθρωπος γυαλιά, συνεπεία έςασθενήσεως τής οράσεως έκ τοΰ γήρατος. Είς τα άρχεία των δφ- θαλμολογικ(7)ν κλινικών περιγρά- φονται καί αί συνθήκαι πού πα- ρουσιάζουν τα μάτια ήλικιωμέ- νων άνθρώπων. Έτσι ύπάρχει ήδε έτοιμον έ'να υλικόν διά στατι- στικάς μελέτας περί τής έποχής πού άρχίζουν γιά τα μάτια ενός μεγάλου πλήθους άνθρώπων τα φαινόμενα τοΰ γήρατος. Άπό τό μάτι θά μποροΰσε κανεις νά τ.% πώς πρωταρχίζει τό γήρας, οη- λαδή ή συσσώρευσις καθιζημάτων. Τό γήρας τοϋ ματιοθ άρχίζει είς εποχήν πού ό χ^/Βρωηοζ είνε άκό- μη νέος, νεώτατος. Είς ηλικίαν δέκα έτών ?να παιδί βλέπει άκό- μη καθαρά ϊίο. σημείον πού ευρί¬ σκεται είς απόστασιν δέκα έκατο- στών τοΰ μέτρου άπό τό μάτι τού. "Υστερα άπό ολίγα χρόνια δέν μπορεΐ πλέον νά διακρίνη τό ση¬ μείον αύτό. Οί ένήλικες διακρί- νουν εντελώς άσαφώς τό σημείον π«ύ βλέπει τό δεκαετές παιδί. (συνεχίζεται) «■■■■■■■Β ■ειιΐειιεΐεειεεεειιεεειιεεεεεεεειεει Ιΐ ΪΙ «'Ακρόπολις» ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ "Ολοι προτιμοΰν τα έδώδιμα καί ά- ποικιακά μας. Δέν είνε μόνον τα φρεσκότερα καί έκλεκτότερα άλλά καί τα ευθηνοτερα. "Εχομεν τα ύπεροχώτερα ψαρικά καΐ την σπανιωτέρα ΦΕΤΑ. και μόνον «'Ακρόπολις» εεκιιιιηειεεΐΕεεειειιιιΐειιιειιειιεεειεεεειιιε !ΒΐΒΙ·α·ΙΙ1ΒΒΒΒΒΒ«ΒΜΒεΐΗΒΒΒΒΒΒΙΙΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΠΒεΐ •II Ό παθολόγος Ίατρός ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Έγκαιασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά δίχε·.ται τούς πάσχοντας ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ, κείμενον παραπλεύρως τού φαρμακείου κ. Μιχ. Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράτα). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Ιΐ ...... ■ ■■■■■ι ■■■ΒΒΒΙ .....ιεεεεεει κιΐεεεεειειι α Τα 6ι6Αιοχαρτοπωλ€Ϊον Ιωάννου Γ. Καμαράτου Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνία Άραστδ—Πλατειάς Στράτας—καί έναντι καταστη- μάτων Παν. Πρατικάκη. ιεειε··εεεε··ειει·εει ειεει««ειε γίνουν επισκευαι της προκυμαίας Χανίων. ΧΑΝΙΑ ."{Ο Νοεμβριού (άνταπο- κρ'.τοθ μας).—Συνεπεία των τ.ρο- χθεσινών ζημιών είς την παραλίαν των Χανίων καί ειδικώτερον είς ολόκληρον την παρά την πλατείαν τοΰ Σαντριοανίου περιοχήν τοΰ λιμένος μας, ή Αιμενική Έπιτρο- πή Χανίων εκλήθη νά φροντίση έπειγόντως διά τα κατάλληλα ερ- γα έξασφαλίσεως τής προκυ¬ μαίας. Ιδιαιτέρως ύπεμνήσθη 6τ: α£ κατά καιρούς διαπλατύνσεις τής προκυμαίας, γενόμενα; χω¬ ρίς θά ληφθή ύπ' όψιν τό «άμ- ποτάζ» τα οποίον θά έσχηματίζε- το είς τό υπόλοιπον στενόν τμή- μα αυτής άπό τοΰ καταστήματος Ρενιέρη μέχρι Άκταίου προεκά¬ λεσαν τάς έν λόγω ζημίας είς πτωχούς μικροκαταστηματάρχας ιδίως καί φρουτοπαραγωγούς. Συ- νεπώς παρίσταται άνάγκη είδικών προφυλακτικώ« μέτρων δυναμένο>ν
  νά προλά,^ωσιν είς τό μέλλον μεγα¬
  λύτερον κακόν.
  Αέγεται ?τι σχείΐκώς ένδείκνυ-
  ται νά εκδηλωθή συντόμως καί
  τό ενδιαφέρον τής Γενικάς Διοι-
  κήσεο>ς οΰ-ως ώστε νά συντονί-
  σθοΰν αί ενέργειαι είς άς ένδε-
  χομένως θά πρ^βή ή Αιμενική
  Έπιτροπή Χανίων. Επί τοΰ προ-
  κειμένου άλλως τε, θά έλεγεν τις
  δτι ένδημεί άπό έτών στοιχειώδες
  λιμενικόν ζήτημα, τοΰ όποίου ή
  θεραπεία έπιβάλλεται πλέον καί
  διά λόγους αξιοπρεπείας τής πό¬
  λεως καί γενικωτέρους άκόμη, έφ'
  'ΟΊ^ν διά τής προφυλάξεως τού λι¬
  μένος θά δοθή νέα δψις
  είς την προκυμαίαν καί θά
  έξυπηρετηθή όπωσδήποτε καί ή
  έμπορική κίνησις των Χανίων, μέ¬
  χρι τής όλοκληρώσεως τουλάχι¬
  στον των Αιμενικών μας έργων.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό πρόεδρος τής Κοινότητος
  Γέργερης Καινουρίου προκη-
  ρύσσσει φανεράν μειοδοτικήν
  δημοπρασίαν διά την κατα¬
  σκευήν ύδραγωγείου Καρδα-
  μισνών—Μαστραχιανών συμ¬
  φώνως τή σχετική μελέτη τής
  μηχανικής υπηρεσίας Κοινοτή-
  των ΝομοΟ Ηρακλείου την
  20ήν τού μηνός Δεκεμβριού η¬
  μέραν Δευτέραν καΐ ώραν 10
  —12 π. μ. έν τώ καταστήματι
  τής νομαρχίας Ηρακλείου.
  Πνονται δεκτοί έργολάβοι
  τουλάχιστον Α'. τάξεως δι"
  έργα οίκοδομικά ή ύδραυλικά.
  Παράβολον συμμετοχής δρ.
  δύο χιλιάδες πεντακοσιαι
  (2500) καΐ γραμμάτιον τοϋ τα-
  μείου παρακαταθηκών καΐ δα-
  νείων.
  Τα σχετικά τής μελέτης εί¬
  νε κατατεθειμένα είς τό γρα¬
  φείον τής κοινότητος καί τα
  γραφεΐα τή"ς μηχανικής υπη¬
  ρεσίας Κοινοτήτων ΝομοΟ Η¬
  ρακλείου ένθα οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λαμβάνουν γνώ¬
  σιν προσερχόμενοι τάς εργα¬
  σίμους ώρας.
  Έν ΓέργερΓ) τή 30 Νοεμβρί
  ου 1937.
  Ό πρόεδρος τής Κοινότητος
  Γέργερης.
  Σωκρατης Μαστραχάς
  |—■ ειε·ι·ειειιεεεεεε ■«■]
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ΰφάαματα.
  Νέοι μοδέρνχι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όύός 'Αγίου Νηνά.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΊΆΙ άπό σήμερον
  ή δίδεται πρός εκμετάλλευσιν λα-
  χανόκηπος δέκα στρεμμάτων έν
  Κατσαμπά μετά οικίας διά τόν
  κηπουρόν, πλήρους άρδευτικής
  εγκαταστάσεως καί όρνιθοτροφεί-
  ου. Πληροφορίαι παρά τω στρα-
  τηγψ κ. Γ. Κατεχάκη.
  Διά τα καλλυντικά σας.
  Καθ' όλον τόν μήνα Δεκέμβριον καί μέχρις έξαντλήσεως
  τής μεγάλης παρακαταθήκης των καλλυντικών καί άρωμά-
  των τοΰ φαρμακείου.·
  Ιωάν. Λογιάδου <Πλ.Μ£ίντάνί) θά πωλοϋνται είς τό ειδικόν τούτου τμήμα καί ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ττραγματικοΰ ΚΟΣΤΟΥΣ δλα τα είδη των καλλυντικών καί ά- ρωμάτων. "Ητοι άρώματα, ποΰδρες, κρέμες, μπριλλαντίνες, σαπού- νια κ. λ. π., κ. λ. π. Έκπτώσεις κόστους. —Αί αίτήσεις πρός τό Μετο- χικόν Ταμείον. Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι πρός τό Μετοχικόν Ταμείον Πολιτι¬ κών ΰπαλλήλων ΰποβάλλεται αί¬ τησις επί τριδράχμου είδικοΰ φύλλβυ χαρτοσήμου, οσάκις τό πρώτον είσάγεται ϋπόθβσις παρ' αύτω. "Οταν ΰποβάλωνται συμ- πληρωματικά βτοιχεϊα είς απάν¬ τησιν έγγράφου τβΰ Μετοχικαί», άπαιτεϊται αίτησις έφ' άπλοϋ. —Τό άριστεϊον άνδρείας είς τούς προσκόπους Ηρα¬ κλείου. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Σώματος Έλλήνων Προακο- ΐτων κατά την τελευταίαν τού ου- νεώρίαοιν υπό την προεδρίαν τής Α. Β. Υ. τού Διαδόχου Παύλου, άπένειμεν εί; την 'ΙΌ- πικήν Έφορείαν Ηρακλείου τό 'Αριστεϊβν άνίρείας Γ'. τάξβως διά τάς προσφερθείσας ϋΐτπρεσίας υπό των αξιωματικών καί Προ- σκόπων αυτής κατά την πλήξα- σαν πρό καιροϋ τό Ηράκλειον θεομηνίαν. Ό Γενικάς "Εφορβς τοΰ Σώματος κ. Λ. Πτέρπς, απο¬ τεινόμενος διά σχετικής διατα- γής τού πρός τούς Προσκόπους τοΰ Ηρακλείου έκφράζει την πε¬ ποίθησιν ότι ούτοι θά συναισθαν- θοΰν βαθύτατα την γενομένην πρός αυτού; τιμήν καΐ ότι θά προσφέρουν πάντοτε τάς υπηρε¬ σίας των πρό; την Κοινωνίαν καί την Πατρίδα. —Αί έξετάσεις τής Μαρασ- λείου Παιδαγωγικής Ά- καδημίας. Κατά τάς έξετάσει; τή; Μαρκσ- λείου Παιδαγωγική; 'Ακαδημία;, επέτυχον καί οί κάτωθι Κρήτί;: Γλυνιαώάκη;Στ.,Κορακάκης Ι., Μιιουρδάκη; Στ., Χριστοφΐλάκης Χ., Ροδάκη; Φ. —Ή ύπηρεσία παρά τή προ- σωρινΓι κυβερνήσει θεσσα¬ λονίκης. Ή διανυθεΐσα ύπηρεσία έν Οεσσαλονίκη επί προσωρινής κυ¬ βερνήσεως, πληροφορούμεθα ότι άναγνωρίζεταΐ αυτοδικαίως ώ; συντάξιμο; επί τή βάσίΐ των υπο βαλλομένων εγγράφων των ένδι- φερομενων χωρί; νά άπαιτήται Ι¬ διαιτέρα άπουργική έγκρισις. Αί έμπορικαί συμβάσεις. Ή Διεύθυνσις των Τελωνείων τοϋ ύπουργείου των Οΐκονομικών δια τηλεγραφικάς αυτής διαταγή; ανεκοίνωσεν _ πρό; τα τελωνεϊα τής χώρας ότι ή ϊσχυ; των λη· γουσών την Ιην Δεκεμβριού έ. ε. έμπορΐκών αυμβάσεων καΐ ναυ- τιλίας καθώς και των έμπορικών πληρωμής μεταξυ Ελλάδος καί Φινλανδίας παρατείνεται μεχρι νεωτέρας διαταγήν. —Δωρεαί. Ό κ. Αντώνιος Λαμπράκης ο- ρυχαλκουργό; είς μνήμην τοϋ α¬ ποβιώσαντος υιού τού κατέθεσεν εί; τό Πανανβιον Δημοτ. Νοσο- μεϊον δραχμάς (500). Ό όδοντίατρος Έμμ. Ι. ΔΑεξάιςης Εναντι Αγ. Τίτου "Εκπαιδευθεις είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οίσνδήτιοτε θεραπείαν νοσημώτων τοθ στόματός (ούλίτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έττιστήμης. Έπίσης όδοντοστοιχίας κσΐ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ τιορσελά- νης. "Επαναφορά τελείως ά- νωδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Η ΜΟΔΙΣΤΛ κ. Νικολοπούλβυ ζητεί πεπειραμϊνας έργιχτρίας γυ- ναικείων φορΐμάτων και πκλτών. Προτιμώνται αί εΐδικκυθβΐσαι είς ραφίία άνδρικών ένδυμάτων. ί'ΐΙ ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  1 Δεκεμβριού 1937
  123 Ώρα
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΑΓΩΝΑ
  ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΩ ΧΟΕΣ
  ΑΙΜΑΤΗΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ Η ΔΡΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΚΑΤΕΡΟΟΕΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3ΟΝοεμβρίου(τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι είς ΐήν
  Άραγώνα συνεχίζονται άπό χθές αίμα-
  τηρόταται μαχαι. Ή πρωτοβουλία των
  έπιχειρήσεων ανήκει επί τού παρόντος
  είς τόν στρατόν τούΦράνκο, όστις προ-
  σπαθεϊ νά άνακαταλάβη ωρισμένας θέσεις
  αποτελεσάσας έρείσματα τούτου κατά
  τό παρελθόν.
  Έκ παραλλήλου τόσον είς * Αραγώ
  να όσον καί είς τα λοιπά μέτωπα, παρα
  τηρεϊται ζωηροτάτη άεροπορική δράσις
  εκδηλουμένη καί έκ των δύο άντιμαχο
  μένων παρατάξεων καί καταλήγουσα εΐ< λυσσώδεις άερομαχίας. Αί συνομιλίαι τού Λονδίνου και τό έδαφικόν καδεστώςτήςΕύρώπης ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.)—Οί ήμιεπίσημοι κύκλοι τής Άγ- γλικής πρωτευούσης τονίζουν ότι κανέν ζήτημα, αφορών μεταβολάς είς τό έδαφικόν καθεστώς τής Εύρώπης, θά άνακινηθή είς τάς Άγγλο- γαλλικάς συνομιλίας. Απλώς θά άναζητηθοϋν αί βάσεις έ- κεΐναι αί δυνόμενοι νά χρη- σιμεύσωσιν είς κανονικήν επί¬ λυσιν είς γενικωτέρας δια- σκέψεις ωρισμένων διεθνών ζητημάτων εξω τού πλαισίου των ανωτέρω μεταβολών. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογραφ.).— Αί Γαλλικαί έφημερίδες σχο- λιάζουσαι την έκ Μόσχας πληροφορίαν δτι ή Ρωσσία δέν ένισχύει τούς Κινέζους, τονί¬ ζουν δτι τουτο δέν άποκλείει τάς περιπλοκάς έν "Απω Α¬ νατολή είς απώτερον μέλλον. Αί έφημερίδες ύπογραμμίζουν κυρίως τό υπερβολικόν των Ίαπωνικών άξιώσεων έν Σαγ- κάη ήτις αποτελεί κλεΐδα διά τάς συναλλαγάς Εύρώ¬ πης—"Απω Άνατολής. ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Αί Ι¬ ταλικαι έφημερίδες άναφέ¬ ρουν είδησεογραφικώς τάς έν Λονδίνω συνομιλίας. Ώς άφήνεται νά εννοηθή είς άρ- θρα άναφερόμενα είς άνασκο- πήσεις τής διεθνοθς καταστά¬ σεως, ή Ίταλική πολιτική θά παραμείνη άμετάβλητος, α¬ κολουθούσα τάς ιδίας σύσι- αστικώς κατευθύνσεις είς τα μεγάλα ζητήματα πού άπα- σχολοθν αυτήν την στιγμήν την Ευρώπην. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογ.).—Ό Γερμανικός τύπος άναφερόμε- νος είς τάς νέας έν Ρωσσία έκτελέσεις ύποσημειώνει δτι ή έσωτερική κρίσις έκεΐ δέν πα¬ ρήλθεν παρά την απόφασιν τοθ Στάλιν νά σταματήση τάς έκτελέσεις έντός τοθ Νο¬ εμβριού. Οί Γερμανοί ίσχυρί- ζονται δτι ήδιάστασιςΛιτβίνωφ — Στάλιν είνε ριζική. ΣΥΝΗΛΘΕΝ Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΜΕΑΕΤΟΣΑ ΤΙ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΖΟΗΣ ΑΥΡΙΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον συνήλθεν ή είδική ύποεπιτροπή η μελετώσα τα ζητήματα τοΰ κόστους τής ζωής. Αύ ριον συνέρχεται ή κυρίως έπιτροπή, πι¬ θανώς υπό την προεορίαν τοΰ κ. Πρω- θυπουργοΰ, η όποία καί θά εξετάση τα πορίσματα τής ύποεπιτροπής πρός δια φόρφωσιν όριστικών άποφάσεων έν σχέ¬ σει μέ τόν περιορισμόν τού κόστους τής ζωής διά νομοθετικών μέτρων. ΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΟ ΤΡ ΜΗΔΕΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Νοεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας). —Ή κακοκαιρία κατά τό τελευταίον είκοσιτ&τράωρον ένετάθη είς ολόκληρον την 'Έλλάδα. Χιόνες καί βροχαί έπτκρατούν παν τού. Ώς άναφέρουν δέ σχετικαί άνακοι νώσεις τής μετεωρολογικής υπηρεσίας, ήθερμοκρασία είς αρκετάς πόλεις κατήλ- θεν υπό τό μηδέν. Εις Αθήνας άπό χθές έπικρατεί δριμύ ψύχος. ΟΙ ΒΕΣΣΑΛΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ Κ. ΙΜΕΤΑΞΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Λαρίσσης ότι είς τόν κ. Μεταξάν με- ταβαίνοντα έκεί 'ινα κηρύξη την * έναρξιν των εργασιών τού Γεωπονικού Συνεδρι¬ ον έτοιμάζεται υπό εών άρχών καί τού λαού έπιβλητική ύποδοχή- Είς την ύ- ποδοχήν τού κ. Μεταξά θά συμμετά- σχουν συν τοίς άλλοις καί είδικαί αντι¬ προσωπείαι αγροτών. ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΑΗΜΑΊΚΟΥ Η. ΝΙΡΟΑΝΛ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον εγένετο μετ* έπισημότητος ή κηοεία τού Άκα- δημαϊκοΰ Παύλου Νιρβάνα. Την κη¬ δείαν παρηκολούθησαν άντιπρόσωποι τής κυβερνήσεως καί πλήθος κόσμου έκ των άνθρώπων των γραμμάτων καί τής Ά- θηναϊκής κοινωνίας. Εις τόν νεκρόν τού Νιρβάνα άπεδόθησαν αί δέουσαι τι¬ μαί. Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΘΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκΠα- ριβίωνότι χάρις είς τα μέτρα τής κυ¬ βερνήσεως Σωτάν ή θέσις τού Γαλλικού φ ράγκου φέρεται εξησφαλισμένη τελείως Ί διαιτέρως χαρακτηριστική διά την θέ¬ σιν τού φράγκου κρίνεται ή άθρόα έπα- ναφορά τού χρυσού έξ 'Αμερικής είς Γαλλίαν. Τα έκδλιπτικά δικαιώματα των ελαιοτριβείον έν Κρήτη. [ΙΣ ΕΦ' ΔΙΕ Γ ΤΩΝ ΖΗ ΚΑΙ ΑΑΑ ΣΤ! ΙΛΕΓ II Ν ΥΗ Τό Τμήμα Δενδροκομίας τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας α¬ πέστειλε πρός τοΰς προϊστα- μένους των Γεωργικών ύπη- ρεσιών Ηρακλείου, Χανίων, Λασηθίου καί Ρεθύμνης καί τούς έπαρχιακούς γεωπόνους των ίδίων νομών, έξαιρετικώς έπείγουσαν εγκύκλιον, διά τής οποίας έφιστδ την προσοχήν των επί των έκθλιπτικών δι- καιωμάτων τα όποΐα είσπράτ τουν τα Έλαιοτριβεΐα άπό τούς έλαιοπαραγωγούς. Αφορμήν είς την διαταγήν ταύτην τοθ ύπουργείου έδω¬ καν παράπονα έκ πολλών έλαιοκομικών περιφερειών τής Κρήτης διά, τάς ύπερόγκους αξιώσεις των ίδιοκτητών έ- λαιοτριβείων. Ή ύπουργική έγκύκλιος τονίζει ιδιαιτέρως δτι αί άρμόδιαι υπηρεσίαι αΐ¬ τινες πρόκειται νά διαπιστώ- σουν τό βάσιμον των καταγ- γελλομένων δέν πρέπει νά κάμουν καταχρησιν τής δια- ταγής πρός ζημίαν τής έπι- χειρήσεως των ελαιοτριβείον. Παραλλήλως πρός την δια¬ ταγήν τοθ ύπουργείου τής Γεωργίας, τό ύφυπουργεΐον Άγορανομίας διέταξε τηλε¬ γραφικώς τάς άγορανομικάς έπιτροπάς τής νήσου δπως ρυθμίσουν αναλόγως των το- πικών συνθηκών, τό ποσόν τό οποίον πρέπει νά καταβάλ λουν οί παραγωγοί. ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΣ ΘΥΕΛΛΗΣ Σχετικώς μέ τάς προξενηθεί σας ζημίας έκ τής προχθεσι- νής σφοδράς άνεμοθυέλλης υ¬ πεβλήθη αρμοδίως άναφορά κοινοποιηθεΐσα καί είς την Νομαρχίαν Ηρακλείου. Έξ αυτής πληροφορούμεθα δτι έκ τής άνεμοθυέλλης ταύτης έξερ ριζώθησαν περί τα 200 ελαιό¬ δενδρα είς θέσιν Αγ. Ειρήνη περί τα 800 δέ τοιαΰτα ύπέ- στησαν φθοράς. Πρός τούτοις παρεσύρθησαν υπό τώνύδάτων περί τάς 5000 όκ. έλαιοκάρ· που. Συνολικώς αί προξενη- θεΐσαι ζημίαι ύπολογίζονται είς 200 χιλ. δραχμών. ΟΙ ΜΕΣΙΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ό Μεσιτικός Σύνδεσμος Ηρακλείου ενεργήσας μετα- ξύ των μελών τού έρανον υ¬ πέρ τής Βασιλικής Άεροπο- ρίας συνέλεξε ποσόν έκ δρχ. 5230 άς καί απέστειλεν είς τόν Πρωθυπουργόν κ. Μετα¬ ξάν. ΟΙ ΚΤΙΣΤΑΙ ΚΑΙ Η 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Κατόπιν αποφάσεως τού Σωματείου κτιστών καί λιθο- ,όων Ηρακλείου είς κεντρικόν μέρος τής πόλεως θά άνεγερ- θή άναμνηστική πλάξ άφιε- ρωμένη είς την μεταβολήν τής 4ης Αύγούστου. Η Ε1ΣΑΓΩΓΗ ΘΕΙΟΥ Δι* αποφάσεως των ύπουρ- γών Έθνικής Οίκονομίας καΐ Οίκονομικών έπιτρέπεται ή εί- σαγωγή θείου δασμολογικής κλασεως 57 έξ οίασδήποτε χώρας κατατασσομένου τοΰεϊ- δους τούτου είς τόν πίνακα , Έν περιπτώσει καθ" ήν τυγχάνει προελεύσεως χωρών μεθ' ών αί συναλλαγαΐ διε- νεργοΰνται δι" έλευθέρου συ- ναλλάγματος ή είσαγωγή τού¬ του θά έπιτρέπεται κατόπιν αδείας τής Τραπέζης τής Ελ¬ λάδος εκδιδομένης μετά κα- τάθεσιν παρ' αυτή υπό τοϋ ένδιαφερομένου είσαγωγέως ποσοστοΰ πέντε τοίς εκατόν (5 ο)ο) επί τής άξίας τοΰ είσα- χθησομένου ποσοθ είς πίστω¬ σιν είδικοΰ λογαριασμοΟ πρός ενίσχυσιν έξαγωγικοΰ έμπο- ίου. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ Είς τό ληξιαρχεΐον Ήρα- <λείου εδηλώθησαν κατά τόν λήξαντα μήνα 30 γάμοι, 100 γεννήσεις καί 44 θάνατοι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορόί μος τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προίόντων είχον ώς ακολούθως: Σίδ Χ?Ροϋπι? * 3· δρ. 22.— 23.— 21.50 22.- Σουλτανίναι Καραμπ. Ελεμέδες Ταχτας Μαύραι α β' Υ' α β' Υ' α' β" Υ' 21.- 13.- 11.50 10.- 1Ο.5Θ 9.50 8.50 8.— 24.00 23.00 "Ελαια 5ο » κοινά Σάπωνες. Λευκοί α' ποιότητος δρ. 20— 24 » β' · » 19.— 23 Πράσινοι α' ποιότ. » 21.50 β' · » 19.- θίνοι. Αρχανών τό μίστατ. » 40. Μαλεβυζίου κατ' όκδν δρ. 5. ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ζυρίχη Παρισιοι Λονδίνον Νέα Ύόρκη 30ης Νοεμβριού 1937 -Αγορά Πώλησις 25.30— 25.5* "Αμστερδαμ 3.68 3.78 Στοκχόλμη 546 550 Βρυξέλλαι 109.20 110.20 Βαρσοβίκ Άγορά Πώλησις 60.50 61.10 28.10 28.35 3.71 3.75 20.75 21.- Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Γενομένης τής κληρώσεως τοϋ λαχείου τοϋ έθνικοΰ στό- λου εκέρδισαν οί κάτωθι ά- ριθμοί: 38977 σειρά γ' δρχ. 500.000, σειρά α' δρχ. 300.000, σ. β' 200.000, 34097 σ. γ' δρχ. 100. 000, σ. α' δρχ. 80.000, σ. β' δρχ. 50.000, 38334 δρχ. 30. 000. 35278, 33064 δρχ. 10.000. Άνά 6.000 δραχμάς κερδίζουν οί άριθμοί: 6 12721 44693 7345 36893. Άνά 3.000 δραχμάς οί άριθμοί: 34073 48746 38034 44683 46980 24393 18225 39 188 37074 873. Άνά 2.000 δραχμάς οί άριθμοί: 15281 19876 40830 38088 23230 18 411 6833 46288 38976 38978 10616 37839 5181 16049 46799 49191 18317 48272 276 74 30356 καί άνά 1000 δρ. οί άριθμοί 4383 36073 11987 21 902 20242 18565 10836 23252 37097 15382 25399 42219 1510 19753 28745 9218 2098 1517 5758 29558 26802 32043 336 40 28808 17289 36519 36365 42416 19381 42792 35867 34 586 40437 10275 22514 47415 45274 45286 11343 14114. Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ Τόν Νομάρχην Ηρακλείου κ. Άνδρέαν Μάρκελλον επε¬ σκέφθησαν χθές καί έχαιρέτι- σαν επί τή έπετείω τής όνο- μαστικής τού εορτής, οί προϊ- στάμενοι των δημοσίων, στρα¬ τιωτικών καΐ πολιτικών ϋπη- ρεσιών τής πόλεως. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ Τό άγρονομεΐον Βιάννου προσδιώρισε τάς κάτωθι δι- κασίμους άγροζημιών διά τόν άρξάμενον μΊνα: Την 18 είς "Ανω Βιάννον, την 19 είς Ά- μορά, την 20 είς Πεθκον καί "Αγ. Βασίλειον καί την 21 είς Καλάμι. Η ΕΞΥΠΑΝΣΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ Τό Ύγειονομικόν κέντρον Ηρακλείου υπέβαλε πρός την Νομαρχίαν έκθεσιν έμφαίνου- σαν τα ύγειονομικά μέτρα ά¬ τινα δέον νά ληφθώσιν διά νά απαλλαγή οριστικώς τόχω- ρίον Κουνάβοι έκ τοθ τυφοει δοθς πυρετοΰ. "Ως γνωστόν είς τό χωρίον τουτο παρουσι¬ άσθησαν προσφάτως έπτά κρούσματα τυφοειδοθς πυρε- ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝ Ο Μ ΙΛΙ Α1 ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτού μας).—Σημεριναί πληρο¬ φορίαι έκ Λονδίνοο άγγέλλουν ότι έφ» όλων των άνακινηθέντων έκεϊ ζητημά¬ των μεταξύ των Γάλλων καί "Αγγλων ύπουργών διεπιστώθη πλήρης όμοφω- νία καί στενωτάτη άλληλεγγύη μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Αί συνομιλίαι συνεχίζονται καί σή¬ μερον πρός χάραξιν ένιαίων κατευθύναε- ών, ιδιαιτέρως επί τού άποικιακοΰ καί Ίσπανικοΰ ζητήματος. ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΤΑΞ,ΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΑΕ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ Κατά τάς υπαρχούσας έκ Λονδίνου πληροφορίας τό ταξίδιον τού λόρδου Χάλιφαξ είς Ρώμην τό οποίον ώς γνω¬ στόν ειχε προαποφασισθή υπό τοΰ κ. Τσάμπερλαιν ματαιοΰται κατόπιν νέων σκέψεων τής Άγγλςκής κυβερνήσεως προελθουσών ώς ύποατηρίζεται, έκ των τελευταίων Άγγλογγαλικών αυνομε- λιών. ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΒΝ ΚΙΝΕΖΟΝ ΕΝ ΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΑ» ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΛΙ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Σαγκάης ότι καί ή νέα άμυντική γραμ- μή των Κινέζων κατέρρευσε. Οί Ίάπω- νες ένισχυθέντες έν τω μεταξύ καί δι* άλλων μβγάλων δυνάμεων έκ Σαγκάης ένεργούν ύπερφαλάγγισιν των ύποχω- ρούντων πρός ευκολωτέραν , κατάληψιν τής Κινεζικής πρωτευούσης. τοθ. ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υπό τού ύπουργείου των οίκονομικών εξεδόθη διάταγ- μα διά τοθ όποίου έπιτρέπε¬ ται ή πρόσληψις είδικών έμ- πειρογνωμόνων, λογιστών καί φυλάκων διά την καταγρα- φήν των καπνών καί την βε- βαίωσιν καί είσπραξιν τοϋ έγγείου φόρου τοθ καπνοϋ. ΤΑ ΑΣΕΜΝΑ ΑΣΜΑΤΑ Δι' έγκυκλίου τοϋ όφυπουρ- γείου Τύπου καί Τουρισμοϋ άπαγορεύεται ή είς δημοσίους χώρους χρησιμοποίησις πλα- κών γραμμοφώνου περιεχου- σών άσεμνα άσματα ή φρά- σεις θιγούσας την θρησκείαν ή άντικειμένας είς την κοινήν εύπρέπειαν, ώς καί άναχρονι- στικά άσματα (άμανέδες). αι συναρομαΤερτολαβων Τό υπουργείον Έθν. Οίκο¬ νομίας λαβόν αφορμήν έξ υ¬ ποβληθέντος αυτώ έρωτήμα- τος απηύθυνε μακράν εγκύ¬ κλιον πρός τα Έμπορικά καί Βιομηχ.Έπίμελητήρια διά τής οποίας δίδει όδηγίας έν σχέ¬ σει μέ την είσπραξιν των συν- δρομών πρός αύτά των έργο- λάβων καί προμηθευτών. Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΑΝΚΙΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΡΑΓΔΑΙΑ ΛΣΟΕΝΗΣ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΝ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν¬ τ α,ποκρι τού μας).—Έκ Τόκιο τηλε¬ γ ραφούν ότι ό Ίαπωνικός στρατός προ- ελαύνει ραγδαίως πρός τό Νανκίν άπό τ ό οποίον άπέχει ολιγώτερον των τριά- κοντα χιλιομέτρων. *Εν τω μ.εταξύ οί "ΐάπωνες βομβαρδίζουν καί τάς παρα- κτίουςόχυρώσεις είς τόν παρά τό Νανκίν ποταμόν αΐτινες άνθίστανται εισέτι ά« σθενώς. ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓίΑίίΑΛΑΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΗΣΥΚΙΑΙ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκΗα ρισίων ότι οί Γαλλικοί κυβερνητικοί κύκλοι εκφραζουσιν ανησυχίας διά τα νέα μέτρα άποκλεισμού τού Φράνκο έν σχέ¬ σει μέ τα άγγλογαλλικά ναυτικά συμφέ- ροντα τα όποία ένδέχεται νά θιγώσιν σοβαρώς έκ των έπιθέσεων εναντίον ά» τμοπλοίων τάς οποίας άπειλοΰν οί Έ- θνικοί. "Απέναντε των έπιθέσεων τούτων οί Γαλλικοί κύκλοι Οεωρούν άναπόφευ- κτα τα μέτρα τής Άγγλίας"καί Γαλλίας πρός διασφάλιαιν τής ελευθέρας ναυσι- Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΝΤΙΤΙΘΕιΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΑΠΩΝΑΣ ΕΝ ΣΑΓΚΑΗ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτού μας).—Έκ Σαγκάης αγγέλ¬ λεται ότι παρά την επιμονήν τής Ία- πωνίας νά μεταβάλη τό τελωνειακόν καθεστώς τής Σαγκάης, ή Αγγλία έξα- κολουθεί νά άντιτίθεται σοβαρώς. Αέν άποκλείονται ως έκ τούτου γενικώτεραι προσίριβαι μεταξύ των δύο χωρών.