95102

Αριθμός τεύχους

4729

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

2/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ο Μ Ιλ|||
  κων
  ι. εκ
  Η
  βρίου (τοϋί«>
  ι,λεγρ*φο$* ά
  ■ βρίου Ιτβ*ί|
  Τόχε»
  ^ στρ*ίόί «?|
  ,ό Ι*·** 1
  ερον ΐώνΐ
  τώ μ·Μ
  κ*ί ^
  ,αρ^··, ,
  ντ«ι «ι·*1
  ΕΝ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια λιοαι !1
  ϋ,ά μηνός 2
  Άμερικής
  έτιισία δολ. 1Γ)
  έξάμηνοε · 8
  Τιμη
  καιά φύλλον
  χ. -2
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΔΟΞ ΜΙΝΩ1ΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥ8ΥΚ0Σ ΣΥΒΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΓΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ; -Ε.ΓΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘ.Μ. ΦΥΛΛΟΥ
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΦΡΟΥΡΟΙΙ Μ ΕΙΡΗΝΗΙ
  ΑΊ συνομιλίαι των χ. κ. κων ομως άκοτελεαμάτων τα
  ϋωτάν και Χτελμπος μετά Ι όποΐα δα 'έχτι ή εφαρμογή
  των "Αγγλων αυνχδέλφων
  την έν Λονδίνωεληξαν άπο-
  ληξασαι είς τα πλέον εύχά-
  ριστα άποτελέσματα ώς μάρ¬
  ς νε'ας πολιττκής τής 'Αγ-
  γλίας καί Γαλλίας, δέν ειμ¬
  πορεί κανείς νά κάμη άσφα
  λεϊς περιβλέψεις. Ύπάρχει
  τυρεΐ τό εκδοθέν άνακοινω- πιθανότης καί μεγίστη, μά-
  θέν. ϊά έπ' αυτών όμως σχό- Ι λισταΛ δτι έντβνωτέρα καί
  λια τού παγκοσμίου τύπου άποφααιστικωτερα στάσις των
  συνεχίζονται κα'ι καθώς φχί- δύο Δυνάμεων 8' άηομχκρύ-
  νεται, αί αυνομιλίαι αύται νη τούς κινδύνους πού άπει-
  0ά άπασχολοΰν επί μακρόν λοΰν σήμερον την ειρήνην
  εισέτι την διεθνή κοινήν
  γνώμην καθώς καί τούς πο-
  λιτικούς καί διπλωματικούς
  κύκλους. Επί των πορισμά-
  των των συνομιλιών αυτών
  δέν εδόθησαν είς την δημο-
  σιότητα λεπτομέρεια καί έ-
  πομένως δέν είναι βεβαί¬
  ως εύκολον νά εκφέρωμεν
  άοφαλεΐς κρίσεις. Όπωσδή-
  ποτε όμως έκ των μέχρι τού¬
  δε γνωσθέντων συνάγονται
  τα εξής βεβαία συμπεράσμα-
  τα:
  Αί συνομιλίατ τοϋ Λονδί-
  νου διεξήχθησαν έν πνεύ-
  ματι απολύτου είλικρινείας
  καί είς περιβάλλον θερμήν
  φιλίας. Κατέδειξαν δέ δι" άλ¬
  λην μίαν φοράν την άμοι-
  βαιότητα των αίσθημάνων
  Αγγλίας καί Γαλλίας. Επί
  πλέον, συνέτειναν είς την
  έτι μεγαλειτέραν σύσφιγξιν
  των σχέσεων των δύο δυ-
  νάμεων καί είς την στε-
  νωτέραν συνεργασίαν των
  έφ' δλων γενικώς των διε-
  θνών ζητημάτων. Φαίνεται
  δέ ότι αί ληφθεϊααι άποφά-
  σεις καί ή συνεργασία των
  δύο Δυτικών Κρατών θά
  έκδηλωθοΰν λίαν συντόμως
  διά κοινής έντόνου δράσε¬
  ώς είς όλα τα πεδία τής δι-
  πλωμκτικής δράσεώς. Εάν
  μάλιστα άληθεύουν αί με-
  ταδοθεϊσαι πληροφορίαι, ε}$
  τό Λονδίνον έλήφδη από¬
  φασις όπως ή Αγγλία καί
  ή Γαλλία άναλάβουν πρω¬
  τοβουλίαν, ρίπτουσαι είς την
  πλάστιγγα όλον τό βάρος
  τοΰ κολοσσιαίου έγκου των,
  τοΰ κόσμου.Καί άν επιτευχθή
  ό τερματισμός τοϋ Ίαπωνι-
  κοϋ δι' ένεργοΰ πρωτοβουλί-
  ας τής Αγγλίας καί Γαλ
  λίας σύμφωνα πρός τάς άπό-
  ψεις των, τότε δα σβεσθίί ή
  κυριώτερα καί ή έπικινδυνω-
  δεοτέρα πολεμική έστία.
  Εάν επί πλέον, μέ την συν¬
  δρομήν τής Άμερικής καί
  τής Ρωσσίας διευθετηθή τό
  σινοϊαπωνικόν, τότε είς τό
  οίκοδόμημα τής παγκοσμίου
  εΐρπνιις θά προστεθή εν ει¬
  σέτι άσφαλές καί στερεάν
  στήριγμα.
  Άλλά θά καταστή δυνα¬
  τόν νά εκδηλωθή η πρωτο-
  βουλία των χωρών αυτών τό¬
  σον άττοφασιστικη, χωρίξ
  νά προσκρούση είς αντίθετον
  δράσιν τοΰ αξονος Βερολί-
  νου—Ρώμης — Τόκιο; Διότι
  εάν συμβή τό δεύτερον, τότε
  μοιραίως ή σύγκρουσις θά
  προκαλέση τόν σπινθήρα τής
  άναφλέξεως ολου τοΰ κό¬
  σμου. Τούτο βεβαίως θά εξαρ¬
  τηθή οΜΐό πλείστους παράγον-
  άό ί έ
  ματια των οποίων
  ήνοιγον δι' έλατηρίων.
  θά υπήρχον έν τούτοις ειοιν.ά 5ι-
  αμερίαματα. Ηυμηθήτε τάς κρύ-
  πτας των μεγάρων τής ρω-
  μαντικής έποχής καί τα δω-
  αί θύραι
  Όπωσδή-
  ποτε σήμερον δέν υπάρχουν μόνον
  τα σεπαρέ καί τα κουκλίστικα ά-
  παρτμάν. Υπάρχουν ν.αί οί κ·.νη-
  μχτογρχψοι. ΈκεΓ τί σχ,άτοζ τής.,,
  άγνοίας είνε ψηλαφητόν. Είς χ:-
  νηιιατογράφον των Αθηνών τΛς,ί-
  3τ//ν χυτίτζτγ;; μχρτνς τρχγιχοθ
  —Κρύψου, γ.ρύ'Ιιου έλεγεν είς
  τόν σύνοδον της, κομψευίμενον μί
  μο>'όκλ, μία νεαρωτάτη πολΐτι;
  τοϋ ΐοστεφοΰς.,.Ό άνδρας μου είνε
  στό άντικρυνά θεωρείον.
  Καί έκρύβη μέν καταλλήλως ί
  εΐοοποιηθείς. Άλλά τώρα τί θά
  γίνγ,, Έ κοινωνική άστασία Ηά
  αποκτήση τόν καθημερινόν ξεφα-
  νερωτήν της. Καϊ δ ξεφανερωτής
  δέν θά διακόπτη απλώς τάς μα-
  καρίας στιγμάς μιας καλώς προ-
  μελετημένης άπιστίας. Ηά φέρνη
  εις φώς τα πλέον απροσδοκήτω
  έπεισόδια. Ηά βάλ^ εις μπελάδες
  όχι μόνον τάς άπίστου; ή τού;
  άπίστους άλλά καΐ τούς ενδιαφε¬
  ρομένους διά την ήθικοποίησιν
  τής κοινωνίας.
  — Ηά ζημιώση άκόμη καί τάς
  έπιχειρήσεις, προσέθεσεν ό άδιόρ-
  θωτος εΐδικός τής «οϊκονομικής
  πλευράς» τοΰ γεγονότος.
  Καί δέν είχε ουτε αύτό; άΊπ
  όν. Είς τούς κινηματογράφου;
  πρός ρύθμισιν ολων έν γέ¬
  νει των Εΰρωπαϊκών καί παγ-
  κοσμίων έν γένει προβλημά-
  των, ζητοΰσαι πρός τουτο
  την ενίσχυσιν τής Μεγάλης
  ύπερατλαντικήξΔημοκρατίας
  καί των άλλων είρηνοφίλων
  Κρατών τοΰ κόσμου. 'Αλλ'
  έκτός τής προσπαθείας αυ¬
  τής πρός περιφρούρησιν τής
  παγκοσμίου είρήνης» οί Γάλ-
  λοι καί "Αγγλοι ύπουργοί,
  καθώρισαν και την πολιτι¬
  κήν την οποίαν θ' άκολου-
  θήσουν είς όλους τούς το-
  μεΐς τής δράσεώς των και
  είς όλα τα διαμερίσματα
  τή? Εύρώπηδ καί της Άοί-
  κς. Ιδιαιτέραν δέ όλως ση¬
  μασίαν δι' ημάς άποκτά ή
  απόφασις όπως προστατευ-
  οουν τό καθεδτώς τής Βαλ-
  κανίκης καί περιφρούρησιν
  τόσον την άκεραιότητα ό¬
  σον καί την οικονομικήν
  καΐ πολιτικήν ανεξαρτησίαν
  των Κρατών τής Βαλκανικής
  καί τής Μικράς 'Αντάντ.
  Ή πλήρης λοιπόν συμφω-
  νί« των δύο δυνάμεων απο¬
  τελεί γεγονός αναμφισβή¬
  τητον όσον καί ευχάριστον.
  Καί πρέπει ν' άναμένωμεν
  σύντομον την πρακτικήν εκ¬
  δήλωσιν καί εφαρμογήν των
  ληφθεισών άποφάσεων. Περί
  τής επιτυχίας των συνομιλι¬
  ών αυτών αλλωστε άποτε-
  λοΰνάκαΓαμάχητον δσον καί
  άλάθητον τεκμήριον τα δυ-
  σμενή σχόλια τοΰ Γερμανι-
  κοϋ καί Ιταλικού τύπου κα¬
  θώς καί ή ματαίωσις τοΰ τα-
  ξιδίου τοΰ Λόρδου Χάλιφαξ
  είς Ρώμην, ένώ αντιθέτως
  τό ταξίδιον τού κ. Ντελμ-
  π©5 είς την Βαρσοβίαν καί
  τάς πρωτευούσας των Κρα¬
  τών τής Μ. Άντάντ απεφα¬
  σίσθη οριστικώς νά πραγμα¬
  τοποιηθή. Περί των πρακτι-
  ηή ς ργ
  τας, άσταόμητους καί έν
  πολλοΐς άκαθορίστους καί ά-
  γνώστους εισέτι. Κυρίως δέ
  θά εξαρτηθή άπό την άπο-
  φασΐδτικότητα την οποίαν
  θά έπιδείξουν αί δύο Μεγά¬
  λαι δυνάμεις καί άπό την
  συνδρομήν την οποίαν θά
  παράσχουν είς αύτάς τα άλ-
  λα μεγάλα καί μικρά είρη-
  νόφιλα Κράτη. Διότι, εάν
  δλοι οί έίλικριγεΐς φίλοι τής
  εΐρήνης συγκεντρωθοϋν πέριξ
  τοΰ Άγγλογαλλικού συνα-
  σπισμοΰ τότε θά σχηματιαθή
  ένα τεράστιον τεΐχος κατά
  τοΰ όποίου δέν θά τολμήση
  ουδείς νά στραφή, έκτός ε¬
  άν έχη παραφρονήσει ή ε¬
  άν έχη απόφασιν νά «σπά¬
  ση τα μοΰτρά τού» κατά την
  κοινήν έκφρασιν καί ν' αυ¬
  τοκτονήση. Όπωσδήποτε αί
  προσεχεΐς ημέραι, πιστεύο¬
  μεν ότιθά φέρουν την πλή¬
  ρη διευκρίνισιν τής διεδνοΰς
  καταστάσεως.
  ■νν.—
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  Η ΑΘΕΑΤΟΣ ΛΗΨΙΣ...
  Μία νέα πρόοοος εσημειώθη
  κατ' αύτάς είς τόν κινηματογρά-
  φόν: Έγκαινιάσθησαν εΐδικά μη-
  χανήματα λήψεως τα όποία «άθε-
  άτως» κινηματογραφοΰν τούς προ¬
  σερχομένους είς τόν κινηματογρά¬
  φου είς οιανδήποτε στιγμήν...Ή
  ταινία προβάλλεται την επομέ¬
  νην.
  Έπειδή ή πρωτοτυπία εσημει¬
  ώθη είς κινηματοθεάτρου τοΰ κέν-
  τρο^, άξίζει όμολογουμένως νά
  σχολιασθή καί διά λόγους τοπι
  κης φύσεως. Είνε πράγματι επι
  κίνδυνος δπως σπεύϊη νά δηλώ
  ση έγκριτος συνάδελφος, Οί πολ-
  λοί θά είπουν ναί. Καί 6 κίνδυ¬
  νος δέν είνε περιωρισμένος. Ά-
  πειλεΐ άποκαλυπτήρια δΓ ολων
  των είδών τάς κοινωνικάς προό¬
  δους... Ό κινηματογράφος κινδυ-
  νεύει νά παίξη ρύλον ..διαβόλου ό
  οποίος είς παρωχημένας εποχάς
  έκάλει τούς ήθικολόγους νά παρα-
  κολουθήσουν τα συμβαίνοντα είς
  την πόλιν των άπό τό ΰψος των
  ίπως Ιξελίσσεται τουλάχιστον ά¬
  πό τα Έλληνικά κέντρα τό κινη-
  ματοθέατρον, δέν πηγαίνουν μό¬
  νον αί έπιδεικνυόμεναι τής πρε-
  μιέρας καί ό καλός κόσμος των
  άστών. Πηγαίνουν καί οί χασομέ-
  ρηδες τοΰ ερωτος. Καταφεύγουν
  κα'ι τα ζεύγη έκεΐνα τα μή Ιχον-
  τα...ιτοΟ την κεφαλήν κλΐναι.
  Φαντάζεσθε λοιπόν είς την κατά¬
  στασιν αυτήν τ: κίνδύνους εκπρο-
  ιντ.εΐ τ,ό αΜέατον μ,γ,χάνηιχοι λή¬
  ψεως
  ψεω
  Ένα δίαζύγιον είχεν άλλοτε
  ή τάν κενημχτογράφον: "Ρ^
  ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ
  ΤΟΝ ΚΤΗΜΑΤΙΑΙ ΑΑΝΕΙΟΝ
  Τό ζήχημχ των όφειλών
  έκ δανείων τής Κττ\*<*ΐι*ϊς Τρχπέζρζ (Χάμπρο) εΐαέρχε- ται πλέον εις την οδόν τής όρισπκης καί δικαίας ρυθμί- σεώς τού. Αϋτό τουλάχιστον τό ευχάριστον συμπέρασμα συνάγεται έκ τής δοθείσης πηρεν 2πως επήρεν ΐ'λον τόν κό-Ινέας άναστολής ώς πρός τάς σμόν καί 'ένχ άπίστον μεταβάντα είς μίαν επίσημον τελετήν μέ επι¬ κίνδυνον συνοοεί'αν. Κ'αΐ έρωτάτα:: Οί μή άψογοι ήθικώς δέν θά συ- σταλοΰν έκ φόόου έξ άφορμής τού χοΌν.ίγζο'3 μηχανν^ματος; 'Ίσως ναί. Καί ύπάρχει πιθανότης νά άνα- μετρήσουν άπό απόψεως περισσό¬ τερον ήθικής ή λογικής απλώς, την δρασιν των εν τή κοινωνίχ. Τό άποτέλεσμα δέ τουτο ενοέχε- ταί νά έπηρεάση· τόν ηθικόν κα¬ τήφορον. Καί νά τόν αναστείλη είς μερικάς περιπτώσει;...'Γπάρ- χει έτσι καί ή ήθοπλαστική θέ¬ σις είς την συζήτησιν διά τό έν λόγω κινηματογραφικόν μηχάνη- μα. Οί ένδιαφερόμενοι διά την θέσιν αυτήν ειδικώτερον, άς μελε ε ρ τήσουν την συστηματικωτέραν φαρμογήν τού. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ε¬ Πεταχτά σημειωματα Ο ΑΜΑΝΕΣ Καί είς την χώραν μας λοι¬ πόν, ετέθη υπό διωγμόν ό ά- μανές. Τό υπουργείον Τύπου καί Τοί'ρισμοΰ, ιόν κατέταξεν είς την χορείαν χών ώσέμγων άσμάτων. Καί έκήρυξε τόν πό¬ λεμον εναντίον τού. Οί πλά- κες γραμμοφώνων μέ άμανέ- δες θά κατάσχωνται καί θά μο τοΰ νέου πολιτισμοΰ της. Καί φυσικά έξεδίωξε καί τόν άμανέ. Εδημιούργησεν έτσι ε'να επί πλέον πρόσψυγα πού ήλθε σέ μσς — ξερριζωμένος κι' αύτός μαζί μέ τόσους άλ- λους άπό την Ανατολή—ζη¬ τούντας μόνιμον έγκατάσχασι. Πώς δμως νά τόν περιθάλψη ή χώρα μας. Μήπως δέν εί¬ νε ή Έλλάδα έκείνη πού έ¬ κήρυξε πρώτη τόν άγώνα κα¬ τά τής σουλτανικής Τουρκίας, Καί μήπως δέν συνδέεται μέ τόση στενή φιλία μέ την Τουρ καταστρέφωνται, δταν οί ήχοι' κια τοΰ Κεμάλ, Πώς νά δε- των θ' ακούωνται είς δημό-! χθ?) λοιπόν νά περιθάλψη £- στεγών ά ψ Έννοεϊται δτι αί στεγ ώς διά μαγείας άφαιροΰντο άπό τάς οικίας. —Άλλά τάτε υπήρχον γκαρσο- νιέρες;.··θά έρωτοθσεν ό πρώτος άνιστόρητος. Φαντάζομαι αν δέν υπήρχον οια μέρη καί είς τουριστικάς ζώνας εμφανίσεως. Ή διατα- γή είναι αύστηρά δσον καί μητή. Καί ό άμανές θά διώ- κεται άπηνως.Όδυστυχής.Μας ήλθεν άπό τα βάθη τής λαγ- γεμένης Άνατολής. Καί μδς έτραγούδησε τα μεγάλα της πάθη πού καίουν σάν την φλογισμένην άμμο των έρή- μων της. Καί μδς έψαλλε την άκατανίκητη μοιρολατρεία πού είναι ή θρησκεία τής έ- ρήμου—τό κισμέτ. Ό μακρό- συρτος μελαγχολικός, γεμα- το πόνο, πάθος καί παράπο- νο ήχος τού, έγέμιζε επί χρό- νια καί τή δική μας άτμόσφαι- ρα καί έδινε τή σφρανίδα καί τόν τόνο τής Άναχολής καί στή χώρα μας. Τί είνε ό άμανές, κανείς χωρίς άμφι- βολία δέν ειμπορεί νά πή, μέ άκρίβεια καί πεποίθησι: Κλδμα άπελπισμένο, κραυγή άγρια πληγωμένης καρδιδς, σπαρακτική έπίκλησι πρός τόν Άλλάχ, αγρια φωνή καί μουγκρητό των στοιχειών τής έρήμου, παρεφθαρμένη Βυ- ζαντινή μουσική, προσευχή, ήφαίστειο πάθους κι' άπελπι- σία, δλα μαζί, ό άμανές ύψώ- νονταν αίώνες ολοκλήρους πρός τόν φλογισμένον ούρα- νό τής Άνατολής κι' έκυριαρ- χοΰσε στή ζωή μας. Ήταν ά- τόφια ή όθωμανική αύτοκρα- τορία, τραγουδώντας παρά- χορδα τό μυστικισμό, την τεμ πελιά, τα άγρια πάθη, τα μοι- ρολατρικά της συναισθήματα "Ητανε ή παράχορδη μουσική μιας περιόδου καί μιδς αυ- τοκρατορίας καταστροφΐκής. Πώς νά σταθή λοιπόν ή μου¬ σική αυτή, πώς νά διατηρηθή είς|τήν ζωήν ό άμανές, άφοΰ α¬ πέθανεν ό κόσμος πού άντι- προσώπευε καί πού έτραγου- δοΰσε; Ή Αΰτοκρατορία των Σουλτάνωνπέθανε. Καί ή νέα Τουρκία τοΰ Κεμάλ πού έξε πήδησε μέσα άπ' τα ερείπιά της δέν έχει, δέν θέλει νάχη καμμιά σχέσι μαζί της. ΤήΓ έκήρυξε τόν πόλεμο, αγριο άμείλικτο, μέ δλη την όρμή, μέ δλη την άκατάβλητη δύναμι μέ την όποία άνοίγει τό δρό ναν παληόν έχθρό της, άπο- δοπομπαΐο ενός νέου φίλου της; Κι' έπειτα πώς μπορεϊ νά ζήσΓ) σήμερα ό άμανές; Αϋτό τό άνατολίτικο μακρό- συρτο, παραπονιάρικο τρα- γοΰδι, προθποθέτει καφάσια καί χαρέμια καί φερετζέ, όν- τάδες καί χαγιάτια καί πάθη καί νωχέλεια καΐ μοιρολατρι- κήν μακαριότητα. Καί σήμε¬ ρα δέν υπάρχουν τίποτε άπ' δλα αύτά. Γκρεμίστηκαν τα καφάσια, πετάχτηκαν οί φε- ετζέδες, χαλάστηκαν καί οί σοφάδες καί διελύθη τό μυ¬ στήριον ποϋ έξήπτε τα πάθη κι' έφερνε τό ήδονικό μεθΰσι πού άναβε τό μυαλό καί την καρδιά κι' έξέσπα στό παρά- πονο τοΰ άμανέ. Δέν ειμπο¬ ρεί λοιπόν νά έχη πλέον θέ¬ σι σ' αύτό τόν τόπο. Είναι ε- νας άποδοπομπαϊος πού μο- νάχα στήν Αϊγυπτο βρίσκει άκόμη στέγη καί προστασία καί προτίμησι. Μά ώς πότε; Κι' έκεΐ ό άνεμος τοΰ έξευ- ρωπαϊσμοΰ πνέει άπό καιροΰ, όρμητικός, μέ δύναμι άνατρο- πής των πάντων. Πρέπει λοι¬ πόν νά περιμένωμε δτι κι' έ¬ κεΐ θά κηρυχθή υπό διωγμόν ό άμανές, γρήγορα. Θά έκδι- ωχθή μακρυά είς την φλογι¬ σμένην έρημον τής Άνατο¬ λής καί θά ταφή υπό την καυ- τήν άμμον. Καί τό παράν άς θεωρηθή ώς ενας προκαταβο- λικός έπικήδειός τού. Μ.— δικαατικάς διώξεις καϊ τάς έκτελέοεις πλειατηριασμών. Διότι ή χορήγησις τής άνα- στολής όφείλεται βεβαία είς την υφισταμένην εισέτι οικο¬ νομικήν δυσΐτραγίαν τού τό- που μας. Φανερώνει δμως συγχρόνως δτι ή Κυβέρνησις μελετά την εξεύρεσιν τρό- που ρυθμίοεως των χρεών αυ¬ τών κατά τρόπον δίκαιον καΐ οριστικόν. Τό γεγονός δέ δτι ή είδησις τής άναστο¬ λής έτηλεγραφήθη άπό ενα έκ των ίκανωτέρων ύπουρ- γών, τόν κ. Κ. Κοτζιάν, ά- ποδεικνύει ετι περισσότερον δτι ή Κυβέρνησις άντιλαμ- βάνεται καί την δύσκολον θέσιν άλλά καί τό δίκαιον των όφειλετών τής Κτημ«τι- κής καί κάμνει δτι είναι δυνατόν πρός διευκόλυνσίν των. Επί τη εϋκαιρία δμως τής παροχής τής νέας αυτής ά¬ ναστολής διώξεως των όφει¬ λετών τή? Κτηματικής, δέν ειμπορούμεν παρά νά εκφρά¬ σωμεν "τάς ευχαριστίας τού χρεωμένου κόσμου είς τόν άξιον καί τόσον στοργικόν ενδιαφέρον δεικνύοντα πάν- τοτε πρός τάς λαϊκάς ταφείς καί ιδιαιτέρως πρός τόν Κρη¬ τικόν λαόν, υπουργόν Γεν. Διοικητήν τής Πρωτευούσης κ. Κοτζιάν, είς τάς προσωπι¬ κάς ενεργείας καί την πα- ρέμβασιν τού όποίου, ώς γνω¬ ρίζωμεν έξ άαφαλοΰς πηγής, όφείλεται ή λήψις τοΰ νέου φιλολαΐκοΰ μέτρου. Διότι ο¬ φείλομεν νά τό ομολογήσω¬ μεν: Ό κ. Κώστας Κοτζιάς, άνθρωπος έξαιρετικής δρα- στηριότητο; καί εύρυτάτης αντιλήψεως, βαθύτατα δέ πο- νών τόν έργαζόμενον κό¬ σμον έστάθη καί είς την πε¬ ρίπτωσιν αυτήν ό θερμότερος συνήγορος των όφειλετών τής Κτηματικής· Καί παρεμ βάς, χωρίς μάλιστα τό ζήτη μα νά ευρίσκεται είς τόν κύ¬ κλον τής δικαιοδοσίαν τού κ<*λ αναπτύξας τα ζητήματα άπό της πραγματικήν των Βέοεως, κατώρθωσε νά πείση την Κυβέρνησιν δτι ή Χ«ρή- γησις νέας άναστολής άπε- τέλει ανάγκην επιτακτικήν καί ζήτημα ήθικής καί απο¬ δόσεως δικαίου. Καί επέτυ¬ χε ν. Έπειτα ό κ. Κοτζιάς, είναι χωρίς αμφισβήτησιν ό εΐλικρινέστερος καί ό θερ- μότερος φίλος τής Κρήτης σήμερον. Δέν παραλείπει δέ ευκαιρίαν άπό τοΰ νά εκδη¬ λώση τόν φιλοκρητισμόν τού. Καί είς τό γραφείον τού οί Κρήτες είναι πάντοτε δεκτοί μέ προθυμίαν, μέ προσήνει- αν, μέ στοργήν. Δεΐγμα δέ των αίοθημάτων μέ τα όποία περιβάλλει την Κρήτην, α¬ ποτελεί καί ή παρέμβααίς τού υπέρ των Χαμπροπλήκτων, ώς καθιερώθη νά λέγωνται οί όφείλεται τής Κτηματικής Τραπέζης, καί η χορήγησις τής νέας άναστολής εκτελέ¬ σεως δικαστικών διώξεων αυ¬ τών. Διότι οί περισσότεροι έκ των όφειλετών αυτών είναι Κρήτες καί μάλιστα Ηρα¬ κλειώται. Καί, φυοικά, δέν πρόκει- ται μέν . βεβαίως περί πα¬ ροχής προνομίου τινός ή περί χαρισμού, η περί παρα¬ χωρήσεως πραγμάτων παρα- λόγων, είς τούς όφειλέτας. Πρόκειται περί άναγνωρίσε- ως καί αποδόσεως δικαίου. 'Αλλ' είς τόν τόπον μας αυ¬ τόν δπου κατά τα τελευταία έτη επεκράτησε τόση φαυλό¬ της, ή απόδοσις δικαίου δέν αποτελεί μικρόν προσόν δι' ένα δημόσιον άνδρα. Διαβι- βάζοντες λοιπόν τάς ευχαρι¬ στίας τοΰ κόσμου των όφει¬ λετών τής Κτηματικής πρός τόν κ. Υπουργόν Γεν. Διοι¬ κητήν της Πρωτευούσης, έκ- φράζομεν συνάμα καί την πεποίθησιν δτι θά συνεχίση ένεργών μέχρις ότου τό ζή¬ τημα των Χαμπρικών δανεί- ων εύρη την οριστικήν καί δικαίαν λύσιν τού, σύμφωνα μέ τάς άπόψεις των όφειλε¬ τών, άπόψεις τάς οποίας κατ' επανάληψιν έχουν εκθέσει διά μακρών ύπομνημάτων καί διά των αρμοδίων επιτρο¬ πών των. οΰτε τροφαί έπαρκεϊς διά την προφύλαξιν καί διατροφήν των ποιμνίων. Τουτο δέ δι¬ ότι ή κτηνοτροφία είναι ά- νοργάνωτος, δέν εχει συστη- ματοποιηθή σύμφωνα μέ την σύγχρονον επιστήμην. Καί αύ¬ τό πρέπει νά μάλιστα τό επιδιωχθή καί συντομώτερον Ή κτηνοτροωία. Μέ την πτώσιν των πρώτων χιόνων καί τής θερμοκρασΐας ήρχισεν καί ή κάθοδος των ποιμνίων είς τα «χειμαδιά» των πεδινών καί παραθαλασ- σίων βοσκοτόπων. Δυστυχώς δμως οί χειμερινοί βοσκότο- ποι τής νήσου δέν είναι άρ- κετοί διά την καλήν διατρο¬ φήν τής κτηνοτροφίας μας. Είς δέ τα όπωσδήποτε όρεινά δέν υπάρχουν οϋτε ϋπόστεγα Ή κτηνοτροφία αποτελεί σπουδαίον παράγοντα πλου- τισμοΰ. Καί πρέπει νά την έ- νισχύσωμεν, νά την προστα¬ τεύσωμεν καί νά την όργα- νώσωμεν κατά τρόπον έπι- στημονικόν. Τό κόστος τής ζωής. Σήμερον συνέρχεται ή Με- γάλη Έπιτροπή πρός μείωσιν τοΰ κόστους τής ζωής διά νά εξετάση τα πορίσματα των ύποεπιτροπων καί νά λάβη σχετικάς άποφάσεις. Καί έλ πίζομεν ότι θά καταλήξτ} εις όριστικά καί πρακτικώς ώφέ- λιμα συμπεράσματα. Ή ά- νάγκη τής μειώσεως τοΰ κό¬ στους τής ζωης προβάλλεται άμεσος καί έπιτακτική. Καί την ανάγκην αυτήν θά θερα¬ πεύση ή έπιτροπή, σύμφωνα μέ την θέλησιν καί τάς όδη γίας τής Κυβερνήσεως. ΤΤΓ <ί1?'/Κ Πολύ ορθώς. ΌρΘοτάτη καί απολύτως σύμψωνος καΐ πρός τό δίκαι¬ ον, την λογικήν καί τόν κα¬ ταστατικόν χάρτην τής χώρας ή απόφασις τής Κυβερνήσεως δπως αναγνωρισθή ώς συν- τάξιμος χρόνος τό διάστημα τής υπηρεσίας των δημοσϊ- ων ύπαλλήλων παρά τή προ- σωρινή Κυβερνήσει τής Θεσ- αλονίκης κατά τό 1916 — 17. Διότι ή Κυβέρνησις αυτή κα- ισχύσασα καΐ άποβδσα νό- μιμος Κυβέρνησις τής χώρας, εδημιούργησε δίκαιον τό ο¬ ποίον παρ' ουδενός ηδύνατο ' αμφισβητηθή. Άρα καί ή παρ' αυτή ύπηρεσία ορθώς θεωρεΐται ώς ΰπηρεσία πρός την Ελληνικήν πολιτείαν. Εύγονία. Εκατόν γεννήσεις εδηλώ¬ θησαν είς τό ληξιαρχεϊον τής πόλεώς μας κατά τόν πα- ρελθόντα μήνα έναντι 44 μό¬ νον θανάτων. Ή άναλογία είναι έξαιρετικώς ευχάριστος. Καί ό Νοέμβριος ειμπορεί κάλ- λιστα νά άναχηρυχθή ώς μην τής εύ^ονίας καί τής ελαχί¬ στης θνησιμοτητος. Άλλ' ή τιμή δέν άνήκει μόνον είς τόν Νοέμβριον. Άνήκει έπίσης καί είς τόν Μάρτιον, τόν πρώ¬ τον άνοιξιάτικον μήνα πού στερεώνει την φήμην τού, ώς μην τής γονιμοποιήσεως. "Ο- πωσ&ήποτε ευχόμεθα ή εύγο¬ νία αυτή νά συνεχισθή καί είς τό μάλλον έπ' άγαθώ τής αυξήσεως τής φυλής.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ή ω¬
  ραιοτέρα Ρωσσική ταινία ιτοΰ έ"γι
  νέ μέχρι σήμερον: «ΜΑΝΥΑ».
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τό κινημα-
  τογραφικόν άριστούργημα: «Ό
  έπαναστάτης Γκάρτσια>.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή ωραιοτέρα Ρωσσικη ται¬
  νία πβΰ βγινβ μέχρι σήμερον
  ΜΑΝΥΑ
  ί
  Μέ την Όλγα Τσεχοβα
  Μαρία Άντεργάβτ, κετί τόν
  Πέτερ Πέτερσεν.
  ΜΑΝΥΑ
  "Ενα <5ραμα άγάπης καί μαρτυρίου! Τό δράμα μιάς ύυστυχισμένης μητέρας πβΰ έκτυλίασεται βτήν Παληά Ρωσσία. ' Έναρξις σήμερον 2 Δέ {' κεμβρίου ώρα 5 μ. μ. ι Κινηματονέα Τύπου ίί ΣΙΝΕΑΚ Μέ πρόγραμμα εντελώς ε¬ ξαιρετικόν. Ζουρνάλ, κωμω- δίες, Μίκυ— Μάους καί δλα τα παγκόσμια γεγονότα. Τό πρόγραμμα τοϋ: ιΣΙΝΕΑΚ' ι είναι πάντοτε κατάλλη¬ λον διά παιδία. / ?■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1 ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάσματα. Νέοι μοδέρνοι χρωμα- τισμοί. ΑΙ τιμαί μας είνε αί καλύτεραι. Α Β Ε ΔΙ ΣΙ Α Ν Όύος Άγίου Μηνά. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΛΕΝΤΑ "Αφιχθη καί πωλεΐται ώς συνή- θως άπό τό γτωστόν παρά τό κέν τρον Πρατήριον. Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΛΤ ΑΓΙΚΗ ΣΑ "Οταν ή βασίλισσα ϋστερ' άπό μιά μικρή στάθμευσι, ξα- νανέβηκε στό άμάξι, σκουσε τή διαπεραστική ψωνή μιδς γυναίκας ποΰ έφώναζε μέ κα- κία πίσω τής: —Τράβα, μικροϋλά μου, καί θά σοϋ δείξωμε τί έχεις νά τραβήξη. "Εναν εύγενή πού την έχαι- ρέτισε, τόν έγκρέμισαν άπό τό άλογό τού καί τόν έσκό- τωσαν επί τόπου μέ πιστολι- ές καί μαχαιριές. Στό Σουγΰ άκοσμοι άλήτες έφθασαν μέχρι τού νά φτύ- σουν τό βασιληά στό πρό- σωπο. Τώρα μονάχα ή βασίλισσα καί ό βασιληάς άρχισαν νά καταλαβαίνουν δτι δέν εΐχε πέση. τό Παρίσι μονάχα στην «πλάνη» τής έπαναστάσεως, άλλά δτι ή νέα σπορά εφύ¬ τρωσε καί ώρίμασε σ' δλους τούς άγρούς τοΰ βασιλείου. Έκαταλάβαιναν, άλλά δένεΐ- χαν πιά τή δύναμι νά τό νοι- ώσουν βαθειά. Ή κούρασις τούς εΐχε σιγά-σιγά νεκρωθή τή νοημοσύνη καί τίς αίσθή- σεις. Κατάκοποι, έξαντλημέ- νοι, άδιάφοροι γιά την τύχη πού τούς έπερίμενεν, άφηναν τή συνοδεία τους νά τούς πάη, δπου ή'θελαν, δταν, επί τέ- λους, έφθασαν άγγελιοφόροι καί άνήγγειλαν πώς τρία μέ- λη τής εθνοσυνελεύσεως ήρ- χοντο νά προϋπαντήσουν τό βασιλτιά καί τή βασίλισσα γιά νά τούς προστατέψουν. Τώρα ή ζωή τους ήταν όπωσ- δήποτε άσφαλισμένη — άλλά τίποτε περισσότερο. (συνεχίζεται) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ό πρόεδρος τής Κοινότητος Γέργερης Καινουρίου προκη- ρύσσσει φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν διά την κατα¬ σκευήν ύδραγωγείου Καρδα- μισνών—Μαστραχιανών συμ¬ φώνως τή σχετική μελέτη, τής μηχανικής υπηρεσίας Κοινοτή- των ΝομοΟ Ηρακλείου την 20ήν τοϋ μηνός Δεκεμβριού η¬ μέραν Δευτέραν καί ώραν 10 —12 π. μ. έν τώ καταστήματι τής νομαρχίας "Ηρακλείου. Πνονται δεκτοί έργολάβοι τουλάχιστον Α'. τάξεως δι' έ'ργα οίκοδομικά ή ΰδραυλικά. Παράβολον συμμετοχής δρ. δύο χιλιάδες πεντακόσιαι (2500) καΐ γραμμάτιον τοΰ τα- μείου παρακαταθηκών καί δα- νείων. Τα σχετικά τής μελέτης εί¬ νε κατατεθειμένα είς τό γρα¬ φείον τής κοινότητος καί τα γραφεΐα τής μηχανικής υπη¬ ρεσίας Κοινοτήτων ΝομοΟ Η¬ ρακλείου ένθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνουν γνώ¬ σιν προσερχόμενοι τάς εργα¬ σίμους ώρας. Έν Γέργερτ] τή 30 Νοεμβρι¬ ού 1937. Ό πρόεδρος τής Κοινότητος Γέργερης. Σωκράτης Μαστραχάς ι—>
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Ή βραδύνη ϋγιεινή τοϋ δέρματος.
  Κα'ι ή ώραιότης τής ημέρας.
  πολύ όλίγες μεταξύ αυτών έχουν
  την καλήν αυτήν συνήθειαν.
  'Εφοδιασθήτε λοιπόν, άπό σήμε-
  ρα, άπό δτι σδς χρειάζεται διά νά
  καθαρίσετε κάθε βράδυ την έπιδερ-
  μίδα σας κα'ι νά τής άποδώσετε
  την τελείαν της λαμπρότητα.
  Δέν πρόκειται μόνον νά έξαλεί-
  ψετε την σκόνη, ν' άφαιρέσετε ε¬
  κείνην την οξείαν καί διαβρωτικήν
  έ'κκρισιν πού δέν είνε παρ' έφί-
  δρωσις καί δταν άκόμη ό καιρός
  είνε ψυχρός. Άλλά νά έκδιώξετε
  κάθε βράδυ, τό λεπτότατο φλοιό
  νεκρών κυττάρων δ οποίος σχη
  ματίζεται καθ' ημέραν επί τοΰ
  προσώπου σας.
  Ξεύρετε δτι τό σώμα άνανεώνε-
  ται κάθε έπτά χρόνια. Ή ανανέω¬
  σις αυτή δέν γίνεται βεβαία σέ
  μία ήμέρα. Διά τοϋ καθημερινού
  καθαρισμοΰ τοϋ προσώπου, άφαι-
  ρήτε τα νεκρά κύτταρα καί έπι-
  τρέπετε στά ζωντανά τοιαΰτα νά
  έκτελοΰν καλυτέρα τόν προορι¬
  σμόν των. Γι' αύτό τό δέρμα των
  γυναικών ποΰ έφαρμόζουν την ύ-
  γιεινήν τής ώμορφιδς, εχει αυτήν
  την λάμψιν, αυτήν την δροσερότη-
  τα πού τόσο θαυμάζετε καί πι-
  στεύετε νά βρήτε είς τό βάθος ε¬
  νός μικροΰ βάζου....
  ή Ντιστεγκέ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Εάν ή γυναΐκες ήξευρον! Είνε
  τόσο άπλό νά έ"χουν ώραΐο δέρ-
  μα, νά τό διατηρήσουν επί μα¬
  κρόν, σχεδόν £ως δτου γηράσουν,
  δροσερό καί χωρ'ις ρυτίδες!
  Άλλ υπό ίνα απολύτως άναγ-
  καΐον δρον: τό δέρμα πρέπει νά
  είνε πάντοτε καθαρόν. Λέγουν καϊ
  έπαναλαμβάνουν δτι είναι άπαραί-
  τητος ό καθαρισμός τοΰ δέρμα¬
  τος κάθε βράδυ. Συνήθως έννοοΰν
  κακώς δτι αύτό άφορα μόνον τίς
  γυναΐκες πού βάφονται. Ώς έκ
  τούτου, ή γυναΐκες πού δέν βά¬
  φονται πιστεύουν δτι μποροΰν νά
  κοιμηθοΰν τό βράδυ, χωρίς ν' άνη-
  συχήσουν καί νά φροντίσουν ν' ά-
  παλλάξουν την έπιδερμίδα των
  άπό τίς άκαθαρσίες πού κατα-
  στάλλαξαν έπ' αυτής κατά την δι¬
  άρκειαν τής ημέρας.
  -Σημασία τής βραδυνής του-
  αλέττας.
  Είτε βάφεσθε, είτε δέν βάφεσθε
  όφείλετε κυρίες μου, νά καθαρί-
  ζετε τό πρόσωπό σας κάθε βράδυ
  πρό τοΰ ϋπνου, δπως βουρτσίζετε
  τα δόντιά σας κα'ι δπως πλύνετε
  τα χέριά σας.
  Ηρώτησα πολλές γυναΐκες σχε¬
  τικώς κα'ι μέ έκπληξι Μμαθα, δτι
  —...
  ΞΥΛΕΙΛ παντός εϊδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Είς τάς συμφερωτέρας τιμάς
  ©ά εΰρητε είς την
  ΞΥΛΑΤΤΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όΰός 1821. (ΧΕ'ιτάν Όγλοϋ)
  ■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ■■■■■Ι
  ' Ο γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ - -
  Ι
  ΙΠΗΙ
  Ή ζωή τής μελαγχολικώς
  55ον αΰτοκρατείρας. ^
  Ή Έλισάβετ, χλωμή καί α-
  δύνατη, παρέχουσα πράγματ: την
  εντύπωσιν πώς ήταν άρρωστη
  εύχαριστεί τόν Άγγλον πρεσβευ¬
  τήν γιά την παραχώρησιν τής
  θαλαμηγοΰ, άποκλίνει δμως εύ-
  γενικά την πρόσκλησιν τής βα
  σιλίσσης Βικτωρίας. Έννοεΐ νά
  ταξιδεύση ινκόγνιτο. Ή κόμησ-
  αχ Έστερχάζυ μένει μέ τα παι¬
  δία. Ό Φραγκίσκον Ιωσήφ, την
  Ιΐην Νοεμβριού συνοδεύει διά
  Μόναχον, την αύτοκράτειραν ϊως,
  τα Μπάμπεργκ. "Υστερα ή Έλι¬
  σάβετ συνεχίζει μόνη τό ταξί-
  δι πρός την Άμβέρσα. Έκεΐ
  την περιμένει ή θαλαμηγόν τής
  βασιλίσσης Βικτωρίας.
  Ή είδησις περί τής αΐφνιδίας
  ασθενείας καί αναχωρήσεως τής
  αύτοκρατείρας, προκαλεί βαθείαν
  εντύπωσιν είς την κοινήν γνώ¬
  μην τής Αυστρίας, τοσοΰτο μάλ¬
  λον καθ' δσον ή κατάστασις τής
  αύτοκρατείρας παρεστάθη σοβα¬
  ρά. Άμέσως, άπό 3λα τα ση-
  μεΐα τής αύτοκρατορίας, άπο-
  στέλλονται γιατροσόφια γιά την
  αύτοκράτειραν.
  Ή έσπευσμένη αναχωρήση τής
  αύτοκρατείρας εκανε εντύπωσιν
  καί είς αυτήν την άρχιδούκισσαν
  Σοφίαν. Καταδικάζει τόν αΐφνι-
  διαστικάν χαρακτήρα τοΰ ταξι-
  διοΰ καί γι' άλλη μιά ψορχ κινεΐ
  την πολιάν κεφαλήν της κα'. χα-
  ρακτηρίζει ώς ιδιότροπον την νύ-
  φη της. Άπό την άλλη μεριά
  μως εύχαριστεΐταο, διατί τό εδα-
  φος τής άφέθη ελεύθερον καί θά
  μτζορ^ πάλιν ν' ασκή άνεμποδί
  στως δλην της την επιρροήν επί
  τοθ υίοΰ της καί των τέκνων
  τού.
  (συνεχίζεται)
  Τό μόνον Κατάστημα |
  =
  που συγκεντρώνει δλα τα ειδή |
  'Ανδρικά, νυναικεΐ(Χ Κ(Χ<· παιδικά: Ι | Λεμπιδάκη- Ζαφειροπούλου _| Έπίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μέγα- Μ λην συλλογήν. ^ Είς τό τμήμα Μαλλιών πλεκτικής θά ευρετε δτι είδος ^ θέλετε είς ποιότητας καί χρωματισμούς. ! ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΕ ΑΦΘΟΝΑ ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΝΕΑΙ ΓΤΑΡΑΛΑΒΑΙ Έκτός των παραγγελίαν τής πελατείας μας, τάς οποίας έκτελοΰμεν μέ τα- χύτητα καί εύσυνειδησίαν: ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΚΑΣΜΗΡΙΑ άπό την μεγάλην συλλογήν μας, είς τιμάς πράγματι ασυναγωνίστους. ΜΗ ΣΑΣ ΓΕΛΟΥΓί: ΑΙ νέαι παραλαβαί μας Αγγλικών καί Έλληνικών κασμηρίων είναι αί ώραιότεραι εις σχέδια καί πλουσιώ- τεραι είς χρωματισμούς. "Εχομεν την μεγαλυτέραν παρακαταθήκην. Είμεθα ο! εύθηνότεροι άπό δλους. Ύποκατάστημα είς Μοιρες. ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΜΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ-ΪΤΡΑΤΑ). III ΙΓ ΙΙΡΙΙ ΚΟΙΓΗΩΜ Ι ΚγΛ ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- "Ιω¬ άννης Άμιρας, Εύαγγελία Δασκα λάκη ήροαβωνίσθησαν. Συγχαρητήρια. ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. Άθανάσιος Πε- ρογιαννάκης καΐ ή Δνίς Δωροθέα Άεράκη ετέλεσαν τούς γάμους των έν Σητεία. Παράνυμφος κσ- ρέστη ό φιλος ίατρός κ. Νικ. Χλου βεράκης. Συγχαρητήρια. Γύρω στήν ττόλι. Ή χθεσινή καιρική κατάστασις ήρχισε νά διαλύη καί την τελευ¬ ταίαν αμφιβολίαν διά τό δτι δ χει- μώνας 6-παυσε νά χωρατεύη. —"Αλλως τε πρόκειται πλέον περί «καθόδου τοϋ άντικυκλώνος» είς ολόκληρον την Βαλκανικήν καί την Έλλάδα, μέχρι ΛιβυκοΟ πελάγους. — ΟΊ δαντέλλες έπίσης των ύψη- λών Κρητικών βουνών, ποϋ είνε είδος ...φυσικοϋ βαρομέτρου διά την οριστικήν έλευσιν τοϋ χειμώ¬ νος ήρχισαν νά λευκαίνωνται άπό ημερών. —Μέ την έναρξιν τής συνόδου τού Κακουργιοδικείου μας μηνός Δεκεμβριού θά πυκνωθοϋν πάλιν οί φίλοι των δικών. —Εννοούμεν φυσικά έδώ «τό α¬ κροατήριον», τό οποίον συμβαί- νει καί είς Ηράκλειον νά είνε συ· χνά πυκνόν. — Νά μή λείπη δέ άπό αύτό έ- νίοτε, οϋτε τό "ωραίον φϋλον. —'Υπενθυμίζομεν τό αυριανόν ρεσιτάλ τοϋ κ. Καρυστινοΰ τρ συμ πράξει τοΰ κ. Γ. Πλάτωνος. —θά αποτελέση τό ρεσιτάλ αύτό τό γεγονός "τής ημέρας, ώ- στε νά μην άποκλείεται καί ή ό- λωσδιόλου έξαιρετική κοσμοσυγ- κέντρωσίς τού. — Ή νυκτερινή κίνησις ήρχισε νά νεκρώνεται άπό τίς 9 1)2 καί άφορμή ό ένσκήψας χειμών. —Ιδία τό ψϋχος τής νυκτός πού είνε διαπεραστικόν κάνει πολλούς νά προτιμοΰν τό σπίτι των άττό κά θε κέντρον. —Έννοεΐται δτι παρ' δλα αύτά δέν λείπουν οί συστηματικαί ξε- νύκτηδες είτε τοΰ καφενείου, είτε τοϋ κινηματογράφου, είτε οιουδή¬ ποτε άλλου κέντρου παραμένον- τος άνοικτοΰ μέχρι καί πέραν τοϋ μεσονυκτίου. —Τα τυχαΐα δυστυχήματα των κυνηγών δέν ελλειψαν ποτέ, άλ¬ λά δέν λείπουν οϋτε αυτήν τή-ν εποχήν. —Τα δυστυχήματα αύτά προέρ- χονται συνήθως άπό άφηρημάδαν, ένω οί κυνηγο'ι κάθε άλλο ■ηαρά άφηρημένοι πρέπει νά είναι. — ^αί δέν δικαιολογοΰνται, άντί νά φέρνουν θηράματα, νά τούς... φέρνουν άλλοι αύτούς τούς ίδί- ους! —ΟΊ διεθνολόγοι τής πιάτσας αυτήν την εποχήν τα έ'χουν μέ την ...άναποφασιστικότητα ωρισμένων κρατών. —"Ας κάμουν πώς θά κουνηθοθν αύτά τα κράτη καί σοϋ λέω τί γίνεται..., —Αυτήν την έπωδόν £χουν αιω¬ νίως. Δυστύχημα έν πάση περι¬ πτώσει είνε δτι αί δυνάμεις περί των οποίων όμιλοϋν δέν φαίνον· ται διατεθειμέναι νά κινηθοϋν. —Είς την αποψινήν πρεμιέραν τοΰ Πουλακάκη άναμένεται πάλιν συρροή κόσμου. —Καί τουτο λόγω τοΰ έξαιρετι- κου φίλμ «Μάνυα» πού προβάλλε- ται ώς γνωστόν άπόψε. ό Ρέπορτερ Λύσις προχθεσινοΰ ύπ'άρ. 5όσταυρολέξου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤ1ΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Ή κοινότης Σωκαρά Μονο¬ φατσίου προκηρύσσει δτι έκ- τΐθεται είς διαγωνισμόν ψανε- ρας έπαναληπτικής μειοδο- τικής δημοπρασίας ή κα- τασκευή έξωτερικοϋ ύδρα¬ γωγείου ΣυνοικισμοΟ Ά- ποΐνι Κοινότητος Σωκαρα την 21 Δεκεμβριού έ. έ'. έν τώ γρα φείω τής Μηχανικής υπηρε¬ σίας Κοινοτήτων ΝομοΟ Ήρα κλείου, συμφώνως τή ύπ' αυ¬ τής συνταχθείση μελέττ). Παράβολον συμμετοχής δρ. τρείς χιλιάδες (3.000) είς γραμμάτιον τοϋ Ταμείου Πα¬ ρακαταθηκών καί ΔανεΙων. Είς την δημοπρασίαν γΐνον- ται δεκτοί έργολάβοι πάσης τάξεως δι* έ'ργα οίκοδομικά καί ύδραυλικά. Τα σχετικά τής μελέτης εισί κατατεθειμέ¬ να είς τό γραφείον τής Κοι¬ νότητος Ν. Η. ένθα προσερχό¬ μενοι οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ' ε¬ κάστην καί κατά τάς εργασί¬ μους ώρας. Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬ τος. Η. Χαλκιαδάκης Ενοικιασταί άπό 1ης Ίανουα- ρίου τό παρά την πλατείαν Μείν- τανίου μαγαζείον δπου νυν τό κα- πνοπωλεϊον Άλεξσνδροποόλου. Πληροφορίαι παρά τω κ. Άλ&- ξανδροπούλω.
  Κί|.
  Την.
  ό
  άπό αύτοι.
  ό ρεοιτ4]ι
  ημέρας β
  κοί η
  όσ
  κίνησις ήρχιΟΕ
  6 ΤΚ 9 1β „„,
  ις χειμών
  , της νυκτός κβύ
  >ν κάνει -ολλους
  'τιίτι των όϊπό κά
  ιταρ'
  υστηματικοί ζί
  ) καφενειον εϊτε
  •ου, είτε οίου&ή-
  ρου παραμένη
  >ι καί πέραν τοί
  ιυστυχήματα τ&
  λειψαν ττοτέ, δι
  ο Οτε αυτήν φ
  ιτα αύτά τιροέρ·
  ιπο άφηρημάδβ
  4θε άλλο χαρ
  ■ ι να είναι.
  ολογοϋνται, ά»
  ματα, να τοός.
  ύτούς τ ούς Κ
  Όϊ τής ίΐιάτοβί Ι
  ι τα ϋχουν μέ τί Ι
  ιτητα ώρισμέκΜ
  ώς βά κουνη(ϊιΛ Ι
  καί σοθ λέ««|
  «ρδόν ϊχουν
  έν νάατ
  ,ϊ δυνάμεις «'Ρ1
  )ΰν δέν »αινο*-
  να κινηθοθν.
  ψινήν πρεμι^·
  Ιναμένετσι «*»
  γ-ω τού
  > ϊΐού
  4-όψε.
  ΠΤΙΚΗ
  μοπρασια
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Περΐ δέ τού Θεναρδιέρου, ούτος ήτο μικρόσω-
  μός τις άνθρωπος, ίσχνός, πελιδνός την όψιν, όστε-
  ώδης, φιλάοθενος μέν τό φαινόμενον καί καχεκτι-
  κός, άλλά ύγιέστατος, έξ ου καί ή Λρώτη άφετηρία
  τής πονηρίας τού. Συνήθως προεφυλάττετο όπισθεν
  τοθ μειδιάματος καϊ εφέρετο κοσμίως πρός πάντας
  σχεδόν, άκόμη δέ καί πρός έπαίτην, είς όν δμως
  δέν ίδιδεν οβολόν. Τα ύαλώδη όμματα τού ώμοία-
  ζον πρός τα τής ίκτίδος, κσί ^ παράστασις τού
  πρός την παράστασιν λογιωτάτφυ' διότι ό λαιμός
  τού ήτο δύσκαμπτος ώς ό τού λόκου. ΕΤχε την ευ¬
  κολίαν νά συμπίνη μετά των άμαξηλατών, καί δ¬
  μως ουδείς ποτέ κατώρθωσε νά τόν μεθύση Έκά-
  πνιζε πάντοτε διά μικράς τινος πίπας" έφόρει δέ
  μπλοθζαν, τό έπιχιτώνιον έκεΐνο των έργατών, καί
  ϋπ' αύτό παλαιόν μέλαν φόρεμα. Είχεν αξιώσεις ότι
  ήτο φιλόλογος καί ύλιστής φιλόσοφος. Συνεχώς ά-
  νέφερε μαρτυρίας έκ τοθ Βολταίρου καί σλλων σο-
  φών τοΰ αύτοθ συστήματος, παραδόξως δέ καί έκ
  τοΰ Άγίου Αύγουτίνου.
  Αίσχροκερδέστατος κατά βάθος, διετείνετο. άν
  ένθυμήσθε ότι ύπηρέτησεν είς τόν στρατόν καί διη-
  γεϊτο μετά στόμφου ότι είς την μάχην τής Βστερ-
  λούης, λοχίας ών τοθ έ'κτου, τοΰ έννάτου, ή αδιά¬
  φορον τινος τάγματος έλαψροό των ΐππέων, μόνος
  εναντίον μιάς ϊλης ούσσάρων, προήσπισε διά τοθ
  σώματός τού καί έσωσεν άπό βροχής σμυδραλλίων
  είνα στρατηγόν επικινδύνως τραυματιοθέντα. Έξ
  οδ καί εΐχε την είκόνα εκείνην άνωθεν τής θύρας
  τοϋ ξενοδοχείου τού, μετά τής έπιγραφής. «Είς τοϋ
  λοχία τής Βατερλούης».
  Έπηγγέλλετο τόν φιλελεύθερον, τόν κλασσικόν,
  τόν Βοναπαρτιστήν. Είς τό Μορφερμείλιον, ελέγετο
  δτι εΐχε σπουδάσει ινα γίντι ιερεύς. Τής όργης καί
  τής κατάρας άνθρωπος έκ των συνθέτων έκείνων,
  έν Παρισίοις μέν Γάλλον,· έν Βρεξέλλαις δέ Βέλ-
  γων, έκάθητο περιβάδην επί τού μεθορίου. Ή έν
  Βατερλούη άνδραγαθία τού είς ήμδς είνε ήδη γνω-
  στή' ολίγον τι, καθώς είδομεν, την έμεγαλοποίει.
  Άμπωτις καί παλίρροιά, έπιδίωξις τυχών, ιδού τό
  στοιχείον τού, ραγισμένη δέ συνείδησις επόμενον
  δτι έχει καί βίον άσύρραπτον. Καί λοιπόν, ώς φαί-
  νεται ό Θεναρδιέρος άνήκε την 18 Ίουνίου 1815 είς
  τό γένος έκεΐνο των περιδρόμων, περί ών προείπο¬
  μεν, οΐτινες τρέχουν κατόπιν των στρατευμάτων,
  καί είς τούτους μέν πωλοϋν, έκείνους δέ κλέπτουν,
  κυλίουν δ' έντός χωλοθ τινος άμαξίου όλην αυτών
  την οικογένειαν συν γυναιξί καί τέκνοις, καί άσμε-
  νοι προσκολλώνται πάντοτε είς τούς νικητάς. Με¬
  τά την εκστρατείαν τού εκείνην άποκτήσας «ίκανά»
  ώς αύτός έλεγεν, ήλθε καί ήνοιξε τό καπηλεΐον είς
  τό Μομφερμείλιον.
  Τα ίκανά δμως ταυτα, συνιστάμενα είς βσλλάν-
  τια καί ωρολόγια, δακτυλίδια χρυσα καί στσυρούς
  άργυροΰς, συγκομισθέντα έν ώρα θερισμοϋ άπό των
  αϋλάκων τής γής, δπου κατέκειντο τα διεσπαρμέ-
  να πτώματα, δέν έσχηματισαν ποσόν τι ούτω σπου¬
  δαίον, ώστε νά νίντι ό συγκομιστής των πλέον τι ή
  κάπηλος.
  Ό Θεναρδιέρος πολύ ήγάπα νά ρητορεύη, φυ-
  σικήν δέ έχων πρός τουτο ευχέρειαν, άφινε νά τόν
  νομίζωσι λόγιον, καίτοι συνέβαινε νά βλέπη ό δι-
  δάσκαλος τοϋ χωρίου σπουδαΐα σφάλματα όρθο-
  γραφικά είς τάς σημειώσεις, άς ό κάπηλος έδιδεν
  είς τούς όδοιττόρους πρός πληρωμήν. Ήτο δέ ό
  παμπόνηρος, γαστρίμσργος καί όκνηρός' ούδ' άπη-
  ξίωνε τρυφερων βλεμμάτων τάς υπηρετρίας τού, διά
  καί ή γυνή τού δέν διετήρει ουδεμίαν.
  Μ (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  δι' δλους.
  ΠΟΣΟΝ ΘΑ ΖΗΣΕΤΕ
  Γί'
  Β.'
  χυτους το ζ/η^ιε^τερον ση¬
  μείον πού μποροθν παραθοίγμα-
  τος χάριν νά οιαράσουν, είνε α¬
  πόστασις τριάνΐα έκατοστών τοθ
  μέτρου. Έπειδή ομως ή κατά¬
  στασις αυτή τοΰ ματιοΰ τοΰ άν-
  θρώπου διαρκεΐ επί μακρόν, δέν
  γίνεται λόγος περί γήρατος τοΰ
  όφθαλμοθ παρά μόνον οταν τό
  πλησιέστερον σημείον άρχίζτβ νά
  είνε γι' αυτόν πέραν τής αποστά¬
  σεως των .'50 έκατοστών τοΰ μ,έ-
  τρο^ Εϊς τό στάδιον αύτό τό μά-
  τι τοΰ άνθρώπου ίχζ: ανάγκην
  άπό γυαλιά, τα όποΐα άνακλοΰν
  τάς άκτΐνας εκείνας, γιά τάς ο¬
  ποίας ό φακός τοϋ ματιοΰ, συνε¬
  πεία τής άκαμψία; τού, δέν ημ¬
  πορεί νά κυρτωθη όσον θά
  I-
  πρεπε. Φϋσικά δέν πρέπε: νά
  συγχέωνται μέ τό γήρζς τοΰ μα-
  τιοϋ παθήσεις πού έχουν τα ιδία
  άποτελέσμ^ιτα, ώς λόγου χάριν ή
  πρεσβυωπία καί ή μυωπία. Σειρά
  όλόκληρις παθήσεΐον έ/νει ώς συ¬
  νέπειαν τό νά μή [ΐπιρ'ξι πλέον τό
  μάτι τοΰ ά,ΆρώποΊ νά προσαρμό-
  ί
  ζεται πρός άντικείμενα ποΰ ά-
  πέχουν ή άντιθέτΐος ευρίσκονται
  πολύ κοντά. Εις τάς περιπτώαεις
  αύτάς ή άφορμή δέν είνε ή συσ-
  σώρευΐις καθιζημάτων Ό οαθ-
  μός της άκαμψίας τοΰ φακοΰ τοΰ
  Ίφθαλμοΰ συνεπεία τής τελευ.-αί-
  ας αυτής αφορμής—τής συσσω-
  ρεύαεως οηλαδή ν.ατακαθιών—α¬
  ποτελεί μέτρον διά την εκτίμη¬
  σιν των περιΰωρίων τής ζωής πού
  ύπολείποντα; άκόμη είς ενα άν-
  θριοπον. Προβλέπεται ότι μέ τόν
  καταρτισμόν στατιστικών πινάκων
  επί νζι βάσει των άρχείων των
  οφθαλμολογικών κλινικών, θά έλ¬
  θη ή ήμέρα πού θά πηγαίνη κα-
  νεΐς είς τόν οφθαλμ,ίατρον γιά νά
  νά τοΰ πή πόσα χρόνια άκόμη
  θά ζήση!'
  ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΝ
  Μόλις αισθανθήτε πώς Ιχετε
  πυρετόν, παίρνετε τό θερμόμετρον
  γιά νά μετρήσετε την θερμοκ.ρα-
  σιαν σας. Μόνον δταν μέσα είς
  την στενήν στήλην τού ό όορίρ-
  γυρο; άναρριχηθή πάνω άπό τό
  37, άποφασίζετε νά πέσετε σ:ό
  κρε,ίβάτί. Έχετε πυρετόν! Έπο-
  μένως είσθε άρρωστος! Πόσοι β-
  μως άπό τούς... θερμομετρουμέ-
  νους γνωρίζουν ότι τό μικρόν τα>-
  τό όργανον, τοΰ όποίου γίνεται
  εις δλον τάν κόσμου τόση χρή¬
  σις, πού σχεδόν δέν λείπει ά-
  πό κανένα σπίτι, εώρτασε κατ'
  αύτάς την Τόετηρίδα τού; Βεβαί¬
  ως έμετρατο καί πρό τής τε¬
  λευταίας έβδομηκονταετίας ή Θερ-
  μοκρασία, υπήρχαν καί πρίν θερ-
  μόμετρα, άλλ' ήσαν έλάχιστα
  πρακτικά, δεδομένου δτι την θερ-
  μοκρασίαν την εδειχναν μέ α¬
  σφάλειαν μόνον έφ' ίσον ζ(ιρί-
  ζχοντο κάτω άπό την μασχάλην
  Μόλις εκανε κανε'ις νά τραβήξη
  τό Οζριό[ΐετρον, ό ύδράργυρος
  I-
  πιπτε.
  (συνεχίζεται)
  ■ ■■■ εί ■■■■■■ εί ■■ εί μ ■■■■■■■ πβ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή Διεύθυνσις τοΰ Κινηματοθεάτρου Πουλακάκη επιθυ¬
  μούσα νά εξυπηρετήση πληρέστατα τό Κοινόν τό ίποΐον
  μέ τόσην στοργήν υποστηρίζει την επιχείρησιν της καί
  νά έπεκτείνη την μορφωτικήν επίδρασιν τοΰ Κινηματογρά-
  φου είς 'όοο^ το δυνατόν εύρύχ&ρο^ κύκλον, απεφάσισεν ά¬
  πό τής ΣΗΜΕΡΟΝ Πέμπτης νά προβάλλη πρόγραμμα κα¬
  θαρώς μορφωτικόν. καί Ιπαγωγόν, έφάμιλλον τοΰ προ-
  βαλλομένου είς τό Αθηναϊκον Σινεάκ.
  Πρός τουτο εκάστην Πέμπτην καί Σάββατον 5 μ.μ. καί
  Κυριακήν καί εορτάς 11 π.μ. θά προβάλλεται πρόγραμμα
  κατάλληλον καί διά μαθητάς καί έν γένει άνηλίκους πε-
  ριλαμβάνον δ'λα τα έπίκαιρα παγκόσμια γεγονότα, κωμω-
  δίας, σόρτς, σίλλυ σύμφωνυ, μίκυ Μάους, κ.λ.π. μέ τιμάς
  ήλαττωμένας καί προσιτάς δι' ολους.
  Μέ την έλπίδα δτι ή προσπαθεία μας αυτή θέλει άνα-
  γ/το,ο'σΐΐη" καί έκτιμηθή.
  Διατελοΰμεν μετά πλείστας τιμής
  Ή Διεύθυνσις τοΰ Κινηματοθεάτρου Πουλακάκη
  Ό παθολόγος Ίατρός
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  'Εγκατασταθείς οριστικώς έν "Ηρακλείω, θά
  δέχεται τούς πθσχοντας ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τοΰ φσρμακείου κ. Μιχ.
  Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράια).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
  ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛ0ΓΡΑΦ1ΑΣ
  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ .ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΚΥΡΙΟΙ,
  Τα άντίγραφα, τάς άναφοράς, τάς
  αίτήσεις, τα ύπομνήματα, τάς συντάξεις
  καί άναπροσαρμογάς τούτων, τα κατα-
  στατικά Σωματείων καί συνεταιρισμόν
  καί πασάν άλλην Γραφικήν σας Εργα¬
  σίαν ώς καί μαθήματα ΓΡΑΦΟΜΗΧΑ-
  ΝΗΣ στό ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑ-
  Ι
  Ν._
  Πληροφορίαι καί οδηγίαι , διά πάσαν
  υπόθεσιν σας ΔΩΡΕΑΝ.
  Όδός ΧΑΝΔΑΚΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡ1ΪΝΑΚΗΣ.Ι
  Άηόστρ. Άντισ.
  ■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■31
  ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■«■■ ■ ■■■■■■■■«■■■«■■μιιβμ
  ■ Τό βιβλιοχαρτοπωλείον
  ■ Ιωάννου Γ. Καμαράτου
  ■ Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνία
  ■ Άραστά—Πλατειας Στράτας— καί έναντι καταστη-
  2 μάτων Παν. Πρατικάκη.
  Ι2ι ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■*■■«■·■■■■■■ ■■■•■εΜπεΙ
  Ήκαλλιέργεια των κίτρων
  είς τόν Άποκόρωνα.
  ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος
  τοΰ μας).—Τούς έδώ γργ
  κύκλους άπχσχολε! συν τοις άλ¬
  λοις καί τό ζήτημα τής κιτροπα-
  ραγωγής ή όποία Ιχει διαδοθή
  οθωση έφ
  δυνάμενα νά συμπεριληφθώσιν είς
  τό ενεργητικόν τής εσοδείας.
  Τουτο άποδίδεται άπό τούς α¬
  μεσώτερον ενδιαφερομένους είς την
  έλλειψιν σ·ο3τή;χατος είς την πα¬
  ραγωγήν—κα'ι τουτο παρά τάς
  καλάς συστάσεις καί ύποδείξεις
  τής «Ένώσεω; Κιτροπαραγωγών
  Κρήτης». Πρίκειται κυρίως περί
  τής άγνοίας των καλλιεργητών
  τής κιτρέας όσον άφορα τα έοά-
  φη είς τα όποία αυτή εύδοκιμεϊ.
  Άφ' ετέρου μεσολαβεΐ τό ζήτημα
  τής περιποιήσεως αύτών ήτις γί¬
  νεται μέ στοιχειώδεις έμπειρικάς
  γνώσεις. Χωρίς νά λαμβάνωνται
  •όπ' όψιν αί προυποθέσεις διά την
  ανάπτυξιν καί εύδοκίμησιν τοΰ
  ϊένορου, αί οποίαι είναι πολλαί
  καί ποικίλαι, αφορώσαι «έπικ.αί-
  ρως» καί την πρόληψιν χαταστρϊ-
  πτικών φυτονόσιον καί την κατάλ¬
  ληλον ϋροευσιν.
  Μίταξύ των κύκλων των παρα-
  γωγών, ύπάρχει ή γνώμη δτι δέον
  αί γεωργικαί υπηρεσίαι νά παρά¬
  σχουν έν τώ προκειμένοι Ικτενεϊς
  ίδηγία; παρακολουθοΰσα: δι' «ιδι¬
  κών εί δυνατόν γεωπόνων την
  καλλιέργειαν τής κιτρέας. Δεδομέ¬
  νης άλλως τε τής σημασίας των
  Κρητικών κίτρων έν σχέσει μέ
  τάς ξένα; άγοράς καί την όλην υ¬
  πέρ τής Έθνικής οίκονομίας από¬
  δοσιν των, είνε βέβαιον δτι καί
  τό ύτζηνργεΖον Γεωργίας λαμβά-
  νον γνώσιν τής καταστάσεως τής
  κιτροπαραγωγής είς την επαρχί¬
  αν Άποκορώνου, θά φροντίση τό
  ταχύτερον διά κάθε ενέργειαν ά-
  πορρέουσαν έξ αύτοΰ καί αφορώ¬
  σαν την συστηματοποίησιν τής
  καλλιεργείας τής κιτρέας.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Ζαρού Καινουρίου προκηρύσ-
  σει δτι έκτίθεται είς μειοδοτι¬
  κήν δημοπρασίαν μυστικήν
  δι' ένσφραγίστων προσφορων
  άνευ όρίου την 18 Δεκεμβρι¬
  ού ημέραν Σάββατον καί ώ¬
  ραν 11 —12 π. μ. έν τώ Κατα¬
  στήματι τής Νομαρχίας Ηρα¬
  κλείου ή προμήθεια σωλήνων
  εΐδικών τεμαχίων καί έξαρτη-
  μάτων Μάνεσμαν γνησίων
  συμφώνως τοίς δροις τής σχε-
  τικής μελέτης καί διακηρύξε-
  ως τής Κοινότητος.
  Προθπολογισμός μελέτης
  δραχμαΐ 337.545.
  Πνονται δεκτοί νόμιμοι άν-
  τιπρόσωποι των έργοστασίων
  γνησίων Μάνεσμαν καταθέ¬
  τοντες ώς εγγύησιν είς τό
  Ταμείον Παρακαταθηκών καί
  δανείων δραχμάς δέκα έπτά
  χιλιάδας (17.000).
  Τα σχετικά τής μελέτης εί¬
  νε κατατεθειμένα είς τό Γρα¬
  φείον τής μηχανικής υπηρεσί¬
  ας Κοινοτήτων ΝομοΟ Ηρα¬
  κλείου ένθα οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λαμβάνουν γνώ¬
  σιν προσερχόμενοι καθ" εκά¬
  στην καί κατά τάς εργασί¬
  μους ώρας.
  Έν "Ηρακλείω τή 1 Δεκεμ¬
  βριού 1937.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος ΖαροΟ.
  Πετρος Βασιλάκη;
  1—3.
  ΕΙΣ ΤΗΛ1 περιφέρειαν Καλλο-
  νής Πεδιάδος καί είς θέσιν «Σκά-
  φες» πωλεΐται ελαιόφυτον μέ
  150 ελαιόδενδρα μετά συνεχομέ-
  νης άμπελου 7 έργατών. Πληρο¬
  φορίαι παρά τώ κ. Ζαχαριά
  Μαρκίδη όϊός Κατεχάκη (Πλατύ
  1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ
  ΚΑΙνΊΠΟΤ
  ΡΕΤΣ
  | ΕΧΤΒΑ Π Ν Ε κα. ΑΛΦΑ |
  ~ξ Είναι άσυναγώνιστα και ανωτέρα δλων. ~
  ΞΞΞ Ήγγυημένα είς άντοχήν καί ττοιότητα. Ξ
  ~Ξ Κατάλληλα δΓ οίκιακήν χρήσιν, δι' έλαιόπανα καί Ξ
  == σταφιδόπανα, =
  | Τα Κάμποτ Ρετσίνα. |
  β| Οί Συνεταιρισμοί Ηρακλείου καί Λασηθίου επρομηθεύθη- ||
  == σαν τ' ανωτέρω κάμποτ προκρίναντες αΰτά ώς τα αρίστα. =
  —Φόνος είς Ρέθυμνον.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν καϊ
  κατά τάς πρωϊνάς ^ριχς ό Στυ¬
  λιανός Γ. 'Αγγελάκης έκ Ρου-
  στίκων Ρεθύμνης έφανευαε δι*
  περιστρόφου τόν ομοχώριον καί
  γαμβρόν τού Ε. Γ. Άγγελάκην.
  Αί αφορμαί τοϋ φόνου είναι οί-
  κογενειακαί. Ό ύράστΐι; βυνβ-
  λήφθη υπό τής χωροφυλακή; ΙΙρυ-
  σών Άποκορώνου.
  — Ή νεροποντή είς Γαράζο.
  Ό ΰπβδιοικητής της Χωροφυ¬
  λακην Γαράζου Μυλοποτάμου
  διά τηλεγραφΐκή; άναφοράς τού
  πρό; την Διοίκησιν Χωροφυλα¬
  κήν Ρεθύμνης, γνωρίζει ότι έκ
  τής πρβχθεσινής βροχοθυέλλπς
  ΰπέστησαν ζημίας + οικίαι τη;
  περιφερείας τού. 'Επίση; είς τα
  χωρία "Ερφα. Μαργαρίτες, Κυ-
  νηγιανά, Καλανδρε, Άγγελικ-
  νά καί 'Αχλαίέ έπροΐενηθησαν
  κατά τό μάλλον και ήττον κα¬
  ταστροφαί εί; τα ελαιόδενδρα.
  —Αί περιτταί δαπάναι είς
  τα Τ. Τ. Τ.
  Τό υπουργείον τή; Συγχοινω-
  νία; έδοβεν εί; τα; ύη' αϋτό υ¬
  πηρεσίας εντολήν όπως προβούν
  είς τόν καταρτισμόν των είδικων
  προϋπολογισμόν των μέ την σύ¬
  στασιν τή; περιστολής των περιτ-
  τών δαπανών. Σημειωτέον ότι ή
  τριατατική ΰπηρεσία κατά τό
  τρέχον έ τος απέδωκε μεγαλειτέ¬
  ρον έ'σοδα άπό ό,τι εί; τό παρελ¬
  θόν, α! δέ οίκονομίαι, αί οποίαι
  πρόκειται νά έπέλθουν εί; αύ¬
  την θά άφοροΰν έντελώ; περιτ-
  τα; δαπανά;. Αντιθέτως μάλιστα
  Θά αϋξηθέΰν τα κονδύλια των
  ϋπημεσιών έκείνων αί οποίαι ε·
  χούν ανάγκην βϊλτιώσεω; η συμ-
  πληρώβΐ»; των έγκαταστάοΐών
  των.
  — Ή προαγωγπ τής κτπνο-
  τροφίας.
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τή; Ά-
  γροτική; Τραπέζης, αί άρμόίιαι
  υπηρεσίαι αυτής, πειραματίζον-
  ται επί μιά; είδικής ράτσας άγΕ-
  λάδων έκ Βουλγαρίας, ονομαζο¬
  μένης «'Ίσκαρ» ό έγκλιματισμός
  τή; έποία; είς την Ελλάδος έν-
  δείκνυτοιι διότι είναι ή πλέον
  οικονομικήν Ή άγελάς «Ίακαρ»
  πλήν τής παρεχομενης είς την
  γεωργίαν εργασίας,αποδίδει καί
  ποβότητα γάλακτος, ϊσοφαρίζου-
  σαν κατ' αξίαν- την καταναλι*
  οκομένην ύπ' αύτη; τροφήν. Έκ
  παραλλήλου θα επιδιωχθή καί ή
  καλλιέργεια ·τών κτηνοτροφΐκών
  φυτών.
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  Προμη-
  θευεσθε:
  Κάμποτ Ρετσίνα |
  ΕΧΤΡΑ Π Ν Ε ΚΑΙ ΑΛΦΑ β
  III
  θαλαμηγόν *)«
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλίφ. 5-41
  ■ •■■•■■■•■■■•■■■■■■■■εί
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Πολυτεχνίίου
  παραδίδει μαθήματα (μαθηματι-
  κων φυσικών). Πληροφορίαι ηα(/
  ήΐ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτυτης
  2 Δεκεμβριού 1937
  ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΑΙ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΑΚΑΝΙΚΑ Κ Ρ Α Τ Η
  ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ίΕΝΙΚΩΣΕΠΕΜΒΑΣΕΟΣ
  ΟΙΤ Ο Υ Σ Η Σ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι
  κατά τάς έκεϊ συνομιλίας των κ. ^ Σω-
  τάν καί Ντελμπός μετά των κ.κ.Τσάμ¬
  περλαιν καί ΥΗντεν απεφασίσθη συν τοίς
  άλλοις καί ή περιφρουρήση υπό τής
  Γαλλίας^ καί Αγγλίας των Βαλκανικών
  κρατών άπό τής επεμβάσεως παντός τρί-
  του τείνοντος νά έπιβουλευθή την ελευ¬
  θερίαν καί ανεξαρτησίαν αυτών.
  Σχετικόν πρός την απόφασιν ταύτην
  κρίνεται καί τό μέλλον νά επακολουθή¬
  ση τάς συνομιλίας τοΰ Λονδίνου
  Συνεχίζοντες τα εύμενη σχόλια
  διά τάς συνομιλίας τού Λονδίνου.
  διον τοΰ ύπουργοΰ των Εξωτερικών
  τής Γαλλίας κ. Ντελμπός είς τάς Βαλ-
  κανικάς πρωτευούσας.
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
  ΤΟΝ Κ. Κ. ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΟΥΑΤΕΡΛΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ό πρωθυ-
  πουργός κ. Μεταξάς συνηντήθη μετά
  τού πρεσβευτού τής Αγγλίας κ. Ούα-
  τερλόου.
  Ή συνομιλία των κ. κ. Μεταξα—Ού-
  ατερλόου υπήρξε διεξοδ:κή, καθ' ότι
  διήρκεσεν επί μακρόν.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Ό πρωθυπουργός
  κ. Μεταξάς εδέχθη την πρωϊαν τόν ύ-
  φυπθυργόν των Οίκονομικών κ. 'Λπο-
  στολίδην μετά τού όποίου καί συνειρ¬
  γάσθη.
  Αργότερον ό κ. Μεταξάς συνειργά¬
  σθη καί μετά τού ύφυπουργοΰ των
  Στρατιωτικών κ. Παπαδήμα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) —
  Καί σήμερον ό Άγγλικός τύ-
  πος αφιέρωσεν εύμενέστατα
  σχόλια διά τάς έν Λονδίνω
  Άγγλογαλλικάς συνομιλίας,
  τάς οποίας χαρακτηρίζει α¬
  πολύτως συντελεστικάς τής
  παγιώσεως τοΰ είρηνικοΰ καθ-
  εστώτος τής Εύρώπης.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).—Γαλ-
  λικαί έφημερίδες σχολιάζουσαι
  την εκδηλουμένην δυσαρέσκει¬
  αν είς Βερολινον καί Ρώμην
  διά τάς έν Λονδίνω συνομιλί¬
  ας κρίνουν αύτην ώς φυσικήν
  καθ' δτι πρωτίστως αί συνο-
  μιλΐαι έστρέφοντο υπέρ τοΰ
  περιορισμοΰ τοΰ κύματος των
  διεκδικήσεων ίμπεριαλιστικοΰ
  χαρακτήρος καί τής διασφα-
  λίσεως τής παγκοσμίου είρή-
  νης.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Οί Γερμανικοί κύκλοι πληρο-
  φοροΰνται δτι εις Μόσχαν ε¬
  γένοντο τελευταίως μυστικο-
  συμβούλια παρά τώ Στάλιν
  μέ συμμετοχήν τού Άρχηγοΰ
  τής ΓκεπεοΟ καί έκτελεστικά
  δργανα τοΰ Έπιτροπάτου ε¬
  πί των Εσωτερικόν. Λέγεται
  δτι πρόκειται περί διενεργείας
  νέων συλλήψεων.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).—Οί Ίτα
  λικοί διπλωματικαί καί δημο
  σιογραφικοί κύκλοι όμιλοΰν
  τες περί τής στάσεως τής Ί
  ταλίας είς τό Ίσπανικόν το
  νίζουν δτι αυτή υπήρξεν συ
  νετή. Ατυχώς ώς άποδεικνύ
  εται έκ των ύστέρων, ή στά
  σις αυτή δέν έξετιμήθη, ή εύ
  θύνηδέ,διά πάσαν δυσάρεστον
  περιπλοκήν ήτις ένδέχεται νά
  παρουσιασθή είς τό προσεχές
  μέλλον, δέν θά βαρύνη την Ι¬
  ταλίαν.
  Ό τρόπος εκτελέσεως καλλιέργειαν
  άναμφισβητητου ώφελιμότητος.
  Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
  ας δι' έγκυκλίου τού πρός τας
  Γεωργικάςάρχάς τού κράτους,
  κοινοποιηθείσης καί πρός τάς
  Νομαρχίας, παρέχει λεπτομε¬
  ρείς όδηγίας περ'ι τοθ τρόπου
  τής εκτελέσεως των άναμφι-
  σβητήτου ώφελιμότητος καλ-
  λιεργητικών εργασιών πρός
  επίτευξιν ίκανοποιητικής άπό
  απόψεως ποσοτικής καί ποιο-
  τικής, παραγωγής. Αί έργασί-|
  γενικάς κατηγορίας. Ή πρώ-; εργητικάς μεθόδους ών την
  τη έκ τούτων άφορα τάς έρ-[ώφελιμότητα πολλάκις άγνο
  γασίας έκείνας άτινας είτε ου·ν
  λόγω άδιαφορίας, είτε λόγω
  κακής συνηθείας άποφεύγουν
  νά έκτελοΰν οί γεωργοί μο¬
  λονότι γνωρίζουν καί την ώ¬
  φελιμότητα καί τόν τρόπον
  τής καλής εκτελέσεως (άπολύ-
  οί γεωργοί, ή δέν έχουν
  πεισθή περί ταύτης καί των
  οποίων ή έφαρμογή επί μικράς
  έστω εκτάσεως παρ' εκά¬
  στου τούτων θά είχεν ώς ά-
  ποτέλεσμα ούχι μόνον νά πει-
  μανσις σπόρου, βοτανίσματα σθοϋν περί τής ώφελιμότητος
  κ.λ.π)
  Ή δευτέρα κατηγορία άφο-
  αι αυται άνάγονται είς δύο ρά παραλλήλως τάς καλλι- των.
  των, άλλά καί νά συνηθίσουν
  είς την τακτικήν εκτέλεσιν
  ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ
  ΑΙ ΛΙΩΞΕΙΣ ΚΑΤ' ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
  ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  ΣΥΝΗΛΘΕΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον συνήλθεν
  ή Έπιτροπη ή μελετώσα τόν περιορι¬
  σμόν τού κόστους τής ζωής.
  Τής Έπιτροπής προήδρευσεν ό πρω¬
  θυπουργός κ. Μεταξάς όστις καί ηκού¬
  ον τούς είσηγητάς των πορίσμάτων τής
  ύποεπιτροπής. Ύποτίθεται ότι ή έπι-
  τροπή τού κόστους θά συνέλθη έκ νέου
  διά την λήψιν όριστικών άποφάσ&ων.
  Άργά τό εσπέρας προ-
  χθές καθ" ήν στιγμήν τό φύλ¬
  λον μας εΐχε τεθή πλέον είς
  τα πιεστήρια ελάβομεν τό κα¬
  τωτέρω τηλεγράφημα, αντί¬
  γραφον τοθ όποίου απεστά¬
  λη καί είς τόν κ. Πετρακο-
  γιώργην είς Κόκκινον Πύργον,
  πού εΐχε μεταβή ώς γνωστόν
  τελευταίως είς Άνήναις ένέρ-
  γών διά την άναβολήν τώνδιώ
  ξεων των όφειλετών τής Κτη-
  ματικής Τραπέζης (Χάμπρο):
  Άνακοινώσατε επιτροπήν
  δτι διαταγή άναστολής κτη-
  ματικών δανείων (Χάμπρο) δι¬
  εβιβάσθη ταχυδρομικώς ά¬
  παντα ύποκαταστήματα Κρή¬
  της.
  Ύπουργός Γενικάς Διοικη-
  τής Πρωτευούσης.
  Κ. Κοτζιόίς.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τγ) άγορδ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων ττροιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Στοιφίύβς. Χαροϋπια » 3.
  Σουλτανίναι α' δρ.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ
  κ.
  ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΝΕΤΑΟΗ
  ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). —Κατ' άνακοινώσεις
  τής αρμοδίας υπηρεσίας είς την Μακε-
  δονίαν ή κακοκαιρία ένεεάθη κατά τό
  λήγον είκοσιτετράωρον.
  Συγκεκριμένως είΰ την Βόρειαν 11α-
  κεδονίαν καί ιδίως είς την περιφέρειαν
  Φλωρίνης ή Θερμοκρασία κατήλθε 1 £5
  βαθμούς υπό τό μηδέν.
  Χθές ανεμένετο είς Χανιά ό
  άναπληρωτής τού ύπουργοθ
  Γενικοΰ ΔιοικητοΟ Κρήτης
  κ. Π. Ίππόλυτος. Ό κ. Ίππό-
  λυτος εΐχε μετοβή είς Αθή¬
  νας ώς γνωστόν πρό δεκαημέ-
  ρου προκειμένου νά ένήργει
  διά την επίλυσιν διαφόρων ζη-
  τημάτων άφορώντων την νή-
  σον.
  Ι&ΡΥΕΤΑΙ ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ
  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΞΗΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποχριτού μας).—Υπό τοΰ Ύπουρ-
  γείου Στρατιωτικών απεφασίσθη ή ίδρυ¬
  σις νέας σχολής αξιωματικών. Οί είσα-
  χθησόμενοι είς την σχολήν ΐαύτην θά
  έκπαιδευθοΰν ώς άξιωματικοί είδικοί
  διά διαφόρους στρατιωτικάς υπηρεσίας»
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΑΓΩΝΑ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΣΥΝΕΧΙΣ6ΗΣΑΝ ΚΑΙ ΧΘΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μ<ας)·—Έκ Σαλαμάνκας τη- λεγραφείταιότι όπόλεμος χαρακωμάτων συνεχίζεται είς Άραγώνα μέ σκοπόν την εύθυγράμμισιν τού μετώπου των έ- θνικών. Χθές έκτός των έπιθέσεων τού πεζικοΰ καί τής άνταλλαγής πυρός χει- ροβομβίδων, έδρασεν χαί ή άεροπορία ή οποία προέβη είς άναγνωρίσεις καί βόμβαρδιβμούς. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Δι* αποφάσεως τοΰ κ. Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης μετετέθη είς τό κεντρικόν Τ.Τ.Τ. Γραφείον Ρεθύμνης ό χειριστής τοΰ τη λεγραφικοΰ καί τηλεφωνικοΰ κέντρου Ηρακλείου Νικ. Ψυρ- ρής. Έπίσης μετετέθη ό πά ρά τώ κεντρικώ Ήλεκτρομη χανικώ έργοστασίω Τ.Τ.Τ. δόκιμος τεχνίτης Νικόλαος Σαρ. Πρασιώτης είς τόν ρα- διογραφικόν σταθμόν "Ηρα¬ κλείου. Καραμπ. "Ελεμέδες Ταχτδς Μαύραι α β' Υ' οι' 22.- 23.- 21.50 22.- 21.— 13.- 11.50 10.— 1Ο.5Θ 9.50 8.50 8.— 24.00 23.00 "Ελαια 5ο » κοινά Σάπωνες. Λευκοί α' ποιότητος δρ. » β' Πράσινοι ο' ποιότ. » » β' » » θΐνοι. Αρχανών τό μίστατ. » 40. Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5. 20.- 24 19.- 23 21.50 19.— ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ζυρίχη Παρίσιοι Λονδίνον Νέα 'Υόρκη 1ης Δεκεμβριού -Αγορά Πώλησις 1937 25.30— 3.68 546 109.20 25.5* 3.78 550 110.20 "Άμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυζέλλαι Βαρσοβία Άγορά Πώλησις 60.50 61.10 28.10 28.35 3.71 3.75 20.75 21.— Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατ' άρμοδίαν τηλεγραφι¬ κήν διαταγήν πρός τάς τελωνειακάς αρχάς, διά τόν μήνα Δεκέμβριον ή άξία των κάτωθι είδών καθω¬ ρίσθη ώς εξής διά τόν ύ· πολογισμόν τοΰ φόρου κύκλου εργασιών: Σΐτος δρ. 5.35 κα¬ τά χιλγρ. μη 3. 70, κριθή 3.80, άραβόσιτος βρώ- 3.70, ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Κατά τόν λήξαντα μήνα Νοέμβριον κατέπλευσαν είς τόν λιμένα Ηρακλείου 32 έλ- ληνικά άτμόπλοια, 2ούγγρικά, 2 γερμανικά, 2 σουηδικά καί 12 όλλανδικά. ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κατ' είύησει; έξ Άθηνώνέν- τ«ς των ημερών θά άφιχθοϋν έκεϊ 45 Αΐγύπτιοι άθληταί—φοιτηταί τού Πανεπιστημίου Καΐρου. Κα¬ τά την διάρκειαν τής έν'Αθήναις παραμονής των δα άντιμετωπί- σουν τάς άντιστοίχους όμάδας των Έλλήνων σοναδέλφων των είς τό πούόσφαιρον, τόν άθλητι- σμόν στίβου, την όπλομαχίαν, τό μπάοκετ μπώλ καί τό τέννις. Είς τάς καταρτιαθείσας σημειωτέον ό- μάδας των φοιτητών διά τάς έν γένει άθλήσεις αυγκαταλέγονται Κρήτες, φασόλια κοινά 8.80, φασόλια τσάλια πάσης προελεύσεως 11.10, φασόλια χονδρά τύπων τέτοβας, Γιάκοβας, Έλέφαν- τες καί παρεμφερή εϊδη 13.20, ρεβύθια 12.80, φακαί 9.50 μπιζέλια άποφλοιωμένα 9.50 μετά φλοιοΰ 8.50, πιπέρι 15 50, μπαχάρι 44, κανέλλα 32. 50, τέϊον 95, καφές 30.20, ζά- χάρις 5.80, δρυζα καρολίνα καί λοιπά πσρεμφερή εϊδη 9. 80. ΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Πρός την κοινότητα καί τούς κατοίκους Μοιρών έξε- φράσθησαν υπό τοΰ ύπουργεί- ου Άεροπορίας αί εύχαριστί- αι τοΰ σώματος διά την υ¬ πέρ των άεροπορικών δυνά- μεων ψηφισθεΐσαν δρ. εΐσφοράν. έκ 5000 ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Αί είσπράξεις τοΰ τελω- νείου Ηρακλείου κατά τόν λήξαντα μηνα δρχ. 9.801.346. άνήλθον είς ΔΩΡΕΑ Ή οίκογένεια κ. Αλεξάν¬ δρου Παπαχατζάκη ίατροθ κατέθεσεν είς τα Λαϊκά Συσ- σίτια δραχμάς χιλίας είς μνή¬ μην τοθ έκλιπόντος υίοΰ της Μιχαήλ διά την παροχήν φα- γητοθ δωρεάν είς τούς από¬ ρους τής πόλεως. ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Τό υπουργείον των Οίκο¬ νομικών απηύθυνε πρός τάς τελωνειακάς αρχάς εγκύκλι¬ ον διά τής οποίας έντέλλον- ται αυται δπως "εφεξής προ- βαίνωσιν είς την επίθεσιν δι- ακριτικών γνωρισμάτων έφ' απάντων έν γένει των άπο- ταμιευομένων καί είς ελευθέ¬ ραν χρήσιν παραλαμβανομέ- νων κενών δοχείων οιουδήπο¬ τε εϊδους.Ή επίθεσις των γνω ρισμάτων τούτων θά γίνετα δι' άναγραφής τής λέξεως «ύ ποκείμενον» δαπάναις των ά ποταμιευτών. ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Τό υπουργείον τής Γεωργί¬ ας έκοινοποίησε πρός τα Γε- ωργικά Ταμεΐα καί τα Γεωρ- γικά Έπιμελητήρια έγγραφον πρός αύτό τοΰ ύπουργείου Οίκονομικών διά τοθ όποίου ρίπτεται ή ίδέα Ίνα τό βάρος τής δαπάνης διά την λειτουρ¬ γίαν τοΰ ανωτάτου οίκονομι κου Συμβουλίου μετατεθή άπό τοΰ Δημοσίου είς τα Έπιμε¬ λητήρια Βιομηχανικά καί Γε- ωργικά. Επί τού προκειμένου ένετάλθησαν τα Έπιμελητήρια νά διατυπώσουν τάς άπόψεις των. Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΑΜΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 3Π|Τροιίγή δΙϊμΓΠντυποσΪσ εισ βερολινον και ρωμη ν οιταλικοσ τυποσ επιτιοεται εναντιοοησ ϊαλλιασ τα σχολια των γερμαηον ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).—Καθ* άάγγέλλεται έκ τοΰ έξωτερικοΰ ή εντύπωσις είς τό Βε¬ ρολίνον καί την Ρώμην έκ των άποτε- λεσμάτων των συνομιλιών τοΰ Λονδί¬ νου είνε δυσμενής. Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ό *■- ταλικός τύπος άρθρογραφών ηδη επί των Άγγλογαλλικών συνομιλιών έπιτί- θεται εναντίον τής Γαλλίας ή όποία ώς λέγει μηχανορραφεΐ έν Λονδίνω μέ σκοπόν νά ματαιώση την βελτίωσιν των Άγγλοϊταλικών σχέσεων. ΊΙ Ιταλία, ώς άφήνει νά υπονοηθή ό Ίταλικός τύ¬ πος, ένδέχεται κατόπιν τούτου νά με¬ ταβάλη στάσιν εί', τό Ίσπανικόν. Υπό τό αύτό πνεΰμα κρίνουν τάς συνο μιλίας καί οί Γερμανοί ύπογραμμίζον- τες ότι έν Λονδίνω συζητοΰνται πολλά ζητήματα, άλλ* έρήμην των ενδιαφερο¬ μένων κρατών. ΣΟΒΑΡΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ & ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΕΡΡΙΦΒΗ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τής "Απω Ανατολάς ότι οί Ίάπωνες καταλαβόντες πλοιάριον φέρον την Ά- μερικανικήν σημαίαν εκακοποίησαν τούς έπιβαίνοντας έρριψαν δέ την σημαίαν είς τόν ποταμόν. Τό επεισόδιον τούτο λέ¬ γεται ότι θά έχη συνεπείας είς τάς σχέ- σεις των δύο χωρών. Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΝΕΤΑΛΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΗ ΑΜΕΣΟΣ ΕΜΠΡΑΚΤΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά άναφέρουν νεώτεραι πληροφορίαι έκ Σαγκάης ό έν Κίνα πρεσβευτής τής Άμερικής διετά¬ χθη νά εξακριβωθή τάς συνθήκας ύφ* άς έλαβε χώραν τό *Αμερικανοϊαπωνικόν επεισόδιον, ζητών πάραυτα ικανοποίη¬ σιν είς ην περίπτωσιν ή εύθύνη των *1- απώνων είς τό επεισόδιον είνε άναμφι- σβήτητος ώς βεβαιούν καί αί άναφερό- μεναι είς τό επεισόδιον πληροφορίαι. Διά τηλεγραφικής έγκυκλί- ου τοΰ ύπουργείου τής Γεωρ¬ γίας πρός τα έλαιοταμεΐα, παρατείνεται μέχρι τέλους Δεκεμβριού ή προθεσμία διά την ύπαγωγήν των έλαιοτα- μείων είς τα κατά τόπους Γεωργικά Ταμεΐα. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΠΑΝΤΟΤΕ Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΝΑΝΧΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Τάκιο ότι οί Κινέζοι έγκαταλείψανχες την πρό τοΰ Νανκίν γραμμήν Χίνχεμ- πουργκ ύποχωρούν πρός βορράν. Οί Ίάπωνες προελαύνουν πρός άλωσιν τής πόλεως, ή όποία θεωρεΐται ζήτημα η¬ μερών. ΔΗΛΒΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕΚ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτού μας).—Είς δηλώσεις πρός άντιπροσώπους τοΰ διεθνοΰς τύπου έν Νανκίν, ό Κινέζος άρχιστράτηγος ετό¬ νισεν ότ ι ο αγών Οά συνεχισθή μέχρις ε¬ σχάτων. Ή τελευταία λέξις είς τόν Κι- νεζοϊαπωνικόν πόλεμον, προσέθεσεν ό Κινέζος στρατάρχης, δέν ελέχθη άκόμη καί οί * Ιάπωνες δέν θά άργήσουν νά τό έννοήσουν. ΒΕΑΤΙΟΥΤΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—ΊΙ Μετεωρολογι- κή υπηρεσία προλέγει βελτίωσιν τοΰ και- ροΰ. Πάντως αί θερμοκρασίαι παντοΰ σχε δόν τής Ελλάδος είναι χαμηλαί καί τό ψύχος είνε κατά τό μάλλον καί ήτ¬ τον δριμύ.