95107

Αριθμός τεύχους

4730

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

3/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■*■
  εις τί, Βί,
  •ρίας ό «ι,
  ΐ-ΐλΐών £-„(,
  η οποί» 4,
  λονδίνω {ι]
  λί
  '■■ ■ταλία,
  Ιταλικάς-4.
  τού
  'ΐκόν
  ♦ουν τάς
  ογριμΐι,ίζον
  ύνται πολλΐ
  »ν έδ
  ΙΣΟΛΙΟΝ
  ,ΠΩΝΙΑΣ
  ί Ι
  IIIII
  >ρίου
  γραφουν η
  οί Ίίηοηι;
  ;ρον την Ά·
  .ποίησιν τοίς
  Γν σημ*ί«νίί;
  4 ημ
  όν τουτο 1ί·
  ■ είς τίς «ϊ*1
  .Γ*
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Αιγυπτου
  ΚΙΉΓΙ1Σ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «730
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ- ΑΝΔΡ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  Ο4ΟΣ ΜΙΝΩΓΛΥΙΌΥ
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΪΙΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚίΙΣ
  ΟΙ ΝΕΟΙ ΚίΝΔΥΝΟΙ
  ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ!
  ίί>
  £ο*
  Καθ" ην στιγμήν έν Εϋρώ-
  πη ήρχισε νά επικρατή πνεΰ-
  μα αίσιοδοξίας ώς πρός την
  εξέλιξιν τής καταστάσεως με-
  τά τάς τελευταίας συνομι-
  λίας τοΰ Λονδίνου, άπό την
  "Απω Ανατολήν ό άνεμος
  τοΰ πολέμου ήρχισε νά πνέη
  σφοδρότερος. Καί ή θύελλα
  πού εφαίνετο ότι θά περιω-
  ρίζετο μεταξύ Κίνας καί Ία-
  πωνίας ηδη άπειλεΐ νά έξα-
  πλωθή καί πέραν τοΰ είρηνι-
  κοΰ πρός ανατολάς καί πέ¬
  ραν τής 'Ασίας πρός Δυσμάς.
  Ή Ίαπωνία, άναθαρρήσα-
  σα έκ των συνεχών έπιτυχι-
  ών της είς τα πολεμικά πε-
  δία καί έκ τής παθητικής
  στάσεως την οποίαν ετήρη¬
  σαν άπέναντι της τα άλλα
  Κράτη τοΰ κόσμου δέν στρέ-
  φεται πλέον εναντίον τής
  Κίνας απλώς. Αποβλέπει
  είς την πλήρη κυριαρχίαν έν
  Ανατολή καί είς την κατάρ¬
  γησιν ολων των προνομίων
  των ξένων. Οϋτω άποσκοπεΐ-
  ται ή κατάργησις των διε-
  θνών ζωνών τόσον έν Σαγ-
  κάη όσον καί είς τάς άλλας
  Κινεζικάς πόλεις καί ή αφαί¬
  ρεσις δλων των προνομίων
  πού είχον έκχωρηθή υπό τής
  Κίνας είς την "Αγγλίαν, την
  Γαλλίαν καί την Αμερικήν.
  Τοιαύτη πολιτική όμως της
  Ίαπωνίας, δέν ειμπορεί, ώς
  είναι φυσικόν, ν'άφήση άδιά-
  φορα τα ένδιαφερόμενα Κρά¬
  τη» των οποίων τα συμφέρον-
  τα θίγονται ήδη καί διακυ-
  βεύονται κατά τρόπον άμε¬
  σον, όσον καί άπειλητικόν.
  Έκ τούτου δέ δημιουργείται
  καί ό κίνδυνος περιπλοκής
  τής καταστάσεως.
  'Αλλά δέν είναι μόνον
  τουτο. Προχθές άκόμη βί Ί-
  άπωνεξ εδημιούργησαν σο¬
  βαρώτατον επεισόδιον είς
  βάρος των Ήνωμένων Πο-
  λιτειών, των οποίων την ση-
  μ αίαν κατεξέαχισαν καί έρ¬
  ριψαν είς τα υδατα ποταμοΰ.
  Καί τό επεισόδιον αύτό εγέ¬
  νετο άφορμη νά όξυνθή έτι
  περισσότερον ή κατάστασις
  καί νά έγείρη ό Άμερικανι-
  κός τύπος σφοδροτάτην άντι-
  ϊαπωνικήν εκστρατείαν. Τα
  σοβαρώτερα μάλιστα άμερι-
  κανικά φύλλα άρχίζουν νά
  κατηγοροΰν καί τόν Πρόε¬
  δρον Ροΰσβελτ καί τό Κογ-
  κρέσσον ότι άκολουθοΰν χλι-
  αράν πολιτικήν [καί ύποδει-
  κνΰουν έντονωτέραν καί ά-
  ποφασιστικωτέραν στάσιν έ¬
  ναντι όλων έν γένει των δι-
  εθνών προβλημώτων καί ιδι¬
  αιτέρως έναντι τοϋ σινοϊα-
  πωνικοϋ. Φαίνεται δέ ότι καί
  ή κοινή γνώμη των Ήνωμέ¬
  νων Πολιτειών είναι άγανα-
  κτισμένη κατά τής Ίαπω¬
  νίας καί είναι πρόθυμος νά
  ενισχύση τόν Λευκόν Οίκον
  είς οιανδήποτε ενέργειαν
  τού πρός περιφρούρησιν τοΰ
  γοήτρου καί των συμφερόν-
  των τής Δημοκρατίας είς τόν
  Ειρηνικόν καί την Κίναν.
  Εάν δέ λάβωμεν εισέτι
  ύπ' όψιν μας ότι καθημερι¬
  νώς σχεδόν λαμβάνουν χώ¬
  ραν είς την νΑπω Ανατο¬
  λήν έπεισόδια καί μεταξύ
  Ίαπωνίας καί Ρωσσία; καί
  άν σκεφθώμεν ζ'γζέτχ δτι ή
  Ίαπωνία αποβλέπει, μετά
  την καθυπόταξιν τής Κίνας,
  είς την δημιουργίαν μιάς κο¬
  λοσσιαίας δυνάμεως, ή ©ποία
  θά στραφή κατ' αρχάς κατά
  των Σοβιέτ καί κατόπιν καί
  εναντίον τής Εύρώπης, τότε
  δικαίως πρέπει νά φοβούμε-
  θα ότι τό ήφαίατειον τής
  Ανατολής ειμπορεί σύντομα
  νά συγκλονίση ολόκληρον
  τόν κόσμον. Καί επί τοΰ πα¬
  ρόντος μέν, τόσον ή Ρωσσία
  των Σοβιέτ, όσον καί ή Ά-
  μερική καί αί μεγάλαι εύρω-
  παϊκαί δυτάμεις, δέν φαίνε¬
  ται πιθανόν ότι θά έπέμβουν.
  Καί τουτο διότι φρονούν ότι
  ή παράτασις τοΰ πολέμου
  τάς συμφέρει άφοΰ, θά έξα-
  σθενήση καί στρατιωτικώς
  καί οίκονομικώς την Ιαπω¬
  νίαν.
  Ύπολογίζουν μάλιατα, ότι
  εάν ό στρατός της έμπλακή
  είς τα κινεζικά ελη τόν χει-
  μώνα, θά υποστή τεραστίας
  καταστροφάς. Εάν όμως ή
  αντίστασιν των κινέζων άπο-
  δειχθή άσθενεστέρα άπό ότι
  έλπίζεται; Καί εάν ή νίκη
  τής Ίαπωνίας επιτευχθή χω-
  ρίς μεγάλας θυσίας; Τότε ή
  πιθανότης τής επεμβάσεως
  αΰξάνει. Καί ί'σως μάλιστα ή
  επέμβασις νά έπισπευσθα. Ε¬
  άν όμως ή επέμβασις θά γε-
  νικεΰση τόν πόλεμον, δέν
  ειμπορούμεν νά γνωρίζωμεν.
  Τουτο θά εξαρτηθή πάντως
  άπό την σταθερότητα τοΰ ά-
  ξονος Τόκιο—Ρώμης—Βερο-
  λίνου καί άπό την θέσιν είς
  την οποίαν θά ευρίσκωνται
  τα ζητηματα τής Εΰρώπης.
  νν.—
  ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΟΠΕΡΑΤΕΡ ΤΗΣ ΖΟΗΣ
  Έξ άφορμής τοΰ «κράχ» τής
  Νέας "Υόρκης έκλεισε καί Ινα
  Άμερικανικό καζΐνο εις τό οποί¬
  ον «έντεμπουτάρισαν» αποκλειστι¬
  κώς ήρωίδες σκανδάλων. Ή Άρ-
  λέτ Σταβίσκυ επί παραδείγματι,
  ή Μάγδα Φοντχ^ζ κ. ά". Τό Πα-
  ρίσι εΐχε την πρώτην θέσιν εις τα
  «ντεμποΰτα» αύτά. Άλλά καΐ άλ¬
  λαι Εύρωπα'ικαί πρωτεύουσαι Ό
  νέος κόσμος ήθελε νά θαυμάση
  τόν παλαιόν είς τό κεφάλαιον τής
  έλα^φρότητος
  —Αύτό θά πή Άμερικανική
  ρεκλάμα, απεφάνθη ό συμπολίτης
  ποΰ ήξευρεν άπό τέτοια.
  Άλλά μόνον Άμερικανική; Τα
  πνεΰμα τής διαφημίσεως κατήντη¬
  σε κάτι τό παγκόσμιον. Καί έν-
  νοοόμεν έδώ δχι την διαφήμισιν
  απλώς... Εννοούμεν την διαφή¬
  μησιν είς την γενικωτέραν της
  μορψψ. Ή διαφήμισις αυτή α¬
  ποτελεί κάτι τα συνδεδεμένον τε¬
  λείως μέ την εποχήν μας. Δέν
  κάμνει διακρίσεις. 'Η άκριβέστε-
  ρα: ύπάρχει καί έπιβάλλεται ο-
  ταν ή διαφημιζομένη υπόθεσις
  καί τα διαφημιζόμενα άτομα
  φυσικί, είναι έκτός των καλώς
  εννοουμένην κοινωνικήν κανό¬
  νων.
  Ένας καλάς θεατρικός επιχει¬
  ρηματίας, είνε ίσως είς τό σημείον
  αύτό 8,τι καί ό καλός οπερατέρ:
  Τό φίλμ τής ζωής είνε πρό παν¬
  τός ...άρνητική θέσις. Ένας μέ¬
  γας άπατεών, ενας θορυ-
  βοποιός τυχοδιώκτης, ενας έκ-
  επεσών πολιτικάς καί ούτω
  καθ' έξήί, τόν ένδιαφέρουν συ-
  νήθως τρομερά. Καί έπειοή αύτοι
  είναι κάποτε ο()<3χολθΊ νά ντεπου- τάρουν—μεσολαβοΰν βλέπετε λό- γοι... άνεξάρτητοι τής θελήσεως της— ζητοΰντα: έπειγόντως αί σύζυγοί των αί οποίαι συμβαίνει νά είναι διαζευγμέναι ή χήραι- Άλλως τε κ«1 αυτή καθ3 εαυτήν ή ώραι'α γυναΐκα όταν συμβαίνει νά είνε κχί ήροιίς σκανοάλου άπο- κτα διά τούς οπερατέρ τής ζωής, στοιχεΐα διαφημιστικΐ άπό -Λ θε- τικώτερα, >
  "Οταν εξηφανίσθη ή Άλίκη την
  διαφήμισιν την είπαν εξωφρενι-
  σμόν... Άλλά δέν είνε. Ή διαφή¬
  μισις τοθ εϊδους αύτοΰ είνε κάτι
  τό άπόλυτα ψυχολογημένο·ν. Άνα-
  ζητεΐ καΐ αύτη την εκδοχήν
  εκείνην την οποίαν ή συμ,ϊατι-
  κή γλωσσα τ&ΰ αιώνος μας, ό-
  νομάζε; περιπέτειαν, ανησυχίαν,
  θόρυβον, γενικώς κάτι τό άξιον
  προσοχής, περιεργείας καί... μι-
  μήσεως.
  Μεταπολεμικώς τό νά σοΰ κά¬
  μουν ρεκλάμα εξελιχθή εις επι¬
  στήμην. 'Η ρεκλάμα καί ώς ρε-
  κλάμα έ"χασε την όρθήν έρμηνεί-
  αν της. Έγινε κάτι τό περίπλο-
  κον. Ή ρεκλάμα καί μάλιστα ή
  άποτελεσματικώτερη ξεπηοα συνή-
  θως άπό τό αντίθετον αυτής: Ή
  διαφήμισις, περί τής οποίας ομι¬
  λούμεν, έχει πολλές 'ρζρίζ την
  θέσιν της εις τήν...δυσφήμησιν.
  Μέ βάσιν τό διαφημιστικον αύ¬
  τό πνεΰμα ώργάνωσε την επιχεί¬
  ρησιν τού ό ιδιοκτήτας τοΰ Άμε-
  ρικανικοΰ καζίνου. Άλλά μόνον
  αύτός, Άρκεί νά εΰνοηθοϋν καί
  άλλοΰ αί επιχειρήσας αύται διά
  νά ευρεθούν καί οί εύφυέστεροί
  τού είς τό εΐδος... Καί μέ «πι-
  έννες» μάλιστα θριαμβευτίκές γύ-
  ρω άπό τάς έπιδεικνυομένας «ή-
  ρωίδας των σκανδάλων» άλλά
  κα'ι τοθ άληθινοΰ φίλμ τής ση-
  μερινής ζωής...
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πετοχτά
  σημειώματα
  Ο ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  Ποίος άπό τούς παλαιότε-
  ρους άλλά καί άπό τούς νεω-
  τέρους δέν τάν ενθυμείται; 'Η
  σκιά τής σιλουέτας τού πλα¬
  νάται άκόμα στίς πλατεϊες
  καί στούς δρόμους τής πόλεως
  κι' άς πέρασαν χρόνια όλό-
  κληρα άπό τότε πού έσβυσεν
  ή ζωή τού. Άθλητικός, μέ
  γκρίζο συνήθως σταυρωτό
  κουστοΰμι, μέ μπαστοΰνι στή
  δεξιά, μέ άρειμάνιο λευκάζον
  μουστάκι, μέ μάτια δλο λάμ-
  ψι κι' άθώα παιδιάστικη κα¬
  λωσύνη Καί μέ άπαραίτητο
  συμπλήρωμα καί κύριο δαικρι-
  τικό, ένα τεράστιο τριαντά-
  φυλλο στήν μπουτουνιέρα! "Α!
  δλα κι' δλα! ειμπορούσε νά
  χιονίζτ), νά βρέχη, νά φθάση
  10 βαθμούς υπό τό μηδέν τό
  κρύο. Μποροθσαν νά κατα-
  στραφοΰν δλοι οί κήποι άπό
  την παγωνιά. Μποροΰσαν νά
  καοΰν δλοι οί άνθώνες, όλος ό
  κόσμος άπό τόν λιβα τό κα-
  λοκαΐρι. Τό τριαντάφυλλο, ή
  τό όποιοδήποτε άλλο, μεγά-
  λο έκλεκτό λουλοθδι, δέν τοϋ
  έλειπεν άπό τό στηθος. Γιατί
  έκεΐνο τό λουλοΰδι, ήταν αύ¬
  τός ό 'ίδιος, ή προσωπικότης
  τού: Ό Ξυλούρης άτόφιος. Ό
  καθηγητής των τεχνικών μαθη-
  μάτων, τής ζωγραψικής, τής
  ίχνογραφίσς, καί καλλιγρα-
  φίας. Ό άνθρωπος μέ την πε-
  ρίεργη θυμοσοφική άντίληψι
  τής ζωής, ό εΰθυμος τύπος, ό
  φιλανθής. Πρό παντός ό φιλ-
  ανθής. Πώς τα κοτάφερνε νά
  έχη πάντα στλισμένο τό τίέτο
  τού μέ ένα θσυμσσιο, τρυφε-
  ρό δσο καί κτυπητό σέ χρω-
  ματισμοϋς τριαντάφυλλο ή χρυ
  σάνθεμο ή άλλο λουλούδι, ή¬
  ταν μυστήριο. Ήταν μπορεϊ
  νά πή κανείς τό μυστικό τού
  πού δέν τό πρόδωσε ποτέ. Κι'
  δταν έπίμονα τόν έρωτοΰσαν,
  άπαντοθσε σχεδόν στερεότυ-
  πα:
  —Μοΰ τα φέρνουν κάθε
  πρωΐ, οί μικρές ώμορφες νερά-
  ϊδες, ΰπονοωντας τίς μαθή-
  τριέςτου, κι' έξεσποΰσε σ'έ'να
  πλατΰ ήχηρό, άθώο γέλιο, γε·
  μάτο αφελεία καί καλωσύνη.
  Κι' δμως ό άνθρωπος αύτός ό
  πάντα γελαστός, ό αιωνίως
  εΰθυμος, ποΰ δσην ωρα δέν
  εΐχε μάθημα, είτε έπεριφέρον-
  ταν στίς πλατεϊες καί τα στε-
  νά καντούνια τής πόλεοις είτε
  έπιχειροΰσε μακρυνές έξόδους
  —πολλές φορές τοΰ άρεσε νά
  πλανδται μέρες όλόκληρες σέ
  άνοικτ· έρημα ρουμανία ή σέ
  βαθύσκιες ρεμματιές—πρόδρο-
  μος τής φυσιολατρείας —ήταν
  στήν πραγματικότητα βαθύτα-
  τα μελαγχολικός, αίώνια λυ-
  πημένος.
  Μοΰ εΐχε έξομολογηθή τόν
  πόνο τού κάποτε. Καί εΐμαι—
  κι' έγώ δέν ξέρω γιατί—ό μό-
  νος στόν όποΐο αφήκε την τε¬
  λευταία παραγγελία τού. "Ε-
  τυχε κάποτε νά τρώμε στό
  ί'διο έστιατόριο, πρωτοετής
  φοιτητής τότε έγώ, καΐ
  τόν έπείραζα γιά τα τρι-
  αντάφυλλα καί τίς έρωτικές
  έπιτυχίες τού. Καί τότε μοΰ
  άνοιξε την καρδιά τού:
  —"Ακουσε λοιπόν, νέε μου
  φίλε, μοΰ εΤπε. Αύτό' είναι
  τό παράπονό μου. Δέν άγα-
  πήθηκα ποτέ. Καί δέν άγα-
  πήθηκα Ί'σως άπο κανέναν α¬
  πολύτως άνθρωπο. Τό στηθος
  μου στολίζεται πάντοτε άπό
  ε'να ώραϊο λουλοΰδι. Άλλα
  τό άρωμα τής άγάπης δέν τό
  έννοιωσα ποτέ. Ή καρδιά μου
  είναι κι' αυτή έ'να λουλοΰδι
  τοΰ έρωτος. Άλλά κανείς δέν
  τα πότισε ποτέ τό λουλοΰδι
  αύτό μέ τό νερό,τής άγάπης.
  Μοΰ προσφέρουν τριαντάφυλ-
  λα κι' άλλα λουλούδια κά¬
  θε μερά—αυτή είναι ή άλή-
  θεια—άλλά ποτέ δέν μουδω-
  καν τό λουλοΰδι τής ζωής,
  τόν έρωτα. Ή καρδιά μου ή¬
  ταν πάντα έ'να θερμοκήπιο ά-
  γάπης. Άλλά την περιέβαλλε
  συνεχως παγωνιά καί δέν έν-
  νοιωσε ποτέ τό θάλπος καί
  τό ήδονικό μεθΰσι πού φέρνει
  ή φλόγα τοΰ έρωτα. Τώρα ή
  ζωή μου έχει μαρανθί), ώσάν
  άλικο λουλοΰδι. Σέ λίγο θά
  πεθάνω ώσάν τό τριαντάφυλ¬
  λο πού μαδεΐ καί σβύνει τό
  δεϊλι. Καί σέ τταρακαλ© νά
  μοΰ κάμης μιά χάρι. Νά ρθής
  στόν τάφο μου, καί πάνω
  στόν ξύλινο σταυρό μου νά
  μοΰ γράψης αύτό τό έπιτύμ-
  βιο ποϋ τόσο ταιριάζει στή
  ζωή μου:
  «Άνέραστος άπέθανες, τοΰ
  έρωτος ό Νεΐλος. Σύ ό κα'ι
  έχθροϋς φιλήσας ώσπερ φίλος.
  Ό κόσμος τα άλλότρια έκ
  τών ίδίων κρίνων, δέν σέ ήν-
  νόησε ποτέ άλλ' ουτε σϋ ε¬
  κείνον!»
  Σέ λίγο πραγματικά, ό Ξυ¬
  λούρης πέθανε. 'Έλειπα τό¬
  τε άπό τό Κάστρο. Κι' άργό-
  τερα δέν βρήκα τόν τάφο τού
  γιά νά τοΰ γράψω τό έπί-
  γραμμα καί νά έκτελέσω την
  τελευταία παραγγελία τού,
  ποΰ άποτελοΰσε καί τό μυ¬
  στικό της ζωής τού, τό μεγά-
  λο τού πόνο. Τό κάνω σήμε-
  ρο άπό τή στήλη αυτή, τό κα¬
  θήκον πού άέλαβα. ΤΗταν
  μιά ύποχρέωσι πρός την μνή¬
  μην τού καί πρός την έμπι-
  στοσύνη πού μουδειξε.
  Μ —
  Ο κ. Ίππόλυτος.
  Προχθές επρόκειτο νάέπιστρέ
  ΨΠ έξ Αθηνών είς τα Χανιά
  ό άναπληρωτής τοΰ ϋπουργοΰ
  Γεν. Διοικητοΰ κ. Ίππόλυτος.
  Είς τάς Αθήνας εΐχ& μεταβή
  ό κ. Ίππόλυτος πρός επίλυσιν
  διαφόρων ζητημάτων αφορόν¬
  των την νήσον μας. Καί ελπί¬
  ζομεν δτι τό ταξίδιόν τού θά
  υπήρξε καρποφόρον καί δτι ή
  επάνοδος τού θά δώση την
  ευκαιρίαν νά έκδηλωθοΰν τα
  εύχάριστα άποτελέσματα των
  έν Αθήναις ένεργειών τού.
  Άλκυονίδες.
  Ένώ ό τηλέγραφος μδς α¬
  νήγγειλεν δτι είς την Φλώρι-
  ναν ή θερμοκρασία κατήλθεν
  είς τούς 15ο υπό τό μηδέν καί
  είς τόν τόπον μας ή βροχή
  καί τό τσουχτερό κρΰο έσυνε-
  χίζετο επί τετραήμερον, μας
  ήλθεν ή χθεσινή ήμέρα ώς εύ-
  λογία Θεοΰ. Διαυγέστατος,
  γελαστός γαλανός ό οΰρα-
  νός. Κι' ό ήλιος, ξανθός, θερ-
  μός, έχρυσωνε τίς ύπερήφανες,
  χιονισμένες κορυφές τοθ Ψηλο
  Η ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
  ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΑΙΣΕΟΝ
  'Από τής προχθεβινής Τε-
  τάρτης —1 Δεκεμβριού—ήρ¬
  χισεν ή λειτουργία τού θε-
  σμοΰ τών κοινωνικήν άσφα-
  λίσεων καί είς την χώραν
  μας. 'Από τής ημέρας αυτής»
  ειμπορεί κανείς νά ίσχυρι-
  σθη, άρχίζει καί ή ούσιαστική
  έφαρμογή κοινωνικήν πολι¬
  τικάς εί; την Έλλάδα. Διότι
  πρεπει νά τό ομολογήσωμεν:
  Είχομεν ύΐτουργεΐα Έθνικής
  Οίκονομία;, Προνοίας, Ύγι-
  εινής καί Αντιλήψεως, ώρ-
  γανωμένην δμως κοινωνικήν
  πολιτικήν, σύγχρονον, δέν
  είχομεν. Διότι κοινωνι·ή
  πολιτική είς την εποχήν μας
  δέν έννοεΐται χωρίς ταμεΐα
  άσφαλίσεως τών εργαζομένων
  τάξεων, χωρίς ιατρικήν, νο-
  σοκομειακήν καί φαρμακευ-
  τικήν περίθαλψιν. Καί δλα
  αύτά μέχρι προχθές άκόμη
  έλειπαν άπό ημάς.
  Τώρα, μέ την έναρξιν τής
  λειτουργίαν τοϋ νέου θεσμοΰ
  ύπάρχει ή πεποίθησις δτι
  θά τα άποκτήαωμεν. Πό¬
  σον δέ κολοσσιαίχ είναι
  η ωφελεία έκ τής καθιερώ-
  σεως τοΰ θεσμοΰ αϋτοΰ, δχι
  μόνον δι' έκείνους χάριν
  τών οποίων καθιεροΰται, άλ¬
  λά καί διά την καθόλου ε¬
  θνικήν ο'ικονομίαν καί την
  φυλετικήν μας πρόοδον καί
  την κρατικήν καί κοινωνι¬
  κήν άνέλιξιν, είναι εΰκολον
  πιστεύομεν είς τόν καθένα
  νά έννοήση.
  Μέχρι σήμερον «* έργκτιη,
  στερούμενοι ταμείων συντά¬
  ξεως καί άσφαλίσεως έν πε¬
  ριπτώσει δυστυχήματος, α¬
  σθενείας ή γηρατείων, εθεώ¬
  ρουν την εργασίαν των ώς
  άγγαρείαν καί έμεναν μέ τό
  πικρόν παράπονον τής πλή¬
  ρους υπό πάντων έγκαταλεί-
  ψεώς των. Καί δέν είχον ζή¬
  λον διά τό έργον των. Καί
  δέν ένέτεινον τάς προσπα¬
  θείας των διά μεγαλυτέραν
  απόδοσιν καί έντατικωτέραν
  προσπάθειαν. Διότι εσκέ¬
  πτοντο, δτι εάν έπάθαινον
  ύπερκόπωσιν, ή εάν έξ αΐτίας
  έντεταμένης ή επικινδύνου
  εργασίας υφίσταντο άτύχημα,
  κανείς δέν θά τούς περιέ-
  θαλπεν έκτος εάν έξεδηλοΰ-
  το, αυθορμήτως, ή φιλανθρω-
  πία τοΰ έργοδότου των. Τώρα
  δαως, τα πράγματα μεταβάλ-
  λονται. Οί εργάται θά γνωρί-
  ζουν είς τό εξής, δτι έχουν
  εν στήριγμα άσφαλές τό τα¬
  μείον τής άσφαλίοεώς των.
  Καί δτι δήποτε καί αν
  συμβή, είτε άσθενησουν, εί¬
  τε άπρόοπτον άτύχημα ύπο-
  στοΰν, είτε υπό γηρατείων
  καταληφθοΰν, δέν θά μεί-
  νουν χωρίςί προστασίαν, είς
  τό έλεος τοϋ Θεοΰ καί τής
  τύχης. Οά έχουν νοσοκομει-
  ακήν, ιατρικήν, φαρμακευ-
  τικήν περίθαλψιν έν περι¬
  πτώσει ασθενείας. Οά έχουν
  σύνταξιν οταν γηράσουν καί
  δέν θά ειμπορούν νά έργά-
  ζωνται πλέον. Οά είναι δη-
  λαδή βεβαιοί καί ήσυχοι α¬
  πολύτως, δτι δέν θά άποθά-
  νουν άπό εγκατάλειψιν, ότι
  δέν θά πεινάσουν καί δέν
  θά δυατυχήσουν είς τάς δυ-
  σμάς τού βίου των. Καί αυ¬
  τή ή βεβαιότης, θά τούς έν-
  δυναμώνη, θά κινή τόν ζή¬
  λον των πρός εργασίαν καί
  θά τούς καθιατά περισσότερον
  φιλοπόνους καί άποδοτικούς.
  Άλλ' έκ τος αύτοΰ, ή λει-
  τουργία των Κοινωνικών ά-
  σφαλίσεων, θά συντελέση 9ε-
  τικώς καί είς την μείωσιν
  τής νοσηρότητος καί τής θνη-
  σιμότητος τςϋ έργα^ομένου
  κόσμου καί θά βοηθήση ση-
  μαντικά καί την ηθικήν καί
  την πνευματικήν εξύψωσιν
  τών λαΐκών τάξεων. Καί ώς
  ευχάριστον άποτέλεσμα δλων
  αυτών θά έλθη ήβελτίωσιςτής
  £&νηπτς ιτοτς οτκονομεαςτ καί
  ή ανάπτυξις τοΰ έκπολιτιστι-
  κοϋ έπιπέδου τής χώρας μας.
  Έπειδή δμως, ακριβώς εί¬
  ναι τοσαύτης σπουδαιότητος
  ό νέος θεσμός έχει ανάγκην
  πρωτίστως βεβαίως, χρηστής
  καί λελογισμένης διοικήσεως
  άλλά καί γενικής άγάπης
  καί στοργήν Διότι μόνον δ¬
  ταν διοικηθη καλώς καί δ¬
  ταν περιβληθή μέ στοργικήν
  αγάπην καί συνδρομήν, θά
  δυνηθή νά προοδεύση καί
  ν' ανταποκριθή είς τ'ούς με-
  γάλους όσον καί εύγενεΐς
  σκοπού; χάριν των οποίων
  καί συνεστήθη.
  'Αλλά, αί κοινωνικαί ά-
  σφαλίσεΐξ δέν θ' άποδώσουν
  βεβαίως άμέσως τα άναμενό-
  μενα άγαθά. Διότι πρός του¬
  το είναι άπαραίτητος ή πά-
  ροδος τουλάχιστον χρόνου.
  ρείτη καί της Δίκτης, καί έδι
  νέ ζωή κι' έσκόρπιζε χαρά
  παντοΰ. Ό κόσμος έξεχυθηκε
  στήν έξοχή, πού τόση γοητεία
  άσκεΐ την εποχήν αύτη στολι-
  σμένη μέ πράσινο βελούδινο
  μανδύα, κι' έζησε μίαν ήμέ¬
  ρα χαρας, γεμάτη ποίησι καί
  γοητεία. Την πρώτην άλκυονί-
  οα ήμέρα τοΰ εφετεινού χει-
  μώνα.
  σης γίνονται παράπονα διότι
  τα έσπεριδοειδή γενικώς κατα-
  στρέφονται άπό κορυφοξήραν.
  Άλλά τα κίτρα καί τά^έσπερι-
  δοειδή γενικώς άποτελοΰν μέ¬
  γα είσόδημα διά τόν τόπον
  μας. Καλόν είναι λοιπόν τό¬
  σον αί γεωργικαί υπηρεσίαι
  δσον καί αί άρμόδιαι όργα-
  νώσεις νά λάβουν μέτρα πρός
  συστηματοποίησιν καί προστα¬
  σίαν τής καλλιεργείας τών έ-
  σπεριδοειδών.
  Οί όξιωματικοί.
  Ή απόφασις τής Κυβερνή¬
  σεως περί ιδρύσεως εϊδικής
  σχολής αξιωματικών ξηρδς,
  τής οποίας προορισμός θά εί¬
  νε νά είδικεύη καί νά δίδη
  πληρεστέραν μόρφωσιν είς τα
  στελέχη τοΰ στρατεύματος,
  είνε κατά πάντα άξιέπαινος.
  Αποτελεί δέ εν επί πλέον μέ¬
  τρον καί μίαν εισέτι νέαν προ¬
  σπάθειαν πρός καλυτέραν ορ¬
  γάνωσιν τών πολεμικον μας
  δυνάμεων, έπ' άγαθώ τής α¬
  μύνης καί τής άκεραιότητος
  καΐ ασφαλείας τής χώρας μας.
  Τα κίτρα.
  Άπό τόν Άποκόρωνα α¬
  κούονται παράπονα δτι αί κι-
  τρέαι δέν άποδίδουν καί του¬
  το διότι δέν καλλιεργοΰνται
  κατά τρόπον έπιστημονικόν.
  Άπό άλλα διαμερίσματα έπί-
  'Εδώ καϊ άλλοϋ.
  Έν συγκρίσει πρός αλλα; χώ¬
  ρας ή Ελλάς άποδεικνύίται ύατε-
  ροϋσα κατά πολύ αριθμητικώς
  εις τό εγκλημα. Είς την σύγκρι¬
  σιν ταύτην εχρησίμευσεν ό δημ,ι-
  σιευθείς τελευταίως άπολογισμός.
  Συγκεκριμένως είς την Αμερι¬
  κήν, την ώργανωμένην αυτήν υ-
  περαντλαντικήν δημοκρατίαν, τό
  Ιγκλημα δέν κατωρθώθη νά περι-
  σταλή πέραν ενός όρίου, τό οποί¬
  ον έν πάση περιπτώσει παραμέ-
  νει τρομακτικόν. Μόνον οί έγκλη-
  ματίαι κατά τό 1'.);{(; έφθασαν
  τα 4.000ΛΧΚ), έδαπανήθησαν δέ
  (500.0(ΧΊ.Ο(Μ)λίραι διά την κατα¬
  δίωξιν αυτών. "Αλλο βεβαία Ά-
  μεριχ-ίι κα! άλλο Ελλάς. Έν ά-
  ναλογία δμως πληθυσμοϋ καί εκ¬
  τάσεως δπως καί μέσων οιώξεως,
  ή σύγκρισις καί δικΛΐ&λ
  είνε καί χαρακτηριστ'κή.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ή ω¬
  ραιοτέρα Ρωσσική ταινία ποΰ ?γι
  νέ μέχρι σήμερον: «ΜΑΝΥΑ>.
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τό κινημα-
  τογραφικόν άριστούργημα: -Ό
  έπαναστάτης Γκάρτσια».
  Ή ωραιοτέρα Ρωσσική ται¬
  νία ποΰ εγινε μέχρι σήμερον
  ΜΑΝΥΑ
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΠΪΗ
  1ΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  Μέ την "θλγικ Τσεχοβα
  Μαρία Άντεργάστ, καί τβν
  Πέτερ Πέτερσεν.
  ΜΑΝΥΑ
  "Ενα δράμα άγάπης καί
  μαρτυρίου! Τό δράμα μιάς
  δυβτυχισμένης μητέρας ποΰ
  έκτυλίσσεται στήν Παληά
  Ρωσσία.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  τού Ε.
  Τό άριστούργημα
  £ΟΛΑ:
  ΤΟ
  ΧΡΗΜΑ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Παρασκευάς Οΐκονόμου,
  Μαρίκα καί "Αννα Καλουτά,
  Διανέλος, Τζινιόλης, Μαυρέ-
  ας, Κωνσταντίνου.
  Τό προγραμμα τοϋ:
  .ΣΙΝΕΑΚ'
  βΐγβιι
  Ι, λον διά
  παντοτε
  παιδία.
  κατάλλη-
  ΕΝΟΣΙΣ ΓΕΟΡΠΚΟΝ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ
  Την 7ην Δεκεμβριού έ. έ
  καί ώραν 11 π. μ. είς τα γρα-
  φεΐα τής Ενώσεως Γεωργι-
  κών Πιστωτικών Συν)σμών Νο
  μοΰ "Ηρακλείου γενησεται μει-
  οδοτικός διαγωνισμός διά την
  προμήθειαν των κάτωθι είδών.
  1) 3.500 κουκιών βραστε-
  ρών βάσει δείγματος.
  2) 2.500 όκάδ. φασολίων
  μικρών Λήμνου άποστειρωμέ-
  νων.'
  3) 4.500 όκ. φασολών Σερ-
  βίας έφετεινής εσοδείας.
  4) 2.000 όκ. ρεβυθίων βρα
  στερών βάσει δείγματος καί
  καλοθνται οί ένδιαφερόμενοι
  δπως προσέλθουν καί λάβουν
  μέρος είς τόν διαγωνισμόν.
  Παράδοσις έκ τής άποθήκης
  τοΰ μειοδότου μέχρι 15 Δέ
  κεμβρίου έ. έ. καί πληρωμή ά
  μα τή παραλάβη.
  Ηράκλειον 1 ' Δ)βρίου 1937
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Βαρούχας
  ■■■■■■■■■■■■■■εεεΐεΐειεεει-
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΛΚΗ
  Τηλέφ. 3-41
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  άμαξα έσταμάτησε κα-
  ταμεσής τοΰ μεγάλου δρόμου:
  οί τρείς άπεσταλμένοι, ό Μομ
  ποΰρ, βασιλόφρων, ό Μπαρ-
  νάβ, άστός δικηγόρος, καί ό
  ίακωβΐνος Πετιόν έπροχώρη-
  σαν γιά νά τούς προϋπαντή-
  σουν. Ή βασίλισσα ήνοιξεν
  ή ϊδια την πόρτα.
  —"Α! κύριοι, εΐπε νευρικά,
  δίνοντας στόν καθένα τό χέ-
  ρι της, νά μή γίνη κακό! Νά
  μην πάθουν τίποτε οί άνθρω-
  ποι πού μάς συνώδευσαν!
  Μην τούς σκοτώσουν!
  Τό άλάνθαστο τάκτ πού
  την ώδηγοθσε στίς κρίσιμες
  περιστάσεις, τής έφερεν αύ-
  θόρμητα στά χείλη τα λόγια
  πού έ'πρεπε νά ειπή. Μιά βασί¬
  λισσα δέν πρέπει νά ζητή προ
  στασία γιά τόν έαυτό της,
  άλλά μόνο γιά έκείνους πού
  την ύπηρέτησαν μέ πίστι.
  Ή ψυχική εύγένεια καί ή
  τόλμη τής Μαρίας-Άντουανέτ-
  τας άφώπλισαν άμέσως τούς
  άντιπροσώπους πού εΐχαν
  στήν άρχή σκεφθή νά τηρή-
  σουν στάσι προστατευτική.Ά-
  κόμη καί ό Πετιόν, ό άδιάλ-
  λακτος ίακωβΐνος, όμολογεΐ
  άθελά τού, στίς σημειώσεις
  τού, πώς τα άνθρώπινα λό¬
  για τής βασιλίσσης τόν έσυγ-
  κΐνησαν βαθειά. Άμέσως διέ-
  ταξε τούς διαδηλωτάς πού
  ουρλιαζαν νά σιωπήσουν κ' έ-
  πρότεινε στόν βασιληά νά το¬
  ποθετηθή πλάί τού δυό άπό
  τοϋς άντιπροσώπους τής συν¬
  ελεύσεως οί όποΐοι, μέ την
  παρουσία τους μέσα στήν ά¬
  μαξα, θά έπροστάτευαν τή
  βασιλική οίκογένεια άπό κάθε
  κίνδυνο. Ή κυρία ντέ Τουρ-
  ζέλ, ή γκουβερνάντα των παι
  διών καί ή πριγκήπισσα Έλι-
  σάβετ θά άνέβαιναν "στό δεύ-
  τερο άμάξι. Ό βασιληάς 8-
  μως απήντησε πώς θά μποροΰ-
  σαν νά χωρέσουν δλοι στήν
  δμαξα, άρκεΐ νά έστριμώχ-
  νοντο λιγάκι. Καί άμέσως έ-
  προσκάλεσε τόν Μπαρνάβ νά
  καθήσΓ) άνάμεσα σ' αυτόν
  καί στή βασίλισσα, ή όποία ε¬
  πήρε τό δελφΐνο στά γόνατά
  της. Ό Πετιόν έκάθησε μετα-
  ξύ τής κυρίας ντέ Τουρζέλ
  καί τής πριγκηπίσσης Έλισά-
  βετ, ή όποία επήρε στά γόνα¬
  τά της την κόρη των βασι-
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή μόδα των άντιθέσεων
  Λαμπερά καΐ θαμπά ύφάοματα.
  Είμεθα κυρίες μου, είς την μό¬
  δα των άντιθέσεων: μάτ καί μπρι-
  γιάν, τα ύφάσματα τής ιδίας χροι-
  δς, άλλ' ΰψεως διαφορετικής, συν-
  δυάζονται την νέα χειμερινή σαι¬
  ζόν, άρμονικώτατα.
  Είνε ή τελευταία εκδήλωσις
  τής κομψότητος. Κατ' αρχάς θά
  την χρησιμοποιήσετε ϊσως μόνον,
  διά νά παίξετε μέ τίς δύο διαφο-
  ρετικές δψεις τοΰ Ίδίου ύφάσμα-
  τος, χρησιμοποιώντας άφ' ενός ί¬
  να κρέπ ή ίνα σατέν άπό την θαμ
  πή τού δψι καί τό ϊδιο κρέπ ή τό
  ίδιο σατέν άπό την λαμπερή.
  Άλλά θά σάς κατακτήση γρή-
  γορα ή ποικιλία των άποτελεσμά-
  των πού μπορεΐτε νά έξαγάγετε
  άπό τίς απροσδοκήτως αύτές προ-
  σεγγίσεις. Καί, χωρίς τόν φόβο
  νά φανήτε πολύ έκκεντρικές, θά
  έπιτύχετε άλλους συνδυασμοϋς,
  άλλες άντιθέσεις ή οποίες θ' άνα-
  δείξουν καθένα των ύφασμάτων.
  Ή σκυθρωπή δψις ενός μαλλίνου
  ΰφάσματσς άναπτΰσσει την γλυκϋ-
  τητα τοΰ βελούδου, τό λεπτό καί
  αϋστηρό στήν δψι ζέρσευ αύξάνει
  την λάμψι τοϋ σατέν καί ή γοΰνα
  προσθέτει έξαιρετική λαμπρότητα
  σέ δλα άνεξαιρέτως τα ύφάσματα.
  Ή άναμίξεις αύτές κολακεύουν
  έξ άλλου πολύ την σιλουέττα καί
  £χουν τό πλεονέκτημα νά εόνοοΰν
  τίς παχειές γυναΐκες, διότι τίς λε-
  πταίνουν!
  Ώραΐα ζιλέ πού καταλήγουν σέ
  ζώνες, μακρυά πανώ στά πλάγια
  των φορεμάτων, μανίκια άπό σα¬
  τέν, δίδουν μία νότα άμπιγιέ καί
  άπρόοπτη στό άπλούστερο μον-
  τέλο.
  Άφ' ετέρου ή λεπτές γυναϊκες
  θ' άναδείξουν πολύ την λυγερό-
  τητα τής σιλουέττας των μέ τίς
  ώραιότατες αϋτές τουαλέττες.
  Καί έ'πειτα, τί άνεξάντλητος πη-
  γή γιά μεταδιορθώσεις' Μπορεΐτε
  ν' άλλάξετε ριζικώς 8να παλαιό
  φόρεμα. νά τό άνανεώσετε, μπο·
  ρεϊτε μέ μιά λέξι νά Μχετε άπό
  ίνα παλαιά φόρεμα, ενα εντελώς
  νέο'.
  <Λΐά τό άπόγευμα θά είσθε πολύ κομψή, εάν επί μιάς φούστας κρέπ πλισσέ, φορέσετε μιά σκοΰρα κα- ζάκα άπό σατέν μονόχρωμο Ό πωσδήποτε δμως ή άντιθέσεις αύ¬ τές πρέπει νά γίνονται μέ ύφά¬ σματα σκοτεινών άποχρώσεων δ¬ πως τό μαΰρο, τό δαμασκηνό, τό κορμπώ, τό γκρενά, τό βερ όλίβ μέ φωτεινούς χρωματισμούς χά- νουν αυτήν την διακριτική κομψό- τητα πού τόσο μάς ένθουσιάζει... η Ντιστεγκέ ' Ο γολγοθάς μιάς καρδίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = Ι ΙΙΙΙΙΙΙ III ΙίϊΜΙ Ή ζωή τής μελαγχολικώς Ό κόμης Καρ- διά λόγους γενετής καί άνευ στέμματος βασι- Διά τάς άναγνωστρίας καί τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.37. 1 2 3 6 7 8 9 10 11 λέων. Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕΙδικευΘείς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τοΰ στομαχου έντέρων καί ήπατος, δεχεται τούς πάσχοντας έκτοΰπετττι- κου συρτήματος έν τφ ΙατρεΙφ τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αΐμορροΐδων ά¬ νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬ τος ΛατσΙδας Διακηρύττει "Οτι έκτίθεται είς μυστικήν δημοπρασίαν δι' ένσφραγί- στων προσφορών διά την προ¬ μήθειαν Σιδηροσωλήνων γαλ- βανισμένων καί έξαρτημάτων αυτών συμφώνως πρός την προσμέτρησιν τής τεχνικής υ¬ πηρεσίας Κοινοτήτων ΝομοΟ Λασηθίου άξίας περίπου 75. 000 χιλιάδων δραχμών διά ήν συμπλήρωσιν τοΰ ύδρα- 'ωγείου ΛατσΙδας. Ή δημοπρασία διεξαχθή¬ σεται την 4ην Δεκεμβριού ε. ημέραν Σάββατον καί ώραν 10—12 μ. μ, έν τώ κοι- οτικώ καταστήματι Λατσίδας, καί ενώπιον τής αρμοδίας έ- πιτροπής. Λεμπτομερής δια- κήρυξις καί τα σχετικά τής με- έτης ευρίσκονται κατατεθει- ιένα είς τό γραφείον τής Κοι- ότητος καΐ τεχνικής ύπηρε- Ιας Κοινοτήτων ΝομοΟ Λα- ηθίου. Έν Λατσίδα τή 21 Ν)βρίου 937. Ο Πρόεδρος τής Κοινότητος Έμμ. 'Αρισ. Παπαζαχαριάκης Ό Γραμματεύς Έμμαν. Ν. Πατεράκης 5(ίον αοτοκρατειρας. ^ Κα'. εις τό εξωτερικόν ή εντύ¬ πωσις έκ τής φήμης 8τι ή αύτο κράτειρα ήταν σοβαρά άσθενής καϊ γι' αΰτό ηναγκάζετο ν' ανα¬ χωρήση είς την Μαδέραν, υπήρξε ζωηρά. Οί ςένοι ήγεμόνες αμιλ¬ λώνται ποίος νά φανή περισσότε¬ ρον τοΰ άλλου ευχάριστος εις την αύτοκράτειραν βαχάλ ό πλούτου λεύς τής νήσου Μαδέρας, προθυ- μοποιεΐται νά παραχωρήση εί; την αύτοκράτειραν την Ιπαυλίν τού. Ό κόμης άγνοεϊ την Έλι- σάβετ καί συνεπώς δέν ιπορε'. νά ξεύρη πώς άποφεύγει τίς κοινω- νικές έθιμοτυπίες προτιμώσα την ησυχίαν της. Ή Έλισάρ'ετ ενοι- κίασε μιά μικρή βίλλα, κρυμμένη μέσα στήν πρασινάδα καί τα λουλούδια. Όσον άφορά γιά τό χρήμα, ή αύτοκράτειρα μποροΰσε νά εξοδεύση άφειδώς, γιατί 6 Φραγκΐσκος Ιωσήφ τής άνοιξεν άπεριάριστον πίστωσιν. ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησε χθές είς Αθήνας ό 'Επιθεωρητής τής Άγροτικής Τραπέζης κ. Πάνος Κοκκέβης. ΕΟΡΤΑΙ.— Αυριον εορτήν τής Άγίας Βαρβάρας δέν έορτάζει καί δέν δέχεται έπισκέψεις ή Δνίς Βαρβάρα Δαρκαδάκη. Τό ταξίοι στήν Μαδέρα * • * άπό την υπήρξε Άμβέρσα τριχυμιώ- ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ 1) Αύτάς καί ό άδελφός τού Κλέοβις έΌυραν την άμαξαν διά νά μεταφέρουν την μητέρα των Κυδίππη είς τόν ναόν τής "Ηρας τής οποίας ήτο ίέρεια.—Ίερά νή¬ σος των Άρχαίων Έλλήνων. 2) Αυτήν ύπονοοΰσε ό Ηεόφιλος λέγοντας είς την Κασσιανήν «Ικ γυναικός πηγάζει τα φαθλα». 'Λ) Γάλλος άστρονόμος (1«3.'3— 1901).—Σημείον τοθ ορίζοντος. 4) Χώρα τής Μικράς Άσίας. 5) Τα Ικτός νόμου.—Χώρα τής Πελοποννήσου. 7) Έπικίνδυνος άσθένεια.—Σύ- ζυγος τοΰ Άλή πασ5 φονευθεΐσα υπ' αύτοΰ. Η) Ό περσικός είναι δ αριστος πάντων. 9) Γενική όνομασία των καλλι- τεχνών των ζώντων ζωήν άφρον- τιν άλλά καί μυθιστόρημα τοθ Μυρζέ.—Νήσος των Κυκλάδων. 10) Σύνδεσμος είδικός. 11) Έλλην πολιτικάς διατελέ- σας ()ποορ^ί)ς τής Παιδείας, των Έσωτερικών καί Γενικάς Διοικη- τής τής Μακεδονίας.— Οΰτω όνο- μάζεται ή μεσαία έκ των 3 πυ- λών εκάστου ναοΰ. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Ιταλός φυσικός. — Μεγάλη πεϊνα. 2) Στρατάρχη; τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος τουφεκισθεϊς μετά την δευτέραν παλινόρθωσιν. ,>) Είδος πλεκτοΰ φορέματος.—
  Προηγεΐται τοΰ θερισμοΰ.
  4) Κωμόπολις
  ό) "Εχουν τίς
  Νομοΰ Χανίων.
  ρίζες των στόν
  Νοτιαΐον μυελόν.—Κινητήριος δύ
  ναμις.
  7) Ή μήτηρ τοΰ Περσέως.—
  Άκούω, ΙίίοΟ), παρατηρώ (άρχ.).
  Η) Ό τοΰ Πειραιώς είναι ό με-
  γαλείτερος τής Ελλάδος.
  9) Γερμανάς φιλόσοφος καί
  φυσιολόγος (1817—71). —Τα μέ-
  ρη τοΰ πλοίου τα ευρισκόμενα είς Ι
  την ιδίαν γραμμήν μέ την επιφά¬
  νειαν τής θαλάσσης.
  10) Γεννάρχης μιας των Έλ-
  ληνικών φυλών.
  11) Άντιδιαστέλλεται πρός τό
  Γιοματάρι. —Με:έβην.
  ΤΟ ΦΗΜΙΧΜΕΝΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
  ΚΡΑΓΙΟΝ
  ΤΑΤΤΟΥ
  Τό Φημισμένο Αμερικανικόν
  Κραγιόν διά τα χείλη σας,
  μέσα σέ κομψές άσημένιες
  θήκες, μέ τό λεπτόν καΐ ω¬
  ραίον δρωμά τού.
  Τατουάρετε τα χείλη σας μέ
  τό έλκυστικόν Κραγιόν ΤΑΤ-
  ΤΟΥ. Είναι τό πλέον διαρκές,
  διαφανές καί υγιεινόν. Τό
  θελκτικόν ζωηρόν χρώμα τού
  παραμένει στά χείλη όσον θέ-
  λετε περισσότερον. Τό ΤΑΤ·
  _ ΤΟΥ δέν περιέχει οΰτε λίππ
  οϋτε γόμες όπως άλλα κοινά άνεξίτηλα κραγιόν ποϋ κά¬
  μουν τα χείλη σκληρά, οτεγνά καΐ ρυτιδωμένα. Τό ΤΑΤΤΟΥ
  διατηρεϊ τα χείλη μαλακά ύγρά καΐ λεία. Θά σας άπαλλάξο
  δέ άπό την συχνήν συνήθειαν τοϋ νά λείχετε τα χείλο
  σας. Τό ΤΑΤΤΟΥ έπανοφέρει τα χείλη σας καί τα κάμνει νε·
  ανικά, προκλητικά καΐ έπιθυμιτά.
  • ΤΑΤΤΟΥ (Μεγάλο μέγεθος) ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Κόρολ, Χαδάΐεν, Νατιρίλ,
  Παστέλ καΐ Έξώτικ.
  • ΤΑΤΤΟΥ-ΙΑΒΕΤΖ (ΜίσαΤον μέγίθος) ΑΠΟΧΡβΣΕΙΣ) Τάντζεριν, Φλ£ι>#
  (Φλόγας) Νατιρέλ, Μπλός κα! Ζόνγκλ.
  ΤΑΤΤΟΟ ΙΝ€. 0ΗΚΑ6Ο Ι1ί$.
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: ΟΛΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 20*
  ΓΡΑΦΕΙΑ. ΥΠ· ΑΡΙΘ. 48, 49. 50 · ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. 20.900
  Πωλοϋνται είς τα καταστήματα Έμμ. Καβαλάκη, Λεμ¬
  πιδάκη—Ζαφειροπούλου, Γ. Α. Τζανάκη καΐ Γ. Παπαδάκη.
  δες· Ή θαλαμηγάς «'Όσμπορν»
  χοροπηδα στά κύματα. Τότε συμ-
  βαίνει κάτι πού δέν τα περίμενε
  κανείς. Ή μόνη έ/, των Ιπφα:ών
  πού οέν πειράχθηκε καθόλου άπό
  την τρικυμία ήταν ή αρρωστη
  αύτοκράτειρα.
  Κανένας άλλος άπό τούς επιβά¬
  τας δέν έμφανίζεται λόγψ τής θα-
  λασσοταραχής την ώρα τοΰ γεύ¬
  ματος. Την Έλισσάβετ 2μως δέν
  την πειράζει καθόλου τό κούνημα
  τοΰ πλοίου στ' άφρισμένα κύ¬
  ματα.
  Τό ατμόπλοιον πλησιάζει είς
  την νήσον, "Υστερα άπό τα ψηλά
  μαΰρα βράχια τοΰ άκρωτηρίου
  Καρατζάο, άνοίγεται, διά μιίς τό
  πανόραμα τής πρωτευούσης Φουν-
  κάλ. Ή πόλις άπλώνεται, σέ τα-
  ράτσες, στούς πρόποδας, καΐ είς
  την κλιτΰν ενός δρονς πού ή κο-
  ρυφή τού χάνεται στά σύννεφα.
  Μέσα άπό πεΰκα καί θεώρατες κα-
  στανιές προβάλλει τό λευκό καμ-
  παναριό τής έκκλησίας τής «Πα¬
  ναγίας τοΰ Βουνοΰ». Στή χάρι
  της συρρέουν οί πιστοί είς πρό-
  σκύνημα.
  Όλοι οί κάτοικοι τής πρωτευ-
  ούση; τής Μαδέρας είχαν κατεβή
  στό λιμάνι νά ίδουν την νέα,
  την άρρωστη αύτοκράτειρα.
  Πολλοΐ περίμεναν πώς θά ίδουν
  μιά χλωμή, άδύνατη γυναϊκα, με-
  ρικοί Ιφαντάζοντο την αύτοκράτει¬
  ρα τής Αυστρίας τόσο βαρεία άρ-
  ρωστη πού νόμιζαν πώ; θά την
  κατέβαζαν σηκωτή, στά χέρια ή
  μέ φορεϊον.
  (συνεχίζεται)
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοϋχβς τής ίατρικής
  Όύβντίατρβς
  Δέχεται έν τω Ίατρείφ τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
  έκαστην:
  9-12 καί 4-7
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό πρόεδρος τής Κοινότητος
  Γέργερης Καινουρίου προκη-
  ρύσσσει φανεράν μειοδοτικήν
  δημοπρασίαν διά την κατα¬
  σκευήν ύδραγωγείου Καρδα
  μισνών—Μαστραχιανών συμ¬
  φώνως τή σχετική μελέτη τής
  μηχανικής υπηρεσίας Κοινοτή
  των ΝομοΟ Ηρακλείου την
  20ήν τοϋ μηνός Δεκεμβριού η¬
  μέραν Δευτέραν καί ώραν 10
  —12 π. μ. έν τώ καταστήματι
  τής νομαρχίας Ηρακλείου.
  Γίνονται δεκτοί έργολάβοι
  τουλάχιστον Α'. τάξεως δι'
  εργα οίκοδομικά ή ύδραυλικά.
  Παράβολον συμμετοχής δρ.
  δύο χιλιάδες πεντακόσιαι
  (2500) καί γραμμάτιον τοθ τα-
  μεΐου παρακαταθηκών καί δα-
  νείων.
  Τα σχετικά τής μελέτης εί¬
  νε κατατεθειμένα είς τό γρα¬
  φείον τής κοινότητος καί τα
  γραφεΐα τής μηχανικής υπη¬
  ρεσίας Κοινοτήτων Νομοΰ Η¬
  ρακλείου ένθα οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λαμβάνουν γνώ-
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή χθεσινή θαυμασία πρωινή χ^
  ακάδα δέν έξουδετέρωνε διόλου
  τό τσουχτερό κρύο.
  —Επρόκειτο περί τής χαρακτη-
  ριστικής έκείνης μετά την χιονιάν
  αίθρίας.
  —Ή όποία σχεδόν κατέχει τό
  κρύο μέσα στόν ήλιον της...
  — Είς τα Χανιά ό συνταζιοθχος
  Γυμνασιάρχης κ. Γενεράλης πρό-
  κειται νά ομιλήση είς τύν «Χου-
  σόστομον> γιά τόν ήρωα τής Κρή¬
  της Δασκαλογιάννην.
  —Έπ' εύκαιρία δέν θεωρούμεν
  άσκοπον νά ΰποανήσωμεν δτι μία
  γενικωτέρα έρευνα περί Δασκα¬
  λογιάννη έπιβάλλεται καί έξ Η¬
  ρακλείου.
  — "Οπου ύπάρχει ό τόπος τοθ
  μαρτυρίου τού καί ευρίσκονται
  ένδιαφέροντα £γγραφα διά την
  καταδίκην καί εκτέλεσιν τού είς
  τό ιστορικόν άρχεΐον τοθ ποτέ
  μεταφραστικοϋ γραφείου.
  —Χαρά θεοΰ είνε καί έντός
  καί έκτός τής πόλεως αί πρώίμοι
  λεγόμεναι άνθήσεις.
  —Αί περιλαμβάνουσαι ωρισμέ¬
  να λαχανικά καί χορταρικά:
  —Πρασινάδα παντοϋ καί μέσα
  είς την πρασινάδα ό καλός κηπου
  ρός πού συνάγει τα άρκετά κερ-
  δοφόρα προιόντα τού.
  —Ή απαγόρευσις των διά φω¬
  νογράφων αποδιδομένας άσέμνων
  καί άναχρονιστικών άσμάτων, ευ¬
  ρίσκει σύμφωνον την κοινήν γνώ¬
  μην.
  — Καί τουτο διότι συν τοίς άλ¬
  λοις συνέβαινε τό εξής ώς πρός
  τα «άσματα» ταυτα:
  — Νά είναι χαλασμένες οί πλά-
  κες καί τα άσματα νά άποτελοΰν
  κάποτε καί μουσικόν... μαρτύριον
  διά πολλούς έκ των άκουόντων
  τούς φωνογράφους.
  —Άρκετός κόσαος παρηκολού¬
  θησε χ^θές τό εσπέρας την διάλε¬
  ξιν τού ίατροΰ κ, Μαν5αλενάκηείς
  την Λέσχην Έπιστημόνων.
  —Ό όμιλητής ώς γνωστόν έχει-
  τό θέμα
  θέμα περί φυματιώσεως
  έπιστημονικής ιδίως άπό-
  ρίσθη
  άπό
  ψεως.
  —Αί διαλέζεις τής Λέσχης θά
  συνεχισθώσιν.
  —Τιμητικωτάτη όμολογουμένως
  ή άπονομή τοθ άριστείου άνδρεί-
  άς είς τούς Προσκόττους Ηρακλεί¬
  ου.
  —Οίτινες καί άλλοτε διεκρίθη¬
  σαν είς ε"ργα κοινωνικής αλληλεγ¬
  γύης καί αύτοθυσίας.
  — "Ωστε ή τιμή ή όττοία τούς
  προσγίνεται νά είνε καί γενικώ·
  τερον δικαιολογημένη.
  —Αί απογευματιναί τοθ «Σινε-
  άκ> είς τό κινηματοθέατρον Που¬
  λακάκη παρακολουθοθνται άττό
  μικρούς καί μεγάλους.
  — Καί πρέπει νά τύχουν όμολο¬
  γουμένως μεγαλυτέρας υποστη¬
  ρίξεως αί μορφωτικαί αυταί απο¬
  γευματιναί.
  —Έν τω μεταξύ ή πρεμιέρα τοθ
  ργου «Μάνυα» μέ την γοητευτι-
  κή "Ολγα Τσέχοβα συνεκέντρωσε
  πολύν κόσμον είς τό Ιδιον κινη¬
  ματοθέατρον.
  —'Υπενθυμίζομεν τό σημερινόν
  ρεσιτάλ τραγουδιοΰ τοΰ κ. Καρυ-
  στινοΰ είς τό θέατρον Πουλακά¬
  κη, πού προοιωνίζεται έξαιρετικα
  έπιτυχές.
  έΡέπβρτβρ
  σιν προσερχόμενοι
  σίμους ώρας.
  τάς έργα-
  Έν Γέργερη τή 30 Νοεμβρί-
  ου 1937.
  Ο πρόεδρος τής Κοινότητος
  Γέργερης.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τό Αστυνομικόν Τμήμα /Ηρα¬
  κλείου ανακοινοί δτι διά τής ά¬
  πό 1ης αρξαμένου μγ;νός τοιχο-
  κολληθείσης διακηρύξεώ; τού έ-
  κτίθετχι είς φανεράν πλειοδο¬
  τικήν δημοπρασίαν, ένεργηθγ;σο.
  μένην έν τω Καταστήματί τού
  την 12ψ Δεκεμβριού 19.'57 ή
  Ικχώρησις τοΰ δικαιώματος τής
  σφραγίσεως των μέτρων καί σταθ-
  μών ολοκλήρου, τής περιφερείας
  Νομοΰ'Ηρακλείου κατά τό έλευσό-
  μενονϊτος 1ΊΜΗ. Οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσι δύνανται νά λάβω¬
  σι σχετικάς πληροφορίας παρά
  τοΰ γραφείου τοθ τμήματος.
  (Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ τμή¬
  ματος).
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤ1ΚΗ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
  Ή κοινότης Σωκαρά Μονο¬
  φατσίου προκηρύσσει δτι έκ-
  τΐθεται είς διαγωνισμόν φανε-
  ράς επαναληπτικήν μειοδο-
  τικής δημοπρασίας ή κα-
  τασκευή έξωτερικοθ ύδρα-
  γωγείου ΣυνοικισμοΟ Ά-
  ποΐνι Κοινότητος Σωκαρά την
  21 Δεκεμβρίου έ. έ. έν τώ γρα
  φείω τής Μηχανικής υπηρε¬
  σίας Κοινοτήτων Νομοΰ Ήρα
  κλείου, συμφώνως τή ύπ' αυ¬
  τής συνταχθε(στ) μελέττι.
  Παράβολον συμμετοχής δρ.
  τρείς χιλιάδες (3.000) είς
  γραμμάτιον τοθ Ταμείου Πα¬
  ρακαταθηκών καί Δανείον.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον¬
  ται δεκτοί έργολάβοι πάσης
  τάξεως δι' έργα οίκοδομικά
  καί ύδραυλικά. Τα σχετικά
  ής μελέτης είσί κατατεθειμέ¬
  να είς τό γραφείον τής Κοι¬
  νότητος Ν. Η. ένθα προσερχό¬
  μενοι οί βουλόμενοι δύνανται
  νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ" ε¬
  κάστην καί κατά τάς εργασί¬
  μους ώρας.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος.
  Η. Χαλκιαδάκης
  ί
  ίΗ;σαι
  ρταρικα-
  Γ
  ου.
  κει>.
  διά
  άοέυνον
  αομάτων, Εά¬
  ν κοινήν γν4
  συν τοίς β.
  ης ως τφος
  «μένες οί κλα.
  "β άποτΐλο»
  όν... μαρτύριον
  <ιν ακουόντων >ς ρηλοό
  >ας την διάλε-
  5^
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  μ όνων
  γνωστόν
  ώ
  ς ιδίως άτό
  ΐς Λίσχης ίά
  ιμολογουυΕνα;
  ίΤϊίου 4ν5ρίι
  ■π ούς ΉρακλίΙ
  ^ο ρ%
  νίκης άλληλίϊ
  ις·
  ή όποία τους
  'ε κ αι γεπκό·
  νη . _
  ιαΧ τού «Σιν*
  οθέατρον Που-
  ουθοϋΌ άτο
  >υς.
  τάχουν όμολο·
  τέρας ύΐΌοη
  (αί αύται 4«
  β τοθ
  την γη
  ου νέ κέντρω»!
  ;6 ίδιον «ι"Τ
  τό σημίΡ"*
  ) τοθ κ. Καρ»·
  •ρον Πουλί»;
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  "Εχοντες ύπ' όψιν την ύπ'
  αριθ. 49 τού 1937 απόφασιν
  τού Τοπικοΰ Συμβουλίου Ο.
  Δ. Μ. Π. Νομοΰ Ηρακλείου
  έγκριθεΐσαν διά τής ύπ' ά
  ριθ. 103 έ. έ. αποφάσεως
  τοϋ Κεντρικοΰ Έποπτικοΰ
  Συμβουλίου Ο. Δ. Μ Π.
  Κρήτης, προκηρύσσομεν την
  διά φανερδς πλειοδοτικήν δή
  ι μοπρασίας εκποίησιν των κά
  τωθι περιγραφομένων άκινή
  των κτημάτων ανηκόντων
  είς τόν καθ" ήμδς Όργανι
  σμόν.
  Α'. Έν τή κτηματική πε
  ριφερεία τοθ χωρίου Άντι
  σκάρι Καινουρίου 1) Είς θε
  σιν «"Αγιος Δημήτριος» ά
  γριάδα καΐ αγρόν 400 περί
  που στρεμ. μέ 10 έλαιόδεν
  δρα 150 άγριαμυγδαλέας,
  3 πλατάνους, δύο οϊκίσκους,
  Ναόν Αγ. Δημητρίου καί
  πηγήν ύδατος, συνορ. άνατο
  λικώς μέ ρύακα, Βορ. μέ κο
  ρυφογραμμήν Τσούρου καί
  κτήματα Ιωάννου Κυριακά
  κη, Νοτ. μέ ρύακα καί Δυτ.
  μέ κτήματα Δημ. Μιχαλακά
  κη καί Ιωάννου Κυριακάκη,
  άξίας δραχ. 100.000.
  2) Είς θέσιν «Τζίγκουνας»
  άγριάδα καΐ αγρόν 900 πε
  ρίπου στρεμ. μέ 15 έλαιόδεν
  δρα, 1000 άγριαμυγδαλέας,
  50 άχλαδέας, Ναΐσκον τής
  Παναγίας καί 3 πηγάς υδα
  τος, συνορ. Άνατολ. μέ ρύα¬
  κα Αγ. Δημητρίου έξικνού-
  μενον μέχρι θαλάσσης, Νοτ.
  μέ Λιβυκόν Πέλαγος. Δυτ. μέ
  κορυφογραμμήν άγκινάρας
  καί κτήμασι Κλήρον. Βαρ
  δουλάκη, Κλήρον. Κων. Νικο
  λιδάκη, Βορ. Δημ. Μιχελακά-
  κη καΐ μέ Μετόχιον Άγίου
  Δημητρίου, άξίας δραχ.
  220.000.
  3) Είς θέσιν «Νοτικά τής
  Παναγίας, Μετοχίου Γοργοκή-
  που» αγρόν καί άγριάδα 60
  στρεμ. μέ 9 ελαιόδενδρα, 10
  άγρια, 1 χαρουπόδενδρον, 6
  οίκήματα, μίαν πηγήν ύδατος
  καί Ναόν τής Παναγίας, συ¬
  νορ. μέ κορυφογραμμήν Γορ
  γοκήπου, μέ κτήματα Ιω
  άννου καί Στυλιανοΰ Σφη
  νιά, μέ ρύακα σελί κάτωθεν
  τής Παναγίας καί άρμί τής
  Παναγίας, άξίας δραχ.
  42,000.
  Β'.) Έν τή κτηματική πε-
  ριφερεία τοθ χωρίου Καστελ
  λίου Καινουρίου 4) είς θέσιν
  «Μακρές Άχλάδες» τοθ Με
  τοχίου Παγαδιανά, τεμάχια
  19. Τεμ. 1) αγρόν καλλιεργή-
  σιμον 1.520 τ. μ. καί αγρόν
  κατακλυζόμενον υπό τοθ ύ¬
  δατος 2.800 τ. μ. συνορ. μέ
  Γέρω Ποταμόν, ύπ' αριθ. 2
  τεμάχιον, δρόμον άγροτικόν
  καί Γ. Κουλεντάκη, άξίας
  δραχ. 22.000.
  Τεμάχιον 2ον) αγρόν καλ
  λιεργήσιμον 1.840 τ. μ. καί
  αγρόν κατακλυζόμενον υπό
  τού ύδατος 3.300 τ. μ. συ¬
  νορ. μέ Γέρω Ποταμόν, ϋπ'
  αριθ. 1 τεμ. άγροτικόν δρό
  μόν καΐ ύπ' αριθ. 3 τεμ. ά¬
  ξίας δραχ. 26.200.
  Τεμάχιον 3ον) αγρόν καλλι-
  εργήσιμον 2,280 περίπου τ. μ.
  καί αγρόν κατακλυζόμενον
  υπό τοθ ύδατος 4 000 περί¬
  που τ. μ. συνορ. μέ Γέρω
  Ποταμόν, ϋπ' αριθ. 2 τεμ.
  άγροτικόν δρόμον καί ύπ'
  αριθ. 4 τεμαχ. άξίας δρ.
  32.000.
  Τεμάχιον 4ον) αγρόν καλ
  λιεργήσιμον 8.500 πεσίπου
  τ. μ. καί αγρόν κατακλη-
  ζόμενον υπό τοθ ύδατος 7,
  700 περίπου τ. μ. συνορ.
  μέ Γέρω Ποταμόν, Κλήρον.
  Μ. Παυλάκη, άγροτικόν δρό¬
  μον καί ΰπ' αριθ. 3 τεμαχ.
  άξίας δρ. 82,000.
  Τεμάχιον 5ον) αγρόν καλ-
  λιεργήσιμον 7.000 περίπου τ.
  μ. συνορ. μέ Γ, Κουλεντάκη,
  κλήρον. Ν. Παπαδάκη, Ε. Πά
  παγιαννάκη, ύπ' αριθ. 10
  καί 6 τεμαχ. καί άγροτικόν
  δρόμον, άξίας 43.200.
  Τεμάχιον 6) αγρόν καλ-
  λιεργήσιμον εκτάσεως 6.900
  περίπου τ. μ. συνορ. μέ ύπ'
  αριθ. 5,7 καΐ 9 τεμαχ. καΐ
  άγροτικόν δρόμον, άξίας δρ.
  42,600.
  Τεμάχιον 7ον) αγρόν καλ-
  λιεργήσιμον εκτάσεως, 6,100
  περίπου τ. μ. συνορ. μέ ΰπ'
  αριθ. 6 καί 8 τεμαχ. άγροτι¬
  κόν δρόμον καί Κλήρον. Μ.
  Παυλάκη, άξίας δραχ. 37.800.
  Τεμάχιον 8ον) αγρόν καλ
  λιεργήσιμον εκτάσεως 7,700
  περίπου τ.μ. συνορ. μέ ύπ
  αριθ. 7.9 καί 13 τεμαχ. Κλη
  ρον. Μ. Παυλάκη, άξίας δρχ
  47,500.
  Τεμάχιον 9ον) αγρόν καλ
  λιεργήσιμον εκτάσεως 6.60(
  περίπου τ. μ. συνορ. μέ ύπ
  αριθ. 6,8,70 καί 12 τεμαχ. ά
  ξίας δραχ. 42,800.
  Τεμάχιον ΙΟον) αγρόν καλ-
  λιεργήσιμον εκτάσεως 6,050
  περίπου τ. μ. συνορ. μέ ύπ
  αριθ. 5,9, καί 11 τεμαχ. Ε
  Παπαγιαννάκη, Ί, Ζωγραφά
  κη καί Ε. Ζωγραφάκη, ά¬
  ξίας δραχ. 37,500.
  Τεμάχιον 11 όν) αγρόν καλ
  λιεργήσιμον εκτάσεως 4.500
  περίπου τ. μ. συνορ. μέ ύπ
  αριθ. 10,12 καί 14 τεμαχ
  καί Ε. Ζωγραφάκη, άξίας
  δρ. 28,000,
  Τεμάχιον 12ον) αγρόν καλ
  λιεργήσιμον εκτάσεως 4 950
  περίπου τ. μ. συνορ. μέ ύπ
  αριθ. 9,11,13 καί 15 τεμαχ
  άξίας δραχ. 30,700.
  Τεμάχιον 13ον) αγρόν καλ
  λιεργήσιμον εκτάσεως 6,450
  περίπου τ. μ. συνορ. μέ ύπ
  αριθ. 8.12 καί 16 τεμαχ
  Κλήρον. Μ. Παυλάκη, αγρόν
  Παπά Μηνδ, άξίας δραχ
  40.000.
  Τεμάχιον 14ον) αγρόν καλ
  λιεργήσιμον εκτάσεως 6,050
  περίπου τ. μ. συνορ. μέ ύπ
  αριθ. 11,15 καί 19 τεμαχ
  Ε. Ζωγραφάκη καΐ Ι. Ζωγρα
  ψάκη, άξίας δραχ. 37.400.
  Τεμάχιον 15ον) αγρόν καλ-
  λιεργήσιμον εκτάσεως, 6,600
  περίπου τ. μ. συνορ. μέ ύπ
  αριθ. 12,14,16 καί 18 τε¬
  μαχ. άξίας δραχ. 40.800.
  Τεμάχιον 16ον) αγρόν καλ
  λιεργήσιμον εκτάσεως 6,050
  περίπου τ. μ. συνορ. μέ. ύπ
  αριθ. 13,15 καί 17|'τεμαχ. καί
  Παπά Μηνδ, άξίας δραχ
  37,500.
  Τεμάχιον 17ον) αγρόν καλ-
  λιεργήσιμον εκτάσεως 6,600
  περίπου τ. μ. συνορ. μέ κτή
  ματα Ταμείου Έφέδρων, Πα¬
  πά Μηνδ καί ϋπ' αριθ. 16
  καί 18 τεμαχ. άξίας δραχ.
  40.800.
  Τεμάχιον 18ον) αγρόν καλ
  λιεργήσιμον εκτάσεως 6.500
  περίπου ^τ. μ. συνορ. μέ ύπ'
  αριθ. 15 καί 17 τεμ. Ταμεί¬
  ον Έφέδρων καί ύπ' αριθ.
  19 τεμαχ. άξίας δραχ.
  40,200.
  Τεμάχιον 19ον) αγρόν καλ-
  λιεργήσιμον εκτάσεως 6,300
  περίπου τ. μ συνορ. μέ ύπ'
  αριθ. 14 καί 18 τεμαχ. ΐάγρο
  τικόν δρόμον καί Ι. Ζωγραφά
  κην, άξίας δραχ. 39,000.
  Γ'. Έν τή κτηματική περι-
  φερεία τοθ χωρίου Πηγαϊδά-
  κια Καινουρίου 5) είς θέσιν
  «Άρβάλου άρμί—Μετοχίου
  Αγ. Ιωάννου Φαρκατίνες» ά
  γρόν 50 περίπου στρεμ. μέ
  30 άγρια ελαιόδενδρα καί 20
  άχλαδέας. συνορ. μέ ρύακα
  έκ τριών μερών, μέ θέσιν Σκο
  τωμένου χάρακος, μέ σω-
  ρόν καί δρόμον άξίας δραχ.
  25.000.
  6) Είς θέσιν «Καλόλογοι»
  αγρόν 5 περίπου στρεμ. συ¬
  νορ. κτήμασιν Ιωάννου Αγ¬
  γελιδάκη καί Κλήρον. Τίτου
  Χειμωνάκη, άξίας δραχ
  20.000.
  7) Είς θέσιν «Καλαμίτσι» α¬
  γρόν καί άγριάδα 20 περί-
  που στρεμ. μέ 6 ελαιόδενδρα,
  συνορ. Άνατολ. μέ δρόμον,
  Βορ. μέ κτήματα Δημητρίου
  Καλογεράκη, Κλήρον. Έμμαν.
  Σπυριδάκη, Ιωάν. Γ. Κουτσά-
  κη, Δυτ. μέ θέσιν Άχλαδόλα-
  κος, Στρατή Μανδράκι καί μέ
  θέσιν Άρμάκι Πλαθειδς Στρά-
  τας, άξίας δραχ. 15.000.
  8) Είς θέσιν «Άχλαδόλακ-
  κος» αγρόν 35 στρεμ. μέ 2 ε¬
  λαιόδενδρα καί 10 άχλαδέας,
  συνορ. κτήμασι θέσις Καλαμί¬
  τσι, Δημ. Καλογεράκη, Κλη
  ρον. Μιχ. Χαμαλάκη, θέσις
  Αγ. Βασίλειος, Άντων. Δ.
  Κουτσάκη, Μιχ. Γ. Σφακιανά¬
  κη, Γ. Δ. Κουτσάκη, καί ρύακι
  άξίας δραχ. 18.000
  9) Είς θέσιν «Σωμαρά Άλώ-
  νι, Πλατειά Στράτα, Γαληνοϋ
  Λάκκους» αγρόν καί άγριάδα
  50 στρεμ. μέ 1 έλαιόδενδρον,
  1 άργουλίδα καί 8 άχλαδέας.
  συνορ. μέ δρόμον μέχρι πόρου
  σφενδήλι, Γαληνοΰ βρύσιν, μέ
  ρύακα μέχρι μαύρης πλάκας
  έκ δύο μερών, άξίας δραχμ.
  25.000.
  10) Είς θέσιν «Κακουδο-
  γιάννη Άρμί» άγρός 50 περί¬
  που στρεμ. μέ 1 έλαιόδενδρον
  δύο άγρια ιΐλαιόδενδρα κα
  τέσσαρας άχλαδέας, συνορ
  μέ άρμί Κακουοογιάννη, θε
  σιν χοιρόμανδρα, μέ κτήματα
  Γεωργίου Δ Κουτσάκη, ρύα¬
  κα, θέσιν4 Γαληνοΰ Βρθσι καί
  πόρο σφενδήλι, άξίας δραχμ.
  23.000,
  11) Είς θέσιν «Άγιος "Ιωάν¬
  νης Μετοχίου Άγίου Ιωάν¬
  νου Φαρκατίνες» αγρόν καί
  άγριάδα 80 περίπου στρεμ. μέ
  138 ελαιόδενδρα, 20 άγρια, 3
  άμυγδαλέας, 1 άπιδέαν, 3 ά¬
  χλαδέας, 1 χαρουπέαν, 1 συ-
  κήν καί 1 βερυκοκέαν καί μέ
  πέντε ήρειπωμένα οϊκήματα,
  συνορ. κτήμασι Μονής Όδη-
  γητρίας, Κλήρον. Κων. Ξυλι-
  κάκη, μέ κορυφογραμμήν, άρ¬
  μί, μέ θέσιν Στρογγυλό κορ-
  φάλι καί πλατανιοΰ λαγκό, ά¬
  ξίας δρ. 100.000.
  12) Είς θέσιν «Περβολάρη»
  αγρόν καί άγριάδα 30 περί¬
  που στρεμ. μέ 1 έλαιόδενδρον
  1 άχλαδέαν, συνορ. μέ δρό¬
  μον, κορυφογραμμήν περβο¬
  λάρη, μέ κτήματα Στυλιανοΰ
  Σφηνια, Ιωάννου Σφηνια καί
  κορυφογραμμήν Άγίου Ιωάν¬
  νου άξίας δραχ. 10.000.
  13) Είς θέσιν «Βαμβακαρδ
  Μετοχίου Άγίου Ιωάννου
  Φαρκατίνες» αγρόν 50 περί¬
  που στρεμ. μέ 3 άγρια ελαιό¬
  δενδρα καί 2 άχλαδέας, συ¬
  νορ. μέ άρμί Κακουδογιάννη.
  Γεώργιον Δ. Κουτσάκην, θέ¬
  σιν Σκοτωμένου Χάρακας, σω
  ρόν λεπιδολάκκοι, δρόμον κα
  Στυλιανάν Ζαχαριουδάκην, ά
  ξίας δρ. 30.000.
  14) Είς θέσιν «Τσοΰνος» α¬
  γρόν 40 περίπου στρεμ. μέ 2
  ελαιόδενδρα συνορ. μέ κορυ
  φογραμμήν τσούνου, θέσιν άρ¬
  μί ΣπηλιαριοΟ, δρόμον καί Μ
  Καλλεργάκη, άξίας δρ. 20.000
  15) Είς θέσιν «Πλατανιοΰ
  Λάκκος» αγρόν 50 περίπου
  στρεμ. μέ 6 ελαιόδενδρα 10
  άχλαδέας καΐ 7 άγρια ελαια
  δενδρα συνορ. μέ ρύακα έκ
  δύο μερών καί θέσεις μποστα-
  νια, Στρογγυλό κορφάλι κα
  δρόμον άξίας δρ. 60.000.
  Δ') Έν τή κτηματική περι-
  ψερία τοθ χωρίου Πλατάνου
  Καινουρίου.
  16) Είς θέσιν «Μηδοκεφάλι
  Μετοχίου Καινούριο Μετόχι»
  αγρόν 15 περίπου στρεμ. μέ
  6 άχλαδέας καΐ £να έρείπιον
  συνόρ. μέ ρύακα άργυρόν
  δρόμον έκ δύο μερών καί μέ
  κτήματα Μιχ. Παυλάκη, Ιω.
  Λαμπράκη καί Έμμαν. Κου
  λεντάκη, άξίας δρ. 20.000.
  17) Είς θέσιν «Γουδιές-Και-
  νούριο Μετόχι» αγρόν 150 πε
  ρίπου στρεμ. μέ 25 άχλαδέας
  συνορ. Νοτ. μέ κτήματα Μιχ.
  Παυλάκη, Χαρ. Χατζηδάκη
  καί δρόμον, Άνατολ. μέ κτή
  ματα θεοχ. Κυπράκη, γέρω
  ποταμόν, Π' Νικ. Καραμπίνη
  εωργίου Χατζηδάκη, δρόμον
  καί Ένορίας χωρίου Πέρι
  ξίας δρ. 280 000
  Ε'. Έν τη κτηματική περι-
  φερεία τοθ Μετοχίου Τρυπη
  των.—-Πλατάνου Καινουρίου.
  18) Είς θέσιν «Κόθρος» α¬
  γρόν 25 στρεμμάτων περίπου
  μέ 2 ελαιόδενδρα, 12 άχλαδέ
  άς, συνορ. μέ Οψωμα καμίνι,
  άγροτικόν δρόμον, ρύακα
  Κοινοτικόν δρόμον, μέ κτήμα
  τα Γεωρ Χατζηδάκη καί Νικ.
  γρόν καί άγριάδα 12 περίπου
  στρεμ. μέ 7 άχλαδέας συνορ.
  μέ ρύακα καί κτήματα Ανα¬
  γνώστου Μελαμπιανάκη καί
  Νικ. Χατζηδάκη, άξίας δραχ
  6.000.
  25) Είς θέσιν «Κάτω Μΰ-
  λος» ενα νερόμυλον έρημον
  συνορ. μέ ρύακα καί κτήματα
  Γεωρ. Χατζηδάκη, άξίας δρ.
  2,ΟΟΟ.
  26) Είς θέσιν «Παληόμυλος»
  αγρόν 10 περίπου στρεμ. μέ
  10 άχλαδέας, συνορ. μέ δρό¬
  μον, ρύακα άργυρόν καί ρύα¬
  κα έκ δύο μερών, άξίας δραχ
  8,000
  27) Είς
  θέσιν «Λεπιδόλακ-
  κος» άγριάδα καί αγρόν 150
  περίπου στρεμ. μέ 8 άχλαδέ¬
  ας, συνορ. μέ βράχον Γε.ρα-
  κόφωνον δ,τι χύνουν τα νερά,
  ρύακα, σπηλιαρίδια, ρύακα
  κόθρου, δρόμον καί μέ θέσιν
  Μουρτζανδ, άξίας δραχμών
  28 000.
  28) Είς θέσιν «Καβοΰσι» α¬
  γρόν 10 περίπου στρεμ. μέ 38
  ελαιόδενδρα, 1 καρυδέαν, 1
  άχλαδέαν, 2 συκάς, συνορ.
  μέ ρύακα καΐ δρόμον έκ δύο
  μερών, άξίας δρ. 36,000.
  29) Είς θέσιν «Ζακχαίου»
  αγρόν 6 περίπου στρεμ. μέ 20
  43) Κίς θέσιν « Ε|ΐνη Μετοχί¬
  ου Λειοαδιώτου» αγρόν <><> περί¬
  που στρεμμάτων μέ ].") ελαιόδεν¬
  δρα, 1 πλάτανον καΐ ?να φρέαρ,
  ο-ανορ. κτήμασ: Μιχ. Χιντιράκη,
  Γρηγ. Κουμαντάκη, ρύακι, δρόμω
  καΐ κτήμασι κλήρον Σαββάκη',
  άξίας δραχμών 145.01)0. (Έκ τοΰ
  άγροΰ τούτου έςαιρεΐται τής
  έκποιήσεως λωρ'.ς πρός τό βόρειον
  μέρος αύτοΰ μετά τοΰ έν αύτη ■>
  πάσχοντος ^ φρέατος, ήτις λωρις
  κα'ι τό ·όπάρ·/ον φρέαρ παραμέ-
  άν δέν προϊέλθη κατά την επα¬
  νάληψιν τής οημοπρασίας νά υπο¬
  στηρίξη την προσφοράν τού, δέν
  προσέλθη δέ καΐ τις άλλος νά
  προσφέρη μείζον ποσόν τή; προ-
  αψιρΧ; ταύτης κα! ματχιωθξ οθ-
  τω ή δημοπρασία ό πλειστηρια¬
  σμός έπαναλαμβάνεται επί τ^ βά¬
  σει τής ορισθείσης πρώτης προ¬
  σφορας εύθυνομένου τοΰ προσενεγ
  κόντος τό ."ι ο)ο διά τό μείον τής
  έ ύ' ύ
  5 άμυγδαλέας
  συνορ, μέ Κοι-
  Χατζηδάκη,
  0,000,
  άξίας δραχμών
  19) Είς θέσιν «Σωχώρα» α¬
  γρόν 4 περίπου στρεμ. μέ 18
  ελαιόδενδρα, συνορ. μέ δρό¬
  μον, Μετόχιον Τρυπητά καί
  κτήματα Νικ. Χατζηδάκη καί
  "εωρ. Χατζηδάκη καί θέσιν
  ξ 0
  Μΰλος άξίας 20.000.
  20) Είς θέσιν «Περιανό άρ¬
  μί» αγρόν καί άγριάδα 200
  περίπου στρεμ συνορ. μέ
  Τσίχλη ρυάκι καί κορυψογραμ
  μην δ,τι χύνουν τα νερά, άξί¬
  ας δρ. 30 000
  21) Είς θέσιν «Σπηλιαρίδια»
  αγρόν 15 περίπου στρεμ. μέ 10
  άχλαδέας, συνορ. μέ ρύακα
  άργυρόν, μέ κτήματα Έμμαν.
  Κατζηδάκη, κλήρον. Γεωργίου
  ναρή, Γεωργ. Χατζηδάκη, ά-
  ροτικόν δρόμον, ρύακα καί
  μέ κτήματα Γεωρ. Σερβάκη
  άξίας δρ. 13.000.
  22) Είς θέσιν «Άμυγδαλο-
  έφαλο καί Σιδερόγουρνα» ά-
  φόν 200 περίπου στρεμ. μέ
  ! ελαιόδενδρα καΐ 60 άχλα¬
  δέας συνορ. κτήμασι Παύλου
  Παυλάκη, Κων. Πρινιανάκη,
  ποταμώ Κοινοτικώ, δρόμω, Γ.
  Μακράκη, Άντ. Μανιουδάκη,
  κλήρον. Άποστ. Κατεχάκη,
  Παπδ Μιχ. Άβραμάκη, ; κλή¬
  ρον. Στερ. Κατεχάκη, Ιωάν.
  ί'αράκη καί Μιχ. Πατινιωτά-
  η άξίας δρ. 160,000.
  23) Είς θέσιν «Έντός τού
  |νετοχίου Τρυπητών» αγρόν
  1)2 στρεμ. μέ 7 ελαιόδενδρα,
  'υνορ. μέ δρόμον έκ τριών με
  ών καΐ οίκήματα, άξίας δρ.
  .,000.
  24) Είς θέσιν «Κλαρόνι» ά-
  ελαιόδενδρα,
  καί 4 άλώνια,
  νοτικόν δρόμον, ρύακα Μουρ¬
  τζανδ, μέ θέσιν Καβοΰσι καί
  δρόμον άξίας δρ. 36.000.
  30) Είς θέσιν «Προφήτης
  Ηλίας» αγρόν καί άγριάδα
  12 περίπου στρεμ. μέ 2 ελαιό¬
  δενδρα συνορ. μέ ποταμόν,
  δρόμον, ρύακα καί δρόμον ά¬
  ξίας δρ. 6,000.
  32) Είς θέσιν «Γέροντες» αγρόν
  15 περίπο» στρεμ. μέ 4 άχλαδέας
  νυνορ. μέ κτήματα Νικολ. Χατζι¬
  δάκη, ρύακα, ΣτυλιανοΟ Κουμαν¬
  τάκη, Εύαγ. Χουστουλάκη καί
  ρύακα ίρ^υρί»/, άξίας δραχμάς
  8 000.
  32) Είς θέσιν «Κάτω Μΰλος»
  αγρόν 4 περίπου στρεμμάτων μέ
  1 άχλαδέαν, ουνορ. μέ ποταμόν
  Άργυρόν, μέ κτήματα Γεωργ. Χά
  τζη·δάκ^, ρύακα καί κτήματα
  νούν είς την κυριότητα τοθ Όρ¬
  γανισμοΟ).
  +4) Είς θέσιν «Σωχώραις Με¬
  τοχίου Λειβαδιώτου» αγρόν 30
  τΛρίπου στρεμμάτων μέ 19 ελαι¬
  όδενδρα, 1 πλάτανον, Ιερόν Να¬
  όν Άγίων Άναργύρων
  προσέτι εν οικόπεδον
  και
  2 ελαιόδενδρα
  συνορ. Νοτ. καί Δυτ.
  περιέχον
  20 τ. μ.
  άλλότρια,
  δρόμψ, Ά¬
  νατολ. κτήμασι Άνδρέου Χαλκια¬
  δάκη, Εμμανουήλ Πεδιαδιτάκη
  καί μέ Χάνδακα, άξίας δραχ.
  110.000 (έκ τοϋ άγροθ τούτου έ-
  ξαιροθνται τής έκποιήσεως τα είς
  τό άκρον αύτοϋ ύπάρχοντα οίκή¬
  ματα).
  Γ.) Έν τ$ κτηματική περιφε-
  ρε£α"τοΰ χωρίον Πυργοθς Μαλε-
  βυζίου. 45) Εις θέσιν «Άλωνο-
  χώραφον κα! Περβόλι Χρυσοπη¬
  γής» αγρόν 4 τιζρίηου στρεμ. καί
  αγρόν ποτιστικόν 2 περίπου στρεμ.
  μέ 3 δεσπολέας, 2 κυπαρίσσους,
  8 συκας, 1 ροδακινέαν, μίαν 6-
  δρομηλέαν, 5 ροιάς, 1 ζιζιφέαν,
  10 κερασέας, 1
  μικρομεγάλους
  δρθς, 1 πεθκον,
  νερατζέαν,
  πλατάνους,
  1 μωρέαν,
  95
  45
  Ίε-
  Νικολ. Χατζηδάκη,
  2.000.
  άξίας δραχ.
  3.'») Είς θέσιν «Κατεργάρη Χά¬
  ρακας» αγρόν 10 περίπου στρεμ¬
  μάτων συνορ. μέ δρόμον, κτήμα¬
  τα Σταύρου Παπαδάκη, ρύακα καί
  ορίχην άξίας δραχ. 3.000.
  34) Εις θέσιν «έντός τοϋ Με¬
  τοχίου Τρυπητά» 7 ήρεΐπωμένα
  οίκήματα καί 4 κατοικήσιμα ίσό-
  γεια, άξίας δραχ. 8.000.
  35) Είς θέσιν «Κάτω Σωχώ¬
  ραις» αγρόν 3 περίπου στρεμμά¬
  των μέ (3 ελαιόδενδρα αυνορ. γύ¬
  ρωθεν μέ 5ρ6>.ον έκ δύο· μερών
  καί μέ ρύακα Άργυρόν άξίας δρχ.
  8.0Ο0.
  30) Είς θέσιν «Προφήτης Η¬
  λίας» αγρόν 1 στρέμματος αυνορ.
  γύρωθεν κτήμασι Μονής καί δρό¬
  μον, άξίας δρχ. 4.000.
  37) Είς θέσιν «Γέροντες» ά-
  γρίν 3 πιρίτιου στρεμμάτων
  συνορ. κτήμασι Μιχαήλ Χατζηδά¬
  κη καί ρύακι έκ δύο μερών,
  άξίας δρχ. 3.000.
  38) Εις θέσιν «Καμίνι» αγρόν
  8 περίπου στρεμμάτων μέ 37 ε¬
  λαιόδενδρα, 3 άγρια καί 2 πλα¬
  τάνους, συνορ. κτήμασι Δυτ. θέσει
  Μουρτζανα, Βόρ. ίίψωμα Καμινιοΰ
  δ,τι χύνουν τα νερά πρός νότον,
  άνατολ. καί νοτ. ρύακι, άξίας δρχ.
  30Ο00.
  39) Είς θέσιν «Μουρτζανα» α¬
  γρόν Ιϊ περίπου στρεμμάτων μέ
  78 ελαιόδενδρα, 1 πλάτανον καί 2
  άμυγδαλέας, ου^ορ. νοτ. μέ άγρο¬
  τικόν δρόμον, δυτ. μέ Μοναστη-
  ριακήν άγριάδα, άνατολ. μέ άγρο
  τικόν δρόμον καί %ορ. μέ χράγον,
  άξίας δρχ. 80.000.
  ΣΤ.') Έν τ-{) κτηματική περι-
  φερεία τοθ χωρίου Πηγαϊδάκια
  Καινουρίου.
  40) Είς θέσιν «Χοι>ιτΛρζος» α¬
  γρόν 10 περίπου στρεμμάτων
  συνορ. γύρωθεν κτήμασι Ιωάννου
  Κασάγια ή Χαιρέτη καί κλήρον.
  Μιχ. Μπαμπούκου ή Φουντούλη,
  άςίας δραχ. 7.000.
  Ζ ') Έν τή κτηματική περι-
  φερεία τοΰ χωρίου Πιτσίδια Και¬
  νουρίου.
  41) Είς θέσιν «Γοΰλα Μετοχί¬
  ου Μάταλλα» αγρόν 20 περίπου
  1 έλαιόδενδρον
  αυνορ. ύ
  στρεμμάτων 5 μέ
  καΐ έ'να φρέαρ,
  κτήμασι Κοινότητος Πιτσιδίων,
  κλήρον. Δημ. Τσιτερή καί Κοινό¬
  τητος Πιτσιδίων, άξίας δραχμάς
  Η.') Έν τή κτηματική περιφε-
  ρεία τοΰ χωρίου Σίββας Πυργιω¬
  τίσσης.
  42) Είς θέσιν «Πλαθειές "Οψές
  ή Πετρόμανδρες» άγραν 15 περί¬
  που στρεμμάτων με 80 ελαιό¬
  δενδρα, καί 2 χαρουπόοενδρα,
  συνορ. δρόμω, κτήμασι χήρα; Κου
  φάκενας, Μιχαήλ Γιαννακάκη,
  Έμμ. Μαρκάκη, Χρ. Πρατικάκη,
  ■κλήρον. Ιωάννου Σταυρουλάκη
  καί κληρ. Γεωργίου Τρουλλινά-
  κη, άξίας δραχ. 70.000.
  θ.') Έν τή Κτηματική περιψε-
  ρεία τοθ χωρίου Πόμπηας Και¬
  ρόν Ναόν τής Ζωοδόχου πηγής
  καί τοΰ Αποστόλου Τίτου, δύο
  οίκήματα ίσόγεια μεθ' ενός άνω-
  γείου, έρείπια τριών οίκημάτων,
  πηγήν ύδατος μέ στέρναν καί
  Ινα άλώνιον, συνορ. κτήμασιν
  Έφεδρικοΰ Ταμείου Ηρακλείου
  «Μεσακό» χωριζόμενον μέ ρύακα,
  μέ" οράμ,ον .δημόσιον καί μέ πο¬
  ταμόν, άςίας δραχ. 50.000.
  Ό πλειστηριασμός των κτημά¬
  των τούτων γενησεται 6πό τούς
  εξής ορους:
  1) Όρίζεται ώς πρώτη προ<3- φορά ή ώς άνω καθοριζομένη τι- μή δι' έκαστον των είρημένων κτημάτων. 2) Διά νά γίνη τις δεκτός ώς πλειοδότης δέον νά καταθέση γραμμάτιον ενώπιον τοθ Ινεργοΰν- τος τάν πλειστηριασμόν συμβολαι- ογράφου, έξ ού νά έμφαίνηται δτι προκατέβαλε ώς παράβολον δι' δσα προτίθεται νά πλειοοο- τήση κτήματα είς την Τράπεζαν τής Ελλάδος είς μετρητά ποσόν ίσον πρό; τό 1)20 (5 ο)ο) τής κα- θορισθείσης άξίας αυτών, τό ό- ποΤον έπιστρέφεται είς τού; άπο- τυχόντας κατά τόν πλειστηρια¬ σμόν πλειοδότας, συμψηφίζεται δέ είς τό τίμημα υπέρ τοΰ τε¬ λευταίου πλειοδότου. 3) Ή κατακύρωαις γενησεται επ' ονόματι τοΰ τελευταίου πλει¬ οδότου άλλ' άκυροΰται εάν έντός 2ξ (6) ημερών άπό τής κατακυ- ρώσεως τρίτος ήθελε προσφέρει τίμημα κατά 5 ο)ο ανώτερον τοΰ τής κατακυρώσεως ή ό Όργανι- σμός ήθελε κηρύξει άσύμφορον την δημοπρασίαν. 4) Ό προσενεγκών 5 ο)ο επ! τής τελευταίας προσφορας υπο- χρεοΰται δπω; μετά τή; σχετι- κής οηλώσεώ; τού κατατιθεμένης είς τό Γραφειον τοΰ Όργανι¬ σμοΰ καταθέση γραμμάτιον, εξ ού νά έμφαίνηται δτι προκατέ- βαλεν ώς παράβολον είς την Τρά¬ πεζαν τής Ελλάδος ποσόν ίσον πρός 10 ο)ο τής γενομένης προ- σφοράς, τα οποίον διατίθεται ώς έν τώ τρίτφ δρω άναγράφεται. Γ)) Ό τελευταΐος πλειοδότης, είς δν κατεκυρώθη οριστικώς τό κτήμα ύποχρεοϋται προσκαλούμε- νος υπό τοΰ Προέδρου τού Τοπι¬ κοΰ Συμβουλίου τοΰ Όργανισμοΰ νά προοέλα^ έντός οκτώ ημερών άπό τής κοινοποιήσεως πρός αυ¬ τόν τής προσκλήσεως νά καταβά¬ λη είς τό έν Ηρακλείω Ύποκα- τάστημα τής Τραπέζης τής Ελ¬ λάδος διά λογαριασμόν τοΰ Όρ¬ γανισμοΰ 30 ο)ο έκ τοΰ τιμήμα- τος τοΰ κατακυρωθέντος έπ' ονό¬ ματι τού κτήματος, τοΰ υπολοί- που καταβληθησομένου είς δέκα έτησία; ισας δόσεις πληρωτέας έκάστης δόσεως έντόκως πρός Χ ο)ο ετησίως μετά των δεδουλευμένων τόκων των ύπολοίπων δόσεων κα¬ τά την λήξιν τής πληρωτέρας δό- σεως καί όποχρί·])^ τό σχετικόν συμβόλαιον. Εάν δέν προσέλθη, ό πλειστηριασμό; τοΰ κτήματο; έπαναλαμβάνεται επί τή βάσει τής πρώτης προσφορα; εύθυνο- μένου τοΰ είρημένου τελευταίου πλειοδότου διά τό μεΐον τής ύπ' αυτού γενομένης προσφορά"; καί τα Ιξοδα τοΰ πλειστηριασμοΰ, τδ δέ κατατεθέν υπ' αύτοΰ παράβο¬ λον κατατίίπτει υπέρ τοΰ Ο. Δ. Μ. Π. Νομοΰ Ηρακλείου. Πρός ασφάλειαν θά έγγραφή ύποθήκη επί τοΰ ίδίου κτήματος υπέρ τοθ ΌργανισμοΟ. 6) Ό προσενεγκών τό δ ο)ο ε¬ πί τής τβλευταίας προσφοραί έ- ής γενομένητ ύπ' αύτοΰ προσφοραί καί διά τα έξοδα τοΰ ματαιωθέν- τος πλειστηριασμοΰ, τό δέ κατα¬ τεθέν ύπ' αύτοΰ παράβολον κα- ταπίπτει υπέρ τοΰ Ο. Δ. Μ. Π. ΝομοΟ Ηρακλείου. 7) Ό Όργανισμός δέν εύθόνε- ται διά την έκτασιν, τό περιεχό¬ μενον κα! τα δρια των πωλου- μένων κτημάτων. 8) Τα έκποιούμενα κτήματα πα- ραδοθήσονταί είς τού; τελευταί- ους 'πλειοδότας εί, οίαν κατάστα¬ σιν *θά ευρίσκωνται κατά την η¬ μέραν τή; υπογραφή; τοΰ συμ- βολαίου άγοραπωλησίας. ^)^Τής έκποιήσεω; έξαιροθν- ται οί έν τοίς έκποιουμένοις κτή¬ μασι ευρισκόμενοι Ίεροί Ναο'. με¬ τά νομίμου κανονικοΰ περιβόλου γύρωθεν καί μετά δικαιώματος δι¬ αβάσεως πρό; αυτού;. Οί Ίεροί ναο! παραμένουσιν είς την κυριότητχ των Ίερών Μονών, είς α; άνήκον αρχικώς τα κτή¬ ματα. 10) Τα Τοπικόν Συμβούλιον τοΰ Όργανισμοΰ δικαιοΰται νά ά- κυρώση τα πρακτικά τή; δημο- πρασία; χωρ!; έκ τούτου νά άπο- κτά ουδέν δικαίωμα άποζημιώσε- ως ό τελευταίο; πλειοδότης. 11) Τα Πρακτικά τή; δημο- πρασίας ύπόκεινται εί; την έγ¬ κρισιν τοΰ Κεντρικοΰ ΈποπτικοΟ Συμβουλίου Ο. Δ. Μ. Π. Κρήτης τό οποίον μετά γνωμοδότησιν τοΰ Όργανισμοΰ Ιγκρίνει ή άκοριί ταυτα κατά τό οΌ·χ.οΟν, χωρί; έκ τούτου νά άποκτά ουδέν δικαίωμα ό τελευταΐος πλειοδότης. 12) Ή καθυστέρησις δόσεώ; τι¬ νος έκ τοΰ ύπολοίπου τοθ τιμή- ματος καθιστά άπαιτητόν ολό¬ κληρον τό υπόλοιπον τουτο. 13) Τα κηρύκεια, Συμβολαιο- γραφικά δικαιώματα, 'έξοοχ δη- μοσιεύσεως καί τοιχοκολλήσεω; τοΰ πχρόντοζ καί τό ήμισυ τοθ φόρου μεταβιβάσεω; άκινήτων κ. λ. π. βαρύνουσι τούς τελευταίου; πλειοοότα; συμμέτρως. Ό πλειστηριασμός των ανωτέ¬ ρω κτημάτων γενησεται ενώπιον τοΰ συμβολαιογράφου Ηρακλείου κ. Εύστρατίου Γαρεφαλάκη ή τούτου ^κωλυομένου ενώπιον τοΰ νομίμου αύτοΰ άναπληρωτοΰ έν τώ Γραφείψ τοΰ ΌργανισμοΟ την 19ην Δεκεμβριού ί. ί. ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. Κατά την ενέργειαν τοθ πλε:- στηριασμοΰ τούτου θά παρίσταται ε'ν έκ των Μελών τοΰ Τοπικοΰ Συμβουλίου τοΰ Ο. Δ. Μ. Π. Νο¬ μοΰ Ηρακλείου κ*ί ό Γραμματεύς αύτοΰ. Έν Ηρακλείω τή 27 Νοεμβρι¬ ού 1937. Τοΰ Όργανισμοΰ Δ. Μ. Π. Νο¬ μοΰ Ηρακλείου. Ό Ηρόεδρο; Γ Ό Κρήτης Τ1ΜΟΘΕΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Ζαρού Καινουρίου προκηρύσ- σει δτι έκτίθεται είς μειοδοτι¬ κήν δημοπρασίαν μυστικήν δι' ένσφραγίστων προσφορών άνευ όρίου την 18 Δεκεμβρι¬ ού ημέραν Σάββατον καί ώ¬ ραν 11 — 12 π. μ. έν τώ Κατα¬ στήματι τής Νομαρχίας Ηρα¬ κλείου ή προμήθεια σωλήνων είδικών τεμαχίων καί έξαρτη- μάτων Μάνεσμαν γνησίων συμφώνως τοίς δροις τής σχε- τικής μελέτης καί διακηρύξε- ως τής Κοινότητος. Προϋπολογισμός μελέτης δραχμαί 337.545. Πνονται δεκτοί νόμιμοι άν- τιπρόσωποι των έργοστασίων γνησίων Μάνεσμαν καταθέ¬ τοντες ώς εγγύησιν είς τό Ταμείον Παρακαταθηκών καί δανείων δραχμάς δέκα έπτά χιλιάδας (17.000). Τα σχετικά της μελέτης εί¬ νε κατατεθειμένα είς τό Γρα¬ φείον τής μηχανικής υπηρεσί¬ ας Κοινοτήτων ΝομοΟ Ηρα¬ κλείου ένθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνουν γνώ¬ σιν προσερχόμενοι καθ" εκά¬ στην καΐ κατά μους ώρας. Έν Ηρακλείω τή 1 βρίου 1937. Ό Πρόεδρος τος Ζαρού. τάς έργασΐ- Δεκεμ- τής Κοινότη- Πκτρος Βασιλάκης 1—3. ΕΙΣ ΤΗΝ περιφέρειαν Καλλο- νής Πεδιάδος κα! εις θέσιν «Σκά- φες» πωλείται ελαιόφυτον μέ 150 ελαιόδενδρα μβτά συνεχομέ- νη; αμπέλου 7 έργατών. Πληρο¬ φορίαι παρά τώ κ. Ζαχαριά Μαρκίδη δδός Κατϊχάκη (Πλατύ Σοκκ-άκι). »*^
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  3 Δεκεμβριού 1937
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΩΜΙΛΗΣΕΝ ΕΙΣ 10 ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ
  ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΕΤΟΝΙΣΕΝ ΟΤΙ ΟΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτού^μας).—Ό ύφυπουργός τής
  Εργασίας κ. Δημητράτος ωμίλησε σή¬
  μερον είς τό Πανελλαδικόν εργατικόν
  συνέδριον τοΰ Πειραιώς. Ό κ. Δημη¬
  τράτος ετόνισεν ότι ή κυβέρνησις μερι-
  μνήσασα μέχρι τούδε διά τόν εργάτην
  επί τή βάσει τής καθιερωμένης σήμερον
  έργατικής πολιτικής, δέν θά παύση νά
  συνεχίση τήν μέριμναν αυτής διά νέων
  μέτρων άφορώντων τήν ευημερίαν καί
  τήν 'έπ' άγαθώ τοΰ έθνους ανάπτυξιν των
  έργατικών τάξεων.
  Τό συνέδριον είτα έκήρυξε τήν λή¬
  ξιν των εργασιών τού.
  Τό άποικιακόν ζήτημα και οί Γάλλοι.
  Αι έν Σαγκάη αξιώσεις των Ίαπώνων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Ή
  άναγραφεΐσα είς τό «"Εργον»
  πληροφορία δτι είνε προσε-
  χής ή έναρξις διαπραγματεύ-
  σεων βρεττανογερμανικών καί
  βρεττανοϊταλικών έπιβεβαιοθ-
  ται· καί υπό ήμιεπισήμων κύ¬
  κλων των Παρισίων. Λέγεται
  δτι τάς διαπραγματεύσεις
  ταύτας Θά παρακολουθήση ή
  Γαλλία επί τή βάσει των φι-
  λικών Αγγλικών συστάσεων
  νά συντείνη διά τής στάσε¬
  ώς της είς την ομαλήν επί¬
  λυσιν ζητημάτων ένδιαφερόν-
  των την Εύρωπαικήν ειρήνην.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Οί Γερμανικοΐ ήμιεπίσημοι κύ-
  κλοι γράφοντες επί άρθρων Ι τήσεως κατόπιν των διαλλα-
  τοΰ ΓαλλικοΟ τΰπου δτι εΐναιΐκτικών δηλώσεων τού Ίάπω-
  άδΰνατοι αί μονομερεϊς άποι-' νος ύπουργοΟ των Έξωτερι-
  κισκαί έκχωρήσεις κα'ι αί έκ- κων κ. Χιρότα.
  χωρήσεις είς βάρος τρίτων, το
  νίζουν δτι τοιούτου εΐδους
  έκχωρήσεις δέν ζητεί ή Γερ-
  μανία. Απλώς ζητεί νά τής
  αναγνωρισθή ή ίσοτιμία είς
  ωρισμένα ζητήματα άπορρέ-
  οντα έκ παλαιών άποικιακών
  δικαιωμάτων αυτής.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—Αί
  Αγγλικαί έφημερίδες δημοσι-
  εύουν πληροφορίας καθ" άς
  τα προκύψαντα έκ τής κατο-
  χής τής Σαγκάης υπό των Ί¬
  απώνων ζητήματα, εΐσέρχον
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).— Αί Ιτα¬
  λικαι έφημερίδες σχολιάζου-
  σαι τα τού άγγελθέντος απο¬
  λύτου άποκλεισμοϋ των παρα-
  λίων τής κυβερνητικής Ίσπα-
  νίας υπό τού στόλου των έ-
  θνικών δστις τελευταίως ενι¬
  σχυθή σημαντικώς, έπιμένουν
  δτι έντός όλίγου οί ιθύνον¬
  τες τής Βαρκελώνης θά άντι-
  μετωπίσουν τεράστιον τό
  πρόβλημα τού πολεμικοθ άνε-
  φοδιασμοθ καί έπισιτισμοΰ
  ται είς την οδόν τής διευθε-' τής χώρας των.
  Οί ύπάλληλοι των Είδικών Ταμείων
  9 *■*
  και τα υπέρ αυτών κρατικα μετρα.
  Δι' άναγκαστικοΰ νόμου Ι ρότητος είς την εφημερίδα τής
  δημοσιευθέντος είς την έφημε-1 Κυβερνήσεως.
  ρίδα τής Κυβερνήσεως όρίζε-) Τα έν λόγω νομικά πρόσω-
  ΦΒΑΗΕΙ ΕΙΣ ΡΡΜΗΜ ΟΣΕΡΒΟΣΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Ρώμης ότι άναμένεται έκεΐ την προσέ¬
  χη Κυριακήν ο Γιουγκοσλαΰος πρωθυ-
  πουργός κ. Στογιαντίνοβιτς προκειμέ-
  νου νά συναντηθή μετά των κ. κ. Μου¬
  σολίνι καί Τσιάνο διά ζητήματα ένδια-
  φέροντα τάς δύο χώρας. Είς την συνάν¬
  τησιν ταύτην άποδίδεται πολιτική ση-
  μασία υπό των διεθνών δημοσιογραφι-
  κών οργάνων.
  ται δτι όλαι αί πράξεις αί α¬
  φορώσαι την πρόσληψιν, προ-
  αγωγήν, τιμωρίαν, απόλυ¬
  σιν, μισθολογικήν διαβάθμι-
  σιν κ. λ. π. των ύπαλλήλων
  των πάσης φύσεως οργανι¬
  σμόν δημοσίου δικαίου, ώς
  καί των είδικών ταμείων κσί
  αύτονόμων όργανισμών, θά
  δημοσιεΰωνται επί ποινή άκυ-
  πα δημοσίου δικαίου, αύτόνο
  μοί όργανισμοί, είδικαί ύπΓρ:-
  σίαι,είδικά ταμεΐα, ύποχρεοΰν
  ται έπίσης νά δημοσιεύσωσιν
  είς την εφημερίδα τής κυβερνή
  σεως έντός Ιξ μηνών άπό τής
  ίσχύος τού νόμου, άναλυτι-
  κόν πίνακα έμφαίνοντα τό ο¬
  νοματεπώνυμον καί τήν ηλι¬
  κίαν τού μέχρι τής ίσχύος τοΰ
  παρόντος νόμου ύπηρετοΰντος
  παρ' εκάστω αυτών ύπαλλη-
  λικοΰ προσωπικού^ (τακτικοΰ,
  έκτάκτου ή επί συμβάσει) τόν
  χρόνον προσλήψεως εκάστου
  καί τάς τυχόν προαγωγάς αύ-
  τοΰ ώς καί τόν βαθμόν υφ' δν
  ύπηρετεΐ.
  Έπίσης δέον νά άναφέ-
  ρωνται αί άποδοχαί άς λαμ-
  βάνει έκαστος ύπάλληλος (τα¬
  κτικάς ή έκτάκτους)καί τα τυ-
  πικά αύτοΰ γραμματικά προ-
  σόντα.
  ΕΚΑΤΟΝ
  ΕΙΣ ΤΑΣ
  ΑΕΚΑ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ « Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Εις τάς Αθήνας α¬
  φίχθησαν σήμερον οί άναμενόμενοι
  11Ο Αιγύπτιοι φοιτηταί. Τούτουΰ ύ-
  πεδέχθησαν άντιπροσωπεία των Πανε-
  πιστημιακών άρχών καί πολυμελής έ-
  πιτροπή έκ φοιτητών των Αθηνών.
  Ο ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΑΣ ΛΟΓΟΣ
  ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΓΗΟΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΝ
  Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ "ΤΑΥΡΙΣ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά πληροφορί¬
  ας των ναυτικών κύκλων τοΰ Πειραιώς
  άπό όκταημέρου άγνοεϊται ή τύχη τοΰ
  φορτηγοΰ «Ταυρίς», εκφράζοντα^ δέ α-
  νησυχίαι, μήπως τουτο έναυάγησεν συ¬
  νεπεία των τελευταίων σφοδρών τρικυ-
  μιών.
  ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ ΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΟΑΟΝθχ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτοΰ
  μ*ς)— Ό Πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς συ¬
  νηντήθη σήμεραν μετά τοΰ ενταύθα πρε¬
  σβευτού τής Πολωνίας μετά τού όποίου καί
  συνδιελέχθη.
  Τό ύφυπουργεΐον παρά τώ
  κ. Προέδρω τής Κυβερνήσε¬
  ως απηύθυνε πρός τούς διευ¬
  θυντάς των .-σχολείων Μέσης
  άντίτυπα άρτι έκδοθέντος
  βιβλιαρίου περιέχοντος τόν
  λόγον τοΰ ΠρωθυπουργοΓ
  πρός τούς φοιτητάς κατά τήν
  τελετήν τής όρκωμοσίας των.
  Τό περιερχόμενον τού βιβλι¬
  αρίου τούτου δέον οί κ.κ. κα¬
  θηγηταί νά άναλύσωσιν έν
  συγκεντρώσει των μαθητών
  πρός πλήρη κατανόησιν υπό
  τούτων των λόγων τού κ
  Πρωθυπουργοΰ πρός τούς φοι
  τητάς.
  Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τή άγορά μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίώες.
  Σουλτανίναι α' δρ. 22.— 23.—
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτδς
  Μιΰραι
  β'
  Υ
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  21.50 22.-
  2
  13.-
  11.50
  10.—
  10.5Θ
  9.50
  8.50
  8.—
  Χαρούπια » 3.
  "Ελαια 5ο » 24ΟΟ
  κοινά » 23.00
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος δρ.
  > β' »
  Πράσινοι α' ποιότ. »
  » β' » »
  Οϊνοι.
  Αρχανών τό μίστατ.
  20.- 24
  19.- 23
  21.50
  19. -
  ΗΓΑΛΛΙΑ ΦΕΡΕΤΑί ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΣΑ
  ΤΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΝ ΑΠΟΨΙΝ
  ΠΕΡΙ Ε ΓΚΑΤΑΑΕΙΨΕΟΙ
  ΤΟΥ ΟΕΣΜΟΜΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
  ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας). — Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ ή Γαλλία απεδέχθη
  τήν διατυπωθεΐσαν έν Λονδίνω άπο¬
  ψιν υπό τής Μεγάλης Βρεττανίας πε
  ρί έγκαταλείψεως τοΰ θεαμοΰ τής Γε¬
  νέυης.
  Κατόπιν τούτου θεωρείται βέβαιον
  ότι τό άποικιακόν πρόβλημα τήςΓερμα-
  νίας θά καταστή δυνατόν νά λυθή συμ¬
  βιβαστικώς καί διά συζητήσεων είς τάς ό
  ποίας θά συμμετάσχουν μόνον αί ένδια-
  φερόμεναι δυνάμεις.
  ΤΟ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΟΑΑΠΟΤΕΛΕΣΗΤΟ ΟΕΜΑ
  ΜΟΝΟΜΕΡ1ΥΣ ΕΙΕΤΑΣΕΟΣ:
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι κατό¬
  πιν των συμφωνηθέντων έκεΐ δέν φαίνβ-
  ται άπίθανος ή σύγκλησες μονομεροΰς
  διασκέψεως, μέ Οέμα τήν εξέτασιν τοΰ
  άποι*ιακοΰ βάσει των πραγματικών συμ-
  φερόντων των Εύρωπαϊκών κρατών των
  εχόντων άποικίας ή διαχειριζομένων έν-
  τολάς τής Κ. Τ. Ε. επ* αυτών.
  40.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  Τό υπουργείον Γεωργίας
  προκειμένου νά καθορίση τήν
  εφετεινήν κατωτάτην τιμήν
  των έλαιοπυρήνων εζήτησεν
  άπό τάς αρμοδίας αρχάς τήν
  υποβολήν των πορισμάτων ε¬
  πί των γενομένων άναλύσε-
  ων των έλαιοπυρήνων των
  διαφόρων περιφερειών τής χώ¬
  ρας.
  ΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΠΡΟ ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖ0ΝΤΑ1 ΣΦΟΔΡΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τού άνταποκρι¬
  τοΰ μας)—Τηλεγραφήματα έκ τής "Απω 'Α-
  νατολής φέρουν ώς συνεχιζομένας τάς μά¬
  χας, χιλιόμετρα τινά πρό τής πόλεως τοΰ
  Νανκίν. Είς τούς ^κινέζους σημειωτέον έ-
  στάλη ίσχυραί ένισχύσεις έκ τής Δυτικής
  Κίνας.
  Είς τήν εφημερίδα τής κυ¬
  βερνήσεως έδημοσιεύθησαν ιαί
  τελευταίαι μεταθέσεις τού
  σχολικοΰ έ'τους 1937—38 των
  λειτουργών τής Μέσης Έκ-
  παιδεύσεως.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΝ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν,
  τα ζητήματα των έμπόρων μελε-
  τώντα: υπό τής υπηρεσίας τοΰ ύ-
  πουργείου τής Έθνικής Οικονο-
  μίας, έντός δέ τής εβδομάδος πρό
  κείται νά ληφθούν όριστικα'. άπο-
  φάσεις.
  Η
  ΕΠΕΤΡΑΠΗ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  ΟΙ ΙΑΠ11ΝΕΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΙ
  ΑΠΟ ΤΑΣ ΙΤΑΛ.ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Τόκιο αγγέλλε¬
  ται ότι ό Ίαπωνικός τύπος άφιερώνει
  ένθουσιώδη σχόλια διά τήν στάσιν τής
  Ιταλίας άπέναντι τής Ίαπωνίας καί τάς
  έπιδαψιλευθείσας φιλοφρονήσεις είς επι-
  σήμους Ίάπωνας έν τή Ρωμη καί τή
  Τριπολίτιδι όπου μετέβησαν μέ φιλικήν
  αποστολήν.
  Διά διατάγματος έπιτρέπε-
  ται μέχρι τής 31 Ιουλίου 1938
  ή έκ τοΰ έξωτερικοΰ είσαγω-
  γή οίνοπνεύματος τουλάχι¬
  στον 94 βαθμών καί μέχρι
  ποσοΰ 2 έκατομμυρίων χιλιο-
  γράμμων. Ό καταβλητέος φό-
  ρος όρίζεται είς 80 δρ. κατά
  χιλιόγραμμον.
  Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
  Επανήλθεν έκ τής άνά τήν
  επαρχίαν Μονοφατσίου πε-
  ριοδείας τού ό έπιθεωρητής
  των Δημοτικών σχολείων
  Ηρακλείου κ. Δημ. Βαλέρ-
  γας.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ζυρίνη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  2ας Δεκεμβριού 1937
  -Αγορά Πώλησις
  25.30-
  3.68
  546
  109 20
  25.5*
  3.78
  550
  110.20
  "Αμστερδομ
  Στοκχύλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.50 61.10
  28.10 28 35
  3.71 3.75
  20.75 21.-
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΕΩΝ
  ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΟΝ
  Τό υπουργείον Άεροπορίας,
  είσηγήσει τής ενταύθα Γεωρ-
  γικής "Υπηρεσίας, ενέκρινε τήν
  εγκατάστασιν βροχομετρικών
  Σταθμών είς τάς Κοινότητος
  Τυμπακίου, Πύργου Μεσσα¬
  ράς καΐ είς Άβδοΰ Πεδιάδος
  Διά τής ιδρύσεως των νέων
  τούτων Σταθμών θά γίνων¬
  ται βροχομετρικαί παρατηρή-
  σεις είς δέκα καί πλέον ση-
  μεΐα τού Νομοΰ. Τοιουτοτρό¬
  πως θά είνε δυνατόν νά πα-
  ρακολουθώνται αί σημαντι
  καί ένίοτε διαφοραί μεταξΰ
  των διαφόρων περιφερειών τού
  ΝομοΟ.
  Ο ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών ε¬
  νεγράφη είς τόν προυπολογι
  σμόν πίστωσις 1.225.000 δραχ-
  μών διά τήν αποπεράτωσιν
  των εργασιών ανεγέρσεως
  τού σταθμοΰ άσυρμάτου Χα¬
  νίων.
  ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΙΣ
  ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΟΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ
  Κατ' είδήσεις έκ Ρεθύμνης
  τό ατμόπλοιον «Φωκίων» έρυ-
  μούλκησε προχθές μέχρι τοθ
  λιμένος Σούδας μικρόν φορ-
  τηγόν ατμόπλοιον κινδυνεΰ-
  σαν λόγω τής σφοδράς θα-
  λασσοταραχής.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Τ ό υπουργείον των Χαυτΐκών
  προεκήρυξε διαγωνισμόν διά τήν
  κατάταξιν είς τό Βασιλικόν Ναυ¬
  τικόν τεσσάρων σημαιοφόρων ία-
  τρών. Ό, διαγωνισμό; θά διενερ¬
  γηθή την 10 Ίανουαρίου.
  ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ
  ΕΚΘΕΣΙΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Τα Συμβούλιον Οΐκονομικής
  αμύνης ενέκρινε τήν παροχήν δα-
  νείου έκ δρα^μών εικοσι έκατομ¬
  μυρίων υπό τοΰ Ναυτικοΰ Άπο-
  μαχικοΰ Ταμείου πρός την διεθνή
  "Εκθεσιν θεσσαλονίκης. Τό υπό
  σύναψιν δάνειον θά είνε τοκοχρεω
  λυτικόν διαρκείας δώδεκα έτών
  καί μέτόκον (ί 1)2 τοίς εκατόν. Τό
  ποσόν τουτο των είκοσι έκατομ¬
  μυρίων θά χρησιμοποιή^ πρός
  ανέγερσιν οίκημάτων διά τήν μό¬
  νιμον εγκατάστασιν τής εκθέσεως.
  Η ΥΠΟΒΟΛΗ
  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
  Τό υπουργείον τής Δικαιο-
  σύνης δι' έγκυκλίου τού πρός
  τούς Νομάρχας παρακαλεΐ νά
  έκδώσωσι πρός τούς ληξιάρ-
  χους διαταγήν Ίνα ύποβάλ-
  λουν οθτοι έντός τού Ίανου¬
  αρίου εκάστου έτους πίνακας
  έμφαίνοντας τάς κατά τό προ¬
  ηγούμενον έτος δηλωθείσας
  αυτοίς ληξιαρχικάς πράξεις.
  Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ
  ΤΩΝ ΠΥΡΕΙΩΝ
  Υπό τοΰ υπουργείου των 01-
  κονομικών προεκυρύχθη δημοπρα
  σία διά τήν ανάληψιν τού οικαιώ-
  ματος τής διαφημίσεω; επί των
  κυτίων των πυρείων. ^Η δημο-
  μοπρασία θά διεξαχθή την 18
  τρέχ., ή δέ διάρκεια τοΰ προνο-
  μίου θά είναι διετής.
  ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ Πα¬
  ρισίων ότι ο ύπουργός των "Εξωτερι¬
  κών τής Γαλλίας κ. Ντελμπός μεταβαί¬
  νων είς τάς Βαλκανικάς πρωτευούσης
  θά δώση τήν διαβεβαίωσιν καί άπό μέ·
  ρ^ους τής Βρεττανικής κυβερνήσεως ότ:
  οιαδήποτε συνεννόησις γενομένη μετά
  τρίτων δέν θά παραβλάψη ουδόλως τήν
  άκεραιότητα των όσον καί άλλα εΐδικά
  συμφέροντά των.
  ΙΣΕΠΙΟΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΕΙΣ ΝΑΝΚΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Σαγκάης ότι οί Κινέζοι άντεπετέθησαν
  απροόπτως εναντίον των Ίαπώνων πα¬
  ρά τήν λίμνην Τσάϊ.
  Κατόπιν τής άντεπιθέσεως ταύτης ή¬
  τις υπήρξεν όρμητικωτάτη οί Ίά«ο>νε;
  εγκατέλειψαν τάς παρά τήν λίμνην Οέσεις
  των ύποχωρήσαντες νοτιώτερον.
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΜΙΑΙΟΝ
  ΤΟΝ κ.κ. ΝΤΕΑΜΠίΣ ΚΑΙ ΣΟΤΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι ό τύπος τής άκρας άριστε-
  ράς δέν δεικνύει ενθουσιασμόν διά τα
  αποτελέσματα των συνομιλιών τοΰ Αον¬
  δίνου έν σχέσει μέ τα γενικώτερα διεθνή
  ζητήματα. Τα σχόλια ταυτα τοΰ τύπου
  εκδηλώνονται μετά τάς νεωτέρας άνα-
  κοινώσεις επί των συνομιλιών τούτων,
  α'ίτινες θεσπίζουν πολιτικήν αντίθετον
  έν πολλοΐς πρός τόν θεσμόν τής Γε¬
  νέυης.
  ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΑΥΤΙΚίΥ ΣΥΜΦΟΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  τ*ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι αί έφημερίδες τής δεξι-
  άς, επαναλαμβάνουν τάς πληροφορί¬
  ας αυτών περί συνάψεως δυτικοΰ συμ-
  φώνου επί τή βάσει των διαγραφεισών έν
  Λονδίνω κατευθύνσεων. Είς τό δυτικόν
  τούτο σύμφωνον προβλέπεται συμμετο-
  χή τόσον τής Ιταλίας όσον καί τής Γερ-
  μανίας.