95112

Αριθμός τεύχους

4731

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

4/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  "'?
  ίθυ (τοδ ι».
  αι
  ν ότι
  Ι δέν
  μονομεροϋ;
  εξέτ $
  ΐιατικών νψ
  κρατών ιω
  ιζομένων «.
  ιύτών.
  ΚΡΑΤΗ
  ίου (το3 %*
  ,εται έκ Π·1
  ν ·
  κάς
  καί
  .ρνήσίω; «ϊ
  ομένη ιΜ«
  ,ύδόλω; 'ί'
  άλλ* ·*■
  εωτερ·^
  Ρ'
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΓΑΥΙΌΥ
  ΥΠΕΥΟΥΝΟΣ ΣΥΙΙΤΑΚΤΗΣ ©Ρ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΠΚΑ ΕΡΓΑ
  ΤΗΣ ΠΕΑΙΑΛΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  Είς έβδομαδιαίαν συνάδελ¬
  φον των Αθηνών έδημοαι-
  εύθησαν άνακοινώσεις τοΰ ά-
  ναπληρωτοΰ Γεν. Διοικητοΰ
  κ. Ίππολύτου κατά τάς οποί¬
  ας ή κυβέρνησις απεφάσισε
  την έναρξιν τής εκτελέσεως
  των παραγωγικών καί έξυγι-
  αντικών έργων Κρήτης. Ε¬
  τόνισεν δέ είς τάς άνακοινώ¬
  σεις τού αύτάς ό κ. Ίππόλυ-
  τος, δτι τα παραγωγικά έργα
  θά κατασκευαοθοΰν τόσον είς
  Άποκόρωνα, δπου ήρχισαν
  ηδη έκτελούμενα, όσον καί
  είς την Μεσσαράν καί τα
  άλλα διαμερίσματα τής νή¬
  σου.
  Ή είδησις, είναι όμολο-
  γουμένως έξαιρετικώς ευχά¬
  ριστος. 'Η προσεχής δέ έναρ¬
  ξις τής κατασκευάς των έρ¬
  γων αυτών θ' αποτελέση
  σταθμόν καί αφετηρίαν νέας
  άναδημιουργικής όσον καί
  έκπολιτιστικής περιόδου διά
  τόν τόπον μας. Διότι διά
  των έργων αυτών καί ιδιαι¬
  τέρως έκείνων τής Μεσσαράς
  θά άποξηρανθοΰν τεράστιαι
  έκτάσεις γονίμου γής καί θά
  καταστραφοΰν αί έστίαι τής
  έλονοσίας πού αποτελεί μά-
  στιγα διά την ΰπαιδρον.
  Ή εκτέλεσις των άποστραγ
  γιστικών, άρδευτικών καί έ-
  ξυγιαντικών έργων τής μο-
  ναδικής είς έκτασιν καί είς
  πλούτον Πεδιάδος τοΰ νομοΰ
  μας, καθώς έχομεν καί αλ-
  - λοτε άναπτύξει καί ώς άπο-
  ,δεικνύεται καί έκ των σχε¬
  τικών μελετών των είδικών,
  θ' αποδώση πρός καλλιέργει¬
  αν περίπου πεντήκοντα χιλι¬
  άδας στρέμματα εύφορωτάτης
  γής, καταλλήλου διά παντός
  εΐοους καλλιεργείας. Καί έ-
  κεΐ όπου σήμερον ύπάρχουν
  οί άπροσπέλαστοι «άφραδιά-
  δες» τού Τυμπακιοΰ, τα τέλ-
  ματα της επαρχίας Καινου¬
  ρίου καί τα άκαλλιέργητα
  χέρσα λειβάδια τοΰ Μονο¬
  φατσίου καί δπου μόνον ά-
  νωφελεϊς έκτρέφονται διά νά
  μολύνουν τούς κατοίκους καί
  νά τούς μεταδίδουν τόν πυ-
  ρετόν πού τούς θερίζει καί
  τούς καθιστά ανικάνους διά
  μεγάλκ δημιουργικά έργα,
  θ' άναπτυχδώσι ποικίλαι
  καλλιέργειαι, θά άνθίσουν
  κήποι έσπεριδοειδών καί θά
  βλαστήσουν άμπέλια καί ά-
  πέραντοι έλαιώνες. Επί πλέ¬
  ον, θά λείψουν διά παντός
  οί κίνδυνοι των πλημμυρών,
  διά διευθετήσεως τής κοίτης
  των ποταμών καί ,τών χει-
  μάρρων καί διά τής κατα¬
  σκευήν φραγμάτων καί αλ-
  λων ύδραυλικών έργων θά
  καταστοΰν άρδεύσιμοι άπέ-
  ραντοι έκιάσεις καί θά έξου-
  δετερωθοΰν οί έκ τής έαρινής
  ξηρασίας κίνδυνοι. "Ετσι ό
  κάμπος αύτός θά αποβή μία
  άστείρευτος πηγή πλούτβυ,
  ένας άπέραντος κήπος ύγεί-
  ας, χαράς καί ώμορφιάς. Καί
  τό κέρδος, τεράστιον είς την
  πραγματικότητα, δέν θά ά-
  νήκει είς τούς Μεσσοίρίτας
  μόνον, πού ό τόπος των θά
  γίνη πραγματική γή τής έ-
  παγγελίας. ©ά είναι κέρδος
  ολοκλήρου τοΰ νομοΰ, ολης
  τής χώρας. Καί θά είνε κέρ¬
  δος κολοσοιαΐον, ένω τα έ-
  ξοδα διά την εκτέλεσιν των
  έργων καί την άξιοποίησίν
  των, δα είναι έν συγκρίσε»
  έλάχιατα.
  Άλλ' έκτός τής Μεσσαράς,
  προβλέπεται ή εκτέλεσις έρ¬
  γων καί είς Φοινικιάν καί
  είς Καβροχώρι καί είς τόν
  γείτονα Νομόν. Είναι δέ ό-
  μολογουμένως καί των έρ¬
  γων αυτών ή σπουδαιότης
  μεγάλη ή δέ απόδοσις των
  θά είναι σημαντική.
  Καί είναι ευτυχή μ α δτι ή
  εκτέλεσις των απεφασίσθη ν'
  αρχίση συντόμως. Διότι έκτός
  τής παραγωγικής των σπου¬
  δαιότητος εχουν καί άλλην
  εισέτι αξίαν: ©ά δώσουν ερ¬
  γασίαν είς χιλιάδας έργατών
  καί άγροτών καί θά δημι¬
  ουργή αου ν αυτομάτως νέαν
  ευχάριστον κατάστασιν διά
  την οικονομικήν ζωήν τοΰ
  τόπου. Είναι έπομένως απο¬
  λύτως δικαιολογημένη ή χ«-
  ρά την οποίαν αισθανόμεθα,
  πληροφορούμενοι την προσέ¬
  χη έναρξιν των παραγωγι¬
  κών έργων. Ή Κρήτη καί
  ιδιαιτέρως ό νομός μας έχει
  δλας τάς δυνατότητας ση-
  μαντικής εισέτι αυξήσεως τής
  γεωργικής παραγωγής της.
  Καί ειμπορεί κάλλιστα μέ
  την εκτέλεσιν των παραγω¬
  γικών, έξυγιαντικών έργων
  καί μέ έντατικήν καί επι¬
  στημονικήν καλλιέργειαν νά
  αποβή τόπος Χρ *
  εύτυχίας, πραγματική
  τής βδϊκής εύλογίας.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ8.Η
  ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ
  Ή γρίππη σημειώνει πάλιν
  αύτές τίς ήμέρες δράσιν. "Οπως
  υπάρχει τό καθημερινόν μετεωρο-
  λογικόν δελτίον, υπάρχει καί τα
  δελτίον τής γρίππης. Ή άκριβέ-
  στερα δταν υπάρχει τό πρώτον,
  ύπάρχει καί τό δεύτερον: Ή συ-
  χνή καταφύγη είς τό βαρόμετρον
  είνε συνήθως έργον των • ■■φαρ-
  μακοποιών.
  Άλλά τό ζήτημα καί σήμερον
  είνε άλλο: 'Η γρίππη είνε πράγ-
  ματι άρρώστεια άριστοκρατική ή
  δχι; 'Γποθέτω δτι 6 χαρακτήρ αύ¬
  τός ό δκοΐος τής απεδόθη άπό
  έτών, ίσχύει απολύτως καί σήμε¬
  ρον. Ή γρίππη είνε πάντοτε υ¬
  πόθεσις σαλονιοΰ. Ό θεράπων ία-
  τρός πού συμβαίνει νά είνε καί
  κοσμικός κύριος, άπό τούς μάλ¬
  λον περίζητήτους, είνε προσηνέ-
  στατος πρός την «γριππιώσαν»
  ντεμουαζέλλαν:
  — Τα ματάκια δακρυσμένα. 'Η
  μυτίτσα κόκκινη. Καμμιά γρίπ¬
  πη, έ,..
  Δέν λέγει «γριππίτσα» δι' οΐ-
  κονομίαν ύποκοριστικών. Ώστόσο
  ή γρίππη τοθ εΐδους αυτού, είνε
  πάντοτε...ύποκοριστική, χα'ιδευτι-
  κή. Δημιουργή καί κοσμ;κήν κί-
  ν^σιν καί κοσμικήν συζήτησιν.
  Τβ μέσα θεραπείαν πού ,διατονί-
  ζουν πάντοτε την έλαφρότητά της
  ώς νόσου, άποτελοΰν την τρυφε-
  ράν διαλογικήν τής συζητήσεως
  αυτής: Άτμόλουτρα, έσσάνς, θε-
  ραπευτική άφορώσα εντελώς έ'να
  κομψόν καί βολικόν μπουντουάρ—
  ιδού το απαντον τής συζητήσεως.
  Ή γριππίτσα γίνεται ετσι καί σι-
  γά—σιγά, οιεξοδική υπόθεσις, ή
  όποία σκοτώνει θαυμασία τόν και¬
  ρόν σέ μιά χειμωνιάτικη βραδυά
  Καταντά νά σπάζη κέφι καί ή
  γριππιώσα! Γύρω της έξαντλεΐται
  ολο τό ενδιαφέρον τής όμηγύρεως
  —ενα ενδιαφέρον είς τό εΐδος τού,
  λίγο πολΰ αίσθηματικόν. Έξ άλ¬
  λον μϊτά τάς Ικτελέσεις τοΰ ραδι-
  οφώνου, είνε δυνατόν νά επακο¬
  λουθήση καί κανένα«τέτ ά τέτ»με
  τόν ίατρίν.
  Τό εύΐυχημα έν πάση περιπτώ¬
  σει άπό γενικωτέρας κοινωνικής
  απόψεως, είνε τουτο: "Οτι τό «χα-
  διάρικο» τής γριππίτσας ήρχισε
  νά Ιπιβάλλεται καί είς τάς μέσας
  καί κατωτέρας τάξεις. Δέν λεί-
  πουν οΰτε έκεΐ α£ συγκεντρώσεις
  έξ άφορμής τής γρίππης τής πρώ¬
  τας γειτόνισσας Έπακολουθεΐ συ¬
  ζήτησις γύρω άπό την θεραπευτι-
  κήν, την λαϊκήν έννοεϊται, άσκή-
  ται πνεθμα καί γενικώς δημι-
  ουργεϊται ζωηρότης χο^τρο·χ.οι-
  μένη βεβαία, πάντως δμως ευ¬
  χάριστος είς τόν κύκλον της.
  —Ή γρίππη θέλεις νά πής δ¬
  τι χάνει τόν άριστοκρατικόν της
  χαρακτήρα, παρετήρησεν 2νας &·
  μιλητής.
  —Κάθε άλλο. Σαλόνι καί πλέμ-
  πα είνε ούσιαστικώς δύο καταστά-
  σεις οιάφοροι άπό καταβολής κό-
  σμου Αύτό δέν έμποδίζει έδώ
  την δευτέραν νά άντιγράφη τό
  πρώτον είς τα ψυχικά τουλάχι¬
  στον μέσα μέ τα όποϊα θά κα-
  ταπολεμηθή μία γρίππη: ενα
  βάσανον επί πλέον μαζύ μέ τα
  τόσα άλλα ενός φτωχονοικοκύρη.
  * *
  *
  Ιίίς την ιστορίαν τής γριππί¬
  τσας παραμένει άναλλοίωτος ό
  γριππιών τής ταβέρνας. Είνε -/.αί
  τώρα έπιγραμματικός:
  --"Ενα παλτό, μίατρο Μάρκο.
  Τό παλτό έννοεΤται δέν... άπο-
  ράβετα: μέ τό πρώτο ποτήρι. Έ¬
  πακολουθεΐ οωδεκάς_ καί τέλος
  τό . επινώτιο δπως ονομάζεται τό
  έκατοστάρι πού κομίζεται με-
  :χ την δωδεκάδα. 'Η γριππίτσα
  μπορεΐ νά έ"ξελ!σσεται Ιδώ όλωσ-
  διόλου είς γρίππην ή γριππώ-
  δη πνευμονίαν. Συμβαίνει δμως ε¬
  τσι, νά προλαμβάνεται. Κάτι τέ-
  τοιο τουλάχιστον ύποστηρίζουν
  οί ταβερνάρηδες κάθε χρόνο καί
  όταν τό νοσολογικόν δελτίον τής
  ημέρας, άρχίζει νά ποικίλλ^; καί
  ή γρίππη.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  οημειώματα
  Ο ΔΡΟΜΟΣ
  ΤΗΣ ΩΜΟΡΦΙΑΣ
  ΔΙΕΥΟΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  ! ί
  Αίγιΐ'ΐτοκ
  έτησια ?ιρ«ι !!
  ιξάμηνο; 2
  4
  Άμεριχής
  ρτησια δολ. 1Γ>
  ρΕάμηνοο · 8
  Τιμη
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  κατά φύλλον
  Δ-ίαχ. 2
  1937
  1)
  ΙΙΡΛΚΛί ΙΟ>! ΚΡΗΙΗΙ.
  ί(Ο1 22ΟΝ
  1
  ΑΡ1ΘΛ1. ΦΥΛΛΟΥ 4731
  Βαθεΐα συγκίνησις καί τα-
  ραχή είς τάς τάξεις τοθ ώραι-
  οκόσμου! Ό πόλεμος κατά
  τής θεάς Μόδας τής νηστεί-
  ας διά την απόκτησιν σιλου-
  έτας, έγενικεύθη. 'Υγιεινολό-
  γοι, καθηγηταί τής ίατρικής,
  φυματιολόγοι, διαιτολόγοι,
  κοινωνιολογοΰντες καί αίσθη-
  τικοί έξεσήκωσαν άληθινήν
  σταυροφορίαν. Ό πόλεμος,
  καΐ τί πόλεμος! εκηρύχθη επι¬
  σήμως. Άπό τίς στήλες των
  εφημερίδων καί των ίατρικών
  περιοδικών, άπό τό βήμα τής
  Άκαδημίας, άπό παντοΰ έκ-
  πέμπονται κεραυνοΐ καΐ μΰ-
  δροι κατά τής μανίας πού
  εΐχε κστσλάβει τα θήλεα τα
  τελευταία έτη. Καί ό πόλε¬
  μος αΰτός εκηρύχθη προχθές
  καί είς την πόλιν μας άπό τό
  βήμα τής Λέσχης έπιστημόνων.
  Ή άσκητικη νηστεία είς την
  οποίαν ύποβάλλονται τα θή¬
  λεα—πού άς σημειωθή δέν έ-
  φαρμόζουν είς καμμίαν άλ-
  λοϋ εκδήλωσιν τής ζωής την
  άσκητικήν εγκράτειαν—δέν 0-
  δηγεΐ είς την δημιουργίαν ειό-
  γραμμίας καί ώμορφιάς. Οΰ-
  τε καί άφαιρεΐ την πλαδαρό-
  τητα τής παχυσαρχίας, οϋτε
  καί φέρνει την φρεσκάδα καί
  την δροσιά καί την εΰλιγισίαν.
  Όδηγεΐ κατ' ευθείαν είς την
  φυματίωσιν καί φέρνει την
  άπίσχνασιν, τόν μαρασμόν,
  την κούρασιν είς την έκφρα¬
  σιν καΐ την άθλιότητα είς την
  εμφάνισιν. Καί οί «σιλουετο-
  δίσιτες» άντί ν' άποπνέουν
  τό άρωμα λεπτόμισχου, άλ¬
  λά τρυφεροΰ λουλουδιοθ, ά-
  ναδίοουν όσμήν βρυκόλακος,
  μέ συρικνωμένην ώχράν εμφά¬
  νισιν. Καί τό ροκανιδόζουμον
  καί τό τσάι' χωρίς ζάχαριν,
  ποΰ εθεωρείτο ώς πανάκεια
  είς τό συνταγολόγιον τής σι-
  λουετοποιήσεως, άποκαλύπτε-
  ται δηλητήριον ποϋ άντί τοϋ
  κάλλους προκαλεϊ βραδέως
  άλλ' ασφαλώς τόν θάνατον.
  Καί τώρα λοιπόν τί πρόκει-
  ται νά γίνη, Θά ύποταχθοΰν
  τα τάγματα των άσκητικών
  θηλέων είς τούς σταυροφόρους |
  πού εκήρυξαν τόν άγώνα κα¬
  τά τής νηστείας, Θά καταθέ-
  σουν έτσι ευκολα τα δπλα,
  Θά παύσουν την νηστείσν καί
  θ' άπιστήσουν —είς τό μόνον
  πραγμα πού μένουν πιστές—
  είς την Μόδαν; ΤΩ! μην είσθε
  τόσον άφελεΐς άγαπητοί μου.
  "Αν «τό καλό τό παλληκάρι
  ξέρει κι' άλλα μονοπάτια» τα
  σόγχρονα θήλεα ξέρουν απεί¬
  ρους δρόμους, μηδέ τής άμαρ-
  τίας έξαιρουμένου—αυτόν δα
  τόν περνοΰν συχνότατα—προ-
  κειμένου νά φθάσουν είς τόν
  σκοπόν των. Καΐ είς την προ¬
  κειμένην περίπτωσιν ετράπη-
  σαν πρός νέους, έν τή κυριο-
  λεξία, δρόμους.
  Θά τα εϊδατε πιστεύω δλοι
  σας τόν τελευταίον καιρόν,
  δσοι έτυχε νά περιπατήσετε
  είς την λεωφόρον Κνωσού.
  Είτε βρέχει, είτε μαστιγώνει
  τα πάντα τ' σγριο ξεροβόρι,
  είτε λιάζει, ό δρόμος θά δια-
  νυθΡ). Θά τα ϊδί)τε τα ευσαρ-
  κα θήλεα, είτε τώρα μόλις
  άρχίζουν νά νοιώθουν τα
  σκιρτήματα τής ήβης, ε'ίτε μό¬
  λις έχουν σκάσει ώσάν μεγά-
  λα ροδαλά τριαντάφυλλα, εί¬
  τε άρχίζουν νά κλίνουν πρός
  τό φθινόπωρο τής ζωής, είτε
  μεσόκοπες κυρίες είναι πού
  θέλουν νά άρπαχτοΰν άπό κά-
  που καί νά διατηρήσουν τα
  θέλγητρα τής ώμορφιάς καί
  τής ζωής, θά περάσουν άπό
  μπροστά σας μέ τσαχπινιά, μέ
  άραιό, άθλητικό βηματισμό
  καί θά χαθοϋν είς τό βάθος
  τοϋ δρόμου ώσάν όπτασίες,
  ώσάν φευγαλέες σκιές. Μέ£να
  βιβλιοείςτό χέρι—θέλουνμήπως
  νά δείξουν μ' αϋτό δτι δέν
  τούς λείπει ή σόφια; —μέ Ενα
  πολύχρωμο μεταξωτό μαντήλι
  στό κεφάλι, μέ έ'να σπόρ κο-
  στοΰμι καί σπόρ παπούτσια ή
  άρχαιοπρεπή πέδιλλα, τρα-
  βοθν μέ βία μιά, μιά, ή όμα-
  διαστά ιά ποΰ, Άλλά γιά
  ποΰ άλλοΰ παρά πρός την πη¬
  γή τής ώμορφιδς, Ποΰ είναι
  δμως ή πηγή τής ώμορφιδς,
  άν τίς ρωτήσετε δέν θά
  σδς ποϋν. Θά σας άπαντή-
  σουν μονάχα: Στό δρόμο. Στό
  σπόρ τοθ δρόμου. Τό πιστεύ
  ουν, Φαντάζονται πραγματι-
  κά δτι ό δρόμος δημιουργεΐ ώ-
  ρσία σιλουέτα, ή πιστεύουν
  μάλλον δτι άκολουθοΰν και-
  νούργιους δρόμϋυς μόδας, Κι'
  αύτό είναι £να μυστήριο!..
  Όπωσδήποτε, καί άν τα θή-
  Χΐα δέν βρίσκουν την άναζη-
  τουμένη ώμορφιά στό δρόμο,
  τοθ δίδουν δμως τή δική των.
  Γιατί πρέπει νά όμολογηθή:
  Καθώς περνοϋν χαρούμενα,
  γελαστά, εΰθυμα καί άνεμί-
  ζονται τα μαντήλια πού έ¬
  χουν στά ώραϊα κεφάλια των
  καί γεμίζει ή άτμόσφαιρα άπό
  τό λεπτό άρωμά των, προσ-
  δίδουν μίαν ώραιότητα στό
  δρόμο καί μιά γοητεία άγνω-
  στη μέχρι πρό όλίγου. "Ας
  συνεχισθή λοιπόν ό δρόμος
  τής ώμορφιάς 'Κι' άν δέν ώφε-
  λεΐ τοΰς δρομεΐς, ώμορφαίνει
  τό δρόμο. Μ.—
  'Εθνική έπέτειος.
  Μέ την έπιβαλλομένην έπι-
  σημότητα καί μεγαλοπρέπει
  αν έτελέσθη χθές ή έορ-
  τή τής ΐστορικής έπετείου τής
  ναυμαχίας τής "Ελλης πού έ-
  δωσε ^τήν νίκην κατά τούς
  Βαλκανικοΰς πολέμους. Καΐ
  επί τή εΰκαιρία ό Ελληνικάς
  λαός ένεθυμήθη τάς ένδόξους
  έκείνας ημέρας, όπότε ηνωμέ¬
  νος ψυχικώς καί έμπνεόμενος
  άπό την πίστιν πρός τα ίδε
  ώδη τοΰ 'Έθνσυς έξώρμησε
  πρός πραγμάτωσιν των όνεί-
  ρων καί των ίστορικών πε-
  πρωμένων τού. Προσέτι έσΐρε-
  ψε την μνήμην πρός τόν ένδο
  ξον ναύαρχον, νικητήν Παύ-
  λον Κουντουριώτην, πού άνα
  παύεται σήμερον νεκρός είς
  την γεννέτειράν τού νήσον
  των ήρώων καί των ήμιθέων
  καΐ άπέδωσε τόν όφειλόμενον
  φόρον σεβασμοΰ καί έθνικής
  εύγνωμοσύνης. Διότι άπό
  την ιστορικήν νίκην τής "Ελ¬
  λης, ύψώνεται τεραστία, ά-
  κτινοβόλος ή μορφή τοθ Με-
  γάλου πατριώτου, τοΰ ενδό¬
  ξου ναυάρχου Κουντουριώτου.
  Οί εμποροι.
  Καθ' ύπευθύνους άνακοινώ¬
  σεις, τό υπουργείον τής Έθνι¬
  κής Οίκονομίας έπελήφθη τής
  μελέτης δλων των εκκρεμούν¬
  των έμπορικών ζητημάτων
  καί έλπίζει ν' άπολήξΓ) ταχέ¬
  ως είς θετικά δσον καί εύχά-
  ριστα διά τούς ενδιαφερομέ¬
  νους συμπεράσματα. Τό γε-
  γονός είναι ευχάριστον. Καί
  ΕΝΙΑΙΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΔΙΆ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  Τόν τελευταίον καιρόν ήρ¬
  χισαν έκτελούμενα έντός
  καί είς τα πέριξ τής πόλεως
  άρκετά μεγάλα έργα, τα ό-
  ποΐα καί άποπερατούμενα
  θά τής δώσουν νέαν όψιν
  καί ζωήν. Ούτω άπό »αι-
  ροΰ συνεχίζεται είς τό Άνα-
  τολικόν τμήμα της ή κατα-
  σκευή των σφαγείων, τοΰ 'Α-
  εροδρομίου καί τοΰ νέου
  Συνοικισμόν παρά τίς «πα·
  τέλες». Έντός τής πόλεως έ-
  πίσης προχώρει ή έργασία
  τής ανεγέρσεως τοΰ νέου
  Μουσειακοΰ Μεγάρου, άπό
  ημερών δέ ηρχισαν αί εργα¬
  σίαι πρός ανέγερσιν καί των
  ύπολειπομέων ανω όρόφων
  τοΰ Δημοτικοΰ Μεγάρου των
  Άκτάρικων. Έ* παραλλη-
  λου άρχίζουν καί τα έξωρα-
  ΐστικά έργα τής παραλίας
  τοΰ «Μπεντενακιοΰ» μετ" ο¬
  λίγον δέ θά κατεδαφισθούν
  καί τα επί τής προκυμαίας
  ξύλινα παραπήγματα καί ή
  όριστικη της δικμόρφωσις, ό¬
  πως έπίσης θ' αρχίση καί ή
  έργασία ανεγέρσεως καί α¬
  ποπεράτωσις της Λόγγιας.
  Είναι λοιπόν φυσικόν, τα
  έργα αύτά τα όΐτοΐα έκτε-
  λοΰνται δαπάναις τοΰ Κρά-
  τους, τοΰ Δήμου καί τής Λι-
  μενικής έπιτροπής, καθώς καί
  ή κατεδάφισις των έτοιμορ-
  ρόπων τής Κιζίλ Τάμπιας
  καί ή ανέγερσις των ξυλίνων
  παραπηγμάτων πρός στέγα-
  σιν των πλημμυροπαθών, νά
  χαιρετίζωνται μέν μέ χαράν,
  άλλά καί νά δημιουργοΰν
  σοβαράς σκέψεις σχετικώς μέ
  τό μέλλο ν καί την νέαν δι-
  αμόρφωσιν τής πόλεώς μας.
  Έπειδή μάλιστα τό Ηρά¬
  κλειον δέν είναι απλώς μία
  πόλις γοργώς εξελισσομένη
  άπό απόψεως οικονομικάς
  καί άπό απόψεως αυξήσεως
  τοΰ πληθυσμοΰ της, άλλ εί¬
  ναι συγχρόνως πόλις μέ με¬
  γάλην κίνησιν ξένων καί
  εύρύτατον τουριστικόν μέλ-
  λον, αί σκέψεις αύται είναι
  απολύτως δικαιολογημέναι.
  Καί φυσικά, δέν λέγομεν
  δτι τα έργα αΰτά δέν έκτε-
  λοΰνται καλώς. Αντιθέτως
  μάλιστα, έχομεν την αντί¬
  ληψιν ότι θά πρέπει νά έ-
  πισπευσθη ή έκτέλεσιςκαί δ-
  λων έκείνων των άλλων έρ¬
  γων διά των οποίων θά ά-
  ναδημιουργηθή καί θά λάβη
  όψιν πολιτισμενην ή πόλις
  τόσον είς τα κεντρικά σημεΐα
  της δσον καί είς τάς συνοι¬
  κίας καί είς τάς πλέον απο¬
  μεμακρυσμένας άκόμη. Καί
  είναι άξία παντός έπαίνου
  ή προσπαθεία την οποίαν κα-
  ταβάλλει τόσον τό Κράτος
  δσον καί αί τοπικαί αρχαί
  διά την εκτέλεσιν των έργων
  αυτών.
  Θά ηθέλαμεν μόνον νά
  είπωμεν τουτο: δτι θά ήτο
  καλόν, τα υπό εκτέλεσιν
  εργα νά κατασκευάζωνται
  βάσει ένιαίου σχεδίου, ώστε
  νά έναρμονίζωνται απολύ¬
  τως μεταξύ των, ώς έν σύ¬
  νολον. Άκόμη δέν θάητο ά¬
  σκοπον, αντιθέτως μάλιστα
  κρίνετοα επιβεβλημένον, νά
  συγκροτήση μία*έπιτροπή έξ
  είδικών μηχανικών, άρχιτε-
  κτόνων, αίσθητικών εάν ύ¬
  πάρχουν αισθητικαί, ή όποία
  νά ρυθμίζη δλα τα πολεοδο-
  μικά ζητήματα καί νά φρον¬
  τίζη διά την αίσθητικήν δ¬
  σον καί ύγιεινήν ',δνχμόρψω-
  σιν τής πόλεως. Άλλοΰ, δ-
  πως είς τάς Αθήνας καί είς
  τάς μεγάλας πόλεις νης φί-
  λης καί γείτονος .Τουρκίας,
  ύπάρχουν τοιαύται έπιτρο-
  παί, καταστρώνονται δέ ήδη
  ευρύτατα σχέδια καί διατί-
  θενται τεραστία ποσά διά
  τόν άνακαινισμόν καί τόν
  συγχρονισμόν των πόλεων
  αυτών. Κάτι παρόμοιον ειμ¬
  πορεί ασφαλώς νά γίνη καί
  προκειμένου διά την πόλιν
  μας. Ή γεωγραφΐκή της θέ-
  σις,η άρχαιολογική της άξία
  καί ή ίστορική καί πλουτολο-
  γική σημασία της δικαιο-
  γοΰν κάθε θυσίαν άλλά καί
  κάθε ειδικήν μέριμναν υ¬
  πέρ αυτής-
  άποδεικνύει δτι ή Κυβέρνησις
  είναι άποφασισμένη νά λύση
  δλα τα χρονίζοντα ζητήματα,
  δλων έν γένει των κοινωνι-
  κών τάξεων. "Αλλωστε δέν ή¬
  το δυνατόν νά παραμελήση
  τα έμπορικά ζητήματα. Διότι
  οί εμποροι άποτελοθν στοι-
  χεΐα δημιουργίας, προόδου,
  τάξεως, νοικοκυρωσύνης. Καί
  ή μέριμνα υπέρ αυτών ύπα-
  γορεΰεται έκ λόγων γενικω-
  τέρου έθνικοΰ συμφέροντος.
  Πρός τιμήν τής Ση¬
  τείας.
  Είς ωραίαν τού άντχπόκρισιν
  έν τή έγκρίτω συναδέλφω «' Ε-
  θνος» ό τέως νομάρχης Ρεθύμνης
  καί γλαφυρός λογογράφος κ.
  Σταμ. Σταματίου, παραθέτων χα-
  ρακτηριστικά των Χανίων, άναφέ-
  ρει καί τό γνωστόν, υπόπτου προ¬
  ελεύσεως, τεχράστιχον, τό αναφε¬
  ρόμενον είς τάς ΐδιότητας των κα-
  τοίκων των Κρητικών πόλεων.
  Μετά τούς Ήρακλειώτας, τούς δ-
  ποίους περιλαμβάνει όμοθ μέ την
  Ανατολικήν Κρήτην,ή κακογλωσ-
  σία τοΰ στιχουργοθ, συκοφαντοθν-
  ται έμπαθέστερον ο£ Σητειακοί.
  Ό κ Σταματίου δέ, πού Ιρχεται
  ώς άντικειμενικός όσον καί έ"γκυ-
  ρος κριτής, βεβαιοί ότι πρόκει-
  ται περί πραγματικής άδικίας έφ'
  δσον οί Σητειακοί είναι «έ πειό
  εργατικάς καί άποδοτικός λαός
  τής Κρήτης». Γίνεται δηλ. έδώ,
  τρόπον τίνα μία ίατορική έπανόρ-
  θιοσις, άπό πάσης απόψεως οφεί¬
  λομεν*) είς την φιλοπρόοδον καί
  ευγενικήν Σητείαν.
  Σχολικοί άγώνες.
  Είς τόν Νομόν Λασηθίου
  καθιεροΰνται σχολικοί άθλη-
  τικοί άγώνες οί όποϊοι θά διε-
  ξαχθοΰν είς διάφορα χρονικά
  διαστήματα είς τάς 2δρας των
  έκπαιδευτηρίων τί)ς Μέσης
  Παιδείας Οί άγώνες αύτοί,
  των οποίων άναλυτιχόν πρό-
  γραμμα θά δημοσιεύσωμεν αυ¬
  ριον, πιστεύομεν δτι θά §-
  χούν άγαθά άποτελέσματο:.
  Διότι έκτός τού δτι θά βοη-
  θήσουν είς την ανάπτυξιν τοθ
  άθλητισμοΰ θά χρησιμεύσουν
  καί είς την γνωριμΐαν των μα-
  θητών τοϋ γείτονος μεταξύ
  των, τόσον απαραίτητον διά
  την ανάπτυξιν τής αλληλεγ¬
  γύης των καί διά την άμβλυν-
  σιν τοΰ τοπικιστικοΰ αίσθήμα-
  τος. Δι' αύτό καί δέν αμφι¬
  βαλλομεν δτι θά ένισχυθοΰν
  παντοιοτρόπως άπό δλους
  τούς δυναμένους.
  Αιαφημίσεις.
  Θά χρησιμοποιηθοΰν λοιπών
  τα κυτΐα των πυρείων είς δια-
  ψημιστικούς σκοπούς. Πρός
  τουτο δέ καΐ προεκηρύχθη
  σχετική δημοπρασία υπό τοθ
  Κράτους. Ή ίδέα είναι θαυ¬
  μασία. Διότι έκτός των άλλων
  ώφελημάτων θά προσπορίζη
  καί σημαντικόν έ'σοδον είς τό
  Κράτος. Πιστεύομεν δέ δτι
  θά ληφθή ευθύς έξ άρχής πρό-
  νοια, ώστε αί έπικολλώμεναι
  επί των κυτίων των πυρείων
  διαφημίσεις νά είναι σεμναί,
  καλλιτεχνικαί ώστε νά εκπλη¬
  ρούν μέν τόν σκοπόν των,
  άλλά καί νά προάγουν συγ¬
  χρόνως την αίσθητικήν αντί¬
  ληψιν τοθ κοινοΰ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ή ω¬
  ραιοτέρα Ρωσσική ταινία ποΰ £γι
  νέ μέχρι σήμερον: «ΜΑΓΊΥΑ».
  «ΜΙΝΩΑ».
  τογραφικόν
  έπαναστάτης
  Σήμερον τό κινημα-
  άριστούργημα: «Ό
  Γκάρτσια».
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  1ΙΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Τής έν Ηρακλείω έδρευούσης
  ομορρύθμου εμπορικής έταιρείας
  υπό την έπωνυμίαν Κ. θ. Κου¬
  φάκης καί Σία.
  Κατά
  Αντωνίας Κωνστ. Τζωρτζάκη
  κατοίκου Ηρακλείου.
  Ή καθ' ής τό παρόν μου πρό-
  γραμμα καίτοι νομίμως έπετάγη
  διά τής δπό χρονολογίαν 4 Νοεμ
  βρίου 1937 έπιταγής μου, ώς δεί
  κνυται έκ των υπ' αριθ. Γ>4'2Κ κα
  5433 έπιδοτηρίων τού δικαστι
  κου κλητήρος τής περιφερεία
  τοθ Ηρωτοδικείου Έρακλείοι
  Κωνστ. Φραγάκη, ί'να δυνάμε
  καί πρός εκτέλεσιν τού ύπ' αριθ.
  68Η0*πωλητήριον συμβόλαιον τού
  Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Άντωνίου Γιάνναρη νομίμως πε-
  ριβεβλημένου τόν έκτελεστήριο'
  τύπον έν συνδυασμώ μέ τό ύπ'
  αριθ. 7070 έχ,χωρητγιρίοι» συμβο
  λαίου τοΰ αύτοθ Συμβολαιογρά
  φού, μου καταβάλη διά κεφά
  λαιον τόκους καί Ιξοδα μέχρ
  τής έπιταγής μου Ιν δλφ δραχμάς
  39420, καί έκ τούτων έντόκως τάς
  37.000 άπό τής έπιταγής μέχρι
  έξοφλήσεως έν τούτοις μέχρι σή¬
  μερον καθυστερεΐ την πληρωμήν
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τού έν τή έπιτα
  γ$ μου ποσοθ των δραχμών 39420
  των τόκων αύτοθ ώς άνω όρίζε-
  ται καί των Ιξόδων εκτελέσεως
  εκτίθημι είς δημόσιον αναγκαστι¬
  κόν πλειστηριασμόν, τό κάτωθι
  άκίνητον κτήμα τής όφειλέτιδός
  μου Ινυπόθηκόν μοί διά την εκτε¬
  λουμένην άπαίτησιν, κείμενον
  έντός τής πόλεως Ηρακλείου τοθ
  όμωνύμου Δήμου καί Ειρηνοδι-
  κείου ήτοι μίαν οικίαν κειμένην
  κατά την συνοικίαν Γενί Τζαμί,
  Μικρό Τσαρσάκι επί τής όδοθ Λή-
  μνου συνισταμέ^ην έξ ενός πορτέ-
  γου δωματίου μετ' άνωγείου έπ'
  αύτοθ καί διαδρόμου, μαγειρείου
  αύλής μέ φρέαρ καί στέρναν καί
  άφοδευτήριον μετά πλήρους έν ε¬
  νεργεια ήλεκτρικής εγκαταστάσε¬
  ως καί υδραυλικής τοιαύτης συ-
  νορευομένης τής οικίας ταύτης γύ¬
  ρωθεν κτήμασιν Άσπασίας Πυρ-
  γιαννάκη συζύγου Κύρσογλου,
  Ιωάννου ΙΙαπουτσάκη, Αικατερί¬
  νης Ί. Βασιλάκη, Σταύρου Βάρ-
  βογλη τέως Μαρίας Άρχανιωτο-
  πούλας, Μ. Μακράκη καί δρόμω.
  Ό πλειστηριασμός τοθ ανωτέ¬
  ρω κτήματος γενησεται ενώπιον
  τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Εύστρατίου β. Γαρεφαλάκη ή τοΰ
  νο^Ιμου τού άναπληρωτοθ καί είς
  τό ένταθθα επί τής όδοΰ Χάνδακος
  κείμενονδημόσιον γραφείον τού την
  9ην Ίανουαρίου 1938 ημέραν Κυ¬
  ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ.
  δπου καί δτε καλοθνται οί πλει-
  οδοτήσοντες καί πάς ένδιαφερό-
  μενος.
  Άρμόδιος οικαστικός κλητήρ
  ένεργησάτω τα νόμιμα.
  Ηράκλειον 2 Δεκεμβριού 1937
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τής
  έπισπευδουσης.
  Κ. Γ. Μαμαλάκης
  ο^λ^^^^^^
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή ωραιοτέρα Ρωοσική ται-
  νία ποΰ έγινε μέχρι σήμερον
  ΜΑΝΥΑ
  ί
  Μέ την "θλγα Τσεχοβα
  Μαρία ·Αντεργο(στ, καί τόν
  Πέτερ Πέτερσεν.
  ΜΑΝΥΑ
  Ένα όράμα άγάπης καί
  μαρτυρίου! Τό δράμα μιάς
  δυστυχισμένης μητέρας ποΰ
  έκτυλίσσεται οτήν Παληά
  Ρωσσία.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τό άριστούργημα τοΰ Ε.
  ΖΟΛΑ:
  ΤΩ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Παρασκευάς θίκονόμου,
  Μαρίκα καί "Αννα Καλουτά,
  Διανέλος, Τζινιόλης, Μαυρέ-
  οτς, Κωνσταντίνου.
  Τό πρόγραμμα τοΰ:
  ιΣΙΝΕΑΚ'
  είναι πάντβτε κατάλλη¬
  λον διά παιδία.
  Σήμερον ωρα 5 μ. μ.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)«
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■■■■■■■■■■■ι
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Διατηρήσετε πάντοτε
  την κομψότητά σ α ς.
  Ή ήλικία είνε κυρίες μου, μία
  σύμβασις: δέν ί-χει σημασία πό-
  σων έτών είσθε, άλλά πόσων έ-
  τών φαίνεσθΕ δτι είσθε. Νά ξεύρε-
  τε νά φαίνεσθε τής ήλικίας ποϋ
  παραδέχεσθε δτι είσθε, ιδού τό
  μυστικό των γυναικών πού είναι
  πρό πολλοθ «τριάντα έννέα έτών»
  άλλ' ή οποίες διατηροΰν άκόμη δ·
  λο των τό θέλγητρο. Πόσο είνε
  μακρυνή ή έποχή ποϋ στά σαράν-
  τα χρόνια ή γυναϊκα παραιτεΐτο
  κάθε κομψότητος! Έττί των ημε¬
  ρών μας είνε καθήκον τής γυναί¬
  κας ν' άναδεικνύη σέ κάθε ήλικία
  την γοητεία τής οποίας είνε κά-
  τοχος. Άλλά αύτό άπαιτεΐ γοΰ-
  στο καί όξυδέρκει«. Πρέπει νά
  ξεύρετε νά έκλέξετε. Εάν είνε ά-
  σχημο νά θέλετε ν' άντιγράφρτε
  τα πολύ νέα κορίτσια, εΐν' έξ ϊ-
  σου κακό νά ντύνεσθε «σάν γη-
  ραιά κυρία».
  Ή έορτές πλησιάζουν. Διά τα
  γειόματα, τα τσάγια καί τάς δε-
  ξιώσεις έ"χετε ανάγκην φορεμά·
  των άμπιγιέ.
  Τα βραδυνά φορέματα, καθώς έν
  γένει τα φορέματα ύποοοχής, δέν
  γίνονται ποτέ κοντά. κατεβαίνουν
  ε"ως τα σφυρά. Τα ύφάσματα ποΰ
  θά χρησιμοποιήσετε είνε τό σα-
  τέν, τό κρέπ ντ' άλμπέν, τό ζέρ-
  σεθ' δαντέλλα σέ ζαμπό, πλα-
  στρόν καΐ άμπιεσεμάν. "Ολα τα
  σκοτεινά χρώματα είναι ώραϊα:
  τό μαϋρο, τό δαμασκηνό, τό μπλέ
  νουΐ καί τό μαρρόν. Έν τούτοις έ-
  πιτρέπεται ή μάλλον έπιβάλλε-
  ται νά ττλαισιώσετε τό τΐρόσωπό
  σας μέ φωτεινά χρώματα: τό λευ-
  κ ό καί τό έκρύ τρέ πάλ έναρμονί-
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  ΖαροΟ Καινουρίου προκηρύσ-
  σει δτι έκτίθεται είς μειοδοτι¬
  κήν δημοπρασίαν μυστικήν
  δι' ένσφραγίστων προσφορών
  άνευ όρίου την 18 Δεκεμβρι¬
  ού ημέραν Σάββατον καί ώ¬
  ραν 11 —12 π. μ. έν τώ Κατα¬
  στήματι τής Νομαρχίας Ήρα
  κλείου ή προμήθεια σωλήνων
  είδικών τεμαχίων καί έξαρτη-
  μάτων Μάνεσμαν γνησίων
  συμφώνως τοίς δροις τής σχε-
  τικής μελέτης καί διακηρύξε-
  ως τής Κοινότητος.
  Προϋπολογισμός μελέτης
  δραχμαί 337.545.
  Γίνονται δεκτοί νόμιμοι άν-
  τιπρόσωποι των έργοστασίων
  γνησίων Μάνεσμαν καταθέ¬
  τοντες ώς εγγύησιν είς τό
  Ταμείον Παρακαταθηκών καί
  δανείων δραχμάς δέκα έπτά
  χιλιάδας (17.000).
  Τα σχετικά τής μελέτης εί¬
  νε κατατεθειμένα είς τό Γρα¬
  φείον τής μηχανικής υπηρεσί¬
  ας Κοινοτήτων Νομοΰ Ηρα¬
  κλείου ένθα οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λαμβάνουν γνώ¬
  σιν προσερχόμενοι καθ' εκά¬
  στην καί κατά τάς εργασί¬
  μους ώρας.
  Έν Ηρακλείω τή 1 Δεκεμ-
  βρΐου 1937.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Ζαρού.
  Πέτρο; Βασιλάκης
  1—3.
  ζονται θαυμασία μέ τα γκρΐζα
  μαλλιά.
  —Ώραΐες μπλοθζες.
  Όταν μία κυρία 'έχει στήν κα-
  τοχή της, δύο, τρείς ή καί περισ-
  σότερες διαφορετικές μπλοϋζες,
  καί δύο φοθστες την μία άιτό σα-
  τέν καί την άλλη άπό μάλλινο ϋ-
  φασμα, δέν θά £χη καμμία πλέον
  φροντίδα δσον άφορά" τάς έμφα-
  νίσεις της, διότι θά είνε θαυμα¬
  σία ντυμένη γιά δλες τίς ώρες
  καί δλας τάς περιστάσεις. Καί
  μία έπιδεξία γυναϊκα μπορεΐ νά
  κάμη εΰκολα μόνη τής μπλοΰζες
  της...
  Μία ώραία καί τΐολύ κομψή
  μπλοΰζα γιά βράδυ γίνεται άτΐό
  τοΰλι μαϋρο καί δαντέλλα ένκρυ-
  στασιόν στό λαιμό καί τα μανί·
  κια. Μέ μία μακρυά βραδύνη φοΰ-
  στα είνε ΰπέροχη μιά μπλοΰζα
  άπό ταφτά μέ μανίκια ραγκλάν
  ντραπέ. Μία άλλη πολύ ώραία
  μπλοΰζα γίνεται άπό μάλλινο μο-
  νόχρωμο Υ έμπριμέ ΰφασμα. Άπό
  σατέν μπριγιάν μπορεϊτε νά κάμε
  τε μία ώραιοτάτη έπίσης βραου
  νή μπλοΰζσ. ))
  Εάν τό ΰφασμα τής μτΐλούζας
  σας είνε διαφανές άπό τοΰλι π. χ.
  καί δέν θέλετε νά τό ντου^ιπλάρε-
  τε, θά φορέσετε την μπλοΰζα σας
  επάνω σέ φόντο τής ιδίας άκρι
  βώς άποχρώσεως μέ αύτην. Διότι
  είνε πράγματι πολύ άκαλαίσθητο
  νά φορεθϋ σέ φόντο διαφορετικής
  άποχρώσεως ή χρώματος. Σκεφθή¬
  τε έτΐίσης νά Μχετε πάντοτε μία
  μπλοθζα τοθ ίδίου μέ την φοθστα
  σας ύφάσματος.
  ή Ντιστεγκέ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  • Ο γολγοσάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΛΗΕΤ = -
  Ι ΠΙΙΙΙΜΙ1 ΙΝ1ΙΙ
  Ή ζωή τή; μελαγχολικης
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Πολυτεχνείου
  παραδίδει μαθήματα (μαθηματι-
  κών φυσικών). Πληροφορίαι παρ'
  ημίν.
  Ή Ένοριακή Επιτροπεία Ά
  γίου Μηνδ προκηρύσσει φα¬
  νεράν πλειοδοτικήν δημοπρα
  οίαν διά την έκμίσθωσιν των
  έπομένων άκινήτων αυτής:
  1) Έντός μιδς μεγάλης αύ¬
  λής παρά την οδόν Μοροζίνη,
  α.') Μιδς οικίας έκ 3 δωματί-
  ων, β'.) Μιδς οικίας έκ δύο
  δωματίων, πρώτη προσφορά
  α.' οικίας δρ. 200, β'. οικίας
  δρ. 150.
  2) Μιάς οικίας έκ τριών δω
  ματίων καΐ αύλής, παρά την
  οδόν Κυρίλλου Λουκάρεως (έ¬
  ναντι αγ. Μηνδ). Πρώτη προ
  σφορά δρ. 300.
  Ή πλειοδοσία διενεργηθή-
  σεται έν τώ Γραφείω τής Έ-
  νοριακής Επιτροπείας Αγ.
  Μηνά καί ενώπιον αυτής την
  5 Δ)βρίου 1937 ημέραν Κυρια¬
  κήν καί ώραν 11 —12 π. μ. υ¬
  πό τούς δρους τοθ σχετικοΰ
  προγράμματος τοθ όποίου δύ¬
  νανται νά λάβωσι γνώσιν οί
  ένδιαφερόμενοι.
  (Έκ τοΰ Γραφείου της Ένορ.
  Επιτροπείας 'Αγ. Μηνά)
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ καινουργές άνδρι-
  κόν έπανωφόρι άπό Κατσαμπά
  μέχρι ΚακοΟ Όρους άνήκον είς
  τόν κ. Ιωάννην Δετοράκην Πόρον.
  Παρακαλεΐται ό ευρών νά τό
  παραδώση ειζ τα γραφεΐα μας
  καί άμειφθήσεται.
  Ένοικιάζεται άπό 1ης Ίανουα¬
  ρίου τό παρά την πλατείαν Μειν-
  τανίου μαγαζείον .δπου νυν τό κα-
  πνοπωλεΐον Άλεξανδροποΰλου.
  Πληροφορίαι παρά τφ κ. Άλε-
  ;ανδροπούλφ.
  5(}ον αύτοκρατείρας. ^
  Άπό τό ατμόπλοιον βλέπουν δ-
  λοι τους εκπληκτοι ν' άποβιβάζε-
  ται ή Έλισάβετ, σοβαρά καί θλιμ
  μένη, άλλ' άκτινοβολοΰσα άπό
  νειατα καί υγεία. Ό άέρας τής
  θαλάσσης τής εΐχε κάμη καλό.
  Στόν μώλο περίμενε πρός υκο5ο-
  χήν τής αύτοκρατείρας Ινας
  «γκράντε» τής Πορτογαλίας—ϊ-
  νας άριστοκράτης καί ανωτέρας
  άξιωματοΰχος—μέ μιά έπιστολή
  τοΰ βασιλέως ΐίέντρο πού ηΰχετο
  είς την Έλισάβετ τό ώς εύ πα¬
  ρέστη.
  Καί αύτάς έκπλήσσεται άντι-
  κρύζοντας την αύτοκράτειρα. Πε¬
  ρίμενε νά ύποδεχθή μίαν άρρωστη
  'Υποδέχεται μιά νέα γυναϊκα, βλο
  ύγεία καί δροσιά. Μόνο πού νΛ-
  που-κάπου ή Έλισάβετ ξερόβηχε.
  Την ωδήγησεν άμέσως εις την
  I-
  παυλίν της. Έ Έλισάβετ μένει
  ένθουσιασμένη. Στήν κορυφήν ε¬
  νός 6ρά.χηι>, άπό τόν οποίον ά-
  νοίγεται υπέροχος θέα είς την θά¬
  λασσαν, άπλώνεται Ινας θαυμά-
  σιος κήπος μέ βλάστησιν των Τρο
  πικών. Μέσα στόν κήπο 6ψώνε-
  ται ή Ιπαυλις μέ μιά ζεράντα.
  πού στηρίζεται επάνω σέ στή-
  λες. Περιπλοκάδες σφικταγκαλιά-
  ζουν τίς στήλες. Άπό τα πλατειά
  παράθυρα τό βλέμμα άπλώνεται
  στό απέραντον πέλαγος. Άπό τόν
  κήπον άνεβαίνει καί πλημμυρίζει
  τα σπίτι τό μοσχοβόλημα των λου-
  λο^ιών τού. Ένα περίπτερο·^,
  κάτω άπό τ' άνθισμένα άναρρι-
  χητικά βουνά κρέμεται στήν &-
  κρη τοθ βράχου πού πέφτει κα-
  θέτως στή θάλασσα. Ροδοοάφνες
  καί χουρμαδιές περιστοιχίζουν
  τόν γραφικόν πίνακα. Τίς πρώτες
  ιδίως ήμέρες είνε γοητευμένη ά¬
  πό την μαγεία τής φύσεως. Νά
  τί γύρευε τόσο καιρό ή ψυχή
  της: Την μοναξιά, την μεγάλη
  συντροφ'.ά τής φύσεως. Έννοιες,
  καϋμούς, άρρώστεια, δλα τα ξε-
  χνά τόν πρώτον καιρό ή Έλισά¬
  βετ, καί ή μελαγχολία δέν την
  κυριεύει. πάλιν, παρά μόνον την
  στιγμήν πού ξαναθυμίζει τό δι-
  καιώματά της ή ρουτίνα τής κα-
  θημερινής ζωής. Τής έρχεται ή
  νοσταλγία τοΰ νεαροΰ συζύγου
  της καϊ των παιδιών της. Τί ώ-
  φελεΐ τό Βαυμάσιο κλΐμα, ή ώ-
  μορφιά τής φύσεως, ή αϊωνία ά¬
  νοιξις, δταν αίσθάνεται τόν εαυ¬
  τόν της δυστυχισμένο καί άρρω-
  στο; Ιδίως τα Χριστούγεννα, την
  ημέραν των γεννεθλίων της,
  παρ' δλον δτι τό περιβάλλον της
  κάνει δ,τι μπορεΐ γιά νά την
  κάμη νά ξεχάση πώς ευρίσκεται
  στήν ξενητειά, αίσθάνεται τρο¬
  μερά την ϊλλειψιν τοΰ συζύγου
  ής καί των παιδιών της. Στίς
  εύχές πού τίς Ιρχονται, ΰστερα
  άπό όλίγες ήμέρες γιά την πρω-
  τοχρονιά, άπαντί μελαγχολικά:
  «Είθε δ νέος χρόνος νά είνε γιά
  δλους μας εύτυχέστερος».
  (συνεχίζεται)
  ΚΟΙΜΩΙΊΙΚΗ
  ΕΟΡΤΑΙ.—Την προσέχη Δευτέ¬
  ραν εορτήν Αγ. Νικολάου, δέν έ-
  ορτάζει οΰτε δέχεται έπισκέψεις
  ό κ. Νικόλαος Καρέλλης.
  — Κατά την σημερινήν εορτήν
  τής Αγ. Βαρβάρας δέν έορτάζει
  ή κ. Βαρβάρα Πεστιμαλτζιάν.
  Γύρω στήν πόλι.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκία είς κεντρικήν
  συνοικίαν, μέ 4 κύρια δωμάτια,
  κουζίναν, αύλήν, πηγάδι κ.λ. άντϊ
  3Ο.0ΧΧ) δραχμών. Πληροφορίαι,
  :ουρεϊον κ. Ζ. Γαλυπιανάκη, όδός
  Καλοκαιρινοϋ (Πλατειά Στράτα).
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Έκτός των ιταραγγελιών τής ττελατείας μας, τάς οποίας έκτελοΰμεν μέ τα-
  χύτητα καί εύσυνειδησίαν.·
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  άπό την μεγάλην συλλογήν μας, είς τιμάς πράγματι ασυναγωνίστους.
  ΜΗ ΣΑΣ ΓΕΛΟΥΝ: ΑΙ νέαι παραλαβαί μας Αγγλικών και
  Έλληνικών κασμηρίων είναι αί ωραιοτέρα ι είς σχέδια και πλουσιώ-
  τεραι είς χρωματισμούς. "Εχομεν την μεγαλυτέραν παρακαταθήκην.
  Είμεθα οί εύ&ηνοτεροι άπό δλους.
  •Υποκατάστημα είς Μοίρες,
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  (ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ),
  ίΐΤΓΤΓ,ίΠ'ίίΓ
  Παρά τάς προβλέψεις περΐ βεχ.
  τιώσεως τού καιροθ, οί έπιχώρι-
  οί μετεωρολόγοι υπεστήριξαν χθές
  τα άντίθετα.
  —Άλλά μήπως εΐχαν άδικον,
  — Υ.αι αυτή ή μετεωρολογική Ο-
  πηρεσία Αθηνών όμολογεΐ δτι
  την σημειουμένην βαρομετρικήν
  ϋφεσιν είνε δυνατόν νά διαδεχθή
  σειρά άλλων, «οΐκογένεια» δηλ.
  ϋφέσεων αί οποίαι καί θά παρα-
  τείνουν τόν ψυχρόν καιρόν.
  — Μιά πού εμπλέξαμε δηλ. μέ
  ...οικογενείας ύφέσεων, δέν θά
  ξεμπλέξωμε ασφαλώς!
  —Τα νυκτέρια των έμπορορρα-
  φείων καί υποδηματοποιείον δέν
  λείπουν αυτήν την έποχή.
  —Άφορμή είναι αί έπικείμεναι
  έορταί κατά τάς οποίας συνήθως
  οί συμπολίται «άνακαινίζονται».
  — Βεβαία δέν Οπάρχει ή πληθώ-
  ρα των άλλοτε άνακαινιζομένων.
  Όπωσδήποτε καί εφέτος, κίνησις
  άνακαινιζομένων ύπάρχει, έπ' ά-
  γαθφ των ενδιαφερομένων έπαγ·
  γελματιών.
  —Σήμερον άρχίζουν τα «Νικο-
  λοβάρβαρα>.
  —Ή ττερίοδος αυτή καΐ κατά
  τό παρελθόν εθεωρείτο Ιδιαιτέ¬
  ρως πανηγυρική διά τούς φιλεόρ-
  τους καί φιλοχρίστους, άλλά καί
  κατ' εξαίρεσιν χειμωνική...
  —Οί παραπονούμενοι συνεπώς
  διά τό κρύο άς κυττάξουν τό ημε¬
  ρολόγιον καί άς περιορϊσουν τα
  τΐαράπονά των: Καιρός παντί
  ■πράγματι!..
  — Είς τό Λύκειον «Κοραής» Ίδρύ
  θη καί λειτουργεΐ πρωτοβουλία
  τού καθηγητού κ. Γ. Φουκαράκη,
  σύλλογος «προστασίας των ζώων».
  —Ό Σύλλογος οθτος έκδίδει
  καί μικρόν δεκαπενθήμερον περιο¬
  δικόν περιέχον άξιανάγνωστον Ο¬
  λην, ανάλογον πρός τόν σκοπόν
  τού.
  —Πρός τόν σχόντα την πρωτο¬
  βουλίαν καθηγητήν καί τούς μα¬
  θητάς τοθ Λυκείου τούς άποτε-
  λοθντας τόν ζωοφιλικόν τούτον
  σύνδεσμον, άξίζουν ασφαλώς £·
  παινοι.
  — Καί οί τελευταϊοι... βετεράνοι
  τοϋ ξενυκτιοθ έγκατέλειψαν σπό
  προχθές τα πόστα των.
  —Άφορμή τό «ηύξημένον» ψΰ-
  χος τής προχθεσινής νυκτός καί
  τό δύσκολον τής παραμονής ίξω;
  πέραν τουλάχιστον τοϋ μεσονυ-
  κτίου.
  —Έννοεΐται δτι ή έλλειψις αύ¬
  τη των ξενύχτηδωε είνε πιθανόν
  νά μή συνεχισθή «καιροΰ έπιτρέ-
  ποντος» πάντοτε.
  —Παρελείφθ,η χθές ίκανή ποσό¬
  της βενζίνης διά την τροχαίαν κί·
  νησιν.
  -Ή όποία σημειωτέον συντελεί-
  ται κανονική καί άνάλογος πρός
  τάς μεταφορικάς ανάγκας τής έ-
  ττοχής.
  —Πάντως ή παραλάβη αυτή δι-
  ευκολύνει τόν έπαγγελματικόν
  κόσμον καί είνε πρός έβαινον
  τοθ ένδιαφέροντος των άρχών καί
  δσον άφορςί τό ζήτημα τουτο.
  — Είς τοϋ Πουλακάκη συνεχίζε-
  ται μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ή προ-
  βολή τής ταινίας «Μάνυα» ή ό¬
  ποία καί προβάλλεται διά τελευ¬
  ταίαν φοράν σήμερον καϊ αυριον.
  ό Ρέπορτκρ
  Λύσις προχθεσινοϋ
  ύπ'άρ. 37σταυρολέξου
  Η ΜΟΔΙΣΤΑ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
  Ζητεί πεπειραμένος έργατρί-
  ας γυναικείων ψορεμάτων καί
  παλτών (έναντι Τηλεγραφεί-
  ου). Προτιμώνται αί είδικευ-
  θεϊσαι είς ^ραφεΐα άνδρικών
  ένδυμάτων.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τα Αστυνομικόν Τμήμα Ηρα¬
  κλείου ανακοινοί δτι διά τής ά¬
  πό 1ης αρξαμένου μηνός τοιχο-
  κολληθείσης διακηρύξεώς τού έ¬
  κτίθεται είς φανεράν πλειοδο¬
  τικήν δημοπρασίαν, ένεργηθησο-
  μένην έν τω Καταστήματι τού
  την 12ην Δεκεμβριού 1937 ή
  έκχώρησις τοΰ δικαιώματος τής
  σφραγίσεως των μέτρων καί σταθ-
  μών ολοκλήρου , τής περιφερείας
  ΝομοϋΉρακλείου κατά τό ελευσό-
  μενονέτος 1938. ΟΕ βουλόμενοι >ά
  πλειοδοτήσωσι δύνανται νά λάβω¬
  σι σχετικάς πληροφορίας παρά
  τοΰ γραφείου τοΰ τμήματος.
  (Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ τμή¬
  ματος).
  ΕΙΣ ΤΗΝ περιφέρειαν Καλλο-
  νής Πεδιάδος καί είς θέσιν «Σκά-
  φες» πωλεΐται ελαιόφυτον μέ
  150 ελαιόδενδρα μετά συνεχομέ-
  νης αμπέλου 7 έργατών. Πληρο¬
  φορίαι παρά. τώ κ. Ζαχαριά
  Μαρκίδη δδός Κατεχάκη (ΙΙλατΟ
  Σοκκάκι),
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  έιτογΑ,
  ί°ία?οοίμ·Εναι
  άΡΧ^ Ί^λΐ
  "«αινιζομίΓ
  ζουν τα «κ
  λάκϊ
  ιιωνική..
  •μινοι ουνε^
  ττάζουν τ6 ^
  κεριορίσουν τ4
  Καιρός „(,„,
  { · Κοραής, ίδρ,,
  ι ιτρωτοβουλιιΐ
  Γ. Φουκ<χρακΐ| οίας των ζωομ οδτος νθήμερον εριο. [,ιανάγνωστον^ >ός τ όν σκοΐίν
  -τα την κρβτο.
  |ν καί τούςμα
  ΗΟ Τ Ούς βΛΟΤ!
  ιφιλικόν τοϋιοι
  >υν ασφαλώς ι
  ϊϊοι. βετεράνο,
  κατέλειψαν Μ
  των
  •ηΰζημένον· *>
  ^ης νυκτός αι
  αραμονης ίξκ
  ψ τού μεοο»
  ή ϊλλειψιζαί-
  ε εΤνΕ κιθβν*
  ικαιροϋ έτΐιτρι
  ϊές Ικανή «ο*
  [ήν τροχαίαν»
  ωτέον συντελε
  άνάλβγος »Ρ*
  ανάγκας της ι·
  >χβεσινο«
  ' τίί
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Ρ
  168βν
  Ή μέγαιρα αυτή έζήλευε. Ένί λόγω, ό Θεναρ*
  διέρος η"τον έκ τού εϊδους έκείνου των συγκεκρα-
  μένων άλιτηρίων, οΐτινες είνε οί χείριστοι,διότι προ-
  σλαμβάνουν καί την ύποκριοίαν. Σπανίως ώργίζε-
  το' άλλ'δταν ώργίζετο, έπειδή έμίσει δλον τό αν¬
  θρώπινον γένος, ΐπειδή ήτο έκ των άνθρώπων, οΐ¬
  τινες έκ&ικοΰνται έφ' δρου ζω,ης, διαβάλλοντες παν
  δ,τι διαβή έμπροσθεν των κσΐ πάν δ,τι πέσει επάνω
  των, καί ίίτοιμοι πάντοτε νά ρίψωσι κατά τοθ τυ-
  χόντος πανθ" δσα έ'παθον επί τής ζωής των, ώς
  νόμιμον αυτών άντίποινον, δλη δέ αυτή ή ζΰμη άνέ-
  βαινεν είς τα έντός τού καί άνέβραζεν είς τό στό-
  μα τού καί έντός των όφθαλμών, καθίστατο τρο-
  μερός Ούαΐ τότε είς εκείνον όστις διέβαινεν έμπρο¬
  σθεν τής μανίας τού.
  Πάς ξένος είσερχόμενος είς τα καπηλεΐον έκεΐ-
  νο καί βλέπων την Θεναρδιέρου, έλεγεν «Αυτή έ-
  δώ μέσα είνε ό κύριος». Ήπατάτο' αυτή δέν ή~τον
  ούδ' ή κυρία. Ό κύριος καί ή κυρία ήτον ό σύζυγος.
  Αυτή έξετέλει, διηύθυνε δέ ούτος τα πάντα ώς διά
  μαγνητικής, άοράτου καί άδιαλλείπτου ενεργείας.
  Μίαν λέξιν ήρκει αύτός νά προφέρη, ένίοτε δέ καί
  μόνον έ'ν νεΰμα, καί ό μαστόδους τού ύπήκουε. Τό
  έκ σαρκός καί θορύβου όρος έκεΐνο μετεκινεΐτο διά
  τού μικροΟ δακτΰλου τοθ κατίσχνου δεσπότου τού¬
  του. Υπήρχεν έν τώ Θεναρδιέρω άπόρρητός τις
  δύναμις, εξ ής ή άπόλυτος έξουσία τούτου
  τοθ άνδρας επί ταύτης τής γυναικός.
  Ή γυνή αυτή ουδέν ήγάπα, ειμή τα τέκνα της,
  καί ουδέν έφοβεΐτο, ειμή τόν άνδρα της. ΤΗτο μή¬
  τηρ, έπειδή ήτο μαστοφόρον ζώον άλλ' ή φιλοοτορ-
  γία της περιωρίζετο είς μονάς τάς θυγατέρας της'
  δέν έξετείνετο μέχρι των αρρενων.
  Περί δέ τοθ άνδρός, αύτός μίαν μόνην ιδέαν έ¬
  τρεψεν νά πλουτήση. Δέν τό κατώρθωνε δέ, διότι
  είς τόν εΰρύν τούτον νούν έλειπεν αρμόδιον στάδι¬
  ον. Κατά τό αύτό τουτο έ'τος 1823, ό Θεναρδιέρος
  διέκειτο υπό τό άχθος χρεών συμποσουμένων είς
  χίλια πεντακόσια φράγκα περίπου, καί τα χρέη ταυ¬
  τα τόν καθίστων περίφροντιν, διότι δέν τόν αφίνον
  ήσυχον οί δανεισταί.
  Αί ξενοδοχικαί θεωρίαι άνέβλυζον έξ αυτού λαμ-
  προψανεΐς ένίοτε. Είχεν άφορισμούς τοϋ έπαγγέλ-
  ματος, οΰς ένεψύτευεν είς τόν εγκέφαλον τής γυ¬
  ναικός τού.—Μωρή γυναΐκα, τής είπε μίαν ημέραν
  διά φωνη,ς σιγηλής μέν, άλλά βιαίας· τό χρέος τοϋ
  ξενοδόχου είνε νά πωλή είς τόν τυχόντα φαγί, ά-
  νάπαυσι, φώς, ζεστασιά, λερωμένα σινδόνια, προ-
  θυμία δση θές, ψύλλους, χαμόγελα' νά σταματά
  τούς περαστικοΰς, νά άδειάζτ] τα μικρά πουγγιά,
  καί νά ελαφρών]·) τα μεγάλα, μέ τρόπον δμως έντι-
  μον μέ σέβας νά παραχωρή την στέγην τού είς ταίς
  οίκογένειαις δπου βρίσκονται καθ" οδόν, νά λιμάρτι
  τόν άνδρα, νά μαδή την γυναΐκα, νά ξεφλουδίζτ)
  τό παιδί' νά γράφη είς τόν λογαριασμό, τόσο διά
  τό παράθυρο τό άνοικτό, τόσο διά τό παράθυρο τό
  κλειστό' τόσο διά την γωνιά' τόσο διά τό σοφά'
  τόσο διά την καθέκλα' τόσο δια σκαμνί' τόσο διά
  τό κρεββάτι μέ στρώμα άπό πτερά" τόσο διά στρώ-
  μα άπό άχυρο' νά ξεϋρτι πόσος ΐσκιος έμπρός είς
  τόν καθρέπτην τόν καταλΰει, καί είς δλα νά προσ-
  διορίζτ] τιμή' νά έχη τή ταρίφα τους, καί, ό διάβο-
  λος νά πάρη, νά κάμη τόν όδοιπόρο δλα νά πληρώ¬
  νη, άκόμη καί τίς μυίαις δπου χάφτει ό σκύλος
  τού»!
  (συνεχίζεται)
  .■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"■■""■■■■■■■"3
  Ό παθολόγος Ίατρός
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Έγκατασταθείς οριστικώς έν "Ηρακλείω, θά
  δέχεται τοΰς πάσχοντος ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τοϋ φαρμακείου κ. Μιχ.
  Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ειειειεΐΒ" ■■■■■■■
  ■ ■■■■Μ.
  ■ε!
  ι >····■· ι
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Μετώκησεν είς την επί τής όδοϋ 25 Αύγοΰ-
  στου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανά, παραπλεύ¬
  ρως Λέσχης Έπιστημόνων.
  Δέχεται ώς πάντοτε έν τή Πολυκλική Ηρα¬
  κλείου.
  !■■■■■■■■!
  Ρ"
  ■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ■ϊ|
  «'Ακρόττολις»
  ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ
  "Ολοι προτιμοθν τα έδώδιμα καί ά-
  ποικιακά μας.
  Δέν είνε μόνον τα ψρεσκότερα καί
  έκλεκτότερα άλλά καί τα ευθηνοτερα.
  "Εχομεν τα ύπεροχώτερα ψαρικά καί
  την σττανιωτέρα ΦΕΤΑ.
  καί μόνον «'Ακρόπολις»
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΝ
  Β'.
  Μόνον πρό 7Γ) έτών κατεσ/.ευά-
  σθη είς την μικράν πολίχνην
  Στύτσερμπαχ παρά τό "Ιλμεναου
  τής βουριγίας, τό πρώτον θερμό-
  μετρον πού ήταν απηλλαγμένον
  αύτοΰ τοθ μειονεκτήματος. Τα
  ^ερμόμεζρον αύτό δέν επαυε νά
  δεικνυη την μεγαλιτέραν ^ζρμο-
  κρασίχν τοΰ σώματος, 2ως 3του
  τινάζοντάς το κανείς μΙ δύναμιν,
  ήνάγκαζε τόν υοράργυρον νά πέ-
  στ^. "Εκτοτε τό θερμόμετρον... κα-
  τέκτησε τόν κόσμον, καί είνε Ινα
  άπό τα ολίγα πράγματα είς αυτόν
  τόν κόσμον των κλονισμένων α¬
  ξιών, εις τα όποία ημπορεί κα¬
  νείς νά Ιχη εμπιστοσύνην.
  Άπά τότε δμως ποΰ χάρις είς
  την τελειοποίησιν τοΰ θερμομέ-
  τρου είνε εύκολος ή Ιξχχρφωσις
  τής θερμοκρασίας, ήρχισε νά γί-
  νεται κάποια κατάχρησις αύτοΰ.
  Ό καθένας, λίγο νά αίσθίνεται
  άδιάθετος, παίρνει τδ θερμόμε¬
  τρον καί άν δή πώς εχει πυ-
  ρετόν, άρχίζει μόνος τού τα γι-
  ατροσόφια. ΐίαίρνει μιά άσπιρίνη,
  κανένα σκονάκι γιά νά ρίξη τόν
  πυρετόν. Ή εύκολία δμως αυτή
  έχει δυσάρεστον συνέπειαν άπό
  διττής απόψεως: Άφ' ενός μέ τό
  νά ρίχνη κανείς τεχνητώς τόν
  πυρετόν, συντελεί εις τό νά χα-
  θή γιά τάν ιατρόν πού ένδέχεται
  νά κληθή άργότερα, τα πολύτιμον
  διά την διάγνωσιν άρχικόν στάδι¬
  ον τής νόσου, καί άφ' ετέρου, έ-
  πηρεαζομένης τής κανονικής πο-
  ρείας τοΰ πυρετοΰ, δυσχεραίνεται
  έν γένει ή διάγνωσις. Διότι διά-
  φοροι μολυσματικαί νόσοι Ιχουν
  χαρακτηριστικήν πορείαν τοΰ πυ¬
  ρετοΰ. Είνε λοιπόν προφανές τί
  ρόλον παίζουν εις την διάγνωσιν
  των αί αύξομειώσεις τοΰ πυρετοΰ.
  Ενα άλλο πραγμα πού διαφεύγει
  τούς εχοντας μανίαν νά θερμομε-
  τροΰνςαι είνε δτι καί υπό ομαλάς
  συνθήκας, είς τόν ύγια άνθρωπον,
  ή θερμοκρασία τοτ παρουσιάζει
  τακτικάς κυμάνσεις κατά την δι¬
  άρκειαν τοΰ είκοσιτετραώρου. Είς
  τό χαμηλότερον σημείον της ή
  θερμοκρασία ευρίσκεται τάς πρώ¬
  τας πρωίνάς ώρας. Κατά τάς 9
  τό πρωΐ ύψώνεται εις την πρώ¬
  την καί είς τάς 4 τό άπόγευμα
  είς την δευτέραν κορυφήν της.
  Συνεπώς κατά την θερμομέτρησ:ν
  πρέπει νά λαμβάνεται οπ' όψιν
  καί ποίαν ώραν τής ημέρας έ-
  θερμομετρήθη ό άνθρωπος. Καί
  δχι μόνον αύτό, άλλά καί είς
  ποίον [ίίροζ ζοθ αι'ΰμ'Χτος ετοπο¬
  θετήθη τό θερμόμετρον "Οπως
  ή έπιφάνεια τής γής, έτσι καί ή
  έπιφάνεια τοΰ σώματος, ή έπιδερ-
  μί; Ιχει τα θερμά καί τα ψυχρά
  σημεϊά της. Ή ΣιβηρΕα λόγου
  χάριν τοϋ... ανθρωπίνου σώματος
  είνε ή ακρη τής μύτης κα! ό λω-
  βός τοΰ αύτιοΰ, 2που ή θερμο¬
  κρασία είνε 2,3 εΌ>ς 29 βαθμών.
  Τό καζάνι πού βράζει, τό θερμό-
  τερον σημείον τοθ σώματος είνε
  τό σηκότι, δπου διαρκώς τό αί-
  μα έ'χει θερμοκρασίαν 40 βαθμών.
  Σφάλμα αποτελεί κατ' αρχήν
  ν' άποδίδεται σημασίαν μόνον είς
  τάς παθήσεις έκείνας πού έκδη-
  λώνονται μέ υψηλόν πυρετόν. Πρέ¬
  πει νά εχετε υπ' όψιν δτι τόν πυ¬
  ρετόν δέν τάν κάνει ή άσθένεια,
  άλλ' ό όρ,γανισμός! Μεγάλον ρό¬
  λον παίζει είς εκάστην περί¬
  πτωσιν καί ή διάθεσις πού εχει
  ό δργανισμός νά πυρέσση ευκολα
  ή δύσκολα. Έχε: μάλιστα ανα¬
  καλυφθή είς τόν εγκέφαλον έ'να
  ωρισμένον σημείον, πού αποτελεί
  έ'να εΐδος γ.ίντροι> τοΰ ττνρεχοθ.
  Ένας τεχνητός έρεθισμός τοΰ
  χίνζρου τούτου τοΰ Ιγκεφά-
  λου προκαλεϊ ασφαλώς καί πάν¬
  τοτε πυρετόν. Μόλις κοποΰν τα
  νεΰρα πού όδηγοΰν έκ τοΰ κέν-
  τρου τούτου τοΰ έγκεφάλου εις
  τό σώμα, σταματα καί ό πυρε-
  τός. Συνεπώς καί ό πυρετός μπο-
  ρεϊ νά είνε μιά υπόθεσις νεύρων.
  ■■■■■ι
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Εΐδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τοΰς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατΰ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ιίί.
  Τηλέφωνον 6—63
  ■«■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■·
  ■ ■■■■■■■εί
  Κρασιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτσ, λευκά, μαϋρα
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες
  ΣτοΟ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεϊα 'Αρκαδίου (Σεϊτάν— Όγλοΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  Ή ύδρευσις των Χανίων.
  Ενέργειαι τοΰΔημάρχου.
  II
  ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριον—Επέ¬
  στρεψε προχΒίς έξ Αθηνών ό δή-
  μαρχος Χανίων κ. Ν. Σκουλάς.
  Ό κ. Σκουλάς εί*χε μίταβή είς
  Αθήνας διά τό φλέγον ζήτημα
  τής υδρεύσεως Χανίων. Εδήλωσε
  δέ δα έλαβε την διαβεβαίωσιν
  παρά τοΰ 'Υπουργοΰ Γενικοΰ Διοι
  κητοΰ Κρήτης κ. Σφακιανάκη δ¬
  τι θά εξευρεθή τό συντομώτερον
  τό απαιτούμενον δάνειον διά την
  μεταφοράν των υδάτων Άγυιας
  κ*1 συγκεκριμένως ευθύς ώς συμ-
  πληρωθοΰν αί σχετικαί μελέται υ¬
  πό των αρμοδίων μηχανικών.
  Σημειωτέον ότι έκ τής παροχής
  κακής ποιότητος ίίδατος >πάρχο^
  ίκανά κρούσματα τύφου είς Χανία
  Ιπείγει δέ ή ρύθμισις τής υδρεύσε¬
  ως έκ τοθ λόγου χούτου κυρίως.
  'Υποτίθεται συνεπώς δτι άμέσως
  αμα τή έπανόδφ έξ Αθηνών τοθ
  'Υπουργοΰ ΓενικοΟ Διοικητοΰ, θά
  ληφθή εύρυτέρα μέριμνα καί θά
  οδηγηθή τό ζήτημα είς άμέσους
  λύσεις. ,
  Έν τώ μεταξύ έκ τοΰ Δήμου
  δέν παύεται νά δίδεται ή δήλωσις
  δτι ή μεταφορά των υδάτων Άγυι¬
  ας αποτελεί βασικήν αρχήν τοδ
  προγράμματος τής νέας Δημοτική;
  άΡΧήί ή'τις νομίζει δτι δι' αυτής
  καί μόνης, τό πρόβλημ* τής υ¬
  δρεύσεως Χανίων θά εξυπηρετηθή
  άπό πάσης απόψεως καί θετικώ-
  τατα.
  ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Την 7ην Δεκεμβριού έ. έ.
  κσί ώραν 11 π. μ. είς τα γρα-
  φεΐα της Ενώσεως Γεωργι-
  κών Πιστωτικών Συν)σμών Νο
  μοΰ Ηρακλείου γενησεται μει-
  οδοτικός διαγωνισμός διά την
  προμήθειαν των κάτωθι είδών.
  1) 3.500 κουκιών βραστε-
  ρών βάσει δείγυατος.
  2) 2.500 όκάδ. φασολίων
  μικρών Λήμνου άποστειρωμέ-
  νων.
  3) 4.500 όκ. φασολών Σερ-
  βίας έφετεινής εσοδείας.
  4) 2.000 όκ. ρεβυθίων βρα-
  στερών βάσει δείγματος καί
  καλοΰνται οί ένδιαφερόμενοι
  όπως προσέλθουν καί λάβουν
  μέρος είς τόν διαγωνισμόν.
  Παράδοσις έκ τής άποθήκης
  τοθ μειοδότου μέχρι 15 Δε¬
  κεμβριού έ. έ. καί πληρωμή ά-
  μα τή παραλάβη.
  Ηράκλειον 1 ' Δ)βρίου 1937
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Βαρούχας
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
  Ή κοινότης Σωκαρά Μονο¬
  φατσίου προκηρύσσει δτι έκ-
  τίθεται είς διαγωνισμόν φανε-
  ράς επαναληπτικήν μειοδο-
  τικής δημοπρασίας ή κα-
  τασκευή έξωτερικοΰ ύδρα-
  γωγείου ΣυνοικισμοΟ Ά-
  ποΐνι Κοινότητος Σωκαρά την
  21 Δεκεμβριού έ. έ. έν τώγρα
  φείω τής Μηχανικής υπηρε¬
  σίας Κοινοτήτων Νομοΰ Ήρα
  κλείου, συμφώνως τή ύπ' αυ¬
  τής αυνταχθείστ) μελέτΓ).
  Παράβολον συμμετοχής δρ.
  τρείς χιλιάδες (3.000) είς
  γραμμάτιον τοΰ Ταμείου Πα-
  ρακαταθηκών καί Δανείων.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον-
  ται δεκτοί έργολάβοι πάσης
  τάξεως δι' έργα οίκοδομικά
  καί ύδραυλικά. Τα σχετικά
  τής μελέτης εισί κατατεθειμέ¬
  να είς τό γραφείον τής Κοι¬
  νότητος Ν. Η. Ι'νθα προσερχό-
  μενοι οί βουλόμενοι δύνανται
  νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ" ε¬
  κάστην καί κατά τάς εργασί¬
  μους ώρας.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος.
  Η. Χαλκιαδάκης
  Διά τα καλλυντικά σας.
  Καθ" δλον τόν μήνα Δεκέμβριον καί μέχρις έξαντλήσεως
  τής μεγάλης ιταρακαταθήκης των καλλυντικών καί άρωμά-
  των τού φαρμακείου.·
  Ιωάν. Λογιάδου
  θά πωλοθνται είς τό ειδικόν τούτου τμήμα καί ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  πραγματικόν ΚΟΣΤΟΥΣ δλα τα εϊδη των καλλυντικών καί ά-
  ρωμάτων.
  "Ητοι άρώματα, ποΰδρες, κρέμες, μπριλλαντίνες, σαπού-
  νια κ. λ. π., κ. λ. π.
  Έκπτώσεις κόστους.
  (Πλ. Μεϊντάνι)
  —Τό Νοσοκομείον Χανίων.
  Καθ' α πληροφορούμεθα έκ Χα¬
  νίων- τό υπουργείον Κρατικής Ύ-
  γιεινπς καί Αντιλήψεως ενέκρι¬
  νε την διάθεσιν δρ. 1.000.000 ώς
  έκτακτον έπιχορήγησιν πρόζ το
  'Αδελφάτον τοΰ Δημοτ. Νοσοκο-
  μείου Χανίων διά την βελτίωσιν
  καί επέκτασιν των κτιριακών αΰ-
  τοϋ έγκαταστάαεων.
  — Άναβολή τελετής.
  ΔΓ αυριον Κυριακην 5 Δεκεμ¬
  βριού ανεβλήθη π τελετη της έν-
  τειχίσεω; άναμνηστικης πλακός
  ϊϊς τόν πυργΐβκον τοΰ φρουρίου
  Φιρκά έπ' ευκαιρία της έκεϊ ά-
  νυψώσεως τής 'Ελληνικής οπμαί-
  ας κατά Δεκέμβριον 1913. Είς
  τήν_ τβλίτήν ταύτην 6ά παραστίί
  ό άναπληρωτπς τβδ Γενικοΰ Δι-
  οικητοΰ Κρήτης καί «πάσαι αί
  πολιτικαί, στρατιωτικαί καί δημο¬
  τικαί αρχαί Χανίων.
  —Τό Εφεδρικόν Ταμείον
  Χανίων.
  Ό κ. Γεώργ. Μπριλλάκι; δΐκη-
  γβρβς έν Χανίοις «τοποθετηθή
  είς την θέσιν τού Διβικητβϋ τβΰ
  'Εφ&δρικοΰ Ταμείου Νομβΰ Χα¬
  νίων.
  —Ή Διεθνής Έκθεσις Παρι¬
  σίων καί τα Κρητικά ύφαν
  τα.
  Ή Επιτραπή τής Διεθνοΰς Εκ¬
  θέσεως Παρισίων μΐταξύ των 'Ελ-
  ληνικών οργανισμόν τβπικής υ-
  φαντουργίοτς άπένειμε τό Μέγα
  Βραβείον βίς την Φλωρεντίαν
  Γ. Καλοότβη δι' ώφαντα καί έπι-
  πλώσεις τού έργοστασίου της
  Κρητικής ώφαντουργίας «Διπλοϋς
  Πέλεκυς».
  —Διά παραβίασιν τής σφρα»
  γίδος τού ήλεκτρ. γνώμο-
  νος.
  Υπό τού μονομίλοϋς Πλημμε-
  λειοδικείου Χανίων κατβδικάσθη-
  σαν οί Μ. Σςρηναρολάκης, Λ. Στ»·
  λιανουδάκης, Σπ. Μαλαξιανάκης,
  Ιωάννης Δαρκαδάκης καί Κ.
  Λουλουδάκης είς φυλάκισιν 10 η¬
  μερών καί πρόστιμον δρ. 200 διά
  παραβίασιν τής σφραγίδος τοΰγνώ
  μονος καταμετρήοβως τβΰ ήλίκ-
  τρικοϋ ρεύματος.
  —Δωρεαι.
  Ό πατήρ καί οί άδελφοΐ τοΰ
  αποβιώσαντος Ίίροκήρυκο; Λαμ-
  προπούλου είς μνημόσυνον αυ¬
  τού απέστειλαν έκ Καλαμών 15
  κιβώτια έξαιρετικής ποιότητος
  σΰκα ίνα διανεμηθώσι ταύτα είς
  τοϋς μαθητάς των Κατηχητι-
  κών Σχολείων 'Αγίου Μηνά.
  —Ελληνικόν Ωδειον.
  Κατόπιν παρακλήσεως φΐλομ·υ-
  οων αυμπολιτών διά την ίδρυσιν
  τμήματο; διδασκαλίας κρουστών
  καί πνευστών όργάνων (μανδο-
  λίνου, κιθάρας, φλάουτο κ.λ.π.)
  έν τω Ώδείω Ηρακλείου, τό Δι¬
  οικητικόν Συμβούλιον απεφάσι¬
  σε την ίδρυσιν τοΰ ανωτέρω τμή-
  ματος καί θά προσληφθή πρός
  τουτο εΐδικός καθηγητής δ ι πλώ-
  ματοϋχος τού 'Ωδείου Αθηνών.
  Αί εγγραφαί «ρχισαν άπό Ι
  Δεκεμβριού έ. έ. Περισσοτεραι
  πληροφορίαι παρά τής Διευθύνσε¬
  ως τ«ϋ Ώδείου.
  Ή γνωστή κχλλιτέχνις μοδίοτα
  ΔνΙς ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
  Ειδοποιεί τό αξιότιμον κοίνον
  τοΰ Ηρακλείου δτι εγκατασταθεί-
  σα είς Αθήνας δύναται ώς καί
  πρότερον νά έξυπηρετή μέ τό τε-
  λειότερον σύστημα τής γεωμετρί-
  ας καί τής τελείας έφαρμογής
  την πελατείαν της. Έπίσης δέ¬
  χεται παραγγελίας Οφασμάτων
  κ. λ. π.
  Έπίσης λειτοι/ργεΐ κ*1 ή σχο-
  λή κοπτικής, δέχεται δέ καί
  οίκοτρόφους.
  Διεύθυνσις:
  Μομφεράτου 80 (τέρμα Ίπϊϊο-
  κράτους).
  Άριθμ. τηλιφ. 24.506.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Σαββάτου
  4 Δεκεμβριού 1937
  12ΕΙΠ1ρα
  ΟΓΑΛΛΟΣ ΥΠΟ ΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΔΙΕΛΟΩΝ ΕΚ ΒΕΡ Ο ΑΙΝ Ο Υ
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΕΚΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΫΡΑΤ
  Ο ΝΤΕΛΜΠΟΣ ΟΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
  ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν
  έκ
  Βερολίνου ότι ό Γάλλος Ύπουργός
  τών'Εξωτερικών κ.Ύβόν Ντελμπός με¬
  ταβαίνων ώς γνωστόν είς Βαρσοβίαν καί
  τάς πρωτευούσας τής Βαλκανικής,διήλ
  θε σήμερον έκ Βερολίνου όπου εγένετο
  δεκτός υπό τού Γερμανοΰ υπουργόν
  των Εξωτερικών φόν Νώΰρατ.
  Κατά τάς υπαρχούσας έκ Παρισίων
  πληροφορίας, ό κ. Ντελμπός θά επι
  σκεφθή έκτός !■■ των άλλων πρωτευουσών
  των Βαλκανικών χωρών, τάς Αθήνας
  καί την "Αγκυραν.
  Ή ανάκλησις έδελοντών άπασχολεΐ ΧΓ|
  ολόκληρον τόν Αγγλικόν τύπον. —
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Αί
  Αγγλικαί έφημερΐδες γρά-
  φουσαι διά τάς έν Ισπανία
  έπιχειρήσεις αΐτινες ήρχισαν
  των παρεξηγήσεων αΐτινες
  έχώριζον αύτάς είς τό παρελ¬
  θόν. Αί έφημερίδες έξηγοΰν
  δτι ή φιλία Ιταλίας—Γιουγ-
  ήδη, ύπενθυμίζουν τάς άπο- κοσλαυΐαςέσταθεροποιήθη καί
  φάσεις διά την άνάκλησιν των κατά τό πρόσφατον παρελ-
  έθελοντών. Αί έφημερίδες το- θόν, πάντως αί συνομιλίαι αί
  ΕΠΙΒΑΗΤΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ "ΕΛΑΗΣ,,
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΡΗΚΤΟΪ "ΑΟΕΡΟΦ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Παρουσία τού Δια-
  δόχου Παύλου, τού πρωθυπουργοΰ κ.
  Μεταξά, ανωτάτων καί ανωτέρων αξιω¬
  ματικών τού ναυτικού καί τού στρατού
  εγένετο επί τού θωρηκτοΰ «Αβέρωφ»
  σήμερον ή καθιερωμένη δοξολογία επί
  τή έπετείω τής ναυμαχίας τής "Έλλης
  καθ* ήν ώς γνωστόν έδρασε νικηφόρως
  εναντίον τού Τουρκικοΰ στόλου τό θω-
  ρηκτόν, έφ'ου έπέβαινεν τότε ό άείμνη-
  στος ναύαρχος (Κουντουριώτης.
  ΤΟ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΓΛΟΘΕΤΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Τό συνελθόν σήμε¬
  ρον υπό την προεδρίαν τού πρωθυπουρ¬
  γοΰ κ. Ι. Μεταξά υπουργικόν συμβού¬
  λιον εξήτασεν ώς συνήθως νομοθετικά
  καί ύπηρεσιακά ζητήματα.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ ΣΗΜΕΙΟΥΝΤΑΙ
  ΠΑΛΙΝ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΒΡΟΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  των διαφόρων περιφέρειαν τής χώρας ό¬
  τι έπανήρχιααν πάλιν έκεί βροχαί κατά
  τό μάλλον καί ήττον ραγδαίαι.
  "Οσον άφορά τάς θερμοκρασίας αύ¬
  ται σημειώνουν άνοδον κατά τάς άνα·
  κοινώσεις τής μετεωρολογικής ύπηρε< σίας. νίζουσιν δτι αί άποφάσεις αυ¬ ται δέν πρέπει νά άποτελέσω- σι γράμμα νεκρόν άλλά νά έφαρμοσθώσιν, έπιταχυνομέ- νων έν τώ μεταξύ των ένεργει- ών καί δι' αύτάς καί διά την γενικωτέραν ρύθμισιν τοθ Ί- σπανικοΰ προβλήματος. ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Ό Ίτα- λικός τύπος γράφων διά τό ταξίδιον Στογιαντίνοβιτς το- νίζει δτι τουτο άφορα την σύ- σφιγξιν των μεταξύ των δύο χωρών σχέσεων καί την άρσιν τίνες θά έπακολουθήσουν ήδη θά έκταθοϋν επί λεπτομερειών γενικωτέρου χαρακτήρος. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Αί Γερμανικαί "έφημερίδες σχο λιάζουσαι τό ταξίδιον τοΰ ύ- πουργοθ των Εξωτερικών κ. Ύβόν Ντελμπάς είς τάς Βαλ- κανικάς πρωτευούσας ύπαινίσ- σονται δτι τουτο συμφώνως πρός τα έν Λονδίνω άποφα- σισθέντα, δέν -θά έχη χαρακτή ρα εχθρικόν πρός την Γερμα¬ νίαν. Έν πάση. περιπτώσει οί Γερμανοί δέν άποφεύγουν νά σημειώσουν δτι ό κ. Ντελμπός Οά θελήση νά εξουδετερώ¬ ση την άρμονίαν ήτις ίπι- κρατεΐ μεταξύ Γερμανίας καί τίνων δυνάμεων τής κεντρικής Εύρώπης νομίζων δτι τουτο παραβλάπτει τα έξωτερικά συμφέροντα τής Γαλλίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Καί σή μερον έφημερίδες τής άριστε- ράς διατυπώνουν κατηγορίας διά τα διαμειφθέντα έν Λονδί νω καί τονίζουν δτι οιαδήπο¬ τε συζήτησις άφορώσα την χορήγησιν έδαφικών πλεονε- κτημάτων είς την Γερμανίαν, δέν θά γίνη ευκόλως δεκτή άπό τα Γαλλικά σοσιαλιστικά κόμματα. ΣΟΒΑΡΠ ΤΑ ΤΑ ΓΕΓ ΟΝ Ο ΤΑ ΕΝ ΣΑΓΚΑΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡ( ΠΑΡΕΑΑΣΕΩΣ Τ Κ Α ΗΤΙΚ ΙΝ ΙΑΠΩΝ Σ Ν ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ Ή κίνησις των σουλτανίναν είς την σταφιδαγοράν τοΰ Λονδίνου. Ό έν Λονδίνω άκόλουθος τής Πρεσβείας έκοινοποίησε πρός | τωτέρας ποιότητας τάς έσχά- έμπορικός προελεύσεως. Ούχ' ήττον είς Έλληνικής τάς εύθηνάς αύστραλιανάς κα τα Γεωργικά Έπιμελητήρια καί λοιπάς ένδιαφερομένας αρχάς τό τελευταίον δελτίον τής σταφιδαγορδς Λονδίνου. Είς τό δελτίον τουτο άνα- φέρονται μεταξύ άλλων καί αί κάτωθι πληροφορίαι ανα¬ φορικώς μέ την σημειωθεΐσαν κίνησιν των σουλτανίναν πα¬ σών των προελεύσεων. «Εξαιρέσει μιδς πράξεως μερίδος Σμυρναϊκοΰ καρποΰ ή άγορά ουδόλως έκινήθη είς σουλτανίνας άλλης ξένης τως άφιχθείσας εκλείσθησαν άλλαι πράξεις πρός 43)—, 44)—,45)—, καί 46)—. Επί- σης έπωλήθη καί μερίς καλ¬ λιτέρου καρποϋ τής προελεύ¬ σεως ταύτης πρβς 51)—.» Έν συνεχεΐα τό δελτίον πληροφορεΐ ότι κατά τάς έκ Σμύρνης είδήσεις ή Γερμανία ηύξησε τα δρια τιμών σουλ- τανίνων Σμύρνης καί μέ τόν υπό των Τουρκικών τραπεζών αίσθητόν περιορισμόν τοθ τό- κου προεξοφλήσεως (άπό 9ο)ο περιωρίσθη είς 7 1)2 ο)ο), ή ά¬ γορά έδειξε σημεΐα τινά ζω¬ ηρότητος. Ακολούθως άναφέρονται αί γενόμεναι προσφοραί των έν Λονδίνω σουλτανίναι. Αυται ώς επί τό πλείστον είναι ό- νομαστικαί έχουν δέ ώς εξής: Αύστραλιαναί κοιναί 43)— ε'ως 46)—, άνώτεραι 51)— £■ ως 56)—. Κρητικαί 56)— έ'ως 67)—. Πελοποννήσου 62)— έ'¬ ως 75)—. Σμυρναϊκαΐ Νο. 7 43)6, Νο 8 44)6, Νο 9 46)6. Νο 10 52)—. καί Νο 11 54)—. ΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π· ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ ΕΙΣ ΤΑ ΣΙΝΟΙΑΠΟΝΙΚλ ΖΗΤΗΜΑΤΙ ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).—Σημερινά τηλεγρα φηματα έκ Λονδίνου βεβαιούν ότι συ- νεννοήσει τής Αγγλίας καί Γαλλίας, ή Γερμανία θά αναλάβη προσεχώς πρω¬ τοβουλίαν διά την επίλυσιν τοΰ Σινοϊα- πωνικού ζητήματος καί την κατάπαυσιν τοΰ άχηρύκτου πολέμου Ίαπωνίας καί Κίνας. ΔΙΑ ΑΑΝΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Έπειδή πολλοί όφειλέται παρεπονέθησαν δτι ήρχισαν πλειστηριασμοί είς εποχήν καθ" ή'ν δέν συνετελέσθη ή συγκομιδή τοθ έλαιο- κάρπου, απεφασίσθη ή άναστολή των πλει- στηριασμών μέχρι τέλους προσεχούς Ίανου- αρίου 1938, ήτοι επί δίμηνον, συνιστάται δ' είς τοΰς όφειλέτας νά μην άμελήσωσι νά πλη¬ ρώσωσι τάς καθυστερουμένας δόσειςέντόςτής προθεσμίας ταύτης, διότι δέν δικαιολογεΐται αλλη παράτασις. ί'Εχ τού Ύπ©χ)τβς τήβ Έβνιχϋς Τραπέζης) Κατ' άρμοδίαν πρός τάς στρατιωτικάς αρχάς ανακοί¬ νωσιν αί άποδοχαί των αξιω¬ ματικών των πολεμικών κα- ταστάσεων άπαλλάσσονται τε λείως τοϋ άναλυτικοϋ φόρου στ'κατηγορίας καί συνθετικοϋ τοιούτου, συμφώνως πρός τάς διατάξεις των άρθρων 25 καί 30 τοθ Κώδικος Φ.Κ.Π. καθ" άς αί είς αναπήρους πολέμου καί είς θύματα ή οικογενείας θυμάτων πολέμου παρεχόμε- ναι συντάξεις έξαιροΰνται παντελώς τού φόρου τούτου Συναφώς ένετάλθησαν αί αύ ταί αρχαί νά παύσωσι την έ νέργειαν κρατήσεων διά φό ρον καθαράς προσόδου έκ των άποδοχών τρέχοντος μηνός των έν πολεμική άποστρατεία καί πολεμική διαθεσιμότητ Α'. καί Β'. κατηγορΐας άξιω ματικών. ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΙ Δι' αποφάσεως τής έπιτρο- πής Ασφαλείας Ηρακλείου έξετοπίσθησαν είς τάς κάτω¬ θι νήσους οί κατωτέρω ζωο κλέπταΐ: Μαράκης ή Γιατρο- μανωλάκης Έμμ. επί Εν έ'τος είς Άμοργόν, Κωνστ. Γ. Κεν- τριστάκης επί 10 μηνον είς Μήλον, Άναθρεπτάκης Νικ. τοθ Γ. επί 8 μηνον είς Άμορ· γόν, Έμμ. Στ. Βελεγράκης έ πί 8μηνον είς "Ιον. Έπίσης έκτοπίζονται επί εξάμηνον οί Άντ. Γ. Τσικνάκης είς Ά¬ μοργόν, Βαρδής Θεοδ. Τσικνά¬ κης είς Μήλον, Εύάγγ. Μ. Βακιωνάκης, Έρωτόκριτος Κ. Μιχελάκης καί Στυλ. Έλ. Στει- ακάκης είς "Ιον, Μιχ. Κ. Κοκ- κινάκης είς Άμοργόν καΐ Μιχ. Έμμ. Σταυρακάκης επί 4 μη¬ νον είς "Ιον. ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ Τό υπουργείον Προνοίας δι" έγκυκλίου τού πρός τούς Νο¬ μάρχας ζητεί νά πληροφορηθή την ένεστώσαν διαμονήν τοΰ έκ Σεβδίκιοϊ τής Σμύρνης Μα- ρίνου Σαμίου ή Μπιαδίκη. Η ΕΟΡΤΗ ΥΠΟΛΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ Μεθαύριον επέτειον τοϋ Ά- γίου Νικολάου θά έορτάση ό έν τή πόλει μας ύφιστάμενος σύνδεσμος των ύποδηματοποι- ών καταστηματαρχών πανηγυ- ρίζων κατάτά είωθότα καί με- τα την τελουμένην επί τούτω λειτουργίαν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΊ κυμανθεΐσοα χθές έν τη άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προϊόντων Σταφίίες. Σουλτανίναι σ' β' Καραμπ. Ελεμέδες Ταχτδς Μαύραι είχον ώς ακολούθως: Χαρούπια δρ. 22.- 23 — 21.50 22.— 21.— α β' Υ' α' β" Υ' 13.- 11.50 10.— 10.50 9.50 8.50 8.- 3. 24.00 23.00 "Ελαια 5ο > κοινά
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 20.— 24
  » β' » 19.— 23
  Πράσινοι α' ττοιότ. » 21.50
  β' » » 19.—
  Οΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 40.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νυκτερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Σαγκάης μεταδίδουν λεπτο¬
  μερείας των έπισυμβάντων έκεϊ σήμε¬
  ρον βοβαρών γεγονότων.
  Τα γεγονότα ταύτα προεκλήθησαν έκ
  τής έπιμονής των Ίαπώνων νά παρελά-
  σουν διά τής διεθνοΰς ζώνης παρά τάς
  διαμαρτυρίας των Εύρωπαϊκών άρχών.
  Ή παρέλασις τοΰ Ίαπωνικοΰ στρατού
  εγένετο πράγματι άλλ* οί Κινέζοι τής
  διεθνοΰςζώνηςάγανακτήσαντεςέπβτέθησαν
  κατά των Ίαπώνων καί έδημιουργήθη-
  σαν ούτω αιματηραί συγκρούσ&ις.
  Είς τάς συγκρούσεις ταύτας έλαβον
  μέρος, καθ' ά άναφέρουν τα τηλεγραφή-
  ματα, καί πολλοί ξένοι στρατιωτικαί
  καί πολίται έκ των διαμενόντων είς την
  διεθνή ζώνην.
  ΠΡΟΒΑΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΑΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Νεώτεραι είδήσεις
  έκ τής "Απω Άνατολής φέρουν την κα¬
  τάστασιν όδηγουμένην είς έπιδείνωσιν
  έξ αίτίας τής προκλητικότητος την όποί-
  *ν ή'ρΧ'ΐ'αν νά έπιδεικνύουν οί Ίάπω-
  νες. ^
  Εις περίπτωσιν καθ' ην τα πράγματα
  ήθελον έκτραχυνθή περισσότερον ή
  Βρεττανική κυβέρνησις φέρεται άποφα-
  αισμένη νά συγκεντρώση ισχυράς δυνά¬
  μεις τοΰ μητροπολιτικοΰ καί
  κου της στόλου είς τα ΰδατα
  νας.
  αποικια-
  τής Κί-
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέαι Ύόρκη
  3ης Δεκεμβριού 1937
  -Αγορά Πώλησις
  25.30— 25.5^ "Αμστερδαμ
  3.68 3.78 Στοκχόλμη
  546 550 Βρυξέλλαι
  109.30 110.30 Βαρσοβίο
  Άγορά Πώλησις
  60.50 61.10
  28.10 28.35
  3.71
  20.75
  3.75
  21.-
  ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ
  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΙΜ
  Τό Υπουργείον τής Άερο-
  πορίας προεκήρυξε την κατά
  τάξιν 18 έθελοντών μηχανο-
  συνθετών ύποσμηνιών, 20 ό-
  πλουργών — πυροτεχνουργών,
  14 ήλεκτροτεχνιτών, 14 φω-
  τογράφων—φωτοτεχνιτών, 6
  νοσοκόμων, 4 άρμενιστών καί
  5 σαλπιγκτών. Οί επιθυμούν¬
  τες νά καταταχθώσι δέον νά
  υποβάλωσι τα πιστοποιητικά
  των είς τό υπουργείον Άερο
  πορίας ανυπερθέτως μέχρι τής
  20ής Ίανουαρίου 1938.
  ΤΟ 4ον ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ
  ΓΕΩΡΠΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητή
  ριον Λασηθίου προσεκάλεσε
  διά την 8ην τρέχοντος είς σύ-
  οκεψιν γενησομένην είς Αγ.
  Νικόλαον άντιπροσώπους των
  Γεωργικών 'Επιμελητηρίων τής
  νήσου πρός συζήτησιν άπό
  κοινοϋ ζητημάτων άφορώντων
  τόν άγροτικόν κόσμον. Έν τή
  αυτή συσκέψει θά ληφθή από¬
  φασις διά την σύγκλησιν τοθ
  4ου Παγκρητίου Γεωργοσυνε-
  ταιριστικοϋ Συνεδρίου.
  ΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Τό υπουργείον τής Άερο-
  πορίας εξέφρασε την εύαρέ-
  σκειάν τού πρός τούς κατοί-
  κους καί τάς κοινότητος Νέ-
  ας ΆλικαρνασσοΟ, Μαράθου
  καί Ασιτών διά ψηφισθείσας
  ύπ' αυτών είσφοράς υπέρ έ-
  νισχύσεως των άεροπορικών
  δυνάμεων.
  Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ
  ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
  Τό εσχάτως υποβληθέν είς
  την Κυβέρνησιν ύπόμνημα τοΰ
  ΓεωργικοΟ Έπιμελητηρίου Η¬
  ρακλείου αναφορικώς μέ την
  αναγνώρισιν υπό των δικα-
  στηρίων τοΰ χαρακτηρισμοΰ
  τοΰ άγρότου είς είσοδηματίας
  ών αί πρόσοδοι εΐναι^ μεγά¬
  λαι, εκοινοποιήθη χθές υπό
  τού Έπιμελητηρίου καί είς
  άπαντα τα Γεωργικά Έπιμε¬
  λητήρια τού Κράτους, παρακα-
  λούμενσ νά προβούν είς πα-
  ραλλήλους έν προκειμένον ε¬
  νεργείας.
  ΣΟΒΑΡΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΤΟΝ ΙΑΠΟΝΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΡΠΟΗ ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Καθ' ά αγγέλλεται
  εκ Λονδίνου είς τό μέτωπον τοΰ Ναν-
  κίν τα προελαύνοντα Ίαπωνικά στρα-
  τεύματα καθηλώθησαν, έξ άφορμής τής
  σοβαρωτάτης άντιστάσεως την οποίαν
  ηρχισαν προβάλλοντες άπό προχθές οί
  Κινέζοι.
  Αί δυσχέρειαι των Ίαπώνων όμολο-
  γούνται παρά των ίδίων, τονίζεται όμω;,
  παρ' αυτών ότι αύται θά ύπερνικηθοΰν
  συντόμως.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΥ
  Ή Έπιτροπή Διατιμήσεων
  συνελθοθσα χθές καθώρισε
  τάς εξής διατιμήσεις: Άλευρα
  λευκά 11.43.50, άλευρα πιτυ-
  ροΰχα 10.14.50, άρτος λευ-
  κός 10.60, άρτος πιτυροΰχος
  8.80.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΑΓΟΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας)—Ραδιογράφημα έκ
  Μαδρίτης αγγέλλει σημερινήν έπιδρο-
  μήν άεροπλάνων των Έθνικών εναντίον
  των γραμμών τάς οποίας κατέχουν τα
  κυβερνητικά στρατεύματα. Είς τό μέ¬
  τωπον έπίσης τής Άραγώνος επανελή¬
  φθη σήμερον παρά των έθνικών ό βομ-
  βαρδισμός των θέσεων των κυβερνήτι-
  κων.
  ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑΑΡΧΕΙΑ
  ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜ- ΣΤΡΑΤΟΥ
  Τό υπουργείον των Στρα¬
  τιωτικών απηύθυνεν έγκύ
  κλιον πρός τάς στρατιωτικάς
  αρχάς δι' ής εντέλλεται δπως
  έντός πενθημέρου άπό τής λή¬
  ψεως αυτών, υποβάλωσιν αρ¬
  μοδίως αί οικείαι διαχειρίσεις
  τα έξ όριστικών έξόδων πε-
  ριελθόντων είς παρ. χρήσιν
  δικαιώματα τοθ Μετοχικοΰ
  Ταμείου Στρατοΰ.
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). —Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι έκτός των κρατουμένων έ¬
  κεϊ επί εσχάτη προδοσία, φυγοατράτων
  κλπ. οΐτινες μετεφέρθησαν είς την ανα¬
  τολικήν Ισπανίαν μεταφέρονται έκ Λϊα-
  δρίτης καί τα άρχεΐα τα όποία ευρίσκο¬
  νται εισέτι είς διάφορα κυβερνητικά
  γραφεΐα.
  ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ
  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβρίου (τοΰάνταποκρι-
  τοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Σαγκάης ότι
  οί έν Κίνα πρεσβευταί των Εύρωπαϊκών
  δυνάμεων ήρχισαν συνεννοούμενοι διά κοι¬
  νήν επέμβασιν αφορώσαν τόν πε¬
  ριορισμόν των Ίαπωνικών άπαιτήσεων καί
  την απόδοσιν Ικανοποιήσεως διά 4 τα τελευ¬
  ταία αίματηρά έπεισόδια.