95117

Αριθμός τεύχους

4732

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

5/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ►νχων
  >ίθυ (τοϋ ΐ»
  ιραι εΐδήβε^
  Ιρουν την «ι·
  έ&
  |τος την όηκ-
  υν οί Ί
  τα
  ιεται
  3χυράς
  καί
  ιτα τής Ιίί
  ι
  Ν
  ρίου (τθδ
  * άγγίλ*
  ιον τού
  ιωνικά
  ,ώνων
  ΔΡ
  ΤΗΝ Αι
  ΚΑΘΗΜΕΡίΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Π'ΛΦΙΚ ΤΥΠΟΤΡΑΦΠΑ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αΐγύπτοι·
  Γτηπι'α λίοηι 3
  ί'ξάμηνος ■>
  Άμίοιχής
  έτησια ίιολ. 10
  έςάμηνιι; > 8
  ϊιμή
  χατιί φύλλον
  Αοαχ. >
  ΚΥΡΙΛΚΗ
  5
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΣΥΝ7ΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ^ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΗΙ'νΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - Γ-ΤΟΣ 22Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «732
  ΔΠ.ΥΟΥΝΓΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ
  ΤΗΣΑΠΩ
  Άαχολοώμενοι προχθές μέ
  τα γεγονότα -ής "Απω Ά-
  νανβλής, έγράφαμεν ότι ή
  ραγδαία εξέλιξις των δημι-
  ©υργεΐ σοβαροΰς κινδΰνους
  γενικεΰαεως καί επεκτάσεως
  τοϋ πολέμου είς όλον τόν
  κόσμον. Καί ύπεστπρίξαμεν
  βτι ή όρμητικότης μέ την
  οποίαν έξεδηλώθηβαν τα ΐμ-
  περιαλιστικά σχέδια καί οί
  κχτακτητικοΐ σκοποί τής Ία-
  πωνικής Αύτοκρατορίας άνα-
  τρέπει την ίσορροπίαν των
  δυνάμεων είς την Ασίαν
  *αΐ τόν Ειρηνικόν καί κα-
  θιστά αναπόφευκτον την
  σύγκρουσιν έφόσον δέν εξε¬
  δηλώθη εΰ9ύς έξ άρχής εν¬
  διαφέρον υπέρ τής Κίνας
  καί έφόσον, έταν υπήρχεν ά¬
  κόμη καιρός δέν ετέθη υπό
  των Μεγάλων δυνάμεων τρο-
  χοπέδη ίκανή ν' ώνακόψη
  τόν φρενήρη δρόμον της κι-
  τρίνης δυνάμεως. "Ηδη, τα
  πράγματα άποδεικνΰουν βα-
  σίμους οαον καί απολύτως
  δικαιολογημένους τούς φό-
  βους καί τάς άνηαυχίας μας.
  Τα προχθεσινά θλιβερά έπει-
  σόδια είς την Σαγκάην ο-
  που έλαβον χώραν φονικαί
  συγκρούσεις μεταξΰ Ίαπώνων
  άφ' ενός καί Κινέζων καΐ
  Εύρωπαίων άφ' ετέρου, ειμ¬
  πορεί νά ίοχυρισδή κανείς
  άποτελοΰν τό προμύνημα
  τής έκρήξεω; της θυέλλης.
  Οί Ίάπωνες, μέ ΐήν πηγά-
  ζουααν έκ τής άναμφισβη-
  τήτου ύπεροχής των έναντι
  Των Κινέζων καί έκ τής κα¬
  λώς όργανωμένης καΐ πει-
  θαρχημένης δυνάμεώς των,
  όρμητικότητα, καί μέ την ύ-
  περηφάνειαν καί τό α'ίσθημα
  τής περιφρονήσεως πρός τούς
  πάντας, πού εδημιουργήθη
  μετά τάς πρώτας νίκας των
  καΐ την θλιβεράν αδυναμί¬
  αν πού έδειξαν ή Εύρώπη
  καί ή Άμερική καί ενισχυθή
  έκ τής ύπογραφής τού περι¬
  φήμου άντικομμουνιστικοΰ
  συμφώνου, καθίστανται πε¬
  ρισσότερον άδιάλλακτοι καί
  άπαιτητικοί καθημέραν. Δεΐγ
  μ« δέ τή? άδιαλλαξίας αυτής
  υπήρξε καί ή προχθεσινή πα¬
  ρέλασις τού Ίαπωνικοΰ στρα-
  τοϋ διά των όδών τής διε-
  8νοΰς ζώνης τής Σαγκάης,
  παρά τάς διαμαρτυρίας των
  πρεσβευτών τή; Αγγλίας,
  Γαλλία; καί Άμερικής, ή
  όποίκ καί έδωσε την αφορ¬
  μήν των αίματηρΰν έπειαο-
  δίων.
  Είναι έμως φανερόν ότι
  εάν μέχρι σήμερον έδειξαν
  άσυγχώρητον αδυναμίαν καί
  άξιοδάκρυτον άπάθειαν ή
  Αγγλία, ή Γαλλία »αΐ ή
  Άμερική, είς τό μέλλον έν
  τούτοις δέν θά κρατήσουν
  ασφαλώς την ιδίαν τακτικήν
  Διότι έχουν ϋψιατα συμφέ-
  ροντα εις την Κ ίνα ν πού
  άπειλοΰνται σοβαρώς καί διό¬
  τι ή Ίαπωνική επέκτασις είς
  όλην την Ανατολήν θά κα-
  ταστήββυν προβληματικήν
  πλέον την θέσιν των είς τόν
  Ειρηνικόν καί την Ασίαν
  κ«ί θά κλονίση έκ θεμελί-
  ων τό άποικιακόν αυτών κα-
  θεατώς. Έξ αλλουκαΐ ή Ρωσ¬
  σία δέν θά μείνη ασφαλώς
  μέ εσταυρωμένας τάς χείρας.
  Διότι ή καβυπόταξις τής Κί¬
  νας θά δημιουργήση μίαν
  Ιαπωνίαν πανίσχυρον και θά
  θέση είς άμεσον κίνδυνον
  τόσον τα σοβιετικά συμφέ-
  ροντα είς την έξωτερικήνΜογ
  γολίαν καίτήνΜαντζουρίαν ο
  σον καί τάς ναυτικάς βάσεις
  τού Βλαδιβοστόκ καί τα στρα
  τηγικά έρείσματά της έπίτοΰ
  ποταμοΰ'Αμούρ καί είς τάς ά
  περάντους δασώδεις έκτάσεις
  τής Ταϊγάς, την τεραστίαν
  αυτήν ζούγκλαν τής · Άνα-
  τολης. Κατ' ανάγκην λοι-
  πόν, άργά η γρήγβρ« τα
  έχοντα συμφέροντα είς την
  Άπω Ανατολήν καί την
  Κ ίνα ν ιδιαιτέρως, Κράτη, θά
  έπέμβουν καί θά ένδιαφερ-
  θοΰν διά την περιφρούρησιν
  καί των συμφερόντων των
  ε κ τος
  ν' ά-
  στα
  καθ'
  καΐ τού γοήτρου των,
  εάν έχουν απόφασιν
  ποθάνουν άπό άργόν μαρα-
  σμόν.
  Άλλ' έκτό; των Κρατών
  αυτών καΐ ή Γερμανία ήρχι¬
  σεν ήδη νά εκδηλώνη ζωη¬
  ράν ενδιαφέρον διά τό Σινο-
  ϊαπωνικόν. Ύΐτάρχουν μάλι-
  θετικαί πληροφορίαι
  άς ό καγκελάριος Χί-
  τλερ ανέλαβε πρωτοββυ
  λίαν είρηνικης διευθετή-
  σεως των μεταξύ Κίνας καί
  Ίαπωνίας διαφόρων. Καΐ εί¬
  νε φυσικόν τουτο όσον καί
  άν φαίνεται περίεργον. Διό¬
  τι, συνδέεται μέν ή Γερμα
  νίχ μέ την Ιαπωνίαν διά
  τού περιφήμου άντικομμου-
  νιστικοΰ ουμφώνου, άλλά αί-
  σθάνετα» τάς ιδίας ασφαλώς
  ανησυχίας πού αίσθάνονται
  καΐ αί άλλαι δυνάμεις διά
  την τύχην τής Κίνας. Καΐ
  δέν έπιθυμεϊ διόλου καδυ-
  πόταξιν τής Κίνας είς την
  Ιαπωνίαν. Διότι ή Κίνα α¬
  ποτελεί μίαν πρώτης τάξεως
  καταναλωτικήν αγοράν διά
  τα γερμανικαι προϊόντα,
  όποία θά χαθίι βεβαίως εάν
  περιέλθη είς την κατοχήν
  τής Ίαπωνίας. Τό πιθανώτε-
  | ρον λοιπόν είνε ότι ή επέμ¬
  βασις τής Γερμανίας θ' άπο-
  βλέπη είς την ειρηνικήν
  διευθέτησιν τοΰ σινοϊαπωνι-
  κοΰ κατά τρόπον ώστε νά
  έΐτιτύχη μενάλας οικονομι¬
  κάς έκχωρησεις ή Ίαπωνία
  ώς νικήτρια, άλλά νά έξα-
  σφαλισθοϋν συγχρόνως καΐ
  τα γερμανικά συμφέροντα.
  Ή Γερμανική επέμβασις δη-
  λαδή άποβλέπει)προφανώς είς
  την διανομήν τής Κινεζικής
  λείας μεταξύ τής Ίαπωνίας
  καΐ αυτής· ©ά επιτύχη δμως
  ή προσπαθεία αύτη; Καί είς
  την περίπτωσιν άκόμη πού
  θά εδέχετο ή κυβέρνησις τοΰ
  Νανκΐν νά υπογράψη την ει¬
  ρήνην υπό τοιούτους δρους,
  θά έ-δέχοντο μίαν τοιαύτην
  ειρήνην αί άλλαι ένδιαφερό-
  μεναι δυνάμεις τής Εύρώπης
  καΐ τής Άμερικής; Καΐ δέν
  | θά περιεπλέκετο τότε επ πε¬
  ρισσότερον ή κατάστασις έξ
  επεμβάσεως των δυνάμεων
  αυτών πρός προοτααίαν των
  συμφερόντων των; Καΐ έν
  τοιαύτη περιπτώσει δέν θά
  προοελάμβανε τό σινοϊαπω-
  κόν μορφήν καΐ έκτασιν
  οικουμενικήν, παγκόσμιον;
  Δυστυχώς, ή τακτική τής
  συγχρόνου διπλωματίας, βα¬
  σιζομένη είς την παρέλκυσιν
  ,'καί την «ναβολήν καΐ άπο-
  ! βλέπουσα έχι είς την άμε-
  | σον, ριζικήν λΰαιν των ζπτη-
  μάτων κκΐ είς την τελείαν
  έπούλωσιν των πληγών πού
  ήνοίγοντο εκάστοτε καΐ η¬
  πείλουν τόν οργανισμόν τής
  είρήνης, άλλ' είς την απο¬
  μάκρυνσιν απλώς των κινδύ-
  νων τοΰ πολέμου καΐ είς την
  δι" ένέσεων παράτασιν τής
  ζωή$ τής είρήνης» αφήκαν
  τα ζητήματα νά άποτελμα-
  τωθοΰν καί τάς πληγάς νά
  καταλήξουν είς καρκινώμα-
  τα καΐ γαγγραίνας. Καΐ σή¬
  μερον αί διάφοραι κυβερνή¬
  σει; τρομάζουν νά λάβουν
  ήρωΐκά μετρα καΐ δραατι-
  λεμος, ή θάνατος έξ άσφυ- χοι τής ζωής καί
  ξίας. Μένει μόνον μία ελπίς | τρών της.
  άκόμη:Ή στενή σύμπρα"
  Αγγλίας, Γαλλίχς καί '
  μερικΓις καΐ ή έπιτυχία τού
  ταξιδίου τοΰ κ. Ντελμπός
  πρό; αυγκληβιν μιάς παγκο¬
  σμίου διασκέψεως επιλύσεως
  όλων των προβλημάτων,πού
  ένδιαφέρουν τα έθνη καΐ
  τούς λαού; τής γής· Πρό τοΰ
  τερματισμόν ομως τοΰ Ταξι-
  δίου τοϋ κ. Ντελμπός είς τάς
  πρωτεύουσαν των Κρατών τής
  κεντρικής Εύρώπης καΐ τής
  των θε.λγή-
  Βαλκανικής
  τολμον νά
  θά ήτο παρά-
  διακινδυνεύση
  κανεΐς προβλέψεις διά τα ά-
  ποτελέσματα καί τό δυνατόν
  τής αυγκλήοεως μιάς τοιαύ¬
  της διασκέψεως.
  Πετοχτά
  σημειώματα
  ΧΕΙΜΩΝΑΣ
  Τα «Νικολοβάρβαρα» τής
  λσίκής έκφράσεως, διετήρη-
  έφέτοο την φήμην
  σαν
  καί
  των ώς'φορεΐς τοϋ χειμώνος.
  Ή λευκή Νΰμφη τοΰ Βορρά
  μας επεσκέφθη άπά προχθές.
  'Εκάλυψε μέ τοός λευκούς πέ-
  πλους τίς ψηλότερες βουνο-
  κορφές καί έσκόρπισε την γο-
  ητείαν καί την άγνήν καί λε-
  πτήν χώριν της είς την ύπαι¬
  θρον. ΈσκέπΓετο νά κατέλθη
  έως την πόλιν άλλά λέγεται
  δτι μετενόησε
  μην χάση την
  καί λερώση,
  διότι έφοβήθη
  άγνότητά της
  την τουαλέττα
  της είς την λάσπην. "Επειτα
  εσκέφθη δτι καί άν ήρχετο δέν
  θά εΐχε ποΰ νά^εσκάστν ο¬
  λίγον άφοθ δέν ΰπάρχει οί)τ»ε-]
  έ'ν κέντρον άναψυχής, ουτε
  έν ντάσιγκ ή μιοθζικ χώλ Καΐ
  φυσικά, μία νύμφη, λευκή, ά-
  ριστοκρατική, ώραία καί
  πλουσία, ώς ή
  πορεΐ βεβαίως
  χιών, δέν εΐμ-
  νά ζήση χω-
  ρίς χορόν, χωρίς διασκεδά-
  σεις μεγάλης ζωής, χωρίς ε'να
  σαλόνι [ΐέ πολύφωτα καί κρύ-
  σταλλα, μέ μι.θι>στικά άρώ-
  ματα καί λικνιοτικήν μουσι¬
  κήν. Έΐτροτίμησε λοιπόν νά
  παραμείνη έκεΐ ψηλά, δπου
  τουλάχιστον θ' άκούη την συ
  ναυλι'αν ιΐοϋ συνθέτουν τα
  σφυρίγμοιτη ιοΰ βορρηά, τα
  βελάαματα καί τα κοροουνί-
  σματα τι2>ν προβάτων καί οί
  φλογέρες των τσομπάνηδων.
  Παρεδόθη είς τάς άγκάλας
  τοϋ Γέρω Ψηλορείτη καί έλη-
  Ίδέτε' έξ άντιθέτου τα θή
  λεα. Λ'Ιόλις έστειλε τό έπισκε
  πτήριό τού ό χειμώνας, έσή
  μαναν συναγερμό: "Εκάλυψαν
  τίς καλοκαιρινές άσκήμιες τής
  γυμνότης των, έφόρεσαν τίς
  βαρειές των τουαλέττες κα
  τίς γοΰνες των, έφρεσκσρί
  σθηκαν, ώπλίσθησαν μέ δλα
  τα τεχνητά θέλγητρα των ίν
  στιτούτων καλλονής καί μ' 6
  λα τα άρώματα των μπουν-
  τουάρ των κι' έβγήκαν μέ ά
  ξιοθαύμαοτον προσποίησι σε-
  μνότητος, μέ καταπληκτικήν
  μεταβολή— οί ψραγκοπαναγί-
  τσες—είς προϋπάντησιν κι
  ύποδοχή τού. 'Έτσι κατήντησε
  νά δώση κι' ό χειμώνος δλα
  τα θέλγητρα τού είς τόν γυ
  ναικόκοσμον, δπως τού έ'δωσε
  καΐ τό καλοκαΐρι ολες τίς χα-
  ρές τού. "Αλλωστε, πώς νά
  μην συμβή αύτό; Αύτάς ό γέ¬
  ρω παραλυμένος, ό χειμώνας
  είναι ή έποχή των γατων, ώς
  γνωστόν. Κι' εμείς έχομε την
  ανοησία ν' άποκαλοΰμε γατί-
  τσες τίς γυναΐκες. Πολϋ δι-
  καίως καΐ πολύ καλώς λοιπόν
  τίς εύνοεΐ. Καί οπωσδήποτε
  δέν έπιτρέπεται νά έχωμε πα-
  ράπονα μαζί τού. Εάν εχάρι¬
  σε δλα τα θέλγητρα τού στίς
  γυναΐκες, έδωσε καί σ' έμδς
  έν τούτοις μιά μεγάλη άποζη-
  μίωσι: Μάς έδωκε τό θέαμα
  τοΰ σεμνοΰ καί τού ώραίου
  ξανάψερε τό μέτρο τοΰ
  λογικοΰ καί τής αίσθητικής
  καί μας άπήλλαξε άπό τίς τό·
  σες άσχημίες τής προκλητι-
  κί)ς γυμνότητος. 'Έντυσε τούς
  γυμνοΰς κι'
  σχήμια τους.
  έκάλυψε την ά-
  δπως έντυσε καί
  τοΰς κάμπους μέ πράσινα βε-
  λοΰδα κι' έκάλυψε τα γυμνά
  βουνά μέ κάτασπρα πέπλα.
  Μ.—
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ0.Η
  Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
  ΦΛΟΓΑ
  σμονήθη άπό τό
  περιπτύξεώς τού,
  μεθΰσι τής
  Τί καί άν
  κάς αποφάσει; διότι φοβοΰν-
  ται ότι θά καταλήξουν μοι¬
  ραίως είς πόλεμον, Άλλ'
  όπωαδήποτε θά καταλήξωμεν
  έκεΐ εάν συνεχισθή ή οημε-
  ρινή τακτική. Διότι έφόαον
  δέν ευρίσκονται είρηνικά
  φάρμακα έξουδετερώσεως τοΰ
  κακοΰ, τα άσθενέστερα οίκο-
  νομικώς, Ισχυρότερα όμω;
  δυναμικώς Κράτη θά έπιχει-
  ρήσουν κατ' ανάγκην μίαν
  πολεμικήν έξοδον διά νά ί-
  κανοποιήσουν τού; σκοπούς,
  τάς ανάγκας καΐ τάς φιλοδο-
  ξίας των. Ή οίκονομική έ-
  ξάντληοις ποΰ δπμιουργεΐή
  έντασι; των έξοπλισμών θέ¬
  τει ώμώς τό δίλημμα: "Ή πό-
  εΐναι αλλωστε γέρος; Έκεί-
  νη τόν έστόλισε μέ τα που-
  ποολά της καί τόν έκάλυψε
  μέ τα πάλλευκα άραχνοθψαν-
  τα πέπλα της. Τοΰ έφόρεσε
  περούκαν μέ κάτασπρα μαλ-
  λιά είς την φαλακρήν κεφα¬
  λήν καί μας τόν παρουσίασε
  διά μιδς θαλερόν ίππότην
  καθ' δλα άξιέραστον. 'Ένας
  τοιούτος γέρος εύγενής, άλλω
  στε, είναι πολΰ προτιμότε-
  ρος άπό τούς περισσοτέρους
  νέους τής έποχής μας. Αύ-
  τός τουλάχιστον έχει την
  πεϊρα καί την ευγένειαν τής
  ήλικίας. Ένώ οί νέοι μας τί
  έχουν; Μήπως έχουν την ευ-
  θυμη καί χαρούμενη διάθεσι,
  την άλλεγροσύνη, την όρμητι¬
  κότητα, τή δΰνσμι τής δημι-
  ουργίας, τό αϊσθημα τής αί-
  σιοδοξίας, τό κουράγιο ν' άν-
  τικρύσουν μέ ύπερηφάνεια
  καί αϋτοπεπο'ιθησι αυτή τή
  γρηάσστίγλα ποϋ λέγεται ζωή,
  νά την καθυποτάξουν, νά την
  μεταβάλλουν, νά την τιθασ·
  σεύσουν καί νά την ώμορ-
  φήνουν; "Η μήπως μπο-
  ρΰν ν' άνοίξουν τα φτερά
  τής ψυχής καί τής φαντασίας
  των πρός νέους ορίζοντος
  πρός τίς υψηλές κορυφές των
  μεγάλων ίδανικών, Μά άν τα
  εΐχαν σύτά, δέν θά περίμεναν
  νά κατέβη ή ώραία νύφη τοθ
  Βορρά κι' ή κάθε ώμορφιά
  τής ζωής πρός αύτούς, Θά
  πήγαιναν αύτοι πρός άναζή-
  τησί της. Καί θά την έπαιρ-
  ναν στά δυνατά τους χέρια,
  θά την κατακτοΰσαν καί θά
  ύψώνωνταν αύτοι, μέ τή δη-
  μιουργική των δύναμι κυρΐαρ-
  Οί ήλικιωμένοι οιακρίνονται
  σήμερον γιά τίς παραξενιές τους:
  Αλλοι θέλουν νά νεάζουν,· μολο¬
  νότι πρωφανώς δέν είναι πλέον νέ¬
  οι. "Αλλοι πάλιν ακέπ,το,νται μ!
  '^ώ^ι^χ τό κριτήριον τοΰ «καλοθ
  παλαιοΰ καιροΰ», "Αλλοι πάλιν
  τα «χούν εγκαταλείψη ίλα κα:
  π3νξ, οιανοητικώ; τουλάχιστον,
  ϊπου καί 3πΐύς φυσ4 ί ίνεμος ή
  «τό πνεθμα τής προόδου», Όπωσ-
  δήποΐε οί ήλικιωμένοι δέν παύ-
  ουν νά είναι ένδιαφέροντες. Ή
  καθημερινή παρατήρησις είναι δυ¬
  νατόν
  ν* μείνγ; ιπροστχ τους ε'να
  πρωΐ εκστατική. 'Η εϊλικρίνειά
  τους, οσο καί ή φινέτσα τής εϊλι-
  κρινείας τους, κρίνεται παραπάνω
  άπό άξιοπρίσεκτη.
  —Έτελείωσε. Δέν θά ξανάρθω
  μαζύ σου φίλε μου.
  —Μέ λές ώστόσο φίλο σου!
  —Μά ακριβώς έπειδή είσαι
  φίλος μου δέν θά ξανάρθω μαζύ
  σου.
  —Καί γιά ποία λόγο;..
  —Άπλούστατα γιατί θέλεις ναί
  καί κ«λά νά μέ τοποθετής μέσ*
  ατό περιβάλλον των περασμένων.
  Μέ περνας αιωνίως άπό τούς ιδι-
  ους ζρόμο·^. Ύπάρχουν έκεΐ άκό¬
  μη οί ίδιες πορτοΰλες, οί Ιδιες
  γωνιές δπου άλλοτε εκαιεν ή
  λάμπα τοΰ πετρελαίου. 'Γπάρχει
  άκόμη καί τό συνοικιακό καφε-
  νεΐο όπου έσμίγχμε γιά νά πιοΰ-
  με κάτι καί νά καταστρώσουμε τό
  πρόγραμμα τής βραδυνής ίξορίψ
  σεως. Τό πετρελαιοφάναρί υπήρ¬
  ξεν ό αιωπηλός μάρτυς τής έκκι-
  νήαεώς μας μέ τό αιώνιον Ιρρινον
  ..έπι-
  ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΪΝ
  ΕΠΙ ΤΩΝ Τ,ΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Τό Γεωργικόν Έπιμελή·
  ριον τοΰ Νομοΰ μας, δι* έγ·
  γράφου τού πρός τό υπουρ¬
  γείον των Εξωτερικών, πα·
  ρακαλεΐ νά δοθή έντολή
  είς τούς έμπορικούς άκολού-
  θους των πρεσβειών μας είς
  τάς πρωτευούσα; διαφόρων
  Κρατών, νά παρακολου-
  θοΰν την άγοραστικήν κίνη¬
  σιν καί τάς τιμάς των έλαι-
  ολάδων καΐ νά ένημερώσουν
  την Κυβέρνησιν καΐ δι' αυ¬
  τής ι τόν ελαιοπαραγωγήν
  κόσμον.
  Χάρις είς τα στοιχεΐα αύ-
  τά θά γίνεται τακτική ή πχ-
  ρακολοΰδπσι; καΐ ή ένημέ-
  ρωσι; τή; έσωτερική; μας ά-
  γοράς, τής κινήσεως καί των
  τιμών των έλαιολάδων είς τό
  εξωτερικόν. Καΐ έ'τσι θά εί¬
  ναι εΰκολον καΐ δυνατόν νά
  παρακολουθοΰν αί τιμαί των
  έλαιολάδων είς τό εσωτερι¬
  κόν, τάς τιμάς τής διε-|
  θνοΰς άγοράς. Τότε δέ θά
  λείψουν καΐ αί παρεξηγήσεις
  μεταξύ παραγωγών καί έμ-
  πόρων καΐ δέν θά ειμπορεί
  νά δημιουργηθοΰν υπό¬
  νοιαι ότι οί δεύτεροι προ-
  σπαθοΰν ν' άποκομίσουν κέρ-
  δη είς βάρος των πρώτων.
  Ή σημερινή κυβέρνησις
  I-
  χει έπιδείξει τόσον ενδιαφέ¬
  ρον διά την προστασίαν τής
  έλαιοπαραγωγης, καθώς καί
  δι' ολα έν γένει τα γεωργικά
  προϊόντα μας, ώστε δέν γεν¬
  νάται άμφιβολία ότι καί είς
  τό μέλλον θά πράξη ότι εί¬
  ναι δυνατόν διά την καλύ¬
  τερον ρύθμισιν των ζητη-
  μάτων τοΰ ελαίου. Τό κέρ-
  δος αλλωστε έκ της καλής
  διαθέσεως τοϋ ελαίου δέν θ'
  ανήκη είς τούς παραγωγούς
  μόνον. Θ' ανήκη έξ ΐσου
  καΐ είς τό Κράτος καί είς τό
  σύνολον. Διότι οταν εϋημε-
  ρή ό γεωργικός, ό παραγω-
  γικός κόσμος, ύπάρχει ευτυ¬
  χία καί είς όλας τάς άλλας
  τάξεις, είς δλην την χώραν.
  Τό Συνέδριον.
  Ή ίδέα τής συγκλήσεως τοΰ
  τετάρτου παγκρητίου γεωργο-
  συνεταιριστικοΰ συνεδρίου την
  όποιαν έρρίψαμεν προχθές,
  φαίνεται δτι θά καρποφορή-
  . Τό Γεωργικόν Έπιμελητή-
  ριον Λασηθίου προσκαλεΐ είς
  Άγιον Νικόλαον διά την 8ην
  τρέχοντος άντιπροσώπους των
  άλλων έπιμελητηρίων τής νή¬
  σου διά νά συζητήσουν άπό
  κοινοΰ επί των έκκρεμών γε-
  ωργικών ζητημάτων καί επί
  τής συγκλήσεως τοΰ Συνεδρί¬
  ου.Ελπίζομεν δτι θά ληφθοθν
  'έλουμ» νά ζοΰμϊ τά περασμένα
  νώ. τ,ό πλοϊον τής ζωής ε"χει δι-
  λθη πλέον καί χό τελευταίον ά-
  κροκήριον; Ιδιαιτέρως γίατί νά
  ιέλουμε νά τά ζωντχνεύουμε έκεΐ
  ποΰ ύπάρχουν άναλλοίωτα τά
  υμητικά τους; Είνε γνωστή ή
  νώμη τοΰ Ηαλτάσαρ Καστελιόνε
  έ κάτι τέτοια ζητήματα: Τά πε-
  ασμένα μένουν περασμένα, άδιά-
  !^ρον #ν ό έπιβάτης τοΰ πλοίου
  ής ζωής, δπως καί κάθε επιβά¬
  τας, νομίζει δτι τόν παρακολου-
  οΰν στό ταξίδι τού. Τό κοριτσά-
  ι μέ τά κόκκινα πού περιμένει
  στήν πρώτη αύλόπορτα τής γειτο-
  νιάς μτιορει νά είνε άπαράλλα-
  κτο μέ έκείνο πού προεκάλεσεν
  άλλοτε τούς πρώτους αΐσθηματι-
  κούς μας παλμούς. Ασφαλώς 2-
  μως δέν περιμένει τούς ίδιους έ-
  πισκέπτες..."Αλλοι εχουν τή σει-
  ρά τώρα καί αλλοι μποροϊν νά
  αίσθανθοΰν τοϋς παλμού; αύτούς.
  * *
  Τό έπεισόδιο των βετεράνων
  συμπολιτών δέν έξιλεώνει απλώς
  τό γήρας, πού έννοεΐ συνήθως νά
  κρίνη τά πάντα, μέ τό ίδιο κρι-
  τήριο πού τά εκρινε καί προπο-
  λεμικώς. Είνε κάτι τό δημιουργι-
  χίύχιρο άκόμη. βυμίζει ζωντανές
  σελίδες τής ζωής: Δυό έρωτευμέ-
  νοι τοΰ Κατούλ Μαντές συναντών-
  ται '^στερ' άπό χρόνια στό ίδιο
  γαλακτοπωλεΐο τής Μοντμάρτρης
  καί «ξαναχαινουργιώνουν» τίς ώ-
  ραιότερες στιγμές τους. Την έπο-
  όριστικαί άποφάσεις καί δτι
  έκ των άποφάσεων αυτών θά
  δοθί] νέα ώθησις είς την γε-
  ωργικήν ανάπτυξιν τοΰ τό-
  που.
  μένη
  φεΐ σ
  έν τού
  έκείνη:
  οία.
  χρόνοι
  - Καί τό θεωρείς αύτ
  βλαβές εί; την υγείαν σου;
  Κάτι χειρότερο. Τή στάχτη
  πρέπει νά την άφήνουμε έκεΐ ποΰ
  είνε καί όπως είνε...Σέ βεβαιώ εί¬
  νε έπικίνουνο νά παίζουμε μαζύ
  της!..
  "Η συνομιλία
  επί λέξει. Καΐ
  αυτή μετεφέρθη
  μέ τόν{ έπίλογό
  της πρό παντός πού ένεΐχε μιά
  μεγάλη άληθινά σημααία: Τό παι-
  γνίδι τής στάχτης κατανΐα κάπο-
  τε δ,τι καί τό παιγνίδί τής ζωής
  γενικώτερα. Κάτι τό μάταιο. Καί
  δχ: απλώς τό μάταιο. Κάτι τό ό-
  λοκληρωτικά έπικίνδυνο. Γιατί νά
  τε αϋριο,
  ,ς έκεΐνος γρά-
  «ΙΙαίζουμε μιά
  'Γευδόμεθα καί οί
  |ς, ουτε άπόψε, ο^'
  οδτε ποτέ
  πειά.
  ου-
  Αν
  αίσθάνεσαι ολί^οΊ οΐκτο, γιά σέ-
  να^καί γιά μενά, γύρισε πίσω
  στά περασμένα καί μείνβ έκεΐ
  θαμμένη. Κάτο) άπό τή στάχτη
  κάτι καίει άκόμη.. Φρόντισε νά
  τό διατήρησις».
  Δέν γνωρίζω άν ό φίλοσοφη-
  μένος συμπολίτης τοΰ «καλοΰ πα-
  λαιοθ καιροΰ» εΐχε διαβάση την
  Ιδία σελίδα. Ώστόσο είνε βέβαιο
  ότι ε·πε κάτι τό αμετάβλητο γιά
  τό παιγνίδι τής στάχχης: Άς σε-
  βώμεθα την τελευταία φλόγα πού
  είνε δυνατόν νά υφίσταται άκόμη
  έκεΐ
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Τό νοσοκομείον.
  Άπό ημερών ήρχισαν καί
  συνεχίζονται αί εργασίαι επι¬
  σκευήν, επεκτάσεως καΐ άνα-
  καινισμοϋ γενικώς, τού Πανα-
  νείου Δημοτικοΰ Νοσοκομείου
  διατεθέντος πρός τόν σκοπόν
  αυτόν 'κονδυλίου ήμίσεος καί
  πλέον έκατομμυρίου δραχμών.
  Διά των νέων αυτών άνακαι-
  νίσεων, τό Πανάνειον θά συμ¬
  πληρωθή τελείως καί θά κα¬
  ταστή ε'ν άπό τά μεγαλύτερα
  καί καλυτέρα νοσοκομεΐα τής
  χώρας μας. Καλόν μόνον θά
  ήτο νά ληφθή μέριμνα ώστε
  αί έπισκευαΐ νά συντελεσθοθν
  είς δσον τό δυνατόν συντο-
  μώτερον χρόνον διά νά μην
  διακοπή επί μακρόν ή κανονι-
  κή λειτουργία τού καί τό έ'ρ-
  γον τής περιθάλψεως των ά-
  πόρί.ιν ασθενών.
  'Η Κρήτη είς Παρι¬
  σίους.
  Τά προϊόντα τής Κρητικής
  χειροτεχνίας καθώς καί τής
  γεωργίας εθριάμβευσαν καί
  είς την έκθεσιν των Παρισίων
  καί έβραβεύθησαν άπό την ε¬
  πιτροπήν τής εκθέσεως. Κατά
  γενικήν δέ όμολογίαν τά Κρη-
  τικά προϊόντα, άπέσπασαν
  την προσοχήνκαί διήγειραν τό
  ενδιαφέρον δλων των έπισκε-
  πτών τοΰ έλληνικοΰ περιπτέ-
  ρου.Ή Κρήτη εσημείωσε μίαν
  έπίπλέονέπιτυχίανείςτό πεδίον
  τής είρηνικής δημιουργίας. Θά
  ήτο δέ εύτύχημα, εάν κατε-
  βάλλετο προσπαθεία 'άποστο-
  λής προϊόντων τής νήσου μας
  είς όλας γενικώς τάς μικράς
  καί μεγάλας διεθνεΐς έκθέ-,
  σεις. Θά διεφηαίζοντο τά έ-
  κλεκτά προϊόντα μας καί θά
  εΐχε μεγάλα ήθικά καί ύλι-
  κά όφέλη ό τόπος μας.
  Άγαθά εύδίας
  Ή καλωσύνη τοΰ καιροϋ ε¬
  συνεχίσθη καΐ χθές καί ό ήλι-
  ος θερμός, έσκόρπισε την θαλ¬
  πωρήν τού είς τόν κόσμον πού
  εΐχε ξεπαγιάσει κυριολεκτικά
  άπό τό ψϋχος των τελευταίων
  ημερών. Έξαιρετικώς εύεργε-
  τική δμως άποβαίνει ή καλο-
  καιρία δια την γεωργίαν μας.
  Βοηθεΐ είς την συλλογήν τοθ
  έλαιοκάρπου καί είς την α¬
  ποπεράτωσιν τής σπορδς των
  δημητριακών καί συντελεί είς
  την ανάπτυξιν τής βλαστήσε-
  ως καί τής άναπτύξεως τοθ
  χόρτου, τοϋ όποίου τόσην ϋ·
  χει ανάγκην ή κτη,νοτροφίσ.
  II!
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ή ω¬
  ραιοτέρα Ρωσσική ταινία ποθ εγι
  νέ μέχρι σήμερον: «ΜΑΝΥΑ». "Ω
  ρα 11 π μ. Σινεάκ κατάλληλον
  διά παιδία.
  «ΜΙΝΩΑ*.—Σήμερον τό κινημα-
  τογραφικόν άριστούργημα: «-Ό
  έπαναστάτης Γκάρτσια».
  'Ωρα 2 μ.μ. «Γϊγαντομαχία έρυ-
  θροδέρμων», έπεισοδιακόν, ολό¬
  κληρον τό έργον.
  ~
  Άριθμός 8349.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Ό Συμβολαιογράφος Άγίου Νι-
  κολάου Μεραμβέλλου Ιωάννης Α.
  Βαρκαράκης έν Άγίφ Νικολάω
  κατοικοεορεύων οηλοποιώ 8τι έ-
  κτίθεται είς αναγκαστικόν πλει-
  στηριασμόν τό εξής άκίνητον κτή-
  μα κείμενον είς την περιφέρειαν
  Άγίου Νικολάου τέως Δήμου Κρη-
  τσας ήτοι έντος τής κωμοπόλεως
  Άγίου Νικολάου καί κατά την
  θέσιν «Κεφάλι» μία οΐκία συνι-
  σταμένγ; «πό κήπον περιτετοιχι-
  σμένον συνεχόμενον μετά οίκοδο-
  μής αποτελούμενη; έκ δύο κατοι-
  κιών έξ ών ή μία έκ τεσσάρων
  δωματίων ή δέ άλλη έκ τριών μέ
  αύλήν, υδαταποθήκην (ατίρ^Λ)
  καΐ 1 μικροθ ισογείου συνορευο-
  μένη δέ πανταχόθεν μέ δημοσίαν
  οδόν εκτάσεως τοΰ δλου οίκοπέοου
  μέτρων τετραγωνικών τριακοσίας
  έβδ&μήκοντα τεσσάρων καί 0.14,
  των όφειλετών κληρονόμων τοϋ
  αποβιώσαντος άρχικοϋ όφειλέτου
  Ιωάν. Ιωσήφ Ψακουλάκη καί τοΰ
  μετά θάνατον τοΰ άρχικοΰ τούτου
  όφειλέτου αποβιώσαντος ΓεωργΕου
  Ιωάν. Τακουλάκη ήτοι 1) Δε-
  σποίνης χήρας Ιωάν. ϊ'ακουλά-
  κη, 2) "Αννης Ιωάν. Τακουλάκη,
  3) Μαρίας Ιωάν. *Γακουλάκη,
  4) Μιχαήλ Ιωάν. Τακουλάκη καί
  5) Ιωσήφ Ιωάν. Τακουλάκη κα-
  τοίκων απάντων Άγίου Νικολάου
  διαμένοντος δέ τοθ τελευταίου έν
  Αύστραλία, τ% έπισπεύσει τής έν
  Αθήναις έδρευούσης Έθνικής
  Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλά¬
  δος ένυποθήκου δανειστρίας έκπρο-
  σωπουμένης υπό τοθΔιοικητοΟ αυ¬
  τής Ιωάν. Δροσοπούλου πρός είσ¬
  πραξιν τής ένυποθήκου άπαιτή-
  σεώς της τής στηριζομένης επί
  των ύπ' άριθμούς (5:501 καί (5442
  τοΰ έτους , 1931 συμβολαίων τοθ
  συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κων¬
  σταντίνου Α. Ζαχαριάδου έκ λιρών
  Αγγλίας στερλινών 1(54—12—9,
  καί δι' ήν άπαίτησιν έπετάγησαν
  οί είρημένοι όφειλέται διά τής ά-
  πό 7 Μαρτίου 1935 έπιταγής τής
  έπισπευδούση; ώς δείκνυται έκ
  των 6π' άριθμούς 7002, 7003,
  7004, 7005 καί 700(1 άποδεικτι-
  κών τοΰ δικαστικοΰ κλητήρος Γε-
  ωργίου Μασσάρου καί 3313 άπο-
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή ωραιοτέρα Ρωσσική ται¬
  νία ποΰ έ'γινε μέχρι σήμερον
  ΜΑΝΥΑ
  Μέ την "θλγα Τσεχόβα
  Μαρία Άντεργάστ, κα'ι τόν
  Πέτερ Πέτερσεν.
  ΜΑΝΥΑ
  "Ενα όράμα άγάπης καί
  μαρτυρίου! Τό <3ράμα μιάς ύυστυχισμένη; μητέρας ποϋ έκτυλίσσβτχι στήν Παληά Ρωσσία. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ή Φΐλία είς τόν γάμον. ΑΥΡΙΟΝ Τό άριστούργημα 2ΟΛΑ: τού Ε. ΤΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Παρασκευαι; θΐκονόμου, ι Μαρίκα καΐ "Αννα Καλουτά, Δικνελος, Τζινιβλης, Μκυρβ- ας. Κωνσταντίνου. Τό ιτρόγραμμα τοϋ: .ΣΙΝΕΑΚ' είναι πάντβτε κατάλλη¬ λον διά παιδία. Σήμερον ωρα 11 π. μ. ΠρωτοοΊκών Ή φιλία είνε ή ωραιοτέρα καί σταθερωτέρα εγγύησις τής εύτυ- χίας είς τόν γάμον Μπορεΐ νά πή κανείς, χωρΐς νά φανή άπαισιόδο- ξος, δτι ό τρελλός έρως διαρκεΐ ωρισμένον μόνον χρόνον. "Ας μην λυπούμεθα όμως γι' αύτό. Ό έρως στερεΐται καθ" ολοκληρίαν φρονή¬ σεως, ένω άπαιτεΐται άπεριόρι- στος φρόνησις καί άπόλυτος κυ- ριαρχία επί των αίσθημάτων διά νά συγκρατηθή επί πολύ ή άρμο- νική συυβίωσις ενός άνδρογύνου. Ό έρως είνε θεληματικά ζηλιά- ρης καί φιλόνεικος. Άπαιτεϊ πολ- λα άπό τό άγατιώμενον πρόσωπο' τό θέλει δμοιο μέ τό Ίδεώδες τιοϋ όνειρεύεται.... Ή εύτυχεστέρα ίίκβασις ενός £■ ρωτος είνε νά εξελιχθή βραδέως είς Μνα βαθθ αίσθημα κατανοήσε- ως, στοργής, φιλίας. Γιατί λοιπόν θ' άπέφευγε νά πανδρευθή ε"νας άνδρας την γυ- ναΐκα μέ την όποιαν τόν συνδέει φιλία; θά έβάδιζε έ"τσι ασφαλώς είς τόν σκοπόν τοϋ ζοντας σίγουρα μέ συζυγικής εύτυχίας. γάμου, παί- τό άτοΰ τής Γιατί νά μην πανδρευθή έπίσης αυτήν ποΰ είνε γιά εκείνον μία μικροτέρα άδελφή»; Ή γυναϊκα έπιθυμεΐ νά αΐσθάνεται τόν εαυ¬ τόν της υπό την προστασίαν τού άνδρας ποΰ άγαπα τόσον, δσον άρέσει είς τόν άνδρα νά προστα- τεύη αυτήν πού τού ένεπιστεύθη την ϋπαρξίν της. Ύπάρχουν άν- δρόγυνα απολύτως εύτυχισμένα είς τα όποΐα έν τούτοις ή διαφο- ρά τής ήλικίας είνε σημαντική. Γνώρισα μίαν γυναϊκα κατά τριάν τα χρόνια νεωτέραν τοϋ συζύγου της, ή όποία δέν μπόρεσε νά επι¬ ζήση τοθ θανάτου τού, τόσον τόν άγαποΰσε. Αύτά δλα δέν θέλουν νά ποϋν δτι είνε όρθό νά πανδρευθήτε ί¬ να ανδρα πού θά μποροθσε νά είνε πατέρας σας. Σημαίνουν μό¬ νον, δτι πρέπει νά δυσπιστήτε είς τούς γενικούς κανόνας δταν πρό- κειχαι γιά την συμφωνία μεταξύ άνδρας καί γυναικός. Δέν ύπάρχει ώρισμένη «συνταγή» γιά την συ- ζυγική ευτυχία: μποροΰμε μόνο νά ποΰμε δτι δταν συναντώνται δύο πρόσωπα καλής θελήσεως, ί- κανά στοργής, έπιδεκτικά νά δια- τηρήσουν στήν κοινή συμβίωσι τόν σεβασμό τοΰ ενός πρός τόν άλ¬ λον, ό οποίος είνε ή λεπτοτέρα μορφή τής έμπιστοσΰνης καί τής άγάπης, έχουν μεγάλες πιθανότη- τες νά είναι εύτυχείς. 'Ο γοΑγο&άς μιάς καρδίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = Ι ΓΜΙΙΙ III ΜΟΙ Ή ζωή τής μελαγχολικώς αϋτοκρατείρας. ή Ντιστεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας και τούς άναννώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.36. Αριθ. 8737. Ό Εισαγγελεύς Ηρακλείου. 1 2 3 6 7 8 9 10 11 δεικτικοΰ τοΰ δικαστικοΰ κλη:ή- ρος Κωνστ. 1. Λαπιδάκη. Ό πλειστηριασμός γενησεται ε¬ νώπιον μου ή τοΰ νομίμου άνα- πληριοτοΰ μου την δην Δεκεμβρι¬ ού 1937 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π μ. έν Άγίω Νι¬ κολάω καί έν τώ κατά την συνοι- κίαν Ειρηνοδικείου Συμβολαιο- γραφείω μου ένθα καί δτε καλοΰν- ται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτή¬ σωσι. Έν Άγίφ Νικολάω τή 25 Ό- κτωβρίου 1937. Ό Συμβολαιογράφος •Ιωάννης Βαρκαράκης Έβνιχή Τράπβςα τής Ελλάδος "Υπηρεσία Διαχ. κτιιίιάτων έξ άνταλλαγή; ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Την 8ην Δεκεμβριού 1937 ημέ¬ ραν Τετάρτην καί ώραν 11—12 π. μ. έν τώ 'Υποκαταστήματι τής Έθνικής Τραπέζης τμήμα άνταλ λαξίμων διεξαχθήσεται συμφώνως πρό; τούς δρους τή; σχετικής δι- ακηρύξεως μειοοοτική δημοπρασία έπισκευή; 33 οίκιων ύπ' αριθ. 315, 204, 26<ί, 208, 269, 270, 274, 434, 5511, 589, 41(5, 415, 412, 702, 714, 40(5, 282, 1.382, 363, 332, 3(55, 334, 433, 392, 1383, «71, 728, 729, 732, 261, 307, 39(5, 397 μέ πρώτην προ- σφοράν δέκα επι τοίς εκατόν επί έλαττον τής άρχική; προυπολογι- αθείση; δαπάνης των δραχ. εβδο¬ μήκοντα δύο χιλιάδων εκατόν (72.100). ' Ή δημοπρασία έσετφ έπανα- ληπτική τελειωτική. Τα ανωτέρω κτήματα κεΐνται είς 2ύλινην Τάμπιαν. Πλείονες πληροφορίαι παρέχον- ται βίς τό Ί'ποκατάστημα Έθνι¬ κής Τραπέζης Ί'πηρεσία Διαχ. κτημάτων έξ άνταλλαγής, εις 8 ευρίσκονται κατατιβειμένοι οί προυΐϊολογισμοί και λοιπά σχετι- κά. Ή έγκρισις άπόκειται είς την Τοπικήν Επιτροπήν. (Έκ τοΰ Γραφείου). Ένο»κιάζ«ται άηό 1ης Ίανουα- ρίου τό παρά την πλατείαν Μειν- τανίου μαγαζείον δπου νυν τό κσ- πνοπωλεϊον Άλεζανδροπούλου. Πληροφορίαι τιαρά τφ κ. Άλβ-1 ξαν&ροπούλω. Διακηρύττει δτι. Συνεπεία τής ύπ' αριθ. 70150— 787(57 έ. Ι. διαταγή; τοθ Σοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης. Την 19ην Δεκεμβριού ημέραν τής εβδομάδος Κυριακήν καί ώ¬ ραν 11—12 π. μ. ενεργηθήσεται έν τώ Είσαγγελικω Καταστήματι Ηρακλείου, πρόχειρος προφορι- κός πλειοδοτικό; διαγωνισμός διά την εκποίησιν δύο (2) φορτηγων αύτοκινήτων τεοσάρων (4) τόννων έκαστον έργοστασίου κατασκευής «Ρ&ι-1β33β» ευρισκομένων έν ταϊ; κινηταϊς άγροτικαί; φυλα- καϊς Ηρακλείου (Νέα; Άλικαρ- νασσοΰ). Οί δροι τή; συγγραφή; υπο¬ χρεώσεων καί τα έν λόγω αύτο- κίνητα εΰρηνται έν ταίς αγροτι¬ κάς φυλακαί; Ηρακλείου, ένθα οί βουλόμενοι προσερχόμενοι δύ¬ νανται νά λαμβάνωσι γνώσιν παντό; σχετικοΰ στοιχείου. Έν Ηρακλείω τή 1 Δ)βρίου 1937. Ό Εισαγγελεύς Δ. Βίλίνης ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό Βκλαμηγόν ά)« Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ Τηλίφ. 3-41 ΟΡΙΖΟΧΤΙΩΣ 1) "Ον ποΰ Ιχει γεννηθί] παρά τού; φυσικοϋ; κανόνας. — Ό ά- δελφός τοΰ Ρωμύλου. 2) Αίγυπτιακή θεότης. — Έ- κείνη πού δέν εχει καλωσύνη.— Μέγα; Φλαμανδός ζωγράφος. 3) Κράτος τή; Νοτίου Άμερι- κήί· 4) Άντωνυμία κτητική. — Μο¬ νάς ήλεκτρική; άντιστάσεως. 5) Λίμνη τή; Άβησσυνίας. — ΓαλλΙς συγγραφεύς. 6) Μουσικό; φθόγγο;. — Σύν- οεσμο; έναντιωματικός. 7) Τουρκικό; τίτλος. — Τρελ- λοί, άνόγ^τοι. 8) Αίσθητήρια ζργανα. — Ά- ναφορ. άντωνυμ. (πληθ.) 9) Υίός τοϋ θησέως, θΰμα τή; μητρυιάς τού Φαίδρας. 10) Άντωνυμία άναφορική. — Γράμμα τοΰ Άλφαβήτου. 11) Έθνικός εύεργέτης.— Ή πατρίς τοΰ Σύλ ΚΑΗΕΤΩΣ 1) Συνεταιρική οργάνωσις πολλών όμοειδών έπιχειρήσεων. — Έρωτηματική άντωνυμία. 2) Ού/...... μέ καθεύδειν τό τοΰ Μιλτιάδου τρόπαιον. — Τραγοΰδι. 3) Άρχαΐος μυθογράφο; (αι- τιατ.). 4) Ό,τι είναι τό πόδι καί τ χέρι.— Άνάρμοστα, άπρεπή. δ) Τό γίρο·^ τα ΰποζύγια.— Ταραχή, κίνησι;. Φθόγγο; Βυζαντ. μουσική;.— ίι < όν Καλλίτερα άπό δλους περιγρά- φει την ψυχική της κατάστασιν έκείνη την έποχή, ό κόμης Ρέχ- μπεργκ, Ενας άπά τούς ταχυδρό- μους πού Ιστελλε κάθε τόσον υ Φραγκίσκος Ιωσήφ, σέ μιά επι¬ στολήν πρός την θείαν τού άπό την Μαδέρα: «Πόσο την λυποΰ- μαι την άτυχή την αύτοκράτειρα! Μοϋ φαίνεται—καί αύτό έντελώ; άναμεταξύ μας — πώς πρέπει νά υποφέρη τρομερά. Ό βήχας τής έπαυσε. Άπό απόψεως δμως ήθι- κοΰ, ή κατάστασίς της δέν είνε διόλου ευχάριστος. Είνε πολύ μελαγχολική. Πολλές φορές περ- νά 8λη σχεδόν την ήμέρα κλει- σμένη είς τό δωμάτιον της καί κλαίει... Άπό την πολλήν με- λαγχολίαν σχεδόν δέν βγαίνει καθόλου. Κάθετας ώρες όλόκλη- ρες μπροστά στό άνοικτό παρά- ^)υρο καί άτενίζει στό πέλαγος. Καλά πού βγαίνει μιά ώρα την ήμέρα περίπατο μέ τό άόλογο...». Συχνά ή Έλισάβετ έπισκέπτε- ται στούς σταύλους των τα όκτώ πόνυ πού ήγοράσθησαν ή ένοικι- άσθησαν γι' αυτήν. Ή μόνη άπό λαυσις γι' αυτήν, ήταν νά περνα την ώρα της μέ δ,τι την εύχαρι- στοΰσεν άπό τότε πού ήταν μικρό πα.δί. Τα ζωα στά ;δποϊα εύρι¬ σκεν άληθινή καί άνυστερόβουλον αφοσίωσιν, τα λουλούδια πού πάντα άγαποΰσε. Γενικώς δμως ή παραμονή στό κλΐμα τής Μαδέρας, δπου καί τα μέσα Φεβρουαρίου άκόμη άνθί- ζουν οί καμέλιες, ωφέλησε την αύτοκράτειρα. Μέ τόν καιρό βελτιοΰται κα'. τό ηθικόν της. Καί άν δέν ήταν ή σκέψις πώς θ' άπαντοΰσε πάλι την πεθερά της, Μ ήταν χαρού- μενη πού πλησίαζεν ή στιγμή πού θά ξανάβλεπε τόν άνδρα καί τα παιδία της. Άπέναντι δμω; τή; πεθερά; τη; παρέμεινεν άδιάλλα- κτη. Δέν τή; εΤχε γράψη οΰτε μιά γρ, ούτε κάν γιά νά την ευχα¬ ριστήση γιά Ινα όμοίωμα τοΰ Ά¬ γίου Γεωργίου πού τής έστειλεν ώ; ένδειξιν συμφιλιώσεως. Άμέ- σω; μόνον παρεκάλεσεν Ινα άπό τού; άδελφού; τοΰ Αύτοκράτορο; νά ευχαριστήση Ικ μέρους της την μητέρα τού γιά τό εύγενικό δώρό της. «Τής φιλώ τό χέρι γι' αύτό —τοΰ 2γραφε— κα'. δΛ τής ΚΟΙΜΩΜΙ Κγ 'δ^'~ ΑΰΡιον εορτήν τοϋ Αγ. Νικολάου δέν έορτάζει οΰτε δεχεται έπισκέψεις ή κ. Νίκου Μαρκιδου λόγω ασθενείας της. — Επισης δέν έορτάζει ό κ. Νί- κος Τζανάκης. ό κ. Νι¬ ■7Λ? έ°Ρτάζει ό κ. Νι¬ κόλαος Λ_ημνιος, Διευθυντής τής Ηλεκτρικης υπηρεσίας τοθ Δήμου — Επισης δεν έορτάζ ϋ έ ό δ ει, οϋτε Δίφθογγος. 7) Ποταμός τής Είδο; νήματο;. 8) Άντωνυμία (πληθ.). Γερμανίας.— άναφορική 9) Ποταμός τής Μικράς Άσίας. 10) Λοιπόν. — Μεγάλος φόβος. —Γράμμα. 11) Μεταφορικώς σημαίνει καυ- γαδάκι. — Πρόσωπον τοΰ «Όθέλ- λου» τοΰ Σαίξπηρ, άντιπροσωπευ- τικός τύπος τής ^αδιουργίας καί συκοφαντίας. ΗΓΓΥΗΜΕΝΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ Γν»»στβπβιώ είς την αξιότιμον πελατείαν μόν ότι απεχώρησε έκ τού 'ίϊρολογο ποιεί ου Κωνστ. Φα- νουράκη καί έγκατεστάθην είς τό πρώην ώρολογβπβΐΕΐβν Άρμε- νπ κοτι Παναγ. Χρήστβυ, ίναντι βινεμά «Μινώας». 111ΑΝΝΗΣ ΜΗΤΑΚΗΣ ώρβλβγοκβιβ; ΔΙλ ΤΟΥΣ ΓΕΟΡΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ Κ.Κ. ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ Καθιστώντες γνωστάς κατωτέρω τάς τιμάς μας των ά- πλών στοιχείων Λιπασμάτων, εφιστώμεν την προσοχήν τού γεωργικου κόσμου είς τό γεγονός δτι οί συναγωνισταί μας μή δυνόμενοι άλλως νά δικαιολογήσουν τάς ύπερβολικάς τι¬ μάς των είς τα άπλα στοιχεΐα Λιπασμάτων, διακηρύττουν δτι δήθεν τα [δικά των στοιχεΐα είναι καθ" ολοκληρίαν δια- λυτά, ένώ τα τού ΠΕΤΕΙΝΟΥ δτι είναι διαλυτά μόνον κα¬ τά 60 ο)ο. Δηλούμεν ύπευθύνως δτι πρόκειται περΐ άσυστόλων ψευδο λογιών δυναμένων άλλωστε ν' άποδειχθοΰν άμέσως διά χη- μικής αναλύσεως καί δτι έπεδώσαμεν μήνυσιν είς την Εισαγ¬ γελίαν εναντίον των ούτω δυσφημούντων τα προϊόντα μας, πρός μόνον τόν σκοπόν την έξαπάτησιν των γεωργών. Αί τιμαί μσς επί των άπλών στοιχείων Λιπασμάτων εί¬ ναι αί κάτωθι: ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ Δραχ. 225 Θειϊκή Άμμωνία 21.0.0 » 215 Θειϊκόν Κάλι 0.0.48)50 » 265 Ύπερφωσφορικόν 0.16.0 » 102.50 » 0.44)46.0 » 263 Πάσα τιμολόγησις είς μεγαλειτέρας τιμάς άπό τάς ώς άνω άναγραφομένας, θά είναι αύθαίρετος καί παντελώς α¬ δικαιολόγητος. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ γράφω, γιατί νομίζω πώς βαρειέ- ται τα γράμματά μου». "Ολα δ¬ μως αύτά είνε προσχήματα γιά νά επιστρέψη στή Βιέννη. Πρός πασάν κατεύθυνσιν μοιράζει δώ- ρα, χρήματα, παράσημα. ί^'Η βα¬ σιλική Οαλαμηγός αναχωρεί μέ θαυμάσιον καιρό. "Εχει βάλη πλώρη γιά την Ισπανία. Παρε¬ κάλεσε νά γίνη σεβαστό τό «ίν- κόγνιτο» πού Ιννοοΰσε νά περι¬ φρουρήση αυστηρώς γιά την διά¬ βασιν της άπό την Ισπανίαν. "Η- θελε ν' αποφύγη κάθε φασαρία ε¬ πισήμων τιμων. (συνεχίζεται) ■■■■■■ι ~ ■ ■■■■ι Τα 6ι6λιοχαρτοπωλ€Ϊον Ιωάννου Γ. Καμσρστου Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνία Άραστβ—Πλατειάς Στράτας—καί έναντι καταστή- μάτων Παν. Πρατικάκη. ■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ■ ■■■■ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. Λ. Χαμαράκη Τηλέφ. -ΛΓϊ 5—50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Μέ εξησφαλισμένην τ«χύ- τητα 14 μιλλίων. Αναχωρεί εκάστην ΤΡΙΤΗΝ π. μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬ κην. κ. Νικολ Κρασαδάκης. —Όμοίως δέν έορτάζει ουτε δέ- χεται έπισκέψεις ό δικηγόρος κ Νικόλαος Γ. Κεφαλογιάννης. — Έπίσης δέν έορτάζει, οϋτε δέ χεται έπισκέψεις ό κ. Νικόλ. Πρα- τσινάκης ή Ντάλιας λόγω πέν- θους. —Έπίσης δέν έορτάζει ό ".κ. Νΐ· κος Ί. Κοκκινάκης τραπεζιτικός. —Έπίσης δέν έορτάζει, οθτε δέ- χεται έπισκέψεις ό κ. Νϊκος Πα- χιαδάκης. —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Ν. Ι. Μαριδάκης. —Όμοίως δέν έορτάζουν αυρι¬ ον οΰτε δέχονται έπισκέψεις οί κ. κ. Νικόλ. Σταυρακάκης έμπο- ρος καί Νικόλ. Πατελάκης. —Δέν έορτάζει έπίσης δ κ. Νικ. Αθητάκης. —Όμοίως δέν έορτάζει αυριον ή οίκογένεια τοΰ κ. Νικ. Γ. ίΌρ- δαμάκη. —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Νικ, Κασιμάτης. —Έπίσης δέν έορτάζει οϋτε δέ- χεται έπισκέψεις λόγω πένθους ό ταγματάρχης κ. Νικόλαος Ταμιω· λάκηο. —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Νικ. Πικουλας μηχανικάς. —Έπίσης δέν έορχάζει οΰτε δέ· χεται έπισκέψεις ό κ. Νικόλ. Α¬ θανασιάδης Μμπορος. —Έπίσης δέν έορτάζει δ έφημε- ριδοιτώλης κ. Νικ. Φελουτζής ΘΑΝΑΤΟΙ.-Είς Αθήνας έζεμέ- τρησε τό ζήν, παρ' όλας τάς προ¬ σπαθείας τής Έπιστήμης καί τό ενδιαφέρον των οίκειων της, ή Σόφια Ζ,Παπαδοδημητράκη έκ των χρηστών οίκοδεσποινών τής πόλε¬ ώς μας. Τοϋς οίκείους της καί ι¬ διαιτέρως τόν σύζυγον της κ. Ζαχ. Παπαδοδημητράκηνσυλλυπούμεθα θερμώς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Μετατιθέ- μενος είς τό ύποκατάστημα Έθνι¬ κής Τραπέζης Μυτιλήνης, άναχω- ρω έκ Κρήτης μετά δεκαπενταετή παραμονήν μου (Ηράκλειον καί Σητείαν) μέ τάς καλυτέρας άνα- μνήσεις_ καί άποχαιρετώ καί εύ- χαριστώ δλους τούς γνωστούς μου. Παλαιολόγο; Ν. Παλβιιολόγου Γύρω στήν πόλι. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Κ), Η ΜΟΛΙΣΤΑ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ζητεί πεπειραμένος έργατρί- ας γυναικείων φορεμάτων καί παλτών (έναντι Τηλεγραφεί- ου). Προτιμώνται αί είδικευ- θεΐσαι είς ϋραφεΐα ένδυμάτων. άνδρικών ΑΠΩΛΕΣΘΗ καινουργές άνδρι- κόν έπανωφόρι άπό Κατσαμπά μέχρι Κακου "Όρους άνήκον είς τόν κ. Ιωάννην Δετοράκην Πόρον. Παρακαλεϊται ό ευρών νά τό παραδώση είς τα και άμεΐφθήσεται. γραφεια μας Ή νοτιά πθύ ήρχισεν άπό προ- χθές τό βράδυ, άνησύχησε τοϋς αί ωνίους καιροσκόπους. —Οί όποΐοι έλαβον ΰπ' όψιν τάς συνηθεστέρας τελευταίως καιρι¬ κάς έξελίξεις μετά την νοτίαν, — Βροχήν ραγδαίαν δηλ. ή καί γενικωτέραν κακοκαιρίαν, χιονιάν ' ϊνα λόγο. — "Ας ελπίσωμεν, έν τούτοις — ελπίς έννοεΐται.. παρακεκινδυνευ μένη —δτι θά διαψευσθοΰν άπό τα καιρικά πράγματα —Αυριον εορτήν τοϋ Άγίου Νι¬ κολάου έορτάζουν ώς γνωστόν κυρίως οί ναυτικοί. —Διά τούς όποίους ό "Αγιος Νικόλαος έκπροσωπεΐ τόν προ- στάτηνί"Αγιον καί ένίοτε κα'ι τόν θαυματουργόν, άν λάβωμεν ύπ' ό¬ ψιν ωρισμένα γεγονότα ή ωρισμέ¬ να θαλασσινά διηγήματα. —Τα κέντρα τοΰ λιμένος θά σπ- μειώσωσιν έτσι συγκεντρώσεις ά¬ ηό τίς χαρακτηριστικώτερες. —Πάντως μαζύ μέ τούς θαλασ- σινοΰς θά έορτάσουν καί οί συμ¬ πολίται οί άκούοντες είς τό δνο- μα τού θρυλικοΰ άγίου, οί όποΐοι δέν είναι ολίγοι. -Τα πουλερικά των ημερών, οί γαλοποΰλες ήρχισαν νά κάνουν άπό τώρα τάς έμφανίσεις των είς την αγοράν. —Πωλοΰνται συνήθως άπό πλα- νοδίους καί άγοράζονται άπό πολ λούς πού θέλουν νά έξοικονομή σουν άπό τώρα τό πατροπαράδο¬ τον γεΰμα των Χριστουγέννων. —Καλή νομίζομεν ή... πρώιμος αυτή άγορά έφ' δσον άνταποκρί- εται καί πρός την σχετικήν εύθη- ίαν τοΰ εϊδους. —Αυριον είς τοθ Πουλακάκη ττροβάλλεται ϊνα εξαιρετικόν πάλιν φίλμ: Τό «Χρήμα» κινηματο- γραψηθέν άπό τό έργον τοΰ με- γάλου Ζολα, τό οποίον ασφαλώς θά παρακολουθήση δλον τό κοι¬ νόν τής πόλεώς μας δπως συνέβη καϊ μέ τάς προηγουμένας ταινίας — Έν τω μεταξύ ύπενθυμίζομεν την σημερινήν πρωϊνήν προβολήν «Σινεάκ» ή όποία παρουσιάζει εκ¬ λεκτόν τω δντι πρόγραμμα. ο Ρέπορτερ ΠΑΡΟΡΑΜΑ Ή ,προκηρυχθεΐσα πλειοδοσία διά την εκποίησιν οίκιών άνηκου σών είς την ένοριακήν Έπιτροπεί- αν Αγ. Μηνά θά λάβη χώραν άν- τί τής σήμερον 5 Δεκεμβριού, την 12ην τρέχ. μηνός. (Έκ τοθ γραφείου τής Ένορ- Έπιτροπείας Αγ. Μηνδ). ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό σήμερον ή δίδεται πρός εκμετάλλευσιν λα- χανόκηπος δέκα στρεμμάτων έν Κατσαμπά μετά οικίας διά τόν κηπουρόν, πλήρους άρδευτικής εγκαταστάσεως καί όρνιθοτροφεί- ου. Πληροφορίαι παρά τώ στρα- τηγφ κ. Γ. Κατβχάκη. ΕΙΣ ΤΗΝ περιφέρβιαν Καλλο- νής Πεδιάδος καί είς θέσιν «Σκά- φες» πωλεΐται ελαιόφυτον μέ 150 ελαιόδενδρα μετά συνεχομέ- νης αμπέλου 7 έργατών. Πληρο¬ φορίαι παρά τώ κ. Ζαχαριά Μαρκίδη όδος Κατεχάκη (Πλατύ Σοκκάκι), (Ο
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  3
  >ρτάζε, ό κ.
  τΟμ;Β
  ρ
  >ρτάζει
  τζής
  Αθήνας έζΕμί
  > βλας τάς £
  «ιστήμης και ^
  οικειων της, Ι
  ΐμητράκηΕώ
  η
  οΐνων τής
  ί της
  'Ν.- Μπατιβέ·
  ιατάστημα Έβνι
  )τιλήνης, ανοχ,,.
  ά δεκαιτεντοΕή
  ι'ΗρσκΚειον και
  καλυτέρα; άνα
  χαιρετω και εύ-
  τους γνωοτοος
  ττόλι.
  >χισεν άκό τρ»
  ησιόχησε τουςαί
  Ρ3ον ύιτ' όψιν τας
  λίυταίως καιβ
  ι την νοτίαν
  ιίαν δηλ. ή καί
  καιρίαν, χιοκΑν
  ■, εν τούτοις-
  «αρακεκινδυνίυ
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  να
  ΑΓ έκείνους ποϋ δέλουν
  πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Β Μ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■β|
  «Άκρόπολις» |
  169ο ν
  Ό άνήρ ούτος και ή γυνή ήσαν συνεζευγμέναι
  ή πανουργία καί ή λύσσα' ξυνωρίς βδελυρά και άπο-
  τρόπαιος. Καί ή Τιτίκα ευρίσκετο μειαξύ αυτών,
  αμφοτέρωθεν τυραννουμένη, ώς τι άλεθομενον ύιιό
  πέτρας μύλου καί συγχρόνως διαμελιζόμενον υπό
  διλαβίου.
  "Αλλον είχεν ό άνήρ τρόπον νά τής μαραίνη την
  ζωήν, καί ή γυνή άλλον, οί δαρμοί προήρχοντο έκ
  τής γυναικός τα νά βαδίζη άνυπόδητος έν ώρα χει¬
  μώνος προήρχετο έκ τού άνδρός. Ή Τιτίκα διηνε¬
  κώς άνέβαινε, κατέβαινεν, έπλυνεν, έιριβεν, έσά-
  ρωνεν, έτρεχεν, ήσθμαινεν, μετεκίνει πράγματα βα-
  ρέα, καίτοι δέ άσθενεστάτη, έξετέλει τάς έπαχθε-
  στάτας των ύπηρεσιών.
  Δέν υπήρχεν έλεος πρός αύτην. "Επεσεν είς τούς
  Θεναρδιέρους ώς είς ίστόν άράχνης καί, ή πτωχή
  μυΐα, έσιώπα καί έτρεμε.
  Όταν τοιαύται ψυχαί, μόλις άπό των χειρών
  τοΰ θεοθ άναχωρήσασαι, εύρεθώσιν άπό τής αύ·
  γής τού βίου μεταξύ των άνθρώπων, ούτω μικραί,
  ούτω γυμναί, αρά γε τί έν αύταϊς διατρέχει;
  Γ'.
  Κρασί χρειάζεται διά τού; άνθρώπους
  καί νερό διά τα άλογα.
  Τέσααρες νέοι όδοιπόροι είχον παρουσιασθή.
  Ή Τιτίκα έκάθητο περίσκεπιος, περίλυπος, διότι
  καίτοι όκταετής μόλις, τοσαΰτα υπέφερεν ήδη, ώ-
  στε σκεπτομένη είχεν τό πένθιμον ήθος μιδς γραί-
  ας. ΤΗτο μέλαν τό βλέφαρόν της έξ ενός γρόνθου
  δν κατέφερεν έπ' αύτοΰ ή σύζυγος τοΰ θεναρδιέ-
  ρου' διό καί ή μέγαιρα, βλέπουσα αυτήν, έλεγεν έκ!
  διαλειμμάτων.
  —Κύτταξε, κυτταξε, τί άηδία έγινε μέ αύτό τό
  κτύπημα επάνω είς τό μάτι της!
  Ή Τιτίκα λοιπόν έσκέπτετο ότι επήλθεν ήδη ή
  νύξ, δτε εδέησεν αί'φνης νά πληρωθώσιν ύδατος αί
  ύδρίαι, καί αί φιάλαι είς τούς θαλάμους των νέων
  οδοιπορών, καί ότι δέν εΤχε μείνει πλέον νερόν είς
  την βρύσιν τοΰ μαγειρείου. Την παρηγόρει δμως ο¬
  λίγον δτι είς τόν οίκον τοΰ θεναρδιέρου δέν έπίνε-
  το ύδωρ πολύ' δχι έπειδή έλειπον άνθρωποι διψών-
  τες, άλλ' έπειδή έδίψων την δίψαν τής κανάτας
  μάλλον ή τής στάμνου. Εάν τις εζήτει ποτήριον
  ύδατος μεταξύ των ποτηρίων έκείνων τού οίνου, θά
  εφαίνετο είς δλους αύτούς ώς άγριος. Καί δμως ήλ¬
  θε στιγμή, καθ" ήν ή μικρά έ'πτοηθη ή Θεναρδιέρου
  είχεν άνοίξει μίαν χύτραν βράζουσαν επί τοΰ πυ-
  ρός καί λαβούσα έπειτα έν κενόν ποτήριον, ίίτρεξε
  πρός την βρύσιν. "Εστρεψε τόν κρουνόν ή δέ μι¬
  κρά ήγειρε την κεφαλήν καί εΐδε πρός τα έκεΐ. Μό¬
  λις έρρευσεν άπό τοΰ κρουνοϋ ολίγον τι ϋδωρ, ώ·
  στε νά φθάση είς τό ήμισυ τθθ ποτηρίου' «Μπά! ά-
  νέκραξεν ή μάγισσα, δέν εχει νερό!» "Επειτα δέ
  πρός στιγυήν έσιώπησεν, Ή Τιτίκα έκράτησε την
  άναπνοήν της.
  —"Ας είνε φθάνει αύτό, προσέθεσεν ή θεναρ
  διέρου παρατηρήσασα τό άνά χείρας ποτήριον.
  (συνεχίζεται)
  ■«■■■■■■«■■«■■■■■■■■■■■■■■••■■•■■■■■■■■■ι
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗ.
  Άπό δλα δι* ολους.
  Η ΔΪΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Α'.
  Άπό τότε πού
  !έν ζοΰν κατά μέσο^
  μόνον
  μ μ
  30 έ*ω; ,'),") £τη, όπως οί άρχαΐο·
  ΡωμαΙοι, άλλά χάρις εις τάς προ¬
  όδους τής ΐατρικής καί τάς καλλι¬
  τέρας συνθήκας τής ύγιεινής ζοΰν
  κατά μέσον όρον έςήντα χρόνια,
  άρέσκονται νά ύπερβάλλουν τάς
  δυνατότητας τής διαρκείας τοΰ βί¬
  ου των. Συχνά οιαβάζομεν
  περί
  γερόντων πού Ιζησαν ].)0, ](ίθ
  καί... 190 χρόνια! Ώς επί τό πλεί¬
  στον δμως πρόκειται περί άπλών
  μύΐίων Τό άληθινόν 5ριον τής αν¬
  θρωπίνης ήλικίας είνε τα 100
  χρόνια. Έλάχιστο: δέ είναι οί
  άνθρωποι πού φθάνουν εις την η¬
  λικίαν αύτην. Άλλά καί αν άκό-
  μη λάβωμεν ώς ,ίάσιν τό άκρό-
  τατον αύτό ο'ριον τής ήλιν.ίας, ό
  άνθριοπος καταντα... εφημερίς
  μπροστά είς τα δρια τής ζωή'ς
  πού φθάνουν πολλά φυτά. Τα
  κυπαρίσσια ζοθν 5.000 χρόνια, οί
  κέδροι καί οί καστανιές δύο χιλι-
  άδες! Είς τα ειδή αύτά τοΰ φυτι-
  κοΰ κόςΐμου ή διάρκεια τοΰ βίου
  δέν μετραται πλέον μέ τάς εκα¬
  τοντάδας, άλλά μέ τάς χιλιάδας!
  Βχλανιδιές καί φιλλύρες ζοΰν χί-
  λια χρόνια. Άλλα δένδρα ζοΰν
  [έπτακόσια χρόνια. Καί τό ξεύρετε
  άνθρωπο: δτι (>πίρχο)^ τριανταφυλλΐΐς πού
  οιατηροΰν επί 400 καί πλέον χρό-
  νια την ζωήν των; Γενικώς τα
  δένδρα μέ τα πλατειά φύλλα είναι
  περισσότερον μικρό,ίια των δέν¬
  δρων μέ τα βελονωτά φύλλα, ό¬
  πως τα πεΰκα καί τα έ"λατα
  πού ζοΰν μόνον 400 χρόνια! Ά-
  κολουθεΐ—μέ απότομον πτώσιν
  των όρίων τής μακροβιότητος—ή
  αμπελος πού ζή 108 χρόνια. "Αλ¬
  λαι φυτά, δπως οί βιολέττες των
  Άλπεων κτλ. ζοΰν μόνον δσον
  κατά μέσον δρον ζή καί ό άν-
  θρωπος, ή καί ολιγώτερον άκόμη:
  (30, 40 καί 2Γ) χρόνια. Τα παρα-
  δείγματα πού άνεφέραμεν άποτε-
  λοΰν μικράν απλώς έπιλογήν ά¬
  πό τόν φυτικάν κόσμον. Έν πά¬
  ση ομως περιπτώσει άποοεικνύ-
  ουν δτι τα φυτά περνού^ τα ζώα
  είς τό κεφάλαιον αύτό. Έστω
  καί δν (ιπΛρχουν ζώα'πού ζοΰν
  ασυγκρίτως περισσότερον άπό
  τόν άνθιωπον, δπως ή χελών
  ποΰ ζή ,')!)!) χρόνια, πάντως ή
  πόστασις είνε μεγάλη άπό τό 8-
  ριον των 5.000 ετών πού φθά¬
  νουν τα κυπαρίσσια!
  (συνεχίζεται)
  2
  Τά άγρια δένδρα
  είς τόν νομόν Λασηθίου.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Δεκέμβριον (άντ*·
  ποκριτοΰ μας).— Έν σχέσει μέ
  την διάδοσιν τοΰ πρασίνου έν
  Κρήτη, διά την οποίαν τόσον εν¬
  διαφέρον τοπικώς δεικνύει ή κιο-
  μόπολίς μας, ανεκλήθησαν ώς
  γνωστόν καί άνακινοΰνται πολλά
  ζητήματα αφορώντα την άρτιω-
  τέραν δενδροφύτευσιν τής περιφε¬
  ρείας της.
  Παραλλήλως δμως καί άπό
  μέρους ενδιαφερομένων ειδικώτε¬
  ρον διά την δενοροκαλλιέργειαν,
  έ/δηλοΰται κατ' αύτάς ενδιαφέ¬
  ρον καί γύρω άπό τόν εμβολια¬
  σμόν άγρίων δένδρων καί έπ'
  εύκαιρία καί κρατικοΰ ένδιαφέ-
  ροντος ε/.δηλωθέντο; εσχάτως
  καί επί τοΰ σπουδαίου τούτου ση-
  μείου των καθ' δλου γεωργικών
  φοον:ίδων. Κίνησις σχετική καθ'
  ά μας πληροφοροΰν ύπάρχει ήδη
  δχι μόνον εις τόν νομόν μας άλλ'
  είς ολόκληρον την Κρήτην, ώστε
  νά δημιουργήται ή άγαθή ελπίς
  2τι χιλιάδε; πολλαί άγρίων
  μεταβληθοΰν είς
  καρποφόρα τοιαΰ-
  θά
  είς
  δένδρων
  τό μέλλον
  τα, !π' άγαθφ τή; γενική; παρα-
  γωγής.
  Οί ένδιαφερόμενοι τοπικώς διά
  τόν εμβολιασμόν τούτον, παρ*τη-
  ρο^Ί δτι δέν είνε άσκοπο; καί ή
  ριφθεΐσα σχετικώς ί5έα περί ά-
  πονομής βραβείου είς τόν εμβολι-
  άζοντα ωρισμένα άγρια δένδρα.
  Διά τοΰ ζρίτιον τούτου φρονώ θά
  ένταθή περισσότερον ό ζήλος των
  δενδρο/.αλλιεργητίδν καί θά άπο-
  οΌ^οΟν παντοΰ άποτελέσματα άνί-
  λαγα πρός τα προσδοκώμενα. Ει¬
  δικώτερον διά τόν νομόν Λαση¬
  θίου, τονίζεται δτι ή σημασία
  τοΰ εμβολιασμόν άγρίων δένδρων
  άφορα εκτός τή; παραγωγής καί
  την Ιν αύτω κίνησιν ξένων καί
  την δλην προοδευτικήν καί πολι-
  τισμένην αύτοΰ εμφάνισιν.
  —Τύφος εις Μυλοπόταμον.
  Είς τό χωρίον ΡουμελΙ Μυλο¬
  ποτάμου πληροφορούμεθα ότι έ-
  σημειώθησκι' κροΰαματα τυφβει-
  όοϋς πυρ&τοΰ. Είς τό χωρίον του¬
  το μετέβη ηδη ό Νομίατρος Ρε¬
  θύμνης κ. 'Αλυγιζάκης διά την
  λήψιν τώνένδεικνυομένωνμετρων.
  Νέα Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
  Τού Ίατρου κ. ΓΡΗΓ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ.
  Όδός Ζωγράφθυ (οιτΐοθεν Τριών Καμάρων).
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθεΐς επί έπταετίαν είς τα παδολογιλά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  μαλθείας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατΰ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τηλέφωνον 6-63
  εΐΒ ■■■■■■■■■■■■■■εί ■■■■
  Λειτουργει με όλους τούς δρους τής ύγιεινής. Δωμάτια 1ης, 2ας
  καί 3ης θέσεως. Ήλεκτροθεραπευτήριον. — Αϊθουσαι τοκετών, χει-
  ρουργείου κ. λ. π.
  ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ
  "Ολοι προτιμοΰν τα έδώδιμα καί ά-
  ττοικιακά μας.
  Δέν είνε μόνον τα φρεσκότερα και
  έκλεκτότερα άλλά καί τα ευθηνοτερα.
  Έχομεν τα υπεροχώτερα ψαρικά καί
  την σπανιωτέρα ΦΕΤΑ.
  και μόνον «'Ακρόπολις»
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"■■■■■■■■■■■ι
  εειιεεεειεεεεεεειεεεεεεεκεεειεεεεεεεεεειιει
  Κρασιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτσ, λευκά, μαυρο:
  Ρετσίνες εξαιρετικες, σουμες
  ΣτοΟ ΜΠΕΤΕΙΜΑΚΗ
  Πλατεϊα 'Αρκαδίου (Σεϊτάν— Όγλοΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΚΗΣ
  ΚΑΙ 1ΙΙΌΣΕΙΙΙΚΛΗΣΙΣ
  Τής Άνωνύμου Έταιρείας υπό
  την έπωνυμίαν Τραπέζα τής Ελ¬
  λάδος έδρευούσης έν Αθήναις καί
  τοΰ έν "Ηρακλείω ύποκαταστήμα-
  τος αυτής.
  Τής έν Βερολίνω τής Ι'ερμα-
  νίας έδρευούσης Άνωνύμου Έται¬
  ρείας Τραπέζης Κβϊο1ΐ8 1)3η!ϊ
  κοινοποιουμένη καί πρός τούς Δρό
  σον Καλουρήν καί Εύφροσύνην σύ¬
  ζυγον Αρόιτν Καλουρή κατοίκους
  Πόρου προαστείου Ηρακλείου.
  Ενώπιον
  τοΰ κ. Είρηνοδίκου Ηρακλείου
  Δι'έντολής τής προσεπικαλουμέ-
  νης δοθείσης πρός τό έν Ηρα¬
  κλείω Ί'ποκατάστημά μου διά
  τοΰ άπά 1ης Σεπτεμβρίου 1ί·37
  τηλεγραφήματος, δπω; ενεργήση
  την φόρτωσιν επί χτιοπλ^ίο}
  «Βίνκαλαν» κιβωτίου ερ,γοστασίου
  Σίμενς Γού-κερζ περιίχοντοζ τάν
  δρομέα ή ήλί
  βάρους
  λέντος
  τήν4ην Σεπτεμβρίου] !).'!7 ενήργησε
  την φόρτωσιν τοΰ κιβωτίου έκ
  της προκυμαιας
  επι
  τής
  φο,ρτηγίδος δι' έργατών παρεχόν-
  τΐον αύτω την πρός τουτο συνδρο¬
  μήν έναντι μισθοΰ. Μεταξύ των
  άλλων έργατών ήτο καί ό Βασί-
  ρ
  τής ήλεκτρογεννητρίας
  7Η80 χιλιογρ. τοΰ στα-
  είς την επιτροπήν εκμε¬
  έρ-
  έ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ■■■■■■■■

  ΡΟΔΑ-ΡΟΔΑ ΣΤΟΥ 10. ΚΥΠΡΑΙΟΥ
  ταλλεύσεως τοΰ ηλεκτρικόν
  γοστασίου Ηρακλείου, τδ είρημέ-
  νον ύποκατάστημά μου συνεπεία
  αρνήσεως τοΰ ηρίγ,ζοροζ τοΰ α¬
  τμοπλοίου νά αναδεχθή την φόρ¬
  τωσιν έκ τής προκυμαίας επί
  φορζη'ί'ώο; ελλείψει μηχανικών
  μέσων έν τώ λιμένι Ηρακλείου
  άνέθηκε την φόρτωσιν τού έκ τής
  προκυμαίας έπί^ φορτηγίδος είς
  τόν Στυλιανόν
  σκοΰντα την
  φορτώσεως μεγάλων βαρών :
  την 3ην Σεπτεμβρίου 19.'»7, ώς
  άποδεικνύεται Η τοΰ σχετικοΰ
  έγγράφου τοΰ ■κυρίον τής έπι-
  χειρήσεω; ό ρηθεί; κύριο; τή; ϊ-
  πιχειρήσβω; Σχυλ. Νικηφοράκη;
  Νικηφοράκην ά-
  έπιχείρησιν τή
  κατά
  λειος Καλουρής
  σθείς είς την
  την φόρτωσιν
  όστις τραυματι-
  κεφαλήν κατά
  άπεβίωσε μετ'
  ώρας άπό τοΰ τραυματι-
  σμοΰ Συνεπεία δέ τοΰ έπελθόν-
  τος άτυχήματος
  τοΰ
  μ οί γονεϊ
  φονευθέντος ώς άνω ϊρ^
  Δρόσος Καλουρής κα' Εύφροσύ-
  νη σύζυγος Δρόσου Καλουρή ή-
  γειραν κατ' εμοΰ καί τοΰ έν "Η¬
  ρακλείω 'Υποκαστήματός μου ώς
  φορτωτών καί τοΰ Ιωάν. Περ¬
  δικογιάννη καί Δημ. Ταλιάνη ώς
  δήθεν κυρίων τής έπιχειρήσε-
  ως τής φορτώσεως την άπό 12ης
  Σεπτεμβρίου 1937 άγωγήν των
  ενώπιον τοΰ Είρηνοδίκου Ηρα¬
  κλείου άπευθυνομένην, οί" ής ζη-
  τοΰν νά καταδικασθώμεν νά πλη-
  ρώσωμεν είς αύτούς άλληλεγγύ-
  ως καί έξ ολοκλήρου έκαστος λό¬
  γω άποζημιώσεως τό ποσόν των
  Δρ. 272.250 έντόκως άπό τής χρο
  νολογίας τής άγωγής μέχρις Ιξο
  φλήσεως καί τα τής δίκης Ιξοδα.
  Έπειδή ή προσεπικαλουμένη
  έντολίς μου καί τό έν Ήρακλεί'ρ
  Ύποκατάστημά μου έ'λό
  ώς φορτωταί ουδεμίαν
  ζ
  χ
  ύπέχο-
  ί
  ρ μ χ
  μεν ευθύνην πρός αποζημίωσιν
  των δικαιούμενα^ τοιαύτης γο-
  νέων τοΰ έκ τοΰ βιαίου συμβάν-
  τος αποβιώσαντος έργάτου, κα¬
  θόσον μόνον ό κύριος τής έπιχει-
  ρήσεως (Στυλ. Νικηφοράκη;) ύπέ-
  χει τοιαύτην ευθύνην,
  Έπειδή τό έν '"
  ποκατάστημά μου
  Ηρακλείψ 'Υ-
  άναθέσαν την
  —Τα Λιμενικά Ρεθύμνης.
  Σήμερον Κυριακην συνεκληθπ
  είς γενικήν συνέλευσιν η Όμο-
  σπονδία'ΕπαγγελματιωνΡεθύμνης
  προκειμένου νά εξετάση τό Λι-
  μενικόν ζήτημα Ρεθύμνης ώς δτ-
  εμορφώθη τουτο μετά τάς γενβ·
  μενας τ&λευταίω; βυζπτήσεις καί
  την διατυπωθεΐσαν γνώμην των
  επαγγελματικήν τάξεων.
  πυροβολι-
  —ΔΓ άσκόπους
  σμους.
  Εις την 'Αργυρούΐτολιν Ρεθύ¬
  μνης συνελήφθη ο Έμμ. Καμ-
  πουράκης διότι έπυροβόλει άσκό-
  πως διά κυνηγεηκοΰ δπλβν».
  —Ή ίδρευσις Ρεθύμνης.
  Συνεπεία ωρισμένων ένδβίξεων
  διά τό έπιβλαβε; τοΰ ύδατος τής
  δεξαμενής Ρεθύμνης, διετυπώθη
  ή σύστασις βπως τό έκεΐ Ύγει-
  ονομικόν κέντρον προβή ειί ύδα-
  τοληφίαν πρός εξέτασιν είς τό
  χημείον τ«4> Κράτους ίνα άποδει-
  χθή εάν έχωνται συστάβεως αί δι-
  ατυπωθεΐβαι υπόνοιαι.

  εορτιι των
  ποιών.
  ύποδηματο-
  φόρτωσιν ώς έντολοδόχου^τής προ
  σεπικαλουμένης άν ' κριθή τελι-
  κώς υπό τοΰ αρμόδιον Δικαστη.
  ρίου, δπερ απίθανον, δτι ύποχρε-
  οΰται είς αποζημίωσιν των ένα-
  γόντων, δικαιοΰται όπως προσε-
  πικαλέση την προσεπικαλουμένην
  νά παρέμβη έν τή δίκη καί ανα¬
  λάβη τόν δικαστικόν άγώνα καί έν
  περιπτώσει καταοίκης μου νά ύ
  ποχρεωθή αυτή νά μοί πληρώση
  παν ποσόν οκζ,ρ ήθελον υποχρεω¬
  θή νά πληρώσω πρός τούς ένάγο'
  τας λόγω κεφαλαίου, τόκων καί έ
  ξόδων ώς καί την διά την
  σιν τής άγωγής δικαστικήν δαπά¬
  νην μοί).
  Διά ταυτα
  Μέ την επιφύλαξιν παντός δι-
  καιώματός μου άνακοινοΰσα πρός
  την προσεπικαλουμένην την διά
  τής άνω άγωγής καταρξαμένην
  δίκην καί προσκαλοΰσα αυτήν νά
  παρέμβη έν τή δίκη αναλαμβά¬
  νουσα τόν δικαστικόν άγώνα έπ'
  ονόματι της τιθεμένης εμού έκτός
  δίκης.
  ΑΕτοΰμαι
  "Οπως έν περιπτώσει παραδο-
  χής τής άπά 12ης Σεπτεμβρίου
  1937 άγιογής των έναγόντων Δρό-
  σου καί Εύφροσύνης Καλουρή ώς
  πρός εμέ νά γίνη οεκτή ή πα-
  ροΰσα. Νά υποχρεωθή ή προσε-
  πικαλουμένη νά μοί πληρώση πάν
  ποσόν δι' δ τυχόν θέλω καταδικα-
  σθή νά πληρώσω πρός τού; ένά-
  γοντα; ήτοι κεφάλαιον, τόκους καί
  Ιξοδα ώς καί την δικαστικήν δα¬
  πάνην είς ήν θέλω υποβληθή
  πρό; άπόκρουσιν τής άγωγής.
  Έν Ηρακλείω
  1937
  Αίίριον εορτήν τβίι'Αγ. Νικολά
  ουέορτάζβι κατά τό σύνηθες 6
  Σύνδεσμο; Ύποδηματοποιών Κα-
  ταατηματαρχων Ηρακλείου την
  ετησίαν αύτοΰ εορτήν έν τρ βκ·
  κληβία τού 'Αγ. Τίτου καί παρα-
  καλεϊ τούς φΐλεόρτους καί τούς
  τιμωντα; την μνήμην τοΰ Άγίου
  όπως ευαρεστούμενοι παρευρβθώ-
  σιν έν αύτίί.
  Οί ΰποδηματοποιοΐ Καταστημα¬
  τάρχαι παρακαλοΰνται όπως κλεί-
  σβυν τα κατκστήματα των κατά
  την ημέραν τής εορτής.
  Ηράκλειον 4 Δ)βρίοι> 1937.
  Ό Πρόεδρο;
  Γ. Βασιλείου
  Ό Γ. Γραμματεύς
  Γ. Μαραγκάκης.
  σκαλούσης πληρεξούσιοι δικηγό-
  ροι
  Άρ. Χατζηδάκης
  Γεώργ. Γερωνυμάκην
  Έπιδοθήτω νομίμως ή παροΰσα
  πρός τόν κ.Είσαγγελέα τοΰ έν Ή
  ρακλείω Πρωτοδικών διά την
  προσεπικαλουμένην καί έν Βερο¬
  λίνω τής Γερμανίας έδρεύουααν
  Τράπεζαν Ρά'ισμπανκ καλουμέ-
  νην νά εμφανισθή ενώπιον τοΰ κ.
  Είρηνοδίκου Ηρακλείου καί έν
  τώ καταστήματι τοΰ Είρηνοδικεί-
  ου Ηρακλείου την ορισθείσαν δικά
  σιμον Μην Αίαρτίου 193Η ημέραν
  Τρίτην καΐ ώραν 10 π. μ. πρός
  συζήτησιν τής παρούσης καί άν-
  τεκδίκασιν ταύτης μετά τής άγω¬
  γής άλλως αμφότεραι συζητηθή-
  σονται έρήμην αυτής καί πρός
  γνώσιν της, δημοσιευθήτω δέ καί
  διά τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης
  εφημερίδος «Άνόρθωσις».
  Έν Ήρακλείφ τή 3η Δεκεμβριού
  Ό τής καλούσης καί παραγγελ
  Μούσης πληρεξούσιος δικηγόρος
  Άριοτοτέλης Μ. Χατζιδάκη;
  τή 2 Δεκεμβριού
  Οί τή; άνακοινούσης καί προ-
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τό Αστυνομικόν Τμήμα Ηρα¬
  κλείου ανακοινοί 8τι διά τής ά¬
  πό 1ης αρξαμένου μηνός
  θί δύξώ
  η ρξμ μης οχ
  κολληθείσης διακηρύξεώς τού
  I-
  κτίθεται είς φανεράν πλειοδο¬
  τικήν δημοπρασίαν, ένεργηθησο- „
  μένη ν Ι ν τω Καταστήματι τού
  την 12ην Δεκεμβριού 1937 ή
  έκχώρησις τοΰ δικαιώματος τή;
  σφραγίσεως των μέτρων καί σταθ-
  μών ολοκλήρου τή; πίριφερείας
  Νομοΰ'Ηρακλείου κατά τό έλευσό-
  μενονΐτος 193Η. Οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσι δύνανται νά λάβω¬
  σι σχετικάς πληροφορίας παρά
  τοΰ γραφείου τοΰ τμήματος.
  (Έ Γί
  μ«τος).
  γρφ μήμς
  (Έκ τού Γραφβίου τοΰ τμή-
  )
  Ύ
  Ηράκλειον--Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  5 Δεκεμβριού 1937
  ΣΗΜ ΕΙ Ο ΥΤ ΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΤΟΥ ΝΤΕΛΜΠΟΣ
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ
  ΙΚΑΝΟΗΟΙίΤΙΚΑ ΑΠίΤΕΑΕΣΜΑΤΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Έσπερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Βαρσοβίας άναφέρουν ότι ό
  ύπουργός των Εξωτερικών 'τής Γαλλί-
  άς χ. Ντελμπός αφιχθείς έκεί, έτυχεν
  θερμοτάτης ύποδοχής. Ό κ. Ντελμπός
  συνεχίζει ήδη συνομιλίας μετά των Πό-
  λωνών επισήμων των οποίων τα άποτε-
  λέσματα βεβαιούται ώς λίαν ίκανοποι
  ητικά.
  Γενική εντύπωσις μεταξύ των διε-
  Ονών κύκλων είνε αυτήν την στιγμήν ότι
  ή διεθνής κατάστασις μετά τάς συνομι
  λίας τού Λονδίνου καί έκείναε τής Βαρ
  σοβίας σημειώνει αίσθητήν βελτίωσιν ώς
  πρός την εξέλιξιν τουλάχιστον των Ευ
  ρωπαϊκών ζητημάτων·
  ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΗ ΤΡΙΚΥΜΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΙίΑΙΟΜ ΠΕΛΑίΟΣ
  ΧΙΟΝΟΟΥΕΛΑΛΙ ΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Άπό τής νυκτός
  χθές είς τό Αίγαϊον πέλαγος έπικρατεί
  πρωτοφανής τρικυμία. Πολλά άτμό-
  πλοια καθυστερούσιν.
  Έξ άλλοϋ είς πολλά μέρη τής ήπει-
  ρωτικής Ελλάδος καί δή τής Θεσσα-
  λίας καί Μακεδονίας ένέσκηψαν πάλιν
  χιονοθύελλαι μέ καταστρεπτικά άποτε-
  λέσματα διά τάς αυγκοινωνί,ας καί _τήν
  κτηνοτροφίαν.
  ΕΙΣ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
  ΕΞΗΦΑΗΙ28ΗΙΑΗ Λ ΕΚ Λ ΐί ΑΤΟΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Έχ Καρδίτσης αγ¬
  γέλλεται ότι τραγικον δυστύχημα αυνέ-
  βη έκεϊ έκ τής ένσκηψάσης αιφνιδίως χι-
  ονοθυέλλης: 16 άτομα έξηφανίσθησαν
  σκεπασθέντα άπό όγκον χιόνος. Επί
  τόπου απεστάλησαν συνεργεία καί δύνα¬
  μις στρατοΰ, καταβάλλονται δέ προσ¬
  πάθειαι διασώσεως των καταπλακωθέν-
  των έκ των χιόνων. Τό δυστύχημα συ-
  νέβη είς την όρεινήν θέσιν «Δρακότρυ-
  παν».
  Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ι ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας). —Άπόψε αναχωρεί
  μεταβαίνων είς Αάρισσαν, 'ινα παραστή
  είς τα έγκαίνια τοΰ έκεϊ συνερχομένου
  Γεωπονικοΰ Συνεδρίου, ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ι. Μεταξάς. Είς τόν κ. ΛΙετα-
  ξάν έτοιμάζεται, ώς γνωστόν, υπό τού
  λαού τής Ααρίσσης καί των γεωργικών
  όργανώσεων, ένθουσιώδης ύποδοχή.
  Ό κ. Μεταξάς έπιβιβαζόμενος νυ·
  κτερινού συρμού θά ευρίσκεται είς Αά·
  ρισσαν τάς πρωϊνάς ώρας τής αυριον
  (σήμερον).
  ί ~~"
  ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΟΝΟΥΣ ΕΠΙΤΕΑΙΚΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Βαρσοβίας άναφέρουν ότι είς
  τάς συνομιλίας τού κ. Ντελμπός μέ
  τούς Πολωνούς ύπουργούς παρέστησαν
  καΐ άνώτατοι έπιτελικοΐ τού Πολωνι-
  κοΰ στρατού. Αί συνομιλίαι τού κ.
  Ντελμπός συνεχίζονται εισέτι έξεταζο-
  μένων,έκτός των γενικών ζητημάτων καί
  των άφορώντων, ώς λέγεται, ιδιαιτέρως
  Γαλλοπολωνικάς αχέσεις.
  Τα γεγονότα τήςΚίναςκαίοι "Αγγλοι.
  Ήσημασίατοΰ ταξιδίουτοΰΝτελμπός.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ).— Οί
  ήμιεπίσημοι Άγγλικοί κύκλοι
  δεικνύουν νευρικότητα διά τα
  συμβαίνοντα έν Σαγκάτ|, δέν
  παύουν δέ νά τονίζουν δτι
  οιαδήποτε μεταβολή τοϋ έκεϊ
  καθεστώτος είνε άδύνατος
  ανευ είδικών διαπραγματεύ-
  σεων των Εύρωπαϊκών δυνά-
  μεων άπ' εύθείας μετά τής
  Κινεζικής κυβερνήσεως.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) —
  Αί Γερμανικαί έφημερίδες
  γράφουσαι επί τής διελεύσεως
  τοϋ ύπουργοϋ των Εξωτερι¬
  κών κ. Ύβόν Ντελμπός έκ Βε·
  ρολίνου καί την φιλικήν συ¬
  νάντησιν αύτοθ μετά τοϋ
  ύπουργοΰ των Εξωτερικών
  τοϋ Ράϊχ Φόν Νώϋρατ, χα-
  ρακτηρίζουν ταύτην ώς εΰοίω-
  νόν σημείον μιδς μελλοντικής
  άποκαταστάσεως των Γαλλο-
  γερμανικών σχέσεων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Αί
  Γαλλικαί έφημερίδες γράφου¬
  σαι επί τής εξελίξεως των
  Σινοϊαπωνικών δέν άποκρύ-
  πτουν τοΰς φόβους των επί
  τής εκτάσεως την οποίαν είνε
  δυνατόν νά έχη, μία άποφασι-
  στικωτέρα πρόθεσις των Ία-
  πώνων έναντι των έκεϊ διε-
  θνών προνομίων. Αί έφημερί¬
  δες ύπογραμμίζουσιν δτι ή Γαλ
  λία είνε πάντοτε άλληλέγγυ-
  ος μέ την Αγγλίαν καί την
  Αμερικήν επί τής άνάγκης
  τής διατηρήσεως των προνο¬
  μίων τούτων ή τής τροποποιή¬
  σεως των επί τή βάσει συνεν-
  νοήσεων μέ την Κίναν ούχι δέ
  την Ιαπωνίαν ήτις επί τοϋ προ-
  κειμένου ουδέν δικαίωμα χαί-
  ρει.
  Επετράπη ή έξαγωγή εις Γερμανίαν
  πάσης φύσεως Ελληνικόν προϊόντων.
  Δι' έπείγοντος πρός τάς τε-
  λωνειακάς αρχάς τηλεγραφή-
  ματός τού τό υπουργείον Έ-
  θνικής Οίκονομίας γνωρίζει
  δτι κατόπιν κοινής μετά τοϋ
  ύπουργείου Οικονομικήν α¬
  ποφάσεως τού, επετράπη ή έ-
  ξαγωγή είς Γερμανίαν πάσης
  φύσεως έλληνικών προΐόντων
  μέχρι τέλους Δεκεμβριού έ.ε.
  βάσει σχετικής αδείας τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος, έν
  περιπτώσει άδυναμίαςτών έ·
  ξαγωγέων νά προσαγάγωσι
  μέχρι τής ώς άνω ήμερομηνίας
  βεβαίωσιν έξουσιοδοτημένης
  Τραπέζης δτι κατέχουσιν αν¬
  τίστοιχον άδειαν εϊσαγωγής
  είς Γερμανίαν τού υπό φόρ¬
  τωσιν έμπορεύματος.
  Δι' ετέρας ύπουργικής απο¬
  φάσεως κοινοποιηθείσης χθές
  πρός τάς τελωνειακάς αρχάς,
  αύξάνεται κατά 300.000 δρχ.
  τό χορηγηθέν διά προγενεστέ¬
  ρας τοιαύτης ποσόν των 2.500.
  000 δρχ. δι' είσαγωγάς άνευ
  τοθδρου τήςάνταλλαγής είδών
  ύπαγομένων είς τούς πίνακας
  Β' καί ΣΤ' προελεύσεως χω-
  ρών μεθ' ών συνδεόμεθα διά
  συμβάσεων άνταλλαγής.
  Πρός τα 'Εμπορικά καί Βιο-
  μηχανικά Έπιμελητήρια καί
  τάς τελωνειακάς αρχάς εκοι¬
  νοποιήθη ωσαύτως συμπληρω-
  ματική προγενεστέρας ύπουρ-
  γική απόφασις όρίζουσα δτι ή
  κατανομή τοϋ καθορισθέντος
  ποσοϋ τού 1.000.000 δρχ. διά
  χρώματα νιτροκυτταρίνης
  δασμ. κλ. 172—173, θά διε¬
  νεργηθή μεταξύ των πραγμα-
  τοποιούντων είσαγωγάς των
  είδών τούτων έξ Ηνωμένον
  Πολιτειών τής Άμερικής.
  Έπίσης όρίζεται έν τή αυτή
  αποφάσει δτι έκ τοϋ καθορι¬
  σθέντος ποσοΰ των 300.000
  δρχ. διά μηχανικά ξυράφια
  καί λεπίδας δύναται νά χορη-
  γηθοϋν καί άδειαι είσαγωγής
  καθ" υπέρβασιν τοϋ τακτικοϋ
  είσαγωγικοϋ δικαιώματος των
  οΐκείων είσαγωγέων έφ' δσον
  ι εχει έξαντληθεΐ τουτο.
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΜΕΣΣΑΡΑΝ
  Χθές την πρωΐαν ανεχώρη¬
  σαν είς Μεσσαράν ό νομάρ-
  χης Ηρακλείου κ. Ανδρέας
  Μάρκελλος, ό Διοικητής τής
  Χωροφυλακής κ. Γ. Νικηφο-
  ράκης, ό νομομηχανικός "Ηρα¬
  κλείου κ. Έμμ. Καυγαλάκης
  καί ό ύπάλληλος άρμοδιότη
  τος ύπουργείου Προνοίας κ.
  Γ. Ίατρίδης. Ή μετάβασις τοϋ
  κ. νομάρχου είς Μεσσαράν
  σχετΐζεται μέ τα άνακύψαντα
  έκεϊ συνεπεία των πλημμυρών
  ζητήματα.
  ΤΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ
  ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ
  Συνεπεία αίφνιδίας έκπυρ-
  σοκροτήσεως κυνηγετικοϋ δ-
  πλου περιεργαζομένου υπό
  τοΰ 12ετοΰς Νικ. Ν. Τζωρτζά¬
  κη έκ τοϋ χωρίου Άγγελιανά
  Ρεθύμνης, έτραυματίσθη θα-
  νασίμως ή 12έτις Ελένη
  Σγουροΰ. Ή ΣγουροΟ ύπέκυ-
  ψε μετ* ολίγον είς τα τραύ-
  ματά της.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητήρι-
  σν Ηρακλείου απηύθυνεν έγ¬
  γραφον πρός τό υπουργείον
  Εξωτερικών διά τοΰ όποίου
  παρακαλεϊ ίνα τουτο εκδώση
  τάς δεούσας όδηγίας πρός
  τούς έμπορικούς άκολοϋθους
  των Έλληνικών Πρεσβειών Βε
  ρολίνου Ρώμης, Λονδίνου Νέ-
  ας Υόρκης καί Άλεξανδρεί-
  ας καί ϋποβάλλουν οΰτοι
  πρός αύτό δελτία έν οΤς νά
  σημειώνεται ή εκάστοτε παρά
  ταίς ανωτέρω χώραις κίνησις
  των τιμών τού έλαιολάδου
  προκειμένου ούτω νά ένημε-
  ρώνωνται οί παραγωγοί Κρή¬
  της,
  ΟΙ ΑΕΜΒΟΥΧΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αύριον Δευτέραν εορτήν
  τού Άγίου Νικολάου έορτάζει
  ό Σύνδεσμος λεμβούχων 'Ηρα-
  κλείου. Μετά τό πέρας τής
  θείας λειτουργίας τελεσθησο-
  μένης είς τόν Ιερόν ναόν τοΰ
  Άγίου Δημητρίου θά διακομι-
  σθή εκείθεν είς τα γραφεΐα
  τοϋ Συνδέσμου ή εικών τοϋ
  Αγ. Νικολάου ώς κατ' δτος
  είθισται. Είς την τελετήν προ-
  σεκλήθησαν νά παραστώσιν
  πάντες οί φιλέορτοι.
  ΑΙ ΓΕΩΡΠΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  Αί κατά τόν λήξαντα μήνα
  γενόμεναιύπό τοΰ τελωνείοθ
  Ηρακλείου είσπράξεις υπέρ
  τού Γεωργικοΰ Έπιμελητηρίου
  άνήλθον είς δρχ. 45.805,80
  ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ
  Χθές την πρωΐαν συνεκλή-
  θη ενταύθα συνέδριον των
  δημοδιδασκάλου τής περιφε¬
  ρείας Τεμένους καΐ τμήματος
  τής Μεγάλης Βρύσεως. Είς τό
  συνέδριον τουτο συνεζητήθη-
  σαν διάφορα συναφή ζητήμα¬
  τα καί δή τ' αφορώντα τόν
  τρόπον τής διδασκαλίας τής
  πρώτης αναγνώσεως.
  Η ΣΦΑΓΗ
  ΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ
  ΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ
  ΥΛΑΙ ΠΕΥΚΟΦΛΟΙΟΥ
  Παρετάθη μέχρι τής 31 τρέχ.
  μηνός ή προθεσμία είσαγω¬
  γής των είδών τής δασμ. κλ.
  175 β', γ'. (ύλαι άκατέργα-
  στοι πευκοφλοιοΰ) χρεώσει
  τού είσαγωγικοϋ δικαιώματος
  τοϋ λήξαντος είσαγωγικοϋ ε¬
  ξαμήνου είς άς περιφερείας ή
  χορήγησις των βιβλιαρίων ε¬
  γένετο μετά την 31 Ιουλίου
  έ. ε.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΩΝ
  Διά τηλεγραφήματός της
  πρός τάς τελωνειακάς αρχάς
  ή κεντρική έπιτροπή προστα-
  σίας έγχωρίου σιτοπαραγω-
  γής γνωρίζει δτι ή τιμή τοΰ
  δελτίου β' διά την εισαγωγήν
  αλεύρων ηυξήθη άπό τής
  πρωΐας τής 2ας τρέχ. μηνός
  είς 50 λεπτά κατά είσαγόμε-
  νον χιλιόγραμμον. Οί εΐσαγω-
  γεΐς οί έκτελωνίσαντες άπό
  τής ώς άνω χρονολογίας μέ
  την προγενεστέραν τιμήν τοΰ
  δελτίου των 45 λεπτών, υπο¬
  χρεούνται νά καταβάλουν είς
  την Άγροτικήν Τράπεζαν την
  συμπληρωματικήν διαφοράν
  των 5 λεπτών.
  ΑΙ ΑΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
  "Υπό τού ύπουργείου των
  Οίκονομικών ένετάλθησαν αί
  τελωνειακαί αρχαί νά έφσρ-
  μόσουν τό σύστημα (τής πα¬
  ραδόσεως των διασαφήσεων
  μεταφοράς είς τούς πλοιάρ-
  χους των (στιοφόρων ή πε-
  τρελαιοκινήτων, διά την παρ'
  αυτών κατάθεσιν είς τάς τε¬
  λωνειακάς αρχάς προορισμοθ,
  των μεταφερόμεναι έμπορευ-
  μάτων.
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ
  Διά τυπικούς λόγους ανε¬
  βλήθη ή έκδίκασις τής υπο¬
  θέσεως κατά τοΰ Ήλία Λεδά-
  κη ήτις επρόκειτο νά διεξα¬
  χθή προχθές ενώπιον τοϋ κα-
  κουργιυοικείου Ηρακλείου.
  Δι' ύπουργικών άποφάσεων,
  απηγορεύθη μέχρι τής 23ης
  τρέχοντος ή σφαγή άμνών
  γάλακτος καί μέχρι τέλους
  Απριλίου 1938 ή σφαγή έγ-
  κύων αίγών.
  ΤΑ ΥΛΙΚΑ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών| έκοινοποίησε πρός τάς
  τελωνειακάς αρχάς έγγραφον
  τοΰ ύπουργείου των Ναυτικών
  έν σχέσει μέ τούς παρ' αυτώ
  έξουσιοδοτημένους διάτήν υπο
  γραφήν εγγράφων ατελείας,
  παραγγέλλον δπως βάσει τού
  τού προβαίνωσιν αδται είς
  τόν έκτελωνισμόν των υλικών
  τοϋ Β. Ναυτικοΰ.
  ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
  ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  Δι' έγκκυλίου τοΰ ύπουργεί¬
  ου των Οίκονομικών έντέλ-
  λονται αί τελωνειακαί αρχαί
  νά άποστέλλωσι τοϋ λοιπού
  είς τα γραφεΐα των γεωργι¬
  κών ύπηρεσιών των νομών άν-
  τίγραφα των είς τό υπουργεί¬
  ον Έθν.Οίκονομίας ύποβαλλο
  μένων μηνιαίων στατιστικών
  δελτίων έξαγωγής, καΐ μετα-
  φορας γεωργικών προΐόντων
  έξ έκάστης περιφερείας.
  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου
  απέστειλε πρός τούς προέ-
  δρους των κοινοτήτων τοϋ νο-
  μοΰ άντίτυπα τοϋ άρτι έκδο-
  θέντος βιβλίου κατά τοΰ κομ-
  μουνισμοΰ, πρός διανομήν άν-
  τΐ δρχ.;25 έκαστον, είς τούς
  βουλομένους νά προμηθευθώσι
  τουτο.
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
  Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬
  χάς εκοινοποιήθη πρός εφαρ¬
  μογήν τό κείμενον τοΰ άναγ-
  καστικοΰ νόμου «περΐ ρυθμίσε-
  ως δασμολογικών τίνων ζητη¬
  μάτων».
  ΔΩΡΕΑ
  Ό κ. Νικόλ. ΚωνσταντινΙ-
  δης γραμματεύς τοϋ Έμπορι-
  κοθ καί Βιομηχανικοϋ Έπιμε¬
  λητηρίου κατέθεσεν είς τό Βρε
  φοκομεΐον Ηρακλείου είς μνή
  μην τής Έλΐζας Βασματζιάν
  δρχ.200,
  θΓΐΑΠΩΝΕΣ ΠΡ Ο ΤΙΒ Ε Ν Τ Α!
  ΝΑΕΠΕΜΒΟΥΝΕΙΣΤΑΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
  ΤΗΣ ΛΙΕΟΝΟΥΣ ΖΟΝΗΣ ΕΝ ΣΑΓΚΑΗ
  ΕΠΕΔΟΘΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Κατόπιν των προ-
  χθεσινών αίματηρών έπεισοδίων, τηλε¬
  γραφείται έκ Σαγκάης όΐι οί Ίάπωνες
  δεικνύουν ήδη φανεράς διαθέσεις νά έ-
  πέμβουν είς τα έσωτερικά τής διεθνοΰς
  ζώνης.
  Είς τάς αρχάς τής διεθνοΰς ζώνης,
  επεδόθη μάλιστα σήμερον διακοίνωσις
  τονίζουσα ότι δέν είνε ανεκτόν είς την
  διεθνή ζώνην τής Σαγκάης νά υφίσταται
  εισέτι^ Κινεζικός στρατός καί νά οργιά¬
  ζη ή αντιϊαπωνική προπαγάνδα. Περαι¬
  τέρω οί Ίάπωνες άφήνουν νά εννοηθή
  ότι άν δέν είσακουσθώσι θά λάβουν τό
  ταχύτερον μέτρα δυομενή διά τα αυμ-
  φέροντα ολοκλήρου τήβ, διεθνοΰς ζώνης
  καί όχι μόνον των Κινέζων. Σημειωτέ¬
  ον ότι οί Ίάπωνες ζητοΰν αυγκυριαρχί-
  αν είς την διεθνή ζώνην, άποβαλλομέ-
  νων έξ αυτής των «άνεπιθυμήτων» Κι¬
  νέζων έμπόρων καί τραπεζιτών.
  ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥΝΕΚΡ01
  ΠΕΙΣΜΑΤΩΔΕΙΣ ΜΑΧΑ
  ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ ΤΣΑΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  εκ τής "Λπω Άνατολής άγγέλλουν ότι
  παρά την λίμνην Τσάϊ, πλησίον τού
  Νανκίν, συνάπτονται πολύνεκροι μα¬
  χαι. ^
  Είς τάς μάχας ταύτας οί Κινέζοι άν-
  τιτάσσουν πεισματώδη άμυναν, οί δέ
  Ίάπωνες υπεχώρησαν ήδη πολύ πέροητ
  των θέσεων τάς οποίας [είχον καταλάβη
  προχθές.
  ΔΙ' ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΤΥΠΟΝ ΔΑΗΕΙΟν ΕΝΑ ΜΙΣΟΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Δημοσιευθέντος ήδη
  αναγκαστικοΰ νόμου οί ύπάλληλοι απάν¬
  των των κλάδων καί ύπηρεσιών θά λά¬
  βουν επ* εύκαιρία των έορτών δάνειον ε¬
  νός μισθοΰ. Ό μισθός ούτος θά δοθή
  υπό τύπον δανείου, έξοφλούμενος είς έ-
  ξήκοντα.δόσεις.
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΕΙΟΜΛΤΙΧΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
  ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΕΠΙΑΟΜΛ ΣΤΟΑΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Συνεπεία τού έκδο-
  θέντος νύμου είς τούς άξιωματικούς έ-
  κτός των τακτικών άποδοχών των παρέ-
  χεται ήδη έκτακτον έπίδομα. Διά τοΰ
  έπιδόματος τούτου οί άξιωματικοί θά
  άντιμετωπίζουν τα έξοδα στολής αυτών
  έν γένει.
  ΤΟ ΣΙΝΟ'ΓΑΠΟΝΙΧΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Καθ' ά αγγέλλεται
  έξ Ούαοιγκτώνος ή Άμερικανική κυ¬
  βέρνησις έλαβε γνώσιν είδικών αντιλή¬
  ψεων τής Γαλλίας καί τής Αγγλίας επί
  τής εξελίξεως των Σινοϊαπωνικών.
  Έν τώ μεταξύ καί ό τύπος τής Ά¬
  μερικής έπιτίθεται βιαίως εναντίον τοΰ
  Ίαπωνεκού ",ίμπβριαλισμοΰ.
  ΕΠΙΣΟΕΥΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΗΣ ΑΝΛΚΑΗΣΕΟΣ
  ΤΟΝ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΒΕΑΟΝΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Κατά πληροφορίας
  έκ Λονδίνου ή Αγγλικη κυβέρνησις θά
  προβή είς διαβήματα μέλλοντα νά επι-
  σπεύαουν τα άποφασισθέντα διά την ά-
  νάκληβιν των έν Ισπανία ξένων έθελον-
  τών.