95122

Αριθμός τεύχους

4733

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

7/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ι'ΙΙ
  ΙΟΙΙΙ
  ΖΩΝΗΣ
  άν.
  ωνε.
  νοί-
  ζώνης
  »>ν» κ ι.
  ΓΣΑΐ
  (τού άν·
  ιαφήμκτχ
  (νλουν ΰτι
  ιίον τοϋ
  ιροι μί>
  :νέζοι «ν-
  ι, οί δέ
  ι
  0
  ;ΡΟΝ
  ν,ίον
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ε1ΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΛ'Νλί'ΟΜΛΙ
  Αιγυπτου
  έτησία λίςχιι 'Λ
  ίίάμηνος 2
  'Αμρρικής
  ρτησία όολ. Ι Γ»
  εξιίμηνος · 8
  Τιιο'ι
  κατά φύλλον
  Δοαχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  7
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΙΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΙΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΌΓΑΥΙόΎ
  τΠίΥδΚΟΣ ΣϊΙΙΤαΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ Κ. ΝΤΕΛΜΠΟΣ
  ΚΑΙ
  Μετά τάς συνομιλίας τοϋ |
  Λοννδίνου, τό ταξίδιον τού
  κ. Ντελμπός είς την Βαρσο-
  βίαν καΐ τάς πρωτεύουσαν
  των κρατών τής Μικράς Άν-
  τάντ, αποτελεί τό σημαντι¬
  κώτερον αναμφισβητήτως δι¬
  πλωματικόν γεγονός τοϋ τε-
  λευταίου καιροϋ. Τα άφιε-
  ρούμενα δέ είς αϋτό σχόλια
  τοϋ παγκοσμίου τΰπου δίδουν
  την απόδειξιν άλλά καΐ την
  έκτασιν της σημασίας καΐ
  τής σπουδαιότητος τβυ.
  Τό ταξίδιον τοΰ Γάλλου
  ύηουργοΰ των Εξωτερικών,
  καθώς έτονίσθη αρμοδίως,
  δέν αποβλέπει είς δημιουρ¬
  γίαν κυκλωτικοΰ τείχους
  πέριξ της Γερμανίας άλλ'
  είς την θωράκισιν τής είρή-1
  νης διά στενωτέρας έπαφής
  καΐ συνεργασίας των φίλων'
  τής Γαλλίας μετά των δύο'
  μεγάλων Δυνάμεων τής Δύ-
  σεως κα'ι των άλλων είρη-
  νοφίλων Κρατών. Έπειτα ή
  ευχάριστος έκπληξις,]ώς έχα-
  ρακτηρίσθη η ΰποδοχή τοϋ
  κ. Ντελμπός είς Βερολίνον
  υπό τοϋ Γερμανοΰ ύπουργοΰ
  των Εξωτερικών φόν Νόΰ-
  ρατ, εδημιούργησεν ευχά¬
  ριστον εντύπωσιν καί έδω-
  σε την αφορμήν νά πιστευ¬
  θή ότι ή Γερμανία άρχίζει
  νά στρέφετκι πρός νέους προ-
  σανατολισμοΰς καΐ νά κλίνη
  υπέρ τοϋ συστήματος τής ό-
  μαδική; ασφαλείας. 'Η θερμή
  έπίσης ύποδοχή η όποία ε¬
  γένετο είς τόν Γάλλον υ¬
  πουργόν, ταξιδεύοντα ώς
  γνωστόν Οχι μόνον διά λο¬
  γαριασμόν τής χώρας τού
  άλλά καΐ διά λογαριασμόν
  τή; Αγγλίας, είς την Βαρ-
  σοβίαν, διαλύει τάς ύπονοίας
  περϊ στροφης τής Πολωνίας
  πρός την Γερμανίαν καΐ πα-
  ρέχει την απόδειξιν δτι ή
  χωρ* αύτη παραμένει πι-
  στή είς την φιλίαν τη; πρός
  την Γαλλίαν. Γενικώς δέ έ-
  πικρατεΐ έκ των προτέρων ή
  αντίληψις, έδραζομένη αλλω-
  οτε επί άκλονήτων στοιχεί¬
  ον, ότι καΐ είς τάς πρωτευού¬
  σης των Κρατών τη; Μικρά;
  Συνεννοήσεως θάτύχπ^τής
  αυτή; ύποδοχής ό κ. Ντελ-
  μπές, καί ότι τό ταξίδιον τού
  θά στεφθή υπό πλήρους επι¬
  τυχίας καΐ 8ά συντελέση εί;
  την Απομάκρυνσιν των κιν-
  δύνων τοΰ πολέμου καΐ εί;
  την αποκατάστασιν τη; ί-
  σορροπίος καΐ ιής ομαλότη¬
  τος είς την Ευρώπην.
  Ούτω δικαιολογεϊται έξ ο¬
  λοκλήρου ή σημασία ή ©ποία
  απεδόθη είς τό ταξίδιον αύ-
  τό καί ό χχρακτηρισμος τού
  ώς της μεγαλυτέρας άπο-
  στολική; προσπαθεία; υπέρ
  τής είρήνης. Έν τούτοις, ή-
  μεϊς φρονούμεν ότι δέν δι-
  καιολογεϊται τόση προκατα-
  βολική αΐσιοδοξία. Διότι είς
  την Ευρώπην ύφίστανται ά-
  πειρα προβλήματα έκκρεμή
  πού διά νά λυθοϋν 8' άπαι-
  τηθή καΐ χρόνος πολύς εισέτι
  καΐ προσπάθειαι μαχραί ό¬
  σον καΐ έπίπονοι. Καΐ δέν
  γνωρίζομεν εάν καθ* όν χρό¬
  νον 8ά συνεχίζωνται αί προ¬
  σπάθειαι αυταί, δέν ά-
  νακύψουν άλλα προβλήματα
  καΐ δέν έγερθή άνεμος άδι-
  αλλαξίας πού ένδεχομένως
  θά οδηγήση είς σύρραξιν.
  Καΐ αύται άλλωστε αί Κυ-
  βερνήσεις των χωρών πού
  πρωτοστατοϋν σήμερον εί;
  την είρηνευτικήν κίνησιν
  δέν παραβλέπουν τού; κιν-
  δύνους αυτού; πού ύφίσταν¬
  ται καΐ δέν παραμελοϋν
  νά έντείνουν τάς προσηαθεί-
  ας των πρό; συμπλήρωσιν
  των έξοπλισμών των. Από¬
  δειξις αί τεράστιαι πιστώσει;
  τάς όποία; εψήφισε προχθές
  μόλις ή Γαλλική βουλή δι'
  όμοφωνίας, υπέρ των πολε-
  μικών άναγκών της χώρας.
  "Επειτα, ή ειρήνη τοϋ κό-
  σμου δέν έξαρτάται άπό την
  διευθέτησιν των εύρωπαϊκών
  μόνον ζητημάτων. Ή πα¬
  γίωσις της είναι άδύνατος έ-
  φόσον δέν θά ρυθμισΒΓι καί
  τό σινοϊαηωνικόν. Καΐ δυ-
  στυχώς, φαίνεται ότι ή κα-
  τάσβεσις αυτού τοϋ τρομεροΰ
  ήφαιστείου δέν είναι εϋκο-
  λος. Τα χθεσινά τηλεγραφή-
  ματα άγγέλλουν ότι ή Κ ίνα
  απερριψε τούς όρους της
  Γερμανία;, μεσολαβούση; υ¬
  πέρ τής συνδιαλλαγής μέ
  την Ιαπωνίαν καΐ προσθέ-
  τουν έτι ό πόλεμος καθίστα-
  ται όαημέραι καΐ άγριώτε-
  ρος. Ή θύελλα έπομένως
  τής "Απω Άνατολης καθί-
  σταται συνεχώς περισσότε¬
  ρον όρμητική, λαμβάνει με¬
  γαλυτέρας διαστάσεις καΐ γί-
  νεται άπειλητικωτέρα δι' ό¬
  λον τόν κόσμον. Ή ειρήνη
  έπομένως τοϋ κόσμου δέν έ-
  ξασφαλίζεται έκ της επιτυχί¬
  ας τοΰ ταςιδίου τοΰ κ. Ντελ-
  μός. Τό ταξίδιον αΰτό, εί¬
  ναι βίβαίω; υψίστης σπουδαι-
  ότητο; καΐ θά βοηθήση α¬
  σφαλώς είς την άποσαφήνι-
  σιν της καταστάσεως. Διότι
  άν δέν δωρακίση την ειρή¬
  νην, ώς λέγεται, πάντω; θά
  έχη ώ; άποτέλεσμα την έκ-
  καθάρισιν τή; θέσεω; των
  διαφόρων Κρατών καΐ την
  τοποθέτησίν των εί; ένα έκ
  των δύο άντιπάλων συνασπι-
  αμών των μεγάλων Δυνά-
  μεων.
  ντ. -
  Πεταχτά
  σημειώματα
  Ο ΕΧΘΡΟΣ
  Οί Άθηναΐοι συνάδελφοι
  τα έβαλαν τίς τελιυταΐες με¬
  ρίς μέ τόν καιρόν καΐ τίς ά-
  καταστασίες τού. Στρέψονται
  πρός τόν ουρανόν καί τοϋ ά-
  παγγέλλουν δριμύ κοττηγορη-
  τήριον. Αυτή ή άστά9ειά τού
  τούς έχει έκνευρΐσει. Καΐ δέν
  ειμπορούν νά συγκρατήσουν
  τούς θυμούς των Ό έ'νας τόν
  κατηγορεΐ δτι έστησεν ένέ-
  δρας καΐ κατέστρεψεν ολα τα
  δένόρα καΐ τα φυτά πού ήνθι-
  σαν άπό την όψιμον καλοκαι-
  ρ(αν καί κατεκάησαν κα¬
  τόπιν άπό την απότομον πα-
  γωνιαν. Καΐ ό άλλος έχει πα-
  ράπονο μαζί τού διότι δέν
  στρώνει τό χιόνι καί δύν βο·
  ηηθεΐ τούς "Ελληνας σκιέρ είς
  τό ττροσφιλές των σττόρ. Καί
  έ'χοον δίκαιον. Αύτός ό ελλη¬
  νικάς οΰρανός πράγματι κα¬
  τήντησεν άνυπόφορος. 'Ενώ
  μάς καλεΐ μέ τα γλυκότερα
  μειδίαμα τα καί μέ την πλέον
  ευγενικήν άβροφροσύνην νά
  λάβωμεν μερος είς τό ξεψάν-
  1 τωμα πού όργανώνει είς την
  ύπαιθρον μέ τούς άρμονικώ-
  τερους διατονισμούς των α¬
  συλλήπτου γοητείας ήχων,
  χρωμάτων καΐ φωτός, ξεσπα
  αποτόμως είς θυμούς, μάς ά-
  πειλεΐ μέ άγρια άστραπόβυον-
  τα, μάς περιλούει μέ καται-
  γιστικήν νερρποντήν καί μάς
  κάνει νά τρέμωμεν άπό δέος
  καί ψΰχος ένώ ήλπίζαμεν νά
  μάς προκαλέση ρίγη ήδονικής
  χαράς καί εύφροσινης. "Επει¬
  τα μάς άποστέλλει την λευ¬
  κήν νύμφην τοϋ βορρδ, προ-
  κλητικήν, ωραίαν, πάλλευκον
  καΐ άγνήν. Άλλά μόλις εξέλ¬
  θωμεν είς προϋπάντησιν της,
  μόλις έπιχειρήσωμεν μίαν υπό·
  κλίσιν ενώπιον της, έ'τοιμοι
  νά φιλήσωμεν — μιμούμεθα
  βλέπετε έστω καΐ κακώς τοΰς
  βορείους είς ίπποτισμόν —μέ
  συγκίνησιν την λευκήν της έ-
  σθήτα, έμφανίζεται αύτός ό
  μέγας διαφθορεύς πού σελα
  γίζει ξανθός, ώραΐος καί ά·
  κατανικήτως γοητευτικός είς
  τα πλατή τοθ ούρανου καΐ μέ
  μίαν θερμήν περίπτυξίν τού
  την λυώνει μέ την φλόγα τού
  έρωτικοϋ τού πυρετοϋ. Καί
  μάς άψήνει μέ την οδύνην τής
  διαλύσεως ενός όνείρου, τοΰ
  χαμοΰ μιάς όπτασίας καί μέ
  τόν πόνον πού προκαλεΐ ή
  συμφορά πού άντικρύζουμε
  γύρω μας άπό τίς καταστρο-
  φές καί τίς έρημώσεις πού έ-
  προξένησαν οί άταξίες αύτοθ
  τοθ ούρανοθ καί ή πάλη τοθ
  ηλίου πρός τόν χειμώνα.
  Άλλά δέν είναι αύτό τό
  μεγαλύτερον κακό πού ψέρ-
  νει ή άσΐάθεια τοΰ καιροθ.
  Τό κακό είναι άλλο. Καί εί¬
  ναι απείρως μεγαλΰτερο. Εί¬
  ναι ενα κακά ποΰ βαρύνει
  την τύχη της φυλής μας. Γι-
  ατί, τί τα θέλετε! Θαρώ δτι
  ό μεγαλύτερος εχθράς υας εί¬
  ναι αύτός ό περίφημος ούρα-
  νός καί ό ήλιος πού τόσον έν
  τούτοις έξυμνήσαμε. Αύτάς
  ρυθμίζει έξ ολοκλήρου τή ζωή
  μας, τίς τιράξεις μας, τίς ψυ¬
  χικές καί τίς πνευματικές μας
  έκδηλώσεις. Είναι ίνας μαέ-
  στρος έπικίνδυνος ποϋ μάς
  κράτει αίχμαλώτους τού. "Ας
  λέμε 8,τι θέλομε. "Ας παραπο-
  νοόμαστε κι' άς γκρινιάζομε
  δσο βαστοΰν τα νεθρά μας
  γιά την ρωμέϊκη ραθυμία, γιά
  την κλίσι μας στήν πολυλογία,
  στήν άπεραντωσύνη τής συζη¬
  τήσεως γιά την καφενοβιακή
  μας τάσι. Όσα καΐ νά λέ¬
  με δέν θά διορθωθοΰμε ποτέ,
  έφόσον αύτός ό ξανθός γόης
  θ' άλητεύη καί θά κυριαρχή
  στόν πολυΰμνητον ούρανό
  μας. Πώς θέλετε νά γίνωμεν
  άνθρωποι τής έντατικής δου-
  λειάς, της μεγάλης καί άδιά-
  κοπης προσπαθείας, τοΰ άε-
  νάου μόχθου; Μάς έρχεται ή
  βροχή καί μάς μαστιγώνει,
  έρχεται ό βορρηάς καί μάς
  τονώνει γιά δουλειά, γιά
  κίνησι, γιά δημιουργική προ¬
  σπαθεία. Όπλιζόμαστε μέ
  θάρρος, μαζεύομε τίς καρέ-
  κλες καί τα τραπέζια άπό τό
  πεζοδρόμιο κι' άρχίζομε τό
  έργο. Πρίν ομως νά βροθμε
  τόν δημιουργικό παλμό, πρίν
  προφθάσουμε νά συντονίσωμε
  τό ρυθμό πού άπαιτεϊ κάθε
  έργώδης προσπαθεία, έμφανί¬
  ζεται καί πάλιν ό διαφθορεύς.
  Μάς ρίχτει τίς άκτΐνές τού,
  μάς ιιορφινίζει, μάς παραλύ-
  ει κυριολεκτικά καΐ μέ χιλιά-
  δες σειρήνες μάς μαγεύει καί
  μας παρασύρει καί πάλι κον-
  τα τού. Άπλώνομε ξανά κα-
  ρέκλες καί τραπέζια στΐς πλα-
  τεϊες, παραδιδόμασιε νωχε-
  λικά στίς θωπεΐές τού, άρχί¬
  ζομε τό άτελείωτο κουβεντο-
  λόϊ καί συνεχίζομε τό«έκκόκι-
  σμα» τοθ κομπολογιοϋ πού ό
  χτθπος τού, άντικαθιστά τόν
  ηχο καΐ τό ρυθμό τής δημι¬
  ουργικήν εργασίας. Αύτό γί-
  ται αΐώνες τώρα. Αύτός ό ού-
  ρανός καί ό ήλιος έβοήθησαν
  άναμφισβήτητα στήδημιουργία
  των άριστουργημάτων τής τέ-
  νης καί τοθ λόγου στήν άρ-
  χαιότητα. Άλλ' αύτοι έστά-
  θηκαν καί ή αϊτία τής κα-
  ταστροφής των. Ή ώμορφιές
  τής 'Ελληνικής φύσεως, ένέ-
  πνευσαν χωρίς άμφισβήτησι
  στούς καλοϋς προγόνους μας
  τή σύλληψι καί την έκτέλεσι
  δλων αυτών των άφθάστου
  κάλλους μνημείων τής τέχνης
  καΐ τοΰ λόγου. Ποίος δμως
  μπορεϊ νά υποστηρίξη δτι
  ό θερμάς ήλιος καί ό γαλα-
  νός ούρανός δέν τούς έκαμε
  καί φιλέκδικους, έριστικούς,
  λογάδες, χασομέρηδες καί δέν
  τούς έφερε τόν μαρασμό,άν-
  τί νά τούς διατηρήση τή φλό¬
  γα τής δημιουργίαν
  Μ.—
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΦΑΡΥΓΠΤΙΣ
  ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ
  Ό βήχας προέρχεται φυσικά
  άπό κρύιυμα. Προέρχεται πάντως
  •/αί άπό τα κάπνισμα. Τό τελευταί¬
  ον αύτό θεωρεί άξιόλογον ό καθη-
  μερινός σχολιαστής μιάς συναδέλ-
  φου. Έννοεϊται ότι ή φαρυγγίτις
  διά την οποίαν ί|ΐιλε! δέν άφορΧ
  τούς άρρενας καπνιστάς: Αύτοι λί-
  γο πολύ την κατέχουν κατά τό
  σύνηθες καί καχά κοινήν αντίλη¬
  ψιν. ..Ζήτημα φαρυγγίτιδος ετέθη
  έοώ άπόΐδύο δεσποινίδας, αί οποί¬
  αι ώμολόγησαν δημοσία ότι θέ-
  λουν την ημέραν ένάμισυ εως δύο
  πακέτα τσιγάρα!
  Ό μακαρίτης Κονδυλάκης τρώ
  γων κάποτε είς τόν «Αβέρωφ»
  •/.αί ιοών κυρίαν των Αθηνών νά
  καπνίζη, περισΐρέφουσα τό τσιγά-
  ρο είς μακριυλά κομψά δάκτυλα
  πλήρη δακτυλιδίων μέ άδάμαντας
  καί επιδεικνυούσα ενα χέρι λευ
  /.ότατον καί πλασπκίν, εχτύπησε
  τό μέτωπον τού καί άνέκραςε:
  —Ίοού ό σκοπός τοϋ καπνί-
  οματος!
  Καί δέν είχεν άδικον. Αί ώ-
  ραΐαι των Αθηνών δέν έκάπνι-
  ζαν διά νά.,.καπνίζουν. Τα τσιγά-
  ρο άπετέλει μίαν συμπλήρωσιν είς
  την λεπτήν τέχνην τής γυναικείας
  επιδείξεως καί τής συστηματοποι-
  ημένης φιλαρεσκείας. Ό συρμίς
  έκεϊνος είχε διαδοθή μάλιστα μέ-
  χρ: τιϋ άπωτάτου άκρου τής ε¬
  παρχίας. Καί δέν λείπουν οί συμ¬
  πολίται οί ίποΐο: £νθυμοΰνται εις
  τα «χέία μπρίτζ» τής έποχής τάς
  κομψάς καπνιζούσας αί οποίαι δέν
  εστεροΰντο άργυράς ή χρυσής σι-
  γαροθήκης διά τό μοναδικόν ή τό
  πολύ....δεύτερον σιγαρέττον τής
  μετά τό γεΰμα «κοζερί».
  —Καί δμως Ιγνώρισα κυρίες
  πού ήφάνιζον κυριολεκτικώς τα
  πακέττα των οιπλανών των είς τάς
  κοσμικάς συγκεντρώσεις.
  Αύτό θά έλεγεν ενας άπό τούς
  παλαιούς, γνώστης των προσώπιον
  καί πραγμάτων. Δέν θά είχεν δέ
  οδτε αύτός άδικον. Σελέμηδες υ¬
  πήρχον τότε μεταξϋ τοΰ...ώραιοκό-
  σμου ιδιαιτέρως. Καί άσχέτως
  μάρκας ή ά/ρι^ίέστερον άσχέτως
  άν τα τσιγάρα δέν ήσαν ντάμες ή
  ήσαν χονδρά ή ψιλά. Επρόκειτο
  έδώ περϊ μιμήσεως. Καΐ είνε πα-
  ρατηρημένον είς τό σημείον αύτό
  ότι ή μίμησις γίνεται μέ κάποιαν
  νευρικότητα καί άκρισίαν, προερ¬
  χομένην άπό ωρισμένα γεγονότα,
  σχέσιν εχοντα μέ αυτήν ή εκείνην
  την επίδειξιν, μέ αυτήν ή εκείνην
  την ύπεροχήν. ^υτόσο αί καπνί-
  ζουσαι πού είχαν τό «γνώθι σαύ-
  τόν» ίΙηχοΧοΜονν νά διατηροΰν
  έδώ τα πρωτεία. «Ό σκοπός τοΰ
  καπνίσματος» ίτηρειτο μέ θρησκευ
  τικήν εϋλάβειαν. Καί κατά τρότζο'/
  τοιούτον ώσχε νά διακρίνεται παν-
  τοΰ Νκαΐ πάντοτε :ής χονδροειδοθς
  μιμήσεως.
  —Τό κάπνισμα λοιπόν τότε
  μεταξύ τοΰ ώραιοκόσμου ήτο υ¬
  πέρ αυτού... παρετήρησεν ε"νας
  συζητητής.
  Καί ήτο πράγματι. Ένδιέφερε
  μάλλον ενα χαρακτηριστικόν πορ-
  τραιτίσΐαν ή Ινα κοσμικόν άνθρω¬
  πον μέ -^ο^ατο. Πέραν τούτου δέν
  εθιγε σοβαρώς οΰτε την κοινωνι¬
  κήν ηθικήν, οΰτε την γυναικείον
  υγείαν.
  * *
  *
  Αί δεσποινίδες «μέ τό ενάμισυ
  εως οόο πακέττα» είναι άραγε
  κάτι τό άπογοητευτικόν; Μολονό¬
  τι κινδυνεύω νά κάμω έχθρούς
  συμπαθεΐς έκπροσώπους τής κα-
  πνοβιομηχανίας, ΐό είδος αΰτό
  τοΰ καπνίσματος αποτελεί ένδει¬
  ξιν ότι ολα τα πέρνουμε σήμερον
  είς την... ύπερεαλιστικήν τους
  μορφήν. 'Η φαρυγγΐτις λαμβάνει
  νομίζω έδώ γενικώτερον χαρα-
  κτήρα. Έκδηλώνει την σπουδήν
  τής νεότητος νά τα γευθή ολα καί
  τελικώς νά μείνη είς τό περιθώ¬
  ριον. Διότι μέ φαρυγγίτιδα καί
  μάλιστα χρονίαν, είνε οόιτίολον
  νά εννοηθή, κα'ι άπό τούς μον-
  τερνίζοντας ϊσως, μητέρα ή σύ
  ζυγος. Άφήνω δτι ή εξέλιξις
  αύτη τής κρυσταλλίνης γυναικεί-
  ας φωνής—όπως τουλάχιστον την
  ηννόουν οί ρωμαντικοί —είς βραχ-
  νήν φωνήν -ζΐροΊν.ου, μέ παθη¬
  τικόν μάλιστα πολλών άμαρτιών,
  δέν άποβαίνει υπέρ τής κοινής
  ■αίαθητικής, όσον «όπισθοδρομι-
  κήν» καί άν υποθέσωμεν την τε¬
  λευταίαν.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  Μετά την διευθέτησιν των
  εργατικήν καΐ άγροτικών ζη¬
  τημάτων, ή Κυβέρνησις στρέ-
  φει ήδη την προσοχήν της
  είς την λύσιν των προβλη-
  μάτων πού άπασχολοϋν την
  άλλην μεγάλην κοινωνικήν
  καΐ παραγωγικήν τάξιν, τούς
  έπαγγελματίας καΐ βιοτέχνας.
  Καθώς άναφέρουν πληροφο¬
  ρίαι έξ Αθηνών, κατηρτίσθη
  μεγάλη Έπιτροπή έξ είδικών
  ή όποία θά μελετήση ένδε-
  λεχώς ολα τα αφορώντα τούς
  έπαγγελματίας καΐ βιοτέχνας
  ζητήματα καΐ θά ύποδείξη
  λύσεις πρακτικάς όσον καΐ
  ικανοποιητικάς καΐ ριζικάς.
  Πρός τουτο απεφασίσθη νά
  χωρισθοϋν τα ζητήματα των
  έπαγγελματιών καί βιοτε-
  χνών πού ένεφανίζοντο μέ-
  χρι σήμερον άλληλένδετα
  καΐ νά έξετασθοϋν εντελώς
  χωριστά. Καΐ υπήρξεν ή σκέ¬
  ψις καΐ ή απόφασις αυτή α¬
  πολύτω; όρθή. Διότι είναι
  μέν συγγενεΐς αί δύο τάξει;,
  άλλά δέν εχουν έν τούτοις
  κοινά απολύτως ζητήματα.
  Ειμπορεί μάλιστα νά είπη
  κανεΐς, ότι μεταξύ των ύ-
  πάρχουν τόσαι διαφοραί βσαι
  καΐ μεταξύ έμπόρων καΐ βι-
  ομηχάνων.
  Ή βιοτεχνία είναι ή κα¬
  τωτέρα βαθμίς τής βιομηχα-
  νίας, όπως ακριβώς οί επαγ¬
  γελματιαι οί καφεπώλαι, οί
  παντοπώλας όπωροπώλαι, μι-
  κρέμποροι κ.λ.π.) είναι ή ύ-
  ποδεεστέρα μορφή τού μεγά-
  λου είσαγωγικοΰ καΐ έξαγω-
  γικοϋ έμπορίου. Οί επαγγελ¬
  ματιαι έπομένως καί οί βιο-
  τέχναι, εχουν μέν πολλά
  κοινά συμφέροντα καΐ κοινά
  αίτήματα, όπως είναι τα ζη¬
  τήματα τή; στέγη;, των
  συντάξεων, τής κατοχυρώσε-
  ως τής θέσεώς των, άλλά ε¬
  χουν καΐ πλήθος άλλα ζητή¬
  ματα εκάστη, χωριστά, άνε-
  ξάρτητα καί ϊσως, ϊσως, συγ-
  κρουόμενα είς πολλάς περι¬
  πτώσει;.
  Ό χωρισμό; έπομένω; των
  ζητημάτων αυτών των τάξε-
  ων ήτο επιβεβλημένας, δέν
  ύπάρχει δέ άμφιβολία ότι θά
  βοηθήση είς την καλυτέραν
  μελέτην των καΐ είς την ευ¬
  κολωτέραν, την ταχυτέραν
  καΐ ίκανοποιητικωτέραν λύ¬
  σιν των. Δέν είναι δέ καί
  δυνατόν νά δημιουργήση
  την βκέψιν ότι Ίσως ό χωρι¬
  σμό; αύτό; νά έχη ώς άπο¬
  τέλεσμα, ή λύβις των μέν ν'
  αποβή επί ζημία των δέ. Δι¬
  ότι ολων όμοϋ ή λύσις θά
  δοθή άπό την Ιδίαν Επιτρο¬
  πήν, ή όποία βεβαίως θά
  φροντίση νά έναρμονίση τάς
  αποφάσει; τη; κατά τοιούτον
  τρόπον ωατ£ νά προκύψη έξ
  αυτών γενική ωφελεία.
  Ειμπορούμεν λοιπόν νά
  είπωμεν μετά θετικότητος
  ότι τα ζητήματα των έπαγ-
  γελματιών, βιοτεχνών καΐ
  μικρεμπόρων, εισήλθον πλέ¬
  ον είς την οδόν τής αίσία;
  τακτοποιήσεώς των. Δεδο-
  μένου δέ ότι μετ' ολίγον
  άρχίζει καΐ ή λειτουργία τοΰ
  ταμείου Άσφαλίσεώς των,
  δυνάμεθα νά συναγάγωμεν
  τό ευχάριστον συμπέρασμα
  ότι οί βιοπαλαισταΐ των πό¬
  λεων, οί άπαρτίζοντες την
  μεσαίαν λεγομένην τάξιν,
  περιβάλλονται πλέον μέ την
  στοργήν καΐ την μέριμναν
  τού Κράτους. Φυσικά ομως,
  δέν πρέπει νά νομίζωμεν
  ότι τό έργον τής συσταΒείσης
  έπιτροπης θά τερματισθή έν-
  τό; ολίγον ημερών. Διότι
  τούτο είναι ανθρωπίνω; α¬
  δύνατον. Καΐ διότι άκόμη οι¬
  αδήποτε βιασύνη, δέν θ' ά-
  πέβαινεν έπ' άγαθω καί δέν
  θά συνετέλη ασφαλώς εί;
  την εξεύρεσιν τής όρθοτέ-
  ρας λύσεως. Τα ζητήματα
  των έπαγγελματιών καί βι¬
  οτεχνών είναι πολλά καί με-
  γάλα. Επί πλέον, έκκρε-
  μοΰνται άπό μακροΰ, εχουν
  άποτελματωθή εχουν περι-
  πλακη καΐ εχουν καταστή
  δύσλυτα, όπως όλα τα χρονί-
  ζοντα προβλήματα. ©ά χρει-
  ασθη λοιπόν ϊσως μακρός
  χρόνος μελέτη; καΐ έπεξερ-
  γασίας των. Τούτο ομως δέν
  εχει πολλήν σημασίαν. Ση¬
  μασίαν εχει τό ότι ετέθησαν
  τα ζητήματα αύτά υπό με¬
  λέτην καΐ ό π ή Κυβέρνησις
  εξεδήλωσε σταθεράν απόφα¬
  σιν όριστικης, δικαίας καΐ
  όσον είναι ανθρωπίνω; δυ¬
  νατόν, ταχυτέρα; ρυθμίσεώς
  των.
  Ή Μεσσαρά.
  Τό παρελθόν Σάββατον ό
  Νομάρχης κ. Μάρκελλος, συ-
  νοδευόμενος καί άπό τούς κ.
  κ. Γ. Νικηφοράκην Διοικητήν
  Χωροψυλακής,Έ. Καυγαλάκην
  Νομομηχανικόν καί Ίατρίδην
  ΰπάλληλον τοΰ ϋπουργείου
  Προνοίας, επεσκέφθη την Μεσ
  σαράν πρός έπιτόπιον μελέτην
  κα'ι αντίληψιν τώνάναγκώνπού
  άνέκυψαν έκ των τελευταίων
  πλημμυρών είς τό διαμέρισμα
  αύτό. Δέν αμφιβαλλομεν δέ
  δτι έκ τής επισκέψεως αυτής
  θά προκύψη σημαντικόν κέρ-
  δος. Διότι ό κ. Νομάρχης θά
  εισηγηθή ασφαλώς είς την
  Κυβέρνησιν ολα έκεΐνα τα
  μέτρα πού είναι άπαραίτητα
  πρός θεραπείαν των άναγκών
  τής πολυπαθοΰς Πεδιάδος
  καί θά ζητήση την άμεσον
  καί ταχείαν λήψιν των.
  έχει καΐ αστικήν περιουσίαν.
  Δέν ϋπάρχει δέ άμφιβολία δ-
  τι τό υπουργείον θά δώση
  σύντομα σχετικήν απάντησιν,
  θετικήν, οριστικήν, διαλύου-
  σαν κάθε αμφιβολίαν καί ά-
  ποκλείουσαν καί την πσραμι-
  κράν διαφωνίαν.
  Άμφισβητήσεις.
  Διαφωνίαι καί αμφισβητή¬
  σεως ήγέρθησαν μεταξύ τοΰ
  νομικοΰ καί δικαστικοΰ κό¬
  σμου τής χώρας ώς πρός την
  αναγνώρισιν τής ιδιότητος τοΰ
  άγρότου, προκειμένου περϊ
  τής ρυθμίσεώς των άγροτικών
  χρεών. Καί έπ' αυτών εζήτη¬
  σαν τα Γεωργικά Έπιμελη-
  τήοια την επέμβασιν τοΰ ύ-
  πουργείου τής Δικαιοσύνης
  καί την διευκρίνισιν πότε είς
  χρεωμένος δέον νά Οεωρήται
  άγρότης, είς περίπτωσιν πού
  Ή δενδροκαλλιέργεια
  Είς τόν Νομόν Λασηθίου,
  δπως καΐ είς δλην γενικώτε¬
  ρον την Κρήτην, καταβάλλε¬
  ται τόν τελευταίον καιρόν σο¬
  βαρά προσπαθεία επεκτάσε¬
  ως τής δενδροκαλλιεργείας
  καί έξημερώσεως των άγρίων
  δένδρων. Τό γεγονός είναι ευ¬
  χάριστον. Καί θά πρέπει νά
  ενισχυθή παντοιοτρόπως καί
  πανταχόθεν ή προσπαθεία αυ¬
  τή. Ό Νομός Λασηθίου, ειμ¬
  πορεί ν' αποβή τό καλύτερον
  φρουτοφόρον διαμέρισμα τής
  νήσου. Τα μήλα, τα άπίδια,
  οί μπανάδες, τα καρύδια, τα
  ροδάκινά τού, φημίζονται διά
  την γευστικότητά των, εύδο-
  κιμοθν δέ έξαιρετικά. Έπίσης
  είς τό Λασήθι καί ειδικώτερον
  είς την Σητείαν εύδοκιμοΰν
  μέ καταπληκτικήν μάλιστα ε¬
  πιτυχίαν τα φυστικόδενδρα 8-
  σον καί αί άμυγδαλέαι. Πρός
  την δενδροκαλλιέργειαν λοι¬
  πόν θά πρέπει νά στρέψουν
  την προσοχήν των καί αί γε-
  ωργικαί υπηρεσίαι τοϋ Λαση¬
  θίου.
  ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. —Σήμερον τό άρι
  στούργημα τού Ε. Ζολά: ιΤό
  ΧΡΗΜΑ». _______
  «•ΜΙΝΩΑ*. — Σήαερον τό κινημα-
  τογραφικόν άριστούργηιια Μεσα
  στή καταιγίδα»
  Τό άριστουργημος τού Ε
  2ΟΛΑ: Α". .Ί Κ
  Μέ τού;
  Βέρα Κορέν
  Πιέρ Ρισάρ Βίλμ
  "Ολγα Τσέχοβα
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ή τελειοτέρα ΕΛΛΗΝΙ-
  ΚΗ ταινία ποϋ εγινβ μέχρι < σημερον: >*"» τ-
  Ε Π Α Μ ΕΙΝ ΟΗΔΑΣ
  Παραακευά; Οϊκονόμου'
  Μαρίκα καί Άννα Κκλουτά,
  Διανελος, Τζινιόλης, Μαι>ρε-
  ας, Κωνσταντίνου.
  Κινημστονέα Τΰπου
  ιΣΙΝΕΑΚ'
  Έκαστην Πέμπτην καί Σάβ- )
  βαΐ
  Δέν έχουν την ηλικίαν πού
  όμολογοθν οταν...
  ...στΐεύδουν ν' άπανΐήσουν: «Προ
  χωρεΐ παρά την ηλικίαν τού· δ-
  ταν τίς ρωτήσουν σέ ποία τάξι
  είνε τό ΐταιδί των.
  ...διακηρυττουν δτι δέν ενθυμούν¬
  ται δυστυχώς τίιτοτε άπό τόν πό-
  λεμο.
  ...σδς ζητοϋν την ήλ'ικίαν ολων
  των ώραίων 'γοναικών πού γνω-
  ρίζετε. ι
  ..λατρεύουν την δούκισσα τοΰ
  Ούινσδωρ διότι απέδειξεν δτι μπο-
  ρουν να είναι σαραντα
  νά ίμπνεύσουν 8να μεγάλον ερωτα
  ...ϊσχυρίζονται ότι άνεβαίνουν
  τέσσερα, τέσσερατά σκαλοπάτια
  ...τρέχουν άντί νά περιπατοΰν
  καί δταν δέν ύπάρχει λόγος... έ-
  νφ δέν μηοροΰν νά περπατήσουν
  γρήγορα επί πολύ.
  ...λέγουν: "Μπορεΐ νά φάγω δτι
  δήποτε. δέν τΐαχαίνω ττοτέ» ένω..
  πεθαίνουν άπό την πεΐνα.
  .. στολίζουν τίς έπιστολές των
  υέ θαυμαστικά.
  ...έπιδιώκουν την συντροφιά των
  ιτολύ νέων γυναικών διά τίς οποί¬
  ες έλεγον άλλοτε: «Είναι πετει
  νόμυαλλες» άλλά τίς μιμοθνται
  σήμερα.
  ...καθίζουν χάμω επιδεικτικώς
  καί άρνοΰνται βοήθειαν γιά νά
  σηκωθοϋν.
  ..σηκώνονται, μέσα είς ενα σα
  λόνι, μόλις βλέπουν νά είσέρχε-
  ται μιά κυρία ή όποία είνε ΐσως
  κατά Μνα ή δύο έ'τη μεγαλυτέρα
  των.
  ...άναστενάζουν: «-Βρίσκω δτι ό
  καϋμένος ό άνδρας μου γερνα το-
  λύ γρήγορα».
  ...όμιλοΰν παρά πολύ ή πολύ ο¬
  λίγον γιά την ήλικία των.
  ...δέν μποροΰν νά συγκρατήσουν
  εα μορφασμό δυσαρεσκείας δταν
  ό υιός των—τόσο μεγάλος μέ τα
  δεκαεπτά τού χρόνια—φωνάζει ο¬
  λίγον δυνατά δημοσίως < Μααά*. ένόρ θά μποροϋσε νά θεωρηθή γιά δίυτερότοκος αδελφάς των. Πρόκειται, βλέπετε, νά όποτα χθήτε στήν τύχη καί νά έπωφελη- θήτε δσο καλυτέρα μπορεϊτε των εύνοιών της, ιδού τί είνε πολύ πειό θαρραλέο καί πειά έπιδέξιο. Πρέπει νά ξεύρετε έξ άλλου νά πραγματοποιήσετε μία τελεία συμψωνία μεταξύ τής ήλικίας σας καί τής έποχής πού ζοθμε. , ή Ντιστεγκέ • Ο γολγοθάς μ ι άς καρδίας ΚΟΙΝΟΠΙΚΒ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - = Η ΙΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ 8ΡΥΑΟΥ Ή ζωή τής μελαγχβλικης ΔΙΑ ΤΟΥ! Τ Ε ΟΡ Π Κ ΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ' ΚΑΙ Κ.Κ. ΚΤΗΜΑΤΙΑ2 ΚαΘιστώντες γνωστάς κατωτέρω τάς τιμάς μας των ά- πλών στοιχείων Λιπασμάτων, εφιστώμεν την προσοχήν τοθ γεωργικοΰ κόσμου είς τό γεγονός δτι οί συναγωνισταί μας μή δυνόμενοι άλλως νά δικαιολογήσουν τάς ύπερβολικάς τι¬ μάς των είς τα άπλδ στοιχεΐα Λιπασμάτων, διακηρυττουν δτι δήθεν τα ίδικά των στοιχεΐα είναι καθ" ολοκληρίαν δια- λυτά, ένώ τα τοΰ ΠΕΤΕΙΝΟΥ δτι είναι δΐαλυτά μόνον κα¬ τά 60 ο)ο. Δηλούμεν ύπευθύνως 8τι πρόκειται περί άσυστόλων ψευδο λογιών δυναμένων άλλωστε ν' άποδειχθοΰν άμέσως διά χη- μικης αναλύσεως καί δτι επεδώσαμεν μήνυσιν είς την Εισαγ¬ γελίαν εναντίον των ούτω δυσφημούντων τα τιροΐόντα μας, πρός μόνον τόν οκοπόν την έξαπάτησιν των γεωργών. Αί τιμαί μσς επί των άπλών στοιχείων Λιπασμάτων εί¬ ναι αί κάτωθι: ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ Δραχ. 225 Θειίκή Άμμωνία 21.0.0 » 215 Θειϊκόν Κάλι 0.0.48)50 » 265 'Υπερψωσφορικόν 0.16.0 » 102.50 » 0.44)46.0 » 263 Πάσα τιμολόγησις είς μεγαλειτέρας τιμάς άπό τάς ώς άνω άναγραφομενας, θά είναι αύθαίρετος καί παντελώς α¬ δικαιολόγητος. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΡΟΔΑ-ΡΟΔΑ ΣΤΟΥ 10. ΚΥΠΡΑΙΟΥ 58όν αϋτοκρατείρας. ^ Εις Κάοηγα άποό'.οχζετα·. ά- ϋορύοως καί δ'.ασχίζει άγνωστος καί άπαρατήρητος τούς δρόμους. Την πρωτομαγιά φεύγε: γιά την Σεβίλλη Έκεϊ δμως ό κόμης ντέ Μονπασιέ, γαμβρός τής βασιλίσ- σης ο:ν ζννοοΰ^ε ν' αφήση νά πα- ρέλθη άνεκμετάλλευτο; ή εύκα.- ρίχ ν' άρυσθή σημασίαν άπό την αίγλην τής αύτοκρατείρας τής Αυστρίας. Άσεβών πρός την επι¬ θυμίαν τής Έλ'.σά,ίετ νά λείψη κάθε φασαρία έπισημότητος, την περιμένει εις τόν σταθμόν μέ μιά μεγαλοπρεπή αμαςαν μέ Κξη α- λογα. Προσφέρετα'. νά την φιλο- ξενήση είς τό άνάκτορον. Αύτη δ¬ μως άποπθ'.εϊται. Ό κάμης δέν ξεύρε: πως νά την περϊποιηθη.Ή Έλισάβετ δέν κατορθώνε: νά τάν ςεφορτωθή. Πώς νά τοΰ δώση νά κατάλάβη πώς δέν ήθελε τι¬ μάς καί ΰόρυβο'/; Γιά πρώτη φορά εύχαριστεΐταο στή Σεβίλλη δταν μακρυά άπό κάθε επισημοτάτα, παρακολουθή μιά ταυρομαχία. Οί Ίσπανοί πού τρελλαίνονται γιά πομπώοεις τελετές καί έπίσημες έθιμοτυπίες, δέν μποροΰσαν νά καταλάβουν πώς μιά νέα αΰτοκράτειρα άπέ¬ φευγε καί άπεστρέφεχο δλας τάς εκδηλώσει;, πού ήρμοζαν στήν πε- ριωπή της. "Οσοι την εβλεπαν δέν επίστευαν πώς ήταν άρρω- στη. Άκτινοοολοΰσεν άπό υγεία καί (>)ιοργίά. Ό Αϋστριακός πρέ-
  σβυς έν Μαδρίτη, πού είχε σπεύ¬
  ση εις προϋπάντησιν τής αυτο-
  κρατείρας εϊ; Κάδηγα., άναφέρει
  είς -ήν Βιέννην: «Ή Α. Μ. ή
  αΰτοκράτειρα ήρεσεν υπερβολικά.
  Ή άξιοπρέπεια. καί ή άπλότης
  της ήτο φυσικόν νά δημιουργή-
  σουν έοώ, δπου οί άνθρωποι
  I-
  χουν τδ πάθος τής ύπερβολής
  καί τής μεγαλοπρεπεία;, βαθείαν
  εντύπωσιν». ΟΕ βασιλείς τής '}-
  σπανίας εκάλεσαν την αύτοκράτει-
  ραν είς Άρανχουεθ. Ή Έλισάβετ
  ομως δέν τό Ιχει σκοπό νά παρα¬
  τείνη την διαμονήν της. Φεύγει.
  Περνά άπό τδ Γιβραλτάρ καί την
  Μαγιόρκα—μιά των Βαλεαρίοων
  νήσων— καί φθάνει είς την βασί¬
  λισσα τοΰ Ίονίου, την Κέρκυραν.
  Παντοΰ δπου περνα, αρχαί καί
  κάτοικοί φιλοτιμοΰνται καί αμιλ¬
  λώνται πώς νά την ύποδεχ+)οϋν
  καλλίτερα. "Εβλεπαν τό άξίωμα.
  Την αΰτοκράτειρα τής Αυστρίας.
  Δέν ϋβλεπαν τάν ίνθρωπο: Μιά
  γυναΐκα πΌύ ήταν εύχαριστημίνη
  νά περνα άκαρατήρητος. Δέν την
  εύχαριστοΰσε καθόλου νά αΐσθά-
  νεται τόν εαυτόν της στόχο τής
  γενικής περιεργείας άκόριη καί
  τοΰ θαυμασμοϋ.
  (συνεχίζεται)
  Κ
  /■
  ΚΙΝΠΣΙΣ.-Άφίχθη προχθές έξ
  Αγίου Νικολάου δι' όλιγοήμρρον
  παραμονήν ό διευθυντής τοθ έκεϊ
  ύποκαταστήμαιος τής Τραπέζης
  Αθηνών κ. Στυλ. Παπαδάκης.
  ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.-Δώ-
  σασαιτας είσαηρίους έξετάσεις
  είς την Σχολήν Νοσοκόμων, επέ¬
  τυχον αι δίδες Μαρίκα Ί. Σφακι¬
  ανάκη και Γεωργία 'Εμμ. Κακου
  δακη έξ Ηρακλείου, αίτινες καί
  εισήχθησαν είς την Σχολήν τοο
  θεραπευτηριου ό Έόαγγελισμός»
  Ι. Σ.
  Γύρω στήν πόλι.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό σήμερον
  ή δίδεται πρός εκμετάλλευσιν λα-
  χανόκηπος δέκα στρεμμάτων έν
  Κατσαμπά μετά οικίας διά τόν
  κηπουράν, πλήρους άρδευτικής
  εγκαταστάσεως καί ορνιθοτροφεί-
  ου. Πληροφορίαι παρά τιΐ) στρα-
  τηγώ κ. Γ. Κατεχάκη.
  Ή άκαταστασία τοθ καιροΰ κα¬
  τά την παρελθούσαν Κυριακήν ή¬
  το κάτι παραπάνω άπο άκατα¬
  στασία.
  — Εύτυχώς ή Ρροχή πού επηκο¬
  λούθησε την άκαταστασίαν αυτήν
  δέν ήτο... άνάλογος των προηγου-
  μένων.
  —Δέν συνετέλεσε δέ καί τόσον
  είς την διακοπήν τής νυκτερινάς
  κινήσεωο
  —Χθές ετελέσθησαν μετά τής
  συνήθους έπιβλητικότητος αί έορ-
  ταί λεμβούχων καί ύτΐοδ.ηματο-
  ποιών.
  —Ή πρώτη ιδιαιτέρως ειχρ γρα¬
  φικώτατον χαρακτήρα τελεσθεϊσα
  ώς γνωστόν είς τόν παρά τόν λι¬
  μένα ναΐσκον τοϋ Ά>ίου Δημη-
  τρίου.
  — Καί άποτελέσασα τό γεγονός
  τής ημέρας διά τούς ναυτικούς
  καί τάς οικογενείας των.
  — Οί Νεμρώδ. δέν ύστέρησαν οΰ-
  τε προχθές καί παρά τό «άνηρυ-
  χητικόν τοθ καιροθ είς την κα-
  θιερωμένην των ίίξοδον.
  —Μαζύ μέ τα όρτύκια θήραμοΐ
  τής ημέρας ήτο καί ό έπίζηλος...
  λαγώς
  — Καί ήξιζε τόν κόπον ή έ"ξοδος
  δπου ύπετίθετο δτι ευρίσκοντο
  λαγοί κατελθόντες μετά την τε¬
  λευταίαν χιονιάν άπό τα πλησίον
  όρεινά μέρη.
  —Οί χαρτοπαικτικοί κύκλοι -έν-
  νοοΰιαεν τούς πάίζοντας... νομί¬
  μως-- ήρχισαν νά ττυκνώνωνται
  καθ" οί μδς πληροφοροθν οί γνω·
  ρίζοντες τα πράγματα.
  — Καί δικαίως άφοΰ διερχόμεθα
  πλέον την εποχήν κατά την οποί¬
  αν τό ικαλόν τοθ χρόνου» έπιβάλ
  λεται δια χαρτοπαιζοντας κα'ι μή,
  —Άρκίά ή έννοια αυτή τοθ *κγχ-
  λοΰ» να ίχη τα.. οριά της.
  —Μέ τή λιακάδα ή όποία κατά
  τό μδλλον καί ήττον διήρκεσε
  χθές τό πρωί.
  —Άπήλαυσαν ήλιον δλοι οί "έ¬
  χοντες, ανάγκην τούτου καί ιδιαι¬
  τέρως οί κρυολογημένοι.
  —ΟΊ όποϊοι αυτήν την εποχήν
  δέν είνε ώς γνωστόν ολίγοι.
  —Συνεχίζεται είς τάς συναδέλ-
  φρυς τοΰ γείτονος, ή συζήτησις πε
  ρί τό λιμενικόν ζήτημα Ρεθύμνης.
  — "Ας ελπίσωμεν δτι ή συζήτη¬
  σις θά περατωθή κατά τόν άποτε-
  σματικώτερον τρόπον διά την κα¬
  τασκευήν τοθ λιμένος.
  —Ή όποία τιροώρισται πρό παν
  τος να δώση νεαν μορφήν καί νέ¬
  αν πνοήν έμπορικής κινήσεως είς
  τό Ρέθυμνον.
  — Είς την χθεσινήν πρεμιέραν
  τοΰ Πουλακάκη ,προεμηνύετο πά¬
  λιν πιέννα μέ τό εξαιρετικόν Ιρ-
  γον: τό «Χρήμα».
  ό Ρέπορτερ
  Λύσις προχθεσινοϋ
  ύπ'άρ. 38σταυρολέξου
  Ένοικιάζεται άπό 1ης Ίανουα-
  ρίου τό παρά την πλατείαν Μπν·
  τανίου μαγαζείον οπου νυν το κα-
  πνοπωλεΐον Άλεξανδροπούλου.
  Πληροφορίαι Ίκΐρά τω κ. Άλτ·
  ξανδροπούλω.
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΓΤΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Έκτός των παραγγελιών τής πελατείας μας, τάς οποίας έκτελοΰμεν μέ τα-
  χύτητα καί εύσυνειδησίαν:
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  άπό την μεγάλην συλλογήν μας, είς τιμάς πράγματι ασυναγωνίστους.
  ΜΗ Σ!ΑΣ 'ΓΕΛΟΥΝ: Αι νέαι παρσλαβαί μας Αγγλικών και
  Έλληνικών κασμηρίων είναι αι ώραιότεραι είς σχέδια καΐ πλουσιώ-
  τεραι εις χρωματισμούς. "Εχομεν την μεγαλυτέραν παρακαταθήκην.
  Είμεθα ο! εύθηνοτεροι άπό δλους.
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  Ύττοκατάστημα είς Μοΐρες,
  (ΠΛΑΤΕΙΑ-ΪΤΡΑΤΑ).
  Τό
  τοϋ
  μεγΓχλο έργον
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποϋ Οέλουν
  νά ηλουτίζουν τάς γνώσεις τον.
  ϊορισχοντο
  Μ "ά την ι.
  ό τα «ληοίο,
  ορ°°* βί γν»
  ιτα.
  ►Ο διερχόμεθα
  ατά ^ν 5,Ο1·.
  ρόνοι» ίχ,βαί
  ;οντας «αι ιή,
  αυτή τού .κα-
  ιάτης.
  ή όιοία κατά
  τον δ
  δλοι οί έ·
  και ιδία.
  ιένοι.
  ' την )
  1>ν ολίγο».
  ς
  ί| συζήτησις κ
  ΓΚια Ρίθυμητ,
  βτι ή βυζή«|·
  πά τον β»»
  9ν δια
  μορφ
  ς κινησισ».
  ήν ιρεμΡ
  βιμηνώίτο »
  ξ0*
  χθεσινον
  υρολέζου
  . ί.
  Ή Τιτίκα ανέλαβε την εργασίαν, άλλ' ή καρδία
  της ΐτριμεν. Ήρίθμπ τα λεπτά, άτινα διέτρεχον.
  κοί ήύελε νά ήτο πρωί μάλλον ή' ίσπίρα. Έκ δια-
  λειμμάτων, οί οίνοττόται τοϋ ζενοδοχείου έβλεπον
  πρός την οδόν καΐ έλεγον «Μωρέ παιδία, τί σκοτά-
  δι ποΰ είνε έζω!» ή «Χρειάζεται νά έχη κανείς τής
  γάτας τα μάτια, διά νά έβγη είς τόν ορόμο αυτήν
  την ωρα χωρΐς νά έχη φώς!·» Ή Τιτίκα ηκουε ταυτα
  καί έ'τρεμΓ.ν.
  Αίφνης, ίΐς των οδοιπορών, οΐτινες κατέλυσαν
  είς ι5 έενοδοχεϊον, εισηλθε λεγ^ν έπιπληκτικώς—
  ιό άλογο μου τό άψησαν χωρίς νά ^ό ποτίοουν.
  — Α! πως γίνεται; ΡίπΓν ή θεναρδιέρου.
  — Πώς γίνεται; νά, δπου γ'νετοι, άττικρίθη ό 6-
  ίχκπορος.
  Ή Τιτίκα εξήλθε κάτωθεν της τραπιζης.
  —Τό άλογο, είπεν, έποτίσθηκε' έπΐ£ μέσα είς
  τον κάοο, Ινα γεμάτο, έγώ τό πότισα μοναχή μου
  μαλιστα καϊ τοϋ ώμίλησα.
  Δέν ήτο αληθές ή Τιτίκα έψεύδετο.
  —Κύττα μία οπιθαμή ένεΐ, μικρή άκόμη ϊσα μ' ε-
  να γρονθο, καί νά λέγη ϊσα μέ το σπιτι μργαλα
  ψεόματα! άνέκραξεν ό όδοιπόρος. Έμένα άκουε τί
  σοΰ λέγω, τό ζώον δέν έποτίσθηκε' ξεύρ<ο έ^ώ, δταν δέν ποτισθή, έχει ενα διαφορετικό τρόπο ν' άνα- σαίν;ΐ· Ή Υιτικα έπίμεινεν έν τώ ψειΐοει, προσθέσασα καΐ έντύς των οδόντων της μετά τινος άδημονίας.— Πολύ καλά Ρποτίσθηκε τό ζωο! — Κυττάζατε νά ποασθή τό αλογο, εΐπε θυμω- δώς ό όδοιπορος, καί ϊχς λείπουν τα ψέμμστα. Ή Τιτίκα έχώθη πάλιν υπό την τράπεζαν. •—"Εχη δίκαιον ό άνθρωπος, είπεν ή Θενσρδι- έρου' άν δέν τό έπστισαν τό ζωο, πρίπει νά τοΰ δώσοον νά πίρ. "Επειτα δέ ίδοΰσα περΐ αύτι'|ν. --Αί, άνέκραξε" ποΰ στήν όμγή επήγε αύτό τό βρωμοκόριτσο, Κύψασα δέ καί άνακαλύψασα την Ταίκαν, χω- μένην υπό την άλλην άκραν τής τραπέζης. —Έβγα ίξω γρήγορα! είπεν είς αυτήν άπειλη- τικώς. Ή Τιτίκα επήλθεν άτιό τί]ς κρύπτης δπου εϊχε καταφύγη" ή δέ θεναρδιέρου πρός αύτην.—Σκιΐλας γίννημα, εΕπε' πηγαι νέ γρήγορα νά ποτισΓς τοΰ άνθρώπου τό ζώο. —-Μά, κυρά, είπεν άσβενώς ή Τιτ;κα, δέν έμεινε άλλο νερό. Ή θεναρδιέρου ήνοιξεν όλην την θύραν, καί δεί- ξασα πρός την οδόν—Πήγαινε λοιπόν νά φέρπς, ά- φοΰ δέν έμεινε! Ή Τιτίκα έκλινε την κεφαλήν, καί έπορεύθη ν ά λάβη πλησίον της έστίας έ'να κενόν κάοον Ήτο δέ ό καδος ούτος μέγας, ώστε εχώρει καί καθήμε- νον τό παιδίον ανέτως έντός αϋτοϋ. Αδιάφορον ή Θεναρδιέρου επέστρεψεν είς την έστίαν της, καί άπεγεύθη διά ξυλίνου κοχλιαρίου τό έντός της χύτρας συγχρόνως ύπογογγύζουσα.— Δέν έστίρεψεν ή πηγή. Εΐδες εκεΐ!. . Θαρρώ, εΐνε ο>ρα νά στραγγίσω τα κρομμύδια μου.
  "Επειτα ήρεΰνησεν έντός τινος συρταρίου δπου
  ευρίσκοντο μικρά τίνα νομίσματα, πιπέριον καί σκ.ο-
  ρόδων ολίγαι κεφαλαί.
  __Αϊ, πού εισαι! κυρά ΣκουντοοφλοΛ, προσί'θη-
  κεν ή θί,ναρδΐΓροΐ', πρός την μικράν άποταθεΐσα·
  είς την έπιστροφή, πάρε κι' έ'να ψωμί άιτό τα μεγά-
  λα. Νά δεκαπέντε σολδιά.
  (συνεχίζεται)
  'Από 6λα δι' όλους.
  II
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  IV.
  Δι1 αότϊ τό κυλλίτϊρον είνε
  να ^ μή ϊπιχειρή-αι σύγκρισις,
  καθ' όσον άφιρϊ την μακροβιότη-
  τα, των ζώων πρΐς -Λ φυτά, άλ-
  λά νά περιορίζΐτχι ή σύγκρισις
  είς τ/ ζώα άναμεταςύ τιον. Άν
  ή χελώνη ζή ,'ΪΟΟ χρόνια, ό έλέ-
  φας ζή πιλλές φυρές—έλεύθερος
  εις την φόσιν έννοεϊται—200 καί
  250 χρόνια. Καί Ιτσι ές^γεΤταί
  γ.ατί πολλές δ έλέφας μϊς έκ-
  τΛϊ,ανη μέ την εύφυΐαν τού. Έχει
  τόν απαιτούμενον καιρόν γιά νά
  μ&ΰγ,, χωρΐς καμμιά βίαν, τα
  πράγματα μ$ τα όποΐα μας κα-
  ταπλήσσ:ι! Οί παπαγάλοι—έκτός
  έ χν προσ5ληθοϋν άπό την ασθένει¬
  αν πού εΓνε έπικίνϊυνος, διότι
  είνε μ;ταοοτική κα! είς τόν άν-
  1/ Α Ι- -Μ».ί^Ι|
  ΠΛατειά Ιτράτα
  Τα κοστούμισ, τίς καμτταρντίνες
  τα παλτά σας, είς τοΰ ΜΑΡΟΥΔΑ
  Α'.
  Σήμερα είνε πλέον γνωιτ.ό/ 3-
  δΓ ωρισμένων χειρουργικον έ-
  πεμβάσεων μπορεΐ ν" άλλας"·;] τό
  φϋλον ενός ωρισμένου ζώου. Άπό
  άρσενικόν μπορεϊ νά γίνη θηλυ-
  κόν "/.αί τάνάπαλιν. Καταπληκτι-
  ιτερον 2μως είνε τό γεγονός ότι
  ή μεταβολή τοΰ φύλου γίνεται
  είς πνλλά ζ'ϊ)α καί φυτά άπό την
  ίδιαν την φύσιν, χωρίς καμμιά
  τεχνητήν επέμβασιν. Τόν τελευ¬
  ταίον καιρόν ανεκαλύφθησαν ω¬
  ρισμέναι ένοιαφέρουσαι περιπτώ-
  σεις τοιαύτας μετα^ολί/; καί πε-
  ρί αυτών θά διαπραγματευθώμεν
  σήμερον. Τα προχειρότερα πλά-
  σματα πού αρχικώς είνε θηλυκα
  ςαοαλλόμενα ακολούθως είς άρ-
  ρενα— ή τάνάπαλιν—προσφέρον-
  ται πρός παρατήρησιν είς τόν ά-
  γρϊν ή τό; κήπον. Πράγματ: αν
  παρατηρήσωμεν ωρισμένα λουλίύ-
  δια, π. χ. τό ήλιοτρόπιον, θά ι-
  οοΰμε, την στιγμήν ποό άνοίγςι,
  ότι έμφανίζει μόνον τούς στ7;μο-
  • θριοπον, την ψιττακίωσιν — ζοΰν
  150 χρόνια! Τα σαρκοβόρα θηρία
  ζοΰν πολύ ολιγώτερον: Τα λιον-
  τάριιι καί αί τίγρεις ζοθν 2ό()
  χρόνια. ΤΙ άρκοθδα δμως πού
  τρώγε: κα,οπνύς καί τρςλλαίνεται
  γιά τα μήλα ζή 45 χρόνια Ή
  καμη'λα, τα 3λογα, ζοθν τό πολύ
  4.") χρίνια. Τα άρνιά καί οί κα-
  εσίκες 15. Τα ώοικά πτηνά ζοΰν
  2."> χρόνια. Περίεργος ειν: ή δι-
  αφορά τής μακροόιότ/-,:^ς μεταςύ
  Οηλυκιον καί άρσίνικώ1' είς τα
  μυρμήγκια 'Κνω τα Οηλυ/ά μυρ-
  μήγν,.α ζούν 12 χρίνια, τα άρσε-
  νικά ζοθν μάνο1» 12 ε,ίδομάδες.
  ΐό ζώΐν πού μέ τόν σ·τηοίθ^ βί¬
  ον τού κατήντησε σύμβολον, είνε
  τό ενήμερον.
  ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ
  νας, τα αρρενα δηλ. ίργανα τοΰ
  ανθους, ένώ οί ΰπεροι, τό θήλυ
  όργανον, μόλις διακρίνονται. Μό
  νόν άφοΰ σκορπισθή ολη ή γΰρις,
  άναπτύΐσονται οί ΰηεροι, καΐ σχη-
  ματίζουν είς τάς %*ρν.% των τα
  στρώματα πού θά πασπαλισθοΰν
  μέ την -^ϋριν ενός μεταγενεστέρως
  ά,^οί^ο^τος άνθους. Είς άλλα φυ¬
  τά συμβαίνει τό αντίθετον: Ηρώτα
  άναπτύσσονται οί §κζρο καί μό¬
  νον μετά τό πασπάλισμα μέ την
  γΰοιν ενός μεταγενεστέρως άνοί-
  ξαντος άνθους άναπτύσσονται οί
  άρσςνικοί στήμονες. Είς αμφοτέ¬
  ρας τάς περιπτώσεις ί σκοπός διά
  τόν οποίον ή φύσις προκαλεϊ αδ-
  το τό φαινόμενον είνε ή παρεμπό-
  δισις τής αύτογονιμοποιήσεως
  πού—5ν άνεπτύσσοντο ταυτοχρό¬
  νως καί τα δυο φύλα—θά ήταν
  δονατή είς τοιαΰτα έρμαφρόδιτα
  (συνεχίζετα:)
  Β ■ ■ ■ » ■ ■ Μ α Ν ■ Η ■ (Ι ■ ■ Η ■ ■ Β ■ Β ■ Μ » Β Κ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 9 εί Μ ■ ■ Ι
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΛΛΚΙΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Ε'ιόικευδείς επί έπταετίαν είς τα παθβλογικά
  ή έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ένταθθα, θά δέχεται ■
  δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά- ■
  μαλθρίσς (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατΰ ■
  σοκκάκι), ώραν 9--12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. ■
  Τηλέφωνον 6—6.1
  Κρασιά άγνά, έκλεκτσ,
  Μοσχάτσ, λευκσ, μαυρα
  Ρετοίνες έξαιρετικές, σουμες
  Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  'Αρκαδίου Πλατεΐα (Σε'ίταν—Όγλοΰ)
  Πώλησις λιανικπ κ«ί χονδρικη.
  «Β
  3
  Ή έφαρμογή δεκαδικοΰ
  μετρικοΰ συστήματος.
  Κατά πληροφορίας πρός τάς
  αρμοδίας υπηρεσίας, υπό τοθ κ.
  'Υπουργοΰ Έθνικης Οίκονομίας
  κατηρτίσθη μεγάλη επιτραπή ή ό-
  ποία θά εξετάση τό ζήτημα τής
  είσαγωγής τού δεκαδικοΰ μετρι-
  κοθ σκστήματος.
  Είς την επιτροπήν έκτός τοθ
  ΓενικΐΟ Γραμματέως τοϋ 'Γπουρ-
  γίίου καί καθηγητών τοΰ Πανε¬
  πιστημίου και ΙΙολυτόχνεί&υ κλπ.
  συμμετέχει άνώτατος δπάλληλος
  ϋ 'Υφ'οπουργείου Άγορανομίας
  καί άντιπρόσωποι των Έμπορικών
  Έπιμελητηρίων τής χώρας.
  Ή έπιτροπή, κατά τάς ιδίας
  πληροφορίας, θά μελετήση γενι¬
  κώς τό ζήτγ;μα τής είσαγωγής τοΰ
  δεκαδικοΰ μετρικοθ συστήματο;
  Συγκεκριμένως θά εξετασθή ό κα-
  θο<ρισμός των μονάδων καί των πρότυπον αυτών, ά καθορισμός τιθ εϊδους τώ/ μέτρων καϊ σταθ- μών καί τοΰ τρόπου έλέγχου αυ¬ τών καί ό καθορισμός τοΰ τρόπου ιδρύσεως των γραφείων μέτρων καί σταθμών. Αναφορικώς μέ τα τελευταία ταθτα γραφεία θά καθορισθωσιν ή άρμοδιόΐη-ς καί τα προσόντ* τοθ προσωπικοδ τούτου. Έπίσης την επιτροπήν θά άπασχολήση ό τρί- πος τής προμηθείας υπό τοθ ίμ- πορίου των οργάνιον μετρήσεω; τοΰ δεκαοικοί συστήματος έν συν¬ δυασμώ μέ τα Ιπιβληθησόμενα τέ¬ λη έλέγχου καί σημάνσεως. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Διακηρυττει ότι: Έκτίθεται είς μυστικήν μει¬ οδοτικήν δημοπρασίαν δι' έν- σφραγίστων προσψορων ανευ όρίου έκπτώσεως ή εγκατά¬ στασις κεντρικάς θερμάνσεως είς τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκομείον υπό τούς δρους τής ύπ' άριθμ. διακηρύ- ξεως. Τό έργον προθπελογίσθη είς δραχμάς 500.000. Ή δημοπρασίατ ενεργηθήσε¬ ται ενταύθα καί έν τώ Δη- μαρχιακω Καταστήματι την τριακοστήν (30ήν) τού μηνός Δεκεμβριού έ. έ ημέραν Πέμ¬ πτην καί ώραν 11 — 12 π. μ. Δεκτοί γίνονται έργολάβοι διπλωματοθχοι τοϋ οίκείου πτυχίου καί διπλωματοϋχοι Άνωτάτης Σχολής Μηχανο- λόγων—Ήλεκτρολόγων έχον¬ τες άδειαν άσκήσεως επιτη¬ δεύματος έργολάβου Έν Ηρακλείω τή 9 Νοεμ¬ βριού 1937. _ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ■■■■■■■■ι ■ ■■■:■■■■■■■■■ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. Α. Χσμαράκη Τηλέφ. Λτ.» 5—50 ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Μέ εξησφαλισμένην ταχύ- τητα 14 μιλλίων. Αναχωρεί εκάστην ΤΡΙΤΗΝ π. μ. διά Ρεθυμνον, Χανιά, ΠΡΡΑΙΑ, Χαλκίόα, Αίδη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬ κην. ^ι^ρο ι ου λεντλ Αφιχθη καΐ ττωλεϊται ώς συνή 0ως αττό τό γτωστόν παρά τό κέν τρον Πρατηριον. Τό μόνον Κατάστημα ι που συγκεντρώνει δλα τα ειδή 'Ανδρικά, γυναικεΐα και παιδικά: Λεμπιδάκη- ι ι. ιιι III Ι "Ι ι- ■« Ι Ι II Π 1 ' Ι ΙΙΙΙΙΓΙΙ III !■ Ι Ι|>
  II
  —Ι"--------Γ^____|---_1----γ—„-——,]—βι^μ— ,μ^μβ
  Ζαψε ιροπούλου
  Έπίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μεγά¬
  λην συλλογήν.
  Είς τδ τμήμα Μαλλιών πλεκτικής θά εθρετε δτι εΐδος
  θέλετε είς ποιότητας καί χρωματισμούς.
  —Πώς θά δοθϊί ό επί πλέον
  μισθός των ύπαλλήλων.
  Ό επί πλέβν μισθος ό οποίος
  θά δοθή ώ; δάνειον είς τους δή
  μοβίους ύπαλληλους θά καταβλη-
  θή την 22«ν τρβχοντος αυγχρό-
  νως μέ τόν μισθόν τού προσεχούς
  μηνός Ιανουάριον». Δέν απεφα¬
  σίσθη μονον εάν θά καταβληθό
  την 22αν τρέχοντος βλόκληρος ό
  επί πλέον ούτος μισθός, 'έπιρ κ«1
  πιθανώτερον, η μονον τό ήμισυ
  τούτου,διά νά δβθί) τό έτερον ήμι¬
  συ κατά τάς εορτάς τοϋ Πάσχα.Ό
  καταβληθπαόμενβς μισθός θά είνε
  πλήρης, συμπεριλαμβανομένων
  καί των έπιδομάτων.
  — Ή έξαγωγή ξυλανθρακων.
  Δι' αποφάσεως τή; Γενικής Δι¬
  οικήσεως Κρήτης απηγορεύθη π
  εξαγωγή ξυλανθρακων έκτός τής
  Κρήτης. Έπίσης απηγορεύθη ή
  εξαγωγή πουλερικών έκ τού Νβ-
  μοϋ Χανίων.
  —Ή διατίμησις τίϊς έλοαοπυ-
  ΡΠνης.
  Πληροφορούμεθα έκ Χανίων δ¬
  τι περατωθείσης τής δειγματολη-
  ψιας τής έλαιοπυρήνης, τό άπο-
  τελδβμα ταύτης, θέλει ΰποβληβ/ι
  εντός των ημερών είς τό αρμόδιον
  υπουργείον πρός καθορισμόν τής
  επιβαλλομένας διατίμησεως.
  -Έλεγχος είς τό Λεπροκο-
  μεΐον Σπιναλόγκας.
  Είς Σπιναλόγκαν άνβχώρησ»ν
  ηρβχθες εκ Χανίων έ Διευθυντής
  τού Ύγειονομικοΰ Κίντρου Χα¬
  νίων κ. Παπαντωνάκη; καί ό
  τμηματάρχης επί των εντελλομέ¬
  νων εξόδων τή; Γενικής Διοική¬
  σεως Κρήτης κ. Σ. Βλαχάκης.
  Εις Σπιναλόγκαν θέλει διενεργη¬
  θή οικονομικάς έλεγχο; τής δια¬
  χειρίσεως τβΰ Λεπρβκβμείου.
  —Σύλληψις φυγοποίνου.
  Συνελήφθη είς Ρέθυμνον β Νι»
  κολιδάκης "Ιωάννης έξ 'Αρδάκτβυ
  τού ίδίβυ νομοϋ, κατηγοροΰμένος
  πΐ κλοπή.
  — Έφεδρικά Κρήτης.
  Υπό την Προεδρίαν τοΰ Γβνι-
  κοΰ Γραμματεως τή; Γενικάς Δι¬
  οικήσεως ιΚοήτης κ. Ίππολύτου
  συνήλθε την παρελθούσαν έβδβ-
  μάδα τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τοΰ Ταμείου Έφέδρων Πολεμι-
  στών Νομοϋ Χανίων.ι Τό Συμ¬
  βούλιον έλαβε διαφόρους άποφά-
  σεις σχετικάς μέ την εφαρμογήν
  τοΰ τελευταίου νόμου.
  — Ή έορτή τής Άγίας Β«ρ-
  βάρας.
  Μέ την συνηθη έπιβλητικότητ*
  εωρτάσθη _ έν Σούδοί προχθέϊ καΐ
  είς τού; έκίϊ στρατώνας τής »^
  Μοίρας'Ορειβατικοΰ πυροβολικού!
  ή έπετειος τής Άγίας Βαρβκρας
  καθ1 Ην ώ; γνωστόν πανηγυριζΜ
  τό όπλον τού πυροβολικοϋ. Συμ-
  μετεσχον αί θρησκευτικαί, πο¬
  λιτικαί, δημοτικαί καί στρατιωτι¬
  καί αρχαί. Κατάλληλον λόγον
  εξεφώνησεν ό Διοικητης τής Μοί-
  ρας κ. Κάτσαρης.
  ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
  Η γνωστη κ*λλιτέχνις μοδίστα
  Δνΐς ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
  Ιίϊδοποιεϊ τό αξιότιμον κοινόν
  τού Ίίρα-λλ&ίθΌ δτι έγκατασταθεΐ-
  σα εις Αθήνας δύναται ώς καί
  πρότερον νά έξυπηρετη' μέ τό τε-
  λειότερον σύατημα τής γεωμετρί-
  ας καί τής τελείας έφαρμογής
  την πελατείαν της. Έπίσης «έ¬
  χεται παραγγελίας δφασμάτων
  κ. λ. π.
  Έπίσης λβιτουργεί καΐ ή οχο-
  λή κοπτικής, δέχβτα: δέ κ«ί
  οΐκοτρόφους.
  Διεύθυνσις:
  Μομφερατου ΗΟ (τέρμα Ίππο-
  κράτους),
  Άριθμ. τηλβφ. 2
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ καινουργές άνδρι-
  κον έπανωφόρ» άπό Κατσαμπά
  μέχρι ΚακοΟ Όρους άνήκον είς
  τόν κ. Ιωάννην Δετσράκην Πόρον
  Παρακαλείται 4 ευρών νά τ6
  παραδώση είς τα γραψεϊο μαα. ■
  καΐ άμειφθήσεται.

  !!!
  Ηράκλειον - Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίοτς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  7 Δεκεμβριού 1937
  ΟΙ ΚΙΝ Ε Ζ ΟΙ Α Π Ε Ρ ΡΙΨ Α Ν
  ΤΗΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ ΤΟΥ ΡΑΊ Χ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ
  ΕΠΙΜΕΝΟΥΣΙ (ΙΑΝΤΟΤΕ
  ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΣΜΓΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ <5 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μ άς).—Σημερινά τηλεγρα φηματα έκ Νανκίν άγγέλλουν ότι ή Κι νεζική κυβέρνησις λαβούσα γνώσιν των προτάσεων τής Γερμανιχής κυβερνήσε¬ ως διά την σύναψιν είρήνης μέ την Ία- πιονίαν, απερριψε ταύτας^άσυζητητεί. Κατά τάς ιδίας πληροφορίας οί Κι« νέζοι προτίθενται νά συνεχίσουν τόν πό¬ λεμον μέχρε τέλους, έχοντες πεποίθη¬ σιν είς τάς δυνάμεις των. ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΚ ΛΑΡΙΣΣΗΣ Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ι ΜΕΤΑΞΑΣ ΤΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΑΑΛΑΊ1 ΥΠΟΑΟΧΗ ΑΘΗΝΑΙ Ο Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Έκ Λαρίσσης επέ¬ στρεψε σήμερον ό πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς. Είς Λάρισσαν ό κ. Μεταξάς προέβη έν μέσω ένθουσιασμοΰ είς την έναρξιν των εργασιών τού συνελθόντος έκεΐ Γε- ωπονικού Συνεδρίου. Τονίζεται σχετι¬ κώς, ότι έν γένει ή ύποδοχή τού κ. Πρωθυπουργόν είς Λάρισσαν υπήρξε παλλαϊκή. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΘΕΝΪΩΝ 1922-1924 ΑΘΗΝΑΙ « Δεκεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).—Σήμερον εδημοσι¬ εύθη είς την εφημερίδα τής κυβερνήσεως ό άναγκαστικός νόμος ό προβλέπων διά την συνταξιοδότησιν των άπολυθέντων κατά τό 192 2 έως 1924- Ό νόμος ούτος άφορα. ώς γνωστόν τούς άπολυθέντας διά πολιτικούς λό- γους χαχά την περίοδον τής έπαναιτά- σεως τοΰ 1922- Τ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΕΠΙΑΟΜΑΤΟΝ Τό ταξίδιον τοΰ Στογιαντίνοβιτς. Ή συνομιλία "Ήντεν και Γκράντι. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).— Αί Γερμανικαί έψημερίδες ά- σχολοιόμεναι μέ τό Κινεζοϊα- πωνικόν, έπιμένουν δτι είνε δυνατή ή διευθέτησις τού. Αί έφημερίδες άνσφέρονται είς τάς προσφάτους δηλώσεις τού τέως ΰπουργοΰ τής Βιομηχα- νίας έν Κίνα Βοΰτιγκ-Τσέ, το- νίζοντος δτι ή Κίνα είνε δια- τεθειμένη νά προέλθη είς προ- τάσεις είρήνης μέ την Ιαπω¬ νίαν δι" άμοιβαίων ύποχωρή- σεων. ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ (ραδιογρ).— Ό Γιουγκοσλαυϊκός τύπος είς σημερινά άρθρα διά τό ταξί-! διον τοΰ Στογιαντίνοβιτς είς Ρώμην, τονίζει καί αύθις δτι ή διατήρησις αγαθών σχέσεων μέ την Ιταλίαν έπιβάλλεται διά λόγους γενικωτέρους, ου¬ δόλως δέ θίγει συμφέροντα τρίτων κρστών συνδεομένων μέ την Γιουγκοσλαυΐαν διά συμφωνών ψιλίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ). — Είς σημερινά σχόλια τού Άγ- γλικοϋ τύπου επί τής έν Σαγ- κάη καταστάσεως, ΰποδεικνύ- εται ή άνάγκη σθεναρας στά¬ σεως των Εύρωπαϊκών δυνά- μεων άπέναντι ωρισμένων δι- αβημάτων των Ίαπώνων μή εχόντων πρακτικούς σκοπούς άλλ' έξεπηρετοϋντων απλώς την ματαιοδοξίαν των. ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Ό Ίτα- λικός τύπος αποδίδει ιδιαιτέ¬ ραν σημασίαν είς την τελευ¬ ταίαν συνομιλίαν τοΰ "Αγ- γλου ύπουργοΰ των Εξωτε¬ ρικών μετά τοθ έν Λονδίνω πρεσβευτού της Ιταλίας κ. Γκράντι. Ή συνομιλία αυτή, έπιλέγουν αί Ιταλικαι έφημε¬ ρίδες, άπέδειξε την καλήν θέλησιν τής Αγγλίας είς την αποκατάστασιν φιλικών σχέ¬ σεων μέ την "Ιταλίαν καί επί έπιπέδου άφορώντος δλα γε¬ νικώς τα έπίμαχα Εύρωπαϊκά ζητήματα. Ή προοεχής τακτική συνεδρίασις τού Δημοτ. Συμβουλίου Ηρακλείου. Διά την προσέχη Παρασκευ ήν 3Οήν τρέχ. εκλήθη είς συν¬ εδρίασιν τό Δημοτικόν Συμ¬ βούλιον Ηρακλείου. Μεταξύ άλλων κατά την συνεδρίασιν ταύτην θά συζη¬ τηθώσι καί τα άκόλουθα έν τή ήμερησία διατάξει άναγρα- φόμενα θέματα: "Εγκρισις τελικοΰ συγκριτι- κοΰ πίνακος κατσσκευής ύ- δραγωγείου Φορτέτσας. Παρά¬ τασις προθεσμίας αποπερατώ¬ σεως κατασκεοής ύδραγωγεί- ου «Κρΰες Βρΰσες» καί «Φουν- τάνας». Παροχή πιστώσεων δι' άνίχνευσιν πηγών Μορο¬ ζίνη, Καρυδάκη καί πηγών κοίτης χειμάρρου Αρχανών. "Εγκρισις μελέτης έπισκευής γεφύρας είς θέσιν Άριφάκι Μετόχι. Λήψις αποφάσεως δι' εφαρμογήν φορολογίας "Αρθρ. 318 Κ.Δ.Κ. Είς την αυτήν συνεδρίασιν θά άνακοινωθή έγγραφον πρός τόν Δήμον τάς Νομαρχίας περί παρατάσεως τής θητεί- ας των προεδρείων των Δη- μοτικών Σομβουλίων. Έπίσης θά συζητηθή έγγραφον τής Νο μαρχίας αναφερόμενον είς τα τέλη πεζοδρομίων. Έν συνε- χεία θά τεθώσιν είς έγκρισιν αί μελέται έπισκευών διαφό¬ ρων όδών καί αί άπθφάσεις τής έπιτροπής έκδικάσεως έν- στάσεων κατά των φορολογι- κών καταλόγων παρελθουσών χρήσεων. θά επακολουθήση συζήτη¬ σις επί διαφόρων άλλων ΰπη- ρεσιακών θεμάτων. ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΠΛΩΡΙΑΝΟΥ Ό Έπιθεωρητής των δημο- σίων έργων Κρήτης κ. Ν. ςιαν θόπουλος δι' έγγράφου τού πρός την Γεν. Διοίκησιν Κρή¬ της αίτεϊται την έκδοσιν χρη- ματικοΰ έντάλματος έπ' ονό¬ ματι τοΰ νομομηχανικού "Η¬ ρακλείου κ. Έμμ. Καυγαλά- κη διά την κατασκευήν των άντιπλημμυρικών έργων τοΰ χειμάρρου ΠλωριανοΟ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΤΑΒΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Πρός τοΰς κατοίκους καί τό κοινοτικόν Συμβούλιον Στα- βγιών έξεψράσθησαν υπό τοΰ ϋπουργείου Άεροπορίας αί εύχαριστίαι τοΰ σώματος διά την υπέρ τής Άεροπορί¬ ας ψηψισθεΐσαν είσφοράν τής κοινότητος έκ δρ. 3000. ΑΘΗΝΑΙ 1» Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Διά τού ίδίου νό μου, διά τοΰ όποίου αυνταΐιοδοτούνται οί άπολυθέντες κατά τα ετη 1922— 2 4 τροποποιοΰνται τα έπιδόματα τα χορηγούμενα διά των νόμων 428Ο καί 4783. Η ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑΙ» Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Καθ' ά ανακοινού¬ ται ή κακοκαιρία συνεχίζεται εισέτι είς ολόκληρον την Έλλάδα. Είς την Βόρειον Έλλάδα καί πολ- λά όρεινά μέρη τής Στερεάς καί Ηελο- ποννήσου έξακολουθεΐ νά πίπτη χιών. Συγκοινωνίαι τινές έχουν διακοπή τε¬ λείως άπό τής προχθές. ΑΙ ΕΤΟΙΙΥΙΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ β Δεκεμβριού (τού άν- τ&ποκριτοΰ μας). —Πληροφορίαι έκ τού έξωτερικοΰ αναφέρουν Οτι ό στρα- τος τοΰ Φράνκο συνεχίζει τάς έτοιμα- βίας τού διά την γενικήν επίθεσιν εναν¬ τίον των κυβερνητικών. Αί γενόμεναι έν τώ μεταξύ έπιθέσεις τοΰ 'Εθνικοΰ στρατοΰ, κρίνονται ώς «κρούοεις» διά την εξακρίβωσιν τού έν- δεικνυομένου διά την γενικήν επίθεσιν σημείου. Πάντως είνε γεγονός ότι καί «>ί κυβερνητικοί όχυρώνουν εσπευσμένως
  ολόκληρον την γραμμήν τού μετώπου '
  Η ΕΙΣΦΟΡΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Απαντών είς σχετικόν έγ¬
  γραφον της Νομαρχίας ό Δή-
  μος Ηρακλείου γνωρίζει δτι
  προχθές χατέθηκε είς τό εν¬
  ταύθα ύποκατάστημα τής'Εθν.
  Τραπέζης δρχ. 200.000 υπέρ
  τής Βασιλικης Άεροπορίας.
  ΤΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΜΕΝΑ
  ΔΟΧΕΙΑ
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών ανεκοίνωσεν πρός τόν
  κ.τελώνην'Ηρακλείου έγκρισιν
  τού διά την εξαγωγήν μέχρι28
  Φεβρουαρίου 1938 άνευ είσπρά
  ξεως των τόκων ύπερημερίας
  πεπληρωμένον ή μή κενών δο-
  χείων άποταμιευθέντων μετά
  την 1 Ιουλίου καί μέχρι 31
  Δεκεμβριού 1934. Διά την κύ
  ρωσιν τοθ εύεργετήματος τού¬
  του θά ληφθή ιδιαιτέρα νομο-
  θετική πρόνοια.
  Αί κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορά μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προιόντων
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτδς
  Μαύραι
  Υ'
  α'
  ρ"
  Υ'
  είχον ώς ακολούθως:
  Χαρούπια
  δρ. 22.- 23.-
  21.50 22.—
  21 ___
  13.—
  11.50
  10. -
  10 50
  9-5Ο
  8.50
  8.—
  Ελαια 5ο
  » κοινά
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ.
  3
  24.00
  23.00
  ΤΪΔΙΕΠΙΣΤΩΣΑΝ ΑΙ ΣΥΝθϋ
  ΤΟΥ, ΝΤΕΛΜΝΟΣ ΕΝ ΒΑΡΙΙ,ΒΙΑ
  ΣΤΑΟΕΡΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙ*
  ΤΙΛΑ1ΑΣ ΚΑΙ Π Ο Λ Π γ ΙΑ Σ
  ΕΙΑΙΚΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΛ ΕΙΣ ΤΟ Γ ΕΑΛΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ <5 Δεκεμβριού (-:οΰ άν- ταποκριτοΰ μας).—Καθ'ιϊ. αγγέλλεται έκ Παρισίων, αί πληροφορίαι των ίΓαλλι- κών εφημερίδων συμφωνοΰν ότι τκ των συνομιλιών τού ύπουργοΰ των εξωτερι¬ κών κ. Ντελμπός είς την Βαροίδίαν, προεκλήθησαν άποτελέσματα εύνοϊκ«ί>τα-
  τα διά την Γαλλοπολωνικήν φιλί ιν-
  "Εν πρώτοις διεπιστώθη ή .-.λήρης
  σταθερότης των σχέσεων Γαλλίβ?ς κ»ί
  Πολωνίκ.ς. "Εκ τούτου δέ καί εδόθη¬
  σαν κατευθύνσεις δυνάμεναι νά πί.οαγά-
  γωσιν καί είς τό μέλλον την στεν<οτέραν συνεργασίαν μεταξύ των δύο χωρΛν. Πράσινοι α' ποιότ. β' » Οίνοι. "Αρχανών τό μίστατ. » Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5. 20.- 24 19.- 23 21.50 19.- 40. "ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ζιορίχη Παρίσιοι Λονδίνον Νέα 'Υόρκη 6ης Δεκεμβριού 1937 -Αγορά Πώλησις 25.30- 3.68 546 109.30 25.5^ 3.78 550 110.30 Άμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Βαρσοβία Άγορά Πώλησις 60.50 61.10 28.10 28.35 3.71 3.75 20.75 21.— Η ΕΝΤΕΙΧΙΣΙΣ ΕΙΣ ΦΙΡΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΟΣ ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Τό υπουργείον τής Δικαιο- σύνης εξέδωκε πρός τούς Εί- σαγγελεΐς πρωτοδικών τοθ κράτους εγκύκλιον παραγγέλ- λον δπως μέχρι τής 15 τρέχ. μηνός ύποβληθοΰν είς αύτό αί μέχρι τέλους Νοεμβριού έ. ε. παραμείνασαι άκαθαρό- γραφοι ή άνυπόγραφοι, άπο- φάσεις των Πρωτοδικείων, Εϊ- ρηνοδικείων καί των πταισμα- τοδικείων έκάστης περιφερεί¬ ας. _____________ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓνΊΕΛΑΣΣΗΣ Υπεγράφη άπόφοσις των ύπουργών Οίκονομικών καί Έθνικής Οίκονομίας διά τής οποίας επετράπη ή είσαγωγή 15.000 τόννων μελάσσης πρός παρασκευήν οίνοπνεΰματος. Μετά πάσης έπισημότητος καί παρουσία τοθ άναπληρω- τοΰ Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης κ. Π. Ίππολύτου, τοΰ Μεράρχου ύποστρατήγου κ. Λελάκη, τοΰ Έπισκόπου Κυδωνίας κ. Άγα- θαγγέλου καί άλλων επισή¬ μων εγένοντο προχθές είς Φιρ¬ κά τα άποκαλυπτήρια τής έν- τειχίσεως τής άναμνηστικής πλακός διά την έκεΐ ανύψω¬ σιν οριστικώς την 14 Ιουλίου 1913 τής Έλληνικής σημαίας. Ή πόλις των Χανίων ήτο ση- μαιοστολισμένη καθ' όλην την ημέραν. ΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ Υπό τοΰ κ. ΰπουργοΰ τής Συγκοινωνίας έξεφράσθησαν εύχαριστίαι πρός τούς Νομάρ¬ χας, Δημάρχους,Κοινοτάρχας, έπιθεωρητάς Δημοτικών σχο¬ λείων καί πρός δλους έν γέ¬ νει τούς έκπαιδευτικοΰς διά την συμβολήν τούτων είς την επιτυχίαν τοΰ έορτασμοΰ τής παγκοσμίου ημέρας τής άπο- ταμιεύσεως. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Προκειμένου έντός τοΰ προ¬ σεχούς μηνός Ίανουαρίου νά ένεργηθοΰν προαγωγαι τοΰπρο σωπικοΰ φυλάξεως των φυλα- κών, εξεδόθη υπό τοΰ ύπουρ- γείου τής Δικαιοσύνης δια ταγή διά τής οποίας έντέλ- λονται οίΕίσαγγελεΐς πλημμε- λειοδικών καί οί διευθυνταί φυλακών νά ύποβάλουν έκθέ- σεις περί της ίκανότητος των προακτέων φυλάκων. Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών ενεκρίθη τό σχέδιον έπεξεργα- σίας τοΰ κώδικος περί δικη- γόρων. Δι' αύτοΰ έπέρχονται πλείσται τροποποιήσεις πι- τεύεται δέ δτι διά των τροπο- ποιήσεων τούτων θά επέλθη μεγάλη έξύψωσις τοΰ δικη- γορικοΰ έπαγγέλματος. Ό νέ- ος κώδιξ προβλέπει έπίσης μείωσιν τοθ άριθμοΰ των δι- κηγόρων οί όποΐοι θά όρίζων- ται άνά τριετίαν βάσει σχετι¬ κών άποφάσεων υπό τοΰ Πρωτοδικείου. Ή διάταξις αυτή δέν θά ισχύση διά τούς ΰπάρχοντας δικηγόρους δπως έπίσης καί διά τούς φοιτη- τάς τής Νομικής οί όποΐοι θά έχουν έγγραφή μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ κώδικος. ΚΑΙ ΑΛΑΟ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜ!! ΙΜΠΗγΙ&Λ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ϊίΡΟΒΛΜΠΐΙ! ΕΙ! ΜΗΝΙΕΖΙ ΑΘΗΝΑΙ €5 Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτού μ.ας).—Έκ ΛΙπρίντεζι τηλε γραφεϊται ότι ύδροπλάνον τής Ίμπήρι- αλ Α,ίργουεϊς κατέπεσεν αυτόθι καί κα¬ τεστράφη. Έ/ των έπιβαινόντων τού ύδροπλά- νου ύπάρχουν δύο νεκροί. Τό νέον τούτο δυστύχημα τής *Ιμ«ή- ριαλ συμβάν ολίγον μετά την καταστρο¬ φήν άλλου ύδροπλάνου αυτής είς Φά- ληρον, κράτει έν «υγκινήσει τούς άερο- πορικούς κύκλους. ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΜΙΑΧΑ ΕΝ ΜΑΑΡΙΤΗ ΠΡαΐ ΤΟΜ ΑΓΓΛΟΗ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ Ο Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτού μας).—Είς την κυβερνητι¬ κήν Ισπανίαν ευρίσκεται ώς γνωστόν ά¬ πό ημερών πρός μελέτην τής στρατιω- τικής καταστάσεως καί τοΰ υγειονομικο·"» άνεφοδιασμοΰ, όάρχηγόςτών "Αγγλων έργατικών κ. 'Άτλυ. Είς τόν κ. "Ατλυ μεταβάντα ήδη εί; Μαδρίτην, παρέθεσε γεΰμα όάρχιστρά- τηγος των κυβερνητικών ΛΒιάχα. ΒΕΡΜΟΤΑΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟΠΑΝΤΙΝΟΟΙΤΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΜΗΝ ΑΘΗΝΑΙ €> Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έν»
  Ρώμης ότι ή ύποδοχή έκεΐ τοΰ πρω-
  θυπουργοΰ τής Σερβίας κ. Στογ^ανΐί-
  νοβιτς υπήρξε θερμοτάτη. Έντό; τής
  σήμερον ό κ. Στογιαντίνοβιτς άρχίζει
  τάς πολιτικάς αύτοΰ συνομιλίας μά τούς
  Ίταλούς έπισήμους.
  ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ
  ΕΠΟΔΙΣΕΝ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Πρό τοΰ λιμένος Χανίων έ-
  πόδισε προχθές συνεπεία σψο
  δρας θαλασσοταραχής τό Ιτα¬
  λικόν άντιτορπιλλικόν «'Έου-
  ρο». Τό ξένον πολεμικόν κα-
  τηυθύνετο είς Τάραντα τής
  Ιταλίας.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Την προσέχη Πέμπτην 9
  τρέχ. καί ώραν 7 15' μ.μ. θά
  γίνη διάλεξις είς την Λέσχην
  Έπιστημόνων "Ηρακλείου μέ
  όμιλητήν τόν κ. Μενέλ. Παρ-
  λαμάν.Καθηγητήν τοΰ Λυκείου
  «όΚοραης» καί μέ θέμα: «Τέχ-
  νη καί Λογική»:Εϊσοδος ελευ¬
  θέρα.
  ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΑΝΚίΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Χηλεγραφήματα
  Ίαπωνικής πηγής αναφέρουν ότι οί Ί·
  άπωνες κατανικήσαντε-, τοΰς άμυνομέ-
  νους Κινέζους, προχωροΰν ηδη πρός τό
  Νανκίν.
  Οί Ίάπωνες ίσχυρίζονται ότι καιαν-
  στρέψαντες διά τοΰ πυροβολικού τω·
  τα παρά τόν έκεΐ πλωτόν ποταμόν ψράγ-
  ματα των Κινέζων, θά έπιτρέψουν είς
  τα πολεμικά των νά πλησιάσουν είς α¬
  πόστασιν βολής άπό τοΰ Νανκίν 'ινα ύ-
  ποστηρίξωσι την προέλασιν τοΰ
  τοΰ των πρός την πόλιν.
  ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
  ΙΑΠΟΝΟΝ ΚΑΙ ΞΕΗΡΗ ΕΙΣ ΣΑΓΚΑΗΝ:
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Δεκεμβριού (τού αν¬
  ταποκριτάς μ.ας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Σαγκάης ότι ήρχισαν έκεΐ συνομιλίαι
  μεταξύ τού Ίάπωνος διοικητού καί των
  Εύρωπαϊκών άρχών πρός διευθέτησιν
  των άναφυεντων ζητημάτων έν σχέσει
  μέ την μεταβολήν τοΰ τελωνειχκού κα·
  θεατώτος έν Σαγκάη κατά τρόπον άπο-
  κλείοντα τόν πολεμικόν άνεφοδιασμόν
  των Κινέζων.