95127

Αριθμός τεύχους

4734

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

8/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ^
  III
  «25
  «*%
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟ1 Μ1Ν3ΓΑΥΙΌΥ
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤ ΑΥΡΛΚΙΙΣ
  Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ϊό συγκληθέν προχθές εις
  την Λάρισσαν Γεωπονικόν
  Συνέδριον, έδωκε την ευκαι¬
  ρίαν είς τόν πρόεδρον μέν
  τής Κυβερνήσεως νά έπικοι-
  νωνήοη μέ τόν άγροτικόν
  κόσμον της Θεσσαλίας καί
  νά εκθέση τό γεωργικόν τού
  πρόγραμμα, είς τούς λαβόν¬
  τας δέ.μέρος είς αϋτό, νά συ-
  ζητηοουν, νά'έρευνήσουν καί
  νά εύρουν λύσεις διά τα γε-
  οί καλλιεργηταί της δέν ε-
  βλεπαν ηλίου φώς, δέν ή.
  σθάνοντο μιάς ημέρας χα¬
  ράν.
  Εύτυχώς, τό Κράτος η¬
  σθάνθη ηδη τό έγκλη-
  μα τής έγκαταλείψεως τής
  ύπαίθρου καί ήρχισε νά
  στρέφεται πρός την γήν μέ
  στοργήν καί ενδιαφέρον. "Ε¬
  ξετέλεσεν _ ωρισμένα παρα-
  γωγικά έ'ργα πού ηρχισαν
  ωργικά μας προβλήματα. Καί ήδη ν' άποδίδουν πλουσίους
  άτιό της απόψεως αυτής δέν *-«··>«»—·'— "ε*-..— _^... > *----
  γεννάται άμφιβολία ότι τό
  Συνέδριον εσημείωσεν επι¬
  τυχίαν καί ότι απετέλεσε
  μίαν νέαν προσπάθειαν υπέρ
  τοΰ αυγχρονισμοΰ τής γε¬
  ωργίας μας. Έκ παραλλήλου
  ομως πρός την προσπάθειαν
  αυτήν τής συστηματβποιήσε-
  ως τής γεωργίας καί ή Ά-
  γροτική Τραπέζα καταβάλλει
  άξιολόγους φροντίδας διά
  την ενίσχυσιν, την ηθικήν
  καί ύλικήν, των άγροτών
  μας, διά τόν έφοδιασμόν
  των μέ απόρους καλής ποι¬
  ότητος διά[ την καθοδήγη-
  σίν των είς τό έργον των.
  Υπό τάς προϋποθέσεις λοι-
  πόν αύτάς ειμπορούμεν νά
  ελπίζωμεν μέ βασιμότητα είς
  μίαν σύντομον όσον καί ο¬
  λοκληρωτικήν αναδημιουρ¬
  γίαν τής ύπαίθρου καί είς
  σημαντικήν άκόμη αύξησιν
  τής γεωργικής μας παραγω-
  γής. Ή έλληνική γή, καθώς
  είχομεν τονίσει κα'ι άλλοτε
  κατ' .«■«ανάληψιν,-είναι α¬
  σφαλώς άρκετή κα'ι έχει ό¬
  λας τάς δυνατότητας ν' α¬
  ποδώση όσα χρειάζονται διά
  μίαν όπωσδήποτε ανθρωπί¬
  νην ζωήν των καλλιεργητών
  της καί τοΰ πληθυσμοϋ μας
  έν γένει. Καί είναι ίκανή
  διά πολΰ μεγαλυτέρα άπο-
  δοτικότητα άπό την σημερι¬
  νήν, άρκεί βεβαίως νά καλ-
  λιεργηθϊ) έντατικώς, μέ σύ-
  στημα ' καί επιστημονικήν
  μέθοδον. Ή δέ έργατικότης
  τοΰ γεωργικοΰ μας πληθυ¬
  σμοϋ αποτελεί άξιόλογον κε¬
  φάλαιον πού ειμπορεί νά^ έ¬
  χη τεραστίαν απόδοσιν, άρ-
  κεϊ νά οργανωθή καλώς
  καί νά ενισχυθή όσον χρειά-
  ζεται
  Δυστυχώς,
  εάν έξαιρέση
  κανείς την προσπάθειαν η
  όποία εγένετο τελευταίως,
  είς όλον τό διάστημα τοΰ έ-
  λευθέρου Κρατικοΰ βίου μας
  δέν εδόθη ούδεμία αχεδόν
  προσοχή είς την γεωργίαν
  καί τούς καλλιεργητάς τής
  ύπαίθρου.
  Τεράστιαι έκτάσεις παρε-
  μειναν χέρσαι ίί καλυμμεναι
  άπό ελη και τέλματα. Δρό-
  μοι κα'ι μέσα συγκοινωνί-
  ας δέν υπήρχον. Ή γή «-
  νήκεν είς τούς τσιφλικου-
  χους. Άλλά καί ©ταν διε-
  νεμήθη είς τούς κολλίγους
  καί είς τούς καλλιεργητάς
  , δέν ήτο εΰκολον νά
  θ λώ δό ί
  καρπούς. "Ιδρυσε την Άγρο-
  τικήν Τράπεζαν είς την ο¬
  ποίαν οί αγρόται μας εύρον
  τό απαραίτητον διά τάς
  καλλιεργητικάς των ανάγ¬
  κας εύθηνόν σχετικώς χρή-
  μα, καί τόν καλόν σύμ-
  βουλον,καθοοηγητήν καί προ
  στάτην. Έτσι ήρχισεν ή α¬
  νάπτυξις τήζ γεωργίας καί
  έπετελέαθη Π αύξησις τής
  παραγωγής κατά τα τελευ¬
  ταία έ'τη Καί σήμερον ή
  Κυβέρνησις, συστηματοποιοΰ-
  οα την άγροτικήν πολιτικήν,
  θέτουσα άσφαλεϊς τάς βάσεις
  νέας προσπαθείας, όργανώ-
  νουσα την καθοδήγηαιν καί
  την επιστημονικήν μόρφωσιν
  των γεωργών τείνει είς την
  όλοκλήρωαιν τοΰ γεωργι-
  κοΰ μας προγράμματος καί
  είς την πλήρη αναδημιουρ¬
  γίαν τής ύπαίθρου. Δέν ύ¬
  πάρχει δέ άμφιβολία ότι
  τό έργον τής σημερινής Κυ¬
  βερνήσεως θά στεφθή υπό
  πλήρους Ιπιιυχίας. Μετ' ο¬
  λίγον βτ«ν θά έκτελεσθοΰν
  καί τα άλλα παραγωγι-άέρ
  γα καί άξιοποιηθοΰν αί άπο-
  στραγγισθησόμεναι έκτάσεις,
  ή παραγωγή των γεωργικών
  προϊόντων θ' αυξηθή έτι
  περισσότερον. Τό πρόβλημα
  τής σιταρκείας θά λυθή. Καί
  αί έξαγωγαί μας θ' αΰξη-
  θοΰν σημαντικά. Άποτέλε-
  σμα δέ ολων αυτών θά εί¬
  ναι ή πλήρηί έξυγίανσις καί
  ή οίκονομική άνάρρωσι; τής
  χώρας. Καί αύτό θά είναι ά-
  ναντιρρήτως τό μεγαλύτερον
  κατόρθωμκ, ή σηματικωτέρα
  τής σημερινής Κυ¬
  βερνήσεως πρός την χώραν.
  Διότι ή αύξησις τοΰ ύλικοΰ
  πλοΰτου τής χώρας θά έχη
  ώς άμεσον άποτέλεσμα καί
  την ανύψωσιν της στάθμης
  τοΰ πολιτισμοΰ της.
  ΤΠζ, δέν ή
  καλλιεργηθή καλώς διότι οί
  νέοι Ιδιοκτήται της, άφε-
  θέντες χωρίς χρηματικήν
  ενίσχυσιν, χωρίς έργαλεία
  καί τα άλλα άπαραίτητα
  χρειώδη, δέν ηδύναντο νά
  έπιδοΒοΰν είς μεγάλας καί
  συγχρόνβυς καλλιεργητάς
  εργασίας, Έπειται οί αγρό¬
  ται μας είχον άφεθή είς
  σκότος άγραμματωσυνης,ι χω-
  ρίς επιστημονικήν καθοδή-
  γησιν, χωρΐς περίδαλψιν Ια¬
  τρικήν, χωρίς χρήματα καί
  πιστώσεις, είς την διάθεσιν
  των άνωφελών κωνώπων πού
  τβύς μετέδιδαν την έλονβ-
  σίαν ή όποία τούς παρέλυε
  καί τούς άφήρει κάθε δύ¬
  ναμιν εργασίας κκί είς χεί¬
  ρας των τβκβγλύφων πού
  Τΰύς άποστράγγιζον κυριολε¬
  κτικώς και τούς άπεμΰζον
  κάθε ίκμάδα ζωής. Διά αϋ¬
  τό καί παρά την έργατικό-
  τητα καί τό περίφημον «λι
  τβδίαιτβν» των χωρικών
  Ηαί» Π ΥΠ δίν άπέδιδε καί
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΪΣΩΣΕΩΣ
  Οί «άπο ρυτήρος έλαύνοντες»
  είναι καί σήμερον ζήτημα τής
  ημέρας. Τό περίεργον δέ είνε του¬
  το: "Οτι τρέχουν περισσότερον ά¬
  πο τα αύτοκίνητα!.. βά Ιλεγε κα¬
  νείς £τι... κόβουν άκόμη—όπως
  συνέβϊ] χθές—είς αναλογίαν πολύ
  μεγαλυτέραν άπό τα αύτοκίνητ»
  των οποίων άλλως τε δ οδηγός
  εχει πολλάκις τό δίκαιον μέ τό
  μέρος τού,.
  Άλλ
  τί ()|λεις νά κάνουν
  οί καρρατζήδες; παρετήρησε.1/ ό
  αιώνιον άντιρρησίας. Μετά την
  κατάργησιν τής Εππηλάτου άμά-
  ξης, Ιμειναν μόνον αύτοι διά νά
  την ένθυμίζ^υν. Έν τω μεταξύ
  δμως ή ταχύτης καθιερώθη ώς
  μέσον καί άποτΐλεσμα κάθε κινή¬
  σεως. Οί καρρατζήδες τρεχον-
  τες (λιγγιωόώς έπι^γ(το0ν καί *
  τ,οί νά συγχρονιθΚοϋν.
  —Ζήτγ(μ3! συγχρονισμοθ λοιπόν
  %& τα καρροδρομικά ουσταχή-
  ματα;..
  —Άσφαλέστατα.
  Είνε ίραγε 2μως
  έ εμφυτος
  αύτός.·· συγχρονισμός πού δημι-
  ουργεϊ ίδώ τα
  λοτε καί μί«
  κάρρα νά τρέχουν δαιμονιωοώς
  Είνε ή κακή συνήθεια πίύ άπο
  μικρό παιδί περιλαμβάνει τόν
  Έλληνα, άρκεί ή συνήθεια αυτή
  νά ανταποκριται σέ ωρισμέ¬
  να φυλετικά τού Ινστικτα καί ώ-
  ρισμένες—έπίσης—φυλετικές νο>
  οπίες. Οί πολλοΐ τού τόπου τής
  φαιδρας πιρτοκαλλέας 'οιάζονται
  ές άπαλών ίνύχων. Ηέλουν νά
  φθασουν είς τό τέρμα μίαν ώραν
  άρχήτερα...^
  —Ή ζωή δηλ. άποβαίνει είδος
  Μαραθωνίου,
  —Κάτ; τέτοιο καΐ χειρότερο.
  Άσχέτως τής γνωστής έπικλήσεως
  τής κυρίας έκείνης πρός τόν πρώ¬
  τον σωφέρ: πλύ βίτ, άνκόρ, οί Νε-
  οέλληνες διεκρίθησαν άπό κατα-
  βολής Έλληνικοΰ βασιλείου διά
  ταχύτητα οΰσιαστικήν καΐ μετα-
  φορικήν: Έτρεχαν εις τόν δρό¬
  μον, ετρϊχαν είς τάς σκέψεις,
  I-
  τρεχαν παντοΰ. Ή ιδιότης τού πα-
  λαιοΰ έκείνου ποιητοΰ τοθ κάρρου,
  δέν ήτο καί τόσον πλατωνική. Εί-
  χε καί την βαθυτέραν, την γενι-
  κωτέραν της σημασίαν: Άπό τό
  τρέχον οίτροχον μέ τό καμιτσίκι
  τοΰ έλαύνοντος σφυρίζον πρός
  όλας τάς διευθύνσεις, ήρχισεν ή
  εννοια τής ταχύτητος νά άποκτα
  παρ" Έλλησι, περιεχόμενον.
  Είμα: ,ιέβχιο; ότι τα άμάξια
  ποΰ τρέχον χωρίς νά δαπανοϋν
  μ ημ
  άπευκταϊα; "Αλ¬
  μέ καλά ί-
  ται
  λογα $ςεμηδένιζε καί αυτή
  άποστάσεις. Άτιίμη καί ή θο-
  ρυβώδης εκίίνη ίσον καί γραφι-
  κή «σοΰστα» Ιτρεχε θαυμασία μέ
  όλόκληρο μάλιστα τό νοικοκα-
  ριό καί τό παιδομάζωμα τοθ ά-
  γαθοθ ΐδιο/τήτου επάνω της. "Ω-
  στε δέν είνε απλώς ό αυγχρονι-
  σμός π&ύ κάνίί σήμερον καΐ τα
  ΔΙΕΥΘΥΝΊΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  βενζίνην είναι οί γνησιώτεροι εκ-,
  πρόσωποι τής λεγομένης πειστικής
  έπιχειρηματολογίας. Καί διότι
  τρέχουν δσο είμποροθν χωρίς με¬
  γάλην δαπάνην καί διότι τρέχον¬
  τα οέν...πειράζουν τα νεθρα δπως
  τα αΰτοκίνητα. Διότι πρέπει νά
  ιό ομολογήσωμεν καί αύτό: Τα
  Επππήλατα γενικώς άντιπροσω-
  πεύουν διά τόν διαβάτην μίαν
  προσπάθειαν...καταδικασμένην έκ
  των προτέρων: Λίγο άκόμη, σοΰ
  λένε, καί τό αυτοκίνητον ή τό ά-
  εροπλάνον θά τα περιλάβη 5λα.
  Συνεπώ; καί αν τρέχουν τα Εππή-
  λατα, είναι συμπαθή καί συγχω-
  ρημένα!
  Έν πάσι;) περιπτώσει πρέπει
  νά γίνη μία Ιξίσωσις ώς πρός
  τάς «τρεχούσας λαιμητόμους» τάς
  οποίας Ιχει καθιερώσει άπό πολ-
  λων έτών ό Άθηναΐος ρέπορτερ.
  Νά είναι μ' 'ένχ λόγο καΐ αύται
  πρός τό μέρος τοΰ Ιλαύνοντος καΐ
  δχι αποκλειστικώς καί μόνον πρός
  τό [ΐίρος τού χειριζομένου τό βο¬
  λάν...Συνέβη άλλως τε έν Ελλάδι
  κ«ί μέ πρωτόγονα μέσα έν ί ότε νά
  ..ικόβης εϊτείτόν άμεριμνον πε^όν,
  είτε τόν καλύτερον πελάτην σου.
  Καί είναι έ'να λόγος παραπάνω καί
  αύτό δ'ά νά μή τα ριπτωμεν δλα
  είς οάρος τού είκοστοΰ αιώνος,
  άλλά πρό παντός νά κυττάζουμϊ
  λιγάκι καί τούς παρελθόντας.
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  ΧΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  Αίγν"ΐτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  ίτιισία όολ 15
  8
  ίξάμηνο; · 8
  Τιμή
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  κ(ΐτ« φύλλον
  Δοαχ. 2
  1937
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΜ1Η-- ίΤΟΙ 220η |
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *73*
  Τα άριστουργημα τού ΆΛ. Δουμά.
  ΟΤΑΝ Ο ΟΕΟΣ_ΕΓΙΝ ΑΝΟΡΟΠΟΣ
  "Αρθρον τού κ. Π. Μοσχο6ίτη.
  Ή άλλοτε κχθημερινή καί ή¬
  δη έβδομαοιαίως ζν.οΊοομίνΐ} ώς
  δη έβδομαοιαίως ίν.Ζι^μί^ΐ ώς
  έγκυκλοπαιδική Επιθεώρησις α
  ρίστη συνάοελφος τής πρωτευού¬
  σης «Νέος Κόσμος», μοναδική
  πράγματι είς πλούτον ΰλης καί
  ποικιλίαν, άναγνώσματα, συνεργα-
  σίας, είκονογράφησιν πολύχρωμον
  κτλ. σημειώνει ήδη μίαν νέαν κο-
  λοσσιαίαν επιτυχίαν.
  Άπό τοΰ φύλλου τής 2*ς Δε¬
  κεμβριού ήρχισε την δημοσίευ¬
  σιν ενός πραγματικοΰ άριστουρ-
  γήματος τα οποίον καθιστοϋν Ιδι¬
  αιτέρως επίκαιρον αί ερχόμεναι
  έορταί.
  Τό άριστουργημα αύτό είνε τό
  «"Οταν ό θεός έγινεν άνθρωπος»
  τοΰ Αλεξάνδρου Δουμα πατρός.
  "Οταν τό Παρίσι έπολιορκείτο
  άπό τούς Γερμανούς, ,ϋομβαρδιζό-
  μενον αδιακόπως άπο τα πρωσσι-
  κά τηλεβόλα τό 1870 καί έθερί-
  ζετο άπό την πείναν, ό μέγας
  συγγραφεύς κουρασμένος, τσακι-
  σμένος, γονατισμένος άπό τα χρό-
  ίιοι καί περισσότερο άπό τόν σπα¬
  ραγμόν διά τα παθήματα τής πα¬
  τρίδος τού καί τής άγαπημένης
  τού πρωτευούσης, παρακολουθοΰσε
  μ έ τό θάνατο στήν ψυχή την ά-
  γωνία τής πόλεως ποΰ είχε τό¬
  σον άγαπήσει.
  Αί μεγάλες λύπες στρέφουν την
  ψυχήν τοΰ άνθρώπου πρός την μό
  νην πηγήν παρηγορίας, πρός τό
  θςΐον, καί την στρέφουν τόσφ έν-
  τονώτερα όσω ή ψυχή είνε μεγα-
  λείτερη.
  Ό Άλέξανδρος Δουμίς, χριστια-
  νός καλάς άνέκαθεν, τότε ησθάν¬
  θη την εΰσέβ,ειαν νά πλημμυρίζν^
  έντονώτίρον την ψυχήν τού καί
  είς τού Θίανθρώπου τό μέγα θαΰ-
  μα εζήτησε την παρηγορία καί
  την εμπνευσιν .. Δέν αίσθάνεται
  πλέον καμμιά όρεξι νά διηγηθή
  μέ τόν δικό τού συναρπαστικό
  καί άνυπέρβλητο τρόπο τές περι-
  πέτειες των {πποτών πίρασμένων
  αιώνων, τα καταπληκτικά κατορ-
  Οώματα τοθ Ιωσήφ Βάλσαμο ή
  τοϋ Κόμητος λΐοντεχρήστου τό
  πολυθόρυ,βο ρωμάντσο.
  Ό Άλέξανδρο; Δουμάς τότε έ-
  νεπνεύσθη άπό τό Δράμα τοΰ Μαρ-
  τυρίου τοΰ Υίοΰ τοθ Άνθρώπου,
  άπό τό ποίημα τής θείας Τού ά-
  γάπη; πρός τόν άνθρωπο, άπό
  τό Ιπος τής υπέροχον θρησκεί-
  ας τού ποϋ Ισωσε τόν Κόσμον.
  Αυτής τής Ηρησκείας, θρησκείας
  έλέους, άγάπης, αύτοθυσίας των
  'Γαπεινών την Ιστορίαν ένεπνεά-
  σθη ώς θέμα τοδ νέου εργου τού.
  Τό εφαντάσθη ώς'μίαν μεγαλειώδη
  σύνθεσιν τής ίστορίας τοΰ Χρι-
  στιανισμοΰ. "Κνας περιπλανώμε-
  νος Ίουοαΐος, ό δικός τού περι-
  πλανώμενος Ίουδχϊος, ό Ίσαάκ
  Λακεντόμ, θά ήτο ό μόνος φαν-
  ταατικό; τού ήρως καΐ μέ τό
  Τό Λιδασκαλικόν.
  Ή ίδέα τής συγκλήσεως δι-
  δασκαλικοΰ συνεδρίου είς την
  πόλιν μας υπήρξεν απολύ¬
  τως έπιτυχής. Τα πορίσματα
  δέ των διημέρων συζητήσεων
  τοΰ συνεδρίου αύτοΰ, σύμφω-
  να έξ ολοκλήρου πρός τάς
  σημερινάς πσιδαγωγικάς άν-
  ιιλήψεις, θά άποδώσουν, με·
  ταφερόμενα είς την πράξιν, εύ
  χάριστα άποτελέσματα. Οί
  διδάσκαλοί μας, προοδευτικοί,
  φιλόπονοι, άκοΰραστοι εργά¬
  ται τού πολιτισμόν, μοχθοΰν
  διά την πνευματικήν καϊ εκ¬
  πολιτιστικήν εξύψωσιν τοΰ λα-
  οΰ. Τα δέ συνέδριά των είς
  τόν σκοπόν αυτόν κυρίως ά-
  ποβλέπουν. Καΐ θά ήτο εύτΰ-
  χημα, εάν τοιαΰτα συνέδριά
  συνεκαλοΰντο συχνά είς όλας
  τάς περιφερείας.
  ίνομά τού θά έτιτλοφορεΐτο τό
  όλον έργον, τό οποίον δμως
  κατά τα άλλα θά ήτο ή ίστορία
  ώ^ς φιλολογία, ή Εστορία ώς τό
  καταπληκτικώτερο ρωμάντσο τοΰ
  Χριστιανισμόν}...
  Καταπιάστηκε μέ τό μέγα Ιρ-
  γο τού..... Ό θάνατος δέν τοΰ ε¬
  πέτρεψε νά τα τελειώση.
  Ό Κύριος ο"μως τής Ζωής ε¬
  πέτρεψε είς τόν μέγαν μάγον τής
  πέννας νά τελειώση τό πρώτον
  μρος τοΰ μεγάλου άριστουργήμα-
  τος. Την Ζωήν καί τα Πάθη, την
  διδασκαλίαν καί τα θαύματα, τό
  Μαρτύριον καί τόν θρίαμβον τοΰ
  Εδρυτοΰ τής θρησκείας, τοΰ θε-
  ανθρώπου, τό «δταν ό θεός έγι¬
  νεν άνθρωπος...»
  Σ' ενα συρτάρι τού βρέθηκαν
  τα χειρόγραφα....
  Αύτό τό άριστουργημα τοΰ μά-
  γου συγγραφέως των τριών Σωμα-
  τοφυλάκων, τής Βασιλίσσης Μαρ-
  γκώ, τοΰ «Περιδεραίου τής Βα-
  σιλι'σσης», άρχίζει δημοσιεύων ό
  «Νέος Κόσμος».
  Ή συνάδελφος εΐχε την τύχην
  νά αποκτήση εν αντίτυπον άπό
  την μόνην καί άνεύρετον πλέον
  Ελληνικήν μετάφρασιν τοΰ ϊργΜ
  έκδοθεϊσαν άπά τόν Τηλέμαχον
  Βυζάντιον εις την Κωνσταντινού-
  πολιν τό 1894 έγκρίσει καί ά-
  ργή τοΰ Παλλαδίου τής Όρθο-
  δσξίας, τοΰ Οικουμενικού Πατρι¬
  άρχου, κληρονόμοι τοΰ μακαρί-
  του Μητροπολίτου Καισαρείας
  κ. Άντωνίου εΐχαν την φιλικό-
  τητα νά προσφέρουν είς την συ¬
  νάδελφον τό εις την βιβλιοθήκην
  τοΰ Ιεράρχου ευρεθέν αντίτυπον
  τής έξαντληθείσης εκδόσεως.
  Επί πλέον είς την Αγγλίαν ά¬
  πό τής 14ης τοθ Νοεμβριού χαλα
  κόσμον ή αρξαμένη δημοσίευσις
  τοΰ ϊρ-^οχ) ποΰ θεωρεϊται τό «φι-
  λολογικόν γεγονός» τής έποχής.
  Είναι τουτο ή ζωή τοΰ Κυρίου,
  κατά τό κατά Μάρκον Ευαγγέλιον
  έμφανιζόμενον ώς λογοτεχνικάν
  έργον, φιλολογικώς. Έγράφη άπό
  όμάδα αοφών, Εστορικών, έρευ-
  νητών θεολόγων καί συγγρα-
  φέων, αποτελούντων τούς πρίγκη-
  ις τής συγχρόνου Άγγλικής
  σκέψεως, ενεκρίθη άπό την Εκ¬
  κλησίαν καί εγένετο δεκτόν άπό
  το,ΰς κριτικούς μέ τόν όμόφωνον
  χαρακτηρισμόν 3τι είνε άριστουρ¬
  γημα. Μία άπό τάς μεγίστας έφη
  μερίδας τοΰ Λονδίνου (2 1)2 έκα-
  τομμύρια φύλλα κυκλοφορία), «τό
  Σάντειϋ Τάϊμς» εξαγοράσαν πανά-
  κριβα τό δικαίωμα τής άποκλει-
  στικής προτεραιότητος ήρχισε δέ
  άπό τής 14ηςΝοεμβρίου νά παρέ¬
  χη διά την δημοσίευσιν τοΰ άρι-
  στουργήματος δύο μεγάλας σελί¬
  δας πλήρβις, μέ θαυμασίαν είδ:-
  Ζαχαροβιομηχανία.
  Ή Ίδρυσις λοιπόν ζαχαρο-
  βιομηχανίας είς την χώραν
  μας, απεφασίσθη οριστικώς
  υπό τής κυβερνήσεως. Είς την
  ανάπτυξιν καί εύδοκίμησιν
  τής βιομηχανίας αυτής άλλως
  τε βοηθεΐ τό γεγονός δτι δια-
  θέτομεν άφθόνους τάς άνσγ-
  καιούσας πρώτας ϋλας, ήτοι
  χαρούπια καί τεΰτλα. Ελπί¬
  ζομεν λοιπόν δτι συντόμως
  θά πανηγυρίσωμεν την έναρ¬
  ξιν τής λειτουργίας τής νέας
  βιομηχανΐας. Θά μας εξασφα¬
  λίση την αύτάρκειαν είς ζά-
  χαριν, θά αγοράζη τό χαροΰ·
  πι είς καλάς τιμάς καί θά δώ¬
  ση, εργασίαν είς χιλιάδσ,ς..άν·
  θρώπων. Ή νέα λοιπόν βιο-
  μηχανία θά δώση την γλυκείαν
  χαράν είς δλους. Οί μόνοι
  πού θά δυσαρεστηθοϋν ΐσως
  θά είναι οί άρραβωνιασμένοι,
  φοβούμενοι την άσκησιν συ-
  ναγωνισμοΰ καί ντάμπιγκ.
  Ή (ίδρευσις.
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  συνερχόμενον μεθαύριον, θά
  συζητήση έκτός των άλλων
  καί την διάθεσιν πιστώσεως
  πρός άνίχνευσιν διαφόρων
  πηγών διά την εξεύρεσιν άρ-
  κειοΰ ύδατος καί την διοχέ¬
  τευσιν τού είς την πόλιν. Ή
  κήν είκονογράφησιν σέ κάθε φύλ¬
  λον.
  «Ο ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ανέθε¬
  σεν είς διαπρεπή συνεργάτην τού
  δημοσιογράφον νά προσαρμόση την
  γλώσσαν τής παλαιάς έλληνικής
  μεταφράσεως τοΰ ϊργου τοΰ Δου¬
  μά είς τάς άπαιτήσεις τής σήμε¬
  ρον όμιλουμένης καί νά παρεμβά-
  ] δπου τουτο είνε σκόπιμον τάς
  ωραιοτέρας σελίδας τοΰ άγγλικοΰ
  τωρινοΰ εργου.
  Δέν πρέπει νά υπάρξη διανοού-
  μενος, χριστιανός, επιστήμων, οι-
  κογενειάρχης, άστός ή χωρικός,
  έργάτης τής ^ πόλεως ή τής γής,
  παιδί ή κορίτσι, γραμματισμένος
  ή μόλις γνωρίζων ανάγνωσιν ο
  οποίος νά μή πρέπει νά παρακο¬
  λουθήση τό άριστουργημα αύτό
  τοΰ «Νέου Κόσμου». Έ παρακο-
  λούθησις πράγματι τοΰ «οταν 6
  θεός έγινεν άνθρωπος» θά είνε
  ά.γορι^ μοναδικής ήθικής κ»ί
  ψυχικής άνατάσεως, πηγή σπα-
  νίας άπολαύσεως ενός πραγματι-
  κοΰ άριστουργήματος λογοτεχνι-
  κοΰ τό οποίον γραμμένο άπό τόν
  Δουμά μέ την συνηθισμένην τοΰ
  συγγραφέως των «Τριών Σωμα
  τοφυλάκων» μαεστρίαν, είνε Ινα
  διαμάντι παγκοσμίου λογοτεχνί-
  ας γοητευτικό 8σο τό μεγαλοπνο-
  ώτερο εργο φαντασίαν άλλά συγ¬
  χρόνως καί άπόλυτα πιστό είς τα
  Ίερά Εύαγγέλια καί ιδίως είς τό
  κατά Μάρκον ποΰ είνε ή βάσις
  τού—είς την Παράδοσιν, είς τάς
  Πηγάς. Ίστορία ζωντανωτάτη τοΰ
  μεγαλειωδεστέρου θαύματος, τοΰ
  ύψηλοτέρου ποιήματος, τοΰ σπα-
  ρακτικωτέρου Δράματος έμπρός
  είς τό οποίον μέ κατάνυξιν γονα-
  τίζει ό κόσμος των πιστών καϊ
  μέ έμφοβον δέος Ι'στα·/ται εκστα-
  τικοί δσοι δέν έφωτίσθησαν ά¬
  πό την Χάριν τής Πίστεως.
  πίστωσις δέν ύπάρχει άμφιβο-
  λία δτι θά δοθί)· Δέν γνωρί¬
  ζομεν μόνον εάν εξευρεθή
  καί τό άναζητηθησόμενον νε-
  ρό. Πάντως ευχόμεθα νά στε¬
  φθή ή σχετική προσπαθεία υπό
  επιτυχίας καί νά κατορθωθή
  ή λύσις τοΰ προβλήματος τής
  υδρεύσεως ποΰ κατήντησε
  πραγματικόν δράμα διά την
  πόλιν κατά τοΰς θερινοΰς μή¬
  νας. "Αν καί ελπίζωμεν δτι
  μέ τάς έφετβινάς άφθόνους
  βροχάς, δέν θά έχωμεν κατά
  τό επόμενον θέρος μεγάλην
  ώς άλλοτε λειψυδρίαν.
  Δενδροστοιχία!.
  Τώρα όπότε άρχίζει έκ νέ¬
  ου ή προσπαθεία υπέρ τοΰ
  πρασίνου νομίζομεν δτι έπι-
  βάλλεται νά ληφθή μέριμνα
  καί διά τάς δενδροστοιχίας
  τής πόλεως. Δενδρΰλλια έφυ-
  τεύθησαν βεβαία είς πολλάς
  όδούς καί λεωφόρους τής έ-
  ξω των τειχών κυρίως πόλε¬
  ως. Θά ήτο δμως καλόν νά
  δενδροφυτευθοΰν καί τα πρός
  την θάλασσαν τείχη. Ειδικώς
  ή Λεωφόρος Δουκός τοΰ Μπο¬
  φώρ θά πρέπει νά δενδρο-
  φυτευθή καί νά έξωραι'σθή τό
  συντομώτερον. Διότι μετά την
  αποπεράτωσιν τοϋ νέου Μου-
  σείου θ' άποτελή την τουρι-
  στικήν άρτηρίαν τής πόλεως.
  Καΐ δέν είναι βεβαία ουτε ορ¬
  θόν, οΰτε συμφέρον, οβτε καί
  τιμητικόν διά τόν πολιτισμόν
  μας νά εμφανίζη την σημε¬
  ρινήν αθλίαν κατάστασιν.
  Τί συμθαίνει;
  Καθ" τ|ν στιγμήν ό Γάλλος
  ύπουργός των εξωτερικών κ.
  Ντελμπός έπιχειρεΐ τό ταξίδι·
  όν τού είς Βαρσοβίαν καΐ τάς
  πρωτευούσας των Κρατών
  τής Μ. Άντάντ, ό Σέρβος
  πρωθυπουργός ευρίσκεται είς
  Ρώμην δπου τού εγένετο έγ-
  κάρδιος ύποδοχή καΐ δπου δι-
  εξάγει, ώς τηλεγραφείται, ύ¬
  ψιστης σημασίας συνομιλίας
  μετά των Ίταλών συνάδελ¬
  φον τού. Καί ακριβώς τάς
  ημέρας αύτάς, άπελαύνεται
  έκ Βελιγραδίου ό άντσποκρι-
  τής τοΰ πρακτορείου Ρώυτερ,
  προφανώς διότι μετέδωκεν
  είς τό πρακτορείον τού ειδή-
  σεις σχετικάς μέ τάς Σερβοϊ-
  ταλικάς συνεννοήσεις καί συ¬
  νομιλίας. Τί συμβαίνει λοιπόν;
  Πρέπει μήπως νά πιστεύσω¬
  μεν,δτι καί τα γεγονότα αύτά
  άποτελοΰν νέαν ασφάλειαν
  διά την ειρήνην;...
  Τό κόστος τής ζωής.
  Ή Έπιτροτιή πρός εξεύρε¬
  σιν τρόπου μειώσεως τής ζωής
  συνεχίζουσα τό έργον της
  κατήρτισε δύο ύποεπιτροπάς
  άναθέσασα είς μέν την μίαν
  τάν έλεγχον των τιμών των
  βιομηχανικών είδών, είς δέ
  την άλλην τόν έλεγχον των
  τιμών των είδών διατροφής.
  Καί έλπίζει δτι διά τοΰ τρό¬
  που αϋτοΟ θά προχωρήστ) τό
  ταχύτερον είς τό έργον της
  καί θά ανταποκριθή είς τύν
  δντως σπουδαίον σκοπόν της.
  Έξ άλλου καί τό υπουργείον
  τής Γεωργίας παραγγέλλει
  είς τάς κατά τόπους υπηρε¬
  σίας τού νά άναφέρουν τάς
  τιμάς των διαφόρων γεωργι¬
  κών Τφοϊόντων είς τοΰς τό¬
  πους τής παραγωγής διά νά
  έλέγξρ, κατόπιν εάν είναι λο-
  γικαί αί τιμαί των είς τούς
  τόπους καταναλώσεως. "Ετσι
  τό ζήτημα τής μειώσεως τοθ
  κόστους τής ζωής μελετάται
  σοβαρώς καί ύπάρχει ή πε¬
  ποίθησις δτι θά λυθ[) γρηγορα
  κατά τάν καλύτερον τρόπον/
  Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. —Σήμερον τό άρι
  στούργημα τοθ Ε. Ζολά· ·Τό
  ΧΡΗΜΑ».
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τό κινημα-
  τογραφικόν άριστούργημα: 'Μέσα
  στή καταιγίδα».
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τβ άριστβύργημα τού Ε
  ΖΟΛΑ:
  Νέ τους (
  Βέρα Κορέν
  Πιέρ Ρισάρ Βίλμ -
  "Ολγα Τσέχοβα
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ή τελειοτέρα ΕΛΛΗΝΙ-
  ΚΗ ταινία ποϋ έ'γινε μέχρι
  σημερον:
  Ο
  ΕΠΑΜΕΙΝΡΝΔΑΣ
  Παρασκευάς Οίκονόμου'
  Μαρίκα καϊ "Αννα Καλουτά,
  Διανέλος, Τζινιόλης, Μαυρέ- ι
  α;, Κωνσταντίνου.
  Κινηματονέα Τύπου
  ιΣΙΝΕΑΚ'
  Έκαστην Πέμπτην καί Σάβ¬
  βατον ωροΕ 5 μ. μ. Έκαστην
  Κυριακήν ώρα 11 π. μ.
  Γενική εϊσοδος δρ. 10
  Παιδικά μαθητικά δρχ. 5
  ■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■π
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σΰρον,
  ΓΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■ ■■■■εί
  'Ελευδ. Πηγάκης
  Ίατρος Παθολόγος
  Δέχεται έν τω Ιατρείω τού
  ύδός Τσακίρη (οΐκία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεζάκη) 10—12 τι. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  Αύτη ή άψιμαχία έμεγάλω
  σε την έχθρότητα. "Ενα έλα-
  φρό έπεισόδιο τότε έχαλάρω-
  σε την άτμοσφαΐρα. Ό μικράς
  διάδοχος κστέβη άπό τα γό
  νατα τής μητέρας τού. Οϊ δυό
  άγνωστοι άπασχολοΰσαν πο¬
  λύ την προσοχή τού. Μέ τα
  μικρά τού δάκτυλα έπιασεν
  ενα χάλκινο κουμπί τοθ επι¬
  σήμου ένδύματος πού έφοροθ-
  σεν ό Μπαρνάβ καί άρχισε
  νά διαβάζη μέ δυσκολία την
  έπιγραφή πού ήταν χαραγμένη
  στό μέταλλο:
  — Έ—λευ—θε — ρί—α ή' Θά
  —να—τος...
  Οί δυό άντιπρόσωποι έχα-
  μογελοΰσαν βλέποντες τόν
  μέλλοντα βσσιλέα τής Γαλλί
  άς νά μαθαίντι μέ τέτοιον τρό
  πό τα θεμελιώδη άξιώματα
  τής έπαναστάσεως. Σιγά-σι
  γά άρχισε ή κουβέντα. Καί δ-
  σο ή κουβέντα έπροχωροΰσεν
  οί δυό άντίπαλοι εύρισκον οί
  μέν τοΰς δέ πιό συμπαθητι
  κούς παρ' δ,τι ένόμιζαν άπό
  μακρυά. Ό Πετιόν, μικροσ-
  στός καί ίακωβΐνος, ό Μπαρ¬
  νάβ, νεαρός δικηγόρος άπό
  την έπαρχία, εΐχαν φαντασθή
  τούς «τυράννους» στήν ίδιω-
  τική τους ζωή σάν πλάσματα
  άπροσπέλαστσ,φουσκωμένα ά
  πό άλαζονεία, ήλίθια καί άδι-
  άντροπα. "Ήσαν πεπεισμένοι
  πώς τα σύννεφα τού θυμιά-
  ματος τής αύλής έπνιγαν μέ-
  σα τους κάθε άνθρωπιά. Καΐ
  τώρα οί δυό αστοί έπαναστά-
  τες έμεναν κατάπληκτοι μπρός
  στή φυσικότητα των ήθών τής
  βασιλικής οικογενείας. Άκόμη
  καί ό Πετιόν πού ήθελε νά
  παραστήστι λιγάκι τόν Κάτω-
  να, βρέθηκεν ύποχρεωμένος
  νά ομολογήση
  — Διέκρινα έ'να υφος οΐκο
  γενειακής άπλότητος ποϋ μοΰ
  άρεσε. Δέν ύπήρχε πιά βασι¬
  λική παράστασις, άλλά μιά
  οίκιακή φυσικότης καί καλω¬
  σύνη. Ή βασίλισσα έπροσψω-
  νοθσε την πριγκήπισσα 'Ελι
  σάβετ «άδελφοΰλα μου», ή
  πριγκήπισσα Έλισάβετ τής ά-
  παντοΰσε τό ϊδιο, έπροσφω-
  νοθσε δέ τόν βασιληά «άδελ
  ψέ μου».'Η βασίλισσα έχόρευε
  τόν πρίγκηπα στά γόνατά της.
  Ή πριγκήπισσα κόρη, άν καί
  ήταν πιό έπιφυλακτική, έπαιζε
  μέ τόν άδελφό της. Ό βασι-
  ληάς έκύτταζεν δλα αύτά μέ
  υφος άρκετά ίκανοποιημένου,
  άλλ' άσυγκινήτου κα'ι δχι εύ-
  αισθήτου άνθρώπου.
  Μέ κατάπληξιν οί δυό έπα-
  ναστάτες διεπίστωσαν πώς τα
  βασιλόπουλα έπαιζον κ' εγε¬
  λούσαν εντελώς δπως τα δι-
  κά τους παιδιά'.στό σπίτι τους.
  Τούς έστενοχωροθσε τό γεγο-
  νός δτι ήσαν ντυμένοι πολύ
  κομψότερα άπό τόν βασιλτια
  τής Γαλλίας τοϋ όποίου τα
  ρσΰχα ήσαν λερωμένα. Ή πα-
  γερότης των πρώτων στιγμών
  άρχισε σιγά-σιγά νά διαλύε-
  ται. "Οταν ό βασιληάς έπινε
  προσέφερεν εύγενικώτατα τό
  δικό τού ποτήρι στόν Πετιόν.
  (συνεχίζεται)
  Άλ. Γ. Στεφανίδης :
  ΙΑΤΡΟΣ- ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ·
  Τέως ίατρός Εύαγγελισμοΰ "
  σπουδασας επί τΐενταετίαν έν ■
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέω ■
  ιατρείω τού όδός (Πλατειά— ^
  Στράτα) έναντι φαρμακείου ·
  κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ ■
  τής όδοΰ Καγιαμπή. ι
  ΓΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6 ·
  (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ■■■■■■■π—
  «'Ακρόπολις»
  ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ
  "Ολαι ίτροτιμσθν τα έδώδιμα καί ά-
  ττοικιακά μας.
  Δέν είνε μόνον τα φρεσκότερα καί
  έκλεκτότερα άλλά καί τα ευθηνοτερα.
  "Εχομεν τα ύπεροχώτερα ψαρικά καΐ
  την στίανιωτέρα ΦΕΤΑ.
  καΐ μόνον «'Ακρόττ,ολΐς»
  <=£» Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ή ν ε ό τ η ς "Οτι καθιοτά νέα μιά γυναίκα 'Ο γολγοθάς μιάς καρδίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = Η ίΥΝΑ!ΚΑ_ΤΟΥ ΟΡΥΛΟΥ Ή ζωή τή; μελαγχολικής Κ01 ΜΟΓΊ Ι ΚΡ Ή χειμερινή μόδα εόνοεΐ πολύ την γυναϊκα ή μάλλον την.. συμ- πληρώνει. Άλλά δέν κάνει πάν- τοτε άρκετά νέα ή δσο νέα είνε μία γυναίκα. Έραηνεύοντας τα διατάγματά της μ' έτηδεξιότητα, Θ' άτΐοφύγετε κομψότητες ή οποί¬ ες θά σάς ταιριάζουν καλυτέρα, δταν θά είσθε κατά δέκα χρόνια ήλικιωμένη. Δέν πρόκειται νά κά· νετε τό μικρό κορίτσι, άλλά νά ντύνεσθε νεανικά. Μερικές ενδεί¬ ξεις θά σδς βοηθήσουν. -"Ο,τι σας κάνει νέα. Τα ρελεβέ καπέλλα φωτοστε- φανώνουν τό πρόσωτο καί κάνουν έα την γυναίκα. Ή εντύπωσις εί¬ νε πειό ενιονη μέ ενα κτένισμα φλοΰ διόλου έπιτηδευμένο. Ντεκολτέ κομμένα άττλδ καί ττο- λύ κοντά σ:ό λαιμό. Αϋτό έπίσης δίδει νεανικήνέντύπωσι καθώς καί οί μικροί λευκοί γιακάδες ή ή πο¬ λύ άπλές λευκές γαρνιτοθρες. Τό μπολερό είνε ζωηρά, εύκίνη- το κι' έλκυστικό Έπωφεληθήτε τής «δυναμικότητός» τού, δπως λέγουν σήμερα καί θ' άντιληφθή- τε δτι ή φιλολογία ώχριά πρό τής μόδας: φορώντας ίνα. μικρό μπολερό, δέν μπορεΐτε νά μην σκεφθήτε τόν χορό μέ τίς καστανι έττες κα'ι την Άνδαλουσία Καί τό άποτέλεσμα θά είνε νά έπισττευ- δετε τό βήμα έ'να ή δύο φορές στό δρόμο Τό ϊδιο έ'νστικτο σδς έμπνέει μιά συμπεριφορά πειό έλεΰθερη, βάδισμα πρόχειρο, κινήσεις άτλές κ«Ί σταθερές δταν Φορεΐτε ένδυ- μασίες σπόρ. Τό εΐδος σττόρ σάς συμφιλιώνει πάντοτε μέ την νεό- τητά σας καί εάν άκόμη πρόκει¬ ται νά επανορθώση μιά έλαφρά διχόνοια ή όποία έγείρεται κάπο- τε μεταξύ τής ήαερομηνίας τής γεννήσεως σας καί σδς τής ιδίας. Τό αϋτό συμβαίνει καί μέ τα σκωτζέζικα καί τα ριγέ ύφάσμα- τα. Πιστοί ΰπηρέτες τής άληθινής ώμορφιδς, αύτά τα ύφάσματα δέν όπηρετοϋν τκχρά τίς γυναΐκες ή οποίες τοϋς ζητοΰν έπανόρθωσι των προσβολών πού έκαμε ό χρό- νος. Ό πλισσές έπίσης κάνει νέα καί άκλόνητη μία γυναίκα. Ή μόδα έπανέρχεται σ' αυτόν, λοιπόν μην τό παραμελήτε "Οταν ή φοϋστα είνε φαρδειά ή τάγια πρέπει νά είνε άμπιγιέ. Καί εάν καταφεύγε- τε στό *μικρό» ταγιέρ έκλέξετέ το νά σταυρώνη ή νά κουμπώνη ακριβώς είς τό μέσον τού έμπρο- σθίου τού μέρους Ή παράδοσις δίδει στά ταγιέρ τό έπίθετο τοΰ μικροΰ κα'ι δέν πρέπει νά την διαψεύσετε: ή ζακέττα θά είνε κοντή. Ίϊπίσης ή ϊσια, μέσου μήκους βέστα κάνει πολΰ νέα μία γυναΐ- κα . Άλλά τί χρώμα θά έκλέξετέ; — Χρησιμοποιήσετε τόν πληθυντικό 'Επιτρέπονται πολλές άποχρώσεις κα'ι δχι αποκλειστικώς ή φωτεινέο Νεανικά χρώματα είνε τό μαρρέν κα'ι τό μαρρόν. Τό μαϋρο είνε πε- ρισσότερο άπό τό γκρενά' άλλω- στε είνε εύκολώτερο νά φαιδρύ- νετε τό μαΰρο μ' 'ινα ζωηρά χρώ ιια, μέ μ'ια νότα λευκή κα'ι μία ά- πλή φόρμα. ' η Ντιστεγκέ Γ>ί)ον αύτοκρατείρα;
  Ή μελαγχολική αύτοκράτειρα
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καΐ τούς αναγνώστας μας.
  Ιταυρόλεξον ύπ' αριθ.39.
  123456789 10 Π 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Διάσημος Γάλλος ποιητής.—
  Έ μητέρα τοΰ οολοφονηθέντος
  βασιλέως τής Σερβίας Αλεξάν¬
  δρου.
  2) Τα ύπόλοιπα.
  .'}) Πόλις των Βρεττανικόν Ίν-
  διών έν Μαντράς.—Ό Εδρυτής τής
  ΝινευΊ, σύζυγος τής Σεμιράμιδος.
  4) Έορταί τής Αρχαιότητος
  γενόμεναι πρός τιμήν τής "Ηρας.
  5) Χερσόνησος τής Εύρώπης.
  —Φροΰτον.
  15) Λέξις παραπομπής.
  7) Είναι άψυχον, έν τούτοις καΐ
  τραγουόεΐ καί μιλάει.
  Η) Την διοικεΐ ϊλαρχος.
  9) ΙΙότε είναι εύχάρισται καί
  πότε άποπνικτι/αί (πληθ.)—-Τοθρ-
  κος στρατηγός σταλείς τό 1812
  είς Κρήτην δπως καταστείλη τάς
  αυθαιρεσίας των Ριανιτσάρων. Έ-
  -ειδή Ιπνιξε πολλούς συλληφθέν-
  τας άντάρτας ώνομάσθη υπό των
  Κρητών ίΐνιγάρης.
  10) Καθοδηγεΐ τούς ναυτικους
  καί όδοιπόρους.
  11) Πόλις τής Νοτιοσλαυΐας.—
  Τρέφεται άπό πτώματχ.
  12) Μαλάκιον των Γλυκέων
  υδάτων, άλλά καί Χριστιανική αί'-
  ρεσις.
  13) Νήσος των Δωδϊκανήσων
  άλλά καί ποταμός τής Μικράς Ά-
  σίας.—Καΐ 'έχζρο^ ποταμός άλλά
  τής Εύρώπης.
  ΚΆΘΕΤΩΣ
  1) Εύρωπαϊκή πρωτεύουσα.—
  'Ονομασία πού δίδεται υπό τής
  έκκλησίας εις άσκητήν ή μοναχόν
  όστις ανεκηρύχθη αγιος διά την
  εύσέ[ίειαν τοϋ βίου τού.
  2) "Ηρως τοΰ Σαίξπηρ, ήθικός
  αύτουργος τοΰ φόνου τής Δεισδαι-
  μόνας.
  .'}) "Ονομα .') σουλτάνων τής
  Τουρκίας.—Ή μόνη ύπαρξις πού
  μάς άγαπα μέ ειλικρίνειάν καί
  άνιδιοτέλειαν.
  4) Πόλις των Ήνωμένων Πολι-
  τειών κειμένη επί τοΰ Μισουρή.
  5) "Ωνομάζετα λόγιος καί κερ-
  δώος.—Άπαραίτητος εις τό ίππι-
  κόν.
  ·;) Ιερόν ϊρος τής Κίνας.
  7) Πνε'οιιατικάν παίγνιον δια-
  σκεοαστικώτατον καί εις τό άκρον
  μορφωτικόν.
  Η) ()£ τυφλοί την εχουν άνε-
  πτυγμένη εις μέγιστον βαθμόν.
  !>) βεσσαλονικεϋς βιομήχανος
  ό πρωτο; υπουργός τοΰ υπουργεί-
  ου τής Άεροπορίας.— Τό όνομα
  τοϋ Άγγλου συγγραφέως Ούάιλδ.
  10) 'Όταν είναι φυσικάς μας
  ξεκουράζει, όταν είναι παθολογι-
  κός πολύ επικίνδυνον
  11) Γάλλος άρχαιολόγος διατε-
  λέσας μέλος τής έν Αθήναις Γαλ.
  Άρχαιολογικής σχολής.— Απα¬
  ραίτητον ώς ίνα εκ των 7 μυστή¬
  ριον.
  12) Περιληπτική όνομασία των
  άρπακτικών πτηνών.
  13) Ό πατήρ τοΰ Ίάσονος.—
  Ή μεγαλειτέρα των Κυκλάδων.
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Μετώκησεν είς την επί τής όδοΰ 25 Αύγού-
  στου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανά παραπλεύ¬
  ρως Λέσχης Έπιστημόνων.
  Δέχεται ώς πάντοτε έν τή Πολυκλική Ηρα¬
  κλείου,
  ΡΟΔΑ-ΡΟΔΑ ΣΤΟΥ ΙΩ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ
  άπό τό χρώμα τής Ίσπανίας, άπό
  την Μάλτα, βπου ήγκυροβόλησε
  γιά λίγο ή θαλαμηγός «Άλβέρτος
  καί Βικτωρία» πού τής είχε πα¬
  ραχωρήση ή βασίλισσα τής Αγ¬
  γλίας. Ό ένθουσιασμός της δμως
  άπεκορυφώθη δταν την 15ην Μα-
  ίου 1ΗΓ)1 ή θαλαμηγός της είσήρ-
  χετο στόν κόλπο τοθ Γαστουριοΰ,
  στήν Κερκύρα. "Ολο τό νησί μο-
  α^οζολοθοε^ άπό τίς άνθισμένες
  πορτοκαλλιές. "Οπου καί άν ε-
  στρεφες το βλέμμα έ'ολεπες πορ-
  τοκαλλιές, κυπαρίσσια, δάφνες,
  στούς καταπράσινους, κυματιστούς
  λόφους. Καί περίγυρα τό γαλάζιο
  πλαίσιο τής θαλάσσης πού στεφά-
  νωνε τα βράχια μέ τόν άφρό των
  κυμάτων της. ΙΙαληά γ,ίατρο, άπό
  την έποχή των Ένετών, ήγείρον-
  το σ' έ'να σημείον τής νήσου, καί
  πρός ανατολάς, σάν μιά λευκή
  φαντασμαγορία, διεκρίνοντο οί χι-
  ονισμένες κορυφές των ^ρία>^ τής
  Άλβανίας. Ή Έλισάβετ θά ήταν
  πολύ εύτυχής νά παρατείνη την
  διαμονή της στή νύμφη τοΰ Ίο-
  νίου. Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ ομως
  εχασε την ΰπομο^ τού καί έφθα¬
  σεν εις Τεργέστην. Έπιβαίνων
  τής θαλαμηγοΰ «Φαντασία», άνοί-
  γεται στό πέλαγος πρός προϋ¬
  πάντησιν τής αύτο/ρατείρας. Μέ
  δάκρυα στά μάτια, ΰστερα άπό
  τόσον μακρόν χωρισμόν, ό Φραγ¬
  κΐσκος Ιωσήφ χαιρετίζει την
  γυναίκα τού. Διά τοΰ Μιραμάρ έ-
  πιστρέφουν είς την Βιέννην.
  Μόλις πάτησε τό πόδι της εις
  την πρωτεύουσαν τής αύτοκρατο-
  ρίχς ή Έλισάβετ, ήρχιζε γΓ αύ¬
  την τό'"μαρτύριον τής έθιμοτυ-
  πίας. Επί όλό/.ληρες ώρες παρε¬
  λαύνουν ενώπιον της αύλικοί καί
  άλλοι έπίσημοι γιά νά τής ύπο-
  οάλουν τα σέβη των.
  Ή καρδιά της [ λαχταρά νά
  ιδή τα παιδία της Την
  περιμένει δμως μεγάλη άπο-
  γοήτευσις. Ευρίσκει τα παιδία
  της έξ ολοκλήρου υπό τό κρά-
  τος τής πεθερας της. Κι' άν επι¬
  χείρησις ποΰ καί πού νά προβή
  σέ καμμιά όρθή παρατήρησιν, τής
  δίδεται ή απάντησις πώς ετσι κι'
  ετσι αυτή ελειπε τόσον καιρά καί
  κάποιος έπρεπε ν' άσχοληθή μέ
  τα παιδία κατά την διάρκειαν
  τής άπουσίας της.
  Δέν ϊσχύει ουτε μιας ημέρας
  άνακωχή. Μεταςύ τής αύτοκρα-
  τείρας καί τής άρχιδουκίσσης Σο¬
  φίας, τής^πεθερά; της, χρχίζο<^ άμέσως αι παλαιαί έχθροπραξία:. Ή Έλισάβετ δέν αύταπαταται: Αϊσθάνεται ολόκληρον τα αύλικόν περιβάλλον εχθρικόν, πέρα ώς πέ- ρα υποτεταγμένον είς την άδυσώ- πητον άρχιδούκισσαν. 'Η Έλισά¬ βετ άναγκάζεται ευθύς άπ' άρχής ■Τ- εις υποχωρησιν: (συνεχίζεται) Μανώλης Γ. Κωνιός : ■ Νβυρβλόγβς—-Ψυχίατρος Ι Τμηματάρχης Ίατρβς ; ■ ■ Δημοσ. Ψυχιατρείβυ Αθηνών · ■ Δέχεται έν τω ίατρείφ τού ■ ; δδός Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ. · 52.379. : ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ-Όκ Γεώργιος Μ. Τερζά<ης τ?λωνειακός κα'ι ή Δις Ελευθερία Χ. Ξυλούρη ηρρα¬ βωνίσθησαν. θερμά συγχαρητήρια. Γι)ρω στήν πόλι. Έξηκολούθησαν καί χθές αί «•ΰτασθαλιαι» τοΰ ούρανου ΓΟί μετεωρολόγοι τοϋ' καφε- νειου τα: έχασαν 'έτσι καί δέν ή- ξεύρουν τί νά προβλέψουν διά την αυριον. — Φθάνει ποΰ μδς κοροιδεύει ό ούρανός λέγουν.. Καί εχουν δί¬ καιον. — Είς τό Διδασκαλικόν Συνέδρι¬ ον περί τοΰ όποίου γράφομρν είς άλλην στήλην έκτός των αρμοδί¬ ων έπιθεωρητών ωμίλησαν ειδικώ¬ τερον επί των θεμάτων τοΰ συνε- δρίου. —Ό κ. Μπουρλώτος Λιευθυντής τής Παιδαγωγικής Άκαδημίας &■ ναλύαας μέ την διακρίνουσαν αυ¬ τόν μεθοδικότητα σπουδαιότατα παιδαγωγικά ζητήματα καί ό δι- δάσκαλος κ. Άλοίζος. —Έπίσης αί διδασκάλισσα^ Κα¬ τίνα Παπαδάκη καί Ίουλία Κατη- μερτζόγλου προέβησαν είς άξιο- λόγους είσηγήσεις επί τού θέμα- τος τής πρώτης αναγνώσεως. — Σημαντική άνακουφισις θά παρασχεθή είς πολλούς δημοσί- ούς ύπαλλήλους μέ την χορήγη¬ σιν τοϋ 13ου μισθοΰ. —Διά τόν μισθόν τούτον ώς γνω¬ στόν είχε γίνει όλόκληρος αγών των δημοσιουπαλληλικών τάξεων κατά τα παρελθόντα ε τη. — Εύτυχώς δέ, άνεγνωρίσθη τό δίκαιον τής χορηγήσεως τού υπό της παρούσης κυβερνήσεως. —Δέν ϊλειψαν ουτε χθές οί μΓΤ- καρίως χουζουρεύοντες είς τα προσήλια. — Έξ άφορμής των ήλιακδν ίν- διαμέσων τα όποΐα εμεσολάβη¬ σαν κα'ι χθές. —Άλλά καί χωρίς δμως νά δι· αρκοΰν δσον θά ήθελεν 6 κόσμος. — Καί οί ξενοδοχειακο'ι ύπάλλη- λοι ύπήχθησαν είς άσφαλιστικόν ταμείον. — Οί ύπάλληλοι μάλιστα οί Ο- παγόμενοι είς τό ταμείον αύτό έν_οΐς καί τής πόλεώς μας ζη¬ τοΰν δι' ύπομνήματός των νά κα¬ θορισθή διά συμβάσεως τό κατώ- τατον δριον άμοιβής των. —Διά νά όλοκληρωθη ή λριτουρ γία τοϋ ταμείου των, --Πλουσία αύτές τίς ήμέρες ή φρουταγορά μας. —Τα έσπεριδοειδή 2χουν φυσι- κά την πρώτην θέσιν.. —Ιδιαιτέρως δμως έκτός των πορτοκαλλιών καί μανδαρινιών φι- γουράρουν κα'ι τα λασηθιώτικα μήλα δπως καί τα χειμωνιάτικα άπίδια. —Διά τα τελευταία έκδηλοθν προτίμησιν οί συστηματικο'ι φρου- τοφάγοι άλλά καί οί διαθέτοντες εύτραφές βαλάντιον. — Είς τοϋ Πουλακάκη συνρχίζτ- ται μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ή προ- βολή τοθφίλμ «Χρήμα» άπό τό ό- μώνυμον έργον τοΰ Αίμιλίου Ζο¬ λά. ο Ρεπορτερ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Έμμ. Ι. Λουλακάκη Άκαδημίας 70 Αθήναι Τηλέφωνον 31411 ΗΙΥΙΟΔΙΣΤΑ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ζητεί πεπειραμένας έργατρί- άς γυναικείων φορεμάτων καί παλτών (έναντι Τηλεγραφεί- ου). Προτιμώνται αί είδικευ- θεΐσαι είς ίραφεΐα άνδρικών ένδυμάτων. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Γνωρίζομεν είς άπαντας τούς ενδιαφερομένους δτι έ- πειδή συμπίπτει νά είναι Χρι- στοϋγεννα καί Πρωτοχρονιά ήμέρα Σάββατον, ή εμποροπα¬ νήγυρις Μοιρών τοθ Σαββάτου θά γίνη την Παρασκευήν τής αυτής εβδομάδος ή'τοΓ την παραμονήν Χριστουγέννων καί πρωτοχρονιάς. (Έκ τοθ γραφείου τής Κοι¬ νότητος Μοιρών). ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΟΡΠΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ Κ.Κ. ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ Καθιστώντες γνωστάς κατωτέρω τάς τιμάς μας των ά- πλών στοιχείων Λιπασμάτων, εφιστώμεν την προσοχήν τοΰ γεωργικοΰ κόσμου είς τό γεγονός δτι οί συναγωνισταί μας μή δυνόμενοι άλλως νά δικαιολογήσουν τάς ύπερβολικάς τι¬ μάς των είς τα άπλα στοιχεΐα Λιπασμάτων, διακηρύττουν δτι δήθεν τα ίδικά των στοιχεΐα είναι καθ' ολοκληρίαν δια- λυτά, ένώ τα τοϋ ΠΕΤΕΙΝΟΥ δτι είναι διαλυτά μόνον κα¬ τά 60 ο)ο. Δηλούμεν ύπευθύνως δτι πρόκειται περί άσυστόλων ψευδο λογιών δυναμένων αλλωστε ν' άποδειχθοΰν άμέσως διά χη- μικής αναλύσεως καί δτι έπεδώσαμεν μήνυσιν είς την Εισαγ¬ γελίαν εναντίον των ούτω δυσφημούντων τα προΐόντα μας, πρός μόνον τόν σκοπόν την έξαπάτησιν των γεωργών. Αί τιμαί μσς επί των άπλών στοιχείων Λιπασμάτων εί¬ ναι αί κάτωθι· ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ Χ1ΛΗΣ Δραχ. 225 Θειίκή Άμμωνία 21.0.0 » 215 Θειϊκόν Κάλι 0.0.48)50 » 265 Ύπερφωσφορικόν 0.16.0 » 102.50 » 0.44)46.0 » 263 Πάσα τιμολόγησις είς μεγαλειτέρας τιμάς άπό τάς ώς άνω άναγραφομένας, θά είναι αύθαίρετος καί £παντελώς α¬ δικαιολόγητος. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  >£τ^κ«λ,σσΟι.
  αι Ίουλ,ο* *
  'βηοαν ^'
  ς έ
  ου.
  ντα
  ου.τε Χθές οί μ(
  Οια
  Ρζ μως νάΒ,
  Ιμ»Γλεν 6 κόσμος
  -•χειακοΐ όττάλλ
  " μάλιστα οί
  ό ταμείον αίι(
  ττόλρώς μας ζι
  πός των να «ι
  «σεως το και»
  βής των
  .ηρωθϋ ή λειτουρ
  ών.
  ς τίς ήμέρες ι)
  ιδή ?χουι φ>υσι
  §σιν..
  δμως έκτόζ ύ
  ι μα&σρΐϊΐώ(·
  τα λασηθι»!»!
  τα χειμωνιαιιιι
  ευταϊα έκδηλοίτ
  στηματικοι ψ>
  Ι οί διαθέτο»!!
  ιον.
  ακάκη σνη}ι
  (έντρωσιν ί|ΐρ
  [ρήμα» <3τττό κ» ού Αίμιλιοΐ) !* ό Ρεπβρκρ ι · ■ ■■....... Ι ΓΡΑΦΕΙΟΝ ουλακάκιι 70 Άβήνκ ον3141] >ΙΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
  μέναςίΡΥ^
  τσι αί *«»«*
  2α ανδρ*
  ν,
  ήτοι
  ΠΟ Τΐ5ν
  225
  5
  (ΓφΑ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  177ον
  Ή Τιτίκα εΐχε μικρόν τίνα θύλακα είς την μίαν
  των πλευρών τής έμπροσθοποδιδς της, έλαβε τό
  νόμισμα των δεκαπέντε σολδίων, καί ουτε άλλην
  λέξιν είποϋσα, τό έβαλεν έν τώ θυλάκω της. Έπει-
  τα έστάθη άκίνητος, τόν κάδον άνά χείρας έχουσα,
  καί την θύραν ενώπιον της άνοικτήν, ώσανεί έπε-
  ρίμενέ τίνα, όπως έλθη είς βοήθειαν της.
  — Άκόμη έδώ βρίσκεσαι! άνέκραξεν ή Θεναρδι-
  έρου.
  Ή Τιτίκα εξήλθεν. Ή θύρα/κλείσθη οπίσω της.
  Δ'.
  Εϊσοδο; νινίου είς την σκηνήν
  Ή γραμμή των προσκαίρων έργαστηρίων άτινα,
  έ'νεκα τής πανηγύρεως, έστήθησαν είς τό χωρίον,
  αρχομένη άπό τής έκκλησίας έξετείνετο, ώς προεί¬
  πομεν, μέχρι τοθ ξενοδοχείου τοϋ Θεναρδιέρου. Τα
  έργαστήρια ταυτα ήσαν δλα πεφωτισμένα δι' άλειμ-
  ματοκηρίων προπεφυλαγμένων κατά τής πνοή"ς τοθ
  αέρος έντός χωνίων χαρτίνων, πράγμα τό οποίον,
  καθ" ά έλεγεν ό διδάσκαλος τού χωρίου, παρεΐχεν
  είς τούς οφθαλμούς «μαγικόν θέαμα». Είς τόν ου¬
  ρανόν ό'μως, τουναντίον, ουδέν άστρον εφαίνετο.
  Είς τό τελευταίον των ξυλίνων πσραπηγμάτων
  έκείνων, κείμενον ακριβώς άπέναντι τής θύρας των
  Θεναρδιέρων, έπωλοϋντο ρουχικά ειδή· έκεΐ ήσαν
  καί ύαλικά, καί ά?>.λα παντοϊα εϊδη έκ λεικ^ιδή-
  ρου στιλπνά. Ό κύριος τοϋ έργαστηρίου τούτου εΐ¬
  χε τοποθετήσει είς τα έμπρός εν μέγα νινίον, σχε-
  δύν δύο ποΒών υψος έχον, καί παρισίων κόρην φο-
  ροθσαν έοτθήτα έκ κρεπίου ροδοχρόου, έστεμμένην
  διά χρυσών σταχύων, έχουσαν κόμην άληθινών τρι-
  χών καί όμματα έκ σμίλτου ζωηρότατα. Τό θαυμα-
  οτόν τουτο πραγμα συνήθροισε καθ1 δλην την ημέ¬
  ραν έμπρός τού δλους τούς κάτω των δέκα έτών η¬
  λικίαν άγοντας παροδίτας, βλέποντας αύτό έν ίκ-
  στάαει, καί ούδεμία ευρέθη είς τό Μορφερμείλιον
  μήτηρ αρκούντως πλουσία, ή έπιεικως άσωτος, ώστε
  νά τό αγοράση διά τό τέκνον της. Ή Έπονίνη καί
  ή Άζέλμα επέρασαν ώρας ολοκλήρους θεώμεναι
  την πλαγγόνα ταύτην, καί ή Τιτίκα δέ αύτη, λα-
  θραΐως μέν, άλλ' εΤχε τολμήσει νά έγείρη έπ' αύ-
  τοθ τούς οφθαλμούς της.
  Καθ" ήν στιγμήν λοιπόν εξήλθεν ή Τιτίκα μετά
  τού κάδου άνά χείρας, όσον τεθλιμμένη καί βαρυ-
  κάρδιος καΐ άν ήτο, δέν ηδυνήθη νά μην άτενίση
  πρός την έξαισίαν εκείνην κυρίαν, ώς την έλεγεν.
  "Εμεινεν ή πτωχή κόρη ενώπιον της έκστατική.
  Άκόμη δέν την είχεν ίδη έκ τού πλησίον δλον έ-
  κΐ-ϊνο τό έργαστήριον τής εφάνη ώς λαμπρόν τι μέ-
  λαθρον' ή πλαγγών έκείνη δέν ήτο πλσγγών, ήτον
  όπτασία. Είς τό δυστυχές τουτο πλάσμα, τό είς
  τοιούτον βαθμόν πενίας καί αθλιότητος κατακείμε-
  νον, έκεϊνα δλα ήσαν αύτόχρημα ή χαρά, ή λαμ-
  πρότης, ό δλβος, ή μακαριότης. Ή Τιτίκα κατεμέ-
  τρει διά τής άφελοΰς καί μελαγχολικής όξυδερκεί-
  ας, ήν κέκτηται ή παιδική ήλικία, την άβυσσον, ήτις
  την διεχώριζεν άπό τοθ νινίου τούτου καί έλεγε
  καθ" εαυτήν, δτι, ή βασίλισσα πρέπει νά είνε, ή
  πριγκήπισσα τουλάχιστον, μία κόρη, ώστε νά έχη
  ένα πρδγμα ώσάν αύτό. Δέν κατώρθουν πλέον οί
  όφθαλμοί της, ν' άποσπασθώσιν άπό τοΰ φανταστι-
  κοθ έκείνου έργαστηρίου· δσον έβλεπον, τόσον έκ-
  θαμβοθντο· "Οπισθεν τού μεγάλου νινίου ήσαν μι-
  κρότερα, άτινα τής έφαίνοντο δπως Χερουβίμ καί
  Σερσφείμ, ό δέ κάτοχος αυτών δλων των πραγμά-
  των περιεφέρετο είς τό βάθος τοθ έργαστηρίου τού,
  παρίστατο δέ είς τόν νοθν της ώς άλλος δημιουρ-
  τοϋ παντός.
  (συνεχίζεται)
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
  ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ^^Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΚΥΡΙΟΙ,
  Τα άντίγραφα, τάς άναφοράς, τάς
  αίτήσεις, τα ύπομνήματα, τάς συντάξεις
  καί άναπροσαρμογάς τούτων, τα κατα-
  στατικά Σωματείων καί συνεταιρισμόν
  καΐ ηασαν άλλην Γραφικήν σας Εργα¬
  σίαν ώς καί μαθήματα ΓΡΑΦΟΜΗΧΑ-
  ΝΗΣ στό ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑ-
  ΦΩΝ.
  Πληροφορίαι καΐ οδηγίαι διά πάσαν
  υπόθεσιν σας ΔΩΡΕΑΝ.
  Όδός ΧΑΝΔΑΚΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ
  Άπώοτρ. Άντια.
  Όάεπουδέ/Ιηζ,ΐ-
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ
  Β'.
  ^ Ή ιδία άρχή π«ρχ:ηρεΐχαι κ.αί
  είς πνλλά έρμαφρόδιτα ζωα. Πα-
  ρόμοιος ^έρμαφρο-διχισμάς παραττ;-
  ρεΐται ιδίως είς κατωτέρα ζώα
  ώς λ χ οί σκώληκες, τα σαλιγ-
  κάρια, διάφορα όστρακόδερμα
  Ένί) ομως εϊς παρομοίας περί-
  πτώσεις άναπτύσσονται ώς επί
  τό πλείστον ταυτοχρόνως τα &ρ-
  ρενα καί αηλυχά δργανα, ύπάρ-
  χουν καί μερ:κά βαλιγκάρια καί
  στρείδια, είς τα όποΐα τα δόο
  φΰλα άναπτύσσονται τό Ίί·α κατό¬
  πιν τοΰ άλλου, εις τρόπον ώστε
  τα περίεργα αύτά ζψα είς τάς
  αρχάς νά είνε άρρενα καί επειτα
  Θήλεα, ή καί αντιστρόφως. Συ-
  νήθως τα ζώα αύτά διατηροθν ά-
  ναλλοίωτον την μορψψ των—ά-'
  καί τουτο δέν συμβαίνη πάντοτί.
  Μερικά σαλϊγκάρια κα! στρεί-
  δια μεταμορφώνονται τόσον εξω¬
  τερικώ;, δσον καί εσωτερικώς εις
  πλήρη Οήλεα ή άρρενα. Ή με¬
  ταμόρφωσις αύ:ή είνε τόσον τε¬
  λεία, ώστε επί μακρόν οί ζω3-
  λόγοι ή,-ατώνττ Ικλαμοάνοντες
  τα ζώα πού εθρίσ/.ο/το εις τό
  στάδιον τοϋ άρρν^ις ή θ/]λυκοϋ
  φύλου των ώς όριστικά 3.ρρνι% ή
  θήλεα. Τα πιό ένδιαφέρονχα επί
  τοθ πεδίου τούτου ζώα, τα όνί-
  ματα των οποίων έπανέρχονται
  διαρκώς είς την ειδικήν βιβλ'.ο-
  γραφίαν, είνε τρία, τα εξής: Έ¬
  να είδος ακουληκιοθ ονομαζομέ-
  νου «τερέντο», έ'να στρεΐδι «'6·
  στρεα», καί Ινα σαλιγκάρι πιύ
  καλείται μέ τόν λατινικόν αύτό
  όρον «κρεπίντουλα». Αύτά είνε
  τα πλέον ένδιαφέροντα έκ των
  ζ(όων τούτων. Πρώτος, πού άνέ-
  φερε πρό τινος- δτ: μερικά στρεί¬
  δια έναλλάσσουν φδλον, έμφανι-
  ζόμίνα ίλλοτε υπό άρσενικήν καί
  άλλοτε υπο θηλυκήν μορφήν, είνε
  ό Δανός ζωολόγο; καθηγητή;
  Σπέρα. Ακολούθως παρετηρήθη
  καί είς άλλα εϊδη στρειδιών δτι
  χά άρρενα καί τα θήλεα δέν εί¬
  νε, ώς έπιστεύετο μέχρι τοΰδε,
  διαφορετικά ζφα, άλλ' απλώς
  ■«■ ειππειειειειπιεΐΒπΐΒειειειειπΒειι
  στάδια^είς εξέλιξιν ενός κχΐ τού
  αύχοΰ ζώου. Ποΰ όφείλετα: αυτή
  ή μετα,ίολή; Περί αύτοϋ μας
  πληροφοροθν αί νεώτεραι ερευ-
  ναι τοθ Άμερικανοΰ καθηγοΰ Κοέ.
  Ό επιστήμων αύτος απέδειξεν
  2τ·. τα νεαρά στρείδια Ιχουν άρ-
  σενικά καί θηλυκά ϊργανα, έκ
  των δποίων ομως πρώτον άναπτύσ-
  σονται τα άρρενα. Έτσι προκύ-
  πτουν τα άρρενα ζωα. Μόνον δέ
  εις ωρισμένην ηλικίαν τα &ρρ?*
  μεταβάλλίτα: είς θήλυ. Ή με-
  ταβο·λή δέ αυτή έπιταχύνεται, άν
  ύπάρχουν εύνοϊκαί συνθήκαι τρο-
  φής. Είς άναλόγους μεταμορ-
  φώσίΐς ύπόκειται ό σκώληξ «τε¬
  ρέντο», πού κατά τάς παρατηρή-
  αεις τοΰ Κοέ, εις τό διάστημα
  τής ζωής τού πού διαρκεΐ δύο
  χρόνια, άλλάσσει τέσσαρες φο¬
  ράς φΰλον: Είς τάς αρχάς τό ζω-
  ΰφιον αύτό είνε ϋ-ρρζΊ, επειτα
  γίνεται θήλυ, διά νά ξαναγίνν)
  άρρεν καί διά νά καταλήξη είς
  τό τέλος καί πάλιν θήλυ.
  Καταπλτ/κτικώτερον δμω; άπό
  τή; απόψεως τής μετα,3ολή;
  τοϋ φύλου τού είνε τό σαλιγκ'ί-
  ρι «κρεπίντουλα». Είς τάς αρχάς
  τό ζώον αύτό είνε Ινα ελευθέριος
  κινούμενον ίρριν. Μετ' ολίγον
  έγκατχλείπει την ελευθέραν ζω¬
  ήν τού χαί στηρίζεται εί; Ινα
  ακλόνητον ύπόβαθρον διά νά με¬
  ταβληθή εί; θήλυ! ΑΙεταβάλλεται
  δέ διά τής μεταμορφώσεως αυτής
  ΐίχι μόνον τό εσωτερικόν τού, άλ-
  λά καί αύτό τό εξωτερικόν αυ¬
  τού! Μεταμορφούμενον είς θήλυ
  τό σαλιγκάρι αΰτό δέν μένει μό¬
  νον. Τό άκολουθεΐ ώς σύζυγος
  Ινα άρσενικόν ζώον, ποϋ Ιγκα-
  θίσταται εξ; τό σπιτάχι, τό ύ,πό-
  βαθ,ρον τοΰ πρώτου ζώου. Εί;
  την θέαιν αυτήν τό άρσενικόν με-
  ταβάλλεται καί αύτό είς θήλυ! Τό
  νέον αύτό θήλυ άκολουθεΐ τρίτον
  οίρρεν, ποΰ καί αύτό μέ την σει¬
  ράν τού μετχ^άλλεται είς θήλυ,
  καί οϋχω καθ' έςής!
  ■ ■■■■■■■ ■■■ΗπΒ«ειΐ«ειβε—
  ΧΑΝΙΑ Δεκέμ{1ρ·.ο;.—Κατ' εί-
  δήσει; έξ Αθηνών πρό; ένδιαφε-
  ■ομένου; ενταύθα, αί άρμόδιαι υ¬
  πηρεσίαι τοΰ υπουργείου Σιδηρο-
  δρόμων καί Αϋτοκινήτων έπελή-
  φθησαν τής Ιξετάσεως τοΰ υπο¬
  βληθέντος ύπομνήμχτο; των ίδιο-
  κτητών αΰτοκινητίστικών υπερα-
  στικών λεωφορείων Κρήτης.
  Ή απάντησις είς τα αίτήματα
  :ών ενδιαφερομένων δέν διετυπώ¬
  θη άκόμη οριστικώς, ή ύπηρεσία
  ίμως φρονεί ό'τι ή καθιέρωσι; μι-
  κτοΰ τύπου αύτοκινήτων διά τάς
  συγκοινωνίας τή; Κρήτης άντίκει-
  :αι είς την τακτικήν τοΰ ί)π^ρ
  'είου ή όποία άποσκοπεΤ εις την
  ςασφάλισιν καθαριότητος καί ά-
  'έσεω; διά τού; ταξιδεύοντας.
  Ό παθολόγος Ίατρός
  ΕΜΜΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά
  δέχεται τούς πάσχοντας ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ" ΤΟΥ,
  κείμενον παραπλεύρως τού φαρμακείου κ. Μιχ.
  Τζομπανάκη (Πλατειά—Στράια).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ■■ΒΒΒΒΜΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΞΥΛΕ1Α παντός εί δούς.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Είς τάς συμφερωτέρας τιμάς
  Οχ εΰρητε είς την
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όΰό; 1821. (Χεϊτάν Όγλοϋ)
  ■εειει
  ■■■■
  Τάζητηματα άστικών καί
  ύπεραστικών γραμμών.
  Ή ύπηρεσία τοϋ ζ>πουργεί^υ ί-
  πιμένει είς την καθιέρωσιν λεωφο¬
  ρείων τύπου Κ 19. 'Ω; πρό; την
  παράτασιν δμω; των ^οβζιαίάν προ-
  θεσμιών διά την αντικατάστασιν
  των κυκλοφορούντος σήμερον λε¬
  ωφορείων δι' άλλων τύπων, ή ύ¬
  πηρεσία φαίνεται διατεθειμένη νά
  άποδεχθί)^ταύτην χωρίς δμως κα!
  νά δέχεται μείωσιν άριθμοΰ αυ¬
  τών.
  "Οσον άφορά ειδικώς τα λεω-
  φορεία των άστικών γραμμών Χα¬
  νίων, δέν απεφασίσθη φαίνεται τί
  τό θετικόν, διά την μείωσιν τοΰ
  άριθμοΰ των καί την παράτασιν
  τή; προθεσμία; πρό; αντικατά¬
  στασιν των.
  Ό οδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  ϊναντι Αγ. Τίτου
  ΈκπαιδευθΓΐς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβανει οΐαν&ήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στόματος (ούλίτιοος, κΛκοσμί
  σς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής επιστήμην
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων-κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Ο ΖΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδόκης
  ΕΙδικευθε'ις έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοΰ στομαχοιο
  έντέρων καϊ ήπατος, δέχεται
  τοΰς πάσχοντας έκτοθπεπχι-
  κου συστήματος έν τφ ίατρεΐφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία «Ιμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Ή γνωστή χ*λλιτέχνις μοδίΐτα
  Δνϊ5 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
  Είδοποΐδί τό αξιότιμον κοινόν
  τού Ηρακλείου δτι έγκατασταθεΐ-
  σα εί; Αθήνας δύνατα: ώς καί
  πρότερον νά έξυπηρετή μέ τό τε-
  λειότερον σύστημα τής γεωμετρί-
  χς καΐ τής τελείας έφαρμογή;
  την πελατείαν της. Έπίση; δέ¬
  χεται παραγγελία; ύφασμάτων
  κ. λ. π.
  Έπίσης λειτουργεί καί ή σχο-
  λή κοπτικής, δέχετα: δέ καί
  οίκοτρόφους.
  Διεύθυνσις:
  Μομφεράτου 80 (τέρμα Ίππο-
  κράτους).
  Άριθμ. τηλεφ. 24.500.
  ΗΓΓΥΗΜΕΝΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ
  ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
  Γνωστβπβιώ είς την αξιότιμον
  πελατείαν μου ότι άΐτεχώρησα έκ
  τοΰ 'ίΐρολογοποιείου Κωνστ. Φα-
  νουράκη καΐ έγκατεστάθην είς
  τό πρώπν ωρολογοποιείον 'Αρμέ-
  νη καΐ Παναγ. Χρήστβυ, «ναντι
  οινεμά «Μινώας».
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΑΚΗΣ
  νρολογοποιό;
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο'ικία είς κεντρικήν
  συνοικίαν, μέ 4 κύρια δωμάτια,
  κουζίναν, αύλήν, πηγάδι κ.λ. άντ'ι
  130.000 δραχμών. Πληροφορίαι,
  κουρείον κ. Ζ. Γαλυπιανάκη, όδός
  Καλοκαιρινοΰ (Πλατειά Στράτα.
  Διά τα καλλυντικά σας.
  Καθ5 δλον τόν μήνα Δεκέμβριον καί μέχρις έξαντλήσεως
  τής μεγάλης παρακαταθήκας των καλλυντικών καί άρωμά-
  των τοϋ φαρμακείου.·
  Ιωάν. Λογιάδου (Πλ.Μεϊντάνί)
  θά τϊωλοθνται είς τό ειδικόν τούτου τμήμα καί ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  ττραγματικοθ ΚΟΣΤΟΥΣ δλα τα εϊδη των καλλυντικών καί ά-
  ρωμάτων.
  "Ητοι άρώματα, τί&Οδρες, κρέμες, μπριλλαντίνες, σαιτού-
  νια κ. λ, τι., κ. λ. π.
  Έκτττώσεις κόστους.
  — Τό Τελωνείον Χανίων.
  Κατά τον παρελθόντα μήνα
  Νοέμβριον 'είαεπράχθησαν παρά
  τοϋΤελωνείου Χανίων τα εξής
  ποσά: Έξ πϊγγύων προσόδων δρ.
  1.458.023 40, υπέρ Δημοσίου δρ.
  2.061.440.30, υπέρ εΐδικών ταμεί-
  ών δρ. 1.386.930.30. "Ητοι το όλον
  είσεπράχθπσαν δρ. 5.106.394.
  —Άναβολή διαλεξεως.
  Διά την προσεχιΐ Κυριακην α¬
  νεβλήθη ή διάλεξις «ν Χανίοις
  τού τέως Γυμνασιάρχου καΐ δι-
  «κεκριμένου Κρητός έκπαι-
  ύευτικοΰ κ. Γενεράλη «περΐ
  τής ζωής καΐ τοΰ έργου τοΰ
  ηρωος ^ασκαλβγιάννη». Ή διά¬
  λεξις είχεν ορισθή διά την πα¬
  ρελθούσαν Κυριακήν.
  —Ή χορήγησις φυτών δω-
  ρεάν.
  Τό Δασαρχεϊον Χανίων ανεκοί¬
  νωσεν ©τι . διαθέτει εντελώς δω-
  ρεαν έκ τοΰ έν Σοώδα Δασικοδ
  φυτωρίου όλα{σχεδόν τα εϊδη δα-
  σικών φυτών πρός φύτευσιν καΐ
  μεχρι τέλους Ίανουαρίου 1938.
  —Τό 'μονοπώλιον Χανίων.
  Κατά τόν παρίλθόντα μήνα
  Νοέμβριον επραγματοποιήθησαν
  αί άκόλουθοι εΐσπράξεις: "Αλας
  χιλιόγραμ. 64.100 άξίας δρ. 160.
  250. Πυρεϊ» κυτία 142.200 «Είας
  δρ. 184.860. Παιγνιόχαρτα δέσμαι
  623 δρ. 25.301. 'Ήτβι εν έλω δραχ.
  370.411. '
  —Αί έξετάσεις μηχανοδη-
  γών.
  Την 15 τρέχοντος βά διενεργη¬
  θή ν αί εξετάσεις των ύποψπφίων
  διά τό δϊπλωμα τοΰ μηχανοδηγοϋ
  των βϊνζινοπλοίων καΐ μηχανο-
  κινήτων ίστιοφόρων. Ή υγειονο-
  μικη έξέτασις των ΰποψηφίων θα
  γίνη την ΙΟην Δεκεμβριού. Διά
  την συμμετοχήν είς τόν διαγωνι¬
  σμόν τούτον εχβυνχΰποβληθή 100
  αίτήσεις.
  —Αί προϋπβθέσεις Ιδρύσεως
  καταστήματος οϊνοπνευμα-
  τωδών.
  Διά δημοσιευθέντος είς τβ ύπ'
  αριθ. 474 φύλλον τής εφημερίδος
  τής Κυβερνήσεως Διατάγματος,
  όρίζεται ότι αδεία πρός ίδρυσιν
  καταοτήματος πωλήσεως π κατα¬
  ναλώσεως οΐνοπνευματωδών πο-
  τών ή άναφυκτικών, καφενείου
  ή ζαχαροπλαστείου, δέν χορηγβϊ-
  ται εί; ατομα καταδικασθέντα
  δι' άδικήματα έκ των έν άρθροις
  272-279 Δ. καΐ 282 Π. Νόμου ά-
  ναγραςρομένων ή επί παραβάσει
  των περΐ τοΰ Νομου περΐ οωμα-
  τεμπορίας (Ν. 1-3-1841) ώς καΐ τού
  Νόμου 3032 «περΐ άσέμνων γυναι-
  κών κλπ.» έπελθοώαης δέ καταδί-
  κη; επί τοίς ώ; άνω άδικήμασι
  μετά την χορήγησιν τής αδείας,
  αύτη άφαιρεΐται.
  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΔΑ
  Παρελήφθησαν τα τελευ
  ταια Κροκί, μέ μεγάλας
  έκπτώσεις.
  Έργασία παλτών 350
  δρχ. Έργασία φορεμάτων
  200 δρχ.
  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΛΙΑΡΑ
  ΤΥΡΙΑ
  ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  Είς τό Πρατήριον, Άνω-
  γειανών τυροκομικών, ΔΡΑ¬
  ΜΟΥΝΤΑΝΗ παρά την πλα¬
  τείαν Βενιζέλου παραπλεύρως
  ζαχαροπλαστείου Μεθυμάκη,
  :
  Ηράκλειον -Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  8 Δεκεμβριού 1937
  πολλα χωρια τησ μακεδονιασ
  ε:
  ΥΠΑΡΧΟΥΣΙ ΚΑΙ &Υ0 ΝΕΚΡΟΙ
  ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ
  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΤΕΙΑ
  Λ·»ΙΙΝΑΙ 7 Αεκεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ ΛΙακεδονίας αναφέρουσιν ότι εινι
  τραγική ή κατάστασις είς «ολλά χωρία
  κατόπιν της τελευταίας μεγάλης κακο
  καιρίας. Τα χωρία ταυτα Ιχουν άπο
  κλεισθή έκ των υδάτων. "Επί
  σης είς την Αίτωλίαν,αί πλημμυραι, ώι
  αγγέλλεται εκείθεν, είναι σημαντικώτα
  ται.
  Έκ των πλημμυρών προεκλήθησαν
  καί γενικώτεραι καταστροφαί είς την
  γεωργίαν. "Επί πλέον ύπάρχουν καί 2
  άνθρώπινα θύματα. "Επί τόπου άπο
  στέλλονται τεχνικά συνεργεΐα καί ίΐοη
  θήματα διά τοΰς πλημμυροπαθδΐς.
  ΤΙ ΕΤΟΝΙΣΕΝ Ο ι ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟίΟΝ_ΤΟΥ_ ΕΝ ΛΑΡΙΣΣΗ
  ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤ11Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). —Είς τόν λόγον τό
  οποίον εξεφώνησεν έν Λαρίσση ό πρω
  θυπουργός κ. Μεταξάς, ετόνισεν ιδίως
  την ανάγκην όπως οί αγρόται άποβλέ
  ψουν τοΰ λοιπού είς την οίκονομίαν καί
  κατορθώσουν νά κάμουν «κομπόδεμα»
  κατόπιν των εύνοϊκών συνθηκών αΐτινες
  παρουσιάζονται είς αύτούς, επ* άγαθω
  καί αυτών των ίδιον καί τής'Εθνικής πά
  ραγωγής.
  ΑΠΟΒΑΙΝΕΙΣΩΤΗΡΙΟΣ
  Σ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 1ΧΡΕΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Αεκεμβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Είς Αάριασαν ό κ
  Μεταξάς υπενθύμισεν συν τοίς άλλοις
  ότι ο νόμος επί των άγροτικών χρεών
  τόν οποίον έθεσπισεν ή κυβέρνησις τού,
  άποβαίνει σωτήριος είς τούς αγρότας
  έφ' όσον ούτοι έκτιμώντες τα πλεονε
  κτήματά τού, τα όποΐα ήρχισαν ήδη νά
  άποδίδουν διά τήνάγροτικήνοίκονομίαν
  θβλήσουν νά περισυλλεγοΰν οίκονομι
  κώς, έξυπηρετοΰντες τάς άμέσους αυτών
  ύποχρεώσεις καί δημιουργοΰντες περι
  θώρια διά τό μέλλο ν.
  Ή άεροπορική δράσις έν Ισπανία.
  ΌΓαλλικόςτύποςΙκαι οί "καγκουλάρ"
  ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΣ ΗΙΣΧΥΣ
  ΚΑΙΗίΡΤΑΝΟΣΙΣΤΗΣΕΑΑΑΑΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Αεκεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Περαίνων χον λόγον
  τόν οποίον εξεφώνησεν την παρελθούσαν
  Κυριακήν είς Αάρισσαν ό κ. Πρωθυ-
  πουργός, εδήλωσεν ότι ή σχρατιωτική
  ίαχύς καί οργάνωσις τής Ελλάδος ά¬
  ποβαίνει ηδη άναμφισβήτητος ώστε ή
  σημασία τηα ώς παράγοντος είρήνης καί
  τάξεως έν τή Βαλκανική νά λαμβάνεται
  πλήρως ύπ* όψιν.
  Ο ΑΝΤΑΠ0ΚΡ1ΤΗΣ ΤΟΥ ΡΩΥΤΕΡ
  ΕΚ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Αεκεμβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Βεβαιούται έκ
  Βελιγραδίου ότι ο άνταποκριτής τού
  Ηρακτορείου Ρώυτερ διετάχθη νά ά
  ούτος μετέδιοεν άνακριβεϊς πληροφορί·
  άς είς Λονδίνον.
  Ο
  ΑΠΕΙΛΕ1 ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τοΰ άνταποκρι-
  Τθΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Μεσολογ-
  γίου άναφέρουν ©τι αί πλημμυραι τοΰ 'Α-
  χελώου άπειλοϋν καί άλλα χωρία. Σημειω¬
  τέον ότι αί βροχαί συνεχίζονται είς ολό¬
  κληρον σχεδόν την πλημίμυροπαθή περιφέ-
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.), —Ό
  Άγγλικός τύπος εξαίρει τάς
  άποφάσεις τής Έπιτροπής ού-'
  δετερότητος έν σχέσει μέ την
  μετάβασιν είς Ισπανίαν επι¬
  τροπών αΐτινες θά έπιμελη-
  θοΰν τα τής αναχωρήσεως
  των ξένων έθελοντών. Αί ά¬
  ποφάσεις αυται καθωρισθεΐ-
  σαι όσον άφορα ωρισμένας
  λεπτομερείας πρόκειται ήδη
  νά εφαρμοσθούν.
  ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ (ραδιογρ.).
  —Τό στρατηγεΐον των έθνι-
  κών δυνάμεων ανεκοίνωσεν
  δτι εσυνεχίσθη ή άεροπορική
  δράσις χθές καί προχθές. Οί
  κυβερνητικαί έπανέλαβον τάς
  αποπείρας των μέ σκοπόν νά
  βομβαρδίσουν ωρισμένας θέ-
  σεις δπου συγκεντρώνονται
  έθνικά στρατεύματα άλλ' άνευ
  θετικών άποτελεσμάτων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Οί Γερμανικοί δημοσιογραφι-
  κοΐ κύκλοι άνασκοποΰντες την
  Εύρωπαϊκήν κατάστασιν το-
  νίζουν δτι αυτή παρέχει εν¬
  δείξεις σταθεράς βελτιώ-
  σεως.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ).—Αί έ-
  φημερίδες τής δεξιδς άναφε-
  ρόμεναι είς τάς έν τή Βουλή
  συζητήσεις έν σχέσει μέ την
  1 αποκαλύψιν τής τελευταίας
  συνοομοσίας, ϊσχυρίζονται 8τι
  ή κυβέρνησις Σωτάν δέν κα¬
  τώρθωσε νά άποσείση την γε¬
  νικήν πεποίθησιν δτι παρεστά-
  θησαν ύπερβολικώς τα αφο¬
  ρώντα την οργάνωσιν τής έν
  λόγω κινήσεως. Έπίσης αί έ-
  φημερίδες άναφέρουν δτι πολ-
  λά κονδύλια αφορώντα την
  εθνικήν ασφάλειαν δαπανών-
  ται διά πολιτικοΰς σκοπούς
  υπό τό πρόσχημα δτι οργανού¬
  ται έν τή χώρα φασιστική ή
  μοναρχική συνωμοσία.
  Ή κατάστασις των καλλιέργειαν
  κατά τόν παρελδόντα μήνα.
  Είς τό υπουργείον Γεωργί¬
  ας υπεβλήθη υπό τής Γεωργι-
  κής Υπηρεσίας "Ηρακλείου ή
  έκθεσις καταστάσεως καλλιερ-
  γειών τού νομοΰ Ηρακλείου
  κατά τόν μήνα Νοέμβριον.
  Μεταξΰ άλλων άναφέρον-
  ται έν τή εκθέσει καί αί έπε-
  νεχθεϊσαι είς την γεωργίαν
  συνεπεία των τελευταίων κα-
  ταρρακτωδών νεροποντών ζη¬
  μίαι. Ούτω ύπολογίζεται δτι
  είς Μεσσαράν κατεστράφησαν
  περί τάς 200 χιλ. όκ. ελαίου
  ήτοι αί ζημίαι επί τοϋ ελαίου
  μόνον άνήλθον είς 5.000.000
  δρχ.
  Έν σχέσει μέ την πορείαν
  των καλλιεργειών αυτή χσρα-
  κτηρίζεται αρίστη. Έπίσης ί-
  κανοποιητική χαρακτηρίζεται
  ή κατάστασις των όψίμων δεν
  δροκομικών είδών. Ύπολογί¬
  ζεται δτι ή έπιτόπιος χ^αραγω-
  γή είς λεμόνια, μανδαρίνια
  καί πορτοκάλλια θέλει υπερβή
  τοΰς 1.000—1200 τόννους δηλ.
  τιερί τα 10.000.000 τεμάχια.
  Έκ παραλλήλου αρίστη έ-
  ξελίσσεται ή κατάστασις τής
  κτηνοτροφίας. Ενταύθα δια-
  τυπώνεται καί ή γνώμη δτι
  έπιβάλλεται ή έναρξις διαδό-
  σεως διά τής Άγροτραπέζης
  γαλακτοφόρων άγελάδων μι-
  κτής αποδόσεως μετά κατάλ¬
  ληλον προσαρμογήν είς τάς
  τοπικάς συνθήκας.
  Ή μέση θερμοκρασία τού
  μηνός υπήρξε 19,1 έναντι 20,
  8. τοΰ μηνός 8)βρίου, ή δέ μέ¬
  ση σχετική ύγρασία 75,3 έναν
  τι 75,5 τοΰ μηνός Όκτωβρί-
  ου.
  Η ΠΛΗΡΩΙΥΙΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΙ
  ΤΗΣ 4ηςΤΡΙΝΗΝΙΑΣ ΤΡ. ΕΤΟΥΣ
  Καθ" α ανεκοινώθη αρμο¬
  δίως έντός τρεχούσης εβδομά¬
  δος θά αρχίση η πληρωμή των
  συντάξεων τής τετάρτης τρι-
  μηνίας τού Οίκονομικοΰ έτους
  1937—38.
  Η ΓΛΕΘΑΥΡΙΑΝΗ ΔΙΚΗ
  ΤΟΥ ΚΑΚ0ΥΡΓΙ0Δ1ΚΕΙ0ΥΗΡΑΚΑΕΙ0Υ
  Την προσέχη Παρασκευήν
  άρχΐζει ενώπιον τοΰ κακουρ-
  γιοδικείου Ηρακλείου ή έκδί-
  κασις τής υποθέσεως κατά
  τοΰ Γεωργ. Μανουσάκη κ.λ.π
  κατηγορουμένων διά φόνον.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεϊσαι χθές έν τη άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  Καρο:μπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  δρ.
  μ
  γ'
  » ί. .31.
  > 13.-
  Ρ' »
  11.50
  γ' ·
  ια—
  α' »
  1Ο.5Θ
  β' ·
  9 50
  Υ'
  8.50
  8. -
  22.- 23.-
  22.-
  21.-
  Χαρούπια »
  3.
  "Ελαια 5ο »
  24.00
  » κοινά »
  23.00
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος
  δρ. 20.— 24
  » β'
  19.- 23
  Πράσινοι α' ποιότ.
  21.50
  β' »
  19.-
  Οίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ.
  40.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  ΟΙ ΦΥΤΕΥΟΝΤΕΣ
  ΝΕΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ
  ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Ή Νομαρχία "Ηρακλείου
  δι" έγκυκλίου της πρός τάς
  Κοινότητος, Νομικά πρόσωπα
  δημοσίου Δικαίου καί τοΰς
  Διευθυντάς των σχολείων συ
  νιστα την απόκτησιν άρτι έκ
  δοθέντος βιβλίου υπό τόν τί
  τλον. «Ό βασιλεύς κατά τούς
  άρχαίους σοφούς καί κατά τό
  Ευαγγέλιον.» Έπίσης τα υ¬
  πουργείον Γεωργίας συνιστά
  την απόκτησιν τού βιβλίου
  «Περί κοινωνικών άσφαλίσε-
  ων» έκδοθέντος υπό τού κ.
  Τζατζάνη.
  Η ΖΥΓΙΣΙΣ . ΤΩΝ ΕΜΠ0ΡΕΥΙΥ1ΑΤΩΝ
  Δι' αποφάσεως τοΰ κ. ΰ-
  πουργοΰ τής Έθνικής Οίκονο-
  μίας όρίζεται δτι οσάκις κα¬
  τά τόν έκτελωνισμόν έμπο
  ρεΰματος παρουσιάζεται δια-
  φορά βάρους μεταξύ τοΰ
  πραγματικοΰ τοιούτου καί έ-
  κείνου, τό οποίον άναφέρεται
  είς τό θεωρημένον τιμολόγιον,
  έκ δέ των στοιχείων τοΰ τιμο-
  λογίου προκύπτει δτι ή διαφο-
  ρά δέν μεταβάλλει την αξίαν
  τοΰ έμπορεύματος, δέον αί
  τελωνειακαΐ αρχαί νά προβαί-
  νουν είς την διόρθωσιν τοΰ τι-
  μολογίου. Ή ιδία διόρθωσις
  δέον νά γίνεται κα'ι προκει-
  μένου περΐ έμπορευμάτων, τα
  όποΐα λόγω τής φύσεως των
  φίστανται αύξομείωσιν βά¬
  ρους, είτε λόγω καιρικών με-
  ταβολών, είτε λόγω μακράς
  παραμονής είς τάς τελωνεια-
  κάς αποθήκας κλπ. έφόσον
  αί διαπιστούμεναι τυχόν δια¬
  φοραί δέν ύπερβαίνουν τα 5
  ο(ο.
  ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
  Τό υπουργείον Γεωργίας
  ανεκοίνωσε πρός τα Γεωργι-
  ά Έπιμελητήρια Ηρακλείου
  τι διά νόμου κατηργήθη^ή
  πάταξις ή έπιτρέπουσα την εκ
  >οσιν υπό Γεωργικών Έπιμε-
  λητηρίων γεωργικών περιοδι
  «ών μηνιαίων ή τριμηνιαίων.
  Αναφορικώς μέ την παρο¬
  χήν 25 δράχμου είς καλλιερ¬
  γητάς φυτεύοντας νέα ελαι¬
  όδενδρα, προεκλήθη έγγραφον
  τοΰ ΰπουργείου Γεωργίας διά
  τοΰ όποίου έν προκειμένον ά-
  νακοινοΰται δτι τοιαύτη διά
  τάξις δέν υφίσταται. Παρε-
  μτΐιπτόντως ανακοινούται μό
  νόν δτι ό νόμος 5814όρίζει δτι
  δύναταινά χορηγήται μέχρι
  5 δραχ. άμοιβή είς τούς έξη
  μεροΰντας μόνον άγρια έ
  λαιόδενδρα. Έν τούτοις, οϋ-
  τε καί ή πεντάδραχμος αυ¬
  τή άμοιβή έχορηγήθη είς ού
  δένα μέχρι τούδε ώς μή έκ-
  δοθέντων των έκτελεστικών
  τοΰ νόμου διαταγμάτων.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΗΜΙΟΝΟΥ
  Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Π)ΤΟΠΩΛΩΝ
  Παρ' όργάνων Χωροψυλα-
  κής συνελήφθη ό σωφέρ Ιω.
  Γ. Γραφανάκης διότι έπέπεσε
  διά τοΰ αύτοκινήτου τού κατά
  τοΰ ήμιόνου τής Εύαγγ. Γ.
  Πετρίδη τόν οποίον καί συμ-
  παρέσυρε μετά τής άναβάτι-
  δός τού Εύαγγ. Πετρίδου
  τραυματισθείσης έλαφρώς.
  ΕΚΔΟΣΙΣ
  ΝΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
  Υπό τοΰ ύπουργείου τής
  Συγκοινωνίας απεφασίσθη ή
  έκδοσις άναμνηστικών γραμ-
  ματοσήμων επί τή εύκαιρία
  των γάμων τής Α.Β.Υ. τού
  διαδόχου. Έπίσης απεφασί¬
  σθη ή έκδοσις γραμματοσή-
  μων Κοινωνικής Προνοίας μι-
  άς δραχμής, πεντήκοντα καΐ
  δέκα λεπτών.
  ΦΟΡΟΛΟΠΚΑ
  Τό υπουργείον των Οΐκο-
  νομικών έκοινοποίησε μακρο-
  σκελή εγκύκλιον πρός τάς
  αρμοδίας αρχάς διά τής ο¬
  ποίας παρέχονται οδηγίαι ά*
  φορώσαι τόν τρόπον βεβαιώ-
  σεως τοΰ φόρου επί είσοδη-
  μάτων έξ οίκοδομών των
  προσφύγων.
  Έν γενική συνελεύσει τού
  συνδέσμου Παντοπωλών "Ηρα¬
  κλείου απεφασίσθη νά ένερ-
  γηθοθν υπό τοΰ Προίδρου τοΰ
  συνδέσμου τα δέοντα παρά
  τώ ύφυπουργείω Εργασίας,
  πρός κατοχύρωσιν καΐ τοΰ έ-
  παγγέλματος τούτων.
  ΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΑΙ
  Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬
  χάς εκοινοποιήθη έγκύκλιος
  τοΰ ύπουργείου των Οίκονομι-
  κων διά τής οποίας παρέχον¬
  ται οδηγίαι έν σχέσει μέ την
  δασμολογικήν άπαλλαγήν και
  νουργών εϊδών κομιζομένων
  υπό έπιβατών. Διά κοινοποι-
  ουμένου έπίσης νόμου έπιτρέ-
  πεται ή άτελής είσαγωγή μέ¬
  χρι πέντε μεταχειρισμένων δί-
  σκων γραμμοφώνου καΐ άν δέν
  συνοδεύωνται διά γραμμοφώ¬
  νου, καθώς καΐ μεταχειρισμέ¬
  νων ποδηλάτων.
  ΔΙΑ ΖΩΟΚΛΟΠΗΝ
  Συνελήφθησαν καί παραπέμ-
  ψθησαν αρμοδίως διότι εκλε-
  ψαν μίαν αΤγα, έ'ν έρίφιον
  καί δύο δρνιθας άνηκούσας
  είς τόν Βασιλ. Τριανταφυλλά-
  κην οί Γεώργ. Κωνστ. Ζουμ-
  πουλάκης καί Ανδρ. Έμμ.
  Βαμβουκάκης αμφότεροι ποι-
  μένες κάτοικοι Κρουσώνος
  Μαλεβυζίου.
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Σήμερον τό εσπέρας θά συ-
  νέλθΓ) είς συνεδρίασιν προκει-
  μένου ν' άσχοληθή μέ τρεχού¬
  σης φύσεως έμπορικά ζητήμα-
  τα τό Διοικητικόν Συμβούλι¬
  ον τοΰ Έμπορικοΰ καί Βιομη-
  χανικοΰ Έπιμελητηρίου "Ηρα¬
  κλείου.
  ΚΑΡΡΟΝ ΦΟΝΕΥΟΝ
  Στρατιωτικόν χάρρον παρέσυ
  ρε καΐ έτραυμάτισε χθές θανα-
  σΐμως είς Κατσαμπά έπταετές
  παι&ίον,
  ΟΙΙΑΠΩΝΕΣ ΑΠΕΧΟΥΣΙΝ
  ΠΕΝΤΕ ΛΊΛΙΟΜΕΤΡΑ ΕΚ ΤΟΥ ΗΑΗΚΙΝ
  Ο ΤΣΑΝ-ΚΑΤΙΓεΤΚΑΤΕΑΕΙτΕ
  ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙΣ
  Ο ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΠΟΧΩΡΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).—Νυκτερινά τηλεγρα¬
  φήματα έκ Σαγκάης άγγέλλουν ότι οί
  Ίάπωνες ευρίσκονται είς απόστασιν μό-
  λις πέντε χιλιομέτρων έκ Νανκίν. Ό
  στρατάρχης Τσάν—Κάϊ—Σέκ έγκατέ-
  λειψβ την πόλιν, έξαφανεσθείς.
  Έν τω μεταξύ ό Κινβζικός στρατός
  διασπαβθείς, ύποχωρεΐ έσπευσμένως
  πρός τα βορειοδυτικά.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ θΙτΕΛΜΠΟΣ
  ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Αεκβμβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Αναφορικώς μέ τό
  ταξίδιον τοΰ ύπουργού των "Εξωτερι¬
  κών τής Γαλλίας κ. Ντελμπός, τηλε-
  γραφεΐται σήμερον ότι ούτος θέλει με¬
  ταβή είς Βερολίνον Ίνα συνομιλήση γε-
  νικώτερον μετά των Γερμανών ίθυνόν-
  των επί των διαφόρων διεθνών ζητημά-
  των.
  ΣΥΝΕΡίΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΟΟΥΜΠΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Αεκεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός κ.
  Ι. ΛΙεταξάς συνειργάσθη σήμερον μβτά
  τοΰ ύφυπουργοΰ των Οικονομικαί κ.
  ' Αποστολίδη επί ζητημάτων τής άρμο-
  διότητός τού καί επί γενικωτέρων άφο-
  ρώντων τα οίκονομικά τοΰ κράτους.
  ΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  Ο ΣΕΡΒΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Αεκεμβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληρ<»φο- ρίαι έκ Βελιγραδίου έπιβεβαιοΰν ότι ό πρωθυπουργός κ. Στογιαντίνοδιτς Οά μεταβή είς Βερολίνον άλλά δέν έχει ά- κόμη καθορισθή έπακριβώς ό χρόνος τής έκεΐ μεταβάσεώς τού. Η ΑΓΓΛΙΑ ΔΕΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΩΣ ΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 7 Αεκεμβρίου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).—"Εκ Αονδίνου αγ¬ γέλλεται ότι διεψεύσθη έξ επισήμου πη- γής ή πληροφορία ότι ή Αγγλία προ- τίθεται νά επέμβη στρατιωτικώς είς "Απω Ανατολήν ή νάναλάβη οι¬ ανδήποτε μονομερή πρωτοβουλίαν διά την επίλυσιν των Κινεζοϊ-απωνικών ζητημάτων καί την σύναψιν είρήνης. ΕΞΑΙΡΕΤΑΙΗ Σ ΤΟΝ ΣΥΝΟΜΙΑΙΟΝ ΤΗΣ Σ ΡΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τοΰ άνταπο- κριτοΰ μας)·— Έκ Βερολίνου 'τηλεγραφοΰν ότι αί συνομιλίαι Στογιαντίνοβιτς καί Ί- ταλών ύπουργών θά έπεκταθοΰν επί πολ- λών θεμάτων άφορώντων την Εϋρωπαϊκήν πολιτικήν. Αί έκ Ρώμης είδήσεις έπιμέ- νουν ότι αί συνομιλίαι αύται δέν στεροΰν- ται σπουδαιότητος έν σχέσει μέ τάς τελευ¬ ταίας ζυμώσεις γύρω άπό τα ζητήματα τα ένδιαφέροντα την Ευρώπην.