95132

Αριθμός τεύχους

4735

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

9/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  7
  οϋΪΓη
  » ΗΑΝΧΙΗ
  'ΪΕΛΕΙτ]
  ΙΙΣΘΕΙΣ
  * οί
  τίς.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΜΟΜΙΛΙΑΣ
  πός, *ψ,
  ς θέλει μ£.
  ομιλή» γι,
  >ών ίθυνότ·
  ών
  ΡΕΣΙΑΚΑ
  ΠΗ
  ΟίΡΓΟί
  ΕΙ
  ,ίον>
  ,ονοί
  ι π
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.
  Αιγυπτου
  ίτησία λίραι 3
  Γςαμηνο; 2
  Ά μβριχής
  ίτησια δολ. 15
  ίξάμηνη; » 8
  Τιμή
  γηχα φύλλον
  Δοαχ. 2
  9
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  'ΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΟΣ. ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ^
  ΛΙΡΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΜΙ'ΛΚΛΙ ΙΟν ΚΙΊΙΙΗΙ ΜΟΙ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *ί35
  Όβοι ύποστηρίζουν ότι πα-
  ρά τα δραματικά γεγονότα
  ποΰ διαταράσαουν την ηρε-
  μον ειρηνικήν ζωήν τής αν¬
  θρωπότητος είς την Δύσιν
  καί την "Απω Ανατολήν,
  δέν ΰπάρχουν σοβαροί λό-
  γοι δικαιολογοΰντε; φόβου;
  προαεχοΰς παγκοσμίου πολέ¬
  μου, πανιιγυρίζουν ήδη την
  ακρίβειαν των προβλέψεων
  των. Καί τονίζουν δτι ή πα¬
  ρατηρουμένη ίίφεσις είς την
  διεθνή κατάστασιν κκτά τάς
  τελευταίας ημέρας, αποτελεί
  την καλυτέραν απόδειξιν
  καί τό άσφαλέστερον κριτή-
  ριον περί τού ότι είαερχόμε-
  θα πλέον είς περίοδον ορι¬
  στικάς εκκαθαρίσεως των με-
  ταξύ των διαφόρων κρχτών
  διαφόρων, είς περίοδον συν-
  ύιαλλαγή; καί άμοιβαία; κα-
  τανοήσεως. Καί ότι μέν πα-
  ρατηρεΐται ΰφεσις είς την
  Ευρώπην κυρίως, είναι πράγ-
  ματι άληθέ;. Κατά πόσον ό-
  μως ή ΰφεσις αύτη προοιω-
  νίζεται πλήρη είρήνευσιν, ή
  έκρηξιν καταιγίδο; ουδείς δύ¬
  ναται μετά βεβαιότητος νά
  είπη.
  Όπωσδήποτε ή ΰφεσις αύ¬
  τη ή όποία παρατηρεΐται
  μετά τάς συνομιλίας Χάλιφαξ
  — Χίτλερ καί την μετάβασιν
  των κ. κ. Σωτάν καί Ντελ-
  μπός είς Λονδίνον καί έν ά-
  ναμονή των ά,ΐτοτελεσμάτων
  τοΰ ταξιδίου τού κ. Ντελμπός
  είς την Πολωνίαν καί τα
  Κράτη τη; Μικράς Άντάντ,
  μά; έπιτρέπει νά εξετάσω¬
  μεν μέ περισσοτέραν ηρεμί¬
  αν καί χωρίς προκατάληψιν
  τήνδιεθνη κκτάστασιν καί νά
  βρευνήσωμεν πόσοι είναι οί
  κίνδυνοι τοϋ πολέμου καί
  ποΐαι αί πιθανότητες είρη-
  νεύαεω;.
  Ύπεστηρίξαμεν πάντοτε
  δτι ό πόλεμος δέν παρουσιά-
  σθη ώς άμεσος κίνδυνος καί
  τουτο διότι υπήρχον άπειραι
  λόγοι δικαιολογοΰντες καί
  καθιστώντες αναγκαίαν όσον
  καί δυνατήν την άναβολήν
  τής γενικεύσεώς τού. Δέν
  παρελείψαμεν όμως καί νά
  τονίσωμεν συγχρόνως, δτι ό¬
  σον δήποτε καί άν άπομα-
  κρύνωντοτι οί κίνδυνοι πού ά-
  πειλοΰν την ειρήνην, έν
  τούτοις ή άναβολή δέν ση-
  μαίνει καί πλήρη καί οριστι¬
  κήν εξουδετέρωσιν των γεν-
  νεσιουργών αίτίων τοΰ πο¬
  λέμου. Καί αυτήν την αντί¬
  ληψιν διατηρούμεν καί σή¬
  μερον.
  Τα σπέρματα τοΰ νέου πο¬
  λέμου, υπήρχον δυστυχώς είς
  τάς συνθήκας ειρήνη; ποΰ
  ύπεγράφησαν μετά τόν τερ¬
  ματισμόν τοΰ δράματος πού
  συνεκλόνιοε τό 1914—1918
  τόν κόσμον. Διότι όσον δή¬
  ποτε καί άν «ι συνθήκαι αύ¬
  ται άπέβλεψαν είς τό ν'
  άποδώσουν ανεξαρτησίαν
  των είς τάς διαφόρους
  έθνότητας, όσον δήποτε
  καί αν εδημιουργήθη νέον
  καθεστώς έν Εΰρώπη καί ό¬
  σον καί άν επεβλήθησαν βοι-
  ρεΐς δροι είς τούς^ ήττημέ-
  νβυς, έν τούτοις, οΰτε ό πό-
  λεμος βΰτε καί συνθήκαι έ-
  κεΐναι απετέλεσαν πράξεις
  ίδεώδους δικαιοσύνην Πολυ
  περισσότερον δέ, δέν έδωκαν
  ριζικά; λύσεις οΰτε είς τα οί-
  κονομικά οΰτε είς τα πνευμα
  τικά, τα κοινωνικά καί τα
  ψυχικά προβλήματα^πού έδη
  μιουργήδησαν «πό των μέ¬
  σω ν τοΰ 19ου αιώνος καί βα-
  σανίζουν έκτοτε την άνθρω-
  πότητα. Έν τω μεταξύ, ή
  καταπληκτική πρόοδο; τής
  τεχνικής, ή πλήρης άνατρο-
  πή των οίκονομικών δρων
  καί συνθηκών, ή ανάπτυ¬
  ξις των επιστήμων, περιέ-
  πλεξαν έτι περισσότερον -τα
  προβλήματα αυτώ, εδημιούρ¬
  γησαν νέαν οικονομικήν καί
  πνευματικήν κρίσιν, έπέφε-
  ραν σύγχυσιν καί ίστρεψαν
  τους λαού; πρό; διαφόρους
  κατευθύνσεις είς αναζήτησιν
  τής σωτηρίας.
  Συνεπεία τούτων, επήλθε
  νέ» άνακατάταξις δυνάμεων,
  νέα κράτη τα ©ποία 'έφαί-
  νοντο ότι δέν θά ηδύναντο
  ποτέ νά διαδραματίσουν πρω
  τεύοντα ρόλον, ένεφανίσθη-
  βαν είς τό προακήνιον καί
  διεκδικοΰν την κυριαρχίαν
  επί τής γής, ένώ αί παλαιαί
  κοσμοκράτειραι, ' έπαναπαυό-
  μεναι επί των δαφνών των
  νίκων των καί δυσκίνητοι
  ώς εκ τοϋ συστήματος δια-
  κυβερνήσεως καί τής ύπερ-
  τροφία; των είχον καταστή
  άνίκανοι νά κρατήσουν την
  ίσορρ,οπίαν την οποίαν αί
  ϊδιαι είχον δημιουργήσει.Έξ
  αυτής δέ τής άντιθέσεως καί
  τής πάλης μεταξύ νέων καί
  παλαιών μεγάλων δυνάμεων
  άναπηδοϋν μοιραίως οί κίν¬
  δυνοι τοΰ νέου πολέμου. Τό
  δτι δέ ό πόλεμος δέν έχει
  έκραγεϊ άκόμη, παρά την
  μεσολάβησίν τοΰ Ίτκλοαιθι-
  οπικοΰ, τοΰ έμφυλίου 'Ιοπχ-
  νικοΰ καί τοΰ σινοϊαπωνι-
  κοΰ, ποΰ δέν 6 .τοτελοΰν πα¬
  ρά μικρόν μόν.-ν προλογον
  κοίί άπλά έπεισϋια, τού με-
  γάλου δράματο; πού θά συγ-
  κλονίση τόν κόσμον, δέν ©-
  φείλεται οΰτε εί- άν3ρι>Γηστι-
  κά αΐβθήμχτα των το<γών των εθνών, οΰτε εί; τίιν κίνησιν καί την μεσολάβησίν των ούτοπιστών τή; ειρήνη;. Ό- φείλεται είς την αδυναμίαν τής'Αγγλία; κυρίω;, καί των άλλων νικητών τοΰ παγκο¬ σμίου πολέμου κατά δεύτερον λόγον: Καί ή άδυναμία των κρατών αυτών έμφανί^ίται υπό διπλήν μορφήν. 'Αφ' ε¬ νός μέν άδυναμία λόγω πα- ραμελήαεω; των πολεμικών παρασκευών καί άφ' ετέ¬ ρου, άδυναμία λόγω των πολλαπλών έσωτερικών προ- βλημάτων των. προβλημά- των των οποίων ή όξύτη; καί δυσκολία έπαυξάνει καθημε- ρινώ; έκ τή; σημειουμένη; άφυπνίσεω; των άποικιακών λαϋν καί έκ των υυχνών έ- ξεγβραεών των υποβοηθουμέ¬ νη; προφανώς καί υπό των εχόντων πρό; τουτο συμφέ¬ ρον ξένων δυνάμεων. Φυσικά δμω;, ή κατάστα- σις αυτή δέν θά καταστή δυ¬ νατόν νά διαρκέση επί πολύ άκόμη. Μετ" ολίγον οί έξο πλισμοί τή; Αγγλία;, Γαλ¬ λία; καί Άμερική; θά ε'χουν όλοκληρωθή. Καί τότε θά έ- ξαντληθϊϊ καί ή υποχωρητι¬ κότης καί ή άναποφασιστικό- τη; των. Ό πόλεμο; έπομέ- νω;, θά άναβάλλεται, έφό- σον μόνον χρόνον θά είναι άπαράσκευο; ή Αγγλία. Καί ό χρόνο; δμω; αύτό;, είναι αμφίβολον άν θά διαρρεύση είρηνικώ; καί άν θά έξαν- τληθίί χωρί; γενίκευσιν τοΰ πολέμου. Ή ραγδαία προέλασι; των Ίαπώνων καί ή κατάληψι; ύιτό αυτών τή; Κινεζική; πρωτευούοη; θά δημιουργήση άναποφεύκτω; νέαν εντελώς κατάστασιν τή; όποία; ή ε¬ ξέλιξις δέν άποκλείει οΰτε τα πλέον δυαάρεοτα άπρόοπτα. Αί νίκαι τής Ίαπωνία; άπο- βαίνουν εί; βάρο; τοΰ γοή- τρου των Δημοκρατικήν δυ¬ νάμεων τήςΙΕύρώπης καί τή; Άμερική; ένώ έξ άντιθέτου ύποβοηθοϋν την άδιαλλαξί- αν καί την προκλητικότητα των δυναμικών κρατών τή; Εϋρώπης καί τή; 'Ασίας. Έκτός δέ τούτου τελική νί¬ κη τή; Ίαπωνία; θά θέση εις άμεσον κίνδυνον τα συμ- φέροντα των πρώτων έν τω Είρηνικώ καί τή Άσία ένώ συγχρόνως, ή τυχόν έπικρά- τηβις τοΰ Φράνκο έν Ισπα¬ νία θά καταστήση προβλη- ματικήν · την θέσιν των έν τή Μεσόγειω. Τα γεγονότα έπομένω; μέ την λογικήν καί τα; δυνάμει; των προωθοΰν την εξέλιξιν τή; καταστάσε¬ ως καί ώθοΰν την άτμάμαξαν τής ανθρωπίνης ίστορίας πρός τόν μοιραίον δρόμον της.Καί πολΰ φοβούμεθα δτι δέν θ' αποφευχθή ή σύγκρουσις έκ τή; όποία; θά προέλθη ή πυρκαϊά τοΰ νέου πολέμου. ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖίΙΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΛΑΊΚΕΥΣΙΣ Ό 'Έλλην υπήρξεν άνέκαθεν όφθαλ;χιστής...Καί τόσον ώστε νά αναγκάση τόν [Λακαρίτην Περι- κλήν Γιαννόπουλον νά ενδιαφερθή διά την δημιουργίαν τής Έλληνί- δος κοκότας. Ή νεότης δέν εκχνε άλλη δουλειά τότε είς τό κλεινόν άστυ παρά νά κάθεται εις τάς πλατΐίας καί νά «όφθαλμοτρώγη» τάς οιερχομένας. Έχρειάζετο επί τίλου; κάποιο τέλος εις την κω- μωδίαν αυτήν, χάριν τής αξιο¬ πρεπείας καί τοϋ μέλλοντος τής φυλής! 'Υποθέτω (όστόσο ότι εις την όφθαλμοφαγίαν τό «κλείσιμο τοΰ ματιοΰ» έ'χει ίδιαιτέραν ιστορίαν. Δέν πρέπει δέ νά μάς έκπλήττΐϋ τό γεγονός δτ'. είς τό Αθηναϊκον οίνομαγειρεΐον προσφάτιος, προε¬ κλήθη σπάσιμο ποτηρίων καί κε- φαλών διότι «είς σφαγεύς, ονόμα¬ τι Ευάγγελος, αγνώστου έπωνύ- μου, έκλεισε τ4 μ,άτι είς την Αγ¬ γελικήν σύζυγον Μ. Μαρίνου ή ό¬ ποία διεσκέδχζε μετά τοΰ συζύ- γου καί των αυγγενών της». Τό ϊδιο θά 'συνέοαινε φαντάζο- μαι είς τα Καατρινόν οϊνομαγει- ρεΐο·^. Άλλά καί παντοΰ τής χώ¬ ρας. Διότι τό κλείαιμο τοΰ ματι- ου είνε όμολογαυμένως διάφορον κατά πολύ άπό τα παλαιά ίκεΐνα μεζεοάκια των δφθαλμιστών. Τό περίφημον «άσκαρδαμυκτΐ» εξε¬ λιχθή παρ' ημίν πολΰ περισσότε¬ ρον παρ' δσο'/άλλοΰ. Δέν υπήρξε μόνον τα άτοΰ τοϋ ίριατος. 'ΐιττιρ- ξε τό άτοΰ είς δλα τα άτοΰ τής ζωής! θυμοθμαι ζωηρότατα άπό κάποιο ταξίδι, μίαν αγνώστου έ- πωνύμου οΐκοδέσποιναν', ή όποία εύτυχώς ή δυστυχώς έταξίδευ: χω- ρίς τόν σύζυγον της. Είς την ό- μήγυριν ευρέθη κάποιος άναιδέ στατος ό οποίος τής ίκλειοΰσε διαρκώς τό μάτι. Καί τόσον ώστε νά έξαφθί) καί ή περιέργεια τοΰ μπέμπη της: —Τοχει φυσικό τού καί κλειή τό μάτι δ &'/Ηριχ>κο; μαμά;..
  Έκείνη έσπευσε νά συγκατανεύ
  αγ) μέ πονηρόν χαμόγελον. Άλλά
  καΐ ανεξαρτήτως τοΰ γεγονότος
  αϋτοΰ, τό κλείσιμο τοΰ ματιοϋ
  άπέοη σταθμός είς την άσ/.ησιν|
  τής άπεράντοΌ Έλληνικής πονη-
  ρίας. Διότι πάντοτε μεταξύ έκεί-
  νου ή τούτου τοϋ κλεισίματος τοΰ
  ματιοΰ έμεσολάβουν ενα πλήθος ά-
  φελεϊς ή άνΰποπτοι. Δέν έχαρα-
  κτήριζε τό πράγμα άναίδεια α¬
  πλώς. Κάτ: πειό σημαντικό έκυ·
  ριάρχει Ιδώ. Κάθε συμφεροντολο-
  γικόν πεδίον είχεν τοΰς άσκαρ-
  δαμυκτί κυττάζοντας. Μ' ενα κλεί¬
  σιμο ματιοΰ...έκλείοντο συμφωνίαι
  καί προσυνεννοήσεις. Κατά κανό-
  να δέ, είς ^ίροζ τρίτων.
  Δέν πρόκειτα: βεβαία περί
  καμμιάς ανακαλύψεως. Τό «πά-
  τημα τοϋ άασου», τής κοινοτέ-
  ρας φρασεολογίας, τίς περισσό-
  ρες φορές δέν είχε τίποτε τό
  θεάρεστον, ούτε έποικοδομητικόν
  διά τούς πουριτανούς. Έπιμένω
  ώστόσο 8τι ή καθημερινή χρή¬
  σις τού είς τάς κοινωνικάς μας
  σχέσει ς εξελιχθή είς επιστή¬
  μων. Άντικατέστησεν όλωσδιόλου
  είς αύτάς τόν ασύρματον ή τόν
  όπτικόν τηλέγραφον. 'Έγινε σκο-
  πός ή συγκατελέχθη μεταξύ δ-
  λων έκείνων των σ/.οπ'όν, οί 6-
  ποΐοι συνήθ<ι>ς... άγιάζουν τα
  μέσα.
  * *
  *
  Ο£ λεπτοί καλλιτέχναι τοθ
  φλέρτ—διότι ύπάρχονν καί άπό
  αύτούς —γνοιρίζουν καί νά κλειοΰν
  άκόμη τό μάτι.... άδιοράτιος. Έ-
  πίσης καί οί άρριβισταί ποΰ ζεύ-
  ρουν τή δουλειά τού;. Έπανα-
  δμως δτι Ιδώ πρόκει-
  ται περισσότερον περί Ικλα'ι-
  κευμένου είδους. Καί οί Ρωμηοί
  τοΰ εϊδους αύτοΰ δέν σ^αμπάζουν
  άπό λεπτότητας. Τα ρίχνουν γ.ί-
  ποτε 8λα στήν τύχη ..
  η—'Ί' αδ'ό ν,αί την παθαίνουν
  κΓ άς είναι κα! σφαγεϊς, παρετή
  ρησεν ό συμπαρακαθημενος.
  ^ Καί κατ«ντα μά την αλήθειαν
  δύσκολον νά μην είναι παθόντες...
  Άφοΰ έκλαϊκεύετχι τόσον τό
  κλείσιμο τοΰ ματιοΰ, δέν είνε δυ¬
  νατόν παρά νά ολιγόστεύση επι¬
  κινδύνως καί είς τό κεφάλαιον αύ¬
  τό, τούς άφηρημένους ή άπροσέ-
  κτους.
  ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειώματα
  Μ0ΝΤΕΡΝ01
  ΕΞΩΦΡΕΝΙΣΜΟΙ
  ΤΩ Μόδα, Μεγάλη Θεά
  καί κυρία των τυχών καΐ τής
  ζωής των δυστυχων ύπάρξε-
  ων πού άποκαλοΰνται σύγ-
  χρονοι όνθρωποι! Τί είναι
  πάλιν αύτοι, οί έξωφρενι-
  σμοί καί τα ασυλλήπτου πα-
  ρσλογισμοΰ σχήματα μέ τα
  όποία ένεφάνισες τα ώραΐα
  κεφαλάκια των πιστών Σου,
  Μά επί τέλους έλεος πλέον!
  Καΐ άν δέν σέβεσαι τό χρήμοτ
  τοΰ άνδρας— τρομερά βαλαν-
  τιοτόμος —τουλάχιστον λυ-
  πήσου αυτήν την δυστυχή
  σίσθητικήν ποϋ ήταν καΐ αυ¬
  τή άλλοτε θεά όπως καΐ Σύ.
  Εύσπλαχνίσου τούς ολίγους
  έστω άνθρώπους οί όποΐοι
  δένέχασαν τό μέτρον τοϋ λογι
  κου καί τοΰ ώραίου καί δια-
  τηροΰν άκόμη την δύναμιν νά
  ξεχωρίζουν τό μοντέρνο άπό
  τνϊ γελοΐον! "Αλλοτε είς ώρας
  θυμοΰ, εΐχες πάλιν μεταβάλ-
  λει τα γυναικεΐα κεφάλια είς
  κινητά μανάβικα, μέ κοφίνια
  γεμάτα κεράσια, κούμαρα
  καί άλλους καρποϋς. Άλλ'
  επί τέλους αύτοι ήσαν καρ-
  ποί. Καί ήταν δικαιολογημέ-
  νη ή προτίμησις των γυναικών
  πρός αύτους, άφοΰ ώς γνω¬
  στόν, δέν έστάθηκαν ίκανές
  ουτε τόν καρπόν τής άμαρτί-
  ας ν' άποφΰγουν.
  Άργότερα δμως τάς έλυ-
  πήθης, φαίνεται καί τάς άπήλ-
  λαξες άπό όλας αύτάς τάς
  άσχημίας. Καί μαζί μέ αύ¬
  τάς άνεπνεύσαμεν καί ημείς.
  Τώρα πάλιν έπανέρχεσαι είς
  τα ϊδια. Τοποθετεΐς φουγάρα
  όλόκληρα είς τάς γυναικείας
  κεφαλάς—έχεις μήπως την
  αντίληψιν ότι τα θήλεα άπο-
  τελοθν ϋψικαμίνους; —έπανα-
  φέρεις τό φέσι διπλάσιον δ-
  μως είς υψος, είς εποχήν πού
  κατηργήθη καί ό φερετζές,
  καί άνασύρεις άπό τα βάθη
  τής ίστορίας καί άπό τα έ-
  θνολογικά μουσεΐα δλα τα
  κράτη καί τίς περικεφαλαΐες
  των ίπποτών καί των πολεμι-
  στών διά τα δανεισθής τα
  σχήματα των νέων γυναικείων
  καπέλλων. Καί ώσάν νά μην
  έφθανον δλα αύτά, προσθέ-
  τεις καί ενα τεράστιο φτερό,
  ώσάν τα σύγχρονα θήλεα νά
  είναι τυρολέζοι κυνηγοί.
  Θά πήτε βεβαία δτι τα
  σχέδια τής νέας μόδας—δπως
  καί κάθε ά,λλης—τα ένεπνεύ-
  σθηκαν οί είδικοί σχεδια-
  σταί των Παρισινών καί Ά-
  μερικανικών οϊκων, πού εί¬
  ναι ώς γνωστόν άνδρες
  Άλλά αύτό δέν σώζει την
  κατάστασιν. Καί ουτε αποτε¬
  λεί έλαφρυντικό γιά τίς γυ-
  ναΐκες. Οί άνδρες σχεδιασταί
  μπορεϊ νά ήθελαν νά έκδι·
  κηθοΰν τόν γυναικόκοσμον
  κι' έπαρουσίασαν αύτούς
  τούς έξωφρενισμούς γιά νέα
  μόδα. ΟΙ γυναΐκες ομως θά-
  πρεπε νά μην πέσουν στήν
  παγίδα.
  Γιατΐ τί τα θέλετε. Ό έμ-
  πνευστής αύτοϋ τοΰ φου-
  γάρου μέ τό τεράστιον φτε¬
  ρό, ήθελε προφανώς νά συμ-
  βολίση την γυναικείον έλα-
  φρότητα καί Γσως ήθελε
  νά δείξη, άκόμη, δτι οίαν
  μίαν γυναΐκα στολίζεται μέ
  φτερά στρουθοκαμήλου κά-
  ποια όμοιότης θά ύτ,άρχΓΐ
  Αί καλλιέργειαν
  Είς τα πλείστα έκ των ά-
  γροτικών μας διαμερισμάτων
  συνετελέσθη ήδη ή σπορά
  των δημητριακών υπό εύνοϊ-
  κάς συνθήκας, αί λοιποί δέ
  καλλΐέργααι έξελίσσονται ο¬
  μαλώς. Ούτω αί μέχρι τούδε
  προϋποθέσεις, έξασφαλίζουν
  απολύτως πλουσίαν εσοδεί¬
  αν κατά τό επόμενον έτος.
  Δέν ύπολείπεται λοιπόν πα¬
  ρά νά εΰχηθώμεν νά συνεχι-
  αβοΰν αί αύται ευνοικαί και
  ρικαί συνθήκαι καί είς τό μέλ
  λον ώστε νά έπαληθεύσουν
  αί προβλέψεις καί νά πραγ-
  ματοποιηθοΰν αί έλπίδες μας.
  Μία πλουσία έσοδεία καί κα¬
  τά τό ερχόμενον έτος θ' ά
  ποτελέση άληθινήν εύλογίαν
  θεοΰ καί θά φέρη την ευημε¬
  ρίαν είς τόν τόπον.
  Κομπόδεμα.
  "Ομιλών είς την Λάρισσαν
  πρός τοΰς Θεσσαλούς αγρό¬
  τας ό κ. Πρωθυπουργός, ετό¬
  νισε μεταξύ άλλων καί την
  ανάγκην της άναπτύξεως τοΰ
  άποταμιευτικοΰ πνεύματος:
  Οί χωρικοί εΐπε πρέπει νά
  φροντίσουν νά άποκτήσουν
  «κομπόδεμα»κάμνοντες πάσαν
  δυνατήν οίκονομίαν. Καί εί¬
  πεν ασφαλώς κάτι πού έχει
  ιδιαιτέραν δλως αξίαν. Ή ά-
  ποταμίευσις καί ή οϊκονομία,
  δταν δέν άποβαίνει βεβαίως
  είς βάρος τής διατροφής, α¬
  ποτελεί μενίστην αρετήν καί
  άποκλείει την δυστυχίαν ί καί
  έν περιπτώσει άφοριών καί ά-
  τυχημάτων. Καί εύτυχώς ά¬
  πό τούς χωρικοΰς μας δέν
  λείπει τό άποταμιευτικόν πνεϋ
  μα. "Ελειψαν μόνον καί κα¬
  λαί έσοδεΐαι κατά τα παρελ-
  θόντα τελευταία έτη.
  μεταξύ των καί μέ τα πετει-
  νά τοϋ οϋρανοΰ.
  Βεβαία, ύπάρχει καί μία
  δικαιολογία δτι ό παραλογι-
  σμός δέν έκδηλώνεται μονά-
  χα στίς γυναΐκες, άλλά
  καί στοϋς άνδρες. Μέ τή δια-
  φορά, ότι ό άνδρικός παρα-
  λογισμός έχει άλλους τομεΐς
  δράσεώς καί άλλες μορφές:
  Έκδηλώνεται είς τα πνευματι-
  κά δημιουργήματα, πού ύπό-
  κεινται κι' αύτά στή μόδα,
  τελευταίως. Κι' έτσι έχομεν
  τίς διάφορες μορφές καί τά-
  σεις είς την τέχνη: Τόν φου-
  τουρισμό, τόν συρρεαλισμό,
  τόν κυβισμό, τόν ντανταί-
  σμό—άχ! παιδία μου έσας
  δέν σάς άρκεΐ νά σάς κάμω¬
  μεν νταντδ, θέλετε άγριο
  ξϋλο γιά νά συνέλθετε—καί
  δλα τα άλλα είς ίσμό πού £-
  χούν βάσι, άρχή καί ά-
  ποτέλεσμα τόν πνευματικό
  παροξυσμό. Κι' ετσι βλέπομε
  Ενα άκαθορίστου σχήματος
  κομμάτι μπροϋτζο, ποϋ πα·
  ριστάνει δήθεν την σκληρή
  καρδιά ενός Μεγάλσυ άν¬
  δρας ένώ θά έταίριαζε καλλί¬
  τερα νά παριστ,άνη, τό κεφά-
  λι τοΰ δημιουργοΰ τού, κι' άλ¬
  λα παρόμοια. Άλλά μήπως
  κι' έδώ δέν φέρεις την εύθύνη
  τουλόγου σου μεγάλη θεά κι'
  άρχόντισα Μόδα; Έπήρες δ-
  λους τούς παραλογισμούς πού
  δημιουργεΐ ή σύγχυσι καί ή ά-
  νησυχία τής έποχής μας καί
  τοΰς έπέβαλλες ώς νέες μορ¬
  φές τέχνης κι' αίσθητικής.
  Άλλ' έννοια σου. Κάποτε θά
  ήρεμήσωμρ. Καί θά σ' έκδικη-
  θοΰμε όπως άξίζει σ' £να πά-
  ράφρονα τυραννο καί δυνά-
  στη.
  Μ.—
  Πολΰ καλώς.
  Ή χορήγησις είς μέν τούς
  δημοσίους ύπαλλήλους ενός
  πλήρους μισθοΰ υπό τύπον δα-
  νείου έξοφλητέου είς έξήκον-
  τα μηνιαίας δόσεις, είς δέ
  τούς άξιωματικούς έπιδόμα-
  τος στολής αποτελεί απόφα¬
  σιν τής Κυβερνήσεως άξιόλο-
  γον. Ήτο δέ δίκαιον δσον
  καί λογικόν νά δοθούν αί
  ευκολίαι αύται είς τοΰς πο-
  λιτικούς καί στρατιωτικοΰς
  ύπαλλήλους τού Κράτους διά
  ν' άντιμετωπίσουν κατεπει-
  γούσας ανάγκας των. Καί ή
  Κυβέρνησις λαβοθσα την σχε¬
  τικήν απόφασιν άπέδειξε οι'
  άλλην μίαν άκόμη φοράν
  δτι περιβάλλει μέ στοργήν
  τούς έργαζομένους καί γνω-
  ρίζει νά τούς συνδράμη καί
  νά ίκανοποιή τα δίκαια των.
  ■τί *ρ ^"
  Τό έλαιον.
  Ή έξαγωγή ελαίου νέας έ
  σοδείας ήρχισεν άπό ημερών.
  Τό προϊόν μας αύτό ζητεΤται
  κυρίως άπό την Ιταλίαν πού
  τό διθλίζει, τό 'τυποποιεϊ καί
  τό μεταπωλεΐ κατόπιν είς την
  διεθνή κατανάλωσιν είς άρκε-
  τά υψηλάς τιμάς. Άλλ' άρά
  γε δέν θά ήτο δυνατόν νά
  γίνεται είς την χώραν μας δ-
  λη αυτή ή έργασία τής έ-
  πεξεργασίας καί τυποποιή-
  σεως τού ελαίου, Ημείς φρο¬
  νούμεν δτι δέν είναι άδύνα-
  τος δπως άλλωστε έχομεν
  ύποστηρίξει καί άλλοτε κατ'
  επανάληψιν. Μέ ολίγα έργο-
  στάσια ραφινερίας, μέ συγ-
  χρονισμένα έλαιουργεΐα θά
  ήτο δυνατόν νά διϋλΐζεται
  καί νά τυποποιεΐται τό έ'λαι-
  ον. Καί έτσι θά έπωλεΐτο είς
  κανοποιητικάς τιμάς. Επί
  πλέον δέ είς τα εργοστάσια
  αύτά θά εΰρισκον εργασίαν
  καί χιλιάδες έργατών. Καί
  τό κέρδος θά ήτο πολλα-
  πλοϋν.
  Η 'Εθνική άμυνα.
  Ό κ. Πρωθυπουργός παρέ¬
  σχε καί πάλιν την διαβεβαίω¬
  σιν δτι αί άμυντικαί δυνά¬
  μεις μας έχουν ενισχυθή τό¬
  σον ώστε νά είναι απολύ¬
  τως έπαρκεΐς διά την περι¬
  φρούρησιν τής άκεραιότητος
  καί τής άνεξαρτησίας μας.
  Καί ή διαβεβαιώση αυτή ή-
  ούσθη μέ πραγματικήν εύ-
  αρίστησιν καί έπροξένησεν
  αϊσθημα γενικής ανακουφί¬
  σεως. Διότι είς την εποχήν αύ
  την την τόσον θολήν καί τα-
  ραγμένην αί πιθανότητες τοϋ
  πολέμου είναι μεγάλαι. Καί
  τό πρώτιστον καθήκον ενός
  έθνους ποϋ ένδιαφέρεται διά
  την υπόστασιν καί τό μέλ-
  λον τού, είναι νά έτοιμάζη
  ήν πολεμικήν τού άμυναν.
  ***
  Τα μνημεϊα.
  Καί άλλοτε έγράψαμεν καΐ
  ετονίσαμεν την ανάγκην τής
  διατηρήσεως των ίστορικών
  μνημείων τής νήσου καί τής
  έντειχίσεως έπ' αυτών άνα-
  μνηστικών πλακών. Καί τώρα
  όπότε εγένετο ό έντειχισμός
  τής πλακός επί τοΰ τείχους
  τοΰ ίστορικοϋ Φιρκθ επανα¬
  λαμβάνομεν την ιδίαν σύστα¬
  σιν. Μνημεΐα δπως 6 πυργος
  τοϋ Ξωπατέρα, τό φρούριον
  τοϋ Μπελβεντέρε, ή οίκία δπου
  έμεινεν ό Ναπολέων είς Ίε-
  ράπετραν καί τόσα άλλα θά
  πρέπει νά έπισκβυασθοϋν, νά
  περισωθοΰν καί νά άνακηρυ-
  χθοθν (στορικά, άπαλλοτριού-
  μενα έν άνάγκη. ε'ίτε υπό των
  Δήμων καί Κοινοτήτων, εϊτε
  ϋπ' άλλων όργανισμών. Ό
  σεβασμός πρός την Ιστορίαν
  καί τα μνημεΐα της αποτε¬
  λεί την καλυτέραν εκδήλωσιν
  πατριωτισμοΰ καί την απόδει¬
  ξιν τής ζωτικότητος καί των
  ύγιών άρχβν τής φυλής.
  .,
  _
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό άρι
  στούργημα Ό Δόκτωρ Έπααει-
  νώνδας».
  «ΜΙΝΩΑ-.— Σήμερον τό κινημα-
  τογραφικόν άριστούργημα: Δε-
  σποινίς λοχαγός »
  "Η τελειβτερα ΕΛΛΗΝΙ-
  ΚΗ όμιλοϋοΐα ταινία πβϋ έγι
  νέ μεχρι σήμερον:
  ΕΠΛΜΕ1ΝΩΝΔΛΣ
  Μεγάλη μουσική κωμωδία.
  Μέ τού; Έλληνας καλλιτέ-
  χνας:
  Παρασκευάν θίκονομου,
  Μαρίκανκαΐ'ΆννανΚαλουτά,
  Διανέλον, ΤζΊνιβλην, Μαυρέ"
  κν. Κωνσταντίνου.
  Μουσική ί. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
  Ο ΔΟΚΤΩΡ
  Ε Π Α Μ ΕΙΝ Ω ΝΔΑΣ}
  είναι έφάμιλλη των Εΰρω- |
  παΐκών ταινιών.
  Έκαστην Δευτέραν, Πέμ- ι
  «την καί Σάββατον, άπογευ- ι
  ματιναΐ ωρα 6.30 μ. μ.
  Κινηματονέα Τύπου
  ιΣΙΝΕΑΚ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα5 μ.μ.
  ΝΕΟΝ εκλεκτόν
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Γενικη εϊβοδος δρ. 10
  Παιδικά μαθητικά δρχ. 5
  ■ εί ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τέ* θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βρά&υ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέςρ. 5-41
  ■«■■•■■■■■■■(•■ι
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  267ον
  ι—μ»—«—ι
  Καί δταν ό δελφΐνος εζή¬
  τησε νά εκπληρώση κάποια
  μικρή άνάγκη, ό δέ βασι-
  ληάς τής Γαλλίας καί τής
  Ναβάρρας έξεκοιόμπωσεν ό
  ϊδιος τό πανταλονάκι τού μι
  κροϋ καί τοϋ έκράτησε τό ά-
  σημένιο άγγεΐο, τό γεγονός
  αύτό έφάνηκε στόν ίακωβΐ-
  νο σάν κάτι τό ύπερφυ-
  σικό
  Αύτοι οί «τύραννοι», έλεγε
  μέσα τού ό άγριος έπανα
  στάτης, είνε κοντολογής άν-
  θρωποι σάν κ' έμας.
  Άλλά καί ή βασίλισσα ή-
  ταν έξ ϊσου κατάπληκτη.
  Αύτοι οί «κακοΰργοι», αύ-
  τα τα «τέρατα» τής εθνο¬
  συνελεύσεως ήσαν, μά την
  άλήθεια, άνθρωποι πολύ εύ-
  γενικοί καί ευχάριστον Δέν
  έδιψοθσαν διόλου αΐμα, ου
  τε ήσαν κακοαναθρεμμένοι
  κσί πρό παντός δέν ήσαν
  κουτοί. Άπεναντίας ή κου
  βέντα των ήταν πολύ πιό έ-
  ξυπνη άπό τα λόγια τής
  παληας «παρέας» τοΰ Τρια-
  νόν.
  Τρείς μόλις ώρες έταξί-
  δευαν μαζί καί οί δυό φάρες,
  πού ή'θελαν νά δειχθοΰν σκλη
  ρές καί άλαζονικές—μεταβο-
  λή άλλόκοτη καί δμως βα
  θειά ανθρωπίνη — έπροσπα-
  θοθσαν νά έξευμενίσουν καί
  νά έλκύσουν ή μιά την άλλη.
  Ή βασίλισσα έψερε τή συ
  ζήτησι στό πολιτικό έπίπεδο
  γιά νά άποδείξη στούς δυό
  έπαναστάτες πώς σί άνθρω¬
  ποι τής αύλής δέν ήσαν
  ουτε τόσο στενοκέψαλοι, οΰ-
  τε τόσο όπισθόβουλοι δσον
  έφανταζόταν ό λαός τόν ο¬
  ποίον έπαραπλανοθσαν δη-
  μοσιογράφοι άσυνείδητοι καί
  ίδιοτελεΐς δημαγωγοί. Οί
  δυό άντιπρόσωποι, πάλι, έ-
  βάλθηκαν νά διευκρινίσουν
  στή βασίλισσα πώς δέν £πρε-
  πε ά συγχέη τίς διαθέσεις
  καί τίς προθέσεις τής εθνο¬
  συνελεύσεως μέ τούς ρητορι-
  κούς κεραυνούς τοϋ Μαρα.
  "Οταν δέ έγινε λόγος πε-
  ρί δημοκρατίας, άκόμη καΐ ό
  Πετιόν άρχισε νά κομπάζτ],
  νά μασσάΓ) τα λόγια τού.
  Σέ λίγο έφάνηκε καθαρά—ί-
  στορία παληά δσο καί ό
  κόσμος— πώς ό άέρας τής
  αύλης ήταν ίκανός νά ζαλί-
  στ) ώς καί τούς πιό άγρι-
  ους έπαναστάτες. Τίποτε δέν
  άποδεικνύει πιό κωμικοτραγι-
  κά άπά τίς σημειώσεις τοΰ
  Πετιόν σέ ποιούς έξωφρενι-
  σμούς μπορεϊ νά οδηγήση ή
  έπαφή των βασιλέων έ'ναν
  ματαιόδοξον άνθρωπον. "Υ-
  στερ' άπό τρείς νύχτες άγω-
  νίας, τρείς ήμέρες ταξιδιοΰ
  μέ άποπνικτικόν καύσωνα,
  μέσα σ' ενα άμάξι δπου ή¬
  σαν δλοι στιβαγμένοι, ϋστερα
  άπό τίς συγκινήσεις πού εΐ-
  χαν δοκιμάση καί τίς ταπει-
  νώσεις πού εΐχαν υποστή, ή¬
  ταν ψυσικό οί γυναΐκες καί
  τα παιδία νά κουρασθοϋν. "Α
  θελά της, ή πριγκήπιοσα Έ-
  λισάβετ, καθώς έγυρε τό κε-
  φάλι της παραδομένη στόν
  υπνο, άκούμπισε στόν Πετιόν
  πού έκαθόταν πλάι της.
  (συνεχίζεται)
  ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΟΡΠΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
  ΚΑΙ Κ.Κ. ΚΤΗΜΑΤΙΑΙ
  Καθιστώντες γνωστάς κατωτέρω τάς τιμάς μας των ά-
  πλών στοιχείων Λιπασμάτων, εφιστώμεν την προσοχήν τοΰ
  γεωργικοΰ κόσμου είς τό γεγονός δτι οί συναγωνισταί μας
  μή δυνόμενοι άλλως νά δικαιολογήσουν τάς ύπερβολικάς τι¬
  μάς των είς τα άπλά στοιχεΐα Λιπασμάτων, διακηρύττουν
  δτι δήθεν τα ίδικά των στοιχεΐα είναι καθ" ολοκληρίαν δια-
  λυτά, ένώ τα τοΰ ΠΕΤΕΙΝΟΥ δτι είναι διαλυτά μόνον κα·
  τα 60 ο)ο.
  Δηλούμεν ύπευθύνως δτι πρόκειται περί άσυστόλων ψευδο
  λογιών δυναμένων άλλωστε ν' άποδειχθοθν άμέσως διά χη-
  μικής αναλύσεως καί δτι 'έπεδώσαμεν μήνυσιν είς την Εισαγ¬
  γελίαν εναντίον των ούτω δυσφημούντων τα προϊόντα μας,
  πρός μόνον τόν σκοπόν την έξαπάτησιν των γεωργών.
  ΑΙ τιμαί μσς επί των άπλών στοιχείον Λιπασμάτων εί¬
  ναι αί κάτωθι:
  Ν1ΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ Δραχ. 225
  Θειϊκή Άμμωνία 21.0.0 » 215
  Θειϊκόν Κάλι 0.0.48)50 » 265
  εγπερφωσφορικόν 0.16.0 » 102.50
  » 0.44)46.0 » 263
  Πάσα τιμολόγησις είς μεγαλειτέρας τιμάς άπά τάς ώς
  ('χνω άναγραφομένας, θά είναι αόθαίριτος καί παντελώς α¬
  δικαιολόγητος.
  ΘΕΟΔ ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή νέ ό της
  "Οτι δέν κάνει νέα μία γυναίκα
  Ή ποικίλες αορφές μέ τίς ο¬
  ποίες παρουσιάζεται ή νέα μόδα
  προδίδουν κάποτε την γυναϊκα
  πού δέν ξεύρει νά έκλέξρ Καϊ ?-
  άν δπως άνέφεοα χθές, δέν έραη-
  νεύσετε μ' έπιδεξιότητα τα δια-
  τάγματά της, διατρέχετε τόν κίν
  δυνο νά προδώσετε την ηλικίαν
  σας ΐ τό θλιβερώτερον νά τής
  προσθέσετε. Σάς συνεστησα νά
  ντύνεσθε νεανικά άκολοοθώντας
  πάντοτε τή μόδα, καί σας εδωσα
  μερικάς βοηθητικάς ενδείξεις δι'
  ότι καθιστα νεα μία γυναϊκα. Συ-
  νεχ'ιζοντας σήμερα σδς ύποδει-
  κνύω δ,τι:
  — Δέν κάνει νέα τή γυναίκα.
  .. Διακινδυνεύει μία γυναϊκα νά
  φανή ολιγώτερον νέα, έαν έκλέξη
  καττελλο πολύ ύψηλό ντρατταρι-
  σμένο μέ ύπερβολική φαντασία
  δ,τι είνε κομψό δέν σημαίνει δτι
  είνε κομψότητος κάτω των τριάν-
  τα έτών.
  Όφείλει ν' απέχη έττίσης τα πο-
  λΰ έπιμειαελημένα κτενίσματα, τα
  όποΐα έξ αλλου μαρτυροϋν λε¬
  πτομερείς φροντίδας" τα φορέμα
  τα μέ μεγάλα ντεκολτέ^ή μέ ντε-
  κολτέ πολύ μυτερά' τα όγκώδη
  ζαμπό, τϊςβαρειές έν γένει γαρνι
  τουρες: χρυσά κεντήματα γαρνι-
  Γθϋρρς γούνινρς λαμπερές παγιέτ-
  τες σέ μεγάλη εκτασι.
  Διότι δέν σδς συνιστώ γ'ενικώς
  | δτι λάμπει καΐ προσ = λκύει τα
  |βλέμυ.ατα. ΟΟτε τίς σατέν τουα-
  ' λέττες ττοΰ άναλάμτουν καί στό
  έλάχιστο Φόκ! Οΰτε τα ντραπέ
  φορέαατα! Οϋτε τα πολύ έφαρμο-
  στά! Οϋτε τίς τυνίκ!
  Τα πλούσια ένδύματα δέν στε-
  ροΰνται έπίσης προδοσιών Τίς ό-
  πο"ες κάθε γυναϊκα όφείλει ν' ά-
  ττοφεύγη υέ πανουργία. 'Ρνώ ίνα
  τάδε έ'πανωφόρι καθιστδ νέα μϊα
  γυναϊκα, είνε πιθανόν ϊνα αλλο
  γαρνιρ'σμένο μέ ττολύ ρενάρ νά
  έξουδετερώνη έν μέρ^ι την λάμ-
  ψιν των άνοίξεών 'της
  'Ειτ' εύκαιρία σας λέγω δτι δέν
  δίδουν δλες ή γοθνες την ιδία ή-
  ικία:τό μαϋρο άστρακάν, ή σκώνξ
  ή ρενάρ άρζαντέ προσθέτουν ήλι-
  κία στήν γυναίκα, αντιθέτως μέ
  την λούτρ τό άνιώ τών'Ινδιών καί
  λοιπά. ττοΰ.. την έλαττώνουν. "Ε-
  χω έπίσης νά σδς ττώ γιά τίς κά-
  τες δτι, είτε είναι μακρυές είτε
  κοντές άφαιροϋν γενικώς νεανι-
  κότητα άπό την σιλου^ττα.
  "Οσον άφορδ τα χρώματα άπο-
  φεύγετε τα πολύ ραφιναρισμένα
  καί έκεΐνα ττοΰ άπαντοΰν σέ συν-
  θετα όνόματα. Δέν άρμόζουν διό¬
  λου σέ μία νέα γυναϊκα ή όποία
  είνε... πραγματικά νεα.
  ή Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ίιπ' αριθ. 40.
  12 3 4 5 6
  9 10 Π 12 13
  1) Ό πρεσβύτερος υιός τνο Πει-
  σιστράτου.— Εκτελεί χρέη θυρω-
  ροΰ άλλ' οχι είς τόν κόσμον τού¬
  τον.
  2) Κατά την παράδοσιν έ'μεινε
  επί τριήμερον είς τοΰ κήτους την
  κοιλίαν.
  ',)) Μέτρον μήκους έν Ρωσσία,
  Τουρκία καί Σερβία. — Ή μεγα-
  λειτέρα έκ των μικρών Σουνοαίων
  λ ^σων.
  4) Ηορυβώδες παίγνιον.
  5) Τραπουλόχαρτον — Διάσημος
  κατχσκευαστής βιολίιον.
  (5) Άρθρον (πληθ.).-- Γερμχ-
  νός φιλόσοφος καί φιλόλογος, ού¬
  τινος σπουδαιότερον έργον είναι
  τό πλατωνικόν λεξικόν. — Μυρί-
  ζουν.
  7) Εύρωπαϊκόν νόμισμα (πληθ )
  —Όνομασίχ των Μωαμεθανών.
  8) ΠΧΧος Στρατάρχης άλλά κα;
  πόλις τής Γαλλίας.— Φύλαρχος
  τής Αίθιοπίας.—Ό υπάρχων.
  !)) Γαλλίς συγγραφεύς καί φί-
  λη τής Ελλάδος. — Πόλις τής
  Βουλγαρίας εν τώ Εύξείνω.
  10) Την έ'χουν τα νόστιμα φχ-
  γητά. ^
  11) Ή ρογδιά στήν καθαρεύου-
  σα (γεν.).— Άσιατικό; τίτλος.
  12) Γράμμα τοΰ άλφαβήτου τής
  άρχαίας έλληνικής γλώσσης.
  Ι.'ί) Πόλις τής Ρουμανίας.—Κα-
  ταφύγιον.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Βασίλισσα τής Ίσπανίας σύ-
  ζυγος τοΰ Φιλίππου Α.', άποχλη-
  θεϊσα τρελλή.—Μεγάλη πόλις τής
  Ελλάδος.
  2) Άρχαΐος Άθ/,ναίος γνωστό;
  διά την μισανθρωπίαν τού.
  Λύσις χθεσινού
  «Π άρ. 39θΤαϋρθλεξθϋ
  ."») Μεγάλη έορχή τοΰ Χριστια-
  νισμοΰ. — Ούσιαστικόν άριθμητι-
  κον.
  4) 1'υναικ:ϊον ονομα.
  .">) λΐελόδραμα.— Ιταλός φυσιο-
  λόγος επινοήσας τόν σφυγμογρά-
  φον.
  (!) Ίρλανοός συγγραφεύς.—Πο-
  ταμός τής Ελβετίας. —Προτάσσε¬
  ται τής ύποτακτικής.
  7) Τύραννος τής Σπάρτης φο-
  νεύσας τόν Πέλοπα. — Άρχιαρ-
  μοστεία των Βρεττανίκών Ίνδιών.
  8) ΦΗόγγος Βυζαντ. μουσίκής.
  —Άντωνυμία άόριστος καΐ ερωτ.
  —Ό αύτός Γ5υζ. μουσ. φθόγγος.
  τήριγμα.
  ί)) Άρχαία θεά.
  10) Καρποφόρον ρ
  11) Πρόχειρον γυναικείον Ινδυ-
  μα.—Σύζυγος τιθ Ίακώβ καί θυ-
  γάτηρ τοΰ Λάβαν.
  12) Άγιος, γενόμενος έπίσκο-
  πος Βόστρας υπέστη μαρτυρικόν
  θάνατον.
  Ι;») Κράτος εύρωπαϊκόν.—Διά-
  σημος Νορβηγός έςερευνητής.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒειειεΐΒΐιειηεΐΒειε
  • ·,
  ΞΥΛΕΪΑ παντός εϊδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Εις τάς συμφερωτέρας τιμάς
  ©ά εΰρητε εί; την
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδός 1821. (Χ6ϊτ«ν Όγλοΰ)
  'Ο γοΑγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Ι ΙΙΜΙΗ ΊΙ Μ»!
  Ή ζωή τής μελαγχολικη;
  αύτοκρατείρας.
  Δηλοί κατηγορηματικώς εις
  τον Φραγκίσκον Ιωσήφ ότι τής
  είνε αδύνατον νά παραμείνη είς
  την Φόφμπουργ, 'άτζου κυοερνα ή
  πεθερά της, καΐ άπό τής 2^Γ;ς
  Μ ή ΐί
  ρ
  Μαίου
  αύτοκρατορική
  ί
  ρ
  νεια εγκαθίσταται εις ^μ
  πουργκ.Ή είδησις πώς ή αύτοκρά
  τειρα αΐσθάνετα; ανάγκην ήσυχί-
  ας καί αναπαύσεως χρήγορχ μετα-
  δίδεται άπό τό Λάςεμπουργκ.'Όλα:
  αί δεςιώσεις, τα Ιπίσημα γεύματα,
  δλοι οί άνχκτορικο'. χοροί άνα-
  βάλλονται. "Ηδη είχεν αρχίση νά
  ψιθ·ορίζεται ότι καί τόν χειμώ-
  να τοΰ προζεχοΰ; Ιτους ή αύτο-
  κράτειρα θά τόν περνοϋσε στά κλί-
  μα:α τής Μεσημβρίας.
  Την 19ην Ίο^/ιου ή κατάστα¬
  σις τής ύγείας τής Έλισάβετ πα-
  ρουσιάζεται πάλιν σσβαρά. Είχε
  χάση την όρεξι της, είχεν άουνα-
  τίση, καί έ'βηχε. Οί ίατροί άνη-
  συχοΰν καί συνιστοΰν πάλιν ν'
  αναχωρήση άμεσως ή άσθενής.
  Καΐ ομως ή Έλισάβετ δέν εΐχε
  καλά-κχλά οΰτε τέσσερες έβδομά-
  δες πού είχεν επιστρέψη. Κυκλο¬
  φορούν οιάφοροι διαδόσεις. Ή
  κοινή γνώμη ευρίσκει δλα αύτά
  παράοοξα. Πότε ήταν άκόμα πού
  οί υπήχοζί της έπληροφοροΰντο
  δτι ή αύτοκράτειρα έγύρισεν υ-
  γιεστάτη καί τώρα πάλιν όμιλοΰν
  περ' αναχωρήσεως της διά λόγους
  ύγείας. 'Υπόνοιαι χυρ'ΛΟηυ^ τούς
  πιο πονηρούς. Μήπως συμβαίνει
  τίποτε άλλο, πιό σοβαρό, καί κρο
  φασίζονται τάχα λόγους ύγείας;
  Έν τω μεταξύ ή κατάστασις
  τής ύγείας τής αύτοκρατείρας
  παρουσιάζεται ώς έμπνέουσα τάς
  μεγαλειτέρας ανησυχίας. Ό πρέ-
  σβυς τής Βαυαρίας έφθασε νά
  I-
  σχυρισθή πώ; έλάχισται ελπίδες
  ύπάρχουν περί άποκαταστάσεως
  τής ύγείας τής Έλισάβετ. Ισχυ¬
  ρίζετο πώς άπό δ,τι τοΰ έλεγεν ό
  Ικ των θεραπόντων ιατρών δό¬
  κτωρ Σκόντα, ή αύτοκράτειρα ζΙ·
  χε δέν εΐχε άκόμα έξ έβδομά-
  δων ζωή.
  Επί τέλους ή 2'όη Ίουνίου
  ορίζεται ώς ήμέρα αναχωρήσεως
  τής αύτοκρατείρας. Άπό τό Μό-
  ναχον μετακαλεΐται καί ό δό¬
  κτωρ Φίσερ ό θεράπων ϊατρός
  τής οικογενείας τής Έλισάβετ,
  πού την ήξευρεν άπό μικρό
  παιδί, γιά νά την εξετάση. Ό
  Ό Άγγλος πρέσβυς δέν ξεύρει
  τί νά ύποθέση. «Φαίνεται πώς
  ή κατάστασις τής αύτοκρατείρας
  είνε πολύ σοβαρά. Πρέπει ν' ά-
  ποφεύγη άκόμη καί νά ομιλή, γιά
  ν' άποφεύγη κάθε περιττόν ερε-
  θισμόν τοΰ λαιμοΰ της. Δεδομέ-
  νου 3τι ή Α. Μ. ό αύτοκράτωρ
  άναγκάζεται συχνάκις νά κατέρ-
  χεται είς Βιέννην, ή Α. Μ. ή
  αύτοκράτειρα διέρχεται τάς ημέ¬
  ρας σχεδόν μόνη». Ό κόμης
  Ρέχμπεργκ λέγει εις τόν πρεσβευ¬
  τήν δτι ή αύτοκράτειρα θ' ανα¬
  χωρήση είς Κέρκυραν. «Δέν μοΰ
  ετυχε ποτέ άλλοτε—λέγει ό λόρ-
  οος Μπλούμφελντ, ό Άγγλος πρε¬
  σβευτήν—ν' άκούσω ότι οί Εατροί
  συνιστοΰν τό μέρος αύτό, οπου έν
  ■ΐοαούτφ ύπάρχουν καί έλώοεις
  Γ.ορζτοΙ, ώς τόπον θερινής δια-
  μονής δΓ άρρώστους εχοντας α¬
  νάγκην άναρρώσεως!».
  (συνεχίζεται)
  Άγησ. Γ. Κοζύρης .
  Δικηγόρος—Ηράκλειον ;
  Όδός Κυδωνίας !

  (τΐαρά τάς Κάτω φυλακάς) ;
  Τηλέφ. 3-68. Ι
  ΙΑΒΕΔΙΣ!
  ■ :
  ■ Νέαι παραλαβαί. ■
  Νέα ύφάσματα.
  ι ■ Νέοι μοδέρνοι χρωμα- ■
  ! ■ τισμοί. 2
  Ι Αί τιμαί μας είνε αί 5
  ■ καλυτέρα.. ■
  ■ Β
  [αβεδγσιαν!
  Όΰος 'Αγίον Μην». ■
  ■■■■■■■■——--—Η—-—-Μ——-—
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκία είς κεντρικήν
  ουνοικίαν, μέ 4 κύρια δωμάτια,
  ί·?η^,αν' °ύλιίν· τΐηγάδι κ.λ. άντί
  130.000 δραχμών. Πληροφορίαι,
  κουρείον κ. Ζ. Γαλυτπανάκη, όδός
  Καλοκςχιρινοΰ (Πλατειώ Στρύ,τα.
  ΚΙΝΗΣΙΣ—Αφιχθη μετά της κυ
  ριας τού έξ Αθηνών, ό ϊατρός κ.
  Τίτος Γ. Χριστοδουλάκης έκ Τυμ-
  πακιου Μεσσαράς
  ., -^Ανεχώρησε δι"' Αθήνας ό κ.
  Μήνας Ρωμανάκης ύπάλληλος τού
  ^ήμου. '
  ΕΟΡΤΑΙ—Δέν έορτάζει σήμε¬
  ρον η κ. Αννα Χρ. Μιστίλογλου.
  — ^πισης δεν έορτάζει ή κ. "Αν¬
  να Ίωσ. Λουλακάκη.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Νικόλαος Πε-
  τειναράκης Δ)τής τοΰ Δημοτικοο
  Σχολείου Τυμπακίου καί δίς Χαρά
  Π' Γεωργίου Μαρκαντωνάκη £δω·
  σαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου
  θερμά συγχαρητήρια. Κ Κ.
  Γίιρω στήν πόλι.
  Λιοικάδα καί χθές τό πρωΐ, χω-
  ρίς νά λειπη δμως καί τό ψιλού-
  τσικο κρυο.
  —Δέν έλειψαν ίτσι, οϋτε αί σχε
  τικαί προβλέψεις, αί αφορώσαι
  στερεοτΰπως τάς ημέρας αυτάς,
  την καιρικήν άστάθειαν καί μετα-
  βλητότητα.
  — Σύαφωνα άλλως τε καί μέ τα
  βαρόμετρα καί τάς έπισήμους με-
  τεωρολογικάς παρατηρήσεις
  — "Οσον τό φυλλοροημα τοϋ ή-
  αερολογίου'συνεχίζεται, τόσον αύ-
  ξάνουν αί φροντίδες τής έποχής
  _—Τό ετος τελειώνει καί μαζύ
  μέ τό Μτος.. δέν τελειώνουν τα
  βάσανα των ο'ικογενειαρχών.
  —Άπεναντίας κλείονται οί λο·
  γαριασμοί καί πίστωσις δέν δίδε¬
  ται άνευ διακανονισμόν των.
  —Άφήνομεν τώρα τούς μπονα-
  μάδες καί δλα τα αλλο< «επί πλέ¬ ον» των έξοφλουμένων λογαριο- σμών. —ΟΊ "Αννες καί Άννίτσες εχουν σήμερον την εορτήν τους. — Καί δέν είναι ουτε λίγες, οΰ· τε πολλές... —Περισσότεροι πάντως φρονού¬ μεν, είναι οί Σπΰροι καί οί Σπυρι- δοΰλες πού έορτάζουν μεθαύριον. — Παρά την κατάργησιν τοΰ ά· μανέ είς τα ύπαίθρια γραμμοφω¬ να, οί μύσται τού δέν παΰουν νά τόν «έκτελοΰν» είς τούς δρόμους. —Σέρνοντάς τον μάλιστα πολύ ψηλά, ώστε νά φθάντι καί τα... ψη· λότερα παράθυρα. --Πρός άφατον έννοεΐται καί συνταρακτικήν θλίψιν των κοιμω- μένων συμπολιτών. —Τό κυνήγι υπήρξεν τελευταί¬ ως πλουσιώτατον είς άτόδοσιν. — "Αν λάβωμεν ύπ' δψιν σχετι¬ κήν στατιστικήν αφορώσαν την άλλην Έλλάδα. —Ή διαπίστωσις δηλ. άπαιτεϊ καί την βεβαίωσιν των έδώ κυνη- γών, οί όποϊοι καί πολλοί εΤναι καί άξιόπιστοι. —Νεαρά κορίτσια έξαφανίζον- ται αυτήν την έτΛ>χήν καί είς την
  πρωτεύουσαν καί είς τάς επαρ¬
  χίας.
  —Περί των έξαφανίσεων αυτών
  δέν ύποστηρίζεται βεβαία ότι ά-
  φορμή είνε ή διαφήμισις...
  —Πρόκειται μάλλον περί τής
  δράσεώς ωρισμένου φυράματος
  «ξελογιαστών» οί όποϊοι ένδιαφέ-
  ρουν ίσως γενικώτερον τό αστυ¬
  νομικόν δελτίον.
  —ΟΊ στρατηγοί δπως οί πολιτι¬
  καί τοΰ Ήρακλειώτικου καφενείου
  είναι πάντοτε είς ημερησίαν διά¬
  ταξιν.
  —θέμα έδώ διά τούς πρώτους
  είνε ή αναγγελλομένη κάθε πρωΐ
  αν *γενική επίθεσις» τοΰ Φράνκο.
  —Διά τούς δευτέρους πάλιν τα
  θέματα... έξυπακοΰονται έκ των
  άλληλοσυγκρουομένων είδήσεων
  περί τα ταξίδια καί τάς ζυμώ-
  σεις μεταξύ των διεθνών κύκλων
  καί τής διεθνοΰς πολιτικής.
  —Ή σημερινή 'Ελληνική ταινία
  ή όποία ώς γνωστόν θά προβληθί]
  είς τοΰ Πουλακάκη.
  —Συγκεντρώνει ασφαλώς τό εν¬
  διαφέρον των φίλων τοΰ κινημα-
  τογράφου, έγγυάται δέ καί πλήρη
  επιτυχίαν άπό τα προαγγτλλόμ ε
  ναδι' αύτην.
  ό Ρέπορτέρ
  : Έμμ. Κ.
  Σχιζάκης ·
  " Ίατρός —
  Παθολογος )
  ■ Δέχεται είς
  τό "ιατρείον τού ■
  ■ όδός Άγίου Ί
  ίτου — "Εναντι ·
  Δημαρχείου.
  . Καθ' εκάστην
  9-11 καί 3 -7 '.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωρίζομεν είς άπαντας
  τούς ενδιαφερομένους δτι έ-
  πειδή συμπίπτει νά είναι Χρι-
  στούγεννα καΐ Πρωτοχρονιά
  ήμέρα Σάββατον, ή εμποροπα¬
  νήγυρις Μοιρών τοΟΣαββάτου
  θά γίνΓ) την Παρασκευήν τής
  αυτής εβδομάδος ήτοι" την
  παραμονήν Χριστουγέννων καί
  πρωτσχρονιάς.
  (Έκ τού γραφείου τής Κοι¬
  νότητος Μοιρών).
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιβΰχος τής
  Όδβντίατρβς
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν'καθ'
  εκάστην:
  9-12 καΐ 4-7
  Ένβικιάζετατ άπό 1ης Ίαναυα-
  ρίου τό παρά την πλατείαν Μειν-
  τανίου μαγαζείον δπου νυν τό κα·
  πνοπωλεΐον Άλεξονδροπούλου.
  Πληροφορίαι παρά -τώ κ. Άλε·
  ζανδροϊΐουλφ,
  Ηυοιννηι
  'χσ9 002
  Λθΐοτΐ3σΌφ οιοολ.03, Χσς
  Λςριγοιι ο]οοΛ.σ3,
  ■>■■■■■■
  ■■■■■■·■&■■■■■■■■■■■«■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΜ■■■■ΒΒΒΒ■■&■■■»■■■■■&■!
  •ς.βαη» λιηΙ
  -Ιιλιι 5|3 0001 '-"!? ηβΐ3Γΐ«ικβ3ίίοιΐι
  οί 5ΐ3 λ«ο
  θ ρν. |" οβιιγ
  -βαίτΐηβ ηοΐλόχχχιί ηοι'οη ο'
  1 ,ηι
  ηβ>ι 5ΐ03β»ις> Ι; ίπιηγοιΐ» ΰ
  -Χ$3 »β ΛΟθΊ3ΐ1 5( βγ
  311 " '3ς>οοι ι<3Χ3Η 5γ?Χοιιιι3 5»γΙ ι Λβι >ΙιγΙιι 5«2φβ>ιιχ> ου» οί
  5!Αϋ 5ϋκις>ϋΐ1 5οβ?ν'ο 5ολ
  -βγΙοΛχιοιβ ηοκιί3ΐίϊ§3 λοι κ3 ο ιι
  -β ΛΟ3Α«13»11ΐ2 ·ΛΐΐΛ»ίΑ»<ΐ5θνθ£)'β1ίΟ ΛΛβγ Λ3 ΛΙΙΙ 5}3 ΛΚ<)η3λ ΛΓ03Λ Λΐοηκν,ΒοοσΊι λΙια ιχκ ,ηι ίσχλο -ιοοΊί ηοι ΛΐθίΐΐιγΒΐ) ι»κ Λΐ§αικ»Λ -χ ηάιχχΰ3ΐι 5οοΊι ,ηχηχ Λΐοη.νόι Λϋι Λβυβικβ 3Η ·5»Ηι*ι 5»κΐΑ«3Α β 3Η 5»Ηιι 5»κΐΑ«3Α •«αοοοΊι 5«3 ΛηΑηΛχοΊον λπα οιιη «ίΆυ^ ι:9 ηβ«α ΑΛογ «χς>
  5'ΐ 5
  Ο Ιΐβΐρ ϋβώΐιγδ ΛΟοΆβγΙ οί' ιι
  -β ιχιηο.Μοκ»Λ»' '5ϋΛΛί
  'όχ
  Λίΐΐ 31Ο1Λ)0_ Λ3Γ)οΧ~:,
  ■5»τ1
  ΛΟ3Λ Λ091 »Τΐθ»φη ΟΛ039ΟΠ Χ)Λ3 5θ9ΐΙΐΐΙΐ£|01φΤΐΧ)ΛΧ) 3Λ13
  λοοι Λθίςος Λθο*3ΐφ>ηΐΜΧ3οΊι ιομ Λθ03ΐφηιοΙιόΧ οχ
  5001Ο0Μ
  513
  -_———————_—.—————————.____——————.——
  Λ091ΟΌ3 Λ091 <+>λ.Ο/ !
  Λ3Μ ρα ησοϋ Λοιορηλ
  Ιιλπο 5ΐρ
  λθΐ
  Γ,ΟΙ
  ,811
  Αι
  , ηοΐ3ϋιχιΧη.,ΐ, -
  ηβι
  οιΐη ο(β> ς2 Ίιίχ3ΐι ;5«3οη3γ3
  ούχι αοιάη'Χ.Λι 5υχις>ΙιΗ ηοίοιιο λ>£>
  -ϋλΐ;βοΧιι;3 λΊιι 3γΙ 5(?ώώ
  51η
  -χο'η. 5υ3ί<33θΓΐο>^ ο Ιιρΐιιιιι
  ΛηοΧ3 ΆήΛ 5
  -!Ρ! Ο
  ηοτίο
  ηοι <ί3ΐιη 5»α ^ί ·κ "' ΛθΑ<5ηοι;η λοι ιχκ λχ 5ΐΛΐ 5ϋι Λ } ηβ>α γ
  ΛβΐγΥ,Χ13Γ( ΟΙ 3Γ113Λ31ΙΧ Λ«ίί
  -βκββιίΗ ΛΜΛϋν;γ3, ίοιχτίηιχ ηοι
  Λβιν;ηβήτ1<ΐ2 Λοκαΐικιβιτ/ οχ 5χα αοι 3 οί" χιχκ ιχχ , ηβΑ ηόβοιιι ηοι χΐ3ΐ1 λχζ λΙιι ηοιτΐϋ' οα 5 »ιχκ βγ^ φ 5ηοι ρ ώ 5θΛ3 ^3 ΛΟΙΒΛΧς ΟΙ ΠΟΟΐν,ΟΙΟ -οιιγ, ·κ ΛηκιτΙοΛΟκιο λμι ηβ>Α
  -βηβιιηώη ηοι ~
  -υγϋ 5ϋι 5«3§<ίχΛ3 5χς?3τίΙι 5ΐ1ι ι<3 -3ΐί 113013 ιιςηΛΐοκ'3ΛΧ Λ3ρ'ηβ"(,{;^ 8£6Ι 5»5,ΐΐτιΐσ* 5ΐιΐ)(ΐα 5ϋϊ λκ ι Λΐοΐΐν;ώο53οϋκ λΙιι 3ΐ1 ιιο »β3τίηοώοώοοΊΐγιΐ ϋγγ» ίΐ3 53βΧ Λ3ΐ1χφ 5ϋι ιοΙβιι' ,ηιΙγι.Λο λΐιι 5οοΊι 5", ·Λ«3§ -»ΐΛηο ηβι ιο • ΧΛΟΟ ΛΛογ Λ3 γο ΛβΓ9βχκ '.νηιηχ 5βι -»«11>?5>Ο!3 ηβί. κ3 τχΐΛηίΐίΐ'κκι »λ
  13Λ»3£Απα Λθ^ίΐο} 'Ληκΐΐίσκ' ηο
  -)3Πχχ ηοχ ιχκ ηοιβΐιχχ ΛΧ
  3 53
  -03Λ3 5
  'Λ«1Γ3ί113ίη ΛΛίΙΓβΙΙϋρ Λ10ΧΛ31Γ
  5ο«ίιι ηο;οοτ(ΐι— ηοα οιΐη λογ^3οΊο λοι ϊοΛοςςίΜ
  1 -ρ ^Ρ}13γ31 3ΟθΌ4)30Λϋ11"Ί '^ΙΐΛ
  ι -3ργ30θίθ11 513 ^3ΛΓΤ)θΌ5ί—Λ(θγ
  * )»>ι ΊβϊΧιοιοοιλο
  Ι ·ί)ϋιΊΙιιοιιΐ3 ϊΐιι λιϊ
  ■ -Π3γ31 ΛΐΐΙ ^Γΐ ίιο
  99 ί)1ιο)ΐΐ3,
  ιγ3^? Λ,χηηι
  . ήοι ΛθίΐοτΙυοΟΛ'
  • 3ΐοιιζιοΛηιο ΐ3ΐ.:ο< Λβ1311Χ)ε<3θ " -ιοισυυ 3]3 ίΐ3( • ηοΐ]ΐ Άν. λ 5αάΐγαΐΑΆί 11ΛΠΛ3 «ι ιιιιιιιιιιιιιιεεε ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ββ βββΙ ιιιειεεειειι......εειεεεεεειιειειεεεεε .» λολογ) ίχ)μ Ύ13Φ »ο"?ισ)ΐΛ»υ.ο Λϋι η »1 Λ3Τ1ΟΧ3,, θ ΏΆ »0ΐ319>ΙΟ30(|) ΟΙ
  3Α13 Λ3ν*
  Χ)>ίηΐΜ
  ιογο»
  ΗΜνζιννυνν
  ί*.
  ■•■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ιεκεεεειι
  «■■ΒΒΒΒΒΒΒΗ
  9 £9-9
  •τί ί) 9—
  Λϋ.ς)άιι
  -V.
  1013X39
  Ό0ΟΠ1Λ3 !
  1 'ΐΐ· 21—6
  0099
  , 91 ^)3
  5ηοι
  Λ3
  5
  3Λ53
  -ΛΧ1
  -3Χθ
  ΙΗ1 ΛΟΐννΗΙΙΙϋΗΚΐνυ ΛΟΙ άΌ1Ήννν
  ί)ΟΟΐ»Ι, Ο,
  ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒ·ΚΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΙΙΒΒΒΒΒΒΒεΐΒεΐΒΒ
  -(>)11ΧΥ3 ΙΧκ ΛΓ.θ5ΐΛί()£Χ5'
  151 ΪΡ1011 ?1 ΛΓ.ΟλΓ
  ϋΛσιο'ι χλ λ
  λοι ϊοο'ίτΐ χκ-
  ]Χ Λθ§
  Λ3 Λ^Ι
  »λ 5χ;οιιο
  9
  ϊγ,οι
  ιχκ
  -3θ"ϋ ϊ
  2 ^ ^ξ ςγγγς
  ογοαι ιΧο ιχκ '»Λ:3ΐι λ»ιο λολοτ)
  '*■■■■·!
  λοι ϊ
  -κλκ ίηοΛ3τ!&^εά>:;θΛ3 ϊγ.οι
  -ίίοτΙ
  χ/,
  -30*3
  0 / ^
  ■ Ιχχα ϊκιοι 5κι
  * ;ι:3
  ο) Λ(οκπΙθΛ
  } 001 0^1}
  3. ^
  •ϊίια "ϊκι
  Λ<ρι *—} -χκ 'λ 'ίκτΐ Γ,οείλΛ ϊ'/.ι ίπθΛϊτΙοσ'3(ί; γο /,ηο 5ϋΧοόοιχ 51α οό3ΐω>ΐΐΛ3Λ
  Ε/ι —τί ίτη
  Γ.θΛ|τΙοοί£ 'Γ.ο^
  573Ο(>))£γ.ο ϊχι
  "5χτΙ
  53Χ| ΛΤ0501ΙΟ Λ0?1
  ϊχι 53Χ3103Κ
  ουο :ιο
  οοι ίχά.οόι
  χιΉ ηχτΐ
  Χ
  ο Α91 5ΐ3 Λ*;γχτ)(ηΛ» λχ;τΙ
  -τ!χκ 'ίηοΐϊ ηοι ϊογ=ι οί ί;3 'λβο
  ηοι
  -οί
  ηΐΛ ϊοιίιχ-, ο ιόιηοο
  ;λί/.Ληκ οιε λχλ
  οί ?τΙ λοαο
  ρ ';χιίΐΑΓ.3ιί353 οη-
  '. 53Λ
  Ίαοκίιε οί
  !■■■■■■■■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■■■■■
  ικ>κ
  53Τ1ΠΟΌ
  3
  β>ΒΠΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒβΒ·ΒΒΗΒβΒ»ΒΒΒ·Β»ΒΒΒΒΒΒΒ«
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■ει··«ει··
  ίπιεαώ
  οιιη 5»ιο»Α<ΐ3 ■Λ031Χ)Τΐη30Ο11Τΐ? 13ίΤ1Ο Λ3 111.3 ΊΧ3Μ 1 ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒβΒΒΒΒΒ Α0Ι3νχν_Η ^ν νΖ3ϋΥϋ1 15... ■■■Ι ...21 ΆΐΐΛ3Τ113>ΙΟ3]ΐη
  λοι λο03λ
  ΠΛ11
  .-η0ΐφ
  ϋ Ό13Λ9Χ353 '!)1ίΐπη
  099
  ,ηοιηο ί>οι»9!? 0σ1 91Ι·9 οτ1ς?Χ 91 ^Ρ
  '5οιΐί]οιι.οσΐ3Χ}?' *^ι 1»Λρχ3γ_ οιΐι [ιιηο ΙιλΙϋΐ ρ^,
  •λΙ,ιΛΙιιι λΙ,ιι
  Ι,ιΉ
  Λ39 '
  οοΙς! λοι
  λοι
  ηοι
  -3 ηοο)>ητ1 ηοι Λθΐιις?Λ3
  (^ι 59Λ 'ί' .Λ3ΐϋογι
  • πλ φ Λ"<:'9Λ?9 Λ(ΰ1. -σ)ΛΛ3ΐυρ ΙΙιοαιισ3ΐι πλ 39 ηοι Λ3Η 3οηοιΐ3 ' Ι ΙΙ ι ίιγρ ώλ. ΙΐΛ3Γ)ΰ ,οηο ' -13 ηοηοΧ30ι ιοχ ' .»οηοΧ3σι 5ΐιι Λ999 ηοι 9^9 ί)1ιι ·3ΐοαΐ)ΐ «οηοηοχ» 91 ηοι 30γϊ}5 λΙιι ϊςιόα λΙιι Λ9ΐιιογ λου. :χ ηοι ·2λχΧ λτπι Λ5οηχκ λ^λι χιχκ λχιο 'χλΧπο ϊχιος,ο 5 ϊ;3 ηοι χιχτΐΐήθΐΐ^ χι -χκ 'ίχάοσι 5χΐ3κί3χ 1x13X35 Λΐ5 ηοιΐ ίοτίοΐΑχυρ ο ;ιο ηοΛ?τΙοο -30 ΆΟ13011ΛΧ οί ίφρίΐκχ ;3λ;«9 -τΙγ.0 ';οίιχ2 5θΛχκΐί)3τ!γ_ οηο ]ο ιχΐΛθ^ίΙηΧοι 'ίητΐρ χιίϋρκηχτ) -ΛχοΌτ λ!λι 5]3 'ΐοι ΛφΑ5^οι λγοι ο λοι 53 -'χα !{.ΜΟοοοό·Λ χη! ιιο ίοικ;Λ3λ Χ !ί] ; φ Λχ;τί ιχκ λγ.οιμιο -χκ :ο ■Ο3χκ3 ίιοι ο^ , ιχκ ο^χκί ϊιοι ο^; οΑχΧχγ οί .οί -Χ7.3 ?201 ΛΟΛΟΤΙ £1 ΛΧΪλΟΥΧΛΧ ΛΧ 1 'ΰ ί)' χι '? ολ;^:οΧ οί .3Γ,3Λ(ϊ)Χ 01 Α|θ Λ(ΟΛ30ΕΧ Λ011 Υ.= 01 -Χ-/3 ϊ;οι 1%. χιΛογχΛΧ χη! λολοτ! ·ιο ΛΟ)Λ3τΙθΛ3Λ χλ 01ί5ρ Λ30 -τοΧ ϊοΧχτΙρΐβ 5οΛ5ΐια)λΑ ί>οι Αηο^ιιηογιι ολ
  ηου
  Υ 'Λ30Ο111Ο .9θ
  3Χ]3 Λ3ΘΟΟ011Τ13,, '1}ΘΛη0Ω31Ο>1 ΟΛ 0011 :Ιίτ1θΜ ΟΛ
  5οιι '.ύ^άα ϋΛ 1^ 'ηοι «οιιιφ »ι Όρσαι ΛΟ031
  -3 ιομ '59οΊιτΐ3 οί ί3901ί ί>39ς?Λϋ.σ0 οτΐΓΐ3γ_ς| 3φισ
  ■03 'ηοι Λΐαγοφ3Μ λΙιι λο3^ 'λολΙιιο99 οχ Λ0191011.
  91 ιοΜ '^Ιιι Λσ>ιθΓΐΓΐ9 Λ-ρι Μ3
  όο λΙ/1 ιηχ 51ιλιο9 ϊφ 91 ^Ι11 οτοιο οί
  λΙιι Ι Ι
  —Ιΐφ
  591Λ3 5οθ3» ηοι
  3£)θφ011Ο 5? ΛΟΙΟΟΙΧ ΟΙ
  Ι^ΛΙιιι Ιμ 9°3Λ 13X3 Λ39
  ]οχ Όοιιι οοοισηλ
  3θΊθ1113 ΌΛ 30Υ^1 5ΐΐ1 1ΟΧ 'ΙθΗθΧ
  9 ■:
  Ο09Λ39 ΟΙ
  Λ3923 ·ηο]σσ>Χ ηοχ λοιχιο
  ΛΟ]Οΐη3γ31 Λΐμΐ 5ΐΐ1 001119 ΟθΟθΙΐφΟ
  λΙιι οοοοιοώλΛολο ,γγγ< «'!91οιι οιοΐ3ΐ ΙΪΛΙθΛΙΐΙΙ ΟΛ Οθυ» .5ίΐΧ Λ003γΐ3Χ 5ιιΙι ΌχιθΛθλ λοιΗ ^οοιΊβ Λ3οΙιιλΙιιι V, 'Λθτΐ9σ9 Λ91 οιχ>ιο]0οχ 5οΐ9Χ^
  οο 5οιο(^χ 9 ιοχ '35ΐ99ί1? Φλ3 Όοοομ ηοχ λΙιγΙ
  λοοο
  ολ οιο^όΐι 5ο£ΪοΦ 9 ?9
  91 5ΐ3 ϋ.ξ)3θ<σ11 '^9Λθφ 5θ11 3Λ.Ιΐγ3 ΠΟ11(} '/ .νΡ .Λοιόϋ.ιοοΛσ"? ογγσ ΙΪ9,1 ΟΛ Λ03γΐ1 Ιΐ0Ο1Ο3 Λ39 Ιΐ(σ9Χ ΙΐΧθΟΙΙΙ Η, Ε)111 -3γ 31Λ311ΟΧ39 ΟΙ 10311 1Λ3γ1ο1113 5φ 'ΟΟΙΟθΧ ΠΟ1 5υοοοΧ3ΐιρ Όλι3Χ3 5οο)3γι 91 590!1 5(ίχ 5ΐιΛΙιιι 5^ι μ? 01103090 θΜΐηχ Ι,ι '5ο)οΙιγχχ3 5Ιαι ΛοιοΙιγιι οί 5ίιι Λ013Χ090Λ35 9Χ 5αοτί>οι»κ
  •.3
  •οιΙιιοΧοι λΙ,ιι ϊίιι Λςρςοιι
  ιοχ 51ιι Λ090Χ Λ91
  3 ΙΟΜ
  ιοχ Ό
  13X3 Λ3Λ13Τ13 ,
  ηοο ολ φΛ3 οόφΐ ηοορι—
  ό Όοΐ)γχΛισιο Ι,ισσ)^ —
  '5ΐαι λιοοιο
  λοώοοοοιι λΙιχ 5]3 Λ3θ3γοχ3Λ>ρ Λΐμι ηοσ^ιςοΌΛ
  -30 5ίιι Ι,ιλώΦ οΐ3Χοαι 1^ 5υ.Λ(1)ΐο ,γγρ .οΐ3γγ3ΐο
  -3 ΠΟ11Ο ΛΟ]Ο30ΐΐ1ΐη λΙ»1 ΙΟΧ Ι9ίΙγ
  ΐΙ3 5φ 'ΛΐαΛ13Μ3 Μαι Λ1ΟΟ1ΟΧ3 Λΐΐΐ 5)3
  ιχ
  )
  . ΙΟ
  ΠΟ1
  ΛΟΛ03 θγ»Λ3ΤΪ ΟΙ
  Μ*
  «.......
  ' ^
  01
  1Β1ΑΟ'
  ΟΜ»)Φ Ο0.1 '
  ,πιί. 389" "Λ?
  Ϊ 5001
  ιιιγοιι
  οί λοτ131
  οο
  [ Λ 10311 Λθγ
  1 " · ϊιοιπ
  «ιηη
  ι|μ 5'.3 1Χ
  ι«13 ιογγοϊΐ
  Ιιαμ ος} λοι
  ΐΐΐΐίϋρ γίις
  ΙΙίΧθ ΛΙι1>0 ,11
  Λ«
  Β» 1
  •Ι»* ■•·'?ι ι»μ 11/
  "1(011 Ι
  -
  '9 οοι λιοΙιΑο
  )β3τ
  10
  ■0°
  'ϊοοι
  οί
  Ηράκλειον -Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  9 Δεκεμβριού 1937
  Η ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ
  ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ ΣΥΝΘΗΚΗΝ
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΘΑ ΑΡΝΗΘΗ
  ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΗ ΕΤΕΡΑΝ
  ΣΥΝΘΗΚΗΝ ΜΕΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έξ Άγκυρας άγγέλλουν ότι ή
  Τουρκική Κυβέρνησις, μετά -% τελευ¬
  ταία έν Συρια γεγονότα, κατήγγειλεν
  την πρόσφατος υπογραφείσαν Τουρκο-
  βυριακήν συνθήκην.
  'ΙΙ κυβέρνησις προτίθεται νά καλέση
  την Γαλλίαν νά συνάψη νέαν συνθήκην
  διά τό Συριακόν. Αέγεται όμως ότι ή
  Γαλλία δέν φχίνεται δεατεθειμένη νά
  δεχθή τάς Τουρκικάς άπόψεις, καί νά υ¬
  πογράψη νέαν συνθήκην.
  Ο Κ. ΗΤΕΑΜΠΟΣ ΕΦΘΑΣΕΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ
  ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣΥΠΟΔΟΧΗ
  ΑΘΗΝ
  VI
  8 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μ.άς).—Έκ Βουκουρεστίου
  αγγέλλεται ότι έφθασεν έκεί έκ Βαρσοβί-
  άς ό Γάλλος ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών κ. Ντελμπός.
  Τόν 1'άλλον υπουργόν ύπεδέχθησαν
  ένθουσιωδώς, άντιπρόσωποι τού Βασι-
  λέο>ς τής Ρουμανίας, ό προίθυπουργός
  κ. Ταχαρέσκο, ό ύπουργός των εξωτε¬
  ρικών κ. Άντωνέσκο, άλλοι ύπουργοΐ
  καί έπίσημοι καί πλήθη λαοΰ έπευφηυ,ή-
  σαντος τούτον καθ* ήν στιγμήν χατήρχε-
  το τής άμαξοστοιχίας.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙλ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ε9Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΧΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ό πρω-
  Θυπουργός κ. Ί. Μεταξάς συνειργάσθη
  μετά τοΰ ύπουργού τής ΈΟνικής Οίκο-
  νομία<, κ. Άρβανίτη. * Αργότερον ό κ. ΛΙε-αςάς συνειργά· βθη μεεά τοΰ ύφυπουργοΰ της Εργα¬ σίας κ. Δημητράτου. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙΤΟ ΤΑΞ1ΔΙ0Ν ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΠΡϋΟΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Βελιγραδίου ότι δύναται νά θεωρηθή γεγονός ή μετάβασις είς Βερολίνον τού Γιουγκοσλαύου πρωθυπουργοΰ κ. Στο- γιαντίνοβιτς. Είς Βερολίνον ό κ. Στο- γ ιαντίνοβιτς πιθανώτατα θέλει μεταβή άμέαως μετά την επίσκεψιν τοΰ κ. Ντελ¬ μπός είς Βελιγράδιον. ΣΦΟΔΡΟΣ ΒΟΜΒΛΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΠΠΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τοΰ άν· ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι σήμερον εγένετο σφοδρό¬ τητος βομβαρδισμός τής Μαδρίτης. Άγνοείται ιή &κτα4ΐς των προξενηθει ' ά ύίθ ό ται ή ς ρξη ημιών, πάντως ύποτίθεται ότι αυ¬ είναι σημαντικαί. ΛΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΝΤΕΛΜΠΟΣ )Σ ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τοΰ άν- τ*«οκριτού ε> ■*$)·,—Τηλεγραφοΰν έκ
  Βου·ουρ£ΐτίου ότι αφιχθείς έκεΐ ό Γάλ-
  λ'»ς ύπουργός των Εξωτερικών κ. Ντελ¬
  μπός απηύθυνε θερμόν διάγγελμα, πρός
  τόν Ρουμανικόν λαόν, ευχαριστών αυτόν
  διά την υποοοχήν καί τα αίοθήματά τού
  πρός αυτόν καί την Γαλλίαν·
  Οί Γάλλοι καί ή Ρουμανική φΐλία
  Ή τροποποίησις τοΰ θεσμοΰ της Κ.Τ.Ε.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ ) Αί
  Γερμανικαί έφημερίδες άσχο-
  λούμεναι σήμερον μέ τό ταξί-
  διον τού Γάλλου ΰπουργοϋ
  των Εξωτερικών κ. Ντελμπός,
  έκφράζουν την έλπίδα δτι τοΰ
  το Θά συντελέση είς την έναρ
  μόνισιν των σχέσεων Γαλλίας
  καί Γερμανίας.
  Αί έφημερίδες ύπαινίσσον-
  ται δτι ό κ. Ντελμπός Θά πραγ
  ματοποιησΐι, τό ταξίδιον αύ-
  τό είς Βερολίνον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ ) — Έπ'
  εύκαιρία τής μεταβάσεως τοθ
  κ. Ντελμπός είς Βουκουρέστι¬
  ον, αί Γαλλικαί έφημερίδες
  έξαίρουν την συμβολήν τής
  Ρουμανίας είς τόν άγώνα πε-
  ρί διατηρήσεως τοΰ είρηνικοϋ
  καθεστώτος καί τάς καθαρώς
  φιλικάς σχέσεις αυτής μέ την
  Γαλλίαν Τό ταξίδιον τοϋ ύ-
  | πουργοϋ των Εξωτερικών έ-
  πιλέγει ό Γαλλικός τύπος θά
  συντελέση είς την στερέωσιν
  των δεσμών τούτων έπ' άγα-
  θω τής δλης Εϋρωπαικής καί
  Βαλκανικής είρηνης
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ ) Τινές των
  Ίταλικών εφημερίδων έξακο-
  λουθοϋν νά άσκοϋν πολεμι¬
  κήν εναντίον τοΰ θεσμοΰ τής
  Γενέυης, άναψερόμεναι είς
  προσφάτους δηλώσεις τοϋ Ί-
  ταλοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Μου¬
  σολίνι. Αί έφημερίδες τονί-
  ζουν δτι ή Ιταλία ουδέποτε
  θά συμπαθήση τόν θεσμόν
  τούτον, τουλάχιστον έφ' δσον
  δέν ήθελε τροποποιηθή ριζι-
  κώς επί τή βάσει των δεδο-
  μένων τής σημερινής πραγμα¬
  τικότητος.
  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ (ραδιογρ ).
  — Ό Σερβικός τύπος εξαίρει
  την έπιδαψιλευομένην έν Ρω¬
  μη, φιλοξενίαν καί την έν γέ¬
  νει έγκαρδιότητα των Ίταλι¬
  κών επισήμων κύκλων πρός
  τόν κ Στογιαντίνοβιτς Ιδιαι¬
  τέρως άξία λόγου διά τας Ί-
  ταλογιουγκοσλαυικάς σχέσεις
  κρίνεται ή άπονομή χάριτος
  υπό τού κ. Μουσολίνι είς πολ-
  λοΰς Γιουγκοσλαΰους πολιτι-
  κοΰς καταδίκους.
  Ή έμπορική κίνησις Ηρακλείου
  κατά τόν παρελδόντα Νοέμβριον.
  Υπό τόΰ άρμοδίου τμήμα-
  τος τού τελωνείου Ηρακλείου
  υπεβλήθη είς τό υπουργείον
  Έθν. Οίκονομίας ή μηνιαία
  στατιστική τής εϊσαγωγής καί
  έξαγωγής εντέυθεν έμπορευ-
  μάτων κατά τόν παρελθόντα
  μήνα Νοέμβριον.
  Έκ των παρεχομένων σχε¬
  τικώς στοιχείων προκύπτει δτι
  κατά τόν μήνα Νοέμβριον εξή¬
  χθησαν εντέυθεν συνολικώς
  έμπορεύματα άξίας δρχ. 42.
  559. 822 δρχ καί εισήχθησαν
  άντιστοίχως έκ τής άλλοδα-
  πής τοιαϋτα άξίας δρχ 15
  632 005, ήτοι καί ό παρελθών
  μην κατέλιπεν ενεργητικόν υ¬
  πέρ ημών υπόλοιπον έκ δρχ
  26 927 817 Άναλυτικώς είς
  τάς κάτωθι χώρας έξηγάγο-
  μεν έγχώρια προιόντα τής έ¬
  ναντι" έκάστης σημειουμένης
  άξίας:
  Είς Γερμανίαν 29 331 850
  δρχ , είς Αγγλίαν 2 249 000,
  είς Αύστρίαν 1 330 000, είς
  Γαλλίαν 672 900, είς Γιουγκο-
  σλαυΐαν 828 200, είς Δανίαν
  907.600,ε(ς "Ολλανδίαν 66.000
  είς Ούγγαρίαν 35 000, είς Πο¬
  λωνίαν 1.072.500, είς Ρουμα¬
  νίαν 73.450, είς Τσεχοσλοβα-
  κίαν 1.038.300, είς Ιταλίαν 3.
  771.500, είς Έλβετίαν 449
  7 00, είς Φινλανδίαν 419.100,
  είς Σουηδίαν 2.300 καί είς Αί¬
  γυπτον 311.822 δρχ.
  ΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΕΦΟΡΙΑΙ
  ΚΑΙ ΤΑ ΙΥΙΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
  Ό ύπουργός τής Παιδείας
  απηύθυνε πρός τούς έπιθεω-
  ρητάς των Δημοτικών σχολεί¬
  ων Ηρακλείου εγκύκλιον διά
  τής οποίας γνωρίζει δτι αί
  σχολικαί έφορίαι άναλαμβά-
  νουσαι την ευθύνην τής ορ¬
  γανώσεως καί λειτουργίας
  των μαθητικών συσσιτίων, 6-
  χι μόνον δικαιοΰνται νά - έ-
  πικαλεσθοΰν την ενίσχυσιν
  των εύπόρων πολιτών υπέρ
  των συσσιτίων, άλλά καΐ με-
  ταξύ των καθηκόντων των ά-
  νήκει ή ανάπτυξις πάσης σχε-
  τικής πρωτοβουλίας.
  Η ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Ό Σόνδεσμος Παντοπωλών
  Ηρακλείου οι' όναφορας τού
  πρός τό Έπαγγελματικόν καί
  Βιοτεχνικόν Έπιμελητήριον
  Ηρακλείου, ζητεί νεά επιδιω¬
  χθή ή κστάπαυσις είς τό μέλ-
  λον τής λιανικής πωλήσεως ά-
  πό μέρους των κ.κ. έμπόρων
  τής πόλεώς μας καθόσον πα-
  ραβλάπτουσι μεγάλως τα
  συμφέροντα των παντοπω-
  λών
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΑΓΙΕ
  "Υπό τοθ ύπουργείου Έθνι-
  κής Οίκονομίας ένετάλθησαν
  τα Έμπορικά καί Βιομηχανι-
  κά Έπιμελητήρια νά έξακρι-
  βώσουν καί γνωρίσουν αυτώ
  τό ταχύτερον τας είς τάς περι
  φερείας των ποσότητας των
  εμαγιέ οίκιβκής μόνον χρήσε¬
  ως δασμ κλ 100, αΐτινες ει¬
  σήχθησαν βάσει τής ύπ' αριθ.
  75.166 έ. έ ύπουργικής άπο
  φάσεως, χρεώσει τοϋ τρέχ.
  εξαμήνου καί των έπομένων
  τοιούτον.
  ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ
  Δι' ϋπουργικής αποφάσεως
  απηγορεύθη άπό τής 1 προ¬
  σεχούς μηνός Ίανουαρίου ή
  είσαγωγή έκ τοΰ έξωτερικοΰ
  σπερμάτων άραχιδνών δασμ.
  κλ. 16 μετατασσομένου άπό
  τής άνω ήμερομηνίας τοθ εϊ-
  δους τούτου είς τόν πίνακα
  Η'. έκ τού πίνακος Γ'.
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ
  Δι' αυριον Πέμπτην καί ττερί
  ώραν 11 μ.μ εκλήθησαν είς
  γενικήν συνέλευσιν δι' ύπηρε-
  σιακά ζητήματα τα μέλη τού
  Συνδέσμου ύπαλλήλων καφε-
  ζυθεστιατορίων καί ζαχαρο-
  πλαστείων Ηρακλείου.
  ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΙ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  Υπό τοϋ Πρωθυπουργοΰ κ. Ι.
  Μεταξά απεστάλη πρός τόν Σύλ¬
  λογον των πολυτεκνων Ηρακλεί¬
  ου ή άκολουθος συγχαρητηριος έ-
  πιστολιι διά την έϊσφοραν των
  μελών τοΰ συλλογου υπέρ τής 'Α-
  εροπορίας:
  Φιλε κ. Προεδρε.
  Έλαβον τό ύμετερον έγγραφον
  καθως καί την έσωκλειστον από¬
  δειξιν τής 'Εθνικης Τραπέζης έκ
  δραχ. 1230, προσφοράν των μελών
  τοΰ Συλλογου σας υπέρ τής ϊϊα-
  σιλικής μας 'Αεροπορίας και οά;
  συγχαίρω θερμοτατα δια την πα¬
  τριωτικήν σας ταύτην πρωτοβου¬
  λίαν και συμμετοχήν. Ή προσφο-
  ρά σας, προσφορα προερχόμενα
  άπό ίΐολυτεκνβυς γονεϊς είνε ά¬
  ξία ιδιαιτέρας πρβσοχής διότι προ
  έρχεται άπω την άγάπη σας πρό;
  την Πατρίδος Σάς παρακαλώ να
  διαβιβάσπτε τάς Ευχαριστίας μου
  είς άπαντα τα μελη τοΰ Συλλό-
  γου σας διά την εΰγενή των ταύ¬
  την χειρονομίαν.
  Φιλικώτατα Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ.
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
  Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
  ΤΩΝ ΕΚθΛΙΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΙΥΙΑΤΩΝ
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου
  , έκοινοποΐησε τό κάτωθι τηλε-
  γράφημα σχετικώς μέ τόν
  καθορισμόν των έκθλιπτικών δι
  καιωμάτων των ελαιοτριβείον:
  Αστυνομικάς Αρχάς, Προ-
  έδρους Κοινοτήτων Νομοΰ
  Ηρακλείου
  Συμφώνως 43 αποφάσει έ-
  πιτραπής διατιμησεων κυρω-
  θείσης διά 39560 αποφάσεως
  Γενικοΰ Διοικητοΰ καθωρίσθη-
  σαν δικαιώματα έκθλίψεως έ-
  λαιοκάρπου δι' άπαντα έλαι-
  οτριβεϊα Νομοΰ Ηρακλείου
  είς μίαν οκάν ελαίου επί των
  12 καί έν τρίτον έλαιοπυρήνης
  κατ'άνώτατον δριον. Μεριμνη-
  σστε δι' αυστηράν εφαρμο¬
  γήν καί εύρεΐαν γνωστοποίη-
  σιν. Ό Νομάρχης
  Α. Μάρκελλος
  ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
  ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ενεκρίθη δι' ύπουργικής α¬
  ποφάσεως ή είσαγωγη ποσο-
  στοθ 20ο)ο επί τοΰ είσαγωγι-
  κοΰ δικαιώματος τρέχ εξαμή¬
  νου των κάτωθι είδών χρεώ
  σει τοΰ είσαγωγικοθ δικαιώ¬
  ματος τοθ άναγνωρισθησομέ-
  νου κατά τό άπό 1ης Ίανουα¬
  ρίου 1938 εξάμηνον: Ύφασμά-
  των βαμβακερών δασμ κλ.
  222—223 έν γένει, ύφασμά-
  των μαλλίνων δασμ.κλ. 235, ύ-
  σμάτων μεταξωτών κλ. 246,
  ραδιοφώνων καί έξαρτημάτων
  αυτών, άντικειμένων φαβεντι-
  ανών. έπιτραπεζίων σκευών
  κ.λ.π.
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ
  Δι' έγγράφου τού πρός τό
  ενταύθα Γεωργικόν Έπιμελη¬
  τήριον τό τελωνείον Ηρα¬
  κλείου γνωρίζει δτι κατά αόν
  μήνα Νοέμβριον εισήχθησαν
  439 265 χιλγρ. καθαρά σίτου,
  106 793 όρΰζης καί 138. 969
  ζαχάρεως. Άντιστοίχως δέ ε¬
  ξήχθησαν 20 075 χιλγρ. κί-
  τρων έν άλμτ), 1.675.025 σουλ-
  τανίνας καί'552. 782 σταφί¬
  δος ξανθής.
  ΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  ΕΙΣΑΓΒΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΝ
  Δι' έγκυκλίου τού ύπουργεί¬
  ου Έθν. Οίκονομίας έγκρίνε-
  ται δπως άποοοθοθν είς τούς
  καταθέτας αί παρά τή Τραπέ-
  ζη τής Ελλάδος υφιστάμεναι
  εισέτι έκκρεμεΐς έγγυήσεις διά
  την εκτέλεσιν άδειών είσαγω-
  γής έμπορινυμάτων δι' ά κα¬
  τηργήθησαν αυται.
  Πρός απάσας τάς στρατι¬
  ωτικάς αρχάς εκοινοποιήθη ό
  άναγκαστικός ·νόμος ό τρο-
  ποποιών και συμπληρών δια-
  τάξεις τινάς προγενεστέρου
  άναφερομένου είς τό ίδιωτι
  κόν προσωπικόν τής στρα-
  τιωτικής υπηρεσίας. 'Επίσης
  εκοινοποιήθη αύταϊς διάταξις
  άφορώσα την διαβάθμισιν τοθ
  αύτοΰ προσωπικού.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ
  ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
  ας απέστειλε πρός τάς κατά
  τόπους γεωργικάς υπηρεσίας
  μακράν εγκύκλιον διά τής ο¬
  ποίας παρέχει λεπτομερείς ό-
  δηγίας διά την ανάπτυξιν τής
  παραγωγής τώνφυτώνμεγάλης
  καλλιεργείας. Τό Ύπουργεΐ
  όν συνιστά είς τάς γεωργικάς
  υπηρεσίας δπως καταβάλουν
  πασάν δυνατήν προσπάθειαν
  διά νά καταστοΰν αί οδηγίαι
  αδται κτήμα των άγροτών.
  ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ
  Δι' αποφάσεως τού κ. ύφυ¬
  πουργοΰ των Στρατιωτικών
  ηυξήθη δ καθορισθεΐς άριθμός
  των είσαχθησομένων είς την
  σχολήν Στρατολογίας αξιω¬
  ματικών άπό 16 είς 23
  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΟΥΣ
  Κατά πληροφορίας πρός τό
  ,'Υγειονομικόν Κέντρον Ηρα¬
  κλείου κρούσματα τυφοειδοΰς
  πυρετου ενεφανίσθησαν είς τα
  χωρία Καμάρες καί Τυμπάκι.
  ΜΠΙρωϊνή
  ΤΑ ΙΑΠΠΗΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΛΤΑ
  ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΟ ΝΑΝΚΙΝ
  ΚΙΝΕΖΟΙ ΥΠΟΧΩΡΟΥΝΤΕΣ
  ΕΝΕΠΡΗΣΑΝ ΠΟΛΛΑ ΚΤΙΡΙΑ
  ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΣ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Ραδιογραφήματα
  έκ Σαγκάης άγγέλλουν ότι τα Ίαποινι-
  κά στρατεύματα συνεχίζοντα την προέ-
  λασιν αυτών κατέλαβον τό Νανκίν, έ'-
  δραν τής Κινεζικης Έθνικής κυβερνή¬
  σεως.
  Οί Κινέζοι ύποχωροΰντες έπυρπό-
  λησαν πολλά κτίρια *»ί αποθήκας τής
  πόλεως. 'Η πυρκαϊά μάλιστα έπεξβτάθη
  καί είς τάς κυρίας συνοικίας τοΰ Ναν-
  κίν, οί Ίάπωνες Βέ καταγίνονται ήδη
  είς τόν έντοπισμόν καί κατάσχεσιν τοΰ
  πυρός.
  Ο ΤΣΑΝ-ΚΑΙ-ΣΕΚ
  ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ
  ΚΑΤΕΔΙΩΧΒΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ βεβαιούν ότι ό
  Τσάν—Κάϊ—Σέκ απήλθεν τού Νανκίν
  άγνωστον^ ποΰ κατευθυνόμενος καί έπι-
  βαίνων -άεροπλάνου. Τό άεροπλάνον
  εγένετο άντιληπτόν υπό των Ίαπώνο>ν
  καί κατεδιώχθη υπό τής άαροπορίας των
  άλλ* άνευ άποτελέσματος.
  ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΤΟ Υ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού άν¬
  τ αποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς^ συνηντήθη σήμερον καί συνω-
  μίλητεν έπ' αρκετόν μετά τοΰ πρεσβευ¬
  τού τής Άμερικής κ. Λΐάκ Ιΐή.
  ΠΑΡΕΤΑΘΗ ΕΠΙ
  ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ^ ΚΑΤΛΣΤΗΜΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Αιά διατάγματος πά
  ρετάθη επί μήνα εισέτι τό ενοικιοστάσιον
  καί είς τάς πόλεις έκείνας είς ίίς ΐσχυε
  μέχρι τούδε δυνάμει άναγκαστικοΰ ν<>·
  μου.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ
  ΝΑ ΠΡΟΕΛΑΣΟΥΝ ΕΙΣ ΚΑΝΤΩΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού άν»
  ταποκριτοΰ μας).-— Τηλεγραφήματα έκ
  τού έξωτερικοΰ άγγέλλουν ότι μετά
  την κατάληψιν τοΰ Νανκίν δέν είνε ά-
  πίθανος ή προέλασις των Ίαπώνιον πρός
  την Καντώνα ήτις Οεωρεΐται ήδη κέν¬
  τρον έφοδιασμού των Κινέζων.
  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ
  ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τη>.εγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι οί άγγελθέντες βομβαρ-
  δισμοί τής Μαδρίτης καί άλλων σημεί-
  ων τοΰ Ίσπανικοΰ μετώπου θεωροΰνται
  ααφείς ενδείξεις τής αναμενόμενος με-
  γάλης έπιθέσεως τού «Ι»ράνκο εναντίον
  των κυβερνητικαί.
  ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Υπό δυνάμεως φι-
  λικής πρός την Κίναν καί την Ιαπωνί¬
  αν, τηλεγραφείται ότι ύπεβλήθησαν ήδη
  προτασεις είρήνης. Είναι άγνωστον άν
  αι προτασεις αυται θά γίνουν άποδεκταί
  υπό των έμπολέμων καί οΰτως ώστε νά
  παράσχουν θετικάς ελπίδας διά την σύ¬
  ναψιν είρήνης.
  ,