95137

Αριθμός τεύχους

4736

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

10/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΥΝΤΕί
  ΚΤΙΡΙΙ
  Ιν
  εσιν
  > (τού »ν·
  πληροφο·
  »ΰν ότι ό
  ί ΐνανκίν
  καί επι-
  ιροηλίνΐιν
  ώ
  ς των
  κ»ί "'ίνω'
  6
  Ι»*,·
  II
  γμΐιτος»»
  3» ΐτοΰ
  φτ,Ι'-*
  λΐον ™ „
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  II
  ΣΥΝΛΡΟΜΛ1:
  ΠΑΡΑΣΧΕΥΗ
  III
  Λίγΐ'ΐτοΐ'
  III
  έττ]ίτία /.(<·'" .">
  III
  είάαηνο; Ί
  III
  *Αμε.ρικΐ)ς
  10
  || Τιιιη
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  Ι!'ΨΠΛ ΤΥΙ1ΟΓΡΑΦΡΙΑ
  οοι. ιιοΐγρον
  ιΠεΥβΥϊίΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥε'ΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Ι.ΤΟΣ: 22ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4Ϊ36
  Κατ' επιθυμίαν τού κ. ΠρωΙ ν' άντιλαμβάνεται ότι ό
  θυπουργοΰ, τό ύφυπουργεΐον Ι προορισμός τού δέν είναι νά
  τής εργασίας απηύθυνεν έγ- επιβάλλη την τάξιν μονον
  των υ-
  έιά
  κΰκλιον πρός τούς άσφαλι-
  σνικούς όργανιομούς
  παλλήλων καί έργατών
  τής οποίας συνιστά όπως χο-
  ρηγήσουν είς μέν τούς φυμα-
  τικούς καί τάς χηρας έπιδό-
  ματα είς δέ τοΰς άλλους ερ¬
  γάτας καί ύΐταλληλους δάνεια
  μέ μικρόν τόκον διά νά δυ¬
  νηθούν ν' άντιμετωπίβουν
  τάς ανάγκας των κατά τάς
  επικειμένας εορτάς. Ή χσρή-
  γησις βοηθημάτων καί μι-
  κροδανείων είς τα θύματα
  της εργασίας κκ'ι τοΰς πτω¬
  χούς εργάτας καΐ ύπαλλή-
  λους, αποτελεί εύστοχον μέ¬
  τρον τό οποίον
  πράγματ» ευεργετικόν διά
  τόν πάσχοντα κόσμον των
  πενεστέρων τάξεων. Ή δέ
  ςχετική απόφασις, άποδεικνύ
  ούσα μέ πόσην στοργήν καΐ
  ενδιαφέρον περιβάλλει τόν
  κόσμον αυτόν ή κυβέρνησις
  είναι άξία πάσης έξάρσεως.
  "Άλλοτε, τα τελευταία Ιδία
  ετη, διά νά δοθή εν μικρόν
  έπίδομα ή βοήθημα είς τούς
  μισδωτούς και τούς ένδεεΐς,
  έπρεπε νά προηγηθοΰν τα¬
  ραχαί, διαδηλώσεις ύπομνή-
  ματα. πορεϊαι πείνας, συγ-
  κρουσεις, αίματοχυσίαι, ανω¬
  μαλίαι καΐ θόρυβος. Σήμε¬
  ρον, τίποτε άπό ©λα αΰτά δέν
  παρατηρεϊται. Διότι αύτά
  άνήκουν είς τό παρελθόν.
  Εήμερβ-ν-τό ,Κράτ,ρς, χωρΐς
  πιέσεις, χωρίς δορυβώδεις έκ-
  δηλώσεκ, στρέφεται πρός
  τούς πάσχοντας καί τοΰς ά-
  δυνάτους καί τούς βοηθεΐ κα'ι
  τούς ένισχύει καΐ τούς δίδει
  τα μέσα νά έορτάσουν μέ
  χαράν τα χριστούγεννα καΐ
  τό νέος ετος. Χορηγεϊ βοη-
  θήματα, δάνεια, όργανώνει
  λαϊκά συσσίτια καί ύπνωτή-
  ρια. Καΐ φροντίζει μέ κάθε
  τρόπον νά μην μείνη κα-
  νεϊς κατά τάς μεγάλας αύ¬
  τάς ημέρας τών'Χριστουγέν-
  νων καί κατά την περίοδον
  των παγετών, των βροχών
  καΐ τοΰ ψυχρού χειμώνος,
  χωρίς τροφήν, χωρίς στέγην,
  χωρίς ζεστά ένδύματα. Διότι
  εύτυχώς, τό Κράτος ήρχισε
  άλλά καΐ νά περιδάλπη καΐ
  νά προατατεύη καΐ νά παρα-
  μυθη τούς άδυνάτους, τούς
  πάσχοντας, τούς ένδεεΐς.
  Άλλά, φυσικά δέν ειμπο¬
  ρεί νά επαρκέοη τό Κράτος
  είς τόσας ανάγκας πού ΰφί-
  στανται. Τό Κράτος κάμνει
  τό καθήκον τού, όσον ειμ¬
  πορεί, δαον τοΰ έπιτρέπουν
  αί δυνάμεις τού. Δέν έπι-
  τρέπεται έπομένως καί ν' ά-
  ναμένωμεν τα πάντα άπω τό
  Κράτος. "Οφείλομεν νά βοη¬
  θήσωμεν καΐ όλοι οί αλλοι,
  εί; την περιοτολήν τής κοι-
  νωνικής δυατυχίας. Καΐ κυ-
  θ"' αποβή ί ρίως έχουν χρέος νά συνδρά-
  μουν είς τουτο οί εύττοροΰν-
  τες καΐ οί διάφοραι φιλαν-
  1% ?.ι ΥΡ^^^
  Τζώρτζ ύπολογίζετα;
  πισκεφθή την Ισπανίαν μετά την
  επάνοδον έξ αυτής τοϋ κ. 'Ά-
  τλυ.
  Έκ Ρώμης τϊ;λεγραφεΙταί, οτ;
  Ιταλοί ναΰται, επανελθόντες έκ
  Μαλάγας, περιγράφουν μέ μελανά
  χρώματα την κατάστασιν καΐ ιδί¬
  ως την άθλ'ότητα τοϋ πληθυσμοΰ
  ό οποίος υφίσταται παντοειδείς
  στερήσεις καί ζή υπό συνεχή τρο¬
  μοκρατίαν. Ή άλλοτε άνθοϋσα καί
  εϋθυμος πόλις εχε: ήδη παρακμά-
  ση, αί δέ έκτελέσεις ύπόπτων εις
  αυτήν συνεχίζονται καθημερινώς
  άνευ οϊκτου. Οί Ιταλοί ναθται
  περιγράφουν ιδίως την σκληρό-
  τητα τοΰ στρατιωτικόν οιοικη-
  τοΰ.
  Κατά πληροφορίας εκ Ιΐερπι-
  νιάν διήλθον εκείθεν, -.ροερχόμε-ί
  νοι έκ Παρισίων καί κατευθυνόμε
  νοι εις ΒαρκελοΊνην, ό πρόεδρος
  Βά
  Ό κ. Λόύ3 τούς φοιτητάς των Αθηνών. "Ε-
  ό'τι θά έ-
  λοιπόν! ΈπικΛΐρως μέ την άνα-
  βίβασι των Μποέμ θά δοθ/ καί έ-
  κεΤνοι τή ζωή τους, μιά ζωή συ-
  νήθοις στερημένη ν) ρεγουλαρισμέ-
  νΐ) σύμφωνα μί τόν αΐώνιο οίκο-
  τής
  θρωπικοΐ όργανισμοί. Διότι
  ή εκδήλωσις τής φιλανθρω-
  πίας άποτέλει την αρετήν
  πού πρέπει νά χκρκκτηρίζη
  μίαν
  νην,
  κοινωνίαν προηγμε-
  χριστιανικήν. Είς την
  χώραν μας ειδικώς καί ειδι¬
  κώτερον είς τόν τόπον μας
  έύώ, οπου αί άλλεπάλλιιλοι
  θεομηνίαι καί καταστροφαί
  έχουν δημιουργηθή πλήθος
  ένδεών, καΐ εχουν έπαυξή-
  σει την δυστυχίαν τό καθή¬
  κον τής εκδηλώσεως τής αλ¬
  ληλεγγύης τής φιλαλληλίας
  καΐ τής συνδρομής πρός τούς
  πάσχοντας καθίαταται περισ¬
  σότερον άμεσον καΐ έπιβε-
  έ
  ΑΊ έορται των λριστου-
  γέννων είναι κατ' εξοχήν η¬
  μέραι άγάπης. ανθρωπίνης
  καλωσύνης, ημέραι άρετής.
  Είναι ημέραι κατά τάς ο¬
  ποίας δλοι πρέπει νά αίσθαν-
  θοΰν την χαράν τής έναν-
  θρωπίσεως τοΰ Οεοϋ. Καί ό
  καλύτερος τροπος κατανοή-
  σεως τής ύψηλής σημασίας
  των άγίων αύτώνβήμερών εί¬
  ναι νά βοηθήσωμεν τούς πά¬
  σχοντας, νά περιθάλψωμεν
  τούς δυστυχεΐς, νά δώσωμεν
  την χαράν τή$ ζωής είς τούς
  τής τύχης. χά¬
  των οποίων καί κατήλ-
  θεν είς την γήν ό υιός τοΰ
  ©εοΰ.
  τών Βάσκων κ.
  Άγκου'ίρρε, ί κ. Κασάρες Κιρό-
  γα, πρώην πρωθυπουργός τής Ί-
  σπχνίας, ό κ. Σέρρα, ό Μορέρ,
  βουλευτάς, ό κ. Ίωα/.είμ Μπού,
  πρώην ύπουργός τής Γεωργίας
  τής Καταλωνίας, ώς καί πολλαί
  άλλαι ισπανικαί προσωπικότητες,
  αί οποίαι παρέμεναν αύτοεζόρι-
  στοι είς τό εξωτερικόν.
  Κατά τηλεγράφημα έκ Παρισί¬
  ων ευρίσκεται Ικεϊ άντιπροσωπεία
  τοΰ Ίσπανικοΰ λαϊκοΰ μετώπου.
  ή όποία προσπαθεϊ νά επιτύχη
  την υποστήριξιν τοΰ λα'ικοΰ γαλ-
  λικοΰ μετώπου. ΊΙ άντιπροσωπεία
  αυτή, ή όποία περιλαμβάνει μέλη
  ολων των μετεχόντων είς την κυ¬
  βέρνησιν κομμάτων, άποτελεϊται
  άπό τούς κ. κ. Κορδέρο καί Ά-
  θορίν, τού σασιαλιστικοΰ κόμμα-
  τος, την Πασιονάρια, τοΰ κομ-
  μουνιστικοΰ, την δεσποινίδα Πιέ-
  ρα, τοΰ ήνωμένου σοσιαλιστικοΰ
  κόμματος τής Καταλωνίας, τοΰς
  κ. κ. ΙΌδρίγκεθ Βέγα, Φρετέλ
  καί Όγιέρ Πρετεθέϊλα, τή;
  II.
  Ο. Τ τόν δόν.τορα Χοΰστο Κα-
  ·μπ*λλ«ρο καί τόν κΐ Μΐγέρ, ϊής
  δημοκρατικής ενώσεως. 'Η άντι¬
  προσωπεία συνοδευομένη καΐ άπό
  τόν έν Παρισίοις Ίβπανον πρεσ¬
  βευτήν κ. Όασόριο ύ Γαλλιάρδο,
  νομικό παράγοντα,νά τόν ώμορφαί-
  νη καΐ αύτό τό στυγνό πρόσωπο
  τής σποιτονοικοκυρίίς τους,την τε¬
  λευταία τοΰ μηνός. Άρκεΐ 2τι λί-
  γο παρά πέρα θά χαμογελα ή Μί¬
  μη Ηενσόν... Δέν είνε μάλιστα α¬
  πίθανον καί στήν έποχή μας νά
  ύπάρχουν αυτή τή στιγμή οί
  Ροδόλφοι οί περιποιούμενοι σέ
  καμμίαν τρώγλη μιά διαβατική
  γυναικοΰλα πού τούς άγάπϊ,σεκαί
  την άγάπησαν καί πού ψιθκρίζουν
  πάλιν τούς στίχους:
  ΡοδόλφΕ τής Μιμής σου,
  ή στερνή μερά £φτααε...
  Λιότι φθάνει κάποτε ή ήμέρα
  αυτή καί διότι λείπουν τα ύλικά
  μέσα τής εύτυχίας των μποέμ
  άλλά καί διότι ό άντιφυματικός
  αγών δέν είνε δυνατόν νά προνοή-
  στιγμής κ»ί διά τάς
  συγκεκριμένως...
  ΤΗΣ ΣΕΡΘΙΚΙΣ ΗΟΑΙΤΙΚΗΣ
  Έπιχειροΰντες χθές μίαν συνδέεται μάλλον αίσθηματι-
  ιν καί έν γενικαίς κώς, ένω μέ την Ιταλίαν καί
  ις ανάλυσιν τής διε- Γερμανίαν την συνδέουν, ιδία
  καταστάσεως, οπεστη-
  γραμμ
  θνοΰς
  ρίξαμεν, δτι δσον δήποτε καί
  άν έχη ελαττωθή ή
  τιού παρετηρεϊτο πρό καιροΰ,
  έν τούτοις οί λόγοι πού δημι-
  ουργοθν τούς κινδύνους τοϋ
  πολέμου δχι μόνον δέν έξέ-
  λιαον άλλ' αντιθέτως καί ηυ¬
  ξήθησαν. Καί είπομεν δτι ή
  ημχ τής
  ύπίρξεις των
  ριν
  Ηυμώνομε μέ τή μόδα οταν έ-
  παναφέρΤ) τα πτερά καί τα κρι-
  νολϊνα... Δέν πρέπει δμως νά θυ-
  μώνωμεν ίταν ή Ιπαναφορά αύ¬
  τη έπεκτείνεται ε'ως ώρισμένες
  αίσθηματικές καί ψυχολογικές
  στιγμές. Οί στιγμές αύτές είναι
  χίωνίιος άνθρώπινες. Οί μποέμ ό¬
  πως τούς παρουσίασε ό Μυρζέ
  καί τούς έμελοποίησε ό Ιταλός
  εύποόσδεκτο'.
  καΐ συμπαθητι/οί. Άν χαιρετοΰν
  όπως ό Άρμάνοος την Μαρίαν
  Ντυπλεσσίς δέν Ιχει σημασίαν.
  'ϊΆ- αγριρίοτίρα μπορεϊ νά Ιχτΐ
  καΐ αύτό σημασίαν... Διότι σήμε-
  ρχ δέν έλησμονήσαμεν μόνον τόν
  λυρικός είναι πάντχ
  επεσκέφθη
  Σωτάν.
  τον πρωθυπουργόν κ.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Τό Ίσπανικόν πρόβλημα
  ΠΟΣ ΑΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Λεκέμβριο;.— Τα
  έξ Ίσπανίας τηλεγραφήματα άγ-
  γέλλουν 8« ή «πραξία συνεχί-
  «πραξία
  τα
  συνεχί-
  γέλλουν 8« ή
  ζεταΐ γενικώς
  άλλ' δτι καθημερινώς -{ίνοντχι
  εντατικώτεραι αί προετοιμασί¬
  αι των επαναστάται διά την με¬
  γάλην επίθεσιν των. Άπά μηνών
  είνε γνωστόν δτι ή πρωτοβουλία
  των προσεχών έπιχειρήσεων είς
  εύρεΐαν κλίμακα θ' άναληφθή α-
  πδ τούς έπειγομένους νά τερμα-
  ιίσουν τόν πόλεμον επαναστά¬
  τας, διότι οί κυβερνητικοί δέν
  άποκρύπτουν δτι δέν θά είνε εις
  θέσιν νά ένεργήσουν γενικήν ε-
  τού έ'αρος. Τα εκ
  λή ά
  τα, τα οποϊκ είνε δυνατόν νά
  χρησιμοποιηθοΰν έκεΐ και
  τόν
  πίθϊϋΐ ι πρό
  } χραγόσσ ,ς
  γίλλοο/ ^τ: ν; κα^ο/αιρία
  ι είσα παρεμποδίζει την
  Εί
  ^ άγ-
  Ιντα-
  στρα-

  /ησ '
  ·|ς
  ρμ
  ή δράσιν. Είς τό μέτωπον
  Μαδρίτης οί κυβερνητικαί
  έ
  χτες έκ τής αναμένομε¬
  επιθέσε'ος βομ,ίχρδίζουν συ¬
  ν χώς τάς Οέσεις των άντιπά-
  "/■ον των διά νά παρεμποδίσουν
  ι <ς συγκέντρωσις στρατευμά- -, όν διά την επίθεσιν. Έπαναστα- καΐ συγκεντρώση ήδη καί είς παρατη- τούς τομεϊς Ί ρανάοας καΐ Κόρδοβας, δηλαδή . ίς την Άνδαλουσίαν. Είς τοΰς ·ϊ,μεΤ; αΰτούς συνεκεντρώθησαν ί;ίως τα μαροκινά στρατιύμα- χειμώνα, λόγω τοΰ ηπίο^ κλίμα- τος τής νοτίου Ίσπανίας. Αγγέλλεται έκ Σαλαμάνκας ότι 6 Φράνκο άπένειμε τόν στρα τιωκάν σταύρον είς τούς μηχα- { Άλφόνσον Βαλδιβιέλ- ν.ο καί Άλφόνσον Λόπεθ, διότι, όδηγοΰντες ατρατιωτικήν άμχξο- στοιχίαν, ή όποία εκλήθη άπό ίγΗμγ,ά. άεροπλάνα καί τρχυ ματισθέντες σοβαρώς καί οί δύο κατώρθωσαν νά φθάσουν είς τόν πλησιέστερον σταθμόν. Αγγέλλε¬ ται έκ Μποΰργκος 8τι ί στρα- τηγάς Κέ'ιπο ντέ Αιάνο έτραυμχ- τίσθη έλαφρώς συνεπεία αύςοκι- ιπποτικόν χαιρετισμόν! σμονήσαμεν δλους τούς σμούς κα! έμείναμεν μέ Έλη- χαιρετι- τό .. φί- λημα τοΰ Ίούδα παρακαταθήκην. ώς κοινωνικήν ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ1ΡΟΑΟΑΦΟΙ Μετά την Μαρίαν λτοπλεσσίς - την περίφημον κυρίαν μέ τάς καμελίας —είς την επιφυλλίοα καί τό φίλμ τής ,ήμέρας—τό πραγμα¬ τικόν έννοοΰμεν—επανέρχονται ο' Μποέμ... —'Υπάρχει κάποια παρελθοντο- πλης'ία είς την λεγομένην ανη¬ συχίαν τής έποχής, θά έλεγεν ό πριδτο; παρατηρητής. Άλλά ύπάρχει πάντοτε; Δέν διαμφισβητοΰμεν ότι τό οραμα τής κυρίας μέ τάς καμελίας, μολονότι καί αύτό είς τό ,ίά'Ιος τού ανθρώ¬ πινον, δέν συμβιβάζεται μέ την γενικήν νοοτροπίαν, ερωτικήν /.αί μή τής έποχής μας. 'ΰστόσο γιά τούς Μποέμ ύπάρχει νομίζω άτ- μόσφαιρα καί είς τόν «ιωνά των ώτομοτρίς καί των άεροπλάνων. Ή μουσική τους μπορεϊ νά ένθυ- μίζτ^ τό τραγοΰδι τής Άοελίνας Πάτι ·αχ'·, την «καλώς κατηρτισμέ- νην» ορχήστραν τού παρελθόντος αιώνος. Ή διαβόητος δμως σοφί- τα τού φοιτητοΰ ή τοΰ καλλιτέ¬ χνου, πού συμβαίνει νά είνε φοι- τητής καί καλλιτέχνης τής επο- χής μας, συνδέεται απολύτως μέ την μουσικήν αυτήν. Τό δράμα πού έκπροσωπεΐ είνε καΐ σύγχρο¬ νον...Αί σελίδες τοΰ Μυρζέ, ποΰ την την ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ;- νητικοϋ ουστυχημα Ό άρ- χηγός τής άγγλικής αντιπολι¬ τεύσεως καί ή έκ βουλευτών ά- κολουθία τού ανεχώρησαν έκ Μαδρίτης επιστρέφοντες είς^Βαρ- κελώνην. ΙΙρο τής αναχωρήσεως τού, ό κ· Άτλυ Ιγινε δεκτός είς τό δημαρχείον τής Μαδρίτης,^ °- που ωμίλησεν ενώπιον μεγάλης συγκεντρώσείος κα'ι υπεσχέθη δτι, έπιστρέφων εί* τό Λονδίνον, θά εκθέση την πραγματικήν κ*- τάστασΐν. κολουθία Ό κ. Άτλυ καί ή τού είχον επισκεφθή τίς έδιαοάζαμεν μαθηταί εί Βικελαίαν Βιβλιοθήκην κατά μετάφρασιν τοΰ Ροΐδη, δέν εχουν καί γιά μας άκόμη, κάτι τό μου- σικό απλώς. Άνταποκρίνονται λί- γο πολύ είς την ιστορίαν τής ζ<ο- ής μας, δταν παρ' 8λας τάς στε- ρήαεις, την αισθανόμεθα Ιλαφράν καί διασκεδάζαμεν μέ την μετα¬ φοράν τοΰ φορτίου της έδώ καί έκεϊ. Φαντάζομαι λοιπόν δτι γιά τούς σημερινούς νέους ή μουσική των Μποέμ, τό δραμα ή τό μελό- δραμά των γενικώτερα, δέν στερεΤ ται ένδιαφεροντος. Μιά κορδελλα ζωής, άπό τίς πειά σύγχρονες καί τϊςπειό σπαρταριστές, περνά άνά- Ό κ. Νομάρχης. Προχθές ανεχώρησε μετα¬ βαίνων είς Χανιά ό νομάρ¬ χης κ. Μάρκελλος Ίνα συ¬ νεργασθή μετά τού άναπλη- ρωτοΰ τού ύπουργοΰ Γεν. Διοικητοΰ κ. Ίππολύτου πρός λύσιν των φλεγόντων ζητη- μάτων τοΰ νομοθ μας Πράγ ματι είς τόν τόπον μας έχουν άνακύψει πλείστα οσα ζητή- ματα #ξ αίτίας χυρίως των αλλεπαλλήλων καταστρεπτι- κών πλημμυρών πού χρήζουν άμέσου μελέτης καΐ τακτο- ποιήσεως. Είς την τακτο- ποίησιν δέ των ζητημάτων αυτών τείνουν όλαι αί προ¬ σπάθειαι τού κ. Μαρκέλλου. Καί δέν ϋπάρχει άμφιβολία δτι τό ταξίδιόν τού είς Χα¬ νιά καΐ ή συνεργασία τού Ίππολύτου θά ταχείαν θερα¬ πορεία των γεγονότων μέ τάς τυψλάς δυνάμεις ποΰ τα προ- ωθοΰν, φέρει μοιραίως πρός την σύγκρουσιν αδιάφορον άν ή σύγκρουσις επέλθη κάπως άργά. Αί τελευταίαι είδή- σεις, άπέδειξαν απολύτως όρθήν την θέσιν αύτην. Ή Ιταλία δπως αγγέλλεται ήδη έ Ρώμης, άφοθ ώργάνωσεν εκστρατείαν κατά τοΰ θεσμοΰ της Κ. Τ. Ε. καϊ της Αγγλί¬ ας δτι οήθεν έτοιμάζουν τροτοποίησιν τού όμγανισμοΰ της Γενέυης κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά άναγνωρίζε- ται ή άπόλυτος κυριαρχία τής Μ. Βρεττανίας έν Μεσο- γείορ καί τό δικαίωμά της νά καταλάβπ τάς Άζόρας νή- σους επί τοΰ Άτλαντικοΰ, δ- ταν νομίση ότι ύπάρχει λόγος πρό; τουτο, έξαγγέλλει ώς οριστικήν απόφασιν της καί την τυπικήν αποχώρησιν της έκ τής Κοινωνίας των "Εθνών. Έπειδή δέ ή απόφασις αυ¬ τή λαμβάνεται ολίγον μετά την μετάβασιν τού Γιουγκοσ- λαύου πρωθυπουργόν κ. Στο- γιαντίβοτς είς Ρώμην καί τάς συνομιλίας τού μετά των Ίτα- λών επισήμων, κατ' άνάγΚττν πρέπει νά υποθέσωμεν δτι καί τό ζήτημα τουτο άπετέλεσεν αντικείμενον των συνομιλιών αυτών. Εάν προέτι λάβωμεν ύπ' όψιν την είδησιν ,δτι ό κ. Στογιαντίνοβιτς πρόκειται νά μεταβή καϊ είς Βερολίνον καί δτι προσανατολίζει την χώραν τού πρός τόν αζ,ονα Ρώμης—Βερολίνου έγκαταλεί- πων κατ' ανάγκην την πά λαιάν φιλίαν πρός την Γαλλί¬ αν είς τάς παραμονάς μάλι¬ στα τής μεταβάσεως τοΰ κ. Ντελμπός είς Βελιγράδιον, τό- τε δέν ειμπορούμεν παρά νά πιστεύσωμεν δτι αί διπλωμα¬ τικαί ζυμώσεις πού ένετάθη- σαν τόν τελευταίον καιρόν θά έχουν πιθανώς κολοσσιαίας σημασίας άποτέλεσμα καί θά έπιφέρουν νέαν εντελώς ά νακατάταξιν των δυνάμεων είς την Κεντρικήν Ευρώπην καί την Βαλκανικήν Χερσόνη¬ σον. Διότι δσον καί άν φαί¬ νεται δύσκολον νά εγκατα¬ λείψη ή Σερβία την Γαλλίαν κατά τα τελευταία ετη, τερα¬ στία οίκονομικά συμψέροντα. οξύτης | Δεδομένου δμως δτι ή Ρουμα¬ νία καί ή Τσεχοσλοβακία πα- ραμένουν πισταί είς την Γαλ¬ λίαν τής οποίας τύν πολιτι¬ κόν άστερισμόν άκολουθοΰν ώς δορυψόροι, τότε θά πρέπει νά υποθέσωμεν προσέτι, δτι άπόκλισις τής Σερβίας πρός τόν άξονα Ρώμης—Βερολίνου θά έχη ώς μοιραίαν συνέπειαν την διάσπασιν τής Μικράς Άντάντ. "Εν τοιαύτη δέ περιπτώσει άνατρέπεται τελείως ή ίσορ- ροπία έν τή Βαλκανική καί έν τή Κεντρική συνασπισμοϊ Εύρώπη καί οί των άντιπάλων χάριν τής Ιταλίας καΐ τής Γερμανίας έν τούτοις δέν εί¬ ναι καί απίθανον τουτο. Διό¬ τι μέ την Γαλλίαν, ή Σερβία Μεγάλων Δΐ'νάμεων, λαμβά- νουν νέαν εντελώς μορφήν. Όπωσδήποτε δμως, 0α είναι εντελώς τολμηρόν καί παρα- κεκινδυνευμένον νά έκφέ.ρη, κανείς προκαταβολικώς ορι¬ στικήν γνώμην έπ' αΰτοϋ. Καΐ τό φρονψότερον είναι νά α¬ ναμείνωμεν την πραγματοποί¬ ησιν τής επισκέψεως τοϋ κ. Ντελμπός είς Βελιγράδιον. Διότι δέν άποκλείεται βεβαία αί συνομιλίαι τού Γάλλου ύ- πουργοϋ, ταξιδεύοντος ώς γνωστόν διά λογαριασμόν δ¬ χι μόνον της χώρας τού άλλά καΐ τής Αγγλίας, ν' άναχρέ- ψουν τα άπρτελέσματα των συνομιλιών τοϋ κ. Στογιαντί- νοβιτς έν Ρωμη κο:1 νά έπα- νασυνδέσουν τοΰς χαλαρω- θέντας κρίκους τής Γαλλο- ρβ συμμαχίας. Άπό τής απόψεως δέ αύτί]ς καί προσ- λαμβάνει έτι μεγαλυτέραν σπουδαιότητα τό ταξίδιόν τοϋ Γάλλου διπλωμάτου είς την Κεντρικήν Ευρώπην καί τα Βαλκάνια. Όπωσδήποτε δμως, ή κα¬ θημερινώς εντεινομένη διπλω- ματική δραστηριότης έν Εύ- ρώπη, έν συνδυασμώ καί μέ την έπιτάχυνσιν τού ρυθμοθ των γεγονότων τής "Απω Ά- νατολής καί μέ τοΰς συνεχώς αύξανομένους κινδυνους διά τα οίκονομικά καί στρατηγικά συμφέροντα των νικητριών δυ¬ νάμεων, τού μεγάλου πολέ¬ μου, Αγγλίας, Γαλλίας καΐ Άμερικής, είς δλα τα γεω- γραφικά πλατή καΐ μήκη τής ύδρογείου, δικαιολογεΐ φρο¬ νούμεν πλήρως την γνώμην, δτι πλησιάζομεν συνεχώς πρός την λύσιν τοϋ βωβοΰ , δράμα- τος πού κράτει είς αγωνίαν τόν κόσμον. Μέ την διαφοράν δτι ή λύσις αυτή έχει περισ¬ σοτέρας πιθανότητας νά οδη¬ γήση είς την τραγωδίαν τού πολέμου παρά είς την φρούρησιν τής είρήνης. περι- νν. μετά τοΰ κ. συμβάλη, είς πείαν των μοΰ μας. προηγουμένως τό μέτωπον, φθά¬ μέχρι των χαρακωματων σαντες των χαρακωματων μεσα τούς ςεθωριασμένους τύπους των μέ τίς φλοτάν γκραβά- τες καί τα ψηλά κολλάρα. Χελιδόνια τού χειμώνος είπαν Καί είς τα χωρία; Φαίνεται δτι ό τύφος τήντησε ένδημική νόσος τόν τόπον μας. Μέχρι ρα, περιωρίζετο είς την άναγκών τοΰ νο- κα- διά τώ- πό- ή ύγιεινομική ΰπηρεσία, ό τύφος θά υπάρχη π«ν- τοτε. λιν. Τώρα σματα καΐ σημειώνει κρού- είς τα χωρία χ Είς τό Τυμπάκι καί τίς Κα- μάρες, ύπάρχσυν άσθενεΐς έκ τύφου. Τό πρδγμα δμως δέν είναι ανεξήγητον, δι' δ- σους γνωρίζουν τούς άθλί- ους δρους υδρεύσεως των κατοίκων. Καί άν θέλωμεν νά καταπολεμήσωμεν την Ύδατοπτώσεις. Είς την Βιάννον γίνεται ή πρώτη προσπαθεία χρησι¬ μοποιήσεως της πτώσεως των υδάτων διά την κίνησιν τοΰ συνεταιρικοΰ έλαιουργι- κοΰ έργοστασίου καί τόν η¬ λεκτροφωτισμόν τής ωραίας κωμοπόλεως. Ή Κρήτη δέν έχει βεβαίως μεγάλους καταρ ράκτας έχει δμως σημαντι¬ κάς πηγάς των οποίων τα ϋ δατα πίπτοντα άπό άρκετοΰ ΰψους θά ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθοΰν ώς κυνητή- ριος δύναμις διά την ίδρυσιν καί λειτουργίαν μικρών έ στω έργοστασίων άγροτικής κυρίως βιομηχανίας. Ό «λευ- κός άνθραξ» αποτελεί πό λύτιμον στοιχείον καί πλοΰ- τρομεράν νόσον, οφείλομεν | τον πού δέν έπιτρέπεται νά βελτιώσωμεν καί ,νά έξυ-,ν' άφήνωμεν άχρησιμοποίητον γιάνωμεν τα τής πόλεως ύδραγωγεΐα καί καί των χωρίων. "Αλλως, όσασδήποτε προ¬ σπαθείας καΐ άν καταβάλη άνθρακα. καΐ άνεκμετάλλευτον, άφοΰ άλλωστε δέν διαθέτομεν οΰ- τε πετρέλαιον οΰτε καί γαι- Η Σχετικώς μέ τό χθεσινόν σχόλιόν μας διά την ανάγ¬ κην τής διϋλίσεως κσί τυπο- ποιήσεως των έλαιων μας, &· στε νά πωλοΰνται είς ικα¬ νοποιητικάς τιμάς είς την διε θνή κατανάλωσιν, μας πα- ρέχεται ή πληροφορία, δτι τα 4)5 των έξαγομένων έλαίο>ν
  μας, διϋλίζοντσι άπό τό έν-
  τανθα εργοστάσιον τής ραφΐ-
  νερίας, τό οποίον λειτουρ-
  γεΐ καθ" δλους τούς δρους
  τής συγχρόνου έπιστήμης. 'Η
  πληροφορία μ άς προκαλεΐ αϊ-
  σθημα ιδιαιτέρας ευχαριστή¬
  σεως. Δίδομεν ομως την ε¬
  ξήγησιν δτι άσχολούμενοι μέ
  την ποιότητα τού ελαίου δέν
  είχομεν ύπ' όψιν τό Ηράκλει¬
  ον μόνον, άλλ' ολόκληρον
  την χώραν. Διότι τό έλαισν
  αποτελεί εθνικόν προιόν, πού
  δέν πσράγεται είς τό Ηρά¬
  κλειον μόνον άλλ' είς δλην
  την Κρήτην καί είς πλείστα
  άλλα διαμερίσματα τής χώ'
  ρας.
  II
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήαερον τό άρι
  στούργηιΐα· <Μετά την ανά<ρισιν>.
  «ΜΙΝΩΑ». —Σήμερον τό κινημα-
  τογραφικόν άριστούργημα: Δε-
  σποινίς λοχαγός.··
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΠΕΝ Θ Η
  Πλήρη; ημερών Ιξεμέτρησε^ τό
  ζήν την 4ην τρίγ^'/το^ καί εκη¬
  δεύθη εις Βραχάσι την επομένην
  πλήρης χρηστότητος καί άρετών
  πρεσβύτης 6 Νικόλαος Χατζή Α¬
  ποστόλου Διτςλχρ,ί; ;ΐς ηλικίαν
  26δον
  Εγεννήθη τό ετος ΙΚ.',Ο ?εκα-
  ετές δέ πίρίπου παιοί* ενεθυμεί¬
  το τί,ν επανάστασιν τοΰ Βασιλα-
  κογιώργη τοΰ ]Η41 καθ' ν^γ μετά
  τής μητρός τού κατέφυγον είς τ*
  πρός τό Λασήθι ό'ρη, τοΰ πατρός
  τού τυγχάνόντος άγωνιστοΰ καί
  μεθ' έτέρων συ/χωριανών τού έν
  ϊπλοις απουσιαζόντων εκ των οι-
  κογενειών των.
  Κατά τό 1Κ*;Γ>—-18(>9 ώς άγω
  νιστής Ιπολέμησεν εις τάς μάχας
  <ιΚαράς Πηγάδι» καί Όροπεδί ου Λασηθίου κατεταγμένος εις τα Σώματα τοΰ Αειμνήστου Γεν. Κργτρ(οΟ Κ. Σφακιανάκη είς τό Άρχηγεΐον τοΰ έπαίοι ΰπηρέτει καί ό πατήρ τού συνδεό μενος συν τοίς άλλοις καί δια κο-υμπαρια; μέ -όν Αρχηγόν. Όμοίως ηγωνίσθη καί εις τάς βραδύτερον έπαναστάσεις των έ- τών 1878, 188!) καί 1891 ί μετά διακεκριμένης άνδρείας καί τόλ- μη; πάντοτε ηύτύχησε δέ ί>~ζρο
  γδοηκοντούτης πλέον νά παρα¬
  κολουθήση μετά συγκινήσεως έκ
  τής ήούχου πλέον κατοικίας
  τού τούς τελευταίους άπό τοΰ
  1912 καί εξής άπελευθερωτι-'.ούς
  αγώνας τής νεωτέρας τρίτης δ:
  εκείνον γενεάς.
  Τούς οίκείους τού, τής οικο¬
  γενείας Διπλαρα, τούς τής θυγα-
  τρός τού "Αννης οικογενείας Ηρα
  τσ'νάκη καί τάς των εγγόνων
  τού Ιωάννου, Παπά Διονυσίο
  καί Σωτηρίου Πρατσινάκη, συλ¬
  λυπούμεθα θερμότατα.
  Βραχάσι (> Δεκεμβριού ]'.)'·)!.
  Έμμαν. Πρατοινάκης
  Ταγματάρχης
  ΈΑευθ. Πηγάκης
  Ίατρός- -Π αθολόγος
  Δέχεται έν τω Ιατρείω τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρστη-
  γοϋ κ. Άλεξάκη) 10 -12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριστβύργημα τής
  Γκλλικής κινηματβγραφίας:
  (Κ.116 άβ 1α Ρ&ΐχ)
  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:
  Ρενέε Σαίν Χύρ
  Ζάν Γκάλλαν καί
  Ζύλ Μπέρρυ
  "Ε ν α κβινωνικό άριστβΰρ·
  γιΐμα γβμάτο δράαι, πλοκή, έ-
  ρωτα, συγκίνησι, άγωνία.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  Η τελειοτέρα ΕΛΛΗΝ1-
  ΚΗ έμιλοϋσα ταινία πβϋ εγι
  νέ μέχρι σημερον:
  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
  Μέ τούς "Ελληνας καλλιτέ-
  Παραακευαν θικονομου,
  Μβτρίκανκαί'ΑννανΚοιλουτά,
  Δικνέλβν, Τζινιβλην, Μαυρβ-
  οςν, Κωνσταντίνου.
  "Αλλο δέν έχρειαζόταν ό
  φοβεράς καί άδιάλλακτος έ
  παναστάτης γιά νά πάρουν
  τα μυαλά τού άέρα καί νά
  πεισΘΡ] πώς έκαμε κι' όλας
  μίαν έρωτική κατάκτησιν. ΕΙ
  χε στό ένεργητικό τού ,,διάφο
  ρες γυναικεΐες κατακτήσεις
  Άλλά καμμιά δέν μποροΰσε
  νά κολακεύση τόσο την κενο-
  δοξία τού δσο ή κατάκτησις
  τής καρδίας μιδς βασιλοπού-
  λας. Κι' έγραψε στήν άναφο
  ρά τού πρός την έθνφυνέλευ
  σιν λόγια, τα όποΐα έγελοιο
  ποίησαν τόν δυστυχή καί θά
  τόν γελοιοποιοΰν είς τοΰς αί
  ώνας:
  «Ή πριγκηπισσα Έλισάβετ
  μ' έκυτταζε μέ μάτια λιγωμέ
  να, μέ τό ϋφος έκεΐνο τής
  χαυνώσεως πού προκαλεΐ ή
  συμφορά καί πού έμπνέει άρ
  κετά ζωηρόν ενδιαφέρον. Τα
  μάτια μας, συνηντώντο μερι
  κές φορές μέ ε'να εΐδος μυστι
  κης συνεννοήσεως καί ελξε
  ως. "Αρχιζε νά νυχτώνη, τό
  φεγγάρι ίχπλωνε τό άπαλό τού
  φώς. Ή πριγκήπισσα Έλισά
  βετ επήρε την κόρη τού βα
  σιλέως στά γόνατά της, την
  έτοποθέτησεν έπειτα μισή στό
  δικό της γόνα καί μισή στό
  δικό μοο. Ή μικρή πριγκήπισ
  σα άπεκοιμήθη, έγώ άπλωσα
  τό μπράτσο μου, ή πριγ
  κήπισσα Έλισάβετ άπλωσε
  τό δικό της επάνω στό δικό
  μου. Τα μπράτσα μας ήσαν
  σφιχτά μπλεγμένα, τό δικό
  μου άγγιζε κάτω άπό τή · μα-
  σχάλη της. Αίσθανόμουν ιταλ
  μοΰς πού εγίνοντο δλο κα
  πιό γοργοί, μιά θέρμη πού έ-
  περνοΰσε τα ροθχά της. Τα
  βλέμματα τής πριγκηπίσσης
  Έλισάβετ μοΰ έφαίνοντο πιό
  έκφραστικά, πιό συγκινητικά.
  Διέκρινα στή στάσι της ^κ
  ποία διάθεσι νά παραδοθή, τα
  μάτια της ήσαν ύγρά, ή με
  λαγχολία άνακατωνόνταν μ
  ε'να εΐδος ήδονής. Μπορεΐ νά
  γελιέμαι" εΰκολα μπορεΐ κα-
  νεΐς νά συγχύση την συγκίνη¬
  σιν τής δυστυχίας μέ τή συγ-
  κίνησι τής σαρκικής τέρψεως.
  Άλλά φρονώ πώς άν εϊμαστε
  μονάχοι, εάν ώς διά μαγεί-
  σς, εξηφανίζετο δλος ό κό-
  σμος, θά έπεφτε σ:ήν άγκα-
  λιά μου καί θά ύπέκυπτεν είς
  τάς όρμάς τής φύσεως».
  (ουνεχ(ζεται)
  ■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)«
  ^^
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ' Τηλέφ. 5-41
  «■■■■■«■■ΒΒΒΠΒΒΒΒΒΠΒΙ
  Μεΐ ■ εί ■ ■ α ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ εί ■ ■ ■ ■ <ιε>-
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι πκραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδός Άγίου Μηνά.
  ·■·■*■·■■■«■■««■■■■■■■■
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Μυστικά τής Νεότητος
  Κυρίες καί δεσττοιν'ιδες ποΰ
  άγαπατε αύτην την στήλην
  καί μοΰ άπευθύνετε, μέ κολα-
  κευτικούς λόγους, συχνά έρω-
  τήυ,ατα επί ζητημάτων πού άφο-
  ροθν την γυναικείον ώμορφιά
  Γιά σάς μεταφέρω σήμερα έδώ
  τόν δεκάλογο μιδς μεγάλης γα_λ-
  λίδος καλλιτέχνιδες μόδας, της
  κυρίας Σανέλ, επάνω στόν όττοΐο
  στηρίζει τα μυστικά τής νεότητος
  Είνε πολύ γνωστή ή κυρία Σα¬
  νέλ διά την δημιουργικότητά της,
  τό σταθερό της γοθστο, την πλου-
  σία φαντασία της καθώς καί "νιά
  τό ζωηρά καί πρακτικό της πνεΰ
  μα.
  Αύτη ή ιδία έ'χει πρόσωτΌ πό
  λύ έκφραστικό, γραμμή παρισιή_,
  μάτια σκοτεινά, εα στόμα ποΰ
  έκφράζει ότι σκέΐιτεταα μ' ένθου-
  σιασυό καί νεότητα. Ώ! Νεότης'
  πώς λοιπόν θά σέ διατηρήσωμε:
  ... Πρέπει έν πρώτοις νά δια-
  τηρήσετε ακεραίαν πάντοτε την
  εμπιστοσύνην σας είς την ζωήν,
  ποέπει νά όπλισθήτε μέ θάρρος.
  Ή γυναϊκες τό ξεύρουν, αύτές, ή
  οποίες είναι δλο ί'νστικΓο, δλο
  πονηριά. "Οτσν τάς έγκαταλείπει
  τό θάρρος των, σημαίνει δτι έγή-
  ρασαν. Σκεφθήτε καλά δτι τό γή-
  ρας δέν πρέπει νά υπάρξη Είνε
  μία ίδέα, έ'νας φόβος, μία ένόχλη-
  σις.
  Εάν ή ψυχή καί τό πνευμα είναι
  είς καλήν κατάστασιν, σταθερο-
  ποιεΐται καί ή φυσική σας ήρεμος
  δψις.
  Τό γλυκύ καί ήρεμον ϋφος, ε-
  χούν πή πολλές φορές, έξαρτά
  ται άτΐό τό ηθικόν. Κυττάξετε τό
  πρόσωπον μιάς γυναίκας, ή όποία
  εχει περάσει τα σαράντα. 'Εαν ή
  ζωή της υπήρξε εύγενής καί ώ·
  ραία είνε άποτυπωμένη είς τα
  χαρακτηριστικά της.
  Ή άντανάκλασις τής ψυχής φω
  τίζει τό πρόσωπο. Τίποτε ώραιό-
  τερο άπό ίνα πρόσωπο ποϋ φέ·
  ρει έλαφρά τα ίχνη τής ζωής,
  ποΰ είνε κανονισυ,ένο άπ' αύτην,
  σκαμμένο, καμωμένο δλο καί πε¬
  ρισσότερον «ανθρώπινον "Ενα
  νέο πρόσωπο εχει γιά τόν έαυτό
  τού την καθαριότητα καί την φυ¬
  σική άγνότητα. "Ενα όλιγώτερο
  νέο πρόσωπο κατέχει ενα θησαυ·
  ρό απείρως πολυτιμότερον.
  Τό παν έξαρτάται άπό την εκ-
  φρασι, πρέπει νά τό έπαναλάβω-
  με. Σάς κάνει έντύπωσι έκ πρω-
  της δψεωο, ή ώμορφιά ή ή άσχή-
  μια—αύτό ποθ όνομάζετε ώμορ-
  φιά ή άσχήυια—ενός άτόμου. 'Ό-
  ταν τό γνωρίσετε καλίτερα, αυ¬
  τή ή ώμορφιά Γ) ή άσχήμια έξαφα-
  νίζεται. Αύτό ποϋ μένει, πού λο
  γαριάζεται είνε ή έκφρασις, ό ε¬
  σωτερικάς τού κόσμος.
  Λοιπόν, δχι ιιόνον δέν πρέπει
  νά πήτε: «Δέν εΐμαι πειά νέα»,
  άλλά οΰτε πρέπει νά κρύβεσθε.
  νά παίζετε ρόλο μικροΰ κοριτσοθ
  καί νά προσποιε'σθε ψεύτικη ά
  γνοια.
  Νά ξεύρετε νά γηράσετε καλά,
  είνε νά ξεύρετε νά ζήσετε κα
  λά. Παοατηρήσετε δταν δήτε μιά
  μητέρα μέ την κόοη της, δτι πο¬
  λύ συχνά ή μητέρα είνε έλκυστι-
  κώτερη, μέ την γλυκύτητά της μέ
  τόν συσσωρευθέντα άπό την πε
  ρασμένη της ζωή ιτλοθτο, μέ την
  έπιείκειάν της.
  Ναί, άρέσειν, εΤνε πολύ συχνά
  γιά μιά γυναΐκα ν' άφίνη νά όμι
  λτ) τό ί-νστικτό της, νά είνε επι
  εικής. Ή γυναΐκα ποϋ ό άνδρας
  προτιμα ή σϋντροφοο ή φιλή, ή
  σύζυγος, είνε αυτή πού ξεύρει
  νά έξαψανιζΓ), νά τακτοποιή τάς
  δυσκολιας. Άρέσει ή γυναΐκα δ¬
  ταν είνε αυτή ποΰ άκούει, ή ότΐοία
  έπίσης φαίνεται κάποτε «εύθρα
  στη>. Διά την έπιστήμονα γυναϊ
  κα, την σχολαστικήν άπό λέξεις,
  διά την γυναΐκα των σπόρ, άλλή
  σχολαστική ή ότοία καυχάται γιά
  τα κατορθώματά τηο, ή κυρία
  Σανέλ, έκφράζεταί μέ περιφρό-
  νη,σι. Πώς είρωνεύεται έπίσης έ-
  κεΐνες, των οποίων τό λεξιλόνιον
  κάνει καταχρησι των: <ΰψιστος, με γαλοφυής, άγγελικός. ύπέροχος, θεΐος!>
  Διά νά είσθε νέα πρέπει νά εί¬
  σθε φυσική. Μετά σαράντα χρό-
  νια, ή γυναΐκα είνε ύπεύθυ-
  νη γιά την εκφρασί της. Λοι-
  πόν ύπεύθυνη τής ώμορφιδς της.
  Μιά ρυτίδα περισσότερη ή όλι-
  γώτερη μήπως αύτό λαμβάνεται
  ύπ" όψιν; Αΰτό πού λογαριάζεται
  είνε ή κομψότης, ή ήθική κομψό¬
  της πρώτα άπ' δλα. Ή γυναΐκα
  των σαράντα έτών όφείλεται είς
  τόν εαυτόν της, καί είς αύ-
  τούς πού την περιβάλλουν νά
  είνε όσον τό δυνατόν πειά εύάρε-
  στη, καί ττεριποιημένη Οί κανό-
  νες τής ώμορφιαι:, τα μέ γοθστο
  διαλεγμένα φορέματα, 6ά τής
  δώσουν αυτήν την έμφάνισι, εάν
  κατέχη ήδη δ,τι είνε ούσιώδες
  Την άληθινή νεότητα, την νεότητα
  τοθ πνεύματος καί τής ψυχής.
  ή Ντιστεγκέ
  ΒΒ■■■■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■α■■■■■■■■■—
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Εΐδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, Οά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά-
  (ΐαλθρίας (πάροδος όδοΰ Κατεχάκη, πρώην Πλατΰ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τηλέφωνον 6—63 ^
  ΒεΒ ■ ■ Β Μ ■ Β Β ■ ■ ■ ■ Β Β Β ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Β Β Β « Β Β > Β Β Β Β Β ■ ■ Β Β Β ■ > Β~|
  ΤΟ ΦΗΜΙΖΜΙΝΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
  ΚΡΑΓΙΟΝ
  ΤΑΤΤΟΥ
  Τό Φημισμένο Αμερικανικόν
  Κραγιόν διά τα χείλη σας,
  μέσα σέ κομψές άσημένιες
  θηκες, μέ τό λεπτόν καί ώ-
  ραίον άρωμά τού.
  Τατουάρετε τα χείλη σας μέ
  τό έλκυστικόν Κραγιόν ΤΑΤ-
  ΤΟΥ. Είναι τό πλέον διαρκές,
  διαφανές καί υγιεινόν. Τό
  θελκτικόν ζωηρόν χρώμα τού
  παραμένει στά χείλη όσον θέ·
  λετε περισσότερον. Το ΤΑΤ-
  _ ΤΟΥ δέν περιέχει οΰτε λι'πο
  ούτε γόμες όπως άλλα κοινά άνεξίτηλα κραγιόν ποΰ κά¬
  μουν τα χείλη. σκληρά, στεγνά καί ρυτιδωμενα. Τα ΤΑΤΤΟΥ
  διατηρεΐ τα χείλη μαλακά ϋγρά κα! λεία. ©ά σάς άπαλλάξο
  δέ άπό την ουχνήν σ^νήθ^ι^ιν τού νά λείχετε τα χείλη
  σας. Τό ΤΑΤΤΟΥ έποναφέρει τα χείλη σας καί τα κάμνει νε·
  ανικά, ηροκλπτικά καί έιιιθυμιτά.
  • ΤΑΤΤΟΥ (Μ£γάλο μέγεθος) ΑΠΟΧ?ΩΣΕΙΣ: Κόραλ. Χαβάΐεν, ΝατιρΙΛ,
  Πώςπελ καί Έξωτικ.
  ·ΤΑΤΤΟΥ-ΧΑΒΕΤΖ(ΜΐσαΤον μέγεθος) ΑΠΟΧΡΩΙΕΙΣ : Τάντζεριν, ΦΧϊι>,'
  (Φλόγας) Νατιρίλ, Μπλός καί Ζόνγκλ.
  ΤΑΤΤΟΟ ΙΝΟ. 0ΗΪ0ΑΟΟ ΙίΙ$.
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤιΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 20*
  ΓΡΑΦΕΙΑ. ΥΠΑΡΙ©. 48, 49. 50 · ΑΡΙΟ. ΤΗΛ 26.900
  Πωλοϋνται είς τα καταστήματα Έμμ. Καβαλάκη, Λεμ¬
  πιδάκη—Ζαφειροπούλου, Γ. Α. Τζανάκη καί Γ. Παπαδάκη.
  ' Ο γοΑγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΑΙΣΑΒΕΤ = =
  Ι ΙΙΙ1ΙΙ1 ΤΗ ΙΠΙΙΙ
  Ή ζωή τή; μελαγχολικήί
  ΚΟΙΝΩΝΙΚλ
  < ι 1 όν αϋτοκρατείρας. —Οΰτε έγώ!—άπαντα ό κόμης Ρέχμπεργκ. Καί προσθίτει: —Δνν μπορώ νά καταλάόω γι- τ'. δέν προτιμίται τό Μέραν, ή αλλη κατάλληλο; τοποθεσία, έν- τός των ίρίων τ^ής αύτοκρατο- ρίας. Κανεΐς δέν μπορεΐ νά καταλά- βη περΐ τινος ακριβώς πρόκειται. Απλώς περΐ ασθενείας, όπως πά- ριστάνετα: επισήμως, ή περί οί- κογενειακών οκνέξεων, των ο¬ ποίων ή άΐθένεια καί ή νέα έντός τόσον βραχέος διαστήμα- τος, άναχώρησις τής αύτοκρατεί- ρα; είναι απλώς τό άποτέλε- σμα. Τό βέβαιον είνε 2τ; δλα αύτά εχουν διαμορφώση εις την Βιέν- νην μιά άνήσυχον ^ατμόσφαιραν, γεμάτη ύποψίας. Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ φαίνε- ται έξαιρετικά σίενοχωρημένος.Ή αύτοκράτειρα εχει τελείως ά- ποσυρθή τοΰ κόσμου. Τής εχει κοπή τελείως ή δρεξις, σέ σημεί¬ ον πού νά μή θέλη νά βάλη τί¬ ποτε στό στόμα της. Ή κατά¬ στασίς της έμπνέει ζωηράς ανη¬ συχίας. Την '2'.]ψ Ίνννίον ό Φραγκ!- σκος Ιωσήφ συνοδεύίΐ την Έ¬ λισάβετ είς την Τεργέστην. Ά¬ πό κεί, συνοδευομένη άπό -άν άρχιδοΰκα Μαξιμιλιανί, ή αύ- τοκράτειρα τής Αυστρίας, συνε- χίζει τό ταξίδι πρός την Κέρκυ- ραν, 5που φθάνει την 27ην Ίου- νίου. νΉδη στά ταςίδι αίσθάνε- ται πολύ καλλίτερα. Ό πυρετάς κόπηκε σάν μέ μαχαϊρι καί ή παρουσία τοΰ ίατροΰ ζί-Λχορης Σκόντα, πού συνώδευσε την αύ- τοκράτειραν ε?ς Κέρκυραν, εΐχε καταστή εντελώς περιττή. Ό 'Άγγλος άρμοστής παραχωρεϊ είς1 την Έλισάβετ τό άνάκτορόν τού καί την εςοχικήν τού επαυ- λιν. Ή μελαγχολική αύτοκρά¬ τειρα προτιμα την Ιπαυλιν. Εις την εξοχήν μποροΰσε νά είνε πε¬ ρισσότερον βεβαία δτι θά έμει¬ νεν άνενόχλητη. Τάς πρώτας ημέρας τοΰ Ιου¬ λίου ό δόκτωρ Σκόντα επιστρέ- φει ε! Βιέννην καί άναγγέλλει δτι τα άνησυχητικά συμπτώμα- τα, είς την κατάστασιν τής αΰ- τοκρατείρας, υπεχώρησαν τελείως ότι 6 βήχας επαυπε καί τό ϊδιο καϊ ό πυρετός. Ή Έλισάβετ εξήρχετο, πεζή, εί; μακρυνούς, περιπάτους, εις τα θαυμασία άλση μέ τίς δάφνες. "Εκανε περιπάτους καί μέ την βάρκα, μέ τό παν:. Καί τα κα- ταπληκτικώτερον γιά μιά άσθενή πού παριστάνετο ώς στηθική, ϊ- κανε καί μπάνια στή θάλασσα. «Έδώ ή ζωή μου είνε άκόμη πιά ήσυχη καί άπά την Μαδέρα —εγραφεν ή Έλισάβετ είς τόν άρχιδοΰκα Λου5οβΐκον Βίκτωρα. Κατά προτίμησιν, κάθομαι στήν άμμουδιά, πάνω σέ μεγάλα λιθά- ρια. Τα σκυλλιά μπαίνουν μέσα στή θάλασσα, καί έγώ άπολαμβά- νω νά σεληνόφως πού σημειώνει τό πέλαγο;. (συνεχίζεται) θνικου χοκομείου εύ θερμώς τήνΔίδα'Όλγαν Κν?κ διδασκαλισσαν διά τό -τροσΦεηΘίν παρ· αυτής είς τό ΐδρυμα άφθο¬ νον φιγητόν, ώς κα'ι διά τα τσι- γάρα, τόν οινον καί τα φροθτα άτινα διένειμεν είς αϋτούς Γύρω στήν πόλι. Κάθε πρωΐ κα'ι άττόγεϋμα, έξ &■ φορμής τής συνεχιζομένης έξαι- σίας λιακάδας, δέν λείττουν αί γενικαΐ έξοδοι κόσμου καί κό¬ σμου. -■Ιδίως διακρίνεται ό ώραιόκο- σμος ό οποίος καϊ προτιμα κοι· τα κανόνα την πλατείαν καί τόν δημοτικόν κήπον. —Έκεΐ έ'χει τό ραντεβοϋ τού κυριολεκτικώς, οεδομένου ότι οί μττεμτΐέδες τού, μακαρίως άναπαυόμενοι είς τα καρροτσά- κια τους, θέλουν φώς καί θαλπω¬ ρήν. Την φυσικήν δέ αυτήν ύγιρι- νήν γνωρίζουν σήμερον όλαι αί αορφωμέναι μητέρες. — "Ετσι δημιουργείται είς την κατάλληλον θέσιν, κάθε ημέραν, ε'να εΐδος^ κοσμικής συγκεντρώ¬ σεως άπό τις ττειό χαρακιηριστι- κές καί χαριτωμένες. —Έκδίκασις καί χθίς άρκε-τών άγροζημιών είς τό άγρονομίΐον Ηρακλείου τό ευρισκόμενον ώς γνωστόν καί αύτό σήαερον είς τό παλαιόν νομαρχιακόν οίκημα. —Ώς έκ τούτου δέν έλειπεν ή κίνησις τού ίστορικοϋ περιβόλου τού καί αί θορυβώδεις συχνά συ- ζητήσεις των άντιδίκων των άγρο- 'ημιών. --Έντω μεταξύ παραλλήλως πρός τό Άγρονομεΐον δέν λείττει ή κίνησις καί είς τα παραπλεύρως δικαστικά γραφεΐα άπό τα όποΐα παρελαύνουν πρωΐ πρωΐ δικηγό- ροι έξ αμφοτέρων των φΰλων. —Πολύς κόσαος παρηκολούθησε κα'ι χθές την διάλεξιν τής λέσχης έπιστημόνων. —Όμι>ητής ώς γνωστόν ήτο 6
  καθηγητής κ. Μενελ. Παρλαμδς
  δστις έχειρίσθη τό θέμα: 'Τέχνη
  καί Λογική».
  —Άπό τα έπίκαιρα καί ίνδια-
  φέροντα σήμερον.
  — Μετά την εορτήν τοΰ Άγίου
  Σπυρίδωνος ή νηστεία των Χρι-
  στουγέννων δι'δσους τηροθν τώ
  θρησκευτικά έθιμα έκ παραδόσε¬
  ως, γίνεται αύστηροτέρα.
  —Άπό τό νηστήσιμον μενοΰ τής
  ημέρας άφαιρεϊται τό ψάρι, περι-
  ορίζεται δέ κάποτε καί ή κατανά¬
  λωσις ελαίου.
  —Διά τοϋ τρόπου τούτου ή άφε
  σις άμαρτιών ιΐνε θετικωτέρα καί
  έντελώςκανονική ή προπαρασκρυή
  διά την θείαν Μετάληψιν
  —Έκτός των ϋπαλλήλων πρό-
  σθετα έπιδόματα κατά τάς έφε-
  τεινάς εορτάς θά λάβουν καί
  οί εργάται.
  —Διά τοΰ τρόπου τούτου ή κοι-
  νωνική πολιτική τής κυβερνήσεως
  όλοκληροΰται πάλιν καί δσον ά-
  φορςί τάς διά τάς εορτάς δηυιουρ-
  γουμένας ανάγκας τοΰ έργατου-
  παλληλικοΰ κόσμου.
  — Διότι αί ανάγκαι αύται καί
  σήμερον, καί πολλαί είναι καί έ-
  πείγουσαι
  — Συνεχίζεται μέ κοσμοαυγκίν-
  τρωσιν είς τό κινηματοθέατρον
  Πουλακάκη ή προβολή τής δρα-
  ματικής ταινίας ·Μετά την ανά¬
  κρισιν».
  Λύσις χθεσινού
  ύη'άρ. 4Οστσυρολέξου
  Κρασιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτσ, λευκά, μαυρσ
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες
  Στου ΜΠΕΤΈΙΝΑΚΗ
  Άρκαδίου Πλατβΐα (ϊεϊτάν—Όγλοΰ) „
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  ■■■«ΒΒΒ■■■■■■■■>■■■■■■Β■■■■■■«■■■■Β■■■■■■■■■■§
  Α|Ρ|ΕΜ|Ν Αι ,ΤΙΙ ΜίΟΐΡ
  ν ι/.1 τΊλ:β|λΓΠ π ϋ
  ΝΙΤΙΑιΜΓΑ,. Ι) ΛίΜιΛιΤ· Ι
  αΓΓ'
  Η ΜΟΔΙΣΤΑ κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
  Ζητεί πεπειραμένας έργατρί-
  ας γυναικί,ίων ψορεμάτων καί
  παλτών (έναντι Τηλεγραφεί-
  ου). Προιιμώνται αί είδικεο-
  θεΐσαι είς ."ραφεΐα άνδρικών
  ένδυμάτων.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ Γ Ε ΟΡ Π Κ ΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
  ΚΑΙ Κ.Κ. ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
  Καθιστώντες γνωστάς κατωτέρω τάς τιμάς μας των ά-
  πλών στοιχείων Λιπασμάτων, εφιστώμεν την προσοχήν τοθ
  γεωργικοϋ κόσμου είς τό γεγονός δτι οί συναγωνισταί μας
  μή δυνόμενοι άλλως νά δικαιολογήσουν τάς ύπερβολικάς τι¬
  μάς των είς τα άπλά στοιχεΐα Λιπασμάτων, διακηρύττουν
  δτι δήθεν τα ίδικά των στοιχεΐα είναι καθ' ολοκληρίαν δια-
  λυτά, ένώ τα τοθ ΠΕΤΕΙΝΟΥ δτι είναι διαλυτά μόνον κα¬
  τά 60 ο)ο.
  Δηλούμεν ύπευθύνως δτι πρόκειται περΐ άσυστόλων ψευδο
  λογιών δυναμένων αλλωστε ν' άποδειχθοΰν άμέσως διά χη-
  μικής αναλύσεως καί δτι έπεδώσαμεν μήνυσιν είς την Εισαγ¬
  γελίαν εναντίον των οϋτω δυσψημούντων τα προϊόντα μας,
  πρός μόνον τόν σκοπόν την έξαπάτησιν των γεωργών.
  Αί τιμαί μσς επί των άπλών στοιχείων Λιπασμάτων εί¬
  ναι αί κάτωθι:
  ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ Δραχ. 225
  θειϊκή Άμμωνία 21.0.0 » 215
  Θειϊκόν Κάλι 0.0.48)50 » 265
  Ύπερψωσφορικόν 0.16.0 » 102.50
  » 0.44)46.0 » 263
  Πασά τιμολόγησις είς μεγαλειτέρας τιμάς άπό τάς ώς
  άνω άναγραφομένας, θά είναι αύθαίρετος καί παντελώς α¬
  δικαιολόγητος.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  ίλι.
  τόν
  1 αυτήν 6γ(ί1.
  αρκετόν
  Υρνομϊίο!
  σκόμ£νον ώς
  σήιιερον είς
  οκον οίκημα
  εν ελειπεν *
  °ϋ ττερφόλου
  δεις συχνάοϋ-
  κων των άγρο
  τταραλλήλος
  Ον δέν λΕΪ-ΕΙ
  ■παραπλεύρως
  άττό τα ότΐοΐα
  •τιρω* δικηγο
  των φύλων
  αρηκολοόβηοΕ
  ξιν -(ής λέσχης
  νωστόν ήτο 4
  ελ. Παρλαμά;
  θέμα: 'Τέχνη
  ιρα καί ένδια
  ί|ν τ ου Άγίοιι
  τεία των Χρι-
  υς τηρούν τα
  έκ «αραδόκ·
  ιοτέρα.
  μόν μ ε νού της
  τό ψαρι, ττερι
  κα'ι ή κατανά
  υ τούτου ϊ| &ρ
  Ιετικωτέρα καί
  ττροιταρασκΕυιι
  :ληψιν
  αλλήλων προ
  ςατα τας **£
  * λόφουν καί
  Ιολή
  ΐετά την
  των
  τρ
  τοθ
  225
  <■ 2ΐ5 265 2 *;>*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Δέν ησθάνθη δέ δτι, ένώ έκυπτεν ου τω
  πως, τό θυλάκιον τής ποδισς της έξεκενοθτο έν-
  τός τής πηγής. Τό νόμισμα των δεκαπέντε σολδί-
  ων έπεσεν είς τα ϋδατα, άλλ' ή Τιτίκα ουδέν
  ίόοϋσα ή άκούσασα άνείλκυσε τόν κάδον άπό τού
  ύΛατος οχεδόν πλήρη, καί τόν άπεθεσεν επί τού
  χόρτου. Τούτου γενομένου, εκόπησαν αί δυνά¬
  μεις της' καί ήθελε μέν ν' άνεχώρει άμέσως εκεί¬
  θεν, άλλά τόσην εΐχε καταβάλει δύναμιν άνέλ-
  κουσα τόν κάδον, ωστε της εφάνη αδύνατον
  πλέον νά κάμη βήμα. 'Έπεσε λοιΐτόν επί τού χόρ¬
  του άπηυδημένη καί έκάθισε.
  Είς την πεδιάδα έ'πνεε ψυχρός άνεμος. Τό
  δάσος εφαίνετο ζοφερόν οί κορμοί διεκρίνοντο
  φοβεροί έντός τοθ σκότους' τα οψηλά χόρτα έ-
  υϋοντο είς τόν άέρα, ώς χεϊρες γαμψώνυχες, ζη-
  τοθσαι ν' άρπάσωσι βοράς' ξηρά τίνα φόλλα,
  διωκόμενσ υπό τοΰ άνέμου, διήρχοντο έν τάχει,
  ώς άν έψευγον περίφοβα, 'ινα μή τα προφθάση τι
  ερχόμενον κατόπιν των τα πάντα πέριξ ήσαν σκυ-
  θρωπά καί άπαίοια.
  Ό άνθρωπος θέλει φώς' βυθιζόμενος είς τό αν¬
  τίθετον τής ημέρας, αίσθάνεται επί τής καρδίας
  καταπίεσίν τίνα. Όταν δέ ό όφθαλμός βλέτΐρ σκο-
  τεινά, ό νοθς βλέπει θολερά τα ίσχυρότατα των
  πνευμάτων, έν τή έκλείψει, έν τή νυκτϊ, καταλαμ-
  βάνονται υπό ψυχικής τινος ανησυχίας. Ουδείς
  περιπατεΐ μόνος είς δάσος, διά νυκτός, άνευ οιου¬
  δήποτε τρόμου. Σκιαί καί δένδρα, χιμαιρική τις
  πραγματικότης έμφανίζεται ένιός τού άδιοράτου έ-
  κί,ίνου βοθοΰ, καίτοι ακατανόητον τι σκιαγραφεΐται
  είς απόστασιν ολίγων άπό σοΰ βημάτων μετά φαν-
  τασμαγορικής σαφηνείας. Αίοθάνεσαί τι καταχθό-
  ον' ώσανεί συνεφύρετο μετά τής σκοτίας ή ψυχή
  σου. Τουτο, είς παιδίον μάλιστα, είνε υπέρ
  ιτάντα λόγον αποτρόπαιον.
  Τα δάση είνε άποκαλύψεις, ό δέ θόρυβος
  των πτερύγων μικροΰ έντόμου υπό τούς τεραστίους
  τού θόλους φέρει φρικίασιν. Ταύτην ησθάνετο ή
  Τιτίκα, καί έξ αυτής παγετόν μέχρι των μυχιαι-
  τάτων τής καρδίας. Έξηγριώθη τό δμμα της, καί τό-
  τε ήρξατο νά άριθμή γεγωνυίώ τή φωνή. — έ'να,
  δύο, τρία, τέσσαρα, έ'ως είς τα δέκα καί δταν
  έτελείωνε, πάλιν έπανελάμβανε τό αύτό.
  Τουτο την συνέφερεν ολίγον ησθάνθη δέ καί
  είς τάς χείρας της ψΰχος, έπει&ή τάς εΤχε βρέ-
  ξει άντλοΰσα τό νερόν, καί ανηγέρθη. Τής ήλθε
  νά τρέξτ), νά φύγη μεθ' δλης της ώκυποδίας
  της, έ'ως νά φθάση ε'ως τα παράθυρα τοθ χω¬
  ρίου, έ'ως είς τούς άνημμένους λΰχνους, δπου
  ήσαν άνθρωποι καί διενυκτέρευον. Άλλ' έπεσε τό
  βλέμμα της επί τοϋ κάδου, τόσην δέ φρίκην η¬
  σθάνετο άναπολοΰσα την Θεναρδιερου, ώστε δέν
  ετόλμησε νά φύγη άνευ τοΰ κάδου πλήρους ύδα¬
  τος. Τόν επήρε λοιπόν άμφοτέραις ταίς χερσί άπό
  άπό τής λαβής, άλλά μόλις έβάσταζε τό βάρος
  τού. Προέβη έ'ως δέκα βήματα, καί πάλιν τόν
  απέθεσε κατά γής.
  Άνέπνευσεν έπειτα τόν επήρεν έκ νέου, έπρο-
  χώρησε πλείονα τώρα βήματα, άλλά πάλιν έστάθη.
  Τέλος ανεχώρησεν αύθις, κύπτουσα έκ τοΰ βάρους
  ώς γραΤα, καί καταβρεχομένη είς τούς γυμνούς πό¬
  δας. Κσί ταυτα είς τα βάθος ενός δάσους, διά νυ¬
  κτός, εν ώρα χειμώνος, μακράν παντός ανθρωπίνου
  βλιμματος, κόρη μικρά" όκταέτις. Ουδείς κατ' εκεί¬
  νην την ώραν έβλεπε τόν 7ΓΟνον τούτον ειμή ό θεός.
  (συνεχίΓεται)
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΈΝ
  ΜΕΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΚΪΥΛΟΙΡΑΦ1ΑΣ
  ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ .ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΚΥΡΙΟΙ,
  Τα άντίγραφα, τάς άναφοράς, τάς
  αΐτήσεις, τα ύπομνήματα, τάς συντάξεις
  καί άναπροσαρμογάς τούτων, τα κατα-
  στατικά Σωματείων καί συνε,ταιρισμών
  καί πασάν άλλην Γραψικήν σας "Εργα¬
  σίαν ώς καί μαθήματα ΓΡΑΦΟΜΗΧΑ-
  ΝΗΣ στό ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΙ ΡΑ-
  ΦΩΝ.
  Πληροφορίαι καί οδηγίαι διά πάσαν
  υπόθεσιν σας ΔΩΡΕΑΝ.
  Όδός ΧΑΝΔΑΚΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΣΑΓΣΑΡ1ΪΝΑΚΗΣ
  Άπόατρ. 'Αντισ.
  Όρωμάζικόζ
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποϋ δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι' ολους.
  ΠΛΑΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗΝ
  Οί επαγγελματιαι
  καί ό λιμήν Ρεθύμνης.
  Β.'
  Έκεΐνοι—καί κυρίω; πρό/ίει-
  αι περί φιλαρέσκων κυρίων, έν-'
  ιαφερομένων διά την σιλουέττα
  'ον—πού άηό φόβον μή παχύ-
  'μι άποφεύγουν τό ψωμ'ι καί τίς
  ατάτες, πλανώνναι. Διότι τόσον
  α,ρτος, όσον κχί τα γεώμηλα,
  έν παχαίνουν περισσότερον άπό
  λλους ύδατάνθρχκας. Γενικώς έ-
  εϊνο ποΰ παχαίνει δέν είνε τό
  [>ωμϊ κα'. οί πατάτες, άλλά τό
  ίούΐυρον μέ τό οποίον άλείφομεν
  όν πρώτον καί μαγειρεύομεν τίς
  εύτερες. Τα μπισκόττα, ο είοικός
  ;ρτος πού πωλεΐται ο·." δσους κά-
  ουν δίαιταν γιά ν' άδυνατίσουν,
  τεριέχουν—γιά νά διατηρώνται
  ρρέσκα—οεκαπλάσιον λϊπος άπό
  ό ψωμί καί 15 τοις έκατό περισ-
  οτέρους ύδατάνθρακ.ας. Ή άσφα-
  εστέρ* δίαιτα γιά ν' άουνατίσε-
  ε είνε κατά τούς δύο Άμερικα-
  ούς ΐατρούς ή εξής: Τρώγετε ώς
  ιυνήθως, άλλά περιορίσατε είς
  ό απαραιτήτως άναγκαϊον δ,τι
  ϊσάγει πρωτείνας είς τόν όργα-
  ισμόν ώς λ. χ. τα κρέας, τό ψί-
  >ι, τα «ύγά. Δέν πρεπει δηλαδή
  ά τρώγετε άπ' αύτά περισσότε-
  ον άπό ο,τι χρειάζεται διά νά
  υντηροϋνται ο; ίσςοί τοΰ όργα-
  νισμιΰ. Γιά νά γεμίζετε τό στο-
  μάχι τρώγετε πολλά φροΰτα καί
  χόρτα, (κχπως Ζύτ/.ο1ον είνε ή
  άλήθεια, γιατί τα φροΰτα είνε αή-
  μερα πολύ άκριβά!). Είνε επικίν¬
  δυνον νά χέσετε περισσότερον ά¬
  πό δυόμισυ κιλά την πρώτην έ-
  ,ίοομάοα, καί περισσότερον άπό
  έ'να τάς προσεχεϊς έβοομάδας. Ό
  πλήρης λεγόμενος χρτος, ό πα-
  ραγόμενο; δηλαδή άπό σιτάρι,
  άπό τούς κόκ/.ου; τοΰ όποίου δέν
  άφαιρείται ή φλοΰοά τού, είνε έ-
  ξχίρετος, διότι περιέχει οιταμί-
  νας Β. Μερικοί νομίζουν ότι τό
  σπανάκι είνε θρεπΐικόν, ώς περι¬
  έχον σίδηρον. Άλλ' έν τί/ Γ.ρχ·{-
  ματικότητι είνε ολιγώτερον σιοη-
  ροΰχον των στρειδιών, τ>ΰ κιτρί-
  νου τοΰ αύγοΰ κτλ. τό άποτέλε-
  σμά τού δέν είνε ασήμαντον.
  Μεγάλην αξίαν δέν εχει κατά
  τούς Άμερικανούς ΐχζρού; οΰτε
  ή θεωρία ή άφορώσα τάς θερ-
  μίδας. Διότι δέν εχει άποοειχθή
  ότι ή είς θερμίδας άξία καί ή
  θρεπτικότη; βαίνουν παραλλήλως.
  Πρό 1Γ> έτών είχε λανσαρισθή ή
  μόδ» των ,ίιταμινών. Άλλ' ου¬
  δείς γνωρίζει ποία; βιταμίνας
  εκάστου τύπου άπαιτεΐ ό άνθρώ-
  πινο; όργανισμός.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Ι1ΛΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μαρίας τό γένο; Έμμαν. Κω
  στομανωλάκη συζύγου Ί. Παπα¬
  δάκη κατοίκσυ Σταυρακίων Μα-
  λεβυζίου.
  Κατά
  1) Γεωργίου Μ. Σταματάκη
  κατοίκου Σκουρβούλων Καινου¬
  ρίου κα'ι 2) Γεωργίου Στεφ.
  Καμπουράκη, κατοίκου Βορρίζα
  Καινουρίου.
  Οί καθ' ών τό παρόν μου
  καίτοι έπετάγησαν νομίμως 1)
  διά τής υπό χρονολογίαν 14
  Μα'ίου 193(5 άπλής έπιταγής μου
  ι'ος δείκνυται έκ των ύπ' αριθ.
  ."Ϊ(ί12 καί ο702 έπιδοτηρίων τοΰ
  π%ρά τήπεριφερεία τοΰΙΙρωτοδΐΛεί
  οο'Ηρα/.λείου δικαστικοΰ -/Ληττιρο;
  Έμμ.Χουστουλάκη,ί'να δυνάμει καί
  πρό; εκτέλεσιν τής ύπ' άριθμ.
  12 τοΰ 1935 όριστικής καί τε-
  λεσιδίκίυ αποφάσεως τοΰ Δικα-
  στηρίου των έν Χανίοις Συνέ-
  δρων, νομίμως περιβεβλημένης
  τόν έκτελεστήριον τύπον, κατα-
  βάλιοσι πρός "με αλληλεγγύους
  τής έπιταγής ταύτης ορχ.
  έντόκως ϊκτοτε μέχρις
  ίλοσχεροΰς έςοφλήσεως, καί 2)
  διά τής υπό χρονολογίαν 22
  Ίανουαρίου 1'.)'.Μ κατασχετηρίου
  τοιαύτης, ώς δείκνυται έκ των
  ύπ' αριθ. 4Ϊ5Ο9 καί 4."_!.'>7 έπιδο-
  τηρίων τοΰ παρά τή περιφερεία
  τοθ αϋτοΰ Πρωΐοδικείου δικαστι¬
  κοΰ ν,Χ^-Ίιροί Ανδρ. Κοτζεδά-
  κη, ι'να δυνάμει καί πρός έν.τέ
  λεσιν τοΰ αύτοΰ ώς άνω εκτε-
  τίτλου καταβάλωσι πρός
  με αλληλεγγύης καί έντός τής
  νομίμου προθεσμίας ετέρας δρ.
  725, εντόκιας έκτοτε μέχρις έ-
  ςιφλήσεω; έν τούτοις ουδέν ού¬
  τοι μοί κατέβαλον μέχρι σήμε¬
  ρον.
  Διά ταύτα
  Πρός είσπραξιν τοΰ ά"νω πο-
  σοΰ. των δρχ. Γ»(Ι278 καί 725-=
  δραχμάς Γ)1.(Κ).">, των άπό των
  άνω έπιταγών μου νομίμων τό-
  κων αυτών πλήν τοΰ κονδυλίου
  των τόκων—καί των συμβησομε-
  νων έςόδων εκτελέσεως, εκτίθη¬
  μι είς δημόσιον αναγκαστικόν
  πλειστηριασμόν τα επόμενα άκί-
  νητα κτήματα, κείμενα είς τάς
  κτηματικά; περιφερείας των χω¬
  ρίων Σκουρβούλων καί Βορρι-
  ζίων τοΰ τέως Δήμου Ζαροΰ κα
  »
  έκ
  εί
  ρ
  Γαλλιας, τοΰ τέως Δήμου Γόρ¬
  τυνος τής Είρηνοοικειακής περι¬
  φερείας Μοιρών Καινουρίου, ές
  ών τα δώδϊκα (12) πρώτα έ
  τούτων άνηκουσιν είς τόν
  όφειλέτην μου καί κεΐνται είς
  την /.τη;ιατικήν περιφέρειαν τοΰ
  χωρίου Σκούρβουλα Καινουρίου
  τα δέ λοιπά οεκατέσσερα (14)
  άνήκουσιν είς τόν δεύτερον των
  όφειλετών ψιου κεΐνται εις τάς
  κτηματικάς περιφερείας τώΛ χω¬
  ρίων Σκούρβουλα καί Βορρίζα
  τοϋ τέως Δήμου Ζαροΰ καί Γαλ
  λιάς τοΰ τέως Δήμου Γόρτυνος
  ήτοι Α'.) ΙΙεριφέρεια τοθ χωρίου
  Σκούρβουλα, 1) Είς θέσιν «Στερ-
  νάκι ή Άλώνι» άγραν εκτάσεως
  δύο μουζουρίων, συνορ. κτήμασιν
  Ιωάννου Σταματάκη, Μανουσου
  Δηλαβεράκη, Ζαχαρίου Τζαγκα-
  ράκη καϊ δρόμω, 2) Είς θέσιν
  «Γα,ϊαλα—Αουρί» ζαώχωρο^ πο-
  τιστικόν εκτάσεως 2 μουζουρίων
  περιέχον 15 ελαιόδενδρα καί
  τίνα; αγρο'ΛίοΌυς, συνορ. κτήμα¬
  σιν Έμμαν. Σταματάκη, Ιωάν.
  Σταματάκη, Άγαπιάς ΙΙουλινάκη,
  καί δρόμφ. .')) Είς την ιδίαν θέ¬
  σιν «Γάβαλά—Αουρί» αγρόν ποτι-
  στικόν εκτάσεως 2 μουζουρίων
  μέ (! ελαιόδενδρα συνορ. κτήμα¬
  σιν Ιωάννου Σταματάκη, Γεωργ.
  ΙΙουλινάκη, Άγαπιάς ΙΙουλινάκη
  καί δρόμφ. 4) Είς θέσιν «Πελε-
  κητό» αγρόν εκτάσεως 5 μουζοι-
  ρίων μέ 10 ελαιόδενδρα, ζ·τ/ορ.
  κτήμασι Καλλιόπης Ί. Βαφάκη,
  Μαρίας Γαλατίου, Γεωργ. 11ου-
  λινά/η, Κρουσταλλένιας Σταμα¬
  τάκη καί ρύακι. 5) Έντός τοΰ
  γ^ωρίου Σκούρβουλα δύο συνεχο-
  μένα; οικίας, έξ ών ή μία άποτε-
  λεϊται άπά έ'ν ίσόγειον καί άνώ-
  γειον δωμάτιον, ή δέ ά"λλη άπό
  έ'ν μεσόσπιτον ίσόγειον δωμάτιον
  καί αύλήν καί συνεχόμενον οι¬
  κόπεδον 50 περΐπον τετραγων.
  μέτρων, βυ'/ορενομίνον τοθ 2λου
  κτήματο; κτήμασι Μαρία; ΙΙουλι¬
  νάκη, Κωνστ. "Χαραλαμπάκη, Ε¬
  λένης Ηεοδ. Στρατηοάκη, Στεφά¬
  νου Λιονταράκη, ί'εωργ. Κυρια-
  κάκη, κληρονόμων Ματθ. Σταθο-
  άκη, κληρονόμων Ανδρ. Άνδρου
  άκη καί δρόμφ. (ι) Είς θέσιν
  «Σώχωρα» αγρόν ποτιστικάν έκ-
  τάσεοις 2 μουζουρίων μέ 10 ε¬
  λαιόδενδρα, <3>Ίθρ. κτήμασι Γεωρ.
  Ιουλινάκη, Έμμαν. Σταματάκη,
  Άγάπης ΙΙουλινάκη, καί Αθήνας
  Ρηγάκη. 7) Είς θέσιν «Παληόμαν-
  δρα» αγρόν εκτάσεως .8 μουζου-
  μέ 50 ελαιόδενδρα σννορ.
  κτήμασιν Άγάπης Γ. ΙΙουλινάκη,
  Εμμαν. Άνδρουλάκη, καί Άργυ-
  ρής Ν. Κεφαλογιάννη. 8) Είς θέ¬
  σιν «Καθιά» αγρόν εκτάσεως Μ
  μοοζουρίων μέ (50 ελαιόδενδρα,
  συνορ. κτήμασιν Ιωάν. Βαφάκη,
  Ιωάν. Σταματάκη, καί Κωνστ.
  Δασκαλάχη 9) Ιίίς θέσιν «Άγρου
  λιοόλακκο» αγρόν εκτάσεως 7 μου¬
  ζουρίων μέ 30 ελαιόδενδρα, συνορ.
  κτήμασι Δημήτρ. Χουστουλάκη
  Γεωργίου Πουλιανάκη, Καλλιόπης
  Βαφάκη καί Ιωάννου Σταματά¬
  κης. 10) Είς θέσιν «Καύκα-
  καλον» αγρόν εκτάσεως 4 μου
  μέ Κ! ελαιόδενδρα, 4 ά-
  πιόέας καί (5 άμυγοαλας, νχιορ
  κτήμαϊΐν Άγάπης Γεωργ. Πουλι
  νάκη, Ιωάν. Σταματάκη, Νικο
  λάου Κεφαλογιάννη, καί Κω·
  σταντίνου Δασκαλάκη. 11
  Εί; θέσιν «Γαβαλά — Λου
  ρί» άγραν εκτάσεως ;> μουζου
  ρίων μέ 9 ελαιόδενδρα, ] άπ
  δέαν καί περί τα; Κ) άμυγδα
  λάς, συνορ. κτήμασι Γεωργ
  ΙΙουλινάκη ή Σφακιανάκη, 'Ιω
  Ρηγάκη, Έμμαν. Σταματάκη
  γένο
  τό
  ΡΕΗΓΜΧΟΧ 9 Δε/,εμορίου (άν-
  :αποκρ·τοΟ μας). —Προχθές συ-
  /,λθον ώς γνωστόν είς Ρέθυμνον
  αί εις την έκε: αίθουσαν των
  ^ριών Ίεραρχών ο£ έπαγγελμα-
  :ίαι γενικώς ζαί βιοτέχναι τής
  τόλεως ινα συσκεφθοΰν επί τοΰ
  Ιιμενικοΰ ζητήαατος. Μετά συζή-
  ησιν, κατά την οποίαν ωμίλησεν
  τρός τούς συγκεντρ-ϋθέντας είς
  :ήν πανεπαγγελματκήν συγκέν-
  ■ρωσιν, ό προεορος τής Όμοσπον-
  ας των κ. Ν. Δασκαλάκης, ώς
  πίσης καί αλλοι τινές έν οίς καί
  άντιπρόεδρος τής Λιμενικής Έ-
  ίτιτροπής Ρεθύμνης, συνετάχθη
  ψήφισμα πρός την Νομαρχίαν.
  Διά τοΰ ψηφίσματος έκφράζε-
  αι ή εύγνωμοτόνη τοθ έπαγγελ-
  ματικοθ κόσμου πρός τόν Νομάρ¬
  χην κ. Κρϊββατάν οιχ τό ένοιο*·
  φέρον αυτού είς τό φλέγον ζήτη-
  μα τής κατασκευάς τοΰ λιμένος.
  Ακολούθως παρακχλεΐται ό ο-
  μάρχη; όπως συσφη είς την Αι-
  μενικήν Επιτροπήν κα! αποστεί¬
  λει τό βραδύτερον μέχρι τής 20
  τρέχοντος τα σχεδιαγράμμα:» τοΰ
  λιμένος είς τό Υπουργείον τής
  Συγκοινωνίας πρός έγκρισιν.
  Τελικώς έξοιηιοδοτήται ή Διοί¬
  κησις τής 'Ομοσπονδίας καί οί
  Πρόεδροι των Σωματείων δπως
  πζρακολουθήσουν αγρύπνως τό ζή-
  τημα τής κατασκευή; τοΰ λ'μένο;
  καΐ συντελέσουν είς την προώθη-
  σιν καί επίλυσιν αύτοθ.
  :ήν ιδίαν θέσιν «Καμπούριδων
  ί) Γιαννούλιδων Μύλον» τό 1)8
  ξ άδιανεμήτου ενός περιβολίου
  οτιστικοΰ εκτάσεως ήμισείας
  μουζουρας περιέχοντος κιτρέας
  ινα; κα'ι μίαν καρυδέαν, συ-
  ορ. κτήμασι Νικολ. Παπαδά¬
  κη, δρόμω καί άγωγφ. 1(5)
  ίς την ιδίαν θέσιν τό 1)8 ές ά-
  οιανεμήτου ετέρου περΐ|3ολίου πό
  τιστικοΰ εκτάσεως ήμισείας πε-
  ρίπου ιιουζουρας περιέχοντος κι
  τρέας τινάς, συνορ. κτήμασι
  Νικολ. Στεφανουδάκη. ποταμω
  καί δρόμω. 17) Είς την ιδίαν
  θέσιν καί ύπερθεν τοΰ άνω 'Υ-
  δρομύλτυ τό 1)8 έξ άδιανεμή-
  τσυ άγροΰ εκτάσεως μιάς πε-
  ίπου μουζουρας μετά τοΰ έν αύ
  τώ άλωνίου, π·^/ορ. κτήμασ:
  κληρονόμων Μιχ, Καμπουράκη,
  κληρονόμων Ι. Γιανουλάκη, καί
  δέτ^.
  IX)
  Είς την ιδίαν θέσιν
  έραν τοΰ ποταμοΰ τό 1)8 έξ
  —Διάλεξις περί τοΰ Κρητι¬
  κού πολιτισμόν.
  αοιανεμήτου
  12 έργατών
  Είς Ρεθυμνον προχθές ό
  οικητής τού έκεΐ 44οι> τάνματος
  κ. Μαρ<5. Φριζήςώμίλησβν είς την αϊθουοαν τού Λυκείου μέ 8έμα τβν «Αρχαίον Κρητικόν Πολιτι- αμόν». —Τό Ωδειον Ρεθύμνης. Μετά πάση; επιτυχίας έγένδτβ εί; Ρ&θυμνον την παρελθούσαν Κυριακήν ή μαθητική συναυλία τού έκεΐ λειτουργΦϋντος παραρ· τήμκτος τού 'Ελληνικοϋ 'ίϊίείου. —Ή Άργεντινή δέν δέχεται εργάτας. καί Κρουσταλένιας Σταματάκη. 12) Εις θέσιν «Κα θιά» Αγρόν (! μουζουρίων μ 2 ελαιόδενδρα καί 40 άγρουλί δούς συνορ. κτήμασι Γεωργ. % σκαλάκη, Ματθαίου Σταθοράκη Ιωαν. Βαφάκη, καί δρόμω. Είς θέσιν «Καμπούριδων ή Γιαν¬ νούλιδων Μύλον» τό 1)10 έξ άδια νεμήτου ενός ί)ο"ρομύλοι» μετά τής στέρνας τού καί τή; αύλής τού, συνορ. κτήμασι κληρονόμων Μιχ. Καμπουράκη, κληρονόμων Ι. Γιαννουλάκη, δρόμφ καί ποταμοδ. 14) Είς την Σδίαν θέσιν τδ 1)8 έξ άδ.ανεμήτου οικίας μικρά; καΐ συνεχομένου Ιρειπίου, κτήμασι κληρονόμων Μ. μπουράκη, καΐ δρόμφ. 16) Είς αμπέλου εκτάσεως μετά συνεχομένου άγροΰ εκτάσεως μιάς μουζου- ράς, συνορ. κτήμασι Μιχ. Στε φανουδάκη, ποταμω καί δρόμφ. 19) Εις την αυτήν θέσιν «Κα¬ μπούριδων ή Γιαννούλιδων Μύ¬ λον» καί ειδικώτερον εις θέ¬ σιν Πλάκα τό 1)8 έξ άδιανεμή- του &'{ρο3 έκτίσεως 10 περί που μουζουρίων μετά παλαιοΰ άλωνίου μετά των έν αύτω έ- λαιοοένδρων καί χαρουπεών, συ 'ορ. κτήμασι δρόμφ, δέτη πλάαας καί ρύακι. Β) Περιφέ ια τοΰ Χωρίου Βορρίζα. 20) Οικίαν κειμένην έντός τοΰ χω ρίου Βορρίζα είς συνοικίαν «Ε¬ πάνω—Γειτονιά» αποτελούμενη·/ άπό κουζίναν, τιόρχζγοΊ ' καί ά- νώγειον μέ την αύλήν της, συ- ορ. κτήμασι Στεφ. Νικολουδάκη, Μιχ. Φραγκιαΐάκη, καί Κοινό¬ τητος Βορριζίων. 21) Έντός τοΰ χωρίου Ι3ορρίζα καί είς συ¬ νοικίαν «Μεοοχωριά» 1)8 έξ αοιανεμήτου οικίας συνορ. κτή¬ μασι κληρονόμων Εμμ. Γ. Νι¬ κολουδάκη, κληρονόμων Έμμαν. λομανωλάκη, μέ έρείπια καί δρόμον ζ% δύο μερίιν. Γ'. Πε,οιφέρεια Χ'ορίου Γαλλια;. 22) Είς θέσιν «Κιθιό» τό 1)4 έ= άδιανεμήτου Άγρού εκτάσεως :>
  '^^ριων συνορ. κτήμασι Γε-
  ωργίοο Χουίτουλάκη, καί κλη¬
  ρονόμων Βε'ίσά/.κ]. 2.'!) Είς θέσιν
  «Ηιγλιά» χό 1)4 έξ άδιανεμή-
  του Άγροΰ εκτάσεως 2 μουζου¬
  ρίων νννορ. κτήμασι Γεωργ. Λε-
  ρατάκη, δρόμφ καί δέτη. 24)
  Εις την ιδίαν θέσιν «Ηιγλιά»
  τό 1)4 ές άδιανεμήτου τριών (ο)
  έλαιοδένδρων άνευ γής καί εν-
  τός τοΰ έκεϊσε Άγροΰ τού Μιχ.
  Φανουράκη. 2^) Είς θέσιν «Κα-
  κόσκαλο» τα 1)4 έξ άδιανεμή¬
  του ά,γροθ εκτάσεως Γ) μουζου¬
  ρίων μετά τινών άγρουλίδων,
  συνορ. κτήμασι κληρονόμων Φα-
  νουρίου Φανουράκη, κληρονό-
  μων Μιχ. Φανουράκη κα'. Κωνστ.
  Μαρκάκη, καί 2ιί) Έντός τοϋ
  χωρίου Γαλλια; τό 1)4 ές άδ.α
  νεμήτου μια; οικίας μικρά
  μετ* συνεχομένου ερειπίου, σονο-
  ρευομένου τοΰ όλου κτήματο:
  κτήμασ; νεωνίδα Χουστουλάκη
  καί Ιωάννου Δρουγκάκη.
  Ό πλειστηριασμός των κτημά
  των τούτων γενησεται την (5 Φί
  βρουαρίου 1938 ημέραν Κυρια
  κήν καΐ ώραν 1()—12 π. μ. ένώ
  πιον τοΰ Συ»χβολαιογράφου Μοί
  ρων Κωνσταντίνου Τζεϊρανάκη
  ή τούτου κωλυομένου Ινώπιο1
  τού νομίμου αυτού άναπληρωτοΰ
  καί έν τφ έν Μοίραις Καινουρίου
  κειμένφ δημοσίφ Γρ«φείφ τού,
  βπου γ.%1 δτε καλοΰνται οί πλει
  ή
  ένεργη
  θή
  Πρό τινο; άνεγράφησαν ηρ
  φορίαι «τι είς την Αργεντινήν
  άναζητοΰνται εργάται. Τό έν "Α¬
  θήναι; Γεν. Προξενείον τή; χώ¬
  ρας ταύτη; άΐαψεύδει ήδη Την
  πληροφορίαν μέ σκοπόν νά προ·
  λάβη τυχόν εκμετάλλευσιν υπο
  δπθεν πρακτόρων καί αλλων. Ή
  Άργεντινή τονίζει είς σχετικάς
  άνακοινώσει; τό Προξενείον <5έν δέχεται οΰτε καν μετανάστα; έκ- τό; εάν έχουν άπούεδειγμένω; ί· κεΐ συγγενεί; πρώτου βαθμοΰ. —Τό συναλλαγματικόν πα- ρακράταμα τοΰ καπνοΰ. Εί; τό ύπ' αριθ. 481 φώ'λλβν τής Εφημερίδος τή; Κυβερνήσεως ε¬ δημοσιεύθη διάταγμα διά τοϋ ό¬ ποίου τό ποσοστόν αυναλλάγμα- ος, όπερ ό έξαγωγεϋς καπνών έ- σοδεία; 1937, οίαοδήποτε κατηγο- ρίας, ΰποχρεοϋται νά πωληβη βΐς την Τράπεζαν τής Ελλάδος, επί τή πρό τής ίσχύο; τοϋ Ν. 5412 ίβο- ιμία, όρίζεται είς 2 ο)ο. —Τα προσόντα των βοηθών φαρμακείον. Διά διατάγματο; έτροΐτοποιήθη σαν τα περί προσωπικού φαρμα- κείων ίαχύοντα "καί ωρίσθη ότι βοηθό; φχρμακείου είνε ό έχων ραέτή αακησιν έν φαρμακείω καί απολυτήριον σχολαρχείου η ενδεικτικόν δευτέρα; τάξεω; έ|α- αξίου γυμνασίου καί Επιτυχώς ύποστά; έξετάσει; ενώπιον τή; πρό; τουτο διά τού ανωτέρω δια- άγματο; συσταθείσης έηιτροπής πρό; απόκτησιν αδεία; άσκήσε- ω; τοϋ έπαγγέλματο; τού βοηθοΰ φαρμακείον. Εί; έξετάσει; πρό; απόκτησιν αδεία; βοηθοΰ φαρμα¬ κείον γίνονται δεκτοί καί οί έ¬ χοντες απολυτήριον τής *η$ τά- ξεω; τοϋ Δημοτικοϋ^ Σχολείβυ καί τριετή άσκησιν έν φαρμα¬ κείω, διανυθεΐσαν πρό τή; 10ης Φεβρουαρίου 1933. . 3 ς Δικ. Κλητήρ ργη σάτω τα νόμιμα δημοσιευθήτω δέ το παρόν διά τής Ιντ*δθα έκδ —Οί ύηάλληλοι εργατικήν όργανώσεων. Διά δημοσιευθέντος εί; την ε¬ φημερίδα τη; κυβερνήσεω; άναγ- καστικοΰ νόμου, ιδρύθη ταμείον άφαλίσεω;^ των ΰπαλλήλων των έργατικών επαγγελματικήν όργχ- νώσβων. Σκοπός τοϋ ταμβίου εί¬ νε ή έπικουρική άβφάλισι; κατά των κινδΰνων άναπηρία;, γπρα τος καί θανάτβυ των ΰπαλλήλων καί ΰπηρετών των νομίμως άνβ- γνωρισμένων έργατικών καί ΰπαλ ληλικων όργανώσβων, καθώ; καί των υπέρ την τριετίαν διατελε- βάντων ή διατελβϋντων εκπροσω¬ πών των όργανώσεων τούτων. Ό βδβντίοιτρβς Έμμ. Ι. Αλεξάκης έναντι Αγ. Τίτου Έκτταιδευθε'ις είς Παρισί· ούς άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοΰ στόματος (οϋλίτιθος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ- ταίαν εξέλιξιν τής έτιιστήμης. Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ κορώνες έκ διαφόρων μετόιλ λων—κορώνες έκ ττορσελα- νΓ|ς. Έτταναφορά τελείως α· νώδυνος των στρεβλοφυών ό- δόντων είς την κανονικήν αύ- των θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. δομένης εφημερίδος «Ανάρ¬ θωσις». Έν Ηρακλείω τή 8 Δεκϊμίρί- ου 1937. Ό πληρεξούσιοι δικηγόρος τής επισπευδούσης καί παραγγίλλού- Μιχ, Α. «Α«
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΟΕΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΑΦΟΡΠΣΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜ Α ΤΑ
  ΚΟΙΗΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝϋΙΑΣ
  ΠΡΟΗΔΡΕΥΣΕΗ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον τό εσπέ¬
  ρας θέλει συνέλθη υπουργική σύσχε-
  ψις ήτις θά εξετάση τα ζητήματα
  κοινωνικάς προνοίας, λαμβανομένων
  αποφάσεων ώς πρός την ανάγκην τής
  χορηγήσεως βοηθημάτων κατά τάς εορ¬
  τάς. ^
  Τής συσκέψεως Θέλει προεδρεύση ό
  πρωθυπουργός κ. Ί. ΛΙεταξάς- Θά
  γίνη δέ κατ' αυτήν συζήτησις καί έπί
  "ή? Χ0Ρν3Υή"6ω? των βοηθημάτων καί
  επί άλλων σχετικών μέ την κοινωνικήν
  πρόνοιαν.
  ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ
  ΜΙΚΡΑ Η ΗΑΡΑΓΟΙΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφικαί
  πληροφορίαι έξ έμπορικών κέντρων τοΰ
  έξωτερικοΰ, άναψέρουν ότι ή έφετεινή
  ελαιοπαραγωγή τής Ίσπανίας δέν Οά
  είνε μεγάλη. Ώς έκ τούτου αί τιμαί
  τοΰ έλαιολάοου είς την δι&Ονή αγοράν
  Οέλουν συγκρατηθή είς ίκανοποιητικά έ-
  πίπεδα επ* άγαθω τής έκεΐ καταναλώ¬
  σεως 'Ελληνικών έλαιολάδων.
  ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ Η ΑΙΤΗΣΙΣ
  ΧΑΡΙΤΟΣ Τ0Υ_ΙΑΚΠΒ0Υ ΓΡΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ιαποκριτοΰ μας).— Τό Συμβούλιον
  των Χαρίτων συνεδριάσαν σήμερον
  επί τής υποθέσεως -ϊ&ς είς αύτό πρό¬
  σφυγας τοΰ είς θάνατον καταδικααθέν-
  τος Ίακώβου Γρέ, δράστου τοΰ γνω
  στοΰ φρικαλέου έγκλήματος της όοοΰ
  Πανεπιστημίου, ανεγνώρισεν ότι δέν
  συντ:ρέχει περίπτωσις χορηγήσεως είς
  αυτόν χάριτος, άπορρίψαν την περί
  τούτου αίτησιν τοΰ κα,ταδίκου·.
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΟΕΣΙΣ ΤΟΥ
  Α Ι 9 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Είς τα σημε
  ρινά τηλεγραφήματα έκ Παρισίων, υ
  ποβτηρίζεται κ»ί πάλιν, ότι δέον νά
  αν«.μ.ενεται όντος των ημερών ή μεγάλη
  επίθεσις των οτρατευμάτων των έθνι-
  Ό λιμήν ςών Γαδείρων παιρουσιάζει
  τάς τελευταίας ημέρας όψιν μεγάλου
  οτρατοπέδου όπου είναι καθημεριναί
  αί άφίξεις στρατευμάτων έκ ]%Ιαρό-
  Λου καί άναχωρήσεις ϊϊιά τό μέτωπον.
  Ίίπίσης είς Γάδειρα συγκεντροΰται έκ
  ~<»ί έςωτερικοΰ άφθονον πολεμικόν Ί.ικόν. Η ΕΓΚΑΤΕΣΤΑΘΗ___ΕΙΣ ΣΑΓΚΑΗΗ ΑΘΙΙΝΑ11 9 Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτού μ-ας).—'Εξ "Απω Ανατο¬ λάς αγγέλλεται ότι ίσχυρά δύναμις Ία- πωνικής άστυνομίας εγκατεστάθη είς Σαγκάην. ΊΙ άστυνομία περιέλαβεν είς την άκτΐνα δράσεώς της καί την Πιε- θνή ζώνην παρά τάς διαμαρτυρίας των Εύρωπαΐκών άρχών. Αναμένον¬ ται βυνεπώς νέα έπεισόδια είς την ζώ¬ νην ταύτην. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΝΤΕΛΜΠΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Βουκουρεστίου ότι συνεχίζονται έκεϊ αί πολιτικαί συνομιλίαι τοΰ Γάλλου ύπουργοΰ των ^Εξωτερικών κ. Ντελ- τι,πός μετά των εκπροσωπών τής κυβερ νήσεως τής Ρουμανίας καί μέ απολύτως ίκανοποιητικά άποτελέσματα διά τάς των δύο χωρών. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐα Παρσρκευής 10 Δεκεμβριού 1937 Οί "Αγγλοι διά τόν άποκλεισμόν τής Άνατολικής Ίσπανίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) — Έφημερίδες τινές τής Άγγλι- κής πρωτευούσης ζητοθν δ- πως γίνουν νέα διαβήματα είς τόν στρατηγόν Φράνκο με¬ τά την διαπίστωσιν δτι έφαρ- μόζων τόν άποκλεισμόν των άνατολικών Ίσπανικών άκτών τοποθετεΐ φράγματα τορπιλ- λών δυνάμενα νά παρεμποδί- σουν σοβαρώς την ελευθέραν ναυσιπλοίαν. ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ (ραδιογρ ) — Οί πολιτικοϊ κόκλοι τής έθνικής Ίσττανίας δέν άποδί- δουν γενικωτέραν σημασίαν είς την συνάντησιν τού στρα- τηγοΰ Φράνκο μετά τού πρίγ- κηπος των Βουρβώνων τής Πάρμας σχέσιν έχουσαν μέ τό μοναρχικόν ζήτημα 'Η συνάν- τησις περιεστράψη απλώς είς τα γενικά ζητήματα τής Ί¬ σπανίας δπως τα άντιλαμβά- νονται δλοι οί πατριώται Ί- σπανοί. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ ).— Αί Γαλλικαί έφημερίδες άφιερώ- νουν καί σήμερον ένθουσιώ- δη σχόλια είς την συνάντη¬ σιν τοΰ Βουκουρεστίου τονί- ζουσαι ότι τό ταξίδιον τού κ. Ντελμπός άποβαίνει εξόχως καρποφόρον. Περί τού ταξιδί- ου τοΰ Σέρβου πρωθυπουργόν κ. Στογιαντίνοβοτς είς Ρώμην αί περισσότεραι]τών κυβερνητι- κών Γαλλικών εφημερίδων τη- ρο3ν μάλλον έπιφυλακτικήν στάσιν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.),— Ό Γερμανικός τύπος άναφε- ρόμενος είς τάς έν Ρωμη συ- ζητήσεις διά τόν εκπεσμον τοθ θεσμοΰ τής Γενέυης έπι- κυρώνει ταύτας γράφων δτι ή Γενεύη απεδείχθη θεσμός ά νευ κύρους διότι δέν εΐχε την άπαιτουμένην οργάνωσιν την δυναμένην νά έξετάζη τό δί¬ καιον άπά δλας τάς πλευράς καί νάάναγνωρίση την έλευθε ρίανένίων κρατών νά κανονί- σουν την τύχην των καΐ έξυπη ρετήσουν την αύθυπαρξίαν των. Έδημοσιεύδη νόμοςδι' οΰχορηγεΐται τό πρίμ είς τούς έξαγωγεΐς σταφυλών. Είς την Εφημερίδα τής Κυ- βερνήσεωςέδημοσιεύθη όνόμος, διά τοΰ όποίου λαμβάνονται μέαρα προστσσίας τής έξαγω- γής των γεωργικών προίόντων καΐ χορηγήσεως χρηματικής άμοιβής διά τάς έξαγομένας είς Ευρώπην στσφυλάς. 'Η χορήγησις τής άμοιβής γίνεται κατ' αναλογίαν των γενομένων κατά τό έτος 1936 παρ' εκάστου των δικαιουμέ- νων τοιαύτης καί επί τή προ- σαγωγή πιστοποιητικών. 'Η άμοιβή είνε 50 λεπτών κατά χιλιόγραμμον διά τάς χώρας, άς όρίζει ό νόμος 172)1936. Ανωτέρα των 50 λεπτών ά¬ μοιβή δίδεται είς έκείνους, οί τίνες προσαγάγοον βεβαιώσεις είσαγωγής των τελωνείων των χωρών, είς άς αί σταφυλαΐ έ- ξετελωνίσθησαν. Διά τάς Σκανδιναυικάς χώρας άρκεΐ ή απόδειξις εΐσπράξεως δικσι- ώματος διελεύσεως των στα- φυλών έκ των σονόρων των χωρών τούτων, δεόντως κε- κυρωμένη υπό των αρμοδίων έλληνικών προξενείων. Διά την Αγγλίαν ή άμοιβή χορη- γεϊται επί τή προσαγωγή τοθ επισήμου άντιγράφου διασα- φήσεως άιτοστολής των έλλη¬ νικών τελωνειακών άρχών καί βεβαιώσεως έκφορτώσεως τοΰ τόπου, είς δν εισήχθησαν αί σταφυλσί. Είς τό καθαρόν σημειωτέον βάρος των σταφυλών συνυ- πολογίζεται καί τό των άμέ- σων περιβλημάτων, μέσων συ σκευασίας των κλπ., ύπολο- γιζομένων είς 10 ο)ο πλέον τοθ καθαροΰ βάρους. Έκ τοθ διατεθέντος ποσοΰ τών^6 έκατομμ. δραχμών, τα 31)2 διατίθενται διά την χορή¬ γησιν άμοιβής είς τούς έξα- γωγεΐς σταφυλών καί 2,200. 000 δρχ. διά την αγοράν μέ¬ σων προψύξεως. Μέχρι 100 χιλ. δρχ. δίδονται ώς άμοιβή είς τ ούς διενεργοΰντας τόν έ¬ λεγχον των έξαγομένων στα¬ φυλών, 75 δρχ. ημερησίως διά τούς έχοντος βαθμόν γραμ ματέως α' καί άνω των 60 διά τούς υπολοίπους. Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΊΥΙΕΝΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ Ή συσταθεΐσα ένΆθήναιςΛέ- σχη τοΰέργαζομένουκοριτσιοΰ» δι" έγγράφου της πρός τοΰς Νομάρχας γνωρίζει δτι σκο- πός τής συστάσεως αυτής είνε ή προσωρινή περίθαλψις καί ή κατά τό δυνατόν ύποβοήθη- σις. άνευ υποχρεώσεως, πρός εξεύρεσιν εργασίας των γυ- ναικών αΐτινες καταφεύγουν είς την πρωτεύουσαν. Σχετι¬ κώς παρακαλεΐ δπως κατα¬ στή εύρέως γνωστή ή λειτουρ γία τής φιλοξένου ταύτης στέγης καί άποστέλλονται είς αυτήν αί είς την πρωτεύουσαν καταφεύγουσαι άνευ προστα- σίας γυναΐκες πρός εξεύρεσιν εργασίας. ί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τη άγορδ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προίόντων Σταφίώες. Σουλτανίναι α' Καραμπ. Έλεαέδρς Ταχτας είχον ώς ακολούθως: Χσ,ρούπια δρ. 22 - 23.— 21.50 22 — ΟΙ __ _ 1 . ^^ Η ΕΙΓΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Παρεκλήθησαν τα Έμπορι- κά καί Βιομηχ<χνικά Έπιμελη- τήρια νά άνακοινώσωσιν είς τούς ενδιαφερομένους δπ κατ' αύτάς ή παρά τή Τραπέζα τής Ελλάδος έπιτροπή έλέγ- χου συναλλάγματος θά προ¬ βή είς την χορήγησιν είσαγω- γικοΰ δικαιώματος διά την εισαγωγήν βιβλίον, περιοδι- κών, εφημερίδων καί λοιπών έντύπων έκ τής άλλοδαπής. Συνεπώς δέον ούτοι νά υπο¬ βάλωσιν εγκαίρως τάς αίτή- σεις των αρμοδίως. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΣ Πρός τάς ένδιαφερομένας αρχάς εκοινοποιήθη γνωμά- τευσις τής κεντρικής'Επιτροπής περιορισμών είσαγωγής καθ'ήν έμπορεύματα περιελθόντα. είς την κυριότητα τινός, ώς τε- λευταίου πλειοδότου έξ έκποι- ήσεως άζητήτων, δύνανται νά εισαχθώσιν έν όλω ή έν μέρει καΐ υπό τρίτου, άγορά- σαντος παρ' αύτοθ υπό δια¬ μετακόμισιν, υπό τούς αύτούς δμως δρους καί τάς αύτάς πραϋποθέσεις άςάναφέρει σχε τική ϋπουργική απόφασις. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΕΝ ΚΡΗΤΗ Διά δημοσιευθέντος είς την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως αναγκαστικόν νόμου όρίζεται δτι ή καλλιέργεια έν Κρήτη καπνοϋ κατά ιό 1938 δέν δύ¬ ναται νά υπερβή συνολικώς τα 5.000 δεκαδικα στρέμματα, Ρ α » ί .31 • 13.— Ρ' · 11.50 Υ 10- α' >
  10 50
  β' "
  9 50
  Υ'
  8 50
  8 -
  3.
  24 00
  23.00
  Ελαια 5ο
  » κοινά
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' τιοιότη τος, δρ.
  » β' »
  Πράσινοι α' ττοιότ. »
  > β'
  Οϊνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. »
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ.
  20 - 24
  19. - 23
  21 50
  19.-
  ΔΙΗΛΘΕ ΧΟΕΣ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑ ΧΑΝΙΑ
  Ο κ. ΛΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Την πρωΐαν χθές επανήλ¬
  θεν έξ Αθηνών διά τοΰ ατμο¬
  πλοίου τής γραμμής ό Δήμαρ-
  χος Ηρακλείου κ. Μήνας
  Γεωργιάδης. Ό κ. Δήμαρχος
  ανεχώρησεν αργότερον αΰτο-
  κινητικώς είς Χανιά προκειμέ-
  νου νά διακανονίση έν συνερ-
  γασία με τάς αρμοδίας ύΐτη-
  ρεσίας τής Γενικής Διοικήσε¬
  ως τό άναφυέν μεταξύ τοΰ
  Δήμου καί τοΰ 43ου Συντάγ-
  ματος ζήτημα διαμφισβητήσε-
  ως τοΰ χώρου όστις υπεδείχθη
  διά την ανέγερσιν των νέων
  σφαγείων κα'ι τόν οποίον τό
  Σύνταγμα εξέλεξε διά πεδίον
  βολής Έκ Χανίων ό κ. Δή¬
  μαρχος έπιστρέφει σήμερον
  την πρωίαν.
  ΗΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΜΠΟΡΟΝ
  Κατά την προχθεσινήν τού
  συνεδρίασιν τό Διοικητικόν
  Συμβούλιον τού Έμπορικοΰ
  καί ΒιομηχανικοΟ Έταμελητ.η-
  ρίου Ηρακλείου υπέδειξε τα
  κάτωθι μέλη τού ώς άντιπρο-
  σώπους τού είς την τοπικήν
  επιτροπήν άπογραφής των έμ-
  πόρων Ηρακλείου περί ου σχε¬
  τικώς όρίζει ό δημοσιευθείς ε¬
  σχάτως κανονισμός τοθ Τα-
  μείου Άσφαλίσεως έμπόρων:
  Άντ. Καστρινάκην, Ί. Λιναρ-
  δάκην, Έμμ. Βορεαδην καί
  Στ. Μπλαβάκην. Διά την ιδί¬
  αν επιτροπήν εξελέγησαν άν-
  τιπρόπωποι τοθ ΈμπορικοΟ
  Συλλόγου Ηρακλείου οί κ.
  κ. Νικ. Γιαλεράκης, Γεώργιος
  Πολυχρονίδης, Δημ. Γιαλιτά-
  της καΐ Χρ. Περάκης. Εξελέ¬
  γησαν έξ άλλου παρά τή έπι-
  τροπή φορτοεκψορτώσεων λι¬
  μένος οί κ. κ. Ν. Μεταξάς ώς
  τακτικόν μέλος καί Ανδρ.
  Καστελλάκης ώς άναπληρω-
  ματικόν. ,
  Η ΣΤΑΦΙΛΑΓΟΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  Είς τό Γεωργικόν Έπιμελη
  τήριον εκοινοποιήθη χθές τό
  τελευταίον δελτίον τής σταφι-
  δαγορας Λονδίνον. Σχετικώς
  άναφέρεται έν αύτω δτι κατά
  την δισρρεύσασαν έβδομάδα
  αί τιμαί των σταφίδων δλων
  των προελεύσεων δέν εσημεί¬
  ωσαν αύξομειώσεις παραμεί-
  νασαι περίπου είς τα αύτά έ-
  πίπεδα ώς καί κατά την προ¬
  παρελθούσαν έβδομάδα. Ού¬
  τω αί τιμαί τής έκεΐ σταφιδα-
  γορδς είχον ώς ακολούθως:
  Κρητικαί 56)—εως 67)—,
  Αύσιραλιαναί κοιναί 43)—ε'ως
  46)—, άνώτεραι 51)—έ'ως
  56)—, Πελοποννήσου 62)—
  έ'ως 75)—καί Σμυρναικαί άπό
  43)6 εως 54)—__________
  ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΑΡΟΜΗ
  Τό ενταύθα τμήμα τοθ έλ-
  ληνικοϋ Όρειβατικοϋ Συνδέ-
  σμου διοργανώνει διά την
  προσέχη Κυριακήν προπαιδευ-
  τικήν έκδρομήν είς τα χωρία
  Έληα—Μονή Άνωπόλεως—
  Κοκκίνη. Ή άναχώρησις θά
  λάβη χώραν την 7ην πρωϊνήν
  τής Κυριακής άπό τα γραφεϊα
  τοΰ Συνδέσμου διά Καρτερόν,
  εκείθεν δέ πεζή μέσω τοϋ χω¬
  ρίου Έληδς θά γίνη' άνοδος
  είς την Μονήν Άνωπόλεως δ-
  που θά γίντι διημέρευσις. 'Η
  έπιστροφή θά λάβη χώραν μέ¬
  σω Κοκκίνη δι' αύτοκινήτου
  είς Ηράκλειον. Άρχηγός ό
  κ. Μέν. Εύτυχιάδης. Δικαίω-
  μα συμμετοχής δρ. 30 διά τα
  μέλη καί δρ, 40 διά μή μέλη.
  Δηλώσεις εκάστην εσπέραν 7.
  30—8.30 είς τα Γραφεϊα τοϋ
  Συνδέσμου.
  ΤΑ ΕΠΙΔΟίΥίΑΤΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
  Υπό τοΰ κ. ύφυπουργσΰ τής
  Εργασίας εκοινοποιήθη πρός
  τούς ύπαλληλικούς καΐ έργα-
  τικούς άσφαλιστικούς όργανι-
  σμούς έγκύκλιος περί παρο-
  χής έπ' εύκαιρία των έορτών
  των Χριστουγέννων έπιδομά
  των είς τούς ένδεεϊς.
  ΔΕΝ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΑΚΟΜΗ
  Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΡΡΤΕΥΟΥΣι
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ
  ΤΗΝ ΚΥΚΛΩΣΙΝ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΜΥΝίΝΤΛΙ ΚΡΑΤΕΡΟΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν
  ότι παρά τάς χθεσινάς πληροφορίας
  τό Νανκίν δέν κατελήφθη εισετι υπό
  των Ίαπώνων.
  Τα Ίαπωνικά στρατεύΐί-ατια απλώς
  όλόκλήρωσαν την »ύκλ<οσ;ν τής πόλεο>ς,
  την οποίαν οί Κινέζοι άρνοΰνται νά
  παραδο>σουν άμ.αχητί. Λέγεταε μάλβ-
  στα ότι οί Κινέζοι άμύνονταε εισέτι
  κρατερώς είς τάς παρυφάς τής πό¬
  λεως, ξ
  ΠΙΒΛΝΟΛΟΓΕΙΤΑ! Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ
  ΤΗΣΙΤΑΛΙΑΣ1ΠΠΗΝΚΤ.Ε.
  ΟΛ ΚΑΤΑΤΕΘΗ ΣΧΕΤΙΧΗ ΛΗΑΟΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μ.ας). — Κατά τίνα τηλε-
  γραφήματατα, η Ιταλία έτοιμάζεται
  νά άποχωρήβη έκ τής Κοινωνίας των
  Εθνών.
  Συγκεκριμένως άναφέρεται ότι μεθαύ
  ριον ή Ιταλία^ θέλει καταθέση δήλω¬
  σιν περί τής άποχωρήσεως αυτής είς
  τό Προεδρείον τής Κοινωνίας. Πάν¬
  τως ή εΐ'δησις δέν έπεβεβαιώθη επισή¬
  μως.
  ΕΙΣΤΟ ΧΟΝΚ-ΚΟίΚ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ^Σ ΚΛΤΟΠΤΕΥΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— ΚαΟ' ά αγγέλλε¬
  ται οί Ίάπωνες συνεχίζουν τάς άδ-
  διασμοΰ των Κινέζων. Αί έκεΐ Βρετ·
  τανικαί αρχαί λαμβάνουν ώς έκ τού¬
  του μέτρα γενικωτέρας παρεμποδίσε-
  ως των -/ατοπτεύσεων τούτων αΐτινες
  προσβάλλουν τα Άγγλικά κυριαρχικά
  συμφέροντα.
  Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΔΡΑΣΕ
  ΚΑΙ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι είς τό Ίσπανικόν μέτω¬
  πον εσυνεχίσθη καί χθές έντονος άέρο-
  πορικός αγών. Οί κυβερνητικοί άνεα-
  ποδίδοντες τοϋς προχθεσινούς βομβαρ-
  δΐίίμοϋς των έθνικών, έβομβάρδισαν
  σήμερον παραμεθορίους τινάς π«'»λεις,
  έσχον όμως απωλείας έκ της δράσεώς
  τοΰ άντιαεροπορικοΰ πυροβολικοΰ των
  έθνικών.
  Η ΙΑΠΩΝΙΑ Θ'ΑΠΟΔΕΧΘΗ
  ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΠΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τινάς είδή-
  σεις έκ τοΰ έξωτερικοΰ ή Ίαπωνία φαί
  νεται ήδη ολιγώτερον άδιάλλακτος προ
  τιθεμένη νά δεχθή προτάτεις είρήνης.
  Πάντως ή Ίαπωνία ώς όρον τούτων
  προβάλλει την έκπτωσιν τής κυβερνήσε
  ως τοΰ Νανκίν καί την διαπραγμάτευ-
  σιν μέ νέαν κυβερνησειν έκ φιλοϊαπώ-
  νων^Κινέζων πολιτικών.
  Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΥΚΟΣΑΑΥΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού άν¬
  τ αποκριτοΰ μ&ς).■— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βελιγραδίου ότι μεθαύριον άναμένε-
  ται έκεΐ έπιστρέφων έκ τής Ιταλίας ά
  Γιουγκοσλαύος πρωθυπουργός κ. Στο
  γιαντίνοί>ιτς. "Αμοι τή αφίξει τοΰ κ.
  Στογιαντίνοβιτς είνε πιθανή ή σύγκλη-
  σις έκτάκτου υπουργικοΰ συμβουλίου
  είς τό οποίον θά άνακοινωθοΰν τα άπο·
  τβλίσματα τού ταξιδίου τού.