95142

Αριθμός τεύχους

4737

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

11/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «ό.
  [ου (-ου άν
  ί^ τίνα τηλε*
  έάζ
  •ινωνϊας τώ
  Μ,ΤΕιΊΒ
  »»■
  ΕΔΡΑΣΕ
  ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  «ο·
  *-
  ΩΣΙΣ
  ιΙ:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Τ7ΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.
  ΑίγύπτΐΜ'
  έτησια /ιοιιι Λ
  ρξάμονο; 2
  Ά μερικάς
  ρτιισία δολ. 1,">
  έξάμηνος » 8
  Τιμΐ)
  * ατα φύλλον
  Λοαχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  11
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΥΠΕΥ8ΥΚ0Σ ΣΥΗΤΑΚΤΚΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΡΙΘ Μ. ΦΥΛΛΟΥ *73/
  ΓΡΑΦΗ Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΛ *
  ΜΙΝΕ2ΙΑΥΡΟΥ
  II
  ΚΥΒΕΡΗΗΤΙΚΗ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΟΣΙΝ ΤΟΝ ΕΞΑΓΙ1ΓΟΝ
  Ή κυβέρνησις, έδημοσίευ-
  σε τ&λευταίως αναγκαστικόν
  νόμον διά τού όποίου ρυθμί-
  ζεται οριστικώς καΐ κατά τρό¬
  πον πρακτικόν τό ζήτημα
  τής χορηγήσεως τού εξαγω¬
  γικόν δώρου είς τούς έμπό-
  ρους σταφυλών. Έκ παραλ-
  λήλου, εδόθη ή διαβεβαιώση
  ότι τό Κράτος θά κάμη παν
  ο,τι είναι δυνατόν καί ό,τι έ
  ξαρτάται έξ αΰτοΰ διά την ε¬
  νίσχυσιν κ«Ί την τόνωσιν
  των εξαγωγήν των σταφυ-
  λών μας. Δημιουργεϊται κα¬
  τόπιν αυτών βάσιμο; ή ελπίς
  ότι ή διοχέτευσις των στα-
  φυλών μας είς τάς κατανα-
  λωτικάς άγοράς τής Εύρώ-
  πης καΐ Αιγυπτου θά κατα¬
  στή εύκολωτέρα είς τό μέλ¬
  λον καί όχι μόνον αί έξα-
  γωγαΐ θ' αύξήσουν άλλά ότι
  καί αί τιμαί θά κρατηθοΰν
  είς ίκανοποιητικά διά τού;
  παραγωγούς έπίπεδα. Την
  έλπίδα δέ τής αυξήσεως των
  έξαγωγών των σταφυλών, πού
  ύπέστησαν αίσθητήν μείωσιν,
  ένισχύει έχι μόνον τό γεγο-
  νός τής ρυθμίσεως τού ζητή-
  ματος τοΰ έξαγωγικοΰ δώ-
  ρου, όχι μόνον ή έξαγγελ-
  δεΐσα απόφασις της κυβερνή¬
  σεως νά διαθέση είδικά βα-
  γόνια καί άτμόπλοια — ψυ¬
  γείον καΐ νά βοηθήση την Ί¬
  δρυσιν ψυκτικών εγκαταστά-
  σεων είς τούς λιμένας τή$ έ-
  ξαγωγής, άλλά καΐ ή προ¬
  σπαθεία ή-όποία καταβάλλε¬
  ται εσχάτως, όπως όλα τα
  βαλκανικά κράτη τα μετέ-
  χοντα τής Συνεννοήσεως
  ρυθμίσουν άηό κοινοΰ την
  πολιτικήν τοΰ έξαγωγικοΰ
  έμπορίου των, ώοτε νά έκλεί
  ψη ό συναγωνισμός πού ή-
  σκεΐτο μέχρι αήμερον προ-
  κειμένου περί των όμοειδών
  προϊοντων.
  Τό ζήτημα τουτο εξητάσθη
  κατά την συγκληθεΐσαν ε¬
  σχάτως είς την "Άγκυραν
  ουνδιάσκεψιν των Διοικητών
  των Έκδοτικών Τραπεζών
  των τεσσάρων συμμάχων
  Κρατών. Τό ίδιον δέ ζήτημα
  άπετέλεσεν αντικείμενον
  των αυνομιλιών τάς οποίας
  είχεν ό κ. Τσουδερός κατά
  τό πρόσφατον ταξίδιόν τού
  είς τα γειτονικά μας Κράτη
  μετά των ύπευθύνων πολιτι¬
  κών καΐ ©ΐκονομικών κύ¬
  κλων των Βαλκανικών χω-
  ρών. Ύπάρχουν δέ πολλά
  οτοιχεΐα δημ»β"ΡΥ°ϋντα την
  βεβχιότητα ότι ή προσπα¬
  θεία αύτη θ« επιτύχη καΐ ότι
  τα Βαλκανικά Κράτη, συ-
  νεργαζόμενα ήδη στενώς έιτι
  τοΰ πολιτικοΰ έπιπέδου, θά
  έλθουν είς πλήρη συνεννόη¬
  σιν καΐ επί των οίκονομικών
  ζητημάτων καΐ θ' άκολου-
  θήσουν εις τό μέλλον κοινήν
  εμπορικήν καΐ οικονομικήν
  πολιτικήν, έφόσον τα συμφέ-
  ροντά των θά τό έπιτρέπουν.
  Άλλά, δέν είναι βεβαία
  αί σταφυλαί μόνον, πού έ-
  χουν ανάγκην τής κρατικής
  προδτασίας καΐ μερίμνης.
  Είναι καΐ τα άλλα έθνικά
  προϊόντα μας. Ή σταφίς, οί
  οινοι, τα ελαια, τα καπνά,
  τα κίτρα καί πλείστα άλλα
  προϊόντα τής έλληνική$ Ϋ'ί?·
  Καΐ δέν ύπχρχει άμφιβολία
  ότι τόσον έ κ. Τσουδερός μέ
  την μεγάλην όξυδέρκειαν
  καί την βαθείαν γνώσιν των
  οίκονομικών μας προβλη-
  μάτων, δσον καΐ ή κυβέρνη¬
  σις πού τόσον ενδιαφέρον
  δεικνύει διά την ενίσχυ¬
  σιν καΐ την άνόρθωσιν
  τής έθνικής οΐκονομίας καΐ
  Ιδιαιτέρως τή? γεωργίας, θά
  πράξουν πάν ότι είναι δυνα¬
  τόν έντός των σημερινών δι-
  εθνών ο'ικονομικών συνθη-
  κών, διά την τόνωσιν των έ-
  ξαγωγών μας. Διότι άντι-
  λαμβάνονται καλύτερον παν¬
  τός άλλου βεβαία ότι «ία-
  δήπο|ε «ΰξησις τής γεωργι-
  κή$ μας παραγωγής δέν θά
  έχη μεγάλην σημασίαν έφό-
  σον δέν θά ύΛάρχουν ανοι¬
  κταί άγοραί διά νά άπορρο-
  φήαουν τα προϊόντα τοΰ μό-
  χθου «αί τής δημιουργικη;
  προσπκθείας τοΰ Έλληνικοϋ
  λαοΰ. "Αλλωστε ή αύξησις
  των έξαγωγών μας καί τό
  άνοιγμα των καταναλωτι-
  κών άγορών διά τα προϊόντα
  μα;, ηαρ' όλην την διεθνή
  κρίσιν καΐ την οικονομικήν
  άναταραχην καί παρά την
  ύπαρξιν των κλήριγκ καί
  των τελωνειακόν τειχών
  παντοΰ τοϋ κόσμου,έχει Ινα
  σημαντικόν βοηθόν: Τό ότι ή
  Ελλάς αποτελεί χώραν πε¬
  ρισσότερον είσαγωγικήν πα-
  ρά έξαγυγικήν. Διότι ώς
  γνωστόν τό εμπορικόν μας
  ισοζύγιον κλείει πάντοτε μέ
  παθητικόν, λόγω των μικρών
  έν συγκρίσε» πρός τάς εΐσα-
  γωγάξ έ|«γωγών μας. Είναι
  έπομένως δυνατόν μέ μίαν
  καλήν προσπάθειαν, καί μέ
  αΰτό άκόμη τό σύστημα τής
  κλειοτης οΐκονομίας καΐ των
  ανταλλαγήν, νά εξασφαλίσω¬
  μεν τάς έξαγωγάς των γεωρ-
  γικών προϊοντων μα;.' Καί
  δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι
  θά επιτευχθή τουτο. Ή προ¬
  σπαθεία την οποίαν άνέλα-
  βεν ή κυβέρνησις θά επιτύχη
  ασφαλώς. Περί τούτου έγγυ-
  άται όχι μόνον ή έπιμονή
  της είς την λύσιν οόλων των
  οίκονομικών προβλημάτων
  τής χώρας άλλά καΐ αί
  άρισται σχέσεις τάς οποίας
  διατηρεϊ μετά των χωρών
  ποΰ άποτελοΰν τάς κατανα-
  λωτικάς άγοράς των προϊον¬
  των μας.
  ΟΠΟ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖίΙΗ
  ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΙ
  ΚΑΙΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ
  Τα μπαχαρικά ήσαν θί^ορχ'ίι νά
  δημιο'οργηθούν οί μεγάλοι θαλασ-
  σοπόροι. Αΰτό άποκαλύπτει γενι-
  κώτερα ή νεωτέρα ίςιτορία των.
  Σέ κάθε «;ιεγάλο», ύπάρχει βλέ-
  πετε πρό άμνημονεύτων χρόνων
  τό άναλλοίωτον εμπορικόν κέρδος.
  Άλλ' ό λόγος έδώ δέν είναι διά
  τό γ.ίρ^ος, δσον διά τά περίφημχ
  καρυκεύματα. Ή ήδονή τής γεύ
  σεως άρχίζει πράγματι άπό έκεϊ .
  Άλλά καί τά πάθη πολλών οί 6-
  ποίοι Ιχουν αδυναμίαν πρός την
  αίσθησιν αυτήν...
  Μερικοί έκπλήττονται διά την
  μακροβιότητα ωρισμένων άνθρώ
  πιον. Δέν εχοον ίμ,ως υπ' όψιν
  των την Άνατολίτι/η κουζίνα
  Αένε:
  —Αύτός εί/ε τύπος οιπνοσοφι-
  στοΰ. Κάθεται σ' έ'να τραπέζι μέ
  δλχ τά έλέη τοΰ Ηεοΰ—όμάγειρό:
  τού είνε Άνχτολίτης— άλλά ^δεν
  άγγίζίΐ σχεδόν τίποτε. Τά εχει
  δλα γιά τούς ςένου; τού μέ^τούς
  Ιτλ'.π·^ συζητεϊ περισσότερο
  ατό τραπέζι παρά στά γραφεΐο
  τού, γιά τίς έπιχειρήσεις καί τά
  κοινωνικά προβλήματ-ί τής επο-
  Ό χνθρωπος αυτός πιθανόν νά
  είνε καλοζωϊσμένος καί έκ πρώ-
  της εμφανίσεως. Άποφεύγε: δ-
  μως τρνιζρϊ. τά κα,ουκεύματα καί
  καί άς είνε Άνατολίτης έκ παρα¬
  δόσεως. Γιατί; Τοΰ τό άπαγορεύει
  ό γιατρός. Πιθανόν. Ώ-πόσο πι-
  στεύει καΐ ό ίδιος δτι ή διχμόρ-
  φωσι; τοΰ φαγί άρχίζει άπό^έκεΐ.
  "Οπως σημειώνει δ Στέφαν Τσβά-
  ϊχ, τά "Ινδικά μπαχχρικά τσού-
  ζουν καί ναρκώνουν, καϊνε καί
  ζαλίζ^υν. Κάνουν δηλ. καί τό τρα¬
  πέζι σκοπόν μάλλον παρά μέσον
  ζωής.-.Οί τεχνητοί παράοεισοι
  τοϋ Ούάι'λδ κχί τοΰ Βερλαίν ^ άπό
  =κεΐ πέρνουν γενικωτέραν ύπόστα-
  ά;"ν <>ί άλκοολικο» τί είναι συνή-
  θως, Είδικευμένοι λάτραι τοΰ κχ-
  λοΰ τραπεζιοΰ. Καί καλό τραπέζι
  δέν έννοείται χωρίς μπαχχρικά.
  — ------β·* 2χσι 8τι οί
  πειό συντηρητικο'ι στό τραπέζι
  τού; είναι γνωσταί ενός μυίτικοϋ
  τής.ζωής, άπό τχ μάλλον συνήθη
  σήμερον λόγω τής προόδου τής
  διαιτολογίας. Άλλά τί έπιτυγχά-
  ν:ι τό κάτω- κάτω ή διαιτολογία
  διά τοΰς πολλούς.. Ή ήδ.νί; τής
  γςύσεως άπομένε: πζντοτε σταθ-
  μός καί διά τάς άλλας ήϊ,νάς
  καί κάθε κχτάχρηαΐν. Τά θύμχ
  τα μετρ'.ΰνται κάθε ημέραν εις
  πε'σμα των μΐθόδων κα'. τής πς;
  3ΐΐκότητος τής διαιτολογίχς.
  - Άλλά τη Γαλλική κοοζίνα
  δέν την χωνεύουν πολλές φορές
  οϋτϊ αύτοι ο! Γάλλοι. .θά έλεγεν
  Ι'νας άνθρωπο; κάπως άντίθετος
  τοθ διπνοσοφιστοϋ των κοσμικών
  έστιατορίων.
  Κχί δέν θά έλεγεν άνακριβείας.
  Μαζύ μέ τούς Ίσπανούς καί τούς
  ΙΙορτογαλλους καί οί Φρχντσέζο:
  εχουν ίνα κ" Ινα πο-λλΐς φορέςστήν
  κοοζίνα τους τά μπαχαρικά. Αύ-
  τό ό'μως οίβαια δέν έμποοίζει νά
  λεχθη ότι ο! θαλασσοπόροι κομί-
  ζοντές τα εις την Ευρώπην καί
  γενικεύοντες την χρήσιν των, ε¬
  δημιούργησαν κάτι πού δέν επε¬
  ρίμεναν: Τά μεγάλα βίτιια είς τα
  ό ποία είτε υπό την [ΐ^ρψ·<]ν τοΰ άλκοολισμοθ, είτε υπό την εύρυτέ ραν τής τοξικομανίας, δουλεύει ή μεταπολεμική ανθρωπότης. Άλλ' έκτός άπό τό κίμινο, τό πιπέρι, τό μοσχοκάρυδο καί τή κανέλλα, οί θαλασσοπόροι ένδιε- φίρΗησχν καί διά τα τονωτικά ό¬ πως ήτ.χν ό κτιφέ; καί τό τσά'ι. Άλλά μήπιυς εις την εποχήν μχς μίαν εποχήν έφευρέσεων, έπινοή- σειον καί είοικώτερα διανοητικής εντάσεως πολυπλό/.ου τύΐιου, τα τονωτικά αύτά δέν κατήντησαν δι- εγερτικά είς τόν υπέρτατον ζαθ μόν; Δέν επήραν δηλ. καί αύτά τα ..καλά των κχταχρήσεων καί άν υποθέσωμεν ϊτι εχρησιμοποι- οΰντδ ες ολοκλήρου είς την πο- λιτισμένην ατμόσφαιραν των κο- σμικών αίθουσών; Άναφέρεται ά¬ κόμη ότι οί θαλασσοπόροι ήσαν οί πριΰτοι φορεΐς των μυρωοικών τή; Άραβίας διά τα όποΐα έτρελ- λαίνοντο οί γυνχΤκες...'Έφεραν χ- κόμη τα μεταξωτά, τα χρυσαφικά καί τα μχργαριτάρια. Μετά την ήδονήν τής γεύσεως έςυπηρετήθη ετσι ή ματαιοοοςίχ τής ανθρωπό¬ τητος. Άλλά γιά καλό της καί αυτή;,.. "Αν ανατρέξωμεν, εις τα γεγονότα τής ημέρας, οί σ/ιμερι- νο «συνολικοί κίνδυνο;» κχί ή άβίθϊιότης γενικά τοϋ μέλλοντος τής ανθρωπότητος, καταντοΰν ζή- τημχ μχταιοδοςίας ολίγων άν- θρώπων. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Ή Ίσπωνική οργάνωσις ΕΙΣ ΤΟΝΙΑΠΩΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Δεκέμβριος.—] Είς μίαν άνταπόκρισιν έκ Τό- κιο ό «Μαγχεστριανός Φΰ- λαξ» γράφει: «Άπό τότε πού διά τής α¬ νορθώσεως επί των ημερών τοΰ μεγάλου αύτοκράτορος Μάντζι ή Ίσπωνία κατήρτι- σεν ενα μοντέρνον στρατόν, προσπαθεία κατεβλήθη δπως τό στράτευμα τουτο διατηρή- ται ενήμερον δλων των άνα- καλϋψεων της Λύσεως είς τό πεδίον τής διεξαγωγής τοθ πολέμου, τής τακτικάς, καί των όπλων Πολλοί άνώτε- ροι Ίάπωνες άξιωματικοί £- χούν σπουδάσει είς την Γερμα νίαν καΐ ή γερμανική είνε έκ των ξένων γλωσσών ή μάλ¬ λον όμιλουμένη είς τό στρά- τευμσ, δπως ή αγγλικη είνε ή μάλλον όμιλουμένη είς τό ναυτικόν. Άλλ' ένώ ή Ίαπω νία άπέβλεψε ν' άφομοιώστι την πολεμικήν τέχνην τής Λύ¬ σεως, διετήρησεν δμως χαρα- κτηριστικώς είς τό στράτευμα της ωρισμένα γνωρίσματα, πού είνε 'ίδια μόνον είς τούς Ίάπωνας. "Εν άπό τα γνωρί¬ σματα αΰτά είνε ή πατρική σχέσις μεταξϋ αξιωματικών καΐ άνδρών, ή προσπαθεία τής διατηρήσεως ενός κώδικος στρατιωτικής ήθικής έοραζομέ- νου επί τοΰ «Μπουσιντό» ή των παραδόσεων των μεσαι- ωνικών «σαμουράι», των ίπ- ποτών τής Ίαπωνίας, καί ά- ποβλέποντος είς την διατήρη¬ σιν καί καλλιέργειαν τόσον μεταξΰ των αξιωματικών, δ¬ σον καί των άνδρών, ενός πνεύματος άκρας λιτότητος είς δ,τι άφορα την τροφήν, την εσωτερικήν εμφάνισιν, καί έν γένει τόν βίον. Ό πα- τριαρχισμός πού κάνει τόσην εντύπωσιν είς πολλούς ξένους παρατηρητάς τοϋ ίαπωνικοϋ στρατεύματος ίκπηγάζει αυ¬ θορμήτως άπό τό οίκογενει- ακόν σύστημα τής Ίαπωνίας, ποΰ αποτελεί άκόμη ισχυράν δύναμιν είς την καθημερινήν ζωήν τής χώρας αυτής, παρ' δλον δτι είς τάς μεγάλας πό¬ λεις ύπονομεύεται άπό την διάδοσιν τού ίντιβιντουαλι- σμοΰ καί τοθ καπιταλισμοΰ. Ό "Ιάπων κληρωτός διδάσκε- ται νά θεωρή τόν λοχαγόν τού ώς πατέρα τού, καί κα¬ λείται νά δεικνύη πρός τοΰς άνωτέρους τού δλον εκείνον τόν σεβασμόν ποΰ είς κάθε πι¬ στήν πρός τάς παραδόσεις ί· απωνικήν οικογένειαν τα παι¬ δία έχουν πρός τούς γονεΐς των. Τό σύστημα'τουτο, τό άσύλληπτον είς την Δύσιν, α¬ ποδίδει έξαίρετα άποτελέσμα- «χ: Ή ΐίειθαρχία είς τάς τά- ξεις τοΰ ίαπο^νικοθ στρατοθ είνε εντελώς αύθόρμητος καί άβίαστος, ώς εΤχαν την ευ¬ καιρίαν νά διαπιστώσουν 6- λοι οί ξενοι στρατιωτικόν πού όπωσδήποτε ήλθαν είς επα¬ φήν μέ τό ιαπωνικόν στράτευ¬ μα. Λιποταξίαι καί στρατο- δικεϊα είνε σχεδόν αγνωστ». Είς τάς τάξεις τοθ ίαπωνικ%0 στρατοθ παρατηροΰνται τα ολιγώτερα κρούσματα άλκοο- λισμοΰ καί άφροδισίων νοση- μάτων. Οί άξιωμστικοί έμπνέ- ουν σεβασμόν είς τούς πολί¬ τας, οί όποΐοι προθύμως τούς χαιρετοΰν. Τό ταχυδρομειον ενός δι- οικητοΰ μονάδος τοϋ ίαπωνι- κοθ στρατοθ είνε πάντοτε κα- τάφορτον άπό επιστολάς των οίκογενειών των ύπ' αυτόν στρατιωτών, καί μία άπό τάς μεγαλειτέρας τιμωρίας πού ήμποροΰν νά έπιβληθοΰν είς ένα Ίάπωνα κληρωτόν, είνε νά γράφη ό διοικητής τού πα- ραπονούμενος δτι δυστυχώς ό υιός των είνε κατώτερος των προσδοκιών. Ή διατήρη¬ σις τοθ παλαιοΰ, πατριαρχι- κοΰ τούτου πνεύματος είνε τοσοΰτο μάλλον εΰκολωτέρα, δσον προτιμώνται ώς στρατιώ¬ ται οί υίοί των χωρικών. Ό Ιάπων άξιωματικός, πού καί αύτός ώς επί τό πλείστον προέρχεται άπό μίαν οικογέ¬ νειαν πτωχών άγροτών, θεω- ρεΐ τόν χωρικόν ώς ίδεώδη στρατιώτην, πειθαρχικώτερον, περισσότερον σκληραγωγημέ- νον καί ολιγώτερον των ά- στών έπιρρεπή είς «επικινδύ¬ νους σκέψεις». Είς την εκπαί¬ δευσιν των Ίαπώνων στρα¬ τιωτών, παραλλήλως πρός τό τεχνικόν μέρος, άποδίδεται έ- ξαιρετική σημασία είς τό ηθι¬ κόν. Κάθε Ιάπων κληρωτός κατηχεΐται είς την ιδέαν δτι άξίζει δσον «δέκα Κινέζοι» καί πέντε στρατιώται οιουδή¬ ποτε άλλου ξένου στρατοθ. Τό νά συλληφθή αίχμάλωτος Μνας Ιάπων άξιωματικός θε- ωρεΐται τέτοιο άτύχημα διά την στρατιωτικήν τού τιμήν, ώστε ή μόνη τού έξιλέωσις είνε ή αύτοκτονία τού. "Ενας Ιάπων άξιωματικός πού συ¬ νελήφθη αίχμάλωτος τραυμα τισθείς βαρέως είς τάς μάχας τής Σαγκάης τό 1932, ηυτο¬ κτόνησε πυροβοληθείς ευθύς ώς άφέθη έλευθερος καΐ είς Ή Μεσσαρά. Ή Κυβέρνησις, καθ" α αγ¬ γέλλεται έξ ΆθηνΛν, έλαβιν ήδη τάς έκθέσεις των Νο· μαρχ&>> ΉροκλεΙου καί Ρεθύ¬
  μνης σχετικώς μέ την έκτα¬
  σιν των καιαστροφών των
  τελευταίων πλημμυρών καί
  μελετα την λήψιν των άπαραι-
  τήτων μέτρων πρός θεραπείαν
  τόν άναγκών πού άνέκυψαν
  Πιστεύομεν δτι ή εκδήλωσις
  τιΓ·ν Κυβερνητικήν άποφάσε-
  ων δέν θά καθυστέρησις "Ελ¬
  πίζομεν δέ δτι ιδιαίτερον δλως
  ενδιαφέρον θά έπιδειχθή διά
  την Μεσσαράν πού υπέστη
  καί την σκληροτέραν δοκιμα¬
  σίαν. "Αλλωστε τό Κυβερνη¬
  τικόν ενδιαφέρον εξεδηλώθη
  ηδη Δέν γεννάται λοιπόν άμ·
  φιβολία δτι θά συνεχισθή καί
  μίαν επιστολήν πού άφισεν,
  έδικαιολογεΐτο πού δέν ηυτο¬
  κτόνησε κατά τόν πατροπα¬
  ράδοτον τρόπον των «σαμου¬
  ράι» διά χσρακίρι, διότι τόν
  ήμπόδιζαν αί πληγαί τού. Καί
  δταν κάποιος ξένος στρατιω¬
  τικάς άκόλουθος, πού παρη¬
  κολούθει γυμνάσια τοθ ΐαπω-
  νικοΰ στρατοθ, ηρώτησεν £να
  Ίάπωνα αξιωματικόν διατί
  δέν περιελήφθησαν καί ασκή-
  σεις ύποχωρήσεως έλαβε την
  εξής ύπερήφανον απάντησιν:
  «Είνε περιττόν! Ίάπωνες στρα
  τιώται δέν ύποχωροΰν ποτέ.'».
  Τό ύπερήφανον τουτο πνεΰ-
  μα ένισχύεται άπό τό γεγο-
  νάς δτι όλοί οί πόλεμοι είς
  τούς όποίους άπεδύθη ή Ία-
  πωνία απέβησαν νικηφόροι υ¬
  πέρ αυτής, τα δέ ίαπωνικά
  οπλα ουδέποτε όπέστησον εί¬
  τε κατά ξηράν είτε είς την
  θάλασσαν άτύχημα τοιούτον,
  ωστε νά μή δύνανται νά ε¬
  ξαλειφθή άπό την μνήμην. Με
  ρικοί Ίάπωνας φοβοϋνται μή-
  πως τόσον άπόλυτος αύτοπε-
  ποίθησις βλάψη, την στιγμήν
  πού ή Ίαπωνία υφίσταται σο¬
  βαράν ήτταν είς ενα πόλεμον
  μέ μίαν στρατιωτικήν δύναμιν
  πρώτης τάξεως. Άλλ' οί Ίά¬
  πωνες άξιωματικοί πρεσβεύ-
  ουν δτι ή αύτοπεποίθησις εί¬
  νε τό ήμισυ τής νίκης. Τό εθνι¬
  κόν ΐτνί,ΰμα καλλιεργεΐται έ-
  πίσης καί ένθαρρύνεται διά
  τής συστηματικής άσκήσεως
  ολων των ίεροτελεστιών πού
  συνδέονται μέ την λατρείαν
  τοθ αύτοκράτορος, διά συχ-
  νών διαλέξεων περί τής θεϊ-
  κής προελεύσεως καί μονα-
  δικής άποστολής τής ΐαπωνι-
  κής φολής, διά τής εκδόσεως
  φυλλαδίων ποΰ έκθέτουν την
  στρατιωτικήν άποψιν επί των
  δημοσίων πραγμάτων.
  Κατ' άπαράβατον συνήθει¬
  αν είς τούς ίαπωνικούς στρα¬
  τώνας ύπάρχουν άναμνηστι-
  κοΐ πίνακες, ύπενθυμίζοντες
  τί κατώρθωσεν άλλοτε ό ία-
  πωνικός στρατός κατά τάς
  διαφόρους ημέρας τού έτους.
  Καί τα κατορθώματα αύτά
  φιλοτιμοΰνται νά τα άποστη
  θίζουν οί Ίάπωνες στρατιώ¬
  ται. Είς τόν όδηγόν συμπερι-
  φοράς, πού συνέταξε διά τούς
  Ίάπωνας στρατιώτας καί
  ναύτας ό αύτοκράτωρ Μάν¬
  τζι, καί πού έπάχει θέσιν εΰ-
  αγγελίου διά τόν ιαπωνικόν
  στρατόν, άναφέρονται τα ε¬
  ξής: «Ό στρατιώτης καί ό
  ναύτης δέον νά καταστήση
  την άπλότητα σκοπόν τού.
  Άν δέν έχης την άπλότητα
  ώς σκοπόν, θά καταστής έκ-
  τεθηλυμένος, θ' άποκτήσης
  δρεξιν τής πολυτελείας καί
  θά έκπέσης είς τό χειρότερον
  επίπεδον τού κακοΰ». Τό ίδε-
  ώδες τουτο τής μεγάλης ά-
  πλότητος είνε συνεπεία καί
  τής πενίας, των περιωρισμέ-
  νων οίκονομικών. Οί πόλε¬
  μοι καί αί προετοιμασίαι τοϋ
  στρατοϋ καί τοΰ στόλου, έ
  χουν ώς συνέπειαν στενόχω
  ρα οίκονομικά διά την χώραν.
  Δέν ύπάρχει λοιπόν περιθώ¬
  ριον πολυτελείας. Ό ίαπω
  νικός στρατός δέν ύπάρχκι
  δι' επίδειξιν, άλλά διά τόν πό¬
  λεμον.
  τίς τό μέλλον καί μάλιστα
  ■περισσότερον στοργικόν, πε¬
  ρισσότερον τελεσφόρον.
  ***
  Τό ελαιον.
  Μία εύχάρισιος πληροφο-
  ρία μάς μετεδόθη χθές άπό
  τόν έν Αθήναις ανταποκρι¬
  τήν μας: 'Η παραγωγή τοΰ
  ελαίου είς την Ισπανίαν, δι-
  απιστοΰται δτι δέν θά είναι
  τόσον μεγάλη ώστε νά έπι-
  δράσΓ] δυσμενώς επί των τι-
  μών είς την διεθνή έλαιοαγο-
  ράν. Οί φόβοι έπομένως πού
  έξεδηλώθησαν δτι εφέτος θα
  έξευτελίζοντο αί τιμαί των έ-
  λαίων, λόγω ύπερπαραγωγής
  διεθνθς, άποδεικνύονται άβά-
  σιμοι. Ή τιαραγωγή τής Ί-
  σπανίας πού αποτελεί καί
  τό μεγαλύτερον ποσοστόν
  τής παγκοσμίου παραγωγής,
  διαπιστοΰται πολύ μικροτέρα
  άπ' ό,τι κατ' αρχάς ύπετίθε-
  το. Ή κυβέρνησίς μας έπίσης
  λαμβάνει μέτρα πρός προστα¬
  σίαν τής έλαιοπαραγωγής. ΟΙ
  αγρόται μας έλαιοπαραγω-
  γοί έπομένως εΐμπορ&ΰν νά
  μένουν Τ)συχοι μέ την βεβαιό-
  τητα δτι τό προϊόν των δέν
  θά υποστή έξευτελισμόν των
  τιμίον.
  Τα διε&νή.
  Τά τελευταία τηλεγραφή-
  ματά μας μεταδίδουν λίαν
  άνησυχητικάς είδήσεις διά την
  τροπήν τής διεθνοϋς καταστά¬
  σεως. Ή αποχώρησις τής Ι¬
  ταλίας έκ τού θεσμοθ τής Γε¬
  νέυης απεφασίσθη πλέον ορι¬
  στικώς. Καί τό σπουδαιότερον.
  Τό παράδειγμα τής Ιταλίας
  θά άκολουθήσουν καί πλεί¬
  σται άλλαι δυνάμεις. Κατό¬
  πιν αυτών αί συνεννόησις
  Αγγλίας καί Ιταλίας δυσχε-
  ραίνονται, κάθε δέ σχετική
  προσπαθεία συνδιαλλαγής φαί
  νεται δτι θά διακοπή1 έ'τσι εί-
  σερχόμεθα είς νέαν περίοδον
  οξύτητος τής οποίας τά έπα-
  κόλουθα δέν ειμπορεί κανείς
  νά προβλέψη. Πάντως φαίνε-
  ται δτι ή ανθρωπότης θά βα-
  σανισθή άπό νέαν αγωνίαν
  καί άΐτό νέας ταλαιπωρΐας.
  Αί παράγκαι.
  Ήμάχη τής πσράγκας άρ-
  χίζει καί είς την πόλιν μας.
  Άπό τής ερχομένης Δευτέρας
  θ' αρχίση ή κατεδάφιςις των
  παραγκων πού ευρίσκονται
  είς την προκυμαίαν τοθ λιμέ¬
  νος. Ό περίφημος τενεκεδο-
  μαχαλάς θά εκλείψη καί μα-
  ζί τού θά εκλείψη ενα στΐγ-
  μα διά την πόλιν καί τόν πο¬
  λιτισμόν μας Ή παράγκα, δη-
  μιούργημα της μικρασιατικί]ς
  καταστροφής, δέν αποτελεί
  μόνον ασχημίαν. Είναι καί
  έστία άκαθαρσιών καί μο-
  λύνσεων. Είναι τό άδιάψευ-
  στον τεκμήριον κρατικής καί
  κοινωνικής αθλιότητος. Καί
  φυσικά είς εποχήν άναδημι-
  ουργικής, εκπολιτιστικάς προ¬
  σπαθείας ή παράγκα δέν ϊ-
  χει θέσιν "Ορθώς λοιπόν κα-
  τεδαφίζεται καί είς την πόλιν
  μας. Φανταζόμεθα δέ δτι
  πρίν κατεδαφισθούν τα πανά-
  θλια αΰτά παραπήγματα θά
  ελήφθη μέριμνα διά την στέ-
  γασιν των έν αυτοίς οΐκούν-
  των
  Τά σφαγεϊα.
  Ή έγερθεΐσα μεταξύ τοθ
  Δήμου καί τοϋ 43ου Συν)τος
  διαφωνία ώς πρός ιήν κυριό
  τητα τοΰ χώρου οπου πρόκει-
  ται ν' άνεγερθοΰν τά νέα με¬
  γάλα Δημοτικά σφαγεϊα, πι¬
  στεύομεν δτι θά λυθή συντό¬
  μως. Ή μετάβασις άλλως τε
  τοϋ κ. Δημάρχου είς Χανιά
  έξ αίτίας τοΰ ζητήματος αύ-
  τοΰ, θά συντελέσΓ) ασφαλώς
  είς την ταχυτέραν εξεύρεσιν
  τής καλυτέρας λύσεως. Καΐ
  είναι επιβεβλημένον νά λυθή
  ταχέως τό ζήτημα διά νά μή
  καθυστερρ ή έργασία τής κα-
  τασκευής των σφαγείων κ©ύ
  γίνεται πρόξενος ζημίας καΐ
  είς τόν Δήμον καΐ είς την πό¬
  λιν.
  ■ Ά
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμερον τό άρι
  στούργηυα: «-Μετά την ανάκρισιν*.
  «ΜΙΝΩΑ>.—Σήμερον τό κινημα-
  τογραφικόν άριστούργημα: «Δε-
  σποινίς λοχαγός.»
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριστβϋργημα τής
  Γαλλικής κινηματογραφίας:
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ1
  ΑΝΑΚΡΙΣΙΝ
  (Κιιβ άε 1α Ράϊχ)
  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:
  Ρενέε Σαΐν Σΰρ
  Ζάν Γκάλλαν καΐ
  Ζύλ Μπέρρυ
  "Ενα κοινωνικβ άριοτοΰρ-
  γημα γεμάτο όράσι, πλοκή, έ-
  ρωτα, συγκίνησι, άγωνία.
  Κινηματονέα Τϋπου
  .,ΣΙΝΕΑΚ"
  Έκαστην Πέμπτην
  καί Σάββατον ώρα 5 μ.
  μ. Τάς Κυριακάς ώρα 11
  π. μ.
  ΝΕΟΝ εκλεκτόν
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Γβνικπ εϊσοδος δρ. 10
  Παιδικά μαθητικά δρχ. 5
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ6 θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5—41
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαψητόμον.
  Μ1Α ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙίΙΣΣί ~-
  Άλλά ή γοητεία τοϋ βασι-
  λικοϋ μεγαλείου ή όποία πα-
  ρέσυρε τόν «ωραίον Πετιόν»
  σ' £να έρωτικό παραλήρημα,
  έπηρέασε πολύ σοβαρώτερα
  τόν Μπαρνάβ. Νεαρώτατος δι-
  κηγόρος, φερόμενος άπό την έ-
  παρχία στό Παρίσι, ό ίδεαλι-
  στής αύτός έπαναστάτης έμει¬
  νεν έκθαμβος σάν εΐδε μιά
  βασίλισσα, τή βασίλισσα τής
  Γαλλίας, νά τόν παρακαλί) μέ
  έκπλλήσουσα άπλότητα καΐ
  μετριοφροσύνη νά τής εξηγή¬
  ση τίς βασικές ίδέες τής έπα-
  ναστάσεως καί των συντρό-
  φων τού. 'Άθελά τού άρχισε
  νά διαλογίζεται πώς ηταν μο-
  ναδική εύκαιρία ποΰ τοΰ πα-
  ρουσιαζόνταν νά επιβάλη στή
  βασίλισσα τό σεβασμό των ί-
  ερών άρχών, νά την προσηλυ-
  τίστ] ί'σως στήν συνταγματικήν
  ΐδέα. Ό νεαρός δικηγόρος έ-
  μιλοΰσε μέ θέρμη καί—πρδγ-
  μα πού δέν θά μποροϋσε νά
  φαντασθή—αυτή ή γυναΐκα
  πού δλος ό κόσμος την έλε¬
  γεν έπιπόλαιη καί έπιφανεια-
  κή—ό Θεός ξέρει πόσο την έ-
  συκοφάντησαν!—άκουε, μέ
  προσοχή καί μέ ενδιαφέρον.
  Οί άντιρρήσεις εδειχναν ·έξυ-
  πνάδα καί έτοιμότητα πνεύ-
  ματος! Μέ την αύστριακή ά-
  βρότητά της, μέ την καλή θέ-
  λησι μέ την όποιαν έπαρακο-
  λουθοθσε την έπιχειρηματολο-
  γία τοΰΜπαρνάβ,ή Μαρία-Άν
  τουανέττα ήχμαλώτισεν όλό-
  ψυχα τόν άπλοϊκόν καί ευπι-
  στον έπαναστάτη. Πόσο την
  εΐχαν αδικήση, την ευγενικήν
  αυτή γυναΐκα, πόσο άσχημα
  τής εΐχαν φερθή!—έλεγε μέ-
  σα τού, ξαφνιασμένος. ΤΗσαν
  τόσο άγνές, τόσο άγαθές οί
  προθέσεις της, ώστε άν βρι-
  σκόνταν κάποιος γιά νά την
  καθοδηγή μέ τέχνη, δλα θά
  έπήγαιναν καλά στή Γαλλία!
  Ή Μαρία—Άντουανέττα δέν
  τού αφήκε καμμίαν άμφιβολία
  δτι ό πόθος της ή"ταν νά συ-
  ναντήση στή ζωή £ναν τέτοιο
  σύμβουλο καί δτι θά τόν εύ-
  γνωμονοϋσεν άν, είς τό μέλ-
  λον, εΐχε την καλωσύνη νά
  αναλάβη νά την καθοδηγή καί
  νά την διαφωτίζη, έ'τσι άμα-
  θη καί άπειρη πού ήταν. Ό
  Μπαρνάβ έλογάριαζε κι' ό¬
  λας πώς αυτή θά ήταν στό ε¬
  ξής ή αποστόλη τού: άπό τή
  μιά μεριά νά κατατοπίζη τή
  γυναΐκα αυτή πού δέν την
  έψανταζόταν τόσο έξυπνη πε·
  ρΐ των πραγματικών έπιθυμι-
  ών τοΰ λαοθ καί άπό την άλ-
  λη νά πείση την έθνοσυνέλευ-
  σι περΐ τής άγνότητος των
  δημοκρατικών προθέσεων τής
  βασιλίσσης.
  (συνεχίζεται)
  ΗΙτίΙίΐνίΕΝΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ
  ΩΡΟΛΟΠΩΝ
  Γνωστοποιώ είς την αξιότιμον
  πελατείαν μου ότι άπεχώρησα έκ
  τού 'Ωρολογοποιείου Κωνστ. Φα-
  νουράκη καΐ έγκατεατάθην είς
  τό πρώην ωρολογοποιείον 'Αρμέ-
  νη καΐ Παναγ. Χρήστου, έναντι
  σινεμά «Μινώας».
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΑΚΗΣ
  ώρολογοποιός
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τουαλέττα μέ κρύο νερό.
  Διά νά μείνετε επί πολύ νέες, διά νά είσθε πάντοτε
  ύγιείς, χρησιμοποιεϊτε άφθόνως κρύο νβρό.
  Τό κρύο νερό, είνε αυτή ή ώ-
  μορφιά. Πολλές γυναΐκες ττού βε¬
  βαιούν δτι Ι'μειν0[ν ^ΐ π°λύ, πε¬
  ρισσότερον άπό ώοαϊεζ, δηλαδή
  ζωηρές καί δραστήοιες υπήρξαν
  λάτρεις τού λουτροΰ ή τής άπλής
  καθαριότητος μέ κρύο νερό.
  Εάν ήθελον, κυρίες μου, νά συ
  νοψίσουν σ' Μνα μικρό τύπο δλους
  τούς κανόνας τής καλλονής θά ε-
  πρεπε νά ττοΰν. μην άφήσετε τόν
  εαυτόν σας νά φθάση ποτέ είς
  την νω9ρότητα. Νά ξυπνατε πρωΐ,
  νά κάνετε ττεζοπορίες, ν" άσχολή-
  σθε μέ τα σπόρ, νά έπιβλέπετε
  την δίαιτά σα<:, ν" άποφεύγετε τό θερμό ύδωρ διότι χαλαρώνει τίς σάρκες καί δέν έπισπεύδει άρκε- τά την κυκλοφορία τοΰ αϊματος. Τό κρύο νερό, είνε αυτή ή ΰγεία. Κάθε φορά τΐοϋ θά συναντήσετε ενα ήλικιωμένο άνθρωπο ό οποί¬ ος θά σδς έκπλήζη υέ την ζωτι- κότητά τού, την εϋρωστία τού, μέ την άνθηρότητα τοϋ πνεύ,αατος καΐ τοό λόγου, νά είσθε βέβαιες δτι κατά τα έννέα δέκαταέάν τόν έρωτήσετε, θά σάς είπη δτι όφεί- λει την θαλερότητά τού είς την καθημερινή χρήσι τοΰ κρύου νε· ροϋ. Περισσότερες άπό μία μεταξύ σας είς μίαν ωραίαν όρμή θάρ- ρους, έδοκιιιάσατε τό κρύο ντούς. Άλλά πόσες έιτιμένουν σ' αύτό, τόν χειμώνα; Έν τούτοις τόν χει- μώνα ακριβώς ή τουαλέττα μέ κρύο νερό θά σδς κάμη περισσό- τερο καλό. Ύπάρχει τρόπος μέ τόν (^πο7ον θά καταπολευήσετε τούς μικρούς αιότούς φόβους καί θά τούς νικήσετε. Αύτό ακριβώς θά σάς ΰποδείξω σήμερα. —Νερό κρύο:.. τί έννοοϋμε. "Οποίος λέγει νερό κρύο, δέν έννοεϊ νερό παγωμένο. Γιατί νά ξεύοετε δτι θά σάς είνε ττολύ πε- ρισσότερο ώφέλ'μη μιά πλύσις είς την θερμοκρασία πού σδς εϋχαρι στεϊ, μία πλύσις μέ δροσερό νερό άπό έ'να ψυχρό ντούς τό οποίον θά προκαλέση συστολή δλου τοΰ σώματος καί θά κάμη νά... κτυπή σουν τα δόντια σας. Άρχίσετε λοιπόν άπό τοΰ νά ραντίζεσθε μ' ενα μεγάλο σπόγγο, μέ νερό πού νά εΤνε μάλλον χλια- ρό τταρά κρύο. Βαθμηδόν χωρίς κάν νά τό αίσθανθήτε, θά περά¬ σετε άπό τούς 35 στούς 33, 32, 30 βαθμούς. Διά νά πάρ^τε μία πλύσι ή ε'να ψυχρό ντούς, πρέπει πάντοτε νά έκλέξετε μία στιγμή ιτοϋ νά σ'ι- σθάνεσθε νά είσθε πολύ θερμή Άμέσως μόλις σηκωθητε άπό τό κρεββάτι ΐ μετά μία συνέχεια γυμναστικών άσκήσεων. Όταν αίσθάνεσθε κρύο, τό κρύο νερό εί¬ νε άνυπόφορο. Άλλ' επί τού ίδίου θέματος άς μου επιτραπή νά συνεχίσω καί αυριον. ή Ντιστεγκέ Διά τάς άναννωστρίας και τούς άναννώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.41. 12 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ 1) Όρεινή καί δασώό"ης έπαρ- χία τής Αίτωλοακαρνανίας. —Ό- χυρά πόλις τής %ορ. άνατολικής Γαλλίας. — Προτάσσεται τοΰ δρ- κου. 2) Σκορποΰν ευχάριστον άρω- μα.—Ό πόνο; τοΰ τοκετοΰ.—Ά¬ πό αυτόν προήχθη ό δρος «σα- οισμό;». .'3) Έλλην ζωγράφος.—Όδός, ορόμος. 4) Θεός των Αιγυπτίων. — Προσ βάλλονται άπό ρευματ:σμούς.— Σύνδεσμος έναντιωματικός. 5) Άνταρσία, Ιπανάστασις. — ΆνάΘεμα, κατάρα.—'Άνθί). 7) Σύνδεσμος ύποθ. —Ό συγ¬ γραφεύς τοΰ βιβλίου «Υπό τάς φιλ λύρας,».—Οί μόνο: δίνΗριαποί πού φονεύουν, δίχως νά τομωροϋνται (πληθ.). 8) Μάρκα αύτοκινήτων.—Φιλό- τουρκος Γάλλος συγγραφεύς. —· Γερμανός ζωγράφος φιλοτεχνή- σας πλείστας εϊκόνας τής Έλλη- νικής Ιπαναστάσεως. 9) θαυμάζω, τιμώ (άρχ.).—Ά- κρωτήριον άπόκρημνον τής Κρή- Διά τα καλλυντικά σας. Καθ' όλον τόν μήνα Δεκέμβριον καί μέχρις έξαντλήσεως τής μεγάλης παρακαταθήκης των καλλυντικών καΐ άρωμά- των τοθ Φαρμακείον Ιωάν. Λογιάδου -χ.Μ6ϊντάν0 θά πωλοϋνται είς τό ειδικόν τούτου τμημα καί ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ πραγματικοΟ ΚΟΣΤΟΥΣ δλα τα εϊδη των καλλυντικών καί ά- ρωμάτων. Ήτοι άρώματα, ποθδρες, κρέμες, μττριλλαντίνες, σαπού- νια κ. λ. π., κ. λ. π. Έκτττώσεις κόστους. τη;, 5που ΰπάρχουν χί φυλακαί Ίτζεδίν. 10) Τίτλος Εύγενίας.—Όλλαν- δική νήσος έ" π Ι τοΰ ΊνοικοΟ ώ- κεανοΰ.—Μέτρον επιφανείας. 11) Τή; όποία;.— Εί; έκ των δώδεκα υίών τοΰ Ίακώβ.— Πόλις τή; Ρουμανία; ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Πόλις τής Έλλάοο; άλλά κα'ι παιχνίδι των παιοιών.—Νή¬ σος των Κυκλάδων. 2) Έκτασις Ιδάφους καλυπτο- μένου υπό άβαθοΰς στρώματος ΰδα τος. .">) Μονάς βάρους.—Όμοιωματι-
  κός σύνδεσμος (δημοτ.).
  4) Κόλπος καί πόλις τής Ιτα¬
  λίας.
  5) Ή δψηλοτέρα όροσειρά τής
  Υήί·
  6) Διάσημος ψηφοθέτης τής
  αρχαιότητος.— Κ'αρποφόρον δέν-
  δρον (αίτ.).
  8) Κατάλογο;. — Διεξάγονται
  εί; τα δικαστήρια.
  9) Μεγάλη άρχαία θεά των Τυ-
  ρίων καί Σιδωνίων ταύτιζομένη
  πρό; την Άφροδίτη των Έλλή-
  νων.
  10) Ή Μακεδονία τοϋ όφείλει
  πολλά διά την απελευθέρωσιν
  τη;·
  11) Εϊρωνική ονομασία των
  Βορειοαμερικανών.—Χωρίον έπαρ
  χίας Μεγαλουπόλεως Ν'ομοΰ Άρ-
  καδίας.
  12) Μέγας Πολωνό; Ζ,ιο-γρχγος
  (1848—9.·}).
  13) Είς την πόλιν αυτήν τή;
  Τουρκίας έσφάγησαν τό 1<)09 20. 000 τιιρίτζοΐ) Αρμένιοι καί πολ- λοί Έλληνες. — Τό αύτό, όχι άλλο. 'ΑΑ. Γ. Στεφανίδης ΙΑΤΡΟΣ—ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως Ίατρός Εύαγγελισμοΰ στΐουδάσσς επί πενταετίαν έν Ίταλίςι. Δέχεται έν τφ νέφ Ιατρείφ τού όδός (Πλατειά— Στράτα) έναντι φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοοος εκ τής δδου Καγιαμτιή. τΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6 ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΛΕΝΤΑ Αφιχθη καί ττωλεΐται ώς συνή θως άπό τό γτωστόν τιαρά τό κέν τρον Πρατήριον. ' Ο γολγο&άς μιάς καρδίας ΚΟί ΓΊΩΜΙ ΚΡ ΕΛΙΣΛΒΕΤ = = ι μίμη ηιι Ή ζωή τής μελαγχολικη; (Ϊ2ον αύτοκρατ6ίρας. Την ειδυλλ'.ακήν αυτήν ευτυχί¬ αν τής αύτοκρατείρας δ'ακόπτει ή άπρόοπτος άφιξις τοΰ μεγάλου σταυλάρχου κόμητος Γκρύννε. Ό αΰλικός έρχεται τάχα γιά νά ιδή ίδίοις δμμασι την κατάστασιν τής. ύγείας τής αύτοκρατείρας. Ή Έλισάβετ τόν υποοέχετα·. ψυχρά, γιατί τόν θεωρεί ώ; κα- ζχα-Λθκο^/ πού στέλλει ή πεθερά της. Ό Γκρύννε τό αισθάνεται — καί έκδικεϊται στέλλοντας είς την Βιέννην οχι εύνοϊκές γιά την αύ- τοκράτειρα εκθέσει; επί έκθέσεων. Ή Έλισάβίτ τό μαθαίνει διά πλα¬ γίας όδοΰ. Καί τότε πιά είνε πού δέν εχει μάτια νά ίδη τόν στρα¬ τηγόν κόμητα Γκρύννε. Ή άντι- πάθειά της θά εφθανε τα 2ρια τού μίσους, άν τό μΐσο; μ,Γ.οροθΊε ν' άγγίξη την καθαρή τη; ψυχή... Όλα αύτά 'άνησυχοΰν τρομερά την οίκογένεια τή; Έλισάβετ εις την Βαυαρίαν. Τί συμβαίνει; Ο0- τε οί ίδικοί τη; μποροΰν νά κα- ταλάβουν. Ή μητέρα της, ή πριγ- κήπισσα Αουοοβίκα είναι άνάστα- το;. Τί νά συμβαίνη στή μικρή τη; Σίσι; Τί νά κρύπτεται κάτω άπό τί; άντιφατικέ; πληροφορίε; γιά την ύγεία τη;; Έν τέλει έξχ- ποστέλλεται ή μεγαλειτέρα άδελ- φή τή; Έλισάβετ, ή Ελένη, μα- ζί μέ τόν σύζυγον της Μαξιμιλι- ανόν τοΰ Τάξις γιά νά προσπαθή- σουν νά έξιχνιάσουν τό μυστήριον. Ό Μαξιμιλιανός παραμένει εί; την Βιέννην καί προσκαλεΓται άπό τόν Φραγκίσκον Ιωσήφ εί; άλ- λεπάλληλα κυνήγια. Ή Ελένη αναχωρεί πρό; προϋπάντησιν τή; άδελφή; τη; εί; Κέρκυραν, 3που φθάνει την 2.'?ην Αύγούστου. Γιά πρώτη φορά, άπό ·*3τε πού είνε πανορευμένε; οΣ δυό άδελφέ; ευρί¬ σκονται μαζί. Ή σκιά ποΰ γιά μιά στιγμή είχε πέση άνάμεσά τού;, διελύθη πρό πολλοΰ, τοσοΰτο μάλλον δσον ή Ελένη, άρχικώ; πού άρχικώ; προωρίζετο ώ; σύ- ζυγο; είς τόν Φραγκίσκον Ιω¬ σήφ, έβλεπεν δτι ή άδελφή τη; μέ τό νά πάρη τδν αύτοκράτορα τή; Αυστρίας, .δέν ήταν ευτυ¬ χή;, δσον την επίστευεν β κό¬ σμος. Ή Έλισάβετ φαίνεται χλωμή εί; την άδελφήν τη; πού τρο- μάζει βλέποντά; την νά μην έννοί] νά βάλη τίποτε εί; τό στόμα της. Ή Ελένη την παρακαλεΐ προ- σπαθεΐ νά την πείση, άλλά πα- ρίσταται άνάγκη νά την μαλλώση, μέ τα θάρρο; τή; μεγαλείτερης αδελφής, γιά νά οεήση νά δο¬ κιμάση λίγο κρέα; ή αύτοκράτει- ρα. ()£ δυό άδελφέ; κάνουν πε- ριπάτους καί έκδρομές, στήν ξη¬ ρά καί στή θάλασσα, καί ή Έλι¬ σάβετ ευρίσκει την ευκαιρίαν νά έμπιστευθη' είς την άδελφήν τη; τούς κρυφούς της καϋμούς καί τής λέγει καθαρά τί στάθηκεν ίψορ- μή καί τής ασθενείας της καΐ τοΰ δευτέρου αύτοΰ ταξιδιοΰ της είς την Κέρκυραν. Ή Ελένη προ- σφέρεται νά μεσολαβήση. Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου αναχωρεί είς Βιέννην καί ομιλεί γιά δλα αύτά είς τόν Φραγκίσκον Ιωσήφ, (συνεχίζεται) ·* Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *■ : Κων. Ε. Πολυδάκης ' ■ ΕΙδικευθείς έν Γερμανία είς ■ τα νοσήματα τού στομάχου Ι έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται ■ τούς πάσχοντος έκτοϋπεπτι- ■ Ι κου συστήμστος έν τφ ΙατρεΙφ Ι τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς · Καμάρες. ■ θεραπεία αΐμορροίδων ά- Ι νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. ■ Άριθμ. τηλ. 7-92 ; ΕΟΡΤΑ!.— Αυριον τού Αγ. Σπυριδωνος δέν έορτάζ?ι ό κ Σπύρος Μ. Σπανάκης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Πάντας τους οπωσδήποτε συμμετασνόν- τας εις τό τ,ένθος Καί συμμερι- σθεντας της θλίψεώς μας έπΓτώ· θανάτω τού προόδους μας πά τρός και παππου Νικολάου Χ Α Διπλαρα ευχαριστούμεν θερμό-' τατα. Ή πενθοΰσα Ο'ικογένεια Πραταινακη ΘΑΝΑΤΟΙ.— Απέθανε καί εκη¬ δεύθη ττροχθές έν συρροη πολ. λοΰ καί έκλεκτοθ κόσμου'ή Άθη νά Σπ. Πολάκη τό γένος Άντω νακάκη. Είς τόν δεινώς δοκιμα· σθέντα σύζυγον καί λοιπούς οί- κείους τής μεταστάσης άπευθύ- νομεν θερμά συλλυπητήρια. Γύρω στήν πόλι. Ή λέσχη τοΰ έργαζομένου κο- ριτσιοΰ ή όποία Ιδρύθη είς "Α¬ θήνας, αποτελεί κάτι τό απο¬ λύτως σκόπιμον καί κοινωφε- λές. —Ή ωφελεία της καθίσταται ιτροφανής έκ τής αναλύσεως των σκοπών αυτής είς τό έγγραφον της καί πρός την Νομαρχίαν μας: —ΟΙ σκοποί της οδτοι, ώς άνα- φέρεται. είναι συν τοίς άλλοις καί ή παροχή εργασίας — καί προστασίας—είς γυναίκας αΐτινες μεταβαίνουν είς την πρωτεύου¬ σαν. —Ή άναγνώρισις τοϋ ένδιαφέ- ροντος τού κ. Δηαάρχου διά . την κοινότητα Χρυσοπηγής, άν- ταποκρίνεται όμολογουμένως πρός τα πράγματα. —Διότι κατά καιρούς τό ενδια¬ φέρον τουτο εξεδηλώθη, πρός γενικώτερον δφελος τοϋ προα· ' στείου καί των κατοίκων τού. —Οΐτινες καΐ έχουν πάντα λό γον νά τόν εύχαριστοΰν. —Ό καιρός συνεχίζεται καλός παρ' δλα τα περί τοϋ άντιθέτου προβλεπόμενα: — "Ηλιος κάθε πρωί ττλησιφαής καί θερμουργός. —'Επ' άγαθφ των δυναμένων νά χουζουρέψωσι μιά δύο ώρες είς τα ύπαίθρια κέντρα. —Άπό ωρισμένας όδοΰς τής πόλεως τό κάρρο τής καθαριό¬ τητος διέρχεται κατά περιόδους ποικιλούσας άπό δύο ε'ως τρείς ημέρας. —Ούτως ώστε διάφορα άπορ- ρίματα καί ψοφιμαϊα νά παραμέ- νούν είς τάς γωνίας των ο¬ δώ ν. —"Ετΐειδή τό ττράγμα συμβαί- * νει κατ' εξαίρεσιν καί ϊσως έξ άγνοίας τή^ς υπηρεσίας καθα¬ ριότητος τού Δήμου, τό σημειώ- νομεν. —Οί γριππιώντες δέν λείπουν πάντοτε αύτές τίς ήμέρες. —Καί δικαίως άφοΰ τό ψϋχος ' συμβαίνει νά είνε διαπεραστικό καί παρά την καλοκαιρίαν. —Ιδίως τάς νυκτερινάς ώρας άρπφ κανείς πολϋ εθκολα τή γρΐππη —Είς τόν νομόν μας καθώς καί είς γείτονος τοιούτους ό τύφος σημειώνει άρκετά κρού- σματα. —Άφορμή φέρεται τό δτι οί κάτοικοι ΰδρεϋονται άνεξελέγ- κτως άπό Φρέατα, — Εύτυχώς αί υγειονομικαί αρ¬ χαί ύπέστησαν την προσοχήν των επί τοΰ σημείου τούτου ώστε νά παραλείπτ) ϊσως κάθε άλλη σύ¬ στασις. — Είς τό κινηματοθέατρον Πουλακάκη προβάλλεται σήμερον καί αυριον διά τελευταίαν φο¬ ράν τό έζαιρετικό φίλμ: «Μετά την ανάκρισιν». & Ρίπορτερ Συνταξιοΰχο; καθηγητή; των Μαθηματικών άναλαμβάνει προγυ- μνάσει; μαθητών έν τώ φροντιστη ρίω αύτοΰ κατ' οίκον μέ δίδακτρχ συγκαταβατικά. Πληροφορίαι έν τφ φροντιστηρίψ Περβόλας ό5ός Βασιλογεώργη ώρα 3—5 μ. μ. 1—(5 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Έμμ. Ι. Λουλακάκη 'Ακαύημίας 70 Αθήναι Τηλέφωνον 31411 ΠΩΛΕ1ΤΑΙ οίκία είς κεντρικήν συνοικίαν, μέ 4 κύρια δωμάτια, κουζίναν, αύλήν, πηγάδι κ.λ. άντί 13Ο.ΟΟΟ δραχμών. Πληροφορίαι, κουρείον κ. Ζ. Γαλυπιανάκη, όδός Καλοκαιρινοΰ (Πλατειά Στράτα. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι " Ό Ίατρός ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ Είδικβυθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά νοσήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Ά- μαλθείας (πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. ■■Ι Τηλέφωνον 6—63 ΡΟΔΑΡΟΔΑ ΣΤΟΥ ΙΩ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θανε
  »6Αι.
  ΡΥασίας^
  Λαϊκάς αίηνΕ
  την ϋρωτεύοο:
  ; τού
  οηλώθτι ,ρ^
  κάτοικον τού.
  χουν_ ττάηβ 6
  /εχίζεται καλός
  ι τοθ άντιβέτοο
  ιρωΤ ιτλτ|σιφαής
  Γ ών δυναμένων
  μιά δύο ώρ:;
  κέντρα
  νας όδούς της
  ι τής καθαριό·
  κατσ ττεριόδονς
  Βύο ϊως τρκϊς
  οιάφορα άΐορ·
  αΐα να παραμί
  γωνΐας τόν &
  ΐραγμα συμβαι
  ν καϊ ΐσως ίί
  ιηρεσίας καβα
  μου, τό σημβ»
  δέν
  ρ
  ψ τό
  ι διαπεραοτΜ |
  ϊλοκαιριαν
  υκτερινας
  ολΰ θλ
  Ιγί,ονομικαΙ
  Ην προσοχήν«»
  τούτου ώστί ι*
  κάβε
  έν τ* ?(»:*.*
  λ;
  Γ) Ι4 Γ
  .........
  κύρι,ο
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Έγκυκλοτΐαιδεία
  ΑΓ έκείνους ηού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι* δλους.
  180ο ν
  Βεβαίως δέ, φεθ! καί ή μήτηρ της, διότι είνε
  τίνα πράγματα, πρό των οποίων άνοίγουσι τοιός
  οφθαλμούς καί οί νεκροί έν τοις μνημείοις των.
  Συγχρόνως δ" έσκέπτετο δτι έβραδυπόρησεν
  δτι εμελλεν ή θεναρδιέρου νά την όείρη, έπειδή
  τόσον ήργησε Φθάσσσα πλτρίον γηραιάς καστα-
  νέας, διότι δέν είχεν έ τι έξέλθει τοθ δάσους, έστά-
  Οη -πάλιν, καί τώρα περισσοτέραν ώραν παρ' 6-
  αην είς τούς άλλους σταθμούς της, Ίνα άναπαυ-
  θή' έ'πειτα δέ. πάλιν συναξασα τάς δυνάμεις της
  έπανέλαβε Γόν δρόμον ήρωικώς, άφοΰ δμως έβα¬
  λ ή ή ή άώΤΩ θ
  Η ΔΙΑΡΚΕΪΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  ι των Άλλοτε έλαα^άνετο ώ;
  έλέγχετα: | κριτήριον ή φθορά των οδόντων.
  β
  θεέ
  αί¬
  λεν, ή πτωχή, φωνήν άπογνώσεως.— ΤΩ
  μου ! είποθσα ώ θεέ μου!
  Κατ' αυτήν εκείνην την στιγμήν ησθάνθη
  φνης δτι ό κάδος της κατέστη έλαφρός Χεϊρ,
  ήτις τής εφάνη χείρ γίγαντος, τόν, επήρεν έκ της
  λαβής καΐ ρωμαλέως τόν ϋψωσε. Έγείρει ή Τιτίκα
  ιήν κεφαλήν, καί διακρίνη υψηλήν τίνα σκιάν, βα
  δίζουσαν έντός τοΰ σκότους πλησίον της. Ήτον
  άνθρωπος ερχόμενος κατόπιν αυτής μή άκουοόσης
  τα βήματά τού, καί ό άνθρωπος ούτος, μή ά-
  ποτείνας πρός αυτήν ουδέ λέξιν, είχεν άναρπά-
  σει τόν κάδον της.
  Είς πασάν συνάντησιν έν τί) ζωή υπάρχου¬
  σι προαισθήσεις. Τό παι&ίον δέν εφοβήθη παν-
  τελώς.
  ΣΤ'.
  Έξ ού ϊαως άΐτοδεικνύετκι ή Φϊυδέρκετα τοΰ Ξύατρη.
  Κατ' αυτήν εκείνην την ημέραν των Χρι-
  στουγέννων, 1823, άνθρωπος τις περιεπάτει μετά
  μίοημβρίαν είς τα έρημικώτερα τοϋ βουλεβάρ-
  τού τοΰ Νοσοκομείου, έν Παρισίοις, ώς άν εζή¬
  τει κατάλυμα πρός έκεΐνο τό μέρος, καί "ίστατο
  πρό τού προαστείου Σαιμμαρσώ, ώς προτιυών
  τας πενιχράς αυτού οικίας. Προιόντες θά ίδω¬
  μεν, δτι τωόντι ό άνθρωπος ούτος έλαβεν ύπ'
  ενοίκιον έν δωμάτιον είς την μονήρη εκείνην
  συνοικίαν.
  Τα ένδύματά τού ήσαν πενιχρότατα, άλλ' έν
  ταύτώ καθαρώτατα. Έψόρει πΐλον στρογγΰλον,
  παμπάλαιον μέν, καλώς δέ λουστρω
  μένον, έπενδύτην ύποκίτρινον έξ έρέας χον-
  ορής, ής έξηλείφθη δλος ό χνοΰς καί εφαίνετο
  ή κλωστη, έσωκάρδιον μετά μεγάλων θυλάκων,
  περισκελίδα μέλαιναν, ήτις κατήντησε φαιά επί
  των γονάτων έκ μαλλίου, καί χονδράς άρβύλας
  εχούσας τάς πόρπας χαλκάς' ίματισμός ούτος
  6χι παράδοξος κατ' εκείνην την εποχήν. Καΐ έκ
  μέν τής καταλειόκου κόμης τού καί τοθ ρυπδω-
  μένου μετώπου καί τοθ βεβαρυμένου βηματισμοΰ,
  εφαίνετο ώς έξηκοντούντης' κατά δέ την στερ-
  ρότητα τοΰ βήματος καί την λοιπήν εύρωστίαν
  ήτο μόλις πεντηκοντούτης. Είς τό βάθος τοΰ
  βλέμματός τού διεκρίνετο μελαγχολική τις γαλή-
  νη" αί ρυτίδες τοθ μετώπου ήσαν κεχαραγμέναι
  είς τρόπον, ώστε ελάμβανε τις καλήν μάλλον
  ιδέαν περί τοθ ήθικοΰ χαρακτήρος τού. Διά μέν
  τής άριστεράς χειρός έφερέ τι τυλιγμένον έντός
  μανδηλίου, διά δέ τής δεξιάς έστηρίζεται επί
  μάβδου.
  Είς τό βουλρβάρτον έκεΐνο οί διαβάται είνε
  σπάνιοι, μάλιστα δ' έν ώρα χειμώνος· άλλ' ό άν
  θρωπος ούτος εφαίνετο άποφεόγων καί τούς ολί¬
  γους έκείνους.
  (συνεχίζεται)
  Τό 6ι6ΑιοχαρτοπωΑε?ον
  Ιωάννου Γ. Καμαράτου
  Μετεφέρθη οριστικώς είς τό Μεϊντάνι—γωνία
  Άραοτα—Πλατιιάς Στράτας — καί Εναντι καταστή-
  μάτων Παν. Πρατικάκη.
  ....ίΙ
  Α'.
  Ένας θρ3λο; πνο
  άνακριόής άπό την νεωτέραν επι- Ι Άλλά τό κριτήριον αύτό Ιγκχτε-
  ΐρευναν είνε ί άφο- λϊίφθη ώς μή άσφαλές. Τό φαινό-
  ήλικίαν τοό άνθρώ- μενον αϋτό—ή φΗορόι δηλ. των ο¬
  δόντων εις τόν πχλαιολογικόν άν¬
  θρωπον έμφχνίζεται τόσον πρνώ
  ρως καΐ μέ τόσην έντασιν, ώστε
  ρων την
  που είς πχλχιοτέρας εποχάς. Ι (ό¬
  σας φοράς δέν ακούωμεν ότι οί
  πιι των παλαιοτέρων γενεών
  «γερά κόκκαλα», ότι ήσαν
  ασυγκρίτως περισσότερον μακρό-
  ,ϋιοι άπό τούς άνθρώπνος τούς ση¬
  μερινάς! Τόσον ριζωμένο; ή:αν
  αύτος ό θρΰλος, ώστε καταντοΰσε
  νά φανταζόμεθα δτι οί μακρυνό-
  πρόγονοί μας, οί άνθρωποι
  λ- χ. τής παλαιολιθικής εποχής,
  οιαρκοΰσαν απιστεύτως πολύ επί
  τού πλανή-ου μας. Ί5οΰ ομως ό¬
  τι έρχεται ή έπιστήμη διά ν' α.-
  επί τοθ πρνκειμένου μέ θετί-
  κά πορίσματα την πλάνην μας.
  Ήσυχάσατε! "Οσον προοοεύει ό
  πολιτΐ3|ΐός, οίον κατακτα Ιδαφος
  ή υ,'ΐειν/;, ό δίρ'ηερν)
  ευημερίαν τοΰ πχραγωγοΰ.
  λά λ λό
  η
  Άλ¬
  λά καί άλλοι λόγοι όφειλόμενο;
  είς την αίίξησιν τοΰ πληθυσμοΰ,
  τής λειψυορίχς, τής μειώσεως
  τής παραγωγής σιτηρών κ.λ.π.
  συντελοΰν είς την έκμηδένι-
  σιν των αγαθών τής πατατοπα-
  ραγωγής.
  τού άρκ
  Συ;ιπέρασμα έ/, των ανωτέρω
  παταιοκαλλιέρ
  είς μονοκχλ-
  ;
  συνάγβται δτ: ή
  γεια έςικ.νεϊται μ
  λιέργειαν μέ 6'λα τα συμπα-
  ρομαρτοΰ/τχ συνήθως είς αυτήν
  άρνητικά άποτελέσματχ. Ένφ εί¬
  νε βέβαιον ότι είς τό είδος
  τής δενδροκαλλιεργείας στρεφομέ¬
  νας ό γεωργός τοΰ Λασηθίου μέ
  όρεξιν καί σύστημα, θά Ιαοφχρί
  σγ/ βαθμιαίως τάς ζημίας τού καί
  «θά δημιουργήση» καί δι' εαυτήν
  κχί διά την οίκονομίαν τοθ τό-
  που. Άμυνδαλόδενδρα, μηλέχι,
  καρυϊέαι, άχλαδέα:, ιδού αί Ιν
  προκειμένω αί κχτευθύνσεις των
  γεωργίκών τού άσχολιών καί
  δή των στίμερινών. Δέν πρό-
  κειτχι φυσικά νά Ιγκαταλειφ'θη"
  ή πχτατοκαλλιέργειχ, παρ' 2λα
  τα ουσανάλογα Ιξοοά της διά τάν
  πτωχόν καλλιεργητήν, άλλά νά
  περισταλή είς ένα λογικόν ό'ριον.
  Τοιουτρόπως μέ την μικροτίρχν
  πχραγιογήν, την ελάττωσιν των
  άρδευτικών εργασιών καΐ έκ πα-
  ραλλήλου μέ την μεθοδικήν ανά¬
  πτυξιν τής δενδροκαλλιεργείχ; τό
  πλουτοφόρον οροπέδιον θά απο¬
  δώ α
  ,ς. Πρός όεοαιωσιν τού- εώσΐβ τα προσδοκώμενα καλλιερ-
  κοΰν τα ^ στοιχειωδέστερα γητ.κά κ*ί οι'κονομικά άποτελέ-
  κώς
  παραδείγματι»1/,
  άποδεικνυόμενα,
  μαθηματι
  καΐ τα ό-
  σματα.
  Γ. Π.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωρίζομεν είς άπαντας
  τοΰς ενδιαφερομένους δτι έ¬
  πειδή συμπίπτει νά είναι Χρι-
  στούγεννα καί Πρωτοχρονιά
  ήμέρα Σάββατον, ή εμποροπα¬
  νήγυρις Μοιρών τοΰ Σαββάτου
  θά γίνη την Παρασκευήν τής
  αυτής εβδομάδος ήτοΓ την
  παραμονήν Χριστουγέννων καί
  πρωτοχρονιδς.
  (Έκ τοΰ γραφείου τής Κοι¬
  νότητος Μοιρών).
  Ό ώίοντίατρο;
  : Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους αναλαμβάνει οίανδήτΐοτΕ
  θεραιΐείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες ίκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  'Ελευθ. Πηγάκης
  -ΠαΘολόγος
  Δέχεται έν τω Ιατρείφ τού
  όδός Ι σακίρη (οίκία σΐραιη-
  γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 τι. μ.
  καΐ 4--6 μ. μ.
  ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΤΤΑΡΑΛΑΒΑΙ
  τάς οποίας έκτελοαμεν μέ τα-
  Έκτός των παραγγελίαν τής πελατείας μας,
  χύτητα καί εθσυνειδησίαν.·
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ ^ΑΙ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  άττό την μεγάλην συλλογήν μας, είς τιμάς πράγματι ασυναγωνίστους.
  ΜΗ ΣΑΣ ΓΕΛΟΥΝ: Αί νέαι παραλαβαί μας 'Αννλικών και
  Έλληνικών κσσμηρίων είναι αί ώραιότεραι εις σχέδια καί πλουσιώ-
  τεραι είς χρωματισμους. "Εχομεν την μεγαλυτέραν παρακαταθήκην.
  Είμεθα οί ειΙ&ηνότΕροι άττό δΑους.
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  (ΠΛΑΤΕΙΑ-ΪΤΡΑΤΑ).
  Ύποκατάοτπμα
  — Ή ϋδρευσις Χανίων.
  'Ϋκό τής αρμοδίας υπηρεσίας
  τβϋ Δήμου Χανίων ανεκοινώθη
  ότι άπό της πρωιας τής πρβχθές
  ήνοιξαν αί πηγαι καί συνεπώς η
  ϋδρευβις θά γίνεται καθ" εκάστην.
  Έν τφ μεταξύ υπό τού κ. Δημάρ-
  χβυ Χανίων διετάχθη όπως β-
  φεξής μή χρησιμοποιοϋνται τα
  φρεατα.
  —Αί οδοί Σούδας.
  Την παρελθούσαν Τρίτην ό
  προϊστάμενος τής μηχαν,κή; ΰ-
  πηρεαιας Δήμων καί Κβινοτήτων
  Χανίων κ. Ν. Βαρδάκης μετέβη
  εις Σούδαν καί προέβη είς την
  μελέτην διανοίξεω; νέων «δών είς
  την κωμόπολιν τβοίτην.
  —Τα άρδευτικά έργα Κρή¬
  της.
  Είς Κβντβμαρί Κυδωνίας θά μβ-
  τεβαινεν έντός των ημερών ό
  αρμβδιος μηχανικάς πρός έκπό-
  νηβιν μελέτης άφορώσπς την ε¬
  πέκτασιν των έκεΐ έκτβλουμενων
  άρδευτικών έργων.
  — Άστυνβμικά Χανίων.
  Διά παράβασιν άγορανομικών
  διαταξεων καί διατάξεων περί κυ·
  κλοφορίας τροχαίων έμιινύ-
  θησαν οί Δημ. Καλλιοντζπς, Μ.
  Ευθυμίου, Εύοτρ, 'Αμοιραδακη;,
  Ν. Μαραμπουτάκιις, Ιωάν. Πά
  πουτσακπ;, Χρ. Σκαράκης καί
  Γ, Ιΐενβί έκ Χανίων.
  —Δωρεά.
  Ή οίκογένεια Εμμανουήλ Λα-
  σηθιωτάκη συμβολαιογράφου προ-
  σεφερε προχθές εί; το Εθνικόν
  Πτωχοκομεΐΰν φαγητόν, οϊνον
  καί φρούτα είς μνήμην τής μα-
  καρίτιδος μητρός των "Αννης.
  —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  Τό Κακουργιοδικεΐον Ρεθύμνης
  ίξεδίκασε προχθές την υπόθεσιν
  :οϋ Ιωσήφ Κατσιά έκ Σφακίων
  :«τηγορουμενου επί άποπείρα
  φόνου τού έκ Μουρί Σφακίων
  Έμμ. Καβρού. Είς τόν κατηγο-
  ιούμενον επεβλήθη φυλάκισις δύο
  έτών διά την οπλοχρησίαν, άπαλ-
  αγέντβί τής άλλης κατηγορίας
  έφ' δσον τφ άνεγνωρίβθη υπό των
  ένόρκων ή νόμιμος άμυνα.
  —Οί Δημόσ. ύπάλληλοι έναν
  τι των πβλιτών.
  Ό ΰπβυργός των Οικονομικήν
  έκβινβποίησε πρός τάς βίκβνβμι-
  κάς αρχάς εγκύκλιον διά τής ο¬
  ποίας παραγγέλλει όπως έν τή ε¬
  νασκήσει των καθηκόντων των οί
  ΰπάλληλβι φερονται μετά πρβ3η-
  νείας καί εύγενείας πρός τβύς
  πολίτας, οΐτινες , καταφεύγουν είς
  αυτού; δι' ίιποθεσεις των.
  : Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρβλόγβς—Ψυχίατρβς
  Τμηματάρχης Ίατρώς
  Δπμββ. Μ'υχιατρίίου 'ΑΟηνβν
  Δίχεται έν τφ ίατρείφ τού
  όδός Πειρα:ώς Ι7δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλίφ. 52.379.
  *?
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  11 Δεκεμβριού 1937
  ΜΕΤΑΟΚΤΑΗΜΕΡΟΝΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
  ΕΞ ΕΥΡΟΩΗΣ____Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΒΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ ΜΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ
  ΕΙΣ ΤΗΗΣΕΡΗΙΚΜΝ ΓίΡΠΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη
  σήμερον ότι την 18ην Δεκεμβριού
  έπιστρεφει είς Αθήνας έξ Εύρο>πης
  ο Βασιλεύς.
  Ή Α. Μ. κατά την επιστροφήν της είς
  την Έλλάδα, θά διέλθη έκ Βελιγρα¬
  δίου, θά παραμείνη δ* έκεΐ πιθανώς
  μίαν ημέραν. Επ* εύκαιρίατής διελεύ
  σεώς τού ό Βασιλεύς θά συνομιλήση
  μέ τόν άντιβασιλέα καί τόν πρωθυπουρ
  γόν τής Γιουγκοσλαυΐας.
  ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ Εί™
  ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΕΙΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΑεκεμβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλεγρα
  φηματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν
  «τι οί Ίάπωνες επέδωκαν τελεσίγρα¬
  φον είς τούς Κινέζους τούς υπερααπί
  ζοντας τό Νανκίν- Αιά τοΰ τελεσιγρά
  φού ζητ,εΐται ή άνευ όρων παράδοσις
  τής Κινεζικής πρωτευούσης-
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ι
  προθεσμία τοΰ τελεσιγράφου έξέπνεε
  τάς πρωϊνάς ώρας τής σήμερον (χθές).
  Ό δεσμός της Κ.Τ.Ε. καί οί Άγγλοι.
  Οί Βέλγοι διά τό άποικιακόν ζητημα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Αί
  Αγγλικαί έψημερίδες θεωροΰν
  ώς μή έπιβαλλομένην την στιγ
  μην ταύτην την ανακίνησιν
  τοΰ ζητήματος περί την Κοινω¬
  νίαν των Εθνών. Αί έφημερί-
  δες προσθέτουν ότι αί έκδη-
  λούμεναι προθέσεις είς Ρώμην
  αί άποβλέπουσαι είς την πλή¬
  ρη έξασθένησιν τοΰ θεσμοϋ
  τής συλλογικής ασφαλείας
  δέν είναι δυνατόν παρά νά
  καταδικάζωνται.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Αί έκ
  τής Ίσπανίας πληροφορίαι
  συμφωνοΰν άπασαι δτι ή εκα¬
  τέρωθεν δραστηριότης έχει
  φθάση, πολεμικώς είς τό άκρό-
  τατον δριον καί ότι αί γενι-
  κώτεραι έπιχειρήσεις είναι
  ζήτημα ημερών Έξαίρεται ή
  τελευταία δράσις τής Έθνι-
  κής άεροπορίας ήτις φαίνεται
  ένισχυθεΐσα τελευταίως ση¬
  μαντικώτατα είς έμψυχον υλι¬
  κόν καΐ άεροπλάνα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Οί
  Γερμανικοί κύκλοι συνεχίζουν
  τα σχόλια επί των Κινεζοί-
  απωνικών όμολογοθντες δτι ή
  Ίαπωνία μέ μίαν δραστηριω-
  τέραν Γερμανικήν επέμβασιν
  δέν θά εφαίνετο άπρόθυμος
  είς την σύναψιν είρήνης. Φρο¬
  νούν δμως δτι τουτο θά εξαρ¬
  τηθή καί άπό άλλα γεγονότα
  σχέσιν έχοντα μέ την στάσιν
  Εύρωπαίκών δυνάμεων άπο-
  βλεπουσών συμπαθώς μέχρι
  τούδε είς την άντααπωνικήν
  προπαγάνδαν.
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ (ραδιογρ.) Ό
  Βελγικός τύπος συνεχίζει
  άρθρογραφίαν επί τοϋ άποικι-
  ακοΰ ζητήματος. Ενταύθα
  σχολιάζεται μέν ευμενώς
  δήλωσις τοϋ Ράϊχ δτι τουτο
  δέν αποβλέπει είς ξένας άποι
  κίας τονίζεται δμως δτι χρειά
  ζωνται διευκρινίσεις ααφέστε-
  ραι ώς πρός τό ζήτημα τής έ-
  πιστροφής των Γερμανικών ά-
  ποικιών καί τα πιθανά τού έν
  δεχόμενα.
  Ή έφαρμογή των συλλογ. συμδάσεων.
  Διά ποίους όργανισμούς ίσχύουσιν.
  ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΥΓΑΣ
  ΔΙΕΠΡΑΞΕ ΠΕΝΤΕ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
  ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι Γερμανός πολιτικός φυ-
  γάς διαμένων τελευταίως είς Γαλλίαν,
  διέπραξε πέντε δολοφονίας είς τό
  ιστορικόν { Σαίν — Κλοΰ, πλησίον
  ώς γνωστόν τής Γαλλικής πρωτευ¬
  ούσης.
  Σημειωτέον ότι ό δολοφόνος ούτος,
  έλήστευσε τα θύματά τού.
  ΗΡΧΙΣΕΝ ΣΦΟΔΡΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΚΑΤλ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΝΧΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έκ Σαγκάης βεβαιοΰν ότι άμέ
  σως μετά την έκπνοήν τοΰ τελεσιγρά
  φού ΐών Ίαπώνων, οί τελευ-αϊοι ήρ¬
  χισαν δι* όλων των δυνάμεων αυτών
  επίθεσιν εναντίον τής πόλεως τοΰ Ναν¬
  κίν ή όποία βομβαρδίζεται καταιγι-
  στικώς. Ή μάχη έξακολουθεί εισετι
  άνευ σημαντικών άποτελεσμάτων λόγω
  ισχυράς αμύνης των Κινέζων.
  ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΟ ΝΑΝΚΙΝ
  ΑΟΙΙΝΑΙ 10 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έν σχέσει μέ την
  απάντησιν των Κινέζων είς τό Ίαπω
  νικόν τελεσίγραφον, συμπληρωματικαί
  είδήσεις Κινεζικής πηγΐτ,ς, άναφέρουν
  ότ* τόσον ο στρατός όσον καί αί πολι
  τικαί αρχαί τοΰ Νανκίν μέ επί κεφα¬
  λής την κυβέρνησιν τής χώρας, απαν¬
  τών οες είς τό τελεσίγραφον τουτο, εδή¬
  λωσαν ότι άρνούνται νά παραδώσουν
  την πόλιν καί ότι θά ύπερααπίσουν
  αύτην μέχρις ενός.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΞΗΤΑΣΕ
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ο Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τό συνελθόν σή¬
  μερον ύ«ό την «ροεδρίαν τοΰ κ. Ηρω-
  Ουπουργοΰ καθιερωμένον υπουργικόν
  συμβούλιον, εξήτασε νι»μοΟετικά καί ύ-
  πηρεαιακά ζητήματα έφ* ών προέβησαν
  είς ωρισμένας είσηγήσεις οί κ. κ. ύ·
  ηουργοέ»
  Πρός τάς ένδιαφερομένας
  αρχάς εκοινοποιήθη γνωμοδό-
  τησις τοΰ νομικοΰ συμβουλί-
  ου τοΰ ύφυπουργείου "Εργα¬
  σίας αναφερομένη είς την ε¬
  φαρμογήν των συλλογικών
  συμβάσεων.
  Κατά ταύτην αί συλλογι-
  καί συμβάσεις έφαρμόζονται
  επί των πάσης φύσεως άνω-
  νύμων έταιρειών καί έπιχειρή-
  σεων. Είς την κατηγορίαν των
  τελευταίων τούτων ύπάγονται
  σύν τοίς άλλοις αί επιχείρη¬
  σις είσπράξεων δημοσίων
  φόρων, οί γεωργικοί καί λοι¬
  ποί συνεταιρισμόν τα έκπαι-
  δευτήρια διά τό μή διδακτι¬
  κόν προσωπικόν κ. λ. π.
  "Οσον άφορά τα σωματεΐα,
  τάς όργανώσεις, τοΰς δικη-
  γόρους καί τοΰς συμβολαιο-
  γράφους ούτοι δέν ύπάγονται
  είς τάς ανωτέρω συμβάσεις
  καθ" όσον δέν πρόκειται περί
  ίδιωτικών γραφείων, δεδομέ-
  νου δτι ούτοι είναι δημόσιοι
  ϋπάλληλοι καί μόνον οί ΰπ'
  αυτών προσλαμβανόμενοι ΰ-
  πάλληλοι είναι ίδιωτικοί.
  Δι' αύτούς δμως έχει εφαρ¬
  μογήν ή συλλογική σύμβασις
  (τής 12 Αύγούστου 1936 έπε
  Ι κτεινομένη επί παντός έν γέ-
  Ινει ίδιωτικοΰ ύπαλλήλου ώς
  Ι καί επί των έργατών πάσης
  έν γένει ίδιωτικής έπιχειρήσε-
  ως υπό οιανδήποτε μορφήν
  καί άν άσκήται αυτή, έφ' ό¬
  σον οΰτοι δέν ύπάγονται είς
  ειδικήν συλλογικήν σύμβασιν.
  Τελος άπό τα νομικά πρό-
  σωπα δημ.δικαίου δέν ύπάγον
  ται είς την συλλογικήν συμ
  βάσιν τα λιμενικά ταμεΐα, οί
  Δήμοι καί αί Κοινότητες, οί
  φαρμακευτικοί σύλλογοι, οί
  σύλλογοι χημικών κ. λ. π.
  ΑΙ ΑΣΧΟΑΙΑΙ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
  ΚΑΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΩΝ ΜΑΟΗΤΩΝ
  Ό Γενικάς Έπιθεωρητής
  τής Β' περιφερείας Στοιχειώ-
  δους έκπαιδεύσεως δι' έγκυ
  κλίου τού πρός τούς Έπιθεω
  ρητάς των σχολείων δίδει ό
  δηγίας έν σχέσει μέ την πά
  ρακολοΰθησιν τού έξωσχολι
  κου βίου των ϋπ' σύτούς λει-
  τουργών. Έπίσης έφιστά την
  προσοχήν των κ.κ. Έπιθεωρη
  των επί τής έν γένει συμπε
  ριφορας καί τού ήθους των
  μαθητών.
  ΤΑ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΕΞΑΓΟΙΥΙΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΛΟΕΙΑΗ
  Διά τηλεγραφικής άνακοι-
  νώσεως πρός τάς τελωνεια
  κάς αρχάς γνωρίζεται δτι ή
  έξαγωγή έσπεριδοειδών εί(
  Γερμανίαν έπιτρέπεται τηρή
  σει των διατάξεων τής ύπ
  αριθ, 92475)37 κοινής άποφά
  σεως των ύπουργών Οίκονο
  μικών καί Έθνικής Οϊκονομί
  άς.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεϊσαι χθές έν τή άγορςί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων τιροιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Χαροϋπια . » 3.
  ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
  Διά δημοσιευθέντος είς την
  εφημερίδα τής κυβερνήσεως
  άναγκαστικοϋ νόμου κύρου
  ται ή είς Γενεύην ουναφθεϊσα
  παγκόσμιος σύμβασις περί κα-
  ταστολής τού παρανόμου έμ-
  πορίου των ναρκωτικών.
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΙΣ ΚΟΝΙΝ
  Επετράπη ή ελευθέρα είσα
  γωγή γάλακτος είς κόνιν ά-
  ποβουτυρωμένου ή μή, υπό
  τόν δρον δπως τουτο είσάγε-
  ται έντός λευκοσιδηρών δο-
  χείων περιεκτικότητος εκά¬
  στου ούχι μείζονος τοΰ ημίσε¬
  ως χιλγρ. καθαροΰ βάρους.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Τό ϊδρυμα Κοινωνικών Ά-
  σφαλίσεων προεκήρυξε δια¬
  γωνισμόν διά την 15 Ίανουα-
  ρίου πρός κατάληψιν τεσσά-
  ρων θέσεων ύγειονομικών
  γραμματέων β'. τάξεως, διά
  τάς υπηρεσίας τής Γεν. Διευ¬
  θύνσεως καΐ των περιφερεια-
  κών ύποκαταστημάτων αύ-
  τοθ.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Υπό τής χωροψυλακής Χρω
  μοναστηρίου Ρεθύμνης συνε-
  ήψθη ό Ν. Ι. Γασπαράκης δι¬
  ότι φιλονικήσας μέ τόν όμο-
  ώριόν τού Α. Μ. Παττακόν
  ετραυμάτισεν αυτόν σοβαρώς
  δια ραβδου.
  Σταφίίες.
  Σουλτανίναι
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες
  Ταχτας
  Μαύραι
  α
  β'
  γ'
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  δρ.
  22.- 23.-
  21.50 22.—
  13.-
  11.50
  10.—
  1Ο.5Θ
  9.50
  8.50
  8.—
  "Ελαια 5ο »
  24.00
  » κοινά »
  23.00
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ττοιότητος
  δρ. 20- 24
  » ρ"
  19.- 23
  Πράσινοι α' ιτοιόΐ.
  21.50
  β' »
  19.-
  ΟΪνοι.
  Αρχανών τό μίστοτ.
  40.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΛΑ1ΟΥΡΓΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΘΛΙΠΤΙΚΑ ΔΙΧΑΙ8ΜΑΤΑ
  Απαντώσα είς σχετικόν έγ¬
  γραφον τού Γεωργικοΰ Έπι-
  μελητηρίου Ηρακλείου ή Γεν.
  Διοίκησις Κρήτης γνωρίζει δ¬
  τι τα πρότυπα συνεταιρικά
  έλαιοπιεστήρια έξαιροΰνται
  τής αποφάσεως τής καθορι-
  ζούσης τα έκθλιπτικά δικαιώ-
  ματα των έλαιοπιεστηρίων.
  Ταυτα δύνανται μόνον νά
  λαμβάνουν άπό τα μέλη των
  τα διά των οίκείων συμβάσε¬
  ων καθωρισμένα ποσοστά έκ-
  θλιπτικών δικαιωμάτων έλαιο
  κάρπου. Ούχ' ήττον δμως έ¬
  πιτρέπεται είς ταυτα νά εϊσ-
  πράττωσι τα διά τής απο¬
  φάσεως τής έπιτροπής διατι-
  μήσεων καθωρισμένα ποσο¬
  στά άπό έλαιοπαραγωγοΰς μή
  τυγχάνοντας μέλη τού ουνε-
  ταιρισμοθ.
  Τάς ανωτέρω άπόψεις τής
  Γεν. Διοικήσεως Κρήτης τό
  Γεωργικόν Έπιμελητήριον έ-
  κοινοποίησε χθές πρός τα συ¬
  νεταιρικά έλαιουργεΐα τοϋ
  νομοϋ.
  Η ΕΞΑΓίίΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΛΗΞΑΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  Είς τό κυκλοφορούν σήμε¬
  ρον έβδομαδιαΐον δελτίον τοΰ
  Έμπορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ
  Έπιμελητηρίου επί τής κινήσε¬
  ως των εγχωρίων προϊόντων
  άναφέρεται σχετική χαλαρό
  της τής άγορας Ηρακλείου.
  Έπίσης άναφέρεται δτι κατά
  την διαρρεύσασαν έβδομάδα
  εξήχθησαν εντεύθεν 65,000 χι
  λιόγρ. σουλτανίνων, 35.000
  ταχτάδων, 430.000 ελαίου, 76,
  000 οίνου, 32.000 πυρηνελαί
  ου, 38.000 χαρουπίων καί 76,
  000 πυρήνος.
  ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΝΤΑΙ
  ΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΛΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ύπουργών Οίκονομικών καί
  Έθν. Οίκονομίας εξουσιοδο¬
  τήθη ή Τραπέζα τής Ελλά¬
  δος νά χορηγή αδείας εΐσα-
  γωγής δημοσιογραψικοΰ χάρ¬
  του δασμ. κλ. 179α προελεύ¬
  σεως Φινλανδίας, είς τάς μή
  ημερησίας εφημερίδας καί πε-
  ριοδικά, χρεώσει τοΰ είσαγω-
  γικοΰ αυτών δικαιώματος.
  ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τσΰ
  ταχυδρομείου Ηρακλείου αί
  προοριζόμεναι διά τό εξωτε¬
  ρικόν επιστολαί δέον νά φέρω
  σιν απαραιτήτως τό ονοματε¬
  πώνυμον καΐ την διεύθυνσιν
  τοΰ άποστολέως όπισθεν τοΰ
  περικαλύμματος, άλλως δέν
  θά άποστέλλωνται είς τούς
  ιιαραλήπτας.
  Άπό τής προσεχούς Δευτέ-
  |ρας άρχεται διά τουριστικούς
  λόγους ή καταδάφισις των
  παρά τόν λιμένα παραπηγμά-
  των, των στεγαζόντων καψε-
  νεΐα, κουρεΐα, οίνομαγειρεΐα
  κλπ. Αργότερον θά κατεδα¬
  φισθούν καί τα κάτωθι τοΰ
  μεγάρου Φυτάκη τοιαΰτα έγ-
  καθισταμένων αλλαχού των
  έν αυτοίς ένοίκων.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Την εσπέραν χθές επανήλ¬
  θεν έκ Χανίων ό Δήμαρχος
  Ηρακλείου κ. Μηνάς Γεωρ¬
  γιάδης. Σχετικώς μέ τόν διαμ-
  φισβητούμενον παρά τοΰ 43ου
  συντάγματος χώρον ένθα θά
  άνεγερθοΰν τα σφαγεΐα πλη¬
  ροφορούμεθα δτι τό ζήτημα
  λύεται εύνοϊκώς υπέρ τοθ Δή-
  μου.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ
  ΔΙΑ ΖΩΟΚΛΟΠΗΝ
  Υπό τής Χωροφυλακής Λει-
  βαδίων Ρεθύμνης συνελήφθη¬
  σαν ό Γ. Χ. Ηαρδιάμπασης
  καΐ Β. Κόκκινος κάχοικοι Λει-
  βαδίων καιηγορούμενοι διά
  ζωοκλοπήν.
  ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠ0ΧΟΡ0ΥΝ
  ΤΗΣ Κ.Τ.Ε, ](ΑΝ1ΛΛΑ ΚΡΑΤΗ
  ΑΥΡΙΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  Η Α Γ Γ Ε ΛΙΑ ΤΗΣ ΛΠΟΧΟΡΗΣΕΟΣ
  ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ ότι όμοΰ μετά τής
  Ιταλίας άποχωρούν έκ τής Κ.Τ.Ε.
  καί άλλαι δυνάμεις.
  'ΙΙ δήλωσις τής άποχωρήσεως άνα-
  μένεται ότι θά γίνη αυριον (σήμερον)
  άγγελλομένη επισήμως καί είς τάς κυ-
  βερνήσεις Παρισίων καί Αονδίνου.
  Καθ* ά τονίζεται σχετικώς έκ Αον¬
  δίνου οί Άγγλικοί πολιτικοΐ κύκλοι
  δέν άττοκρύπτουν την δυσαρέσκειαν των
  διά την απόφασιν ταύτην τής Ιταλίας
  είς την οποίαν όφείλεται ή αποχώρησις
  καί των έτέρων κρατών της Ευρώπης ά¬
  πό τόν οργανισμόν τής Κοινωνίας των
  "Εθνών.
  ΔΥΣΧΕΡΗΣ ΠΛΕΟΝ Η ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι τής
  νυκτός έπιβεβαιοΰσαι την δυσαρέσκειαν
  των Αγγλικών κύκλων έκ τής άποχω-
  ρήσεως τής Ιταλίας έκ τής Κοινωνίας
  των Εθνών, προσθέτουν ότι αποχώ¬
  ρησις της Ιταλίας δυσχεραίνει καί την
  επίτευξιν συνεννοήσεως μεταξύ Ιταλίας
  καί ΛΙεγάλης Βρεττανίας διά την ο¬
  ποίαν τόσαι έλπίοες έξεδηλώθησαν τούς
  τελευταίους μήνας. Λέγεται μάλιιτα
  ότι ή συνεννόησις είνε πιθανώτατον κ*ί
  νά ματαιωθή οριστικώς κατόπιν τής ά-
  καίρου σπουδής τής * Ιταλίας νά εγκα¬
  ταλείψη την Κ.Τ.Ε.
  ΕΙΣ ΝΑΝΚΙΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑ
  ΑΥΣΣΟΔΕΣΤΑΤΑΙ ΟΔΟΜΑΧΙΑ1
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έξ "Απω Άνατο-
  λής αγγέλλεται ότι οί Κινέζοι αποβλέ¬
  ποντες είς την διά πάσης θυσίας άνα-
  χαίτισιν των Ίαπώνων έτοιμάζονται
  νά άντιτάξουν άμυναν καί είς τάς όδούς
  τής πόλεως. Αί όδομαχίαι αυται προ-
  βλεπονται λυσσωδέσταται.
  Έν τώ μεταξύ αί μαχαι πέριξ τού
  Νανκίν έσυνεχίζοντο μετά πολλοΰ πεί-
  σματος καί μέχρι των άπογευματινών
  ώρών τής σήμερον.
  10 ΝΑΝΚΙΝ ΜΕΤΕΒΛΗΘΗ
  ΕΙΣ Φ Λ Ε Γ Ο Μ Ε Η Η Ν ΚΟΑΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Κατά τάς τελευ¬
  ταίας εΐοήσεις έκ Σαγκάης όλόκληρος
  σχεδόν ή πόλις τοΰ Νανκίν καίεττι έκ
  των πυρκαϊώνάς έθεσαν οί Ιίινέζ»»ι ή
  προεκλήθησαν έκ τοΰ βομβαρδιιμοΰ.
  Πληροφορίαι έκ Τόκιο άναφέρουν
  Οτι οί Κινεζοι ή'ρχισαν έγκαταλεί
  ποντες έν συγχύσ3ΐ την πόλιν καί ότι ή
  κατάληψις αυτής είνε ζήτημα όλίγου
  χρόνου.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΗ
  Τ» ΣΥΜΦΕΡΟΗΤΑ Τ»! ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Νέας Υόρκης ότι ή Άμερικανική *υ-
  βέρνησις φέρεται συμφωνοΰσα απολύτως
  μέ τάς κυβερνήσεις Αγγλίας καί Γαλ-
  λίας πρός περιφρούρησιν τοΰ καθεστώ-
  τος τής Σαγκάης. Ιδιαιτέρως ή κυβέρ¬
  νησις τής Ούασιγκτώνος φέρεται άπο-
  φασιομένη νά προστατεύση τα οίκονομι-
  κά της συμφέροντα έν Κ ίνα. άπέναντι πά¬
  σης διαθέσεως των Ίαπώνων.
  ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Έσπερινά τηλε¬
  γραφ ήματα έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι
  επικρατεί έκεί άπαισιοδοξία κατόπιν
  τήβ εκδηλωθείσης, καί βεβαιουμένης ή¬
  δη, προθέβεως τής Ιταλίας, νά άπο-
  χωρήση έκ τής Κοινωνίας των Ε¬
  θνών.