95147

Αριθμός τεύχους

4738

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

12/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ίρίου (τοϋ ΐ»
  οφορίίχι -ςης
  τής
  ς Κοινωνίΐς
  ότι άποχώ-
  χίνει κιί φ
  αξΰ Ίταλίις
  διά την ό·
  ί
  η
  ,ται μάλιιΐϊ
  •ανώτατον <ιί .ατόπιν τής ν ιάας ν* έτ»1 ΗΑΚΙΑ! Λ«»λλοθ * ν<* **ί ,ν«>ν·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  • ΙΥΝΔΡΟΜΛΙ-
  Αίγΐ'τττο»
  £τη<τία / ΐ'ηοι 'Λ ρξάιιηνος 2 'Αμί-ρι-'ής έτησϊα δο?. 15 Ιξάμηνος » 8 Τιμη κατά φύλλον Δοαχ. 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1937 ΠΆΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓ ΡΑΦΡΙΑ ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΠ1ΤΗ2. Ι-ΓΟΣ 22ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4738 ΥΠΕΥΒΥΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΓΑΥΡΑΚΙΙ ΔΙΕΥΘΥΓ-ΠΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΑΟΕΛΙ ΚΛΙ ΜΕΤΕΡΝΙΧ "Εν επί πλέον υψίστης ση- μασίας γεγονός σημειοΰται ηδη έν Εύρώπη προωρισμέ- νον νά έχη μοιραίως μεγί¬ στας συνεπείας διά την εξέ¬ λιξιν τής καταστάσεως. Πρό- κειται περί τής άναγγελθεί- σης μέ τόσον στομφώδη καί πανηγυρικόν τόνον μάλιστα, άποχωρήσεως τής Ιταλίας έκ τής Γενέυης. Καί είναι μέν γνωστόν ότι ή Ιταλία ε- χει εγκαταλείψη ©ύσιαστι- κώς τόν διεθνή είρηνιστικόν οργανισμόν άπό διετίας, άφ' ότου απεφασίσθη ή έφαρμο- γή των άντιϊταλικών κυρώ- τοΰ Αίθιοπι- δέ ό Ιταλός Ντοΰτσε δέν έπαυσε νά έ- ξακβντίζη τούς μύδρους τού κατά τής Κ. Τ. Ε. καί δέν παρέλειψεν ευκαιρίαν είς τούς λόγους καί τα αρθρά τού νά διακηρύξη την χρεωκο¬ πίαν της. Πρό καιροϋ μά¬ λιστα, έπιτιθέμενος δι' άλ¬ λην μίαν φοράν κατά τής σεων έξ αίτίας κου. "Εκτοτε Κ. Τ. Ε., την οικτρόν πτώμα άπεκάλεσεν πού έπρεπε νά ένταφιασθη τό ταχύτερον διά νά μή μολύνη τόν ορ¬ γανισμόν τής Εϋρώπης* Ή τυπικη έπομένως αποχώρη¬ σις τής φασιστικής Ιταλίας έκ τής Γενέυης, άπό δπου ά- πεχώρησαν ήδη άπό πολλοΰ καί ή Γερμανία καί ή Ία- πωνία, ανεμένετο καί δέν αποτελεί παρά την φυσικήν συνέχειαν καί την συνέπει¬ αν τής έγκαινιασθείσης «πό δτετίας άποφαστικής έξωτε- ρικης πολιτικής τής Ρώμης. Έν τούτοις τό γεγονός αύτβ όσον καί άν ανεμένετο καί όσον καί άν φαίνεται φυσι¬ κόν,'πρόκειται νά έχη ασφα¬ λώς τεραστίας συνεπείας διά τάς σχέσεις των διαφόρων Κρατών, δι* αυτόν τούτον τόν οργανισμόν τής Γενέυ¬ ης καί διά την θέσιν της εϊ- ρήνης τού κόσμου. Πολύ πε¬ ρισσότερον μάλιστα, έφόσον, ώς λέγεται, την Ιταλίαν ά- ποχωροϋααν έκ τής Κ. Τ. Ε 8' άκολουθιίσουν καΐ άλλα κράτη· Καί τα Κράτη αύτά θά είναι κατά πάσαν πιθα- νότητα, τα διακείμενα συμ- παθώς πρός τόν άξονα Ρώ- μης—Βερολίνου, τόσον τα μεοευρωπαϊκά όσον καί τα Νοτιοαμερικανικά. Ποϊαι βμως θά είναι αί συνέπειαι τού μεγάλου αυ¬ τού γεγονότβς; Φυσικά δέν είναι εΰκολον νά ---- ίδωμεν μέ ακρίβειαν. επί τή βάσει των δή τής διαιρέσεως των Κρα¬ τών καί τής συγκροτήσεως πολεμικήν συνασπισμών, με- θόδους τάς οποίας εδίδαξεν ό Μακιαβέλι καί ό Μέτερ- νιχ καί πρός τάς οποίας τό¬ σην συμπάθειαν δεικνύει ά- νέκαθεν© 'Κταλός δικτάτωρ. Τό τελευταίον δέ τουτο α¬ κριβώς έχει καί την μεγαλυ¬ τέραν σημασίαν. Διότι τόν ακολουθήσωμεν έκ νέου τάς μεθόδους τής παλαιάς διπλω- ματίας, σημαίνει ότι είσερχό- μεθα είς τόν δρόμον πού φέρει μοιραίως πρός την πο¬ λεμικήν σύγκρουσιν. Τό γε¬ γονός δέ ότι ή απόφασις αυ¬ τή τής Ιταλίας λαμβάνηται ολίγον μετά την επίσκεψιν τού κ. Στογιαντίνοβιτς είς Ρώμην, καθ' ην στιγμήν ακριβώς συνεχίζεται τό ταξί- διον τού κ. Ντελμπός είς την Κεντρικήν Ευρώπην καί τα Βαλκάνια καΐ ένω οί ούτο- πισταί τή$ είρήνης έπίστευαν ότι ευρισκόμεθα είς τάς αρ¬ χάς διαπραγματεύσεων πού θ' άπέληγον είς πλήρη αποκα¬ τάστασιν των Άγγλοϊταλι- κών σχέσεων, είναι φρονού¬ μεν ικανόν νά χαρακτηρίση την σημασίαν έχι μόνον τής Ίταλικής χειρονομίας άλλά καί ολων των διπλωματικήν ζυμώσεων πού αυντελοϋνται τελευταίως έν Εύρώπη· Καί επί πλέον μάς παρέχει σα- φές κριτήριον καί διαυγή φακόν διά νά διαβλέψωμεν Λς ποίον δρόμον φερό- .ιε9α. Ευρισκόμεθα δυστυχώς είς προ- Πάν- τως ομως επί τή βάσι ελαχίστων στοιχείων τα ό- ποΐα παραχωρεϊ ή σύγ- χρονος διπλωματία των Κρα¬ τών είς την δημβοιβτητα, επί τή βάσει των δεδομένων τής π'είρας τοΰ παρελθόντος καί των πιθανοτήτων τοΰ πα¬ ρελθόντος καί τοΰ μέλλον- τος, ειμπορούμεν νά καθο¬ ρίσωμεν ώς εξής τα πράγμα- τα: Έν πρώτοις, ή έπιδει- κτικη «ύτη άποχώρηοις τής Ιταλίας έκ τής Γενέυης ε- χει βεβαίως κυρίως εσωτερι¬ κήν αξίαν. Καί έξηγγέλθη μέ τυρηνικάς σάλπιγγας δια νά ηχήση είς τα ωτα των Ί- ταλών καί νά τονώση τό αϊαθημα τής έμπιστοσυνης των πρός μόνην; την δύνα¬ μιν καΐ την ισχύν τού φασι- στικοϋ Κράτους καί εν τινι μέτρ<*> καί των άλλων συμ-
  μάχων τού καί άδελφών έν
  τή κοινή ίδεολογία. Δεύτε¬
  ρον, αποτελεί μίαν συνέ¬
  χειαν τής πολιτικής τής αύ-
  ταρκείας, πολιτικής ή όποία
  έξικνεΐται ούτω είς τό κατα-
  κόρυφον. Καί τρίτον αποτε¬
  λεί την χαριστικήν βολήν
  κατά τού συστήματος τής ό
  μαδικής Η συλλογικής, ώς
  λέγεται, ασφαλείας καί ά-
  νοίγει επισήμως τόν δρόμον
  πρός επάνοδον είς τάς με-
  θόδους της παλαιάς διπλω-
  ματίας, τόν δρόμον δηλα-
  την κρισιμωτέραν καμπήν
  τής ίστορίας καί τοΰ πολιτι-
  σμοΰ τής ανθρωπότητος. Ή
  άντίθεσι; των οίκονομικών
  ουμφερόντων των μεγάλων
  δυνάμεων, ή σύγκρουσις των
  φιλοδοξιών των ίσχυρών τής
  γής, οί ίδεολογικοί πόλεμοι
  καί αί άνησυχίαι τής έποχής
  εδημιούργησαν κολοσσιαίας
  τυφλάς δυνάμεις πού ώθοΰν
  μέ άκατάβλητον όρμητικό-
  τητα τούς λαούς πρό; νέαν
  σύγκρουσιν. Ό είρηνιστικός
  θεσμός τής Γενέυης, άτροφι-
  κός, άνίκανος νά επιβληθή,
  εσημείωσε τόσας άποτυχίας
  ώστε νά χάση τό γόητρόν
  τού έξ ολοκλήρου. "Ηδη δέ-
  χεται την τελευταίαν βολήν
  άπό την 'Κταλίαν ένω ή Αγ¬
  γλία καί ή Γαλλία εσκέπτον¬
  το την εξεύρεσιν τρόπου
  τονώσεως καί άναγεννήσεώς
  τού.
  Καί ταυτα ένω αί φλόγες
  τοΰ πολέμου ύψώνονται άπό
  την Δύσιν καΐ την "Απω
  Ανατολήν καί οί καπνοί τής
  θυέλλης σκιάζουν καί σκοτί-
  ζουν τόν κόσμον ολόκληρον.
  Έχάθησαν λοιπόν όλαι αί έλ
  πίδες τελικής επικρατήσεως
  τής συνέσεως είς τάς σκέψεις
  των ίθυνόντων τούς λαούς
  καί άποφυγής τής παραφρο-
  σύνης τοΰ πολέμου; Δυστυ¬
  χώς καί άν ύπάρχουν άκόμη
  έλπίδες είναι έλάχισται. Καί
  είναι αμφίβολον άν αί έλπί¬
  δες αύται θά πραγματοποιη-
  θοΰν. "Αλλωοτε σήμερον καί
  αύτοι οί φίλοι τής είρήνης
  δέν έργάζονται πλέον διά
  την ματαίωσιν τοΰ πολέμου
  όσον διά την απομάκρυνσιν
  τού επί τοσούτον χρόνον, έ-
  σος ακριβώς κρίνεται απα¬
  ραίτητον διά την όλοκλήρω-
  σιν των έξοπλισμών των λε¬
  γομένων είρηνοφίλων Δυνά¬
  μεων. νν.
  Πεταχτά
  σημειομρτα
  ΝΑΡΚΙΣΣΟ1
  Καλές κυρίες καί Σεΐς ά-
  βρές δεσποινιδοΰλες θά μοΰ
  έπιτρέψετε νά σάς προσφέρω
  ε'να ματσάκι λουλούδια τής έ¬
  ποχής. Δέν πρόκειται νά στοι-
  χίσουν άλλωστε πολύ. Μία
  δραχμή μονάχα έχει έ'να όλό-
  κληρο μάτσο ναρκΐσσων. Έκ-
  τός άν έ'χετε την αντίληψιν
  δτι καΐ ή τιμή αυτή είναι ά-
  κριβή, άφοΰ οί ζωντανοί σύγ-
  χρονοι νάρκισσοι ποΰ περιφέ-
  ρονται είς τούς δρόμους καί
  τα κέντρα, δανδήδες αύτοθαυ-
  μαζόμενοι, άξίζουν όλιγώτε-
  ρο καί άπό μιά δραχμή. Άλ¬
  λά αύτούς μπορεΐτε νά τοΰς
  δρέψετε μονάχες σας, αν προ-
  τιμάτε. "Επειτα οί νάρκισ¬
  σοι τα κοινά μανουσάκια, αύ¬
  τά τα άναιμικά λουλούδια,
  μπορεΐ βεβαία νά μην έχουν
  την εύγένεια των χρυσανθέ-
  μών καί των κρίνων. "Εχουν
  ?ες καί τα
  γνωρίσματα τής καταγωγής
  των. Καί βεβαία δέν ειμπορεί
  παρά ν' άξίζουν κάτι γιά σσς.
  Ίδέτε τους τοΰς δυστυχεϊς
  ΤΗταν κάποτε άνθρωπος ό
  πρώτος πρόγονός των. Άλλ'
  εΐχε την άπερισκεψία νά κα-
  θρεπτισθή κάποτε στ' άκΰμαν-
  τα νερά μιάς λίμνης. Ώραΐ-
  ος καθώς ήταν καί μσταιόδο-
  ξος όπως δλοι οί άνδρες,εθαύ¬
  μασε τό κάλλος τού καί έρω-
  τεύθηκε τόν έαυτό τού. Κι' έ-
  πλήρωσε άκριβά τή ματαιοδο-
  ξία καί την κοκκεταρία τού.
  Γιστί έπρεπε νά γνωρίζη βε¬
  βαία δτι 6 αύτοθαυμασμός
  καί ή φιλαρέσκεια είναι ίδιό-
  τητες άποκλειστικά δικές σας,
  γυναικεΐες, πού δέν έπρεπε νά
  τίς σφετερισθή. Πληρώνοντας
  λοιπόν την την άμαρτίαν τού
  έγινεν άνθος.Άλλά τί άνθος,
  Άναιμικό, μέ άδύνατη
  πράσινη κούφια κορμοστασιά,
  μέ £να λευκό καπελλάκι καί
  κίτρινα μαλλιά. Τό άρωμά
  τού, βαρύ, ίδιαίτερο εντελώς
  όπό τό άρωμσ των άλλων
  λουλουδιών προδίδει την άρ-
  χική προέλευσί τού κι' δσο
  καί άν δέν είναι έξαίσιο, έλ-
  πίζω δτι θά σάς εύχαριστεϊ.
  Βεβαία, φυτρώνει καί εύδοκι·
  μεΐ στά τέλμστα καί δταν μα-
  ρανθή καί πέση κυλιέται μέσ'
  στόν βοΰρκο. Κσί αΰτό δμως
  αποτελεί μιά τιμωρία τού. Γι-
  ατί αν δέν ί-ΐχε την άνοηοία
  νά ερωτευθή τύν εαυτόν τού
  —πού αύτό τόν έρριξε στόν
  βοϋρκο—άντί νά βρίσκεται σέ
  τέλματα, λουλοΰδι περιφρονή-
  μένο, θά ήταν πε,ριζήτητος δόν
  Ζουάν η; τα σαλόνια σας.
  Κι' έκε,ΐ πού σήμερο στολίζει
  τα βάζα σας καί σδς χαρίζει
  νεκρός τό άρωμά τού, δια νά
  πεταχθή την επομένην είς τό
  κάρρο των σκουπιδιών, 0ά εί-
  σήρχετο θριαμβευτής νυμφίος
  είς την -παατάΐχχ σας καί θά
  έτρΰγα τό μέλι των χειλέων
  σας καί θά άνέπνεε τό άρωμά
  σας. Άλλ' είπομεν. "Υπήρξεν
  άνόητος είς τα νειδτα τού,
  δπως είναι συνήθως άνόητος
  ή άνδρική νεότης ποϋ ναρκι-
  σεύεται με τόσην έπιπολαιότη·
  τα καί ματαιοδοξία Καί νό¬
  ταν μονάχα αυτή ή τιμωρία
  τού! "Αλλα υπέστη καί κά¬
  τι άλλο άφαντάστως σκληρό.
  Ένώ δλα τα άλλα λουλού¬
  δια άνθοϋν την άνοιξι, ή έστω
  τό φθινόπωρο, αύτάς ό δυστυ
  χής άνθίζει στήν έποχή των
  παγετών, τής βαρυχειμωνιάς.
  Κι' υφίσταται δλα τα βάσανα
  τοΰ χειμώνα. Δέρνεται άπό
  τούςάνέμους,καΐ μαστιγωνεται
  άπό τη βροχή καί τόν χιονια,
  καταδικασμένος νά στολίζρ
  τή νεκρωμένη φύσι. "Οφείλο¬
  μεν ομως νά τοϋ άναγνωρί-
  σωμεν δτι υφίσταται μέ έγ-
  καρτέρησιν καί ύπερηφάνειαν
  την τιμωρία τού. Κι' αύτό γι-
  ατί γνωρίζει ϊσως δτι κι' αν
  έμενε μέ την ανθρωπίνην υ¬
  πόστασιν τού, πάλι θά έπλή-
  ρωνε τα δεινά τοϋ χειμώνος,
  δπως βεβαίως τα πληρώνουν
  δλοι οί άνδρες, είτε σύζυγοι
  είνε είτε γονεϊς.
  Δεχθήτε λοιπόν καλές κυ¬
  ρίες καί σεΐς άβρές δεσποινι-
  δοϋλες αύτό τό μάτσο τούς
  ναρκίσσους. Τό δτι δταν ήσαν
  άνδρες υπήρξαν τόσον άνόη-
  τοι, μή σας γεννήσει τό αϊ-
  σθημα τής περιφρονήσεως.
  Σας άρέσει άλλως καί σάς ό-
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
  ΤΗΣ ΟΚΑΣ...
  Τό «περίπου» απετέλεσε πλη-
  γήν διά την Ελληνικήν κοινω¬
  νίαν. Αύτό υπεστήριξαν κατ' αύ¬
  τάς οί έπιδοκιμάσαντες την πρό¬
  θεσιν τής κυβερνήσεως νά εφαρμό¬
  ση είς τα μέτρα καί σταθμά τό
  κιλόν άντί τής δκας. Οί μισές καί
  τα έκατοστάρια είνε ενδεχόμενον
  νά ύποστοΰν... άναβρασμον επί τω
  άκούσματι. Είνε ομως πράγματι
  έκτός πάσης αμφισβητήσεως δτι
  τό δίκαιον δέν θά είνε πρός τό
  μέρος των.
  Οί χριστιανόν ορθόδοξον τής
  όκδς τα κατάφερναν νά είναι πάν-
  τα μέσα στό «περίπου». Είς μά¬
  την διεμαρτύροντο οί πελάται:
  —ΛΕγο Χριστό δέ βάζεις στίς
  παλάντζες σου μπάρμπα:
  —Τό Χριστό τόν έχω στήν
  καρδιά μου.
  Αυτή ή απάντησις ηκούετο συ-
  νήΟο)ς. 'Ητο Ιτσι έν τάξει ή συ-
  νείδησις. Καθαρά καρδιά καί πά-
  τα καί στήν... άγία Τραπέζα έ¬
  λεγεν & ή'ρως τοΰ Αασκαράτου.
  Ό ή'ρως τής όκάς υπήρξεν άνέκα-
  θεν πανομοιότυπόν τού. Δέν ήσαν
  ζήτημα τής ημέρας οί ελλιποβα-
  ρεΐς άρτοι. Κάθε Ιλλιποβαρές εί-
  χε καθημερινήν αξίαν! Ό άντι-
  κειμενικός παρατηρητής ήτο δυνα¬
  τόν νά τό παρακολουθήση παν-
  τοΰ. Τό ζύγι τοΰ Έλληνος έκρί-
  νετο των άδυνάτων αδύνατον νά
  κατατοπισθή μέσα είς την ακρί¬
  βειαν. Ά δλα κι' δλα! Ό ζυγί-
  ζων δέν εδέχετο παρατηρήσεις
  καΐ διαμφισβητήσεις πρό παντός
  2σον άφορα την πίστι καί τα ζύγι-
  του.
  Ό λα'ικός τραγουδιστής ώμολο-
  γοΰσε τόν παλαιότερον καιρόν:
  Κατεβάζω τίς μισές
  κι' άνεβαίνει ό βερεσές...
  Άλλά ποίος βερεσές άνέβαινεν,
  Ό πραγματικάς ή ό ύποθετικός,
  Μέ τό «περίπου» τοΰ οίνοπώλου,
  ήξερε καλά ό τραγοιοδιστής δτι θά
  έπλήρωνε διπλές τίς μισές! Έμε-
  σολά[ίησεν έδώ κάποια εύρυτέρα. .
  ήθική διά τόν τελευταίον: Μιά
  πού έδινί πίστωσι έπρεπε νά πά¬
  ρη σέ κάθε μισή καί κάποιο
  τόκο.
  Μεσολαβεϊ
  αντίληψις τής έμπορικής μας ψυ·
  λοιπήν βκθυτέρα
  χολογίας δταν ζητήται ή μεταρ¬
  ρύθμισις των μέτρων καί σταθ-
  μών. Βεβαία ύπάρχουν καί εξαίρε¬
  σις τοΰ κανόνος:
  Συχνά
  ε'να
  φελεΐ τόσο πολύ
  άνοησία...
  ή άνδρική
  Μ.
  μαγαζί έξακριβώνομεν δτι ή εύσυ-
  νειδηβία τοΰ καταστηματάρχου ή
  τής υπηρεσίας τού, έκδηλώνεται
  πρό παντός στήν άκρίβεια τής ζυ-
  γαριας τού. Συχνότερα δμως ή
  παράδοσις τής όκάς παραμένει
  σι-'/μα κατατεθεν. Καί είνε άνάγ¬
  κη νά άλλάξη τα σήμα, διά νά
  άλλάξη καί τό περιεχόμενον.
  *
  * *
  Είπαν: Μετά την κατάργησιν
  τής όκας είνε ενδεχόμενον νά
  δημιουργηθή κοινωνική αί'ρεσις
  —ενα νέον είδος παλαιοημερο.
  γιτών. Καί δέν είπαν τίποτε τό
  απίθανον. Πράγματι τό «περίπου»
  έχει άναχθη είς όλας τάς σφαίρας
  τής ζωής μας. Αί άξιαι είς ί-
  ποιονδήποτε επίπεδον μετροΰνται
  μέ ξύκικο ζύγι. Άπό τό έλλιπο-
  βαρές έπλοότισοιν πολλοί... Άλλά
  καί πολλοί άνβγνωρίσθησαν ώς
  κορυφαί άπλούστατα διότι τό έλ-
  λιποβαρές τής «δημοσίας γνώμης»
  έγινε κοινή ψυχολογία.
  —Μ' ενα λόγο άπό την εφαρ¬
  μογήν τοΰ κιλοΰ θά πηγάαη ή κα¬
  λυτέρα αυριον;., παρετήρησε χα-
  μογελών ό σκεπτικιστής τής ήμέ-
  ρας.
  Αέν ήτο ύπερβολή άν τό υίοθε-
  τούσαμε καί αύτό. Γιατί δχι:..
  λΐήπως καί την αυριον αυτήν δέν
  την Ιζυγίσαμεν κάποτε μέ τό ίδιον
  Α£ΜΟΔΑΙΟ£
  Ο ΑΓΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΟΣ
  III
  ΑΕΙΔΡΟΚ1ΑΑΙΕΡΓΕΙ1Σ
  Ό αγών υπέρ τού πρασί-
  νου καί τής δενδροκαλλιερ-
  γοίας φαίνεται δτι εισήλθεν
  είς τό στάδιον τής γενικεύσε-
  ως καί τής συστηματοποιή-
  σεώς τού. Καί τουτο αποτε¬
  λεί έξαιρετικώς ευχάριστον
  γεγονός. Άλλοτε είς την 'Ελ-
  λάδα, τα δένδρα καί Ιδιαιτέ¬
  ρως μάλιστα τα άγρια δέν¬
  δρα των δασών δέν εγνώρι¬
  ζον ουτε τό ενδιαφέρον ουτε
  την στοργήν ουδενός. Έκί-
  νουν μάλιστα πολλάκις την
  περιφρόνησιν καί την έχθραν
  των πολλών. Τουτο δέ διότι
  οί πολίται μας δέν διεπαι-
  δαγωγήθησαν ποτέ, δέν έμα-
  θαν την χρησιμότητα των δέν-
  δρων καί των δασών, δέν κα¬
  τενόησαν δτι τα δένδρα δέν
  άποτελοΰν μόνον θαυμάσιον
  διακοσμητικόν στοιχείον, άλ¬
  λά πλοθτον καί υγείαν, άλη-
  θινήν εύλογίαν θεοϋ. Δι' αΰτό
  καί ένώ είς την χώραν μας
  εύδοκιμοΰν δλα τα ειδή δέν-
  δρων έν τούτοις ή δενδροκαλ-
  λιέργεια εΐχε παρα μεληθή τε¬
  λείως. Καί δχι μόνον αύτό.
  Δέν εΐχε καταβληθή κάν προ¬
  σπαθεία έξημερώσεως των έ-
  κατομμυρίων άγρίων αύτοφυ-
  ών δένδρων, έλαιων, άχλα-
  δεών, χαρουπεών καί λοιπών,
  πού θ' άπέδιδαν έκατοντά-
  δων έκατομμυρίων δραχμών
  είσόδημα, χωρίς κανένα σχε-
  δόν κόπον καί έξοδον, ετη¬
  σίως. Εύτυχώς δμως, επανα¬
  λαμβάνομεν, ό αγών υπέρ τής
  δενδροκαλλιεργείας ήρχιαε,,νφ
  συστηματοποιεϊται, νά οργα¬
  νούται, νά ένισχύεται καί νά
  συντονίζεται άνωθεν. "Ηδη
  απεφασίσθη ό έμβολιασμός
  δλων των άγρίων δένδρων
  υπό των όργάνων τής Άγρο-
  φυλακής. Καί τώρα τό υπουρ¬
  γείον τής Γεωργίας γενικεύ-
  ει την προσπάθειαν τής άνα-
  δασώσεως καί τής δενδροκαλ¬
  λιεργείας είς δλην την χώ¬
  ραν, έδωσεν είδικάς έντολάς
  καί όδηγίας είς τάς γεωργι-
  κάς υπηρεσίας καί τούς γεω-
  πόνους τού νά διαφωτίσουν
  τό κοινόν, όργανώνει εορτάς
  τοϋ πρασίνου, χορηγεΐ δεν-
  δρύλλια καΐ πσρέχει παντο-
  ειδώς την ενίσχυσιν τού διά
  την φύτευ«7ΐν καΐ την καλλι¬
  έργειαν δσον τό δυνατόν πε¬
  ρισσοτέρων δένδρων παντοθ.
  Είς αυτήν λοιπόν την προ¬
  σπάθειαν δέν πρέπει νά ύ·
  στερήστ] ή Κρήτη. Πολΰ πε¬
  ρισσότερον μάλιστα, άφοθ καί
  έκτάσεις γυμνάς έχομεν καί
  δλα τα εϊδη των δένδρων
  εΰδοκιμοΰν. Θά ελέγαμεν
  λοιπόν δτι ό αγών υπέρ τοϋ
  πρασίνου θά έπρεπε νά λά¬
  βη την μορφήν γενικοϋ συνα-
  γερμοϋ είς τόν ' τόπον μας. Οί
  Δήμοι, αί Κοινότητες, τα
  σχολεΐα, αί γεωργικαί υπηρε¬
  σίαι θά πρέπει νά κινηθοθν
  δραστηρίως.
  "Ολοι οί δημόσιοι δρόμοι
  καί οί χώροι θά πρέπει νά
  δενδροφυτευθοϋν τό ταχύτε¬
  ρον, έντός τοϋ έφετεινοΟ χει¬
  μώνος εί δυνατόν. Καί νά φυ·
  τευθοΰν δχι μέ «καλλωπιστι-
  κά» δένδρα, μέ άκακίες καί
  πιπεριές δηλαδή, άλλά μέ καρ-
  ποφόρα. Μέ πορτοκαλλιές καί
  λεμονιές καί άχλαδιές δπου
  είναι δυνατόν καί ύπάρχει
  πλησιίον άρκετό νερό διά τό
  πότισμά των. Καί μέ μωρέας
  είς τα άλλα μέρη δπου είναι
  ευκολώτερον, ποΰ ειμπορεί
  κάλλιστα ά χρησιμεύστ) τό
  φύλλον των διά την ανάπτυ¬
  ξιν τής σηρροτροψίας.Άς μην
  φανή τουτο περίβργον, οδτε
  καί άκατόρθωτος ούτοπία.
  Διότι παρομοία προσπαθεία
  έχει γίνει καί άλλοΰ καί επέ¬
  τυχε καί έδωσεν θαυμασία ά-
  ποτελέσματα. "Επειτα, φυτεύ-
  οντες οί Δήμοι καί αί κοινό¬
  τητες καί τό Κράτος όπωρο-
  ψόρα δένδρα, θά δώσουν τώ
  παράδειγμα καί είς τούς ιδι¬
  ώτας. Καί έτσι ή άγάπη πρός
  τα δένδρα, θά γίνη συνείδησις
  τού λαοθ. Καί τό κέρδος θά
  είναι μέγιστον. Θά δημιουρ¬
  γηθή μία νέα πηγή πλουτου
  καί ΰγείας.
  Οί μαθηταί.
  Είναι ευχάριστον δτι κατε-
  νοήθη ή άνάγκη δχι μόνον τής
  γραμματικής μορφώσεως άλ¬
  λά καί τής ήθικής διαπαιδα-
  γωγήσεως χρηστών χαρακτή-
  ρων τής μαθητιώσης νεότητος.
  Διότι ή γραμματική μόρφωσις
  δέν εχει ασφαλώς καμμίαν
  αξίαν δταν δέν συνδυάζεται
  μέ χρηστόν ήθος, μέ ακέραιον
  χαρακτήρα. Καί είς μίαν πε¬
  ρίοδον ανορθωτικής προσπα¬
  θείας ή ήθική καί φρονηματι-
  κή διαπαιδαγώγησις των νέ-
  ων αποτελεί πρωταρχικόν κα¬
  θήκον. Υπέρ πάν άλλο ή ϋ·
  παρξις καλών χαρακτήρων,
  νέων μέ ύγιεΐς αρχάς καί
  αισιοδοξίαν, θά συντελέση α¬
  σφαλώς είς την αναγνώρισιν
  τής χώρας καί είς την δημι¬
  ουργίαν άληθινοθ έθνικοϋ πο-
  λιτισμοϋ.
  Αί άσφαλίσεις.
  Κατηρτίσθη καί είς την πό
  λιν μας ή έπιτροπή πρός απο¬
  γραφήν των έμπόρων προκει
  μένου ν' αρχίση ή έγγραφή
  των ώς μελών είς τό "ταμείον
  Άσφαλίσεώς των. Οδτω τό
  όνειρον τής Άσφαλίσεώς των
  έμπόρων γίνεται πλέον πραγ¬
  ματικότης. Μετ1 ολίγον θ' άρ
  χίση ή λειτουργία τοΰ ταμείου
  των. Καί οί έ'μποροι θά Ιχουν
  πλέον έν άσφαλές στήριγμα
  έν περιπτώσει άτυχήματός
  των καί δέν θά ύπάρχει κίν-
  δυνος νά δυστυχήσουν είς τα
  γηρατείά των καί άν άκόμη
  αί εργασίαι των άποτύχουν.
  Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία δ¬
  τι πρώτοι πού θά βοηθήσουν
  είς την καλήν καί άπρόσκο-
  πτον λειτουργίαν τοΰ ταμείου
  θά είναι οί έμποροι, σπεύδον-
  τες νά εγγράψουν μέλη καΐ
  νά καταβάλλουν τάς συνδρο·
  μάς των.
  Κράτος καΐ πολίται.
  Τό υπουργείον των Οίκο-
  νομικών απηύθυνεν εγκύκλιον
  πρός τούς ύπ' αύτό ύπαλλή-
  λους δι' ής συνιστά νά φέ-
  ρωνται μέ προσήνειαν καί ευ¬
  γένειαν πρός τούς φορολογου-
  μένους πολίτας. Καί έξηγεΐ
  δτι -ροορισμός τοϋ Κράτους
  δέν είνε μόνον ή διά παντός
  τρόπου είσπραξις των φόρων
  άλλά καί ή έ'μπνευσις τοΰ αί-
  σθήματος τής άγάπης, τής έμ-
  πιστοσύνης καί των υποχρεώ¬
  σεων των πρός την πολιτεί-
  αν. Καί τουτο φυσικά θά επι¬
  τύχη μόνον διά τοΰ καλοθ
  τρόπου των ύπαλλήλων. Ή
  έγκύκλιος αυτή αποτελεί στοι¬
  χείον πολιτισμοΰ καί πιστεύο¬
  μεν δτι θά τηρηθή απαρεγ¬
  κλίτως. "Αν καΐ προκειμένου
  διά τάς οικονομικάς υπηρεσί¬
  ας τσΰ νομοΰ μας οφείλομεν
  νά ομολογήσωμεν δτι ή έγκύ¬
  κλιος δέν έχει νά προσθέση τί¬
  ποτε. Διότι οί ύπάλληλοι ίδει-
  ξαν πάντοτε καί ευγένειαν
  καί λεπτότητα άπέναντι των
  πολιτών. Δέν συνέβαινεν δ¬
  μως φαίνεται τό Ιδιον είς δ-
  λας τάς περιφερείας τού Κρά¬
  τους. Καί δι' αύτό εκρίθη ά-
  ναγκαία ή έκδοσις τής έγκυ-
  κλίου.
  ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΠ.-Σήμερον τό άρι
  στούργημα: 'Μετά την ανάκρισιν-
  «ΜΙΝΩΛ··. —Σήμερον τό κινημα-
  τογραφικόν άριστούργημα: *Μέ-
  σα στήν θύελλα-.
  ΕΝΙΙΣΙΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΟΓ51Ν
  ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
  (ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Δ1ΑΓΩΝ1ΣΜΟΥ
  Διά την σύνταξιν προσχεδί-
  ων έγκαταστάσεων άποθηκών
  Συγκεντρώσεως καί Έργοστα-
  σίου έπεξεργασίας σταφίδων.
  Ή Α. Ε. "Ενωσις Σουλτα-
  νοπσρσγωγών Κρήτης δισκη-
  ρύττει διαγωνισμόν μετσξύ
  διπλωματούχινν μηχανικών διά
  την σύνταξιν προσχεδίου, ά-
  φορώντος την ανέγερσιν άπο-
  Οηκβν Συγκεντρώσεως καί έρ-
  γοστασίου^ έπεξεργασίας στα¬
  φίδος έν "Ηρακλείω.
  Αί προμελέται νίνονται δέ
  κταί μέχριτής μεσημβρίας της
  10ης Ίανουαρίου 1938, είς
  τό γραφείον τής Ενώσεως.
  Ή ΰλη εγκατάστασις θέλει
  κατολάβει μέρος ή δλον τοθ
  οϊκοπέδου τής Ενώσεως, ου
  τινος ή όριζοντιογραφία ευρί¬
  σκεται είς την διάθεσιν των
  ενδιαφερομένων καί δύνανται
  οί ένδισφ&ρόμενοι νά την άν-
  τιγράψωσι έν τοίς γραφείοις
  τής Ενώσεως, λάβωσι δέ καί
  πασάν σχετικήν πληροφορίαν
  πρός πλήρη κατατόπισιν αυ¬
  τών.
  Ή προμελέτη δέον νά περι-
  λαμβάνη άπαντα τα υπό τού
  Νόμου προβλεπόμενα στοιχεϊα
  κ«ί θ' άφορα α.') πλήρη εγ¬
  κατάστασιν έργοστασίου έπε¬
  ξεργασίας σταφίδος Ιδώρου
  παραγωγής 50—60 τόννων,
  β.') αποθήκας έναποθηκεύσε-
  ως άκατεργάστου σταφίδος
  συνολικής επιφανείας 1500 πε-
  ρίπου τετραγ. μέτρων.
  Διασαφηνίζεται έν προκει-
  μένω δτι διά των έν λόγω
  πρός ανέγερσιν έγκαταστά¬
  σεων έπιδιώκεται ή επίτευξις
  άποτελεσμάτων οίκονομικών
  καί τεχνικών άρίστων άπό
  πάσης πλευρδς. Ιδιαιτέρα
  μέριμνα δέον έπίσης δπως
  καταβληθή διά την επιτυχί¬
  αν καλών τεχνικών σονδυ-
  ασμών διευθετήσεως χώρου
  γενικώς, φωτισμοΰ, άερι-
  σμοΰ, ύγιεινοΰς συντηρήσεως
  τοΰ σταφιδοκάρπου έπεξειρ-
  γασμένου καί μή, έσωτίρι-
  κάΥν μεταφορών, εξασφάλι¬
  σιν ύγιεινών δρων εργασί¬
  ας άσχολουμένου τιροσωπι-
  κοΰ κλπ.
  Είς τόν μηχανικόν οθτι-
  νος θέλει εγκριθή ή προμε¬
  λέτη, θέλουσι καταβληθή υπό
  τής Ενώσεως ώς άμοιβή
  δραχ. 30.000. Ή "Ένωσις επι
  ψυλάοσει έαυτή τό δικαίω-
  μα νά μην αποδεχθή τάς υ-
  ποβληθησομένας προμελέτας,
  πλήν δμως είς την περίπτω¬
  σιν ταύτην θέλουσι δοθή
  είς τύν κάτοχον τής προ-
  κριθησομένης ώς καλλιτέρας
  τοιαύτης, ήτις καί θά παρα
  μείνη κτήμά τού, ώς άμοιβή
  δραχ. 5.000. Έπίσης ή Έ¬
  νωσις έπιφυλάσσει έαυτή τό
  δικαίωμα νά δύναται νά άνα
  θέση είς τρίτους την έκπόνη
  σιν των όριστικών μελετών
  διά την ολοκληρωτικήν ή τμη
  ματικήν εκτέλεσιν τοϋ έργου.
  Ή κρίσις των ύποβληθησο-
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  »-ννθ
  Τό άριστούργημα τής
  Γαλλικής κινηματογραφίας:
  ΑΥΡΙΟΝ Ι
  Τό κινηματογραφικόν άρι- '
  στούργημα:
  ΤΑ ΗΕΑΝίΚΑ ΧΡΟΗΙΑ ΤΗΣ
  Μέ τϊιν
  Τζέννυ Γιούγκο
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  "Ενα άσύγκριτο δραματι-
  κό ύημιούργημα:
  Μέ την
  Καμίλλη Χόρν )
  ■■■■■■>■■ εί ■»
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ1
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νώξον.
  Πρακτορείον
  ΛίΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλ*φ. 5- 41
  ι·ιι·εε·ι>«ε
  μένων προμελετών θέλει γίνη
  υπό τοθ Δ. Σ. τής "Ενώσεως
  τΡ] συμπράξει μηχανικοθ τής
  Α. Τ. Ε.
  Έν Ηρακλείω τή 9 Δεκεμ¬
  βριού 1937
  Ό Πρόεδρος τοΰ Δ. Σ.
  Μιχ. Κασιμάτης
  ΛεωΦορειο: Τύπου Κ.
  καί φορτηγά αύτοκίνητα
  Έκτίθενται εις το Γραφείον:
  Χατζιάδκη, Τσιλένη καί Σία
  Άντιπρόσωποι Κρήτης.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τουαλέττο; μέ κρύο νερό.
  Πρωϊνή χρήσις.
  Μιά πολύ καλή αέθοδος, γιά ι
  να κρύο ντούς, είνε νά ραντίζε-
  σθε μέ κρύο νερό εύ9ύς μττά τ6
  ττρωίνό σας ξύπνηοα καί νά έτα-
  νέρχεσθε εΐςτό κρεββάτι χωρίς νά
  σκουπισθΓιτρ. Παράγεται τότε μια
  ύπέροχη αντίδρασις· Επειτα άπό
  ολίγας στιγμές αίσθάνεσθε μιά εύ-
  χάριστη θερμότητα ττού δ αρκεϊ
  δλη τήν> ήμέρα
  Αΰτό τό σύστημα εχει έζ ϊσου
  τό πλεονέκτημα νά προκαλή μία
  μεγάλη αίσθησι αναπαύσεως καί
  ύγε'ας. Είναι πολύ άποτελεσιια-
  τικό στήν Τιερίπτωσι πού θά κοι¬
  μηθήτε άργά καί είσθε ύποχοεω-
  αένή νά ξυπνήσετε πρωΐ ένώ αί¬
  σθάνεσθε άκόμη κόπωσι.
  Εάν είσθε ένεργητική γυναΐκα
  δέν θά πλαγιάσετε οθτε θά σκου-
  πισθήτε μετά άπό ενα Τϊλύσιμο
  υ.έ κρύο νερό ή Μνα κρύο ντούς.
  Θά κάιιετε μόνο μιά δυνατή ίν·
  τριβή είς όλόκληρο τό σώμα εως
  δτοιο έξατμισθή τελείως τό νερό.
  Αϋτό τό σύστημα είνε ϋπέροχο
  γιά τό δέρμα καί θαυμάσιο γιά
  την υγείαν.
  Τό έμπόδιον των ψυχρών πλύ-
  σεων είνε δτι καθαρίζουν ολιγώ¬
  τερον την έπιδερμίδα άπά ενα
  θερμό λουτρό. Ή καλυτέρα μέ·
  θοδος είνε νά τιέρνετε £να θερμό
  μπάνιο τό βράδυ, πρό τοΰ ϋπνου,
  καί τό τΐρωϊ μιά πλύαι μέ σπόγγο
  ή ενα κρύο ντούς. Τό κρύο λου¬
  τρό άφυπνίζει καϊ άναζωογονεΐ.
  Τό αντιλαμβάνεσθε καί μόνες
  σας.
  —Τό κρύο νερό ώς φάρμακο!
  Ύπάρχουν περιπτώσεις πού τό
  κρύο νερό είνε πολύ καλό φάρ¬
  μακο.
  Εάν έν πρώτοις διέρχεσθε μία
  περίοδο έκνευρισμοΰ καί κοπώσρ·
  ως, εάν δεν κοιμδσθι καλά, εάν
  σάς άπελπίζη. αία έξόγκωσις τής
  κοιλιδς ιιή προερχομένη άπό πε-
  ριττά λίπη, τοτιο3ετήτε Μ'α κρύα
  επί τής κοιλιδς κομπρέσσα καί
  την διατηρήτε καθ" δλην την νύ
  κτα, θά συντελέση είς τό νά έπα-
  νεόρετε τόν ύπνον σας καί νά
  θεραπευθήτε είς όλίγες ήμέρες.
  "Εάν τα σφυρά σας είναι έζογ-
  κωμένα, εάν δέν είσθε τελείως ί-
  κανοποιηαένη άτό την έν γένει
  λρπτότητά των, χύνετε κρύο νε¬
  ρό μέσα σ' ενα μπάνιο, είς ϋψος
  δέκα έκατοστΰν τοΰ μέτρου καί
  ποδοιατήτε αέσα σ' αϋτό επί δύο
  ή τοία λεπτά. "Επειτα άπ' ολίγον
  καιρό θά έ'χετε τΐολΰ λεπτότε
  ρα σφυρά.
  Τό κρύο νερό είνε γνωστότατο
  έπίσης μέσον διά την διατήρησιν
  ώραίου στήθους. Ή περισσότεοες
  γυναΐκες ττροσπαθοΰν νά έφαρμό-
  σουν αυτήν την μέθοδον άλλά την
  βρίσκουν στό τέλος ιτολύ άνιαρά.
  Νά ξεύρουν λοιπόν ΰτι τό άποτέ
  λεσαα όφείλεται είς την αντίδρα¬
  σιν πού δημιουργεΐ τό κρύο. Δέν
  χρειάζεται έπομένως νά ραντίζε
  σθε επί πολύ μέ κρύο νερό, "Ενα
  ?ί δύο λεπτά άρκοϋν.
  Ξεύρετε τέλος ποιό είνε τό
  καλύτερον μέσον γιά νά διατηρή-
  σετε μαλακά καί ώραίο. μαλλιά;
  Νά τ' άποπλύνετε μέ θερμό καί
  κρύο νερό. θά τελειώσετε μέ τό
  κρύο ψυσικά νερό καί θά τα σκου
  πίσετε πολύ δυνατά.....
  ή Ντιβτεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Ιτσυρόλεξον ύη' αριθ.42.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Με τόν τόνον στήν λήγουσχν
  έπίρρημα τοπικόν τονιζόμενον
  στήν παρχλήγουσα γίνεται τα¬
  κτικόν άριθμητικόν.
  2) Άριθμητικόν απόλυτον.—
  Σύνδεσμος τής άρχαίας γλώσσης.
  3) Γίγας φονευθείς υπό τοΰ Η¬
  ρακλέους, υιός τής Γαίας,
  4) Λευίτης 8στις ετέθη επί κί-
  φαλής συνωμοσίας κατά τοΰ Μωϋ-
  σέως καί τοΰ Άαρών άλλά κατε-
  πόθη υπό τής γής τή έπεμβάσει
  τοθ Ίεχωβά.—Άμερικανός ζωγρά¬
  φος καΐ ερασιτέχνας φυσικάς ά-
  νακαλύψας τό φϊρώνυμον τηλε¬
  γραφικήν σύστημα.
  5) Τουρκική πόλις.
  5) Ή μάμμη τής θεάς Αθήνας
  (γεν.).—Έ λωρίς τής παραλίας ή
  άποτελοΰσα τό μεταίχμιον μεταξύ
  ςηρ5ς καΐ θαλάσσης,
  7) Δικαστήριον.
  !>) βεά το5 πολέμου έν τή Ίρ-
  λανδική μυθολογίί;. — Πτερωτός
  κλέπτης.— Τό μεταξύ νυκτός καί
  ημέρας διάστημα.
  10) Άναθέματα. — Φάρμακον
  λίαν δυναμωτικόν ιδία διά τούς
  ...Ίάπωνας.
  11) Περιβάλλϊΐ τούς οδόντας.
  12) Μικρός θάμνος. — 'Εναντ.
  σύνδεσμος δ^μοτικής.
  13) Έτσι πρίπει νά είναι ν.ά-
  «3 κόρη
  ΚΑΗΚΤΩΣ
  1) Γλύκισμα θρ;πτικώτ«τον.
  2) Σύνοεσμος ύποθ-τικός (άρχ.).
  —Ό χημικός τύπ^ς -">ΰ νατρίου.
  3) Ίούρ/.νς στρ%τ/)γός κυριεύ-
  σα; τάς Άθήνχς κατεχομένας υπό
  τοΰ Φράγκο Άτζαγιώλη.—Μέτρον
  Επιφανείας.
  4) Ή *ποχή τοθ ε'ρωτος.—Ά-
  δελφός τού Ιάφεθ.—Άσχολείταί
  μέ σταφιδικά ζητήματα.
  ό) Ό πλέον παράοοςος άριθμός
  ίίσον άφορχ την όρθογραφίαν, —■
  'ίΐ πρώτη ΰλη των *εφτ!δων.
  (!) Σύνδεσμος αίτιοΛογικός.
  7) Καλύπτει τάς κεφαλάς ίερω-
  μένων.—Σουλτάν:>ς τής Τουρκίας
  (14<$7—1520) δίώκτϊ]; τοΰ χρι- στιανισμοθ. Η) "Οτι ήτο ή Ήγιρία, ή ΊΙ- χώ, ή Άρέθουσα κλπ. ()) ΙΙέρο; το,ϋ προσώπ,ου.·—Έ- πίρρημα χρονικόν. 10) λ'ά είααι.—Πάντοτε.—Σύν¬ δεσμος τελικός. Π) Ο(ν5πνευματώ5ες ποτόν.— Άντωνυμία άναφορική. 12) "Αρθρον.— Αύτά αρα γε ε¬ γέννησαν την κόττα ή μήπως ε¬ γεννήθησαν υπ' αυτής; 13) Όργή, θυμός. ϊ» Ηοπιβ - ΙΙογά υ. ΟοΙΙοτΗ-νν· γκοΓΒγο —·η Προτιμάτε πάντοτε τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ..ΤΑΥΡΟΣ καί τό γνήσιον φυσικόν ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ Δια σιτηρά, άμπέλια, ελαιόδενδρα, όπωροφόρα δίν- δρα, κηπικά, κλπ. Διότι είναι τα αποτελεσματικωτέρα ολων. Διαβέτομεν καί ΰιτερφωβφορικα καΐ ουνθέτους τύπους. Πωλοΰνται επί πιστώσει μέσω τής Άνροτική; Τρα¬ πέζης. ΆποκλειστικοΙ 'Αντιπροσωκοι ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ καΐ ΦΡΑΓΚ0ΥΛΗ2 'Ηράκλβιον Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡΑΠΐ 271ον Όταν εσταμάτησαν στό Μώ, ή Μαρία — Άντουανέτ- τα κατώρθωσε νά τυλίξ|] τό σο καλά τόν Μπαρνόβ στά δίκτυά της, στό διάστημα των μακρών συνομιλιών της μέσα στό μέγαρο τής έ- πισκοπής δπου κατέλυσαν, ώστε ό άπεσταλμένος τής ε¬ θνοσυνελεύσεως ετέθη στή διάθεσί της γιά όποιαδήπο- τε ύπηρεσία. 'Έτσι, μυστικώ —ποίος θά έπερίμενε μιά τέ τοια λύσι— ή βασίλισσα έγύ ριζεν άπό τό ταξεΐδί της στή Βαρέν μέ μιά σημαντική πολιτική έπιτυχία. Ένώ οί άλλοι, κουρασμένοι καί έξην- τλημένοι, Ιτρωγαν καΐ ϊδρω- ναν, αύτη, μέσα σ' έκείνη την κινητή φυλακή, έσημεί- ωνε μιά τελευταία νίκη υπέρ τής βασίλειος. Ή τρίτη καί τελευταία ή¬ μέρα τοθ ταξιδιοΰ ήταν ή πιό φοβερή. Άκόμη καί ό οϋρανός ήταν υπέρ τοΰ έ- θνους καί εναντίον τοΰ βα¬ σιλέως. Άλύπητα ό ήλιος, άπό τό πρωΐ ώς τό βράδυ, έπύρωνεν εκείνον τόν φοΰρ- νο μέ τούς τέσσαρες τρο- χούς. Ουτε ίνα συννεφάκι δέν έσκίαζεν ουδέ στιγμή την άμαξα πού έκαιγε κι' επροχωρουσε μέσα σέ άπο- πνικτικά σύννεφα σκόνης. Λίγο μετά τό μεσημέρι έ- μπήκαν στό δάσος τοΰ Μπον τύ. Δέν άπεΐχαν παρά λί γες λεΰγες άπό τό Παρίσι, όπως εδειχναν άλλωστε τό πλήθος καΐ ή έξαψις των πε ριέργων πού εΐχαν βγή £ως έκεΐ πέρα γιά νά ίδουν τοΰς αίχμαλώτους καί νά τούς βρίσουν. Μόλις έβγή καν άπό τό δάσος, έφάνη- κεν £να άπόσπασμσ τής έφίπ- που φρουρας των Παρισί¬ ων. Θά ήταν ή προστα τευτική συνοδεία των έπα- νερχομένων φυγάδων, Έ- φθανε στήν κατάλληλη στιγ¬ μή. Γιατί αέ λίγο ό δρόμος έπλημμύρισεν άπό έ'να πο- λυτάραχο ζ κΰμα γυναικών πού, άναμαλλιασμένες, ξε στηθιασμένες, μεθυσμένες, ά- φριζαν, έβριζαν κι* έβωμολο χοΰσαν. (συνεχίζεται) ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ Έκτίθεται είς φανεράν δη¬ μοπρασίαν ή προμήθεια δια- κοσίων (200) μέτρων κυβικών άμμου Έλληνοπεράματος ή άλλης προελεύσεως, έχούσης τάς αύτάς ίδιότητας, πυριτι- κής χονδροκόκκου διά την κατασκευήν άσφαλτικών όδο στρωμάτων τής πόλεως. Οί δροι αυγγραφής εόρί σκονται είς τα γραφεΐα τής Μηχανικής "Υπηρεσίας τοϋ Δήμου. Ή δημοπρασία γεννήσεται την 16ην τρέχοντος μηνός ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11 — 12 π. μ. ενώπιον τής Δή- μαρχιακής Έπιτροπής. Ηράκλειον τή 10 Δεκεμ¬ βριού 1937. Ό Δημαρχών Ηρακλείου Μιχ. Κασιμάτης ♦ ·"*'*..........."'"♦ Ό όδοντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης έναντι Αγ. Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοΰ στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. 'Ετιίσης όδοντοστοιχίας καΐ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. 'Επαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης Είδικευθείς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τοΰ στομάχου έντέρων καί ήτιατος, δέχεται τοΰς Τίάσχοντας έκτοϋπεπτι· κου συστήματος έν τφ Ιατρείφ τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αΐμορροίδων α¬ νευ εγχειρίσεως διΓ ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7-92 _ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανηλθεν έξ "Αθη¬ νών ο οδοντίατρος κ. Τάκης Πα· παοόπουλος. ΕΟΡΤΑ Γ.-Σήμερον εορτήν τοΰ Αγιου Σπυριδωνος ό κ. Σπύρος Ι. Χατζάκης δεν εορτάζει οθτε δέ- χεται έπισκέψεις. -Αυριον έοττήν τοΰ Άγίου Εύ- στρατίου δέν εορτάζει οΰτε δέγε- ται έπισκέψεις ό Εϋστράτιος Γα¬ ρεφαλάκης Συμβολαιογράφος, λό γερ πένθους. —Έπίσης αυριον δέν εορτάζει ουτε δέχεται έπισκέψεις έν Νεα¬ πόλει ό κ. Ευστρ. Τσιρακάκης δι- κηγόρος. ΘΑΝΑΤΟΙ — Απέθανε χθές είς Μάλλια ό έμπορευόμενος Ιωάν¬ νης Λ. Παντελής. Ό μεταστάς υ¬ πήρξε πρότυπον φιλεργίας καί χρηστότητος έκτιμώμενος παρ' ΰ- λων των ομοχωρίων τού. Τούς οίκρίους τοΰ μεταστάντος καί ιδιαιτέρως τόν γαμβρόν τού κ. Χαρ. Μπελιβάνην συλλυπούμε¬ θα θερμώς. — Είς βαθύ γήρας άπεβίωσε είς Κασσάνους Πεδιάδος ό Παπά Εϋ- άρεστος Τααιωλάκης ΐ ηατια Ντζιρίτης. Ό μεταστάς λόγω τής ταχυποδίας τού, ή όποία άπετέ- λεσεν έττί Τουρκοκρατίας θρΰλον πολλών έτών, πρρσέφερε μεγά¬ λας υπηρεσίας είς τούς άπελευ- θερωτικούς αγώνας χρησιμεύσας είς _ κρισίμους στιγμάς των Κρη· τικών έπαναστάσεων ώς σύνδε¬ σμος μεταξΰ άνατολικών καΐ δυ- τικών έπαρχιών τής μεγαλονήσου. Ή κηδεία τοϋ μεταοτάντος πρεσβύτου εγένετο έν συρρο['] πολ λοϋ κόσμου τιμώντος την μνή¬ μην τού. Είς τα τέκνα καΐ τούς συγγε- νεΐς τού άπευθυνομεν συλλυπη- τήρια, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ή 'Ενορΐ- ακή "Επιτροπεία Βραχασιου αί- σθάνεται την υποχρέωσιν καΐ διά τοΰ τύπου νά ευχαριστήση τύν κ. Διοικητήν Χωροφυλακής "Μεραμ¬ βέλλου κ. "Ιωάν. Καλαποθάκην, καί τα ύπ' αυτόν Άστυνομικά όρ- γανα σταθμάρχην κ. Άντών. Κων- σταντουράκην και χωροφύλακα Μ. Φου<αράκην είς τάς εντόνους προσπαθείας των οποίων όφείλΓ- ται ή άνακάλυψις καί σύλληψις των αποπειραθέντων νά διαρρή- ξουν τό χρηματοκιβώτιον τοα Αγ. Γεωρνίου Σεληνάρι Βραχα¬ σιου. ("Εκ τοΰ Γραφείου τής 'Ενορ. "Επιτροπείας Βραχασιου). — Καθήκον μου επιβεβλημένον θεωρώ, δπως καΐ δημοσία έκφρα- σω τάς ευχαριστίας μου ' είς τόν διακεκριμένον μαιευτήρα—γυναι- κολόγον τής πόλεώς μας Μιχαήλ Ίερωνυμάκην, διότι εσωσε δι" ε¬ πιτυχούς επεμβάσεως καί τό τέ¬ κνον άλλά καΐ την σύζυγον μου κατά τόν δυσκολώτατον αυτής τοκετόν. Τοιούτοι έπιστήμονες τΐε- ριποιοΰν τιμήν είς την πόλιν μας καί αί ύπηοεσίαι όίς προσφέρουν είς την κοινωνίαν είναι άνεκτί- μητοι. Έπίσης συγχαίρω αυτόν διά την όλως Εύρωπαικήν καΐ πρότυπον αύτοΰ Κλινικήν, άρ- τίως λειτουργοΰσαν, διά τής οποί¬ ας αί πρός την πόλιν μας ττροσ- φερόμεναι υπηρεσίαι είναι πράγ- ματι κοινωφελεΐς. Έν Ηρακλείω τη 9—12-37. Ό ευχαριστών σύζυγος Ιωάν. Μιζεράχη; Γύρω στήν πόλι. Συνεχίζονται πάντοτε αί ώραϊ- αι χειμερινα'ι ημέραι. — Γάς οποίας άπολαμβάνουν νέ- οι καΐ γέροι. —Έπίσης καί οί εργάται τής γής είς τό ύπαιθρον, είναι εϋχα· ριστημένοι άπό την καιρικήν αυ¬ τήν τροπήν. — Σήμερον εορτήν τοΰ Άγίου Σπυριδωνος εορτάζει ώς γνωστόν τύ έν Άγίω Τίτω παρεκκλήσιον. —Εορτάζει συγρόνως καΐ ό Σύλλογος πλακουντοποιώνΊΐρα- ρακλείου. — Ή εικών τοΰ Άγίου Θά μετα¬ φερθή έν πομπή είς ιόν οίκον τοθ «έορταστοΰ' έν Χρυσοπηγ'η. —Τα σχολεΐα μας έπωφελοόν- ται κάθε τόσο τής καλοκαιρίας διά νά όργανώσουν έκδρομας. -Χθές λ. χ. έξέδραμε τό Γυμνά σιον θηλέων μέ επί κεφαλής τούς καθηγητάς καί καθηγητρίας τού. -Την έκδρομήν ταύτην έξυπη· ρέτησε άμολογουμένως κατά τας παωινάς ώρας ί^λιος άπό τούς σπανίαυς άλλοτρ κατά τάς ημέ¬ ρας αύτάς τοΰ Δεκεμβριού. —Οί ερευνηταί των διεθνίν ση- μείων καί καιρών δέν έλειψαν ουτε χθές καί μάλιστα άπό βα- θείας πρωΐας. —Γύρω άπό τάς εφημερίδας κα'ι είς ωρισμένα καφενεϊα συγ- κεντρωμένοι, εσχολίαζον τάς ε!· δήσεις τής ημέρας, —Κ^^(^ προί,λεγον κατά το οο· κοΰν, πόλεμον ή ειρήνην.. —Πορτοκάλλια .Φοδελιανά» πωλαΰνται κατ' αύτάς είς τάς δ· δούς. —Άλλ' είναι 3ραγε Φοδελι- ανά;.,. —Έν πάση περιπτώσει ευρί¬ σκονται τινές νά προσέξουν τοΰς διαλαλοΰντας καΐ νά έξελέγξουν την ποιότητα καί την προέλευσιν των. Άλλά καΐ νά... άγοράσουν. — Είς τό κινηματοθέατρον Που¬ λακάκη προβάλλεται διά τελευ¬ ταίαν φοράν σήμερον τό ψίλμ: «Μβτά την ανάκρισιν». έ Ρέπορτερ Λύσις χθεσινού ύπ'άρ. 41 σταυρο Αέξου ΙΙΤΑΙΓΙΙΙΟΙΝΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  κης
  πά
  Ε,·
  ?· 1Μ»»
  ιιών καΐ 5ο-
  ΐίγαΧ
  τβοιΛνι^
  ν οορρο[) τ»οί
  ος την μν<| τούς ουννΕ. «ν Ουλλυ*η. ~ "Μ Ένορι- Χ»χαοίου »;. ω«"ν κβίδ ω«"ν κ ιστήοτ) μ 4ρ Άντ ών Κων· χωρο·, Χακα τάς εντόνους ιοιων ό καΐ ν να αρρ ιβωτιον τού νάρι Βραχα· ι τής σίο.1 η Τ,μοοια έκ»ρα· μοί. είς τόν υτήρα—γυναι- μας Μιχατήλ Ισωοε δι ί ως και τό τε σύζυγον μοί: ϊτατον αί"ν, ιιστημθνις «■ την πόλιν μας «ροσοεροιιν είναι άνκιι Κλινικήν αρ- , διά της οιοι· ιν μας ΐρ·* η «Ιναι ιιρβΤ 9-12-37 > ουζυνοι;
  ζ
  ιόΑι.
  τοτί αί ώρ»
  Εργάται -"Κ
  »ν. είναι εύΧ"
  ( καιριΦ *■
  μ, τού Άγί«*
  βι ώς υ***"
  ρ6νως. *"1 β
  .τοηοιών
  IV»
  Γ5»-£
  ■ καλοκαιΡ»«
  αμ *αλίΚ '<* κατά ταίί* Η'ον"^ λίαζ" κα τα ρήνην. ;νθ" ΙΡ<Ι 60- Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί Άθλιοι. 181ον Κατ' εκείνην την εποχήν, ό βασιλεύς Λουδο βΐκος ΙΗ' απήρχετο σχεδόν καθ" εκάστην είς την εξοχήν, διαβαίνων διά τής συνοικίας ταύτης περί ώραν δευτέραν μετά μεσημβρίαν. Αίφνης τό βασι¬ λικόν δχημα, περιεστοιχισμένον υπό μιδς ϊλης σωματοφυλάκων έφίππων, εφάνη επί ιοΰ βουλεβάρ- του ερχόμενον έν τάχει πρός τό μέρος, δπου "ί¬ στατο ό άνθρωπος τοΟ κιτρίνου έπενδύτου' μόλις δέ οΰτος προέκαμε νά κρυβή όπισθεν ενός τοίχου, τοΰθ' δπερ παρετηρήθη υφ' ενός των αξιωματι¬ κών τού βασιλέως, καθημένου άπέναντι αύτοΟ έν τώ όχήματι. Ό άξιωματικός, πρός την με- γαλειότητά τού άποταθείς' «Ιδού, είπεν, άνθρω¬ πος κατά πάν φαινόμενον υποπτος». "Ομοίως δέ τόν παρετήρησαν καί τίνες των τής άστυνομίας, προπορευόμενοι τού βασιλικοΰ όχήματος καΐ είς έξ αυτών διετάχθη νά τόν ακολουθήση. Άλλ' ό άγνωστος εισήλθεν είς τάς στενάς" όδούς τοΟ προαστείου καί έπειδή ε'Ιχε πέσει τό φώς τής ημέρας, ό άνθρωπος τής άστυνομίας έ'χασε τα ΐχνη τού, ώς άναφέρει τουτο ή έκθεσις ήτις κατ' εκείνην την εσπέραν εδόθη είς τόν τότε άρ· χιαστυνόμον καί υπουργόν τοϋ κράτους κόμητα Δαγγλέσιον. Άφοϋ ό άγνωστος έκεΐνος άνθρωπος διέφυ¬ γε τύν όφθαλμόν τής αστυνομικάς, έδιπλασίασε τό βήμα στρεφόμενος καί βλέπων οπίσω τού έκ διαλειμμάτων, έ'ως ου έφθασεν είς τό μέρος, δπου ευρίσκοντο τα ταχυδρομικά όχήματα τοϋ χωρίου Λαννύ, κειμένου έπέκεινα τοϋ Μορψερμει- λΐου. Τό δχημα έμελλε ν' αναχωρήση περί ώ¬ ραν τετάρτην καί ήμίσειαν' καθ" ήν στιγμήν ή άγνωστος εΐδε τοΰς Ίππους ήδη έζευγμένους καί τούς όδοιπόρους άνοβαίνοντας είς τάς θέ- σεις των. — Είνε ευκαιρη καμμιά θέσις; ηρώτησε τόν ά- μαξηλάτην. —Είνε, άν θέλης, μία μόνη πλησίον μου, είς τό μέρος δπου κάθημαι. —Καλά, την κρατώ. —Άνέβα λοιπόν. Άλλ' έν τούτοις, εφάνη καί είς τόν άμαξη- λάτην ώς υποπτος ό άνθρωπος ούτος, καί ε¬ ζήτησε παρ' αύτοϋ νά προπληρώση. την θέσιν. — Πηγαίνεις έ'ως είς τό Λαννύ, ηρώτησεν ό ά- μαξηλάτης. — Ναί, άπεκρίθη ό ρωσε. —Τό δχημα ανεχώρησεν τής πύλης τής πόλεως, ό Θγ| είς όμιλίαν μετά τού άπεκρίνετο διά μονοσυλλάβων. Άπελπισθείς ό ήνίο χος, ήρξατο νά συρίζτι, καΐ τα έβαλε κατά των "ίππων τού. 'Έπειτα έσκεπάσθη διά τοΟ μανδύου τού, έπειδή εγίνετο ψϋχος, τοΰθ' δπερ δμως ό ό- δοιπόρος ούδ' εφαίνετο αίσθανόμενος. Περί την έ'κτην εσπερινήν ώραν, αφίχθησαν είς Χέλλας έτέραν κώμην πλησίον τού Μορφερ- μειλίου. Έκεϊ ό άμαξηλάτης έστάθη ολίγον ναπνεύσωσιν οί ϊπποι τού, κατέναντι δοχείου. —Έγώ, έδώ θά κατεβώ, είπεν ό άγνωστος. Καί λαβών τό δέμα τού καί την ράβδον, έ- πήδησεν άπό τοϋ όχήματος χαμαί. Μετ" ολίγας δέ στιγμάς έγινεν άφαντος. Είς τό ξενοδοχείον δέν εισήλθε· καί δταν δέ, μετά τίνα λεπτά, τό δχημα ανέλαβε τόν δρόμον τού πρός τό Λαννύ, δέν τόν απήντησεν επί τού μεγάλου δρόμου των Χελλών. Τί έγινεν; Ό άμαξηλάτης έστράψη πρός τοΰς άλλους όδοιπόρους καί είπεν είς αύτούς Παράξενο πράγμα! αύτός ό άνθρωπος δέν είνε άπ' αύτά τα μέρη, έπειδή δέν τόν εΐδα άλλοτε. Φαίνεται σάν νά μή έχη λεπτό, καί δμως δέν τόν μέλλει νά μέ πληρώση μέ τό παραπάνω. Έ- πλήρωσε διά τό Λαννύ, ένώ ήταν νά έλθη μόνον Ι'ως είς ταίς Χέλλαις. (συνεχίζεται) άγνωστος. Καί έπλή- . Άφοΰ εξήλθεν άπό ήνίοχος έπειράθη νά έλ όδοιπόρου, άλλ' ούτος δπως ά- τοΰ ξενο- ρ"..... ■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ "εί" ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ -ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου— έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καί 3—7. Αριθ, τηλεφώνου 300. ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Μετώκησεν είς την επί τής όδοΟ 25 Αύγού- στου (Βεζύρ—Τσαρσί) οικίαν κ. Λιανα παραπλεύ¬ ρως Λέσχης Έπιστημόνων. Δέχεται ώς πάντοτε έν τή Πολυκλική Ηρα¬ κλείου. ΡΟΑΑ-ΡΟΔΑ ΣΤΟΥ ΙΩ. ΚΥΠΡΑΙΌΥ ■■■·■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■β Κρασιά άγνά, έκλεκτά, Μοσχάτα, λευκά, μαθρα Ρετσίνες έξαιρετικές, σοθμες ΣτοΟ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Πλατεϊα Άρκ«δίου (Σϊϊτάν-Όγλβΰ) Πώλησις λιανική καί χονδρική. ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό όλ« δι' δλους. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Β'. Επί 173 περιπτώσεων, εις τάς οποίας επί τή βάσει Θετικών έν- δείξεων πού άναφέραμεν ανωτέρω, ήτο εδκολον νά καθορισθή ή ήλι- κία, εις τρείς μόνον φαίνεται 5τι τό δρ ι όν τής ζωής υπερέβη ΐά πε- νήντα. Είς 8λας αύτάς τάς περι¬ πτώσει τής παλαιολιθίκής έπο- χής, δέν ευρέθη οΰτε Ινας καθ' έαυχό γέρων. Είς κανένα έκ των απολυομένων σκελετών πού εξη¬ τάσθησαν, δέν διεπιστώθη ή ύ¬ παρξις των συναρθρώσεων έκείνου τοΰ κρανίου, καΐ ωρισμένων άλ- λων τοΰ προσώπου,πού παρατηροΰν ται σήμερα είς τούς άνθρώπους πού έχουν περάση τό έβδομηκο- στόν ή όγδοηκοστόν ετος τής ήλι- κΕας των. Ηά μποροΰσε κανείς νά ειπή δ¬ τι ή προιστορική έποχή ήταν διά τόν άνθρωπον μία έποχή ά¬ νευ γήρατος, διά τόν απλούστα¬ τον λόγον, δτι οί άνθρωποι άπέ- θνησκον πρίν προφθάσουν νά γη- ράαουν. Ή αντίρρησις δτι δέν ευ¬ ρίσκονται εν άπολιθώσει κρανία γερόντων τής παλαιολιθικής έπο- χής, διά τόν απλούστατον λόγον δτι τα κρανία των γερόντων, πιό εΰθραστα των άλλων, δέν ήμπόρε- σαν νά διατηρηθοΰν, ή αντίρρη¬ σις, λέγομεν, αυτή δέν μπορεΐ νά σταθή, διότι πώς έξηγεΐτα: τότε δτι διετηρήθησαν καί ευρέθη¬ σαν είς μέγα πλήθος κρανία παιδιών, πού είνε άκόμη πιό ευθραστα; Τα συμπέρασμα τής έπιστήμης είνε δτι εις την πα- λαιολιθικήν εποχήν ό άνθρωπος άκολουθοΰσε τόν κανόνα πού φαί¬ νεται νά διέπη την ζωήν των ά- γρίων θηρίων τής έποχής μας. Ό θάνατος συνέπιπ:ε μέ την παρακ- μήν των σωματικών δυνάμεων. Ή μακρά έπιβίωσις τής παρακ- μής των σωματικών δυνάμεων, είνε Ινα φαινόμενον μεταγενέστε¬ ρον, συνεπεία των νέων συνθ^κών τής ζωής, συνθηκών οφειλομένην είς τόν πολιτισμόν. Καΐ είς του¬ το ακριβώς Ιγκειται ή σημασία τοΰ ζητήματος: Ό πολιτισμθς, έκ- τός των ίλλων καΐ παρά την πρόληψιν δτι μέ τό νά καθιστδ τόν άνθρωπον εύπαθέστερον, τόν καταδικάζει είς τό νά ζή ολιγώ¬ τερον, δ πολιτισμός προώθησε τα 8ρια τής ζωής. Αί πρόοδοι τής ύγιεινής, αί πρόοδοι τής ίατρικής καθιατοΰν τόν άνθρωπον περισσό¬ τερον μχκρόβιον. Έκ τής Ιξετάσεω; των άπολι- θωμένων σκελετών των άνθρώπων τής παλαιολιθικής έποχής, προ- κύπτει, ώς άναφέρει είς την πρός την γαλλικήν ακαδημίαν ανακοί¬ νωσιν τού ό κ. Βαλοά καί κάτι αλλο: Ό άνδρας την εποχήν ε¬ κείνην ζοθσε περισσότερον των γυναικών. Έν ώ σήμερα, παρατη- ρεΐται ακριβώς τό αντίθετον. Κα¬ τά μέσον 'άρηΊ περισσότερον ζοΰν σήμερον αί γυναϊκες. Τό συμπέ- ρασμα πού βγάζει ό κ. Άνρύ Βα¬ λοά είνε δτι ό ά,^ρωπο^ ζή σή¬ μερον ασυγκρίτως περισσότερον άπό δ,τι ζοΰσαν οί πρόγονοί τού, πρό εκατόν χιλιάδων έτών. Μόνον τής έποχής μας ό άνθρωπος, κα¬ τώρθωσε, χάρις είς τάς προόδους τής ύγιεινής καί τάς μεθόδους τής προφυλάξεως άπό τάς διαφόρους έπιδημίας, νά καταστήση πιό μα- κρυνήν την μοιραίαν προθεσμίαν κατώρθωσε /αυξήση τόν μέσον 2- ροΊ τής ζωής. Τουτο είνε είς τό ενεργητικόν τοΰ πολιτισμοΰ. Είνε μία νίκη τοΰ άνθρώπου καΐ τοΰ πολιτισμοΰ τού κατά τοΰ θανάτου. Καί δταν βλέπωμεν τόν πολιτισμόν νά έχη ήδη κατορθώση την παράτασιν τής ζωής, διατί νά μή παραδεχθώμεν ώς προλέγουν διάφοροι έπιστήμο- νες, δτι θά έλθη Ιποχή ποϋ ό άν¬ θρωπος, είς ηλικίαν εκατόν έτών θά θεωρήται άκόμη νέος; Ή ενίσχυσις των άττόρων Μέτρα έν Χανίοις. ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος.—Τα Ιν- ταθθα παράρτημα τοΰ Πατριωτι- κοΰ Ίδρύματος ούτινος πρόεδρος τυγχάνει ό Διοικητής τής Μεραρ- χίας Κρήτης (ίποστρχτϊΐχοί κ. Λε- λάκης, άνακοίνωσεν σχετικώς πρός την ενίσχυσιν των άπόρων κα! ένδεών κατά τάς επί θύραις ίορ- Εις την ανακοίνωσιν ταύτην ή¬ τις ε"χει τόν τύπον έκκλήσεως πρός τούς φιλανθρώπους, υπενθυ- μίζεται ιδιαιτέρως ή άνάγκη τής ψυχικής καί υλικής άνακουφίσε- σεως των πτωχών παιδιών. Αί προσεχείς έορταί περιστρέφονται ώς γνωστόν γύρω άπό την χαράν τοΟ παιδιοΰ καΐ την σημασίαν τής χαράς αυτής, άπό γενικωτέρας κοινωνικής άπόψειος. Γίνεται λοι- πδν ενταύθα ή απόδειξις; τής πα- ροχής είδών ύφασμάτων ιδίως, ά¬ πό τούς δυναμένους ή Ιχοντας πε- ριασεύματα τούτων δυνάμενα νά χρησιμοποιηθώσι ν. Πρός τούτο διετέθησαν υπό τής Μεραρχίας οίτροχα τα ίποΓα υπό την ήγεσίαν ύπαξιωματικών τοΰ στρατοΰ, χωροφυλάκων καί προ- σκόπων θά περιέλθουν την προο»- χή Πέμπτην ΙΟην Δεκεμβριού καΐ άπό 'ά μ. μ. την πόλιν μας πρός παραλαβήν των είδων τούτων. Τα εΐδη συλλεγόμενα θά άπολυμαν- θώσιν καί θά διορθωθώσιν κα¬ ταλλήλως, είτα δέ θά διανεμηθώ- σιν είς τα πτωχά παιδία. Έν προκειμένω έξαίρεται υπό τή; κοινωνίας μας ή ίγκαιρος αν¬ τίληψις τοΰ έν τή πόλει II. Ι. άλλά καί ή πρωτοβουλία τοΰ στρατηγοΰ κ. Αελάκη ή όποία δέν παύει νά επιδεικνύεται εκάστοτε είς κάθε ζήτημα άφορόν την ανα¬ κούφισιν των πτωχών καί έν γέ¬ νει την άγαθοεργόν καί σκόπιμον άπό πάσης πλευρας τοπικήν κοι¬ νωνικήν πρόνοιαν. —Ίερά πανήγυρις Αγ. Ε¬ λευθερίου. Τίιν προσέχη Τετάρτην 15ην ο- δεύοντος εορτήν τοΰ Άγίου Ίε- ρομάρτυρος Ελευθερίου καθ' ην αγει την επέτειον τή; ιδρύσεως τού ό Σΰλλογος Έφέόρων αξιω¬ ματικών καί Όπλιτών Χωροφυ- λακής Νομοΰ Ηρακλείου, θέλει τελεσθή θεία λειτουργία μετ' άρ- τοκλαβίας έν τω ενταύθα Ναώ τής Αγ. Τριάδος, καθώς καΐ ο νενομισμένος άγιασμός μετά τό πέρας τής θείας λειτουργίαν έν τή είς συνοικίαν Μικρά Τααρσάκι ο'ίκω τοΰ έορταστοΰ κ. Γεωργίου Καρκμπίνη. "Οθεν προσκαλοϋν- ται άπαντα τα μέλη τοΰ Συλλό- γου καΐ οί φιλέορτοι όπως προ¬ σέλθωσιν εί; την ιεράν ταύτην πκνηγυριν. Έν Ηρακλείω τή 12η Δεκεμ¬ βριού 1937. Ό 'Αντιπρόεδρο; Μ. Μαραγκουδάκης Ό Γεν. Γραμματεύς Γ. Γρ. Τζερνιάς Νέα Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΤοΟ ΊατροΟ κ. ΓΡΗΓ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ. Όδός Ζωγράφος (όπισθεν Τριών Καμάρων). Λειτουργεΐ μέ δλους τούς δρους τής ύγιεινής. Δωμάτια 1ης, 2ας καί 3ης θέσεως. Ήλεκτροθεραιτευτήριον.— Αΐθουσαι τοκετών, χει- ρουργείου κ. λ. π. Ρ"...............""....................."........................."1 Λόγφ των έορτών θά πωλήσωμεν είς τιμάς κόστους Τό χρησιμώτερον καί ιτρακτικώτερον δώρον των ημερών είνε αναμφισβητήτως ένα μοδέρνο ϋφασμα των νέων παραλα- βών μας. "Έχομεν πάντοτε την ττλουσιωτέραν συλλογήν γυναικείον ύφασμάτων. Κατάστημο:: Χρ. Παντουβάκη Πλατειά — Στράτα. — Ή γεφυρα ΓεωργιουΓϊό- λεως. Κατ' είδήβεις έκ Χανίων ή γέ- φυρα Γεωργιουπόλεω; ύιτέστη καΐ νέαν καθίζηβιν ένεκα τή; ©ποί¬ ας διεκόπη τελείως ή συγκοινω- νία μέσω ταύτης. Μέτρα άλλως Τβ διά την παρεμπόδισιν τής διελεύ¬ σεως δι' αυτής όχημάτων έλαβον άπό προχθές αί αστυνομικαί αρ¬ χαί Γεωργιουπόλεως καΐ Βάμου. —Ή εμποροπανήγυρις 'Αρ- καλοχωρίου. Ό Πρόεδρβς τής Κοινότητος 'Αρκαλοχωρίου δι' άνακοινώαίώς τού άποσταλείαης καΐ πρό; ημάς, εΐδοποιεϊ τοΰς ενδιαφερομένους δτι συμπιπτουβών έορτών της τοΰ Χριστοΰ Γεννήσεως καΐ τής 'Αρ- χής τοΰ Νεου 'Ετους 1938 ημέ¬ ραν Σάββατον, απεφάσισε καΐ με- τεθεσε την τέλεσιν τής έμποροπα- νηγύρεως των δύο τούτων Σαβ- βάτων κατά την 23ην Δ)βρίου και 30 ΐδίου ημέραν Πέμπτην καΐ μόνον δι' αύτάς τάς δύο ημέρας. Τού λοιπού ι'ι εμποροπανήγυρις θά τελήται κατά^Σάββατον όπως καΐ μέχρι σήμερον. —Ή άναδάσωσις είς Άκρω- Τήρι Την παρελθοΰβαν Πέμπτην ο! μαθηταί τού Γυμνααίου αρρενων Χανίων μετέβησαν είς θέσιν "Α- γιος Ματθαϊος καΐ Προφήτης Ή- λίας πρός δενδροφύτευσιν άπο- ψιλωθεισών έκεΐ έκτάσεων. —Αί κοινωνικαί άσφαλίσεις ώς πρός τάς ασθενείας καί άτυχήματα. Είς την εφημερίδα τής κυβερ¬ νήσεως εδημοσιεύθη έ κχνονιαμος ασθενείας ϊδρύματος Κοινωνικήν άσφαλίσεων. Δι' αυτού όρίζΐΐαι ότι κατά την πρώτην εφαρμογήν τής άσφαλίσεως κατά τής ασθενεί¬ ας, τα θύματα άτυχημάτων δικαι- οΰνταιπάσαν την προβλεπομένην υπό τοΰ νόμου περΐ κοινωνικών άβφαλίσεων παροχήν. Ή ϊατρική περίθαλψις πραγματοποιεΐται δι' ιατρών τιθέμενων υπό τού ίόρύ- ματβς είς την διάθεσιν των άσθβ· νών. —Οί Πρόσκοποι διά την άε- ροπορίαν μας. Οί πρόσκοποι τού 'Ηρκκλβίου, έκτός τής μέχρι σήμερον συμβο- λής των είς τού; διαφόρους υπέρ τή; Β. Άεροπορίας διενεργηθέν- τας έράνους καΐ ιδίως τόν υπό των αϋτοκινητιστων, διηνήργη· σαν ήδη καΐ μεταξύ των σχετικόν έρανον καΐ συνεκέντρωσαν έκ των άτομικών μικρών οίκσνομι- ών των τό ποσόν των 780 δραχ. τό οποίον καΐ απεστάλη διά τόν εθνικόν τούτον σκοπόν είς τόν κ. Γενικόν 'Εφορον τού Σώματος Έλλήνων Προσκόπων είς Αθή¬ νας. ΟΊ πρόσκοποι τής πόλεώς μας, διέθεοαν έπίσης έκ των άτο¬ μικών οϊκονομιών των δραχμάς 790 υπέρ τού διενεργουμενου έ- ράνου πρός ανέγερσιν άνειθημκ- τικής στήλης των αφαγιασθεντων κατά τό 1919 έν Άΐδινίω Μ. Ά- σίας Έλλήνων Προσκόπων. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Ίερά Έπισκοπή Άρκα- δΐας. "Εχοντες ύπ' δψει τα άρ- θρα 81, 82 καΐ 83 τοΟ ύπ' α¬ ριθ. 5439 Νόμου. Προσκαλούμεν πάντας τούς' βουλομένους νά υποβάλωσι μέχρι τής 10ης Ίανουρίου 1938 πρός ήμδς, τα υπό τού άρ- θρου 83 τοΟ Νόμου 5439 ά- ναψερόμενα δικαιολογητικά, διά την χηρεύουσαν θέσιν τής Ίερας Έπισκοπής Άρκαδίας, τακτικοΰ ΈφημερΙου τής ένο- ρίας Βασιλικών Ανωγείων Καινουρίου. Έν Άγίοις Δέκα'τή 10 Δε¬ κεμβριού 1937. ί Ό Άρκαδίας ΒΑΣΙΛΕ1ΦΧ !■* ΙΐΙ
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Παλ. Νομαρχίσς
  ΛΥΣΣΩΔΕΙΣ ΟΔΟΜΑΧΐϊΐ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΛΙ ΕΙΣ ΝΑΝΚΙΝ
  ΟΙ
  ΚΙΝΕΖΟΙ ΔΙ ΕΚΔΙΚΟΥΣΙ !Ν
  ΠΕΙΣΜΑΤΩΔΩΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Σημερινά τηλεγρα
  φηματα έκ τοΰ έξ<οτερικού άναφέρουν ότι είς τό Νανκίν συνεχίζονται λυσσώ δεις όδομαχίαι. Οί Κινέζοι διεκδικοΰσιν πεισματω δέστατα την κατοχήν τής πόλεως, ά μυνόμενοι κρατερώτατα, ώστε νά έ πιβραδύνε-αι ή είσχο>ρησις είς τή1
  πόλιν των Ίαπωνικών οτρατευμάτο>ν
  ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ
  ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ΕΙΣ ΝΑΝΚΙΝ
  Αναφορικώς μετήν έκβασιν των ε·
  τος τοΰ Νανκίν μαχών, πληροφορία
  έκ Τόκιο αναφέρουσιν ότι τόσον έκε
  όσον καί είς Σαγκάην, οί Ίάπωνες
  πανηγυρίζουν την είσοδον των στρατευ-
  μάτων αυτών είς την Κινεζικήν πρω
  τεύουσαν. ΊΙ πληροφορία άναφέρει ότι
  οί Ίάπωνες εισήλθον είς Νανκίν διά
  τής πύλης Πάν Φοΰ.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
  ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Δεκεμβριού (τού ά
  ταποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουρ
  γός κ. Ί. ΛΙεταξάς ανελθών σήμερον
  είς τα άνάκτορα^ συνειργάσθη έπ' αρκε¬
  τόν μεεά τοΰ ένασκοΰντος τα βασιλι
  κά καθήκοντα πρίγκηπος διαδόχου
  Παύλου.
  ΊΙ συνεργασία καθ* ά εγνώσθη άφεώ
  ρα γενικά ζητήματα.
  Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
  ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΑΗΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Κατά σημερινάς
  άνακοινώσεις ή κυβέρνησις ενέκρινε τε-
  λικώς όπως ή χορήγησις τοΰ δεκάτου
  τρίτου μισθοΰ είς τούς δημοαίουβ υ
  παλλήλους γίνη είί δύο δόσεις.
  Ή πρώτη δόσις θέλει καταβληθή
  πρό των Χριστουγέννων, ή δέ δευτέ
  ρα κατά τάς εορτάς τοΰ Πάσχα.
  Ο κ ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ! ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουρ
  γός κ. Ί. ΛΙεταξάς συνειργάσθη τή
  πρωΐαν μετά τοΰ ύπουργοΰ τής Προ
  νοίας κ. Κορυζή.
  Ή συνεργασία αύτη αφεώρα έπεί
  γοντεχ ζητήματα αφορώντα την άσκησι
  τής κοινωνικής πολιτικάς τής κυβερ
  νήσεος.
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΕΙ! ΤΗΝ ΣΚΟΤΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Λο·νΓ>ίνου ότι παρά τήνΓλασκώβην συνε
  βη χθές τρομερά σιδηροδρομική σύγ
  κρουπις. Ύπάρχουν έκ των έπιβατών
  214 νεκροί καί πλήθος τραυματιών
  Ν ΓΑΑΑΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ
  ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΗΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων
  αγγέλλεται ότι ή Γαλλική Άατυνομία
  ευρίσκεται επί τα ΐχνη συνωμοσίας
  μέ εύρδίας διακλάδωσις άνά την Ευ¬
  ρώπην. ΊΙ συνωμοσία αυτή εσκόπη
  νά παρεμποδίση κυρίως την διπλωμα
  τικήν δράσιν τής Γαλλίας είς τα κρά-
  Κεντρικάς Εύρώηης,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  12 Δεκεμβριού 1937
  Άνησυχίαιδιάτήν διεδνή κατάστασιν.
  Ή κεντρική Εύρώπη καί οί Γερμανοί.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδ ) Αί ση¬
  μεριναί Αγγλικαί έφημερίδες
  δέν άποκρύπτουσιν πάλιν ω¬
  ρισμένας ανησυχίας έμφιλο-
  χωρησάσας την τελευταίαν
  στιγμήν είς τόν Εύρωπαίκόν
  όρίζοντα. Αί έφημερίδες άνα-
  φέρονται σχετικώς είς την
  στάσιν τής Ιταλίας έναντι
  τής Κοινωνίας των Εθνών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Αί
  Γερμανικαί έφημερίδες έξακο-
  λουθοθν νά γράφουν επί τοΰ
  τελευταίου ταξιδίου τοθ κ
  Στογιαντίνοβιτς είς Ρώμην. Τα
  κράτη τής Κεντρικής Εύρώπης
  έπιλέγουν οί Γερμανοί άρθρο-
  γράψοι, εχουν αντιληφθή ήδη
  δτι ό άξων Βερολίνου—Ρώ-
  μης ουδένα εχθρικόν σκοπόν
  τρέφει δι' αύτά άλλ' απλώς
  έπιζητεϊ την φιλίαν των χά¬
  ριν τής διατηρήσεως τού είρη-
  νικοΰ καθεστώτος καί τής δη-
  μιουργίας καλυτέροο μέλλον-
  τος διά την Ευρώπην.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδ.) Αί έφημε-
  ρί&ες τής δεξιάς ζητοΰν δια-
  σαψήσεις επί τής οίκονομικής
  πολιτικάς τής Γαλλικής κυ¬
  βερνήσεως ήτις αποβλέπει ώς
  τονίζουν είς νέαν ΰποτίμησιν
  τού φράγκου. 'Υποτίθεται δτι
  ή συζήτησις διά την οικονομι¬
  κήν πολιτικήν τής κυβερνήσε-
  σεως Σωτάν θά αποτελέση
  αντικείμενον εύρείας συζητή¬
  σεως έν τή Γαλλική Βουλή
  καί Γερουσία λίαν προσεχώς.
  ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ (ραδιογρ.)
  .—Αί θρησκευτικαί αρχαί τής
  Έθνικής Ίσπανίας εξέδωκαν
  ανακοίνωσιν ήτις ύπενθυμί-
  ζει την άντιθρησκευτικήν προ¬
  παγάνδαν έν τή Ερυθρά
  "Ισπανία ήτις απηγόρευσεν
  ώς γνωστόν τόν έορτασμόν
  των Χριστουγέννων καί κα
  λεΐ τούς πολίτας νά συσωμα-
  τηθώσιν υπό την κυβέρνησιν
  τής Σαλαμάνκας ήτις ύπερα
  μόνεται των θρησκευτικόν πα-
  ραδόσεων τοθ Ίσπανικοΰ λα-
  οϋ.
  Τα Δημοτικά μας ζητήματα.
  Άνακοινώσεις τοΰ κ. Δημάρχου.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  κ. Μήνας Γεωργιάδης ομιλών
  χθές "είς συντάκτην μας σχετι¬
  κώς μέ τα ζητήματα άτινα
  τόν άπησχόλησαν κατά την
  είς Αθήνας μετάβασιν τού
  ανεκοίνωσεν τα εξής:
  Πλείστα ζητήματα μας ά¬
  πησχόλησαν κατά την παρα¬
  μονήν μας είς την πρωτεύ¬
  ουσαν. Εύτυχώς δέ, δλα έλύ-
  θησαν εύνοίκώς διά τάν Δή¬
  μον.
  Ιδιαιτέρως έμεριμνήσαμεν
  διά τα ζητήματα των πλημ-
  μυροπαθών καΐ των άστέ-
  γων έν γένει τής πόλεως.
  Ειδικήν συνεργασίαν περΐ
  τούτων έ'σχον μέ τόν υπουρ
  γόν Προνοίας κ. Κορυζήν
  όστις επέδειξε ζωηρόν καί
  πάλιν ενδιαφέρον ύποσχεθείς
  δτι θά πράξη παν δ,τι είναι
  δυνατόν διά την οριστικήν
  αντιμετώπισιν τοΰ δημιουργη-
  θέντος στεγαστικοΰ ζητήμα-
  τος. Έν προκειμένον ό κ.
  Κορυζής συνέστησε νά υπο-
  βάλωμεν έν συνεργασίςχ με¬
  τά τοϋ κ. Νομάρχου πόρισμα
  σχετικόν μέ τα ληπτέα μέ-
  τρα.Αναφορικώς μέ τό ζήτημα
  τής τοποθετήσεως των ύδρο-
  μέτρων σδς πληροφορώ, εσυ¬
  νέχισεν ό κ. Δήμαρχος, δτι
  ΰπεγράφησαν τα οίκεΐα συμ-
  βόλαια ώς καί τα σχετικά
  έγγραφα τοΰ δανείου των
  8.000.000 δραχ.
  Τό υπουργείον Συγκοινω-
  νίας έξ άλλου ενέκρινε την
  τροποποίησιν καΐ κωδικοποίη-
  σιν των περί ηλεκτρικήν έγ-
  καταστάσεων διαταγμάτων.
  Διά των νέων τροποποιήσε-
  ων προβλέπεται ή πσροχή ή-
  λεκτρικής ενεργείας διά κου-
  ζίνας, θέρμσνσιν κ.λ.π.
  Έν συνεχεία ό κ. Δήμαρ
  χος ανεκοίνωσεν δτι εζητήθη
  παρά τού άρμοδίου ύπουργεί-
  ου ή παροχή βοηθήματος διά
  τό Πανάνειον Νοσοκομείον τό
  οποίον καί έλπίζεται δτι θά
  παραχωρηθή.
  Έπίσης ό κ. Δήμαρχος α¬
  νεκοίνωσεν δτι παρεκλήθη τό
  υπουργείον Παιδείας να δια¬
  τάξη την κάθοδον είς την πό
  λιν μας είδικοΰ ΰπαλλήλου
  διά την οργάνωσιν τής Βικε-
  λαίας Βιβλιοθήκης.
  "Οσον άφορα τό ζήτημα τής
  ανεγέρσεως τοΰ Δημοτικοΰ
  θεάτρου ό κ. Δήμαρχος πα¬
  ρέσχε την πληροφορίαν δτι
  σχετικώς συνειργάσθη μέ τόν
  κ. Διοικητήν της Κτηματικής
  Τραπέζης μεθ" ού" συνεζήτη¬
  σεν ιδίως τούς δρους τής πα¬
  ραχωρήσεως τού οίκείου δα¬
  νείου.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΦΡΑΓΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
  Την νύκτα τής παρελθούσης
  Παρασκευής επανήλθεν έκ
  Χανίων ό Νομάρχης "Ηρακλεί¬
  ου κ. Μάρκελλος: Ό Νομάρ¬
  χης συνειργάσθη έν Χανίοις
  μετά τοΰ άναπληρωτοΰ τοΰ
  ύπουργοΰ Γεν. Διοικητοΰ Κρή¬
  της κ. Ίππολύτου ίδίως επί
  τοΰ ζητήματος τής κατα-
  σκευής τχιΰ νέου φράγματος
  τοΰ χωρίου Πλάτανος. Τό
  φραγμα τουτο καθ" ά πλη
  ροφορούμεθα θά κατασκευατ
  σθή έκ συρματοσάκκων θά εί
  νέ δέ συνεπώς στερεότατον
  ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
  ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τί] άγορα μας τιμαί των κατωτέρω ίγχω
  ρίων προίόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίίΐς.
  Σουλτανίναι α'
  β'
  δρ.
  Πρός τάς έπιθεω ρήσεις ερ¬
  γασίας εκοινοποιήθη συλλο-
  γική σύμβασις καθορίζουσα
  ώς εξής τα κατώτατα δρια
  των ήμερομισθίων έν τοίς σα-
  πωνοποιείοις: Εργάται κάτω
  των 18 έτών δικαιοΰνται ήμε-
  ρομισθίου έκ δρ. 55., οί συμ-
  πληρώσαντες ηλικίαν 18 έτών
  δρχ. 65 έφ' όσον δέν έχωσι
  τυχόν προθπηρεσίαν, άλλως
  δικαιοΰνται ήμερομισθίου δρχ.
  70. Οί τεχνίται ψήσται δικαι¬
  οΰνται δρχ. 110. Αί γυναϊκες
  αί εργαζόμεναι είς τάς πρέσ-
  σας θά λαμβάνουν δρχ. 40,
  αί έργάτριαι περιτυλίγματος
  δρχ. 35 καί δρχ. 37.50 αί ά-
  πασχολούμεναι είς άλλας ερ¬
  γασίας, έργάτριαι.
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΙΜΑΙ
  ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Δι' αποφάσεως τής Επι
  τροπής διατιμήσεων, αί νέαι
  τιμαί των αλεύρων καί τοΰ
  άρτου εκανονίσθησαν ώς ε¬
  ξής: Άλευρα λευκά δραχ.
  11.41.50 κατ' οκάν, πιτυροθ
  χά δραχ. 10.13.50, άρτος λευ-
  κός δραχ. 10.50, πιτυροϋχος
  δραχ. 8.90.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΚΗ
  "Εσυνεχίσθη καί χθές καθ*
  δλην την ημέραν ή δίκη επί
  ής υποθέσεως τοΰ Γεωργ. Μα
  ουσάκη κ.λ.π. κατηγορουμέ-
  ων διά φόνον. Ή απόφασις
  ;νεμένετο νά εκδοθή την νύ-
  <τα. Καραμπ. Ελεμέδες Ταχτάς Μαύραι α β' Υ' α' Ρ' Υ' 22- 23.- 22.- 23.- 22.- 23.— 11.50 10.50 9.-! 9 50 9.- 8- Χαρούπια » 3. "Ελαια 5ο » 23.70 > κοινά » 23.—
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' τιοιόιητος δρ. 20. - 24
  » β' » » 19.— 23
  Πράσινοι α' ποιότ. » 21.50
  Ρ' » » 19.-
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  11ης Δεκεμβριού 1937
  -Αγορά Πώλησις
  25.30-
  3.68
  546
  109 30
  25.5=5
  3.78
  550
  110.30
  "Αμστρρδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.70 61 30
  28.10 28 35
  3.71 3.75
  20.75 21.—
  Η ΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ
  ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΛΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ
  Συνελθούσα ή παρά τώ έν-
  ταΰθα Τελωνείω αρμοδία έ-
  πιτροπή προέβη είς τόν κα¬
  θορισμόν ώς κάτωθι των. τι-
  μών των έλαιωδών προϊόν-
  των των έξαχθησομένων έκ
  Κρήτης κατά τόν προσέχη
  μήνα Ιανουάριον.
  "Ελαια καΐ σπορέλαια δρχ.
  25 κατ' οκάν, μουργέλαια καΐ
  πυρηνέλαια δραχ. 20. Αί ού¬
  τω καθορισθεΐσαι τιμαί ύπό-
  κεινται είς την έγκρισιν τοΰ
  κ. ύπουργοΰ των Οίκονομι-
  κών.
  ΤΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Απαντών είς σχετικόν έγ¬
  γραφον τοΰ ύπουργείου Γεωρ¬
  γίας τό Γεωργικόν Έπιμελη-
  τήριον "Ηρακλείου γνωρίζει
  δτι έν τώ νομώ Ηρακλείου
  λειτουργεϊ συστηματικώς εν
  μόνον πτηνοτροφεΐον, τουτο
  δέ είναι τό πτηνοτροφεΐον τής
  Γεωργικής Σχολής Μεσαρας
  παρά τώ οποίω έκτρέφονται
  πλήν των εντοπίων όρνίθων
  καί όρνιθοειδή γενεών Λεγκό-
  ρν, Ρόντ—Άϊλαντ, νήσσαι καΐ
  λευκοΐ ΐνδιάνοι.
  Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Διά διατάγματος προήχθη
  είς άντεισανγελέα έφετών ό
  εισαγγελεύς Πρωτοδικών Χα¬
  νίων κ. Σπ. Άλεξανδρόπου-
  λος.
  Συνήλθε προχθές την εσπέ¬
  ραν τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  άσχοληθέν μέ διάφορα τρε¬
  χούσης φύσεως δημοτικά ζη¬
  τήματα Είς την συνεδρίασιν
  ταύτην έπίσης ένεκρίθησαν οί
  λογαριασμοί τοΰ κ. Δηυάρ-
  χου δι' έργα καί προμηθείας
  καί οί άπολογισμοί τοΰ Δήμου
  καί τής Εκμεταλλεύσεως Ή-
  λεκτρικοΰ Δικτύου. Έπίσης
  ενεκρίθη ή διάθεσις διαφόρων
  άναπληρωματικών πιστώσεων.
  Έν συνεχεία συνεζητήθη αί'τη
  σις τής "Ενώσεως Κιτροπαρα-
  γωγών δι" ής ζητεΐται ή μείω-
  σις τοΰ δημοτικοΰ φόρου κα¬
  τά την εξαγωγήν των κίτρων.
  Ακολούθως ένεκρίθησαν αί
  άποφάσεις τής έπιτροπής έκ-
  δικάσεως ένστάσεων κατά φο-
  ρολογικών καταλόγων παρελ-
  θουσών χρήσεων. Τέλος εδόθη
  σχετική πίστωσις διά την συ¬
  νέχισιν των εργασιών άνιχνεύ
  σεως των πηγών τού ΰδραγω-
  γείου Μοροζίνη. Τό Δημοτι¬
  κόν Συμβούλιον θά συνεχίση
  την συνεδρίασιν τού την προ¬
  σέχη Δευτέραν.
  Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ
  ΤΟΥ κ. ΓΕΝ, ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ
  Πληροφορούμεθα αρμοδίως
  δτι ουδέν τό θετικόν ύπάρχει
  άκόμη δσον άφορά την κάθο¬
  δον είς την νήσον τοθ κ. ύ-
  πουργοϋ Γεν. ΔιοικητοΟ Κρή¬
  της. '
  ϊθχΐρωϊνΊ]
  Γ ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΟΝΟΝ
  ΕΧΗ ΣΟΒΑΡΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ
  ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΗΣ
  ΕΙΣ
  ΤΙ ΦΡΟΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Ι 1 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— ΝυκτεριναΙ είδή-
  σεις έκ Παρισίων κιαί Λονδίνου άγγέλ-
  λουν ότι εί», αμφοτέρας τάς πρωτευού¬
  σης σχολιάζεται ευρύτατα ή απόφασις
  τής Ιταλίας νά άποχωρήση τής Κοι·
  νωνίας των Εθνών.
  Σχετικώς τονίςεται ότι ή αποχώρη¬
  σις τής Ιταλίας έκ τής Κοινωνία; των
  Εθνών, πραγματοποιουμένη Οά Εχη
  σημαντικάς συνεπείας είς την διεθνή κα¬
  τάστασιν.
  Οί Άγγλικοί ιδίως κύκλοι είναι ε¬
  πί τοΰ σημείου τούτου περισσ«»τερον
  συγκεκριμένοι, μή άποφεύγοντες νά ύ-
  παινιχθοΰν καί μεταβολήν ^όλωαδιόλου
  τής στάσεως τής Αγγλίας μετά την α¬
  ποχώρησιν τής Ιταλίας καί είς τρό¬
  πον ώστε νά μή γίνεται ούδε λό,γος
  κάν διά την Άγγλοϊταλικήν προσέγγι¬
  σιν.
  Η ΓΑΑΑΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΕΨΗΦΪΣΕ
  ΜΕΓΑΑΑΣ ΝΑΥΤΙΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  ΝΑΥΙΙΗίΟΥΝΤΑΙ ^ΑΛΛΑ ΠΑΟΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων τη¬
  λεγραφείται ότι ή Γαλλική Βουλή ^έ·
  ψήφισε μεγάλας ναυτικάς πιστώσεις. Αί
  πιστώσεις αυται άφοροΰν την εκτέλεσιν
  τοΰ νέου ναυτικοΰ προγράμματος διά
  τοΰ όποίου αύξάνονται σημαντικώτα¬
  τα αί ναυπηγήσεις ελαφρών καταδρο-
  μικών καί καταδρομικών μάχης διά
  των οποίων έξασφαλίζεται ή ναυτική ύπβ
  ροπλία τής Γαλλίας.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΩΡΓΑΝΩΒΗ
  ΔΟΑΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΤΕΛΜΠΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έν σχέσει μέ την ανακάλυψιν συνω¬
  μοσίας υπό τής Γαλλικής Άστυνομίας,
  βεβαιοΰν ότι οί συνωμόται άπέβλεπον
  είς την δολοφονίαν τοΰ Ντελμπός ή ό-
  ποία θά έξετελεΐτο καθ' όν χρόνον ού¬
  τος Οά ευρίσκετο έν Πραγα.
  ΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΛΕ! ΠΛΕΚΟΥΝ ΤΟ ΕΗΙΟΝ
  ΤΟΥ ΠΑΑΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Έξ άφορμής τής
  άποκαλυφθείσης οργανώσεως δολοφονί
  άς τοΰ Ντελμπός, Αγγλικαί καί ^ Γαλ
  λικαί τίνες έφημερίδες πλέκουν τό εγκώ¬
  μιον τοΰ Γάλλου ύπουργοΰ άγωνιζο-
  μένου διά την διατήρησιν τής είρήνης
  έν Εύρώπη άπό κοινοΰ μετά τοΰ 'Άγ-
  γλου συναδέλφου τού κ. γΗντεν.
  Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΚΑΥΤΗΡ1ΑΖΕΤΑΙΟΣ ΕΠΙΚΙΝΑΥΜΟ,
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Δεκεμβριού (τοϋ άν·
  ταποκριτοΰ μας). — Αγγέλλεται ότι
  οί Γαλλικοί πολιτικοί κύκλοι είς τε¬
  λευταίας άνακοινώσεις των επί τοΰ ζη¬
  τήματος τής άποχωρήσεως τής Ιταλίας
  έκ τής Κοινωνίας των Εθνών, έκφρά-
  ζουν φόβους ότι ή στάσις τής Ιταλίας
  Οά τορπιλλίση ού μόνον την 'Αγγλοϊϊα-
  λικήν προσέγγισιν άλλά καί κάθε συνεννό¬
  ησιν σχετιζομένην μέ την ικανοποιητικην
  επίλυσιν των Εύρωπαϊκών ζητημάτο>ν.
  ΊΙ Ίταλική στάσις κατακρίνεται ώς έκ
  τούτου ζωηρώς.
  ΤΑ ΥΣΪΑΤΑ
  ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖ11Ν;
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— ΡαΒιογράφημα Ί-
  απωνικής -πηγής άναφέρει ότι είς Ναν-
  κίν οί Ίάπωνες Οά καταλάβουν έντός
  ολίγου καί τα τελευταία έρείσματα τής
  Κινεζικής αμύνης. Άναφέρεται έπίσης
  ότι πολλαί χιλιάδες Κινεζικοΰ στρατού
  ευρίσκονται μεταξύ δύο πυρών.
  « -Μ:Β