95152

Αριθμός τεύχους

4739

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

14/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ· *** κ*.
  ι5τή,
  ΔΑ
  Ιρίου (τού ι»
  Ιαριιίων τί,·
  , ΙΙι·Α»ι'}
  (ΐστώιει;. Αι
  την έχτέλιι»
  ίμματο; δ»
  σημαντικώς
  ών κατβδρθ·
  δό
  ΝΤ
  ^
  £
  :ι**
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΓΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αίγΐ'πτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμρρικής
  έτηίτία οολ. 15
  εξάμηνον > 8
  Τιμή
  καΐά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  14
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΙΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥβν*ΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΝΣ ΘΡ. Μ ΣΤΑΥΡΑΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ Ε. ΙΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΛΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Γονιμώταται είς δραμκτι-
  κά γεγονότα, ίκανά νά δώ
  σουν νέαν επικίνδυνον τρο-
  πήν είς την διεθνή κατάστα¬
  σιν καί νά έπιταχύνουν ίλιγ-
  γιωδώς τόν ρυθμόν τής εξε¬
  λίξεως, υπήρξαν α» δύο τε¬
  λευταίαι ημέραι. Ούτω, ένώ
  άπό την Ρώμην έξηγγέλλετό
  ή απόφασις τοΰ Ανωτάτου
  Φασιστικοΰ Συμβουλίου πε.-
  ρί άποχωρήσεως τής Ιταλί¬
  ας έκ τής Κοινωνίας των ε¬
  θνών καί άσκήσεως άποφα-
  σιστικωτέρας πολιτικής, άπό
  τό Βελιγράδιον μετεδίδετο ή
  είδησις δτι κατά την άφιξιν
  τοΰ Γάλλου ύπουργοΰ των ε¬
  ξωτερικών κ. Ντελμπός είς
  τόν Σταθμόν συνέβησαν τα-
  ραχώδη έπεισόδια καί ότι ε¬
  δέησε νά επέμβη ή άστυνο-
  μία καί νά κάμη χρήσιν τής
  βίας διά νά διαλύση τούς δι-
  αδηλωτάς.
  Ταυτοχρόνως, άπό την πυρ-
  πολουμένην "Απω Ανατο¬
  λήν έξεπέμφθιι άλλη είδη¬
  σις συγκλονιστικών γεγονό-
  των: Ίαπωνικά άεροπλάνα,
  έπεκτείνοντα την δράσιν
  των πρός πάσας τάς κατευ-
  θύνσεις καί εναντίον των
  πάντων, έβομβάρδισαν Άγ-
  γλικά καί Άμερικανικά πο-
  ,λεμικά |μέ άποτέλεσμα
  την καταβύθισιν μιάς άμερι-
  κανικής κανονιοφόρου.
  Τα γεγονότα αύτά, ΐσως νά
  φαίνωνται έκ πρώτης οψεως,
  λόγω των τεραστίων άποστά-
  σεων πού τα χωρίζουν τοπι-
  κώς, ώς τελείως άσχετα καί
  μηδεμίαν σχέσιν εχοντα
  πρός άλληλα. Καί όμως ό συ-
  σχετισμός των είναι άπαραί-
  τητος. Διότι μόνον αύτός θά
  μάς βοηθήση νά συλλάβωμεν
  την πραγματικήν έννοιαν
  καί αξίαν των καί νά αντι¬
  ληφθώμεν την σημασίαν την
  οποίαν έχουν έν τή πραγμα-
  τικότητι. Καί έν πρώτοις, εί¬
  ναι αναμφισβήτητον, ότι αί
  διαδηλώσεις τοΰ Βελιγραδίου
  επί τή αφίξει έκεΐ τοΰ κ.
  Ντελμπός, οίασδήποτε μορ-
  φής καί σκοποΰ καί άν ή3«ν
  υπήρξαν άποτέλεομα τής τε¬
  λευταίας προσεγγίσεως τής
  Ιταλίας μέ την Γιουγκοσλαυ
  ΐαν καί τής άποκλίσεως τής
  τελευταίας πρός τόν άξονα
  Ρώμης—Βερολίνου. Καί ά-
  ποτελοΰν την πρώτην, άνε-
  πίσημον μέν άλλά τόσον
  πραγματικήν καί θορυβώδη
  μάλιστα εκδήλωσιν τής απο¬
  μακρύνσεως τής Σερβίας έκ
  τοΰ διπλωματικου άστερισμοΰ
  τής Γαλλίας.
  Δέν ειμπορεί δέ κανείς νά
  υπολογίση μέχρι ποίου ση-
  μείου θά φθάση ή παρέκκλι-
  αις αύτη τής Σερβίας καί
  ποίας συνεπείας θά έχη όχι
  μόνον δι' εαυτήν άλλά καί
  διά την καθόλου ίσορροπίαν
  των Δυνάμεων έν τή νοτια-
  νατολική Εύρώπη. "Έπειτα ή
  έπιδεικτική αποχώρησις τής
  Ιταλίας άπό την Κ.Τ.Ε. καί
  ή έξαγγΐλθεΐσα απόφασις της
  νά διακόψη κάθε πολιτικόν
  δεσμόν μέ'τά κράτη «βύ δέν
  άναγνωρίζουν την Αύτοκρα-
  τορίαν της καί την προσάρ-
  τησιν τής Αίθιοπίας, δέν ειμ¬
  πορεί βεβαίως νά έχη τ»πι-
  κόν καί θεαματικόν μόνον
  χαρακτήρα, οΰτε καί θά α¬
  πεφασίσθη βεβαίως άνευ προ¬
  ηγουμένης συνεννοήσεως τής
  Ρώμης μετά των συμμάχων
  της καί κυρίως τού Τόκιο καί
  τοΰ Βερολίνου. Άκόμη, τό
  τόλμημα τής Ίαπωνίας νά
  βομβαρδίση δι' άεροπλάνων
  της Άγγλικά καί Άμερικα¬
  νικά πολεμικά, είναι βεβαία
  δύσκολον νά φαντασθώμεν
  ότι έγινε χωρίς προηγουμέ¬
  νην συνεννόηοιν καί ένθάρ-
  ρυνσιν των κυβερνήσεων των
  κρατών πού άποτελοΰν τάς
  δύο άλλας πλευράς τοΰ περι¬
  φήμου άντικομμουνιστικοϋ
  τριγώνου, Τόκιο — Βερολί-
  νβυ~Ρώμης. Ή υπόθεσις λοι
  πόν δτι τα τελευταία αύτά
  γεγονότα,άποτελοΰν συνδεδυ
  ασμένας κρούσεις των τριών
  μεγάλον ολοκληρωτικήν κρα
  των, ώς πρώτην ένδειξιν τής
  άποφασιστικωτέρας καί έντο-
  νωτέρας δράσεώς των πρός ε¬
  πιδίωξιν καί όλοκλήρωσιντών
  σκοπώ ν των, έχει δλα τα
  στοιχεΐα οχι μόνον τής πιθα-
  νότητος άλλά καί τής λογι-
  κής· Καί οί φόβοι, πού έκ-
  φράζονται ότι βαδίζομεν πρός
  την μοιραίαν σύγκρουσιν δι-
  καιολογοΰνται απολύτως.
  Φυσικά, ύπάρχουν είδικοί
  φρονούντες ότι οΰτε ή Γερ-
  μανία, οΰτε καί ή Ιταλία
  είναι παρεσκευασμέναι δι' έ-
  πιθετικόν πόλεμον. Καί οί
  είδικοί αύτοι άποφαίνονται
  δτι τα δύο αύτά κράτη όσον
  καί άν φαίνωνται φιλοπόλε-
  μα έπιθυμοΰν περισσότερον
  την ειρήνην, άπό δτι αί είρη-
  νόφιλοι δυνάμεις. Άλλ' οί
  κύριοι αύτοι είδικοί, γνωρί-
  ζουν μέν ασφαλώς την πολε¬
  μικήν συνάρτησιν των Κρα¬
  τών, άγνοοΰν δμως ώς φαίνε-
  ται την λογικήν τής σημερι-
  νής πραγματικότητος. Καί ή
  πραγματικότης τούςδιαψεύδει
  μέ την γλώσσαν των γεγο-
  νότων. Διότι κανείς δέν επί¬
  στευεν ότι ή Ιταλία θ' άπε-
  δύετο είς πόλεμον κατά τής
  Αίθι©πί*ς, έφόσον τή-ν πρβ-
  στασίαντής τελευταίας είχον
  αναλάβη δχι μόνον ή Αγ¬
  γλία, άλλά καί ό όργανισμός
  τής Γενέυης* Καί δμως ή Ι¬
  ταλία επεχείρησε μόνη καί
  εναντίον δλων τόν πόλεμον
  καί τόν εκέρδισε. Τό ίδιον
  συνέβη καί μέ την κατάλη¬
  ψιν τής Ρηνανίας υπό τής
  Γερμανίας. Τό ίδιον εγένε¬
  το καί μέ την ούσιαστικήν
  προσάρτησιν τοΰ Μαντσου-
  κουό της| Ίαπωνίας. Τό ]ϊ-
  διον έπαναλαμβάνεται τώρα
  καί μέ την εκστρατείαν κατά
  τής Κίνκς. Παρομοία ενερ¬
  γεια υπήρξε καί ή επέμβασις
  τής Ιταλίας καί Γερμανίας
  είς την Ισπανίαν παρά τούς
  άφορισμούς περί ούδετερότη-
  τος καί μη επεμβάσεως.
  Τα δυναμικά ή όλοκληρω-
  τικά λεγόμενα Κράτη, έκ
  μεταλλευόμενα την δογματι
  κήν προσήλωσιν των δημο¬
  κρατικήν δυνάμεων είς τό
  ίδεώδες τής είρήνης καί την
  πολεμικήν αδυναμίαν των
  λόγω παραμελήσεως των έ-
  ξοπλισμών των, κατώρθωσαν
  μέ μόνον δπλον την τόλμην
  καί την περιφρόνησιν των
  πρός τούς άλλους καί τα δι-
  εθνή νόμιμα νά σημειώσουν
  σειράν έπιτυχιών, χωρίς νά
  συναντήσουν καμμίαν ούσια¬
  στικήν αντίδρασιν.
  Διατίλοιπόν νά μην πιστεύ
  σωμεν δτι αί έπιτυχίαι αύται
  τα ένθαρρύνουν ετι περισσό¬
  τερον καί τα ώθοΰν σήμε¬
  ρον είς τολμηροτερας ενερ¬
  γείας μέ την συναίσθησιν δ¬
  τι αί άντίπαλοι δυνάμεις δέν
  θά λάβουν δραστικά μέτρα
  κατ' αυτών άλλά θά περιο¬
  ρισθούν καί πάλιν είς «ρημ«-
  τικάς διακοινώσεις» πού δέν
  θά εχουν άλλην αξίαν άπό
  την απλήν διπλωματικήν δι¬
  αμαρτυρίαν; "Επειτα, τα ό-
  λοκληρωτικά Κράτη, έφαρ-
  μόζοντα ρεαλιστικήν πράγ-
  ματι πολιτικήν, γνωρίζουν
  ασφαλώς δτι ό χρόνος έργά-
  ζεται μάλλον είς βάρος των.
  Διότι έφόσον πκρέρχεται ό
  χρόνος, συμπληροΰνται καί
  οί έξοπλισμοί των άντιπάλων
  των ένω αύτά δέν ειμπο¬
  ρούν ν' άκολουθούν επί πο-
  λύ άκόμη αυτόν τόν ίλιγγι-
  ώδη δρόμον των έξοπλισμών
  λόγω τής οίκονομικής άνε-
  χείας των. Εάν έπομένως
  δέν εχουν σήμερον την
  ναμιν καί την τόλμην
  δύ
  νά
  δράσουν, δέν θά την έχουν
  πολϋ περισσότερον είς τό α¬
  πώτερον μέλλον.
  Ή λογική άρα των πραγ-
  μάτων μάς λέγει δτι όσον
  καί άν τα δυναμικά Κράτη
  θά ηθελαν πράγματι ν' άπο-
  φύγουν τόν πόλεμον, πράγμα
  πού θά έκαμναν ευχαρίστως
  εάν τούς εδίδετο είρηνικώς
  δ,τι ζητοΰν, θά καταφύγουν
  μοιραίως είς αυτόν ώς τό μό¬
  νον μέσον πρός ικανοποίη¬
  σιν των διεκδικήσεων καί
  των φιλοδοξιών των. Έκτός
  εάν ή Αγγλία καί ή Άμε-
  ρική δεχθοΰν τό νέον κτύ-
  πημα τής Ίαπωνίας, χωρίς
  ν' άπαντήσουν καί έκτός εάν
  τόσον αύται όσον καί ή Γαλ¬
  λία ή Ρωσσία καί τα άλλα
  αΰμμαχά των Κράτη, άπεφά
  αιοαν ν' άποθάνουν άπό μα-
  ρασμόν καί νά διαμελιαθοΰν
  άδιαμαρτυρήτως, πράγμα τό
  οποίον δέν ειμπορεί βεβαί
  ως νά πιστεύσωμεν τόσον
  εϋκολα.
  νν.
  ΟΠΩΣ ΛΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖίΙΗ
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΣ
  Θέμα ηροχ%ς εις ενα κύκλον
  Ηρακλειωτών ή κατεδάφισις των
  φανοστατών τής Όμονοίας καί ή
  άποκόμισις εκείθεν των Μουσών.
  Λίγο πολύ βλέπετε αί Μοθσαι τής
  Όμονοίας κατέλαβον θέσιν καί είς
  την αίσθητικήν τής επαρχίας ή
  όποία πολλάκις τα ψάλλει τής
  πρωτευούσης—καί δέν τα ψάλλει ά
  δίκως!.. Έπειτα οί έπαρχιώται
  πού ταξιδεύουν συχνά εως έκεϊ ε¬
  χουν νομίζω καί έ'να δικαίωμα
  παραπάνω νά διατηροΰν καί αύτοι,
  κάποιο βέτο. "Οταν Ιτοποθετήϋη
  σαν οί φανοστάται μετά
  των Μουσών, θυμοθμαι τάς δια¬
  μαρτυρίας ενός άρτι έπανακάμ-
  ψαντος έκ τής πρωτευούσης:
  —Τερατουργήματα φίλε μου
  τερατουρ;ήματα καί οί φανοστά¬
  ται κα'ι αί Μοθσαι...
  — Καί σέ πειράζει αύτό;
  — Γιατί νά μί/ μέ πειράζγ;; Την
  πρωτεύουσα έσυνήθισα νά την
  καμ,αρώνω σ* κάθε ταξίοι μου. ιά
  προσέχΐι) καί νά θαυμάζω τάς προ¬
  όδους της. λά άποκτώ μέ αύτές
  κάποιο κέφι ζωής καί. κάποια 2-
  ρεξι γενικώτερα γΓ άτομικές δη-
  μιουργίες—πού είναι ώς γνωστόν
  αί πίό5ρομ.οι των εθνικήν. Τώρα
  μέ τίς Μοθσες τής Όμονοίας έ-
  βγήκα σέ βεβαιώ ζ^μιωμένος άπό
  τό τελευταΐο μου ταςίδι!
  Νά ποϋμε υπερβολικόν τό συμ¬
  πολίτην; Καθόλου. Μία δυσάρε-
  στος εντύπωσις, έστω καί αν άφο-
  ρα μόν^ν την αισθητικήν, είνε
  πολλάκις £να γεγονός σημαντικόν.
  Ή πλατεΐα τής Όμονοίας είνε Έ
  θνικον κέντρον. Ό έπαρχιώτης
  πού θά βγή" στάς Αθήνας θά πε¬
  ράση πρώτα άπό έκεϊ καί άπό
  έ/εϊ θά σχηματίση τό πρώζο συ-
  ναίσθημα. Δέν θά έμψυχωθή
  άπό την ζωήν καί την κίνησιν
  απλώς — πού συμβαίνει νά μην
  υπάρχη εις τόν τόπον τού πολύ ή
  λίγο—άλλά θά ενδιαφερθή καί διά
  την δλην της δψιν. Άλλαξε τί-
  ποτε; Επήρε κάποιο τόνο Ιπιβλη-
  τικώτερο τα σύνολον καί πώς; ΟΕ
  παλαιότεροι Άθηναΐοι τοΰ είχαν
  ομιλήση «δι' εργα» καί εργα.'Έγι
  ναν αύτά, Καί εδωσαν έκεΐνο πού
  επρεπε νά δώσουν,
  Δέν είνε παράξενον λοιπόν γι¬
  ατί αί Μοΰσαι τής Όμονοίας εί¬
  χαν σχέσιν καί μέ τό απώτερον
  έπαρχ^ακόν κέντρον .καί έδιδαν
  προχθές είς τούς Ήρακλειώτας
  απόλυτον δικαίωμα, νά ίγ.φίρονν
  τα υπέρ ή τα εναντίον. Εύτυχώς
  είς τό προκειμένον δέν έμεσολά-
  βησε καμμιά διαφωνία: Ό ταξι-
  διώτης έκεΐνος είχεν απόλυτον
  δίκαιον. Αί στήλαι προσέβαλλον
  την αίσθητικήν. Άλλά γιατί
  την προσέβαλλον; Άπλούστατα
  διότι υπεβάσταζον... δγκους γυ-
  ναικείους παρά Μούσας μέ την
  πνοήν τοΰ Φειδίου—μέ την σχε-
  τικότητα τής Έλληνικής άρμοή-
  ας· έκείνης ή όποία έρχε¬
  ται μέ τάν βράχον τής Άκροπό-
  λεως άπό τό βάθος τής όδοΰ Άθη-
  νάς. Καί ε!ς τα μνημεΐα αύτά έμε-
  σολάβησεν ή προχειρότης ή όποία
  μάς διέκρινε προκειμένου νά ζων-
  τανεύσωμεν καί άλλας Ελληνικάς
  έννοίας είς τό Πεντελικόν μάρ-
  μαρον ή είς οιονδήποτε Ιργον τέ-
  χνης μέ ιδιαιτέραν σημασίαν.
  * *
  *
  Ηά ελεγε κανείς ότι ή κατεδά¬
  φισις των Μουσών τής Όμονοίας
  εχει καί κάποιο χαρακτήρα γενι-
  κώτερο. Νομίζετε ότι Ιλλειψαν
  όλωσδιόλου σήμερον άπό την
  κοινωνίαν μας οί παλαιοί έ-
  κεΐνοι «φίλοι των Μουσών» ·£
  πρόθυμοι νά συμβάλλουν διά την
  πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν
  κίνησιν; 'Υποθέτω ότι οί φίλοι
  αύτοί ^πά,ρχουν άλλ' υπάρχουν διά
  νά λυποθνται μόνον διά την κακο-
  μεταχείρισιν των προστατευομένων
  των. Έκεΐνο ι πού κακομεταχειρί-
  ζονται τάς Μούσας δέν είναι Γσως
  ενας καί δύο είς τόΈθνικόν μας πε
  ριβάλλον. Είναι πολλοί... Καί είς
  2λας τάς δημιουργίας πού εχουν
  σχέσιν Ιμμεσον ή άμεσον μέ τα
  έννέα έκείνα πλαστικά σύμβολα
  τής αρχαιότητος. Αύτό τό όμολο-
  γοΰν πρώτοι καί καλύτεροι οί *ν-
  θρωποι τής πρωτευούσης. Ή κα¬
  τεδάφισις Ιτσι των φανοστατών
  τής ΌμονοΕας μπορεΐ νά Ιχη τίς
  χψορμίς της βαθύτερα άπό μίαν
  απλήν κατεδάφισιν...
  ΑΜΣΟΔΑΙΟΣ
  ι Αί τοπικαί μας πρόοδοι
  Ό ήλεκτρισμός.
  Ή άπόφα,σις τής παροχής
  ήλεκτρικοΰ ρεΰματος χρησιμο-
  ποιουμένου διά την θέρμανσιν,
  τό μαγείρευμα καί λοιπάς
  οίκιακάς ανάγκας άνταποκρί-
  «νεται έξ ολοκλήρου καί πρός
  τάς ανάγκας τής πόλεως καί
  τό. συμφέρον τού Δήμου καΐ
  αποτελεί σταθεράν βη"μα πρός
  τόν έκπολιτισμόν. Τό ηλεκτρι¬
  κόν ρεθμα σήμερον χρησιμο-
  ποιείται παντοΰ δχι μόνον
  πρός φωτισμόν άλλά καί
  διά πλείστας άλλας λειτουρ-
  γίας πρός εξυπηρέτησιν των
  βιωτικών άναγκών τοΰ άνθρώ-
  που. Καΐ εχει τό μέγα προ¬
  σόν τής εύθηνίας, τής απο¬
  λύτου καθαριότητος, τής οίκο-
  νομίας χώρου, άφοΰ κάλλιστα
  ειμπορούν νά λεΐπουν αί καρ-
  βουναποθήκαι καΐ τής ταχύ-
  τος τής ενεργείας. Καί έπρε-
  πε νά χρησιμοποιηθ[ϊ μέ αυ¬
  τόν τόν τρόπον καΐ είς την
  πόλιν μας, τόσον γοργώς προ-
  οδεύουσαν καί έξελισσομένην.
  Φράγματα.
  Ή μετάβασις είς Χανιά τοΰ
  Νομάρχου κ. Μαρκέλλου καί
  ή συνεργασία τού μετά τοΰ
  άναπληρωτοθ τοθ ΓενικοΟ Δι-
  οικητοΰ κ. Ίππολϋτου, είχεν
  ώς άποτέλεσμα την απόφασιν
  τής άμέσου κατασκευής φράγ-
  ματος είς Πλωριανόν ποτα-
  μόν πρός προστασίαν τοΰ χω¬
  ρίου Πλάτανος έξ ενδεχομέ¬
  νης νέας νεροποντής καΐ πλημ-
  μυρας. Παρόμοιον φραγμα πι¬
  στεύομεν δτι θά κατασκευα¬
  σθή τή συνδρομή καί των εν¬
  διαφερομένων Κοινοτήτων είς
  Γέρω Ποταμόν, παρά τό Πέ-
  ρι, δπου όπήρχε παρόμοιον Έ
  νετικόν καταστραφέν συν τώ
  χρόνω. Μέ τα φράγματα αύ-
  τα θά έξουδετερωθοΰν προ¬
  σωρινώς οί κίνδυνοι νέων
  πλημμυρών, μέχρις δτου κα-
  τασκευασθοϋν τα άποστραγ-
  γιστικά καΐ άρδευτικά έργα
  τής Πεδιάδος, τα μεγάλα δη-
  λαδή παραγωγικά έργα των
  οποίων την εκτέλεσιν απεφά¬
  σισεν ήδη ή κυβέρνησις.
  Διά τάς γυναίκας.
  Φαίνεται δτι οί τοποθετη-
  θέντες είς την διεύθυνσιν τού
  μετ" ολίγον άρχίζοντος την
  λειτουργίαν τοΰ ραδιοψωνικοΰ
  σταθμοΰ των Αθηνών, άντι-
  λαμβάνονται πλήρως τόν προ¬
  ορισμόν καί τοΰς σκοποΰς τοΰ
  έκπολιτιστικοΰ έργου πού α¬
  νετέθη είς αύτοθς. Αύτό τού-
  λάχιστον*άντιλαμβάνεταΐτις έκ
  τού έρωτήματος τό οποίον ά-
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΤΟΥ ΣΤΑΟΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
  "Εν σημαντικόν γεγονός διά
  τόν τόπον μας συνετελέσθη
  τάς ημέρας αύτάς χωρίς κα-
  νένα μάλιστα θόρυβον, χω-
  ρΐς τυμπανοκρουσίας καί πα-
  νηγυρισμούς: Ή λειτουργία
  τοΰ σταθμοΰ Άσυρμάτου τής
  Νέας Άλικαρνασσοϋ. Άπό
  προχθές ό Άσύρματος λει-
  τουργεΐ κανονικώς. Επί τοϋ
  παρόντος διαβιβάζει καί δέχε-
  ται τα τηλεγραφήματα των
  άρχών μόνον. Άπό τοθ Ία-
  νουαρίου δμως θά έξυπηρετή
  καί τό κοινόν, δλους γενικώς
  τοΰς πολίτας. Επί πλέον, άπό
  τοθ προσεχούς Ίανουαρίου
  κατά πάσαν πιθανότητα θά
  λειτουργήστ] καί τό ασύρμα¬
  τον τηλέφωνον καί ή πόλις
  μας θά έπικοινωνήστ] τηλεφω-
  νικώς μέ την άλλην Έλλάδα
  καί μέ τόν κόσμον ολόκληρον.
  "Ετσι τα, τείχη πού εκρότουν
  έν άπομονώσει τό Ηράκλειον
  άπό τόν άλλον κόσμον κρη-
  μνίζονται καΐ ή έπικοινωνία
  μέ τόν πέραν των θαλασσ&ν
  κόσμον έξασφαλίζεται ταχεΐα,
  πλήρης, 'ζωντανή, άφοΰ ή συ-
  νομιλία καθίστσται απολύτως
  δυνατή. Πόσην δέ κολοσσιαί-
  αν σημασίαν διά τό μέλλον
  τοΰ τόπου καί ιδία διά την
  εξυπηρέτησιν τοΰ έμπορίου ε¬
  χει τό γεγονός αύτό, είναι εΰ-
  κολον νά κατανοήσωμεν άρ-
  κεΐ ν' άναλογισθώμεν δτι καί
  είς τό πρόσφατον σχετικώς
  παρελθόν, εστερήθημεν πολ¬
  λάκις κάθε τηλεγραφικάς έπι-
  κοινωνίας μέ τόν άλλον κό¬
  σμον επί ημέρας καί έβδομά-*
  δας λόγω βλάβης των τηλε-
  γραφικών καλοΐδίων.
  Άλλ' έκτός τοΰ Άσυρμάτου
  ή πόλις μας θ' αποκτήση
  συντόμως καί άλλο ταχύ καί
  άσφαλές μέσον συγκοινωνΐας:
  Τό άεροπλάνον. Τό Άερο-
  δρόμιονπαραπλεύρως ακριβώς
  τού Άσυρμάτου, έλπίζεται νά
  είναι έτοιμον έντός ολίγων
  μηνών. Αί σχετικαί μέ την κα¬
  τασκευήν τού εργασίαι συνε-
  χίζονται καϊ προχωροΰν μέ
  ταχότητα. Καί, δεδομένου δτι
  ή Κυβέρνησις χορηγεΐ τάς α¬
  παιτουμένας πιστώσεις, ή τα¬
  χεΐα αποπεράτωσις τού κρίνε-
  ται εξησφαλισμένη. Μετ" ολί¬
  γον λοιπόν τό Ηράκλειον θ'
  αποκτήση δλα τα σύγχρονα
  μέσα τής συγκοινωνίας. Καΐ
  τουτο, ανεξαρτήτως των εύ-
  κολιών ποΰ θά παρέχη είς τό
  κοινόν θά έχη καΐ αύτό άκόμη
  τό ευχάριστον άποτέλεσμα:
  Θά δώση, νέαν ζωήν καί νέον
  κίνησιν είς την πόλιν ποΰ θά
  γίνη, κόμβος συγκοινωνιών με-
  ταξύ Λύσεως καί Άνατολής
  μεταξΰ Βορρδ καΐ Νότου.
  Επί τή εύκαιρία δμως έχο¬
  μεν νά κάμωμεν καί πάλιν
  μίαν υπόδειξιν είς τόν Δή¬
  μον: Νά έξωραϊσθοΰν 6-
  λοι οί περί τόν Ασύρ¬
  ματον καΐ τό Αεροδρόμι¬
  ον χώροι. Νά δενδροφυτευ-
  θοθν εί δυνατόν. Καί επί πλέ¬
  ον νά δημιουργηθή μία λεω-
  φόρος εύρεϊα δενδροφυτευμέ-
  νη, άσφαλτόστρωτος πού νά
  τα ένώνη μέ την πόλιν.-Διότι
  τό αεροδρόμιον καί ή λεωφό-
  ρος τού θά άποτελοθν τόν
  καθρέπτην τής πόλεως καΐ θά
  φανερώνουν τόν βαθμόν τοθ
  πολιτισμοΰ μας είς τα όμμα¬
  τα των ξένων.
  πηύθυναν τα ΰπουργεΐα Παι-
  δεΐας καί Συγκοινωνίας είς
  τάς γυναικείας όργανώσεις
  καΐ τάς γυναίκας έκπαιδευτι-
  κούς λειτουργοϋς περί τοΰ
  ποία θέματα προτιμοΰν νά
  μεταδίδονται διά τοϋ σταθ¬
  μοΰ πρός μόρφωσιν των γυναι
  κων. Διότι ή μορφωτική έρ-
  γασία τοΰ σταθμοΰ, πρέπει
  οϋτως ν' αρχίση άπό τάς γυ¬
  ναίκας. Όταν αί Έλληνίδες
  μορφωθοθν πραγματικά, ώς
  γυναΐκες, ώς μητέραι, ώς σύ-
  ζυγοι, ώς άδελφαί, τότε άσφα
  λώς θά μορφωθή ολόκληρον
  τό έθνος καί θά τεθοθν αί
  βάσεις τής δημιουργίας τοθ
  νέου πολιτισμοΰ.
  Τό Ρέθυμνον.
  Τό παρελθόν Σάββατον ε¬
  γένετο έν Ρεθύμνη νέα σύ·
  σκέψις των αρμοδίων υπό
  την προεδρΐαν τοθ Νομάρχου
  κ. Κρεββατθ διά την λήψιν
  αποφάσεως σχετικώς μέ τό
  ζήτημα τής κατασκευής τοθ
  νέου λιμένος. Ελπίζομεν δτι
  ή σχετική απόφασις ■'νΓαΙ άν
  δέν ελήφθη κατά την σύσκε¬
  ψιν αυτήν θά ληφθή Λιντό-
  μως. Καί τουτο διά νά απο¬
  κτήση τό ταχύτερον, τό Ρέθυ¬
  μνον, λιμένα άσφαλτϊ, σύγχρο¬
  νον, εξυπηρετούντο πλήρως
  τάς ανάγκας τού. Διότι ή
  δημιουργία τοΰ λιμένος θ' α¬
  ποτελέση την άσφαλή" βάσιν
  τής εξελίξεως τής συμπαθοΰς
  γείτονος καί θά αποτελέση
  την άπαρχήν νέας περιόδου
  εΰημερίας, προόδου κσί άνα-
  πτύξεώς της άπό πάσης από¬
  ψεως.
  ***
  Ό έρανος έν Άμε-
  ρική.
  Πληροφορίαι έξ Άμερικής
  άναφέρουν δτι ό έρανος τής
  Παγκρητίου ενώσεως πρός
  συλλογήν ποσών διά την α¬
  νέγερσιν έν Κρήτη τοΰ
  άντιφυματικοθ Σανατορίου
  άπέδωσε μέχρι σήμερον,
  μέχρι τότε δηλαδή ποϋ μετε-
  βιβάζοντο αί πληροφορίαι, πε¬
  ρί τάς εβδομήκοντα χιλιάδας
  δολλαρίων, δηλαδή υπέρ τα
  έπτά έκατομμύρια δραχμών.
  Καί ύπολογίζεται δτι θά συλ-
  λεγή τελικώς τόσον μέγα πο¬
  σόν ώστε νά επαρκή δχι μό¬
  νον διά την ανέγερσιν άλλά
  καΐ διά την έν γένει συντήρη¬
  σιν τοΰ ίδρύματος. Τα πέραν
  τοθ ΆντλαντικοΟ εύγενικά
  τέκνα τής νήσου, μας δίδουν
  ετσι τό λαμπρότερον δεΐγμα
  φιλαληλίας καί άγάπης πρός
  τούς πάσχοντος άδελφοΰς τής
  γενετείρας των.
  Ή πτηνοτροφ.α.
  Ιδού καΐ μίσ θλιβερά διά
  τόν τόπον μας διαπίστωσις.
  Είς ολόκληρον τόν νομόν μας
  δέν λειτουργεΐ παρά έ'ν μόνον
  πτηνοτροφεΐον, τής Γεωργικής
  Σχολής Μεσσαράς. Καί δμως
  ό τόπος μας είναι καταλληλό·
  τατος διά την ανάπτυξιν τής
  πτηνοτροφίας, δπως καί τής
  κονικλοτροφίας καί τής μελισ-
  σοκσμείας. Αί έπιχειρήσεις
  δέ αυταί κρίνονται καί είναι
  πράγματι άπό τάς μάλλον
  προσοδοψόρους, χωρίς μάλι-
  στα ν' άπαιτοΰν οθτε μεγά¬
  λας έκτάσεις γής οϋτε πολλάς
  εργατικάς χείρας. Δέν νομί-
  ζουν λοιπόν αί γεωργικαί μας
  υπηρεσίαι, τό Γεωργικόν 'Επι-
  μελητήριον καί οί άλλοι άρ-
  μόδιοι όργανισμοί 8τι θά πρέ¬
  πει νά οργανωθή σταυροφο-
  ρία όλόκληρη πρός ανάπτυξιν
  τής πτηνοτροφίας καί είς τόν
  νομόν μας;
  III
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό άρι
  στούργημα: «Τα νεανικά χρόνια
  τής βασιλίσσης Βικτωρίας*.
  «ΜΙΝΩΑ». —Σήμερον «τό μυστή¬
  ριον μιδς αΰτοκτονίας>.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 2503
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Ό Δήμαρχος Άγίου Νικο-
  λάου
  Διακηρόττει 8τι:
  Την 12ην τοΰ μηνός Ίανου-
  αρίου τού έτους 1938 ημέραν
  Τετάρτην καΐ ώραν 9.30—10
  ■π. μ. καί έν τώ Καταστήματι
  τοϋ Δήμου Άγίου Νικολάου
  ενεργηθήσεται μειοδοτικός δι·
  αγωνισμός δι* ένσφαγίστω
  προσφορών άνευ όρίου έκπτώ
  σεως καί μέ χρηματοδότη
  σιν τού έργου ώς ή λεπτομε
  ρής διαχηρυξις διά την άνά
  δειξνν έργολάβου διά τή'
  σκιρρόστρωσιν καί άσφαλτό
  στρωσιν τής πλατείας καί δι
  αφορών Δημοτικών όδών.
  Ή δαπάνη τού εργου άνέρ
  χεται κατά τόν προύπολογι
  σμόν τής μελέτης είς δραχμάι
  425.000.
  Δεκτοί είς τόν συναγωνι
  σμόν έργολάβοι(άτομα ή έ
  ταιρεΐαι) πάσης τάξεως δι
  εργα όδοποιΐας.
  Ή εγγύησις ώρίοθη εί< δραχμάς 30.000. ■ Λεπτομερής διακήρυξις κα τα σχετικά τής μελέτης εύρί οκονται κατατεθειμένα είς τό Γραφείον τοϋ Δήμου, δπου δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ σιν οί βουλόμενοι καθ' έκά στην προσερχόμενοι κατά τάς εργασίμους ώρας των Γραφεί ών. • Έν Άγ(ω Νικολάω τή 9η Δεκεμβριού 1937. Ό Δήμαρχος Άγίου Νικο λάου. Εμμανουήλ Σκύβαλος Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ = 272ον ΣΗΜΕΡΟΝ Τό κινηματογραφικόν άρι- στούργημα: ΤΑ ΝΕΑΗΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΒΙΚΤΟΡΙΛΣ Μέ την Τζέννυ Γιούγκο ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ "Γ.να άσύγκριτο δραματτ κό δημιούργημα: .1 Μέ την Κομίλλη Χόρν Κινηματονέα Τύπου Μέ μανία έσπρωχναν ή μιά την άλλη γιά νά πλη σιάσουν τή βασίλισσα. Ά- σογκράτητες μαινάδες έρρι- χναν κάτω κι' έποδοπατοϋ- σαν ή μιά την άλλη γιά να μπορέσουν νά φωνάξουν άπό πιό κοντά στήν Μα- ρία-Άντουανέττα πού τίς έ- κύτταζε μέ πικρό χαμόγελο: —Σκύλλα Αύστριακή! Στρίγ γλσ! Βρώμα! Π...! —Κύττα πώς τεντώνει τό λαιμό της! 'Έννοια σου καί θά σοΰ τόν κοντήνωμε! "Οταν δμως εσταμάτησαν κατά τίς ε'ξ τό βράδυ, έ'ξω άπό τό Παρίσι γιά νά κα¬ θορισθή τό δρομολόγιο τής είσόδου τής πομπής μέσα στήν πόλι, τα πράγματα άλλαξαν. Ή βασιλική άμα- ξα θά μποροθσε νά τραβή ξη ϊσια στό παλάτι άπό την πύλη Σαίν-Ντενί. Άλλά ή συνέλευσις θέλησεν ή έπά νοδος των βασιλέων νά γί¬ νη μέ δλη τή δυνατήν έ- πισημότητα γιά νά αποζη¬ μιωθή τό πλήθος ποΰ εΐχε συρρεθστ] νά πανηγυρίσΓ| τή νίκη τού. 'Έτι ή συνοδεία παρέκαμ ψε τόν περίβολο τής πό¬ λεως γιά νά μπή άπό την πύ λη τοΰ Νεϊγύ, ώστε οί διά πλατοι δρόμοι καί οί πλα- τεΐες τού Νεϊγύ, των Ήλυ- σΐων Πεδίων, τοΰ Λουδοβί¬ κου 15ου μέ την κοσμοπλημ- μύρα τους νά χρησιμεύσουν ώς αλησμόνητον πλαίσιον τοΰ γεγονότος. Άλλά στοΰς τοίχους ό κό σμος έδιάβαζε περίεργες προκηρύξεις τής εθνοσυνελεύ¬ σεως: «Σιγή! Άπόλυτος σιγή! Οΰ- τε λέξιν κατά την διέλευ¬ σιν τοΰ βασιλέως». «"Οποίος άνευφημήση τόν βασιλέα θά ραβδισθή' 8- ποιος τόν ΰβρίση θά κρεμα- σθή». "Οποίος θά έζητωκραύγα- ζεν υπέρ των φυγάδων, πά ρεδίδετο στήν κοινή περι- φρόνησι. Καί θά έτιμωρεΐτο δποιος θά έβριζε τούς αίχμα λώτους τοΰ έθνους. "Ετσι, καθώς έμπήκεν ή βασιλική άμαξα στό Παρί¬ σι, βρέθηκεν άνάμεσα σ' έ¬ ναν πελώριον ανθρώπινον δγ κο καί σέ μιά νεκρική σιγή! Καθώς έπροχωροΰσεν άργά, κανείς δέν έβγαζε τό κα- πέλο τού κανείς δέν ϋψω νέ χέρι ή φωνή γιά νά ά πειλήση., νά βρίση ή νά ζη- τωκραυγάσΓ). Ή έθνοφρου- ρά ποΰ ήταν παραταγμένη, παρουσίαζεν δπλα μέ τόν ύ ποκόπανο ψηλά καί την κάν νη πρός τα κάτω — είς έν¬ δειξιν πένθους, σάν νά έ- περνοΰσε κηδεία... 'Ησαν δ¬ μως άτέλειωτες οί ζητωκραυ γές μέ τίς οποίες τό πλή¬ θος ύπεδί,χθη τό δεύτερο άμά ι πού άκολουθοΰσε. (συνεχΐζεται) Ή στήλη τού Αραιόκοσμου. Διά νά είσθε πάντοτε 20"έτών. Αιατηρήσετε την εύλυγιοϊαν σας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκία είς κεντρικήν συνοικίαν, μέ 4 κύρια δωματια, κουζίναν, αΰλήν, πηγάδι κ λ. άντί 30 000 δραχμών Πληροφορίαι, ιουρεϊον κ. Ζ. Γαλυπιανάκη, όδός ΚαλοκβιρινοΟ (Πλατειά Στράτα. Ή γυμναστική καί τα σπόρ α¬ πομακρύνουν πάντοτε πολύ την ώριμον ηλικίαν καί διττλασιάζουν τα κάτω των τριάντα πλήρη ά<τι· νοβολίας έ"τη. Δέν έγκαταλείπον- ται έζ άλλου τα στόρ χωρίς δυ- σάρίστα άποτελέσματα. Διότι ά· ναπτΰσσουν στόν όργανισμό τήνά- νάγκη νά καταναλίσκεται καί νά άνακτδται' εάν λοιπόν κάμνετε καί έξαφνα παύσετε ν' άσχολήσθε μέ τα σπόρ διατρέχετε οιπλοθς ■ανδύνους: αυτόν πού ίατρικώς λέ· γεται πληθώρα (αίματική πίεσι, χροιά χαλασμένη, ό£υθυμία) καί τόν κίνδυνον τοΰ ιτάχους. Εάν είσθε γυναΐκα των σπόρ άσχοληθήτε άπό τα νεανικά σας χρόνια, μέ σπόρ στά όποϊα νά μπορεΐτε νά έξασκήσθε κα'ι είς μεγάλην ηλικίαν. Ποία είναι τα εύλογημένα αύτά σπόρ; Όλα αΰ- τά πού άπαιτοΰν μετρία κα'ι συνε- χή προσπαθεία· δλα αύτά ποϋ σδς έπαναφέρουν είς την φύσιν. "Ο¬ πως τό κολύμβημα, ή κωπηλασία, ή ίτΐπασία, ή όρειβασία. "Εάν ό τόιτος τής διαμονής σας καί αί έν γένει συνθήκαι τής ζω- ής σας, δέν έπιτρέπουν ν' άσχο- λήσθε μέ τ' ανωτέρω σπόρ, έ,τιδο- θήτε σέ άλλα των οποίων δμως ή ωφελεία νά είνε όπωσδήποτε με- γάλη: π. χ. μέ τό τέννις. Μην λη- σμονήτε ότι διά νά διατηρήσετε την νεότητά σας α'ξίζει περισσό- τερο μία καλή καθημερινή, φυσι- κή εξάσκησις άπό μία συνεχή έ- βδομαδιαία διαμονή στό ϋπαιθρο. Άλλά άς ελθωμε στό ούσιώδες: τό νεανικό ϋφος άποκτδται διά δύο ϊδιοτήτων: τής εντάσεως τής όργανικής ζωής καί τής εύλυγισί- ας. Πώς νά τό έπιτύχετε; Ή άλη- θινή πηγή τής νεότητος είνε ενας περίπατος δύο φοράς την έβδο- μάδα μέ οιονδήποτε καιρό, κατά την διάρκειαν τοϋ ότοίου κάνετε κάθε πέντε λεπτά ϊνα μικρά τρέ- ξιμο. Έπιταχύνετε βαθμηδόν τό βήμα, χωρ'ις ποτέ νά σταματατε εντελώς. Νά σκεπάζεσθε καλά τόν χει- μώνα, μέ ένδύματα θερμά καί μα- λακά καί είς την επιστροφήν σας να τταίρνετε £να θερμό μπάνιο πολύ μικράς διαρκείας, ακολού¬ θως νά κάνετε μία πλήρη άνάπαυ σι μέ τό σώμα ϊσιο καί τεταμένο. Έφθάσαμε τώρα στό μικρό πρό- βλημα μιάς επειγούσης κοκεττα- ρίας. θέλετε νά έχετε σέ μία ώρα νεανικό ΰφος θά τό έιτιτύχετε έ άν μετ' ολίγων στιγμών άσκήσεις δημιουργήσετε στόν εαυτόν σας δύο προσόντα: την τόνωσι καί την ταχύτητα. Ξεύρετε τί σημαίνει τόνωσις Οί μΰς είναι τονωτικοί δταν χω ρίς νά καταβάλλετε καμαία προσ πάθεια, αένουν στερεοί καί άκλό- νητοι. Ό κορμός, τό στήθος, οί ώ μοί, ό λαιμός, δέν Ιχουν καλή στάσιν παρά διά τής τονώσεως Δέν άπαιτοΰνται γι' αύτό ασκή· σεις βίαιες διότι έζασθενοΰν, ου τε άσκήσεις έκτεταμένες διότι σκληραίνουν. Νά παίξετε ττ. χ. ιι* ε'να μπαλό νι κάνοντας εύούχωρες καί άπα- λές κινήσεις. Ιδού ή άσκησις πού σδς χρειάζεται. Όσον διά την ταχύτητα των κι νήσεων, περιμένετε έ'ως την τε λευταίαν στιγμή γιά νά προετοι μασθήτε διά κάθε κίνησΓ πρέπε νά είνε άπηλλαγμένη νευρικότη τος, νά είνε ταχεϊο: καί συγχρό νως εϋθυμη. Εάν ή τόνωσις ένδιαφέρει πρό πάντων τό κέντρον τοΰ σώματος, τόν κορμόν, ή ταχύτης ένδιαφέ¬ ρει τα άκρα: τα πόδια, τα χέρια καί τό λαιμό. Νά κατεβήτε γι' αύτό, γρήγορα μερικά σκαλοτιά- τια, νά παίξετε πολύ γρήγορα μερικές όκταβες στό πιάνο, ν' ά νακατέψετε γρήγορα μιά τράποι,· λα χαρτιά ή" να κάνετε μερικέ κινήσεις τής κεφαλής έμιτρός στόν καθρέπτην. Αύτά άρκοϋν γιά νά αίσθανθήτε εϋκινησία. "Εάν κατά κακήν τύχην, αϊσθάνεσθε κόπωσι, σας είνε ηδη γνωστόν ότιδέκα λεπτά αναπαύ¬ σεως μέ τό σώμα ίσιο, τα μάτια κλειστά άξίζουν περισσότερο άπό δύο ή τριών ώρών μεσημβρινό ϋ- πνο. Ή επίθεσις πολΰ θερμοθ ύ¬ δατος, μέ μιά πεστέτα ή ίνα κομ- μάτι βάμβακος είς τό κοϊλον τοΰ στομάχου καί κάτω άπό τ' αΰτιά έπαναφέρουν τα νεΰρα είς τό επί πεδον των μυώνων. Κάθε χρήσψη καί θεληματική κίνησις κράτει νέα μία γυναΐκα. Κάθε νευρική καί άχρηστη κί νησίς κινδυνεύει νά την γηράση Δέν πρόκειται πλέον περί γυμνα στικής άσκήσεως, άλλά γυμναστι κης τοΰ χαρακτήρος. ή Ντιστεγκέ 'Ο γοΑγοθάς μιάς καρδίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = Ι ΙΙΙΙΙΙΙ III ΙΠΜΙ Ή ζωή τής μελαγχολικής ΚΟΙΜΩΜΙ ΚΡ 15" ■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••■ι ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου— έναντι Δημαρχείου. Καθ' έκάοτην 9—Π καί 3—7. Αριθ, τηλέφωνον 300. .23 ■■■■■■■■■■ε^ΠΒΜΜΗΒΒΠΠ»ΗΜ1ΒΒ»·ΜΜΒΜ·αΒ>ΚΙΐε^ΗΙΙΗ

  ΞΛ'ΛΕΙΑ παντός εΐδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Είς τάς συμφερωτέρας τιμάς
  ©ά εΰρητε εί; την
  ΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όΰός 1821. (Χεϊτάν Όγλοΰ)
  Δ Η Μ Ο Τ Ο ΟΧ!Α_Κ0ΙΚ0ΤΗΤ0Η
  Είς τό έν Μοίραις κατάστημα ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ
  έξετυπώθησαν καί πωλοΰνται Δημοτολόγια Κοινοτήτων των
  50 φύλ. δρ. 45, τώνΙΟΟ δρ. 35 καΐ αναλόγως επί παραγγελία.
  Παρακαλοθνται οί κ. κ. Πρόεδροι των κοινοτήτων Μεσ¬
  σαράς δπως πσραγγεΐλωσιν εγκαίρως τα δημοτολόγια των.
  Έκαστην Πέμπτην
  καί Σάββατον ώρα 5 μ.
  μ. Τάς Κυριακάς ώρα 11
  π. μ. 7
  ΝΕΟΝ εκλεκτόν
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωρίζομεν είς άπαντας
  τούς ενδιαφερομένους δτι έ-
  πειδή συμπίπτει νά εΐνοπ Χρι-
  στούγεννα καΐ Πρωτοχρονιά
  ήμέρα Σάββατον, ή εμποροπα¬
  νήγυρις Μοιρών τσϋΣαββάτου
  θά γίνη την Παρασκευήν τής
  αυτής εβδομάδος ί^τοΓ την
  παραμονήν Χριστουγέννων καΐ
  πρωτοχρονιάς.
  (Έκ τοΰ γραφείου τής Κοι¬
  νότητος Μοιρών).
  Διά τα καλλυντικά σας.
  ι,
  Κα9' όλον τόν μήνα Δεκέμβριον καί μέχρις έξαντλήσεως
  τής μεγάλης παρακαταθήκης των καλλυντικών καΐ άρωμά-
  των τού φαρμακείου:
  Ιωάν. Λογιάδου
  (Πλ. Μεϊντάνι)
  θά Τίωλοθνται είς τό ειδικόν τούτου τμήμα καΐ ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  τι-ραγματικοΰ ΚΟΣΤΟΥΣ δλα τα εϊδη των καλλυντικών καΐ ά-
  ρωματων.
  "Ητοι άρώματα, ττουδρες, κρέμες, μπριλλαντίνες, σαπού-
  νια κ. λ. π., κ. λ. τι.
  Έκπτώσεις κόστους.
  Ι»2ον αοτοκρατειρα;.
  Ή νία αυτή άπουσία τής Έλι-
  σάβετ εί; τό εξωτερικόν, μακρυά
  άπό την Βιέννη, είχε δυσαρεστή-
  ση χον αΰτ,οκράτορα. Είχαν φθά-
  στ/ μέχρις αυτού όλαι αί τερζτώ-
  ί άή
  φήμαι,
  χί άπ
  ΡΑΙ.— Λΰριον έοοτήν τοϋ
  Αγιου Ελευθερίου δέν έορτάζει
  ουτε δεχεται έπισκέψεις ή κ. Ε¬
  λευθερία Έιιμ. Τζουλάκη
  Γύρω οτήν πόΑι.
  Ό σφοδράς άνεμος τής παρελ¬
  θούσης Κυριακης διέκοψε την έκ
  τής τελευταίας καλοκαιρίας ικα¬
  νοποίησιν.
  —Άλλά καί έμετρίασε την κα-
  θιερωμένην έξοδον τοΰ κόσμου ό
  οποίος συν τοίς άλλοις . έφοβήθη
  ύποτροπήν των βροχών.
  — "Ωστε νά θεαθοΰν πολλοί αέ
  όμβρέλλες διά τόν... φόβον των
  των ϋπονοιών πού είχαν εγεϊρη, Ίουδαίων.
  τα δυό, αέσα σέτόσο'λίγο διά-; -Δέν μετεβλήθη βλέπετε ή
  σ-πια τα?''δ'* τί- 'ΡΙ-σάβ-τ ■ ΨυΧ°λογία των συμπολιτών— καί
  «Αί ' * < · ' - Ε-Α.ο*^βι.· 0[ φ0β0ί φυσικά—μετά τάς ίστο- Ολα αυτα επειρα,,αν πν.υ Π,ν.οικάς τω δντι βροχάς των παρελ- φιλοτιμίαν τού. Κα'ι ΰστερα εολε-' θόντων μηνών. πε νά διαλύεται τό γλυκύτ'ερό τού Ι —'Η έποχή των δώρων £χπ όνειρο: Νά ευρίσκη τό βράδυ γυ- σ?τές τ<ις ?μίοε5 Τ!ς- πρραγχ- .<- 2. ι > Λ ^^ - · λιες της 'ΐε τις βιτρινες των κα-
  ρι^,οντας άπό τας υψηλάς ασχολι-, Τοστημάτων.
  α; τού, μιά ζεστή οίκογενειακή ι —Αί οποίαι αμιλλώνται είς τό
  γωνιά, νά ευρίσκη την γχλήνη,' νά καταστήσουν άπό τώρα καθη
  την ανάπαυσιν, μέ άόλλα λόγ:α | μερινόν ζήτημα την έπιλογήν
  την ευτυχία κοντά είς την γυ- Γ^ο^βιτρίνες παρέχουν δηλ.
  νχΐκα και τα_παιδία τού. |πειρασμούς είς τούς διερχομέ-
  Ή μεσολάβησις τής Ελένη; ά-ινους οί όποΐοι καί σταματοϋν
  κάθε τόσο μπροστά τους διά νά
  έκλέξουν καί νά ύττολογισουν ..
  —Πασά την οικονομικήν καχε-
  ζίαν δέν λείπει ή δρεξις πολλών
  νά όργανώνουν έκ των ενόντων
  πέφερεν άποτελέσματα. Ό Φραγ-
  γ.Ιτ/.οι Ιωσήφ άγαποΰσε την γυ-
  ναΐκά τού. Την λαχταροΰσε, την
  έπιθυμοϋσε.
  «Σκέπτομαι — έγραφεν ΰστερα·, γ'^"αί: „
  ό λίνο εί- τλν ιιητίοα τού Γ" ^ <1>°ρμης των μεσολαβου-
  ,ο Λΐγο εί, τη^ μητ.,/α ^ τού σων. έορτων αί οποίαι άώοροΰν
  — να επωφεληθώ των πρωτων τόν άλφα ή τόν βήτα τής γειτο-
  ημερών τοΰ Όκτωβρίου, και νά
  πεταχθώ 2ως την Κερκύρα, νά
  ίδώ την άγαπημένη μου Σίσι,
  πού τόσο μοΰ λείπει!».
  Την 1.'3ην Όκτωβρίου ό Φραγ-
  νιας,
  — "Ετσι δέν έ"λειψαν οϋτε προ-
  χθές οϋτε χθές άπό τάς συνοικίας
  τα τραγούδια καί ή εύθυμία ή ό-
  φειλομένη έννοεΐται έν πολλοϊς
  καί είς τόν θεόν Βάκχον.
  Κί ί η Κή
  —Καί είς την Κρήτην καί είς
  ·>"■ άλλην Έλλάδα "----- ------
  κϊσκος Ιωσήφ ευρίσκεται είς
  την Κέρκυραν. Άπό απόψεως υ-
  γειας ευρίσκει την γυναΐκα τού Κ0α μεγάλων γύρω άπό την δεν
  πολύ καλλίτερα. Τής λέγει πόσον . δροφύτευσιν.
  —ΑΊ φροντίδες αύται πιστεύε-
  ται δτι θά άποδώσουν έτΐί τέ-
  λους τό δένδρον είς την γήν
  τού στοιχΐι,ει ή απουσια της,
  πόσο τόν Οίγει δ θόρυβος πού
  είχεν έγείρη ή άπουσία της"
  καί τής ύπόσχεται στό ζήτημα
  ς ρ ς η γή
  τής «φαιδρας πορτοκαλλέας» άλ¬
  λά καί τής άπό αρχαιοτάτων
  των παιδιών, νά ταχθή ένεργη- χρόνων παραδόσεως .γύρω άπό
  τικώτερον παρά τό πλευρόν της, τήν ,λ_ατΡεί.αν του· ,
  ν- ν- * '*' — Εννοεΐται και μέ συμμετο¬
  χήν τοΰ Ηρακλείου είς τύ άπο-
  τέλεσμα αύτό. Καί τό λέγομεν
  διά τούς φίλους τοΰ πρασίνου
  έδώ δέν πρέπει νά
  έν άνάγκη ν' αντιταχθή εις την
  μητέρα τού. Ή Έλισάόετ 2χει έ-
  πιθυμήση πολύ τα παιδία της.
  Κατ' επανάληψιν Ιγραψε στή μι- ί ° όπο
  ν , ιτ 'ν.Τ.,, ' Γ , μένουι
  κρή πριγκήπισσα Ζι,εΛα καί _«ο
  στόν μικρόν διάδοχον Ροοόλφον
  επιστολάς πού κατέληγαν μέ την
  στερεότυπον έπφδόν: «Μή ξεχνοίτε
  την μαμα σας. Άφίνετε καμμιά
  φορά τή σκέψΐ σα; νά πετί στή
  μαμά μας».
  Ό αύτοκράτωρ καί ή αύτοκρά-
  τειρα μένουν σύμφωνοι σέ μιά
  συμ[5ιβαστική λύσιν. Ή Έλισά-
  βετ δέν θά έπέστρεφϊν άμέαως
  είς την Βιέννην. Ή κατάστασις
  των νεύρων της καί ν') ύγεία τη;
  νούν
  χθεσινάς καιρός εφαίνε¬
  το πάλιν καλάς.
  — Ηύνόησε μάλιστα καί τούς
  ενδιαφερομένους μέ την ύτταιθρί-
  αν ζωήν καί κίνησιν διά τούς ό-
  ποίους έχάρισεν έ,'ναν ήλιον απο¬
  λύτως ευεργετικόν.
  —Τα «Νεανικά χρόνια της
  Βασιλίσσης Βικτωρίας· πού προ-
  βάλλει τό κινηματοθέατρον Που¬
  λακάκη, είναι άπό τα νεώτερα
  καί τα άρτιώτερον σκηνοθετημί-
  να καί καλοπαιγμένα φίλμ τής έ
  ποχής.
  — "Ωστε έκτός τοΰ ίστορικοΰ
  ιδιαιτέρως ένδιαφέροντός τού,
  δέν τής τό Ιπέτρεπαν. Εδέχετο Ι τό φίλμ αϋτό νά άνταποκρίνεται
  δ ^^^^ είς τά<= Λπαιτήσεις δμως νά επιστρέψη είς δλλο ση¬ μείον τής μοναρχίας. Έτσι έμει¬ ναν σύμφωνοι νά επιστρέψη ή Έλισάβετ είς Βενετίαν, δπου θά τής Ιστελλαν σέ λίγο τα παι¬ δία, φυσικά χωρίς την γιαγιά τους. (συνεχίζεται) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ■ ■ Ι ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ε. Α. Χαμαράκη Τιιλέφ. Ν» 5-50 ■ ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ: Με έξησφοιλισμένην - τοίχύ- τητα 14 μιλλίων. Αναχωρεί εκάστην ΤΡΙΤΗΝ π. μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά, 5 ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδη- ψόν, Βόλον, Θεσσαλονί¬ κην. .....«.....ι.....■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Ι π— Ιαβεδισ ■ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάσματα. Λ Νέοι μοδέρνοι χρωμα- ι τισμοί. 5 Αί τιμαί μας εΐν« αί ■ καλύτεραι. εν ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Όδές Άγίοο Νηνά. Λύσις χθεσινοϋ ύπ'άρ. 42σταυρολέξου ΙΙΓΚΠΓΪΟΙΕ] Ι'Ν Τ 'ΤίΕΙ ΓΑ)Ν1Τ|Δ ΓθίϊΙ ιΚ[Ο|Ρ|Ε ,Ρ ΜΐθΡ/Εΐ ΓΚ| "Μ1 >/Δ|Δ|!Μ)4 Αι ^Μ|
  ί ϊ Ι Λ ,Λ,Κ|Τ'|η|
  ΗΝΌΔΙ ΚΕϋ
  Μ'
  Μ, Τ Α Ι
  ί)
  [ΑΙΡΐΑΙΙι ^μ
  ΐ|]Μ!ΑίΛ!ΤΐθΊΝΙ
  [ΟίΑ ' Ι ι ΜΕ
  1£]
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία ?[ς
  τα νοσήμαια τοΰ στομάχου
  έντέρων καί ηπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτοΰπετττι-
  κοΰ συστήματος έν τφ ίατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θερατιεΐα αΐμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  : Μανώλης Γ. Κωνιός
  Ι
  Νβυρολόγβς-Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίατρος
  ■ Δημβσ. Ψυχιβττρβίβυ Αθηνών
  Δέχεται έν τψ Ι&τριίφ τού
  • ίδάς ΙΙίΐραιως 17δ' ΑβΗΝΑΙ.
  ί Τι,λέφ. 52.379.
  Συνταξιοΰχος καθηγητής των
  Μαθηματικων άναλαμβάνει προγυ-
  μνάσεις μαθητών έν τώ φροντιστ'/)·
  ρίω αύτοθκαίκατ'οΐκον μέόίδακτρα
  συγκαταβατικάς Πληροφορίαι έν
  τώ φροντιστηρίψ συνοικία Περβό
  λας όδός Βασι λογεώργη ώρα 3
  —5 μ. μ.
  'Ενοικιάζεται άπό 1ης Ίανουα-
  ρΐου τό τιαρά την πλατείαν Μτίν
  τανίου μαγαζείον δπου νυν τό κα-
  πνοτΐωλεΐον Άλεζανδροπούλου.
  Πληροφορίαι παρά τφ κ. Άλε»
  ζανδροττοΰλφ.

  *».
  15
  γσο
  ">νομικήν
  ενόντων
  ιειψαν οϋτε ιρ(>
  ηό τάς συνοικίβς
  ι η εύθυμία Α {.
  ιται έν ττολλοίζ
  Βακχον.
  Κρήτην κο'ι Είς
  ιδα ίχουν ουστη
  •ροντί&ες μικρών
  'ρω άπό την δ£ν.
  ; αύται
  οδωσουν
  όν είς την
  λλέ
  ς 4
  ό άρχαιοτατο»
  «ως .γυρω άιι
  καί μέ ουιιμΕΐο·
  ■1ου είς τό ά»
  Καί τό λέγομίΐ
  ς τοϋ ττρασίΗΐι
  δώ&έν τιρέττει να
  καιρός έοαίνί
  λιστα καΐ τους Ι
  μέ την ϋπ%
  Γ|σιν διά τούς ί-
  ■ ίνσν ήλιον ά»
  κόν.
  ά χρόνισ «; Ι
  τωρίσς» τιού ιφ» Ι
  ατοθεατρον Π» Ι
  πό τα νεώτερ |
  ρον σκηνοθετημ
  μ ίνα α>ίλμ ττ)ς
  ς τοθ ΙατορικοΟ Ι
  ιαφέροντός
  , ανταποκρινο»
  άήοβϊ |
  Ά Μ
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  182 β ν
  Τώρα νύκτα, τα σπίτια δλα κλειστά' νά
  μην έμβή είς τό ξενοδοχεΐο καΐ ουτε είς τόν
  δρόμον επάνω νά μεταφανή. Τί δαίμονα! ή γί|
  ήνοιξε καί τόν έκατάπιε,
  Ή γή δέν ήνοιξε νά τόν καταπίη άλλ' ό άν·
  θρωπος έλαβε πλαγίαν τινά οδόν τού χωρίου ά¬
  γουσαν πρός τό Μορφερμείλιον, ώς γινώσκων
  τα μέρη έκεϊνα, καί ώς επανελθών είς αύτά καΐ
  άλλοτε. Καθ" οδόν, ήκουσε διαβατών όμιλίας
  καί έκρύβη είς ενα λάκκον, έ'ως νά διέλθωσι καί
  νά μακρυνθώσιν, άλλ' ή προφύλαξις αυτή ύπήρ-
  χε οχεδόν περιττή, έπειδή, ώς είπομεν ήδη, ή νύξ
  ήτο οκοτεινοτάτη, νΰξ Δεκεμβριού, καί μόλις δύο
  ή' τρείς άστέρες έφαίνοντο είς τόν ουρανόν.
  Εκείθεν άρχεται άνάβασις λόφου. Ό άν-
  θρωπος δέν επηκολούθησε τόν δρόμον τοϋ Μορφερ
  μειλίου, άλλά κατηυθύνθη δεξιόθεν πρός τούς
  άγρούς, καί έσπευσε νά κρυβή, είς τό δάσος. Τό-
  τε εβράδυνε τό βήμά τού, καί ήρξατο νά παρα
  τηρή μετά προσοχής πάν δένδρον, προβαίνων
  βήμα πρός βήμα, ώς εί εζήτει ή ηκολούθει κρυ-
  φίαν τινά οδόν, ήν αύτός μόνον εγνώριζε. Πρός
  στιγμήν εφάνη ώς δτι έ'χασε τό ζητούμενον, καΐ
  έστάθη άμφίρροπος. Τέλος αφίκετο είς άδενδρόν
  τι μέρος, δπου σωρός μεγάλον καί ύπολεύκων
  πετρών. Έσπευσε πρός αύτάς, καΐ τάς εξήτασε
  μετά προσοχής έν τή σκια τής νυκτός, ώς περιερ-
  γαζόμενος αύτάς μίαν πρός μίαν. Μέγα τι δέν¬
  δρον, ό κορμός τοϋ όποίου ήτο πλήρης έκφυμά-
  των, έξ έκείνων άτινα είνε είς τα φυτά καθώς
  αί άκροχορδόνες είς τα ζωα, ίστατο είς απόστα¬
  σιν ολίγων βημάτων άπό τοϋ σωροθ των πετρών.
  Έπορεύθη πρός τό δένδρον τουτο καί περιέφερε
  την χείρα τού επί τοϋ φλοιοϋ, ώς προσπαθών
  ν" αναγνωρίση ή νά μετρήση δλα έκεΐνα τοϋ
  στελέχους τα έκφΰματα.
  Τό δένδρον τουτο ήτο μία μελία (μέλεγος)
  άπέναντι αύτοΰ ύπήρχε μία καστανέα, άσθενής
  έξ άποφλοιώσεως, είς ήν είχον έπιτιθεμένον έν
  εϊδει έπιδέσμου τιέτσλον λευκοσιδήρου δι" ήλων
  Άνυψώθη ό άνθρωπος είς τα άκρα των ποδών
  τού καί ήψατο τοΰ πετάλου. 'Έπειτα δέ κατε-
  πάτησεν επί τινάς στιγμάς την γήν μεταξΰ
  τοΰ δένδρου καί των πετρών, ώς θέλων νά
  βεβαιωθή άν τό χώμα έκεΐνο δέν άνεσκάφη υπό
  τινος. Μετά ταυτα έπανέλαβε τόν δρόμον τού έν-
  τός τού δάσους.
  Οδτος είνε ό άπαντήσας την Τιτίκαν. Προχω-
  ρών πρός τό Μορφερμείλιον, εΐχε διακμίνει την
  μικράν εκείνην σκιάν κινουμένην εναγωνίως, άπο-
  θέτουσαν χαμαί φορτίον τι, αναλαμβάνουσα^ αύ-
  τό, καί βαδίζουσαν, καί πλησιάσας αυτήν είδεν
  δτι ήτο μικρά τις κόρη βαστάζουσα μέγαν κάδον
  ύδατος. Τότε προσήλθεν είς τό παιδίον καί έλαβε
  σιγηλώζ την λσβήν τοϋ κάδου τού.
  Ζ'.
  Ή Τιτίκα συμβαδίζουσα μετά τοΰ αγνώστου έν
  τω σκότει.
  Είπομεν δτι ή Τιτίκα δέν εΐχε φοβηθή. Ό
  άνθρωπος λύσας έ'πειτα την σιωπήν, είπεν είς
  την κόρην, μετά φωνής πατρικής, σιγαλής.
  — Θά είνε πολύ βαρΰ, παιδί μου, διά σέ αύ
  τό, νά τό σηκώνη μονάχη σου.
  Ή Τιτίκα ήγειρε την κεφαλήν καί άπεκρίθη.
  Βαρύ είνε.
  —Άφες, προσέθεσεν ό άνθρωπος, νά τό σηκώ
  σω έγώ.
  Ή Τιτίκα αφήκε τόν κάδον. Ό άνθρωπος ε
  βάδιζε πλησίον της.
  (συνεχίζεται)
  »ίί" Λ<" ΚΑΜαρουδα ΠΛατειά Στράτα Έγκυκλοπαιδεία ΑΓ έκείνους πού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. ΓΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ Α'. Έδρα τής διά -ό όν είνε ή γλώσσα. ΔΓ αυτής μπορεΐ καϊ αίαθάνεται άν κάτι πού είσάγει είς τό στόμα τού είνε πικρόν, άλμυρόν, ξυνόν ή γλυκό. Αναλόγως δέ τής ού- σίας πού βάζομεν είς τα στόμα ερεθίζεται διαφορετικόν μέρος τής γλώσσης. Έτσι λ. χ. μέ τα μπροστινά μέρος τής γλώσσης αισθανόμεθα τα γλυκά, μέ τα πί- σω τα πικρά πράγματα. *Η εύ- αισθησία διά τάς τέσσαρας κα- τηγορίας τής γεύσεως — γλυκά, πικρά, ξυνά,^ άλμυρά — είνε διά- ψορος. ΙΙιά διάλυσις 0,4 τοίς έκατό ζάχαρις άπό ζαχαροκά- λαμον άφίνει, πζρά την σμικρί- τητά τ^ς, την αίσθησιν τοΰγλυ- κοΰ εις τόν άνθρωπον. Εις τό ζήτημα ο'μως τής γεύ¬ σεως, ό άνθρωπος δέν εχει μο- νοπώλιον. Ύπάρχουν πολλά ζώα ποΰ Ιχουν εξαιρετικήν ευαισθη¬ σίαν είς τα ζητήματα τής γεύσε¬ ως, δυνάμενα νά χαρακτηρι- σθοΰν ώς άληθινοί λιχούδηδες. Τουτο ϊσχύε: γιά πολλά ψάρια. Άλλά τα οργανα τής γεύσεως δέν ευρίσκονται, καθ' ο"ςον άφο- ρά τα ψάρια, μόνον εις τό στό- μα. 'Υπάρχουν είς δλον των τό δέρμα. Ή εύαισθησία των ψα- ριών είς την γεθσιν, δέν είνε κα- θόλου δύιχολον ν' άπ δειχθτ). Μποροϋμε λ. χ. νά ντρεσσάρω- Ι ψά ά ί ρ με Ινα ψάρι νά προτιμα μίαν των ιεαοχρΐύν κατηγοριών τή γεύσεως, λ. χ. τα γλυκά. Πρός τούτο άρκεϊ νά διοχετεύσωμεν είς τα νερό τής γυάλας, έντός τής οποίας έχομεν τα ψάρι πρός παρατήρησιν, όλίγην διάλυσιν ζάχαρης, καί νά τοΰ ρίψωμεν ένα κομματάκι ζαχαρωμένου χ.ρέατνς. "Γστερα άπό ολίγον καιρόν, τό ψάρι θ' άρχίστ) ν' ά- ναζητή τό κρέας, ευθύς ώς θά είσάγεται διάλυσις ζάχαρης μέ- σα είς την γυάλα τού. Άπλού- στατα τό ψάρι Ιχει έν τψ μετα- ξύ συνηθίση είς τα γλυκά. Έ- χουν δέ εξαιρετικήν ευαισθησίαν είς τα ζητήματι τής γεύσεως τα ψάρια. Απεδείχθη δτι γιά έ'να ψάρι έξακολουθεΐ πάντοτε νά υπάρχη ή αΐσθησις τοΰ γλυ- κοΰ, ϊστω καΐ άν ή διάλυσις τής ζάχαρης είνε έξαιρετικά Ιλα- φρά. δηλ. 0.007 τής έκατό. Δη- λαοή τό ψάρι είνε έξήντα ψορϊς πειό εύαίσθητον είς τα ζητήμα- τχ τής γεύσεως άπό τόν άνθρω¬ πον. Είς τα εντομα τα οργανα τής γεύσεως, υπό τάς ομαλάς συνθήκας ευρίσκονται είς τό στόμα, ή έν πάση περιπτώσει χοντά είς τό στόμα. Ύπχρχου^ 8μως καί χί έξαιρέσεις. 'Υπάρχουν Ιντομα πού γεύονται... μέ τίς άκρες των ποδιών των! "Αν στερεώσωμεν μιά μυϊγα κατά τρόπον, ώστε νά κρέμεται ελεύθερον τό ενα μόνον πόδι της θά την δοϋμε, ίν κάνωμε πώς βυθίζομε τό πόδι της αότό μέσα είς κοινόν νερό, νά παραμένη άπαθής. Άν 2μοος βυθίσωμεν τό πόδι της αύτό μέ¬ σα είς νερό, είς τό ίποϊον έχο¬ μεν διαλύση ζάχαρη, θά την δοθμε νά βγάζη έξαφνα την τ.ρο- βοσκίδα της καί νά προσπαθή νά ροφήαη άπό τό ζαχαρόνερο. Ή εύαισθησία των άκρων αυτών των ποδιών τής μυίγας καί άλ- λων έντόμων είς τα ζητήματα τής γεύσεως είνε άπίστευτος. (συνεχίζεται) ΛεωφΌρεια ΤΟπου Κ. καί φορτηγά αύτοκίνητα Έκ τίθενται είς το Γραφείον: Χατζιάδκη, ΤσιΑένη καί Σία 'Αντιπρόσωποι Κρήτης. Ηοηια - 11 ο ν β ο. ΟοΙΙοτΗ-ννβι-κβ, ΒΓβιτιβι» ■ ■■■■■■■■■■■■^■■■■■«■■■■■■■αΒειεΐΒειπεΐπειειππειεΐΒειει· ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ^ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δέχεται Καταθέσεις: ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο μέχρι δραχμών 125.000.— Ό τόκος ύπβλογίζεται άπό τής επομένης τής κατα- θίως. "Λπαβαι αί καταθεσεις είναι έξ ολοκλήρου ηγ¬ γυημέναι υπό τοΰ Κράτους καΐ απηλλαγμεναι τελών χαρ- τοσήμου. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ ■■■■■■■■■■■■■■■■ Τα κοστούμια, τις καμπαρντίνες παλτά σας, είς τοϋ ΜΑΡΟΥΔΑ. Προτιμάτε πάντοτε τα ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ,.ΤΑΥΡΟΣ' καί τό γνήσιον φυσικόν ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ Διά σιτηρά, άμπέλια, ελαιόδενδρα, όπωρβφόρα δέν- δρα, κηπικά, κλπ. Διότι είναι τα αποτελεσματικωτέρα όλω ν. Διαβέτομεν καΐ ϋπερφωβφβρικα καΐ συνθετους τύπους. Πωλούνται επί πιστώσει μέσω τής 'Αγροτικήί Τρα¬ πέζης. 'Αποκλειστικοΐ 'Αντιπρόβωποι ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ καΐ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ '^Η ρ ά κ λ ε ι β ν Ή έλαιοπαραγωγή είς τόν Νομόν Λασηθίου. ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τοΰ άντα- οκριτοΰ μας).— Αναφορικώς μέ :ά ζήτημα τοΰ ελαίου & Νομάρ- (ης Λασηθίου κ. Φλωρίδης είς ϊ- >ώτησιν δημοσιογράφων εξέφρασε
  :ήν γνώμην δτι λόγω τής ύπερπα-
  ιαγωγής θα είνε δυ^-χ,θλον άν 5χι
  λωσδιόλου αδύνατον νά έπιζη-ΐ
  ιΰνται ύψηλαί τιμαί.
  "Οσον άφορά τόν Νομόν Λασΐί)-
  ου ό κ. Φλωρίδης ανέφερεν δτι
  ίχει ανάγκην κατ' ετος 1.700.000
  ίκάδων ελαίου. Κατόπιν δμως
  :ών τελευταίων άφοριών θά κατα-
  /αλώση καί θά κρατήση δι' έφε-
  5ρείαν 3.000.000 οκάδας. Ή έ-
  ;αγωγή έπομένως θά περιορισθή
  περίπου είς 3.000.000 οκάδας.
  Άπό την παραγωγήν τής Ελλά¬
  δος θά περισσεύσουν πρός έξαγω-
  ■ήν 5.000.000 οκάδας.
  Πάντως, εσυνέχισεν, & κ. Φλω-
  5ίδης τα υπουργεία Γεωργίας καί
  Έθνικής Οίκονομίας, οί Νομάρ-
  (*: των έλαιοπαραγωγών με-
  )ών καί δλοι γενικώς ο! άρμό-
  5ιοι φροντίζουσι διά την έπωφε-
  ,εστέραν διάθεσιν τοθ ελαίου
  πρός ικανοποίησιν τοθ άγρότου.
  'ΕρρίγΒη ή ίδέα είς περίπτωσιν
  έκπεσμοθ των 'τιμών μέχρις όρι-
  σθησομένου όρίου, νά προβή τό
  Κράτος είς αγοράν καΐ συγκέν¬
  τρωσιν τοθ περισσεύματος. "Αν ή
  ϊδέα είνε καλή θά άποδειχθη· έκ
  τής γενικωτέρας μελέτης αυτής ή
  όποία ασφαλώς θά γίνη.
  'Υπάρχουν καί ίλλαι γνωμαι
  προσέθεσεν ό κ. Φλωρίδης αί
  οποίαι ένδέχεται έπίσης νά με-
  λετηθοΰν. Άντικειμενικός σκοπός
  δλων είνε ή ενίσχυσις τοθ πχ·
  ραγωγοΰ ή όποία θά έπιζητηθ^)
  παντοθ καί πάντοτε. Έν τώ με-
  ταξύ οί παραγωγοί καί άπό τάς
  εσοδείας των άλλων προ'ιόντων
  τοΰ Λασηθίου χί οποίαι είνε κα¬
  λαί θά ώφεληθοΰν καί πρέπει ό-
  πωσδήποτε νά είναι ίχανοποιημέ-
  νβι. Κυρίως δέον νά έξαρθή δτι ή
  άφθονία τής παραγωγής θά μειώ-
  σητόν|]υποσιτισμάν των πενεστέρων
  τάξεων, πραγμα πού είνε κ*ίαύτό
  Ινα σπουδαίον δφελος καί άπό
  παραγωγικής καί άπό.γενικής α¬
  πόψεως.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ή Ένοριακή Επιτροπεία τοΰ
  Ι ΝαοΟ Άγίου Δημητρίου Ήρα-
  λείου θεωρεϊ καθήκον της δπως
  ;κφράση τάς χπείρο»ς εύχαρι-
  τίας της καΐ τα θερμά συγχαρη-
  τήριά της πρός τούς δραστηρίους
  άστυνομικούς τής πόλεώς μας κ.
  Μοίραρχον Στεφανάκην Νικό¬
  λαον, Άθυπομοίραρχον Λαζαρά-
  :ον Άθανάσιον, ύπενωμοτάρχην
  Περάκην καΐ χωροφύλακας Χρι-
  στοφάκην Εμμανουήλ, Τσικαλάν
  Εμμανουήλ, Μαυρομανωλάκην Γε¬
  ώργιον καί Παπαδάκην Γεώργιον,
  Γτινες εντός μιας καί μόνον ώρας
  άπό τής διαρρήξεως τοΰ ΝαοΟ κα¬
  τώρθωσαν νά άνακαλύψουν καί νά
  συλλάβουν τούς ίεροσύλους, κα-
  τασχέσαντας συνάμα ά'παντα τα
  κλαπέντα χρήματα. Τοιοΰτοι Ά-
  στυνομικοί επαξίως έπιτελοΰντες
  τα καθήκοντά των τιμοΰν τό Σώ-
  μα, είς δ άνήκουν.
  (Ή Ένορ. Επιτροπεία Άγίου
  Δημητρίου Ηρακλείου).
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  : —"Αδικος επίθεσις.
  Υπό τής Χωρβφυλακίίς Άτβι-
  πβποόλβυ Ρεθύμνης συνελήφθη β
  Ελευθέριος Νικολακάκης έκ Γβ-
  ραν(«>υ κατηγβρούμενο; όΓ άδι¬
  κον επίθεσιν.
  —Ό έλεγχος Σπμ'αλόγκας.
  Έκ Σπιναλόγκα; έχανϋλθον «ϊς
  Χανιά οί κ.κ. Εύάγγβλος Παπαν-
  τωνάκης Δ)τή; τοΰ 'Υγειονβμικοΰ
  Κέντρου Χανίων καΐ Σ. Βλαχά-
  κης τμηματάρχηί ϋπηρίθίας ( εν¬
  τελλομένων έξόδων ΓΑνικής Δι¬
  οικήσεως Κρήτης. Οί ανωτέρω εί¬
  χον μεταβή είς Σπιναλόγκαν
  πρός έλεγχον τή;! διαχειρίσεως
  τού Λεπροκομείου.
  —Τό Κακουργιοδικεΐογ Ρε¬
  θύμνης.
  Υπό τοΰ Κακουργιοδικείου Ρε-
  βύμνης έδικάβθη προχ3έ; ή ϋπό-
  'βοις των Μιχ. Γρυλλάκη καί Κ.
  "ρυλλάκη επί άποπείρα άναιρέ-
  σεως. Ό πρώτος έκ των κατηγο¬
  ρουμένων εκηρύχθη 'ένβχος |κα!
  κατεδικάσθη είς τριών έτών καΐ
  Λ'νέα μηνών φυλάκισιν διά την
  απόπειραν καΐ παράνομον κατο¬
  χήν βπλβυ κοα 3 μηνών διά την
  βπλοχρησίαν. Ό ετερβς των κα-
  ηγορουμένων ήθωώθη. ]
  Συμφώνως τώ Νομώ 4442
  Κώδικος περΐ Εισφορών) ώς
  <αί τα άρθρα 1 καί 2 τοθ ύπ' άριθμ. 365)1936 Άναγ- καστ. Νόμου «Περί τροποποι¬ ήσεως καί συμπληρώσεως τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 15 καί τοϋ άρθρου 128 τού Νόμου 4442» ώς καί τής ύπ' άρ. 110.711)9) 1Ο)1937Έγκυκλ. Δ)γη~ς 'Υπουργείου Στρατιω¬ τικών, προκειμένου νά ενερ¬ γηθή άπογραφή πάντων των μέσων μεταφορδς καθ' άπαν τό Κράτος. Καλούμεν "Απαντας τούς ιδιοκτήτας καί έν γένει κατόχους τοΰς διαμένοντας έν τή περιφερεία τοΰ καθ' ήμδς Δήμου δπως προσέλθωσιν είς τα γραφεϊα μας (Τμήμα Στρατολογίας) ά¬ πό 1ης Ίανουαρίου 193·8 μέ¬ χρι 1ης Μαρτίου ίδίου έτους 1938 τό βραδύτερον ίνα δη¬ λώσωσι πάντα τσ παρ' αυτών κατεχόμενα μέσα μεταφορας καί συγκεκριμένως: 1) Τούς Ί'ππους καί (φορβά- δας) τοΰς συμπληρώσαντας τό 3ον έτος τής ήλικίας των, καί τοΰς ήμιόνους τούς συμ¬ πληρώσαντας τό 2ον έτος τής ήλικίας των (μετά τοϋ σχετι- κοϋ σάγματος ή σαγής). 2) Τα ίππήλατα φορτηγά ό- χήματα (κάρρα δίτροχα, τε τρατροχα, καί ύδροφόρα). 3) Τα αύτοκίνητα παντός συστήματος (μάρκας) έπιβατι κά, φορτηγά, λεωφορεΐα, νο σοκομίΐακά,ελξεως, ύδροφόρα, καΐ 4) Τα αύτοκίνητα, ποδήλα- τα, μετά καλάθου ή" άνευ κα λάθου. Εφιστώμεν την προσοχήν των ενδιαφερομένων δπως μή παραλείψωσιν έντός των ώς άνω τασσομένων προθεσμιών νά προβώσιν είς την άπογρα φήν των παρ' αυτών κατεχο¬ μένων, καθ' δσον έν τή έφαρ μογή των ποινών των έκ τή μή άπογραφής άπορρεουσών ή ύπηρεσία ουδεμίαν προτίθετα νά επιδείξη έπιείκειαν. Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης εθ προϊστάμενος τοθ Τμή ματος Στρατολογίας. ^ Τβυτβνντςακις — Ή Νομαρχία Λασηθίου. Άπό προχθές αφίκετο είς "Α- 'ΐον Νικόλαον καΐ ανέλαβε τ« ιαθήκοντά τού ό νέο; Διευθυν- τή; τής Νομαρχίας Λασηθίου κ. Νικόλ. Πελεκάνος. — Ή έπαρχιακή οδοποιΐα Λασηθίου. Κατά την γβνομένην πρό ημε¬ ρών συνεδρίασιν τοΰ Συμβουλίου Επαρχιακης όδοποιΐα; ύπ© την τροεδρίαν τοΰ Νομάρχου Λααπ- ίβυ κατενεμήθη ώς εξής τό προϊ- >ν τοΰ δανείου των τριών έκ«-
  ίβμμυρίων δραχμών: Είς την έ-
  ταρχίαν Σητϊίας δραχμάς 1.500.
  )00. Είς την επαρχίαν Ιεραπέ¬
  τρας 900.000 καΐ είς τάς επαρχί¬
  ας Μεραμβέλλου καΐ Λασηθίου
  600.000 δραχμάς.
  —Σύγκλησις συμβουλίου.
  "Υπό την προεδρίαν τοΰ άν«-
  τληρωτοϋ Γενικοΰ Διοικητοΰ
  Κρήτης κ. Ίππολύτου συνηλθβ
  προχθές τό Διοικητικόν Συμβού¬
  λιον τής Γενικης Διοικήσεως λα-
  βόν διαφόρους άπβφάοεις σχετικάς
  μέ την άρμοδιότητά τού.
  —Αρχαιρεσίαι.
  Γενομένων χθές αρχαιρεσιών
  _»ταξυ των μελων τού Συνδέσμου
  «Μεσιτών εγχωρίων προ'ΐόντων»
  εξελέγησαν οί κάτωθι:
  Πρόεδρος Ιωάννης Χαρωνίτης,
  ταμίας Στυλιανός Ιορδανίδης,
  σύμβουλοι. Γεώρ. Ξυλούρης, Κού-
  βος Νικόλαος, Κασαπάκης Δημ.,
  Βασιλάκης Γεώργιος, Σαπουντζά-
  κης Ευάγγελος. 'Ος έξελεγκτική
  έπιτροπή εξελέγησαν ο! κ. κ. Πα-
  πάζογλβυ Νικόλ, Μανουράς Αν¬
  δρέας.
  (Έκ τού Συνδέσμου)
  Ή γνωστή καλλιτέχνις μοδίστα
  Δνΐς ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
  Ειδοποιεί τό αξιότιμον κοινόν
  τοΰ Ηρακλείου δτι έγκατασταθβί-
  σα είς Αθήνας δύναται ώς καΐ
  πρότερον νά έξυπηρετή μέ τό τε-
  λειότερον σύστημα τής γεωμετρί-
  ας καί τής τελείας έφαρμογής
  την πελατείαν της. Έπίσης δέ¬
  χεται παραγγελίας ΰφασμάτων
  κ. λ. π.
  Έπίσης λειτουργεΐ καί ή σχο-
  λή κοπτικής, δέχεται δέ κα!
  οίκοτρόφους.
  Διεύθυνσις:
  Μομφεράτου 80 (τέρμα Ίππο-
  κράτους).
  Άριθμ. τηλεφ. 24.506.
  <& ίί'
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσψεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  14 Δεκεμβριού 1937
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙΑΝΑΣΥΝΤΑΧΟΕΝΤΕΣ
  ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ Σ,Υ Ν Ε Χ Ω Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Αεκεμβρίαυ (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— ΤηΧεγραφοΰν έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ ότι ή καχάληψις τοΰ
  Μανκίν υπό των Ίαπώνων δέν επετεύ¬
  χθη εισετι. Τουναντίον οί Κινέζοι ά-
  νασυνταχθεντες άντεπιτίθενται συνεχώς
  εναντίον τώνΊαπώνων, καΟιστΛντες βρα-
  Πυτάτην την πρόοδον αυτών έν τή πό¬
  λει.
  Έκ παραλλήλου πληροφορίαι τοΰ
  επισήμου Κινεζικοΰ πρακτορείου βε¬
  βαιούν ότι ή κυβέρνησις τοΰ Νανκίν εί¬
  νε άποφασισμένη νά συνεχίση όπωσδή-
  ποτε τόν πόλεμον, μή άποδεχομένη
  ουδεμίαν πρότασιν συνθηκολογήσεως ό-
  ποθενδήποτε προερχομένην.
  ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Αεκεμβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Έσπεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Σαγκάης βεβαιούν ότι Ίαπω-
  νικά άεροπλάνα έβομβάρδισαν καί έ-
  βύθισαν μίαν κανηνιοφόρον τοΰ Ά-
  μερικανικοΰ βτόλου.
  Είνε βέβαιον ότι τό επεισόδιον του¬
  το θά δημιουργήση νέας σοβαράς περι-
  πλοκάς. Αέν είνε απίθανον μάλισΐα νά
  προκαλέση ένεργόν επέμβασιν τής Ά-
  μ&ρικής οεδομένου ότι γίνεται κατόπιν
  πολλών άλλων έπεισοδίων καί παρά τάς
  διαμαρτυρίας τής Άμερικανικής κυβερ¬
  νήσεως ήτις έπέστησεν έν προκειμένω
  την ,προσοχήν των Ίαπώνων.
  ΚΑΙ ΑΓΓΛ ΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
  ΕΒΟΜΟΑΡΔΙΣΟΗΣΑΝ ΠΑΡΑ ΙΐηθΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Αεκεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοϋ μας).— Κατά τάς έκ τής
  "Απω Ανατολάς πληροφορίας έκτός
  τής Άμερικανικής κανονιοφόρου έβομ-
  βαρδίσθησαν παρά των Ίαπώνων καί
  Άγγλικά πλοΐα. Τα Ίαπωνικά άερο¬
  πλάνα έβαλον κατά των ΆγγλικΛν πλοί-
  ων, καθ' ά λέγε~αι, καίτοι εγνώριζον
  την έθνικότητά των, είδοποιηθεντα εγ¬
  καίρως περί τούτου.
  ΤΗΝ ΕΝΝΑΤΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΒΑ ΓΙΝΟΥΝ
  ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ ΛΙΑΔίΧΟΥ ΠΑΥΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Αεκεμβρίου (τοΰ άν-
  ταηοκριτού μας). — Ανεκοινώθη σή-
  μΐρον ότι την ί> Ίανουαρίου Οά γί-
  ν *υν οριστικώς οί γάμοι τής Α. Β.
  Υ. τοΰ Αιαδόχου Ηαύλου μετά τής
  πριγκηπίισης Φρειδερίκης τοΰ Άννο-
  βέρου. Οί γάμοι θά προσλάβουν εξαι¬
  ρετικήν λαμπρότητα, προκαλούντες κα-
  σμοσυρροήν είς Αθήνας καί έκ τής άλ-
  λης Ελλάδος καί έκ -ού έξωτερικοΰ.
  Τούς βααιλικούς οί'κους τής Έυρώ-
  πη; Θά άντιπροσωπεύσουν είς τούς γά-
  μους είδικαί αντιπροσωπείαι.
  ΠΟΤΕ ΦΘΑΝΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΦΡΕ1ΔΕΡΙΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Αεκεμβρίου (τοΰ άν
  ταπ.'ικριτού μας).— Σχετικώς μέ τούς
  γ ίμους τοΰ Διαδόχου ανακοινούται ό¬
  τι ή πριγχήπιστα Φ,οειδ&ρίκη ϋυνοδευ-
  θ ι.ενη υπό των γονέων της φθάνει είς
  • ί,θ^νας την προσέχη έβθ',μάΠ/.. Είς
  τ »ΰς αφικνούμενον; Οά γίνη έπίοημλος
  ύποοι.χή συμμετοχή καί των λαϊκών
  όίν Αθηνών—Πειραιώς.
  1 Αγγλικαί κρίοεις διά τα έν Ιταλία.
  Ταχύς ό ρυδμός των έξοπλισμών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).— Έν
  σχέσει μέ την έκφόρτωσιν των
  μεγάλον ποσοτήτων πολεμο-
  φοδίων είς Χόγκ — Κόγκ περί
  τής οποίας άνέγραψαν αί
  Γαλλικα'ι έφημερίδες, τηλεγρα¬
  φείται έκ Σαγκάης ότι ή Ία·
  πωνική κυβέρνησις έτοιμάζε-
  ται νά προβή είς διάβημα
  πρός την Αγγλικήν όσον ά-
  φορά την έκφόρτωσιν ταύτην
  ή όποία προφανώς γίνεται
  διά λογαριασμόν τής Κινεζι-
  κής κυβερνήσεως.
  — Έν σχέσει μέ τα γεγονό-
  τσ τοΰ Βελιγραδίου, αί Γαλλι-
  καί έφημερίδες άσχολοΰντσι
  μόνον εΐδησεογραφικώς σήμε¬
  ρον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Αί έφηαερίδες γράφουσαι επί
  τής αποφάσεως τού μεγάλου
  Φααιστικοΰ Συμβουλίου περί
  άποχωρήσεως τής Ιταλίας έκ
  τής Κοινωνίας των Εθνών δι-
  ερωτώνται ποία ήσαν τα γε·
  γονότα έκεΐνα τα όποΐα προ¬
  εκάλεσαν την σπουδήν ταύτην
  έν μέσω άτμοσφαίρας μάλ¬
  λον έξυπηρετικής διά την Ι¬
  ταλίαν καί τό γόητρόν της
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογ.) Αί
  Γερμανικαί έφημερίδες συνε-
  χίζουν την άρθρογραφίαν
  των επί των έξοπλισμών και
  τονίζουν δτι άνάλογος πρός
  την διπλωματικήν δραστηΡ10"
  τητα τελευταίως άποβαίνει
  καί ή δραστηοιότης των έξο¬
  πλισμών. Ώς έκ τούτου ούδε-
  μία μομφή είνε δυνατόν νά
  εννοηθή διά τα κράτη έκεΐνα
  διά τα όποΐα οί έξοπλισμοί έ¬
  δει νά φ9άσουν τό δριον τό
  οποίον τοίς επιβάλλει ή πραγ
  ματικότης καΐ δέν τό έφθασαν
  άκόμη. Ιδιαιτέρως αί έφημε¬
  ρίδες βεβαιούν τόν ταχύν ρυθ-
  αόν των έξοπλισμών τής Γαλ-
  λίας, Αγγλίας καί Άμερικής.
  Ό νέοςνόμος περί φορολογίας
  των κληρονομιών καί δωρεών.
  Πρός τούς οίκονομικούς έ-
  φόρους τού κράτους απεστά¬
  λη έγκύκλιος τοΰ ΰπουργείου
  Οίκονομικών διά τής οποίας
  παρέχονται οδηγίαι διά τόν
  τρόπον τής έφαρμογής τού νέ-
  ου νόμου περί φορολογίας των
  κληρονομιών, δωρεών καί προι
  κων.
  "Οσον άφορα την είσπρα¬
  ξιν φόρου έξ άσφαλίστρων
  λόγω θανάτου τοΰ άσφαλι-
  σθέντος, παρέχεται τό δικαίω-
  μα τής μή καταβολής τοΰ φό¬
  ρου τούτου κατόπιν αποφά¬
  σεως τής αρμοδίας έπιτροπής,
  έφ' όσον έχει έγερθή δίκη με-
  ταξύ των δικαιοόχων καί τής
  άσφαλιστικής έταιρείας, ένω
  μέχρι τούδε ό ψόρος κατεβάλ-
  λετο καί εάν ή δίκη άπέβαι-
  νεν είς βάρος των δικαιού-
  χων.
  Άπό τής δημοσιεύσεως τού
  νόμου αί διατάξεις των άρ¬
  θρων 47, 48 καί 51 τοΰ νόμου
  1641 ίσχύουσι καί επί περιου-
  σιακώς άντικειμένων περιελ-
  θόντων κατά δωρεάν έν ζω?)
  ή αίτία θανάτου ή κατά προΐ-
  κα, μή έπιτρεπομένης πλέον
  τής επί τοιούτων άντικειμένων
  ενεργείας των υπό των ώς ά-
  νω άρθρων όριζομένων άνευ
  τής προσαγωγής των υπό των
  αυτών άρθρων απαιτουμένων
  πιστοποιητικών.
  Οί κ. κ. Έφοροι παραγγέλ-
  λονται δπως δι* έπειγόνιων
  εγγράφων των κατασιήσωσι
  γνωστάς τάς ώςάνω διατάξεις
  τοΰ κοινοποιουμένου νόμου
  είς τα έν τή ε'δρα των πιστω-
  τικά ίδρύματα καί ιδία είς
  τούς συμβολαιογράφους, μέ
  την παράκλησιν τής πρός αύ¬
  τάς συμμορφώσεώς των πρός
  αποφυγήν των έπιζημίων συ-
  νεπειών τοΰ νόμου.
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ
  Κατόπιν τοΰ δημοσιευθέντος
  ύπ' αριθ. 981)1937 άναγκα-
  στικοΰ νόμου περί καλλιερ-
  γείας καπνοΰ, ή Γενική Διοί¬
  κησις Κρήτης καθώρισε δι" α¬
  ποφάσεως της τόν έπιμερι-
  σμόν των διατεθείσών έν Κρή-
  τη συνολικώς έκ 5,000 στρεμ-
  μάτων έκτάσεων ώς εξής: Είς
  τόν νομόν Χανίων στρέμματα
  450, Ρεθύμνης 850 καί Η¬
  ρακλείου 3.700. Σχετικώς έ-
  κοινοποίησε διαταγήν της καί
  πρός τάς αρμοδίας υπηρεσί¬
  ας έντελλομένας νά προβούν
  είς την σύστασιν των υπό τοΰ
  άνωτέρου νόμου προβλεπομέ¬
  νων επιτροπών διά τόν κατά
  χωρία έπιμερισμόν των έκτά
  σεων καλλιεργείας τοΰ κα
  πνοΰ κατά τό έτος 1938.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΤΑΛΙΚΗ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Αί κυμανθεϊσαι χΘές έν τη άγορα μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προίόντων είχον ώς ακολούθως:
  Χαρούπια · 3.
  ΟΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣΛΓΩΝ
  ΑΘΗΝΩΝ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Αεκεμορίου (τού άν-
  ταποκριτου μας).— Είς τόν χθεσινόν
  μεγάλον ποδοσφαιρικόν άγώνα τ<αν ό- μάδων πόλεων Αθηνών <*εσ<ϊαλονίκης ή πρώτη ομάς ένίκησε την δευτέραν διά τερμάτων 4 έναντι ουδενός τής άντιπάλου ομάδος. Αμφότεραι αί ό- μάδες ήσαν καλώς κατηρτισ;*έναι ειχε δέ άθλοθετηθή ώς γνωστόν διά την νική- τριαν όμάδα βαρύτιμον κύπελλον. Τούς αγώνας παρηκολούθηιεν ο ύπουργός Δι- θΐκητής^ τής πρωτευούσης καί πολλοΐ αλλοβ ΐπίηο Μετά διήμερον διαδικασίαν έληξε την νύκτα τοΰ παρελ Θόντος Σαββάτου ή ενώπιον τοΰ κακουργιοδικείου Ηρα¬ κλείου έκδικαζομένη υπόθεσις κατά τοΰ Γεωργ. Μανουσάκη κ.λ.π, κατηγορουμένων διά ψόνον. Διά τής έκδοθείσης α¬ ποφάσεως των συνέδρων ό Γ. Μανουσάκης κατεδικάσθη είς 12 έτών καί 3 μηνών πρό- σκαιρα δεσμά κατά συγχώ¬ νευσιν δι" αναίρεσιν, όπλο- χρησίαν καί κατοχήν πολεμι- κοΰ δπλου. Οί λοιποί απηλλά¬ γησαν. Σήμερον την πρωϊαν άρχίζειή δίκη κατά τοΰ Σταύ- ρου Κουτσουπάκη κατηγορου- μένου δι' άπρομελέτητα θα- νατηφόρα τραύματα. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΙΥ10Ι Διά τόν προσέχη μήνα ωρί¬ σθησαν δικάσιμοι άγροζημιών έν τή περιοχή τοΰ άγρονομικοΰ διαμερίσματος Καστελλίου αί εξής: Την 12 είς Θραψανό, την 13 είς Άποστόλους, την 14 είς Άμαριανό, την 18 είς Αγ. Παρασκιές, την 19 είς "Εμπορον, την 20 είς Πανα- γιά, την 21 είς Γεράκι, την 24 είς Ξειδδ καί την 25 είς Κα¬ στέλλι. ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ ύγειονομικοΰ Κέντρου "Ηρα¬ κλείου, εναντίον πλείστων κα ταστηματαρχών, καφενείων ιδία τρίτης τάξεως κσί οίνο- μαγειρείων, ύπεβλήθησαν μη- νύσεις επί παραβάσει των ά- στυνομικών διατάξεων περί καθαριότητος των καταστη- μάτων των διαπιστωθείσης έκ τής προχθεσινής άυτυϊατρι! κης επιθεωρήσεως. ' Σουλτανίναι α' Ρ Υ' Καραμτΐ. Ελεμέδες α δρ. ) Ταχτάς Μαύραι Υ' α' β Υ' ( 22 -23. - 11.50 10.50 <).- 9.50 9.- 8.- ρ "Ελαια 5ο 24 —- 23.— » κοινώ Σάπωνες. Λευκοί α' ποιότητος δρ 20. - 24 » β' » 19. - 23 Πράσινοι α' ττοιότ. » 21.50 β' » » 19. - θΐνοι. Αρχανών τό μίστατ. » 45. Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 5. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΗΝ Τό ύφυπουργεΐον Εργασί¬ ας δι' έγκυκλίου τού πρός ΰλα τα έργοστάσια καί έν γένει τάς βιομηχανικάς κα'ι τάς άλλας έπιχειρήσεις πα- ραγγέλλει δπωςαδται συμμορ- φωθοΰν πρός τάς διατάξεις τοΰ τελευταίου διατάγματος περί ασφαλείας καί όγιεινης των έργοστασίων. Διά τοΰ έν λόγω διατάγματος οί έργοστα σιάρχαι κ.λ.π. όφείλουν συγ¬ κεκριμένως νά λάβουν μέτρα ασφαλείας των έργατών των διά τής εκτελέσεως διαφό¬ ρων μικρών ή μεγάλων προ- φυλακτικών έργων, άναλόγων πρός τάς έγκαταστάσεις των. Επί πλέον όφ&ίλουν νά προ- μηθευθοΰν καί διατηροΰν πάν- τοτε τα άπαραίτητα φάρμα- κα διά την παροχήν άμέσων βοηθειών, έν περιπτώσει άτυ- χήματος. _____________ ΑΙΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑΙ ΑΦΟΡΜΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συνελήφθησαν καί παρεπέμφθη- σαν ά.ρ[ΐ^ίωζ οί Ανδ. Καρατα- ράκη; καί Γεώργ. 1. Κωνσταν- τάκης κάτοικοι αμφότεροι Πανα¬ γίας διότι 6 πρ&τος τή συνερ- γεία χοΰ ζε^τίροΐ) έτραυμάτισε διά μαχαίρας λόγιρ τζροη^ουμί- νων άφορμών κατά τό μάλλον καί ήιτον σοβαρώς τόν ομοχώριον τού Χι/όλ.Άλ. Σταματάκην. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΟΝΟΥ Συνελήφθη ενταύθα ό καφεπώ- λης Γεώρ. Δ. Ιΐαίΐαρης διότι έν εύθυμία διατελών άνέσπασε μά¬ χαιραν έπιδιώξα; άναιτίως νά φο- νϊύση τόν Βασίλ. Φουρνάρην έξ Ατσαλένιο. Η ΛΕΠΌΥΡΓΙΑ' ΤΟΥ ΣΤΑΟΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ Άπό προχθές ήρχισεν ή λ:ι- τουργία τοΰ ραξιοτηλεγραφικοθ σταθμοθ Νέας Άλικαρναδοΰ κατελ θόντων πρός τουτο εϊδικών ύπαλ- λήλων τού ί)κοΐ)ργείου Συγκοινω- νίας. Ίίπί τοΰ παρόντος διά τοΰ ραδιοτηλεγραφικοΰ σταθμοΰ δια- βιβάζονται τα έκίαημα τηλεγρα- φήματα. Εϊ; κοινήν χρήσιν ό σταθμός θά τεθ^ άπό τοθ έρχο- μένου μηνάς Ίί Κατ' είδήσεις " έξ Αθηνών είς τό υπουργείον των Έσωτε- ρικών συνεκροτήθη προχθές σύσκεψις τής αρμοδίας έπιτρο¬ πής άγροφυλακής καθ"ην αυ¬ τή προέβη είς τόν καταρτισ¬ μόν τοΰ σχεπκοΰ νόμου διά τοΰ όποίου έπεκτείνεται είς ολόκληρον τό κράτος ό θε- σμός τής ώργανωμένηςάγροτι- κής ασφαλείας. ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟΥ Υπό τοθ Γεν. Λογιστηρίου εκοινοποιήθη πρός απάσας τάς δημοσίας αρχάς έγκύκλι¬ ος σχετικώς μέ την εφαρμογήν τοΰ νόμου «περί παροχής δα- νείου είς τούς πολιτικοϋς 6- παλλήλους». Ή έγκύκλιος έ- παναλαμβάνει τάς γνωστάς διατάξεις τοΰ νόμου. Έπιτρο- σθέτως γνωρίζει δτι τό δάνει¬ ον είνε απηλλαγμένον, παν¬ τός φόρου ή τέλους χαρτοσή- μου ή κρατήσεως'ύπέρ τρίτων. Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΙΣ ΠΑΡΑΠΗΓΐνΐΑΤΩΝ Κατόπιν νεωτέρας άποφάσι; ως τοΰ κ.Νομάρχου προκληθεί οης έξ ύποβληθεισών πρός αυτόν παρακλήσεων των εν¬ διαφερομένων, ανεβλήθη διά την 10 Ίανουορίου ή κατεδά- φισις τ(Γ·ν πσρά τόν λιμένα παραπηγμάτων. ΔΗΜΟΤΙΚΑ Την μεσημβρίαν χθές συ¬ νήλθεν είς συνεδρίασιν διά την διαξαγωγήν ωρισμένων δή μοπραυιών ή Δημαρχιακή έΐπ- τροπή Ηρακλείου. ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΠΟΣ ΠΡΟΕΚΛΗΒΗΣΑΝ ΤΑ ΘΟΡΥΒΟΔΗ Ε Π ΕΙΣ Ο ΔΙ Α ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΓΝΘΣΤΟΝ ΠΟΘΕΝ ΥΠΕΚΙΗΗ8ΗΣΑΝ ΑΙ ΕΚΑΗΑΟΣΕΙΣ ΕΜΑΗΤΙΟΗ ΤΟΥ ΝΤΕΛΜΠΟΣ; ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έκ Βελιγραδίου βεδαιοΰν ότι ή ύ· παδοχή έκεΐ τοΰ 1'άλλου ύπουργοΰ των Εξωτερικών κ. Ντελμπός υπήρςε θερμοτάτη. Μόνον ολίγοι τινέ; έκ τοΰ πλήθους, άγνωστον πόθεν υποκενη- θέντες, προεκάλεσαν έπ&κΐόδια μέ πνεΰ- μα εχθρικόν πρός την άφιξιν τοΰ Γάλ- λου ύπουργοΰ. Έκ των έκδηλώσΐων τούτων «αρ* ολίγον νά προεκαλοΰντο συμπλοκαί γε¬ νικωτέρας σημασίας. Ίί. άστυνομία πάν¬ τως επεμβάσα άποκαι:£στησε την τάξιν καί συνέλαβε τινάς έκ «ών πρωταιτίων τοΰ έπεισοδίου. ΕΚ ΤΟΝ ΕηΕΙΣΟΑΙΟΙΠΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1» Αεκεμβρίου (τοΰ άν· ταποκριτοΰ μας). — Αγγέλλεται ότι έκ τής επεμβάσεως τ*ς Άατυνομίας ε¬ ναντίον διαδηλωτών έν Βελιγραδίω ε¬ δημιουργήθη μικροπανικός. ' Ύπάρ- χουν μωλωπισθέντες τινές έκ τΛν πολι- τών καί τίνες έκ των Αστυνομικον κτυ- πηθέντες διά ράβδων καί λίθων. Επί σημοι πληροφορίαι έκ Βελιγραδίου δι» αψεύδουν ότι αί ταραχαί έσυνεχίσθη- σαν. ΤΗΣ ΔΡΑΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΛΣ ΕΝ ΙΣΟΑΝΙΛ ΑΘΗΝΑΙ 13 Αεκεμβρίου (τοΰ ά>
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι μέ¬
  σω τοΰ πρακτορείου Χαβάς έξ Ίσπ'»-
  νίας, ί5εβαιθ'3ν ότι ^χθές επανελήφθη ή
  άεροπορική δράσις άπό μέρους τ<Γιν έ- θνικ<7>ν. 'ΕβομβαρδίσΟησαν χυρίως στρχ.
  τηγικά σημεΐα καί στρατκοτικαί συγκεν-
  τρώσεις τής άντιπάλου π»ρατάΐει.»ς.
  Τα έθνικά άεροπλάνα έπέστρεψαν ώς ά-
  νεκοινοΰται έκ Σαλαμάνκας είς τάς. (1ά-
  ηεις των ά'νευ ζημιών.
  Την προσέχη Πέμπτην 16σν
  τρέχ. καί ώραν 7.15 μ.μ., θά
  ομιλήση είς την αίθουσαν τής
  Λέσχης Έπιστημόνων ό Ία-
  τρός κ. Κίμων Εύγενής μέ θέ-
  μα: «Οί νέοι προσαναιολισμοί
  καΐ ή εξέλιξις τής Ίατρικής 'Ε
  πιστήμης». Ε'ίσοδος ελευθέρα.
  Ε
  ΕΙ! ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Νοεμβριού (τοΰ-άν
  ρεκάθησαν έκτό; τής αδελφής τοΰ βα¬
  σιλέως τής Αγγλίας καί τι,ΰ συζύγου
  της καί άλλαι Αγγλικαί προσωπικό-
  τητες.
  ΕΙΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ Ο ΝΤΕΛΜΠΟΣ
  ΟΑ ΤΥΧΗ
  ΕΞ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Αεκεμβρίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).— Κατά πληροφορί¬
  ας τινάς ό Γάλλος ύπουργός των "Εξω¬
  τερικών κ. Ντελμπός θά τύχη είς Βε¬
  λιγράδιον ωρισμένων έ'4ηγή"εο>ν άπό
  μέρ'ΐυς τής &Ίουγκοσλαυϊκής κυβερνή¬
  σεως. Αί έξηγήσεις αυται ώς εικός θά
  άφοροΰν τό ταξίΠιον τοΰ κ. Στογιαντί-
  νοβιτς είς Ι»ώμην.
  ΚΑΥΤΗΡΙΑΖΕΤΑΕ ΠΑΛΙΝ
  Η ΣΤΑΣΙΜΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Αεκεμβρίου (
  άνταποκριτοΰ μας).— "Εκ Παρισίων τη-
  λεγραφοΰν ότι αί Γαλλικαί έφημερίδες
  τής αριστεράς ήρχισαν εκστρατείαν ε¬
  ναντίον τής στάσεως τής Ιταλίας άπέ-
  ναντι τής Κοινωνίας υΛν Εθνών. Αί
  έφημερίδες μβταχβιρίζονται βιαίαν
  γλώσσαν εναντίον τής στάσεως ταύτης
  τής Ιταλίας ή όποία τηρεΐται έσκεμμέ-
  νως, ώς ίσχυρίζωνται, διά νά έκβιασθοΰν
  αί Εύρωπαϊκαί δυνάμεις είς πράξεις
  αντιβαινούαας πρός την ηθικήν τάξιν
  κ*1 την περιφρούρησιν τής ειρήνη^.