95157

Αριθμός τεύχους

4740

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

15/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ιν χονί
  ού των
  1 '**■ Ι
  "ϊρ' Ι
  ε την τίξ
  »ί·>υ
  :κ ■: ών γ.ομ
  νομιχών χ:>
  .ίθιον. Έκ
  γρ-χδίου &·
  έ
  Ι
  ιιιιαιιιι
  ίρίου
  ς είς τ**
  ?ρΣουΙ-<»' ί ^τΡ*ί ,,ήωΛ»**11 ΑΝΟΡ ΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΠΑ ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΙΌν ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΛΚΙΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- 1-1ΟΣ 22ΟΝ ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ «39 ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΦΙΛΙΑΣ Σ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΪΜΟΣ Τό πρόβλημα τής άστυ- φιλίας μάς απησχόλησε καί άλλοτε καί δέν παρελείψα μέν νά εκθέσωμεν τάς έπ' αυτού άντιλήψεις μας. "Ηδη δμως ή Κυβέρνησις άντιμε- τωπίζει την λύσιν τού μέ σοβαρότητα καί μελετά τόν τρόπον διά τοΰ όποίου θά επιτύχη τουτο. Σχετικώς μάλιστα, κατά τάς έξ Αθηνών πληροφο¬ ρίας, ό ύπουργός της Πρω¬ τευούσης κ. Κοτζιάς έρρι¬ ψε την Ιδίαν νά φορολο- γοΰνται βαρύτ,ατα οί έκ των έπαρχιών καταφεύγον- τες είς τάς Αθήνας καί τάς άλλας μεγάλας πόλεις. Τό πρόβλημα έπομένως τίθεται καϊ πάλιν υπο έξέ τάσιν καί δέν νομίζομεν ά¬ σκοπον νά ασχοληθώμεν καΐ ημείς έκ νέου μέ αύτό. Κατά τάς παρατηρήσεις των είδικών καΐ τα ύπάρ- χοντα στατιστικά στοιχεΐα, τό κύμα τής άστυφιλίας πα- ρουσιάζει τεραστίαν αύξησιν είς την χώραν μας. "Ισως μά λιστα αποτελεί φαινόμενον περισσότερον άνιιουχητικον παρά είς οιανδήποτε άλλην γεωργικήν χώραν τής Εύ- ρώπης. Οΰτω ένω κατά τάς προπολεμικάς στατιστικάς ό αστικάς πλη3υσμος τής Ελ¬ λάδος αντεπροσώπευε τα 18 ο)ο τοϋ ό'λου πληθυομοϋ, σήμερον ύπερβαίνει τα 40ο)ο. Ό πληθυσμός τοΰ Πειραιώς, άνερχόμενος εις 6.000 περί- που προ όγδοηκονταετίας, ύπερβαίνει σήμερον τάς 350 χιλιάδας. Άνάλογος δέ αύξησις πλη- θυσμοΰ παρατηρείται καί εις τάς Αθήνας καί την θεσ¬ σαλονίκην καί είς τινάς άλ¬ λας άκόμη μεγάλας πόλεις. Οί χωρικοΐ έγκαταλείπουν την ύπαιθρον καΐ σπεύδουν είς τα άστικά κέντρα. Ό ά- γροτικός μας πληθυσμός ά- ραιοΰται καί τουτο χωρίς νά σημειοΰται άνάλογος βιομη- χανική ανάπτυξις δικαιολο- γοΰσα την συγκέντρωσιν τό- σου όγκου πληθυβμοΰ εις τα μεγάλα κέντρα. ΔΓ αύτό καΐ είς τάς μεγάλας πόλεις πα¬ ρετηρήθη κατά τα τελευταία ετη τόση άνεργία, τόση κοι- νωνική δυστυχία, τόση αν¬ θρωπίνη αθλιότης- Άλλά ποία η<5«ν λοιπβν τα α'ίτια αύτοΰ τοΰ φαινομέ- νου τής έξωφρενικής άβτυ- φιλίας; Τό είπομεν καΐ άλ¬ λοτε. Τό οτι|τά μέν χωρία, τελείωςέγκαταλελειμμένα,ά- πομονωμένα, χωρίς δρόμους, χωρΐς συγκοινωνίαν, χωρΐς ύδρευσιν, χωρίς ύγειονομικήν οργάνωσιν, νοσοκβμεΐα, ία- τρεΐα κ.λ.π. χωρΐς καμμίαν άνεσιν καί άναψυχήν, έδη-' μιούργουν τήνέντύπωβιν τής κολάσεως είς τβύς κατοίκους των, ένω αί πόλεις παρουσι¬ άζοντα 'είς τα όμματα καΐ την φαντασίαν των ως τόποι παραδεισιακής γοητείας. Έ- πειτα, έπταιε βεβαίως εις του¬ το καΐ τό συγκεντρωτικον σύατημα τής διοικήσεως τοΰ Κράτους πού εδημιούργησε τόν ύδροκέφαλον τής πρωτευ ούσης έπου έπρεπε νά κατα- φεύγουν ολοι οί πολίται τοΰ Κράτους προκειμένου νά δι- ακανονίσουν καΐ την πλέον μικράν καΐ απλήν υπόθεσιν των. Τουτο άλλωστε αντελήφθη καί ή σημερινή Κυβέρνησις καί έσπευσε νά θέση είς ε¬ φαρμογήν τό άποσυγκεντρω- τικόν σύστημα, χειραφετοΰσα διά τοΰ τρόπου αύτοΰ την ε¬ παρχίαν καΐ άπαλλάσαουσα αυτήν άπό την κρδεμονίαν τοΰ κέντρου. Καΐ επί πλέον έκτός τής καθιερώσεως τής άποκεντρώσεως, ή Κυβέρνη¬ σις έστρεψε την προσοχήν της πρός την επαρχίαν καί μελετά την εξεύρεσιν των μέσων'καί τοΰ τρόπου διά οποίων θά καταστήση περισ¬ σότερον ανετον την ζωήν της, θά την άνκδημιουργήση καί θά την καταστήση ικα¬ νήν καί αξίαν όχι μόνον νά διαθρέψη άλλά καΐ νά έμ- πνεύση την αγάπην εις τούς κατοίκους της. Τα μέσα δέ αύτά, δέν ειμπορεί φυσικά νά είναι άλλα άπό την ανετον συγ κοινωνίαν, άπό την οργά¬ νωσιν τής ύγειονομικής πο- λιτικίϊς διά τής εκτελέσεως έξυγιαντικών έργων καΐ τής ιδρύσεως νοσοκομείων καί ί- ατρεί,ων, άπό την παροχήν των άπλουστέρων στοιχείων άναψυχης καί τέρψεως, διά τοΰ ραδιοφώνου, διά κινη¬ τών κινηματογράφων καΐ περιοδευόντων θιάσων, διά τής οργανώσεως διαλέξεων, δ:ά τής δημιουργίας κέν- τρων άναψυχης» παντοΰ, είς όλην την ύπαιθρον. "Ολα αύτά άλλωστε άπο- τελοΰν τό ελάχιστον μέρος τοΰ προγράμματος τής Κυ¬ βερνήσεως ώς πρός την ανα¬ δημιουργίαν τής Έλληνικής επαρχίας καί γενικώτερον τής ύπαίθρου. Καί δέν ύ- πάρχει άμφιβολία δτι ή πληρης έφαρμογή καί ή ό- λοκλήρωσις τοΰ Κυβερνητι- κοΰ προγράμματος δέν θ' άργήοη νά πραγματοπβιηδη. Διότι ή πραγματοποίησιν τοΰ προγράμματος αύτοΰ δέν θά έχη ώς μόνον άποτέλε- σμα την ανακοπήν τοΰ κύμα τος τή$ άστυφιλίας. ©ά συντε λέσοάσφαλώς είς την άναγέν νησιν τής έλληνικής ύπαί- θρου, είς την αύξησιν τής ά γροτικής παρκγωγής καΐ είς την καθόλου εξύψωσιν τοΰ έθνικοΰ μας πολιτισμοΰ. νν. Πεταχτά σημειωματα ΛΟΑΓΟΓΕΠΝΗΛΙΚΩΝ Τί είναι πάλιν αύτό τό νέ¬ ον κΰμα; Ώσάν νά μην μας έφθανον τα τόσα κύματα ψύ- χους, ζέστης, χιόνος, καί εχο¬ μεν τώρα καί τό κΰμα... γά- μων άνηλίκων! Άπό παντοΰ ερχονται είδήσεις άπαγωγών ...νηπίων. Προχθές άκόμη είς την θεσσαλονίκην συνελήφθη¬ σαν δόο άλληλοαπαχθέντα μικρά, ή μάλλον τρία διότι είχον άποκτήσει καί διάδοχον καί άφοΰ έσύρθησαν είς τό α¬ στυνομικόν κρατητήριον δπου καΐ τα ηΰλόγησαν—δχι βεβαί ως μέ καμμίαν ράβδον άλλά μέ||τάς ειόχάςτίϊς έκκλησίας—ά φέθησαν ελευθέρα νά τρυγή- σουν τό μέλι τής προώρου ά- ναπτιόξεώς των. Μόλις δεκα- έξ έτών ήταν ό γαμβρός καί ή νύμφη δεκατεσσάρων. Καί είχεν ήδη γονιμοποιηθή ό καρπός τοθ έρωτός των καί είχεν ελθΓ) μάλιστα είς τό φώς πρό ενός ολοκλήρου μη¬ νός. Άλλοτε είς την ηλικίαν αυτήν, καθώς τουλάχιστον ή¬ θελεν ή Άττική σύνταξις τα παιδία... έπαιζεν! Σήμερον δ μως ή Άττική σύνταξις κα¬ τηργήθη. Πώς λοιπόν νά μην άλλάξουν συνηθείας καί ζω¬ ήν καΐ νά παιδία; Ή σημερι¬ νή γραμματική μδς λέγει διά των εϊδήσεων των εφημερίδων, δτι τα παιδία δέν... παίζει, άλλ' άλληλοαπάγονται καΐ ό- δεύουν είς τόν κήπον τοΰ έ- ρωτος είς την γνώσιν τής ζω- ής, είς τόν ύμέναιον. Νά εί¬ ναι α'ραγε ϋπεύθυνος δι' αύ- τ6 ή νέα γλώσσα ή... μαλλι- αρή; Άλλά αυτή ημπορεί βε¬ βαία νά εύθύνεται διά τάς παρεκτροπάς των ήλικιωμένων γενειοφόρων. Άλλά τί σχέ- σιν καί ευθύνας ειμπορεί νά εχη δσον άφορξί τα άμούστα- κα, τα άνευ μαλλίων μωρά; Κάπου άλλοΰ λοιπόν πρέ- πει ν' άναζητήσωμεν τα αϊ- τια τοΰ νέου κύματος. Φρο¬ νώ είς την έπιδημίαν τής. . μικρομεγαλίας πού μας έχει προσβάλτ] δλους. Όταν δλοι μας έ'χομεν την άντίληψι, κι' οί πιό άσημοι ταπει- νοί, δτι εϊμαστε διαση- μότητες κι' έξέχουσες φυσιο- γνωμίες, γιατί νά μην βια- στοϋν καί τα μωρά νά παρα- στήσουν τοΰς μεγάλους; "Ε- πειτα, διελόσαμε δλα τα μυ- στήρια κι' άνοίξαμε διάπλα- τα τό δρόμο τής γνώσεως. Κι' άφήκαμε κλειστό γιά τα παιδία μονάχα τό δρόμο τής γνώσεως τοΰ σεξουαλιστικοΰ μυστηρίου. Έλησμονήσαμεν δ- μως δτι τα σύγχρονα παιδία, όπως καΐ δλοι μας δέν έχουν μονάχα τή δίψα τής μαθήσε ως, άλλά καί την άνυηομο- νησία πού είναι καί τό χαρα- κτηριστικό τής έποχής μας. Καί αυτή ή δίψα καί ή άνυ- πομονησία τής γνωριμίας μέ τή ζωή, τής έξυχνιάσεως τοΰ «μυστηρίου» έχει ώς αναγ¬ καίαν συνεπεία καί μοιραίον έπακόλουθο δχι βεβαία τόν πρόωρο έρωτα άλλά τόν πρό ωρο γάμο. "Ας μην ξεχνοΰ μέν άλλωστε καί τουτο: Περ- νοΰμε μιά περίοδο «ήρωϊκή» ή «δυναμική» ώς λέγεται είς τό μοντέρνο λεξιλόγιο. Καΐ φυσικά ό δυναμισμός ένυ πάρχει καί έκδηλώνεται καί είς την παιδικήν ήλικία. Ά- πλούστατα τα «δυναμικά» παιδία, άναζητώντας τή λύ σι τοΰ σεξουαλιστικοΰ προ βλήματος, πού τόσο άνόητα τό περιβάλαμε μέ την άχλύν τοΰ μυστηρίου καί τό πσρου- σιάζοοε σάν άπηγορευμένον καρπό, φθάνουν είς τα άκρα. Άκρότητες δμως σημαίνουν έπανάστασι ποΰ είς τή προ- κειμένη περίπτωσι έκδηλώνε- ται μέ απαλλαγή. Είναι άλ¬ λωστε γνωστό ότι τα δικαι- ώματα, οίαν δέν δίδονται θε- ληματικά, πέρνονται μέ τή βία. Καϊ ό έρως είναι δικαί- ωμα. Καί θάπρεπε νά διδά- σκεται, νά δίδεται σιγά-σι- γά μέ μέθοδο γιά νά τοΰ γί- νεται ώφέλιμη χρήσι, γιά νά μην παίρνετε πρόωρα μέ τή βία, όπότε καί μπορεΐ νά βλά- ψΓ). "Ωστε λοιπύν τα παιδία 6έν... παίζει πλέον. Τα παιδία άλληλοσπάγονται καί διδά- σκουν έτσι είς τοΰς μεγάλους πώς δ,τι άνήκει στήν ανθρω¬ πίνη ζωήδέν μποροΰν νά τό κρατοΰν ζηλότυπα μονάχα γιά τούς «έαυτούληδές» των. Μ.— ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΑΜΑΤΑ Πρέπει να τελειώντ; ευχαριστα τό σενάριο σήμερον; Ιδού ενα έ- ρώτημ» ενδιαφέρον τό πολύ κοι¬ νόν άν κρίνωμεν άπό την διδο- μένην είς αύτό δημοσιότητα. Καί τό ένοιαφέρει πράγματι. Ένας πού θά ψυχολογήση τα γεγονό- τα θά πεισθή άμέσως. Επιτοπί¬ ως, συναντάτε πολλούς δυσχρε- στημένους μετά μίαν κινηματο- γραφικήν παράστασιν: —Δέν είχε καλό τέλος τό ερ- γο. —Ηέλεις νά πής ότι ειχε κα¬ λήν αρχήν μόνο. —Καλήν αρχήν, καλήν έςέλιξι, καλή σκηνοθεσία. Άλλά τί τα θέλεις, Όταν δέν τελειώνουν δ¬ λα καλά... Ή γνωστή παροιμία δύναται όμολογουχένως νά μεταφερθή καί έδώ: Καλά στερνά... ζητοΰν έκεΐ- νοι ποϋ έννοοΰν την ζωήν κα¬ λήν. Άλλά καΐ οί συνειδητοί φί- λο: τής όθόνης δέν είνε παράξενο ότι ζητοΰν αήμζρ^ν τό ίδιο άπό ενα φίλμ. Τό θέατρον των σκι- ών ποΰ κινδυνεύει νά υποσκε- λίσ·>5 τό άληθινόν θέατρον, Ιχει
  την βάσιν τού εις την μεταπο¬
  λεμικήν ψυχολογίαν των φιλοθε-
  αμόνων. Τί συμβαίνει; "Η ελα¬
  φρότης τοΰ θεάματος είνε άρε-
  στή είς τούς πολλούς. Δέν είνε
  δμως όλωσδιόλου ελαφρότης. Ύ-
  πάρχει καί καλλιτεχνική καθα¬
  ρώς αντίληψις είς τα κοινόν. Καί
  αντίληψις Ιχουσα τάς βάσεις_ της
  είς την αίσθηματολογίαν. 'Υπάρ-
  χει χ«1 δραματικόν συναίσθημα.
  'ίΐιτό-ίο τό «λίγ' άπ' ολα» αύ-
  τό τοθ μετ,απολεμικοθ κοινοΰ,
  εχει τέρμα, κατά κανόνα ένηρμο-
  μισμένον μέ την ίκανοποιητίχήν
  διάθεσιν: Ετελείωσαν καλά δλα;
  Ό επιχειρηματίας δύναται νά ύ-
  πολογίζτ] καί επί των κοινών έ-
  πιδοκιμασιών καί επί των εισ-
  πράςεων σ'ογκεκριμένως.
  ΟΕ λεγόμενοι ώφελιμιστα'ι δι-
  καιώνουν τόν θεατήν. Άλλά μό¬
  νον αύτοι; Γποθέτω /αί κάθε άλ-
  λος πού έ'χει μπή στό νόημα τής
  μεταπολεμικής ζωής. Ηέατρο καί
  κινηματογράφος δυνατόν νά είνε
  ενα ζήτημα πού θέλει ανώτερη
  κριτική γιά νά κατατοπισθή σή¬
  μερον. Αύτό δμως άφορά εκείνον
  ποΰ ένδιαφέρεται γιά τα «καλόν
  θέατρον» παρά γιά τάν «καλόν
  κινηματογράφον». Έκεϊνο πού
  καταμερίζεται έδώ είνε άπικλει*
  στικώς ή ψυχολογική σύνθεσις
  τοΰ κοινοΰ: Καταπονημένον άπό
  την βιοπάλην τί ζητεί τό κοι
  νόν εις τό εύπροσιτώτερον των ση-
  μερινών θεαμάτων; Δραμα στήν
  άρχή έστω, στό τέλος ίμως γέ-
  λιο, αίσΕθδοξία, θρίαμβο, δμοιον
  μέ εκείνον τοΰ τέλους των παρα-
  μυθιών...
  * *
  *
  Δέν πρέπει λοιπόν νά παραςε-
  νευώμαστε μέ την πρόθεσιν ποΰ
  φανερώνουν είς τό τέλος ενός φίλμ
  κα'ι οί σκηνοθέται περιοπής: Καί
  δταν άκόμη το θέλει δραματικόν
  ή Εστορία ή δ συγγραφεύς, κα-
  τορθώνουν νά τοΰ προσθέτουνμίαν
  νότα εύθυμίας ή ενα παλμόν άο-
  ρίαχου αισιοδοξίας.
  Νά τελειώνουν λοιπόν μέ ενα
  φιλί, καί μάλιστα άπό τα παρα-
  τεταμένα έκεΐνα καΐ ήδονιστικά,
  αί κινηματογραφικαί ταινίαι; Αύ-
  το είνε ζήτημα διά τό οποίον τό
  βέτο εχουν μάλλον...ύποκε:μενικο'ι
  παρά άντικειμενικοί κριταί. Τό
  ενδιαφέρον είνε ότι άν επρόκει¬
  το νά γίνγ] ψηφοφορία κατά τό
  διάστημ* μΐας πρεμιέρας γύρω ά¬
  πό τό φινάλε τού ϊργου, οί πε-
  ρισσότεροι θά Ιψήφιζον υπέρ τοΰ
  ευχαρίστου φινάλε, είτε μέ φιλί
  σφραγίζεται, είτε δχι.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τό έηαρχιακόν.
  Ή συναψις τοΰ δανείου
  των τριών έκατομμυρίων δραχ
  μών υπό τοΰ ταμείου επαρ¬
  χιακάς όδοποιΐας Λασηθίου ε¬
  πραγματοποιήθη, εγένετο δέ
  καί ή κατανομή τού κατ' ε¬
  παρχίας. Κατόπιν τούτου πι¬
  στεύομεν δτι θά έπισπευσθή ή
  εκτέλεσις καΐ αποπεράτωσις
  των πλέον κατεπειγόντων τού
  λάχιστον όδικων έργων τοΰ
  νομοΰ. Άλλωστε διά την εκ¬
  τέλεσιν των έργων αυτών
  προσφέρουν πρόθυμον την
  συνδρομήν των καΐ οί κάτοι-
  κοι προθυμοποιούμενοι νά
  συμβάλουν διά προσωπικής
  εργασίας Καί τουτο βεβαίως
  διευκολύνει πολύ την κατα¬
  σκευήν καί όλοκλήρωσιν τοθ
  δικτΰου τής επαρχιακάς όδο-
  ποκας είς τόν Νομόν Λαση¬
  θίου.
  Αί ένώσεις.
  Είς την πόλιν μας συνήλθον
  τάς ημέρας αύτάς άντιπρό-
  σωποι δλων τών'Ενώσεων καΐ
  Γεωργικων Συνεταιρισμόν τής
  Νήσου καί συνεζήτησαν διά-
  φορα ζητήματα ένδιαφέροντα
  άμεσώτατα τόν γεωργικόν κό¬
  σμον. Έκτός δέ των άλλων
  απεφάσισαν ώς πληροφορού¬
  μεθα καί την ίδρυσιν Παγ-
  κρητίου Ενώσεως γεωργικων
  συνεταιρισμών, πρός καλυτέ-
  ραν εξυπηρέτησιν των άγρο-
  τικών συμφερόντων διά τής
  στενωτέρας συνεργασίας των.
  Ή ίδέα είνε όμολογουμένως
  ώραία καί οί σκοποί τούς ό-
  ποίους έπιδιώκει εύγενεΐς.
  Καί δέν έχομεν παρά νά εύ-
  χηθώμεν την πλήρη επιτυχίαν
  της έπ' άγαθφ τής γεωργικής
  προόδου τής νήσου *
  Ή στοργή πρός τό Παιδί
  Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΙΑΡΥΜΑΤΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΑΙΑΚΗΝ ΣΤΕΓΗΝ
  ιει
  Εάν είναι άληθές, δτι ό
  πολιτισμός ενός τόπου κρίνε-
  ται άπό την φροντΐδα καΐ την
  μέριμναν πούλαμβάνεται υπέρ
  τοΰ παιδιοΰ καί άπό τό πο¬
  σοστόν τής θνησιμότητος τής
  βρεφικής ήλικίας, τότε όφείλο-
  λεν δυστυχώς νά ομολογήσω¬
  μεν δτι δέν είμποροΰμεν νά
  καυχώμεθα διά τόν ιδικόν μας
  πολιτισμόν. Διότι είς την χώ¬
  ραν μας καί ειδικώτερον είς
  την πόλιν μας, μέχρι πρό τινος
  άκόμη δέν εΐχε ληφθή ουδέν
  σοβαρόν μέτρον υπέρ τοΰ παι¬
  διοΰ καί ή θνησιμότης της
  βρεφικής ήλικίας παρουσιάζε-
  το έξαιρετικώς άνησυχαστική.
  Εϋτυχώς άπό τινος, τό κρά-
  τος ήρχισε νά σκέπτεται σο¬
  βαρώς την λήψιν άποτελεσμα-
  τικών μέτρων προστασίας τής
  παιδικής ήλικίας καί ήδηστρέ
  φεΐ δλην την στοργήν τού
  πρός τό παιδί. Καί την πολι¬
  τικήν αυτήν τοΰ Κράτους άκο-
  λουθεϊ ήδη καί ό Δήμος μας.
  Σχετικώς, πληροφορούμεθα ό¬
  τι ό δήμος ήγόρασε έναντι
  τής Έμπορικής Σχολής οικό¬
  πεδον δύο χιλιάδων μέτρων
  διά την ανέγερσιν καί λει¬
  τουργίαν ίδρόματος «παιδικής
  στέγης» είς τό οποίον νά ευ¬
  ρίσκουν περίθαλψιν, τροφήν,
  στοργικήν φροντίδα καί αρω¬
  γήν δλα τα πτωχά παιδάκια
  τιΤ>ν εργαζομένων μητέρων.
  "Ο,τι δηλοδή έφρόντιζε νά κά¬
  μνη είς μικράν έστω .κϋμακα
  μέχρι σήμερον, τό παιδικόν
  Άσυλον «'Ελευθ. Βενιζέλος»
  τοΰ Μορφωτικοΰ συλλόγου '
  γυναικων, πού έλειτοϋργει ο¬
  λίγους μήνας τοθ θέρους, θά
  τό πραττη είς τό μέλλον ό
  Δήμος διά τής «Παιδικής στέ¬
  γης» είς την όποιαν θά ευρί¬
  σκουν άσυλον δλα τα πτωχά
  παιδάκια.
  Φυσικά δέ ή παιδική στέγη
  θά φροντίζη δχι μόνον διά
  τα έν αυτή στεγαζόμενα παι
  διά, άλλά δι' δλα γενικώς
  τα πτωχά καί άπορα παι¬
  δία, διά την προστασίαν τής
  παιδικής ήλικίας έν γένει.
  Καΐ τό ϊδρυμα αύτό θ' α¬
  ποτελέση τό σοβαρώτερον
  βί)μα προόδου, την άσφαλε-
  στέραν βάσιν τοΰ νέου πολιτι-
  σμοθ.
  Ή προστασία τής παιδικής
  ήλικίας, ή καλή άγωγή των
  νέων γενεών, ό περιορισμός
  τής θνησιμότητος των βρε-
  ψών, διά τής δημιουργίας
  παιδικών κήπων καί βρεφο-
  κομικών σταθμών, αποτελεί
  πρωταρχικόν καθήκον διά
  κάθε προηγμένην κοινωνίαν,
  τό οποίον εύτυχώς άρχίζομεν
  νά κατανοώμεν καί ημείς
  καί νά έπιτελώμεν.
  Καί είναι έξαιρετικώς ευ¬
  χάριστον τουτο. Διότι δταν
  μία κοινωνία περιβάλλει μέ
  στοργήν τό παιδί, καί άφιε-
  ρώνει όλας τάς δυνάμεις
  της διά την καλήν σωματι¬
  κήν καί ψυχικήν ανάπτυξιν
  τοϋ, τότε θέτει άσφαλεΐς
  τάς βάσεις τής προόδου
  καί τοΰ έκπολιτισμοΰ της.
  Ή όδός Σταβιών.
  Καί πάλιν έπανερχόμεθα επί
  ενός ζητήματος τό οποίον κατ'
  επανάληψιν μάς απησχόλησε
  καί κάμνωμεν δι' άλλην μί¬
  αν φοράν την ιδίαν παράκλη¬
  σιν. ΓΙρόκειται περί τής όδοΰ
  Άγίων Δέκα — Βαγιωνιας—
  Σταβιών. Ή όδός αυτή χαρα¬
  χθείσα υπό των κάτοικον έ¬
  χει καταστή έν τούτοις άδιά-
  βατος σήμερον έκ των βροχών.
  Καί ή συγκοινωνία έχει δια-
  κοπή έξ ολοκλήρου. Έν τού¬
  τοις ή έπισκευή της δέν θά
  ήτο δύσκολςς ουτε καί θ' α¬
  πήτει χρήματα. Μέρος των
  τριακοσίων χιλιάδων δρχ. πού
  έχουν άναγραφή είς τόν προ¬
  ϋπολογισμόν τοΰ έπαρχιακοΰ
  ταμείου όδοποιΐας διά την
  κατασκευήν τής γεφύρας «Λού
  τρας» εάν διατεθή θά κατα-
  ακευασθοΰν λιθόστρωτα είς
  τα πλέον έπικίνδυνα σημεϊα
  τής όδοΰ καί ή συγκοινωνία
  θά εξασφαλισθή όπωσδήποτε.
  Καί ελπίζομεν δτι θά γίνη
  τουτο συντόμως,
  Τα έκπαιδευτικά μας.
  Ώς μδς τηλεγραφεϊ ό έν
  Αθήναις άνταποκριτής μας
  ό κ. πρωθυπουργός συνειρ¬
  γάσθη χθές μετά τοθ υπουρ
  γοΰ τής Παιδείας διά τα έκ¬
  παιδευτικά ζητήματα. Ή συ-
  νεργασία αυτή, έπαναλαμβα-
  νομένη έντός μικροΰ χρονι-
  κοΰ διαστήματος, δέν έκδηλώ
  νει μόνον τό προσωπικόν έν
  διαφέρον τοΰ κ. Μεταξά διά
  τα έκπαιδευτικά μας πράγμα-
  τα.Άποδεικνύει καί τό σύστη-
  μαμέ τόόποΐονπαρακολουθοϋν
  ται ένδελεχώς υπό τού άρμο-
  δίου ύπουργοΰ καί τής κυβερ¬
  νήσεως γενικώς. Ή έκπαίδευ-
  σις δύναται νά είπη τις σήμε¬
  ρον δτι αποτελεί κέντρον
  κρατικών φροντίδων μέ σκο¬
  πόν ευρύτερον την εξύψωσιν
  τού έθνικοΰ φρονήματος των
  μαθητών καί την πορείαν αυ¬
  τής πρός μίαν άνάπλασίν της
  επί τή βάσει των σημερινον
  άπαιτήσεων τής παιδαγωγι-
  κής, ένηρμονισμένων δμως είς
  τάς ύγιεϊς παραδόσεις τής
  λ
  Ποιητικαί συλλοναί.
  Μέ ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν
  είδομεν "ΐήν έκδοσιν συλλο-
  γής έκλεκτών ποιημάτων τού
  κ.Ανδρ. Μαρκέλλου, ή όποία
  έόωσεν είς φώς ποιητικήν τού
  εργασίαν τώντελεοταίων,έτών
  άξιόλογον διά^τόαΐσθημα, την
  ειλικρίνειάν της έκφράσεως
  καί την "Ελληνικήν της άπλό-
  τητα. Άλλ' έκτός των τεχνι-
  κών της καθαρώς πλεονεκ·ςη-
  μάτων, ή συλλογή τοΰ κ.
  Μαρκέλλου προδίδει καίτοΰτο:
  "Οτι παρ' δλας τάς άσχολίας
  καί τάς ευθύνας μέ τάς οποί¬
  ας έπιβαρύνει αυτόν τό άξίω-
  μά τού κατορθώνει νά έξυπη-
  ρετή τα γράμματα κατά τρό¬
  πον δημιουργικόν καί ωραίον.
  Τό δτι άλλως τε ή εκδοσις
  αύτη, αποτελεί εύγενές δώ¬
  ρον τοΰ κ. Δημάρχου, έκδη-
  λώνει καί την μετριοφροσόνην
  τοΰ ποιητοΰ άλλά καί την
  γενικωτέραν αξίαν τής έκδο-
  θείσης συλλογής.
  Οί Ρουσσές.
  Είς τόν περίβολον των στρα
  τώνων, τό 43ον Σύνταγμα θα
  άργανώσΓ) σήμερον εορτήν
  τοΰ πρασίνου μεθ' δ θά προ¬
  βή διά των άνδρών τού είς
  την φύτευσιν δενδρυλλίων είς
  τούς πέριξ χώρους. Ή έορτή
  αυτή προσλαμβάνει ιδιαιτέ¬
  ραν δλως αξίαν, ελπίζομεν δέ
  δτι θ' αποτελέση την άπσρ-
  χήν άναδασώσεως δλων των
  Κρατικών έκτάσεων των Ρουσ-
  σών. Έγράψαμεν καΐ άλλοτε
  δτι ό χώρος έκεΐνος είναι ά-
  νάγκη ν' άναδασωθή έν συ-
  νεργασία τού Δήμου μετά τού
  Συντάγματος καί νά διαμθρ-
  φωθή είς άλσος διά ν' άπο-
  κτήσΓ) επί τέλους καΐ ή πόλις
  μας έ'να πνεύμονα καί διά νά
  δημιουργηθή μία γωνία πολι¬
  τισμοΰ παραπλεύρως τοΰ άε-
  ροδρομίου καί τοΰ άσυρμάτου.
  Τώρα γίνεται ή άρχή πρός
  τουτο. "Ελπίζομεν νά συνεχί¬
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. —Σήμερον τό άρι
  στούργημα: «Τα νεανικά χρόνια
  τής βασιλίσσης Βικτωρίας-
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον »τό μυστή¬
  ριον μιδς αΰτοκτονίας».
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΘΑΣΙΛΙΣΣΛ -=
  Κ ΟΙ Μ Ω Μ Ι Κ Η
  ΣΗΜΕΡΟΝ 5
  Τό χινηματογραφικόν άρι-
  στοϋργιιμα:
  ΤΑ ΝΕΑΝ ΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
  276ον
  Μέ την
  Τζέννυ Γιοιίγκο
  ΑΥΡΙΟΝ
  "Ενα άούγκριτο όραματι-
  κό δημιούργημα:
  Ν
  Μέ την
  Καμίλλη Χόρν
  Κινηματονέα Τύπου
  Η
  Έκαστην Πέμπτην
  και Σάββατον ώρα 5
  μ. Τάς Κυριακάς ώρα
  π. μ.
  ΝΕΟΝ εκλεκτόν
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  μ.
  11
  ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Αριθ. Πρωτ. 2503
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Ό Δήμαρχος Άγίου Νικο
  λάου
  Διακηρύττει δτι:
  Την 12ην τοθ μηνός Ίανου-
  ορίου τοθ έτους 1938 ημέραν
  Τετάρτην καΐ ώραν 9 30'—10
  π. μ. καί έν τώ Καταστήματι
  τού Δήμου Άγίου Νικολάου
  ενεργηθήσεται μειοδοτικός δι
  αγωνισμός δι' ένσφαγίστων
  προσφορών άνευ όρίου έκπτώ
  σεως καΐ μέ χρηματοδότη
  σιν τού έργου ώς ή λεπτομε
  ρής διακήρυξις διά την άνά
  δειξιν έργολάβου διά την
  σκιρρόστρωσιν καΐ άσφσλτό
  στρωσιν τής πλατείας καί δι¬
  αφόρων Δημοτικών όδών.
  'Η δαπάνη τοϋ έργου άνέρ-
  χεται κατά τόν προϋπολογι¬
  σμόν τής μελέτης είς δραχμάς
  425.000.
  Δεκτοί είς τόν συναγωνι-
  σμόν έργολάβοι (άτομα ή ε¬
  ταιρείαι) πάσης τάξεως δι'
  έργα όδοποιΐας.
  Ή εγγύησις ωρίσθη είς
  δραχμάς 30.000.
  Λεπτομερής διακήρυξις καΐ
  τα σχετικά τής μελέτης Ευρί¬
  σκονται κατατεθειμένα είς τό
  Γραφείον τοϋ Δήμου, δπου
  δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ¬
  σιν οί βουλόμενοι καθ" εκά¬
  στην προσερχόμενοι κατά τάς
  εργασίμους ώρας των Γραφεί¬
  ων.
  Έν Άγίω Νικολάω τή 9η
  Δεκεμβριού 1937.
  Ό Δήμαρχος Άγίου Νικο¬
  λάου.
  Εμμανουήλ Σκύβαλος
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωρίζομεν είς άπαντας
  τούς ενδιαφερομένους δτι έ-
  πειδή συμπίπτει νά είναι Χρι-
  στούγεννα καΐ Πρωτοχρονιά
  ήμέρα Σάββατον, ή εμποροπα¬
  νήγυρις Μοιρών τοϋ Σαββάτου
  θά γίνη την Παρασκευήν τής
  αυτής εβδομάδος ήτοι· την
  παραμονήν Χριστουγέννων καΐ
  πρωτοχρονιάς^
  (Έκ τοϋ γραφείου τής Κοι¬
  νότητος Μοιρών).
  —Σ' αύτό έκαθόταν, φου-
  σκωμένος άπό ύπερηφάνεια,
  ό άνθρωπος στόν οποίον ό
  λαός έχρωστοΰσεν, αυτόν
  τόν θρίαμβο, ό Ντρουέ, ό
  τολμηρός κυνηγός ποΰ μέ την
  πανουργία τού καί την ένερ-
  γητικότητα τού εΐχε κατορ¬
  θώση νά πιάση τό βασιλι¬
  κόν θήραμα.
  Τό τέλος τοΰ ταξιδιοΰ,
  τα λίγα μέτρα πού έχώρι-
  ζαν τό άμάξι άπό την εΐσο
  δο τού παλατιοΰ, ήταν ή
  πιό έπικίνδυνη στιγμή. Ή βα
  σιλική οίκογένεια έπροστα-
  τεύετο άπό τούς πληρεξου¬
  σίους τής εθνοσυνελεύσεως.
  Άλλά ό λαός είχεν ανάγ¬
  κην θυμάτων, ήθελε νά ίκα-
  νοποιήση πάση θυσία την
  όργή τού. Καί μόλις τό ά¬
  μάξι έσταμάτησε, ώρμησε κα¬
  τά των τριών αξιωματικών
  τής βασιλικής φρουρδς, οί
  όπόϊοι εΐχαν συνεργήση
  στήν «άπαγωγή» τοθ βασι¬
  λέως.
  —Θάνατος! ουρλιαζεν ό
  κόσμος.
  "Οσοι έφθασαν πιό κοντά,
  τούς άρπαξαν καί τούς έγ-
  κρέμισαν άπό τό άμάξι,
  τούς έκύλησαν χάμω καΐ ή¬
  σαν £τοιμοι νά τοΰς σπαρά-
  ξουν. Θά έβλεπε πάλιν ή
  βασίλισσα κ&φάλια νά στρι-
  ψογυρίζοον σέ κοντάρια καρ-
  φωμένα; Εύτυχώς έμπήκε στή
  μέση ή έθνοφρουρά καί, μέ
  έψ' δπλου λόγχη κατώρθω¬
  σε νά άποστιάση τούς τρείς
  άξιωματικοϋς καΐ νά ξεκαθα
  ρίση τόν χώρο άπό την ά-
  μαξα £ως την καγκελόπορ
  τα τοθ παλατιοθ. Μέ τα
  ροΰχα ξεσχισμένα, τα πρό-
  σωπα καταματωμένα, οί
  τρείς συνοδοί έχώθηκαν
  μέσα στήν αύλή.
  Τότε μονάχα άνοιξεν ή
  πόρτα τοϋ άμαξιοΰ. Άνι-
  φτος μέ ροΰχα λερωμένα,
  βουτημένος στόν ίδρώτα πού
  έσταζεν άπό τό πρόσωπό
  τού, ό βασιληδς, μέ τό
  βαρύ τού βημα, κατέβηκεν
  άπό τό άμάξι πρώτος. Τό
  πλήθος έκύτταζε βουβό. Ό-
  ταν δμως πρόβαλεν ή Μαρία
  Άντουανέττα, μιά άπειλητι-
  κή βοή ύψώθηκεν εναντίον
  τής «Αύστριακής», ή όποία
  διέσχιζε γοργά μέ τα παιδία
  της τό μικρό διάστημα πού
  έχώριζε την αμαξαν άπό την
  εϊσοδο τοϋ παλατιοθ.
  Τό σκληρό ταξίδι ετελεί¬
  ωσεν.
  Ή βασιλική οίκογένεια ά-
  νέβη στήν μαρμαρένια έξώ-
  σκαλα, ένώ πίσω της εκλει-
  νεν ή βαρεία καγκελόπορ-
  τα. Μέσα στό παλάτι, οί λα
  κέδες επερίμεναν παραταγμέ
  νοι μέ δλη την παληό έπιση
  μότητα. Τό τραπέζι ήταν στρω
  μένο δπως κάβε ήμέρσ, ή ίε-
  ραρχική τάξις ήταν έκεΐ μ£-
  σα άκατάλυτη.
  (συνεχίζεται)
  Συνταξιοθχος καθηγητή; των
  Μαθηματικών άναλαμβάνει προχυ-
  μνάσει; μαθητών έν τω φροντιστη
  ρίψ αύτοΰκαΐκατ'οίκον μέδίδακτρα
  συγκαταδατικά. Πληροφορίαι έν
  ω φροντιστηρίω συνοικία Περβό
  λας όδός Βασιλογεώργη ώρα 3
  —5 μ. μ.
  ■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■>■
  στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Ό έρως δέν είνε τυφλός.
  Τυφλόν Είνε τό μΐσος καΐ ή άδιαφορία.
  Είς £να των τελευτσίων μυθι-
  στορημάτων τού γνωστοΰ νΑγ
  γλου συγγραφέως Χοΰξ λεΰ
  εύρήκα Μΐα φράσι ή ότοία
  φωτίζει, μέ φώς έ"ντονο, μίαν των
  άπόψεων τής ζωής μας.
  «Ό έρως, λέγει κάτΐου ό συγ¬
  γραφεύς, δέν είνε τυφλός. Τυφλοί
  είνε τράγματι, τό μΐσος κα'ι ή ά-
  διαφορία».
  Όποιοσδή-τοτε στραφεϊ ολίγον
  πρός τόν εαυτόν τού, θά ομολογή¬
  ση δτι αί λέξεις αύται είναι λέ-
  ξεις μιάς βαθειας αληθείας. Γιατί
  δπ·οιος ξεύρει ν' αγαπήση βλέπει
  πολύ καλά τα έλαττώματα τοθ
  άγαπωαένου προσώπου: άλλά τα
  δικαιολογεΐ, τα συγχωρεΐ, μερ κοί
  φθάνουν μάλιστα νά Ίσχυρίζωνται
  οπ άγαποθν £να πρόσωπο έξ αί
  τίας των έλαττωμάτων τού .
  Άλλά τό μΐσος είνε πράγματι
  τυφλόν. Είνε είς τέτοιο βαθμό πού
  γίνεται δχι αόνον αδικο, άλλά κα-
  ταντα καί ά^έξιο. Ποίος σάς λέ-
  γ?ι δτι ίνα τάδε πρόσωπο πού μι·
  σεΐτε χωρίς καμμιά α'ιτία, άπό
  μία άόριστη ζήλεια. μία έλαφρά
  άσυμφωνία γούστου ή γνώμης, δέν
  είνε κατά βάθος τό πρόσωπον έ-
  κεΐνο, τό οποίον θά μποροΰσε νά
  σδς είνε τό πειό εύχάριστο καΐ τό
  χρησιμώτερο άκόμη; Εΐδα σχεδφν
  πάντοτε άνθρώ-τους τού άντιπα·
  θοΰντο χωρΐς άφορμή νά γίνουν
  άλήθινο'ι φίλοι την ημέραν δπου
  μία πεοίστασις τούς ύιοχρεώνει
  νά όμιλήσουν μέ την καρδιά των
  άνοικτή.
  Γιατί, έσεΐς, οί όποΐοι κάνετε
  άπό καιροϋ είς καιρόν την ανα¬
  θεώρησιν των συρταριών σας, κα'ι
  τακτοπο.ήτε μεοικά χαρτιά χαί τ'
  άλλα ρίπτετε, δέν κάνετε κάποτε
  καϊ την αναθεώρησιν των άντιπα-
  θειών σαι:;
  Γιατί δέν θέτετε στόν εαυτόν
  σας την ερώτησιν: Ο Ί δικαιολο-
  γία έχω νά μισώ;*
  Σκεφθήτε καλά δτι δέν ύπάρ-
  χούν = ίς τόν κόσ'ΐον άνθρωποι έ-
  στερημένοι απολύτως προτερημί
  των καΐ άρετών. Σκεφθήτε έπίσης
  δτι τό ιαϊσος βλάπτει τόν Ιδιον
  τόν εαυτόν σας.
  Μία μόνη κακή σκέψις είνε πε
  ρισσότερον καταστρεπτική διά την
  σωματική καΐ πνευαατική σας ΐ-
  σορροπία άπό υίαν άσθένεια ή μί¬
  αν άποτυχία.
  ή Ντιστεγκέ
  'Ο γολγοδάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Ι ΠΗ1ΙΙΙ
  III
  ΙΠΙΙΙ
  Η ζωή τη; μζλαγχολική;
  Ι ΕΟΡΤΑΙ.-Δέν έορτάζει σήιιε-
  ' ρον ουτε δέχεται ^πισκίψεις ή κ
  Ελευθερία Γαλάνη.
  — Έπίσης δέν έορτάζει οϋτε δέ¬
  χεται έιισκέψεις ή κ. Ελευθερία
  Β. Τρουποσκιάδη
  ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.-Κα·
  τόπιν έπιτυχων έξετάσεων εισήλ¬
  θεν εις την Παντειον Σχολήν ό
  υιός τού φίλου κ. Παναγ. Κ
  λάνου, Βενιζέλος.
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καΐ τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 45.
  1 2 3 4 5 6 7
  9 10 Π
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Δενδροστοιχία. — Παιγνιο¬
  χάρτων.
  2) Καλείται προφητάναξ.
  3) Πρωτεύουσα ίμωνύμου £παρ-
  χίας τοΰ νομοΰ Λαρίσση;.
  .'!) Εκυριεύθη ϋστερα άπό 10
  ετή πολιορκίαν.
  5) Περίφημον έργον τοΰ Τολ-
  στόϊ.
  Τ) Νομός τής Ελλάδος πατρίς
  τοΰ Παλαμα.
  Η) Έκεΐ ενίκησεν ό Μέγας Ά-
  λέξανδρος τούς Πέρσας.
  9) Αί «Μεταμορφώσεις» καί ή
  «Τέχνη τοΰ έράν» είναι εργά
  τού.
  10) Ναρκωτικόν.
  11) Προφήτης. — Άντιδιαστέλ-
  λεται πρός τό ί'ιοματάρι.
  ΚΑΘΚ'ΓΩΣ
  1) Την ζητοΰν οί υφιστάμενοί
  άπό τούς προϊσταμένους. — Τρο-
  χ£ζει·
  2) Μουσικάς φθόγγος.
  3) Τελευταΐος βασιλεύς της ήτο
  ό Κροΐσος. — Φροΰτον.
  4) Τό «εάν» εις την αρχαίαν
  •αι·
  Ελληνικήν γλώσσαν. — "Οταν εί¬
  ναι τρομακτικόν λέγεται έφιάλ-
  5) Πόλις τή; Τουρκία; έν Κι-
  λικία. — Νύμφη των ποταμών
  καί πηγών.
  (5) Ή κυριώτερα ποριοχή τής
  Άβησσυνία;.
  7) Τοΰρκος στρατηγός επί Μω¬
  άμεθ Β'. αιχμαλωτιθείς υ
  τοΰ στρατοΰ των Παλαιολόγων
  παρά τα Δερβενάκια κατά τό 1452
  μ. χ. — Υίό; τοΰ Άρεω; κα'ι ά
  δελφος τοϋ Αιγίω;.
  8) "Ονομα 4 βασιλέων τή;
  Σπάρτης. — Γάλλο; στρατηγό; δι
  ακριθεΐς εί; τόν Γαλλογερμανι-
  κόν πόλεμον καΐ διατελέσα; άρ-
  χηγό; στρατιά; κατά τόν παγκό¬
  σμιον πόλεμον.
  9) Τα λουκούμια της είναι πε-
  ρίφημα — Ηροφυλάττει τόν πο-
  λεμιστήν.
  10) Μονά; ήλεκτρ:κής άντιστά-
  σεως.
  11) Διάσημος ψηφοθέτη; τή;
  αρχαιότητος. — Λίμνη τή; Άβησ
  συνίας.
  ■^■
  ■■■■
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ. τηλεφώνουΓ300.
  13.
  ■ ■■■ εί ■■■■■■■■ εί ■■■■■■■■■■ εί ■■■■■ εΗΜ
  ■ ■■■■ειειειεΐειειπειειειειεΐΒΒΜπιειειειεικιειεΐιι
  Λόγφ των έορτών
  θά πωλήσωμεν
  είς τιμάς κόστους
  Τό χρησιμώτερον κσί ττρακτικώτερον δώρον των ημερών
  είνε αναμφισβητήτως ένα μοδέρνο ϋΦασμα των νέων παραλα-
  βών μας.
  Έχομεν πάντοτε την πλουσιωτέραν συλλογήν γυναικείων
  ύφασμάτων.
  Κατάστημα:
  Χρ. Παντουβάκη
  Πλατειά — Στράτα.
  ■«
  Κάπω; πρισμένο είνε κ αι αΰτό
  χ} πρόσωπον της. Την '.'>/,'/ Νο-
  εμ,ίρ'ίου ΙΗΟΙφθάνουν εις ^Ψ^^'
  νϊτίαν τα παιδία της, ή Ζιζέλλα
  καί ό Ροδόλφος. Ή χαρά τη; εί¬
  νε άπερίγραπτο;. Δέν προφθάνει
  δμως νά χαρή, πού ΰστερα άπό
  τόσον καιρό ςανάσφιγκε τα παι¬
  δία της στή μητρική της άγκάλη,
  καΐ συγχύζεται μέ τις έπΐμοά-
  σεις τής κυρίας των τιμών κομήσ-
  σης Έστερχάζι πού είχε συνοδεύ-
  α~ί] τα παιδία καί έννοοΰσε, καθ'
  όσον άφορά την ανατροφήν των,
  νά συμμορφώνεται, καΐ τώρα
  ποΰ ήταν παροΰσα ή ιοια ή μη-
  τέρα, ή αύτοκράτειρα, μέ τάς όδη
  γία; πού τής είχε δώση ή άγέρ|ο-
  χοςάρχιδούκισσα—ή πεθερά. Ή
  Έλισσάβετ δέν έπιδοκιμάζει τα;
  μεθόοαυ; τή; κομήσση; καΐ αύτί
  δημ:ουργ3ϊ διαρκεΐς προστριίές.
  ΙΙερί τα τέλη τοΰ μηνό; φθάνε:
  καί ό Φραγκϊσκο; Ιωσήφ. Τόν
  άναμένει καΐ αυτόν ή ιδία ψυχρά
  υποδοχή έκ μέρους τοΰ ιταλικού
  πλη'Ιυσμ,οΰ, πνύ εγνώρισε ι καΐ ή
  Έλισάβετ. Οί άριστοκράται ε-
  χουν Ιπιοεικτικώ; κλειστά τα μέ-
  γαρά τιον κα'ι λάμπουν διά τή; ά-
  πουσίας των. Ή κατάστασις αυ¬
  τή είχεν αρχίση νά στενοχωρή
  την Έλισάβετ. Καΐ ή επίδρα¬
  σις εί; την υγείαν τη; έγινεν ά-
  μέσω; αίσθητή.
  Επί πλέον την έξενεύριζεν ή
  προκλητική στάσις τή; κομήσση;
  Έστερχάζι. Ή αΰτοκράτειρα επέ-
  μεινε παρά τώ συζύγιρ τη; καί
  τόν Ιπεισε ν' άντικαταστήση την
  κόμησσαν Έστερχάζι μέ την
  πριόην κυρίαν επί των τιμών Πά-
  ολα Μπελλεγκάρντε, πού έν τφ
  μεταξύ είχε νυμ.φευθη' τόν κόμητα
  Καίνιγκσέγκ—"Αουλεντορφ. '()
  κόμη; διορίζεται αύλάρχη; τή;
  αύτοκρατείρας.
  'Η άρχιδούκισσα Σόφια θεω-
  ρεΐ την αντικατάστασιν αύτην ώς
  θρασύ πραξικόπημα. Αισθάνεται
  δτι τό πλήγμα στρέφετα: άπ' εύ-
  θείας κατ' αύτη;.
  Τόν Μάρτιον ό Φραγ/Τσκο; Ι¬
  ωσήφ έπΐ3κέπτεται έκ νέου την
  σύζυγον τού εί; την Βενετίαν. Μή
  εχοντα; τί άλλο νά κάμη, ή Έ¬
  λισσάβετ έπενόησε στή μοναξιά
  της μιχ άπασχόλησιν γιά νά περ-
  να την ώραν της: «Σχηματίζω Ι¬
  να λεύκωμα καλλονών—Ιγραφεν
  εις τόν κουνιάοο της. Συλλέγω
  φωτογραφία; ώραίων γυναικών.
  Σέ παρακαλώ μάζευσε άπό τόν
  "Αγκερερ ή οιονδήποτε άλλον
  φωτογράφον, φωτογραφία; ώραι
  ών γυναικών καΐ στεΐλ' τέ; μου».
  Καΐ δέν άρκεΐται είς αύτό. Είς
  τόν υπουργόν των Έσωτερικών
  άΐΐευθύνει παράκλησιν νά συγκεν¬
  τρώση είκόνας ώραίων γυναικεί¬
  ων τύπων των διαφόρων χωρών
  καΐ νά τή; τα; στείλη. Ό Ρέχ-
  μπεργκ συμμορφώνεται πρό; την
  επιθυμίαν αυτήν τή; αύτοκρατεί-
  ρα; καί γράφει εί; τόν έν Κων-
  σταντινουπόλει πρέσβυν νά φρον¬
  τίση νά συλλέξη, χάριν τή; αύ-
  τοκρατείρας εϊκόνας όχι μόνον
  ώραίων γυναικών τή; Ανατολή;,
  άλλά κα! καλλονών των τουρκι¬
  κών χαρεμιών. Ή τελευταία αυ¬
  τή λεπτομέρεια φέρει τόν άτυχή
  διπλωμάτην εί; πολύ δυσχερή θέ¬
  σιν. Καλά οί ώραΐε; άνατολίτι-
  σες! Άλλά φωτογραφίε; γυναικών
  των χαρεμιών! "Οποίος τό ίπιχει-
  ροΰσε, θά εκινδύνευε νά πληρώση
  τό τόλμημά τού μέ την ζωή τού.
  (συνεχίζεται)
  : Άγησ. Γ. Κοζίιρης ί
  Δικηγώρβς—Ηράκλειον Ι
  Β
  Ό56ς Κυδονίας ■

  (παρά τάς Κάτω φυλακάς) ||
  Τηλέφ. 3—68. !
  Γύρω στήν πόλι.
  Κάθε τέτοιες ήαέρες ό λόγος
  είνε περΐ κοινωνικής προνοίας..
  —'Υπάρχουν άποροι καί ένδεεΐς
  οί όποΐοι ττρέττει θπωσδήποτε νά
  αίσθανθοϋν την χαράν των έπρρ-
  χομένων άγίων ημερών.
  —Οί φιλάνθρωποι καΐ τής πόλε¬
  ώς μας ασφαλώς θά τό έχ^υν ύπ'
  δψίν των ώστε είς την κατάλλη¬
  λον στιγμήν νά έ"χουν εϋ<αιρον κα'ι «καλοπροαίρετον- τόν οβολόν των. — Καί χ9ές τα σήίΐεΐα των και- ρών δέν ήσαν εϋνοικά.. — Συννεφιά κα'ι άνεμος άπό τό πρωΐ καΐ οί κΓίΐροσκόποι τοΰ κα- φενείου φυσικά δέ· ήσαν οϋτε σα- όεΐς οΰτε σταθεροΐ είς τάς προ- βλέψεις των. —Μάλλον θά έχωμεν χειμώνα ά- Φηναν νά εννοηθή — άλλά πάλιν άμφέβαλλον.. Άκαταστασία κοα- ρική, σημαίλ'ει βλέπετε καί άκα· ταστασίαν οΐωνών. —Ή αύριανή διάλεξις τής Λ<· σχης Έπιστημόνων συγκεντρώνει αιιέριστον τό ενδιαφέρον τού έπι- στηαονικοθ κόσμου. —Όαιλητής ώς γνωστόν είνε 6 συυπολίτης ίατρός <. ΚΙμων Ξύ· γενής μέ θέμα: -Τούς νέους προ- σανατολισμούς καΐ την εξέλιξιν τής ίατρικής». —Άλλά τό θέμα τουτο λόγω καί τής σοβαρότητος καΐ τής εύ· ρύτητος τής σηαασίας πού δύνα¬ ται νά τοϋ δοθή καΐ μεταξύ των μορφωμένων γενικώς κοινωνικών τάζεων, προαναγγέλλει ΰχι μόνον συγκέντρωσιν ιατρών αυριον είς την «Λέσχην Έπιστημόνοιν» άλλά πολύ γενικωτέραν τοιαύτην. —Αί άστυίατρικα'ι έπιθεωρήσεις καθίστανται συχνότεραι ·ηαρά &λ· λοτε. — Καΐ τουτο έπ' άγαθω βεβαί¬ ως τής δημοσίας ύγείας άλλά καί τής γενικής καθαριότητος. —Ή όποία ^αποτελεί τόν πρώ¬ τον χαρακτήρά καΐ την πρώτην πολιτισμένην εκδήλωσιν μιας πό¬ λεως μέ αξιώσεις. — Σήμερον έορτάζει ώς γνω¬ στόν την καθιερωμένην ιστορικήν εορτήν τού ό Σύλλογος των έφέ- δρων Αξιωματικών καΐ Όπλιτών Χωροφυλακής. —Ή εικών τοΰ Άγίου μετά την νενομισμένην πανηγυρικήν λειτοκρ γίαν την οποίαν παρακολουθοΰν κατ'έτος πλήθη κόσμου θά μετα¬ φερθή είς την οικίαν τοϋ έορτα- στοΰ Γ. Καραμπίνη. — Κατά την ώραν τής λειτουρ γίας οί ένδιαφερόμενοι επαγγελ¬ ματιαι εφεδροι θά άργήσουν ώς είθισται. —Ή σημερινή έορτή τοΰ Πρα- οίνου ή όργανωθεΐσα υπό τοΰ 43ου Συντάγματος έρχεται έπικαίρως μέ τάς γενικάς φροντίδας άναδα- σώσεως. —Τιμώσα την άναλαβοΰσαν την πρωτοβουλίαν στρατιωτικήν άρ- χήν- —Άλλως τε ό χώρος των Στρα τώνων αποτελεί μεταξύ των άλ λων. τόν κατάλληλον νά μριαβλη θή είς £να ώραιότατον εξωτερι¬ κόν άλσος. — «Τα νεανικά χρόνια τής [5ασι- λίσσης Βικτωρίας» συγκεντρώνοον πολύν κόσμον είς τό κινηματοθέ- ατρον Πουλακάκη. —Ή ταινία αυτή προβάλλεται ώς γνωστόν σήμερον διά τελευ¬ ταίαν φοράν. ό Ρέπορτερ Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΖ Κων. Ε. Πολυδάκης Είδικευθεΐς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τοΰ στομαχου έντέρων καί ήπατος, δέχεται τούς πάσχοντος έκτοΰτΐεπτι· κου συστήματος έν τφ Ιατρείφ τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αΐμορροίδων α¬ νευ εγχειρίσεως δι1 ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7-92 Άλ. Γ. Στεφανίδης ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως ίατρός Εΰαγγελισμοΰ στΐουδάσας έττΐ πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ ιατρείω τού όδός (Πλατειά— Στράτα) έ'ναντι φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εϊσοδος έκ τής όδοϋ Καγιαμπή. ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6 Β"" ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΙΙΛΗΣ Φέρεται είς γνώσιν των Γεωργ1 κων Συνεται· ρισμών καί δλων των ενδιαφερομένων, δτι αφιχθη, τό άναμενόμενον ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗ-Σ, καί κα- λοϋνται οί προαγοράσαντες νά έλθουν γιά νά πα- ραλάβουν. Ή τιμή έξακολουθεΐ νά είνε Δραχ. 225—δ σάκκος των 50 χιλιογράμμων. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ (■■■■■■■■■■■■Μ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ .
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  όν
  Γ
  ιών.
  τΓ)ς Λί_
  άν έχω,
  νά έ'χω.
  1 τούτο
  ί
  . πού 50να
  αί μεταζύ τϋν
  ως κοινωνικήν
  ϊλλϊι δχι μόνον
  ρων αύριον ιϊς
  τημόνων άλλα
  τοιαύτην,
  ϊί έπιθεωρήοΕΐζ
  τεραι τΐαρά 4λ·
  άγαθω βφί·
  ; ύγείας άλλά
  αθαριότητος
  Γίλεΐ τόν τιρώ·
  αί την ηρώιΐ|ΐ
  λωσα μιάςκί-
  τάζει ώζ γν»
  ιένην ίστοριιψ
  Κογος τώ έφ£
  ν και Όπλιτδϊ
  *>γίου μετά τή»
  ΐγυρικήν Χειτοορ
  παρακολουθή
  όσμου θα μετο
  (αν τού έορτα
  η¬
  ν τής
  •μϊνοι
  α άργήοουν ί
  ■ ορτή τού Πρ
  ϊσα ύττό το043*
  εται
  ροντίδας
  ναλαβοθσαν τη»
  ΐρατιωτικήν Ψ
  1δ3ον
  —Τωόντι είνε βαρύτατον, είπεν έντός των
  χειλέων τού.
  Πόσων χρόνων εΐσαι, παιδί μου;
  —Εϊμαι είς τα όκτώ.
  —Καΐ έκαμες πολύν δρόμον μέ αύτό, νά τό
  σηκώνης;
  —Τό φέρνω άπό την πηγή, μέσα άπό τό
  δάσος.
  —Καί έ'χεις άκόμη νά πας μακρυά;
  — Άκόμη ώς δεκαπέντε λεπτά άπ' έδώ.
  Ό άνθρωπος έσιώπησε πρός οτιγμήν, έπειτα
  δέ ηρώτησεν ώς έν άδημονία'—Μάννα δέν έ-
  χεις έσύ;
  —Δέν ξεύρω καΐ
  διον. Δέν πιστεύω
  Έγώ δέν έχω.
  Μετά τίνα δέ σιωπήν'— Θαρρώ,
  πώς δέν εΐχα ποτέ.
  Ό άνθρωπος έστάθη, απέθεσε χαμαί τόν κά-
  δον, καί κύψας άπέθεσεν αμφοτέρας τάς χεί¬
  ρας τού επί των ώμων τής μικρδς, προσπα-
  θών νά διακρίνη, έντός τοΰ σκότους την μορ¬
  φήν της.
  —Πώς όνομάζεσαι, κόρη μου; ηρώτησεν ό άν¬
  θρωπος.
  —Τιτίκα.
  Ό άνθρωπος έτινάχθη ώς υπό ήλεκτρισμοΰ.
  Ήτένισεν πρός αυτήν έκ νέου, έπειτα άφήρεσε
  τάς χείρας άπό των ώμων της, καί αναλαβών
  τόν κάδον, έξηκολούθησε τόν δρόμον.
  Μετά τινάς στιγμάς, πάλιν έρωτα.—Καί ποΰ
  κατοικεΐς,
  —Μορφερμεΐλι τό λέν τό χωριό μου.
  Καί τώρα έκεΐ θά πδμε;
  —Ναί.
  Έσιώπησε πάλιν ό άνθρωπος, έπειτα δ' έ-
  άπεκρίθη τό παι-
  Οί άλλοι έχουν.
  προσέθεσε
  ρς
  μοθ λές, ποίος
  αυτή την ώρα
  είνε αύτός δ
  νά πάρη,ς νερό
  τό
  ρον
  ρ
  Βιά
  •.........,
  )Γ0Ι
  πανέλαβε'—Δέν
  που σέ στέλνει
  άπό τό δάσος;
  —Ή κυρία Θεναρδιέρου.
  Ό άνθρωπος προσεπάθησε νά δώση τόνον
  άδιαφορίας είς την φωνή τού, άλλ' δμως διε¬
  κρίνετο παραδόξως τρέμουσα ή φωνή τού.
  —Καί τί είνε αυτή σου ή κυρία Θεναρδιέρου ;
  —Είνε κυρά μου, εΐπε τό παιδίον. Κράτει
  ξενοδοχεϊο.
  —Ξενοδοχεϊο κράτει; είπεν ό άνθρωπος. Ά-
  πόψε θά έλθω κ' έγώ έκεΐ νά καταλύσω. Νά
  μοϋ δείξης ποΰ είνε.
  —Έκεΐ πηγαίνομεν, εΐπε τό παιδίον.
  —Ό άνθρωπος έβάδιζε ταχέως καί ή Τιτίκα
  τόν . ηκολούθει άνευ κόπου" είχεν άπέλθει
  κάματος. Έκ διαλειμμάτων ήγειρε τούς οφθαλ¬
  μούς πρός τόν άνθρωπον τούτον μετ" άνεκψρά-
  στου ήσυχίας καί έμπιστοσΰνης. Ποτέ δέν την έ-
  μαθαν ν' άποτείνεται πρός την Πρόνοιαν προσευ
  χομένη' άλλ' έν τούτοις ησθάνετο τι έν έαυτή δ-
  μοιον πρός έλπίδα καί αγαλλίασιν, άναβαΐνον
  πρός τόν ουρανόν.
  —Διέτρεξαν στιγμαί τίνες σιωπής, μεθ' ήν
  ό άνθρωπος έπανέλσβε'
  —Δέν έχει υπηρέτριαν ή κυρία Θεναρ&ιέρου;
  -"Οχι·
  — Μόνη σου εΐσαι κοντά της;
  —Μόνη μου.
  Διακοπείσα δ' ολίγον, προσέθεσεν—Είναι
  άλλαι δύο κόραι.
  —Τί κόραι είνε αυταί;
  —Είνε ή Πονίνα καί ή Ζέλμα. Είνε σ£
  ραι τής κυρίας Θεναρδιέρου^ έκεΐναι είνε
  σποινίδες.
  —Καί αύται τί κάμνουν;
  • —"Ω! είπεν ή Τιτίκα, έκεϊναι εχουν
  κοΰκλαις ώραιόταταις, μέ χρυσα επάνω πράγμα
  τα, γεμάταις άπό στολί&ια. Παίζουν μέ αυταις
  καί 'έχουν διασκέδασι.
  —Όλην την ημέραν αύτό κάμνουν;
  —Δέν έχουν άλλο νά κάμουν.
  —Καί σύ;
  —Έγώ δουλεύω.
  —Όλην την ημέραν;
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■•■ι.......■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■]
  'λΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ *- :
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  κα
  κό
  δέ
  κάτι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ■ ■ι
  ιμ«ή
  ·■■"
  Ιί
  725-
  ■ ■■■■
  Ύποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοΰ Εξωτερικόν.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  'Εκτέλεσ,ί ,πάσηί φύσεως τρκπβζ,τ.κής εργασίας Λι*
  συμφέροντας δρβυς.
  ,.......--».....■■■■■■■.....■■■......■■■■■-
  ΕΥΛΕΙΑ «αντός'εΐδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετβν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Είς τάς συμφερωτέρας τιμάς
  ©ά εΰρητε
  *πν
  ΞΥΛΑΓΤΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  1821. (Χεϊτάν Όγλβυ)
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  δι* δλους.
  ΓΕΥΟΝΤΑΙ
  Β.'
  Ύπίρχονν πεταλοΰδες πού αϊ-
  θάνονται μέ /τα πόδια τους πώς
  άτι είνε γλυκό, ίστω κα! άν ή
  ιάλυσις τής ζάχαρης εχει άνα-
  ογίαν, μόλις 0.00034 τοίς έκα-
  :ό! Μέ άλλα λόγια τα δργανα
  τής γεύσεως εις τίς πεταλοΰδες
  αύτές είνε χιλιάκις πειό εύαί-
  σθητα τής γεύσεως τοΰ άνθρώ-
  :ου! Ένώ δέ ό άνθρωπος γιά
  νά γευθή μιά θυσίαν πρέπει^
  πρώτα νά την μπάση είς τα στό-
  μα τού, τα εντομα καί άπό ωρι¬
  σμένην άκόμη απόστασιν αϊσθά-
  ονται την γεΰσιν ωρισμένων ού-
  (ΐών πού τούς άρέσουν.
  Ένα τζερί&ρ'ζον φαινόμενον
  σχετικόν μέ την γεΰσιν παρου-
  ιάζουν καί έρπετά, είνε γνω-
  στή λ."χ. ή περίεργος συνήθει*
  πού εχουν τα φίδια νά βγάζουν
  την γλώσσά των καΐ νά την σχ-
  λεύουν γρήγορα.
  Τό φαινόμενον αύτά δέν είνε
  χαθόλου τυχαΐον. "Εχει τδν λό¬
  γον τού, όπως τα περισαότερα
  πράγματα εις την φύσιν. Εις τόν
  ,άρυγγα τοΰ φιδιοΰ ίιπάρχουν
  δυό κοιλότητες μέ δργανα τής
  γεύσεως. Μέ την σχιστή στή μέ-
  ση γλώσσαν των τα φίδια φέρουν
  τάς θυσίας, πού καθώς σάλευαν
  την γλώσσαν των, στερεώθηκαν,
  τό ύγρόν αυτής, εις την κοΐ-
  λότητα μέ τα αίσθητήρια δργανα.
  Κατ' αυτόν τόν παράοοξον τρό¬
  πον τό φίδ: άντιλαμβάνεται τάς
  γευστικάς ουσιας πού ευρίσκον¬
  ται εις τό περιβάλλόν τού. Τουτο
  άποοεικνύεται άπό τό γεγονός
  8τι 5ν ρίψωμεν καρβουνόσκονη εις
  την γλώσσα τοΰ φιδιοΰ, θά την
  εύρωμεν μετ' ολίγον εις τάς δύο
  κοιλότητας τοΰ λάρυγγος. Χάρις
  είς την ϊοιότη-τα αυτήν τής γλώσ
  σης των, τα φίδια ■ηιποροΰν νά
  παρακολουθοϋν τα ϊχνη τής λείας
  των. "Ενα φίδι λ. χ. μπορεϊ κατ'
  αυτόν τόν τρόπον νά παρακολου¬
  θήση μέχρι τέλους ασφαλώς τα
  ίχνη ενός δαγκωθίντος παρ' αύ-
  τοΰ πο^τιχοθ, πού ψόφησε λίγο
  παρά κάτω.
  'Ί'στερα άπό τα παραδείγμα-
  τα τής μυίγας καί των πεταλου-
  δών πού άνεφέραμεν ανωτέρω, θά
  πίστευε κανείς ότι εξαιρετικήν
  ευαισθησίαν είς τό γλυκό, θά
  I-
  πρεπε νά έχουν αί μέλισσαι πού
  παράγουν τό μέλι. Καί δμως, 8-
  σον καί άν φανή παράδοξον, Ά
  μέλισσαι δέν είνε σχεδόν είς θέ¬
  σιν νά ξεχωρίσουν ζαχαρόνερο,
  είς τό οποίον υπάρχει ζάχαρη
  κατ' αναλογίαν τρία τοίς έκατό,
  άπό τό άπλά νερό. Τό νέκταρ των
  λουλουδιών έ'χεΐ ζάχαρη σα-
  ράντα έ'ως εξήντα τοίς έκατά, ζά-
  χαρν] δηλαδή είς ισχυράν αναλο¬
  γίαν, καί έ'τσι μόνον έξηγείται 8τι
  τό καταλαβαίνουν αί μέλισσαι.
  Άπό ενα άραιωμένο μέλι, ή μέλισ
  σαθά μποροΰσε νά περάση άπό κον
  τα τού, χωρίς νά τής φανή
  γλυκό!
  ν*ι·
  Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΟΝ ΔΟΡΟΜ
  ΑΠίΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΗΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ
  Κάλτσες,
  Κάλτσες,
  Κάλτσες
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
  Α^ΒΟΠΑΤΖΗ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατεΐα /Αγ. Αικατερίνης.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα.
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ:
  Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  Ή φιλανδρωπική δράσις
  είς κωμόπολιν Αρχανών.
  ΑΡΧΑΝΑΙΣ 12-12-37/Όσο
  καΐ αν ϊσχυρίζονται μερικοί 2τ:
  στόν αϊώνά μας ή ΰλη κυριαρχεΤ
  παντοΰ, τα δέ φιλάνθρωπα καί
  άλτρουιστικά αισθήματα, έξέλει-
  ψαν άπό την ανθρωπίνη καροιά,
  έν τούτοις οί ιδιοι αύτοι θά ώμο-
  λογοΰσαν την πλάνην των καΐ θά
  Ιπρέσβευον τα αντίθετον άν πα-
  ρευρίσκοντο σήμερα στήν ώραία
  κωμόπολί μας καί ιδίο·ς δμμα-
  σιν αντελαμβάνοντο την σεμνή καί
  θεάρεστον πράξιν πού εξετέλεσε
  ένταΰθα φιλανθρωπικός Σύλλο-
  γος Δεσποινίδων καί κυρίων Αρ¬
  χανών ή «Όμόνοια».
  Τό λαμπρό αύτό Σωματείον παρ'
  δλα τα άνυπέρβλητα έμπόδια πού
  συνήντησε στόν τραχύ καΐ δυσδιά-
  βατον δρόμον τού, παρ' δλες τίς
  οίκονομικές δυσχέρειες τίς οποίες
  άντιμετώπισε λόγω των διαφόρων
  θεομηνιών πού ένέσκηψαν κατά
  τα τελευταία έ"τη, κατώρθωσε τα
  μέν πρώτα νικηφόρως νά υπερπη¬
  δήση, τίς δέ τελευταΐες αποτελε¬
  σματικώς νά εξουδετερώση δίχως
  διόλου νά καμφθή ή δραστηριότης
  τού ή νά μειωθή ή ενεργεια τού.
  Έβάδισε ϊσια έμπρός πρός τόν
  ωραίον ορόμον τοΰ καθήκοντος
  των οποίον ευθύς εξ άρχής εχά¬
  ραξε, καί σήμερα ΰστερα άπό
  ολίγων μόλις μηνών πορείαν, κα¬
  τώρθωσε νά φθάση στό τέρμα τοΰ
  πρώτου σταθμοΰ τοΰ ακοκοθ τού,
  γιατί βεβαία ή δράσις τού δέν θά
  σταματήση έ'ως έδώ, άλλά θά εξα¬
  κολουθήση καί εις τό μέλλον συ-
  νεχώς εντεινομένη πρός ηθικήν
  ίκανοπ ίησιν των μελών τού άφ'
  ενός καί πρός παρηγορίαν των ά-
  ηογ,λ^ρΐΛν τής ζωής άφ" ετέρου.
  Τα άποτελοΰντα τόν Σύλλογον
  μέλη, δλα άνεςαιρέτως μέ τα
  συνεισφοράς των καί την ατομι¬
  κήν εργασίαν πού κατέβαλον ένέ-
  δυσαν σήμερα 100 (εκατόν) άπο-
  ρα παιδάκια τα όποία ποίος ξέρει
  μέ τί ράκη θά περιέβαλλον την
  δυστυχισμένη των ύπαρξιν κατά
  την προσέχη μεγάλην εορτήν
  τής χριστιανωσύνης.
  "Οσον σκληρός καί άδιάφορος
  καί άν ήτο κανείς πρός την κοι¬
  νωνικήν δυστυχίαν, δέν μποροΰαε
  παρά νά συγκινηθή καί νά νοιώ-
  ση βαθειά την ικανοποίησιν πού
  φέρνει ή εκτέλεσις ενός τόσον
  χριστιανικοΰ καθήκοντος βλέπον-
  τας παρατεταγμένον Ινα ολόκλη¬
  ρον λόχον λιλιπουτείων ύπάρξεων
  όμοιμόρφως Ινοεδυμένων άπό τα
  φιλάνθρωπα χέρια των καλών αυ¬
  τών κυρίων καί Δεσποινίδιον.
  Ένα μεγάλο εΰγε έκ μέρους
  τής εύγνιομονούσης κοινωνίας μας
  άς δοθή είς δλα τα μέλη ώς άν-
  τάλλχγμα των κόπων των στά φι¬
  λοπρόοδον καί δραστήριον προε¬
  δρείον τού μαζί μέ τα θερμά συγ-
  χαρητήρια των κατοίκων τής κω¬
  μοπόλεως μας, καί τάς ευχαριστί¬
  ας των εύεργετηθέντων, άς έ*χη
  καί την εύλογίαν τοΰ θεοΰ, τοΰ
  όποίου μία των έντολών, την
  σπουδαιοτέραν πασών μέ τόσην
  ζέσην καί αυταπάρνησιν εξετέ¬
  λεσεν.
  Λυποΰμαι ειλικρινώς πού λόγω
  ελλείψεως χώραυ, καί τής πλη-
  θώρας των μελών, δέν θά μπορέ-
  σω νά φέρω είς δημοσιότητα τα
  ονόματα δλων τούτων, γι' αυτό
  άρκοΰμαι είς τό νά άναγράψω μο-
  νάχα τα ονόματα τοΰ Διοικητι-
  κοΰ Συμβουλίου, τό όποιαν άποτε-
  λείται άπό τάς εύγενε·3τάτα; κυ
  ρίας Μαρίαν Φαλτάκη, Γεωργίαν
  Κανακάκη, Φωφώ Γλαμπεδάκη,
  Εύαγγελίαν Γιαννιδάκη, Ευθυμίαν
  Καλαθάκη,Πόπην Μαρκομιχελάκη,
  Κατίναν Λυδάκη, Άνναν Ψαλτά
  κη καί τάς δραστηρίας δεσποινί-
  δας Μαρίκαν Λαμπράκη καί Κα¬
  τίναν Βαρδάκη, α,Ι οποίαι ώς άνύ-
  πανδροι καί μέ δλιγωτέρας οικο¬
  γενειακάς άπασχολήσεις άποτελοΰν
  την κινητήριον δύναμιν τοΰ Συλ-
  λόγου.
  Γιάννης Χ. Μαρκο<5ημητράκης ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■Μ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τπλέφ. 5-41 ■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■εί | Τό μόνον Κατάστημα | 1 που συγκεντρώνει δλα τα εϊδη || Ι 'Ανδρικά, νυν«ικεΐα κα'ι παιδικά: | Λεμπιδάκη- Ζαφειροπούλου Έπίσης κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μεγά¬ λην συλλογήν. Είς τό τμήμα Μαλλιών πλεκτικής θά ευρετε δτι είδος θέλετε είς ποιότητος καί χρωματισμούς. ΜΑΑΑΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ — Ή σημ&ρινή έορτή τοΰ Πρασίνου. Σήμερον Τετάρτην κ«1 ϋραν 15.30' θά λάβη χώραν ϊίς Στρα¬ τώνας Ρουσοών καί έν τώ περι¬ βόλω των φύτευσις ύενύρυλλίων παρά των άνδρών τού Συντάγ- ματος. Τό σύνταγμα ώργάνωοβ μικράν εορτήν επί τίί εϋκαιρία ταύτη καί προσεκάλεσε εις «ϋτην τούς κ. κ. Νομάρχην Ηρακλεί¬ ου, Μητροπολίτην Κρήτης, Δή¬ μαρχον, Προΐστάμενον τής Γε· ωργική; περιφερείας καΐ λοιποϋς έκπροσώπου; των Γεωργΐκών ίιιτπ- ρεσιών και οργανισμόν, τόν Σύλ¬ λογον τοϋΠρασίνου. κ.λ.π.Έπίσης προσεκλήθησαν τα σχολεϊα Μέ- σης 'Εκπαιδεύσεως τής πόλεως καΐ ό κ. 'Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου μετά των μεγαλυτέραν τάξεων των Δημοτι¬ κών Σχολείων κατά την κρίσιν τού. —Οί φοιτηταί υίοί πολυτέ- κνων. Ή Πανελλήνιος Συνομοαπον <3ία Πολυτέκνων δι' εγκύκλιον) τρς ποτρεκάλεαε τούς δώσαντας εΐσιτηρίους έξετάοεις βίς τάς δια¬ φόρους σχολάς τού Πανεπιβτημί· ου υίούς πολυτέκνων, οΐτινες Ε¬ λαβον βαθμόν 24 καί ανω, νά σπεύσουν νά εγγράψουν βίς ,τέ>
  Πανεπιστήμιβν, διότι απεφασίσθη
  ή καθ' υπέρβασιν είσαγωγή των.
  —Τό 'ίίδεΐον 'ίεραπέτρας.
  Πληροφορούμεθα ότι την πα·
  ρβλθοϋσαν Κυριακήν ."ετελέσθη¬
  σαν τα έγκαίνια τοΰ 'ίϊδείου Ιε¬
  ραπέτρα;. Ό άγιασμός εγένετο
  υπό τού *Ξ>εοφιλεστάτου 'Επιακο
  πβυ Ίεροβπτείας μετά τού Κλή-
  ρου. Μβτά τόν άγιαομόν ωμίλη¬
  σαν διά τόν σκοπόν τού Ώίείου
  ό ώικηγόρος κ. Γ. Μαρκόπουλος
  καί ό διευθυντής τοϋ 'ίϊδείου μ.
  Μανιουδάκης.
  -Ή Ίερατική ϊχβλή Κρή¬
  της.
  Διευθυντής τής Ίβρατικής £χβ·
  λήί Κρήτης έτβπβθετήβη β ,άρχι-
  μανδρίτη{ Άνβιμβς Βαρδάκης,
  τού τέως τοιούτου Λ. Μιτί-
  κου τοπβθετηθέντος είς "Αργβς,
  — Ή Έπαρχιακή Σύνοδβς
  Κρήτης.
  Υπό τής Μητροπόλεως Κρήτης
  εκλήθησαν οί 'Επίακοποι Κρήτης
  είς Ηράκλειον ηροκειμένβυ νά
  συνέλθη ή Ίίρά Έποίρχιακή Σύ-
  νοδος άπασχοληθησομένη μέ ζη-
  τήματα ένόιαφίροντα την Εκ¬
  κλησίαν Κρήτης
  —Διαγωνισμός.
  Διά την κατάληψιν τβσσάρων
  θέαεων γραμματέων φυλακων
  προεκηρΰχθη διαγωνισμός. Ό δι·
  αγωνισμός θά γίνη την 1+ην Ί-
  ανουαρίου 1935. δικαιοϋνται δέ
  να μετάσχουν ι ι; αυτόν οί ϊχβν·
  τβς πτυχίον νομικήί-

  ■ *··
  Ηράκλειον Κρήτης
  Ι ρσφεϊα έναντι Παλ Νουαρχιας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  15 Δεκεμβριού 103/
  Ο ΡΟΥΣΒΕΑΤ ΕΤΗΛΕΓΡΑΦΗΣΕΝ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΟΝΩΣ
  ΕΙΣΤΟΝΗΑ1ΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
  ΟΑ ΓΙΝΗ ΝΑΫΤΙΚΗ ΕΙΙΔΕΙΞΚ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Μ ΑΜΕΡΙΚΗΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  έξ ό δά δ
  ρ μηγ
  τού έξωτερικοΰ ότι διά την
  σιν τής Άμερικανικής κιανονιοφόρου υ¬
  πό Ίαπωνικού άεροπλάνου διεμαρτυ¬
  ρήθη καί αύτός ό Ροΰσβελτ διά προ¬
  σωπικού τού τηλεγραφήματος πρό:, τόν
  .νύτοκράτορα τής Ίαπωνίας.
  Ό Αμερικανόν πρόεδρος καταδικά-
  ϊων είς *:ό τηλεγράφημά τού τάς Ία-
  πιονικάς μεθόδους, αΐτινες δέν άνταπο-
  κρένονχαι είς τόν πολιτισμόν διά τόν
  «ποίον έπαίρονται οί Ίάπωνες, έπι-
  φυλάσσει είς τάς Ηνωμένας Ηολιτείας
  κάθε δικαίωμα διά την καταβολήν έ-
  πανορθώσεων καί απόδοσιν ήθικής ικα¬
  ή
  ιδίας πληροφορίας δέν
  ή ή έδξ
  νοποιήσεως.
  Κατά τάί . · ■ ,· _-
  φαίνεται απίθανος ή ναυτική έπίδειξις
  εναντίον τής Ίαπωνίας άπό κοινού υπό
  των στόλων *Αμ.ερικ>ις καί Αγγλίας.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ
  ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΑΠΟΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΪΕΥΜΑΤΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— 'Εσπερινά τηλε-
  γραφήματα, έν σχέσει πρός την άγγελ-
  Οεΐσα,ν έκ Τόκιο κατάληψιν τοΰ Ναν-
  ν.ίν τάς πρωϊνάς ώρας τής σήμερον, έ-
  πιβεβ^ιοΰν ταύτην.
  ΊΙ πόλις καθ' ί αγγέλλεται κατελή¬
  φθη κατόπιν φονικωτάτων μαχών αΐτινες
  Ώιήρκεσαν καθ' όλην την ημέραν χθές.
  Οί Κινέζοι επέδειξαν ηρωϊσμόν απαρά¬
  μιλλον άλλ' υπέκυψαν είς τα μηχανικά
  μέσα τ-ά όποία έχρησιμοποίησαν είς εύ-
  ρεϊαν άκτϊνα οί Ίάπωνες.
  ΕΚ
  ΤΟ ΝΑΝΚΙΝ ΚΙΝΕΖΩΝ
  ΔΙΕΣίΙΘΗΣΑΝ ΜΟΝΟΝ ΤΡΙΣΧΙΛΙΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι σχετικαί μέ την κατάληψιν τοΰ
  Νανκίν, άναφέρουν ό εί έκ των χιλιά¬
  δων ύπερασπιστών τοΰ Νανκίν οιεσώ-
  θησαν μόνον τριαχίλιοι. Οί λοιπαί ε¬
  φονεύθησαν ή ετραυματίσθησαν έγκατα-
  λειφθεντες είς τάς όδούς τής πόλεως.
  Δυσμενή σχόλια διά την Ιταλίαν.
  Οί Γάλλοι διά τα Σερβικά έπεισόδια.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.). —
  Οί Άγγλικοί ήμιεπίσημοι κύ-
  κλοι σχολιάζοντες την δήλω¬
  σιν τού Μουσολίνι δτι άσχέ-
  τως τής άποχωρήσεως τής Ι¬
  ταλίας έκ τής Κοινωνίας των
  Εθνών αυτή θά εξακολουθή¬
  ση πολιτευομένη έντός τοΰ φι-
  λειρηνικοΰ πλαισιου, άφιερώ-
  νουν δυσμενεΐς κρίσεις. Ή δή
  λωσις αυτή χαρακτηρίζεται
  καιροσκοπική κσί άντίθετος
  πρός την Ίταλικήν αποχώ¬
  ρησιν είς ώρας κρισίμους διά
  την ειρήνην τού κόσμου
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Έκ Τόκιο αγγέλλεται δτι ή
  κυβέρνησις συνελθούσα σή¬
  μερον είς έκτακτον συμβού¬
  λιον, καθώρισε τα των ένδει-
  κνυομένων μέτρων της Ίαπω¬
  νίας άπέναντι τής Κίνας με-
  τα την κατάληψιν τοΰ Ναν-
  κίν. Λέγεται δτι ή Ίαπωνία
  θά εφαρμόση την απόφασιν
  της περί έκπτώσεως τής Κι-
  νεζικής κυβερνήσεως κα'ι σχη-
  ματισμοΰ σλλης άπολαυού-
  σης τής έμταστοσύνης τής Ί
  απωνίας.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ ).-
  αυτή ήτο έπιβεβλημένη έκ
  των πραγμάτων καί κατόπιν
  τής έπιμονής των κρατών έ-
  κείνων άτινα επέμενον είς
  τάς μεθόδους τής Έθνο·<οινω νίας άπέναντι τής Ιταλίας, μεθόδους χρεωκοπησάσας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ ) - Ό τιόΐτος τής άριστερας γράφων διά τα γεγονότα τοθ Βελιγρα- ταλικός τύπος γράφων επί των «ίστομΐκών άιτοφάΐσεων» τοθ Μεγάλου Φασιστικοΰ συμ- βουλίου έγκρίνει ταύτας ανε¬ πιφυλάκτως. Διά την αποχώ¬ ρησιν ειδικώς τής Ιταλίας έκ τής Κ· Τ. Ε κρίνει δτι ( δίου αποδίδει ταυτα είς φασι- Ό Ι-1 στικόν δάκτυλον, έπιτιθέμενος εναντίον των κύκλων τοΰ Βε* λιγραδίου ο'ιτινες παρεξηγοΰν την Γαλλικήν πολιτικήν καί λησμονοΰν τάς ύττηρεσίας τής Γαλλίας πρός την Γιουγκο- σλαυίαν. ΧΪΕΣ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΕΚ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Ο ΓΑΑΛΟΣ ΥΠΟΥΡίΟΣ ΤΟΝ ΕΞ0ΤΕΡ1Κ0Η ΠΡΟΕΠΕΜΦΘΗ ΕΝΘΟΥΣΙΟΔΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΙβΙΜΜΗΙ ΤΟΥ ΑΑΟΥ ΑΘΙΙΝ VI 14 Δεκεμβριού (τοΰ άν. ΰ μας). — Τηλεγραφοΰν |* ό η ύ α Ή ττροχδεσινή αυνεδρίαοις τού Δημοτικοΰ συμβουλιον τοΰ έναντι της κλινι- «Εϋαγγελισμός» γηπέ- Συνεχισθείσης τής συνεδρι¬ άσεως τοθ Δημοτικοΰ Συμ- βουλίου τό εσπέρας τής πα¬ ρελθούσης Δευτέρας, απεφα¬ σίσθη ή άγορά υπό τού Δή- μου κης δου, εκτάσεως 2000 τετραγω- νικών μέτρων διά την άνέγερ σιν έπ' αύτοΰ Παιδικής Στέ- γης. Τό γήπεδον θά δωρη- θή πρός τόν σκοπόν τοΰτον είς τό Πατριωτικόν "Ιδρυμα, τό οποίον θά άνεγείρη δαπά- ναις τού τό έν λόγω οίκημα. Τό Δημοτικόν Συμβούλιον ήσχολήθη ακολούθως μέ τό ής τοΰ ύδραγωγείου Φορ- ζήτημα τής επεκτάσεως τοΰ τέτσας. Είς την αύιήν συνε- μεγάρου Άκτάρικα καί των δρίαοιν απεφασίσθη ή εφαρ- Βελιγραδίου ότι την νύκτα Πιά Πράγαν ό Γάλλος ν; Εξωτερικών κ. Ύβόν Ντ των ^ Ό Γάλλος υπουργόν «ροεπέμφΟ/ι ενθαυσιωδώς υπό των επισήμων καί * παραπλεύρως οίκοδομων των ανηκουσών είς τόν Δήμον. Επί τοϋ προκειμένου απε¬ φασίσθη νά ανατεθή ή ,τχετι κή μελέτη είς επιτροπήν έκ Δημοτικών Συμβούλων καί μηχανικών. Έν συνεχεία ένεκρίθησαν αί συνταχθεΐσαι μελέται διά την σκυρόστρωσιν 12 όδών τής πόλεως ώς καΐ ό τελικός συγκριτικός πίναξ μογή τοΰ σχεδίου της πόλε¬ ως επί τής όδοΰ Αρχοντοπού¬ λου. Ακολούθως ενεκρίθη ή παροχή έπ' εύκαιρία των έορ των δώρου είς τοϋς ίόημοτι- κ,ούς ϋτταλλήλους κυμαινομέ- νου άπό δρχ. 500 έω,ς 1000 Τό Δημοτικόν Συμβούλιον θά συνεχίση την συνεδρίασιν τού επί άλλων τρεχούσης φύ¬ σεως δημοτικών ζητημάτων αυριον την εσπέραν. ΑΦΙΞΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Διά τοΰ ατμοπλοίου τής μής αφιχθη χθέ; είς την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ς ό τ<ϋν επισήμω λαοΰ. Είς τ,χχ-ϊΐκάς δηλώιεις ετόνισεν ότι είνε ίκχναποζ·»ίι>χβν.Γχς άπό,
  τό ταξίδ'&όν τού οχι μόν,αν διότι διεηί*
  στωσεν ότι ή Γιογκιντλαυΐ'α τρέφει αί*
  σ,Οήματα φιλζα,ς ν»ρός την Γαλλίαν^ *-
  λ,ά κ<*ί διότι ή πολιτική της άν·ς<*ί*ο>*μ»-»
  νεται πρός ενα κοινόν σ,*ο>—(>νϊ την
  περιφρούρησιν τής είρ.ήΜ^ς έν τή Βαλ·*
  κανική καί τή Έύβι^ηη γενικοίς.
  εμΠΠΙΤΓυμΙΓα
  τησ βυ8ισθεισησ π ρ ο χ 8 £ σ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΟΦ Ο Ρ Ο Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τού άν
  ταπακριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληρο
  έκ Σαγκάης επι
  ιουν προη-
  γουμένας είδήσ,εις έν σχέσει μέ τόν
  μαντικόν αριθμόν τίδν θυμάτ
  γς ής μ η
  μαντικόν αριθμόν τίδν θυμάττον τής
  β;υθιιθείαης υπό Ίαπωνικών άεροπΧά-
  νων "Αή ό
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τί} άγορά μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  γραμ-■ ρίων ηροιόντων είχον ώζ ακολούθως:
  πόλι
  μας ό Διευθυντής τοθ υπουργείω
  Γεωργίας κ. Βογιατζής. Άμα τξ
  αφίξει τού ό κ. Βογιατζής ίπϊ
  σκεφθή τόν Νομάρχην 'Ηρακλίί
  ου κ Μάρκελλον. Ή κάθο?ο; ίΐ
  την πόλιν μας τοΰ κ. Διευθυνταί}
  τοΰ ύπουργείου Γεωργίας ώς πλη
  ρ^ψορούμεϋοί οφείλεται εις ύπηρε
  σιακούς λόγους.
  ΤΡΑΓΙΚΟΝ Τ0_ι3ΕΑΜΑΤ0 Υ ΝΑΝΚΙΝ
  Τί ΠΤΟΜΑΤΑ ΛΤΑΦΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΑΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τ/ιλεγραφήματα έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ άγγέλλουν ότι τό θέα-
  μα τής Κινεζεκής πρωτευούσης μετά
  -:ήν κατάληψιν αυτής υπό των Ίαπώ-
  νων είναι τραγικώτατον. Χιλιάδες πτω-
  μάτων καλύπτουν τάς όδούς χωρΐς νά
  είναι δυνατόν εισέτι ή περισυλλογή
  των. Αί κεντρικώτεραι συνοικίαε τής
  π<>λεο>ς μετεβλήθησαν είς κα;«ν£ζοντα έ-
  ρείπια.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
  ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΒΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΧΙΟΝΕΣ
  νθΙΙΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  τα,ποχριτοΰ μας). —Τηλεγραφήματα έκ
  των Νομαρχιών τής Βορείου Ελλάδος
  άναφέρουν ότι σημειούνται πάλιν έκεϊ
  ραγδαίαι βροχαί. "Έπίσης είς τα όρει-
  νά πίπτει άπό χθές χιών. Πολλαί συγ-
  κοινωνίαι διεκόπησαν έκ νέου.
  Ο κ ΔΗΙΥΙΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΙ Ο ΣϊΛΛΟΓΟΣ ΚΤΙΣΤΩΝ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ, Μι
  νάς Γεωργιάδης εξελέγη δι' _ξ;πο
  φάσεως τοθ Συλλόγου κτιστων κα;
  λιθοξόων Ηρακλείου Ιν γενικη
  αυτών συνελεύσει ληφθείσης, έπί-
  τιμος πρόεδρός των, είς ένδειξιν
  τής εκτιμήσεως ήν τρέφουν είς αυ¬
  τόν τα μέλϊ] τοϋ συλλόγου
  ΤΟ ΑΔΕΛΦΑΤΟΝ
  ΤΟΥ ΔΗΙΥ1ΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Ό έ'μπορ^ς κ. Αντώνιος Ανε¬
  μογιάννης εξελέγη μέλος τοΰ ά-
  δελφάτου τοΰ Πανανείου Δημοτι-
  κοθ Νοσοκομείον.
  ΟΙ ΙΑΙΩΤΑ1 ΥΠΑΛΑΗΛΟΙ
  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠίιΜΕΛΗΤΗΡΙβΝ
  Δι' έγκυκλίου τού πρό; ΐά Γε-
  ωργικά Έπιμελητήρια τί ϊ/π
  γεϊον Γεωργίας εντέλλεται νά
  ποβλιτ)θώσιν αύΐώ άντίγραφα
  φάσεων τούτου έγκρινουσών την
  τυχόν πρόσληψιν επί ωρισμένον
  χρόνον ίόιωτών ώς γενικών γραμ¬
  ματείαν των.
  ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΙ
  ΑΝΤΓΓΑΠΩΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΟΣΕΙ!
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Λ Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Ίίχ Νεας Υόρκης
  αγγέλλεται ότι είς τάς Ηνωμένας ΙΙο-
  λιτείας σημειούνται παλλαϊ/αί έκδηλώ-
  σεις εναντίον τής Ίαπωνίας. ΊΙ Ία-
  -ωνική πρεσβεία τής Ούασιγκτώνος καί
  τα Ίαπωνικά προςενεϊα φρουροΰνται
  διά τόν φ<ί[}ί»ν άντιποίνων εί ς τα «ποία προτίθεται νά προβή ο Άμερικανικός λαός άδιαφορών πρός τάς αυστάσεις των «ρχων. Ο; Νικόλ, βεοτόκης έκ Κρου- σώνο; καί Έμμ. Μακρόγιαννης έκ Στερνών συνελήφθησαν διότι ζψζρον παρανόμως μαχαίρας. Ό- μοίως συνελήφθη ό Ίίμμ. λης έκ Τυλίσσου δι' έξυδ| μοσίου Δακανά- ξύςίρισιν οψ ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤίΙΝ ΦΑΡΙΥΙΑΚΟΠΟΙΩΝ Τό υπουργείον των Οίκονο- μικών δι" έγκυκλίου τού πρός τούς οΐκονομικούς έφόρους γνωρίζει, δτι συμφώνως πρός τόν αναγκαστικόν νόμον .τής 2ας Νοεμβριού έκαστος φαρ- μακοποιός διατηρών νομίμως συνεστημένον φαρμακείον ό- ψείλει νά καταβάλη ετήσιον τέλος επιθεωρήσεως δραχμάς πεντήκοντα συμβεβαιούμενον καΐ συνεισπραττόμενον μετά Ι τοθ ψόρου επιτηδεύματος. Σταφίδες. Σουλτανίνοιι α' δρ Καραμπ Έλ6 Ρ γ Ταχτδς Μαύραι (22 23 - 11 50 ΊΡ50 9- 950 9.- Χαροόπια > 3.
  "Ελαια 5ο .24 —
  » κοινά » 23.—
  Σάπωνες.
  Λευκοί οι' ποιότητος δρ
  » β' » »
  Πράσινοι α' ποιότ. »
  β'
  Οίνοι.
  "Αρχανών τό μίατατ.
  20 - 24
  19.- 23
  21.50
  19.-
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
  ΤΙΜΑΙ Τί'ΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ
  45.
  κατ' οκάν 5ρ. 5.
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΓΛΛΑΔΟΣ
  Ζυρίχη
  V
  Παρισιοι
  Λονόϊνον
  Νέα Ύόρκη
  14ης Δεκεμβριού 1937
  ■Λγορό Πφληαις ,
  25 30-
  3.(58
  546
  109.30
  25.5"
  3.73
  55ρ
  110 30
  "Αματερδαμ 60.70
  Στοκχόλμη —-^
  Βρυξέλλαι
  Βαραοβ[α
  'Αγορά Πώλησις
  3 71
  20 75
  6130
  28 35
  3.75
  21.—
  Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ
  ΒΟΗΘΗΜΑΤαΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
  Προχθές εγένετο μακρά
  σύσκεψις τοΰ κ. Πρωθυπουρ
  γοΰ καί τοΰ επί τής Κρατικής
  'Υγιεινής καί Αντιλήψεως ύ-
  πουργοΰ, περΐ γοΟ τρόπου της
  διανομής βοηθημάτων είς
  τοϋς άπόρομς κατά τάς εορ¬
  τάς Κατά την ώς ανω σύσκε¬
  ψιν ελήφθη απόφασις, όπως
  ενεργηθή έρανος μεταξύ των
  Τραπεζών καί Άνωνύμων Έ-
  ταφΐών τό προιόν τοθ όττοίου
  θά ^ιανεμηθή είς τρύς από¬
  ρους, τοός άνέργους εργάτας
  καί τούς αναπήρους πολέμου
  Τα βοηθήματα πρός τούς α¬
  πόρους 9ά διανεμηθούν υπό
  των φιλοπτώχων ταμείων, τα
  πρός τοός άνέργους διά τοθ
  ύφυπουργείου Εργασίας καί
  τα βοηθήματα των άναπήρων
  διά τού ταμείου Θυμάτων Πο¬
  λέμου.
  οι τγπαι
  ΤΟΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
  Πρός τα Γεωργικώ γραφεϊα
  Η ΣΦΡΑΠΣΙΣ
  ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΙΥΙΩΝ
  καί ίδρύματα
  έγκύκλιος τοΰ
  εκοινοποιήθη
  Ύπουργεΐου
  Γεωργίας έν τή όποία άνα-
  πτύσσονται οί λόγοι δι' οϋς ή
  κυβέρνησις ηναγκάσθη, προ¬
  κειμένου νά κατοχυρώση τα
  συμψέροντα των παραγωγών
  νά καθορίση δτι οί κυκλοφο-
  ροΰντες έν τή χώρα τύποι
  συνθέτων καί μικτών λιπα-
  σμάτων, δέν δύνανται νά ϋ-
  περβαίνουν τοΰς είκοσιν.
  η ρ
  "Αμβρικανικής κανονιοφόρου. Τα
  ,χοι ταύτης αναιβιβά'ζονϊΐαι είς εκα¬
  τόν συμπεριλαμβανομένων κχί αξιωμα¬
  τικών τού σκάφους φονευθέντων έκ των
  Ίαπωνικών βομβών.
  Η ΕΠΙΑΟΘΕΙΣΑ Α1ΑΜΑΡΤΥΡ
  ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ
  ΕΧΕΙ ΤΗΛΕΣΙΠΡΑΦΙΚΟΝ ΤΥΠΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τΐαύ άν
  ταποκριτού μας). — ΊΙ επιδοθείς δβ·
  αμαρτυρ,ία της Άμερικ'χνικής κυίϊερβ
  Νίήσεως αναφορικώς μέ την κχταβυθιαιν.
  ΌΪ'-,ς κανονιοφόρου βυνβτάχθη ■Λατ,όπιν π«"»«
  λυώρου ύπουργικ-οΰ ουμβουλίου αυνελ»
  θόντρς έκτάκτως. Αέγεται σχετικώς 5*οε,
  ή διαμαρτυρία διατυπώνει άξιώσ&ίς- ύ.-
  πό, μορφήν τελεσ,ιγράφαυ καί 'ςη廣 χρη-
  ματικάς ά,παζημιώσίεις διά τάς «ιίκογε·
  νβίας των» φο,νευβ,έντ^ν.
  Ο ΛΙΛΔΟΧΟΣ Η ΔΙΕΛ6Η
  ΤΑΣ .ΕΟΡΤΑΣ ΙΙΠΠΚ ΜΝΗΣΤΗΣ ΤΟΥ
  Ι
  Δεκεμβρίου (τού άν-
  Είς τα γραφεΐα τοΰ αστυ-
  νομικου τμήματος Ηρακλείου
  Θά επαναληφθή την προσέχη
  Κυριακήν ή δημοπρασία διά
  ήν άνάδειξιν έργολάβου πρός
  σφράγισιν των μέτρων καΐ
  σταθμών κατά την χρονικήν
  περίοδον 1937-38.
  ΤΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ ΕΜΠ3ΡΕΥΜΑΤΑ
  Πρός τα Έμπορικά καί Βιο
  μηχανικά Έπιμελητηρια εγνώ¬
  σθη αρμοδίως ότι αί είσαγωγαί
  φινλαδικών ίμπορευμάτων
  τοΰ εισαγωγικόν πίνακος Β'
  θά διενεργώνται έλευθέρως,
  άνευ αδείας της Έπιτροπής
  παθητικών ύιιολοίιτων κλή-
  ριγκ.
  Η ΑΓΟΡΑΠΒΛΗΣΙΑ ΤΙ)Υ ΛΑΓΠΟΥ
  Υπό τοΰ Δασογομείου Ήρα
  λείομ εξεδόθη χθέζ δ,ιαταγή
  ύηομιμνησκουσοι υφιατομένην
  διάταξιν καθ' ήν άπό τής 1(1
  τρέχ. άπγθρεύεται ή άγορα-
  πωλησία τοθ λαγωου. Ή ά
  π αγόρευσις ίσχϋει μέχρι πέ-
  ρατος της ·τρεχ. κυνηγετικής
  περιό^ου, ήτοι μέχρι 15 προ-
  αεχοθις μην^ς Ίανουα,ρίου
  τα.πακρι·Βθΰ μ·χς)«—-*Ανε·ΌΐνώΟ/] ότι ή
  Α.Β.Υ. ό Διάδοχος Παΰλος θά διέλ¬
  θη τάς εορτάς εί; Γερμανίαν μετά τής
  μνηιτής τού.
  Ό Διάδοχος αναχωρεί την προσέχη
  Δευτέραν, Θέλει δέ έπιστρέψει μετά τής
  πριγκηπίσσης είς Ίίλλάδα καιά τάς
  ημέρας των γάμων των.
  ΑΡΙΜΕΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟ.ΝΙΑΠ0Ν8Ν
  ΑΘΙ|ΝΛΙ
  άνεαποκριτο,ΰ
  α
  (τοϋ
  Λονδίνι>'»
  ρ μς;)Μ Λονδίν>»
  αγγέλλεται <'^τι ό * %γγλικός τύπος ά- φιε.ρώνβι σφοδρά άρθρα εναντίον τής "Ιΐαηωνίας ή όποία φερεται έπκθυμού ς ή όποία φερεται έπκθ σα τόν πόλεμον εναντίον όλων—έ ί ώ ΕΙΣΑΓΩΠΚΛ Δι' αποφάσεως των ύπουρ- γών Έθνικής Οίκονομίας καί Οίκονομικών όρίζεται δτι έν περιπτώσει άφίξεως έμπορεθ- ματός τινος υπερβαίνοντος κα τα ποσοστόν ούχι μεΐζον τοΰ πέντε τοίς εκατόν τα έν τώ δελτίω είσαγο γικοΰ δικαίω- ματος καί τώ άντιστοίχω μη- τρώω είραγωγής άπομένον υ¬ πόλοιπον, έπιτρέπεται ή είσα- γωγή τοΰ επί πλέον ποσοστοΰ, υπό τόν δρον δπως τουτο έκ- πεσθή εκ τοΰ τακτικοΰ είσα- γωγικοΰ δικαιώματος τού εί- σαγωγέως, κατά τό άμέσως επόμενον εισαγωγικόν εξάμη¬ νον. μ νίον όλωνέπιΟ^υ μία ώς προσθέτουν αί εφημερίδας, λί αν παρακεκινθυνευμένη. Η ΙΑΠΩΝΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΑΠΟΖτχΜΙΩΣΪΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 <& Δεκεμβριού, ( άνταποκριτοΰ μας).— Τηλέγραφον βκ Τόκιο ότι ή Ίαπωνική κυρί ί δ ά ή ή ρρη νβται διατεθ,ειμένη, νά καταβάλη ζημίωσιν διά την νΜ»ταβύθισιν· τής Ά» μερικανικής κανονιο,φόρου. Τό έπιτβ- λεΐαν πάντως ανεκοίνωσεν ότι ό' @<»μ- βκρδισμός τής κανονιοφάρου πρΛήλθεν' εκ δικαιο,λογημένης παρανοήσεως διότι αυτή έπλεεν έντός τής πολεμικής ζών-ης. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤ^ΓΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — Χθές ό Ηρο>θυ-
  πουργός κ- Ί. Μεταξάς εδέχθη τόν υ¬
  πουργόν τής Ηαιδβίας κ. Γεο.>ργ*κό-
  πουλον μέ τόν οποίον καί συνειργάσθη
  επί ζητημάτων άφορώντων την εκπαί¬
  δευσιν.