95162

Αριθμός τεύχους

4741

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

16/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ίου (ιου »ν
  ρ»*.ι «ληρο.
  χιοΰν ημοη.
  μ έ τόν πή.
  μάτων τίι?
  ν άεροηλί.
  ό
  :αι εί; ϊι,ι·
  «αί αξιοί)*!·
  :ων εκ :ώϊ
  ΡΪΤΡίΐ
  ΞΡΝΗΣΕΠΣ
  ΤΥΠΟΝ;
  ιΐου
  ιδοθεΐα» δι«
  κης
  κατόπιν ■
  λίου ιυν
  τας
  ί
  ινώθ/1 ο-',.
  αν
  **■:*
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λϊραι 3
  έξάμηνος Ί
  Άμενικής
  ίι ι)θκι δολ. 15
  έξη μηνός » 8
  Τιμι')
  κιιτι'ι φύλλον
  Δοαχ. 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  16
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  , ΟΛΙ>£ ΜΙΝΩΓΊΥΙΌΥ
  ΥΠΕΥ8ΥΜ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΟΡ Ν ΣΙΑΥΡΑ,ΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΙΣ- ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛίΐυΝ ΚΗΙΙ1 ΗΣ · 1:101.
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «
  Σ ΑΕΙΚΤΗΣ
  ΡΟΟΙΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΙΠΔί
  Είδήσεις άπό την Νέαν Υ¬
  όρκην καί τό Λονδίνον, τα
  δύο μεγαλύτερα οΐκονομικά
  κέντρα τοΰ κόσμου, άγγέλ-
  λουν ότι ό πανικός συνεχί-
  ζεται είς τα χρηματιστήριά
  των. Ή ύποτιμητική τάσις
  επί τώνέπισφαλεστέρων αξιών
  συνεχίζεται άκατάσχετος οί
  δέ οικονομικαί καί χρηματι-
  στικοί κύκλοι δεικνύουν έξαι
  ρετικήν ανησυχίαν καί
  δηλώνουν μεγάλην νευρι-
  κότητα. Τα μέτρα τα όποΐα
  λαμβάνονται υπό των Κυ-
  βερνήσεων Άμερικής και
  Αγγλίας δέν απέβησαν ίκα-
  νά ν' άναχαιτίσουν τόν έκ-
  δηλωθέντα πανικόν νά έμ-
  πνεύσουν έκ νέου τό πνεΰ-
  μα της πίστεως καί της αί
  αύτά, θά πρέπει νά προσέ-
  ξωμεν είς ένα σημείον κυ-
  ρίως: Είς τό εάν ή πτώσις
  των αξιών είναι γενική, η
  εάν περιωρίζεται είςμόνονεΐς
  τάς άξί*ς πού άντιπροσωπεύ-
  ουν επιχείρησις αποκλειστι¬
  κώς είρηνικάς χωρίς νά πα¬
  ρατηρήται καί προκειμένου
  περί τίτλων κα'ι μετοχών
  των πολεμικήν βιομηχανίαν
  έπιχειρή-
  σιοδοξίας. Αντιθέτως ό δεί-
  κτης τού χρηματιστικοΰ βα-
  ρομέτρου κατέρχεται καί μά-
  λιστα τόσον ραγδαίως ώστε
  πολλοί ήρχισαν νά έκδηλώ-
  νουν φόβους νέου ©ίκονομι-
  κοΰ κράχ. Δεδομένου δέ ότι
  τό χρηματιστήριον αποτελεί
  τό άκριβές βαρόμετρον ^ τό¬
  σον τής οικονομικάς όσον
  καί τής πολιτικής καταστά¬
  σεως τού κόσμου θά πρέπει
  νά υποθέσωμεν ότι ή νέα
  κάθοδος τοΰ δείκτου τού, προ
  οιωνίζεται έκρηξιν καταιγί
  δος.Τβΰτοδέ|χωρίς,ν« ήμεθα
  έκ προκαταλήψεως ουτε *?·
  έξ ίδιοσυγκρασίας άπαισιό-
  δοξοι. '■ -
  Ή νέα κρίσις είς τα δύο
  μεγαλύτερα χρηματιστήριά
  τού κόσμου, εξεδηλώθη όλως
  άπροόπτως καί είς μίανπερίο
  δόν κατά την οποίαν παρε-
  τηρεΐτο παντβΰ έξαιρετική
  βΐκβνομική δραστηριότης κα'ι
  ό κόσμος επίστευεν ©τι εί-
  σηρχόμεθα πλέον είς τό στά
  διον τής πλήρους οίκονβμι-
  κής άναρρώσεως. Επί πλέον
  έπιστεύετο ότι λόγω τής εν¬
  τάσεως των έξοπλισμών τό¬
  σον έν 'Αμερικη όσον καί
  έν Αγγλία, λόγω των ριζβ-
  σπαστικών' μέτρων τοΰ πρβε-
  δρου Ρούσβελτ είς τό κεφά¬
  λαιον τής κινητοποιήσεως
  καί τής άναζωογονήσεως
  τής έθνικής οίκονομίας τής
  Άμερικής, έχι μόνον κρίσις
  νέα δέν θά έδημ»ο"ΡΥΠΤθ,
  άλλά καί τα συμπτώματα καί
  αί συνέπειαι τής παλαιάς,
  πού εξεδηλώθη ώς γνωστόν
  διά τοΰ χρηματιστικοΰ Κράχ
  τής Ν. Υόρκης τό 1929 καΐ
  τής έν συνεχεία απομακρύν¬
  σεως τής Άγγλικής λίρας έκ
  τής χρυοίις βάσεως, θα εξη-
  λείφοντο έξ ολοκλήρου. —»
  αύτό καί πολλοί προσπαθούν
  νά έξηγήσουν την εκδήλω¬
  σιν των σημείων τής νέας
  κρίσεως καί την ύποτιμητι-
  κήν τάσιν είς μέν τό χρημα¬
  τιστήριον τής Άμερικής ώς
  όφειλομένας είς τούς κεφα-
  λαιοκρατικούς κύκλους των
  Ήνωμένων Πολιτειών οί ©-
  ποΐοι προοπαθοϋν διά τού
  τρόπου αυτού ν' άντιδρά-
  σουν είς την οικονομικήν
  πολιτικήν τής Κυβερνήσεως
  καί νά φέρουν είς δύσκολον
  θέσιν τόν Πρόεδρον Ρου-
  σβελτ, είς δέ τό χρηματιστή¬
  ριον τοϋ Λονδίνου ως όφει¬
  λομένας είς τόν κλονισμόν
  τής έμπιστοσύνης τοΰ κεφα-
  λαίου λόγω τής χλιαράς πό
  λιτικής τής Άγγλικής κυβερ
  νήσεως έναντι των διεθνων
  γεγονότων καί των ήττών
  τάς οποίας εχει υποστή ή Μ.
  Βρεττανία εσχάτως είς τ©
  διεθνές πεδίον. "Ισως δέ μέ¬
  χρις ενός σημείου νά μην
  είναι εσφαλμένη ή γνώμη
  αύτη. Άλλά μέχρι ενός ση¬
  μείου μόνον. Πέραν τούτου,
  πρέπει ν' άναζητήσωμεν
  άλλοΰ, είς άλλους τομεϊς
  είς άλλα βαθύτερα γεγονο-
  τα τα αΐτια τής χρηματιστη-
  αυτής άναταραχης.
  ΰ δβ τ« «ιτια
  κ- καί των συναφών
  σεων.
  ©ά ίδωμεν λοιπόν ευθύς
  έκ πρώτης όψεως ότι αί άξι¬
  αι αί άντιπροσωπεύουβαι την
  πολεμικήν βιομηχανίαν δέν
  παρουσιάζουν χαλάρωσιν,
  συμβαίνει μάλιστα τό όλως
  αντίθετον, ύποτιμώνται δέ
  αί άξιαι ποΰ κρίνονται έπι-
  σφαλείς, είτε διότι άντιπρο-
  σωπεύουν κεφάλαιον διατε¬
  θειμένον είς είρηνικά έργα,
  είτε διότι τό κεφάλαιον κύ-
  τό είναι τοποθετημένον είς
  έπιχειρήσεις πού ευρίσκον¬
  ται είς τα πλέον νευραλγι-
  κά σημεϊα τής γής, είς ζώ
  νας δηλαδή όπου φαίνεται
  πιθανώτερον νά έκραγή κα'ι
  νά έπεκταθή ό πόλεμος.
  Αύται λοιπόν αί παρατη-
  ρήσεις ειμπορούν νομίζομεν
  έχι μόνον νά μάς δώσουν
  την εξήγησιν τού φαινομέ-
  νου τής νέας κρίσεως άλλά
  καί νά μάς διαφωτίσουν πλή-
  ρως ώς πρός τάς πιθανοτέ¬
  ρον έξελίξεις τής διεθνοΰς
  καταστάσεως- Καί βεβαία δέν
  είναι δύσκολον σήμερον,
  λόγω των αλλων βιαίων πο¬
  λιτικών γεγονότων πού λαμ-
  βάνουν χώραν παντβΰ είς
  ολα σχεδόν τα σημεϊα τής
  γής, νά αντιληφθώμεν ότι
  φερόμεθα πρός νέαν παγκό¬
  σμιον σύρραξι.ν Άλλά καί
  ή εκδηλωθείσα νέα οίκονο-
  μικη κρίαις παρέχει εν επί
  πλέον στοιχείον διά νά δια-
  κρίνωμεν εύκρινέστερον καί
  νά διαπιστώσωμεν καλύτε¬
  ρον τοΰς κινδύνους πού άπει-
  λοΰν τόν κόσμον. Ή νέα
  κρίσις είναι άποτέλεσμα έ¬
  χι μόνον των άνησυχιών
  πού έπικρατοΰν παντοΰ διά
  την θέσιν τής είρήνης, άλ¬
  λά καί απόδειξις συγχρόνως
  ότι αί άνησυχίαι αύται εί¬
  ναι απολύτως δικαιβλογημέ-
  ναι. Ό βαρομετρικός δεί-
  κτηδ τοΰ χρηματιστηρίου εί¬
  ναι συνήθως άκριβης καί ά-
  διάψευστος. Καί δταν σημει-
  ώνει οικονομικόν πανικόν,
  πρέπει νά αναμένομεν εκ-
  ρηξιν καταιγίδος είς τόν δι-
  εθνή πολιτικόν όρίζοντα.
  Έκτός πλέον εάν ή θεία πρό
  νοια φωτίση τούς ηγέτας των
  λαών νά όδηγήσουν τα ε-
  θνη έστω καί την τελευταί¬
  αν στιγμήν είς την οδόν
  τής είρηνεύσεως καί τής γα-
  λήνης. '
  το-
  λαν μέ τόν... ΛαρβΤνον οχι
  σον διά την θεωρίαν τής έξελί
  ξεω; αυτήν καθ' εαυτήν, 5σον
  διά την λέξιν εξέλιξις: Απετέ¬
  λεσε1/ συχωροχάρτι γιά κάθε εϊ-
  δους εμφάνισιν, άλλά καίγιά κάθε
  εΐδους στραβοτιμονιά. Βεβαία δέν Οέ
  λω νά πώ δτ: μία εΰπρόαωπος ύπη
  ρέτρια είνε κατ'. τό απαράδεκτον!
  Έν τούτοις είνε βέβαιον δτ; λίγο
  πολΰ έκπροσωπεΐ τόν 5ρ5ν «εξέ¬
  λιξις» κατά τό συχωροχάρτι πού
  τοΰ Ιδωσαν καί τοΰ δίδουν ο!
  πολλοί.
  —θέλει; νάπής, μέ ήρώτ.Υ}σαν,
  ϊτι μόνον ε?; τάς εύπροσώπους
  υπηρετρίας πρέπει νά δίδωνται
  οελτία ταυτότητος;
  θά ήτο ακατανόητον διά τό
  γράμμα τής διαταγής άν ετίθετο
  τοιαύτη διάκρισις. Έν πάση περι¬
  πτώσει Ιχει παρατηρηθη καί ά-
  ναπτυχθή 3τι ό Οπηρετικός ώραι-
  όκοσμος είνε... κοινωνική άρνη¬
  σις. Τό κορίτσι πού θά κατεβή
  στήν Άθήν* γιά νά βρί) θέσι σε
  σπίτι, συνήθως δέν έχει εξέλιξιν
  καλήν. Ή έπαγγελματική άτμό-
  :α:ρα δέν θά προαγάγη απλώς
  την επαγγελματικήν συνεί¬
  δησιν καί την συνείδησιν
  των συνδικαλιστικών οικαιωμά-
  των. Ηά οδηγήση γρήγορα τό κ,ο-
  ρίτσι εϊς τό πρώτο κατάστημα
  «ρόιχπ ε μανιώ». Ή έξωτερική εμ¬
  φάνισις θά συμπληρωθή καί μέ
  την εμφάνισιν... φίλου. Κ«1 οί
  φίλοι αύτοι είνε πασίγνιοστον δτι
  Ιχουν δλα τα «πλεονεκ.τήματα» ε¬
  νός φίλου τής καρδίας—όπως έν-
  νοοθν οί 1'άλλοι τόν διαβόητον αυ¬
  τόν φίλον. Τό καπέλλο τή; μό-
  δας, ή μεταξωτή κάλτσα, ή τουα-
  λέττα ντερνιέ κρί, είνε βέβαιον ό¬
  τι παίζουν έδώ τόν ρόλον... κιχτα-
  μετρητοΰ τής υπηρετική; εξελί¬
  ξεως: Δέν μ,πορίΧ, στή γωνιά τή;
  όδοθ Αίόλου, θά περιμένη κΐίί ί
  ύπθμ^νετικός φίλος.
  Τό' δελτίον ταυτότητος τή; ά-
  στυνομία; Αθηνών προέρχετα:
  I-
  τσι άπό την καλήν πρόθεσιν νά
  σταματήση ίνα κακό ή επ! τέ-
  λου; νά αποκτήση κάποιο ...όοό-
  φραγμα ί στερεότυπος «κακός
  δρόμ^ς» τού παλαιοΰ διηγηματο-
  γράφου. Καί ό ορόμνς αύτό; εί¬
  νε συνήθω; -άποτέλεσμα ελευθέρα;
  έξόδου καί τουαλέττας.
  * *
  Μαζύ μέ τό γενικό πρόβλημα
  τή; άστυφυλία;, Ιρχεται νομίζω
  καί τό δελτίον ταυτότητος τή; υ-
  πηρϊτρίας. Καί δχι μόνον διά
  την Ελληνικήν μεγαλούπολιν άλλ'
  ώ; υπεστηρίχθη, καί διά την
  εξελιγμένην επαρχιακήν πό¬
  λιν. Διότι καί έκεΐ άνακαλύπτε-
  ται τό αίώνιο κορίτσι πού Ιφυγε
  γιά νά δή την τύχη τού. Εξελι¬
  χθή καί αΰτό κα'. συμ^αίνει νά
  προσεξετε κάποτε ί?ς τα έπαρ-
  χιακά σταυροδρόμια την τεζαρι-
  σμένην τού κάλτσα καί τόν ού-
  ρανοξύστην τοθ τακουνιοΰ.
  Διά τα λοιπά τάν λόγον εχει ή
  οϊκεία ύπηρεσία ήθών, εάν
  ίννοεΐται ίχη τάν καιρόν -ή
  την είδικότητα, νά παρακολου
  θ1^ τάς έξελίξεις αύτάς. Είς πα¬
  ρομοίας περιστάσεις εδίδετο άλ¬
  λοΰ τό συγκλονιστικον έκεΐνο «κί-
  τρινον διαβατήριον». ΈνΑ τώρα,
  κάτι ασφαλώς μηορεΐ νά προλη
  φθή,μέ τα σημερινόν δελτίον ταυ
  τότητος.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τό άνησυχικόγ μέλλον...
  ΑΙΟΡΟΦΗΤΕΙΑΙΕΝΟΣΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥ
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΙΣΤΟΡΙΑΙ__ΕΞΕΛΙΞΕΟΝ
  Αί ύπηρέτριαι θά έφοοιασθοθν
  μέ δελτία ταυτότητος. Αΰτό του¬
  λάχιστον διετάχθη διά την πρω¬
  τεύουσαν. Α! ύπηρέτριαι των
  Αθηνών ίχουν έπιστρατευθή τε¬
  λευταίως διά την στερεότυπον
  φωτογραφίαν τοθ δελτίου. Καί εί¬
  νε όλόκληρο; ώραιόκοαμο;... Διό¬
  τι δπως είνε γνωστόν ή ύπηρε-
  τρια είς την πρωτεύουσαν είνε
  έξελιγμένη.
  —Άλλά καί στήν επαρχίαν
  δέν λείπουν οδτε αύτοθ τοθ εΐ-
  δόυς αί έξελίξεις... θά έλεγεν
  έ*νας γνώστης των πραγμάτων.
  Πιθανόν νά 6πάρχουν. Γεννά¬
  ται ώστόσο τό έρώτημα: Τα δελ¬
  τίον ταυτότητο; γιατί χορηγεΐται
  άκριβώ;; 'Υποθίτω δτι ή άστυνο-
  μίά Ιχει ο*?ή ί5έαν σήμερον τοΰ
  δ εξ "Αλλ α 16
  μίά Ιχει ?ή ήμρ
  δρου εξέλιξις. "Αλλοχί τα 16α-
  Ό διάσημος Γάλλος ά-
  στρολόγος Κερνέζ, διά τάς
  προρρήσεις τοϋ όποίου γίνε
  ται πολύς θόρυβος, καί
  τού όποίου έδημοσιεύ-
  θησαν ήδη ένδιαφέρουσαι
  προφητεΐαι, πού επηλήθευ¬
  σαν μέχρις ενός σημείου,
  εγραψε τελευταίως ιό κα¬
  τωτέρω άρθρον:
  «Ή έποχή μας καί ιδιαιτέ¬
  ρως τό έτος 1938, είς τό κα¬
  τώφλιον τού όποίου ευρισκό¬
  μεθα, φαίνεται δτι απησχόλη¬
  σε τούς άστρολόγους άπό
  μακροΰ χρόνου. Υπήρξε μά¬
  λιστα εις Πολωνός μοναχός
  έξριρετικώς έμπειρος είς την
  επιστήμην των άστρων, ό ό-
  ποΐος ωμίλησεν εύκρινέστατα
  είς έ'να φυλλάδιον προφη-
  τειών, εκδοθέν είς την Λειψί-
  αν τώ 1790. Είς τό φυλλάδι¬
  ον αύτό ό Πολωνός μοναχός
  άνήγγελλε διά τό 1793 τόν θά
  νατον τοΰ βασιλέως τής Γαλ-
  λίας Λουδοβίκου 16ου «ό ο¬
  ποίος θά έξετελήτο ώς έ'νας
  κοινάς κακοποιός». Διατρέχων
  κανείς σήμερον τα κιτρινισμέ-
  να άπό τόν χρόνον φύλλα,
  άνευρϊσκει πάμπολλα ίστο-
  ρικά γεγονότα άπό τοΰ 1790
  μέχρι των ημερών μας. Είς με
  ρικά μάλιστα σημεϊα διαπι-
  στώνει τόσην ακρίβειαν, ώστε
  διερωτάταιάν εχουν γράφη τώ
  1790 άπό άστρολόγον μάντην
  τού μέλλοντος, ή σήμερον
  άπό ιστορικόν τού πσρελθόν-
  τος.
  Ό σοφός αύτός άνθρωπος
  δέν άπέκρυπτε τάς ανησυχί¬
  ας τού διά τόν 2Οόν αΐώνα,
  κατά τόν οποίον ή ανθρωπό¬
  της θά ύπέφερε τα φοβερώ-
  τερα πράγματα έξ δσων δύ¬
  ναται νά συλλάβρ άνθρώπι-
  νος νοΰς. «'Ένας παγκόσμιος
  πόλεμος, γράφει, θά άπειλή
  ση την εξόντωσιν τοΰ άνθρω
  πίνου γένους. ΟΙ άνθρωποι
  θά όπλισθοϋν ό έ"νας εναντί¬
  ον τοΰ άλλου καί δέν θά
  σκέπτωνται πλέον παρά την
  άλληλοσφαγήν. Χώραι όλό-
  κληροι θά ΰποστοθν έπιδρο-
  μήν ■ καί πόλεις ϋπέροχοι,
  των οποίων οί .κάτοικοι θά
  φονευθοΰν ή θά φύγουν, θά
  μετσβληθοθν είς έρείπια».
  Τα γεγονότα αϋτά ό Πολω¬
  νός μοναχός τοποθετεϊ είς
  τό 1913, άλλά δέν ϋπάρχει
  άμφιβολία δτι πρόκειται πε¬
  ρί τοθ ΕύρωπαϊκοΟ πολέμου,
  κατά τόν οποίον επηλήθευσαν
  μέχρι κεραίας. Διότι καί λα·
  οί άνεστατώθησαν, καί πολ¬
  λοί έξ αυτών ήλλαξαν πστρΐ-
  δα λόγω τής τελείας μετα-
  τροπής των εύαωπαΐκών συνό-
  ρων καί άλλοι έπαυσαν νά ό
  μιλοΰν την γλώσσάντων δπως
  συνέβη μέ τάς έθνικάς μει-
  νότητας. "Υπήρξε καί λαός,
  ό οποίος εζήτησε καταφύγιον
  άπό τής μιάς ηπείρου είς την
  άλλην καί αύτός είνε οί πρό-
  σφυγες, οί όποΐοι άπό την Μ.
  Ασίαν μετηνάστευσαν είς
  την Έλλάδα. Τέλος παντο-
  δύναμοι κύριοι λαών, δπως
  ό Κάϊζερ, περιπλανώνται είς
  ξένας χώρας καϊ άνθρωποι
  αγνωστοι μέχρι πρό τινος, δ¬
  πως ό Χίτλερ καί ό Μουσο¬
  λίνι, έγιναν κυρίαρχοι λαών.
  "Ολα αιότά μδς πείθουν δτι
  ό άστρολόγος τοΰ 1790 ωμί¬
  λησε καθαρώτατα περί τοΰ
  ΕϋρωπαϊκοΟ πολέμου, άπα-
  τηθείς μόνον, έλάχιστα άλ-
  λωστε, ώς πρός την χρονολο¬
  γίαν. Έπομένως ή προφητεία
  τού περί έπιδρομών, κατα¬
  στροφάς ΰπερόχων πόλεων
  κλπ. άφορά μεταγενεστέραν
  τοθ ΕύρωπαϊκοΟ πολέμου ε¬
  ποχήν.
  Κατά την γνώμην μου στη-
  ριζομένην είς τα γεγονότα,
  άλλά καί είς τα διαπΐοτούμε-
  να σημεϊα των ούρανίων φαι-
  νομένων, ή διά τό έτος 1938
  προφητεία τοθ Πολωνοΰ μο-
  ναχου άν δέν επραγματοποιή¬
  θη εντελώς, πάντως επραγμα¬
  τοποιήθη κατά μέγα μέρος
  κατά τό έτος έ'τος αύτό, δε¬
  δομένου δτι ύπέροχοι πόλεις
  δπως ή Μαδρίτη καΐ ή Σαγ-
  κάη, μετεβλήθησαν είς έρεί¬
  πια, λαοΐ δέ όλόκληροι ΰφΐ-
  στανται τα φοβερά δεινά τοθ
  πολέμου, έγκαταλείποντες
  τάς έστίας των συν γυναιξί
  καί τέκνοις καί περιφερόμε-
  νοι τήδε κάκεΐσε είς έλεεινήν
  κατάστασιν. Θά ηύχόμην όλο
  ψύχως δπως ή προφητεία αυ¬
  τή είχεν έπαληθεύση όλοκλη-
  ρωτικώς κατά τό έτος αΰτό
  διά νά μή υπάρχη τίποτε τό
  κακόν πρός έπαλήθευσιν διά
  τό έ'τος 1938. Δυστυχώς, τα
  σημεϊα των ούρανών δέν μοθ
  έπιτρέπουν νά έκφράσω την
  γνώμην αυτήν...
  Άλλ' άς αφήσωμεν νά βα¬
  δίση τόν μοιραίον δρόμον
  πρός τα τέρμα τού τό έτος
  αύτό, διά νά ομιλήσωμεν λε-
  πτομερέστέρον επί τή βάσει
  των σημείων τοθ οϋρανοΰ διά
  τα γεγονότα τού προσεχούς
  έτους».
  Πεταχτά
  οημειώματα
  Ο ΠΑΠΑ ΤΖΙΡΙΤΗΣ
  Απέθανεν ό Παπδ-Τζιρίτης.
  Απέθανεν έ'νας γνήσιος έκ-
  πρόσωπος τής παλαιάς Κρή¬
  της. Ποίος άπό τοΰς παλαι-
  οτέρους άλλά καί άπό τούς
  νεώτερους δέν τόν έγνώρισεν
  ή τουλάχιστον δέν ήκουσεν
  γι' αυτόν; ΤΗταν θρΰλος πραγ
  ματικός τό δνομά τού. Οί φί-
  λαθλοι τής Κρήτης τόν εΤχαν
  ώς πρότυπο καί παράδειγμα.
  Ή Κρήτη όλόκληρος έμίλησε
  κάποτε γι' αυτόν, γιά την τα-
  χύτητά τού. Ό Λοόης ήταν
  βεβαία Μαραθωνονίκης, καύ
  χημα δλης τής Ρωμηωσύνηςς
  Ό Παπα-Τζιρίτης δμως ήταν
  ό άδικημένος ήρως τής άντο-
  χής καί τής ταχύτητος τοϋ
  δρόμου, ό νεώτερος «ώκύπους
  Άχιλλεύς» τής Κρήτης, ποΰ
  τδνομά τού έθύμιζε κάποιο
  θρΰλο, ένα άληθινό παραμΰθι.
  Ιδίως είς τα χωρία, ό Παπά-
  Τζιρίτης, ήταν συνώνυμο μέ
  τή θύελλα ποϋ δέν γνωρίζει
  ουτεκόπωσι, ουτε έμπόδια, ου
  τε άποστάσεις.
  Άλλά δέν είναι ό θρϋλος
  μονάχα πού Ικανεν ενδιαφέ¬
  ρον τό δνομα αύτοΰ τοθ Ιερα>
  μένου άθλητοΰ τοθ . βρόμου.
  τΗταν βεβαία καί τό ράσο,
  τό ίερατικό τού σχήμα. Άλλ'
  ήταν πρό πάντων ή άπλότης
  κι' ή παροιμιώδης αφελεία
  του.Μία αφελεία, συγκερασμέ
  νη μέ ύπερηφάνεια, μέ αύτο-
  πεποίθησι καί βιβλικήν άπλό
  τητα, ποΰ έδινε στή μορφή τού
  μέ τή μεγάλη γενειάδα μίαν
  όλύμπια έκφρασι γνησίου Κρη-
  τικοΰ. "Ημουν παιδϊ δταν τόν
  πρωτοεΐδα νά τρέχη, γέρος δ¬
  μως πιά, στόν. κάμπον τής
  Μεσσαράς πηγαίνοντας στίς
  Λοΰρες δπου εχει μιά κόρη
  παντρεμένη. Πέρασε άπό μπρο
  στά μου πραγματικά σάν θύ¬
  ελλα. Τα ράσα τού, τα μαλ-
  λιά τού καί τα γένειά τού ά-
  νέμιζαν καθώς έσχιζε σάν
  βέλος τόν κάμπο. Οί χωρικοί
  ποΰ εΐχαν βγή είς έ'να ψηλό
  μέρος γιά τόν σκοπόν αύτό,
  τόν άηεθαύμαζαν καί τόν έ-
  πευφημοΰσαν,
  ■*Ήταν πραγματικά άξιος
  τής μεγάλης φήμης τού. "Υ-
  στερα άπό λίγο τόν ξαναεΐ-
  δα, ήσυχο, άτάραχο, γαλήνιο
  νά κάθεται στή μέση ενός
  κϋκλου χωρικών καί νά διη-
  γήται μέ ϋφος βιβλικό τ' ά-
  θλητικά τού κατορθώματα
  στά «νεανικάτα» τού. Μέ πό-
  σην αφελεία ίστοροθσε πώς
  πήγε στήν Άμερική, είς την
  Ρωσσία, παντοΰ οπου ετίμησε
  τό δνομα τής πατρίδος τού.
  Δέν έκρυβε τίποτε. Οΰτε πώς
  τόν έμέθυσαν γιά νά τόν θε-
  σουν έκτός αγώνος, ουτε τί
  γκάφες καί τί περιπέτειες έ-
  παθε, ουτε τίποτΓ απολύτως,
  άπ' δ,τι θά μποροΰσεν ϊσως
  νά είναι είς βάρος τού. Ά!
  δλα κι' δλα! ήταν ιερεύς! Καΐ
  χείλη ίερέως ού ψεύδονται
  οθτε καί δταν διηγοθνται
  την άθλητικήν ιστορίαν τού.
  Οί χωρικοί τόν πίστευαν καί
  τόν θαύμαζαν συγχρόνως.
  Ήξεραν άλλωστε τί ήταν.
  Πολλοί τόν εΐχαν ιδή, δταν
  ήταν κάποτε έφημέριος στό
  Βενερατο, νά φεΰγη. άπ' έκεϊ
  μετά τόν έσπερινόν πεζός νά
  πηγαίνη στό χωριότου, στούς
  Κασσάνους, νά διανυκτερεόη
  έκεϊ καί νά γυρίζη πάλι πρωΐ
  πρωΐ στό Βενερατο νά' λει-
  τουργή. Ήθελαν μήπως άλ¬
  λην άπόδειξι τής θυελλώδους
  ταχύτητος καί άντοχής τού
  στό δρόμο; "Επειτα, τόν ή¬
  ξεραν ώς ήσυχον, άγαθόν,
  άμέριμνο, στωΐκό πραγματι¬
  κά λευΐτη. Γι' αύτό καί δέν
  'Επιδημίαι.
  Μετά τόν τύφον, την παρω-
  τίτιδα, την γρίππην, έχομεν
  τώρα καί κρούσματα μηνιγγί-
  τιδος είς διάφορα χωρία τοΰ
  Νομοΰ μας. "Ετσι αί διάφο-
  ροι νόσοι κατήντησαν πλέον
  ένδημικαί είς τόν τόπον μας^_
  Τό γεγονός δέν είνε βεβαίως,
  ευχάριστον, όπωσδήτιοτε ομως>
  δέν δικαιολογεΐ καϊ την δημι¬
  ουργίαν πανικοΰ ί) μεγάλων
  άνησυχιών. Αί ύγειονοιιικαί
  υπηρεσίαι άλλως τε θά λάβουν
  δλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα δ-
  χι μόνον πρός περιστολήν καΐ
  καταπολέμησιν των έπιδημιών
  αυτών άλλά καί πρός πλήρη
  έξυγίανσιν τοΰ νομοΰ μας.
  ***
  Ή Ιεραπέτρα.
  Μέ εξαιρετικήν ευχαρίστη¬
  σιν παρακολουθούμεν την α¬
  ξιοσημείωτον εξέλιξιν καΐ τάς
  προόδους τής Ιεραπέτρας. Ή
  ώραία αυτή πολιτειοϋλα τοθ
  Λιβυκοΰ, άφοΰ κατώρθωσε
  νάλύση πλείστα δσα ζη-
  τήματα πρώτης άνάγκης, δ¬
  πως τί|ς υδρεύσεως, τού ή·
  λεκτροφωτισμοΰ, τής έξυγιάν-
  σεως, στρέφεται ήδη καΐ είς
  την ικανοποίησιν των πνευμα-
  τικών, των ψυχικών άναγκών
  καί άπαιτήσεων των κατοί- '
  κων της. Καινοτομοΰσα, ίδρυ¬
  σεν ωδειον τοθ όποίου τα έγ-
  καίνια ετελέσθησαν προ-
  χθές καί τοΰ όττοίου την πρό¬
  οδον καί επιτύχη δράσιν πι¬
  στεύομεν καί ευχόμεθα. Ή Ι¬
  εραπέτρα προοδεύει. Ή δια-
  πίστωσις είναι. έξαΐ(^€τ*«ώς
  ευχάριστος.
  Τα «Άκτάρικα».
  Δέν γνωρίζομεν κατά πό¬
  σον θά είναι εΰκολον νά
  πραγματοποιηθή ή σκέψις τοθ
  Δημοτικοΰ Συμβουλίου δπως
  γίνη κάποιος συνδυασμός Δή-
  μου καί ίδιοκτητών, ώστε μα-
  ζϊ μέ τό Δημοτικόν μέγαρον
  των Άκτάρικων ν' άνοικοδο-
  μηθη, ώς νά πρόκειται περί
  μιάς οίκοδομής, καΐ τό γειτονι-
  κόν οίκημα δπου τα καταστή-
  ματα Φανουράκη, Γρύφιζα,
  Κοκκινάκη καί Άργυράη.
  Πάντως θά ήτο ευχάριστον
  νά κατωρθοϋτο τουτο. Διότι
  διά τοΰ τρόπου αύτοΰ θά έ-
  δημιουργεΐτο μία οίκοδομή έκ-
  τεινομένη είς ολόκληρον την
  πρόσοψιν τής όδοθ, πού θ' ά-
  πετέλει πραγματικόν κόσμη-
  μα διά την πόλιν.
  Άντϊ 13ου.
  'Επικροτοΰμεν απολύτως
  την απόφασιν τοΰ Δημοτικοϋ
  Συμβουλίου δπως χορηγηθή
  μικρόν έστω έπίδομα είς τούς
  Δημοτικούς ύπαλλήλους έπ'
  εύκαιρία των έορτών. Διότι ή
  ζωή εχει καταστή δύσκολος
  λόγω τής αυξήσεως τοΰ τιμα-
  ρίθμου καϊ οί ύπάλληλοι &■
  χούν πλήθος άναγκών νά κα-
  λύψουν. Καί ό Δήμος δμως
  δέν Ιχει μεγάλην οικονομικήν
  δυναμικότητα. "Ετσι καί αν ά-
  κόμη οί διοικοΰντες τον £χουν
  την διάθεσιν τής χορηγήσεως
  13ου μισθοΰ είς τοΰς ύπαλλή¬
  λους δέν θά ήτο τουτο εφι¬
  κτόν. Ένώ τό χιλιόδραχμον
  έπίδομα είναι ευκολον νά
  δοθρ. "Ισως μάλιστα θά ηδύ¬
  νατο καί πλέον τοΰ χιλιοδράχ-
  μου νά χορηγηθΓι.
  τόν θαύμαζαν απλώς. Των
  έκτιμοΰσαν καί τόν έσέβοντο.
  Τώρα ό παπά τζιρίτης δέν ύ-
  πάρχει πιά. "Εφυγε άπ' τή
  ζωή Έχάθηκε ή μορφή τού
  "Εμεινεν δμως ό θρΰλος τού.
  Θαυμάσιος δρομεύ'ς, διήνυσε'
  καί τόν δρόμον τής μακράς
  σχετικώς ζωή"ς τού μέχρις δ-
  του έφθασεν είς τό τέρμα καΐ
  παρεδόθη είς τόν θάνατον.
  "Ας τόν παραδώσωμεν λοιπόν
  καΐ ημείς, άπευθύνοντές τού
  τό ύστατον χαΐρε, είς την Ι¬
  στορίαν.
  Μ.—
  ΑΙΝΌΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό άρι
  στούργημα: «ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΗ-.
  'ΜΙ Ν ΩΑ». —Σήμερον
  άγωνίας .
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα άσύγκριτβ <5ραματι- κό δημιβύργημα: Ι Μέ την Καμίλλη Χόρν τόν "Οττο Τρέσλερ Άαύγκριτο δραμαηκό δη- μιούργημα. "Ενα όραρα. πού το πλαισιώνει ενας αφάντα¬ στον οτνθρώπινος πόνος. στο- λιομένος άπό τα πκ> ζωντα-
  νά και πιό βιαία άνθρώπινα
  αίβθήματ-α,
  |,'Χυμπράτβυν: 'Η Μεγάλη
  Όρχήστρα καί ή Χορωδία
  τής "Οπεροις τής Βιέννης καΐ
  ή Παιύική Χορωδία τής
  Βιέννης.
  Κινημστονέα Τυπου
  33
  α
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΩΡΑ 5 μ. μ.
  ΝΕΟΝ εκλεκτόν
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Γενική εϊσβδβς δρ. 10 ι
  Παιόικά Μαθητικά όρ. 5 >
  ^ν-^ν.<~ν_>Γ'ν»^><ν>"»ι_>"Χ>'^νκ3
  ■ ■■■
  ■ ■ειεΐεΐετ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον. Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5-41
  ■ ■■■■■■■■■■■εΐΜ*
  Ρ
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε α!
  καλυτέρα·.
  ΑΒΕΔΙΣ1ΑΝ
  Άγίίυ Μπνα.
  Άλ. Γ. Ιτεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ- ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός ΕύσγγελισμοΟ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τώ νέω
  Ιατρείω τού όδός (Πλατειά—
  Στράτπ) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εϊσοδος έκ
  τής όδοΰ Καγιαμιΐή.
  Ώραι έτπσκέψεων 9-12 4-6
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΟΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  278ον
  ΚαΘώς έμπήκαν, οί φυγά-
  δες μποροϋσαν νά νομίσουν
  πώς δλα δσασυνέβησαν τίς τε
  λευταΐες πέντε ήμέρες δέν ή
  σαν παρά ενα κακό ονειρο.'Η
  άλήθεια δμως ήταν πώς έ-
  κεϊνες οί πέντε ήμέρες εΤ-
  χσν συγκλονίση τα θεμέ-
  λια τής μοναρχίας περισσό-
  τερο άπό μεταρρυθμίσεις
  χρόνων όλοκλήρων. Οϊ αίχ-
  μάλωτοι δέν είνε πιά ήγε-
  μόνες. Ό Λουδοβΐκος εΤχε
  κατεβή άκόμη μερικά σκα-
  λιά πιό κάτω. Ή έπανά-
  στσσις είχεν άνεβή άλλα
  τόσα.
  Άλλά ό άνθρωπος αύτός
  έφαινόταν άσυγκίνητος άδιά-
  φορος γιά δλα, άκόμη κα'ι
  γιά την τύχη τού.
  Έφαινόταν εύχαριστημέ-
  νος πού έξαναγύριζε στό σπί-
  τι τού. 'Η όρεξις, δπως πάν
  τα, δέν τοΰ ελειπε. Μέ χέρι
  άτάραχο έοημείωνε στό ήμε-
  ρολόγιο τού: «Άναχώρησις
  έκ Μώ την 6. 30' π. μ. "Α¬
  φιξις είς Παρισίους την 8ην
  μ. μ. άνευ αταθμοΰ». Αύτά
  είνε τα μόνα λόγια πού έ'-
  νας Λουδοβΐκος 16ος ευρή¬
  κε νά ειπή γιά την βαθύτερη
  ταπείνωσι τής ζωής τού.
  «ΤΗταν ψύχρσιμος, ήρεμος
  ώσάν νά μην εΐχε συμβή τίπο-
  τε... θαρρεΐς καί ό βασιληας
  έξσναγύριζεν άπό κυνήγι».
  Ή Μαρία - Άντουανέττα
  δμως ήξερε πώς δλα ήσαν
  χαμένα. "Ολη ή ψρίκη τοϋ
  άνώφελου έκείνου ταξιδιοΰ
  ήταν ίνας θανάσιμος συγ-
  κλονισμός τής ύπερηφανείας
  της.
  Δέν ήθελε πιά νά ιδή, δέν
  ήθελε νά ακούση. Μόλις έ-
  κλείσθηκε στό δωμάτιό της,
  τό θάρρος ποΰ την είχεν έμ-
  ψυχώση £ως τότε, την έγκα-
  τέλειψε. Συντριμμένη άπό
  μίαν άπέραντη άπελπισία μέ
  τό μυαλό ζαλισμένο, τό κορ-
  μί πονεμμένο άπό την κόπω-
  σι, την καρδιά γεμάτη άηδία,
  έπεσε στό πρώτο κάθισμα
  πού βρήκε μπροστά της:
  —Θεέ μου! έψιθύρισε, νά
  κάμωμε τόσα καί τόσα γιά
  νά καταλήξωμε σ' αύτό τό
  χάλιί
  ... Άλλά, άκόμη καί μέσα
  σ' έκείνη την κόλασι, ό νοθς
  τής γυναίκας πού άγαποθσεν
  —άγαποΰσε μέ δλη την άφο
  σίωσι τοΰ πρώτου καΐ τελευ-
  ταίου .έρωτικοΰ πάθους— ε¬
  πήγε σ' εκείνον πού εγλύ¬
  τωσεν. Έφοβόταν μήπως ό
  Φέρσεν, ό μόνος της φίλος
  άνησυχήση πάρα πολύ.
  (συνεχίζεται)
  Άγησ. Γ. Κοζύρης
  Δικηγόρος—Ήράκλβιον
  Όδάς Κυδωνίας
  - (παρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3-68.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Προστατεϋσετε τό πρόσωπον σας.
  θά μείνη επί πολύ νέον τό
  πρόσωπον σας εάν ύπερασπίσετε
  επιτυχώς τα εύαίσθητα σημεϊα τα
  όποΐα ιΐρώτα είναι έκτεθειμένα
  είς τα δήγματα τής κοπώσεως.
  Ποία είναι τα λεπτά αϋτά σημεΐα
  κα'ι πώς πρέπει νά τα περιποιη-
  θήτε θά σδς ιτώ άρχίζοντας άπό
  τώ εϋαισθητότερο δλων.
  —Ή περιφέρεια τοΰ όφθαλ-
  μοΰ.
  Ή περιφέρεια τοϋ οφθαλμού εί¬
  νε άναμφιβόλως τό σημείον πού
  πρέπει έν πρώτοις νά τροψυλά-
  ξετε. Διότι τό κάτω τοϋ οφθαλμού
  μέρος αύλακώνει ευκολα, ή ιτάτ
  ντ' οϋά έμφανίζεται ιτολύ γρήγο
  ρα κα'ι €Ϊς τίς γυναΐκες ττού δια
  τηροΰν ύψηλή όφουακή άψίδα, τό
  φρύδι είνε πιθανόν νά τείνη νά
  κατακαθίση.
  Διά νά προλάβετε δα αύτά έ-
  πιβάλλεται νά κοιμασθβ καλά. Ό-
  λες ή γυναΐκες πού τείνουν νά έ-
  χούν την περιφέρειαν των αατιών
  τσαλακωμένη, θά διαπιστώσουν
  πολύ εϋκολα ότι, κατά τάς περιό-
  δους πού μποροΰν νά κοιυοθνται
  καλά κα'ι έ-τί πολύ, τα έλαττώμα-
  τα αύτά έξασθενοϋν.
  Διά την θεραπείαν των ένδεί-
  κνυται ν' άλείψετε μέ ολίγον λί-
  πος την άνω βλεφαρίδα' άκόαη
  κα'ι την ήμέρα κατω άπό την πού
  δρα. Την νύκτα, ιχαρά τό ότι δέν
  πρέπει νά διατηρήσετε καμμιά λι-
  ποιρή οϋσία επί τοϋ προσώπου,
  μπορεΐτε έν τούτοις ν' άφήσετε
  ολίγη γόρω άπό τόν όφθαλμό.
  Η
  "Εχετε ύπ' όψιν σας, έπίσηο, δ-
  τι τό ύπερβολικό των ματιών βά-
  ψιμο, καθιστα βαρύ τό βλέμμα
  κα'ι προσθέτπ πολύ άντί ν' άφαι-
  Ρίΐ·_______
  —Ή γωνία τοϋ στόματος.
  "Ενα πολύ έπίσης έπικίνδυνο
  σημείον τοϋ προσώπου είνε ή
  γωνία τοΰ στόματος. Πολλές νέ-
  ες άκόμη γυναΐκες, βλέπουν νά
  χαράσσεται μία ρυτίδα αεταξύτής
  μύτης καί τής συναρμογής τοϋ
  στόματος.
  Διά νά προλάβετε ένισχύσ^τε
  τούς μϋς τοΰ κάτο μέρους τοΰ
  προσώπου μασώντας πολύ σκλη-
  ρές τροφές.
  'Η κόπωσις έπιδρα έπίσης ιο-
  λύ είς την εμφάνισιν αυτής τής
  ρυτίδος. Ή μελαγχολία έ-ΐίσης.
  Μην •Ίΐστεύετε ότι θά σχηματι¬
  σθή εάν γελατε πολύ. ί.'Ινε αντι¬
  θέτως, ή κατήφεια ποΰ θά συντε¬
  λέση ττολύ είς τόν σχηματισμόν
  της.
  Διά νά προλάβετε έπίσης κα'ι
  νά θεραπεύσετε ένδείκνυται νά
  προπλάττετε δηλ. νά κανονίζετε
  τόν γύρο τοΰ στόματος καί τοϋ
  κάτω μί,ρους τοΰ προσώπου κατά
  την επίθεσιν των διαφόρων προι-
  όντων των οποίων κάνετε χρήσιν
  διά τό πρόσωπον.
  "Αλλα έπίσης εύαίσθητιί σημεΐα
  είναι ή γραμμή των φρυδιών, τό
  διπλό σαγόνι καί ό λαιμός, τό μέ·
  τοπο καί ή μεταζύ ιών φρυδιών
  ρυτίδες. Γι' αύτά θά σδς μιλήσω
  είς τό προσεχές.
  ή Ντιστεγκέ
  ' Ο γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  ΙΊΩΙΊΙΚλ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-'Επανήλθεν εξ Αθη¬
  νών ό Διευθυντής τής Λαίκής Τρα
  ς κ. Ιω. Σακελαρ!δης
  Ή ζωή τή;
  Γύρω στήν πόλι.
  ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤ1Κ0ΤΗΤΑ ΣΑΣ
  Κάλτσες,
  Κάλτσες,
  Κάλτσες
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
  Α^ΒΟΠΑΤΖΗ
  Ι
  πέζης κ. Ιω. Σακελαρ!δης.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Απέθανεν καί έκη-
  ΗΓυιιαιι/α τηυ οονλην ^εύνη .πρ°χ.θ^|νσυρροη κόσμον
  Γ ι ΝΑΙΚΑ ϋΐ οπΛυΥ ° Σχυλα νος Ζαχαρ^ης. τούς
  ΙΙΜΠΙΙΙΠ ιυΐ νι ιιινι οικειους τού μεταστάντος καί ιδι¬
  αιτέρως τούς άνεψιούς τού άδελ-
  φούς Λογιάδου συλλυπούμεθα
  θεριιώς.
  —Απέθανε κα'ι εκηδεύθη προ·
  χθές χρηστή οίκοδέσττοινα, ή Άϋη
  Ποιό- θά τόν πίστευεν άλλως νά Ε. ΚαναβαράκΓ.Πς τους συνγ£
  τε εις την Τουρκίαν πώς τίς εί- ^ "Κ άπευθυνομεν συλλυπητή-
  κόνες των γυναικών των χαρεμι-
  ών τίς ήθελε γιά την αύτοκράτει-
  ρα. Όπωσοήποτε κατορθώνει νά
  προμηθευθή μερικάς. Δέν μπορεΐ
  δμως νά καταλάβη τί τίς θέλει ή
  αΰτο/.ράτειρα. Μήπιος γιά νά περ-
  να την ώρα της, συγκρίνοντας την
  οική της ώμορφιά μέ τίς ςίνες
  καλλονές;
  Την 14ην Αύγούστου ϋστερα
  άπό ενα ταξίδι είς την πατρικήν
  της οικογένειαν είς την Βαυα¬
  ρίαν, ή Έλισάόετ Ιπιστρ'φε·. αι¬
  φνιδίως είς την Βιέννην. Τί την
  περιμένει είς ενα περι,ίάλλον πνό
  πάντοτε αίσθάνθηκε εχθρικόν!
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ *ΣΤ'
  Είς τό σκυθρωπόν άνάκτορον
  τής Βιέννης, ή αύτοκράτειρα, πού
  ήταν ήδη 25 ετών, συνηθίζει σ,ι-
  γά-σιγά στήν ρουτίνα τής καθη-
  μερινής ζωής. Τό πνολί ε^χε ξχ-
  ναγυρίσγ] στό χρυσό κλουοί τού.
  Ηά μείν(ϊ; "Π Οά διαπλατώσγ; πά¬
  λιν άνήσυχες
  Αυτήν την φοράν ή αύτοκρίτει-
  ρα έγύρισεν άποφασισμένη γιά νά
  μείνη. 1ιρ τα μέσα Φεβρουα-
  ρίου μάλιστα, ΰστερα άπό τρία ό-
  λόκληρα τρία χρόνια πού εΐχε νά
  την δή ή κοινωνία τής Βιέννης, έμ
  φανίζεται σ' ενα άνακτορικόν
  χορόν,νείς τόν οποίον εΐχαν προι-
  κληθή 240 πρόσωπα. Τετρακόσια
  όγδόντα μάτια δέν άποφασίζουν
  νά ςεκαρφώσου"^ τό βλέμμα τους
  άπό πάνω της. "Ολοι την κυττά-
  ζουν μέ θαυμασμό. Τα ταξίδια χά-
  ρισαν καινούργια ορονΛ στά νει-
  ατα καί στήν ώμορφιά της. Την
  ευρίσκουν άλλαγμένη—πρός τό ώ-
  ραιότερον. Ή πονεμένη έκφρασις
  τοΰ προαώπου της εχει πιά κάτι
  τό ώριμον. Τα πλούσια, μακρυά
  μαλλιά της εΐχαν χάση τό χρυσα-
  φένιο χρωμά τους καί εΐχαν πάρη
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατεΐα Αγ. Αικατερίνης.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα.
  •■■■■■■■■■■■■π·ι
  Κρασιά άννα, έκλεκτά,
  Μοσχάτσ, λευκά, μαθρα
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες
  ΣτοΟ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεΐα 'Αρκαδίου (Σεϊτάν— Όγλοΰ)
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ΗΒΒΠΗΒΒΒΒΙ
  ΪΙΙΙ11
  ■■■■-■■■■■■■■■■■■■■ΜΟΙ
  Τό μόνον κατάστημα
  ποϋ συνκεντρώνει δλα τα ειδή
  'Ανδρικά, γυναικεΐα καί παιδικά:
  Λεμπιδάκη-
  Ζαψειροττούλου
  '_τίί<3τϊς κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μεγά¬ λην συλλογήν. Είς τό τμήμα Μαλλιών ττλεκτικής θά εϋρετε δτι είδος θέλετε ^εΐς ποιότητας καί χρωματισμούς* ΜΑΛΛίΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ μιά σκούρα άπόχρωσιν πρός τα καστανά. Ή Έλισά,ίετ — κυρίως γιά νά ευχαριστήση τόν αύτοκρά- τορα έμφανίζεται βιάζοντας τόν εαυτόν της. Έκεΐνο τό βράδυ τοΰ χοροΰ σκορπα πρός ·5λας τάς κα- τευθύνσεις, άκόμη καΐ πρός τούς ίχ^)ρούς της, τό μειδίαμα της—· *να μειδίαμα πού κατακτα καΐ σκλαβώνει. Κατά βάθος όμω; είς τό περι- βάλλον τής Βιέννης ή Έλισάβετ αίσθάνεται την ιδία πλήξιν. Κα- ταλαβαίνει πώς δέν θά μπορέση ποτέ της, ποτέ, νά συμφιλιωθή μέ ·>εήν άγέρωχην αύστριακήν
  άριστοκρατίαν, πού την έθεωρ ϋ?ε
  πάντοτε ώς μιά παρείσακτη.Άν-
  τιπαθοΰσα την παληά αύστριακή
  άριστοκρατία άπό την όποιαν
  στρατολογοϋσε τούς πιά άφωσιω-
  μένους της όπαδούς ή πεθερά της
  έ'πεφτε στούς άντίποοες: Οί Οΰγ-
  γροι, αισθανόμενοι πώς ή νεαρά
  αύτοκράτειρα δέν τα πήγαινε κα¬
  λά μέ την εχθρά τού;—την πεθε¬
  ρά της, έκύτταζαν μέ κάθε τρό-
  πο νά εκμεταλλευθούν αυτήν την
  αδυναμίαν της. Την έκολάκευαν
  καί κατώρθωναν νά έξασφαλίζουν
  όλοένα περισσότερον την άπροκά-
  λυπτον ευνοιάν της. Ήλπιζαν πώς
  δι' αυτής, θά έπηρέαζαν υπέρ των
  ουγγρικών άπόψεων, τόν αύτο-
  κράτορα.
  (συνεχίζεται)
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκία είς κεντρικήν
  συνοικίαν, μέ 4 κύρια δωμάτια,
  κουζίναν, αύλήν, πηγάδι κ.λ. άντ'ι
  130.000 δραχμών. Πληροφορίαι,
  κουρείον κ. Ζ. Γαλυπιανάκη, όδός
  Καλοκαιρινοΰ (Πλατειά Στράτα.
  Β  Διά τόν άνδριάντα τοΰ 4ια·>κα-
  λογιάννη, ό οποίος θά άν->τρθΓ)
  είς την πόλιν μας.
  — Προεκηρύχθιι δη|^οπρασίη 6ττό
  τής αρμοδίας έπιτροπής τής έ-
  δρευούσης ώς γνωστόν είς Χα-
  νία.
  — Τό σχέδιον τοϋ μνημει'ου τοΰ
  άνδριάντος καί οί οροι ευρίσκον¬
  ται καθ' α άναφέρει ή σχετική
  προκήρυξις, είς τό Συμβολαιογρα
  φεΐο Σγουρομάλλη έν Χανίοις.
  —Χθές πάλιν ήσαν είς τίς δό-
  ξες τους οί διεθνολόγοι τοΰ κα·
  φενείου.
  — Οί ότΐοΐοι καί ήσχολοΰντο ά¬
  πό πρωΐας μέ τάς πρι->|ίλε:ψπς τής
  διεθνοΰς καταατάσεως.
  — Άτινας αί χθεσιναί εϊδήσεις
  παρουσίαζαν έξαιρετικά... φιλοπο¬
  λέμους.
  — θά είνε φαίνεται γενική ή
  συμβολή των εϋπορουσών τάξεων
  είς τόν έ'ρανον Οπερ των άττό-
  ρων.
  —Ό οποίος εϊθισται άιτό ίτ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  λυι"1τή.
  τοΰ
  «όν
  Χανίοις
  ε1 ^
  »χοοΰντο α.
  ' άβ,ά τιληοα.
  ίζ «ροχβ'οι·
  βη καα την
  ιϊ βίβΛωοΕις
  Ι τελικοϋ ξΕ.
  ι φού είς χιο·
  ν της άγορο
  οθ την ό π βίαν
  ιμίϊον Ήρα·
  ολλοί τοϋ έ
  ιλέκτου διάτά
  αγός βά Μ
  > τοίς
  αί εργασίαι
  «ής σονό5ου
  Νλβί
  έπανίκλονίίς
  3άμοι>.
  ■παρουσιάσθη
  τυττικό κωλιι·
  ϊέατρον Που
  αι αύριον ίνα
  ιγραφικό άρι-
  Ι Άδίλθή»
  ; τοϋ ίργβο
  λλημμϋρα 6Ϊς
  ίρα.
  Ρίΐτβρτίρ
  εσινου
  ι,ιοζ
  ν ο
  V
  ρ Οί
  ο ο
  Α £__.
  ΙΙΟΙ
  Π *
  Π · ί).Ν
  χν)
  ,'"α'η»>αΙ
  ι··"
  ·■**!
  .αί
  ι
  ι
  Ι
  225
  Οί "Αθλιοι.
  Ή μικρά ήγειρε τούς εύρεΐς οφθαλμούς της έκ
  των οποίων εν έκυλίετο δάκρυ, μή διακρινόμενον δ
  μως ώς έκ τής νυκτός, καί άπεκρίθη ησύχως.—
  Ναί. 'Έπειτα δ' επηκολούθησε —Κάποτε σάν τε-
  λειώσω τή δουλειά μου, άν μ' άψίνουν, παίζω κ'
  έγώ.
  — Καΐ ού μέ τί παίζεις;
  —·Μέ 6,τι μπορώ. ΜοΟ δίνουν την αδεία, Έγώ
  Κμως δέν έχω πολλά παιγνίδια. Ή Πονίνα καί ή
  Ζέλμα δέν θέλουν νά παίζω μέ ταίς ίδικαΐς των
  ταίς κούκλαις. "Εχω μόνον ί-'να σπαθάκι μολύβδινο,
  έ'να τόσο μικρό σπαθάκι, τόσο δα...
  Καί ή Τιτίκα εδείκνυε τό μέτρον επί τοθ μι-
  κροθ δακτύλου της.
  —Καΐ δένθάκόφΓη ϊσως καθόλου.
  — "Ά, κόφτει, κόφτει! είπεν ή μικ^ά" την σα
  λάτα, άκόμη καΐ ταίς μυϊγαις· τα κεφάλιά
  τους.
  Έν τούτοις έφθασαν είς τό χωρίον ή Τιτίκα
  ωδήγει τόν ξένον είς τάς όδούς. Λιέβησαν έμπρο¬
  σθεν τοθ άρτοπωλείου, ώλλ' ή μικρά έλησμό
  νησε ν' αγοράση τό παραγγελθέν είς αύτην ψω·
  μίον' ό δέ άνθρωπος έπαυσε τάς ερωτηθείς τού,
  μένων σιγηλός καί κατηψής. ΆφοΟ διήλθον έ¬
  μπροσθεν τής έκκλησίας, ό ξένος (δών δλα έ-
  κε.ΐνα τα έργαστήρνσ, ετι άνεωγμένα, ηρώτησε
  την Τιτίκαν.
  —Πώς! πανηγύρι έδώ είνε;
  — ΕΓνε Χριστούγεννα, άπεκρίθη ή μικρά.
  "Οτε έπληοίαί,αν είς ιο ξενοδοχείον, ή Τιτίκα
  ί'ΐψατο τού [νραχίονός τού &ειλως, καί τού ε'ίπε1
  —Κύριε!
  —Τί θέλεις, παιδί μου;
  —Ξεύρεις; έδώ κοντώ είνε τύ οττίτι.
  —Αι, καί λοιπόν;
  — Άφίνεις τώρα τύν κάδον νά τόν κρατώ έ-
  γώ μόνη μου;
  — Διαιί; *
  — Διότι, άν ίδτ] ή κυρά πώς άλλος άνθρωπος
  μοθ τόν έ'φερε θά μέ δείρη.
  Ό άνθρωτιος τί] παρέοωκε τύν κάδον. Μετά
  μίαν δέ έ'τι οτιγμήν, άφίκοντο είς την θύραν τοϋ
  ξενοδοχείου.
  Η'.
  Τό κακόν τού ξενίζειν πτωχόν ϊσως πλούσιον
  Ή Τιτίκα δέν έκρατήθη τού νά ρίψη έ'ν βλέμ-
  μα λαθραϊον πρός την μεγάλην κούκλαν, ήτις έ-
  κειτο πάντοτε έκτεθειμένη άπό τό άπέναντι έργα-
  στήριον έκρουσε δ' επειτα την θύραν, ήτις ή-
  νοίχθη καί παρουσιάσθη ή φενσρδιέρου, λύχνον ά-
  νά χείρας φέρουσα.
  — Ά! ήλθες τέλος πάντων, διαβολοκόριτσο! Δό-
  ξα σοι ό θεός! Κύριος οίδε τί παιγνίδια
  ηΰρες είς τό δρόμο κ' έκαμες τόσην ώραν νά
  φανής!
  —Κυρά, είπεν δλη τρέμουσα ή Τιτίκα* νά,
  έ'νας κύριος δπου ήλθε νά καταλύση, άπόψε είς
  έμας.
  'Η Θεναρδιέρου άντικατέστησεν άμέσως
  είς τό λοίδορον ήθός της άλλο φιλοψρονέστε-
  ρον τουτο, καί εζήτησε νά "ίδη τίς ήτον ό ξένος.
  —Είνε τοΰ λόγου τού; εΤπε.
  — Μάλιστα, κυρία, άπεκρίθη ό άνθρωπος, χαι
  ρετίσας διά τοϋ πίλου.
  Οί πλοΰσιοι των οδοιπορών δέν είνε τόσον
  εύγενικοί. Ό χαιρετισμός καί ή ένδυμασία τού ξέ-
  νου, καί τό δέμα δ έφερεν άνά χείρας, έπιθεωρηθέν
  τα υπό τής Θεναρδιέρου, έξήλειψαν τό εύπροσή-
  γορον άπό τής μορφής της, ανεφάνη δέ πάλιν ή
  λοιδσρία έπ' αυτής.
  (συνεχιζεται)
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ:
  0 ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  δλα δι' δλους.
  ΒϊΟΛΟΠΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ
  Α'.
  Έ;;! αιώνας καί επί χιλιετηρί-
  δας οί στρατιώται των διαφόρων
  εθνών εφεραν χρωμχτπτάς, κτυ-
  πητάς στολάς. Δέν ίχν. κανείς
  παρά νά σκεφθή τα κράνη
  μέ τα μεγαλοπρεπτ, λ^φία πού
  φοροθσαν άλλοτε οί οπλίται τοϋ
  ΕππικοΟ, ή τα κόκκινα παντα-
  λίνιχ πού ρροθσχν, είς τάς
  αρχάς άκόμη τοϋ εύρωπ«ί/,ν3 πο¬
  λέμου, οί οπλίται τοΰ γαλλικοΰ
  πεζικοϋ. Μόνον κατά τόν εύρωπα-
  •χόν πόλεμον, ή έν πάση περι¬
  πτώσει είς τάς παραμονάς αυ-
  Τ53 έγενικεύθη τό χακί ή το
  πράσινον ώς χρώμα τής στρατιιο-
  τικής στολής. Καί αύτό είνε ή
  πρώτη ύπηρεσία πνύ παρέσχεν
  ή βιολογία εϊς την επιστήμην
  τού τΛί[.^>. '() μιμητισμός, ή
  προτίμησις δηλαοή χρωμάτων πού
  νά συγχέωντα: μέ τό περιίάλ-
  λον, -λχιίοτη σήμερον μιχ των
  μ,εγάλιον προϋποΗέσε'ϋν τής πολε-
  μικής τέχνης. «Ιναμουφλάρΐσμα»
  θνομάζεται εϊς την στρατιωτικόν
  γλώσσαν ό μιμητισμός αύΐός, τοϋ
  ίποίου πΛραδείγματα βλέπομεν
  έν τή φύσει. 'Η πέρδικα, ό λα-
  ·:, πού εχουν ή πρώτη πτερά,
  ο άλλος δέρμα χρώματος τέτο,ι-
  οιι, ώ3τ£ νά ο'υγχέεται μέ τα πε-
  ριβάλλον, ή λευκή αρκτος, τής
  οποίας ή γούνα δέν χωρΐζει άπό
  τα χιόνια καΐ τούς πάγους, είνε
  μερικά άπό τα πολλά τςαραδείγ-
  ματα τοθ μιμητισμοϋ πού ξλέπο-
  μίν εις την φύσιν. Όμιλοϋμεν
  συνήθως περ! τής βιολικής «γα-
  λήνης» τής φύσεως, καί χαίρο-
  μίν διασχίζοντες Ινα δάσος, δι¬
  ότι τα βλέπομεν δλα ϊ/συχα. Καί
  ό'μως η άλήθειχ είνε δτι χάθε
  δάσο; είνε τό θέατρον ενός άενά-
  ου πολέμου, εις τό οποίον ό ά-
  σθενέστερος κυττάζει ν' αμυνθή
  κατά τοϋ ίσχυροτέρου. Καΐ α^-
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΝΕΑ ΤΥΠΟΥ
  τος άκόμη ό διαβάτης εις κάθε
  τού βήμα σπέρνει τόν ίίί^χχον,
  έςοντώνει τα άσθενέστερα δλων
  των πλασμάτ«)ν, τα φυτά, πού
  γιά νά ζήσουν, άγωνίζονται έ'να
  πόλεμον εις τρία μέτωπα, έ'να
  πόλεμον, εις τόν οποίον δΐν ύ-
  πάρχει άνακωχή χ.%1 ειρήνη. Ί'-
  τΛ τό βήμα τοϋ οιαβάτου, ώς υπό
  τό πέλμα βαρβάρου τινός είσβο-
  λέως κα! κατακτητοθ, συνθλί-
  βονται καί λυώνουν άνθη, φύλλα,
  καρποί των φυτών, τα ίποϊα, έκ-
  τός άπό τό-ν άνθροιπον, διατρέ-
  χουν πολλοΰς [κινδύναυς άπό τα
  ζωχ. Καί ώς νά μή φθάνουν τα
  δύο αύτά μέτωπα τής αμύνης
  των φυτών κατά των άνθρώπων
  κα! κατά των ζώων, ύπάρχει καί
  τρίτον μέτωπον: Τό μέτωπον
  τοθ έμφυλίου πολέμου των, διότι
  κα! είς τόν φυτι/όν κόσμον, οί
  I-
  σχυρίτεροι έκτοπίζουν καΐ κατα-
  πνίγουν τόν άσΜενέστερον. Δι'
  αυτόν ακριβώς τόν λόγον τα φυ¬
  τά χρυσουν τα εύγενέστερα 3ρ-
  γανά των, τάς ρίζας, εντός τοΰ
  έδάφους. Εις τούς -ζόλπο'ος τής
  γής, είνε κρυμμένα καλλί'ΐΐρίί
  καί άσφαλέστερα άπό παντοϋ άλ-
  λοΰ. Τί έκαμαν κ«1 οί στρατιώ¬
  ται τοΰ ευρωπαϊκοΰ πολίμου,
  ποΰ εΐχαν ν' άγων,σθοϋν έναντ-
  τίον πλήρους νέων δπλιιΐν; Έχώ-
  νοντο κα! αΰτο! μέσα εί; τούς
  κόλπους τής μητρός γής, έκρϋ-
  πτοντο μέαα είς τα χαρακώματα,
  εις τα βάθη τοϋ, έδάφους, όπως
  τα φυτά κρύπτουν τάς ρίζας των...
  Κα! άπό στρατηγική; άκόμη α¬
  πόψεως ή ξιολογία ϊγινβ διδά-
  σκαλος των στ(ίατιωτών, καί είς
  κολλά σημεΐα καί ή τακτικί) τοΰ
  πολέμου εχει τάς άναλογίας της
  πρός οιδάγματα Ικ τής ζωής
  των ζώων.
  (συνεχιζεται)
  ΣΙΝΕΑΚ
  Τα μέτρα διά την έντασιν
  της σιτοκαλλιεργείας.
  ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριον.—Αναφο¬
  ρικώς μέ τό ζήτη;ια τής άναπτύ
  ξεως τής γεωργικής παραγωγής,
  εκοινοποιήθη πρός την Γενικήν
  Διοίκησιν κα! πρός τάς γεωργι-
  κάς υπηρεσίας την νήσου μακρά
  έγκύκλιος. Είς την εγκύκλιον τού
  τό '^τζο)ρ·{ίΙον τονίζει ότι κάθε
  προσπαθεία διά την προώθησιν
  τής έντατικής καλλιεργείας δέν
  δύναται νά επιτύχη παρά μόνον
  μέ την λήψιν κα! εφαρμογήν 8-
  λων των μέτρων, τα όποΓα ά-
  ποσκοποΰν είς την κατά τα δυνα¬
  τόν παράλληλον βελτίωσιν δλων
  των είς την ανάπτυξιν τής παρα¬
  γωγής έπιδρώντων παραγόντων.
  Μεταξύ των συντελεστήν τής αυ¬
  ξήσεως τής γεωργ-.κής παραγωγής
  κυριαρχοΰσαν θέσιν κατΤέχε: δ
  απόρος. Διά τόν λόγον αυτόν τό
  'ϊπθίΐργίϊον έπανέρχεται εις την
  οργάνωσιν τής ατζοροπχρχγωγ^ζ ή
  οποίαι αυνίσταται είς την εξασφά¬
  λισιν των απαιτουμένων ποσοτή-
  των έκλεκτών στζόρων οελτιωμέ-
  νων ποίκ(λ:ών καί εις την εξα¬
  σφάλισιν τής εγκαίρου, κανονικής
  κα! εις συμφερούσας τιμάς δια-
  θέσειος των σπόρων -ίύτών.
  Περαιτέρω άναπτύσσονται τα
  μέσα διά των οποίων θά τ.χρχ-
  χθοΰν τα ανωτέρα) άποτελέσματα.
  Τό υπουργείον Γεωργίας αποβλέ¬
  πει εις τα νά έφοδιχσθοΰν τα σι-
  τοπαραγωγικά κ|ντρα τής χώρχζ
  μέ νέους μηχανοκινήτους σιτοδια-
  λογεΐς οί όποϊοι μαζί μέ τα ΰ-
  πάρχοντα 15 συγκροτηματα, θά
  οιατεθοϋν επί ήλαττωμενη τιμή
  καί μέ πίστωτικάς εύ/.ολίαί υπό
  τής Άγροτικής Τραπέζης.
  Άποσκοπεΐται έπίσης, υπό τοΰ
  Ί'πουργείου, ώς τονίζεται έν τή
  ιδία έγκυκλίω, ή έντατοποιησι;
  των άποδόσεων τοθ Ιδάφους καί
  ή βαθυτέρα αύτοΰ κχτεργασία, διά
  τήνόποίαν ύποδεικνύονται διάφορα
  μέτρα δυνάμενα νά πραγματοποιη-
  θοΰν εΐδική φροντίδι των παραγω-
  γών καί των υπηρεσίαν τοΰ 'Υ-
  πονργζίον. Διά την επέκτασιν έ-
  πί-σης τής σ/αλιστική; καλλιερ-
  γίίχ;, ίιποδειχνύοντχ: δ:χφορχ
  μέτρα, καΐ άνασκοπεΤται ή δρά¬
  σις τοΰ ύπουργείου τή; Γεωργίας,
  ήτις αποτελεί την καλυτέραν α¬
  πόδειξιν διά την άποδοτικότητα
  τής σκαλιστικής καλλΐεργείας κ»!
  την ανάγκην τής επεκτάσεως αυ¬
  τής παντοϋ.
  ιΊΙΙίΐ'ΗΥλ'ΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Σα-
  ατσάκης Ιωάννης τοθ Άντωνίου
  γεννηθεις έν Ήρακλείο) τοΰ Νο-
  μοϋ Ηρακλείου καΐ διαμένων μο-
  νίμως ώς ϊδιώτης είς "Ηράκλειον,
  δός Ξωπατέρα (Ξύλινη Ντάμπια)
  έπαγγέλματος λεμβοΰχος, δηλώ υ
  πευθύνως ότι άπο/.ηρύττω μετά
  βδελυγμίας τάς κομμουνιστικάς
  αρχάς καί είς ίς άκουσίως μου
  παρεσύρθην υπό επιτηδείων πρα-
  κτόρων καί ότι θά διάγω έντός
  τοΰ πλαισίου τοΰ ήμζτερτν Συν
  τος /.αί τοΰ κρατούντος Κοινωνι-
  κοΰ άστικοΰ καθεστώτος.
  Ηράκλειον τή 14η Δ)βρίου
  1!).°.7.
  Ό Δηλών
  Ιωάννης Σαατσάκης.
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά προτιματε τής:
  Ρέγγες «Κρΐνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή ανωτέρα πού μπορεΐ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται είς πα¬
  ραλαβήν ιιας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καΐ όχι άπό ψυγεΐα.
  Π12Λ0ΥΜΚΝ ΡΕΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέοει δεχόμεθα νά μάς
  τό έπιστρέψετε.
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣίΙΠΟΣ
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμπος»).
  —Ή προχθεαινή δίκη είς
  τό Κακουργιοδικεΐόν μα;.
  Προχβές έξεύικάοθηέν τώ Κακουρ
  γιοδικείω μας ή ύηόθεσι; τοΰ
  Σταύρβυ Κουτσουπάκη έκ Χ«>ί-
  ων, όστις πρό πενταμήνβυ είχεν
  έπιφέρει θανατηφόρα τραύματα
  είς τον Έμμ. Παντελάκπν' «των
  62. Τό Δικαστήριον μετά την ά·
  ποδεικτικήν διαδικασίαν έπέβα-
  λεν είς τόν χατηγορούμκνον την
  ποινήν των 14 μπνών φυλακίσβ-
  ως.
  —Βιαία άπαγωγή.
  Ό Γ. Παλιεράκΐς άπήγαγε βι¬
  αίως την παρελθούσαν Κυριακην
  έκ τινος έξοχικής θέσεως παρά
  τό χωρίον -Άμπελάκι Ρεθύμνης
  την Τ7δα Παναγιωτίτσαν Κονδυ¬
  λη. Ή άπαχθεϊσα άπηλευθερώ-
  θη υπό συγγενούς τού άπαγωγέ-
  «ς. Ό δράστης είχε συνεργούς
  τοΰς Ιωάννην Πολυχρονάκη
  καΐ Ιωάννην Δουλγερακιν «κ
  τοΰ ϊ δίβυ χωρίου Άμπελάκι Ά
  γίου Βασιλείου.
  —ΔΓ αντίστασιν κατά της
  «ΡΧΠ5-
  Υπό τής Χωροφυλακήν Ανω¬
  γείων Μυλβΐτοτάμου συνελήφθη¬
  σαν βί Γεώργ. Κουνάλης καΐ Β.
  Κουνάλη; κάτβικοι Ανωγείων
  κατηγοροΰμενοι επι άντιστάσει
  κατα τής άρχής.
  ΗΥΑΙΜΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  'Εκτός των παραγγελίαν τής πελατείας μας, τάς οποίας έκτελουμεν μέ τα-
  χύτητα καί εύσυνειδησίαν.·
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ «Αί ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  άττό την μεγάλην συλλογήν μας, είς τιμάς ττράγματι ασυναγωνίστους.
  ΜΗ ΣΑΣ ΓΕΛΟΥΝί ΑΙ νέαι παραλαβαί μας Αγγλικών και
  Τλληνικών κασμηρίων είναι αί ώραιότεραι είς σχεδια και πλουσιω-
  τεραΓ είΤ χρωματισμούς. "Εχομεν την μεγαλυτέραν παρακαταθήκην.
  Είμεθα οί εό9ηνάΤ£ροι άπό όλους.
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
  (ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ).
  •Υποκατάοτημα
  — Παράνομος όπλοφορίκ.
  Επί παρανόμω 'όπλοφορίβι συ¬
  νελήφθη κα; κατεμηνύθη όΓ Γ.
  Κουτάντος έκ τοΰ χωρίου 'Αξβΰ
  Μυλοποτάμου.
  —Καταμήνυσις έμπόρου.
  Ό Χαράλ. Βλαχούτβικος έμπο¬
  ρον έκ Πειραιώς, απέστειλεν είς
  Ρέθυμνον δέματα βακαλάου έν
  τό; των οποίων ευρέθησαν 60 χι¬
  λιόγραμμα τοιούτου βακαλάου
  άκαταλληλου τελείως πρός βρώ-
  σιν. Κατόπιν τούτου ό έν λόγω
  έμΐτορος έμηνύθη.
  —Συγκέντρωσις Πανεργατβ-
  ϋπαλληλική.
  'Από μέρους τού Έργατβϋπβλ-
  λικοθ Κέντρου Ηρακλείου εκλή¬
  θησαν άπαντες οί εργάται καΐ
  ϋπάλληλώΐ Ηρακλείου βπω; «Ρβ
  σελθβυν είς τό κινηματβθεατρον
  «Μινώα» την Κυριακήν 19 Δεκεμ¬
  βριού καΐ περΐ ^ρκν 10 πρωϊνήν
  οπου θά λάβη χώραν Πανεργατο-
  ϋπαλλρλική συγκέντρωσις είς
  την όποιαν θά ωμιλήσουν οί
  άντιπρόσωποι των διαφόρων Όρ-
  γανώσεων οί λαβόντες μέρος είς
  τό 8ον Πανεργατικόν.
  —Ανακοίνωσις.
  Ή Διοίκησις Χωροφυλακης Η¬
  ρακλείου ΰπομιμνήσκει την υπο¬
  χρέωσιν των έν τφ Νβμώ Ηρα¬
  κλείου διαμενόντων 'Λλλόδαπών
  κατέχων Δελτίων παραμονάςκαΐ
  εργασίας όπως προσέλθωσι μέχρι
  31 τρέχοντος δι' αντικατάστασιν
  των πρός αποφυγήν τφν συνέπει¬
  αν τού Νόμου.
  Έν Ηρακλείω τή
  II
  Δεκεμβριού
  όί
  (Έκ τής Διοικήοίως Χωρ. Ήρο»-
  κλείου). ι_2
  ΗΓΓΥΗΜΕΝΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ
  ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
  Γνωστοποιώ είς την αξιότιμον
  πελατείαν μου ότι άπεχώρησα έκ
  τού 'Ωρολογοποιείου Κωνστ. Φα-
  νουράκη καΐ έγκατεστάθην ίς
  τό πρώην ωρολογοποιείον Άρμέ-
  νη καί Παναγ. Χρήστου, ϊναντι
  σινεμά «Μινώας».
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΑΚΗΣ
  II
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γρσφεϊα Εναντι Πσλ Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτττης
  16 Δεκεμβριού 1937
  12ϋΏρα
  ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 81 ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ
  ΠΕΡΙ Τ Ο ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΝ
  ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ ΐ:» Δεκεμβριού (τοΰ άν
  τχποκριτοΰ μας).— Έξ επισήμων ά-
  νακοινώσεων έ'γινε γνωστόν ότι τό προ¬
  σεχές Σάββατον (μεθαύριον) φθάνει είς
  Αθήνας ή Α. ΛΙ. ό Βασιλεύς.
  'ΛναφορΓ-κΛς μέ την διέλευσιν τού
  άναχ-ςος έκ Βελιγραδίου, βεβαιούται
  ότι ούτος Οά παραμείνη έκεΐ μίαν ημέ¬
  ραν έπισκεπτόμενος πιθανώτατα τόν Άν-
  τιβασιλέα τής Γιουγκοσλαυΐας-
  Ο ΥΒΟΝ ΝΤΕΑΜΠΟΣ ΕΦΘΑΣΕ
  ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΙΑΝ
  ΕΓΚΑΡΔΙΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ Ιίί Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  τοιτίοκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Ηράγας ό-ι ό ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών τής Γαλλίας κ. Ύβόν Ντελμπός
  έφθασεν σήμερον είς Πράγαν γενόμενος
  <5εκτός θερμότα.τα υπό των άρχών καί τού λαοΰ. Ό κ. Ντελμπός συνηντήθη μέ χον πρόεδρον τής Τσεχοσλοβακίας κ. Μπένβς καί τόν υπουργόν ς<δν Εξω¬ τερικών κ. Χότ'ζα, μεθ' ο>ν έσχε συ-
  νομιλίας επί σπουδαιότατον Οεμάτων
  βχέαιν εχόντων μέ την γενικήν Εύρωπαϊ-
  κ/ιν πολιτικήν,
  ΠΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ΐ:ί Δεκεμβριού (τοΰ άν
  τχποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τής Τσεχοσλοβ-κκικ/ις πρω¬
  τευούσης άναφέρουν ότι κατά τάς διεξα-
  γομέναΐ, έκεΐ αυνομιλίας Ντελμπός καί
  Τσέχων υπουργών διεπιστώθη συμφω-
  νία επί των 1·2ύρο>παϊκών ζητημάτων.
  Έκ τής συμφωνίας ταύτης έξυπηρετεί-
  τ αι «ιϋν τοίς άλλοις καί ή στενή συνεργα-
  σία Γαλλίας καί Τσεχοσλοβακίας είς ό,
  τι άφορα την ειρήνην τής Κεντρικάς
  Εύρώπης.
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΕΑ
  Οί "Αγγλοι καί τα Σινοϊαπωνικά.
  Τό ταξίδιοντοϋ Ντελμπός είς Σερβίαν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογ ) Αί
  Αγγλικαί έφημερίδες άσχο-
  λοΰνται σήμερον διά μακρών
  μέ τα Σινοϊαπωνικά τονίζου-
  σαι την σοβαρότητα τής δημι¬
  ουργηθείσης καταστάσεως με-
  τά την καταβύθισιν τής Άμε-
  ρικανικής κανονιοφόρου καί
  τόν βομβαρδισμόν Αγγλικών
  πολεμικών καί βοηθητικών τού
  στόλου τής "Απω Άνστολής.
  Καθ" ά άφήνεται νά εννοηθή
  υπό των ίδίων εφημερίδων ου-
  τε ή Μεγάλη Βρεττανία, οΰτε
  ή Άμερική προτίθενται νά ά-
  φήσουν άνικανοποίητον την
  δημοσίαν γνώμην των χωρών
  αυτών είς τα προκληθέντα φο-
  νικά έπεισόδια είς βάρος τής
  σημαΐας των.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Οί Ίτα-
  λικοί κύκλοι κρίνοντες την
  έν Άβησυνία κατάστασιν
  κατόπιν τής αναχωρήσεως
  τού Γκρατσιάνι, θεωροΰν αύ
  την πλήρως ίκανοποιητικήν
  όσον άφορά την παγίωσιν
  τής τάξεως καί την εκμε¬
  τάλλευσιν τής χώρας έν σχέ¬
  σει πρός δλα τα πλουτολογι-
  κά πεδία. Ή μετάβασις τού
  νέου Άντιβασιλέως είς Άν·
  τίς Άμττέμποτ θά σημειώση
  κατά τας κρίσεις των ΐδίων
  κύκλων την συνέχισιν τοΰ έρ-
  γου τής Ιταλίας είς την κα-
  τακτηθεΐσαν αύτοκρατορίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.) Ό
  Γαλλικός τΰπος άσχολού-
  μενος καί αύθις μέ τό τα-
  ξίδιον τού Ντελμπός εξαίρει
  τα επιτευχθέντα άποτελέσμα-
  | τα. Έφημερίδες τινές τής δε-
  ξιαςύποστηρίζουν δτι τόσον είς
  Πολωνίαν δσον καί είς τάς
  Βαλκανικάς πρωτευούσας ό
  Ντελιιπός έλαβε την δήλω¬
  σιν δτι ή φιλία μέ την Γαλ¬
  λίαν δέν έμποδίζει αποκα¬
  τάστασιν σχέσεων μέ τό Βε¬
  ρολίνον καί την Ρώμην.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Αί
  έφημερίδες γράφουσαι καί αύ¬
  θις διά την αποχώρησιν τής
  Ιταλίας έκ τής Κοινωνίας
  των Εθνών, τονίζουν ΰτι έν-
  δέχεται συνεπεία τής άποχω
  ρήσεως ταύτης νά μελετηθή
  ευρύτερον ό θεσμός οδτος
  καί είς δ,τι δύναται νά ώφε-
  λήσΓ) σταθερώς την Εύρωπαι-
  κήν όμαλότητα.
  Θεωροΰνται εξησφαλισμένοι
  αι καλαί τιμαί τού έλαιολάδου.
  Κατά πληροφορίας αρμοδί¬
  ως παρασχεθείσας, ή έξαγω-
  γική μέσω κλήριγκ, κίνησις
  των έλαιολάδων πρός την ί-
  ταλικήν αγοράν συνεχίζεται
  έντατική.
  "Ηδη διά πεντάβαθμα ελαια
  παραδοτέα κατά τοΰς μήνας
  Ίανοίάριον κοϊ Φεβρουάριον,
  προοφέρονταιΛ Ά. 44—45 κα
  τα 1000 χιλγρ. καί διά ραφι-
  νέ. Λ. Α. 51—53.
  Αντιθέτως, πρός τάς άλ¬
  λας χώρας έλευθέρου συναλ-
  λάγματος δέν ένεργοΰνται έ-
  ξαγωγαί. "Οσον άφορα τάς
  έκ Τύνιδος προσφοράς, αυται
  κατά τάς ιδίας πληροφορίας,
  είναι εύθηνότεραι των έλλη-
  νικών καί ώς έκ τούτου ό συ-
  ναγωνισμός δέν είνε δυνατάς
  Έν τώ μεταξύ καί ή κατά¬
  στασις της διεθνοΰς άγορας
  παραμένειεισέτι άκαθόριστος.
  Έν τούτοις ή είς καλάς
  τιμάς διάθεσις των έλαιολά¬
  δων θεωρεΐται σχεδόν έξησφα
  λισμένη μετά τάς διοβιβασθεί
  σας είδήσεις περί}μειώσεωςτής
  έλαιοπαραγωγήςτής'ΐσπανίας
  Η ΠΑΤΚΟΣΜΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΚΡΥΘΜΟΣ
  ΔΕΝ ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠίΙΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ
  II»
  Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— 'Εσπερινά τηλε-
  γραφήματα έκ τούέξωτερικού άγ^έ λ υν
  ότι ή παγκόσμιος κατάστασις παρουσιά-
  ζεται γενικώς έκρυθμος.
  Έκτός των περιπλοκών τάς οποίας
  άπειλεΐ ή αποχώρησις τής Ιταλίας έκ
  τής Κ.Ύ.Ε., την στιγμήν ταύτην άπαι-
  σιοοοξία έπικρατεΐ καί έκ τής Ίαπωνι-
  κής άπαντήσεο>ς είς τάς έπιδαθείσας δι¬
  αμαρτυρίας ήτις δέν Θεωρεΐται δί.όλαυ
  ίκανοποιητική διά τα βλθέτ
  κράτη.
  ΘΑ ΓΙΝΗ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΝ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡ1ΚΗΣ
  Κατάτά έκ τού έξωτερικοΰ τηλεγρα
  φηματα εζητήθη άπό την Γαλλίαν ό^ως
  μετάσχη καί αυτή τής έτοιμαζομένη;
  ναυτικής επιδείξεως εναντίον τής Ίαπω-
  νίας. Θεωρεΐται πιθανόν ότι ή Γαλλία
  Οά δεχθή νά μετάσχη τής επιδείξεως.
  ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
  ΤΩΝ ΜΥΛΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δι' αποφάσεως τού κ. ΰφυ-
  πουργοΰ Εργασίας τα κατώ-
  τατα δρια ήμερομισθίων των
  μυλεργατών Ηρακλείου κα-
  θωρίσθησαν ώς εξής: είς δρχ
  105, διά τούς πρώτης καί δευ-
  τέρας κατηγορίας εργάτας,
  είς δρχ, 95 διά τούς εργάτας^
  τρίτης κατηγόρί«ς· *_ί-ίαάπα-
  σον τοΰ καθωρισθέντος υπό
  τού ϋφυπουργείου ήμερομισθί-
  ου δι' άνδρας καί γυναίκας
  δι' απάσας τάς βιομηχανίας,
  διά τούς εργάτας τετάρτης
  κατηγορίας.
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ
  ΑΞΙΑΤΟΥ ΚΑΦΕ
  ΑΘΗΝΑΙ Ι:» Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλέγραφον έκ
  Βελιγραδίου ότι παρά τα αντιθέτως
  θρυλούμενα είς Βελιγράδιον καί κατά
  τάς έκεΐ συνομιλίας Ντελμπός— Στο-
  γιαντίνοβιτς διεπιστώθη όμοφωνία είς
  τα ζητήμ.(χτα γενικής πολιτικής καί την
  αύβφιγϊιν των σχέσεων Γιουγκοσλαυΐας
  καί Γαλλίας.
  ΟΡΚΙΣβΗ Ο ΝΕΟΣΙΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ κ. Κ0ΡΤΖΗ2
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ^Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). —Σήμερον εγένετο ή
  όυκ<>>μο<κα τοΰ νεοδιορισθέντος 1'ενικοΰ Διοικητοΰ Ηπείρου *. Κορτ'ςή. Ό κ. Κορτζής αναχωρεί δι* Ίωάννινα πρός ανάληψιν των καθηκόντων τού πιθανώ¬ τατα έντός τής σήμερον. ΟΙ ΙΑΠϋΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τού άν- ίαποκριταΰ μας). — Τηλεγρα-φοΰν έκ τού έξωτερικοΰ ότι τα Ίαπωνικά στρα· τεύματα έκχαθαρίζουν την περιοχήν τοΰ Νανκίν άπό τούς (χτάκτους Κινέςους. Είς τό Νανχίν εγκατεστάθη Άνωτάτη Ίαπωνική διοίκησις ή όποία καί Οά τη- ρή την τάξιν μέχρι τής οργανώσεως εί- δικής άστυνομίας υπό τής φιλοϊαπωνι- κής κυβερνήσεως των αύτονόμων επαμ- χιών τής Κίνας είς άς θά περιληφθή καί Δι" αποφάσεως τής παρά τώ υπουργείω Οίκονομικών αρμοδίας έπιτροπής ή άξία τοθ καφέ ήτις Θά λαμβάνεται ΰπ' όψιν διά τόν ύπολογι- σμόν τού φόρου κύ- κλου εργασιών ετροποποιήθη είς δρχ 21.20 κατά χιλιόγραμ μόν άπό τής 13 τρέχοντος. ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ κυμανθεϊσαι χθές έν τί) άγορα μας τιμαί των κατωτέρω ίγχω ρίων ττροιόντων είχον ώς ακολούθως: Σταφίδε;. Σουλτανίναι α Ρ' Καραμπ. Ελεμέδες Ταχτάς Μαύραι α β Υ' α δρ. ) Ι 22.-23. - Π 50 10Γ)0 9 9.50 9.-- Χαρούπια "Ελαια 5ο 3. 24- 23- Σάπωνες. Λευκοΐ α' ποιόιητος δρ. 20.— 24 » β' » » 19 - 23 Πράσινοι α' ποιότ. » 21.50 β' » » 19.- Οϊνοι. - μίοτατ. » , 45. Μαλί.βυζίου κατ' οκάν δρ. 5. ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ Δι' έγκυκλίου τού πρός τούς Διευθυντάς των ίδιωτικών σχολείων ό ΰπουργός τής Παι- δείας κ. Γεωργακόπουλος εν¬ τέλλεται νά καταρτίσουν ού¬ τοι πίνακας τού διδακτικοϋ προσωπικοθ των έκπαιδευτη ρίων προκειμένου .νά γίνττ, κατ αύτάς έλεγχος διά τα προ- σόντα των διδασκόντων. ΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διά Β.Δ. έτοποθετήθησαν είς τάς τέσσαρας μεγαλυτέ¬ ρας πόλεις τής Ελλάδος ά- νώτεροι επιθεωρηταί εργασί¬ ας. Οί επιθεωρηταί ούτοι έ¬ κτός των κυρίων καθηκόντων τωνκαθίστανται καί πριστάμε νοι δλων των διαμερισμάτων έπιθεωρήσεων εργασίας τού κράτους. Συμφωνως πρός τό ανωτέρω διάταγμα ή Κρήτη ύπήχθη είς την δικαιοδοσίαν τού κ. Έπιθεωρητοΰ Εργασί¬ ας Πειραιώς. ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΝ Καθ" ά -πληροφορούμεθα έκ Χανίων, ό κατελθών είς Κρήτην δι' ύπηρεσιακούς λό- γους Γεν. Έπιθεωρητής τής στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως τής Β' Γενικής περιφερείας κ. Ι. Σκαλιτσιανος υπέστηάτύχη μα κατά την έκ τοΰ ατμοπλοί¬ ου άποβίβασίν τού. Μετεφέρ¬ θη είς τό νοσοκομείον Χανί¬ ων ένθα νοσηλεύεται, Κατ' αύτάς θά ενεργηθή πρόσληψις άγροτικών διανο- μέων πληρώσιν πρός ύπαρχου σώνκενών θέσεων είς τα Τ.Τ. Τ. γραφεΐα, Σφακίων,Άλικια· νοΰ, Κολυμβαρίου, Σητείας καί Αρχανών. Διά τάς θέσεις ταύτας θά προτιμηθώσιν έ'φε- δροι παλαιοί πολεμισται. Αί αϊτήσεις δέον νά ϋποβληθώ- σιν αρμοδίως έντός μηνός τό βραδύτερον. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ Πρός τούς Οίκονομικούς έ- ψόρους καί τάς τελωνειακάς αρχάς εκοινοποιήθη γνωμο- δότησις τής Άνωτάτης Έπι¬ τροπής Τελωνειακών Άμφι- σβητήσεων, έν σχέσει μέ την δασμολογικήν κατάταξιν έ- ξαρτημάτων ραπτομηχανών σιδηρών, μεμονωμένως εισα¬ γομένων. ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΤΡΑΣ Αφίκετο άπό προχθές είς την πόλιν μας ό Θεοφιλέστα¬ τος Έπίσκοπος Πέτρας κ. Δι¬ ονύσιος διά την αρξαμένην έ¬ κτακτον σύνοδον των Ίεραρ- χών Κρήτης. ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 'ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Πρός τούς οίκονομικούς έ- φόρους εκοινοποιήθη έγκύκλι- ος τού ύπουργείου των Οίκο¬ νομικών διά τής οποίας γνω- στοποιεΐται δτι τοΰ φόρου οί- κοδομών άπαλλάσαονται τα διαμερίσματα των οίκοδομών τάχρησιμοποιηθέντα διά τήνέκ τροφήν μεταξοοκωλήκων καί δι' δ χρονικόν διάστημα έχρη σιμοποιήθησαν. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΝΟΜΩΝ Τό υπουργείον των Οίκονο- μικών έκοινοποίησε πρός τάς τελωνειακάς αρχάς τού κρά¬ τους τάς κυριωτέρας διατά- ξεις τοΰ ύπ' αριθ. 937 άναγ καστικοΰ νόμου ώς καΐ τοιαύ¬ τας αποφάσεως τού ϋπουργι- κοθ Συμβουλίου άφορώοας την εφαρμογήν τού ημίσεως δασμοίο άραβοσίτου άπό 6 Ά πριλίου 1936. Δι' ετέρας έγκυ¬ κλίου τού κοινοποιεϊ τόν ύπ' αριθ. 936 άναγκ. νόμον «πε· ρί έπιβολής μειωμένου οασ- μοϋ έιτί της οι' κκχύλιαιν χρη σιμοποιουμένης βενζίνης. Υπό την προεδρίαν τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης κ. Τιμο- θέου ήρχισαν περί την 4.30' μ.μ. τής χθές αί εργασίαι τής Ίεράς Συνόδου Κρήτης, επί διαφόρων τρεχούσης φύσεως εκκλησιαστικήν ζητημάτων. Σήμερον την πρωΐαν, ληξασών των εργασιών τής συνόδου, έ πιστρέφουν είς τάς έ'δράς των οί ουγκροτήοαντες την Ιεράν Σύνοδον^έπίσκοτιοι Κρήτης. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΟΝ Διά μακροσκελοΰς {γκυκλί- ου τού πρός τάς τελωνειακάς αρχάς τό υπουργείον των Οί κονομικών έφιστα την προσο¬ χήν τούτων διά την πρόληψιν τής έξαγωγής άρχαίων άνευ αδείας τοϋ ΰπουργείου Θρη- σκευμάτων καί Έθν. Παιδείας. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Άπό προχθές εξήλθεν είς περιοδείαν πρός επιθεώρησιν δημοτικήν σχολείων ό έπιθεω ρητής τής Έκπαιδευτικής πε¬ ριφερείας Ηρακλείου κ. Ι. Βα- λέργας. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Κατεμηνύθησαν οί πλανώ- διοι γαλακτοπώλαι Ίάκ. Σωτ. Μεταξάς καί Γεώργ. Παναγ. Καψεπίδης διότι έκ διενεργη- θεισών δειγματοληψιών διεπι¬ στώθη ότι ό μέν πρώτοςέπώλει γάλα νυθευμέ,νυν κατα 1>0ο)ο
  ό &έ δεύιερος κατά 40ο)ο.
  ΑΝΑΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ
  ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΝ ΕΙΣ ΚΑΝΤΟΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ί> Δεκεμβριού (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας).—'Εχ τής "Απω * %-
  νατολής αγγέλλεται ότι οί Κινέζοι συ-
  νεκέντρωσαν απάσας τάς δυνάμεις αυτών
  είς Καντώνα προτιθεμενοι νά άνασυν-
  ταχθοΰν έκεΐ, διά νά έπιτεθοΰν κατά των
  *|απώνο>ν.
  " Η
  ΣΥΝΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ ΐ:> Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Καθ* ά αγγέλλε¬
  ται οί Κινέζοι ιθύνοντες έπανέλαβον την
  δήλωσιν ότι δέν προτίθενται νά καταθέ-
  σουν τα όπλα άλλά θά· συνεχί-ιωσι τόν
  πόλεμον μέχρις ότου έξαντλήσαυν οίκο-
  νομικώς την Ιαπωνίαν.
  ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΟΧΥΡΟΝΟΥΣΙ
  ΠΥΡΕΤΟΑΡΣ ΤΟ ΒΛΛΛΙΒΟΣΤΟΚ
  ΑΘΗΝΑΙ ΐ:> Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκρ:τού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι κατά τάς έ*εΐ
  υπαρχούσας πληροφορίας έκ ΙΊΙόσχας ή
  Σοβιετική κυβέρνησις συνεχί'^ει πυρεΐω.
  ΠΛς την οχύρωσιν τοΰ Βλαοιβοστόκ οϋ·
  τως ώστε τουτο νά καταστή άπόρθητον
  άπό ςηράς καί Θαλάσσης. Είς Βλαδιβο-
  στόκ, κατά τάς ιδίας πληροφορίας, έ-
  χούν συγΛεντρωΟή πολλά υποβρύχια καί
  κανονιοφόροι.
  ΕΙΣ ΣΙΙΚΑΠΟΥΡΗΝ 2ΥΙΚΕΝΤΡΟΝ0ΝΤΑΙ
  ΛΓΓΛΙΚΑ ΠΟΑΕΜΙΧΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 11> Δεκεμβριού (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μ-ας).—Κατά τινάς είΠή-
  σεις είς Σιγκαπούρην παρατηροΰντοιιι
  σογκεντρώσεις Αγγλικών πολεμικήν.
  Λέγεται ότι ή συγκέντρωσις αυτή έχει
  σχέσιν μέ την ναυτικήν επίδειξιν Αγ¬
  γλίας καί Άμερικής εναντίον τής Ία-
  πωνίας.
  ΠΑΛΙΝ ΣΦΟΔΡΩΣ ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 :> Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι οί έθνικοί προέβησαν σή¬
  μερον είς σφοδρόν βομβαρδισμόν τής
  Μαδρίτης. Ό βομβαρδιιμός διήρκε-
  σεν άρκετήν ώραν καί Τίρούξένη4£ ζή*
  μίας είς πολλά κτίρια τής Ισπανικαί
  πρωτευούσης.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ" ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1« Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— '<> πρωθυπουρ-
  γός κ.Ί. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τόν
  υπουργόν τής Προνοίας κ. Κορυ^ήν
  μετά τοΰ όποίου καί συνειργάσθη επί
  ζητημάτων της άρμοδιότητος ταΰ δευ¬
  τέρου.