95167

Αριθμός τεύχους

4742

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

17/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ού
  ίου (τοθ ϊ«
  ,,Τ,ρίο* ,^
  «< /,ρύχ'*1 Τ··»* ' £*»< ΑΝΟΡ ΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1ΎΝΔΡΟ.ΜΛΙ Αίγΐ'*ττο(, έτησια λι^οιι 'Λ έ;α|ΐΐ|ν,ος ·>
  'Λμρρικής
  ίτηπια οολ. 15
  ε;ιί|ΐηνθΟ » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Λρηχ. 2
  ΠΑΡΛΣΚΕΥΗ
  17
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  .937
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  θν.ΟΣ ΜΙΝΩΓΛΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΛΥΡΑΚΙΙΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΙΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 22ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ ♦ΪΚ
  ΑΙ ΠΡΟΤΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
  ΤΗΣΙΑΠΟΗΙΚΗΣΗΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
  Όλαι αί έκ τβΰ έξωτερικβΰ
  πληροφορίαι παρουσιάζουν
  την κατάστασιν ώς είσελ-
  θοϋσαν είς τό κρισιμώτερον
  σημείον κατά τάς τελευταίας
  ημέρας. Οί βομβαρδισμοΐ
  των Αγγλικών καί 'Αμερι-
  κανικών έμπορικών καί πο-
  λεμικών σκαφών είς τόν πο-
  ταμόν Γιαγκτσέ καί τα ΰδα-
  τα των κινεζικών θαλασσών
  ύηό Ίαπωνικών άεροπλάνων,
  εδημιούργησαν νέαν κρίσιν
  καί παρουσίασαν τό πρόβλη-
  μα τής "Απω Άνατολής υπό
  την όξυτέραν μορφήν τού.
  Ή Ίαπωνία έσπευσε μέν
  νά ζητήση συγγνώμην άπό
  την κυβέρνησιν τής Βάσιγ¬
  κτων διά την καταβύθισιν
  τής Άμερικανικης κανονιο-
  φόρου καί προσεφέρθη νά
  παράσχη ικανοποίησιν καδώς
  καί αποζημίωσιν είς τάς οι¬
  κογενείας των θυμάτων. Έ¬
  δωκε δέ συγχρόνως 'καί την
  διαβεβαίωσιν ότι θά φροντί¬
  ση νά μην έπαναληφθοΰν
  είς τό μέλλον παρόμοια θλι-
  βερά έπεισόδια.
  Έν τούτοις ή απάντησις
  δέν εκρίθη ίκανοποιητική οΰ-
  τε καί συνέτεινεν είς την
  μείωσιν τής άγανακτήσεως
  πού εξεδηλώθη είς τάς Ηνω¬
  μένας Πολιτείας καί την Μ.
  Βρεττανίαν. Περί τούτου άλ
  λωστε μαρτυρεϊ καί ή έπι-
  κρατοϋσα σκέψις έν τή Οϋα-
  σιγκτώνι καί τώ Λονδίνω
  περί κοινής ναυτικής επιδεί¬
  ξεως, τής "Αγγλίας κ«ί τής
  'Αμερικής είς τα Ίαπωνικά
  ΰδατα.
  Άλλ' ή νευρικότης έκ των
  γεγονότων τής "Απω 'Ανα-
  τολής δέν έκδηλώνεται είς
  την "Αμερικήν καΐ την
  Αγγλίαν μόνον. Παρατη-
  ρεΐται παντοϋ είς ολόκληρον
  τόν κόσμον. Διότι αί συ¬
  νέπειαι των γεγονότων αυ¬
  τών ύπάρχει φόβος νά έκ
  δηλωθοΰν παντοΰ καΐ νά συγ-
  κλονίσουν ολόκληρον την
  γήν.
  Ή Αγγλία καί ή 'Αμερι-
  κή άντιλαμβάνονται ότι έκ
  τής επεκτάσεως τής Ίαπω-
  νίας είς την Κίναν κινδυνεύ-
  ουν άμεσώτατα τα κολοσσι-
  αΐα συμφέροντά των είς την
  Ανατολήν, είς τόν Ειρηνι¬
  κόν καϊ τόν Ίνδικόν ωκεα¬
  νόν. Διότι νίκη τής Ίαπωνί-
  ας καί «λΐτρηζ καθυπόταξις
  τής Κίνας είς αυτήν, ση-
  μαίνει την δημιουργίαν μι-
  ας κολοσσιαίας Αύτοκρατο-
  ρίας, απολύτου κυριάρχου
  των ώκεανών καί των 'Ηπεί-
  ρων είς τό άνκτολικόν ή-
  μισφαίριον τής Υής· Σημ«ί-
  νει ότι τό τέρας τού Κι-
  τρίνου κινδυνου θά υψώθη
  άπειλητικόν καί ή σκιά τού
  θ' άπλωθή παντοΰ καί θα
  προξενή τό δεος είς την
  Ευρώπην καί την Άμερΐ;
  κήν. Αύτός δέ είναι κ«ι ο
  βαθύτερος λόγος των άνησυ
  χιών τής Αγγλίας καί Α-
  μερικής *«ι «Χ1 τβσον η
  καταβύθισι; μ»«ς κανονιο-
  φόρου καί ό βομβαρδισμος
  μερικών αλλων σκαφών. Αυ
  τα, άποτελοΰν απλώς την
  αφορμήν τής έκδηλωβεως
  τής νευρικότητος των χω-
  ρών αυτών. , , , ,
  "Αλλωστε καί αύτοι ακο-
  μη οί έν Εύρώπη σύμμαχοι
  τής Ίαπωνίας καί ιδίως η
  Γερμανία πού εχει σπουδαί-
  αν αγοράν καταναλώσεως
  των προϊόντων της την Κί¬
  ναν, ήρχισεν ήδη νά δυσα
  νασχετή καί καδως τουλά¬
  χιστον 'άναφέρουν τα τηλε
  γραφήματα τό Βερολίνον
  δεν έπιδοκιμάζει διόλου τας
  ενεργείας τοΰ Τόκιο. τ
  Ποία ομως 8ά είναι η
  πιθανωτέρα εξέλιξις των γε¬
  γονότων δέν ημπορεί κα-
  νείς νά προϊδη μετά βεβαι
  ότητος. Έκεϊνο δέ πού κα-
  θιστ») περισσότερον αμφίβο¬
  λον την κατάστασιν είναι
  το ότι ή Γαλλία δέν φαί-
  νεται πρόθυμος νά συμμε-
  τάαχιι είς κοινήν ναυτικήν
  επίδειξιν μετά τής 'Αμερι¬
  κής καί τής Αγγλίας κα-
  τά τής Ίαπωνίας.
  Τουτο δέ ωφείλετο» κα-
  τά πάσαν πιθανότητα οχι
  είς τό ότι ή Γαλλική Κυβέρ¬
  νησις δέν έπιθυμεϊ νά συμ-
  βάλη είς τόν σωφρονισμόν
  τής Ίαπωνίας καί είς την κα
  τάσβεσιν τοΰ ήφαιστείου τής
  "Απω Άνατολής, άλλά διό¬
  τι έπιζητεΐ ϊσως νά λάβη
  άνταλλάγματα ώς πρός τό
  Ίσπανικόν διά την συγκατά-
  θεσιν καί την συμμετοχήν
  της είς μίαν έπιδεικτικήν ε¬
  νέργειαν έν τώ Είρηνικω.
  "Εάν δέ επιτύχη ή πολιτικ'η
  αυτή τής Γαλλίας καί αν ε¬
  πέλθη τελικώς συμφωνία κοι
  νής δράσεώς καί ενεργείας
  των τριών Μεγάλων Δυνά-
  μεων Άμερικής "Αγγλίας
  καί Γαλλίας έφ' ολων των
  ζητημάτων έκ τής έκκρεμό-
  τητος των οποίων διαταράσ-
  σεται ή ήσυχία τοΰ κόσμου
  καί κινδυνεΰει ή ειρήνη
  τής ανθρωπότητος, τότε θά
  επιτευχθή ασφαλώς ή ταχεΐα
  διευκρίνίσις τής καταστά¬
  σεως.
  Αί τρείς δυνάμεις ηνωμε¬
  ναι καί ακολουθούμεν»! καί
  άπό τούς πολλαπλοΰς ουμμά-
  χους των καί Ιδίως άπό τα
  εΰρωπαακά Κράτη πού άπο¬
  τελοΰν ' τόν πολιτικόν καί
  διπλωματικόν Άβτεριαμόν
  τής Γαλλίας, τής οποίας αί
  φιλίαι άνενεώθησαν διά τοΰ
  ταξιδίου τοϋ κ. Ντελμπός, θά
  δυνηθούν ασφαλώς νά είπουν
  την τελευταίαν λέξιν καί νά
  καλέσουν είς την οδόν τής
  είρηνεύαεως ολα τα έθνη.
  Καί επι τέλους έν εσχάτη ά-
  νάγκη 8ά εχουν την δύνα¬
  μιν κινητοποιοΰσαι τόν κο-
  λοοσιαΐον πολεμικόν καί οι¬
  κονομικόν μηχανισμόν των
  νά έπιβάλλουν καί διά τής
  βίας άκόμη τάς θελήσεις
  των. Διότι ή λογική λέγει
  ότι είς μίαν τοιαύτην περί¬
  πτωσιν, τα κράτη πού άπει-
  λοΰν σήμερον μέ τούς κε-
  ραυνούς των άπροσμετρήτων
  φιλοδοξίαν των,τήν γήν έλό
  κληρον,θάάναγκασθοΰνν άδι-
  ατάξουν άναδίπλωσιν των
  στρατιών των καί επάνοδον
  είς τάς έστίας των.
  Καί έν^τοιαυτη περιπτώσει
  ίβαια δέν άποκλείεται ή
  μερινή έξυτάτη κρίσις ν'
  αποβή υπέρ τής είρήνης. Ν'
  άποδειχθη δηλαδή κρίσις διΐ-
  μιουργική διά την ησυχίαν
  καί τόν πολιτισμόν τής αν¬
  θρωπότητος.
  νν.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΠΡ00Δ0Ι ΚΑ( ΓΗΡΑΣ
  Ή έναρξις τής λειτουργίας τοΰ
  ραδιοτηλεγραφικοθ μας σταθμοθ
  Ιγινϊ θέμα συζητήσεως μεταξύ
  παλαιοτέρων συνανθρώπων. Ί-
  πεμνήσθησαν έδώ γεγονότα εΰθυ-
  μα, σχετικώς μέ την έγκατάσχα-
  σιν άλλοτε, τοΰ κοινοΰ τηλεγρά-
  φου Πολλοί άφελείς—καί μά-
  λιστα άπό τούς Κρητικομουσουλ-
  μάνους—έξίσταντο ενώπιον τής
  εγκαταστάσεως έκείνης. Δέν μπο-
  ροΰσαν νά καταλάβουν τ£ συνέβαι-
  νε μέ τα σύρματα τοΰ τηλεγρά-
  φου καί πώς έπήρχετο ή συνεν¬
  νόησις. Φαντασθήτε τώρα τι
  μπορεΐ νά προκληθή μέ τόν ρα-
  διοτηλεγραφ-κόν σταθμόν τοθ Η¬
  ρακλείου καί την άνευ σύρματο;
  τηλεγραφικήν κ«1 τηλεφωνικήν
  συνεννόησιν. Οί άνθρωποι τοϋ
  καιροΰ εκείνου δϊν θά άρχίσουν
  «τα βίλαί, μπίλα;»—τάς έκστά-
  σεις καί τού; θαυμασμούς; Έγή-
  ρασαν φυσικβ πολύ περισσότε¬
  ρον, άλλά δίν έδιοάχθησαν.
  —Χομίζεις;.. παρειήρησεν ά-
  Βήζ ό αίώνιος άντιρρη-
  —"Οχι μόνον νομίζω άλλ' έ1-
  χω καί .. κατάλογον τύπων πού
  νΜίποχε θά χχταλάρΌυν τόν α¬
  σύρματον τηλέγραφον καί τό ρα-
  διόφωνον.
  —ΙΙρόκειται περί έςαιρέΐεων.
  Ή όλότης των λεγομένων πα¬
  λαιών άνθρωπον ήρχισε νά μπαί-
  νη στό νόημα τής έποχής.
  Καί ό άντιρρησίας άπέδειξε
  πώς γηραιοί συμπολίται πού άπο-
  λαμβάνουν τώρα στά σπίτια τους
  ραδιόφωνον, εχουν γίν^·.. άπαιτη-
  τικοί. Ένδιαφέρονται φοβερά μέ
  τάς προόδους τής έπιστήμης καί έ-
  ρωτοθν κάθε ημέραν διά τϊμ εγ¬
  κατάστασιν τοΰ σταθμοΰ άσυρμά-
  του. «Επί τέλους λένε θά άκού-
  σωμε πρίν πεθάν<ομε καί τό παι- δί μας άπό την ΆΟήνα νά μοί; μιλή μέ τό ασύρματον τηλέφωνον. Ποΰ τώλπίζαμε στόν καιρό μας...» Καί είνε ή άγαλλίασίς των κατ«- πληκτική. Μολονότι προσιοπικώς έ'χω συ- ναντήσει π^λλο^ς «παλαιούς άν- Ορώπους» μέ άκμαΐον τό συναί- σθημα έκεϊνο πού ήθελε καί ήρ- κεϊτο μέ τα ολίγα—καί κάποτε τα πρωτόγονα—κα! είς την ατομι¬ κήν καί είς την γενικήν ζωήν, παρεδέχθην ευχαρίστου; τάς πλη¬ ροφορίας τοΰ συμπολίτου πού ήτο μέν άντιρρησίας άλλά καί καλό- πιστος, ώς απεδείχθη έκ των ύ- ρστέρων. Τό γήρας άλλως τε ήρχι¬ σε γενικώτερα νά παραλληλίζεται πρός τό πνεΰμα τής έποχής. Καΐ είνε ικανοποιητικόν άπά πάσης α¬ πόψεως αύτό. Διότι ετσι καί οί γέροι παύο-υν νά είναι άναχωρη- ταί τής ζωής πού περιορίζονται μέσα είς τό ιδικόν των "Αγιον "Ορος—την θεληματικήν άπάρνη- σιν των έγκοσμίων λ.χ. δπω; συμ βαίνει τώρα μέ τούς γηραιούς έ- κείνους κόντηδες τούς οποίον; οί κακοποίοί ευρίσκουν συνήθως μό- νους είς τα ίστορικά των μέγαρα διά νά τούς ληστεύσουν: Δέν ευρί¬ σκεται οϋτε κοινόν τηλέφωνον είς τό γραφείον των διά νά ειδοποιη¬ θη ί) άστυνομία!.. "Ενας μοντέρνος δέν έννοεϊ σή¬ μερον τάς άποστάοεις. "Εχουν έκμηδενισθη δλες μέ τόν ασύρ¬ ματον. Καί συνηθίζει νά υποστη¬ ρίζη έξ αποστάσεως πολλών χι¬ λιάδων μιλλίων: —Μέ την Νινόν έ'χω ραντεβοθ στίς εξ στό ραδιοτηλεγραφικό σταθμό. Άλλά δέν είνε έδώ ή πρώτη πεταλοΰδα τοΰ ήμικόσμου πού συνο μιλεΐ «σάν στό σπίτι της» έκ χιλι- ομετρικής αποστάσεως ίλιγγΐώδους χάρις είς την ραδιοτηλεγραφίαν καί την τηλεόρασιν. Είνε καί ό πρώτος νέος σπουδαστής—ή άδυνα μία δηλ. των γονεων καί των «πρεσβυτών» γενικώς οί όποΐοι μπορεΐ νά τόν εχουν κοντά τους πάντοτε καί νά τόν άνούουν... Ίίξ ού καί ή ευχαρίστησις διά την αποκαλύψιν τυπικώς τοΰ συγχρονι σμοΰ των παλαιών πρός τάς προ¬ όδους τής έποχής... ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Η Αγγλικη πολιτική ΣΑΦΩΣ ΚΑ9ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ■-,.■ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ Ή πρόσφατος άγγλογαλλι- κή διάσκεψις τοθ Λονδίνου δέν έφερεν απλώς είς τό πρώ¬ τον επίπεδον την προσωπικό- τητα τοθ κ. Νέβιλ Τσάμπερ¬ λαιν. Ήξεύραμεν ότι ήτο εϊ- λικρινής, τίμιος, θσρραλέος, ρεαλιστής καί δμως κατεχό- μενος άπό ηθικάς φροντίδας έπιδεξιώτερος τοϋ κ. Μπάλ¬ ντουϊν νά διευθύνη την δημο¬ σίαν γνώμην τής χώρας τού, ολιγώτερον τού προκατόχου διατεθειμένος νά την άφίνττ, νά πλανάται είς την τύχην καί νά άνακαλύπτΓ| μόνη της, μέ μίαν επίμονον αναζήτησιν, τάς άπαιτήσεις τοθ έθνίκοΰ συμφέροντας. Ή άγγλογαλλική διάσκεψις επε¬ βεβαίωσεν αυτήν την γνώ¬ μην μας. Άλλά επί τοθ πε- δίου τής έξωτερικής δράσεώς ό κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν ήτο μέχρι των τελευταίων ημερών άγνωστος ποσότης. Μετά μα¬ κράς ομως έξηγήσεις αί οποί¬ αι αντηλλάγησαν μεταξύ τοθ Βρεττανοϋ πρωθυπουρ- γοΰ καί τοΰ κ. 'Έντεν άφ' ε¬ νός καί των Γάλλων ύπουρ- γών άφ' ετέρου ή άβεβσιότης έξέλιπε. Τώρα ό κ. Τσάμπερ¬ λαιν ένσαρκώνει μίαν πολιτι¬ κήν σαψώς καθωρισμένην. Τόν παρίστανον συνήθως ώς διατεθειμένον νά προέλ¬ θη είς χωριστάς διαπραγμα- τεύσεις μέ την Γερμανίαν καί την Ιταλίαν, ώς έλάχιστα άνησυχοΰντα διά την υπόλοι¬ πον Ευρώπην. Έν όλίγοις ώ- ρισμένοι ήθελον νά τόν βλέ- πουν ώς τόν άνθρωπον ό ο¬ ποίος θά έξηγόραζε την εί- ρήνην τής Λύσεως άφίνων είς την χιτλερικήν Γερμανίαν ε¬ λευθέρας τάς χείρας είς τό κέντρον καί τάς ανατολάς τής ήπειρωτικής Εύρώπης. Τόν συνεσχέτιζαν είς την φαντα¬ σίαν των, μέ τόν σέρ Σά- μουελ Χόαρ, μέ τόν σέρ Τζών Σάιμον. Τόν περιέγραφαν ώς αντίπαλον τοθ ϋπουργοΰ των Εξωτερικών, αντίπαλον ό ο¬ ποίος δέν θά εβράδυνε νά επιβάλη τάς άντιλήψεις τού. Ή άλήθεια είνε δτι ό κ. Τσάμπερλαιν έπεφυλάσσετο. Άς μή λησμονώμεν δτι δέν είσήλθεν είς τό κοινοβούλιον παρά μετά τόν πόλεμον, δτι ή διεύθυνσις μιας βιομηχα- νίας κσί ή δημοτική διαχεί- ρισις τοθ Μπέρμιγκαμ τόν εΐ- χαν άπασχολήσΓ) τότε, δτι ή δραστηριότης τού, δταν ήτο ΰπουργός τοθ κ. Μπάλντου¬ ϊν, ήσκήθη κυρίως επί των δημοσιονομικών, οικονομικήν καί κοινωνικον ζητημάτων. Έπομένως τα βλέμματα τα όποΐα έστρεφε πρός τάς δι- εθνεΐς διενέξεις ήσαν άκόμη άρκετά άβέβαια. Έν τούτοις, την 29ήν καί 30ήν Νοεμβριού, οί άντιπρόσωποι τής Μεγάλης Βρεττανίας καΐ τής Γαλλίας καλοΰνται νά άπαντήσουν είς τό θεμελιώδες έρώτημα, τό οποίον θέτει ή αποστόλη Χά- λιφαξ" είνε σκόπιμον νά επι¬ τρέψωμεν είς την Γερμανίαν νά ενεργήση κατά βούλησιν είς τόν Δούναβιν ή νά ά- κυρώσωμεν, κατά ενα ή άλ¬ λον τρόπον, τάς συνθήκας, αί οποίαι συνδέουν την κυ¬ βέρνησιν των Παρισίων μέ την υπεράσπισιν τοθ έδαφι- κοθ καΐ πολιτικοθ καθεστώ- τος, Ό Βρεττανός πρωθυπουρ- γός άπό συμφωνου μέ χον υπουργόν των Εξωτερικών άναγνωρίζει δτι αύται αί συνθήκαι τής Γαλλίας είναι χρήσιμοι διά την ίσορροπί- αν των δυνάμεων καί δτι πρέπει νά διατηρηθοΰν. Ό κ. Τσάμπερλαιν χωρίς νά ανα¬ λαμβάνη προκαταβολικήν δέ- σμευσιν ώς πρός τα μέσα, τα όποΐα ενδεχομένους θά έπρεπε νά χρησιμοποιηθοΰν, άναγνωρΐζει ότι ή χώρα τού δέν θά ηδύνατο νά άδιαφο- ρήση διά την τύχην των λα- ών, οί όποΐοι έχουν νά άν- τιμετωπίσουν την γερμανι¬ κήν «φοράν πρός Ανατολάς». Άντιλαμβάνεται σαφώς δτι ή Βρεττανική Αύτοκρατορία δέν θά ηδύνατο, χωρίς νά εκτεθή είς κίνδυνον άφανι- σμοΰ, νά συμπεριφερθή είς την Ευρώπην υπό τάς παρού- σας συνθήκας, ώς Δύναμις μέ περιωρισμένα συμφέροντά καί δτι δέν είνε διόλου δυ¬ νατόν νά σταματήση ή γαλ- λοβρεττανική σύμπραξις είς τό δριον τοθ Ρήνου. Ένα γεγονός έκαμεν εντύ¬ πωσιν είς τούς Γάλλους ύ- πουργούς: ή πλήρης κοινότης ί δεών των δύο Βρεταννών συ- νομιλητών των. Είς λεπτοτά- τας ερωτηθείς ό κ. "Ετεν ά- πήντα χωρίς νά συμβουλευθή τόν αρχηγόν τής κυβερνήσεως καί ό δεύτερος άμέσως συνε- μερίζετο ανεπιφυλάκτως την ιδίαν άποψιν. Άπό των άρχών τοθ ίσπανικοΰ έμφυλίου πολέ¬ μου τό Φόρειν "Οφφις εΐχε πάντοτε έπιφυλάξη είς έαυτό την ευχέρειαν νά προβαίνη είς τόν Ιταλίαν: εντεύθεν ή άκαρπος «συμφωνίαν κυρίων» τής 2ας Ίανουαρίου. Φαίνε- ται δτι τού λοιπού τοιαύται κατ'ίδίαν συνεννοήσειςδέον νά θεωρηθοθν ώς άποκλειόμεναι. Τό Βερολίνον καί ή Ρωμη γνω ρίζουν τοθ λοιπού τί μέλλει νά συμβή. Αί διακυμάνσεις τής κοινής γνώμης θά συγ- κρατοθνται είς την Αγγλίαν υπό άνδρών οί όποΐοι δέν θά ύποταγοΰν είς κανενός γο «διαίρει καί βασίλεΰε» καΐ θά έπανεξοπλίσουν την χώραν των χωρίς λιποψυχίαν. "Οσον καί άν επιθυμοθν νά απολή¬ ξουν είς ενα ειρηνικόν διακα¬ νονισμόν, δέν θά θυσιάσουν είς αυτόν την μέριμνάν των διά την ύπαρξιν μιας σωστής ΐσορροπΐας. Πεταχτά οημειωματα ...ιιλ τ«_ν_ορε:ι ι Στό φόρτε τού πάλιν ό καυ- γας γύρω άπό τό αίώνιο ά- λυτο πρόβλημα: Ή τροφή τού λαοΰ. Οί στηλες των εφημε¬ ρίδων τής Αθήνας έγιναν τΐε-.. δία βολής άπ' δπου έξακ-θν- τίζουν τούς μύδρους των οί άντίπαλοι. Μί]νες ολοκλήρους τώρα βαστάει ή συζήτησι: Εί¬ ναι καλύτερη ή χορτοφαγία ή είναι προτιμότερη γιά την ύγεία καί την εύεξία τοΰ άν- θρώπου ή κρεωφαγία; Ιδού τό μέγα πρόβλημα. Τό μήλο τής έριδος.. Καί οί μέν καί οί δέ έχουν τεραστία άποθέματα έπιχειρημάτων. Καί δέν έννο- οΰν νά τό κουνήσουν ροΰπι άπό την «θέσι» των, νά κά¬ μουν έστω καί την ελαχίστη παραχώρησι. Ό καυγδς τούς άναψε τα αϊματα! Πόλεμος πατήρ πάντων! Οί άντίπαλοι διαιτολόγοι δέν έννοοϋν νά συνεννοηθούν είς τίποτε. Α¬ γών άλληλοεξοντώσεως γίνε- ται. Καμμία συνδιαλλαγή! Καμμιά υποχώρησις! Καί καλά οί κήρυκες τής κρεωφαγίας.Άφοΰ οίάνθρωποι κηρόσσουν την σαρκοφαγίαν, φυσικόν είναι νά τούς μυρί- ζουν τα α'ίματα. Άλλά οί φυτοφάγοι, Πώς έγιναν έτσι χωρίς κι' οί ϊδιοι νά τό νοιώ· σουν... σαρκοβόρα καί άπει- λοθν μέ σπαραγμόν τούς άν- τιπάλους των,Άλλ' είναι και- ρός νομίζω νά σοβαρευτοΰμε κάπως καί νά αφήσωμεν αύ- τοθ τοΰ ε'ίδους τίς συζητή- σεις, πού ειμπορεί άλλοθ νά εΓναι θέμα σοβαρό, στόν τόπον μας ομως προδίδει τό ό λιγώτερο έλαφρότητα, άν οχι άνοησία. Μιλοΰμε γιά σύστη- μα διατροφής τοΰ λαοΰ έ- νώ αύτός ό δυστυχής στερεΐ- ται πολλές φορές τής οίασ- δήποτε, καΐ τής λιτώτερης τροφής. Κηρΰσσομε τό εύαγ- γέλιο τής χορτοφαγίας καί όπωροθεραπείας. Καί δέν βλέπομεν δτι οί περισσότεροι "Ελληνες έχουν τό χρώμα τής ζ-αφορδς άπ' την πολλή χορ¬ τοφαγία καί είναι μαραμμένοι σάν τα μπαγιάτικα κιτρινι- σμένα κολοκυθάκια πού ά¬ ποτελοΰν τή βάσι τής τροφής των! Κάνομε άφορισμούς κα¬ τά της κρεωφαγίας! Ώσάν νά μην ξέρωμεν δπ τό κρέ- ας μονάχα τίς ήμέρες των πέντε 6ως Μξη μεγάλων έ- ορτών τού έτους έρχεται είς συνάφειαν μέ την χύτρα καί τό στομάχι των λαι'κών τά- ξεων Συζητούμεν περί δνου σκιάς. Όμοιάζομε μέ τό περίφη¬ μον έκεϊνο άνδρόγυνο πού έφθασε είς τό διαζύγιο διότι Αί τιμαί τού ελαίου. Ή ζήτησις των Έλληνικών έλαιολάδων, κατά πληροφο¬ ρίας θετική"ς πηγής, συνεχίζε- ται Ικανοποιητική, προβλέπε- ται δέ δτι θά συνεχισθή μέγα- λυτέρα ετι καί είς τό μέλλον. Ούτω οί άσχολούμενοι μέ τα παραγωγικά καί οίκονομικά ζητήματα ΰποστηρίζουν δτι αί τιμαί τοΰ ελαίου, παρά τάς εκδηλωθείσας αρχικώς α¬ νησυχίας, θά κρατηθοΰν είς ύψηλά έπίπεδα. Τουτο δέ διό¬ τι ή παγκόσμιος παραγωγή δέν θά είναι τόσον μεγάλη δ σον προεβλέπετο κατ' αρχάς ένώ αί άνάγκαι τής κατανα¬ λώσεως εχουν αυξηθή σημαν- τικά. "Ωστε οί έλαιοτταραγω- γοί μας άς άναθαρρήσόυν. Αί Ιορταΐ. Έφόσον πλησιάζουν αί έ- ορταί των Χριστουγέννων αί αρχαί συντονίζουν τάς ενερ¬ γείας τ<Λν πρός εξασφάλισιν τής έπαρκείας τροφίμων κατ' αύτάς Καϊ δέν γεννάται άμ- φΐβολία δτι δέν θά παρουσια¬ σθή είς τίποτε έλλειψις. Κα¬ λόν δμως θά είναι έκ παραλ- λήλου νά ληφθή μέριμνα καί υπό των άρμο6ίωνκαίύπό των φιλανθρωπικόν όργανώσεων διά την περίθαλψιν καί την συνδρομήν των πτωχών κατά τάς ημέρας αύτάς. Ή ε¬ νίσχυσις των ένδεών κατά τάς άγίας αύτάς ημέρας α¬ ποτελεί τό πρώτιστον καί τύ ύψιστον χριστιανικόν καθή¬ κον. Νεκραναστάσεις. Καλή συνάδελφος... άνέστη- σε χθές τόν Αμερικανόν πρό¬ εδρον τής άνακωχης τού 1918 Ούΐλσωνα άποθανόντα ώςγνω στόν πρό έτών. Καΐ δχι μόνον τουτο, άλλά καϊ τόν παρέστη- σενάπευθύνονταίδιαμαρτυρίας κατά τής Ίαπωνίας καί ζη- τοΰντα προσωπικάς έξηγήσρις άπό τόν Ίάπωνα αύτοκράτο- ρα διά την καταβύθισιν της άμερικανικης κανονιοφόρου. Ή καλή συνάδελφος έκαμεν προψανώς λάθος. Έκτός εάν έχη καμμίαν πληροφορίαν -— καί δέν την έχομεν ημείς—ότι ό όνειροπόλος είρηνιστής έβρυ κολάκιασε δια νά υπερασπι¬ σθή τΟν άποθνήσκοντα οργα¬ νισμόν τής Κ.Τ.Ε. πού ύπή"ο- ξεν ώς γνωστόν ιδικόν τού δημιούργημα. Φαίνεται δμως, ότι μάλλον ή Κ.Τ.Ε. βαδίζει πρός συνάντησιν τοΰ πνευμα- τικοΰ της πατρός είς τόν θά¬ νατον καΐ δχι δτι άνεστήθη ό Ούΐλσων! ό έ'νας ήθελε νά ονομασθή τό παιδί Γιάννης καΐ ό άλλος δέν ήθελε τό δνομα αύτό, ένώ παιδί δέν ϋπτ]ρχε, οθτε ένδειξις δτι επρόκειτο νά γεν νηθή. Δέν ψροντίζομεν δηλαδή νά έξασφαλίσωμε έπαρκή τρο- φη στόν λαό μας, άλλά άνα- λίσκωμε τίς όλίγες δυνάμεις μας είς τό νά έξακριβώσωμε ποία είναι ή μάλλον θρε- πτική καί ύγιεινή τροφή, ώ¬ σάν νά έχωμεν δλα τα εϊ- δη των αγαθών είς την διά¬ θεσιν μας! Άντιγράφομε πιστώς τούς μακαρίτας έκείνους προγόνους μας των Άβδήρων, πού έξη- σφάλισαν την αθανασίαν τής άνοησίας είς την Ιστορίαν, μέ τίς περίφημες βρΰσες πού κατεσκεύασαν ένώ δέν εΐχαν οΰτε σταγόνα νερό νά δρο- σΐσουν την φλογισμένην άπό τόν πυρετόν τής δίψης ϋπαρ ξίν των, καί νά κατευνά- σουν την έξαψιν τής φαντα- σίας των, ότι περίπου συμ- βαίνει καΐ μέ ημάς. Φαγη¬ τόν δέν έχομεν, καί δμως ζητοθμε ρεπανάκια γιά την δρεξι. Αθάνατα "λβδηρα! Είσθε ή καλυτέρα απόδειξις τής αίωνιότητος καΐ τής συ- νεχείας τής φυλής... Μ.— ι
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον τό άρι
  στούργημα· «ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΗ··.
  'ΜΙΝΩΑ·. — Σήμερον -Νύχτες
  άγωνίας».
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα άσύγκριτο δραματι-
  κβ δημιούργημα:
  'Ο γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ■
  Ι ΠΚΙΙΙΙ _Π1 ΙΠΗ
  Η ς"ωή τή; μελαγχολική
  Μέ την
  ι
  Καμϊλλη Χόρν
  τόν "Οττο Τρέσλερ
  'Αοΰγκριτο δραματικό δη-
  ι μιούργημα. Ενα δράμα, που
  τό πλαισιώνει βνα; άφάντα-
  ι' οτος άνθρώπινβς π,όνβς, οτο-
  1 λιαμένος άπό τα πιό ζωντα-
  νά καί πιό βιαία ανθρωπίνη
  1 αίσθήματα,
  ι |{Συμπράτουν: Ή Μεγάλη
  Όρχηστρα καί ή Χορωδία
  τής "όπερας τής'Βιέννης καϊ
  ή Παιδική Χορωδία τής
  Βιέννης.
  Κινηματονέα Τύπου
  ,
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΩΡΑ 5 μ. μ.
  ΝΕΟΝ εκλεκτόν
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Γενική εϊαοδο; δρ. 10
  Παιδικά Μοτθητικά δρ. 5
  ■■■■■■Ι
  ΐ;;,ον αΰτοκρατείρας.
  Ί1 Έλισάόετ μέ κάθε τρόπο
  εξεδήλωνε την συμπάθειαν τη
  πρός -ούς Οΰγγρους. Έ παραμάν
  να τοΰ μικροΰ υίοΰ της, τοΰ αύρι
  ανοΰ, ήταν Οόγγαρέζα. Υπό
  πρόσχημα νά μποργ] νά συνεννο
  ήται μέ την τροφόν τοΰ παιδιοί
  της, βάλθηκε, με τό σύστημα κα:
  την επιμονήν ποΰ την έχαρακτή
  ριζαν άπαξ καί άπεφάσιζε κάτι,
  νά μάθη οϋγγαρέζικα. "Οσες ώρε:
  τής άφιναν ελεύϋερες ή περιποίη
  σις των πλουσίων, ώραίων μαλλ:
  ών της πού τή; έ'φθαναν σχεδό·
  εως κάτω στά πόοια, τίς άφιέρω
  νεν είς την εκμάθησιν τής οΰγγρ
  κης γλώσσης. Είχεν Οόγγαρέζε
  ώς ΐδιαίτερες θαλαμηπόλους τη
  κα'ι Ούμωνεν όταν τής μιλοΰσα
  γερμχνιχ.α. Ήθελε νά τής μιλοϋ
  είς την ουγγρικήν, γιά ν' ασκή
  ται είς την γλώσσαν των εύνοοι
  μένων της.
  Οί μεγαλείτεροί της ομως εύ
  ν ούμεναι ■τρο.ν πάντοτε οί πιστοι
  της φίλοι: Τα ζώα. Είχε έξαιρε
  τικήν αγάπην στά σκυλλιά κα
  στά άλογα. Ιδίως στά άλογα. "Ε
  βαλε τόν ζωγράφο Τσάλεμπεργ
  καί τής έ'καμε τα πορτραϊτα ί
  λων των ί'ππων τοΰ σταύλου της
  Καί συνεκέντρωσε τα πορτραΐτ
  τ<ον είς ενα άπό τα σαλάνια τη; πού ωνόμαζεν «ό ίππικός βωμό μου». Τό περιβάλλον της πού άφορ μή γύρευε γιά νά την κακολογν εύρισκε την εύκαιρία στί; ίδιο τροπίες της αύτές γιά κουτσομ· πολιό εί βάρος της· Άκόμη κα τα οικογενειακά της άχρησίμευ αν είς τούς εχθρούς της ώς Οί μα κακολογίας. Άπό τό πατρικ σπίτι της μάθαινε τόν τελευταϊ καιρό δυσάρεστα νέα. Οί δικο της ήσαν συντετριμμένοι γιά τή απόφασιν τής αδελφής της, βασι λίσσης τής Νεαπόλεως, ν' άπο χωρήση σέ μοναστήρι. Ή άτυχή αυτή άδελφή τής Έλισάβετ ποι δέν τα πήγαινε ποτέ καλά μ τό άνορα της, άφοΰ τόν είδε μι κρό καί άνανδρο την ώρα το κινδύνου, άπεγοητεύθη τελείως "Οταν άναγκάσθηκαν νά φύγου άπό την Νεάπολιν, μετά την έ πανάστασιν τοΰ Γαριβάλδη, δέ· θέλησε νά πάη νά τόν βρή στή Ρωμη. ΤάνΌκτώβριον τοΰ 18(!2 άτυχής βασίλισσα τής Νεαπόλεως έ'φθανεν είς την Άουγκσβουρι καί κλείσθηκε στό μοναστήρ των Ούρσουλίνων άδελφών, ο'ποι αρέμεινε μέχρι τέλους τής ζωήί η;- Ή άπονενοημένη αυτή άπόφα σις τής αδελφής τής Έλισάβετ ΰστερα άπό τόν σκανδαλώδη γά μόν πού είχε κάμη ό αδελφάς της, ήρμηνεύέτο άπό τούς εχθρούς της τοΰ αύλικοΰ περιβάλλοντος ώς άλλη μία απόδειξις τής ιδιορρυθ μίας καί τής έκκεντρικότητος πού τάχα έχαρακτήριζαν όλην της την οικογένειαν. Τα ταξίδια της οί φυγές της μάλλον στήν Μαδέ ρα καί στήν Κέρκυραν, παρελ- λτ,λίζοντο άπό τούς εχθρούς της μέ την αποχώρησιν τής αδελ¬ φής της είς τό μοναστήρι. Οί άδιάκριτοι ρωτοΰσαν ό έ'νας τόν άλλον κακεντρεχώς: Μήπως καί ή αύτοκράτειρα καταλήξη μιά ή- μέρα καλόγρηα; (συνεχίζεται) ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ηβ β ■■■■■ειεΐΒκηΗ ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ | 1ΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ ■ ————————————— Β Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου— £ έναντι Δημαρχείου. Καθ1 εκάστην 9—11 καί 3—7. ■ Άρι8. τηλίφώνου 300. ■ ■«μι εί ■ εί ■ εί β β ■ εί ■ ■ εί β ■ ■ ■ ■ ■ κ ■ εί β β ■ ■ εί εί ■ ■ ■ ■ εί ■ εί ■ * ■ εί · α ■ «Μετ »■■ ■■■■■■■■■■■■■ α ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■β ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ Ι Φέρεται είς γνώσιν των Γεωργικών Συνεται* ρισμών καί δλων των ενδιαφερομένων, δτι αφιχθη, τό άναμενόμενον ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ, καί κα- λοθνται οί προαγοράσαντες νά έλθουν γιά νά πα- ραλάβουν. Ή τιμή έξακολουθεΐ νά εΐνε Δραχ. 225—6 σάκκος των 50 χιλιογράμμων, ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. 5—11 «■■Β ■·■■■»■! ■■>■>■■
  Β
  Μ
  ΡΟΔΑ-ΡΟΔΑ ΠΟΥ ΙΩ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Προστατεύσετε τό πρόσωπον σας.
  —Τό διπλό σαγόνι καί ό λαι-
  μός.
  Σας ύτέδειξα άλλοτε έξαιρε·
  τικές άσκήσεις διά των οποίων
  μττορεΐτε ν' άποφύγετε τό διπλό
  σαγόνι καί νά διατηρήσετε πάν-
  τοτε νέο τόν λαιμό σας Μην λη-
  συονεΐτε νά περποιήσθε τόν λαι¬
  μόν σας ακριβώς δ-τως κα'ι τό
  πρόσωπό σας κα'ι νά τού παρα-
  χωρήτε τίς ϊδιες κρέμες κα'ι τίς ϊ
  διες φροντ'δες μέ τοϋ προσώπου
  σας.
  Έσν τό κάτω αέρος των παρει
  ώ* σας γίνεται βαρύ ένω τό ιιέ-
  σον βαθουλώνει άτοτελεσματικώ
  τατο μέσον θεραττείας εΐνε νά μα·
  σάτε μαστίχα!
  θά έλαττώσετε την έντύΐτωσιν
  τοΰ βάρους τοΰ προσώπου εάν
  πουδράρετε τό κάτω μέρος τ(7ιν
  παρειών μέ ποΰδρα κατά τι βαθυ-
  τέρου χοώματος άπό την Τίοϋδρα
  τού επάνω μέρους.
  —Ή όφρυακή γραμμή.
  ΤΙ γραμμή των φρυδιών έ'χει
  πολύ μεγάλη σηαασία γιά την ν?·
  ανική δψι ενός προσώπου. θά έ'
  χετε μία βοΰρτσα των δοντιών την
  όποιαν θ' άφιερώσετε άποκλειστι
  κώς διά τό βούρυσισμα των φρυ-
  διών σας. Είνε μία άπλουστάτη
  έργασία την όποιαν θά κάνετε ώς
  εξής: ΚρατΡΪτε τό φρύδι μέ τό 'έ
  να χέρι, ένω μέ τό άλλο θά τό
  βουρτσίζετε άνορθώνοντάς το σάν
  νά θέλετε νά τό άναστατώσετε.
  Τό πλατύνετε κατόπιν καί τό Ι'
  τΐαναφέρετε στήν θέσι τού. Ή γυ
  αναστική αυτή θ' άτοτρέψρ τό
  φρύδι νά κττα τέσνι, πρόίγμα πού
  σάς γηράσκει περισσότερο άπ' ο-
  σο φαντάζεσθε.
  —Τό μέτωπο.
  "Ενα ώραΐο καί καθαρό μέτω¬
  πο είνε ϊνα έκ των φωτεινοτέρω
  σημείων τής νεότητος.
  Είνε πολύ ϊϋθραυστο κα'ι έξαρ
  τάται άπό σάς ή διατήρησις τού
  'Επιβλέπετε λοιπόν πολύ την έ
  | φράσιν σας κα'ι τιροπλαττετε τ
  μέτωπον σας καχά την έπίθεσι
  των διαφόρων προιόντων.
  —Ρυτίδες μεταξύ των φρυ
  διών.
  Ή ρυτίδες αύτές είναι ή ρυτ
  δες τής άπαισιοδοξιας καί τώ
  φοοντίδων. Μην ρυτιδώνετε ποτ
  τα φρυδια. Άνοίγειε τα μάτια, άν
  τικρύζετε μέ θάρρος την ζωι'
  άγαπήσετέ την, άγαπήσετε τή
  ευτυχία.
  Διά νά θεραπεύσετε τίς με-αξ
  των φρυδιών ρυτίδεο, στηρίξετε έ
  π'ι τδν ουτίδων τα τρία μέγα
  λύττρα δάκτυλα τής μιάς χειρός
  κάαετέ τα νά πάλλουν έλαφρώτ
  ένω μέ τό &λ>ο χέρι αυγκρατεϊτ
  τό μέτωπον σας είς την θέσι
  τού.
  ή Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.43.
  1 2 3 4 5 6 7 8- 9 10 11 12 13
  ιππρπαπιιπαπππ
  10
  11
  12
  13
  14
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Άρχαία θεά—Ι'Αρχαία πό¬
  λις τής εύδαίμονος Άραβίας πα-
  ροιμιώδης διά τόν πλούτον της.
  2) Κλωστή.—Είς αυτήν κατοι-
  κοΰμεν. —Σύνδεσμος.
  3) Μεγαλομάρτυς τής ορθοοό-
  υ εκκλησίας καί Έλληνίς πριγ-
  κήπισσα.—Τό νοτιώτερον Άκρω-
  τήριον τής Άμερικής άλλά καί
  σύγχρονος Έλλην θεατρικός συγ¬
  γραφεύς.
  4) Φροΰτα (πληθ.). —Ό συνθέ-
  της τής γνωστοτάτης όπερέττας
  Μαμζελ Νιτούς.—Μόριον τής δή
  μοακής.
  5) Μουσικός φθόγγος.—Γάλλος
  ποιητής Έλληνικής έκ μητρός κα-
  ταγωγής καρατομηθείς κατά την
  Γαλλικήν επανάστασιν. — Φυλή
  μαύρων τής οίκοΰσα στό Ν. Δ.
  Σουδάν (συνήθως ή λέξι; προφέ-
  ρεται δίς).
  (1) Χρωστική ούσία των όνύ-
  χων.—Γερμανάς φιλόλογος καί
  φιλόσοφος (1778—1841).— Πρό¬
  θεσις τής άρχαίας.
  7) 'Υποθετικός σύνδεσμος —
  Άντωνυμία άναφορική.—Παλαιόν
  μέτρον επιφανείας έν άχρηστία
  σήμερον.
  8) Χωρίον επαρχίας Κυδωνίας
  νομοΰ Χανίων.—Σουηδός χημικός
  άνακαλύψας τό βόριον, τό χλώρι-
  ον καί την γλυκερίνην.
  9) Εί; έκ των τριών κατηγό-
  ρων τοΰ Σωκράτους.
  10) Άθηναίος ίερομόναχος £
  δρύσας έν Αθήναις ίδίαις δαπά-
  ναις φροντιατήριον, τό οποίον ί-
  δώρησε είς την πόλιν μετά τήνχει
  ϊοτονίαν τού εί; επίσκοπον.—"Αρ
  Ιρον (πληθ,).
  11) "Ονομα τριών μεγάλων Γάλ
  ών οίκονομολόγων.— Περίφημος
  'άλλος διδάσκαλος τυφλων, τυ-
  λός καί δ ίδιος έπινοήιίας ίδιαν
  ύστημα γραφής διά τούς στ3ρου-
  ,ένους τής οράσεως.
  12) Γερμανό; χωρικά; διακρι-
  είς ώς αύτοδίδακτος άστρονό-
  ,ος.—Ό πατήρ τοϋ προφητάνα-
  τος Δαυίδ,
  ο) Πόλις τής Ρουμανίας.—Έ-
  ωτηματική καί άόριστος άντω-
  υμία,"Αρθρον.
  14) Μουοικός φθόγγος. —Όνο-
  μα πολλών ποταμών τής Εύρώπης
  —Είς των Εύαγγελιστών.
  ΚΆΘΕΤΩΣ
  1) Ιίίναι άπόφοιτο; τής Παιοα
  γωγικής Άκαδημίας.
  2) Άντωνυμία άναφορική.—Εί
  δος μαλακίου.— Δι' αυτών γίνε¬
  ται ή άναπαραγωγή παντός ζώου
  3) 'Υποθετικός σύνδεσμο; τής
  άρχαίας. — Συνηθέστατον γυναι-
  /εϊον ονομα.
  4) Προφήτης.— Τεμπέλα άκα-
  μάτρα.— Άναφορική άντωνυμία
  (πληθ. ούδ,).
  5) Άριθμητικόν απόλυτον. —
  Όροσειρά τής Ρωσσίας.
  Ι!) Τρέξιμον (επί υγρών).—"Ο¬
  ρος τής Ελλάδος.—"Αρθρον.
  7) Όμηρικός ήρως διακριίΐείς
  διά την άνδρείαν τού καί διά την
  πρό; τόν πατεραν τού αγάπην.
  —Άντωνυμία άναφορική.—Γράμ-
  μα τοΰ άλφαβήτου.
  .8) Δαίμονες τής άρχαία; Έλ¬
  ληνικής μυθολογίας.— Μουβικά;
  φθόγγος.
  Π) Μουσικός φθόγγος.— Πρα¬
  κτορείον είδήσεων. — Κώμη τοϋ
  νομοθ Άρτης περίφημος κατα-
  στασα διά την μάχην ήτις εδόθη
  παρ' αυτήν τό 1822 μεταξύ Έλ-
  λήνων καί Τουρκοαλοανών.
  10) Πόλις τής Γερμανίας έν
  Ρηνανία.— Φθόγγος Βυζαντινής
  μουσικής.— Μονάς μήκους έν
  Ρωσσία, Τουρκία κλπ.
  11) Προφήτης γνωστάς διά τα,
  θρηνφδίας τού.
  12) Βυζαντινός στρατηγός ά-
  δελφός τής θϊοδώρας.—ΊΙ δυνα-
  μένη νά θεραπευθή.
  13) Κράτος τής Άσία;.—Βασι¬
  λεύς τής Ελλάδος.
  ; Μανώλης Γ. Κωνιός
  Τμηματκρχπς Ί
  * Δημβσ. ΝΚυχιατρεΙου Αθηνών
  Δέχεΐ(3ίι 4ν τφ ίΛτρϊίψ τού
  Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Ι Τηλέφ. 52.379,
  Άττό τοϋ θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  νΓϊΧΤραΤΓκη
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  280ον
  Την ώρα πού οί φοβερώ-
  τεροι κίνδυνοι την έκόκλω-
  ναν, ένώ ή άγωνία την πα-
  ρέλυεν, έκεΐνο πού την έ-
  βασάνιζε περιασότερο ήταν
  ή δική τού συμπόνια, ή δι-
  κή τού άνησυχία. "Αρπαξεν
  ενα ψύλλο χαρτί κ" έγρα
  ψεν:
  «Νά είσθε ήσυχος γιά
  μθς. Ζοϋμε».
  Ποΰ θά τό έστελνεν αύ·
  τό τό σημεϊωμα, πού θά τόν
  εύρισκε τό γρηγορώΐερο τό
  μήνυμά της: «Ζοϋμε»...
  "Οταν ό Φέρσεν εΐδε τή
  βασιλικήν άμαξα νά χάνε-
  ται στόν όρίζοντα, έγΰρισε
  σάν ϋπνωτισμένος πρός τόν
  άμαξηλάτη τού καί τα πέν-
  τε άλογά τού πού τόν επε¬
  ρίμεναν. τΗταν θλιμμένος
  καί κατάκοπος. Άλλά και-
  ρός δέν ΰπήρχε γιά χάσι-
  μο. "Εδωκεν έντολή στόν ά
  μαξηλάτη τού νά γυρίοτ),
  μέ τέσσερα άλογα, στό συν
  ταγμά τού πού έστάθμευε
  στή Βαλανσιέν. Ό ί'διος έ-
  καβαλλίκεψε τό πέμπτο άλο-
  γο καί χωρίς νά ύποκΰψΓ)
  στόν έπικίνδυνο πειρασμό νά
  ξαναπεράση άπό τό Παρίσι,
  έτράβηξε πρός τό Μπουρζέ.
  Έκεΐ μετά μιάμισυ ώρα, έ-
  μπήκε σέ μιά ταχυδρομική
  άμαξα πού επήγαινε πρός
  τόν βορρδ. Ό πυρετός τής
  ελπίδας καί τής άναμονής έ-
  διωχνε τόν ϋπνο. Τό κορμί
  τού, τσακισμένο άπό την
  κούρασι, . ήταν ξαπλωμένο
  ο' Μναν πάγκο τοΰ άμαξιοθ
  άλλά τό πνεθμα τού άκο-
  λουθοθσε τούς φυγάδες στό
  δρόαο πού τούς ώδηγοθσε
  πρός την ελευθερία...
  Μόνον δταν τό ρολόϊ τού
  έδειξε μεσάνυχτα, μιά άπε-
  ρίγραπτη άνακούφισις έφού-
  σκωσε τό στήθος τοΰ Φέρ¬
  σεν. Έσώθηκαν! Τέτοια ώ¬
  ρα οί φυγάδες ασφαλώς έ-
  πλησίαζαν πρός τό Μονμεν-
  τύ. Ό Σουηδός έθαρροΰσε
  κι' δλας πώς άκουε τίς ζη-
  τωκραυγές τού στρατοΰ πού
  έχαιρετοθσε τούς βασιλείς
  τού. Ό Ί'διος γιά νά άποφύ
  γη τή Βαλανσιέν, δπου έ¬
  στάθμευε τό σύνταγμά τού
  καί δπου θά εκινδύνευε νά
  αναγνωρισθή, επήρεν άλλο
  δρόμο γιά νά τραβήξη πρός
  τα σύνορα.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■•
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ίατρός ΕύαγγελισμοΟ
  σπουδάσας επί τΐενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέω
  Ιατρείω τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τής όδοΰ Καγιαμπή.
  ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4 6
  Κ 01 Π Ω Μ ί Κ γλ
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- "Ελλη Άλογ-
  διανάκη, Φίλ Ρουμπάκης έδωσαν
  αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάιιου είι-
  το χωρίον Βοϋτες. Συγχαρητήρια!
  Γύρω στήν πόλι.
  Λιακάδα χθές καί γενική ώς έκ
  τούτου εξοδος .
  —Ό Δηιιοτικός Κήπος κα'ι ή
  πλατεΐα είχον την ευεργετικήν
  των πάλιν.
  — Κυρίαι κα'ι κύριοι, μττευπέδες
  καί μπόνες δέν ελειψαν ά·;ό τις
  άνθισμένες άλλέες τού καί άπό
  τίς ίστορικές πιπιριές τής πλα-
  τείας.
  —Ή προχθεσινή έορτή τοθ Συ'-
  τάγιιατος διά την δενδροφύτευσιν
  δενδουλλίων υπήρξεν άνάλογος
  τής σηαασίας της.
  -Την όποιαν εξήρε ή ήμρρησία
  διαταγή τού κα'ι οί άρμόδιοι ό-
  μιληταί.
  —ΤΙ έπακολουθήσασα δέ φύ[?υ-
  σις δενδρυλλίων εχάρισε την ήλ-
  πίδα ότι ταχέως θά άπολαύσωμρν
  είς τό ωραίον αότό έξοχ^ικόν μί·
  ρος ενα άλσος άπό τα μάλλον ά-
  ξιοζήλευτα τής άναδασωθησομέ-
  νης περιφερείας μας.
  — Είς τα σχολεϊα είνε τακτική
  εκάστοτε κα'ι συμφώνως πρός τε¬
  λευταίαν διαταγήν τού ύπουργεί-
  ου Έθνικής Παιδείαο. ή εκτέλεσις
  τοΰ 'Εθνικοΰ μας ΰμνου.
  —Οί μαθηταί μάλιστα ά ιιλλών-
  ται νά τόν άποδώσουν μέ την κα-
  λυτέρα^ άρμονίαν.
  — "Αλλως τε μεταξύ των δέν
  λείπουν καί οί άρτίως καλλίφω-
  νοι άλλά καί οί διδάσκοντες την
  ώδικήν καταβάλουν κάθε προσπά¬
  θειαν διά τό άρμονικό αύτό σύ¬
  νολον.
  — Ή χθεσινή διάλεξις τής Λ4-
  σχης 'Επιστημόνων μέ όμιλητήν
  τόν ιατρόν κ. Κίμωνα Εύγενήν.
  — Προεμηνύετο ένδιαφέρουσα
  κα'ι ώς έκ τούτου ανεμένετο άπό
  των πρώτων ώοών αυτής ίδιαιτί-
  ρα κοσμοσυγκέντρωσις τού ίατρι-
  κου κόσμου,
  — Καί γενικώς των έττιστημόνων
  τής πόλεώς μας καί τοϋ κοινοΰ
  γενικώτερον.
  —Ώς γράφωμεν έν άλλη στήλη
  εδόθησαν οδηγίαι είς τούς'Ταμίας
  καί Οίκονομικούς έφόροΐ'ς διά την
  χορήγησιν εύκολιών είς τούς φο·
  ρολογουμένους.
  —Αί ευκολίαι αύται εΐνε καθιε¬
  ρωμέναι διά την περίοδον των έ-
  ορτών κα'ι δίδονται είς τούς φο-
  ρολογουμένους έκείνους οί όποί-
  οι ευρίσκονται είς αδυναμίαν πλη-
  ρωμής.^
  — Κα'ι συμβαίνει μεταξύ των ό-
  φειλετών νά ύπάρχουν τοιούτοι
  είς τούς όποίους είνε συγχωρημέ-
  νη ή έπιείκεια λόγω των άγιων
  ημερών ιδιαιτέρως,
  —Πολύς κόσμος παρηκολούθη¬
  σε χθές τό εσπέρας την πρεμιέ-
  ραν τής «Λευκής Αδελφής» είς τό
  κινηαατοθέατρον Πουλακάκη,
  ό Ρέπορτίρ
  'Ελευθ. Πηγάκης
  Ίατρός—Παθολογος
  Δέχεται έν τω ίατρείφ τού
  όδός Τσακίρη (οϊκία στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξάκη) 10 -12 π. μ.
  καί 4-6 μ. μ.
  Άγησ. Γ. Κοζύρης
  Δικπγόρος—Ηράκλειον
  Όδός Κυδωνίας
  (τιαρά τάς Κάτω φυλακάς)
  Τηλέφ. 3-68.
  Ένοικιάζεται άπύ 1ης Ίανουα-
  ρίου τό τιαρά την πλατείαν Μείι-
  τανίου ιιαγαζεΐον οπου νυν τό κα-
  πνοπωλεϊον Άλεξανδροπούλοο.
  Πληροφορίαι παρά τώ κ. Άλε-
  ξανδροπούλφ.
  Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΔΡΡΠΝ
  ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΗ ΤΗΝ ΗΡ1ΚΤΙΚ0ΤΗΤΑ ΣΑΣ
  Κάλτσες,
  Κάλτσες,
  Κάλτσες
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
  Α^-ΒΟΠΑΤΖΗ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: Πλατεΐα Αγ. Αικατερίνης,
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πλατειά Στράτα.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  των
  12 η. μ·
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  185ο ν
  —Πέρασε μέσα, εΐπε ξηρώς πρός αυτόν
  ( Ο ξένος εισήλθεν. Ή Θεναρδιέρου έρριψεν
  επ αυτού δεύτερον έξεταστικόν βλέμμα' ιδίως
  παρετήρησε τό τετριμμένον τοθ έπενδύτου τού
  και τό πεπατημένον τοϋ πίλου, τού, καί διά κι¬
  νήσεως τινος τής κεφαλής καί συστολης της ρι-
  νός καΐ κλείσεως των ομμάτων, ηρώτησεν άνευ
  φωνής περΐ αυτόν τόν ανδρ» της, δστις εξηκολουθεί Ι
  πίνων μετά των άμαξηλατών. Ό σύζυγος άπεκρίθη'
  διά νεύματος καΐ αύτός, νεύματος, σημαίνοντος
  «δέν είνε δική μας δουλειά». Καί άμέσως λοι-
  πόν ή Θεναρδιέρου.
  —"Ακουσε νά σοΰ είπω, χριστιανέ μου, εΐ¬
  πε πρός τόν ξένον μου κακοφαίνεται, άλλά τό-
  πος πλέον δέν μάς έμεινε.
  — Βάλετέ με δπου θέλετε, είπεν ό άνθρωπος-
  είς τόν άχυρώνα, ή καί είς τύν σταθλο. Πληρώ-
  νω ώς νά ήταν καί καμάρα.
  —Δυό φράγκα.
  — Δυό φράγκα. Άς είνε.
  —Καλά, τό λοιπόν.
  —Δυό φράγκα! εΐπε χαμηλή τή φωνή είς των
  άμαξηλατών πρός την Θενορδιέρου, ώς θαι·μά
  σας' έ'να ψράγκο εΐπέ τού, τοθ δύοτυχου.
  — Δι" αυτόν είνε δυό φράγκα, απήντησε·!
  ή Θεναρδιέρου. Πτωχούς εμείς δέν δεχόμαστε
  μ' ολιγώτερα.
  — Καλά λέγει, προσέθεσεν ήπίως ό σύζυγος'
  έ'νσ ξενοδοχεΐο πάντα χάνει, νά δέχεται ώσάν
  αυτόν κόσμο.
  Έν τούτοις ό ξένος άφήσας έφ' ενός των
  έδωλίων τό δέμα καί την ράβδον τού, εΐχε κα
  θίσει πλησίον τραπέζης, δπου έσπευσεν ή Τιτί¬
  κα νά φέρη φιάλην οίνου καί ποτήριον. Ό έ¬
  τερος όδοιπόρος, δστις εΐχε ζητήσει τό κάδον
  τοΰ ύδατος, λα|3ών ούτον απήλθε νά ποτίοη τό
  ζώον τού. Ή Τιτίκα έπανέλαβε την θέσιν' της
  υπό την τράπεζαν τοϋ μαγειρεΐου καί ήρξατο
  πάλιν νά πλέκη περικνημίδα.
  Ό ξένος μόλις έβρεξε τα χείλη τού έντός
  τού οίνου, πσρετήρει την μικράν μετά παραδό-
  ξου προσοχής. Ή Τιτίκα ήτο δύσμορφος, ένω
  αν άλλην έζη ζωήν, ϊσως θά ήτον εύειδής. Έ
  σχεδιογράφησεν ήδη την κατηφή μορφήν ταύτην.
  'Ωχρά, ΐσχνή, εφαίνετο έξαέτις μόλις, ένω ήτον
  όκταέτις. Τα μεγάλα της όμματα ήσαν βυθισμέ-
  να έντός σκιάς τινος, καί σχεδόν άπεσβεσμένα
  υπό των δακρύων. Αί χεΐρες ήσαν ήφανισμέναι
  άπό χιονίστρες. Έπειδή έρρίγει πάντοτε, έλαβε
  την συνήθειαν νά συσφίγγη πρός άλληλα τα γό
  νατά της. Όλα της τα φορέματα κατήντησαν είς
  ράκη, άτινα κατά μέν τό θέρος έκίίνουν είς οΐ-
  κτον κατά δέ τόν χειμώνα επροξένουν φρίκην.
  Ουδέν είχεν έφ' έαυτής μάλλινον υφασμα' δλα
  ήσαν *λινα καί πανταχοΰ τρυπημένα, ώστε ή
  οάρξ' της διεφαίνετο τήδε κάκεΐσε, καί αλλαχού
  τής έπιδερμίδος της διεκρίνοντο σημεΐα των δαρ
  μών τής Θεναρδιέρου. Αί γυμναΐ κνήμαί της ή¬
  σαν έρυθραί καί λιπόσαρκοι. Οί λάκκοι των κλει-
  δών τοθ στήθους της έκίνουν είς έλεος τόν θεα-
  τήν. Τα πάντα τής μικράς ταύτης, ό τρόπος, ή συ-
  μπεριφορά, ή φωνή, τό βλέμμσ, ή σιωπή, τό έλά
  χιστον των σχημάτων της, μίαν^ μόνον ίδέαν πά-
  ρίστων, τόν φόβον.
  Ώς έκ τοϋ φόβου τούτου δέν ετόλμησε νά πλη
  σιάση είς την έστίαν καί νά στεγνωθή, ένώ ήλθε
  κάθυγρος, άλλ' εΐχε τΐάραυΤα καθεσθή είς την
  εργασίαν της.
  Ουδέποτε ή Τιτίκα εμαθε τί έστι προσευχή,
  ώς είπομεν ουδέποτε έπάτησεν είς την έκκλη-
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποθ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό ολα δι' δλους.
  ΒΙΟΛΟΠΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ
  Ρ,'.
  ΐό καγκουρώ τςοϋ καταδιών.ε-
  ται άπό ενα κοπάοι σκυλιά, προ-
  σπαθεΐ νά σωθή τρεπόμενον ε'ς
  φυγήν. Μόλις 8μως τό καγκου-
  ρώ αισθανθή πώς έφθασεν ειΓ
  μίαν εΰνοϊκήν δΓ αύτό διαμόρ-
  φωσιν τού έδάφιυς είς ενα βα-
  θούλωμα τής γής, είς ενα στενόν
  σύνοεσμον ή είς ρηχά νερά, κά¬
  μνει άπότομα μεταβολήν έτοιμον
  ν' αντιμετωπίση τούς έχθρούς τού.
  Γό πρώτον σκυλί πού κάνει νά
  ρμήση, οέχεΐαι ενα ισχυρόν
  κτύπημα μέ τα μπροστινά κοντά
  καί ουνατά πόδια τοΰ καγκουρώ
  κα'. μένει είς τόν τόπο. ΊΙ ι¬
  δία τύχη έπιφυλάσσεται είς τόν
  δεύτερον καί εις τόν ακόλουθον
  4κ των οιωκτών τού, πού δέν
  μποροθν νά τοϋ έπιτεθοΰν ολοι
  ιά μιάς Ή ταχεΐα άποχώρη-
  σιαν.
  (συνεχίζεται)
  Ό Ίατρός
  ΚΙΜίϊΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΩΝΟΣ
  Είδικευθείς επί έπταετίαν είς τα παθολογικά
  νβαήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι.
  "Εγκαθίσταται οριστικώς ενταύθα, θά δέχεται
  δέ τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού άδός Ά-
  μαλθείας (πάρο&ος όδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι). ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  "
  Προτιμάτε πάντοτε τα
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ..ΤΑΥΡΟΣ
  καί τό γνήσιον φυσικόν
  ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
  Διά σιτηρά. άμπέλια, ελαιόδενδρα, βπωρβφόρ« δέν
  ίρα. κηπικά, κλπ. , „
  Διότι είναι τα αποτελεσματικωτέρα ολων.
  Διοιθέτομεν καί ϋπερφωσφβρικά καΐ αυνθίτους τύΛβυς.
  Πωλβϋνται επί πιστώσει μέσω τής 'Αγροτικής Τρα-
  Άπώκλειστικβΐ ΆντΐΛρόσωποι
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ καΐ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
  'Ηράκλβιβν
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ:
  Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  σις που παρασυρει τόν
  εχθρόν
  είς βιαστικήν καταδίωξιν συνε¬
  παγομένων τό σκόρπισμα των δυ-
  νάμεών τού, ή άπότομος μεταβο-
  λή, ή μέχρις εσχάτων άντίστα-
  σις κατά τοΰ έχθροΰ πού έν τω
  μεταξύ έ'χε: σκορπίση δλα αύτά
  είνε αληθή τεχνάσματα τακτικής,
  χρησιμοποιούμενα συχνά άπό
  τούς στρατιωτικούς εις την μά¬
  χην. Ιδού, λοιπόν, δτι τό καγκου
  ρώ έφαρμόζει ολόκληρον τακτι¬
  κήν εις την άμυναν τού.
  Άς πάρωμεν τώρα ενα άλλο
  παράδειγμα πολεμικής τακτικής
  πού παρέχουν οί παβιάνοι ή κυ
  νοκέφαλοι, ενα γενναίαν εΐδος
  πιθήκων. "Οταν ενα κοπάδι πα-
  βιάνων υποστή επίθεσιν εις ου-
  σμενές ο·.^ «ύτδ εόαφος, υποχω-
  17-
  ρεΐ μέ άστραπιαίαν ταχύτητα.
  Επί τοϋ πεοι'ου τής μάχης πα-
  ραμένουν δμως μερικά άπό τα
  ϊσχυρότερα καί γενναιότερα ζώα
  τοΰ κοπαδιοϋ, πού, έκ των ηρζι-
  τέρων είνε ωρισμένα διά νά κα-
  λύψουν την ΰποχώρησιν των &λ-
  λων. Οί πίθηκοί αύτοι πού χρη-
  σιμεύουν ώς προκάληψις, παίρνο'ον
  τόν εχθρόν μέ τίς πέτρες καί
  συνεχίζουν μέ όλας τας δυνάμεις
  των, μέ άληθινάν πεϊσμα τόν πε-
  τροπόλεμον αυτόν, έ'ως δτου 2νας
  ταχύς παβιανος καταφθάνη, κο¬
  μψότης τής εΐδήσεως δ;ι τό κο¬
  πάδι ευρίσκεται έν άιφαλεία.
  Τότε μόνον άποσύρονται καί οί
  γενναϊοι πίθηκοι πού άνεχαίτι-
  ζαν τόν εχθρόν. Αυτήν την τα¬
  κτικήν έφαρμόζουν πάντοτε οί
  γενναιοι αύτοι πίθηκοι. Πολυτί¬
  μους εμπνεύσεις ήρύσθη έκ τής
  βιολογίας ή άεροπορία. "Οταν
  εις μίαν έναέριον μάχην ό πιλό-
  τος προσπαθή) μέ κάθε τρόπον
  νά ΰψωθί) ύψηλότερα άπό τόν
  εχθρόν τού, χωρίς νά τό ξεύρϊ]
  κάνει δ,τι καί ό κορυδαλός πού
  υφίσταται την επίθεσιν ενός 3ρ-
  νέου. Τό μόνον οπλον τοΰ κορυ-
  δαλοΰ εναντίον των Ινχνροτίρων
  έχθρών τού είνε αί δύναται τού
  πτέρυγες, χάρις είς τάς οποίας
  μπορεϊ καϊ άνεβαίνει δλον καί ύ¬
  ψηλότερα, εως δτου τό '6ρνζον,
  καταπονούμενον, παύση την κα-
  ταδίο)ξιν. Καί ετσι ό κορυδαλός
  διαφεύγει καί σώζεται. Άπό την
  τακτικήν των πτηνών ένεπνεύσθη
  πολλάς ΐδέας της ή πολεμική
  άεροπορία.
  ■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  «Άκρόπολις»
  ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ
  "Ολοι ττ^οτιμοθ^-τκά έδώδιμα καί ά-
  ττοικιακά μας.
  Δέν είνε μόνον τα φρεσκότερα καί
  έκλεκτότερα άλλά καί τα ευθηνοτερα.
  "Εχομεν τα ύιτεροχώτερα ψαρικά καί
  την σπανιωτέρα ΦΕΤΑ.
  καΐ μόνον «'Ακρόπολις>
  Τό ζητημα
  γραμμης
  της αγονου
  Κρήτης.
  ΑΓΙΟΣ ΜΚΟΛΟΣ Δεκέμ-
  ζρ'.ο; (άνταποκριτοΰ μας).— Α¬
  ναφορικώς μέ τό ζήτημα τ^ς
  κανονικής έκτελέσεο>ς των δρο-
  μολογίων των άγόνιον γραμ-
  μών, διά τό οποίον ήσχολήθη
  έπανειληαμένως ή «Άνόρθ(ι>σις»
  ό Νομάρχης Λασηθίου κ. Φλω¬
  ρίδης έπέστειλε εις τό Ύπ^Μρ-
  γεΐον Έμπορικής Χαυτιλίας
  I-
  κτενές έγγραφον Έκ τοθ έγ-
  ά'-ροη τούτου άποαπώμεν τα
  έςής χαρακτηριστικά:
  ...Τό τεταγμένον ατμόπλοιον
  διά την αγονον γραμμήν απο¬
  βλέπει ώς εξηκριβώσαμεν 'ινα
  κατά την επιστροφήν διέλθη εξ
  Ηρακλείου τό ταχύτερον ίνα συ-
  ναγωνισθή τό την αυτήν ώ¬
  ραν καΐ ημέραν έξ Ηρακλεί¬
  ου άναχωροΰν ατμόπλοιον άλ-
  λης έταιρείας καί παραμελεΐ
  τάς εντεύθεν ^,οριύ,ιζι- άνα-
  βάλλον αύτάς διά την επομένην
  έ,^δομάδα, άνεΌ ουδενός κινδύ-
  νου διαφυγής των ναύλων τού
  έφ' 3σον ουδέν αλλο ατμόπλοιον
  έξυπηρετεΐ τάς ανάγκας ημών.
  Έ έξαγωγή των γεωμήλων καί
  τής ψυχάς των άμυγδάλων (των
  δύο τούτων προίόντων τοΰ λο-
  μοΰ Λασηθίου αποτελούντων την
  βάσιν τοΰ εξαγωγικόν μας εμπο-
  ρίου) υφίσταται δεινόν πλήγ-
  χχ είς βάρος των εμπόριον καΐ
  των παραγωγών έν γένει, έφ'
  3σον τό εμπόριον μας έξαρτδ-
  ται άπό την θέλησιν ή τόν συνα
  γωνισμόν των άρμ^ί(ύ^ νά κα-
  Ηορίζτνν τάς φορτώσει; κατά τό
  δοκοϋν καί συμφέρον. Τό δτι
  λοιπόν διέρχεται των λιμένων η¬
  μών τό τεταγμένον ατμόπλοιον
  δΓ ολίγας στιγμάς πρός δικαιολο¬
  γίαν τής κρατικής επιχορηγήσε¬
  ως, οϋτε είναι οΰτε λέγεται έξυπη
  ρέτησις...^
  Περαιτέρω ό κ. Νομάρχης Λα¬
  σηθίου άναφέρει την εγκατάλει¬
  ψιν εμπορευμάτων έκ τοΰ λόγου
  τούτου καί την συναίσθησιν τής
  υποχρεώσεως τού νά κρατήση είς
  τό μέλλον τό ατμόπλοιον έφ' δσον
  υπάρχουν τοιούτοι λόγοι παραμο-
  νής τού. Πάντως ελπίζεται δτι
  κατόπιν τοΰ Ι^ράψου τοΰ κ. Φλω
  ρίδη τό υπουργείον Χαυτιλίας θά
  έπανεξετάσγ; τό ζήτημα τουτο,
  έν πνεύματι δυνατής εύμενείας.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τού στομαχου
  έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντας έκτοθπεπτι-
  κοθ συστήματος έν τφ ΙατρΗίφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεΐα αΐμορροίδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι* ένέσεων.
  "Αριθμ. τηλ. 7—92
  Ό οδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι "Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οίανδήιτοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (οΰλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νωδυνος των στρεβΧοφυών ώ-
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6-91.
  Διά τα καλλυντικά σας.
  Καθ" δλον τόν μήνα Δεκέμβριον καί μέχρις έζαντλήσεως
  τής μεγάλης παρακαταθήκης των καλλυντικών καί άρωμά-
  των τοΰ ψαρμακείου.·
  Ιωάν. Λογιάδου
  —Τα έφεδρικά ταμεϊα Λα¬
  σηθίου.
  ΔΓ αποφάσεως τής Γενικής Δι¬
  οικήσεως Κρήτης διευθυντάς τοΰ
  έφεδρικοΰ ταμείου Λασηθίου διω¬
  ρίσθη ό κ. Μιχ. Περοδασκαλά-
  κης καϊ τοΰ ί'Εφεδρικοΰ Ταμείου
  Σητείας ό καΐ πρώην τοιούτος κ.
  Γεώργιος θαλασσινός,
  Διωρίσθησαν έπίσης οί προτα-
  θέντες υπό των Δ. Σ. κ. κ. Γ.
  Κούνδουρος ώ; προϊστάμενος τοΰ
  Λογιατηρίου καΐ Μάρκος Φουρνι-
  ωτάκης γραμματεύς τού Έφεδρι-
  κοΰ ταμείου Λασηθίου. Οί κ. κ.
  Ί. Γιατζάκης καΐ Ι. Λεβεντάκης
  διωρίσθησαν είς τό Εφεδρικόν
  ' Ταμείον Σητείας.
  ι __^___^
  —Τα δάνειχ των έφεδρικών
  ταμείων.
  Καθ' ά άναγράφει συνάδελφο;
  των Αθηνών αφιχθη έκεΐ έπιτρο·
  πή έκ παλ«ιιών πολεμιστών Κρή¬
  της προκειμένου νά γίνη δεκτη
  παρά τοΰ κ. Πρωθυπουργόν είς Αν
  θά εισηγηθή ωρισμένα1 μέτρα ;έν
  σχέσεθπρος την εφαρμογήν τού
  τελευταίου νομου τοϋ άφορών-
  τος την ρύθμισιν των έςρεδρικών
  ζητημάτων.
  —Ή μέριμνα υπέρ των το-
  πικών έργων.
  Είς Χανιά ήρχισεν ή καθιερω-
  μένη λειτουργία λαχείου έργο-
  χείρων εί; ΦακωθιανάΧαλέπας.
  Τό λαχείον θά λειτουργήση άπό
  !5 Δεκεμβριού μέχρι τή; 6 Ία-
  'ουαρίου 1938 αί είσπράξεις δέ
  )ά διατεθοΰν άποκλειατικώς διά
  ήν λεωφβρον Φακωθιανών—Ά-
  ιάλματος Ελευθερίας.
  (Πλ. Μεϊντάνι)
  Θά ττωλοΰνται είς τό ειδικόν τούτου τμήμα καΐ ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ
  πραγματικόν ΚΟΣΤΟΥΣ δλα τα εϊδη των καλλυντικών καί ά-
  ρωμάτων.
  "Ητοι άρώματα, ποΰδρες, κρέμες, μπριλλαντίνες, σαπού-
  νια κ. λ. π., κ. λ. π.
  Έκιττώσεις κόστους.
  —©ά δοθούν ευκολίαι είς
  τούς όφείλοντας φέρους.
  Κατά παρασχεθείσας αρμοδίως
  πληροφορίας υπό τοϋ Γενικοΰ
  Λογιβτηρίου κατηρτίσθη έγκύκλι-
  βς κοινοποιηθείσα πρός τού; τα-
  μίας καΐ τβύ$ έφόρου; τοϋ Κρά-
  τους διά τής οποίας παρεχονται
  επτομερεΐς οδηγίαι πρός αυτού;
  σχετικώς μέ τόν τρόπον είσπρά-
  ξεων των χρεών των βφειλετών
  τοΰ Δημοσίου καΐ τόν τρόπον
  παροχή; κατά τό δυνατόν εϋκο-
  λιών είς τούς άδυνατοΰντας νά
  καταβάλλουν τα χρέη των όΐβΐ-
  λέτας. Έπίσης κατά ληφθείσαν
  άπβφασιν υπό τοϋ ύπουργείου
  των ΟΙκονομικώνΓβϋδεμία δίωξις
  όφειλετών τού Δημοσίου θά διε-
  νεργηθίί λόγω των έορτών.
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άποατεΐ νά προτιμάτε τής:
  Ρέγγες «Κρΐνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή ανωτέρα πού μπορεϊ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται είς πα¬
  ραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΟΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καί έχ» άπό ψυγεΐα.
  ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΙΈ2 ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σά£ άρέσει δεχόμεθα νά μάς
  τό έπιστρέψετε.
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμπος»).
  111
  τα θύ-
  —Τα βοηθήματα είς
  ματα πολέμου.
  Έκ τοΰ Ταμείου θυμάτων Πο¬
  λέμου άνεκο.νώθη, ότι έπ' εΰκαι-
  ρία των έορτών θά διανεμηθούν
  είς* τα θύματα πολέμου εκτακτα
  βοηθήματα έκ 200 δραχμών. Η
  διανομή των έν λόγω βοηθημά-
  των ήρχισεν ηδη έν Αθήναις.
  Κατά ληφθείσαν απόφασιν άπό
  τής 20ής Δεκεμβριού θά αρχίση
  καταβαλλομένη είς τούς συνταξι-
  οΰχους αναπήρους ή τβτάρτη τρι-
  μηνία τοΰ 1937.
  Η γνωστή κχλλιτέχνις μοδίατα
  Δνίς ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
  Ειδοποιεί τό αξιότιμον κοίνον
  τοθ Ηρακλείου δτι έγκατασταθεΐ-
  σα είς Αθήνας δύναται ώς καΐ
  πρότερον νά έξυπηρετή μέ τό τε-
  λειότερον σύστημα τής γεωμετρί-
  ας καΐ τής τελείας έφαρμογής
  την πελατείαν της. Έπίσης δέ¬
  χεται παραγγελίας ύφασμάτων
  κ. λ. π.
  Έπίσης λειτουργεϊ καΐ ή σχο-
  λή κοπτικής, δέχεται δέ καΐ
  οίκοτρόφους.
  Διεύθυνσις:
  Μομφεράτθυ 80 (τέρμα Ίππο-
  κράτους).
  Άριθμ. τηλεφ. 24.506,
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Πσλ. Νομσρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πσρασκευής
  17 Δεκεμβριού 193/
  120 Ώρα
  Η
  ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑ
  ΤΗΝ ΕΙΑΙΚΡΙΝΕΙΑΠΟΝ_ΠΡΟΘΕΣΕΟΝ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14» Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ |ΐ.ας).— Σημεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι
  ν.αθ" όϊ ανεκοίνωσεν ή Ίαπωνική κυβέρ¬
  νησις έν σχέσει μέ τα έπεισόΠια είς
  τόν ποταμόν Γιακτσέ, ή παροχή πλή¬
  ρους ικανοποιήσεως < είς την Αγγλίαν καΐ Αμερικήν, αποτελεί επιθυμίαν αυ¬ τής. Ή Ίαπωνική κυβέρνησις κατά τάς ιδίας άνακοινώσεις, φαίνεταε πρόθυμος νά ίκανοποιήση την Αγγλίαν καί Άμε- κήν κατά τρόπον τοιούτον ώστε νά μην άπομένη ούδεμία άμφιβολία περί τής εΐλικρινείας των προθέσεών της. ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΑΟΗ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΝΑΝΚΙΝ ΑΘΗΝΑΙ1« Δεκεμβριού (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ Τό- κιο ότι ό άρχηγός των Ίαπωνικών ά- εροπορικοιν δυνάμεων αΐτινες ευρίσκον¬ ται είς την περιοχήν τοΰ Νανκίν άντι- κατεστάθη. ΊΙ αντικατάστασις αυτή προήλθεν εκ τής αποφάσεως τής κυβερ¬ νήσεως Κονόγιδ νά αποδώση ικανοποί¬ ησιν διά την καταβύθισιν τής Άμερι- κανικής κανονιοφόρου καί τόν βομβαρ- υισμόν των Αγγλικών πλοίων κατά τάς πχρά τό Νανκίν μάχας. ΕΞΕΤΡΟΧΙΑΣΘΗ Ο ΣΥΡΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 1€5 Δεκεμβριού (τοΰ άν- ταποκρποΰ μας). — Ή άμαξοστοι- χία Αθηνών—Θεσσαλονίκης έΕετροχι- άσθη σήμερον. ΊΙ έκτροχίασις προήλ¬ θεν έκ προακρούσεως αυτής είς δγ- κ«>υς χο>μάτων, τοϋ όΠηγοΰ μή δυνη-
  θέντος νά σταματήση εγκαίρως τό τραΐ-
  νον. ΆνΟρώπινα Ούματα δέν υπάρχουν.
  ΣΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14> Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—"Υπό τής Άστυνο
  μίας Αθηνών ανεκαλύφθη σήμερον ηηεϊ
  ρα παραχαρακτών μέ εύρείας διακλα
  δώσεις. Τα κυριοότερα μέλη τής ο«εί
  ρας συνελήφθησαν.
  ΘΑ ΕΚΥΚΑΟΦΟΡΟΥΝ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
  ΠΛΑΣΤΑ]ΙΑ]ίΙΔΡΑΧΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 4» Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Αναφορικώς μέ
  την ανακάλυψιν τής σπείρας των παρα-
  χαρακτοΐν, διεπιστώθη ότι ούτοι είχον
  ετοίμην διά κυκλοφορίαν κατά τάς η¬
  μέρας των έορτών, σωρείαν πλαστών
  χιλιοδράχμων.
  ΛΙΑΚΙΝΑΝ ΑΠΕΠΑΕΥΣΕ
  ΙΣΧΥΡΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΟΙΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ» Δεκεμβριού (τοΰ αν-
  ταποκριτοΰ μας). — 'Κχ ΑονΠίνου αγ¬
  γέλλεται ότι διά τα ϋδατα τής "Απω
  Ανατολάς άπέπλβυιαν άρκβτά «ολεμι·
  κά« Ό άπόπλους ούτος διετάχθη κα¬
  τόπιν των τελευταίων γεγονότων κ-αί μέ
  σκοπόν όπως τα πολεμικά ταύτα συγ-
  κεντρούμενα άποτελέσουν ισχυράν μοί¬
  ραν δυναμένην νά χρησιμοποιηθή απο¬
  τελεσματικώς έν δεδομένη στιγμή. Τα
  Άγγλικά πολεμικά πιθανώς Οά βυγκεν-
  τρωθώαι είς Χόγκ—Κόγκ.
  Άκλόνητος η Γαλλοτρεχική φιλία.
  Οί Ιταλοί διά τόν θεσμόν της Γενέυης
  ΠΡΑΓΑ (ραδιογρ.) —Καΐ σή
  μερον ό Τσεχασλοβακικός τύ-
  πος άψιερώνει Θερμά άρθρα
  είς την άφιξιν τοΰ κ. Νςελμπός
  είς Τσεχοσλοβακίαν. Αί έφη-
  μερίδες έπαναλαμβάνουν δτι
  οί δεσμοί τής Τσεχοσλοβακί¬
  ας μέ την Γαλλίαν είναι στε-
  νώτεροι παρά μέ οιανδήποτε
  άλλην χώραν Διά την γενι¬
  κήν πολιτικήν τής Μικράς
  Άντάντ ό Τσεχοσλαβακικός
  τύπος πιστεύει άπό συμφώνου
  δτι αυτή παραμένει ούσιαστι-
  κώς άμετάβλητος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ρσδιογρ ). —
  Ή είδησις δτι ή Ίαπωνία πρό-
  κειται νά αποκτήση τρία θω-
  ρηκτά των 46.000 τόννων έ¬
  ναντι ενός (τοϋ Χούντ) τής
  Αγγλίας, έξακολουθεΐ νά ά-
  πασχολή τάς Άγγλικάς εφη¬
  μερίδας αί οποίαι ίσχορίζον-
  ται δτι ή Ίαπωνία αποβλέπει
  είς την πλήρη επικράτησιν έν
  τώ δυτικώ Είρηνικω άναλώ-
  μασι τής Αγγλίας.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.).—Ό Ίτα-
  λικός τύπος σχολιάζων διά
  μακρών την αποχώρησιν τής
  Ιταλίας έκ τής Κοινωνίας
  των Εθνών έπιμένει δτι ό θε-
  σμός άποστερεΐται τοϋ διε-
  θνοϋς χαρακτήρος τού κατά
  τρόπον αναμφισβήτητον. Αί έ-
  φημερίδες μνημονεύουν σχετι¬
  κώς τάς άποτυχίας τοϋ θε
  αμοϋ τής Γενέυης καΐ των συλ
  λθγικων άσφαλειών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).—
  Ό Γερμανικός τύπος άσχο-
  λοάμενος μέ την άφιξιν τοΰ
  τέως Γάλλου Πρωθυπουργοϋ
  κ. φλαντέν είς την Γερμανι¬
  κήν πρωτεύουσαν τονίζει τό
  αυθόρμητον καΐ ειλικρινός
  τής γενομένης είς αυτόν ύπο-
  δοχής. Αί έφημερίδες πιστεύ-
  ουν δτι 6 κ. Φλαντέν θά χρη·
  σιμεύση ώς σύνδεσμος μετα-
  ξύ της Γερμανικής καί Γαλλι¬
  κής δημοσίας γνώμης διά μί¬
  αν γενικωτέ,ραν συνεννόησιν
  των δύο χωρών.
  Οί άπολυδέντες κατά τα έτη 1922-24
  καί τυχόντες άποζημιώσεως Κρήτες.
  Είς την εφημερίδα τής κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη ό πίναξ των
  έγκριθεισών υπό τής αρμοδίας ε¬
  πιτροπήν αιτήσεων περί άποζημι¬
  ώσεως των άπολυθέντων ή παραι¬
  τηθέντων άπό τοΰ 1922—1024 δή
  μοσίων ύπαλλήλων. Είς τόν πί-
  νακα τούτον συγκαταλέγονται καί
  οί κάτωθι Κρήτες:
  Γ. Αναγνωστάκης, Ν. Γραμμα-
  τικάκης, Έμμ. Ξ«νθά*ης, Α.ΙΙρω
  τοπαπαοάκης, Άρ. Άνδρουλάκης,
  Ά. Βιτσικουνάκης, Δ. Κουτσουμ-
  πάκης, Στ. Κορφιώτάκη, Δ. ΙΙε-
  τροπουλάκης, Γ. Ν. Παπαδάκης,
  Τ. Πετυχάκης, Έ. ΙΙαπαοονικο-
  λάκης, Ούρ. Ροζάκη, Κ. Χριστι¬
  ^, Κ. Αναγνωστάκης, Β. Γι-
  αννάκη, Μ. Δρανδάκη, Γ. Τυγα-
  λάκης, Σ. Ζωγαοάκης, Μ. Κουνα¬
  λάκη, Γ. Καπιδάκη, Ί. Κατζου-
  ράκης, Γ. Αασηθιωτάκης, Γ. Λια¬
  νουδάκης, Ζ. Λαμπράκη, Μ. Μα-
  κρυδάκη, Π. Μπακανάκης, Ά.
  Ξυνάκης, Άλ. Ξυγ/.άκη, Ί. Κ.
  Παπαδάκης, Ί. Παπαδάκης, Ε.
  Μπαντουδάς, Έλ. Παπαδάκη, 31.
  Παπαδάκης, Ε. Παναγιωτάκης,
  Ά.Παπουτσάκης,Ί. Παναγιωτάκης
  Βλ. Παπαδάκης, Ούρ. Παπαδάκη,
  Ε. Σφακιανάκη, Μ. Σηφάκης, Γ.
  Ταμιωλάκης, Β.Ταολάκης,Ε. Φού
  στανάκης Γ. Αναγνωστάκης, Σπ.
  Άρβανιτάκης, Χρ. Βαρούχας, Γ.
  Βασιλάκης, Εύρ. ΙΥανάκη, Εύ-
  αγγ. Κοτζάκη, Εΰ(), Καστρινο¬
  γιάννη, Γ. Κωστάκης, Δ. Κανά
  κης, Α. Κανάκης, Κ. Κουβαριτά-
  κης. Π. Πρωτοπαδά/.η;, Ί Παπα¬
  δάκης, Δ. Χατζημιχελΐχης, Αι/.
  Δρακάκη, Χρ. Ζουράρης, Ι. Μαρ-
  τάκη, Σπ. Ζαγικάκης, Α· Απο¬
  στολάκη, Ε. Άλατσάκηί1, Ι. Άτσα
  λάκης, Γ. Άνοριτσάκης,
  II.
  Βαρ¬
  δάκης Ν. Βελεγράκης, Ι. Κατσα-
  νάκης, Ι. Κουκουριτάκης, Ν. Μα¬
  ζαράκης, Ι. Μουστάκης. Ι. Ναουν-
  τάκης, Γ, Περακά/.ης, Σ. Πατε¬
  ράκης, 1. ΙΙαλΐίράκης, Α. Πετυ-
  χά^ης, Κ. Περβολαράκης, 1>.
  Κριμπάς, Η. ΙΙαντελάκης κιχΐ Δ.
  Ψλωράκης.
  ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΗ ΔΑΝΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΗΙΥΙΟΤΙΚΟΥΣ
  Πρός τάς Νομαρχίας εκοινο¬
  ποιήθη χθές τό κατωτέρω τη-
  λεγράφημα τοΰ ύπουργοΰ των
  Έσωτερικών κ. Δουρέντη:
  «Έπ' εύκαιρία έορτών συνι¬
  στώμεν, έφ' όσον οίκονομική
  κατάστασις Δήμων καί Κοινο-
  τήτων έπιτρέπει, έγκρίνητε ά-
  ποφάσεις Δημοτικών Συμβου-
  λίων άφορώσας χορήγησιν μο-
  νίμους δημοτικούς ύπαλλή-
  λους άτόκου δανείου τηρουμέ-
  νων κατά τό δυνατόν άναλό-
  γων δρων νόμου 980 δι* ου ε¬
  πετράπη ή χορήγησις τοιού¬
  του είς οημοσίουςϋπαλλήλους.
  Κοινοτικούς καί έκτάκτους δη¬
  μοτικούς ύπαλλήλους δύναται
  εγκριθή χορήγησις άναλόγου
  βοηθήματος. Έκ των έκτάκτων
  τής ένισχύσεως ταύτης θά έ-
  ξαιρεθώσιν οί δημοτικοί ύπάλ-
  ληλοι οί λαβόντες προσ-
  φάτως οιονδήποτε βοήθημα δι'
  εΐδικής αποφάσεως τοΰ Δημο-
  τικοϋ ή Κοινοτικοΰ Συμβου-
  λίου».
  Ο ΦΟΡΟΣ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΛΩΝ ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τγ| άγορά μας τιμαί των κατωτέρω
  ρίων προίόντων είχον ώς ακολούθως:
  Διά δημοσιευθέντος νόμου τρο-
  ποποιοΰντοα τα ίσχύοντα περι
  φορολογίας τοΰ ελαίου των έ¬
  λαιων καί των έλαιωοων έν γέ¬
  νει προϊόντων. ΔΓ αύτοϋ μετα-
  ξύ άλλων άπαγορεύεται ή έξα
  γωγή ή μεταφορά έκ τοΰ Ιιαμε-
  ρίσματος τής παραγωγής αυτών
  των φορολογουμένων Ιλαιωδών
  προϊόντων εάν ταυτα δέν συνοδεύ¬
  ωνται υπό διπλοτύπου καταβολής
  τοϋ κατα τό άρθρον 'Λ τού άνωτέ
  ρου νόμου προβλεπομένου φόρου.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Συνελήφθησαν καΐ παρε-
  πέμφθησαν αρμοδίως επί πα¬
  ραβάσει των διατάξεων περί
  χαρτοπαιγνίων οί Γρηγ. Σπ.
  Σχολιάδης, Νικ. Ί. Γερμακό-
  πουλος, Γεώρ. Μ. Βέργης, Ί.
  Α. Παπουτσάκης, Χριστ. Μ.
  Βαρδαλαχάκης καί Γεώρ. Έλ.
  Χαιρέτης.
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ
  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Καθ' ά μδς πληροφορεΐ δι'
  έγγράφου προκληθέντος έξ ήμε
  τέρων σχολίων τό υπουργείον
  των Στρατιωτικών, ό νέος όρ-
  γανισμός τοΰ στρατοΰ δέν
  προβλέπει την ύπαρξιν τοθ
  στρατιωτικου Νοσοκομείου έν
  Ηρακλείω τό οποίον ώς έκ
  τούτου κατηργήθη. Άντ! τού¬
  του θέλει λειτουργήση παρεμ-
  φεροΰς τύπου θεραπευτήριον.
  Σταφίύες.
  Σουλτανίναι α'
  β'
  Υ'
  Καραμπ.
  Ελεμέδες α
  δρ. )
  Ταχτας
  Μαύραι
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  Ι 22. - 23. -
  ι
  11.50
  10.50
  9.—
  9.50
  9.-
  8.—
  Χαρούττια » 3.
  •Ελαια 5ο » 24.—
  » κοινά » 23.—
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ττοιότητος δρ. 20.— 24
  » β' » 19.- 23
  Πράσινοι α' ττοιότ. > 21.50
  β' » » 19.—
  Οίνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' όκδν δρ. 5.
  ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
  Κατόπιν συνεργασίας τοϋ
  ύπουργοθ Εργασίας κ. Δη-
  μητράτου μετά των αρμοδί¬
  ων όπηρεσιών, απεφασίσθη
  δπως ή προσεχής Κυρι-
  ακή 19 τρέχ. θεωρηθή ώς ή
  τελευταία Κυριακή τοΰ έτους
  καί κατά συνέπειαν ώς έρ-
  γάσιμος. Κατ' αυτήν θά έρ·
  γαοθοΰν αί έπιχειρήσεις καΐ
  θά παραμείνουν άνοικτά τα
  καταστήματα καθ' δλην την
  ημέραν. Τό μέτρον τουτο ε¬
  λήφθη ίνα μή οί έργαζόμενοι
  άπολέσουν πολλά ήμερομί-
  σθια κατά τάς εορτάς. Έξ
  άλλου διετάχθησαν τα γρα-
  φεΐα κα'ι άλλαι βιοτεχνικοί έ¬
  πιχειρήσεις δπως έφαρμόσουν
  ύπερωρίας άπό τής 20ής Δε¬
  κεμβριού μέχρι 6 Ίανουαρίου.
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΤΟΥ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
  ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΑΡΑ ΤΩ *· ΝΟΜΑΡΧΗ
  Τάς προμεσημβρινάς ώρας
  τής χθές επεσκέφθησαν ιόν κ.
  Νομάρχην οί παρεπιοημοΰντες εις
  την πόλιν μας έπίσκοποι Κρήτης.
  ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
  Διά Β.Δ, καθίστανται άπό
  1ης Ίανουαρίου 1938 μέτοχοι
  ύποχρεωτικώς τοθ Ταμείου ά-
  σφαλίσεως δημοτικών καί κοι-
  νοτικών ύπαλλήλων καί οί ύ-
  πάλληλοι τοΰ ΠανανεΙου Δη-
  μοτικοΰ Νοσοκομείου "Ηρα¬
  κλείου.
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
  ' Εουνεχίσθησαν καί χθές τό
  άπόγευμα αί εργασίαι τής Ί
  εράς Συνόδου Κρήτης είς τα
  γραφεΐα τής Ίί,ράς Μητροπό
  λεως. Αί εργασίαι τής συνό
  δου θά συνεχισθοϋν καί αυρι
  όν.
  ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΙΚΗΣ
  ^ Διετάχθησαν αί στρατιωτι-
  αΐ αρχαί νά ύποβάλουν μέ¬
  χρι τέλους Δεκεμβριού προ-
  τάσεις διά την απονομήν με-
  ταλλίων στρατιωτικάς άξίας
  άπό τού βαθμοΰ τού λοχαγοθ
  συμπεριλαμβανομένου καί ά-
  νω.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Υπό τοθ ύποοργείου Δικαι-
  οσύνης προεκηρύχθη διαγω-
  νιυμός διά την κατάληψιν 8
  θέσεων δικαστικών γρα-
  φέων β'. τάξεως, έκ των ο¬
  ποίων μία είς τό Πρωτοδικεΐ-
  ον Ηρακλείου.
  Σήμερον την πρωΐαν άρχί
  ζει είς τό κακουργιοδικεΐον
  Ηρακλείου ή έκδίκασις τής
  υποθέσεως κατά τοΰ Βασιλεί-
  ου Χριστοδουλάκη κ.λ.π. κα
  τηγορουμένων διά φόνον.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
  Ό πιθανός καιρός προβλέ-
  πεται σήμερον έν γένει άστα-
  τος σχεδόν πανταχοθ. Οί άνε
  μοί θά πνέουν άπό νοτίων δι-
  ευθύνσεων ώς άσθενεΐς.Ήθερ
  μοκρασία θά παραμείνη περί-
  που οτάσ. μος. Θερμοκρασία
  τής χθές: 8ης ώρας 14.8, 14ης
  21.6, ελαχίστη: 11,7.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Ί'πά τοΰ υπουργείον Άεροπο-
  ρίας προεκηρύχθη διαγωνισμόν
  διά την κατάταξιν όκτώ δοκί
  μων άνθυποσμηναγών μηχανικόν
  τής Β. Άεροπορίας. Οί Ινδία-
  φερόμενοι δέον νά υποβάλωσιν
  τάς αΐτήςιεις μετά των άπαιτουμέ
  νων πιστοποιητικών περί των προ-
  σόντων των, μίχρι τής 20ής Ία-'
  νουαρίου.
  30 Πρωίνή
  Η
  ΝΑΥΤΙΚΗΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΔΙΑΤΗΡΗΘΗ Α Μ ΕΙ Π Τ Ο Σ
  ΚΥΡΙίΙΣ ΘΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΘΟ.ΣΙΝ
  ΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΟΔΟΙ ΤΗΣ ΜΕΙΟΓΕΙΟΥ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 14$ Δεκεμβριού (τοϋ άν-
  ταποκριτού μας)- —"Έν σχέσει μέ τους
  άγγελλομένους νέους ναυτικούς έξοπλί-
  σμούς τηλεγραφείται έκ Αονδίνου ότι
  ή "Αγγλία αποβλέπει νά διατηρήση α¬
  μείωτον την ναυτικήν της δύναμιν.
  ΊΙ ΛΙ. Βρεττανία θά προστατεύση
  δι' ίσχυρών μοιρών, καθοριζομένων επί
  νεων βάσεων, όλας τάς Οαλασσίας όδοΰς
  τόσον τής Λϊεσογείου όσον καί τής Ά-
  νατολής μέχρις Ίνδιών καί Ιθίρηνι-
  κου.
  ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΑΡΚΗ ΒΡΕΤΤΑΗΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
  ΔΙΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΜΕΤΛΚΙΝΙΊΙΕΙΣΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1£> Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ τοΰ έ-
  ξωτερικοΰ τηλεγραφήματα είς όλας τνς
  θαλάσσας υπάρχουν αύτην την στιγμήν
  έπαρκή Βρεττανικά σκάφη. Οΰχ' ήττον
  τό Αγγλικόν ναυαρχεΐον διέταξεν ·-·-
  ρισμένας μετακινήσεις προκειμένου
  προστατεύση τα συμφέροντα τής Αύτο
  κρατορίας είς ζώνας εχούσας ανάγκην
  μεγαλυτέρας έπιβλέψεως,, λόγω τΛν
  διεΗανου.έν<·>ν έκεΐ πολευ.£κ<;>ν !«».·*£?»»*»
  ω·
  νά
  σεων.
  επιχειρή·
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΟΗ
  ΝΑΥΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΠΩΑΝΑΤΟΛΗ
  ΑΘΙΙΝΑΙ' 1Ο Αεκεμδρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Λονδίνου βεβαιούν ότι ή
  Γαλλία Οά συνεργασθή ναυτικώς μα
  την * Αγγλίαν τόσον έν Εύρώπη όσον καί
  εν "Απω Ανατολή, συμφώνως πρός τα
  πορίοματα των συνομιλιΛν τοΰ ΑονΠί¬
  νου αΐτινες κατέδειξαν -ήν ανάγκην τή^
  συνεργασίας ταύτης.
  ΝΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΑΜΥΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1« Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν εκ
  Σαγκάης ότι αί άποχωρήσασαι τοϋ
  Ναγκίν δυνάμεις των Κινέζων ώργα-
  νώνουν νέαν γραμιι.ήν αμύνης επί κ-κτα.λ.
  λήλων τοποθεσιών, όπου μεταφέρουν
  βαρύ πυροβολικόν καί μηχανοκίνητα
  μέσα.
  ΤΟ ΤΑΙΙΔΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΦΑΑΝΤΕΝ
  ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βερολίνου ότι οί κυβεμνητικοί κύκλοι
  δέν άποδίδοντβς "πολιτικήν σημασίαν
  είς τό ταξίδιον τοΰ κ. Φλαντέν είς Βε¬
  ρολίνον, διαψεύδουν τα τηλεγραφηθέν¬
  τα έκ Βερολίνου αναφορικώς μ έ τό τα-
  ξίδιον τουτο. "Αλλως τε κ«ί ό ί'διος ο
  κ. Φλαντέν ετόνισεν τό απολύτως ίδιω-
  τιπόν τού ταξιδίου τού.
  Η
  ΓΡΑΜΜΗ Μ
  ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΗΛΗΣΙΟΗ ΤΟΥ ΝΑΝΧΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ» Δεκεμβριού (τοΐι
  ταποκριτού μας).— Κατά τάς ύπαρ*
  χούσας έκ τής "Απω 'Λνατολής πληρο¬
  φορίας ή νέα άμυντική γραμμή των Κι¬
  νέζων οργανουνται δεκάδαςχιλιαμέτρων
  βρεέως τοΰ Νανκίν. Λέγεται ότι ή π«»
  λις, ευρίσκεται υπό τό πΰρ των Κινε-
  ζίκών τηλβδόλων. Ηάντιος οί Ίάπωνί;
  ένισχυθίντες έτοιμάζονται ήδη διά γεν
  νίκην επίθεσιν εναντίον των άνααυντχ-
  χθέντων Κινέζων.