95172

Αριθμός τεύχους

4743

Χρονική Περίοδος

Β 1937

Ημερομηνία Έκδοσης

18/12/1937

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ου (τού ϊ».
  την "
  ιέταΞεν ώ·
  ;ιμένου νϊ
  τήςΛΰτο
  άς ανάγκην
  λόγω των
  ν έή
  ιΡΓΑΣΘΗ
  ΑΓΓΛΙΑΝ
  ιΝΑΤΟΛΗ
  ϊρίου ΐτοΰ
  τεραιι "Μ]
  κιοϋν ότι ί
  «η οίον «ι
  ΛΥΝΗΣ
  βρίου 1*«5
  ΐ»0
  /ρ*'·?'
  Ι*1*'- .
  ζων ωρΥ*'
  6*ί «*τ*ν
  μετ*νέρο^
  ΓΛ*ν«·
  ,κίνηϊ»
  (ΥΚΛΟΙ
  ,ί #|* 1*
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Αιγυπτου
  έτησια λίροι 15
  εξάμηνο; Ί
  Άμερικής
  ετήσιαι δολ. 15
  8
  Τιμή
  φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  18
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1937
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΕ
  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΗΡΆΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ· ε_Γθ£ 22ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *7·3
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η Ι1ΕΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
  ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΟΚ
  Τα ζητήματα των έπαγγελ
  ματιών, πού παρέμειναν επί
  μακρά έτη έκκρεμή, φαίνε-
  ται δτι πρόκειται νά εύρουν
  πλέον την οριστικήν όσον
  καί ριζικήν λύσιν των. Τ©
  ταμείον άσφαλίσεως καί συν¬
  τάξεως έπαγγελματιών, ίδρυ-
  θέν άπό καιροΰ ήρχισεν ήδη
  νά λειτουργη. Ή κατοχύρω-
  σις τού έπαγγέλματος καί ή
  δημιουργία έπαγγελματικής
  στέγης, άπασχολεΐ έπίοης σο¬
  βαρώς την κυβέρνησιν πρό¬
  κειται δέ συντόμως νά λη¬
  φθούν καί έπ' αυτών όριστι-
  καΐ άποφάσεις. Μένει τί ζή-
  τημα τής εξευρέσεως εύθυ-
  νοΰ χρήματος καί της πα-
  ροχής πιστωτικών εύκολιών
  ώστε οί επαγγελματιαι, οί
  βιοτέχναι καί οί μικρέμπο-
  ροι νά δύνανται εύχερώς νά
  ευρίσκουν τα απαιτούμεν»
  διά την τόνωσιν καί επέκτα¬
  σιν των εργασιών των κεφά-
  λαια. Καί τό ζήτημα τουτο
  άπασχολεΐ την σκέψιν τής
  κυβερνήσεως.
  Κατά πληροφορίας δικβι-
  βασθείοας έξ Αθηνών ή κυ¬
  βέρνησις σκέπτεται την εξεύ¬
  ρεσιν τρόπου ιδρύσεως Έ¬
  παγγελματικής Τραπέζης.
  Κυρίως δέ μελετά τό κατά
  πόσον θά - είναι δυνατόν τό
  ταμείον Άσφαλίσεως καί
  συντάξεως έπαγγελματιών νά
  λάβη την μορφήν τραΐτεζιτι-
  κοΰ όργανισμοΰ, δεχομένου
  καταθέσεις καί χορηγοΰντος
  δάνεια επί χαμηλώ τόκω καί
  έξοφλητέα διά πολυετών χρε-
  ωλυτικών δόαεων.
  Ύπάρχει δέ ή πεποίθησις
  ότι τελικώς θά καταστή του¬
  το απολύτως εφικτόν. Ύπάρ¬
  χει άλλωστε πρός τουτο τό
  πρότυπον τού Μετοχικοΰ τα-
  μείου Στρατοΰ. Καί βάσει
  αυτού τού προτύπου ειμπο¬
  ρεί κάλλιστα νά ιδρύθη καί
  ή Τραπέζα των Έπαγγελμα¬
  τιών. Πόση δέ τεραστία θά
  είναι ή ωφελεία, έχι μόνον
  τώνέπαγγελματιών άλλά καί
  τής έν γένει έθνικής οίκο-
  νομίας έκ τής δημιουργίαν
  μιάς τραπέζης έξυπηρετού-
  σης αποκλειστικώς τάς με-
  σαίας τάξεις είναι εΰκολον
  νά έννοήση πάς τις. Ή Τρά
  πεζα αύτη είς την οποίαν θά
  κατατίθενται αί είσφοραί των
  έπαγγελματιών καί βιοτε-
  χνών υπέρ τού ταμείου ά¬
  σφαλίσεως καί συντάξεως των
  καθώς καί όλαι αί οίκονομίκι
  των θά έχη ασφαλώς όλην
  την ευχέρειαν νά χρηματο-
  δοτίί τάςέπαγγελματικάς καί
  βιοτεχνικάς έπιχειρήσεις, νά
  ένισχύη οίκονομικώς τβύς βι-
  οπαλαιστάς των πόλεων καί
  νά ένεργη δανεισμούς μέ
  μεγάλας ευκολίας καί μικρόν
  τόκον. Καί κατ' αυτόν τόν
  τρόπον θ' αποβή είς ισχυράς
  όργανισμός πού" θά είναι ό
  καλύτερος βοηθός καί προ-
  στάτης των έπαγγελματιών
  καί θά δώση νέαν ζωήν καί
  νέαν τόνωσιν είς τούς άν-
  θρώπους τοΰ μόχθου καί τής
  συνεχοΰς προσπαθείας, τούς
  όποίους έν τούτοις ήγνόησε
  καί ήδίκηοε κατά τό παρελ¬
  θόν τό Κράτος ένω απετέ¬
  λουν την ύγιεστέραν μερίδα
  των πολιτών, τό καλύτερον
  καί τό άσφαλέστερον ,έ'ρει-
  σμά τού.
  Οί επαγγελματιαι, οί βιο-
  τέχναι καί οί μικρέμποροι,
  τό είπομεν κατ' επανάληψιν
  τό τονίζομεν δέ καί πάλιν,
  άποτελοΰν μίαν κοινωνικήν
  τάξιν ιδιαιτέρως συμπαθή δι-
  τι είναι φιλόνομοι, έργατι-
  κοί, παραγωγικοί, άκούρα-
  στοι εργάται τής προόδου
  καί τής ήρεμίας τής χώρας.
  Καί δικαιοΰνται έπομένως
  ολης τής Κρατικάς στοργης,
  τής μερίμνης καί της υποστη¬
  ρίξεως διά νά δυνηθούν ν'
  άντεπεξέλθουν είς τόν άγώ-
  να της ζωής καί νά ύπερνι-
  κήσουν τάς δυσκολίας της
  σημερινάς έποχής. Εΰτυχώς,
  την στοργήν αύτην έκδηλώ-
  νει σήμερον τό Κράτος. Ή
  Ίδρυσις δέ τής Τραπέζης έ¬
  παγγελματιών θά είναι μία
  επί πλέον απόδειξις τής με¬
  ρίμνης τής σημερινής Κυ¬
  βερνήσεως υπέρ των βιοπα-
  λκιβτών των πόλεων.
  Νέοι καί παλαιοι' κόσμοι
  ΕΥΡΟΠΗ Κ ΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ
  "Αρθρον τοΰ Ούΐνστον Τσώρτσιλ.
  Ουδέποτε, καθ1 δλην την
  διάρκειαν τής ίστορίας μας,
  υπήρξεν έποχή κατά την ο¬
  ποίαν αί άγαθα'ι σχέσεις με¬
  ταξύ τής Βρεττανικής Αύτο-
  κρατορΐας καί των Ήνωμένων
  Πολιτειών ευρίσκοντο είς τό¬
  σον υψηλόν επίπεδον δσον σή
  μερον. Είς την μεγάλην Δη¬
  μοκρατίαν τής Βορείου Άμε-
  ρικής όλονέν καί περισσότε¬
  ρον γίνεται κοινή συνείδησις
  ή πλήρης επίγνωσις των κιν-
  δύνων καί των δυσχερειών,
  είς τάς οποίας είνε έκτεθειμέ-
  να τα κοινοβουλευτικά κράτη.
  Άποτέλεσμα τούτου είνε νά
  γεννηθή ζωηροτάτη συμπά-
  θεια τόσον πρός τάς μεγάλας
  δυνάμεις δπως η Γαλλία καί
  ή Αγγλία, δσον καί πρός τα
  άνυπεράσπιστα έθνη, τα ό-
  ποϊα ύπέστηοαν άπρόκλητον
  επίθεσιν ή άπειλοϋνται. Τα
  ναυαρχεϊα των Ήνωμένων
  Πολιτειών καί τής Βρεττανι¬
  κής Αύτοκρατορίας, άντΐ νά
  Ιρίζουν διά τα τηλεβόλα καί
  τα καταδρομικά, παρατηροΰν
  μέ αμοιβαίαν Ικανοποίησιν
  την τεραστίαν ανάπτυξιν των
  στόλων των. Μία άγγλοσμε-
  ρικανική έμπορική συμφωνία
  ή £νας άρμονικός διακανονι-
  σμάς τού ζητήματος των χρε-
  ών θ' άποτελοθσαν έκδηλώ-
  σεις τής καλής θελήσεως, πού
  βασιλεύει σήμερον μεταξΰ των
  δύο αυτών μεγάλων συμπο-
  λιτειών, αί οποίαι είς δλα τα
  ρύσιώδη ζητήματα δοκιμάζουν
  τα αύτά αίσθήματα. Δέν χω-
  ρεΐ άμφιβολία δτι τα αϊσθή-
  ματσ των Ήνωμένων Πολι¬
  τειών είνε πολύ εύμενέστερα
  πρός την Μεγάλην Βρεττανί-
  αν σήμερον παρά κατά τό
  1914. Τούτο δμως δέν πρέπει
  νά άγάγη τάς δυτικάς δυνά¬
  μεις είς τό σφαλερόν συμπέ-
  ρασμα δτι αί Ηνωμεναι Πο¬
  λιτειαι θά σπεύσουν έκ νέου
  νά πολεμήσουν παρά τό πλευ¬
  ρόν των. Τουναντίον ή πρώ-
  τη απόφασις τής μεγάλης
  πλειονότητος των Άμερικανών
  πολιτών είνε ν' άποφύγουν δ-
  λας τάς εϋρωπαϊκάς ύποχρε-
  ώσεις είς την Άπω Ανατο¬
  λήν, καί νά παραμείνουν πά¬
  ση θυσία μακράν ένδεχομένου
  πολέμου. Αί διαθέσεις αυταί
  είνε εΰλογοι δι' έ'να μεγάλο
  καί συμπαγές έθνος, πού ό
  ώκεανός τό βρέχει είς την μί¬
  αν πλε>ί">άν επί μήκους 3.000
  μιλλίθϊ-1 "καί είς την έτέραν
  8.000· Οί πόλεμοι έπιτυγχά-
  νουν νά παρασύρουν τα έθνη
  είς την δίνην των είς πεΐσμα
  των προσπαθειών των νά ξε-
  φύγουν' θά ήτο δμως βαρεία
  πλάνη τής Αγγλίας ή τής
  Γαλλίας, ή" οιουδήποτε μικροθ
  κράτους μέλους τής Κοινωνί-
  ας των Εθνών νά υπολογίση
  διά την ασφάλειαν τού επί
  δυνάμεως άλλης πλήν τής
  δυνάμεως των βραχιόνων τού.
  Άλλ' ύπάρχουν μέσα, χάρις
  είς τα όποϊα αί Ηνωμεναι
  Πολιτειαι, δίχως νά έκτεθοϋν
  είς τούς κινδύνους ή τα δεινά
  τού πολέμου, ήμποροΰν νά ί-
  κανοποιήσουν τα ήθικά αίσθή-
  ματα τού πολιτεόματός των
  καί νά παράσχουν σημαντικήν
  αρωγήν είς-τάς ύποθέοεις πού
  κρίνουν δικαίας. Ή έρμηνεία
  της ούδετερότητος των Ήνω¬
  μένων Πολιτειών έν καιρώ
  πολέμου θά είχεν απέραντον
  σημασίαν διά την Μεγάλην
  Βρεττανίαν καί την Γαλλίαν.
  Ή άρχή «πληρώσατε τοίς με-
  τρητοΐς καί παραλάβατε τό
  έμπόρευμα επί τόπου», ή ό-
  ποία ένεσωματώθη προσφά-
  τως είς την αμερικανικόν νο-
  μοθεσίαν, είνε είς άκρον εύ-
  μενής διά τάς δυνάμεις πού
  έχουν την κυριαρχίαν των θα-
  λασσών.
  Άλλά καί έν καιρώ είρήνης
  άκόμη ή οίκονομική καί δημο-
  σιονομική πολιτική των Ήνω¬
  μένων Πολιτειών ημπορεί ν'
  αποτελέση άξιόλογον πρό-
  σκομμα κατά των πολεμικών
  προπαρασκευών έκείνων ποΰ
  ενδεχομένους θά έπιτεθοϋν.
  Είδομεν, πρό τίνων μόλις ημε¬
  ρών, την μήνιν μέ την όποι¬
  αν τό δργανον τοΟ κ. Μουσο¬
  λίνι κατήγγειλε τάς προτά-
  σεις των «Τάϊμς τής Νέας "Υ¬
  όρκης» περί συγκλήσεώς δια¬
  σκέψεως, σκοπός τής οποίας
  θά ήτο ή έδραίωσις συμφώ-
  νου οίκονομικής καί δημοσιο-
  νομικής πολιτικής κατά των
  χωρών, πού παραβιάζουν τό
  διεθνές δίκαιον. Ή έκρηξις
  αυτή φανερώνει πόσον έπίφο-
  βος είναι ή ύπαρξις παρομοί-
  ου προσκόμματος. Ό κ. Μου¬
  σολίνι θίγεται περισσότερον
  παρά ό Χίτλερ άπό την ύπαρ¬
  ξιν παρομοίων προσκομμάτων
  έξαρταται δέ περισσότερον πά
  ρά ό Ιάπων σύμμαχός τού
  άπό τάς προμηθείας έκ τοΰ έ-
  ξωτερικοΰ. Καί μολαταύτα τό
  φάρμακον κατά των δεινών
  τής Ιταλίας είνε απλούστα¬
  τον. Θά ήτο αρκετόν νά ενερ¬
  γήση νομοταγώς·καί φιλικώς
  άπέναντι των λοιπών εθνών,
  νά διατηρήση τάς συνθήκας
  καί τα σύμφωνα είς ά εχει
  προσχωρήσει καί νά εγκατα¬
  λείψη την περιφρονητικήν στά
  σιν της. Πολλαί προσωπικό-
  τητες, είς τάς δύο ακτάς τού
  Άτλαντικοΰ εΐδαν ευχαρίστως
  την έπέκτασιν'καί άναδιοργά-
  νωσιν τής Ιταλίας, δοκιμά¬
  ζουν δέ άκόμη καί σήμερον
  θερμότατα αίσθήματα διά τό
  φιλόπονον καί ευχάριστον αΰ-
  τό έθνος. Καμμιά προσπαθεία
  δέν είνε ασφαλώς περιττή
  πρός άνασύνδεσιν των παλαι¬
  ών σχέσεων. Ύπάρχει δμως
  περισσότερον άπό δλα τα αλ-
  λα, έ'να μέσον χάρις είς τό
  οποίον αί Ηνωμεναι Πολι¬
  τειαι θά ήμποροϋσαν νά βοη-
  θήσουν τα φιλειρηνικά έθνη
  τής Εύρώπης. Ν' άνακτήσουν
  καί νά διατηρήσουν την κανο¬
  νικήν ευημερίαν των.
  Αί εύημεροΰσαι Ηνωμεναι
  Πολιτειαι άσκοθν, άμέσως ή
  έμμέσως σημαντικήν πίεσιν ή
  όποία Ιπηρεάζει εϋνοικώς την
  παγκόσμιον οικονομικήν κίνη¬
  σιν. Αί πάσχουσαι οίκονομι¬
  κώς Ηνωμεναι Πολιτειαι έπη-
  ρεάζουν ευρύτατα καί βαθΰ-
  τατα την παγκόσμιον κίνησιν
  καί έξασθενοΰν την Αγγλίαν
  καί την Γαλλίαν την στιγμήν
  ακριβώς πού αί δυνάμεις αυ¬
  ταί πρέπει νά είνε Ισχυραί.
  Ή έρις, είς την οποίαν ?χει
  έμπλακή ό πρόεδρος Ροΰσβελτ
  μεταξΰ τοϋ πλούτου καί των
  έπιχειρήσεων, δυνατόν νά
  προκαλέση συνεπείας βαθύτα-
  τα έπιβλαβεΐς διά τα ίδανικά
  πού είνε προσφιλή είς αυτόν
  καί είς τόν λαόν τού. Είνε α¬
  σφαλώς απείρως προτιμότε-
  ρον νά επιτραπή είς τάς δή-
  μιουργικάς δυνάμεις τοϋ κε-
  φαλαίου καί τής πιστώσεως
  νά δημιουργήσουν τόν πλού¬
  τον καί την αφθονίαν καί κα¬
  τόπιν χάριςείς την φορολογίαν
  των κερδών νά αντιμετωπι¬
  σθούν αί άνάγκαι των άδυ-
  νάτων καί των πτωχών. Άν-
  τί τούτου, ή κυβέρνησις τής
  Ούάσιγκτων ήρχισε πόλεμον
  τόσον άμείλικτον κατά των ί-
  διωτικών έπιχειρήσεων, ώστε
  αί Ηνωμεναι Πολιτειαι, αί ο¬
  ποίαι δέν ύποφέρουν έν τού¬
  τοις άπό κανένα έκ των κιν-
  δυνων ή των βαρών τής Εύ¬
  ρώπης, άπειλοθν νά έπαναφέ-
  ρουν τάν κόσμον είς τό χάος
  τής κρίσεως. "Οσοι κρατοθν
  ϋψωμένην την σημαίαν τής
  είρήνης καί τής ελευθέρας δι-
  ακυβερνήσεως τοϋ Παλαιοϋ
  Κόσμου έχουν σχεδόν τό δι-
  καίωμα νά ζητήσουν άπό
  τοϋς συντρόφους των τοΰ Νέ¬
  ου Κόσμου, δπως δίδουν πα-
  ράδειγμα δυνάμεως καί σταθε
  ρότητος κατά τα έτη σύτά
  τοΰ έξαιρετικοϋ καί σταθεροθ
  κινδύνου. Ή εύημερία των Ή
  νωμένων Πολιτειών ημπορεί
  νά έχη ώς συνέπειαν ΰχι μό¬
  νον την ευημερίαν, άλλά ιήν
  ασφάλειαν των άνθρώπων πά-
  οης φυλής καί πάσης κατα¬
  στάσεως.
  ΟΠβί ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΔΡΛΚΟΙ ΜΕ ΚΟΛΑΑΡΟ
  Οί διάφοροι «δράκοι» ποικίλ-
  λουν αυτήν την εποχήν τό αστυ¬
  νομικόν δελτίον δλου τοΟ κόσμου.
  Δέν λείπουν άπό την Έλλάδα.
  Άλλ' έμφανίζονται έκμοντερνι-
  σμένοι καί είς δλα σχεδόν τα Εύ-
  ρωπαϊκά κέντρα τα οιακρινόμενα
  διά τόν πολιτισμόν τους. Καί ε-
  ρωτίται: Κατήντησαν μεταπολεμι-
  κή μόδα καί οί τύποι αύτοι;..
  —Τούς ^ρά.γαΜς τούς προτιμώ
  μέ κολλάρο, Ιλεγε πρό έτών ε-
  νας κύριος άπασχολούμενος με
  τάς Ιγκληματολογικάς παρατηρή-
  σεις.
  Καί δέν είχεν άδικον. Μέ τό
  κολλάρο καί οί Ζράγ,οι άποκτοθν
  ενδιαφέρον. Δέν Ιρχονται ώς τέ-
  ρατα άληθινά καί φόβητρα!.. Βέ
  βαια τα παραμύθια τούς έπλαισί-
  ωναν καί μέ τό στοιχείον μιας
  £*αϊ5Τ55ΐήσ*ως έκτάς άπό_ τό στοι¬
  χείον τοΟ τρόμου: Μία θεία ή αν¬
  θρωπίνη τιμωρία ήτο πάντοτε ό ε-
  πίλογος τής ίστορίας τους. 'ΰ·
  στόσο τώρα άν λάβωμεν ύπ' ό¬
  ψιν τό φωτογραφικάν ρεπορτάζ
  πού μάς τούς παρουσιάζει αιωνί¬
  ως... άξύριστους άλλά καί την
  κοινωνικήν τους θέσιν, πού άνή-
  κει 2λω; διόλου είς τα Οπόστρο>-
  μα, εχομεν ενα λόγον παραπάνω
  νά τούς άποστρεφώμεθα.
  -Τί λεπτός τύπος ό καϋμένος
  ό «μπάρμπ μπλέ»! είχεν άνα-
  κράξη κατά την δίκην τοΰ Λανδρύ
  ^νας Παριζιάνος τοΰ άν.ροατηρίου.
  '" 'Επροτιμοΰσε καί αύτός τούς
  δράκους ώς μεταπολεμικήν μόδαν
  παρά ώςάλητικήν εμφάνισιν, μέ εν
  στικτα δικαιολογούμενα άπό ο-
  ρους φυσιολογικούς. Θά πήτε: Μά
  δέν ύπάρχουν οί οροι αύτοι είς
  τούς ΖρίΜΐ>; μέ κολλάρο; Μπο-
  ρεΐ. Έν πάσιτ/ περιπτώσει έκεΐνο
  πού τούς οιακρίνει Ιδώ είνε ή... λ«
  πτότης των τρόπων. Καί συμβαί-
  νει ή λεπτότης αυτή νά τούς έ-
  ξισώνει μέ άλλους δράκους; 11οι-
  ούς, Έκείνους οί όποΐοι κατορ-
  θώνουν—καί Ιχο·ον βεβαία πρός
  τούτο τα μέσα άφθονα—νά είναι
  Ζρίχ'-Λ μέχρι τής άποδείξεως τοΰ
  έναντίου. Ό Αανδρύ ήτο συμπα-
  θέστατος κύριος. Δέν κατώρθωσε
  δμως νά μείνη τοιούτος, διά τάν
  άλφα ή βήτα λόγον. Άλλοι ομως
  τό κατορθώνουν.
  Μόλις διαπιστωθη ή δράσις ε¬
  νός δράκου δλοι οί έγκληματολόγοι
  έπιστρατεύονται. 'Επιστρατεύεται
  δλη ή διανόησις σχεδόν, παλαιο-
  τέρα καί νεωτέρα, διά νά άναπτυ-
  χθή καί χαρακτηρισθή κατά τόν
  θετικώτερον τρόπον ή διαστροφή
  τοΰ εγχληματίου. Οί πολλοί κα-
  ταφεύγουν καί είς τα περίφημα
  παθολογικά αϊτια. Είνε γεγονός
  δμως δτι καί ϊται καί άλλοιώς
  δέν φέρουν είς φώς μεγάλα πράγ-
  ματα. Ό δράκος τό κάτω-κάτω
  ουτε θΰμα είνε, οδτε θύτης. Είνε
  2νας μέσος 8ρος. Δουλεύει είς την
  λεγομένην μόρφωσιν τοΰ αιώνος.
  Άλλά δουλεύει κακώς. ΜιμεΙται
  τούς δράκους των εύρυτερων πε-
  ριθωρίων τής παγκοσμιότητος. Οί
  δρχκοι αύτοι είνε ζΰοκολον νά
  θβωρηθοΰν έγκληματικαΐ πραγμα-
  τοποιήσεις. Ένψ αύτός... προτρέ
  χει τής διανοίας, χωρίς νά έχη
  πολλάκις ουτε φήμην, ουτε χρή-
  ματα, οΰτε περίστροφον.
  * *
  Ιδού διατί ό Ζράχος, διατηρεί
  κάποιαν αίσθητικήν. Τό κολλάρο
  τοϋ δίνει όντότητα, τόν καθιστδ
  άνθρωπον μέ ακέραιον τό αίσθη-
  μα τής κομψότητος κ*1 τής Ιτ
  Ή έκπαιδευτική ποΑιτική.
  ΤΑ ΝΕΑ ΣΙΟΛΙΚΛ ΚΤ1ΡΙΑ
  Κ ΛΙ Η (ΑΑΗ 1Ι1ΑΣΚΑΛΙΑ
  Άσχολούμενοι άλλοτε μέ
  τα έκτιαιδευτικά ζττίματα έ-
  γράφαμεν δτι δέν άρκεϊ μό¬
  νον ή ύπαρξις καλών έκπαι-
  δευτικθν προγραμμάτων διά
  την καταπολέμησιν τής άγραμ
  ματωσύνης καί την μόρφωσιν
  τού λαοΰ, άλλά χρειάζονται
  απαραιτήτως καί οί καλοί
  καί έπαρκεΐς διδάσκαλοι κα-
  θώς καί τα συγχρονα, ύγιει-
  νά, άνετα σχολικά κτίρια. Δι¬
  ότι μόνον διά τής συνυπάρξε-
  ως καί των τριών αϋτΟν στοι
  χείων είναι δυνατόν νά γίνε-
  ται κανονική καί άπρόσκο-
  πτος ή διδασκαλία καί ν' άπο-
  βαΐνη τελεσφόρος ή μορφωτι-
  κή προσπαθεία τής Παιδείας.
  Τάς άντιλήψεις δέ αύτάς α¬
  κριβώς έφαρμόζει σήμερον τό
  Κράτος. ΆφοΟ μετερρύθμισε
  τό έκπαιδευτικόν μας σύστη-
  μα διά τής δημοσιεύσεως σει¬
  ράς σχετικών νόμων, προέβη
  καί είς τόν διορισμόν έκα-
  τοντάδων νέων διδασκάλων
  ώστε νά συμπληρωθή απο¬
  λύτως τό διδακτικόν προσω¬
  πικόν. Καί τώρα προχώρει είς
  την πραγματοποίησιν καί τοΰ
  τρίτου απαραιτήτου δρου τής
  όλοκληρώσεως τής έκπαιδευ-
  τικής πολιτικής. Είς την ανέ¬
  γερσιν καί απόκτησιν, νέων ύ-
  γιεινών καί πληροΰντων δλους
  τοΰς δρους καί τάς άπαιτή-
  σεις τής συγχρόνου παιδαγω-
  κης, σχολικών κτιρίων. Αύτό
  τουλάχιστον συνάγεται έκ τής
  άναγραφής των σχίτικών· τγι-
  στώσεων είς τόν προϋποΚότγι-
  σμόν. Καί αύτό άποδεικνύεται
  έκ τής άφίξεως καί είς την
  πόλιν μας τοΰ σχολικοΰ άρχι-
  τέκτονος καί τού σχολιάτρου
  Κρήτης.
  Οί κ. κ. Σταυρίδης καί Χα-
  τζηγρηγόρης, αφίχθησαν έκ
  Χανίων προχθές καθώς δέ α¬
  νεκοινώθη ήλθον διά νά έξεύ-
  ρουν τα κατάλληλα οίκόπεδα
  καί νά έκπονήσουν τα σχέ-
  δια τής ανεγέρσεως νέων έκ-
  παιδευτηρίων καί είς τόν τό¬
  πον μας. Ή έπιθυμία λοιπόν
  τής άποκτήσεως νέων έκπαι-
  δευτηρίων θά πραγματοποιη¬
  θή επί τέλους καί μάλιστα είς
  σΰντομον χρονικόν διάστημα.
  Καί αποτελεί τουτο έξαιρετι-
  κά ευχάριστον γεγονός άπό
  πάσης απόψεως.
  Ήτο δέ πράγματι άνάγκη
  ν' άποκτήσωμεν καί ημείς σχο
  λικά κτίρια συγχρονα, ύγιει-
  νά, άσφαλή. Διότι δυστυχώς
  τό μέν Γυμνάσιον στεγάζεται,
  είς τό σεσαθρωμένον οίκημα
  τοϋ παλσιοϋ Δημαρχείου, τα
  δέ δημοτικά σχολεΐα, τα πλεΐ
  στα τουλάχιστον, στεγάζονται
  είς πανάθλια οίκήματα τελεί¬
  ως άκατάλληλα καί ουδένα
  δρον τής συγχρόνου παιδαγω-
  γικής πληροΰντα. Ώς πρός
  δέ την Παιδαγωγικήν Ακαδη¬
  μίαν, είναι γνωστόν, 8τι πα-
  ραμένει εισέτι είς ^ν οίκημα
  ποϋ είναι θαθμα πώς δέν
  κατέρρευσε καί μέ την προχθε
  σινήν άκόμη έλαφροτάτην σει-
  σμικήν δόνησιν. Φυσικά δέ
  καί είς την ύπαιθρον δέν εί¬
  ναι καλυτέρα ή κατάστασις.
  Τα περισσότερα χωρία μας
  στεροΰνται εύπροσώπων, ύγι-
  εινών σχολείων, πλείστα δέ
  έκ των νέων σχολικών κτιρί¬
  ων των οποίων είχεν αρχίση ή
  οίκοδόμησις παραμένουν ει¬
  σέτι άΐιό έιών ήμιτελή. Άλλ'
  έφόσον ή σημερινή κυβέρνησις
  εξεδήλωσε καί είς τό σημείον
  αύτό τό ενδιαφέρον της, ειμ¬
  πορούμεν νά έχωμεν μικράν
  υπομονήν. Μετ* ολίγον ώς
  ελπίζωμεν θά ύψοΰνται παν
  τοΰ ώραΐα έπιβλητικώτατα
  νέα σχολικά* κτίρια άληθινοί
  ναοί μορψώσεως, ύγείας καί
  Χ«ρδς.
  Ή ϋδρευσις.
  Προχθές διωχετεύθησαν τα
  ϋδατα τής πηγής «Κρΰα Βρύ-
  σι» όκτώ έν συνόλω λιτρών,
  είς την δεξαμενήν Μηλιαρά
  καί εκείθεν δι' άντλήσεως δι-
  οχετεύονται πλέον είς τό ύ-
  δραγωγεΐον τής πόλεως. Κατ'
  αυτόν τόν τρόπον είς τό ύ-
  δραγωγεϊον προστίθεται νέα
  σημαντική ποσότης ύδατος· δέ
  δομένου δέ δτι εφέτος λόγω
  των άφθόνων βροχών θά αύ-
  ξηθοΰν καί τα ϋδατα των άλ-
  λων πηγών, έλπίζεται δτι τό
  ερχόμενον θέρος δέν θά παρου
  σιασθήλειψυδρία. Όπωσδήποτε
  δμως καλόν είναι βεβαία νά
  συνεχισθοϋν αί έρευναι καί αί
  εργασίαι πρός ανεύρεσιν καί
  άλλων πηγών καί άλλων άκό¬
  μη υδάτων ωστε ή έπαρκής ϋ-
  δρευσις τής πόλεως νά εξα¬
  σφαλισθή καί διά τα έτη τής
  άνομβρίας.
  γανώσει ολόκληρον εργοστά¬
  σιον, είχον προμηθευθή τα ά-
  παιτούμενα έργαλεΐα καί τα
  κατάλληλα μεταξόχαρτα καί
  ήσαν έ'τοιμοι νά έπιδοθοΰν είς
  τό τόσον προσοδοφόρον έρ¬
  γον των. Θά έξετύπωναν
  πλαστα χιλιόδραχμα καί θά
  τα έ'θετον είς κυκλοφορίαν
  κατά τάς εορτάς. Καί ήσαν
  βεβαιοί δτι τα Χριστούγεννα
  καί τό νέον ετος θά έπανη-
  γύριζονϊ "Αλλαι δμως αί βου¬
  λαί των άλλα δέ .. Άστυνο-
  μία έκέλευσεν! "Ετσι τώρα,
  συλληφθέντες, θά περάσουν
  τάς εορτάς είς τα κελλία των
  φυλακών ένώ υπελόγιζον νά
  γλεντίσουν είς τα καμπαρέ
  καί τα ντάσιγκ. Καί ϊσως έν-
  θυμηθοΰν ότι καί ό Χριοτός
  τού όποίου την γέννησιν ήθε-
  λαν νά πανηγυρίσουν, εγεν¬
  νήθη πτωχάς είς μίαν ταπει¬
  νήν μάλιστα φάτνην καί έμί-
  σησε τόν πλούτον ώς φθορο-
  ποιόν. Τό δΐδαγμα δέ, δέν θά
  είναι ασφαλώς μικράς άξί«ς.
  Παραχαράκται.
  Οί καϋμένοι οί παραχαρά¬
  κται των Αθηνών! Εΐχαν όρ-
  βολής. Καί ποίος ξέρει, τοΰ ί-
  ξασφαλίζει καί έλαφρυντικά!
  Τό νά είσαι ή νά είνε ό οΐ-
  οσδήποτε δράκος καταντά μόδα
  οΫΙίΐρο^, διά τόν απλούστατον
  λόγον δτι άν δέν είσαι κινδυνεύ-
  εις νά... καταφαγωθής άπό άλλον
  καλύτερον σου. Άλλ' ανεξαρτή¬
  τως αύτοΰ τα νά άπολαμβάνης τα
  άγαθά σάν δράκος, δέν είνε τί-
  ποτϊ τό άδικαιολόγητον ή τό
  μή κοινώς παραδεδεγμένον. Συ-
  νεπώς οί δράκοι σήμερον διά νά
  άπασχολοΰν την δημοσίαν γνώμην
  ή τό ενδιαφέρον ρεπορτάζ, πρέ¬
  πει νά νοοθνται μάλλον ώς άν-
  θρωποι μέ κολλάρο παρά ώς κοι-
  νοί άγριάνθρωποι.
  ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή όδός Πιτσιδίον.
  Άδιάβατος έχει καταστή
  πάλιν ή όδός Μοιρών—Πετρο-
  κεφάλι—Πιτσιδίων λόγω των
  βροχών καί ή συγκοινωνία έ¬
  χει διακοπή. Ή όδός αυτή £■
  χει διανοιχθή ώς γνωστόν
  διά προσωπικής εργασίας των
  κατοίκων είναι δμως τελείως
  άσκυρόστρωτος καί στερείται
  τεχνικών έργων, δι' 8 καί κα-
  θίσταται άδιάβατος τόν χει-
  μώνα. Φρονούμεν λοιπόν δτι
  τό έπαρχιακόν ταμείον όδο-
  ποιίας θά έπρεπε νά φροντί-
  ογ| διά την ^σκυρόστρωσιν τής
  όδοϋ αυτής ποΰ έξυττηρετεΐ 8-
  να άπό τα πλουσιώτερα δια-
  μερίσμάτα τής Μεσσαράς. Εϊ< μεθα δέ βεβαιοί δτι έ κ. Νο- μάρχης θά λάβη σχετικήν μέ< ριμναν,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ —Σήμερον τό άρι
  στούργημα· «ΛΕΥΚΗ ΑΔΓΛΦΗ*.
  «ΜΙΝ ΩΑ>. —Σήμερον
  άγωνίας».
  «Νύχτες
  ΣΗΜΕΡΟΝ )
  "Ενα άούγκριτο δραματι-
  Μέ την
  Κσμΐλλη Χόρν
  τόν "Οττο Τρέσλερ
  ΤΗΝ ΔΕ Υ ΙΕΡΑΝ άκβμη
  ενα έκλεκτβ Γερμανικό φίλμ
  Ο ΔΡΟΜΟΣ
  ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Μέ την
  Άγγέλα Ζαλλόκερ
  καί τόν ι
  ΆττίλαΧαιρμίγκερ< ΣΗΜΕΡΟΝ «1»Α 5 μ. μ. < ΚΐνηματονέαΤύπου; Π .11 Γβνικη εϊσοίος δρ. 10 Παιδικα Μαθητικά δρ. 5 • ■■■■■■■■■■■■■■■ειειειιεειεΐ ,ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Το θαλαμηγόν ά)ιτ Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τπλέφ. 5-41 "Δπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ = Ό γοΑγο3>άς
  μιάς καρδίας
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Οί παγιεττες καθιστουν κομψοτερον
  ενα Φόρεμα.
  Τά παγιεττέ κεντήματα δίδουν
  ξεχωριστη λάμψι στά ένδύματα
  πού στολίζουν 'Αλλά στοιχίζει ά
  κριβά τό ίδιαίτερο κέντημα τής
  γαρνιτούρας ενός φορέματος. Γι'
  αύτό θέλησα να σδς μιλήσω έδώ
  γιά τό παγιεττέ τοΰλι. Διότι ύ-
  ιΐάρχει πράγματι τοΰλι παγιεττέ
  τής πήχεως σέ διάφορο φάοδος
  καί τού όττοίου είνε πολΰ εϋκολη
  ή ττροσαρμογή επί τού ένδύματος
  Ή παγιεττες είναι ραμμενρς σέ
  κανονκές γοαμμές ή μία μέ την
  άλλην, ώστε νά είνε εΰολο νά
  κόψετε λωρίδες είς τό φάρδος ποθ
  έπιθυμείτε. Δέν έ'χετε έ'ιειτα πα-
  ρά νά τίς τοποθετήσετε ιιέ άόρα-
  τες βελονιές, επί τοΰ φορέματος.
  Σταυρωτές έφ' δλοο τοθ κορ-
  σάζ, παρυφή είς τό κάτω μέρος
  καί είς τά μανίκια μιδς μικοής
  βέστας, σέ μακρυές λωρίδες άπό
  τόν ώμο ϊως την τάγια, σέ φόραα
  μικροΰ γιακά" καί ζώνης, περιβαλ
  παγιέτες είναι ίδιότροπη πάντο-
  τε γαρνιτοϋρα. |
  Δέν παραδέχεσθ' ώς άτλή άλ·
  λά κομψοτάτη >αρνιτοϋρα ενα ό-
  λόκληρο άμτπεσεμάν τιαγιετΐί'; ΕΙ
  νέ εϋκολη
  σκευή τού:
  συγχρόνως ή κατα
  τό κόπτετε είς μία
  281 όν
  ■ Ι..
  II
  ■ —
  'Έτσι στίς έξη τό πρωΐ
  έφθασε στό Μόνς, δπου εΐ-
  χαν ήδη φθάση άνενόχλη-
  τοι τή νύχτα ό κάμης τής
  Προβηγκίας, ό αδελφάς τοΰ
  βασιληά καί ή γυναΐκα τού.
  Ή είδησις πώς ό βασιληθς
  είχεν άποδράσΓ) ήταν ήδη
  γνωστή άπό δλη την πόλι.
  Οί άριστοκράτες πού εΐχαν
  καταφύγη έκεΐ, έπσνηγύρι-
  ζαν.
  Σαράντ-α όκτώ ώρες εΐχε
  νά κλείση Μάτι ό Φέρσεν,
  άλλά δέν έπέτρεπε στόν
  έαυτό τού νά νοιώστι κου
  ρασι. Δέν θα ήταν εύχαρι-
  στημενος παρα δ.αν θα έξα-1 λουσα τ0 κλείσιμο, τά έμπροσθεν άιό τίς ίδιες παγιέτες .
  * ι λ* α *^ ι _—._* ^· 'τ-Λ η/ λ* χ~ ί _-^ . _. Δ λι- ' ·<Λ.! -».« μ. — __. -_-.-__. ... __._ _. )*_-.-.-..__------ -*._ λ ι * υ ^^ «_■ ι φαρδειά λωρίδα' γιά τό μέρος πού έπανέρχεται είς τά όπισθεν επί των ώυων δέν εχετε παοά ν' άνα- τιναξετε τίς παγιεττες. ακολούθων τας τό απαιτούμεν ο σχήμα, άλλά φροντίζοντα^ νά τακτοποιήτε κα- νονικσ κάθε γρααμή. Κα'ι γιά τό βράδυ; Είς μία άπλη τουαλέττα, ενα μι^ρό μτΐολερό γαρνιρισμένο μέ μία λωρίδα πα· γιεττέ είνε £να ύπέροχο συμπλή- ρωμα. Στενές έττω.ήδες παγιετε, συγκρατώντας τό ντραπαρισμένο κοραελέ (αδς έλαφρδς τουαλίτ- τας, εχουν μία θελκτική γλυκυτη τα επί γυανών ώαων. Τό κάτω μρρος τοΰ 'ιδιου φορέματος στολί· ζεται ώρο:ιότατα μέ μία λωρίδα ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΛΕΝΓΑ Αφιχθη καί ττωλΓΪιαι ώς συνή ι-.ις άκό τό γτοιοτύν ιΐαρά το κέν (,'·>ν Ποατήριον.
  νάβρισκε τή Μαρία — Άν- καί τίς τσέπες 'μιας ζακέττας, ή
  τουανέττα στό Μονμεντύ,
  δμως εΐχαν συμφωνήση. Έξε-
  κίνησε λοιπόν πάλι, επέρασε
  τά σύνορα, έψεοοε στό Να-
  μύρκ εσυνέχισε
  τού. Άλλά δέν
  τό ταξεΐδί
  έβσστοϋσε
  πιά. Έξαντλημένος άπό την
  κούρασι, έσταμάτησε κ' ε¬
  βυθίσθη γιά λίγες ώρες στόν
  ϋπνο. Στίς 23 Ίουνίου — τρί
  τη ήμέρα—άνέβη πάλι στό
  άμαξάκιτού κ' έτράβηξε πρός
  νότον.
  Εΐχε κάπως ξεκουρσσθή καί
  τόν έκέντριζεν ή άνυπομο
  νησία. Αίσθανόταν στό στή
  θός τού τό δεματάκι, ποΰ έ-
  κείνη τού είχεν έμπιστευθή.
  Αΰριο θά τής τό παρέδι¬
  δε. Την έ'βλεπε κι' δλας νά
  προχωρί] πρός τό μέρος τού
  μέ μάτια πού αστραφταν
  άπό τό φώς τής εύτυχίας.
  Στίς έ'νδεκα τό βράδυ έφθα¬
  σε οτό Άρλόν. Κατέβη άπό
  τό άμάξι' κάποιος έστεκόταν
  μπροστά στό σταθμό. Μηχα-
  νικά τόν έκύτταξε καί άμέ-
  σως ώπισθοχώρησε τρομαγ-
  μένος: ήταν ό Μπουγιέ, ό
  στρατηγός, άξύριστος, μέ
  την άπελπισία καί την άπο-
  καρδίωσι ζωγραφισμένη στό
  προςωπό τού. Τί έκανεν έ-
  κεϊ; Ό Φέρσεν έτρεξε, τόν
  έπιασεν άπά τούς ώμους:
  — "Ε, λοιπόν; .. Ποΰ είνε ό
  βασιλησς... ή βασίλισσα;
  Ό Μπουγιέ έσκ,υψε:
  -Ό βασιλεύς συνελήφθη,
  είπε μέ συντριβή.
  Ό Φέρσεν ένομισε πώς ά-
  νοιξε ή γή κάτω άπό τά
  πόδια τού. Τοθ εφάνη πώς
  μιά Οολοΐρα όμίχλης έσκέ·
  πασε ξαφνικά τα πάντα γύ-
  ρω ιου.
  (ουνεχίζεται)
  —■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ Β ■ ■«■Β
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλυτέρα».
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όώός 'Αγίου Μηνοι.
  • •«■■■«■■■■■■■■•■■«■■Β
  Ή Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας
  Σταυρόλεζον ύπ' αριθ. 45.
  9 10 Π 12 13
  ρ...
  ΟΡΙΖΟλ'ΠΩΣ
  1) Άγριον ταχύπουν μηρυκαστι-
  κόν ζώον.— Πόλις τής Γαλλ;ας,
  άλλά καί τής Μικράς Άσίας.
  2) Ύποθετικά; σύνοεσμος τής
  άρχαία; —Άναφορική άντωνυμία.
  ?>) Τό εχει τώρα ό πρίγκηψ
  Ανδρέας.—Μεγάλη Ίτρ-^τ.%, ονει-
  οο;, καταφρόνια.
  4) Σύνδεσμος. —"Ορος τή; Εύ·
  βοία;.—Άπαγορευτικόν.
  5) Λέγεται καί σής.— Δοχςϊυν
  ύδατος άλλά μέ τόν τόνον ϊμω;
  στήν λήγουσαν χωρίον Λίτωλοα-
  καρνανίας.
  (ί) Έκφυλος Ράλλος Μαρκήσι-
  ο;.—Άναφορική άντωνυμία (θηλ.).
  Τ) Κοινόν ονομα, διαφόρων έ-
  οωδμίων βολ,ϋών.
  Χ) Μιά των 12 φυλών τοΰ Ί-
  σραήλ. —Τό τραβάει ό δάσκαλος
  εί; τού; άτάκτου; μαθητάς.
  !Ι) Ό μή έχων μόρφωσιν.—
  Καθαρά άκιλήδωτα.
  10) Άντωνυμία κτητική.—Γ£-
  νεται άπό τά πτηνά, τούς ίχθΰ;
  καί τά έρπετά.—Πρόθεσις.
  11) Υιός τοΰ Πριάμου. —Πρω-
  τεύουσα Βαλκανικοΰ χρίτους.
  12) Λουλούδια.—Άρθρον (πληθ.)
  13) Έλλειψις όμιλία;.—Έπαρ-
  χία Χαλκιδικής.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Κατά τούς όμηρικού; χρό-
  νους χρυσουν ή αργυρούν ποτήρι¬
  ον οίνου μέ ούο λαβά;.— Μζωρίχ
  αρνουμένη την ύπαρξιν υπερτάτου
  όντος.
  ?>) Λέγεται καί Τάρανδος.—Την
  ■ ■«■■■■-Μ
  Λύσις χθεσινοϋ
  ύπ'άρ. 44σταυρολέξου
  Ι Λόγφ των έορτών
  ■ ......-- --■ , ■■■ ι ιιι ιιι Γ .......-"
  ■ Θά πωλήσωμεν
  | είς τιμάς κόστους
  « ........
  * Τό χρησιμώτερον καί πρακτικώτερον δώρον των ημερών
  * είνε αναμφισβητήτως §να μοδέρνο Οφασμα των νέων ιΐαραλα-
  1
  βών μας.
  3 Έχομεν πάντοτε την πλουσιωτέραν συλλογήν γυναικείον
  2 ύφαομάτων.
  Κατάστημαί
  Χρ. Παντουβάκη
  Πλατειά —- Στράτα,
  »»β»Μ»ΗΒ*β'β»»Β*»Μ»Μ»ΒΜ*β»ΒΜΛβΗΗΜΒ»ΒΐΙΒ*βΜφΒ*»»βΜ»»Β»»ΒΙΙΒβ»»ΒΒ*»Β»Β**
  λαμ|3άνουν δλε; άνεξαιρέτως αί
  άπό ϋψιλον άρχόμεναι λέξεις.
  4) Μουσιν,όν εγχορδον όργανον.
  —Σύγχρονος Έλλην ποιητής.
  Γ)) Μεγάλο; πόνος ιδίως ψυχι-
  κό:.
  (Ι) Διάσημο; ψηφοθέτη; τής
  αρχαιότητος.—Δέν είναι λελανθα-
  σμένα.
  7) .....σχώμεν τάς καρδίας.
  8) Παλληκαρας, καυγατζής.—
  Σπήλαια.
  9) Ό,τι είναι ή περισπωμενη.
  10) Ό είς εκ των Άγίων Ά-
  ναργύρων.—Τό κοινώ; λεγόμενον
  γουδοχίρι,
  11) Καμμιά γυναΐκα δέν παρα-
  οέχεται δτι είναι τέτοια. —Πόλι;
  τή; Ρουμανία; Ιχουσα βασιλικόν
  επαυλιν.
  12) Τά εύοίωνα, τά ευτυχή.-
  Φημίζεται διά τά π^ύρί τη;.
  Ή Φιλβτελικίι 'Κταιρεία με
  τέΦερε τά γραψεΐα της είς τό ά¬
  νωθεν τοΰ Καφενείου «Όλυμπος»
  εύρύχωρον κα'ι ηολυτελές σαλόνι
  ευγενώς τΐαραχωρηβέν υπό τής
  Διευθύνσεως τού. 10—12 π. μ. καί
  4—6 μ. μ.
  —II
  ΕΛΙΣΑ3ΕΤ
  ι ιιιιΐΗ ην
  Ή ζωη τή; μϊλαγχολικής
  Οό'ν/ αύτοκρατείρα;.
  Ή Έλισάοετ ήταν άρκετά εςυ-
  πνη καί είχεν άρκετήν διαίσθη-
  σιν γιά νά μαντεύη τίς άσεοει;
  αύτές σκέψεις, πού την πλήγωναν.
  Γι' αότά τό καλοκαϊρι μέ ανα¬
  κούφισιν εφυγε γιά μιά θεραπεία
  εί; την λουτρόπολιν Κίσσιγκεν,
  πού είχεν επισκεφθή καί τό πα¬
  ρελθόν Ιτο; μέ λαμπρά άποτελέ-
  σματα γιά την υγείαν τη;. "Εμε-
  νε σ·ονεπή; πρός την συμφωνίαν
  της μέ τόν Φραγκίσκον Ιωσήφ.
  "Αν είχε φύγη άπό την Βιέν-
  νην, παρέμενεν ίμω; έντο; των
  όρίων τή; αύτο/.ρατορία;.
  Εϊ; τό Κίσσιγκεν αίσθανόταν
  ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν νά συνα-
  ναστρέφεται τού; βαρεία άσθε-
  νίΐ;. Ή:αν μιά δοστυχισμένη
  πού αίσθανόταν την δυστυχίαν
  των άλλων. Ή δυστυχία, ό πό-
  νος άσκοΰσαν μιά παράξενη ε'λ-
  ξιν επάνω της. Ό πίνο; ήταν
  ή μεγαλοφυια τή; γυναικεία;
  αύτη; καροιδ;...
  Δέν 'ηργ,ίΐτο «ά χρησιμεύη
  στό Κίσσιγκεν, καθημερινώς ώς
  όδηγό; τοΰ τυφλοΰ 3ουχά; τοΰ
  Μεκλεμβούργου, τόν οποίον
  I-
  βγαζεν περίπατον. Συνανεστρέφε-
  το καί ενα κοινόν θνητόν, παρ'
  δλην την απόστασιν πού κοινω-
  νικώ; τοΰ; χιόριζε: Τόν ήμιπαρά-
  λυτον Άγγλον Τζόουν Κόλεττ,
  πού έκυκλοφοροΰσε επάνιο σ'
  έ'να άμαξάκι μέ μεγάλε; ρόοες.
  Ό δυατυχή; αύτό; "Αγγλο; ή¬
  ταν Ινα; άνθρωπο; πολύ διαβα-
  σμένος. Ή φιλία μέ την οποίαν
  τόν είχε τιμήση ή νεαρά αοτο-
  κράτειρα τόν εκανε νά λησμονή
  την δυστυχία τού. Είς τά; αρ¬
  χάς δέν ήξευρε ποία ήταν. Την
  έ'παιρνε γιά ^εα,ρχν Άγγλίδα.
  Έ καλωσύνη τη; τοΰ ένέπνεε
  βαθείαν εΰγνωμοσύνη. Την Ιλε-
  γε θαυματουργό ΙΙαναγία τοΰ
  Κίσσιγκεν, παρηγορήτρα των ά-
  νιάτων ασθενών, των δυστυχι-
  σμένων. Ή ώφορφιά τη; τού εί¬
  χεν έμπνεύση βαθύν έ'ρωτα. Ά-
  κτΐνε; ευτυχία; έπεφταν στά
  σκοτάοια τής δυστυχία; τού.
  "Οταν έ'μαθε ποία είνε, ίγινε
  δυστυχέστερο;. Έτελείιοσε τό ω¬
  ραίον όνειρον. Ήρκείτο νά τή;
  στέλλη λουλούδια καί πότε-πό-
  τε θλιμμένου; στίχους. Κάποτϊ
  τή; διατυπώνει μιά παράκλη¬
  σιν: «βά μπορούσατε, τή; γράφει
  νά μέ καταστήσετε εύτυχέστατον
  μέ Ινα μικρό πραγ/ματάκι: Μ:ά
  μπούκλα των μαλλιών σα;! Άν ή
  παράκλησί; μου αυτή αποτελεί ά-
  συγχώρητον άδιακρισίαν, σίίς πα-
  ρακαλώ νά μέ συγχωρήσετί. Ηά
  φύλαγα τό δώρον σα; ώ; κάτι ι¬
  ερόν, οχι γιατϊ είσθε αύτοκρά-
  τειρα, άλλά γιατϊ άσκείτε επάνω
  μου μίαν άληθινά θαυματουργό
  δύναμιν καί γιατϊ έκτιμώ την
  φιλίαν με την οποίαν μέ τιματε,
  περισσότερον άπό κάθε τι άλλο
  εί; αύτό τόν κόσμον». Ό Τζόουν
  Κόλεΐτ δέν μποροΰσε νά συνέλ-
  θη άπό την συγκίνησιν βλέπον-
  τα; μίαν αύτοκράτειρα νά σκύ-
  ,3η σά καλή άδελφή επάνω άπό
  τόν πόν τού, |5λέποντα; μιά τό¬
  σον νέα κα'. ώραία γυναίκα νά
  ένδιαφέρεται γιά Ινα παραλυτι-
  κόν.
  (συνεχίζεται)
  ■■■·■■*·■■■■■■■·■■■ ··■
  ■ ■
  ' Έλευθ. Πηγάκης ·
  ■ ■
  Ι Ίατρός Παθολόγος ;
  ■ ■
  • Δέχετσι έν τόό ίατρείφ τού ■
  • όδός Ισακίρη (οίκία στροτη- ■
  ί γοΰ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  ■ καί 4—6 μ. μ. ■
  ΚΙΝΗΣΙΣ —Αφιχθη προχθές έξ
  Αθηνών ό κ Άριστ Ζαχαρίου εμ·
  πορος.
  ΘΑΝΑΤΟΙ — Κεοαυνο3όλος νό-
  σος κατά τής ό-τοίας δέν Ίσχυσαν
  οϋτε τά μέσα τής έηιστήμης ούτ^
  των γονέων καί άδίλφών ή στορ-
  γη κα'ι αί φροντίδες, ωδήγησεν είς
  τόν θάνατον τό μικρό Νικάκι, £να
  -τραγματικό άγγελοθδι τοθ έν
  Βασιλικοΐς Άνωγείοις καλοΰ φί-
  λ0ϋ κ. Γεωργίου Γαρεφαλι^η. Τόν
  απαρηγόρητον πατέρα κα'ι τούς
  λοιπούς οίκ,ρ'ους τού συλλυπού¬
  μεθα θερμώς.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τόν διακε¬
  κριμένον μαιευτήρα ιατρόν κ Στέ
  φανον Σαριδάκην καθώς καί τό
  προσωπικόν τής κλινικί*, θεωρώ
  ϋτοχρέωσίν μου νά εύχΐριοιήσω
  κα'ι δημοσία διά την έίΐστημονι
  κήν τού έτεμβασιν καί Τϊ> ενδια¬
  φέρον τό οποίον επέδειξε κατά
  τόν τοκετόν τής συζύγου μου
  Ό εϋχαριστ'ον
  Νικ. Σφακιανάκης
  Γ!
  νί Ί".
  Γύρω στήν πόλι.
  Διά την ήίΐέραν Ττοΰ ηαιδιοΰ
  διοργανοθνται καθ;, ίί πληροφο¬
  ρούμεθα είς άλλας Επαρχίας συγ-
  κεντρώσεις μέ φιλανθρωπικόν 8·
  σον καί ττρακτικόνίϋκοιιόν.
  — Προκΐ)ρύοσονΐαι έπίΓ»ηΓ καί
  Μρανοι κατά τρό»ον διευκολι'ηον-
  τα τούς δυναμένρυς νά είσφέρω-
  σιν γιά τό παιδί.' '
  — Είς τό Ηράκλειον ελπίζομεν
  δτι δέν θά λείψη, ή σχεπκή μέρι-
  μνα όπως συνέβη καί κατά τά προ
  ηγούαενα ετη ττρός έπσινόν τού.
  — Προχθές τ?)ν νύκτα έπανήρχι-
  σεν ή νοτιά εότυχώς χωρις συνέ¬
  χισιν την πρωίαν τής χθές.
  — Κατα την οποίαν, διτκρίθη
  πάλιν ό ήλιος
  — Καί διεκρίθησαν φυσικά κςχΐ
  οί άπαραίτηΐοι λάτραι τού είς ιά
  κεντρικά καψάνεΐα.
  --ΟΊ χορτοφάγοι Γύρίσκονται
  στ'ις δόξ?ς τους τίς ήμέρες αϋτές.
  —Μέ την αφθονίαν των χορτα-
  ρικών καί'όπωρικών.
  —Μέ τά ότΐοΐα δύνανται νά συν-
  δυάζουγ, θαυμασία την νηστείαν
  κα'ι ύγιεινήν...
  — ΟΊ παλαμίδες έξακολουθοϋν
  νά προσφέρωνται έν άφθονία καϊ
  δσο δόό είς τούς δρόμους
  — Καί ευρίσκουν αγοραστάς άπό
  τάς λαϊκάς κυοίως τάξειο
  — Άλλά κα'ι άπό δσους γενικώς
  είναι" είς θέσιν νά έκτιμήσουν την
  νωπότητα κα'ι την «ντόπια» τιροέ-
  λίυσίν των.
  —-Καθ' ά γράφομεν είς άλλην
  στήλην άπό την άνοιξιν θά γ·
  χωμεν την άεροπορικήν γραμμήν
  Αθηνών Άλεξανδρείας.
  —^Τά άεροπλάνα έννοεΐται θά
  σταθμεύουν είς Ηράκλειον άπό
  δπου θά δέχεται ταχυδρομειον
  καΓ επιβάτας.
  — Κατόπιν τούτου τό αεροδρό¬
  μιον Ηρακλείου τίθεται είς χρή¬
  σιν έπ' άγαθω κα'ι τής γενικωτέ¬
  ρας συγκοινωνιακής σημασίας τού.
  — Περιζήτητα πάντοτε τα λου¬
  λούδια αυτήν την έποχή.
  —Άλλά καί σπάνια αν έξαιρέ-
  σωμε έλάχιστα άνβοκήπια.
  — "Ετσι οί ζητοθντες διά τό στό·
  λισμα των σπιτιών των πού συμ-
  βαίνει νά είναι κοαμικά ή ά κα-
  θιερώνουν έπ' εϋκαιρία των έορ¬
  τών «πΊκ,νίκ', πρέπει νά κοηια-
  σουν διά νά εύρουν.
  —'£πέρασε βλέΐτετε ί'| περνα σι-
  γά—σιγά ή παράδοσις τής διατη¬
  ρήσεως άνθισμένης αύλής είς τα
  Καστρινά σπίτια.
  ., —Είς τοΰ Πουλακάκη ή ·Λπ>κή
  ^Αδελφή» είχε προχθές έξα ρ-τι
  κή έτιτυχία.
  - —Καί δικαίως διότι τΐρόκειται
  ,,περί έ'ργου άπό τά δραμαιικώ-
  .ΐερα άλλά καί έξαιρετικώς ένΒι·
  αφέοοντα είς πλοκήν καί σκηνο-
  θεσίαν.
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως ίατρός Εύαγγελισμοΰ
  σπουδάσας έπ'ι πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέφ
  ιατρείω τού όδός (Πλατειά
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ
  τής όδοΰ Καγιαμπή.
  ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4 6
  Συνταξιοΰχος χαθηγητής των
  Μαθηματικών άναλαμβάνει προγυ-
  μνάσει; μαθητών έν τώ φροντιαΐη
  ρίφ αύτοΰκαίκατ'οΐκον μέοίδακτρα
  συγκαταβατικά. Πληροφορίαι έν
  τφ φροντιστηρίω συνοικία Περβό-
  λας όοά; Βασιλογεώργη ώρα 'ό
  —5 μ. μ.
  ____ _____ ________________!■_. ._■______·■ ._
  'ΐΐα
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά προτιμάτε τής:
  Ρέγγες «Κρινος»
  Τό κόκκινο έλαψρό κουτΐ παρασκευασμένο
  εΐδικώς διά την Έλλάδα,
  Ποιότης ή ανωτέρα πού μπορεϊ νά γίνη. Τό έμπορβυμα φορτώνεται είς πα¬
  ραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ κα. όν» άπό ψυγεΐα.
  Π&2ΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σά* άρέσει δεχόμεθα νά μάς
  τό έπιστρέψετε.
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ
  ΙνΐΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «Όλυμπος»).
  ^Ίθύ.
  «ν Φυσικά κα,
  ιτραι τα. ε·(ζ,0
  Όϊ Γύρίσκοντοι
  ζ πμίρες αΰτές
  ίαν των
  >ν.
  ►ΰναντα. να αι*
  Χ την νηοτειαι
  υθή
  έν άοθοιία «ι
  ; δρόμοι,ς'
  αγοραστάς 4ϊο
  >ς τάζειο.
  ^ δσοι,ς >Ε«κίζ
  ϊκτιμήοοι>ι:τ|ΐ
  • ντότηα· ΐροί
  >μίν είς Αλλην
  ν άνοιξιν 9ο ί
  ορικήν γραιιιιΐ]ν
  >ρείας.
  ,α έννβΕΪταιβο
  ταχυδρομιον
  Η) τ ό ώεροδρο-
  Ιβίται είς ψ!
  ί τής νειιιβ»
  ί
  ής σημασίαν
  ιάντοτε το λ»
  ίιτοχή.
  4νια άν
  *»οκή·πα
  ντες διά τ* ο*
  ν των τού "Ί^
  ιομικά ή
  σιρία των
  Ιτιει * νά κ
  «τε Γ|ρ;
  ,οοις ιΠί ,ιαΙ*
  ,ς αύλης ίί ™
  ακάκη
  ή -Α«ά
  ϊκότι 1>
  τα
  κήν
  £ ρ(
  ..........,
  ΑθΟΛΟΓΟί
  •ός
  ι ι
  ν«
  μ*ί
  ΑΝΟΡΘϋΣΙΣ
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Οίφκώ.
  "~θΡΑθλιοι.
  —Καί άδειά£ω νά την στείλω; έλεγεν ή Θε¬
  ναρδιέρου.
  Την έβλεπεν ό ξένος έν τούτοις άσκσρδαμυ-
  κτί. Εϊχε τό βλέμμα της έκφρασιν τίνα τραγικήν,
  τοιαύτην, ώστε, καιά τινάς στιγμάς, ή μικρά αυ¬
  τή εφαίνετο ρέπουσα ή είς βλακείαν, ή διαβολικήν
  πονηρίαν.
  Αίφνης ή Θεναρδιέρου βάλλει φωνήν.
  —Μωρ' άληθεια! καί τό ψωμί; ΠοΟ είνε τό
  ψωμί;
  —Ή Τιτίκα, ώς συνέβαινε πάντοτε, οσάκις ή
  Θεναρδιέρου έβαλλε την φωνήν, εξήλθε πάραυτα
  κάτωθεν τής τραπέζης. Εϊχε λησμονήσει δλωσδιό-
  λου τό ψωμίον καΐ καιέφι$γε λοιπόν είς την συνή-
  θη των πεφοβισμένων παιδίων καταφυγήν. Έ-
  ψευσθη.
  —Κυρά, ήταν κλειστός ό ψωμδς.
  — Καί πώς δέν έκτΰπησες ν" ανοίξη;
  — Έκτΰπησα, κυρά, καΐ δέν ήνοιξε.
  —Αυριον έγώ μαθαίνω άν εϊνε άλήθεια, είπεν
  ή Θενσρδιέρου, καί καθμένη, καϋμένη, άν λές
  ψέμματα! θά σέ κάμω νά χοροπηδήσης ώς έ¬
  κεΐ πάνω. ΠοΟ είνε τα δεκαπέντε σολδιά; φέ-
  ρε τα.
  Ή Τιτίκα έχωσε την χείρα είς τό θυλάκιον
  τής ποδιας της, καΐ τότε εγινε μελανή. Δέν ήτον
  έκεΐ τό νόμισμα.
  —"Ηκουσες, μωρή; άνέκραξεν ή Θεναρδιέρου.
  — Ή Τιτίκα άνέστρεψεν είς τα £ξω τάν πυθ-
  μένα τοΰ θυλακίου της, άλλά τίποτε. Τί νά εγι¬
  νε τό νόμισμσ;
  Τό ταλαίπωρον παιδίον ήγνόει τί ν' απαντήση.
  "Εμεινεν ώς έμβρόντητον.
  —Μωρή, μην τύχη καί τα έχασες τα δεκαπέν
  τε σολδιά; ήέχώρεσε είς τό νοϋ σου πώς θά τα
  κλέψης; είπεν ή Θεναρδιέρου συσφίγγουσα λυσ-
  σωδώς τούς οδόντας της. Συγχρόνως δέ ήπλωσε
  την χείρα νά λάβη την άνω τής έστίας κρεμαμέ-
  νην μάστιγα.
  Τό δεινόν τουτο κίνημα έ'δωσεν εις την Τιτίκαν
  δυναμιν νά φωνάξη.
  —Συγχωρήσατέ με, δέν τό κάνω άλλη φορά!
  —Ή Θεναρδιέρου έξεκρέμασε την μάστιγα.
  Έν ιω μεταξύ τούτω, ό μέν ξένος ό φορών
  τόν κίτρινον έπενδΰτην ήρεύνα έν τώ θυλσκίω
  τοθ έσωκαρδίου τού, ϋπ' ουδενός παρατηρουμε-
  νος, έπειδή οί άλλοι όδοιπόροι έπινον ή έχαρ
  τοπαίκτουν καί δέν προσεΐχον είς τα γινόμενα' ή
  δέ Τιτίκα μετέβη είς την γωνίαν τής έστίας, κοϊ
  έκεΐ περισυνάγουσα τα ράκη των φορεμάτων της,
  εζήτει νά σκεπάση τα ήμίγυμνά της μέλη άπά
  των δαρμών. "Ηδη ή Θεναρδιέρου ήγειρε την
  μάστιγα.
  — Μέ συγχωρεΐς, κυρία, είπεν ό ξένος άνθρω
  πος, πρό όλίγου εΐδα κάτι καΐ Επεσεν άπό την
  ποδιά .τής μικρής, καΐ έκύλισε χάμου. Ίσοος νά
  ήταν έκεΐνο.
  Συγχρόνως δέ έκυψε, καί εφάνη έρευνών κα¬
  τά γής.
  —Νά το, εΐπε εϊπεν άνεγερθείς.
  Καί έ'δειξεν είς την Θεναρδιέρου £ν αργυρούν
  νόμισμα,,
  — Ν^ί, αύτό εϊνεν, ή Θενσρδιέρου.
  Δέν ' ήτο αΰτό, . έπειδή ήτο νόμισμα εϊκοσι
  οολδίων, άλλ' ή Θεναρδιίρου έκέρδαινε καί πέντε
  σολδία.
  "Τβαλε λοιπύν τό νόμισμα είς τύν κόλπον
  της καΐ περιωρίσθη ρίψασα πρός την μικράν βλο-
  συρόν τι βλέμμα, καί είπουοα.— Όπως καί άν
  είνε, κύτταξε' αύτό άλλοτε νά μή συμβή, καϋμέ¬
  νη, μαύρ' ή μοΐρά σου!
  (συνεχίζεται)
  ι.βπειεΐΒεΐΒβΒείετπΐ"»·"·""""·11·11111"""11"""11"»»·1»»
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται εις τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καί 3—7.
  "Αριθ. τηλεφώνον_300_
  Ιί.....
  ■■■■■■■■■"••εί··""""""·1 ■■■■■■■■■■
  -.1!
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχετοα Καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο
  μέχρι δραχμών 125.000.—
  ° ψ Ρ^Λ ν ! »«*> Τβύς καλλιτβρβ«ί βρονς
  ΠΡΟΟΕ5ΜΙΑΣ )
  •Ο τώκβς ΰπβλβγίζίται άπό τής επομένης τή5 κατα-
  θβαΐω; "Απασαι αί καταβέοϊΐί είναι εξ ολοκλήρου ηγ¬
  γυημέναι υπο τβΰ Κράτβυί καΐ απηλλαγμένον τελών χαρ-
  τοαημβυ. ΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧ1ΣΓΗ
  «■■■■εεειειειεειειιιειιιεεειειιιιιειιειιινει*
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί"
  ΕΥΛΕΙΑ παντός εϊδους.
  ΣΙΔΗΡΑ Μπετόν.
  ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ.
  Είς τάς συμφερωτέρας τιμάς
  ©* βδρητβ εί« τί,ν
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  ΕΜΜ. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  1821. *;(
  Έγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  ολα δι' δλους.
  Ο ΓΕΙΤΩΝ ΜΑΣ, Η ΣΪλΙΪΝΗ
  Α'.
  Έ,-ανασΐάσεις, πόλειχοι, άντα-
  γωνιαμοί εθνών, δλα αύτά τα
  γεγονότα, πού γιά τα ΙΗνη έχουν
  κολοσσιαίαν σημασίαν, μπροστά
  είς τό σύμπαν δέν έχουν την α¬
  ξίαν οϋτε ενός μικροθ έπεισοδίου.
  Είνε ίσα τώ μηδενί! "Ολη αυτή
  ή ζωή, πού παίρνομε στά σοβα¬
  ρά, ^ δέν εχει γιά θέατρό της πα-
  ρά Ινα ελάχιστον μίρος καί αυτής
  άκόμη τής μικράς σφαίρας πού
  είνε στόν κόσμο ό πλανήτης μας.
  Μιά στενή, λεπτή φλοΰδα πού
  περιβάλλει μιά πέτρινη σφαΐρα
  περιστρεφομένη·/ είς τό κενόν
  μέ μιχ ταχύτητα τριακονταπλα-
  σίαν τής ταχύτητος μέ την οποί¬
  αν Ιξαπολυομένη, κινεΐται ή χει-
  ροβομβίς. Κράτη, Ιθνη, λαοί
  πού συναγωνίζονται διεκδικοϋν-
  τΐς μίαν θέσιν υπό τόν ήλιον,
  τα δισχίλια έκατομμύρια άνθρώ-
  πων πού κατοίκοΰν την γήν, είνε
  κάτι τα μικροσκοπικόν έν συγκρί-
  σει πρός τό σύμπαν. "Ολη ή
  ζωή πού ύπάρχει επί τής γής ο-
  φείλεται είς τόν ήλιον. Άν ϊ-
  κανε πώς πάγωνε καί πέθαινεν
  ό ήλιος, καί δ,τι τό ζωντανόν ύ¬
  πάρχει επί τής γής θά ήτο κα-
  ταδικασμένον είς θάνατον, θά έ-
  θάπτετο υπό αίωνίους πάγους καΐ
  θά έβυθίζετο είς τό αιώνιον σκο-
  τάδι. "Ολη αυτή ή πολύμορφη
  ζωή, πού ύπάρχει επί τής γής,
  δέν θά έξεδηλοΰτο κάν επί τή ύ-
  ποθέσει ότι ή γή μας ήταν κα-
  πως μικροτέρα, Γση άς ποΰμε μέ
  την σελήνην. Διότι ή δύναμις τής
  ελξεως, πού θά εϊχε τότε, οΐν
  θά έ'φθανε νά συγκρατήστ] τα ά-
  έρια πο·ύ σχηματίζουν την πΐρί-
  1 βάλλουσαν αύτην ατμόσφαιραν.
  Δέν θά υπήρχεν έν τοιαύτη πε¬
  ριπτώσει επί τής γής άτμοσφαΐ-
  ρα καί ουτε νερό. Καί συνεπώς
  θά ήτο νεκρά ν.α'. άκατοίκητίς.
  Αύτό ακριβώς είνε εκείνο πού κά-
  νει την σελήνην, αυτόν τόν διαρ-
  κή ΰπνοβάτην πού ταξειδεύει την
  νύκτα επάνω άπό τα πτωχά το-
  πία τοΰ κίσμου μας, τόσον ενδι¬
  αφέρουσαν. Διότι γείτων τής γής
  μας, ή σελήνη είνε Ινα ούράνιον
  σώμα ποΰ διαφέρει τελείως άπ'
  αυτής. "Οποίος έσχε την ευκαι¬
  ρίαν νά παρατήρησις την σελή¬
  νην δι' ενός τηλεσκοπίου, δέν θά
  ξεχάση ποτέ την παράξενη όψιν
  της. Ή σελήνη είνε 2νας εντελώς
  οιαφορετικός άπό τόν ιδικόν μας
  κόσμος, έ'να βασίλειον τής αίω-
  νίας σιωπής. Οΰτε Ινα φύλλον δέν
  σαλεύει είς τόν κίσμαν αυτόν,
  οΰτε Ινα πουλάκι δέν τραγου-
  δεΐ, οΰτε έ'να σύννεφο δέν περνά
  επάνω άπό τοκίον, οΰτε μία στα-
  γών ζροχτ^ δέν πέφτει! Συνή-
  θως χαρακτηρίζεται ή σελήνη ώς
  έ'νας κόσμος νεκρός. Είνε πλάνη
  ομως νά νομισθή ότι άλλοτε,
  πρίν άπονεκρωθ-^ ή σελήνη, ήταν
  ϊνας κόσμος ζωντανός. Τό ούρά¬
  νιον αύτό σώμα, δ δορυφόρος τής
  τής γής. 4 γείτων μας είς τό δι-
  άστημα, ήταν άνέκαθεν καταδι-
  κασμένβς είς θάνατον.
  (συνεχίζεται)
  Προτιμάτε πάντοτε τα
  ΛΙΠΑΣΜΑ1Α ..ΤΑΥΡΟΣ"
  καί τό γνήσιον φυσικόν
  ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
  Διά σιτηρά, άμπέλια, ελαιόδενδρα, όπωροφόρα δέν-
  ύρχ, κηπικά, κλπ.
  Διότι είναι τα αποτελεσματικωτέρα ολων.
  Διαθετομεν καί ύπερφωσφορικά καΐ συνθέτους τύπους.
  Πωλοϋνται επί πιβτώσει μββω τή; Αγροτικάς Τρα¬
  πέζης.
  Άποκλειστικοΐ 'Αντιπρόσωκοι
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ καΐ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
  'Ηράκλειον
  Ή άεροπορική γραμμή
  Αθηνών ΚρητηςΑίγύτττου
  Κατ' έγκόρου; πληροφορίας
  ές Αθηνών ή καθιέρωσις έναε-
  ρίων δρομολογίων διά των άε-
  ροπλάνων τής Έλληνικής Έ-
  ταιρίας Έναερίων Συγκοινωνι
  ών μεταξύ Αθηνών—Άλεξανδρεί
  άς άφ' ενός κ*ϊ Αθηνών— Κερ¬
  κύρας άφ' ετέρου, δύναται νά
  θεωρηθή γεγονός τετελεσμένον
  Τό Υπουργείον τής Άεροπορί-
  ας πρός τό οποίον, ώς γνωστόν
  υπεβλήθη σχετική πρότασις πα-
  ρά τής Έταιρίας Έναερίων Συγ
  κοινωνιών έκτιμων την γενικω-
  τέραν σημασίαν ή'ν εχουν αί
  δύο αύται άεροπορικαί γραμμαί
  διά την χώραν μας, ενέκρινε δι'
  αποφάσεως τού, γνωστοποιηθεί-
  σης ήδη πρός την Έταιρίαν, την
  καθιέρωσιν των ώς άνω δρο¬
  μολογίων. Κατόπιν ζοΐ»χο^ ή Έ-
  ταιρία έπελήφθη τής μελέτης τής
  οργανώσεως των γραμμών προβα-
  σα καί είς τάς τυπικάς διατυπώ-
  σεις διά την έκχώρησιν αδείας
  | προσεγγίσεως είς τό ξένον Ιδα-
  φοςν
  , Κατά τάς σχετικάς πληροφορί-
  ! %ς ή γραμμή Αθηνών—Κερκύρας
  θά αρχίση λειτουργοθσα συντό¬
  μως διά τής επεκτάσεως τής 6-
  παρχούί^ς ήδη τοιαύτη; Αθηνών
  —Ιωαννίνων. Ή ετέρα γραμμή
  Αθηνών—Αλεξάνδρειαν θά Ιχη
  ένΐιάμεσον υποχρεωτικόν σταθ¬
  μόν τό Ηράκλειον τής Κρήτης, ή
  δέ έναρξις της θά συμπέση μέ
  την άνοιξιν.
  Διά την εξυπηρέτησιν των γραμ¬
  μών τβύτων ώς κ*ί των έν λει-
  τουργία ευρισκομένων, τό υπουρ¬
  γείον Άεροπορίας ενέκρινε την
  αγοράν χριίύν νέων άεροπλάνων
  διατεθείσης καί τής πρός τουτο
  πιστώσεως. Τα άεροπλάν* θά
  είναι τρικινητήρια καί έκ
  πλέον συγχρονισμένιον άπό
  χανικής απόψεως άλλά καί
  απόψεως άνέσεων.
  των
  μη-
  άπό
  Ό όδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι "Αγ. Τίτου
  Έκτταιδευθε'ις είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στόματος (οϋλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ ττορσελά-
  νής. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τόν θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕίδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τού στομαχου
  έντίρων καί ήπατος, δεχεται
  τούς πάσχοντας έκτοΰιτεπτι-
  κοΰ συστήματος έν τω ίατρείφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορροΐδων α¬
  νευ εγχειρίσεως Βι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  1 Έκπτώσειςέξαιρετικαί β
  = Επ* εύκαιρία των έορτών καί δι' 20 μόνον ημέρας τό
  —- νέον χρυσοχοεΐον.·
  Ι Ανδρ. Βλάσση
  θά διαθέση είς τιμάς πραγματικόν κόστους δλην την
  πλουσίαν συλλογήν των άσυναγωνίστων καί πεφημισμέ-
  νων είδών τού.
  ΤΜΗΜΑΤΑ: Χρυσά κοσμήματα άπαράμιλλα.—Ωρολόγια έπιτραπέζια
  χειρός καί τσέπης·—"Ολα τα μοδέρνα Β^ουχ τής παγκοσμίου μάρκας
  Β8ΡΕ.—Κρώοταλλα.—Μπιμπελώ σπάνια, παντός εϊδους.
  ΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΙΙίΙΙΙΙβΙΙΙΙΙΙ
  Τό μόνον κατάστημα
  που συγκεντρώνει δλα τα ειδή
  Άνδρικά, γυναικεΐα και παιδικά:
  Λεμπιδάκη-
  Ζαψε ιροπούλου
  Έπίσης>" κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, στόρ είς μεγά¬
  λην συλλογήν.
  Είς τδ τμήμα Μαλλιών πλεκτικής θά εϋρετε δτι^εΐδσς
  θέλετε (|εΙς ποιότητος καί χρωματισμούς.
  ΜΑΛΛΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΑΦΘΟΝΑ
  —Ό κορεσμός τοΰ έπκγγέλ-
  ματος των καφεπωλών.
  Κατόπιν αποφάσεως τή; γενι-
  κής συνελεύσεως τοΰ Συνδάσμου
  Καφειτ&ιλών Ηρακλείου άπεφχσί-
  σθη όπως ζητπθίί αρμοδίως β κβ-
  ρεβμό; τοϋ έηαγγέλματος των
  καςρεπωλων πρό; τουτο δέ εξε¬
  λέγη ώ; άντιπρόβωπο; τοΰ Σω-
  ματείου παρά τη αρμοδία επί τβΰ
  ζητήματοςΐέπιτροπή ό κ. 'Εμμαν.
  Χανιωτάκη; πρόεδρβς τού αώτβϋ
  Σωματείου.
  —Τα έργκτικά σωματεϊα Χα¬
  νίων.
  Προχβέ; Πέμπτην έλαβε χώραν
  εις τό Εργατικόν Κέντρον Χα¬
  νίων συγκέντρωσις μέ βέμα τβ 8ον
  Πανεργατικβν Συνέδριον. Είς
  την σύσκεψιν παρεστάθπ καΐ β 'Α
  ναπληρωτής τοΰ Γενικοΰ Διοικη-
  τοΰ κ. Ίππόλυτος.
  —Τό Νοσοκομείον Χανίων.
  Μετά τάς εορτάς άνακβινοΰτα'
  ότι θά άρχίσβυν αί εργασίαι διά
  την επέκτασιν καΐ συμπλήρωσιν
  ΐοΰ Νοσοκομείου Χανίων διά
  τα; οποίας ώ; γνωστόν έχορηγή-
  θη πίστωσις ενός έκατομμυρίβυ
  δραχμών.
  —Κλήρωσις δανείου.
  Κατά την γβνομένην πρβχθέ;
  κλήρωσιν τοΰ δανείου των 20 1)2
  έκατομμυρίων τής 'Εθνικής Τρα¬
  πέζης εκέρδισαν ο'ι κατωτέρω ά-
  ριθμοί τα έναντι έκάβτου (σημΕΐ-
  οΰμενα πασά: Ό άριθμός ;1έέ.+01
  δραχ. 50.000, οί άριβμοΐ 39.%9,
  110.423, 142.825 άνά δραχμ. 3.000
  καΐ άνά 1.000 δραχμάς οί άριθ-
  μβί: 170, 388, 58.535, 141.435, 160.
  041, 79.900, 156.036, 78.137, 100.
  746, 166.877, 23.292, 176.126, 3.884.
  —'Αρχιερατική λειτουργία.
  Αύριον Κυριακήν, 19ην όδεύ·
  οντο;, θέλει τελέση την θείαν
  λειτουργίαν έν τώ Μητροπολιτι¬
  κώ Ναφ τοΰ "Αγίβυ Μπν«, β έν-
  ταΰθα παρεπιδημών θεοφιλέστα¬
  τος Ίεροσητεία; κ. κ. ΙΦιλόθεος.
  Τό άσματικόν μέρο; θά εκτελέση
  ή μεγάλη χορωδία τοϋ Ναού.
  —Ή έργατική συγκέντρωσις
  της Κυριακάς.
  Πληροφορούμεθα παρά τοΰ 'Ε-
  θνικοΰ Έργατοϋπαλληλικοΰ κέν-
  τρρυ Ηρακλείου, ότι άναβάλλε
  ται ή διά την Κυριακήν 19 Δε¬
  κεμβριού ορισθείσα Πανεργατώϋ-
  παλληλικπ συγκέντρωσις καβ' 'ότι
  ή Κυριακη αυτή ωρίσθη ώς ή τε¬
  λευταία τού έτους καί θά είναι
  έργάσιμος.
  —Επί αίσχροκερδεία.
  Ό Κωνστ. 'Ανιτσάκης καφεπώ-
  λης έκ Χανίων έμηνΰθη επί αΐσ-
  χροκερδείιχ. Διά τόν αυτόν λό¬
  γον έμηνΰθη β ϊχθυοιτώλης Έμμ.
  Κωνσταντινιδη;.
  — Ανακοίνωσις.
  Γνωστοποιοϋμεν είς τούς ϊ5ιο-
  κτήτας φορτηγών αυτοκίνητον
  ότι π λειτουργία τήςκοινη; δι&υ
  θύνσεω; άρχεται την προσέχη
  Τετάρτην 22 τ. μ.
  Είς ουδένα φορτπγόν αυτοκίνη¬
  τον θέλει επιτραπή ή κυκλοφβ-
  ρία ανευ φύλλβυ πορείαξ τού ό-
  δηγοΰ καΐ φβρτωτικης διευθύνσε¬
  ως άπό τή; ώς άνω ήμερομηνίας.
  Ό Διβυθυντή;
  Μιχαήλ Τζουλάκης
  Π. Παηαδόπουλος
  ΪΠτυχιβϋχβς της ΐατρική;
  'βδοντίατρος
  Δέχεται ίν τφ Ίατρείφ τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
  εκάστην:
  9-12 καΐ 4-7
  11
  Ηράκλειον Κρήτης
  Γ ρσφΡΪα "ναντι Παλ Νομσρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Σαββάτου
  18 Δεκεμβριού 1937
  ΗΚΑΤΑΣΤΑΣ1Σ ΕΙΣ ΑΠΟΑΝΑΤΟΛΗ
  ΑΙ 1ΑΠΩΝΙΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ
  ΔΕ Ν ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΚΙΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ
  Έπιδοκιμάζονται τα μέτρα
  διά την ύπεροπλίαν της Αγγλίας.
  30Πρωϊνή
  ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταιποκριτοΰ μας).— ΚαΟ' <α αγγέλλεται έκ Χαγκάης μετα'ξύ των αύτόθι 15 ύ- ροιπαίων έπικρατεΐ ή γνώμη ότι,ΐχί Ία «ωνικαί βεβααώσεις περί μή επανα¬ λήψεως επεισοδίον ώς τα συμβάντα προχθές είς τόν ποταμόν Γιαγκταέ, ϊΐέν δύνανται νά Οεωρηθοΰν ασφα¬ λείας. Γενικώς καί «αρ' Εύρωπαίοες καί «αρ' Άμερικανοίς θεωρήτα:, πιθανώ- τατον ότι τοιαύται επεισόδια Οά έπανχ- ληφθΛσιν έφ' όσον αί Εύρωπαϊκαί δυνά¬ μεις καί ή Άμερική Οά συνεχίσωσ», νά διατηροΰν άτμόπλοια καί κανονιοφό ρους είς την εμπόλεμον περιοχήν χω- ρίς νά λαμβάνωσι την πρόνοιαν περί μεγαλυτέρας ασφαλείας αυτών δι' έπα,ρ- κών στρατιωτικών καί ναυτικόν δυνάμε- ών.Έκ τοΰ λόγου τούτου ή κατάστασις χρίνεται έν τή'Άπω Ανατολή αοβαροι- τάτη καί ότι έγκυμονεί κινδύνους διά τό έγγύς μέλλον. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΤΗΡΕΙ ΣΤΑΘΕΡΩΣ ΕΝΤΟΝΩΤΑΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΑΗΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβριού (τοΰ άν ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έξ Ούασιγκτώνος ότι ασχέτως των ύπο- δείςεων των έν Κίνα εκπροσωπών αύ- τϊ^ς καί των Έύρωπαϊκών άρχών, ή Ά- μερικανική κυβέρνησις δέν φαίνεται δι ατεθειμένη νά παρέλθη άνευ παροχής σοβαρών έγγυήσεων τό τελευταίον επει¬ σόδιον είς βάρος της- Τουναντίον προ- τίθεται νά επιμείνη είς Χό«ιο καί περί τής υλικής έξ ολοκλήρου άποζημιώαε- ως διά την καταβύθισιν τής κανονιοφό ρου καί περί τής χορηγήσεως άσφαλε στέρων ένδείξεων ότι τοΰ λοιπού δέν Οά έπαναληφθώσι παρόμοια έπεισόδια- 'Έπί τοΰ αημείου τούτου μάλιστα ό έν τή Ίαπωνική πρωτευούση Άμερικανός πρεσβευτάς έλαβε σαφεΐς κα.ί κατηγορη¬ ματικάς όδηγίας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ.).— Κατά πληροφορίας έκ Τόκιο οί Ίαττωνικοί κύκλοι φρονούν δτι ή Άμερική κσί ή Αγγλία 0ά άποδεχθοΰν την Ίαπωνι- κήν ικανοποίησιν καί δέν θά θελήσουν νά παροξύνουν τάς σχέσεις των μέ την Ιαπωνί¬ αν ήτις τόσην καλήν θέλησιν απέδειξεν. Ώς άφήνουν νά εν¬ νοηθή οί Ίάπωνες, πέραν τής δοθείσης ικανοποιήσεως ούδεμία άλλη είνε δυνατόν νά παρασχεθή, δ&δομένου μά- λιστα δτι ελήφθησαν δλα τα μέτρα δπως μή έπαναληφθώ- σιν παρόμοια έπεισόδια. ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) — Ό Άγγλικός τύπος άναψε- ρόμενος είς τα μέτρα τοΰ Ναυαρχείου διά την διατήρη¬ σιν τής ναυτικής ύπεροπλίας τής Αγγλίας, έπιδοκιμάζει ταυτα. Ειδικώς αί Αγγλικαί έφημερίδες έφιστοΰν την προ- | σοχήν τής κυβερνήσεως επί | της μεγαλυτέρας ένισχύσεως τής βάσεως τής Σιγκαπούρης ΡΩΜΗ (ραδιογρ ).—Αί Ιτα¬ λικαι έφημερίδες άρθρογρα- φοΰσαι καί σήμερον επί τοΰ ι1 ζητήματος τής άποχωρήσεως | τής Ιταλίας έκ τής Κοινωνίας των Εθνών, βεβαιούν δτι καί άλλα κράτη πλήν τής Ίτσλί- I άς, Ουγγαρίας κ.λ.π. θά άκο- λουθήσουν τό παράΒειγμα τής ' πρώτης άποχωροθνται τής Κ. Τ. Ε. έντός των προσεχών μη- νών. Σχετικώς αί Ιταλικαι έ_ φημερίδες άναφέρονται είς άρ θρα εφημερίδων τής Βαρσοβί άς, τής Βιέννης καί των Βρυ- ξελλών. ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ρσδισγρ.). --Αί Γαλλικαί έφημερίδες γράφου- σαι επί τοθ ταξιδίου τού Ντελ μπός είς Πράγαν τονίζουν δτι συν τοίς άλλοις τό ταξί- διον τουτο απέδειξεν δτι ή φι- λία τής Γαλλίας καίΤσεχοσλο- βακίας δέν είνε έχθρική κατ' ουδενός, αποτελεί δμως προ¬ πύργιον κατά πάσης διαθέσε- ως, έμμέσου, ή άμέσου, δυνα¬ μένης νά διακυβεύση τό έδα- φικόν καθεστώς τής Κεντρικής Εύρώπης. Οί επαγγελματιαι Ηρακλείου καί τό Ταμείον Συντάξεως των. Καθ" ά πληροφορούμεθα έκ τοθ Έπαγγελματικοϋ καί Βι- οτεχνικοθ 'Ρτιιμίτλητηρίου, οί επαγγελματιαι τής πόλεώς μας τιροσέρχονται εξακολου¬ θητικώς καί έγγράφονται είς τα οίκεΐα μητρώα τοΰ ταμεί- ου συντάξεως των. Μέχρι τούδε έχουν έγγρα- ψή πλέον των 3)5 τοΰ συνό- λου των, έλπίζεται δέ δτι μέ¬ χρι τέλους Δεκεμβρίου θά κατορθωθή νά εγγράψουν 8- λοι ώστε νά μή προκύψουν δυσχέρειαι κατά τόν άπό τοΰ προσεχούς μηνός έφοδισομόν απάντων τούτων διά των οί- κείων βιβλιαρίων έκ των οποί¬ ων θά έμφαίνεται δι' έπικολ- λήσεως είδικοΰ κατά μηνα έπαγγελματοσήμου ή κατα¬ βάλη ενός εκάστου υπέρ τοΰ ταμείου των. Ή διανομή των ανωτέρω βιβλιαρίων θά διενεργηθή ό- πωσδήποτε άπό τοθ έπομένοο μηνός καί έν περιπτώσει ά- κόμη καθ" ήν δέν θά έχη πε- ραιωθή ή έγγραφή δλων των έπαγγελματιών. Τούς τυχόν οϋτω καθυστερήσαντας την έγγραφήν των έπαγγΓ.λματί- ας καί βιοτέχνας, τό Έπιμε- λητήριον θά έγγράψη ύποχρε- ωτικώς, θά έχη δέ τό δικαΐ- ωμα νά ενεργήση παρά τού¬ των αναγκαστικήν εΐσπραξι των όφειλομένων είς τό τα μεΐον. ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΠΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ Η ΟΤΙ Α Γ Γ Ε Λ Λ Ε ΑΠΕΚΡΟΥΣΟΗΣΑΝ ΑΙΜΑΤΗΡΟΣ 1 7Δεχεμβρίου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα εκ Παρισίων άναφέρουν ότι οί κυβερ¬ νητικαί ένήργησαν σφοδροτάτην επίθε¬ σιν είς τόν τομέα τοΰ Τερουέλ. ΊΙ Σαλαμάνκα διά σημ&ρινοΰ <α·'>τής
  ανακοινωθέντος ύποστηρί'ζει ότι κατά
  την επίθεσιν ταύτην μολονότι διεξα-
  χθεΐσαν διά μεγάλων δυνάμεων, οί έθνι-
  κοί κατώρθωσαν νά κρατήσουν τάς Ηέ«
  σεις των καί νά άπηκρούσυυν έν τέ¬
  λει αίματηρώς τοΰς έπιτεθέντας κυ<οερ- νητικούς οΐτινες υπεχώρησαν καθ* όλην την γραμμήν. Ο ι ΝΪΕΛΜΠΟΣ ΕΞΕΔΗΛΟΣΕ ΠΛΗΡΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΣ ΤΗΣ ΙΙΡΑΓΑΣ ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΤΟ ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΙϊΙΟΘΕΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβριού (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον συνήλθε τό καθιερωμένον έβδομαδιαΐον υπουρ¬ γικόν συμβούλιον υπό την προεδρίαν τοΰ κ. Λΐεταξά. Τό συμβούλιον εξή¬ τασε νομοθετικά καί υπηρεσιακά ζητή- ματα. ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΔΡΛΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΗϋΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑ8ΥΣΣ0Υ ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβρίου (τού ά ντα-ποκριτού μας). — Ό δράστης τού έγκλήματος τής Άναβύσσου με¬ τ* επιηόνους ερεύνας ημερών ανευρέθη τέλος καί συνελήφθη. Ούτος είνε πρό¬ σφυξ έκ Δωδεκανήσου ονόματι Χαρί- τ.ου. Αί έφημερίδες γράφουααι διά την σύλληψιν · τοΰ Χαρίτου, έκδηλοΰσι την Ικανοποίησιν τής δημοσίας γνώμης τής τόσον συνταραχθείσης έκ 'τού άποτρο- παίου τούτου έγκλήματος. Διά διατάγματος δημοσιευ θέντος είς την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καθορίζεται δτι ε'χαστος ξενοδόχος ΰποχρε- ούται, δπως έντός εξ μηνών δηλώση είς τό υπουργείον Τόπου καί Τουρισμοΰ τόν τί¬ τλον τοΰ ξενοοοχείου τού. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΊ κυμανθεΐσαι χθές έν τί) άγορδ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προιόντων είχον ώς ακολούθως: ν-*"ν~'Λ" Χαρούτηα δρ. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΜΕΣΣΑΡΑΝ Ο ΝΟΙΪ10ΓΛΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χθές ανεχώρησαν είς Μεσ¬ σαράν δι' ύπηρεσιακούς λό- γους ό Νομομηχανικός Ηρα¬ κλείου κ. Έμμ. Καυγαλάκης καί ό Είσηγητής τής Νομαρ- χίας κ. Ιω. Σεργάκης. Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Διά χθές την εσπέραν είχρ κληθή είς συνεδρίασιν προ- κειμίνου νά ήσχολήτο μέ διά φορα τρεχούσης φύσεως ζη- τήματα τό Συμβουλιον τής Γεωργικής Σχολής Μεσσα¬ ράς. ΔΙΕΤΑΧΘΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΟΧΕΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Διά τηλεγραφήματός τού πρός την Νομαρχίαν ό Γενι¬ κάς Γραμματεύς τοΰ ϋφυπουρ- γείου Άγορανομίας κ. Τριαν- ταφύλλου γνωρίζει, απαντών είς σχετικήν αναφοράν αυτής δτι επί των άτμοπλοίων «Πρου κόνησος καί «Χελιδών» έφορ- τώθη προοριζομέ,νη δι" "Η¬ ράκλειον Ίκανή ιιοσότης δο- χείων βενζίνης. ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ Σουλτανίναι α' β' Υ' Καραμπ. "Ελεμέδες Γαχτδς ΜαΠραι ι 22 23. α • 11.50 ί' » 10 50 γ' • 9.- α' 950 β 9.- Υ 8.— ρ Ελαια 5ο » κοινά Σάπωνες. Λευκο'ι α' ποιότητος δρ. β' » » Πράσινοι α' ποιότ. » β 3. 24 - 23. — 24 20 19. - 23 2150 β' » · 19. - ΟΪνοι. Αρχανών τό μίστα-τ. ·> 45.
  Μαλτβυζίου κατ' οκάν δρ. 5.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΙ /ΉΣ ΤΗΣ ίΛΛΑΔΟ.ν,
  17ης Δεκεμβριού 1937
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδινον
  Νεα Ύόρκη
  •Αγορα Πώλησις
  25.30 - 25.5'^
  3.6ϋ 3.78
  546 550
  100 30 110.30
  "Αματερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξελλαι
  Βαραοβία
  Άγορά Πώληαι
  60. ;Ό 61 30
  2ϋ.Ιϋ 28.35
  3.71 3.75
  20.75 21.
  ΕΠίΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΔΗΡίΙ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Προχθές ανεχώρησεν έκ
  Χανίων έπιστρέφων είς την
  έν Πειραιεί έδραν τού ό Γε¬
  νικάς 'Επιθεωρηΐής τής Β' Έκ
  παιδευτικής περιφερείας κ.
  Σκαλιτσιάνος. Ό κ. Σκαλι-
  τσιανος είχεν ώς γνωστόν κα
  τέλθη είς την Κρήτην πρός ε¬
  πιθεώρησιν των δημοτικών
  σχολείων, λόγω δμως άτυχή-
  ματος τό οποίον ουνέβη είς
  αυτόν κατά την άποβίβασίν
  τού είς * Χανιά δέν ηδυνήθη
  νά πραγματοποιηθή την περιο
  δείαν τού.
  ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ
  ΚΑΤΑΑΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΛΘΙΕΝΛ1 17 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας)· — Αναφορικώς μέ
  ϊήν «οβαρότητα τής καταστάσεως είς
  "Απω*Ανατολήν,τηλεγραφείται ότι διά
  την σοβαρότητα ταύτην πλειοδοτεί καί
  ή ενίσχυσις τοΰ Ρωσσικπύ σ:όλου τοΰ
  Βλαδιβοστόκ διά. μοίρας κα,ταδρομι-
  Κών. Τα πλοΐα ταύτα διετάχθησαν νά
  άποπλεύσουν ώς λέγεταΐ διά τόν λιμέ¬
  να τούτον, προώρισται δέ νά προβτα·-
  τα έν Κίνα Ρωααιχά
  Χθές την εσπέραν συνήλθεν
  είς συνεδρίασιν ή έπιτροπή
  διατιμήσεων διακονίσασα ώς
  εξής τάς νέας τιμάς των άλεύ
  ρων καΐ τοΰ άρτου ίσχυού-
  σας άπό σήμερον: "Αλευρα
  λευκά κατ' όκβν δρ. 11.45,
  πιτυροθχα 10.16. άρτος λευ-
  κός δρχ, 10.60, πιτυροΰχος
  δρχ. 8.90.
  ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ
  Πρσχθές τό εσπέρας εγένε¬
  το είς την πόλιν μας αίσθητή
  ίσχυρά σχετικώς σεισμτική δό¬
  νησις βραχείας διαρκείας.
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
  Λόγω μή γενομένης προ¬
  χθές άπαρτίας ή σονεδρίασις
  τοθ Δημοιικου Σύμβουλίου
  ανεβλήθη.
  Έσυνεχίσθησαν καΐ χθές αί
  εργασίαι τής Ίεράς Συνόδου
  Κρήτης. Είς την χθεσινήν συ¬
  νεδρίασιν συνεζητήθησαν ζη-
  τήματα έσωτερικής ιδία φύσε
  ως, ώς ή έκδίκασις μηνύσεων
  κατά κληρικών κ.λ.π. Αί ερ¬
  γασίαι τής Ίεράς Συνόδου θά
  συνεχισθοΰν καΐ σήμερον προ-
  κειμένσυ#νά συζητηθώσι διά-
  φοροι προτάσεις των απο¬
  τελούντων αυτήν αρχιερέων.
  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙ!
  Κατεμηνύθη ό άρτοποιός
  Άναστ. Άξιώτης διότι επώλει
  έλλιποβαρή άρτον. Έπίσης κα
  τεμηνύθησαν οί Δέσποινα Γε¬
  ωργ. Άθανασάκη καί Νικ. |
  Ιω. Βλαχάκης διότι επώλουν
  χόρτα υπέρ την διατίμησιν.
  ΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑΙ
  ΑΝΑΓΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αφίχθησαν είς την πόλιν
  μας προκειμένου νά μελετή-
  σουν διαφόρους σχολικάς ά
  νάγκας ό σχολίατμος 'κ. Χα-
  τζηγρηγόρης καί ό σχολικός
  άρχιτέκτων Κρήτης κ. Σταυρί-
  δης. Συγκεκριμένως οί κ.κ.
  Χατζηγρηγόρης καί Σταυρί-
  δης θά προβούν ώς πληροφο¬
  ρούμεθα είς την εξεύρεσιν χώ
  ρων πρός ανέγερσιν νέων
  σχολικών κτιρίων. Έκ πα-
  ραλλήλου δέ θά μελετήσουν
  τάς ανάγκας των υφισταμέ¬
  νων σχολείων είσηγούμενοι
  αρμοδίως τα ληπτέα μέτρα.
  Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
  ΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ληξάσης τής περιοδείας
  τού επανήλθεν είς την έδραν
  τού ό έπιθεωρητής των Δή
  μοτικών Σχολείων Ηρακλείου
  κ. 1 Βαλέργας.
  ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ
  Είς τα γραφεΐα τού Έτίαγ-
  γελματικοΰ καί Βιοτεχνικοθ
  ΈπιμεληΓηρίου θά συνέλθουν
  σήμερον τό άπόγευμα τα σω-
  μαΐεΐα των κουρέων καΐ κομ-
  μωτών Ήρακλείομ προκειμέ¬
  νου νά συσκεφθώσι επί τής
  συγχωνεόσεως των σωματείων
  των είς έ'ν τοιούτον.
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— 'Κχ Παρισίων
  αγγέλλεται ότι ό ύηουργός το>ν
  νοποιημενος ες αυτών-
  ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
  ΝΕΑΙ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι .έκ
  τοΰ έξωτερίκού άναφέρουν ότι είς την
  Ηαλαιστίνην έλαβον χώραν νέαι τοφο>-
  χαί μέ αίματηρά επακόλουθα. Αί τα¬
  ραχαί φέρονται προκληθείσαι έκ των
  τελευταίων θανατικών έκτελέσεων Ά-
  ράβων υπό των "Αγγλων.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΒΑ ΕΠΙΤΕΘΩΣΙ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ^ΟΤΙΟΥ ΚΙΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβριού (τού
  ταποκριτοΰ μας),— Έκ Τόκιο άγγέλ-
  λεται ότι συμπληρώνωνται αί προετοι¬
  μασίαι των Ίαπώνων όπ<ος έπιτεθο>·
  σιν εναντίον των ΚινεζικΛν θέσεων είς
  την νότιον Κίναν. Οί Ίάπωνες προε-
  ξοφλούν εκ των προτέρων την συντρι-
  βήν των Κινέζων καί είς την νότιον Κί¬
  ναν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ 0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβρίου (τού
  άνταποκρ:τού μας).— Σήμερον άναμέ-
  νεται έπιστρέφων έκ Αονδίνου είς την
  πρωτεύουσαν ή Α. Μ. ό ΙΚασιλεύς 1'ε-
  ώργιος. Τόν Βασιλέα Θέλουν ύηοδεχθί)
  τό υπουργικόν συμβούλιον καί αρχαί
  αί τής πρωτευούσης.
  Η ΤΕΛΕΦΟΥΗΚΕΗ ΟΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ
  ΑΘΗΝΑΙ Ι 7 Δεκεμβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Διά τής ύπογρα-
  φείσης συμφωνίας Κυβερνήσεως καί
  'Έταιρίας Τελεφοΰνκεν ή δευτέρα άνα-
  λαμβάνει την υποχρέωσιν νά εγκαταστή¬
  ση είς την πρωτεύουσαν μόνιμον ρα-
  διοφ ωνικόν σταθμόν.
  ΟΙ
  ΑΓΓΛΟΙ
  ΕΚ ΤΗΣ ΙΑΗΒΝΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΟΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβρίου (τοΰ άν
  ταποκριτοθ μας).— Κατά τινάς έκ
  τού εξωτερικοΰ πληροφορίας οί "Αγ¬
  γλοι κατόπιν νέων έξηγήσεων δοθεισών
  αυτοίς υπό τχ,ς Ίαπωνίας καί τής Πα-
  ιοχής άποζημιώσεως ήθικής καί υλικάς
  διά τα γεγονότι τού παταμοΰ 1ανκτσέ
  φέρονται ίκα,νοποιημένοι καί θεωροΰν
  λήξαν τό δημιουργηθέν μεταξύ αύτώΑ
  αΐ τής Ίαπωνίας σοβαρόν επεισόδιον·